ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 271

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
12 septembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 959/2014 al Consiliului din 8 septembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 960/2014 al Consiliului din 8 septembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 961/2014 al Consiliului din 8 septembrie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 962/2014 al Comisiei din 29 august 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pescabivona (IGP)]

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 963/2014 al Comisiei din 29 august 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Zázrivské vojky (IGP)]

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 964/2014 al Comisiei din 11 septembrie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clauzele și condițiile standard pentru instrumentele financiare

16

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 965/2014 al Comisiei din 11 septembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

45

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2014/658/PESC a Consiliului din 8 septembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

47

 

*

Decizia 2014/659/PESC a Consiliului din 8 septembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

54

 

 

2014/660/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 septembrie 2014 privind modelul de acord de finanțare pentru contribuția din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală la instrumentele financiare de garantare neplafonată comună și de titlurizare în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii

58

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2014/661/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 10 septembrie 2014 privind monitorizarea prezenței a 2- și 3-monocloropropan-1,2-diol (2- și 3-MCPD), a esterilor acizilor grași de 2- și 3-MCPD și a esterilor acizilor grași de glicidil în produsele alimentare ( 1 )

93

 

 

2014/662/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 10 septembrie 2014 privind bunele practici pentru prevenirea și reducerea prezenței alcaloizilor din opiu în semințe de mac și în produsele pe bază de semințe de mac ( 1 )

96

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2014/451/UE a Consiliului din 26 mai 2014 privind semnarea și încheierea Acordului de participare dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind participarea Confederației Elvețiene la Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) ( JO L 205, 12.7.2014 )

101

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 959/2014 AL CONSILIULUI

din 8 septembrie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1),

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (2) pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/145/PESC și prevede înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale persoanelor fizice care sunt responsabile de, sprijină în mod activ sau pun în aplicare acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în Ucraina sau care obstrucționează activitatea organizațiilor internaționale în Ucraina, precum și ale persoanelor fizice sau juridice, entităților și organismelor asociate acestora sau ale persoanelor juridice, entităților sau organismelor din Crimeea sau Sevastopol a căror proprietate a fost transferată cu încălcarea dreptului ucrainean sau ale persoanelor juridice, entităților sau organismelor care au beneficiat de un asemenea transfer sau ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor care acordă în mod activ sprijin material sau financiar factorilor de decizie din Rusia responsabili de anexarea Crimeii sau de destabilizarea Ucrainei de Est ori care beneficiază de pe urma acestora.

(2)

La 8 septembrie 2014, Consiliul a fost de acord să extindă aplicarea măsurilor restrictive pentru a include persoanele fizice sau entitățile care desfășoară tranzacții cu grupările separatiste din regiunea Donbass a Ucrainei. Consiliul a adoptat Decizia 2014/658/PESC (3), care modifică Decizia 2014/145/PESC și prevede în acest scop criterii modificate de includere pe listă.

(4)

Măsura respectivă intră în domeniul de aplicare al tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea sa în aplicare, în special pentru a asigura aplicarea sa uniformă în toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 269/2014, se adaugă următoarea dispoziție:

„(e)

persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care desfășoară tranzacții cu grupările separatiste din regiunea Donbass a Ucrainei.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 16.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 6).

(3)  Decizia Consiliului 2014/658/PESC din 8 septembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (a se vedea pagina 47 din prezentul Jurnal Oficial).


12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 960/2014 AL CONSILIULUI

din 8 septembrie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/659/PESC a Consiliului din 8 septembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului (2) pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/512/PESC a Consiliului (3). Aceste măsuri cuprind restricții asupra exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, restricții asupra furnizării de servicii conexe și asupra anumitor servicii legate de furnizarea de arme și de echipament militar, restricții sub forma unei obligații de autorizare prealabilă, asupra vânzării, furnizării, transferului sau exportului, în mod direct sau indirect, de anumite tehnologii pentru industria petrolieră din Rusia, precum și restricții privind accesul la piața de capital pentru anumite instituții financiare.

(2)

Șefii de stat sau de guvern ai Uniunii Europene au făcut apel la activități pregătitoare pentru luarea de măsuri suplimentare bine definite astfel încât să se poată efectua demersuri suplimentare fără întârziere.

(3)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că este oportun să se adopte măsuri restrictive suplimentare ca răspuns la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina.

(4)

În acest context, este adecvat să se aplice restricții suplimentare asupra exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului (4).

(5)

În plus, ar trebui interzisă furnizarea de servicii de explorare și extracție a petrolului marin de mare adâncime, de explorare și extracție a petrolului din zona arctică sau proiecte privind petrolul de șist.

(6)

Pentru a pune presiune asupra guvernului Rusiei, este adecvat, de asemenea, să se aplice restricții suplimentare în ceea ce privește accesul la piața de capital pentru anumite instituții financiare, cu excepția instituțiilor stabilite în Rusia care au statut internațional și care au fost instituite în temeiul unor acorduri interguvernamentale cu Rusia, în calitate de acționar; restricții asupra persoanelor juridice, entităților sau organismelor stabilite în Rusia din sectorul apărării, cu excepția celor active în principal în industria spațială și în industria energetică nucleară; și restricții asupra persoanelor juridice, entităților sau organismelor stabilite în Rusia ale căror activități principale sunt legate de vânzarea sau transportul de țiței sau produse petroliere. Serviciile financiare altele decât cele prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 833/2014, cum ar fi serviciile de depozit, serviciile de plată, serviciile de asigurări, împrumuturile de la instituțiile menționate la articolul 5 alineatele (1) și (2) din regulamentul respectiv și instrumentele derivate utilizate în scopul acoperirii riscurilor pe piața energiei, nu fac obiectul acestor restricții. Împrumuturile urmează să fie considerate împrumuturi noi numai dacă sunt obținute după 12 septembrie 2014.

(7)

Aceste măsuri intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(8)

Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1, literele (e) și (f) se înlocuiesc cu următorul text:

„(e)

«servicii de investiții» înseamnă următoarele servicii și activități:

(i)

primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare;

(ii)

executarea ordinelor în numele clienților;

(iii)

tranzacționarea în cont propriu;

(iv)

administrarea de portofolii;

(v)

acordarea de consultanță în domeniul investițiilor;

(vi)

subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

(vii)

plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm;

(viii)

orice serviciu legat de admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau de tranzacționarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;

(f)

«valori mobiliare» înseamnă următoarele categorii de titluri care pot fi tranzacționate pe piața de capital, cu excepția instrumentelor de plată:

(i)

acțiunile la întreprinderi și alte titluri echivalente acțiunilor la întreprinderi, la întreprinderi de tip parteneriat sau la alte entități, precum și certificatele reprezentative de acțiuni;

(ii)

obligațiunile și alte titluri de creanță, inclusiv certificatele de acțiuni referitoare la astfel de titluri;

(iii)

orice alte valori mobiliare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori;”

;

2.

se introduce următorul articol:

„Articolul 2a

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii cu dublă utilizare, astfel cum sunt cuprinse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către persoane fizice sau juridice, entități sau organisme din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV la prezentul regulament.

(2)   Se interzic:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV, de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii legate de produsele și tehnologiile prevăzute la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV, de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1), incluzând în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea creditelor la export, în scopul oricărei vânzări sau furnizări sau al oricărui transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau în scopul furnizării de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii.

(3)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere executării contractelor sau acordurilor încheiate înainte de 12 septembrie 2014 și nici furnizării de asistență necesară pentru întreținerea și siguranța capacităților existente în cadrul UE.

(4)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de produse și tehnologii cu dublă utilizare destinate industriei aeronautice și industriei spațiale, sau furnizării conexe de asistență tehnică sau financiară, pentru uz nemilitar sau pentru utilizatori finali nemilitari, precum și pentru întreținerea și siguranța capacităților nucleare civile existente în cadrul UE, pentru uz nemilitar sau pentru utilizatori finali nemilitari.”

;

3.

se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

(1)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, a următoarelor servicii asociate necesare pentru explorarea și extracția petrolului marin de mare adâncime sau a petrolului în zona arctică sau pentru proiecte legate de petrolul de șist în Rusia:

 

(i) forarea; (ii) încercarea puțurilor; (iii) exploatarea forestieră și serviciile de finisare; (iv) furnizarea de ambarcațiuni specializate.

(2)   Interdicția de la alineatul (1) nu aduce atingere executării unei obligații care derivă dintr-un contract sau un acord-cadru încheiat înainte de 12 septembrie 2014 sau contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

(3)   Interdicția de la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care serviciile în cauză sunt necesare pentru prevenirea urgentă sau reducerea efectelor unui eveniment care poate să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului.”

;

4.

la articolul 4 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista comună cuprinzând produsele militare, inclusiv și în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea sau garantarea creditelor la export, precum și asigurarea și reasigurarea pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse sau pentru orice furnizare de asistență tehnică aferentă acestora, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia;”

;

5.

articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Se interzic cumpărarea, vânzarea, furnizarea de servicii de investiții sau de asistență la emiterea sau efectuarea de oricare alte operațiuni cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare a căror scadență este mai mare de 90 de zile, emise după perioada 1 august 2014-12 septembrie 2014, sau cu o scadență de peste 30 de zile, emise după 12 septembrie 2014, realizate în mod direct sau indirect de către:

(a)

o instituție de credit importantă sau o altă instituție importată care are un mandat explicit de promovare a competitivității economiei Rusiei, a diversificării acesteia și a încurajării investițiilor, care este stabilită în Rusia cu proprietate sau control public în proporție de peste 50 % începând de la 1 august 2014, astfel cum figurează în anexa III; sau

(b)

o persoană juridică, entitate sau organism stabilit în afara Uniunii ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează în anexa III; sau

(c)

o persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau sub conducerea unei entități menționate la litera (b) din prezentul alineat sau care figurează în anexa III.

(2)   Se interzic cumpărarea, vânzarea, furnizarea de servicii de investiții sau de asistență la emiterea sau efectuarea de oricare alte operațiuni cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare a căror scadență este mai mare de 30 de zile, emise după 12 septembrie 2014, realizate în mod direct sau indirect de către:

(a)

o persoană juridică, entitate sau organism stabilite în Rusia, implicate în mod preponderent și desfășurând activități majore de concepere, producere, vânzare sau export de echipamente sau servicii militare, astfel cum figurează în anexa V, cu excepția persoanelor juridice, a entităților sau a organismelor active în sectorul spațial sau sectorul energetic nuclear;

(b)

o persoană juridică, entitate sau organism stabilite în Rusia, care sunt controlate public sau cu proprietate publică în proporție de peste 50 % și dețin active totale estimate în valoare de peste o mie de miliarde de ruble rusești și ale căror venituri estimate provin în proporție de cel puțin 50 % din vânzarea sau transportul de țiței sau produse petroliere, astfel cum figurează în anexa VI;

(c)

o persoană juridică, entitate sau organism stabilite în afara Uniunii ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează la litera (a) sau (b) din prezentul alineat; sau

(d)

o persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau sub conducerea unei entități menționate la prezentul alineat litera (a), (b) sau (c).

(3)   Se interzice oricărei persoane juridice, entități sau organism menționat la alineatul (1) sau (2) încheierea sau participarea, în mod direct sau indirect, la orice acord de obținere a unor noi împrumuturi sau credite cu o scadență de peste 30 de zile, după 12 septembrie 2014, cu excepția împrumuturilor sau a creditelor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de finanțare pentru importuri sau exporturi neinterzise de bunuri și servicii nefinanciare între Uniune și Rusia, și a împrumuturilor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de fonduri de urgență pentru a îndeplini criteriile de solvabilitate și lichiditate pentru persoane juridice stabilite în Uniune ale căror drepturi de proprietate sunt deținute în proporție de peste 50 % de către o entitate menționată în anexa III.”

;

5a.

La articolul 11 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

entitățile menționate la articolul 5 litera (b) și (c) și la articolul 5 litera (c) și (d), sau care figurează în anexele III, IV, V și VI;”

.

6.

articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Se interzice participarea în cunoștință de cauză și în mod deliberat la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la articolele 2, 2a, 3a, 4 și 5, inclusiv acționând ca substitut al entităților menționate la articolul 5 sau utilizând excepțiile prevăzute la articolul 5 alineatul (3) pentru a finanța entități menționate la articolul 5.”

;

7.

anexa I la prezentul regulament se adaugă ca anexa IV.;

8.

anexa II la prezentul regulament se adaugă ca anexa V;

9.

anexa III la prezentul regulament se adaugă ca anexa VI.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  A se vedea pagina 54 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p. 1).


ANEXA I

„ANEXA IV

Lista persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 2a

 

JSC Sirius (optoelectronică pentru uz civil și militar)

 

OJSC Stankoinstrument (inginerie mecanică pentru uz civil și militar)

 

OAO JSC Chemcomposite (materiale pentru uz civil și militar)

 

JSC Kalashnikov (arme de calibru mic)

 

JSC Tula Arms Plant (sisteme de armament)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (muniție)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (sisteme antiaeriene și antitanc)

 

OAO Almaz Antey (întreprindere de stat; arme, muniție, cercetare)

 

OAO NPO Bazalt (întreprindere de stat, producție de utilaje pentru fabricarea de arme și muniție)”


ANEXA II

„ANEXA V

Lista persoanelor, a entităților și a organismelor menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD”


ANEXA III

„ANEXA VI

Lista persoanelor, a entităților și a organismelor menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (b)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT”


12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 961/2014 AL CONSILIULUI

din 8 septembrie 2014

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(2)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că și alte persoane și entități ar trebui adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive, prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele și entitățile care figurează pe lista din anexa la prezentul regulament se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANEXĂ

Lista persoanelor și entităților menționată la articolul 1

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Alexander ZAHARCENKO

Александр Владимирович Захарченко

Născut în 1976 în Donețk

Începând cu data de 7 august l-a înlocuit pe Alexander Borodai în calitatea de așa-numit „prim-ministru” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Preluând și acționând în această calitate, Zaharcenko a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

2.

Vladimir KONONOV/alias „Țarul”

Image

Născut la 14.10.1974 în Gorsky

Începând cu data de 14 august, l-a înlocuit pe Igor Strelkov/Girkin în calitatea de așa-numit „ministru al apărării” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Se presupune că din aprilie este comandantul unei divizii a luptătorilor separatiști din Donețk și că a promis să ducă la îndeplinire misiunea strategică de a respinge agresiunea militară a Ucrainei. Prin urmare, Kononov a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

3.

Miroslav Vladimirovici RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

21.1.1983 în Debalcevo

Comandantul Miliției populare din Donbass. A afirmat, printre altele, că miliția își va continua lupta în restul țării. Prin urmare, Rudenko a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

4.

Ghenadi Nikolaevici ȚÂPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов.

Născut la 21.6.1973

L-a înlocuit pe Marat Bașirov în calitatea de așa-numit „prim-ministru” al așa-numitei „Republici populare Lugansk”. În trecut a fost activ în armata milițiilor din sud-est. Prin urmare, Țâpkalov a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

5.

Andrei Iurevici PINCIUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

„Ministrul securității de stat” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Asociat cu Vladimir Antiufeiev, care este răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii populare Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

„Ministrul de interne” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Asociat cu Vladimir Antiufeiev, care este răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii populare Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

7.

Andrei Nikolaevici RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Reprezentant la Moscova al așa-numitei „Republici populare Donețk”. În declarațiile sale a vorbit, printre altele, despre disponibilitatea milițiilor de a purta un război de gherilă și despre confiscarea de către acestea a unor sisteme de armament de la forțele armate ucrainene. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр караман

 

„Viceprim-ministru pentru afaceri sociale” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Asociat cu Vladimir Antiufeiev, care este răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii populare Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Protejat al viceprim-ministrului Rusiei, Dmitri Rogozin.

12.9.2014

9.

Gheorghi L'vovici MURADOV

Георгий Львович Мурадов

Născut la 19.11.1954

Așa-numitul „viceprim-ministru” al Crimeei și reprezentant plenipotențiar al Crimeei pe lângă președintele Putin. Muradov a jucat un rol important în consolidarea controlului instituțional al Rusiei asupra Crimeei de la anexarea ilegală. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

10.

Mihail Sergheevici ȘEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Născut la 23.5.1971 în Dzhankoy

Așa-numitul „prim viceprim-ministru” al Crimeei. Șeremet a jucat un rol-cheie în organizarea și implementarea referendumului din Crimeea din 16 martie privind unirea cu Rusia. Se presupune că, la data referendumului, Șeremet era comandantul „forțelor de autoapărare” pro-moscovite din Crimeea. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

11.

Iuri Leonidovici VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Născut la 2.2.1948 în Krasnoyarsk

Vicepreședinte al Consiliului Federal al Federației Ruse. La 1 martie 2014, Vorobiov a sprijinit public, în Consiliul Federal, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. Ulterior a votat în favoarea decretului aferent.

12.9.2014

12.

Vladimir Volfovici JIRINOVSKI

Владимир Вольфович Жириновски

Născut la 10.6.1964 în Eidelshtein, Kazahstan

Membru al Consiliului Dumei de stat; lider al partidului LDPR. A sprijinit activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeei. A militat activ pentru divizarea Ucrainei. A semnat, în numele partidului LDPR pe care îl conduce, un acord cu așa-numita „Republică populară Donețk”.

12.9.2014

13.

Vladimir Abdualievici VASILIEV

Image

Născut la 11.8.1949 în Klin

Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

14.

Viktor Petrovici VODOLAȚKI

Виктор Петрович Водолацкий

Născut la 19.8.1957 în regiunea Azov

Președinte („ataman”) al Uniunii forțelor ruse și cazace străine și deputat în Duma de stat. A sprijinit anexarea Crimeei și a recunoscut implicarea activă în conflictul ucrainean a cazacilor ruși de partea separatiștilor sprijiniți de Moscova. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

15.

Leonid Ivanovici KALAȘNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Născut la 6.8.1960 în Stepnoy Dvorets

Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

16.

Vladimir Stepanovici NIKITIN

Image

Născut la 5.4.1948 în Opochka

Prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de stat pentru relațiile cu țările CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

17.

Oleg Vladimirovici LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Născut la 21.3.1964 în Orel/Rudny

Prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de stat pentru relațiile cu țările CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

18.

Ivan Ivanovici MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Născut la 7.8.1950 în Bogoroditsk

Prim-vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

19.

Igor Vladimirovici LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Născut la 27.9.1972 la Moscova

Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

20.

Nikolai Vladimirovici LEVICEV

Николай Владимирович Левичев

Născut la 28.5.1953 la Pușkin

Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

21.

Svetlana Sergheevna JUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Născută la 7.1.1972 la Pavlov-pe-Neva

Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

22.

Aleksei Vasilevici NAUMEȚ

Алексей Васильевич Hаумец

Născut la 11.2.1968

General maior al armatei ruse. Este comandantul diviziei 76 aeropurtate, care a fost implicată în acțiunile militare rusești pe teritoriul Ucrainei, mai ales în timpul anexării ilegale a Crimeei.

12.9.2014

23.

Serghei Viktorovici CEMEZOV

Image

Născut la 20.8.1952 în Cheremkhovo

Serghei Cemezov este unul dintre asociații apropiați cunoscuți ai președintelui Putin, împreună cu care a fost detașat la Dresda ca ofițer KGB. De asemenea, este membru al Consiliului suprem al „Rusiei Unite”. Profită de legătura sa cu președintele rus, fiind promovat în funcții de conducere ale unor întreprinderi de stat. Este președintele concernului Rostec, cea mai mare corporație de stat producătoare din domeniul apărării și din cel industrial din Rusia. În urma unei decizii a guvernului rus, Technopromexport, o filială a Rostec, plănuiește să construiască centrale producătoare de energie în Crimeea, sprijinind astfel integrarea acesteia în Federația Rusă.

În plus, Rosoboronexport, o filială a Rostec, a sprijinit integrarea întreprinderilor de apărare din Crimeea în industria de apărare din Rusia, consolidând astfel anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă.

12.9.2014

24.

Alexander Mihailovici BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Născut la 8.2.1963 la Chișinău

Deputat în Duma de stat, președintele Comisiei Dumei de stat pentru dispozițiile legislative privind dezvoltarea complexului militaro-indutrial al Federației Ruse. Este un membru proeminent al „Rusiei Unite” și un om de afaceri cu investiții majore în Ucraina și Crimeea.

La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014


12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 962/2014 AL COMISIEI

din 29 august 2014

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pescabivona (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Pescabivona”, depusă de Italia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Pescabivona” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Pescabivona” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate, menționată în anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 august 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 103, 8.4.2014, p. 13.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 963/2014 AL COMISIEI

din 29 august 2014

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Zázrivské vojky (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Zázrivské vojky” depusă de Slovacia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Zázrivské vojky” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Denumirea „Zázrivské vojky” (IGP) este înregistrată.

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.3 Brânzeturi din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 august 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 109, 11.4.2014, p. 27.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 964/2014 AL COMISIEI

din 11 septembrie 2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clauzele și condițiile standard pentru instrumentele financiare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1), în special articolul 38 alineatul (3) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Pentru a facilita utilizarea de instrumente financiare instituite la nivel național, regional, transnațional sau transfrontalier, gestionate de autoritatea de management sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu articolul 38 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ar trebui stabilite norme privind clauzele și condițiile standard pentru anumite instrumente financiare. Astfel de clauze și condiții standard ar face instrumentele respective gata de utilizare — așa-numitele instrumente financiare standard.

(2)

Pentru a facilita utilizarea instrumentelor financiare, clauzele și condițiile standard trebuie să asigure conformitatea cu normele privind ajutoarele de stat și să faciliteze furnizarea de sprijin financiar din partea Uniunii către beneficiarii finali printr-o combinație de instrumente financiare și subvenții.

(3)

Clauzele și condițiile standard nu ar trebui să permită ca un furnizor de finanțare, cum ar fi un investitor public sau privat sau un creditor, un administrator al instrumentului financiar sau un destinatar final să primească ajutoare de stat care sunt incompatibile cu piața internă. Clauzele și condițiile standard ar trebui să ia în considerare regulamentele de minimis relevante, cum ar fi Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei (2) și Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei (3), Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei (4), Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei (5), Orientările privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc (6) și Orientările privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (7).

(4)

Având în vedere că normele privind ajutoarele de stat nu se aplică activităților agricole sprijinite în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, respectarea termenilor și condițiilor standard ar trebui să fie voluntară în cazul acestora. Pentru alte activități care beneficiază de sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală se aplică normele generale privind ajutoarele de stat și, prin urmare, clauzele și condițiile standard ar trebui să fie obligatorii.

(5)

Este posibil ca întreprinderile din sectorul pescuitului, în special întreprinderile mici și mijlocii („IMM-uri”), să poată beneficia de instrumente financiare finanțate de un fond structural și de investiții european. Atunci când un astfel de beneficiu este finanțat de un alt fond structural și de investiții european decât Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, suma totală a ajutorului acordat prin intermediul instrumentelor financiare tuturor întreprinderilor din sectorul pescuitului și acvaculturii într-o perioadă de trei ani ar trebui să se situeze sub un plafon al cifrei de afaceri anuale aferente activităților de pescuit, de acvacultură și de prelucrare corespunzător statului membru în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei (8). De asemenea, ar trebui să se ia în considerare Regulamentul (UE) nr. 702/2014 și Orientările pentru examinarea ajutoarelor de stat pentru pescuit și acvacultură (9).

(6)

Clauzele și condițiile standard ar trebui să includă, de asemenea, un set minim de cerințe de guvernanță pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a instrumentelor financiare, în scopul de a prevedea norme mai detaliate decât cele cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(7)

Pentru a sprijini creșterea economică a IMM-urilor într-un mediu de finanțare dificil, un împrumut cu partajarea riscurilor la nivel de portofoliu („împrumut cu partajarea riscurilor”) este un instrument financiar adecvat. Împrumutul cu partajarea riscurilor oferă IMM-urilor noi împrumuturi, cu un acces mai ușor la finanțare, furnizând intermediarilor financiari o contribuție de finanțare și partajarea riscului de credit și, prin urmare, oferind IMM-urilor mai multe fonduri în condiții preferențiale în ceea ce privește reducerea ratei dobânzii și/sau reducerea garanției.

(8)

Finanțarea prin împrumut cu partajarea riscurilor poate fi o modalitate deosebit de eficace de sprijinire a IMM-urilor într-un context de disponibilitate limitată a finanțării sau de apetit relativ scăzut pentru risc din partea intermediarilor financiari pentru anumite sectoare sau tipuri de IMM-uri. În acest context, clauzele și condițiile standard constituie o modalitate eficace de abordare a unei astfel de disfuncționalități a pieței.

(9)

Pentru a oferi un stimulent intermediarilor financiari în scopul creșterii împrumuturilor acordate IMM-urilor vizate de garanțiile finanțate de Uniune, o garanție plafonată la nivel de portofoliu este un instrument financiar adecvat.

(10)

Garanția plafonată la nivel de portofoliu ar trebui să abordeze decalajul existent pe piața datoriei pentru IMM-uri susținând noi împrumuturi prin asigurarea protecției față de riscul de credit (sub forma unei garanții plafonate pentru acoperirea primei pierderi pentru portofolii), în scopul de a reduce dificultățile specifice cu care se confruntă IMM-urile în ceea ce privește accesul la finanțare din cauza lipsei de garanții suficiente în combinație cu riscul de credit relativ ridicat pe care îl reprezintă acestea. Pentru a obține impactul preconizat, contribuția Uniunii la garanția plafonată la nivel de portofoliu nu ar trebui, cu toate acestea, să înlocuiască garanțiile echivalente primite de instituțiile financiare respective în același scop în cadrul instrumentelor financiare existente ale Uniunii, naționale și regionale. În acest context, clauzele și condițiile standard constituie o modalitate eficace de abordare a unei astfel de disfuncționalități a pieței.

(11)

Pentru a stimula potențialul de economisire a energiei provenit din renovarea clădirilor rezidențiale, împrumutul pentru renovare este un instrument financiar adecvat.

(12)

Împrumutul pentru renovare ar trebui să vizeze condițiile de împrumut pe termen lung cu dobândă subvenționată, precum și suportul tehnic în avans și finanțarea proprietarilor clădirilor rezidențiale pentru pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor de renovare a clădirii. De asemenea, acesta presupune o piață de finanțare în care intermediarii bancari sunt, în esență, singura sursă de finanțare, dar unde finanțarea în cauză este fie prea redusă (ca urmare a apetitului pentru risc al intermediarului), pe termen prea scurt, prea costisitoare, fie altfel inadecvată pentru termenul lung de amortizare a proiectelor finanțate. Acest aspect, împreună cu un sistem ineficient de identificare și de achiziționare a lucrărilor în numele proprietarilor de clădiri cu mai multe apartamente, fără a exclude posibilitatea sprijinirii persoanelor fizice, constituie o disfuncționalitate a pieței. În acest context, clauzele și condițiile standard constituie o modalitate eficace de abordare a unei astfel de disfuncționalități a pieței.

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de coordonare pentru fondurile structurale și de investiții europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme privind clauzele și condițiile standard pentru următoarele instrumente financiare:

(a)

împrumut cu partajarea riscurilor la nivel de portofoliu („împrumut cu partajarea riscurilor”);

(b)

garanție plafonată la nivel de portofoliu;

(c)

împrumut pentru renovare.

Articolul 2

Clauze și condiții suplimentare

Autoritățile de management pot include clauze și condiții suplimentare față de cele care trebuie să fie incluse în acordul de finanțare în conformitate cu clauzele și condițiile pentru instrumentul financiar selectat prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 3

Conformitatea cu normele privind ajutoarele de stat în cadrul clauzelor și condițiilor standard

(1)   În cazul instrumentelor financiare combinate cu granturi pentru asistență tehnică acordate beneficiarilor finali care beneficiază de unul dintre instrumente, astfel de granturi nu depășesc 5 % din contribuția din fondurile structurale și de investiții europene la instrument și sunt supuse concluziilor evaluării ex ante care justifică granturile, prevăzută la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)   Organismul de punere în aplicare a instrumentului financiar (denumit în continuare „intermediarul financiar”) gestionează grantul pentru asistență tehnică. Asistența tehnică nu acoperă activitățile care sunt incluse în costul de gestionare și onorariile primite pentru a gestiona instrumentul financiar. Cheltuielile acoperite de asistența tehnică nu pot constitui parte a investiției care urmează să fie finanțată prin împrumutul acordat în cadrul instrumentului financiar relevant.

Articolul 4

Guvernanța conform clauzelor și condițiilor standard

(1)   Autoritatea de management sau, după caz, managerul fondului de fonduri este reprezentat(ă) în comitetul de supraveghere sau un tip similar de structură de guvernanță a instrumentului financiar.

(2)   Autoritatea de management nu participă direct la deciziile individuale de investiții. În cazul unui fond de fonduri, autoritatea de management exercită numai rolul de supraveghere la nivelul fondului de fonduri, fără a interveni în deciziile individuale luate de fondul de fonduri.

(3)   Instrumentul financiar are o structură de guvernanță care permite ca deciziile privind diversificarea creditelor și a riscurilor să se realizeze în mod transparent, în conformitate cu practicile relevante de piață.

(4)   Managerul fondului de fonduri și intermediarul financiar au o structură de guvernanță care asigură imparțialitatea și independența managerului fondului de fonduri sau a intermediarului financiar.

Articolul 5

Acordul de finanțare conform clauzelor și condițiilor standard

(1)   Autoritatea de management încheie un acord de finanțare, în scris, pentru contribuțiile de la programe la instrumentul financiar, care conține clauzele și condițiile în conformitate cu anexa I.

(2)   Acordul de finanțare conține ca anexe:

(a)

evaluarea ex ante prevăzută la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care justifică instrumentul financiar;

(b)

planul de afaceri al instrumentului financiar, inclusiv strategia de investiții, precum și o descriere a politicii de investiții, de garantare sau de creditare;

(c)

descrierea instrumentului, care trebuie să fie aliniată clauzelor și condițiilor standard detaliate ale instrumentului și care trebuie să stabilească parametrii financiari ai instrumentelor financiare;

(d)

modelele de monitorizare și de raportare.

Articolul 6

Împrumutul cu partajarea riscurilor

(1)   Împrumutul cu partajarea riscurilor ia forma unui fond de împrumut care urmează să fie stabilit de către un intermediar financiar cu o contribuție din partea programului și o contribuție de cel puțin 25 % din fondul de împrumut din partea intermediarului financiar. Fondul de împrumut finanțează un portofoliu de împrumuturi nou acordate, cu excluderea refinanțării împrumuturilor existente.

(2)   Împrumutul cu partajarea riscurilor respectă clauzele și condițiile prevăzute în anexa II.

Articolul 7

Garanția plafonată la nivel de portofoliu

(1)   Garanția plafonată la nivel de portofoliu oferă o acoperire a riscului de credit pentru fiecare împrumut, până la o rată de garantare de maximum 80 %, în vederea creării unui portofoliu de împrumuturi nou acordate pentru întreprinderile mici și mijlocii, până la un cuantum maxim al pierderilor determinat de rata maximă de garantare, care nu depășește 25 % din expunerea la risc la nivelul portofoliului.

(2)   Garanția plafonată la nivel de portofoliu respectă clauzele și condițiile stabilite în anexa III.

Articolul 8

Împrumutul pentru renovare

(1)   Împrumutul pentru renovare ia forma unui fond de împrumut care urmează să fie stabilit de către un intermediar financiar cu o contribuție din partea programului și o contribuție de cel puțin 15 % din fondul de împrumut din partea intermediarului financiar. Fondul de împrumut finanțează un portofoliu de împrumuturi nou acordate, cu excluderea refinanțării împrumuturilor existente.

(2)   Beneficiarii finali pot fi persoane fizice sau juridice sau liber-profesioniști deținând spații, precum și administratori sau alte entități juridice acționând în numele și în beneficiul proprietarilor, care pun în aplicare măsuri privind eficiența energetică sau energiile din surse regenerabile, eligibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și pentru sprijin în cadrul programului.

(3)   Împrumutul pentru renovare respectă clauzele și condițiile prevăzute în anexa IV.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (JO L 352, 24.12.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol (JO L 352, 24.12.2013, p. 9).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO L 193, 1.7.2014, p. 1).

(6)  Comunicarea Comisiei — Orientări privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc (JO C 19, 22.1.2014, p. 4).

(7)  Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (JO C 204, 1.7.2014, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii (JO L 190, 28.6.2014, p. 45).

(9)  Orientări pentru examinarea ajutoarelor de stat pentru pescuit și acvacultură (JO C 84, 3.4.2008, p. 10).


ANEXA I

Cuprinsul adnotat al unui acord de finanțare între o autoritate de management și un intermediar financiar

Cuprins:

1

Preambul

2

Definiții

3

Domeniu de aplicare și obiectiv

4

Obiectivele de politică și evaluarea ex ante

5

Destinatarii finali

6

Avantajul financiar și ajutorul de stat

7

Politica de investiții, de garantare sau de creditare

8

Activități și operațiuni

9

Rezultatele țintă

10

Rolul și răspunderea intermediarului financiar: partajarea riscurilor și a veniturilor

11

Gestionarea și auditul instrumentului financiar

12

Contribuția programului

13

Plățile

14

Gestionarea conturilor

15

Costurile administrative

16

Durata și eligibilitatea cheltuielilor la închidere

17

Reutilizarea resurselor plătite de autoritatea de management (inclusiv dobânzile generate)

18

Capitalizarea subvențiilor la dobânzi, a contribuțiilor la comisioanele de garantare (după caz)

19

Guvernanța instrumentului financiar

20

Conflicte de interese

21

Raportare și monitorizare

22

Evaluare

23

Vizibilitate și transparență

24

Exclusivitate

25

Soluționarea litigiilor

26

Confidențialitate

27

Modificarea acordului și transferul de drepturi și obligații

1.   PREAMBUL

Numele țării/regiunii

Identificarea autorității de management

Numărul codului comun de identificare (CCI) al programului

Titlul programului conex

Secțiunea relevantă a programului referitoare la instrumentul financiar

Numele fondului structural și de investiții european (fondul ESI)

Identificarea axei prioritare

Regiunile în care instrumentul financiar este pus în pus în aplicare (nivelul NUTS sau altul)

Suma alocată instrumentului financiar de către autoritatea de management

Suma acordată din fondurile structurale și de investiții europene

Suma acordată din contribuțiile publice naționale (contribuția publică a programului)

Suma acordată din contribuțiile private naționale (contribuția privată a programului)

Suma acordată din contribuțiile publice și private naționale în afara programului

Data preconizată de începere a instrumentului financiar

Data de finalizare a instrumentului financiar

Date de contact pentru comunicările între părți

Scopul acordului

2.   DEFINIȚII

3.   DOMENIU DE APLICARE ȘI OBIECTIV

Descrierea instrumentului financiar, inclusiv a strategiei sau a politicii sale de investiții, tipul de sprijin care urmează să fie furnizat.

4.   OBIECTIVELE DE POLITICĂ ȘI EVALUAREA EX ANTE

Criteriile de eligibilitate pentru intermediarii financiari, dacă este cazul, precum și cerințele operaționale suplimentare care transpun obiectivele de politică ale instrumentului, produsele financiare care urmează să fie oferite, destinatarii finali vizați și combinația preconizată cu granturi.

5.   DESTINATARII FINALI

Identificarea și eligibilitatea destinatarilor finali (grupul țintă) ai instrumentului financiar.

6.   AVANTAJUL FINANCIAR ȘI AJUTORUL DE STAT

Evaluarea avantajului financiar oferit de contribuția publică a programului și alinierea cu normele privind ajutoarele de stat.

7.   POLITICA DE INVESTIȚII, DE GARANTARE SAU DE CREDITARE

Dispoziții referitoare la politica de investiții, de garantare sau de creditare, în special în ceea ce privește diversificarea portofoliului (risc, sector, zone geografice, dimensiune) și portofoliul existent al intermediarului financiar.

8.   ACTIVITĂȚI ȘI OPERAȚIUNI

Planul de afaceri sau documentele echivalente pentru instrumentul financiar care urmează să fie pus în aplicare, inclusiv efectul de pârghie preconizat, menționat la articolul 37 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Definiția activităților eligibile.

O definiție clară a activităților atribuite și a limitelor acestora, în special în ceea ce privește modificarea activităților și gestionarea portofoliului (pierderi și nerambursări și procesul de recuperare).

9.   REZULTATELE ȚINTĂ

Definirea activităților, a rezultatelor și a indicatorilor de impact asociați cu măsurătorile de referință și obiectivele preconizate.

Rezultatele țintă care se preconizează a fi realizate prin instrumentul financiar, ca o contribuție la obiectivele și rezultatele specifice ale priorității sau măsurii relevante. Lista de indicatori, în conformitate cu programul operațional și cu articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

10.   ROLUL ȘI RĂSPUNDEREA INTERMEDIARULUI FINANCIAR: PARTAJAREA RISCURILOR ȘI A VENITURILOR

Identificări și dispoziții privind răspunderea intermediarului financiar și a altor entități implicate în punerea în aplicare a instrumentului financiar.

Explicarea evaluării de risc și a partajării riscurilor și a profiturilor diferitelor părți.

Dispoziții în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei (1) cu privire la rolul, răspunderea și responsabilitățile organismelor care pun în aplicare instrumente financiare.

11.   GESTIONAREA ȘI AUDITUL INSTRUMENTULUI FINANCIAR

Dispozițiile relevante în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 privind gestionarea și controlul instrumentelor financiare.

Dispoziții privind cerințele de audit, cum ar fi cerințele minime privind documentația care trebuie să fie păstrată la nivelul intermediarului financiar (și la nivelul fondului de fonduri) și cerințele privind menținerea unor evidențe separate pentru diferitele forme de sprijin în conformitate cu articolul 37 alineatele (7) și (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (dacă este cazul), inclusiv dispoziții și cerințe privind accesul la documente de către autoritățile de audit din statul membru, auditorii Comisiei și Curtea de Conturi Europeană, pentru a asigura o pistă de audit clară, în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Dispoziții pentru ca autoritatea de audit să respecte orientările privind metodologia de audit, lista de verificare și disponibilitatea documentelor.

12.   CONTRIBUȚIA PROGRAMULUI

Dispoziții în conformitate cu articolul 38 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind modalitățile de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor.

Atunci când este cazul, dispoziții privind un cadru al condițiilor pentru contribuțiile din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și viitorul Fond pentru pescuit și afaceri maritime.

13.   PLĂȚILE

Cerințele și procedurile de gestionare a plăților în tranșe, cu respectarea plafoanelor prevăzute la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum și de previziune a fluxurilor ofertelor de investiții.

Condiții pentru o posibilă retragere a contribuției publice din program la instrumentul financiar.

Norme privind documentele justificative care sunt necesare pentru a justifica plățile de la autoritatea de management către intermediarul financiar.

Condițiile în care plățile de la autoritatea de management către intermediarul financiar trebuie să fie suspendate sau întrerupte.

14.   GESTIONAREA CONTURILOR

Detalii ale conturilor, inclusiv, dacă este cazul, cerințele aplicabile pentru contabilitatea fiduciară/separată, în conformitate cu articolul 38 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Dispoziții care explică modul în care este gestionat contul instrumentului financiar. Inclusiv condițiile care reglementează utilizarea conturilor bancare: riscurile de contraparte (dacă este cazul), operațiunile de trezorerie acceptabile, responsabilitățile părților interesate,măsurile de remediere în cazul soldurilor excesive ale conturilor fiduciare, ținerea evidențelor și raportarea.

15.   COSTURILE ADMINISTRATIVE

Dispoziții privind remunerarea intermediarului financiar referitoare la calculul și plata costurilor și a comisioanelor de gestionare către intermediarul financiar și în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014.

Dispoziția trebuie să includă rata maximă aplicabilă și sumele de referință pentru calcul.

16.   DURATA ȘI ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR LA ÎNCHIDERE

Data intrării în vigoare a acordului.

Datele care definesc perioada de punere în aplicare a instrumentului financiar și perioada de eligibilitate.

Dispoziții privind posibilitatea de prelungire și de anulare a contribuției publice din program la intermediarul financiar pentru instrumentul financiar, inclusiv condițiile de anulare anticipată sau de retragere a contribuțiilor din programe, strategii de ieșire și lichidarea instrumentelor financiare (inclusiv a fondului de fonduri, după caz).

Dispoziții referitoare la cheltuielile eligibile la închiderea programului, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

17.   REUTILIZAREA RESURSELOR PLĂTITE DE AUTORITATEA DE MANAGEMENT (INCLUSIV DOBÂNZILE GENERATE)

Dispoziții privind reutilizarea resurselor plătite de autoritatea de management.

Cerințele și procedurile de gestionare a dobânzii și a altor avantaje care pot fi atribuite unui sprijin din fondurile structurale și de investiții europene, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Dispoziții privind reutilizarea resurselor care pot fi atribuite unui sprijin din fondurile structurale și de investiții europene până la sfârșitul perioadei de eligibilitate, în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Dispoziții privind utilizarea de resurse care pot fi atribuite unui sprijin din fondurile structurale și de investiții europene după sfârșitul perioadei de eligibilitate, în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

18.   CAPITALIZAREA SUBVENȚIILOR LA DOBÂNZI, A CONTRIBUȚIILOR LA COMISIOANELE DE GARANTARE (DUPĂ CAZ)

Dispoziții în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 la care se face referire la articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu privire la capitalizarea tranșelor anuale pentru subvențiile la dobânzi și contribuțiile la comisioanele de garantare.

19.   GUVERNANȚA INSTRUMENTULUI FINANCIAR

Dispoziții care descriu o structură de guvernanță adecvată a instrumentului financiar pentru a se asigura că deciziile privind împrumuturi/garanții/investiții, dezinvestiții și diversificarea riscurilor sunt puse în aplicare în conformitate cu cerințele legale aplicabile și standardele de piață.

Dispoziții privind consiliul de investiții al instrumentului financiar (rol, independență, criterii).

20.   CONFLICTE DE INTERESE

Trebuie să se stabilească proceduri clare pentru abordarea conflictelor de interese.

21.   RAPORTARE ȘI MONITORIZARE

Dispoziții privind monitorizarea punerii în aplicare a investițiilor și a fluxului ofertelor de investiții, inclusiv raportarea din partea intermediarului financiar către fondul de fonduri și/sau autoritatea de management pentru a se asigura conformitatea cu articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cu normele privind ajutoarele de stat.

Norme privind raportarea către autoritatea de management cu privire la modul de îndeplinire a sarcinilor, raportarea rezultatelor și a neregulilor și măsurile corective întreprinse.

22.   EVALUARE

Condițiile și modalitățile pentru evaluarea instrumentului financiar.

23.   VIZIBILITATE ȘI TRANSPARENȚĂ

Dispoziții privind vizibilitatea finanțării acordate de Uniune, în conformitate cu anexa XII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Dispoziții care garantează accesul la informații pentru destinatarii finali.

24.   EXCLUSIVITATE

Dispoziții care stabilesc condițiile în care se permite ca administratorul fondului de fonduri sau intermediarul financiar să lanseze un nou vehicul investițional.

25.   SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Dispoziții privind soluționarea litigiilor.

26.   CONFIDENȚIALITATE

Dispoziții care definesc elementele din cadrul instrumentului financiar care sunt acoperite de clauzele de confidențialitate. În caz contrar, toate celelalte informații sunt considerate publice.

Obligațiile de confidențialitate asumate ca parte a acestui acord nu împiedică raportarea adecvată către investitori, inclusiv cei care furnizează fonduri publice.

27.   MODIFICAREA ACORDULUI ȘI TRANSFERUL DE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Dispoziții care definesc domeniul de aplicare și condițiile pentru o posibilă modificare și o posibilă reziliere a acordului.

Dispoziții care interzic intermediarului financiar să transfere orice drept sau obligație fără autorizarea prealabilă a autorității de management.

ANEXA A

:

evaluarea ex ante necesară în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, de justificare a instrumentului financiar.

ANEXA B

:

planul de afaceri al instrumentului financiar, inclusiv strategia de investiții, precum și o descriere a politicii de investiții, de garantare sau de creditare.

ANEXA C

:

descrierea instrumentului financiar care trebuie să fie aliniată la clauzele și condițiile standard detaliate ale instrumentului și care trebuie să stabilească parametrii financiari ai instrumentelor financiare.

ANEXA D

:

modelele de monitorizare și de raportare.


(1)  Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (JO L 138, 13.5.2014, p. 5).


ANEXA II

Împrumutul pentru IMM-uri pe baza unui model de împrumut cu partajarea riscurilor la nivel de portofoliu (împrumut cu partajarea riscurilor)

Reprezentare schematică a principiului împrumutului cu partajarea riscurilor

Image

Structura instrumentului financiar

Împrumutul cu partajarea riscurilor (împrumutul cu partajarea riscurilor sau instrumentul financiar) ia forma unui fond de împrumut care urmează să fie stabilit de către un intermediar financiar, cu o contribuție din partea programului și o contribuție din partea intermediarului financiar, pentru a finanța un portofoliu de împrumuturi nou acordate, cu excluderea refinanțării împrumuturilor existente.

Împrumutul cu partajarea riscurilor este pus la dispoziție în cadrul unei operațiuni care face parte din axa prioritară stabilită în programul cofinanțat din fondul structural și de investiții european (fondul ESI) relevant și este definit în contextul evaluării ex ante prevăzute la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Scopul instrumentului

Scopul instrumentului este:

1.

combinarea resurselor de la programul finanțat din fonduri structurale și de investiții europene (programul ESIF) și de la intermediarul financiar pentru a sprijini finanțarea IMM-urilor, în conformitate cu articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; precum și

2.

facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare furnizând intermediarului financiar o contribuție de finanțare și o partajare a riscurilor de credit și, prin urmare, oferind IMM-urilor mai multe fonduri în condiții preferențiale în ceea ce privește reducerea ratei dobânzii și, dacă este cazul, reducerea garanției.

Contribuția programului ESIF către intermediarul financiar nu trebuie să excludă finanțarea disponibilă de la alți investitori privați sau investitori publici.

Programul ESIF oferă finanțare intermediarului financiar în scopul de a crea un portofoliu de împrumuturi nou generate pentru IMM-uri și, în paralel, pentru a participa la pierderi/nerambursări și recuperări privind împrumuturile pentru IMM-uri din portofoliul respectiv pentru fiecare împrumut în parte și în aceeași proporție precum contribuția programului la instrument.

În cazul unei structuri de tip fond de fonduri, fondul de fonduri transferă contribuția programului ESIF către intermediarul financiar.

În plus față de contribuția programului ESIF, fondul de fonduri poate furniza propriile resurse, care sunt combinate cu resursele intermediarului financiar. În acest caz, fondul de fonduri preia partea proporțională din partajarea riscurilor între diferitele contribuții din portofoliul de credite. În cazul în care resursele oferite de fondul de fonduri sunt resurse de stat, trebuie să se respecte normele privind ajutoarele de stat.

Implicarea ajutoarelor de stat

Împrumutul cu partajarea riscurilor este conceput ca un instrument care nu implică ajutor de stat, adică remunerarea conform condițiilor de piață pentru intermediarul financiar, transmiterea întregului avantaj financiar de către intermediarul financiar către destinatarii finali, precum și finanțarea acordată destinatarilor finali sunt în conformitate cu Regulamentul de minimis aplicabil.

(a)   Ajutorul la nivelul intermediarului financiar și al fondului de fonduri este exclus atunci când:

1.

intermediarul financiar și autoritatea de management sau fondul de fonduri suportă, în orice moment, pierderile și beneficiile în funcție de contribuțiile lor (proporțional) și există o participare semnificativă din punct de vedere economic a intermediarului financiar la împrumutul cu partajarea riscurilor; și

2.

remunerarea (și anume, costurile și/sau comisioanele de administrare) intermediarului financiar și a fondului de fonduri reflectă remunerarea curentă de pe piață în situații comparabile, acesta fiind cazul atunci când fondul de fonduri a fost selectat printr-o procedură de selecție deschisă, transparentă, nediscriminatorie și obiectivă sau în cazul în care remunerarea este aliniată cu articolele 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 și statul nu acordă niciun alt avantaj. În cazul în care fondul de fonduri doar transferă contribuția din fondurile ESI intermediarului financiar și are o misiune de interes public și nu desfășoară nicio activitate comercială atunci când pune în aplicare măsura și nu coinvestește utilizând resurse proprii — prin urmare, nu este considerat beneficiar al unui ajutor –, este suficient ca fondul de fonduri să nu fie supracompensat; și

3.

avantajul financiar al contribuției publice a programului la instrument este transmis integral destinatarilor finali sub forma unei reduceri a ratei dobânzii. La selectarea intermediarului financiar, autoritatea de management, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014, evaluează politica tarifară și metodologia de transmitere a avantajului financiar către destinatarii finali.

În cazul în care intermediarul financiar nu transmite întregul avantaj financiar către destinatarii finali, contribuția publică neplătită se transferă înapoi către autoritatea de management.

(b)   La nivelul IMM-urilor:

La nivelul IMM-urilor, împrumutul trebuie să respecte normele de minimis.

Pentru fiecare împrumut introdus în portofoliu, intermediarul financiar calculează echivalentul subvenție brută (ESB) utilizând următoarea metodologie de calcul:

Calculul ESB = valoarea nominală a împrumutului (EUR) × [costul finanțării (practica standard) + costul riscurilor (practica standard) — orice comisioane percepute de către autoritatea de management privind contribuția programului la intermediarul financiar] × durata de viață medie ponderată a împrumutului (ani) × rata de partajare a riscurilor.

Atunci când ESB se calculează utilizând formula menționată mai sus, în scopul împrumutului cu partajarea riscurilor se consideră că este îndeplinită cerința prevăzută la articolul 4 din Regulamentul de minimis  (1). Nu există nicio cerință minimă de garanție.

Un mecanism de verificare asigură că ESB calculat utilizând formula de mai sus nu se situează sub nivelul ESB calculat în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul de minimis.

Valoarea totală a ajutorului calculată cu ESB nu poate depăși 200 000 EUR pe o perioadă fiscală de trei ani, ținând seama de normele de cumulare pentru destinatarii finali din Regulamentul de minimis.

Grantul de asistență tehnică sau un alt grant oferit destinatarului final se cumulează cu ESB calculat.

În ceea ce privește IMM-urile din sectorul pescuitului și al acvaculturii, ajutorul respectă normele relevante din Regulamentul de minimis în domeniul pescuitului.

Pentru activitățile sprijinite de FEADR, se aplică regulile generale.

Politica de creditare

(a)   Efectuarea plăților de la autoritatea de management sau fondul de fonduri către intermediarul financiar:

În urma semnării unui acord de finanțare între autoritatea de management și fondul de fonduri sau intermediarul financiar, autoritatea de management relevantă transferă contribuții publice din program către fondul de fonduri sau intermediarul financiar, care pune contribuțiile într-un fond dedicat de împrumuturi cu partajarea riscurilor. Transferul se efectuează în tranșe și respectă plafoanele specificate la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Volumul de creditare țintă și intervalul de rată a dobânzii sunt confirmate în cadrul evaluării ex ante, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, și sunt luate în considerare pentru determinarea naturii instrumentului (instrument reînnoibil și nereînnoibil).

(b)   Generarea unui portofoliu de împrumuturi noi:

Intermediarul financiar are obligația să creeze, într-o perioadă limitată prestabilită de timp, un portofoliu de noi împrumuturi eligibile, în plus față de activitățile sale curente de împrumut, parțial finanțate din fondurile acordate în cadrul programului, la rata de partajare a riscurilor convenită în acordul de finanțare.

Împrumuturile eligibile pentru IMM-uri (conform criteriilor de eligibilitate predefinite la nivelul fiecărui împrumut și la nivel portofoliului) sunt incluse în mod automat în portofoliu, prin transmiterea avizelor de includere, cel puțin trimestrial.

Intermediarul financiar pune în aplicare o politică de creditare coerentă, în special în ceea ce privește diversificarea portofoliului, care să permită o bună gestionare a portofoliului de credite și diversificare a riscurilor, respectând în același timp standardele sectoriale aplicabile și luând în considerare în mod corespunzător interesele financiare și obiectivele de politică ale autorității de management.

Identificarea, selectarea, verificarea prealabilă, documentarea și executarea creditelor acordate destinatarilor finali se efectuează de către intermediarul financiar în conformitate cu procedurile sale standard și în conformitate cu principiile stabilite în acordul de finanțare relevant.

(c)   Reutilizarea resurselor restituite instrumentului financiar:

Resursele restituite instrumentului financiar sunt fie reutilizate în cadrul aceluiași instrument financiar (reînnoibile în cadrul aceluiași instrument financiar), fie sunt utilizate, după ce au fost restituite autorității de management sau fondului de fonduri, în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Atunci când acestea sunt reînnoibile în cadrul aceluiași instrument financiar, ca o chestiune de principiu, sumele care pot fi atribuite sprijinului din fonduri ESI și care sunt rambursate și/sau recuperate de către intermediarul financiar din împrumuturi acordate destinatarilor finali în termenul acordat pentru investiții sunt puse la dispoziție pentru o nouă utilizare în cadrul aceluiași instrument financiar. O astfel de abordare de tip reînnoibil, menționată la articolele 44 și 45 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este inclusă în acordul de finanțare.

Alternativ, în cazul în care autoritatea de management sau fondul de fonduri este rambursat(ă) direct, rambursările se produc în mod regulat, reflectând (i) rambursarea principalului (proporțional, pe baza ratei de partajare a riscurilor); (ii) orice sume recuperate și deducerile pierderilor (conform ratei de partajare a riscurilor) a împrumuturilor pentru IMM-uri; și (iii) orice plăți ale ratei dobânzilor. Resursele trebuie să fie utilizate în conformitate cu articolele 44 și 45 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(d)   Venituri din pierderi:

Intermediarul financiar ia măsuri de recuperare în legătură cu fiecare împrumut pentru IMM-uri nerambursat, finanțat de instrumentul financiar, în conformitate cu orientările și procedurile sale interne.

Sumele recuperate (suma netă a costurilor de recuperare și executare silită, dacă este cazul) de către intermediarul financiar se alocă în mod proporțional partajării riscurilor între intermediarul financiar și autoritatea de management sau fondul de fonduri.

(e)   Altele:

Dobânzile și alte câștiguri generate de sprijinul din fondurile ESI pentru instrumentul financiar sunt utilizate în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Politica tarifară

Atunci când propune prețurile sale, intermediarul financiar prezintă o politică tarifară și metodologia pentru a asigura transmiterea întregului avantaj financiar al contribuției publice din program către IMM-urile eligibile. Politica tarifară și metodologia includ următoarele elemente:

1.

rata dobânzii la participarea intermediarului financiar este stabilită în sistem de piață (și anume, conform politicii proprii a intermediarului financiar);

2.

rata globală a dobânzii, care urmează a fi percepută pentru împrumuturile acordate IMM-urilor eligibile incluse în portofoliu, trebuie să fie redusă proporțional cu alocarea furnizată de contribuția publică a programului. Reducerea ia în considerare comisioanele pe care autoritatea de management le-ar putea impune asupra contribuției programului;

3.

calculul ESB, astfel cum este prezentat în secțiunea privind ajutoarele de stat, se aplică la fiecare împrumut inclus în portofoliu;

4.

politica tarifară și metodologia rămân constante în timpul perioadei de eligibilitate.

Contribuția programului la instrumentul financiar: cuantumul și rate (detalii despre produs)

Rata reală de partajare a riscurilor, contribuția publică a programului și rata dobânzii la împrumuturi se bazează pe rezultatele evaluării ex ante și trebuie să fie astfel încât să se asigure că beneficiul destinatarilor finali este în conformitate cu regula de minimis.

Dimensiunea portofoliului țintă de împrumuturi cu partajarea riscurilor este confirmată în cadrul evaluării ex ante, justificând sprijinul pentru instrumentul financiar [articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] și ia în considerare o abordare de tip reînnoibil a instrumentului (dacă este cazul). Componența portofoliului de împrumuturi vizat este definită într-un mod care să asigure diversificarea riscurilor.

Alocarea de împrumuturi cu partajarea riscurilor și rata de partajare a riscurilor trebuie să fie stabilită pentru a umple lacuna evaluată în cadrul evaluării ex ante, dar, în orice caz, trebuie să respecte condițiile prevăzute în prezenta listă de termeni.

Rata de partajare a riscurilor convenită cu intermediarul financiar stabilește, pentru fiecare credit eligibil inclus în portofoliu, partea din valoarea principalului împrumutului eligibil finanțat de program.

Rata de partajare a riscurilor convenită cu intermediarul financiar determină expunerea pierderilor care urmează să fie acoperite în consecință de intermediarul financiar și de contribuția programului.

Contribuția programului la instrumentul financiar (activități)

Portofoliul finanțat de instrumentul de împrumut cu partajarea riscurilor include numai împrumuturile nou generate acordate IMM-urilor, cu excluderea refinanțării împrumuturilor existente. Criteriile de eligibilitate pentru includerea în portofoliu sunt determinate în conformitate cu dreptul Uniunii [de exemplu, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și normele specifice fondurilor], programul, regulile naționale de eligibilitate, precum și împreună cu intermediarul financiar în scopul de a ajunge la un număr ridicat de beneficiari finali și de a realiza o diversificare suficientă a portofoliului. Intermediarul financiar deține o estimare rezonabilă a profilului de risc al portofoliului. Criteriile de eligibilitate reflectă condițiile și practicile pieței în statul membru sau regiunea relevantă.

Răspunderea autorității de management

Răspunderea autorității de management în legătură cu instrumentul financiar se stabilește astfel cum este prevăzut la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014.

Pierderile acoperite sunt valori ale principalului datorate, de plătit și restante și dobânzile standard (dar cu excepția penalităților pentru întârziere la plată și a oricăror alte costuri și cheltuieli).

Durata

Se stabilește perioada de creditare a instrumentului financiar pentru a se asigura că, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, contribuția programului este utilizată pentru împrumuturile acordate beneficiarilor finali nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Se recomandă ca durata tipică pentru crearea portofoliului de împrumuturi să fie de până la 4 ani de la data semnării acordului de finanțare (între autoritatea de management sau fondul de fonduri și intermediarul financiar).

Creditarea și partajarea riscurilor la nivelul intermediarului financiar (alinierea dobânzii)

Alinierea dobânzii între autoritatea de management și intermediarul financiar se realizează prin:

comisioanele de performanță prevăzute la articolele 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014;

în plus față de contribuția programului, intermediarul financiar contribuie în condițiile pieței locale la finanțarea a cel puțin 25 % din totalul angajamentului de finanțare pentru creditarea IMM-urilor în cadrul instrumentului de împrumut cu partajarea riscurilor;

pierderile și recuperările vor avea un impact proporțional asupra intermediarului financiar și asupra autorității de management în cadrul răspunderii lor respective conform ratei de partajare a riscurilor.

Rata preconizată de partajare a riscurilor se determină pe baza constatărilor evaluării ex ante care justifică sprijinul acordat instrumentului financiar.

Intermediari financiari eligibili

Organisme publice și private instituite într-un stat membru care sunt autorizate prin lege să ofere împrumuturi pentru întreprinderile care operează în domeniul de aplicare al programului care contribuie la instrumentul financiar. Astfel de organisme sunt instituții financiare și, după caz, instituții de microfinanțare sau orice altă instituție autorizată să furnizeze împrumuturi.

Eligibilitatea destinatarilor finali

Destinatarii finali sunt eligibili în temeiul dreptului UE și al legislației naționale, al programului relevant și al acordului de finanțare. La data semnării împrumutului, sunt îndeplinite următoarele criterii de eligibilitate:

(a)

să fie o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie („IMM”) (inclusiv antreprenori individuali/liber-profesioniști), astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (2)  (3);

(b)

să nu fie un IMM activ în sectoarele definite la articolul 1 literele (d)-(f) din Regulamentul de minimis;

(c)

să nu facă parte din unul sau mai multe sectoare restricționate (4);

(d)

să nu fie o întreprindere aflată în dificultate, astfel cum este definită de normele privind ajutoarele de stat;

(e)

să nu fi încălcat regulile sau să nu fie într-o situație de nerambursare cu privire la orice alt împrumut sau leasing acordat fie de către intermediarul financiar, fie de o altă instituție financiară, conform verificărilor efectuate în conformitate cu orientările interne intermediare financiare și politica de creditare standard.

De asemenea, la momentul investiției și în timpul rambursării creditului, destinatarii finali au un sediu principal într-un stat membru, iar activitatea economică pentru care a fost plătit împrumutul se desfășoară în statul membru relevant și în cadrul regiunii/jurisdicției relevante a programului ESIF.

Caracteristicile produsului pentru destinatarii finali

Intermediarul financiar furnizează destinatarilor finali împrumuturile care contribuie la obiectivul programului și care sunt cofinanțate de program în cadrul instrumentului de împrumut cu partajarea riscurilor. Termenii acestora sunt întemeiați pe evaluarea ex ante prevăzută la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Împrumuturile sunt utilizate exclusiv în următoarele scopuri permise:

(a)

investiții în active corporale și necorporale, inclusiv transferul de drepturi de proprietate asupra unor întreprinderi, cu condiția ca un astfel de transfer să aibă loc între investitori independenți;

(b)

capital de lucru legat de activități de dezvoltare sau de expansiune, care sunt auxiliare activităților menționate la litera (a) de mai sus și legate de acestea (natura auxiliară se evidențiază, printre altele, prin planul de afaceri al IMM-ului și valoarea finanțării).

Împrumuturile incluse în portofoliu îndeplinesc, în orice moment, următoarele criterii de eligibilitate:

(c)

împrumuturile sunt nou generate, cu excluderea refinanțării împrumuturilor existente;

(d)

valoarea principalului unui împrumut inclus în portofoliul de împrumuturi cu partajarea riscurilor (i) este de până la 1 000 000 EUR, pe baza evaluării ex ante; și (ii) se acordă în condiții care nu ar cauza ca ESB-ul pentru fiecare destinatar final să depășească 200 000 EUR (sau 100 000 EUR în transportul rutier de mărfuri și 30 000 EUR în sectorul pescuitului și al acvaculturii), pe orice perioadă de trei ani fiscali; IMM-urile eligibile ar putea solicita, în mod potențial, de mai multe ori împrumuturi acordate în cadrul instrumentului financiar, cu condiția ca limita echivalentului subvenție brută (ESB) menționată mai sus să fie pe deplin respectată;

(e)

împrumuturile asigură finanțarea pentru una sau mai multe dintre scopurile permise, în EUR și/sau în moneda națională în jurisdicția relevantă și, după caz, în orice altă monedă;

(f)

împrumuturile nu sunt sub formă de credite de tip mezanin, datorii subordonate sau cvasicapital;

(g)

împrumuturile nu sunt sub formă de linii de credit de tip reînnoibil;

(h)

împrumuturile au un program de rambursare, inclusiv amortizare regulată și/sau plăți de tip „bullet”;

(i)

împrumuturile nu finanțează activități pur financiare sau de dezvoltare imobiliară, atunci când sunt întreprinse ca o activitate de investiții financiare, și nu finanțează furnizarea de credite de consum;

(j)

împrumuturile au o scadență minimă de 12 luni, inclusiv perioada de grație relevantă (dacă este cazul) și o scadență maximă de până la 120 de luni.

Raportarea și rezultatele vizate

Intermediarii financiari furnizează informații autorității de management sau fondului de fonduri, cel puțin trimestrial, într-o formă și cu un domeniu de aplicare standardizate.

Raportul include toate elementele relevante pentru ca autoritatea de management să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Statele membre îndeplinesc, de asemenea, obligațiile de raportare care le revin în temeiul Regulamentului de minimis.

Indicatorii trebuie să fie aliniați cu obiectivele specifice ale priorității relevante a programului ESIF care finanțează instrumentul financiar și cu rezultatele preconizate ale evaluării ex ante. Indicatorii sunt măsurați și raportați cel puțin trimestrial pentru instrumentul de împrumut cu partajarea riscurilor și aliniați cel puțin cu cerințele de reglementare. În plus față de indicatorii comuni ai axei prioritare a programului ESIF (creșterea ocupării forței de muncă, numărul de IMM-uri etc.), alți indicatori sunt:

 

numărul de împrumuturi/proiecte finanțate;

 

cuantumul împrumuturilor finanțate;

 

nerambursări (număr și cuantum);

 

resurse rambursate și câștiguri.

Evaluarea avantajului economic al contribuției programului

Intermediarul financiar reduce rata globală a dobânzii efective (și politica de garantare, dacă este cazul) percepute de la destinatarii finali în cadrul fiecărui împrumut eligibil inclus în portofoliu, reflectând finanțarea favorabilă și condițiile favorabile de partajare a riscurilor ale împrumutului cu partajarea riscurilor.

Întregul avantaj financiar al contribuției publice din program la instrument este transmis destinatarilor finali sub forma unei reduceri a ratei dobânzii. Intermediarul financiar monitorizează și raportează cu privire la echivalentul subvenție brută (ESB) pentru destinatarii finali, după cum se menționează în secțiunea privind ajutoarele de stat. Acest principiu se reflectă în acordul de finanțare dintre autoritatea de management sau fondul de fonduri și intermediarul financiar.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (JO L 352, 24.12.2013, p. 1).

(2)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(3)  Întreprindere cu mai puțin de 250 de angajați și cu o cifră de afaceri mai mică de 50 de milioane EUR sau active totale sub 43 de milioane EUR; și care, de asemenea, nu face parte dintr-un grup care depășește pragurile respective. În conformitate cu recomandarea Comisiei, „o întreprindere este considerată a fi orice entitate angajată într-o activitate economică, indiferent de forma sa juridică”.

(4)  Următoarele sectoare economice sunt denumite împreună „sectoarele restricționate”:

(a)

activități economice ilegale: orice activitate de producție, comercializare sau altă activitate care este ilegală în conformitate cu legile și reglementările din jurisdicția de origine pentru o astfel de producție, comercializare sau activitate;

(b)

tutun și băuturi alcoolice distilate. Producția și comerțul cu tutun și băuturi alcoolice distilate și produse conexe;

(c)

producția și comercializarea de arme și muniții: finanțarea producției și comercializării de arme și muniții de orice fel. Această restricție nu se aplică în măsura în care astfel de activități fac parte din sau sunt accesorii unor politici explicite ale Uniunii Europene;

(d)

cazinouri. Cazinouri și întreprinderi echivalente;

(e)

restricțiile din sectorul tehnologiei informației. Aplicații de cercetare, de dezvoltare sau tehnice referitoare la programe sau soluții de date electronice care (i) vizează în mod special: (a) sprijinirea oricărei activități incluse în sectoarele restricționate menționate la literele (a)-(d) de mai sus; (b) jocuri de noroc pe internet și cazinouri online; sau (c) pornografie; sau care (ii) sunt destinate să permită (a) intrarea în mod ilegal în rețele electronice de date; sau (b) descărcarea ilegală de date electronice;

(f)

restricțiile din sectorul științelor naturii. Atunci când se acordă sprijin pentru finanțarea cererilor de cercetare, de dezvoltare sau tehnice referitoare la: (i) clonarea umană pentru cercetare sau în scopuri terapeutice; sau (ii) organisme modificate genetic („OMG-uri”).


ANEXA III

Garanția plafonată la nivel de portofoliu pentru IMM-uri (garanția plafonată)

Reprezentare schematică a garanției plafonate

Relația dintre părțile interesate și acoperirea garanției plafonate la nivel de portofoliu:

Image Image

Structura instrumentului financiar

Garanția plafonată la nivel de portofoliu furnizează o acoperire a riscului de credit pentru fiecare împrumut, pentru crearea unui portofoliu de împrumuturi noi pentru IMM-uri până la o sumă maximă a pierderii (plafon).

Garanția plafonată la nivel de portofoliu este pusă la dispoziție de către autoritatea de management în cadrul operațiunii care face parte din axa prioritară stabilită în programul cofinanțat din fonduri ESI și este definită în contextul evaluării ex ante prevăzute la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Scopul instrumentului

Scopul instrumentului este:

1.

facilitarea accesului la finanțare a IMM-urilor vizate, pentru abordarea lacunelor concrete și bine identificate ale pieței;

2.

mobilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a sprijini finanțarea IMM-urilor, în conformitate cu articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Contribuția programului ESIF de la autoritatea de management ia forma unui fond de garantare administrat de un intermediar financiar. Contribuția nu exclude garanțiile disponibile de la alți investitori publici sau privați.

Fondul de garantare administrat de intermediarul financiar se angajează să furnizeze fonduri de la programul ESIF către instituțiile financiare care creează portofolii de împrumuturi noi, în cazul neplății de către beneficiarii finali.

În cazul structurii de tip fond de fonduri, fondul de fonduri transferă contribuția din programul ESIF către intermediarul financiar.

Instrumentul de garantare plafonată este pus în aplicare pentru a acoperi un portofoliu de noi împrumuturi creat de una sau mai multe instituții financiare.

Instituțiile financiare care creează portofolii de noi împrumuturi se bazează pe o garanție parțială de acoperire a pierderilor până la o sumă plafonată, atunci când acordă împrumuturi pentru IMM-uri eligibile.

Avantajul financiar al garanției trebuie să fie transmis destinatarilor finali (de exemplu, ca o reducere a ratei dobânzii împrumuturilor sau/și reducere a garanțiilor, dar întotdeauna cu transmiterea întregului avantaj financiar al contribuției publice a programului către destinatarii finali).

Implicarea ajutoarelor de stat

Garanția plafonată la nivel de portofoliu este concepută ca un instrument care nu implică ajutor de stat, ci conform cerințelor pieței la nivelul intermediarului financiar care administrează fondul de garantare și al instituțiilor financiare care creează portofolii de împrumuturi noi și acordă finanțare destinatarilor finali în conformitate cu Regulamentul de minimis aplicabil.

(a)   La nivelul fondului de fonduri, al intermediarului financiar care gestionează fondul de garantare și al instituțiilor financiare care creează portofolii de împrumuturi noi, ajutorul este exclus atunci când:

1.

remunerarea (de exemplu, costurile și/sau comisioanele de administrare) intermediarului financiar și a fondului de fonduri reflectă remunerarea curentă de pe piață în situații comparabile, acesta fiind cazul atunci când fondul de fonduri a fost selectat printr-o procedură de selecție deschisă, transparentă, obiectivă și nediscriminatorie sau în cazul în care remunerarea este aliniată cu articolele 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 și statul nu acordă niciun alt avantaj. În cazul în care fondul de fonduri doar transferă contribuția din fondurile ESI intermediarului financiar și are o misiune de interes public și nu desfășoară nicio activitate comercială atunci când pune în aplicare măsura și nu coinvestește utilizând propriile resurse — prin urmare, nu este considerat beneficiar al unui ajutor –, este suficient ca fondul de fonduri să nu fie supracompensat; și

2.

instituția financiară este selectată printr-o procedură de selecție deschisă, transparentă, nediscriminatorie și obiectivă pentru a crea portofoliul de împrumuturi noi, cu propriile resurse, iar riscul reținut de instituția financiară nu este în niciun caz sub 20 % din cuantumul împrumutului (pentru fiecare împrumut); și

3.

de asemenea, avantajul financiar al contribuției publice a programului la instrument se transmite integral destinatarilor finali sub forma unei reduceri a ratei dobânzii. La selectarea intermediarului financiar, autoritatea de management, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014, evaluează politica tarifară și metodologia de transmitere a avantajului financiar către destinatarii finali.

În cazul în care intermediarul financiar nu transferă întregul avantaj financiar către destinatarii finali, contribuția publică neangajată se transferă înapoi către autoritatea de management.

Garanția trebuie să fie legată de o tranzacție financiară specifică, pentru o sumă maximă fixată și cu o durată limitată.

(b)   La nivelul destinatarilor finali:

La nivelul IMM-urilor, împrumutul garantat respectă normele de minimis.

Pentru fiecare împrumut introdus în portofoliul garantat, intermediarul financiar calculează echivalentul subvenție brută (ESB) utilizând următoarea metodologie de calcul:

Calculul ESB = valoarea nominală a împrumutului (EUR) × costul riscurilor (practica standard) × rata de garantare × rata maximă de garantare × durata de viață medie ponderată a împrumutului (ani).

Valoarea totală a ajutorului calculat cu ESB nu poate depăși 200 000 EUR pe o perioadă fiscală de trei ani, ținând seama de regula privind cumularea pentru destinatarii finali din Regulamentul de minimis.

Atunci când ESB se calculează utilizând formula sus-menționată, în scopul unui instrument de garanție plafonată la nivel de portofoliu, se consideră că este îndeplinită cerința prevăzută la articolul 4 din Regulamentul de minimis  (1).

Un mecanism de verificare asigură că ESB calculat utilizând formula sus-menționată nu se situează sub nivelul ESB calculat în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul de minimis.

Grantul de asistență tehnică sau un alt grant oferit destinatarului final se cumulează cu ESB-ul calculat.

În ceea ce privește IMM-urile din sectorul pescuitului și al acvaculturii, ajutoarele trebuie să respecte normele relevante din Regulamentul de minimis în domeniul pescuitului.

Pentru activitățile sprijinite de FEADR, se aplică regulile generale.

Politica de garantare

(a)   Transferul de la autoritatea de management la intermediarul financiar:

În urma semnării unui acord de finanțare între autoritatea de management și fondul de fonduri sau intermediarul financiar, autoritatea de management relevantă transferă contribuții de la program la fondul de fonduri sau la intermediarul financiar, care pune contribuțiile într-un fond de garantare dedicat. Transferul se efectuează în tranșe și respectă plafoanele specificate la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(b)   Generarea unui portofoliu de împrumuturi noi:

Instituțiile financiare au obligația să creeze, într-o perioadă limitată prestabilită de timp, portofolii de împrumuturi noi pentru IMM-uri. Împrumuturile nou generate pentru IMM-uri sunt acoperite parțial de contribuția programului la fiecare împrumut până la o anumită sumă (plafon). Împrumuturile eligibile pentru IMM-uri sunt incluse automat în portofoliu, cu condiția respectării unor criterii prestabilite de includere în împrumut.

Includerea de împrumuturi pentru IMM-uri are loc în mod automat în momentul primirii de către intermediarul financiar care administrează fondul de garantare a unui aviz de includere prezentat cel puțin trimestrial, până la sfârșitul perioadei relevante de includere.

Instituțiile financiare pun în aplicare o politică de împrumut coerentă cu privire la diversificarea portofoliului, care să permită o bună gestionare a portofoliului și diversificarea riscurilor, respectând în același timp standardele sectoriale aplicabile și luând în considerare în mod corespunzător interesele financiare și obiectivele de politică ale autorității de management.

Identificarea, selectarea, verificarea prealabilă, documentarea și executarea creditelor acordate destinatarilor finali se efectuează de către instituțiile financiare în conformitate cu procedurile standard ale acestora și în conformitate cu principiile stabilite în acordul încheiat între intermediarul financiar și instituția financiară care creează un portofoliu de noi împrumuturi.

(c)   Acoperirea pierderilor:

Garanția plafonată la nivel de portofoliu acoperă pierderile suferite de instituțiile financiare pentru fiecare împrumut eligibil acordat IMM-urilor care nu a fost rambursat, în conformitate cu rata de garantare de maximum de 80 %.

Pierderile acoperite de garanția plafonată la nivel de portofoliu cu privire la portofoliul de împrumuturi eligibile acordate IMM-urilor nu depășesc în total suma maximă.

Suma maximă, care este răspunderea maximă în cadrul acestui instrument, este rezultatul volumului portofoliului de împrumuturi țintă înmulțit cu rata de garantare și rata maximă de garantare.

Rata maximă de garantare se determină ca parte a evaluării ex ante a riscurilor, în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014.

Pierderile acoperite sunt valorile principalului datorat, de plătit și restant și dobânzile standard (dar cu excepția întârzierii plății, a comisioanelor și a oricăror alte costuri și cheltuieli).

(d)   Plata garanției:

Ca urmare a înregistrării unei pierderi legate de o neplată, intermediarul financiar care administrează fondul de garantare efectuează plăți ale garanției către instituția financiară care face obiectul garanției, de regulă, în termen de 60 de zile.

Politicile tarifare și în materie de garanții

Intermediarul financiar prezintă o metodologie care asigură transmiterea completă a avantajului financiar al contribuției publice a programului către IMM-urile eligibile. Instituția financiară are o politică tarifară/în materie de garanții în conformitate cu metodologia. Politica tarifară/în materie de garanții și metodologia includ următoarele elemente:

1.

instrumentul acoperă un nivel maxim de 80 % din expunerea la risc a fiecărui împrumut pentru un IMM eligibil (până la un nivel maxim);

2.

întregul avantaj financiar al contribuției publice a programului este transmis IMM-urilor eligibile, printr-o reducere a ratei dobânzii impuse și/sau o reducere a garanțiilor solicitate de instituția financiară;

3.

calculul ESB, astfel cum este prezentat în secțiunea privind ajutoarele de stat, se aplică pentru fiecare împrumut inclus în portofoliu;

4.

intermediarul financiar care administrează fondul de garantare nu percepe comisioane de garantare de la instituția financiară;

5.

instituția financiară reduce rata globală a dobânzii și/sau cerința de garanție în cadrul fiecărui împrumut eligibil acordat IMM-urilor inclus în portofoliu, conform politicii tarifare și metodologiei care asigură transferul complet al avantajului financiar. Nivelul unei astfel de reduceri propuse de către instituția financiară este evaluat și confirmat de către intermediarul financiar în urma analizei relevante și a verificării prealabile și este considerat a fi un criteriu de eligibilitate pentru împrumuturile acordate IMM-urilor care urmează să fie incluse în portofoliu;

6.

autoritatea de management poate decide pe baza evaluării ex ante, care identifică IMM-urile vizate, și pe baza evaluării ex ante a riscurilor, care stabilește nivelul riscurilor, să solicite comisioane de garantare datorate de către destinatarii finali. În acest caz, echivalentul subvenție brută (ESB) se calculează utilizând formula prezentată în secțiunea referitoare la ajutoarele de stat de mai sus sau este aliniat la condițiile avizului privind garanțiile. Comisioanele plătite de către destinatarii finali se rambursează fondului de garantare drept resurse returnate în sensul articolului 43 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

7.

politica tarifară și metodologia rămân constante în timpul perioadei de eligibilitate.

Garanția acordată instituției financiare, cuantumul și rata (detalii despre produs)

Garanția plafonată la nivel de portofoliu respectă condițiile prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014.

Rata maximă de garantare se stabilește în evaluarea ex ante a riscurilor, în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 și, în toate cazurile, nu depășește 25 %. Garanția poate acoperi pierderile prevăzute și neprevăzute.

Multiplicatorul garanției finanțate prin contribuția programului este definit ca:

Multiplicator = (1/rata de garantare) × (1/rata maximă de garantare).

Raportul multiplicatorului se bazează pe evaluarea ex ante a riscurilor și este egal cu sau mai mare de 5.

Dimensiunea portofoliului țintă acoperit parțial de garanție se bazează pe rezultatele evaluării ex ante care justifică sprijinul pentru instrumentul financiar [articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] și ia în considerare o abordare de tip reînnoibil a instrumentului (dacă este cazul). Componența portofoliului de împrumuturi țintă se definește într-un mod care să asigure diversificarea riscurilor.

Garanția acordată instituției financiare (activități)

Portofoliul de împrumuturi garantate de instrumentul de garantare include împrumuturile nou generate acordate destinatarilor finali, cu excluderea refinanțării împrumuturilor existente. Criteriile de eligibilitate pentru includerea în portofoliu sunt determinate în conformitate cu dreptul Uniunii [de exemplu, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și normele specifice fondurilor], cu programul, cu regulile naționale de eligibilitate, precum și împreună cu intermediarul financiar în scopul de a ajunge la un număr ridicat de destinatari finali și de a realiza o diversificare suficientă a portofoliului. Instituțiile financiare trebuie să estimeze în mod rezonabil profilul de risc al portofoliului (de exemplu, limita de concentrație în funcție de sector). Criteriile de eligibilitate reflectă condițiile și practicile pieței în statul membru sau regiunea relevantă.

Instituția financiară estimează ex ante o rată de recuperare care trebuie să fie utilizată pentru calcularea sumei preconizate a fi recuperată din neplățile din portofoliu, care are efect asupra evaluării ratei maxime de garantare.

Răspunderea autorității de management

Răspunderea autorității de management în legătură cu instrumentul financiar este astfel cum se prevede la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014.

Neplata înseamnă, cu privire la un împrumut pentru destinatarul final, că (i) instituția financiară poate dovedi în orice moment (în conformitate cu procedurile sale interne și astfel cum se reflectă în raportarea sa financiară și de reglementare) că este puțin probabil ca un destinatar final să își îndeplinească obligațiile de plată; sau că (ii) un destinatar final nu a îndeplinit nicio obligație de plată în cadrul împrumuturilor pentru IMM-ul relevant în mod continuu timp de cel puțin 90 de zile calendaristice consecutive.

Durata

Perioada de garanție a instrumentului financiar se stabilește pentru a se asigura că, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, contribuția programului se utilizează pentru garanții de împrumuturi acordate beneficiarilor finali nu mai târziu de data de 31 decembrie 2023.

Se recomandă ca durata tipică pentru crearea portofoliului de împrumuturi garantate să fie de până la 4 ani de la data semnării acordului de finanțare (între autoritatea de management sau fondul de fonduri și intermediarul financiar).

Partajarea riscurilor la nivelul instrumentului financiar (alinierea dobânzii)

Alinierea dobânzii între autoritatea de management, intermediarul financiar și instituția financiară se realizează astfel:

riscul propriu de credit reținut de instituția financiară nu este în niciun caz sub nivelul de 20 % pentru fiecare împrumut;

instituția financiară se angajează să creeze un portofoliu de împrumuturi noi, cu propriile sale resurse;

avantajul financiar al garanției plafonate este transmis integral către IMM-urile beneficiare finale;

prin comisioanele de performanță pentru intermediarul financiar, astfel cum sunt prevăzute de articolele 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014.

Intermediarii financiari eligibili și instituțiile financiare

Intermediarii financiari sunt organisme publice și private instituite într-un stat membru care sunt autorizate conform legii să furnizeze garanții pentru împrumuturi pentru întreprinderile care operează în domeniul de aplicare al programului care contribuie la instrumentul financiar.

Instituțiile financiare sunt organisme publice și private instituite într-un stat membru care sunt autorizate conform legii să ofere împrumuturi pentru întreprinderile care operează în domeniul de aplicare al programului care contribuie la instrumentul financiar. Astfel de organisme sunt instituții financiare și, după caz, instituții de microfinanțare sau orice altă instituție autorizată să furnizeze împrumuturi.

Eligibilitatea destinatarului final (destinatarilor finali)

Destinatarii finali sunt eligibili în temeiul dreptului UE și al legislației naționale, al programului relevant și al acordului de finanțare. Destinatarii finali îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate la data documentului care atestă garantarea relevantă pentru IMM-uri, și anume, angajamentul de garantare:

(a)

să fie o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie („IMM”) (inclusiv antreprenori individuali/liber-profesioniști), astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (2);

(b)

să nu fie un IMM activ în sectoarele definite la articolul 1 literele (d)-(f) din Regulamentul de minimis;

(c)

să nu facă parte din unul sau mai multe sectoare restricționate (3);

(d)

să nu fie o întreprindere aflată în dificultate, astfel cum este definită de normele privind ajutoarele de stat;

(e)

să nu fi încălcat regulile sau să nu fie într-o situație de nerambursare cu privire la orice alt împrumut sau leasing acordat fie de intermediarul financiar, fie de o altă instituție financiară, conform verificărilor efectuate în conformitate cu orientările interne intermediare financiare și politica de creditare standard.

De asemenea, la momentul investiției și în timpul rambursării împrumutului garantat, destinatarii finali au un sediu principal într-un stat membru, iar activitatea economică pentru care a fost acordat împrumutul garantat se desfășoară în statul membru relevant și în cadrul regiunii/jurisdicției relevante a programului ESIF.

Caracteristicile produsului pentru destinatarii finali

Intermediarul financiar va furniza destinatarilor finali împrumuturile care contribuie la obiectivul programului și care sunt garantate de program în cadrul garanției plafonate la nivel de portofoliu. Termenii garanțiilor și ai împrumuturilor sunt întemeiați pe evaluarea ex ante prevăzută la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Împrumuturile sunt utilizate exclusiv în următoarele scopuri permise:

(a)

investiții în active corporale și necorporale, inclusiv transferul de drepturi de proprietate asupra unor întreprinderi, cu condiția ca un astfel de transfer să aibă loc între investitori independenți;

(b)

capital de lucru legat de activități de dezvoltare sau de expansiune, care sunt auxiliare activităților menționate la litera (a) de mai sus și legate de acestea (natura auxiliară se evidențiază, printre altele, prin planul de afaceri al destinatarului final și valoarea finanțării).

Împrumuturile incluse în portofoliu îndeplinesc, în orice moment, următoarele criterii de eligibilitate:

(c)

împrumuturile sunt nou generate, cu excluderea refinanțării împrumuturilor existente;

(d)

partea garantată din împrumutul de bază inclus în portofoliu (i) este de până la 1 500 000 EUR pe baza evaluării ex ante; și (ii) se acordă în condiții care nu ar determina ca ESB cu privire la fiecare destinatar final să depășească 200 000 EUR (sau 100 000 EUR în transportul rutier de mărfuri și 30 000 EUR în sectorul pescuitului și al acvaculturii) pe orice perioadă de trei ani fiscali. IMM-urile eligibile ar putea solicita, în mod potențial, de mai multe ori împrumuturi acordate în cadrul instrumentului financiar, cu condiția ca limita echivalentului subvenție brută (ESB) menționată mai sus să fie pe deplin respectată;

(e)

împrumuturile asigură finanțarea pentru una sau mai multe dintre scopurile permise, în EUR și/sau în moneda națională în jurisdicția relevantă și, după caz, în orice altă monedă;

(f)

împrumuturile nu sunt sub formă de credite de tip mezanin, datorii subordonate sau cvasicapital;

(g)

împrumuturile nu sunt sub formă de linii de credit de tip reînnoibil;

(h)

împrumuturile au un program de rambursare, inclusiv amortizare regulată și/sau plăți de tip „bullet”;

(i)

împrumuturile nu finanțează activități pur financiare sau de dezvoltare imobiliară, atunci când sunt întreprinse ca o activitate de investiții financiare, și nu finanțează furnizarea de credite de consum;

(j)

împrumuturile au o scadență între minimum 12 luni și maximum 120 de luni.

Raportarea și rezultatele vizate

Intermediarii financiari furnizează informații autorității de management sau fondului de fonduri, cel puțin trimestrial, într-o formă și cu un domeniu de aplicare standardizate.

Raportul include toate elementele relevante pentru ca autoritatea de management să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Statele membre îndeplinesc, de asemenea, obligațiile de raportare care le revin în temeiul Regulamentului de minimis.

Indicatorii trebuie să fie aliniați cu obiectivele specifice ale priorității relevante a programului ESIF care finanțează instrumentul financiar și cu rezultatele preconizate ale evaluării ex ante. Indicatorii sunt măsurați și raportați cel puțin trimestrial pentru fondul de garantare și aliniați cel puțin cu cerințele de reglementare. În plus față de indicatorii comuni ai axei prioritare a programului ESIF (creșterea ocupării forței de muncă, numărul de IMM-uri etc.), alți indicatori sunt:

 

numărul de împrumuturi garantate;

 

volumul de împrumuturi garantate;

 

numărul de împrumuturi nerambursate;

 

valoarea împrumuturilor nerambursate;

 

garanții angajate/solicitate (număr, cuantum);

 

resurse nevărsate și câștiguri (de exemplu, dobânda generată).

Evaluarea avantajului economic al contribuției programului

Avantajul financiar al contribuției publice a programului la instrument se transmite integral beneficiarilor finali (avantajul garanției).

Avantajul financiar pentru IMM-urile eligibile este evidențiat printr-o reducere a ratei globale a dobânzii solicitate de instituția financiară și/sau reducerea garanțiilor pentru astfel de credite pentru IMM-uri.

Intermediarul financiar monitorizează și raportează cu privire la echivalentul subvenție brută (ESB) pentru destinatarii finali, după cum se menționează în secțiunea privind ajutoarele de stat.

Aceste principii sunt reflectate în acordurile încheiate între autoritatea de management sau fondul de fonduri și intermediarii financiari și între intermediarii financiari și instituțiile financiare care creează portofolii de împrumuturi noi.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (JO L 352, 24.12.2013, p. 1).

(2)  Întreprindere cu mai puțin de 250 de angajați și cu o cifră de afaceri mai mică de 50 de milioane EUR sau active totale sub 43 de milioane EUR; și care, de asemenea, nu face parte dintr-un grup care depășește pragurile respective. În conformitate cu recomandarea Comisiei, „o întreprindere este considerată a fi orice entitate angajată într-o activitate economică, indiferent de forma sa juridică”.

(3)  Următoarele sectoare economice sunt denumite împreună „sectoarele restricționate”:

(a)

activități economice ilegale: orice activitate de producție, comercializare sau altă activitate care este ilegală în conformitate cu legile și reglementările din jurisdicția de origine pentru o astfel de producție, comercializare sau activitate;

(b)

tutun și băuturi alcoolice distilate. Producția și comerțul cu tutun și băuturi alcoolice distilate și produse conexe;

(c)

producția și comercializarea de arme și muniții: finanțarea producției și comercializării de arme și muniții de orice fel. Această restricție nu se aplică în măsura în care astfel de activități fac parte din sau sunt accesorii unor politici explicite ale Uniunii Europene;

(d)

cazinouri. Cazinouri și întreprinderi echivalente;

(e)

restricțiile din sectorul tehnologiei informației. Aplicații de cercetare, de dezvoltare sau tehnice referitoare la programe sau soluții de date electronice, care (i) vizează în mod special: (a) sprijinirea oricărei activități incluse în sectoarele restricționate menționate la literele (a)-(d) de mai sus; (b) jocuri de noroc pe internet și cazinouri online; sau (c) pornografie; sau care (ii) sunt destinate să permită (a) intrarea în mod ilegal în rețele electronice de date; sau (b) descărcarea ilegală de date electronice;

(f)

restricțiile din sectorul științelor naturii. Atunci când se acordă sprijin pentru finanțarea cererilor de cercetare, de dezvoltare sau tehnice referitoare la: (i) clonarea umană pentru cercetare sau în scopuri terapeutice; sau (ii) organisme modificate genetic („OMG-uri”).


ANEXA IV

Împrumutul pentru eficiența energetică și energiile din surse regenerabile în sectorul construcțiilor rezidențiale (împrumutul pentru renovare)

Reprezentare schematică a principiului împrumutului de renovare

Image

Structura instrumentului financiar

Împrumutul pentru renovare ia forma unui fond de împrumut care trebuie să fie stabilit de către un intermediar financiar cu o contribuție a programului și o contribuție a intermediarului financiar pentru a finanța un portofoliu de împrumuturi nou generate, cu excluderea refinanțării împrumuturilor existente.

Împrumutul pentru renovare este pus la dispoziție în cadrul unei operațiuni care face parte din axa prioritară stabilită în programul ESIF și este definit în contextul evaluării ex ante prevăzute la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Scopul instrumentului

Scopul instrumentului este de a oferi împrumuturi preferențiale persoanelor fizice și juridice sau liber-profesioniștilor care dețin spații (apartamente, locuințe sociale sau gospodării individuale), precum și administratorilor sau altor entități juridice care acționează în numele și în beneficiul proprietarilor, în vederea efectuării lucrărilor de renovare care sunt eligibile pentru sprijin din fondurile ESI.

Contribuția programului ESIF de la autoritatea de management către un intermediar financiar nu exclude finanțarea disponibilă de la alți investitori privați sau publici.

Programul ESIF oferă finanțare intermediarului financiar în scopul de a crea un portofoliu de împrumuturi nou generate și, în paralel, pentru a participa la pierderi/nerambursări și recuperări privind împrumuturile din portofoliul respectiv pentru fiecare împrumut în parte și în aceeași proporție precum contribuția programului la instrument.

În cazul structurii de tip fond de fonduri, fondul de fonduri transferă contribuția din programul ESIF către intermediarul financiar.

În plus față de contribuția programului ESIF, fondul de fonduri poate furniza propriile resurse, care sunt combinate cu resursele intermediarului financiar. Fondul de fonduri preia în acest caz partea proporțională din partajarea riscurilor între diferitele contribuții din portofoliul de credite. Normele privind ajutoarele de stat trebuie să fie respectate, de asemenea, în raport cu astfel de resurse, în cazul în care acestea sunt resurse publice.

Implicarea ajutoarelor de stat

Împrumutul pentru renovare este conceput ca un instrument care nu implică ajutor de stat, adică remunerarea conform condițiilor pieței pentru intermediarul financiar, transferul integral al avantajului financiar de către intermediarul financiar către destinatarii finali, precum și finanțarea acordată destinatarilor finali sunt în conformitate cu Regulamentul de minimis aplicabil.

(a)   Ajutorul la nivelul intermediarului financiar și al fondului de fonduri este exclus atunci când:

1.

intermediarul financiar și autoritatea de management sau fondul de fonduri suportă, în orice moment, pierderile și beneficiile în funcție de contribuțiile lor (proporțional) și există o participare semnificativă din punct de vedere economic a intermediarului financiar la instrumentul de împrumut pentru renovare; și

2.

remunerarea (de exemplu, costurile și/sau comisioanele de administrare) intermediarului financiar și a fondului de fonduri reflectă remunerarea curentă de pe piață în situații comparabile, acesta fiind cazul atunci când fondul de fonduri a fost selectat printr-o procedură de selecție deschisă, transparentă, nediscriminatorie și obiectivă sau în cazul în care remunerarea este aliniată cu articolele 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 și statul nu acordă niciun alt avantaj. În cazul în care fondul de fonduri doar transferă contribuția din fondurile ESI intermediarului financiar și are o misiune de interes public și nu desfășoară nicio activitate comercială atunci când pune în aplicare măsura și nu coinvestește utilizând propriile resurse — prin urmare, nu este considerat beneficiar al unui ajutor –, este suficient ca fondul de fonduri să nu fie supracompensat; și

3.

avantajul financiar al contribuției publice a programului la instrument se transmite integral destinatarilor finali sub forma unei reduceri a ratei dobânzii. La selectarea intermediarului financiar, autoritatea de management, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014, evaluează politica tarifară și metodologia de transmitere a avantajului financiar către destinatarii finali.

În cazul în care intermediarul financiar nu transmite întregul avantaj financiar către destinatarii finali, contribuția publică neplătită se transferă înapoi către autoritatea de management.

(b)   Ajutorul la nivelul unei entități care acționează în numele proprietarilor (de exemplu, persoane fizice și juridice, liber-profesioniști care dețin spații, administratori, alte entități juridice):

Ajutorul la nivelul unei entități care acționează în numele proprietarilor este exclus atunci când:

1.

entitatea nu beneficiază de niciun transfer direct de sprijin public; și

2.

entitatea transferă toate avantajele financiare ale contribuției publice a programului către destinatarii finali.

(c)   La nivelul proprietarilor cu sau fără o activitate economică (persoană juridică sau liber-profesioniști, proprietari de spații oferite spre închiriere și proprietari care instalează tehnologii pentru producerea de energie din surse regenerabile, ce alimentează rețeaua cu o parte din energia produsă):

Proprietarii care sunt persoane fizice și care nu sunt considerați întreprinderi, întrucât nu desfășoară o activitate economică, nu se consideră că sunt beneficiari ai unui ajutor de stat.

Proprietarii care desfășoară o activitate economică se califică ca „întreprindere” și sunt supuși normelor privind ajutorul de stat. În special, acesta este cazul dacă persoanele în cauză sunt proprietari de spații oferite spre închiriere (închirierea este o activitate economică), precum și în cazul instalării tehnologiilor pentru producerea de energie din surse regenerabile, dacă o parte din energia produsă din surse regenerabile alimentează rețeaua (alimentarea rețelei cu energie este considerată activitate economică).

La nivelul proprietarilor care desfășoară o activitate economică, ajutorul respectă normele de minimis.

Pentru fiecare împrumut introdus în portofoliu în ceea ce privește proprietarii care desfășoară o activitate economică, intermediarul financiar calculează ESB utilizând următoarea metodologie de calcul:

Calculul ESB = valoarea nominală a împrumutului (EUR) × [costul finanțării (practica standard) + costul riscurilor (practica standard) – orice comisioane percepute de către autoritatea de management privind contribuția programului la intermediarul financiar] × durata de viață medie ponderată a împrumutului (ani) × rata de partajare a riscurilor.

Atunci când ESB se calculează utilizând formula sus-menționată, în scopul instrumentului de împrumut de renovare, se consideră că este îndeplinită cerința prevăzută la articolul 4 din Regulamentul de minimis  (1). Nu există o cerință privind garanția minimă.

Un mecanism de verificare asigură că ESB calculat utilizând formula sus-menționată nu se situează sub nivelul ESB calculat în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul de minimis.

Valoarea totală a ajutorului calculată cu ESB nu poate depăși 200 000 EUR pe o perioadă fiscală de trei ani, ținând seama de normele de cumulare pentru destinatarii finali din Regulamentul de minimis.

Grantul de asistență tehnică sau un alt grant oferit destinatarului final se cumulează cu ESB calculat.

Politica de creditare

(a)   Efectuarea plăților de la autoritatea de management sau fondul de fonduri către intermediarul financiar:

În urma semnării unui acord de finanțare între autoritatea de management și fondul de fonduri sau intermediarul financiar, autoritatea de management relevantă transferă contribuții publice de la program către fondul de fonduri sau intermediarul financiar, care pune contribuțiile într-un fond dedicat de împrumuturi de renovare. Transferul se efectuează în tranșe și respectă plafoanele specificate la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Volumul de creditare țintă și intervalul de rată a dobânzii sunt confirmate în cadrul evaluării ex ante în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și sunt luate în considerare pentru determinarea naturii instrumentului (instrument reînnoibil și nereînnoibil).

Nivelul maxim de partajare a riscurilor al instrumentului financiar către destinatarii finali va fi de 85 % (și anume, cel puțin 15 % se furnizează din fondurile proprii ale intermediarului financiar).

(b)   Generarea unui portofoliu de împrumuturi noi:

Intermediarul financiar are obligația să genereze, într-o perioadă de timp limitată și prestabilită, un portofoliu de noi împrumuturi finanțate în funcție de o rată de partajare a riscurilor convenită în acordul de finanțare [și anume, finanțat prin (i) contribuția programului; (ii) fondurile proprii ale intermediarului financiar].

Împrumuturile eligibile predefinite conform criteriilor de eligibilitate la nivelul fiecărui împrumut și la nivelul portofoliului sunt incluse în mod automat în portofoliu, prin transmiterea avizelor de includere, cel puțin trimestrial.

Intermediarul financiar pune în aplicare o politică de creditare coerentă, în special cu privire la compoziția portofoliului, care permite o bună gestionare a portofoliului de credite și diversificarea riscurilor, vizând în același timp reducerea disfuncționalităților pieței identificate în evaluarea ex ante [menționată la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] și luând în considerare în mod corespunzător interesele financiare și obiectivele de politică ale autorității de management.

Identificarea, selectarea, verificarea prealabilă, documentarea și executarea creditelor acordate destinatarilor finali se efectuează de către intermediarul financiar în conformitate cu procedurile sale standard și cu principiile stabilite în acordul de finanțare relevant.

(c)   Reutilizarea resurselor restituite instrumentului financiar:

Resursele restituite instrumentului financiar sunt reutilizate în cadrul aceluiași instrument financiar (reînnoibile în cadrul aceluiași instrument financiar) sau, după ce au fost restituite autorității de management sau fondului de fonduri, acestea sunt utilizate în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Atunci când sunt reînnoibile în cadrul aceluiași instrument financiar, ca o chestiune de principiu, sumele care pot fi atribuite sprijinului din fondurile ESI și care sunt rambursate și/sau recuperate de către intermediarul financiar din împrumuturi acordate destinatarilor finali în termenul acordat pentru investiții sunt puse la dispoziție pentru o nouă utilizare în cadrul aceluiași instrument financiar. O astfel de abordare de tip reînnoibil, menționată la articolele 44 și 45 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este inclusă în acordul de finanțare.

Alternativ, în cazul în care autoritatea de management sau fondul de fonduri este rambursat(ă) direct, rambursările se produc în mod regulat, reflectând (i) rambursarea principalului (proporțional, pe baza ratei de partajare a riscurilor); (ii) orice sume recuperate și deducerile pierderilor (conform ratei de partajare a riscurilor) aferente împrumuturilor pentru renovare; și (iii) orice plăți ale ratei dobânzilor. Resursele trebuie să fie utilizate în conformitate cu articolele 44 și 45 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(d)   Venituri din pierderi:

Intermediarul financiar ia măsuri de recuperare în legătură cu fiecare împrumut nerambursat cofinanțat de împrumutul pentru renovare, în conformitate cu orientările și procedurile sale interne.

Sumele recuperate de către intermediarul financiar (suma netă a costurilor de recuperare și executare silită, dacă este cazul) se alocă în mod proporțional cu partajarea riscurilor între intermediarul financiar și autoritatea de management sau fondul de fonduri.

(e)   Altele:

Dobânzile și alte câștiguri generate de sprijinul din fondurile ESI la instrumentul financiar sunt utilizate în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Politica tarifară

Atunci când propune prețurile sale, intermediarul financiar prezintă o politică tarifară și metodologia pentru a asigura transferul integral al avantajului financiar al contribuției publice a programului către destinatarii finali. Politica tarifară și metodologia includ următoarele elemente:

1.

rata dobânzii la participarea intermediarului financiar este stabilită în sistem de piață (și anume, conform politicii proprii a intermediarului financiar);

2.

rata globală a dobânzii, care trebuie să fie percepută pentru împrumuturile acordate destinatarilor finali incluse în portofoliu, trebuie să fie redusă proporțional cu alocarea furnizată de contribuția publică a programului. Reducerea ia în considerare comisioanele pe care autoritatea de management le-ar putea impune asupra contribuției programului;

3.

calculul ESB, astfel cum este prezentat în secțiunea privind ajutoarele de stat, se aplică asupra fiecărui împrumut inclus în portofoliu;

4.

politica tarifară și metodologia rămân constante în timpul perioadei de eligibilitate.

Contribuția programului la instrumentul financiar: cuantum și rate (detalii despre produs)

Alocarea împrumutului pentru renovare intermediarilor financiari și rata minimă de partajare a riscurilor se bazează pe constatările evaluării ex ante, care justifică sprijinul pentru instrumentul financiar [articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] și care ia în considerare o abordare de tip reînnoibil a instrumentului (dacă este cazul).

Contribuția programului la instrumentul financiar (activități)

Portofoliul de împrumuturi finanțate de instrumentul de împrumut pentru renovare include împrumuturi nou generate acordate destinatarilor finali, cu excluderea refinanțării împrumuturilor existente. Criteriile de eligibilitate pentru includerea în portofoliu sunt determinate în conformitate cu dreptul Uniunii [de exemplu, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și normele specifice fondurilor], cu programul, cu regulile naționale de eligibilitate, precum și împreună cu intermediarul financiar în scopul de a ajunge la un număr ridicat de beneficiari finali și de a realiza un nivel suficient de diversificare și omogenitate a portofoliului pentru a permite o estimare rezonabilă a profilului de risc al portofoliului. Criteriile de eligibilitate reflectă condițiile și practicile pieței în statul membru sau regiunea relevantă.

Intermediarul financiar are obligația să coopereze cu organismele regionale sau naționale responsabile pentru furnizarea de servicii suplimentare în ceea ce privește punerea în aplicare a proiectelor de renovare, incluzând printre altele: servicii de consultanță; verificarea și evaluarea pregătirii proiectului, construcția, supravegherea tehnică și documentele de achiziții publice; evaluarea conformității proiectelor de renovare cu dreptul Uniunii și cu dreptul național; furnizarea de sprijin prin granturi, verificarea și înregistrarea ajutoarelor de stat.

Răspunderea autorității de management

Răspunderea autorității de management în legătură cu instrumentul financiar se stabilește astfel cum se prevede la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014.

Durata

Se stabilește perioada de creditare a instrumentului financiar pentru a se asigura că, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, contribuția programului este utilizată pentru împrumuturile acordate beneficiarilor finali nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Creditarea și partajarea riscurilor la nivelul intermediarului financiar (alinierea dobânzii)

Alinierea dobânzii între autoritatea de management și intermediarul financiar se realizează astfel:

prin comisioanele de performanță prevăzute de articolele 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014;

intermediarul financiar trebuie să contribuie, în condițiile pieței locale, la finanțarea a cel puțin 15 % din angajamentul de finanțare totală pentru creditarea destinatarilor finali (ceea ce permite determinarea ratei de partajare a riscurilor);

pierderile și recuperările vor avea un impact proporțional asupra intermediarului financiar și asupra autorității de management în cadrul răspunderii lor respective.

Intermediari financiari eligibili

Organismele publice și private instituite într-un stat membru care sunt autorizate prin lege să ofere împrumuturi de renovare pentru persoanele care dețin spații și întreprinderile care operează și dețin spații în domeniul de aplicare al programului care contribuie la instrumentul financiar. Astfel de organisme sunt instituții financiare și, după caz, instituții de microfinanțare sau orice altă instituție autorizată să furnizeze împrumuturi.

Eligibilitatea destinatarului final

Destinatarii finali sunt eligibili în temeiul dreptului UE și al legislației naționale, al priorității relevante și al acordului de finanțare.

Destinatarii finali sunt persoane fizice sau juridice sau liber-profesioniști (activitate economică), precum și administratori sau alte entități juridice care acționează în numele și în beneficiul proprietarilor, care dețin spații (apartament sau gospodărie individuală) și care pun în aplicare măsuri privind eficiența energetică sau energia din surse regenerabile care sunt eligibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și pentru sprijin în cadrul programului.

În cadrul normelor de eligibilitate ale programului și în conformitate cu legislația națională și cu reglementările Uniunii, pot fi eligibile, cu titlu de exemplu, următoarele tipuri de lucrări:

asistență tehnică pentru pregătirea părții din proiect legate de măsurile privind eficiența energetică sau energia din surse regenerabile;

costuri de punere în aplicare a părții din proiect legate de măsurile privind eficiența energetică sau energia din surse regenerabile;

reparații majore ale sistemelor de încălzire și apă caldă sau înlocuirea acestora;

înlocuirea sau reamenajarea stației de încălzire sau a sălii cazanelor (cazane individuale), precum și a sistemelor de preparare a apei calde;

instalarea de supape de echilibrare pentru standuri;

îmbunătățirea izolării termice pentru conducte;

înlocuirea conductelor și a dispozitivelor de încălzire;

instalarea unui sistem individual de măsurare a încălzirii și de robinete termostatice în apartamente;

înlocuirea sau remontarea conductelor și a instalațiilor sistemului de apă fierbinte;

înlocuirea sau remontarea sistemului de ventilație;

înlocuirea ferestrelor și a ușilor de intrare;

izolarea acoperișului, inclusiv construirea unui nou acoperiș înclinat (excluzând construirea de spații la mansardă);

izolarea pereților de fațadă;

izolarea plafonului din pivniță;

instalarea de sisteme de surse alternative de energie (solară, eoliană etc.);

reparații majore sau schimbarea ascensoarelor prin înlocuirea acestora cu ascensoare mai eficiente din punct de vedere energetic;

înlocuirea sau repararea sistemelor de inginerie de uz comun ale clădirii (sisteme de canalizare, instalații electrice, instalații de prevenire a incendiilor, conducte de apă potabilă și instalații ale sistemului de ventilație).

În ceea ce privește destinatarii finali, atunci când se oferă împrumuturi destinatarilor finali/proprietarilor care desfășoară o activitate economică în cadrul unei entități juridice (de exemplu, liber-profesioniști), se aplică următoarele criterii de eligibilitate. Criteriile de eligibilitate trebuie să fie îndeplinite la data semnării împrumutului:

(a)

să fie o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie („IMM-uri”) (inclusiv antreprenori individuali/liber-profesioniști), astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE;

(b)

să nu fie un IMM activ în sectoarele definite la articolul 1 literele (a)-(f) din Regulamentul de minimis;

(c)

să nu facă parte din unul sau mai multe sectoare restricționate (2);

(d)

să nu fie o întreprindere aflată în dificultate, astfel cum este definită de normele privind ajutoarele de stat;

(e)

să nu fi încălcat regulile sau să nu fie într-o situație de nerambursare cu privire la orice alt împrumut sau leasing acordat fie de către intermediarul financiar, fie de o altă instituție financiară, conform verificărilor efectuate în conformitate cu orientările interne intermediare financiare și politica de creditare standard.

De asemenea, la momentul investiției și în timpul rambursării împrumutului, destinatarii finali au un sediu principal într-un stat membru, iar activitatea economică pentru care a fost acordat împrumutul se desfășoară în statul membru relevant și în cadrul regiunii/jurisdicției relevante a programului ESIF.

Caracteristicile produsului pentru destinatarii finali

Intermediarul financiar furnizează destinatarilor finali împrumuturi noi care contribuie la obiectivul programului și care sunt cofinanțate de program în cadrul împrumutului pentru renovare, cu excluderea refinanțării împrumuturilor existente. Termenii sunt întemeiați pe evaluarea ex ante prevăzută la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Scadența împrumutului pentru renovare este de până la 20 de ani.

Valoarea maximă a fiecărui împrumut pentru renovare se stabilește în raport cu constatările evaluării ex ante care justifică contribuția programului la instrumentul financiar și se prevede în acordul de finanțare dintre autoritatea de management, fondul de fonduri și intermediarul financiar. Valoarea maximă a împrumutului pentru fiecare gospodărie individuală nu depășește 75 000 EUR. Împrumuturile acordate unui administrator de clădire reprezintă suma gospodăriilor individuale ale clădirii.

Instrumentul financiar poate necesita o contribuție din „fonduri proprii” de la destinatarii finali sau administratorii de proprietăți comune care acționează în numele destinatarilor finali.

Împrumutul pentru renovare este supus unei rate anuale fixe a dobânzii și include amortizare regulată. Rata dobânzii la participarea intermediarului financiar este stabilită în sistem de piață. Rata dobânzii aplicabile împrumutului eligibil relevant inclus în portofoliu se reduce cu proporția contribuției publice a programului în favoarea destinatarilor finali.

O subvenționare a ratei dobânzii, în conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, poate fi acordată gospodăriilor cu venituri mici sau gospodăriilor vulnerabile (3). Subvenționarea maximă a ratei dobânzii corespunde ratei dobânzii care trebuie să fie plătită de gospodăriile cu venituri mici sau gospodăriile vulnerabile pentru contribuția intermediarului financiar la fiecare împrumut.

Anumite costuri de asistență tehnică pot fi incluse în instrumentul financiar, în sensul articolului 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Asistența trebuie să fie furnizată doar pentru pregătirea proiectului (studii pregătitoare și asistență în pregătirea investițiilor, până la decizia de investiții). Astfel de costuri de asistență tehnică sunt eligibile doar în cazul în care un împrumut pentru renovare este semnat între intermediarul financiar și destinatarii finali și indiferent de entitatea care oferă serviciile (de exemplu, indiferent dacă intermediarul financiar oferă astfel de servicii sau dacă acestea sunt obținute de la o altă entitate).

Raportarea și rezultatele vizate

Intermediarii financiari furnizează informații autorității de management sau fondului de fonduri, cel puțin trimestrial, într-o formă și cu un domeniu de aplicare standardizate.

Raportul include toate elementele relevante pentru ca autoritatea de management să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Statele membre îndeplinesc, de asemenea, obligațiile de raportare care le revin în temeiul Regulamentului de minimis.

Indicatorii trebuie să fie aliniați cu obiectivele specifice ale priorității relevante a programului ESIF care finanțează instrumentul financiar și cu rezultatele preconizate ale evaluării ex ante. Indicatorii sunt măsurați și raportați cel puțin trimestrial pentru împrumutul pentru renovare și sunt aliniați cel puțin cu cerințele de reglementare. În plus față de indicatorii comuni ai axei prioritare a programului ESIF (numărul de gospodării cu clasificare îmbunătățită a consumului de energie, scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră etc.), alți indicatori sunt:

 

numărul și volumul împrumuturilor;

 

case familiale renovate (metri pătrați);

 

apartamente renovate în clădiri (metri pătrați);

 

nerambursări (număr și cuantum);

 

resurse rambursate și câștiguri;

 

numărul și cuantumul asistenței tehnice;

 

numărul și sumele subvențiilor ratei dobânzii.

Evaluarea avantajului economic al contribuției programului

Intermediarul financiar reduce rata globală a dobânzii efective (și politica de garantare, dacă este cazul) percepute de la destinatarii finali în cadrul fiecărui credit eligibil inclus în portofoliu, reflectând finanțarea favorabilă și condițiile favorabile de partajare a riscurilor ale împrumutului pentru renovare.

Întregul avantaj financiar al contribuției publice a programului la instrument se transferă destinatarilor finali sub forma unei reduceri a ratei dobânzii. Intermediarul financiar monitorizează și raportează cu privire la echivalentul subvenție brută (ESB) pentru destinatarii finali, după cum se menționează în secțiunea privind ajutoarele de stat. Acest principiu se reflectă în acordul de finanțare dintre autoritatea de management sau fondul de fonduri și intermediarul financiar.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (JO L 352, 24.12.2013, p. 1).

(2)  Următoarele sectoare economice sunt denumite împreună „sectoarele restricționate”:

(a)

activități economice ilegale: orice activitate de producție, comercializare sau altă activitate care este ilegală în conformitate cu legile și reglementările din jurisdicția de origine pentru o astfel de producție, comercializare sau activitate;

(b)

tutun și băuturi alcoolice distilate. Producția și comerțul cu tutun și băuturi alcoolice distilate și produse conexe;

(c)

producția și comercializarea de arme și muniții: finanțarea producției și comercializării de arme și muniții de orice fel. Această restricție nu se aplică în măsura în care astfel de activități fac parte din sau sunt accesorii unor politici explicite ale Uniunii Europene;

(d)

cazinouri. Cazinouri și întreprinderi echivalente;

(e)

restricțiile din sectorul tehnologiei informației. Aplicații de cercetare, de dezvoltare sau tehnice referitoare la programe sau soluții de date electronice, care (i) vizează în mod special: (a) sprijinirea oricărei activități incluse în sectoarele restricționate menționate la literele (a)-(d) de mai sus; (b) jocuri de noroc pe internet și cazinouri online; sau (c) pornografie; sau care (ii) sunt destinate să permită (a) intrarea în mod ilegal în rețele electronice de date; sau (b) descărcarea ilegală de date electronice;

(f)

restricțiile din sectorul științelor naturii. Atunci când se acordă sprijin pentru finanțarea cererilor de cercetare, de dezvoltare sau tehnice referitoare la: (i) clonarea umană pentru cercetare sau în scopuri terapeutice; sau (ii) organisme modificate genetic („OMG-uri”).

(3)  Astfel cum sunt definite în Decizia 2012/21/UE a Comisiei din 20 decembrie 2011 drept cetățeni defavorizați sau grupuri dezavantajate din punct de vedere social care, din cauza constrângerilor legate de solvabilitate, nu pot obține locuințe în condiții de piață.


12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/45


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 965/2014 AL COMISIEI

din 11 septembrie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 septembrie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

59,9

TR

64,5

ZZ

62,2

0707 00 05

TR

124,7

ZZ

124,7

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

187,5

BR

100,4

CL

194,1

IL

182,0

UY

126,6

ZA

179,1

ZZ

161,6

0806 10 10

BR

163,2

EG

159,9

MA

157,9

TR

120,3

ZZ

150,3

0808 10 80

BA

50,7

BR

65,4

CL

74,2

NZ

120,1

US

129,1

ZA

101,1

ZZ

90,1

0808 30 90

CN

102,4

TR

132,3

XS

50,3

ZA

120,5

ZZ

101,4

0809 30

TR

134,9

ZZ

134,9

0809 40 05

MK

41,2

ZZ

41,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/47


DECIZIA 2014/658/PESC A CONSILIULUI

din 8 septembrie 2014

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC (1).

(2)

La 30 august 2014, Consiliul European și-a exprimat îngrijorarea cu privire la continuarea și intensificarea luptelor în estul Ucrainei și a solicitat o nouă dispoziție pentru elaborarea unei liste cu toate persoanele și instituțiile care au legături cu grupările separatiste din regiunea Donbass.

(3)

De asemenea, Consiliul consideră că ar trebui adăugate și alte persoane fizice și juridice pe lista persoanelor, entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum figurează în anexa la Decizia 2014/145/PESC.

(4)

Având în vedere continuarea subminării sau amenințării integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei, Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie reînnoită pentru o perioadă suplimentară de șase luni.

(5)

Decizia 2014/145/PESC ar trebui modificată în consecință.

(6)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a acestor măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/145/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia:

(a)

de către persoanele fizice care sunt responsabile, furnizează sprijin în mod activ sau asigură punerea în aplicare pentru acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei sau care obstrucționează activitatea organizațiilor internaționale în Ucraina, precum și de către persoanele fizice asociate acestora;

(b)

de către persoanele fizice care acordă, în mod activ, sprijin material sau financiar factorilor de decizie ruși responsabili de anexarea Crimeii sau de destabilizarea estului Ucrainei sau care obțin beneficii de pe urma acțiunilor acestora; sau

(c)

de către persoanele fizice care desfășoară tranzacții cu grupările separatiste din regiunea Donbass a Ucrainei,

astfel cum figurează pe lista din anexă.”

2.

Articolul 2 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt deținute, păstrate sau controlate:

(a)

de către persoanele fizice care sunt responsabile, furnizează sprijin în mod activ sau asigură punerea în aplicare pentru acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei sau care obstrucționează activitatea organizațiilor internaționale în Ucraina, precum și de către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele asociate acestora;

(b)

de către persoanele juridice, entitățile sau organismele care acordă sprijin material sau financiar pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei;

(c)

de către persoanele juridice, entitățile sau organismele din Crimeea ori Sevastopol a căror proprietate a fost transferată cu încălcarea dreptului ucrainean sau de către persoanele juridice, entitățile sau organismele care au beneficiat de un asemenea transfer;

(d)

de către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care acordă, în mod activ, sprijin material sau financiar factorilor de decizie ruși responsabili de anexarea Crimeii sau de destabilizarea estului Ucrainei sau care obțin beneficii de pe urma acțiunilor acestora; sau

(e)

de către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care desfășoară tranzacții cu grupările separatiste din regiunea Donbass a Ucrainei,

astfel cum figurează pe lista din anexă.”

3.

La articolul 6, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta decizie se aplică până la 15 martie 2015.”

Articolul 2

Persoanele și entitățile care figurează pe lista din anexa la prezenta decizie se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 septembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).


ANEXĂ

Lista persoanelor și a entităților menționate la articolul 2

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Alexander ZAHARCENKO

Александр Владимирович Захарченко

Născut în 1976 în Donețk

Începând cu data de 7 august l-a înlocuit pe Alexander Borodai în calitatea de așa-numit „prim-ministru” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Preluând și acționând în această calitate, Zaharcenko a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

2.

Vladimir KONONOV/alias „Țarul”

Image

Născut la 14.10.1974 în Gorsky

Începând cu data de 14 august, l-a înlocuit pe Igor Strelkov/Girkin în calitatea de așa-numit „ministru al apărării” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Se presupune că din aprilie este comandantul unei divizii a luptătorilor separatiști din Donețk și că a promis să ducă la îndeplinire misiunea strategică de a respinge agresiunea militară a Ucrainei. Prin urmare, Kononov a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

3.

Miroslav Vladimirovici RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

21.1.1983 în Debalcevo

Comandantul Miliției populare din Donbass. A afirmat, printre altele, că miliția își va continua lupta în restul țării. Prin urmare, Rudenko a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

4.

Ghenadi Nikolaevici ȚÂPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов.

Născut la 21.6.1973

L-a înlocuit pe Marat Bașirov în calitatea de așa-numit „prim-ministru” al așa-numitei „Republici populare Lugansk”. În trecut a fost activ în armata milițiilor din sud-est. Prin urmare, Țâpkalov a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

5.

Andrei Iurevici PINCIUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

„Ministrul securității de stat” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Asociat cu Vladimir Antiufeiev, care este răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii populare Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

„Ministrul de interne” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Asociat cu Vladimir Antiufeiev, care este răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii populare Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

7.

Andrei Nikolaevici RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Reprezentant la Moscova al așa-numitei „Republici populare Donețk”. În declarațiile sale a vorbit, printre altele, despre disponibilitatea milițiilor de a purta un război de gherilă și despre confiscarea de către acestea a unor sisteme de armament de la forțele armate ucrainene. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр караман

 

„Viceprim-ministru pentru afaceri sociale” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Asociat cu Vladimir Antiufeiev, care este răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii populare Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Protejat al viceprim-ministrului Rusiei, Dmitri Rogozin.

12.9.2014

9.

Gheorghi L'vovici MURADOV

Георгий Львович Мурадов

Născut la 19.11.1954

Așa-numitul „viceprim-ministru” al Crimeei și reprezentant plenipotențiar al Crimeei pe lângă președintele Putin. Muradov a jucat un rol important în consolidarea controlului instituțional al Rusiei asupra Crimeei de la anexarea ilegală. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

10.

Mihail Sergheevici ȘEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Născut la 23.5.1971 în Dzhankoy

Așa-numitul „prim viceprim-ministru” al Crimeei. Șeremet a jucat un rol-cheie în organizarea și implementarea referendumului din Crimeea din 16 martie privind unirea cu Rusia. Se presupune că, la data referendumului, Șeremet era comandantul „forțelor de autoapărare” pro-moscovite din Crimeea. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

11.

Iuri Leonidovici VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Născut la 2.2.1948 în Krasnoyarsk

Vicepreședinte al Consiliului Federal al Federației Ruse. La 1 martie 2014, Vorobiov a sprijinit public, în Consiliul Federal, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. Ulterior a votat în favoarea decretului aferent.

12.9.2014

12.

Vladimir Volfovici JIRINOVSKI

Владимир Вольфович Жириновски

Născut la 10.6.1964 în Eidelshtein, Kazahstan

Membru al Consiliului Dumei de stat; lider al partidului LDPR. A sprijinit activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeei. A militat activ pentru divizarea Ucrainei. A semnat, în numele partidului LDPR pe care îl conduce, un acord cu așa-numita „Republică populară Donețk”.

12.9.2014

13.

Vladimir Abdualievici VASILIEV

Image

Născut la 11.8.1949 în Klin

Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

14.

Viktor Petrovici VODOLAȚKI

Виктор Петрович Водолацкий

Născut la 19.8.1957 în regiunea Azov

Președinte („ataman”) al Uniunii forțelor ruse și cazace străine și deputat în Duma de stat. A sprijinit anexarea Crimeei și a recunoscut implicarea activă în conflictul ucrainean a cazacilor ruși de partea separatiștilor sprijiniți de Moscova. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

15.

Leonid Ivanovici KALAȘNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Născut la 6.8.1960 în Stepnoy Dvorets

Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

16.

Vladimir Stepanovici NIKITIN

Image

Născut la 5.4.1948 în Opochka

Prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de stat pentru relațiile cu țările CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

17.

Oleg Vladimirovici LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Născut la 21.3.1964 în Orel/Rudny

Prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de stat pentru relațiile cu țările CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

18.

Ivan Ivanovici MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Născut la 7.8.1950 în Bogoroditsk

Prim-vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

19.

Igor Vladimirovici LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Născut la 27.9.1972 la Moscova

Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

20.

Nikolai Vladimirovici LEVICEV

Николай Владимирович Левичев

Născut la 28.5.1953 la Pușkin

Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

21.

Svetlana Sergheevna JUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Născută la 7.1.1972 la Pavlov-pe-Neva

Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

22.

Aleksei Vasilevici NAUMEȚ

Алексей Васильевич Hаумец

Născut la 11.2.1968

General maior al armatei ruse. Este comandantul diviziei 76 aeropurtate, care a fost implicată în acțiunile militare rusești pe teritoriul Ucrainei, mai ales în timpul anexării ilegale a Crimeei.

12.9.2014

23.

Serghei Viktorovici CEMEZOV

Image

Născut la 20.8.1952 în Cheremkhovo

Serghei Cemezov este unul dintre asociații apropiați cunoscuți ai președintelui Putin, împreună cu care a fost detașat la Dresda ca ofițer KGB. De asemenea, este membru al Consiliului suprem al „Rusiei Unite”. Profită de legătura sa cu președintele rus, fiind promovat în funcții de conducere ale unor întreprinderi de stat. Este președintele concernului Rostec, cea mai mare corporație de stat producătoare din domeniul apărării și din cel industrial din Rusia. În urma unei decizii a guvernului rus, Technopromexport, o filială a Rostec, plănuiește să construiască centrale producătoare de energie în Crimeea, sprijinind astfel integrarea acesteia în Federația Rusă.

În plus, Rosoboronexport, o filială a Rostec, a sprijinit integrarea întreprinderilor de apărare din Crimeea în industria de apărare din Rusia, consolidând astfel anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă.

12.9.2014

24.

Alexander Mihailovici BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Născut la 8.2.1963 la Chișinău

Deputat în Duma de stat, președintele Comisiei Dumei de stat pentru dispozițiile legislative privind dezvoltarea complexului militaro-indutrial al Federației Ruse. Este un membru proeminent al „Rusiei Unite” și un om de afaceri cu investiții majore în Ucraina și Crimeea.

La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014


12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/54


DECIZIA 2014/659/PESC A CONSILIULUI

din 8 septembrie 2014

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

La 30 august 2014, Consiliul European a condamnat creșterea afluxului de combatanți și de arme de pe teritoriul Federației Ruse către Ucraina de est, precum și agresiunile forțelor armate ruse pe teritoriul ucrainean.

(3)

Consiliul European a solicitat desfășurarea de lucrări pregătitoare cu privire la propuneri, pentru a putea fi luate măsuri semnificative suplimentare în funcție de evoluția situației de pe teren.

(4)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că este oportună adoptarea unor măsuri restrictive suplimentare ca reacție la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina.

(5)

În acest context, se impune extinderea interdicției legate de anumite instrumente financiare. Ar trebui impuse restricții suplimentare privind accesul la piața de capital în legătură cu instituții financiare rusești de stat, anumite entități rusești din sectorul apărării, precum și anumite entități rusești a căror activitate economică principală este vânzarea sau transportul petrolului. Aceste interdicții nu afectează serviciile financiare care nu sunt menționate la articolul 1. Împrumuturile urmează să fie considerate împrumuturi noi numai în cazul în care sunt obținute după 12 septembrie 2014.

(6)

Totodată, ar trebui interzisă vânzarea, furnizarea sau transferul produselor cu dublă utilizare către anumite persoane, entități sau organisme din Rusia.

(7)

În plus, ar trebui interzisă furnizarea de servicii necesare pentru explorarea și extracția petrolului marin de mare adâncime, explorarea și extracția petrolului din zona arctică sau pentru proiecte privind petrolul de șist.

(8)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii în vederea punerii în aplicare a anumitor măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/512/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

(1)   Se interzice achiziționarea sau vânzarea directă sau indirectă, furnizarea în mod direct sau indirect de servicii de investiții sau de asistență la emitere sau orice alt fel de tranzacționare de obligațiuni, titluri de capital sau instrumente financiare similare cu o scadență de peste 90 de zile, emise după perioada 1 august 2014-12 septembrie 2014, sau cu o scadență de peste 30 de zile, emise după data de 12 septembrie 2014, de către:

(a)

instituții de credit importante sau instituții de dezvoltare a finanțării stabilite în Rusia, cu proprietate sau control public în proporție de peste 50 % începând de la data de 1 august 2014, astfel cum figurează în lista din anexa I;

(b)

orice persoană juridică, entitate sau organism stabilit în afara Uniunii, deținut în proporție de peste 50 % de către o entitate care figurează în lista din anexa I; sau

(c)

orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau sub conducerea unei entități din categoria menționată la litera (b) din prezentul alineat sau în lista inclusă în anexa I.

(2)   Se interzice achiziționarea sau vânzarea directă sau indirectă, furnizarea în mod direct sau indirect de servicii de investiții sau de asistență la emitere sau orice alt fel de tranzacționare de obligațiuni, titluri de capital sau instrumente financiare similare cu o scadență de peste 30 de zile, emise după 12 septembrie 2014, de către:

(a)

entități stabilite în Rusia, implicate în mod preponderent și desfășurând activități majore de concepere, producere, vânzare sau export de echipamente sau servicii militare, astfel cum figurează în lista din anexa II, cu excepția entităților care activează în sectorul spațial și în sectorul energiei nucleare;

(b)

entități stabilite în Rusia, care sunt controlate public sau cu proprietate publică în proporție de peste 50 %, care au active totale estimate în valoare de peste o mie de miliarde de ruble rusești și ale căror venituri estimate provin în proporție de cel puțin 50 % din vânzarea sau transportul de țiței sau produse petroliere începând cu data de 12 septembrie 2014, astfel cum figurează în lista din anexa III;

(c)

orice persoană juridică, entitate sau organism stabilit în afara Uniunii și deținut în proporție de peste 50 % de către o entitate menționată la literele (a) și (b); sau

(d)

orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau sub conducerea unei entități din categoriile menționate la litera (c) sau enumerate în anexele II și III.

(3)   Se interzice oricărei persoane juridice, entități sau organism menționat la alineatul (1) sau (2), încheierea sau participarea, în mod direct sau indirect, la orice acord de obținere a unor noi împrumuturi sau credite cu o scadență de peste 30 de zile, după 12 septembrie 2014, cu excepția împrumuturilor sau creditelor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de finanțare pentru importuri sau exporturi neinterzise de bunuri și servicii nefinanciare între Uniune și Rusia,și a împrumuturilor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de fonduri de urgență pentru a îndeplini criteriile de solvabilitate și lichiditate pentru persoanele juridice stabilite în Uniune ale căror drepturi de proprietate sunt deținute în proporție de peste 50 % de către o entitate menționată în anexa I.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

(1)   Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii cu dublă utilizare, astfel cum sunt cuprinse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV la prezenta decizie, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau prin utilizarea aeronavelor sau a navelor care arborează pavilionul acestora, se interzice indiferent dacă provine sau nu de pe teritoriul acestora.

(2)   Se interzic:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV, de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii legate de produsele și tehnologiile prevăzute la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV, de finanțare sau asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1), incluzând în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea creditelor la export, în scopul oricărei vânzări sau furnizări sau al oricărui transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau în scopul furnizării de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii.

(3)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere executării contractelor sau acordurilor încheiate înainte de 12 septembrie 2014 și nici furnizării de asistență necesară pentru întreținerea și siguranța capacităților existente în cadrul UE.

(4)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică exporturilor, vânzării, furnizărilor sau transferului de produse și tehnologii cu dublă utilizare pentru sectorul aeronautic și pentru industria spațială, sau furnizării conexe de asistență tehnică sau financiară, pentru utilizări nemilitare și pentru utilizatori finali nemilitari, precum și pentru întreținerea și siguranța capacităților nucleare civile existente în cadrul UE, pentru utilizări nemilitare și pentru utilizatori finali nemilitari.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 4a

(1)   Se interzice furnizarea directă sau indirectă de servicii asociate necesare pentru explorarea și extracția petrolului marin de mare adâncime, explorarea și extracția petrolului din zona arctică sau pentru proiecte privind petrolul de șist în Rusia, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau prin utilizarea navelor sau aeronavelor aflate sub jurisdicția statelor membre.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere executării contractelor sau acordurilor-cadru încheiate înainte de 12 septembrie 2014 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

(3)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care serviciile în cauză sunt necesare pentru prevenirea sau limitarea urgentă a unui eveniment care ar putea avea un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului.”

4.

Articolul 7 alineatul (1) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

entitățile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) sau (c) și la articolul 1 alineatul (2) litera (c) sau (d), sau care figurează în anexele I, II, III sau IV.”

.

5.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Se interzice participarea în cunoștință de cauză sau deliberată la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la articolele 1 4a, inclusiv acționând ca substitut al entităților menționate la articolul 1.”

.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 septembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  Decizia 2014/512/PESC din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).


ANEXĂ

1.

Anexa la Decizia 2014/512/PESC este redenumită „anexa I”.

2.

Se adaugă următoarele anexe:

ANEXA II

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD

ANEXA III

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (b)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT

ANEXA IV

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3a

 

JSC Sirius (optoelectronică pentru uz civil și militar)

 

OJSC Stankoinstrument (inginerie mecanică pentru uz civil și militar)

 

OAO JSC Chemcomposite (materiale pentru uz civil și militar)

 

JSC Kalașnikov (arme de calibru mic)

 

JSC Tula Arms Plant (sisteme de armament)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (muniție)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (sisteme antiaeriene și antitanc)

 

OAO Almaz Antey (întreprindere de stat; arme, muniție, cercetare)

 

OAO NPO Bazalt (întreprindere de stat; fabricare de echipamente pentru producerea de arme și muniție)

”.

12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/58


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 11 septembrie 2014

privind modelul de acord de finanțare pentru contribuția din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală la instrumentele financiare de garantare neplafonată comună și de titlurizare în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii

(2014/660/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1), în special articolul 39 alineatul (4) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Criza financiară a afectat, începând cu anul 2009, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Uniunea Europeană ca urmare, printre altele, a reducerii efectului de levier efectuate de băncile europene în bilanțurile acestora pentru a se conforma cerințelor de capital stipulate în Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (2), precum și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (3). Pentru a aborda eventualele disfuncționalități ale pieței care ar putea rezulta în ceea ce privește serviciile financiare și instrumentele financiare pentru IMM-uri, Consiliul European a mandatat Comisia să analizeze opțiunile existente pentru a pune la dispoziția IMM-urilor instrumente financiare la nivel paneuropean.

(2)

Comisia, împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI), a încheiat în decembrie 2013 un exercițiu de evaluare ex ante  (4) care a indicat o disfuncționalitate a pieței în furnizarea de finanțare pentru IMM-urile viabile din Uniunea Europeană, cuprinsă într-un interval estimat de 20-112 miliarde EUR.

(3)

Evaluarea ex ante a evidențiat importanța unui răspuns rapid la criza financiară care afectează IMM-urile, în contextul unui efort european comun de revitalizare a canalului de credit blocat către IMM-uri, de stimulare a creșterii economice și de contracarare a fragmentării pieței interne în ceea ce privește accesul IMM-urilor la credite.

(4)

O parte a acestui răspuns este de a deschide secțiuni specifice în cadrul instrumentelor financiare stabilite la nivelul Uniunii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (5), precum și al Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (6).

(5)

Întrucât articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 (COSME) și articolele 20 și 21 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 de instituire a programului Orizont 2020 urmăresc în mod explicit să asigure complementaritatea și sinergiile cu fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), o altă parte a acestui răspuns este de a permite statelor membre să folosească Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în scopul de a furniza o contribuție financiară pentru instrumentele financiare instituite la nivelul Uniunii în temeiul articolului 39 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(6)

Instrumentele financiare instituite la nivelul Uniunii sunt gestionate indirect de către Comisie, cu atribuții de punere în aplicare încredințate Băncii Europene de Investiții (BEI) și Fondului European de Investiții (FEI) în temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) și al articolului 139 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (7), în ceea ce privește instrumentele financiare de garanții neplafonate și de titlurizare în favoarea IMM-urilor. În acest scop, Comisia trebuie să încheie acorduri de delegare cu BEI sau cu FEI.

(7)

În cazul în care un stat membru se servește de posibilitatea de a furniza o contribuție financiară din resurse ale FEDR și FEADR către instrumentele financiare instituite la nivelul Uniunii, articolul 39 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede obligația statelor membre participante de a încheia un acord de finanțare cu BEI sau cu FEI.

(8)

Instrumentele financiare instituite la nivelul Uniunii pot furniza răspunsul rapid dorit numai dacă funcționarea acestora respectă două condiții. În primul rând, trebuie asigurate condiții uniforme și egalitatea de tratament pentru statele membre și în rândul acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor FEDR și FEADR. În al doilea rând, condițiile pentru contribuția din resursele FEDR și FEADR în temeiul oricărui acord de finanțare individual care urmează să fie încheiat de către statele membre participante și BEI sau FEI, precum și condițiile prevăzute în acordurile de delegare cu privire la alte surse din cadrul programelor COSME și Orizont 2020 trebuie să fie coerente. Un model de acord de finanțare, disponibil atât pentru statele membre participante, cât și pentru BEI sau FEI, reprezintă cea mai eficientă modalitate de a asigura conformitatea cu aceste condiții. Prin urmare, este necesar să se stabilească un model de acord de finanțare.

(9)

Pentru a asigura o utilizare eficientă a resurselor FEDR și FEADR vizate, modelul de acord de finanțare ar trebui să includă, printre altele, sarcinile și obligațiile care revin BEI sau FEI, cum ar fi remunerarea, un nivel minim al efectului de levier care trebuie realizat în etape clar definite, condiții pentru crearea de noi forme de finanțare prin îndatorare în beneficiul IMM-urilor, dispoziții referitoare la activitățile neeligibile și criteriile de excludere, un calendar al plăților efectuate din FEDR și FEADR pentru instrumentele financiare, penalități în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către intermediarii financiari în cauză, dispoziții privind selectarea intermediarilor financiari, dispoziții privind monitorizarea, raportarea, auditul și vizibilitatea instrumentelor financiare și condițiile pentru rezilierea acordului.

(10)

Pentru a permite aplicarea promptă a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului de coordonare pentru fondurile ESI instituit prin articolul 150 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modelul de acord de finanțare pentru contribuția financiară din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală la instrumentele financiare de garantare neplafonată comună și de titlurizare în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii, care urmează să fie încheiat între Banca Europeană de Investiții sau Fondul European de Investiții și fiecare stat membru participant, este stabilit în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 11 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 176, 27.6.2013, p. 338.

(3)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(4)  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2013) 517 final.

(5)  JO L 347, 20.12.2013, p. 33.

(6)  JO L 347, 20.12.2013, p. 104.

(7)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


ANEXĂ

[AUTORITATEA DE MANAGEMENT DIN STATUL MEMBRU CARE PARTICIPĂ LA INIȚIATIVA IMM]

și

[FONDUL EUROPEAN DE INVESTIȚII]/[BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII]

MODEL DE ACORD DE FINANȚARE

Cuprins

Articolul 1

Definiții și interpretare

Articolul 2

Obiectivul și domeniul de aplicare a prezentului acord de finanțare

Articolul 3

Criterii de eligibilitate și de excludere a noilor finanțări prin îndatorare

Articolul 4

Principii generale privind punerea în aplicare și gestionarea secțiunii (secțiunilor) specifice

Articolul 5

Obiectivele și descrierea secțiunii (secțiunilor) specifice

Articolul 6

Acoperire teritorială

Articolul 7

Nivelul minim al efectului de levier, obiective de etapă și penalități

Articolul 8

Sarcinile și obligațiile FEI

Articolul 9

Selectarea intermediarilor financiari și acordurile operaționale

Articolul 10

Guvernanță

Articolul 11

Contribuția statului membru

Articolul 12

Contribuția FEI

Articolul 13

Contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice și gestionarea activelor de trezorerie

Articolul 14

Costuri și comisioane de administrare

Articolul 15

Contabilitate

Articolul 16

Raportare operațională și financiară

Articolul 17

Audituri, controale și monitorizare

Articolul 18

Evaluare

Articolul 19

Achiziția de bunuri, lucrări și servicii

Articolul 20

Vizibilitate

Articolul 21

Publicarea informațiilor privind intermediarii financiari și destinatarii finali

Articolul 22

Atribuire

Articolul 23

Răspundere

Articolul 24

Legislația aplicabilă și jurisdicție

Articolul 25

Eficacitate — Reziliere

Articolul 26

Notificări și comunicări

Articolul 27

Modificări și dispoziții diverse

Articolul 28

Anexe

Anexa 1

Lista de termeni pentru secțiunea (secțiunile) specifică(e)

Anexa 2

Criteriile de excludere pentru intermediarii financiari și destinatarii finali și criteriile de eligibilitate pentru contribuția din partea UE [a se furniza parțial în cadrul acordurilor de finanțare specifice]

Anexa 3

Cererea de plată [a se furniza în cadrul acordurilor de finanțare specifice]

Anexa 4

Orientări privind gestionarea activelor de trezorerie [a se furniza în cadrul acordurilor de finanțare specifice]

Anexa 5

Raportarea privind aspectele operaționale ale secțiunii (secțiunilor) specifice [a se furniza în cadrul acordurilor de finanțare specifice]

Anexa 6

Raportarea privind aspectele financiare ale secțiunii (secțiunilor) specifice [a se furniza în cadrul acordurilor de finanțare specifice]

Prezentul acord este încheiat la data de [] 2014, de către și între:

(1)

[Autoritatea de management din statul membru care participă la Inițiativa IMM] („autoritatea de management”) care este reprezentată în scopul semnării prezentului acord de către [numele persoanei], [funcția];

și

(2)

[Fondul European de Investiții]/[Banca Europeană de Investiții], [15, avenue J.F. Kennedy]/[98-100 Boulevard Konrad Adenauer], [L-2968]/[L-2950] Luxemburg, Luxemburg („FEI”), care este reprezentat(ă) în scopul semnării prezentului acord de către [numele persoanei], [funcția]; denumite colectiv „părțile” și individual „partea”, în funcție de context.

ÎNTRUCÂT:

(1)

În urma concluziilor Consiliului European din 27 și 28 iunie 2013, Banca Europeană de Investiții (BEI) și Comisia Europeană au efectuat o evaluare ex ante care a vizat definirea disfuncționalității pieței în ceea ce privește serviciile financiare și instrumentele financiare disponibile pentru IMM-uri care există în prezent la nivel paneuropean („evaluarea ex ante ”), în contextul unui efort european de revitalizare a canalului de credit blocat pentru IMM-uri, de stimulare a creșterii economice și de contracarare a fragmentării de pe piața internă în ceea ce privește accesul IMM-urilor la credite („Inițiativa IMM”);

(2)

Exercițiul de evaluare ex ante a fost încheiat în decembrie 2013 și a indicat o disfuncționalitate a pieței în furnizarea de finanțare către IMM-urile viabile din [numele statului membru],cuprinsă într-un interval estimat de []-[] milioane EUR;

(3)

La 17 decembrie 2013, a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1) („RDC”);

(4)

În temeiul articolului 38 alineatul (1) litera (a) din RDC, autoritățile de management pot furniza o contribuție financiară pentru un instrument financiar instituit la nivelul Uniunii; în temeiul articolului 39 alineatul (2) din RDC, [numele statului membru] poate utiliza până la 7 % din alocarea sa agregată din FEDR și FEADR pentru a furniza o contribuție financiară pentru astfel de instrumente financiare gestionate indirect de către Comisia Europeană, cu sarcini de punere în aplicare încredințate Grupului BEI [BEI este definit în conformitate cu articolul 2 alineatul (23) din RDC ca fiind Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții sau oricare filială a Băncii Europene de Investiții] („Grupul BEI”) în temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) și al articolului 139 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (2) (Regulamentul financiar), în ceea ce privește [garanțiile neplafonate prin care se asigură o asistență de capital intermediarilor financiari pentru noile portofolii de finanțare prin îndatorare a IMM-urilor eligibile în conformitate cu articolul 37 alineatul (4) din RDC (opțiunea 1)] ȘI/SAU [titlurizarea, în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (3), [portofoliilor existente de finanțare prin îndatorare a IMM-urilor și a altor întreprinderi cu mai puțin de 500 de salariați;] ȘI/SAU a [noilor portofolii de finanțare prin îndatorare a IMM-urilor] (opțiunea 2); [cu punerea în comun a contribuției statului membru și a contribuțiilor din alte state membre (opțiunea 3)];

(5)

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (4) („Regulamentul COSME”), Comisia Europeană a stabilit instrumente financiare („instrumente financiare COSME”) care vizează să faciliteze și să îmbunătățească accesul la finanțare pentru IMM-uri în etapele acestora de înființare, dezvoltare și transfer, complementare utilizării de către statele membre a instrumentelor financiare destinate IMM-urilor la nivel național și regional; contribuția indicativă a Comisiei Europene pentru instrumentele financiare COSME în perioada 2014-2016 este estimată a fi de până la [] milioane EUR;

(6)

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (5), precum și în temeiul Deciziei 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (6) (denumite colectiv „Regulamentul O2020”), Comisia Europeană a stabilit instrumente financiare („instrumente financiare O2020”) care vizează să faciliteze accesul la finanțarea riscurilor pentru destinatarii finali care derulează proiecte de cercetare și inovare; contribuția indicativă a Comisiei Europene pentru instrumentele financiare O2020 în perioada 2014-2016 este estimată a fi de până la [] milioane EUR;

(7)

La [data] [și, respectiv, la [data]] Comisia Europeană [, BEI] și FEI au semnat [un] acord (acorduri) de delegare [„acord (acorduri) de delegare”], stabilind, printre altele, termenii și condițiile aplicabile: (i) [instrumentelor financiare COSME] ȘI/SAU [instrumentelor financiare O2020] și, în special, secțiunilor specifice corespunzătoare diferitelor produse financiare bazate pe participații și bazate pe datorii (inclusiv produsele propuse în contextul Inițiativei IMM) deschise, de asemenea, contribuțiilor din partea statelor membre; (ii) contribuției Comisiei Europene la astfel de secțiuni specifice ale [instrumentelor financiare COSME] ȘI/SAU ale [instrumentelor financiare O2020];

(8)

În contextul Inițiativei IMM, părțile sunt dispuse să coopereze în vederea implementării și a gestionării [unei] secțiuni (secțiunilor) specifice corespunzătoare contribuției statului membru la [instrumentele financiare COSME] [ȘI/SAU] [instrumentele financiare O2020] [„secțiunea (secțiunile) specifică(e)”], furnizând [garanții neplafonate pentru noile portofolii de finanțare prin îndatorare a IMM-urilor eligibile în conformitate cu articolul 37 alineatul (4) din RDC (opțiunea 1)] [ȘI/SAU] [titlurizare, în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a [portofoliilor existente de finanțare prin îndatorare a IMM-urilor și a altor întreprinderi cu mai puțin de 500 de salariați;] ȘI/SAU a [noilor portofolii de finanțare prin îndatorare a IMM-urilor] (opțiunea 2); [cu punerea în comun a contribuției statului membru și a contribuțiilor din partea altor state membre (opțiunea 3)];

(9)

În temeiul articolului 39 alineatul (4) litera (b) din RDC, la [a se insera data] 2014, [numele statului membru] a transmis Comisiei un program național specific unic în legătură cu participarea acestuia la secțiunea (secțiunile) specifică(e) („program național specific unic”). La [a se insera data] 2014, prin Decizia C(2014)[] a Comisiei Europene s-a aprobat programul național specific unic;

(10)

În temeiul articolului 39 din RDC, condițiile de participare la Inițiativa IMM trebuie să fie stabilite în cadrul unui acord de finanțare încheiat între fiecare stat membru participant și Grupul BEI;

(11)

Secțiunea (secțiunile) specifică(e) se pune (pun) în aplicare în cadrul unui compartiment al [instrumentelor financiare COSME] ȘI/SAU al [instrumentelor financiare O2020] destinate [NUMELE STATULUI MEMBRU] („compartiment”); compartimentul beneficiază, de asemenea, de contribuția din partea UE, precum și de contribuția din partea FEI și a BEI și de resursele proprii ale altor investitori, dacă este cazul, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în acordul (acordurile) de delegare și în oricare alte acorduri încheiate între FEI și investitorii relevanți, după caz. Pentru a ține seama în mod corespunzător de magnitudinea și rolul contribuției statului membru în cadrul [instrumentelor financiare COSME] ȘI/SAU al [instrumentelor financiare O2020], părțile intenționează să stabilească o guvernanță specifică a secțiunii (secțiunilor) specifice incluzând, printre altele, un consiliu ad hoc al investitorilor cu rol consultativ și care să suplimenteze dispozițiile acordului (acordurilor) de delegare pentru aspectele legate de contribuția statelor membre;

(12)

Ținând seama, de asemenea, de rezultatele evaluării ex ante și de discuțiile purtate cu instituțiile relevante și cu jucătorii de pe piață în vederea definirii cuantumului resurselor publice alocate secțiunii (secțiunilor) specifice, acesteia (acestora) îi este (le sunt) atribuită (atribuite) o contribuție indicativă din partea statului membru egală cu [] milioane EUR; contribuția indicativă din partea UE în perioada 2014-2016 este estimată a fi de până la [] milioane EUR;

(13)

Stabilirea secțiunii (secțiunilor) specifice este conformă cu normele privind ajutoarele de stat din dreptul Uniunii; [NUMELE STATULUI MEMBRU] și FEI recunosc că punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  (7)(Regulamentul de minimis), sau cu Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol (8) sau cu Regulamentul general relevant de exceptare pe categorii de ajutoare și că, în caz contrar, este necesară notificarea Comisiei Europene pentru o evaluare individuală;

(14)

Semnarea prezentului acord de finanțare în numele autorității de management a fost autorizată prin [a se menționa de către autoritatea de management];

(15)

Semnarea prezentului acord de finanțare în numele FEI a fost autorizată prin [a se menționa de către FEI],

Părțile convin după cum urmează:

Articolul 1

Definiții și interpretare

1.1.

Ori de câte ori sunt utilizați în textul prezentului acord, următorii termeni au sensul prevăzut în continuare:

„zi lucrătoare”

înseamnă orice zi lucrătoare în care serviciile publice ale autorității de management și FEI desfășoară activități în [sediul activității din statul membru] și Luxemburg;

„perioada de angajament”

înseamnă perioada în care [NUMELE STATULUI MEMBRU] poate angaja contribuția statului membru din bugetul [NUMELE STATULUI MEMBRU] pentru FEI în scopul secțiunii (secțiunilor) specifice. Perioada de angajament expiră la 31 decembrie 2016;

„compartiment”

are sensul stabilit în considerentul 11;

„instrumente financiare COSME”

are sensul stabilit în considerentul 5;

„Regulamentul COSME”

are sensul stabilit în considerentul 5;

„RDC”

are sensul stabilit în considerentul 3;

„secțiune (secțiuni) specifică (specifice)”

are sensul stabilit în considerentul 8;

„contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice”

înseamnă oricare cont (conturi) separat(e): (i) deschis(e) de FEI pe numele său la o bancă comercială, în numele autorității de management; și (ii) administrat(e) în numele autorității de management în conformitate cu articolul 13 din prezentul acord de finanțare;

„acord (acorduri) de delegare”

are sensul stabilit în considerentul 7;

„serviciul desemnat”

înseamnă serviciul Comisiei Europene căruia i s-a încredințat gestionarea indirectă a [instrumentelor financiare COSME] [ȘI/SAU] a [instrumentelor financiare O2020]; în scopul prezentului acord de finanțare, și anume, DG [ENTR ȘI/SAU RTD] a Comisiei Europene sau succesorul (succesorii) acestora;

„FEADR”

înseamnă Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală;

„FEI”

are sensul stabilit în preambul;

„activitatea FEI”

înseamnă obligațiile și sarcinile care urmează să fie efectuate de FEI în conformitate cu prezentul acord de finanțare;

„contribuția FEI”

înseamnă cuantumul agregat al resurselor financiare angajate de FEI (inclusiv în temeiul mandatelor din partea BEI însă excluzând alte resurse ESIF și resursele din cadrul instrumentului financiar COSME și din cadrul instrumentului financiar O2020) în legătură cu compartimentul astfel cum este prevăzut la articolul 12;

„FEDR”

înseamnă Fondul european de dezvoltare regională;

„contribuția UE”

înseamnă cuantumul agregat al tuturor resurselor financiare angajate sau plătite, în funcție de caz, de către Comisia Europeană pentru compartiment;

„cont în euro”

înseamnă un cont deschis în euro, care face parte din contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice;

„evaluare”

înseamnă orice evaluare sau apreciere menționată la articolul 18 care urmează să fie efectuată în legătură cu secțiunea (secțiunile) specifică(e), excluzând evaluarea prevăzută la articolul 57 alineatul (3) din RDC;

„politică de ieșire”

înseamnă procedura pentru distribuirea încasărilor obținute în urma lichidării secțiunii (secțiunilor) specifice în urma încetării prezentului acord de finanțare, în special: (i) calculul soldului contului (conturilor) secțiunii (secțiunilor) specifice cu trimitere la contribuția statului membru după deducerea costurilor și a comisioanelor de administrare aplicabile; (ii) restituirea soldului net al contului (conturilor) secțiunii (secțiunilor) specifice către autoritatea de management; și (iii) închiderea contului (conturilor) secțiunii (secțiunilor) specifice [Procedura trebuie specificată în detaliu prin contract];

„destinatar final”

înseamnă un IMM care primește o nouă finanțare prin îndatorare în cadrul unei tranzacții;

„intermediar financiar”

înseamnă entități financiare, cum ar fi o bancă, o instituție financiară, un fond, o entitate care implementează un sistem de garantare, o organizație de garantare reciprocă, o instituție de micro-finanțare, o societate de leasing sau oricare altă persoană sau entitate juridică selectată de către FEI în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul acord de finanțare, pentru o operațiune care are ca obiectiv punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice; pentru evitarea oricăror dubii, definiția intermediarului financiar: (i) include, de asemenea, entități financiare selectate drept sub-intermediari financiari de către intermediarul financiar, dacă este cazul; și (ii) nu include contrapartidele selectate de către FEI în scopul gestionării activelor efectuate de FEI sau, referitor la opțiunea 2, în cazul titlurizării vânzării reale, beneficiarul acordului de garantare;

„Regulamentul financiar”

înseamnă Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, împreună cu normele sale de punere în aplicare [Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (9)], astfel cum pot fi amendate, completate sau modificate ocazional;

„forță majoră”

înseamnă orice situație sau eveniment neprevăzut sau excepțional, independent de controlul părților, care împiedică oricare dintre părți să-și îndeplinească oricare dintre obligațiile prevăzute în conformitate cu prezentul acord de finanțare, care nu este atribuită unei erori sau neglijențe din partea acestora sau din partea subcontractanților acestora și care nu ar fi putut fi evitată prin exercitarea unei diligențe necesare adecvate și rezonabile. Disfuncționalitățile unui serviciu, defectarea echipamentelor sau a materialelor sau întârzierile în punerea acestora la dispoziție, precum și litigiile de muncă sau grevele sau dificultățile financiare nu pot fi invocate drept forță majoră decât în cazul în care acestea derivă în mod direct dintr-un caz relevant de forță majoră;

„acord de finanțare”

înseamnă prezentul acord de finanțare, astfel cum poate fi amendat, completat sau modificat ocazional;

„acord de garantare”

înseamnă acordul operațional și, în cazul titlurizării vânzării reale din cadrul opțiunii 2, acordul de garantare încheiat între FEI și un beneficiar în legătură cu o operațiune;

„instrumente financiare O2020”

are sensul stabilit în considerentul 6;

„Regulamentul O2020”

are sensul stabilit în considerentul 6;

„perioadă de punere în aplicare”

înseamnă perioada în care FEI poate angaja oricare parte a contribuției statului membru pentru operațiuni în cadrul secțiunii (secțiunilor) specifice. Perioada de punere în aplicare expiră la 31 decembrie 2016, cu excepția rambursărilor și a veniturilor care ar putea fi angajate până la lichidarea secțiunii (secțiunilor) specifice;

„strategie de punere în aplicare”

înseamnă politica FEI privind alocarea operațiunilor astfel cum este prevăzută la articolul 4.6;

„control intern”

înseamnă un proces aplicabil la toate nivelurile de gestionare și conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea următoarelor obiective:

(a)

eficacitatea, eficiența și economia operațiunilor;

(b)

fiabilitatea raportării;

(c)

protejarea activelor și a informațiilor;

(d)

prevenirea, detectarea, corectarea și monitorizarea fraudei și a neregulilor;

(e)

gestionarea adecvată a riscurilor legate de legalitatea și regularitatea operațiunilor financiare, luând în considerare caracterul multianual al programelor, precum și natura plăților în cauză;

„Consiliul investitorilor”

înseamnă comitetul director al secțiunii (secțiunilor) specifice, stabilit în articolul 10;

„efect de levier”

înseamnă, atunci când se referă la prezentul acord de finanțare, raportul dintre noile finanțări prin îndatorare care urmează să fie furnizate destinatarilor finali în cadrul secțiunii (secțiunilor) specifice și contribuția corespunzătoare a statului membru sau, atunci când se referă la un acord operațional specific, raportul dintre noile finanțări prin îndatorare care urmează să fie furnizate destinatarilor finali conform acordului operațional respectiv și contribuția corespunzătoare a statului membru;

„costuri și comisioane de administrare”

are sensul prevăzut în articolul 14;

„autoritate de management”

are sensul prevăzut în preambul;

„obiectiv de etapă”

înseamnă fiecare obiectiv de etapă prevăzut la articolul 39 alineatul (5) din RDC, astfel cum este stabilit în articolul 7;

„contribuția statului membru”

înseamnă contribuția angajată sau plătită a statului membru sau ambele, după caz;

„contribuția angajată a statului membru”

înseamnă cuantumul agregat al tuturor creditelor de angajament în cadrul bugetului [programului operațional FEDR] [și al programului de dezvoltare rurală FEADR] cu privire la secțiunea (secțiunile) specifică(e);

„contribuția plătită a statului membru”

înseamnă cuantumul agregat al tuturor resurselor financiare din [programul operațional FEDR] [și din programul de dezvoltare rurală FEADR] plătit de autoritatea de management în legătură cu secțiunea (secțiunile) specifică(e), inclusiv veniturile și rambursările;

„noi finanțări prin îndatorare”

înseamnă noile împrumuturi, contracte de leasing sau garanții pentru destinatarii finali, acordate de intermediarul financiar până la data de 31 decembrie 2023 cel târziu, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în acordurile operaționale;

„cont non-euro”

înseamnă un cont deschis în altă monedă decât euro, care face parte din contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice;

„OLAF”

înseamnă Oficiul European de Luptă Antifraudă;

„operațiune”

înseamnă setul de activități desfășurate [de FEI și un intermediar financiar] [pentru opțiunea 1] ȘI/SAU [de FEI, un intermediar financiar și alte părți] [opțiunea 2] , astfel cum se menționează în detaliu în anexa 1, având drept obiectiv punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice;

„acord operațional”

înseamnă acordul (acordurile) încheiate între [FEI și un intermediar financiar stabilind termenii și condițiile unei operațiuni] [pentru opțiunea 1] ȘI/SAU [FEI și intermediarul financiar pentru generarea de noi finanțări prin îndatorare] [opțiunea 2] ;

„opțiunea 1”

are sensul prevăzut conform articolului 5 punctul (i);

„opțiunea 2”

are sensul prevăzut conform articolului 5 punctul (ii);

„opțiunea 3”

are sensul prevăzut conform articolului 5 punctul (ii);

„cerere de plată”

înseamnă cererea de plată menționată la articolul 11.3;

„penalități”

înseamnă penalitățile contractuale stabilite la articolul 7 care pot fi plătite de către un intermediar financiar în conformitate cu un acord operațional și sub rezerva legislației aplicabile;

„rambursări”

înseamnă sumele rezultate din garanțiile eliberate și sumele recuperate în cadrul secțiunii (secțiunilor) specifice;

„venituri”

înseamnă toate veniturile, inclusiv comisioanele de garantare și dobânda la sumele din conturile fiduciare, plătite în contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice, în cadrul secțiunii (secțiunilor) specifice, inclusiv oricare astfel de sume rezultate în contextul politicii de ieșire;

„secretariat”

înseamnă secretariatul Consiliului investitorilor stabilit la articolul 10;

„program național specific unic”

are sensul stabilit în considerentul 9;

„IMM”

înseamnă o microîntreprindere (inclusiv antreprenori individuali/persoane care desfășoară activități independente), o întreprindere mică sau mijlocie astfel cum este definită în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii (10);

„Inițiativa IMM”

are sensul stabilit în considerentul 1;

„eveniment care conduce la reziliere”

înseamnă oricare dintre evenimentele menționate la articolul 25.5;

„termeni de referință”

înseamnă cererea deschisă de exprimare a interesului pregătită de FEI;

„tranzacție”

înseamnă tranzacția de acordare de împrumut, leasing sau garanție care generează noi finanțări prin îndatorare, încheiată între un intermediar financiar (sau un intermediar financiar de nivel inferior) și un destinatar final;

„gestionarea activelor de trezorerie”

înseamnă gestionarea trezoreriei formată din contribuția plătită a statului membru, astfel cum se menționează în detaliu la articolul 13;

„emblema Uniunii”

înseamnă logo-ul Uniunii Europene reprezentând douăsprezece stele galbene pe fundal albastru.

1.2.

În prezentul acord, în afara cazului în care contextul impune un sens diferit:

(a)

titlurile sunt utilizate exclusiv pentru simplificare și nu aduc atingere construcției sau interpretării niciunei dispoziții din prezentul acord de finanțare;

(b)

cuvintele care implică singularul se consideră că includ pluralul și viceversa;

(c)

o trimitere la un articol, secțiune sau listă este o trimitere la articolul, secțiunea sau partea din secțiunea în cauză sau la lista respectivă din prezentul acord de finanțare.

Articolul 2

Obiectivul și domeniul de aplicare a prezentului acord de finanțare

2.1.

Prezentul acord de finanțare stabilește termenii și condițiile pentru utilizarea contribuției statului membru în legătură cu punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice de către FEI.

2.2.

Cuantumul indicativ al contribuției statului membru la secțiunea (secțiunile) specifică(e) este o sumă de până la [] milioane EUR.

2.3.

Prin prezentul acord, autoritatea de management mandatează FEI cu punerea în aplicare și gestionarea secțiunii (secțiunilor) specifice legate de contribuția statului membru, în numele și pentru FEI și pe riscul autorității de management, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în RDC și în prezentul acord de finanțare.

Articolul 3

Criterii de eligibilitate și de excludere a noilor finanțări prin îndatorare

3.1.

FEI angajează contribuția statului membru pentru operațiuni în vederea creării de noi finanțări prin îndatorare în cadrul secțiunii (secțiunilor) specifice sprijinind IMM-urile și vizând:

înființarea de noi întreprinderi;

capitalul de debut (și anume, capitalul inițial și capitalul de pornire);

capitalul de extindere;

capitalul pentru consolidarea activităților generale ale unei întreprinderi; sau

realizarea de noi proiecte, pătrunderea pe noi piețe sau noi evoluții ale întreprinderilor existente,

în fiecare caz, fără a aduce atingere normelor aplicabile ale Uniunii privind ajutoarele de stat și în conformitate cu normele specifice ale FEDR și FEADR, după caz.

3.2.

În cadrul criteriilor stabilite la articolul 3.1, secțiunea (secțiunile) specifică(e):

(i)

poate (pot) include investiții atât în active corporale și necorporale, cât și în capital circulant în limitele normelor aplicabile ale Uniunii privind ajutoarele de stat și în vederea stimulării sectorului privat ca furnizor de finanțare pentru întreprinderi. Investițiile pot include, de asemenea, costurile de transfer ale drepturilor de proprietate asupra întreprinderilor cu condiția ca astfel de transferuri să aibă loc între investitori independenți;

(ii)

sprijină investițiile preconizate a fi viabile din punct de vedere financiar și investițiile care nu sunt încheiate fizic sau complet implementate la data includerii în noile finanțări prin îndatorare; și

(iii)

sprijină destinatarii finali care sunt considerați potențial viabili din punct de vedere economic la momentul sprijinirii din contribuția statului membru în conformitate cu obiectivele stabilite în RDC, [Regulamentul COSME] SAU [Regulamentul O2020], astfel cum pot fi dezvoltate în continuare în prezentul acord de finanțare.

[3.3]

[Secțiunea (secțiunile) specifică(e) poate (pot) sprijini doar capitalul circulant care este auxiliar și legat de o nouă investiție în agricultură sau în sectorul forestier pentru o sumă care nu trebuie să depășească 30 % din cuantumul total al tranzacției și în urma unei justificări adecvate și acceptabile furnizate intermediarului financiar. Pentru activitățile neagricole, nu poate fi sprijinit niciun capital circulant.] [Prezentul alineat se aplică numai în cazul secțiunii (secțiunilor) specifice sprijinite în temeiul FEADR]

3.4.

Sprijinul financiar în cadrul secțiunii (secțiunilor) specifice se acordă luând în considerare criteriile de excludere aplicabile contribuției UE în temeiul [instrumentelor financiare COSME] ȘI/SAU al [instrumentelor financiare O2020] și stabilite spre informare în anexa 2.

3.5.

Părțile recunosc că un procent din noile finanțări prin îndatorare create în temeiul articolului 3.1 corespunzând unui multiplu al contribuției UE în cadrul [instrumentelor financiare COSME] ȘI/SAU al [instrumentelor financiare O2020] face obiectul dispozițiilor prevăzute în acordul (acordurile) de delegare care reglementează contribuția UE.

Articolul 4

Principii generale privind punerea în aplicare și gestionarea secțiunii (secțiunilor) specifice

4.1.

FEI pune în aplicare, gestionează, monitorizează și lichidează secțiunea (secțiunile) specifică(e) în conformitate cu acordul de finanțare, termenii aplicabili din RDC, acordul (acordurile) de delegare, Regulamentul financiar și alte dispoziții relevante din dreptul Uniunii, în special normele privind ajutoarele de stat. Procedând astfel, FEI aplică propriile sale norme, politici și proceduri, astfel cum sunt amendate, modificate sau completate ocazional, bunele practici din industrie și măsuri adecvate de monitorizare, control și audit astfel cum sunt stabilite în continuare.

4.2.

FEI este responsabil cu încadrarea în muncă și angajarea personalului și/sau a consultanților pe care îi poate numi pentru punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice și care se află sub răspunderea FEI în scopul prezentului acord de finanțare și sunt reglementați în toate aspectele și fac obiectul normelor, politicilor și procedurilor aplicate de FEI în legătură cu personalul și/sau consultanții săi.

4.3.

FEI își îndeplinește obligațiile care îi revin referitoare la secțiunea (secțiunile) specifică(e), în conformitate cu prezentul acord de finanțare, cu nivelul profesional necesar de solicitudine, transparență și diligență pe care îl aplică în exercitarea propriilor sale activități.

4.4.

O parte care se confruntă cu o situație de forță majoră notifică acest fapt celeilalte părți, fără întârziere, menționând natura, durata probabilă și efectele previzibile. Părțile iau măsurile necesare pentru a limita sau a reduce la minimum costurile și posibilele prejudicii cauzate de forța majoră.

4.5.

Gestionarea și punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice se bazează pe principiul armonizării intereselor părților. În ceea ce privește principiul armonizării intereselor, FEI trebuie să respecte principiile prevăzute la articolul 12 și în anexa 1.

4.6.

Alocarea operațiunilor se bazează pe criteriile stabilite în strategia de punere în aplicare. FEI prezintă autorității de management strategia sa de punere în aplicare în termen de [3] luni de la semnarea prezentului acord de finanțare și notifică autoritatea de management fără întârziere nejustificată cu privire la toate modificările aduse acesteia.

4.7.

Contribuția statului membru nu trebuie să genereze avantaje nejustificate, în special sub formă de dividende nejustificate sau profit pentru părți terțe, altele decât cele prevăzute în conformitate cu prezentul acord de finanțare.

4.8.

Nu se acordă sprijin financiar în cadrul secțiunii (secțiunilor) specifice pentru intermediarii financiari sau destinatarii finali care se află într-una din situațiile menționate la articolul 9.4. [Astfel de condiții trebuie specificate în detaliu prin contract.]

Articolul 5

Obiectivele și descrierea secțiunii (secțiunilor) specifice

Astfel cum se specifică în anexa 1, secțiunea (secțiunile) specifică(e) acoperă riscul aferent:

(i)

portofoliilor de noi finanțări prin îndatorare prin garanții neplafonate care furnizează asistență de capital sub rezerva normelor relevante privind cerințele de capital acoperind până la 80 % din fiecare împrumut din portofoliile relevante („opțiunea 1”) SAU

(ii)

[portofoliilor existente de împrumuturi, contracte de leasing sau garanții acordate IMM-urilor și altor întreprinderi cu mai puțin de 500 de angajați] SAU [portofoliilor de noi finanțări prin îndatorare] prin titlurizare, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 („opțiunea 2”) [cu punerea în comun a contribuției statului membru și a contribuțiilor din partea altor state membre („opțiunea 3”)].

Articolul 6

Acoperire teritorială

Contribuția statului membru este utilizată în scopul generării de noi finanțări prin îndatorare exclusiv pentru destinatarii finali înregistrați care își desfășoară activitatea pe teritoriul [NUMELE STATULUI MEMBRU], conform următoarei defalcări: [][Astfel de condiții trebuie specificate în detaliu prin contract.]

Articolul 7

Nivelul minim al efectului de levier, obiective de etapă și penalități

7.1.

FEI se asigură că în fiecare acord operațional sunt incluse dispoziții care prevăd obligativitatea ca intermediarii financiari să atingă următoarele obiective de etapă:

(i)

la sfârșitul perioadei de [] luni de la semnarea acordului operațional, efectul de levier nu trebuie să fie mai mic de [];

(ii)

începând cu data care survine mai devreme dintre data încetării prezentului acord și 31 decembrie 2023, efectul de levier nu trebuie să fie mai mic de [].

7.2.

Ca parte a activității de raportare menționată la articolul 16.1, FEI notifică în scris autorității de management atingerea unui obiectiv de etapă anterior, sau ulterior, termenelor menționate la articolul 7.1 și transmite autorității de management informații referitoare la volumul de noi finanțări prin îndatorare, astfel cum se prevede în continuare în prezentul acord.

7.3.

Fiecare acord operațional prevede penalități aplicabile intermediarilor financiari în beneficiul final al autorității de management, cu titlu indicativ, după cum urmează:

(a)

în cazul în care cuantumul noilor finanțări prin îndatorare acordate de către intermediarul financiar conform acordurilor operaționale relevante este mai mic decât [A] % din cuantumul noilor finanțări prin îndatorare convenite în respectivele acorduri pentru obiectivul de etapă relevant, se aplică o penalitate de [X] % din diferența dintre noile finanțări prin îndatorare convenite și noile finanțări prin îndatorare acordate; sau

(b)

în cazul în care cuantumul noilor finanțări prin îndatorare acordate de intermediarul financiar conform acordurilor operaționale relevante este mai mare decât [A] % însă mai mic decât [B] % din cuantumul noilor finanțări prin îndatorare convenite în respectivele acorduri pentru obiectivele de etapă relevante, se aplică o penalitate de [Y] % din diferența dintre noile finanțări prin îndatorare convenite și noile finanțări prin îndatorare acordate.

În plus, pentru o secțiune (secțiuni) specifică(e) din cadrul opțiunii 2, în cazul în care intermediarul financiar nu atinge un efect de levier egal sau cel puțin egal cu 1, se aplică o penalitate egală cu diferența dintre contribuția plătită a statului membru alocată pentru operațiunea relevantă și cuantumul aferent al noilor finanțări prin îndatorare acordate;

[Condițiile privind stabilirea și modalitățile de aplicare a penalităților la nivelul fiecărei operațiuni trebuie să fie specificate prin contract.]

7.4.

Autoritatea de management recunoaște că acordurile de garantare și operațiunile relevante nu sunt afectate de neîndeplinirea de către intermediarul financiar relevant a cerințelor privind efectul de levier stabilite în conformitate cu prezentul acord de finanțare sau cu acordul operațional relevant, după caz.

7.5.

Penalitatea este o sumă unică aferentă fiecărei operațiuni, calculată de către FEI la fiecare obiectiv de etapă, cele mai recente sume calculate menționate la articolul 7.3 fiind plătibile de către intermediarul financiar către FEI în cadrul fiecărui acord operațional la data care survine mai devreme dintre (x) încetarea acordului operațional din motive imputabile intermediarului financiar sau (y) sfârșitul perioadei de includere pentru emiterea de noi finanțări prin îndatorare. Suma respectivă este plătită de către FEI autorității de management ulterior efectuării plății acesteia de către intermediarul financiar relevant. [Dacă este necesar, pot fi specificate condiții suplimentare prin contract.]

7.6.

[Pentru evitarea oricăror dubii, penalitățile se aplică fără a aduce atingere altor penalități sau comisioane aplicabile conform acordurilor de delegare privind [instrumentele financiare COSME] SAU [instrumentele financiare O2020] cu privire la contribuția respectivă a UE].

Articolul 8

Sarcinile și obligațiile FEI

8.1.

În urma semnării prezentului acord de finanțare și în scopul punerii în aplicare a operațiunilor, FEI face demersuri să încheie primul acord operațional în termen de cel mult [X] luni de la data semnării prezentului acord de finanțare.

8.2.

Fără a aduce atingere altor dispoziții prevăzute în prezentul acord de finanțare, FEI:

(a)

pune în aplicare fiecare secțiune specifică în cadrul unui sistem eficace și eficient de control intern pe durata prezentului acord de finanțare;

(b)

transpune termenii și condițiile aplicabile prevăzute în prezentul acord de finanțare în acorduri operaționale cu intermediarii financiari și, în special, dispoziția privind efectul de levier menționată la articolul 7;

(c)

ia toate deciziile de angajare a fondurilor pentru operațiuni și de dezangajare a fondurilor, dacă este cazul și notifică Consiliul investitorilor în consecință;

(d)

negociază și aderă la oricare sau toate instrumentele juridice pe care FEI, în opinia sa profesională, le consideră adecvate pentru punerea în aplicare, gestionarea și, după caz, încetarea operațiunilor;

(e)

solicită intermediarilor financiari să ramburseze toate sumele plătite acestora în mod nejustificat, dacă există, în temeiul acordurilor operaționale;

(f)

solicită ca intermediarii financiari să se angajeze, în cadrul fiecărui acord operațional, să ia măsurile adecvate pentru a recupera orice sumă datorată de la destinatarii finali relevanți în cadrul tranzacțiilor aferente;

(g)

după caz și sub rezerva rambursării costurilor relevante legate de litigii în conformitate cu articolul 14.9, gestionează litigiile (inclusiv, fără a se limita la, inițierea, derularea, soluționarea și apărarea) în legătură cu orice operațiune;

(h)

deschide, menține și închide contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice, contul (conturile) de debit și de credit ale secțiunii (secțiunilor) specifice în conformitate cu dispozițiile prezentului acord de finanțare, efectuează toate plățile prevăzute în prezentul acord de finanțare și, în caz contrar, întreprinde toate tranzacțiile prevăzute în prezentul acord de finanțare în legătură cu contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice;

(i)

ține registre contabile separate și evidențe contabile adecvate și exacte cu privire la utilizarea contribuției statului membru;

(j)

ia toate măsurile necesare în vederea garantării protecției datelor cu caracter personal aflate în posesia FEI, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (11), precum și cu actele de modificare ulterioare;

(k)

se asigură că sunt incluse în acordurile operaționale cerințe contractuale cu privire la transferul către destinatarii finali al reducerii ratei dobânzii convenită de către intermediarii financiari și monitorizează aplicarea acestora;

(l)

ia toate măsurile pe care le consideră necesare pentru gestionarea și punerea în aplicare adecvată a secțiunii (secțiunilor) specifice în limitele stabilite în prezentul acord de finanțare.

8.3.

FEI se angajează să își îndeplinească toate obligațiile și sarcinile prevăzute în prezentul acord de finanțare cu nivelul necesar de solicitudine profesională și, în special:

(a)

să aplice standarde și practici profesionale cel puțin la fel de favorabile precum cele utilizate pentru propriile activități, ținând seama de termenii prezentului acord de finanțare;

(b)

să aloce resurse adecvate pentru a permite gestionarea și punerea în aplicare adecvată a secțiunii (secțiunilor) specifice;

(c)

să promoveze secțiunea (secțiunile) specifică(e) și să asiste autoritatea de management în atingerea vizibilității globale a sprijinului Uniunii în cadrul lanțului de punere în aplicare până la destinatarii finali, astfel cum se specifică în continuare în prezentul acord de finanțare;

(d)

să nu creeze taxe, drepturi de retenție, angajamente sau alte sarcini legate de fondurile deținute în contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice (altele decât cele implicate prin lege sau practica bancară cutumiară);

(e)

să efectueze gestionarea activelor de trezorerie pentru orice sold aflat în contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice, în conformitate cu articolul 13 din prezentul acord de finanțare.

8.4.

[Pentru evitarea oricăror dubii, sarcinile și obligațiile FEI conform prezentului acord de finanțare se aplică fără a aduce atingere celorlalte obligații relevante ale FEI conform acordului (acordurilor) de delegare privind [COSME] SAU [O2020]].

Articolul 9

Selectarea intermediarilor financiari și acordurile operaționale

9.1.

FEI, sub responsabilitatea sa, selectează unul sau mai mulți intermediari financiari pentru a pune în aplicare secțiunea (secțiunile) specifică(e) în conformitate cu termenii relevanți din acordul (acordurile) de delegare privind [COSME] ȘI/SAU [O2020], după caz. [Dacă este necesar, pot fi specificate condiții suplimentare prin contract]

9.2.

Intermediarii financiari cu care FEI intenționează să încheie acorduri operaționale sunt selectați pe baza politicilor și a procedurilor stabilite de FEI prin proceduri de selecție deschise, transparente, proporționale, nediscriminatorii și obiective, evitând conflictele de interese, ținând seama în mod corespunzător de natura secțiunii (secțiunilor) specifice și de experiența și capacitatea financiară a intermediarului financiar. Selectarea intermediarilor financiari se face pe bază permanentă și se bazează pe un sistem de notare pentru a clasifica intermediarii financiari în funcție de criterii specifice.

9.3.

Acordurile operaționale încheiate de FEI cu intermediarii financiari reflectă toate obligațiile aplicabile FEI conform prezentului acord de finanțare. În special, astfel de acorduri operaționale trebuie să conțină dispoziții privind răspunderea intermediarilor financiari în ceea ce privește penalitățile.

9.4.

Acordurile operaționale prevăd ca, în scopul punerii în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice, intermediarii financiari selectați:

(a)

cooperează pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii;

(b)

prevăd dreptul autorității de management de a-și exercita în mod cuprinzător competențele:

(c)

furnizează OLAF toate facilitățile, informațiile și documentația privind operațiunile în cauză pentru ca acesta să își exercite în mod cuprinzător competențele, permițându-i să deruleze investigații, inclusiv verificări la fața locului și inspecții, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (12), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (13) și în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (14), astfel cum pot fi amendate, completate sau modificate ocazional, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniuni, în vederea stabilirii existenței unor acte de fraudă, corupție sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu oricare operațiune de finanțare care face obiectul secțiunii (secțiunilor) specifice;

(d)

mențin și pot fi în măsură să producă toată documentația legată de punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice pentru o perioadă de șapte ([7]) ani de la încheierea perioadei de punere în aplicare sau de la încetarea acordului operațional sau de la încheierea operațiunilor, oricare este perioada mai lungă;

(e)

acordă acces Curții de Conturi Europene la toate facilitățile și îi furnizează toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu articolul 161 din Regulamentul financiar;

(f)

respectă standardele relevante și legislația aplicabilă privind prevenirea spălării de bani, lupta împotriva terorismului și lupta împotriva fraudei fiscale;

(g)

transpun condițiile relevante definite în prezentul alineat și în articolul 9.5 cu privire la alți intermediari și destinatari finali, în acordurile încheiate cu aceștia, iar în ceea ce privește articolul 9.5, intermediarii financiari și destinatarii finali declară că nu se află într-una din situațiile de excludere menționate în anexa 2;

(h)

se angajează să nu perceapă taxe de la FEI în legătură cu punerea în aplicare a operațiunilor;

(i)

calculează echivalentul subvenției brute în sensul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul de minimis pentru fiecare tranzacție conform formulei stabilite în anexa 1 și raportează calculele către FEI; și

(j)

transferă în întregime către destinatarii finali întregul procent de ajutor de stat din beneficiul financiar care decurge din contribuția statului membru, astfel cum se menționează în anexa 1.

[Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.]

9.5.

Intermediarii financiari care se află într-una din situațiile menționate în anexa 2 nu sunt selectați.

9.6.

Anterior semnării unui acord operațional, FEI informează în scris autoritatea de management cu privire la elementele principale ale fiecărei operațiuni, astfel cum se menționează în continuare în acordul de finanțare. [Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.] FEI, fără întârziere nejustificată, notifică în scris autoritatea de management cu privire la semnarea unui acord operațional.

9.7.

FEI informează în scris autoritatea de management, fără întârziere nejustificată, cu privire la anularea parțială, modificările esențiale sau rezilierea anticipată a unui acord operațional și cu privire la motivele care stau la baza acestora, astfel cum se prevede în continuare în prezentul acord de finanțare. [Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.]

Articolul 10

Guvernanță

10.1.

Punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice de către FEI este supravegheată de un consiliu al investitorilor („Consiliul investitorilor”). Consiliul investitorilor este format din [4] membri împuterniciți în mod corespunzător, numiți de către și reprezentând autoritatea de management, [1] membru numit de FEI, [1] observator numit de BEI și [2] observatori numiți de Comisia Europeană.

10.2.

Consiliul investitorilor:

(a)

aprobă termenii de referință și, dacă este necesar, orice modificări sau revizuiri ale acestora și revizuiește cererile de propuneri prezentate de FEI înainte de publicarea acestora;

(b)

revizuiește progresul înregistrat în punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice, inclusiv atingerea obiectivelor de etapă și fluxul pentru noile operațiuni;

(c)

revizuiește și emite avize privind aspectele strategice și de politică legate de secțiunea (secțiunile) specifică(e);

(d)

oferă orientări privind întrebările referitoare la interpretarea criteriilor de eligibilitate stabilite la articolul 3.1-3.4;

(e)

revizuiește rapoartele anuale ale secțiunii (secțiunilor) specifice menționate la articolul 16;

(f)

revizuiește termenii de referință pentru evaluări și revizuiește rapoartele de evaluare, dacă există, ale secțiunii (secțiunilor) specifice;

(g)

revizuiește propunerile de ajustări ale secțiunii (secțiunilor) specifice în urma rapoartelor de evaluare menționate la articolul 18;

(h)

propune modificări ale prezentului acord de finanțare, dacă este cazul;

(i)

[alte sarcini] [Dacă este necesar, pot fi specificate condiții suplimentare prin contract.]

10.3.

Consiliul investitorilor acționează prin consens și, în niciun caz, nu subminează deciziile luate privind punerea în aplicare a strategiei globale privind [instrumentele financiare COSME] [ȘI/SAU] [instrumentele financiare O2020] de către comitetul director relevant prevăzut în acordul (acordurile) de delegare respectiv(e).

10.4.

Consiliul investitorilor își alege președintele. Președintele este un reprezentant al autorității de management.

Consiliul investitorilor se reunește la cererea oricăruia dintre membrii săi, însă de cel puțin [] pe an. Reuniunile Consiliului investitorilor sunt organizate de secretariatul acestuia.

10.5.

Consiliul investitorilor adoptă propriul regulament de procedură la propunerea secretariatului.

10.6.

Participarea la reuniunile Consiliului investitorilor nu este remunerată. Entitatea care a numit membrul suportă toate costurile survenite în legătură cu deplasarea și participarea membrului respectiv la reuniunile Consiliului investitorilor.

10.7.

FEI asigură secretariatul în conformitate cu prezentul acord de finanțare.

Secretariatul îndeplinește, printre altele, următoarele sarcini:

(a)

organizarea reuniunilor Consiliului investitorilor, inclusiv elaborarea și distribuirea documentelor, a agendei și a proceselor-verbale ale Consiliului investitorilor;

(b)

oricare alte sarcini [astfel cum sunt definite în prezentul acord de finanțare sau de către Consiliul investitorilor];

(c)

comunicările legate de activitățile Consiliului investitorilor sunt transmise prin intermediul secretariatului.

Articolul 11

Contribuția statului membru

11.1.

Contribuția statelor membre este folosită în mod exclusiv în legătură cu secțiunea (secțiunile) specifică(e) și cu oricare operațiune referitoare la aceasta (acestea).

11.2.

FEI transmite autorității de management cel târziu la data de [X] a fiecărui an: (i) fluxul de operațiuni preconizate a fi semnate în anul curent și cuantumul propus al contribuției statului membru pentru anul curent; (ii) calendarul plăților cuantumului propus al contribuției statului membru care urmează să fie plătită în fiecare an până la sfârșitul perioadei de angajament, inclusiv comisioanele de gestionare aplicabile; (iii) toate modificările considerate necesare pentru contribuția notificată a statului membru care urmează să fie angajată în anul curent.

FEI transmite autorității de management, până la data de [X] a fiecărui an, cifrele revizuite menționate în paragraful de mai sus, dacă este necesar.

11.3.

În urma verificării prealabile a intermediarilor financiari preconizați a fi selectați în conformitate cu articolul 9, FEI trimite, oricând consideră necesar, o cerere de plată către autoritatea de management, în forma prevăzută în anexa 3 („cererea de plată”). Cererea de plată include: (i) cuantumul propus al contribuției statului membru pentru a acoperi angajamentele asumate în temeiul acordurilor de garantare preconizate a fi semnate în termen de trei luni de la data cererii de plată; și (ii) un calendar al plăților contribuției statului membru care urmează să fie plătită în fiecare an până la sfârșitul perioadei de angajament în legătură cu operațiunile relevante.

11.4.

O cerere de plată poate include un cuantum propus al contribuției statului membru de 100 % din sumele necesare pentru a acoperi angajamentele asumate în cadrul unui acord de garantare.

11.5.

Ulterior primirii unei cereri de plată și sub rezerva disponibilității bugetare, autoritatea de management depune, fără întârziere nejustificată și în orice caz înainte ca FEI să semneze vreun acord de garantare, în contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice, o contribuție a statului membru egală cu cuantumul contribuției statului membru specificat în cererea de plată și informează FEI cu privire la aceasta.

11.6.

Autoritatea de management poate oricând să suspende plata contribuției statului membru, notificând FEI că cererea sa de plată nu poate fi aprobată deoarece:

(a)

nu respectă sub niciun aspect important dispozițiile prezentului acord de finanțare; sau

(b)

există îndoieli serioase cu privire la caracterul acceptabil al cheltuielilor subiacente estimate; sau

(c)

s-au adus informații la cunoștința autorității de management indicând o deficiență semnificativă în funcționarea sistemului de control intern sau faptul că cheltuielile certificate de FEI sunt legate de o neregulă gravă și că acestea nu au fost corectate. În acest caz, autoritatea de management poate suspenda plata numai dacă acest lucru este necesar pentru a împiedica producerea unor prejudicii importante în ceea ce privește interesele sale financiare față de bugetul Uniunii Europene.

O astfel de suspendare trebuie să fie justificată în mod corespunzător de către autoritatea de management și nu trebuie să fie retroactivă. FEI este notificată cât mai curând posibil cu privire la o astfel de suspendare, împreună cu motivele care stau la baza acesteia.

Suspendarea are efect la data când autoritatea de management notifică FEI cu privire la aceasta. Perioada de plată rămasă se calculează din nou de la data la care sunt primite informațiile solicitate sau documentele revizuite sau de la data la care sunt efectuate verificările suplimentare necesare, inclusiv controalele la fața locului.

În cazul în care suspendarea depășește [două] luni, FEI poate solicita autorității de management să revizuiască oportunitatea continuării suspendării.

Articolul 12

Contribuția FEI

FEI oferă contribuția FEI la compartiment, în conformitate cu termenii definiți în anexa 1.

Articolul 13

Contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice și gestionarea activelor de trezorerie

13.1.

Gestionarea activelor de trezorerie ale contului (conturilor) secțiunii (secțiunilor) specifice este efectuată de FEI sau de către oricare altă entitate numită de acesta, ulterior aprobării de către Consiliul investitorilor, în conformitate cu orientările privind gestionarea activelor de trezorerie prevăzute în anexa 4.

13.2.

Pentru fiecare secțiune specifică, FEI deschide și menține un cont al secțiunii specifice [în legătură cu resursele din programul operațional FEDR și un cont al secțiunii specifice în legătură cu resursele din programul de dezvoltate rurală FEADR], în conformitate cu politicile și procedurile interne ale FEI.

13.3.

Contribuția statului membru la secțiunea (secțiunile) specifică(e) se plătește în contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice în conformitate cu articolul 11 din prezentul acord.

13.4.

Contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice trebuie în permanență și sub toate aspectele să fie utilizat(e), angajat(e) sau cedat(e) în alt mod sau gestionat(e) în termeni contabili separat de alte fonduri sau conturi ale FEI. Toate tranzacțiile trebuie să aibă înscrisă data valutei.

13.5.

Contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice este (sunt) folosit(e) exclusiv în legătură cu tranzacțiile sau operațiunile stabilite în conformitate cu prezentul acord de finanțare.

13.6.

Activele de trezorerie sunt gestionate în conformitate cu politicile și procedurile FEI, cu principiul bunei gestiuni financiare și în conformitate cu principiile prevăzute în anexa 4. Activele respective vor fi investite pe riscul autorității de management (inclusiv în ceea ce privește dobânda negativă și pierderile din gestionarea activelor) în conformitate cu un profil de risc convenit în prealabil și cu o strategie de investiții și, dacă este cazul, conform orientărilor privind gestionarea activelor în forma stabilită în anexa 4.

13.7.

FEI percepe un comision autorității de management, în conformitate cu articolul 14, pentru gestionarea activelor de trezorerie realizată de FEI sau în numele acestuia.

13.8.

În scopul exploatării contului (conturilor) secțiunii (secțiunilor) specifice, FEI deschide și menține un cont în euro și, dacă este cazul, un cont non-euro pentru operațiunile exprimate în altă monedă decât în euro.

13.9.

Contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice este (sunt) creditat(e) cu:

(a)

contribuția plătită a statului membru;

(b)

rambursări;

(c)

venituri.

13.10.

Contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice este (sunt) debitat(e) cu:

(a)

sumele solicitate în legătură cu operațiunile;

(b)

sumele datorate către FEI în conformitate cu articolul 14;

(c)

sumele rambursate autorității de management în cadrul politicii de ieșire;

(d)

sumele solicitate pentru gestionarea activelor de trezorerie.

13.11.

Transferul menționat la articolul 13.10 litera (c) se efectuează în următorul cont bancar al autorității de management:

Numele [băncii]:

[]

Adresa [băncii]:

[]

BIC:

[]

IBAN:

[]

Numele beneficiarului:

[]

Adresa beneficiarului:

[]

Nr. BIC al beneficiarului:

[]

Referință:

Restituirea sumelor cu referire la politica de ieșire a [a se insera acronimul secțiunii (secțiunilor) specifice și alte referințe posibile].

13.12.

În vederea rezilierii prezentului acord de finanțare, în conformitate cu articolul 25, FEI închide contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice și notifică fără întârziere nejustificată autoritatea de management cu privire la închidere.

13.13.

FEI utilizează veniturile și rambursările în scopul secțiunii (secțiunilor) specifice, inclusiv plata costurilor și a comisioanelor de administrare, și păstrează evidența utilizării veniturilor și rambursărilor.

13.14.

[Dacă este cazul și în orice caz după încheierea perioadei de angajament și nu mai târziu de [X] a fiecărui an, FEI notifică autoritatea de management cu privire la cuantumul contribuției angajate însă neplătite a statului membru în contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice și care nu mai este necesară în scopul prezentului acord de finanțare sau al oricărui acord de garantare, astfel cum se prevede în continuare în prezentul acord. [Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.]]

13.15.

[După încheierea perioadei de angajament și în cazul în care nu mai rămâne de plată vreo contribuție a statului membru, FEI notifică autorității de management, anual și nu mai târziu de [X] a fiecărui an, sumele care nu mai sunt necesare în legătură cu secțiunea (secțiunile) specifică(e) sau cu oricare acord de garantare. Ca urmare, autoritatea de management poate emite o notă de debit către FEI pentru a recupera suma corespunzătoare în bugetul autorității de management.]

Articolul 14

Costuri și comisioane de administrare

14.1.

Autoritatea de management remunerează FEI pentru activitatea desfășurată de acesta prin comisioane cuprinzând: (i) un comision de administrare; (ii) un comision de stimulare; (iii) un comision pentru gestionarea activelor de trezorerie; și (iv) un comision de rezervă pentru acoperirea cheltuielilor neprevăzute (denumite colectiv „costuri și comisioane de administrare”), astfel cum sunt detaliate în prezentul articol.

14.2.

Costurile și comisioanele de administrare sunt debitate de către FEI din contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice ulterior facturării către și revizuirii de către [a se specifica în detaliu prin contract] autoritatea de management și constituie compensarea integrală a FEI pentru activitatea desfășurată de acesta. [Dacă este necesar, pot fi specificate condiții suplimentare prin contract.]

14.3.

Cuantumul agregat al comisionului de administrare și al celui de stimulare nu trebuie să depășească în niciun caz 6 % din contribuția angajată a statului membru, exceptând situațiile justificate în mod corespunzător. Sub rezerva articolelor 14.6 și 14.7, comisionul de stimulare nu trebuie să fie mai mic de o treime din cuantumul agregat al comisionului de administrare și al celui de stimulare.

În plus față de comisioanele de administrare și de stimulare, comisionul pentru gestionarea activelor de trezorerie nu trebuie să depășească [1] % [sau alt procent specificat în acordurile individuale de finanțare] din contribuția angajată a statului membru. De asemenea, comisionul de rezervă nu trebuie să depășească [0,5] % [sau alt procent specificat în acordurile individuale de finanțare] din contribuția angajată a statului membru.

14.4.

Comisionul de administrare constituie întreaga compensare pentru cheltuielile administrative suportate de FEI în legătură cu secțiunea (secțiunile) specifică(e), inclusiv, fără a se limita la: cercetare de piață, marketing, dezvoltarea produsului, activități de sensibilizare, negociere, monitorizare, adaptări la sisteme informatice, costuri juridice, cheltuieli de deplasare, consiliere fiscală, taxe bancare, costuri de subcontractare, contabilitate și raportare, monitorizare și controale, secretariat, evaluări (dacă există), audit intern și extern, vizibilitate și publicitate. Acesta ia în calcul costurile imputate intermediarilor financiari. [Dacă este necesar, pot fi specificate condiții suplimentare prin contract.]

14.5.

Sub rezerva plafoanelor stabilite la articolul 14.3, comisionul de administrare se plătește către FEI astfel:

1.

prima parte a comisionului de administrare este legată de crearea secțiunii (secțiunilor) specifice și este egală cu [2] % din contribuția plătită a statului membru. Suma respectivă este plătită către FEI în momentul semnării primului acord operațional; [Astfel de condiții trebuie specificate în detaliu prin contract.]

2.

restul comisionului de administrare este legat de punerea în aplicare, gestionarea, monitorizarea și închiderea secțiunii (secțiunilor) specifice și se plătește anual ca arierate. [Dacă este necesar, pot fi specificate condiții suplimentare prin contract.]

14.6.

Comisionul de stimulare recompensează FEI pentru atingerea performanței financiare și a celei legate de politică a secțiunii (secțiunilor) specifice.

14.7.

Sub rezerva plafonului stabilit la articolul 14.3, comisionul de stimulare se plătește către FEI pe baza atingerii indicatorilor de performanță, în special a efectului de levier realizat în conformitate cu obiectivele de etapă stabilite la articolul 7. [Astfel de condiții trebuie specificate în detaliu prin contract.] Comisionul de stimulare se plătește semestrial ca arierate.

14.8.

Comisionul pentru gestionarea activelor de trezorerie este utilizat pentru activitățile de gestionare a trezoreriei.

14.9.

Comisionul de rezervă este utilizat pentru a acoperi cheltuielile neprevăzute, de exemplu, cheltuieli legate de litigii. Plata pentru cheltuielile neprevăzute face obiectul aprobării prealabile a autorității de management. [Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.]

14.10.

Costurile și comisioanele de administrare sunt acoperite în primă instanță din venituri și rambursări. În cazul în care veniturile și rambursările sunt insuficiente, deficitul este acoperit din contribuția plătită a statului membru în conformitate cu normele stabilite în prezentul articol. Fără a aduce atingere celor menționate anterior, autoritatea de management remunerează FEI pentru activitatea desfășurată de acesta după 31 decembrie 2023 prin comisioane separate de costurile și comisioanele de administrare, menționate în detaliu în prezentul acord de finanțare. [Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.]

Articolul 15

Contabilitate

15.1.

FEI menține conturi separate pentru secțiunea (secțiunile) specifice pentru activitățile legate de fiecare instrument financiar în conformitate cu normele și procedurile FEI.

15.2.

Tranzacțiile financiare și situațiile financiare legate de o secțiune specifică se stabilesc în conformitate cu:

(a)

normele și procedurile FEI aplicabile secțiunii specifice respective;

și

(b)

normele de contabilitate ale Uniunii stabilite de contabilul Comisiei Europene pe baza standardelor stabilite de Consiliul pentru standardele internaționale de contabilitate pentru sectorul public (Board for International Public Sector Accounting Standards, IPSAS), astfel cum pot fi modificate ocazional și comunicate în avans de către Comisia Europeană către FEI în conformitate cu termenii acordului (acordurilor) de delegare. [Dacă este necesar, pot fi specificate condiții suplimentare prin contract.]

15.3.

FEI păstrează documentele financiare și contabile privind contribuția plătită a statului membru pentru o perioadă de șapte (7) ani de la încheierea perioadei de punere în aplicare sau de la încetarea prezentului acord de finanțare sau de la încheierea operațiunilor în cadrul unui instrument financiar, oricare perioadă este mai lungă.

15.4.

FEI prezintă anual autorității de management situațiile financiare auditate aferente unei secțiuni specifice.

Articolul 16

Raportare operațională și financiară

16.1.

FEI raportează autorității de management, cu o frecvență care urmează să fie convenită [Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.], aspectele operaționale ale secțiunii (secțiunilor) specifice, în conformitate cu anexa 5, și anume:

(a)

identificarea programului național specific unic și prioritatea sau măsura din care se furnizează contribuția statului membru;

(b)

descrierea secțiunii (secțiunilor) specifice și procedurile de punere în aplicare;

(c)

identificarea intermediarilor financiari;

(d)

cuantumul total al contribuției plătite a statului membru în funcție de prioritatea sau măsura din cadrul programului național specific unic;

(e)

cuantumul total al noilor finanțări prin îndatorare acordate în trimestrul relevant și până la data respectivă;

(f)

cuantumul total al costurilor și comisioanelor de administrare;

(g)

performanța secțiunii (secțiunilor) specifice, inclusiv progresul înregistrat în crearea acesteia (acestora) și în selectarea intermediarilor financiari;

(h)

cuantumul total al rambursărilor și veniturilor acumulate;

(i)

progresul realizat în atingerea efectului de levier;

(j)

contribuția secțiunii (secțiunilor) specifice la atingerea indicatorilor priorității sau măsurii în cauză în cadrul programului național specific unic;

(k)

numărul destinatarilor finali (total și pentru fiecare operațiune);

(l)

echivalentul subvenției brute pentru fiecare tranzacție.

[Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.]

16.2.

FEI raportează autorității de management, cu frecvența menționată la articolul 16.1, aspectele financiare ale secțiunii (secțiunilor) specifice, în conformitate cu anexa 6. [Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.]

16.3.

Cel târziu la data de [] a fiecărui an, FEI transmite autorității de management un raport anual reunind toate datele obținute cu privire la toate aspectele operaționale și financiare ale secțiunii (secțiunilor) specifice, de la crearea acesteia (acestora). Raportul anual va fi dezvăluit spre revizuire Consiliului investitorilor fără întârziere nejustificată. [Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.]

FEI comunică autorității de management rapoartele periodice de control din partea auditorilor externi numiți în prezentul acord de finanțare sub forma unei scrisori de recomandări către conducere. [Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.]

De asemenea, dacă este necesar, părțile pot discuta și conveni măsuri suplimentare de raportare referitoare la operațiuni. [Condiții suplimentare pot fi specificate prin contract.]

16.4.

Cerințele de raportare relevante menționate la articolul 16 alineatele (1) și (2) se bazează pe informațiile obținute ocazional de către FEI în cadrul obligațiilor de raportare relevante incluse în acordurile operaționale dintre FEI și intermediarii financiari care pun în aplicare secțiunea (secțiunile) specifică(e). Acordul operațional prevede ca intermediarii financiari să furnizeze astfel de informații către FEI. [Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.]

16.5.

Rapoartele transmise autorității de management trebuie exprimate în euro. Rapoartele respective pot fi obținute din situațiile financiare exprimate în alte monede în conformitate cu cerințele FEI. Dacă este necesar, sumele sunt convertite în euro. Cu excepția cazului când se prevede altfel în prezentul acord de finanțare, sumele exprimate în altă monedă decât euro și raportate de către o parte celeilalte părți în euro sunt convertite în euro la rata de schimb de la data relevantă a raportării, astfel cum este stabilită de Banca Centrală Europeană.

Articolul 17

Audituri, controale și monitorizare

17.1.

În conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, Curtea de Conturi Europeană și Comisia Europeană au competența de a audita punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice.

17.2.

FEI efectuează controale cu privire la punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice în conformitate cu normele, politicile și procedurile sale și cu prezentul acord de finanțare, inclusiv, dacă este cazul, verificări la fața locului pe eșantioane reprezentative și/sau bazate pe risc de tranzacții pentru a garanta faptul că secțiunea (secțiunile) specifică(e) este (sunt) pusă (puse) în aplicare efectiv și corect și, printre altele, pentru a preveni și a corecta neregulile și frauda.

17.3.

În cazul unor suspiciuni de fraudă, corupție sau oricare altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii, FEI informează OLAF fără întârziere și poate lua, în strânsă colaborare cu OLAF, măsuri preventive adecvate, inclusiv măsuri de salvgardare a probelor. În caz de nereguli referitoare la contribuția statului membru, FEI informează autoritatea de management fără întârziere și întreprinde toate acțiunile necesare, inclusiv proceduri juridice, pentru a recupera sumele datorate conform dispozițiilor acordului operațional, în conformitate cu anexa 1 și pentru a restitui prompt toate sumele recuperate în contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice.

17.4.

FEI monitorizează punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice prin intermediul rapoartelor și/sau al situațiilor financiare furnizate de intermediarii financiari, al auditurilor interne și externe disponibile și al oricăror controale efectuate de aceștia sau de FEI, inclusiv o analiză a naturii și amplorii erorilor și deficiențelor identificate în cadrul sistemelor, precum și a acțiunilor corective luate sau planificate. FEI raportează autorității de management rezultatele importante ale acestor activități.

17.5.

Monitorizarea punerii în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice de către FEI urmărește să permită autorității de management să evalueze: (i) dacă sistemul de control intern este eficace și eficient; (ii) dacă respectiva contribuție a statului membru a fost folosită în conformitate cu dispozițiile contractuale și de reglementare aplicabile; și (iii) progresul înregistrat în atingerea obiectivelor de politică reflectate în indicatorii de realizare și de rezultat relevanți.

17.6.

Autoritatea de management poate efectua controale și poate monitoriza punerea în aplicare a secțiunii (secțiunilor) specifice prin intermediul participării sale în cadrul Consiliului investitorilor, prin situațiile financiare auditate furnizate de FEI în conformitate cu articolul 15.4.

17.7.

OLAF poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 și cu Regulamentul (CE Euratom) nr. 2988/95, astfel cum pot fi amendate, completate sau modificate ocazional, în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii, în scopul stabilirii existenței unor acte de fraudă, corupție sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu oricare operațiune de finanțare care face obiectul secțiunii (secțiunilor) specifice.

Articolul 18

Evaluare

18.1.

Părțile pot conveni asupra evaluărilor care urmează să fie efectuate cu privire la punerea în aplicare a acordului de finanțare în termenii stabiliți în continuare în prezentul acord. [Condiții suplimentare pot fi specificate prin contract.]

18.2.

FEI prevede în fiecare acord operațional ca intermediarii financiari să transmită FEI informațiile pe care le dețin și care sunt solicitate în mod rezonabil pentru efectuarea unei evaluări de către Comisia Europeană în temeiul articolului 57 alineatul (3) din RDC.

Articolul 19

Achiziția de bunuri, lucrări și servicii

19.1.

Achiziția de bunuri, lucrări sau servicii de către FEI în contextul secțiunii (secțiunilor) specifice se realizează în conformitate cu normele și procedurile aplicabile adoptate de FEI, ținând seama de principiile privind transparența, proporționalitatea, tratamentul egal, cel mai bun raport calitate-preț, evitarea conflictelor de interese și nediscriminarea în acordarea contractelor, cu condiția ca, ținând seama în mod corespunzător de costuri și durată, subcontractarea să nu conducă la costuri ridicate în ceea ce privește punerea în aplicare directă de către FEI. Pentru evitarea oricăror dubii, subcontractarea nu se referă la selectarea intermediarilor financiari în temeiul articolului 9.

19.2.

Nu sunt reținuți candidații și ofertanții enumerați în baza de date centrală a excluderilor înființată și gestionată de Comisia Europeană în temeiul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1302/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 privind baza de date centrală a excluderilor (15) în scopul gestionării secțiunii (secțiunilor) specifice.

Articolul 20

Vizibilitate

20.1.

FEI ia toate măsurile adecvate prevăzute în prezentul acord de finanțare pentru a face public faptul că secțiunea (secțiunile) specifică(e) este (sunt) cofinanțată(e) din [FEDR] SAU [FEADR] și include în contractele relevante dispoziții prin care se solicită ca cerințele prevăzute în prezentul articol să fie transferate către intermediarii financiari și către destinatarii finali. [Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.]

20.2.

FEI impune ca informațiile oferite presei, părților interesate, intermediarilor financiari și destinatarilor finali cu privire la secțiunea (secțiunile) specifice să recunoască faptul că secțiunea (secțiunile) specifică(e) a (au) fost utilizată(e) „cu finanțare din partea Uniunii Europene” (în limba relevantă a Uniunii) și să afișeze în mod adecvat emblema Uniunii (douăsprezece stele galbene pe fundal albastru) în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul (acordurile) de delegare.

20.3.

FEI impune ca intermediarul financiar să deruleze campaniile de informare, marketing și publicitate stabilite în prezentul acord de finanțare [Condiții suplimentare trebuie specificate prin contract.] pe teritoriul [NUMELE STATULUI MEMBRU] vizând să facă cunoscută secțiunea (secțiunile) specifică(e) pe teritoriul respectiv asigurându-se că toate documentele referitoare la sprijinul acordat prin intermediul secțiunii (secțiunilor) specifice vor conține o mențiune conform căreia tranzacția beneficiază de sprijin din partea Uniunii Europene în conformitate cu „[Inițiativa IMM], o secțiune (secțiuni) specifică(e) cu finanțare din partea Uniunii Europene în cadrul [FEDR] SAU [FEADR], [COSME] ȘI/SAU [Orizont 2020]”.

20.4.

Dimensiunea și proeminența recunoașterii și a emblemei Uniunii sunt vizibile în mod clar astfel încât să nu creeze confuzie cu privire la identificarea activității FEI și aplicarea în ceea ce privește secțiunea (secțiunile) specifică(e) a privilegiilor și imunităților FEI.

20.5.

Toate publicațiile FEI legate în mod expres de secțiunea (secțiunile) specifică(e), indiferent de formă sau suport, trebuie să conțină următoarea mențiune privind declinarea responsabilității sau o mențiune similară în limba relevantă a Uniunii: „Acest document a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Opiniile exprimate în prezentul document nu pot fi considerate, în niciun caz, ca reflectând poziția oficială a Uniunii Europene.”.

20.6.

Autoritatea de management ia toate măsurile adecvate pentru a face public faptul că secțiunea (secțiunile) specifică(e) este (sunt) cofinanțată(e) de către FEI și, după caz, de către BEI. Informațiile oferite presei, părților interesate, intermediarilor financiari și destinatarilor finali, toate materialele publicitare aferente, notificările oficiale, rapoartele, publicațiile și informațiile de pe internet trebuie să recunoască faptul că secțiunea (secțiunile) specifică(e) a (au) fost utilizată(e) cu „cofinanțare din partea Fondului European de Investiții [și a Băncii Europene de Investiții]” (în limba relevantă a Uniunii) și să afișeze în mod adecvat logo-ul FEI și, după caz, logo-ul BEI.

20.7.

Sub rezerva cerințelor privind confidențialitatea, odată cu semnarea primului acord operațional, FEI elaborează fără întârziere nejustificată de la data semnării un comunicat de presă în limba engleză care este afișat pe pagina de internet a FEI. FEI decide conținutul comunicatelor de presă.

20.8.

Părțile se consultă între ele cu privire la rapoartele de progres și asupra situației, publicațiile, comunicatele de presă și actualizările relevante pentru prezentul acord de finanțare înainte ca acestea să fie emise sau publicate și comunică astfel de documente una celeilalte atunci când acestea sunt emise.

20.9.

FEI include în fiecare acord operațional cerințele prevăzute în acordurile de delegare relevante privind sensibilizarea intermediarilor financiari în ceea ce privește sprijinul furnizat de Uniunea Europeană.

Articolul 21

Publicarea de informații privind intermediarii financiari

21.1.

FEI publică anual numele intermediarilor financiari sprijiniți în cadrul secțiunii (secțiunilor) specifice în conformitate cu dispozițiile acordului (acordurilor) de delegare.

21.2.

Criteriile pentru dezvăluirea și nivelul de detaliu al informațiilor publicate trebuie să țină seama de particularitățile sectorului financiar și de natura secțiunii (secțiunilor) specifice și să fie, de asemenea, în conformitate cu normele specifice ale FEDR și FEADR, după caz.

Articolul 22

Atribuire

Părțile nu transferă, total sau parțial, drepturile sau obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord de finanțare către terți fără consimțământul scris prealabil al celeilalte părți.

Articolul 23

Răspundere

23.1.

FEI este răspunzător față de autoritatea de management pentru îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor sale în conformitate cu prezentul acord de finanțare cu un nivel profesional necesar de solicitudine și diligență și pentru toate pierderile rezultate din neglijență gravă sau cu intenție.

[23.2

În ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului acord de finanțare, autoritatea de management și FEI negociază căi de atac contractuale cu privire la pierderile, prejudiciile sau daunele înregistrate de FEI.]

23.3.

O parte care se confruntă cu o situație de forță majoră nu este considerată ca neîndeplinindu-și obligațiile prevăzute în prezentul acord de finanțare dacă aceasta a fost împiedicată să le îndeplinească de situația respectivă de forță majoră.

Articolul 24

Legislația aplicabilă și jurisdicție

24.1.

Prezentul acord de finanțare este reglementat și elaborat în conformitate cu legislația din [a se specifica prin contract], fără a se ține cont de principiile aplicabile privind conflictele de legi.

24.2.

Părțile depun eforturi să soluționeze pe cale amiabilă orice litigiu sau plângere în legătură cu interpretarea, aplicarea sau executarea prezentului acord de finanțare, inclusiv existența, validitatea sau încetarea acestuia.

24.3.

În lipsa unei soluționări amiabile, părțile convin ca [a se specifica prin contract jurisdicția competentă] să aibă jurisdicție exclusivă pentru a soluționa orice litigiu în legătură cu prezentul acord de finanțare.

Articolul 25

Eficacitate — Reziliere

25.1.

Prezentul acord de finanțare intră în vigoare ulterior semnării de către părți și rămâne în vigoare până la data care survine mai devreme dintre [31 decembrie 2023] sau producerea unui eveniment care conduce la reziliere și care nu a fost soluționat, în conformitate cu articolul 25.5.

25.2.

Cel târziu în termen de [6] luni înainte de [31 decembrie 2023], părțile se consultă între ele cu privire la prelungirea prezentului acord de finanțare pentru o nouă perioadă.

25.3.

În cazul în care unul sau mai multe acorduri operaționale și/sau acorduri de garantare, după caz, se află încă în vigoare la data de [31 decembrie 2023], prezentul acord de finanțare se prelungește cu acordul comun al părților. În lipsa unui astfel de acord, prezentul acord de finanțare rămâne în vigoare numai în ceea ce privește datoria sau expunerea reală sau contingentă în cadrul oricărei operațiuni, până când oricare astfel de datorie sau expunere a fost anulată sau considerată a fi irecuperabilă, iar orice termen de prescripție aplicabil a expirat.

25.4.

Pe durata aplicării prezentului acord de finanțare, oricare parte poate, în orice moment, să rezilieze prezentul acord de finanțare cu efect imediat prin notificarea celeilalte părți cu privire la faptul că a avut loc un eveniment care conduce la rezilierea acordului.

25.5.

Motivele care pot determina apariția unui eveniment care conduce la rezilierea acordului sunt prevăzute mai jos:

(i)

autoritatea de management poate notifica un eveniment care conduce la rezilierea acordului în cazul:

(a)

nesemnării de către FEI a acordului operațional aferent cuantumului contribuției statului membru inclus în orice cerere de plată în termen de trei luni de la data depunerii unei astfel de cereri; sau

(b)

nerespectării de către FEI a obligațiilor semnificative care îi revin în temeiul prezentului acord;

(c)

nesemnării de către FEI a primului acord operațional în termenul prevăzut la articolul 8.2;

în fiecare caz, cu condiția ca autoritatea de management să trimită o notificare de avertizare către FEI menționând apariția unui astfel de potențial eveniment care conduce la rezilierea acordului, iar FEI să nu remedieze situația în termen de (60) de zile de la data primirii notificării; și

(ii)

FEI poate notifica un eveniment care conduce la rezilierea acordului în cazul:

(a)

fără a aduce atingere articolului 11, neîndeplinirii de către autoritatea de management a obligației de a depune fără întârziere nejustificată în contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice o contribuție a statului membru egală cu cuantumul contribuției statului membru menționat în cadrul unei cereri de plată; sau

(b)

nerespectării de către autoritatea de management a obligațiilor semnificative care îi revin în temeiul prezentului acord de finanțare,

în fiecare caz, cu condiția ca autoritatea de management să trimită o notificare de avertizare către autoritatea de management menționând apariția unei astfel de potențial eveniment care conduce la rezilierea acordului, iar autoritatea de management să nu remedieze situația în termen de (60) de zile de la data primirii notificării.

25.6.

Fără a aduce atingere articolului 25.9, în cazul rezilierii prezentului acord, FEI este eliberat de orice obligație de îndeplinire a activității FEI de la data efectivă a încetării acordului. Costurile și comisioanele de administrare la care FEI este îndreptățit pentru perioadele anterioare datei efective a încetării devin sume datorate și de plată începând cu data respectivă. [Dacă este necesar, pot fi specificate condiții suplimentare prin contract, inclusiv posibile ajustări, dacă există, ale costurilor și comisioanelor de administrare plătibile în momentul rezilierii anticipate a prezentului acord de finanțare.]

25.7.

Cheltuielile înregistrate de oricare parte în legătură cu un eveniment care conduce la rezilierea acordului sunt suportate de partea răspunzătoare pentru producerea evenimentului respectiv.

25.8.

La expirarea sau încetarea prezentului acord de finanțare, soldul net al contribuției statului membru depozitat în contul (conturile) secțiunii (secțiunilor) specifice este restituit către autoritatea de management conform politicii de ieșire. Toate cheltuielile înregistrate de FEI în legătură cu transferul respectiv sunt suportate de autoritatea de management și sunt reținute din contribuția statului membru care urmează să fie restituită, cu excepția cazului în care un astfel de transfer are loc în urma încetării prezentului acord de finanțare ca urmare a unui eveniment care a condus la rezilierea acordului notificat de către autoritatea de management.

25.9.

Încetarea sau expirarea prezentului acord de finanțare nu afectează drepturile și obligațiile dobândite sau existente ale părților la data încetării sau expirării, inclusiv, fără a se limita la, drepturile și obligațiile dobândite ale părților cu privire la obligațiile de plată. La încetarea sau expirarea prezentului acord, acesta rămâne în vigoare în ceea ce privește datoria sau expunerea reală sau contingentă în cadrul oricărei operațiuni, până când astfel de datorii sau expuneri au fost anulate sau considerate a fi irecuperabile, iar orice termen de prescripție aplicabil a expirat și, în special, FEI este îndreptățit să rețină sumele care sunt necesare, conform prezentului acord sau oricărui acord operațional, pentru plata sumelor datorate în temeiul acestuia sau pentru îndeplinirea obligațiilor acumulate sau contingente în cadrul operațiunilor restante.

25.10.

În cazul în care FEI, în consultare cu Comisia Europeană, stabilește faptul că cuantumul minim agregat al contribuției la secțiunea (secțiunile) specifică(e) reprezentând suma contribuției tuturor statelor membre participante la Uniunea Europeană este insuficient ținându-se seama în mod corespunzător de masa critică minimă definită în evaluarea ex ante, acesta poate notifica autorității de management faptul că s-a produs un eveniment care conduce la rezilierea acordului.

25.11.

Dispozițiile prevăzute la articolul 23 (Răspundere), articolul 24 (Legislația aplicabilă și jurisdicție), articolul 25 (Eficacitate — Reziliere) și articolul 26 (Notificări și comunicări), rămân în vigoare, de asemenea, după încetarea sau expirarea prezentului acord de finanțare.

25.12.

În cazul lichidării [instrumentelor financiare COSME] ȘI/SAU a [instrumentelor financiare O2020], părțile convin asupra utilizării contribuției statului membru.

Articolul 26

Notificări și comunicări

26.1.

Notificările și comunicările între părți referitoare la prezentul acord de finanțare se trimit în scris pe suport de hârtie sau în format electronic, conform dispozițiilor prevăzute la alineatele (2) și (3) mai jos, folosind următoarele date de contact:

 

Pentru autoritatea de management:

[a se completa]

 

Pentru FEI:

European Investment Fund

[a se completa serviciul]

15, Avenue J.F. Kennedy

2968 Luxemburg

LUXEMBURG

Persoană de contact: [a se completa]

Adresă de e-mail funcțională: [a se completa]

26.2.

Orice modificare adusă datelor de contact de mai sus produce efecte numai după ce a fost notificată în scris pe suport de hârtie sau în format electronic celeilalte părți.

26.3.

Astfel de notificări și comunicări sunt considerate notificate în mod corespunzător atunci când [a se completa].

Articolul 27

Modificări și dispoziții diverse

27.1.

Orice amendament, schimbare sau modificare a prezentului acord de finanțare se realizează printr-un instrument în scris semnat în mod corespunzător de fiecare parte și în care se specifică data de la care acesta produce efecte.

27.2.

În cazul în care oricare dintre părți, în una sau mai multe ocazii, renunță sau evită să îndeplinească oricare dintre dispozițiile prezentului acord de finanțare, acest lucru nu este considerat ca o renunțare la drepturile părții respective de a pune în aplicare dispozițiile în cauză pe viitor, iar obligația celeilalte părți cu privire la o astfel de îndeplinire viitoare rămâne în întregime în vigoare.

Articolul 28

Anexe

Considerentele și următoarele anexe sunt parte integrantă a prezentului acord de finanțare:

Anexa 1

:

Lista de termeni pentru secțiunea (secțiunile) specifice

Instrumentul de garantare neplafonată (opțiunea 1)

Instrumentul de titlurizare (opțiunea 2)

Anexa 2

:

Criterii de excludere pentru intermediarii financiari și destinatarii finali și criteriile de eligibilitate pentru contribuția din partea UE [a se furniza parțial în cadrul acordurilor de finanțare specifice]

Anexa 3

:

Cererea de plată [a se furniza în cadrul acordurilor de finanțare specifice]

Anexa 4

:

Orientări privind gestionarea activelor de trezorerie [a se furniza în cadrul acordurilor de finanțare specifice]

Anexa 5

:

Raportarea privind aspectele operaționale ale secțiunii (secțiunilor) specifice [a se furniza în cadrul acordurilor de finanțare specifice]

Anexa 6

:

Raportarea privind aspectele financiare ale secțiunii (secțiunilor) specifice [a se furniza în cadrul acordurilor de finanțare specifice]

ANEXA 1

INSTRUMENTUL DE GARANTARE NEPLAFONATĂ  (16)

Inițiativa IMM — opțiunea 1

INIȚIATIVA IMM INSTRUMENTUL DE GARANTARE NEPLAFONATĂ — OPȚIUNEA 1

Acest instrument prevede utilizarea de garanții neplafonate furnizate de FEI pentru a acoperi riscul de credit al împrumuturilor, contractelor de leasing și garanțiilor IMM-urilor. Instrumentul de garantare neplafonată din cadrul Inițiativei IMM se bazează pe riscul reținut la diferite niveluri prin resurse ale UE (COSME și/sau Orizont 2020), FEDR/FEADR, împreună cu resurse din partea Grupului BEI și eventual alături de băncile naționale de promovare și schemele naționale de garantare.

În cadrul instrumentului de garantare neplafonată Inițiativa IMM, FEI ar urma să furnizeze garanții neplafonate până la un cuantum maxim convenit. Instituțiile financiare emitente rețin un interes material în portofoliile lor respective garantate, reținând o expunere economică de 20 % față de fiecare împrumut garantat, pentru a asigura armonizarea necesară a intereselor („interese substanțiale în joc”).

Intermediarii financiari vor primi individual o garanție neplafonată din partea FEI în schimbul plății unui comision de garantare. Riscul mai ridicat al portofoliului rezultat va fi acoperit printr-o combinație între contribuția statului membru și resurse din COSME și/sau Orizont 2020. Riscul mai scăzut al portofoliului rezultat va fi reținut printr-o combinație de resurse din partea Grupului BEI de până la un cuantum maxim convenit și eventual din partea băncilor naționale de promovare și al schemelor naționale de garantare. Un astfel de transfer de risc nefinanțat, care permite transferul parțial al riscului de credit către părți terțe fără a elimina de fapt portofoliul de credite din bilanțul instituției financiare ar oferi posibilitatea pentru instituția financiară emitentă de a obține asistență de capital reglementat, dacă este posibil. O astfel de operațiune ar trebui să ia în considerare cerințele de reglementare ale țării în cauză.

Inițierea, diligența necesară, documentarea și serviciul portofoliului, format din tranzacții de împrumuturi, leasing sau garanții pentru IMM-urile eligibile, sunt efectuate de către intermediarii financiari în conformitate cu procedurile lor uzuale de inițiere și de serviciu. Intermediarul financiar (sau sub-intermediarul financiar în cazul contra-garanțiilor) reține relația directă client-credit cu fiecare destinatar final. Intermediarul financiar va furniza informații cu privire la portofoliu în mod regulat către FEI, iar FEI va transmite în consecință toate informațiile relevante către entitățile care își asumă riscuri în conformitate cu acordurile relevante.

Intermediarul financiar va transfera în întregime către IMM-uri beneficiul sub formă de ajutor de stat, astfel cum este definit în termenii indicativi și aplicând formula menționată în secțiunile 5 și 6 de mai jos. De asemenea, se consideră că toate costurile implicite (risc la adresa reputației, risc financiar, risc administrativ, risc legat de implementarea compartimentului (17)) suportate de intermediarul financiar compensează orice avantaj legat de resursele de stat (și anume, contribuția statului membru) garantându-se astfel că intermediarul financiar nu beneficiază de ajutor necuvenit.

Cu excepția cazul în care se prevede în mod expres, termenii definiți în prezenta anexă 1 au același sens precum termenii corespondenți definiți în cadrul prezentului model de acord de finanțare.

Termeni indicativi privind garanțiile neplafonate conform opțiunii 1

1.

Caracteristici principale

 

Domeniul de aplicare a instrumentului financiar

Intermediarul financiar inițiază un portofoliu de noi finanțări prin îndatorare (sub rezerva unui nivel minim al efectului de levier) pentru care acesta va primi o garanție neplafonată de portofoliu (sub forma garanțiilor directe, contra-garanțiilor sau co-garanțiilor) din partea FEI în schimbul plății unui comision de garantare.

FEI acționează în calitate de administrator curent al instrumentului financiar care gestionează contribuția statului membru, contribuția UE, și anume, contribuțiile în temeiul [Regulamentului COSME] ȘI/SAU al [Regulamentului O2020], contribuția FEI și riscul de credit asumat de BEI și posibil de băncile naționale de promovare.

Garanție

Garanția este furnizată de către FEI intermediarului financiar în schimbul unui comision de garantare. Garanția acoperă un procent (de până la valoarea ratei de garantare) din riscul de credit asociat unui portofoliu de noi finanțări prin îndatorare subiacente („portofoliul”).

Rata de garantare

De până la 80 % din fiecare tranzacție din portofoliu astfel încât intermediarul financiar să rețină un interes economic material în cadrul portofoliului de cel puțin 20 % din expunerea economică față de acesta pentru a asigura armonizarea intereselor.

Structura

Garanția acoperă, până la valoarea ratei de garantare, sumele aflate în stare de nerambursare suportate de intermediarul financiar cu privire la fiecare tranzacție eligibilă aflată în stare de nerambursare inclusă în portofoliu.

Contribuția statului membru va fi folosită pentru a acoperi riscul mai ridicat al portofoliului, până la un procent care va fi determinat ținându-se seama de efectul multiplicator pentru contribuția statului membru convenită în acordul de finanțare. De regulă, acest lucru poate avea drept rezultat absorbția în procent de 100 % a sumei respective pentru acoperirea pierderilor nete în cadrul portofoliului.

Cea de-a doua cea mai riscantă parte a portofoliului va fi acoperită printr-o combinație de resurse provenite de la FEI, bugetul UE și autoritatea de management. Riscul rezidual al portofoliului este acoperit printr-o combinație de resurse din partea Grupului BEI și eventual a băncilor naționale de promovare și a schemelor naționale de garantare.

Resursele furnizate de diferitele entități care își asumă riscuri sunt definite la un astfel de nivel încât riscul să fie compatibil cu toleranța la risc a Grupului BEI și a altor posibile entități care își asumă riscuri.

Fiecare portofoliu trebuie să aibă un grad suficient de omogenitate și un nivel suficient de diversificare a fondului pentru ca FEI să poată fi în măsură să atribuie un rating conform metodologiei sale de evaluare a riscurilor.

Sume aflate în stare de nerambursare

Se referă la dobânda și principalul neplătite suportate de intermediarul financiar cu privire la tranzacțiile aflate în stare de nerambursare incluse în portofoliu.

2.

Portofoliu

 

Perioadă de disponibilitate

FEI și intermediarul financiar vor conveni asupra unei perioade de disponibilitate (de regulă, de până la 3 ani) pe durata căreia tranzacțiile pot fi incluse în portofoliu.

Destinatari finali eligibili

Destinatarii finali trebuie să îndeplinească cerințele de eligibilitate stabilite în conformitate cu articolul 37 alineatul (4) și articolul 39 din RDC, precum și cerințele de eligibilitate specifice prevăzute în Regulamentele FEDR și FEADR.

Criteriile de eligibilitate COSME

A se vedea anexa 2.

Criteriile de eligibilitate Orizont 2020

A se vedea anexa 2.

Procesul de excludere

În cazul în care o tranzacție nu îndeplinește criteriile de eligibilitate, aceasta este exclusă din portofoliu (și nu este acoperită de garanție). În anumite situații limitate și în punerea în aplicare a cerințelor prevăzute la articolul 39 alineatul (2) litera (a) din RDC, stabilirea faptului dacă o astfel de neconformitate se afla în controlul intermediarului financiar poate avea drept rezultat o garanție continuă.

Cerința privind efectul de levier pentru contribuția statului membru

Efectul de levier este calculat ca fiind cuantumul total al noilor finanțări prin îndatorare acordate destinatarilor finali împărțit la contribuția statului membru. Nivelul minim al efectului de levier trebuie să fie de cel puțin [X] ori mai mare decât valoarea totală a contribuției statului membru.

Cerința privind nivelul minim al efectului de levier pentru contribuția COSME

Având în vedere contribuția furnizată în temeiul Regulamentului COSME, dacă este cazul, un volum al noilor finanțări prin îndatorare acordate destinatarilor finali eligibili în conformitate cu cerințele privind efectul de levier stabilite în temeiul juridic COSME și în acordul de delegare trebuie să îndeplinească, de asemenea, criteriile de eligibilitate COSME.

Cerința privind nivelul minim al efectului de levier pentru contribuția Orizont 2020

Având în vedere contribuția furnizată în temeiul Regulamentului O2020, dacă este cazul, un volum al noilor finanțări prin îndatorare acordate destinatarilor finali eligibili în conformitate cu cerințele privind efectul de levier stabilite în temeiul juridic 02020 și în acordul de delegare trebuie să îndeplinească, de asemenea, criteriile de eligibilitate Orizont 2020.

3.

Tarifare

 

Comisionul de garantare

FEI percepe intermediarului financiar comisionul de garantare aferent tranzacțiilor incluse în portofoliu.

Comisionul de garantare, exprimat ca [X] % pe an, se calculează trimestrial la valoarea restantă a portofoliului

Tarifarea contribuției statului membru

Contribuția statului membru este tarifată la un nivel proporțional cu riscul relevant asumat, cu excepția garanției părții celei mai riscante a portofoliului pentru care se percepe un tarif zero (și anume, contribuția statului membru va fi furnizată gratuit).

4.

Diverse

 

Penalități

A se vedea articolul 7

Raportare

A se vedea anexa 5

Monitorizare și audit

A se vedea articolul 17

5.

Transfer de beneficiu

 

Transfer de beneficiu

FEI evaluează mecanismul de transfer de beneficiu către destinatarii finali. Mecanismul respectiv este inclus în procesul de selecție a intermediarilor financiari și face parte din decizia finală a FEI cu privire la încheierea sau nu a unui acord de garantare și la condițiile în care se încheie acesta. Transferul de beneficiu se aplică pentru procentul de noi finanțări prin îndatorare acoperit de garanție la rata standard a dobânzii aplicată destinatarilor finali printr-o reducere a riscului de credit/primei de garantare. Acesta este documentat în mod corespunzător.

Beneficiu total

Beneficiul total este definit pentru partea de împrumut acoperită de garanție ca reducerea ratei dobânzii sau a comisionului de garantare, după caz, aplicată de către intermediarul financiar destinatarilor finali, luând în considerare riscul de credit subiacent asumat și efectul și costul garanției. Întrucât intermediarul financiar nu primește nicio remunerație/finanțare din partea FEI, evaluarea beneficiului final se axează numai pe prima de risc de credit. Intermediarul financiar ia în considerare costul garanției (comisionul de garantare) în calculul noului risc de credit/noii prime de garantare pentru fiecare împrumut sau garanție.

Beneficiul total este dat de următoarea formulă:

Beneficiu total = prima standard pentru riscul de credit/garanție — comisionul de garantare

6.

Ajutor de stat

 

Beneficiu sub formă de ajutor de stat

Beneficiul sub formă de ajutor de stat pentru partea din împrumut acoperită de garanție este un procent din beneficiul total, proporțional cu contribuția statelor membre (18) în cadrul portofoliului de noi finanțări prin îndatorare, dat de următoarea formulă:

Beneficiu sub formă de ajutor de stat = Beneficiu total * % din contribuția statului membru la garanție (partea garantată din portofoliul de noi finanțări prin îndatorare).

Beneficiul sub formă de ajutor de stat este transferat în totalitate de către intermediarul financiar către destinatarul final.

Calculul GGE (echivalentul subvenției brute)

La nivelul destinatarului final, beneficiul sub formă de ajutor de stat este considerat subvenție a ratei dobânzii în sensul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul de minimis.

Echivalentul subvenției brute (GGE) se calculează aplicând următoarea formulă:

GGE = valoarea împrumutului garantat (19) * scadența (durata de viață medie ponderată) împrumutului (garanției) (20) * beneficiu sub formă de ajutor de stat

Intermediarul financiar calculează valoarea GGE pentru fiecare împrumut (garanție) (20) din portofoliul de noi finanțări prin îndatorare și o comunică FEI. În toate cazurile, valoarea GGE nu poate depăși pragul prevăzut în Regulamentul de minimis.

Penalități aferente ajutorului de stat

FEI aplică intermediarului financiar o penalitate aferentă ajutorului de stat în cazul în care beneficiul sub formă de ajutor de stat nu este transferat în totalitate beneficiarului final.

INSTRUMENTUL DE TITLURIZARE

Inițiativa IMM — opțiunea 2

INIȚIATIVA IMM INSTRUMENTUL DE TITLURIZARE

Acest instrument prevede utilizarea tranzacțiilor de titlurizare susținute de împrumuturi, leasing sau garanții pentru IMM-uri în cazul în care resursele din partea UE (COSME și/sau Orizont 2020), FEDR/FEADR, împreună cu resursele din partea Grupului BEI și eventual a băncilor naționale de promovare, a schemelor naționale de garantare și a altor investitori instituționali ar subscrie sau ar garanta anumite sume la niveluri diferite de risc.

În cadrul unui instrument de titlurizare, este utilizat un portofoliu de instrumente de finanțare eligibile pentru IMM-uri drept garanție reală pentru titlurile de valoare tranzacționabile (tranșe), diversificate în funcție de nivelul de risc.

Procedurile de transfer de risc nefinanțat (titlurizare sintetică) ar fi, de asemenea, posibile, permițând transferul riscului de credit către părți terțe fără a elimina de fapt portofoliul de active din bilanțul băncii și oferind astfel posibilitatea pentru banca emitentă de a obține asistență de capital reglementat. Astfel de operațiuni ar trebui să ia în considerare cerințele de reglementare din țara respectivă.

Instrumentul de titlurizare va garanta un procent semnificativ din portofoliul subiacent de finanțare prin îndatorare eligibil în urma unui angajament al intermediarului financiar relevant de a crea un portofoliu adițional utilizând, de asemenea, resurse mobilizate ca rezultat al tranzacției de titlurizare pentru noi finanțări acordate IMM-urilor.

În cadrul Inițiativei IMM — Instrumentul de titlurizare, FEI și BEI (eventual alături de băncile naționale de promovare, schemele naționale de garantare și alți investitori instituționali) ar urma să subscrie sau să garanteze anumite tranșe până la o valoare maximă convenită. Instituțiile financiare emitente rețin un interes material în cadrul tranzacției, și anume, un procent adecvat (minimum 50 %) din tranșa de rang inferior și o expunere adecvată față de fiecare tranșă propusă investitorilor, sau acorduri similare, pentru a garanta armonizarea necesară a intereselor („interese substanțiale în joc”) și pentru a respecta cerința privind menținerea expunerii la risc prevăzută în Directiva 2013/36/UE și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Ratingul tranșei de rang superior și al celei de rang mediu trebuie să fie compatibil cu toleranța la risc a Grupului BEI și eventual a băncilor naționale de promovare, a schemelor naționale de garantare și a investitorilor instituționali terți care ar putea, de asemenea, să investească în tranșele de rang superior ale unor astfel de titlurizări majorând astfel nivelul efectului de levier al resurselor bugetare angajate.

Tranșele de rang inferior și de rang mediu care nu sunt reținute de către emitent sunt subscrise printr-o combinație de resurse din FEDR/FEADR, COSME/Orizont 2020 și resurse proprii ale FEI.

Autoritățile de management care doresc să participe la schema de garantare (prin intermediul FEI, însă pe riscul contribuției din fondurile ESI) garantează/investesc până la 50 % din tranșa de rang inferior.

Inițierea, diligența necesară, documentația și serviciul aferente portofoliului securitizat, format din împrumuturi, leasing și garanții pentru IMM-uri acordate IMM-urilor și întreprinderilor cu mai puțin de 500 de angajați, sunt asigurate de către intermediarii financiari în conformitate cu procedurilor lor obișnuite de inițiere și de serviciu. Intermediarii financiari rețin, de regulă, relația directă client-credit cu fiecare IMM. Intermediarii financiari vor furniza trimestrial informații referitoare la portofoliul securitizat, precum și la portofoliul adițional (finanțare nou creată pentru IMM-uri) către BEI și, respectiv, către FEI, până la finalizarea tranzacției de titlurizare.

Termeni indicativi privind titlurizarea

1.

Termeni generali

 

Domeniul de aplicare a instrumentului financiar

Prin titlurizarea activelor, intermediarii financiari vizează să elibereze capital reglementat și economic și/sau să obțină noi surse de finanțare care să permită intermediarului financiar să emită noi finanțări prin îndatorare destinatarilor finali eligibili (să elaboreze un portofoliu adițional).

Intermediarul financiar va primi o garanție/investiție din partea FEI pentru a acoperi portofoliul securitizat în schimbul plății unui comision și se angajează să emită un portofoliu de noi finanțări prin îndatorare (sub rezerva cerinței privind nivelul minim al efectului de levier).

FEI acționează în calitate de administrator curent al instrumentului financiar care gestionează contribuția statelor membre, contribuția UE, și anume, contribuțiile în temeiul [Regulamentului COSME] ȘI/SAU al [Regulamentului O2020], contribuția FEI și riscul de credit asumat de BEI și posibil de băncile naționale de promovare.

Structura tranzacției

Sunt permise atât titlurizările în numerar („vânzare reală”), cât și cele sintetice („nefinanțate”).

O titlurizare în numerar este o tranzacție în legătură cu care un emitent (intermediarul financiar) securitizează active prin reuniunea acestora în cadrul portofoliului securitizat și vânzând portofoliul securitizat unei entități cu scop special. Entitatea respectivă finanțează achiziționarea portofoliului securitizat prin emiterea de bilete garantate cu astfel de active (titluri de valoare garantate cu active — „ABS”). Veniturile obținute din emiterea biletelor respective sunt utilizate de către entitatea cu scop special pentru a plăti intermediarului financiar prețul de achiziție al portofoliului securitizat.

În cadrul unei titlurizări sintetice, intermediarul financiar reține activele relevante în bilanțul său, iar FEI acoperă o parte din riscul aferent portofoliului securitizat. Acest lucru poate avea drept rezultat asistență de capital pentru intermediarul financiar.

FEI acordă tranșe pentru portofoliul securitizat în funcție de riscul tranzacțiilor subiacente.

Tranșa de rang inferior constă în cea mai riscantă parte a portofoliului securitizat, de până la un procent prestabilit, luând în considerare caracteristicile portofoliului, cerințele de îmbunătățire a calității creditului și cerința privind efectul de levier pentru contribuția statului membru. Contribuția statului membru va acoperi până la 50 % din tranșa de rang inferior, în timp ce partea reziduală a acestei tranșe este reținută de către intermediarul financiar. Acest lucru poate avea, de regulă, drept rezultat absorbția în procent de 100 % a sumei respective pentru acoperirea pierderilor nete din cadrul portofoliului.

Tranșa de rang mediu constă în cea de-a doua cea mai riscantă parte a portofoliului securitizat și este formată din trei sub-tranșe folosind o combinație de resurse din partea FEI, de la bugetul UE și din partea autorității de management. În special, contribuția statului membru acoperă riscul aferent tranșei de rang mediu inferioare. Contribuția în temeiul [Regulamentului COSME] și/sau al [Regulamentului O2020] acoperă riscul tranșei de rang mediu intermediare. Contribuția FEI acoperă riscul tranșei de rang mediu superioare.

Dimensiunea tranșei de rang mediu va fi stabilită de FEI luând în considerare caracteristicile portofoliului, cerințele de îmbunătățire a calității creditului și cerința privind efectul de levier pentru contribuția statului membru.

Valoarea tranșei de rang mediu inferioare și a celei intermediare va fi de până la [procente prestabilite] din portofoliul securitizat.

Tranșa de rang superior constă în riscul rezidual al portofoliului securitizat și este finanțată/reținută prin utilizarea unei combinații de resurse din partea Grupului BEI de până la o valoare maximă convenită și eventual din partea băncilor naționale de promovare, a schemelor naționale de garantare și a altor investitori.

Tranșa de rang superior și cea de rang mediu superioară sunt definite la un nivel astfel încât riscul să fie compatibil cu toleranța la risc a Grupului BEI și a altor entități participante care își asumă riscuri.

2.

Portofoliul de referință (portofoliul securitizat)

 

Portofoliu securitizat

Portofoliul securitizat poate include active existente (finanțare prin îndatorare acordată IMM-urilor și altor întreprinderi cu mai puțin de 500 de angajați), precum și portofolii de noi finanțări prin îndatorare pentru IMM-uri.

Fiecare portofoliu securitizat trebuie să aibă un grad suficient de omogenitate și un nivel suficient de diversificare a fondului pentru ca FEI să poată fi în măsură să atribuie un rating conform metodologiei sale de evaluare a riscurilor.

Portofoliile existente nu sunt incluse în portofoliul securitizat ulterior perioadei de angajament.

3.

Portofoliul adițional

 

Portofoliu adițional

Fiecare intermediar financiar va fi obligat prin contract să furnizeze noi finanțări prin îndatorare destinatarilor finali eligibili (portofoliu adițional).

Încălcarea de către intermediarul financiar a cerințelor menționate în acordul operațional relevant nu afectează garanția emisă în legătură cu portofoliul securitizat.

Cerința privind efectul de levier pentru contribuția statului membru

Efectul de levier este calculat ca fiind cuantumul total al noilor finanțări prin îndatorare acordate destinatarilor finali împărțit la contribuția statului membru. Nivelul minim al efectului de levier trebuie să fie de cel puțin [X] ori mai mare decât valoarea totală a contribuției statului membru.

Perioadă de disponibilitate

FEI și intermediarul financiar vor conveni asupra unei perioade de disponibilitate (de regulă, de până la [3] ani) pe durata căreia tranzacțiile pot fi incluse în portofoliu.

Destinatari finali eligibili

Destinatarii finali trebuie să îndeplinească cerințele de eligibilitate prevăzute în conformitate cu articolul 37 alineatul (4) și articolul 39 din RDC, precum și cerințele de eligibilitate specifice prevăzute în Regulamentele FEDR și FEADR.

Criterii de eligibilitate COSME

A se vedea Regulamentul COSME

Criterii de eligibilitate Orizont 2020

A se vedea Regulamentul O2020

Cerința privind nivelul minim al efectului de levier pentru contribuția COSME

Având în vedere contribuția furnizată în temeiul Regulamentului COSME, dacă este cazul, un volum al noilor finanțări prin îndatorare acordate destinatarilor finali eligibili în conformitate cu cerințele privind efectul de levier stabilite în temeiul juridic COSME și în acordul de delegare trebuie să îndeplinească, de asemenea, criteriile de eligibilitate COSME.

Cerința privind nivelul minim al efectului de levier pentru contribuția Orizont 2020

Având în vedere contribuția furnizată în temeiul Regulamentului O2020, dacă este cazul, un volum al noilor finanțări prin îndatorare acordate destinatarilor finali eligibili în conformitate cu cerințele privind efectul de levier stabilite în temeiul juridic O2020 și în acordul de delegare trebuie să îndeplinească, de asemenea, criteriile de eligibilitate Orizont 2020.

4.

Tarifare

 

Comision

Comisionul este stabilit pe baza tarifării de către fiecare entitate care își asumă riscuri în cadrul instrumentului financiar pentru tranșele sale respective (a se vedea tarifele de mai jos).

FEI percepe intermediarului financiar un comision de [X] % pe an în legătură cu partea garantată din portofoliul securitizat.

Tarifarea tranșei de rang superior

Aceasta este stabilită la un procent prestabilit pe an de către FEI și alte potențiale entități care își asumă riscuri în conformitate cu politica lor de tarifare.

Tarifarea tranșei de rang mediu

Tranșa de rang mediu este stabilită la [X] % pe an de către FEI în conformitate cu politica sa de tarifare.

Tranșa de rang mediu intermediară și cea inferioară sunt tarifate pentru a susține riscul aferent pierderilor estimate ale tranșelor respective. În cazuri justificate în mod corespunzător, tarifarea poate fi, de asemenea, redusă în continuare pentru a atrage intermediari financiari.

Tarifarea tranșei de rang inferior

Aceasta este egală cu zero (și anume, tranșa de rang inferior alta decât cea reținută de către emitent este furnizată gratuit).

5.

Diverse

 

Penalități

A se vedea articolul 7.

Raportare

A se vedea anexa 5.

Monitorizare și audit

A se vedea articolul 17.

6.

Transfer de beneficiu

 

Transfer de beneficiu

FEI evaluează mecanismul de transfer de beneficiu de la intermediarul financiar la destinatarii finali în cadrul portofoliului adițional. Mecanismul respectiv este inclus în procesul de notare în scopul selectării intermediarilor financiari și face parte din decizia finală a FEI cu privire la încheierea sau nu a unui acord de garantare și la condițiile în care se încheie acesta.

Transferul de beneficiu se aplică la rata standard a dobânzii percepută destinatarilor finali pentru noile finanțări prin îndatorare din portofoliul adițional printr-o reducere a primei de risc de credit. Mecanismul de transfer de beneficiu trebuie să fie documentat în mod corespunzător.

Beneficiu total

Beneficiul total ia în considerare beneficiul furnizat intermediarului financiar, in fiecare tranșă a portofoliului securitizat.

Beneficiul total este calculat ca diferența dintre prețul pieței și prețul perceput de FEI pentru fiecare tranșă cu același nivel de risc. Nivelul de risc al fiecărei tranșe este definit în conformitate cu metodologia de rating intern a FEI.

În absența unui preț al pieței, FEI aplică prima „sferei de siguranță” pentru un nivel de risc echivalent pentru garanțiile prevăzute în Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de (JO C 155, 20.6.2008, p. 25). Prima „sferei de siguranță” pentru tranșa de rang inferior se ridică până la 10 % pe an.

Beneficiul total se obține aplicând următoarea formulă:

Beneficiu total = suma beneficiilor tranșelor individuale.

Beneficiul tranșei individuale se calculează astfel:

Beneficiul tranșei individuale = (prețul pieței aferent tranșei — comision) * cuantumul total în EUR al tranșei * scadența tranșei (durata de viață medie ponderată).

7.

Ajutor de stat

 

Beneficiu sub formă de ajutor de stat

Beneficiul total sub formă de ajutor de stat este un procent din beneficiul total, proporțional cu contribuția statului membru (21) la portofoliul securitizat.

Beneficiul total sub formă de ajutor de stat furnizat unui intermediar financiar se calculează aplicând următoarea formulă:

Beneficiu total sub formă de ajutor de stat (în EUR) = suma (beneficiul tranșei individuale * % din contribuția statului membru în cadrul tranșei).

Beneficiul total sub formă de ajutor de stat este transferat în totalitate de către intermediarul financiar tuturor destinatarilor finali incluși în portofoliul adițional.

Beneficiul sub formă de ajutor de stat pentru fiecare destinatar final se calculează conform următoarei formule:

Beneficiu sub formă de ajutor de stat (subvenția ratei dobânzii în puncte de bază) = (beneficiul total sub formă de ajutor de stat/noi finanțări prin îndatorare în portofoliul adițional)/scadența portofoliului adițional (durata de viață medie ponderată)

Calculul GGE (echivalentului subvenției brute)

Beneficiul sub formă de ajutor de stat furnizat destinatarilor finali din portofoliul adițional este considerat subvenție a ratei dobânzii în sensul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul de minimis.

Echivalentul subvenției brute (GGE) se calculează aplicând următoarea formulă:

GGE = valoarea nominală a împrumutului * scadența (durata de viață medie ponderată) împrumutului * beneficiu sub formă de ajutor de stat

Intermediarul financiar calculează valoarea GGE pentru fiecare împrumut din portofoliul adițional și o comunică FEI. În toate cazurile, valoarea GGE nu poate depăși pragul prevăzut în Regulamentul de minimis.

Fără beneficiu suplimentar pentru asistența de capital

În aplicarea normelor naționale relevante privind cerințele de capital, volumul noilor finanțări prin îndatorare nu trebuie să fie stabilit la un nivel mai scăzut decât volumul finanțărilor prin îndatorare acordate IMM-urilor care ar putea să fie generate de intermediarii financiari folosind capitalul eliberat ca rezultat al contribuției statului membru.

Penalități aferente ajutorului de stat

FEI aplică intermediarului financiar o penalitate aferentă ajutorului de stat în cazul în care beneficiul sub formă de ajutor de stat nu este transferat în totalitate beneficiarului final.

ANEXA 2

CRITERIILE DE EXCLUDERE PENTRU INTERMEDIARII FINANCIARI ȘI DESTINATARII FINALI ȘI CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UE

1.   CRITERII DE EXCLUDERE PENTRU INTERMEDIARII FINANCIARI

Nu sunt selectați intermediarii financiari care se află într-una din situațiile de mai jos, cu condiția ca o astfel de situație să afecteze, în opinia profesională a FEI, capacitatea acestora de a implementa un instrument financiar:

1.

se află în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, fac obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzută de legislația sau de reglementările naționale;

2.

au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita lor profesională, care ar afecta abilitatea acestora de a pune în aplicare o tranzacție;

3.

au făcut obiectul unei hotărâri cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii;

4.

se fac vinovați de fals în declarații în furnizarea informațiilor solicitate pentru selectarea ca intermediar financiar;

5.

sunt înscriși în baza de date centrală a excluderilor menționată la articolul 9.5 litera (e);

6.

se află pe teritorii ale căror jurisdicții nu colaborează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor fiscale recunoscute la nivel internațional sau ale căror practici fiscale nu respectă principiile prevăzute în Recomandarea Comisiei din 6 decembrie 2012 privind măsurile destinate încurajării țărilor terțe să aplice standardele minime ale bunei guvernanțe în aspecte fiscale [C(2012) 8805];

7.

activitatea acestora nu respectă politica FEI referitoare la sectoarele restricționate.

Punctele 2 și 3 nu se aplică în cazul în care intermediarii financiari pot demonstra în mod satisfăcător pentru FEI ca au fost adoptate măsuri adecvate împotriva persoanelor cu competențe de reprezentare, de luare a deciziilor sau de control asupra acestora care fac obiectul unei hotărâri astfel cum se prevede la punctele 2 și 3.

2.   CRITERII DE EXCLUDERE PENTRU DESTINATARII FINALI

Intermediarii financiari nu pot selecta destinatari finali care se află într-una sau mai multe dintre situațiile prevăzute mai jos:

1.

nu sunt potențial viabili din punct de vedere economic;

2.

se află pe teritorii ale căror jurisdicții nu colaborează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor fiscale recunoscute la nivel internațional sau ale căror practici fiscale nu respectă principiile prevăzute în Recomandarea Comisiei din 6 decembrie 2012 privind măsurile destinate încurajării țărilor terțe să aplice standardele minime ale bunei guvernanțe în aspecte fiscale (C(2012)8805);

3.

se află în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, fac obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

4.

au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita lor profesională, care ar afecta abilitatea acestora de a-și desfășura activitatea;

5.

au făcut obiectul unei hotărâri cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii;

6.

se fac vinovați de fals în declarații în furnizarea informațiilor solicitate pentru selectarea ca destinatar final;

7.

sunt înscriși în baza de date centrală a excluderilor înființată și gestionată de Comisie în temeiul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1302/2008;

8.

activitatea acestora constă în una sau mai multe dintre următoarele:

(a)

o activitate economică ilegală (și anume, orice producție, comercializare sau altă activitate care este ilegală conform legilor și regulamentelor aplicabile intermediarului financiar sau destinatarului final relevant, inclusiv, fără limitare, clonarea umană în scopuri de reproducere);

(b)

producerea și comercializarea de tutun și băuturi alcoolice distilate și de produse similare;

(c)

finanțarea producerii și comercializării de arme și muniții de orice fel sau a operațiunilor militare de orice fel;

(d)

cazinouri și întreprinderi echivalente;

(e)

jocuri de noroc pe internet și cazinouri online;

(f)

pornografie și prostituție;

(g)

energie nucleară;

(h)

activități menționate la articolul 19 din Regulamentul O2020;

(i)

cercetarea, dezvoltarea sau aplicațiile tehnice referitoare la programe sau soluții electronice de date care vizează în principal sprijinirea oricăreia dintre activitățile menționate la punctele (a)-(h) de mai sus sau care vizează să permită penetrarea ilegală a rețelelor electronice de date sau descărcarea de date electronice.

9.

activitatea acestora nu respectă politica FEI referitoare la sectoarele restricționate;

10.

au primit noi finanțări prin îndatorare care nu respectă normele cumulative prevăzute în Regulamentul de minimis relevant;

11.

au primit ajutoare pentru activitățile legate de exporturi către țări terțe sau state membre, și anume, ajutor legat în mod direct de cantitățile exportate, de înființarea și exploatarea unei rețele de distribuție sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

12.

au primit ajutor condiționat de utilizarea bunurilor naționale în detrimentul celor importate.

3.   CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU CONTRIBUȚIA UE

3.1.

Criteriile de eligibilitate pentru contribuția UE la instrumentele financiare COSME [a se furniza în cadrul acordurilor de finanțare specifice, sub rezerva acordului dintre Comisie și FEI, în acordul de delegare pentru COSME]

3.2.

Criteriile de eligibilitate pentru contribuția UE la instrumente financiare O2020 [a se furniza în cadrul acordurilor de finanțare specifice, sub rezerva acordului dintre Comisie și FEI, în acordul de delegare pentru O2020]

(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(4)  JO L 347, 20.12.2013, p. 33.

(5)  JO L 347, 20.12.2013, p. 104.

(6)  JO L 347, 20.12.2013, p. 965.

(7)  JO L 352, 24.12.2013, p. 1.

(8)  JO L 352, 24.12.2013, p. 9.

(9)  JO L 362, 31.12.2012, p. 1.

(10)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

(11)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(12)  JO L 248, 18.9.2013, p. 1.

(13)  JO L 292, 15.11. 1996, p. 2.

(14)  JO L 312, 23.12. 1995, p. 1.

(15)  JO L 344, 20.12.2008, p. 12.

(16)  „Garanție neplafonată” este termenul folosit în articolul 39 din RDC.

(17)  Cerințele specifice legate de participarea la compartiment includ:

(a)

nivelul minim al efectului de levier pentru a realiza un portofoliu cu un volum minim de noi finanțări prin îndatorare, care respectă cerințele de eligibilitate pentru contribuția statului membru;

(b)

volumul minim de noi finanțări prin îndatorare care respectă, de asemenea, parametrii pentru eligibilitate în conformitate cu COSME și/sau Orizont 2020;

(c)

evaluarea și controlul criteriilor de eligibilitate;

(d)

penalități, în cazul în care nivelul minim al efectului de levier nu este atins în cadrul obiectivelor de etapă și în cazul în care beneficiul sub formă de ajutor de stat nu este transferat;

(e)

transferul beneficiului, inclusiv evaluarea mecanismului acestuia și raportarea către FEI;

(f)

calculul valorii GGE pentru fiecare împrumut din portofoliul de noi finanțări prin îndatorare și raportarea către FEI;

(g)

vizibilitatea sprijinului din partea UE în documentele contractuale cu destinatarii finali și materialele de marketing;

(h)

auditarea și monitorizarea angajamentelor în legătură cu Comisia Europeană și Curtea de Conturi Europeană.

Riscurile și cerințele de mai sus reprezintă un cost implicit pentru intermediarul financiar, care nu primește nicio remunerație pentru activitățile de gestionare a tranzacției, nici comisioane de administrare și nici comision de performanță.

(18)  Numai contribuția statelor membre este relevantă în ceea ce privește ajutorul de stat. Resursele furnizate din resursele proprii ale Comisiei și ale BEI și FEI nu constituie ajutor de stat.

(19)  Valoarea împrumutului garantat = valoarea nominală a împrumutului (valoarea nominală a garanției) * rata de garantare.

(20)  Pentru cazurile de contra-garanții.

(21)  Numai contribuția statelor membre este relevantă în ceea ce privește ajutorul de stat. Resursele furnizate din resursele proprii ale Comisiei și ale BEI și FEI nu constituie ajutor de stat


RECOMANDĂRI

12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/93


RECOMANDAREA COMISIEI

din 10 septembrie 2014

privind monitorizarea prezenței a 2- și 3-monocloropropan-1,2-diol (2- și 3-MCPD), a esterilor acizilor grași de 2- și 3-MCPD și a esterilor acizilor grași de glicidil în produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/661/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

3-Monocloropropan-1,2-diolul (3-MCPD) este un contaminant din prelucrarea alimentelor, clasificat drept un posibil cancerigen pentru om, pentru care s-a stabilit o doză zilnică tolerabilă (DZT) de 2 μg/kg greutate corporală (1). Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) a stabilit un nivel maxim de 20 μg/kg pentru proteina vegetală hidrolizată (PVH) și sosul de soia în ceea ce privește produsele lichide care conțin 40 % substanță uscată, corespunzând unui nivel maxim de 50 μg/kg din substanța uscată.

(2)

Esterii de 2- și 3-monocloropropan-1,2-diol (MCPD) și esterii de glicidil sunt contaminanți importanți ai uleiurilor comestibile prelucrate, utilizate drept produse alimentare sau ingrediente alimentare. Grupul pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM) al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a validat estimarea unei eliberări în proporție de 100 % a 3-MCPD de către esterii acestuia la oameni (3).

(3)

Esterii acizilor grași de glicidil (GE) sunt contaminanți din procesul de prelucrare, generați în cursul etapei de dezodorizare a rafinării uleiurilor comestibile. Implicațiile de ordin toxicologic ale esterilor acizilor grași de glicidil nu au fost încă elucidate pe deplin. Glicidolul în sine este clasificat ca fiind probabil cancerigen pentru oameni. Cele mai recente studii științifice indică o eliberare (aproape) integrală a glicidolului de către esterii acizilor grași în tractul digestiv uman.

(4)

La 20 septembrie 2013, EFSA a publicat un raport științific privind analiza prezenței a 3-monocloropropan-1,2-diolului (3-MCPD) în produsele alimentare din Europa în anii 2009-2011 și evaluarea preliminară a expunerii (4).

(5)

Sunt necesare mai multe date privind prezența esterilor acizilor grași de MCPD și a esterilor acizilor grași de glicidil pentru a permite o evaluare a expunerii mai precisă.

(6)

Prin urmare, este oportun să se recomande monitorizarea prezenței MCPD, a esterilor de MCPD și a esterilor de glicidil în uleiurile și grăsimile vegetale, în produsele alimentare derivate și în produsele alimentare care conțin uleiuri și grăsimi vegetale,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.

Statele membre ar trebui, cu implicarea activă a operatorilor economici din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar, să monitorizeze prezența a 2- și 3-MCPD, a esterilor acizilor grași de 2- și 3-MCPD și a esterilor acizilor grași de glicidil în produsele alimentare, în special în:

(a)

uleiurile și grăsimile vegetale și produsele derivate, precum margarina și produsele similare;

(b)

produsele alimentare cu destinație nutrițională specială, așa cum sunt definite în Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5), cele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, incluzând formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari, respectiv ale preparatelor pentru copii de vârstă mică, așa cum sunt definite în Directiva 2006/141/CE a Comisiei (6), precum și în alimentele dietetice pentru scopuri medicale speciale, așa cum sunt definite în Directiva 1999/21/CE a Comisiei (7), destinate utilizării la sugari;

(c)

produsele fine de panificație, pâine și chifle;

(d)

carnea conservată (afumată) și pește conservat (afumat);

(e)

gustările pe bază de cartofi sau de cereale, alte produse pe bază de cartofi prăjiți;

(f)

produsele alimentare care conțin uleiuri vegetale și produsele alimentare preparate/fabricate cu uleiuri vegetale.

Este recunoscut faptul că analiza prezenței a 2- și 3-MCPD, a esterilor acizilor grași de 2- și 3-MCPD și a esterilor acizilor grași de glicidil în produsele alimentare menționate la literele (b)-(f) este foarte dificilă și că nu există încă metode de analiză care să fi fost validate de un studiu colaborativ. Prin urmare, trebuie să se acorde o atenție deosebită atunci când se analizează produsele alimentare menționate la literele (b)-(f), pentru a se asigura că datele obținute sunt fiabile.

În consecință, statele membre care intenționează să analizeze prezența a 2- și 3-MCPD, a esterilor acizilor grași de 2- și 3-MCPD și a esterilor acizilor grași de glicidil în produsele alimentare menționate la literele (b)-(f) pot solicita, dacă este oportun și necesar, asistența tehnică a unității „Norme pentru bioștiința alimentației” a Institutului pentru Materiale de Referință și Măsurători (IRMM) al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei.

2.

Pentru a se asigura că probele sunt reprezentative pentru lotul care face obiectul prelevării, statele membre trebuie să urmeze procedurile de prelevare a probelor prevăzute în partea B a anexei la Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei (8).

3.

Pentru a determina MCPD și glicidolul legați de esteri, se recomandă utilizarea metodelor standard ale American Oil Chemists' Society (Societatea americană a petrochimiștilor). Aceste metode sunt metode de gazcromatografie/spectrometrie de masă (GC-MS) care au fost validate de un studiu colaborativ privind uleiurile și grăsimile vegetale și sunt disponibile la adresa www.aocs.org

Limita de cuantificare (LOQ) ar trebui să nu depășească 100 μg/kg pentru analiza prezenței MCPD și a glicidolului legați de esteri ai acizilor grași din uleiuri și grăsimi comestibile. Pentru alte produse alimentare care conțin mai mult de 10 % grăsime, limita de cuantificare ar trebui, de preferință, să nu fie mai mare raportat la conținutul de grăsime al produsului alimentar, adică limita de cuantificare pentru analiza esterilor acizilor grași de MCPD și a esterilor acizilor grași de glicidol din produse alimentare care conțin 20 % grăsime ar trebui să nu fie mai mare de 20 μg/kg pe baza greutății totale. Pentru produsele alimentare care conțin mai puțin de 10 % grăsime, limita de cuantificare ar trebui să nu fie mai mare de 10 μg/kg pe baza greutății totale.

4.

Laboratoarele ar trebui să dispună de proceduri de control al calității pentru a preveni transformarea esterilor de glicidil în esteri de MCPD și viceversa în cursul analizei. În plus, este necesară o specificare lipsită de ambiguitate a mărimii măsurabile și o raportare separată cu privire la 2- și 3-MCPD liberi prezenți în matricea analizată, provenind din esterii acizilor grași de 2- și 3-MCPD, întrucât ambii sunt măsurați ca 3-MCPD. Următoarele mărimi măsurabile ar trebui să fie raportate separat:

2-MCPD;

3-MCPD;

esterii de 2-MCPD;

esterii de 3-MCPD;

esterii de glicidil.

Deocamdată nu există nicio dovadă a prezenței de glicidol liber în produsele alimentare menționate la punctul 1. Cu toate acestea, în cazul în care se analizează glicidolul liber, acest lucru ar trebui să fie raportat separat.

(5)

Statele membre ar trebui să se asigure că rezultatele analizelor sunt comunicate cu regularitate (la fiecare șase luni) către EFSA în formatul de transmitere a datelor al EFSA, în conformitate cu cerințele orientărilor EFSA privind Standard Sample Description (SSD — descrierea-tip a probelor) pentru produse alimentare și hrană pentru animale (9) și cu cerințele specifice suplimentare de raportare ale EFSA.

Se va pune la dispoziție un format simplificat, care va avea un număr mai mic de câmpuri obligatorii de completat, cu scopul de a asigura o comunicare cât mai extinsă a datelor utile disponibile rezultate din monitorizare.

(6)

Va fi elaborată o notă de îndrumare pentru a asigura punerea în aplicare în mod uniform a prezentei recomandări, precum și comparabilitatea raportării rezultatelor.

Adoptată la Bruxelles, 10 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  Opinion of the Scientific Committee on Food on 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) updating the SCF opinion of 1994 [Avizul Comitetului științific pentru alimentație (SCF) privind 3-monocloropropan-1,2-diolul (3-MCPD) de actualizare a avizului SCF din 1994], adoptat la 30 mai 2001, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(3)  Statement of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain (CONTAM) on a request from the European Commission related to 3-MCPD esters [Avizul Grupului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM) privind o cerere din partea Comisiei Europene referitoare la esterii de 3-MCPD], http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1048.pdf

(4)  European Food Safety Authority, 2013 Analysis of occurrence of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) in food in Europe in the years 2009-2011 and preliminary exposure assessment [Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, „Analiza din 2013 a prezenței a 3-monocloropropan-1,2-diolului (3-MCPD) în produsele alimentare din Europa în anii 2009-2011 și evaluarea preliminară a expunerii”]. EFSA Journal 2013;11(9):3381, 45 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3381. Disponibil online: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(5)  Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind produsele alimentare cu destinație nutrițională specială (JO L 124, 20.5.2009, p. 21).

(6)  Directiva 2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii de vârstă mică și de modificare a Directivei 1999/21/CE (JO L 401, 30.12.2006, p. 1).

(7)  Directiva 1999/21/CE a Comisiei din 25 martie 1999 privind alimentele dietetice pentru scopuri medicale speciale(JO L 91, 7.4.1999, p. 29).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și hidrocarburi policiclice aromatice din produsele alimentare (JO L 88, 29.3.2007, p. 29).

(9)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm


12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/96


RECOMANDAREA COMISIEI

din 10 septembrie 2014

privind bunele practici pentru prevenirea și reducerea prezenței alcaloizilor din opiu în semințe de mac și în produsele pe bază de semințe de mac

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/662/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

Semințele de mac sunt obținute din macul opiaceu (Papaver somniferum L.). Acestea sunt utilizate în produsele de panificație, pe mâncăruri, în umpluturi de prăjituri și în deserturi și pentru a produce ulei comestibil. Planta de mac opiaceu conține alcaloizi narcotici precum morfina și codeina. Semințele de mac nu conțin alcaloizi din opiu sau conțin numai niveluri foarte scăzute, dar pot fi contaminate cu alcaloizi ca urmare a daunelor cauzate de insecte sau prin contaminarea externă a semințelor în timpul recoltării, atunci când particulele de praf din pai (inclusiv peretele capsulei) se lipesc de semințe.

(2)

Grupul științific pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM) al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz științific privind riscurile pentru sănătatea publică legate de prezența unor alcaloizi din opiu în semințele de mac destinate consumului uman (1).

(3)

Estimările privind expunerea prin alimentație la morfină din produse alimentare, care conțin semințe de mac, demonstrează că doza acută de referință (DAR) poate fi depășită în timpul unei singure porții de unii consumatori, în special copii, în întreaga Uniune.

(4)

În consecință, este adecvată aplicarea bunelor practici pentru prevenirea și reducerea prezenței alcaloizilor din opiu în semințe de mac și în produsele pe bază de semințe de mac,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Se recomandă statelor membre să ia măsurile necesare pentru a se asigura că bunele practici pentru prevenirea și reducerea prezenței alcaloizilor din opiu în semințe de mac și în produsele pe bază de semințe de mac, astfel cum sunt descrise în anexa la prezenta recomandare, sunt puse în aplicare de către toți operatorii implicați în producția și prelucrarea de semințe de mac.

Adoptată la Bruxelles, 10 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  Grupul pentru contaminanții din lanțul alimentar al EFSA (CONTAM); Scientific Opinion on the risks for public health related to the presence of opium alkaloids in poppy seeds. EFSA Journal 2011;9(11):2405. [150 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2405. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ANEXĂ

I.   Bune practici agricole pentru a preveni prezența alcaloizilor din opiu în timpul creșterii, recoltării și depozitării

Prezența morfinei și a altor compuși ai alcaloizilor este cauzată în principal de contaminarea externă, cauzată în special prin protecția plantelor și prin proceduri de recoltare-curățare neadecvate. Alți factori care influențează contaminarea cu alcaloizi a semințelor de mac și a produselor pe bază de mac sunt, de exemplu, soiul plantei de mac și condițiile de creștere, precum seceta și ciupercile, care constituie factori de stres. În plus, insectele joacă un rol major în contaminarea semințelor de mac.

Alegerea soiurilor de mac

Soiurile de mac pot fi grupate în două categorii:

(a)

soiuri de mac care sunt cultivate pentru producția de semințe de mac destinate exclusiv uzului alimentar. Aceste soiuri conțin un nivel scăzut de alcaloizi din opiu;

(b)

soiuri de mac care sunt cultivate în scopuri farmaceutice, dar ale căror semințe, ca produs secundar, sunt utilizate în produse alimentare. În comparație cu capsula și cu paiul, semințele de mac conțin niveluri relativ scăzute de alcaloizi din opiu.

Combaterea adecvată a dăunătorilor și a bolilor

Nu toți dăunătorii și toate bolile menționate în prezenta secțiune apar în toate zonele de producție din Uniune. Prin urmare, măsurile de combatere a dăunătorilor și bolilor respective sunt relevante numai pentru producția în regiunile în care acestea apar.

Există două boli importante ale plantelor de mac: Peronospora arborescens (mana) și Pleospora papaveracea. Miceliul respectivelor ciuperci penetrează capsulele, ducând astfel la o cultură de calitate slabă care produce semințe de culoare închisă până la negru maturate prematur. De asemenea, bolile provoacă o deteriorare a proprietăților senzoriale ale macului, și anume a gustului și a culorii semințelor, iar aceste semințe cu mucegai și de culoare diferită nu pot fi complet separate de linia de curățare.

Scăderea substanțială a calității alimentelor este, de asemenea, cauzată de atacul dăunătorilor macului care afectează creșterea macului în stadiile de dezvoltare ulterioare. De cele mai multe ori este vorba de gărgărița capsulelor de mac (Neoglycianus maculalba) și de musculița capsulelor de mac (Dasineura papaveris). Gărgărița capsulelor de mac depune ouă în interiorul capsulelor verzi tinere. Larvele eclozate în interiorul capsulelor de mac se hrănesc în interiorul capsulelor (care formează semințele de mac) și murdăresc interiorul capsulei, deteriorează semințele de mac și apoi părăsesc capsula prin găuri roase. Această gaură este folosită de musculița capsulelor de mac pentru a-și depune ouăle. Capsula coaptă conține până la 50 de larve portocalii care, în cele din urmă, distrug complet capsula. Semințele sunt negre, subdezvoltate și necomestibile.

Mai relevant este faptul că pătrunderea în capsulă a miceliilor și a gărgărițelor înseamnă că macul se rupe, iar latexul lăptos eliberat contaminează semințele. Aceste probleme există în toate cazurile de producție de plante de mac.

Prin urmare, se recomandă controlul acestor boli și dăunători în mod corespunzător în cazul în care acestea apar.

Prevenirea condițiilor greșite de recoltare cauzate de căderea plantelor

Căderea plantelor poate fi evitată în mare măsură prin însămânțarea culturilor de mac la o densitate corespunzătoare.

În perioada de creștere în înălțime, regulatorii de creștere pot fi folosiți la plantele de mac pentru uz alimentar pentru a reduce creșterea tulpinii. Regulatorii de creștere nu sunt, în general, utilizați în producția de mac pentru uz farmaceutic, deoarece utilizarea acestora duce la modificări ale căii biosintetice a alcaloidului. Controlul creșterii garantează nu numai reducerea lungimii tulpinii, ci și întărirea părții inferioare a tulpinii. Plantele scurte și robuste sunt rezistente la cădere, în special în cursul perioadei de capsule verzi și în timpul maturării lor.

Căderea provoacă o maturare inegală și conduce la o contaminare cu alcaloizi în momentul recoltării. Majoritatea plantelor căzute încep să se ramifice din nou. Capsulele de pe aceste ramuri tinere se coc mai târziu. La recoltarea macului, procesul de coacere ar trebui să fie controlat deoarece capsulele necoapte de mac conțin latex. La recoltare, aceste capsule sunt zdrobite, iar latexul se scurge din vasele galactofore și cauzează contaminarea directă a suprafeței semințelor de mac prin alcaloizi din opiu care ulterior se usucă pe suprafața semințelor. De asemenea, semințele din capsulele necoapte, care sunt de culoare ruginie, scad calitatea macului, în special aspectul său și proprietățile sale senzoriale.

Un desicant poate fi aplicat în conformitate cu normele naționale privind autorizarea produselor de protecție a plantelor și condițiile de utilizare a acestora, pentru a garanta că toate capsulele sunt perfect uscate la recoltare.

Recoltarea

Macul pentru uz alimentar este recoltat la o umiditate de maximum 10 %. În momentul recoltei, umiditatea semințelor se situează de obicei între 6-10 %. În cazul în care, din motive climatice, semințele de mac nu pot fi recoltate în condițiile menționate mai sus, macul trebuie recoltat cu paie și uscate imediat la căldură de cel mult 40 °C. Cu toate acestea, în aceste condiții, orice întârziere duce la un risc care poate avea un efect negativ asupra calității semințelor, atât din punct de vedere al proprietăților senzoriale, cât și din punct de vedere al parametrilor fizici, chimici și microbiologici al semințelor ca aliment pentru consumul uman.

Macul cultivat pentru uz farmaceutic este uneori recoltat cu un conținut de umiditate mai ridicat, dar este uscat imediat după recoltare și, mai important, este răcit. După uscare și răcire, semințele o umiditate de aproximativ 8-9 %.

Macul de uz alimentar este recoltat cu combine care sunt ajustate la recoltarea de semințe mici. Macul necesită ajustări speciale ale anumitor părți ale mașinilor deoarece semințele de mac sunt extrem de vulnerabile la daune mecanice. Semințele de mac de uz alimentar conțin 45-50 % ulei. În cazul în care semințele de mac sunt deteriorate, suprafața lor este pătată cu ulei, care atrage praful din capsulele zdrobite. Praful care se lipește crește concentrația de alcaloizi din opiu în semințele de mac. În plus, uleiul de mac are o durată de viață scurtă și oxidează foarte rapid. Semințele deteriorate scad astfel în mod considerabil calitatea senzorială a macului de uz alimentar, cauzând în același timp contaminarea și crescând nivelurile de alcaloizi din opiu.

Pentru recoltarea macului de uz farmaceutic, este esențial să se colecteze numai capsula și o anumită cantitate de paie. Prin urmare, ar trebui să se utilizeze pentru recoltă o combină de recoltat cu un colector special adaptat care recoltează doar partea superioară a plantelor. Utilizarea unei combine de recoltat înseamnă că numai partea de plantă necesară este recoltată, prin urmare, se reduce posibilitatea de contaminare.

Condiționarea după recoltare

Semințele de mac nu conțin alcaloizi din opiu sau conțin niveluri relativ scăzute de alcaloizi. Atunci când se menționează nivelurile de alcaloizi din opiu din semințele de mac, se referă la microparticulele din praful de paie (peretele capsulei). Prin urmare, este esențială curățarea sau prelucrarea după recoltare, indiferent dacă acest praf are un conținut ridicat sau scăzut de alcaloizi din opiu.

După recoltare și înainte de utilizarea semințelor de mac în produse alimentare, acestea trebuie să fie curățate, particulele de praf trebuie să fie eliminate cu un aspirator și orice alte impurități trebuie să fie eliminate, realizându-se, la final, o puritate de peste 99,8 %.

Stocare

În cazul în care semințele de mac trebuie depozitate înainte de condiționarea finală, ele trebuie recoltate cu paie de mac, iar amestecul recoltat trebuie să fie aerisit în mod adecvat pe grătare cu ventilație activă, pentru a se asigura că conținutul de umiditate nu depășește intervalul de 8-10 %.

Pentru depozitarea pe termen lung cu ventilație trebuie să se utilizeze aer netratat, și anume aer care nu a fost preîncălzit.Semințele de mac care au fost tratate în acest mod se pot depozita ușor pentru perioade de 12 luni fără nicio modificare substanțială a calității.

Odată ce semințele de mac sunt curățate, trebuie depozitate în recipiente ventilate sau în saci sau în pungi certificate pentru ambalarea alimentelor în vrac, fără a fi în contact direct cu solul din locul de depozitare.

Etichetarea

În cazul în care semințele de mac trebuie să fie supuse unui tratament suplimentar în vederea reducerii prezenței alcaloizilor din opiu înainte de consumul uman sau de utilizarea acestora ca ingredient în produse alimentare, semințele de mac respective trebuie să fie etichetate în mod adecvat, menționându-se necesitatea de a fi supuse la un tratament fizic pentru a reduce conținutul de alcaloizi din opiu înainte de consumul uman sau de utilizarea ca ingredient în produse alimentare.

II.   Bune practici pentru a preveni prezența alcaloizilor din opiu în timpul prelucrării

Conținutul de alcaloizi din opiu din semințele de mac poate fi redus prin diferite mijloace de pretratare și de prelucrare a alimentelor. S-a demonstrat că în timpul prelucrării produselor alimentare, conținutul de alcaloizi poate scădea cu până la aproximativ 90 %, iar prin combinarea proceselor de pretratare și tratare termică, chiar aproape în totalitate.

Printre cele mai eficace metode se numără spălarea și înmuierea, tratamentele termice la temperaturi de peste 135 °C, dar de preferință de peste 200 °C, temperaturi mai scăzute (de exemplu, 100 °C) în combinație cu umiditate sau spălare și măcinare, precum și combinații de tratamente multiple.

Produsele alimentare care conțin semințe de mac trec de obicei prin mai multe procese înainte de a fi servite.

În cazul pâinii și al chiflelor, semințele de mac sunt utilizate adesea întregi, netratate, în principal cu scop decorativ și fără vreun alt tratament decât coacerea.

În alte produse alimentare, semințele de mac sunt de obicei măcinate înainte de a se adăuga peste un aliment sau înainte de a fi utilizate în produse de panificație. Semințele de mac se utilizează, de asemenea, ca umplutură de semințe de mac, care este o combinație de semințe de mac măcinate, zahăr, lichid (apă sau lapte) și anumite variante de ingrediente și de condimente. Umplutura de semințe de mac este, de obicei, tratată termic înainte de a fi utilizată la prepararea produselor alimentare. În anumite tradiții culinare se folosesc semințe de mac crude, întregi sau măcinate, fără niciun tratament termic ca parte importantă a unei mese.

Astfel, semințele de mac din produsele alimentare trec adesea printr-o combinație de diferite etape de prelucrare, inclusiv măcinat, amestecat cu lichid, tratare termică, aceasta din urmă fiind uneori chiar realizată în mai multe etape. Deși o singură etapă de prelucrare nu ar avea un efect important de reducere a conținutului de alcaloizi din semințele de mac, o combinație de pretratare (de exemplu, prelucrarea umpluturii din semințe de mac) urmată de tratarea termică (de exemplu, coacere) pot reduce conținutul de alcaloizi din semințele de mac la cantități nedetectabile. Prin combinarea spălării și a uscării la scară tehnică, s-au obținut scăderi ale concentrației de morfină și în loturi foarte contaminate de semințe de mac crude (concentrația inițială variind între 50 și 220 mg de morfină/kg), ajungându-se la concentrații mai mici de 4 mg de morfină/kg fără pierderea calității și a proprietăților organoleptice.

Pretratările și metodele de prelucrare recomandate care reduc conținutul de alcaloizi al semințelor de mac și al produselor pe bază de semințe de mac sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Cu toate acestea, trebuie făcute următoarele observații:

tratamentul termic înainte de prelucrarea finală a produselor alimentare nu este recomandat, deoarece contribuie la distrugerea grăsimilor și poate provoca râncezeala și pierderea gustului tipic de semințe de mac;

în cazul în care spălarea sau înmuierea cu apă trebuie să reducă conținutul de alcaloizi al semințelor de mac, acest procedeu ar trebui realizat la scurt timp după recoltare. Cu toate acestea, ar trebui să se țină seama de faptul că acest lucru ar putea reduce calitatea și/sau durata de conservare a semințelor de mac.

Tabel

Pretratările și metodele de prelucrare recomandate care reduc conținutul de alcaloizi al semințelor de mac și al produselor pe bază de semințe de mac

Pretratări și metode de prelucrare

Condiții suplimentare

Efect

Procentajul efectului

Spălarea sau înmuierea în apă

Timp (5 min)

Creșterea timpului și a temperaturii (30 s — 2 min — 30 min) în apă cu o temperatură de

Reducerea conținutului de alcaloizi

46 % ↓

15 °C

60 °C

100 °C

60 %-75 % ↓

80 %-95 % ↓

80 %-100 % ↓

O singură spălare, condiții ușor acide

40 % ↓

Temperatură/tratarea termică

Coacerea pâinii

135 °C

220 °C

200 °C + măcinare

Reducerea conținutului de alcaloizi

~10-50 % ↓

~30 % ↓

~80-90 % ↓

~90 % ↓

Măcinare

Oxigen (suprafață activă mare)

pH crescut

Rata accelerată de degradare a morfinei, formarea pseudomorfinei, îmbunătățirea aromei produsului

~25-34 % ↓

Lumină

 

Influență minoră asupra ratei de degradare

 

Pretratarea combinată

Spălare, 100 °C, 1 min + prăjire 200 °C, 20 min

Reducerea conținutului de alcaloizi

98-100 % ↓

Spălare, 100 °C, 1 min + uscare (90 °C, 120 min)

99 % ↓

Umiditate cu abur 100 °C, 10 min + uscare (90 °C, 120 min)

50-75 % ↓

Umiditate 100 °C, 10 min + măcinare + uscare (90 °C, 120 min)

90-98 % ↓

Pretratare + coacere

Măcinare + coacere

Reducere importantă a conținutului de alcaloizi prin combinarea pretratării la umiditate și la căldură, urmată de tratament termic uscat

80-95 % ↓

Pretratare combinată la abur + măcinare + coacere

90-95 % ↓

Pretratare combinată prin spălare + măcinare + coacere

100 % ↓


Rectificări

12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/101


Rectificare la Decizia 2014/451/UE a Consiliului din 26 mai 2014 privind semnarea și încheierea Acordului de participare dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind participarea Confederației Elvețiene la Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 205 din 12 iulie 2014 )

La pagina 2, titlul:

în loc de:

„DECIZIA CONSILIULUI

din 26 mai 2014

privind semnarea și încheierea Acordului de participare dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind participarea Confederației Elvețiene la Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

(2014/451/UE)”

se va citi:

„DECIZIA 2014/451/PESC A CONSILIULUI

din 26 mai 2014

privind semnarea și încheierea Acordului de participare dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind participarea Confederației Elvețiene la Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)”