ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 218

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
24 iulie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 796/2014 al Comisiei din 23 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 501/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe

1

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 797/2014 al Comisiei din 23 iulie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2014/491/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014 de modificare a Deciziei 2013/189/PESC de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA)

6

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

24.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 218/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 796/2014 AL COMISIEI

din 23 iulie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 501/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (1), în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei (2) stabilește reguli pentru elaborarea, selectarea, implementarea, finanțarea și verificarea programelor menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 3/2008.

(2)

În vederea reformării politicii Uniunii privind promovarea produselor agricole, destinată să fie aplicată cu începere de la 1 decembrie 2015, este oportună revizuirea calendarului de prezentare a programelor prevăzute la articolele 8 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 501/2008. Calendarul revizuit va permite, de asemenea, familiarizarea organizațiilor profesionale și interprofesionale în cauză cu noua frecvență de prezentare care ar fi aplicată începând din 2016, ca urmare a reformării politicii.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 501/2008 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 501/2008 se modifică după cum urmează:

(a)

La articolul 8 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Organizațiile profesionale și interprofesionale din Uniune care reprezintă sectoarele vizate (denumite în continuare «organizații care formulează propuneri») își prezintă programele statului membru nu mai târziu de 28 februarie.”

(b)

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Selectarea programelor de către Comisie

(1)   Statele membre transmit Comisiei lista menționată la articolul 9 alineatul (1), incluzând, după caz, lista organismelor de punere în aplicare pe care le-au selectat, dacă acestea au fost deja alese în conformitate cu articolul 8 alineatul (3), precum și o copie a fiecărui program. Lista se transmite atât pe cale electronică, cât și prin poștă și trebuie să parvină Comisiei nu mai târziu de 30 aprilie.

În cazul programelor care implică mai multe state membre, această comunicare este realizată de comun acord de către statele membre în cauză.

(2)   Până cel târziu la 15 iulie, Comisia informează statele membre vizate în cazul în care constată neconformitatea totală sau parțială a unui program prezentat cu:

(a)

normele Uniunii; sau

(b)

orientările, în ceea ce privește piața internă; sau

(c)

criteriile menționate la articolul 9 alineatul (2), în ceea ce privește țările terțe.

(3)   În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, statele membre transmit programele revizuite Comisiei în termen de 55 de zile calendaristice de la data primirii informațiilor menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

După verificarea programelor revizuite, Comisia decide, până cel târziu la 30 noiembrie, care sunt programele pe care le poate cofinanța în conformitate cu procedura menționată la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008.

(4)   Organizațiile care formulează propuneri sunt responsabile de buna execuție și gestionare a programelor selectate.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică propunerilor de programe menționate în Regulamentul (CE) nr. 3/2008 care trebuie depuse începând din 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 3, 5.1.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (JO L 147, 6.6.2008, p. 3).


24.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 218/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 797/2014 AL COMISIEI

din 23 iulie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

59,9

TR

55,3

XS

56,8

ZZ

57,3

0707 00 05

MK

48,7

TR

83,0

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

96,7

ZZ

96,7

0805 50 10

AR

119,1

BO

98,4

CL

116,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

128,7

ZA

127,6

ZZ

115,6

0806 10 10

BR

153,4

CL

81,7

EG

186,0

MA

148,9

TR

167,5

ZZ

147,5

0808 10 80

AR

213,6

BR

89,2

CL

117,9

NZ

129,2

PE

57,3

US

145,0

ZA

138,1

ZZ

127,2

0808 30 90

AR

73,9

CL

94,2

NZ

163,0

ZA

86,4

ZZ

104,4

0809 10 00

MK

91,5

TR

240,2

XS

80,5

ZZ

137,4

0809 29 00

CA

344,6

TR

343,0

US

344,6

ZZ

344,1

0809 30

MK

74,6

TR

138,1

ZZ

106,4

0809 40 05

BA

50,6

MK

53,5

ZZ

52,1


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

24.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 218/6


DECIZIA 2014/491/PESC A CONSILIULUI

din 22 iulie 2014

de modificare a Deciziei 2013/189/PESC de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 22 aprilie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/189/PESC (1) de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA).

(2)

Decizia 2013/189/PESC prevede o valoare de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor CESA pe perioada primelor 12 luni ulterioare încheierii acordului de finanțare, și anume pentru perioada 1 august 2013-31 iulie 2014.

(3)

La 25 martie 2014, Comitetul director instituit prin Decizia 2013/189/PESC a convenit că perioada acoperită de acordul de finanțare ar trebui aliniată la perioada contabilă anuală, și anume 1 ianuarie-31 decembrie, pentru a fi nevoie doar de un set de conturi începând cu 2016.

(4)

În consecință, ar trebui stabilită o nouă valoare de referință financiară pentru perioada 1 august 2014-31 decembrie 2015.

(5)

Decizia 2013/189/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 16 alineatul (2) din Decizia 2013/189/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Suma de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor CESA pe perioada primelor 12 luni ulterioare încheierii acordului de finanțare menționat la alineatul (3) este de 535 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor CESA în perioada 1 august 2014-31 decembrie 2015 este de 756 000 EUR.

Sumele de referință financiară destinate acoperirii cheltuielilor CESA pentru perioade ulterioare se decid de către Consiliu.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  Decizia 2013/189/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA) și de abrogare a Acțiunii comune 2008/550/PESC (JO L 112, 24.4.2013, p. 22).