ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 179

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
19 iunie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/369/UE

 

*

Decizia Consiliului din 13 mai 2014 privind încheierea în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 663/2014 al Consiliului din 5 iunie 2014 de înlocuire a anexelor A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență

4

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare

17

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative produs montan

23

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 666/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de stabilire a cerințelor substanțiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potențialelor de încălzire globală și a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internațional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

26

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 667/2014 al Comisiei din 13 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele procedurale referitoare la sancțiunile impuse registrelor centrale de tranzacții de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, inclusiv normele referitoare la dreptul la apărare și dispozițiile temporale ( 1 )

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

36

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 669/2014 al Comisiei din 18 iunie 2014 privind autorizarea D-pantotenatului de calciu și a D-pantenolului ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

62

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 670/2014 al Comisiei din 18 iunie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

66

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 671/2014 al Comisiei din 18 iunie 2014 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2014 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

68

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 672/2014 al Comisiei din 18 iunie 2014 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2014 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

70

 

*

Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al Băncii Centrale Europene din 2 iunie 2014 privind instituirea unui grup de mediere și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/26)

72

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 20/14/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 29 ianuarie 2014 de modificare pentru a nouăzeci și doua oară a normelor procedurale și de fond din domeniul ajutoarelor de stat

77

 

*

Decizia nr. 21/14/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 29 ianuarie 2014 de modificare pentru a nouăzeci și treia oară a normelor procedurale și de fond din domeniul ajutoarelor de stat

79

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 13 mai 2014

privind încheierea în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți

(2014/369/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) și cu articolul 218 alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

La 5 octombrie 2006, Consiliul a aprobat, prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1563/2006 (1), Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (denumit în continuare ”acordul de parteneriat”).

(2)

Uniunea Europeană a negociat cu Uniunea Comorelor un nou protocol la acordul de parteneriat prin care navelor din Uniunea Europeană li se acordă posibilități de pescuit în apele Uniunii Comorelor.

(3)

Noul protocol a fost semnat în temeiul Deciziei 2013/786/UE a Consiliului (2) și se aplică cu titlu provizoriu începând cu 1 ianuarie 2014.

(4)

Este în interesul Uniunii Europene să pună în aplicare acordul de parteneriat prin intermediul unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare aferente, care să stabilească condițiile de promovare a unui pescuit responsabil și durabil în apele Uniunii Comorelor.

(5)

Acordul de parteneriat instituie un comitet mixt însărcinat cu controlul aplicării acordului. De asemenea, în conformitate cu protocolul, comitetul mixt poate să aprobe anumite modificări la protocol. Pentru a facilita aprobarea modificărilor repective, Comisia ar trebui să fie împuternicită, sub rezerva unor condiții speciale, să aprobe respectivele modificări potrivit unei proceduri simplificate.

(6)

Noul protocol ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii Europene, Protocolul dintre Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți (denumit în continuare „protocolul”), sub rezerva încheierii acestuia (3).

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii Europene, notificarea prevăzută la articolul 14 din protocol.

Articolul 3

Sub rezerva prevederilor și condițiilor prevăzute în anexă, Comisia este împuternicită să aprobe, în numele Uniunii Europene, modificările la protocol adoptate de comitetul mixt.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

E. VENIZELOS


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1563/2006 al Consiliului din 5 octombrie 2006 privind încheierea Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (JO L 290, 20.10.2006, p. 6).

(2)  Decizia 2013/786/UE a Consiliului din 16 decembrie 2013 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Protocolului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți (JO L 349, 21.12.2013, p. 4).

(3)  Protocolul a fost publicat în JO L 349, 21.12.2013, p. 5 atașat deciziei privind semnarea sa.


ANEXĂ

Sfera de competență conferită și procedura pentru stabilirea poziției Uniunii Europene în cadrul comitetului mixt

1.

Comisia este autorizată să negocieze cu Uniunea Comorelor și, după caz, sub rezerva respectării punctului 3 din prezenta anexă, să convină asupra unor modificări ale protocolului în ceea ce privește următoarele aspecte:

(a)

revizuirea posibilităților de pescuit în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din protocol;

(b)

decizia privind modalitățile sprijinului sectorial în conformitate cu articolul 3 din protocol;

(c)

punerea în aplicare a protocolului și a anexelor sale, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din protocol.

2.

În cadrul comitetului mixt instituit prin acordul de parteneriat, Uniunea Europeană:

(a)

acționează în conformitate cu obiectivele urmărite de Uniune în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului;

(b)

acționează în conformitate cu concluziile Consiliului din 19 martie 2012 referitoare la o Comunicare privind dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului;

(c)

promovează poziții care sunt consecvente cu normele relevante adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

3.

Atunci când se prevede adoptarea, în cadrul unei reuniuni a comisiei mixte, a unei decizii privind modificări ale protocolului, astfel cum se prevede la punctul 1, se iau măsurile necesare pentru ca poziția care urmează să fie exprimată în numele Uniunii Europene să țină seama de cele mai recente informații relevante de ordin statistic, biologic sau de altă natură transmise Comisiei.

În acest scop și pe baza informațiilor respective, serviciile Comisiei transmit Consiliului sau grupurilor de pregătire ale acestuia, spre examinare și aprobare, un document care prevede detaliile propunerii de poziție din partea Uniunii Europene, cu suficient timp înainte de reuniunea relevantă a comitetului mixt.

În ceea ce privește aspectele menționate la punctul 1 litera (a), aprobarea de către Consiliu a poziției Uniunii Europene avute în vedere necesită un vot cu majoritate calificată. În celelalte cazuri, se consideră că poziția Uniunii Europene avută în vedere în documentul pregătitor este aprobată, cu excepția cazului în care un număr de state membre echivalent cu o minoritate de blocare obiectează în cadrul unei reuniuni a grupului de pregătire al Consiliului sau în termen de douăzeci de zile de la primirea documentului pregătitor, indiferent care dintre situații intervine mai întâi. În cazul exprimării unei astfel de obiecții, chestiunea este transmisă Consiliului.

În cazul în care, în cadrul unor reuniuni ulterioare, inclusiv la fața locului, nu se poate ajunge la un acord astfel încât poziția Uniunii Europene să ia în considerare noile elemente, chestiunea este prezentată Consiliului sau grupurilor sale de pregătire.

Comisia este invitată să ia, în timp util, orice măsuri necesare ca urmare a deciziei comitetului mixt, inclusiv, după caz, publicarea deciziei relevante în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și prezentarea eventualelor propuneri necesare pentru punerea în aplicare a deciziei respective.


REGULAMENTE

19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 663/2014 AL CONSILIULUI

din 5 iunie 2014

de înlocuire a anexelor A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență (1), în special articolul 45,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 enumeră denumirile date în legislația statelor membre procedurilor și lichidatorilor cărora li se aplică respectivul regulament. Anexa A enumeră procedurile de insolvență menționate la articolul 2 litera (a) din regulamentul respectiv. Anexa B enumeră procedurile de lichidare menționate la articolul 2 litera (c) din regulamentul respectiv, iar anexa C enumeră lichidatorii menționați la articolul 2 litera (b) din regulamentul respectiv.

(2)

La 5 februarie 2013, Lituania a notificat Comisiei, în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000, modificările aduse listelor din anexele A și C la regulamentul respectiv.

(3)

La 11 martie 2013, Irlanda a notificat Comisiei, în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000, modificările aduse listelor din anexele A și C la regulamentul respectiv.

(4)

La 25 martie 2013, Grecia a notificat Comisiei, în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000, modificările aduse listelor din anexele A, B și C la regulamentul respectiv.

(5)

La 25 martie 2013, Luxemburg a notificat Comisiei, în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000, modificările aduse listelor din anexele A, B și C la regulamentul respectiv.

(6)

La 26 aprilie 2013, Polonia a notificat Comisiei, în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000, modificările aduse listelor din anexele A și B la regulamentul respectiv.

(7)

La 22 mai 2013, Portugalia a notificat Comisiei, în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000, modificările aduse listelor din anexele A, B și C la regulamentul respectiv.

(8)

La 5 februarie 2014, Italia a notificat Consiliului, în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000, modificările aduse listelor din anexele A, B și C la regulamentul respectiv. Notificare respectivă a fost modificată ulterior, la 10 aprilie 2014.

(9)

La 12 februarie 2014, Cipru a notificat Consiliului, în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000, modificările aduse listelor din anexele A, B și C la regulamentul respectiv. Notificarea respectivă a fost modificată ulterior, la 10 aprilie 2014.

(10)

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 sunt obligatorii pentru Regatul Unit și Irlanda și, prin urmare, în temeiul articolului 45 din regulamentul respectiv, acestea participă la adoptarea și aplicarea prezentului regulament.

(11)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, care nu este obligatoriu pentru aceasta și nu i se aplică.

(12)

Prin urmare, anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 se înlocuiesc cu textele care figurează în anexele I, II și respectiv III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Luxemburg, 5 iunie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

N. DENDIAS


(1)  JO L 160, 30.6.2000, p. 1.


ANEXA I

„ANEXA A

Procedurile de insolvență menționate la articolul 2 litera (a)

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

Debt Relief Notice

Debt Settlement Arrangement

Personal Insolvency Arrangement

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία

Σχέδιο αναδιοργάνωσης

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

HRVATSKA

Stečajni postupak

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Διάταγμα Παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

Fizinio asmens bankroto byla

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f'każ ta' negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie naprawcze

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo especial de revitalização

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration.”


ANEXA II

„ANEXA B

Procedurile de lichidare menționate la articolul 2 litera (c)

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

HRVATSKA

Stečajni postupak

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές, με επιβεβαίωση του Δικαστηρίου

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

Liquidation judiciaire dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta' mandat ta' qbid mill-Kuratur f'każ ta' negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration.”


ANEXA III

„ANEXA C

Lichidatorii menționați la articolul 2 litera (b)

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ÉIRE/IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

Personal Insolvency Practitioner

Insolvency Service

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος

Ο εισηγητής

Η επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l'exécution du plan

HRVATSKA

Stečajni upravitelj

Privremeni stečajni upravitelj

Stečajni povjerenik

Povjerenik

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankroto administratorius

Restruktūrizavimo administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat

Le liquidateur dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador de insolvência

Administrador judicial provisório

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor.”


19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/17


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 664/2014 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2013

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1) și, în special, articolul 5 alineatul (4) primul și al doilea paragraf, articolul 12 alineatul (7) primul paragraf, articolul 16 alineatul (2), articolul 19 alineatul (2) primul paragraf, articolul 23 alineatul (4) primul paragraf, articolul 25 alineatul (3), articolul 49 alineatul (7) primul paragraf, articolul 51 alineatul (6) primul paragraf, articolul 53 alineatul (3) primul paragraf și articolul 54 alineatul (2) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare (2) și Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (3). Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate și de punere în aplicare. Pentru a asigura buna funcționare a sistemelor din domeniul calității produselor agricole și alimentare în noul cadru juridic, anumite norme trebuie să fie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Noile norme ar trebui să înlocuiască normele de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 509/2006 și (CE) nr. 510/2006 care au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (4) și, respectiv, în Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 din 18 octombrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare (5).

(2)

Pentru a lua în considerare caracterul specific și, în special, constrângerile fizice și materiale ale producției de produse de origine animală, ale căror denumiri sunt înregistrate ca denumire de origine protejată, ar trebui ca în caietul de sarcini al acestor produse să fie permise derogări cu privire la sursele de hrană pentru animale. Aceste derogări nu ar trebui în niciun caz să afecteze legătura dintre mediul geografic și calitatea sau caracteristicile specifice ale produsului datorate în mod esențial sau exclusiv mediului respectiv.

(3)

Pentru a ține seama de caracterul specific al anumitor produse ale căror denumiri trebuie să fie înregistrate ca indicație geografică protejată, ar trebui ca în caietul de sarcini al acestor produse să fie permise restricții cu privire la proveniența materiilor prime. Aceste restricții ar trebui să fie justificate în lumina unor criterii obiective care sunt conforme cu principiile generale ale sistemului de indicații geografice protejate și care consolidează coerența produselor cu obiectivele sistemului.

(4)

Pentru a asigura comunicarea informațiilor corespunzătoare către consumator, ar trebui să se stabilească simbolurile Uniunii destinate popularizării denumirilor de origine protejate, indicațiilor geografice protejate și specialităților tradiționale garantate.

(5)

Pentru a garanta caracterul relevant și succint al informațiilor conținute în caietul de sarcini al specialităților tradiționale garantate și pentru a evita cererile de înregistrare excesiv de voluminoase sau cererile de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei specialități tradiționale garantate, ar trebui prevăzută o limită privind volumul caietelor de sarcini.

(6)

Pentru a facilita procedura de cerere, ar trebui stabilite norme suplimentare privind procedurile naționale de opoziție în cazul cererilor comune privind mai multe teritorii naționale. Întrucât dreptul de opoziție ar trebui garantat pe tot teritoriul Uniunii, ar trebui să fie prevăzută obligația de a realiza proceduri de opoziție la nivel național în toate statele membre vizate de cererile comune.

(7)

Pentru a dispune de etape clare în cadrul procedurii de opoziție, este necesar să se specifice obligațiile procedurale ale solicitantului în cazul în care consultările corespunzătoare în urma prezentării unei declarații motivate de opoziție duc la un acord.

(8)

Pentru a facilita gestionarea cererilor pentru o modificare a caietului de sarcini, ar trebui să fie stabilite norme complementare privind examinarea cererilor de modificare și privind prezentarea și evaluarea modificărilor minore. Datorită caracterului lor urgent, modificările temporare ar trebui să fie exceptate de la procedura standard și nu ar trebui să fie supuse aprobării formale de către Comisie. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să fie informată pe deplin cu privire la conținutul și justificările acestor modificări.

(9)

Pentru a se asigura că toate părțile au posibilitatea să își protejeze drepturile și interesele legitime, ar trebui să fie stabilite norme complementare privind procedura de anulare. Procedura de anulare ar trebui să se alinieze cu procedura standard de înregistrare prevăzută la articolele 49-52 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Ar trebui, de asemenea, precizat că statele membre se numără printre persoanele juridice care ar putea avea un interes legitim pentru a prezenta o cerere de anulare în temeiul articolului 54 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul respectiv.

(10)

Pentru a proteja interesele legitime ale producătorilor sau ale părților interesate în cauză, ar trebui să fie posibil ca documentele unice privind denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate înregistrate înainte de 31 martie 2006 și pentru care nu a fost publicat un document unic să fie publicate la cererea statelor membre în cauză.

(11)

Articolul 12 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 prevăd că, în cazul produselor care provin din Uniune și care sunt comercializate sub o denumire de origine protejată, o indicație geografică protejată înregistrată sau o specialitate tradițională garantată, simbolurile Uniunii asociate acestora apar pe etichete și că indicațiile sau abrevierile relevante pot să apară pe etichetă. Articolul 23 alineatul (3) al doilea paragraf prevede că simbolul este opțional pe etichetele specialităților tradiționale garantate produse în afara Uniunii. Aceste dispoziții vor fi aplicabile doar începând cu 4 ianuarie 2016. Cu toate acestea, Regulamentele (CE) nr. 509/2006 și (CE) nr. 510/2006, care au fost abrogate prin Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, prevedeau obligația de a plasa pe etichetele produselor originare din Uniune simbolul sau mențiunea completă și ofereau opțiunea de a utiliza mențiunea „specialitate tradițională garantată” pe etichetele specialităților tradiționale garantate produse în afara Uniunii. Pentru asigurarea continuității între cele două regulamente abrogate și Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, obligația de a plasa pe etichetele produselor originare din Uniune fie simbolurile Uniunii, fie mențiunea respectivă și posibilitatea de a utiliza mențiunea „specialitate tradițională garantată” pe etichetele specialităților tradiționale garantate produse în afara Uniunii ar trebui să fie considerate ca fiind stabilite în mod implicit prin Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și deja aplicabile. Pentru a garanta certitudinea juridică și pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale producătorilor sau ale părților interesate în cauză, condițiile de utilizare a simbolurilor și mențiunilor pe etichete prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 509/2006 și (CE) nr. 510/2006 ar trebui să fie aplicate în continuare, până la 3 ianuarie 2016.

(12)

Din motive de claritate și securitate juridică, Regulamentele (CE) nr. 1898/2006 și (CE) nr. 1216/2007 ar trebui să fie abrogate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Norme specifice privind sursele de hrană pentru animale și de materii prime

(1)   În sensul articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, hrana pentru animale provine în întregime din aria geografică delimitată în cazul produselor de origine animală ale căror denumiri sunt înregistrate ca denumire de origine protejată.

În măsura în care nu este posibilă din punct de vedere tehnic garantarea în întregime a provenienței din aria geografică delimitată, se poate adăuga hrană pentru animale provenită din afara ariei respective, în condițiile în care nu sunt afectate calitatea produsului sau caracteristicile datorate în mod esențial mediului geografic. Hrana pentru animale provenită din afara ariei geografice stabilite nu trebuie să depășească în niciun caz 50 % din substanța uscată, pe an.

(2)   Orice restricții privind originea materiilor prime furnizate în caietul de sarcini al unui produs a cărui denumire este înregistrată ca indicație geografică protejată sunt justificate în raport cu legătura menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (f) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Articolul 2

Simbolurile Uniunii

Simbolurile Uniunii menționate la articolul 12 alineatul (2) și la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 se stabilesc astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Limitarea caietului de sarcini pentru specialitățile tradiționale garantate

Caietul de sarcini prevăzut la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 este concis și nu depășește 5 000 de cuvinte, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător.

Articolul 4

Procedura națională de opoziție pentru cererile comune

În cazul cererilor comune, astfel cum sunt menționate la articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, procedurile naționale de opoziție corespunzătoare sunt realizate în toate statele membre în cauză.

Articolul 5

Obligația de notificare privind acordul în cadrul procedurii de opoziție

Atunci când părțile interesate ajung la un acord în urma consultărilor menționate la articolul 51 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, autoritățile statului membru sau ale țării terțe în care a fost depusă cererea informează Comisia cu privire la toate elementele care au făcut posibil acordul, inclusiv avizul solicitantului și al autorităților unui stat membru sau ale unei țări terțe sau al altor persoane fizice și juridice care au depus o opoziție.

Articolul 6

Modificările caietului de sarcini

(1)   Cererea pentru o modificare a caietului de sarcini care nu este minoră, astfel cum se menționează la articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, conține o descriere exhaustivă și motivele specifice pentru fiecare modificare. Descrierea trebuie să compare în detaliu, pentru fiecare modificare, caietul de sarcini inițial și, după caz, documentul unic inițial cu versiunea modificată propusă.

Cererea respectivă este independentă. Aceasta conține toate modificările aduse caietului de sarcini și, după caz, cele aduse documentului unic pentru care se solicită aprobarea.

O cerere privind o modificare care nu este minoră care nu este în conformitate cu primul și al doilea paragraf nu este admisibilă. Comisia informează solicitantul în cazul în care cererea este considerată neadmisibilă.

Aprobarea de către Comisie a unei cereri privind o modificare a unui caiet de sarcini care nu este minoră acoperă numai modificările astfel cum au fost incluse în cererea în sine.

(2)   Cererile privind o modificare minoră a caietului de sarcini în ceea ce privește denumirile de origine protejate sau indicațiile geografice protejate sunt înaintate autorităților statului membru în care se situează aria geografică a denumirii sau a indicației. Cererile privind o modificare minoră a caietului de sarcini în ceea ce privește specialitățile tradiționale garantate sunt înaintate autorităților statului membru în care grupul își are sediul. În cazul în care o cerere privind o modificare minoră a caietului de sarcini nu provine de la grupul care a înaintat cererea de înregistrare a denumirii sau a denumirilor la care se referă caietul de sarcini, statul membru oferă grupului respectiv posibilitatea de a formula observații privind cererea, în cazul în care respectivul grup există în continuare. În cazul în care statul membru consideră că cerințele Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 și ale dispozițiilor adoptate în temeiul acestuia sunt îndeplinite, acesta poate înainta Comisiei un dosar de cerere privind o modificare minoră. Cererile privind o modificare minoră a caietului de sarcini în ceea ce privește produsele originare din țări terțe pot fi înaintate de un grup care are un interes legitim, fie direct Comisiei, fie prin intermediul autorităților din țara terță respectivă.

Cererea privind o modificare minoră propune doar modificări minore în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Aceasta descrie modificările minore în cauză, furnizează o descriere pe scurt a motivelor pentru care este necesară o modificare și arată că modificările propuse sunt considerate minore, în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Aceasta compară, pentru fiecare modificare, caietul de sarcini inițial și, după caz, documentul unic inițial cu versiunea modificată propusă. Cererea este independentă și conține toate modificările aduse caietului de sarcini și, după caz, cele aduse documentului unic pentru care se solicită aprobarea.

Modificările minore menționate la articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 sunt considerate aprobate în cazul în care Comisia nu informează solicitantul în caz contrar în termen de trei luni de la primirea cererii.

O cerere privind o modificare minoră care nu este în conformitate cu al doilea paragraf al prezentului alineat nu este admisibilă. Aprobarea tacită menționată la al treilea paragraf al prezentului alineat nu se aplică unor astfel de cereri. Comisia informează solicitantul în cazul în care cererea este considerată neadmisibilă în termen de trei luni de la primirea cererii.

Comisia face publică modificarea minoră aprobată a caietului de sarcini care nu implică o modificare a elementelor prevăzute la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(3)   Procedura prevăzută la articolele 49-52 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu se aplică modificărilor privind o modificare temporară a caietului de sarcini ca urmare a impunerii unor măsuri sanitare și fitosanitare de către autoritățile publice sau ca urmare a unor dezastre naturale sau condiții meteorologice nefavorabile recunoscute în mod oficial de către autoritățile competente.

Aceste modificări sunt comunicate Comisiei împreună cu motivarea acestora în termen de cel mult două săptămâni de la autorizare. Modificările temporare aduse unui caiet de sarcini în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate sunt comunicate Comisiei de către autoritățile statului membru în care se situează aria geografică a denumirii sau a indicației. Modificările temporare aduse unui caiet de sarcini în ceea ce privește specialitățile tradiționale garantate sunt comunicate Comisiei de către autoritățile statului membru în care grupul își are sediul. Modificările temporare privind produsele originare din țări terțe sunt comunicate Comisiei fie de un grup care are un interes legitim, fie de autoritățile din respectiva țară terță. Statele membre publică modificările temporare aduse caietului de sarcini. În comunicările privind o modificare temporară a caietului de sarcini privind o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată, statele membre comunică doar referința privind publicarea. În comunicările privind o modificare temporară a caietului de sarcini privind o specialitate tradițională garantată, acestea trimit modificarea temporară a caietului de sarcini al produsului, astfel cum este publicată. În comunicările privind produse originare din țările terțe, modificările temporare autorizate aduse unui caiet de sarcini sunt transmise Comisiei. Elemente de probă privind măsurile sanitare și fitosanitare și o copie a actului recunoscând dezastre naturale sau condiții meteorologice nefavorabile sunt furnizate în toate comunicările privind modificări temporare din partea statelor membre și a țărilor terțe. Comisia face publice aceste modificări.

Articolul 7

Anularea

(1)   Procedura prevăzută la articolele 49-52 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 se aplică mutatis mutandis anulării unei înregistrări, astfel cum este menționată la articolul 54 alineatul (1) primul și al doilea paragraf din regulamentul respectiv.

(2)   Statelor membre li se permite să depună o cerere de anulare din proprie inițiativă, în conformitate cu articolul 54 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(3)   Cererea de anulare se publică în conformitate cu articolul 50 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(4)   Declarații de opoziție motivate în ceea ce privește anularea sunt admisibile numai în cazul în care demonstrează utilizarea comercială continuă a denumirii înregistrate de către persoana în cauză.

Articolul 8

Norme tranzitorii

(1)   În ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate înregistrate înainte de data de 31 martie 2006, Comisia, la cererea unui stat membru, publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un document unic transmis de statul membru respectiv. Publicarea este însoțită de o trimitere la publicarea caietului de sarcini.

(2)   Până la data de 3 ianuarie 2016 se aplică următoarele norme:

(a)

pentru produsele originare din Uniune, în cazul în care denumirea înregistrată este utilizată pe etichetă, aceasta este însoțită fie de simbolul relevant al Uniunii, fie de mențiunea relevantă specificată la articolul 12 alineatul (3) sau la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012;

(b)

pentru produsele care sunt produse în afara Uniunii, mențiunea specificată la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 este opțională în ceea ce privește etichetarea specialităților tradiționale garantate.

Articolul 9

Abrogare

Se abrogă Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1216/2007.

Articolul 10

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5 se aplică numai procedurilor de opoziție pentru care termenul de trei luni stabilit la articolul 51 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu a expirat la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93, 31.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(4)  JO L 369, 23.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 275, 19.10.2007, p. 3.


ANEXĂ

Simbolul Uniunii pentru „denumirile de origine protejată”

Image

Simbolul Uniunii pentru „indicațiile geografice protejate”

Image

Simbolul Uniunii pentru „specialitățile tradiționale garantate”

Image

19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/23


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 665/2014 AL COMISIEI

din 11 martie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 31 alineatele (3) și (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a instituit un sistem aplicabil mențiunilor de calitate facultative, pentru a-i ajuta pe producători să comunice, pe piața internă, caracteristicile sau proprietățile care oferă valoare adăugată propriilor produse agricole. Acesta stabilește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan” și împuternicește Comisia să adopte acte delegate pentru a prevedea derogări de la aceste condiții, în cazuri justificate în mod corespunzător și pentru a ține seama de constrângerile naturale care afectează producția agricolă din zonele montane. De asemenea, regulamentul menționat împuternicește Comisia să adopte acte delegate de stabilire a metodelor de producție și a altor criterii relevante pentru aplicarea mențiunii respective.

(2)

Cu scopul de a evita inducerea în eroare a consumatorilor, ar fi oportună clarificarea utilizării mențiunii „produs montan” în cazul produselor de origine animală. În cazul produselor obținute de la animale, cum ar fi laptele și ouăle, producția ar trebui să aibă loc în zone montane. În ceea ce privește produsele obținute din animale, cum ar fi carnea, animalele ar trebui să fie crescute în zone montane. Dat fiind faptul că fermierii cumpără adesea animale tinere, acestea trebuie să petreacă cel puțin ultimele două treimi din viață în zone montane.

(3)

Transhumanța, inclusiv transhumanța între pășuni din zone montane și nemontane, este practicată în multe regiuni ale Uniunii, pentru a se profita de disponibilitatea sezonieră a pășunilor. Această practică asigură conservarea atât a pășunilor de altitudine, neadecvate pentru pășunatul continuu, cât și a peisajelor tradiționale, create de om, din zonele montane. Transhumanța prezintă de asemenea avantaje directe de mediu, reducând de pildă riscul eroziunii și al avalanșelor. Prin urmare, pentru a încuraja practicarea continuă a transhumanței, ar trebui autorizată aplicarea mențiunii „produs montan” și pe produsele obținute din animale transhumante care petrec cel puțin un sfert din viață pe pășuni din zone montane.

(4)

Pentru a garanta faptul că hrana destinată animalelor de fermă provine în principal din zone montane, ar trebui să se precizeze că, în principiu, cel puțin jumătate din rația furajeră anuală a acestora, exprimată în procente de substanță uscată, ar trebui să fie alcătuită din hrană care provine din zone montane.

(5)

Datorită faptului că hrana destinată rumegătoarelor, disponibilă în zonele montane, reprezintă mai mult de jumătate din rația lor furajeră anuală, în cazul lor acest procent ar trebui să fie mai mare.

(6)

Din cauza unor constrângeri naturale și a faptului că hrana produsă în zonele montane este în principal destinată rumegătoarelor, doar o proporție redusă din hrana porcinelor este în prezent obținută din zone montane. Pentru atingerea echilibrului necesar între cele două obiective ale mențiunii „produs montan”, prevăzute în considerentul 45 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, și anume asigurarea continuității producției de porcine în zonele montane și conservarea, în acest fel, a structurii rurale, proporția din hrana destinată porcinelor, care trebuie să provină din aceste zone, ar trebui să reprezinte mai puțin de jumătate din rația lor furajeră anuală.

(7)

Animalelor transhumante ar trebui să li se aplice restricții privind hrana, atunci când ele se află în zone montane.

(8)

Dat fiind faptul că transhumanța se aplică deopotrivă și stupilor de albine, ar trebui clarificată aplicarea mențiunii „produs montan” în cazul produselor de apicultură. Ținând însă cont de faptul că zahărul utilizat în hrana albinelor nu provine în mod normal din zone montane, restricțiile referitoare la hrană nu ar trebui să se aplice albinelor.

(9)

În ceea ce privește produsele de origine vegetală, pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor, mențiunea „produs montan” ar trebui utilizată doar dacă plantele sunt cultivate în zone montane.

(10)

Produsele prelucrate ar trebui să poată conține, ca ingrediente, materii prime care nu pot fi produse în zone montane, precum zahărul, sarea sau plantele aromatice, cu condiția ca acestea să nu reprezinte mai mult de 50 % din greutatea totală a ingredientelor.

(11)

În zonele montane din anumite regiuni ale Uniunii, nu există suficiente instalații pentru producerea laptelui și a produselor lactate din lapte crud, pentru sacrificarea animalelor, tranșarea și dezosarea carcaselor sau pentru presarea uleiului de măsline. Constrângerile naturale afectează disponibilitatea instalațiilor de prelucrare adecvate în zonele montane și fac prelucrarea dificilă și neviabilă. Prelucrarea efectuată în altă parte, în vecinătatea zonelor montane, nu modifică natura produselor astfel prelucrate, sub aspectul provenienței lor montane. Prin urmare, ar trebui autorizată aplicarea mențiunii „produs montan” pe aceste produse, atunci când ele sunt prelucrate în afara zonelor montane. Având în vedere amplasarea instalațiilor de prelucrare din anumite state membre și necesitatea de a răspunde așteptărilor consumatorilor, operațiunile de prelucrare ar trebui să aibă loc într-o rază de 30 km față de zona montană în cauză.

(12)

În plus, pentru a permite instalațiilor de producere a laptelui și produselor lactate existente să își continue activitatea, doar instalațiile aflate în funcțiune la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 ar trebui autorizate să utilizeze mențiunea „produs montan”. Deoarece disponibilitatea acestor instalații în zonele montane este variabilă, statele membre ar trebui autorizate să impună restricții mai stricte în ceea ce privește distanța sau să elimine, pur și simplu, această posibilitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Produse de origine animală

(1)   Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute de la animale din zone montane, conform articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care sunt prelucrate în aceste zone.

(2)   Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute din animale crescute cel puțin în ultimele două treimi ale vieții lor în zone montane, dacă produsele sunt prelucrate în aceste zone.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute din animale transhumante, crescute cel puțin o pătrime din viață în transhumanță și care au păscut pe pășuni din zone montane.

Articolul 2

Hrana pentru animale

(1)   În sensul articolului 31 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, hrana destinată animalelor de fermă este considerată a proveni în principal din zone montane atunci când proporția din rația furajeră anuală care nu poate fi produsă în zone montane, exprimată în procente de substanță uscată, nu depășește 50 %, iar în cazul rumegătoarelor, 40 %.

(2)   În cazul porcinelor, prin derogare de la alineatul (1), proporția de hrană care nu poate fi produsă în zone montane, exprimată în procente de substanță uscată, nu trebuie să depășească 75 % din rația lor furajeră anuală.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică hranei destinate animalelor transhumante menționate la articolul 1 alineatul (3), dacă acestea sunt crescute în afara zonelor montane.

Articolul 3

Produse apicole

(1)   Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor apicole, dacă albinele au colectat nectarul și polenul doar în zone montane.

(2)   Prin derogare de la articolul 31 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, nu este obligatoriu ca zahărul utilizat la hrănirea albinelor să provină din zone montane.

Articolul 4

Produse de origine vegetală

Prin derogare de la articolul 31 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor de origine vegetală doar dacă plantele sunt cultivate în zone montane, conform articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Articolul 5

Ingrediente

Atunci când sunt utilizate în produsele menționate la articolele 1 și 4, următoarele ingrediente pot proveni din afara zonelor montane, cu condiția ca ele să nu reprezinte mai mult de 50 % din greutatea totală a ingredientelor:

(a)

produsele neenumerate în anexa I la tratat; și

(b)

plantele aromatice, condimentele și zahărul.

Articolul 6

Operațiuni de prelucrare în afara zonele montane

(1)   Prin derogare de la articolul 31 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și de la articolul 1 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament, următoarele operațiuni de prelucrare pot avea loc în afara zonelor montane, cu condiția ca distanța față de zona montană în cauză să nu depășească 30 km:

(a)

operațiunile de prelucrare pentru producția de lapte și produse lactate în instalațiile de prelucrare aflate în funcțiune la 3 ianuarie 2013;

(b)

sacrificarea animalelor, tranșarea și dezosarea carcaselor;

(c)

presarea uleiului de măsline.

(2)   În ceea ce privește produsele prelucrate pe propriile teritorii, statele membre pot stabili că derogarea de la alineatul (1) litera (a) nu se aplică sau că instalațiile de prelucrare trebuie să fie situate la o distanță care trebuie specificată, mai mică de 30 km față de zona montană în cauză.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.


19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/26


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 666/2014 AL COMISIEI

din 12 martie 2014

de stabilire a cerințelor substanțiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potențialelor de încălzire globală și a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internațional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (1), în special articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 alineatul (6) litera (b),

întrucât:

(1)

Mecanismul de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră este necesar pentru a permite evaluarea progresului real în sensul respectării angajamentelor asumate de Uniune și de statele membre cu privire la limitarea sau la reducerea tuturor emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice aprobate prin Decizia 94/69/CE a Consiliului (2), al Protocolului său de la Kyoto aprobat prin Decizia 2002/358/CE a Consiliului (3) și al ansamblului de acte juridice ale Uniunii, adoptate în 2009 și denumite, în mod colectiv, „pachetul privind clima și energia”.

(2)

Decizia 19/CMP.1 a Conferinței părților la CCONUSC care funcționează ca reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto prevede orientările privind sistemele naționale pe care părțile ar trebui să le aplice. Prin urmare, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în decizia respectivă, ar trebui stabilite normele privind sistemul de inventariere al Uniunii, vizând asigurarea unei raportări actuale, transparente, exacte, coerente, comparabile și integrale a emisiilor de gaze cu efect de seră către secretariatul CCONUSC.

(3)

Pentru a garanta calitatea sistemului de inventariere al Uniunii, este necesară stabilirea de norme suplimentare privind programul de asigurare a calității și de control al calității inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii.

(4)

Pentru a garanta integralitatea inventarului Uniunii, în conformitate cu orientările privind pregătirea inventarelor naționale de gaze cu efect de seră, este necesară furnizarea de metodologii și de date care urmează să fie utilizate de Comisie în momentul în care, în consultare și în strânsă cooperare cu statul membru în cauză, pregătește estimările pentru datele care lipsesc din inventarul unui stat membru în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.

(5)

Pentru a garanta punerea în aplicare efectivă și la timp a obligațiilor Uniunii în temeiul Protocolului de la Kyoto al CCONUSC, este necesară stabilirea calendarelor de cooperare și coordonare între Uniune și statele membre pe parcursul procesului de raportare anuală și al revizuirii CCONUSC.

(6)

Ar trebui să se țină cont de modificările valorilor potențialelor de încălzire globală și de orientările convenite la nivel internațional privind inventarele naționale de emisii antropice de la surse și de eliminare de către absorbanți, în conformitate cu deciziile relevante adoptate de organismele CCONUSC și ale Protocolului de la Kyoto.

(7)

Pentru a garanta coerența cu punerea în aplicare a cerințelor de monitorizare și de raportare în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2015,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

(1)   Inventarul gazelor cu efect de seră al Uniunii reprezintă suma emisiilor de gaze cu efect de seră de la surse și a eliminării de către absorbanți ale statelor membre pentru teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu articolul 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană și se stabilește pe baza inventarelor de gaze cu efect de seră ale statelor membre, astfel cum sunt raportate în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, pentru seria cronologică completă a anilor de inventar.

(2)   Prezentul regulament stabilește normele privind cerințele pentru un sistem de inventariere al Uniunii, descriind mai în detaliu normele privind pregătirea și administrarea inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii, inclusiv normele privind cooperarea cu statele membre pe parcursul procesului de raportare anuală și al revizuirii inventarelor Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC).

(3)   De asemenea, prezentul regulament stabilește normele privind valorile potențialelor de încălzire globală și orientările privind inventarierea convenite la nivel internațional care urmează să fie utilizate de statele membre și de Comisie pentru determinarea și raportarea inventarului de gaze cu efect de seră.

Articolul 2

Inventarul de gaze cu efect de seră al Uniunii

(1)   La pregătirea și administrarea inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii, Comisia depune eforturi pentru a garanta:

(a)

faptul că inventarul de gaze cu efect de seră al Uniunii este complet, prin aplicarea procedurii prevăzute la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013;

(b)

faptul că inventarul de gaze cu efect de seră al Uniunii furnizează o agregare transparentă a emisiilor de gaze cu efect de seră și a eliminării de către absorbanți ale statelor membre și reflectă în mod transparent contribuția emisiilor și a eliminării de către absorbanți ale statelor membre la inventarul de gaze cu efect de seră al Uniunii;

(c)

faptul că totalul emisiilor de gaze cu efect de seră și al eliminării de către absorbanți ale Uniunii pentru un an de raportate este egal cu suma emisiilor de gaze cu efect de seră și a eliminării de către absorbanți ale statelor membre raportate în temeiul articolului 7 alineatele (1)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 pentru același an;

(d)

faptul că inventarul de gaze cu efect de seră al Uniunii include o serie cronologică coerentă a emisiilor și a eliminării de către absorbanți pentru toți anii de raportare.

(2)   Comisia și statele membre depun eforturi pentru a spori gradul de comparabilitate a inventarelor de gaze cu efect de seră ale statelor membre.

Articolul 3

Programul de asigurare a calității și de control al calității inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii

(1)   Programul de asigurare a calității și de control al calității al Uniunii menționat la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 completează programul de asigurare a calității și de control al calității pus în aplicare de statele membre.

(2)   Statele membre garantează calitatea datelor privind activitatea, a factorilor de emisie, precum și a altor parametri utilizați pentru inventarul lor național de gaze cu efect de seră, inclusiv prin aplicarea articolelor 6 și 7.

(3)   Statele membre furnizează Comisiei și Agenției Europene de Mediu toate informațiile relevante existente în arhivele lor create și gestionate în conformitate cu punctul 16 litera (a) din anexa la Decizia 19/CMP.1 a Conferinței părților la CCONUSC care funcționează ca reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto, dacă acest lucru este necesar pe parcursul revizuirii de către CCONUSC a inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii.

Articolul 4

Completarea datelor lipsă

(1)   Estimările Comisiei pentru datele care lipsesc din inventarul gazelor cu efect de seră al unui stat membru, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, se bazează pe următoarele metodologii și date:

(a)

în cazul în care un stat membru a depus în anul de raportare anterior o serie cronologică coerentă de estimări pentru categoria de surse relevantă care nu a făcut obiectul unor ajustări în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto și în cazul apariției uneia dintre situațiile de mai jos:

(i)

statul membru în cauză a prezentat un inventar armonizat de gaze cu efect de seră pentru anul X – 1 în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 care include estimarea care lipsește, pe datele din respectivul inventar armonizat de gaze cu efect de seră;

(ii)

statul membru în cauză nu a prezentat un inventar armonizat de gaze cu efect de seră pentru anul X – 1 în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, însă Uniunea a realizat o estimare armonizată a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul X – 1 pentru statele membre în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, pe datele din inventarul armonizat de gaze cu efect de seră al Uniunii;

(iii)

utilizarea datelor din inventarul armonizat de gaze cu efect de seră nu este posibilă sau poate duce la o estimare foarte imprecisă, în cazul estimărilor care lipsesc din sectorul energetic, pe datele obținute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (4);

(iv)

utilizarea datelor din inventarul armonizat de gaze cu efect de seră nu este posibilă sau poate duce la o estimare foarte imprecisă, în cazul estimărilor care lipsesc din sectoarele neenergetice, pe orientările tehnice privind metodologiile de ajustare în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto, fără aplicarea factorului conservator definit în orientările respective;

(b)

în cazul în care estimarea pentru categoria de surse relevantă a făcut obiectul unor ajustări în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto în anii precedenți, iar statul membru în cauză nu a prezentat o estimare revizuită, pe metoda de ajustare de bază utilizată de echipa de revizuire formată din experți, astfel cum se prevede în orientările tehnice privind metodologiile de ajustare în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto, fără aplicarea factorului conservator definit în orientările respective;

(c)

în cazul în care o estimare pentru categoria relevantă a făcut obiectul unor corecții tehnice în temeiul articolului 19 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 în anii precedenți, iar statul membru în cauză nu a prezentat o estimare revizuită, pe metoda utilizată de echipa de revizuire formată din experți pentru calcularea corecției tehnice;

(d)

în cazul în care nu există o serie cronologică coerentă a estimărilor raportate pentru categoria de surse relevantă, iar estimarea categoriei de surse nu a făcut obiectul unor ajustări în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto, pe orientările tehnice privind ajustările, fără aplicarea factorului conservator definit în orientările respective.

(2)   Comisia pregătește estimările menționate la alineatul (1) până la data de 31 martie a anului de reportare, în urma consultării cu statul membru în cauză.

(3)   Statul membru în cauză utilizează estimările menționate la alineatul (1) pentru comunicare sa națională, transmisă la 15 aprilie secretariatului CCONUSC, în vederea asigurării coerenței între inventarul gazelor cu efect de seră al Uniunii și inventarele de gaze cu efect de seră ale statelor membre.

Articolul 5

Calendarele de cooperare și coordonare pe parcursul procesului de raportare anuală și al revizuirii CCONUSC

(1)   Atunci când un stat membru intenționează să retransmită secretariatului CCONUSC propriul inventar până la 27 mai, statul membru în cauză transmite Comisiei, în prealabil, același inventar până la 8 mai. Informațiile, astfel cum sunt transmise Comisiei, nu diferă de informațiile prezentate secretariatului CCONUSC.

(2)   Atunci când un stat membru intenționează să retransmită secretariatului CCONUSC, după data de 27 mai, propriul inventar care conține informații diferite de informațiile deja transmise Comisiei, statul membru în cauză transmite informațiile respective Comisiei în termen de maximum o săptămână de la retransmiterea acestora către secretariatul CCONUSC.

(3)   Un stat membru transmite Comisiei următoarele informații:

(a)

observațiile formulate de o echipă de revizuire formată din experți cu privire la orice eventuală problemă referitoare la inventarul de gaze cu efect de seră al statului membru legată de cerințele cu caracter obligatoriu și care ar putea duce la o ajustare sau la o eventuală problemă privind punerea în aplicare („Saturday paper”), în termen de o săptămână de la primirea informațiilor din partea secretariatului CCONUSC;

(b)

corecțiile aduse estimărilor emisiilor de gaze cu efect de seră aplicate de comun acord între statul membru și echipa de revizuire formată din experți la prezentarea respectivului inventar de gaze cu efect de seră pe parcursul procesului de revizuire, conținute în răspunsul la observațiile menționate la litera (a), în termen de o săptămână de la transmiterea răspunsului către secretariatul CCONUSC;

(c)

proiectul de raport de revizuire a inventarului individual care conține estimările ajustate ale emisiilor de gaze cu efect de seră sau o problemă privind punerea în aplicare, în cazul în care statul membru nu a soluționat problema ridicată de echipa de revizuire formată din experți, în termen de o săptămână de la primirea respectivului raport de la secretariatul CCONUSC;

(d)

răspunsul formulat de statul membru la proiectul de raport de revizuire a inventarului individual, în cazul în care ajustarea propusă nu este acceptată, însoțit de un rezumat în care statul membru indică dacă acceptă sau dacă respinge orice ajustare propusă, în termen de o săptămână de la transmiterea răspunsului către secretariatul CCONUSC;

(e)

versiunea finală a raportului de revizuire a inventarului individual, în termen de o săptămână de la primirea acesteia de la secretariatul CCONUS;

(f)

orice problemă privind punerea în aplicare care a fost prezentată Comitetului de control privind respectarea dispozițiilor din cadrul Protocolului de la Kyoto, notificarea din partea Comitetului de control de a aborda problema legată de punerea în aplicare și toate concluziile preliminare și deciziile Comitetului de control și ale organismelor sale privind statul membru, în termen de o săptămână de la primirea acestor informații de la secretariatul CCONUSC.

(4)   Serviciile Comisiei furnizează un rezumat al informațiilor menționate la alineatul (3) tuturor statelor membre.

(5)   Serviciile Comisiei furnizează statelor membre informațiile menționate la alineatul (3), aplicând respectivul alineat mutatis mutandis inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii.

(6)   Orice corecție menționată la alineatul (3) litera (b) privind prezentarea inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii se realizează în cooperare cu statul membru în cauză.

(7)   În cazul în care ajustările se aplică inventarului de gaze cu efect de seră al unui stat membru în temeiul mecanismului de asigurare a conformității al Protocolului de la Kyoto, statul membru în cauză coordonează cu Comisia răspunsul la procesul de revizuire în ceea ce privește obligațiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 525/2013 în următoarele termene:

(a)

în termenele prevăzute în temeiul Protocolului de la Kyoto, în cazul în care ajustarea estimărilor dintr-un anumit an sau ajustările cumulative din anii următori perioadei de angajament pentru unul sau pentru mai multe state membre ar implica ajustări ale inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii într-o cantitate care ar duce la nerespectarea cerințelor metodologice și de raportare în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Protocolul de la Kyoto în sensul cerințelor privind eligibilitatea stabilite în orientările adoptate în temeiul articolului 7 din Protocolul de la Kyoto;

(b)

în termen de două săptămâni, înainte de a prezenta:

(i)

o cerere de revizuire a eligibilității adresată organismelor competente în temeiul Protocolului de la Kyoto;

(ii)

un răspuns la o decizie de a examina o problemă privind punerea în aplicare sau la concluziile preliminare ale Comitetului de control.

(8)   Pe parcursul săptămânii aferente revizuirii de către CCONUSC a inventarului Uniunii, statele membre furnizează, într-un termen cât mai scurt posibil, răspunsuri la întrebările formulate de evaluatorii CCONUSC cu privire la aspectele care se înscriu în sfera lor de responsabilitate în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament.

Articolul 6

Orientări privind inventarul de gaze cu efect de seră

Statele membre și Comisia stabilesc inventarele de gaze cu efect de seră menționate la articolul 7 alineatele (1)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 în conformitate cu:

(a)

orientările privind inventarele naționale de gaze cu efect de seră din 2006 ale Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC);

(b)

metodele suplimentare și orientările în materie de bune practici revizuite din 2013 ale IPCC, care decurg din Protocolul de la Kyoto;

(c)

suplimentul din 2013 la orientările privind inventarele de gaze cu efect de seră din 2006 ale IPCC: zonele umede pentru drenarea și reumidificarea zonelor umede menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013;

(d)

orientările CCONUSC privind pregătirea comunicărilor naționale de către părți, incluse în anexa I la convenție, partea I: orientările CCONUSC privind raportarea inventarelor anuale, astfel cum sunt prevăzute în Decizia 24/CP.19 a Conferinței părților la CCONUSC;

(e)

orientările privind pregătirea informațiilor solicitate în temeiul articolul 7 din Protocolul de la Kyoto, astfel cum au fost adoptate de Conferința părților la CCONUSC care funcționează ca reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto.

Articolul 7

Potențialele de încălzire globală

Statele membre și Comisia utilizează potențialele de încălzire globală enumerate în anexa III la Decizia 24/CP.19 a Conferinței părților la CCONUSC în scopul determinării și al raportării inventarelor de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 7 alineatele (1)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 și al inventarului gazelor cu efect de seră al Uniunii.

Articolul 8

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165, 18.6.2013, p. 13.

(2)  Decizia 94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 1993 privind încheierea Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (JO L 33, 7.2.1994, p. 11).

(3)  Decizia 2002/358/CE a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din aceasta (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, p. 1).


19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/31


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 667/2014 AL COMISIEI

din 13 martie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele procedurale referitoare la sancțiunile impuse registrelor centrale de tranzacții de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, inclusiv normele referitoare la dreptul la apărare și dispozițiile temporale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 64 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 împuternicește Comisia să adopte norme procedurale privind exercitarea de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a competenței de a impune amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu registrelor centrale de tranzacții și persoanelor implicate în registre centrale de tranzacții. În aplicarea prezentului regulament, ar trebui să se țină seama de normele organizaționale ale ESMA stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2), inclusiv, în special, delegarea unor sarcini și decizii clar definite către comitetele și grupurile interne în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, respectând în același timp pe deplin drepturile la apărare ale persoanelor care fac obiectul anchetei și principiul colegialității care guvernează operațiunile ESMA.

(2)

Dreptul de a fi ascultat este recunoscut în Carta drepturilor fundamentale. În vederea respectării dreptului la apărare al registrelor centrale de tranzacții și al altor persoane cărora li se aplică măsurile luate de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și pentru a garanta luarea în considerare de către aceasta a tuturor faptelor relevante la adoptarea deciziilor de executare, ESMA ar trebui să audieze registrele centrale de tranzacții sau oricare altă persoană vizată. Prin urmare, persoanelor care fac obiectul anchetei ar trebui să li se acorde dreptul de a prezenta observații în scris ca răspuns la raportul de constatare emis de anchetator și de ESMA, inclusiv în caz de modificare semnificativă a raportului de constatare inițial.

(3)

În urma observațiilor transmise în scris anchetatorului de către registrul central, dosarul complet, inclusiv observațiile respective, ar trebui să fie transmis către ESMA. Cu toate acestea, este posibil ca anumite elemente ale observațiilor scrise transmise anchetatorului sau ESMA de către registrul central de tranzacții să nu fie suficient de clare sau de detaliate și să fie necesare explicații suplimentare din partea registrului central de tranzacții. În cazul în care anchetatorul sau ESMA consideră că acesta este cazul, registrul central de tranzacții sau persoanele care fac obiectul anchetei pot fi invitate să ia parte la o audiere orală pentru a clarifica elementele respective.

(4)

Dreptul oricărei persoane de a avea acces la propriul dosar, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial, este recunoscut în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 64 alineatul (5) și articolul 67 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 stabilesc că persoanele care fac obiectul procedurilor ESMA au dreptul de a avea acces la dosarul ESMA, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele comerciale și datele personale. Dreptul de acces la dosar nu trebuie să se extindă la informații confidențiale.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (3) stabilește norme detaliate în ceea ce privește termenele de prescripție pentru cazurile în care Comisia trebuie să amendeze o întreprindere în temeiul articolului 101 sau 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Legislația în vigoare în statele membre prevede, de asemenea, norme privind termenele de prescripție, fie axate în mod specific pe domeniul valorilor mobiliare, fie la nivel general, în dreptul administrativ general al fiecărui stat. Prin urmare, este adecvat ca normele privind termenele de prescripție să se bazeze pe caracteristici comune care decurg din respectivele norme naționale și din legislația Uniunii.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 648/2012 și prezentul regulament se referă la termene și la date. Acesta este cazul, de exemplu, atunci când se stabilesc termene de prescripție pentru impunerea și executarea de sancțiuni. Pentru ca aceste termene să fie calculate corect, este oportun să se aplice norme care există deja în legislația Uniunii pentru acte ale Consiliului și ale Comisiei, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului (4) în cazul actelor Consiliului și ale Comisiei.

(7)

Articolul 68 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 prevede că sancțiunile impuse de ESMA în temeiul articolelor 65 și 66 din regulamentul în cauză sunt executorii, iar executarea este reglementată de normele de procedură civilă în vigoare în statul pe teritoriul căruia aceasta are loc. Sumele aferente se alocă bugetului general al Uniunii.

(8)

În interesul exercitării imediate a unei activități eficace de supraveghere și de executare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele procedurale privind amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu impuse de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) registrelor centrale de tranzacții sau altor persoane supuse procedurilor de anchetă și de executare ale ESMA, inclusiv normele privind dreptul la apărare și termenele de prescripție.

Articolul 2

Dreptul de a fi audiat de anchetator

(1)   După finalizarea anchetei și înainte de transmiterea dosarului către ESMA în temeiul articolului 3 alineatul (1), anchetatorul comunică în scris constatările sale persoanei care face obiectul anchetei și îi oferă acesteia ocazia de a formula observații scrise în temeiul alineatului (3). Raportul de constatare descrie faptele susceptibile de a constitui una sau mai multe dintre încălcările enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 648/2012, inclusiv orice circumstanțe agravante sau atenuante ale respectivelor încălcări.

(2)   Raportul de constatare stabilește un termen-limită rezonabil în care persoana care face obiectul anchetei poate formula observații scrise. Anchetatorul nu este obligat să țină seama de observațiile scrise primite după expirarea termenului-limită respectiv.

(3)   Persoana care face obiectul anchetei poate include în observațiile sale scrise toate faptele de care are cunoștință și care sunt pertinente pentru apărarea sa. Aceasta anexează orice document pertinent ca probă a faptelor expuse. Persoana în cauză poate propune ca anchetatorul să audieze alte persoane care pot corobora faptele expuse în observațiile scrise ale acesteia.

(4)   Anchetatorul poate, de asemenea, invita o persoană care face obiectul unei anchete și căreia i s-a transmis un raport de constatare să ia parte la o audiere orală. Persoanele care fac obiectul unei anchete pot fi asistate de avocații lor sau de alte persoane calificate acceptate de anchetator. Audierile orale nu sunt publice.

Articolul 3

Dreptul de a fi audiat de ESMA în ceea ce privește amenzile și măsurile de supraveghere

(1)   Dosarul complet care trebuie transmis de anchetator către ESMA trebuie să includă cel puțin următoarele documente:

o copie a raportului de constatare adresat registrului central de tranzacții sau persoanei care face obiectul anchetei;

o copie a observațiilor formulate în scris de registrul central de tranzacții sau de persoana care face obiectul anchetei;

procesele-verbale ale tuturor audierilor orale.

(2)   În cazul în care ESMA consideră că dosarul transmis de anchetator nu este complet, aceasta trimite dosarul înapoi la anchetator, însoțit de o cerere motivată de documentație suplimentară.

(3)   În cazul în care, pe baza unui dosar complet, ESMA consideră că faptele descrise în raportul de constatare nu constituie o încălcare în sensul anexei I la Regulamentul (UE) nr. 648/2012, aceasta decide închiderea cazului și notifică această decizie persoanelor care fac obiectul anchetei.

(4)   În cazul în care ESMA nu este de acord cu constatările anchetatorului, aceasta transmite un nou raport de constatare persoanelor care fac obiectul anchetei.

Raportul de constatare stabilește un termen-limită rezonabil în care persoanele care fac obiectul anchetei pot formula observații scrise. ESMA nu este obligată să țină seama de observațiile scrise primite după expirarea termenului-limită respectiv la luarea unei decizii privind existența sau nu a unei încălcări, măsurile de supraveghere și impunerea unei amenzi în conformitate cu articolele 65 și 73 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

ESMA poate, de asemenea, să invite persoanele care fac obiectul unei anchete și cărora li s-a transmis un raport de constatare să ia parte la o audiere orală. Persoanele care fac obiectul unei anchete pot fi asistate de avocații lor sau de alte persoane calificate acceptate de ESMA. Audierile orale nu sunt publice.

(5)   În cazul în care ESMA este de acord cu toate constatările anchetatorului sau cu o parte dintre ele, aceasta informează în consecință persoanele care fac obiectul anchetei. În comunicarea respectivă, aceasta stabilește un termen rezonabil în care persoana care face obiectul anchetei poate să formuleze observații scrise. ESMA nu este obligată să țină seama de observațiile scrise primite după expirarea termenului-limită respectiv la luarea unei decizii privind existența sau nu a unei încălcări, măsurile de supraveghere și impunerea unei amenzi în conformitate cu articolele 65 și 73 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

ESMA poate, de asemenea, să invite persoanele care fac obiectul unei anchete și cărora li s-a transmis un raport de constatare să ia parte la o audiere orală. Persoanele care fac obiectul unei anchete pot fi asistate de avocații lor sau de alte persoane calificate acceptate de ESMA. Audierile orale nu sunt publice.

(6)   În cazul în care ESMA decide că o persoană care face obiectul unei anchete a comis una sau mai multe dintre încălcările enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și adoptă o decizie de impunere a unei amenzi în conformitate cu articolul 65, aceasta notifică imediat decizia respectivă persoanei care face obiectul anchetei.

Articolul 4

Dreptul de a fi audiat de ESMA în ceea ce privește penalitățile cu titlu cominatoriu

Înainte de adoptarea unei decizii de impunere a unei penalități cu titlu cominatoriu în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ESMA transmite un raport de constatare persoanei care face obiectul procedurilor, în care se expun motivele impunerii unei penalități cu titlu cominatoriu și cuantumul de plată pentru fiecare zi de neconformare. Raportul de constatare stabilește un termen-limită în care persoana în cauză poate formula observații scrise. ESMA nu este obligată să ia în considerare, la luarea deciziei privind penalitățile cu titlu cominatoriu, observațiile scrise primite după expirarea acestui termen.

Din momentul în care registrul central de tranzacții sau persoana în cauză s-a conformat deciziei relevante menționate la articolul 66 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, nu mai este posibilă impunerea unei penalități cu titlu cominatoriu.

Decizia de impunere a unei penalități cu titlu cominatoriu indică temeiul juridic și motivele care stau la baza deciziei, valoarea penalității și data de începere a plății acesteia.

ESMA poate, de asemenea, să invite persoana care face obiectul procedurilor să participe la o audiere orală. Persoana care face obiectul unei anchete poate fi asistată de avocații săi sau de alte persoane calificate acceptate de ESMA. Audierile orale nu sunt publice.

Articolul 5

Accesul la dosar și utilizarea documentelor

(1)   Dacă se solicită acest lucru, ESMA permite accesul la dosar al părților cărora li s-a transmis un raport de constatare de către anchetator sau de către ESMA. Accesul se acordă după notificarea oricărui raport de constatare.

(2)   Documentele din dosar la care s-a obținut acces în temeiul alineatului (1) se utilizează numai în scopul procedurilor judiciare sau administrative referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Articolul 6

Termenele de prescripție pentru impunerea de sancțiuni

(1)   Competențele conferite ESMA de a impune amenzi și penalități cu titlu cominatoriu registrelor centrale de tranzacții fac obiectul unui termen de prescripție de cinci ani.

(2)   Termenul de prescripție menționat la alineatul (1) începe să curgă în ziua următoare celei în care a fost comisă încălcarea. Totuși, în cazul unor încălcări continue sau repetate, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care încălcarea încetează.

(3)   Orice acțiune întreprinsă de ESMA în scopul anchetei sau al oricărei proceduri referitoare la o încălcare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 conduce la întreruperea termenului de prescripție pentru impunerea de amenzi și penalități cu titlu cominatoriu. Respectivul termen de prescripție se întrerupe de la data la care acțiunea este notificată registrului central de tranzacții sau persoanei care face obiectul anchetei sau procedurilor referitoare la o încălcare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(4)   După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Totuși, termenul de prescripție expiră cel târziu în ziua în care o perioadă egală cu dublul termenului de prescripție s-a încheiat fără ca o amendă sau o penalitate cu titlu cominatoriu să fi fost impusă de ESMA. Această perioadă se prelungește cu perioada în care termenul de prescripție este suspendat în conformitate cu alineatul (5).

(5)   Termenul de prescripție pentru impunerea de amenzi și penalități cu titlu cominatoriu se suspendă pe perioada în care decizia ESMA face obiectul unor proceduri pendinte la comisia de apel, în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 7

Termenele de prescripție pentru executarea sancțiunilor

(1)   Competența ESMA de executare a deciziilor adoptate în temeiul articolelor 65 și 66 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este supusă unui termen de prescripție de cinci ani.

(2)   Termenul de cinci ani menționat la alineatul (1) începe să curgă în ziua următoare celei în care decizia a căpătat caracter definitiv.

(3)   Termenul de prescripție pentru executarea penalităților este întrerupt de:

(a)

o notificare transmisă de ESMA registrului central de tranzacții sau unei alte persoane vizate, privind o decizie prin care se modifică cuantumul inițial al amenzii sau al penalității cu titlu cominatoriu;

(b)

orice măsură luată de ESMA sau de o autoritate a unui stat membru acționând la solicitarea ESMA care are drept scop executarea plății sau a termenilor și condițiilor de plată aferente amenzii sau penalității cu titlu cominatoriu.

(4)   Fiecare întrerupere face ca termenul de prescripție să înceapă din nou de la zero.

(5)   Termenul de prescripție pentru executarea penalităților se suspendă pe perioada în care:

(a)

se acordă timp pentru efectuarea plății;

(b)

se suspendă executarea plății în temeiul unei decizii în curs de adoptare a comisiei de apel a ESMA, în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 8

Încasarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu

Sumele încasate de ESMA din amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu se depun într-un cont purtător de dobândă deschis de către contabilul ESMA până când acestea capătă un caracter definitiv. Sumele respective nu se înscriu în bugetul ESMA și nu se înregistrează drept sume bugetare.

După ce contabilul ESMA a stabilit că amenzile sau penalitățile cu titlu cominatoriu au căpătat un caracter definitiv în urma epuizării tuturor căilor de atac posibile, acesta va transfera Comisiei sumele respective, împreună cu toate dobânzile acumulate. În această situație, sumele respective se înscriu în bugetul Uniunii la categoria venituri generale.

Contabilul ESMA transmite funcționarului din DG MARKT responsabil cu autorizarea rapoarte periodice în ceea ce privește valoarea amenzilor și penalităților cu titlu cominatoriu impuse, precum și statutul acestora.

Articolul 9

Calcularea termenelor, a datelor și a expirării termenelor

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor stabilite în prezentul regulament.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

(4)  Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor (JO L 124, 8.6.1971, p. 1).


19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 668/2014 AL COMISIEI

din 13 iunie 2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 11 alineatul (3), articolul 12 alineatul (7) al doilea paragraf, articolul 19 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 22 alineatul (2), articolul 23 alineatul (4) al doilea paragraf, articolul 44 alineatul (3), articolul 49 alineatul (7) al doilea paragraf, articolul 51 alineatul (6) al doilea paragraf, articolul 53 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 54 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare (2) și Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (3). Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate și de punere în aplicare. Pentru a se asigura buna funcționare a sistemelor din domeniul calității produselor agricole și alimentare în noul cadru juridic, anumite norme ar trebui adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Noile norme ar trebui să înlocuiască normele de aplicare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (4) și de Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al Comisiei din 18 octombrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare (5). Regulamentele menționate sunt abrogate de Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare (6).

(2)

Ar trebui stabilite norme specifice referitoare la utilizarea caracterelor lingvistice în cazul unei denumiri de origine protejate, în cel al unei indicații geografice protejate și în cel al unei specialități tradiționale garantate, precum și referitoare la traducerile mențiunii care însoțește o specialitate tradițională garantată, pentru a se asigura faptul că toți operatorii și consumatorii din toate statele membre pot citi și înțelege respectivele denumiri și mențiuni.

(3)

În caietul de sarcini al produsului, ariile geografice ale denumirilor de origine protejate și ale indicațiilor geografice protejate ar trebui definite în detaliu, cu precizie și fără ambiguități, astfel încât producătorii, autoritățile competente și organismele de control să-și poată desfășura activitatea pe baze sigure și fiabile.

(4)

Ar trebui stabilită o obligație de a include norme detaliate referitoare la originea și calitatea hranei pentru animale în caietele de sarcini ale produselor de origine animală ale căror denumiri sunt înregistrate ca denumiri de origine protejate, pentru a se garanta calitatea uniformă a produsului și pentru a se armoniza modul de redactare a normelor respective.

(5)

Caietele de sarcini ale denumirilor de origine protejate și ale indicațiilor geografice protejate ar trebui să includă măsurile luate pentru a se garanta că produsul este originar din aria geografică delimitată, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Măsurile respective trebuie să fie clare și detaliate, pentru a permite trasabilitatea produsului, a materiilor prime, a hranei pentru animale și a altor elemente originare din aria geografică delimitată.

(6)

În ceea ce privește cererile de înregistrare a unei denumiri sau de aprobare a unei modificări care vizează produse distincte, este necesar să se stabilească în ce situații sunt considerate distincte produsele care poartă aceeași denumire înregistrată. Pentru a se evita comercializarea sub o denumire înregistrată a unor produse care nu îndeplinesc cerințele referitoare la denumirile de origine și la indicațiile geografice menționate la articolul 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, ar trebui demonstrată îndeplinirea cerințelor de înregistrare în cazul fiecărui produs distinct vizat de o cerere.

(7)

Limitarea la o arie geografică delimitată a ambalării unui produs agricol sau alimentar sau a operațiunilor legate de prezentarea acestuia, precum felierea sau răzuirea, constituie o restricție a liberei circulații a mărfurilor și a libertății de a presta servicii. În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, asemenea restricții pot fi impuse doar în cazul în care sunt necesare, proporționate și de natură să protejeze reputația indicației geografice sau a denumirii de origine. Astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, în cazul unor astfel de restricții se furnizează justificări specifice produsului.

(8)

În scopul funcționării fără probleme a sistemului, ar trebui prevăzute proceduri referitoare la cereri, opoziții, modificări și anulări.

(9)

Pentru ca procedurile să fie uniforme și eficiente, ar trebui furnizate formulare pentru cereri, opoziții, modificări și anulări, precum și formulare pentru publicarea documentelor unice în cazul denumirilor înregistrate înainte de 31 martie 2006.

(10)

Din motive de securitate juridică, ar trebui specificate clar criteriile pentru identificarea datei depunerii unei cereri de înregistrare și a datei depunerii unei cereri de modificare.

(11)

În vederea unui proces mai raționalizat și din nevoia de standardizare, ar trebui stabilită o limită referitoare la lungimea documentelor unice.

(12)

Având în vedere nevoia de standardizare, ar trebui adoptate norme specifice privind descrierea produsului și a metodei de producție. Pentru a se permite examinarea facilă și rapidă a cererilor de înregistrare a unei denumiri sau de aprobare a unei modificări, descrierea produsului și a metodei de producție ar trebui să conțină doar elemente relevante și comparabile. Ar trebui evitate repetițiile, cerințele implicite și părțile redundante.

(13)

Din motive de securitate juridică, ar trebui fixate termene limită referitoare la procedura de opoziție și ar trebui stabilite criterii pentru identificarea datelor de la care încep să decurgă respectivele termene.

(14)

Din motive de transparență, informațiile referitoare la cererile de modificare și la cererile de anulare care trebuie publicate în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 ar trebui să fie exhaustive.

(15)

În scopuri de raționalizare și simplificare, formatul electronic ar trebui să fie singurul mijloc de comunicare acceptat pentru transmiterea cererilor, a informațiilor și a documentelor.

(16)

Ar trebui stabilite norme privind utilizarea simbolurilor și a indicațiilor pe produsele comercializate sub denumiri de origine protejate, indicații geografice protejate sau specialități tradiționale garantate, inclusiv norme privind versiunile lingvistice adecvate care trebuie utilizate.

(17)

Ar trebui clarificate normele privind utilizarea denumirilor înregistrate în asociere cu simbolurile, mențiunile sau abrevierile corespunzătoare menționate la articolul 12 alineatele (3) și (6) și la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(18)

Pentru a se asigura protecția uniformă a mențiunilor, abrevierilor și simbolurilor și pentru a sensibiliza publicul cu privire la sistemele de calitate ale Uniunii, ar trebui stabilite norme referitoare la utilizarea mențiunilor, a abrevierilor și a simbolurilor în mass-media sau în materialele publicitare în legătură cu produsele realizate în conformitate cu respectivul sistem de calitate.

(19)

Pentru a se asigura transparența și securitatea juridică, ar trebui adoptate norme privind conținutul și formatul Registrului denumirilor de origine protejate, al indicațiilor geografice protejate și al specialităților tradiționale garantate.

(20)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru politica în domeniul calității produselor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reguli specifice aplicabile unei denumiri

(1)   Denumirea aferentă unei denumiri de origine protejate, unei indicații geografice protejate sau unei specialități tradiționale garantate se înregistrează în grafia ei originală. Dacă grafia originală nu utilizează caracterele latine, denumirea în grafia sa originală trebuie să fie înregistrată împreună cu transcrierea denumirii în caractere latine.

(2)   Dacă denumirea unei specialități tradiționale garantate este însoțită de mențiunea la care se face referire la articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, iar mențiunea respectivă trebuie tradusă în celelalte limbi oficiale, traducerile respective trebuie incluse în caietul de sarcini al produsului.

Articolul 2

Delimitarea ariei geografice

În ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile de origine protejate, aria geografică este delimitată cu precizie, fără ambiguități, cu referire, atât cât este posibil, la granițe fizice sau administrative.

Articolul 3

Norme specifice privind hrana pentru animale

Caietul de sarcini al unui produs de origine animală a cărui denumire este înregistrată ca denumire de origine protejată conține norme detaliate privind originea și calitatea hranei pentru animale.

Articolul 4

Dovada originii

(1)   Caietul de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate indică procedurile pe care trebuie să le stabilească operatorii referitoare la dovada originii în ceea ce privește produsul, materiile prime, hrana pentru animale și alte elemente care, potrivit caietului de sarcini, trebuie să provină din aria geografică delimitată.

(2)   Operatorii trebuie să poată identifica:

(a)

furnizorul, cantitatea și originea tuturor loturilor de materii prime și/sau de produse primite;

(b)

destinatarul, cantitatea și destinația produselor furnizate;

(c)

corelația între fiecare lot „în intrare” la care se face referire la litera (a) și fiecare lot „în ieșire” la care se face referire la litera (b).

Articolul 5

Descrierea mai multor produse distincte

Dacă cererea de înregistrare a unei denumiri sau de aprobare a unei modificări descrie mai multe produse distincte care au dreptul să utilizeze denumirea respectivă, trebuie să se demonstreze îndeplinirea cerințelor de înregistrare separat, în cazul fiecărui produs.

În scopul prezentului articol, „produse distincte” înseamnă produse care, deși utilizează aceeași denumire înregistrată, sunt diferențiate atunci când sunt introduse pe piață sau sunt considerate produse diferite de către consumatori.

Articolul 6

Cerințe procedurale privind cererile de înregistrare

(1)   Documentul unic al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 cuprinde informațiile solicitate în anexa I la prezentul regulament. Documentul unic se întocmește în conformitate cu formularul din anexa respectivă. Documentul unic este concis și nu depășește 2 500 de cuvinte, cu excepția unor cazuri justificate corespunzător.

Trimiterea la publicarea caietului de sarcini inclusă în documentul unic duce la versiunea caietului de sarcini așa cum a fost propusă.

(2)   Caietul de sarcini al unei specialități tradiționale garantate menționat la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 conține informațiile solicitate în anexa II la prezentul regulament. Documentul unic se întocmește în conformitate cu formularul din anexa respectivă.

(3)   Data depunerii unei cereri este data la care cererea este primită de Comisie prin mijloace electronice. Comisia trimite o confirmare de primire.

Articolul 7

Norme specifice privind descrierea produsului și a metodei de producție

(1)   Documentul unic aferent cererii de înregistrare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicații geografice protejate menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 identifică produsul utilizând definiții și standarde utilizate în mod obișnuit pentru produsul respectiv.

Descrierea se concentrează asupra caracterului specific al produsului care poartă denumirea ce urmează a fi înregistrată, utilizând unități de măsură și termeni de comparație comuni sau tehnici, fără a include caracteristicile tehnice inerente tuturor produselor de acel tip și cerințele juridice obligatorii aplicabile tuturor produselor de acel tip.

(2)   În cazul unei specialități tradiționale garantate, descrierea produsului menționată la articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 menționează doar caracteristicile necesare pentru identificarea produsului și caracteristicile specifice ale acestuia. Nu se repetă obligațiile generale și, mai ales, caracteristicile tehnice inerente tuturor produselor de acel tip și cerințele juridice obligatorii aferente.

Descrierea metodei de producție, menționată la articolul 19 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, include doar metoda de producție în vigoare. Practicile tradiționale trebuie incluse doar dacă mai sunt utilizate. Se descrie doar metoda necesară pentru obținerea produsului specific, într-un mod care să permită reproducerea acestuia oriunde.

Elementele esențiale care dovedesc caracterul tradițional al produsului includ elementele principale care au rămas neschimbate, atestate de referințe precise și bine stabilite.

Articolul 8

Cereri comune

O cerere comună, astfel cum este menționată la articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, se transmite Comisiei de către statul membru în cauză sau de către un grup de solicitanți din țara terță în cauză, direct sau prin intermediul autorităților din respectiva țară terță. Cererea comună cuprinde declarația menționată la articolul 8 alineatul (2) litera (c) sau la articolul 20 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, din partea tuturor statelor membre în cauză. Cerințele prevăzute la articolele 8 și 20 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 trebuie îndeplinite în toate statele membre și țările terțe în cauză.

Articolul 9

Norme de procedură pentru opoziții

(1)   În sensul articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, o declarație de opoziție motivată se întocmește în conformitate cu formularul din anexa III la prezentul regulament.

(2)   Perioada de trei luni menționată la articolul 51 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 începe la data primirii prin mijloace electronice a invitației de a ajunge la un acord adresate părților interesate.

(3)   Notificarea menționată la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 și comunicarea informațiilor care trebuie furnizate Comisiei în temeiul articolului 51 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 se realizează în termen de o lună de la încheierea consultărilor, în conformitate cu formularul din anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 10

Cerințe procedurale privind modificările caietului de sarcini al unui produs

(1)   În cazul denumirilor de origine protejate și în cel al indicațiilor geografice protejate, cererea de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al produsului se întocmește în conformitate cu formularul din anexa V. Respectivele cereri se completează în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Documentul unic modificat se întocmește în conformitate cu formularul din anexa I la prezentul regulament. Trimiterea la publicarea caietului de sarcini din documentul unic modificat duce la versiunea actualizată a caietului de sarcini așa cum a fost propusă.

În cazul specialităților tradiționale garantate, cererea de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al produsului se întocmește în conformitate cu formularul din anexa VI la prezentul regulament. Respectivele cereri se completează în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Caietul de sarcini modificat se întocmește în conformitate cu formularul din anexa II la prezentul regulament.

Informațiile care urmează să fie publicate în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 cuprind cererea menționată la primele două paragrafe ale prezentului alineat, completată corespunzător.

(2)   Cererile de aprobare a unor modificări minore, astfel cum se menționează la articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, se întocmesc în conformitate cu formularul din anexa VII la prezentul regulament.

În cazul denumirilor de origine protejate sau în cel al indicațiilor geografice protejate, cererile de aprobare a unor modificări minore sunt însoțite de documentul unic actualizat, dacă este modificat, acesta fiind întocmit în conformitate cu formularul din anexa I. Trimiterea la publicarea caietului de sarcini din documentul unic modificat duce la versiunea actualizată a caietului de sarcini așa cum a fost propusă.

În cazul cererilor care provin din Uniune, statul membru include atât o declarație potrivit căreia consideră că cererea îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și de dispozițiile adoptate în temeiul regulamentului menționat, cât și trimiterea la publicarea caietului de sarcini actualizat. În cazul cererilor care provin din țări terțe, grupul în cauză sau autoritățile țării terțe anexează caietul de sarcini actualizat. Cererile care vizează modificări minore în cazurile menționate la articolul 6 alineatul (2) al cincilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 includ trimiterea la publicarea caietului de sarcini actualizat, în cazul cererilor care provin din statele membre, și caietul de sarcini actualizat, în cazul cererilor care provin din țări terțe.

În cazul specialităților tradiționale garantate, cererile de aprobare a unor modificări minore sunt însoțite de caietul de sarcini actualizat, întocmit în conformitate cu formularul din anexa II. Statul membru include o declarație potrivit căreia consideră că cererea îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și de dispozițiile adoptate în temeiul regulamentului menționat.

Informațiile care urmează să fie publicate în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 cuprind cererea menționată la primul paragraf al prezentului alineat, completată corespunzător.

(3)   Comunicarea către Comisie a unei modificări temporare, menționate la articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014, se întocmește în conformitate cu formularul din anexa VIII la prezentul regulament. Comunicarea este însoțită de documentele prevăzute la articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014.

(4)   Data depunerii unei cereri de modificare este data la care cererea este primită de Comisie prin mijloace electronice. Comisia trimite o confirmare de primire.

Articolul 11

Anularea

(1)   Cererea de anulare a unei înregistrări în temeiul articolului 54 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 se întocmește în conformitate cu formularul din anexa IX la prezentul regulament.

Cererea de anulare este însoțită de declarația menționată la articolul 8 alineatul (2) litera (c) sau la articolul 20 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(2)   Informațiile care urmează să fie publicate în temeiul articolului 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 cuprind cererea de anulare menționată la alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol, completată corespunzător.

Articolul 12

Metodă de transmitere

Cererile, informațiile și documentele în temeiul articolelor 6, 8, 9, 10, 11 și 15 se transmit Comisiei în format electronic.

Articolul 13

Utilizarea simbolurilor și a mențiunilor

(1)   Simbolurile Uniunii menționate la articolul 12 alineatul (2) și la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și stabilite de articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 trebuie reproduse astfel cum sunt prevăzute în anexa X la prezentul regulament.

(2)   Mențiunile „DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATĂ”, „INDICAȚIE GEOGRAFICĂ PROTEJATĂ” și „SPECIALITATE TRADIȚIONALĂ GARANTATĂ” din interiorul simbolurilor pot fi utilizate în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii, astfel cum se prevede în anexa X la prezentul regulament.

(3)   În cazul în care simbolurile, mențiunile sau abrevierile corespunzătoare ale Uniunii la care se face referire la articolele 12 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 figurează pe eticheta unui produs, acestea trebuie să fie însoțite de denumirea înregistrată.

(4)   Mențiunile, abrevierile și simbolurile pot fi utilizate în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 în mass-media sau în materiale publicitare în scopul popularizării sistemului de calitate sau pentru a se face publicitate denumirilor înregistrate.

(5)   Produsele introduse pe piață înaintea intrării în vigoare a prezentului regulament și care nu sunt în conformitate cu alineatele (1) și (2) pot rămâne pe piață până la epuizarea stocurilor.

Articolul 14

Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate și Registrul specialităților tradiționale garantate

(1)   La intrarea în vigoare a unui instrument juridic de înregistrare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicații geografice protejate, Comisia înregistrează în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate menționat la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 următoarele date:

(a)

denumirea înregistrată a produsului (sau denumirile înregistrate ale produsului);

(b)

clasa produsului, menționată în anexa XI la prezentul regulament;

(c)

trimiterea la instrumentul juridic de înregistrare a denumirii;

(d)

informația că denumirea este protejată ca indicație geografică sau ca denumire de origine;

(e)

numele țării/țărilor de origine.

(2)   La intrarea în vigoare a unui instrument juridic de înregistrare a unei specialități tradiționale garantate, Comisia înregistrează în Registrul specialităților tradiționale garantate menționat la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 următoarele date:

(a)

denumirea înregistrată a produsului (sau denumirile înregistrate ale produsului);

(b)

clasa produsului, menționată în anexa XI la prezentul regulament;

(c)

trimiterea la instrumentul juridic de înregistrare a denumirii;

(d)

indicarea țării sau a țărilor din care provin(e) grupul sau grupurile care au transmis cererea;

(e)

informația dacă decizia privind înregistrarea prevede că denumirea specialității tradiționale garantate trebuie însoțită de mențiunea la care se face referire la articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012;

(f)

doar în cazul cererilor primite înaintea intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012, informația dacă înregistrarea se face fără rezervarea denumirii.

(3)   Dacă aprobă o modificare a unui caiet de sarcini care include o modificare a informațiilor înregistrate în registre, Comisia șterge datele inițiale și înregistrează noile date cu efect de la intrarea în vigoare a deciziei de aprobare a modificării.

(4)   La momentul intrării în vigoare a unei anulări, Comisia șterge denumirea din registrul în cauză.

Articolul 15

Norme tranzitorii

O cerere de publicare a documentului unic transmisă de un stat membru în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 în ceea ce privește o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată înregistrată înainte de 31 martie 2006 se elaborează în conformitate cu formularul din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 16

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 9 alineatul (1) se aplică numai procedurilor de opoziție în cazul cărora perioada de trei luni stabilită la articolul 51 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu a început până la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 9 alineatul (3) se aplică numai procedurilor de opoziție în cazul cărora perioada de trei luni stabilită la articolul 51 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu a expirat până la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prima teză de la punctul 2 din anexa X se aplică de la 1 ianuarie 2016, fără a se aduce atingere produselor deja introduse pe piață înaintea acestei date.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93, 31.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(4)  JO L 369, 23.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 275, 19.10.2007, p. 3.

(6)  A se vedea pagina 17 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXA I

DOCUMENT UNIC

[Introduceți denumirea, astfel cum este indicată la punctul 1 de mai jos:] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

DOP

IGP

1.   Denumirea (denumirile) [a (ale) DOP sau IGP]

[Inserați denumirea propusă pentru înregistrare sau, în cazul unei cereri de aprobare a unei modificări a unui caiet de sarcini sau al unei cereri de publicare în temeiul articolului 15 din prezentul regulament, denumirea înregistrată.]

2.   Statul membru sau țara terță

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tipul de produs [enumerat în anexa XI]

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

[Principalele elemente menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Pentru a identifica produsul, utilizați definițiile și standardele utilizate în mod obișnuit pentru produsul respectiv. În descrierea produsului, concentrați-vă asupra caracterului specific al produsului, utilizând unități de măsură și termeni de comparație comuni sau tehnici, fără a include caracteristici tehnice inerente tuturor produselor de acel tip și cerințe juridice obligatorii aplicabile tuturor produselor de acel tip (articolul 7 alineatul (1) din prezentul regulament).]

3.3.   Hrană pentru animale (doar în cazul produselor de origine animală) și materii prime (doar în cazul produselor prelucrate)

[În cazul DOP: confirmați faptul că hrana pentru animale și materiile prime provin din aria delimitată. Dacă hrana pentru animale sau materiile prime provin din afara ariei delimitate, descrieți în detaliu excepțiile respective și motivați-le. Excepțiile respective trebuie să fie în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

În cazul IGP: Precizați eventualele cerințe privind calitatea sau eventualele restricții privind originea materiilor prime. Motivați orice astfel de restricții. Respectivele restricții trebuie să fie în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și trebuie să fie justificate în raport cu legătura menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din respectivul regulament.]

3.4.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

[Motivați eventualele restricții sau derogări.]

3.5.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc. a produsului la care se referă denumirea înregistrată

[Dacă nu există astfel de norme, lăsați necompletat. În cazul unor eventuale restricții, prezentați motive specifice produsului.]

3.6.   Norme specifice privind etichetarea produsului la care se referă denumirea înregistrată

[Dacă nu există astfel de norme, lăsați necompletat. Motivați eventualele restricții.]

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

[După caz, inserați o hartă a ariei delimitate.]

5.   Legătura cu aria geografică

[În cazul DOP: legătura cauzală dintre calitatea sau caracteristicile produsului și mediul geografic, cu factorii săi naturali și umani inerenți, inclusiv, după caz, elementele din descrierea produsului sau din metoda de producție care justifică legătura.

În cazul IGP: legătura cauzală dintre originea geografică și, după caz, o anumită calitate, reputația sau alte caracteristici ale produsului.

Precizați pe care dintre factorii menționați (reputația, o anumită calitate, alte caracteristici ale produsului) se bazează legătura cauzală și furnizați informații doar în ceea ce privește factorii relevanți, incluzând, după caz, elementele din descrierea produsului sau din metoda de producție care justifică legătura.]

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

[Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul regulament]


ANEXA II

CAIETUL DE SARCINI AL UNEI SPECIALITĂȚI TRADIȚIONALE GARANTATE

[Introduceți denumirea, astfel cum este indicată la punctul 1 de mai jos:] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

Statul membru sau țara terță „…”

1.   Denumirea (denumirile) propusă (propuse) pentru înregistrare

2.   Tipul de produs [a se vedea anexa XI]

3.   Motive pentru înregistrare

3.1.   Indicați dacă produsul:

rezultă în urma unui mod de producție sau de prelucrare sau a unei compoziții care corespunde practicii tradiționale pentru produsul sau alimentul respectiv

este produs din materii prime sau ingrediente care sunt cele utilizate în mod tradițional

[Explicați]

3.2.   Indicați dacă denumirea:

a fost utilizată în mod tradițional pentru a desemna produsul specific

arată caracterul tradițional sau caracterul specific al produsului

[Explicați]

4.   Descriere

4.1.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1, inclusiv principale caracteristici fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice ale produsului, care demonstrează caracterul specific al acestuia [articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament]

4.2.   Descrierea metodei de producție a produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1, metodă pe care producătorii trebuie să o urmeze, inclusiv, după caz, natura și caracteristicile materiilor prime sau ale ingredientelor utilizate, precum și metoda de preparare a produsului [articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament]

4.3.   Descrierea principalelor elemente care conferă caracterul tradițional al produsului [articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament]


ANEXA III

DECLARAȚIE DE OPOZIȚIE MOTIVATĂ

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

DOP

IGP

STG

1.   Denumirea produsului

[Astfel cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO)]

2.   Referința oficială

[Astfel cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO)]

Numărul de referință:

Data publicării în JO:

3.   Date de contact

Persoană de contact:

Titlu (domnul, doamna etc.): …

Nume: …

Grup/organizație/persoană fizică:

Sau autoritate națională:

 

Departament:

Adresă:

Telefon + …

Adresă de e-mail:

4.   Motivul opoziției:

În cazul DOP IGP:

Nerespectarea condițiilor prevăzute la articolul 5 și la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

Înregistrarea denumirii ar încălca dispozițiile de la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 (soi de plante sau rasă de animale)

Înregistrarea denumirii ar încălca dispozițiile de la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 (denumire omonimă sau parțial omonimă)

Înregistrarea denumirii ar încălca dispozițiile de la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 (marcă existentă)

Înregistrarea ar periclita existența unor denumiri, a unor mărci sau a unor produse, astfel cum se precizează la articolul 10 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

Denumirea propusă pentru înregistrare este generică; trebuie furnizate detalii în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

În cazul STG:

Nerespectarea condițiilor prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

Înregistrarea denumirii ar fi incompatibilă cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 [articolul 21 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012]

Denumirea propusă pentru înregistrare este legală, renumită și semnificativă din punct de vedere economic pentru produse agricole sau alimentare similare [articolul 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012]

5.   Detalii privind opoziția

Furnizați motive întemeiate și justificați opoziția în mod corespunzător.

Furnizați, de asemenea, o declarație în care să explicați interesul legitim al opoziției, cu excepția cazului în care declarația de opoziție este depusă de autoritățile naționale, caz în care nu este necesară o declarație privind interesul legitim. Declarația de opoziție trebuie semnată și datată.


ANEXA IV

Notificarea finalizării consultărilor în cadrul procedurii de opoziție

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

DOP

IGP

STG

1.   Denumirea produsului

[Astfel cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO)]

2.   Referința oficială [astfel cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO)]

Numărul de referință:

Data publicării în JO:

3.   Rezultatul consultărilor

3.1.   S-a ajuns la un acord cu următorul opozant (următorii opozanți):

[Anexați copii ale scrisorilor care arată acordul și toate elementele care au făcut posibil acordul [articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014].]

3.2.   Nu s-a ajuns la un acord cu următorul opozant (următorii opozanți):

[Anexați informațiile menționate la articolul 51 alineatul (3) al doilea paragraf ultima teză din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.]

4.   Caietul de sarcini și documentul unic

4.1.   Caietul de sarcini a fost modificat:

… Da (1)

… Nu

4.2.   Documentul unic a fost modificat (doar în cazul DOP și IGP):

… Da (2)

… Nu

5.   Data și semnătura

[Nume]

[Departament/Organizație]

[Adresă]

[Telefon: +]

[Adresă de e-mail: ]


(1)  Dacă „Da”, anexați descrierea modificărilor și caietul de sarcini modificat.

(2)  Dacă „Da”, anexați un exemplar al documentului actualizat


ANEXA V

Cerere de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate/indicații geografice protejate

Cerere de aprobare a unei modificări în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

[Denumirea înregistrată] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

DOP

IGP

1.   Grupul solicitant și interesul legitim

[Precizați denumirea, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale grupului care propune modificarea (în cazul cererilor din țări terțe, specificați, de asemenea, denumirea și adresa autorităților sau, dacă sunt disponibile, ale organismelor care verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini). Furnizați, de asemenea, o declarație în care să explicați interesul legitim al grupului solicitant.]

2.   Statul membru sau țara terță

3.   Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării (modificărilor)

Denumirea produsului

Descrierea produsului

Aria geografică

Dovada originii

Metoda de producție

Legătura

Etichetarea

Altele [de precizat]

4.   Tipul modificării (modificărilor)

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate, care nu trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate pentru care nu a fost publicat un document unic (sau un echivalent al acestuia), modificare ce nu trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

5.   Modificare (modificări)

[Pentru fiecare rubrică bifată în secțiunea 3 de mai sus, furnizați o descriere exhaustivă a fiecărei modificări și motivele specifice aferente. Caietul de sarcini inițial și, după caz, documentul unic inițial trebuie comparate în detaliu cu versiunile modificate propuse, în cazul fiecărei modificări. Cererea de modificare trebuie să fie independentă. Informațiile furnizate în cadrul acestei secțiuni trebuie să fie exhaustive [articolul 6 alineatul (1) primele două paragrafe din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014].]


ANEXA VI

Cerere de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei specialități tradiționale garantate

Cerere de aprobare a unei modificări în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

[Denumirea înregistrată] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

1.   Grupul solicitant și interesul legitim

Denumirea grupului

Adresă:

Telefon: +

Adresă de e-mail:

Furnizați o declarație în care să explicați interesul legitim al grupului care propune modificarea.

2.   Statul membru sau țara terță

3.   Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării (modificărilor)

Denumirea produsului

Descrierea produsului

Metoda de producție

Altele [de precizat]

4.   Tipul modificării (modificărilor)

Modificare a caietului de sarcini al unei STG înregistrate care nu trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

5.   Modificare (modificări)

[Pentru fiecare rubrică bifată în secțiunea 3 de mai sus, furnizați o descriere exhaustivă a fiecărei modificări și motivele specifice aferente. Caietul de sarcini inițial trebuie comparat în detaliu cu versiunile modificate propuse, în cazul fiecărei modificări. Cererea de modificare trebuie să fie independentă. Informațiile furnizate în cadrul acestei secțiuni trebuie să fie exhaustive [articolul 6 alineatul (1) primele două paragrafe din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014].]


ANEXA VII

CERERE DE APROBARE A UNEI MODIFICĂRI MINORE

Cerere de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

[Denumirea înregistrată] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

DOP

IGP

STG

1.   Grupul solicitant și interesul legitim

[Precizați denumirea, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale grupului care propune modificarea (în cazul cererilor privind DOP și IGP din țări terțe, specificați, de asemenea, denumirea și adresa autorităților sau, dacă sunt disponibile, ale organismelor care verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini). Furnizați, de asemenea, o declarație în care să explicați interesul legitim al grupului solicitant.]

2.   Statul membru sau țara terță

3.   Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării (modificărilor)

Descrierea produsului

Dovada originii

Metoda de producție

Legătura

Etichetarea

Altele [de precizat]

4.   Tipul modificării (modificărilor)

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate, care trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care nu impune modificarea documentului unic publicat

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate, care trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care impune modificarea documentului unic publicat

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate pentru care nu a fost publicat un document unic (sau un echivalent al acestuia), modificare ce trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

Modificare a caietului de sarcini al unei STG înregistrate care trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

5.   Modificare (modificări)

[Pentru fiecare rubrică bifată în secțiunea precedentă, furnizați o descriere și rezumatul motivelor de la baza fiecărei modificări. Caietul de sarcini inițial și, după caz, documentul unic inițial trebuie comparate cu versiunile modificate propuse, în cazul fiecărei modificări. Furnizați, de asemenea, o justificare clară privind motivele pentru care modificarea trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea și/sau al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Cererea privind o modificare minoră trebuie să fie independentă [articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014].]

6.   Caietul de sarcini actualizat (doar în cazul DOP și IGP)

[Doar în cazurile menționate la articolul 6 alineatul (2) al cincilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014:

(a)

în cazul cererilor transmise de statele membre, inserați trimiterea la publicarea caietului de sarcini actualizat;

(b)

în cazul cererilor transmise de țări terțe, inserați caietul de sarcini actualizat.]


ANEXA VIII

COMUNICAREA UNEI MODIFICĂRI TEMPORARE

Comunicare referitoare la o modificare temporară în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014.

[Denumirea înregistrată] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

DOP

IGP

STG

1.   Statul membru sau țara terță

2.   Modificare (modificări)

[Indicați rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării temporare. Furnizați o descriere detaliată a fiecărei modificări temporare aprobate și motivele care au determinat-o, inclusiv o descriere și o evaluare a consecințelor modificării respective asupra cerințelor și criteriilor care încadrează produsul în sistemul de calitate [articolul 5 alineatele (1) și (2) și articolul 18 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 pentru DOP, IGP și, respectiv, STG]. Furnizați, de asemenea, o descriere detaliată a măsurilor care justifică modificările temporare (măsurile sanitare și de protecție a plantelor, recunoașterea oficială a dezastrelor naturale sau condițiile meteorologice nefavorabile etc.) și motivele care au determinat luarea măsurilor respective. Descrieți și raportul dintre măsurile respective și modificarea temporară aprobată.]


ANEXA IX

CERERE DE ANULARE

Cerere de anulare în conformitate cu articolul 54 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

[Denumirea înregistrată] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

IGP

DOP

STG

1.   Denumirea înregistrată care face obiectul cererii de anulare

2.   Statul membru sau țara terță

3.   Tipul de produs [a se vedea anexa XI]

4.   Persoana sau organismul care solicită anularea

[Precizați numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale persoanei fizice sau juridice sau ale producătorilor menționați la articolul 54 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 care solicită anularea (în cazul cererilor privind DOP și IGP din țări terțe, specificați, de asemenea, denumirea și adresa autorităților sau, dacă sunt disponibile, ale organismelor care verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini). Furnizați, de asemenea, o declarație în care să explicați interesul legitim al persoanei fizice sau juridice care solicită anularea.]

5.   Tipul anulării și motivele conexe

În conformitate cu articolul 54 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

litera (a)

[Furnizați motivele detaliate și, după caz, dovezile privind anularea înregistrării denumirii în conformitate cu articolul 54 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.]

litera (b)

[Furnizați motivele detaliate și, după caz, dovezile privind anularea înregistrării denumirii în conformitate cu articolul 54 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.]

În conformitate cu articolul 54 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

[Furnizați motivele detaliate și, după caz, dovezile privind anularea înregistrării denumirii în conformitate cu articolul 54 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.]


ANEXA X

REPRODUCEREA SIMBOLURILOR UNIUNII ȘI A MENȚIUNILOR PENTRU DOP, IGP ȘI STG

1.   Simbolurile Uniunii în culori

Pentru reproducerea în culori, se pot utiliza culorile directe (Pantone) sau cvadricromia. Culorile de referință sunt indicate mai jos.

Simbolurile Uniunii în Pantone:

Image Image Image Image Image Image

Simbolurile Uniunii în cvadricromie:

Image Image Image Image Image Image

Contrastul cu culorile de fond

În cazul în care un simbol este utilizat în culori pe un fond colorat, care reduce vizibilitatea simbolului, acesta ar trebui înconjurat de un cerc, pentru a se îmbunătăți contrastul cu fondul:

Image Image Image

2.   Simbolurile Uniunii în alb și negru

Utilizarea simbolurilor în alb și negru este permisă doar atunci când albul și negrul sunt singurele culori de cerneală utilizate pe ambalaj.

Când sunt utilizate în alb și negru, simbolurile Uniunii sunt reproduse după cum urmează:

Image Image Image

Simbolurile Uniunii în alb și negru în negativ

Dacă fondul ambalajului sau al etichetei este întunecat, simbolurile pot fi utilizate în format negativ, după cum urmează:

Image Image Image

3.   Tipografie

Textul trebuie scris cu majuscule Times Roman.

4.   Reducere

Dimensiunea minimă a simbolurilor Uniunii este de 15 mm diametru, dar poate fi redusă la 10 mm în cazul ambalajelor sau al produselor mici.

5.   „Denumire de origine protejată” și acronimul său în limbile UE

Limba UE | Termenul | Acronimul |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   „Indicație geografică protejată” și acronimul său în limbile UE

Limba UE | Termenul | Acronimul |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   „Specialitate tradițională garantată” și acronimul său în limbile UE

Limba UE | Termenul | Acronimul |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


ANEXA XI

CLASIFICAREA PRODUSELOR

1.   Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat

Clasa 1.1. Carne (și organe comestibile) proaspete

Clasa 1.2. Produse din carne (preparate, sărate, afumate etc.)

Clasa 1.3. Brânzeturi

Clasa 1.4. Alte produse de origine animală (ouă, miere, diverse produse lactate, cu excepția untului etc.)

Clasa 1.5. Uleiuri și grăsimi (unt, margarină, ulei etc.)

Clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate

Clasa 1.7. Pești, moluște și crustacee proaspete și produse derivate

Clasa 1.8. Alte produse enumerate în anexa I la tratat (condimente etc.)

2.   Produse agricole și alimentare menționate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

I.   Denumiri de origine și indicații geografice

Clasa 2.1. Bere

Clasa 2.2. Ciocolată și produse derivate

Clasa 2.3. Pâine, produse de patiserie, prăjituri, produse de cofetărie, biscuiți și alte produse de panificație

Clasa 2.4. Băuturi produse din extracte de plante

Clasa 2.5. Paste făinoase

Clasa 2.6. Sare

Clasa 2.7. Gume și rășini naturale

Clasa 2.8. Pastă de muștar

Clasa 2.9. Fân

Clasa 2.10. Uleiuri esențiale

Clasa 2.11. Plută

Clasa 2.12. Cârmâz

Clasa 2.13. Flori și plante ornamentale

Clasa 2.14. Bumbac

Clasa 2.15. Lână

Clasa 2.16. Răchită

Clasa 2.17. In melițat

Clasa 2.18. Piele

Clasa 2.19. Blană

Clasa 2.20. Pene

II.   Specialități tradiționale garantate

Clasa 2.21. Preparate alimentare

Clasa 2.22. Bere

Clasa 2.23. Ciocolată și produse derivate

Clasa 2.24. Pâine, produse de patiserie, prăjituri, produse de cofetărie, biscuiți și alte produse de panificație

Clasa 2.25. Băuturi produse din extracte de plante

Clasa 2.26. Paste făinoase

Clasa 2.27. Sare


19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/62


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 669/2014 AL COMISIEI

din 18 iunie 2014

privind autorizarea D-pantotenatului de calciu și a D-pantenolului ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu Directiva 70/524/CEE, D-pantotenat de calciu și D-pantenol au fost autorizate pe termen nelimitat în vederea utilizării ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale, în cadrul grupului „Vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar”. Acești aditivi furajeri au fost ulterior înscriși în Registrul comunitar al aditivilor pentru hrana animalelor ca produse existente, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 coroborat cu articolul 7, s-au depus două cereri pentru reevaluarea substanțelor D-pantotenat de calciu și D-pantenol ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale și, în conformitate cu articolul 7 din regulamentul respectiv, în vederea unei schimbări în termenii autorizației cu privire la folosirea acestora prin intermediul apei potabile. Solicitanții au cerut ca aditivii în cauză să fie clasificați în categoria „aditivi nutriționali”. Cererile respective au fost însoțite de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizele sale din 11 octombrie 2011 (3) că, în condițiile de utilizare propuse, D-pantotenat de calciu și D-pantenol nu au efecte adverse asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului. Autoritatea a conchis de asemenea că D-pantotenat de calciu și D-pantenol sunt considerate drept surse efective de acid pantotenic și că nicio problemă legată de siguranță nu ar trebui să apară la utilizatori cu condiția să fie luate măsuri de protecție adecvate. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. Aceasta a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivilor furajeri în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea D-pantotenatului de calciu și a D-pantenolului arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestor substanțe ar trebui să fie autorizată, conform dispozițiilor din anexa la prezentul regulament.

(6)

Întrucât nu există motive de siguranță care să impună aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru epuizarea stocurilor existente de aditivi, de preamestecuri și de hrană combinată pentru animale care conțin acești aditivi, astfel cum a fost autorizată de Directiva 70/524/CEE.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanțele menționate în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupului funcțional „vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar”, sunt autorizate ca aditivi în hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexă.

Articolul 2

Substanțele menționate în anexă și hrana pentru animale care conține aceste substanțe, care sunt produse și etichetate înainte de 9 ianuarie 2015, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 9 iulie 2014 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(11):2409 și EFSA Journal 2011; 9(11):2410


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % sau mg/l de apă

Categorie: aditivi nutriționali. Grupă funcțională: vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar

3a841

D-pantotenat de calciu

Compoziția aditivului

D-pantotenat de calciu

Caracterizarea substanței active

D-pantotenat de calciu

Ca[C9H16NO5]2

Nr. CAS: 137-08-6

D-pantotenat de calciu, formă solidă, obținut prin sinteză chimică.

Criterii de puritate:

1.

Min. 98 % (în stare uscată)

2.

Max. 0,5 % acid 3- aminopropionic.

Metodă de analiză  (1)

Pentru determinarea D-pantotenatului de calciu în aditivul furajer: titrare potențiometrică cu acid percloric și identificare prin rotație optică specifică (Farmacopeea Europeană, monografia 0470).

Pentru determinarea D-pantotenatului de calciu din preamestecuri și hrana pentru animale: cromatografie lichidă de înaltă performanță cu fază inversată utilizând un detector selectiv de masă cu cuadripol unic (RP-HPLC-MS).

Toate speciile de animale

1.

Poate fi utilizat, de asemenea, în apa destinată adăpatului animalelor.

2.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate.

3.

Din motive de siguranță, în timpul manipulării se utilizează mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

19 iunie 2024

3a 842

D-pantenol

Compoziția aditivului

D-pantenol

Caracterizarea substanței active

D-pantenol

C9H19NO4

Nr. CAS: 81-13-0

D-pantenol, formă lichidă, obținut prin sinteză chimică

Criterii de puritate:

1.

Min. 98 % pe bază anhidră (apă < 1 %)

2.

Max. 0,5 % 3-aminopropanol.

Metodă de analiză  (1)

Pentru determinarea D-pantenolului în aditivul furajer: titrare potențiometrică cu acid percloric și ftalat acid de potasiu și identificare prin rotație optică specifică și spectroscopie în infraroșu (Farmacopeea Europeană, monografia 0761).

Pentru determinarea D-pantenolului în apă: cromatografie lichidă de înaltă performanță cu fază inversată, utilizând un detector de UV (RP-HPLC-UV).

Toate speciile de animale

 

1.

Se utilizează numai în apa destinată adăpatului animalelor.

2.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului se precizează condițiile de depozitare.

3.

Din motive de siguranță, în timpul manipulării se utilizează mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

19 iunie 2024


(1)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/66


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 670/2014 AL COMISIEI

din 18 iunie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

70,1

TR

88,1

ZZ

79,1

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,9

ZZ

68,3

0709 93 10

TR

108,5

ZZ

108,5

0805 50 10

AR

96,3

TR

125,4

ZA

114,6

ZZ

112,1

0808 10 80

AR

104,0

BR

81,9

CA

102,6

CL

103,9

CN

130,3

NZ

139,0

US

223,4

ZA

130,2

ZZ

126,9

0809 10 00

TR

253,2

ZZ

253,2

0809 29 00

TR

314,0

ZZ

314,0

0809 30

MA

135,6

MK

87,8

ZZ

111,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/68


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 671/2014 AL COMISIEI

din 18 iunie 2014

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2014 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 533/2007 al Comisiei din 14 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 533/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2014, pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2014, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 533/2007 pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2014, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125, 15.5.2007, p. 9.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada 1.7.2014-30.9.2014

(%)

P1

09.4067

1,988088

P3

09.4069

0,296969


19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/70


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 672/2014 AL COMISIEI

din 18 iunie 2014

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2014 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2014 pentru subperioada cuprinsă între 1 iulie-30 septembrie 2014 depășesc, pentru anumite contingente, cantitățile disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licență de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007, pentru subperioada cuprinsă între 1 iulie-30 septembrie 2014, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309, 27.11.2007, p. 47.


ANEXĂ

Nr. grupă

Număr de ordine

Coeficientul de atribuire pentru cererile de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.7.2014-30.9.2014

(%)

1

09.4410

0,231268

2

09.4411

0,233646

3

09.4412

0,245581

4

09.4420

0,269544

6

09.4422

0,270493


19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/72


REGULAMENTUL (UE) NR. 673/2014 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 2 iunie 2014

privind instituirea unui grup de mediere și regulamentul de procedură al acestuia

(BCE/2014/26)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 25 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, Banca Centrală Europeană (BCE) creează un grup de mediere pentru soluționarea diferențelor de opinii exprimate de autoritățile competente ale statelor membre participante în cauză cu privire la o anumită obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere instituit prin acel regulament.

(2)

În conformitate cu considerentul 73 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, instituirea grupului de mediere și, în special, componența acestuia ar trebui să asigure soluționarea diferențelor de opinii într-un mod echilibrat, în interesul Uniunii în ansamblu.

(3)

Regulamentul de procedură al grupului de mediere nu aduce atingere procedurii în care un stat membru participant din afara zonei euro notifică BCE cu privire la dezacordul său motivat față de o obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(4)

Întrucât vicepreședintele Consiliului de supraveghere este membru atât al Consiliului guvernatorilor, cât și al Consiliului de supraveghere, acesta este cel mai bine plasat pentru a prezida grupul de mediere,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOL PRELIMINAR

Articolul 1

Natura suplimentară

Prezentul regulament suplimentează Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene (2). Termenii utilizați în prezentul regulament au sensul stabilit în Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

CAPITOLUL I

GRUPUL DE MEDIERE

Articolul 2

Instituire

În conformitate cu articolul 25 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, se instituie un grup de mediere.

Articolul 3

Componența

(1)   Grupul de mediere este compus din câte un membru pentru fiecare stat membru participant.

(2)   Vicepreședintele Consiliului de supraveghere, care nu este un membru al grupului de mediere, are funcția de președinte al grupului de mediere.

Articolul 4

Desemnarea membrilor

(1)   Fiecare stat membru participant desemnează un membru al grupului de mediere dintre membrii Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere. Președintele facilitează atingerea unui echilibru între membrii Consiliului guvernatorilor și cei ai Consiliului de supraveghere.

(2)   Mandatul membrilor grupului de mediere expiră în cazul în care aceștia încetează să mai fie membri ai organismului din care au fost desemnați.

(3)   Atunci când acționează în calitate de membru al grupului de mediere, fiecare membru acționează în interesul Uniunii în ansamblu.

Articolul 5

Participarea la ședințele grupului de mediere

(1)   Cu excepția cazului prevăzut la alineatul (2), participarea la ședințele grupului de mediere este permisă numai membrilor, președintelui și secretarului acestuia.

(2)   La invitația grupului de mediere, la anumite ședințe ale grupului de mediere pot participa experți, în cazul în care este nevoie de expertiza acestora.

Articolul 6

Ședințele grupului de mediere

(1)   Oricând președintele consideră necesar, acesta poate convoca o ședință a grupului de mediere.

(2)   Ședințele grupului de mediere au loc la sediul BCE.

(3)   De asemenea, la cererea președintelui, ședințele grupului de mediere pot avea loc prin teleconferință, cu excepția cazului în care cel puțin trei membri se opun.

(4)   Procesele-verbale ale ședințelor grupului de mediere sunt supuse spre aprobare membrilor grupului de mediere la următoarea ședință a acestora sau înainte de aceasta, prin procedură scrisă, iar după aprobare sunt semnate de președinte. Acestea sunt puse la dispoziția Consiliului guvernatorilor și a Consiliului de supraveghere.

(5)   Secretarul Consiliului de supraveghere acționează drept secretar al grupului de mediere. În această funcție, acesta îl asistă pe președintele grupului de mediere la pregătirea ședințelor grupului de mediere și ale comitetului de caz și este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale acestor ședințe. De asemenea, acesta îl asistă pe secretarul Consiliului guvernatorilor la pregătirea ședințelor Consiliului guvernatorilor cu privire la toate chestiunile în care a fost implicat grupul de mediere și este responsabil cu întocmirea părții respective a proceselor-verbale.

Articolul 7

Procedura de vot

(1)   Cvorumul necesar pentru ca grupul de mediere să poată vota este de două treimi din membrii săi. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele poate convoca o ședință extraordinară în cadrul căreia membrii pot vota indiferent de cvorum.

(2)   Fiecare membru dispune de un vot. Hotărârile grupului de mediere sunt adoptate cu majoritatea simplă a membrilor săi. În caz de egalitate de voturi, votul decisiv aparține membrului grupului de mediere cu experiența cea mai lungă din punct de vedere al mandatului, în primă instanță, și din punct de vedere al vârstei în cazul în care doi sau mai mulți membri au aceeași situație din punct de vedere al mandatului.

(3)   Grupul de mediere votează la cererea președintelui. De asemenea, președintele inițiază o procedură de vot la cererea a trei membri ai grupului de mediere.

(4)   La cererea președintelui, deciziile pot fi luate și prin procedură scrisă.

CAPITOLUL II

MEDIERE

Articolul 8

Cererea de mediere

(1)   Autoritățile competente ale statelor membre participante care sunt vizate de o obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere și au opinii diferite cu privire la acel proiect de decizie pot solicita Consiliului de supraveghere, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea obiecției, inclusiv a motivelor care stau la baza obiecției, să ceară mediere pentru soluționarea acestor diferențe, în vederea asigurării unei separări între politica monetară și sarcinile de supraveghere. Fiecare autoritate competentă vizată face aceasta prin notificarea către Consiliul de supraveghere a unei cereri de mediere, identificând obiecția Consiliului guvernatorilor și incluzând o declarație privind motivele pentru care se cere medierea. Secretariatul va notifica asemenea cereri de mediere membrilor Consiliului de supraveghere.

(2)   Orice altă autoritate competentă a unui stat membru participant vizată de aceeași obiecție și care are opinii diferite cu privire la aceeași obiecție poate transmite o notificare separată prin care să ceară medierea sau se poate alătura unei cereri de mediere existente în termen de cinci zile lucrătoare de la notificarea primei cereri de mediere și își poate exprima opiniile diferite.

(3)   O obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere poate face obiectul medierii o singură dată.

(4)   În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru participant din afara zonei euro a notificat BCE cu privire la dezacordul său motivat față de o obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului și cu articolul 13g alineatul (4) din Regulamentul de procedură al BCE, această autoritate nu poate cere medierea în temeiul alineatului (1) cu privire la aceeași obiecție a Consiliului guvernatorilor.

(5)   În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru participant solicită Consiliului de supraveghere să ceară medierea în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea obiecției, Consiliul de supraveghere depune o notificare prin care cere medierea la secretariatul Consiliului guvernatorilor, în termen de zece zile lucrătoare de la primirea obiecției de către Consiliul guvernatorilor. Proiectul relevant de decizie a Consiliului de supraveghere și obiecția relevantă a Consiliului guvernatorilor se anexează la notificarea prin care se cere medierea. Notificarea prin care se cere medierea este comunicată membrilor Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere.

(6)   În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru participant din afara zonei euro care a cerut o mediere cu privire la o obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere în temeiul alineatului (1) notifică BCE cu privire la dezacordul său motivat față de respectiva obiecție a Consiliului guvernatorilor în temeiul articolului 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, respectiva cerere de mediere este considerată retrasă.

Articolul 9

Comitetul de caz

(1)   Atunci când este depusă o notificare prin care se cere medierea în conformitate cu articolul 8 alineatul (5), președintele grupului de mediere transmite imediat notificarea membrilor grupului de mediere.

(2)   Pentru fiecare notificare prin care se cere mediere care a fost depusă în conformitate cu articolul 8 alineatul (5), grupul de mediere instituie un comitet de caz in termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării prin care se solicită medierea și informează membrii grupului de mediere cu privire la componența acestuia.

(3)   Comitetul de caz este compus din președintele grupului de mediere care acționează drept președinte al acestuia și alți patru membri desemnați de grupul de mediere dintre membrii grupului de mediere. Grupul de mediere urmărește să obțină un echilibru între membrii Consiliului guvernatorilor și cei ai Consiliului de supraveghere. Comitetul de caz nu include membrul desemnat de statul membru participant a cărui autoritate competentă și-a exprimat opinii diferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau membrul desemnat de statul membru participant a cărui autoritate competentă s-a alăturat unei cereri de mediere existente în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

(4)   În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea de către grupul de mediere a notificării prin care se cere medierea, comitetul de caz transmite președintelui grupului de mediere un proiect de aviz care include o analiză privind admisibilitatea și fundamentarea juridică al cererii de mediere. În cazuri urgente, comitetul de caz transmite proiectul de aviz într-o perioadă mai scurtă de timp, care urmează a fi stabilită de președinte.

(5)   Președintele transmite imediat proiectul de aviz grupului de mediere și convoacă o ședință.

CAPITOLUL III

PROCESUL DECIZIONAL

Articolul 10

Medierea

(1)   Grupul de mediere analizează proiectul de aviz pregătit de comitetul de caz și transmite un aviz Consiliului de supraveghere și Consiliului guvernatorilor în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea notificării prin care se cere medierea. În cazuri urgente, grupul de mediere transmite avizul într-o perioadă mai scurtă de timp, care urmează a fi stabilită de președinte.

(2)   Avizul este în formă scrisă și include motivele pe care se întemeiază.

(3)   Avizul grupului de mediere nu este obligatoriu pentru Consiliul de supraveghere și Consiliul guvernatorilor.

Articolul 11

Pregătirea unui nou proiect de decizie

(1)   Atunci când grupul de mediere a emis un aviz, Consiliul de supraveghere, după ce a luat în considerare avizul, poate transmite un nou proiect de decizie Consiliului guvernatorilor în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea avizului grupului de mediere.

(2)   În cazuri urgente, Consiliul de supraveghere poate transmite un nou proiect de decizie într-o perioadă de timp mai scurtă, care urmează a fi stabilită de președintele Consiliului de supraveghere.

(3)   O cerere de mediere referitoare la o obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un nou proiect de decizie transmis în conformitate cu alineatul (2) nu este posibilă.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 12

Confidențialitate și secret profesional

(1)   Lucrările grupului de mediere sunt confidențiale. Cu toate acestea, Consiliul guvernatorilor poate autoriza președintele BCE să facă public rezultatul acestor lucrări.

(2)   Documentele întocmite sau deținute de grupul de mediere sunt documente BCE și, prin urmare, sunt clasificate și tratate în conformitate cu articolul 23.3 din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

Articolul 13

Dispoziții finale

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 2 iunie 2014.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Decizia 2004/257/CE a Băncii Centrale Europene din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (BCE/2004/2) (JO L 80, 18.3.2004, p. 33).


III Alte acte

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/77


DECIZIA NR. 20/14/COL A AUTORITĂȚII AELS DE SUPRAVEGHERE

din 29 ianuarie 2014

de modificare pentru a nouăzeci și doua oară a normelor procedurale și de fond din domeniul ajutoarelor de stat

AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul privind Spațiul Economic European (1), în special articolele 61-63 și Protocolul 26 la acesta,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție (2), în special articolul 5 alineatul (2) litera (b) și articolul 24,

ÎNTRUCÂT:

Capitolul din orientările Autorității AELS de Supraveghere privind ajutoarele de stat pentru sectorul construcțiilor navale (3) a expirat la 31 decembrie 2013 (4).

Capitolul respectiv corespundea Cadrului privind ajutoarele de stat pentru sectorul construcțiilor navale (5), care, de asemenea, a expirat la 31 decembrie 2013 (6).

La 6 decembrie 2013, Comisia Europeană („Comisia”) a publicat o Comunicare privind prelungirea aplicării Cadrului privind ajutoarele de stat în domeniul construcțiilor navale până la 30 iunie 2014 (7).

Așa cum s-a stabilit la punctul 10 din cadrul Comunității, după această dată Comisia intenționează să includă dispozițiile privind ajutoarele pentru inovare din sectorul construcțiilor navale în Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare și să integreze ajutoarele regionale pentru sectorul construcțiilor navale în Orientările privind ajutoarele de stat regionale.

La 19 iunie 2013, Comisia a adoptat noile Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020. Autoritatea AELS de Supraveghere („autoritatea”) a adoptat, de asemenea, noi orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020. Cu toate acestea, ambele orientări vor fi aplicabile numai de la 1 iulie 2014.

De asemenea, Comisia revizuiește în prezent Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Data adoptării noului Cadru pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare nu este încă cunoscută, dar Comisia intenționează să finalizeze acest proces până la 30 iunie 2014.

Ținând seama de faptul că autoritatea are, de asemenea, în vedere extinderea dispozițiilor orizontale cu caracter general la sectorul construcțiilor navale, astfel cum s-a stabilit la punctul 10 din orientările sale privind construcțiile navale, și pentru a asigura o aplicare uniformă a normelor privind ajutoarele de stat pe tot teritoriul Spațiului Economic European, capitolul actual din orientările autorității privind ajutoarele de stat pentru sectorul construcțiilor navale ar trebui să fie prelungit.

Comisia Europeană și statele AELS au fost consultate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În capitolul din orientările Autorității AELS de Supraveghere privind ajutoarele de stat pentru sectorul construcțiilor navale, la punctul 35, prima teză se citește după cum urmează:

„35.

Autoritatea va aplica principiile stabilite în prezentele orientări până la 30 iunie 2014.”

Articolul 2

Numai versiunea în limba engleză este autentică.

Adoptată la Bruxelles, 29 ianuarie 2014.

Pentru Autoritatea AELS de Supraveghere

Oda Helen SLETNES

Președinte

Frank BÜCHEL

Membru al Colegiului


(1)  „Acordul privind SEE”.

(2)  „Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție”.

(3)  JO L 31, 31.1.2013, p. 77 și suplimentul SEE nr. 7, 31.1.2013, p. 1.

(4)  A se vedea punctul 35 din orientările Autorității AELS de Supraveghere privind ajutoarele de stat pentru sectorul construcțiilor navale.

(5)  JO C 364, 14.12.2011, p. 9.

(6)  A se vedea punctul 35 din Cadrul privind ajutoarele de stat pentru sectorul construcțiilor navale.

(7)  JO C 357, 6.12.2013, p. 1.


19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/79


DECIZIA NR. 21/14/COL A AUTORITĂȚII AELS DE SUPRAVEGHERE

din 29 ianuarie 2014

de modificare pentru a nouăzeci și treia oară a normelor procedurale și de fond din domeniul ajutoarelor de stat

AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul privind Spațiul Economic European (1), în special articolele 61-63 și Protocolul 26 la acesta,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție (2), în special articolul 5 alineatul (2) litera (b) și articolul 24,

Întrucât:

Capitolul din orientările Autorității AELS de Supraveghere privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (3) a expirat la 31 decembrie 2013 (4).

Capitolul respectiv corespundea Cadrului comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (5), care, de asemenea, a expirat la 31 decembrie 2013 (6).

La 10 decembrie 2013, Comisia Europeană („Comisia”) a publicat o Comunicare privind prelungirea aplicării Cadrului comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare până la 30 iunie 2014 (7).

Prelungirea a fost adoptată de Comisie având în vedere propunerea sa curentă de revizuire a orientărilor privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (8) și în contextul procesului general de modernizare a normelor în materie de ajutor de stat (9) și este cu precădere legată de propunerea paralelă de revizuire a Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare al UE (10).

În vederea asigurării unei abordări coerente la nivelul tuturor instrumentelor de ajutor de stat, având în vedere necesitatea continuității și a securității juridice în tratarea ajutoarelor de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare și pentru a asigura o aplicare uniformă a normelor în materie de ajutor de stat pe tot teritoriul Spațiului Economic European, perioada de valabilitate a capitolului actual din orientările autorității privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare ar trebui să fie prelungită.

Comisia Europeană și statele AELS au fost consultate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În capitolul din orientările Autorității AELS de Supraveghere privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare, la punctul 178, prima teză se citește după cum urmează:

„(178)

Prezentul capitol va fi aplicabil până la 30 iunie 2014.”

Articolul 2

Numai versiunea în limba engleză este autentică.

Adoptată la Bruxelles, 29 ianuarie 2014.

Pentru Autoritatea AELS de Supraveghere

Oda Helen SLETNES

Președinte

Frank BÜCHEL

Membru al Colegiului


(1)  „Acordul privind SEE”.

(2)  „Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție”.

(3)  JO L 305, 19.11.2009, p. 1 și suplimentul SEE nr. 60, 19.11.2009, p. 1.

(4)  A se vedea punctul 178 din orientările Autorității AELS de Supraveghere privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

(5)  JO C 323, 30.12.2006, p. 1.

(6)  A se vedea punctul 10.3 al doilea paragraf din Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

(7)  JO C 360, 10.12.2013, p. 1.

(8)  Procesul de consultare cu privire la proiectul de Cadru al UE pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare a fost deschis în 20 decembrie 2013. Proiectul este disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rdi/index_en.html

(9)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor — Modernizarea ajutoarelor de stat în UE, COM(2012) 209 final.

(10)  Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (JO L 214, 9.8.2008, p. 3). Procesul de consultare cu privire la un proiect de regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare al UE a fost deschis în data de 18 decembrie 2013. Proiectul este disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_consolidated_gber/index_en.html