ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 209

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
16 iulie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 763/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 764/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 765/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 766/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 767/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

12

 

*

Regulamentul (UE) nr. 768/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de interzicere a pescuitului de beryx în apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

14

 

*

Regulamentul (UE) nr. 769/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de interzicere a pescuitului de cod saithe în zona VI; în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

16

 

*

Regulamentul (UE) nr. 770/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de interzicere a pescuitului de argentină mare în apele Uniunii din zonele III și IV de către navele care arborează pavilionul Irlandei

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 771/2014 al Comisiei din 14 iulie 2014 de stabilire a unor norme în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește modelul pentru programele operaționale, structura planurilor pentru acordarea de compensații pentru costurile suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuit, în acvacultură, în prelucrarea și în comercializarea anumitor produse obținute din pescuit și din acvacultură din regiunile ultraperiferice, modelul de transmitere a datelor financiare, conținutul rapoartelor de evaluare ex ante, precum și cerințele minime privind planul de evaluare care urmează să fie prezentat în conformitate cu Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

20

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 772/2014 al Comisiei din 14 iulie 2014 de stabilire a normelor privind intensitatea ajutorului public care trebuie aplicate cheltuielilor eligibile totale aferente anumitor operațiuni finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

47

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 773/2014 al Comisiei din 15 iulie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

49

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 774/2014 al Comisiei din 15 iulie 2014 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iulie 2014

51

 

 

DECIZII

 

 

2014/462/UE

 

*

Decizia Consiliului din 8 iulie 2014 de numire a membrilor și a membrilor supleanți pentru Ungaria în cadrul Consiliului de conducere al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

54

 

 

2014/463/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 iulie 2014 privind autorizarea introducerii pe piață a uleiului extras din microalga Schizochytrium sp. ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 2003/427/CE și 2009/778/CE [notificată cu numărul C(2014) 4670]

55

 

 

2014/464/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 15 iulie 2014 de identificare a priorităților Uniunii privind politica de executare și control în cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime

59

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 763/2014 AL COMISIEI

din 11 iulie 2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 119 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 119 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 stabilește normele generale în materie de informare și de publicitate care trebuie aplicate tuturor programelor operaționale și tuturor operațiunilor finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (denumit în continuare „FEPAM”). Normele detaliate referitoare la măsurile de informare și de publicitate adresate publicului și la măsurile de informare adresate solicitanților și beneficiarilor sunt stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(2)

Pentru a se asigura o identitate vizuală armonizată în cazul măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiunile din domeniul politicii de coeziune a Uniunii, inclusiv pentru operațiunile finanțate din FEPAM, ar trebui să se stabilească instrucțiuni pentru crearea emblemei Uniunii și să se definească culorile standard, precum și caracteristicile tehnice pentru afișarea emblemei Uniunii și pentru referirea la fondul sau la fondurile care sprijină operațiunea,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Menționarea sprijinului din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime

Statul membru sau autoritatea de management au responsabilitatea de a se asigura că toate măsurile de informare și de publicitate destinate beneficiarilor, beneficiarilor potențiali și publicului menționează sprijinul acordat operațiunii relevante prin intermediul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, afișând următoarele elemente:

(a)

emblema Uniunii, în conformitate cu articolul 2, însoțită de o referire la Uniunea Europeană în conformitate cu articolul 3;

(b)

o referire la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime sau, în cazul unei operațiuni finanțate din mai multe fonduri, o referire la fondurile structurale și de investiții europene, în conformitate cu articolul 4.

Articolul 2

Emblema Uniunii

(1)   Emblema Uniunii este creată în conformitate cu normele grafice enunțate în anexă.

(2)   Emblema Uniunii este afișată color pe site-urile de internet. În toate celelalte mijloace de comunicare în masă, culoarea este utilizată ori de câte ori este posibil. O versiune monocromatică poate fi utilizată doar în cazuri justificate.

(3)   Emblema Uniunii este întotdeauna clar vizibilă și ocupă o poziție de prim-plan. Poziția și dimensiunile sale sunt adaptate la dimensiunea materialului sau a documentului utilizat. Înălțimea minimă a emblemei Uniunii este de 1 cm. În cazul articolelor promoționale de dimensiuni mici, înălțimea minimă a emblemei Uniunii este de 5 mm.

(4)   Atunci când emblema Uniunii este afișată pe un site de internet, ea trebuie să fie vizibilă în zona de afișare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să deruleze în jos pagina.

(5)   În cazul în care sunt afișate alte logouri alături de emblema Uniunii, aceasta din urmă trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune, în înălțime sau în lățime, ca cel mai mare dintre celelalte logouri. Este recomandat ca emblema UE să fie amplasată separat de logoul organizației terțe.

Articolul 3

Referirea la Uniunea Europeană

(1)   Denumirea „Uniunea Europeană” este întotdeauna menționată în totalitate. Caracterul tipografic care trebuie utilizat împreună cu emblema Uniunii poate fi oricare dintre următoarele caractere: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma și Verdana. Variantele în caractere cursive și subliniate și utilizarea efectelor tipografice nu sunt permise.

(2)   Poziționarea textului în raport cu emblema Uniunii nu face obiectul niciunei cerințe speciale, dar textul nu ar trebui să interfereze în niciun fel cu emblema.

(3)   Dimensiunea caracterelor utilizate trebuie să fie proporțională cu dimensiunea emblemei. Culoarea caracterelor este „reflex blue”, neagră sau albă, în funcție de fundal.

Articolul 4

Referirea la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

În cazul în care Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime sau fondurile structurale și de investiții europene sunt menționate pe un site de internet, această referire trebuie să fie vizibilă în zona de afișare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să deruleze în jos pagina.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.


ANEXĂ

Standarde grafice pentru crearea emblemei Uniunii și definirea culorilor standard

Pentru detalii și orientări complete, a se vedea:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

DESCRIEREA SIMBOLURILOR

Pe un fundal albastru, se află douăsprezece stele aurii dispuse în cerc, reprezentând uniunea popoarelor Europei. Numărul de stele este fix, numărul doisprezece fiind simbolul perfecțiunii și al unității.

DESCRIERE HERALDICĂ

Pe un fond azuriu, se află un cerc format din douăsprezece stele aurii, ale căror vârfuri nu se ating.

DESCRIERE GEOMETRICĂ

Image

Emblema are forma unui steag albastru dreptunghiular, a cărui lungime este de 1,5 ori mai mare decât lățimea. Douăsprezece stele aurii, situate la distanțe egale, formează un cerc imaginar, al cărui centru este punctul de intersecție a diagonalelor dreptunghiului. Raza cercului este egală cu o treime din înălțimea steagului. Fiecare dintre stele are cinci colțuri situate pe circumferința unui cerc imaginar, a cărui rază este egală cu a optsprezecea parte din înălțimea steagului. Toate stelele sunt dispuse vertical, adică au un colț vertical și două colțuri în linie dreaptă care formează un unghi drept cu catargul. Cercul este astfel dispus încât stelele să fie aranjate la fel ca cifrele de pe cadranul ceasornicului. Numărul stelelor este invariabil.

CULORILE AGREATE

Emblema are următoarele culori:

PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafața dreptunghiului;

PANTONE YELLOW pentru stele.

REPRODUCERE ÎN TETRACROMIE

În cazul în care se utilizează tetracromia, recreați cele două culori standard utilizând cele patru culori ale tetracromiei.

PANTONE YELLOW se obține utilizând 100 % „Process Yellow”.

PANTONE REFLEX BLUE se obține printr-o combinație de 100 % „Process Cyan” și de 80 % „Process Magenta”.

INTERNET

În paleta web, PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii RGB:0/51/153 (hexazecimal: 003399), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii RGB: 255/204/0 (hexazecimal: FFCC00).

PROCESUL DE REPRODUCERE MONOCROMĂ

Folosind culoarea neagră, trasați conturul dreptunghiului cu negru și imprimați stelele cu negru pe fond alb.

Image

Cu albastru (Reflex Blue), utilizați această culoare în proporție de 100 % pentru a crea fondul, cu stelele reproduse în negativ pe alb.

Image

REPRODUCERE PE FOND COLORAT

În cazul în care nu există nicio alternativă la fondul colorat, desenați o margine albă în jurul dreptunghiului, lățimea marginii fiind de 1/25 din înălțimea dreptunghiului.

Image

16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 764/2014 AL COMISIEI

din 11 iulie 2014

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia orice fel de subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Produs prezentat sub formă de capsule incolore, umplute cu o pudră alb-gălbuie, ambalate pentru vânzarea cu amănuntul într-o sticluță de plastic, etichetată, cu dop filetat, care conține 60 de capsule. Fiecare capsulă conține următoarele componente:

clorhidrat de glucozamină (300 mg);

sulfat de condroitină;

metilsulfonilmetan;

cantități mici de esteri de acid ascorbic (vitamina C).

Conform etichetei, produsul este prezentat ca supliment alimentar destinat consumului uman. Doza zilnică recomandată înscrisă pe etichetă este de trei capsule.

2106 90 92

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei complementare 5 de la capitolul 21, precum și a textelor codurilor NC 2106, 2106 90 și 2106 90 92.

Având în vedere doza zilnică recomandată înscrisă pe etichetă, produsul nu prezintă proprietăți profilactice sau terapeutice clar definite. Prin urmare, nu poate fi clasificat ca medicament la poziția 3004.

Deoarece produsul este un preparat alimentar prezentat sub formă de doze măsurate și destinat utilizării ca supliment alimentar, sunt îndeplinite cerințele notei complementare 5 de la capitolul 21.

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la poziția 2106 ca preparat alimentar nedenumit și necuprins în altă parte.


16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 765/2014 AL COMISIEI

din 11 iulie 2014

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, pentru o perioadă de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un amestec de fructe congelate compus din (% din greutate):

căpșuni

55

banane

20

ananas

15

afine

10

Produsul este ambalat în pungi care conțin fructe congelate bucăți, gata pentru a fi amestecate într-un blender.

0811 10 90

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate și pe baza textelor codurilor NC 0811, 0811 10 și 0811 10 90.

Produsul este un amestec de diferite fructe congelate. Caracterul esențial îi este conferit de căpșuni, având în vedere că acestea constituie cea mai mare parte a produsului.

În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 0811 10 90 drept căpșuni.


16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 766/2014 AL COMISIEI

din 11 iulie 2014

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă ar trebui clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), pentru o anumită perioadă, a informațiilor tarifare obligatorii furnizate în ceea ce privește mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

1.

Un produs care se prezintă sub formă lichidă, îmbuteliat pentru vânzarea cu amănuntul în sticle de 200 ml, de 500 ml sau de 1 000 ml.

Produsul constă în:

clorură de sodiu (0,9 %),

apă sterilă.

Fiecare sticlă este dotată cu o cupă ergonomică pentru ochi și cu un capac de protecție și este de unică folosință.

Conform etichetei, produsul este utilizat la spălarea ochilor în caz de urgență pentru a îndepărta corpii străini și substanțele chimice.

3307 90 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 la secțiunea VI, a notei 3 la capitolul 33 și a textului codurilor NC 3307 și 3307 90 00.

Deoarece produsul este prezentat în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul, fiind adecvat pentru utilizarea ca preparat cosmetic sau de toaletă, este considerat un preparat cosmetic sau de toaletă. Clasificarea sa la capitolul 25 sau la capitolul 30 este așadar exclusă [a se vedea nota 2(d) la capitolul 25 și nota 1(e) la capitolul 30].

În consecință, produsul trebuie clasificat la poziția 3307, ca „alte preparate de parfumerie sau de toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și necuprinse în altă parte”.

2.

Un produs care se prezintă sub formă lichidă, îmbuteliat pentru vânzarea cu amănuntul în sticle de 200 ml sau de 1 000 ml.

Produsul constă în:

fosfat disodic (1-5 %),

fosfat de potasiu (1 %),

apă sterilă.

Fiecare sticlă este dotată cu o cupă ergonomică pentru ochi și cu un capac de protecție și este de unică folosință.

Conform etichetei, produsul este utilizat la spălarea ochilor în caz de urgență pentru a neutraliza acizii și substanțele alcaline din ochi.

3307 90 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 la secțiunea VI, a notei 3 la capitolul 33 și a textului codurilor NC 3307 și 3307 90 00.

Deoarece produsul nu este un compus cu compoziție chimică definită prezentat separat, clasificarea acestuia la poziția 2835 ca fosfați este exclusă (a se vedea nota 1 la capitolul 28).

Deoarece produsul este prezentat în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul, fiind adecvat pentru utilizarea ca preparat cosmetic sau de toaletă, este considerat un preparat cosmetic sau de toaletă. Clasificarea la capitolul 30 este așadar exclusă [a se vedea nota 1(e) la capitolul 30].

În consecință, produsul trebuie clasificat la poziția 3307, ca „alte preparate de parfumerie sau de toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și necuprinse în altă parte”.


16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 767/2014 AL COMISIEI

din 11 iulie 2014

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă ar trebui clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), pentru o anumită perioadă, a informațiilor tarifare obligatorii furnizate în ceea ce privește mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un produs constând într-un bloc de fidea semipreparată uscată (aproximativ 65 g), un pliculeț de condimente (aproximativ 3,4 g), un pliculeț de ulei comestibil (aproximativ 2 g) și un pliculeț de legume uscate (aproximativ 0,8 g).

Produsul este prezentat ca un set (într-un singur ambalaj) prezentat pentru vânzarea cu amănuntul în vederea pregătirii unui fel de mâncare pe bază de fidea.

Conform instrucțiunilor imprimate pe ambalaj, înainte de consum trebuie să se adauge apă fiartă.

1902 30 10

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 1902, 1902 30 și 1902 30 10.

Produsul este un set pentru vânzarea cu amănuntul în sensul regulii generale de interpretare 3(b). Caracterul esențial al produsului este dat de fidea, având în vedere că aceasta constituie cea mai mare parte a produsului. Clasificarea produsului la poziția 2104„preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă” este, așadar, exclusă.

Produsul trebuie clasificat la poziția 1902 ca „paste alimentare chiar fierte sau umplute sau chiar altfel preparate”.


16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/14


REGULAMENTUL (UE) NR. 768/2014 AL COMISIEI

din 11 iulie 2014

de interzicere a pescuitului de beryx în apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1262/2012 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2014.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2014.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2014 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1262/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013 și 2014, a posibilităților de pescuit pentru navele din UE în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime (JO L 356, 22.12.2012, p. 22).


ANEXĂ

Nr.

08/DSS

Stat membru

Spania

Stoc

ALF/3X14-

Specie

Beryx (Beryx spp.)

Zonă

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

Data încetării activităților

17.5.2014


16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/16


REGULAMENTUL (UE) NR. 769/2014 AL COMISIEI

din 11 iulie 2014

de interzicere a pescuitului de cod saithe în zona VI; în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2014.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2014.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2014 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii (JO L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

09/TQ43

Stat membru

Spania

Stoc

POK/56-14

Specie

Cod saithe (Pollachius virens)

Zonă

VI; apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

Data încetării activităților

23.6.2014


16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/18


REGULAMENTUL (UE) NR. 770/2014 AL COMISIEI

din 11 iulie 2014

de interzicere a pescuitului de argentină mare în apele Uniunii din zonele III și IV de către navele care arborează pavilionul Irlandei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2014.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2014.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2014 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii (JO L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

10/TQ43

Stat membru

Irlanda

Stoc

ARU/34-C

Specie

Argentină mare (Argentina silus)

Zonă

Apele Uniunii din zonele III și IV

Data încetării activităților

25.6.2014


16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 771/2014 AL COMISIEI

din 14 iulie 2014

de stabilire a unor norme în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește modelul pentru programele operaționale, structura planurilor pentru acordarea de compensații pentru costurile suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuit, în acvacultură, în prelucrarea și în comercializarea anumitor produse obținute din pescuit și din acvacultură din regiunile ultraperiferice, modelul de transmitere a datelor financiare, conținutul rapoartelor de evaluare ex ante, precum și cerințele minime privind planul de evaluare care urmează să fie prezentat în conformitate cu Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (3), articolul 72 alineatul (3), articolul 98 alineatul (2) și articolul 115 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014, este necesar să se adopte dispoziții referitoare la:

modelul pentru prezentarea programelor operaționale privind măsurile care urmează a fi cofinanțate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM);

structura planurilor de compensare a costurilor suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuitul, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE („planurile de compensare”);

modelul pentru transmiterea de către statele membre a datelor financiare privind estimarea sumei pentru care statele membre preconizează să depună cererile de plată;

elementele care urmează să fie incluse în rapoartele privind evaluarea ex ante a programelor operaționale; precum și

cerințele minime pentru planurile privind evaluarea programelor operaționale pe parcursul perioadei de programare.

(2)

Dispozițiile respective sunt strâns legate, deoarece tratează diferite aspecte ale conținutului și ale prezentării programelor operaționale și a planurilor de compensare care urmează să fie prezentate de către statele membre în cadrul FEPAM. Pentru a asigura coerența necesară între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a facilita aplicarea lor de către autoritatea de gestionare, este de dorit să se includă aceste dispoziții în prezentul regulament.

(3)

Modelul pentru programele operaționale ar trebui să armonizeze prezentarea datelor în fiecare secțiune a programului operațional. Acest lucru este necesar pentru a se asigura de faptul că informațiile sunt consecvente, comparabile și, dacă este necesar, că acestea pot fi agregate.

(4)

Modelul pentru programele operaționale va constitui baza dezvoltării sistemului de schimb electronic de date menționat la articolul 74 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), în ceea ce privește programele operaționale. Prin urmare, respectivul model ar trebui să stabilească modul în care datele referitoare la programele operaționale vor fi introduse în sistemul de schimb electronic de date. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui să afecteze prezentarea finală a programelor operaționale, inclusiv configurația textului și a tabelelor, deoarece sistemul de schimb electronic de date urmează să permită structurarea și prezentarea în mod diferit a datelor care au fost introduse în respectivul sistem.

(5)

Modelul pentru prezentarea programelor operaționale ar trebui să reflecte conținutul programului operațional prevăzut la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 și la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Pentru a asigura condiții uniforme de introducere a datelor, modelele ar trebui să stabilească specificațiile tehnice pentru fiecare câmp din sistemul electronic de schimb de informații. Pe lângă datele structurate, modelele ar trebui să ofere opțiunea prezentării informațiilor nestructurate sub formă de anexe obligatorii sau neobligatorii. Pentru astfel de anexe nu este necesar să se menționeze specificațiile tehnice.

(6)

Articolul 72 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 prevede că statele membre în cauză transmit Comisiei un plan de compensare pentru costurile suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuit, în acvacultură, în prelucrarea și în comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură din regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE.

(7)

În conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, aceste planuri de compensare ar trebui să includă și informații cu privire la ajutoarele de stat acordate de statele membre sub formă de finanțare suplimentară pentru punerea în aplicare a planurilor de compensare.

(8)

Structura planului de compensare ar trebui să asigure coerența și calitatea informațiilor, un nivel minim de detaliere și un format standardizat. În plus, aceasta ar trebui să permită comparabilitatea între regiunile în cauză, precum și între anii de punere în aplicare.

(9)

Structura planului de compensare ar trebui să includă defalcarea în funcție de regiune ultraperiferică a listei produselor pescărești și de acvacultură eligibile și tipurile de operatori menționați la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(10)

Structura planului de compensare ar trebui să includă, de asemenea, nivelul de compensare calculat în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(11)

Articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 prevede că statele membre transmit Comisiei o previziune a sumei pentru care acestea prevăd să depună cereri de plată pentru exercițiul financiar în curs și pentru exercițiul financiar următor.

(12)

Modelul care urmează să fie utilizat de către statele membre atunci când transmit această previziune ar trebui să garanteze că informații uniforme se află la dispoziția Comisiei în timp util, pentru a permite protejarea intereselor financiare ale Uniunii, a furniza mijloacele necesare pentru o punere în aplicare eficientă a programului și pentru a facilita gestiunea financiară.

(13)

În conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statele membre sunt obligate să efectueze evaluări ex ante în vederea ameliorării calitative a elaborării fiecărui program. Articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede ca aceste evaluări ex ante trebuie să fie comunicate Comisiei în același timp cu programul, împreună cu un rezumat. Elementele care trebuie să fie cuprinse în rapoartele de evaluare ex ante în conformitate cu articolul 115 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 ar trebui să permită armonizarea necesară a datelor pentru a permite Comisiei să realizeze sinteza rapoartelor ex ante la nivelul Uniunii, în conformitate cu articolul 118 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(14)

În temeiul articolului 56 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, un plan pentru evaluarea programului operațional în perioada de programare trebuie să fie întocmit de către autoritatea de gestionare. Articolul 18 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 prevede că planul de evaluare trebuie inclus în programele operaționale. Cerințele minime privind planul de evaluare ar trebui să permită Comisiei să verifice dacă activitățile de evaluare și resursele prevăzute în plan sunt realiste și vor permite statelor membre să respecte cerințele de evaluare prevăzute la articolul 54 alineatele (1) și (2) și la articolul 56 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(15)

Pentru a permite aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentarea conținutului programelor operaționale

Conținutul programului operațional descris la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 este prezentat în conformitate cu modelul stabilit în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Structura planului de compensare pentru regiunile ultraperiferice

Structura planului de compensare pentru regiunile ultraperiferice, prevăzut la articolul 72 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, este stabilită în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Model pentru transmiterea datelor financiare

În momentul prezentării datelor financiare către Comisie, în conformitate cu articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, statele membre trebuie să utilizeze modelul stabilit în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 4

Conținutul evaluării ex ante

Evaluarea ex ante menționată la articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se anexează la programul operațional sub forma unui raport care include următoarele elemente:

(a)

un rezumat în limba engleză;

(b)

un rezumat în limba sau limbile statului membru relevant;

(c)

elementele specifice stabilite în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 5

Cerințele minime privind planul de evaluare

Cerințele minime privind planul de evaluare menționat la articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt stabilite în anexa I punctul 10 la prezentul regulament.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).


ANEXA I

Model pentru programele operaționale în conformitate cu Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

ICC (instrument de convergență și competitivitate)

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Titlul

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Versiunea

<0.3 type="N" input="G">

Primul an

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Ultimul an

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Eligibil de la

<0.6 type="D" input="G">

Eligibil până la

<0.7 type="D" input="G">

Numărul deciziei CE

<0.8 type="S" input="G">

Data deciziei CE

<0.9 type="D" input="G">

1.   PREGĂTIREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL ȘI IMPLICAREA PARTENERILOR

1.1.   Pregătirea programului operațional și implicarea partenerilor [în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Rezultatul evaluării ex ante [în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

1.2.1.   Descrierea procesului de evaluare ex ante

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Perspectiva de ansamblu a recomandărilor evaluatorilor ex ante și scurtă descriere a modului în care au fost abordate acestea

Subiect [Predefinit de către COM]

Recomandare

Modul în care a fost abordată recomandarea sau motivul pentru care aceasta nu a fost luată în considerare

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   ANALIZA SWOT ȘI IDENTIFICAREA NEVOILOR [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]

2.1.   Analiza SWOT și identificarea nevoilor

Tabelul de mai jos trebuie să fie repetat pentru fiecare dintre prioritățile FEPAM la nivelul Uniunii

Prioritate FEPAM la nivelul Uniunii

Titlul priorității FEPAM la nivelul Uniunii <2.1 type="S" input="S">

Atuuri

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Deficiențe

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Oportunități

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Amenințări

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Identificarea nevoilor pe baza analizei SWOT

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Coerența analizei SWOT cu planul strategic național multianual pentru acvacultură (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Coerența analizei SWOT cu realizarea de progrese pentru atingerea bunei stări ecologice prin intermediul dezvoltării și punerii în aplicare a Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” (MSFD)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Nevoi specifice privind locurile de muncă, mediul, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea și promovarea inovării

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Indicatori contextuali care prezintă situația inițială

Tabelul de mai jos trebuie să fie repetat pentru fiecare dintre prioritățile FEPAM la nivelul Uniunii

Prioritate FEPAM la nivelul Uniunii

Titlul priorității FEPAM la nivelul Uniunii <2.2 type="S" input="S">

Indicator contextual care prezintă situația inițială

Anul de referință

Valoarea

Unitatea de măsură

Sursa de informații

Comentarii/Justificare

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   DESCRIEREA STRATEGIEI PENTRU CONTRIBUȚIA PROGRAMELOR OPERAȚIONALE LA O CREȘTERE ECONOMICĂ INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 27 DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013]

3.1.   Descrierea strategiei

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Obiective specifice și indicatori de rezultat

Tabelul de mai jos trebuie să fie repetat pentru fiecare dintre prioritățile FEPAM la nivelul Uniunii

Prioritate la nivelul Uniunii

Titlul priorității la nivelul Uniunii <3.2 type="S" input="S">

Obiectiv specific

Titlul obiectivului specific <3.2 type="S" input="S">

Indicator de rezultat, și anume, obiectiv pe care statul membru caută să-l realizeze cu sprijinul FEPAM

Titlul indicatorului de rezultat și unitatea de măsură a acestuia

Valoarea-țintă pentru 2023

Unitatea de măsură

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Măsuri relevante și indicatori de realizare

Tabelul de mai jos trebuie să fie repetat pentru fiecare obiectiv specific selecționat în prealabil al priorității relevante de la nivelul Uniunii

Prioritate la nivelul Uniunii

Titlul priorității la nivelul Uniunii <3.3 type="S" input="G">

Obiectiv specific

Titlul obiectivului specific <3.3 type="S" input="S">

Titlul măsurii relevante selecționate

 

Indicatori de realizare pentru fiecare măsură

Justificare pentru combinarea măsurilor FEPAM (sprijinite de evaluarea ex ante și de analiza SWOT)

Obiectivul tematic la care contribuie măsura selecționată

În cazul în care indicatorul trebuie inclus în cadrul de performanță

Titlul indicatorului de realizare și unitatea de măsură a acestuia

Valoarea-țintă pentru 2023

Unitatea de măsură

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Descrierea complementarității programului cu alte fonduri ESI

3.4.1.   Acordurile de complementaritate și de coordonare cu alte fonduri ESI și cu alte instrumente de finanțare relevante la nivel național și la nivelul Uniunii

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Principalele acțiuni planificate pentru a obține reducerea sarcinii administrative

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informații privind strategiile macroregionale sau de bazin maritim (acolo unde sunt relevante)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   CERINȚE PRIVIND MĂSURI FEPAM SPECIFICE

4.1.   Descrierea nevoilor specifice ale zonelor Natura 2000 și contribuția programului la stabilirea unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește, astfel cum este stabilit la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Descrierea planului de acțiune pentru dezvoltarea, competitivitatea și sustenabilitatea pescuitului costier la scară mică [în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Descrierea metodei de calculare a costurilor simplificate în conformitate cu articolul 67 alineatul (1) literele (b)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Descrierea metodei de calculare a costurilor suplimentare sau a pierderilor de venituri în conformitate cu articolul 96 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Descrierea metodei de calculare a compensației în conformitate cu anumite criterii relevante identificate pentru fiecare dintre activitățile desfășurate în temeiul articolului 40 alineatul (1), a articolelor 53, 54, 55 și 67 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   În ceea ce privește măsurile de încetare definitivă a activităților de pescuit în temeiul articolului 34 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, respectiva descriere include obiectivele și măsurile care trebuie luate în vederea reducerii capacității de pescuit în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. De asemenea, trebuie inclusă o descriere a metodei de calculare a sprijinului care urmează a fi acordat în conformitate cu articolele 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Fonduri mutuale pentru fenomene climatice nefavorabile și pentru incidente de mediu [în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Descrierea utilizării asistenței tehnice [în conformitate cu articolul 78 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

4.8.1.   Asistența tehnică la inițiativa statelor membre

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Stabilirea rețelelor naționale

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   INFORMAȚII SPECIFICE PRIVIND DEZVOLTAREA TERITORIALĂ INTEGRATĂ

5.1.   Informații privind punerea în aplicare a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Informațiile ar trebui să se focalizeze asupra rolului DLRC în cadrul programului operațional FEPAM, în concordanță cu informațiile cuprinse în acordul de parteneriat și evitând suprapunerea informațiilor deja cuprinse în acesta din urmă.

5.1.1.   O descriere a strategiei privind DLRC [în conformitate cu articolul 60 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   O listă a criteriilor aplicate în vederea selectării zonelor de pescuit [în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   O listă a criteriilor de selecție pentru strategiile de dezvoltare locală [în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   O descriere clară a rolurilor respective al FLAG-ului, al autorității de gestionare sau al organismului desemnat cu privire la toate sarcinile de punere în aplicare legate de strategie [în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (m) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Informații privind plățile în avans acordate FLAG-urilor [în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

Pentru secțiunea referitoare la rețelele naționale ale FLAG-urilor, a se vedea punctul 4.8.2 (asistență tehnică)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informații privind investițiile teritoriale integrate (ITI-uri) [în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

În cazul în care un ITI stabilit în temeiul fondurilor structurale este completat cu un sprijin financiar din partea FEPAM, vă rugăm să completați tabelul de mai jos:

Măsurile FEPAM acoperite (a se selecționa dintr-o listă verticală)

Alocația financiară indicativă din FEPAM, în euro

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR EX ANTE [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 55 DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013]

6.1.   Identificarea condițiilor ex ante aplicabile și evaluarea îndeplinirii acestora

6.1.1.   Tabel: Condițiile ex ante specifice FEPAM aplicabile și evaluarea îndeplinirii acestora

Condiție ex ante (CEA)

Prioritatea la nivelul Uniunii sau prioritățile cărora li se aplică condiția aplicabilă

Condiția aplicabilă este îndeplinită

DA

/

NU

/

PARȚIAL

Criterii

Criteriile îndeplinite

(Da/Nu)

Autoevaluare cu explicația îndeplinirii fiecărui criteriu al condițiilor ex ante aplicabile

Trimiteri

(la strategii, acte juridice sau alte documente relevante, inclusiv la secțiunile, articolele sau alineatele relevante, însoțite de linkuri la site-uri internet sau acces la textul complet)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Criteriul 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Criteriul 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabel: Condițiile ex ante generale aplicabile și evaluarea îndeplinirii acestora

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Descrierea măsurilor care trebuie adoptate, organismele responsabile și calendarul punerii în aplicare a acestora

6.2.1.   Tabel: Măsuri preconizate pentru îndeplinirea condițiilor ex ante specifice FEPAM

Condiție ex ante

Criteriile neîndeplinite

Măsurile de adoptat

Termenul-limită (data)

Organismele responsabile pentru îndeplinire

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Acțiunea 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Organismul x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabel: Măsuri preconizate pentru îndeplinirea condițiilor ex ante generale

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   DESCRIEREA CADRULUI DE PERFORMANȚĂ [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 22 ȘI CU ANEXA II DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013]

7.1.   Tabel: Cadrul de performanță

Tabelul de mai jos trebuie să fie repetat pentru fiecare dintre prioritățile FEPAM la nivelul Uniunii

Prioritate la nivelul Uniunii

 

Indicator și unitate de măsură, după caz [Indicatorii de realizare dintre cei selecționați în prealabil în secțiunea 3.3 în temeiul priorităților la nivelul Uniunii care urmează a fi incluși în cadrul de performanță]

Etapă pentru 2018

Obiective pentru 2023

[generate în mod automat din capitolul programului operațional care se ocupă cu strategia programului operațional]

Indicator financiar

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Indicator de realizare 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Indicator de realizare 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabel: justificarea alegerii indicatorilor de realizare care urmează a fi incluși în cadrul de performanță

Tabelul de mai jos trebuie să fie repetat pentru fiecare dintre prioritățile FEPAM la nivelul Uniunii

Prioritate la nivelul Uniunii

 

Justificarea alegerii indicatorilor de realizare incluși în cadrul de performanță (4), inclusiv o explicație privind partea din alocația financiară reprezentată de operațiunile care vor duce la obținerea realizărilor, precum și metoda aplicată pentru a calcula această parte, care trebuie să depășească 50 % din alocația financiară acordată priorității

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Date sau elemente de probă folosite pentru a estima valoarea obiectivelor de etapă și a țintelor și metoda de calcul (de exemplu, costurile unitare, criteriile de referință, o rată de aplicare standard sau deja înregistrată, sfaturile experților, concluziile evaluării ex ante)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informații privind modul în care metodologia și mecanismele de asigurare a coerenței în funcționarea cadrului de performanță au fost aplicate în concordanță cu dispozițiile acordului de parteneriat

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   PLAN DE FINANȚARE [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 20 DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013 ȘI CU ACTUL DE PUNERE ÎN APLICARE AL COMISIEI MENȚIONAT LA ARTICOLUL 16 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]

8.1.   Contribuția FEPAM totală planificată pentru fiecare an, în euro

Anul

Alocația principală FEPAM  (5)

Rezerva de performanță FEPAM

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Total

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Contribuția FEPAM și rata cofinanțării pentru prioritățile Uniunii, asistența tehnică și alte forme de sprijin (în euro)

 

 

Sprijin total

Alocația principală (finanțarea totală, cu excepția rezervei de performanță)

Rezerva de performanță

Suma rezervei de performanță ca proporție din sprijinul total din partea Uniunii

Prioritățile Uniunii

Măsură (măsuri) în temeiul priorităților Uniunii

Contribuția FEPAM

(inclusiv rezerva de performanță)

Contrapartida națională

(inclusiv rezerva de performanță)

Rata de cofinanțare FEPAM

Sprijinul din FEPAM

Contrapartida națională

Rezerva de performanță FEPAM

Contrapartida națională (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

Articolul 33, articolul 34 și articolul 41 alineatul (2) [articolul 13 alineatul (2) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Alocația financiară pentru restul priorității 1 la nivelul Uniunii [articolul 13 alineatul (2) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Încurajarea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere [articolul 13 alineatul (2) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Stimularea punerii în aplicare a PCP

ameliorarea și furnizarea de cunoștințe științifice și colectarea și gestionarea datelor [articolul 13 alineatul (4) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

sprijinirea monitorizării, a controlului și a executării, prin consolidarea capacității instituționale și printr-o administrație publică eficace fără creșterea sarcinii administrative [articolul 76 alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(l)] [articolul 13 alineatul (3) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

sprijinirea monitorizării, a controlului și a executării, prin consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficace fără creșterea sarcinii administrative [articolul 76 alineatul (2) litera (e)] [articolul 13 alineatul (3) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Sporirea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale [articolul 13 alineatul (2) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 85 %

minimum 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Stimularea comercializării și a prelucrării

Ajutorul pentru depozitare (articolul 67) [articolul 13 alineatul (6) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Compensație pentru regiunile ultraperiferice (articolul 70) [articolul 13 alineatul (5) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Alocația financiară pentru restul priorității 5 la nivelul Uniunii [articolul 13 alineatul (2) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Stimularea punerii în aplicare a politicii maritime integrate [articolul 13 alineatul (7) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Asistența tehnică [articolul 13 alineatul (2) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum 20 %

 

 

0

0

0

Total (calculat în mod automat):

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

nu se aplică

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

nu se aplică

8.3.   Contribuția FEPAM la obiectivele tematice ale fondurilor ESI

Obiectiv tematic

Contribuția FEPAM, în euro

(3)

Sporirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (în cazul FEPAM)

<8.3 type=„N” input=„M”>

(4)

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

<8.3 type=„N” input=„M”>

(6)

Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

<8.3 type=„N” input=„M”>

(8)

Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

<8.3 type=„N” input=„M”>

9.   PRINCIPII ORIZONTALE

9.1.   Descrierea acțiunilor care țin seama de principiile prezentate la articolele 5  (7) , 7 și 8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

9.1.1.   Promovarea egalității între bărbați și femei și nediscriminarea [articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Dezvoltarea durabilă

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Precizarea sumei indicative a sprijinului care urmează a fi utilizat pentru obiectivele legate de schimbările climatice [în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014

Măsurile FEPAM care contribuie la realizarea obiectivelor legate de schimbările climatice [măsurile FEPAM relevante incluse de către statele membre în capitolul din programul operațional intitulat „Descrierea strategiei”]

Coeficient  (8)

Contribuția FEPAM indicativă, în euro (o sumă calculată pentru fiecare măsură)

Procentul alocației totale FEPAM pentru programul operațional (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   PLANUL DE EVALUARE [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 56 DIN REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013 ȘI ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (j) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]

Obiectivele și scopurile planului de evaluare

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Analiza SWOT și evaluarea ex ante ar trebui să furnizeze o analiză a nevoilor de evaluare pentru perioada în cauză. Obiectivele și scopul final ar trebui să răspundă necesității de a garanta că activitățile de evaluare întreprinse sunt suficiente și adecvate, în special în scopul de a furniza informațiile necesare pentru conducerea programului, pentru rapoartele anuale de implementare din 2017 și 2019 și pentru evaluarea ex post, precum și în scopul de a se asigura că datele necesare pentru evaluările FEPAM sunt disponibile.

Guvernanță și coordonare

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Scurtă descriere a acordurilor de monitorizare și evaluare, furnizând informații privind coordonarea cu punerea în aplicare a programului operațional al FEPAM. Identificarea principalelor organisme implicate și a responsabilităților acestora. Informații privind gestionarea evaluării, inclusiv structurile organizaționale precum o unitate de evaluare și/sau un grup director, controlul calității, simplificarea etc.

Subiecte și activități de evaluare

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Furnizarea de informații privind subiectele și activitățile de evaluare anticipate, inclusiv, dar fără a se limita la îndeplinirea cerințelor UE. Aceasta ar trebui să acopere activitățile necesare pentru evaluarea contribuției fiecărei priorități la obiective, evaluarea valorii indicatorilor de rezultat și a impactului, analiza efectului net, aspecte tematice, aspecte transversale precum dezvoltarea durabilă, schimbările climatice și orice alte nevoi de evaluare specifice.

Datele și strategia de informare

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Scurtă descriere a sistemului de înregistrare, stocare, gestionare și raportare a informațiilor statistice privind implementarea PO și furnizarea datelor de monitorizare pentru evaluare. Identificarea surselor de date care urmează să fie utilizate, a datelor care lipsesc, a eventualelor aspecte instituționale legate de furnizarea datelor și a soluțiilor propuse. Această secțiune ar trebui să demonstreze că sistemele de gestionare a datelor corespunzătoare vor fi operaționale în timp util.

Planificare

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Precizați planul indicativ al activităților pentru a asigura disponibilitatea rezultatelor evaluării la timpul cerut, în special în ceea ce privește evaluările obligatorii prevăzute în RDC, informațiile necesare pentru întocmirea unor rapoarte anuale de implementare consolidate în 2017 și 2019 și pentru raportul de evaluare ex post.

Cerințe specifice pentru evaluarea DLRC

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Descrierea sprijinului prevăzut pentru evaluarea la nivelul FLAG-urilor, în special privind utilizarea metodelor de autoevaluare, orientare pentru FLAG-uri care să permită demonstrarea tuturor realizărilor la nivelul PO al FEPAM.

Comunicare

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Descrierea informațiilor privind comunicarea rezultatelor evaluării către părțile interesate și factorii de decizie politică, mecanismele de monitorizare a utilizării rezultatelor evaluării.

Resurse

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Descriere a resurselor necesare prevăzute pentru implementarea planului, inclusiv o indicare a necesităților în materie de capacitate administrativă, date, resurse financiare, mijloace TI. Descrierea activităților de consolidare a capacităților prevăzute pentru a garanta că planul de evaluare poate fi pe deplin pus în aplicare.

11.   ACORDURI DE PUNERE ÎN APLICARE A PROGRAMULUI [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (m) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]

11.1.   Identificarea autorităților și a organismelor intermediare

Autoritate/organism

Denumirea autorității/organismului

Autoritatea de gestionare (AG)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organism intermediar al AG (după caz)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Autoritatea de certificare (AC) (după caz)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organism intermediar al AC (după caz)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Autoritatea de audit

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Descrierea procedurilor de monitorizare și evaluare

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Componența generală a comitetului de monitorizare

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   O descriere sumară a măsurilor de informare și de publicitate care trebuie adoptate

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMAȚII PRIVIND ORGANISMELE RESPONSABILE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SISTEMULUI DE CONTROL, INSPECȚIE ȘI EXECUTARE [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (o) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]

12.1.   Organismele de punere în aplicare a sistemului de control, inspecție și executare

Denumirile autorității/organismului

Organismul nr.x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organismul nr.y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Scurtă descriere a resurselor umane și financiare disponibile pentru controlul, inspecția și executarea activităților de pescuit

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Echipamentele principale disponibile, în special navele, aeronavele și elicopterele

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Lista tipurilor de operațiuni selectate

Tipul de operațiune

Descriere

Tipul de operațiune selectat

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Legătura cu prioritățile definite de către Comisie, astfel cum sunt prezentate la articolul 20 alineatul (3) din FEPAM

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   COLECTAREA DE DATE [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (p) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]

13.1.   O descriere generală a activităților de colectare de date prevăzute pentru perioada 2014-2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   O descriere a metodelor de stocare a datelor, a gestionării datelor și a utilizării datelor

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   O descriere a modului în care se va realiza buna gestiune financiară și administrativă a procesului de colectare a datelor

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   INSTRUMENTE FINANCIARE [ÎN CONFORMITATE CU TITLUL IV DIN PARTEA A DOUA A REGULAMENTULUI (UE) nr. 1303/2013]

14.1.   Descrierea utilizării planificate a instrumentelor financiare

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Selectarea măsurilor FEPAM planificate pentru a fi puse în aplicare cu ajutorul instrumentelor financiare

Măsura FEPAM [selectați măsurile dintr-o listă verticală predefinită de COM]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Sumele indicative planificate pentru a fi utilizate cu ajutorul instrumentelor financiare

Suma totală a FEPAM pentru 2014-2020, în euro

<14.3 type="N" input="M">

Anexe la program

Lista partenerilor consultați

Raportul evaluării ex ante însoțit de rezumat

Raportul privind evaluarea strategică de mediu (SEA)

Descriere sumară a sistemului de gestiune și de control (descrierea sumară ar trebui să includă, de asemenea, o explicație a modului în care a fost asigurat principiul de separare a funcțiilor și independența funcțională)

Planul de compensație pentru regiunile ultraperiferice

Hărți care prezintă dimensiunile și amplasarea sectoarelor de pescuit și de acvacultură, amplasarea principalelor porturi de pescuit și zone de acvacultură și amplasarea zonelor protejate (ICZM, ZMP, Natura 2000)


(1)  Legenda pentru caracteristicile domeniilor:

 

tip: N=Număr, D=Data, S=Șir, C=Caseta de selectare, P=Procent, B=Boolean;

 

introducerea informației: M=Manual, S=Selecție, G=Generată de sistem;

 

„maxlength” = Numărul maxim de caractere, inclusiv spațiile.

(2)  Aplicabil priorității nr. 2 la nivelul Uniunii.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Indicatorii de realizare sunt definiți prin măsurile selecționate, însă subsetul de indicatori de realizare utilizat în cadrul de performanță va trebui să fie justificat.

(5)  Alocația principală FEPAM = alocația totală la nivelul Uniunii, cu excepția alocației pentru rezerva de performanță.

(6)  Contrapartida națională este împărțită proporțional între alocația principală și rezerva de performanță.

(7)  Articolul 5 este descris în programul operațional (PO) secțiunea 1 „Pregătirea programului operațional și implicarea partenerilor”.

(8)  Pentru anumite măsuri, statele membre pot schimba procentajul propus de la „0 %” la „40 %” astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei (JO L 69, 8.3.2014, p. 65).


ANEXA II

STRUCTURA PLANULUI DE COMPENSAȚIE

1.   Identificarea produselor pescărești și de acvacultură sau a categoriilor de produse  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Categorii  (2)

Denumire comercială

Denumire științifică

Codul FAO

Prezentare  (3)

Codul NC

Cantitate  (4)

1.

Crustacee

Crevete roșu

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

congelat

 

X tone/an

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Identificarea operatorilor  (5)

#

(1)

(2)

Operatorii sau asociațiile acestora

Produse sau categorii de produse

[în conformitate cu coloanele (1) sau (2) din tabelul 1]

1.

Pescari

Crustacee (în cazul împărțirii pe categorii)/crevete roșu (în cazul împărțirii pe produse)

2.

Piscicultori

 

 

3.   Nivelul compensației pentru costuri suplimentare, calculat pe produse sau pe categorii de produse

Produs sau categorie de produse  (6)

Categorie și posturi de costuri

Costul mediu (7)/an

Justificarea costurilor suplimentare

Costul suportat de operator în regiunea ultraperiferică

Costul suportat de operator în partea continentală a teritoriului statului membru

Cost suplimentar (8) (nivelul maxim de compensație)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Categoria 1-A: Costurile de producție pentru produsele pescărești

Combustibil

 

 

 

 

Lubrifiant

 

 

 

 

Piese de uzură

 

 

 

 

Întreținere

(inclusiv carenaj)

 

 

 

 

Echipament pentru pescuit, navigație și siguranță

 

 

 

 

Momeli

 

 

 

 

Gheață pentru conservarea peștilor

 

 

 

 

Cheltuieli de infrastructură portuară

 

 

 

 

Comisioane bancare

 

 

 

 

Asigurare

 

 

 

 

Telecomunicații (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servicii de consultanță

 

 

 

 

Costuri aferente activităților de comercializare menționate la articolul 68 din FEPAM

 

 

 

 

Provizii alimentare (echipaj)

 

 

 

 

Costuri de personal

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

Suma totală a costului suplimentar  (8) pentru categoria 1-A

 

 

 

 

Categoria 1-B: Costurile de producție pentru produsele de acvacultură

Puiet

 

 

 

 

Hrană (achiziție și conservare)

 

 

 

 

Energie și oxigen

 

 

 

 

Întreținere (inclusiv fitosanitară)

 

 

 

 

Material mărunt și piese de schimb

 

 

 

 

Taxe de infrastructură portuară

 

 

 

 

Comisioane bancare

 

 

 

 

Asigurare

 

 

 

 

Telecomunicații (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servicii de consultanță

 

 

 

 

Costuri aferente activităților de comercializare menționate la articolul 68 din FEPAM

 

 

 

 

Costuri de personal

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

Suma totală a costului suplimentar  (8) pentru categoria 1-B

 

 

 

 

Categoria 2: Costuri de prelucrare

Materii prime

 

 

 

 

Tratarea deșeurilor

 

 

 

 

Trierea și neutralizarea speciilor toxice sau otrăvitoare

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

Comisioane bancare

 

 

 

 

Asigurare

 

 

 

 

Telecomunicații (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servicii de consultanță

 

 

 

 

Costuri aferente investițiilor menționate la articolul 69 din FEPAM

 

 

 

 

Costuri de personal

 

 

 

 

Ambalarea și ambalajele

 

 

 

 

Refrigerarea și congelarea

 

 

 

 

Costuri aferente măsurilor relevante de la articolul 69 din FEPAM

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

Suma totală a costului suplimentar  (8) pentru categoria 2

 

 

 

 

Categoria 3: Costuri de comercializare

Ambalajele (inclusiv gheața pentru produsele proaspete)

 

 

 

 

Transportul fizic (terestru, maritim și aerian), inclusiv costurile de asigurare și taxele vamale

 

 

 

 

Comisioane bancare

 

 

 

 

Asigurare

 

 

 

 

Telecomunicații (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servicii de consultanță

 

 

 

 

Costuri financiare induse de termenele de livrare

 

 

 

 

Costuri de personal

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

Suma totală a costului suplimentar  (8) pentru categoria 3

 

 

 

 

Suma totală a costului suplimentar  (8) : suma costurilor suplimentare din coloana (c)

 

 

 

 

Suma totală a altor intervenții publice care afectează nivelul costurilor suplimentare  (9)

 

 

 

 

Nivelul total al compensației (totalul costurilor suplimentare + totalul intervenției publice)

 

 

 

 

Informații suplimentare:

În cazul în care nivelul compensației este inferior costurilor suplimentare, se va furniza o explicație privind raționamentul pe baza căruia este determinat nivelul de compensație ales.

 

4.   Identificarea autorităților competente

 

Denumirea instituției

Autoritatea de gestionare

Denumirea instituției menționate la punctul 11.1 „Identificarea autorităților și a organismelor intermediare” al programului operațional

5.   Finanțare suplimentară pentru punerea în aplicare a planului de compensație (ajutorului de stat)

Informațiile trebuie să fie furnizate pentru fiecare schemă preconizată/ajutor ad-hoc preconizat

Regiune

Denumirea regiunii (regiunilor) [NUTS  (10)]

Autoritatea care acordă ajutorul

Denumire

Adresa poștală

Adresa internet

Titlul măsurii de ajutor

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională relevantă)

Link către textul integral al măsurii de ajutor

Tipul măsurii

Schemă

 

Ajutor ad-hoc

Denumirea beneficiarului și grupul (11) căruia îi aparține

Modificarea unei scheme de ajutor existente sau a unui ajutor ad-hoc existent

 

Numărul de referință atribuit ajutorului de către Comisie

Prelungire

Modificare

Durată (12)

Schemă

de la zz/ll/aaaa până la zz/ll/aaaa

Data acordării ajutorului (13)

Ajutor ad-hoc

zz/ll/aaaa

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice eligibile pentru a primi ajutor

 

Limitat la anumite sectoare: a se preciza la nivel de grupă NACE (14)

Tipul de beneficiar

IMM

 

Întreprinderi mari

 

Buget

Valoarea totală anuală a bugetului planificat în cadrul schemei (15)

Moneda națională … (valoare întreagă)

Valoarea totală a ajutorului ad-hoc acordat întreprinderii (16)

Moneda națională … (valoare întreagă)

Pentru garanții (17)

Moneda națională … (valoare întreagă)

Instrumentul de ajutor

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Împrumut/Avansuri rambursabile

Garanție [dacă este cazul, cu trimitere la decizia Comisiei (18)]

Avantaj fiscal sau scutire fiscală

Furnizare de finanțare de risc

Altele (specificați)

Justificare

A se indica de ce a fost instituită o schemă de ajutoare de stat sau de ce a fost acordat un ajutor ad-hoc, în loc să se acorde ajutor din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM):

măsură care nu face obiectul programului operațional național

stabilirea de priorități la alocarea de fonduri în cadrul programului operațional național

nu mai este disponibilă finanțare în cadrul FEPAM

altele (specificați)


(1)  O categorie de produse este o gamă de produse care pot face obiectul unei abordări comune pentru calcularea costurilor suplimentare.

(2)  Opțional în cazul în care compensația este calculată la nivelul produselor.

(3)  Proaspăt, congelat, preparat, conservat.

(4)  Exprimat în tone de greutate în viu, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(5)  Potrivit articolului 70 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(6)  Tabelul ar trebui să fie pregătit pentru fiecare produs sau categorie de produse.

(7)  Calcularea pe baza criteriilor menționate în Regulamentul delegat (UE) nr. …/ 2014 al Comisiei.

(8)  Costurile suplimentare ar trebui să fie exprimate în euro per tonă de greutate în viu, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(9)  Potrivit articolului 71 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(10)  NUTS — Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică. De regulă, regiunea este specificată la nivelul 2. Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(11)  În sensul normelor în materie de concurență prevăzute în tratat și în sensul prezentului regulament, „întreprindere” înseamnă orice entitate care desfășoară o activitate economică, oricare ar fi statutul său juridic și modul său de finanțare. Curtea de Justiție a hotărât că entitățile care sunt controlate (juridic sau de facto) de aceeași entitate ar trebui să fie considerate o singură întreprindere.

(12)  Perioada în care autoritatea care acordă ajutorul se poate angaja să acorde ajutorul.

(13)  „Data acordării ajutorului” înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în temeiul regimului juridic național aplicabil.

(14)  NACE Rev. 2 — Clasificarea statistică a activităților economice în Uniunea Europeană. De regulă, sectorul se specifică la nivel de grupă.

(15)  În cazul unei scheme de ajutor: a se indica valoarea anuală totală a bugetului planificat în temeiul schemei de ajutor sau pierderea fiscală estimată pe an pentru toate instrumentele de ajutor cuprinse în schemă.

(16)  În cazul acordării unui ajutor ad-hoc: a se indica valoarea totală a ajutorului sau a pierderii fiscale.

(17)  Pentru garanții, a se indica valoarea (maximă) a împrumuturilor garantate.

(18)  Dacă este cazul, se face trimitere la Decizia Comisiei de aprobare a metodei de calcul al echivalentului subvenție brută.


ANEXA III

O previziune a sumei pentru care statul membru preconizează să depună cereri de plată pentru exercițiul financiar actual și exercițiul financiar următor

 

Contribuția Uniunii (în EUR)

(exercițiul financiar actual)

(exercițiul financiar următor)

ianuarie-octombrie

noiembrie-decembrie

ianuarie-decembrie

Program operațional (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


ANEXA IV

Elemente care trebuie să fie incluse într-un raport de evaluare ex ante

SECȚIUNEA I: INTRODUCERE

1.

Scopul și obiectivele evaluării ex ante

2.

Descrierea etapelor parcurse în realizarea evaluării ex ante

3.

Interacțiuni între evaluatorul ex ante, autoritatea de gestionare și evaluatorul SEA

SECȚIUNEA II: RAPORTUL DE EVALUARE EX ANTE

1.   Analiza SWOT și stabilirea nevoilor

2.   Strategia și structura programului operațional

2.1.

Contribuția la Strategia Europa 2020

2.2.

Contribuția la punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului

2.3.

Coerența cu CSC, acordul de parteneriat, recomandările specifice fiecărei țări și alte instrumente relevante

2.4.

Logica de intervenție a programului

2.5.

Formele de sprijin propuse

2.6.

Contribuția preconizată a măsurilor selectate pentru realizarea obiectivelor

2.7.

Coerența alocărilor bugetare cu obiectivele

2.8.

Dispoziții privind DLRC

2.9.

Utilizarea asistenței tehnice

2.10.

Relevanța și coerența programului

3.   Evaluarea măsurilor adoptate pentru monitorizarea progresului și a rezultatelor PO

3.1.

Valori-țintă cuantificate pentru indicatori

3.2.

Caracterul adecvat al valorilor intermediare pentru cadrul de performanță

3.3.

Sistemul de monitorizare și de evaluare propus

3.4.

Planul de evaluare

4.   Evaluarea procedurilor planificate pentru punerea în aplicare a PO

4.1.

Caracterul adecvat al capacității umane și administrative pentru gestionare

4.2.

Reducerea sarcinii administrative

5.   Evaluarea temelor orizontale

5.1.

Promovarea egalității de șanse, prevenirea discriminării

5.2.

Promovarea dezvoltării durabile


16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/47


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 772/2014 AL COMISIEI

din 14 iulie 2014

de stabilire a normelor privind intensitatea ajutorului public care trebuie aplicate cheltuielilor eligibile totale aferente anumitor operațiuni finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 95 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 prevede, la articolul 95 alineatul (1), norme generale privind intensitatea ajutorului public, care trebuie aplicate cheltuielilor eligibile totale aferente unei operațiuni finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (denumit în continuare „FEPAM”).

(2)

Prin derogare, articolul 95 alineatul (4) prevede puncte procentuale suplimentare de intensitate a ajutorului public pentru tipurile specifice de operațiuni prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014. În același timp, pentru a nu periclita viabilitatea reformei politicii comune în domeniul pescuitului (denumită în continuare „PCP”), articolul 94 alineatul (3) litera (c) și articolul 69 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 limitează sprijinul FEPAM la anumite tipuri de operațiuni, prin impunerea unui nivel redus al ratei de cofinanțare. Această logică se reflectă, de asemenea, în diferitele niveluri ale punctelor procentuale suplimentare de intensitate a ajutorului care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014. Conformitatea cu anumite condiții stabilite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 poate conduce, prin urmare, la o majorare a punctelor procentuale ale intensității ajutorului public sau trebuie să determine o reducere a punctelor procentuale ale intensității ajutorului public.

(3)

Prin urmare, este necesar să se garanteze că acumularea de puncte procentuale suplimentare de intensitate a ajutorului în cazul respectării mai multor condiții stabilite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 în legătură cu o operațiune nu periclitează obiectivele PCP și nu conduce la o supracompensare sau la o denaturare excesivă a regulilor pieței în sectoarele pescuitului și acvaculturii.

(4)

În consecință, în cazul în care o operațiune îndeplinește condițiile stabilite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014, care permit o majorare suplimentară a punctelor procentuale, statele membre pot aplica o intensitate mai ridicată a ajutorului public. Cu toate acestea, atunci când se respectă mai mult de una dintre condițiile stabilite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014, permițând mai multe majorări ale punctelor procentuale în legătură cu o operațiune, eventuala majorare ar trebui să se limiteze la majorarea cea mai importantă. În cazul în care se respectă mai mult de una dintre condițiile stabilite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014, care impun reduceri ale punctelor procentuale în legătură cu o operațiune, reducerea ar trebui să se limiteze la reducerea cea mai importantă.

(5)

În cele din urmă, în vederea respectării obligației de a reduce punctele procentuale pentru anumite tipuri de operațiuni care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014, atunci când o operațiune poate beneficia simultan de una sau de mai multe majorări și reduceri de puncte procentuale ca urmare a respectării mai multor criterii enunțate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014, ar trebui să se ignore eventualele majorări și să se aplice doar reducerea cea mai importantă.

(6)

Pentru a se asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Intensitatea specifică a ajutorului public

În cazul în care mai multe condiții stabilite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 sunt îndeplinite în legătură cu o operațiune, diferitele majorări și reduceri suplimentare ale punctelor procentuale de intensitate a ajutorului public care sunt prevăzute în anexa respectivă se aplică după cum urmează:

(a)

dacă, în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014, sunt aplicabile mai multe majorări ale punctelor procentuale, se poate aplica doar cea mai importantă dintre aceste majorări;

(b)

dacă, în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014, sunt aplicabile mai multe reduceri ale punctelor procentuale, se aplică doar cea mai importantă dintre aceste reduceri;

(c)

dacă o operațiune poate beneficia de una sau de mai multe majorări suplimentare ale punctelor procentuale și dacă, în același timp, una sau mai multe reduceri ale punctelor procentuale sunt aplicabile, astfel cum se menționează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 508/2014, se aplică doar reducerea cea mai importantă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.


16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/49


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 773/2014 AL COMISIEI

din 15 iulie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0709 93 10

TR

91,4

ZZ

91,4

0805 50 10

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

0808 10 80

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

0808 30 90

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

0809 29 00

TR

309,3

ZZ

309,3

0809 30

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

0809 40 05

BA

63,2

ZZ

63,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/51


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 774/2014 AL COMISIEI

din 15 iulie 2014

de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iulie 2014

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183,

întrucât:

(1)

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei (2) prevede că, pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [grâu comun, destinat însămânțării], ex 1001 99 00 [grâu comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 și 1007 90 00, taxa de import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru astfel de produse la data importării, majorat cu 55 % și diminuat cu prețul CIF de import aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxei din Tariful vamal comun.

(2)

Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 prevede că, pentru calcularea taxei de import menționate la alineatul (1) din articolul respectiv, se stabilesc periodic prețuri CIF de import reprezentative pentru produsele vizate de respectivul alineat.

(3)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, prețul de import care trebuie utilizat pentru calcularea taxei de import pentru produsele vizate la articolul 1 alineatul (1) din respectivul regulament este prețul CIF de import reprezentativ zilnic stabilit în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 5 din regulamentul menționat.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele de import pentru perioada începând cu 16 iulie 2014, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unor noi taxe.

(5)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 16 iulie 2014, taxele de import în sectorul cerealelor menționate la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei din 20 iulie 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (JO L 187, 21.7.2010, p. 5).


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 aplicabile de la 16 iulie 2014

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(EUR/tonă)

1001 11 00

GRÂU dur, destinat însămânțării

0,00

1001 19 00

GRÂU dur de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării

0,00

de calitate medie, cu excepția grâului destinat însămânțării

0,00

de calitate inferioară, cu excepția grâului destinat însămânțării

0,00

ex 1001 91 20

GRÂU comun, destinat însămânțării

0,00

ex 1001 99 00

GRÂU comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării

0,00

1002 10 00

SECARĂ, destinată însămânțării

5,32

1002 90 00

SECARĂ, cu excepția secarei destinate însămânțării

5,32

1005 10 90

PORUMB destinat însămânțării, cu excepția porumbului hibrid

5,32

1005 90 00

PORUMB, cu excepția porumbului destinat însămânțării (2)

5,32

1007 10 90

SORG cu boabe, cu excepția sorgului hibrid, destinat însămânțării

5,32

1007 90 00

Sorg cu boabe, cu excepția sorgului destinat însămânțării

5,32


(1)  Importatorul poate beneficia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, de o reducere a taxelor de:

3 EUR per tonă dacă portul de descărcare se află în Marea Mediterană (dincolo de Strâmtoarea Gibraltar) sau în Marea Neagră și dacă mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul Suez;

2 EUR per tonă, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, în Estonia, în Irlanda, în Letonia, în Lituania, în Polonia, în Finlanda, în Suedia, în Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice și dacă mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/tonă atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 642/2010.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

(EUR/tonă)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Bursa

Minneapolis

Chicago

Cotația

 

 

Primă pentru Golf

 

Primă pentru Marile Lacuri

 

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

Costuri de navlu: Golful Mexic-Rotterdam

11,87 EUR/tonă

Costuri de navlu: Marile Lacuri-Rotterdam

46,07 EUR/tonă


(1)  Primă pozitivă de 14 EUR/t încorporată [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].


DECIZII

16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/54


DECIZIA CONSILIULUI

din 8 iulie 2014

de numire a membrilor și a membrilor supleanți pentru Ungaria în cadrul Consiliului de conducere al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

(2014/462/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (1), în special articolul 6,

având în vedere listele de candidați transmise Consiliului de guvernele statelor membre și de organizațiile angajatorilor și organizațiile lucrătorilor,

întrucât:

(1)

Prin decizia sa din 2 decembrie 2013 (2), Consiliul a numit membrii și supleanții Consiliului de conducere al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru perioada 1 decembrie 2013-30 noiembrie 2016, cu excepția anumitor membri.

(2)

Guvernul Ungariei a prezentat nominalizări de candidați pentru două posturi vacante,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Următoarele persoane sunt numite membri și membri supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru perioada care se încheie la 30 noiembrie 2016:

I.   REPREZENTANȚI AI GUVERNELOR

Țară

Membru

Supleant

Ungaria

doamna Katalin KISSNÉ BENCZE

doamna Mariann GÉHER

Articolul 2

Consiliul va numi membrii și membrii supleanți încă nenominalizați la o dată ulterioară.

Articolul 3

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

P. C. PADOAN


(1)  JO L 139, 30.5.1975, p. 1.

(2)  JO C 358, 7.12.2013, p. 5.


16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/55


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 14 iulie 2014

privind autorizarea introducerii pe piață a uleiului extras din microalga Schizochytrium sp. ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 2003/427/CE și 2009/778/CE

[notificată cu numărul C(2014) 4670]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2014/463/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Specificațiile uleiului extras din microalga Schizochytrium sp. au fost stabilite, iar introducerea sa pe piață a fost autorizată pentru mai multe produse alimentare la anumite niveluri maxime de utilizare, prin Decizia 2003/427/CE a Comisiei (2). Prima extindere a utilizărilor uleiului extras din microalga Schizochytrium sp. a fost acordată prin Decizia 2009/778/CE a Comisiei (3).

(2)

La 16 ianuarie 2013, societatea DSM Nutritional Products a înaintat o cerere către autoritățile competente din Regatul Unit în vederea extinderii utilizărilor uleiului extras din microalga Schizochytrium sp. ca ingredient alimentar nou. DSM Nutritional Products a achiziționat societatea Martek Biosciences, care a fost destinatarul deciziilor anterioare, prin contractul încheiat la data de 30 iunie 2012.

(3)

La 29 aprilie 2013, organismul responsabil de evaluarea produselor alimentare din Regatul Unit a emis raportul său de evaluare inițială. În raportul respectiv, organismul a ajuns la concluzia că extinderea utilizărilor acestui ulei de alge îndeplinește criteriile privind alimentele noi prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(4)

La data de 9 iulie 2013, Comisia a transmis raportul privind evaluarea inițială celorlalte state membre.

(5)

În termenul de 60 de zile prevăzut la articolul 6 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 258/97 au fost prezentate obiecții motivate. În particular, au fost prezentate obiecții care se refereau la aportul ridicat de acid docosahexaenoic (DHA). În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97, ar trebui să se adopte o decizie de punere în aplicare a Comisiei, care să ia în considerare obiecțiile formulate. Solicitantul a modificat în consecință cererea privind cantitatea maximă de DHA în suplimentele alimentare. Această schimbare și explicațiile suplimentare oferite de către solicitant au atenuat preocupările, spre mulțumirea statelor membre și a Comisiei.

(6)

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) stabilește cerințe privind suplimentele alimentare. Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (5) stabilește cerințe privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare. Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) stabilește cerințe privind produsele alimentare cu destinație nutrițională specială. Directiva 96/8/CE a Comisiei (7) stabilește cerințe privind produsele alimentare utilizate în dietele hipocalorice pentru scăderea în greutate. Utilizarea uleiului extras din microalga Schizochytrium sp. ar trebui să fie autorizată fără a aduce atingere cerințelor din aceste acte legislative.

(7)

Din motive de claritate juridică, Deciziile 2003/427/CE și 2009/778/CE ar trebui abrogate și înlocuite de prezenta decizie.

(8)

Notificările privind introducerea pe piață a unui ingredient în mare măsură echivalent cu uleiul de alge, astfel cum a fost autorizată prin Deciziile 2003/427/CE și 2009/778/CE, care au fost transmise Comisiei în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 258/97, rămân valabile.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Uleiul extras din microalga Schizochytrium sp., cu specificațiile din anexa I, poate fi introdus pe piața Uniunii ca ingredient alimentar nou, pentru utilizările și la nivelurile maxime stabilite în anexa II, fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 2002/46/CE, Regulamentului (CE) nr. 1925/2006, Directivei 2009/39/CE și Directivei 96/8/CE.

Articolul 2

Denumirea uleiului extras din microalga Schizochytrium sp. autorizat prin prezenta decizie, specificată pe eticheta produselor alimentare care îl conțin, este „ulei extras din microalga Schizochytrium sp.”

Articolul 3

Deciziile 2003/427/CE și 2009/778/CE se abrogă.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează societății DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, SUA.

Adoptată la Bruxelles, 14 iulie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  Decizia 2003/427/CE a Comisiei din 5 iunie 2003 privind autorizarea pentru plasarea pe piață a uleiului bogat în DHA (acid docosahexanoic) din microalga Schizochytrium sp. ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 144, 12.6.2003, p. 13).

(3)  Decizia 2009/778/CE a Comisiei din 22 octombrie 2009 privind extinderea utilizărilor uleiului de alge extras din microalga Schizochytrium sp. ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 278, 23.10.2009, p. 56).

(4)  Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (JO L 183, 12.7.2002, p. 51).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (JO L 404, 30.12.2006, p. 26).

(6)  Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind produsele alimentare cu destinație nutrițională specială (JO L 124, 20.5.2009, p. 21).

(7)  Directiva 96/8/CE a Comisiei din 26 februarie 1996 privind alimentele utilizate în regimurile hipocalorice pentru scăderea în greutate (JO L 55, 6.3.1996, p. 22).


ANEXA I

SPECIFICAȚIILE ULEIULUI EXTRAS DIN MICROALGA SCHIZOCHYTRIUM SP.

Test

Specificație

Indice de aciditate

Maximum 0,5 mg KOH/g

Indice de peroxid (IP)

Maximum 5,0 mEq/kg ulei

Umiditate și materii volatile

Maximum 0,05 %

Substanțe nesaponificabile

Maximum 4,5 %

Acizi grași trans

Maximum 1,0 %

Conținut de DHA

Minimum 32,0 %


ANEXA II

UTILIZĂRILE AUTORIZATE PENTRU ULEIUL EXTRAS DIN MICROALGA SCHIZOCHYTRIUM SP.

Categoria de alimente

Nivel maxim de utilizare a DHA

Produse lactate, cu excepția băuturilor pe bază de lapte

200 mg/100 g sau, pentru brânzeturi, 600 mg/100 g

Produse analoge lactatelor, cu excepția băuturilor

200 mg/100 g sau, pentru produse analoge brânzeturilor, 600 mg/100 g

Grăsime tartinabilă și sosuri de salată

600 mg/100 g

Cereale pentru micul dejun

500 mg/100 g

Suplimente alimentare

250 mg DHA per zi, conform recomandării fabricantului pentru populația normală

450 mg DHA per zi, conform recomandării fabricantului pentru femeile însărcinate și care alăptează

Produse alimentare destinate a fi utilizate în regimuri hipocalorice pentru scăderea în greutate în sensul Directivei 96/8/CE

250 mg per înlocuitor de masă

Alte produse alimentare cu destinație nutrițională specială astfel cum sunt definite în Directiva 2009/39/CE, cu excepția preparatelor pentru sugari și a formulelor de continuare

200 mg/100 g

Alimentele dietetice destinate unor scopuri medicale speciale

În conformitate cu necesitățile nutriționale specifice persoanelor cărora le sunt destinate produsele

Produse de panificație, pâine și chifle, biscuiți dulci

200 mg/100 g

Batoane cu cereale

500 mg/100 g

Grăsimi pentru gătit

360 mg/100 g

Băuturi nealcoolice (inclusiv produse lactate analoge și băuturi pe bază de lapte)

80 mg/100 ml


16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/59


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 15 iulie 2014

de identificare a priorităților Uniunii privind politica de executare și control în cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime

(2014/464/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 17 alineatul (3),

după consultarea Comitetului pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,

întrucât:

(1)

Prioritățile Uniunii privind politica de executare și control trebuie definite pentru a permite statelor membre să pregătească programele operaționale legate de măsurile finanțate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(2)

Sprijinul din partea Uniunii ar trebui să acorde prioritate celor mai eficace acțiuni pentru a îmbunătăți eficiența activităților de control, luând în considerare performanțele statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (2) și a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (3).

(3)

Prioritățile Uniunii privind politica de executare și control ar trebui să includă:

punerea în aplicare a planurilor de acțiune stabilite în conformitate cu articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 pentru eliminarea deficiențelor din cadrul sistemelor de control ale statelor membre;

punerea în aplicare a unor măsuri specifice pentru îndeplinirea anumitor condiționalități ex ante stabilite în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 508/2014, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4). În temeiul articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în cazul în care condiționalitățile ex ante aplicabile nu sunt îndeplinite, programul cuprinde o descriere a acțiunilor care urmează să fie realizate, inclusiv a măsurilor care urmează să fie finanțate;

punerea în aplicare a sistemelor de validare a datelor, astfel cum sunt prevăzute la articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, și, în special, a unor proiecte care vizează asigurarea interoperabilității între sistemele respective ale statelor membre, întrucât un sistem complet și fiabil de raportare a capturii și a efortului de pescuit reprezintă un element de bază în gestionarea resurselor de pescuit ale Uniunii;

punerea în aplicare și controlul obligației de a debarca toate capturile, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5). Această nouă obligație este un element foarte important al noii politici comune în domeniul pescuitului, adăugat pentru a contribui la sustenabilitatea exploatării stocurilor de pești. Punerea în aplicare a acestei noi obligații va crea adaptări în sistemele de control ale statelor membre, ceea ce va presupune noi cheltuieli;

punerea în aplicare și controlul regimului de certificare a capturii pentru importul și exportul produselor pescărești, astfel cum este prevăzut în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008; punerea în aplicare a regimului de certificare a capturii este elementul de bază în combaterea activităților INN;

măsuri eficace vizând aplicarea limitărilor în ceea ce privește capacitatea flotelor. În scopul asigurării unui echilibru între posibilitățile de pescuit și capacitatea de pescuit, statele membre trebuie să garanteze respectarea limitării capacității și ar trebui să pună în aplicare proiecte care vizează certificarea, verificarea și măsurarea puterii motorului care necesită finanțare;

punerea în aplicare a programelor specifice de control și inspecție (SCIP) sau a coordonării controalelor cu privire la o activitate sau o zonă de pescuit care nu face obiectul unui program de control și inspecție, în conformitate cu articolul 95 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului (6). Aceste tipuri de măsuri contribuie la dezvoltarea unei culturi a respectării normelor, la consolidarea cooperării dintre statele membre și la crearea de sinergii între diferitele instrumente de control;

punerea în aplicare și controlul cerințelor de trasabilitate stabilite la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și la articolul 67 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei (7). În conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, toate loturile de produse pescărești și de acvacultură trebuie să poată fi urmărite în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție, din stadiul de capturare și recoltare până în stadiul de vânzare cu amănuntul. În conformitate cu articolul 67 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011, operatorii trebuie să afișeze informațiile privind produsele pescărești și de acvacultură menționate la articolul 58 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 cu ajutorul unui instrument de identificare, cum ar fi un cod, un cod de bare, un cip electronic sau un dispozitiv ori un sistem de marcare similar; această dispoziție se aplică de la 1 ianuarie 2013 în cazul produselor obținute din activități de pescuit care fac obiectul unui plan multianual și de la 1 ianuarie 2015 în cazul altor produse pescărești și de acvacultură. Punerea în aplicare și controlul cerințelor de trasabilitate ar trebui să fie o prioritate a Uniunii. Punerea în aplicare a sistemului de trasabilitate reprezintă elementul de bază al politicii de control în domeniul pescuitului, pentru a se asigura transparența în ceea ce privește originea produselor pescărești.

(4)

Prioritățile Uniunii ar trebui să fie aplicate într-un mod flexibil, în funcție de punctele tari și de punctele slabe ale politicii de executare și control a fiecărui stat membru. Dacă un stat membru a abordat deja anumite priorități, acesta ar trebui, în principiu, să abordeze alte priorități.

(5)

În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, prioritățile Uniunii privind politica de executare și control pot fi modificate o dată la doi ani prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru a fi adaptate la evoluția necesităților în materie de control.

(6)

Pentru a permite aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prioritățile Uniunii privind politica de executare și control, menționate la articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, sunt următoarele:

(a)

punerea în aplicare a planurilor de acțiune adoptate în conformitate cu articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 pentru eliminarea deficiențelor din cadrul sistemelor de control ale statelor membre;

(b)

punerea în aplicare a unor măsuri definite în temeiul articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pentru a se asigura disponibilitatea capacității administrative de punere în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii, astfel cum se prevede în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 508/2014;

(c)

punerea în aplicare a sistemelor de validare a datelor menționate la articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și, în special, punerea în aplicare a unor proiecte care utilizează formate standard comune sau care consolidează interoperabilitatea între sistemele statelor membre;

(d)

controlul și punerea în aplicare a obligației de a debarca toate capturile, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, inclusiv adaptările sistemelor de control ale statelor membre legate de punerea în aplicare a acestei obligații;

(e)

controlul și punerea în aplicare a regimului de certificare a capturii prevăzut la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008; și

(f)

punerea în aplicare a unor proiecte care vizează certificarea, verificarea și măsurarea puterii motorului;

(g)

punerea în aplicare a programelor specifice de control și inspecție stabilite în conformitate cu articolul 95 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(h)

coordonarea controalelor în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 768/2005;

(i)

controlul și punerea în aplicare a cerințelor de trasabilitate, inclusiv a sistemelor de etichetare, pentru a se asigura furnizarea de informații fiabile consumatorilor, astfel cum se prevede la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și la articolul 67 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 128, 21.5.2005, p. 1).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1).