ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 311

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
31 octombrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1159/2014 al Consiliului din 30 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

2

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1160/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista țărilor și teritoriilor ( 1 )

17

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1161/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de adaptare la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier ( 1 )

19

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1162/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

21

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41)

23

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2014/101/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei ( 1 )

32

 

 

DECIZII

 

 

2014/749/UE

 

*

Decizia Consiliului European din 23 octombrie 2014 de numire a Comisiei Europene

36

 

*

Decizia 2014/750/PESC a Consiliului din 30 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Belarus

39

 

*

Decizia 2014/751/PESC a Consiliului din 30 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

54

 

 

2014/752/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Japonia pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

55

 

 

2014/753/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Singapore pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

58

 

 

2014/754/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Hong Kong pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

62

 

 

2014/755/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Australia pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

66

 

 

2014/756/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 octombrie 2014 privind restricționările autorizațiilor pentru produse biocide care conțin IPBC și propiconazol, notificate de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2014) 7909]  ( 1 )

69

 

 

2014/757/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 octombrie 2014 privind restricțiile de autorizare a unui produs biocid care conține IPBC notificate de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul de document C(2014) 7914]  ( 1 )

72

 

 

2014/758/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 octombrie 2014 de respingere a refuzului de autorizare a unui produs biocid notificat de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2014) 7915]  ( 1 )

75

 

 

2014/759/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 octombrie 2014 de modificare a anexei III la Decizia 2007/777/CE în ceea ce privește cerințele de sănătate animală privind prezența de Trichinella din modelul de certificat sanitar-veterinar pentru importurile în Uniune de anumite produse din carne provenite de la porcine domestice [notificată cu numărul C(2014) 7921]  ( 1 )

78

 

 

2014/760/UE

 

*

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2014 privind o măsură luată de Germania, în conformitate cu articolul 7 din Directiva 89/686/CEE a Consiliului, de retragere de pe piață și de interzicere a introducerii pe piață a costumelor de protecție împotriva căldurii Hitzeschutzanzug FW Typ 3 [notificată cu numărul C(2014) 7977]

80

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2014/761/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 29 octombrie 2014 privind aplicarea normelor pieței interne a energiei între statele membre ale UE și părțile contractante la Comunitatea Energiei

82

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/1


Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

Următoarele părți ale Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnate la 21 martie 2014 și la 27 iunie 2014 la Bruxelles, se vor aplica cu titlu provizoriu în virtutea articolului 4 din deciziile Consiliului privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a acordului (1), a doua astfel cum a fost amendată (2), începând cu data de 1 noiembrie 2014, în măsura în care acestea reglementează aspecte care intră în sfera de competență a Uniunii:

 

titlul I;

 

articolele 4, 5 și 6 din titlul II;

 

titlul III: articolele 14 și 19;

 

titlul V: capitolul 1 [cu excepția articolului 338 litera (k) și a articolelor 339 și 342], capitolul 6 [cu excepția articolului 361, a articolului 362 alineatul (1) litera (c), a articolului 364 și a articolului 365 literele (a) și (c)], capitolul 7 [cu excepția articolului 368 alineatul (3) și a articolului 369 (3) literele (a) și (d)], capitolul 12 și capitolul 17 [cu excepția articolului 404 litera (h)], capitolul 18 [cu excepția articolului 410 litera (b) și a articolului 411], capitolele 20, 26 și 28, precum și articolele 353 și 428;

 

titlul VI;

 

titlul VII [cu excepția articolului 479 alineatul (1)] în măsura în care dispozițiile acestui titlu se limitează la scopul de a asigura aplicarea cu titlu provizoriu a acordului;

 

anexa XXVI, anexa XXVII (cu excepția aspectelor nucleare), anexele XXVIII — XXXVI (cu excepția punctului 3 din anexa XXXII),

 

anexele XXXVIII — XLI, anexele XLIII și XLIV, precum și protocolul III.


(1)  JO L 161, 29.5.2014, p. 1.

JO L 278, 20.9.2014, p. 1.

(2)  JO L 289, 3.10.2014, p. 1.

(3)  Trimiterea de la articolul 369 litera (c) la „dezvoltarea unor strategii de finanțare care pun accentul pe întreținere, pe constrângerile în materie de capacități și pe lipsa infrastructurilor de legătură” nu creează nicio obligație de finanțare în sarcina statelor membre.


REGULAMENTE

31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/2


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1159/2014 AL CONSILIULUI

din 30 octombrie 2014

privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (1), în special articolul 8a alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(2)

Consiliul consideră că nu mai există motive pentru menținerea anumitor persoane și entități pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(3)

De asemenea, ar trebui să fie actualizate informațiile referitoare la anumite persoane și entități menționate pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(4)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.


ANEXĂ

I.

Următoarele persoane și entități se elimină de pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006:

A.   Persoane

Nr. 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

Nr. 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

Nr. 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

Nr. 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

Nr. 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

Nr. 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

Nr. 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

Nr. 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

Nr. 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

Nr. 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

Nr. 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

Nr. 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

Nr. 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

Nr. 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

Nr. 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

Nr. 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

Nr. 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

Nr. 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

Nr. 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

Nr. 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

Nr. 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

Nr. 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

Nr. 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

Nr. 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B.   Entități

Nr. 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

Nr. 6

JLLC Neftekhimtrading;

Nr. 21

JLLC Triplepharm;

Nr. 22

LLC Triple-Veles;

Nr. 23

Univest-M;

Nr. 24

FLLC Unis Oil;

Nr. 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Rubricile pentru următoarele persoane și entități prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se înlocuiesc cu următoarele:

A.   Persoane

 

Nume

Transcriere din ortografia belarusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume

(ortografia belarusă)

Nume

(ortografia rusă)

Informații de identificare

Motive

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Adresa: БФСО „Динамо”

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

A fost implicat activ în represiunea împotriva societății civile din Belarus. În fosta sa calitate de șef-adjunct al KGB, responsabil cu personalul și organizarea atribuțiilor acestuia, îi revine răspunderea pentru activitatea represivă desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice. Trecut în rezervă în mai 2012.

De asemenea, membru al consiliului central al CJSC Dinamo-Minsk, inclus pe listă la punctul 20 din secțiunea B.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Adresa: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Șef-adjunct al KGB, responsabil pentru informațiile externe, din aprilie 2014. Colonel, s-a aflat la comanda unității de luptă anti-teroristă a unității „Alfa” din cadrul KGB. A participat personal la tratamentele inumane și degradante aplicate activiștilor opoziției în centrul de detenție al KGB din Minsk după represiunea demonstrației de protest care a avut loc în urma alegerilor, la 19 decembrie 2010 la Minsk. Acțiunile sale au constituit o încălcare directă a angajamentelor internaționale ale Belarusului din domeniul drepturilor omului.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Fostă vicepreședintă și judecătoare la Tribunalul raional Partizanski din Minsk (până la 18.6.2012).

A instrumentat cazul fostului candidat prezidențial Andrei Sannikov, al activistului societății civile Ilia Vasilevich, al lui Fedor Mirzoianov, al lui Oleg Gnedchik și al lui Vladimir Yeriomenok. Modul în care a instrumentat procesul a constituit o încălcare clară a Codului de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și a unor mărturii irelevante pentru persoanele acuzate.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Data nașterii: 1964

Locul nașterii: Oshmiany, regiunea Hrodna

Adresa: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Procuror al regiunii Vitebsk până la 2.8.2011. Îi revine răspunderea pentru represiunea împotriva societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010. Aceasta include răspunderea pentru cauzele împotriva Siarhei Kavalenka și a lui Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Data nașterii: 20.9.1954

Locul nașterii: raionul Chashniki, regiunea Vitebsk

Carte de identitate: 3200954E045PB4

Adresa: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Șef al Comitetului regional al vămilor Hrodna, fost prim-vicepreședinte al KGB (2005 - 2007), fost șef-adjunct al Comitetului de stat al vămilor.

Îi revine răspunderea pentru activitatea represivă a KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice, în special în perioada 2006 - 2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Data nașterii: 10.1964

Carte de identitate: 3271064M000PB3

Adresa: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Fost șef-adjunct al KGB (din iulie 2013), însărcinat cu informațiile externe. A împărtășit responsabilitatea în ceea ce privește activitatea de represiune a KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

A fost implicat activ în represiunea împotriva societății civile din Belarus. În calitatea sa de fost adjunct al Ministrului Internelor și șef al Direcției de anchete preliminare, îi revine răspunderea în ceea ce privește reprimarea violentă a protestelor și încălcările drepturilor omului în cursul procedurilor de anchetă instrumentate în legătură cu alegerile din decembrie 2010. A intrat în rezervă în februarie 2012. În prezent are rangul de general în forțele de rezervă.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Data nașterii: 1968

Adresa: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41a

Șef al poliției regiunii Vitebsk (din iunie 2012), general de poliție (din 2013). Fost șef-adjunct al poliției din Minsk și șef al echipei operative de intervenție în timpul demonstrațiilor (OMON). A fost comandantul trupelor care au reprimat violent demonstrația pașnică din 19 decembrie 2010 și a participat personal la exercitarea violenței, fapt pentru care, în februarie 2011, a primit un premiu și o scrisoare de recunoaștere din partea președintelui Lukașenko. În 2011, a fost, de asemenea, comandantul trupelor care au reprimat alte câteva proteste desfășurate de activiști politici și de cetățeni pașnici din Minsk.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

КАКУНИН Александр Александрович

Image

Șef al coloniei de muncă corecțională IK-2 din Bobruisk

Se face responsabil de tratamente inumane aplicate deținuților politici A. Sannikau și A. Beliatski în colonia de muncă corecțională IK-2 din Bobruisk. Sub supravegherea sa, activiștii opoziției au fost torturați, li s-a refuzat accesul la avocați și au fost deținuți în izolare în colonia de muncă corecțională. Kakunin a pus presiune asupra lui A. Beliatski și a lui A. Sannikau pentru a-i forța să semneze o cerere de grațiere.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Data nașterii: 3.1.1954

Locul nașterii: Akulintsi, regiunea Mohilev

Carte de identitate: 3030154A124PB9

Adresa: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Are legături strânse cu președintele Lukașenko, cu care a colaborat îndeaproape în anii '80 și în special în anii '90. Șef-adjunct al Comitetului Național Olimpic (al cărui șef este Alexandr Lukașenko), șef al Federației de handbal. Fost președinte al Camerei Inferioare a Parlamentului, numit de președinte. A jucat unul dintre rolurile principale în alegerile prezidențiale frauduloase din 2006.

Administrația prezidențială i-a acordat o reședință în cartierul nomenclaturii, Drozdy, din Minsk.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Fost director al penitenciarului din Gorki. Îi revine răspunderea pentru tratamentul inuman aplicat deținuților, în special persecutarea și torturarea activistului societății civile Dmitri Dashkevich, încarcerat în legătură cu alegerile din 19 decembrie 2010 și cu reprimarea societății civile și a opoziției democratice.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Adresa: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Procuror al orașului Minsk. Fost procuror al regiunii Brest. Îi revine răspunderea pentru represiunea împotriva societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010.

Promovat în februarie 2011.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

A subminat în mod activ democrația în Belarus. În rolul său precedent de procuror general adjunct până în 2012, a fost responsabil pentru toate activitățile de informații desfășurate de Parchetul general împotriva entităților independente și aflate în opoziție, inclusiv în 2010, și direct implicat în respectivele activități.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresa: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tel: +375 17 280 83 40

Șef al Tribunalului raional Sovetski din Minsk, fost judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk care a autorizat respingerea apelului lui Byalyatski. Byalyatski a depus eforturi în vederea apărării și a sprijinirii celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și a reprimării societății civile și a opoziției democratice.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

General, șeful KGB la nivelul regiunii Hrodna. Îi revine răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice din regiunea Hrodna.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

General, fost șef al GRU (Departamentul de informații din Ministerul Apărării) și șeful-adjunct al Statului major al forțelor armate ale Belarus (până în februarie 2013). Îi revine răspunderea pentru activitatea serviciilor de informații în represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Adresa: Centrul de formare al KGB Бядули 2, 220034, Минск

General, șeful centrului de formare al KGB, fost șef al KGB în regiunea Minsk și în orașul Minsk.

În calitate de persoană responsabilă de pregătirea și formarea personalului KGB, îi revine răspunderea în ceea ce privește activitatea de represiune a KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice. În legătură cu funcțiile anterioare, îi revine răspunderea în ceea ce privește aceeași activitate de represiune a KGB în Minsk și în regiunea Minsk.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Adresa: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

În timpul campaniei electorale prezidențiale din 2010, a fost numit de șeful Comisiei electorale centrale în calitate de prim-adjunct (numit din nou la 21 ianuarie 2014) al șefului Comitetului de supraveghere însărcinat cu monitorizarea respectării procedurilor și normelor aplicabile campaniei electorale în mass-media și, în această calitate, a jucat un rol activ pentru propaganda regimului în timpul campaniilor electorale din 2010 și 2012. La 26 octombrie 2011, a fost decorat de președinte cu „Ordinul Franzisk Skorina”. În septembrie 2012, a refuzat să includă în comitet membri ai mass-media independente. Prim redactor-adjunct al principalului ziar de propagandă, aparținând administrației prezidențiale, „Sovietskaia Belarus”. Sursă a politicii pro-guvernamentale, care falsifică datele și face comentarii tendențioase cu privire la procesele în curs în Belarus împotriva opoziției democratice și a societății civile, pe care le-a prezentat în mod sistematic pe un ton negativ și derogatoriu, în special după alegerile prezidențiale din 2010.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Fost șef al KGB pentru regiunea Homel și fost șef-adjunct al KGB pentru Homel. Îi revine răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice din regiunea Homel. A fost înlăturat din funcție de președinte la 2 aprilie 2014 pentru comportament necorespunzător.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Data nașterii: 27.1.1944

Locul nașterii: Karabani, regiunea Minsk

A subminat în mod activ democrația în Belarus. În fosta lui calitate de președinte al Comitetului controlului de stat (până în 2010), a fost unul dintre principalii actori implicați în cazul lui Ales Byaliatski, unul dintre cei mai proeminenți apărători ai drepturilor omului, director al centrului pentru apărarea drepturilor omului „Vyasna” din Belarus, vicepreședinte al FIDH. A. Byalyatski a depus eforturi în vederea apărării și a sprijinirii celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și a reprimării societății civile și a opoziției democratice.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Șef-adjunct al coloniei de muncă corecțională IK-9 din Mazyrr

Se face responsabil de tratamente inumane aplicate lui D. Dashkevich, inclusiv tortură și refuzul accesului la reprezentanți legali. Lopatko a avut un post-cheie în colonia de muncă corecțională în care era deținut Dashekevich și în care deținuților politici, inclusiv dlui Dashekevich, li s-au aplicat presiuni psihologice, printre care deprivarea de somn și izolarea.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Data nașterii: 23.3.1980

Adresa: Clubul sportiv al președintelui

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Om de afaceri cu o participare activă la operațiuni financiare care implică familia Lukașenko.

Președintele clubului sportiv prezidențial.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Data nașterii: 29.8.1949,

Locul nașterii: Vetenevka, raionul Slonim, regiunea Hrodna

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Carte de identitate: 3290849A002PB5

Șef al Comitetului frontierelor de stat, fost secretar al Consiliului de securitate.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Data nașterii: 7.2.1956,

Locul nașterii: Smolensk (Rusia)

Nu a cercetat cazurile disparițiilor neelucidate ale lui Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski și Dmitri Zavadski în Belarus în perioada 1999 - 2000. Fost Ministru de Interne și, de asemenea, fost șef al serviciului de securitate al președintelui. În calitate de ministru de interne îi revine răspunderea pentru represiunea împotriva demonstrațiilor pașnice până la pensionarea sa la 6 aprilie 2009 pe motive de sănătate.

A primit de la administrația prezidențială o reședință în cartierul nomenclaturii, Drozdy, din Minsk.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Data nașterii: 1966,

Locul nașterii: Vitebsk

Adresa: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Persoană-cheie în disparițiile neelucidate ale lui Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski și Dmitri Zavadski în Belarus în perioada 1999 - 2000. Fost șef al Grupului special de intervenție al Ministerului de Interne (SOBR).

Om de afaceri, șef al Asociației „Onoare” din cadrul Ministerului de Interne, asociația veteranilor din forțele speciale ale Ministerului de Interne.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Carte de identitate: 3130564A041PB9

A fost implicat activ în represiunea împotriva societății civile din Belarus. În calitate de fost prim-adjunct al Ministrului Internelor (până în 2012), îi revine răspunderea pentru reprimarea societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010.

Colonel în forțele de rezervă.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailaun)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Data nașterii: 20.4.1971.

Locul nașterii: Rakov

Adresa: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Răspunzătoare pentru aplicarea sancțiunilor administrative și penale motivate politic împotriva unor reprezentanți ai societății civile. Judecătoare în cadrul Tribunalului raional Partizanski care a instrumentat cazul Likhovid. La 29 martie 2011, l-a condamnat pe dl Likhovid, activist în cadrul „Mișcării pentru Liberate”, la trei ani și jumătate de închisoare. A fost numită vicepreședintă a Tribunalului raional Partizanski din Minsk.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Data nașterii: 1970

Locul nașterii: Hrodna

Membră a Comisiei electorale centrale (CEC) și șefă a departamentului pentru solicitările publicului din administrația regională Hrodna. În calitate de membră a Comisiei electorale centrale, îi revine răspunderea pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010 și la alegerile parlamentare din septembrie 2012.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Data nașterii: 15.4.1939

Mohilev

Președinte al Camerei Superioare a Parlamentului, fost șef-adjunct responsabil cu mijloacele de informare în masă și ideologia al administrației prezidențiale (2006 - 2008). În această funcție, a fost una dintre principalele surse și voci ale propagandei de stat și ale sprijinului ideologic al regimului. Membru al Consiliului de securitate din martie 2014.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Data nașterii: 4.5.1955

Locul nașterii: Minsk

Adresa: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Membru al Camerei Inferioare a Parlamentului, șef-adjunct al șefului Comisiei pentru securitate națională. Fost șef al Direcției de securitate economică a KGB.

Îi revine răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Șeful sucursalei Hrodna a organizației sindicale favorabile regimului. Fost șef al Comisiei electorale regionale din regiunea Hrodna pentru alegerile prezidențiale din 2010 și pentru alegerile locale din martie 2014. În calitate de președinte al Comisiei electorale regionale, îi revine răspunderea pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010 și pentru falsificările de la alegerile locale din martie 2014, în regiunea Hrodna.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Membru al Consiliului de securitate, șef al Comisiei de anchetă, fost șef-adjunct al Comisiei de anchetă și fost procuror al regiunii Homel. Îi revine răspunderea pentru represiunea împotriva societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Membru al Comisiei electorale centrale (CEC) și șef al departamentului educației din administrația regională Vitebsk. În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, îi revine răspunderea pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010 și la alegerile parlamentare din septembrie 2012.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Data nașterii: 4.3.1962

Carte de identitate: 3040362B062PB7

Adresa: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Șeful comitetului medical al orașului Minsk și fost chirurg șef al spitalului de urgență din Minsk. Nu s-a opus răpirii candidatului prezidențial Nekliayev, transportat la spitalul său după ce fusese supus unor bătăi severe la data de 19 decembrie 2010 și, prin faptul că nu a chemat poliția, s-a făcut părtaș la acțiunea unor persoane necunoscute. În urma acestei inacțiuni, a fost promovat.

În calitate de șef al comitetului medical al orașului Minsk, poartă răspunderea pentru supervizarea utilizării instituțiilor de sănătatea muncii în oprimarea drepturilor omului.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанідавіч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Data nașterii: 5.8.1946,

Locul nașterii: Onory, regiunea Sakhalin

Adresa: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

A orchestrat disparițiile neelucidate ale lui Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski și Dmitri Zavadski în Belarus în perioada 1999-2000. Fost Ministru al Turismului și Sportului, fost Ministru de Interne și fost șef-adjunct al administrației prezidențiale.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Fost șef al Departamentului de Securitate din cadrul Ministerului Internelor. În îndeplinirea acestei funcții, îi revine răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice, în special în urma alegerilor prezidențiale din decembrie 2010. În februarie 2011, a primit un premiu sub forma unui certificat de recunoaștere pentru serviciile sale. Ieșit la pensie în februarie 2013. Șef al departamentului de securitate al holdingului MZOR, care este o întreprindere de stat aflată în subordinea Ministerului Industriei din Republica Belarus, și, prin urmare, direct asociată regimului Lukașenko.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Locotenent-colonel, fost agent operativ al serviciului militar de contrainformații al KGB (în prezent director al serviciului de presă al Comitetului de anchetă din Belarus). A falsificat probe și a recurs la amenințări pentru a obține mărturisiri de la activiștii opoziției în centrul de detenție al KGB de la Minsk, după represiunea demonstrației de protest care a avut loc în urma alegerilor, la 19 decembrie 2010 la Minsk. A fost direct responsabil de recurgerea la pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și de refuzul dreptului la un proces echitabil. Acțiunile sale au constituit o încălcare directă a angajamentelor internaționale ale Belarusului din domeniul drepturilor omului.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Șef-adjunct al coloniei de muncă corecțională IK-2 din Bobruisk

Se face responsabil de tratamente inumane și cu cruzime aplicate deținuților politici A. Sannikau și A. Beliatski în colonia de muncă corecțională IK-2 din Bobruisk. Sub supravegherea sa, activiștii opoziției au fost torturați și deținuți în izolare în colonia de muncă corecțională, refuzându-li-se accesul la reprezentare legală. Trutko a exercitat presiune asupra lui A. Beliatski și a lui A. Sannikau pentru a-i obliga să semneze o cerere de grațiere.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

A fost implicat activ în represiunea împotriva societății civile din Belarus. În fosta sa calitate de șef al direcției de informații a KGB, împărtășește răspunderea pentru activitatea represivă desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Procuror al orașului Minsk, fost procuror al raionului Frunzenski din Minsk, s-a ocupat de cazul protestatarului Vasili Parfenkov în februarie 2011 și de cazul împotriva lui A. Sannikau în iulie 2011. Răspunzător pentru aplicarea sancțiunilor administrative și penale motivate politic împotriva unor reprezentanți ai societății civile.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Data nașterii: 1964,

Locul nașterii: regiunea Zhitomyr, Ucraina (URSS)

Director general al canalului de televiziune semiprivat Cosmos TV, din iunie 2013, numit de guvernul din Belarus în calitate de reprezentant al statului. Fost șef al KGB (iulie 2008 - noiembrie 2012).

Responsabil pentru transformarea KGB în principalul organ de represiune utilizat împotriva societății civile și a opoziției democratice. Responsabil pentru răspândirea, prin intermediul mass-mediei, a unor informații false cu privire la demonstranții din 19 decembrie 2010, acuzându-i de aducerea unor materiale care să fie folosite ca arme. A adresat personal amenințări la adresa vieții și a integrității soției și fiului fostului candidat prezidențial Andrei Sannikov. Este principalul inițiator al ordinelor de hărțuire ilegală a opoziției democratice și de aplicare a torturii și a relelor tratamente în cazul deținuților politici.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

A fost implicat activ în represiunea împotriva societății civile din Belarus. În fosta sa calitate de șef al direcției de contrainformații militare din cadrul KGB (până în 2012), se face responsabil pentru activitatea represivă desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice. Sub supravegherea sa, personalul KGB a luat parte la interogatoriile activiștilor politici în urma demonstrațiilor din 19 decembrie 2010.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Data nașterii: 14.11.1954

Locul nașterii: Dnipropetrovsk

Carte de identitate: 3141154A021PB0

Ministrul Apărării din decembrie 2009.

În calitate de membru al Consiliului de securitate, aprobă deciziile represive convenite la nivel ministerial, inclusiv decizia de reprimare a demonstrațiilor pașnice din data de 19 decembrie 2010. După decembrie 2010, a salutat „înfrângerea deplină a forțelor distructive”, referindu-se la opoziția democratică.

227.

Zhuk Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Judecătoare la Tribunalul raional Pervomaiski din Vitsebsk. La 24 februarie 2012, l-a condamnat pe Syarhei Kavalenka, care era considerat prizonier politic în 2012 - 2013, la doi ani și o lună de închisoare pentru nerespectarea eliberării condiționate. Alena Zhuk a fost responsabilă în mod direct de încălcări ale drepturilor omului cu privire la o persoană întrucât i-a refuzat lui Syarhei Kavalenka dreptul la un proces echitabil. Syarhei Kavalenka primise inițial o condamnare cu suspendare pentru arborarea la Vitsebsk a unui drapel istoric interzis, alb-roșu-alb, simbol al mișcării de opoziție. Pedeapsa ulterioară acordată de Alena Zhuk a fost disproporționat de aspră, având în vedere natura infracțiunii, și nu a corespuns Codului penal din Belarus. Acțiunile Alenei Zhuk au constituit o încălcare directă a angajamentelor internaționale ale Belarusului din domeniul drepturilor omului.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Data nașterii: 7.7.1970

Carte de identitate: 3070770A081PB7

Adresa: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Director general (CEO) al agenției de știri de stat BELTA, din mai 2003.

Îi revine răspunderea pentru prezentarea în mass-media a propagandei de stat, propagandă care a susținut și a justificat represiunea împotriva opoziției democratice și a societății civile din data de 19 decembrie 2010, inclusiv prin utilizarea unor informații falsificate.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Procuror-adjunct în cadrul Raionului Zavodskoi din Minsk, care a instrumentat cazul lui Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, reprezentanți de seamă ai societății civile. Acuzarea prezentată de acesta a avut o motivare politică clară și evidentă și încalcă în mod clar Codul de procedură penală. Acuzațiile respective s-au întemeiat pe clasificarea incorectă a evenimentelor din 19 decembrie 2010 și nu au fost susținute cu dovezi, probe sau mărturii.

B.   Entități

 

Nume

Transcriere din ortografia belarusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume

(ortografia belarusă)

Nume

(ortografia rusă)

Informații de identificare

Motive

1.

Beltechexport

 

Image

Republic of Belarus, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Beltechexport beneficiază de pe urma regimului ca principal exportator de arme și echipamente militare din Belarus, ceea ce impune obținerea unei autorizații eliberate de autoritățile belaruse.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltech Holding beneficiază de pe urma regimului, în special prin intermediul Beltechexport, care face parte din Beltech Holding. Beltechexport beneficiază de pe urma regimului ca principal exportator de arme și echipamente militare din Belarus, ceea ce impune obținerea unei autorizații eliberate de autoritățile belaruse.


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 1160/2014 AL COMISIEI

din 30 octombrie 2014

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista țărilor și teritoriilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (1), în special articolele 10 și 19,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 stabilește cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și normele privitoare la controlul acestei circulații.

(2)

În partea C a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 sunt enumerate țările terțe și teritoriile indemne de rabie, precum și țările terțe și teritoriile în cazul cărora riscul răspândirii rabiei în Uniune, ca rezultat al circulației necomerciale a animalelor de companie provenind din aceste țări terțe și teritorii, a fost stabilit ca nefiind superior riscului asociat circulației similare a animalelor de companie între statele membre.

(3)

Pentru a fi inclusă în lista respectivă, o țară terță trebuie să își demonstreze statutul cu privire la rabie, precum și faptul că respectă anumite cerințe privind notificarea suspiciunii de rabie, sistemul de monitorizare, structura și organizarea serviciilor sale veterinare, punerea în aplicare a tuturor măsurilor de reglementare în vederea prevenirii și controlului rabiei și regulamentele privind comercializarea vaccinurilor antirabice.

(4)

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei a furnizat informații în legătură cu statutul său cu privire la rabie, precum și informații referitoare la respectarea cerințelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 998/2003. În urma evaluării informațiilor respective, s-a constatat că fosta Republică iugoslavă a Macedoniei respectă cerințele relevante prevăzute de regulamentul respectiv și, prin urmare, ar trebui inclusă în lista prevăzută în partea C a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 998/2003 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În partea C a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003, între mențiunea referitoare la Saint Lucia și cea referitoare la Montserrat, se inserează următoarea mențiune:

„MK … fosta Republică iugoslavă a Macedoniei”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/19


REGULAMENTUL (UE) NR. 1161/2014 AL COMISIEI

din 30 octombrie 2014

de adaptare la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (1), în special articolul 17,

întrucât:

(1)

Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier stabilește specificațiile tehnice pentru construcția, testarea, instalarea și inspecția tahografelor digitale.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 68/2009 al Comisiei (2) a introdus un adaptor ca soluție temporară, până la 31 decembrie 2013, pentru a face posibilă instalarea tahografelor în conformitate cu anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 în vehiculele de tip M1 și N1.

(3)

Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 a fost înlocuit de Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3) privind tahografele în transportul rutier, pentru care procedura legislativă s-a încheiat la 15 ianuarie 2014.

(4)

Considerentul 5 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 prevede luarea în considerare de către Comisie a prelungirii perioadei de valabilitate a adaptorului pentru vehiculele M1 și N1 până în 2015, precum și analizarea de către aceasta a unei soluții pe termen lung pentru vehiculele M1 și N1 înainte de 2015.

(5)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Tahograful digital: Foaia de parcurs a activităților viitoare” (4), care a însoțit propunerea privind Regulamentul (UE) nr. 165/2014, prevede o perioadă de 2 ani pentru pregătirea și adoptarea anexelor și apendicelor, în urma adoptării [noului regulament privind tahografele].

(6)

În cadrul specificațiilor tehnice din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 ar trebui stabilită o soluție permanentă în ceea ce privește adaptorul. Prin urmare, în aplicarea principiului încrederii legitime, posibilitatea de a utiliza adaptoare în vehiculele de tip M1 și N1 ar trebui să fie prelungită cel puțin până la adoptarea acestor anexe și apendice tehnice.

(7)

Având în vedere că cerința 172 a expirat la 31 decembrie 2013, prelungirea soluției oferite de adaptor ar trebui să fie valabilă cu efect retroactiv de la această dată.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului se modifică după cum urmează:

 

1. În partea I „Definiții”, litera (rr), prima liniuță, data de „31 decembrie 2013” se înlocuiește cu „31 decembrie 2015”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 68/2009 al Comisiei din 23 ianuarie 2009 de adaptare pentru a noua oară la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (JO L 21, 24.1.2009, p. 3).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).

(4)  COM(2011) 454 final.


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/21


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1162/2014 AL COMISIEI

din 30 octombrie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

59,9

MA

95,7

MK

50,7

ZZ

68,8

0707 00 05

AL

65,0

MK

80,7

TR

116,3

ZZ

87,3

0709 93 10

MA

82,8

TR

132,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

72,8

TR

90,5

UY

29,5

ZZ

64,3

0806 10 10

BR

272,2

MD

36,9

PE

362,4

TR

139,8

US

406,3

ZZ

243,5

0808 10 80

BR

53,2

CL

87,3

NZ

141,0

ZA

214,7

ZZ

124,1

0808 30 90

CN

68,8

TR

99,6

ZZ

84,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 a Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 1163/2014 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 octombrie 2014

privind taxele de supraveghere

(BCE/2014/41)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 30 și articolul 33 alineatul (2) al doilea paragraf,

având în vedere consultarea publică și analiza desfășurate în conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 instituie un Mecanism unic de supraveghere (MUS) compus din Banca Centrală Europeană (BCE) și autoritățile naționale competente (ANC).

(2)

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013, BCE este responsabilă cu funcționarea eficace și coerentă a MUS pentru toate instituțiile de credit, societățile financiare holding și societățile financiare holding mixte din toate statele membre din zona euro, precum și din statele membre din afara zonei euro care inițiază o cooperare strânsă cu BCE. Regulile și procedurile care guvernează cooperarea dintre BCE și ANC în cadrul MUS și cu autoritățile naționale desemnate sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (2).

(3)

Articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede perceperea de către BCE a unei taxe anuale de supraveghere de la instituțiile de credit cu sediul în statele membre participante și sucursalele înființate într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant. Taxele percepute de BCE ar trebui să acopere și să nu depășească cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile care îi sunt conferite prin articolele 4-6 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(4)

Taxa anuală de supraveghere ar trebui să cuprindă o sumă de plătit anual de către toate instituțiile de credit cu sediul în statele membre participante și sucursalele înființate într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant care sunt supravegheate în cadrul MUS.

(5)

În cadrul MUS, responsabilitățile de supraveghere ale BCE și ale fiecărei ANC sunt alocate pe baza caracterului semnificativ al entităților supravegheate.

(6)

BCE are competență de supraveghere directă pentru instituțiile de credit semnificative, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte cu sediul în statele membre participante și sucursalele din state membre participante care aparțin instituțiilor de credit semnificative cu sediul în state membre neparticipante.

(7)

De asemenea, BCE supraveghează funcționarea MUS, care include toate instituțiile de credit, indiferent dacă sunt semnificative sau mai puțin semnificative. BCE are competență exclusivă în raport cu toate instituțiile de credit cu sediul în statele membre participante pentru autorizarea entităților privind inițierea activității unei instituții de credit, pentru retragerea autorizațiilor și pentru evaluarea achizițiilor și cedărilor de participații calificate.

(8)

ANC sunt responsabile cu supravegherea directă a entităților supravegheate mai puțin semnificative, fără a aduce atingere prerogativei BCE de a exercita supravegherea directă în cazurile specifice în care acest lucru este necesar pentru aplicarea consecventă a standardelor înalte de supraveghere. Atunci când se alocă suma de recuperat prin taxele de supraveghere între categoriile de entități supravegheate semnificative și entități supravegheate mai puțin semnificative, este luată în considerare această partajare a responsabilităților de supraveghere în cadrul MUS, împreună cu cheltuielile aferente suportate de către BCE.

(9)

Articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că BCE trebuie să publice, prin intermediul unor regulamente și decizii, modalitățile operaționale detaliate privind punerea în aplicare a atribuțiilor care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(10)

Conform articolului 30 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, taxele se bazează pe criterii obiective legate de importanța și profilul de risc al instituțiilor de credit vizate, inclusiv de activele ponderate în funcție de risc ale acestora.

(11)

Taxele se calculează la cel mai înalt nivel de consolidare în statele membre participante. Aceasta înseamnă că, în cazul în care instituțiile de credit fac parte dintr-un grup supravegheat cu sediul în statele membre participante, o taxă este calculată și plătită la nivel de grup.

(12)

În calcularea taxei anuale de supraveghere, filialele cu sediul în statele membre neparticipante nu ar trebui luate în considerare. În acest sens și pentru a determina factorii relevanți ai taxei unui grup supravegheat, ar trebui furnizate date subconsolidate pentru toate filialele și operațiunile controlate de întreprinderea-mamă în statele membre participante. Cu toate acestea, costurile producerii acestor date subconsolidate pot fi ridicate și, din acest motiv, entitățile supravegheate ar trebui să poată opta pentru o taxă calculată pe baza datelor furnizate la cel mai înalt nivel de consolidare din statele membre participante, incluzând filiale cu sediul în state membre neparticipante, chiar dacă acest lucru ar conduce la o taxă mai mare.

(13)

Instituțiile menționate la articolul 2 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) sunt excluse de la atribuțiile de supraveghere conferite BCE în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și, prin urmare, BCE nu va percepe taxe asupra acestora.

(14)

Un regulament este general aplicabil, obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre din zona euro. Prin urmare, acesta este instrumentul juridic adecvat pentru stabilirea modalităților practice de punere în aplicare a articolului 30 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(15)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, prezentul regulament nu aduce atingere dreptului ANC de a percepe taxe în conformitate cu dreptul național și, în măsura în care atribuțiile de supraveghere nu au fost conferite BCE sau în privința costurilor legate de cooperarea cu și sprijinirea BCE și adoptarea de măsuri ca urmare a instrucțiunilor acesteia, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii și sub rezerva măsurilor stabilite în vederea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2013, inclusiv a articolelor 6 și 12,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește:

(a)

modalitățile pentru calcularea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere de perceput în ceea ce privește entitățile supravegheate și grupurile supravegheate;

(b)

metodologia și criteriile de calculare a taxei anuale de supraveghere care urmează a fi percepută de la fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat;

(c)

procedura de colectare de către BCE a taxelor anuale de supraveghere.

(2)   Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere include taxa anuală de supraveghere pentru fiecare entitate supravegheată semnificativă sau grup supravegheat semnificativ și fiecare entitate supravegheată mai puțin semnificativă sau grup supravegheat mai puțin semnificativ și se calculează de către BCE la nivelul cel mai înalt de consolidare în statele membre participante.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), cu excepția cazului în care se prevede altfel, concomitent cu următoarele definiții:

1.

„taxă anuală de supraveghere” înseamnă taxa de plătit pentru fiecare entitate supravegheată și grup supravegheat, calculată în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 10 alineatul (6);

2.

„costuri anuale” înseamnă suma determinată în conformitate cu dispozițiile articolului 5 și care urmează a fi recuperată de către BCE prin intermediul taxelor anuale de supraveghere pentru o perioadă specifică de taxare;

3.

„debitor al taxei” înseamnă instituția de credit plătitoare de taxă sau sucursala plătitoare de taxă determinată în conformitate cu articolul 4 și căreia i se adresează comunicarea taxei;

4.

„factori ai taxei” înseamnă datele referitoare la o entitate supravegheată sau un grup supravegheat stabilite la articolul 10 alineatul (3) litera (a) care sunt utilizate pentru a calcula taxa anuală de supraveghere;

5.

„comunicare a taxei” înseamnă o comunicare care precizează taxa anuală de supraveghere de plătit de către debitorul relevant al taxei și emisă acestuia în conformitate cu prezentul regulament;

6.

„instituție de credit plătitoare de taxă” înseamnă o instituție de credit cu sediul într-un stat membru participant;

7.

„sucursală plătitoare de taxă” înseamnă o sucursală înființată într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant;

8.

„perioadă de taxare” înseamnă un an calendaristic;

9.

„prima perioadă de taxare” înseamnă perioada de timp dintre data la care BCE își asumă atribuțiile care i-au fost conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și sfârșitul anului calendaristic în care BCE își asumă aceste atribuții;

10.

„grup de entități plătitoare de taxă” înseamnă (i) un grup supravegheat; și (ii) un număr de sucursale plătitoare de taxă considerate a fi o singură sucursală în conformitate cu articolul 3 alineatul (3);

11.

„stat membru” înseamnă un stat membru al Uniunii;

12.

„active totale” înseamnă valoarea totală a activelor determinată în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17). În cazul unui grup de entități plătitoare de taxă, activele totale exclud filialele cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe;

13.

„expunerea totală la risc” înseamnă, pentru un grup de entități plătitoare de taxă și o instituție de credit plătitoare de taxă care nu face parte dintr-un grup de entități plătitoare de taxă, valoarea determinată la cel mai înalt nivel de consolidare în cadrul statelor membre participante și calculată prin aplicarea articolului 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

Articolul 3

Obligația generală de a plăti taxa anuală de supraveghere

(1)   BCE percepe o taxă anuală de supraveghere de la fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat pentru fiecare perioadă de taxare.

(2)   Taxa anuală de supraveghere pentru fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat va fi indicată într-o comunicare a taxei transmisă debitorului taxei și trebuie plătită de către acesta. Debitorul taxei va fi destinatarul comunicării taxei și al oricărei notificări sau comunicări transmise de BCE cu privire la taxele de supraveghere. Debitorul taxei va fi responsabil pentru plata taxei anuale de supraveghere.

(3)   Două sau mai multe sucursale plătitoare de taxă înființate de aceeași instituție de credit în același stat membru participant sunt considerate ca o singură sucursală. Sucursalele plătitoare de taxă ale aceleiași instituții de credit cu sediul în state membre participante diferite nu sunt considerate ca o singură sucursală.

(4)   În scopul prezentului regulament, sucursalele plătitoare de taxă sunt considerate a fi separate de filialele aceleiași instituții de credit cu sediul în același stat membru participant.

Articolul 4

Debitorul taxei

(1)   În ceea ce privește taxa anuală de supraveghere, debitorul taxei este:

(a)

instituția de credit plătitoare de taxă, în cazul unei instituții de credit plătitoare de taxă care nu face parte dintr-un grup supravegheat;

(b)

sucursala plătitoare de taxă, în cazul unei sucursale plătitoare de taxă care nu este combinată cu altă sucursală plătitoare de taxă;

(c)

determinat în conformitate cu dispozițiile alineatului (2), în cazul unui grup supravegheat de entități plătitoare de taxă.

(2)   Fără a aduce atingere aranjamentelor din cadrul unui grup de entități plătitoare de taxă în ceea ce privește alocarea costurilor, un grup de entități plătitoare de taxă este tratat ca o singură unitate. Fiecare grup de entități plătitoare de taxă desemnează debitorul taxei pentru întregul grup și notifică BCE identitatea debitorului taxei. Debitorul taxei are sediul într-un stat membru participant. Această notificare este considerată valabilă numai în cazul în care:

(a)

precizează numele tuturor entităților supravegheate din grup acoperite de notificare;

(b)

este semnată în numele tuturor entităților supravegheate din grup;

(c)

ajunge la BCE până la 1 iulie în fiecare an cel târziu, pentru a fi luată în considerare la emiterea comunicării taxei pentru perioada de taxare următoare.

În cazul în care la BCE ajung la timp mai multe notificări pentru un grup de entități plătitoare de taxă, are prioritate notificarea primită de BCE cel mai aproape de termen, dar înainte de acesta.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (2), BCE își rezervă dreptul de a determina debitorul taxei.

PARTEA II

CHELTUIELI ȘI COSTURI

Articolul 5

Costuri anuale

(1)   Costurile anuale stau la baza determinării taxelor anuale de supraveghere și sunt recuperate prin plata unor astfel de taxe anuale de supraveghere.

(2)   Valoarea costurilor anuale este determinată pe baza valorii cheltuielilor anuale care constau în orice cheltuieli suportate de BCE în perioada de taxare relevantă care sunt legate direct sau indirect de atribuțiile de supraveghere ale acesteia.

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere acoperă, dar nu depășește cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere în perioada de taxare relevantă.

(3)   La determinarea costurilor anuale, BCE ia în considerare:

(a)

orice taxe legate de perioade anterioare de taxare care nu erau colectabile;

(b)

orice dobânzi primite în conformitate cu articolul 14;

(c)

orice sume primite sau rambursate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3).

Articolul 6

Estimarea și determinarea costurilor anuale

(1)   Fără a aduce atingere obligațiilor sale de raportare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE, până la sfârșitul fiecărui an calendaristic, calculează costurile anuale estimate pentru perioada de taxare aferentă anului calendaristic următor.

(2)   În termen de patru luni de la sfârșitul fiecărei perioade de taxare, BCE determină costurile anuale efective pentru acea perioadă de taxare.

(3)   Costurile anuale estimate și costurile anuale efective servesc ca bază pentru calcularea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere menționată la articolul 9 alineatul (1).

PARTEA III

DETERMINAREA TAXEI ANUALE DE SUPRAVEGHERE

Articolul 7

Entități supravegheate noi sau schimbare de statut

(1)   Atunci când o entitate supravegheată sau un grup supravegheat face obiectul supravegherii doar pentru o parte a perioadei de taxare, taxa anuală de supraveghere se calculează în funcție de numărul de luni complete ale perioadei de taxare pentru care entitatea supravegheată sau grupul supravegheat face obiectul supravegherii.

(2)   Atunci când, în urma unei decizii a BCE în acest sens, statutul unei entități supravegheate sau a unui grup supravegheat se schimbă de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers, taxa anuală de supraveghere se calculează pe baza numărului de luni în care entitatea supravegheată sau grupul supravegheat a fost o entitate semnificativă sau mai puțin semnificativă sau un grup semnificativ sau mai puțin semnificativ în ultima zi a lunii.

(3)   Atunci când valoarea taxei anuale de supraveghere percepute deviază de la valoarea taxei calculate în conformitate cu alineatul (1) sau (2), BCE efectuează o rambursare către debitorul taxei sau emite debitorului taxei o factură suplimentară.

Articolul 8

Împărțirea costurilor anuale între entități supravegheate semnificative și mai puțin semnificative

(1)   Pentru a calcula taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată și grup supravegheat, costurile anuale sunt divizate în două părți, una pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate, după cum urmează:

(a)

costurile anuale de recuperat de la entități supravegheate semnificative;

(b)

costurile anuale de recuperat de la entități supravegheate mai puțin semnificative.

(2)   Împărțirea costurilor anuale în conformitate cu alineatul (1) se face în baza costurilor alocate funcțiilor relevante care efectuează supravegherea directă a entităților supravegheate semnificative și supravegherea indirectă a entităților supravegheate mai puțin semnificative.

Articolul 9

Suma de perceput

(1)   Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere ce urmează a fi percepute de BCE reprezintă suma următoarelor elemente:

(a)

costurile anuale estimate pentru perioada curentă de taxare calculate pe baza bugetului aprobat pentru perioada de taxare;

(b)

orice surplus sau deficit din perioada anterioară de taxare determinat prin deducerea costurilor anuale efective suportate pentru perioada de taxare anterioară din costurile anuale estimate colectate în perioada anterioară de taxare.

(2)   Pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate, BCE decide valoarea totală care urmează a fi percepută prin intermediul taxelor anuale de supraveghere, aceasta fiind publicată pe website-ul acesteia până la data de 30 aprilie din perioada de taxare relevantă.

Articolul 10

Taxa anuală de supraveghere de plătit în ceea ce privește entitățile supravegheate sau grupurile supravegheate

(1)   Taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată semnificativă sau grup supravegheat semnificativ se determină prin alocarea sumei care urmează a fi percepută de la categoria de entități supravegheate semnificative și grupuri supravegheate semnificative către entitățile supravegheate semnificative și grupurile supravegheate semnificative individuale, pe baza factorilor taxei ce le revin.

(2)   Taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată mai puțin semnificativă sau grup supravegheat mai puțin semnificativ se determină prin alocarea sumei care urmează a fi percepută de la categoria de entități supravegheate mai puțin semnificative și grupuri supravegheate mai puțin semnificative către entitățile supravegheate mai puțin semnificative și grupurile supravegheate mai puțin semnificative individuale, pe baza factorilor taxei ce le revin.

(3)   Factorii taxei la nivelul cel mai înalt de consolidare în statele membre participante se calculează pe următoarea bază.

(a)

Factorii taxei utilizați pentru a determina taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată sau grup supravegheat reprezintă valoarea, la data de referință, a următoarelor elemente:

(i)

active totale;

(ii)

expunerea totală la risc. În cazul unei sucursale plătitoare de taxă, expunerea totală la risc este considerată zero.

(b)

Datele referitoare la factorii taxei se determină și se colectează în conformitate cu decizia BCE care stabilește metodologia și procedurile aplicabile. Această decizie se publică pe website-ul BCE.

(c)

Pentru calcularea factorilor taxei, grupurile supravegheate ar trebui, ca regulă, să excludă activele filialelor localizate în state membre neparticipante și țări terțe. Grupurile supravegheate pot decide să nu excludă aceste active pentru determinarea factorilor taxei.

(d)

Pentru entitățile supravegheate sau grupurile supravegheate clasificate ca mai puțin semnificative pe baza articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, factorul taxei pentru activele totale nu depășește 30 miliarde EUR.

(e)

Ponderea relativă utilizată pentru factorii taxei este următoarea:

(i)

active totale: 50 %;

(ii)

expunerea totală la risc: 50 %.

(4)   Debitorii taxei furnizează factorii taxei cu data de referință 31 decembrie din anul precedent și transmit datele necesare către ANC în cauză pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere de către BCE până la încheierea activității pe data de 1 iulie din anul care urmează respectivei date de referință sau în următoarea zi lucrătoare, în cazul în care 1 iulie nu este o zi lucrătoare. Dacă entitățile supravegheate își pregătesc conturile anuale pe baza sfârșitului de an contabil care e diferit de anul calendaristic, debitorii taxei pot furniza factori ai taxei cu data de referință a sfârșitului de an contabil pe care îl aplică. ANC transmite BCE aceste date în conformitate cu procedurile care urmează a fi stabilite de către BCE. Suma activelor totale ale debitorilor taxei și suma expunerii totale la risc a debitorilor taxei se publică pe website-ul BCE.

(5)   În cazul în care un debitor al taxei nu furnizează factorii taxei, BCE determină factorii taxei în conformitate cu metodologia prevăzută în decizia BCE. Nefurnizarea factorilor taxei conform alineatului (4) este considerată încălcare a prezentului regulament.

(6)   Calcularea taxei anuale de supraveghere de plătit de fiecare debitor al taxei se efectuează astfel cum se precizează mai jos.

(a)

Taxa anuală de supraveghere este suma componentei minime a taxei și a componentei variabile a taxei.

(b)

Componenta minimă a taxei este calculată ca un procent fix din valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate, astfel cum sunt determinate în conformitate cu articolele 8 și 9. Pentru categoria de entități supravegheate semnificative și grupuri supravegheate semnificative, procentul fix este 10 %. Această valoare este împărțită egal între toți debitorii taxei. Pentru entitățile supravegheate semnificative și grupurile supravegheate semnificative cu active totale de 10 miliarde EUR sau mai puțin, componenta minimă a taxei este înjumătățită. Pentru categoria de entități supravegheate mai puțin semnificative și grupuri supravegheate mai puțin semnificative, procentul fix este 10 %. Această valoare este împărțită egal între toți debitorii taxei. Componenta minimă a taxei reprezintă limita inferioară a taxei anuale de supraveghere pe debitor al taxei.

(c)

Componenta variabilă a taxei este diferența dintre valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru fiecare categorie de entități supravegheate, astfel cum este determinată în conformitate cu articolele 8 și 9, și componenta minimă a taxei pentru aceeași categorie. Componenta variabilă a taxei este alocată debitorilor individuali ai taxei din fiecare categorie, în conformitate cu cota fiecărui debitor al taxei în suma factorilor ponderați ai taxei ai tuturor debitorilor taxei, determinați în conformitate cu alineatul (3).

Pe baza calculului făcut în conformitate cu paragrafele precedente și a factorilor taxei furnizați în conformitate cu alineatul (4) al prezentului articol, BCE decide cu privire la taxa anuală de supraveghere de plătit de către fiecare debitor al taxei. Taxa anuală de supraveghere de plătit se comunică debitorului taxei prin intermediul documentului intitulat „comunicare a taxei”.

PARTEA IV

COOPERAREA CU ANC

Articolul 11

Cooperarea cu ANC

(1)   BCE comunică cu ANC înainte de a decide cu privire la cuantumul final al taxei, astfel încât să se asigure că supravegherea rămâne eficientă din punct de vedere al costurilor și rezonabilă pentru toate instituțiile de credit și sucursalele vizate. În acest scop, BCE elaborează și pune în aplicare un canal corespunzător de comunicare, în cooperare cu ANC.

(2)   ANC sprijină BCE în perceperea taxelor dacă BCE solicită acest lucru.

(3)   În cazul instituțiilor de credit dintr-un stat membru participant din afara zonei euro a cărui cooperare strânsă cu BCE nu este nici suspendată, nici nu a încetat, BCE emite instrucțiuni către ANC a acelui stat membru cu privire la colectarea factorilor taxei și facturarea taxei anuale de supraveghere.

PARTEA V

FACTURARE

Articolul 12

Comunicarea taxei

(1)   BCE emite anual o comunicare a taxei fiecărui debitor al taxei.

(2)   Comunicarea taxei specifică mijloacele prin care trebuie plătită taxa anuală de supraveghere. Debitorul taxei respectă cerințele stabilite în comunicarea taxei în ceea ce privește plata taxei anuale de supraveghere.

(3)   Suma datorată în baza comunicării taxei este plătită de debitorul taxei în termen de 35 de zile de la data emiterii comunicării taxei.

Articolul 13

Notificarea comunicării taxei

(1)   Debitorul taxei are responsabilitatea de a actualiza datele de contact pentru transmiterea comunicării taxei și comunică BCE orice modificări ale datelor de contact (respectiv nume, funcție, unitate organizațională, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, număr de fax). Debitorul taxei comunică BCE orice modificări ale datelor de contact până cel târziu la data de 1 iulie a fiecărei perioade de taxare. Aceste date de contact aparțin unei persoane fizice sau, de preferință, unei funcții din cadrul organizației care este debitor taxei.

(2)   Comunicarea taxei este notificată de către BCE prin oricare dintre mijloacele următoare: (a) electronic sau prin alte mijloace de comunicare comparabile; (b) prin fax; (c) prin serviciu de curierat rapid; (d) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; (e) prin înmânare. Comunicarea taxei este valabilă fără semnătură.

Articolul 14

Dobânda în caz de neplată

Fără a aduce atingere oricăror altor acțiuni aflate la dispoziția BCE, în caz de plată parțială, neplată sau nerespectare a condițiilor pentru plată precizate în comunicarea taxei, se acumulează zilnic dobândă pentru valoarea datorată a taxei anuale de supraveghere la rata dobânzii stabilită de BCE pentru operațiunile principale de refinanțare plus 8 puncte procentuale de la data la care plata a devenit scadentă.

PARTEA VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 15

Sancțiuni

În cazul unei încălcări a prezentului regulament, BCE poate impune sancțiuni entităților supravegheate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului (5) completat de Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolul 16

Dispoziții tranzitorii

(1)   Comunicarea taxei pentru prima perioadă de taxare este emisă împreună cu comunicarea taxei pentru perioada de taxare 2015.

(2)   Pentru a permite BCE să înceapă perceperea taxei anuale de supraveghere, fiecare grup de entități plătitoare de taxă desemnează debitorul taxei pentru grupul respectiv și notifică BCE identitatea debitorului taxei până la 31 decembrie 2014, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

(3)   Debitorul taxei transmite pentru prima dată datele menționate la articolul 13 alineatul (1) până la 1 martie 2015.

Articolul 17

Raportare și reexaminare

(1)   În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE prezintă anual Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și Eurogrupului un raport privind evoluția preconizată a structurii și a cuantumului taxelor anuale de supraveghere.

(2)   BCE efectuează până în 2017 o reexaminare a prezentului regulament, în special cu privire la metodologia și criteriile de calculare a taxelor anuale de supraveghere care urmează a fi percepute de la fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoate datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 22 octombrie 2014.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).

(3)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (JO L 318, 27.11.1998, p. 4).


DIRECTIVE

31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/32


DIRECTIVA 2014/101/UE A COMISIEI

din 30 octombrie 2014

de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (1), în special articolul 20 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Este necesar să se asigure calitatea și comparabilitatea metodelor utilizate pentru controlul parametrilor tip rezultați ca urmare a responsabilității ce revine statelor membre de realizare a monitorizării ecologice a apei în temeiul articolului 8 din Directiva 2000/60/CE.

(2)

Punctul 1.3.6 din anexa V la Directiva 2000/60/CE prevede că metodele utilizate pentru controlul parametrilor tip sunt în conformitate cu standardele internaționale enumerate la respectivul punct sau cu alte standarde naționale sau internaționale care asigură furnizarea de date de calitate științifică și comparabilitate echivalente. Standardele internaționale enumerate în anexa V erau cele disponibile la momentul adoptării respectivei directive.

(3)

De la publicarea Directivei 2000/60/CE, Comitetul European de Standardizare (CEN) a publicat o serie de noi standarde, unele dintre acestea împreună cu Organizația Internațională de Standardizare, referitoare la prelevarea biologică a fitoplanctonului, a macrofitelor și a fitobentosului, a nevertebratelor bentonice, a peștilor și la caracteristicile hidromorfologice. Aceste standarde ar trebui adăugate la punctul 1.3.6 din anexa V la Directiva 2000/60/CE.

(4)

Ca urmare a procesului continuu de dezvoltare de noi standarde și de actualizare a celor deja existente, unele dintre standardele enumerate la punctul 1.3.6 din anexa V la Directiva 2000/60/CE nu mai sunt publicate de către organismele membre ale CEN și, prin urmare, ar trebui eliminate.

(5)

Două dintre standardele enumerate (EN ISO 8689-1:1999 și EN ISO 8689-2:1999 9) la punctul 1.3.6 din anexa V la Directiva 2000/60/CE nu făceau referire la monitorizare, ci la clasificarea biologică; ulterior, acestea au fost luate în considerare în cadrul procesului de elaborare a protocoalelor pentru stabilirea limitelor între clase, din cadrul strategiei comune de punere în aplicare a Directivei 2000/60/CE și în prezent pot fi eliminate.

(6)

Prin urmare, Directiva 2000/60/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa V la Directiva 2000/60/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 20 mai 2016. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă actele respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1.


ANEXĂ

În anexa V din Directiva 2000/60/CE, punctul 1.3.6 din se înlocuiește cu următorul text:

„1.3.6.   Standarde pentru controlul elementelor calitative

Metodele utilizate pentru controlul parametrilor tip se vor conforma cu standardele internaționale enumerate mai jos în ceea ce privește controlul sau cu alte standarde naționale sau internaționale care asigură furnizarea de date de calitate științifică și comparabilitate echivalente.

Standarde pentru prelevarea elementelor calitative biologice

Metode generice de utilizat în coroborare cu metodele specifice prevăzute în standardele referitoare la următoarele elemente calitative biologice:

EN ISO 5667-3:2012

Calitatea apei — Prelevare — Partea a 3-a: Conservarea și manipularea probelor

Standarde pentru fitoplancton

EN 15204:2006

Calitatea apei — Ghid pentru analiza de rutină a abundenței și compoziției fitoplanctonului prin utilizarea microscopiei inverse (metoda Utermöhl)

EN 15972:2011

Calitatea apei — Ghid pentru studiul cantitativ și calitativ al fitoplanctonului marin

ISO 10260:1992

Calitatea apei — Măsurarea parametrilor biochimici — Determinarea spectrometrică a conținutului de clorofilă «a»

Standarde pentru macrofite și fitobentos

EN 15460:2007

Calitatea apei — Ghid pentru studiul macrofitelor din lacuri

EN 14184:2014

Calitatea apei — Ghid pentru studiul macrofitelor acvatice din ape curgătoare

EN 15708:2009

Calitatea apei — Ghid pentru studiul, prelevarea și analiza în laborator a fitobentosului din apele curgătoare de mică adâncime

EN 13946:2014

Calitatea apei — Ghid pentru prelevarea uzuală și pregătirea diatomeelor bentonice din râuri și lacuri

EN 14407:2014

Calitatea apei — Ghid pentru identificarea și numărarea probelor de diatomee bentonice din râuri și lacuri

Standarde pentru nevertebrate bentonice

EN ISO 10870:2012

Calitatea apei — Linii directoare pentru selecția metodelor și dispozitivelor de eșantionare pentru macro-nevertebratele bentonice din apele dulci

EN 15196:2006

Calitatea apei — Ghid de prelevare și prelucrare a exuviilor pupelor de Chironomidae (ordin Diptera) pentru evaluarea ecologică

EN 16150:2012

Calitatea apei — Ghid pentru prelevarea macro-nevertebratelor bentonice din apele curgătoare de mică adâncime proporțional cu suprafețele de acoperire ale habitatelor

EN ISO 19493:2007

Calitatea apei — Ghid pentru studii biologice marine referitoare la populațiile din substratul dur

EN ISO 16665:2013

Calitatea apei — Linii directoare pentru prelevare cantitativă și tratare a probelor de macrofaună marină de substrat moale

Standarde pentru pești

EN 14962:2006

Calitatea apei — Ghid pentru domeniul de aplicare și metodele de prelevare pești

EN 14011:2003

Calitatea apei — Prelevarea peștilor cu ajutorul electricității

EN 15910:2014

Calitatea apei — Ghid pentru estimarea abundenței peștilor prin utilizarea metodelor hidroacustice mobile

EN 14757:2005

Calitatea apei — Prelevarea peștilor utilizând plase cu mărimi diferite ale ochiurilor

Standarde pentru parametrii hidromorfologici

EN 14614:2004

Calitatea apei — Ghid pentru evaluarea caracteristicilor hidromorfologice ale râurilor

EN 16039:2011

Calitatea apei — Ghid pentru evaluarea caracteristicilor hidromorfologice ale lacurilor

Standarde pentru parametrii fizico-chimici

Oricare standarde CEN/ISO relevante.”


DECIZII

31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/36


DECIZIA CONSILIULUI EUROPEAN

din 23 octombrie 2014

de numire a Comisiei Europene

(2014/749/UE)

CONSILIUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 17 alineatul (3) și articolul 17 alineatul (7) al treilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

întrucât:

(1)

Mandatul Comisiei numite prin Decizia 2010/80/UE a Consiliului European (1) se încheie la 31 octombrie 2014.

(2)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul European a adoptat Decizia 2013/272/UE (2) privind numărul de membri ai Comisiei.

(3)

O nouă Comisie, compusă din câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care ar trebui să fie unul dintre vicepreședinții acesteia, ar trebui să fie numită pentru perioada cuprinsă între sfârșitul mandatului actual al Comisiei și 31 octombrie 2019.

(4)

Consiliul European l-a desemnat pe domnul Jean-Claude JUNCKER ca fiind personalitatea propusă Parlamentului European în calitate de președinte al Comisiei și acesta a fost ales de către Parlamentul European, în sesiunea sa plenară din 15 iulie 2014, în calitate de președinte al Comisiei.

(5)

Prin Decizia 2014/648/UE, Euratom (3), Consiliul a adoptat, de comun acord cu președintele ales al Comisiei, lista celorlalte personalități pe care le propune spre a fi numite în calitate de membri ai Comisiei. Prin Decizia 2014/716/UE, Euratom (4), prin care a fost abrogată și înlocuită Decizia 2014/648/UE, Euratom, Consiliul a adoptat, de comun acord cu președintele ales al Comisiei, o nouă listă de personalități pe care le propune pentru a fi desemnate în calitate de membri ai Comisiei.

(6)

Prin votul din data de 22 octombrie 2014, Parlamentul European a aprobat numirea, în calitate de organ colegial, a președintelui, a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a celorlalți membri ai Comisiei.

(7)

Prin urmare, este oportun să se procedeze la numirea Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți în cadrul Comisiei Europene pentru perioada 1 noiembrie 2014-31 octombrie 2019:

în calitate de președinte:

domnul Jean-Claude JUNCKER

în calitate de membri:

domnul Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS

domnul Andrus ANSIP

domnul Miguel ARIAS CAÑETE

domnul Dimitris AVRAMOPOULOS

doamna Elżbieta BIEŃKOWSKA

doamna Violeta BULC

doamna Corina CREȚU

domnul Valdis DOMBROVSKIS

doamna Kristalina GEORGIEVA

domnul Johannes HAHN

domnul Jonathan HILL

domnul Phil HOGAN

doamna Věra JOUROVÁ

domnul Jyrki KATAINEN

doamna Cecilia MALMSTRÖM

domnul Neven MIMICA

domnul Carlos MOEDAS

domnul Pierre MOSCOVICI

domnul Tibor NAVRACSICS

domnul Günther OETTINGER

domnul Maroš ŠEFČOVIČ

domnul Christos STYLIANIDES

doamna Marianne THYSSEN

domnul Frans TIMMERMANS

domnul Karmenu VELLA

doamna Margrethe VESTAGER

doamna Federica MOGHERINI, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 noiembrie 2014.

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 octombrie 2014.

Pentru Consiliul European

Președintele

H. VAN ROMPUY


(1)  Decizia 2010/80/UE a Consiliului European din 9 februarie 2010 de numire a Comisiei Europene (JO L 38, 11.2.2010, p. 7).

(2)  Decizia 2013/272/UE a Consiliului European din 22 mai 2013 privind numărul de membri ai Comisiei Europene (JO L 165, 18.6.2013, p. 98).

(3)  Decizia 2014/648/UE, Euratom a Consiliului, adoptată de comun acord cu președintele ales al Comisiei, din 5 septembrie 2014 de adoptare a listei celorlalte persoane pe care Consiliul le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei (JO L 268, 9.9.2014, p. 5).

(4)  Decizia 2014/716/UE, Euratom a Consiliului, adoptată de comun acord cu președintele ales al Comisiei, din 15 octombrie 2014 de adoptare a listei celorlalte personalități pe care Consiliul le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei, precum și de abrogare și de înlocuire a Deciziei 2014/648/UE, Euratom (JO L 299, 17.10.2014, p. 29).


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/39


DECIZIA 2014/750/PESC A CONSILIULUI

din 30 octombrie 2014

de modificare a Deciziei 2012/642/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/642/PESC (1).

(2)

Pe baza unei revizuiri a Deciziei 2012/642/PESC, măsurile restrictive împotriva Belarus ar trebui să fie prelungite până la 31 octombrie 2015.

(3)

Consiliul consideră că nu mai există motive pentru menținerea anumitor persoane și entități pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în anexa la Decizia 2012/642/PESC.

(4)

De asemenea, ar trebui să fie actualizate informațiile referitoare la anumite persoane și entități menționate pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în anexa la Decizia 2012/642/PESC.

(5)

Prin urmare, Decizia 2012/642/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2012/642/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta decizie se aplică până la 31 octombrie 2015. Aceasta se reexaminează permanent. Aceasta se reînnoiește sau se modifică, după caz, în situația în care Consiliul consideră că obiectivele acesteia nu au fost îndeplinite.”

2.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (JO L 285, 17.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

I.

Următoarele persoane și entități se elimină de pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2012/642/PESC:

A.   Persoane

Nr. 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

Nr. 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

Nr. 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

Nr. 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

Nr. 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

Nr. 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

Nr. 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

Nr. 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

Nr. 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

Nr. 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

Nr. 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

Nr. 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

Nr. 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

Nr. 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

Nr. 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

Nr. 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

Nr. 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

Nr. 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

Nr. 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

Nr. 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

Nr. 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

Nr. 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

Nr. 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

Nr. 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B.   Entități

Nr. 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

Nr. 6

JLLC Neftekhimtrading;

Nr. 21

JLLC Triplepharm;

Nr. 22

LLC Triple-Veles;

Nr. 23

Univest-M;

Nr. 24

FLLC Unis Oil;

Nr. 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Rubricile pentru următoarele persoane și entități prevăzute în anexa la Decizia 2012/642/PESC se înlocuiesc cu următoarele:

A.   Persoane

 

Nume

Transcriere din ortografia belarusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume

(ortografia belarusă)

Nume

(ortografia rusă)

Informații de identificare

Motive

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Adresa: БФСО „Динамо”

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

A fost implicat activ în represiunea împotriva societății civile din Belarus. În fosta sa calitate de șef-adjunct al KGB, responsabil cu personalul și organizarea atribuțiilor acestuia, îi revine răspunderea pentru activitatea represivă desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice. Trecut în rezervă în mai 2012.

De asemenea, membru al consiliului central al CJSC Dinamo-Minsk, inclus pe listă la punctul 20 din secțiunea B.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Adresa: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Șef-adjunct al KGB, responsabil pentru informațiile externe, din aprilie 2014. Colonel, s-a aflat la comanda unității de luptă anti-teroristă a unității „Alfa” din cadrul KGB. A participat personal la tratamentele inumane și degradante aplicate activiștilor opoziției în centrul de detenție al KGB din Minsk după represiunea demonstrației de protest care a avut loc în urma alegerilor, la 19 decembrie 2010 la Minsk. Acțiunile sale au constituit o încălcare directă a angajamentelor internaționale ale Belarusului din domeniul drepturilor omului.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Fostă vicepreședintă și judecătoare la Tribunalul raional Partizanski din Minsk (până la 18.6.2012).

A instrumentat cazul fostului candidat prezidențial Andrei Sannikov, al activistului societății civile Ilia Vasilevich, al lui Fedor Mirzoianov, al lui Oleg Gnedchik și al lui Vladimir Yeriomenok. Modul în care a instrumentat procesul a constituit o încălcare clară a Codului de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și a unor mărturii irelevante pentru persoanele acuzate.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Data nașterii: 1964

Locul nașterii: Oshmiany, regiunea Hrodna

Adresa: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Procuror al regiunii Vitebsk până la 2.8.2011. Îi revine răspunderea pentru represiunea împotriva societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010. Aceasta include răspunderea pentru cauzele împotriva Siarhei Kavalenka și a lui Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Data nașterii: 20.9.1954

Locul nașterii: raionul Chashniki, regiunea Vitebsk

Carte de identitate: 3200954E045PB4

Adresa: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Șef al Comitetului regional al vămilor Hrodna, fost prim-vicepreședinte al KGB (2005 - 2007), fost șef-adjunct al Comitetului de stat al vămilor.

Îi revine răspunderea pentru activitatea represivă a KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice, în special în perioada 2006 - 2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Data nașterii: 10.1964

Carte de identitate: 3271064M000PB3

Adresa: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Fost șef-adjunct al KGB (din iulie 2013), însărcinat cu informațiile externe. A împărtășit responsabilitatea în ceea ce privește activitatea de represiune a KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

A fost implicat activ în represiunea împotriva societății civile din Belarus. În calitatea sa de fost adjunct al Ministrului Internelor și șef al Direcției de anchete preliminare, îi revine răspunderea în ceea ce privește reprimarea violentă a protestelor și încălcările drepturilor omului în cursul procedurilor de anchetă instrumentate în legătură cu alegerile din decembrie 2010. A intrat în rezervă în februarie 2012. În prezent are rangul de general în forțele de rezervă.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Data nașterii: 1968

Adresa: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41a

Șef al poliției regiunii Vitebsk (din iunie 2012), general de poliție (din 2013). Fost șef-adjunct al poliției din Minsk și șef al echipei operative de intervenție în timpul demonstrațiilor (OMON). A fost comandantul trupelor care au reprimat violent demonstrația pașnică din 19 decembrie 2010 și a participat personal la exercitarea violenței, fapt pentru care, în februarie 2011, a primit un premiu și o scrisoare de recunoaștere din partea președintelui Lukașenko. În 2011, a fost, de asemenea, comandantul trupelor care au reprimat alte câteva proteste desfășurate de activiști politici și de cetățeni pașnici din Minsk.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

КАКУНИН Александр Александрович

Image

Șef al coloniei de muncă corecțională IK-2 din Bobruisk

Se face responsabil de tratamente inumane aplicate deținuților politici A. Sannikau și A. Beliatski în colonia de muncă corecțională IK-2 din Bobruisk. Sub supravegherea sa, activiștii opoziției au fost torturați, li s-a refuzat accesul la avocați și au fost deținuți în izolare în colonia de muncă corecțională. Kakunin a pus presiune asupra lui A. Beliatski și a lui A. Sannikau pentru a-i forța să semneze o cerere de grațiere.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Data nașterii: 3.1.1954

Locul nașterii: Akulintsi, regiunea Mohilev

Carte de identitate: 3030154A124PB9

Adresa: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Are legături strânse cu președintele Lukașenko, cu care a colaborat îndeaproape în anii '80 și în special în anii '90. Șef-adjunct al Comitetului Național Olimpic (al cărui șef este Alexandr Lukașenko), șef al Federației de handbal. Fost președinte al Camerei Inferioare a Parlamentului, numit de președinte. A jucat unul dintre rolurile principale în alegerile prezidențiale frauduloase din 2006.

Administrația prezidențială i-a acordat o reședință în cartierul nomenclaturii, Drozdy, din Minsk.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Fost director al penitenciarului din Gorki. Îi revine răspunderea pentru tratamentul inuman aplicat deținuților, în special persecutarea și torturarea activistului societății civile Dmitri Dashkevich, încarcerat în legătură cu alegerile din 19 decembrie 2010 și cu reprimarea societății civile și a opoziției democratice.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Adresa: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Procuror al orașului Minsk. Fost procuror al regiunii Brest. Îi revine răspunderea pentru represiunea împotriva societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010.

Promovat în februarie 2011.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

A subminat în mod activ democrația în Belarus. În rolul său precedent de procuror general adjunct până în 2012, a fost responsabil pentru toate activitățile de informații desfășurate de Parchetul general împotriva entităților independente și aflate în opoziție, inclusiv în 2010, și direct implicat în respectivele activități.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresa: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tel: +375 17 280 83 40

Șef al Tribunalului raional Sovetski din Minsk, fost judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk care a autorizat respingerea apelului lui Byalyatski. Byalyatski a depus eforturi în vederea apărării și a sprijinirii celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și a reprimării societății civile și a opoziției democratice.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

General, șeful KGB la nivelul regiunii Hrodna. Îi revine răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice din regiunea Hrodna.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

General, fost șef al GRU (Departamentul de informații din Ministerul Apărării) și șeful-adjunct al Statului major al forțelor armate ale Belarus (până în februarie 2013). Îi revine răspunderea pentru activitatea serviciilor de informații în represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Adresa: Centrul de formare al KGB Бядули 2, 220034, Минск

General, șeful centrului de formare al KGB, fost șef al KGB în regiunea Minsk și în orașul Minsk.

În calitate de persoană responsabilă de pregătirea și formarea personalului KGB, îi revine răspunderea în ceea ce privește activitatea de represiune a KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice. În legătură cu funcțiile anterioare, îi revine răspunderea în ceea ce privește aceeași activitate de represiune a KGB în Minsk și în regiunea Minsk.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Adresa: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

În timpul campaniei electorale prezidențiale din 2010, a fost numit de șeful Comisiei electorale centrale în calitate de prim-adjunct (numit din nou la 21 ianuarie 2014) al șefului Comitetului de supraveghere însărcinat cu monitorizarea respectării procedurilor și normelor aplicabile campaniei electorale în mass-media și, în această calitate, a jucat un rol activ pentru propaganda regimului în timpul campaniilor electorale din 2010 și 2012. La 26 octombrie 2011, a fost decorat de președinte cu „Ordinul Franzisk Skorina”. În septembrie 2012, a refuzat să includă în comitet membri ai mass-media independente. Prim redactor-adjunct al principalului ziar de propagandă, aparținând administrației prezidențiale, „Sovietskaia Belarus”. Sursă a politicii pro-guvernamentale, care falsifică datele și face comentarii tendențioase cu privire la procesele în curs în Belarus împotriva opoziției democratice și a societății civile, pe care le-a prezentat în mod sistematic pe un ton negativ și derogatoriu, în special după alegerile prezidențiale din 2010.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Fost șef al KGB pentru regiunea Homel și fost șef-adjunct al KGB pentru Homel. Îi revine răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice din regiunea Homel. A fost înlăturat din funcție de președinte la 2 aprilie 2014 pentru comportament necorespunzător.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Data nașterii: 27.1.1944

Locul nașterii: Karabani, regiunea Minsk

A subminat în mod activ democrația în Belarus. În fosta lui calitate de președinte al Comitetului controlului de stat (până în 2010), a fost unul dintre principalii actori implicați în cazul lui Ales Byaliatski, unul dintre cei mai proeminenți apărători ai drepturilor omului, director al centrului pentru apărarea drepturilor omului „Vyasna” din Belarus, vicepreședinte al FIDH. A. Byalyatski a depus eforturi în vederea apărării și a sprijinirii celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și a reprimării societății civile și a opoziției democratice.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Șef-adjunct al coloniei de muncă corecțională IK-9 din Mazyrr

Se face responsabil de tratamente inumane aplicate lui D. Dashkevich, inclusiv tortură și refuzul accesului la reprezentanți legali. Lopatko a avut un post-cheie în colonia de muncă corecțională în care era deținut Dashekevich și în care deținuților politici, inclusiv dlui Dashekevich, li s-au aplicat presiuni psihologice, printre care deprivarea de somn și izolarea.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Data nașterii: 23.3.1980

Adresa: Clubul sportiv al președintelui

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Om de afaceri cu o participare activă la operațiuni financiare care implică familia Lukașenko.

Președintele clubului sportiv prezidențial.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Data nașterii: 29.8.1949,

Locul nașterii: Vetenevka, raionul Slonim, regiunea Hrodna

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Carte de identitate: 3290849A002PB5

Șef al Comitetului frontierelor de stat, fost secretar al Consiliului de securitate.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Data nașterii: 7.2.1956,

Locul nașterii: Smolensk (Rusia)

Nu a cercetat cazurile disparițiilor neelucidate ale lui Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski și Dmitri Zavadski în Belarus în perioada 1999 - 2000. Fost Ministru de Interne și, de asemenea, fost șef al serviciului de securitate al președintelui. În calitate de ministru de interne îi revine răspunderea pentru represiunea împotriva demonstrațiilor pașnice până la pensionarea sa la 6 aprilie 2009 pe motive de sănătate.

A primit de la administrația prezidențială o reședință în cartierul nomenclaturii, Drozdy, din Minsk.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Data nașterii: 1966,

Locul nașterii: Vitebsk

Adresa: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Persoană-cheie în disparițiile neelucidate ale lui Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski și Dmitri Zavadski în Belarus în perioada 1999 - 2000. Fost șef al Grupului special de intervenție al Ministerului de Interne (SOBR).

Om de afaceri, șef al Asociației „Onoare” din cadrul Ministerului de Interne, asociația veteranilor din forțele speciale ale Ministerului de Interne.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Carte de identitate: 3130564A041PB9

A fost implicat activ în represiunea împotriva societății civile din Belarus. În calitate de fost prim-adjunct al Ministrului Internelor (până în 2012), îi revine răspunderea pentru reprimarea societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010.

Colonel în forțele de rezervă.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailaun)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Data nașterii: 20.4.1971.

Locul nașterii: Rakov

Adresa: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Răspunzătoare pentru aplicarea sancțiunilor administrative și penale motivate politic împotriva unor reprezentanți ai societății civile. Judecătoare în cadrul Tribunalului raional Partizanski care a instrumentat cazul Likhovid. La 29 martie 2011, l-a condamnat pe dl Likhovid, activist în cadrul „Mișcării pentru Liberate”, la trei ani și jumătate de închisoare. A fost numită vicepreședintă a Tribunalului raional Partizanski din Minsk.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Data nașterii: 1970

Locul nașterii: Hrodna

Membră a Comisiei electorale centrale (CEC) și șefă a departamentului pentru solicitările publicului din administrația regională Hrodna. În calitate de membră a Comisiei electorale centrale, îi revine răspunderea pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010 și la alegerile parlamentare din septembrie 2012.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Data nașterii: 15.4.1939

Mohilev

Președinte al Camerei Superioare a Parlamentului, fost șef-adjunct responsabil cu mijloacele de informare în masă și ideologia al administrației prezidențiale (2006 - 2008). În această funcție, a fost una dintre principalele surse și voci ale propagandei de stat și ale sprijinului ideologic al regimului. Membru al Consiliului de securitate din martie 2014.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Data nașterii: 4.5.1955

Locul nașterii: Minsk

Adresa: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Membru al Camerei Inferioare a Parlamentului, șef-adjunct al șefului Comisiei pentru securitate națională. Fost șef al Direcției de securitate economică a KGB.

Îi revine răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Șeful sucursalei Hrodna a organizației sindicale favorabile regimului. Fost șef al Comisiei electorale regionale din regiunea Hrodna pentru alegerile prezidențiale din 2010 și pentru alegerile locale din martie 2014. În calitate de președinte al Comisiei electorale regionale, îi revine răspunderea pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010 și pentru falsificările de la alegerile locale din martie 2014, în regiunea Hrodna.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Membru al Consiliului de securitate, șef al Comisiei de anchetă, fost șef-adjunct al Comisiei de anchetă și fost procuror al regiunii Homel. Îi revine răspunderea pentru represiunea împotriva societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Membru al Comisiei electorale centrale (CEC) și șef al departamentului educației din administrația regională Vitebsk. În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, îi revine răspunderea pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010 și la alegerile parlamentare din septembrie 2012.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Data nașterii: 4.3.1962

Carte de identitate: 3040362B062PB7

Adresa: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Șeful comitetului medical al orașului Minsk și fost chirurg șef al spitalului de urgență din Minsk. Nu s-a opus răpirii candidatului prezidențial Nekliayev, transportat la spitalul său după ce fusese supus unor bătăi severe la data de 19 decembrie 2010 și, prin faptul că nu a chemat poliția, s-a făcut părtaș la acțiunea unor persoane necunoscute. În urma acestei inacțiuni, a fost promovat.

În calitate de șef al comitetului medical al orașului Minsk, poartă răspunderea pentru supervizarea utilizării instituțiilor de sănătatea muncii în oprimarea drepturilor omului.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанідавіч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Data nașterii: 5.8.1946,

Locul nașterii: Onory, regiunea Sakhalin

Adresa: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

A orchestrat disparițiile neelucidate ale lui Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski și Dmitri Zavadski în Belarus în perioada 1999-2000. Fost Ministru al Turismului și Sportului, fost Ministru de Interne și fost șef-adjunct al administrației prezidențiale.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Fost șef al Departamentului de Securitate din cadrul Ministerului Internelor. În îndeplinirea acestei funcții, îi revine răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice, în special în urma alegerilor prezidențiale din decembrie 2010. În februarie 2011, a primit un premiu sub forma unui certificat de recunoaștere pentru serviciile sale. Ieșit la pensie în februarie 2013. Șef al departamentului de securitate al holdingului MZOR, care este o întreprindere de stat aflată în subordinea Ministerului Industriei din Republica Belarus, și, prin urmare, direct asociată regimului Lukașenko.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Locotenent-colonel, fost agent operativ al serviciului militar de contrainformații al KGB (în prezent director al serviciului de presă al Comitetului de anchetă din Belarus). A falsificat probe și a recurs la amenințări pentru a obține mărturisiri de la activiștii opoziției în centrul de detenție al KGB de la Minsk, după represiunea demonstrației de protest care a avut loc în urma alegerilor, la 19 decembrie 2010 la Minsk. A fost direct responsabil de recurgerea la pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și de refuzul dreptului la un proces echitabil. Acțiunile sale au constituit o încălcare directă a angajamentelor internaționale ale Belarusului din domeniul drepturilor omului.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Șef-adjunct al coloniei de muncă corecțională IK-2 din Bobruisk

Se face responsabil de tratamente inumane și cu cruzime aplicate deținuților politici A. Sannikau și A. Beliatski în colonia de muncă corecțională IK-2 din Bobruisk. Sub supravegherea sa, activiștii opoziției au fost torturați și deținuți în izolare în colonia de muncă corecțională, refuzându-li-se accesul la reprezentare legală. Trutko a exercitat presiune asupra lui A. Beliatski și a lui A. Sannikau pentru a-i obliga să semneze o cerere de grațiere.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

A fost implicat activ în represiunea împotriva societății civile din Belarus. În fosta sa calitate de șef al direcției de informații a KGB, împărtășește răspunderea pentru activitatea represivă desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Procuror al orașului Minsk, fost procuror al raionului Frunzenski din Minsk, s-a ocupat de cazul protestatarului Vasili Parfenkov în februarie 2011 și de cazul împotriva lui A. Sannikau în iulie 2011. Răspunzător pentru aplicarea sancțiunilor administrative și penale motivate politic împotriva unor reprezentanți ai societății civile.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Data nașterii: 1964,

Locul nașterii: regiunea Zhitomyr, Ucraina (URSS)

Director general al canalului de televiziune semiprivat Cosmos TV, din iunie 2013, numit de guvernul din Belarus în calitate de reprezentant al statului. Fost șef al KGB (iulie 2008 - noiembrie 2012).

Responsabil pentru transformarea KGB în principalul organ de represiune utilizat împotriva societății civile și a opoziției democratice. Responsabil pentru răspândirea, prin intermediul mass-mediei, a unor informații false cu privire la demonstranții din 19 decembrie 2010, acuzându-i de aducerea unor materiale care să fie folosite ca arme. A adresat personal amenințări la adresa vieții și a integrității soției și fiului fostului candidat prezidențial Andrei Sannikov. Este principalul inițiator al ordinelor de hărțuire ilegală a opoziției democratice și de aplicare a torturii și a relelor tratamente în cazul deținuților politici.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

A fost implicat activ în represiunea împotriva societății civile din Belarus. În fosta sa calitate de șef al direcției de contrainformații militare din cadrul KGB (până în 2012), se face responsabil pentru activitatea represivă desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice. Sub supravegherea sa, personalul KGB a luat parte la interogatoriile activiștilor politici în urma demonstrațiilor din 19 decembrie 2010.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Data nașterii: 14.11.1954

Locul nașterii: Dnipropetrovsk

Carte de identitate: 3141154A021PB0

Ministrul Apărării din decembrie 2009.

În calitate de membru al Consiliului de securitate, aprobă deciziile represive convenite la nivel ministerial, inclusiv decizia de reprimare a demonstrațiilor pașnice din data de 19 decembrie 2010. După decembrie 2010, a salutat „înfrângerea deplină a forțelor distructive”, referindu-se la opoziția democratică.

227.

Zhuk Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Judecătoare la Tribunalul raional Pervomaiski din Vitsebsk. La 24 februarie 2012, l-a condamnat pe Syarhei Kavalenka, care era considerat prizonier politic în 2012 - 2013, la doi ani și o lună de închisoare pentru nerespectarea eliberării condiționate. Alena Zhuk a fost responsabilă în mod direct de încălcări ale drepturilor omului cu privire la o persoană întrucât i-a refuzat lui Syarhei Kavalenka dreptul la un proces echitabil. Syarhei Kavalenka primise inițial o condamnare cu suspendare pentru arborarea la Vitsebsk a unui drapel istoric interzis, alb-roșu-alb, simbol al mișcării de opoziție. Pedeapsa ulterioară acordată de Alena Zhuk a fost disproporționat de aspră, având în vedere natura infracțiunii, și nu a corespuns Codului penal din Belarus. Acțiunile Alenei Zhuk au constituit o încălcare directă a angajamentelor internaționale ale Belarusului din domeniul drepturilor omului.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Data nașterii: 7.7.1970

Carte de identitate: 3070770A081PB7

Adresa: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Director general (CEO) al agenției de știri de stat BELTA, din mai 2003.

Îi revine răspunderea pentru prezentarea în mass-media a propagandei de stat, propagandă care a susținut și a justificat represiunea împotriva opoziției democratice și a societății civile din data de 19 decembrie 2010, inclusiv prin utilizarea unor informații falsificate.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Procuror-adjunct în cadrul Raionului Zavodskoi din Minsk, care a instrumentat cazul lui Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, reprezentanți de seamă ai societății civile. Acuzarea prezentată de acesta a avut o motivare politică clară și evidentă și încalcă în mod clar Codul de procedură penală. Acuzațiile respective s-au întemeiat pe clasificarea incorectă a evenimentelor din 19 decembrie 2010 și nu au fost susținute cu dovezi, probe sau mărturii.

B.   Entități

 

Nume

Transcriere din ortografia belarusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume

(ortografia belarusă)

Nume

(ortografia rusă)

Informații de identificare

Motive

1.

Beltechexport

 

Image

Republic of Belarus, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Beltechexport beneficiază de pe urma regimului ca principal exportator de arme și echipamente militare din Belarus, ceea ce impune obținerea unei autorizații eliberate de autoritățile belaruse.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltech Holding beneficiază de pe urma regimului, în special prin intermediul Beltechexport, care face parte din Beltech Holding. Beltechexport beneficiază de pe urma regimului ca principal exportator de arme și echipamente militare din Belarus, ceea ce impune obținerea unei autorizații eliberate de autoritățile belaruse.


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/54


DECIZIA 2014/751/PESC A CONSILIULUI

din 30 octombrie 2014

de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 27 septembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/573/PESC (1).

(2)

Pe baza unei revizuiri a Deciziei 2010/573/PESC, măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova ar trebui prelungite până la 31 octombrie 2015.

(3)

Decizia 2010/573/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 4 alineatul (2) din Decizia 2010/573/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta decizie se aplică până la 31 octombrie 2015. Aceasta se reexaminează permanent. Aceasta este reînnoită sau modificată, după caz, în situația în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  Decizia 2010/573/PESC a Consiliului din 27 septembrie 2010 privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova (JO L 253, 28.9.2010, p. 54).


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/55


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 octombrie 2014

privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Japonia pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

(2014/752/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Procedura de recunoaștere a contrapărților centrale (CPC) stabilite în țări terțe prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este menită să permită CPC stabilite și autorizate în țări terțe ale căror standarde de reglementare sunt echivalente cu cele prevăzute în respectivul regulament să presteze servicii de compensare unor membri compensatori sau locuri de tranzacționare stabiliți în Uniune. Această procedură de recunoaștere și decizia privind echivalența prevăzută la articolul menționat contribuie astfel la realizarea obiectivului general al Regulamentului (UE) nr. 648/2012, acela de a reduce riscul sistemic prin extinderea utilizării unor CPC sigure și solide pentru a compensa contractele derivate extrabursiere (over-the-counter, OTC), inclusiv atunci când aceste CPC sunt stabilite și autorizate într-o țară terță.

(2)

Pentru ca regimul juridic al unei țări terțe să fie considerat echivalent cu regimul juridic al Uniunii în ceea ce privește CPC, rezultatele substanțiale ale dispozițiilor juridice și mecanismelor de supraveghere aplicabile ar trebui să fie echivalente cu cerințele Uniunii în ceea ce privește obiectivele de reglementare pe care acestea le ating. Prin urmare, scopul acestei evaluări a echivalenței este acela de a verifica dacă dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Japonia asigură că CPC stabilite și autorizate în această țară nu expun membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabiliți în Uniune unui nivel de risc mai mare decât cel la care aceștia ar putea fi expuși de către CPC autorizate în Uniune și, în consecință, nu generează niveluri inacceptabile de riscuri sistemice în Uniune.

(3)

La 1 septembrie 2013, Comisia a primit avizul tehnic al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) privind dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC autorizate în Japonia. O completare la acest aviz a fost primită la 27 ianuarie 2014. Avizul tehnic a identificat o serie de diferențe între cerințele legale obligatorii aplicabile, la nivel jurisdicțional, CPC din Japonia și cerințele legale obligatorii aplicabile CPC care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Totuși, prezenta decizie nu se bazează numai pe o analiză comparativă a cerințelor legale obligatorii aplicabile CPC din Japonia, ci și pe o evaluare a rezultatelor acestor cerințe în ceea ce privește nivelul de reducere a riscurilor pe care acestea îl ating.

(4)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, trei condiții trebuie să fie îndeplinite pentru a stabili faptul că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe cu privire la CPC autorizate de aceasta sunt echivalente cu cele prevăzute în regulamentul respectiv.

(5)

Conform primei condiții, CPC autorizate într-o țară terță trebuie să respecte cerințe legale obligatorii echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(6)

Cerințele legale obligatorii din Japonia pentru organismele de compensare (OC) autorizate în această țară constau în Legea din 2006 privind instrumentele financiare și operațiunile de schimb (Financial Instruments and Exchange Act, FIEA), care stabilește cadrul de supraveghere pentru organismele de compensare pentru valori mobiliare și instrumente financiare derivate, precum și în Legea din 2009 privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri (Commodity Derivatives Act, CDA), care stabilește cadrul de supraveghere pentru organismele de compensare pentru instrumente financiare derivate pe mărfuri. Prezenta decizie se referă numai la regimul stabilit de FIEA.

(7)

FIEA prevede că, înainte de acordarea unei licențe pentru desfășurarea activităților de compensare, prim-ministrul Japoniei trebuie să aibă certitudinea că OC dispun de norme de afaceri — normele și procedurile interne ale organismului de compensare — care sunt conforme cu actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile; că capacitatea financiară a OC este suficientă pentru realizarea compensării instrumentelor financiare; că veniturile și cheltuielile preconizate aferente activității OC sunt favorabile; că personalul OC are un nivel suficient de cunoștințe și de experiență pentru efectuarea compensării instrumentelor financiare în mod adecvat și cu certitudine; și că structura și sistemul OC sunt dezvoltate în așa fel încât decontarea să poată funcționa în mod adecvat. În temeiul articolului 194-7 alineatul (1) din FIEA, prim-ministrul îi deleagă comisarului Agenției japoneze pentru servicii financiare (Financial Services Agency of Japan, JFSA) competențele conferite prin FIEA. Prin urmare, comisarul JFSA are răspunderea de a acorda licențe pentru activitatea de compensare.

(8)

În plus, în decembrie 2013, JFSA a publicat Orientările cuprinzătoare pentru supravegherea infrastructurilor piețelor financiare („Orientările”), care prezintă în detaliu cadrul de supraveghere cu privire la infrastructurile piețelor financiare, inclusiv OC, și în special modul în care OC vor trebui să se conformeze FEIA. Orientările sunt puse în aplicare în normele și procedurile interne ale OC.

(9)

Astfel, cerințele legale obligatorii din Japonia cuprind o structură pe două niveluri. Principiile de bază pentru OC prevăzute în FIEA („normele primare”) stabilesc standardele înalte pe care OC trebuie să le respecte pentru a obține o licență în vederea furnizării de servicii de compensare în Japonia. Aceste norme primare cuprind primul nivel al cerințelor legale obligatorii din Japonia. Pentru a dovedi conformitatea cu normele primare, OC trebuie să îi prezinte spre aprobare comisarului JFSA normele și procedurile interne proprii. Respectivele norme și proceduri interne cuprind cel de al doilea nivel al cerințelor legale obligatorii din Japonia, care trebuie să furnizeze detalii prescriptive cu privire la modul în care organismul de compensare solicitant va îndeplini aceste standarde în conformitate cu Orientările. În plus, normele și procedurile interne ale OC conțin dispoziții suplimentare care completează normele primare. După ce au fost aprobate de comisarul JFSA, respectivele norme și proceduri interne devin obligatorii din punct de vedere juridic pentru OC. Prin urmare, aceste norme fac parte integrantă din dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere pe care CPC stabilite în Japonia trebuie să le respecte. În caz de neconformitate cu normele primare sau cu normele și procedurile interne ale OC, comisarul JFSA are competența de a lua măsuri administrative împotriva OC, inclusiv prin emiterea unor ordine pentru a îmbunătăți activitățile de afaceri sau revocarea integrală sau parțială a licenței OC.

(10)

Normele primare aplicabile OC, completate de normele și procedurile interne ale acestora, dau rezultate substanțiale echivalente cu efectele normelor prevăzute în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Mai precis, cerințele legale obligatorii aplicabile OC în ceea ce privește numărul de situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată care urmează să fie acoperite prin resursele financiare totale impun obligația OC care compensează peste 95 % din volumele compensate în Japonia de a acoperi situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a cel puțin doi membri compensatori față de care au cele mai mari expuneri în condiții de piață extreme, dar plauzibile (principiul „cover 2”). Această cerință garantează un nivel echivalent de diminuare a riscului cu cel vizat de cerințele prevăzute în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și, prin urmare, ar trebui să fie considerată echivalentă.

(11)

Cerințele legale obligatorii aplicabile OC în ceea ce privește riscul de lichiditate impun obligația OC care compensează peste 95 % din volumele compensate în Japonia de a aplica principiul „cover 2”. Această cerință garantează un nivel echivalent de diminuare a riscului cu cel vizat de cerințele prevăzute în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și, prin urmare, ar trebui să fie considerată echivalentă. În fine, cerințele legale obligatorii aplicabile tuturor OC în ceea ce privește continuitatea activității, cerințele în materie de garanții reale, politica de investiții, riscul de decontare, segregarea și portabilitatea, calcularea marjelor inițiale și guvernanța, inclusiv cerințele organizatorice, cerințele referitoare la cadrele superioare de conducere, comitetul de risc, ținerea evidenței, deținerile calificate, informațiile transmise autorității competente, conflictele de interese, externalizarea și conduita profesională, dau rezultate substanțiale echivalente cu cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și, prin urmare, ar trebui să fie considerate echivalente.

(12)

Prin urmare, Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Japonia asigură respectarea de către OC autorizate în această țară a cerințelor legale obligatorii echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(13)

Conform celei de a doua condiții prevăzute la articolul 25 alineatul (6), dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Japonia trebuie să prevadă, în ceea ce privește CPC autorizate în această țară, că respectivele CPC fac obiectul unei supravegheri și al unui control al aplicării normelor eficace și continue.

(14)

JFSA este responsabilă de supravegherea infrastructurilor piețelor financiare. JFSA organizează monitorizarea continuă a măsurii în care OC respectă cerințele în materie de gestionare a riscurilor, prin intermediul supravegherii și al procedurilor de examinare bazate pe riscuri, testând inclusiv cerințele prudențiale. În special, JFSA poate solicita OC să furnizeze informații, rapoarte și alte materiale privind activitatea lor economică și poate inspecta activitatea economică, registrele și evidențele OC. De asemenea, JFSA evaluează măsura în care OC își respectă obligațiile. Aceste exerciții de examinare conduc la un raport în care se identifică eventualele deficiențe constatate. JFSA dispune de diverse măsuri pentru a se asigura că OC abordează în mod corespunzător orice probleme identificate, putând inclusiv solicita OC să demonstreze în scris că au corectat la timp aceste probleme. JFSA dispune de mijloace suplimentare pentru a asigura conformitatea, având inclusiv capacitatea de a emite ordine pentru a îmbunătăți activitățile de afaceri și de a asigura gradul de respectare a acestor ordine. JFSA poate, de asemenea, să revoce integral sau parțial licența unui OC.

(15)

Prin urmare, Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale Japoniei în ceea ce privește CPC autorizate în această țară prevăd o supraveghere și un control al aplicării normelor de către CPC eficace și continue.

(16)

Conform celei de a treia condiții, în conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Japonia trebuie să includă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC autorizate conform regimurilor juridice ale unor țări terțe („CPC din țări terțe”).

(17)

CPC din țări terțe pot solicita o licență pentru a funcționa ca „CPC străine”, care să le permită să furnizeze aceleași servicii în Japonia ca și cele pe care sunt autorizate să le presteze în acea țară terță. Criteriile aplicate unei CPC dintr-o țară terță care solicită o licență sunt similare cu criteriile aplicate în momentul acordării de licențe organismelor de compensare japoneze. În special, CPC solicitantă dintr-o țară terță, pe baza dispozițiilor juridice și a mecanismelor de supraveghere aplicabile în țara terță, ar trebui să dispună de o bază financiară suficientă, de cunoștințe suficiente și de personal cu experiență, precum și de un sistem și structuri suficiente pentru desfășurarea activităților de compensare în mod adecvat și cu certitudine. În plus, CPC din țări terțe sunt scutite de la anumite cerințe aplicabile CPC naționale autorizate în Japonia în cazul în care li s-a acordat o licență echivalentă din partea autorităților străine cu care JFSA a încheiat acorduri de cooperare.

(18)

Ar trebui să se considere așadar că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Japonia prevăd un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC din țări terțe.

(19)

Prin urmare, se poate considera că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Japonia îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 cu privire la OC, respectivele dispoziții juridice și mecanisme de supraveghere trebuind să fie considerate a fi echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Comisia, primind informații de la AEVMP, ar trebui să continue să monitorizeze evoluția cadrului juridic și de supraveghere al Japoniei pentru CPC și îndeplinirea condițiilor pe baza cărora a fost luată prezenta decizie.

(20)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Japonia, care constau în Legea din 2006 privind instrumentele financiare și operațiunile de schimb (FIEA), astfel cum a fost completată prin Orientările cuprinzătoare pentru supravegherea infrastructurilor piețelor financiare, și care sunt aplicabile organismelor de compensare (OC) autorizate în această țară sunt considerate ca fiind echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/58


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 octombrie 2014

privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Singapore pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

(2014/753/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Procedura de recunoaștere a contrapărților centrale (CPC) stabilite în țări terțe prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este menită să permită CPC stabilite și autorizate în țări terțe ale căror standarde de reglementare sunt echivalente cu cele prevăzute în respectivul regulament să presteze servicii de compensare unor membri compensatori sau locuri de tranzacționare stabiliți în Uniune. Această procedură de recunoaștere și decizia privind echivalența prevăzută la articolul menționat contribuie astfel la realizarea obiectivului general al Regulamentului (UE) nr. 648/2012, acela de a reduce riscul sistemic prin extinderea utilizării unor CPC sigure și solide pentru a compensa contractele derivate extrabursiere (over-the-counter, OTC), inclusiv atunci când aceste CPC sunt stabilite și autorizate într-o țară terță.

(2)

Pentru ca regimul juridic al unei țări terțe să fie considerat echivalent cu regimul juridic al Uniunii în ceea ce privește CPC, rezultatele substanțiale ale dispozițiilor juridice și mecanismelor de supraveghere aplicabile ar trebui să fie echivalente cu cerințele Uniunii în ceea ce privește obiectivele de reglementare pe care acestea le ating. Prin urmare, scopul acestei evaluări a echivalenței este acela de a verifica dacă dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Singapore asigură că CPC stabilite și autorizate în această țară nu expun membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabiliți în Uniune unui nivel de risc mai mare decât cel la care aceștia ar putea fi expuși de către CPC autorizate în Uniune și, în consecință, nu generează niveluri inacceptabile de riscuri sistemice în Uniune.

(3)

La 1 septembrie 2013, Comisia a primit avizul tehnic al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) privind dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC autorizate în Singapore. Avizul tehnic a identificat o serie de diferențe între cerințele legale obligatorii aplicabile, la nivel jurisdicțional, CPC din Singapore și cerințele legale obligatorii aplicabile CPC care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Totuși, prezenta decizie nu se bazează numai pe o analiză comparativă a cerințelor legale obligatorii aplicabile CPC din Singapore, ci și pe o evaluare a rezultatelor acestor cerințe, precum și a măsurii în care acestea sunt adecvate pentru a diminua riscurile la care pot fi expuși membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabiliți în Uniune într-un mod considerat echivalent cu rezultatul cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012. În consecință, ar trebui să fie luate în considerare mai ales riscurile cu mult mai scăzute inerente activităților de compensare desfășurate pe piețe financiare care sunt mai mici decât piața financiară a Uniunii.

(4)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, trei condiții trebuie să fie îndeplinite pentru a stabili faptul că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe cu privire la CPC autorizate de aceasta sunt echivalente cu cele prevăzute în regulamentul respectiv.

(5)

Conform primei condiții, CPC autorizate într-o țară terță trebuie să respecte cerințe legale obligatorii echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(6)

Cerințele legale obligatorii din Singapore în ceea ce privește CPC autorizate în această țară sunt cuprinse în capitolul 289 din legea privind valorile mobiliare și contractele futures (Securities and Futures Act, SFA) și în reglementările din 2013 privind valorile mobiliare și contractele futures (mecanismele de compensare) (reglementările privind SFA). SFA are ca scop promovarea unor mecanisme de compensare sigure și eficiente și reducerea riscului sistemic. Reglementările privind SFA dezvoltă și pun în aplicare cerințele SFA. SFA introduce un regim de autorizare pentru toate mecanismele de compensare de importanță sistemică ce exercită rolul de CPC, care trebuie să fie autorizate de autoritatea monetară din Singapore (Monetary Authority of Singapore, MAS) drept case de compensare autorizate (CCA). Alte mecanisme de compensare, inclusiv CPC de peste mări, sunt autorizate de MAS drept case de compensare recunoscute (CCR).

(7)

În ianuarie 2013, MAS a emis, de asemenea, o monografie privind supravegherea infrastructurilor pieței financiare, care stabilește standardele aplicabile CPC pentru punerea în aplicare a principiilor pentru infrastructurile piețelor financiare emise de Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare (2) (CPSS) și de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) în aprilie 2012. În special, monografia explică modul în care MAS se așteaptă ca CCA să respecte obligațiile care le revin în temeiul SFA și este luată în considerare de către MAS pentru evaluarea respectării obligațiilor SFA de către CCA.

(8)

Pentru a fi autorizate drept CCA, casele de compensare trebuie să îndeplinească cerințele specifice stabilite de SFA și de reglementările privind SFA. MAS poate impune condiții sau restricții în ceea ce privește autorizarea CCA și poate, în orice moment, să adauge, să modifice sau să revoce orice condiție sau restricție impusă acestora. CCA trebuie să gestioneze mecanismele de compensare în condiții de siguranță și în mod eficient și să gestioneze în mod prudent riscurile asociate cu activitatea și operațiunile lor. De asemenea, acestea trebuie să dispună de suficiente resurse financiare, umane și sistemice.

(9)

În plus, în temeiul SFA, CCA trebuie să adopte, pe o bază individuală, norme și proceduri interne care să asigure gestionarea corespunzătoare și eficientă a mecanismului de compensare și reglementarea și supravegherea corespunzătoare a membrilor acestuia. Normele și procedurile interne ale CCA trebuie să conțină aspecte specifice prevăzute de MAS, inclusiv cerințe legate de riscurile aferente gestionării mecanismelor de compensare, remedierea situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de plată și criteriile și condițiile care urmează să fie îndeplinite de către membrii lor. În această privință, monografia este pusă în aplicare în cadrul normelor și procedurilor interne ale CCA. Normele și procedurile interne ale CCA și orice modificare a acestora trebuie prezentate MAS înainte de punerea lor în aplicare. MAS poate respinge, modifica sau completa normele și procedurile interne sau orice parte a modificării propuse. În plus, reglementările privind SFA prevăd obligația explicită ca MAS să acorde aprobarea prealabilă pentru orice modificare a cadrelor de gestionare a riscurilor ale CCA, inclusiv în ceea ce privește tipul de garanții reale acceptate, metodologiile pentru evaluarea garanțiilor reale și stabilirea marjelor pentru gestionarea expunerii la risc a CCA față de participanții săi, precum și volumul resurselor financiare disponibile pentru a acoperi situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a membrilor lor (excluzând marjele deținute la CCA). SFA prevede sancțiuni în cazul în care normele și procedurile interne ale CCA sunt modificate în așa fel încât acestea nu mai respectă cerințele stabilite de MAS. În temeiul SFA, normele și procedurile interne ale CCA sunt, prin urmare, obligatorii pentru CCA.

(10)

Astfel, cerințele legale obligatorii din Singapore cuprind o structură pe două niveluri. Cerințele de bază pentru CCA prevăzute în SFA și în reglementările privind SFA („normele primare”) stabilesc standardele înalte pe care CCA trebuie să le respecte pentru a obține o autorizație de a furniza servicii de compensare în Singapore. Aceste norme primare cuprind primul nivel al cerințelor legale obligatorii din Singapore. Pentru a dovedi conformitatea cu normele primare, CCA trebuie să prezinte MAS normele și procedurile lor interne înainte de punerea în aplicare a acestora, MAS putându-le respinge, modifica sau completa. Respectivele norme și proceduri interne cuprind cel de al doilea nivel al cerințelor legale obligatorii din Singapore, care trebuie să furnizeze detalii prescriptive cu privire la modul în care CCA solicitantă atinge aceste standarde înalte în conformitate cu monografia. În plus, normele și procedurile interne ale CCA conțin dispoziții suplimentare care completează normele primare.

(11)

Evaluarea echivalenței dispozițiilor juridice și a mecanismelor de supraveghere aplicabile CCA ar trebui, de asemenea, să țină seama de rezultatele în materie de diminuare a riscurilor pe care acestea le asigură, în ceea ce privește nivelul de risc la care membrii compensatori sau locurile de tranzacționare stabiliți în Uniune sunt expuși din cauza participării lor la CCA. Rezultatele în materie de diminuare a riscurilor sunt determinate atât de nivelul de risc inerent activităților de compensare desfășurate de CPC vizată, care depind de dimensiunea pieței financiare în care aceasta își desfășoară activitatea, cât și de măsura în care dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC sunt adecvate pentru a diminua acest nivel de risc. Pentru a obține aceleași rezultate în materie de diminuare a riscurilor, sunt necesare cerințe mai stricte de diminuare a riscurilor pentru CPC care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mari, al căror nivel inerent de risc este mai ridicat, decât pentru CPC care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mici, al căror nivel inerent de risc este mai mic.

(12)

Dimensiunea piețelor financiare pe care CCA își desfășoară activitățile de compensare este cu mult mai mică decât cea în care CPC stabilite în Uniune își desfășoară activitățile. În special, în ultimii trei ani, valoarea totală a tranzacțiilor compensate în Singapore a reprezentat mai puțin de 1 % din valoarea totală a tranzacțiilor compensate în statele membre ale Uniunii care fac parte din G10. Prin urmare, participarea la CCA expune membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabiliți în Uniune la riscuri cu mult mai mici decât participarea lor la CPC autorizate în Uniune.

(13)

Astfel, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CCA pot fi considerate echivalente în cazul în care sunt adecvate pentru diminuarea acestui nivel mai scăzut de risc. Normele primare aplicabile CCA, completate de normele și procedurile interne ale acestora care pun în aplicare principiile pentru infrastructurile piețelor financiare, diminuează nivelul mai scăzut de risc existent în Singapore și ating rezultate în materie de diminuare a riscului echivalente cu cele vizate de Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(14)

Prin urmare, Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Singapore asigură respectarea de către CPC autorizate în această țară a cerințelor legale obligatorii echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(15)

Conform celei de a doua condiții prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Singapore trebuie să prevadă, în ceea ce privește CPC autorizate în această țară, că respectivele CPC fac obiectul unei supravegheri și al unui control al aplicării normelor eficace și continue.

(16)

MAS poate emite instrucțiuni generale sau specifice pentru a asigura funcționarea sigură și eficientă a CCA și, în special, pentru a asigura respectarea obligațiilor sau a cerințelor prevăzute de către SFA sau a cerințelor prescrise de către MAS care trebuie să fie încorporate în normele și procedurile interne ale CCA. SFA prevede sancțiuni în cazul în care CCA vizată nu respectă instrucțiunile emise de MAS. În ceea ce privește respectarea normelor și procedurilor interne ale CCA, MAS poate solicita Curții Supreme să emită un ordin prin care să ceară unei CCA să se conformeze normelor și procedurilor sale interne, să le respecte, să asigure respectarea acestora sau să le pună în aplicare. În fine, MAS poate să revoce autorizația CCA în caz de nerespectare a cerințelor pe care aceasta le prevede, a oricăror condiții sau restricții impuse în momentul acordării autorizației, a oricăror instrucțiuni emise de MAS în temeiul SFA sau a oricărei dispoziții din SFA, printre altele.

(17)

În plus, în temeiul reglementărilor privind SFA, CCA trebuie să prezinte MAS un raport anual cu privire la modul în care s-au achitat de responsabilitățile care le revin în temeiul SFA în cursul exercițiului financiar. De asemenea, acestea trebuie să prezinte MAS raportul de audit detaliat al CCA, care trebuie să includă constatările și recomandările auditorilor, dacă este cazul, privind controalele interne ale CCA și eventuala nerespectare de către CCA a oricăror dispoziții din SFA și a oricăror instrucțiuni emise de MAS în temeiul SFA.

(18)

Prin urmare, Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Singapore în ceea ce privește CPC autorizate în această țară prevăd o supraveghere și un control al aplicării normelor eficace și continue.

(19)

Conform celei de a treia condiții, în conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Singapore trebuie să includă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC autorizate conform regimurilor juridice ale unor țări terțe („CPC din țări terțe”).

(20)

CPC din țări terțe pot solicita o autorizație pentru a funcționa în calitate de case de compensare recunoscute (autorizație CCR), care să le permită să furnizeze aceleași servicii în Singapore ca și cele pe care sunt autorizate să le presteze în țara terță.

(21)

Înainte de acordarea unei autorizații CCR, MAS determină dacă regimul de reglementare al țării terțe în care CPC este autorizată este comparabil cu dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicate CPC stabilite în Singapore și, de asemenea, dacă se aplică principiile pentru infrastructurile pieței financiare. Instituirea unor mecanisme de cooperare între MAS și autoritatea de supraveghere străină relevantă este, de asemenea, obligatorie înainte de acordarea unei autorizații CCR.

(22)

Cu toate că structura procedurii de recunoaștere a regimului juridic al Singapore aplicabil CPC din țări terțe diferă de procedura prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ar trebui să se considere totuși că această structură oferă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC din țări terțe.

(23)

Prin urmare, se poate considera că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Singapore îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 cu privire la CCA, respectivele dispoziții juridice și mecanisme de supraveghere trebuind să fie considerate a fi echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Comisia, primind informații de la AEVMP, ar trebui să continue să monitorizeze evoluția cadrului juridic și de supraveghere singaporez pentru CPC și îndeplinirea condițiilor pe baza cărora a fost luată prezenta decizie.

(24)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Singapore, care constau în capitolul 289 din legea privind valorile mobiliare și contractele futures și în reglementările din 2013 privind valorile mobiliare și contractele futures (mecanismele de compensare), astfel cum au fost completate prin monografia privind supravegherea infrastructurilor pieței financiare, și care sunt aplicabile caselor de compensare autorizate (CCA) din această țară sunt considerate ca fiind echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  La 1 septembrie 2014, Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare și-a schimbat denumirea în Comitetul pentru infrastructuri de plăți și de piață.


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/62


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 octombrie 2014

privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Hong Kong pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

(2014/754/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Procedura de recunoaștere a contrapărților centrale (CPC) stabilite în țări terțe prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este menită să permită CPC stabilite și autorizate în țări terțe ale căror standarde de reglementare sunt echivalente cu cele prevăzute în respectivul regulament să presteze servicii de compensare unor membri compensatori sau locuri de tranzacționare stabiliți în Uniune. Această procedură de recunoaștere și decizia privind echivalența prevăzută la articolul menționat contribuie astfel la realizarea obiectivului general al Regulamentului (UE) nr. 648/2012, acela de a reduce riscul sistemic prin extinderea utilizării unor CPC sigure și solide pentru a compensa contractele derivate extrabursiere (over-the-counter, OTC), inclusiv atunci când aceste CPC sunt stabilite și autorizate într-o țară terță.

(2)

Pentru ca regimul juridic al unei țări terțe să fie considerat echivalent cu regimul juridic al Uniunii în ceea ce privește CPC, rezultatele substanțiale ale dispozițiilor juridice și mecanismelor de supraveghere aplicabile ar trebui să fie echivalente cu cerințele Uniunii în ceea ce privește obiectivele de reglementare pe care acestea le ating. Prin urmare, scopul acestei evaluări a echivalenței este acela de a verifica dacă dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Hong Kong asigură că CPC stabilite și autorizate în această țară nu expun membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabiliți în Uniune unui nivel de risc mai mare decât cel la care aceștia ar putea fi expuși de către CPC autorizate în Uniune și, în consecință, nu generează niveluri inacceptabile de riscuri sistemice în Uniune.

(3)

La 1 septembrie 2013, Comisia a primit avizul tehnic al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC autorizate în Hong Kong. Avizul tehnic a identificat o serie de diferențe între cerințele legale obligatorii aplicabile, la nivel jurisdicțional, CPC din Hong Kong și cerințele legale obligatorii aplicabile CPC care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Totuși, prezenta decizie nu se bazează numai pe o analiză comparativă a cerințelor legale obligatorii aplicabile CPC din Hong Kong, ci și pe o evaluare a rezultatelor acestor cerințe, precum și a măsurii în care acestea sunt adecvate pentru a diminua riscurile la care pot fi expuși membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabiliți în Uniune într-un mod considerat echivalent cu rezultatul cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012. În consecință, ar trebui să fie luate în considerare mai ales riscurile cu mult mai scăzute inerente activităților de compensare desfășurate pe piețe financiare care sunt mai mici decât piața financiară a Uniunii.

(4)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, trei condiții trebuie să fie îndeplinite pentru a stabili faptul că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe cu privire la CPC autorizate de aceasta sunt echivalente cu cele prevăzute în regulamentul respectiv.

(5)

Conform primei condiții, CPC autorizate într-o țară terță trebuie să respecte cerințe legale obligatorii echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(6)

Cerințele legale obligatorii din Hong Kong pentru CPC autorizate în această țară constau în Ordonanța privind sistemele de compensare și decontare (Clearing and Settlement Systems Ordinance, CSSO) și în Ordonanța privind valorile mobiliare și contractele futures (Securities and Futures Ordinance, SFO). Entitățile autorizate în temeiul CSSO sunt reglementate de Autoritatea monetară din Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority, HKMA), iar entitățile autorizate în temeiul SFO sunt reglementate de Comisia din Hong Kong privind valorile mobiliare și contractele futures (Securities and Futures Commission, SFC). CPC din Hong Kong au fost autorizate numai în temeiul SFO. Prezenta decizie ar trebui, prin urmare, limitată la regimul stabilit în SFO.

(7)

În temeiul părții a III-a din SFO, SFC are competența de a acorda unei CPC autorizația de a funcționa ca o casă de compensare recunoscută (CCR). Atunci când are în vedere autorizarea unei CPC ca CCR, SFC trebuie să țină seama de „interesele publicului care investește” și de „reglementarea corespunzătoare a piețelor”. SFC poate preciza, de asemenea, „condițiile pe care le consideră adecvate” înainte de a autoriza o anumită CPC ca CCR și poate modifica aceste condiții printr-un preaviz, în cazul în care „consideră că acest lucru este adecvat”. Atunci când determină ce este adecvat, SFC trebuie să facă referire la mandatul sau statutar de menținere a stabilității financiare și de reducere a riscului sistemic.

(8)

SFO stabilește sarcinile și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o CCR. SFC a publicat orientări în temeiul articolului 399 alineatul (1) din SFO (denumite în continuare „orientările”), care pun în aplicare standardele internaționale stabilite în conformitate cu principiile pentru infrastructurile pieței financiare publicate în aprilie 2012 de către Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare (2) (CPSS) și de către Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO). SFC ține seama de orientări atunci când evaluează dacă CCR își respectă obligațiile care le revin în temeiul SFO. În cazul în care o CCR nu își respectă obligațiile care îi revin în temeiul SFO, astfel cum a fost completată de orientări, SFC poate adopta măsuri pentru a remedia această situație.

(9)

SFO prevede și obligația CCR de a adopta normele și procedurile interne necesare pentru reglementarea corespunzătoare a sistemelor sale de compensare și de decontare și pentru reglementarea corespunzătoare a membrilor săi compensatori. Prin urmare, cerințele din SFO și din orientări sunt puse în aplicare în cadrul normelor și procedurilor interne ale CCR. În conformitate cu SFO, toate normele și procedurile interne adoptate de o CCR, precum și modificările acestora trebuie să fie aprobate de către SFC.

(10)

Prin urmare, cerințele legale obligatorii din Hong Kong cuprind o structură pe două niveluri. Principiile de bază pentru CCR prevăzute în SFO („normele primare”) stabilesc standardele înalte pe care CCR trebuie să le respecte pentru a obține o autorizație în vederea furnizării de servicii de compensare în Hong Kong. Aceste norme primare cuprind primul nivel al cerințelor legale obligatorii din Hong Kong. Pentru a dovedi conformitatea cu normele primare, CCR trebuie să prezinte SFC spre aprobare normele și procedurile lor interne. Respectivele norme și proceduri interne reprezintă cel de al doilea nivel al cerințelor legale obligatorii din Hong Kong, care trebuie să furnizeze detalii prescriptive cu privire la modul în care CCR vor îndeplini aceste standarde în conformitate cu orientările. După ce au fost aprobate de către SFC, normele și procedurile interne devin obligatorii din punct de vedere juridic pentru CCR.

(11)

Evaluarea echivalenței dispozițiilor juridice și a mecanismelor de supraveghere aplicabile CCR ar trebui, de asemenea, să țină seama de rezultatele în materie de diminuare a riscurilor pe care acestea le asigură, în ceea ce privește nivelul de risc la care membrii compensatori sau locurile de tranzacționare stabiliți în Uniune sunt expuși din cauza participării lor la CCR. Rezultatele în materie de diminuare a riscurilor sunt determinate atât de nivelul de risc inerent activităților de compensare desfășurate de CPC vizată, care depinde de dimensiunea pieței financiare pe care aceasta își desfășoară activitatea, cât și de măsura în care dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC sunt adecvate pentru a diminua acest nivel de risc. Pentru a obține aceleași rezultate în materie de diminuare a riscurilor, sunt necesare cerințe mai stricte de diminuare a riscurilor pentru CPC care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mari, al căror nivel inerent de risc este mai ridicat, decât pentru CPC care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mici, al căror nivel inerent de risc este mai mic.

(12)

Dimensiunea pieței financiare pe care CCR își desfășoară activitățile de compensare este cu mult mai mică decât cea în care CPC stabilite în Uniune își desfășoară activitățile. Mai precis, în ultimii trei ani, valoarea noțională anuală a contractelor derivate cotate tranzacționate în Hong Kong a reprezentat mai puțin de un procent din valoarea noțională anuală a contractelor derivate cotate tranzacționate în Uniune. În aceeași perioadă, capitalizarea bursieră a valorilor mobiliare tranzacționate la burse din Hong Kong a reprezentat, în medie, mai puțin de douăzeci și cinci la sută din capitalizarea bursieră din Uniune. În plus, compensarea de către CCR a unor produse mai complexe, cum ar fi instrumentele financiare derivate extrabursiere, se află într-un stadiu incipient, deoarece serviciile de compensare pentru contractele derivate extrabursiere au fost lansate abia la 25 noiembrie 2013. Prin urmare, participarea la CCR expune membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabiliți în Uniune la riscuri cu mult mai mici decât participarea lor la CPC autorizate în Uniune.

(13)

Astfel, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CCR pot fi considerate echivalente în cazul în care sunt adecvate în ceea ce privește diminuarea acestui nivel mai scăzut de risc. Normele primare aplicabile CCR, completate de normele și procedurile interne ale acestora care pun în aplicare principiile pentru infrastructurile piețelor financiare, diminuează nivelul mai scăzut de risc existent în Hong Kong și realizează rezultate în materie de diminuare a riscului echivalente cu cele vizate de Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(14)

Prin urmare, Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Hong Kong asigură respectarea de către CCR autorizate în această țară a cerințelor legale obligatorii echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(15)

Conform celei de a doua condiții prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Hong Kong trebuie să prevadă, în ceea ce privește CPC autorizate în această țară, că respectivele CPC fac obiectul unei supravegheri și al unui control al aplicării normelor eficace și continue.

(16)

SFC realizează monitorizarea continuă a măsurii în care CCR respectă cerințele în materie de gestionare a riscurilor, prin intermediul supravegherii și al procedurilor de examinare bazate pe riscuri, testând inclusiv cerințele prudențiale. SFC dispune de mijloace suplimentare pentru a asigura conformitatea. Mai precis, SFC are competența de a cere CCR să înceteze să furnizeze sau să exploateze sisteme de compensare ori de decontare sau de a le retrage acestora autorizația. În plus, SFC poate, de asemenea, cere CCR să aducă anumite modificări normelor lor, în măsura în care acestea sunt considerate necesare, și este împuternicită să facă astfel de modificări ale normelor în mod unilateral în cazul în care CCR în cauză nu se conformează acestei solicitări. SFC are competența de a cere CCR să furnizeze registrele și evidențele pe care le țin în legătură cu sau în scopul desfășurării activității lor sau în ceea ce privește orice acorduri de compensare și de decontare pentru orice tranzacții cu titluri de valoare sau contracte futures, precum și alte informații referitoare la activitatea lor sau la orice acorduri de compensare și de decontare pentru orice tranzacții cu titluri de valoare sau contracte futures, pe care SFC le poate solicita în mod rezonabil pentru îndeplinirea funcțiilor sale. Nerespectarea obligației de a furniza informațiile sau documentele respective, fără o justificare rezonabilă, poate avea drept rezultat impunerea de amenzi.

(17)

Prin urmare, Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Hong Kong în ceea ce privește CPC autorizate în această țară prevăd o supraveghere și un control al aplicării normelor eficace și continue.

(18)

Conform celei de a treia condiții, în conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Hong Kong trebuie să includă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC autorizate conform regimurilor juridice ale unor țări terțe („CPC din țări terțe”).

(19)

Pentru a putea asuma rolul de CPC în Hong Kong, o entitate trebuie să fie desemnată ca CCR sau să fie recunoscută ca prestator de „servicii automate de tranzacționare” (Automated Trading Services, ATS) în temeiul SFO. ATS sunt definite ca entități care oferă, prin intermediul sistemelor electronice, servicii de tranzacționare sau de compensare a titlurilor de valoare sau a contractelor futures. În martie 2014, Consiliul legislativ din Hong Kong a adoptat o ordonanță de modificare cu scopul de a extinde domeniul de aplicare a definiției ATS pentru a include și instrumentele financiare derivate extrabursiere.

(20)

Regimul ATS este adaptat CPC din țări terțe care doresc să presteze servicii pentru participanții din Hong Kong. CPC din țări terțe pot cere să fie recunoscute în Hong Kong ca ATS, ceea ce le-ar permite să furnizeze aceleași servicii în Hong Kong ca și cele pe care sunt autorizate să le presteze în țara terță.

(21)

În momentul examinării cererii unei CPC dintr-o țară terță de a fi recunoscută ca ATS, SFC determină în ce măsură CPC dintr-o țară terță respectă, ca valoare de referință, principiile pentru infrastructurile piețelor financiare. Dat fiind că SFC depinde de organismul de reglementare din țara de origine pentru supravegherea cotidiană a CPC dintr-o țară terță, înainte ca cererea unei CPC de a fi recunoscută ca ATS să fie aprobată, este necesară și încheierea unui memorandum de înțelegere între SFC și autoritatea competentă de supraveghere din țara terță a CPC solicitante.

(22)

Cu toate că structura procedurii de recunoaștere a regimului juridic din Hong Kong aplicabil CPC din țări terțe diferă de procedura prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ar trebui să se considere totuși că această structură oferă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC din țări terțe.

(23)

Prin urmare, se poate considera că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Hong Kong îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 cu privire la CCR, respectivele dispoziții juridice și mecanisme de supraveghere trebuind să fie considerate a fi echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Comisia, primind informații de la ESMA, ar trebui să continue să monitorizeze evoluția cadrului juridic și de supraveghere din Hong Kong pentru CPC și îndeplinirea condițiilor pe baza cărora a fost luată prezenta decizie.

(24)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Hong Kong, care constau în Ordonanța privind valorile mobiliare și contractele futures (SFO), astfel cum a fost completată prin orientările adoptate în temeiul articolului 399 alineatul (1) din SFO, și care sunt aplicabile caselor de compensare recunoscute (CCR) autorizate în această țară sunt considerate ca fiind echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  La 1 septembrie 2014, Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare și-a schimbat denumirea în Comitetul pentru infrastructuri de plăți și de piață.


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/66


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 octombrie 2014

privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Australia pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

(2014/755/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Procedura de recunoaștere a contrapărților centrale (CPC) stabilite în țări terțe prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este menită să permită CPC stabilite și autorizate în țări terțe ale căror standarde de reglementare sunt echivalente cu cele prevăzute în respectivul regulament să presteze servicii de compensare unor membri compensatori sau locuri de tranzacționare stabiliți în Uniune. Această procedură de recunoaștere și decizia privind echivalența prevăzută la articolul menționat contribuie astfel la realizarea obiectivului general al Regulamentului (UE) nr. 648/2012, acela de a reduce riscul sistemic prin extinderea utilizării unor CPC sigure și solide pentru a compensa contractele derivate extrabursiere (over-the-counter, OTC), inclusiv atunci când aceste CPC sunt stabilite și autorizate într-o țară terță.

(2)

Pentru ca regimul juridic al unei țări terțe să fie considerat echivalent cu regimul juridic al Uniunii în ceea ce privește CPC, rezultatele substanțiale ale dispozițiilor juridice și mecanismelor de supraveghere aplicabile ar trebui să fie echivalente cu cerințele Uniunii în ceea ce privește obiectivele de reglementare pe care acestea le ating. Prin urmare, scopul acestei evaluări a echivalenței este acela de a verifica dacă dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Australia asigură că CPC stabilite și autorizate în această țară nu expun membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabiliți în Uniune unui nivel de risc mai mare decât cel la care aceștia ar putea fi expuși de către CPC autorizate în Uniune și, în consecință, nu generează niveluri inacceptabile de riscuri sistemice în Uniune.

(3)

La 1 septembrie 2013, Comisia a primit avizul tehnic al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC autorizate în Australia. Avizul tehnic concluzionează că toate dispozițiile din titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sunt reproduse prin cerințe legale obligatorii corespunzătoare care sunt aplicabile, la nivel jurisdicțional, CPC autorizate în Australia.

(4)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, trei condiții trebuie să fie îndeplinite pentru a stabili faptul că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe cu privire la CPC autorizate de aceasta sunt echivalente cu cele prevăzute în regulamentul respectiv.

(5)

Conform primei condiții, CPC autorizate într-o țară terță trebuie să respecte cerințe legale obligatorii echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(6)

Cerințele legale obligatorii din Australia pentru CPC autorizate în această țară constau în Legea privind societățile comerciale din 2001 („Legea privind societățile comerciale”) care, împreună cu reglementările privind societățile comerciale din 2001 („reglementările privind societățile comerciale”), instituie cadrul juridic pentru sistemele de compensare și decontare. Partea 7.3 din Legea privind societățile comerciale prevede că, înainte de acordarea unei licențe pentru desfășurarea activităților de compensare sau decontare, ministrul trebuie să se asigure, printre altele, că CPC vizată dispune de norme și proceduri de operare corespunzătoare care sunt conforme cu actele cu putere de lege aplicabile, pentru a garanta, în măsura în care este acest lucru este rezonabil din punct de vedere practic, că riscul sistemic este redus și că CPC este gestionată în mod echitabil și eficace. CPC trebuie să dispună, de asemenea, de mecanisme adecvate pentru gestionarea conflictelor de interese și pentru asigurarea respectării normelor și procedurilor sale interne. Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții (Australian Securities and Investments Commission, ASIC) și Banca de Rezerve a Australiei (Reserve Bank of Australia, RBA) oferă consiliere ministrului în ceea ce privește acordarea de licențe pentru sistemele de compensare și decontare și modificările normelor și procedurilor interne și au responsabilitatea de a evalua modul în care CPC respectă obligațiile care le revin în temeiul Legii privind societățile comerciale, ASIC având în plus responsabilitatea de a asigura respectarea acestor obligații.

(7)

ASIC oferă orientări în materie de reglementare entităților reglementate pentru a explica anumite aspecte aflate deja sub incidența legislației. Mai precis, ASIC și-a revizuit în decembrie 2012 orientările în materie de reglementare privind acordarea de licențe și supravegherea licențelor pentru sistemele de compensare și decontare prin prisma Ghidului de reglementare 211 actualizat, „Sistemele de compensare și decontare: operatorii din Australia și de peste mări”. Ghidul de reglementare 211 al ASIC pune în aplicare principiile pentru infrastructurile pieței financiare publicate în aprilie 2012 de către Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare (2) (CPSS) și de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO), care sunt relevante pentru obligațiile stabilite în Legea privind societățile comerciale, și oferă îndrumări CPC privind modul de îndeplinire a obligațiilor ce le revin în temeiul Legii privind societățile comerciale. Prin urmare, nerespectarea Legii privind societățile comerciale, astfel cum se explică în Ghidul de reglementare 211, ar putea atrage după sine măsuri de asigurare a respectării legislației și măsuri de sancționare.

(8)

RBA are competența, în temeiul Legii privind societățile comerciale, de a stabili standardele de stabilitate financiară pentru a se asigura că CPC funcționează într-un mod care atrage sau promovează stabilitatea generală a sistemului financiar australian. Mai precis, în noiembrie 2012, Consiliul privind sistemul de plăți al RBA a aprobat stabilirea de noi standarde de stabilitate financiară, standardele de stabilitate financiară pentru contrapărțile centrale (SSF), care cuprind 21 de standarde pentru CPC, însoțite de substandarde și orientări. În afară de anumite substandarde care au intrat în vigoare la 31 martie 2014, SSF au intrat în vigoare în martie 2013. SSF trebuie respectate de către toate CPC care dispun de licență.

(9)

Principiile de bază pentru sistemele de compensare și decontare prevăzute în partea 7.3 din Legea privind societățile comerciale și din reglementările privind societățile comerciale, astfel cum sunt explicate în Ghidul de reglementare 211 al ASIC, și SSF determinate de RBA (denumite împreună „normele primare”) stabilesc standarde înalte pe care CPC trebuie să le respecte pentru a obține o autorizație de a furniza servicii de compensare în Australia. Aceste norme primare cuprind primul nivel al cerințelor legale obligatorii din Australia. Pentru a respecta normele primare, CPC adoptă în plus norme și proceduri interne proprii care trebuie să fie conforme atât cu cerințele specifice prevăzute în Legea privind societățile comerciale și în reglementările privind societățile comerciale, astfel cum sunt explicate în Ghidul de reglementare 211, cât și cu SSF, norme care sunt înaintate ministrului înainte ca CPC să fie autorizate ca sisteme de compensare și decontare. Modificările normelor și procedurilor interne ale CPC trebuie notificate ministrului. Ministrul poate respinge modificările normelor și procedurilor interne ale CPC. Normele și procedurile interne ale CPC au efectul unui contract și sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru CPC și pentru participanții la acestea.

(10)

Cerințele legale obligatorii stabilite în normele primare aplicabile CPC autorizate în Australia produc rezultate substanțiale echivalente cu cele produse de cerințele prevăzute în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(11)

Prin urmare, Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Australia asigură respectarea de către CPC autorizate în această țară a cerințelor legale obligatorii echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(12)

Conform celei de a doua condiții prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Australia trebuie să prevadă, în ceea ce privește CPC autorizate în această țară, că respectivele CPC fac obiectul unei supravegheri și al unui control al aplicării normelor eficace și continue.

(13)

CPC autorizate în Australia fac obiectul unei supravegheri și monitorizări continue de către ASIC și RBA. ASIC are responsabilitatea asigurării respectării de către CPC a obligațiilor care le revin în temeiul Legii privind societățile comerciale și, în acest sens, efectuează evaluări periodice ale modului în care CPC își respectă obligațiile privind licențele, altele decât obligațiile aferente SSF și reducerii riscului sistemic, și în special obligația de a funcționa în mod echitabil și eficace, în măsura în care acest lucru este rezonabil, și prezintă un raport ministrului, raport care este publicat. RBA monitorizează respectarea de către CPC a obligațiilor care le revin în temeiul licențelor lor și care sunt legate de stabilitatea financiară și de reducerea riscului sistemic, realizează evaluări periodice ale respectării SSF de către fiecare CPC și înaintează ministrului un raport care este, de asemenea, publicat. CPC autorizate în Australia pot primi instrucțiuni scrise din partea ministrului și a ASIC. În cazul în care o CPC nu respectă o instrucțiune scrisă, ASIC poate sesiza instanțele care pot ordona CPC să se conformeze instrucțiunii scrise.

(14)

Prin urmare, Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale Australiei în ceea ce privește CPC autorizate în această țară prevăd o supraveghere și un control al aplicării normelor eficace și continue.

(15)

Conform celei de a treia condiții, în conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Australia trebuie să includă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC autorizate conform regimurilor juridice ale unor țări terțe („CPC din țări terțe”).

(16)

CPC din țări terțe pot solicita o licență pentru a funcționa ca sisteme de compensare și decontare de peste mări („licență pentru CPC de peste mări”), care să le permită să furnizeze în Australia o parte din serviciile sau toate serviciile de compensare pe care sunt autorizate să le furnizeze în țara lor de origine.

(17)

Criteriile aplicate CPC din țări terțe care solicită în Australia o licență pentru CPC de peste mări sunt comparabile celor prevăzute pentru CPC din țări terțe care solicită recunoașterea în temeiul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Ca o condiție prealabilă pentru recunoaștere, regimul de reglementare al țării terțe în care CPC este autorizată trebuie să fie considerat „echivalent într-o măsură suficientă”, în ceea ce privește gradul de protecție împotriva riscurilor sistemice și nivelul de eficacitate și echitate a serviciilor pe care le realizează, în raport cu regimul de reglementare australian privind CPC naționale comparabile. Evaluarea „echivalenței într-o măsură suficientă” presupune considerații similare celor evaluate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Instituirea unor mecanisme de cooperare între autoritățile australiene și autoritățile de supraveghere străine relevante este, de asemenea, obligatorie înainte de acordarea unei licențe pentru CPC de peste mări.

(18)

Ar trebui să se considere așadar că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Australia prevăd un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC din țări terțe.

(19)

Prin urmare, se poate considera că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Australia îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 cu privire la CPC autorizate în această țară, respectivele dispoziții juridice și mecanisme de supraveghere trebuind să fie considerate a fi echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Comisia, primind informații de la ESMA, ar trebui să continue să monitorizeze evoluția cadrului juridic și de supraveghere al Australiei pentru CPC și îndeplinirea condițiilor pe baza cărora a fost luată prezenta decizie.

(20)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Australia aplicabile CPC autorizate în această țară, constând în partea 7.3 din Legea privind societățile comerciale din 2001 și din reglementările privind societățile comerciale din 2001, astfel cum sunt explicate în Ghidul de reglementare 211, „Sistemele de compensare și decontare: operatorii din Australia și de peste mări”, precum și standardele de stabilitate financiară pentru contrapărțile centrale sunt considerate a fi echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  La 1 septembrie 2014, Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare și-a schimbat denumirea în Comitetul pentru infrastructuri de plăți și de piață.


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/69


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 29 octombrie 2014

privind restricționările autorizațiilor pentru produse biocide care conțin IPBC și propiconazol, notificate de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2014) 7909]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/756/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 36 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) conținea lista substanțelor active aprobate la nivelul Uniunii pentru a fi utilizate în produsele biocide. Directivele 2008/78/CE (3) și 2008/79/CE (4) ale Comisiei au adăugat pe listă substanțele active propiconazol și, respectiv, IPBC, pentru utilizare în produse din tipul de produs 8, produse de întreținere a lemnului, definit în anexa V la Directiva 98/8/CE. În temeiul articolului 86 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, aceste substanțe sunt, prin urmare, substanțe active aprobate, incluse în lista menționată la articolul 9 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(2)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 98/8/CE, societatea Janssen PMP a depus cereri adresate Regatului Unit pentru autorizarea a trei produse biocide de întreținere a lemnului care conțin IPBC și propiconazol (denumite în continuare „produsele contestate”). Autorizațiile pentru produse acordate de Regatul Unit vizau diferite metode de aplicare, inclusiv imersia automată pentru uz industrial și pulverizarea (în interior și în exterior) pentru uz profesional și neprofesional. O serie de state membre au autorizat ulterior produsele contestate prin recunoaștere reciprocă.

(3)

Janssen PMP (denumit în continuare „solicitantul”) a depus cereri complete adresate Germaniei pentru recunoașterea reciprocă a autorizațiilor produselor contestate, acordate de Regatul Unit.

(4)

La 28 august 2013, Germania a notificat Comisiei, celorlalte state membre și solicitantului propunerea sa de restricționare a autorizațiilor în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 98/8/CE. Germania consideră că produsele contestate nu îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE în ceea ce privește sănătatea umană și mediul.

(5)

Potrivit Germaniei, autorizarea metodei de aplicare prin pulverizare în exterior nu a fost evaluată în mod corespunzător de către Regatul Unit în ceea ce privește riscurile pentru mediu. Evaluarea efectuată de Germania pentru cele trei produse a constatat existența unor riscuri inacceptabile pentru compartimentul sol situat la distanță.

(6)

De asemenea, Germania consideră că, pentru unul dintre produse, aplicarea prin imersie automată ar trebui să fie limitată la sisteme cu un grad suficient de ridicat de automatizare, din cauza unor riscuri inacceptabile pentru sănătatea utilizatorilor profesionali.

(7)

Comisia a invitat celelalte state membre și solicitantul să prezinte în scris observații cu privire la notificări în termen de 90 de zile, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE. Au fost prezentate observații, în termenul stabilit, de către Germania, Regatul Unit și solicitant. Notificarea a făcut, de asemenea, obiectul unei discuții între Comisie și autoritățile competente ale statelor membre în domeniul produselor biocide, care a avut loc la 24 septembrie 2013, în cadrul reuniunii grupului de coordonare instituit în temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(8)

În ceea ce privește riscurile pentru mediu, din aceste discuții și observații rezultă că concluziile evaluării de mediu efectuate de Regatul Unit s-au bazat pe scenariul relevant din Series on Emission Scenario Documents ale OCDE (seria de documente ale OCDE privind scenariile de emisie) (5) disponibile la momentul evaluării.

(9)

De asemenea, rezultă că concluziile Germaniei se bazează pe un scenariu revizuit din Series on Emission Scenario Documents  (6) ale OCDE, disponibile de la data la care autorizațiile au fost acordate de Regatul Unit și, de asemenea, de la data la care notificarea a fost depusă de Germania.

(10)

În plus, în conformitate cu orientările convenite la cea de a 47-a reuniune a reprezentanților autorităților competente din statele membre pentru punerea în aplicare a Directivei 98/8/CE privind introducerea pe piață a produselor biocide (7), noile orientări nu pot fi luate în considerare decât dacă ar fi fost disponibile înainte de data depunerii cererii de autorizare a produsului, cu excepția cazului în care progresele științifice arată că recurgerea la vechile orientări constituie motiv de îngrijorare deosebită. Aceste orientări stabilesc, de asemenea, că un motiv de îngrijorare deosebită ar duce la revizuirea autorizațiilor existente. Cu toate acestea, nici Regatul Unit, nici celelalte state membre care au autorizat produsele prin recunoaștere reciprocă nu au considerat că motivul de îngrijorare este de natură să justifice o revizuire a autorizațiilor existente.

(11)

În lumina argumentelor de mai sus, Comisia sprijină concluziile evaluării efectuate de Regatul Unit și de celelalte state membre care au autorizat produsele prin recunoaștere reciprocă, considerând că produsele contestate îndeplinesc cerințele stabilite la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE în ceea ce privește mediul. Prin urmare, Comisia consideră că cererea Germaniei de a restricționa autorizațiile nu poate fi justificată de motivele invocate.

(12)

Cu privire la aplicarea prin imersie automată, Comisia consideră că produsul contestat ar trebui să facă obiectul dispozițiilor stabilite printr-o decizie anterioară a Comisiei (8) care vizează protecția sănătății utilizatorilor profesionali în cazul aplicării produselor care conțin IPBC prin această metodă de aplicare. În consecință, produsul contestat ar trebui să fie autorizat sub rezerva includerii pe etichetă a unor instrucțiuni prin care se restricționează utilizarea la procese de imersie complet automatizate, iar autorizația produsului ar trebui modificată în consecință.

(13)

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 se aplică produsului contestat în conformitate cu dispozițiile articolului 92 alineatul (2) din regulamentul menționat. Deoarece temeiul juridic pentru prezenta decizie este articolul 36 alineatul (3) din regulamentul respectiv, prezenta decizie ar trebui să se adreseze tuturor statelor membre în temeiul articolului 36 alineatul (4) din același regulament.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică produselor identificate în statul membru de referință prin următoarele numere de referință ale cererii, prevăzute în Registrul produselor biocide:

2010/2709/7626/UK/AA/8666

2010/2709/8086/UK/AA/9499

2010/2709/7307/UK/AA/8801

Articolul 2

Se respinge propunerea Germaniei de a nu autoriza produsele biocide menționate la articolul 1 pentru pulverizare în exterior.

Articolul 3

Autorizațiile pentru produsele biocide identificate cu numărul de referință al cererii 2010/2709/7626/UK/AA/8666 trebuie să includă, atunci când acestea sunt utilizate în imersia automată, condiția ca eticheta produselor să conțină următoarele instrucțiuni:

„Produsul (a se insera denumirea produsului) se utilizează numai în procese de imersie complet automatizate, în care toate etapele procesului de tratare și de uscare sunt mecanizate și nu are loc nicio manipulare manuală, inclusiv atunci când articolele tratate sunt transportate prin baia de imersie către locul de drenare/uscare și depozitare (dacă articolul nu este deja uscat la suprafață înainte de a fi deplasat către locul de depozitare). După caz, articolele din lemn care urmează să fie tratate trebuie bine fixate (de exemplu, cu ajutorul unor chingi de prindere sau al unor dispozitive de fixare) înainte de tratare și pe parcursul procesului de imersie și nu trebuie manipulate manual înainte de a avea, după tratament, suprafața uscată.”

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(3)  Directiva 2008/78/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru includerea propiconazolului ca substanță activă în anexa I la directivă (JO L 198, 26.7.2008, p. 44).

(4)  Directiva 2008/79/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru includerea IPBC ca substanță activă în anexa I la directivă (JO L 200, 29.7.2008, p. 12).

(5)  A se vedea scenariile de emisie pentru tratamentele în exterior din partea II a OECD Emission Scenario Document (ESD) for Wood Preservatives (2003) (Documentul OCDE privind scenariul de emisie pentru produsele de întreținere a lemnului), disponibil pe site-ul internet http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_wood_preservatives_2_en.pdf

(6)  A se vedea scenariul de emisie pentru pulverizarea în exterior din documentul Revised Emission Scenario Document for Wood Preservatives al OCDE [ENV/JM/MONO (2013)21], disponibil pe site-ul internet http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)21&doclanguage=en

(7)  A se vedea documentul CA-July12-Doc.6.2d — Final on Relevance of new guidance becoming available during the process of authorisation and mutual recognition of authorisations of biocidal products (Document final privind relevanța noilor orientări disponibile în cursul procesului de autorizare și de recunoaștere reciprocă a autorizațiilor pentru produse biocide), disponibil pe site-ul internet https://circabc.europa.eu/w/browse/03bce60b-cf04-49aa-8172-e9c6a75205a7

(8)  Decizia de punere în aplicare 2014/402/UE a Comisiei din 25 iunie 2014 privind restricționările unor autorizări de produse biocide care conțin IPBC notificate de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 188, 27.6.2014, p. 85).


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/72


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 29 octombrie 2014

privind restricțiile de autorizare a unui produs biocid care conține IPBC notificate de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul de document C(2014) 7914]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/757/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 36 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) conține lista substanțelor active a căror utilizare în produsele biocide a fost aprobată la nivelul Uniunii. Directiva 2008/79/CE a Comisiei (3) a adăugat substanța activă IPBC pentru utilizarea sa în produse aparținând tipului de produs 8, produse de întreținere a lemnului, astfel cum este acest tip de produse definit în anexa V la Directiva 98/8/CE. În temeiul articolului 86 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, această substanță este o substanță activă aprobată, inclusă în lista menționată la articolul 9 alineatul (2) din regulamentul în cauză.

(2)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 98/8/CE, societatea ISP Cologne Holding GmbH a prezentat Danemarcei, la 22 decembrie 2010, o cerere de autorizare a unui produs biocid de întreținere a lemnului care conține IPBC (denumit în continuare „produsul contestat”). Danemarca a autorizat produsul contestat la 19 decembrie 2011 pentru clasele de utilizare 2 și 3 ale lemnului tratat, astfel cum sunt descrise în notele tehnice de orientare pentru evaluarea produselor (4). Autorizația aferentă produsului acoperă diferite metode de aplicare, inclusiv imersia automatizată pentru uz profesional. Ulterior, două state membre au autorizat produsul contestat prin recunoaștere reciprocă.

(3)

ISP Cologne Holding GmbH („solicitantul”) a înaintat Germaniei la 20 februarie 2012 o cerere completă de recunoaștere reciprocă a autorizației acordate de Danemarca pentru produsul contestat.

(4)

La 30 august 2013, Germania a notificat Comisiei, celorlalte state membre și solicitantului propunerea sa de restricționare a autorizării în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 98/8/CE. Germania consideră că produsul contestat nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE în ceea ce privește sănătatea umană și mediul.

(5)

Potrivit Germaniei, evaluarea efectuată de Danemarca nu a abordat în mod corespunzător preocupările legate de protecția mediului aferente produsului contestat. Evaluarea riscului de mediu realizată de către Germania în ceea ce privește durata de viață a lemnului tratat în conformitate cu condițiile clasei de utilizare 3 a concluzionat că există un risc inacceptabil privind solul în ziua 30 („momentul 1”), indiferent de metoda de aplicare. Drept urmare, Germania propune să nu autorizeze utilizarea lemnului tratat cu produsul contestat în condițiile clasei de utilizare 3.

(6)

Germania consideră, de asemenea, că, din cauza riscurilor inacceptabile pentru sănătatea utilizatorilor profesioniști, aplicarea prin imersiune automatizată ar trebui să fie limitată la sisteme cu un grad de automatizare suficient de ridicat.

(7)

Comisia a invitat celelalte state membre și solicitantul să își prezinte în scris observațiile cu privire la notificare în termen de 90 de zile, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE. Germania, Danemarca și solicitantul au transmis observații în termenul respectiv. De asemenea, notificarea a fost discutată între reprezentanții Comisiei și cei ai autorităților statelor membre competente în domeniul produselor biocide la 24 septembrie 2013, în cadrul reuniunii grupului de coordonare instituit prin articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(8)

În ceea ce privește riscurile pentru mediu, din discuțiile și observațiile în cauză rezultă că evaluarea efectuată de către Danemarca este compatibilă cu orientările actuale (5). În cazul în care este identificat un risc la momentul 1, ca rezultat al ipotezei celei mai pesimiste, se poate presupune că lemnul tratat în condițiile claselor de utilizare 2 și 3 este folosit în condiții de siguranță atunci când riscul pentru mediu la finalul ciclului de viață este considerat acceptabil.

(9)

Comisia remarcă, de asemenea, faptul că situațiile în care un risc inacceptabil este identificat la momentul 1 sunt în prezent în curs de discuție la nivelul Uniunii în vederea stabilirii unei abordări armonizate în acest sens. În acest context, Comisia consideră că, până la adoptarea formală a unei astfel de abordări, concluziile evaluării efectuate de Danemarca a produsului contestat ar trebui considerate valabile până la reînnoirea autorizației produsului.

(10)

În lumina acestor observații, Comisia susține concluziile evaluării efectuate de Danemarca și de către celelalte state membre care au autorizat produsul prin recunoaștere reciprocă, considerând că produsul contestat îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE în ceea ce privește mediul. Prin urmare, Comisia consideră că cererea Germaniei de a restricționa autorizarea nu poate fi justificată de motivele invocate.

(11)

În ceea ce privește aplicarea prin imersie automatizată, Comisia consideră că produsul contestat ar trebui să facă obiectul dispozițiilor instituite printr-o decizie anterioară a Comisiei (6) care vizează protecția sănătății utilizatorilor profesioniști la aplicarea produselor care conțin IPBC prin această metodă de aplicare. Prin urmare, produsul contestat ar trebui să fie autorizat sub rezerva includerii pe eticheta acestuia a unor instrucțiuni conform cărora utilizarea acestuia să fie restricționată la procesele de imersie complet automatizate, iar autorizația produsului ar trebui modificată corespunzător.

(12)

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 se aplică produsului contestat în conformitate cu dispozițiile articolului 92 alineatul (2) din acesta. Deoarece temeiul juridic al acestei decizii îl constituie articolul 36 alineatul (3) din regulamentul respectiv, prezenta decizie ar trebui să se adreseze tuturor statelor membre în temeiul articolului 36 alineatul (4) din regulamentul în cauză.

(13)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică produselor identificate prin următorul număr de referință al cererii în statul membru de referință, astfel cum se prevede în Registrul produselor biocide:

2010/5411/6906/DK/AA/8325

Articolul 2

Se respinge propunerea Germaniei de a restricționa autorizația acordată de Danemarca la data de 19 decembrie 2011 pentru produsele menționate la articolul 1.

Articolul 3

În cazul în care sunt utilizate pentru procese de imersie automatizate, autorizările produselor biocide identificate prin numărul de referință al cererii menționat la articolul 1 includ o condiție conform căreia eticheta produselor trebuie să conțină următoarea instrucțiune:

„Produsul (a se insera denumirea produsului) trebuie să fie utilizat numai în cadrul proceselor de imersie complet automatizate, în care toate etapele procesului de tratare și de uscare sunt mecanizate și nu are loc nicio manipulare manuală, inclusiv atunci când articolele tratate sunt transportate prin baia de imersie către fazele de drenare/uscare și depozitare (dacă articolul nu este deja uscat la suprafață înainte de a fi mutat în locul de depozitare). În funcție de necesități, trebuie să se asigure condiții de siguranță deplină în cazul articolelor din lemn care urmează să fie tratate (de exemplu, prin intermediul unor chingi de prindere sau al unor dispozitive de fixare) înainte de începerea procesului de tratare și pe parcursul procesului de imersie, iar articolele tratate nu trebuie să fie manipulate manual până când nu s-au uscat la suprafață.”

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(3)  Directiva 2008/79/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru includerea IPBC ca substanță activă în anexa I la directivă (JO L 200, 29.7.2008, p. 12).

(4)  Disponibile pe site-ul internet: http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf

(5)  Raport elaborat în urma atelierului privind percolarea (Arona, Italia, 13-14 iunie 2005), disponibil pe site-ul internet http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file

(6)  Decizia de punere în aplicare 2014/402/UE a Comisiei din 25 iunie 2014 privind restricționările unor autorizări de produse biocide care conțin IPBC notificate de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 188, 27.6.2014, p. 85).


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/75


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 29 octombrie 2014

de respingere a refuzului de autorizare a unui produs biocid notificat de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2014) 7915]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/758/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 36 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) conținea lista substanțelor active aprobate la nivelul Uniunii pentru a fi utilizate în produsele biocide. Directivele 2008/78/CE (3), 2008/79/CE (4) și 2008/86/CE (5) ale Comisiei au adăugat, respectiv, substanțele active propiconazol, IPBC și tebuconazol, pentru utilizare în produse din tipul de produs 8, produse de întreținere a lemnului, astfel cum este definit în anexa V la Directiva 98/8/CE. În temeiul articolului 86 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, aceste substanțe sunt, prin urmare, substanțe active aprobate, incluse în lista menționată la articolul 9 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(2)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 98/8/CE, societatea Arch Timber Protection Ltd. a depus, la 2 aprilie 2010, o cerere adresată Regatului Unit pentru autorizarea unui produs biocid de întreținere a lemnului care conține propiconazol, IPBC și tebuconazol (denumit în continuare „produsul contestat”). Regatul Unit a autorizat produsul contestat la 7 iunie 2012 pentru uz industrial și protecția temporară doar a cherestelei proaspete/lemnului proaspăt tăiat și a lemnului verde, precizând, de asemenea, că lemnul tratat cu acest produs poate fi utilizat pentru clasele de utilizare 2 și 3 descrise în documentul Technical Notes for Guidance on Product Evaluation (Note tehnice de orientare pentru evaluarea produselor) (6). Produsul constă în două pachete destinate a fi amestecate și diluate în incinte industriale în funcție de condițiile de aplicare locale specifice, prin procesul de imersie sau de pulverizare în spațiu închis. Zece state membre au autorizat ulterior produsul contestat prin recunoaștere reciprocă.

(3)

Arch Timber Protection Ltd. (denumit în continuare „solicitantul”) a depus la 16 iulie 2012 o cerere completă adresată Germaniei pentru recunoașterea reciprocă a autorizației produsului contestat acordată de Regatul Unit.

(4)

La 19 august 2013, Germania a notificat Comisiei, celorlalte state membre și solicitantului propunerea sa de refuzare a autorizării în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 98/8/CE. Germania a considerat că produsul contestat nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE în ceea ce privește mediul.

(5)

Potrivit Germaniei, autorizația nu reflecta bine faptul că produsul este destinat protecției temporare a lemnului și produsul nu a fost evaluat în mod corespunzător de către Regatul Unit în ceea ce privește riscurile pentru mediu. Evaluarea efectuată de Germania a concluzionat că există un risc inacceptabil pentru mediu în a treizecea zi de la aplicarea produsului („momentul 1”), care genera, de asemenea, preocupări cu privire la posibila utilizare a lemnului tratat cu produsul contestat în condițiile claselor de utilizare 2 și 3.

(6)

Germania a considerat, de asemenea, că, întrucât raportul dintre substanțele active și substanțele inactive în soluțiile de lucru ale produsului este variabil, produsul nu corespunde definiției produselor biocide de la articolul 2 litera (a) din Directiva 98/8/CE și ar fi trebuit să fie autorizat ca formulare-cadru conform definiției de la articolul 2 litera (j) din Directiva 98/8/CE.

(7)

Comisia a invitat alte state membre și solicitantul să prezinte în scris observații cu privire la notificare în termen de 90 de zile, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE. Au fost prezentate observații, în termenul stabilit, de către Germania, Regatul Unit și solicitant. Această notificare a fost, de asemenea, discutată la 24 septembrie 2013, în cadrul reuniunii grupului de coordonare instituit în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(8)

Cu privire la riscurile pentru mediu, din aceste discuții și observații rezultă că evaluarea efectuată de Regatul Unit, în absența unui model convenit pentru protecția temporară a lemnului, a urmat cele mai bune orientări disponibile la momentul respectiv (7), care se bazează pe modele pentru lemnul tratat ce urmează să fie introdus pe piață în condițiile claselor de utilizare 2 și 3. Evaluarea s-a bazat, de asemenea, pe ipoteza cea mai pesimistă a unei eliberări complete a substanțelor active la momentul 1.

(9)

Rezultă, de asemenea, că evaluarea efectuată de Regatul Unit pe baza acestor modele este compatibilă cu orientările actuale (8). În cazul în care este identificat un risc la momentul 1, ca urmare a ipotezei celei mai pesimiste, se poate presupune că utilizarea lemnului tratat în condițiile claselor de utilizare 2 și 3 este sigură atunci când riscul pentru mediu la finalul duratei de viață este considerat acceptabil.

(10)

De asemenea, Comisia remarcă faptul că situațiile în care un risc inacceptabil este identificat la momentul 1 se află în prezent în curs de dezbatere la nivelul Uniunii pentru a stabili o abordare armonizată. În acest context, Comisia consideră că, până când o astfel de abordare este adoptată în mod oficial, concluziile evaluării efectuate de Regatul Unit a produsului contestat ar trebui să fie considerate valabile până la reînnoirea autorizației produsului.

(11)

Cu privire la identitatea produsului, din aceste discuții și observații rezultă că produsul contestat, sub forma în care se livrează utilizatorilor industriali, are concentrații specifice fixe de substanțe active și inactive. Comisia consideră că faptul că utilizatorii industriali pot pregăti diverse soluții ale produsului la locul de muncă, care sunt dependente de proces, nu poate fi interpretat în sensul că titularul autorizației ar introduce pe piață un grup de produse biocide diferite, astfel cum se menționează la articolul 2 litera (j) din Directiva 98/8/CE.

(12)

În lumina acestor argumente, Comisia sprijină concluziile evaluării efectuate de Regatul Unit și de celelalte state membre care au autorizat produsul prin recunoaștere reciprocă, considerând că produsul contestat corespunde definiției de la articolul 2 litera (a) din Directiva 98/8/CE și îndeplinește cerințele stabilite la articolul 5 alineatul (1) din directiva menționată în ceea ce privește mediul. Prin urmare, Comisia consideră că cererea Germaniei de a refuza autorizarea nu poate fi justificată de motivele invocate.

(13)

În fine, pe baza discuțiilor purtate, se pare că este necesar să se menționeze explicit în autorizația produsului că utilizarea produsului este pentru protecția temporară a lemnului și să se asigure, ca o condiție pentru autorizare, că utilizatorilor industriali li se oferă instrucțiuni specifice de utilizare a produsului, luând în considerare caracteristicile amplasamentelor industriale în care urmează să fie utilizat produsul.

(14)

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 se aplică produsului contestat în conformitate cu dispozițiile articolului 92 alineatul (2) din regulamentul menționat. Deoarece baza juridică pentru prezenta decizie este articolul 36 alineatul (3) din regulamentul respectiv, prezenta decizie ar trebui să se adreseze tuturor statelor membre în temeiul articolului 36 alineatul (4) din regulamentul respectiv.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică produselor identificate prin următorul număr de referință al cererii în statul membru de referință, astfel este prevăzut în Registrul produselor biocide:

2010/2509/5687/UK/AA/6745

Articolul 2

Se respinge propunerea Germaniei de a refuza autorizația acordată de Regatul Unit la 7 iunie 2012 pentru produsele menționate la articolul 1.

Articolul 3

Utilizarea preconizată descrisă în autorizația produsului se modifică după cum urmează:

„Destinat exclusiv pentru protecția temporară a lemnului împotriva ciupercilor care cauzează pete și a mucegaiurilor de suprafață care se dezvoltă pe cheresteaua proaspătă/lemnul proaspăt tăiat și pe lemnul verde. Lemnul tratat cu acest produs poate fi utilizat pentru clasele de utilizare 2 și 3 (și anume, lemn care nu intră în contact cu solul, fie expus în mod continuu condițiilor climatice, fie protejat împotriva acestora dar expus frecvent umezelii).”

Articolul 4

Următoarea condiție pentru autorizare este impusă în cazul produselor menționate la articolul 1:

„Ca o condiție pentru autorizare, titularul autorizației trebuie să se asigure că utilizatorilor le sunt furnizate la locul de aplicare instrucțiuni detaliate de folosire a produsului, luând în considerare caracteristicile amplasamentului industrial în care produsul urmează să fie utilizat.”

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează tuturor statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(3)  Directiva 2008/78/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru includerea propiconazolului ca substanță activă în anexa I la directivă (JO L 198, 26.7.2008, p. 44).

(4)  Directiva 2008/79/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru includerea IPBC ca substanță activă în anexa I la directivă (JO L 200, 29.7.2008, p. 12).

(5)  Directiva 2008/86/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru includerea tebuconazolului ca substanță activă în anexa I la directivă (JO L 239, 6.9.2008, p. 9).

(6)  Disponibil pe site-ul internet http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf

(7)  A se vedea documentele OCDE privind scenariile de emisii pentru produsele de întreținere a lemnului: Partea 1-4 (2003), disponibile pe site-ul internet http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents

(8)  Report of leaching workshop (Arona, Italia, 13-14 iunie 2005), disponibil pe site-ul de internet http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/78


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 29 octombrie 2014

de modificare a anexei III la Decizia 2007/777/CE în ceea ce privește cerințele de sănătate animală privind prezența de Trichinella din modelul de certificat sanitar-veterinar pentru importurile în Uniune de anumite produse din carne provenite de la porcine domestice

[notificată cu numărul C(2014) 7921]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/759/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 9 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia 2007/777/CE a Comisiei (2) stabilește, inter alia, modelele de certificate pentru importurile în Uniune de anumite produse din carne. Aceasta prevede că se importă în Uniune doar loturile de produse din carne care respectă cerințele din modelul de certificat de sănătate animală și publică prevăzut în anexa III la decizia respectivă. Modelul respectiv include garanții privind Trichinella.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 al Comisiei (3) prevede norme pentru prelevarea de eșantioane din carcasele speciilor sensibile la infecția cu Trichinella, în vederea stabilirii statutului exploatațiilor care dețin porcine domestice.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 216/2014 al Comisiei (4) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2075/2005 acordă derogare de la dispozițiile privind testarea în momentul sacrificării exploatațiilor care sunt oficial recunoscute ca exploatații care aplică condiții de adăpost controlate. În plus, Regulamentul (UE) nr. 216/2014 prevede că o exploatație care deține porcine domestice nu poate fi recunoscută ca exploatație care aplică condiții de adăpost controlate decât în cazul în care, printre altele, operatorul din sectorul alimentar introduce noi animale domestice din specia porcine în această exploatație numai dacă provin din alte exploatații care sunt la rândul lor recunoscute oficial ca exploatații care aplică condiții de adăpost controlate.

(4)

Modelul de certificat de sănătate animală și publică stabilit în anexa III la Decizia 2007/777/CE ar trebui să fie modificat pentru a reflecta cerințele referitoare la importurile de produse din carne prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2075/2005, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 216/2014.

(5)

Prin urmare, Decizia 2007/777/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Pentru a evita perturbarea importurilor în Uniune de loturi de produse din carne de porcine domestice, ar trebui să fie autorizată, pentru o perioadă de tranziție, cu anumite condiții, utilizarea certificatelor emise în conformitate cu Decizia 2007/777/EC în versiunea anterioară modificărilor introduse prin prezenta decizie.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modelul de certificat de sănătate animală și publică din anexa III la Decizia 2007/777/CE se modifică după cum urmează:

1.

punctul II.2.3.1. se înlocuiește cu următorul text:

fie

(2)[II.2.3.1.

produsele din carne au fost obținute din carne de porcine domestice care fie a făcut obiectul unei examinări pentru depistarea trichinelozei și rezultatul a fost negativ, fie a făcut obiectul unui tratament la rece în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 2075/2005;]

fie

(2)(6)[II.2.3.1.

produsele din carne au fost obținute din carne de porcine domestice provenind de la porcine domestice care fie provin dintr-o exploatație recunoscută oficial ca exploatație care aplică condiții de adăpost controlate în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2075/2005, fie nu au fost înțărcate și au o vârstă mai mică de 5 săptămâni;]”

;

2.

în partea II din Note, următoarea notă de subsol se introduce după nota de subsol (5):

„(6)

Se aplică doar țărilor terțe cu mențiunea «K» din coloana «SG», partea 1 a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 206/2010.”

Articolul 2

Pentru o perioadă de tranziție până la 31 martie 2015, pot fi introduse în continuare în Uniune loturile de produse din carne însoțite de certificatele corespunzătoare eliberate până la 1 martie 2015, în conformitate cu modelul de certificat de sănătate animală și publică stabilit în anexa III la Decizia 2007/777/CE, în versiunea sa anterioară datei intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  Decizia 2007/777/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică precum și a modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman, provenind din țări terțe și de abrogare a Deciziei 2005/432/CE (JO L 312, 30.11.2007, p. 49).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne (JO L 338, 22.12.2005, p. 60).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 216/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2075/2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne (JO L 69, 8.3.2014, p. 85).


31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/80


DECIZIA COMISIEI

din 29 octombrie 2014

privind o măsură luată de Germania, în conformitate cu articolul 7 din Directiva 89/686/CEE a Consiliului, de retragere de pe piață și de interzicere a introducerii pe piață a costumelor de protecție împotriva căldurii „Hitzeschutzanzug FW Typ 3”

[notificată cu numărul C(2014) 7977]

(2014/760/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

În ianuarie 2014, autoritățile germane au notificat Comisiei o măsură de retragere de pe piață și de interzicere a introducerii pe piață a unui model de costum de protecție împotriva căldurii, „Hitzeschutzanzug FW Typ 3”, fabricat de KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, Olgastrasse 46-48, 73614 Schorndorf (Germania). Produsele purtau marcajul CE, în conformitate cu Directiva 89/686/CEE privind echipamentul individual de protecție și fuseseră supuse unor încercări și unei examinări de tip în conformitate cu dispozițiile standardului armonizat EN 1486:2007 Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieriMetode de încercare și cerințe pentru îmbrăcămintea reflectorizantă pentru operațiile speciale de luptă împotriva incendiului.

(2)

Îmbrăcămintea de protecție pentru pompieri constituie un echipament individual de protecție (EIP) clasificat în categoria de certificare III. EIP de acest tip, concepute pentru a proteja împotriva pericolelor mortale sau a riscurilor grave și ireversibile la adresa sănătății, ale căror efecte directe nu vor putea fi recunoscute la timp de către utilizatori, în opinia producătorului, sunt supuse unei examinări CE de tip și unui control CE de asigurare a calității efectuate de către organismul notificat desemnat de producător.

(3)

Auditul efectuat de Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA — Institutul pentru sănătate și siguranță la locul de muncă al Fondului german de asigurare legală împotriva accidentelor) în St Augustin (referința încercării 2013 22805, 7 august 2013) a arătat că valorile privind transferul căldurii (căldură radiantă) care figurează în secțiunea 6.2 și valorile privind transferul căldurii (căldură convectivă) care figurează în secțiunea 6.3 a standardului armonizat menționat anterior nu sunt respectate. Prin urmare, nu au fost respectate următoarele cerințe esențiale de sănătate și siguranță stabilite în anexa II la Directiva 89/686/CEE:

3.6.1. Materiale constitutive și alte componente ale EIP;

3.6.2. EIP complete, gata de utilizare.

(4)

În consecință, costumul de protecție împotriva căldurii prezintă un risc de transfer al căldurii în timpul combaterii incendiilor, expunându-i pe pompieri pericolului de arsuri letale sau riscului de a fi arși de vii.

(5)

În opinia autorităților germane, întrucât nu sunt respectate cerințele esențiale relevante privind protecția sănătății și a siguranței și nu a fost prezentat un certificat CE valabil de examinare de tip, costumul de protecție împotriva căldurii nu poate fi introdus pe piață. De fapt, costumul de protecție împotriva căldurii nu respectă cerințele regulamentului german privind introducerea pe piață a echipamentului individual de protecție (regulamentul nr. 8 privind siguranța produselor) și utilizarea sa pune în pericol siguranța, sănătatea și viețile pompierilor și ale altor persoane.

(6)

Comisia a scris producătorului, invitându-l să-i comunice observațiile sale privind măsurile luate de autoritățile germane. Până la această dată nu a fost primit niciun răspuns.

(7)

Având în vedere documentația disponibilă, Comisia consideră că respectivul costum de protecție împotriva căldurii „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” nu respectă punctele 6.2 și 6.3 din standardul armonizat EN 1486:2007 privind cerințele esențiale de sănătate și siguranță 3.6.1. Materiale constitutive și alte componente ale EIP și 3.6.2. EIP complete, gata de utilizare, stabilite în anexa II la Directiva 89/686/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Măsura luată de autoritățile germane, constând în retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a costumelor de protecție împotriva căldurii „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” fabricate de KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, este justificată.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Ferdinando NELLI FEROCI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 399, 30.12.1989, p. 18.


RECOMANDĂRI

31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/82


RECOMANDAREA COMISIEI

din 29 octombrie 2014

privind aplicarea normelor pieței interne a energiei între statele membre ale UE și părțile contractante la Comunitatea Energiei

(2014/761/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană este parte la Comunitatea Energiei care își propune să creeze un spațiu unic de reglementare pentru piețele energiei din Europa.

(2)

Părțile contractante (1) la Comunitatea Energiei au ca scop să își integreze piețele energiei cu piața internă a energiei din UE prin adaptarea legislației UE privind piața internă a gazelor și energiei electrice și încorporarea acesteia în legislația lor națională.

(3)

Principiile de bază ale legislației UE privind piața internă a gazelor și a energiei electrice sunt prevăzute în Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (2), Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (3), Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (4) și Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale (5), care sunt aplicabile în statele membre de la 3 martie 2011. Norme importante ale legislației UE privind piața internă a gazelor și energiei electrice sunt, de asemenea, stabilite în codurile de rețea și orientările obligatorii din punct de vedere juridic, adoptate pe baza legislației menționate anterior și aflate parțial în curs de elaborare.

(4)

Părțile contractante la Comunitatea Energiei sunt obligate să pună în aplicare directivele și regulamentele menționate până la 1 ianuarie 2015 (6) și să aplice măsurile de punere în aplicare de la aceeași dată, sub rezerva câtorva excepții. Codurile de rețea și orientările sunt, de asemenea, încorporate în mod progresiv în ordinea juridică a Comunității Energiei.

(5)

Părțile contractante au prevăzut punerea în aplicare a unor acte suplimentare din legislația UE privind piața internă a gazelor și a energiei electrice, în special Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranța aprovizionării cu energie electrică și investițiile în infrastructuri (7), Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului (8) și Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (9).

(6)

Aplicarea geografică a legislației UE privind piața internă a gazelor și energiei electrice cuprinde întregul teritoriu al UE.

(7)

Comunitatea Energiei a adoptat la 23 septembrie 2014 o interpretare a Consiliului ministerial, în temeiul articolului 94 din Tratatul de instituire a Comunității Energiei, pentru a trata în actele juridice ale Comunității Energiei care încorporează legislația Uniunii Europene fluxurile de energie, importurile și exporturile, precum și tranzacțiile comerciale și de echilibrare, capacitățile rețelei și interconexiunile dintre părțile contractante și statele membre ale UE în același mod ca în cazul fluxurilor, importurilor, exporturilor, tranzacțiilor, capacităților și infrastructurilor respective dintre părțile contractante în temeiul legislației Comunității Energiei.

(8)

Tratamentul uniform al fluxurilor transfrontaliere, al tranzacțiilor transfrontaliere și al infrastructurii transfrontaliere (interconexiuni) între toate părțile la Tratatul de instituire a Comunității Energiei reprezintă un element important în spațiul unic de reglementare pentru comerțul cu gaze și energie electrică și constituie un element indispensabil pentru realizarea obiectivelor Comunității Energiei. În plus, cooperarea dintre Comitetul de reglementare al Comunității Energiei și Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei în ceea ce privește deciziile sale este necesară pentru a facilita integrarea părților contractante cu piața internă a energiei din UE,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.

Statele membre, inclusiv autoritățile de reglementare pe care trebuie să le desemneze în temeiul legislației privind piața internă a gazelor și a energiei electrice, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei și operatorii economici sunt invitați să coopereze cu autoritățile naționale și operatorii economici ai părților contractante la Comunitatea Energiei în aplicarea legislației UE privind piața internă a gazelor și energiei electrice între părțile contractante și statele membre ale UE.

2.

Statele membre, inclusiv autoritățile de reglementare pe care trebuie să le desemneze în temeiul legislației privind piața internă a gazelor și a energiei electrice, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei și operatorii economici sunt invitați ca, la punerea în aplicare a legislației UE privind piața internă a gazelor și energiei electrice, să aplice orice trimitere la:

(a)

fluxuri de energie, importuri și exporturi, precum și tranzacții comerciale și de echilibrare;

(b)

capacitatea rețelei;

(c)

infrastructura existentă sau nouă pentru gaze și energie electrică,

care traversează frontiere, zone, zone de intrare-ieșire sau zone de control între statele membre la fluxurile, importurile, exporturile, tranzacțiile, capacitățile și infrastructura care traversează frontierele dintre părțile contractante și statele membre ale UE.

3.

Trimiterile din legislația UE privind piața internă a gazelor și a energiei electrice referitoare la cooperare și activități comune între instituțiile naționale, autorități și operatorii economici ar trebui înțelese ca incluzând cooperarea și activitățile comune între instituțiile naționale, autorități și operatorii economici din statele membre și părțile contractante.

4.

În cazul în care actele juridice ale legislației UE privind piața internă a gazelor și energiei electrice se referă la „impactul” asupra unuia sau mai multor state membre, o astfel de referire ar trebui înțeleasă, de asemenea, ca un impact asupra părților contractante sau asupra unei părți contractante și a unui stat membru.

5.

În cazurile în care dispune de competența de a adopta decizii în temeiul legislației UE privind piața internă a gazelor și a energiei electrice, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei este invitată să coopereze cu Comitetul de reglementare al Comunității Energiei în acele cazuri în care comitetul este competent în temeiul acquis-ului Comunității Energiei, cu scopul de a permite adoptarea unor acte coerente ale celor două organisme.

6.

Prezenta recomandare se adresează statelor membre, Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, operatorilor economici și Comitetului de reglementare al Comunității Energiei.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Günther OETTINGER

Vicepreședinte


(1)  Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Republica Muntenegru, Republica Serbia, Ucraina și Administrația Interimară ONU în Kosovo în conformitate cu Rezoluția nr. 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2)  JO L 211, 14.8.2009, p. 55.

(3)  JO L 211, 14.8.2009, p. 94.

(4)  JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

(5)  JO L 211, 14.8.2009, p. 36.

(6)  Cu unele excepții, conform acquis-ului Comunității Energiei. Pentru mai multe detalii, a se vedea http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS

(7)  JO L 33, 4.2.2006, p. 22.

(8)  JO L 295, 12.11.2010, p. 1.

(9)  JO L 115, 25.4.2013, p. 39.