ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 73

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
17 martie 2015


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

BUGETE

 

*

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2015/366 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014

1

 

*

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2015/367 a bugetului rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014

366

 

*

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2015/368 a bugetului rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014

460

 

*

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2015/369 a bugetului rectificativ nr. 5 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014

468

 

*

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2015/370 a bugetului rectificativ nr. 6 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014

493

 

*

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2015/371 a bugetului rectificativ nr. 7 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014

501

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepția cazului în care se indică altfel.

Orice venit menționat la articolul 21 alineatele (2) și (3) din Regulamentul financiar, înscris la titlurile 5 și 6 ale situației veniturilor, poate conduce la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Cifrele pentru execuție privesc toate creditele autorizate, inclusiv creditele bugetare, creditele suplimentare și veniturile corespunzătoare.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

BUGETE

17.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/1


ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/366

a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314 alineatul (4) litera (a) și alineatul (9),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (2),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (3),

având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat definitiv de Comisie la 20 noiembrie 2013 (4),

având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat de Comisie la 28 mai 2014,

având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014 al Uniunii Europene, adoptată de Consiliu la 12 decembrie 2014 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi,

având în vedere aprobarea de către Parlament a poziției Consiliului la 17 decembrie 2014,

având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,

CONSTATĂ URMĂTOARELE:

Articol unic

Procedura prevăzută la articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este încheiată, iar bugetul rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 este adoptat definitiv.

Adoptată la Strasbourg, 17 decembrie 2014.

Președintele

M. SCHULZ


(1)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)  JO L 51, 20.2.2014.


BUGETUL RECTIFICATIV NR. 2 PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014

CONȚINUT

SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR

A. Introducere și finanțarea bugetului general 4
B. Situația generală a veniturilor pe linii bugetare 12

— Titlul 1:

Resurse proprii 13

— Titlul 7:

Penalități de întârziere și amenzi 17

— Titlul 8:

Operațiuni de împrumut și de credit 20

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Secțiunea III: Comisia

— Venituri 24

— Titlul 7:

Penalități de întârziere și amenzi 25

— Titlul 8:

Operațiuni de împrumut și de credit 28
— Cheltuieli 31

— Titlul XX:

Cheltuieli administrative alocate domeniilor de politică 33

— Titlul 01:

Afaceri economice și financiare 37

— Titlul 02:

Întreprinderi și Industrie 43

— Titlul 03:

Concurență 51

— Titlul 04:

Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune 53

— Titlul 05:

Agricultură și dezvoltare rurală 68

— Titlul 06:

Mobilitate și transporturi 89

— Titlul 07:

Mediu 91

— Titlul 08:

cercetare și inovare 97

— Titlul 09:

Rețele de comunicare, conținut și tehnologie 110

— Titlul 11:

Afaceri maritime și pescuit 126

— Titlul 12:

Piața internă și servicii 166

— Titlul 13:

Politică regională și urbană 174

— Titlul 14:

Impozitare și uniune vamală 188

— Titlul 15:

Educație și cultură 194

— Titlul 16:

Comunicare 204

— Titlul 17:

Sănătate și protecția consumatorilor 212

— Titlul 18:

afaceri interne 222

— Titlul 19:

Instrumente de politică externă 234

— Titlul 20:

Comerț 239

— Titlul 21:

Dezvoltare și cooperare 246

— Titlul 22:

Extindere 272

— Titlul 23:

Ajutor umanitar și protecție civilă 278

— Titlul 24:

Luptă antifraudă 285

— Titlul 25:

Coordonarea politicilor Comisiei și consultanță juridică 289

— Titlul 26:

Administrația Comisiei 292

— Titlul 27:

Buget 302

— Titlul 28:

Audit 304

— Titlul 29:

Statistici 306

— Titlul 31:

Servicii lingvistice 311

— Titlul 32:

Energie 314

— Titlul 33:

Justiție 318

— Titlul 34:

Politici climatice 325

— Titlul 40:

Rezerve 332
— Personal 334
Anexe 340

Secțiunea VII: Comitetul Regiunilor

— Cheltuieli 353

— Titlul 1:

Personalul instituției 354
— Personal 358

Secțiunea IX: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

— Cheltuieli 361

— Titlul 1:

Cheltuieli privind personalul instituției 362
— Personal 365

A.   INTRODUCERE ȘI FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL

FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL

Credite care urmează să fie acoperite în cursul exercițiului financiar 2014, în temeiul articolului 1 din Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene

CHELTUIELI

Descriere

Buget 2014 (1)

Buget 2013 (2)

Variație (%)

1.

Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Creștere economică durabilă: resurse naturale

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Securitate și cetățenie

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Europa globală

6 840 655 156

6 731 869 945

+1,62

5.

Administrație

8 405 638 341

8 417 791 740

–0,14

6.

Compensații

28 600 000

75 000 000

–61,87

Instrumente speciale

350 000 000

390 465 192

–10,36

Total cheltuieli  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


VENITURI

Descriere

Buget 2014 (4)

Buget 2013 (5)

Variație (%)

Venituri diverse (titlurile 4-9)

3 112 428 277

3 067 967 007

+1,45

Excedent disponibil din exercițiul financiar anterior (capitolul 3 0, articolul 3 0 0)

p.m.

1 023 276 526

Excedent de resurse proprii generat de rambursarea excedentului de la Fondul de garantare pentru acțiuni externe (capitolul 3 0, articolul 3 0 2)

p.m.

34 000 000

Sold de resurse proprii provenite din TVA și de resurse proprii bazate pe PIB/VNB pentru exercițiile financiare anterioare (capitolele 3 1 și 3 2)

p.m.

p.m.

Total venituri pentru titlurile 3-9

3 112 428 277

4 125 243 533

–24,55

Valoarea netă a taxelor vamale și a cotizațiilor pentru zahăr (capitolele 1 1 și 1 2)

16 310 700 000

14 822 700 000

+10,04

Resurse proprii provenite din TVA la rata uniformă (tabelele 1 și 2, capitolul 1 3)

17 882 179 650

14 680 052 250

+21,81

Rest de finanțat prin resursa complementară (resurse proprii bazate pe VNB, tabelul 3, capitolul 1 4)

101 728 925 788

110 822 836 159

–8,21

Credite care urmează să fie acoperite prin resursele proprii menționate la articolul 2 din Decizia 2007/436/CE, Euratom (6)

135 921 805 438

140 325 588 409

–3,14

Total venituri  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


TABELUL 1

Calcularea reducerii bazelor de evaluare armonizate ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

Stat membru

1 % din baza de calcul a TVA neredusă

1 % din venitul național brut

Rata reducerii (%)

1 % din venitul național brut înmulțit cu rata reducerii

1 % din baza de calcul a TVA redusă (8)

State membre cu bază de calcul a TVA redusă

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 675 608 000

3 995 217 000

50

1 997 608 500

1 675 608 000

 

Bulgaria

206 005 000

414 657 000

50

207 328 500

206 005 000

 

Republica Cehă

645 752 000

1 428 027 000

50

714 013 500

645 752 000

 

Danemarca

1 020 116 000

2 641 773 000

50

1 320 886 500

1 020 116 000

 

Germania

12 384 113 000

28 440 033 000

50

14 220 016 500

12 384 113 000

 

Estonia

87 252 000

184 233 000

50

92 116 500

87 252 000

 

Irlanda

653 931 000

1 384 808 000

50

692 404 000

653 931 000

 

Grecia

650 120 000

1 813 897 000

50

906 948 500

650 120 000

 

Spania

4 561 628 000

10 515 414 000

50

5 257 707 000

4 561 628 000

 

Franța

9 681 072 000

21 602 716 000

50

10 801 358 000

9 681 072 000

 

Croația

277 716 000

438 824 000

50

219 412 000

219 412 000

Croația

Italia

6 568 051 000

16 020 137 000

50

8 010 068 500

6 568 051 000

 

Cipru

107 177 000

154 720 000

50

77 360 000

77 360 000

Cipru

Letonia

82 650 000

249 297 000

50

124 648 500

82 650 000

 

Lituania

141 652 000

353 042 000

50

176 521 000

141 652 000

 

Luxemburg

272 111 000

340 956 000

50

170 478 000

170 478 000

Luxemburg

Ungaria

410 328 000

977 036 000

50

488 518 000

410 328 000

 

Malta

52 918 000

68 120 000

50

34 060 000

34 060 000

Malta

Țările de Jos

2 661 465 000

6 274 369 000

50

3 137 184 500

2 661 465 000

 

Austria

1 487 892 000

3 296 730 000

50

1 648 365 000

1 487 892 000

 

Polonia

1 924 394 000

3 938 971 000

50

1 969 485 500

1 924 394 000

 

Portugalia

775 448 000

1 615 868 000

50

807 934 000

775 448 000

 

România

544 383 000

1 507 998 000

50

753 999 000

544 383 000

 

Slovenia

176 664 000

349 637 000

50

174 818 500

174 818 500

Slovenia

Slovacia

259 706 000

759 723 000

50

379 861 500

259 706 000

 

Finlanda

972 177 000

2 066 821 000

50

1 033 410 500

972 177 000

 

Suedia

1 990 462 000

4 549 119 000

50

2 274 559 500

1 990 462 000

 

Regatul Unit

9 546 932 000

19 611 871 000

50

9 805 935 500

9 546 932 000

 

Total

59 817 723 000

134 994 014 000

 

67 497 007 000

59 607 265 500

 


TABELUL 2

Defalcarea resurselor proprii provenite din TVA în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 3)

Stat membru

1 % din baza de calcul a TVA redusă

Rata uniformă a resursei proprii TVA (%)

Resurse proprii TVA la rata uniformă

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 675 608 000

0,300

502 682 400

Bulgaria

206 005 000

0,300

61 801 500

Republica Cehă

645 752 000

0,300

193 725 600

Danemarca

1 020 116 000

0,300

306 034 800

Germania

12 384 113 000

0,300

3 715 233 900

Estonia

87 252 000

0,300

26 175 600

Irlanda

653 931 000

0,300

196 179 300

Grecia

650 120 000

0,300

195 036 000

Spania

4 561 628 000

0,300

1 368 488 400

Franța

9 681 072 000

0,300

2 904 321 600

Croația

219 412 000

0,300

65 823 600

Italia

6 568 051 000

0,300

1 970 415 300

Cipru

77 360 000

0,300

23 208 000

Letonia

82 650 000

0,300

24 795 000

Lituania

141 652 000

0,300

42 495 600

Luxemburg

170 478 000

0,300

51 143 400

Ungaria

410 328 000

0,300

123 098 400

Malta

34 060 000

0,300

10 218 000

Țările de Jos

2 661 465 000

0,300

798 439 500

Austria

1 487 892 000

0,300

446 367 600

Polonia

1 924 394 000

0,300

577 318 200

Portugalia

775 448 000

0,300

232 634 400

România

544 383 000

0,300

163 314 900

Slovenia

174 818 500

0,300

52 445 550

Slovacia

259 706 000

0,300

77 911 800

Finlanda

972 177 000

0,300

291 653 100

Suedia

1 990 462 000

0,300

597 138 600

Regatul Unit

9 546 932 000

0,300

2 864 079 600

Total

59 607 265 500

 

17 882 179 650


TABELUL 3

Determinarea ratei uniforme și defalcarea resurselor bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 4)

Stat membru

1 % din venitul național brut

Rata uniformă a resurselor proprii, „baza de calcul complementară”

Resurse proprii, „baza de calcul complementară”, la rata uniformă

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

3 995 217 000

 

3 010 719 673

Bulgaria

414 657 000

 

312 477 642

Republica Cehă

1 428 027 000

 

1 076 134 033

Danemarca

2 641 773 000

 

1 990 789 973

Germania

28 440 033 000

 

21 431 868 872

Estonia

184 233 000

 

138 834 491

Irlanda

1 384 808 000

 

1 043 565 015

Grecia

1 813 897 000

 

1 366 918 338

Spania

10 515 414 000

 

7 924 216 332

Franța

21 602 716 000

 

16 279 396 602

Croația

438 824 000

 

330 689 434

Italia

16 020 137 000

 

12 072 471 065

Cipru

154 720 000

 

116 594 054

Letonia

249 297 000

0,7535810 (9)

187 865 486

Lituania

353 042 000

 

266 045 748

Luxemburg

340 956 000

 

256 937 968

Ungaria

977 036 000

 

736 275 778

Malta

68 120 000

 

51 333 939

Țările de Jos

6 274 369 000

 

4 728 245 346

Austria

3 296 730 000

 

2 484 353 132

Polonia

3 938 971 000

 

2 968 333 755

Portugalia

1 615 868 000

 

1 217 687 444

România

1 507 998 000

 

1 136 398 660

Slovenia

349 637 000

 

263 479 805

Slovacia

759 723 000

 

572 512 828

Finlanda

2 066 821 000

 

1 557 517 062

Suedia

4 549 119 000

 

3 428 129 703

Regatul Unit

19 611 871 000

 

14 779 133 610

Total

134 994 014 000

 

101 728 925 788


TABELUL 4

Corectarea dezechilibrelor bugetare în cazul Regatului Unit pentru anul 2013, în temeiul articolului 4 din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 5)

Descriere

Coeficient (10) (%)

Sumă

1.

Partea Regatului Unit (în %) din baza neredusă de calcul a TVA indicativă

16,2077

 

2.

Partea Regatului Unit (în %) din totalul cheltuielilor alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere

6,5970

 

3.

(1) – (2)

9,6107

 

4.

Total cheltuieli alocate

 

133 640 172 409

5

Cheltuieli legate de extindere (11)

 

31 848 333 003

6.

Total cheltuieli alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere = (4) – (5)

 

101 791 839 406

7.

Suma inițială a corecției în favoarea Regatului Unit = (3) × (6) × 0,66

 

6 456 694 911

8.

Avantajul Regatului Unit (12)

 

1 176 577 247

9.

Corecția de bază pentru Regatul Unit = (7) – (8)

 

5 280 117 664

10.

Câștiguri excepționale provenite din resursele proprii tradiționale (13)

 

–17 223 040

11.

Corecția în favoarea Regatului Unit = (9) – (10)

 

5 297 340 704


TABELUL 5

Calcularea finanțării corecției în favoarea Regatului Unit în valoare de – 5 297 340 704 EUR (capitolul 1 5)

Stat membru

Partea procentuală în baza VNB

Părți fără Regatul Unit

Părți fără Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia și Regatul Unit

Trei pătrimi din partea Germaniei, a Țărilor de Jos, a Austriei și a Suediei în coloana 2

Coloana 4 repartizată în conformitate cu coloana 3

Barem de finanțare

Barem de finanțare aplicat corecției

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,96

3,46

5,49

 

1,52

4,98

263 826 803

Bulgaria

0,31

0,36

0,57

 

0,16

0,52

27 382 150

Republica Cehă

1,06

1,24

1,96

 

0,54

1,78

94 300 710

Danemarca

1,96

2,29

3,63

 

0,99

3,29

174 451 231

Germania

21,07

24,65

0,00

–18,49

0,00

6,16

326 429 505

Estonia

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

12 165 948

Irlanda

1,03

1,20

1,90

 

0,53

1,73

91 446 714

Grecia

1,34

1,57

2,49

 

0,69

2,26

119 781 891

Spania

7,79

9,11

14,44

 

3,99

13,11

694 392 334

Franța

16,00

18,72

29,67

 

8,21

26,93

1 426 549 672

Croația

0,33

0,38

0,60

 

0,17

0,55

28 978 034

Italia

11,87

13,88

22,00

 

6,09

19,97

1 057 900 367

Cipru

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 217 038

Letonia

0,18

0,22

0,34

 

0,09

0,31

16 462 493

Lituania

0,26

0,31

0,48

 

0,13

0,44

23 313 363

Luxemburg

0,25

0,30

0,47

 

0,13

0,43

22 515 255

Ungaria

0,72

0,85

1,34

 

0,37

1,22

64 519 220

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,03

0,08

4 498 349

Țările de Jos

4,65

5,44

0,00

–4,08

0,00

1,36

72 016 062

Austria

2,44

2,86

0,00

–2,14

0,00

0,71

37 839 265

Polonia

2,92

3,41

5,41

 

1,50

4,91

260 112 561

Portugalia

1,20

1,40

2,22

 

0,61

2,01

106 704 915

România

1,12

1,31

2,07

 

0,57

1,88

99 581 648

Slovenia

0,26

0,30

0,48

 

0,13

0,44

23 088 511

Slovacia

0,56

0,66

1,04

 

0,29

0,95

50 168 812

Finlanda

1,53

1,79

2,84

 

0,79

2,58

136 483 895

Suedia

3,37

3,94

0,00

–2,96

0,00

0,99

52 213 958

Regatul Unit

14,53

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Total

100,00

100,00

100,00

–27,66

27,66

100,00

5 297 340 704

Calculele se efectuează cu 15 zecimale.

TABELUL 6

Situație recapitulativă a finanțării (14) bugetului general în funcție de tipurile de resurse proprii și de statul membru

Stat membru

Resurse proprii tradiționale (RPT)

Resurse proprii bazate pe TVA și pe VNB, inclusiv ajustările

Totalul resurselor proprii (15)

Cotizații nete pentru zahăr (75 %)

Taxe vamale nete (75 %)

Total net resurse proprii tradiționale (75 %)

Costuri de colectare (25 % din valoarea brută a RPT) p.m.

Resursa proprie bazată pe TVA

Resursa proprie bazată pe VNB

Corecția în favoarea Regatului Unit

Total „contribuții naționale”

Ponderea în totalul „contribuțiilor naționale” ( %)

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) =(5)+(6)+(7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgia

6 600 000

1 585 000 000

1 591 600 000

530 533 333

502 682 400

3 010 719 673

263 826 803

3 777 228 876

3,16

5 368 828 876

Bulgaria

400 000

53 700 000

54 100 000

18 033 333

61 801 500

312 477 642

27 382 150

401 661 292

0,34

455 761 292

Republica Cehă

3 400 000

173 400 000

176 800 000

58 933 333

193 725 600

1 076 134 033

94 300 710

1 364 160 343

1,14

1 540 960 343

Danemarca

3 400 000

295 900 000

299 300 000

99 766 667

306 034 800

1 990 789 973

174 451 231

2 471 276 004

2,07

2 770 576 004

Germania

26 300 000

3 386 600 000

3 412 900 000

1 137 633 332

3 715 233 900

21 431 868 872

326 429 505

25 473 532 277

21,30

28 886 432 277

Estonia

0

23 700 000

23 700 000

7 900 000

26 175 600

138 834 491

12 165 948

177 176 039

0,15

200 876 039

Irlanda

0

213 300 000

213 300 000

71 100 000

196 179 300

1 043 565 015

91 446 714

1 331 191 029

1,11

1 544 491 029

Grecia

1 400 000

114 600 000

116 000 000

38 666 667

195 036 000

1 366 918 338

119 781 891

1 681 736 229

1,41

1 797 736 229

Spania

4 700 000

1 030 900 000

1 035 600 000

345 200 000

1 368 488 400

7 924 216 332

694 392 334

9 987 097 066

8,35

11 022 697 066

Franța

30 900 000

1 468 900 000

1 499 800 000

499 933 333

2 904 321 600

16 279 396 602

1 426 549 672

20 610 267 874

17,23

22 110 067 874

Croația

1 700 000

35 500 000

37 200 000

12 400 000

65 823 600

330 689 434

28 978 034

425 491 068

0,36

462 691 068

Italia

4 700 000

1 498 800 000

1 503 500 000

501 166 667

1 970 415 300

12 072 471 065

1 057 900 367

15 100 786 732

12,62

16 604 286 732

Cipru

0

16 000 000

16 000 000

5 333 333

23 208 000

116 594 054

10 217 038

150 019 092

0,13

166 019 092

Letonia

0

22 100 000

22 100 000

7 366 667

24 795 000

187 865 486

16 462 493

229 122 979

0,19

251 222 979

Lituania

800 000

53 900 000

54 700 000

18 233 334

42 495 600

266 045 748

23 313 363

331 854 711

0,28

386 554 711

Luxemburg

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

51 143 400

256 937 968

22 515 255

330 596 623

0,28

342 896 623

Ungaria

2 000 000

94 500 000

96 500 000

32 166 667

123 098 400

736 275 778

64 519 220

923 893 398

0,77

1 020 393 398

Malta

0

9 600 000

9 600 000

3 200 000

10 218 000

51 333 939

4 498 349

66 050 288

0,06

75 650 288

Țările de Jos

7 300 000

1 938 600 000

1 945 900 000

648 633 333

798 439 500

4 728 245 346

72 016 062

5 598 700 908

4,68

7 544 600 908

Austria

3 200 000

164 700 000

167 900 000

55 966 667

446 367 600

2 484 353 132

37 839 265

2 968 559 997

2,48

3 136 459 997

Polonia

12 800 000

369 400 000

382 200 000

127 400 000

577 318 200

2 968 333 755

260 112 561

3 805 764 516

3,18

4 187 964 516

Portugalia

200 000

120 500 000

120 700 000

40 233 334

232 634 400

1 217 687 444

106 704 915

1 557 026 759

1,30

1 677 726 759

România

1 000 000

106 200 000

107 200 000

35 733 333

163 314 900

1 136 398 660

99 581 648

1 399 295 208

1,17

1 506 495 208

Slovenia

0

66 400 000

66 400 000

22 133 333

52 445 550

263 479 805

23 088 511

339 013 866

0,28

405 413 866

Slovacia

1 400 000

85 500 000

86 900 000

28 966 667

77 911 800

572 512 828

50 168 812

700 593 440

0,59

787 493 440

Finlanda

800 000

136 600 000

137 400 000

45 800 000

291 653 100

1 557 517 062

136 483 895

1 985 654 057

1,66

2 123 054 057

Suedia

2 600 000

485 100 000

487 700 000

162 566 667

597 138 600

3 428 129 703

52 213 958

4 077 482 261

3,41

4 565 182 261

Regatul Unit

9 500 000

2 623 900 000

2 633 400 000

877 800 000

2 864 079 600

14 779 133 610

–5 297 340 704

12 345 872 506

10,33

14 979 272 506

Total

125 100 000

16 185 600 000

16 310 700 000

5 436 900 000

17 882 179 650

101 728 925 788

0

119 611 105 438

100,00

135 921 805 438

B.   SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR PE LINII BUGETARE

Titlul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

1

RESURSE PROPRII

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

3

EXCEDENTE, SOLDURI ȘI AJUSTĂRI

p.m.

 

p.m.

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR UNIUNII ȘI ÎN CADRUL ALTOR ORGANISME ALE ACESTEIA

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

53 752 047

 

53 752 047

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI AL PROGRAMELOR UNIUNII

60 000 000

 

60 000 000

7

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

8

OPERAȚIUNI DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT

2 477 000

151 000 000

153 477 000

9

VENITURI DIVERSE

30 200 000

 

30 200 000

 

TOTAL GENERAL

135 504 613 000

4 535 027 640

139 034 233 715

TITLUL 1

RESURSE PROPRII

Articolul

Postul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Taxe pe producție pentru anul de comercializare 2005/2006 și pentru anii anteriori

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Cotizații pentru stocarea zahărului

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Taxe percepute pentru producția de zahăr C, izoglucoză C și sirop de inulină C care nu a fost exportată și pentru zahăr C și izoglucoză C de substituție

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Taxe pe producție

125 100 000

 

125 100 000

1 1 8

Sume unice prelevate din cota suplimentară de zahăr și cota suplimentară de izoglucoză

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Prelevare din excedent

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

125 100 000

 

125 100 000

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Taxe vamale și alte taxe la care face trimitere articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

16 185 600 000

 

16 185 600 000

 

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

16 185 600 000

 

16 185 600 000

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Resurse proprii care provin din taxa pe valoare adăugată în baza articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

17 882 179 650

 

17 882 179 650

 

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

17 882 179 650

 

17 882 179 650

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

 

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

CAPITOLUL 1 5

1 5 0

Corectarea dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit, în conformitate cu articolele 4 și 5 din Decizia 2007/436/CE, Euratom

0,—

 

0,—

 

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

0,—

 

0,—

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Reducerea brută a contribuției anuale bazate pe VNB în favoarea Țărilor de Jos și a Suediei, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 1 — Total

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

CAPITOLUL 1 1 —

COTIZAȚII ȘI ALTE TAXE PREVĂZUTE ÎN CADRUL ORGANIZĂRII COMUNE A PIEȚELOR ÎN SECTORUL ZAHĂRULUI [ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM]

CAPITOLUL 1 2 —

TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

CAPITOLUL 1 3 —

RESURSE PROPRII CARE PROVIN DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN BAZA ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (B) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

CAPITOLUL 1 4 —

RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (C) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

CAPITOLUL 1 5 —

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

CAPITOLUL 1 6 —

REDUCEREA BRUTĂ A CONTRIBUȚIEI ANUALE BAZATE PE VNB ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR DE JOS ȘI A SUEDIEI

CAPITOLUL 1 4 —   RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (C) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

1 4 0
Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

Comentarii

Resursa bazată pe VNB este o resursă „complementară”, care pune la dispoziție veniturile necesare pentru a acoperi cheltuielile care depășesc suma percepută prin resursele proprii tradiționale, prin plățile bazate pe TVA și prin alte venituri într-un anumit exercițiu. În mod implicit, resursa bazată pe VNB asigură întotdeauna echilibrarea ex ante a bugetului general al Uniunii.

Rata VNB se stabilește în funcție de veniturile suplimentare necesare pentru finanțarea cheltuielilor înscrise în buget care nu sunt acoperite de alte resurse (plăți bazate pe TVA, resurse proprii tradiționale și alte venituri). Se aplică astfel o rată VNB-ului fiecărui stat membru.

Rata care se aplică la venitul național brut al statelor membre pentru acest exercițiu financiar este de 0,7536 %.

Temei juridic

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (c).

Stat membru

Buget 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Belgia

2 952 664 503

58 055 170

3 010 719 673

Bulgaria

306 452 191

6 025 451

312 477 642

Republica Cehă

1 055 383 132

20 750 901

1 076 134 033

Danemarca

1 952 401 925

38 388 048

1 990 789 973

Germania

21 018 601 971

413 266 901

21 431 868 872

Estonia

136 157 370

2 677 121

138 834 491

Irlanda

1 023 442 137

20 122 878

1 043 565 015

Grecia

1 340 560 296

26 358 042

1 366 918 338

Spania

7 771 415 083

152 801 249

7 924 216 332

Franța

15 965 483 903

313 912 699

16 279 396 602

Croația

324 312 809

6 376 625

330 689 434

Italia

11 839 679 761

232 791 304

12 072 471 065

Cipru

114 345 792

2 248 262

116 594 054

Letonia

184 242 909

3 622 577

187 865 486

Lituania

260 915 635

5 130 113

266 045 748

Luxemburg

251 983 479

4 954 489

256 937 968

Ungaria

722 078 304

14 197 474

736 275 778

Malta

50 344 075

989 864

51 333 939

Țările de Jos

4 637 071 435

91 173 911

4 728 245 346

Austria

2 436 447 794

47 905 338

2 484 353 132

Polonia

2 911 095 906

57 237 849

2 968 333 755

Portugalia

1 194 206 994

23 480 450

1 217 687 444

România

1 114 485 688

21 912 972

1 136 398 660

Slovenia

258 399 171

5 080 634

263 479 805

Slovacia

561 473 165

11 039 663

572 512 828

Finlanda

1 527 483 739

30 033 323

1 557 517 062

Suedia

3 362 025 690

66 104 013

3 428 129 703

Regatul Unit

14 494 150 216

284 983 394

14 779 133 610

Articolul 1 4 0 — Total

99 767 305 073

1 961 620 715

101 728 925 788

TITLUL 7

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

Articolul

Postul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

CAPITOLUL 7 0

7 0 0

Penalități de întârziere

7 0 0 0

Penalitate exigibilă la întârzierile de plată în conturile deținute la trezoreriile statelor membre

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Alte penalități de întârziere

3 000 000

 

3 000 000

 

Articolul 7 0 0 — Total

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Penalități de întârziere și alte penalități pentru amenzi

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

CAPITOLUL 7 0 — TOTAL

23 000 000

9 000 000

32 000 000

CAPITOLUL 7 1

7 1 0

Amenzi, daune cominatorii și alte sancțiuni

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Prime pentru emisiile suplimentare pentru autoturismele noi

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Daune cominatorii și sume forfetare impuse unui stat membru pentru neexecutarea unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul nerespectării unei obligații care îi revine acestuia prin tratat

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 7 1 — TOTAL

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

CAPITOLUL 7 2

7 2 0

Dobânzi pentru depozite și amenzi

7 2 0 0

Dobânzi pentru depozite și amenzi care rezultă din aplicarea procedurii privind deficitul excesiv — Venituri alocate

p.m.

 

p.m.

 

Articolul 7 2 0 — Total

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 7 2 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 7 — Total

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

CAPITOLUL 7 0 —

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

CAPITOLUL 7 1 —

AMENZI

CAPITOLUL 7 2 —

DOBÂNZI PENTRU DEPOZITE ȘI AMENZI

CAPITOLUL 7 0 —   PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

7 0 1
Penalități de întârziere și alte penalități pentru amenzi

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Comentarii

Acest articol este destinat să înscrie dobânda acumulată în conturile speciale pentru amenzi și dobânzi de întârziere la plata amenzilor.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO L 24, 29.1.2004, p. 1), în special articolele 14 și 15.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1), în special articolul 78 alineatul (4).

Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p.1), în special articolul 83.

CAPITOLUL 7 1 —   AMENZI

7 1 0
Amenzi, daune cominatorii și alte sancțiuni

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Comentarii

Comisia poate impune întreprinderilor sau grupurilor de întreprinderi amenzi, daune cominatorii și alte sancțiuni pentru nerespectarea interdicțiilor sau pentru neîndeplinirea obligațiilor care le revin în conformitate cu regulamentele de mai jos sau cu articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În mod normal, amenzile trebuie plătite în termen de trei luni de la notificarea deciziei Comisiei. Cu toate acestea, Comisia nu va colecta suma datorată atunci când întreprinderea a introdus o cale de atac la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Întreprinderea trebuie să accepte că datoria sa este purtătoare de dobândă după expirarea termenului de plată și să pună la dispoziția Comisiei, până la expirarea termenului de plată, o garanție bancară care să acopere atât principalul datoriei, cât și dobânzile sau suprataxele.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO L 24, 29.1.2004, p. 1), în special articolele 14 și 15.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

TITLUL 8

OPERAȚIUNI DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT

Articolul

Postul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

CAPITOLUL 8 0

8 0 0

Garanția Uniunii Europene pentru împrumuturile Uniunii/Comunității destinate susținerii balanței de plăți

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Garanția Uniunii Europene pentru împrumuturile Euratom

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Garanția Uniunii Europene pentru împrumuturile Uniunii destinate asistenței financiare acordate prin mecanismul european de stabilizare financiară

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 8 0 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

CAPITOLUL 8 1

8 1 0

Rambursări și dobânzi de capital în cazul împrumuturilor speciale și al capitalului de risc acordate în cadrul cooperării financiare cu țări terțe mediteraneene

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Rambursări de capital și plata dobânzilor în cazul împrumuturilor și al capitalului de risc acordate de către Comisie, în cadrul operațiunii EC Investment Partners, țărilor în curs de dezvoltare din regiunea mediteraneană și Africa de Sud

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 8 1 — TOTAL

p.m.

151 000 000

151 000 000

CAPITOLUL 8 2

8 2 7

Garanția Uniunii Europene pentru programele de împrumuturi contractate de către Uniune pentru a furniza asistență macrofinanciară țărilor terțe

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Garanție pentru împrumuturile Euratom în vederea îmbunătățirii gradului de eficiență și siguranță al centralelor nucleare din țările din Europa Centrală și de Est și din Comunitatea Statelor Independente

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 8 2 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

CAPITOLUL 8 3

8 3 5

Garanția Uniunii Europene pentru împrumuturile acordate de Banca Europeană de Investiții țărilor terțe

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 8 3 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

CAPITOLUL 8 5

8 5 0

Dividende vărsate de Fondul European de Investiții

2 477 000

 

2 477 000

 

CAPITOLUL 8 5 — TOTAL

2 477 000

 

2 477 000

 

Titlul 8 — Total

2 477 000

151 000 000

153 477 000

CAPITOLUL 8 0 —

VENITURI REZULTATE DIN GARANȚIA UNIUNII EUROPENE ACORDATĂ OPERAȚIUNILOR DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT ÎN STATELE MEMBRE

CAPITOLUL 8 1 —

ÎMPRUMUTURI ACORDATE DE CĂTRE COMISIE

CAPITOLUL 8 2 —

VENITURI CARE REZULTĂ DIN GARANȚIA OPERAȚIUNILOR DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT EFECTUATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ PENTRU ȚĂRILE TERȚE

CAPITOLUL 8 3 —

VENITURI CARE REZULTĂ DIN GARANȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU ÎMPRUMUTURI ACORDATE DE INSTITUȚII FINANCIARE ÎN ȚĂRI TERȚE

CAPITOLUL 8 5 —

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚIILE ORGANISMELOR DE GARANTARE

CAPITOLUL 8 1 —   ÎMPRUMUTURI ACORDATE DE CĂTRE COMISIE

8 1 0
Rambursări și dobânzi de capital în cazul împrumuturilor speciale și al capitalului de risc acordate în cadrul cooperării financiare cu țări terțe mediteraneene

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

p.m.

151 000 000

151 000 000

Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze rambursările de capital și plățile aferente dobânzii la împrumuturi speciale și la capitalul de risc, acordate țărilor terțe mediteraneene din creditele înscrise la capitolele 21 03 și 22 02 din situația cheltuielilor din secțiunea III „Comisia”.

În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul financiar, acest post poate înregistra toate veniturile alocate care conduc la deschiderea de credite suplimentare destinate finanțării cheltuielilor pentru care sunt alocate aceste venituri.

Acesta cuprinde, de asemenea, rambursările de capital și plățile aferente dobânzii la împrumuturi speciale și capitalul de risc, acordate anumitor state mediteraneene membre, care reprezintă însă o proporție foarte mică din suma totală. Aceste împrumuturi/capitaluri de risc au fost acordate într-o perioadă în care țările respective nu aderaseră încă la Uniune.

Veniturile obținute depășesc în mod normal sumele prevăzute în buget datorită plăților aferente dobânzii în cazul împrumuturilor speciale care pot fi încă plătite în cursul exercițiului financiar precedent, precum și în cursul exercițiului financiar curent. Dobânzile pentru împrumuturi speciale și capital de risc sunt calculate din momentul plății; dobânzile pentru credite speciale sunt plătite în tranșe semestriale, iar dobânzile pentru capitalul de risc sunt plătite, în general, în tranșe anuale.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat (JO L 310, 9.11.2006, p. 1).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1), în special articolul 21.

Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (JO L 77, 15.03.2014, p. 11).

Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (JO L 77, 15.03.2014, p. 27).

SECȚIUNEA III

COMISIA

VENITURI

TITLUL 7

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

Articolul

Postul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

CAPITOLUL 7 0

7 0 0

Penalități de întârziere

7 0 0 0

Penalitate exigibilă la întârzierile de plată în conturile deținute la trezoreriile statelor membre

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Alte penalități de întârziere

3 000 000

 

3 000 000

 

Articolul 7 0 0 — Total

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Penalități de întârziere și alte dobânzi pentru amenzi

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

CAPITOLUL 7 0 — TOTAL

23 000 000

9 000 000

32 000 000

CAPITOLUL 7 1

7 1 0

Amenzi, daune cominatorii și alte sancțiuni

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Primele pentru emisiile suplimentare generate de autoturismele noi

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Daune cominatorii și sume forfetare impuse unui stat membru pentru neexecutarea unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul nerespectării unei obligații care îi revine acestuia prin tratat

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 7 1 — TOTAL

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

CAPITOLUL 7 2

7 2 0

Dobânzi pentru depozite și amenzi

7 2 0 0

Dobânzi pentru depozite și amenzi care rezultă din aplicarea procedurii privind deficitul excesiv — Venituri alocate

p.m.

 

p.m.

 

Articolul 7 2 0 — Total

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 7 2 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 7 — Total

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

CAPITOLUL 7 0 —

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

CAPITOLUL 7 1 —

AMENZI

CAPITOLUL 7 2 —

DOBÂNZI PENTRU DEPOZITE ȘI AMENZI

CAPITOLUL 7 0 —   PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

7 0 1
Penalități de întârziere și alte dobânzi pentru amenzi

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze dobânda acumulată în conturile speciale pentru amenzi și dobânzi de întârziere la plata amenzilor.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO L 24, 29.1.2004, p. 1), în special articolele 14 și 15.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1), în special articolul 78 alineatul (4).

Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1), în special articolul 83.

CAPITOLUL 7 1 —   AMENZI

7 1 0
Amenzi, daune cominatorii și alte sancțiuni

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Comentarii

Comisia poate impune întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi amenzi, daune cominatorii și alte sancțiuni pentru nerespectarea interdicțiilor sau pentru neîndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul regulamentelor enumerate mai jos sau al articolelor 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În mod normal, amenzile trebuie plătite în termen de trei luni de la notificarea deciziei Comisiei. Cu toate acestea, Comisia nu va colecta suma datorată atunci când întreprinderea a introdus o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Întreprinderea trebuie să accepte că datoria sa este purtătoare de dobândă după expirarea termenului de plată și să pună la dispoziția Comisiei, până la expirarea termenului de plată, o garanție bancară care să acopere atât principalul datoriei, cât și dobânzile sau suprataxele.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (Regulamentul privind concentrările economice CE) (JO L 24, 29.1.2004, p. 1), în special articolele 14 și 15.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

TITLUL 8

OPERAȚIUNI DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT

Articolul

Postul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

CAPITOLUL 8 0

8 0 0

Garanția Uniunii Europene pentru împrumuturile Uniunii destinate susținerii balanței de plăți

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Garanția Uniunii Europene pentru împrumuturile Euratom

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Garanția Uniunii Europene pentru împrumuturile Uniunii destinate asistenței financiare acordate prin Mecanismul European de Stabilizare Financiară

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 8 0 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

CAPITOLUL 8 1

8 1 0

Rambursări și dobânzi de capital în cazul împrumuturilor speciale și capitalului de risc acordate în cadrul cooperării financiare cu țări terțe mediteraneene

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Rambursări de capital și dobânzi în cazul împrumuturilor și capitalului de risc acordate de către Comisie țărilor în curs de dezvoltare din regiunea mediteraneeană și din Africa de Sud în cadrul operațiunii „Partenerii de investiții ai Comunității Europene” (European Community Investment Partners)

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 8 1 — TOTAL

p.m.

151 000 000

151 000 000

CAPITOLUL 8 2

8 2 7

Garanția Uniunii Europene pentru programele de împrumuturi contractate de către Uniune pentru a furniza asistență macrofinanciară țărilor terțe

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Garanție pentru împrumuturile Euratom în vederea îmbunătățirii gradului de eficiență și siguranță al centralelor nucleare din țările din Europa Centrală și de Est și din Comunitatea Statelor Independente

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 8 2 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

CAPITOLUL 8 3

8 3 5

Garanția Uniunii Europene pentru împrumuturile acordate de Banca Europeană de Investiții țărilor terțe

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 8 3 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

CAPITOLUL 8 5

8 5 0

Dividende vărsate de Fondul european de investiții

2 477 000

 

2 477 000

 

CAPITOLUL 8 5 — TOTAL

2 477 000

 

2 477 000

 

Titlul 8 — Total

2 477 000

151 000 000

153 477 000

CAPITOLUL 8 0 —

VENITURI REZULTATE DIN GARANȚIA UNIUNII EUROPENE ACORDATĂ OPERAȚIUNILOR DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT ÎN STATELE MEMBRE

CAPITOLUL 8 1 —

ÎMPRUMUTURI ACORDATE DE CĂTRE COMISIE

CAPITOLUL 8 2 —

VENITURI CARE REZULTĂ DIN GARANȚIA OPERAȚIUNILOR DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT EFECTUATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ PENTRU ȚĂRILE TERȚE

CAPITOLUL 8 3 —

VENITURI CARE REZULTĂ DIN GARANȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU ÎMPRUMUTURI ACORDATE ÎN ȚĂRI TERȚE DE INSTITUȚII FINANCIARE

CAPITOLUL 8 5 —

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚIILE ORGANISMELOR DE GARANTARE

CAPITOLUL 8 1 —   ÎMPRUMUTURI ACORDATE DE CĂTRE COMISIE

8 1 0
Rambursări și dobânzi de capital în cazul împrumuturilor speciale și capitalului de risc acordate în cadrul cooperării financiare cu țări terțe mediteraneene

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

p.m.

151 000 000

151 000 000

Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze rambursările de capital și plățile aferente dobânzilor în cazul împrumuturilor speciale și capitalului de risc acordate țărilor terțe mediteraneene din creditele înscrise la capitolele 21 03 și 22 02 din situația cheltuielilor din această secțiune.

În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul financiar, acest post poate înregistra toate veniturile alocate care conduc la deschiderea de credite suplimentare destinate finanțării cheltuielilor pentru care sunt alocate aceste venituri.

Acesta cuprinde, de asemenea, rambursările de capital și plățile aferente dobânzii la împrumuturi speciale și capital de risc, acordate anumitor state mediteraneene membre ale Uniunii, care reprezintă însă o proporție foarte mică din suma totală. Aceste împrumuturi/capitaluri de risc au fost acordate într-o perioadă în care țările respective nu aderaseră încă la Uniune.

Veniturile obținute depășesc în mod normal sumele prevăzute în buget datorită plăților aferente dobânzii în cazul împrumuturilor speciale care pot fi încă plătite în cursul exercițiului financiar precedent, precum și în cursul exercițiului financiar curent. Dobânzile pentru împrumuturi speciale și capital de risc sunt calculate din momentul plății; dobânzile pentru credite speciale sunt plătite în tranșe semestriale, iar dobânzile pentru capitalul de risc sunt plătite, în general, în tranșe anuale.

Temei juridic

Pentru temeiul juridic, a se vedea comentariile pentru capitolele 21 03 și 22 02 din situația cheltuielilor din această secțiune.

Acte de referință

Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (JO L 77, 15.03.2014, p. 27).

Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (JO L 77, 15.03.2014, p. 11).

CHELTUIELI

Titlul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

01

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Rezerve (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

02

ÎNTREPRINDERI ȘI INDUSTRIE

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

03

CONCURENȚĂ

94 462 975

94 462 975

–13 238

–13 238

94 449 737

94 449 737

04

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

05

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILITATE ȘI TRANSPORTURI

2 867 191 650

1 003 428 934

–7 078

–7 078

2 867 184 572

1 003 421 856

07

MEDIU

407 281 956

345 558 517

–7 995

348 057

407 273 961

345 906 574

08

CERCETARE ȘI INOVARE

6 198 703 944

4 091 136 052

–1 453

– 490 632

6 198 702 491

4 090 645 420

09

REȚELE DE COMUNICARE, CONȚINUT ȘI TEHNOLOGIE

1 637 399 923

961 129 100

–6 593

104 109 720

1 637 393 330

1 065 238 820

10

CERCETARE DIRECTĂ

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT

950 774 942

667 482 286

–1 588 919

67 951 207

949 186 023

735 433 493

Rezerve (40 02 41)

115 342 000

112 342 000

–69 567 000

–69 567 000

115 342 000

42 775 000

 

1 066 116 942

779 824 286

–71 155 919

–1 615 793

1 064 528 023

778 208 493

12

PIAȚA INTERNĂ ȘI SERVICII

116 900 978

117 126 978

–8 808

–1 998 611

116 892 170

115 128 367

13

POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ

33 073 259 166

40 223 363 359

–10 072

2 794 259 758

33 073 249 094

43 017 623 117

14

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

157 048 298

122 369 692

–7 718

9 992 282

157 040 580

132 361 974

15

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

2 820 024 822

2 241 707 412

–8 601

178 972 015

2 820 016 221

2 420 679 427

16

COMUNICARE

246 356 400

244 896 374

–11 041

5 488 959

246 345 359

250 385 333

17

SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

618 166 222

566 799 722

–13 273

–11 065 191

618 152 949

555 734 531

18

AFACERI INTERNE

1 201 391 889

762 599 931

–4 465

2 744 535

1 201 387 424

765 344 466

19

INSTRUMENTE DE POLITICĂ EXTERNĂ

732 732 818

463 169 988

–1 368

54 364 467

732 731 450

517 534 455

20

COMERȚ

121 107 855

115 403 729

–8 237

2 173 572

121 099 618

117 577 301

21

DEZVOLTARE ȘI COOPERARE

5 083 850 744

3 658 319 989

–12 564

336 507 436

5 083 838 180

3 994 827 425

22

EXTINDERE

1 519 908 038

903 886 742

–3 686

44 996 314

1 519 904 352

948 883 056

23

AJUTOR UMANITAR ȘI PROTECȚIE CIVILĂ

1 006 464 161

850 884 342

–3 565

255 647 335

1 006 460 596

1 106 531 677

24

LUPTĂ ANTIFRAUDĂ

78 230 900

74 910 993

–10 000

1 613 362

78 220 900

76 524 355

25

COORDONAREA POLITICILOR COMISIEI ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

194 113 789

194 836 589

–24 280

–24 280

194 089 509

194 812 309

26

ADMINISTRAȚIA COMISIEI

1 001 465 044

991 092 001

–52 824

9 697 176

1 001 412 220

1 000 789 177

27

BUGET

95 786 613

95 786 613

–7 043

–7 043

95 779 570

95 779 570

28

AUDIT

11 633 979

11 633 979

–1 713

–1 713

11 632 266

11 632 266

29

STATISTICI

131 894 632

152 072 858

–10 903

–21 177 712

131 883 729

130 895 146

30

PENSII ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

SERVICII LINGVISTICE

387 659 143

387 659 143

–54 338

–54 338

387 604 805

387 604 805

32

ENERGIE

933 452 862

588 030 260

–8 220

64 991 780

933 444 642

653 022 040

33

JUSTIȚIE

203 414 816

193 026 816

–5 711

–7 183 411

203 409 105

185 843 405

34

POLITICI CLIMATICE

121 471 119

42 711 025

–2 440

8 825 949

121 468 679

51 536 974

40

REZERVE

573 523 000

264 342 000

 

–69 567 000

573 523 000

194 775 000

 

Total

139 108 831 838

131 972 965 267

–1 945 900

3 529 637 550

139 106 885 938

135 502 602 817

Din care rezerve (40 02 41)

117 342 000

114 342 000

–69 567 000

–69 567 000

117 342 000

44 775 000

TITLUL XX

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALOCATE DOMENIILOR DE POLITICĂ

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

XX 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALOCATE DOMENIILOR DE POLITICĂ

XX 01 01

Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari din domeniile de politică

XX 01 01 01

Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care lucrează cu instituția

XX 01 01 01 01

Remunerații și indemnizații

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Cheltuieli și indemnizații de recrutare, transferuri și încheierea activității

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Ajustări ale remunerațiilor

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Subtotal

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

XX 01 01 02

Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari ai Comisiei care lucrează în delegațiile Uniunii

XX 01 01 02 01

Remunerații și indemnizații

5,2

107 033 000

 

107 033 000

XX 01 01 02 02

Cheltuieli și indemnizații de recrutare, transferuri și încheierea activității

5,2

7 506 000

 

7 506 000

XX 01 01 02 03

Credite pentru acoperirea eventualelor ajustări ale remunerațiilor

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Subtotal

 

114 539 000

 

114 539 000

 

Articolul XX 01 01 — Subtotal

 

1 944 928 000

– 317 000

1 944 611 000

XX 01 02

Personal extern și alte cheltuieli de gestiune

XX 01 02 01

Personal extern care lucrează cu instituția

XX 01 02 01 01

Agenți contractuali

5,2

62 598 343

 

62 598 343

XX 01 02 01 02

Personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară și asistență tehnică și administrativă în sprijinul diferitelor activități

5,2

23 545 000

 

23 545 000

XX 01 02 01 03

Funcționari naționali repartizați temporar pe lângă instituție

5,2

38 076 000

 

38 076 000

 

Subtotal

 

124 219 343

 

124 219 343

XX 01 02 02

Personal extern al Comisiei în delegațiile Uniunii

XX 01 02 02 01

Remunerația celorlalți agenți

5,2

8 794 000

 

8 794 000

XX 01 02 02 02

Formarea tinerilor experți și a experților naționali detașați

5,2

1 792 000

 

1 792 000

XX 01 02 02 03

Cheltuieli cu alte categorii de personal și plăți pentru alte servicii

5,2

337 000

 

337 000

 

Subtotal

 

10 923 000

 

10 923 000

XX 01 02 11

Alte cheltuieli de gestiune ale instituției

XX 01 02 11 01

Cheltuieli pentru efectuarea de delegații și cheltuieli de reprezentare

5,2

56 654 546

 

56 654 546

XX 01 02 11 02

Cheltuieli aferente conferințelor, reuniunilor și grupurilor de experți

5,2

26 017 658

 

26 017 658

XX 01 02 11 03

Reuniunile comitetelor

5,2

12 215 651

 

12 215 651

XX 01 02 11 04

Studii și consultări

5,2

6 394 145

 

6 394 145

XX 01 02 11 05

Sisteme de gestiune și informare

5,2

26 974 674

 

26 974 674

XX 01 02 11 06

Perfecționare profesională și formare în domeniul managementului

5,2

12 981 983

 

12 981 983

 

Subtotal

 

141 238 657

 

141 238 657

XX 01 02 12

Alte cheltuieli de gestiune privind personalul Comisiei din delegațiile Uniunii

XX 01 02 12 01

Cheltuieli privind delegații, conferințe și reprezentare

5,2

5 797 000

 

5 797 000

XX 01 02 12 02

Perfecționare profesională în delegații

5,2

350 000

 

350 000

 

Subtotal

 

6 147 000

 

6 147 000

 

Articolul XX 01 02 — Subtotal

 

282 528 000

 

282 528 000

XX 01 03

Cheltuieli cu echipamentele și serviciile aferente tehnologiei informației și telecomunicațiilor și cu clădirile

XX 01 03 01

Cheltuieli cu echipamentele și serviciile aferente tehnologiei informației și telecomunicațiilor ale Comisiei

XX 01 03 01 03

Echipamente aferente tehnologiei informației și comunicațiilor

5,2

54 612 000

 

54 612 000

XX 01 03 01 04

Servicii aferente tehnologiei informației și comunicațiilor

5,2

63 867 000

 

63 867 000

 

Subtotal

 

118 479 000

 

118 479 000

XX 01 03 02

Clădiri și cheltuieli conexe referitoare la personalul Comisiei din delegațiile Uniunii

XX 01 03 02 01

Cheltuieli de achiziționare și de închiriere și cheltuieli aferente

5,2

45 057 000

 

45 057 000

XX 01 03 02 02

Echipamente, mobilier, materiale și servicii

5,2

8 741 000

 

8 741 000

 

Subtotal

 

53 798 000

 

53 798 000

 

Articolul XX 01 03 — Subtotal

 

172 277 000

 

172 277 000

 

CAPITOLUL XX 01 — TOTAL

 

2 399 733 000

– 317 000

2 399 416 000

CAPITOLUL XX 01 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALOCATE DOMENIILOR DE POLITICĂ

XX 01 01
Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari din domeniile de politică

XX 01 01 01
Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care lucrează cu instituția

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

XX 01 01 01

Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care lucrează cu instituția

XX 01 01 01 01

Remunerații și indemnizații

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Cheltuieli și indemnizații de recrutare, transferuri și încheierea activității

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Ajustări ale remunerațiilor

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Postul XX 01 01 01 — Total

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

Comentarii

Cu excepția personalului detașat în țări terțe, acest credit este destinat să acopere, pentru funcționari și agenții temporari care ocupă posturi prevăzute în schema de personal:

remunerațiile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani;

asigurarea pentru accidente, asigurarea de sănătate și alte cheltuieli aferente asigurărilor sociale;

asigurarea de șomaj pentru agenții temporari și plățile care urmează să fie efectuate de către Comisie în vederea constituirii sau a menținerii drepturilor lor de pensie în țara de origine;

alocații și indemnizații diverse;

în cazul funcționarilor și al agenților temporari, indemnizațiile pentru munca în schimburi sau pentru obligația de disponibilitate la locul de muncă sau la domiciliu;

indemnizațiile în cazul concedierii unui funcționar stagiar în caz de inaptitudine manifestă;

indemnizații în cazul rezilierii de către instituție a contractului unui agent temporar;

rambursarea cheltuielilor privind măsurile de securitate prevăzute la domiciliile funcționarilor care lucrează în birourile Uniunii și în delegațiile Uniunii de pe teritoriul Uniunii;

indemnizațiile forfetare și plățile la rate orare pentru orele suplimentare prestate de funcționari din categoria AST și care nu pot fi compensate, conform modalităților prevăzute, prin acordarea de timp liber;

efectul coeficienților de corecție aplicabili remunerației funcționarilor și agenților temporari, precum și efectul coeficienților corectori aplicabili acelei părți din retribuții transferate într-o altă țară decât cea în care își desfășoară activitatea;

cheltuielile de deplasare pentru funcționarii și agenții temporari (inclusiv pentru membrii familiilor) cu ocazia începerii activității, a părăsirii instituției sau a unui transfer care implică schimbarea locului de muncă;

indemnizațiile de instalare și de reinstalare pentru funcționarii și agenții temporari care trebuie să își schimbe reședința după începerea activității sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum și în momentul părăsirii definitive a instituției, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

cheltuielile de mutare pentru funcționarii și agenții temporari care trebuie să își schimbe reședința după începerea activității sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum și în momentul părăsirii definitive a instituției, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

diurna pentru funcționarii și agenții temporari care fac dovada schimbării reședinței după începerea activității sau cu ocazia transferului la un nou loc de muncă;

costurile tranzitorii pentru funcționarii aflați la posturi în noile state membre înainte de aderare care trebuie să rămână în serviciu în statele în cauză după data aderării și care vor beneficia, cu titlu excepțional, de aceleași condiții financiare și materiale aplicate de Comisie înainte de aderare, în conformitate cu anexa X la Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene;

efectul eventualelor ajustări ale remunerațiilor aprobate de către Consiliu în cursul exercițiului financiar.

Regulamentul Consiliului de actualizare a treptelor de salarizare a funcționarilor și a celorlalți agenți ai instituțiilor Uniunii Europene, inclusiv creșterile salariale și indemnizațiile, este publicată în fiecare an în Jurnalul Oficial (cea mai recentă în JO L 338, 22.12.2010, p. 1).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 48 900 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

XX 01 01 01 01
Remunerații și indemnizații

Cifre

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

TITLUL 01

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

01 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE”

83 091 934

83 091 934

–11 162

–11 162

83 080 772

83 080 772

01 02

UNIUNEA ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ

9 000 000

9 000 000

 

 

9 000 000

9 000 000

Rezerve (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

11 000 000

11 000 000

 

 

11 000 000

11 000 000

01 03

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE INTERNAȚIONALE

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 04

OPERAȚIUNI ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

 

Titlul 01 — Total

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Rezerve (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

CAPITOLUL 01 01 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE”

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

01 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE”

01 01 01

Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari în domeniul de politică „Afaceri economice și financiare”

5,2

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 01 02

Cheltuieli cu personalul extern și alte cheltuieli de gestiune în sprijinul domeniului de politică „Afaceri economice și financiare”

01 01 02 01

Personal extern

5,2

6 403 755

 

6 403 755

01 01 02 11

Alte cheltuieli de gestiune

5,2

7 766 066

 

7 766 066

 

Articolul 01 01 02 — Subtotal

 

14 169 821

 

14 169 821

01 01 03

Cheltuieli cu echipamentele și serviciile aferente tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și cheltuieli specifice în domeniul de politică „Afaceri economice și financiare”

01 01 03 01

Cheltuieli cu echipamentele și serviciile aferente tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și cheltuieli specifice în domeniul de politică „Afaceri economice și financiare”

5,2

4 171 796

 

4 171 796

01 01 03 04

Cheltuieli legate de nevoi specifice în materie de materiale electronice, telecomunicații și informații

5,2

300 000

 

300 000

 

Articolul 01 01 03 — Subtotal

 

4 471 796

 

4 471 796

 

Capitolul 01 01 — Total

 

83 091 934

–11 162

83 080 772

01 01 01
Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari în domeniul de politică „Afaceri economice și financiare”

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

64 450 317

–11 162

64 439 155

CAPITOLUL 01 03 —   AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE INTERNAȚIONALE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

01 03

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE INTERNAȚIONALE

01 03 01

Participarea la capitalul instituțiilor financiare internaționale

01 03 01 01

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare — Punerea la dispoziție de acțiuni integral vărsate din capitalul subscris

4

 

 

01 03 01 02

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare — Parte nevărsată din capitalul subscris

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 01 03 01 — Subtotal

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 02

Asistență macrofinanciară

4

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

01 03 03

Garanția Uniunii Europene pentru împrumuturile Uniunii pentru asistența macrofinanciară acordată țărilor terțe

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 04

Garanție pentru împrumuturile Euratom în vederea îmbunătățirii gradului de eficiență și siguranță al centralelor nucleare din țările terțe

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 05

Garanția Uniunii pentru împrumuturile și garanțiile de împrumut acordate de Banca Europeană de Investiții pentru operațiunile desfășurate în țări terțe

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 06

Provizionarea Fondului de garantare

4

58 432 294

58 432 294

 

 

58 432 294

58 432 294

 

Capitolul 01 03 — Total

 

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 03 02
Asistență macrofinanciară

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

Comentarii

Această asistență excepțională urmărește să atenueze constrângerile financiare impuse anumitor țări terțe care întâmpină dificultăți macrofinanciare caracterizate prin deficite ale balanței de plăți și/sau dezechilibre bugetare grave.

Asistența este direct legată de punerea în aplicare de către țările beneficiare a cerințelor de stabilizare macrofinanciară și de ajustare structurală. Ca regulă generală, intervențiile Uniunii sunt complementare celor ale Fondului Monetar Internațional, coordonate cu alți donatori bilaterali.

O condiție pentru acordarea de asistență macrofinanciară este existența la nivel național a unui organism de audit independent în țara beneficiară.

Comisia va informa în mod regulat autoritatea bugetară cu privire la situația macrofinanciară a statelor beneficiare și prezintă acesteia o dată pe an un raport complet privind punerea în aplicare a acestei asistențe.

Creditele de la acest articol vor fi utilizate, de asemenea, pentru a acoperi ajutorul financiar pentru reconstrucția zonelor din Georgia afectate de conflictul cu Rusia. Acțiunile ar trebui să fie dirijate, în primul rând, către stabilizarea macrofinanciară a țării. Valoarea totală a fondurilor alocate ajutorului a fost decisă în cadrul unei conferințe internaționale a donatorilor din 2008.

Creditele de la acest articol vor fi utilizate, de asemenea, pentru a acoperi sau a acorda o prefinanțare temporară a costurilor suportate de Uniune pentru stabilirea și desfășurarea unor operațiuni de împrumut și de credit legate de asistența macrofinanciară.

Temei juridic

Decizia 2006/880/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2006 privind acordarea unui ajutor financiar excepțional din partea Comunității pentru Kosovo (JO L 339, 6.12.2006, p. 36).

Decizia 2007/860/CE a Consiliului din 10 decembrie 2007 de acordare de asistență macrofinanciară comunitară Libanului (JO L 337, 21.12.2007, p. 111).

Decizia 2009/889/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acordarea de asistență macrofinanciară Georgiei (JO L 320, 5.12.2009, p. 1).

Decizia 2009/890/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acordarea de asistență macrofinanciară Armeniei (JO L 320, 5.12.2009, p. 3).

Decizia nr. 388/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind acordarea de asistență macrofinanciară Ucrainei (JO L 179, 14.7.2010, p. 22).

Decizia nr. 938/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova (JO L 277, 21.10.2010, p. 1).

Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (JO L 218, 14.8.2013, p. 15).

Decizia nr. 1025/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan (JO L 283, 25.10.2013, p. 1).

Decizia nr. 1351/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 11decembrie 2013 privind acordarea de asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (JO L 341, 18.12.2013, p. 4).

CAPITOLUL 01 04 —   OPERAȚIUNI ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

01 04

OPERAȚIUNI ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE

01 04 01

Fondul european de investiții

01 04 01 01

Fondul european de investiții — Punerea la dispoziție de acțiuni integral vărsate din capitalul subscris

1,1

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 01 02

Fondul european de investiții — Parte nevărsată din capitalul subscris

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 01 04 01 — Subtotal

 

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 02

Securitate nucleară — Cooperarea cu Banca Europeană de Investiții

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 03

Garanția pentru împrumuturile Euratom

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 51

Finalizarea programelor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) (înainte de 2014)

1,1

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

 

Capitolul 01 04 — Total

 

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

01 04 51
Finalizarea programelor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) (înainte de 2014)

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

Comentarii

Fostele articole 01 04 04, 01 04 05 și 01 04 06

Acest credit este destinat să acopere plățile aferente angajamentelor restante din anii anteriori.

Chiar dacă s-a ajuns la sfârșitul perioadei de angajament, mecanismele trebuie să rămână operaționale timp de mai mulți ani, pe parcursul cărora vor fi necesare plăți pentru investiții și pentru onorarea obligațiilor de garanție. Prin urmare, cerințele privind raportarea și monitorizarea vor continua să fie aplicate până la sfârșitul perioadelor de valabilitate a acestor mecanisme.

Pentru a-și respecta obligațiile, Comisia poate dispune de lichidități pentru a asigura provizoriu serviciul datoriilor. În acest caz, se aplică articolul 12 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 de aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 130, 31.5.2000, p. 1).

Contribuțiile statelor AELS în conformitate cu Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 82 și Protocolul nr. 32, se adaugă creditelor înscrise la acest articol. Cu titlu informativ, aceste sume provin din contribuțiile statelor AELS înscrise la articolul 6 3 0 din situația veniturilor care constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (e)-(g) din Regulamentul financiar și conduc la deschiderea de credite corespunzătoare și la execuție în cadrul anexei „Spațiul Economic European” la această parte din situația cheltuielilor din această secțiune, care face parte integrantă din bugetul general.

Eventualele venituri provenite din contribuțiile țărilor candidate sau, după caz, ale potențialelor candidate din Balcanii de Vest, în vederea participării la programele Uniunii, înscrise la postul 6 0 3 1 din situația veniturilor, pot conduce la deschiderea de credite suplimentare în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (e)-(g) din Regulamentul financiar.

Toate veniturile generate de conturile fiduciare înscrise la articolul 5 2 3 din situația veniturilor vor conduce la deschiderea de credite suplimentare, care trebuie să figureze în acest articol, în conformitate cu Regulamentul financiar.

Temei juridic

Decizia 98/347/CE a Consiliului din 19 mai 1998 privind măsurile de asistență financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare și creatoare de locuri de muncă – Inițiativa pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (JO L 155, 29.5.1998, p. 43).

Decizia 2000/819/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 privind programul multianual pentru întreprinderi și antreprenoriat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (2001-2005) (JO L 333, 29.12.2000, p. 84).

Decizia nr. 1776/2005/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 septembrie 2005 de modificare a Deciziei 2000/819/CE a Consiliului privind programul multianual pentru întreprinderi și antreprenoriat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (2001-2005) (JO L 289, 3.11.2005, p. 14).

Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15).

TITLUL 02

ÎNTREPRINDERI ȘI INDUSTRIE

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

02 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „ÎNTREPRINDERI ȘI INDUSTRIE”

119 530 259

119 530 259

–11 387

–11 387

119 518 872

119 518 872

02 02

COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII (COSME)

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 03

PIAȚA INTERNĂ A BUNURILOR ȘI POLITICI SECTORIALE

39 170 000

32 330 554

 

 

39 170 000

32 330 554

02 04

ORIZONT 2020 — CERCETARE CU PRIVIRE LA ÎNTREPRINDERI

401 518 263

486 556 651

 

 

401 518 263

486 556 651

02 05

PROGRAME EUROPENE DE RADIONAVIGAȚIE PRIN SATELIT (EGNOS ȘI GALILEO)

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 06

PROGRAMUL EUROPEAN DE MONITORIZARE A PĂMÂNTULUI

360 433 000

186 675 815

 

 

360 433 000

186 675 815

 

Titlul 02 — Total

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

CAPITOLUL 02 01 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „ÎNTREPRINDERI ȘI INDUSTRIE”

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

02 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „ÎNTREPRINDERI ȘI INDUSTRIE”

02 01 01

Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari în domeniul de politică „Întreprinderi și industrie”

5,2

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 01 02

Personal extern și alte cheltuieli de gestiune în sprijinul domeniului de politică „Întreprinderi și industrie”

02 01 02 01

Personal extern

5,2

5 487 197

 

5 487 197

02 01 02 11

Alte cheltuieli de gestionare

5,2

4 125 657

 

4 125 657

 

Articolul 02 01 02 — Subtotal

 

9 612 854

 

9 612 854

02 01 03

Cheltuieli cu echipamentele și serviciile aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pentru domeniul de politică „Întreprinderi și industrie”

5,2

4 255 878

 

4 255 878

02 01 04

Cheltuieli de sprijin pentru operațiunile și programele din domeniul de politică „Întreprinderi și industrie”

02 01 04 01

Cheltuieli de sprijin pentru Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME)

1,1

3 675 000

 

3 675 000

02 01 04 02

Cheltuieli de sprijin pentru standardizare și pentru apropierea legislațiilor

1,1

160 000

 

160 000

02 01 04 03

Cheltuieli de sprijin pentru programele europene de radionavigație prin satelit

1,1

3 350 000

 

3 350 000

02 01 04 04

Cheltuieli de sprijin pentru Programul european de observare a Pământului (Copernicus)

1,1

2 500 000

 

2 500 000

 

Articolul 02 01 04 — Subtotal

 

9 685 000

 

9 685 000

02 01 05

Cheltuieli de sprijin pentru programele de cercetare și inovare din domeniul de politică „Întreprinderi și industrie”

02 01 05 01

Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari implicați în punerea în aplicare a programelor de cercetare și inovare — Orizont 2020

1,1

12 347 430

 

12 347 430

02 01 05 02

Personalul extern implicat în punerea în aplicare a programelor de cercetare și inovare — Orizont 2020

1,1

3 637 467

 

3 637 467

02 01 05 03

Alte cheltuieli de gestiune pentru programele de cercetare și inovare — Orizont 2020

1,1

7 217 314

 

7 217 314

 

Articolul 02 01 05 — Subtotal

 

23 202 211

 

23 202 211

02 01 06

Agenții executive

02 01 06 01

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – Contribuția Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME)

1,1

7 025 000

 

7 025 000

 

Articolul 02 01 06 — Subtotal

 

7 025 000

 

7 025 000

 

Capitolul 02 01 — Total

 

119 530 259

–11 387

119 518 872

02 01 01
Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari în domeniul de politică „Întreprinderi și industrie”

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

65 749 316

–11 387

65 737 929

CAPITOLUL 02 02 —   COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII (COSME)

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

02 02

COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII (COSME)

02 02 01

Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe piețe al întreprinderilor din Uniune

1,1

102 709 687

14 575 804

 

 

102 709 687

14 575 804

02 02 02

Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sub formă de capitaluri proprii și datorii

1,1

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

02 02 51

Finalizarea activităților anterioare în domeniul competitivității și al spiritului antreprenorial

1,1

p.m.

26 666 655

 

 

p.m.

26 666 655

02 02 77

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

02 02 77 01

Acțiune pregătitoare — Sprijin pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) în noul mediu financiar

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 02

Proiect-pilot — Erasmus pentru tinerii antreprenori

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 03

Acțiune pregătitoare — Erasmus pentru tineri antreprenori

1,1

p.m.

835 000

 

 

p.m.

835 000

02 02 77 04

Proiect-pilot — Acțiuni legate de sectorul textil și de cel al încălțămintei

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 05

Acțiune pregătitoare — Destinații europene de excelență

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 06

Acțiune pregătitoare — Turism durabil

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 07

Acțiune pregătitoare — Turismul social în Europa

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 08

Acțiune pregătitoare — Promovarea produselor turistice europene și transnaționale cu accent special pe produsele culturale și industriale

1,1

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

02 02 77 09

Acțiune pregătitoare — Turism și accesibilitate pentru toți

1,1

690 000

1 035 000

 

 

690 000

1 035 000

02 02 77 10

Acțiune pregătitoare — Antreprenori din Euromed în domeniul inovării pentru schimbare

1,1

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

02 02 77 11

Proiect-pilot — Facilitarea accesului la asigurări pentru persoanele care desfășoară activități independente în domeniul construcțiilor și pentru micile întreprinderi din acest domeniu, în scopul stimulării inovației și a promovării tehnologiilor ecologice în Uniunea Europeană

1,1

p.m.

286 000

 

 

p.m.

286 000

02 02 77 12

Proiect-pilot — Rețeaua europeană de competență în domeniul pământurilor rare

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 13

Proiect-pilot — Dezvoltarea „cartierelor creative” europene

3

p.m.

350 000

 

 

p.m.

350 000

02 02 77 14

Proiect-pilot — Recuperarea rapidă și eficientă a creanțelor scadente de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care desfășoară activități transfrontaliere

3

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

02 02 77 15

Acțiune pregătitoare — Proceduri și standarde armonizate în materie de activități economice electronice (e-business) între întreprinderile mici și mijlocii europene (IMM-uri) din cadrul unor sectoare industriale interconectate

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 16

Proiect pilot — privind viitorul sectorului producției

1,1

1 000 000

500 000

 

 

1 000 000

500 000

 

Articolul 02 02 77 — Subtotal

 

3 690 000

6 506 000

 

 

3 690 000

6 506 000

 

Capitolul 02 02 — Total

 

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 02 02
Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sub formă de capitaluri proprii și datorii

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

Comentarii

Articol nou

Acest credit este destinat îmbunătățirii accesului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii, în faza de înființare, de dezvoltare și de transfer a acestora.

Mecanismul de garantare a împrumuturilor (LGF) va oferi contragaranții, garanții directe și alte modalități de partajare a riscurilor pentru finanțarea prin îndatorare, menită să reducă dificultățile specifice cu care se confruntă IMM-urile viabile care doresc să aibă acces la finanțare, fie din cauza riscului ridicat perceput, fie din lipsa disponibilității unor garanții colaterale suficiente; și pentru securizarea portofoliilor de finanțare prin îndatorare ale IMM-urilor.

Mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere (EFG) va permite realizarea de investiții în fonduri de capital de risc care investesc în IMM-uri în etapele de creștere și de expansiune a acestora, și în special în IMM-urile care desfășoară activități transfrontaliere. Va exista posibilitatea de a efectua investiții în fondurile care realizează investiții în faza inițială, împreună cu mecanismul de capitaluri proprii pentru CDI din cadrul Orizont 2020. În cazul investițiilor comune în fonduri care implică mai multe etape, investițiile se vor face în mod proporțional prin mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere (EFG) din cadrul COSME și prin mecanismul de capitaluri proprii pentru CDI din cadrul Orizont 2020. Sprijinul pentru EFG este acordat fie (a) direct de Fondul European de Investiții (FEI) sau de alte entități însărcinate cu punerea în aplicare în numele Comisiei; fie (b) de fonduri sau mecanisme de investiții care investesc în afara granițelor.

Contribuțiile statelor AELS în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European, în special al articolului 82 și al Protocolului nr. 32 la acesta, se adaugă creditelor înscrise în acest articol. Cu titlu informativ, aceste sume provin din contribuțiile statelor AELS, înscrise la articolul 6 3 0 din situația veniturilor, care constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (e)-(g) din Regulamentul financiar și conduc la deschiderea de credite corespunzătoare și la execuție în cadrul anexei „Spațiul Economic European” la prezenta parte din situația cheltuielilor din această secțiune, care face parte integrantă din bugetul general.

Orice rambursare din instrumentele financiare efectuată în temeiul articolului 140 alineatul (6) din Regulamentul financiar, inclusiv rambursările de capital, garanțiile eliberate, rambursările de capital principal al împrumuturilor, returnate Comisiei și înscrise în postul 6 3 4 1 din situația veniturilor, poate conduce la deschiderea de credite suplimentare, în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) punctul (i) din Regulamentul financiar.

Temei juridic

Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33), în special articolul 3 alineatul (1) litera (d).

CAPITOLUL 02 05 —   PROGRAME EUROPENE DE RADIONAVIGAȚIE PRIN SATELIT (EGNOS ȘI GALILEO)

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

02 05

PROGRAME EUROPENE DE RADIONAVIGAȚIE PRIN SATELIT (EGNOS ȘI GALILEO)

02 05 01

Dezvoltarea și furnizarea de infrastructuri și servicii globale de radionavigație prin satelit (Galileo) până în 2019

1,1

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

02 05 02

Furnizarea de servicii prin satelit care îmbunătățesc performanțele GPS pentru a acoperi treptat întreaga regiune a Conferinței Europene a Aviației Civile (CEAC) până în 2020 (EGNOS)

1,1

225 000 000

170 148 008

 

 

225 000 000

170 148 008

02 05 11

Agenția GNSS European

1,1

24 587 000

24 587 000

 

 

24 587 000

24 587 000

02 05 51

Finalizarea programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)

1,1

p.m.

281 994 299

 

 

p.m.

281 994 299

 

Capitolul 02 05 — Total

 

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 05 01
Dezvoltarea și furnizarea de infrastructuri și servicii globale de radionavigație prin satelit (Galileo) până în 2019

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

Comentarii

Articol nou

Contribuția Uniunii la programele europene GNSS se acordă în vederea finanțării activităților care au legătură cu:

finalizarea etapei de desfășurare a programului Galileo, care constă în construirea, punerea în funcțiune și asigurarea protecției infrastructurii spațiale și terestre, precum și în activități de pregătire a etapei de exploatare, inclusiv activități care au legătură cu pregătirea furnizării serviciilor;

etapa de exploatare a programului Galileo, care constă în gestionarea, întreținerea, îmbunătățirea constantă, evoluția și protecția infrastructurii spațiale și terestre, dezvoltarea generațiilor viitoare ale sistemului și evoluția serviciilor furnizate de sistem, operațiuni de certificare și standardizare, furnizarea și comercializarea serviciilor furnizate de sistem, precum și toate celelalte activități care sunt necesare pentru a se asigura buna funcționare a programului.

Contribuțiile statelor AELS în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European, în special al articolului 82 și al Protocolului nr. 32 la acesta, se adaugă creditelor înscrise în acest articol. Cu titlu informativ, aceste sume provin din contribuțiile statelor AELS înscrise la articolul 6 3 0 din situația veniturilor, care constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (b) și (d) din Regulamentul financiar și conduc la deschiderea de credite corespunzătoare și la execuție în cadrul anexei „Spațiul Economic European” la prezenta parte din situația cheltuielilor din această secțiune, care face parte integrantă din bugetul general.

Contribuția statelor membre la elementele specifice ale programelor s-ar putea adăuga la creditele înscrise la acest articol.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo) (JO L 196, 24.7.2008, p. 1).

Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 1), în special articolul 2 alineatul (4).

TITLUL 03

CONCURENȚĂ

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

03 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „CONCURENȚĂ”

94 462 975

–13 238

94 449 737

 

Titlul 03 — Total

94 462 975

–13 238

94 449 737

CAPITOLUL 03 01 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „CONCURENȚĂ”

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

03 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „CONCURENȚĂ”

03 01 01

Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari din domeniul de politică „Concurență”

5,2

76 441 073

–13 238

76 427 835

03 01 02

Personalul extern și alte cheltuieli de gestiune în sprijinul domeniului de politică „Concurență”

03 01 02 01

Personalul extern

5,2

5 627 112

 

5 627 112

03 01 02 11

Alte cheltuieli de gestiune

5,2

7 446 847

 

7 446 847

 

Articolul 03 01 02 — Subtotal

 

13 073 959

 

13 073 959

03 01 03

Cheltuieli cu echipamentele și serviciile aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pentru domeniul de politică „Concurență”

5,2

4 947 943

 

4 947 943

03 01 07

Solicitări de daune rezultate din proceduri juridice împotriva deciziilor Comisiei în domeniul politicii concurenței

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Capitolul 03 01 — Total

 

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01 01
Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari din domeniul de politică „Concurență”

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

76 441 073

–13 238

76 427 835

TITLUL 04

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

04 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE”

91 404 590

91 404 590

–10 332

–10 332

91 394 258

91 394 258

04 02

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

04 03

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 04

FONDUL EUROPEAN DE AJUSTARE LA GLOBALIZARE

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 05

INSTRUMENTUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PREADERARE — OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICILE SOCIALE ȘI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

p.m.

69 900 164

 

 

p.m.

69 900 164

04 06

FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN PENTRU CELE MAI DEFAVORIZATE PERSOANE

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

 

Titlul 04 — Total

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

CAPITOLUL 04 01 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE”

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

04 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE”

04 01 01

Cheltuieli cu funcționarii și personalul temporar în domeniul de politică „Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune”

5,2

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 01 02

Personal extern și alte cheltuieli de gestiune în sprijinul domeniului de politică „Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune”

04 01 02 01

Personal extern

5,2

3 918 717

 

3 918 717

04 01 02 11

Alte cheltuieli de gestiune

5,2

4 670 521

 

4 670 521

 

Articolul 04 01 02 — Subtotal

 

8 589 238

 

8 589 238

04 01 03

Cheltuieli cu echipamentele și serviciile aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pentru domeniul de politică „Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune”

5,2

3 861 337

 

3 861 337

04 01 04

Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile și programele din domeniul de politică „Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune”

04 01 04 01

Cheltuieli de sprijin pentru Fondul social european și asistența tehnică neoperațională

1,2

15 500 000

 

15 500 000

04 01 04 02

Cheltuieli de sprijin pentru Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială

1,1

3 800 000

 

3 800 000

04 01 04 03

Cheltuieli de sprijin pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare — Ocuparea forței de muncă, politicile sociale și dezvoltarea resurselor umane

4

p.m.

 

p.m.

04 01 04 04

Cheltuieli de sprijin pentru Fondul european de ajustare la globalizare

9

p.m.

 

p.m.

 

Articolul 04 01 04 — Subtotal

 

19 300 000

 

19 300 000

 

Capitolul 04 01 — Total

 

91 404 590

–10 332

91 394 258

04 01 01
Cheltuieli cu funcționarii și personalul temporar în domeniul de politică „Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune”

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

59 654 015

–10 332

59 643 683

CAPITOLUL 04 02 —   FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

04 02

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

04 02 01

Finalizarea Fondului social european — Obiectivul 1 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Finalizarea Programului special pentru pace și reconciliere în Irlanda de Nord și în comitatele de graniță ale Irlandei (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Finalizarea Fondului social european — Obiectivul 1 (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Finalizarea Fondului social european — Obiectivul 2 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Finalizarea Fondului social european — Obiectivul 2 (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Finalizarea Fondului social european — Obiectivul 3 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Finalizarea Fondului social european — Obiectivul 3 (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Finalizarea programului EQUAL (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Finalizarea inițiativelor comunitare anterioare (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Finalizarea Fondului social european — Acțiuni inovatoare și asistență tehnică (2000-2006)

1,2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Finalizarea Fondului social european — Acțiuni inovatoare și asistență tehnică (înainte de 2000)

1,2

 

 

04 02 17

Finalizarea Fondului social european — Convergență (2007-2013)

1,2

p.m.

6 769 000 000

 

 

p.m.

6 769 000 000

04 02 18

Finalizarea Fondului social european — PEACE (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Finalizarea Fondului social european — Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă (2007-2013)

1,2

p.m.

2 997 183 133

 

 

p.m.

2 997 183 133

04 02 20

Finalizarea Fondului social european — Asistență tehnică operațională (2007-2013)

1,2

p.m.

6 000 000

 

 

p.m.

6 000 000

04 02 60

Fondul social european — Regiunile mai puțin dezvoltate — Obiectivul „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”

1,2

5 636 300 000

364 000 000

 

 

5 636 300 000

364 000 000

04 02 61

Fondul social european — Regiunile de tranziție — Obiectivul „Investiții pentru creștere și ocuparea forței de muncă”

1,2

1 832 300 000

108 366 526

 

 

1 832 300 000

108 366 526

04 02 62

Fondul social european — Regiunile mai dezvoltate — Obiectivul „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”

1,2

3 752 500 000

219 610 040

 

 

3 752 500 000

219 610 040

04 02 63

Fondul social european — Asistență tehnică operațională

04 02 63 01

Fondul social european — Asistență tehnică operațională

1,2

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 63 02

Fondul social european — Asistență tehnică operațională gestionată de Comisie la cererea unui stat membru

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 04 02 63 — Subtotal

 

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 64

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

1,2

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

 

Capitolul 04 02 — Total

 

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

Comentarii

Articolul 175 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Uniunea susține realizarea obiectivelor de coeziune economică, socială și teritorială stabilite la articolul 174 prin acțiunea pe care o întreprinde prin intermediul fondurilor structurale, printre care se numără și FSE. Misiunile, obiectivele prioritare și organizarea fondurilor structurale sunt definite în conformitate cu articolul 177 din TFUE.

Articolul 80 din Regulamentul financiar prevede aplicarea de corecții financiare în cazul cheltuielilor care sunt realizate cu încălcarea legislației aplicabile.

Articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, articolele 100 și 102 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și articolele 85, 144 și 145 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind criteriile pentru aplicarea de corecții financiare de către Comisie prevăd norme specifice privind corecțiile financiare care se aplică FSE.

Eventualele venituri provenite din corecțiile financiare efectuate pe această bază sunt înscrise la postul 6 5 0 0 din situația veniturilor și constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul financiar.

Articolul 177 din Regulamentul financiar stabilește condițiile pentru rambursarea integrală sau parțială a plăților de prefinanțare destinate unei anumite operațiuni.

Articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede norme specifice privind rambursarea sumelor din prefinanțare care se aplică FSE.

Sumele de prefinanțare rambursate constituie venituri alocate interne în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul financiar și sunt înscrise la postul 6 1 5 0 sau la postul 6 1 5 7.

Măsurile de combatere a fraudei sunt finanțate în temeiul articolului 24 02 01.

Temei juridic

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 174, 175 și 177.

Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la Fondurile structurale (JO L 161, 26.6.1999, p. 1), în special articolul 39.

Regulamentul (CE) nr. 1784/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iulie 1999 privind Fondul social european (JO L 213, 13.8.1999, p. 5).

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul social european (JO L 210, 31.7.2006, p. 12).

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25), în special articolele 82, 83, 100 și 102.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1), în special articolul 21 alineatele (3) și (4) și articolele 80 și 177.

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Acte de referință

Concluziile Consiliului European de la Berlin din 24 și 25 martie 1999.

Concluziile Consiliului European de la Berlin din 16 și 17 decembrie 2005.

Concluziile Consiliului European din 7 și 8 februarie 2013.

04 02 64
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

Comentarii

Articol nou

Acest credit este destinat să ofere sprijin suplimentar pentru măsurile de combatere a șomajului în rândul tinerilor finanțate prin FSE. Acesta reprezintă o alocare specifică pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, din cadrul obiectivului „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” în regiuni în care nivelul șomajului în rândul tinerilor, în 2012, depășește 25 % sau, în cazul statelor membre în care rata șomajului în rândul tinerilor a crescut cu peste 30 % în 2012, se iau în considerare regiunile care au rate ale șomajului în rândul tinerilor de peste 20 % („regiuni eligibile”). Suma suplimentară de 3 000 000 000 EUR alocată acestei linii bugetare pentru perioada 2014-2020 este destinată să asigure cofinanțarea intervențiilor FSE în regiunile eligibile.

Temei juridic

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Regulamentul (UE) nr.1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 470).

CAPITOLUL 04 03 —   OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

04 03

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

04 03 01

Prerogative și competențe specifice

04 03 01 01

Costul reuniunilor consultative preliminare cu reprezentanți ai sindicatelor

1,1

425 000

225 000

 

 

425 000

225 000

04 03 01 03

Libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de asigurări sociale și măsuri în favoarea lucrătorilor migranți, inclusiv a lucrătorilor migranți din țări terțe

1,1

6 400 000

5 000 000

 

 

6 400 000

5 000 000

04 03 01 04

Analiză și studii privind situația socială, datele demografice și familia

1,1

3 687 000

2 487 000

 

 

3 687 000

2 487 000

04 03 01 05

Activități de informare și formare în favoarea organizațiilor lucrătorilor

1,1

18 600 000

14 675 010

 

 

18 600 000

14 675 010

04 03 01 06

Informarea, consultarea și participarea reprezentanților întreprinderilor

1,1

7 250 000

6 146 352

 

 

7 250 000

6 146 352

04 03 01 07

Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între Generații (2012)

1,1

p.m.

740 000

 

 

p.m.

740 000

04 03 01 08

Relații industriale și dialog social

1,1

15 935 000

10 320 293

 

 

15 935 000

10 320 293

 

Articolul 04 03 01 — Subtotal

 

52 297 000

39 593 655

 

 

52 297 000

39 593 655

04 03 02

Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială

04 03 02 01

PROGRESS — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de muncă

1,1

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

04 03 02 02

EURES — Promovarea mobilității geografice a lucrătorilor și stimularea oportunităților de încadrare în muncă

1,1

21 300 000

12 077 585

 

 

21 300 000

12 077 585

04 03 02 03

Microfinanțare și antreprenoriat social — Facilitarea accesului la finanțare pentru antreprenori, în special persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale

1,1

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

 

Articolul 04 03 02 — Subtotal

 

118 976 000

42 299 539

 

–10 064 776

118 976 000

32 234 763

04 03 11

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

1,1

19 854 000

19 854 000

 

 

19 854 000

19 854 000

04 03 12

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă

1,1

14 013 900

14 013 900

 

 

14 013 900

14 013 900

04 03 51

Finalizarea PROGRESS

1,1

p.m.

31 294 613

 

 

p.m.

31 294 613

04 03 52

Finalizarea EURES

1,1

p.m.

10 082 958

 

 

p.m.

10 082 958

04 03 53

Finalizarea altor activități

1,1

p.m.

14 894 437

 

 

p.m.

14 894 437

04 03 77

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

04 03 77 02

Proiect-pilot — Promovarea protecției dreptului la locuință

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 03

Proiect-pilot — Condițiile de muncă și de viață ale lucrătorilor detașați

1,1

p.m.

 

 

p.m.

04 03 77 04

Proiect-pilot — Măsuri pentru păstrarea locurilor de muncă

1,1

65 000

 

 

65 000

04 03 77 05

Proiect-pilot — Intensificarea mobilității și a integrării lucrătorilor în cadrul Uniunii

1,1

20 000

 

 

20 000

04 03 77 06

Proiect-pilot — Cooperare integrală între autoritățile publice, companiile comerciale și întreprinderile nonprofit privind integrarea persoanelor în societate și ocuparea forței de muncă

1,1

350 000

 

 

350 000

04 03 77 07

Acțiune pregătitoare — Primul tău loc de muncă EURES

1,1

p.m.

3 880 000

 

 

p.m.

3 880 000

04 03 77 08

Proiect-pilot — Solidaritate socială pentru integrare socială

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 09

Acțiune pregătitoare — Centre de informare pentru lucrătorii detașați și lucrătorii migranți

1,1

1 000 000

600 000

 

 

1 000 000

600 000

04 03 77 10

Proiect-pilot — Stimularea transformării muncii precare în muncă cu drepturi

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 11

Proiect-pilot — Prevenirea abuzurilor asupra persoanelor în vârstă

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 12

Proiect-pilot — Sănătate și securitate în muncă pentru lucrătorii vârstnici

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

04 03 77 13

Acțiune pregătitoare — Măsuri de integrare activă destinate tinerilor — Punerea în aplicare a inițiativei „Tineretul în mișcare”

1,1

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 03 77 14

Acțiune pregătitoare — Inovare socială prin intermediul modelului social de afaceri și al tinerilor întreprinzători

1,1

1 000 000

650 000

 

 

1 000 000

650 000

04 03 77 15

Proiect-pilot — Fezabilitatea și valoarea adăugată a unui sistem european de asigurări de șomaj sau alocații de șomaj

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

04 03 77 16

Acțiune pregătitoare — Microcredit destinat obiectivului specific de combatere a șomajului în rândul tinerilor

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

 

Articolul 04 03 77 — Subtotal

 

6 000 000

10 965 000

 

 

6 000 000

10 965 000

 

Capitolul 04 03 — Total

 

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 03 02
Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială

04 03 02 01
PROGRESS — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de muncă

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

Comentarii

Post nou

Obiectivul general al Programului Uniunii pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) este de a contribui la Strategia Europa 2020 și la îndeplinirea obiectivelor principale legate de aceasta în materie de ocupare a forței de muncă, educație și sărăcie, prin asigurarea sprijinului financiar pentru obiectivele Uniunii.

Pentru a atinge obiectivele generale ale EaSI în ceea ce privește promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, garantarea unei protecții sociale adecvate, lupta împotriva excluziunii sociale și a sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de muncă, obiectivele specifice ale axei Progress vizează:

să dezvolte și să difuzeze cunoștințe analitice comparative de înaltă calitate pentru a se asigura că politicile sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii, precum și legislația în domeniul condițiilor de muncă se bazează pe dovezi solide și sunt relevante pentru nevoile, provocările și condițiile din fiecare stat membru și din celelalte țări participante;

să faciliteze schimbul de informații eficace și cuprinzător, învățarea reciprocă și dialogul privind politicile sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și legislația în domeniul condițiilor de muncă la nivel european, național și internațional în scopul de a sprijini statele membre și celelalte țări participante la elaborarea politicilor și punerea în aplicare a dreptului Uniunii;

să furnizeze sprijin financiar factorilor de decizie pentru promovarea reformelor politicilor sociale și ale politicilor din domeniul pieței muncii, să dezvolte capacitatea actorilor principali de a elabora și de a pune în practică experimentarea socială și să faciliteze accesul la informațiile și cunoștințele de specialitate relevante;

să monitorizeze și să evalueze punerea în aplicare a orientărilor și a recomandărilor europene privind ocuparea forței de muncă și a impactului acestora, în special prin Raportul comun privind ocuparea forței de muncă, și să analizeze interacțiunea dintre EES și politica economică și socială generală, precum și alte domenii de politică;

să furnizeze organizațiilor Uniunii și celor naționale sprijin financiar pentru a elabora, a promova și a susține punerea în aplicare a politicii de ocupare a forței de muncă și a politicii sociale ale Uniunii, precum și a legislației din domeniul condițiilor de muncă;

să asigure sensibilizarea, schimbul de bune practici, diseminarea de informații și promovarea organizării de dezbateri privind provocările esențiale și aspectele de politică legate de condițiile de lucru și de reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie (de exemplu, politici la locul de muncă favorabile familiilor și îngrijitorilor informali, condiții de bună calitate și rezonabile din punctul de vedere al costurilor pentru îngrijirea copiilor, infrastructuri care să răspundă nevoilor femeilor însărcinate și ale mamelor care exercită o activitate profesională, precum și ale femeilor care încearcă să se reintegreze pe piața muncii etc.) și societatea aflată în îmbătrânire, la care să participe inclusiv partenerii sociali;

încurajarea creării de locuri de muncă, promovarea angajării tinerilor și combaterea sărăciei prin promovarea unei convergențe sociale crescute datorită etichetei sociale.

Scopul etichetei sociale este de a promova:

aplicarea unor standarde sociale minime în Europa, prin monitorizarea și evaluarea periodică a întreprinderilor implicate;

îmbunătățirea convergenței sociale la nivel european;

reducerea numărului de locuri de muncă nesigure;

investițiile în întreprinderile responsabile din punct de vedere social.

Acest proiect va fi corelat cu lucrările Grupului de experți privind antreprenoriatul social, va veni în completarea raportului intermediar referitor la inițiativa privind antreprenoriatul social, așteptată pentru 2014, și va fi corelat cu alte acțiuni care se vor desfășura în cadrul EaSI și al Strategiei europene pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor 2014-2020.

Eticheta socială este menționată în opt texte adoptate de Parlamentul European (dintre care cinci sunt texte legislative).

Un studiu de fezabilitate și o conferință la nivel înalt cu părțile interesate vor examina posibilitățile de instituire a etichetei sociale, ambele cu privire la impactul politic în diversele domenii de politici și la nivelul întreprinderilor. Studiul ar trebui să analizeze mai ales:

impactul și beneficiile probabile ale etichetei sociale în diferite domenii de politici;

ce tipuri de întreprinderi doresc să se angajeze voluntar în respectarea unor criterii sociale minime în plus față de legislația socială existentă la nivel național, european și internațional;

posibilitatea creării unei carte a întreprinderii pentru acele întreprinderi cu valori sociale importante și stabilirea unor criterii sociale progresive ce trebuie respectate pentru ca unei întreprinderi să i se poată atribui această etichetă socială;

modul în care să se evalueze și să se monitorizeze întreprinderile ce doresc obținerea acestei etichete sociale;

modul în care se poate institui un plan de comunicare (către întreprinderi și cetățeni) cu un site internet dedicat etichetei sociale, conținând criteriile de atribuire, procedurile, lista întreprinderilor laureate etc.

Acest proiect ar trebui să permită simplificarea diverselor etichete existente prin crearea unei unice etichete europene, pentru a asigura o mai bună transparență și o mai bună informare a consumatorilor și a investitorilor.

Contribuțiile statelor AELS în conformitate cu Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 82 și Protocolul nr. 32, se adaugă creditelor înscrise la acest post. Cu titlu informativ, aceste sume provin din contribuțiile statelor AELS înscrise la articolul 6 3 0 din situația veniturilor, constituind venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (e)-(g) din Regulamentul financiar; acestea conduc la deschiderea de credite corespunzătoare și la execuția în cadrul anexei „Spațiul Economic European” la prezenta parte din situația cheltuielilor din această secțiune, care face parte integrantă din bugetul general.

Temei juridic

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2011 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, p. 238), în special articolul 3 alineatul (1) litera (a).

04 03 02 03
Microfinanțare și antreprenoriat social — Facilitarea accesului la finanțare pentru antreprenori, în special persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

Comentarii

Post nou

Obiectivul general al EaSI este de a contribui la Strategia Europa 2020 și la îndeplinirea obiectivelor principale legate de aceasta în materie de ocupare a forței de muncă, educație și sărăcie, prin asigurarea sprijinului financiar pentru obiectivele Uniunii.

EaSI este structurat pe trei axe complementare: axa Progress, axa EURES și axa microfinanțare și antreprenoriat social.

Pentru a îndeplini obiectivele generale ale EaSI, în special obiectivul de a promova ocuparea forței de muncă și incluziunea socială prin sporirea disponibilității și a accesibilității microfinanțării pentru grupurile vulnerabile și microîntreprinderi, precum și prin îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile sociale, obiectivele specifice ale axei Microfinanțare și antreprenoriat social vizează:

să sporească accesibilitatea și disponibilitatea microfinanțării pentru persoanele care și-au pierdut sau riscă să își piardă locul de muncă, sau care întâmpină dificultăți de integrare sau reintegrare pe piața muncii, persoanele care se confruntă cu amenințarea excluderii sociale sau cele vulnerabile, aflate într-o situație dezavantajată în privința accesului la piața de credit convențională și care doresc să deschidă sau să își dezvolte propria microîntreprindere, iar în cazul microîntreprinderilor, mai ales pentru cele care angajează persoane din categoria celor prevăzute la litera (a);

să consolideze capacitatea instituțională a furnizorilor de microcredite;

să sprijine dezvoltarea întreprinderilor sociale, în special prin facilitarea accesului la finanțare.

Contribuțiile statelor AELS în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European, în special articolul 82 și Protocolul nr. 32, se adaugă creditelor înscrise la această linie bugetară. Cu titlu informativ, aceste sume provin din contribuțiile statelor AELS înscrise la articolul 6 3 0 din situația veniturilor care constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (e)-(g) din Regulamentul financiar; acestea conduc la deschiderea de credite corespunzătoare și la execuție în cadrul anexei „Spațiul Economic European” la prezenta parte din situația cheltuielilor din această secțiune, care face parte integrantă din bugetul general.

În plus, s-ar putea acorda sprijin pentru acțiuni legate de punerea în aplicare a dispozițiilor comune ale EaSI, cum ar fi monitorizarea, evaluarea, difuzarea rezultatelor și comunicarea. Articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 descrie tipurile de acțiuni care pot fi finanțate.

În conformitate cu articolul 140 alineatul (6) din Regulamentul financiar, rambursările din instrumentele financiare, inclusiv rambursările de capital, garanțiile eliberate și rambursarea sumei reprezentând principalul unui credit, returnate Comisiei și înscrise la postul 6341 din situația veniturilor, pot conduce la deschiderea de credite suplimentare, în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (i) din Regulamentul financiar.

Acte de referință

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2011 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, p. 238), în special articolul 3 alineatul (1) litera (c).

CAPITOLUL 04 06 —   FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN PENTRU CELE MAI DEFAVORIZATE PERSOANE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

04 06

FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN PENTRU CELE MAI DEFAVORIZATE PERSOANE

04 06 01

Promovarea coeziunii sociale și atenuarea celor mai grave forme de sărăcie din Uniune

1,2

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

04 06 02

Asistență tehnică

1,2

1 280 000

1 280 000

 

 

1 280 000

1 280 000

 

Capitolul 04 06 — Total

 

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

Comentarii

Articolul 174 din TFUE stabilește obiectivul Uniunii de coeziune economică, socială și teritorială, în timp ce articolul 175 precizează rolul fondurilor structurale în atingerea acestui obiectiv și conține dispoziții privind adoptarea unor acțiuni specifice în afara fondurilor structurale.

Articolul 80 din Regulamentul financiar prevede aplicarea de corecții financiare în cazul cheltuielilor care sunt realizate cu încălcarea legislației aplicabile.

Articolele 53 și 54 din propunerea de regulament privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane [COM(2012) 617 final] (FEAD), referitoare la criteriile pentru corecțiile financiare efectuate de Comisie, prevăd norme specifice privind corecțiile financiare aplicabile Fondului de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD).

Eventualele venituri provenite din corecțiile financiare efectuate pe această bază sunt înscrise la postul 6 5 0 0 din situația veniturilor și constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul financiar.

Articolul 177 din Regulamentul financiar stabilește condițiile pentru rambursarea integrală sau parțială a plăților de prefinanțare destinate unei anumite operațiuni.

Articolul 41 din regulamentul propus prevede norme specifice privind rambursarea prefinanțării aplicabile FEAD.

Sumele de prefinanțare rambursate constituie venituri alocate interne în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul financiar și sunt înscrise la postul 6 1 5 0 sau la postul 6 1 5 7.

Temei juridic

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 174 și 175.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1), în special articolul 21 alineatele (3) și (4) și articolele 80 și 177.

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (JO L 72, 12.3.2014, p. 1).

Acte de referință

Concluziile Consiliului European din 7-8 februarie 2013.

04 06 01
Promovarea coeziunii sociale și atenuarea celor mai grave forme de sărăcie din Uniune

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

Comentarii

Articol nou

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) înlocuiește Programul Uniunii Europene de distribuire a alimentelor către cele mai defavorizate persoane, care a fost oprit la sfârșitul anului 2013.

FEAD promovează coeziunea socială, contribuie la incluziunea socială și ajută la combaterea sărăciei în Uniune prin contribuirea la realizarea obiectivului de reducere a sărăciei prin reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, în conformitate cu Strategia Europa 2020, și completează totodată acțiunile FSE. FEAD contribuie la realizarea obiectivului specific de a atenua și de a eradica cele mai grave forme de sărăcie, în special sărăcia alimentară, prin furnizarea de asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane.

FEAD contribuie la eradicarea durabilă a sărăciei alimentare, oferind persoanelor celor mai defavorizate perspectiva unei vieți decente. Respectivul obiectiv și impactul structural al FEAD sunt evaluate calitativ și cantitativ.

FEAD completează, dar nu înlocuiește sau reduce programele naționale durabile de eradicare a sărăciei și de incluziune socială, care rămân în responsabilitatea statelor membre.

În cadrul acordului politic privind Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884), s-a convenit o majorare suplimentară de 1 miliard EUR (pe lângă cele 2,5 miliarde EUR deja convenite) pentru întreaga perioadă 2014-2020 pentru acest program, în cazul acelor state care intenționează să facă uz de această majorare.

Acest acord politic s-a reflectat în creditele bugetare ce au fost prevăzute în bugetul 2014. Cifrele convenite sunt exprimate în prețuri 2011.

Comisia și statele membre se asigură, prin norme tranzitorii, că activitățile eligibile pentru sprijin pot începe de la 1 ianuarie 2014, chiar dacă nu au fost prezentate încă programele operaționale.

Se urmărește utilizarea unei părți din acest credit pentru a finanța operațiunile desfășurate de Confederația serviciilor europene de experți seniori (Confederation of European Senior Expert Services, respectiv CESES) și de asociațiile care fac parte din această confederație, inclusiv pentru asistența tehnică, serviciile de consultanță și de formare furnizate pentru anumite întreprinderi și instituții din sectorul public și privat. Pentru a îndeplini acest obiectiv, ordonatorii de credite ai Uniunii sunt încurajați să utilizeze pe deplin posibilitățile oferite de Regulamentul financiar, luând în considerare în special finanțarea în natură acordată de CESES drept contribuție la proiectele Uniunii.

Temei juridic

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (JO L 72, 12.3.2014, p. 1).

04 06 02
Asistență tehnică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

1 280 000

 

1 280 000

Comentarii

Articol nou

Acest credit este destinat să acopere asistența tehnică prevăzută la articolul 25 din regulamentul propus.

Asistența tehnică poate să acopere activități de pregătire, de monitorizare, administrative, de audit, de informare, de control și de evaluare.

Temei juridic

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Acte de referință

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de către Comisie la 24 octombrie 2012, privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane [COM(2012) 617 final].

TITLUL 05

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

05 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ”

129 051 616

129 051 616

–16 873

–16 873

129 034 743

129 034 743

05 02

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI AGRICOL PRIN INTERVENȚII PE PIEȚELE AGRICOLE

2 233 400 000

2 233 250 000

 

– 308 029

2 233 400 000

2 232 941 971

05 03

AJUTOARE DIRECTE CARE VIZEAZĂ CONTRIBUȚIA LA VENITURILE FERMELOR, LIMITAREA VARIABILITĂȚII ACESTORA ȘI ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR PRIVIND MEDIUL ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE

41 447 275 640

41 447 275 640

 

 

41 447 275 640

41 447 275 640

05 04

DEZVOLTARE RURALĂ

13 987 271 059

11 611 354 028

 

–20 000 000

13 987 271 059

11 591 354 028

05 05

INSTRUMENTUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PREADERARE — DEZVOLTARE AGRICOLĂ ȘI RURALĂ

90 000 000

110 997 038

 

 

90 000 000

110 997 038

05 06

ASPECTE INTERNAȚIONALE ALE DOMENIULUI DE POLITICĂ „AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ”

6 696 000

5 590 437

 

–3 784 411

6 696 000

1 806 026

05 07

AUDITAREA CHELTUIELILOR AGRICOLE FINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOLĂ (FEGA)

60 200 000

60 200 000

 

 

60 200 000

60 200 000

05 08

STRATEGIA POLITICĂ ȘI COORDONAREA DOMENIULUI DE POLITICĂ „AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ”

40 793 360

35 010 852

 

–2 162 329

40 793 360

32 848 523

05 09

ORIZONT 2020 — CERCETARE ȘI INOVARE LEGATE DE AGRICULTURĂ

52 163 000

2 290 968

 

–1 666 954

52 163 000

624 014

 

Titlul 05 — Total

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

CAPITOLUL 05 01 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ”

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

05 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ”

05 01 01

Cheltuieli legate de funcționarii și agenții temporari din domeniul de politică „Agricultură și dezvoltare rurală”

5,2

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 01 02

Personal extern și alte cheltuieli de gestiune în sprijinul domeniului de politică „Agricultură și dezvoltare rurală”

05 01 02 01

Personal extern

5,2

3 399 499

 

3 399 499

05 01 02 11

Alte cheltuieli de gestiune

5,2

7 338 776

 

7 338 776

 

Articolul 05 01 02 — Subtotal

 

10 738 275

 

10 738 275

05 01 03

Cheltuieli cu echipamentele și serviciile aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pentru domeniul de politică „Agricultură și dezvoltare rurală”

5,2

6 306 203

 

6 306 203

05 01 04

Cheltuieli de sprijin pentru operațiuni și programe din domeniul de politică „Agricultură și dezvoltare rurală”

05 01 04 01

Cheltuieli de sprijin pentru Fondul european de garantare agricolă (FEGA) — Asistență tehnică neoperațională

2

7 931 000

 

7 931 000

05 01 04 02

Cheltuieli de sprijin pentru Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

9

p.m.

 

p.m.

05 01 04 03

Cheltuieli de sprijin aferente Asistenței pentru preaderare în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale (IPA)

4

545 000

 

545 000

05 01 04 04

Cheltuieli de sprijin aferente Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) — Asistență tehnică neoperațională

2

3 735 000

 

3 735 000

 

Articolul 05 01 04 — Subtotal

 

12 211 000

 

12 211 000

05 01 05

Cheltuieli de sprijin pentru programe de cercetare și inovare din domeniul de politică „Agricultură și dezvoltare rurală”

05 01 05 01

Cheltuieli legate de funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programele de cercetare și inovare — Orizont 2020

1,1

1 238 086

 

1 238 086

05 01 05 02

Personal extern care pune în aplicare programele de cercetare și inovare — Orizont 2020

1,1

420 000

 

420 000

05 01 05 03

Alte cheltuieli de gestiune pentru programele de cercetare și inovare — Orizont 2020

1,1

713 154

 

713 154

 

Articolul 05 01 05 — Subtotal

 

2 371 240

 

2 371 240

 

Capitolul 05 01 — Total

 

129 051 616

–16 873

129 034 743

Comentarii

Următorul temei juridic se aplică tuturor articolelor din capitol, dacă nu se menționează contrariul.

Temei juridic

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

05 01 01
Cheltuieli legate de funcționarii și agenții temporari din domeniul de politică „Agricultură și dezvoltare rurală”

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

97 424 898

–16 873

97 408 025

CAPITOLUL 05 02 —   ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI AGRICOL PRIN INTERVENȚII PE PIEȚELE AGRICOLE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

05 02

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI AGRICOL PRIN INTERVENȚII PE PIEȚELE AGRICOLE

05 02 01

Cereale

05 02 01 01

Restituiri la export pentru cereale

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 02

Intervenții sub formă de depozitare a cerealelor

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 99

Alte măsuri (cereale)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 05 02 01 — Subtotal

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02

Orez

05 02 02 01

Restituiri la export pentru orez

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 02

Intervenții sub formă de depozitare a orezului

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 99

Alte măsuri (orez)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 05 02 02 — Subtotal

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 03

Restituiri pentru alte produse decât cele prevăzute în anexa 1

2

4 000 000

4 000 000

 

 

4 000 000

4 000 000

05 02 04

Programe alimentare

05 02 04 99

Alte măsuri (programe alimentare)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 05 02 04 — Subtotal

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05

Zahăr

05 02 05 01

Restituiri la export pentru zahăr și izoglucoză

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 03

Restituiri la producție pentru utilizarea zahărului în industria chimică

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 08

Măsuri pentru depozitarea zahărului

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 99

Alte măsuri (zahăr)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 05 02 05 — Subtotal

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06

Ulei de măsline

05 02 06 03

Măsuri pentru depozitarea uleiului de măsline

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06 05

Măsuri de ameliorare a calității

2

45 000 000

45 000 000

 

 

45 000 000

45 000 000

05 02 06 99

Alte măsuri (ulei de măsline)

2

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

 

Articolul 05 02 06 — Subtotal

 

45 300 000

45 300 000

 

 

45 300 000

45 300 000

05 02 07

Plante textile

05 02 07 02

Măsuri de depozitare pentru fibrele de in

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 07 03

Bumbac — Programe naționale de restructurare

2

6 100 000

6 100 000

 

 

6 100 000

6 100 000

05 02 07 99

Alte măsuri (plante textile)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Articolul 05 02 07 — Subtotal

 

6 200 000

6 200 000

 

 

6 200 000

6 200 000

05 02 08

Fructe și legume

05 02 08 03

Fonduri operaționale ale organizațiilor de producători

2

285 000 000

285 000 000

 

 

285 000 000

285 000 000

05 02 08 11

Ajutor pentru grupurile de producători recunoscute preliminar

2

269 000 000

269 000 000

 

 

269 000 000

269 000 000

05 02 08 12

Programul de încurajare a consumului de fructe în școli

2

122 000 000

122 000 000

 

 

122 000 000

122 000 000

05 02 08 99

Alte măsuri (fructe și legume)

2

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

 

Articolul 05 02 08 — Subtotal

 

676 700 000

676 700 000

 

 

676 700 000

676 700 000

05 02 09

Produse din sectorul vitivinicol

05 02 09 08

Programele naționale de sprijinire a sectorului vitivinicol

2

1 083 000 000

1 083 000 000

 

 

1 083 000 000

1 083 000 000

05 02 09 99

Alte măsuri (sectorul vitivinicol)

2

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

Articolul 05 02 09 — Subtotal

 

1 085 000 000

1 085 000 000

 

 

1 085 000 000

1 085 000 000

05 02 10

Promovare

05 02 10 01

Acțiuni de promovare — Plăți efectuate de statele membre

2

60 000 000

60 000 000

 

 

60 000 000

60 000 000

05 02 10 02

Acțiuni de promovare — Plăți directe efectuate de Uniune

2

1 500 000

1 350 000

 

– 308 029

1 500 000

1 041 971

05 02 10 99

Alte măsuri (promovare)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 05 02 10 — Subtotal

 

61 500 000

61 350 000

 

– 308 029

61 500 000

61 041 971

05 02 11

Alte produse vegetale/măsuri

05 02 11 03

Hamei — Sprijin acordat organizațiilor de producători

2

2 300 000

2 300 000