ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 115

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
6 mai 2015


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2015/719 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional ( 1 )

1

 

*

Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire ( 1 )

11

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/721 al Comisiei din 20 aprilie 2015 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Vlaamse laurier (IGP)]

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/722 al Comisiei din 5 mai 2015 privind autorizarea taurinei ca aditiv furajer pentru Canidae, Felidae, Mustelidae și pești carnivori ( 1 )

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/723 al Comisiei din 5 mai 2015 privind autorizarea biotinei ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale ( 1 )

22

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/724 al Comisiei din 5 mai 2015 privind autorizarea substanțelor acetat de retinil, palmitat de retinil și propionat de retinil ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

25

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/725 al Comisiei din 5 mai 2015 de stabilire a datei-limită de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/360

32

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/726 al Comisiei din 5 mai 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

34

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/727 a Băncii Centrale Europene din 10 aprilie 2015 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru prima perioadă de taxare și pentru 2015 (BCE/2015/17)

36

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020( JO L 20, 27.1.2015 )

39

 

*

Rectificare la Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020( JO L 31, 7.2.2015 )

40

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/1


DIRECTIVA (UE) 2015/719 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 29 aprilie 2015

de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Este necesar să se sublinieze necesitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, în special emisiile de dioxid de carbon (CO2), de a îmbunătăți siguranța rutieră, de a adapta legislația relevantă la evoluțiile tehnologice și la nevoile în schimbare ale pieței și de a facilita operațiunile de transport intermodal, garantând-se o concurență care să nu fie denaturată și protecția infrastructurii rutiere.

(2)

Evoluțiile tehnologice oferă posibilitatea de atașare a unor dispozitive aerodinamice retractabile sau pliabile în spatele vehiculelor. Totuși, atașarea unor astfel de dispozitive ar duce la depășirea lungimilor maxime permise în temeiul Directivei 96/53/CE a Consiliului (3). Prin urmare, este necesar să se prevadă o derogare de la lungimile maxime. Prezenta directivă urmărește să permită instalarea unor astfel de dispozitive de îndată ce modificările necesare aduse cerințelor tehnice pentru omologarea de tip a dispozitivelor aerodinamice au fost transpuse sau aplicate și după adoptarea de către Comisie a actelor de punere în aplicare de stabilire a normelor operaționale pentru utilizarea acestor dispozitive.

(3)

Îmbunătățirea aerodinamicii cabinelor autovehiculelor ar duce la beneficii apreciabile în ceea ce privește performanțele energetice ale vehiculelor, posibil în combinație cu dispozitivele aerodinamice retractabile sau pliabile atașate în spatele vehiculelor. Cu toate acestea, având în vedere limitele actuale de lungime stabilite prin Directiva 96/53/CE, o astfel de îmbunătățire nu este posibilă fără o reducere a capacității de încărcare a vehiculelor și fără a pune în pericol echilibrul economic al sectorului transportului rutier. Inclusiv din acest motiv este necesar să se prevadă o derogare de la limitele maxime de lungime. Derogarea respectivă nu ar trebui utilizată pentru a crește capacitatea de încărcare a vehiculului.

(4)

În temeiul Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), dispozitivele aerodinamice care depășesc 500 mm în lungime și autovehiculele echipate cu cabine care le îmbunătățesc performanța aerodinamică, în cazul în care respectivele vehicule depășesc limitele stabilite în Directiva 96/53/CE, fac obiectul omologării de tip înainte de a fi introduse pe piață.

(5)

Permiterea unui nou profil al cabinelor vehiculelor ar contribui la îmbunătățirea siguranței rutiere prin reducerea unghiurilor moarte care restrâng zona de vizibilitate a conducătorilor auto, inclusiv în zona de sub parbriz, și ar trebui să contribuie la evitarea a numeroase accidente mortale în rândul participanților la trafic vulnerabili, precum pietonii sau bicicliștii. Un nou profil al cabinei ar putea permite, de asemenea, echiparea cu structuri de absorbție a energiei în caz de coliziune. În plus, câștigul potențial în volum al cabinei ar trebui să îmbunătățească siguranța și confortul conducătorului auto. Odată ce vor fi elaborate cerințe îmbunătățite în materie de siguranță în cazul cabinelor mai lungi, se poate analiza dacă ar fi oportună aplicarea acestora la vehicule care nu beneficiază de extinderea lungimii.

(6)

Sistemele de propulsie alternative, care includ sisteme de propulsie hibride, sunt cele care, pentru a asigura propulsia mecanică, preiau energie din combustibili consumabili și/sau dintr-o baterie sau alt dispozitiv electric sau mecanic de stocare a energiei. Utilizarea de sisteme de propulsie alternative la vehiculele grele sau la autobuze poate conduce la o creștere a greutății, dar reduce poluarea. Această creștere a greutății nu ar trebui să fie contabilizată ca parte din sarcina utilă a vehiculului, deoarece aceasta ar penaliza, din punct de vedere economic, sectorul transportului rutier. Cu toate acestea, respectiva creștere a greutății nu ar trebui să conducă la o creștere a capacității de încărcare a vehiculului.

(7)

Viitoarele vehiculele care utilizează combustibili alternativi (cu sisteme de propulsie mai grele decât cele utilizate la vehiculele pe bază de combustibili tradiționali) ar putea, de asemenea, să beneficieze de o aprobare de greutate suplimentară. Prin urmare, astfel de combustibilii alternativi pot fi incluși în lista de combustibili alternativi prevăzută de prezenta directivă, în cazul în care utilizarea lor necesită o aprobare de greutate suplimentară.

(8)

Prezenta directivă prevede derogări de la greutățile și dimensiunile maxime autorizate ale vehiculelor și ansamblurilor de vehicule prevăzute în Directiva 96/53/CE. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să poată limita, din motive legate de siguranța rutieră sau de caracteristicile infrastructurii, circulația anumitor vehicule pe anumite porțiuni ale rețelei lor rutiere.

(9)

În materie de containerizare, sunt utilizate din ce în ce mai frecvent containerele de 45 de picioare. Astfel de containere sunt transportate pe toate modurile de transport. Cu toate acestea, componentele rutiere ale operațiunilor de transport intermodal nu pot fi parcurse în prezent decât cu respectarea, atât de către statele membre, cât și de către transportatori, a unor proceduri administrative greoaie, sau în cazul utilizării unor containere cu colțuri șanfrenate brevetate, al căror cost este prohibitiv. Creșterea cu 15 cm a lungimii autorizate pentru vehiculele care transportă astfel de containere ar putea scuti transportatorii de aceste proceduri administrative și ar putea facilita operațiunile de transport intermodal, fără a atrage riscuri sau prejudicii pentru ceilalți participanți la trafic sau pentru infrastructură. Definiția operațiunilor de transport intermodal din prezenta directivă nu aduce atingere lucrărilor legate de revizuirea Directivei 92/106/CEE a Consiliului (5).

(10)

Pentru a promova în continuare operațiunile de transport intermodal și pentru a ține seama de greutatea fără încărcătură a containerelor sau a cutiilor mobile de până la 45 de picioare, circulația autovehiculelor cu trei osii cu semiremorci cu două sau trei osii ar trebui permisă pentru o greutate totală autorizată de 44 de tone. Autovehiculele cu două osii cu semiremorci cu trei osii care transportă containere sau cutii mobile de până la 45 de picioare ar trebui permise în operațiunile de transport intermodal până la o greutate totală autorizată de 42 de tone.

(11)

De la adoptarea Directivei 96/53/CE, greutatea medie a pasagerilor autocarelor, precum și cea a bagajelor acestora au crescut în mod substanțial. Date fiind limitele de greutate impuse de respectiva directivă, acest fapt a condus la o reducere progresivă a numărului de pasageri transportați. Mai mult, echipamentele necesare pentru respectarea cerințelor tehnice actuale, precum Euro VI, sporesc greutatea vehiculelor care îi transportă. Necesitatea de a favoriza transportul public în detrimentul celui privat, în vederea asigurării unei mai bune eficiențe energetice, impune modificarea numărului anterior de pasageri prevăzut pentru un autocar, cu luarea în calcul a creșterii greutății pasagerilor și a bagajelor lor. Acest lucru se poate realiza printr-o creștere a greutății admisibile a autocarelor cu două osii, în limite care permit, în același timp, utilizarea infrastructurilor rutiere fără a provoca o uzură accelerată a acestora.

(12)

Este necesar ca încălcările privind vehiculele supraîncărcate să fie abordate în mod corespunzător de statele membre, astfel încât să se evite denaturarea concurenței și să se garanteze siguranța rutieră.

(13)

Pentru a asigura concurența nedenaturată între operatori și pentru a îmbunătăți detectarea încălcărilor, statele membre ar trebui să ia, până la 27 mai 2021, măsuri specifice în scopul identificării vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule în circulație asupra cărora există suspiciuni de depășire a limitelor relevante de greutate și care, prin urmare, ar trebui verificate. Această identificare ar putea fi efectuată prin intermediul unui mecanism de cântărire încorporat în infrastructura rutieră sau prin senzori montați la bordul vehiculelor, care comunică date la distanță autorităților competente. Astfel de date la bordul vehiculelor ar trebui să fie puse și la dispoziția conducătorului auto. În fiecare an, fiecare stat membru ar trebui să efectueze un număr adecvat de controale privind greutatea vehiculelor. Numărul acestor controale ar trebui să fie proporțional cu numărul total de vehicule inspectate anual în statul membru în cauză.

(14)

Pentru a asigura respectarea prezentei directive, statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentei directive și să asigure punerea în aplicare a acestora. Aceste sancțiuni ar trebui să fie eficace, nediscriminatorii, proporționale și disuasive.

(15)

Este important ca autoritățile competente din statele membre să efectueze schimburi de informații în vederea eficientizării controalelor privind greutatea vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule la scară internațională și a facilitării derulării în bune condiții a acestor controale. Punctul de contact desemnat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6) ar trebui utilizat pentru astfel de schimburi de informații.

(16)

Parlamentul European și Consiliul ar trebui informate periodic cu privire la controalele efectuate de către autoritățile competente ale statelor membre asupra traficului rutier. Furnizarea acestor informații de către statele membre va permite Comisiei să se asigure cu privire la respectarea normelor prevăzute în prezenta directivă de către transportatorii rutieri de marfă, precum și să stabilească dacă este necesară sau nu elaborarea unor măsuri coercitive suplimentare.

(17)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(18)

Comisia nu ar trebui să adopte acte de punere în aplicare privind cerințele operaționale referitoare la utilizarea dispozitivelor aerodinamice și nici specificații detaliate privind echipamentele de cântărire la bord, în cazul în care comitetul instituit în temeiul prezentei directive nu emite niciun aviz privind proiectul de act de punere în aplicare prezentat de Comisie.

(19)

În vederea actualizării din perspectiva celor mai recente evoluții tehnologice a listei de combustibili alternativi prevăzuți de prezenta directivă, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE, ar trebui delegată Comisiei. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv consultări cu experții statelor membre, înaintea adoptării actelor delegate. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(20)

Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea și efectele sale, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate.

(21)

Prin urmare, Directiva 96/53/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 96/53/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (1) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

dimensiunile autovehiculelor din categoriile M2 și M3 și ale remorcilor acestora din categoria 0 și cele ale autovehiculelor din categoriile N2 și N3 și ale remorcilor acestora din categoriile 03 și 04, definite în anexa II la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*);

(*)  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).”"

;

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf se adaugă următoarele definiții:

„—

«combustibili alternativi» înseamnă combustibili sau surse de energie care servesc, cel puțin parțial, drept substitut pentru sursele de petrol fosil în furnizarea de energie pentru transporturi și care au potențialul de a contribui la decarbonizarea acesteia și de a îmbunătăți performanța de mediu a sectorului transporturilor, și care constau în:

(a)

energia electrică consumată în toate tipurile de vehicule electrice;

(b)

hidrogenul;

(c)

gazul natural, inclusiv biometanul, în stare gazoasă (gaz natural comprimat – GNC) și lichidă (gaz natural lichefiat – GNL);

(d)

gazul petrolier lichefiat (GPL);

(e)

energia mecanică provenită dintr-un sistem de stocare la bord/din surse aflate la bord, printre care și căldura reziduală;

«vehicul care folosește combustibili alternativi» înseamnă un autovehicul alimentat în totalitate sau parțial cu un combustibil alternativ și care a fost omologat în temeiul cadrului oferit de Directiva 2007/46/CE;

«operațiune de transport intermodal» înseamnă:

(a)

operațiunile de transport combinat definite la articolul 1 din Directiva 92/106/CEE a Consiliului (**) aferente transportului unuia sau mai multor containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de cel mult 45 de picioare; sau

(b)

operațiunile de transport aferente transportului unuia sau mai multor containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de cel mult 45 de picioare, care utilizează o cale navigabilă, cu condiția ca lungimea parcursului rutier inițial sau final să nu depășească 150 km pe teritoriul Uniunii. Distanța de 150 km menționată anterior poate fi depășită pentru a ajunge la cel mai apropiat terminal de transport adecvat pentru serviciul avut în vedere, în cazul:

(i)

vehiculelor care sunt în conformitate cu punctul 2.2.2 litera (a) sau (b) din anexa I; sau

(ii)

vehiculelor care sunt în conformitate cu punctul 2.2.2 litera (c) sau (d) din anexa I, dacă astfel de distanțe sunt permise în statul membru în cauză.

Pentru operațiunile de transport intermodal, cel mai apropiat terminal de transport adecvat care oferă servicii poate fi situat în alt stat membru decât statul membru în care marfa a fost încărcată sau descărcată.

«agent de expediție» înseamnă o entitate juridică sau o persoană fizică sau juridică înscrisă pe conosament sau pe un alt document de transport echivalent, de exemplu un conosament «direct», ca agent de expediție și/sau care a încheiat un contract de transport cu o societate de transport, sau în numele sau în contul căreia s-a încheiat respectivul contract.

(**)  Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre (JO L 368, 17.12.1992, p. 38).”"

;

(b)

la al doilea paragraf, trimiterea la „Directiva 70/156/CEE” se înlocuiește cu următorul text:

„Directiva 2007/46/CE”.

3.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) al treilea și al patrulea paragraf se elimină;

(b)

alineatul (6) se elimină.

4.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Se consideră că vehiculele articulate puse în circulație înainte de 1 ianuarie 1991 care nu respectă specificațiile prevăzute la punctele 1.6 și 4.4 din anexa I respectă aceste specificații în înțelesul articolului 3 dacă acestea nu depășesc o lungime totală de 15,50 m.”

5.

Articolele 8, 8a și 9 se elimină.

6.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 8b

(1)   În scopul îmbunătățirii eficienței lor energetice, vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice care îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatele (2) și (3) și care sunt conforme Directivei 2007/46/CE pot depăși lungimile maxime prevăzute la punctul 1.1 din anexa I la prezenta directivă, cu scopul de a permite atașarea unor asemenea dispozitive în spatele vehiculelor sau al ansamblurilor de vehicule. Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitivele respective trebuie să fie conforme cu punctul 1.5 din anexa I la prezenta directivă și orice depășire a lungimilor maxime nu poate conduce la o creștere a lungimii de încărcare a acestor vehicule sau ansambluri de vehicule.

(2)   Înainte de introducerea lor pe piață, dispozitivele aerodinamice menționate la alineatul (1) care depășesc 500 mm în lungime trebuie omologate de tip în conformitate cu normele referitoare la omologarea de tip stabilite în cadrul oferit de Directiva 2007/46/CE.

Până la 27 mai 2017, Comisia evaluează necesitatea de a adopta sau modifica orice cerințe tehnice pentru omologarea de tip a dispozitivelor aerodinamice prevăzute în respectivul cadru ținând seama de necesitatea de a asigura siguranța rutieră și siguranța operațiunilor de transport intermodal și, în special, următoarele aspecte:

(a)

fixarea în siguranță a dispozitivelor, pentru a limita riscul de desprindere a acestora în timp, inclusiv în cadrul unei operațiuni de transport intermodal;

(b)

siguranța altor participanți la trafic, în special a participanților la trafic vulnerabili, asigurând printre altele, vizibilitatea marcajelor de contur atunci când sunt montate dispozitive aerodinamice, adaptând cerințele de vizibilitate indirectă și, în caz de coliziune cu partea din spate a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, fără compromiterea protecției antiîmpănare spate.

În acest scop, Comisia prezintă, după caz, o propunere legislativă de modificare a normelor relevante referitoare la omologarea de tip stabilite în cadrul oferit de Directiva 2007/46/CE.

(3)   Dispozitivele aerodinamice menționate la alineatul (1) îndeplinesc următoarele cerințe operaționale:

(a)

în situații în care siguranța altor participanți la trafic sau a conducătorului auto este periclitată, respectivele dispozitive sunt pliate, retractate sau demontate de conducătorul auto;

(b)

utilizarea lor pe infrastructurile rutiere urbane sau interurbane ține seama de caracteristicile speciale ale zonelor în care limita de viteză este mai mică sau egală cu 50 km/h și unde este mai mare probabilitatea să fie prezenți participanți la trafic vulnerabili; și

(c)

utilizarea lor este compatibilă cu operațiunile de transport intermodal și, în special atunci când sunt retractate/pliate, acestea nu pot să depășească cu mai mult de 20 cm lungimea maximă autorizată.

(4)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește dispoziții detaliate care să asigure condiții uniforme pentru punerea în aplicare a alineatului (3). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10i alineatul (2).

(5)   Alineatul (1) se aplică de la data transpunerii sau de la data aplicării modificărilor necesare aduse instrumentelor menționate la alineatul (2) și după adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la alineatul (4), după caz.

Articolul 9a

(1)   În scopul îmbunătățirii eficienței energetice, în special în ceea ce privește performanțele aerodinamice ale cabinelor, precum și a siguranței rutiere, vehiculele sau ansamblurile de vehicule care îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatul (2) și care se conformează Directivei 2007/46/CE, pot depăși lungimile maxime prevăzute la punctul 1.1 din anexa I la prezenta directivă în cazul în care cabinele lor asigură performanțe aerodinamice sporite și eficiență energetică, precum și performanțe în materie de siguranță. Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu astfel de cabine trebuie să fie conforme cu punctul 1.5 din anexa I la prezenta directivă și orice depășire a limitelor maxime de lungime nu poate conduce la o creștere a capacității de încărcare a acestor vehicule.

(2)   Înainte de a fi introduse pe piață,vehiculele menționate la alineatul (1) sunt omologate în conformitate cu normele referitoare la omologarea de tip stabilite în cadrul oferit de Directiva 2007/46/CE. Până la 27 mai 2017, Comisia evaluează necesitatea de a elabora cerințele tehnice pentru omologarea de tip a vehiculelor dotate cu astfel de cabine astfel cum sunt prevăzute în respectivul cadru, luând în considerare următoarele:

(a)

performanța aerodinamică sporită a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule;

(b)

participanții la trafic vulnerabili și posibilitatea observării mai ușoare a acestora de către conducătorul auto, în special prin reducerea unghiurilor moarte;

(c)

reducerea pagubelor sau a vătămărilor corporale ale altor participanți la trafic produse în caz de coliziune;

(d)

siguranța și confortul conducătorilor auto.

În acest scop, Comisia prezintă, după caz, o propunere legislativă de modificare a normelor relevante referitoare la omologarea de tip stabilite în cadrul oferit de Directiva 2007/46/CE.

(3)   Alineatul (1) se aplică la trei ani de la data transpunerii sau de la data aplicării modificărilor necesare aduse instrumentelor menționate la alineatul (2), după caz.”

.

7.

Articolul 10a se elimină.

8.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 10b

Greutatea maximă autorizată a vehiculelor care utilizează combustibili alternativi este cea indicată la punctele 2.3.1, 2.3.2 și 2.4 din anexa I.

De asemenea, vehiculele care utilizează combustibili alternativi trebuie să respecte și limitele de greutate maximă autorizată pe osie indicate la punctul 3 din anexa I.

Greutatea suplimentară impusă în cazul vehiculelor care utilizează combustibili alternativi este stabilită pe baza documentației furnizate de către constructorul vehiculului în cauză atunci când vehiculul este omologat. Greutatea suplimentară se indică în dovada oficială, în conformitate cu articolul 6.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10h pentru a actualiza, în sensul prezentei directive, lista combustibililor alternativi menționată la articolul 2, care necesită o greutate suplimentară. Este deosebit de important ca, înainte de adoptarea acestor acte delegate, Comisia să își urmeze practica curentă și să desfășoare consultări cu experți, inclusiv cu experții din statele membre.

Articolul 10c

Dimensiunile maxime stabilite la punctul 1.1 din anexa I, după caz sub rezerva articolului 9a alineatul (1), și distanța maximă stabilită la punctul 1.6 din anexa I pot fi depășite cu 15 cm în cazul vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule care efectuează un transport de containere de 45 de picioare sau cutii mobile de 45 de picioare, descărcate sau încărcate, în cazul în care transportul rutier al containerului sau al cutiei mobile în cauză face parte dintr-o operațiune de transport intermodal.

Articolul 10d

(1)   Până la 27 mai 2021, statele membre iau măsuri specifice în scopul identificării vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule în circulație asupra cărora există suspiciuni de depășire a greutății maxime autorizate și care, prin urmare, ar trebui verificate de autoritățile lor competente în vederea asigurării conformității cu cerințele prevăzute de prezenta directivă. Măsurrile respective se pot lua cu ajutorul unor sisteme automate amplasate pe infrastructuri rutiere sau cu ajutorul unor echipamente de cântărire montate la bordul vehiculelor în conformitate cu alineatul (4).

Un stat membru nu impune instalarea de echipamente de cântărire la bord pe vehicule sau ansambluri de vehicule care sunt înmatriculate în alt stat membru.

Fără a aduce atingere dreptului Uniunii și celui național, în cazul în care sunt utilizate sisteme automate de stabilire a încălcărilor prezentei directive și de aplicare de sancțiuni, aceste sisteme automate trebuie să fie certificate. În cazul în care sistemele automate sunt utilizate doar în scopuri de identificare, acestea nu necesită certificare.

(2)   Fiecare stat membru efectuează în fiecare an calendaristic un număr adecvat de controale privind greutatea vehiculelor sau ansamblului de vehicule în circulație, proporțional cu numărul total de vehicule inspectate anual pe teritoriul său.

(3)   Statele membre se asigură că, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (1), autoritățile competente fac schimb de informații cu privire la încălcările și sancțiunile aferente prezentului articol.

(4)   Echipamentul de cântărire de la bord menționat la alineatul (1) trebuie să fie precis și fiabil, complet interoperabil și compatibil cu toate tipurile de vehicule.

(5)   Până la 27 mai 2016, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește dispoziții detaliate care să asigure condiții uniforme pentru punerea în aplicare a normelor privind interoperabilitatea și compatibilitatea stabilite la alineatul (4).

Pentru a asigura interoperabilitatea, respectivele dispoziții detaliate permit comunicarea datelor privind greutatea, în orice moment, de la un vehicul aflat în mișcare către autoritățile competente și către conducătorul său auto. Comunicarea respectivă se face prin intermediul interfeței definite de standardele CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 și ISO 14906. În plus, prin această comunicare se asigură că autoritățile competente din statele membre pot să comunice și să facă schimb de informații în același mod cu vehiculele și ansamblurile de vehicule înmatriculate în orice stat membru și care utilizează echipamente de cântărire la bord.

În vederea asigurării compatibilității cu toate tipurile de vehicule, sistemele instalate la bordul autovehiculelor trebuie să aibă capacitatea de primire și procesare a tuturor datelor transmise de orice tip de remorcă sau semiremorcă atașată la autovehicul.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10i alineatul (2).

Articolul 10e

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a garanta că aceste sancțiuni sunt puse în aplicare. Aceste sancțiuni sunt eficace, nediscriminatorii, proporționale și disuasive. Statele membre notifică respectivele norme Comisiei.

Articolul 10f

(1)   Pentru transportul de containere și cutii mobile, statele membre stabilesc norme care prevăd următoarele:

(a)

agentul de expediție prezintă transportatorului de marfă căruia îi încredințează transportul unui container sau unei cutii mobile o declarație care indică greutatea containerului sau a cutiei mobile transportate; și

(b)

transportatorul de marfă asigură accesul la toate documentele relevante furnizate de agentul de expediție.

(2)   Statele membre stabilesc norme privind răspunderea, atât a agentului de expediție, cât și a transportatorului de marfă, după caz, în cazurile în care informațiile menționate la alineatul (1) lipsesc sau sunt incorecte și vehiculul sau ansamblul de vehicule este supraîncărcat.

Articolul 10g

Din doi în doi ani și cel târziu până la data de 30 septembrie a anului următor expirării perioadei de doi ani în cauză, statele membre trimit Comisiei informațiile necesare privind:

(a)

numărul de controale efectuate în ultimii doi ani calendaristici, și

(b)

numărul vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule identificate ca fiind supraîncărcate.

Aceste informații pot face parte din informațiile prezentate în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

Comisia efectuează o analiză a informațiilor primite în temeiul prezentului articol și o include în raportul care urmează a fi transmis Parlamentului European și Consiliului în temeiul Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

Articolul 10h

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10b se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 26 mai 2015. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 10b poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10b intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 10i

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru transport rutier menționat la articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3). Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)   În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 10j

Până la 8 mai 2020, Comisia transmite, după caz, un raport Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare a modificărilor prezentei directive introduse prin Directiva (UE) 2015/719 a Parlamentului European și a Consiliului (5), ținând seama inclusiv de caracteristicile specifice ale anumitor segmente de piață. Pe baza respectivului raport, Comisia elaborează, după caz, o propunere legislativă, însoțită în mod corespunzător de o evaluare a impactului. Raportul este pus la dispoziție cu cel puțin șase luni înainte de prezentarea oricărei propuneri legislative.

(1)

(1)*

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

(2)

(2)*

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).

(3)

(3)*

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).

(4)

(4)*

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(5)

(5)*

Directiva (UE) 2015/719 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (JO L 115, 6.5.2015, p. 1)”

9.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 1.2, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

toate vehiculele cu excepția vehiculelor menționate la litera (b): 2,55 m”

;

(b)

la punctul 1.2, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

suprastructuri de vehicule izoterme sau containere sau cutii mobile izoterme transportate de vehicule: 2,60 m”

;

(c)

la punctul 2.2.2, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

autovehicul cu două osii cuplat cu semiremorcă cu trei osii transportând, în cadrul operațiunilor de transport intermodal, unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare: 42 tone”

;

(d)

la punctul 2.2.2, se adaugă următoarea literă:

„(d)

autovehicul cu trei osii cuplat cu semiremorcă cu două sau trei osii transportând, în cadrul operațiunilor de transport intermodal, unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare: 44 tone”

;

(e)

punctul 2.3.1 se înlocuiește cu următorul text:

„2.3.1.

Autovehicule cu două osii, cu excepția autobuzelor: 18 tone

Autovehicule cu două osii care utilizează combustibili alternativi, cu excepția autobuzelor: la greutatea maximă autorizată de 18 tone se adaugă maximum 1 tonă reprezentând greutatea suplimentară impusă de tehnologia combustibililor alternativi

Autobuze cu două osii: 19,5 tone”

;

(f)

punctul 2.3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.3.2.

Autovehicule cu trei osii: 25 de tone sau 26 de tone în cazul în care osia motoare este echipată cu pneuri jumelate și suspensie pneumatică sau suspensii recunoscute ca fiind echivalente în Uniune, astfel cum sunt definite în anexa II, sau în cazul în care fiecare osie motoare este echipată cu pneuri jumelate și greutatea maximă pe fiecare osie nu depășește 9,5 tone.

Autovehicule cu trei osii care utilizează combustibili alternativi: la greutatea maximă autorizată de 25 de tone sau 26 de tone în cazul în care osia motoare este echipată cu pneuri jumelate și suspensie pneumatică sau suspensii recunoscute ca fiind echivalente în Uniune, astfel cum sunt definite în anexa II, sau în cazul în care fiecare osie motoare este echipată cu pneuri jumelate și greutatea maximă pe fiecare osie nu depășește 9,5 tone, se adaugă maximum 1 tonă reprezentând greutatea suplimentară impusă de tehnologia combustibililor alternativi”

;

(g)

punctul 2.4 se înlocuiește cu următorul text:

„2.4.

Autobuze articulate cu trei osii: 28 tone

Autobuze articulate cu trei osii, care utilizează combustibili alternativi: la greutatea maximă autorizată de 28 tone se adaugă maximum 1 tonă reprezentând greutatea suplimentară impusă de tehnologia combustibililor alternativi”

.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 7 mai 2017. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 29 aprilie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 327, 12.11.2013, p. 133.

(2)  Poziția Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția în primă lectură a Consiliului din 16 octombrie 2014 (JO C 40, 5.2.2015, p. 1). Poziția Parlamentului European din 10 martie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 20 aprilie 2015.

(3)  Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (JO L 235, 17.9.1996, p. 59).

(4)  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

(5)  Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre (JO L 368, 17.12.1992, p. 38).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/11


DIRECTIVA (UE) 2015/720 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 29 aprilie 2015

de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) a fost adoptată pentru a preveni sau a reduce impactul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje asupra mediului. Deși pungile de transport din plastic constituie ambalaje în sensul directivei respective, dispozițiile sale nu conțin măsuri specifice privind consumul de astfel de pungi.

(2)

Nivelul actual al consumului de pungi de transport din plastic creează cantități ridicate de deșeuri abandonate și implică utilizarea ineficientă a resurselor și se preconizează că, dacă nu se iau măsuri, consumul va crește. Deșeurile provenite din pungile de transport din plastic abandonate conduc la poluarea mediului și agravează problema răspândită a deșeurilor abandonate din corpurile de apă, amenințând ecosistemele acvatice din întreaga lume.

(3)

Mai mult, acumularea pungilor de transport din plastic în mediu are un impact negativ clar asupra anumitor activități economice.

(4)

Pungile de transport din plastic cu o grosime mai mică de 50 de microni („pungi de transport din plastic subțire”), care reprezintă marea majoritate a numărului total de pungi de transport din plastic consumate în Uniune, sunt reutilizate mult mai rar decât pungile de transport din plastic mai groase. În consecință, pungile de transport din plastic subțire devin deșeuri mai rapid, fiind mult mai probabil să fie abandonate din cauza faptului că sunt subțiri.

(5)

Ratele actuale de reciclare ale pungilor de transport din plastic subțire sunt foarte scăzute și, ca urmare a unor dificultăți de ordin practic și economic, este puțin probabil ca acestea să atingă niveluri semnificative în viitorul apropiat.

(6)

Conform ierarhiei deșeurilor, prevenirea are prioritate. Pungile de transport din plastic au mai multe utilizări și vor continua să fie utilizate în viitor. Pentru a garanta că pungile de transport din plastic de care este nevoie nu vor ajunge sub formă de deșeuri în mediul înconjurător, ar trebui instituite măsuri adecvate, iar consumatorii ar trebui informați cu privire la tratamentul corect al deșeurilor.

(7)

Nivelurile consumului de pungi de transport din plastic variază considerabil în Uniune din cauza diferențelor legate de obiceiurile de consum, de gradul de conștientizare cu privire la aspectele de mediu și de eficacitatea măsurilor de politică adoptate de statele membre. Unele state membre au reușit să diminueze semnificativ nivelurile consumului de pungi de transport din plastic, nivelul mediu al consumului din cele șapte state membre cu cele mai bune rezultate fiind de doar 20 % din consumul mediu la nivelul Uniunii.

(8)

Disponibilitatea și exactitatea datelor privind actualele niveluri ale consumului de pungi de transport din plastic subțire variază de la un stat membru la altul. Existența unor date exacte și comparabile privind consumul este esențială pentru evaluarea eficacității măsurilor de reducere și pentru asigurarea unor condiții uniforme de punere în aplicare. Prin urmare, ar trebui elaborată o metodologie comună pentru calcularea consumului anual de pungi de transport din plastic subțire pe persoană, în vederea monitorizării progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea consumului de astfel de pungi.

(9)

Mai mult, s-a dovedit că informarea consumatorilor joacă un rol decisiv în atingerea oricărui obiectiv privind reducerea consumului de pungi de transport din plastic. Prin urmare, este necesar să se depună eforturi la nivel instituțional pentru a spori gradul de conștientizare privind impactul asupra mediului al pungilor de transport din plastic și a înlătura percepția actuală că plasticul este un bun nedăunător și ieftin.

(10)

Pentru a promova reduceri durabile ale nivelului mediu de consum de pungi de transport din plastic subțire, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a reduce în mod semnificativ consumul de pungi de transport din plastic subțire în concordanță cu obiectivele generale ale politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu ierarhia deșeurilor, astfel cum este prevăzută în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5). Aceste măsuri de reducere ar trebui să țină cont de nivelurile actuale ale consumului de pungi de transport din plastic din fiecare stat membru, nivelurile mai ridicate impunând eforturi mai ambițioase, și să ia în considerare reducerile deja realizate. Pentru a monitoriza progresele realizate în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire, este necesar ca autoritățile naționale să furnizeze date privind consumul lor în conformitate cu articolul 12 din Directiva 94/62/CE.

(11)

Măsurile care ar trebui să fie luate de statele membre pot implica utilizarea unor instrumente economice precum aplicarea de prețuri, taxe și impozite, care s-au dovedit deosebit de eficace în reducerea consumului de pungi de transport din plastic, și aplicarea de restricții de comercializare, cum ar fi interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 din Directiva 94/62/CE, cu condiția ca restricțiile respective să fie proporționale și nediscriminatorii.

(12)

Respectivele măsuri pot varia în funcție de impactul asupra mediului produs de pungile de transport din plastic subțire atunci când sunt valorificate sau eliminate, în funcție de proprietățile lor de reciclare și compostare, de durabilitatea lor sau de utilizarea specifică preconizată a respectivelor pungi și luând în considerare orice efecte adverse ale înlocuirii.

(13)

Statele membre pot alege să excludă pungile de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni („pungi de transport din plastic foarte subțire”), utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când utilizarea acestora este necesară din motive de igienă sau când utilizarea acestora contribuie la prevenirea risipei de alimente.

(14)

Statele membre pot utiliza în mod liber veniturile generate de măsurile care sunt adoptate în temeiul Directivei 94/62/CE în scopul realizării unei reduceri durabile a consumului de pungi de transport din plastic subțire.

(15)

Programele de sensibilizare a consumatorilor în general și programele educative pentru copii pot juca un rol important în reducerea consumului de pungi de transport din plastic.

(16)

Standardul european EN 13432 privind „cerințele pentru ambalaje recuperabile prin compostare și biodegradare – Program de încercare și criterii de evaluare pentru acceptarea finală a ambalajului” stabilește caracteristicile pe care trebuie să le aibă un material pentru a putea fi considerat „compostabil”, și anume faptul că poate fi reciclat printr-un proces de valorificare organică constând în compostare și digestie anaerobă. Comisia ar trebui să solicite Comitetului European de Standardizare să elaboreze un standard separat pentru ambalajele compostabile la domiciliu.

(17)

Este important să se asigure recunoașterea la nivelul Uniunii a etichetelor sau a marcajelor pentru pungi de transport din plastic biodegradabile și compostabile.

(18)

Unele pungi de transport din plastic sunt marcate de către fabricanții lor ca fiind „oxobiodegradabile” sau „oxodegradabile”. În cazul acestor pungi, în materialele plastice convenționale sunt încorporați aditivi. Ca urmare a prezenței acestor aditivi, în timp, plasticul se fragmentează în particule mici, care rămân în mediul înconjurător. Astfel, denumirea acestor pungi drept „biodegradabile” poate induce în eroare, întrucât este posibil ca aceste pungi să nu reprezinte o soluție la problema abandonării deșeurilor, ci, dimpotrivă, este posibil ca acestea să sporească gradul de poluare. Comisia ar trebui să evalueze impactul utilizării pungilor de transport din plastic oxodegradabile asupra mediului și să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport care să includă, după caz, un set de măsuri concepute pentru a limita consumul de astfel de pungi sau pentru a reduce eventualul lor impact dăunător.

(19)

Măsurile care trebuie luate de statele membre pentru a reduce consumul de pungi de transport din plastic ar trebui să ducă la o reducere durabilă a consumului de pungi de transport din plastic subțire, și nu la o creștere globală a generării de ambalaje.

(20)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu Comunicarea Comisiei privind Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și ar trebui să contribuie la acțiunile împotriva abandonării deșeurilor în mediul marin întreprinse în conformitate cu Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6).

(21)

Prin urmare, Directiva 94/62/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 94/62/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, se introduc următoarele puncte:

„1a.

«plastic» înseamnă un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (*), la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care este capabil să funcționeze drept principal component structural al pungilor de transport;

1b.

«pungi de transport din plastic» înseamnă pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse;

1c.

«pungi de transport din plastic subțire» înseamnă pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni;

1d.

«pungi de transport din plastic foarte subțire» înseamnă pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la prevenirea risipei de alimente;

1e.

«pungi de transport din plastic oxodegradabile» înseamnă pungi de transport fabricate din materiale plastice care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente.

(*)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).”"

2.

La articolul 4 se introduc următoarele alineate:

„(1a)   Statele membre iau măsuri pentru a asigura o reducere durabilă a consumului de pungi de transport din plastic subțire pe teritoriul lor.

Măsurile respective pot include utilizarea unor obiective naționale de reducere, menținerea sau introducerea unor instrumente economice, precum și a unor restricții de comercializare, prin derogare de la articolul 18, cu condiția ca restricțiile respective să fie proporționale și nediscriminatorii.

Respectivele măsuri pot varia în funcție de impactul asupra mediului al pungilor de transport din plastic subțire atunci când sunt valorificate sau eliminate, de proprietățile lor de compostare, de durabilitatea sau de utilizarea lor specifică preconizată.

Măsurile adoptate de statele membre includ una sau ambele dintre următoarele:

(a)

adoptarea de măsuri care să garanteze că nivelul de consum anual nu depășește 90 de pungi de transport din plastic subțire pe persoană la 31 decembrie 2019 și 40 de pungi de transport din plastic subțire pe persoană la 31 decembrie 2025 sau obiective echivalente stabilite în greutate. Pungile de transport din plastic foarte subțire pot fi excluse din obiectivele naționale privind consumul;

(b)

adoptarea unor instrumente care să garanteze că la 31 decembrie 2018 pungile de transport din plastic subțirie nu sunt furnizate gratuit la punctele de vânzare de bunuri sau produse, cu excepția cazului în care sunt puse în aplicare alte instrumente la fel de eficace. Pungile de transport din plastic foarte subțire pot fi excluse din rândul acestor măsuri.

Începând cu 27 mai 2018, statele membre raportează cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subțire atunci când furnizează Comisiei date privind ambalarea și deșeurile de ambalaje în conformitate cu articolul 12.

Până la 27 mai 2016, Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește metodologia de calcul a consumului anual de pungi de transport din plastic subțire pe persoană și adaptează formularele-tip pentru raportare adoptate în temeiul articolului 12 alineatul (3). Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 21 alineatul (2).

(1b)   Fără a aduce atingere articolului 15, statele membre pot lua măsuri de tipul instrumentelor economice sau al obiectivelor naționale de reducere în ceea ce privește orice tip de pungi de transport din plastic, indiferent de grosimea peretelui.

(1c)   Cel puțin în cursul primului an după 27 noiembrie 2016, Comisia și statele membre încurajează în mod activ campaniile de sensibilizare și de informare publică referitoare la impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de pungi de transport din plastic subțire.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 8a

Măsuri specifice pentru pungile de transport din plastic biodegradabile și compostabile

Până la 27 mai 2017, Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește specificațiile etichetelor sau ale marcajelor menite să asigure recunoașterea la nivelul Uniunii a pungilor de transport din plastic biodegradabile și compostabile și să le ofere consumatorilor informații corecte despre proprietățile de compostare ale acestor pungi. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 21 alineatul (2).

Cel târziu în termen de optsprezece luni de la data adoptării actului de punere în aplicare, statele membre se asigură că pungile de transport din plastic biodegradabile și compostabile sunt etichetate în conformitate cu specificațiile prevăzute în actul de punere în aplicare respectiv.”

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 20a

Raportul privind pungile de transport din plastic subțire

(1)   Până la 27 noiembrie 2021, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în care se evaluează eficacitatea la nivelul Uniunii a măsurilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1a) în ceea ce privește combaterea generării de deșeuri, modificarea comportamentului consumatorilor și promovarea prevenirii generării de deșeuri. În cazul în care evaluarea arată că măsurile adoptate nu sunt eficace, Comisia analizează alte modalități posibile de realizare a unei reduceri a consumului de pungi de transport din plastic subțire, inclusiv prin stabilirea unor obiective realiste și realizabile la nivelul Uniunii, și prezintă, după caz, o propunere legislativă.

(2)   Până la 27 mai 2017, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport în care se analizează impactul utilizării pungilor de transport din plastic oxodegradabile asupra mediului și prezintă, după caz, o propunere legislativă.

(3)   Până la 27 mai 2017, Comisia evaluează impactul la nivelul ciclului de viață al diferitelor posibilități de reducere a consumului de pungi de transport din plastic foarte subțire și prezintă, după caz, o propunere legislativă.”

5.

La articolul 22 alineatul (3a), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3a)   Cu condiția îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 4 și la articolul 6, statele membre pot transpune dispozițiile articolului 4 alineatul (1a) și, respectiv, ale articolului 7 prin intermediul unor acorduri încheiate între autoritățile competente și sectoarele economice în cauză.”

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 27 noiembrie 2016. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor măsuri din dreptul intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 29 aprilie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 214, 8.7.2014, p. 40.

(2)  JO C 174, 7.6.2014, p. 43.

(3)  Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția în primă lectură a Consiliului din 2 martie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 28 aprilie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10).

(5)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

(6)  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/721 AL COMISIEI

din 20 aprilie 2015

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Vlaamse laurier (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Vlaamse laurier” depusă de Belgia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Vlaamse laurier” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Vlaamse laurier” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 2.13. Flori și plante ornamentale, din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 aprilie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 432, 2.12.2014, p. 12.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/722 AL COMISIEI

din 5 mai 2015

privind autorizarea taurinei ca aditiv furajer pentru Canidae, Felidae, Mustelidae și pești carnivori

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu Directiva 70/524/CEE, taurina a fost autorizată fără limită de timp ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale. Această substanță a fost ulterior înscrisă în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, coroborat cu articolul 7 din același regulament, s-a depus o cerere pentru reevaluarea taurinei și a preparatelor de taurină ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale și, în conformitate cu articolul 7 din respectivul regulament, pentru o nouă utilizare în apa de băut. Solicitantul a cerut ca aditivul în cauză să fie clasificat în categoria „aditivi nutriționali”. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizul său din 22 mai 2012 (3) că utilizarea taurinei sintetice în alimentația pisicilor, câinilor și peștilor carnivori este considerată eficace. Experiențele anterioare privind utilizarea regimurilor alimentare conținând până la 20 % hrană pentru animale de origine animală a dus la concluzia că toate speciile de animale tolerează până la 0,2 % taurină în furaje complete. Autoritatea recomandă ca taurina să nu mai fie autorizată pentru utilizarea la păsările de curte, porci și rumegătoare. Autoritatea a concluzionat că, în condițiile propuse de utilizare în hrana pentru animale și în apa de băut, taurina nu are efecte nocive asupra sănătății animale și umane ori asupra mediului.

(5)

De asemenea, autoritatea a concluzionat că nu vor apărea probleme de siguranță pentru utilizatori. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. În plus, autoritatea a verificat raportul privind metoda de analiză a aditivilor furajeri în hrana pentru animale și în apă, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Concluziile privind pisicile și câinii pot fi extrapolate la speciile din aceeași familie, și anume Felidae și Canidae, deoarece acestea sunt specii înrudite din punct de vedere fiziologic în ceea ce privește funcția gastrointestinală.

(7)

Mustelidae aparțin, precum Felidae și Canidae, ordinului Carnivora. Mustelidae sunt specii carnivore, iar multe dintre acestea sunt exclusiv carnivore. Ele au nevoie de taurină și de precursorii acesteia metionină sau cisteină în alimentația lor, pentru a-și menține concentrațiile normale de taurină în organism. Surse obișnuite de taurină sunt țesutul muscular, creierul sau viscerele. Întrucât tratamentul termic și utilizarea surselor alternative de proteine (care nu conțin decât cantități reduse din acest aminoacid) reduc disponibilitatea taurinei și a precursorilor acesteia din hrana pentru animale, pentru a asigura acoperirea necesarului de taurină pentru Mustelidae, se obișnuiește să se utilizeze alimente care conțin taurină ca aditiv furajer.

(8)

Evaluarea taurinei arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, utilizarea acestei substanțe ar trebui să fie autorizată conform anexei la prezentul regulament.

(9)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanța specificată în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar”, este autorizată ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

(1)   Substanța menționată în anexă și preamestecurile care conțin substanța respectivă, care sunt produse și etichetate înainte de 26 noiembrie 2015, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 26 mai 2015, pot să fie în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

(2)   Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin substanța menționată în anexă și care sunt produse și etichetate înainte de 26 noiembrie 2015, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 26 mai 2015, pot să fie în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente dacă sunt destinate peștilor carnivori.

(3)   Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin substanța menționată în anexă și care sunt produse și etichetate înainte de 26 mai 2017, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 26 mai 2015, pot să fie în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente dacă sunt destinate pentru Canidae, Felidae și Mustelidae.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 mai 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(6):2736.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % sau mg de substanță activă/l de apă

Categoria aditivilor nutriționali. Grupa funcțională: vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar

3a370

Taurină

Compoziția aditivului

Taurină

Substanță activă

Taurină

Denumire IUPAC: acid 2-amino-etan-sulfonic

C2H7NO3S

Numărul CAS: 107-35-7

Taurină, în formă solidă, produsă prin sinteză chimică: minimum 98 %.

Metodă de analiză  (1)

Pentru determinarea taurinei în aditivul furajer: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană prin reacție cu ninhidrină [metoda descrisă în Farmacopeea Europeană pentru determinarea aminoacizilor (Ph. Eur. 6.6, 2.2.56 metoda 1).

Pentru determinarea taurinei în preamestecuri și furaje: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană și cu detecție fotometrică prin reacție cu ninhidrină: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (anexa III, F), sau cromatografie lichidă de înaltă performanță cu fază inversată (RP-HPLC) cuplată cu un detector de fluorescență (AOAC 999.12).

Pentru determinarea taurinei în apă: cromatografie lichidă cuplată cu un detector de UV sau de fluorescență (AOAC 997.05).

Canidae, Felidae, Mustelidae și pești carnivori

1.

Taurina poate fi introdusă pe piață și utilizată ca aditiv care constă într-un preparat.

2.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate.

3.

Niveluri maxime pentru conținutul maxim în mg de taurină/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %:

Felidae: 2 500

Pești carnivori: 25 000

Canidae și Mustelidae: 2 000 .

4.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, utilizatorii trebuie să poarte măști de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

5.

Aditivul poate fi utilizat în apa de băut.

26 mai 2025


(1)  Detalii privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință al Uniunii Europene în materie de aditivi pentru hrana animalelor: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/723 AL COMISIEI

din 5 mai 2015

privind autorizarea biotinei ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu Directiva 70/524/CEE, biotina a fost autorizată fără limită de timp ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale. Produsul acesta a fost ulterior înscris în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, coroborat cu articolul 7 din același regulament, s-au depus două cereri pentru reevaluarea biotinei și a preparatelor de biotină pentru hrana tuturor speciilor de animale și, în conformitate cu articolul 7 din respectivul regulament, pentru o nouă utilizare în apa de băut. Solicitanții au cerut ca aditivii în cauză să fie clasificați în categoria „aditivi nutriționali”. Cererile respective au fost însoțite de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizele sale din 16 octombrie 2012 și 17 octombrie 2012 (3) că, în condițiile propuse de utilizare în hrana pentru animale și în apa de băut, biotina nu are efecte nocive asupra sănătății animale și umane ori asupra mediului. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că biotina sintetică este considerată ca fiind o sursă eficace de biotină în alimentația animalelor și că nu vor apărea probleme de siguranță pentru utilizatori. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. În plus, autoritatea a verificat raportul privind metoda de analiză a aditivilor furajeri în hrana pentru animale și în apa de băut, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea biotinei arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, utilizarea acestei substanțe ar trebui să fie autorizată conform anexei la prezentul regulament.

(6)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanța specificată în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar”, este autorizată ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

(1)   Substanța menționată în anexă și preamestecurile care conțin substanța respectivă, care sunt produse și etichetate înainte de 26 noiembrie 2015, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 26 mai 2015, pot să fie în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

(2)   Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin substanța menționată în anexă și care sunt produse și etichetate înainte de 26 noiembrie 2015, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 26 mai 2015, pot să fie în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente dacă sunt destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare.

(3)   Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin substanța menționată în anexă și care sunt produse și etichetate înainte de 26 mai 2017, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 26 mai 2015, pot să fie în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente dacă sunt destinate animalelor de la care nu se obțin produse alimentare.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 mai 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(11):2925; EFSA Journal 2012;10(11):2926.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % sau mg de substanță activă/l de apă.

Categoria aditivilor nutriționali. Grupa funcțională: vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar

3a880

Biotină

Compoziția aditivului

Biotină

Substanță activă

D-(+)-biotină

C10H16N2O3S

Nr. CAS: 58-85-5

Biotină, formă solidă, produsă prin sinteză chimică.

Criterii de puritate: minimum 97 %

Metodă de analiză  (1)

Pentru determinarea D-(+)-biotinei în aditivul furajer: un test de titrare potențiometrică și identificare prin rotație optică (Farmacopeea Europeană 6.0, metoda 01/2008:1073).

Pentru determinarea D-(+)-biotinei în preamestecuri și furaje: cromatografie lichidă de înaltă performanță cu fază inversată cuplată cu spectrometrie de masă (RP-HPLC-MS/MS).

Pentru determinarea D-(+)-biotinei în apă: analiză microbiologică [Farmacopeea din SUA 21, al treilea supliment (88) 1986].

Toate speciile de animale

1.

Biotina poate fi introdusă pe piață și utilizată ca aditiv care constă într-un preparat.

2.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate.

3.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, utilizatorii trebuie să poarte măști de protecție respiratorie.

4.

Aditivul poate fi utilizat în apa de băut.

26 mai 2025


(1)  Detalii privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință al Uniunii Europene în materie de aditivi pentru hrana animalelor: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/724 AL COMISIEI

din 5 mai 2015

privind autorizarea substanțelor acetat de retinil, palmitat de retinil și propionat de retinil ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu Directiva 70/524/CEE, vitamina A a fost autorizată fără limită de timp ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale. Produsul respectiv a fost ulterior înscris în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, în coroborare cu articolul 7 din respectivul regulament, s-a depus o cerere pentru reevaluarea vitaminei A sub formă de acetat de retinil, palmitat de retinil și propionat de retinil ca aditivi pentru hrana animalelor și a preparatelor acestora în hrana tuturor speciilor de animale și, în conformitate cu articolul 7 din respectivul regulament, pentru o nouă utilizare în apa de băut. Solicitantul a cerut ca aditivii în cauză să fie clasificați în categoria „aditivi nutriționali”. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizul ei din 12 decembrie 2012 (3) că, în condițiile de utilizare propuse, în hrana pentru animale, acetatul de retinil, palmitatul de retinil și propionatul de retinil nu au efecte adverse asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului.

(5)

Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că acetatul de retinil, palmitatul de retinil și propionatul de retinil sunt surse efective de vitamina A și că nu vor apărea probleme de siguranță pentru utilizatori. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivilor în hrana pentru animale, transmis de laboratorul de referință înființat în baza Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea acetatului de retinil, a palmitatului de retinil și a propionatului de retinil arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, cu excepția utilizării în apa de băut. În consecință, utilizarea acestor substanțe ar trebui să fie autorizată în hrana pentru animale, conform dispozițiilor din anexa la prezentul regulament. Conținuturile maxime ar trebui stabilite pentru vitamina A, indiferent de forma acesteia. Vitamina A nu ar trebui să fie administrată direct prin intermediul apei de băut, întrucât o cale suplimentară de administrare ar crește riscul pentru consumatori. Prin urmare, autorizarea acetatului de retinil, a palmitatului de retinil și a propionatului de retinil ca aditivi nutriționali care aparțin grupei funcționale „vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar” ar trebui să fie refuzată în ceea ce privește utilizarea lor în apă. Această interdicție nu se aplică acelor aditivi din furajele combinate administrați ulterior prin intermediul apei.

(7)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanțele menționate în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar”, sunt autorizate ca aditivi în hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prin urmare, autorizarea acetatului de retinil, a palmitatului de retinil și a propionatului de retinil ca aditivi care aparțin categoriei „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar” ar trebui să fie refuzată în ceea ce privește utilizarea lor în apă.

Articolul 3

Substanțele menționate în anexă și preamestecurile care conțin aceste substanțe, care sunt produse și etichetate înainte de 26 noiembrie 2015, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 26 mai 2015, pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin substanțele menționate în anexă, care sunt produse și etichetate înainte de 26 mai 2016, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 26 mai 2015, pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente, în cazul în care sunt destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare.

Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin substanțele menționate în anexă, care sunt produse și etichetate înainte de 26 mai 2017, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 26 mai 2015, pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente, în cazul în care sunt destinate animalelor de la care nu se obțin produse alimentare.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 mai 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2013; 11(1):3037.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

UI de vitamina A/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor nutriționali. Grupa funcțională: vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar

3a672a

„Acetat de retinil” sau „vitamina A”

Compoziția aditivului

Acetat de retinil

Oxid de trifenilfosfină (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Caracterizarea substanței active

Acetat de retinil

C22H32O2

Nr. CAS: 127-47-9

Acetat de retinil, formă solidă, produs prin sinteză chimică.

Criterii de puritate: min. 95 % (min. 2,76 mUI/g).

Metode de analiză  (1)

Pentru determinarea vitaminei A în aditivul furajer: cromatografie în strat subțire și detecție UV (TLC-UV) (Ph. Eur. a 6-a ediție, monografia 0217).

Pentru determinarea vitaminei Al în preamestecuri și hrana pentru animale: cromatografie lichidă de înaltă performanță cu fază inversată (RP-HPLC) cu detecție UV sau cu detectare cu fluorescență – Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (2)

Purcei (de lapte și înțărcați)

16 000

1.

Aditivul este încorporat în hrana pentru animale sub formă de preamestec.

2.

Acetatul de retinil poate fi introdus pe piață și utilizat ca aditiv care constă într-un preparat.

3.

În ceea ce privește conținutul, astfel cum figurează pe etichetă, se utilizează următoarele echivalențe: 1 UI = 0,344 μg de acetat de retinil.

4.

Amestecul de acetat de retinil, palmitat de retinil sau propionat de retinil nu trebuie să depășească conținutul maxim pentru speciile și categoriile în cauză.

5.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate.

6.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, utilizatorii poartă mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

26 mai 2025

Porci pentru îngrășat

6 500

Scroafe

12 000

Alte porcine

Pui și specii de păsări de curte minore

≤ 14 zile

20 000

> 14 zile

10 000

Curcani și curci

≤ 28 de zile

20 000

> 28 de zile

10 000

Alte păsări de curte

10 000

Vaci de lapte și vaci pentru reproducție

 

9 000

Viței pentru creștere

4 luni

16 000

Alți viței și vaci

25 000

Miei și iezi pentru creștere

≤ 2 luni

16 000

> 2 luni

Bovine, ovine și caprine pentru îngrășare

10 000

Alte bovine, ovine și caprine

Mamifere

Numai înlocuitorii de lapte: 25 000

Alte specii de animale

3a672b

 

„Palmitat de retinil” sau „vitamina A”

Compoziția aditivului

Palmitat de retinil

Oxid de trifenilfosfină (TPPO) ≤ 100 mg/kg de aditiv

Caracterizarea substanței active

Palmitat de retinil

C36H60O2

Nr. CAS: 79-81-2

Palmitat de retinil, formă solidă și formă lichidă, produs prin sinteză chimică: min. 90 % sau 1,64 mUI/g.

Metode de analiză  (1)

Pentru determinarea vitaminei A în aditivul furajer: cromatografie în strat subțire și detecție UV (TLC-UV) (Ph. Eur. a 6-a ediție, monografia 0217).

Pentru determinarea vitaminei A în preamestecuri și hrana pentru animale: cromatografie lichidă de înaltă performanță cu fază inversată (RP-HPLC) cu detecție UV sau cu detectare cu fluorescență – Regulamentul (CE) nr. 152/2009

Purcei (de lapte și înțărcați)

16 000

1.

Aditivul este încorporat în hrana pentru animale sub formă de preamestec.

2.

Palmitatul de retinil poate fi introdus pe piață și utilizat ca aditiv care constă într-un preparat.

3.

În ceea ce privește conținutul, astfel cum figurează pe etichetă, se utilizează următoarele echivalențe: 1 UI = 0,5458 μg de palmitat de retinil.

4.

Amestecul de acetat de retinil, palmitat de retinil sau propionat de retinil nu trebuie să depășească conținutul maxim pentru speciile și categoriile în cauză.

5.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate.

6.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, utilizatorii poartă mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

26 mai 2025

Porci pentru îngrășat

6 500

Scroafe

12 000

Alte porcine

Pui și specii de păsări de curte minore

≤ 14 zile

20 000

> 14 zile

10 000

Curcani și curci

≤ 28 de zile

20 000

> 28 de zile

10 000

Alte păsări de curte

10 000

Vaci de lapte și vaci pentru reproducție

9 000

Viței pentru creștere

4 luni

16 000

Alți viței și vaci

25 000

Miei și iezi pentru creștere

≤ 2 luni

16 000

> 2 luni

Bovine, ovine și caprine pentru îngrășare

10 000

Alte bovine, ovine și caprine

Mamifere

Numai înlocuitorii de lapte: 25 000

Alte specii de animale

3a672c

 

„Propionat de retinil” sau „vitamina A”

Compoziția aditivului

Propionat de retinil

Oxid de trifenilfosfină (TPPO) ≤ 100 mg/kg de aditiv

Caracterizarea substanței active

Propionat de retinil

C23H34O2

Nr. CAS: 7069-42-3

Propionat de retinil, formă lichidă, produs prin sinteză chimică: min. 95 % sau 2,64 mUI/g

Metode de analiză  (1)

Pentru determinarea vitaminei A în aditivul furajer: cromatografie în strat subțire și detecție UV (TLC-UV) (Ph. Eur. a 6-a ediție, monografia 0217).

Pentru determinarea vitaminei A în preamestecuri și hrana pentru animale: cromatografie lichidă de înaltă performanță cu fază inversată (RP-HPLC) cu detecție UV sau cu detectare cu fluorescență – Regulamentul (CE) nr. 152/2009

Purcei (de lapte și înțărcați)

16 000

1.

Aditivul este încorporat în hrana pentru animale sub formă de preamestec.

2.

Propionatul de retinil poate fi introdus pe piață și utilizat ca aditiv care constă într-un preparat.

3.

În ceea ce privește conținutul, astfel cum figurează pe etichetă, se utilizează următoarele echivalențe: 1 UI = 0,3585 μg de propionat de retinil.

4.

Amestecul de acetat de retinil, palmitat de retinil sau propionat de retinil nu trebuie să depășească conținutul maxim pentru speciile și categoriile în cauză.

5.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate.

6.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, utilizatorii poartă mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

26 mai 2025

Porci pentru îngrășat

6 500

Scroafe

12 000

Alte porcine

Pui și specii de păsări de curte minore

≤ 14 zile

20 000

> 14 zile

10 000

Curcani și curci

≤ 28 de zile

20 000

> 28 de zile

10 000

Alte păsări de curte

10 000

Vaci de lapte și vaci pentru reproducție

9 000

Viței pentru creștere

4 luni

16 000

Alți viței sau vaci

25 000

Miei și iezi pentru creștere

≤ 2 luni

16 000

> 2 luni

Bovine, ovine și caprine pentru îngrășare

10 000

Alte bovine, ovine și caprine

Mamifere

Numai înlocuitorii de lapte: 25 000

Alte specii de animale


(1)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință al Uniunii Europene în materie de aditivi pentru hrana animalelor: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor (JO L 54, 26.2.2009, p. 1).


6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/725 AL COMISIEI

din 5 mai 2015

de stabilire a datei-limită de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/360

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (2) primul paragraf litera (b) și al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Ajutorul pentru depozitarea privată acordat în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/360 al Comisiei (2) a avut un efect favorabil asupra pieței cărnii de porc. Se preconizează stabilizarea în continuare a prețurilor.

(2)

Prin urmare, ar trebui să se pună capăt acordării de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc și ar trebui stabilită o dată-limită de depunere a cererilor de ajutor.

(3)

Din motive de securitate juridică, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/360 ar trebui abrogat.

(4)

Pentru a se evita speculațiile, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Data-limită de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/360 este 8 mai 2015.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/360 se abrogă cu efect de la 8 mai 2015.

Cu toate acestea, regulamentul respectiv se aplică în continuare în cazul contractelor încheiate în temeiul regulamentului abrogat înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 mai 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/360 al Comisiei din 5 martie 2015 de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului (JO L 62, 6.3.2015, p. 16).


6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/726 AL COMISIEI

din 5 mai 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 mai 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

153,9

MA

87,0

MK

119,9

TN

392,6

ZZ

188,4

0707 00 05

AL

49,4

TR

110,0

ZZ

79,7

0709 93 10

MA

130,6

TR

133,2

ZZ

131,9

0805 10 20

EG

44,6

IL

71,3

MA

53,6

ZZ

56,5

0805 50 10

BR

107,1

TR

101,0

ZZ

104,1

0808 10 80

AR

98,9

BR

93,6

CL

120,5

MK

32,8

NZ

135,8

US

161,3

UY

92,0

ZA

117,5

ZZ

106,6


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/36


DECIZIA (UE) 2015/727 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 10 aprilie 2015

privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru prima perioadă de taxare și pentru 2015 (BCE/2015/17)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (ECB/2014/41) (1), în special articolul 9 și articolul 16 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să stabilească valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere care urmează a fi percepute prin emiterea de comunicări ale taxei pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate și să publice aceste informații pe website-ul său până la 30 aprilie din perioada de taxare relevantă.

(2)

Comunicarea taxei pentru prima perioadă de taxare, respectiv noiembrie-decembrie 2014, este emisă împreună cu comunicarea taxei pentru perioada de taxare 2015. Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere percepute în 2015 ar trebui, prin urmare, să reflecte cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere începând cu noiembrie 2014.

(3)

Aceste cheltuieli constau în principal din costurile legate în mod direct de atribuțiile de supraveghere ale BCE, de exemplu supravegherea entităților semnificative, monitorizarea supravegherii entităților mai puțin semnificative, îndeplinirea atribuțiilor orizontale și desfășurarea serviciilor specializate. Ele includ și costurile legate indirect de atribuțiile de supraveghere ale BCE, de exemplu serviciile furnizate de departamentele de suport ale BCE, inclusiv cele privind sediile, administrarea resurselor umane și tehnologia informației.

(4)

Pentru a calcula taxele anuale de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată sau grup supravegheat, costurile totale sunt împărțite în două: entități și grupuri semnificative și entități și grupuri mai puțin semnificative. Costurile sunt împărțite pe baza cheltuielilor alocate funcțiilor relevante care efectuează supravegherea directă a entităților supravegheate semnificative și supravegherea indirectă a entităților supravegheate mai puțin semnificative.

(5)

Cheltuielile legate de atribuțiile în materie de supraveghere bancară suportate de BCE în prima perioadă de taxare și recuperate prin taxe de supraveghere au fost incluse în conturile anuale ale BCE pentru 2014 (2).

(6)

Cheltuielile anuale estimate pentru perioada de taxare 2015 sunt derivate din bugetul aprobat al BCE, avându-se în vedere orice evoluții ale cheltuielilor anuale estimate ale BCE cunoscute atunci când prezenta decizie a fost elaborată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii se aplică definițiile cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (3) și Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41).

Articolul 2

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru prima perioadă de taxare și pentru 2015

(1)   Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru prima perioadă de taxare și pentru 2015 este de 325 986 085 EUR, corespunzător costurilor efective suportate de BCE pentru noiembrie și decembrie 2014 și unei estimări a costurilor anuale ale BCE pentru 2015, astfel cum sunt prezentate în anexa I la prezenta decizie.

(2)   Fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate plătește valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere prevăzută în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 aprilie 2015.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 10 aprilie 2015.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 311, 31.10.2014, p. 23.

(2)  Publicat pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu în februarie 2015.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).


ANEXA I

(EUR)

 

2014

2015

Total

Salarii și prestații

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Chirie și întreținerea sediilor

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Alte cheltuieli de funcționare

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Total

29 973 012

296 013 073

325 986 085


ANEXA II

(EUR)

 

2014

2015

Total

Taxe de supraveghere

29 973 012

296 013 073

325 986 085

din care:

 

 

 

Taxe percepute entităților semnificative sau grupurilor semnificative

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Taxe percepute entităților mai puțin semnificative sau grupurilor mai puțin semnificative

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Rectificări

6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/39


Rectificare la Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 20 din 27 ianuarie 2015 )

1.

La pagina 49, anexa I:

în loc de:

„D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia”

se va citi:

„D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya”

2.

La pagina 50, anexa I:

în loc de:

„Sr. D. Juan VICENTE HERRERA

Presidente de la Junta de Castilla y León”

se va citi:

„Sr. D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Junta de Castilla y León”

3.

La pagina 64, anexa II:

în loc de:

„Mr Joël RIGUELLE

Député bruxellois”

se va citi:

„Mr Joël RIGUELLE

Bourgmestre de la commune de Berchem-Ste-Agathe”

4.

La pagina 69, anexa II:

în loc de:

„D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya”

se va citi:

„D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya”

5.

La pagina 69, anexa II:

în loc de:

„D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura”

se va citi:

„D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura”


6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/40


Rectificare la Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 31 din 7 februarie 2015 )

1.

La pagina 27, anexa I:

în loc de:

„Cllr Stephen ALAMBRITIS

Leader of London Borough of Merton”

se va citi:

„Cllr Soterios ALAMBRITIS

Member of London Borough of Merton”

2.

La pagina 27, anexa I:

în loc de:

„Mr Michael ANTONIW

Assembly Member for Pontypridd”

se va citi:

„Mr Michael ANTONIW AM

Member of the National Assembly for Wales”

3.

La pagina 27, anexa I:

în loc de:

„Cllr Robert Charles BRIGHT

Leader of Newport City Council”

se va citi:

„Cllr Robert Charles BRIGHT

Member of Newport City Council”

4.

La pagina 27, anexa I:

în loc de:

„Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Councillor East Renfrewshire Council”

se va citi:

„Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Member of East Renfrewshire Council”

5.

La pagina 27, anexa I:

în loc de:

„Cllr Joseph COONEY

Leader of Pendle Council”

se va citi:

„Cllr Joseph COONEY

Member of Pendle Council”

6.

La pagina 27, anexa I:

în loc de:

„Cllr Trevor CUMMINGS

Member of Ards Borough Council”

se va citi:

„Cllr Trevor William CUMMINGS

Member of Ards Borough Council”

7.

La pagina 27, anexa I:

în loc de:

„Jeremy Roger EVANS

Assembly Member Greater London Authority”

se va citi:

„Mr Jeremy Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly”

8.

La pagina 27, anexa I:

în loc de:

„Ms Megan FEARON

Member of the Northern Ireland Assembly”

se va citi:

„Ms Megan FEARON MLA

Member of the Northern Ireland Assembly”

9.

La pagina 27, anexa I:

în loc de:

„Ms Patricia Josephine FERGUSON

Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn”

se va citi:

„Ms Patricia Josephine FERGUSON MSP

Member of the Scottish Parliament”

10.

La pagina 28, anexa I:

în loc de:

„Cllr Gordon Charles KEYMER

Leader of Tandridge District Council”

se va citi:

„Cllr Gordon Charles KEYMER

Member of Tandridge Council”

11.

La pagina 28, anexa I:

în loc de:

„Cllr Cormack MCCHORD

Councillor for Stirling”

se va citi:

„Cllr Cormick MCCHORD

Member of Stirling Council”

12.

La pagina 28, anexa I:

în loc de:

„Mr William Stewart MAXWELL

MSP for West of Scotland”

se va citi:

„Mr William Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament”

13.

La pagina 28, anexa I:

în loc de:

„Cllr Paul WATSON

Leader, Sunderland Council”

se va citi:

„Cllr Paul WATSON

Member of Sunderland Council”

14.

La pagina 29, anexa II:

în loc de:

„Jennette ARNOLD

Assembly Member Greater London Authority”

se va citi:

„Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly”

15.

La pagina 29, anexa II:

în loc de:

„Cllr Barbara GRANT

East Renfrewshire Council”

se va citi:

„Cllr Barbara GRANT

Member of East Renfrewshire Council”

16.

La pagina 29, anexa II:

în loc de:

„Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council”

se va citi:

„Cllr Arnold George HATCH

Member of Craigavon Borough Council”

17.

La pagina 29, anexa II:

în loc de:

„Mr James Robert HUME

Regional List member for South of Scotland”

se va citi:

„Mr James Robert HUME MSP

Member of the Scottish Parliament”

18.

La pagina 30, anexa II:

în loc de:

„Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR

Regional List Member for the Highlands and Islands”

se va citi:

„Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR MSP

Member of the Scottish Parliament”

19.

La pagina 30, anexa II:

în loc de:

„Mr Fearghal MCKINNEY

Member of the Northern Ireland Assembly”

se va citi:

„Mr Fearghal MCKINNEY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly”

20.

La pagina 30, anexa II:

în loc de:

„Cllr Robert John PRICE

Leader of Oxford Council”

se va citi:

„Cllr Robert John PRICE

Member of Oxford Council”

21.

La pagina 30, anexa II.

în loc de:

„Cllr Gary ROBINSON

Leader Shetland Islands Council”

se va citi:

„Cllr Gary ROBINSON

Member of Shetland Islands Council”

22.

La pagina 30, anexa II:

în loc de:

„Rhodri Glyn THOMAS

Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr”

se va citi:

„Mr Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales”

23.

La pagina 30, anexa II:

în loc de:

„Cllr Martin John Beresford VEAL

Chairman, Bath & North East Somerset Council”

se va citi:

„Cllr Martin John Beresford VEAL

Member of Bath & North East Somerset Council”