ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 198

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
5 iulie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 735/2014 al Comisiei din 4 iulie 2014 de modificare pentru a 216-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

1

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 736/2014 al Comisiei din 4 iulie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

 

DECIZII

 

 

2014/433/PESC

 

*

Decizia Atalanta/3/2014 a Comitetului politic și de securitate din 3 iulie 2014 privind numirea comandantului operației UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

5

 

 

2014/434/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 31 ianuarie 2014 privind cooperarea strânsă cu autoritățile naționale competente din statele membre participante a căror monedă nu este euro (BCE/2014/5)

7

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

5.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 735/2014 AL COMISIEI

din 4 iulie 2014

de modificare pentru a 216-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 26 iunie 2014, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a hotărât să adauge o persoană fizică și o entitate la lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a se garanta că măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt aplicabile, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarea mențiune:

„Shekau Mohammed Abubakar [alias (a) Abubakar Shekau; (b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed; (c) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed; (d) Shekau; (e) Shehu; (f) Shayku; (g) Imam Darul Tauhid; (h) Imam Darul Tawheed]. Titlul: imam. Funcția: lider al Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati WalJihad (Boko Haram). Data nașterii: 1969. Locul nașterii: Satul Shekau, Yobe, Nigeria. Cetățenie: nigeriană. Adresa: Nigeria. Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui închis; culoarea părului: negru; (b) fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.6.2014.”

2.

La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se adaugă următoarea mențiune:

„Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan [alias: (a) Ansaru; (b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; (c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); (d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa; (g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa]. Adresa: Nigeria. Alte informații: (a) grup înființat în 2012; (b) își desfășoară activitatea în Nigeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.6.2014.”


5.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 736/2014 AL COMISIEI

din 4 iulie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

67,6

TR

90,6

XS

59,1

ZZ

72,4

0707 00 05

MK

36,9

TR

77,5

ZZ

57,2

0709 93 10

TR

103,5

ZZ

103,5

0805 50 10

AR

111,0

BO

136,6

TR

107,6

UY

133,0

ZA

117,7

ZZ

121,2

0808 10 80

AR

105,6

BR

91,1

CL

98,6

NZ

138,7

US

144,9

ZA

129,5

ZZ

118,1

0808 30 90

AR

76,4

CL

106,2

NZ

185,0

ZA

97,3

ZZ

116,2

0809 10 00

MK

83,8

TR

257,5

ZZ

170,7

0809 29 00

TR

309,4

ZZ

309,4

0809 30

TR

145,0

XS

54,4

ZA

249,3

ZZ

149,6


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

5.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/5


DECIZIA ATALANTA/3/2014 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 3 iulie 2014

privind numirea comandantului operației UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

(2014/433/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38,

având în vedere Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 6 alineatul (1) din Acțiunea comună 2008/851/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS) să ia decizii privind numirea comandantului operației UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei („comandantul operației UE”).

(2)

La 18 decembrie 2012, COPS a adoptat Decizia Atalanta/4/2012 (2) de numire a contraamiralului Robert Tarrant în calitate de comandant al operației UE.

(3)

Regatul Unit a propus înlocuirea contraamiralului Robert TARRANT cu general-maiorul Martin SMITH în calitate de comandant al operației UE.

(4)

Comitetul militar al UE sprijină această propunere.

(5)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii care au implicații în materie de apărare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

General-maiorul Martin SMITH este numit, începând cu 27 august 2014, în calitate de comandant al operației UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei.

Articolul 2

Decizia Atalanta/4/2012 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Prezenta decizie se aplică de la 27 august 2014.

Adoptată la Bruxelles, 3 iulie 2014.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(1)  JO L 301, 12.11.2008, p. 33.

(2)  Decizia Atalanta/4/2012 a Comitetului politic și de securitate din 18 decembrie 2012 privind numirea unui comandant al operației UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) (JO L 352, 21.12.2012, p. 46).


5.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/7


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 31 ianuarie 2014

privind cooperarea strânsă cu autoritățile naționale competente din statele membre participante a căror monedă nu este euro

(BCE/2014/5)

(2014/434/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Statele membre a căror monedă nu este euro ar putea dori să participe la Mecanismul unic de supraveghere (MUS). În acest sens, acestea pot solicita Băncii Centrale Europene (BCE) să inițieze o cooperare strânsă în legătură cu atribuțiile prevăzute la articolele 4 și 5 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, cu privire la toate instituțiile de credit care au sediul în acest stat membru.

(2)

Cooperarea strânsă va fi stabilită printr-o decizie a BCE, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(3)

Este necesar să se specifice aspectele procedurale referitoare la: (a) solicitările statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare „state membre din afara zonei euro”) de a iniția o cooperare strânsă; (b) evaluarea acestor solicitări de către BCE; și (c) decizia BCE de stabilire a unei cooperări strânse cu statul membru respectiv.

(4)

De asemenea, Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 stabilește cazurile în care BCE poate suspenda sau înceta o cooperare strânsă. Este necesară precizarea aspectelor procedurale referitoare la potențiala suspendare și încetare a unei cooperări strânse,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

TITLUL 1

PROCEDURA DE STABILIRE A UNEI COOPERĂRI STRÂNSE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

1.

„entitate supravegheată mai puțin semnificativă” înseamnă o entitate supravegheată: (a) cu sediul într-un stat membru din afara zonei euro care este un stat membru participant în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013; și (b) care nu are statutul de entitate supravegheată semnificativă în temeiul unei decizii a BCE bazate pe articolul 6 alineatul (4) sau articolul 6 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

2.

„autoritate națională competentă” înseamnă orice autoritate națională competentă, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

3.

„autoritate națională desemnată” înseamnă o autoritate națională desemnată, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

4.

„stat membru neparticipant” înseamnă orice stat membru care nu este un stat membru participant astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

5.

„stat membru solicitant” înseamnă un stat membru neparticipant care a notificat BCE în conformitate cu articolul 2 din prezenta decizie cu privire la solicitarea sa de a iniția o cooperare strânsă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

6.

„entitate supravegheată semnificativă” înseamnă o entitate supravegheată: (a) cu sediul într-un stat membru din afara zonei euro care este un stat participant; și (b) care are statutul de entitate supravegheată semnificativă în temeiul unei decizii a BCE bazate pe articolul 6 alineatul (4) sau articolul 6 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

7.

„entitate supravegheată” înseamnă o instituție de credit, societate financiară holding sau societate financiară holding mixtă, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și care are sediul în statul membru solicitant, precum și o sucursală înființată într-un stat membru solicitant de o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant.

Articolul 2

Solicitarea de a iniția o cooperare strânsă

(1)   Un stat membru neparticipant care dorește să participe la MUS solicită BCE să inițieze o cooperare strânsă utilizând modelul prevăzut în anexa I.

(2)   Această solicitare se face cu cel puțin cinci luni înainte de data de la care statul membru neparticipant intenționează să participe la MUS.

Articolul 3

Conținutul solicitării de a iniția o cooperare strânsă

(1)   Solicitarea de a iniția o cooperare strânsă include toate elementele următoare:

(a)

un angajament al statului membru solicitant de a asigura că autoritatea națională competentă a acestuia și autoritatea națională desemnată a acestuia vor respecta orice instrucțiuni, orientări sau solicitări ale BCE de la data stabilirii cooperării strânse;

(b)

un angajament al statului membru solicitant de a furniza, cu privire la entitățile supravegheate care au sediul în respectivul stat membru, toate informațiile pe care BCE le-ar putea solicita în vederea efectuării unei evaluări cuprinzătoare a acelor entități supravegheate. Statul membru solicitant se asigură că informațiile necesare pentru evaluarea caracterului semnificativ și pentru efectuarea unei evaluări cuprinzătoare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 a instituțiilor de credit cu sediul în acel stat membru pot fi furnizate BCE imediat ce solicitarea de a iniția o cooperare strânsă este notificată BCE;

(c)

un angajament potrivit căruia toate datele confidențiale solicitate de BCE pentru finalizarea activităților sale pregătitoare vor fi furnizate BCE.

(2)   Solicitarea de a iniția o cooperare strânsă este însoțită de toate elementele următoare:

(a)

un angajament al statului membru solicitant că va adopta legislația națională relevantă pentru a asigura că actele juridice adoptate de BCE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 au caracter obligatoriu și produc efecte juridice în statul membru solicitant și că autoritatea națională competentă a acestuia și autoritatea națională desemnată a acestuia sunt obligate să adopte orice măsură solicitată de BCE în legătură cu entitățile supravegheate, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

(b)

o copie a proiectului legislativ național relevant, împreună cu traducerea în limba engleză a acestuia, precum și o solicitare de emitere a unui aviz al BCE cu privire la acel proiect legislativ;

(c)

un angajament de a notifica BCE imediat după data la care legislația națională relevantă a intrat în vigoare și un angajament de a furniza o confirmare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 utilizând modelul prevăzut în anexa II la prezenta decizie. Confirmarea include o opinie juridică satisfăcătoare pentru BCE care confirmă că actele juridice adoptate de BCE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 vor avea caracter obligatoriu și vor produce efecte juridice în statul membru solicitant și că legislația națională relevantă obligă autoritatea națională competentă și autoritatea națională desemnată să urmeze instrucțiunile, orientările, solicitările și măsurile specifice ale BCE în legătură cu entitățile supravegheate semnificative, precum și instrucțiunile, orientările, solicitările și măsurile generale ale BCE în legătură cu entitățile supravegheate mai puțin semnificative, în termenul stabilit de BCE, dacă este specificat.

(3)   Statul membru solicitant furnizează BCE toată documentația relevantă pe care BCE o consideră corespunzătoare în scopul evaluării solicitării sale. De asemenea, statul membru solicitant se asigură că i se furnizează BCE toate informațiile pe care aceasta le consideră relevante în scopul evaluării caracterului semnificativ al instituțiilor de credit și al efectuării evaluării cuprinzătoare cerute de Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

Articolul 4

Evaluarea de către BCE a solicitării de a iniția o cooperare strânsă

(1)   BCE confirmă în scris primirea unei solicitări a unui stat membru de inițiere a unei cooperări strânse.

(2)   BCE poate solicita toate informațiile suplimentare pe care le consideră relevante în scopul evaluării solicitării statului membru, inclusiv informații pentru evaluarea caracterului semnificativ al instituțiilor de credit și pentru efectuarea evaluării cuprinzătoare.

Atunci când statul membru solicitant a efectuat deja o evaluare cuprinzătoare a instituțiilor de credit cu sediul în jurisdicția sa, acesta furnizează informații detaliate cu privire la rezultate. BCE poate decide că nu este necesară o evaluare suplimentară, cu condiția ca: (a) metodologia și calitatea evaluării efectuate de autoritățile naționale să corespundă standardelor BCE; și (b) BCE să aprecieze că evaluarea efectuată de autoritățile naționale este încă actuală și că nicio schimbare semnificativă a situației instituțiilor de credit cu sediul în statul membru solicitant nu ar necesita o evaluare suplimentară.

(3)   La analiza legislației naționale relevante, evaluarea BCE ține seama, de asemenea, de punerea practică în aplicare a acestei legislații.

(4)   Cel mai târziu la 3 luni de la primirea de către BCE a confirmării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (c) sau, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate de către BCE în temeiul alineatului (2), BCE informează statul membru solicitant cu privire la evaluarea preliminară a acesteia. Statul membru solicitant are posibilitatea de a-și transmite opinia în termen de 20 de zile de la primirea evaluării preliminare. Această corespondență între BCE și statul membru solicitant este confidențială.

Articolul 5

Decizia de stabilire a unei cooperări strânse

(1)   Atunci când BCE concluzionează, pe baza informațiilor furnizate de statul membru solicitant, că acesta din urmă îndeplinește criteriile stabilite la articolul 7 alineatul (2) literele (a)-(c) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 pentru inițierea unei cooperări strânse și după încheierea evaluării cuprinzătoare și furnizarea confirmării în conformitate cu anexa II la prezenta decizie, BCE adoptă, în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, o decizie de stabilire a cooperării strânse adresată statului membru.

(2)   Decizia prevăzută la alineatul (1) indică modalitățile de transferare a atribuțiilor de supraveghere către BCE și data începerii cooperării strânse, care este condiționată, dacă este cazul, de progresele realizate de statul membru solicitant în punerea în aplicare a măsurilor care se impun în legătură cu rezultatele evaluării cuprinzătoare.

(3)   Atunci când, în baza informațiilor furnizate de statul membru solicitant, BCE concluzionează că acesta din urmă nu îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 sau atunci când BCE nu primește informațiile necesare pentru a efectua evaluarea în termen de un an de la notificarea solicitării de către statul membru, aceasta poate adopta o decizie adresată statului membru solicitant de respingere a solicitării de stabilire a unei cooperări strânse.

(4)   Deciziile prevăzute la alineatele (1) și (3) menționează motivele pe care se întemeiază.

(5)   În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, orice decizie de stabilire a unei cooperări strânse se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică la 14 zile după publicare.

TITLUL 2

SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA UNEI COOPERĂRI STRÂNSE

Articolul 6

Suspendarea sau încetarea

(1)   Atunci când BCE decide să suspende o cooperare strânsă în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) sau cu articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, aceasta își expune motivele, clarifică efectele acestei decizii de suspendare și indică data de la care suspendarea produce efecte, precum și perioada pentru care suspendarea este aplicabilă. Această perioadă nu depășește șase luni. BCE poate prelungi perioada în circumstanțe excepționale, dar numai o singură dată.

(2)   Atunci când motivele pentru suspendarea în temeiul articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 nu sunt îndepărtate sau atunci când BCE decide să înceteze o cooperare strânsă, BCE încetează cooperarea strânsă prin adoptarea unei noi decizii în acest sens.

(3)   Atunci când BCE decide să înceteze o cooperare strânsă în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) sau cu articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, aceasta își expune motivele și clarifică efectele acestei decizii de încetare, indicând și data de la care încetarea produce efecte.

(4)   De asemenea, orice decizie a BCE privind suspendarea sau încetarea unei cooperări strânse poate reglementa modalitățile de plată a taxelor datorate de către entitățile supravegheate cu sediul în statul membru în cauză.

(5)   Atunci când statul membru cu care a fost stabilită o cooperare strânsă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 solicită BCE încetarea cooperării strânse sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 7 alineatele (6) și (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE adoptă o decizie prin care clarifică efectele unei asemenea decizii de încetare și în care indică și data de la care încetarea produce efecte.

(6)   Orice decizii ale BCE adoptate în legătură cu entitățile supravegheate din statul membru cu care a fost stabilită o cooperare strânsă și care erau în vigoare înainte de încetarea acelei cooperări strânse rămân în vigoare în ciuda încetării cooperării strânse.

(7)   Deciziile de suspendare sau încetare a unei cooperări strânse se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 7

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 27 februarie 2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 31 ianuarie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.


ANEXA I

MODEL DE SOLICITARE DE INIȚIERE A UNEI COOPERĂRI STRÂNSE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2013

Expeditor

[Statul membru solicitant]

Notificare către BCE a unei solicitări de inițiere a unei cooperări strânse în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

1.

[Statul membru solicitant] solicită prin prezenta inițierea unei cooperări strânse cu Banca Centrală Europeană (BCE) în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și cu dispozițiile Deciziei BCE/2014/5 din 31 ianuarie 2014 privind cooperarea strânsă cu autoritățile naționale competente din statele membre participante a căror monedă nu este euro.

2.

[Statul membru solicitant] se angajează:

(a)

să asigure că autoritatea națională competentă a acestuia și autoritatea națională desemnată a acestuia vor respecta orice instrucțiuni, orientări, măsuri sau solicitări emise de Banca Centrală Europeană cu privire la entitățile supravegheate (astfel cum sunt definite în Decizia BCE/2014/5);

În special, legislația națională relevantă va asigura, de asemenea, că autoritatea națională competentă și autoritatea națională desemnată vor fi obligate să urmeze instrucțiunile, orientările, solicitările și măsurile specifice ale BCE în legătură cu entitățile supravegheate semnificative și instrucțiunile, orientările, solicitările și măsurile generale ale BCE în legătură cu entitățile supravegheate mai puțin semnificative. În această privință, statul membru solicitant se angajează:

să adopte legislația națională relevantă pentru a asigura că actele juridice adoptate de BCE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 au caracter obligatoriu și produc efecte juridice în [statul membru în cauză] și că autoritatea națională competentă a acestuia și autoritatea națională desemnată a acestuia vor fi obligate să adopte orice măsură solicitată de BCE în legătură cu entitățile supravegheate, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

să notifice BCE cu privire la data la care legislația națională relevantă a intrat în vigoare.

(b)

să furnizeze în orice moment, după ce solicitarea de inițiere a unei cooperări strânse este notificată către BCE și înainte de stabilirea unei cooperări strânse și la solicitarea BCE, precum și în orice moment ulterior, toate informațiile privind entitățile supravegheate cu sediul în acest stat membru pe care Banca Centrală Europeană le poate cere în scopul efectuării unei evaluări cuprinzătoare a acestor entități supravegheate, inclusiv informații confidențiale.

Informațiile care urmează a fi furnizate BCE includ următoarele:

(i)

o copie a proiectului legislativ național relevant;

(ii)

informații actualizate privind instituțiile cu sediul în statul membru solicitant, incluzând cel puțin o listă completă a următoarelor entități situate în statul membru:

instituții de credit;

societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte aflate în vârful grupurilor supravegheate; și

sucursale transfrontaliere ale instituțiilor de credit din alte țări,

inclusiv valoarea activelor totale pentru fiecare entitate.

Pentru instituțiile de credit care sunt filiale, precum și în cazul sucursalelor, sunt identificate instituțiile-mamă directe și de cel mai înalt rang.

Pentru grupurile supravegheate cu sediul central în statul membru și supravegheate de acesta, sunt furnizate informații cu privire la componentele străine ale grupului.

(iii)

persoane de contact la autoritatea națională competentă și autoritatea națională desemnată cărora să le fie adresate solicitările BCE de informații suplimentare.

Pentru statul membru

[Semnătură]

cc:

(i)

Comisia Europeană

(ii)

Autoritatea Bancară Europeană

(iii)

celelalte state membre


ANEXA II

MODEL DE DECLARAȚIE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7 ALINEATUL (2) LITERA (c) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2013

Expeditor

[Statul membru solicitant]

Destinatar

Banca Centrală Europeană (BCE)

Declarație în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 referitoare la solicitarea de inițiere a unei cooperări strânse în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

Prin prezenta [statul membru în cauză] confirmă că a adoptat legislația națională relevantă pentru a asigura că actele juridice adoptate de BCE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 au caracter obligatoriu și produc efecte juridice în [statul membru în cauză] și că autoritatea națională competentă a acestuia și autoritatea națională desemnată a acestuia vor fi obligate să adopte orice măsură solicitată de BCE în legătură cu entitățile supravegheate, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, și că această legislație națională relevantă a intrat în vigoare la [a se introduce data].

În plus, opinia juridică anexată confirmă că legislația națională relevantă asigură, de asemenea, faptul că autoritatea națională competentă și autoritatea națională desemnată vor fi obligate să urmeze instrucțiunile, orientările, solicitările și măsurile specifice ale BCE în legătură cu entitățile supravegheate semnificative și instrucțiunile, orientările, solicitările și măsurile generale ale BCE în legătură cu entitățile supravegheate mai puțin semnificative.

Pentru statul membru

[Semnătură]

Apendice

:

Copie a legislației naționale relevante adoptate de statul membru solicitant pentru a asigura faptul că actele juridice adoptate de BCE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 au caracter obligatoriu și produc efecte juridice în [statul membru în cauză] și că autoritatea națională competentă a acestuia și autoritatea națională desemnată a acestuia vor fi obligate să adopte orice măsură solicitată de BCE în legătură cu entitățile supravegheate.