ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 345

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
1 decembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

DECIZII

 

 

2014/857/UE

 

*

Decizia Consiliului din 1 decembrie 2014 privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a dorinței de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen incluse în acte ale Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală și de modificare a Deciziilor 2000/365/CE și 2004/926/CE

1

 

 

2014/858/UE

 

*

Decizia Comisiei din 1 decembrie 2014 privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intenției sale de a participa la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și care nu fac parte din acquis-ul Schengen

6

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

DECIZII

1.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 1 decembrie 2014

privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a dorinței de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen incluse în acte ale Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală și de modificare a Deciziilor 2000/365/CE și 2004/926/CE

(2014/857/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii (denumit în continuare „Protocolul nr. 36”) anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 10 alineatul (5),

având în vedere Protocolul nr. 19 privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene (denumit în continuare „Protocolul Schengen”) anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 4,

având în vedere notificarea, în temeiul articolului 10 alineatul (4) din Protocolul nr. 36, efectuată de către Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumită în continuare „Regatul Unit”), prin scrisoarea sa din 24 iulie 2013 adresată președintelui Consiliului,

având în vedere notificarea, în temeiul articolului 10 alineatul (5) din Protocolul nr. 36, efectuată de către Guvernul Regatului Unit, prin scrisoarea sa adresată președintelui Consiliului și președintelui Comisiei și care produce efecte de la 1 decembrie 2014, a dorinței de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen incluse în acte ale Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală,

întrucât

(1)

Articolul 10 alineatul (4) din Protocolul nr. 36 permite Regatului Unit, cu cel puțin șase luni înainte de expirarea perioadei de tranziție de cinci ani după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, să notifice Consiliului faptul că nu acceptă, referitor la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competențele Comisiei și ale Curții de Justiție prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din Protocolul nr. 36.

(2)

Prin scrisoarea din 24 iulie 2013 adresată președintelui Consiliului, Regatul Unit a făcut uz de posibilitatea menționată prin notificarea către Consiliu că nu acceptă competențele sus-menționate ale Comisiei și ale Curții de Justiție, cu consecința că actele relevante în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală ar înceta să se aplice Regatului Unit de la data de 1 decembrie 2014.

(3)

Articolul 10 alineatul (5) din Protocolul nr. 36 permite Regatului Unit să notifice Consiliului dorința de a participa la actele sus-menționate, inclusiv la acele acte care fac parte din acquis-ul Schengen, caz în care s-ar aplica dispozițiile relevante din Protocolul Schengen.

(4)

Prin scrisoarea adresată președintelui Consiliului și președintelui Comisiei care produce efecte de la 1 decembrie 2014, Regatul Unit a făcut uz de această posibilitate prin notificarea către Consiliu a dorinței de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen incluse în acte ale Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală la care participă deja în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (1), cu Decizia 2004/926/CE a Consiliului (2) și cu articolul 5 alineatul (1) din Protocolul Schengen.

(5)

Prin urmare, este necesar să se identifice actele și dispozițiile în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală care fac parte din acquis-ul Schengen și la care Regatul Unit va continua să participe în urma notificării sus-menționate a dorinței de a face acest lucru și, prin urmare, să se modifice Decizia 2000/365/CE și Decizia 2004/926/CE.

(6)

Decizia 2000/365/CE și Decizia 2004/926/CE astfel modificate vor continua astfel să se aplice, mai ales în privința acelor dispoziții din acquis-ul Schengen la care Regatul Unit a fost autorizată să participe și care nu sunt acte și dispoziții în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din Protocolul nr. 36.

(7)

De asemenea, Regatul Unit va continua să participe la acele acte și dispoziții ale acquis-ului Schengen la care a fost autorizată să participe, care, deși sunt acte și dispoziții în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, au fost modificate printr-un act aplicabil Regatului Unit adoptat după intrarea respectivă în vigoare și care intră, prin urmare, sub incidența articolului 10 alineatul (2) din Protocolul nr. 36. Acesta este cazul Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 (3) privind mecanismul de evaluare Schengen, modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului (4), și al articolelor 48-53 din Convenția din 1990 de punere în aplicare a Acordului de la Schengen din 14 iunie 1985, precum și Convenția privind asistența judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (5) și protocolul la aceasta, (6) care au fost modificate prin Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7). Acesta este și cazul acordului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (8), modificat prin protocolul privind aderarea Principatului Liechtenstein la acordul menționat (9) (denumit în continuare „Acordul din 2008 privind asocierea Elveției la acquis-ul Schengen”).

(8)

Astfel cum se reamintește în Decizia 2000/365/CE, Regatul Unit are o poziție specială cu privire la aspectele reglementate de titlul V din partea III a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), după cum se recunoaște în Protocolul Schengen, precum și în Protocolul nr. 20 privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 26 din TFUE în cazul Regatului Unit și al Irlandei (denumit în continuare „Protocolul nr. 20”) și în Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție (denumit în continuare „Protocolul nr. 21”), anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și TFUE. Datorită acestei poziții speciale, Protocolul Schengen prevede posibilitatea ca Regatul Unit să participe la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen.

(9)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Protocolul nr. 36, participarea Regatului Unit la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen incluse în acte ale Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, astfel cum se prevede în prezenta decizie, restabilește participarea cât mai largă a Regatului Unit la acquis-ul Schengen al Uniunii referitor la spațiul de libertate, securitate și justiție, fără ca aceasta să afecteze în mod semnificativ funcționarea practică a diverselor părți ale acestora, respectând, totodată, coerența lor.

(10)

Astfel cum se reamintește în Decizia 2000/365/CE, acquis-ul Schengen a fost conceput și funcționează ca un ansamblu coerent care trebuie pe deplin acceptat și aplicat de toate statele care susțin principiul eliminării verificării persoanelor la frontierele comune ale acestora.

(11)

Ar trebui să se confere Consiliului competența de executare pentru adoptarea deciziilor în temeiul articolului 5 alineatul (1) și al articolului 6 alineatul (1) din Decizia 2000/365/CE, prin care acquis-ul Schengen se va aplica Insulelor Canalului și Insulei Man și prin care acquis-ul relevant privind Sistemul de informații Schengen va fi pus în aplicare pentru Regatul Unit. Aceasta are în vedere rolul specific încredințat Consiliului prin Protocolul Schengen în ceea ce privește acordul, în unanimitate, cu privire la noi participanți la acquis-ul Schengen, precum și nivelul ridicat de încredere reciprocă între statele membre necesar la examinarea îndeplinirii precondițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor privind Sistemul de informații Schengen și la adoptarea deciziei ulterioare prin care dispozițiile respective vor fi puse în aplicare pentru Regatul Unit, Consiliul ar trebui să hotărască cu unanimitatea membrilor săi menționați la articolul 1 din Protocolul Schengen și a reprezentantului Guvernului Regatului Unit.

(12)

În conformitate cu articolul 2 din Acordul încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind instituirea de drepturi și obligații în raporturile dintre Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de o parte, și Republica Islanda și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, în sectoarele acquis-ului Schengen aplicabile acestor state, (10) comitetul mixt înființat în temeiul articolului 3 din Acordul încheiat între Consiliului Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă cu implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (11) a fost consultat, în conformitate cu articolul 4, cu privire la pregătirea prezentei decizii.

(13)

În conformitate cu articolului 5 din Acordul din 2008 privind asocierea Elveției la acquis-ul Schengen comitetul mixt înființat în temeiul articolului 3 din acordul menționat a fost informat cu privire la pregătirea prezentei decizii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Începând cu 1 decembrie 2014, Regatul Unit continuă să participe la dispozițiile din acquis-ul Schengen prevăzute în prezenta decizie, inclusiv în conformitate cu Decizia 2000/365/CE și cu Decizia 2004/926/CE, astfel cum sunt modificate prin prezenta decizie.

Prezentul articol nu aduce atingere actelor și dispozițiilor din acquis-ul Schengen adoptate după 1 decembrie 2009 care au caracter obligatoriu pentru Regatul Unit în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Protocolul Schengen și cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE.

Articolul 2

Decizia 2000/365/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se modifică după cum urmează:

(i)

punctul (i):

trimiterea la articolul 27 se înlocuiește cu „articolul 27 alineatul (1)”;

cuvintele „cu excepția articolului 47 alineatul (2) litera (c)” se înlocuiesc cu cuvintele „cu excepția articolului 47 alineatul (2) litera (c) și alineatul (4)”;

(ii)

punctele (ii) și (iii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(ii)

următoarele dispoziții privind Sistemul de informații Schengen:

Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (12);

Decizia 2007/171/CE a Comisiei din 16 martie 2007 de stabilire a cerințelor rețelei Sistemului de Informații Schengen din a doua generație — SIS II (al treilea pilon) (13);

;

(b)

litera (b), punctele (i)-(v) se elimină, iar punctele (vi), (vii) și (viii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(i)

acordul semnat la 19 decembrie 1996 privind aderarea Regatului Danemarcei: articolul 6;

(ii)

acordul semnat la 19 decembrie 1996 privind aderarea Republicii Finlanda: articolul 5;

(iii)

acordul semnat la 19 decembrie 1996 privind aderarea Regatului Suediei: articolul 5;”

;

(c)

litera (c) punctele (i) și (ii) se înlocuiesc cu următorul text:

„SCH/Com-ex (94) 28 rev (certificat prevăzut la articolul 75 pentru transportul drogurilor și/sau al substanțelor psihotrope);

SCH/Com-ex (98) 26 def (de înființare a Comitetului permanent pentru punerea în aplicare a Convenției Schengen), sub rezerva unei dispoziții interne prin care se specifică modalitățile de participare a experților din Regatul Unit la misiunile desfășurate sub auspiciile grupului de lucru relevant al Consiliului.”

;

(d)

litera (d) se elimină.

2.

Articolele 2, 3 și 4 se elimină.

3.

La articolul 5 se modifică după cum urmează

(a)

la alineatul (1) a doua teză, cuvintele „O decizie cu privire la această solicitare se adoptă de Consiliu …” se înlocuiesc cu: „O decizie de punere în aplicare cu privire la această solicitare se adoptă de către Consiliu …”;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

litera (a):

trimiterea la articolul 27 se înlocuiește cu „articolul 27 alineatul (1)”;

cuvintele „cu excepția articolului 47 alineatul (2) litera (c)” se înlocuiesc cu cuvintele „cu excepția articolului 47 alineatul (2) litera (c) și alineatul (4)”;

(ii)

la litera (b), punctele (i)-(v) se elimină, iar punctele (vi), (vii) și (viii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(i)

acordul semnat la 19 decembrie 1996 privind aderarea Regatului Danemarcei: articolul 6;

(ii)

acordul semnat la 19 decembrie 1996 privind aderarea Republicii Finlanda: articolul 5;

(iii)

acordul semnat la 19 decembrie 1996 privind aderarea Regatului Suediei: articolul 5;”

;

(iii)

la litera (c), lista de acte se înlocuiește cu următorul text:

„SCH/Com-ex (94) 28 rev (certificat prevăzut la articolul 75 pentru transportul drogurilor și/sau al substanțelor psihotrope).”

;

(iv)

litera (d) se elimină.

4.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Dispozițiile menționate la articolul 1 litera (a) punctul (ii), precum și celelalte dispoziții relevante privind Sistemul de informații Schengen adoptate după 1 decembrie 2009, dar neintrate încă în vigoare, intră în vigoare printr-o decizie de punere în aplicare adoptată de Consiliu între Regatul Unit și statele membre și alte state în cazul cărora aceste dispoziții au intrat deja în vigoare de îndată ce condițiile preliminare pentru punerea în aplicare a respectivelor dispoziții au fost îndeplinite.”

;

(b)

alineatele (3), (4) și (5) se renumerotează (2), (3) și, respectiv, (4);

(c)

la alineatul (4) renumerotat (3), cuvintele „Orice decizie în conformitate cu alineatul (1), (2) și (3)” se înlocuiesc cu „Orice decizie de punere în aplicare în temeiul alineatelor (1) și (2)”.

5.

La articolul 7, alineatul (1) se elimină și alineatul (2) devine alineat unic.

Articolul 3

Decizia 2004/926/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se adaugă următorul paragraf:

„Începând cu 1 decembrie 2014, Regatul Unit continuă să aplice dispozițiile menționate la articolul 1 litera (a) punctul (i) și literele (b) și (c) și la articolul 5 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2014/857/UE a Consiliului (14), precum și dispozițiile actelor enumerate în anexele I și II la prezenta decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2014/857/UE.

2.

În anexa I:

(a)

punctul 4 se elimină;

(b)

se introduc următoarele puncte:

„8.

Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (JO L 350, 30.12.2008, p. 60).

9.

Decizia 2008/149/JAI a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 50).

10.

Decizia 2011/349/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în special în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească (JO L 160, 18.6.2011, p. 1).”

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 decembrie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 1 decembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

(2)  Decizia 2004/926/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind punerea în aplicare a unor părți din acquis-ul Schengen de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (JO L 395, 31.12.2004, p. 70).

(3)  Decizia Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (JO L 239, 22.9.2000, p. 138).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).

(5)  Convenția stabilită de Consiliu în conformitate cu articolul 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind asistența judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (JO C 197, 12.7.2000, p. 3).

(6)  Protocolul stabilit de Consiliu în conformitate cu articolul 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană la Convenția de asistență judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (JO C 326, 21.11.2001, p. 2).

(7)  Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală (JO L 130, 1.5.2014, p. 1).

(8)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(9)  Protocolul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 160, 18.6.2011, p. 3).

(10)  JO L 15, 20.1.2000, p. 2.

(11)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(12)  JO L 205, 7.8.2007, p. 63.

(13)  JO L 79, 20.3.2007, p. 29.”

(14)  Decizia 2014/857/UE a Consiliului din 1 decembrie 2014 privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a dorinței de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen incluse în acte ale Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală și de modificare a Deciziilor 2000/365/CE și 2004/926/CE (JO L 345, 1.12.2014, p. 1).”


1.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/6


DECIZIA COMISIEI

din 1 decembrie 2014

privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intenției sale de a participa la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și care nu fac parte din acquis-ul Schengen

(2014/858/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în special articolul 10 alineatul (5), coroborat cu articolul 4 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție și cu articolul 331 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 10 alineatul (4) din Protocolul nr. 36 permite Regatului Unit, cu cel puțin șase luni înainte de expirarea perioadei de tranziție de cinci ani prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din Protocolul nr. 36, să notifice Consiliului faptul că nu acceptă, referitor la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, atribuțiile Comisiei și ale Curții de Justiție prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din Protocolul nr. 36.

(2)

Prin scrisoarea adresată președintelui Consiliului la data de 24 iulie 2013, Regatul Unit a făcut uz de posibilitatea menționată anterior, notificându-i acestuia faptul că nu acceptă atribuțiile în cauză ale Comisiei și ale Curții de Justiție, prin urmare actele relevante în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală încetează să se aplice Regatului Unit la data de 1 decembrie 2014.

(3)

Articolul 10 alineatul (5) din Protocolul nr. 36 permite Regatului Unit să își notifice intenția de a participa la acele acte care au încetat să i se aplice.

(4)

Prin scrisoarea adresată președintelui Consiliului, care produce efecte de la data de 1 decembrie 2014, Regatul Unit a făcut uz de această posibilitate, prin notificarea intenției sale de a participa la unele dintre actele menționate anterior.

(5)

În cazul actelor vizate care nu fac parte din acquis-ul Schengen, articolul 10 alineatul (5) din Protocolul nr. 36 face referire la Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, al cărui articolul 4 face trimitere la procedura prevăzută la articolul 331 alineatul (1) din TFUE. Conform acestei din urmă dispoziții, Comisia confirmă participarea statului membru care dorește să participe și constată, după caz, îndeplinirea condițiilor de participare.

(6)

Conform articolului 10 alineatul (5) ultima teză din Protocolul nr. 36, instituțiile Uniunii și Regatul Unit încearcă să restabilească o participare cât mai largă a Regatului Unit la acquis-ul Uniunii referitor la spațiul de libertate, securitate și justiție, fără ca aceasta să afecteze semnificativ funcționarea practică a diverselor sale părți și respectând, totodată, coerența lor.

(7)

Condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (5) ultima teză din Protocolul nr. 36 sunt îndeplinite pentru actele notificate de Regatul Unit, care sunt enumerate în anexa la prezenta decizie.

(8)

Participarea Regatului Unit la actele enumerate în anexa la prezenta decizie ar trebui, prin urmare, să fie confirmată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Participarea Regatului Unit la actele enumerate în anexa la prezenta decizie este confirmată de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aceasta intră în vigoare la data de 1 decembrie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 1 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


ANEXĂ

1.

Acțiunea comună 97/827/JAI din 5 decembrie 1997 de instituire a unui mecanism de evaluare a aplicării și a punerii în aplicare pe plan național a angajamentelor internaționale în domeniul luptei împotriva criminalității organizate (JO L 344, 15.12.1997, p. 7).

2.

Actul Consiliului din 18 decembrie 1997 de elaborare, în baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenției cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (JO C 24, 23.1.1998, p. 1).

3.

Acțiunea comună 98/700/JAI din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea unui Sistem European de Arhivare a Imaginilor (FADO) (JO L 333, 9.12.1998, p. 4).

4.

Decizia 2000/375/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind combaterea pornografiei infantile pe internet (JO L 138, 9.6.2000, p. 1).

5.

Decizia 2000/641/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind înființarea unui Secretariat al autorităților comune de control pentru protecția datelor instituite prin Convenția privind înființarea Biroului European de Poliție (Convenția Europol), Convenția privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal și Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (Convenția Schengen) (JO L 271, 24.10.2000, p. 1).

6.

Decizia 2000/642/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind acordurile de cooperare între unitățile de informații financiare ale statelor membre în ceea ce privește schimbul de informații (JO L 271, 24.10.2000, p. 4).

7.

Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate (JO L 63, 6.3.2002, p. 1).

8.

Decizia 2002/348/JAI a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind siguranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională (JO L 121, 8.5.2002, p. 1).

9.

Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă (JO L 162, 20.6.2002, p. 1).

10.

Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

11.

Decizia 2003/659/JAI a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de infracționalitate (JO L 245, 29.9.2003, p. 44).

12.

Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare (JO L 76, 22.3.2005, p. 16).

13.

Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare (JO L 328, 24.11.2006, p. 59).

14.

Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 386, 29.12.2006, p. 89).

15.

Decizia 2007/412/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 de modificare a Deciziei 2002/348/JAI privind siguranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională (JO L 155, 15.6.2007, p. 76).

16.

Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile (JO L 332, 18.12.2007, p. 103).

17.

Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal (JO L 220, 15.8.2008, p. 32).

18.

Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană (JO L 327, 5.12.2008, p. 27).

19.

Decizia 2008/976/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind Rețeaua Judiciară Europeană (JO L 348, 24.12.2008, p. 130).

20.

Decizia 2009/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind consolidarea Eurojust și de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate (JO L 138, 4.6.2009, p. 14).

21.

Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 de modificare a Deciziilor-cadru 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI și 2008/947/JAI, de consolidare a drepturilor procedurale ale persoanelor și de încurajare a aplicării principiului recunoașterii reciproce cu privire la deciziile pronunțate în absența persoanei în cauză de la proces (JO L 81, 27.3.2009, p. 24).

22.

Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre (JO L 93, 7.4.2009, p. 23).

23.

Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI (JO L 93, 7.4.2009, p. 33).

24.

Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (JO L 121, 15.5.2009, p. 37).

25.

Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă (JO L 294, 11.11.2009, p. 20).

26.

Decizia 2009/917/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal (JO L 323, 10.12.2009, p. 20).

27.

Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate (JO L 325, 11.12.2009, p. 6).

28.

Decizia 2009/936/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare privind fișierele de lucru pentru analiză ale Europol (JO L 325, 11.12.2009, p. 14).

29.

Decizia 2009/968/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor privind confidențialitatea informațiilor Europol (JO L 332, 17.12.2009, p. 17).