ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 366

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
20 decembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1367/2014 al Consiliului din 15 decembrie 2014 de stabilire, pentru anii 2015 și 2016, a posibilităților de pescuit pentru navele Uniunii în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1368/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (UE) nr. 1372/2013 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ( 1 )

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1369/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Garda (DOP)]

17

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1370/2014 al Comisiei din 19 decembrie 2014 de stabilire a unui ajutor excepțional cu caracter temporar pentru producătorii de lapte din Finlanda

18

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1371/2014 al Comisiei din 19 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume

20

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1372/2014 al Comisiei din 19 decembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

32

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1373/2014 al Comisiei din 19 decembrie 2014 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2014 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 413/2014 pentru carnea de pasăre originară din Ucraina

34

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1374/2014 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2014 privind cerințele de raportare de statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50)

36

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1375/2014 al Băncii Centrale Europene din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (BCE/2014/51)

77

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1376/2014 al Băncii Centrale Europene din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2014/52)

79

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2014/110/UE a Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2004/33/CE în ceea ce privește criteriile de excludere temporară pentru donatorii de donări de sânge alogene ( 1 )

81

 

*

Directiva de punere în aplicare 2014/111/UE a Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2009/15/CE cu privire la adoptarea de către Organizația Maritimă Internațională (OMI) a anumitor coduri și a modificărilor aferente aduse anumitor convenții și protocoale ( 1 )

83

 

 

DECIZII

 

 

2014/938/UE

 

*

Decizia Comisiei din 9 iulie 2014 privind măsura SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) pusă în aplicare de Danemarca și Suedia în cazul întreprinderii Scandinavian Airlines [notificată cu numărul C(2014) 4532]  ( 1 )

88

 

 

2014/939/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/833/UE privind anumite măsuri de protecție referitoare la focarele recente de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în Țările de Jos [notificată cu numărul C(2014) 9741]  ( 1 )

104

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă ( JO L 216, 20.8.1994 ) (Ediția specială în limba română, capitolul 05, volumul 03, p. 80)

109

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

20.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 366/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1367/2014 AL CONSILIULUI

din 15 decembrie 2014

de stabilire, pentru anii 2015 și 2016, a posibilităților de pescuit pentru navele Uniunii în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 43 alineatul (3) din tratat prevede adoptarea de către Consiliu, la propunerea Comisiei, a măsurilor privind stabilirea și repartizarea posibilităților de pescuit.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) impune adoptarea unor măsuri de conservare, ținând seama de avizele științifice, tehnice și economice disponibile, inclusiv, după caz, de rapoartele elaborate de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP).

(3)

Revine Consiliului să adopte măsuri privind stabilirea și repartizarea posibilităților de pescuit, inclusiv anumite condiții legate funcțional de acestea, după caz. Posibilitățile de pescuit ar trebui să fie astfel distribuite între statele membre, încât să asigure fiecărui stat membru o anumită stabilitate a activităților de pescuit pentru fiecare stoc sau zonă de pescuit și să se țină cont, în mod adecvat, de obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(4)

Capturile totale admisibile (TAC) ar trebui stabilite pe baza avizelor științifice disponibile, ținând seama de aspectele biologice și socioeconomice și asigurând totodată un tratament echitabil al sectoarelor de pescuit, precum și pe baza opiniilor exprimate în cadrul consultărilor cu părțile interesate, în special consiliile consultative regionale vizate.

(5)

Posibilitățile de pescuit ar trebui să respecte acordurile și principiile internaționale, cum ar fi Acordul din 1995 al Organizației Națiunilor Unite cu privire la conservarea și gestionarea stocurilor transzonale de pești și a stocurilor de pești mari migratori (2), și principiile detaliate de gestionare prevăzute de Orientările internaționale din 2008 pentru gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă formulate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, în care se prevede, de exemplu, că o autoritate de reglementare ar trebui să fie mai precaută atunci când informațiile sunt incerte, nefiabile sau inadecvate. Absența informațiilor științifice adecvate nu ar trebui folosită ca pretext pentru amânarea sau neadoptarea măsurilor de conservare și gestionare.

(6)

Cele mai recente avize științifice emise de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și de CSTEP indică faptul că majoritatea stocurilor de adâncime continuă să fie exploatate în mod nesustenabil și că, pentru a le asigura sustenabilitatea, posibilitățile de pescuit pentru stocurile respective ar trebui să fie în continuare reduse, până când evoluția lor va prezenta o tendință pozitivă. ICES a recomandat totodată o interzicere totală a pescuitului direcționat de pion portocaliu în toate zonele, precum și o interzicere totală a pescuitului direcționat în ceea ce privește anumite stocuri de pagel argintiu și de grenadier de piatră.

(7)

Cât despre cele patru stocuri de grenadier de piatră, avizele științifice și discuțiile recente din cadrul Comisiei pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (CPANE) indică posibilitatea raportării eronate a capturilor din aceste specii drept capturi de grenadier. În acest context, este oportună stabilirea unei TAC care să acopere ambele specii, permițând în același timp o raportare separată a fiecăreia dintre acestea.

(8)

În ceea ce privește rechinii de adâncime, principalele specii cu valoare comercială sunt considerate ca fiind epuizate și, prin urmare, ar trebui interzis pescuitul direcționat din acestea. În plus, având în vedere caracterul migrator al rechinilor de adâncime și larga lor răspândire în întregul Atlantic de Nord-Est, CSTEP a recomandat ca măsurile de gestionare a acestor specii să fie extinse la ape ale Uniunii din zonele Comitetului pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF) din jurul Insulei Madeira.

(9)

Posibilitățile de pescuit pentru speciile de adâncime definite la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului (3) se stabilesc la fiecare doi ani. Cu toate acestea, se face o excepție pentru stocurile de argentină mare și stocurile de mihalț-de-mare albastru. Referitor la acestea din urmă, principala zonă de pescuit de mihalț-de-mare albastru este legată de negocierile anuale cu Norvegia; pentru simplificare, toate TAC-urile privind mihalțul-de-mare albastru ar trebui stabilite în funcție de această zonă de pescuit și în cadrul aceluiași act juridic. Prin urmare, posibilitățile de pescuit pentru stocurile de argentină mare și de mihalț-de-mare albastru ar trebui să fie stabilite printr-un alt regulament anual pertinent de stabilire a posibilităților de pescuit.

(10)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului (4), ar trebui identificate stocurile care fac obiectul diferitelor măsuri menționate în actul respectiv. TAC-urile de precauție se aplică stocurilor pentru care nu este disponibilă nicio evaluare științifică a posibilităților de pescuit pentru anul în care trebuie stabilite TAC-urile; în celelalte situații, ar trebui să se aplice TAC-uri analitice. Având în vedere avizele ICES și CSTEP pentru stocurile de adâncime, stocurile pentru care nu este disponibilă o evaluare științifică a posibilităților de pescuit relevante ar trebui să facă obiectul unor TAC-uri de precauție în prezentul regulament.

(11)

Pentru a se evita întreruperea activităților de pescuit și pentru a se asigura pescarilor din Uniune mijloace de existență, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2015. Din motive de urgență, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește, pentru 2015 și 2016, posibilitățile anuale de pescuit pentru navele Uniunii, în ceea ce privește stocurile de pește din anumite specii de adâncime, în apele Uniunii și în anumite ape din afara Uniunii supuse unor limitări ale capturilor.

Articolul 2

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„navă de pescuit a Uniunii” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru și care este înregistrată în Uniune;

(b)

„apele Uniunii” înseamnă apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția statelor membre, cu excepția apelor adiacente teritoriilor enumerate în anexa II la tratat;

(c)

„captură totală admisibilă” (TAC) înseamnă cantitatea anuală care poate fi pescuită și debarcată din fiecare stoc de pește;

(d)

„cotă” înseamnă o proporție din TAC alocată Uniunii sau unui stat membru;

(e)

„ape internaționale” înseamnă ape care se găsesc în afara suveranității sau a jurisdicției vreunui stat.

(2)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții ale zonelor:

(a)

zonele ICES (International Council for the Exploration of the Sea — Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime) reprezintă ariile geografice precizate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (5);

(b)

zonele CECAF (Committee for Eastern Central Atlantic Fisheries — Comitetul pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului) reprezintă ariile geografice precizate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 216/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

Articolul 3

Capturi totale admisibile (TAC) și repartizarea lor

TAC-urile pentru speciile de adâncime capturate de navele Uniunii în apele din Uniune și în anumite ape din afara Uniunii, repartizarea acestor TAC-uri statelor membre, precum și, după caz, condițiile legate de acestea din punct de vedere funcțional sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 4

Dispoziții speciale privind repartizarea posibilităților de pescuit

(1)   Repartizarea posibilităților de pescuit către statele membre, stabilită în prezentul regulament, nu aduce atingere:

(a)

schimburilor efectuate în conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

deducerilor și realocărilor efectuate în temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (7) sau în temeiul articolului 10 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (8);

(c)

debarcărilor suplimentare autorizate în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96;

(d)

deducerilor efectuate în conformitate cu articolele 105, 106 și 107 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)   Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 se aplică stocurilor care fac obiectul unor TAC-uri de precauție, în timp ce articolul 3 alineatele (2) și (3) și articolul 4 din regulamentul respectiv se aplică stocurilor care fac obiectul unor TAC-uri analitice, în absența unor dispoziții contrare în anexa la prezentul regulament.

Articolul 5

Condiții pentru debarcarea capturilor și a capturilor accidentale

Peștii din stocuri pentru care sunt stabilite TAC sunt reținuți la bord sau debarcați numai în cazul în care capturile au fost efectuate de navele de pescuit ale unui stat membru care dispune de o cotă, iar această cotă nu a fost epuizată.

Articolul 6

Transmiterea datelor

Atunci când, în conformitate cu articolele 33 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre transmit Comisiei date privind debarcările de stocuri capturate, acestea utilizează codurile stocurilor prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 decembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

M. MARTINA


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Acordul privind punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 în ceea ce privește conservarea și gestionarea populațiilor transzonale de pești și a stocurilor de pești mari migratori (JO L 189, 3.7.1998, p. 16).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a cerințelor specifice de acces și a condițiilor asociate care se aplică pescuitului rezervelor de specii de adâncime (JO L 351, 28.12.2002, p. 6).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (JO L 115, 9.5.1996, p. 3).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (JO L 87, 31.3.2009, p. 70).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 216/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord (JO L 87, 31.3.2009, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94 (JO L 286, 29.10.2008, p. 33).


ANEXĂ

Trimiterile la zonele de pescuit sunt trimiteri la zonele ICES, dacă nu se precizează altfel.

PARTEA 1

Definiția speciilor și a grupurilor de specii

1.

În lista care figurează în partea 2 a prezentei anexe, stocurile de pești sunt enumerate în ordinea alfabetică a denumirilor latine ale speciilor. Cu toate acestea, rechinii de adâncime sunt menționați la începutul listei. În sensul prezentului regulament, în continuare este prezentat un tabel comparativ între denumirile comune și cele în limba latină:

Denumire comună

Cod Alpha-3

Denumire științifică

Sabie neagră

BSF

Aphanopus carbo

Beryx

ALF

Beryx spp.

Grenadier de piatră

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadier

RHG

Macrourus berglax

Pion portocaliu

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pagel argintiu

SBR

Pagellus bogaraveo

Specie de merlucius (Ling american)

GFB

Phycis blennoides

2.

În sensul prezentului regulament, termenul „rechini de adâncime” se referă la speciile enumerate în lista de mai jos:

Denumire comună

Cod Alpha-3

Denumire științifică

Rechin-pisică de adâncime

API

Apristurus spp.

Rechin-șopârlă

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Sagri

CWO

Centrophorus spp.

Rechin portughez

CYO

Centroscymnus coelolepis

Rechin negru

CYP

Centroscymnus crepidater

Câine-de-mare negru

CFB

Centroscyllium fabricii

Câine-de-mare abisal

DCA

Deania calcea

Rechin focă

SCK

Dalatias licha

Marele rechin lanternă

ETR

Etmopterus princeps

Sagri negru

ETX

Etmopterus spinax

Galeus murinus

GAM

Galeus murinus

Hexanchus griseus

SBL

Hexanchus griseus

Oxynotus paradoxus

OXN

Oxynotus paradoxus

Scymnodon ringens

SYR

Scymnodon ringens

Rechin de Groenlanda

GSK

Somniosus microcephalus

PARTEA 2

Posibilități de pescuit anuale, aplicabile navelor de pescuit din Uniune în zone în care există TAC, defalcate pe specii și pe zone (în tone de greutate în viu)

Specie:

Rechini de adâncime

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI, VII, VIII și IX; apele Uniunii din zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2

(DWS/56789-)

Anul

2015

2016

 

 

Germania

0

0

 

 

Estonia

0

0

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spania

0

0

 

 

Franța

0

0

 

 

Lituania

0

0

 

 

Polonia

0

0

 

 

Portugalia

0

0

 

 

Regatul Unit

0

0

 

 

Uniune

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specie:

Rechini de adâncime

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zona X

(DWS/10-)

Anul

2015

2016

 

 

Portugalia

0

0

 

 

Uniune

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specie:

Rechini de adâncime, Deania histricosa și Deania profondorum

Zonă:

Apele internaționale din zona XII

(DWS/12INT-)

Anul

2015

2016

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spania

0

0

 

 

Franța

0

0

 

 

Regatul Unit

0

0

 

 

Uniune

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specie:

Sabie neagră

Aphanopus carbo

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

(BSF/1234-)

Anul

2015

2016

 

 

Germania

3

3

 

 

Franța

3

3

 

 

Regatul Unit

3

3

 

 

Uniune

9

9

 

 

TAC

9

9

 

TAC de precauție


Specie:

Sabie neagră

Aphanopus carbo

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

(BSF/56712-)

Anul

2015

2016

 

 

Germania

42

39

 

 

Estonia

20

19

 

 

Irlanda

104

96

 

 

Spania

208

191

 

 

Franța

2 918

2 684

 

 

Letonia

136

125

 

 

Lituania

1

1

 

 

Polonia

1

1

 

 

Regatul Unit

208

191

 

 

Altele (1)

11

10

 

 

Uniune

3 649

3 357

 

 

TAC

3 649

3 357

 

TAC analitică


Specie:

Sabie neagră

Aphanopus carbo

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VIII, IX și X

(BSF/8910-)

Anul

2015

2016

 

 

Spania

12

12

 

 

Franța

29

29

 

 

Portugalia

3 659

3 659

 

 

Uniune

3 700

3 700

 

 

TAC

3 700

3 700

 

TAC analitică


Specie:

Sabie neagră

Aphanopus carbo

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zona CECAF 34.1.2

(BSF/C3412-)

Anul

2015

2016

 

 

Portugalia

3 141

2 827

 

 

Uniune

3 141

2 827

 

 

TAC

3 141

2 827

 

TAC de precauție


Specie:

Beryx

Beryx spp.

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

(ALF/3X14-)

Anul

2015

2016

 

 

Irlanda

9

9

 

 

Spania

67

67

 

 

Franța

18

18

 

 

Portugalia

193

193

 

 

Regatul Unit

9

9

 

 

Uniune

296

296

 

 

TAC

296

296

 

TAC analitică


Specie:

Grenadier și grenadier de piatră

Coryphaenoides rupestris și Macrourus berglax

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II și IV

(RNG/124-) pentru grenadierul de piatră;

(RHG/124-) pentru grenadier

Anul

2015

2016

 

 

Danemarca

1

1

 

 

Germania

1

1

 

 

Franța

10

10

 

 

Regatul Unit

1

1

 

 

Uniune

13

13

 

 

TAC

13

13

 

TAC de precauție


Specie:

Grenadier și grenadier de piatră

Coryphaenoides rupestris și Macrourus berglax

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zona III

(RNG/03-) pentru grenadierul de piatră; (2)

(RHG/03-) pentru grenadier

Anul

2015

2016

 

 

Danemarca

412

329

 

 

Germania

2

2

 

 

Suedia

21

17

 

 

Uniune

435

348

 

 

TAC

435

348

 

TAC de precauție


Specie:

Grenadier și grenadier de piatră

Coryphaenoides rupestris și Macrourus berglax

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VI și VII

(RNG/5B67-) pentru grenadierul de piatră; (5)

(RHG/5B67-) pentru grenadier

Anul

2015 (3)  (4)

2016 (3)  (4)

 

 

Germania

8

8

 

 

Estonia

59

60

 

 

Irlanda

260

265

 

 

Spania

65

66

 

 

Franța

3 302

3 358

 

 

Lituania

76

77

 

 

Polonia

38

39

 

 

Regatul Unit

194

197

 

 

Altele (4)

8

8

 

 

Uniune

4 010

4 078

 

 

TAC

4 010

4 078

 

TAC analitică


Specie:

Grenadier și grenadier de piatră

Coryphaenoides rupestris și Macrourus berglax

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

(RNG/8X14-) pentru grenadierul de piatră (7);

(RHG/8X14-) pentru grenadier

Anul

2015 (6)

2016 (6)

 

 

Germania

24

21

 

 

Irlanda

5

5

 

 

Spania

2 617

2 354

 

 

Franța

121

109

 

 

Letonia

42

38

 

 

Lituania

5

5

 

 

Polonia

819

737

 

 

Regatul Unit

11

10

 

 

Uniune

3 644

3 279

 

 

TAC

3 644

3 279

 

TAC analitică


Specie:

Pion portocaliu

Hoplostethus atlanticus

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zona VI

(ORY/06-)

Anul

2015

2016

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spania

0

0

 

 

Franța

0

0

 

 

Regatul Unit

0

0

 

 

Uniune

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specie:

Pion portocaliu

Hoplostethus atlanticus

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zona VII

(ORY/07-)

Anul

2015

2016

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spania

0

0

 

 

Franța

0

0

 

 

Regatul Unit

0

0

 

 

Altele

0

0

 

 

Uniune

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specie:

Pion portocaliu

Hoplostethus atlanticus

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII și XIV

(ORY/1CX14)

Anul

2015

2016

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spania

0

0

 

 

Franța

0

0

 

 

Portugalia

0

0

 

 

Regatul Unit

0

0

 

 

Altele

0

0

 

 

Uniune

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specie:

Pagel argintiu

Pagellus bogaraveo

Zonă:

Apele Uniunii și internaționale din zonele VI, VII și VIII

(SBR/678-)

Anul

2015

2016

 

 

Irlanda

5

5

 

 

Spania

135

128

 

 

Franța

7

6

 

 

Regatul Unit

17

16

 

 

Altele (8)

5

5

 

 

Uniune

169

160

 

 

TAC

169

160

 

TAC analitică


Specie:

Pagel argintiu

Pagellus bogaraveo

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zona IX

(SBR/09-)

Anul

2015 (9)

2016 (9)

 

 

Spania

294

144

 

 

Portugalia

80

39

 

 

Uniune

374

183

 

 

TAC

374

183

 

TAC analitică


Specie:

Pagel argintiu

Pagellus bogaraveo

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zona X

(SBR/10-)

Anul

2015

2016

 

 

Spania

6

5

 

 

Portugalia

678

507

 

 

Regatul Unit

6

5

 

 

Uniune

690

517

 

 

TAC

690

517

 

TAC analitică


Specie:

Specie de merluciu (Ling american)

Phycis blennoides

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

(GFB/1234-)

Anul

2015

2016

 

 

Germania

10

10

 

 

Franța

10

10

 

 

Regatul Unit

17

17

 

 

Uniune

37

37

 

 

TAC

37

37

 

TAC analitică


Specie:

Specie de merluciu (Ling american)

Phycis blennoides

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

(GFB/567-)

Anul

2015 (10)

2016 (10)

 

 

Germania

12

12

 

 

Irlanda

312

312

 

 

Spania

706

706

 

 

Franța

427

427

 

 

Regatul Unit

977

977

 

 

Uniune

2 434

2 434

 

 

TAC

2 434

2 434

 

TAC analitică


Specie:

Specie de merluciu (Ling american)

Phycis blennoides

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VIII și IX

(GFB/89-)

Anul

2015 (11)

2016 (11)

 

 

Spania

290

290

 

 

Franța

18

18

 

 

Portugalia

12

12

 

 

Uniune

320

320

 

 

TAC

320

320

 

TAC analitică


Specie:

Specie de merluciu (Ling american)

Phycis blennoides

Zonă:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele X și XII

(GFB/1012-)

Anul

2015

2016

 

 

Franța

10

10

 

 

Portugalia

45

45

 

 

Regatul Unit

10

10

 

 

Uniune

65

65

 

 

TAC

65

65

 

TAC analitică

(1)  Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(2)  În zona ICES IIIa nu se va desfășura nicio activitate de pescuit direcționat de grenadier de piatră, până la finalizarea consultărilor dintre Uniunea Europeană și Norvegia.

(3)  În apele Uniunii și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV (RNG/*8X14-) poate fi pescuit un maximum de 10 % din fiecare cotă.

(4)  Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat.

(5)  Debarcările de grenadier de piatră nu depășesc 95 % din cota fiecărui stat membru.

(6)  În apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VI și VII (RNG/*5B67-) poate fi pescuit un maximum de 10 % din fiecare cotă.

(7)  Debarcările de grenadier de piatră nu depășesc 80 % din cota fiecărui stat membru.

(8)  Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(9)  În apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII și VIII (SBR/*678-) poate fi pescuit un maximum de 8 % din fiecare cotă.

(10)  În apele Uniunii și apele internaționale din zonele VIII și IX (GFB/*89-) poate fi pescuit un maximum de 8 % din fiecare cotă.

(11)  În apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII (GFB/*567-) poate fi pescuit un maximum de 8 % din fiecare cotă.


20.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 366/15


REGULAMENTUL (UE) NR. 1368/2014 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (UE) nr. 1372/2013 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 48,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1), în special articolul 72 litera (f),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2), în special articolele 8, 9 și 92,

întrucât:

(1)

Statele membre au înaintat solicitări către Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială în vederea modificării unor intrări din anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 987/2009 pentru a armoniza anexa în cauză cu evoluțiile din legislația țărilor respective.

(2)

Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 987/2009 urmărește să ofere o imagine de ansamblu asupra dispozițiilor de punere în aplicare a acordurilor bilaterale dintre statele membre care rămân în vigoare în temeiul articolului 8 alineatul (1) din regulamentul în cauză sau care sunt încheiate și inventariate în temeiul articolului 8 alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (2) din același regulament.

(3)

Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială a făcut propuneri relevante Comisiei în ceea ce privește modificările solicitate în temeiul articolului 72 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

(4)

Comisia a fost de acord să includă propunerile pentru modificările tehnice la anexa 1 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

(5)

Regulamentul (UE) nr. 1372/2013 al Comisiei (3), prin articolul 1 alineatul (2), a modificat în mod eronat anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Dispoziția de modificare ar trebui, prin urmare, să fie eliminată. Din motive de claritate juridică, eliminarea articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1372/2013 ar trebui să se aplice retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2014.

(6)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 987/2009 și (UE) nr. 1372/2013 trebuie modificate în consecință.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)

Anexa 1 se modifică după cum urmează:

(a)

Se elimină secțiunea „DANEMARCA–ITALIA”;

(2)

În secțiunea „FRANȚA–LUXEMBURG”, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Schimburile de scrisori din 17 iulie și 20 septembrie 1995 privind modalitățile de stingere a creanțelor reciproce în temeiul articolelor 93, 95 și 96 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 și schimbul de scrisori din 10 iulie și 30 august 2013”

.

Articolul 2

La articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1372/2013, alineatul (2) se elimină.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.

Se aplică de la 1 ianuarie 2015, cu excepția articolului 2, care se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284, 30.10.2009, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1372/2013 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (JO L 346, 20.12.2013, p. 27).


20.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 366/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1369/2014 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2014

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Garda (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Garda”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2325/97 al Comisiei (2).

(2)

Modificarea respectivă nefiind minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Garda” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2014

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2325/97 al Comisiei din 24 noiembrie 1997 (JO L 322, 25.11.1997, p. 33-35).

(3)  JO C 260, 9.8.2014, p. 17.


20.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 366/18


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1370/2014 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2014

de stabilire a unui ajutor excepțional cu caracter temporar pentru producătorii de lapte din Finlanda

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

întrucât:

(1)

La data de 7 august 2014, guvernul rus a introdus o interdicție în privința importului din Uniune către Rusia de anumite produse agricole, inclusiv produse lactate.

(2)

Având în vedere că peste 25 % din producția sa de lapte se exporta către Rusia, ceea ce reprezintă 64 % din exporturile sale totale de lapte și produse lactate către țări terțe, Finlanda se numără printre statele membre în care gradul de dependență a producției de lapte de exporturile către Rusia era cel mai ridicat înainte de introducerea interdicției.

(3)

Prețurile la poarta fermei ale laptelui în Finlanda au cunoscut o scădere bruscă în septembrie 2014, imputabilă în întregime interdicției la import impuse de Rusia. Prețul mediu al laptelui este relativ ridicat în Finlanda față de Uniune în ansamblu, însă costurile de producție din această țară sunt cele mai mari din Uniune.

(4)

Continuitatea sectorului finlandez al laptelui și produselor lactate este pusă în pericol de interdicția la import impusă de Rusia, întrucât sectorul investise în produse cu valoare adăugată mare, adaptate la gusturile și nevoile pieței ruse. Produsele lactate fabricate pentru piața rusă trebuie să fie absorbite, la prețuri reduse, de piața finlandeză a vânzării cu amănuntul. Este nevoie de timp pentru ca sectorul finlandez să găsească noi piețe de desfacere sau să-și adapteze producția la produse noi care ar putea satisface cererea. Recurgerea la intervenția publică și la depozitarea privată este insuficientă pentru a aborda această amenințare.

(5)

În scopul de a aborda în mod eficient și eficace perturbările rezultate ale pieței, este oportun să se acorde ajutor Finlandei sub forma unui pachet financiar unic, cu scopul de a sprijini producătorii de lapte care sunt afectați de interdicția la import impusă de Rusia și care se confruntă, în consecință, cu probleme de lichidități.

(6)

Pachetul financiar pus la dispoziția Finlandei ar trebui calculat pe baza producției de lapte din 2013/2014 în cadrul cotelor naționale și în mod proporțional cu scăderea remarcată a prețului laptelui. Pentru a se asigura direcționarea sprijinului către producătorii afectați de interdicție, ținând seama și de resursele bugetare limitate, Finlanda ar trebui să distribuie suma respectivă pe baza unor criterii obiective și într-un mod nediscriminatoriu, evitând totodată distorsiunile pe piață și denaturarea concurenței.

(7)

Având în vedere că pachetul financiar alocat Finlandei va compensa doar o parte limitată din pierderea reală suportată de producători, ar trebui să se permită Finlandei să le acorde sprijin suplimentar producătorilor de lapte.

(8)

Respectiva sumă suplimentară ar trebui acordată în aceleași condiții de obiectivitate, nediscriminare și nedenaturare a concurenței și ar trebui să țină seama de ajutorul național pe care l-au primit producătorii în același scop pe baza articolului 142 din Actul de Aderare a Austriei, Finlandei și Suediei.

(9)

Ajutorul prevăzut în prezentul regulament ar trebui să fie acordat ca o măsură de sprijinire a piețelor agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(10)

Din motive bugetare, Uniunea ar trebui să finanțeze cheltuielile suportate de Finlanda în legătură cu sprijinul acordat producătorilor de lapte numai dacă aceste plăți se efectuează până la un anumit termen limită.

(11)

Pentru a se asigura atât transparența, cât și monitorizarea și administrarea corespunzătoare a sumei care îi este pusă la dispoziție, Finlanda ar trebui să comunice Comisiei criteriile obiective folosite pentru a stabili metodele de acordare a sprijinului și măsurile luate pentru a evita denaturarea concurenței.

(12)

Pentru a se asigura că producătorii de lapte primesc ajutorul în cel mai scurt timp posibil, ar trebuie să se permită Finlandei să pună în aplicare prezentul regulament fără întârziere. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se pune la dispoziția Finlandei un ajutor din partea Uniunii în cuantum total de 10 729 307 EUR, pentru a se oferi sprijin direcționat producătorilor de lapte afectați de interdicția la import impusă de Rusia produselor din Uniune.

Finlanda utilizează suma respectivă pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, cu condiția ca plățile care rezultă să nu provoace denaturarea concurenței. În acest scop, Finlanda ține seama de amploarea efectelor pe care le are interdicția la import impusă de Rusia asupra producătorilor în cauză.

Finlanda efectuează plățile respective până la data de 31 mai 2015 cel târziu.

Articolul 2

Finlanda poate acorda sprijin suplimentar producătorilor de lapte care primesc ajutorul menționat la articolul 1, până la un cuantum maxim egal cu suma prevăzută la articolul menționat.

Respectivul sprijin suplimentar se acordă în aceleași condiții de obiectivitate, nediscriminare și nedenaturare a concurenței și ține seama de ajutorul național pe care l-au primit producătorii în același scop pe baza articolului 142 din Actul de Aderare a Austriei, Finlandei și Suediei.

Finlanda plătește sprijinul suplimentar până la data de 31 mai 2015 cel târziu.

Articolul 3

Finlanda notifică Comisiei următoarele:

(a)

fără întârziere și cel târziu până la data de 30 aprilie 2015, criteriile obiective utilizate pentru a stabili metodele de acordare a sprijinului direcționat și măsurile luate pentru a evita denaturarea concurenței;

(b)

cel târziu la 31 iulie 2015, sumele totale plătite, precum și numărul și tipul beneficiarilor.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).


20.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 366/20


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1371/2014 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2014

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

întrucât:

(1)

La data de 7 august 2014, guvernul rus a introdus o interdicție asupra importurilor în Rusia de anumite produse provenite din Uniune, inclusiv fructe și legume.

(2)

Pentru ca perturbarea rezultată a pieței fructelor și legumelor, pe care există cantități mari de produse perisabile, să nu se transforme într-o perturbare mai gravă sau prelungită, s-a adoptat Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei (2). Acesta stabilea sumele maxime de sprijin pentru retrageri, pentru nerecoltare și pentru recoltarea înainte de coacere. Mecanismul introdus prin regulamentul respectiv a fost ulterior completat de măsurile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014 al Comisiei (3), sub forma unui sprijin specific suplimentar pentru anumite cantități de produse, calculate pe baza exporturilor tradiționale către Rusia.

(3)

Această interdicție a importurilor impusă de Rusia continuă să creeze un risc serios de perturbare a pieței provocat de scăderea semnificativă a prețurilor ca urmare a faptului că o importantă piață de export a devenit, brusc, indisponibilă. Pentru această situație cu care se confruntă piața, măsurile normale disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 par a fi în continuare insuficiente. Prin urmare, ar trebui prelungită disponibilitatea mecanismului bazat pe sprijinul pentru anumite cantități de produse prevăzut de Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014.

(4)

Ținând seama de cantitățile estimate a fi afectate de interdicție, asistența financiară a Uniunii ar trebui prelungită în funcție de cantitățile de produse vizate. În lunile enumerate în continuare, calcularea acestor cantități ar trebui realizată pentru fiecare stat membru în parte, în funcție de media exporturilor sale de produse vizate către Rusia în ultimii trei ani: aprilie și mai în cazul fructelor și ianuarie-mai în cazul legumelor. În plus, având în vedere exportul lor sezonier, lămâile clasificate la codul NC 0805 50 10 ar trebui adăugate la lista produselor eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014.

(5)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014 ar trebui, prin urmare, modificat în consecință.

(6)

Pentru a avea un impact imediat asupra pieței și pentru a contribui la stabilizarea prețurilor, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014

Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următoarea literă (r):

„(r)

lămâile clasificate la codul NC 0805 50 10.”

;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Sprijinul menționat la alineatul (1) acoperă activitățile desfășurate în perioada împărțită după cum urmează:

(a)

perioada cuprinsă între 30 septembrie 2014 și data la care cantitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) au fost epuizate în fiecare stat membru vizat sau data de 31 decembrie 2014, oricare dintre acestea survine prima;

(b)

perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 și data la care cantitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) au fost epuizate în fiecare stat membru vizat sau data de 30 iunie 2015, oricare dintre acestea survine prima.”

2.

La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Sprijinul menționat la articolul 1 alineatul (1) este pus la dispoziția statelor membre pentru următoarele cantități de produse:

(a)

pentru perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (a), cantitățile prevăzute în anexa I;

(b)

pentru perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (b), cantitățile prevăzute în anexa Ia.

Pentru perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (a), acest sprijin este de asemenea disponibil, în toate statele membre, pentru operațiuni de retragere, de recoltare înainte de coacere sau de nerecoltare privind unul sau mai multe dintre produsele menționate la articolul 1 alineatul (2), după cum stabilește statul membru în cauză, cu condiția ca respectiva cantitate suplimentară să nu depășească 3 000 de tone per stat membru.”

3.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Organizațiile de producători solicită plata asistenței financiare din partea Uniunii, menționată la articolele 4, 5 și 6, până la 31 ianuarie 2015 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (a) și până la 31 iulie 2015 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (b).

(2)   Organizațiile de producători solicită plata asistenței financiare totale din partea Uniunii, menționată la articolele 4 și 6 din prezentul regulament, în conformitate cu procedura menționată la articolul 72 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 până la 31 ianuarie 2015 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (a) și până la 31 iulie 2015 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din prezentul regulament.”

;

(b)

la alineatul (3), cuvintele „până la data menționată la alineatul (1)” se înlocuiesc cu „până la datele menționate la alineatul (1)”.

4.

La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă a primului paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre notifică Comisiei, până la 30 septembrie 2014, 15 octombrie 2014, 31 octombrie 2014, 15 noiembrie 2014, 30 noiembrie 2014, 15 decembrie 2014, 31 decembrie 2014, 15 ianuarie 2015, 31 ianuarie 2015 și 15 februarie 2015 în ceea ce privește perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (a) și până la 30 septembrie 2015, până la a cincisprezecea zi și până la ultima zi a fiecărei luni în ceea ce privește perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (b), următoarele informații pentru fiecare produs:”

.

5.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Plata asistenței financiare din partea Uniunii

Cheltuielile suportate de statele membre în legătură cu plățile în temeiul prezentului regulament sunt eligibile pentru asistență financiară din partea Uniunii numai dacă au fost efectuate până la următoarele date:

(a)

30 iunie 2015 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (a);

(b)

30 septembrie 2015 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (b).”

6.

Titlul anexei I se înlocuiește cu textul următor:

„Cantitățile maxime de produse alocate pentru fiecare stat membru, menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a)”

.

7.

Se inserează o nouă anexă Ia, al cărei text este prevăzut în anexa I la prezentul regulament;

8.

Anexele III și IV se înlocuiesc cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor de anumite fructe și legume și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014 (JO L 259, 30.8.2014, p. 2).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume (JO L 284, 30.9.2014, p. 22).


ANEXA I

„ANEXA Ia

Cantitățile maxime de produse alocate pentru fiecare stat membru, menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b)

(tone)

Mere și pere

Prune, struguri de masă și kiwi

Tomate, morcovi, ardei dulci, castraveți și cornișoni

Portocale, clementine, mandarine și lămâi

Belgia

21 200

0

13 200

0

Germania

3 450

0

0

0

Grecia

200

3 100

2 000

0

Spania

300

0

26 650

15 775

Franța

3 800

0

1 450

0

Italia

8 400

3 800

0

0

Cipru

0

0

0

1 750

Lituania

0

0

6 000

0

Țările de Jos

9 700

0

24 650

0

Austria

500

0

0

0

Polonia

155 700

0

18 650

0

Portugalia

350

0

0

0”


ANEXA II

ANEXA III

Formularele-tip pentru notificări, menționate la articolul 10

NOTIFICARE PRIVIND RETRAGERILE DE PE PIAȚĂ — DISTRIBUIRE GRATUITĂ

Stat membru:

Perioada vizată:

Data:


Produsul

Organizații de producători

Producători care nu sunt membri ai unei organizații

Cantități totale (t)

Total asistență financiară din partea Uniunii (EUR)

Cantități (t)

Asistență financiară din partea Uniunii (EUR)

Cantități (t)

Asistență financiară din partea Uniunii (EUR)

retragere

transport

sortare și ambalare

TOTAL

retragere

transport

sortare și ambalare

TOTAL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Mere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total mere și pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morcovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardei dulci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castraveți și cornișoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total legume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struguri de masă proaspeți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total alte fructe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portocale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lămâi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total citrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conopidă și conopidă broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciuperci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fructe de tip bacă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Pentru fiecare notificare trebuie completată o foaie Excel diferită.

NOTIFICARE PRIVIND RETRAGERILE DE PE PIAȚĂ — ALTE DESTINAȚII

Stat membru:

Perioada vizată:

Data:


Produsul

Organizații de producători

Producători care nu sunt membri ai unei organizații

Cantități totale (t)

Total asistență financiară din partea Uniunii (EUR)

Cantități

(t)

Asistență financiară din partea Uniunii

(EUR)

Cantități

(t)

Asistență financiară din partea Uniunii

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Mere

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

Total mere și pere

 

 

 

 

 

 

Tomate

 

 

 

 

 

 

Morcovi

 

 

 

 

 

 

Ardei dulci

 

 

 

 

 

 

Castraveți și cornișoni

 

 

 

 

 

 

Total legume

 

 

 

 

 

 

Prune

 

 

 

 

 

 

Struguri de masă proaspeți

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

Total alte fructe

 

 

 

 

 

 

Portocale

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

Lămâi

 

 

 

 

 

 

Total citrice

 

 

 

 

 

 

Verze

 

 

 

 

 

 

Conopidă și conopidă broccoli

 

 

 

 

 

 

Ciuperci

 

 

 

 

 

 

Fructe de tip bacă

 

 

 

 

 

 

Total altele

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

*

Pentru fiecare notificare trebuie completată o foaie Excel diferită.

NOTIFICARE PRIVIND NERECOLTAREA ȘI RECOLTAREA ÎNAINTE DE COACERE

Stat membru:

Perioada vizată:

Data:


Produsul

Organizații de producători

Producători care nu sunt membri ai unei organizații

Cantități totale

(t)

Total asistență financiară din partea Uniunii (EUR)

Suprafață

(ha)

Cantități

(t)

Asistență financiară din partea Uniunii

(EUR)

Suprafață

(ha)

Cantități

(t)

Asistență financiară din partea Uniunii

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Mere

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Total mere și pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomate

 

 

 

 

 

 

 

 

Morcovi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardei dulci

 

 

 

 

 

 

 

 

Castraveți și cornișoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Total legume

 

 

 

 

 

 

 

 

Prune

 

 

 

 

 

 

 

 

Struguri de masă proaspeți

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Total alte fructe

 

 

 

 

 

 

 

 

Portocale

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Lămâi

 

 

 

 

 

 

 

 

Total citrice

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze

 

 

 

 

 

 

 

 

Conopidă și conopidă broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciuperci

 

 

 

 

 

 

 

 

Fructe de tip bacă

 

 

 

 

 

 

 

 

Total altele

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Pentru fiecare notificare trebuie completată o foaie Excel diferită.

ANEXA IV

TABELELE CARE TREBUIE TRANSMISE CU OCAZIA PRIMEI NOTIFICĂRI, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 10 ALINEATUL (1)

RETRAGERI DE PE PIAȚĂ — ALTE DESTINAȚII

Sumele maxime ale sprijinului stabilite de statul membru în conformitate cu articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 și cu articolele 4 și 5 din prezentul regulament

Stat membru:

Data:


Produsul

Contribuția organizației de producători

(EUR/100 kg)

Asistență financiară din partea Uniunii

(EUR/100 kg)

Mere

 

 

Pere

 

 

Tomate

 

 

Morcovi

 

 

Verze

 

 

Ardei dulci

 

 

Conopidă și conopidă broccoli

 

 

Castraveți și cornișoni

 

 

Ciuperci

 

 

Prune

 

 

Fructe de tip bacă

 

 

Struguri de masă proaspeți

 

 

Kiwi

 

 

Portocale

 

 

Clementine

 

 

Mandarine

 

 

Lămâi

 

 

NERECOLTAREA ȘI RECOLTAREA ÎNAINTE DE COACERE

Sumele maxime ale sprijinului stabilite de statul membru în conformitate cu articolul 85 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 și cu articolul 6 din prezentul regulament

Stat membru:

Data:


Produsul

În aer liber

În seră

Contribuția organizației de producători

(EUR/ha)

Asistență financiară din partea Uniunii

(EUR/ha)

Contribuția organizației de producători

(EUR/ha)

Asistență financiară din partea Uniunii

(EUR/ha)

Mere

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

Tomate

 

 

 

 

Morcovi

 

 

 

 

Verze

 

 

 

 

Ardei dulci

 

 

 

 

Conopidă și conopidă broccoli

 

 

 

 

Castraveți și cornișoni

 

 

 

 

Ciuperci

 

 

 

 

Prune

 

 

 

 

Fructe de tip bacă

 

 

 

 

Struguri de masă proaspeți

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

Portocale

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

Lămâi

 

 

 

 


20.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 366/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1372/2014 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

65,6

EG

176,9

IL

88,5

MA

85,1

TN

241,9

TR

106,4

ZZ

127,4

0707 00 05

IL

241,9

TR

149,1

ZZ

195,5

0709 93 10

MA

83,0

TR

137,8

ZZ

110,4

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

59,8

UY

32,5

ZA

50,5

ZW

33,9

ZZ

46,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

MA

75,3

TR

79,5

ZZ

84,2

0805 50 10

TR

65,2

US

236,5

ZZ

150,9

0808 10 80

BR

59,1

CL

80,1

NZ

90,6

US

97,4

ZA

54,1

ZZ

76,3

0808 30 90

CN

90,3

US

141,4

ZZ

115,9


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


20.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 366/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1373/2014 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2014

de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2014 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 413/2014 pentru carnea de pasăre originară din Ucraina

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 413/2014 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre originare din Ucraina.

(2)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2014 pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2015 sunt, pentru contingentul cu numărul de ordine 09.4273, mai mari decât cantitățile disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură pot fi acordate drepturile de import, prin stabilirea coeficienților de alocare ce trebuie aplicați cantităților solicitate, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3), coroborat cu articolul 7 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(3)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (CE) nr. 413/2014 pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2015 li se aplică coeficientul de alocare care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014 al Comisiei din 23 aprilie 2014 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru carnea de pasăre originară din Ucraina (JO L 121, 24.4.2014, p. 37).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).


ANEXĂ

Număr de ordine

Coeficient de alocare — cereri depuse pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2015

(în %)

09.4273

3,3555

09.4274


20.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 366/36


REGULAMENTUL (UE) NR. 1374/2014 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 28 noiembrie 2014

privind cerințele de raportare de statistică pentru societățile de asigurare

(BCE/2014/50)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede la articolul 2 alineatul (1) că, în vederea îndeplinirii cerințelor sale de raportare statistică, Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), are dreptul de a culege informații statistice în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Din articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 rezultă că societățile de asigurare fac parte din unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE din, printre altele, domeniul statisticii monetare și financiare. În plus, articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că, în cazuri justificate corespunzător, BCE are dreptul să colecteze informații statistice pe bază consolidată. Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE stabilește unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare, în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare, și dă BCE dreptul de a excepta, total sau parțial, categorii specifice de agenți raportori de la îndeplinirea cerințelor sale de raportare statistică.

(2)

Scopul impunerii de obligații de raportare statistică în sarcina societăților de asigurare este acela de a asigura pentru BCE statistici adecvate cu privire la activitățile financiare din subsectorul societăților de asigurare din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „state membre din zona euro”), care sunt privite ca un singur teritoriu economic. Colectarea de informații statistice privind societățile de asigurare este necesară pentru satisfacerea nevoilor analitice periodice și spontane, pentru susținerea BCE în efectuarea analizei monetare și financiare, precum și pentru contribuția SEBC la stabilitatea sistemului financiar.

(3)

BCN ar trebui să aibă competența de a colecta informațiile necesare referitoare la societățile de asigurare de la unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare ce fac parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică, cu condiția ca îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale BCE să nu fie periclitată. În astfel de cazuri este adecvat să se asigure transparența prin informarea agenților raportori cu privire la diferitele scopuri statistice pentru care sunt colectate datele.

(4)

Pentru minimizarea sarcinii de raportare a societăților de asigurare, BCN ar trebui să aibă competența de a combina obligațiile de raportare ce le revin în temeiul prezentului regulament cu cele ce le revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 al Băncii Centrale Europene (BCE/2012/24) (3).

(5)

Există o legătură strânsă între datele colectate de BCN în scopuri statistice în temeiul prezentului regulament și datele colectate de autoritățile naționale competente (ANC) în scopuri de supraveghere în temeiul mecanismului instituit prin Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4). Pornind de la mandatul general acordat BCE prin articolul 5.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) pentru a se implica în cooperarea cu alte organisme din domeniul statisticii, și în scopul limitării sarcinii administrative și al evitării duplicării atribuțiilor, BCN pot deriva datele care trebuie raportate în temeiul prezentului regulament din datele colectate în temeiul Directivei 2009/138/CE, inclusiv al legislației naționale care transpune respectiva directivă, ținând seama în mod corespunzător de termenii oricărui acord de cooperare dintre BCN și ANC relevante. Articolul 70 din Directiva 2009/138/CE prevede că ANC pot transmite BCN și altor organisme cu funcție similară, în calitatea lor de autorități monetare, informații destinate să contribuie la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în temeiul respectivei directive.

(6)

Sistemul European de Conturi instituit prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5) (denumit în continuare „SEC 2010”) prevede că activele și pasivele unităților instituționale sunt raportate în țara de reședință. Pentru minimizarea sarcinii de raportare, în cazul în care BCN derivă datele de raportat în temeiul prezentului regulament din datele colectate în temeiul Directivei 2009/138/CE, activele și pasivele sucursalelor societăților de asigurare ale căror sedii sociale sunt rezidente în Spațiul Economic European (SEE) pot fi agregate cu cele ale sediilor sociale. Pentru monitorizarea dimensiunii sucursalelor societăților de asigurări și a oricăror abateri de la SEC 2010 ar trebui colectate informații limitate privind aceste sucursale.

(7)

Standardele pentru protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 ar trebui aplicate pentru colectarea informațiilor statistice în temeiul prezentului regulament.

(8)

În timp ce este recunoscut faptul că regulamentele adoptate în temeiul articolului 34.1 din Statutul SEBC nu conferă drepturi și nici nu impun obligații statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare „state membre din afara zonei euro”), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre din zona euro, cât și celor din afara zonei euro. Considerentul (17) al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 arată că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligația de elaborare și aplicare la nivel național a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră adecvate pentru a culege informațiile statistice necesare îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE și pentru a efectua în timp util pregătirile din domeniul statistic pentru ca aceste state să devină state membre ale zonei euro.

(9)

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competența de a aplica sancțiuni în privința agenților raportori care nu respectă cerințele de raportare statistică prevăzute de regulamentele și deciziile BCE.

(10)

Până cel târziu în 2020 Consiliul guvernatorilor ar trebui să evalueze avantajele și costurile următoarelor elemente: (a) o majorare a acoperirii raportării trimestriale de la 80 % la 95 % din cota de piață totală a societăților de asigurare din fiecare stat membru din zona euro; (b) raportarea separată a activelor și pasivelor sucursalelor societăților de asigurare atunci când sucursalele sunt rezidente în statele membre din zona euro și entitățile-mamă ale respectivelor sucursale sunt rezidente în SEE; și (c) o reducere suplimentară a timpului de transmitere a datelor de către agenții raportori la patru săptămâni, după încheierea trimestrului la care se referă datele,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„societate de asigurare” și „SA” (subsectorul 128 din SEC 2010) înseamnă o societate sau o cvasisocietate financiară a cărei funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări.

În definiție sunt incluse următoarele:

(a)

o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de asigurare de viață, unde deținătorul poliței efectuează plăți regulate sau unice către un asigurător și primește în schimb din partea asigurătorului garanția că acesta îi va plăti o sumă convenită sau o rentă, la o anumită dată sau mai devreme;

(b)

o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de asigurare generală pentru acoperirea riscurilor din categoria riscurilor de accident, de boală, de incendiu și de nerambursare a unui credit;

(c)

o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de reasigurare, unde asigurarea este cumpărată de asigurator pentru a se proteja pe sine față de un număr neașteptat de mare de indemnizații sau față de indemnizații excepțional de mari de plătit.

În definiție nu sunt incluse următoarele:

(a)

fondurile de investiții astfel cum sunt definite la articolul 1din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/38) (6);

(b)

societăți vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare astfel cum sunt definite la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/40) (7).

(c)

instituțiile financiare monetare astfel cum sunt definite la articolul 1din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/33) (8);

(d)

fondurile de pensii astfel cum sunt definite la punctul 2.105 din SEC 2010.

2.

„sucursală” înseamnă o agenție fără personalitate juridică sau sucursală, dar nu sediul social, al unei societăți de asigurare sau reasigurare;

3.

„filială” înseamnă o entitate cu personalitate juridică al cărei capital social este deținut în majoritate sau în totalitate de o altă entitate;

4.

„agent raportor” are sensul stabilit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98;

5.

„rezident” are sensul stabilit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98. În sensul prezentului regulament, și dacă unei persoane juridice îi lipsește dimensiunea fizică, reședința acesteia este determinată de teritoriul economic în temeiul legislației căruia entitatea are personalitate juridică. În cazul în care entitatea nu are personalitate juridică, rezidența acesteia este determinată de domiciliului legal al acesteia, respectiv de țara al cărei sistem juridic guvernează constituirea și funcționarea entității;

6.

„BCN relevantă” înseamnă BCN a statului membru din zona euro în care societatea de asigurare este rezidentă;

7.

„ANC relevantă” înseamnă ANC din statul membru din zona euro în care societatea de asigurare este rezidentă;

8.

„date titlu cu titlu” înseamnă datele defalcate în titluri individuale;

9.

„date element cu element” înseamnă datele defalcate în active sau pasive individuale;

10.

„date agregate” înseamnă datele care nu au fost defalcate în active sau pasive individuale;

11.

„tranzacții financiare” se referă la acele tranzacții ce rezultă din constituirea, lichidarea sau schimbarea proprietarului activelor sau pasivelor financiare, astfel cum este detaliat în partea 5 a anexei II;

12.

„reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb” înseamnă fluctuațiile în evaluarea activelor și pasivelor rezultate din variațiile prețurilor activelor și pasivelor și/sau ale cursurilor de schimb care afectează valorile exprimate în euro ale activelor și pasivelor exprimate într-o altă monedă, astfel cum este detaliat în partea 5 a anexei II.

Articolul 2

Unități de observare statistică efective cu obligații de raportare

(1)   Atunci când BCN colectează date în temeiul SEC 2010, care prevede ca activele și pasivele unităților instituționale să fie raportate în țara de reședință, unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare constau din societățile de asigurare rezidente pe teritoriul statului membru din zona euro relevant.

(2)   Atunci când BCN derivă date care trebuie raportate în temeiul prezentului regulament din date colectate în temeiul dispozițiilor Directivei 2009/138/CE sau al legislației naționale care transpune respectiva directivă, unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare constau din:

(a)

societăți de asigurare cu personalitate juridică și rezidente pe teritoriul statului membru din zona euro relevant, inclusiv filialele ale căror entități-mamă sunt situate în afara teritoriului respectiv;

(b)

sucursalele societăților de asigurări prevăzute la litera (a) rezidente în afara teritoriului statului membru din zona euro relevant; și

(c)

sucursalele societăților de asigurări rezidente pe teritoriul statului membru din zona euro relevant, dar al căror sediu social este înafara SEE.

Sucursalele societăților de asigurări rezidente pe teritoriul unui stat membru din zona euro și al căror sediu social este în cadrul SEE nu fac parte din unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare.

(3)   Societățile de asigurare din cadrul unităților de observare statistică efective cu obligații de raportare fac obiectul cerințelor complete de raportare statistică cu excepția cazului în care se aplică o derogare acordată în conformitate cu articolul 7.

Articolul 3

Lista societăților de asigurare în scopuri statistice

(1)   Comitetul executiv al BCE întocmește și menține, în scopuri statistice, o listă a societăților de asigurare care constituie unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare care fac obiectul prezentului regulament. Lista poate fi întemeiată pe listele de societăți de asigurare elaborate în prezent de autoritățile naționale, în cazul în care sunt disponibile astfel de liste, și suplimentate de alte liste de societăți de asigurare care se încadrează în definiția „societăților de asigurare” de la articolul 1.

(2)   BCN relevante pot solicita unui agent raportor prevăyut la articolul 2 alineatul (2) litera (a) să furnizeze informațiile necesare cu privire la sucursalele sale atunci când aceste informații sunt necesare pentru crearea listei.

(3)   BCN și BCE publică lista și actualizările acesteia într-o formă adecvată, inclusiv în format electronic, pe internet sau, la cererea agenților raportori în cauză, pe suport de hârtie.

(4)   În cazul în care cea mai recentă versiune electronică disponibilă a listei prevăzute la prezentul articol este incorectă, BCE nu impune sancțiuni niciunui agent raportor care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile de raportare, în măsura în care acesta s-a bazat cu bună credință pe lista incorectă.

Articolul 4

Cerințe de raportare statistică

(1)   Agenții raportori furnizează BCN relevante, fie direct, fie prin intermediul ANC relevante în temeiul acordurilor de cooperare locale, și în conformitate cu anexele I și II:

(a)

trimestrial, date privind stocurile de sfârșit de trimestru cu privire la activele și pasivele societăților de asigurare și, în conformitate cu articolul 5, ajustările din reevaluare trimestriale sau tranzacțiile financiare, dacă este cazul;

(b)

trimestrial, date privind stocurile de sfârșit de trimestru cu privire la rezervele tehnice de asigurare generală defalcate pe sectoare de activitate;

(b)

anual, date privind stocurile de sfârșit de an cu privire la rezervele tehnice de asigurare generală defalcate pe sectoare de activitate și arie geografică.

(2)   Pe lângă cerințele prevăzute la alineatul (1), agenții raportori care sunt societăți de asigurare cu personalitate juridică dobândită în și rezidente pe teritoriul unui stat membru din zona euro furnizează BCN relevante, direct sau prin intermediul ANC relevante, în temeiul acordurilor de cooperare locale, informații cu privire la primele subscrise, indemnizații de plătit și comisioane plătite. Aceste informații sunt furnizate anual în conformitate cu anexele I și II.

(3)   BCN pot obține datele care trebuie raportate în conformitate cu prezentul regulament din următoarele date colectate în cadrul mecanismului instituit prin Directiva 2009/138/CE;

(a)

datele conținute în modelele de raportare cantitativă pentru raportarea în scopuri de supraveghere transmise BCN de către ANC, indiferent dacă BCN și ANC sunt separate sau integrate în aceeași instituție, în conformitate cu termenii acordurilor de cooperare locale dintre cele două organisme; sau

(b)

datele conținute în modelele de raportare cantitativă pentru raportarea în scopuri de supraveghere transmise direct și simultan BCN și ANC de către agenții raportori.

Atunci când modelul de raportare cantitativă pentru raportarea în scopuri de supraveghere conține date necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare statistică din prezentul regulament, BCN au acces la întregul model și la orice alt model relevant necesar pentru a asigura calitatea datelor.

Statele membre pot încheia acorduri de cooperare pentru a asigura colectarea centralizată de către ANC relevantă a informațiilor care răspund atât cerințelor de colectare de date din cadrul mecanismului instituit prin Directiva 2009/138/CE, cât și cerințelor suplimentare de colectare a datelor prevăzute de prezentul regulament, în conformitate cu legislația națională și termenii de referință armonizați stabiliți de BCE.

(4)   BCN informează agenții raportori cu privire la diferitele scopuri pentru care sunt colectate datele acestora.

Articolul 5

Ajustările din reevaluare și tranzacțiile financiare

Informațiile cu privire la ajustările din reevaluare și tranzacțiile financiare, astfel cum sunt precizate în amanunt în anexa I și descrise în anexa II, se obțin astfel:

(a)

agenții raportori raportează datele agregate privind ajustările din reevaluare și/sau tranzacțiile financiare, în funcție de instrucțiunile BCN relevante;

(b)

BCN fie fac aproximări ale valorii tranzacțiilor cu titluri de valoare din datele titlu cu titlu, fie culeg în mod direct de la agenții raportori date privind tranzacțiile pe o bază titlu cu titlu. Atunci când colectează date titlu cu titlu, BCN pot urma o abordare similară pentru alte active decât titlurile de valoare;

(c)

aproximările valorii tranzacțiilor financiare referitoare la rezervele tehnice de asigurare menținute de societățile de asigurare sunt derivate:

(i)

de agenții raportori în conformitate cu orientările BCN relevante pe baza celor mai bune practici comune definite la nivelul zonei euro; sau

(ii)

de BCN relevantă, pe baza datelor furnizate de societățile de asigurare.

Articolul 6

Norme contabile

(1)   Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament, normele contabile respectate de societățile de asigurare în scopul raportării prevăyute de prezentul regulament sunt cele prevăzute de legislația națională relevantă prin care este transpusă Directiva 2009/138/CE sau de orice alte standarde naționale sau internaționale aplicabile societăților de asigurare și bazate pe instrucțiuni ale BCN.

(2)   Pe lângă cerințele oricăror norme contabile respectate de societățile de asigurare în conformitate cu alineatul (1), depozitele și creditele societăților de asigurări înregistrate ca „valoare nominală” în tabelul 2.1 și tabelul 2.2 din anexa I sunt raportate la valoarea principală existentă în sold la sfârșitul trimestrului. Scoaterea din evidențele contabile și reducerea valorii contabile, astfel cum sunt stabilite de practicile contabile relevante, se exclud din această valoare.

(3)   Fără a aduce atingere practicilor contabile și mecanismelor de compensare (netting) aplicabile cu prioritate în statele membre din zona euro, toate activele și pasivele financiare se raportează la valoarea brută în scopuri statistice.

Articolul 7

Derogări

(1)   Următoarele derogări pot fi acordate societăților de asigurare de mici dimensiuni:

(a)

BCN pot acorda derogări societăților de asigurare celor mai mici din punct de vedere al cotei de piață astfel cum este definită la articolul 35 alineatul (6) din Directiva 2009/138/CE, dacă societățile de asigurare care contribuie la bilanțul trimestrial agregat reprezintă cel puțin 80 % din cota de piață totală a societăților de asigurare în fiecare stat membru din zona euro;

(b)

o societate de asigurare căreia i se acordă o derogare în temeiul literei (a) îndeplinește cerințele de raportare prevăzute la articolul 4 pe bază anuală astfel încât societățile de asigurare care contribuie la bilanțul anual agregat reprezintă cel puțin 95 % din cota de piață totală a societăților de asigurare în fiecare stat membru din zona euro;

(c)

o societate de asigurare care nu trebuie să raporteze date în temeiul literelor (a) și (b) raportează un set redus de informații, astfel cum este definit de BCN relevantă;

(d)

BCN verifică anual și în timp util îndeplinirea condițiilor stabilite la literele (a) și (b) pentru acordarea sau retragerea, dacă este necesar, a unei derogări cu efect de la începutul următorului an calendaristic.

(2)   BCN pot acorda societăților de asigurare derogări cu privire la raportarea deținerilor de monedă și depozite la valoarea nominală.

Dacă datele colectate la un nivel mai înalt de agregare arată că deținerile de monedă și depozite de către societățile de asigurare rezidente se ridică la mai puțin de 10 % din valoarea totală națională combinată a bilanțurilor societăților de asigurare și la mai puțin de 10 % din deținerile totale de monedă și depozite ale societăților de asigurare din zona euro din punctul de vedere al stocurilor, BCN relevantă poate decide să nu solicite raportarea deținerilor de monedă și depozite la valoarea nominală. BCN relevantă îi informează pe agenții raportori cu privire la o astfel de decizie.

(3)   IFMSocietățile de asigurare pot alege să nu facă uz de o derogare și, în schimb, să îndeplinească cerințele complete de raportare statistică prevăzute la articolul 4. Dacă o societate de asigurare ia o asemenea decizie, ulterior aceasta trebuie să obțină acordul prealabil al BCN relevante înainte de a mai face uz de respectiva derogare.

Articolul 8

Respectarea termenelor

(1)   Pentru 2016 agenții raportori transmit BCN relevante sau ANC relevante, sau amândurora, conform acordurilor de cooperare locale, datele trimestriale necesare, în cel mult opt săptămâni de la încheierea trimestrului la care se referă datele. Acest termen este devansat cu o săptămână pe an pentru anii următori și va fi de cinci săptămâni pentru trimestrele care se încheie in 2019.

(2)   Pentru 2016 agenții raportoritransmit BCN relevante sau ANC relevante, sau amândurora, conform acordurilor de cooperare locale, datele anuale necesare, în cel mult 20 de săptămâni de la încheierea anului la care se referă datele. Acest termen este devansat cu două săptămâni pe an pentru anii următori și va fi de 14 săptămâni pentru 2019.

Articolul 9

Standarde minime și mecanisme naționale de raportare

(1)   Agenții raportori îndeplinesc cerințele de raportare statistică conform standardelor minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire stabilite în anexa III.

(2)   BCN definesc și pun în aplicare mecanismele de raportare ce trebuie respectate de către agenții raportori în conformitate cu cerințele naționale. BCN asigură că aceste mecanisme de raportare furnizează informațiile statistice solicitate și permit verificarea cu precizie a respectării standardelor minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire stabilite în anexa III.

Articolul 10

Fuziuni, divizări și reorganizări

În cazul unei fuziuni, divizări sau reorganizări care ar putea afecta îndeplinirea obligațiilor statistice care le revin, agenții raportori în cauză informează BCN relevantă, direct sau prin intermediul ANC relevante în conformitate cu acordurile de cooperare locale, imediat ce intenția de a pune în aplicare o astfel de operațiune a fost făcută publică și înainte ca fuziunea, divizarea sau reorganizarea să intre în vigoare, cu privire la procedurile planificate pentru îndeplinirea cerințelor de raportare statistică prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 11

Verificarea și colectarea obligatorie

BCE își exercită dreptul de a verifica sau de a colecta în mod obligatoriu informațiile pe care agenții raportori trebuie să le furnizeze în conformitate cu prezentul regulament, fără a aduce atingere dreptului BCE de a verifica sau de a colecta chiar ea în mod obligatoriu astfel de informații. În special, BCN exercită acest drept atunci când un agent raportor nu respectă standardele minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire specificate în anexa III.

Articolul 12

Prima raportare

(1)   Prima raportare începe cu datele trimestriale pentru primul trimestru din 2016 și datele anuale pentru 2016.

(2)   Societățile de asigurare prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (b) raportează datele anuale din anul de referință 2016. În plus, pentru compilarea statisticilor privind subsectorul societăților de asigurare de la începutul anului 2016, aceste societăți de asigurare raportează un set complet de date în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) pentru primul trimestru al anului 2016.

Articolul 13

Dispoziție finală

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 28 noiembrie 2014.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO C 427, 28.11.2014, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) (JO L 305, 1.11.2012, p. 6).

(4)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (JO L 297, 7.11.2013, p. 73).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (BCE/2013/40) (JO L 297, 7.11.2013, p. 107).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1).


ANEXA I

CERINȚE DE RAPORTARE STATISTICĂ

PARTEA 1

Cerințe generale de raportare statistică

1.

Unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare trebuie să furnizeze trimestrial următoarele informații statistice:

(a)

date titlu cu titlu pentru titluri de valoare cu cod ISIN;

(b)

date privind titlurile de valoare fără cod ISIN fie în regim titlu cu titlu, fie pe bază agregată, defalcate pe categorii de instrumente/scadență și pe contrapartide;

(c)

date privind active și pasive, altele decât titlurile de valoare, fie în regim titlu cu titlu, fie pe bază agregată, defalcate pe categorii de instrumente/scadență și pe contrapartide.

2.

Datele agregate trebuie să fie furnizate în termeni de stocuri și, în conformitate cu instrucțiunile BCN relevante, în termeni fie de: (a) reevaluări datorate variațiilor prețului și cursului de schimb; fie de (b) tranzacții financiare.

3.

Societățile de asigurare cu personalitate juridică dobândită în și rezidente pe teritoriul unui stat membru din zona euro trebuie de asemenea să furnizeze anual date cu privire la prime, indemnizații și comisioane, indicând activitatea desfășurată pe plan național și prin intermediul sucursalelor din străinătate, defalcate pe țări în cazul statelor din Spațiul Economic European (SEE).

4.

Datele care trebuie raportate de BCN relevante în regim titlu cu titlu sunt precizate în tabelul 2.1 pentru titlurile de valoare cu cod ISIN și în tabelul 2.2 pentru titlurile de valoare fără cod ISIN. Cerințele de raportare statistică trimestrială agregată în privința stocurilor sunt prevăzute în tabelele 1a și 1b, iar cele privind reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb sau privind tranzacțiile financiare sunt prevăzute în tabelele 3a și 3b. Cerințele de raportare anuală pentru prime, indemnizații și comisioane sunt prevăzute în tabelul 4.

PARTEA 2

Provizioane tehnice de asigurare

1.

În ceea ce privește provizioanele tehnice de asigurări, pentru cerințele de raportare trimestrială prevăzute mai jos, dacă datele nu pot fi identificate direct, agenții raportori fac aproximări în conformitate cu orientările BCN relevante și pe baza celor mai bune practici comune definite la nivelul zonei euro:

(a)

în legătură cu activele, date privind reședința unei entități care furnizează servicii de reasigurare agentului raportor, reasigurare ce este menținută ca provizioane tehnice de asigurări generale (reasigurare recuperabilă);

(b)

în legătură cu pasivele, date privind:

(i)

reședința deținătorilor provizioanelor tehnice de asigurări (de viață și generale separat) furnizate de societățile de asigurare rezidente în statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „state membre din zona euro”);

(ii)

drepturi de pensie, cu referire la planurile de pensii ocupaționale (defalcate în funcție de cotizații predefinite, prestații predefinite și sisteme hibride);

(iii)

tranzacții financiare și/sau ajustări din reevaluare pentru toate defalcările necesare, astfel cum este prezentat în tabelele 3a și 3b.

2.

BCN pot de asemenea alege să derive informațiile necesare din datele pe care apreciază necesar să le solicite agenților raportori în sensul prezentei părți.

PARTEA 3

Tabele de raportare

Tabelul 1a

Stocuri trimestriale

 

Total

Zona euro

Restul lumii

Național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

(informații țară cu țară)

Total

State membre neparticipante

(informații țară cu țară)

Principalele contrapartide din afara Uniunii Europene

(informații țară cu țară pentru Brazilia, Canada, China, Hong Kong, India, Japonia, Federația rusă, Elveția, SUA)

ACTIVE (F)

1.

Numerar și depozite (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valoare justă

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

 

până la 1 an (rămas până la scadență)

SUMA

 

 

 

 

 

 

peste 1 an (rămas până la scadență)

SUMA

 

 

 

 

 

 

1x.

Numerar și depozite din care depozite transferabile (F.22)

SUMA

 

 

 

 

 

 

1.

Numerar și depozite (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valoare nominală

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

2.

Titluri de natura datoriei (ESA 2010: F.3)

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

 

emise de IFM

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de AIF

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de FP

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de CNF

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

până la 1 an (scadență inițială)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de AIF

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ani (scadență inițială)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de AIF

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

peste 2 ani (scadență inițială)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de AIF

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an (rămas până la scadență)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de AIF

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ani (rămași până la scadență)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

2-5 ani (rămași până la scadență)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

peste 5 ani (rămași până la scadență)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

3.

Împrumuturi (ESA 2010: F.4) — valoare justă

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

 

scadență inițială de până la 1 an — valoare justă

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

acordate IFM

 

 

 

 

 

 

 

acordate administrațiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

acordate FI

 

 

 

 

 

 

 

acordate AIF

 

 

 

 

 

 

 

acordate societăților de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

acordate FP

 

 

 

 

 

 

 

acordate SNF

 

 

 

 

 

 

 

acordate gospodăriilor și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de 1-5 ani — valoare justă

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

acordate IFM

 

 

 

 

 

 

 

acordate administrațiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

acordate FI

 

 

 

 

 

 

 

acordate AIF

 

 

 

 

 

 

 

acordate societăților de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

acordate FP

 

 

 

 

 

 

 

acordate SNF

 

 

 

 

 

 

 

acordate gospodăriilor și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de peste 5 ani — valoare justă

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

acordate IFM

 

 

 

 

 

 

 

acordate administrațiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

acordate FI

 

 

 

 

 

 

 

acordate AIF

 

 

 

 

 

 

 

acordate societăților de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

acordate FP

 

 

 

 

 

 

 

acordate SNF

 

 

 

 

 

 

 

acordate gospodăriilor și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an rămas până la scadență — valoare justă

SUMA

 

 

 

 

 

 

1-2 ani rămași până la scadență — valoare justă

SUMA

 

 

 

 

 

 

2-5 ani rămași până la scadență — valoare justă

SUMA

 

 

 

 

 

 

peste 5 ani rămași până la scadență — valoare justă

SUMA

 

 

 

 

 

 

3x.

Împrumuturi din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare — valoare justă

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

3.

Împrumuturi (ESA 2010: F.4) — valoare nominală

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

 

scadență inițială de până la 1 an — valoare nominală

SUMA

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de 1-5 ani — valoare nominală

SUMA

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de peste 5 ani — valoare nominală

SUMA

 

 

 

 

 

 

4.

Participații (ESA 2010: F.51)

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

4a.

Participații din care acțiuni cotate

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

emise de IFM

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de FP

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

SUMA

 

 

 

 

4b.

Participații din care acțiuni necotate

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

emise de IFM

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de FP

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

SUMA

 

 

 

 

4c.

Participații din care alte titluri de participație

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

emise de IFM

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de FP

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

SUMA

 

 

 

 

5.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (ESA 2010: F.52)

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

 

5a.

Acțiuni/unități ale FPM

SUMA

 

 

 

 

 

 

5b.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții non-FPM

SUMA

 

 

 

 

 

 

6.

Instrumente financiare derivate (ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Provizioane tehnice de asigurări generale (ESA 2010: F.61)  (1)

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

8.

Active nefinanciare (ESA 2010: AN)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Alte active

 

 

 

 

 

 

 

10.

Total active

SUMA

 

 

 

 

 

 

SUMA
Celule care pot fi derivate din defalcări mai detaliate

Abrevieri utilizate în acest tabel: IFM = instituție financiară monetară, FI = fond de investiíi, AIF = alt intermediar financiar, FP = fond de pensii, SNF = societate nefinanciară, IFSLSGP = instituție fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, FPM = fond de piață monetară


Tabelul 1b

Stocuri trimestriale  (2)

 

Total

Zona euro

Restul lumii

Național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

(informații țară cu țară)

Total

State membre neparticipante

(informații țară cu țară)

Principalele contrapartide din afara Uniunii Europene

(informații țară cu țară pentru Brazilia, Canada, China, Hong Kong, India, Japonia, Rusia, Elveția, SUA)

PASIVE (F)

1.

Titluri de natura datoriei emise (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Împrumuturi (SEC 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

emise de instituții financiare monetare (IFM) (3)

SUMA

 

 

 

 

 

 

emise de non-IFM (3)

SUMA

 

 

 

 

 

 

2x.

Împrumuturi din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

3.

Participații (ESA 2010: F.51)

SUMA

 

 

 

 

 

 

3a.

Participații din care acțiuni cotate

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Participații din care acțiuni necotate

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Participații din care alte titluri de participație

 

 

 

 

 

 

 

4.

Provizioane tehnice de asigurări generale (ESA 2010: F.6)  (4)

SUMA

 

 

 

 

 

 

4.1.

Provizioane tehnice de asigurări de viață

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

din care legate de unități

 

 

 

 

 

 

 

din care nelegate de unități

 

 

 

 

 

 

 

din care Drepturi de pensie

SUMA

 

 

 

 

 

 

din care sisteme de cotizații predefinite

 

 

 

 

 

 

 

din care sisteme de prestații predefinite

 

 

 

 

 

 

 

din care sisteme hibride

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Provizioane tehnice de asigurări generale

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

pe sector de activitate

 

 

 

 

 

 

 

Asigurare privind cheltuielile medicale

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurare pentru protecția veniturilor

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurare privind remunerarea lucrătorilor

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurarea privind răspunderea civilă pentru autovehicule

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurare privind alte autovehicule

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurări maritime, aeriene și de transport

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurare împotriva incendiului și a altor deteriorări ale proprietății

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurare de răspundere civilă generală

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurarea creditelor și a garanțiilor

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurarea privind cheltuielile juridice

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asistență

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Diverse pierderi financiare

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Reasigurare

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

5.

Produse financiare derivate (ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6.

Alte pasive

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2

Informațiile solicitate titlu cu titlu

Datele aferente câmpurilor din tabelul 2.1 și tabelul 2.2 trebuie raportate pentru fiecare titlu de valoare clasificat în categoriile „titluri de natura datoriei”, „participații” și „acțiuni/unități ale fondurilor de investiții” (astfel cum sunt definite în tabelul A din partea 1 a anexei II). Tabelul 2.1 se referă la titlurile de valoare cărora le-a fost atribuit un cod ISIN, iar tabelul 2.2 se referă la titlurile de valoare fără un cod ISIN.

Tabelul 2.1

Deținerile de titluri de valoare cu cod ISIN

Datele pentru fiecare câmp trebuie raportate pentru fiecare titlu de valoare în conformitate cu următoarele reguli:

1.

Datele din câmpul 1 trebuie raportate.

2.

În cazul în care BCN relevantă nu colectează în mod direct informații titlu cu titlu cu privire la tranzacțiile financiare, datele pentru două dintre cele trei câmpuri 2, 3 și 4 trebuie raportate (și anume, câmpurile 2 și 3; câmpurile 2 și 4; sau câmpurile 3 și 4). Dacă sunt colectate date pentru câmpul 3, trebuie colectate date și pentru câmpul 3b.

3.

În cazul în care BCN relevantă colectează în mod direct date titlu cu titlu cu privire la tranzacțiile financiare, trebuie raportate și datele aferente următoarelor câmpuri:

(a)

câmpul 5; sau câmpurile 6 și 7; și

(b)

câmpul 4; sau câmpurile 2 și 3.

4.

De asemenea, BCN relevantă poate să solicite agenților raportori să raporteze datele aferente câmpurilor 8, 9, 10 și 11.

Câmp

Titlu

1

Cod ISIN

2

Numărul de unități sau valoarea nominală agregată

3

Preț

3b

Baza de cotare

4

Valoarea totală la valoarea de piață

5

Operațiuni financiare

6

Titluri de valoare achiziționate

7

Titluri de valoare vândute

8

Moneda în care este înregistrat titlul de valoare

9

Alte modificări ale volumului la valoarea nominală

10

Alte modificări ale volumului la valoarea de piață

11

Investiții de portofoliu sau investiții directe

Tabelul 2.2

Deținerile de titluri de valoare fără cod ISIN

Datele din fiecare câmp trebuie raportate: (a) pentru fiecare titlu de valoare; sau (b) prin agregarea oricărui număr de titluri de valoare ca un singur element.

În cazul (a) se aplică următoare reguli:

1.

Datele pentru câmpurile 1, 12, 13, 14 și 15 trebuie raportate.

2.

În cazul în care BCN relevantă nu colectează în mod direct date titlu cu titlu cu privire la tranzacțiile financiare, datele pentru două dintre cele trei câmpuri 2, 3 și 4 trebuie raportate (și anume, câmpurile 2 și 3; câmpurile 2 și 4; sau câmpurile 3 și 4). Dacă sunt colectate date pentru câmpul 3, trebuie colectate date și pentru câmpul 3b.

3.

În cazul în care BCN relevantă colectează în mod direct date titlu cu titlu cu privire la tranzacțiile financiare, trebuie raportate și datele aferente următoarelor câmpuri:

(a)

câmpul 5; sau câmpurile 6 și 7; și

(b)

câmpul 4; sau câmpurile 2 și 3.

4.

De asemenea, BCN relevantă poate să solicite agenților raportori să raporteze datele aferente câmpurilor 3b, 8, 9, 10 și 11.

În cazul (b) se aplică următoare reguli:

1.

Datele pentru câmpurile 4, 12, 13, 14 și 15 trebuie raportate.

2.

Datele fie pentru câmpul 5, fie pentru câmpurile 10 și 16 trebuie raportate.

3.

De asemenea, BCN relevantă poate să solicite agenților raportori să raporteze datele aferente câmpurilor 8, 9 și 11.

Câmp

Titlu

1

Codul de identificare a titlurilor de valoare

2

Numărul de unități sau valoarea nominală agregată

3

Preț

3b

Baza de cotare

4

Valoarea totală la valoarea de piață

5

Operațiuni financiare

6

Titluri de valoare achiziționate

7

Titluri de valoare vândute

8

Moneda în care este înregistrat titlul de valoare

9

Alte modificări ale volumului la valoarea nominală

10

Alte modificări ale volumului la valoarea de piață

11

Investiții de portofoliu sau investiții directe

12

Instrumentul (cu clasificarea operațiunilor financiare):

titluri de natura datoriei (F.3)

participații (F.51)

din care acțiuni cotate (F.511)

din care acțiuni necotate (F.512)

din care alte participații (F.519)

acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții (F.52)

13

Data emisiunii și data scadenței pentru titlurile de natura datoriei În mod alternativ, defalcare în funcție de intervalul de scadență după cum urmează: cu scadența inițială de până la un an, peste un an și până la doi ani, peste doi ani și cu scadența reziduală de până la un an, peste un an și până la doi ani, peste doi ani și până la cinci ani, peste cinci ani.

14

Sectorul sau subsectorul emitentului:

banca centrală (S.121)

societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122);

fonduri de piață monetară (S.123)

fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)

alți intermediari financiari, cu excepția societăților de asigurare și a fondurilor de pensii (exclusiv societățile vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare) + auxiliari financiari + instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.125 exclusiv SVI + S.126 + S.127)

societăți vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (o subdiviziune a S.125)

societăți de asigurare (S.128)

fonduri de pensii (S.129)

societăți nefinanciare (S.11)

administrația publică (S.13)

gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14 + S.15) (5)

15

Țara emitentului

16

Ajustări din reevaluare

Tabelul 3a

Ajustări din reevaluare sau tranzacțiile financiare trimestriale

 

Total

Zona euro

Restul lumii

Național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

(informații țară cu țară)

Total

State membre neparticipante

(informații țară cu țară)

Principalele contrapartide din afara Uniunii Europene

(informații țară cu țară pentru Brazilia, Canada, China, Hong Kong, India, Japonia, Federația rusă, Elveția, SUA)

ACTIVE (F)

1.

Numerar și depozite (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valoare justă

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an (rămas până la scadență)

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an (rămas până la scadență)

 

 

 

 

 

 

 

1x.

Numerar și depozite din care depozite transferabile (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Numerar și depozite (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valoare nominală

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titluri de natura datoriei (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de administrații publice

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de AIF

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de FP

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de CNF

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

până la 1 an (scadență inițială)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

1-2 ani (scadență inițială)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

peste 2 ani (scadență inițială)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

până la 1 an (rămas până la scadență)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

1-2 ani (rămași până la scadență)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

2-5 ani (rămași până la scadență)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

peste 5 ani (rămași până la scadență)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

3.

Împrumuturi (ESA 2010: F.4) — valoare justă

 

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de până la 1 an — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

acordate IFM

 

 

 

 

 

 

 

acordate administrațiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

acordate FI

 

 

 

 

 

 

 

acordate AIF

 

 

 

 

 

 

 

acordate societăților de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

acordate FP

 

 

 

 

 

 

 

acordate SNF

 

 

 

 

 

 

 

acordate gospodăriilor și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de 1-5 ani — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

acordate IFM

 

 

 

 

 

 

 

acordate administrațiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

acordate FI

 

 

 

 

 

 

 

acordate AIF

 

 

 

 

 

 

 

acordate societăților de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

acordate FP

 

 

 

 

 

 

 

acordate SNF

 

 

 

 

 

 

 

acordate gospodăriilor și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de peste 5 ani — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

acordate IFM

 

 

 

 

 

 

 

acordate administrațiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

acordate FI

 

 

 

 

 

 

 

acordate AIF

 

 

 

 

 

 

 

acordate societăților de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

acordate FP

 

 

 

 

 

 

 

acordate SNF

 

 

 

 

 

 

 

acordate gospodăriilor și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an rămas până la scadență — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

1-2 ani rămași până la scadență — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

2-5 ani rămași până la scadență — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

peste 5 ani rămași până la scadență — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

3x.

Împrumuturi din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

3.

Împrumuturi (ESA 2010: F.4) — valoare nominală

 

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de până la 1 an — valoare nominală

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

scadență inițială de 1-5 ani — valoare nominală

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

scadență inițială de peste 5 ani — valoare nominală

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

4.

Participații (ESA 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Participații din care acțiuni cotate

 

 

 

 

MINIM

 

MINIM

emise de IFM

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de AIF

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de FP

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de CNF

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM