ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 51

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
24 februarie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2015/288 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește perioada și datele de inadmisibilitate a cererilor

1

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/289 al Comisiei din 23 februarie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

7

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/290 a Comisiei din 20 februarie 2015 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2014 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 și de abrogare a Deciziei 2013/631/UE [notificată cu numărul C(2015) 882]

10

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

24.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/288 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește perioada și datele de inadmisibilitate a cererilor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) nu ar trebui să fie subminată de operatori care încalcă normele PCP. În conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), asistența financiară din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (denumit în continuare „FEPAM”) este condiționată de respectarea de către operatori a normelor PCP.

(2)

În conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1380/2013, încălcările grave ale normelor PCP de către operatori antrenează interzicerea temporară sau permanentă a accesului la asistența financiară a Uniunii. Aceste măsuri trebuie să fie eficiente, disuasive și proporționale.

(3)

Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii și ale contribuabililor săi, operatorii care, într-o perioadă determinată anterioară depunerii unei cereri de asistență financiară, au comis încălcări grave, infracțiuni sau fraude, astfel cum se precizează la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, nu ar trebui să beneficieze de asistență financiară din partea FEPAM.

(4)

Operatorii care solicită sprijin din partea FEPAM ar trebui să poată fi clar identificați în vederea verificării admisibilității cererilor lor. În vederea atingerii obiectivelor de care este condiționată acordarea sprijinului din partea FEPAM, este oportun să se stabilească dispozițiile necesare care să garanteze că acești operatori respectă condițiile de admisibilitate pentru a beneficia de sprijin din acest fond în ceea ce privește toate navele de pescuit aflate sub controlul lor efectiv.

(5)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, durata perioadei de inadmisibilitate trebuie să fie proporțională cu natura, gravitatea, durata și recurența încălcării grave, ale infracțiunii sau ale fraudei respective. Prin urmare, este necesar să se stabilească norme pentru calcularea duratei perioadei de inadmisibilitate și să se identifice datele de începere și de încheiere ale acestei perioade.

(6)

În conformitate cu articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cu articolul 10 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, dacă autoritatea competentă stabilește că un operator a comis o încălcare gravă, orice cerere primită de la operatorul respectiv este inadmisibilă pentru sprijin din partea FEPAM timp de cel puțin 12 luni. Dat fiind că Regulamentul (UE) nr. 508/2014 se aplică începând cu 1 ianuarie 2014, pentru a se garanta proporționalitatea și securitatea juridică, numai încălcările grave determinate prin intermediul unei decizii adoptate începând cu 1 ianuarie 2013 ar trebui luate în considerare în vederea calculării perioadei de inadmisibilitate.

(7)

Cu toate acestea, declanșarea imediată și automată a inadmisibilității pentru sprijin din partea FEPAM ar fi disproporționată în cazurile de încălcare care, cu toate că au un caracter grav, astfel cum a fost stabilit de autoritățile competente, nu generează neapărat în mod direct un prejudiciu grav la adresa resurselor piscicole și a mediului marin așa cum se menționează la articolul 90 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (3). În această categorie ar intra, de exemplu, cazurile minore de false declarații de capturi care nu ar trebui să atragă, în sine, inadmisibilitatea imediată a cererilor pentru sprijin din partea FEPAM.

(8)

Încălcările grave legate de îmbarcarea, transbordarea sau debarcarea de pește sub dimensiunile minime ar trebui să fie evaluate în raport cu intrarea în vigoare treptată a normelor legate de eliminarea capturilor aruncate înapoi în mare, astfel cum se preconizează în cadrul PCP. Este inutil și inadecvat să se considere automat inadmisibile cererile de finanțare din FEPAM depuse de operatori care au comis astfel de încălcări.

(9)

În cazurile excepționale menționate la considerentele 7 și 8, pentru a se garanta că inadmisibilitatea cererilor de sprijin din partea FEPAM depuse de operatori respectă principiul proporționalității, este oportun ca perioada de inadmisibilitate să se calculeze pe baza sistemului deja consacrat de puncte atribuite pentru anumite încălcări grave, prevăzut la articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, precum și la articolul 126 și în anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei (4). În cazurile excepționale menționate la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011, data de la care începe aplicarea și calcularea perioadei de inadmisibilitate ar trebui să fie definite în raport cu articolul 126 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011.

(10)

În conformitate cu articolul 92 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, dacă titularul unei licențe de pescuit nu comite, în termen de trei ani de la data ultimei încălcări grave, o altă încălcare gravă, toate punctele de pe licența sa de pescuit se anulează. Cu alte cuvinte, punctele înscrise pe o licență de pescuit sunt valabile cel puțin trei ani. Dat fiind că dispozițiile privind FEPAM se aplică începând cu 1 ianuarie 2014, pentru a asigura proporționalitatea și securitatea juridică, punctele aferente încălcărilor grave enumerate la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 ar trebui să fie luate în considerare pentru calcularea perioadei de inadmisibilitate doar în cazul în care au fost atribuite începând cu 1 ianuarie 2013.

(11)

Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) constituie una dintre cele mai grave amenințări la adresa exploatării sustenabile a resurselor acvatice vii și subminează puternic îndeplinirea obiectivelor PCP. Prin urmare, este necesar să se stabilească norme privind inadmisibilitatea cererilor de sprijin din partea FEPAM depuse de operatori ai unor nave de pescuit aflate sub pavilionul unor țări incluse în lista întocmită de Uniune a navelor angajate în activități de pescuit INN sau a navelor aflate sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante.

(12)

Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 prevede că cererile înaintate de operatori care au comis o fraudă legată de Fondul european pentru pescuit („FEP”) sau de FEPAM vor fi inadmisibile pentru o anumită perioadă de timp. Având în vedere că frauda reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa intereselor financiare ale Uniunii și ale contribuabililor săi și pentru a asigura un tratament armonizat și egal al operatorilor din toate statele membre, ar trebui definite norme corespunzătoare gravității acestei amenințări, referitoare la perioada în care cererile înaintate de operatorii care au comis fraude de acest tip sunt considerate inadmisibile.

(13)

Pentru a asigura aplicarea proporțională și efectivă a normelor privind inadmisibilitatea cererilor depuse de operatori pentru sprijin din partea FEPAM, este oportun să se stabilească norme pentru calcularea perioadelor de inadmisibilitate în cazul în care un operator unic deține mai multe nave de pescuit. Aceste norme ar trebui să garanteze că sprijinul din partea FEPAM nu poate fi acordat unor nave de pescuit care au comis încălcări grave în urma cărora cererile depuse de operatorii respectivi au fost declarate inadmisibile. Este, de asemenea, oportun să se stabilească dispoziții de revizuire a perioadei de inadmisibilitate în cazul în care operatorul săvârșește alte încălcări grave în cursul acestei perioade.

(14)

Ar trebui stabilite norme pentru garantarea unui tratament echitabil al operatorilor care devin proprietari ai unor nave de pescuit ca urmare a unei vânzări sau a altui tip de transfer de proprietate, fără a se submina însă sistemul Uniunii de control, inspecție și asigurare a respectării normelor prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, care este necesar în vederea atingerii obiectivelor PCP.

(15)

În cazul în care unui operator i se retrage definitiv licența de pescuit din cauza gravității încălcărilor și a frecvenței ridicate cu care acestea au fost comise, introducerea unei interdicții privind accesul la sprijin din partea FEPAM până la finalul perioadei de eligibilitate prevăzute la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5) este justificată de nevoia de a proteja interesele financiare ale Uniunii și ale contribuabililor săi. Interdicția ar fi justificată, chiar dacă, în conformitate cu metoda de calcul prevăzută în prezentul regulament, perioada de inadmisibilitate se încheie înainte de sfârșitul perioadei de eligibilitate.

(16)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, statele membre au obligația de a le impune operatorilor care înaintează o cerere în cadrul FEPAM să furnizeze autorității de gestionare o declarație semnată care să confirme că aceștia respectă criteriile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 și că nu au comis nicio fraudă legată de FEP sau de FEPAM, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (3) din același regulament. Statele membre trebuie, totodată, să verifice veridicitatea declarației. Statele membre ar trebui să se asigure că aplicarea normelor naționale privind efectele suspensive ale procedurilor de apel nu subminează eficacitatea normelor privind determinarea perioadei de inadmisibilitate.

(17)

În ceea ce privește cazurile de încălcări grave și infracțiuni menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (c) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cazurile respective vor necesita evaluări și analize suplimentare pentru a se garanta că lungimea perioadei de inadmisibilitate este proporțională cu natura, gravitatea, durata și repetitivitatea acestor infracțiuni și încălcări grave. Este necesar ca prezentul regulament să fie modificat în urma acestor analize.

(18)

Pentru a permite aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezentul regulament și având în vedere importanța garantării unui tratament armonizat și echitabil al operatorilor în toate statele membre încă de la începutul perioadei de programare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale și să se aplice începând cu prima zi a perioadei de eligibilitate din cadrul FEPAM, și anume 1 ianuarie 2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și sfera de aplicare

Prezentul regulament se aplică cererilor de sprijin din partea FEPAM și identifică perioada în care cererile înaintate de operatorii care au efectuat acțiunile menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 sau la articolul 10 alineatul (3) din același regulament sunt declarate inadmisibile (denumită în continuare „perioada de inadmisibilitate”).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„puncte de încălcare” înseamnă puncte atribuite operatorului unei nave de pescuit în contextul sistemului de puncte pentru încălcări grave prevăzut la articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

2.

„operator” înseamnă un operator, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, care depune o cerere pentru sprijin din partea FEPAM.

CAPITOLUL II

DURATA ȘI DATA DE ÎNCEPERE A PERIOADEI DE INADMISIBILITATE

Articolul 3

Inadmisibilitatea cererilor depuse de operatori care au comis încălcări grave în temeiul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (6) sau al articolul 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

(1)   În cazul în care o autoritate competentă a stabilit că un operator a comis o încălcare gravă în temeiul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, cererile pentru sprijin din partea FEPAM înaintate de către operatorul respectiv sunt inadmisibile pentru o perioadă de 12 luni.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care un stat membru, în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, atribuie puncte de încălcare pentru încălcări grave din seria celor enumerate la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011, se aplică următoarele reguli:

(a)

dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puține de 9, cererile pentru sprijin din partea FEPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile;

(b)

dacă numărul de puncte de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit se ridică la 9, perioada de inadmisibilitate este de 12 luni;

(c)

fiecare punct de încălcare atribuit în plus față de punctele acumulate de un operator în raport cu o navă de pescuit conform literei (b) are ca rezultat adăugarea unei perioade suplimentare de inadmisibilitate de 1 lună.

(3)   Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracțiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată.

(4)   Cu toate acestea, în sensul alineatului (2), data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale luate de o autoritate competentă care atribuie puncte de încălcare unui operator în temeiul articolului 126 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 și care are ca rezultat atribuirea unui număr total de cel puțin 9 puncte de încălcare pentru operatorul respectiv în raport cu o navă de pescuit.

În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai punctele acumulate pentru încălcări comise începând cu 1 ianuarie 2013 și atribuite printr-o decizie oficială luată începând cu acea dată.

Articolul 4

Inadmisibilitatea cererilor depuse de operatori incluși în lista de nave INN a Uniunii sau ale căror nave se află sub pavilionul unor țări terțe necooperante

(1)   Perioada de inadmisibilitate pentru un operator a cărui navă de pescuit este inclusă pe lista navelor implicate în activități de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) întocmită de Uniune, astfel cum se menționează la articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, este reprezentată de întreaga perioadă în decursul căreia nava de pescuit este inclusă în această listă și, în orice caz, nu este mai scurtă de 24 luni de la data includerii pe listă.

(2)   Operatorii ale căror nave de pescuit se află sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante, astfel cum se prevede la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt inadmisibili pe parcursul întregii perioade în care țara respectivă este inclusă pe listă și, în orice caz, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

(3)   Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 al Comisiei (7) de stabilire a listei de nave de pescuit INN a Uniunii sau a Deciziei de punere în aplicare 2014/170/UE a Consiliului (8) de stabilire a unei liste a țărilor terțe necooperante sau data unei modificări aduse acestui regulament sau acestei decizii prin care o navă de pescuit sau o țară este adăugată pe o astfel de listă.

Articolul 5

Inadmisibilitatea cererilor depuse de operatori care au comis fraude legate de FEP sau FEPAM

(1)   În cazul în care se constată de către o autoritate competentă că un operator a comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, toate cererile pentru sprijin din partea FEPAM înaintate de către operatorul respectiv sunt inadmisibile de la data primei decizii oficiale de stabilire a fraudei, conform definiției de la articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (9).

(2)   Perioada de inadmisibilitate durează până la sfârșitul perioadei de eligibilitate în cadrul FEPAM, astfel cum se prevede la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 6

Calcularea perioadei de inadmisibilitate atunci când operatorul deține mai multe nave de pescuit

(1)   În cazul în care un operator deține sau controlează mai multe nave de pescuit, perioada de inadmisibilitate pentru cererile depuse de operatorul respectiv se determină separat în raport cu fiecare navă de pescuit, în conformitate cu articolul 3 sau cu articolul 4.

(2)   Cu toate acestea, cererile pentru sprijin din partea FEPAM depuse de operatorul respectiv sunt, de asemenea, inadmisibile:

(a)

dacă cererile depuse pentru mai mult de jumătate din navele de pescuit deținute sau controlate de operatorul respectiv sunt inadmisibile pentru sprijin din partea FEPAM în temeiul articolului 3 și al articolului 4; sau

(b)

dacă, în cazul unor încălcări grave în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 enumerate la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011, numărul mediu de puncte de încălcare atribuite pentru fiecare navă de pescuit deținută sau controlată de către operator este de minimum 7.

(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), în cazul în care o încălcare gravă comisă de un operator nu se referă la niciuna dintre navele de pescuit deținute sau controlate de operatorul în cauză, toate cererile pentru sprijin din partea FEPAM depuse de către operatorul respectiv sunt inadmisibile.

Articolul 7

Transferul de proprietate

(1)   În cazul vânzării sau al altui tip de transfer de proprietate asupra unei nave de pescuit, perioada de inadmisibilitate care îl privește pe operatorul care transferă nava de pescuit, rezultată din încălcări grave comise anterior transferului de proprietate, nu este transferată către noul operator. Inadmisibilitatea cererilor înaintate de către noul operator nu poate rezulta decât în urma unor noi încălcări grave comise de acest nou operator.

(2)   Cu toate acestea, dacă se atribuie puncte de încălcare pentru încălcări grave, în sensul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, enumerate la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011, comise înaintea transferului de proprietate asupra navei de pescuit, aceste puncte vor fi luate în considerare pentru calcularea perioadei de inadmisibilitate a noului operator, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și cu articolul 6 alineatul (2) litera (b), în cazul în care operatorul respectiv comite o nouă încălcare gravă în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 din seria celor enumerate la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011.

Articolul 8

Retragerea definitivă a licenței de pescuit

Prin derogare de la articolul 6, în cazul în care licența de pescuit a unui operator a fost definitiv retrasă pentru oricare dintre navele de pescuit deținute sau controlate de operatorul în cauză:

(a)

în conformitate cu articolul 129 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011; sau, dacă este cazul

(b)

ca rezultat al sancțiunilor pentru încălcări grave impuse de statele membre în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008,

toate cererile depuse de operatorul în cauză sunt inadmisibile pentru sprijin din partea FEPAM începând cu data retragerii și până la sfârșitul perioadei de eligibilitate, după cum se prevede la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 9

Revizuirea perioadei de inadmisibilitate

Cu condiția să dureze cel puțin 12 luni în total, perioada de inadmisibilitate:

(a)

se reduce în cazul unor încălcări grave în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 enumerate la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 cu 2 luni dacă se șterg 2 puncte de încălcare în conformitate cu articolul 133 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 pentru astfel de încălcări grave;

(b)

se prelungește cu 12 luni pentru fiecare nouă încălcare gravă comisă de operator în cursul perioadei de inadmisibilitate în temeiul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009; sau

(c)

prin derogare de la prevederile stabilite la litera (b), se prelungește în conformitate cu normele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (c) pentru fiecare nouă încălcare gravă comisă de operator în cursul perioadei de inadmisibilitate în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 enumerate la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 468/2010 al Comisiei din 28 mai 2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică activități de pescuit ilicite, nedeclarate și nereglementate (JO L 131, 29.5.2010, p. 22).

(8)  Decizia de punere în aplicare 2014/170/UE a Consiliului din 24 martie 2014 de stabilire a unei liste a țărilor terțe necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (JO L 91, 27.3.2014, p. 43).

(9)  Actul Consiliului din 26 iulie 1995 de stabilire a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 316, 27.11.1995, p. 48).


24.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/289 AL COMISIEI

din 23 februarie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 februarie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

EG

169,3

IL

81,7

MA

82,9

TR

104,0

ZZ

109,5

0707 00 05

EG

191,6

TR

189,2

ZZ

190,4

0709 93 10

MA

173,0

TR

227,9

ZZ

200,5

0805 10 20

EG

46,8

IL

71,3

MA

48,4

TN

53,4

TR

68,6

ZZ

57,7

0805 20 10

IL

132,4

MA

102,5

ZZ

117,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

74,4

IL

145,3

JM

118,8

MA

98,7

TR

85,6

US

143,7

ZZ

111,1

0805 50 10

EG

41,5

TR

62,0

ZZ

51,8

0808 10 80

BR

68,9

CL

94,5

MK

29,8

US

184,5

ZZ

94,4

0808 30 90

CL

170,1

CN

84,8

US

122,7

ZA

91,4

ZZ

117,3


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

24.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/10


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/290 A COMISIEI

din 20 februarie 2015

privind conformitatea ratelor unitare pentru 2014 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 și de abrogare a Deciziei 2013/631/UE

[notificată cu numărul C(2015) 882]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (regulamentul privind prestarea de servicii) (1), în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei (2) stabilește o schemă comună de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană. Schema comună de tarifare este un element esențial pentru atingerea obiectivelor sistemului de performanță stabilit în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei (4).

(2)

Decizia 2011/121/UE a Comisiei (5) a stabilit obiective de performanță la nivelul Uniunii, inclusiv un obiectiv de rentabilitate, pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană în perioada 2012-2014. Prin scrisorile din 19 iulie 2012 și 17 decembrie 2012, Comisia a informat statele membre că planurile și obiectivele lor de performanță revizuite sunt compatibile cu obiectivele de performanță adoptate la nivelul Uniunii și contribuie în mod adecvat la acestea. Obiectivele de rentabilitate sunt exprimate ca rate unitare determinate.

(3)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, Comisia trebuie să evalueze anual ratele unitare pentru zonele tarifare, transmise Comisiei de către statele membre, în raport cu dispozițiile regulamentului respectiv și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013.

(4)

În 2013, Comisia a efectuat evaluarea ratelor unitare pentru 2014 aplicate zonelor tarifare, cu sprijinul organismului de evaluare a performanței și al Biroului central pentru tarife de rută al Eurocontrol, utilizând datele și informațiile suplimentare furnizate de statele membre. În consecință, Comisia a adoptat Decizia 2013/631/UE (6). Prin această decizie, Comisia notifica statelor membre, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, faptul că a constatat că ratele unitare pentru 2014 aplicate zonelor tarifare care i-au fost prezentate sunt în conformitate cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(5)

În urma adoptării Deciziei 2013/631/UE, în 2014, Bulgaria, Danemarca, Lituania, Ungaria, Polonia și Slovacia au informat Comisia cu privire la modificarea anumitor parametri pentru calcularea ratelor unitare respective, despre care nu aveau cunoștință în momentul prezentării datelor inițiale și a informațiilor suplimentare către Comisie, pentru evaluarea de către aceasta a conformității, și care au determinat anumite corecturi ale ratelor unitare respective pentru 2014. Prin urmare, aceste șase state membre au prezentat Comisiei rate unitare corectate.

(6)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, Comisia a evaluat aceste rate unitare corectate pentru 2014 aplicabile zonelor tarifare din Bulgaria, din Danemarca, din Lituania, din Ungaria, din Polonia și din Slovacia, în raport cu dispozițiile Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013, și a concluzionat că acestea sunt conforme. Prin urmare, această constatare ar trebui notificată statelor membre în cauză.

(7)

Din motive de claritate și de transparență, Decizia 2013/631/CE ar trebui abrogată și înlocuită cu prezenta decizie.

(8)

Notificarea faptului că ratele unitare aplicabile zonelor tarifare respectă Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013 nu aduce atingere articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ratele unitare pentru 2014 aplicate zonelor tarifare stabilite în anexa la prezenta decizie respectă Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

Articolul 2

Decizia 2013/631/UE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2015.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană (JO L 128, 9.5.2013, p. 31).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru) (JO L 96, 31.3.2004, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea (JO L 128, 9.5.2013, p. 1).

(5)  Decizia 2011/121/UE a Comisiei din 21 februarie 2011 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii Europene și a pragurilor de alertă pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană pentru anii 2012-2014 (JO L 48, 23.2.2011, p. 16).

(6)  Decizia 2013/631/UE a Comisiei din 29 octombrie 2013 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2014 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 (JO L 289, 31.10.2013, p. 68).


ANEXĂ

Zonă tarifară

Rată unitară de rută pentru 2014

în moneda națională (1)

(Codul ISO)

Austria

73,39 EUR

Belgia și Luxemburg

72,04 EUR

Bulgaria

73,09 BGN

Cipru

38,41 EUR

Republica Cehă

1 198,16 CZK

Danemarca

531,33 DKK

Estonia

23,97 EUR

Finlanda

52,06 EUR

Franța

65,77 EUR

Germania

77,32 EUR

Grecia

34,53 EUR

Ungaria

12 539,40 HUF

Irlanda

30,62 EUR

Italia

78,83 EUR

Letonia

28,44 EUR

Lituania

157,97 LTL

Malta

27,61 EUR

Țările de Jos

66,47 EUR

Polonia

147,43 PLN

Portugalia – Lisboa

38,74 EUR

România

168,83 RON

Slovacia

60,93 EUR

Slovenia

67,46 EUR

Spania continentală

71,69 EUR

Spania (Insulele Canare)

58,36 EUR

Suedia

638,85 SEK

Regatul Unit

70,46 GBP


(1)  Aceste rate unitare nu includ rata unitară administrativă menționată la articolul 18 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, care se aplică statelor părți la Acordul multilateral al Eurocontrol privind tarifele de rută aeriană.