ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 40

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
16 februarie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2015/238 a Consiliului din 10 februarie 2015 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele și la resursele biologice marine aparținând Mayotte, care se află sub jurisdicția Uniunii Europene

1

 

*

Decizia (UE) 2015/239 a Consiliului din 10 februarie 2015 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică Săo Tomé și Principe

4

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/240 al Consiliului din 9 februarie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

7

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2015/241 a Consiliului din 9 februarie 2015 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

14

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

16.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/1


DECIZIA (UE) 2015/238 A CONSILIULUI

din 10 februarie 2015

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele și la resursele biologice marine aparținând Mayotte, care se află sub jurisdicția Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) și alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

La 11 iulie 2012, Consiliul European a adoptat Decizia 2012/419/UE (1) de modificare, cu efect de la 1 ianuarie 2014, a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană. De la acea dată Mayotte nu mai are statutul de țară sau teritoriu de peste mări,aceasta primind statutul de regiune ultraperiferică a Uniunii în sensul articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(2)

Consiliul a autorizat Comisia să poarte negocieri, în numele Uniunii, pentru un acord cu Republica Seychelles privind accesul pentru navele de pescuit care arborează pavilionul Republicii Seychelles la apele și resursele biologice marine ale Uniunii în zona economică exclusivă din largul coastelor Mayotte.

(3)

Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele și la resursele biologice marine aparținând Mayotte, care se află sub jurisdicția Uniunii Europene („acordul”) a fost semnat în conformitate cu Decizia 2014/331/UE a Consiliului (2) și se aplică cu titlu provizoriu începând cu 20 mai 2014.

(4)

Acordul instituie o comisie mixtă responsabilă cu monitorizarea aplicării sale. În plus, în conformitate cu acordul, comisia mixtă poate să aprobe anumite modificări la acord. Pentru a facilita aprobarea modificărilor respective, este oportună abilitarea Comisiei, sub rezerva anumitor condiții, să le aprobe printr-o procedură simplificată.

(5)

Pentru ca autoritățile din Mayotte să pună în aplicare normele politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), de la data la care Mayotte devine regiune ultraperiferică, este necesar să se instituie un cadru administrativ adecvat, activități de control și infrastructura fizică și să se prevadă consolidarea adecvată a capacităților. Acest lucru va contribui, de asemenea, la respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii în materie de raportare.

(6)

Ar trebui să fie furnizate mijloacele financiare necesare autorităților din Mayotte responsabile cu activitățile de pescuit prin utilizarea finanțării provenite din taxele plătite de armatori direct către Mayotte. Această soluție este și mai potrivită având în vedere relația solidă între flota Seychelles și comunitatea locală a regiunii ultraperiferice franceze Mayotte. Flota de pescuit sub pavilionul Seychelles și-a desfășurat activitatea în apele Mayotte timp de mai mulți ani în temeiul unui acord între Mayotte și armatorii navelor, acord prin care armatorii plătesc o taxă de autorizare către Mayotte pentru a pescui în apele sale. Pentru a menține această continuitate a operațiunilor de pescuit și a beneficiilor care decurg din acestea pentru Mayotte, este necesar ca toate plățile legate de autorizații și de capturi efectuate în temeiul prezentului acord să se facă în beneficiul direct al comunității locale din Mayotte.

(7)

Acordul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul între Uniunea Europeană și Republica Seyschelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele și la resursele biologice marine aparținând Mayotte care se află sub jurisdicția Uniunii Europene se aprobă în numele Uniunii (3).

Articolul 2

(1)   Franța este împuternicită să colecteze, în contul regiunii sale ultraperiferice Mayotte, plățile aferente autorizațiilor și capturilor, precum și alte taxe datorate de către operatorii navelor de pescuit sub pavilionul Seychelles pentru acordarea accesului la apele și la resursele biologice marine ale Uniunii aflate în largul coastelor Mayotte, în conformitate cu dispozițiile din capitolul III secțiunea 1 punctele 8 și 9 și secțiunea 2 din anexa la acord. Aceste încasări sunt utilizate de Franța pentru instituirea unui cadru administrativ adecvat, a unor activități de control și a infrastructurii fizice și pentru consolidarea adecvată a capacităților astfel încât administrația Mayotte să poată să îndeplinească cerințele PCP.

(2)   Franța pune la dispoziția Comisiei datele referitoare la contul bancar respectiv.

(3)   La sfârșitul fiecărui an de punere în aplicare a acordului, Franța transmite Comisiei un raport detaliat cu privire la plățile efectuate de navele autorizate să pescuiască și utilizarea acelor plăți.

Articolul 3

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 19 din acord (4).

Articolul 4

Sub rezerva dispozițiilor și a condițiilor stabilite în anexă, Comisia Europeană este autorizată să aprobe, în numele Uniunii, modificările acordului adoptate în cadrul comisiei mixte.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  Decizia 2012/419/UE a Consiliului European din 11 iulie 2012 de modificare a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (JO L 204, 31.7.2012, p. 131).

(2)  Decizia 2014/331/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele și la resursele biologice marine aparținând Mayotte, care se află sub jurisdicția Uniunii Europene (JO L 167, 6.6.2014, p. 1).

(3)  Acordul a fost publicat în JO L 167, 6.6.2014, p. 4, împreună cu decizia privind semnarea.

(4)  Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


ANEXĂ

Sfera de competență conferită și procedura pentru stabilirea poziției Uniunii în cadrul comisiei mixte

1.

Comisia este autorizată să negocieze cu Republica Seychelles și, după caz, sub rezerva respectării punctului 3 din prezenta anexă, să convină asupra unor modificări ale acordului în ceea ce privește următoarele aspecte:

(a)

revizuirea și modificarea posibilităților de pescuit în conformitate cu articolul 9 din acord;

(b)

revizuirea normelor tehnice din acord și din anexă, inclusiv o reexaminare a normelor tehnice privind VMS în conformitate cu punctul 10 din apendicele 6 din anexa la acord.

2.

În cadrul comisiei mixte instituite prin articolul 8 din acord, Comisia:

(a)

acționează în conformitate cu obiectivele urmărite de Uniune în cadrul PCP;

(b)

acționează în conformitate cu concluziile Consiliului din 19 martie 2012 referitoare la Comunicarea Comisiei privind dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului;

(c)

promovează poziții care sunt în concordanță cu normele relevante adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

3.

Atunci când se prevede adoptarea, în cadrul unei reuniuni a comisiei mixte, a unei decizii privind modificări ale acordului, astfel cum se prevede la punctul 1, se iau măsurile necesare pentru ca poziția care urmează să fie exprimată în numele Uniunii să țină seama de cele mai recente informații relevante de ordin statistic, biologic sau de altă natură transmise Comisiei.

În acest scop și pe baza informațiilor respective, serviciile Comisiei transmit Consiliului sau grupurilor de pregătire ale acestuia, spre examinare și aprobare, un document pregătitor care prevede detaliile poziției Uniunii avute în vedere, cu suficient timp înainte de reuniunea relevantă a comisiei mixte.

În cazul în care, în cadrul unor reuniuni ulterioare, inclusiv la fața locului, nu se poate ajunge la un acord astfel încât poziția Uniunii să ia în considerare noile elemente, chestiunea este transmisă Consiliului sau grupurilor sale de pregătire.

Comisia este invitată să ia, în timp util, orice măsuri necesare ca urmare a deciziei comisiei mixte, inclusiv, după caz, publicarea deciziei relevante în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și prezentarea eventualelor propuneri necesare pentru punerea în aplicare a deciziei respective.


16.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/4


DECIZIA (UE) 2015/239 A CONSILIULUI

din 10 februarie 2015

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică Săo Tomé și Principe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) paragraful al doilea litera (a) și cu articolul 218 alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

La 23 iulie 2007, Consiliul a aprobat Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Democratică Săo Tomé și Principe și Comunitatea Europeană (denumit în continuare „acordul de parteneriat”) prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 894/2007 (1).

(2)

Aplicarea ultimului protocol (2) de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în acordul de parteneriat a expirat la 12 mai 2014.

(3)

Uniunea Europeană a negociat cu Republica Democratică Săo Tomé și Principe un nou protocol, pentru o perioadă de patru ani, prin care se acordă navelor din Uniune posibilități de pescuit în apele asupra cărora Republica Democratică Săo Tomé și Principe deține suveranitatea sau jurisdicția în materie de pescuit.

(4)

Acest nou protocol a fost semnat în conformitate cu Decizia 2014/334/UE (3) și se aplică cu titlu provizoriu începând cu data semnării sale.

(5)

Este oportună aprobarea noului protocol.

(6)

Acordul de parteneriat instituie o comisie mixtă responsabilă de controlul aplicării acordului respectiv. În plus, în conformitate cu protocolul, comisia mixtă poate aproba anumite modificări ale protocolului. Pentru a facilita aprobarea modificărilor respective, este oportună abilitarea Comisiei în vederea aprobării acestora, sub rezerva anumitor condiții, conform unei proceduri simplificate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică Săo Tomé și Principe (denumit în continuare „protocolul”) se aprobă în numele Uniunii (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 15 din protocol (5).

Articolul 3

Sub rezerva dispozițiilor și condițiilor enunțate în anexă, Comisia este abilitată să aprobe, în numele Uniunii, modificările aduse protocolului în cadrul Comisiei mixte.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  Regulamentul (CE) nr. 894/2007 din 23 iulie 2007 privind încheierea unui acord de parteneriat în sectorul pescuitului între Republica Democratică Săo Tomé și Principe și Comunitatea Europeană (JO L 205, 7.8.2007, p. 35).

(2)  Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democratică Săo Tomé și Principe (JO L 136, 24.5.2011, p. 5).

(3)  Decizia 2014/334/UE a Consiliului din 19 mai 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe (JO L 168, 7.6.2014, p. 1).

(4)  Protocolul a fost publicat în JO L 168, 7.6.2014, p. 3 împreună cu decizia privind semnarea sa.

(5)  Data intrării în vigoare a protocolului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


ANEXĂ

Sfera de competență conferită și procedura pentru stabilirea poziției Uniunii în cadrul Comisiei mixte

(1)

Comisia este autorizată să negocieze cu Republica Democratică Săo Tomé și Principe și, după caz, sub rezerva respectării punctului 3 din prezenta anexă, să convină asupra unor modificări ale protocolului în ceea ce privește următoarele aspecte:

(a)

decizia privind modalitățile sprijinului sectorial în conformitate cu articolul 3 din protocol;

(b)

adaptarea dispozițiilor referitoare la condițiile de desfășurare a activității de pescuit și a modalităților de aplicare a protocolui și a anexelor în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din protocol.

(2)

În cadrul Comisiei mixte instituite în temeiul acordului de parteneriat în domeniul pescuitului, Uniunea:

(a)

acționează în conformitate cu obiectivele pe care le urmărește în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului;

(b)

acționează în conformitate cu concluziile Consiliului din 19 martie 2012 referitoare la Comunicarea privind dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului;

(c)

promovează poziții care sunt consecvente cu normele relevante adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

(3)

Atunci când se prevede adoptarea, în cadrul unei reuniuni a Comisiei mixte, a unei decizii privind unele modificări la protocol, precum cele menționate la punctul 1, se iau măsurile necesare pentru ca poziția care urmează să fie exprimată în numele Uniunii să țină seama de cele mai recente informații de ordin statistic, biologic sau de altă natură transmise Comisiei.

În acest scop și pe baza informațiilor respective, serviciile Comisiei transmit Consiliului sau grupurilor de pregătire ale acestuia, spre examinare și aprobare, un document care prezintă în detaliu elementele specifice ale poziției propuse a Uniunii, cu suficient timp înainte de reuniunea relevantă a Comisiei mixte.

Se consideră că poziția Uniunii avută în vedere în documentul pregătitor este aprobată, cu excepția cazului în care un număr de state membre echivalent cu o minoritate de blocare obiectează în cadrul unei reuniuni a grupului de pregătire al Consiliului sau în termen de douăzeci de zile de la primirea documentului pregătitor, în funcție de care dintre aceste situații intervine mai întâi. În cazul exprimării unei astfel de obiecții, chestiunea este retrimisă Consiliului.

În cazul în care, în cadrul unor reuniuni ulterioare, inclusiv la fața locului, nu se poate ajunge la un acord astfel încât poziția Uniunii să ia în considerare noile elemente, chestiunea este transmisă Consiliului sau grupurilor sale de pregătire.

Comisia este invitată să ia, în timp util, orice măsuri necesare ca urmare a deciziei Comisiei mixte, inclusiv, după caz, publicarea deciziei relevante în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și prezentarea eventualelor propuneri necesare pentru punerea în aplicare a deciziei respective.


REGULAMENTE

16.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/240 AL CONSILIULUI

din 9 februarie 2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(2)

Având în vedere continuarea gravității situației de pe teren din Ucraina, Consiliul consideră că și alte persoane și entități ar trebui adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele și entitățile care figurează pe lista din anexa la prezentul regulament se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 februarie 2015.

Se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 februarie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANEXĂ

Lista persoanelor și entităților menționată la articolul 1

I.   Persoane

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

133.

Pavel DREMOV alias Batya

Павел ДРЁМОВ

Născut în 1976 la Stakhanov

Comandant al „Primului regiment cazac”, o grupare armată separatistă implicată în luptele din estul Ucrainei.

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV alias Fritz, Serbian (Sârbul)

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Născut în 1991 la Sankt Petersburg

Comandant al unității „Rusich”, o grupare armată separatistă implicată în luptele din estul Ucrainei.

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV alias Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (alias Моторóла)

Născut la 2.2.1983 la Ukhta, Komi

Comandant al „Batalionului Sparta” o grupare armată separatistă implicată în luptele din estul Ucrainei.

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH alias Givi

Михаил Толстых

Născut în 1980 la Ilovaisk

Comandant al Batalionului „Somali” o grupare armată separatistă implicată în luptele din estul Ucrainei.

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Așa-numitul „comandant adjunct” al Ministerului Apărării al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Așa-numitul „Ministru al Justiției” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk” ilegale.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze această țară.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Așa-numitul vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Așa-numitul comandant-șef al miliției populare a așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze această țară.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Născută la 20.11.1988 la Krasnoarmëisk

Așa-numitul „Ministru al Justiției” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Născut la 27.1.1974

Așa-numitul „Ministru al Bugetului” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze această țară.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Așa-numitul „Ministru al Bugetului” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Născut la 22.4.1985 la Kherson

Așa-numitul „Ministru al Comunicațiilor” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Așa-numitul „Ministru al Dezvoltării Economice și al Comerțului” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Născut în 1975 la Krasny Luch, Voroshilovgrad Lugansk

Așa-numitul „Procuror General interimar” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Născut la 15.5.1955 la Omsk

Minstru adjunct al Apărării și, în această calitate, implicat în sprijinirea desfășurării de trupe rusești în Ucraina.

Potrivit actualei structuri a Ministerului Apărării din Rusia, în această calitate, participă la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Guvernului Rusiei. Aceste politici amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Născut la 8.5.1956 la Kaunas, Lituania

Prim-adjunct al Ministrului Apărării și, în această calitate, implicat în sprijinirea desfășurării de trupe rusești în Ucraina.

Potrivit actualei structuri a Ministerului Apărării din Rusia, în această calitate, participă la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Guvernului Rusiei. Aceste politici amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Născut la 9.11.1963 în RDG

Director al Departamentului de Operații Principale și șef adjunct al Statului-Major al forțelor armate ale Federației Ruse. În ambele calități, este implicat în mod activ în elaborarea și punerea în aplicare a campaniei militare a forțelor rusești în Ucraina.

Potrivit activităților stabilite ale Statului-Major, prin exercitarea controlului operațional al forțelor armate, este implicat în mod activ în elaborarea și punerea în aplicare a politicii Guvernului Rusiei de amenințare a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Născut la 11.9.1937 în Tchassov Yar, Ucraina

Membru al Dumei de Stat.

A vizitat așa-numita Republică Populară Donețk și, în cursul vizitei sale, a făcut declarații în sprijinul separatiștilor. De asemenea, a fost numit consul onorific al așa-numitei „Republici Populare Donețk” în Federația Rusă.

La 20 martie 2014, a votat în favoarea proiectului de Lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse a unor noi entități federale – Republica Crimeea și Orașul cu statut federal Sevastopol”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Născut la 14.3.1955 în oblastul Kaliningrad, URSS.

Prim-vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat privind chestiunile legate de etnie.

Este fondatorul mișcării civile „Krassnaya Moskva – Ajutor pentru Frontul Roșu Patriotic al Moscovei” care a organizat demonstrații publice în sprijinul separatiștilor, sprijinind astfel politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

La 20 martie 2014, a votat în favoarea proiectului de Lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse a unor noi entități federale – Republica Crimeea și Orașul cu statut federal Sevastopol”.

16.2.2015

II.   Entități

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

29.

Garda Națională Cazacă

Казачья Национальная Гвардия

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Nikolay KOZITSYN și, prin urmare, asociată cu persoana înscrisă pe listă Nikolay KOZITSYN.

16.2.2015

30.

Batalionul Sparta

Батальон „Спарта”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Arseny PAVLOV și, prin urmare, asociată cu persoana înscrisă pe listă Arseny PAVLOV.

16.2.2015

31.

Batalionul Somali

Батальон „Сомали”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Mikhail TOLSTYKH alias Givi și, prin urmare, asociată cu persoana înscrisă pe listă Mikhail TOLSTYKH alias Givi.

16.2.2015

32.

Batalionul Zarya

Батальон „Заря”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

33.

Brigada Prizrak

Бригада „Призрак”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Oleksiy MOZGOVY, prin urmare asociată cu o persoană înscrisă pe listă.

16.2.2015

34.

Batalionul Oplot

Батальон „Оплот”

Platfomă socială:

http://vk.com/oplot_info

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

35.

Batalionul Kalmius

Батальон „Кальмиус”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

36.

Batalionul Morții

Батальон „Смерть”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

37.

Mișcarea publică „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Mișcarea publică „Novorossiya”/„Noua Rusie” a fost înființată în noiembrie 2014 în Rusia și este condusă de ofițerul rus Igor Strelkov [identificat drept membru al personalului Direcției principale de informații a Statului-Major al forțelor armate ale Federației Ruse (GRU)].

Potrivit obiectivelor declarate ale mișcării, aceasta urmărește oferirea unei asistențe complete și eficace „Novorossiya”, inclusiv prin ajutarea milițiilor care luptă în estul Ucrainei, sprijinind astfel politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Este asociat cu o persoană înscrisă pe listă pentru subminarea integrității teritoriale a Ucrainei.

16.2.2015


DECIZII

16.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/14


DECIZIA (PESC) 2015/241 A CONSILIULUI

din 9 februarie 2015

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC.

(2)

Având în vedere gravitatea situației de pe teren din Ucraina, care continuă, Consiliul consideră că ar trebui adăugate și alte persoane și entități pe lista persoanelor, entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC.

(3)

Anexa la Decizia 2014/145/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Persoanele și entitățile enumerate în anexa la prezenta decizie se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 16 februarie 2015.

Se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 9 februarie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 16.


ANEXĂ

Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 1

I.   Persoane

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

133.

Pavel DREMOV alias Batya

Павел ДРЁМОВ

Născut în 1976 la Stakhanov

Comandant al „Primului regiment cazac”, o grupare armată separatistă implicată în luptele din estul Ucrainei.

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV alias Fritz, Serbian (Sârbul)

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Născut în 1991 la Sankt Petersburg

Comandant al unității „Rusich”, o grupare armată separatistă implicată în luptele din estul Ucrainei.

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV alias Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (alias Моторóла)

Născut la 2.2.1983 la Ukhta, Komi

Comandant al „Batalionului Sparta” o grupare armată separatistă implicată în luptele din estul Ucrainei.

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH

alias Givi Михаил Толстых

Născut în 1980 la Ilovaisk

Comandant al Batalionului „Somali” o grupare armată separatistă implicată în luptele din estul Ucrainei.

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Așa-numitul „comandant adjunct” al Ministerului Apărării al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Așa-numitul „Ministru al Justiției” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk” ilegale.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze această țară.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Așa-numitul vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Așa-numitul comandant-șef al miliției populare a așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze această țară.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Născută la 20.11.1988 la Krasnoarmëisk

Așa-numitul „Ministru al Justiției” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Născut la 27.1.1974

Așa-numitul „Ministru al Bugetului” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze această țară.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Așa-numitul „Ministru al Bugetului” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Născut la 22.4.1985 la Kherson

Așa-numitul „Ministru al Comunicațiilor” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Așa-numitul „Ministru al Dezvoltării Economice și al Comerțului” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Născut în 1975 la Krasny Luch, Voroshilovgrad Lugansk

Așa-numitul „Procuror General interimar” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Născut la 15.5.1955 la Omsk

Minstru adjunct al Apărării și, în această calitate, implicat în sprijinirea desfășurării de trupe rusești în Ucraina.

Potrivit actualei structuri a Ministerului Apărării din Rusia, în această calitate, participă la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Guvernului Rusiei. Aceste politici amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Născut la 8.5.1956 la Kaunas, Lituania

Prim-adjunct al Ministrului Apărării și, în această calitate, implicat în sprijinirea desfășurării de trupe rusești în Ucraina.

Potrivit actualei structuri a Ministerului Apărării din Rusia, în această calitate, participă la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Guvernului Rusiei. Aceste politici amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Născut la 9.11.1963 în RDG

Director al Departamentului de Operații Principale și șef adjunct al Statului-Major al forțelor armate ale Federației Ruse. În ambele calități, este implicat în mod activ în elaborarea și punerea în aplicare a campaniei militare a forțelor rusești în Ucraina.

Potrivit activităților stabilite ale Statului-Major, prin exercitarea controlului operațional al forțelor armate, este implicat în mod activ în elaborarea și punerea în aplicare a politicii Guvernului Rusiei de amenințare a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Născut la 11.9.1937 în Tchassov Yar, Ucraina

Membru al Dumei de Stat.

A vizitat așa-numita Republică Populară Donețk și, în cursul vizitei sale, a făcut declarații în sprijinul separatiștilor. De asemenea, a fost numit consul onorific al așa-numitei „Republici Populare Donețk” în Federația Rusă.

La 20 martie 2014, a votat în favoarea proiectului de Lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse a unor noi entități federale – Republica Crimeea și Orașul cu statut federal Sevastopol”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Născut la 14.3.1955 în oblastul Kaliningrad, URSS.

Prim-vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat privind chestiunile legate de etnie.

Este fondatorul mișcării civile „Krassnaya Moskva – Ajutor pentru Frontul Roșu Patriotic al Moscovei” care a organizat demonstrații publice în sprijinul separatiștilor, sprijinind astfel politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

La 20 martie 2014, a votat în favoarea proiectului de Lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse a unor noi entități federale – Republica Crimeea și Orașul cu statut federal Sevastopol”.

16.2.2015

II.   Entități

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

29.

Garda Națională Cazacă

Казачья Национальная Гвардия

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Nikolay KOZITSYN și, prin urmare, asociată cu persoana înscrisă pe listă Nikolay KOZITSYN.

16.2.2015

30.

Batalionul Sparta

Батальон „Спарта”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Arseny PAVLOV și, prin urmare, asociată cu persoana înscrisă pe listă Arseny PAVLOV.

16.2.2015

31.

Batalionul Somali

Батальон „Сомали”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Mikhail TOLSTYKH alias Givi și, prin urmare, asociată cu persoana înscrisă pe listă Mikhail TOLSTYKH alias Givi.

16.2.2015

32.

Batalionul Zarya

Батальон „Заря”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

33.

Brigada Prizrak

Бригада „Призрак”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Oleksiy MOZGOVY, prin urmare asociată cu o persoană înscrisă pe listă.

16.2.2015

34.

Batalionul Oplot

Батальон „Оплот”

Platfomă socială:

http://vk.com/oplot_info

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

35.

Batalionul Kalmius

Батальон „Кальмиус”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

36.

Batalionul Morții

Батальон „Смерть”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

37.

Mișcarea publică „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Mișcarea publică „Novorossiya”/„Noua Rusie” a fost înființată în noiembrie 2014 în Rusia și este condusă de ofițerul rus Igor Strelkov [identificat drept membru al personalului Direcției principale de informații a Statului-Major al forțelor armate ale Federației Ruse (GRU)].

Potrivit obiectivelor declarate ale mișcării, aceasta urmărește oferirea unei asistențe complete și eficace „Novorossiya”, inclusiv prin ajutarea milițiilor care luptă în estul Ucrainei, sprijinind astfel politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Este asociat cu o persoană înscrisă pe listă pentru subminarea integrității teritoriale a Ucrainei.

16.2.2015