ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 67

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
12 martie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/402 al Comisiei din 11 martie 2015 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) 2015/403 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] și speciile de Ephedra  ( 1 )

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/404 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active beflubutamid, captan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, fosmet, glufosinat, metiocarb, metribuzin, pirimifos-metil și propamocarb ( 1 )

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/405 al Comisiei din 11 martie 2015 de aprobare a alfa-cipermetrinului ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18 ( 1 )

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/406 al Comisiei din 11 martie 2015 de aprobare a Bacillus thuringiensis subspecia israelensis serotip H14, tulpina SA3A ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18 ( 1 )

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/407 al Comisiei din 11 martie 2015 de aprobare a alcoolului izopropilic ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2 și 4 ( 1 )

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/408 al Comisiei din 11 martie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 80 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și privind stabilirea unei liste a substanțelor susceptibile de înlocuire ( 1 )

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/409 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 917/2011 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de colectare definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de plăci de ceramică originare din Republica Populară Chineză

23

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/410 al Comisiei din 11 martie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

28

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/411 a Comisiei din 11 martie 2015 în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la lianții polimerici cationici cu compuși de amoniu cuaternar încorporați în vopsele și materiale de acoperire ( 1 )

30

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european ( JO L 343, 14.12.2012 )

32

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 779/2014 ( JO L 22, 28.1.2015 )

32

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/402 AL COMISIEI

din 11 martie 2015

de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și sunt incluse într-o listă a mențiunilor permise.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. Autoritatea națională competentă trebuie să înainteze cererile valabile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare „autoritatea”, în vederea efectuării unei evaluări științifice, precum și Comisiei și statelor membre, în scop de informare.

(3)

Autoritatea trebuie să emită un aviz cu privire la mențiunea de sănătate respectivă.

(4)

Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând seama de avizul emis de autoritate.

(5)

Ca urmare a unei cereri din partea ICP Ltd, prezentată în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorității să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele extractului de Padina pavonica din Dictyolone® și creșterea densității minerale a oaselor (Întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00249) (2). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Îmbunătățește densitatea osoasă prin stimularea fixării calciului și prin restaurarea fiziologică a matricei proteice a oaselor, în special în cazul rarefierii oaselor cauzată de procesul de îmbătrânire la persoanele sănătoase”.

(6)

La 10 ianuarie 2014, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, nu s-a stabilit nicio relație cauză-efect între consumul de extract de Padina pavonica din Dictyolone® și efectul pretins. În consecință, având în vedere că nu îndeplinește cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunea nu ar trebui autorizată.

(7)

Ca urmare a unei cereri din partea Omikron Italia S.r.l., prezentată în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorității să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele citidinei 5′-difosfocolină (CDP-colină sau citicolină) și menținerea unei vederi normale (Întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00757) (3). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „CDP-colina sub formă de soluție orală ca sursă de colină contribuie la menținerea funcției normale a structurilor nervoase oftalmice”.

(8)

La data de 21 februarie 2014, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, nu a fost stabilită nicio relație cauză-efect între consumul de citidină 5′-difosfocolină și efectul pretins. În consecință, având în vedere că nu îndeplinește cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunea nu ar trebui autorizată.

(9)

Ca urmare a unei cereri din partea Hassia Mineralquellen GmbH & Co KG, transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorității să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele produsului Rosbacher drive® și sporirea atenției (Întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00444) (4). Mențiunea propusă de solicitant a fost formulată, printre altele, după cum urmează: „Ajută/susține/menține concentrarea”.

(10)

La data de 24 februarie 2014, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, nu a fost stabilită nicio relație cauză-efect între consumul de Rosbacher drive® și efectul pretins. În consecință, având în vedere că nu îndeplinește cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunea nu ar trebui autorizată.

(11)

Observațiile solicitanților și ale publicului, primite de Comisie în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, au fost luate în considerare în momentul stabilirii măsurilor prevăzute în prezentul regulament.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mențiunile de sănătate cuprinse în lista din anexa la prezentul regulament nu se includ în lista Uniunii cuprinzând mențiunile permise menționată la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(1):3518.

(3)  EFSA Journal 2014; 12(2):3575.

(4)  EFSA Journal 2014; 12(2):3576.


ANEXĂ

Mențiuni de sănătate respinse

Cerere – dispoziții relevante din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

Nutrient, substanță, aliment sau categorie de alimente

Mențiune

Trimitere la avizul EFSA

Mențiune de sănătate în temeiul articolului 13 alineatul (5) bazată pe dovezi științifice nou apărute și/sau incluzând o cerere de protecție a datelor care fac obiectul unui drept de proprietate

Extractul de Padina pavonica din Dictyolone®

Îmbunătățește densitatea osoasă prin stimularea fixării calciului și prin restaurarea fiziologică a matricei proteice a oaselor, în special în cazul rarefierii oaselor cauzată de procesul de îmbătrânire la persoanele sănătoase

Q-2013-00249

Mențiune de sănătate în temeiul articolului 13 alineatul (5) bazată pe dovezi științifice nou apărute și/sau incluzând o cerere de protecție a datelor care fac obiectul unui drept de proprietate

Citidină 5′-difosfocolină (CDP-colină sau citicolină)

CDP-colina sub formă de soluție orală ca sursă de colină contribuie la menținerea funcției normale a structurilor nervoase oftalmice

Q-2013-00757

Mențiune de sănătate în temeiul articolului 13 alineatul (5) bazată pe dovezi științifice nou apărute și/sau incluzând o cerere de protecție a datelor care fac obiectul unui drept de proprietate

Rosbacher drive®

Ajută/susține/menține concentrarea

Q-2013-00444


12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/4


REGULAMENTUL (UE) 2015/403 AL COMISIEI

din 11 martie 2015

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] și speciile de Ephedra

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, un stat membru poate solicita Comisiei să inițieze o procedură pentru a include o substanță sau un ingredient care conține o substanță, alta decât o vitamină sau un mineral, în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 în care sunt enumerate substanțele a căror utilizare în produsele alimentare este interzisă, supusă restricțiilor sau se află sub controlul Uniunii, în cazul în care respectiva substanță este asociată cu un risc potențial pentru consumatori, astfel cum este definit la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006.

(2)

La 7 septembrie 2009, Germania a transmis o cerere către Comisie referitor la posibilele efecte dăunătoare asociate cu consumul de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] și de specii de Ephedra, precum și de preparate ale acestora, și a solicitat Comisiei să inițieze procedura prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 pentru aceste două substanțe.

(3)

Cererea Germaniei îndeplinește condițiile și cerințele necesare prevăzute la articolele 3 și 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 307/2012 al Comisiei (2).

(4)

La 9 septembrie 2011, Comisia a solicitat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) să evalueze siguranța utilizării de Ephedra și de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] în produsele alimentare.

(5)

La 3 iulie 2013, autoritatea a adoptat un aviz științific privind evaluarea siguranței utilizării de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (3). Conform concluziei autorității, caracterizarea chimică și toxicologică a scoarței de yohimbe și a preparatelor sale utilizate în produsele alimentare derivate din yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] nu este adecvată pentru a concluziona cu privire la siguranța acestora ca ingrediente ale produselor alimentare. Prin urmare, nu a fost posibil ca autoritatea să recomande o doză zilnică de scoarță de yohimbe și de preparate ale acesteia care să nu dea naștere la preocupări pentru sănătatea umană.

(6)

La 6 noiembrie 2013, autoritatea a adoptat un aviz științific privind evaluarea siguranței speciilor de Ephedra în ceea ce privește utilizarea în produsele alimentare (4). Aceasta a constatat că, deși comercializarea produselor alimentare care conțin planta medicinală Ephedra și preparatele acesteia la punctele de vânzare cu amănuntul nu este atestată în Europa, suplimentele alimentare care conțin planta medicinală Ephedra sau preparate ale acesteia utilizate în mod normal pentru pierderea în greutate și ameliorarea performanțelor sportive pot fi cumpărate cu ușurință pe internet. Autoritatea a concluzionat că nu se poate exclude faptul că consumatorii pot cumpăra ceai de plante medicinale din Ephedra prin intermediul internetului. Dat fiind că planta medicinală Ephedra și preparatele acesteia sunt comercializate aproape exclusiv ca suplimente alimentare, autoritatea a calculat eventualele niveluri de expunere la planta medicinală din suplimentele alimentare. Aceasta a concluzionat că prezența plantei medicinale Ephedra și a preparatelor acesteia în suplimentele alimentare poate avea ca rezultat expunerea la alcaloizi totali din Ephedra sau efedrină care se încadrează sau poate depăși limitele dozei terapeutice individuale de alcaloizi din Ephedra sau de efedrină din medicamente.

(7)

Autoritatea a concluzionat că, din cauza absenței unor date adecvate privind toxicitatea, nu a fost în măsură să recomande o doză zilnică de plantă medicinală Ephedra și de preparate ale acesteia din toate alimentele care să nu dea naștere la preocupări pentru sănătatea umană. Cu toate acestea, ea a concluzionat că expunerea la alcaloizi totali din Ephedra sau la efedrină din produsele alimentare, în special din suplimentele alimentare, ar putea duce la efecte negative grave asupra sistemului cardiovascular și a sistemului nervos central (cum ar fi hipertensiunea și accidentele vasculare cerebrale), care ar putea fi agravate în combinație cu cafeina. Prin urmare, utilizarea plantei medicinale Ephedra și a preparatelor care conțin alcaloizi din Ephedra în produsele alimentare generează preocupări de siguranță semnificative pentru sănătatea umană.

(8)

Comisia nu a primit observații de la părțile interesate în urma publicării de către autoritate a avizelor sale privind speciile de Ephedra și privind yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille].

(9)

Întrucât există posibilitatea unor efecte nocive asupra sănătății asociate cu utilizarea de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] și de preparate ale acesteia în produsele alimentare, dar persistă o incertitudine științifică, substanța ar trebui să fie plasată sub controlul Uniunii și, prin urmare, ar trebui să fie inclusă în partea C a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006. În consecință, în cursul perioadei de control a Uniunii și în așteptarea unei decizii cu privire la autorizarea utilizării substanței sau a plasării acesteia în partea A sau în partea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 la sfârșitul perioadei de control, dispozițiile naționale care reglementează utilizarea de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] în produsele alimentare ar trebui să se aplice în continuare.

(10)

Având în vedere preocuparea semnificativă privind siguranța asociată utilizării plantei medicinale Ephedra și a preparatelor acesteia în produsele alimentare, în special în ceea ce privește expunerea la alcaloizi din Ephedra prezenți în suplimentele alimentare, și având în vedere că nu a putut fi stabilită o doză zilnică de plantă medicinală Ephedra și de preparate ale acesteia care să nu afecteze sănătatea umană, utilizarea acestei substanțe în produsele alimentare ar trebui să fie interzisă. Prin urmare, planta medicinală Ephedra și preparatele acesteia ar trebui să fie incluse în partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 se modifică după cum urmează:

1.

În partea A, se adaugă următoarea rubrică:

„Planta medicinală Ephedra și preparatele din specii de Ephedra

.

2.

În partea C se adaugă următoarea rubrică:

„Scoarța de yohimbe și preparatele din yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]”

.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 26.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 307/2012 al Comisiei din 11 aprilie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (JO L 102, 12.4.2012, p. 2).

(3)  Grupul pentru aditivi alimentari și surse nutritive adăugate în alimente al EFSA (ANS); aviz științific privind evaluarea siguranței utilizării de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]. EFSA Journal 2013;11(7):3302.

(4)  Grupul pentru aditivi alimentari și surse nutritive adăugate în alimente al EFSA (ANS); aviz științific privind evaluarea siguranței speciilor de Ephedra în ceea ce privește utilizarea în produsele alimentare. EFSA Journal 2013;11(11):3467.


12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/404 AL COMISIEI

din 11 martie 2015

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active beflubutamid, captan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, fosmet, glufosinat, metiocarb, metribuzin, pirimifos-metil și propamocarb

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 17 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (2) stabilește substanțele active considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

(2)

Aprobările pentru substanțele active captan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, fosmet, glufosinat, metiocarb, metribuzin, pirimifos-metil și propamocarb vor expira la 30 septembrie 2017, iar cea pentru substanța activă beflubutamid va expira la 30 noiembrie 2017. Au fost depuse cereri pentru reînnoirea aprobării substanțelor active respective. Dat fiind că substanțelor active menționate li se aplică cerințele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (3), este necesar să se acorde un timp suficient pentru încheierea procedurii de reînnoire în conformitate cu regulamentul respectiv. În consecință, aprobările pentru aceste substanțe active sunt susceptibile de a expira înainte de adoptarea unei decizii privind reînnoirea lor. Prin urmare, perioadele lor de aprobare trebuie să fie prelungite.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui deci modificat în consecință.

(4)

Având în vedere scopul articolului 17 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în ceea ce privește cazurile în care nu se depune un dosar suplimentar, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012, cel târziu cu 30 de luni înaintea datei de expirare stabilite în anexa la prezentul regulament, Comisia va stabili data de expirare ca fiind data prevăzută înainte de prezentul regulament sau cea mai apropiată dată ulterioară acesteia.

(5)

Având în vedere scopul articolului 17 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în cazul în care Comisia va adopta un regulament care prevede că aprobarea unei substanțe active menționate în anexa la prezentul regulament nu este reînnoită deoarece nu sunt îndeplinite criteriile de aprobare, Comisia va stabili ca dată de expirare fie data prevăzută înainte de prezentul regulament, fie data intrării în vigoare a regulamentului care prevede că aprobarea substanței active nu este reînnoită, fiind reținută data cea mai recentă.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).


ANEXĂ

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:

1.

în rândul 145, „Captan”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

2.

în rândul 146, „Folpet”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

3.

în rândul 147, „Formetanat”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

4.

în rândul 148, „Metiocarb”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

5.

în rândul 149, „Dimetoat”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

6.

în rândul 150, „Dimetomorf”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

7.

în rândul 151, „Glufosinat”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

8.

în rândul 152, „Metribuzin”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

9.

în rândul 153, „Fosmet”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

10.

în rândul 154, „Propamocarb”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

11.

în rândul 155, „Etoprofos”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

12.

în rândul 156, „Pirimifos-metil”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

13.

în rândul 157, „Fipronil”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

14.

în rândul 158, „Beflubutamid”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 noiembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”.


12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/405 AL COMISIEI

din 11 martie 2015

de aprobare a alfa-cipermetrinului ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează să fie evaluate în vederea unei eventuale aprobări pentru utilizare în produse biocide sau a unei eventuale includeri în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Această listă include alfa-cipermetrinul.

(2)

Alfa-cipermetrinul a fost evaluat, în conformitate cu articolul 90 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, în vederea utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18 – insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode – definite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Belgia a fost desemnată autoritate competentă responsabilă de evaluare și, la 17 noiembrie 2011, a transmis Comisiei un raport de evaluare însoțit de recomandările sale, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (3).

(4)

Avizul Agenției Europene pentru Produse Chimice a fost formulat la 17 iunie 2014 de către Comitetul pentru produse biocide, ținând seama de concluziile autorității competente responsabile de evaluare.

(5)

Conform acestui aviz, produsele biocide care sunt utilizate pentru tipul de produs 18 și care conțin alfa-cipermetrin pot îndeplini cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), dacă sunt respectate anumite specificații și condiții privind utilizarea lor.

(6)

Prin urmare, este oportun să se aprobe utilizarea alfa-cipermetrinului în produsele biocide pentru tipul de produs 18, sub rezerva îndeplinirii anumitor specificații și condiții.

(7)

Întrucât evaluările nu au abordat nanomaterialele, aprobarea nu ar trebui să includă astfel de materiale, în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(8)

Ar trebui să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite părților interesate să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă alfa-cipermetrinul ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(4)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice (2)

Alfa-cipermetrin

Denumire IUPAC:

Masa de reacție a (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(1R,3R)-3-(2,2 diclorvinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat și (R)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(1S, 3S)-3-(2,2-diclorvinil)-2,2 metilciclopropancarboxilat (1: 1)

Nr. CE: Nu este disponibilă

Nr. CAS: 67375-30-8

930 g/kg

Suma izomerilor într-un raport de 1:1

1 iulie 2016

30 iunie 2026

18

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Pentru produsele biocide, autorizațiile se acordă în următoarele condiții:

1.

Pentru utilizatorii profesionali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2.

Pentru a preveni riscurile pentru mediul acvatic, pentru tratarea suprafețelor expuse frecvent curățării prin spălare, produsele se folosesc numai pentru tratarea crăpăturilor și fisurilor, cu excepția cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru mediul acvatic pot fi reduse la un nivel acceptabil.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea punerii în aplicare a principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul Comisiei: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm


12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/406 AL COMISIEI

din 11 martie 2015

de aprobare a Bacillus thuringiensis subspecia israelensis serotip H14, tulpina SA3A ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează să fie evaluate în vederea unei eventuale aprobări pentru utilizare în produse biocide sau a unei eventuale includeri în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța Bacillus thuringiensis subspecia israelensis serotip H14 este inclusă în lista respectivă.

(2)

Bacillus thuringiensis subspecia israelensis serotip H14 a fost evaluat, în conformitate cu articolul 90 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, în vederea utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18 – insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode – definite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Datele prezentate în vederea evaluării au permis formularea unor concluzii doar în ceea ce privește o anumită formă de Bacillus thuringiensis subspecia israelensis serotip H14, și anume Bacillus thuringiensis subspecia israelensis serotip H14, tulpina SA3A. Evaluarea nu a permis formularea unor concluzii cu privire la nicio altă substanță care este conformă cu definiția pentru Bacillus thuringiensis subspecia israelensis serotip H14 din lista sus-menționată a substanțelor active care figurează în Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014. Prin urmare, numai Bacillus thuringiensis subspecia israelensis serotip H14, tulpina SA3A ar trebui să facă obiectul acestei aprobări.

(4)

Italia a fost desemnată autoritate competentă responsabilă de evaluare și, la 12 iunie 2009, a transmis Comisiei un raport de evaluare însoțit de recomandările sale, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (3).

(5)

Avizul Agenției Europene pentru Produse Chimice a fost formulat la 19 iunie 2014 de către Comitetul pentru produse biocide, ținând seama de concluziile autorității competente responsabile de evaluare.

(6)

Conform acestui aviz, produsele biocide care sunt utilizate pentru tipul de produs 18 și care conțin Bacillus thuringiensis subspecia israelensis serotip H14, tulpina SA3A pot îndeplini cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), dacă sunt îndeplinite anumite specificații și condiții privind utilizarea lor.

(7)

Prin urmare, este oportun să se aprobe utilizarea substanței Bacillus thuringiensis subspecia israelensis serotip H14, tulpina SA3A în produsele biocide pentru tipul de produs 18, sub rezerva îndeplinirii anumitor specificații și condiții.

(8)

Întrucât evaluarea nu a abordat nanomaterialele, aprobarea nu ar trebui să includă astfel de materiale, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(9)

Ar trebui să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite părților interesate să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă substanța Bacillus thuringiensis subspecia israelensis serotip H14, tulpina SA3A ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(4)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice (2)

Bacillus thuringiensis subspecia israelensis serotip H14, tulpina SA3A

Nu se aplică

Fără impurități semnificative

1 iulie 2016

30 iunie 2026

18

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Pentru produsele biocide, autorizațiile se acordă în următoarele condiții:

1.

Pentru utilizatorii profesionali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2.

Pentru produsele care pot lăsa reziduuri în produsele alimentare sau în hrana pentru animale, se verifică necesitatea de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3) sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (4), și se iau măsuri adecvate de atenuare a riscurilor pentru a se asigura că LMR aplicabile nu sunt depășite.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea punerii în aplicare a principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul Comisiei: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).


12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/407 AL COMISIEI

din 11 martie 2015

de aprobare a alcoolului izopropilic ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2 și 4

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează să fie evaluate în vederea unei eventuale aprobări pentru utilizare în produse biocide sau a unei eventuale includeri în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Această listă include alcoolul izopropilic.

(2)

Alcoolul izopropilic a fost evaluat în conformitate cu articolul 90 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 în vederea utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 1 – dezinfectanți utilizați pentru igiena umană, tipul de produs 2 – dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale și în tipul de produs 4 – dezinfectanți pentru suprafețele aflate în contact cu produsele alimentare și hrana pentru animale, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Germania a fost desemnată autoritate competentă responsabilă de evaluare și, la 5 noiembrie 2012, a transmis Comisiei rapoartele de evaluare însoțite de recomandările sale, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (3).

(4)

Avizele Agenției Europene pentru Produse Chimice au fost formulate la 18 iunie 2014 de către Comitetul pentru produse biocide, ținând seama de concluziile autorității competente responsabile de evaluare.

(5)

Conform acestor avize, produsele biocide care sunt utilizate pentru tipurile de produs 1, 2 și 4 și care conțin alcool izopropilic pot îndeplini cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), dacă sunt respectate anumite specificații și condiții privind utilizarea lor.

(6)

Prin urmare, este oportun să se aprobe utilizarea alcoolului izopropilic în produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2 și 4, sub rezerva îndeplinirii anumitor specificații și condiții.

(7)

Întrucât evaluarea nu a abordat nanomaterialele, aprobarea nu ar trebui să includă astfel de materiale, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(8)

În ceea ce privește utilizarea în tipul de produs 4, evaluarea nu a abordat încorporarea produselor biocide care conțin acid izopropilic în materialele și obiectele destinate să vină în contact, direct sau indirect, cu produsele alimentare în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (5). Pentru astfel de materiale poate fi necesară stabilirea unor limite specifice privind migrarea în produsele alimentare, astfel cum prevede la articolul 5 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. Prin urmare, aprobarea nu ar trebui să includă această utilizare, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit astfel de limite sau s-a stabilit în temeiul regulamentului respectiv că astfel de limite nu sunt necesare.

(9)

Ar trebui să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite părților interesate să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă alcoolul izopropilic ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2 și 4, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(4)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice (2)

Alcool izopropilic

Denumire IUPAC:

Propan-2-ol

Nr. CE: 200-661-7

Nr. CAS: 67-63-0

99 % g/g

1 iulie 2016

30 iunie 2026

1

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerilor, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

2

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

4

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Pentru produsele biocide, autorizațiile se acordă în următoarele condiții:

1.

Pentru produsele care pot lăsa reziduuri în produsele alimentare sau în hrana pentru animale, se verifică necesitatea de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3) sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (4), și se iau măsuri adecvate de atenuare a riscurilor pentru a se asigura că LMR aplicabile nu sunt depășite.

2.

Produsele biocide care conțin alcool izopropilic nu se încorporează în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit limite specifice privind migrarea alcoolului izopropilic în produsele alimentare ori s-a stabilit, în temeiul regulamentului menționat, că astfel de limite nu sunt necesare.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea punerii în aplicare a principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul Comisiei: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm

(3)  Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).


12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/408 AL COMISIEI

din 11 martie 2015

privind punerea în aplicare a articolului 80 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și privind stabilirea unei liste a substanțelor susceptibile de înlocuire

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Substanțele active trebuie să fie identificate ca substanțe susceptibile de înlocuire dacă îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile stabilite la punctul 4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(2)

În temeiul articolului 80 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Comisia trebuie să stabilească lista substanțelor incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (2) care îndeplinesc criteriile stabilite la punctul 4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, denumită în continuare „lista substanțelor susceptibile de înlocuire”.

(3)

Pentru a asigura coerența politicii Uniunii în ceea ce privește substanțele active cu proprietăți care permit identificarea lor ca substanțe susceptibile de înlocuire și pentru a aplica un tratament egal acestor substanțe, Comisia ar trebui, de asemenea, să includă în lista respectivă substanțele active aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în temeiul dispozițiilor tranzitorii de la articolul 80 alineatul (1).

(4)

Pe baza informațiilor conținute în raportul de reexaminare, în concluziile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (3), în proiectul de raport de evaluare și în documentele de completare și rapoartele de evaluare inter pares aferente sau pe baza clasificării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/20082009 al Parlamentului European și al Consiliului (4), a fost posibilă identificarea substanțelor care îndeplinesc criteriile prevăzute la punctul 4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Aceste documente oferă, după caz, informații cu privire la doza zilnică acceptabilă (DZA) aplicabilă, doza acută de referință (DAR) sau nivelul admisibil de expunere a operatorului (AOEL), informații privind proprietățile persistente, bioacumulative și toxice (PBT) ale substanțelor, informații privind efectele critice menționate la a treia liniuță de la punctul 4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, privind proporția de izomeri inactivi, privind clasificarea substanței, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, drept substanță cancerigenă de categoria 1A sau 1B sau toxică pentru reproducere de categoria 1A sau 1B, și privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin. Pe baza informațiilor respective, substanțele enumerate în anexa la prezentul regulament au fost identificate ca îndeplinind unul sau mai multe dintre criteriile stabilite la punctul 4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Informațiile au fost consolidate și pot fi consultate în cadrul unui instrument de sprijin pentru stabilirea listei substanțelor susceptibile de înlocuire, care este disponibil pe site-ul Comisiei (5).

(5)

Doza zilnică acceptabilă (DZA) pentru substanțele active 1-metilciclopropenă, amitrol, diclofop, dimetoat, etoprofos, fenamifos, fipronil, fluometuron, haloxifop-P, metam, oxamil, sulcotrion și triazoxid este semnificativ mai mică decât cea pentru majoritatea substanțelor active aprobate din cadrul grupurilor lor de substanțe/categorii de utilizare respective. Doza acută de referință (DAR) pentru substanțele active dimoxistrobin, fenamifos, metomil și oxamil este semnificativ mai mică decât cea pentru majoritatea substanțelor active aprobate în cadrul grupurilor lor de substanțe/categorii de utilizare respective. Nivelul acceptabil de expunere a operatorului (AOEL) pentru substanțele active amitrol, bromadiolonă, difenacum, dimetoat, etoprofos, fenamifos, fluquiconazol, metam, sulcotrion, triazoxid și warfarină este semnificativ mai mic decât cel pentru majoritatea substanțelor active aprobate din cadrul grupurilor lor de substanțe/categorii de utilizare respective. Prin urmare, este adecvat să se includă substanțele active respective în lista substanțelor susceptibile de înlocuire.

(6)

Substanțele active lufenuron, oxifluorfen și quinoxifen îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi considerate substanțe persistente și bioacumulative. Substanțele active amitrol, bifentrin, bromuconazol, clorotoluron (stereochimie nespecificată), compușii de cupru (variantele hidroxid de cupru, oxiclorură de cupru, oxid de cupru, amestec de Bordeaux și sulfat de cupru tribazic), ciproconazol, ciprodinil, difenoconazol, diflufenican, dimoxistrobin, diquat, epoxiconazol, oxid de fenbutatin, fludioxonil, flufenacet, fluopicolid, fluquinconazol, haloxifop-P, imazamox, imazosulfuron, izoproturon, izopirazam, lenacil, lufenuron, metconazol, metribuzin, metsulfuron-metil, miclobutanil, nicosulfuron, oxadiazon, oxifluorfen, paclobutrazol, pirimicarb, procloraz, propiconazol, propoxicarbazon, prosulfuron, quinoxifen, tebuconazol, tebufenpirad, tepraloxidim, trialat, triasulfuron și ziram îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate substanțe persistente și toxice. Substanțele active aclonifen, difenacum, esfenvalerat, etofenprox, etoxazol, famoxadon, lambda-cihalotrin, lufenuron, oxifluorfen, pendimetalin și quinoxifen îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate substanțe bioacumulative și toxice. Prin urmare, este adecvat să se includă substanțele active respective în lista substanțelor susceptibile de înlocuire.

(7)

Substanțele active mecoprop și metalaxil conțin o proporție semnificativă de izomeri inactivi. Prin urmare, este adecvat să se includă substanțele active respective în lista substanțelor susceptibile de înlocuire.

(8)

Substanțele active carbendazim, epoxiconazol, flumioxazin, glufosinat, linuron, oxadiargil, quizalofop-P (varianta quizalofop-P-tefuril) și warfarină sunt sau trebuie să fie clasificate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, ca fiind substanțe toxice pentru reproducere de categoria 1A sau 1B. Prin urmare, este adecvat să se includă substanțele active respective în lista substanțelor susceptibile de înlocuire.

(9)

Întrucât măsurile privind criteriile științifice specifice pentru determinarea proprietăților de perturbare a sistemului endocrin, astfel cum sunt menționate în primul paragraf de la punctul 3.6.5 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, nu au fost încă adoptate, a fost necesar să se recurgă la al treilea paragraf pentru a se stabili dacă o substanță trebuie să fie considerată ca având proprietățile respective. În conformitate cu dispoziția respectivă, substanțele active clorotoluron (stereochimie nespecificată), dimoxistrobin, epoxiconazol, molinat, profoxidim, tepraloxidim și tiacloprid trebuie să fie considerate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin ce pot provoca efecte adverse la oameni. Prin urmare, este adecvat să se includă substanțele active respective în lista substanțelor susceptibile de înlocuire.

(10)

Statelor membre și părților interesate ar trebui să li se acorde o perioadă rezonabilă de timp pentru a se adapta la dispozițiile prezentului regulament.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanțe susceptibile de înlocuire

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE care îndeplinesc criteriile prevăzute la punctul 4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sunt cele care figurează în lista din anexa la prezentul regulament.

Primul paragraf se aplică, de asemenea, substanțelor active aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 în temeiul măsurilor tranzitorii de la articolul 80 alineatul (1).

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

Articolul 1 și anexa nu se aplică cererilor pentru autorizarea produselor de protecție a plantelor prezentate înainte de 1 august 2015.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm.


ANEXĂ

 

1-metil-ciclopropenă

 

aclonifen

 

amitrol

 

bifentrin

 

bromadiolon

 

bromuconazol

 

carbendazim

 

clorotoluron (stereochimie nespecificată)

 

compuși de cupru (variantele hidroxid de cupru, oxiclorură de cupru, oxid de cupru, amestec de Bordeaux și sulfat de cupru tribazic)

 

ciproconazol

 

ciprodinil

 

diclofop

 

difenacum

 

difenoconazol

 

diflufenican

 

dimetoat

 

dimoxistrobin

 

diquat

 

epoxiconazol

 

esfenvalerat

 

etoprofos

 

etofenprox

 

etoxazol

 

famoxadon

 

fenamifos

 

oxid de fenbutatin

 

fipronil

 

fludioxonil

 

flufenacet

 

flumioxazin

 

fluometuron

 

fluopicolid

 

fluquinconazol

 

glufosinat

 

haloxifop-P

 

imazamox

 

imazosulfuron

 

izoproturon

 

izopirazam

 

lambda-cihalotrin

 

lenacil

 

linuron

 

lufenuron

 

mecoprop

 

metalaxil

 

metam

 

metconazol

 

metomil

 

metribuzin

 

metsulfuron-metil

 

molinat

 

miclobutanil

 

nicosulfuron

 

oxadiargil

 

oxadiazon

 

oxamil

 

oxifluorfen

 

paclobutrazol

 

pendimetalin

 

pirimicarb

 

procloraz

 

profoxidim

 

propiconazol

 

propoxicarbazon

 

prosulfuron

 

quinoxifen

 

quizalofop-P (varianta quizalofop-P-tefuril)

 

sulcotrion

 

tebuconazol

 

tebufenpirad

 

tepraloxidim

 

tiacloprid

 

trialat

 

triasulfuron

 

triazoxid

 

warfarină

 

ziram


12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/23


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/409 AL COMISIEI

din 11 martie 2015

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 917/2011 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de colectare definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de plăci de ceramică originare din Republica Populară Chineză

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (3),

întrucât:

1.   PROCEDURA

1.1.   Măsuri în vigoare

(1)

La 15 septembrie 2011, Consiliul a impus taxe antidumping la importurile de plăci de ceramică originare din Republica Populară Chineză prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 917/2011 (2) (denumit în continuare „regulamentul inițial”).

(2)

Un nivel unic al taxei de 26,3 % a fost impus asupra importurilor de produs în cauză fabricat de următorul grup de producători-exportatori:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd și Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd (denumiți în continuare „grupul Wonderful”); și

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd și Foshan Gani Ceramics Co. Ltd (denumiți în continuare „grupul Gani”).

(3)

Astfel cum se menționează în considerentele 96-98 din regulamentul inițial, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a fost notificată, după prezentarea constatărilor provizorii, că relația dintre societăți a fost întreruptă și, prin urmare, ar fi trebuit să se aplice taxe individuale pentru grupul Gani și grupul Wonderful. Cererea nu a putut fi acceptată la momentul respectiv, deoarece fondul problemei trebuia examinat în mod corespunzător.

1.2.   Cererea de reexaminare intermediară parțială

(4)

La 2 octombrie 2012, Comisia a primit o cerere pentru o reexaminare intermediară parțială din partea grupului Gani.

(5)

Grupul Gani a afirmat că nu mai este afiliat celorlalte două societăți (grupul Wonderful), deoarece relația participativă dintre acestea a încetat începând cu luna martie 2011. Prin urmare, grupul Gani a solicitat o reexaminare intermediară a măsurilor în vigoare, deoarece nivelul unic al taxei în vigoare nu mai era adecvat.

1.3.   Deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale

(6)

Prin urmare, în urma consultării comitetului consultativ, Comisia a stabilit că ar trebui să fie deschisă o astfel de reexaminare.

(7)

La 31 ianuarie 2014, Comisia a deschis o reexaminare intermediară parțială a măsurilor în vigoare privind importurile în Uniune de plăci de ceramică originare din Republica Populară Chineză, în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază. Comisia a publicat un aviz de deschidere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3).

(8)

Reexaminarea a fost limitată ca domeniu de aplicare la examinarea structurii de proprietate a grupului Gani și, în cazul în care acest lucru a fost justificat, la examinarea din oficiu a marjei de dumping în ceea ce privește grupul Gani.

(9)

De asemenea, reexaminarea a vizat din oficiu aceleași chestiuni în ceea ce privește grupul Wonderful.

1.4.   Perioada anchetei de reexaminare

(10)

Ancheta privind dumpingul a vizat perioada dintre 1 ianuarie 2013 și 31 decembrie 2013 („perioada anchetei de reexaminare”).

1.5.   Părțile vizate de anchetă

(11)

Comisia a invitat atât grupul Gani, cât și grupul Wonderful, să coopereze în cadrul anchetei și să răspundă la chestionarele Comisiei. În plus, Comisia a oferit societăților ocazia de a solicita tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață în temeiul articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază.

(12)

În avizul de deschidere, Comisia a ales în mod provizoriu Statele Unite ale Americii ca țară terță cu economie de piață (denumită în continuare „țară analogă”) în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază și a invitat părțile să își prezinte observațiile cu privire la această alegere.

(13)

Părțile interesate au avut ocazia de a face observații cu privire la deschiderea anchetei și de a solicita o audiere cu Comisia și/sau cu consilierul-auditor pentru proceduri comerciale.

1.6.   Răspunsurile la chestionar și vizitele de verificare

(14)

Comisia a primit răspunsuri la chestionar de la ambele grupuri, precum și de la doi producători din țara analogă.

(15)

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile considerate necesare pentru reexaminare. În temeiul articolului 16 din regulamentul de bază, s-au efectuat vizite de verificare la sediul următoarelor societăți:

Producători-exportatori din țara în cauză:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd;

Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd;

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd și

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

Producătorii din țara analogă care au solicitat tratamentul confidențial în baza riscului de represalii.

2.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ

(16)

Produsul care face obiectul prezentei reexaminări este același cu cel definit în regulamentul inițial, și anume plăci și dale din ceramică smălțuite sau nesmălțuite pentru pavaj sau pentru acoperit pereții; plăcuțe din ceramică smălțuite sau nesmălțuite pentru mozaicuri și articole similare, chiar pe un suport (denumite în continuare „produsul în cauză”), încadrate în prezent la codurile NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 și 6908 90 99.

3.   DUMPINGUL

3.1.   Tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață (TEP)

(17)

Niciunul din cele două grupuri nu a solicitat tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază.

3.2.   Țară analogă

(18)

După cum s-a menționat mai sus, Comisia a propus Statele Unite ale Americii ca țară analogă, la fel ca și în ancheta precedentă. De asemenea, Comisia a contactat societăți dintr-un număr de alte țări analoge potențiale, însă nu a primit niciun răspuns sau oferte de cooperare din partea altor societăți. Prin urmare, alegerea Statelor Unite ale Americii a fost confirmată ca fiind adecvată.

3.3.   Ancheta

(19)

Ancheta care a dus la instituirea măsurilor în vigoare a stabilit că grupul Gani și grupul Wonderful erau afiliate, deoarece unul dintre acționarii grupului Wonderful deținea mai mult de 5 % din acțiunile unei societăți din grupul Gani. Marjele de dumping au fost calculate separat pentru fiecare dintre grupuri. Marjele de prejudiciu pentru cele două grupuri au fost mai mari decât marjele de dumping.

(20)

Pentru a lua în considerare riscul ca, din cauza legăturilor lor corporative, societățile cu marja de dumping individuală mai mare să își poată canaliza exporturile prin intermediul societăților cu marja de dumping mai mică, a fost calculată ulterior o marjă de dumping medie ponderată unică pentru ambele grupuri și a fost impus un nivel unic al taxei.

(21)

Comisia a examinat dacă pretinsa modificare a relației ar face ca nivelul unic al taxei să nu mai fie justificat. Ulterior, Comisia a examinat necesitatea reexaminării marjelor de dumping individuale.

(22)

Ancheta de reexaminare a arătat că acțiunile menționate la considerentul 19 au fost vândute către proprietarul grupul Gani și grupul Wonderful nu mai deține interese în grupul Gani. Nu au existat indicii conform cărora cele două grupuri ar avea alte legături structurale sau corporative. În consecință, modificarea relației dintre cele două grupuri a fost acceptată astfel cum s-a afirmat, iar grupul Gani și grupul Wonderful au fost considerate ca fiind neafiliate în scopul stabilirii taxei.

(23)

Prin urmare, nu mai există motive pentru impunerea unui nivel unic al taxei. În schimb, ar trebui să fie atribuite niveluri individuale separate ale taxei pentru grupul Gani și grupul Wonderful.

(24)

În ceea ce privește necesitatea reexaminării marjelor de dumping individuale, calculate pentru fiecare dintre grupuri în cursul anchetei care a condus la instituirea măsurilor în vigoare, Comisia a evaluat dacă circumstanțele referitoare la cele două grupuri în cauză s-au schimbat în mod semnificativ, astfel încât să justifice reexaminarea acestor marje de dumping individuale.

(25)

Ancheta care a dus la instituirea măsurilor în vigoare a stabilit următoarele:

1.

grupurile nu au avut în comun instalații de producție;

2.

grupurile nu au avut în comun societăți de vânzare; și

3.

grupurile nu s-au subcontractat reciproc.

(26)

Ancheta de reexaminare a confirmat faptul că această situație a rămas neschimbată, în ciuda schimbării relației.

(27)

Având în vedere aceste circumstanțe specifice, Comisia consideră că încetarea relației nu a modificat funcționarea celor două grupuri în vreun mod care să aibă un impact asupra calculării marjelor lor de dumping. Prin urmare, modificarea acestor marje de dumping pe baza unor calcule noi nu este justificată în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(28)

Având în vedere cele de mai sus, marjele de dumping separate calculate în cadrul anchetei inițiale ar trebui să fie impuse ca taxe individuale. Aceste marje de dumping sunt de 13,9 % pentru grupul Gani și de 32,0 % pentru grupul Wonderful.

(29)

Aceste concluzii au fost comunicate părților interesate și acestea au avut timp să prezinte observații.

(30)

Grupul Wonderful a susținut inițial că informase Comisia în timpul vizitei de verificare în Republica Populară Chineză cu privire la faptul că unele dintre elementele de probă prezentate de grupul Gani în cererea de reexaminare sunt false sau înșelătoare. Acestea au subliniat că, pentru acest tip de situații, Comisia dispune de articolul 18 din regulamentul de bază. De asemenea, grupul a contestat conformitatea cu dispozițiile de la articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază în această privință.

(31)

Comisia a verificat toate elementele de probă relevante și documentate în mod corespunzător colectate în timpul anchetei, care a arătat că cele două grupuri nu mai erau afiliate, precum și elementele de probă în ceea ce privește funcționarea fiecăruia dintre cele două grupuri, atât înainte, cât și după încetarea relației. Aceste dovezi confirmă faptul că grupul s-a scindat în două părți în mod irevocabil, fapt care nu este contestat de către grupul Wonderful.

(32)

Pe baza acestor fapte, Comisia nu are motive să aplice articolul 18 din regulamentul de bază. În plus, aceste fapte confirmă conformitatea cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(33)

În al doilea rând, grupul Wonderful a contestat conformitatea cu dispoziția potrivit căreia „valoarea taxei antidumping nu trebuie să depășească marja de dumping stabilită” de la articolul 9 alineatul (4) din regulamentul de bază, pe motiv că noile prețuri de export și valorile normale din țara analogă au fost verificate în cursul prezentei anchete.

(34)

După cum s-a stabilit în considerentele 24-27 de mai sus, ancheta a arătat că funcționarea fiecăruia dintre cele două grupuri nu s-a modificat ca urmare a încetării relației. Așa cum se explică și în avizul de deschidere, în cazul de față nu erau necesare marje de dumping noi. Conformitatea cu articolul 9 alineatul (4) din regulamentul de bază a fost asigurată, deoarece valoarea taxei antidumping nu depășește marja de dumping, astfel cum s-a stabilit în ancheta inițială. Faptul că noile prețuri de export și valorile normale din țara analogă au fost, de asemenea, verificate în cursul prezentei anchete nu schimbă această concluzie.

(35)

În cele din urmă, grupul Wonderful a sugerat că „acordarea de marje individuale unor societăți care au fost în trecut afiliate, chiar dacă această relație a fost încheiată” reprezintă stabilirea unui precedent periculos și permite unui grup de societăți să manipuleze măsurile de apărare comercială.

(36)

Comisia nu a fost de acord cu această sugestie. Fiecare reexaminare este efectuată pe baza propriilor elemente, astfel cum sunt stabilite de anchetă, și nu pe baza unor speculații, iar în cazul în care societățile nu sunt afiliate, ele au dreptul la propria taxă individuală, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(37)

Asociația din Uniune Cerame-Unie (CET) a susținut că încetarea relației participative nu înseamnă că posibilitatea de eludare prin intermediul grupului cu cea mai scăzută taxă poate fi eliminată. Pentru a ilustra acest fapt, CET a luat act de faptul că momentul în care cele două grupuri s-au scindat a coincis cu instituirea măsurilor provizorii în ancheta inițială și că cele două grupuri nu au discutat scindarea înainte de deschiderea procedurii inițiale. În cursul anchetei inițiale, grupurile au fost afiliate și, prin urmare, CET a afirmat că grupul Gani și grupul Wonderful au avut acces reciproc la datele lor.

(38)

Cu toate acestea, CET nu a furnizat nicio dovadă care să susțină aceste afirmații. În plus, Comisia are în prezent obligația de a impune taxe individuale pentru fiecare dintre cele două grupuri, deoarece s-a stabilit că acestea nu mai sunt afiliate. Comisia nu are dreptul să considere cele două grupuri de societăți distincte din punct de vedere juridic ca fiind afiliate în scopul impunerii unui nivel unic al taxei pentru simplul fapt că ar exista posibilitatea ca cele două grupuri să colaboreze.

(39)

CET a susținut că, în cazul în care operațiunile comerciale dintre cele două grupuri au rămas neschimbate, astfel cum s-a arătat, atunci riscul de eludare între cele două grupuri trebuie, de asemenea, să fi rămas neschimbat.

(40)

Comisia a respins acest argument. Singurul motiv pentru care cele două grupuri au fost tratate împreună în ancheta inițială s-a datorat legăturii de afiliere, iar aceasta nu mai există în prezent.

(41)

CET a remarcat, de asemenea, că instalațiile de producție ale celor două societăți comerciale sunt relativ apropiate unele de altele, ceea ce ar face ca o eludare a măsurilor să fie relativ simplă.

(42)

Comisia a respins și acest argument. Într-adevăr, nu există niciun temei juridic care să permită atribuirea unei taxe unice unor societăți neafiliate numai pe baza faptului că societățile sunt relativ aproape una de cealaltă și, prin urmare, eludarea ar fi mai ușoară. În Republica Populară Chineză este normal să existe mai mulți producători de un anumit produs într-un singur oraș sau regiune.

(43)

Având în vedere cele prezentate mai sus, observațiile primite după prezentarea constatărilor nu au modificat concluzia menționată în considerentul 28 de mai sus. Prin urmare, marjele de dumping separate calculate în cadrul anchetei inițiale ar trebui să fie impuse ca taxe individuale. Aceste marje de dumping sunt de 13,9 % pentru grupul Gani și de 32,0 % pentru grupul Wonderful.

(44)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din regulamentul de bază.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tabelul de la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 917/2011 se modifică după cum urmează:

următoarea linie se elimină din tabel:

Societate

Taxa

Cod adițional TARIC

„Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

26,3 %

B011”

;

în tabel se inserează următoarele linii:

Societate

Taxa

Cod adițional TARIC

„Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

32,0 %

B938

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

13,9 %

B939”

.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 917/2011 al Consiliului din 12 septembrie 2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de colectare definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de plăci de ceramică originare din Republica Populară Chineză (JO L 238, 15.9.2011, p. 1).

(3)  JO C 28, 31.1.2014, p. 11.


12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/410 AL COMISIEI

din 11 martie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

EG

65,8

MA

86,2

TR

87,5

ZZ

79,8

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

183,7

ZZ

198,6

0709 93 10

MA

121,0

TR

191,3

ZZ

156,2

0805 10 20

EG

46,4

IL

72,4

MA

68,8

TN

53,2

TR

63,6

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

49,2

ZZ

49,2

0808 10 80

BR

69,0

CA

81,0

CL

100,4

MK

27,7

US

197,6

ZZ

95,1

0808 30 90

AR

113,6

CL

105,5

CN

90,9

ZA

95,6

ZZ

101,4


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/30


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/411 A COMISIEI

din 11 martie 2015

în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la lianții polimerici cationici cu compuși de amoniu cuaternar încorporați în vopsele și materiale de acoperire

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, la 30 octombrie 2013, Țările de Jos au solicitat Comisiei să decidă dacă o serie de produse (lianții polimerici cationici cu compuși de amoniu cuaternar) introduse pe piață cu scopul de a fi încorporate în vopsele și materiale de acoperire (denumite în continuare „vopsele”) și de a conferi acestor vopsele proprietatea de a distruge microorganismele dăunătoare și patogene de pe suprafața uscată a vopselelor sunt sau nu produse biocide, astfel cum sunt acestea definite la articolul 3 alineatul (1) litera (a) prima liniuță din regulamentul menționat, și dacă vopselele în sine ar trebui considerate produse biocide sau nu.

(2)

În conformitate cu informațiile furnizate de către societatea care introduce produsele pe piață (denumită în continuare „societatea”), aceste produse constau în polimeri modificați cu grupări de amoniu cuaternar. Polimerul utilizat variază de la un produs la altul, în funcție de cererea fabricanților de vopsele. Produsele în sine nu au o activitate antimicrobiană. Societatea vinde aceste produse fabricanților de vopsele, care apoi le amestecă cu alți polimeri utilizați pentru fabricarea vopselelor și cu un agent de întărire, ceea ce duce la reticularea tuturor polimerilor. Polimerii reticulați formează o suprafață cationică în vopseaua uscată, care exercită un efect antimicrobian.

(3)

După o primă rundă de discuții cu experți din statele membre, la 2 februarie 2014, Comisia a solicitat un aviz din partea Agenției Europene pentru Produse Chimice, în conformitate cu articolul 75 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, care să stabilească dacă produsele societății contribuie la proprietățile antimicrobiene ale vopselelor în care pot fi încorporate, dacă aceste proprietăți sunt rezultatul acțiunii unei substanțe active și, în caz afirmativ, să precizeze identitatea substanței active.

(4)

Avizul Agenției Europene pentru Produse Chimice a fost formulat la data de 9 aprilie 2014 de Comitetul pentru produse biocide.

(5)

În conformitate cu acest aviz, modul de acțiune în cauză implică o substanță activă, deoarece se bazează pe o substanță, în sensul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2), care exercită o acțiune asupra organismelor dăunătoare.

(6)

Substanța activă se formează în vopseaua în care este încorporată, printr-o reacție chimică a trei constituenți: liantul polimeric cationic, cu grupări de amoniu cuaternar, cu o lungime variabilă a lanțului și dispunând de o grupare funcțională; o dispersie polimerică dispunând de aceeași grupare funcțională ca și liantul polimeric cationic și un agent de întărire polimeric pentru reticularea constituenților polimerici menționați mai sus.

(7)

Mai mult, conform avizului respectiv, modul de acțiune al substanței active se bazează pe atracții electrostatice care duc la modificări ale mecanismelor fiziologice și biochimice (de exemplu, sisteme de transducție pentru semnalul bacterian) și la moartea organismelor țintă. Prin urmare, modul de acțiune nu poate fi considerat ca fiind doar fizic sau mecanic.

(8)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, a distruge, a împiedica sau a face inofensive organismele dăunătoare, a preveni acțiunea acestora sau a exercita în orice alt mod un efect de control asupra oricărui organism dăunător reprezintă o funcție biocidă.

(9)

Lianții polimerici cationici nu sunt destinați să aibă o funcție biocidă în forma în care sunt furnizați de către societate fabricanților de vopsele și, prin urmare, nu respectă definiția unui produs biocid.

(10)

Vopselele care conțin aceste produse sunt amestecuri, care, în forma în care sunt furnizate de fabricanții de vopsele clienților lor, generează o substanță activă și sunt destinate să aibă o funcție biocidă, alta decât simpla acțiune fizică sau mecanică, și, prin urmare, respectă definiția unui produs biocid.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lianții polimerici cationici cu compuși de amoniu cuaternar introduși pe piață pentru a fi încorporați în vopsele și materiale de acoperire (denumite în continuare „vopsele”) de către fabricanții de vopsele, cu scopul de a conferi acestor vopsele o funcție biocidă, nu sunt considerați produse biocide.

Vopselele în care sunt încorporați lianții polimerici cationici cu compuși de amoniu cuaternar de către fabricanții de vopsele, cu scopul de a conferi acestor vopsele o funcție biocidă, sunt considerate produse biocide.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 11 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


Rectificări

12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/32


Rectificare la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 14 decembrie 2012 )

La pagina 62, la articolul 65 primul paragraf:

în loc de:

„… se abrogă cu efect de la 15 decembrie 2012, …”,

se va citi:

„… se abrogă cu efect de la 17 iunie 2015, …”.


12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/32


Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 779/2014

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 22 din 28 ianuarie 2015 )

La pagina 24, la articolul 48 al șaselea paragraf:

în loc de:

„Dispozițiile privind posibilitățile de pescuit prevăzute la articolele 23, 24 și 25 și …”,

se va citi:

„Dispozițiile privind posibilitățile de pescuit prevăzute la articolele 24, 25 și 26 și …”.