ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 19

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
24 ianuarie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Informare privind data semnării Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal și a Protocolului de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal

1

 

*

Decizia (UE) 2015/105 a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii

2

 

 

Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii

4

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/106 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește din Marea Neagră

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/107 al Comisiei din 23 ianuarie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

12

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia (PESC) 2015/67 a Comitetului politic și de securitate (EUCAP Sahel Mali/1/2015) din 14 ianuarie 2015 de prelungire a mandatului șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) ( JO L 11, 17.1.2015 )

14

 

*

Rectificare la Decizia 2009/169/CE, Euratom a reprezentanților guvernelor statelor membre din 25 februarie 2009 de numire a unui judecător la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene ( JO L 56, 28.2.2009 )

14

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

24.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/1


Informare privind data semnării Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal și a Protocolului de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal

La 20 noiembrie 2014, Uniunea Europeană și Republica Senegal au semnat Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal și Protocolul de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil.

Acordul și protocolul se aplică cu titlu provizoriu de la 20 noiembrie 2014, în conformitate cu articolul 17 și, respectiv, cu articolul 12 din document.


24.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/2


DECIZIA (UE) 2015/105 A CONSILIULUI

din 14 aprilie 2014

privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 212, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 18 iunie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte (1), referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii („protocolul”).

(2)

Negocierile au fost încheiate.

(3)

Obiectivul protocolului îl constituie stabilirea normelor financiare și tehnice care să permită Republicii Azerbaidjan să participe la anumite programe ale Uniunii. Cadrul orizontal instituit de protocol constituie o măsură de cooperare economică, financiară și tehnică, care permite accesul la asistență, în special la asistență financiară, care urmează a fi furnizată de către Uniune în temeiul programelor. Cadrul respectiv se aplică numai programelor pentru care actele juridice constitutive relevante prevăd posibilitatea participării Republicii Azerbaidjan. Prin urmare, semnarea și aplicarea provizorie a protocolului nu presupun exercitarea de competențe în cadrul diferitelor politici sectoriale urmărite de programe, care sunt exercitate la stabilirea programelor.

(4)

Protocolul ar trebui semnat în numele Uniunii și ar trebui aplicat cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea acestuia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii (denumit în continuare „protocolul”), sub rezerva încheierii protocolului.

Textul protocolului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Prin prezenta decizie, președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze protocolul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezentul protocol se aplică, cu titlu provizoriu, de la data semnării acestuia (2), până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea sa.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 14 aprilie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 246, 17.9.1999, p. 3.

(2)  Data semnării protocolului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


24.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/4


PROTOCOL

la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,

pe de o parte, și

REPUBLICA AZERBAIDJAN, denumită în continuare „Azerbaidjan”,

pe de altă parte,

denumite colectiv în continuare „părțile”,

Întrucât:

(1)

Azerbaidjanul a încheiat un acord de parteneriat și cooperare cu Comunitățile Europene și statele membre ale acestora („acordul”) (1), care a intrat în vigoare la 1 iulie 1999.

(2)

Consiliul European din 17 și 18 iunie 2004 a salutat propunerile Comisiei Europene referitoare la o politică europeană de vecinătate (PEV) și a aprobat concluziile Consiliului din 14 iunie 2004.

(3)

În numeroase alte ocazii, Consiliul a adoptat concluzii care aprobă politica respectivă.

(4)

La 5 martie 2007, Consiliul și-a exprimat sprijinul în privința abordării generale definite în comunicarea din 4 decembrie 2006 a Comisiei Europene pentru a permite țărilor partenere la politica europeană de vecinătate să participe la activitățile agențiilor comunitare și la programele comunitare în funcție de meritul lor și atunci când temeiurile juridice permit acest lucru.

(5)

Azerbaidjanul și-a exprimat dorința de a participa la mai multe programe ale Uniunii.

(6)

Termenii și condițiile specifice privind participarea Azerbaidjanului la fiecare program al Uniunii în parte, în special contribuția financiară care urmează a fi plătită de Azerbaidjan precum și procedurile de raportare și de evaluare ar trebui stabilite printr-un acord între Comisia Europeană și autoritățile competente din Azerbaidjan,

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

Se permite participarea Azerbaidjanului la toate programele actuale și viitoare ale Uniunii care sunt deschise participării Azerbaidjanului în temeiul dispozițiilor relevante de adoptare a programelor respective.

Articolul 2

Azerbaidjanul aduce contribuții financiare la bugetul general al Uniunii Europene în funcție de programele specifice la care participă Azerbaidjanul.

Articolul 3

Reprezentanții Azerbaidjanului pot face parte, ca observatori și în ceea ce privește aspectele de interes pentru Azerbaidjan, din comitetele de gestionare responsabile de monitorizarea programelor Uniunii la care Azerbaidjanul aduce contribuții financiare.

Articolul 4

Pe cât posibil, proiectele și inițiativele prezentate de participanții din Azerbaidjan respectă aceleași condiții, norme și proceduri cu privire la programele în cauză ca cele aplicate statelor membre.

Articolul 5

(1)   Termenii și condițiile specifice privind participarea Azerbaidjanului la fiecare program al Uniunii în parte, în special contribuția financiară care urmează a fi plătită de Azerbaidjan și procedurile de raportare și de evaluare, se stabilesc prin acord între Comisia Europeană și autoritățile competente ale Azerbaidjanului, pe baza criteriilor prevăzute de programele respective.

(2)   În cazul în care Azerbaidjanul solicită asistența externă a Uniunii în vederea participării la un anumit program al Uniunii în baza dispozițiilor articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2) sau în temeiul oricărui regulament similar care prevede o asistență externă a Uniunii în favoarea Azerbaidjanului și care poate fi adoptat ulterior, condițiile care reglementează utilizarea de către Azerbaidjan a asistenței externe a Uniunii se stabilesc într-un acord de finanțare, în conformitate, în special, cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1638/2006.

Articolul 6

(1)   Fiecare acord încheiat în temeiul articolului 5 prevede că, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3), auditurile sau controlul financiar ori alte verificări, inclusiv investigațiile administrative se efectuează de către Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi, sau sub autoritatea acestora.

(2)   Se prevăd dispoziții detaliate privind controlul financiar și auditul, măsurile administrative, sancțiunile și recuperarea, care să acorde Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă și Curții de Conturi competențe echivalente cu competențele pe care le dețin în raport cu beneficiarii sau contractanții stabiliți în Uniune.

Articolul 7

(1)   Prezentul protocol se aplică pe perioada în care este în vigoare acordul.

(2)   Prezentul protocol se semnează și se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile lor respective.

(3)   Fiecare parte poate denunța prezentul protocol printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți. Prezentul protocol își încetează valabilitatea la șase luni de la data respectivei notificări. Încetarea protocolului ca urmare a denunțării de către oricare dintre părți nu afectează verificările și controalele care trebuie efectuate, după caz, în conformitate cu articolele 5 și 6.

Articolul 8

În cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol și, ulterior, la fiecare trei ani, cele două părți pot reexamina punerea în aplicare a prezentului protocol în funcție de participarea reală a Azerbaidjanului la programele Uniunii.

Articolul 9

Prezentul protocol se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în condițiile prevăzute de respectivul tratat și, pe de altă parte, teritoriului Azerbaidjanului.

Articolul 10

(1)   Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile își notifică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a protocolului.

(2)   Până la intrarea în vigoare a acestuia, părțile convin să aplice, cu titlu provizoriu, dispozițiile prezentului protocol începând cu data semnării acestuia, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

Articolul 11

Prezentul protocol face parte integrantă din acord.

Articolul 12

Prezentul protocol este întocmit în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și azerbaidjană, fiecare text fiind în egală măsură autentic.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte (JO L 246, 17.9.1999, p. 3).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat (JO L 310, 9.11.2006, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


REGULAMENTE

24.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/8


REGULAMENTUL (UE) 2015/106 AL CONSILIULUI

din 19 ianuarie 2015

de stabilire, pentru 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește din Marea Neagră

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsuri de stabilire și de alocare a posibilităților de pescuit.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) prevede adoptarea de măsuri de conservare ținându-se seama de recomandările științifice, tehnice și economice disponibile, inclusiv, după caz, de rapoarte elaborate de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) și de alte organisme consultative, precum și în lumina oricărei recomandări primite de la consiliile consultative.

(3)

Consiliului îi revine sarcina de a adopta măsurile privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit pe zonă de pescuit sau pe grup de zone de pescuit din Marea Neagră, inclusiv a anumitor condiții legate în mod funcțional de acestea, după caz. În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, posibilitățile de pescuit ar trebui stabilite în conformitate cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului enunțate la articolul 2 alineatul (2) din respectivul regulament. În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din respectivul regulament, posibilitățile de pescuit ar trebui alocate statelor membre într-un mod care să asigure fiecărui stat membru o relativă stabilitate a activităților de pescuit pentru fiecare stoc sau tip de pescuit.

(4)

Capturile totale admisibile (TAC-urile) ar trebui, prin urmare, să fie stabilite, în concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pe baza avizelor științifice disponibile, ținându-se seama de aspectele biologice și socioeconomice și asigurându-se totodată un tratament echitabil pentru toate sectoarele de pescuit, precum și pe baza opiniilor exprimate cu ocazia consultării părților interesate.

(5)

Pentru pescuitul de șprot, obligația de debarcare menționată la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică de la 1 ianuarie 2015. Articolul 16 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede că atunci când se introduce o obligație de debarcare pentru un anumit stoc de pește, posibilitățile de pescuit se determină luându-se în considerare schimbarea de la stabilirea posibilităților de pescuit care reflectă debarcările la stabilirea posibilităților de pescuit care reflectă capturile.

(6)

Utilizarea posibilităților de pescuit prevăzute în prezentul regulament face obiectul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (2), în special al articolelor 33 și 34 din respectivul regulament referitoare la înregistrarea capturilor și la transmiterea datelor privind epuizarea posibilităților de pescuit. Prin urmare, este necesar să se precizeze codurile care urmează să fie folosite de statele membre atunci când transmit Comisiei datele privind debarcările de stocuri care fac obiectul prezentului regulament.

(7)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului (3), la stabilirea TAC-urilor Consiliul decide căror stocuri nu li se aplică articolele 3 și 4, în special pe baza situației biologice a stocurilor.

(8)

Pentru a evita întreruperea activităților de pescuit și pentru a asigura pescarilor din Uniune mijloace de existență, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2015. Din motive de urgență, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește, pentru 2015, posibilitățile de pescuit pentru anumite stocuri de pește din Marea Neagră.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică navelor din Uniune care își desfășoară activitatea în Marea Neagră.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„Marea Neagră” constituie subzona geografică 29, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4);

(b)

„navă din Uniune” înseamnă o navă de pescuit a Uniunii, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(c)

„stoc” înseamnă un stoc astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(d)

„captură totală admisibilă” (TAC) înseamnă:

(i)

în ceea ce privește pescuitul care face obiectul obligației de debarcare menționate la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cantitatea care poate fi capturată din fiecare stoc în fiecare an;

(ii)

în ceea ce privește toate celelalte tipuri de pescuit, cantitatea care poate fi debarcată din fiecare stoc în fiecare an;

(e)

„cotă” înseamnă o proporție din TAC alocată Uniunii, unui stat membru sau unei țări terțe.

CAPITOLUL II

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT

Articolul 4

TAC-uri și alocarea acestora

TAC-urile pentru navele din Uniune, alocarea TAC-urilor între statele membre și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea sunt stabilite în anexă.

Articolul 5

Dispoziții speciale privind alocarea posibilităților de pescuit

Alocarea posibilităților de pescuit între statele membre conform prezentului regulament nu aduce atingere:

(a)

schimburilor efectuate în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

deducerilor și realocărilor efectuate în temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(c)

debarcărilor suplimentare permise în conformitate cu articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(d)

cantităților reținute în conformitate cu articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(e)

deducerilor efectuate în temeiul articolelor 105 și 107 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 6

Condiții pentru debarcarea capturilor și a capturilor accidentale care nu fac obiectul obligației de debarcare

Capturile și capturile accidentale de calcan din stocurile care nu fac obiectul obligației de debarcare se rețin la bord sau se debarcă numai dacă au fost efectuate de nave din Uniune care arborează pavilionul unui stat membru care dispune de o cotă, iar cota respectivă nu a fost epuizată.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 7

Transmiterea datelor

Atunci când, în temeiul articolelor 33 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre transmit Comisiei date privind cantitățile debarcate din fiecare stoc de pește capturat, acestea utilizează codurile stocurilor prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 ianuarie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKVIS


(1)  Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (JO L 115, 9.5.1996, p. 3).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (JO L 347, 30.12.2011, p. 44).


ANEXĂ

TAC APLICABILE NAVELOR DIN UNIUNE ÎN ZONELE PENTRU CARE AU FOST STABILITE TAC-URI PE SPECIE ȘI PE ZONĂ

În următoarele tabele sunt stabilite TAC-urile și cotele de pescuit (în tone de greutate în viu, dacă nu se specifică altfel) pentru fiecare stoc și condițiile legate funcțional de acestea.

Stocurile de pește sunt enumerate în ordinea alfabetică a denumirilor speciilor în limba latină. În scopul aplicării prezentului regulament, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumire științifică

Codul alfa-3

Denumire comună

Psetta maxima

TUR

Calcan

Sprattus sprattus

SPR

Șprot


Specia:

Calcan

Psetta maxima

Zona:

Apele UE din Marea Neagră

TUR/F37.4.2.C

Bulgaria

43,2

 

 

România

43,2

 

 

Uniune

86,4 (1)

 

 

TAC

Nu se aplică

 

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specia:

Șprot

Sprattus sprattus

Zona:

Apele UE din Marea Neagră

SPR/F37.4.2.C

Bulgaria

8 032,5

 

 

România

3 442,5

 

 

Uniune

11 475

 

 

TAC

Nu se aplică

 

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


(1)  Între 15 aprilie și 15 iunie 2015 nu este autorizată nicio activitate de pescuit, incluzând transbordarea, luarea la bord, debarcarea și prima vânzare.


24.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/107 AL COMISIEI

din 23 ianuarie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

179,2

ZZ

204,6

0709 93 10

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

0805 10 20

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


Rectificări

24.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/14


Rectificare la Decizia (PESC) 2015/67 a Comitetului politic și de securitate (EUCAP Sahel Mali/1/2015) din 14 ianuarie 2015 de prelungire a mandatului șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 11 din 17 ianuarie 2015 )

Pe copertă, în cuprins, și la pagina 72, titlul:

în loc de:

Decizia (PESC) 2015/67 a Comitetului politic și de securitate (EUCAP Sahel Mali/1/2015) din 14 ianuarie 2015 de prelungire a mandatului șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

se va citi:

Decizia (PESC) 2015/67 a Comitetului politic și de securitate din 14 ianuarie 2015 de prelungire a mandatului șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015)


24.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/14


Rectificare la Decizia 2009/169/CE, Euratom a reprezentanților guvernelor statelor membre din 25 februarie 2009 de numire a unui judecător la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 56 din 28 februarie 2009 )

La pagina 17, articolul 1:

în loc de:

„Doamna Heikki KANNINEN se numește judecător …”,

se va citi:

„Domnul Heikki KANNINEN se numește judecător …”.