ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 334

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
21 noiembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia 2014/821/PESC a Consiliului din 4 noiembrie 2014 privind semnarea și încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Ucraina privind statutul misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

1

 

 

Acord între Uniunea Europeană și Ucraina privind statutul misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1241/2014 al Comisiei din 7 noiembrie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Westfälischer Pumpernickel (IGP)]

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date

39

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar) ( 1 )

52

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1245/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

84

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2014/102/UE a Consiliului din 7 noiembrie 2014 de adaptare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, ca urmare a aderării Republicii Croația ( 1 )

86

 

 

DECIZII

 

 

2014/822/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2012

88

 

 

Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2014 conținând observațiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2012

90

 

 

2014/823/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2014 privind închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2012

93

 

 

2014/824/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

94

 

 

Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2014 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

95

 

 

2014/825/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a structurii organizaționale și a modului de funcționare ale rețelei europene pentru dezvoltare rurală și ale rețelei Parteneriatului european pentru inovare și de abrogare a Deciziei 2008/168/CE

98

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/1


DECIZIA 2014/821/PESC A CONSILIULUI

din 4 noiembrie 2014

privind semnarea și încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Ucraina privind statutul misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37, coroborat cu articolul 218 alineatele (5) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 22 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/486/PESC (1).

(2)

În aceeași zi, Consiliul a adoptat Decizia de autorizare a deschiderii negocierilor cu Ucraina în vederea încheierii unui acord între Uniunea Europeană și Ucraina privind statutul misiunii Politicii de securitate și apărare comune (PSAC) a Uniunii Europene în Ucraina.

(3)

Un acord privind statutul misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (denumit în continuare „acordul”) a fost negociat între Uniune și Ucraina.

(4)

Acordul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul între Uniunea Europeană și Ucraina privind statutul misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) se aprobă în numele Uniunii.

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul prin care Uniunea își asumă obligații.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 4 noiembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  Decizia 2014/486/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (JO L 217, 23.7.2014, p. 42).


21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/3


TRADUCERE

ACORD

între Uniunea Europeană și Ucraina privind statutul misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea Europeană” sau „UE”,

pe de o parte, și

UCRAINA, denumită în continuare „Ucraina” sau „statul-gazdă”,

pe de altă parte,

denumite în continuare împreună „părțile”,

LUÂND ÎN CONSIDERARE URMĂTOARELE:

scrisoarea din 11 iulie 2014 din partea ministrului afacerilor externe al Ucrainei către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate,

Decizia 2014/486/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina),

faptul că prezentul acord nu va afecta drepturile și obligațiile părților care decurg din acorduri internaționale și alte instrumente de instituire de curți și tribunale internaționale, inclusiv statutul Curții Penale Internaționale,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Domeniu de aplicare și definiții

(1)   Prezentul acord se aplică misiunii de consiliere desfășurate de Uniunea Europeană în Ucraina [EUAM Ucraina] și personalului acesteia.

(2)   Prezentul acord se aplică numai pe teritoriul Ucrainei.

(3)   În sensul prezentului acord:

(a)

„EUAM Ucraina” sau „misiunea” înseamnă misiunea UE de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina înființată prin Decizia 2014/486/PESC a Consiliului Uniunii Europene, inclusiv componentele, unitățile, cartierul general și membrii personalului care se află pe teritoriul statului-gazdă și care au fost afectați misiunii EUAM Ucraina;

(b)

„șeful misiunii” înseamnă șeful misiunii EUAM Ucraina, numit de Consiliul Uniunii Europene;

(c)

„Uniunea Europeană (UE)” înseamnă organismele permanente ale UE și personalul acestora;

(d)

„personalul EUAM Ucraina” înseamnă șeful misiunii, personalul misiunii detașat de statele membre ale UE, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și instituțiile UE, precum și de statele care nu sunt membre ale UE invitate de UE să participe la misiunea EUAM Ucraina, personalul internațional recrutat pe bază de contract de EUAM Ucraina și folosit pentru a pregăti, a sprijini și a pune în aplicare misiunea, precum și personalul aflat în misiune pentru un stat contribuitor, o instituție a UE sau SEAE în cadrul misiunii. Acesta nu include furnizorii comerciali sau personalul angajat pe plan local;

(e)

„cartier general” înseamnă sediul principal al EUAM Ucraina de la Kiev;

(f)

„stat contribuitor” înseamnă orice stat membru al UE sau stat care nu este membru al UE care a detașat personal pe lângă misiune;

(g)

„facilități” înseamnă toate clădirile, localurile, instalațiile și terenurile necesare pentru desfășurarea activităților misiunii UE, precum și pentru cazarea personalului misiunii UE;

(h)

„personal angajat pe plan local” înseamnă membri ai personalului care sunt resortisanți sau rezidenți permanenți în Ucraina;

(i)

„corespondență oficială” înseamnă toată corespondența referitoare la EUAM Ucraina și la funcțiile sale;

(j)

„mijloace de transport ale EUAM Ucraina” înseamnă toate vehiculele și alte mijloace de transport deținute, închiriate sau navlosite de EUAM Ucraina;

(k)

„bunuri EUAM Ucraina” înseamnă echipamentele, inclusiv mijloacele de transport, și bunurile de consum necesare activităților EUAM Ucraina.

Articolul 2

Dispoziții generale

(1)   EUAM Ucraina și personalul EUAM Ucraina respectă actele cu putere de lege și normele administrative ale statului-gazdă și se abțin de la orice acțiune sau activitate incompatibilă cu obiectivele EUAM Ucraina.

(2)   EUAM Ucraina este autonomă în îndeplinirea funcțiilor sale în temeiul prezentului acord. Statul-gazdă respectă caracterul unitar și internațional al EUAM Ucraina.

(3)   Șeful misiunii comunică periodic guvernului statului-gazdă numărul membrilor personalului EUAM Ucraina staționați pe teritoriul statului-gazdă.

Articolul 3

Identificarea

(1)   Lista membrilor personalului EUAM Ucraina, inclusiv datele de sosire și de plecare a acestuia, este furnizată de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei (MAE al Ucrainei), pe durata misiunii, și actualizată, când este necesar. Personalului EUAM Ucraina i se pun la dispoziție cărți de identificare eliberate de MAE al Ucrainei și care confirmă statutul personalului EUAM Ucraina.

(2)   Mijloacele de transport ale EUAM Ucraina pot purta marcaje de identificare distinctive EUAM Ucraina, din care un specimen este transmis autorităților competente ale statului-gazdă și plăcuțele de înmatriculare oferite misiunilor diplomatice în Ucraina.

(3)   EUAM Ucraina are dreptul de a arbora drapelul UE la cartierul său general și în alte locuri, singur sau alături de steagul statului-gazdă, în conformitate cu decizia șefului misiunii. Drapelele sau însemnele naționale ale contingentelor naționale din cadrul EUAM Ucraina pot fi arborate pe facilitățile, mijloacele de transport ale EUAM Ucraina și pe uniforme, astfel cum decide șeful misiunii.

Articolul 4

Trecerea frontierei și deplasarea pe teritoriul Ucrainei

(1)   Bunurile EUAM Ucraina, mijloacele de transport ale EUAM Ucraina și personalul EUAM Ucraina trec frontiera statului-gazdă prin punctele oficiale de trecere a frontierei, prin porturile maritime și pe culoarele aeriene internaționale.

(2)   Statul-gazdă facilitează intrarea pe teritoriul statului-gazdă și ieșirea de pe acest teritoriu pentru personalul EUAM Ucraina și pentru bunurile EUAM Ucraina și mijloacele de transport ale EUAM Ucraina. Personalul EUAM trece frontiera de stat a Ucrainei cu pașapoarte valabile. La intrarea pe teritoriul statului-gazdă și la ieșirea de pe acest teritoriu, membrii personalului EUAM Ucraina care dețin o carte de identificare a misiunii sau o dovadă temporară a participării la EUAM Ucraina nu fac obiectul controalelor vamale, al cerințelor în materie de vize și imigrație și al oricărei forme de control privind imigrația pe teritoriul statului-gazdă.

(3)   Membrii personalului EUAM Ucraina nu fac obiectul reglementărilor statului-gazdă referitoare la înregistrarea și controlul străinilor, însă nu dobândesc dreptul de ședere permanentă sau dreptul de domiciliu pe teritoriul statului-gazdă.

(4)   EUAM Ucraina importă bunuri pe teritoriul vamal al statului-gazdă sau exportă bunuri de pe teritoriul vamal al Ucrainei, inclusiv facilitățile de transport furnizate pentru utilizare oficială în Ucraina, cu exceptarea de la controlul vamal. Astfel de bunuri, inclusiv vehiculele, sunt declarate în conformitate cu dispozițiile legislației vamale din statul-gazdă aplicabile misiunilor diplomatice.

(5)   Membrii personalului EUAM Ucraina pot conduce vehicule, nave și pot pilota aeronave și orice alte mijloace de transport pe teritoriul statului-gazdă, cu condiția să dețină, după caz, permise de conducere naționale sau internaționale, brevete de căpitan sau licențe de pilot valabile. Statul-gazdă acceptă ca valabile, fără a percepe taxe sau comisioane, permisele de conducere deținute de personalul EUAM Ucraina.

(6)   EUAM Ucraina și membrii personalului EUAM Ucraina, vehiculele și orice alte mijloace de transport ale acestora, precum și echipamentele și bunurile acestora beneficiază de libertate neîngrădită de mișcare pe întreg teritoriul statului-gazdă, inclusiv în marea teritorială și în spațiul aerian ale acestuia, cu respectarea legislației Ucrainei.

Dacă este necesar, pot fi încheiate înțelegeri suplimentare în acest sens, în conformitate cu articolul 18.

(7)   Atunci când călătoresc în scopul îndeplinirii unor sarcini oficiale, membrii personalului EUAM Ucraina și membrii personalului angajat pe plan local au dreptul de a utiliza drumurile publice, podurile, feriboturile, aeroporturile și porturile fără să plătească redevențe, taxe, tarife sau alte drepturi similare. EUAM Ucraina nu este scutită de plata unor taxe rezonabile pentru serviciile solicitate și primite în aceleași condiții cu cele care se aplică resortisanților statului-gazdă.

Articolul 5

Privilegii și imunități acordate EUAM Ucraina de către statul-gazdă

(1)   Facilitățile sunt inviolabile. Agenții statului-gazdă nu pot avea acces la acestea fără aprobarea șefului misiunii.

(2)   Facilitățile, dotările și alte bunuri prezente în acestea, precum și mijloacele de transport aferente nu pot fi percheziționate, sechestrate, confiscate sau executate silit.

(3)   EUAM Ucraina, împreună cu bunurile și proprietățile sale, indiferent de amplasarea acestora și de cine le deține, beneficiază de imunitate de jurisdicție.

(4)   Arhivele și documentele EUAM Ucraina sunt inviolabile în orice moment și indiferent de locul de depozitare a acestora.

(5)   Corespondența oficială este inviolabilă.

(6)   EUAM Ucraina este scutită de toate taxele, impozitele și prelevările similare naționale, regionale și comunale privind bunurile achiziționate sau importate, serviciile furnizate și facilitățile utilizate de EUAM Ucraina pentru scopurile EUAM Ucraina. EUAM Ucraina nu este scutită de impozitele, taxele sau alte drepturi percepute ca remunerație pentru serviciile prestate.

(7)   Statul-gazdă autorizează intrarea articolelor necesare EUAM Ucraina și scutește respectivele articole de orice taxe vamale, redevențe, taxe de trecere, impozite și prelevări similare, altele decât cheltuielile de depozitare, transport și alte servicii prestate.

Articolul 6

Privilegii și imunități acordate personalului EUAM Ucraina de către statul-gazdă

(1)   Personalul EUAM Ucraina nu poate fi supus niciunei forme de arest sau detenție.

(2)   Documentele, corespondența și bunurile personalului EUAM Ucraina sunt inviolabile, sub rezerva măsurilor de executare autorizate în temeiul alineatului (6).

(3)   Personalul EUAM Ucraina beneficiază de imunitate de jurisdicție penală în statul-gazdă în toate circumstanțele. Privilegiile acordate personalului EUAM și imunitatea față de jurisdicția penală a Ucrainei nu îl exceptează de la jurisdicția statului contribuitor sau a instituțiilor UE. Imunitatea personalului EUAM Ucraina în raport cu jurisdicția penală a statului-gazdă poate fi ridicată de statul contribuitor sau instituția UE în cauză, după caz. Ridicarea imunității trebuie să fie întotdeauna expresă.

(4)   Membrii personalului EUAM Ucraina beneficiază de imunitate de jurisdicție civilă și administrativă în statul-gazdă pentru afirmațiile făcute oral sau în scris și toate actele întreprinse în exercitarea funcțiilor lor oficiale. Atunci când se inițiază o procedură civilă împotriva unui membru al personalului EUAM Ucraina la o instanță judecătorească a statului-gazdă, șeful misiunii și autoritatea competentă a statului contribuitor sau instituția UE în cauză sunt informate de îndată. Înainte de inițierea procedurii la instanța judecătorească, șeful misiunii și autoritatea competentă a statului contribuitor sau instituția UE în cauză atestă în fața instanței dacă actul respectiv a fost sau nu săvârșit de membrul personalului EUAM Ucraina în exercitarea funcțiilor sale oficiale. În cazul în care actul respectiv a fost îndeplinit în exercitarea funcțiilor sale oficiale, nu se inițiază procedura și se aplică dispozițiile articolului 16. În cazul în care actul respectiv nu a fost îndeplinit în exercitarea funcțiilor sale oficiale, procedura poate continua. Atestarea de către șeful misiunii și autoritatea competentă a statului contribuitor sau instituția UE în cauză are forță juridică obligatorie pentru jurisdicția statului-gazdă, care nu o poate contesta. În cazul în care un membru al personalului EUAM Ucraina inițiază o procedură, acesta nu mai poate invoca imunitatea de jurisdicție în ceea ce privește orice cerere reconvențională legată direct de cererea principală.

(5)   Personalul EUAM Ucraina nu este obligat să depună mărturie.

(6)   Împotriva personalului EUAM Ucraina nu poate fi luată nicio măsură de executare, cu excepția cazului în care o procedură civilă nelegată de funcțiile sale oficiale este inițiată împotriva acestuia. Bunurile personalului EUAM Ucraina, certificate de către șeful misiunii ca fiind necesare exercitării funcțiilor oficiale ale acestuia, nu pot fi supuse sechestrului în temeiul unei hotărâri, al unei decizii sau al unui ordin judecătoresc. În cadrul unei proceduri civile, personalul EUAM Ucraina nu este supus niciunei restrângeri a libertății personale sau altor măsuri de constrângere.

(7)   Imunitatea personalului EUAM Ucraina față de jurisdicția statului-gazdă nu conferă imunitate în raport cu jurisdicția statelor contribuitoare respective.

(8)   În ceea ce privește prestarea de servicii pentru EUAM Ucraina, personalului EUAM Ucraina nu i se aplică dispozițiile privind asigurările sociale în vigoare în statul-gazdă.

(9)   Personalul EUAM Ucraina este scutit de orice formă de impozitare în statul-gazdă, în ceea ce privește remunerația și alte drepturi bănești care îi sunt plătite de EUAM Ucraina sau de statele contribuitoare, precum și în ceea ce privește orice venit încasat în afara statului-gazdă.

(10)   În conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative pe care le poate adopta, statul-gazdă permite intrarea articolelor destinate uzului personal al personalului EUAM Ucraina și scutește aceste articole de orice taxe vamale, impozite și alte prelevări conexe, altele decât cheltuielile de depozitare, de transport și pentru servicii similare. Statul-gazdă permite, de asemenea, exportul acestui tip de articole. Pentru bunurile și serviciile achiziționate pe piața internă, personalul EUAM Ucraina este scutit de plata TVA și a impozitelor în conformitate cu legislația statului-gazdă.

(11)   Personalul EUAM Ucraina este exonerat de inspectarea bagajului personal, cu excepția cazului în care există motive bine întemeiate pentru a se considera că acesta conține articole care nu sunt destinate uzului său personal sau al căror import sau export este interzis prin lege în statul-gazdă sau care sunt supuse reglementărilor de carantină ale statului-gazdă. Într-un astfel de caz, inspecția bagajului personal se efectuează numai în prezența personalului EUAM Ucraina în cauză sau a unui reprezentant autorizat al EUAM Ucraina.

Articolul 7

Personalul angajat pe plan local

Personalul angajat pe plan local beneficiază de privilegii și imunități numai în măsura în care acestea sunt permise de statul-gazdă. Cu toate acestea, statul-gazdă își exercită jurisdicția asupra personalului angajat pe plan local astfel încât să nu intervină în mod nejustificat în îndeplinirea funcțiilor EUAM Ucraina.

Articolul 8

Jurisdicția penală

Autoritățile competente ale unui stat contribuitor, în consultare cu autoritățile competente ale Ucrainei, au dreptul de a exercita competențele de jurisdicție penală și disciplinară care le sunt conferite de legislația statului contribuitor cu privire la membrii personalului EUAM Ucraina pe teritoriul statului-gazdă.

Articolul 9

Securitatea

(1)   Statul-gazdă, prin mijloace proprii, asigură securitatea personalului EUAM Ucraina.

(2)   În sensul alineatului (1), statul-gazdă ia toate măsurile necesare pentru a asigura protecția, siguranța și securitatea EUAM Ucraina și a personalului EUAM Ucraina. Orice dispoziții specifice propuse de statul-gazdă în acest sens se stabilesc de comun acord cu șeful misiunii înainte de a fi puse în aplicare. Statul-gazdă permite și susține desfășurarea activităților legate de evacuarea medicală a personalului EUAM Ucraina.

Dacă este necesar, se încheie acorduri suplimentare în conformitate cu articolul 18.

Articolul 10

Uniforma

(1)   Membrii personalului EUAM Ucraina pot purta uniforma lor națională sau haine civile cu însemnul distinctiv al EUAM Ucraina.

(2)   Portul uniformelor face obiectul unor reguli stabilite de șeful misiunii.

Articolul 11

Cooperarea și accesul la informații

(1)   Statul-gazdă cooperează cu EUAM Ucraina și sprijină pe deplin EUAM Ucraina și personalul său. Dacă este cazul, se va recurge la procedurile prevăzute în Acordul dintre Ucraina și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul informațiilor clasificate din 13 iunie 2005.

În cazul în care este necesar în scopurile primului alineat, se încheie înțelegeri suplimentare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 18.

(2)   Șeful misiunii și statul-gazdă se consultă periodic și iau măsurile corespunzătoare pentru a asigura o legătură strânsă și reciprocă la toate nivelurile adecvate. Statul-gazdă poate numi un ofițer de legătură pe lângă EUAM Ucraina.

Articolul 12

Susținerea acordată de statul-gazdă și încheierea de contracte

(1)   În cazul în care i se solicită acest lucru, statul-gazdă asistă EUAM Ucraina în găsirea unor facilități corespunzătoare.

(2)   Statul-gazdă pune la dispoziție gratuit facilitățile pe care le deține, dacă i se solicită acest lucru și în limita disponibilităților. EUAM Ucraina este autorizată să construiască, să transforme sau să modifice facilitățile în funcție de nevoile sale operaționale. Statul-gazdă nu poate pretinde niciun fel de compensații pentru aceste construcții, transformări sau modificări ale facilităților.

Facilitățile deținute de entități private, în măsura în care aceste facilități sunt solicitate pentru desfășurarea activităților administrative și operaționale ale EUAM Ucraina, sunt furnizate pe baza unor prevederi contractuale adecvate.

(3)   În limita mijloacelor și a capacităților sale, statul-gazdă contribuie la pregătirea, instalarea, executarea și susținerea EUAM Ucraina, inclusiv furnizând facilități și echipament pentru co-amplasare destinate experților EUAM Ucraina.

Dacă este necesar, pot fi încheiate înțelegeri suplimentare în acest sens, în conformitate cu articolul 18.

(4)   Asistența și sprijinul pe care le oferă statul-gazdă EUAM Ucraina se furnizează în cel puțin aceleași condiții ca asistența și sprijinul oferite de statul-gazdă propriilor săi resortisanți.

(5)   EUAM Ucraina dispune de capacitatea juridică necesară, în conformitate cu legislația statului-gazdă, pentru îndeplinirea misiunii sale, și în special în scopul de a deschide conturi bancare, de a dobândi sau a înstrăina bunuri și de a se constitui ca parte într-o procedură judiciară.

(6)   Dreptul aplicabil contractelor încheiate de EUAM Ucraina în statul-gazdă se stabilește prin dispozițiile corespunzătoare din contractele respective.

(7)   Contractele încheiate de EUAM Ucraina pot stipula că procedura de soluționare a litigiilor prevăzută la articolul 15 alineatele (3) și (4) se aplică litigiilor apărute ca urmare a aplicării contractului.

Articolul 13

Personalul EUAM Ucraina decedat

(1)   Șeful misiunii are dreptul de a se ocupa de repatrierea oricărui membru decedat al personalului EUAM Ucraina, precum și a bunurilor personale ale acestuia, și de a adopta măsuri corespunzătoare în acest sens, cu respectarea legislației Ucrainei.

(2)   Nu se poate efectua o autopsie a corpului unui membru decedat al personalului EUAM Ucraina fără acordul statului în cauză și fără prezența unui reprezentant al EUAM Ucraina și/sau a unui reprezentant al statului în cauză.

(3)   Statul-gazdă și EUAM Ucraina cooperează în cea mai mare măsură posibilă în vederea repatrierii cât mai rapide a oricărui membru decedat al personalului EUAM Ucraina.

Articolul 14

Comunicațiile

(1)   EUAM Ucraina poate instala și utiliza radioemițătoare și radioreceptoare, precum și sisteme prin satelit, cu respectarea legislației statului-gazdă. EUAM Ucraina cooperează cu autoritățile competente ale statului-gazdă pentru evitarea conflictelor legate de utilizarea frecvențelor adecvate.

(2)   EUAM Ucraina are dreptul de a comunica fără restricții prin radio (inclusiv prin satelit, telefon mobil sau aparat radio portabil), prin telefon, prin telegraf, prin fax și prin alte mijloace, precum și dreptul de a instala echipamentele necesare asigurării acestor comunicații în cadrul facilităților EUAM Ucraina și între aceste facilități, inclusiv dreptul de a instala cabluri și linii terestre pentru nevoile EUAM Ucraina, cu respectarea legislației statului-gazdă.

(3)   În cadrul facilităților sale, EUAM Ucraina poate lua măsurile necesare în vederea transmiterii corespondenței adresate EUAM Ucraina și/sau personalului său sau provenite de la EUAM Ucraina și/sau de la personalul său.

Articolul 15

Cereri de despăgubiri pentru deces, vătămare, deteriorare sau pierdere

(1)   EUAM Ucraina, personalul EUAM Ucraina, UE și statele contribuitoare nu răspund pentru deteriorarea sau pierderea bunurilor civile sau publice legate de necesitățile operaționale sau cauzate de activitățile legate de tulburări civile sau de protecția EUAM Ucraina.

(2)   În scopul ajungerii la un acord amiabil, cererile de despăgubiri pentru deteriorare sau pierdere a bunurilor private sau publice nereglementate de alineatul (1), precum și cererile de despăgubiri pentru deces sau vătămare a unei persoane și cererile de despăgubiri pentru deteriorare sau pierdere a unor bunuri care aparțin EUAM Ucraina, se transmit către EUAM Ucraina prin intermediul autorităților competente ale statului-gazdă, în ceea ce privește cererile prezentate de persoane juridice sau fizice din statul-gazdă, și către autoritățile competente ale statului-gazdă, în ceea ce privește cererile prezentate de EUAM Ucraina.

(3)   Atunci când nu se poate ajunge la un acord amiabil, cererea de despăgubire se transmite unei comisii de despăgubire constituită în mod egal din reprezentanți ai EUAM Ucraina și reprezentanți ai statului-gazdă. Soluționarea cererilor se face de comun acord.

(4)   Atunci când nu se poate ajunge la o soluție în cadrul comisiei de despăgubire, litigiul se soluționează pe cale diplomatică între statul-gazdă și reprezentanții UE, în ceea ce privește cererile de despăgubiri în valoare de maximum 40 000 EUR. În cazul cererilor care depășesc această valoare, litigiul este adus în fața unei instanțe de arbitraj, a cărei hotărâre are forță juridică obligatorie.

(5)   Instanța de arbitraj menționată la alineatul (4) este constituită din trei arbitri, unul dintre aceștia fiind desemnat de statul-gazdă, unul de către EUAM Ucraina, iar al treilea fiind desemnat de comun acord de către statul-gazdă și EUAM Ucraina. În cazul în care una din părți nu desemnează un arbitru în termen de două luni sau în lipsa unui acord între statul-gazdă și EUAM Ucraina privind desemnarea celui de al treilea arbitru, acesta este numit de președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(6)   EUAM Ucraina și autoritățile administrative ale statului-gazdă convin asupra dispozițiilor administrative necesare pentru stabilirea regulilor de procedură ale comisiei de despăgubire și ale instanței de arbitraj, a procedurilor aplicabile în cadrul acestor organisme și a condițiilor de depunere a cererilor de despăgubiri.

Articolul 16

Legătura și litigiile

(1)   Toate chestiunile care survin în legătură cu aplicarea prezentului acord sunt examinate în comun de reprezentanții EUAM Ucraina și de autoritățile competente ale statului-gazdă.

(2)   În lipsa unei soluționări prealabile, litigiile privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează exclusiv pe cale diplomatică între statul-gazdă și reprezentanții UE.

Articolul 17

Alte dispoziții

(1)   Guvernul statului-gazdă răspunde de punerea în aplicare și de respectarea, de către autoritățile locale ucrainene competente, a privilegiilor, imunităților și drepturilor EUAM Ucraina și ale personalului EUAM Ucraina, astfel cum sunt prevăzute în prezentul acord.

(2)   Niciuna dintre dispozițiile prezentului acord nu vizează derogarea și nu poate fi interpretată ca o derogare de la orice drepturi care îi revin unui stat membru al UE sau oricărui alt stat care contribuie la EUAM Ucraina în temeiul altor acorduri.

Articolul 18

Modalități de punere în aplicare

În sensul aplicării prezentului acord, chestiunile de ordin operațional, administrativ și tehnic pot face obiectul unor acorduri separate care urmează să fie încheiate între șeful misiunii și autoritățile administrative ale statului-gazdă.

Articolul 19

Intrarea în vigoare și încetarea

(1)   Prezentul acord intră în vigoare la data primirii, prin canale diplomatice, a ultimei notificări scrise cu privire la îndeplinirea de către părți a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord și rămâne în vigoare până la data plecării ultimului membru al personalului EUAM Ucraina, astfel cum a fost notificat de către EUAM Ucraina.

(2)   Prezentul acord poate fi modificat sau poate înceta pe baza unui acord scris între părți.

(3)   Încetarea prezentului acord nu afectează drepturile sau obligațiile care rezultă din executarea prezentului acord înainte de încetare.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece noiembrie două mii paisprezece, în limbile engleză și ucraineană, textele în fiecare limbă fiind egal autentice.

Pentru Uniunea Europeană

Image

Pentru Ucraina

Image


REGULAMENTE

21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1241/2014 AL COMISIEI

din 7 noiembrie 2014

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Westfälischer Pumpernickel (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Westfälischer Pumpernickel” depusă de Germania a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Westfälischer Pumpernickel” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Westfälischer Pumpernickel” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 2.3. Pâine, produse de patiserie, prăjituri, produse de cofetărie, biscuiți și alte produse de panificație din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 noiembrie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 196, 26.6.2014, p. 20.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI

din 20 noiembrie 2014

de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 97 alineatul (2),

După consultarea Comitetului pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 97 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, autoritățile de gestionare din statele membre trebuie să furnizeze Comisiei datele relevante cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare până la sfârșitul anului anterior, inclusiv principalele caracteristici ale beneficiarilor și ale operațiunilor.

(2)

Pentru a asigura coerența și exhaustivitatea datelor cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare, este necesar să se prevadă specificații tehnice comune și norme comune pentru prezentarea datelor cumulative în cauză. În acest scop, este necesar să se consulte structura bazei de date prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei (2).

(3)

Pentru a asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autoritățile de gestionare respectă specificațiile tehnice și normele privind prezentarea datelor cumulative cu privire la operațiunile selectate pentru finanțare, inclusiv principalele caracteristici ale beneficiarilor și ale operațiunilor, astfel cum se prevede la articolul 97 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, în conformitate cu formularele și tabelele incluse în anexele la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind informațiile care trebuie transmise de statele membre, precum și privind nevoile de date și sinergiile dintre potențialele surse de date (a se vedea pagina 39 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA I

Informații care trebuie furnizate pentru fiecare operațiune pentru următoarele câmpuri menționate în structura bazei de date prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1243/2014

Date cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie …

Câmp

Conținutul câmpului

1

CCI

2

Identificatorul unic al operațiunii (ID)

3

Denumirea operațiunii

5

Cod NUTS

6

Beneficiar

7

Sexul beneficiarului

8

Mărimea întreprinderii

9

Stadiul de avansare a operațiunii

10

Costuri eligibile totale

11

Costuri publice eligibile totale

12

Sprijin din FEPAM

13

Data aprobării

14

Cheltuieli eligibile totale

15

Cheltuieli publice eligibile totale

16

Cheltuieli eligibile din FEPAM

17

Data plății finale către beneficiar

18

Măsura vizată

19

Indicator de realizare


ANEXA II

Informații care trebuie furnizate pentru fiecare operațiune, doar atunci când aceasta privește măsuri privind flota de pescuit, pentru următoarele câmpuri menționate în structura bazei de date prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1243/2014

Date cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie …

Câmp

Conținutul câmpului

1

CCI

2

Identificatorul unic al operațiunii (ID)

4

Numărul navei — „Numărul din registrul flotei comunitare” (CFR)


ANEXA III

Informații care trebuie furnizate pentru fiecare operațiune cu privire la datele privind implementarea proiectelor pentru următoarele câmpuri menționate în structura bazei de date prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1243/2014

Date cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie …

Câmp

Conținutul câmpului

1

CCI

2

Identificatorul unic al operațiunii (ID)

20

Date privind implementarea operațională

21

Valoarea datelor privind implementarea


ANEXA IV

Informații care trebuie furnizate pentru fiecare operațiune privind indicatorii de rezultat pentru următoarele câmpuri menționate în structura bazei de date prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1243/2014

Date cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie …

Câmp

Conținutul câmpului

1

CCI

2

Identificatorul unic al operațiunii (ID)

22

Indicator(i) de rezultat cu privire la operațiune

23

Rezultat orientativ așteptat de beneficiar

24

Valoarea indicatorului de rezultat, validată după implementare


ANEXA V

Tabele de referință

Tabelul 1 — date privind implementarea proiectului

Codul măsurii

Măsuri în FEPAM

Date privind implementarea proiectului

Codul datelor privind implementarea

Valoare posibilă și tip de valoare

Numărul din registrul flotei comunitare (CFR) este obligatoriu (da sau nu)

Coloana 18

Coloana 20

Coloana 21

Capitolul I: Dezvoltarea durabilă a pescăriilor

I.1

Articolul 26 și articolul 44 alineatul (3)

Inovare

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de inovare: produse și echipamente; procedee și tehnici; sistem de organizare și de gestionare

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Număr de persoane care beneficiază de operațiune în mod direct, în întreprinderile sprijinite

3

Numeric

I.2

Articolul 27 și articolul 44 alineatul (3)

Servicii de consiliere

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de serviciu de consiliere: studii de fezabilitate și servicii de consiliere; consiliere profesională; strategii comerciale

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

I.3

Articolul 28 și articolul 44 alineatul (3)

Parteneriat între oamenii de știință și pescari

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de activități: rețele; acorduri de parteneriat sau de asociere; colectarea și gestionarea datelor; studii; proiecte-pilot; diseminare; seminare; cele mai bune practici

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de oameni de știință implicați în parteneriat

3

Numeric

Numărul de pescari implicați în parteneriat

4

Numeric

Numărul celorlalte organisme care beneficiază de operațiune

5

Numeric

I.4

Articolul 29 alineatele (1) și (2) și articolul 44 alineatul (1) litera (a)

Promovarea capitalului uman, a creării de locuri de muncă și a dialogului social — formare, crearea de rețele, dialog social, sprijin pentru soți/soții și parteneri

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de activități: formare și învățare; crearea de rețele; dialog social

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de soți/soții și parteneri care beneficiază de operațiune

3

Numeric

Numărul de persoane sau organizații care beneficiază de operațiune (participanți la formare, membri ai rețelelor, organizații implicate în acțiunile de dialog social)

4

Numeric

I.5

Articolul 29 alineatul (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (a)

Promovarea capitalului uman, a creării de locuri de muncă și a dialogului social — persoane în formare la bordul unor nave de coastă mici

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de activități: formare și învățare

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de persoane în formare care beneficiază de operațiune

3

Numeric

I.6

Articolul 30 și articolul 44 alineatul (4)

Diversificare și noi forme de venituri

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de diversificare: investiții la bord; turism pentru pescuitul cu undița; restaurante; servicii privind protecția mediului activități educative

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul pescarilor vizați

3

Numeric

I.7

Articolul 31 și articolul 44 alineatul (2)

Sprijin acordat tinerilor pescari pentru demararea de activități de pescuit

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Vârsta tinerilor pescari care beneficiază de operațiune

2

Numeric

I.8

Articolul 32 și articolul 44 alineatul (1) litera (b)

Sănătate și siguranță

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul echipamentului: investiție la bord; echipament individual

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul pescarilor vizați de operațiune

3

Numeric

I.9

Articolul 33

Încetarea temporară a activităților de pescuit

Numărul pescarilor vizați

1

Numeric

Da

Numărul de zile în cauză

2

Numeric

I.10

Articolul 34

Încetarea definitivă a activităților de pescuit

Numărul pescarilor vizați

1

Numeric

Da

I.11

Articolul 35

Fond mutual pentru fenomene meteorologice nefavorabile și pentru incidente de mediu — Crearea fondului

Denumirea fondului mutual

1

Șir de caractere

Nu

I.12

Articolul 35

Fond mutual pentru fenomene meteorologice nefavorabile și pentru incidente de mediu — Compensații plătite

Compensații plătite pentru: fenomene meteorologice nefavorabile; incidente de mediu: costuri de salvare

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Da

Numărul membrilor de echipaj vizați

2

Numeric

I.13

Articolul 36

Sprijin pentru sistemele de alocare a posibilităților de pescuit

Tipul de activitate: proiectare; dezvoltare; monitorizare; evaluare; gestionare.

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Nu

Tipul de beneficiar

2

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

I.14

Articolul 37

Sprijin pentru proiectarea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare și a cooperării regionale

Tipul de activitate: proiectare; dezvoltare și monitorizare; participarea părților interesate; repopulare directă

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul stocurilor în cauză (dacă este cazul)

2

Numeric

Suprafața totală vizată de proiect (în km2) (dacă este cazul)

3

Numeric

I.15

Articolul 38 și articolul 44 alineatul (1) litera (c)

Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de investiție: selectivitatea uneltelor; reducerea capturilor aruncate înapoi în mare și a celor nedorite; eliminarea efectelor asupra ecosistemului și a fundului mării; protejarea uneltelor de pescuit și a capturilor de mamifere și păsări; dispozitiv de atragere a peștilor în regiunile ultraperiferice

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

3

Numeric

I.16

Articolul 39 și articolul 44 alineatul (1) litera (c)

Inovarea legată de conservarea resurselor biologice marine

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de operațiune:: dezvoltarea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru reducerea impactului; introducerea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru reducerea impactului; dezvoltarea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru obținerea unei utilizări durabile; introducerea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru obținerea unei utilizări durabile

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

3

Numeric

I.17

Articolul 40 alineatul (1) litera (a)

Protejarea și refacerea biodiversității marine — colectarea deșeurilor

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

1

Numeric

Da

I.18

Articolul 40 alineatul (1) literele (b)-(g) și (i) și articolul 44 alineatul (6)

Protejarea și refacerea biodiversității marine — contribuția la o mai bună gestionare sau conservare a resurselor, construirea, instalarea sau modernizarea unor instalații fixe sau mobile, pregătirea unor planuri de protecție și gestionare legate de siturile NATURA 2000 și de zonele de protecție speciale, gestionarea, refacerea și monitorizarea zonelor marine protejate, inclusiv a siturilor NATURA 2000, sensibilizarea la problemele de mediu, participarea la alte acțiuni menite să mențină și să îmbunătățească biodiversitatea și serviciile ecosistemice

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de operațiune: investiție în instalații; gestionarea resurselor; planuri de gestionare pentru siturile NATURA 2000 și ariile de protecție specială; gestionarea siturilor NATURA 2000; gestionarea zonelor marine protejate; sporirea gradului de conștientizare; alte acțiuni de promovare a biodiversității

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Suprafața totală vizată de Natura 2000 (în km2) (dacă este cazul)

3

Numeric

Suprafața totală vizată de ZMP (în km2) (dacă este cazul)

4

Numeric

Numărul pescarilor vizați

5

Numeric

I.19

Articolul 40 alineatul (1) litera (h)

Protejarea și refacerea biodiversității marine — scheme pentru compensarea daunelor aduse capturilor de către mamifere și păsări

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

1

Numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

I.20

Articolul 41 alineatul (1) literele (a)-(c) și articolul 44 alineatul (1) litera (d)

Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — investiții la bord, audituri și programe privind eficiența energetică, studii

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim [numai pentru articolul 41 alineatul (1) litera (a)]

Tipul de operațiune: echipamente la bord; unelte de pescuit; audituri și scheme privind eficiența energetică; studii

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

3

Numeric

Scăderea consumului de combustibil (%)

4

Numeric

Reducerea emisiilor de CO2 (%) (dacă este cazul)

5

Numeric

I.21

Articolul 41 alineatul (2) și articolul 44 alineatul (1) litera (d)

Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Înlocuirea sau modernizarea motoarelor

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de operațiune: înlocuirea motorului; modernizare

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

kW înainte de intervenție (putere certificată sau inspectată fizic)

3

Numeric

kW după intervenție (putere certificată sau inspectată fizic)

4

Numeric

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

5

Numeric

Scăderea consumului de combustibil (%)

6

Numeric

Reducerea emisiilor de CO2 (%) (dacă este cazul)

7

Numeric

I.22

Articolul 42 și articolul 44 alineatul (1) litera (e)

Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de operațiune: investiții care oferă valoare adăugată produselor; investiții la bord care îmbunătățesc calitatea produselor pescărești

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

3

Numeric

I.23

Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f)

Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Categoria de investiție: porturi de pescuit; locuri de debarcare; centre de licitații; adăposturi

2

A se vedea codul din tabelul 5, numeric

Tipul de investiție: calitate; control și trasabilitate; eficiența energetică; protecția mediului; siguranță și condiții de lucru

3

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

4

Numeric

Numărul de alți utilizatori portuari sau alți lucrători care beneficiază de operațiune

5

Numeric

I.24

Articolul 43 alineatul (2)

Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții pentru a facilita respectarea obligației de a debarca integral capturile

Categoria de investiție: porturi de pescuit; locuri de debarcare; centre de licitații; adăposturi

1

A se vedea codul din tabelul 5, numeric

Nu

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

2

Numeric

Capitolul II: Dezvoltarea durabilă a acvaculturii

II.1

Articolul 47

Inovare

Tipul de inovare: dezvoltarea cunoștințelor; introducerea de noi specii; studii de fezabilitate

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Tipul de organism de cercetare implicat

2

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

Număr de angajați care beneficiază de operațiune, care au legătură directă cu întreprinderile sprijinite

3

Numeric

II.2

Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h)

Investiții productive în acvacultură –

Tipul de investiție: productivă; diversificare; modernizare; sănătatea animalelor; calitatea produselor; restaurare; activități complementare

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

II.3

Articolul 48 alineatul (1) literele (e), (i) și (j)

Investiții productive în acvacultură — eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei

Tipul de investiție: mediu și resurse; utilizarea și calitatea apei; sisteme închise

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

II.4

Articolul 48 alineatul (1) litera (k)

Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă

Tipul de investiție: eficiența energetică; energie regenerabilă

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

II.5

Articolul 49

Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

Tipul de operațiune: instituire de sisteme de gestionare; achiziție de servicii de consiliere agricolă servicii de înlocuire și de consiliere (cu accent pe respectarea legislației de mediu); servicii de înlocuire și de consiliere (accent pe evaluarea impactului asupra mediului); servicii de înlocuire și de consiliere (accent pe respectarea legislației cu privire la bunăstarea animalelor, sănătate și siguranță și sănătate publică); servicii de înlocuire și de consiliere (accent pe comercializare și strategii comerciale)

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

II.6

Articolul 50

Promovarea capitalului uman și a participării la rețele

Tipul de activitate: formare profesională; învățare pe tot parcursul vieții; diseminare; aptitudini profesionale noi; îmbunătățirea condițiilor de muncă și promovarea securității în muncă; participarea la rețele și schimbul de experiență

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

Numărul de soți/soții și parteneri de viață care beneficiază de operațiune

3

Numeric

II.7

Articolul 51

Creșterea potențialului siturilor de acvacultură

Tipul de operațiune: identificarea domeniilor; îmbunătățirea instalațiilor de sprijin și a infrastructurilor; prevenirea daunelor grave; acțiuni în urma detectării unei creșteri a mortalității sau a prezenței bolilor

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

II.8

Articolul 52

Încurajarea noilor fermieri din domeniul acvaculturii să practice acvacultura durabilă

Suprafață totală vizată (în km2)

1

Numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

II.9

Articolul 53

Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică

Tipul de operațiune: conversia la acvacultura ecologică; participarea la EMAS

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

Suprafață totală vizată (în km2)

3

Numeric

II.10

Articolul 54

Acvacultura care furnizează servicii de mediu

Tipul de operațiune: acvacultură în zonele Natura 2000; conservare și reproducere ex situ; activități de acvacultură, inclusiv conservarea și îmbunătățirea mediului și a biodiversității

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

Suprafața totală vizată de Natura 2000 (în km2)

3

Numeric

Suprafața totală din afara Natura 2000 (în km2)

4

Numeric

II.11

Articolul 55

Măsuri de sănătate publică

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

1

Numeric

Nu

II.12

Articolul 56

Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor

Tipul de operațiune: controlul și eradicarea bolilor; cele mai bune practici și coduri de conduită; reducerea dependenței de medicamente veterinare; studii în domeniul farmaceutic sau veterinar și bune practici; grupuri pentru protecția sănătății; compensații pentru cultivatorii de moluște

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

II.13

Articolul 57

Asigurarea stocurilor din acvacultură

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

1

Numeric

Nu

Capitolul III: Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și acvacultură

III.1

Articolul 62 alineatul (1) litera (a)

Sprijinul pregătitor

Tipul de beneficiar

1

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

Nu

III.2

Articolul 63

Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală selectarea GALP (grup de acțiune locală pentru pescuit) (1)

Populația totală acoperită de GALP (în unități)

1

Numeric

Nu

Numărul de parteneri publici în GALP

2

Numeric

Numărul de parteneri privați în GALP

3

Numeric

Numărul de parteneri din societatea civilă în GALP

4

Numeric

Numărul de echivalente normă întreagă angajați de GALP pentru administrare

5

Numeric

Numărul de echivalente normă întreagă angajați de GALP pentru animare

6

Numeric

III.3

Articolul 63

Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală

Proiecte sprijinite de GALP (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Tipul de operațiune: valoare adăugată; diversificare; mediu; sociocultură; guvernanță; costuri de funcționare și animare

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Tipul de beneficiar

2

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

III.4

Articolul 64

Activitățile de cooperare

Tipul de operațiune: sprijin pregătitor; proiecte din același stat membru; proiecte cu alte state membre; proiecte cu parteneri din afara UE

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de parteneri (dacă este cazul)

2

Numeric

Capitolul IV: Măsuri legate de comercializare și prelucrare

IV.1

Articolul 66

Planurile de producție și de comercializare

Numărul de membri implicați din cadrul organizațiilor de producători

1

Numeric

Nu

IV.2

Articolul 67

Ajutor de depozitare

Numărul de membri ai organizațiilor de producători care beneficiază de operațiune

1

Numeric

Nu

IV.3

Articolul 68

Măsuri de marketing

Tipul de operațiune: crearea de organizații ale producătorilor, asociație sau organizații interprofesionale; găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței (accent pe specii cu potențial de comercializare); găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței (accent pe capturile nedorite); găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței (accent pe produse cu impact redus sau produse ecologice); promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe certificarea și promovarea produselor durabile); promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe sistemele de calitate); promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe marketing direct); promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe ambalare); transparența producției; trasabilitate și etichete ecologice; modele de contract; campanii de comunicare și de promovare

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

 

Numărul de firme care beneficiază de operațiune

2

Numeric

Numărul de membri ai organizațiilor de producători care beneficiază de operațiune

3

Numeric

IV.4

Articolul 69

Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

Tipul de investiție: economisirea energiei și reducerea impactului asupra mediului; îmbunătățirea siguranței, a igienei, a sănătății și a condițiilor de muncă; prelucrarea capturilor care nu sunt destinate consumului uman; prelucrarea produselor secundare; prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică; produse noi sau îmbunătățite, procese sau sistem de gestionare

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de întreprinderi sprijinite

2

Numeric

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

3

Numeric

Capitolul V: Compensații pentru costurile suplimentare în regiunile ultraperiferice pentru produsele obținute din pescuit și din acvacultură

V.1

Articolul 70

Sistemul de compensații

Costuri suplimentare compensate

1

Numeric

Nu

Numărul de firme care beneficiază de operațiune

2

Numeric

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

3

Numeric

Capitolul VI: Măsuri de însoțire pentru politica comună în domeniul pescuitului în cadrul gestiunii partajate

VI.1

Articolul 76

Control și executare

Tipul de operațiune: achiziție, instalare și dezvoltare de tehnologie; dezvoltarea, achiziția și instalarea componentelor pentru asigurarea transmiterii datelor; dezvoltarea, achiziția și instalarea componentelor necesare pentru asigurarea trasabilității; implementarea de programe pentru schimbul și analiza de date; modernizarea și achiziția de nave, aeronave și elicoptere de patrulare; achiziția de alte mijloace de control; dezvoltarea de sisteme inovatoare de control și monitorizare și proiecte pilot; programe de formare profesională și de schimb de experiență; analize cost/beneficiu și evaluarea auditurilor; seminare și instrumente de media; costuri operaționale; implementarea planului de acțiune

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Da, în cazul investițiilor la bord

Tipul de beneficiar

2

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

VI.2

Articolul 77

Colectarea datelor

Tipul de beneficiar

1

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

Nu

Capitolul VII: Asistența tehnică la inițiativa statelor membre

VII.1

Articolul 78

Asistența tehnică la inițiativa statelor membre

Tipul de operațiune: implementarea programului operațional; sisteme IT; îmbunătățirea capacității administrative; activități de comunicare; evaluare; studii; control și audit, rețeaua GALP; altele

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Capitolul VIII: Încurajarea implementării politicii maritime integrate

VIII.1

Articolul 80 alineatul (1) litera (a)

Supravegherea maritimă integrată (SMI)

Tipul de operațiune: contribuție la SMI; contribuție la CISE

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Tipul de beneficiar

2

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

VIII.2

Articolul 80 alineatul (1) litera (b)

Promovarea protejării mediului marin și a utilizării durabile a resurselor marine și costiere

Tipul de operațiune: ZMP; NATURA 2000

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Suprafața din ZMP acoperită (km2) (dacă este cazul)

2

Numeric

Suprafața din NATURA 2000 acoperită (km2) (dacă este cazul)

3

Numeric

Tipul de beneficiar

4

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

VIII.3

Articolul 80 alineatul (1) litera (c)

Îmbunătățirea cunoștințelor privind starea mediului marin

Tipul de operațiune: stabilirea programului de monitorizare; stabilirea măsurilor pentru Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Tipul de beneficiar

2

A se vedea codul din tabelul 4, numeric


Tabelul 2 — tipul de pescuit

Cod

Descriere

1

Pescuit maritim

2

Pescuit în apele interioare

3

Ambele


Tabelul 3 — tip de operațiune

Cod

Descriere

Legat de codul măsurii/măsurilor

1

Produse și echipamente

I.1

2

Procedee și tehnici

I.1

3

Sistem de organizare și de gestionare

I.1

4

Studii de fezabilitate și servicii de consiliere

I.2

5

Consiliere profesională

I.2

6

Strategii comerciale

I.2

7

Rețele

I.3

8

Acorduri de parteneriat sau de asociere

I.3

9

Colectarea și gestionarea datelor

I.3

10

Studii

I.3

11

Proiecte pilot

I.3

12

Diseminare

I.3

13

Seminare

I.3

14

Cele mai bune practici

I.3

15

Formare și învățare

I.4, I.5

16

Participare la rețele

I.4

17

Dialog social

I.4

18

Investiții la bord

I.6

19

Turism pentru pescuitul cu undița

I.6

20

Restaurante

I.6

21

Servicii privind protecția mediului

I.6

22

Activități educative

I.6

23

Investiții la bord

I.8

24

Echipament individual

I.8

25

Fenomene meteorologice nefavorabile

I.12

26

Incident de mediu

I.12

27

Costuri de salvare

I.12

28

Proiectare

I.13, I.14

29

Dezvoltare

I.13, I.14

30

Monitorizare

I.13, I.14

31

Evaluare

I.13

32

Gestionare

I.13

33

Participarea părților interesate

I.14

34

Repopulare directă

I.14

35

Selectivitatea uneltelor

I.15

36

Reducerea capturilor aruncate înapoi în mare și a celor nedorite

I.15

37

Eliminarea efectelor asupra ecosistemului și a fundului mării

I.15

38

Protejarea uneltelor de pescuit și a capturilor de mamifere și păsări

I.15

39

Dispozitiv de atragere a peștilor în regiunile ultraperiferice

I.15

40

Dezvoltarea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru reducerea impactului

I.16

41

Introducerea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru reducerea impactului

I.16

42

Dezvoltarea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru obținerea unei utilizări durabile

I.16

43

Introducerea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru obținerea unei utilizări durabile

I.16

44

Investiție în instalații

I.18

45

Gestionarea resurselor

I.18

46

Planuri de gestionare pentru siturile NATURA 2000 și ariile de protecție specială

I.18

47

Gestionarea siturilor NATURA 2000

I.18

48

Gestionarea zonelor marine protejate

I.18

49

Sporirea gradului de conștientizare

I.18

50

Alte acțiuni de promovare a biodiversității

I.18

51

Echipamente la bord

I.20

52

Unelte de pescuit

I.20

53

Audituri și scheme privind eficiența energetică

I.20

54

Studii

I.20

55

Înlocuirea motorului

I.21

56

Modernizare

I.21

57

Investiții care oferă valoare adăugată produselor

I.22

58

Investiții la bord care îmbunătățesc calitatea produselor pescărești

I.22

59

Calitate

I.23

60

Control și trasabilitate

I.23

61

Eficiență energetică

I.23

62

Protecția mediului

I.23

63

Siguranță și condiții de lucru

I.23

64

Dezvoltarea cunoștințelor

II.1

65

Introducerea de noi specii

II.1

66

Studii de fezabilitate

II.1

67

Investiții productive

II.2

68

Diversificare

II.2

69

Modernizare

II.2

70

Sănătatea animalelor

II.2

71

Calitatea produselor

II.2

72

Restaurare

II.2

73

Activități complementare

II.2

74

Mediu și resurse

II.3

75

Utilizarea și calitatea apei

II.3

76

Sisteme închise

II.3

77

Eficiență energetică

II.4

78

Energie din surse regenerabile

II.4

79

Instituire de sisteme de gestionare

II.5

80

Achiziție de servicii de consiliere agricolă

II.5

81

Servicii de înlocuire și de consiliere (cu accent pe respectarea legislației de mediu)

II.5

82

Servicii de înlocuire și de consiliere (accent pe evaluarea impactului asupra mediului)

II.5

83

Servicii de înlocuire și de consiliere (accent pe respectarea legislației cu privire la bunăstarea animalelor, sănătate și siguranță și sănătate publică)

II.5

84

Servicii de înlocuire și de consiliere (accent pe comercializare și strategii comerciale)

II.5

85

Formarea profesională

II.6

86

Învățare pe tot parcursul vieții

II.6

87

Diseminare

II.6

88

Aptitudini profesionale noi

II.6

89

Îmbunătățirea condițiilor de muncă și promovarea securității în muncă

II.6

90

Participarea la rețele și schimbul de experiență

II.6

91

Identificarea domeniilor

II.7

92

Îmbunătățirea instalațiilor de sprijin și a infrastructurilor

II.7

93

Prevenirea daunelor grave

II.7

94

Acțiuni în urma detectării unei creșteri a mortalității sau a prezenței bolilor

II.7

95

Conversia la acvacultura ecologică

II.9

96

Participarea la EMAS

II.9

97

Acvacultură în zonele Natura 2000

II.10

98

Conservare și reproducere ex situ

II.10

99

Activități de acvacultură, inclusiv conservarea și îmbunătățirea mediului și a biodiversității

II.10

100

Controlul și eradicarea bolilor

II.12

101

Cele mai bune practici și coduri de conduită

II.12

102

Reducerea dependenței de medicamente veterinare

II.12

103

Studii în domeniul farmaceutic sau veterinar și bune practici

II.12

104

Grupuri pentru protecția sănătății

II.12

105

Compensații pentru cultivatorii de moluște

II.12

106

Valoare adăugată

III.3

107

Diversificare

III.3

108

Mediu

III.3

109

Sociocultură

III.3

110

Guvernanță

III.3

111

Costuri de funcționare și animare

III.3

112

Sprijin pregătitor

III.4

113

Proiecte din același stat membru

III.4

114

Proiecte cu alte state membre

III.4

115

Proiecte cu parteneri din afara UE

III.4

116

Crearea de organizații ale producătorilor, asociație sau organizații interprofesionale

IV.3

117

Găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței (accent pe specii cu potențial de comercializare)

IV.3

118

Găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței (accent pe capturile nedorite)

IV.3

119

Găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței (accent pe produse cu impact redus sau produse ecologice)

IV.3

120

Promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe certificarea și promovarea produselor durabile)

IV.3

121

Promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe sistemele de calitate)

IV.3

122

Promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe marketing direct)

IV.3

123

Promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe ambalare)

IV.3

124

Transparența producției

IV.3

125

Trasabilitate și etichete ecologice

IV.3

126

Modele de contract

IV.3

127

Campanii de comunicare și de promovare

IV.3

128

Economisirea energiei și reducerea impactului asupra mediului

IV.4

129

Îmbunătățirea siguranței, a igienei, a sănătății și a condițiilor de muncă

IV.4

130

Prelucrarea capturilor care nu sunt destinate consumului uman

IV.4

131

Prelucrarea produselor secundare

IV.4

132

Prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică

IV.4

133

Produse noi sau îmbunătățite, procese sau sistem de gestionare

IV.4

134

Achiziție, instalare și dezvoltare de tehnologie

VI.1

135

Dezvoltarea, achiziția și instalarea componentelor pentru asigurarea transmiterii datelor

VI.1

136

Dezvoltarea, achiziția și instalarea componentelor necesare pentru asigurarea trasabilității

VI.1

137

Implementarea de programe pentru schimbul și analiza de date

VI.1

138

Modernizarea și achiziția de nave, aeronave și elicoptere de patrulare

VI.1

139

Achiziția de alte mijloace de control

VI.1

140

Dezvoltarea de sisteme inovatoare de control și monitorizare și proiecte pilot

VI.1

141

Programe de formare profesională și de schimb de experiență

VI.1

142

Analize cost/beneficiu și evaluarea auditurilor

VI.1

143

Seminare și instrumente de media

VI.1

144

Costuri operaționale

VI.1

145

Implementarea planului de acțiune

VI.1

146

Implementarea programului operațional

VII.1

147

Sisteme informatice

VII.1

148

Îmbunătățirea capacității administrative

VII.1

149

Activități de comunicare

VII.1

150

Evaluare

VII.1

151

Studii

VII.1

152

Control și audit

VII.1

153

Rețea GALP

VII.1

154

Altele

VII.1

155

Contribuție la SMI

VIII.1

156

Contribuție la CISE

VIII.1

157

ZMP

VIII.2

158

NATURA 2000

VIII.2

159

Stabilirea programului de monitorizare

VIII.3

160

Stabilirea măsurilor pentru Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”

VIII.3


Tabelul 4 — tip de beneficiar

Cod

Descriere

1

Autoritate publică

2

Persoană juridică

3

Persoană fizică

4

Organizație de pescari

5

Organizații de producători

6

ONG

7

Centru de cercetare/universitate

8

Mixt


Tabelul 5 — Categorii de investiție

Cod

Descriere

Legat de codul măsurii/măsurilor

1

Porturi de pescuit

I.23, I.24

2

Locuri de debarcare

I.23, I.24

3

Centre de licitații

I.23, I.24

4

Adăposturi

I.23, I.24


(1)  Informații care trebuie furnizate numai dacă este selectat GALP.


21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/39


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI

din 20 noiembrie 2014

de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 107 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). În temeiul acestui regulament, autoritățile de management din statele membre au obligația să instituie un sistem de înregistrare și stocare, sub formă computerizată, a datelor referitoare la fiecare operațiune, necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit, inclusiv date privind operațiuni individuale.

(2)

Anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei (3) enumeră datele care trebuie înregistrate și stocate sub formă computerizată pentru fiecare operațiune în cadrul sistemului de monitorizare instituit de fiecare stat membru.

(3)

Pentru funcționarea sistemului comun de monitorizare și evaluare prevăzut la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, sunt necesare norme suplimentare privind înregistrarea și transmiterea datelor. În conformitate cu articolul 107 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, aceste norme ar trebui să precizeze informațiile care trebuie trimise de statele membre, urmărindu-se în același timp realizarea unor sinergii puternice cu alte surse potențiale de date, cum ar fi lista datelor care trebuie înregistrate și stocate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2014.

(4)

Pentru a asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele referitoare la informațiile care trebuie transmise Comisiei de către statele membre pentru a permite monitorizarea și evaluarea operațiunilor finanțate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (denumit în continuare „FEPAM”) în cadrul gestiunii partajate.

Articolul 2

Lista datelor și structura bazei de date

(1)   Fiecare stat membru înregistrează în baza sa de date, conform dispozițiilor de la articolul 125 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, și furnizează Comisiei o listă de date care conține informațiile menționate la articolul 107 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 și care respectă structura stabilită în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Lista de date se înregistrează și se transmite Comisiei pentru fiecare operațiune selectată pentru finanțare prin programul operațional sprijinit de FEPAM.

Articolul 3

Introducerea informațiilor în baza de date

Datele la care se face referire la articolul 2 se introduc în baza de date în cursul următoarelor două etape:

(a)

la momentul aprobării unei operațiuni,

(b)

odată ce o operațiune a fost finalizată.

Articolul 4

Date privind implementarea operațională

Informațiile menționate în partea D a anexei I (Date privind implementarea operațională) se bazează pe domeniile enumerate în anexa II.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (JO L 138, 13.5.2014, p. 5).


ANEXA I

STRUCTURA BAZEI DE DATE

PARTEA A

Informații administrative

Câmp

Conținutul câmpului

Descriere

Necesități în materie de date și sinergii

1

CCI

Cod comun de identificare a programului operațional

Câmpul de date 19 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei (1)

2

Identificatorul unic al operațiunii (ID)

Necesar pentru toate operațiunile sprijinite de fond

Câmpul de date 5 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei

3

Denumirea operațiunii

Dacă informația este disponibilă și dacă câmpul 2 este un număr

Câmpul de date 5 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei

4

Numărul navei din „Registrul flotei comunitare” [CFR (2)]

Dacă este cazul

Specific FEPAM

5

Cod NUTS (3)

A se indica nivelul NUTS cel mai relevant (în mod automat = nivelul III)

Specific FEPAM

6

Beneficiar

Denumirea beneficiarului (numai persoane juridice și persoane fizice în conformitate cu dreptul intern)

Câmpul de date 1 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei

7

Sexul beneficiarului

Dacă este cazul (valoare posibilă: 1: masculin, 2: feminin, 3: altul)

Specific FEPAM

8

Mărimea întreprinderii

Dacă este cazul (4) (valori posibile: 1: micro, 2: mică, 3: medie, 4: mare)

Specific FEPAM

9

Stadiul de avansare a operațiunii

1 cifră:

Cod 0

=

operațiune acoperită de o decizie de acordare de ajutor, dar pentru care Comisiei nu i s-a comunicat încă nicio cheltuială certificată

Cod 1

=

operațiune întreruptă în urma implementării parțiale (pentru care Comisiei i s-au comunicat unele cheltuieli certificate)

Cod 2

=

operațiune abandonată în urma implementării parțiale (pentru care Comisiei i s-au comunicat unele cheltuieli certificate)

Cod 3

=

operațiune finalizată (pentru care Comisiei i s-au comunicat toate cheltuielile certificate)

Specific FEPAM

PARTEA B

Previziuni în materie de cheltuieli (în moneda aplicabilă operațiunii)

Câmp

Conținutul câmpului

Descriere

Necesități în materie de date și sinergii

10

Costuri eligibile totale

Suma costului total eligibil al operațiunii aprobat în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului

Câmpul de date 41 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei

11

Costuri publice eligibile totale

Suma costurilor totale eligibile care constituie cheltuieli publice în conformitate cu definiția de la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Câmpul de date 42 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei

12

Sprijin din FEPAM

Suma sprijinului public prevăzut în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului

Specific FEPAM

13

Data aprobării

Data documentului care stabilește condițiile acordării sprijinului

Câmpul de date 12 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei

PARTEA C

Implementarea financiară a operațiunii (în EUR)

Câmp

Conținutul câmpului

Descriere

Necesități în materie de date și sinergii

14

Cheltuieli eligibile totale

Cheltuielile eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza costurilor suportate și plătite efectiv, împreună cu contribuțiile în natură și amortizările, dacă este cazul

Câmpul de date 53 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei

15

Cheltuieli publice eligibile totale

Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespund cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza costurilor rambursate și plătite efectiv, împreună cu contribuțiile în natură și amortizările, dacă este cazul

Câmpul de date 54 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei

16

Cheltuieli eligibile din FEPAM

Cheltuieli din FEPAM corespunzătoare cheltuielilor eligibile declarate Comisiei

Specific FEPAM

17

Data plății finale către beneficiar

 

Câmpul de date 45 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei (numai data plății finale către beneficiar)

PARTEA D

Date privind implementarea operațională

Câmp

Conținutul câmpului

Observații

Necesități în materie de date și sinergii

18

Măsura vizată

Codul măsurii (a se vedea anexa II)

Specific FEPAM

19

Indicator de realizare

Valoare numerică

Specific FEPAM

20

Date privind implementarea operațională

A se vedea anexa II

Specific FEPAM

21

Valoarea datelor privind implementarea

Valoare numerică

Specific FEPAM

PARTEA E

Indicatori de rezultat

Câmp

Conținutul câmpului

Observații

Necesități în materie de date și sinergii

22

Indicator(i) de rezultat cu privire la operațiune

Numărul de cod al indicatorului de rezultat (5)

Specific FEPAM

23

Rezultat orientativ așteptat de beneficiar

Valoare numerică

Specific FEPAM

24

Valoarea indicatorului de rezultat, validată după implementare

Valoare numerică

Specific FEPAM


(1)  Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (JO L 138, 13.5.2014, p. 5).

(2)  Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare (JO L 5, 9.1.2004, p. 25).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(4)  În conformitate cu articolul 2 alineatul (28) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 (JO L 347, 20.12.2013, p. 320) pentru IMM-uri.

(5)  Stabilit conform articolului 107 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.


ANEXA II

DATE PRIVIND IMPLEMENTAREA OPERAȚIONALĂ

Codul măsurii

Măsuri prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 508/2014

Date privind implementarea operațională

Capitolul I: Dezvoltarea durabilă a pescuitului

I.1

Articolul 26 și articolul 44 alineatul (3)

Inovare

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tipul de inovare: produse și echipamente; procedee și tehnici; sistem de organizare și de gestionare

Număr de persoane care beneficiază de operațiune în mod direct, în întreprinderile sprijinite

I.2

Articolul 27 și articolul 44 alineatul (3)

Servicii de consiliere

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tipul serviciilor de consiliere: studii de fezabilitate și servicii de consiliere; consiliere profesională; strategii comerciale

I.3

Articolul 28 și articolul 44 alineatul (3)

Parteneriate între oamenii de știință și pescari

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tipul de activități: rețele; acorduri de parteneriat sau de asociere; colectarea și gestionarea datelor; studii; proiecte-pilot; diseminare; seminare; bune practici

Numărul de oameni de știință implicați în parteneriat

Numărul de pescari implicați în parteneriat

Numărul celorlalte organisme implicate în operațiune

I.4

Articolul 29 alineatele (1) și (2) și articolul 44 alineatul (1) litera (a)

Promovarea capitalului uman, a creării de locuri de muncă și a dialogului social — Formare, crearea de rețele, dialog social, sprijin pentru soți/soții și parteneri

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tip de activități: formare profesională și învățare; crearea de rețele; dialog social

Numărul de soți/soții și parteneri care beneficiază de operațiune

Numărul de persoane sau organizații care beneficiază de operațiune (participanți la formare, membri ai rețelelor, organizații implicate în acțiunile de dialog social)

I.5

Articolul 29 alineatul (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (a)

Promovarea capitalului uman, a creării de locuri de muncă și a dialogului social — Persoane în formare la bordul unor nave de coastă mici

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tip de activități: formare profesională și învățare

Numărul de persoane în formare care beneficiază de operațiune

I.6

Articolul 30 și articolul 44 alineatul (4)

Diversificare și noi forme de venituri

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tip de diversificare: investiții la bord; turism pentru pescuitul cu undița; restaurante; servicii privind protecția mediului; activități educative

Numărul pescarilor vizați

I.7

Articolul 31 și articolul 44 alineatul (2)

Sprijin acordat tinerilor pescari pentru demararea de activități de pescuit

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Vârsta tinerilor pescari care beneficiază de operațiune

I.8

Articolul 32 și articolul 44 alineatul (1) litera (b)

Sănătate și siguranță

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tip de echipament vizat: investiții la bord; echipament individual

Numărul pescarilor vizați de operațiune

I.9

Articolul 33

Încetarea temporară a activităților de pescuit

Numărul pescarilor vizați

Numărul de zile în cauză

I.10

Articolul 34

Încetarea definitivă a activităților de pescuit

Numărul pescarilor vizați

I.11

Articolul 35

Fond mutual pentru fenomene meteorologice nefavorabile și pentru incidente de mediu — Crearea fondului

Denumirea fondului mutual

I.12

Articolul 35

Fond mutual pentru fenomene meteorologice nefavorabile și pentru incidente de mediu — Compensații plătite

Compensații plătite pentru: fenomene meteorologice nefavorabile; incidente de mediu: costuri de salvare

Numărul navelor vizate

Numărul membrilor de echipaj vizați

I.13

Articolul 36

Sprijin pentru sistemele de alocare a posibilităților de pescuit

Tipul de activitate: proiectare; dezvoltare; monitorizare; evaluare; gestionare

Tipul de beneficiar: autoritate publică; persoană fizică sau juridică; organizație de pescari; organizații de producători; altele

I.14

Articolul 37

Sprijin pentru proiectarea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare și a cooperării regionale

Tipul de activitate: proiectare; dezvoltare și monitorizare; participarea părților interesate; repopulare directă

Numărul stocurilor în cauză, dacă este cazul

Suprafața totală vizată de proiect (în km2)

I.15

Articolul 38 și articolul 44 alineatul (1) litera (c)

Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tipul de investiție: selectivitatea uneltelor; reducerea capturilor aruncate înapoi în mare și a celor nedorite; eliminarea efectelor asupra ecosistemului și a fundului mării; protejarea uneltelor de pescuit și a capturilor de mamifere și păsări; dispozitiv de atragere a peștilor în regiunile ultraperiferice

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

I.16

Articolul 39 și articolul 44 alineatul (1) litera (c)

Inovarea legată de conservarea resurselor biologice marine

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tip de operațiune: dezvoltarea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru reducerea impactului; introducerea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru reducerea impactului; dezvoltarea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru obținerea unei utilizări durabile; introducerea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru obținerea unei utilizări durabile

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

I.17

Articolul 40 alineatul (1) litera (a)

Protejarea și refacerea biodiversității marine — Colectarea deșeurilor

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

I.18

Articolul 40 alineatul (1) literele (b)-(g) și (i) și articolul 44 alineatul (6)

Protejarea și refacerea biodiversității marine — Contribuția la o mai bună gestionare sau conservare a resurselor, construirea, instalarea sau modernizarea unor instalații fixe sau mobile, pregătirea unor planuri de protecție și gestionare legate de siturile Natura 2000 și de zonele de protecție speciale, gestionarea, refacerea și monitorizarea zonelor marine protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000, sensibilizarea la problemele de mediu, participarea la alte acțiuni menite să mențină și să îmbunătățească biodiversitatea și serviciile ecosistemice

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tip de operațiune: investiție în instalații; gestionarea resurselor; planuri de gestionare pentru siturile Natura 2000 și ariile de protecție specială; gestionarea siturilor Natura 2000; gestionarea zonelor marine protejate; sporirea gradului de conștientizare; alte acțiuni de promovare a biodiversității

Suprafața totală vizată de Natura 2000 (în km2)

Suprafața totală vizată de ZMP (în km2)

Numărul pescarilor vizați

I.19

Articolul 40 alineatul (1) litera (h)

Protejarea și refacerea biodiversității marine — Scheme pentru compensarea daunelor aduse capturilor de către mamifere și păsări

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

I.20

Articolul 41 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și articolul 44 alineatul (1) litera (d)

Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Investiții la bord, programe de audit și privind eficiența energetică, studii

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tip de operațiune: echipamente la bord; unelte de pescuit; eficiența energetică; studii

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

Scăderea consumului de combustibil (%)

Reducerea emisiilor de CO2 (%) (dacă este cazul)

I.21

Articolul 41 alineatul (2) și articolul 44 alineatul (1) litera (d)

Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Înlocuirea sau modernizarea motoarelor

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tip de operațiune: înlocuire; modernizare

kW înainte de intervenție (putere certificată sau inspectată fizic)

kW după intervenție (putere certificată sau inspectată fizic)

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

Scăderea consumului de combustibil (%)

Reducerea emisiilor de CO2 (%) (dacă este cazul)

1.22

Articolul 42 și articolul 44 alineatul (1) litera (e)

Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Tip de operațiune: investiții care oferă valoare adăugată produselor; investiții la bord care îmbunătățesc calitatea produselor pescărești

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

1.23

Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f)

Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi — Investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

Categoria de investiție: porturi de pescuit; locuri de debarcare; hale de licitații; adăposturi

Tipul de investiție: calitate; control și trasabilitate; eficiența energetică; protecția mediului; siguranță și condiții de lucru

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

Numărul de alți utilizatori portuari sau alți lucrători care beneficiază de operațiune

I.24

Articolul 43 alineatul (2)

Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi — Investiții pentru a facilita respectarea obligației de a debarca integral capturile

Categoria de investiție: porturi de pescuit; locuri de debarcare; hale de licitații; adăposturi

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

Capitolul II: Dezvoltarea durabilă a acvaculturii

II.1

Articolul 47

Inovare

Tip de inovare: dezvoltarea cunoștințelor; introducerea de noi specii; studii de fezabilitate

Tip de organism de cercetare implicat: privat, public

Număr de angajați care beneficiază de operațiune direct în întreprinderile sprijinite

II.2

Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h)

Investiții productive în acvacultură

Tip de investiție: productivă; diversificare; modernizare; sănătatea animalelor; calitatea produselor; restaurare; activități complementare

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

II.3

Articolul 48 alineatul (1) literele (e), (i) și (j)

Investiții productive în acvacultură — Eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei

Tip de investiție: mediu și resurse; utilizarea și calitatea apei; sisteme închise

II.4

Articolul 48 alineatul (1) litera (k)

Investiții productive în acvacultură — Creșterea eficienței energetice, energie din surse regenerabile

Tip de investiție: eficiență energetică; energie din surse regenerabile

II.5

Articolul 49

Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

Tip de operațiune: crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere; achiziție de servicii de consiliere pentru ferme

Tip de serviciu de consiliere, dacă este cazul: respectarea legislației în materie de protecție a mediului; evaluarea impactului asupra mediului; respectarea legislației cu privire la bunăstarea animalelor, sănătate și siguranță și sănătate publică; strategii comerciale și de marketing

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

II.6

Articolul 50

Promovarea capitalului uman și a participării la rețele

Tip de activitate: formare profesională; învățare pe tot parcursul vieții; diseminare; aptitudini profesionale noi; îmbunătățirea condițiilor de muncă și promovarea securității în muncă; participarea la rețele și schimbul de experiență

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

Numărul de soți/soții și parteneri de viață care beneficiază de operațiune

II.7

Articolul 51

Creșterea potențialului siturilor de acvacultură

Tip de operațiune: identificarea zonelor; îmbunătățirea instalațiilor de sprijin și a infrastructurilor; prevenirea daunelor grave; acțiuni în urma detectării mortalității sau a prezenței bolilor

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

II.8

Articolul 52

Încurajarea noilor fermieri din domeniul acvaculturii durabile să practice acest tip de acvacultură

Suprafață totală vizată (în km2)

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

II.9

Articolul 53

Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică

Tip de operațiune: conversia la acvacultura ecologică; participarea la EMAS

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

Suprafață totală vizată (în km2)

II.10

Articolul 54

Acvacultura care furnizează servicii de mediu

Tip de operațiune: acvacultură în zonele Natura 2000; conservare și reproducere ex situ; activități de acvacultură, inclusiv conservarea și îmbunătățirea mediului și a biodiversității

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

Suprafața totală vizată de Natura 2000 (în km2)

Suprafața totală din afara Natura 2000 (în km2)

II.11

Articolul 55

Măsuri de sănătate publică

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

II.12

Articolul 56

Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor

Tip de operațiune: controlul și eradicarea bolilor; cele mai bune practici și coduri de conduită; reducerea dependenței de medicamente veterinare; studii în domeniul farmaceutic sau veterinar și bune practici; grupuri pentru protecția sănătății; compensații pentru cultivatorii de moluște

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

II.13

Articolul 57

Asigurarea stocurilor din acvacultură

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

Capitolul III: Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și acvacultură

III.1

Articolul 62 alineatul (1) litera (a)

Sprijin din partea FEPAM pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității — Sprijin pregătitor

Tip de beneficiar: organism public; ONG; alt organism colectiv; persoană fizică

III.2

Articolul 63

Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală — Selectarea GALP (grup de acțiune locală pentru pescuit) (1)

Populația totală acoperită de GALP (în unități)

Numărul de parteneri publici în GALP

Numărul de parteneri privați în GALP

Numărul de parteneri din societatea civilă în GALP

Numărul de echivalente normă întreagă angajați de GALP pentru administrare

Numărul de echivalente normă întreagă angajați de GALP pentru animare

III.3

Articolul 63

Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală — Proiecte sprijinite de GALP (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Tip de operațiune: care produce valoare adăugată; diversificare; mediu; socioculturală; guvernanță; costuri de funcționare și animare

III.4

Articolul 64

Activitățile de cooperare

Tip de operațiune: sprijin pregătitor; proiecte din același stat membru; proiecte cu alte state membre; proiecte cu parteneri din afara UE

Numărul de parteneri (dacă este cazul)

Capitolul IV: Măsuri legate de comercializare și prelucrare

IV.1

Articolul 66

Planurile de producție și de comercializare

Numărul de membri implicați din cadrul organizațiilor de producători

IV.2

Articolul 67

Ajutor de depozitare

Numărul de membri ai organizațiilor de producători care beneficiază de operațiune

IV.3

Articolul 68

Măsuri de marketing

Tip de operațiune: crearea de organizații ale producătorilor, de asociații sau organizații interprofesionale; găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor de introducere pe piață; promovarea calității și a valorii adăugate; transparența producției; trasabilitate și etichete ecologice; contracte standard; campanii de comunicare și de promovare

Pentru proiectele care vizează găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței: specii cu potențial de comercializare; capturi nedorite; produse cu impact redus sau produse ecologice

Pentru proiecte care vizează promovarea calității și a valorii adăugate: sisteme de calitate; certificarea și promovarea produselor durabile; comercializare directă; ambalare

Numărul de firme care beneficiază de operațiune

Numărul de membri ai organizațiilor de producători care beneficiază de operațiune

IV.4

Articolul 69

Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

Tip de investiție: economisirea energiei sau reducerea impactului asupra mediului; îmbunătățirea siguranței, a igienei, a sănătății și a condițiilor de muncă; prelucrarea capturilor care nu sunt destinate consumului uman; prelucrarea produselor secundare; prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică; produse, procese sau sisteme de gestionare noi sau îmbunătățite

Numărul de întreprinderi sprijinite

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

Capitolul V: Compensații pentru costurile suplimentare în regiunile ultraperiferice pentru produsele obținute din pescuit și din acvacultură

V.1

Articolul 70

Sistemul de compensații

Costuri suplimentare compensate

Numărul de firme care beneficiază de operațiune

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

Capitolul VI: Măsuri de însoțire pentru politica comună în domeniul pescuitului în cadrul gestiunii partajate

VI.1

Articolul 76

Control și executare

Tipul de operațiune: achiziție, instalare și dezvoltare de tehnologie; dezvoltarea, achiziția și instalarea componentelor pentru asigurarea transmiterii datelor; dezvoltarea, achiziția și instalarea componentelor necesare pentru asigurarea trasabilității; implementarea de programe pentru schimbul și analiza de date; modernizarea și achiziția de nave, aeronave și elicoptere de patrulare; achiziția de alte mijloace de control; dezvoltarea de sisteme inovatoare de control și monitorizare și proiecte-pilot; programe de formare profesională și de schimb de experiență; analize cost/beneficiu și evaluarea auditurilor; seminare și suporturi informaționale; costuri operaționale; implementarea planului de acțiune

Tip de beneficiar: privat, public, mixt

Numărul navelor de pescuit vizate, dacă este cazul

VI.2

Articolul 77

Colectarea datelor

Tip de beneficiar: privat, public, mixt

Capitolul VII: Asistența tehnică la inițiativa statelor membre

VII.1

Articolul 78

Asistența tehnică la inițiativa statelor membre

Tip de operațiune: implementarea programului operațional; sisteme IT; îmbunătățirea capacității administrative; activități de comunicare; evaluare; studii; control și audit, rețeaua GALP; altele

Capitolul VIII: Încurajarea implementării politicii maritime integrate

VIII.1

Articolul 80 alineatul (1) litera (a)

Supravegherea maritimă integrată (SMI)

Tip de operațiune: contribuție la SMI; contribuție la CISE

Tip de beneficiar; privat, public, mixt

VIII.2

Articolul 80 alineatul (1) litera (b)

Protecția mediului marin și utilizarea durabilă a resurselor marine și costiere

Tip de operațiune: ZMP; Natura 2000

Suprafața din ZMP acoperită (km2)

Suprafața din Natura 2000 acoperită (km2)

Tip de beneficiar; privat, public, mixt

VIII.3

Articolul 80 alineatul (1) litera (c)

Îmbunătățirea cunoștințelor privind starea mediului marin

Tip de operațiune: stabilirea programului de monitorizare; stabilirea măsurilor pentru Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”

Tip de beneficiar; privat, public, mixt


(1)  Informații care trebuie furnizate numai dacă este selectat GALP.


21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/52


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1244/2014 AL COMISIEI

din 20 noiembrie 2014

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) (1), în special articolul 9 alineatul (3), articolul 10 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 375/2014, Comisia ar trebui să stabilească standarde și proceduri care să conțină condițiile, modalitățile și cerințele necesare pentru a fi aplicate de către organizațiile de trimitere și de primire în identificarea, selectarea, pregătirea, gestionarea și mobilizarea voluntarilor candidați și a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar în scopul de a sprijini acțiunile de ajutor umanitar în țări terțe. Regulamentul (UE) nr. 375/2014 prevede că aceste standarde ar trebui să fie adoptate prin acte delegate și procedurile ar trebui să fie adoptate prin acte de punere în aplicare.

(2)

Toate părțile interesate din cadrul inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, inclusiv voluntarii înșiși și organizațiile de trimitere și cele de primire, ar trebui să fie încurajate să aibă un sentiment de apartenență comună la inițiativă.

(3)

Este important ca voluntarii candidați să fie identificați și selectați printr-o procedură nediscriminatorie, echitabilă și transparentă, bazată pe parteneriat între organizațiile de trimitere și cele de primire, care să răspundă nevoilor reale exprimate la nivel local de organizațiile de primire.

(4)

Atât organizațiile de trimitere, cât și cele de primire ar trebui să asigure faptul că voluntarii beneficiază de o integrare profundă, în scopul de a preveni neînțelegerile cu privire la roluri și la așteptări, precum și de o pregătire practică adecvată pentru stagii. În acest mod s-ar pune bazele unui climat de încredere și de acceptare în cadrul comunităților-gazdă, ținându-se seama pe deplin de sensibilitățile culturale relevante.

(5)

Formarea reprezintă un element esențial al pregătirii efectuate înainte de mobilizare de care ar trebui să beneficieze toți voluntarii candidați în cadrul unui program structurat, format din cursuri obligatorii și opționale. În plus, angajaților debutanți ar trebui să li se ofere posibilitatea, dacă este cazul prin stagii de ucenicie, de a-și dezvolta în continuare competențele și de a dobândi noi cunoștințe și aptitudini specifice relevante pentru sectorul umanitar. În special, acestea ar trebui să fie adaptate activităților și contextului organizațiilor de trimitere și de primire.

(6)

Organizațiile de trimitere și cele de primire ar trebui să instituie un sistem corespunzător de supraveghere și de gestionare. Acestea ar trebui să supravegheze și să evalueze în comun performanța și rezultatele voluntarilor UE pentru ajutor umanitar și să prezinte observații privind sarcinile atribuite și obiectivele vizate. Acest demers va contribui la creșterea gradului de responsabilitate în cadrul inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

(7)

Mentoratul ar trebui să completeze activitatea de supraveghere și de gestionare și să furnizeze voluntarului UE pentru ajutor umanitar un sprijin suplimentar înainte de mobilizare, în timpul mobilizării și după mobilizare.

(8)

Pe durata mobilizării în țări terțe, ar trebui să se instituie un canal de comunicare permanentă și de acordare de sprijin suplimentar din partea organizației de trimitere. La încetarea misiunii, toți voluntarii UE pentru ajutor umanitar ar trebui să beneficieze de o informare finală și de sprijin.

(9)

Este necesar ca voluntarii UE pentru ajutor umanitar să beneficieze de condiții de muncă și de viață corespunzătoare, în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin într-un mediu sigur și igienic, și de satisfacerea nevoilor lor de bază, fără a suferi privațiuni, respectându-se în același timp principiul unui mod de viață modest și lipsit de ostentație, specific voluntarilor. Indemnizațiile de ședere și alte plăți alocate voluntarilor UE pentru ajutor umanitar nu reprezintă un salariu plătit într-un loc de muncă obișnuit. Cuantumul acestor plăți nu ar trebui să fie stabilit în funcție de experiența profesională a voluntarului, de cunoștințele de specialitate ale voluntarului sau de rezultatele obținute de voluntar în îndeplinirea sarcinii care i-a fost atribuită: unicul scop al acestor plăți este acela de a acoperi costurile de trai pe durata mobilizării. Pentru a se asigura un nivel ridicat și omogen de protecție, toți voluntarii UE pentru ajutor umanitar ar trebui să beneficieze de o poliță de asigurare cuprinzătoare, special concepută pentru a-i proteja pe întreaga durată a perioadei de mobilizare în țări terțe și a oricăror perioade relevante înainte de mobilizare și după mobilizare.

(10)

Obligația de diligență are o importanță majoră și reprezintă o responsabilitate comună. Organizațiile de trimitere și cele de primire ar trebui, în măsura posibilului, să aibă grijă de sănătatea, siguranța, securitatea și bunăstarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar și să elaboreze proceduri corespunzătoare în materie de securitate, sănătate și siguranță. Voluntarii UE pentru ajutor umanitar ar trebui, de asemenea, să depună toate eforturile în vederea asigurării faptului că la locul de muncă există condițiile necesare garantării propriei sănătăți, siguranțe și securități, precum și garantării sănătății, siguranței și securității celorlalți.

(11)

Monitorizarea și evaluarea performanței individuale a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar ar trebui să fie un proces continuu, care să se desfășoare pe întreaga durată a misiunii. Ar trebui să se bazeze pe un sistem de supraveghere și de gestionare a performanței și să furnizeze date care să arate în ce măsură performanța individuală a voluntarului UE pentru ajutor umanitar contribuie — la nivelul rezultatului și al impactului — la obiectivele proiectului și ale inițiativei în ansamblul său.

(12)

Un mecanism solid de certificare este necesar pentru asigurarea faptului că organizațiile de trimitere și cele de primire respectă standardele prevăzute în regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014 și al procedurilor stabilite în prezentul regulament. Respectivul mecanism de certificare ar trebui să se bazeze pe principiul simplificării și nesuprapunerii eforturilor, al diferențierii între organizațiile de trimitere și cele de primire, al eficacității costurilor, al transparenței și imparțialității, al încurajării diversității și al accesibilității.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 26 din Regulamentul (UE) nr. 375/2014.

(14)

Pentru a se asigura o punere în aplicare rapidă a inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare urgent, dat fiind faptul că acesta stabilește dispozițiile pe baza cărora organizațiile responsabile de punerea în aplicare mobilizează voluntarii UE pentru ajutor umanitar în țări terțe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 în ceea ce privește următoarele aspecte enumerate la articolul 9 alineatul (3), la articolul 10 alineatul (1) și la articolul 12 alineatul (6):

(a)

proceduri de urmat pentru identificarea, selectarea și pregătirea necesară înainte de mobilizare a voluntarilor candidați, inclusiv prin stagii de ucenicie, dacă este cazul;

(b)

modalități pentru programul de formare și procedura de evaluare a gradului de pregătire a voluntarilor candidați în vederea mobilizării;

(c)

dispoziții legate de mobilizarea și gestionarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar în țările terțe, inclusiv, printre altele, supravegherea la fața locului, sprijinul continuu prin instruire, mentorat, formare suplimentară, asigurarea condițiilor de muncă necesare, sprijin după mobilizare;

(d)

furnizarea de asigurări și crearea unor condiții de viață adecvate pentru voluntari, inclusiv suportarea cheltuielilor de subzistență, cazare, deplasare și a altor cheltuieli relevante;

(e)

proceduri de urmat înainte și după mobilizare, precum și pe durata acesteia, pentru a asigura îndeplinirea obligației de diligență și măsuri corespunzătoare de siguranță și securitate, inclusiv protocoale medicale și de evacuare și planuri de securitate care prevăd evacuarea de urgență din țări terțe, inclusiv proceduri pentru contactarea autorităților naționale;

(f)

proceduri pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor individuale ale voluntarilor UE pentru ajutor umanitar;

(g)

un mecanism de certificare prin care se garantează faptul că organizațiile de trimitere respectă standardele și procedurile menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 375/2014, precum și un mecanism de certificare diferențiat pentru organizațiile de primire.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 375/2014 și definițiile prevăzute în regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014. De asemenea, se aplică următoarele definiții:

(a)

„cadru de competențe” înseamnă un cadru în sensul prevăzut de regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014;

(b)

„plan de învățare și dezvoltare” înseamnă un plan în sensul prevăzut de regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014;

(c)

„formator” înseamnă o persoană recrutată de prestatorul activității de formare pentru a preda unul sau mai multe module de formare sau pentru a facilita exerciții de simulare bazate pe scenarii și pentru a evalua competențele voluntarilor candidați;

(d)

„mentor pentru activitatea de formare” înseamnă un formator, recrutat de prestatorul activității de formare, care îndeplinește un rol de coordonare pentru a evalua eligibilitatea voluntarului candidat în vederea mobilizării. Persoana în cauză este responsabilă de un grup de voluntari candidați și coordonează evaluarea competențelor acestora pe baza observațiilor primite din partea altor formatori și poartă cu fiecare voluntar candidat un dialog în cadrul căruia se examinează autoevaluarea și evaluarea elaborată de formatori;

(e)

„mentorat” înseamnă un proces de transmitere informală de cunoștințe relevante, de capital social relevant și de sprijin psihosocial relevant pentru activitate, carieră sau dezvoltarea profesională. Mentoratul presupune o comunicare informală, de obicei față în față și pe o perioadă îndelungată, între, pe de o parte, o persoană căreia organizația de primire i-a atribuit rolul de mentor și care se consideră că deține cunoștințe relevante, competențe de specialitate relevante și o experiență relevantă și, pe de altă parte, voluntarul UE pentru ajutor umanitar;

(f)

„informare finală” înseamnă un proces în cadrul căruia se furnizează organizațiilor de trimitere și celor de primire, precum și voluntarului UE pentru ajutor umanitar informații clare cu privire la rezultatele sarcinii atribuite și la realizările voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, recomandări sau învățăminte desprinse din experiența proprie și care asigură totodată valorificarea experienței, recapitularea lecțiilor învățate și încheierea pozitivă din punct de vedere profesional a misiunii.

CAPITOLUL 2

PROCEDURI DE IDENTIFICARE ȘI DE SELECȚIE A VOLUNTARILOR CANDIDAȚI

Articolul 3

Procedura de identificare și de selecție

(1)   Organizațiile de trimitere și cele de primire instituie în comun o procedură de identificare și de selecție. Rolurile, responsabilitățile și procedurile se definesc astfel încât să se asigure un proces de recrutare transparent, echitabil și eficace în ceea ce privește standardul privind egalitatea de tratament, egalitatea de șanse și nediscriminarea, astfel cum se prevede în regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014.

(2)   Procedura de identificare și de selecție se bazează pe un parteneriat între organizațiile de trimitere și cele de primire și asigură o comunicare rapidă și continuă. Organizația de trimitere asigură faptul că organizația de primire este implicată în mod sistematic pe parcursul întregului proces de recrutare.

(3)   Procedura de identificare și de selecție convenită se aplică în toate etapele procesului de recrutare.

(4)   Procedura de identificare și de selecție cuprinde cel puțin următoarele elemente:

(a)

definirea sarcinii atribuite, profilul de competențe și criteriile de selecție a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, astfel cum se prevede la articolul 4;

(b)

anunțarea recrutării și depunerea candidaturilor, astfel cum se prevede la articolul 5;

(c)

evaluarea, stabilirea listei preliminare de candidați și stabilirea listei restrânse de candidați, astfel cum se prevede la articolul 6;

(d)

selecția, astfel cum se prevede la articolul 7.

Articolul 4

Definirea sarcinii atribuite, profilul de competențe și criteriile de selecție a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar

(1)   Pe baza unei evaluări a nevoilor care se efectuează în conformitate cu regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014, organizația de primire propune, în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul 1 din anexa I, sarcina pe care trebuie să o îndeplinească voluntarul UE pentru ajutor umanitar, inclusiv marja de flexibilitate în funcție de care se ia considerare contribuția voluntarului, ulterior recrutării acestuia.

(2)   Organizația de trimitere analizează sarcina atribuită pentru a contribui la modificarea acesteia, dacă este necesar, în vederea asigurării unei corelări adecvate și realiste, luând în considerare competențele solicitate voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, precum și capacitatea de absorbție și nevoile organizației de primire.

(3)   Pe baza sarcinii atribuite și a cadrului de competențe, organizațiile de trimitere și cele de primire definesc un profil de competențe al voluntarului UE pentru ajutor umanitar și criteriile de selecție care prevăd cerințele minime aplicabile în cadrul procesului de recrutare. Profilul de competențe precizează, de asemenea, dacă voluntarul este un angajat debutant sau un angajat cu experiență în domeniu și dacă este necesar să efectueze un stagiu de ucenicie.

Articolul 5

Anunțarea recrutării și depunerea candidaturilor

(1)   Organizația de trimitere răspunde de anunțarea misiunii. Utilizând contribuțiile furnizate de organizația de primire, organizația de trimitere elaborează un pachet de materiale informative pentru a face cunoscută inițiativa și pentru a atrage voluntari candidați.

(2)   Anunțul se redactează cel puțin în limba engleză, într-un limbaj clar, concret și accesibil și furnizează informații cu privire la postul oferit voluntarului candidat, în conformitate cu cerințele stabilite la punctul 2 din anexa I.

(3)   Anunțul se publică timp de cel puțin o lună pe platforma centrală a inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, utilizându-se eventual mijloace suplimentare de promovare în scopul de a atrage candidați către platforma centrală. În circumstanțe justificate în mod corespunzător pentru misiuni de răspuns la situații de criză care necesită acordarea de ajutor umanitar, anunțul poate fi publicat pentru o perioadă mai scurtă de o lună, dar nu mai puțin de o săptămână.

(4)   Candidații își depun candidatura utilizând un formular de candidatură standardizat, inclusiv un CV structurat. De asemenea, candidații completează un chestionar de autoevaluare standardizat pentru a-și evalua competențele, astfel cum se prevede în cadrul de competențe, și capacitatea de adaptare la sarcina atribuită, precum și la condițiile de viață și de muncă menționate în anunț. Candidații își dau acordul cu privire la condițiile respective.

Articolul 6

Evaluarea, stabilirea listei preliminare de candidați și stabilirea listei restrânse de candidați

(1)   Organizația de trimitere evaluează candidații pe baza informațiilor furnizate în formularul de candidatură și în chestionarul de autoevaluare, pe baza unei declarații privind motivele care îi determină să participe la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” — și la misiunea în cauză — și pe baza unei evaluări a capacității acestora de a analiza un scenariu relevant în materie de ajutor umanitar, printr-un test scris, printr-un eseu sau prin teste similare.

(2)   Pe baza evaluării, organizația de trimitere furnizează organizației de primire o listă preliminară de candidați, în vederea stabilirii de comun acord a unei liste restrânse de candidați care vor fi invitați la un interviu.

(3)   Candidații de pe lista restrânsă sunt invitați la un interviu structurat pe baza cadrului de competențe. Interviul se poate efectua față în față sau cu ajutorul tehnologiilor de telecomunicații și, în măsura posibilului, cu participarea organizației de primire. Printre metodele de evaluare suplimentare se numără centrele de evaluare, activitățile de grup și exercițiile de simulare a activității.

(4)   Dacă este necesar, organizația de trimitere poate să efectueze, înainte de selecția finală, verificări privind referințele personale și profesionale. Candidații sunt informați cu privire la procedura de selecție de la începutul procesului, în anunțul de recrutare.

Articolul 7

Selecția

(1)   Organizația de primire ia decizia finală cu privire la voluntarul candidat selecționat și confirmă selecția sa organizației de trimitere, căreia îi revine responsabilitatea de a oferi un post și de a pregăti etapa de integrare. Este posibil ca pentru fiecare post să se aleagă voluntari supleanți care să îl înlocuiască pe candidat în cazul în care acesta demisionează sau nu mai este disponibil.

(2)   Organizațiile de trimitere și cele de primire trebuie să fie în măsură să demonstreze și să justifice modul în care au luat decizia de selecție, cu respectarea principiului egalității de tratament, al egalității de șanse și al nediscriminării pe parcursul întregului proces de identificare și de selecție.

(3)   Procedura de selecție se încheie într-un termen rezonabil. Organizația de trimitere îi informează pe toți candidații cu privire la decizia de selecție și le comunică faptul că există posibilitatea de a primi observații cu privire la candidatură. Organizația de trimitere adresează voluntarului candidat care a trecut cu succes de etapa de selecție invitația de a-și confirma în scris interesul de a participa la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

(4)   Organizația de trimitere asigură trasabilitatea documentației aferente procesului de identificare și de selecție, precum și faptul că aceasta este păstrată în conformitate cu standardele de protecție a datelor, astfel cum se prevede în regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014.

Articolul 8

Evaluarea nevoilor de învățare

(1)   Pe baza rezultatelor procesului de recrutare, a nevoilor organizației de primire și a mobilizării prevăzute, organizația de trimitere evaluează, în consultare cu organizația de primire și cu voluntarul candidat, nevoile de învățare și identifică modulele programului de formare la care acesta trebuie să participe, având în vedere următoarele criterii:

(a)

experiența, cu posibilitatea ca profesioniștii cu experiență în domeniu să se concentreze asupra modulelor obligatorii și să aleagă nivelul adecvat de formare pentru gestionarea de proiecte și modulele opționale specializate;

(b)

nevoile organizației de primire în materie de competențe specifice, în funcție de care se stabilește participarea voluntarului candidat la module opționale;

(c)

competențele generale ale voluntarului candidat, în funcție de care se stabilește participarea la module opționale.

(2)   Organizația de trimitere completează planul de învățare și dezvoltare, astfel cum se prevede în regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014, precizează competențele evaluate ale voluntarilor candidați care au trecut cu succes de etapa de selecție și identifică nevoile de învățare ale acestora, care se transmit prestatorilor activității de formare.

CAPITOLUL 3

PROGRAMUL DE FORMARE AL INIȚIATIVEI „VOLUNTARI UE PENTRU AJUTOR UMANITAR”

Articolul 9

Programul de formare

(1)   Prestatorul (prestatorii) activității de formare pun în aplicare un program de formare pentru toți voluntarii candidați care au trecut cu succes de etapa de selecție, utilizând, dacă este cazul, contribuțiile furnizate de organizațiile de trimitere și de cele de primire, precum și de foștii voluntari.

(2)   Programul de formare se bazează pe cadrul de competențe și se adaptează atât la necesitățile angajaților debutanți, cât și la necesitățile angajaților cu experiență în domeniu.

(3)   Programul de formare constă într-o metodă de învățare combinată, care se bazează pe module de învățare online și în săli de curs.

(4)   Modulele obligatorii pentru toți voluntarii candidați includ următoarele elemente:

(a)

o introducere generală privind Uniunea, relațiile sale externe și sistemul său de răspuns în caz de criză;

(b)

o introducere privind acțiunea umanitară, politica Uniunii în domeniul ajutorului umanitar și inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”;

(c)

gestionarea siguranței, a securității și a sănătății personale;

(d)

gestionarea proiectelor;

(e)

sensibilizarea interculturală (și aspecte transversale);

(f)

un exercițiu de simulare bazat pe scenarii în cadrul căruia voluntarii candidați trebuie să facă dovada competențelor dobândite.

(5)   Modulele opționale includ următoarele elemente:

(a)

activitatea de promovare și de comunicare;

(b)

primul ajutor psihologic;

(c)

formarea multiplicatorilor;

(d)

gestionarea activității voluntarilor;

(e)

dezvoltare organizațională;

(f)

module specifice, dacă este necesar, în special în ceea ce privește adaptarea competențelor tehnice ale voluntarilor candidați la contextul ajutorului umanitar.

(6)   Voluntarii candidați participă la toate modulele obligatorii și pot să participe la unul sau mai multe module opționale care urmează să fie selectate în conformitate cu articolul 8.

(7)   Programa de formare, cu detalii cu privire la fiecare modul, inclusiv statutul acestuia, grupul-țintă, calendarul, competențele vizate și rezultatele învățării, este stabilită în anexa II.

Articolul 10

Evaluarea voluntarilor candidați pe durata activității de formare și după încheierea acesteia

(1)   Pe durata activității de formare și la încheierea acesteia, voluntarii candidați sunt evaluați, pe baza cadrului de competențe, în vederea stabilirii gradului lor de pregătire pentru mobilizare.

(2)   Evaluarea este organizată în comun de către formatori, rolul-cheie de coordonare revenindu-i mentorului voluntarului candidat pentru activitatea de formare.

(3)   Evaluarea competențelor se bazează pe evaluarea formatorilor cu privire la cunoștințele, competențele și atitudinea voluntarului candidat, inclusiv:

(a)

autoevaluarea pe care voluntarul candidat o completează după exercițiul de simulare bazat pe scenarii;

(b)

notele de observație pe care formatorii le întocmesc după fiecare modul și după exercițiul de simulare bazat pe scenarii;

(c)

evaluarea mentorului pentru activitatea de formare care conține o analiză critică a autoevaluării și note de observație aferente unei sesiuni individuale de mentorat între mentorul activității de formare și voluntarul candidat, pe baza observațiilor primite din partea formatorilor.

(4)   Evaluarea tuturor competențelor se include în planul de învățare și dezvoltare al voluntarului candidat care se actualizează la încheierea activității de formare și care menționează cursurile urmate și rezultatele obținute.

(5)   Voluntarii candidați care prezintă un nivel insuficient al oricăror competențe transversale sau specifice sunt descalificați. Formatorii și mentorul pentru activitatea de formare trebuie să fie în măsură să explice și să justifice, dacă este necesar, orice astfel de evaluare și orice astfel de decizie.

CAPITOLUL 4

PROCEDURI PRIVIND PREGĂTIREA PE CARE VOLUNTARII CANDIDAȚI O EFECTUEAZĂ ÎNAINTE DE MOBILIZARE

Articolul 11

Programul de integrare

(1)   Procesul de integrare asigură adaptarea voluntarului candidat sau a voluntarului UE pentru ajutor umanitar la cultura, politicile și practicile organizațiilor de trimitere și ale celor de primire, precum și cunoașterea îndeaproape a așteptărilor privind sarcina atribuită.

(2)   Organizațiile de trimitere și cele de primire elaborează în comun un program de integrare. Programul definește rolurile și responsabilitățile acestora pe baza contribuțiilor furnizate de voluntari UE pentru ajutor umanitar care s-au întors din misiuni, în măsura posibilului, astfel încât să se valorifice experiența directă a acestora și cunoștințele dobândite de aceștia. Programul cuprinde:

(a)

integrarea înainte de mobilizare, care este asigurată de organizația de trimitere, astfel cum se prevede la articolul 12;

(b)

integrarea în țara de mobilizare, care este asigurată de organizația de primire, astfel cum se prevede la articolul 18.

(3)   Organizațiile de trimitere și cele de primire organizează, dacă este cazul, sesiuni comune la care participă împreună toți voluntarii candidați sau voluntarii UE pentru ajutor umanitar.

Articolul 12

Integrarea înainte de mobilizare

(1)   Organizațiile de trimitere asigură faptul că, înainte de mobilizare, toți voluntarii candidați beneficiază de o integrare față în față profundă și adecvată. Aceasta include cel puțin următoarele elemente:

(a)

structura și procesele de organizare și de gestionare, echipele implicate în proiect (inclusiv responsabilul de proiect, responsabilul de gestionarea crizelor, resursele umane), misiunea și obiectivele organizaționale ale inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”;

(b)

informații complete privind contextul proiectului în care voluntarul candidat își va desfășura activitatea, sarcina atribuită și evaluarea necesităților care stau la baza acesteia, precum și condițiile de muncă și de viață preconizate, astfel cum se prevede la articolul 22 și la articolele 24-27;

(c)

cadrul juridic relevant aplicabil voluntarului, astfel cum se prevede în regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014;

(d)

standardele și procedurile aplicabile voluntarului, inclusiv cele privind măsurile disciplinare și plângerile, combaterea fraudei și a corupției, asigurarea protecției copiilor și a adulților vulnerabili și codul de conduită, astfel cum se prevede în regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014;

(e)

informarea obligatorie adaptată contextului privind securitatea, sănătatea și siguranța (inclusiv controlul medical înainte de plecare), astfel cum se prevede la articolele 28 și 30;

(f)

sistemul și procedura de supraveghere și de gestionare a performanței și mecanismele de sprijin existente, inclusiv mentoratul și alte forme de sprijin, astfel cum se prevede la articolele 19, 20 și 21;

(g)

planul de învățare și dezvoltare;

(h)

informații privind rețeaua inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” și modul în care aceasta acordă sprijin voluntarilor înainte de mobilizare, în timpul mobilizării și după mobilizare;

(i)

informații privind activitățile de comunicare și de promovare a vizibilității prevăzute în cadrul proiectului, care se bazează pe planul de comunicare menționat la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 375/2014, inclusiv datele de contact ale responsabilului regional în materie de informații al Comisiei;

(j)

procesul de informare finală, astfel cum se prevede la articolul 23.

(2)   De asemenea, în contextul integrării, organizația de trimitere furnizează informații referitoare la biroul local pentru ajutor umanitar al Comisiei care răspunde de țara de mobilizare și înștiințează biroul respectiv cu privire la mobilizarea iminentă a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar.

(3)   Organizația de trimitere asigură faptul că toate informațiile furnizate în timpul procesului de integrare sunt citite și înțelese de către voluntarii candidați și că acestea rămân ușor accesibile pe întreaga durată a participării lor la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Articolul 13

Stagiile de ucenicie pentru angajații debutanți

(1)   Este posibil ca voluntarilor candidați care sunt angajați debutanți să li se solicite, în plus față de activitatea de formare, să efectueze un stagiu de ucenicie în cadrul unei organizații de trimitere pentru a învăța din proprie experiență procedurile, etica și contextul în care se desfășoară activitatea umanitară și pentru a se pregăti mai bine în vederea mobilizării preconizate în calitate de voluntar al UE pentru ajutor umanitar. Durata stagiului de ucenicie este de cel mult șase luni, în cazuri excepționale justificate în mod corespunzător existând posibilitatea unei prelungiri limitate.

(2)   Organizația de trimitere, în consultare cu organizația de primire și cu voluntarul ucenic, analizează și actualizează nevoile de învățare prevăzute în planul de învățare și dezvoltare, pe baza nevoilor stagiului de ucenicie. Planul de învățare și dezvoltare definește, în special:

(a)

rezultatele învățării pe care voluntarul ucenic se preconizează că le va obține în timpul perioadei de ucenicie;

(b)

sarcinile pe care voluntarul ucenic le va efectua în cadrul procesului de învățare și resursele care trebuie furnizate;

(c)

obiectivele și rezultatele pe care voluntarul ucenic se preconizează că le va obține la încheierea perioadei de ucenicie.

(3)   Următoarele articole ale prezentului regulament se aplică mutatis mutandis stagiilor de ucenicie și impun obligații organizațiilor de trimitere care primesc voluntari ucenici:

(a)

articolul 19 alineatele (4), (5), (6) și (9), articolul 21 și articolul 22;

(b)

articolul 24, cu excepția alineatului (5). Voluntarii candidați care provin din țările membre ale UE sau din țările terțe menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014, în condițiile menționate la articolul respectiv, care sunt acoperiți de sistemul lor național de securitate socială sau de asigurare în țara lor de reședință și care efectuează stagii de ucenicie în țările menționate mai sus beneficiază numai de o acoperire complementară. Acest lucru înseamnă că acoperirea asigurării se limitează la costurile care depășesc acoperirea prevăzută de sistemul național de securitate socială sau de asigurare. În mod excepțional, în cazuri justificate, atunci când sistemul național de securitate socială sau de asigurare acoperă numai o parte sau nu acoperă niciunul dintre costurile prevăzute la articolul 24 alineatul (5), costurile suportate sunt acoperite în proporție de 100 %;

(c)

articolul 25, cu excepția alineatului (6), articolul 26 și articolul 27 alineatul (1), dacă este cazul;

(d)

articolul 28 alineatele (1), (8) și (14) și articolul 30 alineatele (1), (4), (5), (6) și (7).

Articolul 14

Evaluarea voluntarilor candidați după perioada de ucenicie

(1)   La încheierea perioadei de ucenicie, voluntarul ucenic completează o autoevaluare pe baza cadrului de competențe și a planului de învățare și dezvoltare.

(2)   Superiorul ierarhic direct din organizația de trimitere, în consultare cu organizația de primire, analizează autoevaluarea și îl evaluează pe voluntarul ucenic, în special în scopul:

(a)

de a evalua performanța voluntarului ucenic în raport cu obiectivele vizate;

(b)

de a verifica dacă au fost obținute rezultatele convenite;

(c)

de a identifica rezultatele învățării.

(3)   Voluntarii candidați care prezintă un nivel insuficient al oricăror competențe transversale sau specifice sunt descalificați și nu sunt eligibili pentru a deveni voluntari UE pentru ajutor umanitar. Superiorul ierarhic direct din organizația de trimitere trebuie să fie în măsură să explice și să justifice, dacă este necesar, orice astfel de evaluare și orice astfel de decizie.

Articolul 15

Activitatea de formare suplimentară efectuată înainte de mobilizare

Fără a aduce atingere participării voluntarului candidat la programul de formare sau la stagiul de ucenicie, organizația de trimitere poate să pună la dispoziție, înainte de mobilizare, o activitate de formare suplimentară adecvată, cum ar fi formarea referitoare la adaptarea competențelor tehnice ale voluntarilor candidați pentru a răspunde nevoilor organizației de primire, formarea lingvistică necesară în țara de mobilizare etc.

Articolul 16

Contractul cu voluntarii UE pentru ajutor umanitar

(1)   Pe baza rezultatelor integrării înainte de mobilizare și, dacă este cazul, a rezultatelor stagiilor de ucenicie și ale altor activități de formare efectuate înainte de mobilizare, menționate la articolele 13-15, organizația de trimitere, în consultare cu organizația de primire, confirmă evaluarea finală privind eligibilitatea voluntarului candidat de a fi mobilizat ca voluntar UE pentru ajutor umanitar.

(2)   Organizația de trimitere și voluntarul UE pentru ajutor umanitar care a trecut cu succes de etapa de evaluare semnează un contract de mobilizare, astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014.

(3)   Contractul, care urmează să fie definit în strânsă consultare cu organizațiile de primire, stabilește condițiile specifice de mobilizare, precum și drepturile și obligațiile voluntarului UE pentru ajutor umanitar. De asemenea, precizează legislația aplicabilă jurisdicției contractului în baza regulamentului delegat (UE) al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014 și conține cel puțin următoarele elemente:

(a)

precizarea rolului și a funcției voluntarului UE pentru ajutor umanitar, precum și a perioadei și a locului de mobilizare a acestuia, sarcinile care urmează a fi executate, astfel cum au fost stabilite la momentul atribuirii sarcinii, inclusiv elementele care decurg din planul de comunicare prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 375/2014;

(b)

durata contractului, inclusiv data de începere și data de încheiere;

(c)

gestionarea performanței, care cuprinde următoarele elemente:

modalitățile de gestionare, inclusiv superiorul ierarhic direct responsabil din cadrul organizației de primire și punctul de contact pentru sprijinul continuu din partea organizației de trimitere;

sistemele de mentorat;

(d)

condițiile de muncă, inclusiv programul de lucru și concediul;

(e)

drepturile și obligațiile financiare ale voluntarului UE pentru ajutor umanitar, inclusiv dispozițiile necesare pentru exercitarea și îndeplinirea acestora:

indemnizația de ședere și indemnizația de reinstalare;

informații privind normele aplicabile în domeniul fiscal și în cel al asigurărilor sociale;

acoperirea asigurării;

cazarea;

transportul;

(f)

aspecte de ordin practic:

controale medicale;

vize și permise de muncă;

(g)

confidențialitate;

(h)

conduita așteptată din partea voluntarului UE pentru ajutor umanitar, care include integritatea și respectarea codului de conduită, precum și asigurarea protecției copiilor și a adulților vulnerabili, inclusiv toleranța zero față de abuzurile sexuale, care trebuie să fie anexată la contract;

(i)

politica disciplinară și încetarea statutului de voluntar;

(j)

mecanismul de mediere pentru soluționarea problemelor, a plângerilor și a litigiilor;

(k)

responsabilitățile și politicile aplicabile în domeniul gestionării securității, precum și în materie de sănătate și de siguranță;

(l)

învățare și dezvoltare:

formare și integrare;

informare finală.

(4)   În cazul unui litigiu între organizația de primire sau cea de trimitere și voluntarul UE pentru ajutor umanitar, acesta din urmă are dreptul la o cale de atac efectivă, în conformitate cu dispozițiile naționale aplicabile organizației de trimitere.

Articolul 17

Înscrierea în baza de date

La primirea consimțământului explicit al voluntarului UE pentru ajutor umanitar, organizația de trimitere introduce datele acestuia în baza de date menționată la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 375/2014 (denumită în continuare „baza de date”). Orice prelucrare a datelor cu caracter personal din această bază de date trebuie să se efectueze în conformitate cu standardele de protecție a datelor, astfel cum se prevede în regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 (2) se aplică în cazul oricărei prelucrări de date cu caracter personal din această bază de date care este efectuată de către Comisie.

CAPITOLUL 5

PROCEDURI PRIVIND MOBILIZAREA ȘI GESTIONAREA ACTIVITĂȚII VOLUNTARILOR UE PENTRU AJUTOR UMANITAR

Articolul 18

Integrarea în țara de mobilizare

(1)   Organizațiile de primire asigură faptul că toți voluntarii UE pentru ajutor umanitar beneficiază la sosirea în țara de mobilizare de o integrare profundă și adecvată, care include cel puțin următoarele elemente:

(a)

structura și procesele de organizare și de gestionare; echipele implicate în proiect (inclusiv responsabilul de proiect, echipa operațională și tehnică, responsabilul de gestionarea crizelor, echipele de sprijin, cum ar fi resursele umane și serviciile financiare); locul (locurile) în care se desfășoară proiectul, precum și misiunea și obiectivele organizaționale ale inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”;

(b)

informații complete privind misiunea, domeniul de competență și proiectele organizației de primire; comunitățile implicate; contextul operațional și așteptările privind realizările și rezultatele sarcinii atribuite voluntarului UE pentru ajutor umanitar și evaluarea necesităților care stau la baza acesteia;

(c)

cadrul juridic local relevant aplicabil voluntarului UE pentru ajutor umanitar;

(d)

informarea obligatorie adaptată contextului privind securitatea, sănătatea și siguranța, astfel cum se prevede la articolele 28 și 30;

(e)

sistemul și procedura de supraveghere și de gestionare a performanței și mecanismele de sprijin existente, inclusiv mentoratul și alte forme de sprijin, astfel cum se prevede la articolele 19, 20 și 21;

(f)

informare culturală privind țara, regiunea și localitatea de mobilizare, inclusiv orientări referitoare la comportamentul potrivit;

(g)

procesul de informare finală în țara de mobilizare, astfel cum se prevede la articolul 23.

(2)   Organizația de primire asigură faptul că toate informațiile furnizate în timpul procesului de integrare în țara de mobilizare sunt citite și înțelese de către voluntarii candidați și că acestea rămân ușor accesibile pe întreaga durată a participării lor la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Articolul 19

Supravegherea și gestionarea performanței

(1)   Organizațiile de trimitere și cele de primire elaborează în comun un sistem de gestionare a performanței, care se bazează pe obiectivele vizate, precum și pe realizările și pe rezultatele preconizate, pentru a măsura progresele și calitatea activității voluntarului UE pentru ajutor umanitar în conformitate cu sarcina atribuită.

(2)   Procedura de gestionare a performanței precizează rolurile și responsabilitățile care revin organizațiilor de trimitere și celor de primire în ceea ce privește supravegherea voluntarului UE pentru ajutor umanitar.

(3)   Pe durata perioadei de integrare, organizațiile de trimitere și cele de primire stabilesc, împreună cu voluntarul UE pentru ajutor umanitar, obiectivele vizate și îi oferă acestuia posibilitatea de a prezenta observații cu privire la marja de flexibilitate inclusă în sarcina atribuită.

(4)   Organizația de primire desemnează un superior ierarhic direct care este responsabil de supravegherea activității voluntarului UE pentru ajutor umanitar, pe care îl convoacă, la intervale rezonabile și realiste din punct de vedere practic, la reuniuni de supraveghere a activității.

(5)   Dacă este cazul, în funcție de durata misiunii, organizația de trimitere și superiorul ierarhic direct din cadrul organizației de primire efectuează, împreună cu voluntarul UE pentru ajutor umanitar, o evaluare comună la jumătatea perioadei referitoare la performanță, în scopul de a evalua procesul de integrare, progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivele, precum și de a reajusta obiectivele, sarcina atribuită și planul de învățare și dezvoltare.

(6)   În cazul în care concluzia evaluării la jumătatea perioadei este aceea că voluntarul UE pentru ajutor umanitar prezintă un nivel insuficient al oricăror competențe transversale sau specifice, organizația de primire, în acord cu organizația de trimitere, poate lua decizia ca mobilizarea să înceteze înainte de data prevăzută. Acestea trebuie să fie în măsură să explice și să justifice, dacă este necesar, orice astfel de evaluare și orice astfel de decizie.

(7)   Organizația de trimitere și superiorul ierarhic direct din cadrul organizației de primire efectuează, împreună cu voluntarul UE pentru ajutor umanitar, o evaluare finală a performanței în scopul de a evalua, la încheierea misiunii, realizările voluntarului UE pentru ajutor umanitar în raport cu obiectivele sarcinii care i-a fost atribuită, precum și cu planul de învățare și dezvoltare.

(8)   Rezultatele evaluării performanței se integrează în planul de învățare și dezvoltare al voluntarului UE pentru ajutor umanitar.

(9)   Organizația de trimitere păstrează dosarele aferente evaluărilor performanței în conformitate cu standardele de protecție a datelor, astfel cum se prevede în regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014 și transmite bazei de date un mesaj de confirmare a faptului că misiunea s-a încheiat cu succes sau, în caz contrar, de prezentare a motivului pentru care aceasta a eșuat.

Articolul 20

Sprijinul continuu din partea organizațiilor de trimitere

(1)   Înainte de mobilizare, organizația de trimitere desemnează o persoană de contact căreia i se pot adresa solicitări pe durata mobilizării și care ia legătura periodic cu voluntarul UE pentru ajutor umanitar în următoarele scopuri:

(a)

de a sprijini instalarea și integrarea voluntarului UE pentru ajutor umanitar;

(b)

de a acorda sprijinul suplimentar de care au nevoie voluntarul UE pentru ajutor umanitar și organizația de primire;

(c)

de a participa la evaluările la jumătatea perioadei și la evaluările finale, precum și la alte reuniuni, dacă este necesar și

(d)

de a acorda sprijin pentru mediere în caz de dezacord între organizația de primire și voluntarul UE pentru ajutor umanitar.

(2)   Dacă persoana de contact desemnată nu mai este în măsură să îndeplinească acest rol pe durata mobilizării, se desemnează un înlocuitor cât mai rapid posibil, pentru a se asigura continuitatea sprijinului.

Articolul 21

Mentoratul

(1)   Organizația de primire desemnează unul sau mai mulți mentori care acordă voluntarului UE pentru ajutor umanitar sprijin în domenii cum ar fi:

(a)

dezvoltarea competențelor profesionale și îmbunătățirea performanței și a cunoștințelor;

(b)

integrarea și adaptarea culturală;

(c)

îndrumare în ceea ce privește sarcina atribuită și

(d)

gestionarea problemelor psihosociale.

(2)   Mentorul (mentorii) desemnat (desemnați) au acces la planul de învățare și dezvoltare al voluntarului UE pentru ajutor umanitar și la dosarul sarcinii atribuite, pe baza cărora își structurează sprijinul. Mentorul (mentorii) se întâlnește (întâlnesc) periodic cu voluntarul UE pentru ajutor umanitar în scopul de a examina progresele acestuia și de a contribui la rezolvarea oricăror probleme legate de misiune și de natură personală.

(3)   Mentoratul ia în considerare realitățile locale și, în măsura posibilului, este adecvat și pentru voluntarii locali.

(4)   Organizația de trimitere facilitează punerea la dispoziție a mentoratului prin desfășurarea unei activități de colaborare în parteneriat cu organizația de primire în scopul de a acorda sprijin analitic, sprijin pentru formare și sprijin de alt tip în ceea ce privește consolidarea capacităților, precum și prin identificarea, în cadrul propriilor sale structuri și rețele, a persoanelor desemnate care să aibă competențe adecvate și complementare, în cazul în care competențele locale sunt deficitare.

(5)   Dacă este cazul, este posibil să se ia în considerare mentoratul de la distanță, în special utilizându-se rețeaua inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Articolul 22

Condiții de muncă

(1)   Toți voluntarii UE pentru ajutor umanitar beneficiază de condiții de muncă adecvate, care le permit să obțină rezultate bune pe durata misiunii și care le asigură bunăstarea, motivarea, sănătatea și siguranța. Acestea respectă dispozițiile relevante ale Directivei 89/391/CE (3) și ale Directivei 2003/88/CE (4).

(2)   Organizațiile de trimitere și cele de primire conlucrează pentru a defini condițiile de muncă adecvate, pe baza contextelor locale și naționale de desfășurare a activității.

(3)   Organizația de primire furnizează informațiile necesare și propune condiții de lucru al căror caracter adecvat și corespunzător este evaluat de către organizația de trimitere pentru a se asigura coerența cu obligația sa de diligență, precum și cu politicile și practicile sale generale.

(4)   Organizațiile de trimitere și cele de primire asigură în comun faptul că riscurile în materie de securitate, sănătate și siguranță sunt prevenite, gestionate și atenuate și că respectivele condiții de muncă propuse respectă procedurile convenite în materie de securitate, sănătate și siguranță care au fost menționate la articolele 28, 29 și 30 și îndeplinesc cerințele privind programul de lucru, concediul, perioadele minime de repaus zilnic și săptămânal, precum și spațiul de lucru, care au fost prevăzute la punctul 3 din anexa I.

Articolul 23

Încetarea misiunii și sprijinul acordat după mobilizare

(1)   Organizațiile de trimitere și cele de primire hotărăsc de comun acord cu privire la conținutul și la desfășurarea procesului de informare finală de care beneficiază toți voluntarii UE pentru ajutor umanitar, inclusiv cei care se întorc din misiune înainte de data prevăzută.

(2)   Organizația de primire asigură faptul că voluntarul UE pentru ajutor umanitar beneficiază de o informare finală personală sau în grup, inclusiv de evaluarea finală a performanței menționată la articolul 19 alineatul (7), și, dacă este cazul, asigură transferul proiectului către echipa și omologii care vor continua activitățile desfășurate de voluntarul UE pentru ajutor umanitar, în vederea garantării durabilității și a continuității.

(3)   Organizația de trimitere asigură faptul că, în timp util, voluntarul UE pentru ajutor umanitar beneficiază de o informare finală personală sau în grup, precum și de o informare finală operațională sau privind proiectul, pe baza observațiilor furnizate de organizația de primire, și asigură finalizarea planului de învățare și dezvoltare.

(4)   Organizația de trimitere facilitează efectuarea unui control medical după mobilizare, la întoarcerea voluntarului UE pentru ajutor umanitar, și organizează o sesiune (sesiuni) de informare finală de tip psihosocial și de acordare de sprijin sub formă de consiliere, la care voluntarul UE pentru ajutor umanitar poate participa pe bază de voluntariat.

(5)   Organizațiile de trimitere și cele de primire furnizează voluntarului UE pentru ajutor umanitar orientări privind posibilitățile de a se implica în continuare în activități care au legătură cu ajutorul umanitar și cu cetățenia europeană activă, inclusiv promovarea rețelei inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” și desfășurarea de activități în cadrul acesteia.

(6)   Organizația de trimitere îi invită pe voluntarii UE pentru ajutor umanitar care s-au întors din misiune să transmită observații constructive cu privire la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, inclusiv prin explicarea modului în care realizările lor pot fi valorificate în cadrul unor misiuni viitoare.

CAPITOLUL 6

DISPOZIȚII PRIVIND ASIGURAREA ȘI CONDIȚIILE DE VIAȚĂ

Articolul 24

Acoperirea asigurării

(1)   Toți voluntarii UE pentru ajutor umanitar sunt acoperiți de o poliță de asigurare completă, special concepută pentru a-i proteja pe întreaga durată a perioadei de mobilizare în țări terțe și a perioadelor relevante înainte de mobilizare și după mobilizare.

(2)   Acoperirea asigurării este valabilă în întreaga lume, 24 de ore pe zi. Aceasta începe din ziua în care voluntarul UE pentru ajutor umanitar părăsește domiciliul, îndreptându-se către țara terță de mobilizare și se încheie în ziua în care voluntarul UE pentru ajutor umanitar părăsește țara terță de mobilizare, îndreptându-se către domiciliu, și ajunge înapoi la domiciliu (denumită în continuare „prima perioadă de acoperire”).

(3)   În cazul în care asigurarea are o durată de peste 12 săptămâni, aceasta se prelungește pentru o perioadă suplimentară de 8 săptămâni în țara de origine a asiguratului, în vederea acoperirii tratamentului medical ulterior pentru boli și leziuni care au survenit în decursul primei perioade de acoperire.

(4)   Beneficiază de acoperire toate activitățile care au legătură cu inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, precum și activitățile private desfășurate de voluntarii UE pentru ajutor umanitar în decursul primei perioade de acoperire.

(5)   Toți voluntarii UE pentru ajutor umanitar sunt acoperiți în proporție de 100 % (acoperire totală) pentru următoarele cazuri:

(a)

asistență medicală și asistență stomatologică;

(b)

sarcină și naștere;

(c)

accident;

(d)

repatriere;

(e)

asigurare de viață;

(f)

invaliditate sau incapacitate permanentă și temporară;

(g)

răspundere civilă;

(h)

pierdere sau furt al documentelor, al biletelor de călătorie și al lucrurilor personale;

(i)

asistență complementară.

(6)   În scopul de a asigura egalitatea de tratament și acoperirea tuturor voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, Comisia poate să încheie contracte cu unul sau mai mulți furnizori de servicii de asigurare, printr-o procedură de achiziții.

Articolul 25

Indemnizația de ședere și indemnizația de reinstalare

(1)   Organizația de trimitere furnizează voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, în calitatea lor de persoane care nu desfășoară o activitate salarială, o indemnizație de ședere, sub forma unor plăți forfetare efectuate în timp util și în tranșe periodice.

(2)   Plățile forfetare de ședere se bazează pe un coș de consum care acoperă cheltuielile curente ale voluntarului UE pentru ajutor umanitar aferente următoarelor elemente:

(a)

produse alimentare;

(b)

produse de toaletă și produse de uz casnic;

(c)

articole de îmbrăcăminte;

(d)

transport local și transport în interiorul țării de mobilizare;

(e)

cheltuieli diverse, considerate necesare pentru a se asigura un nivel de trai corespunzător și participarea în cadrul societății locale [un procent maxim de 20 % din cuantumul total al elementelor enumerate la literele (a)-(d) poate fi adăugat pentru a include alte costuri, cum ar fi activități recreative, cheltuieli pentru servicii de frizerie, ziare și articole de papetărie];

(f)

o sumă pentru cheltuieli neprevăzute alocată voluntarilor UE pentru ajutor umanitar care locuiesc în zone cu indici peste media la nivel de țară [maximum 10 % pentru elementele enumerate la literele (a)-(d)].

(3)   Cheltuielile de cazare nu sunt incluse în sumele forfetare de ședere.

(4)   Comisia publică informațiile privind indemnizațiile forfetare de ședere pentru țările de mobilizare pe baza indicilor de țară. Nevoile speciale legate de existența unui handicap sau alte circumstanțe excepționale justificate în mod corespunzător pot fi rambursate în plus față de indemnizația de ședere.

(5)   Voluntarii UE pentru ajutor umanitar sunt informați în timp util cu privire la modificările aduse indicilor și ratelor indemnizației de ședere care îi afectează pe durata unei misiuni, în special în țările cu rate ridicate de inflație sau deflație.

(6)   După finalizarea cu succes a mobilizării, organizația de trimitere furnizează voluntarilor UE pentru ajutor umanitar care s-au întors din misiune o indemnizație de reinstalare indexată periodic în valoare de 100 EUR pe lună, în funcție de durata perioadei lor de mobilizare.

Articolul 26

Cazarea

(1)   Organizația de trimitere asigură faptul că organizația de primire oferă o cazare corespunzătoare voluntarului UE pentru ajutor umanitar, la un cost rezonabil în contextul local.

(2)   Organizațiile de trimitere și cele de primire asigură în comun faptul că riscurile în materie de securitate, sănătate și siguranță sunt prevenite, gestionate și atenuate, precum și faptul că locul de cazare propus respectă procedurile convenite în materie de securitate, sănătate și siguranță menționate la articolele 28, 29 și 30 și îndeplinesc cerințele stabilite la punctul 4 din anexa I.

(3)   Costurile de cazare, de încălzire și alte costuri în mod direct conexe sunt suportate direct de către organizația de primire, în măsura posibilului. Organizația de primire stabilește relații contractuale cu proprietarii și ia toate măsurile necesare pentru a informa gazdele și proprietarii cu privire la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Articolul 27

Costurile de deplasare și costurile conexe

(1)   Organizația de trimitere organizează deplasarea voluntarului UE pentru ajutor umanitar către și dinspre locul de mobilizare, inclusiv în cazurile de întoarcere anticipată, și acoperă costurile de deplasare.

(2)   La cererea unui voluntar UE pentru ajutor umanitar, organizația de trimitere organizează o deplasare suplimentară dus-întors și suportă costurile aferente acesteia în următoarele cazuri:

(a)

concediu de deplasare la domiciliu a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar a căror perioadă de mobilizare depășește 18 luni;

(b)

concediu pentru creșterea copilului de care beneficiază voluntarii UE pentru ajutor umanitar care au în întreținere unul sau mai mulți copii cu vârsta sub 12 ani, în cazul în care durata perioadei de mobilizare a acestora depășește 6 luni;

(c)

concediu special în caz de deces sau de boală gravă, atestată medical a unei rude în linie ascendentă sau descendentă directă, a soțului/soției sau a partenerului înregistrat, a surorii sau a fratelui.

(3)   Costurile de deplasare se pot calcula fie pe baza costurilor reale ale unei călătorii la clasa economică sau la clasa a doua, fie pot fi rambursate sub formă de sume forfetare, pe baza unei metodologii rezonabile pentru calcularea distanței.

(4)   Organizația de trimitere furnizează informații și sprijin logistic în vederea obținerii vizei voluntarului UE pentru ajutor umanitar, iar organizația de primire acordă sprijin în ceea ce privește procesul de acordare a vizei, după caz. Organizația de trimitere acoperă costurile aferente obținerii vizei, inclusiv costurile de deplasare necesare.

CAPITOLUL 7

PROCEDURI PENTRU A SE ASIGURA ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIEI DE DILIGENȚĂ, SIGURANȚA ȘI SECURITATEA

Articolul 28

Gestionarea securității și evaluarea riscurilor

(1)   Organizația de trimitere instituie o politică de securitate organizațională și proceduri de evaluare a riscului care sunt adecvate și aplicabile voluntarilor UE pentru ajutor umanitar și, dacă este necesar, sunt adaptate.

(2)   Pe baza politicii de securitate organizațională a organizației de trimitere, organizațiile de trimitere și cele de primire elaborează în comun un plan de gestionare a securității și de evacuare pentru acțiunile din cadrul inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Planurile în cauză respectă, cel puțin, cerințele prevăzute la punctul 5 din anexa I.

(3)   Organizațiile de trimitere și cele de primire elaborează în comun o evaluare scrisă a riscurilor în materie de securitate, deplasare și sănătate în țara de mobilizare. Evaluările în cauză respectă, cel puțin, cerințele prevăzute la punctul 6 din anexa I.

(4)   Evaluarea riscului menționată la alineatul (3) este examinată și actualizată în mod periodic, în funcție de cerințele contextului și, cel puțin, înainte de mobilizarea voluntarului UE pentru ajutor umanitar. Dacă evaluarea riscurilor conduce la concluzia că mobilizarea ar urma să aibă loc într-o zonă de conflict armat internațional sau de alt tip ori într-o zonă în care există pericolul declanșării unui astfel de conflict, mobilizarea nu se ia în calcul sau se anulează, în cazul în care un voluntar UE pentru ajutor umanitar a fost deja selecționat.

(5)   Cerințele privind conștientizarea în materie de securitate și comportamentul potrivit în ceea ce privește gestionarea riscurilor și securitatea fac parte din descrierea sarcinii atribuite și din procesul de recrutare.

(6)   Organizația de trimitere informează autoritățile naționale competente din statele membre și din alte țări participante, în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 375/2014, înainte ca unul dintre cetățenii acestora să fie mobilizat ca voluntar UE pentru ajutor umanitar. Înainte de mobilizare, organizația de trimitere care mobilizează voluntari UE pentru ajutor umanitar care nu sunt cetățeni ai Uniunii verifică normele privind protecția consulară asigurată de țara al cărui resortisant este voluntarul sau de altă țară.

(7)   Organizațiile de trimitere și cele de primire asigură faptul că toate informațiile referitoare la procedurile privind securitatea și siguranța sunt comunicate voluntarului UE pentru ajutor umanitar și sunt înțelese de către acesta. Pe durata perioadei de integrare, se organizează o reuniune de informare adaptată contextului privind securitatea înainte de plecare și în termen de 24 de ore de la sosirea în țara de mobilizare. În cadrul acestei reuniuni trebuie să se prezinte rezultatele evaluării riscului, planul de evacuare și de gestionare a securității, inclusiv raportarea incidentelor de securitate, procedurile de evacuare și de repatriere, canalele de comunicare, responsabilul (responsabilii) de gestionarea crizelor, precum și informații detaliate privind ambasadele, secțiile de poliție, stațiile de pompieri și spitalele.

(8)   Organizația de trimitere asigură faptul că voluntarul UE pentru ajutor umanitar este acoperit, cel puțin, de asigurarea furnizată în conformitate cu articolul 24.

(9)   În plus față de formarea obligatorie privind securitatea din cadrul programului de formare, organizația de trimitere pune la dispoziția voluntarului UE pentru ajutor umanitar orice altă activitate de formare relevantă privind securitatea de care beneficiază propriul său personal internațional.

(10)   Atunci când semnează contractul prevăzut la articolul 16 alineatul (2), voluntarii UE pentru ajutor umanitar se angajează să ia la cunoștință și să respecte procedurile de gestionare a securității, inclusiv obligația lor de a se informa referitor la situația curentă în materie de securitate și de a urmări evoluția acesteia, responsabilitatea lor personală în ceea ce privește gestionarea propriei securități, a securității celorlalți și a securității organizației, precum și obligația de a se abține de la comportamente care implică asumarea de riscuri. Organizațiile de trimitere și cele de primire sensibilizează voluntarul UE pentru ajutor umanitar cu privire la consecințele oricărei încălcări a procedurilor de securitate, în special a celor care duc la încetarea forțată și înainte de termenul prevăzut a misiunii.

(11)   Organizația de trimitere recomandă voluntarilor UE pentru ajutor umanitar să se înregistreze la ambasada sau la consulatul țării ai cărei resortisanți sunt în momentul sosirii în țara de mobilizare și îi informează cu privire la posibilitatea de a solicita asistență consulară din partea ambasadei sau a consulatului respectiv. În cazul în care țara al cărui resortisant este voluntarul UE pentru ajutor umanitar nu are o reprezentanță consulară în țara de mobilizare, organizația de trimitere recomandă voluntarilor UE pentru ajutor umanitar care sunt cetățeni ai Uniunii să se înregistreze la un consulat sau la o ambasadă a unui alt stat membru și îi informează cu privire la posibilitatea de a solicita asistență consulară din partea consulatului sau a ambasadei respective.

(12)   Pe baza actualizărilor furnizate de organizația de primire, organizațiile de trimitere și cele de primire actualizează periodic planul de evacuare pentru a se asigura faptul că acesta rămâne în permanență adecvat mediului de desfășurare a activității. Pe baza rezultatului evaluării riscului se stabilește la ce interval trebuie să fie examinat planul, iar organizația de primire utilizează datele anterioare și actualizările curente pentru ajustarea acestuia, dacă este necesar. Planul de evacuare se păstrează într-un loc ușor accesibil voluntarului UE pentru ajutor umanitar.

(13)   Organizația de primire asigură faptul că voluntarul UE pentru ajutor umanitar este informat cu privire la orice modificare survenită în mediul în care își desfășoară activitatea și cu privire la modificarea în consecință a oricăror proceduri sau protocoale în materie de securitate.

(14)   Organizația de primire știe în ce loc se află și ce număr de contact are voluntarul UE pentru ajutor umanitar, putând lua legătura cu acesta în permanență, inclusiv atunci când este în concediu.

Articolul 29

Procedurile de urmat în caz de incident sau de evacuare

(1)   În cazul unui incident de securitate, voluntarul UE pentru ajutor umanitar participă cât mai repede posibil la o informare finală. În funcție de gravitatea incidentului și de procedurile în vigoare în cadrul organizațiilor de trimitere și al celor de primire, această informare finală poate fi prezentată de superiorul ierarhic direct sau de mentorul din organizația de primire ori de responsabilul de gestionarea crizelor din organizația de trimitere și poate include acordarea de sprijin psihologic profesionist.

(2)   În caz de evacuare, se urmează planul de evacuare și se acordă asistență în orice moment voluntarului UE pentru ajutor umanitar, respectându-se, dacă este cazul, procedurile în vigoare în cadrul consulatelor sau al ambasadelor unde voluntarul UE pentru ajutor umanitar s-a înregistrat în conformitate cu articolul 28 alineatul (11).

(3)   Organizația de trimitere îi contactează la întoarcere pe voluntarii UE pentru ajutor umanitar și asigură faptul că aceștia beneficiază de măsuri ulterioare adecvate, inclusiv de informare finală, de sprijin psihosocial și de sprijin medical.

(4)   Organizațiile de trimitere și cele de primire includ securitatea în cadrul de monitorizare și de evaluare, iar lecțiile învățate în urma incidentelor de securitate sunt utilizate în contextul activității de examinare și de îmbunătățire a proiectului.

Articolul 30

Sănătatea și siguranța

(1)   Organizația de trimitere instituie o politică organizațională în materie de sănătate și de siguranță care este adecvată și aplicabilă voluntarilor UE pentru ajutor umanitar și, dacă este necesar, este adaptată, care conține orientări privind:

(a)

sănătatea personală, cum ar fi sănătatea fizică (prevenirea bolilor, consiliere privind alimentația și somnul, sensibilizarea cu privire la riscurile climatice și geografice, accesul la tratament);

(b)

sănătatea mintală (consiliere privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, gestionarea stresului, mecanisme de adaptare și metode de relaxare, puncte de contact pentru sprijin psihosocial).

(2)   Pe baza politicii organizaționale în materie de sănătate și de siguranță a organizației de trimitere, organizațiile de trimitere și cele de primire elaborează în comun un set amplu de politici și de orientări în materie de sănătate și de siguranță în vederea îndeplinirii obligațiilor lor de diligență și a asigurării bunăstării fizice și emoționale a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar.

(3)   Ca parte a evaluării riscului menționată la articolul 28 alineatul (3) și înainte de a defini sarcina atribuită, organizațiile de trimitere și cele de primire evaluează în comun dacă misiunea pune la dispoziția voluntarului UE pentru ajutor umanitar condiții de muncă și de viață într-un mediu care oferă siguranță și securitate, pe baza indicatorilor prevăzuți la punctul 7 din anexa I.

(4)   Organizația de trimitere asigură faptul că voluntarul UE pentru ajutor umanitar este acoperit, cel puțin, de o asigurare medicală și de călătorie cuprinzătoare, în conformitate cu articolul 24.

(5)   În timpul perioadei de integrare, organizația de trimitere îl informează pe voluntarul UE pentru ajutor umanitar cu privire la politicile și la orientările în materie de sănătate și siguranță menționate la alineatele (1) și (2), inclusiv cu privire la boli, sprijinul de prim ajutor, întreținerea tuturor sediilor, întreținerea vehiculelor și a echipamentelor, stațiile de lucru, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, incidentele de sănătate și de securitate, procedura de evacuare medicală.

(6)   Organizația de trimitere asigură faptul că voluntarul UE pentru ajutor umanitar efectuează un control medical detaliat înainte de plecare și îi furnizează medicamentele și vaccinurile recomandate pentru riscurile din țara de mobilizare și echipamentele recomandate, cum ar fi trusele de prim ajutor și trusele împotriva țânțarilor, dacă este necesar.

(7)   Organizația de primire asigură faptul că obligația de diligență este integrată în gestionarea zilnică a activității voluntarilor și, în timpul perioadei de integrare, oferă voluntarului UE pentru ajutor umanitar:

(a)

informații actualizate referitoare la resursele locale în ceea ce privește sănătatea și siguranța, cum ar fi datele de contact ale medicilor, spitalelor, serviciilor paramedicale;

(b)

orientări privind obiceiurile și normele locale, în cadrul reuniunilor de informare din țara de mobilizare, pentru a reduce riscurile în materie de siguranță și a facilita procesul de integrare.

(8)   Organizația de trimitere facilitează efectuarea unui control medical după mobilizare, la întoarcerea voluntarului UE pentru ajutor umanitar, și organizează o sesiune (sesiuni) de informare finală de tip psihosocial sau acordă sprijin sub formă de consiliere, în cadrul procesului de informare finală. Organizațiile de trimitere și cele de primire promovează rețeaua inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” ca mecanism alternativ de sprijin înainte de mobilizare, în timpul mobilizării și după mobilizare.

CAPITOLUL 8

PROCEDURI DE MONITORIZARE ȘI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI INDIVIDUALE A VOLUNTARILOR UE PENTRU AJUTOR UMANITAR

Articolul 31

Monitorizarea și evaluarea performanței individuale a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar

(1)   Pe baza procedurii de supraveghere și de gestionare a performanței menționate la articolul 19, organizațiile de trimitere și cele de primire monitorizează și evaluează performanța individuală a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, măsurând progresele, realizările și rezultatele înregistrate în ceea ce privește executarea sarcinii atribuite voluntarului UE pentru ajutor umanitar și îndeplinirea obiectivelor vizate.

(2)   Monitorizarea și evaluarea performanței individuale a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar este un proces continuu pe durata întregii misiuni și conține examinări specifice, cel puțin în următoarele etape:

(a)

dacă este cazul, la încheierea stagiului de ucenicie menționat la articolul 14;

(b)

în timpul evaluării finale a performanței menționate la articolul 19 și în cazul în care se consideră că este oportun să se efectueze o evaluare la jumătatea perioadei;

(c)

în timpul informării finale prevăzute la articolul 23.

(3)   Organizațiile de trimitere și cele de primire furnizează date care arată în ce măsură performanța individuală a voluntarului UE pentru ajutor umanitar contribuie — la nivelul rezultatului și al impactului — la obiectivele proiectului și ale inițiativei în ansamblul său, ținând seama de indicatorii menționați la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 375/2014. Datele conțin informații privind calitatea realizărilor și a rezultatelor activității voluntarului UE pentru ajutor umanitar care sunt anonimizate și sunt puse la dispoziție în scopul evaluării. Aceste date se prelucrează în conformitate cu standardele de protecție a datelor prevăzute în regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014.

(4)   Organizațiile de trimitere acordă sprijin pentru consolidarea capacităților organizațiilor de primire în scopul măsurării progreselor, a realizărilor și a rezultatelor înregistrate în ceea ce privește executarea sarcinii atribuite voluntarului UE pentru ajutor umanitar și îndeplinirea obiectivelor vizate.

CAPITOLUL 9

MECANISMUL DE CERTIFICARE PENTRU ORGANIZAȚIILE DE TRIMITERE ȘI PENTRU ORGANIZAȚIILE DE PRIMIRE

Articolul 32

Mecanismul de certificare pentru organizațiile de primire

(1)   Organizațiile de primire care doresc să obțină certificarea furnizează o autoevaluare obiectivă și exactă, în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul 1 din anexa III, care evaluează politicile și practicile instituite în cadrul lor în raport cu cerințele standardelor și ale procedurilor aplicabile voluntarilor candidați și voluntarilor UE pentru ajutor umanitar stabilite în prezentul regulament și în regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014.

(2)   În cadrul autoevaluării, organizația de primire informează cu privire la orice deficiențe și domenii în care este necesară o îmbunătățire care poate impune consolidarea capacităților în vederea atingerii unui nivel de conformitate deplină.

(3)   Organizația de primire înaintează, împreună cu autoevaluarea, trei referințe în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul 1 din anexa III pentru a furniza informații complete privind toate cerințele standardelor și ale procedurilor aplicabile voluntarilor candidați și voluntarilor UE pentru ajutor umanitar. Referințele provin din cel puțin două dintre următoarele grupuri de părți interesate:

(a)

o organizație de trimitere sau de primire certificată cu care organizația de primire solicitantă a încheiat deja sau intenționează să încheie un parteneriat pentru participarea la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”;

(b)

un partener al Comisiei în domeniul ajutorului umanitar care face obiectul unui acord-cadru (parteneriat) în vigoare, cu care organizația de primire solicitantă a colaborat cu succes la un proiect de ajutor umanitar;

(c)

o organizație internațională relevantă sau o organizație non-profit ori un organism de drept public cu caracter civil cu care organizația de primire solicitantă a colaborat cu succes la un proiect de ajutor umanitar;

(d)

o organizație de acreditare sau de audit care a certificat organizația de primire solicitantă în domenii relevante pentru inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, caz în care ar trebui să se furnizeze și acreditarea respectivă sau documentele de audit respective.

(4)   Autoevaluarea completată se semnează de către persoana împuternicită să reprezinte și să angajeze din punct de vedere juridic organizația de primire și se transmite Comisiei, împreună cu referințele menționate la alineatul (3).

(5)   Pe baza autoevaluării și a referințelor, Comisia evaluează cererea și poate lua una dintre următoarele decizii:

(a)

să acorde certificarea în cazurile în care organizația de primire solicitantă este evaluată ca respectând pe deplin cerințele standardelor și ale procedurilor;

(b)

să nu acorde certificarea în cazurile în care organizația de primire solicitantă nu respectă în totalitate cerințele standardelor și ale procedurilor.

(6)   În termen de șase luni de la primirea cererii, Comisia informează organizația de primire solicitantă cu privire la rezultatul certificării, precizând, de asemenea, posibilitățile de a beneficia de sprijin pentru consolidarea capacităților, dacă este necesar, în vederea depunerii unei noi cereri. În cazul în care nevoile care trebuie satisfăcute au fost identificate pe baza unei strategii privind consolidarea capacităților pe care a furnizat-o organizația de primire solicitantă, aceasta din urmă este eligibilă și are prioritate pentru sprijinul acordat în scopul consolidării capacităților.

Articolul 33

Mecanismul de certificare pentru organizațiile de trimitere

(1)   Organizațiile de trimitere care doresc să obțină certificarea furnizează o autoevaluare obiectivă și exactă, bazată pe elemente de probă, în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul 2 din anexa III, care evaluează politicile și practicile instituite în cadrul lor în raport cu cerințele standardelor și ale procedurilor aplicabile voluntarilor candidați și voluntarilor UE pentru ajutor umanitar.

(2)   În cadrul autoevaluării bazate pe elemente de probă, organizația de trimitere informează cu privire la orice deficiențe și domenii în care este necesară o îmbunătățire care poate impune consolidarea capacităților în vederea atingerii unui nivel de conformitate deplină. De asemenea, aceasta anexează eșantioane de elemente de probă și mijloacele de verificare ce atestă faptul că politicile și practicile menționate în fiecare dintre cerințele standardelor și ale procedurilor sunt puse în aplicare, în special în ceea ce îi privește pe voluntari.

(3)   Autoevaluarea completată, bazată pe elemente de probă, se semnează de către persoana împuternicită să reprezinte și să angajeze din punct de vedere juridic organizația de trimitere și se transmite Comisiei, împreună cu documentele de însoțire menționate la alineatul (2).

(4)   În temeiul autoevaluării bazate pe elemente de probă și a documentelor de însoțire furnizate, Comisia evaluează cererea și poate lua una dintre următoarele decizii:

(a)

să acorde certificarea în cazurile în care organizația de trimitere solicitantă este evaluată ca respectând pe deplin cerințele standardelor și ale procedurilor;

(b)

să nu acorde certificarea în cazurile în care organizația de trimitere solicitantă nu respectă în totalitate cerințele standardelor și ale procedurilor.

(5)   În termen de șase luni de la primirea cererii, Comisia informează organizația de trimitere solicitantă cu privire la rezultatul certificării, precizând, de asemenea, posibilitățile de a beneficia de asistență tehnică, dacă este necesar, în vederea depunerii unei noi cereri. În cazul în care nevoile care trebuie satisfăcute au fost identificate pe baza unei strategii privind asistența tehnică pe care a furnizat-o organizația de trimitere solicitantă, aceasta din urmă este eligibilă și are prioritate pentru a beneficia de asistență tehnică.

Articolul 34

Căi de atac

(1)   Decizia Comisiei de a nu acorda certificarea și de a respinge cererea precizează faptul că organizația solicitantă respinsă poate depune o nouă cerere numai după douăsprezece luni, începând de la data primirii de către solicitant a deciziei de respingere. Decizia precizează, de asemenea, căile de atac care pot fi introduse în instanță împotriva deciziei.

(2)   În temeiul articolelor 256 și 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Tribunalul are competență în ceea ce privește actele Comisiei Europene menite să producă efecte juridice față de terți. De asemenea, în conformitate cu articolele 256, 268 și 340 din TFUE, Tribunalul are competența de a soluționa litigiile care au ca obiect repararea prejudiciilor cauzate de Comisia Europeană în materie de răspundere extracontractuală.

Articolul 35

Viabilitatea financiară a organizațiilor și capacitatea organizațională a acestora

Evaluarea viabilității financiare a organizațiilor de trimitere și de primire certificate, precum și evaluarea capacității organizaționale a acestora nu se încadrează în domeniul de aplicare al procedurii de certificare. Ca o condiție preliminară pentru a beneficia de asistență financiară din partea Uniunii, această viabilitate și această capacitate se evaluează în etapa procesului de depunere a candidaturii în urma unei cereri de propuneri.

Articolul 36

Valabilitatea certificării și verificările periodice

(1)   Organizațiile de trimitere și de primire certificate fac obiectul recertificării după trei ani de la primirea deciziei Comisiei de acordare a certificării sau în orice moment în cazul în care se aduc modificări substanțiale standardelor sau procedurilor privind aspectele respective.

(2)   Pe durata perioadei de valabilitate a certificării, este posibil ca, în cazul în care este necesar, să se solicite organizațiilor de trimitere și de primire certificate să se supună unor controale periodice efectuate de Comisie.

(3)   Organizațiile de trimitere și de primire certificate informează imediat Comisia cu privire la orice modificare a situației lor juridice, financiare, tehnice sau organizaționale care poate pune sub semnul întrebării conformitatea lor cu standardele și cu procedurile sau care poate genera conflicte de interese. De asemenea, acestea informează Comisia cu privire la orice modificare a denumirii, a adresei sau a reprezentantului lor legal.

Articolul 37

Suspendarea și încetarea certificării

(1)   Pe baza informațiilor furnizate de organizațiile de trimitere sau de primire certificate, inclusiv pe baza verificărilor periodice menționate la articolul 36 alineatul (2) sau a informațiilor obținute prin orice alte mijloace, Comisia poate considera că organizația de trimitere sau de primire certificată nu mai îndeplinește unul sau mai multe standarde ori una sau mai multe proceduri. În astfel de cazuri, Comisia poate lua măsurile corespunzătoare, inclusiv suspendarea sau încetarea certificării, în conformitate cu procedura prevăzută la punctul 3 din anexa III.

(2)   Organizația de trimitere sau de primire a cărei certificare a fost suspendată sau a încetat nu poate mobiliza sau primi voluntari UE pentru ajutor umanitar de la data suspendării sau a încetării certificării și nu este eligibilă pentru a beneficia de asistență financiară din partea Uniunii în acest scop.

(3)   Având în vedere motivele suspendării sau ale încetării certificării, în special siguranța și securitatea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, Comisia poate solicita repatrierea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar care sunt mobilizați la momentul suspendării sau al încetării certificării.

(4)   Organizația de trimitere sau de primire nu are dreptul să solicite despăgubiri pe motivul suspendării sau al încetării certificării.

Articolul 38

Răspunderea în caz de prejudiciu

Comisia nu este răspunzătoare pentru daunele sau prejudiciile provocate organizației de trimitere sau de primire ori terților sau suportate de organizația de trimitere ori de primire sau de terți, ca o consecință a statutului certificat al organizației de trimitere sau de primire.

CAPITOLUL 10

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 39

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 122, 24.4.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date; JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  Directiva 89/391/CE privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

(4)  Directiva 2003/88/CE din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).


ANEXA I

1.   Cerințe privind atribuirea sarcinii

Atribuirea sarcinii include cel puțin următoarele elemente:

(a)

precizarea postului și a funcției ocupate, descrierea echipei și a structurii ierarhice directe, durata misiunii, locul (locurile) în care se desfășoară misiunea;

(b)

descrierea detaliată a activităților relevante, bazate pe necesități, astfel cum au fost validate de organizația (organizațiile) de primire și sarcinile bine definite pe care voluntarul UE pentru ajutor umanitar trebuie să le îndeplinească, inclusiv elementele bazate pe planul de comunicare al inițiativei;

(c)

precizarea competențelor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor, pe baza cadrului de competențe;

(d)

definirea unor obiective de performanță, ținând seama de durata și de caracteristicile misiunii voluntarului UE pentru ajutor umanitar, precum și definirea rolurilor adecvate pentru un post de voluntar;

(e)

indicatori privind contribuțiile, rezultatele și, în măsura posibilului, realizările preconizate a fi obținute ca urmare a îndeplinirii sarcinii atribuite, care să fie utilizați pentru gestionarea performanței voluntarului UE pentru ajutor umanitar;

(f)

marja de flexibilitate care permite, într-o măsură realistă, voluntarului UE pentru ajutor umanitar să influențeze și să orienteze sarcinile în conformitate cu propriul său profil și cu propriile sale interese;

(g)

informații detaliate privind programul de lucru, concediul, locul de muncă și sprijinul acordat prin intermediul mentoratului;

(h)

alocarea clară a responsabilităților în materie de gestionare și de gestionare a securității între organizațiile de trimitere și cele de primire și

(i)

informații privind conștientizarea în materie de securitate și comportamentul potrivit în ceea ce privește gestionarea riscului și a securității, dacă este cazul.

2.   Cerințe privind anunțul

Anunțul include cel puțin următoarele informații:

(a)

informații clare și exacte cu privire la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, caracterul umanitar al acesteia și scopurile voluntariatului;

(b)

descrierea proiectului, inclusiv informații detaliate privind contextul operațional și de securitate și/sau informații care să precizeze dacă organizațiile de trimitere și/sau de primire sunt organizații religioase;

(c)

descrierea sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească voluntarul UE pentru ajutor umanitar;

(d)

descrierea competențelor și a motivației necesare pentru a se potrivi profilului căutat;

(e)

criteriile de eligibilitate și de excepție (dacă există) în ceea ce privește principiul egalității de șanse și al nediscriminării;

(f)

criteriile de selecție și cerințele minime care constituie criterii de excludere, dacă este cazul (cum ar fi nivelul competențelor, motivația și alte criterii relevante, de exemplu experiența, competențele lingvistice, aptitudinea medicală de a călători și de a munci în țările în curs de dezvoltare, disponibilitatea) și menționarea faptului dacă se caută angajați debutanți sau angajați cu experiență în domeniu;

(g)

informații cu privire la eventualitatea ca pentru ocuparea postului să fie necesar să se efectueze un stagiu de ucenicie;

(h)

condițiile de lucru, care cuprind informații detaliate cu privire la durata mobilizării, oportunitățile de învățare, condițiile de muncă și de viață, inclusiv cazarea și indemnizațiile de ședere, zborurile, acoperirea asigurării, controalele medicale și vaccinurile care trebuie efectuate etc.;

(i)

data-limită și ora-limită pentru depunerea candidaturilor;

(j)

calendarul pentru stabilirea listei restrânse și interviul (interviurile);

(k)

procedura de intervievare;

(l)

data preconizată a deciziei cu privire la rezultat și

(m)

calendarul preconizat (data activității de formare, dacă este cazul, stagiul de ucenicie, pregătirea și integrarea înainte de mobilizare, activități înainte de mobilizare și după mobilizare).

3.   Cerințe privind programul de lucru, zilele de concediu și spațiul de lucru

Factori

Cerințe generale

Cerințe minime

Programul de lucru

Programul de lucru corespunzător se stabilește de comun acord între organizația de trimitere și cea de primire, pe baza politicilor acesteia din urmă, iar apoi este discutat și convenit cu voluntarul UE pentru ajutor umanitar.

Programul de lucru convenit permite voluntarului UE pentru ajutor umanitar să aibă la dispoziție timp pentru dezvoltare, astfel cum s-a stabilit în cadrul sarcinii atribuite și în cadrul obiectivelor de performanță.

Programul obișnuit de lucru nu depășește, în medie, 40 de ore pe săptămână, calculate pe o perioadă de patru luni.

Orele suplimentare și orele de lucru în situații de urgență se negociază cu voluntarul UE pentru ajutor umanitar, ținând seama de bunăstarea psihologică și fizică a acestuia.

Orele suplimentare, orele de lucru în situații de urgență și orele de repaus respectă cerințele minime prevăzute în Directiva 2003/88/CE (1) și în legislația națională relevantă.

Zilele de concediu

Numărul zilelor de concediu corespunzătoare se stabilește de comun acord între organizația de trimitere și cea de primire, pe baza politicilor acesteia din urmă, iar apoi este discutat și convenit cu voluntarul UE pentru ajutor umanitar.

Dacă zilele de concediu variază în funcție de categoriile de posturi, numărul zilelor de concediu este egal cu cel de care beneficiază personalul local care ocupă posturi identice sau similare.

Zilele de concediu includ:

concediul lunar;

concediul medical;

concediul de deplasare la domiciliu, dacă perioada de mobilizare depășește 18 luni;

concediul parental, inclusiv concediul de maternitate și de paternitate. La cererea unui voluntar UE pentru ajutor umanitar a cărui perioadă de mobilizare depășește șase luni, concediul parental poate include, de asemenea, zile libere pentru a se întoarce în țara de reședință a copilului (copiilor) aflat (aflați) în întreținere cu vârsta sub 12 ani;

concediul special în caz de deces sau de boală gravă, atestată medical a unei rude în linie ascendentă sau descendentă directă, a soțului/soției sau a partenerului înregistrat, a surorii sau a fratelui.

În cazul în care mijloacele locale sunt foarte limitate, organizația de trimitere asigură utilizarea mijloacelor personalului internațional ca valoare de referință minimă pentru a determina cuantumul indemnizației de concediu a voluntarului UE pentru ajutor umanitar.

În orice caz, durata concediului lunar este de două zile pe lună, pe care voluntarul UE pentru ajutor umanitar le ia în decursul perioadei sale de mobilizare.

Calendarul de concediu

Se descurajează luarea concediului lunar anual la începutul sau la sfârșitul misiunii.

Voluntarul UE pentru ajutor umanitar poate înainta o cerere de concediu de deplasare la domiciliu la nouă luni de la începerea misiunii și cu suficient timp înainte de încheierea acesteia.

 

Spațiul de lucru

Organizația de primire pune la dispoziția voluntarului UE pentru ajutor umanitar un spațiu de lucru special destinat în acest scop, conform sarcinii atribuite și conform condițiilor de muncă în materie de securitate, siguranță și sănătate, convenite pe baza indicatorilor prevăzuți la punctul 7 din anexa I.

 

4.   Cerințe privind cazarea

1.

Fiecare voluntar UE pentru ajutor umanitar beneficiază de o încăpere curată care poate fi încuiată, cu acces la apă potabilă și la instalații sanitare. Camera se află la o distanță rezonabilă de principalul loc în care își desfășoară activitatea voluntarul UE pentru ajutor umanitar.

2.

Voluntarul UE pentru ajutor umanitar poate fi cazat, inter alia, într-o cameră pusă la dispoziție de o familie-gazdă, într-o locuință individuală sau într-o locuință unde sunt cazați și alți voluntari UE pentru ajutor umanitar.

3.

În măsura posibilului, cazarea facilitează integrarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar în cadrul comunității locale și le permite acestora să interacționeze cu membrii comunității expatriaților.

4.

Considerațiile de ordin lingvistic sunt luate în considerare atunci când se evaluează opțiunile de cazare.

5.

Voluntarii UE pentru ajutor umanitar au acces la mijloacele de comunicare prin intermediul cărora pot lua legătura cu organizațiile de primire și cu cele de trimitere, precum și cu membrii de familie.

5.   Cerințe privind planul de gestionare a securității și de evacuare

Planul de gestionare a securității și de evacuare cuprinde cel puțin următoarele elemente:

(a)

informații privind responsabilul/echipa de gestionare a crizelor din organizația de trimitere și datele de contact utile care sunt comunicate organizației de primire și voluntarului UE pentru ajutor umanitar;

(b)

organigrama personalului responsabil de gestionarea riscului în materie de securitate, atât în cadrul organizației de trimitere, cât și în cadrul organizației de primire, inclusiv datele de contact actualizate;

(c)

o prezentare clară a procedurilor, a rolurilor și a responsabilităților în cazul producerii unei situații de urgență;

(d)

un mecanism de raportare a incidentelor de securitate pentru organizațiile de trimitere și cele de primire;

(e)

un plan de evacuare;

(f)

dispoziții privind evacuarea medicală, în conformitate cu dispozițiile în materie de asigurare prevăzute la articolul 24;

(g)

informații, orientări și norme specifice contextului, furnizate de organizația de primire;

(h)

un mecanism de examinare periodică de către organizația de trimitere, luând în considerare informațiile actualizate furnizate de organizația de primire (în funcție de mediul specific fiecărei țări);

(i)

elaborarea în comun de către organizația de trimitere și cea de primire a unui scenariu pentru a evalua potențialele situații în materie de securitate și a testa planul de gestionare a securității și de evacuare; în măsura posibilului, se organizează exerciții de antrenament pentru a se asigura buna cooperare între organizațiile de trimitere și cele de primire în cazul unei situații de urgență și

(j)

sprijinul disponibil în cadrul organizațiilor de trimitere și al celor de primire pentru asigurarea securității și a siguranței fizice, materiale și psihologice a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar.

6.   Cerințe privind evaluarea riscului

Evaluarea riscului acoperă cel puțin următoarele elemente:

(a)

situația generală din țara de mobilizare (cum ar fi situația economică, istoria recentă și modificările previzibile pentru a stabili nivelurile de risc și de insecuritate în ceea ce privește instabilitatea politică și complexitatea politică, conflictele, tulburările civile, dinamicile etnice și religioase etc. pentru a întocmi o hartă a amenințărilor și a determina probabilitatea concretizării fiecărei amenințări și impacturile probabile ale acestora);

(b)

cartografierea riscurilor de dezastre naturale;

(c)

atitudinea locală și nivelul de acceptare a voluntarului UE pentru ajutor umanitar/inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” de către comunitățile și autoritățile locale;

(d)

alte agenții care își desfășoară activitatea în același loc;

(e)

planurile de urgență și de evacuare;

(f)

mijloacele logistice (birouri și locuri de cazare);

(g)

mecanismele de raportare și de monitorizare pentru incidente de securitate;

(h)

conectivitatea și comunicațiile disponibile, precum și echipamentele de comunicații (inclusiv accesibilitatea și nivelul de fiabilitate) și

(i)

disponibilitatea mijloacelor de transport și hărți actualizate, care să conțină informații privind libertatea de deplasare și zonele ușor accesibile.

7.   Indicatori pentru condiții de muncă și de viață sigure și propice menținerii stării de sănătate

Se utilizează următorii indicatori pentru condiții de muncă și de viață sigure și propice menținerii stării de sănătate:

(a)

cartografierea bolilor răspândite în zonă (transmise prin apă, de țânțari, de om, sezoniere etc.), inclusiv nivelul de probabilitate și impacturile;

(b)

disponibilitatea și accesibilitatea sprijinului de prim ajutor (la nivel intern și extern), responsabilii și serviciile de stingere a incendiilor, infrastructura medicală și cadrele medicale (de exemplu, spitale, asistenți medicali, acces la medicamente);

(c)

nivelul de întreținere a tuturor sediilor (birouri și locuri de cazare); disponibilitatea punctelor de racordare la rețeaua de energie electrică, iluminat, ventilare, instalații igienico-sanitare;

(d)

nivelul de întreținere a vehiculelor, inspecții și reparații periodice, echipamente adecvate (de exemplu, radio, trusă de prim ajutor, centuri de siguranță, apă, pătură);

(e)

disponibilitatea și calitatea biroului, a scaunelor, a echipamentelor informatice;

(f)

dispozițiile privind concediul și programul de lucru; accesul la activități recreative și la infrastructuri sportive, biblioteci, piețe etc.; gradul de izolare; accesul la spații private, clădiri religioase și

(g)

mecanismele de raportare și de monitorizare pentru incidente de sănătate și de siguranță.


(1)  Directiva 2003/88/CE din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).


ANEXA II

Programa de formare

Denumirea modulului

Zile de formare față în față

Grup-țintă/statut

Principalele rezultate ale învățării: Participanții …

Principalele competențe vizate

1)

Introducere generală privind Uniunea, relațiile sale externe și sistemul său de răspuns în caz de criză

0,5

Toate grupurile/obligatoriu

Înțeleg și descriu UE, mecanismele sale de funcționare de bază și principiile sale de bază;

înțeleg și explică acțiunea externă a UE, inclusiv politica externă și de securitate comună și sistemul de răspuns în caz de criză, precum și abordarea amplă a UE în ceea ce privește crizele externe;

înțeleg și explică rolul Direcției Generale Ajutor Umanitar și Protecție Civilă în domeniul ajutorului umanitar și al protecției civile, inclusiv rolul rețelei sale de pe teren.

Înțelegerea contextelor umanitare și aplicarea principiilor umanitare

2)

Introducere privind acțiunea umanitară, politica Uniunii în domeniul ajutorului umanitar și inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”

1,5

Toate grupurile/obligatoriu

 

 

Politica Uniunii în domeniul ajutorului umanitar și inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”

 

 

Înțeleg inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, inclusiv planul său de comunicare, modul în care funcționează aceasta și ce pot face pentru a desfășura în continuare activități în cadrul acesteia;

abordează misiunea cu așteptări realiste;

acționează în mod autonom și dobândesc propria „experiență de voluntariat”;

înțeleg modul în care acțiunea lor publică și comportamentul lor afectează imaginea inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” și imaginea misiunii la care vor participa și

iau la cunoștință ceea ce trebuie să facă și ceea ce nu trebuie să facă în timpul mobilizării, în ceea ce privește aspecte cum ar fi comunicarea cu mass-media, publicarea de informații pe platformele de comunicare socială, participarea la demonstrații etc.

Înțelegerea contextelor umanitare și aplicarea principiilor umanitare

Autonomie

Demonstrarea capacității de asumare a conducerii

Gestionarea propriilor așteptări

Mentalitate de voluntariat

Comunicare

Cadrul general al acțiunii umanitare

 

 

Definesc ajutorul umanitar;

enumeră trei principii umanitare;

înțeleg și descriu elementele-cheie ale sistemului internațional de reducere a riscului de dezastre, de răspuns la dezastre, de acordare de ajutor umanitar în caz de dezastre și de redresare în urma unor dezastre;

înțeleg și descriu rolurile și responsabilitățile principalelor părți internaționale interesate în caz de dezastru, înainte și după producerea dezastrului;

înțeleg și explică rolul de coordonare centrală și globală pe care îl are ONU în promovarea unui răspuns internațional coerent la crizele umanitare;

iau la cunoștință informații privind mecanismele regionale de cooperare în domeniul gestionării dezastrelor;

înțeleg și explică cerințele, constrângerile și obiectivele diverselor părți interesate și provocările legate de coordonarea părților interesate în cadrul acțiunii umanitare pentru a crea o legătură între ajutorul în caz de dezastre, pe de o parte, și reabilitare și consolidarea rezilienței, pe de altă parte;

înțeleg evoluția paradigmelor în materie de ajutor și dezvoltare, precum și abordarea privind reziliența și

sunt informați cu privire la agenda internațională pentru perioada ulterioară anului 2015.

Înțelegerea contextelor umanitare și aplicarea principiilor umanitare

Răspundere

Obținerea de rezultate și transmiterea acestora, precum și consolidarea capacităților

Lucru în echipă

Drept internațional umanitar

 

 

Enumeră punctele principale ale Convențiilor I-IV de la Geneva din 1949 și ale protocoalelor adiționale la acestea din 1977;

înțeleg rolul dreptului internațional umanitar (DIU) în cadrul sistemului umanitar internațional și aplicarea sa în situații de urgență concrete;

au cunoștințe de bază privind dreptul internațional în materie de răspuns la dezastre și dreptul internațional al drepturilor omului și

cunosc punctele principale ale consensului european privind ajutorul umanitar și ale consensului european privind ajutorul pentru dezvoltare.

Înțelegerea contextelor umanitare și aplicarea principiilor umanitare

Răspundere

Introducere în sectoarele ajutorului umanitar

 

 

Cunosc și descriu nevoile specifice ale următoarelor sectoare ale ajutorului umanitar:

alimentație și nutriție;

sănătate;

WASH (aprovizionare cu apă, salubrizare și igienă);

reducerea riscului de dezastre;

protecție;

adăposturi;

refugiați și persoane strămutate în interiorul țării;

mijloace de trai;

crearea unei legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare (Linking relief, rehabilitation and development — LRRD);

reziliență;

aspectele de gen și

prevenirea conflictelor.

Înțelegerea contextelor umanitare și aplicarea principiilor umanitare

Demonstrarea capacității de asumare a conducerii

Coduri de conduită și standarde

 

 

Cunosc și aplică standardele fundamentale și principiile fundamentale în materie de protecție ale proiectului „Sphere”;

cunosc și aplică dispozițiile codului elaborat de organizația „People in Aid”;

cunosc și aplică standardul parteneriatului pentru responsabilizarea actorilor umanitari (Humanitarian Accountability Partnership — HAP) în ceea ce privește răspunderea și gestionarea calității;

cunosc și aplică dispozițiile Cartei privind răspunderea organizațiilor neguvernamentale internaționale (International Non-Governmental Organisations — INGO);

cunosc și interpretează definiția răspunderii conform HAP;

enumeră cele șase criterii de referință HAP;

enumeră cele nouă principii ale Cartei INGO și

înțeleg răspunderea pe care o au față de beneficiarii finali ai ajutorului umanitar și își asumă această răspundere.

Înțelegerea contextelor umanitare și aplicarea principiilor umanitare

Răspundere

Demonstrarea capacității de asumare a conducerii

3)

Gestionarea siguranței, a sănătății și a securității personale

1,5

Toți voluntarii/obligatoriu

Cunosc și respectă strategiile și procedurile în materie de securitate;

înțeleg importanța respectării procedurilor de siguranță ale organizațiilor în momentul mobilizării;

știu cum să se pregătească înainte de mobilizare;

sunt în măsură să identifice, să prevină și să atenueze riscurile în timpul unei misiuni;

sunt în măsură să acționeze în cazul apariției unei amenințări;

au competențe de bază de acordare a primului ajutor și

au competențe de bază în materie de gestionare a stresului și de acordare de prim ajutor psihologic.

Gestionarea siguranței, a sănătății și a securității personale

Conștiință de sine și reziliență

Autonomie

4)

Gestionarea proiectelor, nivelul 1 introductiv (Introducere în ciclul de viață al misiunilor/proiectelor de ajutor umanitar)

1,5

Angajați debutanți

Descriu principalele etape ale ciclului proiectului și principiile specifice care se aplică etapelor respective în contextul ajutorului umanitar;

elaborează un plan pentru aplicarea unui proiect elementar;

efectuează o evaluare a nevoilor de bază sub supravegherea unui coleg cu mai multă experiență în domeniu;

elaborează un plan de punere în aplicare pentru un proiect simplu care se încadrează în sfera lor de competență, alături de colegi cu mai multă experiență în domeniu;

elaborează instrumente de bază pentru gestionarea financiară a unui proiect;

identifică principalele roluri și sarcini ale altor persoane de care este nevoie în cadrul proiectului;

elaborează o metodă de monitorizare a unui proiect simplu și

conturează o metodă de evaluare a unui proiect simplu.

Gestionarea proiectelor în contexte umanitare

Răspundere

Demonstrarea capacității de asumare a conducerii

Obținerea de rezultate și transmiterea acestora, precum și consolidarea capacităților

5)

Gestionarea proiectelor, nivelul 2 avansat (Introducere în ciclul de viață al misiunilor/proiectelor de ajutor umanitar)

1,5

Angajați cu experiență în domeniu

Valorifică în sectorul ajutorului umanitar în cadrul căruia își vor desfășura activitatea experiența pe care o au în ceea ce privește ciclul proiectului;

înțeleg principiile ajutorului umanitar și sunt în măsură să le aplice ciclului proiectului, atunci când este vorba despre implicarea comunităților locale și răspundere, acordându-se o atenție specială aspectelor de gen și grupurilor vulnerabile;

efectuează o evaluare a nevoilor pentru un proiect care se încadrează în domeniul lor de competență;

elaborează o cerere de proiect;

elaborează un plan de punere în aplicare pentru un proiect care se încadrează în domeniul lor de competență;

elaborează instrumente pentru gestionarea financiară a unui proiect;

identifică principalele roluri și sarcini ale altor persoane de care este nevoie în cadrul proiectului;

identifică nevoile de informare și de orientare;

efectuează o evaluare a riscurilor necesară pentru proiect;

elaborează o metodă de monitorizare a proiectului;

elaborează o metodă de evaluare a proiectului;

înțeleg principiile-cheie pentru reușita procesului de raportare și

identifică principalele cerințe de raportare financiară și administrativă.

Gestionarea proiectelor în contexte umanitare

Răspundere

Demonstrarea capacității de asumare a conducerii

Obținerea de rezultate și transmiterea acestora, precum și consolidarea capacităților

6)

Sensibilizarea interculturală (și aspecte transversale)

1

Toți voluntarii/obligatoriu

Înțeleg importanța faptului de a da dovadă de sensibilitate culturală;

înțeleg posibilele consecințe negative ale faptului de a avea un comportament stereotip;

descriu stereotipurile și modul în care acestea sunt transmise;

descriu diferitele reacții în contextul unei noi culturi (retragere, resentimente, sentiment de superioritate, supraidentificare etc.);

înțeleg principalele caracteristici ale culturii și modul în care acestea sunt transpuse în practică;

înțeleg importanța comunicării non-verbale;

înțeleg diferențele între stilurile de comunicare și adaptează comunicarea;

descriu și aplică principiile-cheie ale acțiunii de a transmite observații constructive;

sunt conștienți de importanța dezvoltării și a punerii în aplicare a unui comportament care ține seama de dimensiunea de gen și

înțeleg principiile fundamentale ale integrării.

Sensibilizare interculturală

Lucru în echipă

Comunicare

Gestionarea propriilor așteptări

7)

Exercițiu bazat pe scenarii

3

Toți voluntarii/obligatoriu

Această componentă are ca obiectiv să testeze modul în care participanții au asimilat principalele rezultate ale învățării obținute în cadrul modulelor anterioare și să testeze capacitatea acestora:

de a analiza contextul unei intervenții umanitare imaginare și de a identifica principalele riscuri în materie de securitate pentru organizație și pentru personalul acesteia;

de a institui proceduri pentru a atenua riscurile în materie de securitate;

de a pune în aplicare orientările privind securitatea;

de a colecta, de a analiza și de a comunica informații în cadrul unei evaluări rapide;

de a lucra în coordonare cu alte părți interesate;

de a stabili cadrul logic al programului și de a identifica surse de finanțare pentru proiecte cu scopul de a facilita redresarea în urma unor dezastre sau de a atenua riscurile de dezastre;

de a lucra în echipă, de a pune în aplicare și de a evalua un plan de proiect simplu și

de a comunica părților interesate progresele și rezultatele proiectului.

 

8)

Comunicare și promovare

1

Toate grupurile/opțional

Înțeleg importanța considerațiilor de ordin etic în contextul promovării ajutorului umanitar;

dau dovadă de sensibilitate culturală în ceea ce privește comunicarea și promovarea;

cartografiază părțile interesate/beneficiarii în contextul ajutorului umanitar și identifică cele mai potrivite canalele de comunicare pentru a stabili o legătură cu aceștia;

elaborează o strategie de comunicare și

examinează în mod critic strategiile de comunicare și identifică ce îmbunătățiri sunt necesare.

Comunicare

Demonstrarea capacității de asumare a conducerii

Sensibilizare interculturală

9)

Prim ajutor psihologic (Psychological first aid — PFA)

1

Toate grupurile/opțional

Identifică patru domenii în cadrul cărora emoțiile umane se exprimă prin intermediul ciclului de stres în urma unui dezastru, a unei situații de urgență sau a unui alt eveniment traumatizant;

definesc două tipuri diferite de dezastre și de situații de urgență, precum și aria de răspândire a acestora;

descriu două principii de răspuns comportamental în materie de sănătate în caz de dezastru;

fac dovada faptului că stăpânesc cel puțin trei dintre competențele PFA predate în cadrul cursurilor de formare;

identifică modalități de acordare a PFA și

identifică populațiile care au nevoie de PFA.

Gestionarea siguranței, a sănătății și a securității personale

Conștiință de sine și reziliență

10)

Formarea multiplicatorilor

2

Voluntari angajați cu experiență în domeniu/opțional

Enumeră principiile învățării în rândul adulților și le aplică;

enumeră etapele ciclului de formare și cerințele-cheie ale fiecărei etape;

formulează obiective și rezultate ale învățării în cadrul cursurilor de formare;

își însușesc și pun în aplicare o abordare axată pe persoana care învață în cadrul activității de formare;

aplică diverse competențe și tehnici de formare;

selectează metodele, materialele de lectură și resursele corespunzătoare pentru activitățile de formare conexe activității umanitare și

elaborează instrumente de evaluare după încheierea activității de formare.

Obținerea de rezultate și transmiterea acestora, precum și consolidarea capacităților

Comunicare

11)

Gestionarea activității voluntarilor

1

Voluntari angajați cu experiență în domeniu/opțional

Înțeleg și pun în aplicare cadrele juridice pentru gestionarea activității voluntarilor;

planifică activitatea voluntarilor locali în țara de primire;

organizează recrutarea și selecția voluntarilor;

instituie și pun în aplicare sisteme pentru supravegherea, sprijinirea și gestionarea cu regularitate a activității voluntarilor;

planifică integrarea și sesiuni de formare de scurtă durată pentru voluntari, după caz;

instituie sisteme care asigură siguranța și securitatea voluntarilor locali;

asigură faptul că structura de conducere din cadrul organizației locale și-a asumat responsabilitatea formală pentru voluntari, printr-un sistem ierarhic direct și de raportare corespunzător și

instituie și monitorizează sisteme.

Obținerea de rezultate și transmiterea acestora, precum și consolidarea capacităților

Demonstrarea capacității de asumare a conducerii

Lucru în echipă

Sensibilizare interculturală

12)

Dezvoltarea organizațională

2

Voluntari angajați cu experiență în domeniu/opțional

Enumeră unele caracteristici-cheie ale consolidării capacităților;

enumeră și descriu o serie de intervenții diferite pentru dezvoltarea organizației;

descriu diferitele elemente ale evaluării organizaționale (organisational assessment — OA);

evaluează punctele forte și punctele slabe ale unei organizații locale;

sunt în măsură să efectueze evaluarea nevoilor pentru consolidarea capacităților;

ajută organizațiile locale în elaborarea de noi politici și

elaborează indicatori de capacitate pentru monitorizarea dezvoltării organizaționale.

Obținerea de rezultate și transmiterea acestora, precum și consolidarea capacităților

Demonstrarea capacității de asumare a conducerii


ANEXA III

1.   Autoevaluarea și referințele pentru organizațiile de primire

1.

Autoevaluarea organizațiilor de primire acoperă toate standardele și procedurile, în cazul în care organizația de primire solicitantă trebuie să dispună de o politică sau de o practică în vederea îndeplinirii cerințelor necesare în ceea ce îi privește pe voluntarii candidați și pe voluntarii UE pentru ajutor umanitar. Pentru fiecare cerință a fiecărui standard și a fiecărei proceduri, organizația precizează dacă:

(a)

cerința minimă este acoperită de politica/practica sa și/sau se angajează să o pună în aplicare;

(b)

personalul vizat cunoaște această cerință și o pune în practică și dacă

(c)

există nevoi specifice de a întreprinde activități/măsuri suplimentare pentru a remedia lacunele.

2.

Autoevaluarea include, de asemenea, răspunsuri la următoarele întrebări privind siguranța, securitatea și gestionarea activității voluntarilor:

(a)

cum asigură organizația de primire siguranța și securitatea voluntarilor internaționali pe care îi primește?;

(b)

cum este gestionată activitatea voluntarilor și cum se acordă sprijin voluntarilor pe durata șederii acestora? și

(c)

în ce domenii (dacă este cazul) ale standardelor și ale procedurilor, organizația de primire își consolidează în prezent capacitățile?

3.

Referința are ca obiect obligațiile care revin organizației de primire pe durata mobilizării unui voluntar UE pentru ajutor umanitar și prezintă experiența persoanei care dă referința în legătură cu cerințele necesare ale fiecărui standard și ale fiecărei proceduri, în cazul în care persoana respectivă este în măsură să furnizeze informații. În special, referința:

(a)

precizează experiența organizației în raport cu cerințele minime ale standardelor și ale procedurilor relevante care trebuie să fie aplicate de către organizația de primire (conformă/neconformă);

(b)

justifică/explică fiecare evaluare și

(c)

precizează, dacă este cazul, nevoile de a întreprinde activități/măsuri suplimentare pentru a remedia lacunele.

4.

Pentru a promova simplificarea, Comisia identifică standardele și procedurile în privința cărora organizația de primire solicitantă nu trebuie să întreprindă nicio măsură în cazul în care aceasta din urmă este un partener al Comisiei în domeniul ajutorului umanitar cu care a semnat un acord-cadru (parteneriat) în vigoare.

2.   Autoevaluarea bazată pe elemente de probă pentru organizațiile de trimitere

1.

Autoevaluarea bazată pe elemente de probă a organizațiilor de trimitere acoperă toate standardele și procedurile, în cazul în care organizația trebuie să dispună de o politică sau de o practică în vederea îndeplinirii cerințelor necesare în ceea ce îi privește pe voluntarii candidați și pe voluntarii UE pentru ajutor umanitar. Pentru fiecare cerință a fiecărui standard și a fiecărei proceduri, organizația de trimitere precizează dacă:

(a)

cerința minimă este acoperită de politica/practica sa și/sau se angajează să o pună în aplicare;

(b)

personalul vizat cunoaște această cerință și o pune în practică;

(c)

există nevoi specifice de a întreprinde activități/măsuri suplimentare pentru a remedia lacunele și dacă

(d)

cerința face obiectul certificării/acreditării prin intermediul unui alt mecanism aprobat (de exemplu, schemele naționale, europene sau internaționale).

2.

Pentru a justifica declarațiile din autoevaluare, organizația de trimitere solicitantă face dovada conformității și atașează eșantioane de elemente de probă și mijloace de verificare ce atestă faptul că politicile și practicile menționate în fiecare dintre cerințele standardelor și ale procedurilor sunt puse în aplicare, în special în ceea ce îi privește pe voluntari.

3.

Pentru a promova simplificarea, Comisia identifică standardele și procedurile în privința cărora organizația de trimitere solicitantă nu trebuie să întreprindă nicio măsură în cazul în care aceasta din urmă este un partener al Comisiei în domeniul ajutorului umanitar cu care a semnat un acord-cadru (parteneriat) în vigoare.

4.

În orice etapă a procesului de certificare, Comisia poate cere organizației de trimitere solicitante să furnizeze elemente de probă suplimentare, dacă este necesar.

3.   Procedura de suspendare sau de încetare a certificării

1.

În cazul în care Comisia intenționează să suspende sau să înceteze certificarea, în prealabil aceasta notifică în mod formal organizația de trimitere sau de primire, precizând motivele și invitându-o să prezinte observații în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea notificării.

2.

Dacă, după examinarea observațiilor prezentate de organizația de trimitere sau de cea de primire, Comisia decide să oprească procedura de suspendare sau de încetare, aceasta notifică în mod formal organizația în cauză cu privire la decizie.

3.

Dacă nu se prezintă observații sau dacă, în pofida observațiilor prezentate, Comisia decide să continue procedura de suspendare sau de încetare, aceasta:

(a)

suspendă certificarea, prin notificarea în mod formal a organizației cu privire la suspendare, precizând motivele acesteia și data indicativă de finalizare a verificărilor necesare sau, respectiv,

(b)

notifică în mod formal organizația cu privire la încetare, precizând motivele acesteia și data de la care certificarea încetează.

4.

Suspendarea intră în vigoare în ziua primirii de către organizația de trimitere sau de primire a notificării menționate la punctul 3 litera (a) sau la o dată ulterioară prevăzută în notificare.

5.

Cu excepția cazului în care certificarea s-a încheiat în conformitate cu punctul 3 litera (b), Comisia, de îndată ce consideră că motivele suspendării nu se mai aplică sau de îndată ce verificările necesare au fost efectuate, notifică în mod formal organizației de trimitere sau de primire ridicarea suspendării.


21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/84


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1245/2014 AL COMISIEI

din 20 noiembrie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 noiembrie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

76,3

MA

76,7

MK

78,8

ZZ

77,3

0707 00 05

AL

68,7

JO

194,1

TR

137,4

ZZ

133,4

0709 93 10

MA

40,4

TR

132,7

ZZ

86,6

0805 20 10

MA

113,2

ZZ

113,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

74,4

TR

70,6

ZZ

72,5

0805 50 10

TR

79,2

ZZ

79,2

0808 10 80

AU

203,7

BR

53,1

CA

133,4

CL

87,9

MD

29,7

NZ

155,4

US

135,6

ZA

138,6

ZZ

117,2

0808 30 90

CN

73,0

US

201,1

ZZ

137,1


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DIRECTIVE

21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/86


DIRECTIVA 2014/102/UE A CONSILIULUI

din 7 noiembrie 2014

de adaptare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, ca urmare a aderării Republicii Croația

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 50,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 50 din Actul de aderare a Croației, în cazul în care unele acte ale instituțiilor, adoptate înainte de data aderării, necesită adaptări ca urmare a aderării și în cazul în care adaptările necesare nu sunt prevăzute în actul de aderare respectiv sau în anexele la acesta, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă în acest scop actele necesare, dacă actul originar nu a fost adoptat de Comisie.

(2)

Tipurile relevante de întreprinderi croate ar trebui introduse în anexele I și II la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1) pentru a crea domeniul de aplicare relevant pentru punerea în aplicare în Croația a măsurilor de coordonare prevăzute de directiva menționată anterior. Domeniul de aplicare al modificărilor ar trebui limitat la adaptările tehnice necesare ca urmare a aderării Croației.

(3)

Prin urmare, Directiva 2013/34/UE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2013/34/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 20 iulie 2015. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acestea.

Statele membre pot prevedea că măsurile menționate la primul paragraf se aplică întâi situațiilor financiare pentru exercițiile financiare care încep de la 1 ianuarie 2016 sau în cursul anului calendaristic 2016.

Atunci când statele membre adoptă măsurile menționate, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Modalitățile de efectuare a acestei trimiteri se stabilesc de către statele membre.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor măsuri de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

P. C. PADOAN


(1)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).


ANEXĂ

Directiva 2013/34/UE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„—

în Croația:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;”

.

2.

În anexa II, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„—

în Croația:

javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;”

.


DECIZII

21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/88


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 23 octombrie 2014

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2012

(2014/822/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2012,

având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Oficiului (1),

având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 — C7-0054/2014),

având în vedere decizia sa din data de 3 aprilie 2014 (2) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2012, precum și rezoluția care o însoțește,

având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3), în special articolul 185,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (4), în special articolul 208,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Oficiului (5), în special articolul 13,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6),

având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7), în special articolul 108,

având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0011/2014),

1.

acordă Comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului aferent exercițiului financiar 2012;

2.

își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

Președintele

Martin SCHULZ

Secretarul general

Klaus WELLE


(1)  JO C 365, 13.12.2013, p. 9.

(2)  JO L 266, 5.9.2014, p. 353.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 337, 18.12.2009, p. 1.

(6)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/90


REZOLUȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 23 octombrie 2014

conținând observațiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2012

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2012,

având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Oficiului (1),

având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 — C7-0054/2014),

având în vedere Decizia sa din data de 3 aprilie 2014 (2) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2012, precum și rezoluția care o însoțește,

având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3), în special articolul 185,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (4), în special articolul 208,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Oficiului (5), în special articolul 13,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6),

având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7), în special articolul 108,

având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0011/2014),

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

1.

ia act de faptul că, pentru a remedia deficiențele legate de legalitatea și regularitatea operațiunilor, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice („Oficiul”) a inclus în manualul său financiar și în cel contabil proceduri clare, măsuri și fluxuri de lucru detaliate care să fie utilizate de toți actorii financiari; salută atenția deosebită acordată proceselor legate de exercițiul de reportări;

Gestiunea bugetară și financiară

2.

constată, pe baza conturilor anuale finale ale Oficiului, că atât rata de execuție bugetară, de 89,55 %, cât și rata de execuție a creditelor de plată, de 76,57 %, prezintă îmbunătățiri față de rezultatele din 2012; ia act de măsurile luate pentru a îmbunătăți nivelurile de execuție bugetară; consideră, cu toate acestea, că se pot aduce noi ameliorări și invită Oficiul să își intensifice și în viitor eforturile de monitorizare a bugetului;

Angajamente și reportări

3.

salută măsurile luate de Oficiu pentru a rezolva problemele legate de angajamente și reportări, cum ar fi o mai bună planificare bugetară și monitorizarea strictă a plăților lunare și de sfârșit de an; constată, pe baza informațiilor primite din partea Oficiului, că acesta din urmă a asigurat recrutarea de personal pentru posturile-cheie care au un impact direct asupra circuitului financiar și și-a îmbunătățit politica privind prezentarea și rambursarea la timp a cheltuielilor de misiune declarate de experți;

4.

constată cu îngrijorare că rata de anulare a creditelor angajate reportate în exercițiul financiar 2013, de 28 %, este în continuare ridicată, deși prezintă o diminuare semnificativă față de nivelul de 45 % din exercițiul anterior; constată, pe baza raportului Curții de Conturi, că aceste reportări au fost legate în principal de contractele semnate în a doua jumătate a anului 2013 pentru activitățile planificate în 2013 și 2014;

5.

ia act de faptul că rata creditelor neutilizate a scăzut de la 17 % în 2012 la 14,6 % în 2013, la fel ca și rata reportărilor în 2014, al căror cuantum a scăzut de la 611 223 EUR (19 %) la 461 983 EUR (13 %); invită Oficiul să continue demersurile de îmbunătățire a planificării și punerii în aplicare a activităților sale și să reducă și mai mult rata de reportare;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.

ia act de includerea unei liste de control detaliate și obligatorii pentru achizițiile publice în Manualul financiar al Oficiului, precum și de numirea unui responsabil pentru achizițiile publice și de acțiunile de formare generală în domeniul achizițiilor publice adresate tuturor membrilor personalului; salută faptul că aceste măsuri au condus la o mai bună pregătire, execuție, documentare și coordonare a procedurilor de achiziții publice ale Oficiului;

7.

salută modificările și îmbunătățirile aduse procedurilor de recrutare existente pentru a răspunde solicitărilor care i-au fost adresate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune și a crește gradul de transparență al procesului de recrutare și, în special, următoarele măsuri:

stabilirea conținutului testelor scrise și al întrebărilor pentru interviuri, precum și a punctajele minime înainte de examinarea candidaturilor;

aprobarea de către autoritatea împuternicită să facă numiri a numirii și a schimbărilor aduse componenței consiliului de selecție;

revizuirea liniilor directoare în materie de recrutare puse în aplicare în 2013;

8.

salută revizuirea politicii de comunicare a Oficiului, care prevede acordarea de telefoane mobile personalului pe baza nevoilor profesionale, precum și controalele interne efectuate pentru monitorizarea respectării acestei politici;

9.

ia act de încheierea unui nou contract bancar pentru operațiunile de trezorerie ale Oficiului cu o bancă cu un rating „A+/A-1”; ia act de includerea orientărilor privind gestiunea de trezorerie în Manualul de contabilitate al Oficiului;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10.

recunoaște faptul că declarațiile anuale privind conflictele de interese depuse de Consiliul autorităților de reglementare, de Comitetul de gestionare și de directorul administrativ al Oficiului au fost puse la dispoziție prin intermediul unor secțiuni speciale ale registrului public al documentelor Oficiului; constată că politica privind conflictele de interese care îi privește pe membrii personalului Oficiului urmează aceleași principii, iar declarațiile privind conflictele de interese ale membrilor personalului sunt disponibile și prin intermediul registrului public al Oficiului;

11.

ia act de faptul că Oficiul nu prevede revizuirea politicii sale privind conflictele de interese, considerând că toate politicile relevante cu privire la conflictele de interese sunt conforme cu Orientările Comisiei din decembrie 2013 privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor descentralizate ale UE; ia act de faptul că Oficiul urmărește creșterea gradului de conștientizare cu privire la politica sa în materie de conflicte de interese, precum și cu privire la cea a Consiliul său de administrație, și că va urmări îndeaproape toate schimbările relevante din acest domeniu;

Auditul intern

12.

ia act de faptul că Oficiul a îndeplinit toate cerințele formale legate de standardul de control intern (SCI) în ceea ce privește informarea și comunicarea (SCI 12);

13.

ia act de faptul că Oficiul își adaptează planificarea și raportarea astfel încât să includă obiective măsurabile pentru a pune în aplicare standardul de control intern privind obiectivele și indicatorii de performanță (SCI 5); ia act de faptul că Oficiul și-a finalizat manualele de procedură și a adoptat o procedură internă detaliată de înregistrare a tuturor evenimentelor neconforme în vederea punerii în aplicare a standardului de control intern privind procesele și procedurile (SCI 8); ia act de faptul că Oficiul și-a actualizat procedurile interne privind gestionarea documentelor în vederea respectării SCI privind gestionarea documentelor (SCI 11);

14.

ia act de faptul că Oficiul a stabilit o procedură de inventariere privind înregistrarea și cedarea/casarea de active fixe, care a fost adoptată în cadrul manualului său financiar; ia act de faptul că Oficiul a întocmit un inventar fizic în august 2013; salută faptul că, în conformitate cu procedurile Oficiului, în fiecare an trebuie realizată o inventariere a activelor;

15.

ia act de faptul că Serviciul de audit intern a programat o evaluare a SCI; solicită Oficiului să transmită autorității care acordă descărcarea de gestiune rezultatele acestei evaluări de îndată ce vor fi disponibile;

Performanță

16.

salută măsurile recente luate de Oficiu pentru o mai bună comunicare cu cetățenii europeni cu privire la impactul activității sale asupra acestora, comunicare axată în special pe obiective clar definite și măsurabile care permit o mai bună evaluare a activităților sale;

17.

remarcă faptul că Oficiul a început să își sporească vizibilitatea ca instituție a UE, adăugând logoul UE pe câteva pagini de pe site-ul său de internet; așteaptă cu interes ca acest logo să apară și pe pagina principală a OAREC și, sistematic, în toate comunicările, ceea ce va asigura vizibilitatea contribuției pe care Oficiul o primește de la bugetul UE;

18.

face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 3 aprilie 2014 (8) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.


(1)  JO C 365, 13.12.2013, p. 9.

(2)  JO L 266, 5.9.2014, p. 353.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 337, 18.12.2009, p. 1.

(6)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)  JO L 266, 5.9.2014, p. 359.


21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/93


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 23 octombrie 2014

privind închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2012

(2014/823/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2012,

având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Oficiului (1),

având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 — C7-0054/2014),

având în vedere decizia sa din data de 3 aprilie 2014 (2) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2012, precum și rezoluția care o însoțește,

având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3), în special articolul 185,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (4), în special articolul 208,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Oficiului (5), în special articolul 13,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6),

având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7), în special articolul 108,

având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0011/2014),

1.

aprobă închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2012;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

Președintele

Martin SCHULZ

Secretarul general

Klaus WELLE


(1)  JO C 365, 13.12.2013, p. 9.

(2)  JO L 266, 5.9.2014, p. 353.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 337, 18.12.2009, p. 1.

(6)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/94


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 23 octombrie 2014

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

(2014/824/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 (1),

având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 [COM(2013) 570 — C7-0275/2013] (2),

având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile instituțiilor (3),

având în vedere Declarația de asigurare (4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2012 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia sa din data de 3 aprilie 2014 (5) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2012, precum și rezoluția care o însoțește,

având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (7), în special articolele 164, 165 și 166,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (8),

având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0010/2014),

1.

refuză să acorde secretarului general al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului European și al Consiliului aferent exercițiului financiar 2012;

2.

își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.

încredințează președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

Președintele

Martin SCHULZ

Secretarul general

Klaus WELLE


(1)  JO L 56, 29.2.2012.

(2)  JO C 334, 15.11.2013, p. 1.

(3)  JO C 331, 14.11.2013, p. 1.

(4)  JO C 334, 15.11.2013, p. 122.

(5)  JO L 266, 5.9.2014, p. 24.

(6)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(8)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/95


REZOLUȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 23 octombrie 2014

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 (1),

având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 [COM(2013) 570 — C7-0275/2013] (2),

având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile instituțiilor (3),

având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente (4) întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2012 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia sa din data de 3 aprilie 2014 (5) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2012, precum și rezoluția care o însoțește,

având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (7), în special articolele 164, 165 și 166,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (8),

având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0010/2014),

A.

întrucât toate instituțiile Uniunii trebuie să fie transparente și răspunzătoare pe deplin față de cetățenii Uniunii pentru fondurile care le sunt încredințate în calitate de instituții ale Uniunii;

B.

întrucât Consiliul European și Consiliul, în calitate de instituții ale Uniunii, ar trebui să dea dovadă de răspundere democratică față de cetățenii Uniunii, deoarece beneficiază de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene;

C.

întrucât, dintre instituțiile Uniunii, Parlamentul este singurul organ ales prin vot direct și are responsabilitatea de a acorda descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene,

1.

subliniază rolul acordat Parlamentului European prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului;

2.

atrage atenția asupra faptului că, în temeiul articolului 335 din TFUE, „Uniunea este reprezentată de fiecare instituție, în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile referitoare la funcționarea lor” și că, în consecință, ținând seama de articolul 55 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 (Regulamentul financiar), instituțiile sunt responsabile individual pentru execuția bugetelor lor;

3.

subliniază rolul Parlamentului și al celorlalte instituții în procedura de descărcare de gestiune, așa cum este prevăzut în Regulamentul financiar, îndeosebi la articolele 164-166;

4.

ia act de faptul că, în conformitate cu articolul 94 din Regulamentul de procedură, „dispozițiile care reglementează procedura privind acordarea descărcării de gestiune a Comisiei pentru execuția bugetară se aplică în același mod procedurii privind descărcarea de gestiune […] a persoanelor răspunzătoare de execuția bugetelor altor instituții și organe ale Uniunii Europene, cum ar fi Consiliul (în calitatea sa de executiv) […]”;

Avizul Curții de Conturi privind Consiliul European și Consiliul prezentat în cadrul Declarației sale de asigurare pentru exercițiul financiar 2012

5.

subliniază că, în raportul anual privind exercițiul financiar 2012, Curtea de Conturi a inclus observații referitoare la Consiliul European și la Consiliu privind existența unor erori în elaborarea procedurilor de achiziții; observă că una dintre erori se referă la desfășurarea unei proceduri negociate, iar alta la aplicarea unuia dintre criteriile de selecție;

6.

ia act de răspunsul Consiliului, conform căruia „Consiliul și Consiliul European dispun de un sistem de achiziții solid și centralizat care a fost adaptat recent la noul Regulament financiar și la normele de aplicare și care va fi consolidat prin conceperea unor noi modele de contracte și de invitații de participare la licitație, precum și prin elaborarea unor cursuri de formare specifice privind modalitatea de definire și de aplicare a criteriilor de selecție și de atribuire”;

7.

sprijină recomandările formulate de Curtea de Conturi, conform cărora ordonatorii de credite ai Consiliului European și ai Consiliului ar trebui să îmbunătățească conceperea, coordonarea și derularea procedurilor de achiziții prin proceduri corespunzătoare de control și prin orientări mai bune;

8.

ia act de faptul că Consiliul nu a furnizat niciun alt răspuns la recomandările Curții de Conturi;

Chestiuni nesoluționate

9.

își reiterează solicitarea adresată Consiliului de a informa Parlamentul în legătură cu progresul înregistrat în cadrul proiectului de construcție a „Clădirii Europa” și cu previziunile privind costurile finale;

10.

invită Consiliul să ofere explicații privind toate măsurile puse în aplicare pe durata construcției „Clădirii Europa” pentru a îmbunătăți execuția proiectului;

11.

reamintește Consiliului faptul că Parlamentul a solicitat prezentarea unui raport privind progresele înregistrate în proiectul de construcție „Résidence Palace” și a unei defalcări detaliate a costurilor de până acum;

12.

solicită Consiliului să prezinte explicații scrise detaliate privind cuantumul total al creditelor utilizate pentru achiziționarea clădirii „Résidence Palace”, liniile bugetare de la care provin creditele respective, tranșele plătite până acum, tranșele care mai trebuie plătite și scopul în care va fi utilizată clădirea;

13.

își reiterează solicitarea adresată Consiliului de a furniza informații privind procesul de modernizare administrativă pe care l-a inițiat, în special cu privire la măsurile de aplicare concrete din cadrul acestui proces și cu privire la impactul preconizat asupra bugetului Consiliului;

14.

regretă dificultățile repetate care au apărut, până în prezent, în cadrul procedurilor de descărcare de gestiune, ca urmare a faptului că Consiliul nu a fost suficient de cooperant; subliniază că Parlamentul a refuzat să acorde descărcarea de gestiune secretarului general al Consiliului pentru execuția bugetului aferent exercițiilor financiare 2009, 2010 și 2011, din motivele enumerate în rezoluțiile sale din 10 mai 2011 (9), 25 octombrie 2011 (10), 10 mai 2012 (11), 23 octombrie 2012 (12) și, respectiv, 17 aprilie 2013 (13) și 9 octombrie 2013 (14) și și-a amânat decizia de a acorda secretarului general al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2012, din motivele enumerate în rezoluția sa din 3 aprilie 2014;

15.

insistă asupra faptului că un exercițiu de control bugetar eficace necesită cooperare între Parlament și Consiliu, astfel cum se menționează în rezoluția sa din 3 aprilie 2014; confirmă faptul că Parlamentul nu este în măsură să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la acordarea descărcării de gestiune;

16.

reamintește faptul că, în urma deciziei sale de descărcare de gestiune adoptate la 17 aprilie 2013, Parlamentul a trimis Comisiei întrebările Consiliului, iar Comisia a răspuns prin scrisoarea din 23 ianuarie 2014; reamintește Consiliului punctul de vedere exprimat de Comisie potrivit căruia toate instituțiile fac obiectul procesului de monitorizare care are loc în urma observațiilor formulate de Parlament în cadrul exercițiului de descărcare de gestiune și toate instituțiile ar trebui să coopereze pentru a asigura buna funcționare a procedurii de descărcare de gestiune;

17.

subliniază faptul că, în aceeași scrisoare, Comisia a declarat că nu va supraveghea execuția bugetelor altor instituții și că formularea de răspunsuri la întrebările adresate unei alte instituții încalcă autonomia instituției în cauză în ceea ce privește execuția secțiunii respective a bugetului;

18.

regretă faptul că Consiliul în continuare nu răspunde la întrebările Parlamentului; reamintește concluziile atelierului organizat de Parlament referitor la dreptul Parlamentului European de a acorda Consiliului descărcarea de gestiune, care a avut loc la 27 septembrie 2012 și în cadrul căruia experții juridici și din lumea academică, prin larg consens, au convenit asupra dreptului la informare al Parlamentului; în acest sens, face referire la al treilea paragraf de la articolul 15 alineatul (3) din TFUE, care prevede că fiecare instituție, organism, birou sau agenție se asigură că propriul regulament de procedură este transparent;

19.

insistă asupra faptului că cheltuielile efectuate de Consiliu trebuie să facă obiectul unui control, la fel ca și în cazul altor instituții, reamintind că elementele fundamentale ale acestui control au fost prezentate în rezoluțiile sale privind descărcarea de gestiune adoptate în ultimii ani, îndeosebi în rezoluția referitoare la descărcarea de gestiune din 23 octombrie 2012;

20.

reliefează prerogativele Parlamentului de a acorda descărcarea de gestiune în temeiul articolelor 316, 317 și 319 din TFUE, în conformitate cu interpretarea și practica actuală, și anume de a acorda descărcarea de gestiune pentru fiecare linie bugetară în parte cu scopul de a menține transparența și răspunderea democratică față de contribuabilii Uniunii;

21.

consideră că netransmiterea către Parlamentul European a documentelor solicitate de acesta contravine, mai întâi de toate, dreptului la informare al cetățenilor europeni și principiului de transparență în relația cu aceștia și devine un simptom preocupant al unei atitudini nedemocratice a instituțiilor Uniunii; invită Consiliul să nu considere cererea Parlamentului de acces la informații drept o tentativă de supremație instituțională, ci să pună pe primul plan dreptul cetățenilor la informare completă;

22.

consideră că este necesar să fie avute în vedere diferite posibilități de a actualiza normele privind acordarea descărcării de gestiune prevăzute în TFUE;

23.

consideră că Parlamentul și Consiliul ar putea să realizeze progrese în acest domeniu prin instituirea unei proceduri modus vivendi, care să includă o listă de documente care trebuie schimbate între aceste instituții în scopul îndeplinirii rolurilor care le revin în cadrul procedurii de descărcare de gestiune; în acest sens, încurajează Consiliul să identifice o soluție politică la procedura de descărcare de gestiune ce i se aplică, indiferent de diferențele de opinii juridice dintre Parlament și Consiliu;

24.

consideră că o cooperare satisfăcătoare între Parlament, Consiliul European și Consiliu, bazată pe o procedură menită să asigure un dialog deschis și oficial, le poate transmite un semnal pozitiv cetățenilor Uniunii.


(1)  JO L 56, 29.2.2012.

(2)  JO C 334, 15.11.2013, p. 1.

(3)  JO C 331, 14.11.2013, p. 1.

(4)  JO C 334, 15.11.2013, p. 122.

(5)  JO L 266, 5.9.2014, p. 24.

(6)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(8)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(9)  JO L 250, 27.9.2011, p. 25.

(10)  JO L 313, 26.11.2011, p. 13.

(11)  JO L 286, 17.10.2012, p. 23.

(12)  JO L 350, 20.12.2012, p. 71.

(13)  JO L 308, 16.11.2013, p. 22.

(14)  JO L 328, 7.12.2013, p. 97.


21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/98


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 20 noiembrie 2014

de stabilire a structurii organizaționale și a modului de funcționare ale rețelei europene pentru dezvoltare rurală și ale rețelei Parteneriatului european pentru inovare și de abrogare a Deciziei 2008/168/CE

(2014/825/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (1), în special articolul 52 alineatul (4) și articolul 53 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, a fost înființată o rețea europeană de dezvoltare rurală, în scopul interconectării rețelelor, a organizațiilor și a administrațiilor naționale care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale la nivelul Uniunii.

(2)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, a fost instituită o rețea a Parteneriatului european pentru inovare (PEI), pentru a sprijini PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii menționate la articolul 55 din regulamentul respectiv și pentru a permite interconectarea grupurilor operaționale, a serviciilor de consiliere și a cercetătorilor.

(3)

Prin urmare, este necesar să se adopte norme prin care să se stabilească structura organizațională și modul de funcționare ale rețelei europene pentru dezvoltare rurală („REDR”) și ale rețelei PEI.

(4)

Pentru îndeplinirea obiectivelor interconectării prin rețele rurale la nivel european prevăzute la articolul 52 alineatul (2) și la articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 52 alineatul (3) și la articolul 53 alineatul (3) din regulamentul menționat în cazul REDR și, respectiv, în cazul rețelei PEI, este necesar să se instituie o „Adunare a rețelelor rurale” și să se definească sarcinile și structura acesteia, în conformitate cu Cartea albă a Comisiei privind guvernanța europeană (2) și cu Comunicarea președintelui către Comisie intitulată „Cadru pentru grupurile de experți ale Comisiei: reguli orizontale și registru public” (3) („Cadrul grupurilor de experți ale Comisiei”).

(5)

În special, adunarea ar trebui să promoveze schimburile și interconectarea dintre entitățile publice și private care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale și în cel al inovării pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii. Adunarea ar trebui să asigure coordonarea dintre REDR și rețeaua PEI, să creeze cadrul strategic pentru activitatea lor, inclusiv pentru activitatea tematică, să asigure monitorizarea și evaluarea adecvate ale aceleiași activități și să propună membrii grupului de coordonare.

(6)

Adunarea ar trebui să fie constituită din rețele rurale naționale, autorități de management, agenții de plăți, organizații care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale la nivelul Uniunii, grupuri de acțiune locală LEADER, prestatori de servicii de consiliere agricolă care oferă servicii de susținere a inovării legate de grupuri operaționale și institute de cercetare care desfășoară activități de inovare legate de grupuri operaționale.

(7)

Pentru a se garanta o reprezentare deschisă, transparentă și echilibrată, membrii adunării care sunt organizații ce își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale la nivelul Uniunii ar trebui să fie cei numiți în cadrul grupului de dialog civil privind dezvoltarea rurală, în conformitate cu Decizia 2013/767/UE a Comisiei (4) („grupul de dialog civil privind dezvoltarea rurală”).

(8)

Pentru a se asigura o organizare eficace și eficientă a activității REDR și a rețelei PEI, în conformitate cu avizele adoptate de adunare, este necesar să se instituie un grup de coordonare a rețelelor rurale și să se definească sarcinile și structura acestuia.

(9)

Grupul de coordonare ar trebui, în special, să pregătească, să implementeze și să monitorizeze activitățile REDR și ale rețelei PEI. Grupul ar trebui să coordoneze activitatea tematică a rețelelor și să asigure coordonarea activității adunării cu cea a altor grupuri și comitete de experți instituite în contextul dezvoltării rurale și al fondurilor structurale și de investiții europene.

(10)

Grupul de coordonare ar trebui să fie alcătuit din autorități de management și/sau rețele rurale naționale, organizații din întreaga UE care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale, autorități naționale responsabile cu evaluarea programelor de dezvoltare rurală, prestatori de servicii de consiliere agricolă și/sau institute de cercetare agricolă.

(11)

În vederea menținerii unui schimb liber și regulat între REDR, rețeaua PEI și grupul de dialog civil privind dezvoltarea rurală, președintele și vicepreședinții grupului de dialog civil ar trebui să poată lua parte la reuniunile grupului de coordonare, în calitate de observatori.

(12)

Ar trebui stabilite norme privind divulgarea informațiilor de către membrii adunării și cei ai grupului de coordonare.

(13)

Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(14)

Decizia 2008/168/CE a Comisiei (6) prevede structura organizatorică a rețelei europene pentru dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013. Prin urmare, decizia respectivă ar trebui abrogată.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltarea rurală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I

OBIECT

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește structura organizațională și modul de funcționare ale rețelei europene pentru dezvoltare rurală („REDR”) și ale rețelei Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii („rețeaua PEI”), înființând o adunare și un grup de coordonare și prevăzând alcătuirea, sarcinile și regulile privind funcționarea acestora.

CAPITOLUL II

ADUNAREA REȚELELOR RURALE

Articolul 2

Adunarea rețelelor rurale

Se înființează adunarea REDR și a rețelei PEI, denumită în continuare „adunarea”.

Articolul 3

Sarcinile adunării

Sarcinile adunării sunt, în special:

(a)

să promoveze schimburile și interconectarea dintre entitățile publice și private care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale și în cel al inovării pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii;

(b)

să asigure coordonarea dintre REDR și rețeaua PEI;

(c)

să ofere un cadru strategic pentru activitățile REDR și ale rețelei PEI, inclusiv pentru activitatea tematică;

(d)

să asigure un nivel adecvat de monitorizare și evaluare a activităților REDR și ale rețelei PEI în ceea ce privește obiectivele stabilite la articolul 52 alineatul (2) și la articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și sarcinile enumerate la articolul 52 alineatul (3) și la articolul 53 alineatul (3) din regulamentul menționat;

(e)

să-i propună directorului general pentru agricultură și dezvoltare rurală („directorul general”) membrii grupului de coordonare.