ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 331

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
18 noiembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1225/2014 al Consiliului din 17 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1226/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 privind autorizarea unei mențiuni de sănătate înscrisă pe produsele alimentare și care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1227/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 de stabilire a unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului pentru anul calendaristic 2014 și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 879/2014 al Comisiei

6

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1228/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 de autorizare și de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire ( 1 )

8

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1229/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor ( 1 )

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1230/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 privind autorizarea bilizinatului de cupru ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

18

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1231/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

22

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2014/800/PESC a Consiliului din 17 noiembrie 2014 privind lansarea misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) și de modificare a Deciziei 2014/486/PESC

24

 

*

Decizia 2014/801/PESC a Consiliului din 17 noiembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

26

 

 

2014/802/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 noiembrie 2014 de modificare a Deciziilor 2010/470/UE și 2010/472/UE în ceea ce privește cerințele de sănătate animală referitoare la scrapie pentru comerțul și importurile în Uniune de embrioni de animale din speciile ovină și caprină [notificată cu numărul C(2014) 8339]  ( 1 )

28

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/803/UE

 

*

Decizia nr. 1/2014 a Comitetului mixt UE-Elveția din 10 octombrie 2014 de determinare a cazurilor de derogare de la transmiterea datelor prevăzută la articolul 3 alineatul (3) primul paragraf din anexa I la Acordul încheiat la 25 iunie 2009 între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind simplificarea controalelor și formalităților în ceea ce privește transportul mărfurilor și privind măsurile vamale de securitate

38

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2014/252/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Turcia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală ( JO L 134, 7.5.2014 )

40

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 552/2009 al Comisiei din 22 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII ( JO L 164, 26.6.2009 )

41

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1085/2014 al Comisiei din 15 octombrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume ( JO L 298, 16.10.2014 )

42

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1225/2014 AL CONSILIULUI

din 17 noiembrie 2014

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(2)

Ar trebui să fie modificate informațiile referitoare la o persoană inclusă pe lista prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(3)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANEXĂ

Informațiile referitoare la următoarea persoană care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se înlocuiesc cu informațiile de mai jos.

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Data nașterii: 25.4.1946, la Almaty (localitate cunoscută anterior și ca Alma-Ata), Kazahstan.

Membru al Consiliului Dumei de Stat; lider al Partidului Liberal Democratic Rus (LDPR). A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeii. A susținut în mod activ divizarea Ucrainei. A semnat în numele LDPR, partid pe care îl prezidează, un acord cu așa-numita „Republica Populară Donețk”.

12.9.2014


18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 1226/2014 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2014

privind autorizarea unei mențiuni de sănătate înscrisă pe produsele alimentare și care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și sunt incluse într-o listă a mențiunilor autorizate.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. Autoritatea națională competentă trebuie să înainteze cererile valabile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare „autoritatea”.

(3)

După primirea unei cereri, autoritatea informează fără întârziere celelalte state membre și Comisia și emite un aviz cu privire la mențiunea de sănătate respectivă.

(4)

Comisia decide cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând seama de avizul emis de autoritate.

(5)

Ca urmare a unei cereri din partea Lactalis B&C, prezentată în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i s-a solicitat să formuleze un aviz cu privire la o mențiune de sănătate referitoare la „grăsimea tartinabilă cu conținut redus de grăsimi și grăsimi trans, bogată în acizi grași nesaturați și omega-3” și reducerea concentrațiilor de colesterol LDL (Întrebarea nr. EFSA-Q-2009-00458) (2). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Înlocuirea unei grăsimi bogate în acizi grași saturați/trans cu o grăsime bogată în acizi grași nesaturați contribuie la reducerea nivelului de colesterol LDL. Colesterolul LDL este un factor de risc pentru bolile cardiovasculare”.

(6)

Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat în avizul său, primit de Comisie și de statele membre la 25 mai 2011, că a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul de amestecuri de acizi grași saturați alimentari (AGS) și o creștere a concentrațiilor colesterolului LDL sangvin, și că înlocuirea unui amestec de AGS cu acizi grași cis-mononesaturați și/sau acizi grași cis-polinesaturați în alimente sau regimuri alimentare, pe bază gram-la-gram, reduce concentrațiile sangvine de colesterol LDL. Prin urmare, o mențiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerată conformă cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui inclusă în lista Uniunii a mențiunilor autorizate. Studiul clinic cu intervenție despre care solicitantul afirmă că ar fi protejat prin drepturi de proprietate nu a fost considerat de autoritate ca fiind necesar pentru a ajunge la concluzia sa. Prin urmare, se consideră că nu este îndeplinită cerința prevăzută la articolul 21 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și, prin urmare, nu ar trebui să se acorde protecția datelor care țin de proprietate.

(7)

În avizul său, autoritatea concluzionează că, pentru ca mențiunea să fie valabilă, cantități semnificative de acizi grași saturați ar trebui să fie înlocuite cu acizi grași mononesaturați și/sau polinesaturați în alimente sau regimuri alimentare pe bază gram-la-gram. Prin urmare, pentru a asigura faptul că un produs alimentar furnizează cantități semnificative de acizi grași mononesaturați și/sau polinesaturați, este necesar să se limiteze utilizarea mențiunii la grăsimi și uleiuri, și să se stabilească aceleași condiții de utilizare ca cele stabilite pentru mențiunea nutrițională „BOGAT ÎN GRĂSIMI NESATURATE”, astfel cum este prevăzut în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(8)

Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că un aviz în favoarea autorizării unei mențiuni de sănătate trebuie să includă anumite informații. În consecință, informațiile respective ar trebui să fie indicate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește mențiunile autorizate și să includă, după caz, formularea revizuită a mențiunilor, condițiile specifice de utilizare a mențiunilor, precum și, dacă este cazul, condițiile sau restricțiile de utilizare a produsului alimentar și/sau o indicație sau o avertizare suplimentară, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și cu avizele autorității.

(9)

Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 este de a asigura veridicitatea, claritatea, fiabilitatea și utilitatea mențiunilor de sănătate pentru consumator și faptul că formularea și prezentarea sunt luate în considerare în acest sens. Prin urmare, atunci când formularea mențiunilor are același înțeles pentru consumatori cu cel al unei mențiuni de sănătate autorizate, deoarece demonstrează aceeași relație care există între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenții acestuia și sănătate, acestea ar trebui să facă obiectul acelorași condiții de utilizare indicate în anexa la prezentul regulament.

(10)

La stabilirea măsurilor prevăzute de prezentul regulament s-au luat în considerare observațiile solicitanților și ale publicului, primite de Comisie în temeiul articolului 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Mențiunea de sănătate cuprinsă în anexa la prezentul regulament poate fi înscrisă pe produsele alimentare comercializate pe piața Uniunii în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa respectivă.

(2)   Mențiunea de sănătate prevăzută la alineatul (1) se include în lista mențiunilor autorizate a Uniunii, conform dispozițiilor articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(5):2168.


ANEXĂ

Mențiuni de sănătate permise

Cerere — dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

Solicitant — adresă

Nutrient, substanță, produs alimentar sau categorie de produse alimentare

Mențiune

Condiții de utilizare a mențiunii

Condiții și/sau restricții de utilizare a produsului alimentar și/sau indicații sau avertizări suplimentare

Trimitere la avizul EFSA

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) — mențiune de sănătate care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire

Lactalis B&C, ZA Les Placis, 35230, Bourgbarré, Franța

Acizi grași mononesaturați și/sau acizi grași polinesaturați

S-a demonstrat că înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi nesaturate într-un regim alimentar duce la scăderea/reducerea colesterolului sangvin. Colesterolul ridicat este un factor de risc pentru afecțiunile cardiace coronariene.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în acizi grași nesaturați, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT RIDICAT DE GRĂSIMI NESATURATE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Mențiunea poate fi utilizată numai pentru grăsimi și uleiuri.

Q-2009-00458


18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1227/2014 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2014

de stabilire a unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului pentru anul calendaristic 2014 și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 879/2014 al Comisiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

La 21 martie 2014, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului pentru anul calendaristic 2014 (2). Parlamentul European și Consiliul nu stabiliseră respectiva rată de ajustare până la 30 iunie 2014. Prin urmare, în conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia a stabilit rata de ajustare în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 879/2014 al Comisiei (3).

(2)

Previziunile pentru plățile directe și cheltuielile legate de piață incluse în scrisoarea rectificativă nr. 1 a Comisiei la proiectul de buget 2015 arată necesitatea de a adapta rata mecanismului de disciplină financiară care a fost luată în considerare în proiectul de buget 2015. Respectiva scrisoare rectificativă a fost întocmită ținând seama de un cuantum al disciplinei financiare de 433 de milioane EUR pentru rezerva pentru situații de criză în sectorul agricol menționată la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Pentru a ține seama de aceste noi informații, Comisia ar trebui să adapteze rata de ajustare stabilită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 879/2014.

(3)

Ca regulă generală, fermierii care depun o cerere de ajutor pentru plăți directe pentru un an calendaristic (N) primesc sumele aferente într-o anumită perioadă de plată care ține de exercițiul financiar (N + 1). Cu toate acestea, în anumite limite, statele membre au posibilitatea de a efectua cu întârziere plățile către fermieri dincolo de respectiva perioadă de plată, fără nicio limită de timp. Astfel de plăți efectuate cu întârziere pot fi incluse într-un exercițiu financiar ulterior. Atunci când disciplina financiară este aplicată pentru un anumit an calendaristic, rata de ajustare nu ar trebui să se aplice plăților pentru care cererile de ajutor au fost depuse în alți ani calendaristici decât cel pentru care se aplică disciplina financiară. Prin urmare, pentru a se garanta tratamentul egal al fermierilor, este necesar să se prevadă că rata de ajustare se aplică numai plăților pentru care s-au depus cereri de ajutor în anul calendaristic pentru care se aplică disciplina financiară, independent de momentul în care sunt efectuate plățile către fermieri.

(4)

La articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) se prevede că rata de ajustare aplicată plăților directe stabilită în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se aplică numai plăților directe care depășesc 2 000 EUR și care urmează să fie acordate fermierilor în anul calendaristic corespunzător. În plus, articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede că, în urma introducerii progresive a plăților directe, rata de ajustare se aplică Bulgariei și României numai de la 1 ianuarie 2016, iar Croației numai de la 1 ianuarie 2022. Prin urmare, rata de ajustare care urmează să fie stabilită prin prezentul regulament ar trebui să nu se aplice plăților către fermierii din respectivele state membre.

(5)

Pentru a garanta că rata de ajustare adaptată este aplicabilă începând cu data de la care încep să se efectueze plățile către fermieri în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 decembrie 2014.

(6)

Rata de ajustare adaptată ar trebui luată în considerare la calculul tuturor plăților care urmează să fie acordate unui fermier pentru o cerere de ajutor depusă pentru anul calendaristic 2014. În scopul clarității, ar trebui, prin urmare, să fie abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 879/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   În scopul de a aplica ajustarea prevăzută la articolele 25 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, valoarea plăților în sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (5), care urmează să fie acordate unui fermier și care depășesc 2 000 EUR pentru o cerere de ajutor depusă pentru anul calendaristic 2014, se reduce cu 1,302214 %.

(2)   Reducerea prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în Bulgaria, Croația și România.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 879/2014 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 decembrie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  COM(2014) 175.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 879/2014 al Comisiei din 12 august 2014 privind stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului pentru anul calendaristic 2014 (JO L 240, 13.8.2014, p. 20).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO L 30, 31.1.2009, p. 16).


18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/8


REGULAMENTUL (UE) NR. 1228/2014 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2014

de autorizare și de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și sunt incluse într-o listă a mențiunilor autorizate.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. Autoritatea națională competentă înaintează cererile valabile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare „autoritatea”.

(3)

După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre și Comisia și să emită un aviz cu privire la respectiva mențiune de sănătate.

(4)

Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând seama de avizul emis de autoritate.

(5)

În urma unei cereri din partea Abtei Pharma Vertriebs GmbH, depusă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i s-a solicitat un aviz privind o mențiune de sănătate referitoare la tabletele de mestecat cu calciu și cu vitamina D3 și la pierderea densității osoase (Întrebarea nr. EFSA-Q-2008-721) (2). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Mestecarea de tablete cu calciu și cu vitamina D îmbunătățește densitatea osoasă a femeilor de la 50 de ani în sus. Astfel, tabletele de mestecat pot reduce riscul de fracturi cauzate de osteoporoză”.

(6)

Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de Comisie și de statele membre la 7 august 2009, că s-a stabilit o relație cauză-efect între consumul de calciu, cu sau fără vitamina D, și reducerea pierderii de densitate minerală osoasă (DMO) la femeile ajunse la postmenopauză. Reducerea pierderii DMO poate contribui la reducerea riscului de fracturi osoase. În consecință, cele două mențiuni de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerate conforme cu cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui incluse pe lista Uniunii cu mențiunile permise. Totuși, autoritatea a ajuns la concluzia că informațiile furnizate erau insuficiente pentru a stabili condițiile de utilizare a mențiunilor. Ulterior, Comisia a cerut autorității să caute informații suplimentare pentru a permite responsabililor cu gestionarea riscurilor să stabilească condițiile adecvate de utilizare a mențiunilor de sănătate în cauză. Autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de Comisie și de statele membre la 17 mai 2010 (Întrebarea nr. EFSA-Q-2009-00940) (3), că, pentru a obține efectul pretins, ar trebui consumate zilnic minimum 1 200 mg de calciu din toate sursele sau minimum 1 200 mg de calciu și 800 U.I. (20 μg) de vitamina D din toate sursele.

(7)

Atunci când mențiunea de sănătate se referă numai la calciu, pentru a se asigura că un produs alimentar furnizează o cantitate semnificativă de calciu, este necesar să se stabilească condiții de utilizare care permit ca respectiva mențiune să fie înscrisă numai pe produsele alimentare care au un aport de cel puțin 400 mg de calciu per porție cuantificată.

(8)

Luând în considerare nivelul ridicat al consumului de vitamina D necesar pentru obținerea efectului pretins (20 μg), atunci când mențiunea de sănătate se referă la combinația de calciu și vitamina D, este necesar să se limiteze utilizarea respectivei mențiuni la suplimentele alimentare. Pentru a se asigura că un supliment alimentar furnizează o cantitate semnificativă de calciu și de vitamina D în contextul mențiunii în cauză, este necesar să se stabilească condiții de utilizare care permit ca mențiunea să fie înscrisă numai pe suplimentele alimentare care au un aport de cel puțin 400 mg de calciu și 15 μg de vitamina D per porție zilnică.

(9)

În urma unei cereri din partea DSM Nutritional Products Europe AG, depusă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i s-a solicitat un aviz privind o mențiune de sănătate referitoare la efectele vitaminei D și riscul căderilor pentru bărbații și femeile de la 60 de ani în sus (Întrebarea nr. EFSA-Q-2010-01233) (4). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Vitamina D reduce riscul căderilor. Căderile reprezintă un factor de risc pentru fracturi”.

(10)

Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de Comisie și de statele membre la 30 septembrie 2011, că s-a stabilit o relație cauză-efect între consumul vitaminei D și reducerea riscului căderilor, ceea ce se asociază în sens pozitiv cu instabilitatea posturii și cu slăbirea musculaturii. Reducerea riscului căderilor în rândul bărbaților și al femeilor de la 60 de ani în sus este benefică pentru sănătatea umană, reducând riscul de fracturi osoase. În consecință, o mențiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerată conformă cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui inclusă pe lista Uniunii cu mențiunile permise.

(11)

În avizul său, autoritatea a concluzionat și că, pentru a obține efectul pretins, ar trebui consumate zilnic 800 U.I. (20 μg) de vitamina D, din toate sursele. Luând în considerare nivelul ridicat al consumului de vitamina D necesar pentru obținerea efectului pretins (20 μg), este necesar să se limiteze utilizarea respectivei mențiuni la suplimentele alimentare. Pentru a se asigura că un supliment alimentar furnizează o cantitate semnificativă de vitamina D în contextul mențiunii în cauză, este necesar să se stabilească condiții de utilizare care permit ca mențiunea să fie înscrisă numai pe suplimentele alimentare care au un aport de cel puțin 15 μg de vitamina D per porție zilnică.

(12)

Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că un aviz în favoarea autorizării unei mențiuni de sănătate trebuie să includă anumite informații. În consecință, informațiile respective ar trebui indicate în anexa I la prezentul regulament în ceea ce privește mențiunile autorizate și ar trebui să includă, după caz, formularea revizuită a mențiunii, condițiile specifice de utilizare a mențiunii, precum și, dacă este cazul, condițiile sau restricțiile de utilizare a produsului alimentar și/sau o afirmație sau o avertizare suplimentară, în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și cu avizele autorității.

(13)

Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 este acela de a asigura veridicitatea, claritatea, fiabilitatea și utilitatea mențiunilor de sănătate pentru consumator și faptul că formularea și prezentarea sunt luate în considerare în acest sens. Prin urmare, atunci când formularea mențiunilor are același înțeles pentru consumatori cu cel al unei mențiuni de sănătate autorizate, deoarece demonstrează aceeași relație care există între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenții acestuia și sănătate, mențiunile respective ar trebui să facă obiectul acelorași condiții de utilizare indicate în anexa I la prezentul regulament.

(14)

În urma unei cereri din partea GP International Holding B.V., depusă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i s-a solicitat un aviz privind o mențiune de sănătate referitoare la clorhidratul de glucozamină și reducerea ratei de degenerare a cartilajelor (Întrebarea nr. EFSA-Q-2009-00412) (5). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Încetinirea/reducerea procesului de distrugere a cartilajelor aparatului locomotor și, prin urmare, reducerea riscului de osteoartrită”.

(15)

Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de Comisie și de statele membre la 29 octombrie 2009, că nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul de clorhidrat de glucozamină și efectul pretins. În consecință, având în vedere că mențiunea de sănătate nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, aceasta nu ar trebui autorizată.

(16)

În urma unei cereri din partea Asociației producătorilor de produse naturale pe bază de soia (ENSA), a Federației europene privind proteinele vegetale naturale (EUVEPRO) și a Asociației privind proteinele din soia (SPA), depusă în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i s-a solicitat un aviz privind o mențiune de sănătate referitoare la efectele proteinelor izolate din soia asupra reducerii concentrației colesterolului-LDL din sânge (Întrebarea nr. EFSA-Q-2011-00784) (6). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „S-a demonstrat că acele componente din soia care sunt bogate în proteine contribuie la scăderea/reducerea colesterolului din sânge; scăderea colesterolului din sânge poate reduce riscul de boli cardiace (coronariane)”.

(17)

Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de Comisie și de statele membre la 2 februarie 2012, că nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul de proteine izolate din soia, conform definiției solicitantului, și efectul pretins. În consecință, având în vedere că mențiunea de sănătate nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, aceasta nu ar trebui autorizată.

(18)

În urma unei cereri din partea Health Concern B.V., depusă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i s-a solicitat un aviz privind o mențiune de sănătate referitoare la o combinație de steroli vegetali și Cholesternorm®mix și reducerea concentrației colesterolului-LDL din sânge (Întrebarea nr. EFSA-Q-2009-00237, EFSA-Q-2011-01114) (7). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Reduce colesterolul în mod activ”.

(19)

Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de Comisie și de statele membre la 17 iulie 2012, că nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul unei combinații de steroli vegetali și Cholesternorm®mix și efectul pretins în condițiile de utilizare propuse. În consecință, având în vedere că mențiunea de sănătate nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, aceasta nu ar trebui autorizată.

(20)

În urma unei cereri din partea Minami Nutrition Health BVBA, depusă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i s-a solicitat un aviz privind o mențiune de sănătate referitoare la efectele acidului eicosapentaenoic (EPA) asupra reducerii raportului dintre acidul arahidonic (AA) și EPA în sânge la copiii care suferă de ADHD (tulburare hiperkinetică cu deficit de atenție) (Întrebarea nr. EFSA-Q-2012-00573) (8). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „S-a demonstrat că EPA reduce raportul AA/EPA din sânge. Un nivel AA/EPA ridicat este un factor de risc pentru apariția problemelor de atenție la copiii cu simptome asemănătoare cu ADHD. Acești copii sunt, de asemenea, caracterizați de o hiperactivitate și/sau un comportament de opoziție coexistent mai reduse”.

(21)

Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de Comisie și de statele membre la 8 aprilie 2013, că populația-țintă a mențiunii de sănătate este o populație bolnavă (respectiv, copiii cu ADHD) și că efectul pretins se referă la tratamentul unei boli.

(22)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 completează principiile generale din Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (9). Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2000/13/CE prevede că etichetarea nu trebuie să atribuie niciunui produs alimentar proprietăți de prevenire, de tratament și de vindecare a unei boli umane sau să evoce astfel de proprietăți. În consecință, având în vedere că atribuirea de proprietăți medicinale produselor alimentare este interzisă, mențiunea de sănătate referitoare la efectele acidului eicosapentaenoic (EPA) asupra reducerii raportului AA/EPA din sânge la copiii cu ADHD nu ar trebui autorizată.

(23)

În urma unei cereri din partea McNeil Nutritionals și Raisio Nutrition Ltd., depusă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i s-a solicitat un aviz privind o mențiune de sănătate referitoare la consumul a 2 g de stanoli vegetali/zi (ca esteri de stanoli vegetali) în cadrul unui regim alimentar sărac în grăsimi saturate și reducerea de două ori mai mare a concentrației colesterolului-LDL din sânge față de cazul unui regim alimentar care este doar sărac în grăsimi saturate (Întrebarea nr. EFSA-Q-2012-00915) (10). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Consumul a 2 g de stanoli vegetali/zi (ca esteri de stanoli vegetali) în cadrul unui regim alimentar sărac în grăsimi saturate are ca rezultat o reducere de două ori mai mare a concentrației colesterolului-LDL din sânge comparativ cu un regim alimentar care este doar sărac în grăsimi saturate. Colesterolul crescut este un factor de risc pentru apariția bolilor coronariene”.

(24)

Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de Comisie și de statele membre la 8 aprilie 2013, că elementele de probă furnizate de solicitant nu permit să se stabilească faptul că un consum de 2 g de stanoli vegetali/zi (ca esteri de stanoli vegetali) în cadrul unui regim alimentar sărac în grăsimi saturate are ca rezultat o reducere de două ori mai mare a concentrației colesterolului-LDL din sânge comparativ cu un regim alimentar care este doar sărac în grăsimi saturate. În consecință, având în vedere că mențiunea de sănătate nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, aceasta nu ar trebui autorizată.

(25)

La stabilirea măsurilor prevăzute în prezentul regulament s-au luat în considerare observațiile solicitanților și ale publicului, primite de Comisie în temeiul articolului 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(26)

Adăugarea de substanțe în produsele alimentare sau utilizarea substanțelor în produsele alimentare este reglementată de legislația specifică a Uniunii și de legislația națională, ca și clasificarea produselor ca produse alimentare sau medicamente. Orice decizie cu privire la o mențiune de sănătate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, cum ar fi includerea pe lista mențiunilor permise menționată la articolul 14 alineatul (1), nu constituie o autorizare pentru introducerea pe piață a substanței cu privire la care s-a formulat mențiunea, o decizie dacă substanța poate fi folosită în produse alimentare sau o clasificare a unui anumit produs ca produs alimentar.

(27)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Mențiunile de sănătate enumerate în anexa I la prezentul regulament pot fi înscrise pe produsele alimentare introduse pe piața Uniunii în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa respectivă.

(2)   Mențiunile de sănătate prevăzute la alineatul (1) se includ pe lista Uniunii cu mențiunile permise, prevăzută la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Articolul 2

Mențiunile de sănătate enumerate în anexa II la prezentul regulament nu se includ pe lista Uniunii cu mențiunile permise, prevăzută la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal (2009) 1180, 1-13.

(3)  EFSA Journal (2010);8(5):1609.

(4)  EFSA Journal (2011);9(9):2382.

(5)  EFSA Journal 2009;7(10):1358.

(6)  EFSA Journal 2012;10(2):2555.

(7)  EFSA Journal 2012;10(7):2810.

(8)  EFSA Journal 2013;11(4):3161.

(9)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(10)  EFSA Journal 2013;11(4):3160.


ANEXA I

Mențiuni de sănătate permise

Cerere — Dispoziții relevante din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

Solicitant — Adresă

Nutrient, substanță, produs alimentar sau categorie de produse alimentare

Mențiune de sănătate

Condiții de utilizare a mențiunii

Condiții și/sau restricții de utilizare a produsului alimentar și/sau afirmații sau avertizări suplimentare

Trimitere la avizul EFSA

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) — mențiune de sănătate referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Germania.

Calciu

Calciul contribuie la reducerea pierderilor de minerale din oase la femeile ajunse la postmenopauză. Densitatea minerală osoasă scăzută este un factor de risc pentru fracturile de os cauzate de osteoporoză.

Mențiunea poate fi utilizată numai pentru produsele alimentare care au un aport de minimum 400 mg de calciu per porție cuantificată.

Consumatorul trebuie informat cu privire la faptul că mențiunea este destinată în mod specific femeilor de la 50 de ani în sus și că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de cel puțin 1 200 mg de calciu din toate sursele.

În cazul produselor alimentare cu adaos de calciu, mențiunea poate fi utilizată numai pentru cele care vizează femeile de la 50 de ani în sus.

Q-2008-721

Q-2009-00940

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) — mențiune de sănătate referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Germania.

Calciu și vitamina D

Calciul și vitamina D contribuie la reducerea pierderilor de minerale din oase la femeile ajunse la postmenopauză. Densitatea minerală osoasă scăzută este un factor de risc pentru fracturile de os cauzate de osteoporoză.

Mențiunea poate fi folosită numai pentru suplimentele alimentare care au un aport de cel puțin 400 mg de calciu și 15 μg de vitamina D per porție zilnică.

Consumatorul trebuie informat cu privire la faptul că mențiunea este destinată în mod specific femeilor de la 50 de ani în sus și că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de cel puțin 1 200 mg de calciu și 20 μg de vitamina D din toate sursele.

În cazul suplimentelor alimentare cu adaos de calciu și de vitamina D, mențiunea poate fi utilizată numai pentru cele care vizează femeile de la 50 de ani în sus.

Q-2008-721

Q-2009-00940

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) — mențiune de sănătate referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire

DSM Nutritional Products Europe AG, P.O. Box 2676, 4002 Basel, Elveția.

Vitamina D

Vitamina D contribuie la reducerea riscului de cădere asociat instabilității posturii și slăbirii musculaturii. Căderile reprezintă un factor de risc pentru fracturi în rândul bărbaților și al femeilor de la 60 de ani în sus.

Mențiunea poate fi folosită numai pentru suplimentele alimentare care au un aport de cel puțin 15 μg de vitamina D per porție zilnică.

Consumatorul trebuie informat cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 20 μg de vitamina D din toate sursele.

În cazul suplimentelor alimentare cu adaos de vitamina D, mențiunea poate fi utilizată numai pentru cele care vizează bărbații și femeile de la 60 de ani în sus.

Q-2010-01233


ANEXA II

Mențiuni de sănătate respinse

Cerere — Dispoziții relevante din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

Nutrient, substanță, produs alimentar sau categorie de produse alimentare

Mențiune de sănătate

Trimitere la avizul EFSA

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) — mențiune de sănătate referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire

Clorhidrat de glucozamină

Încetinirea/reducerea procesului de distrugere a cartilajelor aparatului locomotor și, prin urmare, reducerea riscului de osteoartrită.

Q-2009-00412

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) — mențiune de sănătate referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire

Proteine izolate din soia

S-a demonstrat că acele componente din soia care sunt bogate în proteine contribuie la scăderea/reducerea colesterolului din sânge; scăderea colesterolului din sânge poate reduce riscul de boli cardiace (coronariane).

Q-2011-00784

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) — mențiune de sănătate referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire

Combinație de steroli vegetali și Cholesternorm®mix

Reduce colesterolul în mod activ.

Q-2009-00237

Q-2011-01114

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) — mențiune de sănătate referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire

Acid eicosapentaenoic (EPA)

S-a demonstrat că EPA reduce raportul AA/EPA din sânge. Un nivel AA/EPA ridicat este un factor de risc pentru apariția problemelor de atenție la copiii cu simptome asemănătoare cu ADHD. Acești copii sunt, de asemenea, caracterizați de o hiperactivitate și/sau un comportament de opoziție coexistent mai reduse.

Q-2012-00573

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) — mențiune de sănătate referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire

Steroli vegetali (ca esteri de stanoli vegetali)

Consumul a 2 g de stanoli vegetali/zi (ca esteri de stanoli vegetali) în cadrul unui regim alimentar sărac în grăsimi saturate are ca rezultat o reducere de două ori mai mare a concentrației colesterolului-LDL din sânge comparativ cu un regim alimentar care este doar sărac în grăsimi saturate. Colesterolul crescut este un factor de risc pentru apariția bolilor coronariene.

Q-2012-00915


18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/14


REGULAMENTUL (UE) NR. 1229/2014 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2014

de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și sunt incluse într-o listă a mențiunilor autorizate.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. Autoritatea națională competentă transmite cererile valabile către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare „autoritatea”, în vederea efectuării unei evaluări științifice, precum și către Comisie și statele membre în scop informativ.

(3)

Autoritatea emite un aviz cu privire la mențiunea de sănătate respectivă.

(4)

Comisia decide cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând seama de avizul emis de autoritate.

(5)

Ca urmare a unei cereri din partea Italsur s.r.l., prezentată în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorității să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele unei combinații de varză neagră de Toscana (Nero di Toscana), mangold „tricolor”, spanac „bicolor” și varză „albastră savoy” și protecția lipidelor sanguine împotriva degradărilor oxidative (întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00574) (2). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „contribuie la protecția lipidelor sanguine împotriva degradărilor oxidative”.

(6)

La data de 30 octombrie 2013, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul unei combinații de varză neagră de Toscana (Nero di Toscana), mangold „tricolor”, spanac „bicolor” și varză „albastră savoy” și efectul pretins. În consecință, având în vedere că nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunea de sănătate nu ar trebui autorizată.

(7)

Ca urmare a unei cereri din partea Italsur s.r.l., prezentată în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorității să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele unei combinații de spanac roșu, spanac verde, andivă roșie, andivă verde, frunză de mangold verde, frunză de mangold roșu, mangold roșu, mangold auriu și mangold alb și protecția lipidelor sanguine împotriva degradărilor oxidative (întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00575) (3). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „contribuie la protecția lipidelor sanguine împotriva degradărilor oxidative”.

(8)

La data de 30 octombrie 2013, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul unei combinații de spanac roșu, spanac verde, andivă roșie, andivă verde, frunză de mangold verde, frunză de mangold roșu, mangold roșu, mangold auriu și mangold alb și efectul pretins. În consecință, având în vedere că nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunea de sănătate nu ar trebui autorizată.

(9)

Ca urmare a unei cereri din partea Italsur s.r.l., prezentată în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorității să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele unei combinații de varză neagră de Toscana (Nero di Toscana), mangold „tricolor”, spanac „bicolor” și varză„albastră savoy” și menținerea unei concentrații sanguine normale de colesterol LDL (întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00576) (4). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „menține o concentrație normală a colesterolului sanguin”.

(10)

La data de 30 octombrie 2013, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul unei combinații de varză neagră de Toscana (Nero di Toscana), mangold „tricolor”, spanac „bicolor” și varză „albastră savoy” și efectul pretins. În consecință, având în vedere că nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunea de sănătate nu ar trebui autorizată.

(11)

Ca urmare a unei cereri din partea Italsur s.r.l., prezentată în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorității să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele unei combinații de spanac roșu, spanac verde, andivă roșie, andivă verde, frunză de mangold verde, frunză de mangold roșu, mangold roșu, mangold auriu și mangold alb și menținerea unei concentrații sanguine normale de colesterol LDL (întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00579) (5). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „menține o concentrație normală a colesterolului sanguin”.

(12)

La data de 30 octombrie 2013, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul unei combinații de spanac roșu, spanac verde, andivă roșie, andivă verde, frunză de mangold verde, frunză de mangold roșu, mangold roșu, mangold auriu și mangold alb efectul pretins. În consecință, având în vedere că nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunea de sănătate nu ar trebui autorizată.

(13)

Ca urmare a unei cereri din partea Omikron Italia S.r.l., prezentată în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorității să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele unei combinații de diosmină, troxerutină și hesperidină și menținerea unei permeabilități normale a capilarelor venoase (întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00353) (6). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „amestecul de flavonoide conținând 300 mg de diosmină, 300 mg de troxerutină și 100 mg de hesperidină este un coadjuvant util pentru menținerea permeabilității fiziologice a capilarelor venoase”.

(14)

La data de 13 ianuarie 2014, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității care concluziona că, pe baza datelor prezentate, nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul unei combinații de diosmină, troxerutină și hesperidină și efectul pretins. În consecință, având în vedere că nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunea de sănătate nu ar trebui autorizată.

(15)

Ca urmare a unei cereri din partea Omikron Italia S.r.l., prezentată în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorității să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele unei combinații de diosmină, troxerutină și hesperidină și menținerea unui tonus venos normal (întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00354) (7). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „amestecul de flavonoide conținând 300 mg de diosmină, 300 mg de troxerutină și 100 mg de hesperidină este un coadjuvant util pentru menținerea unui tonus venos fiziologic”.

(16)

La data de 13 ianuarie 2014, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității care concluziona că, pe baza datelor prezentate, nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul unei combinații de diosmină, troxerutină și hesperidină și efectul pretins. În consecință, având în vedere că nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunea de sănătate nu ar trebui autorizată.

(17)

În urma unei cereri din partea Italsur srl, depusă în conformitate cu articolul 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i s-a solicitat un aviz privind o mențiune de sănătate referitoare la efectele supei de orz „Orzotto” și protecția lipidelor sanguine împotriva degradărilor oxidative (Întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00578) (8). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „contribuie la protecția lipidelor sanguine împotriva degradărilor oxidative”.

(18)

La data de 10 ianuarie 2014, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, nu a putut fi stabilită o relație cauză-efect între consumul de supă de orz „Orzotto” și efectul pretins. În consecință, având în vedere că nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunea de sănătate nu ar trebui autorizată.

(19)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mențiunile de sănătate enumerate în anexa la prezentul regulament nu se includ pe lista mențiunilor autorizate a Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal 2013;11(10):3413.

(3)  The EFSA Journal 2013;11(10):3414.

(4)  The EFSA Journal 2013;11(10):3415.

(5)  The EFSA Journal 2013;11(10):3416.

(6)  The EFSA Journal 2014;12(1):3511.

(7)  The EFSA Journal 2014;12(1):3512.

(8)  The EFSA Journal 2014;12(1):3519.


ANEXĂ

Mențiuni de sănătate respinse

Cerere — dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

Nutrient, substanță, aliment sau categorie de alimente

Mențiune

Trimitere la avizul EFSA

Articolul 13 alineatul (5) — mențiune de sănătate bazată pe dovezi științifice recent stabilite și/sau care includ o cerere de protecție a datelor care țin de proprietate

o combinație de varză neagră de Toscana (Nero di Toscana), mangold „tricolor”, spanac „bicolor” și varză „albastră savoy”

Contribuie la protecția lipidelor sanguine împotriva degradărilor oxidative

Q-2013-00574

Articolul 13 alineatul (5) — mențiune de sănătate bazată pe dovezi științifice recent stabilite și/sau care includ o cerere de protecție a datelor care țin de proprietate

O combinație de spanac roșu, spanac verde, andivă roșie, andivă verde, frunză de mangold verde, frunză de mangold roșu, mangold roșu, mangold auriu și mangold alb

Contribuie la protecția lipidelor sanguine împotriva degradărilor oxidative

Q-2013-00575

Articolul 13 alineatul (5) — mențiune de sănătate bazată pe dovezi științifice recent stabilite și/sau care includ o cerere de protecție a datelor care țin de proprietate

o combinație de varză neagră de Toscana (Nero di Toscana), mangold „tricolor”, spanac „bicolor” și varză „albastră savoy”

Menține o concentrație normală a colesterolului sanguin

Q-2013-00576

Articolul 13 alineatul (5) — mențiune de sănătate bazată pe dovezi științifice recent stabilite și/sau care includ o cerere de protecție a datelor care țin de proprietate

O combinație de spanac roșu, spanac verde, andivă roșie, andivă verde, frunză de mangold verde, frunză de mangold roșu, mangold roșu, mangold auriu și mangold alb

Menține o concentrație normală a colesterolului sanguin

Q-2013-00579

Articolul 13 alineatul (5) — mențiune de sănătate bazată pe dovezi științifice recent stabilite și/sau care includ o cerere de protecție a datelor care țin de proprietate

O combinație de diosmină, troxerutină și hesperidină

Amestecul de flavonoide conținând 300 mg de diosmină, 300 mg de troxerutină și 100 mg de hesperidină este un coadjuvant util pentru menținerea permeabilității fiziologice a capilarelor venoase

Q-2013-00353

Articolul 13 alineatul (5) — mențiune de sănătate bazată pe dovezi științifice recent stabilite și/sau care includ o cerere de protecție a datelor care țin de proprietate

O combinație de diosmină, troxerutină și hesperidină

Amestecul de flavonoide conținând 300 mg de diosmină, 300 mg de troxerutină și 100 mg de hesperidină este un coadjuvant util pentru menținerea unui tonus venos fiziologic

Q-2013-00354

Articolul 13 alineatul (5) — mențiune de sănătate bazată pe dovezi științifice recent stabilite și/sau care includ o cerere de protecție a datelor care țin de proprietate

Supa de orz „Orzotto”

Contribuie la protecția lipidelor sanguine împotriva degradărilor oxidative

Q-2013-00578


18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1230/2014 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2014

privind autorizarea bilizinatului de cupru ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare pentru bilizinatul de cupru. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea respectivă se referă la autorizarea bilizinatului de cupru ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale, urmând ca această substanță să fie clasificată în categoria „aditivi nutriționali”.

(4)

În avizul său din 3 iulie 2014 (2), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, bilizinatul de cupru nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, asupra sănătății oamenilor sau asupra mediului și că utilizarea sa poate fi considerată ca o sursă eficace de cupru pentru toate speciile de animale. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer în hrana animalelor, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea bilizinatului de cupru arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea substanței în cauză ar trebui să fie autorizată, în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanța menționată în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „compuși de oligoelemente”, este autorizată ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(7):3796.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specie sau categorie de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Conținut de element (Cu) în mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor nutriționali. Grupa funcțională: compuși de oligoelemente

3b411

Bilizinat de cupru

Caracteristicile aditivului:

Pulbere sau granule, cu un conținut de cupru ≥ 14,5 % și lizină ≥ 84,0 %.

Caracterizarea substanței active:

Chelat de cupru al L-lizinei-HCl

Formula chimică: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

Numărul CAS: 53383-24-7

Metode de analiză  (1):

Pentru cuantificarea conținutului de lizină în aditivul furajer:

cromatografia prin schimb ionic combinată cu derivatizare post-coloană și detecție colorimetrică sau fluorimetrică — EN ISO 17180.

Pentru cuantificarea conținutului total de cupru în aditivul furajer și preamestecuri:

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) — EN 15510;

sau

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) după digestia sub presiune — EN 15621.

Pentru cuantificarea cuprului total în aditivi din materiile prime pentru hrana animalelor și hrana combinată pentru animale:

spectrometrie de adsorbție atomică (AAS) — Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei sau

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) — EN 15510 sau

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) după digestia sub presiune — EN 15621.

Toate speciile de animale

Bovine:

bovine înainte de începerea rumegării: 15 (total);

Alte bovine: 35 (total).

Ovine: 15 (total).

Purcei până la 12 săptămâni: 170 (total).

Crustacee: 50 (total).

Alte animale: 25 (total).

1.

Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec.

2.

Pentru siguranța utilizatorilor: în timpul manipulării, utilizatorii trebuie să poarte mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

3.

Pe etichetă se înscrie următoarea mențiune:

În cazul furajelor destinate oilor, dacă concentrația de cupru din furaj depășește 10 mg/kg:

„Concentrația de cupru din acest furaj poate cauza otrăvirea anumitor soiuri de ovine.”

În cazul furajelor destinate bovinelor după începerea rumegării, dacă concentrația de cupru din furaj este mai mică de 20 mg/kg:

„Concentrația de cupru din acest furaj poate cauza deficit de cupru la vitele care pasc pe pășuni cu concentrație mare de molibden sau sulf.”

„Conținutul de lizină al aditivului ar trebui să fie luat în considerare în stabilirea formulei furajului.”

8 decembrie 2024


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1231/2014 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

94,9

MA

77,1

MK

78,8

ZZ

83,6

0707 00 05

AL

67,4

JO

194,1

TR

128,5

ZZ

130,0

0709 93 10

AL

65,0

MA

52,3

TR

125,4

ZZ

80,9

0805 20 10

MA

130,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

74,4

ZZ

74,4

0805 50 10

TR

78,7

ZZ

78,7

0806 10 10

BR

293,5

LB

337,2

PE

282,9

TR

149,1

US

303,0

ZZ

273,1

0808 10 80

BR

54,0

CA

135,3

CL

80,6

MD

29,7

NZ

144,2

US

102,4

ZA

108,6

ZZ

93,5

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 a Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/24


DECIZIA 2014/800/PESC A CONSILIULUI

din 17 noiembrie 2014

privind lansarea misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) și de modificare a Deciziei 2014/486/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2014/486/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (1), în special articolul 4,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 22 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/486/PESC.

(2)

La 20 octombrie 2014, Consiliul a aprobat planul de operații pentru EUAM Ucraina.

(3)

În urma recomandării comandantului operației civile și a atingerii de către EUAM Ucraina a capacității operaționale inițiale, EUAM Ucraina ar trebui să fie lansată la 1 decembrie 2014.

(4)

Decizia 2014/486/PESC a prevăzut valoarea de referință financiară de 2 680 000 EUR pentru perioada până la 30 noiembrie 2014. Ar trebui să se prevadă o nouă valoare de referință financiară pentru perioada de 12 luni care începe de la 1 decembrie 2014. Decizia 2014/486/PESC ar trebui modificată în consecință.

(5)

EUAM Ucraina se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) se lansează la 1 decembrie 2014.

Articolul 2

Comandantul operației civile a EUAM Ucraina este autorizat cu aplicabilitate imediată să înceapă execuția operației.

Articolul 3

Articolul 14 alineatul (1) din Decizia 2014/486/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUAM Ucraina până la 30 noiembrie 2014 este de 2 680 000 EUR. Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUAM Ucraina în perioada 1 decembrie 2014-30 noiembrie 2015 este de 13 100 000 EUR. Valoarea de referință financiară pentru perioadele ulterioare este hotărâtă de Consiliu.”

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 217, 23.7.2014, p. 42.


18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/26


DECIZIA 2014/801/PESC A CONSILIULUI

din 17 noiembrie 2014

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC (1).

(2)

Ar trebui să fie modificate informațiile referitoare la o persoană inclusă pe lista prevăzută în Decizia 2014/145/PESC.

(3)

Anexa la Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2014/145/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).


ANEXĂ

Informațiile referitoare la următoarea persoană care figurează în anexa la Decizia 2014/145/PESC se înlocuiesc cu informațiile de mai jos.

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Data nașterii: 25.4.1946, la Almaty (localitate cunoscută anterior și ca Alma-Ata), Kazahstan.

Membru al Consiliului Dumei de Stat; lider al Partidului Liberal Democratic Rus (LDPR). A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeii. A susținut în mod activ divizarea Ucrainei. A semnat în numele LDPR, partid pe care îl prezidează, un acord cu așa-numita „Republica Populară Donețk”.

12.9.2014


18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 14 noiembrie 2014

de modificare a Deciziilor 2010/470/UE și 2010/472/UE în ceea ce privește cerințele de sănătate animală referitoare la scrapie pentru comerțul și importurile în Uniune de embrioni de animale din speciile ovină și caprină

[notificată cu numărul C(2014) 8339]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/802/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la punctul I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (1), în special articolul 11 alineatul (3) a treia liniuță, articolul 17 alineatul (2) litera (b), articolul 18 alineatul (1) prima liniuță și articolul 19 teza introductivă și litera (b),

întrucât:

(1)

Partea A din anexa IV la Decizia 2010/470/UE a Comisiei (2) stabilește modelul de certificat de sănătate aplicabil comerțului în interiorul Uniunii cu transporturi de ovule și embrioni de la animale din speciile ovină și caprină colectați sau produși după 31 august 2010.

(2)

Partea 2 din anexa IV la Decizia 2010/472/UE a Comisiei (3) stabilește modelul de certificat de sănătate pentru importul în Uniune de transporturi de ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4) stabilește reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (EST) la bovine, ovine și caprine. Capitolul A din anexa VIII la regulamentul menționat stabilește condițiile pentru comerțul în interiorul Uniunii cu animale vii, material seminal și embrioni. De asemenea, anexa IX la regulamentul menționat stabilește condițiile pentru importul în Uniune de animale vii, embrioni, ovule și produse de origine animală din țări terțe.

(4)

În lumina noilor dovezi științifice, Regulamentul (CE) nr. 999/2001 a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 630/2013 al Comisiei (5). Respectivele modificări, referitoare la scrapie, au fost reflectate în Decizia de punere în aplicare 2013/470/UE a Comisiei (6) în modelul de certificat de sănătate pentru comerțul în interiorul Uniunii cu transporturi de ovule și embrioni de la animale din speciile ovină și caprină, stabilit în partea A din anexa IV la Decizia 2010/470/UE și în modelul de certificat de sănătate pentru importurile în Uniune de transporturi de ovule și embrioni de la animale din speciile ovină și caprină stabilit în partea 2 din anexa IV la Decizia 2010/472/UE, cu o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2014.

(5)

În conformitate cu avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), adoptat la 24 ianuarie 2013, și referitor la riscul transmiterii scrapiei clasice prin transferul de embrioni obținuți in vivo la ovine, în care s-a concluzionat că riscul transmiterii scrapiei clasice prin implantarea de embrioni homozigoți sau heterozigoți ARR proveniți de la ovine ar putea fi considerat neglijabil, cu condiția ca recomandările și procedurile stabilite de OIE referitoare la transferul de embrioni să fie respectate, dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 au fost modificate prin Regulamentul (CE) nr. 1148/2014 al Comisiei (7).

(6)

Prin urmare, modelul de certificat de sănătate pentru comerțul în interiorul Uniunii cu transporturi de ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină stabilit în partea A din anexa IV la Decizia 2010/470/UE și modelul de certificat de sănătate pentru importurile în Uniune de transporturi de ovule și embrioni de la animale din speciile ovină și caprină stabilit în partea 2 din anexa IV la Decizia 2010/472/UE ar trebui să fie modificate pentru a reflecta cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 999/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1148/2014.

(7)

În plus, în modelul de certificat de sănătate pentru comerțul în interiorul Uniunii cu transporturi de ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină stabilit în partea A din anexa IV la Decizia 2010/470/EU, anumite trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 trebuie să fie modificate pentru a se înlătura orice ambiguitate.

(8)

În plus, în modelul de certificat de sănătate pentru importurile în Uniune de transporturi de ovule și embrioni de la animale din speciile ovină și caprină stabilit în partea 2 din anexa IV la Decizia 2010/472/UE, este necesară o formulare mai precisă pentru a asigura înțelegerea corectă a faptului că regimul de testare referitor la boala hemoragică epizootică (BHE) se aplică femelelor donatoare din speciile ovină și caprină.

(9)

Prin urmare, Deciziile 2010/470/UE și 2010/472/UE ar trebui modificate în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa IV la Decizia 2010/470/UE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Anexa IV la Decizia 2010/472/UE se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(2)  Decizia 2010/470/UE a Comisiei din 26 august 2010 de stabilire a unor modele de certificate de sănătate aplicabile comerțului în interiorul Uniunii cu material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ecvină, ovină și caprină, precum și cu ovule și embrioni de animale din specia porcină (JO L 228, 31.8.2010, p. 15).

(3)  Decizia 2010/472/UE a Comisiei din 26 august 2010 privind importurile de material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină în Uniune (JO L 228, 31.8.2010, p. 74).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 630/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 179, 29.6.2013, p. 60).

(6)  Decizia de punere în aplicare 2013/470/UE a Comisiei din 20 septembrie 2013 de modificare a Deciziilor 2010/470/UE și 2010/472/UE în ceea ce privește cerințele de sănătate animală referitoare la scrapie pentru comerțul și importurile în Uniune de material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină (JO L 252, 24.9.2013, p. 32).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1148/2014 al Comisiei din 28 octombrie 2014 de modificare a anexelor II, VII, VIII, IX și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 308, 29.10.2014, p. 66).


ANEXA I

În anexa IV la Decizia 2010/470/UE, partea A se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA A

Model de certificat de sănătate IVA pentru comerțul în interiorul Uniunii cu transporturi de ovule și embrioni de la animale din speciile ovină și caprină colectați sau produși în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și expediați de o echipă de colectare sau producție de embrioni autorizată care este echipa de origine a ovulelor sau embrionilor

Image

Image

Image


ANEXA II

În anexa IV la Decizia 2010/472/UE, partea 2 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA 2

Model de certificat de sănătate pentru importurile transporturilor de ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină

Image

Image

Image

Image

Image


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/38


DECIZIA NR. 1/2014 A COMITETULUI MIXT UE-ELVEȚIA

din 10 octombrie 2014

de determinare a cazurilor de derogare de la transmiterea datelor prevăzută la articolul 3 alineatul (3) primul paragraf din anexa I la Acordul încheiat la 25 iunie 2009 între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind simplificarea controalelor și formalităților în ceea ce privește transportul mărfurilor și privind măsurile vamale de securitate

(2014/803/UE)

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul încheiat la 25 iunie 2009 între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind simplificarea controalelor și formalităților în ceea ce privește transportul mărfurilor și privind măsurile vamale de securitate (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 21 alineatul (3) coroborat cu anexa I articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Acordul urmărește să mențină simplificarea controalelor și a formalităților la trecerea mărfurilor la frontiere, precum și fluiditatea schimburilor comerciale dintre părțile contractante, garantând totodată un nivel ridicat de securitate în cadrul lanțului de aprovizionare.

(2)

Părțile contractante s-au angajat să garanteze un nivel de securitate echivalent pe teritoriile lor respective, prin măsuri bazate pe legislația în vigoare în cadrul Uniunii Europene.

(3)

Atunci când mărfurile având ca destinație țări terțe părăsesc teritoriul vamal al uneia dintre părțile contractante și traversează teritoriul vamal al celeilalte părți contractante, datele de securitate cuprinse în declarația sumară de ieșire depusă la autoritatea competentă a primei părți contractante sunt transmise de către această autoritate autorității competente a celei de a doua părți.

(4)

Comitetul mixt poate stabili cazurile în care nu este necesară această transmitere de date, cu condiția ca acestea să nu aducă atingere nivelului de securitate garantat de acord.

(5)

Statele membre ale Uniunii Europene și Confederația Elvețiană sunt părți contractante la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională. În temeiul anexei 17 la convenția menționată, în scopul de a proteja aviația internațională de actele de intervenție ilicită, transportatorii aerieni supun toate mărfurile unor controale de securitate înainte de încărcarea acestora la bordul aeronavelor.

(6)

Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană și-au asumat obligații în temeiul acordului privind transportul aerian încheiat la 21 iunie 1999, care reglementează în special siguranța și securitatea aviației,

DECIDE:

Articolul 1

În cazul exporturilor de mărfuri menționate la articolul 3 alineatul (3) primul paragraf din anexa I la acord, transmiterea datelor nu este necesară, cu condiția ca:

(a)

mărfurile să fie preluate de o companie aeriană care asigură transportul în afara teritoriului vamal al părților contractante;

(b)

ieșirea mărfurilor prin biroul vamal din cea de a doua parte contractantă să se efectueze pe calea aerului;

(c)

la biroul vamal competent pentru locul în care se exportă mărfurile, să se fi depus o declarație sumară de ieșire sau o declarație vamală de export care să îndeplinească condițiile stabilite pentru declarația sumară;

(d)

în cazul în care mărfurile sosesc la biroul vamal de la punctul de ieșire de pe teritoriul vamal al celei de a doua părți contractante, transportatorul furnizează biroului respectiv, la cerere, un exemplar din documentul UE de însoțire privind exportul sau orice alt document similar emis de autoritățile vamale elvețiene și care conține date de securitate pentru mărfurile în cauză.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei adoptării.

Adoptat la Vacallo, 10 octombrie 2014.

Pentru Comitetul mixt UE-Elveția

Președintele

Michaela SCHÄRER-RICKENBACHER


Rectificări

18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/40


Rectificare la Decizia 2014/252/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Turcia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 134 din 7 mai 2014 )

La pagina 1, considerentul (3):

în loc de:

„(3)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.”

se va citi:

„(3)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit a notificat, prin scrisoarea din 21 septembrie 2012, dorința sa de a participa la adoptarea și la aplicarea prezentei decizii.”


18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/41


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 552/2009 al Comisiei din 22 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 164 din 26 iunie 2009 )

La pagina 26, în anexă, la punctul 2 care modifică anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, intrarea 51 din tabel coloana 2 punctul 1:

în loc de:

„1.

Este interzisă utilizarea ca substanțe sau în amestecuri, în concentrații mai mari de 0,1 % în greutate material plastifiat, în jucării și articole de puericultură.”

se va citi:

„1.

Este interzisă utilizarea ca substanțe sau în amestecuri, în concentrații mai mari de 0,1 % din masa materialului plastifiat, în jucării și articole de puericultură.”

La pagina 26, în anexă, la punctul 2 care modifică anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, intrarea 51 din tabel coloana 2 punctul 2:

în loc de:

„2.

Este interzisă introducerea pe piață a jucăriilor și a articolelor de puericultură care conțin acești ftalați într-o concentrație mai mare de 0,1 % în greutate material plastifiat.”

se va citi:

„2.

Este interzisă introducerea pe piață a jucăriilor și a articolelor de puericultură care conțin acești ftalați într-o concentrație mai mare de 0,1 % din masa materialului plastifiat.”

La pagina 26, în anexă, la punctul 2 care modifică anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, intrarea 52 din tabel coloana 2 punctul 1:

în loc de:

„1.

Este interzisă utilizarea ca substanțe sau în amestecuri, în concentrații mai mari de 0,1 % în greutate material plastifiat, în jucării și articole de puericultură care pot fi introduse în gură de către copii.”

se va citi:

„1.

Este interzisă utilizarea ca substanțe sau în amestecuri, în concentrații mai mari de 0,1 % din masa materialului plastifiat, în jucării și articole de puericultură care pot fi introduse în gură de către copii.”

La pagina 26, în anexă, la punctul 2 care modifică anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, intrarea 52 din tabel coloana 2 punctul 2:

în loc de:

„2.

Este interzisă introducerea pe piață a jucăriilor și a articolelor de puericultură care conțin acești ftalați într-o concentrație mai mare de 0,1 % în greutate material plastifiat.”

se va citi:

„2.

Este interzisă introducerea pe piață a unor astfel de jucării și articole de puericultură care conțin acești ftalați într-o concentrație mai mare de 0,1 % din masa materialului plastifiat.”


18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/42


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1085/2014 al Comisiei din 15 octombrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298 din 16 octombrie 2014 )

La pagina 11, tabelul din anexă se citește astfel:

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

64,0

MA

122,4

MK

60,9

ZZ

82,4

0707 00 05

TR

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

TR

142,8

ZZ

142,8

0805 50 10

AR

95,1

BR

84,6

CL

109,5

TR

111,7

UY

97,0

ZA

101,1

ZZ

99,8

0806 10 10

BR

191,0

MK

34,4

TR

143,7

ZZ

123,0

0808 10 80

BA

49,5

BR

53,2

CL

89,4

NZ

134,3

US

192,1

ZA

119,7

ZZ

106,4

0808 30 90

CN

75,7

TR

116,3

ZA

80,2

ZZ

90,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 a Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul «ZZ» desemnează «alte origini».”