ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 86

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
31 martie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2015/531 al Comisiei din 24 noiembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin identificarea costurilor eligibile pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în scopul îmbunătățirii condițiilor de igienă, sănătate, siguranță și lucru pentru pescari, al protecției și refacerii biodiversității și ecosistemelor marine, al atenuării efectelor schimbărilor climatice și al sporirii eficienței energetice a navelor de pescuit

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/532 al Comisiei din 30 martie 2015 de modificare pentru a 228-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

9

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/533 al Comisiei din 30 martie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

11

 

*

Regulamentul (UE) 2015/534 al Băncii Centrale Europene din 17 martie 2015 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2015/13)

13

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/535 a Comisiei din 27 martie 2015 de autorizare a Regatului Danemarcei să ratifice Convenția din 23 noiembrie 2007 privind recuperarea internațională a pensiei alimentare și a altor forme de întreținere familială [notificată cu numărul C(2015) 1994]

152

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/536 a Comisiei din 27 martie 2015 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE în ceea ce privește rubrica referitoare la Statele Unite ale Americii din lista țărilor terțe sau a părților acestora din care se autorizează introducerea în Uniune de produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate, în urma apariției unor noi focare gripă aviară înalt patogenă în această țară [notificată cu numărul C(2015) 1990]  ( 1 )

154

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

31.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 86/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/531 AL COMISIEI

din 24 noiembrie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin identificarea costurilor eligibile pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în scopul îmbunătățirii condițiilor de igienă, sănătate, siguranță și lucru pentru pescari, al protecției și refacerii biodiversității și ecosistemelor marine, al atenuării efectelor schimbărilor climatice și al sporirii eficienței energetice a navelor de pescuit

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 32 alineatul (4), articolul 40 alineatul (4) și articolul 41 alineatul (10),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014, Comisia este împuternicită să stabilească norme specifice privind eligibilitatea costurilor operațiunilor de protecție și de refacere a biodiversității și ecosistemelor marine în cadrul activităților de pescuit durabile, privind eligibilitatea costurilor operațiunilor menite să atenueze schimbările climatice și să îmbunătățească eficiența energetică a navelor de pescuit și privind eligibilitatea operațiunilor menite să îmbunătățească condițiile de igienă, sănătate, siguranță și lucru pentru pescari.

(2)

Toate dispozițiile prezentului regulament se referă la aspecte legate de eligibilitatea costurilor și operațiunilor, iar două dintre ele vizează operațiunile care implică investiții la bordul navelor. În plus, toate aceste măsuri au un impact asupra formei în care se desfășoară activitățile de pescuit. Prin urmare, aceste dispoziții sunt strâns legate. Pentru a asigura coerența între aceste dispoziții și a permite tuturor locuitorilor din Uniune să aibă o imagine de ansamblu asupra lor, dispozițiile respective ar trebui adoptate în cadrul aceluiași act.

(3)

Activitatea de pescuit este în continuare una dintre cele mai periculoase ocupații din Uniune, cu un număr semnificativ de accidente produse pe navele de pescuit de mici dimensiuni. În consecință, Directivele nr. 93/103/CE (2) și 92/29/CEE (3) ale Consiliului stabilesc cerințele minime privind sănătatea și siguranța aplicabile activităților de la bordul navelor de pescuit, care ar trebui transpuse în legislația națională. Regulamentul (UE) nr. 508/2014 prevede finanțarea anumitor investiții în vederea îmbunătățirii condițiilor de igienă, sănătate, siguranță și lucru pentru pescari, cu condiția ca acestea să depășească cerințele prevăzute în legislația Uniunii și în cea națională. Prin urmare, este necesar să se specifice costurile aferente unor astfel de investiții specifice, inclusiv formarea în materie de sănătate și campaniile de informare, care pot fi finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014.

(4)

Achiziționarea și instalarea la bordul navelor de echipamente care vizează reducerea emisiilor de poluanți sau de gaze cu efect de seră și sporirea eficienței energetice a navelor de pescuit pot contribui la atingerea obiectivelor privind schimbările climatice. Funcționarea eficientă a navelor poate avea, de asemenea, ca rezultat o reducere semnificativă a consumului de energie. Articolul 41 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 prevede finanțarea investițiilor în echipamente sau la bord menite să reducă emisiile de poluanți sau de gaze cu efect de seră și să sporească eficiența energetică a navelor de pescuit, precum și a investițiilor în unelte de pescuit, cu condiția să nu submineze selectivitatea acestor unelte, și finanțarea auditurilor și a schemelor privind eficiența energetică. În consecință, este necesar să se specifice costurile care pot fi finanțate în cadrul FEPAM în scopul promovării acestor obiective.

(5)

Ar trebui, de asemenea, specificate costurile aferente operațiunilor care contribuie la protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor marine și cele aferente regimurilor de compensații în cadrul activităților de pescuit durabile. Aceste operațiuni ar trebui să înglobeze principiile esențiale care stau la baza infrastructurilor ecologice, astfel cum sunt definite în Comunicarea Comisiei (4) privind infrastructurile ecologice (5), care pot avea o contribuție semnificativă la punerea în aplicare cu eficacitate a politicilor care vizează atingerea obiectivelor urmărite, integral sau parțial, prin intermediul unor soluții bazate pe natură.

(6)

Costurile eligibile aferente operațiunilor prevăzute la articolele 32, 40 alineatul (1) și 41 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 trebuie să respecte condițiile definite la articolul 11 din același regulament, care prevede că operațiunile care determină creșterea capacității de pescuit a unei nave sau echipamentele care sporesc capacitatea navei de a găsi pește nu sunt eligibile pentru sprijin în cadrul FEPAM. Pentru a menține efectul de stimulare al investițiilor eligibile în temeiul prezentului regulament, costurile aferente întreținerii planificate sau preventive a oricărei componente a echipamentelor pentru menținerea unui dispozitiv în stare de funcționare ar trebui să fie excluse de la finanțarea în cadrul FEPAM.

(7)

Întrucât perioada de eligibilitate a operațiunilor care urmează să fie finanțate în cadrul FEPAM a început la 1 ianuarie 2014, pentru a permite aplicarea imediată a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, în special în ceea ce privește eligibilitatea costurilor, și pentru a permite statelor membre să își pregătească și să își pună în aplicare programul operațional în cadrul FEPAM, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament identifică:

(a)

tipurile de operațiuni eligibile pentru sprijin din partea FEPAM în vederea îmbunătățirii condițiilor de igienă, sănătate, siguranță și lucru pentru pescari;

(b)

costurile eligibile pentru sprijin din partea FEPAM în vederea protejării și refacerii biodiversității și ecosistemelor marine și pentru regimurile de compensații în cadrul activităților de pescuit durabile;

(c)

costurile eligibile pentru sprijin din partea FEPAM în vederea îmbunătățirii eficienței energetice a navelor de pescuit și a atenuării efectelor schimbărilor climatice.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 2

Costuri excluse

(1)   Costurile întreținerii planificate sau preventive a oricărei componente a echipamentelor pentru menținerea unui dispozitiv în stare de funcționare nu sunt eligibile pentru sprijin din partea FEPAM în temeiul prezentului regulament.

(2)   Numai costurile necesare și direct legate de instalarea elementelor prevăzute în prezentul regulament sunt eligibile pentru sprijin din partea FEPAM.

CAPITOLUL III

COSTURI LEGATE DE ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE IGIENĂ, SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI LUCRU PENTRU PESCARI

Articolul 3

Operațiuni eligibile privind siguranța

Pentru operațiunile care vizează îmbunătățirea siguranței pescarilor la bordul navelor de pescuit în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, achiziționarea și, dacă este cazul, instalarea următoarelor articole sunt eligibile pentru sprijin din partea FEPAM:

(a)

plute de salvare;

(b)

dispozitive de declanșare hidrostatică pentru plutele de salvare;

(c)

balize de localizare personale cum sunt radiobalizele EPIRB, care pot fi integrate în vestele de salvare și în îmbrăcămintea de lucru a pescarilor;

(d)

echipament individual de plutire, în special costume de imersie sau costume de supraviețuire, colaci și veste de salvare;

(e)

facle de semnalizare a sinistrului;

(f)

aparate de lansare a bandulei;

(g)

sisteme de salvare a persoanelor căzute peste bord;

(h)

echipamente de luptă împotriva incendiilor, precum extinctoare, pături ignifuge, detectoare de incendiu și de fum, aparate de respirat;

(i)

uși antifoc;

(j)

ventile de închidere pentru rezervoare de combustibil;

(k)

detectoare de gaz și sisteme de avertizare în cazul scurgerilor de gaze;

(l)

pompe de santină și alarme;

(m)

echipamente pentru comunicații radio și prin satelit;

(n)

bocaporți și uși etanșe;

(o)

dispozitive de protecție pentru utilaje, precum troliuri sau tamburi pentru plase;

(p)

pasarele cu balustradă și scări de acces;

(q)

dispozitive de iluminat pentru căutare, pentru punte sau de urgență;

(r)

mecanisme de deblocare pentru situațiile în care uneltele de pescuit se prind de un obstacol subacvatic;

(s)

camere și monitoare de securitate;

(t)

echipamente și elemente necesare pentru îmbunătățirea siguranței pe punte.

Articolul 4

Operațiuni eligibile privind sănătatea

Pentru operațiuni sau pentru furnizarea de echipamente menite să îmbunătățească condițiile de sănătate ale pescarilor la bordul navelor de pescuit în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, sunt eligibile pentru finanțare următoarele acțiuni:

(a)

achiziționarea și instalarea de truse de prim ajutor;

(b)

achiziționarea de medicamente și de dispozitive pentru tratarea de urgență la bord;

(c)

asigurarea de servicii de telemedicină inclusiv tehnologii online, echipamente și imagistică medicală aplicate în cazul consultațiilor la distanță de pe nave;

(d)

furnizarea de ghiduri și de manuale pentru îmbunătățirea sănătății la bord;

(e)

campanii de informare pentru îmbunătățirea sănătății la bord.

Articolul 5

Operațiuni eligibile privind igiena

Pentru operațiuni sau pentru furnizarea de echipamente menite să îmbunătățească condițiile de igienă ale pescarilor la bordul navelor de pescuit în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, achiziționarea și, dacă este cazul, instalarea următoarelor articole sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

instalații sanitare, precum grupuri sanitare;

(b)

echipamente pentru bucătărie și instalații destinate depozitării produselor alimentare;

(c)

dispozitive de purificare a apei pentru obținerea de apă potabilă;

(d)

echipamente de curățat pentru menținerea condițiilor sanitare la bord;

(e)

ghiduri și manuale privind îmbunătățirea condițiilor de igienă la bord, inclusiv instrumente informatice.

Articolul 6

Operațiuni eligibile privind condițiile de lucru

Pentru operațiuni sau pentru furnizarea de echipamente menite să îmbunătățească condițiile de lucru la bordul navelor de pescuit în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, achiziționarea și, dacă este cazul, instalarea următoarelor articole sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

balustrade de protecție pentru punte;

(b)

structuri de adăpost pe punte și modernizarea cabinelor în vederea asigurării protecției în condiții meteorologice nefavorabile;

(c)

articole pentru îmbunătățirea siguranței în cabine și pentru asigurarea de spații comune pentru membrii echipajului;

(d)

echipamente de reducere a activităților de ridicare manuală a obiectelor grele, cu excepția utilajelor legate direct de operațiunile de pescuit, precum troliile;

(e)

vopsea antiderapantă și covorașe din cauciuc;

(f)

echipamente de izolare fonică și termică și echipamente pentru îmbunătățirea ventilației;

(g)

îmbrăcăminte de lucru și echipament de protecție precum încălțăminte impermeabilă de siguranță, echipament de protecție a ochilor și respiratorie, mănuși și căști de protecție sau echipament de protecție împotriva căderilor;

(h)

indicatoare de avertizare de urgență și siguranță;

(i)

analize și evaluări ale riscurilor în vederea identificării riscurilor pentru pescari atât în port, cât și în timpul navigării, în vederea adoptării de măsuri pentru prevenirea sau reducerea riscurilor;

(j)

ghiduri și manuale privind îmbunătățirea condițiilor de lucru la bord.

CAPITOLUL IV

COSTURI LEGATE DE PROTECȚIA ȘI REFACEREA BIODIVERSITĂȚII ȘI ECOSISTEMELOR MARINE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT DURABILE

Articolul 7

Costuri eligibile pentru colectarea deșeurilor de către pescari

Pentru operațiuni legate de colectarea de către pescari a deșeurilor din mare, astfel cum se menționează la articolul 40 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, costurile legate de următoarele acțiuni sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

îndepărtarea uneltelor de pescuit pierdute din mare, în special pentru combaterea pescuitului-fantomă;

(b)

achiziționarea și, dacă este cazul, instalarea de echipamente la bord pentru colectarea și depozitarea deșeurilor;

(c)

crearea de programe de colectare a deșeurilor pentru pescarii participanți, inclusiv stimulente financiare;

(d)

achiziționarea și, dacă este cazul, instalarea de echipamente în cadrul unităților din porturile pescărești pentru depozitarea și reciclarea deșeurilor;

(e)

campanii de comunicare, informare și sensibilizare în vederea încurajării pescarilor și altor părți interesate să participe la proiecte de îndepărtare a uneltelor de pescuit pierdute;

(f)

formare pentru pescari și agenți portuari.

Articolul 8

Costuri eligibile pentru instalații destinate să protejeze și să sporească fauna și flora marină

(1)   Pentru operațiuni legate de construirea, instalarea sau modernizarea unor instalații statice sau mobile în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, costurile legate de următoarele acțiuni sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

achiziționarea și, dacă este cazul, montarea de instalații pentru protejarea zonelor marine împotriva traulării;

(b)

achiziționarea și, dacă este cazul, montarea de instalații pentru refacerea ecosistemelor marine degradate;

(c)

costuri legate de lucrări preliminarii precum prospectare, studii sau evaluări științifice;

(d)

costuri, în regiunile ultraperiferice, legate de achiziționarea și, dacă este cazul, de instalarea de dispozitive ancorate de concentrare a peștelui care contribuie la pescuitul durabil și selectiv, în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(2)   Pentru operațiunile menționate la alineatul (1), nu sunt eligibile următoarele costuri:

(a)

achiziționarea unei nave care urmează să fie cufundată și utilizată ca recif artificial;

(b)

costurile legate de construirea și întreținerea de dispozitive de concentrare a peștelui, cu excepția costurilor prevăzute la alineatul (1) litera (d).

Articolul 9

Costuri eligibile pentru contribuția la o mai bună gestionare sau conservare a resurselor biologice marine

(1)   Pentru operațiuni care vizează o mai bună gestionare sau conservare a resurselor biologice marine, astfel cum se menționează la articolul 40 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 și conforme cu dispozițiile articolului 38 din respectivul regulament, costurile legate de achiziționarea și, dacă este cazul, de instalarea următoarelor articole sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

cârlige circulare;

(b)

dispozitive acustice de intimidare montate pe plase;

(c)

dispozitive de excludere a țestoaselor;

(d)

parâme cu banderole;

(e)

alte instrumente sau dispozitive având o eficiență dovedită pentru evitarea capturării accidentale a unor specii protejate;

(2)   În plus, sunt eligibile pentru sprijin costurile legate de următoarele acțiuni și proiecte:

(a)

instruirea pescarilor cu privire la o mai bună gestionare sau conservare a resurselor biologice marine;

(b)

proiecte axate pe habitatele costiere care prezintă importanță pentru pești, păsări și alte organisme;

(c)

proiecte axate pe zone care prezintă importanță pentru reproducerea peștilor, precum zonele umede de coastă, pot fi, de asemenea, eligibile.

(3)   Pentru înlocuirea uneltelor de pescuit existente cu unelte de pescuit cu impact redus, costurile legate de vintire și capcane pentru pești, de echipamente de pescuit la dandinetă și undițe de mână pot fi eligibile pentru sprijin.

Articolul 10

Costuri eligibile pentru pregătirea planurilor de protecție și de gestionare pentru activitățile legate de pescuit

Pentru operațiuni care constau în pregătirea planurilor de protecție și de gestionare pentru activitățile legate de pescuit, astfel cum se menționează la articolul 40 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, costurile legate de următoarele acțiuni sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

efectuarea de studii, în special în ceea ce privește controlul și supravegherea speciilor și habitatelor, inclusiv cartografierea, și gestionarea riscurilor;

(b)

cartografierea activităților de pescuit, a intensității și a interacțiunilor lor cu speciile și habitatele protejate;

(c)

consultarea părților interesate pe parcursul pregătirii planurilor de gestionare;

(d)

dezvoltarea și aplicarea de indicatori ai presiunii și impactului și realizarea de evaluări ale stării de conservare;

(e)

formarea pescarilor și a altor persoane care lucrează pentru sau în numele organismelor responsabile cu administrarea zonelor marine protejate relevante pentru pregătirea planurilor de protecție și de gestionare pentru activitățile legate de pescuit;

(f)

demarcarea zonelor marine protejate;

(g)

supravegherea, inclusiv salariile personalului implicat în activități de supraveghere;

(h)

adoptarea de măsuri de publicitate și de sensibilizare privind zonele marine protejate;

(i)

evaluarea impacturilor planurilor de gestionare asupra zonelor Natura 2000 și a zonelor de pescuit vizate de planurile de gestionare.

Articolul 11

Costurile eligibile pentru gestionarea, refacerea și monitorizarea siturilor Natura 2000 și a zonelor marine protejate

Pentru operațiuni legate de gestionarea, refacerea și monitorizarea siturilor Natura 2000 și a zonelor marine protejate și pentru creșterea sensibilizării față de mediu, astfel cum se menționează la articolul 40 alineatul (1) literele (e), (f) și (g) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, costurile legate de următoarele acțiuni sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

consultarea părților interesate pe parcursul pregătirii planurilor de gestionare;

(b)

dezvoltarea și aplicarea de indicatori ai presiunii/impactului și evaluări ale stării de conservare;

(c)

supravegherea siturilor Natura 2000 și a zonelor marine protejate;

(d)

formarea persoanelor care lucrează pentru sau în numele organismelor responsabile cu gestionarea siturilor Natura 2000 și a zonelor marine protejate;

(e)

formarea pescarilor cu privire la conservarea și refacerea ecosistemelor marine și activități alternative conexe precum ecoturismul în siturile Natura 2000 și zonele marine protejate;

(f)

cartografierea activităților de pescuit și monitorizarea intensității acestora și înregistrarea interacțiunilor activităților de pescuit cu speciile protejate precum foci, țestoase marine, delfini, păsări marine;

(g)

sprijinirea dezvoltării măsurilor de gestionare a pescuitului în cadrul siturilor Natura 2000 și al zonelor marine protejate, precum studii de evaluare a impactului și evaluări ale riscurilor, inclusiv acțiuni de stimulare a îmbunătățirii coerenței acestora;

(h)

sprijinirea măsurilor de creștere a sensibilizării față de mediu, cu implicarea pescarilor, în ceea ce privește protejarea și refacerea biodiversității marine;

(i)

cooperarea și activitatea în rețea a administratorilor siturilor Natura 2000 și ai zonelor marine protejate.

Articolul 12

Costuri eligibile pentru participarea la alte acțiuni menite să mențină și să îmbunătățească biodiversitatea și serviciile furnizate de ecosisteme

(1)   Pentru operațiuni legate de participarea la alte acțiuni menite să mențină și să îmbunătățească biodiversitatea și serviciile furnizate de ecosisteme, astfel cum se menționează la articolul 40 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, costurile legate de următoarele acțiuni sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

costurile legate de programele de testare a noilor tehnici de monitorizare, în special:

(i)

sisteme de monitorizare electronică de la distanță precum camere de televiziune în circuit închis (CCTV) pentru monitorizarea și înregistrarea capturilor accidentale de specii protejate;

(ii)

înregistrarea datelor oceanografice precum temperatura, salinitatea, planctonul, înmulțirea algelor sau turbiditatea;

(iii)

cartografierea speciilor alogene invazive;

(iv)

acțiuni, inclusiv studii, pentru prevenirea și controlul expansiunii speciilor alogene invazive;

(b)

stimulente financiare pentru instalarea la bord de dispozitive de înregistrare automate pentru monitorizarea și înregistrarea datelor oceanografice precum temperatura, salinitatea, planctonul, înmulțirea algelor sau turbiditatea;

(c)

costuri aferente navlosirii navelor de pescuit comerciale pentru observarea mediului la o rată proporțională cu activitatea în cauză;

(d)

costuri pentru alte acțiuni științifice legate de cartografierea și de evaluarea ecosistemelor marine și costiere și serviciilor acestora.

(2)   Pentru operațiuni care vizează refacerea habitatelor marine și costiere specifice în vederea sprijinirii unor stocuri de pește durabile, astfel cum se menționează la articolul 40 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, următoarele acțiuni sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

acțiuni de reducere a poluării fizice și chimice;

(b)

acțiuni de reducere a altor presiuni fizice, inclusiv a zgomotelor subacvatice antropice care influențează în mod negativ biodiversitatea;

(c)

măsuri pozitive de conservare în vederea protejării și conservării florei și faunei, inclusiv reintroducerea sau popularea cu specii indigene și aplicarea principiilor infrastructurilor ecologice menționate în Comunicarea Comisiei privind infrastructurile ecologice (6);

(d)

acțiuni de prevenire, control sau eliminare a speciilor alogene invazive.

CAPITOLUL V

COSTURI LEGATE DE PROMOVAREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI ATENUAREA EFECTELOR SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Articolul 13

Costuri eligibile legate de hidrodinamica cocii navei

(1)   Pentru operațiunile care vizează îmbunătățirea hidrodinamicii cocii navei în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, costurile legate de următoarele acțiuni sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

investiții în mecanisme de stabilitate precum chile de ruliu și prove cu bulb care contribuie la îmbunătățirea comportării navei pe valuri și a stabilității;

(b)

costuri legate de utilizarea de produse antivegetative netoxice precum cele pe bază de cupru în vederea reducerii frecării;

(c)

costuri legate de instalația de guvernare, precum sisteme de control al instalației de guvernare și cârme multiple pentru reducerea activității cârmei în funcție de condițiile meteorologice și de starea mării;

(d)

testarea rezervoarelor în vederea asigurării unei baze pentru îmbunătățirea hidrodinamicii.

(2)   Costurile legate de întreținerea de bază a cocii navei nu sunt eligibile pentru finanțare în temeiul prezentului articol.

Articolul 14

Costuri eligibile legate de îmbunătățirea sistemului de propulsie al navei

Pentru operațiunile care vizează îmbunătățirea sistemului de propulsie al navei în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, costurile legate de achiziționarea și, dacă este necesar, instalarea următoarelor articole sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

elice eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv arbori de transmisie;

(b)

catalizatori;

(c)

generatoare eficiente din punct de vedere energetic precum cele pe bază de hidrogen sau de gaze naturale;

(d)

elemente de propulsie pe bază de energie din surse regenerabile precum vele, zmeie, motoare eoliene, turbine sau panouri solare;

(e)

propulsoare de la provă;

(f)

transformarea motoarelor pentru a funcționa cu biocombustibili;

(g)

econometre, sisteme de gestionare a combustibilului și sisteme de monitorizare;

(h)

investiții în duze destinate îmbunătățirii sistemului de propulsie.

Articolul 15

Costuri eligibile legate de investițiile în unelte și echipamente de pescuit

Pentru investiții în unelte și echipamente de pescuit, astfel cum se menționează la articolul 41 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, costurile legate de următoarele acțiuni sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

înlocuirea uneltelor de pescuit tractate cu alte unelte de pescuit;

(b)

modificări ale uneltelor de pescuit tractate;

(c)

investiții în echipamente de monitorizare a uneltelor de pescuit tractate.

Articolul 16

Costuri eligibile legate de investiții menite să reducă consumul de energie electrică sau termică

Pentru investițiile menite să reducă consumul de energie electrică sau termică în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, următoarele costuri sunt eligibile pentru sprijin:

(a)

investiții pentru îmbunătățirea sistemelor de refrigerare, de congelare sau de izolare pentru nave cu o lungime mai mică de 18 m;

(b)

investiții pentru încurajarea reciclării căldurii pe navă, prin recuperarea și reutilizarea căldurii pentru alte operațiuni auxiliare pe navă.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Directiva nr. 93/103/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit [a treisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva nr. 89/391/CEE] (JO L 307, 13.12.1993, p. 1).

(3)  Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor (JO L 113, 30.4.1992, p. 19)

(4)  Comunicarea Comisiei intitulată „Infrastructurile ecologice – Valorificarea capitalului natural al Europei”, Bruxelles, COM(2013) 249 final, 6.5.2013.

(5)  Infrastructurile ecologice reprezintă o rețea planificată în mod strategic de zone naturale și seminaturale și alte elemente de mediu, concepută și gestionată pentru a oferi o gamă largă de servicii ecosistemice. Această rețea include spații verzi (sau albastre în cazul ecosistemelor acvatice) și alte caracteristici fizice ale zonelor terestre (incluzând zonele costiere) și marine.

(6)  Comunicarea Comisiei intitulată „Infrastructurile ecologice – Valorificarea capitalului natural al Europei”, Bruxelles, COM(2013) 249 final, 6.5.2013.


31.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 86/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/532 AL COMISIEI

din 30 martie 2015

de modificare pentru a 228-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La data de 23 martie 2015, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a aprobat adăugarea unei persoane pe lista întocmită de Comitetul pentru sancțiuni împotriva Al-Qaida care cuprinde persoanele, grupurile și entitățile cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 martie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, se adaugă următoarea mențiune la rubrica „Persoane fizice”,:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) [alias: (a) Sheikh Abu Muhammad; (b) Ali Abu Muhammad; (c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani]. Data nașterii: 1.1.1972. Locul nașterii: satul Teletl, districtul Shamilskiy, Republica Daghestan, Federația Rusă. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 628605523 (număr de pașaport rusesc pentru călătorii în străinătate, eliberat, la 4.7.2006, de Serviciul Federal de Migrație al Federației Ruse, care expiră la 16.7.2016). Număr național de identificare: 8203883123 (număr de pașaport național rusesc eliberat, la 16.7.2005, de Ministerul Afacerilor Interne (OVD), districtul Kirovskiy, Republica Daghestan, Federația Rusă, care expiră la 1.1.2017). Adresă: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republica Daghestan, Federația Rusă. Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: gri; înălțime: 170-175 cm; constituția: solid; cu fața ovală, cu barbă. (b) numele tatălui: Alibulat Kebekovich Kebekov, născut în 1927; (c) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.3.2015.”


31.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 86/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/533 AL COMISIEI

din 30 martie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 martie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

135,3

MA

99,1

TR

123,0

ZZ

119,1

0707 00 05

AL

119,5

MA

176,1

TR

144,0

ZZ

146,5

0709 93 10

MA

128,2

TR

173,5

ZZ

150,9

0805 10 20

EG

47,3

IL

71,5

MA

54,4

TN

55,0

TR

67,0

ZZ

59,0

0805 50 10

BO

92,8

TR

45,8

ZZ

69,3

0808 10 80

AR

94,0

BR

90,5

CL

99,5

CN

105,5

MK

25,7

US

187,6

ZA

188,2

ZZ

113,0

0808 30 90

AR

120,2

CL

126,9

CN

71,3

ZA

124,0

ZZ

110,6


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


31.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 86/13


REGULAMENTUL (UE) 2015/534 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 17 martie 2015

privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2015/13)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (1), articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2), articolul 6 alineatul (5) litera (d) și articolul 10,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (2), în special articolul 21 alineatul (1), articolul 140 și articolul 141 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Instituțiile de credit fac obiectul cerințelor de raportare periodică stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) (denumit în continuare „CRR”) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (4). Informațiile raportate sunt colectate de BCE în temeiul Deciziei BCE/2014/29 (5). Prezentul regulament completează Decizia BCE/2014/29 prin detalierea cerințelor referitoare la raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 stabilește cerințe uniforme pentru toate instituțiile care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în legătură cu raportarea în scopuri de supraveghere către autoritățile competente pentru anumite domenii stabilite la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. Unul dintre aceste domenii este reprezentat de informațiile financiare pe bază consolidată. În temeiul articolului 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată este obligatorie pentru instituțiile de credit care își elaborează conturile consolidate în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu procedura stabilită la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Transmiterea de către autoritățile naționale competente (ANC) către BCE a informațiilor financiare în materie de supraveghere obligatorii în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, referitoare atât la entitățile supravegheate semnificative, cât și la entitățile supravegheate mai puțin semnificative, are loc în prezent în conformitate cu Decizia BCE/2014/29 și nu ar trebui afectată, întrucât nu face obiectul prezentului regulament.

(3)

Exercitarea opțiunii de a solicita instituțiilor de credit să utilizeze standardele internaționale de contabilitate aplicabile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu face obiectul prezentului regulament. Având în vedere articolul 150 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), deciziile anterioare ale ANC cu privire la exercitarea sau neexercitarea acestei opțiuni nu ar trebui afectate.

(4)

În conformitate cu articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru instituțiile de credit care aplică standardele internaționale de contabilitate aplicabile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată necesită o decizie a autorității competente de a extinde această raportare. De asemenea, BCE ar trebui să ia o decizie pentru a extinde cerința de transmitere de informații financiare în materie de supraveghere la grupurile supravegheate semnificative care aplică Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(5)

În conformitate cu articolul 99 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru instituțiile de credit care aplică anumite cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE a Consiliului (7), raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată necesită o decizie anterioară a autorității competente de extindere a acestei raportări. De asemenea, BCE ar trebui să ia o decizie pentru a extinde cerința de transmitere de informații financiare în materie de supraveghere la grupurile supravegheate semnificative care aplică anumite cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE. Autoritatea Bancară Europeană a fost consultată în conformitate cu articolul 99 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 575/2013.

(6)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 stabilește cerințe uniforme pentru raportarea în scopuri de supraveghere cu privire la domeniile care fac obiectul acestuia. În conformitate cu articolul 99 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 acoperă numai informațiile financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată. Raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere pe bază individuală nu face obiectul acestuia; prin urmare, autoritățile competente pot impune cerințe referitoare la raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere pe bază individuală. Având în vedere necesitatea de a avea informații financiare comparabile pentru entitățile supravegheate semnificative și mai puțin semnificative, prezentul regulament ar trebui să stabilească informațiile financiare în materie de supraveghere care ar trebui raportate ANC de entitățile supravegheate semnificative și mai puțin semnificative pe bază individuală. Prin urmare, ANC ar trebui să transmită aceste informații BCE în conformitate cu articolul 140 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(7)

În conformitate cu articolul 40 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8), autoritățile competente ale statelor membre gazdă pot solicita tuturor instituțiile de credit care au sucursale pe teritoriile lor să le transmită rapoarte periodice cu privire la activitatea acestora din statele membre gazdă respective. În conformitate cu articolul 2 alineatul (20) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), sucursalele înființate într-un stat membru participant de o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant sunt entități supravegheate. Având în vedere necesitatea de a avea informații financiare comparabile pentru entitățile supravegheate semnificative, prezentul regulament ar trebui să stabilească informațiile care ar trebui raportate ANC de sucursalele înființate într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant. Prin urmare, ANC ar trebui să transmită aceste informații BCE în conformitate cu articolul 140 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(8)

Articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că BCE are prerogative de supraveghere în ceea ce privește instituții de credit, societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte sau sucursale ale instituțiilor de credit cu sediul în state membre neparticipante înființate în statele membre participante. Prin urmare, sucursalele înființate într-un stat membru participant de o instituție de credit dintr-o țară terță nu fac obiectul atribuțiilor de supraveghere conferite BCE. În consecință, aceste sucursale nu ar trebui să facă obiectul cerințelor de raportare din prezentul regulament. În plus, sucursalele înființate într-un stat membru participant de către o instituție de credit din alt stat membru participant ar trebui excluse de la aceste cerințe de raportare, deoarece acestea sunt destinate a se aplica la nivelul entității supravegheate care a înființat sucursala.

(9)

Cerințele stabilite în prezentul regulament cu privire la entitățile supravegheate semnificative și mai puțin semnificative, inclusiv sucursalele înființate într-un stat membru participant de o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant, ar trebui să urmărească să asigure că aceste entități supravegheate raportează ANC un set minim comun de informații, nu să impună cerințe de raportare uniforme. Poate fi oportun ca ANC să colecteze informațiile minime necesare ca parte a unui cadru de raportare mai larg pe care acestea îl instituie în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii relevantă și care, de asemenea, servește altor scopuri decât de supraveghere, precum scopurile statistice.

(10)

Pentru exercitarea atribuțiilor BCE, este necesar să se primească informații financiare de la grupurile supravegheate mai puțin semnificative, altele decât cele care își elaborează conturile consolidate în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească informațiile financiare în materie de supraveghere care trebuie raportate ANC de aceste grupuri. În special, ar trebui specificate formatele, frecvențele, datele de referință și perioadele de transmitere și termenele de transmitere a informațiilor în cauză. Aceste cerințe ar trebui să urmărească să asigure că aceste grupuri supravegheate raportează ANC un set minim comun de informații, nu să impună cerințe de raportare uniforme.

(11)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), atât BCE, cât și ANC fac obiectul unei obligații de a face schimb de informații. Fără a aduce atingere prerogativei BCE de a primi direct informații raportate de instituțiile de credit sau de a avea acces direct la aceste informații în mod continuu, ANC ar trebui să ofere BCE în mod specific toate informațiile necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(12)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, instituțiilor li se poate permite să utilizeze un exercițiu contabil diferit de anul calendaristic pentru raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată. Prezentul regulament ar trebui să permită și el utilizarea unui exercițiu contabil diferit de anul calendaristic pentru această raportare.

(13)

BCE a organizat o consultare publică cu privire la prezentul regulament și a analizat eventualele costuri și beneficii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințe în ceea ce privește raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere care urmează a fi transmise ANC de către:

(a)

grupurile supravegheate semnificative care aplică standardele internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv orice subgrup al acestora;

(b)

grupurile supravegheate semnificative, altele decât cele menționate la punctul (a), care fac obiectul unor cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE, inclusiv orice subgrup al acestora;

(c)

entitățile supravegheate semnificative, inclusiv sucursalele înființate într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant;

(d)

grupurile supravegheate semnificative, în ceea ce privește filialele cu sediul într-un stat membru neparticipant sau într-o țară terță;

(e)

grupurile supravegheate mai puțin semnificative care aplică standardele internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv orice subgrup al acestora;

(f)

grupurile supravegheate mai puțin semnificative, altele decât cele menționate la punctul (e), care fac obiectul unor cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE, inclusiv orice subgrup al acestora;

(g)

entitățile supravegheate mai puțin semnificative, inclusiv sucursalele înființate într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant.

(2)   Ca excepție de la articolele 7 și 14, entitățile supravegheate care au primit o derogare de la aplicarea cerințelor prudențiale la nivel individual, în conformitate cu articolul 7 sau 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, nu sunt obligate să raporteze informații financiare în materie de supraveghere în conformitate cu prezentul regulament.

(3)   Atunci când autoritățile competente, inclusiv BCE, solicită instituțiilor să respecte obligațiile prevăzute în părțile a doua-a patra și în părțile a șasea-a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în titlul VII din Directiva 2013/36/UE pe bază subconsolidată în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, respectivele instituții îndeplinesc cerințele prevăzute de prezentul regulament pe bază subconsolidată.

(4)   ANC și/sau băncile centrale naționale pot utiliza datele colectate în conformitate cu prezentul regulament pentru orice alte atribuții.

(5)   Prezentul regulament nu afectează standardele contabile aplicate de grupurile și entitățile supravegheate în conturile consolidate sau conturile anuale ale acestora și nu modifică standardele contabile aplicate pentru raportarea în scopuri de supraveghere. Întrucât grupurile și entitățile supravegheate aplică standarde contabile diferite, ar trebui transmise numai informații referitoare la regulile de evaluare, inclusiv metodele de estimare a pierderilor din riscul de credit, care există în baza standardelor contabile relevante și sunt aplicate efectiv de grupul supravegheat sau entitatea supravegheată corespunzătoare. În aceste scopuri, sunt furnizate formulare de raportare specifice pentru grupurile supravegheate și entitățile supravegheate care aplică anumite cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE. Punctele de date din formulare care nu sunt aplicabile entităților supravegheate respective nu trebuie raportate.

(6)   Sucursalele înființate într-un stat membru participant de o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant pot transmit informațiile pe care trebuie să le furnizeze în temeiul prezentului regulament către ANC relevantă prin intermediul instituției de credit care le-a înființat.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), cu excepția existenței unor dispoziții contrare, împreună cu următoarele definiții:

(1)

„IAS” și „IFRS” înseamnă „standarde internaționale de contabilitate” (International Accounting Standards) și „standarde internaționale de raportare financiară” (International Financial Reporting Standards), astfel cum sunt menționate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002;

(2)

„filială” înseamnă o filială în sensul definiției prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul 16 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care este o instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(3)

„subgrup” înseamnă un grup a cărui întreprindere-mamă nu este în sine o filială a unei alte instituții autorizate în același stat membru participant sau a unei societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte cu sediul în același stat membru participant;

(4)

„bază consolidată” înseamnă bază consolidată în sensul definiției prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul 48 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(5)

„bază subconsolidată” înseamnă bază subconsolidată în sensul definiției prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul 49 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Articolul 3

Modificarea statutului unei entități supravegheate sau al unui grup supravegheat

(1)   În sensul prezentului regulament, o entitate supravegheată sau un grup supravegheat este clasificat drept semnificativ(ă) la 18 luni de la data la care i-a fost notificată o decizie astfel cum este prevăzut la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17). Aceasta/acesta raportează informații în conformitate cu Titlul II din prezentul regulament ca entitate supravegheată semnificativă sau grup supravegheat semnificativ la prima dată de referință care survine după ce a fost clasificat(ă) ca semnificativ(ă).

(2)   În sensul prezentului regulament, o entitate supravegheată sau un grup supravegheat este clasificat drept mai puțin semnificativ(ă) de la data la care i-a fost notificată o decizie astfel cum este prevăzut la articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17). După aceea, aceasta/acesta raportează informații în conformitate cu Titlul III din prezentul regulament.

TITLUL II

GRUPURI ȘI ENTITĂȚI SUPRAVEGHEATE SEMNIFICATIVE

CAPITOLUL I

Grupuri supravegheate semnificative

Articolul 4

Formatul și frecvența raportării pe bază consolidată și datele de referință și datele de transmitere pentru grupurile supravegheate semnificative care aplică IFRS pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

În conformitate cu articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, grupurile supravegheate semnificative care aplică IFRS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, raportează informații financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată astfel cum se prevede la articolele 2, 3 și 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. Subgrupurile acestora care aplică IFRS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere raportează, de asemenea, informații financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată, astfel cum se prevede la articolele 2, 3 și 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Articolul 5

Formatul și frecvența raportării pe bază consolidată și datele de referință și datele de transmitere pentru grupurile supravegheate semnificative care aplică anumite cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE

În conformitate cu articolul 99 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, grupurile supravegheate semnificative, altele decât cele prevăzute la articolul 4, care fac obiectul unor cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE, inclusiv orice subgrup al acestora, raportează informații financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată astfel cum se prevede la articolele 2, 3 și 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

CAPITOLUL II

Entități supravegheate semnificative

Articolul 6

Formatul și frecvența raportării pe bază individuală pentru entitățile care nu fac parte dintr-un grup supravegheat semnificativ

(1)   Entitățile supravegheate semnificative care nu fac parte dintr-un grup supravegheat semnificativ care aplică IFRS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, fie deoarece își elaborează conturile anuale în conformitate cu standardele contabile prevăzute în acesta, fie deoarece le aplică pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, raportează ANC relevante informații financiare în materie de supraveghere pe bază individuală. Acest lucru se aplică și sucursalelor înființate într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant.

(2)   Raportarea financiară în scopuri de supraveghere prevăzută la alineatul (1) include informațiile prevăzute la articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și are loc cu frecvența prevăzută în acel articol.

(3)   Entitățile supravegheate semnificative, altele decât cele prevăzute la alineatul (1), care nu fac parte dintr-un grup supravegheat semnificativ și care fac obiectul anumitor cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE, inclusiv sucursalele înființate într-un stat membru participant de o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant, raportează informații financiare în materie de supraveghere către ANC relevantă.

(4)   Raportarea financiară în scopuri de supraveghere prevăzută la alineatul (3) include informațiile prevăzute la articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și are loc cu frecvența prevăzută în acest articol.

(5)   Informațiile prevăzute la alineatele (2) și (4) de mai sus includ numai informații legate de următoarele:

(a)

active, datorii, capitaluri proprii, venituri și cheltuieli care sunt recunoscute de entitatea supravegheată în baza standardelor contabile aplicabile;

(b)

expuneri extrabilanțiere și activități în care este implicată entitatea supravegheată;

(c)

alte tranzacții decât cele prevăzute la literele (a) și (b) efectuate de entitatea supravegheată;

(d)

reguli de evaluare, inclusiv metode de estimare a pierderilor din riscul de credit, care există în baza standardelor contabile aplicabile și sunt aplicate efectiv de entitatea supravegheată.

(6)   ANC pot colecta informațiile care urmează a fi transmise BCE și care sunt prevăzute la alineatele (2) și (4) ca parte a unui cadru de raportare național mai larg care, în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii relevantă, include informații financiare în materie de supraveghere suplimentare și, de asemenea, servește altor scopuri decât celor de supraveghere, precum scopurile statistice.

Articolul 7

Formatul și frecvența raportării pe bază individuală pentru entitățile care fac parte dintr-un grup supravegheat semnificativ

(1)   Entitățile supravegheate semnificative care aplică IFRS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 fie pentru că își pregătesc conturile anuale în conformitate cu standardele contabile prevăzute în prezentul regulament, fie pentru că le aplică pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și care fac parte dintr-un grup supravegheat semnificativ raportează ANC relevante informații financiare în materie de supraveghere pe bază individuală. Raportarea financiară în scopuri de supraveghere de către aceste entități are loc cu frecvența prevăzută la articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și include informațiile minime comune prevăzute în anexa I.

(2)   ANC transmit BCE orice formular suplimentar prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 pe care ANC îl colectează. ANC notifică BCE în prealabil cu privire la orice astfel de formular suplimentar pe care acestea intenționează să-l transmită.

(3)   Entitățile supravegheate semnificative, altele decât cele prevăzute la alineatul (1), care fac obiectul unor cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE și care fac parte dintr-un grup supravegheat semnificativ raportează informații financiare în materie de supraveghere către ANC relevantă.

(4)   Raportarea financiară în scopuri de supraveghere prevăzută la alineatul (3) are loc cu frecvența prevăzută la articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și include informațiile minime comune prevăzute în anexa I.

(5)   ANC transmit BCE orice formular suplimentar prevăzut în anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 pe care ANC îl colectează. ANC notifică BCE în prealabil cu privire la orice astfel de formular suplimentar pe care acestea intenționează să-l transmită.

(6)   Informațiile prevăzute la alineatele (1), (2), (4) și (5) se raportează astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) din prezentul regulament.

(7)   ANC pot colecta datele care urmează a fi transmise BCE și care sunt prevăzute la alineatele (1), (2), (4) și (5) ca parte a unui cadru de raportare național mai larg care, în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii relevantă, include informații financiare în materie de supraveghere suplimentare și, de asemenea, servește altor scopuri decât celor de supraveghere, precum scopurile statistice.

Articolul 8

Date de referință și date de transmitere pentru entitățile supravegheate semnificative

(1)   Informațiile referitoare la entitățile supravegheate semnificative prevăzute la articolele 6 și 7 au următoarele date de referință:

(a)

pentru raportare trimestrială, 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie;

(b)

pentru raportare bianuală, 30 iunie și 31 decembrie;

(c)

pentru raportare anuală, 31 decembrie.

(2)   Informațiile referitoare la o perioadă sunt raportate cumulat din prima zi a anului calendaristic până la data de referință.

(3)   Ca excepție de la alineatele (1) și (2), atunci când entităților supravegheate semnificative li se permite să-și elaboreze conturile anuale pe baza unui exercițiu contabil diferit de anul calendaristic, ANC pot ajusta datele de referință cu sfârșitul exercițiului contabil. Datele de referință ajustate sunt la trei, șase, nouă și 12 luni de la începutul exercițiului contabil. Informațiile referitoare la o perioadă sunt raportate cumulat din prima zi a exercițiului contabil până la data de referință.

(4)   ANC transmit BCE informațiile referitoare la entitățile supravegheate semnificative prevăzute la articolele 6 și 7 până la sfârșitul programului de lucru în următoarele date de transmitere:

(a)

pentru entitățile supravegheate semnificative care nu fac parte dintr-un grup supravegheat semnificativ, a 40-a zi lucrătoare care urmează datei de referință corespunzătoare;

(b)

pentru entitățile supravegheate semnificative care fac parte dintr-un grup supravegheat semnificativ, a 55-a zi lucrătoare care urmează datei de referință corespunzătoare.

(5)   ANC decid când trebuie ca entitățile supravegheate să raporteze informațiile financiare în materie de supraveghere, pentru ca acestea să respecte aceste termene.

CAPITOLUL III

Raportarea de către grupurile supravegheate semnificative cu privire la filiale cu sediul într-un stat membru neparticipant sau o țară terță

Articolul 9

Formatul și frecvența raportării de către grupurile supravegheate semnificative cu privire la filiale cu sediul într-un stat membru neparticipant sau o țară terță

(1)   Instituțiile-mamă dintr-un stat membru participant și instituțiile controlate de o societate financiară holding-mamă sau de o societate financiară holding mixtă-mamă dintr-un stat membru participant se asigură că informațiile financiare în materie de supraveghere referitoare la filiale cu sediul într-un stat membru neparticipant sau o țară terță sunt raportate ANC relevante pe bază individuală după cum urmează:

(a)

pentru grupurile supravegheate semnificative care aplică IFRS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 fie pentru că își pregătesc conturile anuale în conformitate cu standardele contabile prevăzute în prezentul regulament, fie pentru că le aplică pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, la cel mai înalt nivel de consolidare din statul membru participant, raportarea financiară în scopuri de supraveghere include informațiile prevăzute în anexa II punctul 1 și are loc cu frecvența prevăzută la articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014;

(b)

pentru grupurile supravegheate semnificative, altele decât cele menționate mai sus, care fac obiectul unor cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE, la cel mai înalt nivel de consolidare din statul membru participant, raportarea financiară în scopuri de supraveghere include informațiile prevăzute în anexa II punctul 2 și are loc cu frecvența prevăzută la articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

(2)   Ca excepție de la alineatul (1), întreprinderile-mamă menționate la acel alineat nu raportează informații financiare referitoare la filialele ale căror active au o valoare totală de 3 miliarde EUR sau mai puțin. În acest scop, valoarea totală a activelor se determină pe baza criteriilor prevăzute în partea IV titlul 3 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(3)   Atunci când o actualizare a listei de entități supravegheate, în conformitate cu partea IV, titlul 2, capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), arată că valoarea totală a activelor unei filiale depășește 3 miliarde EUR, o filială este inclusă în informațiile care trebuie raportate în conformitate cu alineatul (1) la prima dată de referință care survine la 18 luni după publicarea listei actualizate de entități supravegheate. Atunci când actualizarea arată că valoarea totală a activelor unei filiale este mai mică sau egală cu 3 miliarde EUR, întreprinderea-mamă începe să raporteze informații în conformitate cu alineatul (2) la prima dată de referință care survine după publicarea listei actualizate de entități supravegheate.

Articolul 10

Date de referință și date de transmitere pentru raportarea de către grupurile supravegheate semnificative cu privire la filiale cu sediul într-un stat membru neparticipant sau o țară terță

(1)   Informațiile prevăzute la articolul 9 sunt colectate cu aceleași date de referință ca informațiile financiare în materie de supraveghere referitoare la grupul supravegheat semnificativ corespunzător. Informațiile referitoare la o perioadă sunt raportate cumulat din prima zi a exercițiului contabil utilizat pentru raportarea informațiilor financiare până la data de referință.

(2)   ANC transmit BCE informații referitoare la filiale cu sediul într-un stat membru neparticipant sau o țară terță astfel cum este prevăzut la articolul 9 până la sfârșitul programului de lucru în a 55-a zi lucrătoare care urmează datei de referință corespunzătoare.

(3)   ANC decid când trebuie ca entitățile supravegheate să raporteze informațiile financiare în materie de supraveghere, pentru ca acestea să respecte acest termen.

TITLUL III

GRUPURI ȘI ENTITĂȚI SUPRAVEGHEATE MAI PUȚIN SEMNIFICATIVE

CAPITOLUL I

Grupuri supravegheate mai puțin semnificative

Articolul 11

Formatul și frecvența raportării pe bază consolidată pentru grupurile supravegheate mai puțin semnificative

(1)   Grupurile supravegheate mai puțin semnificative care aplică IFRS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv orice subgrup al acestora, raportează ANC relevante informații financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată.

(2)   Raportarea financiară în scopuri de supraveghere menționată la alineatul (1) are loc cu frecvența prevăzută la articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și include informațiile minime comune prevăzute în anexa I punctul 1.

(3)   ANC transmit BCE orice formular suplimentar prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 pe care ANC îl colectează. ANC notifică BCE în prealabil cu privire la orice astfel de formular suplimentar pe care acestea intenționează să-l transmită.

(4)   Grupurile supravegheate mai puțin semnificative, altele decât cele prevăzute la alineatul (1), care fac obiectul unor cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE raportează informații financiare în materie de supraveghere către ANC relevantă. Raportarea financiară în scopuri de supraveghere are loc cu frecvența prevăzută la articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și include informațiile minime comune prevăzute în anexa I punctul 2.

(5)   ANC transmit BCE orice formular suplimentar prevăzut în anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 pe care ANC îl colectează. ANC notifică BCE în prealabil cu privire la orice astfel de formular suplimentar pe care acestea intenționează să-l transmită.

(6)   Ca excepție de la alineatele (4) și (5), raportarea financiară în scopuri de supraveghere referitoare la grupurile supravegheate mai puțin semnificative, ale căror active au o valoare totală de 3 miliarde EUR sau mai puțin, include informațiile prevăzute în anexa III, ca un minim comun, în locul informațiilor prevăzute la alineatul (4) din prezentul articol. În acest scop, valoarea totală a activelor grupurilor supravegheate este valoarea utilizată pentru a stabili dacă o entitate supravegheată este semnificativă pe baza dimensiunii acesteia sau nu, în conformitate cu partea IV titlul III 3 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(7)   Atunci când o actualizare a listei de entități supravegheate, în conformitate cu partea IV titlul III capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), arată că valoarea totală a activelor unui grup supravegheat mai puțin semnificativ depășește 3 miliarde EUR, acest grup începe să raporteze informații în conformitate cu alineatele (4) și (5) la prima dată de referință care survine la 18 luni după publicarea listei actualizate de entități supravegheate. Atunci când actualizarea arată că valoarea totală a activelor unui grup supravegheat mai puțin semnificativ este mai mică sau egală cu 3 miliarde EUR, acest grup începe să raporteze informații în conformitate cu alineatul (6) la prima dată de referință care survine după publicarea listei actualizate de entități supravegheate.

(8)   Informațiile prevăzute la alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) se raportează astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) din prezentul regulament.

(9)   ANC pot colecta informațiile care urmează a fi transmise BCE și care sunt prevăzute la alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) ca parte a unui cadru de raportare mai larg care, în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii relevantă, include informații financiare în materie de supraveghere suplimentare și, de asemenea, servește altor scopuri decât celor de supraveghere, precum scopurile statistice.

Articolul 12

Date de referință și date de transmitere pentru grupurile supravegheate mai puțin semnificative

(1)   Informațiile referitoare la grupurile supravegheate mai puțin semnificative prevăzute la articolul 11 au următoarele date de referință:

(a)

pentru raportare trimestrială, 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie;

(b)

pentru raportare bianuală, 30 iunie și 31 decembrie;

(c)

pentru raportare anuală, 31 decembrie.

(2)   Informațiile referitoare la o perioadă sunt raportate cumulat din prima zi a anului calendaristic până la data de referință.

(3)   Ca excepție de la alineatele (1) și (2), atunci când ANC permit grupurilor supravegheate mai puțin semnificative să raporteze informațiile financiare în materie de supraveghere pe baza unui exercițiu contabil diferit de anul calendaristic, ANC pot ajusta datele de referință cu sfârșitul exercițiului contabil. Datele de referință ajustate sunt la trei, șase, nouă și 12 luni de la începutul exercițiului contabil. Informațiile referitoare la o perioadă sunt raportate cumulat, acoperind perioada din prima zi a exercițiului contabil până la data de referință.

(4)   ANC transmit BCE informațiile prevăzute la articolul 11 până la sfârșitul programului de lucru în următoarele date de transmitere:

(a)

pentru grupurile supravegheate mai puțin semnificative, inclusiv subgrupuri, care raportează pe bază consolidată, a 55-a zi lucrătoare care urmează datei de referință corespunzătoare;

(b)

pentru grupurile supravegheate mai puțin semnificative care raportează pe bază subconsolidată în temeiul articolului 3 alineatul (1), a 65-a zi lucrătoare care urmează datei de referință corespunzătoare.

(5)   ANC decid când trebuie ca entitățile supravegheate să raporteze informațiile financiare în materie de supraveghere, pentru ca acestea să respecte aceste termene.

CAPITOLUL II

Entități supravegheate mai puțin semnificative

Articolul 13

Formatul și frecvența raportării pe bază individuală pentru entitățile supravegheate mai puțin semnificative care nu fac parte dintr-un grup

(1)   Entitățile supravegheate mai puțin semnificative care aplică IFRS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 fie pentru că își pregătesc conturile anuale în conformitate cu standardele contabile prevăzute în prezentul regulament, fie pentru că le aplică pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și care nu fac parte dintr-un grup supravegheat, inclusiv sucursalele înființate într-un stat membru participant de o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant, raportează ANC relevante informații financiare în materie de supraveghere pe bază individuală.

(2)   Raportarea financiară în scopuri de supraveghere menționată la alineatul (1) are loc cu frecvența prevăzută la articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și include informațiile minime comune prevăzute în anexa I punctul 1.

(3)   ANC transmit BCE orice formular suplimentar prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 pe care ANC îl colectează. ANC notifică BCE în prealabil cu privire la orice astfel de formular suplimentar pe care acestea intenționează să-l transmită.

(4)   Entitățile supravegheate mai puțin semnificative, altele decât cele prevăzute la alineatul (1), care fac obiectul unor cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE și care nu fac parte dintr-un grup supravegheat, inclusiv sucursalele înființate într-un stat membru participant de o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant, raportează informații financiare în materie de supraveghere către ANC relevantă.

(5)   Raportarea financiară în scopuri de supraveghere prevăzută la alineatul (4) are loc cu frecvența specificată la articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și include informațiile minime comune specificate în anexa I punctul 2.

(6)   ANC transmit BCE orice formular suplimentar specificat în anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 pe care ANC îl colectează. ANC notifică BCE în prealabil cu privire la orice astfel de formular suplimentar pe care acestea intenționează să-l transmită.

(7)   Alineatele (2), (3), (5) și (6) fac obiectul următoarelor excepții:

(a)

raportarea financiară în scopuri de supraveghere referitoare la instituțiile de credit supravegheate mai puțin semnificative, ale căror active au o valoare totală mai mică de 3 miliarde EUR, include informațiile prevăzute în anexa III, ca un minim comun, în locul informațiilor prevăzute la alineatele (2), (3), (5) sau (6);

(b)

o sucursală înființată într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant nu este inclusă în raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere în cazul în care valoarea totală a activelor sale este sub 3 miliarde EUR.

(8)   În sensul alineatului (7), valoarea totală a activelor entității supravegheate este valoarea utilizată pentru a stabili dacă o entitate supravegheată este semnificativă pe baza dimensiunii acesteia sau nu, în conformitate cu partea IV titlul III din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(9)   Atunci când o actualizare a listei de entități supravegheate, în conformitate cu partea IV titlul II capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), arată că valoarea totală a activelor unei entități supravegheate mai puțin semnificative depășește 3 miliarde EUR, această entitate începe să raporteze informații în conformitate cu alineatele (2), (3), (5) și (6) la prima dată de referință care survine la 18 luni după publicarea listei actualizate de entități supravegheate. Atunci când actualizarea arată că valoarea totală a activelor unei entități supravegheate mai puțin semnificative este mai mică sau egală cu 3 miliarde EUR, această entitate începe să raporteze informații în conformitate cu alineatul (7) la prima dată de referință care survine după publicarea listei actualizate de entități supravegheate.

(10)   Informațiile prevăzute la alineatele (2), (3), (5), (6) și (7) se raportează astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) din prezentul regulament.

(11)   ANC pot colecta informațiile care urmează a fi transmise BCE și care sunt prevăzute la alineatele (2), (3), (5), (6) și (7) ca parte a unui cadru de raportare național mai larg care, în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii relevantă, include informații financiare în materie de supraveghere suplimentare și, de asemenea, servește altor scopuri decât celor de supraveghere, precum scopurile statistice.

Articolul 14

Formatul și frecvența raportării pe bază individuală pentru entitățile care fac parte dintr-un grup supravegheat mai puțin semnificativ

(1)   Entitățile supravegheate mai puțin semnificative care aplică IFRS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 fie pentru că își pregătesc conturile anuale în conformitate cu standardele contabile prevăzute în prezentul regulament, fie pentru că le aplică pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și care fac parte dintr-un grup supravegheat mai puțin semnificativ raportează ANC relevante informații financiare în materie de supraveghere pe bază individuală.

(2)   Raportarea financiară în scopuri de supraveghere prevăzută la alineatul (1) are loc cu frecvența prevăzută la articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și include informațiile minime comune prevăzute în anexa II.

(3)   ANC transmit BCE orice formular suplimentar prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 pe care ANC îl colectează. ANC notifică BCE în prealabil cu privire la orice astfel de formular suplimentar pe care acestea intenționează să-l transmită.

(4)   Entitățile supravegheate mai puțin semnificative, altele decât cele prevăzute la alineatul (1), care fac obiectul unor cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE și care fac parte dintr-un grup supravegheat mai puțin semnificativ raportează informații financiare în materie de supraveghere către ANC relevantă.

(5)   Raportarea financiară în scopuri de supraveghere prevăzută la alineatul (4) are loc cu frecvența prevăzută la articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și include informațiile minime comune prevăzute în anexa II.

(6)   ANC transmit BCE orice formular suplimentar prevăzut în anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 pe care ANC îl colectează. ANC notifică BCE în prealabil cu privire la orice astfel de formular suplimentar pe care acestea intenționează să-l transmită.

(7)   Ca excepție de la alineatele (2), (3), (5) și (6), raportarea financiară în scopuri de supraveghere a entităților supravegheate mai puțin semnificative, ale căror active au o valoare totală mai mică de 3 miliarde EUR, include informațiile prevăzute în anexa III. În acest scop, valoarea totală a activelor entității supravegheate este valoarea utilizată pentru a stabili dacă o entitate supravegheată este semnificativă pe baza dimensiunii acesteia sau nu, în conformitate cu partea IV titlul III din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(8)   Atunci când o actualizare a listei de entități supravegheate, în conformitate cu partea IV titlul II capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), arată că valoarea totală a activelor unei entități supravegheate mai puțin semnificative depășește 3 miliarde EUR, acea entitate începe să raporteze informații în conformitate cu alineatele (2), (3), (5) și (6) la prima dată de referință care survine la 18 luni după publicarea listei actualizate de entități supravegheate. Atunci când actualizarea arată că valoarea totală a activelor unei entități supravegheate mai puțin semnificative este mai mică sau egală cu 3 miliarde EUR, acea entitate începe să raporteze informații în conformitate cu alineatul (7) la prima dată de referință care survine după publicarea listei actualizate de entități supravegheate.

(9)   Informațiile prevăzute la alineatele (2), (3), (5), (6) și (7) se raportează astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) din prezentul regulament.

(10)   ANC pot colecta informațiile care urmează a fi transmise BCE și care sunt prevăzute la alineatele (2), (3), (5), (6) și (7) ca parte a unui cadru de raportare național mai larg care, în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii relevantă, include informații financiare în materie de supraveghere suplimentare și, de asemenea, servește altor scopuri decât celor de supraveghere, precum scopurile statistice.

Articolul 15

Date de referință și date de transmitere pentru entitățile supravegheate mai puțin semnificative

(1)   Informațiile referitoare la entitățile supravegheate mai puțin semnificative prevăzute la articolele 13 și 14 au următoarele date de referință:

(a)

pentru raportare trimestrială, 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie;

(b)

pentru raportare bianuală, 30 iunie și 31 decembrie;

(c)

pentru raportare anuală, 31 decembrie.

(2)   Informațiile referitoare la o perioadă sunt raportate cumulat din prima zi a anului calendaristic până la data de referință.

(3)   Ca excepție de la alineatele (1) și (2), atunci când ANC permit entităților supravegheate mai puțin semnificative să raporteze informațiile financiare în materie de supraveghere pe baza unui exercițiu contabil diferit de anul calendaristic, ANC pot ajusta datele de referință cu sfârșitul exercițiului contabil. Datele de referință ajustate sunt la trei, șase, nouă și 12 luni de la începutul exercițiului contabil. Datele referitoare la o perioadă sunt raportate cumulat din prima zi a exercițiului contabil până la data de referință.

(4)   ANC transmit BCE informațiile financiare în materie de supraveghere referitoare la entitățile supravegheate mai puțin semnificative prevăzute la articolele 13 și 14 până la sfârșitul programului de lucru în următoarele date de transmitere:

(a)

pentru entitățile supravegheate mai puțin semnificative care nu fac parte dintr-un grup supravegheat, a 55-a zi lucrătoare care urmează datei de referință corespunzătoare;

(b)

pentru entitățile supravegheate mai puțin semnificative care fac parte dintr-un grup supravegheat mai puțin semnificativ, a 65-a zi lucrătoare care urmează datei de referință corespunzătoare.

(5)   ANC decid când trebuie ca entitățile supravegheate să raporteze informațiile financiare în materie de supraveghere, pentru ca acestea să respecte aceste termene.

TITLUL IV

CALITATEA DATELOR ȘI LIMBAJUL INFORMATIC

Articolul 16

Verificări privind calitatea datelor

ANC monitorizează și asigură calitatea și fiabilitatea informațiilor transmise BCE. În acest sens, ANC urmează specificațiile din articolele 4 și 5 din Decizia BCE/2014/29.

Articolul 17

Limbajul informatic pentru transmiterea de informații de la autoritățile naționale competente către BCE

ANC transmit informațiile prevăzute în prezentul regulament în conformitate cu clasificarea eXtensible Business Reporting Language pentru a oferi un format tehnic uniform pentru schimbul de date prevăzut de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. În acest sens, ANC urmează specificațiile stabilite în articolul 6 din Decizia BCE/2014/29.

TITLUL V

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 18

Primele date de referință pentru raportare

(1)   31 decembrie 2015 este prima dată de referință pentru raportarea în conformitate cu prezentul regulament a informațiilor financiare în materie de supraveghere privind:

(a)

grupurile supravegheate semnificative;

(b)

entitățile supravegheate semnificative care nu fac parte dintr-un grup supravegheat.

(2)   30 iunie 2016 este prima dată de referință pentru raportarea în conformitate cu prezentul regulament a informațiilor financiare în materie de supraveghere privind:

(a)

entitățile supravegheate semnificative care fac parte dintr-un grup supravegheat;

(b)

filialele grupurilor supravegheate semnificative cu sediul într-un stat membru neparticipant sau o țară terță.

(3)   30 iunie 2017 este prima dată de referință pentru raportarea în conformitate cu prezentul regulament a informațiilor financiare în materie de supraveghere privind:

(a)

grupurile supravegheate mai puțin semnificative;

(b)

entitățile supravegheate mai puțin semnificative.

Articolul 19

Dispoziții tranzitorii

Deciziile luate de ANC cu privire la raportarea de către grupurile și entitățile supravegheate semnificative de informații financiare în materie de supraveghere care fac obiectul prezentului regulament nu sunt afectate pentru toate datele de referință anterioare primelor date de referință pentru raportare prevăzute la articolul 18.

Articolul 20

Dispoziție finală

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre, în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 17 martie 2015.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141, 14.5.2014, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(5)  Decizia BCE/2014/29 a Băncii Centrale Europene din 2 iulie 2014 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (JO L 214, 19.7.2014, p. 34).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

(7)  Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).

(8)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE ( JO L 176, 27.6.2013, p. 338).


ANEXA I

Raportare financiară simplificată în scopuri de supraveghere

1.

Pentru grupurile supravegheate și entitățile supravegheate care aplică IFRS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, precum și pentru entitățile supravegheate care aplică anumite cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE care sunt compatibile cu IFRS, „raportarea financiară simplificată în scopuri de supraveghere” include formularele din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 prezentate în tabelul 1.

2.

Pentru grupurile supravegheate și entitățile supravegheate care aplică anumite cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE, altele decât cele incluse la alineatul (1), „raportarea financiară simplificată în scopuri de supraveghere” include formularele din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 prezentate în tabelul 2.

3.

Informațiile de la alineatele (1) și (2) sunt raportate în conformitate cu instrucțiunile din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

4.

Formularele 17.1, 17.2 și 17.3 din tabelele 1 și 2 sunt furnizate numai pentru grupuri supravegheate, în timp ce formularul 40.1 din tabelele 1 și 2 este furnizat pentru grupurile supravegheate și entitățile supravegheate care nu fac parte dintr-un grup.

5.

Pentru calcularea pragului menționat în partea 2 din tabelele 1 și 2 din prezenta anexă, se aplică articolul 5 litera (a) subpunctul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Tabelul 1

Numărul formularului

Denumirea formularului sau a grupului de formulare

PARTEA 1 [FRECVENȚĂ TRIMESTRIALĂ]

Bilanț [situația poziției financiare]

1.1

Bilanț: active

1.2

Bilanț: datorii

1.3

Bilanț: capitaluri proprii

2

Contul de profit sau pierdere

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților

4.1

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare deținute în vederea tranzacționării

4.2

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

4.3

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare disponibile pentru vânzare

4.4

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: împrumuturi și creanțe și investiții păstrate până la scadență

4.5

Active financiare subordonate

5

Clasificarea creditelor și avansurilor pe tipuri de produs

6

Clasificarea pe coduri NACE a creditelor și avansurilor acordate societăților nefinanciare

Clasificarea datoriilor financiare

8.1

Clasificarea datoriilor financiare pe tipuri de produs și pe sectoare ale contrapărților

8.2

Datorii financiare subordonate

Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente

9.1

Expuneri extrabilanțiere: angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date

9.2

Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente primite

10

Instrumente financiare derivate – tranzacționare

Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire

11.1

Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire: Clasificare în funcție de tipul de risc și de tipul de acoperire împotriva riscurilor

12

Variația ajustărilor pentru depreciere și deprecierea instrumentelor de capital

Garanții reale și garanții primite

13.1

Clasificarea creditelor și avansurilor în funcție de garanțiile reale și de garanții

13.2

Active obținute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute [deținute la data raportării]

13.3

Active obținute prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute [imobilizări corporale] valoarea cumulată

14

Ierarhia valorii juste: instrumente financiare evaluate la valoarea justă

Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere

16.1

Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților

16.3

Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, defalcate pe instrumente

Reconciliere între perimetrul de consolidare contabil și perimetrul de consolidare CRR: bilanț

17.1

Reconciliere între perimetrul de consolidare contabil și perimetrul de consolidare CRR: active

17.2

Reconciliere între perimetrul de consolidare contabil și perimetrul de consolidare CRR: expuneri extrabilanțiere – angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date

17.3

Reconciliere între perimetrul de consolidare contabil și perimetrul de consolidare CRR: datorii

18

Expuneri performante și neperformante

19

Expuneri restructurate în urma dificultăților financiare (forborne)

PARTEA 2 [TRIMESTRIAL CU PRAG: FRECVENȚĂ TRIMESTRIALĂ SAU NERAPORTARE]

Repartizare geografică

20.4

Repartizarea geografică a activelor în funcție de locul de reședință al contrapărții

20.5

Repartizarea geografică a expunerilor extrabilanțiere în funcție de locul de reședință al contrapărții

20.6

Repartizarea geografică a datoriilor în funcție de locul de reședință al contrapărții

PARTEA 4 [ANUALE]

Structura grupului

40.1

Structura grupului: „entitate cu entitate”


Tabelul 2

Numărul formularului

Denumirea formularului sau a grupului de formulare

PARTEA 1 [FRECVENȚĂ TRIMESTRIALĂ]

Bilanț [situația poziției financiare]

1.1

Bilanț: active

1.2

Bilanț: datorii

1.3

Bilanț: capitaluri proprii

2

Contul de profit sau pierdere

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților

4.1

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare deținute în vederea tranzacționării

4.2

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

4.3

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare disponibile pentru vânzare

4.4

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: împrumuturi și creanțe și investiții păstrate până la scadență

4.5

Active financiare subordonate

4.6

Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare destinate tranzacționării

4.7

Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare nederivate, care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

4.8

Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare nederivate, care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate la valoarea justă prin capitalurile proprii

4.9

Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: instrumente de datorie care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate pe baza unei metode bazate pe costuri

4.10

Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: alte active financiare nederivate, care nu sunt destinate tranzacționării

5

Clasificarea creditelor și avansurilor pe tipuri de produs

6

Clasificarea pe coduri NACE a creditelor și avansurilor acordate societăților nefinanciare

Clasificarea datoriilor financiare

8.1

Clasificarea datoriilor financiare pe tipuri de produs și pe sectoare ale contrapărților

8.2

Datorii financiare subordonate

Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente

9.1

Expuneri extrabilanțiere: angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date

9.2

Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente primite

10

Instrumente financiare derivate – tranzacționare

Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire

11.2

Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire în conformitate cu principiile contabile general acceptate naționale: clasificare în funcție de tipul de risc

12

Variația ajustărilor pentru depreciere și deprecierea instrumentelor de capital

Garanții reale și garanții primite

13.1

Clasificarea creditelor și avansurilor în funcție de garanțiile reale și de garanții

13.2

Active obținute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute [deținute la data raportării]

13.3

Active obținute prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute [imobilizări corporale] valoarea cumulată

14

Ierarhia valorii juste: instrumente financiare evaluate la valoarea justă

Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere

16.1

Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților

16.4

Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, defalcate pe tipuri de risc

Reconciliere între perimetrul de consolidare contabil și perimetrul de consolidare CRR: bilanț

17.1

Reconciliere între perimetrul de consolidare contabil și perimetrul de consolidare CRR: active

17.2

Reconciliere între perimetrul de consolidare contabil și perimetrul de consolidare CRR: expuneri extrabilanțiere – angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date

17.3

Reconciliere între perimetrul de consolidare contabil și perimetrul de consolidare CRR: datorii

18

Expuneri performante și neperformante

19

Expuneri restructurate în urma dificultăților financiare (forborne)

PARTEA 2 [TRIMESTRIAL CU PRAG: FRECVENȚĂ TRIMESTRIALĂ SAU NERAPORTARE]

Repartizare geografică

20.4

Repartizarea geografică a activelor în funcție de locul de reședință al contrapărții

20.5

Repartizarea geografică a expunerilor extrabilanțiere în funcție de locul de reședință al contrapărții

20.6

Repartizarea geografică a datoriilor în funcție de locul de reședință al contrapărții

PARTEA 4 [ANUALE]

Structura grupului

40.1

Structura grupului: „entitate cu entitate”


ANEXA II

Raportare financiară suprasimplificată în scopuri de supraveghere

1.

Pentru entitățile supravegheate care aplică IFRS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, precum și pentru entitățile supravegheate care aplică anumite cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE care sunt compatibile cu IFRS, „raportarea financiară suprasimplificată în scopuri de supraveghere” include formularele din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3

Numărul formularului

Denumirea formularului sau a grupului de formulare

PARTEA 1 [FRECVENȚĂ TRIMESTRIALĂ]

Bilanț [situația poziției financiare]

1.1

Bilanț: active

1.2

Bilanț: datorii

1.3

Bilanț: capitaluri proprii

2

Contul de profit sau pierdere

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților

4.1

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare deținute în vederea tranzacționării

4.2

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

4.3

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare disponibile pentru vânzare

4.4

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: împrumuturi și creanțe și investiții păstrate până la scadență

4.5

Active financiare subordonate

5

Clasificarea creditelor și avansurilor pe tipuri de produs

Clasificarea datoriilor financiare

8.1

Clasificarea datoriilor financiare pe tipuri de produs și pe sectoare ale contrapărților

8.2

Datorii financiare subordonate

Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente

9.1

Expuneri extrabilanțiere: angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date

10

Instrumente financiare derivate – tranzacționare

Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire

11.1

Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire: defalcare pe tipuri de risc și pe tipuri de acoperire

12

Variația ajustărilor pentru depreciere și deprecierea instrumentelor de capital

14

Ierarhia valorii juste: instrumente financiare evaluate la valoarea justă

18

Expuneri performante și neperformante

19

Expuneri restructurate în urma dificultăților financiare (forborne)

2.

Pentru entitățile supravegheate care aplică anumite cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE altele decât cele incluse la alineatul (1), „raportarea financiară suprasimplificată în scopuri de supraveghere” include formularele din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4

Numărul formularului

Denumirea formularului sau a grupului de formulare

PARTEA 1 [FRECVENȚĂ TRIMESTRIALĂ]

Bilanț [situația poziției financiare]

1.1

Bilanț: active

1.2

Bilanț: datorii

1.3

Bilanț: capitaluri proprii

2

Contul de profit sau pierdere

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților

4.1

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare deținute în vederea tranzacționării

4.2

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

4.3

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare disponibile pentru vânzare

4.4

Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: împrumuturi și creanțe și investiții păstrate până la scadență

4.5

Active financiare subordonate

4.6

Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare destinate tranzacționării

4.7

Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare nederivate, care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

4.8

Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare nederivate, care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate la valoarea justă prin capitalurile proprii

4.9

Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: instrumente de datorie care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate pe baza unei metode bazate pe costuri

4.10

Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: alte active financiare nederivate, care nu sunt destinate tranzacționării

5

Clasificarea creditelor și avansurilor pe tipuri de produs

Clasificarea datoriilor financiare

8.1

Clasificarea datoriilor financiare pe tipuri de produs și pe sectoare ale contrapărților

8.2

Datorii financiare subordonate

Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente

9.1

Expuneri extrabilanțiere: angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date

10

Instrumente financiare derivate – tranzacționare

Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire

11.2

Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire în conformitate cu principiile contabile general acceptate naționale: clasificare în funcție de tipul de risc.

12

Variația ajustărilor pentru depreciere și deprecierea instrumentelor de capital

18

Expuneri performante și neperformante

19

Expuneri restructurate în urma dificultăților financiare (forborne)

3.

Informațiile de la alineatele (1) și (2) sunt raportate în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.


ANEXA III

Puncte de date pentru raportarea financiară în scopuri de supraveghere

1.

Pentru entitățile supravegheate care aplică IFRS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, precum și pentru entitățile supravegheate care aplică anumite cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE care sunt compatibile cu IFRS, „punctele de date pentru raportarea financiară în scopuri de supraveghere” includ punctele de date din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 identificate în anexa IV.

2.

Pentru entitățile supravegheate care aplică anumite cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE, altele decât cele incluse la alineatul (1), „punctele de date pentru raportarea financiară în scopuri de supraveghere” includ punctele de date din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 identificate în anexa V.

3.

Informațiile de la alineatele (1) și (2) sunt raportate în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.


ANEXA IV

„Puncte de date FINREP” în temeiul IFRS sau al GAAP naționale compatibile cu IFRS

NUMĂRUL FORMULARULUI

Denumirea formularului sau a grupului de formulare

PARTEA 1 [FRECVENȚĂ TRIMESTRIALĂ]

Bilanț [situația poziției financiare]

1.1

Bilanț: active

1.2

Bilanț: datorii

1.3

Bilanț: capitaluri proprii

2

Contul de profit și pierdere

5

Clasificarea creditelor și avansurilor pe tipuri de produs

Clasificarea datoriilor financiare

8,1

Clasificarea datoriilor financiare pe tipuri de produs și pe sectoare ale contrapărților

8,2

Datorii financiare subordonate

10

Instrumente financiare derivate — tranzacționare

Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire

11,1

Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire: Clasificare în funcție de tipul de risc și de tipul de acoperire împotriva riscurilor

18

Expuneri performante și neperformante

19

Expuneri restructurate în urma dificultăților financiare (forborne)


CODUL DE CULORI ÎN FORMULARE:

 

Punct de date care urmează a fi transmis

1.   Bilanț [situația poziției financiare]

1.1   Active

 

Referințe

Valoarea contabilă

010

010

Numerar și solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere

IAS 1.54(i)

 

020

Numerar

Partea 2.1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 (denumită în continuare „anexa V”)

 

030

Solduri de numerar la bănci centrale

Anexa V. Partea 2.2

 

040

Alte depozite la vedere

Anexa V. Partea 2.3

 

050

Active financiare deținute în vederea tranzacționării

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, Îndrumări de aplicare (denumite în continuare „AG”) 14

 

060

Instrumente financiare derivate

IAS 39.9

 

070

Instrumente de capital

IAS 32.11

 

080

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

090

Credite și avansuri

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

100

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

110

Instrumente de capital

IAS 32.11

 

120

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

130

Credite și avansuri

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

140

Active financiare disponibile pentru vânzare

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

150

Instrumente de capital

IAS 32.11

 

160

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

170

Credite și avansuri

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

180

Credite și creanțe

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26; Anexa V. Partea 1.16

 

190

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

200

Credite și avansuri

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

210

Investiții păstrate până la scadență

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

220

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

230

Credite și avansuri

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

240

Instrumente financiare derivate — Contabilitatea de acoperire

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

250

Modificări de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

IAS 39.89A(a)

 

260

Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate

IAS 1.54(e); Anexa V. Partea 2.4

 

270

Imobilizări corporale

 

 

280

Imobilizări corporale

IAS 16.6, IAS 1.54(a)

 

290

Investiții imobiliare

IAS 40.5, IAS 1.54(b)

 

300

Imobilizări necorporale

IAS 1.54(c); articolul 4 alineatul (115) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (denumit în continuare „CRR”)

 

310

Fond comercial

IFRS 3. B67(d); CRR articolul 4 alineatul (113)

 

320

Alte imobilizări necorporale

IAS 38.8, 118

 

330

Creanțe privind impozitele

IAS 1.54(n-o)

 

340

Creanțe privind impozitul curent

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

350

Creanțe privind impozitul amânat

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR articolul 4 alineatul (1) punctul (106)

 

360

Alte active

Anexa V. Partea 2.5

 

370

Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anexa V. Partea 2.6

 

380

TOTAL ACTIVE

IAS 1.9(a), Îndrumările de implementare pentru IAS (denumite în continuare „IG”) 6

 

1.2   Datorii

 

Referințe

Valoarea contabilă

010

010

Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării

IFRS 7.8(e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

 

020

Instrumente financiare derivate

IAS 39.9, AG 15(a)

 

030

Poziții scurte

IAS 39, AG 15 (b)

 

040

Depozite

Partea 2.9 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009; Anexa V. Partea 1.30

 

050

Titluri de datorie emise

Anexa V. Partea 1.31

 

060

Alte datorii financiare

Anexa V. Partea 1.32-34

 

070

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

 

080

Depozite

Partea 2.9 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009; Anexa V. Partea 1.30

 

090

Titluri de datorie emise

Anexa V. Partea 1.31

 

100

Alte datorii financiare

Anexa V. Partea 1.32-34

 

110

Datorii financiare evaluate la costul amortizat

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

 

120

Depozite

Partea 2.9 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009; Anexa V. Partea 1.30

 

130

Titluri de datorie emise

Anexa V. Partea 1.31

 

140

Alte datorii financiare

Anexa V. Partea 1.32-34

 

150

Instrumente financiare derivate – Contabilitatea de acoperire

IFRS 7.22(b); IAS 39.9; Anexa V. Partea 1.23

 

160

Modificări de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

IAS 39.89 A(b)

 

170

Provizioane

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

180

Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anexa V. Partea 2.7

 

190

Alte beneficii pe termen lung pentru angajați

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Anexa V. Partea 2.8

 

200

Restructurare

IAS 37.71, 84(a)

 

210

Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele

IAS 37.Apendicele C. Exemplele 6 și 10

 

220

Angajamente și garanții date

IAS 37. Apendicele C.9

 

230

Alte provizioane

 

 

240

Datorii privind impozitele

IAS 1.54(n-o)

 

250

Datorii privind impozitul curent

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

260

Datorii privind impozitul amânat

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR articolul 4 alineatul (108)

 

270

Capital social rambursabil la cerere

Exemplele ilustrative (denumite în continuare „IE”) 33 ale IAS 32; interpretarea 2 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (denumit în continuare „IFRIC”); Anexa V. Partea 2.9

 

280

Alte datorii

Anexa V. Partea 2.10

 

290

Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării

IAS 1.54(p); IFRS 5.38, Anexa V. Partea 2.11

 

300

TOTAL DATORII

IAS 1.9(b); IG 6

 

1.3   Capitaluri proprii

 

Referințe

Valoarea contabilă

010

010

Capital

IAS 1.54(r), articolul 22 din Directiva 86/635/CEE (denumită în continuare „BAD”)

 

020

Capital vărsat

IAS 1.78(e)

 

030

Capital subscris nevărsat

IAS 1.78(e); Anexa V. Partea 2.14

 

040

Prime de capital

IAS 1.78(e); CRR articolul 4 alineatul (124)

 

050

Instrumente de capital emise, altele decât capitalul

Anexa V. Partea 2.15-16

 

060

Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse

IAS 32.28-29; Anexa V. Partea 2.15

 

070

Instrumente de capital emise

Anexa V. Partea 2.16

 

080

Alte capitaluri proprii

IFRS 2.10; Anexa V. Partea 2.17

 

090

Alte elemente cumulate ale rezultatului global

CRR articolul 4 alineatul (100)

 

095

Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere

IAS 1.82A(a)

 

100

Imobilizări corporale

IAS 16.39-41

 

110

Imobilizări necorporale

IAS 38.85-87

 

120

Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate

IAS 1.7

 

122

Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării

IFRS 5.38, IG Exemplul 12

 

124

Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

128

Elemente care pot fi reclasificate la profit sau pierdere

IAS 1.82A(a)

 

130

Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficientă]

IAS 39.102(a)

 

140

Conversie valutară

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

150

Instrumente derivate de acoperire. Acoperirea fluxurilor de numerar [partea eficientă]

IFRS 7.23(c); IAS 39.95-101

 

160

Active financiare disponibile pentru vânzare

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.55(b)

 

170

Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării

IFRS 5.38, IG Exemplul 12

 

180

Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

190

Rezultatul reportat

CRR articolul 4 alineatul (123)

 

200

Rezerve din reevaluare

IFRS 1.30, D5-D8; Anexa V. Partea 2.18

 

210

Alte rezerve

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

220

Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate

IAS 28.11; Anexa V. Partea 2.19

 

230

Altele

Anexa V. Partea 2.19

 

240

(-) Acțiuni proprii

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Anexa V. Partea 2.20

 

250

Profit sau pierdere atribuibil(ă) deținătorilor capitalurilor proprii ale societății-mamă

IAS 27.28; IAS 1.83(a)(ii)

 

260

(-) Dividende interimare

IAS 32.35

 

270

Interese minoritare [interese care nu controlează]

IAS 27.4; IAS 1.54(q); IAS 27.27

 

280

Alte elemente cumulate ale rezultatului global

IAS 27.27-28; CRR articolul 4 alineatul (100)

 

290

Alte elemente

IAS 27.27-28

 

300

TOTAL CAPITALURI PROPRII

IAS 1.9(c), IG 6

 

310

TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII

IAS 1. IG6

 

2.   Contul de profit și pierdere

 

Referințe

Perioada curentă

010

010

Venituri din dobânzi

IAS 1.97; IAS 18.35(b)(iii); Anexa V. Partea 2.21

 

020

Active financiare deținute în vederea tranzacționării

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anexa V. Partea 2.24

 

030

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

040

Active financiare disponibile pentru vânzare

IFRS 7.20(b); IAS 39.55(b); IAS 39.9

 

050

Credite și creanțe

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(a)

 

060

Investiții păstrate până la scadență

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(b)

 

070

Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii

IFRS 39.9, Anexa V. Partea 2.23

 

080

Alte active

Anexa V. Partea 2.25

 

090

(Cheltuieli cu dobânzile)

IAS 1.97; Anexa V. Partea 2.21

 

100

(Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anexa V. Partea 2.24

 

110

(Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

120

(Datorii financiare evaluate la costul amortizat)

IFRS 7.20(b); IAS 39.47

 

130

(Instrumente derivate — contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii)

IFRS 39.9, Anexa V. Partea 2.23

 

140

(Alte datorii)

Anexa V. Partea 2.26

 

150

(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)

IFRIC 2.11

 

160

Venituri din dividende

IAS 18.35(b)(v); Anexa V. Partea 2.28

 

170

Active financiare deținute în vederea tranzacționării

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

180

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); IAS 39.9

 

190

Active financiare disponibile pentru vânzare

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

200

Venituri din taxe și comisioane

IFRS 7.20(c)

 

210

(Cheltuieli cu taxe și comisioane)

IFRS 7.20(c)

 

220

Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net

IFRS 7.20(a) (ii-v); Anexa V. Partea 2.97

 

230

Active financiare disponibile pentru vânzare

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

240

Credite și creanțe

IFRS 7.20(a)(iv); IAS 39.9, 39.56

 

250

Investiții păstrate până la scadență

IFRS 7.20(a)(iii); IAS 39.9, 39.56

 

260

Datorii financiare evaluate la costul amortizat

IFRS 7.20(a)(v); IAS 39.56

 

270

Altele

 

 

280

Câștiguri sau (-) pierderi din active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării, net

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

290

Câștiguri sau (-) pierderi privind activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

300

Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire – net

IFRS 7.24; Anexa V. Partea 2.30

 

310

Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere] – net

IAS 21.28, 52 (a)

 

330

Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare – net

IAS 1.34

 

340

Alte venituri din exploatare

Anexa V. Partea 2.141-143

 

350

(Alte cheltuieli de exploatare)

Anexa V. Partea 2.141-143

 

355

VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET

 

 

360

(Cheltuieli administrative)

 

 

370

(Cheltuieli cu personalul)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

 

380

(Alte cheltuieli administrative)

 

 

390

(Amortizare)

IAS 1.102, 104

 

400

(Imobilizări corporale)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

410

(Investiții imobiliare)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

420

(Alte imobilizări necorporale)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

430

(Provizioane sau (-) reluări de provizioane)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

 

440

(Angajamente și garanții date)

 

 

450

(Alte provizioane)

 

 

460

(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere)

IAS 7.20(e)

 

470

(Active financiare evaluate la cost)

IFRS 7.20(e); IAS 39.66

 

480

(Active financiare disponibile pentru vânzare)

IFRS 7.20(e); IAS 39.67

 

490

(Credite și creanțe)

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

500

(Investiții păstrate până la scadență)

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

510

(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate)

IAS 28.40-43

 

520

(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare)

IAS 36.126(a)(b)

 

530

(Imobilizări corporale)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

540

(Investiții imobiliare)

IAS 40.79(d)(v)

 

550

(Fond comercial)

IFRS 3. Apendicele B67(d)(v); IAS 36.124

 

560

(Alte imobilizări necorporale)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

570

(Altele)

IAS 36.126(a)(b)

 

580

Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere

IFRS 3. Apendicele B64(n)(i)

 

590

Partea din profitul sau (-) pierderea aferent (aferentă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate

IAS 1.82 (c)

 

600

Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte

IFRS 5.37; Anexa V. Partea 2.27

 

610

PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

620

(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

630

PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE

IAS 1, IG 6

 

640

Profit sau (-) pierdere din operațiuni întrerupte, după impozitare

IAS 1.82(e); IFRS 5.33(a), 5.33 A

 

650

Profit sau (-) pierdere din operațiuni întrerupte, înainte de impozitare

IFRS 5.33 (b) (i)

 

660

(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

670

PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIȚIULUI

IAS 1.82(f)

 

680

Atribuibil/ă intereselor minoritare [interese care nu controlează]

IAS 1.83(a)(i)

 

690

Atribuibil/ă deținătorilor de capitaluri proprii ale societății mamă

IAS 1.83 (a) (ii)

 

5.   Clasificarea creditelor și avansurilor pe tipuri de produs

 

 

Referințe

Bănci centrale

Administrația publică

Instituții de credit

Alte societăți financiare

Societăți nefinanciare

Gospodăriile populației

Anexa V. Partea 1.35 (a)

Anexa V. Partea 1.35 (b)

Anexa V. Partea 1.35 (c)

Anexa V. Partea 1.35 (d)

Anexa V. Partea 1.35 (e)

Anexa V. Partea 1.35 (f)

010

020

030

040

050

060

Pe tipuri de produs

010

La vedere [la cerere] și cu preaviz [cont curent]

Anexa V. Partea 2.41(a)

 

 

 

 

 

 

020

Datoria aferentă cărților de credit

Anexa V. Partea 2.41(b)

 

 

 

 

 

 

030

Creanțe comerciale

Anexa V. Partea 2.41(c)

 

 

 

 

 

 

040

Contracte de leasing financiar

Anexa V. Partea 2.41(d)

 

 

 

 

 

 

050

Credite acordate în cadrul operațiunilor reverse repo

Anexa V. Partea 2.41(e)

 

 

 

 

 

 

060

Alte credite la termen

Anexa V. Partea 2.41(f)

 

 

 

 

 

 

070

Avansuri care nu reprezintă împrumuturi

Anexa V. Partea 2.41(g)

 

 

 

 

 

 

080

CREDITE ȘI AVANSURI

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

Pe tipuri de garanții reale

090

din care: credite ipotecare [credite imobiliare colateralizate]

Anexa V. Partea 2.41(h)

 

 

 

 

 

 

100

din care: alte credite colateralizate

Anexa V. Partea 2.41(i)

 

 

 

 

 

 

Pe tipuri de destinație

110

din care: credite pentru consum

Anexa V. Partea 2.41(j)

 

 

 

 

 

 

120

din care: credite pentru achiziționarea de locuințe

Anexa V. Partea 2.41(k)

 

 

 

 

 

 

Pe tipuri de subordonare

130

din care: credite de finanțare a proiectelor

Anexa V. Partea 2.41(l)

 

 

 

 

 

 

8.   Clasificarea datoriilor financiare

8.1   Clasificarea datoriilor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților

 

Referințe

Valoarea contabilă

Valoarea modificării cumulate a valorii juste atribuibilă modificării riscului de credit

Valoarea de rambursare la scadență stabilită contractual

Deținute în vederea tranzacționării

Desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Cost amortizat

Contabilitatea de acoperire

IFRS 7.8(e)(ii); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

IFRS 7.10(a);CRR articolul 30 alineatul (b), articolul 424 alineatul (1) litera (d) punctul (i)

IFRS 7.10(b)

010

020

030

037

040

050

010

Instrumente financiare derivate

IAS 39.9, AG 15(a)

 

 

 

 

 

 

020

Poziții scurte

IAS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

 

030

Instrumente de capital

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

040

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

050

Depozite

Partea 2.9 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009; Anexa V. Partea 1.30

 

 

 

 

 

 

060

Bănci centrale

Anexa V. Partea 1.35 (a)

 

 

 

 

 

 

070

Conturi curente/depozite overnight

Partea 2.9.1 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

080

Depozite la termen

Partea 2.9.2 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

090

Depozite rambursabile cu preaviz

Partea 2.9.3 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009; Anexa V. Partea 2.51

 

 

 

 

 

 

100

Acorduri de răscumpărare

Partea 2.9.4 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

110

Administrația publică

Anexa V. Partea 1.35 (b)

 

 

 

 

 

 

120

Conturi curente/depozite overnight

Partea 2.9.1 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

130

Depozite la termen

Partea 2.9.2 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

140

Depozite rambursabile cu preaviz

Partea 2.9.3 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009; Anexa V. Partea 2.51

 

 

 

 

 

 

150

Acorduri de răscumpărare

Partea 2.9.4 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

160

Instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c)

 

 

 

 

 

 

170

Conturi curente/depozite overnight

Partea 2.9.1 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

180

Depozite la termen

Partea 2.9.2 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

190

Depozite rambursabile cu preaviz

Partea 2.9.3 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009; Anexa V. Partea 2.51

 

 

 

 

 

 

200

Acorduri de răscumpărare

Partea 2.9.4 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

210

Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d)

 

 

 

 

 

 

220

Conturi curente/depozite overnight

Partea 2.9.1 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

230

Depozite la termen

Partea 2.9.2 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

240

Depozite rambursabile cu preaviz

Partea 2.9.3 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009; Anexa V. Partea 2.51

 

 

 

 

 

 

250

Acorduri de răscumpărare

Partea 2.9.4 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

260

Societăți nefinanciare

Anexa V. Partea 1.35 (e)

 

 

 

 

 

 

270

Conturi curente/depozite overnight

Partea 2.9.1 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

280

Depozite la termen

Partea 2.9.2 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

290

Depozite rambursabile cu preaviz

Partea 2.9.3 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009; Anexa V. Partea 2.51

 

 

 

 

 

 

300

Acorduri de răscumpărare

Partea 2.9.4 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

310

Gospodăriile populației

Anexa V. Partea 1.35 (f)

 

 

 

 

 

 

320

Conturi curente/depozite overnight

Partea 2.9.1 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

330

Depozite la termen

Partea 2.9.2 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

340

Depozite rambursabile cu preaviz

Partea 2.9.3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 25/2009; Anexa V. Partea 2.51

 

 

 

 

 

 

350

Acorduri de răscumpărare

Partea 2.9.4 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

360

Titluri de datorie emise

Anexa V. Partea 1.31; Anexa V. Partea 2.52

 

 

 

 

 

 

370

Certificate de depozit

Anexa V. Partea 2.52(a)

 

 

 

 

 

 

380

Titluri garantate cu active

CRR articolul 4 alineatul (61)

 

 

 

 

 

 

390

Obligațiuni garantate

CRR articolul 129 alineatul (1)

 

 

 

 

 

 

400

Contracte hibride

IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; Anexa V. Partea 2.52(d)

 

 

 

 

 

 

410

Alte titluri de datorie emise

Anexa V. Partea 2.52(e)

 

 

 

 

 

 

420

Instrumente financiare compuse convertibile

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Neconvertibile

 

 

 

 

 

 

 

440

Alte datorii financiare

Anexa V. Partea 1.32-34

 

 

 

 

 

 

450

DATORII FINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

8.2.   Datorii financiare subordonate

 

Valoarea contabilă

 

Referințe

Desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

La costuri amortizate

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

010

020

010

Depozite

Partea 2.9 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009; Anexa V. Partea 1.30

 

 

020

Titluri de datorie emise

Anexa V. Partea 1.31

 

 

030

DATORII FINANCIARE SUBORDONATE

Anexa V. Partea 2.53-54

 

 

10.   Instrumente financiare derivate — tranzacționare

Pe tipuri de risc/Pe tipuri de produs sau pe tipuri de piață

NUMĂRUL FORMULARULUI

Valoarea contabilă

Valoarea noțională

Referințe

Active financiare deținute în vederea tranzacționării

Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării

Total tranzacționare

din care: vândute

Anexa V. Partea 2.69

Anexa V. Partea 2.69

Anexa V. Partea 2.70-71

Anexa V. Partea 2.72

010

020

030

040

010

Rata dobânzii

Anexa V. Partea 2.67 (a)

 

 

 

 

020

din care: operațiuni de acoperire economică

Anexa V. Partea 2.74

 

 

 

 

030

Opțiuni extrabursiere

 

 

 

 

 

040

Extrabursier – altele

 

 

 

 

 

050

Opțiuni pe piețe organizate

 

 

 

 

 

060

Piețe organizate – altele

 

 

 

 

 

070

Capitaluri proprii

Anexa V. Partea 2.67 (b)

 

 

 

 

080

din care: operațiuni de acoperire economică

Anexa V. Partea 2.74

 

 

 

 

090

Opțiuni extrabursiere

 

 

 

 

 

100

Extrabursier – altele

 

 

 

 

 

110

Opțiuni pe piețe organizate

 

 

 

 

 

120

Piețe organizate – altele

 

 

 

 

 

130

Schimb valutar și aur

Anexa V. Partea 2.67 (c)

 

 

 

 

140

din care: operațiuni de acoperire economică

Anexa V. Partea 2.74

 

 

 

 

150

Opțiuni extrabursiere

 

 

 

 

 

160

Extrabursier – altele

 

 

 

 

 

170

Opțiuni pe piețe organizate

 

 

 

 

 

180

Piețe organizate – altele

 

 

 

 

 

190

Credit

Anexa V. Partea 2.67 (d)

 

 

 

 

200

din care: operațiuni de acoperire economică

Anexa V. Partea 2.74

 

 

 

 

210

Instrumente de tip credit default swap

 

 

 

 

 

220

Opțiune pe marja de credit

 

 

 

 

 

230

Instrumente de tip total return swap

 

 

 

 

 

240

Altele

 

 

 

 

 

250

Mărfuri

Anexa V. Partea 2.67 (e)

 

 

 

 

260

din care: operațiuni de acoperire economică

Anexa V. Partea 2.74

 

 

 

 

270

Altele

Anexa V. Partea 2.67 (f)

 

 

 

 

280

din care: operațiuni de acoperire economică

Anexa V. Partea 2.74

 

 

 

 

290

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

IAS 39.9

 

 

 

 

300

din care: Extrabursier – instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c), 2.75 (a)

 

 

 

 

310

din care: Extrabursier – Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d), 2.75 (b)

 

 

 

 

320

din care: Extrabursier – altele

Anexa V. Partea 2.75 (c)

 

 

 

 

11.   Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire

11.1.   Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire: Clasificare în funcție de tipul de risc și de tipul de acoperire împotriva riscurilor

Pe tipuri de produs sau pe tipuri de piețe

Referințe

Valoarea contabilă

Valoarea noțională

Active

Datorii

Total instrumente de acoperire

din care: vândute

Anexa V. Partea 2.69

Anexa V. Partea 2.69

Anexa V. Partea 2.70, 71

Anexa V. Partea 2.72

010

020

030

040

010

Rata dobânzii

Anexa V. Partea 2.67 (a)

 

 

 

 

020

Opțiuni extrabursiere

 

 

 

 

 

030

Extrabursier – altele

 

 

 

 

 

040

Opțiuni pe piețe organizate

 

 

 

 

 

050

Piețe organizate – altele

 

 

 

 

 

060

Capitaluri proprii

Anexa V. Partea 2.67 (b)

 

 

 

 

070

Opțiuni extrabursiere

 

 

 

 

 

080

Extrabursier – altele

 

 

 

 

 

090

Opțiuni pe piețe organizate

 

 

 

 

 

100

Piețe organizate – altele

 

 

 

 

 

110

Schimb valutar și aur

Anexa V. Partea 2.67 (c)

 

 

 

 

120

Opțiuni extrabursiere

 

 

 

 

 

130

Extrabursier – altele

 

 

 

 

 

140

Opțiuni pe piețe organizate

 

 

 

 

 

150

Piețe organizate – altele

 

 

 

 

 

160

Credit

Anexa V. Partea 2.67 (d)

 

 

 

 

170

Instrumente de tip credit default swap

 

 

 

 

 

180

Opțiune pe marja de credit

 

 

 

 

 

190

Instrumente de tip total return swap

 

 

 

 

 

200

Altele

 

 

 

 

 

210

Mărfuri

Anexa V. Partea 2.67 (e)

 

 

 

 

220

Altele

Anexa V. Partea 2.67 (f)

 

 

 

 

230

ACOPERIREA VALORII JUSTE

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a)

 

 

 

 

240

Rata dobânzii

Anexa V. Partea 2.67 (a)

 

 

 

 

250

Opțiuni extrabursiere

 

 

 

 

 

260

Extrabursier – altele

 

 

 

 

 

270

Opțiuni pe piețe organizate

 

 

 

 

 

280

Piețe organizate – altele

 

 

 

 

 

290

Capitaluri proprii

Anexa V. Partea 2.67 (b)

 

 

 

 

300

Opțiuni extrabursiere

 

 

 

 

 

310

Extrabursier – altele

 

 

 

 

 

320

Opțiuni pe piețe organizate

 

 

 

 

 

330

Piețe organizate – altele

 

 

 

 

 

340

Schimb valutar și aur

Anexa V. Partea 2.67 (c)

 

 

 

 

350

Opțiuni extrabursiere

 

 

 

 

 

360

Extrabursier – altele

 

 

 

 

 

370

Opțiuni pe piețe organizate

 

 

 

 

 

380

Piețe organizate – altele

 

 

 

 

 

390

Credit

Anexa V. Partea 2.67 (d)

 

 

 

 

400

Instrumente de tip credit default swap

 

 

 

 

 

410

Opțiune pe marja de credit

 

 

 

 

 

420

Instrumente de tip total return swap

 

 

 

 

 

430

Altele

 

 

 

 

 

440

Mărfuri

Anexa V. Partea 2.67 (e)

 

 

 

 

450

Altele

Anexa V. Partea 2.67 (f)

 

 

 

 

460

ACOPERIREA FLUXURILOR DE NUMERAR

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b)

 

 

 

 

470

ACOPERIREA UNEI INVESTIȚII NETE ÎNTR-O OPERAȚIUNE DIN STRĂINĂTATE

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c)

 

 

 

 

480

OPERAȚIUNI DE ACOPERIRE A VALORII JUSTE A UNUI PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII

IAS 39.89A, IE 1-31

 

 

 

 

490

OPERAȚIUNI DE ACOPERIRE A FLUXULUI DE NUMERAR AL UNUI PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII

IAS 39 IG F6 1-3

 

 

 

 

500

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE – CONTABILITATE DE ACOPERIRE

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

 

 

 

510

din care: Extrabursier – instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c), 2.75 (a)

 

 

 

 

520

din care: Extrabursier – Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d), 2.75 (b)

 

 

 

 

530

din care: Extrabursier – altele

Anexa V. Partea 2.75 (c)

 

 

 

 

18.   Informații privind expuneri performante și neperformante

 

Referințe

Valoare contabilă brută

Depreciere cumulată, modificări cumulate ale valorii juste ca urmare a riscului de credit și provizioanelor

Colateral primit și garanții financiare primite

 

Performante

Neperformante

 

la expuneri performante

la expuneri neperformante

 

Nu sunt restante sau restante <= 30 zile

Restante > 30 zile <= 60 zile

Restante > 60 zile <= 90 zile

 

Plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante <= 90 zile

Restante > 90 zile <= 180 zile

Restante > 180 zile <= 1 an

Restante > 1 an

Din care: în stare de nerambursare

Din care: depreciate

 

Plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante < = 90 zile

Restante > 90 zile <= 180 zile

Restante > 180 zile <= 1 an

Restante > 1 an

Colateral primit la expuneri neperformante

Garanții financiare primite la expuneri neperformante

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Anexa V. Partea 2. 45, 109, 145-162

Anexa V. Partea 2. 145-162

Anexa V. Partea 2. 158

Anexa V. Partea 2. 158

Anexa V. Partea 2. 158

Anexa V. Partea 2. 145-162

Anexa V. Partea 2. 159

Anexa V. Partea 2. 159

Anexa V. Partea 2. 159

Anexa V. Partea 2. 159

CRR articolul 178, Anexa V. Partea 2.61

IAS 39. 58-70

Anexa V. Partea 2. 46

Anexa V. Partea 2. 161

Anexa V. Partea 2. 161

Anexa V. Partea 2. 159.161

Anexa V. Partea 2. 159.161

Anexa V. Partea 2. 159.161

Anexa V. Partea 2. 159.161

Anexa V. Partea 2. 162

Anexa V. Partea 2. 162

010

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Bănci centrale

Anexa V. Partea 1.35 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrația publică

Anexa V. Partea 1.35 (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Societăți nefinanciare

Anexa V. Partea 1.35 (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Credite și avansuri

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Bănci centrale

Anexa V. Partea 1.35 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrația publică

Anexa V. Partea 1.35 (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Societăți nefinanciare

Anexa V. Partea 1.35 (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Din care: Întreprinderi mici și mijlocii

articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (IMM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Din care: Bunuri imobile comerciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Gospodăriile populației

Anexa V. Partea 1.35 (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Din care: Credite ipotecare rezidențiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Din care: Credite pentru consum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTE DE DATORIE LA COSTUL AMORTIZAT

Anexa V. Partea 1. 13 (d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Bănci centrale

Anexa V. Partea 1.35 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Administrația publică

Anexa V. Partea 1.35 (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Societăți nefinanciare

Anexa V. Partea 1.35 (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Credite și avansuri

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Bănci centrale

Anexa V. Partea 1.35 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Administrația publică

Anexa V. Partea 1.35 (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Societăți nefinanciare

Anexa V. Partea 1.35 (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Gospodăriile populației

Anexa V. Partea 1.35 (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

TITLURI DE DATORIE LA VALOAREA JUSTĂ, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării

Anexa V. Partea I. 13 (b)(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

TITLURI DE DATORIE, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării

Anexa V. Partea I. 13 (b)(c)(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Angajamente de creditare date

IAS 39.2 (h), 4 (a) ( c), BC 15; CRR Anexa I; Anexa V. Partea 2.56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Bănci centrale

Anexa V. Partea 1.35 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Administrația publică

Anexa V. Partea 1.35 (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Societăți nefinanciare

Anexa V. Partea 1.35 (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Gospodăriile populației

Anexa V. Partea 1.35 (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanții financiare date

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CRR Anexa I; Anexa V. Partea 2.56, 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Bănci centrale

Anexa V. Partea 1.35 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Administrația publică

Anexa V. Partea 1.35 (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Societăți nefinanciare

Anexa V. Partea 1.35 (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Gospodăriile populației

Anexa V. Partea 1.35 (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Alte angajamente date

CRR Anexa I; Anexa V. Partea 2.56, 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Bănci centrale

Anexa V. Partea 1.35 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Administrația publică

Anexa V. Partea 1.35 (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Societăți nefinanciare

Anexa V. Partea 1.35 (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Gospodăriile populației

Anexa V. Partea 1.35 (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

EXPUNERI EXTRABILANȚIERE

Anexa V. Partea 2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Informații privind expunerile cu perioadă de grație

 

Referințe

Valoarea contabilă brută a expunerilor cu măsuri de toleranță (forbearance)

Depreciere cumulată, modificări cumulate ale valorii juste ca urmare a riscului de credit și provizioanelor

Colateral primit și garanții financiare primite

 

Expuneri performante cu măsuri de toleranță (forbearance)

Expuneri neperformante cu măsuri de toleranță (forbearance)

 

la expuneri performante cu măsuri de toleranță (forbearance)

la expuneri performante cu măsuri de toleranță (forbearance)

 

Instrumente cu modificări ale termenilor și condițiilor

Refinanțare

din care: Expuneri performante cu măsuri de toleranță în perioada de probă

 

Instrumente cu modificări ale termenilor și condițiilor

Refinanțare

din care: În stare de nerambursare

din care: Depreciate

din care: Toleranța expunerilor neperformante

 

Instrumente cu modificări ale termenilor și condițiilor

Refinanțare

Colateral primit la expuneri cu măsuri de toleranță

Garanții financiare primite la expuneri cu măsuri de toleranță

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Anexa V. Partea 2. 45, 109, 163-182

Anexa V. Partea 2. 145-162

Anexa V. Partea 2. 164 (a), 177, 178, 182

Anexa V. Partea 2. 164 (b), 177, 178, 181, 182

Anexa V. Partea 2. 176(b), 177, 180

Anexa V. Partea 2. 145-162

Anexa V. Partea 2. 164 (a), 179-180, 182

Anexa V. Partea 2. 164 (b), 179-182

CRR articolul 178, Anexa V. Partea 2.61

IAS 39. 58-70

Anexa V. Partea 2. 172(a), 157

Anexa V. Partea 2. 46, 183

Anexa V. Partea 2. 145-183

Anexa V. Partea 2. 145-183

Anexa V. Partea 2. 164 (a), 179-180,182,183

Anexa V. Partea 2. 164 (b), 179-183

Anexa V. Partea 2. 162

Anexa V. Partea 2. 162

010

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Bănci centrale

Anexa V. Partea 1.35 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrația publică

Anexa V. Partea 1.35 (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Societăți nefinanciare

Anexa V. Partea 1.35 (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Credite și avansuri

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Bănci centrale

Anexa V. Partea 1.35 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrația publică

Anexa V. Partea 1.35 (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Societăți nefinanciare

Anexa V. Partea 1.35 (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Din care: Întreprinderi mici și mijlocii

Articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Din care: Bunuri imobile comerciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Gospodăriile populației

Anexa V. Partea 1.35 (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Din care: Credite ipotecare rezidențiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Din care: Credite pentru consum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTE DE DATORIE LA COSTUL AMORTIZAT

Anexa V. Partea 1. 13 (d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Bănci centrale

Anexa V. Partea 1.35 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Administrația publică

Anexa V. Partea 1.35 (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Societăți nefinanciare

Anexa V. Partea 1.35 (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Credite și avansuri

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Bănci centrale

Anexa V. Partea 1.35 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Administrația publică

Anexa V. Partea 1.35 (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Instituții de credit

Anexa V. Partea 1.35 (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Alte societăți financiare

Anexa V. Partea 1.35 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Societăți nefinanciare

Anexa V. Partea 1.35 (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Gospodăriile populației

Anexa V. Partea 1.35 (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

TITLURI DE DATORIE LA VALOAREA JUSTĂ, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării

Anexa V. Partea I. 13 (b)(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

TITLURI DE DATORIE, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării

Anexa V. Partea I. 13 (b)(c)(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Angajamente de creditare date

IAS 39.2(h), 4(a)( c), BC 15; CRR Anexa I; Anexa V. Partea 2.56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA V

RAPORTAREA INFORMAȚIILOR FINANCIARE ÎN CONFORMITATE CU CADRELE CONTABILE NAȚIONALE

FORMULARE FINREP PENTRU GAAP

NUMĂRUL FORMULARULUI

Denumirea formularului sau a grupului de formulare

PARTEA 1 [FRECVENȚĂ TRIMESTRIALĂ]

Bilanț [situația poziției financiare]

1.1

Bilanț: active

1.2

Bilanț: datorii

1.3

Bilanț: capitaluri proprii

2

Contul de profit și pierdere

5

Clasificarea creditelor și avansurilor pe tipuri de produs

Clasificarea datoriilor financiare

8,1

Clasificarea datoriilor financiare pe tipuri de produs și pe sectoare ale contrapărților

8,2

Datorii financiare subordonate

10

Instrumente financiare derivate — tranzacționare

Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire

11,2

Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire în conformitate cu principiile contabile general acceptate naționale: clasificare în funcție de tipul de risc

18

Expuneri performante și neperformante

19

Expuneri restructurate în urma dificultăților financiare (forborne)


CODUL DE CULORI ÎN FORMULARE:

 

Punct de date care urmează a fi transmis

1.   Bilanț [situația poziției financiare]

1.1   Active

 

Trimiteri la GAAP naționale bazate pe Directiva 86/635/CEE (denumită în continuare „BAD”)

Valoarea contabilă

010

010

Numerar și solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere

BAD articolul 4. Active (1)

 

020

Numerar în casă

Partea 2.1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 (denumită în continuare „anexa V”)

 

030

Solduri de numerar la bănci centrale

BAD articolul 13 alineatul (2); Anexa V. Partea 2.2

 

091

Active financiare tranzacționate

Anexa V. Partea 1.15

 

092

Instrumente financiare derivate

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (denumit în continuare „CRR”); Anexa V. Partea 1.15

 

093

Instrumente de capital

Partea 2.4-5 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

094

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

095

Credite și avansuri

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

171

Active financiare nederivate, netranzacționate, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Articolul 42a alineatele (1), (4) din Directiva 78/660/CEE (denumită în continuare „Directiva a IV-a”)

 

172

Instrumente de capital

Partea 2.4-5 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

173

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

174

Credite și avansuri

Directiva a IV-a articolul 42a alineatul (1), alineatul (4) litera (b); Anexa V. Partea 1.24, 27

 

175

Active financiare nederivate, netranzacționate, evaluate la valoarea justă în raport cu capitalurile proprii

Directiva a IV-a articolul 42a alineatul (1); articolul 42c alineatul (2)

 

176

Instrumente de capital

Partea 2.4-5 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

177

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

178

Credite și avansuri

Directiva a IV-a articolul 42a alineatul (1), alineatul (4) litera (b); Anexa V. Partea 1.24, 27

 

231

Instrumente de datorie netranzacționate, evaluate printr-o metodă bazată pe costuri

BAD articolele 37 alineatul (1), 42a alineatul (4) litera (b); Anexa V. Partea 1.16

 

232

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

233

Credite și avansuri

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

234

Alte active financiare nederivate, netranzacționate

BAD articolele 35 -37; Anexa V. Partea 1.17

 

235

Instrumente de capital

Partea 2.4-5 din anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 25/2009

 

236

Titluri de datorie

Anexa V. Partea 1.24, 26

 

237

Credite și avansuri

Anexa V. Partea 1.24, 27

 

240

Instrumente financiare derivate — Contabilitatea de acoperire

Directiva a IV-a articolul 42a alineatul (1), (5a); articolul 42c alineatul (1) litera (a); IAS 39.9; Anexa V. Partea 1.19

 

260

Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate

BAD articolul 4. Active alineatele (7)-(8) Directiva a IV-a articolul 17; Anexa V. Partea 2.4

 

270

Imobilizări corporale

BAD articolul 4. Active alineatul (10)

 

280

Imobilizări corporale

 

 

290

Investiții imobiliare

 

 

300

Imobilizări necorporale

BAD articolul 4. Active alineatul (9); CRR articolul 4 alineatul (1) punctul (115)

 

310

Fond comercial

BAD articolul 4. Active alineatul (9); CRR articolul 4 alineatul (1) punctul (113)

 

320

Alte imobilizări necorporale

BAD articolul 4. Active alineatul (9)

 

330

Creanțe privind impozitele

 

 

340

Creanțe privind impozitul curent

 

 

350

Creanțe privind impozitul amânat

Directiva a IV-a articolul 43 alineatul (1) punctul (11); CRR articolul 4 alineatul (1) punctul (106)

 

360

Alte active

Anexa V. Partea 2.5

 

380

TOTAL ACTIVE