ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 194

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
2 iulie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (Reformare)

1

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 730/2014 al Comisiei din 1 iulie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

8

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere ( 1 )

10

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

2.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 729/2014 AL CONSILIULUI

din 24 iunie 2014

privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație

(Reformare)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (1) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (2). Din motive de claritate, având în vedere că urmează să fie efectuate noi modificări, ar trebui să se procedeze la reformarea regulamentului menționat.

(2)

În temeiul articolului 128 alineatul (2) din tratat, statele membre pot emite monede euro, sub rezerva aprobării volumului emisiunii de către Banca Centrală Europeană (BCE). Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a BCE, poate adopta măsuri pentru armonizarea valorilor nominale și a specificațiilor tehnice ale tuturor monedelor ce vor fi puse în circulație, în măsura necesară pentru a asigura buna circulație a acestora în Uniune.

(3)

Bancnotele euro au valori cuprinse între 5 și 500 euro. Valorile nominale ale bancnotelor și monedelor trebuie să permită facilitarea plăților în numerar a sumelor exprimate în euro și în cenți.

(4)

Sistemul unic de emisiune monetară al Uniunii ar trebui să stimuleze încrederea publicului și să determine inovații tehnologice care să asigure faptul că acesta este un sistem sigur, fiabil și eficace.

(5)

Acceptarea sistemului de către public constituie unul dintre principalele obiective ale sistemului de emisiune monetară al Uniunii. Încrederea publicului în sistem depinde de caracteristicile fizice ale monedelor în euro, care vor trebui să fie cât mai ușor de folosit.

(6)

Au avut loc consultări cu asociațiile consumatorilor, cu Uniunea Europeană a Nevăzătorilor și cu reprezentanții sectorului de bancomate pentru a se ține seama de cerințele specifice ale unor categorii importante de utilizatori ai monedei. Pentru a asigura trecerea ușoară la moneda euro și pentru a facilita acceptarea sistemului de monedă de către utilizatori, trebuia să se asigure o distincție clară între monede prin caracteristici vizuale și tactile.

(7)

Monedele euro sunt mai ușor de deosebit și utilizatorii se vor familiariza mai ușor cu ele datorită legăturii între diametrul lor și valoarea unitară.

(8)

Sunt necesare dispozitive speciale de securitate pentru a reduce posibilitățile de contrafacere a monedelor de 1 sau 2 euro, având în vedere valoarea lor ridicată. Monedele confecționate din trei straturi și combinarea a două culori pe o monedă sunt considerate caracteristicile de securitate cele mai eficiente.

(9)

Directiva 94/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) limitează utilizarea nichelului în anumite produse, recunoscându-se astfel că nichelul poate provoca alergii în anumite condiții. Directiva menționată nu face referire la monede. Cu toate acestea, este de dorit să se diminueze conținutul în nichel al monedelor din motive de sănătate publică.

(10)

A da monedelor o față europeană comună și alta națională diferită este expresia cea mai adecvată a ideii de uniune monetară europeană între statele membre. Pe fețele europene comune ale monedelor euro apar atât denumirea monedei unice, cât și valoarea nominală a monedei. Pe fața națională nu ar trebui să se repete nici denumirea monedei unice, nici valoarea nominală a monedei.

(11)

Pe fața națională a monedei ar trebui să fie clar indicat statul membru emitent, pentru ca acesta să poată fi identificat cu ușurință de către utilizatorii interesați.

(12)

Gravura de pe muchia monedelor euro ar trebui să fie considerată parte a feței naționale și, prin urmare, pe aceasta nu ar trebui să se repete indicația valorii nominale, cu excepția monedei de 2 euro și cu condiția să se utilizeze numai cifra „2” sau termenul „euro” în alfabetul relevant sau ambele.

(13)

Fiecare stat membru a cărui monedă este euro decide asupra desenelor care figurează pe fețele naționale ale monedelor euro și ar trebui să țină seama de faptul că monedele euro circulă în întreaga zonă euro, nu numai în statul membru emitent. Pentru ca monedele să poată fi imediat recunoscute ca monede euro și după fața lor națională, desenul ar trebui să fie complet înconjurat de cele 12 stele ale steagului Uniunii.

(14)

Pentru a facilita recunoașterea monedelor de circulație și a asigura o continuitate adecvată a emisiunilor de monede, statele membre ar trebui autorizate să modifice desenele utilizate pentru fețele naționale ale monedelor de circulație obișnuite numai o dată la cincisprezece ani, cu excepția cazului în care se schimbă șeful de stat reprezentat pe monedă. Totuși, acest lucru nu ar trebui să aducă atingere modificărilor necesare pentru prevenirea contrafacerii monedei. Modificarea desenului de pe fața europeană a monedelor de circulație ar trebui decisă de către Consiliu și drepturile de vot ar trebui limitate la statele membre a căror monedă este euro.

(15)

Cu toate acestea, statelor membre ar trebui să li se permită să emită monede comemorative pentru a celebra evenimente cu relevanță majoră națională sau europeană, în timp ce monedele comemorative emise colectiv de către toate statele membre a căror monedă este euro ar trebui rezervate evenimentelor de cea mai mare importanță la nivel european. Moneda de 2 euro este cea mai potrivită pentru acest scop, în principal datorită diametrului său mare și a caracteristicilor sale tehnice care oferă o protecție adecvată împotriva contrafacerii.

(16)

Având în vedere faptul că monedele euro circulă în toată zona euro, statele membre emitente ar trebui, pentru a preveni utilizarea unor desene necorespunzătoare, să se informeze reciproc și ar trebui să informeze Comisia cu privire la proiectele de desene pentru fața națională a monedelor euro înaintea datei de emitere planificate. Comisia ar trebui să verifice conformitatea desenelor cu cerințele tehnice prevăzute în prezentul regulament. Proiectele de desene ar trebui trimise Comisiei cu suficient timp înaintea datei de emitere planificate pentru a oferi timpul necesar statului membru emitent să modifice desenul, dacă acest lucru este necesar.

(17)

Mai mult decât atât, ar trebui stabilite condiții uniforme pentru aprobarea desenelor de pe fețele naționale ale monedelor euro în vederea evitării alegerii unor desene care ar putea fi considerate nepotrivite în unele state membre. Dat fiind faptul că competența în cazul unei chestiuni atât de sensibile precum desenul de pe fețele naționale ale monedelor euro aparține statelor membre emitente, competențele de executare ar trebui să fie conferite Consiliului. Orice decizii de punere în aplicare luate de către Consiliu în baza mențiunii anterioare ar fi strâns legate de actele adoptate de Consiliu în temeiul articolului 128 alineatul (2) din tratat. Prin urmare, suspendarea drepturilor de vot ale membrilor Consiliului care reprezintă statele membre a căror monedă nu este euro, în vederea adoptării de către Consiliu a respectivelor decizii, ar trebui să se aplice în conformitate cu articolul 139 alineatul (4) din tratat. Procedura ar trebui să permită statelor membre emitente să modifice desenul în timp util, dacă acest lucru este necesar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Seria de monede în euro se compune din 8 valori nominale în seria de la 1 cent la 2 euro, îndeplinind specificațiile tehnice prevăzute în anexa I.

Articolul 2

În scopul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„monede de circulație” înseamnă monede euro destinate circulației, ale căror valori nominale și specificații tehnice sunt prevăzute la articolul 1;

2.

„monede obișnuite” înseamnă monede destinate circulației, cu excepția monedelor comemorative;

3.

„monede comemorative” înseamnă monede de circulație care sunt destinate comemorării unui eveniment specific, după cum se specifică la articolul 9.

Articolul 3

Monedele de circulație au o față europeană comună și o față națională distinctivă.

Articolul 4

(1)   Pe fața națională a monedelor de circulație nu se repetă nicio indicație a valorii nominale a monedei sau a oricăror părți ale acestei valori nominale. Pe fața națională nu se repetă denumirea monedei unice sau denumirile subdiviziunilor acesteia, cu excepția cazului în care o astfel de indicație decurge din utilizarea unui alfabet diferit.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), gravura de pe muchia monedei de 2 euro poate include o indicație a valorii nominale a acesteia, cu condiția să fie utilizate numai cifra „2” sau termenul „euro” în alfabetul relevant sau ambele.

Articolul 5

Pe fețele naționale ale monedelor de circulație, indiferent de valorile lor nominale, figurează o indicație a statului membru emitent, respectiv denumirea statului membru emitent sau o prescurtare a acesteia.

Articolul 6

(1)   Pe fețele naționale ale monedelor de circulație figurează un cerc de 12 stele care înconjoară complet desenul național, inclusiv indicația anului emiterii și a denumirii statului membru emitent. Acest lucru nu împiedică extinderea unor elemente ale desenului până la intersectarea cu cercul de stele, cu condiția ca stelele să fie vizibile în mod clar și în întregime. Cele 12 stele sunt reproduse astfel cum apar pe steagul Uniunii.

(2)   Desenele pentru fața națională a monedelor de circulație se aleg ținându-se seama de faptul că monedele euro circulă în toate statele membre a căror monedă este euro.

Articolul 7

(1)   Modificarea desenelor utilizate pentru fețele naționale ale monedelor obișnuite se poate efectua numai o dată la cincisprezece ani, fără a aduce atingere modificărilor necesare pentru prevenirea contrafacerii monedelor.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), pot fi aduse modificări ale desenelor utilizate pentru fețele naționale ale monedelor obișnuite în cazul în care se schimbă șeful de stat reprezentat pe monedă. Cu toate acestea, neocuparea temporară sau ocuparea provizorie a funcției de șef de stat nu conferă un drept suplimentar la o astfel de modificare.

Articolul 8

Statele membre emitente își actualizează fețele naționale ale monedelor obișnuite pentru a se conforma pe deplin prezentului regulament până la 20 iunie 2062.

Articolul 9

(1)   Monedele comemorative au un desen național diferit de cel al monedelor obișnuite și comemorează numai evenimente cu relevanță majoră, națională sau europeană. Monedele comemorative emise în mod colectiv de toate statele membre a căror monedă este euro comemorează numai evenimente de cea mai mare importanță la nivel european, iar desenul lor nu aduce atingere eventualelor cerințe constituționale ale acestor state membre.

(2)   Gravura de pe muchia monedelor comemorative este aceeași cu cea de pe muchia monedelor obișnuite.

(3)   Monedele comemorative pot avea numai valoarea nominală de 2 euro.

Articolul 10

(1)   Statele membre se informează reciproc privind proiectele desenelor pentru noile fețe naționale ale monedelor de circulație, inclusiv privind gravura de pe muchiile monedelor, precum și, în cazul monedelor comemorative, cu privire la volumul estimat al emisiunii, înainte de aprobarea oficială a acestor desene.

(2)   Competența de aprobare a desenelor pentru fețele naționale noi sau modificate ale monedelor de circulație se conferă Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (3)-(7).

La luarea deciziilor menționate în acest articol, drepturile de vot ale statelor membre a căror monedă nu este euro se suspendă.

(3)   În aplicarea alineatului (1), statul membru emitent trimite Consiliului, Comisiei și celorlalte state membre a căror monedă este euro proiectele de desene pentru monedele de circulație, în principiu cu cel puțin trei luni înainte de data planificată a emisiunii.

(4)   În decurs de șapte zile de la trimiterea proiectelor de desene menționată la alineatul (3), orice stat membru a cărui monedă este euro poate ridica o obiecție, în cadrul unui aviz motivat adresat Consiliului și Comisiei, cu privire la proiectul de desen propus de statul membru emitent în cazul în care există probabilitatea ca respectivul proiect de desen să genereze reacții adverse în rândul cetățenilor săi.

(5)   În cazul în care Comisia consideră că proiectul de desen nu respectă cerințele tehnice prevăzute de prezentul regulament, aceasta trimite o evaluare negativă Consiliului în termen de șapte zile de la trimiterea proiectului de desen menționată la alineatul (3).

(6)   În cazul în care niciun aviz motivat sau nicio evaluare negativă nu este trimisă Consiliului în termenul menționat la alineatul (4) și, respectiv, la alineatul (5), decizia de aprobare a desenului este considerată a fi adoptată de Consiliu în ziua următoare expirării termenului prevăzut la alineatul (5).

(7)   În toate celelalte cazuri, Consiliul decide fără întârziere cu privire la aprobarea proiectului de desen, cu excepția cazului în care, în decurs de șapte zile de la trimiterea unui aviz motivat sau a unei evaluări negative, statul membru emitent își retrage proiectul trimis și informează Consiliul cu privire la intenția sa de a trimite un nou proiect de desen.

(8)   Comisia publică toate informațiile relevante cu privire la noile desene pentru fețele naționale ale monedelor de circulație în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

Articolele 4, 5 și 6 și articolul 9 alineatul (2):

(a)

nu se aplică monedelor de circulație emise sau produse înainte de 19 iunie 2012;

(b)

nu se aplică în cursul unei perioade de tranziție care se încheie la 20 iunie 2062 desenelor de pe monedele de circulație care erau deja în uz în mod legal la 19 iunie 2012.

Monedele de circulație care au fost emise sau produse în cursul perioadei de tranziție pot rămâne mijloc legal de plată pe termen nelimitat.

Articolul 12

Regulamentul (CE) nr. 975/98 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Luxemburg, 24 iunie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

E. VENIZELOS


(1)  JO L 139, 11.5.1998, p. 6.

(2)  A se vedea anexa II.

(3)  Directiva 94/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 de efectuare a celei de-a douăsprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (JO L 188, 22.7.1994, p. 1).


ANEXA I

Specificațiile tehnice menționate la articolul 1

Valoare unitară (euro)

Diametru în mm

Grosime în mm

Greutate în grame

Formă

Culoare

Compoziție

Muchie

2

25,75

2,20

8,5

Rotundă

Partea exterioară: albă

Cupru-nichel

(Cu75Ni25)

Gravuri pe caneluri fine

Partea interioară: galbenă

Trei straturi:

nichel-alamă/nichel/nichel-alamă

CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1

23,25

2,33

7,5

Rotundă

Partea exterioară: galbenă

Nichel-alamă

(CuZn20Ni5)

Alternanță de părți netede cu părți canelate

Partea interioară: albă

Trei straturi:

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

2,38

7,8

Rotundă

Galbenă

Aur nordic

Cu89Al5Zn5Sn1

Caneluri dantelate

0,20

22,25

2,14

5,7

Rotundă cu unele caneluri adânci

Galbenă

Aur nordic

Cu89Al5Zn5Sn1

Simplă

0,10

19,75

1,93

4,1

Rotundă

Galbenă

Aur nordic

Cu89Al5Zn5Sn1

Caneluri dantelate

0,05

21,25

1,67

3,9

Rotundă

Roșie

Oțel acoperit cu cupru

Netedă

0,02

18,75

1,67

3

Rotundă

Roșie

Oțel acoperit cu cupru

Netedă cu șanț

0,01

16,25

1,67

2,3

Rotundă

Roșie

Oțel acoperit cu cupru

Netedă


ANEXA II

Regulament abrogat și lista modificărilor succesive ale acestuia

Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului

(JO L 139, 11.5.1998, p. 6)

Regulamentul (CE) nr. 423/1999 al Consiliului

(JO L 52, 27.2.1999, p. 2)

Regulamentul (UE) nr. 566/2012 al Consiliului

(JO L 169, 29.6.2012, p. 8)


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 975/98

Prezentul regulament

Articolul 1 fraza introductivă

Articolul 1

Articolul 1a

Articolul 2

Articolul 1b

Articolul 3

Articolul 1c

Articolul 4

Articolul 1d

Articolul 5

Articolul 1e

Articolul 6

Articolul 1f

Articolul 7

Articolul 1g

Articolul 8

Articolul 1h

Articolul 9

Articolul 1i

Articolul 10

Articolul 1j fraza introductivă litera (a) și litera (b) prima teză

Articolul 11 primul paragraf

Articolul 1j litera (b) a doua teză

Articolul 11 al doilea paragraf

Articolul 12

Articolul 2

Articolul 13

Articolul 1, tabel

Anexa I

Anexa II

Anexa III


2.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 730/2014 AL COMISIEI

din 1 iulie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

66,3

TR

88,4

XS

59,1

ZZ

71,3

0707 00 05

MK

32,3

TR

78,2

ZZ

55,3

0709 93 10

TR

109,2

ZZ

109,2

0805 50 10

AR

109,4

BO

136,6

TR

107,6

UY

127,1

ZA

119,1

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

115,4

BR

78,2

CL

103,5

NZ

130,2

US

144,9

ZA

132,3

ZZ

117,4

0809 10 00

TR

215,6

ZZ

215,6

0809 29 00

TR

307,8

ZZ

307,8

0809 30

TR

149,8

XS

54,4

ZZ

102,1


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DIRECTIVE

2.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/10


DIRECTIVA 2014/85/UE A COMISIEI

din 1 iulie 2014

de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special articolul 8,

întrucât:

(1)

Siguranța tunelurilor a fost îmbunătățită în mod semnificativ în cadrul Uniunii, inclusiv în temeiul Directivei 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2). Pentru a se garanta eficacitatea acestor îmbunătățiri, este necesar să se asigure că toți conducătorii auto cunosc și înțeleg principiile de securitate rutieră în tuneluri și pot să le aplice în trafic. Prin urmare, cerințele prevăzute în Directiva 91/439/CEE a Consiliului (3) pentru probele teoretice și practice au fost modificate în consecință prin intermediul Directivei 2008/65/CE a Comisiei (4); ar trebui modificate, de asemenea, și prevederile Directivei 2006/126/CE (reformate).

(2)

De la adoptarea Directivei 2006/126/CE, cunoștințele științifice privind afecțiunile medicale care afectează capacitatea de a conduce autovehicule au înregistrat progrese, în special în ceea ce privește estimarea atât a riscurilor asociate pentru siguranța rutieră, cât și a eficacității cu care tratamentele previn riscurile menționate anterior. Numeroase studii și cercetări publicate recent confirmă că sindromul de apnee în somn de tip obstructiv este unul dintre cei mai mari factori de risc pentru accidentelor auto. Această afecțiune trebuie așadar luată în considerare în cadrul legislației Uniunii referitoare la permisele de conducere.

(3)

Prin urmare, Directiva 2006/126/CE ar trebui modificată în vederea adaptării anexei III la progresele tehnice și științifice.

(4)

S-au detectat erori de redactare în anexa II la Directiva 2006/126/CE, în urma modificării sale prin Directiva 2012/36/UE a Comisiei (5). Acestea ar trebui corectate.

(5)

În conformitate cu Declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind documentele explicative (6), statele membre s-au angajat să însoțească, în cazurile justificate, notificarea măsurilor de transpunere cu unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului privind permisele de conducere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele II și III la Directiva 2006/126/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie 2015 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Statele membre pun în aplicare aceste dispoziții începând cu 31 decembrie 2015.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 403, 30.12.2006, p. 18.

(2)  Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană (JO L 167, 30.4.2004, p. 39).

(3)  Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (JO L 237, 24.8.1991, p. 1).

(4)  Directiva 2008/65/CE a Comisiei din 27 iunie 2008 de modificare a Directivei 91/439/CEE privind permisele de conducere (JO L 168, 28.6.2008, p. 36).

(5)  Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere (JO L 321, 20.11.2012, p. 54).

(6)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANEXĂ

1.

Anexa II la Directiva 2006/126/CE se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 2.1.3 se înlocuiește cu următorul text:

„2.1.3.

Drumul:

cele mai importante principii privind respectarea distanței de siguranță între vehicule, distanțele de frânare și controlul vehiculului în diferite condiții meteorologice și de drum;

factori de risc la conducerea vehiculului privind diferite condiții de drum, în special la schimbarea acestora în funcție de vreme și ore de zi sau de noapte;

caracteristicile diferitelor tipuri de drum și cerințele legale aferente;

securitatea rutieră în tuneluri.”;

(b)

punctul 5.1.3 se înlocuiește cu următorul text:

„5.1.3.

Dispoziții speciale privind vehiculele din categoriile C, CE, D și DE

Statele membre pot decide că nicio restricție la vehiculele cu transmisie automată nu trebuie înscrisă pe permisul de conducere pentru un vehicul din categoriile C, CE, D sau DE menționat la punctul 5.1.2, în cazul în care solicitantul deține deja un permis obținut pentru un vehicul cu transmisie manuală în cel puțin una dintre categoriile următoare: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E și a efectuat acțiunile descrise la punctul 8.4 în timpul probei de verificare a aptitudinilor și comportamentului.”;

(c)

punctul 6.3.8 se înlocuiește cu următorul text:

„6.3.8.

Caracteristici speciale ale drumului (după caz): sensuri giratorii, treceri la nivel cu calea ferată; stații de autobuz/tramvai; treceri de pietoni; urcarea în rampă/coborârea pantelor lungi; tuneluri.”;

(d)

punctul 7.4.8 se înlocuiește cu următorul text:

„7.4.8.

Caracteristici speciale ale drumului (după caz): sensuri giratorii, treceri la nivel cu calea ferată; stații de autobuz/tramvai; treceri de pietoni; urcarea în rampă/coborârea pantelor lungi; tuneluri.”;

(e)

punctul 8.3.8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.3.8.

Caracteristici speciale ale drumului (după caz): sensuri giratorii, treceri la nivel cu calea ferată; stații de autobuz/tramvai; treceri de pietoni; urcarea în rampă/coborârea pantelor lungi; tuneluri.”

2.

Secțiunea 11 („AFECȚIUNI NEUROLOGICE”) din anexa III la Directiva 2006/126/CE se înlocuiește cu următorul text:

„AFECȚIUNI NEUROLOGICE ȘI SINDROMUL DE APNEE ÎN SOMN DE TIP OBSTRUCTIV

AFECȚIUNI NEUROLOGICE

11.1.

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă de afecțiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.

În consecință, tulburările neurologice asociate afecțiunilor sau intervențiilor chirurgicale care afectează sistemul nervos central sau periferic, conduc la deficiențe senzoriale sau motorii și afectează echilibrul și coordonarea trebuie să fie luate în considerare în funcție de efectele lor funcționale și riscurile evolutive. În astfel de cazuri, eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere se poate face sub rezerva evaluării periodice în cazul riscului de agravare.

SINDROMUL DE APNEE ÎN SOMN DE TIP OBSTRUCTIV

11.2.

La punctele de mai jos, sindromul de apnee moderată în somn de tip obstructiv corespunde unui număr de episoade de apnee și hipopnee pe oră (indice apnee-hipopnee) cuprins între 15 și 29, iar sindromul de apnee severă în somn de tip obstructiv corespunde unui indice apnee-hipopnee de minimum 30, ambele fiind asociate cu somnolență diurnă excesivă.

11.3.

Candidații sau conducătorii auto pentru care există suspiciuni de sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv se supun unei consultații medicale, pentru obținerea unui aviz autorizat, înainte de eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere. Aceștia pot fi sfătuiți să nu conducă până la confirmarea diagnosticului.

11.4.

Permisele de conducere pot fi eliberate candidaților sau conducătorilor auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv și care dovedesc că își controlează afecțiunea în mod corespunzător, că respectă un tratament adecvat și că prezintă îmbunătățiri în ceea ce privește somnolența, dacă este cazul, fapt confirmat de un aviz medical autorizat.

11.5.

Candidații sau conducătorii auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv și care urmează un tratament trebuie să facă obiectul unei examinări medicale periodice, la intervale care nu depășesc trei ani pentru conducătorii auto din grupa 1 și un an pentru conducătorii auto din grupa 2, pentru a stabili măsura în care respectă tratamentul, necesitatea de a continua tratamentul și menținerea unei vigilențe adecvate.”