ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 10

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
16 ianuarie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/56 al Comisiei din 15 ianuarie 2015 de modificare, în ceea ce privește comerțul cu speciile de faună și floră sălbatice, a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/57 al Comisiei din 15 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei în ceea ce privește normele de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și în Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

19

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/58 al Comisiei din 15 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active tepraloxidim ( 1 )

25

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/59 al Comisiei din 15 ianuarie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

27

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2015/60 a Consiliului și a Comisiei din 15 decembrie 2014 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea deciziilor în Consiliul de asociere cu privire la Regulamentul de procedură al Consiliului de asociere și cel al Comitetului de asociere și al subcomitetelor, instituirea a două subcomitete și delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț

30

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul material rulant — material rulant de călători și locomotive al sistemului feroviar din Uniunea Europeană ( JO L 356, 12.12.2014 )

45

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

16.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/56 AL COMISIEI

din 15 ianuarie 2015

de modificare, în ceea ce privește comerțul cu speciile de faună și floră sălbatice, a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatele (2), (3) și (4),

întrucât:

(1)

Pentru a pune în aplicare anumite rezoluții adoptate cu ocazia celei de a șaisprezecea conferințe a părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) (3-14 martie 2013), denumită în continuare „convenția”, anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (2) ar trebui modificate și ar trebui adăugate dispoziții suplimentare.

(2)

În special, în conformitate cu Rezoluția 16.8 a conferinței CITES, ar trebui introduse dispoziții specifice destinate să simplifice circulația transfrontalieră în scopuri necomerciale a instrumentelor muzicale.

(3)

Experiența dobândită în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006, în combinație cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei (3), a demonstrat că anumite dispoziții ale regulamentului respectiv ar trebui modificate pentru a se asigura că regulamentul este pus în aplicare într-un mod armonizat și eficient la nivelul Uniunii. Acesta este cazul, în special, în ceea ce privește prima introducere în Uniune a trofeelor de vânătoare de exemplare din anumite specii sau populații enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, în legătură cu care există preocupări referitoare la sustenabilitatea comerțului cu trofee de vânătoare sau în legătură cu care există indicații de comerț ilegal semnificativ. În aceste cazuri, este necesar un control mai strict al importurilor în Uniune și, prin urmare, nu ar trebui să se aplice derogările stabilite la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 pentru efectele personale și domestice. Experiența dobândită ca urmare a punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 a demonstrat, de asemenea, necesitatea clarificării faptului că statele membre nu ar trebui să elibereze permise de import în cazurile în care, deși există o cerere în acest sens, nu obțin din partea țării exportatoare sau reexportatoare informații satisfăcătoare cu privire la legalitatea exemplarelor importate în UE.

(4)

Cu ocazia celei de a șaisprezecea conferințe a părților la convenție, au fost actualizate referințele standard pentru nomenclatură. Aceste referințe sunt utilizate pentru a indica denumirile științifice ale speciilor în permise și certificate. Modificările respective ar trebui să se reflecte în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 865/2006 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Întrucât prezentul regulament ar trebui utilizat împreună cu Regulamentul (UE) nr. 792/2012, este important ca ambele regulamente să se aplice începând din aceeași zi.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

«data achiziției» înseamnă data la care un exemplar a fost prelevat din natură, s-a născut în captivitate sau a fost reprodus artificial, sau, dacă această dată este necunoscută, prima dată care poate fi dovedită la care o persoană se afla în posesia exemplarului respectiv;”

;

(b)

punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.

«expoziție itinerantă» înseamnă o colecție de eșantioane, un circ, o menajerie, o expoziție de plante, o orchestră sau o expoziție muzeală care este utilizat(ă) pentru expunere publică comercială;”

.

2.

La articolul 4 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, cererile pentru permise de import și de export, pentru certificate de reexport, pentru certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, pentru certificate de proprietate personală, pentru certificate pentru colecții de eșantioane, pentru certificate pentru instrumente muzicale și pentru certificate de expoziție itinerantă, precum și pentru notificări de import, formulare complementare și etichete pot fi completate și de mână, cu condiția ca scrierea să se facă în mod lizibil, cu cerneală și cu litere majuscule de tipar.”

3.

La articolul 7 se adaugă următorul alineat (6):

„(6)   Permisele de export și certificatele de reexport eliberate de țări terțe sunt acceptate numai dacă autoritatea competentă din țara terță în cauză furnizează, în cazul în care i se solicită acest lucru, informații satisfăcătoare cu privire la faptul că exemplarele au fost obținute în conformitate cu legislația privind protecția speciilor în cauză.”

4.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Expediții de exemplare

Fără a aduce atingere articolelor 31, 38, 44b, 44i și 44p, se eliberează un permis de import, o notificare de import, un permis de export sau un certificat de reexport separat(ă) pentru fiecare expediție de exemplare transportate împreună și care fac parte dintr-o singură încărcătură.”

5.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Valabilitatea permiselor de import și de export, a certificatelor de reexport, a certificatelor de expoziție itinerantă, a certificatelor de proprietate personală, a certificatelor pentru colecțiile de eșantioane și a certificatelor pentru instrumentele muzicale”

;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Perioada de valabilitate a certificatelor de expoziție itinerantă, a certificatelor de proprietate personală și a certificatelor pentru instrumente muzicale eliberate în conformitate cu articolele 30, 37 și, respectiv, 44h nu poate depăși trei ani.”

;

(c)

alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(5)   Certificatele de expoziție itinerantă, certificatele de proprietate personală sau certificatele pentru instrumente muzicale își pierd valabilitatea în cazul în care exemplarul este vândut, pierdut, distrus sau furat, în cazul în care proprietatea asupra exemplarului este transferată într-un alt mod sau, pentru un exemplar viu, în cazul în care a murit, a scăpat sau a fost lăsat liber în natură.

(6)   Fără nicio întârziere nejustificată, titularul returnează autorității de gestionare emitente originalul și toate copiile oricărui permis de import, permis de export, certificat de reexport, certificat de expoziție itinerantă, de proprietate personală, certificat pentru colecții de eșantioane sau certificat pentru instrumente muzicale care a expirat, nu este utilizat sau nu mai este valabil.”

6.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

atunci când exemplarele la care se referă au fost pierdute, distruse sau furate;”

;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

atunci când exemplarele la care se referă au fost pierdute, distruse sau furate;”

.

7.

La articolul 14, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, certificatele de origine pentru exemplarele din speciile enumerate în anexa C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 pot fi utilizate pentru introducerea de exemplare în Uniune pe parcursul unei perioade de 12 luni de la data eliberării, iar certificatele de expoziție itinerantă, certificatele de proprietate și certificatele pentru instrumente muzicale pot fi utilizate pentru introducerea de exemplare în Uniune și în scopul depunerii de cereri pentru certificatele corespunzătoare în conformitate cu articolele 30, 37 și 44h din prezentul regulament pe parcursul unei perioade de trei ani de la data eliberării.”

8.

După articolul 44g se inserează următorul capitol VIIIb:

„CAPITOLUL VIIIB

CERTIFICATUL PENTRU INSTRUMENTE MUZICALE

Articolul 44h

Eliberarea

(1)   Statele membre pot elibera un certificat pentru instrumente muzicale pentru circulația transfrontalieră necomercială a instrumentelor muzicale în scopuri care includ, dar fără a se limita la acestea, uzul personal, concerte, producție (înregistrări), difuzare, învățământ, expoziții sau competiții, dacă instrumentele respective îndeplinesc toate cerințele de mai jos:

(a)

sunt fabricate din specii enumerate în anexa A, B sau C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, altele decât exemplare din speciile enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 dobândite după includerea speciilor respective în apendicele la convenție;

(b)

exemplarul utilizat pentru fabricarea instrumentului muzical a fost dobândit pe cale legală;

(c)

instrumentul muzical este identificat în mod corespunzător.

(2)   La certificat se anexează un formular complementar, care urmează să fie utilizat în conformitate cu articolul 44m.

Articolul 44i

Utilizarea

Certificatul poate fi utilizat în oricare dintre următoarele moduri:

(a)

ca permis de import în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

(b)

ca permis de export sau ca certificat de reexport, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

Articolul 44j

Autoritatea emitentă

(1)   Autoritatea emitentă a certificatului pentru instrumente muzicale este autoritatea de gestionare a statului în care solicitantul își are reședința obișnuită.

(2)   Certificatul pentru instrumente muzicale include, la rubrica 23 sau într-o anexă corespunzătoare la certificat, următorul text:

«Valabil pentru mai multe treceri ale frontierei. Titularul are obligația de a păstra originalul.

Instrumentul muzical care face obiectul prezentului certificat, care permite mai multe treceri ale frontierei, este destinat uzului necomercial în scopuri care includ, dar fără a se limita la acestea, uzul personal, concerte, producție (înregistrări), difuzare, învățământ, expoziții sau competiții. Instrumentul muzical care face obiectul prezentului certificat nu poate fi vândut și nici posesia asupra acestuia nu poate fi transferată în timp ce se află în afara teritoriului statului în care a fost eliberat certificatul.

Prezentul certificat trebuie returnat autorității de gestionare a statului care l-a eliberat, înainte de data expirării.

Prezentul certificat este valabil numai în cazul în care este însoțit de un formular complementar, care trebuie ștampilat și semnat de un lucrător vamal la fiecare trecere a frontierei.»

Articolul 44k

Cerințe privind exemplarele

Atunci când un exemplar face obiectul unui certificat pentru instrumente muzicale, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:

(a)

instrumentul muzical trebuie să fie înregistrat de autoritatea de gestionare emitentă;

(b)

instrumentul muzical trebuie returnat statului membru în care este înregistrat, înainte de data expirării certificatului;

(c)

exemplarul nu poate fi vândut și nici posesia asupra acestuia nu poate fi transferată în timp ce se află în afara statului în care solicitantul își are reședința obișnuită, cu excepția cazului în care trebuie respectate condițiile prevăzute la articolul 44n;

(d)

instrumentul muzical trebuie să fie identificat în mod corespunzător.

Articolul 44l

Cererile

(1)   Solicitantul unui certificat pentru instrumente muzicale furnizează informațiile prevăzute la articolele 44h și 44k și completează, dacă este necesar, rubricile 1, 4 și 723 din formularul de cerere și rubricile 1, 4 și 7-22 din originalul și din toate copiile certificatului.

Statele membre pot hotărî că trebuie completat doar un singur formular de cerere, în acest caz cererea putându-se referi la mai multe certificate.

(2)   Formularul de cerere completat în mod corespunzător se depune la autoritatea de gestionare din statul membru în care solicitantul își are reședința obișnuită, împreună cu informațiile necesare și cu documentele justificative pe care autoritatea în cauză le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă este necesar să se elibereze un certificat.

Orice omisiune de informații din cerere trebuie justificată.

(3)   Atunci când o cerere se referă la un certificat privind exemplare pentru care o cerere a fost respinsă anterior, solicitantul informează autoritatea de gestionare cu privire la acest lucru.

Articolul 44m

Documentele care trebuie predate de către titular oficiului vamal

În cazul introducerii în Uniune, al exportului sau al reexportului unui exemplar care face obiectul unui certificat pentru instrumente muzicale eliberat în conformitate cu articolul 44j, titularul certificatului predă, spre verificare, originalul certificatului respectiv, precum și originalul și o copie a formularului complementar, unui birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

După completarea formularului complementar, biroul vamal returnează documentele originale titularului, vizează copia formularului complementar și transmite copia vizată autorității de gestionare competente în conformitate cu articolul 45.

Articolul 44n

Vânzarea exemplarelor care fac obiectul certificatelor

Atunci când titularul unui certificat pentru instrumente muzicale eliberat în conformitate cu articolul 44j din prezentul regulament dorește să vândă exemplarul, acesta predă mai întâi certificatul autorității de gestionare emitente și, în cazul în care exemplarul aparține unei specii menționate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, solicită autorității competente un certificat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

Articolul 44o

Înlocuirea

Un certificat pentru instrumente muzicale care a fost pierdut, furat sau distrus poate fi înlocuit numai de către autoritatea care l-a eliberat.

Certificatul de înlocuire poartă același număr, dacă este posibil, și aceeași dată de valabilitate ca și documentul original, iar la rubrica 23 va fi inclusă una dintre următoarele mențiuni:

 

«Prezentul certificat este o copie conformă cu originalul» sau «Prezentul certificat anulează și înlocuiește originalul cu numărul xxxx emis la xx/xx/xxxx».

Articolul 44p

Introducerea de instrumente muzicale în Uniune cu certificate emise de țări terțe

La introducerea în Uniune a unui instrument muzical nu este necesar să se prezinte un document de export sau un permis de import, cu condiția ca instrumentul respectiv să facă obiectul unui certificat pentru instrumente muzicale eliberat de o țară terță în condiții similare cu cele stabilite la articolele 44h și 44j. Pentru reexportarea respectivului instrument muzical nu este necesar să se prezinte un certificat de reexport.”

9.

Articolul 56 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul literei (a), condițiile controlate se referă la un mediu artificial care este manipulat intensiv de către om, ceea ce poate implica, fără ca lista să fie exhaustivă, cultivarea, fertilizarea, plivirea, irigarea sau operațiunile horticole cum ar fi sădirea în ghiveci, repicarea și protecția împotriva intemperiilor. În cazul taxonilor care produc agarwood, care provin din semințe, butași, altoire, marcotaj aerian, diviziuni, țesuturi calus sau alte țesuturi vegetale, spori sau alte propagule, expresia «în condiții controlate» se referă la o plantație de arbori, incluzând și alte medii artificiale manipulate de om în scopul producerii de plante sau de părți și derivate de plante.”

;

(b)

se introduce următorul alineat (3):

„(3)   Arborii taxonilor care produc agarwood cultivați în culturi cum ar fi:

(a)

grădini (private și/sau comunitare);

(b)

plantații productive de stat, private sau comunitare, fie monospecifice, fie cu specii mixte,

se consideră a fi înmulțite artificial în conformitate cu alineatul (1).”

10.

Articolul 57 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat (3a):

„(3a)   Prin derogare de la alineatul (3), prima introducere în Uniune a trofeelor de vânătoare de exemplare din speciile sau populațiile enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și în anexa XIII la prezentul regulament intră sub incidența articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97.”

;

(b)

la alineatul (5) se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

exemplare de agarwood (Aquilaria spp. și Gyrinops spp.) — până la 1 kg de rumeguș, 24 ml de ulei și două seturi de mărgele sau de rozarii (sau două coliere sau brățări) de persoană.”

11.

Articolul 58 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

„Dispozițiile paragrafului anterior nu se aplică reexportului de coarne de rinocer sau de fildeș de elefant conținut(e) în efecte personale sau domestice; în cazul acestor exemplare, prezentarea certificatului de reexport la vamă este obligatorie.”

;

(b)

alineatele (3a) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3a)   La reexportarea, de către o persoană care nu își are reședința obișnuită în Uniune, a unor efecte personale sau domestice, inclusiv a trofeelor de vânătoare personale, dobândite în afara statului în care își are reședința obișnuită, care constau în exemplare din speciile enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, se impune prezentarea la vamă a unui certificat de reexport. Aceeași cerință se aplică și în cazul reexportării ca efecte personale sau domestice a coarnelor de rinocer sau a fildeșului de elefant provenind de la exemplare din populațiile enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(4)   Prin derogare de la alineatele (2) și (3), în cazul exportului sau al reexportului articolelor enumerate la articolul 57 alineatul (5) literele (a)-(g) nu este obligatorie prezentarea unui document de (re)export.”

12.

Articolul 58a se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   O autoritate de gestionare a unui stat membru poate autoriza activitățile comerciale cu exemplare din speciile enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 care sunt introduse în Uniune în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 numai în condițiile următoare:”

;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Se interzic activitățile comerciale cu exemplare din speciile enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 care au fost introduse în Uniune în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 sau cu exemplare din speciile enumerate în apendicele I la convenție sau în anexa C1 la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 și introduse în Uniune ca efecte personale sau domestice.”

13.

La articolul 66 alineatul (6) se adaugă un al doilea paragraf, după cum urmează:

„Caviarul de la diferite specii de Acipenseriforme nu se amestecă într-un recipient primar, cu excepția caviarului presat [mai precis, caviarul compus din ouăle fertilizate (icre) ale uneia sau mai multor specii de sturioni sau de poliodoni, care rămân după prelucrarea și prepararea caviarului de calitate superioară].”

14.

La articolul 72, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   statele membre pot continua să elibereze permise de import și de export, certificate de reexport, certificate de expoziție itinerantă și certificate de proprietate personală în formatele prevăzute în anexele I, III și IV, notificări de import în formatul prevăzut în anexa II și certificate UE în formatul prevăzut în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 792/2012 timp de un an după intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/57 al Comisiei (4).

15.

Anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 ianuarie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 166, 19.6.2006, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (JO L 242, 7.9.2012, p. 13).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/57 al Comisiei din 15 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei în ceea ce privește normele de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și în Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului (JO L 10, 16.1.2015, p. 19).”


ANEXĂ

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa VIII se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VIII

Referințe standard pentru nomenclatura care trebuie utilizată în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) pentru a indica denumirile științifice ale speciilor în permise și certificate

FAUNĂ

(a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. A treia ediție, vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [pentru toate mamiferele — cu excepția recunoașterii următoarelor denumiri pentru formele sălbatice ale speciilor (în locul unor denumiri pentru fauna domestică): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; și cu excepția speciilor menționate mai jos]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [pentru Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. — International Journal of Primatology, 29: 723-741. [pentru Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. — International Journal of Primatology, 25: 97-163. [pentru Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and „costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [pentru Sotalia fluviatilis și Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science, 312: 1378-1381. [pentru Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55-70. [pentru Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, 25: 1-9. [pentru Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 31: 693-714. [pentru Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar/Birmania. — Amer. J. Primatology,73: 96-107. [pentru Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [pentru Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [pentru Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [pentru Physeter macrocephalus și Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, 23: 55-64. [pentru Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [pentru Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [pentru Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278-281. [pentru Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. — Primate Conservation, 20: 29-39. [pentru Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. A doua ediție. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [pentru Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe și Ovis vignei]

(b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [pentru denumirile de păsări la nivelul ordinelor și al familiilor]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Cea de a treia ediție revizuită și lărgită. 1 039 pp. London (Christopher Helm). [pentru toate speciile de păsări — cu excepția taxonilor menționați mai jos și pentru exemplarele din specia Lophura imperialis, care ar trebui tratate ca exemplare din specia L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) la ediția a treia Howard & Moore (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (disponibilă pe site-ul CITES) [împreună cu DICKINSON 2003 pentru toate speciile de păsări — cu excepția taxonilor menționați mai jos]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278-286. [pentru Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [pentru Psittacula intermedia și Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85-112. [pentru Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. -- Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [pentru Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123-130. [pentru Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815-819. [pentru Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [pentru Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba” or „Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1-16. [pentru Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. — Cotinga, 24: 77-83. [pentru Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [pentru Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. — Ibis, 144: 665-675. [pentru Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). –Auk, 126: 604-612. [pentru Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131. [pentru Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [pentru Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [pentru Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 421-445. [pentru Micrastur mintoni]

(c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) — Herpetological Journal, 11: 53-68. [pentru Calumma vatosoa și Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) — Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [pentru Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. — Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [pentru Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. — Sauria, 31 (1): 5-14. [pentru Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). — Salamandra, 39(3/4): 129-138. [pentru Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost- Madagaskars — Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [pentru Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [pentru Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010: A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. — Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [pentru Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [pentru Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [pentru Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. — African Herp News 29: 31-32. [pentru Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) lucrare pregătită la cererea Comitetului pentru nomenclatură al CITES [pentru Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana — Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [pentru Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa — Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pentru Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus — Herpetologica 54: 477-492. [pentru Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. — Zootaxa, 2982: 40-48. [pentru Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [pentru Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [pentru Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. — Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [pentru Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). — Copeia, 4: 894-905. [pentru Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [fără apendice; pentru Testudine pentru denumiri de specii și de familii — cu excepția reținerii următoarelor denumiri: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. — Salamandra, 46(3): 167-179. [pentru Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. — Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [pentru Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. — Zootaxa, 2201: 1-10. [pentru Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. — Salamandra, 46: 83-92. [pentru Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. — Zootaxa, 2195: 61-68. [pentru Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. — Zootaxa, 2269: 32-42. [pentru Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129-144. [pentru Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, a treia ediție. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [pentru Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. — J. Zool. Lond. 247: 225-238. [pentru Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [pentru Phelsuma spp., totuși, cu menținerea Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — Herpetological Monographs, 14: 139-185. [pentru Morelia clastolepis, Morelia nauta și Morelia tracyae, precum și ridicarea la nivel de specie a Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba — Journal of Herpetology, 33: 436-441. [pentru Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — Journal of Herpetology, 36:157-161. [pentru Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba — Copeia 1999(2): 376-381. [pentru Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba — Journal of Herpetology, 35: 615-617. [pentru Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). — Copeia, 2009 (3): 572-582. [pentru Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. În: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [pentru Iguanidae cu excepția recunoașterii Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense și a P. wigginsi ca specii valide]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. — Sauria, 31: 5-16. [pentru Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) — Doriana 7(311): 1-14. [pentru Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [pentru Python breitensteini și Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [pentru Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae — Das Tierreich, 112, 85 pp. [pentru Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo și Furcifer — cu excepția speciilor Bradypodion, transformate în Kinyongia și Nadzikambia, și cu excepția recunoașterii Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi și a C. marojezense ca specii valide]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. — Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [pentru Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [pentru Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). — Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [pentru Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). — Tropical Zoology, 18(1): 67-136. [pentru Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [pentru Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil — Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [pentru Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil — Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [pentru Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. — Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [pentru Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — Journal of Herpetology, 35: 353-357. [pentru Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volumul 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [pentru Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae și Viperidae — cu excepția menținerii genurilor Acrantophis, Sanzinia, Calabaria și Lichanura și a recunoașterii Epicrates maurus și a Tropidophis xanthogaster ca specii valide]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. — African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [pentru Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117. [pentru Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. — Zookeys, 113: 39-71. [pentru Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). — Sauria, 31 (2): 41-48. [pentru Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — Tropical Zool., 16:1-12. [pentru Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [pentru Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2028: 41-50. [pentru Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). — Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [pentru Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [pentru delimitarea familiilor în cadrul Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). — Zoologica Scripta, 36: 429-442. [pentru Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). — Zoologica Scripta, 36:301-310. [pentru Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61-68. [pentru Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [pentru Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F. M., LOUIS JR., E. E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. — Zootaxa, 3022: 39-57. [pentru Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — ZooNova 1 (1): 1-7. [pentru Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C. J. & NUSSBAUM, R. A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. — Copeia, 4: 711-734. [pentru Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C. J. (2003): Introduction to the reptiles. — In: Goodman, S. M. & Bernstead, J. P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934-949. Chicago. [pentru Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C .J., PEARSON, R. G., ZIMKUS, B. M., REDDY, S., DEO, A. J., NUSSBAUM, R. A. & INGRAM, C. M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [pentru Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). — Zootaxa, 2429: 1-28. [pentru Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. — Journal of Herpetology, 42(4): 645-667. [pentru Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar/Birmania (Burma) — Herpetologica, 56: 257-270. [pentru Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). — Hamadryad, 26(2): 283-315. [pentru Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P. K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M. R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. — Zootaxa, 3002: 1-16. [pentru Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia — Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [pentru Chamaeleo balebicornutus și Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. — Zootaxa, 2226: 43-57. [pentru Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2079: 57-68. [pentru Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 1426: 68. [pentru ortografierea corectă a denumirilor Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — Zootaxa, 1363: 23-38. [pentru Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). — Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [pentru Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. — Biol. Lett., publicată online la 8 septembrie 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [pentru Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. — Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [pentru Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — Tropical Zool., 20: 1-17. [pentru Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — Sauria, 26(3): 41-44. [pentru Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reeditare): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [pentru Testudines order names, Crocodylia și Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus Saara Gray, 1845. — Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [pentru Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) — Toxicon, 34: 339-406. [pentru Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix și Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [pentru Python kyaiktiyo]

(d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, informații extrase din FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) versiunea 5.5 începând din decembrie 2011

în combinație cu BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). — Zootaxa, 3083: 1-120. [pentru toate speciile de amfibieni]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, informații despre specii extrase din FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference v. 5.6 (9 ianuarie 2013)

(e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII ȘI SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), informații extrase din ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), versiune descărcată la 30 noiembrie 2011. [pentru toate speciile de rechini și de pești, cu excepția genului Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. — Zootaxa, 2613: 61-68. [pentru Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [pentru Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

Horne, M. L. (2001). A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [pentru Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [pentru Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [pentru Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284-291. [pentru Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (a doua ediție disponibilă pe CD-ROM). [pentru Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). — Zootaxa, 1963: 54-68. [pentru Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [pentru Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [pentru Hippocampus tyro]

(f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133-143. [pentru scorpioni din genul Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26-30. [pentru Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, informații extrase din PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, versiunea 6.5 începând din 7 aprilie 2006 [pentru Theraphosidae]

(g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347-352. [pentru Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [pentru fluturi din genurile Ornithoptera, Trogonoptera și Troides]

(h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [pentru Hirudo medicinalis și Hirudo verbana]

(i)    ANTHOZOA ȘI HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, pe baza unor informații compliate de UNEPWCMC 2012.

FLORĂ

The Plant Book, a doua ediție [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (retipărită cu corecturi în 1998)] pentru denumirile generice ale tuturor plantelor enumerate în apendicele la Convenție, cu condiția să nu fie înlocuite de listele standard de control adoptate de Conferința părților).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, a opta ediție (J. C. Willis, revizuită de H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [pentru sinonimele generice care nu sunt menționate în The Plant Book, cu condiția să nu fie înlocuite de listele standard de control adoptate de Conferința părților la convenție, după cum se menționează mai jos]

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne și K. D. Hill, 1995; In: Vorster (Ed.) Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, p. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cycadaceae, Stangeriaceae și Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compilată de Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cyclamen (Primulaceae) și Galanthus și Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, a doua ediție (1999, compilată de D. Hunt, D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dionaea, Nepenthes și Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilată de Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Elveția, în colaborare cu Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) și actualizările acesteia: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), Autoritatea de gestionare CITES din Elveția, Berna, Elveția], ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Aloe și Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compliată de Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit) ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione și Sophronitis (volumul 1, 1995) și Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula și Encyclia (volumul 2, 1997) și Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides și Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda și Vandopsis (volumul 3, 2001); și Aerides, Coelogyne, Comparettia și Masdevallia (volumul 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), a doua ediție (S. Carter și U. Eggli, 2003, publicată de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Euphorbia suculente.

Dicksonia species of the Americas (2003, compilată de Grădina Botanică din Bonn și de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, Africa de Sud, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autorilor: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 și actualizările acesteia) publicate de către UNEP-WCMC poate fi utilizată ca listă neoficială a denumirilor științifice care au fost adoptate de Conferința părților pentru speciile de animale enumerate în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și ca sinteză neoficială a informațiilor incluse în referințele standard adoptate pentru nomenclatura CITES.”

2.

Anexa IX se modifică după cum urmează:

(a)

La punctul 1 din anexa IX, rândul „Q = Circuri și expoziții itinerante” se înlocuiește cu „Q = Expoziții itinerante [o colecție de eșantioane, un circ, o menajerie, o expoziție de plante, o orchestră sau o expoziție muzeală care este utilizat(ă) pentru expunere publică în scop comercial]”;

(b)

la punctul 2 din anexa IX, se adaugă următorul rând:

„X =

 

Exemplare luate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat”

3.

În anexa X, rândul „Lophophurus impejanus” se înlocuiește cu „Lophophorus impejanus”.

4.

Se adaugă următoarea anexă XIII:

„ANEXA XIII

SPECII ȘI POPULAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 57 ALINEATUL (3a)

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus”

.

16.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/57 AL COMISIEI

din 15 ianuarie 2015

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei în ceea ce privește normele de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și în Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În vederea punerii în aplicare a anumitor rezoluții adoptate în cadrul celei de-a șaisprezecea reuniuni a conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) (3-14 martie 2013), denumită în continuare „convenția”, anumite dispoziții trebuie modificate și dispoziții suplimentare ar trebui adăugate la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei. (2).

(2)

În special, în conformitate cu Rezoluția CITES Conf. 16.8, ar trebui inserate dispoziții care să permită eliberarea de certificate specifice pentru instrumentele muzicale în vederea simplificării deplasărilor transfrontaliere necomerciale ale acestora și, în conformitate cu Rezoluția CITES Conf. 14.6, ar trebui să fie stabilit un nou cod sursă X pentru „exemplarele prelevate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat”.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Întrucât prezentul regulament ar trebui să fie utilizat în coroborare cu Regulamentul (CE) nr. 865/2006, este important ca ambele regulamente să se aplice începând cu aceeași dată.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul punct 5a:

„5a.

certificate pentru instrumente muzicale;”

;

(b)

punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.

formulare complementare pentru certificatele de proprietate personală, pentru certificatele de expoziție itinerantă și pentru certificatele pentru instrumente muzicale;”

;

2.

la articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Formularele pe baza cărora se elaborează permisele de import, permisele de export, certificatele de reexport, certificatele de proprietate personală, certificatele pentru colecțiile de eșantioane și certificatele pentru instrumente muzicale precum și cererile pentru aceste documente sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelele prezentate în anexa I.”

3.

anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 ianuarie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (JO L 242, 7.9.2012, p. 13).


ANEXĂ

Anexele la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 se modifică după cum urmează:

1.

anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „1 — exemplarul original” se modifică după cum urmează:

(i)

punctele 1, 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.

Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu cele ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale, numele și adresa complete ale proprietarului legal. În cazul unui certificat pentru instrumente muzicale, dacă solicitantul este diferit de proprietarul legal, numele și adresa complete atât ale proprietarului, cât și ale solicitantului ar trebui să fie incluse în formular și o copie a unui acord de împrumut între proprietar și solicitant ar trebui să fie prezentată autorității competente emitente a permisului;

2.

Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăși șase luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăși 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală și a unui certificat pentru instrumente muzicale nu poate depăși trei ani. După ultima zi de valabilitate, documentul este nul și neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original și toate copiile autorității de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din țara (re)exportatoare a fost utilizat pentru (re)export după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depășește șase luni de la data eliberării sale.

3.

Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu cele ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale.”

;

(ii)

punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale.”

;

(iii)

punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea. În cazul unui certificat pentru instrumente muzicale, descrierea instrumentului ar trebui să permită autorității competente să verifice dacă certificatul corespunde exemplarului importat sau exportat, și descrierea ar trebui să includă elemente cum ar fi numele producătorului, numărul de serie sau un alt mijloc de identificare, cum ar fi fotografiile.”

;

(iv)

la punctul 13 se adaugă următorul rând:

„X

 

Exemplare prelevate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat”

;

(v)

la punctul 14, mențiunea „Q Circuri și expoziții itinerante” se înlocuiește cu „Q Expoziții itinerante (colecție de eșantioane, circ, menajerie, expoziție de plante, orchestră sau expoziție muzeală care este utilizată pentru expunere publică în scopuri comerciale)”;

(b)

secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „2 — exemplarul pentru titular” se modifică după cum urmează,

(i)

punctele 1, 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.

Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu cele ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale, numele și adresa complete ale proprietarului legal. În cazul unui certificat pentru instrumente muzicale, dacă solicitantul este diferit de proprietarul legal, atât numele și adresa completă ale proprietarului, cât și cele ale solicitantului ar trebui să fie incluse în formular și o copie a unui acord de împrumut între proprietar și solicitant ar trebui să fie prezentată autorității competente emitente a permisului.

2.

Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăși șase luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăși 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală și a unui certificat pentru instrumente muzicale nu poate depăși trei ani. După ultima zi de valabilitate, prezentul documentul este nul și neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original și toate copiile acestuia autorității de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din țara (re)exportatoare a fost utilizat pentru (re)export după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depășește șase luni de la data eliberării sale.

3.

Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu cele ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale.”

;

(ii)

punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale.”

;

(iii)

punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea. În cazul unui certificat pentru instrumente muzicale, descrierea instrumentului ar trebui să permită autorității competente să verifice dacă certificatul corespunde exemplarului importat sau exportat și descrierea ar trebui să includă elemente cum ar fi numele producătorului, numărul de serie sau un alt mijloc de identificare, cum ar fi fotografiile.”

;

(iv)

la punctul 13 se adaugă următorul rând:

„X

 

Exemplare prelevate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat”

;

(v)

la punctul 14, mențiunea „Q Circuri și expoziții itinerante” se înlocuiește cu „Q Expoziții itinerante (colecție de eșantioane, circ, menajerie, expoziție de plante, orchestră sau expoziție muzeală care este utilizată pentru expunere publică în scopuri comerciale)”;

(c)

secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „3 — exemplarul de returnat de către vamă autorității emitente” se modifică după cum urmează:

(i)

punctele 1, 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.

Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu cele ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale, numele și adresa complete ale proprietarului legal. În cazul unui certificat pentru instrumente muzicale, dacă solicitantul este diferit de proprietarul legal, atât numele și adresa completă ale proprietarului, cât și cele ale solicitantului ar trebui să fie incluse în formular și o copie a unui acord de împrumut între proprietar și solicitant ar trebui să fie prezentată autorității competente emitente a permisului.

2.

Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăși șase luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăși 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală și a unui certificat pentru instrumente muzicale nu poate depăși trei ani. După ultima zi de valabilitate, prezentul documentul este nul și neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original și toate copiile acestuia autorității de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din țara (re)exportatoare a fost utilizat pentru (re)export după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depășește șase luni de la data eliberării sale.

3.

Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu cele ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale.”

;

(ii)

punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale.”

;

(iii)

punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea. În cazul unui certificat pentru instrumente muzicale, descrierea instrumentului ar trebui să permită autorității competente să verifice dacă certificatul corespunde exemplarului importat sau exportat și descrierea ar trebui să includă elemente cum ar fi numele producătorului, numărul de serie sau un alt mijloc de identificare, cum ar fi fotografiile.”

;

(iv)

la punctul 13 se adaugă următorul rând:

„X

 

Exemplare prelevate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat”

;

(v)

la punctul 14, mențiunea „Q Circuri și expoziții itinerante” se înlocuiește cu „Q Expoziții itinerante (colecție de eșantioane, circ, menajerie, expoziție de plante, orchestră sau expoziție muzeală care este utilizată pentru expunere publică în scopuri comerciale)”;

(d)

secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „5 — cerere” se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu cele ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale, numele și adresa complete ale proprietarului legal. În cazul unui certificat pentru instrumente muzicale, dacă solicitantul este diferit de proprietarul legal, atât numele și adresa completă ale proprietarului, cât și ale solicitantului ar trebui să fie incluse în formular și o copie a unui acord de împrumut între proprietar și solicitant ar trebui să fie prezentată autorității competente emitente a permisului.”

;

(ii)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu cele ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale.”

;

(iii)

punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale.”

;

(iv)

punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea. În cazul unui certificat pentru instrumente muzicale, descrierea instrumentului ar trebui să permită autorității competente să verifice dacă certificatul corespunde exemplarului importat sau exportat și descrierea ar trebui să includă elemente cum ar fi numele producătorului, numărul de serie sau un alt mijloc de identificare, cum ar fi fotografiile.”

;

(v)

la punctul 13 se adaugă următorul rând:

„X

 

Exemplare prelevate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat”

;

(vi)

la punctul 14, mențiunea „Q Circuri și expoziții itinerante” se înlocuiește cu „Q Expoziții itinerante (colecție de eșantioane, circ, menajerie, expoziție de plante, orchestră sau expoziție muzeală care este utilizată pentru expunere publică în scopuri comerciale)”;

2.

anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

în secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „exemplarul original”, următorul rând se adaugă la punctul 14:

„X

 

Exemplare prelevate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat”

;

(b)

în secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „cerere”, următorul rând se adaugă la punctul 14:

„X

 

Exemplare prelevate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat”

;

3.

în anexa IV, titlul din partea superioară dreaptă se înlocuiește cu următorul text:

„CERTIFICAT PENTRU EXPOZIȚIE ITINERANTĂ

CERTIFICAT DE PROPRIETATE PERSONALĂ

CERTIFICAT PENTRU INSTRUMENTE MUZICALE

FORMULAR COMPLEMENTAR”

;

4.

anexa V se modifică după cum urmează:

(a)

în secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „1 — exemplarul original”, următorul rând se adaugă la punctul 9:

„X

 

Exemplare prelevate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat”

;

(b)

în secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „3 — cerere”, următorul rând se adaugă la punctul 9:

„X

 

Exemplare prelevate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat”

;


16.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/58 AL COMISIEI

din 15 ianuarie 2015

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active tepraloxidim

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 17 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Pentru substanța activă tepraloxidim, Regulamentul (UE) nr. 1197/2012 al Comisiei (2) a amânat data expirării perioadei de aprobare până la 31 iulie 2017, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (3).

(2)

Solicitantul unic pentru reînnoirea aprobării pentru substanța activă tepraloxidim a informat Comisia și statul membru raportor cu privire la opțiunea sa de a nu mai continua procedura de solicitare a reînnoirii.

(3)

Prin urmare, este adecvat să se stabilească data expirării la data inițială de expirare, astfel cum s-a stabilit înainte de adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1197/2012.

(4)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 100, tepraloxidim, din partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, data de „31 iulie 2017” se înlocuiește cu „31 mai 2015”.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 ianuarie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1197/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de autorizare a substanțelor active acetamiprid, alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis tulpina: AQ 10, benalaxil, bifezanat, bromoxinil, clorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum tulpina: J1446, imazosulfuron, laminarină, mepanipirim, metoxifenozidă, milbemectină, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, quinoxifen, S-metolaclor, tepraloxidim, tiacloprid, tiram și ziram (JO L 342, 14.12.2012, p. 27).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).


16.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/59 AL COMISIEI

din 15 ianuarie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 ianuarie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

62,0

EG

232,2

IL

127,8

MA

106,4

TN

130,5

TR

139,9

ZZ

133,1

0707 00 05

EG

241,9

MA

66,8

TR

168,4

ZZ

159,0

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

191,6

MA

228,1

TR

172,2

ZZ

197,3

0805 10 20

EG

47,6

MA

57,8

TR

63,8

ZA

97,5

ZZ

66,7

0805 20 10

IL

146,7

MA

84,9

ZZ

115,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

118,8

KR

153,2

MA

82,2

TR

103,3

ZZ

111,6

0805 50 10

TR

69,2

ZZ

69,2

0808 10 80

BR

65,3

CL

89,9

US

151,5

ZZ

102,2

0808 30 90

CN

92,1

TR

108,4

US

138,7

ZZ

113,1


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

16.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/30


DECIZIA (UE, Euratom) 2015/60 A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

din 15 decembrie 2014

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea deciziilor în Consiliul de asociere cu privire la Regulamentul de procedură al Consiliului de asociere și cel al Comitetului de asociere și al subcomitetelor, instituirea a două subcomitete și delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 486 din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1) („acordul”) prevede aplicarea cu titlu provizoriu a unor părți ale acordului.

(2)

Articolul 4 din Decizia 2014/295/UE a Consiliului (2) și articolul 4 din Decizia 2014/668/UE a Consiliului (3) precizează care părți din acord se aplică, sau urmează să fie aplicate, cu titlu provizoriu.

(3)

În temeiul articolului 462 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere își stabilește propriul regulament de procedură.

(4)

În temeiul articolului 462 alineatul (3) din acord, președinția Consiliului de asociere este asigurată, pe rând, de un reprezentant al Uniunii și de un reprezentant al Ucrainei.

(5)

În temeiul articolului 464 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este asistat în îndeplinirea sarcinilor sale de un comitet de asociere și, în temeiul articolului 465 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere stabilește în regulamentul său de procedură atribuțiile și modul de funcționare ale Comitetului de asociere.

(6)

În temeiul articolului 466 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere poate lua decizia de a institui orice comitet sau organism special în domenii specifice, necesar pentru punerea în aplicare a acordului, care să asiste Consiliul de asociere în îndeplinirea atribuțiilor sale. În temeiul articolului 466 alineatul (3) din acord, Comitetul de asociere poate înființa și subcomitete.

(7)

În temeiul articolului 461 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este responsabil cu supravegherea și monitorizarea aplicării și a punerii în aplicare a acordului. În conformitate cu articolul 465 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere poate delega Comitetului de asociere oricare dintre competențele sale, inclusiv competența de a lua decizii obligatorii. Consiliul de asociere ar trebui să delege Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, astfel cum este prevăzută la articolul 465 alineatul (4) din acord, competența de a actualiza sau de a modifica anexele la acord care se referă la capitolul 1 (anexele I-C și I-D la acord), capitolul 2 (anexa II la acord) și capitolele 3, 5, 6 și 8 din titlul IV (Comerțul și aspectele legate de comerț) din acord, în temeiul articolului 463 alineatul (3) și al articolului 465 alineatul (2) din acord, în măsura în care nu există dispoziții specifice în capitolele respective referitoare la actualizarea sau modificarea anexelor respective.

(8)

Pentru a asigura punerea efectivă în aplicare a acordului, regulamentul de procedură al Consiliului de asociere și cel al Comitetului de asociere și al subcomitetelor ar trebui să fie adoptate cât mai curând posibil și ar trebui să poată fi adoptate prin procedură scrisă.

(9)

Prin urmare, poziția Uniunii în cadrul Consiliului de asociere ar trebui să se bazeze pe proiectele de decizie atașate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de asociere instituit prin articolul 464 din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, se bazează pe proiectele de decizii ale Consiliului de asociere atașate la prezenta decizie, în ceea ce privește:

adoptarea regulamentului de procedură al Consiliului de asociere și a regulamentului de procedură al Comitetului de asociere și al subcomitetelor;

instituirea a două subcomitete; precum și

delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, astfel cum este prevăzută la articolul 465 alineatul (2) din acord.

(2)   Reprezentanții Uniunii în cadrul Consiliului de asociere pot conveni asupra modificărilor tehnice minore aduse proiectelor de decizii ale Consiliului de asociere fără a fi necesară o altă decizie a Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 2

Consiliul de asociere este prezidat, din partea Uniunii, de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în conformitate cu responsabilitățile sale în temeiul tratatelor și în calitatea sa de președinte al Consiliului Afacerilor Externe.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 15 decembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI

Pentru Comisie

Președintele

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 161, 29.5.2014, p. 3.

(2)  Decizia 2014/295/UE a Consiliului din 17 martie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește preambulul, articolul 1 și titlurile I, II și VII (JO L 161, 29.5.2014, p. 1).

(3)  Decizia 2014/668/UE a Consiliului din 23 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește titlul III (cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți) și titlurile IV, V, VI și VII din acord, precum și a anexelor și protocoalelor aferente (JO L 278, 20.9.2014, p. 1).


PROIECT

DECIZIA NR. 1/2014 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA

din …

de adoptare a propriului regulament de procedură și a celui al Comitetului de asociere și al subcomitetelor

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-UCRAINA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1) („acordul”), în special articolul 462,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 486 din acord, anumite părți ale acordului se aplică cu titlu provizoriu de la 1 noiembrie 2014.

(2)

În temeiul articolului 462 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere își stabilește propriul regulament de procedură.

(3)

În temeiul articolului 464 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este asistat în îndeplinirea sarcinilor sale de un comitet de asociere, iar în temeiul articolului 465 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere stabilește în regulamentul său de procedură atribuțiile și modul de funcționare ale Comitetului de asociere,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Consiliului de asociere și cel al Comitetului de asociere și al subcomitetelor, astfel cum sunt prevăzute în anexa I și, respectiv, anexa II.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …,

Pentru Consiliul de asociere

Președintele


(1)  JO L 161, 29.5.2014, p. 3.

ANEXA I

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI DE ASOCIERE

Articolul 1

Dispoziții generale

(1)   Consiliul de asociere instituit în conformitate cu articolul 461 alineatul (1) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte („acordul”) își îndeplinește sarcinile în conformitate cu articolele 461 și 463 din acord.

(2)   În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din acord, părțile se întrunesc periodic la nivel înalt în cadrul unor reuniuni de dialog politic. În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din acord, la nivel ministerial dialogul politic se desfășoară, cu acordul reciproc al părților, în cadrul Consiliului de asociere menționat la articolul 460 din acord și în cadrul unor reuniuni periodice între reprezentanții părților la nivelul miniștrilor afacerilor externe.

(3)   Astfel cum se prevede la articolul 462 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este compus din membri ai Consiliului Uniunii Europene și membri ai Comisiei Europene, pe de o parte, și din membri ai Guvernului Ucrainei, pe de altă parte. Componența Consiliului de asociere ține seama de chestiunile specifice care trebuie abordate în cadrul fiecărei reuniuni. Consiliul de asociere se reunește la nivel de miniștri.

(4)   Astfel cum se prevede la articolul 463 alineatul (1) din acord și în vederea realizării obiectivelor acordului, Consiliul de asociere este împuternicit să ia decizii obligatorii pentru părți. Consiliul de asociere ia măsurile necesare pentru a pune în aplicare deciziile respective, inclusiv, dacă este necesar, împuternicind organismele specifice instituite în temeiul acordului respectiv să acționeze în numele său. De asemenea, Consiliul de asociere poate să formuleze recomandări. Acesta adoptă deciziile și recomandările prin acord între părți, după finalizarea procedurilor interne respective pentru adoptarea deciziilor și recomandărilor. Consiliul de asociere poate delega competențele sale Comitetului de asociere.

(5)   Părțile din prezentul regulament de procedură sunt cele definite la articolul 482 din acord.

Articolul 2

Președinția

Părțile dețin președinția Consiliului de asociere, alternativ, pentru o perioadă de 12 luni. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Consiliului de asociere și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

Articolul 3

Reuniuni

(1)   Consiliul de asociere se reunește cel puțin o dată pe an, precum și atunci când circumstanțele impun acest lucru, prin acordul comun al părților. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, Consiliul de asociere se reunește în spațiul obișnuit rezervat reuniunilor Consiliului Uniunii Europene.

(2)   Fiecare sesiune a Consiliului de asociere se desfășoară la o dată convenită de părți.

(3)   Reuniunile Consiliului de asociere sunt convocate în comun de către secretarii Consiliului de asociere, în acord cu președintele Consiliului de asociere, cel târziu cu 30 de zile calendaristice înainte de data reuniunii.

Articolul 4

Reprezentare

(1)   Membrii Consiliului de asociere pot fi reprezentați dacă nu sunt în măsură să participe la reuniune. În cazul în care un membru dorește să fie reprezentat, acesta notifică în scris președintelui Consiliului de asociere numele reprezentantului său înainte de reuniunea la care urmează să fie reprezentat.

(2)   Reprezentantul unui membru al Consiliului de asociere exercită toate drepturile membrului pe care îl reprezintă.

Articolul 5

Delegații

(1)   Membrii Consiliului de asociere pot fi însoțiți de funcționari. Înaintea fiecărei reuniuni, președintele Consiliului de asociere este informat, prin intermediul secretariatului Consiliului de asociere, cu privire la componența prevăzută a delegației fiecărei părți.

(2)   Consiliul de asociere poate, cu acordul părților, să invite reprezentanți ai altor organisme ale părților sau experți independenți dintr-un anumit domeniu care să participe la reuniunile sale, în calitate de observatori sau pentru a oferi informații cu privire la subiecte specifice. Părțile convin cu privire la clauzele și condițiile în care acești observatori pot participa la reuniuni.

Articolul 6

Secretariatul

Un funcționar al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și un funcționar al Ucrainei exercită, în comun, funcția de secretari ai Consiliului de asociere.

Articolul 7

Corespondență

(1)   Corespondența adresată Consiliului de asociere se trimite fie secretarului din partea Uniunii, fie celui din partea Ucrainei, care, la rândul său, informează celălalt secretar.

(2)   Cei doi secretari ai Consiliului de asociere asigură transmiterea acestei corespondențe președintelui Consiliului de asociere și, dacă este cazul, distribuirea sa membrilor Consiliului de asociere.

(3)   Corespondența astfel distribuită se transmite, după caz, Secretariatului General al Comisiei Europene, Serviciului European de Acțiune Externă, reprezentanțelor permanente ale statelor membre pe lângă Uniunea Europeană și Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, precum și Misiunii Ucrainei pe lângă Uniunea Europeană.

(4)   Comunicările președintelui sunt trimise destinatarilor, în numele său, de către cei doi secretari ai Consiliului de asociere. Aceste comunicări se transmit, dacă este cazul, membrilor Consiliului de asociere astfel cum se prevede la alineatul (3).

Articolul 8

Confidențialitate

În afara cazului în care părțile decid altfel, reuniunile Consiliului de asociere nu sunt publice. Atunci când o parte transmite informații semnalate Consiliului de asociere drept confidențiale, cealaltă parte tratează aceste informații ca atare.

Articolul 9

Ordinea de zi a reuniunilor

(1)   Președintele Consiliului de asociere stabilește ordinea de zi provizorie a fiecărei reuniuni. Aceasta se transmite de către secretarii Consiliului de asociere destinatarilor menționați la articolul 7, cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de data reuniunii.

(2)   Ordinea de zi provizorie conține punctele a căror înscriere pe ordinea de zi a fost cerută președintelui cel târziu cu 21 de zile calendaristice înainte de începerea reuniunii. Aceste puncte nu sunt înscrise pe ordinea de zi provizorie decât dacă documentele justificative relevante au fost transmise secretarilor înainte de data trimiterii ordinii de zi.

(3)   Consiliul de asociere adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni. Punctele care nu figurează pe ordinea de zi provizorie pot fi înscrise pe ordinea de zi dacă părțile convin astfel.

(4)   Președintele poate, în urma consultării cu părțile, să reducă termenele indicate la alineatul (1), pentru a lua în considerare cerințele unui caz particular.

Articolul 10

Proces-verbal

(1)   Cei doi secretari ai Consiliului de asociere întocmesc împreună un proiect de proces-verbal pentru fiecare reuniune.

(2)   Procesul-verbal cuprinde, ca regulă generală, pentru fiecare punct al ordinii de zi:

(a)

documentele prezentate Consiliului de asociere;

(b)

orice declarații a căror înscriere în procesul-verbal a fost cerută de către un membru al Consiliului de asociere; și

(c)

chestiunile asupra cărora părțile au ajuns la un acord, cum ar fi deciziile adoptate, declarațiile convenite și orice concluzii.

(3)   Proiectul de proces-verbal se supune spre aprobare Consiliului de asociere. Consiliul de asociere aprobă proiectul de proces-verbal respectiv cu ocazia următoarei sale reuniuni. Ca alternativă, proiectul de proces-verbal poate fi aprobat în scris.

Articolul 11

Decizii și recomandări

(1)   Consiliul de asociere adoptă decizii și formulează recomandări de comun acord între părți și după finalizarea procedurilor lor interne respective.

(2)   Consiliul de asociere poate totodată să adopte decizii sau să formuleze recomandări prin procedură scrisă, dacă părțile convin astfel. În acest scop, textul propunerii este transmis în scris membrilor de către președintele Consiliului de asociere, în temeiul articolului 7, cu un termen de cel puțin 21 de zile calendaristice în care membrii să își exprime rezervele sau să-și prezinte amendamentele. Președintele poate, în urma consultării cu părțile, să reducă termenul indicat anterior, pentru a lua în considerare cerințele unui caz particular.

(3)   Actele adoptate de Consiliul de asociere, în sensul articolului 463 alineatul (1) din acord, poartă titlul de „decizie” sau, respectiv, de „recomandare”, urmat de un număr de ordine, de data adoptării și de o descriere a obiectului acestora. Deciziile și recomandările Consiliului de asociere se semnează de către președinte și se autentifică de către cei doi secretari ai Consiliului de asociere. Deciziile și recomandările respective sunt transmise fiecăruia dintre destinatarii menționați la articolul 7 din prezentul regulament de procedură. Fiecare parte poate decide în legătură cu publicarea deciziilor și recomandărilor Consiliului de asociere în propria sa publicație oficială,.

(4)   Fiecare decizie a Consiliului de asociere intră în vigoare la data adoptării, cu excepția cazului în care decizia prevede altfel.

Articolul 12

Regimul lingvistic

(1)   Limbile oficiale ale Consiliului de asociere sunt limbile oficiale ale părților.

(2)   În afara cazului în care se decide altfel, Consiliul de asociere deliberează în mod normal pe baza documentelor întocmite în aceste limbi.

Articolul 13

Cheltuieli

(1)   Fiecare parte își asumă orice cheltuieli rezultate în urma participării la reuniunile Consiliului de asociere, atât în ceea ce privește cheltuielile cu personalul, cheltuielile de deplasare și diurnele, cât și cheltuielile poștale și de telecomunicații.

(2)   Cheltuielile legate de serviciile de interpretare la reuniuni și de traducerea și reproducerea documentelor sunt suportate de Uniune. În cazul în care Ucraina solicită interpretarea sau traducerea în și din alte limbi decât cele prevăzute la articolul 12, cheltuielile aferente sunt suportate de către Ucraina.

(3)   Alte cheltuieli privind organizarea reuniunilor sunt suportate de către partea care găzduiește reuniunile.

Articolul 14

Comitetul de asociere

(1)   În conformitate cu articolul 464 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este asistat în îndeplinirea sarcinilor sale de către Comitetul de asociere. Comitetul de asociere este alcătuit din reprezentanți ai părților, în principiu la nivel de înalți funcționari.

(2)   Comitetul de asociere pregătește reuniunile și deliberările Consiliului de asociere, pune în aplicare, dacă este cazul, deciziile acestuia și asigură continuitatea relațiilor de asociere și buna funcționare a acordului în general. Comitetul de asociere examinează toate problemele care îi sunt transmise de către Consiliul de asociere, precum și orice alte probleme care pot să apară în cadrul punerii în aplicare a acordului. Comitetul de asociere prezintă Consiliului de asociere, spre aprobare, propuneri sau proiecte de decizii sau recomandări. În conformitate cu articolul 465 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere poate delega competența de a lua decizii Comitetului de asociere.

(3)   Comitetul de asociere adoptă deciziile și formulează recomandările pentru care a fost autorizat în temeiul acordului.

(4)   În cazul în care acordul menționează o obligație de consultare sau o posibilitate de consultare sau în cazul în care părțile decid de comun acord să se consulte reciproc, aceste consultări pot avea loc în cadrul Comitetului de asociere, cu excepția cazurilor în care acordul prevede altfel. Consultările pot continua în cadrul Consiliului de asociere, în cazul în care părțile convin astfel.

Articolul 15

Modificarea regulamentului de procedură

Prezentul regulament de procedură poate fi modificat în conformitate cu articolul 11.

ANEXA II

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI DE ASOCIERE ȘI AL SUBCOMITETELOR

Articolul 1

Dispoziții generale

(1)   Comitetul de asociere instituit în conformitate cu articolul 464 alineatul (1) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte („acordul”) asistă Consiliul de asociere în exercitarea atribuțiilor sale și îndeplinește sarcinile prevăzute de acord care i-au fost încredințate de Consiliul de asociere. În conformitate cu articolul 465 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere stabilește, în regulamentul său de procedură, atribuțiile și modul de funcționare ale Comitetului de asociere.

(2)   Comitetul de asociere pregătește reuniunile și deliberările Consiliului de asociere, pune în aplicare, dacă este cazul, deciziile acestuia și asigură continuitatea relației de asociere și buna funcționare a acordului în general. Comitetul de asociere examinează toate problemele care îi sunt transmise de Consiliul de asociere, precum și orice alte probleme care pot să apară în cadrul punerii în aplicare curente a acordului. Comitetul de asociere prezintă Consiliului de asociere, spre adoptare, propuneri sau proiecte de decizii sau recomandări.

(3)   Astfel cum se prevede la articolul 464 alineatul (2) din acord, Comitetul de asociere este compus din reprezentanți ai părților, în principiu la nivel de înalți funcționari, care sunt responsabili pentru chestiunile specifice urmând a fi abordate în cadrul unei anumite reuniuni.

(4)   În temeiul articolului 465 alineatul (4) din acord, în cazul în care Comitetul de asociere reunit în configurația comerț, astfel cum este prevăzută la articolul 465 alineatul (4) din acord („Comitetul de asociere reunit în configurația comerț”), îndeplinește sarcinile care îi sunt conferite prin titlul IV din acord, acesta este alcătuit din înalți funcționari ai Comisiei Europene și ai Ucrainei care sunt responsabili pentru comerț și aspecte legate de comerț. Un reprezentant al Comisiei Europene sau al Ucrainei care este responsabil pentru comerț și aspecte legate de comerț exercită funcția de președinte al Comitetului de asociere în conformitate cu articolul 2 din prezentul regulament de procedură. La reuniuni participă, de asemenea, un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă.

(5)   Astfel cum se prevede la articolul 465 alineatul (3) din acord, Comitetul de asociere are competența de a adopta decizii în cazurile prevăzute în acord și în domeniile în care Consiliul de asociere i-a delegat competențe. Aceste decizii sunt obligatorii pentru părți, care iau măsurile necesare pentru a le pune în aplicare. Comitetul de asociere adoptă deciziile prin acord între părți, după finalizarea procedurilor interne în vederea adoptării lor.

(6)   Părțile din prezentul regulament de procedură sunt definite în conformitate cu articolul 482 din acord.

Articolul 2

Președinția

Părțile dețin președinția Comitetului de asociere, alternativ, pentru o perioadă de 12 luni. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Consiliului de asociere și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

Articolul 3

Reuniuni

(1)   În afara cazului în care părțile convin altfel, Comitetul de asociere se întrunește în mod regulat, cel puțin o dată pe an. Se pot ține sesiuni extraordinare ale Comitetului de asociere la cererea oricăreia dintre părți, dacă părțile sunt de acord.

(2)   Fiecare reuniune a Comitetului de asociere este convocată de președintele acestuia la locul și data stabilite de comun acord de către părți. Convocarea la reuniune este transmisă membrilor de către secretariatul Comitetului de asociere cel târziu cu 28 de zile calendaristice înainte de începerea reuniunii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

(3)   Comitetul de asociere în configurația comerț se reunește cel puțin o dată pe an și atunci când circumstanțele impun acest lucru. Fiecare reuniune este convocată de către președintele Comitetului de asociere în configurația comerț la data, locul și conform modalităților convenite de părți. Convocarea la reuniune este transmisă membrilor de către secretariatul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de începerea reuniunii, în afara cazului în care părțile convin altfel.

(4)   În măsura posibilităților, reuniunea obișnuită a Comitetului de asociere este convocată cu suficient timp înainte de reuniunea obișnuită a Consiliului de asociere.

(5)   În mod excepțional și dacă părțile convin în acest sens, reuniunile Comitetului de asociere pot fi desfășurate și prin orice mijloace tehnologice convenite, de exemplu prin videoconferință.

Articolul 4

Delegații

Înaintea fiecărei reuniuni, părțile sunt informate, prin intermediul secretariatului Comitetului de asociere, cu privire la componența prevăzută a delegației participante la reuniune a fiecărei părți.

Articolul 5

Secretariatul

(1)   Un funcționar al Uniunii Europene și un funcționar al Ucrainei exercită în comun funcția de secretari ai Comitetului de asociere și îndeplinesc împreună sarcinile de secretariat, în afara cazului în care prezentul regulament de procedură prevede altfel, într-un spirit de încredere reciprocă și de cooperare.

(2)   Un funcționar al Comisiei Europene și un funcționar al Ucrainei care sunt responsabili pentru comerț și aspecte legate de comerț exercită în comun funcția de secretari ai Comitetului de asociere reunit în configurația comerț.

Articolul 6

Corespondență

(1)   Corespondența adresată Comitetului de asociere se trimite secretarului Comitetului de asociere al oricăreia dintre părți, care, la rândul său, informează celălalt secretar.

(2)   Secretariatul Comitetului de asociere asigură transmiterea corespondenței adresate Comitetului de asociere către președintele Comitetului de asociere și difuzarea sa, atunci când este cazul, ca documente menționate la articolul 7.

(3)   Corespondența din partea președintelui este trimisă părților de către secretariat în numele președintelui. Corespondența este difuzată, după caz, astfel cum se prevede la articolul 7.

Articolul 7

Documente

(1)   Documentele sunt difuzate prin intermediul secretarilor Comitetului de asociere.

(2)   O parte transmite documentele sale propriului secretar. Secretarul transmite documentele respective secretarului celeilalte părți.

(3)   Secretarul Uniunii difuzează documentele reprezentanților relevanți ai Uniunii și transmite în mod sistematic o copie a acestei corespondențe secretarului Ucrainei.

(4)   Secretarul Ucrainei difuzează documentele reprezentanților relevanți ai Ucrainei și transmite în mod sistematic o copie a acestei corespondențe secretarului Uniunii.

Articolul 8

Confidențialitate

În afara cazului în care părțile decid altfel, reuniunile Consiliului de asociere nu sunt publice. Atunci când o parte transmite informații desemnate drept confidențiale Comitetului de asociere, cealaltă parte tratează aceste informații ca atare.

Articolul 9

Ordinea de zi a reuniunilor

(1)   Secretariatul Comitetului de asociere stabilește o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune a Comitetului de asociere, precum și un proiect de concluzii operaționale, astfel cum se prevede la articolul 10, pe baza propunerilor părților. Ordinea de zi provizorie cuprinde punctele cu privire la care secretariatul Comitetului de asociere a primit, din partea unei părți, o cerere de înscriere pe ordinea de zi, însoțită de documentele relevante, cel târziu cu 21 de zile calendaristice înainte de data reuniunii.

(2)   Ordinea de zi provizorie, împreună cu documentele relevante, se difuzează, astfel cum se prevede la articolul 7, cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de data de începere a reuniunii.

(3)   Comitetul de asociere adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni. Alte puncte decât cele care figurează pe ordinea de zi provizorie pot fi înscrise pe ordinea de zi dacă părțile convin astfel.

(4)   Președintele reuniunii Comitetului de asociere poate, cu acordul părților, să invite reprezentanți ai altor organisme ale părților sau experți independenți dintr-un anumit domeniu, pe o bază ad-hoc, care să participe la reuniunile sale pentru a oferi informații cu privire la subiecte specifice. Părțile se asigură că acești observatori sau experți respectă cerințele privind confidențialitatea.

(5)   Președintele reuniunii Comitetului de asociere poate, în urma consultării cu părțile, să reducă termenele prevăzute la alineatele (1) și (2), pentru a lua în considerare circumstanțe speciale.

Articolul 10

Proces-verbal și concluzii operaționale

(1)   Cei doi secretari ai Comitetului de asociere întocmesc împreună un proiect de proces-verbal pentru fiecare reuniune a Comitetului de asociere.

(2)   Procesul-verbal cuprinde, ca regulă generală, pentru fiecare punct al ordinii de zi:

(a)

lista participanților la reuniune, lista funcționarilor care îi însoțesc și lista eventualilor observatori sau experți prezenți la reuniune;

(b)

documentele prezentate Comitetului de asociere;

(c)

declarațiile a căror înscriere în procesul-verbal a fost solicitată de Comitetul de asociere; și

(d)

concluziile operaționale ale reuniunii, astfel cum se prevede la alineatul (4).

(3)   Proiectul de proces-verbal se înaintează spre aprobare Comitetului de asociere. Comitetul de asociere aprobă proiectul de proces-verbal respectiv cu ocazia următoarei sale reuniuni. Ca alternativă, proiectul de proces-verbal poate fi aprobat în scris. Proiectul de proces-verbal al Comitetului de asociere reunit în configurația comerț din acord se aprobă în termen de 28 de zile calendaristice de la fiecare reuniune. O copie se trimite fiecăruia dintre destinatarii menționați la articolul 7.

(4)   Proiectul de concluzii operaționale ale fiecărei reuniuni este redactat de secretarul Comitetului de asociere al părții care deține președinția Comitetului de asociere și este transmis părților, împreună cu ordinea de zi, în mod normal cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de data de începere a reuniunii. Acest proiect este actualizat în cursul reuniunii, iar la sfârșitul acesteia, în afara cazului în care s-a convenit altfel de către părți, Comitetul de asociere adoptă concluziile operaționale, care reflectă acțiunile subsecvente convenite de părți. După aprobare, concluziile operaționale sunt atașate la procesul-verbal, iar punerea lor în aplicare este examinată în cursul următoarelor reuniuni ale Comitetului de asociere. În acest scop, Comitetul de asociere adoptă un model care să permită urmărirea fiecărei acțiuni în timp în raport cu un anumit termen.

Articolul 11

Decizii și recomandări

(1)   În cazurile specifice în care acordul conferă Comitetului de asociere competența de a adopta decizii sau în cazul în care această competență i-a fost delegată de către Consiliul de asociere, Comitetul de asociere adoptă decizii. De asemenea, Comitetul de asociere formulează recomandări. Deciziile și recomandările se adoptă de comun acord între părți și după finalizarea procedurilor lor interne respective. Fiecare decizie sau recomandare se semnează de către președintele Comitetului de asociere și se autentifică de către cei doi secretari ai Comitetului de asociere.

(2)   Comitetul de asociere poate să adopte deciziile sau recomandările prin procedură scrisă, dacă părțile convin astfel. Procedura scrisă constă într-un schimb de note între secretari, în acord cu părțile. În acest scop, textul propunerii este difuzat în temeiul articolului 7, cu un termen de cel puțin 21 de zile calendaristice pentru comunicarea eventualelor rezerve sau modificări. Președintele poate, în urma consultării cu părțile, să reducă termenele indicate în prezentul alineat, pentru a lua în considerare circumstanțe speciale. După ce se ajunge la un acord cu privire la text, decizia sau recomandarea se semnează de către președinte și se autentifică de către secretari.

(3)   Actele elaborate de Comitetul de asociere se numesc „decizie” sau, respectiv, „recomandare”. Fiecare decizie intră în vigoare la data adoptării, cu excepția cazului în care decizia prevede altfel.

(4)   Deciziile și recomandările sunt transmise părților.

(5)   Fiecare parte poate decide în legătură cu publicarea deciziilor și a recomandărilor Comitetului de asociere în propria sa publicație oficială.

Articolul 12

Rapoarte

Comitetul de asociere raportează Consiliului de asociere cu privire la activitățile sale și ale subcomitetelor, ale grupurilor de lucru și ale altor organisme din cadrul său, cu ocazia fiecărei reuniuni ordinare a Consiliului de asociere.

Articolul 13

Regimul lingvistic

(1)   Limbile oficiale ale Comitetului de asociere sunt limbile oficiale ale părților.

(2)   Limbile de lucru ale Comitetului de asociere sunt limbile engleză și ucraineană. În afara cazului în care se decide altfel, Comitetul de asociere deliberează pe baza documentelor întocmite în limbile menționate.

Articolul 14

Cheltuieli

(1)   Fiecare parte suportă orice cheltuieli rezultate în urma participării la reuniunile Comitetului de asociere, atât în ceea ce privește cheltuielile cu personalul, cheltuielile de deplasare și diurnele, cât și cheltuielile poștale și de telecomunicații.

(2)   Cheltuielile legate de organizarea reuniunilor și reproducerea documentelor sunt suportate de partea care găzduiește reuniunea.

(3)   Cheltuielile legate de serviciile de interpretare la reuniuni și de traducerea documentelor în sau din engleză și ucraineană, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1), sunt suportate de partea care găzduiește reuniunea.

Interpretarea și traducerea în sau din alte limbi sunt suportate direct de partea solicitantă.

(4)   În cazurile în care este necesară traducerea unor documente în limbile oficiale ale Uniunii, cheltuielile sunt suportate de către Uniune.

Articolul 15

Modificarea regulamentului de procedură

Prezentul regulament de procedură poate fi modificat printr-o decizie a Consiliului de asociere, în conformitate cu articolul 465 alineatul (1) din acord.

Articolul 16

Subcomitete, comitete sau organisme speciale

(1)   În conformitate cu articolul 466 alineatele (1) și (3) din acord, Comitetul de asociere poate decide să înființeze subcomitete în domenii specifice necesare pentru punerea în aplicare a acordului, altele decât cele prevăzute în acord, pentru a-l asista în exercitarea atribuțiilor sale. Comitetul de asociere poate decide desființarea oricărui astfel de subcomitet și poate stabili sau modifica regulamentul de procedură al acestuia. În afara cazului în care se decide altfel, subcomitetele își desfășoară activitatea sub autoritatea Comitetului de asociere, căruia îi transmit rapoarte după fiecare reuniune.

(2)   În afara cazului în care există dispoziții diferite prevăzute de acord sau convenite în cadrul Consiliului de asociere, prezentul regulament de procedură se aplică mutatis mutandis oricărui subcomitet menționat la alineatul (1).

(3)   Reuniunile subcomitetelor pot fi organizate în mod flexibil, în funcție de necesități, fie în persoană, la Bruxelles sau în Ucraina, fie, de exemplu, prin videoconferință. Subcomitetele acționează ca platformă pentru monitorizarea progreselor privind apropierea în domenii specifice, pentru discutarea anumitor chestiuni și probleme generate de acest proces și pentru formularea unor recomandări și concluzii operaționale.

(4)   Secretariatul Comitetului de asociere primește o copie a întregii corespondențe relevante și a tuturor documentelor și comunicărilor aparținând unui subcomitet, comitet sau organism special.

(5)   În afara cazului în care există dispoziții diferite prevăzute de acord sau convenite de părți în cadrul Consiliului de asociere, subcomitetele, comitetele și organismele speciale au numai competența de a face recomandări Comitetului de asociere.

Articolul 17

Prezentul regulament de procedură se aplică mutatis mutandis Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, în afara cazului în care se prevede altfel.


PROIECT

DECIZIA NR. 2/2014 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA

din …

privind înființarea a două subcomitete

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-UCRAINA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1) („acordul”), în special articolul 466,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 486 din acord, anumite părți ale acordului se aplică cu titlu provizoriu de la 1 noiembrie 2014.

(2)

În temeiul articolului 466 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere poate lua decizia de a institui orice comitet sau organism special în domenii specifice, necesar pentru punerea în aplicare a acordului, care să asiste Consiliul de asociere în îndeplinirea atribuțiilor sale.

(3)

Pentru a permite desfășurarea de dezbateri la nivel de experți cu privire la domeniile-cheie care intră în domeniul de aplicare provizorie a acordului, ar trebui instituite două subcomitete.

(4)

Cu acordul părților, lista subcomitetelor și domeniul de activitate al subcomitetelor individuale ar trebui să poată fi modificate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se instituie subcomitetele enumerate în anexă.

Articolul 2

Regulamentul de procedură al subcomitetelor enumerate în anexă este reglementat de articolul 16 din regulamentul de procedură al Comitetului de asociere și al subcomitetelor, adoptat prin Decizia nr. 1/2014 a Consiliului de asociere UE-Ucraina.

Articolul 3

Prin acordul părților pot fi modificate lista subcomitetelor prevăzute în anexă și domeniul de activitate al subcomitetelor individuale enumerate în anexă.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …,

Pentru Consiliul de asociere

Președintele


(1)  JO L 161, 29.5.2014, p. 3.

ANEXĂ

LISTA SUBCOMITETELOR

1.

Subcomitetul pentru libertate, securitate și justiție

2.

Subcomitetul pentru cooperare economică și în alte sectoare


PROIECT

DECIZIA NR. 3/2014 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA

din …

privind delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-UCRAINA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1) („acordul”), în special articolul 463 alineatul (3) și articolul 465 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 486 din acord, anumite părți ale acordului se aplică cu titlu provizoriu de la 1 noiembrie 2014.

(2)

În temeiul articolului 461 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este responsabil cu supravegherea și monitorizarea aplicării și a punerii în aplicare acordului.

(3)

În temeiul articolului 465 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere poate delega Comitetului de asociere oricare dintre competențele sale, inclusiv competența de a lua decizii cu caracter obligatoriu.

(4)

În temeiul articolului 465 alineatul (4) din acord, Comitetul de asociere se reunește în configurația comerț pentru a aborda toate chestiunile legate de titlul IV (Comerțul și aspectele legate de comerț) din acord.

(5)

Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și promptă a părții din acord instituind o zonă de liber schimb complex și cuprinzător, Consiliul de asociere ar trebui să delege Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, astfel cum este prevăzută la articolul 465 alineatul (4) din acord, competența de a actualiza sau de a modifica anexele la acord care se referă la capitolele 1, 2, 3, 5, 6 și 8 din titlul IV (Comerțul și aspectele legate de comerț) din acord, în măsura în care capitolele respective nu includ dispoziții specifice privind actualizarea sau modificarea anexelor respective,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Consiliul de asociere deleagă Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, astfel cum este prevăzută la articolul 465 alineatul (4) din acord, competența de a actualiza sau de a modifica anexele la acord care se referă la capitolul 1 (anexele I-C și I-D la acord), capitolul 2 (anexa II la acord) și capitolele 3, 5, 6 și 8 din titlul IV (Comerțul și aspectele legate de comerț) din acord, în măsura în care capitolele respective nu includ dispoziții specifice privind actualizarea sau modificarea anexelor respective.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …,

Pentru Consiliul de asociere

Președintele


(1)  JO L 161, 29.5.2014, p. 3.


Rectificări

16.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/45


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant — material rulant de călători și locomotive” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 356 din 12 decembrie 2014 )

La pagina 235, în anexă, în cuprins:

în loc de:

„APENDICELE A —

Sistem de cuplă cu șurub și tampoane 365

APENDICELE B —

Sistem de cuplă cu șurub și tampoane 367

APENDICELE C —

Sistem de cuplă cu șurub și tampoane 369

APENDICELE D —

Sistem de cuplă cu șurub și tampoane 377

APENDICELE E —

Sistem de cuplă cu șurub și tampoane 374

APENDICELE F —

Sistem de cuplă cu șurub și tampoane 375

APENDICELE G —

Sistem de cuplă cu șurub și tampoane 376

APENDICELE H —

Sistem de cuplă cu șurub și tampoane 378

APENDICELE I —

Sistem de cuplă cu șurub și tampoane 386

APENDICELE J —

Sistem de cuplă cu șurub și tampoane 387

se va citi:

„APENDICELE A —

Sistem de cuplă cu șurub și tampoane 365

APENDICELE B —

Sistemul cu ecartament de 1 520 mm «t» 367

APENDICELE C —

Dispoziții speciale pentru mașinile de cale 369

APENDICELE D —

Sistemul de măsurare a energiei la bord 371

APENDICELE E —

Măsurătorile antropometrice ale mecanicului de locomotivă 374

APENDICELE F —

Vizibilitatea frontală 375

APENDICELE G —

Întreținerea 376

APENDICELE H —

Evaluarea subsistemului «material rulant» 378

APENDICELE I —

Aspecte pentru care nu sunt disponibile specificații tehnice (puncte deschise) 386

APENDICELE J —

Specificații tehnice menționate în prezenta STI 387