ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 185

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
25 iunie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

25.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 650/2014 AL COMISIEI

din 4 iunie 2014

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (1), în special articolul 143 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2013/36/UE impune autorităților competente obligația de a publica anumite informații, pentru ca piața bancară internă să funcționeze cu o eficiență tot mai mare și pentru ca cetățenii Uniunii să beneficieze de niveluri adecvate de transparență. Informațiile publicate ar trebui să fie suficiente pentru a permite efectuarea unei comparații relevante între abordările adoptate de autoritățile competente din diferitele state membre.

(2)

Pentru a facilita și mai mult această evaluare, ar trebui ca informațiile provenind de la toate autoritățile competente să fie publicate într-un format comun, să fie actualizate periodic și să poată fi consultate la o adresă electronică unică. Cerințele privind publicarea în scopuri de supraveghere prevăzute la titlul VIII din Directiva 2013/36/UE se extind în domeniul reglementării prudențiale, dar, ca prim pas, prezentele standarde tehnice se concentrează pe responsabilitățile de supraveghere care decurg din directiva respectivă și din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(3)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

(4)

ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente acestuia și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Acte cu putere de lege, acte administrative și recomandări generale

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente dintr-un stat membru publică informațiile privind textul actelor cu putere de lege, al actelor administrative și al orientărilor generale adoptate în statul membru respectiv în domeniul reglementării prudențiale cu ajutorul formularelor relevante prevăzute în părțile 1-8 din anexa I.

Articolul 2

Opțiuni și marje de apreciere

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente publică informațiile privind modul de exercitare a opțiunilor și a marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii cu ajutorul formularelor aplicabile prevăzute în părțile 1-12 din anexa II.

Articolul 3

Criterii generale și metodologii privind procesul de supraveghere și evaluare

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente publică informațiile privind criteriile generale și metodologiile pe care le utilizează în cadrul procesului de supraveghere și de evaluare menționat la articolul 97 din Directiva 2013/36/UE cu ajutorul formularului prevăzut în anexa III.

Articolul 4

Date statistice agregate

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente publică informațiile privind datele statistice agregate referitoare la aspecte esențiale ale punerii în aplicare a cadrului prudențial cu ajutorul formularelor prevăzute în părțile 1-6 din anexa IV.

Articolul 5

Data publicării anuale

Autoritățile competente publică pentru prima dată, la o adresă electronică unică, informațiile prevăzute la articolul 143 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE până la 31 iulie 2014.

Autoritățile competente actualizează informațiile prevăzute la articolul 143 alineatul (1) litera (d) din directiva menționată până la data de 31 iulie a fiecărui an, pe baza pozițiilor de la data de 31 decembrie a anului precedent.

Autoritățile competente actualizează periodic informațiile prevăzute la articolul 143 alineatul (1) literele (a)-(c) din directiva menționată, cel târziu la data de 31 iulie a fiecărui an, cu excepția cazului în care informațiile publicate nu au suferit nicio modificare.

Articolul 6

Dispoziții finale

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 338.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANEXA I

NORME ȘI ORIENTĂRI

Lista formularelor

Partea 1

Transpunerea Directivei 2013/36/UE

Partea 2

Aprobarea modelului

Partea 3

Expuneri provenind din finanțări specializate

Partea 4

Diminuarea riscului de credit

Partea 5

Cerințe de publicare specifice aplicate instituțiilor

Partea 6

Derogări de la aplicarea cerințelor prudențiale

Partea 7

Participațiile calificate la o instituție de credit

Partea 8

Raportare reglementară și financiară

PARTEA 1

Transpunerea Directivei 2013/36/UE

Transpunerea dispozițiilor Directivei 2013/36/UE

Dispozițiile Directivei 2013/36/UE

Textul național

Trimiteri

Disponibilă în EN (DA/NU)

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

 

(zz/ll/aaaa)

I.

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolele 1-3

 

 

 

II.

Autorități competente

Articolele 4-7

 

 

 

III.

Cerințe privind accesul la activitatea instituțiilor de credit

Articolele 8-27

 

 

 

1.

Cerințe generale privind accesul la activitatea instituțiilor de credit

Articolele 8-21

 

 

 

2.

Participații calificate deținute la o instituție de credit

Articolele 22-27

 

 

 

IV.

Capitalul inițial al firmelor de investiții

Articolele 28-32

 

 

 

V.

Dispoziții privind libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii

Articolele 33-46

 

 

 

1.

Principii generale

Articolele 33-34

 

 

 

2.

Dreptul de stabilire al instituțiilor de credit

Articolele 35-38

 

 

 

3.

Exercitarea libertății de a presta servicii

Articolul 39

 

 

 

4.

Atribuțiile autorităților competente din statul membru gazdă

Articolele 40-46

 

 

 

VI.

Relații cu țări terțe

Articolele 47-48

 

 

 

VII.

Supraveghere prudențială

Articolele 49-142

 

 

 

1.

Principii de supraveghere prudențială

Articolele 49-72

 

 

 

1.1.

Competențele și obligațiile statului membru de origine și ale statului membru gazdă

Articolele 49-52

 

 

 

1.2.

Schimbul de informații și secretul profesional

Articolele 53-62

 

 

 

1.3.

Obligațiile persoanelor responsabile cu controlul legal al conturilor anuale și consolidate

Articolul 63

 

 

 

1.4.

Competențele de supraveghere, competențele sancționare și dreptul la o cale de atac

Articolele 64-72

 

 

 

2.

Procese de control

Articolele 73-110

 

 

 

2.1.

Procesul de evaluare a adecvării capitalului intern

Articolul 73

 

 

 

2.2.

Dispozițiile, procesele și mecanismele instituțiilor

Articolele 74-96

 

 

 

2.3.

Procesul de supraveghere și evaluare

Articolele 97-101

 

 

 

2.4.

Măsuri și competențe de supraveghere

Articolele 102-107

 

 

 

2.5.

Nivelul de aplicare

Articolele 108-110

 

 

 

3.

Supravegherea pe bază consolidată

Articolele 111-127

 

 

 

3.1.

Principii pentru efectuarea supravegherii pe bază consolidată

Articolele 111-118

 

 

 

3.2.

Societăți financiare holding, societăți financiare holding mixte și societăți holding cu activitate mixtă

Articolele 119-127

 

 

 

4.

Amortizoare de capital

Articolele 128-142

 

 

 

4.1.

Amortizoare

Articolele 128-134

 

 

 

4.2.

Stabilirea și calcularea amortizoarelor anticiclice de capital

Articolele 135-140

 

 

 

4.3.

Măsuri de conservare a capitalului

Articolele 141-142

 

 

 

VIII.

Informațiile care trebuie făcute publice de către autoritățile competente

Articolele 143-144

 

 

 

X.

Modificări ale Directivei 2002/87/CE

Articolul 150

 

 

 

XI.

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolele 151-165

 

 

 

1.

Dispoziții tranzitorii privind supravegherea instituțiilor care își exercită libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii

Articolele 151-159

 

 

 

2.

Dispoziții tranzitorii privind rezervele de capital

Articolul 160

 

 

 

3.

Dispoziții finale

Articolele 161-165

 

 

 


PARTEA 2

Aprobarea modelului

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

Metoda de supraveghere în vederea aprobării utilizării unei abordări bazate pe modele interne de rating pentru a calcula cerințele minime de capital pentru riscul de credit

Documentația minimă care trebuie furnizată de instituțiile care solicită utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating

[text liber]

Descrierea procesului de evaluare efectuat de autoritatea competentă (utilizarea autoevaluării, recurgerea la auditori externi și inspecțiile la fața locului) și criteriile principale de evaluare

[text liber]

Forma deciziilor luate de autoritatea competentă și comunicarea deciziilor către solicitanți

[text liber]

Metoda de supraveghere în vederea aprobării utilizării abordării avansate de evaluare pentru a calcula cerințele minime de capital pentru riscul operațional

Documentația minimă care trebuie furnizată de instituțiile care solicită utilizarea abordării avansate de evaluare

[text liber]

Descrierea procesului de evaluare efectuat de autoritatea competentă (utilizarea autoevaluării, recurgerea la auditori externi și inspecțiile la fața locului) și criteriile principale de evaluare

[text liber]

Forma deciziilor luate de autoritatea competentă și comunicarea deciziilor către solicitanți

[text liber]


PARTEA 3

Expuneri provenind din finanțări specializate

Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Dispoziții

Informațiile care trebuie furnizate de autoritatea competentă

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

Articolul 153 alineatul (5)

A publicat autoritatea competentă orientări pentru a specifica modul în care instituțiile ar trebui să țină seama de factorii menționați la articolul 153 alineatul (5) atunci când atribuie ponderi de risc pentru expunerile din finanțări specializate?

[Da/Nu]

În caz de răspuns afirmativ, vă rugăm să furnizați trimiterea la orientările naționale

[trimitere la textul național]

Orientările naționale sunt disponibile în limba engleză?

[Da/Nu]


PARTEA 4

Diminuarea riscului de credit

Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Dispoziții

Descriere

Informațiile care trebuie furnizate de autoritatea competentă

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

Articolul 201 alineatul (2)

Publicarea listei instituțiilor financiare care sunt furnizori eligibili de protecție nefinațată a creditului sau a criteriilor orientative de identificare a acestor instituții financiare

Autoritățile competente publică și actualizează lista instituțiilor financiare care sunt furnizori eligibili de protecție nefinanțată a creditului în temeiul articolului 201 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau criteriile orientative de identificare a acestor furnizori eligibili.

Lista instituțiilor financiare sau criteriile orientative de identificare a acestora

[text liber – un hiperlink către o astfel de listă sau către astfel de criterii orientative se poate furniza pe site-ul autorității competente]

Descrierea cerințelor prudențiale aplicabile

Autoritățile competente publică o descriere a cerințelor prudențiale aplicabile împreună cu lista instituțiilor financiare eligibile sau cu criteriile orientative de identificare a acestor instituții financiare.

Descrierea cerințelor prudențiale aplicate de autoritatea competentă

[text liber]

Articolul 227 alineatul (2) litera (e)

Condiție pentru aplicarea unei ajustări de volatilitate de 0 %

În cadrul metodei extinse a garanțiilor financiare, instituțiile pot să aplice o ajustare de volatilitate de 0 %, cu condiția ca tranzacția să fie decontată în cadrul unui sistem de decontare adecvat pentru tipul de tranzacție respectiv.

Descrierea detaliată a modului în care autoritatea competentă consideră sistemul de decontare ca sistem adecvat

[text liber]

Articolul 227 alineatul (2) litera (f)

Condiție pentru aplicarea unei ajustări de volatilitate de 0 %

În cadrul metodei extinse a garanțiilor financiare, instituțiile pot să aplice o ajustare de volatilitate de 0 %, cu condiția ca documentația privind acordul sau tranzacția să fie documentația standard utilizată pe piață pentru tranzacții de răscumpărare sau pentru operațiuni de dare sau luare de titluri cu împrumut, pentru titlurile respective.

Specificarea documentației care trebuie considerată ca documentație standard utilizată pe piață

[text liber]

Articolul 229 alineatul (1)

Principii de evaluare a garanțiilor sub forma bunurilor imobilie reale în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating

Bunul imobil poate fi evaluat de un evaluator independent la o valoare mai mică sau egală cu valoarea ipotecară în statele membre care au stabilit, prin dispoziții legislative sau de reglementare, criterii riguroase de evaluare a acestei valori ipotecare.

Criterii prevăzute în legislația națională pentru evaluarea valorii ipotecare

[text liber]


PARTEA 5

Cerințe de publicare specifice aplicate instituțiilor

Directiva 2013/36/UE

Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Dispoziție

Informațiile care trebuie furnizate de autoritatea competentă

 

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

Articolul 106 alineatul (1) litera (a)

 

Autoritățile competente pot solicita instituțiilor să publice informațiile menționate în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 mai des decât o dată pe an și să stabilească termene de publicare.

Frecvența și termenele de publicare aplicabile instituțiilor

[text liber]

Articolul 106 alineatul (1) litera (b)

 

Autoritățile competente pot solicita instituțiilor să utilizeze mijloace de informare și locuri de publicare specifice, altele decât situațiile financiare.

Tipuri de informare speciale de utilizat de către instituții

[text liber]

 

Articolul 13 alineatele (1) și (2)

Filialele semnificative și acele filiale care prezintă o importanță semnificativă pentru piața lor locală publică informațiile prevăzute în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pe bază individuală sau subconsolidată.

Criteriile aplicate de autoritatea competentă pentru a evalua semnificația unei filiale

[text liber]


PARTEA 6

Derogări de la aplicarea cerințelor prudențiale

Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Dispoziții

Descriere

Informațiile care trebuie furnizate de autoritatea competentă

 

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

Articolul 7 alineatele (1) și (2)

(Derogări individuale pentru filiale)

Exceptarea de la aplicarea, pe bază individuală, a cerințelor prudențiale prevăzute în părțile a doua până la a cincea și în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Derogarea poate fi acordată oricărei filiale, cu condiția să nu existe niciun impediment practic sau legal semnificativ, actual sau potențial, în calea transferului prompt de fonduri proprii sau a rambursării rapide a datoriilor de către întreprinderea-mamă în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (a).

Criterii aplicate de autoritatea competentă pentru a evalua că nu există niciun impediment în calea transferului prompt de fonduri sau a rambursării rapide a datoriilor

[text liber]

Articolul 7 alineatul (3)

(Derogări individuale pentru instituțiile-mamă)

Exceptarea de la aplicarea, pe bază individuală, a cerințelor prudențiale prevăzute în părțile a doua până la a cincea și în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Derogarea poate fi acordată unei instituții-mamă, cu condiția să nu existe niciun impediment practic sau legal semnificativ, actual sau potențial, în calea transferului de fonduri proprii sau a rambursării rapide a datoriilor către instituția-mamă în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) litera (a).

Criterii aplicate de autoritatea competentă pentru a evalua că nu există niciun impediment în calea transferului prompt de fonduri sau a rambursării rapide a datoriilor

[text liber]

Articolul 9 alineatul (1)

(Metoda individuală de consolidare)

Permisiunea acordată instituțiilor-mamă de a include filialele în calculul cerințelor prudențiale prevăzute în părțile a doua până la a cincea și în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Permisiunea se acordă numai în cazul în care instituția-mamă demonstrează complet autorităților competente că nu există niciun impediment practic sau legal semnificativ, actual sau potențial, în calea transferului prompt de fonduri proprii sau a rambursării rapide la scadență a datoriilor de către filiala încorporată întreprinderii-mamă în conformitate cu articolul 9 alineatul (2).

Criterii aplicate de autoritatea competentă pentru a evalua că nu există niciun impediment în calea transferului prompt de fonduri sau a rambursării rapide a datoriilor

[text liber]

Articolul 8

(Derogări individuale pentru filiale)

Exceptare de la aplicarea, pe bază individuală, a cerințelor de lichiditate prevăzute în partea a șasea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Derogarea poate fi acordată instituțiilor din cadrul unui subgrup, cu condiția ca se instituțiile să fi încheiat contracte satisfăcătoare pentru autoritățile competente care prevăd libera circulație a fondurilor între ele pentru a le permite să își îndeplinească obligațiile individuale și comune pe măsură ce devin scadente în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c).

Criterii aplicate de autoritatea competentă pentru a evalua dacă contractele prevăd libera circulație a fondurilor între instituțiile dintr-un subgrup de lichiditate

[text liber]

Articolul 10

(Instituții de credit afiliate în mod permanent unei case centrale)

Exceptare de la aplicarea, pe bază individuală, a cerințelor prudențiale prevăzute în părțile a doua până la a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Statele membre pot să mențină și să utilizeze legislația națională existentă cu privire la aplicarea derogării atât timp cât aceasta nu aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 575/2013 sau Directivei 2013/36/UE

Legea națională aplicabilă/regulamentul privind aplicarea derogării

[trimitere la textul național]

Pentru autoritățile competente care nu acordă nicio derogare sau permisiune, celulele vor fi colorate în portocaliu


PARTEA 7

Participațiile calificate la o instituție de credit

Directiva 2013/36/UE

Criteriile de evaluare și informațiile necesare pentru evaluarea adecvării potențialului achizitor care intenționează să achiziționeze o instituție de credit și a solidității financiare a proiectului de achiziție

Informațiile care trebuie furnizate de autoritatea competentă

 

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

Articolul 23 alineatul (1) litera (a)

Reputația potențialului achizitor

Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează integritatea potențialui achizitor

[text liber]

Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează competența profesională a potențialui achizitor

[text liber]

Detalii practice privind procesul de cooperare între autoritățile competente în temeiul articolului 24 din Directiva 2013/36/UE

[text liber]

Articolul 23 alineatul (1) litera (b)

Reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența oricărui membru al organului de conducere sau ale oricărui membru al conducerii superioare care va conduce activitatea instituției de credit

Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența membrilor organului de conducere și ai membrilor conducerii superioare

[text liber]

Articolul 23 alineatul (1) litera (c)

Soliditatea financiară a potențialui achizitor

Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează soliditatea financiară a potențialui achizitor

[text liber]

Detalii practice privind procesul de cooperare între autoritățile competente în temeiul articolului 24 din Directiva 2013/36/UE

[text liber]

Articolul 23 alineatul (1) litera (d)

Respectarea de către instituția de credit a cerințelor prudențiale

Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează dacă instituția de credit va fi capabilă să respecte cerințele prudențiale

[text liber]

Articolul 23 alineatul (1) litera (e)

Suspiciunea de spălare de bani sau de finanțare a unor acte de terorism

Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează dacă există sau nu motive rezonabile de a suspecta fapte de spălare de bani sau de finanțare a unor acte de terorism

[text liber]

Detalii practice privind procesul de cooperare între autoritățile competente în temeiul articolului 24 din Directiva 2013/36/UE

[text liber]

Articolul 23 alineatul (4)

Lista cu informațiile care trebuie furnizate autorităților competente la momentul notificării

Lista cu informațiile care trebuie furnizate de potențialul achizitor în momentul notificării pentru ca autoritatea competentă să efectueze evaluarea potențialului achizitor și a proiectului de achiziție

[text liber]


PARTEA 8

Raportare reglementară și financiară

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

Punerea în aplicare a raportării privind informațiile financiare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei

Punerea în aplicare a cerinței prevăzute la articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se extinde la instituțiile care nu aplică standardele internaționale de contabilitate, astfel cum sunt aplicabile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002?

[Da/Nu]

Dacă da, ce cadre de contabilizare se aplică acestor instituții?

[text liber]

Dacă da, care este nivelul de aplicare al raportării? (pe bază individuală/consolidată/subconsolidată)

[text liber]

Aplicarea cerințelor prevăzute la articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se extinde la entități financiare, altele decât instituțiilor de credit sau firmele de investiții?

[Da/Nu]

Dacă da, ce tipuri de entități financiare (de exemplu, firme financiare) fac obiectul acestor cerințe de raportare?

[text liber]

Dacă da, care este dimensiunea acestor entități financiare din prisma totalului bilanțului contabil (pe bază individuală)?

[text liber]

Se utilizează standarde XBRL pentru transmiterea raportării către autoritatea competentă?

[Da/Nu]

Punerea în aplicare a raportării privind fondurile proprii și cerințele de fonduri proprii în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei

Aplicarea cerințelor prevăzute la articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se extinde la entități financiare, altele decât instituțiile de credit sau firmele de investiții?

[Da/Nu]

Dacă da, ce cadre de contabilizare se aplică acestor entități financiare?

[text liber]

Dacă da, ce tipuri de entități financiare (de exemplu, firme financiare) se supun acestor cerințe de raportare?

[text liber]

Dacă da, care este dimensiunea acestor entități financiare din prisma totalului bilanțului contabil (pe bază individuală)?

[text liber]

Se utilizează standarde XBRL pentru transmiterea raportării către autoritatea competentă?

[Da/Nu]


ANEXA II

OPȚIUNI ȘI MARJE DE APRECIERE

Listă de modele

Privire de ansamblu asupra opțiunilor și a marjelor de apreciere prevăzute în Directiva 2013/36/UE și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Partea 1

Privire de ansamblu asupra opțiunilor și a marjelor de apreciere prevăzute în Directiva 2013/36/UE și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Detalii privind opțiunile și marjele de apreciere specifice tranzitorii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Partea 2

Dispoziție tranzitorie privind cerințele de fonduri proprii (articolul 465)

Partea 3

Tratament tranzitoriu al pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă (articolul 467)

Partea 4

Tratament tranzitoriu al câștigurilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă (articolul 468)

Partea 5

Dispoziții tranzitorii privind deducerile din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și din elementele de fonduri proprii de nivel 2 (articolul 478)

Partea 6

Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii de nivel 1 de bază consolidate a instrumentelor și a elementelor care nu se califică drept interese minoritare (articolul 479)

Partea 7

Recunoașterea tranzitorie a intereselor minoritare și a fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar și a fondurilor proprii de nivel 2 eligibil (articolul 480)

Partea 8

Deduceri și filtre prudențiale tranzitorii suplimentare (articolul 481)

Partea 9

Limitele păstrării drepturilor obținute pentru elementele din cadrul elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază, al elementelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și al elementelor de fonduri proprii de nivel 2 (articolul 486)

Detalii privind opțiunile și marjele de apreciere specifice care nu sunt tranzitorii prevăzute în Directiva 2013/36/UE și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Partea 10

Elementele variabile ale remunerației (articolul 94 din Directiva privind cerințele de capital)

Partea 11

Ponderi de risc și criterii aplicate expunerilor garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile (articolul 124 din Regulamentul privind cerințele de capital)

Partea 12

Valori minime ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) pentru expuneri de tip retail garantate cu bunuri imobile (articolul 164 din Regulamentul privind cerințele de capital)

PARTEA 1

Privire de ansamblu asupra opțiunilor și a marjelor de apreciere prevăzute în Directiva 2013/36/UE și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Natura opțiunii sau a marjei de apreciere

Directiva 2013/36/UE

Regulamentul (UE)

nr. 575/2013

Denumire

Descriere a opțiunii sau a marjei de apreciere

Exercitat

(Da/Nu/NA)

Text național

Trimiteri

Disponibilă în RO

(Da/Nu)

Data ultimei actualizări a informațiilor din acest model

(zz/ll/aaaa)

Cerințe privind accesul la activitatea instituțiilor de credit

Articolul 9 alineatul (2)

 

Excepție de la interdicția impusă persoanelor fizice sau întreprinderilor, altele decât instituțiile de credit, de la preluarea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la populație

Interdicția impusă persoanelor fizice sau întreprinderilor care nu sunt instituții de credit să desfășoare activitatea de preluare de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la populație nu se aplică statelor membre, autorităților regionale sau locale ale unui stat membru, organismelor publice internaționale care au ca membri unul sau mai multe state membre sau cazurilor la care se face referire în mod expres în dreptul intern sau în dreptul Uniunii, cu condiția ca activitățile respective să fie supuse unor reglementări și controale menite să protejeze deponenții și investitorii.

 

 

 

 

Cerințe privind accesul la activitatea instituțiilor de credit

Articolul 12 alineatul (3)

 

Capital inițial

Statele membre pot decide ca instituțiile de credit care nu îndeplinesc cerința de a deține fonduri proprii separate și care funcționau deja la 15 decembrie 1979 să își poată continua activitatea. Statele membre pot excepta respectivele instituții de credit de la îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2013/36/UE.

 

 

 

 

Cerințe privind accesul la activitatea instituțiilor de credit

Articolul 12 alineatul (4)

 

Capital inițial

Statele membre pot acorda autorizația anumitor categorii de instituții de credit al căror capital inițial este mai mic de 5 milioane EUR, cu condiția ca acel capital inițial să nu fie mai mic de 1 milion EUR și ca statele membre în cauză să notifice Comisiei și Autorității Bancare Europene (ABE) motivele pentru care au recurs la opțiunea respectivă.

 

 

 

 

Cerințe privind accesul la activitatea instituțiilor de credit

Articolul 21 alineatul (1)

 

Derogări pentru instituțiile de credit afiliate în mod permanent unui organism central

Autoritățile competente pot institui derogări de la îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolele 10 și 12 și la articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, cu privire la instituțiile de credit afiliate în mod permanent unui organism central.

 

 

 

 

Capitalul inițial al firmelor de investiții

Articolul 29 alineatul (3)

 

Capitalul inițial al anumitor tipuri de firme de investiții

Statele membre pot reduce suma minimă a capitalului inițial de la 125 000 EUR la 50 000 EUR atunci când o firmă nu este autorizată să dețină bani sau valori mobiliare ale clienților, să desfășoare activități pe cont propriu sau să subscrie instrumente financiare în baza unui angajament ferm.

 

 

 

 

Capitalul inițial al firmelor de investiții

Articolul 32 alineatul (1)

 

Clauza de anterioritate

Statele membre pot menține autorizația firmelor de investiții și a firmelor care intră sub incidența articolului 30 din Directiva 2013/36/UE existente la sau înainte de 31 decembrie 1995, ale căror fonduri proprii sunt sub nivelurile capitalului inițial prevăzute în cazul lor la articolul 28 alineatul (2), articolul 29 alineatul (1) sau (3) ori la articolul 30 din directiva respectivă.

 

 

 

 

Atribuțiile autorităților competente din statele membre gazdă

Articolul 40

 

Cerințe de raportare către autoritățile competente din statele membre gazdă

În scopuri informative, statistice sau de supraveghere, autoritățile competente ale statelor membre gazdă pot solicita tuturor instituțiilor de credit care au sucursale pe teritoriul lor să le transmită rapoarte periodice cu privire la activitatea lor din statele membre gazdă respective, în special cu scopul de a evalua dacă o sucursală este semnificativă în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE.

 

 

 

 

Guvernanță

Articolul 94 alineatul (1) litera (g) punctul (i)

 

Elementele variabile ale remunerației

Statele membre pot stabili un procentaj maxim pentru componenta variabilă inferior valorii de 100 % din componenta fixă a remunerației totale pentru fiecare persoană.

A se vedea partea 10

 

 

 

Guvernanță

Articolul 94 alineatul (1) litera (g) punctul (ii)

 

Elementele variabile ale remunerației

Statele membre pot permite acționarilor, proprietarilor sau asociaților instituțiilor să aprobe un nivel maxim mai înalt al raportului dintre componenta fixă și cea variabilă a remunerației, cu condiția ca nivelul global al componentei variabile să nu depășească 200 % din componenta fixă a remunerației totale pentru fiecare persoană. Statele membre pot stabili un procentaj maxim mai scăzut.

A se vedea partea 10

 

 

 

Guvernanță

Articolul 94 alineatul (1) litera (g) punctul (iii)

 

Elementele variabile ale remunerației

Statele membre pot permite instituțiilor să aplice rata de actualizare menționată la articolul 94 alineatul (1) litera (g) punctul (iii) paragraful al doilea la cel mult 25 % din remunerația variabilă totală, cu condiția ca aceasta să fie plătită sub formă de instrumente care sunt reportate pe o perioadă de minimum cinci ani. Statele membre pot stabili un procentaj maxim mai scăzut.

A se vedea partea 10

 

 

 

Guvernanță

Articolul 94 alineatul (1) litera (l)

 

Elementele variabile ale remunerației

Statele membre sau autoritățile competente ale acestora pot impune restricții cu privire la tipul instrumentelor menționate la articolul 94 alineatul (1) litera (l) și la caracteristicile lor sau pot interzice utilizarea anumitor instrumente, după caz.

 

 

 

 

Procesul de supraveghere și evaluare

Articolul 103

 

Aplicarea procesului de supraveghere și evaluare instituțiilor cu profiluri de risc similare

În cazul în care autoritățile competente stabilesc, în conformitate cu articolul 97, că instituții cu profiluri de risc similare, cum ar fi modele de afaceri similare sau situarea geografică a expunerilor, sunt sau ar putea fi expuse unor riscuri similare sau prezintă riscuri similare pentru sistemul financiar, acestea pot aplica procesul de supraveghere și evaluare menționat la articolul 97 în cazul respectivelor instituții în mod similar sau identic.

 

 

 

 

Amortizoarele de capital

Articolul 129 alineatul (2)

 

Exceptare de la cerința de a menține un amortizor de conservare a capitalului pentru firme de investiții mici și mijlocii

Prin derogare de la articolul 129 alineatul (1), un stat membru poate excepta firmele de investiții mici și mijlocii de la cerințele prevăzute la alineatul menționat, dacă o astfel de exceptare nu amenință stabilitatea sistemului financiar al statului membru respectiv.

 

 

 

 

Amortizoarele de capital

Articolul 130 alineatul (2)

 

Exceptare de la cerința de a menține un amortizor anticiclic de capital pentru firme de investiții mici și mijlocii

Prin derogare de la articolul 130 alineatul (1), un stat membru poate excepta firmele de investiții mici și mijlocii de la cerințele prevăzute la alineatul menționat, dacă o astfel de exceptare nu amenință stabilitatea sistemului financiar al statului membru respectiv.

 

 

 

 

Amortizoarele de capital

Articolul 133 alineatul (18)

 

Cerința de menținere a unui amortizor de risc sistemic

Statele membre pot aplica un amortizor de risc sistemic pentru toate expunerile.

 

 

 

 

Amortizoarele de capital

Articolul 134 alineatul (1)

 

Recunoașterea unei rate a amortizorului de risc sistemic

Alte state membre pot recunoaște rata amortizorului de risc sistemic stabilită în conformitate cu articolul 133 și pot aplica respectiva rată a amortizorului în cazul instituțiilor autorizate la nivel intern pentru expunerile situate în statul membru care stabilește rata amortizorului.

 

 

 

 

Atribuțiile autorităților competente din statele membre gazdă

Articolul 152 paragraful al doilea

 

Dispoziții tranzitorii privind cerințele de raportare către autoritățile competente din statele membre gazdă

În scopuri statistice, autoritățile competente ale statelor membre gazdă pot cere tuturor instituțiilor de credit care au sucursale pe teritoriul lor să depună la autoritățile competente din statul membru gazdă respectiv rapoarte periodice cu privire la activitatea lor în acel stat membru gazdă.

 

 

 

 

Atribuțiile autorităților competente din statele membre gazdă

Articolul 152 paragraful al doilea (2)

 

Dispoziții tranzitorii privind cerințele de raportare către autoritățile competente din statele membre gazdă

Statele membre gazdă pot cere ca sucursalele instituțiilor de credit din alte state membre să comunice aceleași informații ca cele pe care le cer instituțiilor de credit naționale în scopul respectiv.

 

 

 

 

Amortizoarele de capital

Articolul 160 alineatul (6)

 

Dispoziții tranzitorii privind amortizoarele de capital

Statele membre pot impune o perioadă de tranziție pentru amortizoarele de capital mai scurtă decât cea precizată la articolul 160 alineatele (1)-(4). O astfel de perioadă de tranziție mai scurtă poate fi recunoscută de alte state membre.

 

 

 

 

Definiții

 

Articolul 4 alineatul (2)

Tratamentul deținerilor indirecte de bunuri imobile

Statele membre sau autoritățile competente ale acestora pot accepta ca acțiunile care constituie o deținere indirectă echivalentă de bunuri imobile să fie tratate ca o deținere directă de bunuri imobile, cu condiția ca o astfel de deținere indirectă să fie reglementată în mod specific de legislația națională a statului membru și, atunci când sunt constituite cu titlu de garanție reală, să ofere creditorilor o protecție echivalentă.

 

 

 

 

Nivelul aplicării cerințelor

 

Articolul 6 alineatul (4)

Aplicarea cerințelor pe bază individuală

În așteptarea raportului Comisiei în conformitate cu articolul 508 alineatul (3), autoritățile competente pot excepta firmele de investiții de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în partea 6 (lichiditate), ținând seama de natura, amploarea și complexitatea activităților firmelor de investiții.

 

 

 

 

Nivelul aplicării cerințelor

 

Articolul 18 alineatul (5)

Metode de consolidare prudențială

În cazul participațiilor sau al legăturilor de capital, altele decât cele menționate la articolul 18 alineatele (1) și (4), autoritățile competente stabilesc dacă și sub ce formă trebuie să se realizeze consolidarea. În speță, autoritățile competente pot permite sau solicita utilizarea metodei punerii în echivalență. Cu toate acestea, metoda respectivă nu reprezintă o includere a întreprinderilor în cauză în supravegherea pe bază consolidată.

 

 

 

 

Nivelul aplicării cerințelor

 

Articolul 18 alineatul (6)

Metode de consolidare prudențială

Autoritățile competente stabilesc dacă și cum se realizează consolidarea în următoarele cazuri:

 

 

 

 

(a)

în cazul în care, în opinia autorităților competente, o instituție exercită o influență semnificativă asupra uneia sau mai multor instituții sau instituții financiare, fără a deține însă o participație în aceste instituții sau fără a avea alte legături de capital cu acestea; și

 

 

 

 

(b)

în cazul în care două sau mai multe instituții sau instituții financiare se află sub o conducere unică, fără ca acest lucru să se facă în baza unui contract sau a unor clauze statutare.

În special, autoritățile competente pot permite sau solicita folosirea metodei menționate la articolul 12 din Directiva 83/349/CEE.

 

 

 

 

Participații calificate din afara sectorului financiar

 

Articolul 89 alineatul (3)

Ponderarea la riscuri și interzicerea participațiilor calificate din afara sectorului financiar

Autoritățile competente aplică cerințele prevăzute la litera (a) sau (b) participațiilor calificate ale instituțiilor menționate la alineatele (1) și (2):

 

 

 

 

(a)

în scopul calculării cerințelor de capital în conformitate cu partea a treia din acest regulament, instituțiile aplică o pondere de risc de 1 250 % pentru cea mai mare dintre:

(i)

cuantumul deținerilor calificate menționate la alineatul (1) care depășește 15 % din capitalul eligibil;

(ii)

cuantumul total al deținerilor calificate menționate la alineatul (2) care depășește 60 % din capitalul eligibil al instituției;

 

 

 

 

(b)

autoritățile competente interzic instituțiilor să aibă dețineri calificate menționate la alineatele (1) și (2) al căror cuantum depășește procentajele din capitalul eligibil prevăzute la alineatele menționate.

Autoritățile competente publică alegerea făcută între (a) și (b).

 

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii pentru firmele de investiții

 

Articolul 95 alineatul (2)

Cerințe pentru firmele de investiții autorizate să furnizeze servicii de investiții într-o măsură limitată

Autoritățile competente pot stabili cerințele privind fondurile proprii pentru firmele de investiții cu autorizare limitată pentru furnizarea de servicii de investiții ca fiind cerințele de fonduri proprii care ar fi obligatorii pentru firmele respective în conformitate cu măsurile naționale în vigoare la 31 decembrie 2013 de transpunere a Directivelor 2006/49/CE și 2006/48/CE.

 

 

 

 

Cerințe de calculare și raportare

 

Articolul 99 alineatul (3)

Raportarea privind cerințele de fonduri proprii și informațiile financiare

Autoritățile competente pot solicita acelor instituții de credit care aplică standardele internaționale de contabilitate aplicabile conform Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea fondurilor proprii pe bază consolidată în temeiul articolului 24 alineatul (2) din prezentul regulament să prezinte, de asemenea, informații financiare, în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol.

 

 

 

 

Riscul de credit: abordarea standardizată

 

Articolul 124 alineatul (2)

Ponderi de risc și criterii aplicate expunerilor garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile

Autoritățile competente pot stabili o pondere de risc mai mare sau criterii mai stricte decât cele prevăzute la articolul 125 alineatul (2) și la articolul 126 alineatul (2), acolo unde este cazul, din considerente de stabilitate financiară.

A se vedea partea 11

 

 

 

Riscul de credit: abordarea standardizată

 

Articolul 129 alineatul (1)

Expuneri sub formă de obligațiuni garantate

Autoritățile competente pot, după ce au consultat ABE, să deroge parțial de la aplicarea literei (c) de la primul paragraf și să permită nivelul 2 de calitate a creditului pentru totalitatea expunerilor reprezentând maximum 10 % din cuantumul nominal al obligațiunilor garantate rămase de rambursat ale instituției emitente, cu condiția ca eventualele probleme semnificative de concentrare în statele membre vizate să poată fi justificate datorită aplicării cerinței privind nivelul 1 de calitate a creditului menționate la litera respectivă.

 

 

 

 

Riscul de credit: abordarea IRB

 

Articolul 164 alineatul (5)

Valori minime ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) medii ponderate în funcție de expunere pentru expuneri garantate cu bunuri imobile

Pe baza datelor colectate în temeiul articolului 101 și ținând seama de perspectivele de evoluție a piețelor de bunuri imobile și de alți indicatori relevanți, autoritățile competente evaluează periodic, cel puțin o dată pe an, dacă valorile minime ale pierderilor în caz de nerambursare prevăzute la alineatul (4) de la prezentul articol sunt adecvate pentru expunerile garantate cu bunuri imobile locative sau comerciale situate pe teritoriul lor. Autoritățile competente pot, acolo unde este cazul, din considerente de stabilitate financiară, stabili valori minime mai mari pentru pierderea în caz de nerambursare medie ponderată pentru expuneri garantate cu bunuri imobile care sunt situate pe teritoriul lor.

A se vedea partea 12

 

 

 

Riscul de credit: abordarea IRB

 

Articolul 178 alineatul (1) litera (b)

Debitorul aflat în stare de nerambursare

Autoritățile competente pot prelungi termenul de 90 de zile la 180 de zile pentru expunerile garantate cu bunuri imobile locative sau cu bunuri imobile comerciale aparținând unor IMM-uri din clasa expunerilor de tip retail, precum și pentru expunerile față de entități din sectorul public.

 

 

 

 

Riscul de credit al contrapărții

 

Articolul 284 alineatul (4)

Valoarea expunerii

Autoritățile competente pot solicita o valoare α mai mare de 1,4 sau pot permite instituțiilor să utilizeze estimările proprii în conformitate cu alineatul (9).

 

 

 

 

Riscul de piață: riscul de poziție

 

Articolul 327 alineatul (2)

Compensare între un titlu convertibil și o poziție de semn opus pe instrumentul-suport

Autoritățile competente pot adopta o abordare conform căreia se ia în considerare probabilitatea ca un anumit titlu convertibil să fie convertit sau pot impune o cerință de fonduri proprii pentru acoperirea oricărei pierderi pe care ar putea să o determine conversia.

 

 

 

 

Expuneri mari

 

Articolul 395 alineatul (1)

Limite de expunere mari pentru expunerile față de instituții

Autoritățile competente pot stabili o limită a expunerilor mari inferioară valorii de 150 000 000 EUR pentru expunerile față de instituții.

 

 

 

 

Expuneri mari

 

Articolul 400 alienatul (2) litera (a) și articolul 493 alineatul (3) litera (a)

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial obligațiunile garantate care intră sub incidența articolului 129 alineatele (1), (3) și (6).

 

 

 

 

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (b) și articolul 493 alineatul (3) litera (b)

 

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial elementele de activ care constituite creanțe asupra administrațiilor regionale sau a autorităților locale ale statelor membre.

 

 

 

 

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (c) și articolul 493 alineatul (3) litera (c)

 

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expunerile unei instituții față de întreprinderea-mamă sau filiale.

 

 

 

 

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (d) și articolul 493 alineatul (3) litera (d)

 

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de instituții de credit centrale sau regionale cu care instituția de credit este asociată într-o rețea și care sunt responsabile cu operațiunile de compensare în numerar din cadrul rețelei respective.

 

 

 

 

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (e) și articolul 493 alineatul (3) litera (e)

 

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de instituții de credit, asumate de instituții de credit, dintre care una funcționează în mod neconcurențial și acordă sau garantează credite în cadrul programelor legislative sau în baza statutului său, pentru promovarea anumitor sectoare ale economiei, care implică o anumită formă de supraveghere și anumite restricții din partea administrației publice cu privire la utilizarea creditelor, cu condiția ca respectivele expuneri să rezulte în urma acelor credite care sunt transferate beneficiarilor prin intermediul instituțiilor de credit sau în urma garanțiilor pentru respectivele credite.

 

 

 

 

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (f) și articolul 493 alineatul (3) litera (f)

 

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de instituții, cu condiția ca aceste expuneri să nu constituie fonduri proprii ale acestor instituții, să aibă scadența în ziua lucrătoare următoare și să nu fie denominate într-o monedă importantă din perspectiva relațiilor comerciale.

 

 

 

 

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (g) și articolul 493 alineatul (3) litera (g)

 

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de bănci centrale care constau în rezerve minime obligatorii deținute la aceste bănci centrale și care sunt denominate în monedele lor naționale.

 

 

 

 

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (h) și articolul 493 alineatul (3) litera (h)

 

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de administrațiile centrale sub formă de cerințe statutare de lichiditate deținute în titluri de stat și care sunt denominate și finanțate în monedele lor naționale, cu condiția ca, sub rezerva deciziei autorității competente, evaluarea de credit a respectivelor administrații centrale atribuită de o instituție externă de evaluare a creditului (ECAI) desemnată să fie cea a unei investiții cu risc scăzut (investment grade).

 

 

 

 

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (i) și articolul 493 alineatul (3) litera (i)

 

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial 50 % dintre acreditivele documentare extrabilanțiere care prezintă un grad de risc moderat și dintre facilitățile de credit neutilizate extrabilanțiere care prezintă un grad de risc moderat, menționate în anexa I, și, sub rezerva acordului autorităților competente, 80 % dintre garanții, altele decât garanțiile pentru credite care au un temei legal sau statutar și pe care schemele de garantare mutuală care au statut de instituții de credit le acordă membrilor lor.

 

 

 

 

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (j) și articolul 493 alineatul (3) litera (j)

 

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial garanții impuse de lege utilizate în cazul în care un credit ipotecar finanțat prin emiterea de obligațiuni ipotecare este plătit debitorului ipotecar înainte de înregistrarea finală a ipotecii în registrul cadastral, cu condiția ca garanția să nu fie utilizată pentru a reduce riscul la calcularea cuantumurilor ponderate la risc ale expunerii.

 

 

 

 

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (k) și articolul 493 alineatul (3) litera (k)

 

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial active care constituie creanțe și alte expuneri față de burse recunoscute.

 

 

 

 

Lichiditate

 

Articolul 412 alineatul (5)

Cerința de acoperire a necesarului de lichiditate

Statele membre pot menține sau introduce dispoziții naționale în domeniul cerințelor de lichiditate înaintea specificării și introducerii depline în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu articolul 460.

 

 

 

 

Lichiditate

 

Articolul 412 alineatul (5)

Cerința de acoperire a necesarului de lichiditate

Statele membre sau autoritățile competente pot impune instituțiilor autorizate la nivel național sau unui subset de astfel de instituții să mențină o cerință de acoperire a necesarului de lichiditate de până la 100 %, până la introducerea deplină, în procentaj de 100 %, a standardului minim obligatoriu, în conformitate cu articolul 460.

 

 

 

 

Lichiditate

 

Articolul 413 alineatul (3)

Cerință de finanțare stabilă

Statele membre pot menține sau introduce dispoziții naționale în domeniul cerințelor de finanțare stabilă înaintea specificării și introducerii în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerințele de finanțare stabilă netă, în conformitate cu articolul 510.

 

 

 

 

Lichiditate

 

Articolul 415 alineatul (3)

Cerințe de raportare privind lichiditatea

Până la introducerea deplină a cerințelor obligatorii de lichiditate, autoritățile competente pot continua colectarea informațiilor prin instrumentele de monitorizare în scopul monitorizării conformității cu standardele de lichiditate existente la nivel național.

 

 

 

 

Lichiditate

 

Articolul 420 alineatul (2)

Rata de ieșire a lichidităților

Autoritățile competente pot aplica o rată de retragere de până la 5 % pentru produsele extrabilanțiere aferente finanțării comerțului, astfel cum se prevede la articolul 429 și în anexa I.

 

 

 

 

Lichiditate

 

Articolul 422 alineatul (4)

Ieșiri de lichiditate aferente altor datorii

Autoritățile competente pot furniza, în absența unei definiții uniforme, orientări generale pe care instituțiile să le urmeze la identificarea depozitelor menținute de deponenți în contextul unei relații operaționale de durată.

 

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii

 

Articolul 465 alineatul (2)

Dispoziție tranzitorie privind cerințele de fonduri proprii

Autoritățile competente stabilesc și publică nivelurile ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază și ratei fondurilor proprii de nivel 1 din intervalele specificate la articolul 465 alineatul (1) pe care instituțiile trebuie să le atingă sau să le depășească.

A se vedea partea 2

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii

 

Articolul 467 alineatul (2)

Tratament tranzitoriu al pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Prin derogare de la articolul 467 alineatul (1), autoritățile competente pot să permită instituțiilor, în cazurile în care acest tratament s-a aplicat înainte de 1 ianuarie 2014, să nu includă în niciun element din fondurile proprii câștigurile sau pierderile nerealizate din expuneri față de administrații centrale clasificate în categoria „Disponibil pentru vânzare” din IAS 39 aprobat de UE.

 

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii

 

Articolul 467 alineatul (3)

Tratament tranzitoriu al pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Autoritățile competente stabilesc și publică procentajul aplicabil cuprins în intervalele specificate la articolul 467 alineatul (2) literele (a)-(d).

A se vedea partea 3

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii

 

Articolul 468 alineatul (2)

Tratamentul tranzitoriu al câștigurilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Autoritățile competente pot permite instituțiilor includerea în calcularea fondurilor proprii de nivel 1 de bază a câștigurilor lor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă, în proporție de 100 %, în cazul în care, în temeiul articolului 467, instituțiilor li se solicită includerea în calcularea fondurilor proprii de nivel 1 de bază a pierderilor lor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă.

 

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii

 

Articolul 468 alineatul (3)

Tratamentul tranzitoriu al câștigurilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Autoritățile competente stabilesc și publică procentajul aplicabil al câștigurilor nerealizate situat în intervalele specificate la articolul 468 alineatul (2) literele (a)-(c) care este eliminat din fondurile proprii de nivel 1 de bază.

A se vedea partea 4

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii

 

Articolul 471 alineatul (1)

Exceptarea de la deducerea din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază (CET1) a deținerilor de capital în societățile de asigurare

Prin derogare de la articolul 49 alineatul (1), în perioada de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2022, autoritățile competente pot permite instituțiilor să nu deducă deținerile de capital în societățile de asigurări, societățile de reasigurări și holdingurile de asigurare, atunci când se îndeplinesc condițiile stipulate la articolul 471 alineatul (1).

 

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii

 

Articolul 473 alineatul (1)

Introducerea de modificări la IAS 19

Prin derogare de la articolul 481, pe parcursul perioadei de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2018, autoritățile competente pot permite instituțiilor care își pregătesc conturile conform standardelor internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 să adauge la fondurile proprii de nivel 1 de bază cuantumul aplicabil în conformitate cu articolul 473 alineatul (2) sau (3), după caz, înmulțit cu factorul aplicabil în conformitate cu articolul 473 alineatul (4).

 

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii

 

Articolul 478 alineatul (3)

Deduceri tranzitorii din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și elementele de fonduri proprii de nivel 2

Autoritățile competente stabilesc și publică un procentaj aplicabil din intervalele specificate la articolul 478 alineatele (1) și (2) pentru fiecare dintre următoarele deduceri:

(a)

deducerile individuale impuse de articolul 36 alineatul (1) literele (a)-(h), cu excepția creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare;

(b)

cuantumul total al creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare, precum și elementele menționate la articolul 36 alineatul (1) litera (i) care trebuie deduse în temeiul articolului 48;

(c)

fiecare dintre deducerile impuse de articolul 56 literele (b)-(d);

(d)

fiecare dintre deducerile impuse de articolul 66 literele (b)-(d).

A se vedea partea 5

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii

 

Articolul 479 alineatul (4)

Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii de nivel 1 de bază consolidate a instrumentelor și a elementelor care nu se califică drept interese minoritare

Autoritățile competente stabilesc și publică procentajul aplicabil din intervalele specificate la articolul 479 alineatul (3).

A se vedea partea 6

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii

 

Articolul 480 alineatul (3)

Recunoașterea tranzitorie a intereselor minoritare și a fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar și a fondurilor proprii de nivel 2 eligibil

Autoritățile competente stabilesc și publică valoarea factorului aplicabil din intervalele specificate la articolul 480 alineatul (2).

A se vedea partea 7

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii

 

Articolul 481 alineatul (3)

Deduceri și filtre prudențiale tranzitorii suplimentare

Pentru fiecare filtru prudențial sau deducere menționată la articolul 481 alineatele (1) și (2), autoritățile competente stabilesc și publică procentajele aplicabile din intervalele specificate la alineatele (3) și (4) din articolul indicat.

A se vedea partea 8

 

 

 

Cerințe de fonduri proprii

 

Articolul 486 alineatul (6)

Limitele păstrării drepturilor obținute pentru elementele din cadrul elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază, al elementelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și al elementelor de fonduri proprii de nivel 2

Autoritățile competente stabilesc și publică procentajele aplicabile din intervalele specificate la articolul 486 alineatul (5).

A se vedea partea 9

 

 

 

Riscul de credit: abordarea IRB

 

Articolul 495 alineatul (1)

Tratamentul tranzitoriu al expunerilor din titluri de capital conform abordării IRB

Prin derogare de la partea a treia capitolul 3, până la 31 decembrie 2017, autoritățile competente pot excepta de la tratamentul bazat pe modele interne de rating anumite categorii de expuneri din titluri de capital deținute la 31 decembrie 2007 de instituții și de filiale din UE ale instituțiilor din statul membru respectiv.

 

 

 

 

Riscul de credit: abordarea standardizată

 

Articolul 496 alineatul (1)

Dispoziție tranzitorie privind calculul cerințelor de fonduri proprii pentru expuneri sub forma obligațiunilor garantate

Până la 31 decembrie 2017, autoritățile competente pot renunța în totalitate sau parțial la limita de 10 % pentru unitățile cu rang superior emise de fondurile comune de securitizare franceze sau de entitățile de securitizare echivalente acestora prevăzute la articolul 129 alineatul (1) literele (d) și (f), cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 496 alineatul (1) literele (a) și (b).

 

 

 

 

Efectul de levier

 

Articolul 499 alineatul (3)

Dispoziție tranzitorie pentru calcularea indicatorului efectului de levier

Prin derogare de la articolul 429 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2017, autoritățile competente pot permite instituțiilor să calculeze indicatorul efectului de levier la sfârșitul trimestrului, în cazul în care acestea consideră că instituțiile pot să nu aibă date de o calitate suficient de bună pentru a calcula un indicator al efectului de levier ca medie aritmetică a indicatorilor lunari ai efectului de levier înregistrați pe parcursul unui trimestru.

 

 

 

 

Pragul Basel I

 

Articolul 500 alineatul (5)

Dispoziții tranzitorii privind pragul Basel I

Autoritățile competente pot, în urma consultării cu ABE, să renunțe să aplice instituțiilor dispozițiile articolului 500 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor legate de abordarea IRB, prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 3 secțiunea 6 din regulamentul menționat, sau a criteriilor de eligibilitate legate de utilizarea abordării avansate de evaluare, prevăzute în partea a treia titlul III capitolul 4 din regulamentul menționat, după caz.

 

 

 

 


PARTEA 2

Dispoziție tranzitorie privind cerințele de fonduri proprii

Regulamentul (UE)

nr. 575/2013

Dispoziție tranzitorie

Anul

Informația de publicat

Articolul 465 alineatul (2)

Nivelul ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază pe care instituțiile trebuie să îl atingă sau să îl depășească

(în intervalul specificat, în %)

2014

[Valoare]

între 4 % și 4,5 %

Nivelul ratei fondurilor proprii de nivel 1 pe care instituțiile trebuie să îl atingă sau să îl depășească

(în intervalul specificat, în %)

2014

[Valoare]

între 5,5 % și 6 %


PARTEA 3

Tratament tranzitoriu al pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Regulamentul (UE)

nr. 575/2013

Dispoziții tranzitorii

Anul

Informația de publicat

Articolul 467 alineatul (3)

Procentajul aplicabil al pierderilor nerealizate, în temeiul articolului 467 alineatul (1), care sunt incluse în calcularea elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază [procentaj situat în intervalele indicate la alineatul (2) din articolul respectiv]

 

 

între 20 % și 100 %

2014

[Valoare]

între 40 % și 100 %

2015

[Valoare]

între 60 % și 100 %

2016

[Valoare]

între 80 % și 100 %

2017

[Valoare]


PARTEA 4

Tratamentul tranzitoriu al câștigurilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Regulamentul (UE)

nr. 575/2013

Dispoziții tranzitorii

Anul

Informația de publicat

Articolul 468 alineatul (3)

Procentajul aplicabil al câștigurilor nerealizate, în temeiul articolului 468 alineatul (1), care sunt eliminate din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază [procentaj situat în intervalele specificate la alineatul (2) din articolul respectiv]

 

 

între 60 % și 100 %

2015

[Valoare]

între 40 % și 100 %

2016

[Valoare]

între 20 % și 100 %

2017

[Valoare]


PARTEA 5

Dispoziții tranzitorii privind deducerile din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și din elementele de fonduri proprii de nivel 2

Regulamentul (UE)

nr. 575/2013

Dispoziții tranzitorii

Anul

Informația de publicat

Articolul 478 alineatul (3) litera (a)

Deducere din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază (fără creanțe privind impozitul amânat)

 

 

Autoritatea competentă folosește un singur procentaj pentru toate deducerile din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, în temeiul articolului 36 alineatul (1) literele (a)-(h), excluzând creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare?

 

[Da/Nu]

Procentaj aplicabil în cazul în care se aplică un singur procentaj [situat în intervalele specificate la articolul 478 alineatul (1)]

 

 

între 20 % și 100 %

2014

[Valoare]

între 40 % și 100 %

2015

[Valoare]

între 60 % și 100 %

2016

[Valoare]

între 80 % și 100 %

2017

[Valoare]

Dacă nu se aplică un singur procentaj, textele și referințele naționale privind procentajele aplicabile vor fi furnizate în partea 1.

 

 

Articolul 478 alineatul (3) litera (b)

Deducere din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază pentru creanțele privind impozitul amânat și elementele menționate la articolul 36 alineatul (1) litera (i)

 

 

Autoritatea competentă folosește un singur procentaj pentru deducerile din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază din cuantumul total al creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare, precum și din elementele menționate la articolul 36 alineatul (1) litera (i)?

 

[Da/Nu]

Procentaj aplicabil în cazul în care se aplică un singur procentaj [situat în intervalele specificate la articolul 478 alineatul (1)]

 

 

între 20 % și 100 %

2014

[Valoare]

între 40 % și 100 %

2015

[Valoare]

între 60 % și 100 %

2016

[Valoare]

între 80 % și 100 %

2017

[Valoare]

Dacă nu se aplică un singur procentaj, textele și referințele naționale privind procentajele aplicabile vor fi furnizate în partea 1.

 

 

Articolul 478 alineatul (2)

Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază pentru creanțe privind impozitul amânat care existau înainte de 1 ianuarie 2014

 

 

Autoritatea competentă aplică procentajul aplicabil alternativ pentru creanțele privind impozitul amânat care existau înainte de 1 ianuarie 2014?

 

[Da/Nu]

Procentaj aplicabil în cazul în care se aplică alternativa [procentaj situat în intervalele specificate la articolul 478 alineatul (2)]

 

 

între 0 % și 100 %

2014

[Valoare]

între 10 % și 100 %

2015

[Valoare]

între 20 % și 100 %

2016

[Valoare]

între 30 % și 100 %

2017

[Valoare]

între 40 % și 100 %

2018

[Valoare]

între 50 % și 100 %

2019

[Valoare]

între 60 % și 100 %

2020

[Valoare]

între 70 % și 100 %

2021

[Valoare]

între 80 % și 100 %

2022

[Valoare]

între 90 % și 100 %

2023

[Valoare]

Articolul 478 alineatul (3) litera (c)

Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

 

 

Autoritatea competentă folosește un singur procentaj pentru toate deducerile din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, în temeiul articolului 56 literele (b)-(d)?

 

[Da/Nu]

Procentaj aplicabil în cazul în care se aplică un singur procentaj [situat în intervalele specificate la articolul 478 alineatul (1)]

 

 

între 20 % și 100 %

2014

[Valoare]

între 40 % și 100 %

2015

[Valoare]

între 60 % și 100 %

2016

[Valoare]

între 80 % și 100 %

2017

[Valoare]

Dacă nu se aplică un singur procentaj, textele și referințele naționale privind procentajele aplicabile vor fi furnizate în partea 1.

 

 

Articolul 478 alineatul (3) litera (d)

Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 2

 

 

Autoritatea competentă folosește un singur procentaj pentru toate deducerile din elementele de fonduri proprii de nivel 2, în temeiul articolului 66 literele (b)-(d)?

 

[Da/Nu]

Procentaj aplicabil în cazul în care se aplică un singur procentaj [situat în intervalele specificate la articolul 478 alineatul (1)]

 

 

între 20 % și 100 %

2014

[Valoare]

între 40 % și 100 %

2015

[Valoare]

între 60 % și 100 %

2016

[Valoare]

între 80 % și 100 %

2017

[Valoare]

Dacă nu se aplică un singur procentaj, textele și referințele naționale privind procentajele aplicabile vor fi furnizate în partea 1.

 

 


PARTEA 6

Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii de nivel 1 de bază consolidate a instrumentelor și a elementelor care nu se califică drept interese minoritare

Regulamentul (UE)

nr. 575/2013

Dispoziții tranzitorii

Anul

Informația de publicat

Articolul 479 alineatul (4)

Procentaj aplicabil pentru recunoașterea în fondurile proprii de nivel 1 de bază consolidate a instrumentelor și a elementelor care nu se califică drept interese minoritare [procentaj situat în intervalele specificate la articolul 479 alineatul (3)]

 

 

între 0 % și 80 %

2014

[Valoare]

între 0 % și 60 %

2015

[Valoare]

între 0 % și 40 %

2016

[Valoare]

între 0 % și 20 %

2017

[Valoare]


PARTEA 7

Recunoașterea tranzitorie a intereselor minoritare și a fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar și a fondurilor proprii de nivel 2 eligibil

Regulamentul (UE)

nr. 575/2013

Dispoziții tranzitorii

Anul

Informația de publicat

Articolul 480 alineatul (3)

Factor aplicabil pentru recunoașterea în fondurile proprii consolidate a intereselor minoritare și a fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar și a fondurilor proprii de nivel 2 eligibil [factor situat în intervalele specificate la articolul 480 alineatul (2)]

 

 

între 0,2 și 1,0

2014

[Valoare]

între 0,4 și 1,0

2015

[Valoare]

între 0,6 și 1,0

2016

[Valoare]

între 0,8 și 1,0

2017

[Valoare]


PARTEA 8

Deduceri și filtre prudențiale tranzitorii suplimentare

Regulamentul (UE)

nr. 575/2013

Dispoziții tranzitorii

Anul

Informația de publicat

Articolul 481 alineatul (1)

Ajustări menționate la articolul 481 alineatul (1)

 

[text liber]

Autoritatea competentă folosește un singur procentaj pentru toate filtrele sau deducerile solicitate, astfel cum este indicat la articolul 481 alineatul (1)?

 

[Da/Nu/NA]

Procentaj aplicabil în cazul în care se aplică un singur procentaj [situat în intervalele specificate la articolul 481 alineatul (3)]

 

 

între 0 % și 80 %

2014

[Valoare]

între 0 % și 60 %

2015

[Valoare]

între 0 % și 40 %

2016

[Valoare]

între 0 % și 20 %

2017

[Valoare]

Dacă nu se aplică un singur procentaj, textele și referințele naționale privind procentajele aplicabile vor fi furnizate în partea 1.

 

 

Articolul 481 alineatul (2)

Ajustări menționate la articolul 481 alineatul (2)

 

[text liber]

Autoritatea competentă solicită sau permite instituțiilor să aplice metodele menționate la articolul 49 alineatul (1), în cazul în care cerințele prevăzute la articolul 49 alineatul (1) litera (b) nu sunt îndeplinite, în locul deducerii impuse în temeiul articolului 36 alineatul (1)?

 

[Da/Nu]

Procentaj aplicabil în cazul în care se exercită opțiunea [procentaj situat în intervalele specificate la articolul 481 alineatul (4)]

 

 

între 0 % și 50 %

2014

[Valoare]


PARTEA 9

Limitele păstrării drepturilor obținute pentru elementele din cadrul elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază, al elementelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și al elementelor de fonduri proprii de nivel 2

Regulamentul (UE)

nr. 575/2013

Dispoziții tranzitorii

Anul

Informația de publicat

Articolul 486 alineatul (6)

Procentaj aplicabil pentru stabilirea limitelor păstrării drepturilor obținute pentru elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, în temeiul articolului 486 alineatul (2) [procentaj situat în intervalele specificate la alineatul (5) din respectivul articol]

 

 

între 60 % și 80 %

2014

[Valoare]

între 40 % și 70 %

2015

[Valoare]

între 20 % și 60 %

2016

[Valoare]

între 0 % și 50 %

2017

[Valoare]

între 0 % și 40 %

2018

[Valoare]

între 0 % și 30 %

2019

[Valoare]

între 0 % și 20 %

2020

[Valoare]

între 0 % și 10 %

2021

[Valoare]

Procentaj aplicabil pentru stabilirea limitelor păstrării drepturilor obținute pentru elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, în temeiul articolului 486 alineatul (3) [procentaj situat în intervalele specificate la alineatul (5) din respectivul articol]

 

 

între 60 % și 80 %

2014

[Valoare]

între 40 % și 70 %

2015

[Valoare]

între 20 % și 60 %

2016

[Valoare]

între 0 % și 50 %

2017

[Valoare]

între 0 % și 40 %

2018

[Valoare]

între 0 % și 30 %

2019

[Valoare]

între 0 % și 20 %

2020

[Valoare]

între 0 % și 10 %

2021

[Valoare]

Procentaj aplicabil pentru stabilirea limitelor păstrării drepturilor obținute pentru elementele de fonduri proprii de nivel 2, în temeiul articolului 486 alineatul (4) [procentaj situat în intervalele specificate la alineatul (5) din respectivul articol]

 

 

între 60 % și 80 %

2014

[Valoare]

între 40 % și 70 %

2015

[Valoare]

între 20 % și 60 %

2016

[Valoare]

între 0 % și 50 %

2017

[Valoare]

între 0 % și 40 %

2018

[Valoare]

între 0 % și 30 %

2019

[Valoare]

între 0 % și 20 %

2020

[Valoare]

între 0 % și 10 %

2021

[Valoare]


PARTEA 10

Elementele variabile ale remunerației

Directiva 2013/36/UE

Dispoziții

Informația de publicat

 

Data ultimei actualizări a informațiilor din acest model

(zz/ll/aaaa)

Articolul 94 alineatul (1) litera (g) punctul (i)

Procentaj maxim al componentei variabile (% din componenta fixă a remunerației totale)

[Valoare]

Articolul 94 alineatul (1) litera (g) punctul (ii)

Nivelul maxim al componentei variabile care poate fi aprobat de acționari, proprietari sau asociații instituției (% din componenta fixă a remunerației totale)

[Valoare]

Articolul 94 alineatul (1) litera (g) punctul (iii)

Instituțiilor li se permite să aplice rata de actualizare pentru remunerația variabilă?

[Da/Nu]

Procentajul maxim din remunerația variabilă totală căreia i se aplică rata de actualizare (% din remunerația variabilă totală)

[Valoare]


PARTEA 11

Ponderi de risc și criterii aplicate expunerilor garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile

Regulamentul (UE)

nr. 575/2013

Dispoziții

Informația de publicat

Articolul 124 alineatul (2)

Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative

Pondere de risc aplicată (între 35 % și 150 %)

[Valoare]

Data ultimei modificări a ponderii de risc

(zz/ll/aaaa)

Autoritatea competentă aplică criterii mai stricte decât cele prevăzute la articolul 125 alineatul (2)?

[Da/Nu]

Data ultimei modificări a criteriilor respective

(zz/ll/aaaa)

Expuneri garantate cu bunuri imobile comerciale

Pondere de risc aplicată (între 50 % și 150 %)

[Valoare]

Data ultimei modificări a ponderii de risc

(zz/ll/aaaa)

Autoritatea competentă aplică criterii mai stricte decât cele prevăzute la articolul 126 alineatul (2)?

[Da/Nu]

Data ultimei modificări a criteriilor respective

(zz/ll/aaaa)


PARTEA 12

Valori minime ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) pentru expuneri de tip retail garantate cu bunuri imobile

Regulamentul (UE)

nr. 575/2013

Dispoziții

Informația de publicat

Articolul 164 alineatul (5)

Valoare minimă a pierderii în caz de nerambursare (LGD) medii ponderate în funcție de expunere pentru expuneri retail care sunt garantate cu bunuri imobile locative și care nu beneficiază de garanții din partea administrațiilor centrale

Valoare LGD minimă aplicată (% peste 10 %)

[Valoare]

Data ultimei modificări a valorii

(zz/ll/aaaa)

Valoare minimă a pierderii în caz de nerambursare (LGD) medii ponderate în funcție de expunere pentru expuneri retail care sunt garantate cu bunuri imobile comerciale și care nu beneficiază de garanții din partea administrațiilor centrale

Valoare LGD minimă aplicată (% peste 15 %)

[Valoare]

Data ultimei modificări a valorii

(zz/ll/aaaa)


ANEXA III

Procesul de supraveghere și de evaluare

Domeniul de aplicare al procesului de supraveghere și de evaluare

Descrierea orientărilor autorității competente privind domeniul de aplicare al procesului de supraveghere și de evaluare, incluzând:

orientări prin care se precizează ce entități fac obiectul/sunt excluse de la aplicarea procesului de supraveghere și de evaluare

o prezentare de ansamblu a modului în care autoritatea competentă ține cont de principiul proporționalității atunci când analizează domeniul de aplicare al procesului de supraveghere și de evaluare

[text liber sau trimitere ori hiperlink către orientările respective]

Evaluare individuală a riscurilor

Descrierea orientărilor autorității competente privind evaluarea individuală a riscurilor, incluzând:

o prezentare de ansamblu a procesului de evaluare a riscurilor

o prezentare de ansamblu a modului în care autoritatea competentă ține cont de principiul proporționalității atunci când evaluează riscurile individuale

o prezentare de ansamblu a criteriilor și a metodologiei de punctare utilizate de autoritatea competentă pentru evaluarea riscurilor individuale

[text liber sau trimitere ori hiperlink către orientările respective]

Analiza și evaluarea ICAAP

Descrierea orientărilor autorității competente privind analiza și evaluarea procesului de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP), ca parte a procesului de supraveghere și de evaluare, pentru evaluarea fiabilității calculelor din cadrul ICAAP în scopul stabilirii cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor de capital individuale, incluzând:

o prezentare de ansamblu a procedurii care trebuie respectată de instituții pentru punerea în aplicare a ICAAP

o prezentare de ansamblu a metodologiei utilizate de autoritatea competentă pentru evaluarea ICAAP al instituțiilor

o prezentare de ansamblu a metodologiei utilizate de autoritatea competentă pentru a evaluarea ICAAP al instituțiilor

informații privind măsura în care autoritatea competentă are obligația de a furniza o evaluare independentă a ICAAP

[text liber sau trimitere ori hiperlink către orientările respective]

Evaluare globală a procesului de supraveghere și de evaluare și măsuri de supraveghere

Descrierea orientărilor autorității competente privind evaluarea globală a procesului de supraveghere și de evaluare și măsurile de supraveghere aplicate de autoritatea competentă pe baza evaluării globale a procesului de supraveghere și de evaluare

[text liber sau trimitere ori hiperlink către orientările respective]


ANEXA IV

DATE STATISTICE

Lista formularelor

Partea 1

Date privind sectorul financiar național

Partea 2

Date privind riscul de credit

Partea 3

Date privind riscul de piață

Partea 4

Date privind riscul operațional

Partea 5

Date privind măsurile de supraveghere și sancțiunile administrative

Partea 6

Date privind derogările

PARTEA 1

Date privind sectorul financiar național (anul 20XX)

 

Referință la formularul COREP (1)

Date

Numărul și dimensiunea instituțiilor de credit

 

 

Numărul instituțiilor de credit (1)

 

[Valoare]

Total active (în MEUR) (2)

 

[Valoare]

Total active exprimate ca % din PIB

 

[Valoare]

Numărul și dimensiunea instituțiilor de credit străine

 

 

Din țările SEE

Număr de sucursale (3)

 

[Valoare]

Total active ale sucursalelor (în MEUR)

 

[Valoare]

Număr de filiale (4)

 

[Valoare]

Total active ale filialelor (în MEUR)

 

[Valoare]

Din țări terțe

Număr de sucursale (3)

 

[Valoare]

Total active ale sucursalelor (în MEUR)

 

[Valoare]

Număr de filiale (4)

 

[Valoare]

Total active ale filialelor (în MEUR)

 

[Valoare]

Total capital și cerințe de capital ale instituțiilor de credit

 

 

Total elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ca % din capitalul total

CA1 (linia 020/linia 010)

[Valoare]

Total elemente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ca % din capitalul total

CA1 (linia 530/linia 010)

[Valoare]

Total elemente de fonduri proprii de nivel 2 ca % din capitalul total

CA1 (linia 750/linia 010)

[Valoare]

Cerințe totale de capital (în MEUR)

CA2 (linia 010) (1) 8 %

[Valoare]

Rata fondurilor proprii totale

CA3 (linia 050)

[Valoare]

Numărul și dimensiunea firmelor de investiții

 

 

Numărul firmelor de investiții (1)

 

[Valoare]

Total active (în MEUR) (2)

 

[Valoare]

Total active exprimate ca % din PIB

 

[Valoare]

Total capital și cerințe de capital pentru firmele de investiții

 

 

Total elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ca % din capitalul total

CA1 (linia 020/linia 010)

[Valoare]

Total elemente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ca % din capitalul total

CA1 (linia 530/linia 010)

[Valoare]

Total elemente de fonduri proprii de nivel 2 ca % din capitalul total

CA1 (linia 750/linia 010)

[Valoare]

Cerințe totale de capital (în MEUR)

CA2 (linia 010) (1) 8 %

[Valoare]

Rata fondurilor proprii totale

CA3 (linia 050)

[Valoare]

Instrucțiuni pentru formular:

1.

Cifra include instituții înregistrate la nivel național, sucursale ale instituțiilor din SEE, precum și din afara SEE. Punctele de lucru, oricare ar fi numărul acestora, deschise în țara respectivă de către o instituție cu sediul central într-o altă țară, sunt considerate o singură instituție. Definiția include sucursale/filiale ale instituțiilor străine, dar nu sucursale/filiale străine ale instituțiilor naționale (abordarea de tip țară gazdă).

2.

Se solicită date neconsolidate. Calculate pe bază rezidențială (abordare de tip țară gazdă, cu o populație care corespunde principiilor, conform punctului 1).

3.

Punctele de lucru, oricare ar fi numărul acestora, deschise în aceeași țară de către o instituție de credit cu sediul central într-o altă țară, sunt considerate o singură sucursală.

4.

Orice filială a unei întreprinderi-filială va fi considerată filială a întreprinderii-mamă, care este entitatea ierarhică superioară a acelor întreprinderi.

PARTEA 2

Date privind riscul de credit (anul 20XX)

Date privind riscul de credit

Referință la formularul COREP (3)

Date

Instituții de credit: cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit

 

 

Instituții de credit: cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit

% din totalul de cerințe de fonduri proprii

CA2 (linia 040)/(linia 010)

[Valoare]

Instituții de credit: defalcare în funcție de abordare

% pe baza numărului total de instituții de credit (2)

Abordare standardizată (SA)

 

[Valoare]

Abordarea bazată pe modele interne de rating de bază (FIRB)

 

[Valoare]

Abordarea bazată pe modele interne de rating avansată (AIRB)

 

[Valoare]

% bazat pe totalul de cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit

SA

CA2 (linia 050)/(linia 040)

[Valoare]

FIRB

CR IRB, IRB de bază (linia 010, coloana 260)/CA2 (linia 040)

[Valoare]

AIRB

CR IRB, IRB avansată (linia 010, coloana 260)/CA2 (linia 040)

[Valoare]

Instituții de credit: defalcare în funcție de clasa de expunere IRB

% pe baza valorii expunerii ponderate la risc IRB totale

Abordarea IRB când nici estimările proprii ale valorii pierderii în caz de nerambursare și nici factorii de conversie nu sunt utilizați

[Valoare]

Administrații centrale și bănci centrale

CA2 (linia 260/linia 010)

[Valoare]

Instituții

CA2 (linia 270/linia 010)

[Valoare]

Societăți – IMM

CA2 (linia 280/linia 010)

[Valoare]

Societăți – Finanțări specializate

CA2 (linia 290/linia 010)

[Valoare]

Societăți – Altele

CA2 (linia 300/linia 010)

[Valoare]

Abordarea IRB când estimările proprii ale valorii pierderii în caz de nerambursare și/sau factorii de conversie sunt utilizați

[Valoare]

Administrații centrale și bănci centrale

CA2 (linia 320/linia 010)

[Valoare]

Instituții

CA2 (linia 330/linia 010)

[Valoare]

Societăți – IMM

CA2 (linia 340/linia 010)

[Valoare]

Societăți – Finanțări specializate

CA2 (linia 350/linia 010)

[Valoare]

Societăți – Altele

CA2 (linia 360/linia 010)

[Valoare]

Retail – Expunerile IMM-urilor garantate cu bunuri imobile

CA2 (linia 370/linia 010)

[Valoare]

Retail – Expunerile societăților, altele decât IMM-uri, garantate cu bunuri imobile

CA2 (linia 380/linia 010)

[Valoare]

Retail – Expuneri eligibile reînnoibile

CA2 (linia 390/linia 010)

[Valoare]

Retail – Alte IMM-uri

CA2 (linia 400/linia 010)

[Valoare]

Retail – Societăți, altele decât IMM-uri

CA2 (linia 410/linia 010)

[Valoare]

Titluri de capital în abordarea IRB

CA2 (linia 420/linia 010)

[Valoare]

Pozițiile din securitizare în abordarea IRB

CA2 (linia 430/linia 010)

[Valoare]

Active, altele decât cele de tip credit

CA2 (linia 450/linia 010)

[Valoare]

Instituții de credit: defalcare în funcție de clasa de expunere SA (2)

% pe baza valorii expunerii ponderate la risc SA totale

Administrații centrale sau bănci centrale

CA2 (linia 070/linia 010)

[Valoare]

Administrații regionale sau autorități locale

CA2 (linia 080/linia 010)

[Valoare]

Entități din sectorul public

CA2 (linia 090/linia 010)

[Valoare]

Bănci de dezvoltare multilaterală

CA2 (linia 100/linia 010)

[Valoare]

Organizații internaționale

CA2 (linia 110/linia 010)

[Valoare]

Instituții

CA2 (linia 120/linia 010)

[Valoare]

Societăți

CA2 (linia 130/linia 010)

[Valoare]

Retail

CA2 (linia 140/linia 010)

[Valoare]

Garantare cu ipoteci asupra bunurilor imobile

CA2 (linia 150/linia 010)

[Valoare]

Expuneri în stare de nerambursare

CA2 (linia 160/linia 010)

[Valoare]

Elemente asociate unui risc extrem de ridicat

CA2 (linia 170/linia 010)

[Valoare]

Obligațiuni garantate

CA2 (linia 180/linia 010)

[Valoare]

Creanțe asupra unor instituții și societăți cu o evaluare de credit pe termen scurt

CA2 (linia 190/linia 010)

[Valoare]

Organisme de plasament colectiv

CA2 (linia 200/linia 010)

[Valoare]

Titluri de capital

CA2 (linia 210/linia 010)

[Valoare]

Alte elemente

CA2 (linia 211/linia 010)

[Valoare]

Poziții din securitizare cuprinse în SA

CA2 (linia 220/linia 010)

[Valoare]

Instituții de credit: defalcare în funcție de abordarea de diminuare a riscului de credit (CRM)

% pe baza numărului total de instituții de credit (2)

Metoda simplă a garanțiilor financiare

 

[Valoare]

Metoda extinsă a garanțiilor financiare

 

[Valoare]

Firme de investiții: cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit

 

 

Firme de investiții: cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit

% din totalul de cerințe de fonduri proprii

CA2 (linia 040)/(linia 010)

[Valoare]

Firme de investiții: defalcare în funcție de abordare

% pe baza numărului total de firme de investiții (2)

SA

 

[Valoare]

IRB

 

[Valoare]

% pe baza totalului de cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit

SA

[CA2 (linia 050)/(linia 040)]

[Valoare]

IRB

[CA2 (linia 240)/(linia 040)]

[Valoare]

Informații suplimentare privind securitizarea

Referință la formularul COREP (3)

Date

Instituții de credit: inițiator

 

 

Valoare totală a expunerilor din securitizare rezultate din bilanț și din afara bilanțului

CR SEC SA (linia 030, coloana 010) + CR SEC IRB (linia 030, coloana 010)

[Valoare]

[Valoare]

Valoare totală a expunerilor din securitizare înscrise în bilanț (poziții de securitizare – expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie) și din afara bilanțului

CR SEC SA (linia 030, coloana 050) + CR SEC IRB (linia 030, coloana 050)

[Valoare]

[Valoare]

Expuneri și pierderi din împrumuturi garantate cu bunuri imobile

Referință la formularul COREP (3)

Date

Utilizarea bunurilor imobile locative drept garanție reală

Suma expunerilor garantate cu bunuri imobile locative

CR IP Losses (linia 010, coloana 050)

[Valoare]

Suma pierderilor care decurg din împrumuturi până la procentajele de referință

CR IP Losses (linia 010, coloana 010)

[Valoare]

Din care: bunuri imobile evaluate la valoarea ipotecară

CR IP Losses (linia 010, coloana 020)

[Valoare]

Suma pierderilor globale

CR IP Losses (linia 010, coloana 030)

[Valoare]

Din care: bunuri imobile evaluate la valoarea ipotecară

CR IP Losses (linia 010, coloana 040)

[Valoare]

Utilizarea bunurilor imobile comerciale drept garanție reală

Suma expunerilor garantate cu bunuri imobile comerciale

CR IP Losses (linia 020, coloana 050)

[Valoare]

Suma pierderilor care decurg din împrumuturi până la procentajele de referință

CR IP Losses (linia 020, coloana 010)

[Valoare]

Din care: bunuri imobile evaluate la valoarea ipotecară

CR IP Losses (linia 020, coloana 020)

[Valoare]

Suma pierderilor globale

CR IP Losses (linia 020, coloana 030)

[Valoare]

Din care: bunuri imobile evaluate la valoarea ipotecară

CR IP Losses (linia 020, coloana 040)

[Valoare]


PARTEA 3

Date privind riscul de piață (anul 20XX)

Date privind riscul de piață

Referință la formularul COREP (5)

Date

Instituții de credit: cerințe de fonduri proprii pentru riscul de piață

 

 

Instituții de credit: cerințe de fonduri proprii pentru riscul de piață

% din totalul cerințelor de fonduri proprii

CA2 (linia 520)/(linia 010)

[Valoare]

Instituții de credit: defalcare în funcție de abordare

% pe baza numărului total de instituții de credit (4)

Abordare standardizată

 

[Valoare]

Modele interne

 

[Valoare]

% bazat pe totalul cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață

Abordare standardizată

CA2 (linia 530)/(linia 520)

[Valoare]

Modele interne

CA2 (linia 580)/(linia 520)

[Valoare]

Firme de investiții: cerințe de fonduri proprii pentru riscul de piață

 

 

Firme de investiții: cerințe de fonduri proprii pentru riscul de piață

% din totalul cerințelor de fonduri proprii

CA2 (linia 520)/(linia 010)

[Valoare]

Firme de investiții: defalcare în funcție de abordare

% pe baza numărului total de firme de investiții (4)

Abordare standardizată

 

[Valoare]

Modele interne

 

[Valoare]

% bazat pe totalul cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață

Abordare standardizată

CA2 (linia 530)/(linia 520)

[Valoare]

Modele interne

CA2 (linia 580)/(linia 520)

[Valoare]


PARTEA 4

Date privind riscul operațional (anul 20XX)

Date privind riscul operațional

Referință la formularul COREP (7)

Date

Instituții de credit: cerințe de fonduri proprii pentru riscul operațional

 

 

Instituții de credit: cerințe de fonduri proprii pentru riscul operațional

% din totalul cerințelor de fonduri proprii

CA2 (linia 590)/(linia 010)

[Valoare]

Instituții de credit: defalcare în funcție de abordare

% pe baza numărului total de instituții de credit (6)

Abordare de bază (BIA)

 

[Valoare]

Abordare standardizată (TSA)/Abordare standardizată alternativă (ASA)

 

[Valoare]

Abordare de evaluare avansată (AMA)

 

[Valoare]

% pe baza totalului cerințelor de fonduri proprii pentru riscul operațional

BIA

CA2 (linia 600)/(linia 590)

[Valoare]

TSA/ASA

CA2 (linia 610)/(linia 590)

[Valoare]

AMA

CA2 (linia 620)/(linia 590)

[Valoare]

Instituții de credit: pierderi ca urmare a riscului operațional

 

[Valoare]

Instituții de credit: pierdere brută totală

Pierdere brută totală ca % din venitul brut total

Detalii privind OPR (linia 920, coloana 080)/OPR [(sumă (de la linia 010 la linia 130), coloană 030]

[Valoare]

Firme de investiții: cerințe de fonduri proprii pentru riscul operațional

 

 

Firme de investiții: cerințe de fonduri proprii pentru riscul operațional

% din totalul cerințelor de fonduri proprii

CA2 (linia 590)/(linia 010)

[Valoare]

Firme de investiții: defalcare în funcție de abordare

% pe baza numărului total de firme de investiții (6)

BIA

 

[Valoare]

TSA/ASA

 

[Valoare]

AMA

 

[Valoare]

% pe baza totalului cerințelor de fonduri proprii pentru riscul operațional

BIA

CA2 (linia 600)/(linia 590)

[Valoare]

TSA/ASA

CA2 (linia 610)/(linia 590)

[Valoare]

AMA

CA2 (linia 620)/(linia 590)

[Valoare]

Firme de investiții: pierderi ca urmare a riscului operațional

 

 

Firme de investiții: pierdere brută totală

Pierdere brută totală ca % din venitul brut total

Detalii privind OPR (linia 920, coloana 080)/OPR [(sumă (de la linia 010 la linia 130), coloană 030]

[Valoare]

PARTEA 5

Date privind măsurile de supraveghere și sancțiunile administrative (anul 20XX)

Acțiuni și măsuri de supraveghere (8)

Date

Instituții de credit

 

Acțiuni de supraveghere

Număr de inspecții la fața locului

[Valoare]

Număr de evaluări globale efectuate

[Valoare]

Măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) litera (a)

Număr total de măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE:

[Valoare]

pentru a menține fonduri proprii în plus față de cerințele de capital minim [articolul 104 alineatul (1) litera (a)]

[Valoare]

pentru a consolida dispozițiile privind guvernanța și administrarea capitalului intern [articolul 104 alineatul (1) litera (b)]

[Valoare]

pentru a prezenta un plan pentru restabilirea conformității cu cerințele de supraveghere [articolul 104 alineatul (1) litera (c)]

[Valoare]

pentru a aplica o politică specifică de constituire de provizioane sau un tratament specific al activelor [articolul 104 alineatul (1) litera (d)]

[Valoare]

pentru a restrânge/limita activitățile sau operațiunile [articolul 104 alineatul (1) litera (e)]

[Valoare]

pentru a diminua riscul inerent activităților, produselor și sistemelor [articolul 104 alineatul (1) litera (f)]

[Valoare]

pentru a limita componenta variabilă a remunerației [articolul 104 alineatul (1) litera (g)]

[Valoare]

pentru a consolida fondurile proprii prin utilizarea profiturilor nete [articolul 104 alineatul (1) litera (h)]

[Valoare]

pentru a restricționa/a interzice distribuirile sau plățile sub formă de dobânzi [articolul 104 alineatul (1) litera (i)]

[Valoare]

pentru a impune cerințe de raportare suplimentare sau o frecvență mai mare a raportării [articolul 104 alineatul (1) litera (j)]

[Valoare]

pentru a impune cerințe de lichiditate specifice [articolul 104 alineatul (1) litera (k)]

[Valoare]

pentru a cere publicarea de informații suplimentare [articolul 104 alineatul (1) litera (l)]

[Valoare]

Numărul și natura altor măsuri de supraveghere luate [care nu sunt enumerate la articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE]

[Valoare]

Măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) litera (b) și cu alte dispoziții ale Directivei 2013/36/UE sau cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Număr total de măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE:

[Valoare]

pentru a menține fonduri proprii în plus față de cerințele de capital minim [articolul 104 alineatul (1) litera (a)]

[Valoare]

pentru a consolida dispozițiile privind guvernanța și administrarea capitalului intern [articolul 104 alineatul (1) litera (b)]

[Valoare]

pentru a prezenta un plan pentru restabilirea conformității cu cerințele de supraveghere [articolul 104 alineatul (1) litera (c)]

[Valoare]

pentru a aplica o politică specifică de constituire de provizioane sau un tratament specific al activelor [articolul 104 alineatul (1) litera (d)]

[Valoare]

pentru a restrânge/limita activitățile sau operațiunile [articolul 104 alineatul (1) litera (e)]

[Valoare]

pentru a diminua riscul inerent activităților, produselor și sistemelor [articolul 104 alineatul (1) litera (f)]

[Valoare]

pentru a limita componenta variabilă a remunerației [articolul 104 alineatul (1) litera (g)]

[Valoare]

pentru a consolida fondurile proprii prin utilizarea profiturilor nete [articolul 104 alineatul (1) litera (h)]

[Valoare]

pentru a restricționa/a interzice distribuirile sau plățile sub formă de dobânzi [articolul 104 alineatul (1) litera (i)]

[Valoare]

pentru a impune cerințe de raportare suplimentare sau o frecvență mai mare a raportării [articolul 104 alineatul (1) litera (j)]

[Valoare]

pentru a impune cerințe de lichiditate specifice [articolul 104 alineatul (1) litera (k)]

[Valoare]

pentru a cere publicarea de informații suplimentare [articolul 104 alineatul (1) litera (l)]

[Valoare]

Numărul și natura altor măsuri de supraveghere luate [care nu sunt enumerate la articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE]

[Valoare]


Acțiuni și măsuri de supraveghere (9)

Date

Firme de investiții

 

Acțiuni de supraveghere

Număr de inspecții la fața locului

[Valoare]

Număr de evaluări globale efectuate

[Valoare]

Măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) litera (a)

Număr total de măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE:

[Valoare]

pentru a menține fonduri proprii în plus față de cerințele de capital minim [articolul 104 alineatul (1) litera (a)]

[Valoare]

pentru a consolida dispozițiile privind guvernanța și administrarea capitalului intern [articolul 104 alineatul (1) litera (b)]

[Valoare]

pentru a prezenta un plan pentru restabilirea conformității cu cerințele de supraveghere [articolul 104 alineatul (1) litera (c)]

[Valoare]

pentru a aplica o politică specifică de constituire de provizioane sau un tratament specific al activelor [articolul 104 alineatul (1) litera (d)]

[Valoare]

pentru a restrânge/limita activitățile sau operațiunile [articolul 104 alineatul (1) litera (e)]

[Valoare]

pentru a reduce riscul inerent activităților, produselor și sistemelor [articolul 104 alineatul (1) litera (f)]

[Valoare]

pentru a limita componenta variabilă a remunerației [articolul 104 alineatul (1) litera (g)]

[Valoare]

pentru a consolida fondurile proprii prin utilizarea profiturilor nete [articolul 104 alineatul (1) litera (h)]

[Valoare]

pentru a restricționa/a interzice distribuirile sau plățile sub formă de dobânzi [articolul 104 alineatul (1) litera (i)]

[Valoare]

pentru a impune cerințe de raportare suplimentare sau o frecvență mai mare a raportării [articolul 104 alineatul (1) litera (j)]

[Valoare]

pentru a impune cerințe de lichiditate specifice [articolul 104 alineatul (1) litera (k)]

[Valoare]

pentru a cere publicarea de informații suplimentare [articolul 104 alineatul (1) litera (l)]

[Valoare]

Numărul și natura altor măsuri de supraveghere luate (care nu sunt enumerate la articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE)

[Valoare]

Măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) litera (b) și cu alte dispoziții ale Directivei 2013/36/UE sau cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Număr total de măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE:

[Valoare]

pentru a menține fonduri proprii în plus față de cerințele de capital minim [articolul 104 alineatul (1) litera (a)]

[Valoare]

pentru a consolida dispozițiile privind guvernanța și administrarea capitalului intern [articolul 104 alineatul (1) litera (b)]

[Valoare]

pentru a prezenta un plan pentru restabilirea conformității cu cerințele de supraveghere [articolul 104 alineatul (1) litera (c)]

[Valoare]

pentru a aplica o politică specifică de constituire de provizioane sau un tratament specific al activelor [articolul 104 alineatul (1) litera (d)]

[Valoare]

pentru a restrânge/limita activitățile sau operațiunile [articolul 104 alineatul (1) litera (e)]

[Valoare]

pentru a reduce riscul inerent activităților, produselor și sistemelor [articolul 104 alineatul (1) litera (f)]

[Valoare]

pentru a limita componenta variabilă a remunerației [articolul 104 alineatul (1) litera (g)]

[Valoare]

pentru a consolida fondurile proprii prin utilizarea profiturilor nete [articolul 104 alineatul (1) litera (h)]

[Valoare]

pentru a restricționa/a interzice distribuirile sau plățile sub formă de dobânzi [articolul 104 alineatul (1) litera (i)]

[Valoare]

pentru a impune cerințe de raportare suplimentare sau o frecvență mai mare a raportării [articolul 104 alineatul (1) litera (j)]

[Valoare]

pentru a impune cerințe de lichiditate specifice [articolul 104 alineatul (1) litera (k)]

[Valoare]

pentru a cere publicarea de informații suplimentare [articolul 104 alineatul (1) litera (l)]

[Valoare]

Numărul și natura altor măsuri de supraveghere luate [care nu sunt enumerate la articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE]

[Valoare]


Sancțiuni administrative

Date

Instituții de credit

 

Sancțiuni administrative (pentru încălcări ale cerințelor de autorizare și a cerințelor pentru achiziția de participații calificate)

Numărul total de sancțiuni administrative prevăzute la articolul 66 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE aplicate:

[Valoare]

declarații publice în care se identifică persoana fizică/juridică responsabilă și natura încălcării [articolul 66 alineatul (2) litera (a)]

[Valoare]

ordine prin care i se solicită persoanei fizice/juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv [articolul 66 alineatul (2) litera (b)]

[Valoare]

sancțiuni administrative pecuniare aplicate persoanelor fizice/juridice [articolul 66 alineatul (2) literele (c)-(e)]

[Valoare]

suspendări ale drepturilor de vot ale acționarilor [articolul 66 alineatul (2) litera (f)]

[Valoare]

Numărul și natura altor sancțiuni administrative aplicate [care nu sunt precizate la articolul 66 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE]

[Text liber]

Sancțiuni administrative [pentru alte încălcări ale cerințelor impuse de Directiva 2013/36/UE sau de Regulamentul (UE) nr. 575/2013]

Numărul total de sancțiuni administrative prevăzute la articolul 67 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE aplicate:

[Valoare]

declarații publice în care se identifică persoana fizică/juridică responsabilă și natura încălcării [articolul 67 alineatul (2) litera (a)]

[Valoare]

ordine prin care i se solicită persoanei fizice/juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv [articolul 67 alineatul (2) litera (b)]

[Valoare]

retrageri ale autorizației instituției de credit [articolul 67 alineatul (2) litera (c)]

[Valoare]

interziceri temporare ale exercitării de către persoanele fizice a funcțiilor lor în instituțiile de credit [articolul 67 alineatul (2) litera (d)]

[Valoare]

sancțiuni administrative pecuniare aplicate persoanelor fizice/juridice [articolul 67 alineatul (2) literele (e)-(g)]

[Valoare]

Numărul și natura altor sancțiuni administrative aplicate [care nu sunt precizate la articolul 67 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE]

[Text liber]

Firme de investiții

 

Sancțiuni administrative (pentru încălcări ale cerințelor de autorizare și a cerințelor pentru achiziția de participații calificate)

Numărul total de sancțiuni administrative prevăzute la articolul 66 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE aplicate:

[Valoare]

declarații publice în care se identifică persoana fizică/juridică responsabilă și natura încălcării [articolul 66 alineatul (2) litera (a)]

[Valoare]

ordine prin care i se solicită persoanei fizice/juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv [articolul 66 alineatul (2) litera (b)]

[Valoare]

sancțiuni administrative pecuniare aplicate unei persoane juridice [articolul 66 alineatul (2) literele (c)-(e)]

[Valoare]

suspendări ale drepturilor de vot ale acționarilor [articolul 66 alineatul (2) litera (f)]

[Valoare]

Numărul și natura altor sancțiuni administrative aplicate [care nu sunt precizate la articolul 66 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE]

[Valoare]

Sancțiuni administrative [pentru alte încălcări ale cerințelor impuse de Directiva 2013/36/UE sau de Regulamentul (UE) nr. 575/2013]

Numărul total de sancțiuni administrative prevăzute la articolul 66 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE aplicate:

[Valoare]

declarații publice în care se identifică persoana fizică/juridică responsabilă și natura încălcării [articolul 67 alineatul (2) litera (a)]

[Valoare]

ordine prin care i se solicită persoanei fizice/juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv [articolul 67 alineatul (2) litera (b)]

[Valoare]

retrageri ale autorizației instituției de credit [articolul 67 alineatul (2) litera (c)]

[Valoare]

interziceri temporare ale exercitării de către persoanele fizice a funcțiilor lor în firmele de investiții [articolul 67 alineatul (2) litera (d)]

[Valoare]

sancțiuni administrative pecuniare aplicate persoanelor fizice/juridice [articolul 67 alineatul (2) literele (e)-(g)]

[Valoare]

Numărul și natura altor sancțiuni administrative aplicate [care nu sunt precizate la articolul 67 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE]

[Text liber]

(*)

Ca urmare a diferențelor din reglementările naționale, precum și din practicile și abordările de supraveghere din statele membre, este posibil ca cifrele furnizate în acest tabel să nu permită o comparație semnificativă între țări, iar orice concluzii, fără a lua în considerare cu atenție aceste diferențe, pot induce în eroare.

Index

:

N/A: indisponibil

C: confidențial

PARTEA 6

Date privind derogările (anul 20XX)

Derogarea de la aplicarea pe bază individuală a cerințelor prudențiale prevăzute în părțile a doua-a cincea, a șaptea și a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Referință juridică în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Articolul 7 alineatele (1) și (2)

(derogări pentru filiale)

Articolul 7 alineatul (3)

(derogări pentru instituții-mamă)

Numărul total de derogări acordate

[Valoare]

[Valoare]

Numărul de derogări acordate instituțiilor-mamă care au sau dețin participații în filialele stabilite în țări terțe

N/A

[Valoare]

Valoarea totală a fondurilor proprii consolidate deținute în filiallee stabilite în țări terțe (în MEUR)

N/A

[Valoare]

Procent al fondurilor proprii totale consolidate deținute în filialele stabilite în țări terțe (%)

N/A

[Valoare]

Procent al cerințelor de fonduri proprii consolidate alocate filialelor stabilite în țări terțe (%)

N/A

[Valoare]

Permisiunea acordată instituțiilor-mamă de a include filialele în calcularea cerințelor acestora prudențiale prevăzute în părțile a doua-a cincea și în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Referință juridică în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Articolul 9 alineatul (1)

(Metodă individuală de consolidare)

Numărul total de permisiuni acordate

[Valoare]

Numărul de permisiuni acordate instituțiilor-mamă pentru a încorpora filialele stabilite în țări terțe în calculul cerinței acestora

[Valoare]

Valoare totală a fondurilor proprii consolidate deținute în filialele stabilite în țări terțe (în MEUR)

[Valoare]

Procent al fondurilor proprii totale consolidate deținute în filialele stabilite în țări terțe (%)

[Valoare]

Procent al cerințelor de fonduri proprii consolidate alocate filialelor stabilite în țări terțe (%)

[Valoare]

Derogarea de la aplicarea pe bază individuală a cerințelor de lichiditate prevăzute în partea a șasea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Referință juridică în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Articolul 8

(Derogări privind lichiditatea pentru filiale)

Numărul total de derogări acordate

[Valoare]

Numărul de derogări acordate în temeiul articolului 8 alineatul (2) în cazul în care toate instituțiile dintr-un subgrup unic de lichiditate sunt autorizate în același stat membru

[Valoare]

Numărul de derogări acordate în temeiul articolului 8 alineatul (1) în cazul în care toate instituțiile dintr-un subgrup unic de lichiditate sunt autorizate în mai multe state membre

[Valoare]

Numărul de derogări acordate în temeiul articolului 8 alineatul (3) instituțiilor care sunt membre ale aceluiași sistem instituțional de protecție

[Valoare]

Derogarea de la aplicarea pe bază individuală a cerințelor prudențiale prevăzute în părțile a doua-a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Referință juridică în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Articolul 10

(Instituții de credit afiliate permanent unei case centrale)

Numărul total de derogări acordate

[Valoare]

Numărul de derogări acordate instituțiilor de credit afiliate permanent unei case centrale

[Valoare]

Număr de derogări acordate caselor centrale

[Valoare]

Celulele trebuie să fie de culoare portocalie pentru autoritățile competente care nu acordă derogări sau permisiuni.


(1)  Date de referință din formularele COREP, în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei

Index

:

N/A: indisponibil

C: confidențial

(2)  În cazul în care o instituție folosește mai multe abordări, instituția va fi luată în considerare în fiecare dintre aceste abordări.

(3)  Date de referință din formularele COREP, în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei.

Index

:

N/A: indisponibil

C: confidențial

(4)  În cazul în care o instituție folosește mai multe abordări, instituția va fi luată în considerare în fiecare dintre aceste abordări.

(5)  Date de referință din formularele COREP, în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei.

Index

:

N/A: indisponibil

C: confidențial

(6)  În cazul în care o instituție folosește mai multe abordări, instituția va fi luată în considerare în fiecare dintre aceste abordări.

(7)  Date de referință din formularele COREP, în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei.

Index

:

N/A: indisponibil

C: confidențial

(8)  Ca urmare a diferențelor din reglementările naționale, precum și din practicile și abordările de supraveghere din statele membre, este posibil ca cifrele furnizate în acest tabel să nu permită o comparație semnificativă între țări, iar orice concluzii, fără a lua în considerare cu atenție aceste diferențe, pot induce în eroare.

Index

:

N/A: indisponibil

C: confidențial

(9)  Ca urmare a diferențelor din reglementările naționale, precum și din practicile și abordările de supraveghere din statele membre, este posibil ca cifrele furnizate în acest tabel să nu permită o comparație semnificativă între țări, iar orice concluzii, fără a lua în considerare cu atenție aceste diferențe, pot induce în eroare.

Index

:

N/A: indisponibil

C: confidențial