ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 174

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
13 iunie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/347/UE

 

*

Decizia Consiliului din 20 februarie 2014 privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii

1

 

 

Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 622/2014 al Comisiei din 14 februarie 2014 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — Orizont 2020 cu privire la întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 ( 1 )

7

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 623/2014 al Comisiei din 14 februarie 2014 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — Orizont 2020 cu privire la întreprinderea comună pentru bioindustrii ( 1 )

12

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 624/2014 al Comisiei din 14 februarie 2014 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — Orizont 2020 cu privire la întreprinderea comună Clean Sky 2 ( 1 )

14

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei din 13 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat ( 1 )

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 626/2014 al Comisiei din 10 iunie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun

26

 

*

Regulamentul (UE) nr. 627/2014 al Comisiei din 12 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 pentru adaptarea acestuia la progresul tehnic în ceea ce privește monitorizarea particulelor în suspensie de către sistemul de diagnosticare la bord ( 1 )

28

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 628/2014 al Comisiei din 12 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 341/2007 în ceea ce privește contingentul tarifar de import pentru usturoiul originar din China

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 629/2014 al Comisiei din 12 iunie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active metil-nonil-cetonă ( 1 )

33

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 630/2014 al Comisiei din 12 iunie 2014 de modificare pentru a 215-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

35

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 631/2014 al Comisiei din 12 iunie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

38

 

 

DECIZII

 

 

2014/348/UE

 

*

Decizia Consiliului din 5 iunie 2014 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

40

 

*

Decizia 2014/349/PESC a Consiliului din 12 iunie 2014 de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

42

 

 

2014/350/UE

 

*

Decizia Comisiei din 5 iunie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse textile [notificată cu numărul C(2014) 3677]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 februarie 2014

privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii

(2014/347/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 114, 168, 169 și 172, articolul 173 alineatul (3) și articolele 188 și 192, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2012/777/2012 (1), Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii (2) („protocolul”) a fost semnat, în numele Uniunii, la 17 decembrie 2012.

(2)

Protocolul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se aprobă, în numele Uniunii, protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii („protocolul”).

Textul protocolului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 10 din protocol (3).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

K. HATZIDAKIS


(1)  JO L 340, 13.12.2012, p. 26.

(2)  A se vedea pagina 3 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  Data intrării în vigoare a protocolului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/3


PROTOCOL

la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,

pe de o parte, și

REPUBLICA ARMENIA, denumită în continuare „Armenia”,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

întrucât:

(1)

Armenia a încheiat un acord de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte („acordul”), care a intrat în vigoare la 1 iulie 1999.

(2)

Consiliul European de la Bruxelles din 17 și 18 iunie 2004 a salutat propunerile Comisiei Europene referitoare la o politică europeană de vecinătate (PEV) și a aprobat concluziile Consiliului din 14 iunie 2004.

(3)

În numeroase alte ocazii, Consiliul a adoptat, în mod repetat, concluzii în favoarea acestei politici.

(4)

La 5 martie 2007, Consiliul și-a exprimat sprijinul în privința abordării generale și globale definite în comunicarea din 4 decembrie 2006 a Comisiei Europene pentru a permite partenerilor la politica europeană de vecinătate să participe la activitățile agențiilor comunitare și la programele comunitare în funcție de meritul lor și atunci când temeiurile juridice permit acest lucru.

(5)

Armenia și-a exprimat dorința de a participa la mai multe programe ale Uniunii.

(6)

Clauzele și condițiile specifice, în special în ce privește contribuția financiară și procedurile de raportare și de evaluare privind participarea Armeniei la fiecare program în parte, ar trebui stabilite printr-un memorandum de înțelegere între Comisia Europeană și autoritățile competente din Armenia,

CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

Se permite participarea Armeniei la toate programele actuale și viitoare ale Uniunii deschise participării Armeniei în conformitate cu dispozițiile relevante de adoptare a respectivelor programe.

Articolul 2

Armenia contribuie financiar la bugetul general al Uniunii Europene corespunzător programelor specifice la care participă.

Articolul 3

Reprezentanții Armeniei pot participa, în calitate de observatori și în legătură cu chestiunile de interes pentru Armenia, la lucrările comitetelor de gestiune responsabile de monitorizarea programelor la care Armenia contribuie financiar.

Articolul 4

Pe cât posibil, proiectele și inițiativele prezentate de participanții din Armenia respectă aceleași condiții, norme și proceduri cu privire la programele în cauză ca cele aplicate statelor membre.

Articolul 5

Clauzele și condițiile specifice privind participarea Armeniei la fiecare program în parte, în special în ceea ce privește contribuția financiară datorată și procedurile de raportare și de evaluare, sunt stabilite printr-un memorandum de înțelegere între Comisia Europeană și autoritățile competente ale Armeniei, pe baza criteriilor prevăzute de programele respective.

În cazul în care Armenia solicită asistența externă a Uniunii în vederea participării la un anumit program al Uniunii în baza dispozițiilor articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat sau în temeiul oricărui regulament similar, care prevede o asistență externă a Uniunii în favoarea Armeniei și care poate fi adoptat ulterior, condițiile care reglementează utilizarea de către Armenia a asistenței externe a Uniunii se stabilesc într-un acord de finanțare, cu respectarea, în special, a dispozițiilor articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 1638/2006.

Articolul 6

În conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, fiecare memorandum de înțelegere încheiat în temeiul articolului 5 prevede că auditurile sau controlul financiar sau alte verificări, inclusiv investigațiile administrative, vor fi efectuate de către Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi sau sub autoritatea acestora.

Se prevăd dispoziții detaliate privind controlul financiar și auditul, măsurile administrative, sancțiunile și recuperarea, pe baza cărora Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi dobândesc competențe echivalente cu competențele pe care le dețin în raport cu beneficiarii sau contractanții stabiliți în Uniune.

Articolul 7

Prezentul protocol se aplică pe durata în care este în vigoare acordul.

Prezentul protocol se semnează și se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile fiecărei părți.

Oricare dintre părți poate denunța prezentul protocol printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți contractante.

Prezentul protocol își încetează valabilitatea în termen de șase luni de la data respectivei notificări.

Încetarea protocolului ca urmare a denunțării de către oricare dintre părți nu afectează, dacă este cazul, verificările și controalele care trebuie efectuate în temeiul dispozițiilor prevăzute la articolele 5 și 6, după caz.

Articolul 8

În cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol și, ulterior, la fiecare trei ani, cele două părți pot reexamina punerea în aplicare a prezentului protocol în funcție de participarea reală a Armeniei la programele Uniunii.

Articolul 9

Prezentul protocol se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în condițiile prevăzute de acest tratat și, pe de altă parte, teritoriului Armeniei.

Articolul 10

Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile își notifică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a protocolului.

Articolul 11

Prezentul protocol constituie parte integrantă a acordului.

Articolul 12

Prezentul protocol este redactat în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și armeană, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentic.

Съставено в Брюксел на седемнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne sedmnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada septiņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde december tjugohundratolv.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Армения

Por la Republica de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la Republique dArménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā -

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Armenia

Pentru Republica Armenia

Za Armensku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


REGULAMENTE

13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/7


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 622/2014 AL COMISIEI

din 14 februarie 2014

de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — Orizont 2020” cu privire la întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare 2

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (1), în special articolul 1 alineatul (3) litera (b) și articolul 1 alineatul (3) litera (c) punctele (i)-(vii),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) instituie Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) (Orizont 2020) și prevede implicarea Uniunii în parteneriate public-private, inclusiv în întreprinderi comune, în domenii esențiale în care cercetarea și inovarea pot contribui la obiectivele mai ample de competitivitate ale Uniunii și la abordarea provocărilor societale.

(2)

Participarea la acțiunile indirecte în cadrul programului Orizont 2020 ar trebui să respecte Regulamentul (UE) nr. 1290/2013. Cu toate acestea, pentru a se ține seama de nevoile operaționale specifice ale întreprinderilor comune instituite în temeiul articolului 187 din tratat în domeniul medicamentelor inovatoare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat a fost delegată Comisiei pentru durata programului Orizont 2020, pentru a le permite organismelor de finanțare instituite în temeiul articolului 187 din tratat să limiteze eligibilitatea pentru finanțare la tipuri specifice de participanți și să adopte norme specifice privind proprietatea intelectuală.

(3)

Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 73/2008 al Consiliului (3) pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017, în scopul de a promova colaborarea dintre toate părțile interesate, cum ar fi industria, autoritățile publice (inclusiv autoritățile de reglementare), organizațiile de pacienți, universitățile și centrele medicale, precum și de a îmbunătăți eficiența și eficacitatea procesului de dezvoltate a medicamentelor, obiectivul pe termen lung fiind o producție mai eficientă și mai sigură de medicamente inovatoare în sectorul farmaceutic.

(4)

Nevoile operaționale specifice, susținute de obiectivul inițiativei privind medicamentele inovatoare (IMI) de a reuni mari parteneri industriali cu organizații fără scop lucrativ, entități publice sau alte entități și de a spori la maximum exploatarea rezultatelor proiectelor care ar putea accelera furnizarea de medicamente pacienților, au fost identificate cu referire la eligibilitatea pentru finanțare și normele privind proprietatea intelectuală. Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 instituită prin Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului (4) ar trebui să ofere în continuare finanțare pentru entități precum microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, instituțiile de învățământ secundar și superior și organizațiile fără scop lucrativ. Prin urmare, este necesară o derogare de la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013.

(5)

Au fost identificate nevoi operaționale specifice referitoare la normele privind proprietatea intelectuală în contextul obiectivelor inițiativei privind medicamentele inovatoare 2, în scopul obținerii unui model deschis de inovare, a unui sistem dinamic de partajare a cunoștințelor, care să ofere o gamă mai variată de posibilități de creare și exploatare a cunoștințelor rezultate din proiectele IMI și un acces mai larg participanților, entităților afiliate și terților la cunoștințele respective, scopul final fiind accelerarea dezvoltării metodelor de diagnostic și de intervenție medicală în beneficiul pacienților, inclusiv prin stimularea cercetării clinice, translaționale și a studiilor clinice, în special în domeniile de interes pentru sănătatea publică și cu o nevoie ridicată nesatisfăcută de servicii medicale, astfel cum sunt identificate în raportul Organizației Mondiale a Sănătății privind medicamentele prioritare din 9 iulie 2013 (5). Condițiile respective ar trebui să se aplice tuturor participanților pentru a proteja informațiile preexistente, rezultatele și cunoștințele dobândite în paralel. Este adecvat să se permită transferul de rezultate și de informații preexistente și acordarea de licențe pentru acestea, precum și acordarea drepturilor de acces la rezultatele și informațiile preexistente ale altor participanți pentru a permite realizarea acțiunilor de cercetare. În acest cadru, este adecvat să se facă o diferențiere, în contextul exploatării, între utilizarea cercetării și exploatarea directă. De asemenea, condițiile respective ar trebui să țină cont de obligațiile anterioare ale participanților, prevăzând totodată posibilitatea de exploatare directă a rezultatelor, inclusiv studii clinice privind rezultatele în sine. Pentru a exploata la scară largă rezultatele și pentru a facilita furnizarea de medicamente inovatoare pacienților, precum și pentru a îmbunătăți cercetarea și dezvoltarea farmaceutică, sunt necesare derogări de la articolul 41 și de la articolele 44-48 din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, cu privire la întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare 2, numai următorii participanți sunt eligibili pentru finanțare din partea întreprinderii comune pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare 2:

(a)

entitățile juridice stabilite într-un stat membru sau într-o țară asociată sau create în temeiul legislației Uniunii; și

(b)

care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

(i)

microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și alte întreprinderi cu o cifră de afaceri anuală de cel mult 500 de milioane EUR, acestea din urmă nefiind afiliate unor întreprinderi cu o cifră de afaceri anuală care depășește 500 de milioane EUR; definiția „entităților afiliate” în sensul articolului 2 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 se aplică mutatis mutandis;

(ii)

instituții de învățământ secundar și superior;

(iii)

organizații fără scop lucrativ, inclusiv organizații care au ca obiectiv principal efectuarea de cercetare sau dezvoltare tehnologică sau organizații ale pacienților;

(c)

Centrul Comun de Cercetare;

(d)

organizații internaționale de interes european.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 41 alineatul (2) și de la articolele 45-48 din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, următoarele dispoziții se aplică proprietății și accesului la informații suplimentare:

(a)

rezultatele nu includ informații suplimentare, însemnând contribuțiile tangibile sau intangibile generate de către participanți în cadrul acțiunii, cum ar fi date, cunoștințe și informații, oricare ar fi forma sau natura acestora, indiferent dacă acestea sunt sau nu protejate, dar care se află în afara obiectivelor acțiunii astfel cum sunt definite în acordul de grant și care, prin urmare, nu sunt necesare pentru punerea în aplicare a acțiunii sau pentru utilizarea în cercetare a rezultatelor;

(b)

fiecare participant rămâne proprietarul exclusiv al propriilor cunoștințe dobândite în paralel, însă o altă alocare a proprietății poate fi stabilită de comun acord;

(c)

participanților nu li se solicită să acorde drepturi de acces la cunoștințele dobândite în paralel.

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 44 alineatul (1) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, următoarele norme se aplică transferului de rezultate și informații preexistente, precum și acordării de licențe pentru entitățile afiliate, achizitori și orice entități care îi succed acesteia:

(a)

un participant poate, fără consimțământul celorlalți participanți, însă cu condiția ca ceilalți participanți să fie informați fără întârzieri nejustificate și ca cesionarul să-și exprime în scris acordul cu privire la obligația stabilită prin acordul de grant și acordul de consorțiu, să transfere propriile rezultate către oricare dintre următoarele:

(i)

entitatea afiliată a acestuia;

(ii)

orice achizitor al tuturor activelor sau al unei părți însemnate din totalul de active relevante;

(iii)

orice entitate care îi succede rezultată în urma fuziunii cu participantul sau a consolidării participantului în cauză.

Termenul pentru informarea la care se face referire în primul paragraf este convenit de către participanți în acordul de consorțiu;

(b)

fiecare participant își păstrează dreptul de a acorda licențe, de a transfera sau de a dispune în alt mod de drepturile sale de proprietate asupra informațiilor preexistente, sub rezerva oricăror drepturi sau obligații prevăzute în acordul de grant sau acordul de consorțiu;

(c)

în cazul în care un participant transferă drepturi de proprietate asupra informațiilor preexistente, acesta cedează cesionarului obligațiile sale aferente respectivelor informații preexistente, prevăzute în acordul de grant, inclusiv obligația de a le transfera oricărui cesionar ulterior;

(d)

un participant poate, fără consimțământul celorlalți participanți, însă cu condiția ca ceilalți participanți să fie informați fără întârzieri nejustificate și ca cesionarul să-și exprime în scris acordul cu privire la obligația stabilită prin acordul de grant și acordul de consorțiu, să transfere propriile informații preexistente către oricare dintre următoarele:

(i)

entitatea afiliată a acestuia;

(ii)

orice achizitor al tuturor activelor sau al unei părți însemnate din totalul de active relevante;

(iii)

orice entitate care îi succede rezultată în urma fuziunii cu participantul sau a consolidării participantului în cauză.

Termenul pentru informarea la care se face referire în primul paragraf este convenit de către participanți în acordul de consorțiu.

Articolul 4

Prin derogare de la articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, următoarele se aplică transferului și acordării de licențe privind rezultatele.

 

Cu condiția ca orice drept de acces la rezultate să poată fi exercitat și ca toate obligațiile suplimentare în temeiul acordului de grant sau al acordului de consorțiu să fie respectate de către participantul care deține rezultatele, acesta poate să acorde licențe sau poate să acorde, sub o altă formă, dreptul de exploatare a acestora oricărei entități juridice.

Articolul 5

Prin derogare de la articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, următoarele se aplică principiilor privind drepturile de acces:

 

Orice entitate juridică care beneficiază de drepturi de acces pentru finalizarea acțiunii sau pentru utilizarea cercetării poate autoriza o altă entitate juridică să exercite, în numele acesteia, drepturile respective, cu condiția ca următoarele cerințe să fie îndeplinite:

(a)

entitatea juridică care beneficiază de drepturi de acces este răspunzătoare pentru acțiunile celeilalte entități juridice ca și când acțiunile respective ar fi fost efectuate de ea însăși;

(b)

drepturile de acces acordate celeilalte entități juridice nu includ dreptul de sublicențiere.

Articolul 6

Prin derogare de la articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, următoarele se aplică drepturilor de acces pentru implementare:

(a)

pe durata acțiunii, participanții se bucură de drepturi de acces la rezultatele celorlalți participanți numai în scopul și în măsura necesară pentru întreprinderea și finalizarea acțiunii. Astfel de drepturi de acces se acordă cu scutire de redevențe;

(b)

pe durata acțiunii, participanții, cu excepția cazului în care le sunt impuse interdicții sau restricții în acest sens ca urmare a existenței unor obligații față de terți existente la data aderării la acordul de grant, se bucură de drepturi de acces la informațiile preexistente ale celorlalți participanți numai în scopul și în măsura necesară pentru întreprinderea și finalizarea acțiunii. Aceste drepturi de acces se acordă cu scutire de redevențe.

Articolul 7

Prin derogare de la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, se aplică următoarele norme:

(a)

În ceea ce privește exploatarea, se aplică următoarele definiții:

(i)

„utilizarea cercetării” înseamnă utilizarea rezultatelor sau a informațiilor preexistente necesare în vederea utilizării rezultatelor, pentru toate scopurile altele decât finalizarea acțiunii sau exploatarea directă, care include, dar nu se limitează la aplicarea rezultatelor ca instrument de cercetare, inclusiv cercetare clinică și studii clinice, și care contribuie, în mod direct sau indirect, la obiectivele din cadrul priorității „Provocări societale” referitoare la sănătate, schimbări demografice și bunăstare, menționate în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013;

(ii)

„exploatarea directă” înseamnă dezvoltarea rezultatelor pentru comercializare, inclusiv prin intermediul studiilor clinice, sau comercializarea rezultatelor în sine.

(b)

Pe parcursul și după finalizarea acțiunii, participanții și entitățile afiliate ale acestora beneficiază de drepturi de acces la rezultatele celorlalți participanți în vederea utilizării în cercetare a rezultatelor.

Drepturile de acces pentru utilizarea cercetării se acordă în mod nonexclusiv în condiții echitabile și rezonabile, și anume condiții adecvate, inclusiv termenii financiari sau condiții de scutire de redevențe, având în vedere valoarea reală sau potențială a informațiilor preexistente pentru care se solicită accesul și alte caracteristici ale utilizării cercetării prevăzute.

Atunci când exploatarea directă de către un participant sau un terț necesită rezultate deținute de alt participant, drepturile de acces pot fi negociate între părțile implicate.

(c)

Pe parcursul și după finalizarea acțiunii, participanții și entitățile afiliate ale acestora beneficiază de drepturi de acces la informațiile preexistente ale celorlalți participanți, numai în măsura necesară în mod rezonabil în scopul utilizării în cercetare a rezultatelor.

Aceste drepturi de acces pentru utilizarea cercetării se acordă în mod nonexclusiv în condiții echitabile și rezonabile, și anume condiții adecvate, inclusiv termenii financiari sau condiții de scutire de redevențe, având în vedere valoarea reală sau potențială a informațiilor preexistente pentru care se solicită accesul și alte caracteristici ale utilizării cercetării prevăzute.

Participanților nu li se cere să acorde drepturi de acces pentru exploatarea directă a propriilor informații preexistente și pot să utilizeze, să exploateze, să sublicențieze sau să comercializeze în alt mod propriile informații preexistente astfel cum consideră adecvat, sub rezerva drepturilor de acces pentru utilizarea cercetării.

Atunci când exploatarea directă de către un participant sau un terț necesită informații preexistente pentru utilizarea rezultatelor deținute de alt participant, drepturile de acces pot fi negociate între părțile implicate.

(d)

După finalizarea acțiunii, terții au dreptul de a solicita și a primi drepturi de acces la rezultatele participanților pentru utilizarea cercetării.

Aceste drepturi de acces se acordă în mod nonexclusiv în condițiile considerate adecvate de către proprietarul rezultatelor și terțul în cauză. Condițiile respective nu sunt mai favorabile decât condițiile aplicate participanților și afiliaților pentru utilizarea cercetării.

(e)

După finalizarea acțiunii, terții au dreptul de a solicita și a primi drepturi de acces la informațiile preexistente ale participanților, în măsura necesară în mod rezonabil în scopul utilizării în cercetare a rezultatelor.

Aceste drepturi de acces se acordă în mod nonexclusiv, în condițiile considerate adecvate de către proprietarul informațiilor preexistente și terțul în cauză.

(f)

Înainte de semnarea acordului de grant, un participant poate identifica elemente specifice ale informațiilor preexistente și poate înainta biroului programului privind întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 o cerere motivată de excludere, integrală sau parțială, a elementelor respective de la obligațiile menționate la articolul 7 litera (e).

Biroul programului privind întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aprobă astfel de cereri numai în cazuri excepționale și, în luarea unei decizii, are în vedere obiectivele la care se face referire la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 557/2014, sarcinile întreprinderii comune pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 prevăzute în statutul acesteia, precum și interesele legitime ale participantului în cauză. Biroul poate aproba astfel de cereri sub rezerva unor condiții convenite cu participantul. Orice excepții sunt incluse în acordul de grant și nu pot fi modificate, cu excepția cazului în care o astfel de modificare este permisă de acordul de grant.

(g)

Participanții stabilesc, în cadrul acordului de consorțiu, un termen cu privire la cererile de acces în temeiul literelor (b)-(e).

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 februarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 81.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 73/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare (JO L 30, 4.2.2008, p. 38).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (JO L 169, 7.6.2014, p. 54).

(5)  Raportul actualizat al Organizației Mondiale a Sănătății privind medicamentele prioritare pentru Europa și la nivel mondial, 2013, OMS, ISBN 978 92 4 150575 8 — http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/en/.


13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/12


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 623/2014 AL COMISIEI

din 14 februarie 2014

de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — „Orizont 2020” cu privire la întreprinderea comună pentru bioindustrii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — „Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (1), în special articolul 1 alineatul (3) litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) instituie Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) („Orizont 2020”) și prevede implicarea Uniunii în parteneriatele de tip public-privat, inclusiv în întreprinderile comune, în domenii-cheie, în care cercetarea și inovarea ar putea contribui la atingerea obiectivelor mai ample ale Uniunii privind competitivitatea și la abordarea provocărilor societale.

(2)

Participarea la acțiuni indirecte din cadrul programului „Orizont 2020” ar trebui să fie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1290/2013. Cu toate acestea, pentru a se ține seama de cerințele specifice de funcționare ale întreprinderilor comune înființate în conformitate cu articolul 187 din tratat în domeniul bioindustriilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat a fost delegată Comisiei pentru întreaga durată a desfășurării programului „Orizont 2020”.

(3)

Întreprinderea comună pentru bioindustrii a fost înființată prin Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului (3) în domeniul bioindustriilor, pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2024, pentru a implementa inițiativa tehnologică comună pentru bioindustrii.

(4)

Au fost identificate nevoi specifice de funcționare, în vederea facilitării și a încurajării participării anumitor tipuri de participanți. Respectivele cerințe specifice de funcționare sunt rezultatul fragmentării actuale a acestui sector industrial nou, în care există numeroase părți interesate de ordin mic și mijlociu. Participarea părților interesate respective, împreună cu instituțiile de învățământ secundar și superior și alte entități la întreprinderea comună pentru bioindustrii, ar trebui, de asemenea, să fie facilitată și încurajată, datorită poziției puternice recunoscute a acestora în domeniile cercetării și dezvoltării. Pentru atingerea unui nivel optim de efect de pârghie asupra investițiilor private, numai acele părți interesate ar trebui să fie eligibile pentru finanțarea altor acțiuni decât cele inovatoare legate de întreprinderea comună pentru bioindustrii.

(5)

În consecință, este necesar să se stabilească o derogare de la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, cu scopul de a limita eligibilitatea pentru finanțare în cazul altor acțiuni decât al celor inovatoare, precum și a unor entități precum întreprinderile mici și mijlocii sau a instituțiilor de învățământ secundar și superior,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, în ceea ce privește întreprinderea comună pentru bioindustrii, doar următorii participanți sunt eligibili pentru finanțare în cadrul întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru acțiuni în domeniul bioindustriilor, altele decât acțiunile de inovare:

(a)

întreprinderile mici și mijlocii;

(b)

instituțiile de învățământ secundar și superior;

(c)

entitățile juridice fără scop lucrativ, inclusiv cele care desfășoară activități de cercetare sau dezvoltare tehnologică drept unul dintre obiectivele lor principale;

(d)

Centrul comun de cercetare;

(e)

organizațiile internaționale de interes european.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 februarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 81.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL (JO L 169, 7.6.2014, p. 130).


13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/14


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 624/2014 AL COMISIEI

din 14 februarie 2014

de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — „Orizont 2020” cu privire la întreprinderea comună Clean Sky 2

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — „Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (1), în special articolul 1 alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) instituie Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) („Orizont 2020”) și prevede implicarea Uniunii în parteneriatele de tip public-privat, inclusiv în întreprinderile comune, în domenii-cheie în care cercetarea și inovarea ar putea contribui la atingerea obiectivelor mai ample ale Uniunii privind competitivitatea și la abordarea provocărilor societale.

(2)

Participarea la acțiuni indirecte din cadrul programului „Orizont 2020” ar trebui să fie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1290/2013. Cu toate acestea, pentru a se ține seama de cerințele specifice de funcționare a întreprinderilor comune înființate în conformitate cu articolul 187 din tratat în domeniul aeronauticii, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat a fost delegată Comisiei pentru întreaga durată de desfășurare a programului „Orizont 2020”, cu scopul de a permite finanțarea organismelor instituite în temeiul articolului 187 din tratat în domeniul aeronauticii, pentru a reduce numărul minim de participanți.

(3)

Întreprinderea comună Clean Sky 2 a fost stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului (3) în domeniul aeronauticii, pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2024. Scopul programului este îmbunătățirea impactului asupra mediului pe care îl au tehnologiile aeronautice europene și asigurarea competitivității internaționale a industriei aeronautice europene în viitor.

(4)

Au fost identificate nevoi specifice de funcționare în ceea ce privește normele pentru participarea la programul „Orizont 2020”, în special cu privire la numărul minim de participanți. Cererile de propuneri lansate de întreprinderea comună sunt foarte specifice și focalizate, propunând soluții inovatoare, care trebuie să se integreze în demonstratorii finali. În plus, permiterea entităților individuale de a răspunde la o cerere de propuneri din cadrul întreprinderii comune Clean Sky s-a dovedit foarte eficientă în atragerea participării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor), precum și a organizațiilor de cercetare și a universităților.

(5)

Pentru a continua încurajarea unei largi participări a IMM-urilor, precum și a organizațiilor de cercetare și a universităților, este necesar să se prevadă o derogare de la numărul minim de participanți prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, pentru a permite entităților individuale să răspundă cererii de propuneri lansate în cadrul întreprinderii comune Clean Sky 2,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, în ceea ce privește cererile de propuneri lansate în cadrul întreprinderii comune Clean Sky 2, condiția minimă este participarea unei persoane juridice stabilite într-un stat membru sau într-o țară asociată.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 februarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 81.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2 (JO L 169, 7.6.2014, p. 77).


13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/16


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 625/2014 AL COMISIEI

din 13 martie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 410 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Reținerea unui interes economic urmărește alinierea intereselor între părțile care transferă și, respectiv, își asumă riscul de credit al expunerilor securitizate. În cazul în care o entitate își securitizează propriile datorii, alinierea intereselor se stabilește automat, indiferent dacă debitorul final își garantează sau nu datoria. În cazul în care este evident faptul că riscul de credit revine inițiatorului, reținerea interesului de către acesta nu este necesară și nu ar îmbunătăți poziția preexistentă.

(2)

Este necesar să se clarifice situațiile în care se consideră că are loc o expunere la riscul de credit transferat cu referire la anumite cazuri specifice în care instituțiile, acționând în altă calitate decât cea de inițiator, sponsor sau creditor inițial, pot deveni expuse la riscul de credit al unei poziții din securitizare, inclusiv atunci când instituțiile acționează în calitate de contraparte la un instrument financiar derivat pentru tranzacția de securitizare, în calitate de contraparte de acoperire pentru tranzacția de securitizare, în calitate de furnizor de facilitate de lichiditate pentru tranzacție, precum și atunci când instituțiile dețin poziții din securitizare în portofoliul de tranzacționare în contextul activităților de formare a pieței.

(3)

În cazul tranzacțiilor de resecuritizare, transferul riscului de credit are loc la nivelul primei securitizări a activelor și la al doilea nivel al tranzacției, de „reîmpachetare”. Cele două niveluri ale tranzacției și cele două situații de transfer al riscului de credit aferente acestora sunt independente din perspectiva cerințelor prevăzute de prezentul regulament. Reținerea interesului economic net și obligația de diligență ar trebui să fie asigurate la fiecare nivel al tranzacției, de către instituțiile care devin expuse la riscul de credit transferat la nivelul respectiv. Prin urmare, în cazul în care o instituție devine expusă numai la cel de al doilea nivel al tranzacției, cel de „reîmpachetare”, cerințele referitoare la reținerea unui interes economic net și la obligația de diligență se aplică instituției respective numai în ceea ce privește cel de al doilea nivel al tranzacției. În cadrul aceleiași tranzacții de resecuritizare, instituțiile care au devenit expuse la primul nivel de securitizare a activelor ar trebui să respecte cerințele referitoare la reținerea interesului economic și la obligația de diligență în legătură cu primul nivel de securitizare al tranzacției.

(4)

Este necesar să se specifice mai în detaliu cum se aplică angajamentul de reținere, inclusiv cum se asigură conformitatea atunci când există mai mulți inițiatori, sponsori sau creditori inițiali, să se furnizeze detalii privind diferitele opțiuni de reținere, precum și recomandări privind modalitățile de măsurare a cerinței de reținere în momentul inițierii tranzacției de securitizare și în permanență și privind aplicarea derogărilor.

(5)

La articolul 405 alineatul (1) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt stabilite diferite opțiuni care permit respectarea nivelului prevăzut de reținere a interesului. Prezentul regulament specifică în detaliu modalitățile de asigurare a respectării fiecăreia dintre aceste opțiuni.

(6)

Reținerea unui interes s-ar putea asigura printr-o formă sintetică sau contingentă de reținere, cu condiția ca metodele respective să respecte pe deplin una dintre opțiunile prevăzute la articolul 405 alineatul (1) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu care poate fi echivalată forma sintetică sau contingentă de reținere, și cu condiția respectării cerințelor de comunicare a informațiilor.

(7)

Este interzisă acoperirea sau vânzarea interesului reținut în măsura în care tehnicile respective subminează scopul cerinței de reținere, acestea putând fi în schimb permise în cazul în care nu acoperă reținătorul împotriva riscului de credit aferent pozițiilor din securitizare reținute sau expunerilor reținute.

(8)

Pentru a asigura păstrarea continuă a interesului economic net, instituțiile ar trebui să se asigure că nu există niciun mecanism încorporat în structura de securitizare prin care cerința minimă de reținere în momentul inițierii tranzacției de securitizare ar scădea în mod necesar mai rapid decât interesul transferat. În mod similar, interesul reținut nu ar trebui să fie tratat prioritar din punctul de vedere al fluxurilor de trezorerie pentru a beneficia în mod preferențial de rambursare sau amortizare, astfel încât să scadă sub 5 % din valoarea nominală continuă a tranșelor vândute sau a expunerilor securitizate. În plus, suportul de credit acordat instituției care își asumă expunerea la o poziție din securitizare nu ar trebui să scadă în mod disproporționat în raport cu rata de rambursare a expunerilor suport.

(9)

Instituțiile ar trebui să fie în măsură să utilizeze modelele financiare elaborate de terți, alții decât instituțiile externe de evaluare a creditului (ECAI), astfel încât să reducă sarcina administrativă și costurile de asigurare a conformității care decurg din îndeplinirea obligațiilor de diligență. Instituțiile nu ar trebui să utilizeze modelele financiare elaborate de părți terțe decât în cazul în care au avut grijă, înainte să investească, să valideze ipotezele relevante ale modelelor și structurarea acestora și să înțeleagă metodologia, ipotezele și rezultatele acestor modele.

(10)

Este esențial să se specifice mai în detaliu frecvența cu care instituțiile ar trebui să verifice conformitatea cu cerințele aferente obligației de diligență, modul de evaluare a adecvării sau inadecvării diferitelor politici și proceduri utilizate pentru portofoliul de tranzacționare și în afara acestuia, precum și modul de evaluare a conformității în cazul în care pozițiile se referă la portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație. De asemenea, este esențial să se clarifice anumiți termeni menționați la articolul 406 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cum ar fi „caracteristicile de risc” și „caracteristicile structurale”.

(11)

În temeiul articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, ar trebui să se consideră că entitățile stabilite în țări terțe care sunt incluse în consolidare, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, însă cărora nu li se aplică direct ponderile de risc suplimentare, într-un număr restrâns de situații, de exemplu în cazul expunerilor deținute în portofoliul de tranzacționare în scopul activităților de formare a pieței, nu au încălcat dispozițiile articolului 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Ar trebui să se considere că instituțiile nu au încălcat dispozițiile articolului respectiv atunci când oricare din aceste expuneri sau poziții din portofoliul de tranzacționare nu este semnificativă și nu reprezintă o parte disproporționat de mare din activitățile de tranzacționare, cu condiția să existe o înțelegere completă și detaliată a expunerilor sau pozițiilor și să fi fost aplicate politici și proceduri formale care sunt adecvate și proporționale cu profilul general de risc al entității respective și al grupului.

(12)

Este necesar să existe o informare inițială și continuă a investitorilor cu privire la nivelul angajamentului de reținere și la toate datele relevante și semnificative, inclusiv privind calitatea creditului și performanța expunerii suport, astfel încât să se îndeplinească obligația de diligență privind pozițiile din securitizare. Informațiile comunicate ar trebui să includă detalii cu privire la identitatea reținătorului, opțiunea de reținere aleasă și angajamentul inițial și continuu de reținere a unui interes economic. În cazul în care pot fi aplicate derogările prevăzute la articolul 405 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, ar trebui să existe o comunicare explicită cu privire la expunerile securitizate în cazul cărora nu se aplică cerința de reținere și cu privire la motivul pentru care nu poate fi aplicată cerința respectivă.

(13)

Prezentul regulament are la bază proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană).

(14)

Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană) a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DEFINIȚII ȘI EXPUNEREA LA RISC A UNEI SECURITIZĂRI

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„reținător” înseamnă entitatea care acționează în calitate de inițiator, sponsor sau creditor inițial, care reține un interes economic net în securitizare, în conformitate cu articolul 405 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

„formă sintetică de reținere” înseamnă reținerea interesului economic prin utilizarea instrumentelor derivate;

(c)

„formă contingentă de reținere” înseamnă reținerea interesului economic prin utilizarea garanțiilor, a acreditivelor și a altor forme similare de suport de credit care asigură o aplicare imediată a reținerii;

(d)

„tranșă verticală” înseamnă o tranșă care îl expune pe cel care o deține riscului de credit pentru fiecare tranșă emisă a tranzacției de securitizare, pe o bază proporțională.

CAPITOLUL II

EXPUNEREA LA RISCUL DE CREDIT AL UNEI POZIȚII DIN SECURITIZARE

Articolul 2

Cazuri de expunere la riscul de credit al unei poziții din securitizare

(1)   Atunci când o instituție acționează în calitate de contraparte în tranzacțiile cu instrumente financiare derivate, în calitate de contraparte care furnizează acoperirea sau de furnizor de facilitate de lichiditate în ceea ce privește o tranzacție de securitizare, se consideră că instituția respectivă a devenit expusă la riscul de credit al unei poziții din securitizare în cazul în care instrumentul derivat, acoperirea sau facilitatea de lichiditate asumă riscul de credit aferent expunerilor securitizate sau pozițiilor din securitizare.

(2)   În sensul articolelor 405 și 406 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care o facilitate de lichiditate îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 255 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se consideră că furnizorul de lichiditate nu a devenit expus la riscul de credit aferent unei poziții din securitizare.

(3)   În contextul unei resecuritizări cu mai multe niveluri sau al unei securitizări care presupune mai multe tranzacții suport distincte, se consideră că o instituție a devenit expusă la riscul de credit care este aferent doar poziției din securitizare sau tranzacției de securitizare pentru care își asumă expunerea.

(4)   În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se consideră că instituțiile nu au încălcat dispozițiile articolului 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe bază consolidată, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

entitatea care deține pozițiile din securitizare este stabilită într-o țară terță și este inclusă în grupul consolidat, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

pozițiile din securitizare sunt deținute în portofoliul de tranzacționare al entității menționate la litera (a) în vederea activităților de formare a pieței;

(c)

pozițiile din securitizare nu sunt semnificative pentru profilul general de risc al portofoliului de tranzacționare al grupului menționat la litera (a) și nu reprezintă o parte disproporționat de mare din activitățile de tranzacționare ale grupului.

CAPITOLUL III

REȚINEREA UNUI INTERES ECONOMIC NET

Articolul 3

Reținătorii unui interes economic net semnificativ

(1)   Interesul economic net semnificativ nu poate fi partajat între mai multe tipuri de reținători. Cerința de reținere a unui interes economic net semnificativ trebuie îndeplinită integral de oricare dintre următorii:

(a)

inițiatorul sau inițiatorii multipli;

(b)

sponsorul sau sponsorii multipli;

(c)

creditorul inițial sau creditorii inițiali multipli.

(2)   Atunci când expunerile securitizate sunt create de mai mulți inițiatori, cerința de reținere trebuie îndeplinită de fiecare inițiator, în funcție de proporția din totalul expunerilor securitizate pentru care acesta a acționat în calitate de inițiator.

(3)   Atunci când expunerile securitizate sunt create de mai mulți creditori inițiali, cerința de reținere trebuie îndeplinită de fiecare creditor inițial, în funcție de proporția din totalul expunerilor securitizate pentru care acesta a acționat în calitate de creditor inițial.

(4)   Prin derogare de la alineatele (2) și (3), atunci când expunerile securitizate sunt create de mai mulți inițiatori sau de mai mulți creditori inițiali, cerința de reținere poate fi îndeplinită în totalitate de un singur inițiator sau de un singur creditor inițial, cu condiția ca acesta să îndeplinească oricare dintre următoarele condiții:

(a)

inițiatorul sau creditorul inițial a instituit și gestionează programul sau schema de securitizare;

(b)

inițiatorul sau creditorul inițial a instituit programul sau schema de securitizare și a contribuit cu peste 50 % din totalul expunerilor securitizate.

(5)   Atunci când expunerile securitizate au fost sponsorizate de mai mulți sponsori, cerința de reținere trebuie îndeplinită de oricare dintre următorii:

(a)

sponsorul al cărui interes economic este aliniat în cea mai mare măsură cu interesul investitorilor, astfel cum s-a convenit de către sponsorii multipli pe baza unor criterii obiective, de exemplu structurile de tarifare, implicarea în instituirea și gestionarea programului sau a schemei de securitizare și expunerea la riscul de credit al securitizărilor;

(b)

fiecare sponsor în mod proporțional, în funcție de numărul de sponsori.

Articolul 4

Îndeplinirea cerinței de reținere printr-o formă sintetică sau contingentă de reținere

(1)   Cerința de reținere poate fi îndeplinită într-un mod echivalent cu una dintre opțiunile prevăzute la articolul 405 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, printr-o formă sintetică sau contingentă de reținere, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

valoarea interesului reținut este cel puțin egală cu cerința de la opțiunea cu care poate fi echivalată forma sintetică sau contingentă de reținere;

(b)

reținătorul a comunicat în mod explicit faptul că va reține, în permanență, un interes economic net semnificativ în acest mod, furnizând inclusiv detalii privind forma de reținere, metodologia utilizată pentru stabilirea acesteia și echivalența sa cu una dintre opțiunile în cauză.

(2)   În cazul în care o entitate, alta decât o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, acționează în calitate de reținător printr-o formă sintetică sau contingentă de reținere, interesul reținut pe o bază sintetică sau contingentă este garantat integral în numerar și este deținut separat sub forma fondurilor aparținând clienților, menționate la articolul 13 alineatul (8) din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

Articolul 5

Opțiunea de reținere (a): reținere proporțională în fiecare dintre tranșele vândute sau transferate investitorilor

(1)   O reținere de cel puțin 5 % din valoarea nominală a fiecăreia dintre tranșele vândute sau transferate, astfel cum se menționează la articolul 405 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, poate fi obținută, de asemenea, prin:

(a)

reținerea a cel puțin 5 % din valoarea nominală a fiecăreia dintre expunerile securitizate, cu condiția ca riscul de credit al unor astfel de expuneri să fie de rang egal sau subordonat riscului de credit securitizat pentru aceleași expuneri. În cazul unei securitizări reînnoibile, astfel cum este definită la articolul 242 punctul 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, acest lucru s-ar realiza prin reținerea interesului inițiatorului, presupunând că interesul inițiatorului a fost de cel puțin 5 % din valoarea nominală a fiecăreia dintre expunerile securitizate și că a fost de rang egal sau subordonat riscului de credit care a fost securitizat cu privire la aceleași expuneri;

(b)

furnizarea, în cadrul unui program ABCP, a unei facilități de lichiditate care poate avea un rang superior în ordinea distribuirii fluxurilor de numerar către investitori stabilită prin contract (contractual waterfall), în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(i)

facilitatea de lichiditate acoperă 100 % din riscul de credit al expunerilor securitizate;

(ii)

facilitatea de lichiditate acoperă riscul de credit atâta timp cât reținătorul trebuie să rețină interesul economic printr-o astfel de facilitate de lichiditate pentru poziția din securitizare relevantă;

(iii)

facilitatea de lichiditate este furnizată de inițiator, sponsor sau creditorul inițial în cadrul tranzacției de securitizare;

(iv)

instituției care devine expusă la o astfel de securitizare i s-a acordat accesul la informațiile corespunzătoare, astfel încât aceasta să poată să verifice conformitatea cu dispozițiile de la punctele (i), (ii) și (iii);

(c)

reținerea unei tranșe verticale care are o valoare nominală de cel puțin 5 % din valoarea nominală totală a tuturor tranșelor de note emise.

Articolul 6

Opțiunea de reținere (b): reținerea interesului inițiatorului pentru expunerile reînnoibile

O reținere prevăzută la articolul 405 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 poate fi obținută prin reținerea a cel puțin 5 % din valoarea nominală a fiecăreia dintre expunerile securitizate, cu condiția ca riscul de credit reținut al acestora să fie de rang egal sau subordonat riscului de credit securitizat al acelorași expuneri.

Articolul 7

Opțiunea de reținere (c): reținerea unor expuneri selectate aleatoriu

(1)   Portofoliul de cel puțin 100 de expuneri potențial securitizate, din care sunt selectate aleatoriu expunerile reținute și securitizate, menționate la articolul 405 alineatul (1) al doilea paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, trebuie să fie suficient de divers pentru a se evita concentrarea excesivă a interesului reținut. Atunci când pregătește procesul de selecție, reținătorul ține seama de factorii cantitativi și calitativi relevanți, pentru a se asigura că diferența dintre expunerile reținute și cele securitizate este cu adevărat aleatorie. Atunci când selectează expunerile, reținătorul expunerilor selectate aleatoriu ia în considerare, după caz, factori precum data emiterii (vintage), produsul, geografia, data inițierii, data scadenței, raportul împrumut/valoare, tipul de proprietate, sectorul industrial și soldul creditului rămas de rambursat.

(2)   Reținătorul nu desemnează expuneri individuale diferite ca expuneri reținute în momente diferite decât dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea cerinței de reținere cu privire la o securitizare în care expunerile securitizate fluctuează în timp, fie din cauza adăugării unor noi expuneri la securitizare, fie din cauza modificării nivelului diferitelor expuneri securitizate.

Articolul 8

Opțiunea de reținere (d): reținerea tranșei care suportă prima pierdere

(1)   În conformitate cu articolul 405 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, reținerea tranșei care suportă prima pierdere este asigurată fie prin poziții bilanțiere, fie prin poziții extrabilanțiere și, de asemenea, prin oricare din următoarele variante:

(a)

furnizarea unei forme contingente de reținere, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (1) litera (c), sau a unei facilități de lichiditate în contextul unui program ABCP, care îndeplinește următoarele criterii:

(i)

acoperă cel puțin 5 % din valoarea nominală a expunerilor securitizate;

(ii)

constituie o poziție care suportă prima pierdere cu privire la securitizare;

(iii)

acoperă riscul de credit pentru toată durata angajamentului de reținere;

(iv)

este furnizată de inițiator, sponsor sau creditorul inițial în cadrul tranzacției de securitizare;

(v)

instituției care devine expusă la o astfel de securitizare i-a fost acordat accesul la informațiile corespunzătoare, astfel încât aceasta să poată să verifice conformitatea cu dispozițiile de la punctele (i), (ii), (iii) și (iv);

(b)

supragarantarea, ca formă de îmbunătățire a calității creditului, în cazul în care supragarantarea respectivă se comportă ca o reținere care suportă prima pierdere, egală cu cel puțin 5 % din valoarea nominală a tranșelor emise de securitizare.

(2)   Atunci când tranșa care suportă prima pierdere depășește 5 % din valoarea nominală a expunerilor securitizate, reținătorul are posibilitatea să nu rețină decât o parte din această tranșă care suportă prima pierdere, atunci când această parte este echivalentă cu cel puțin 5 % din valoarea nominală a expunerilor securitizate.

(3)   Pentru îndeplinirea cerinței de reținere a riscului la nivel de schemă de securitizare, instituțiile nu iau în considerare existența tranzacțiilor suport în care inițiatorii sau creditorii inițiali rețin o expunere care suportă prima pierdere la nivelul specific al tranzacției.

Articolul 9

Opțiunea de reținere (e): reținerea unei prime pierderi în fiecare expunere securitizată

(1)   Reținerea unei expuneri care suportă prima pierdere la nivelul fiecărei expuneri securitizate, în conformitate cu articolul 405 alineatul (1) al doilea paragraf litera (e), se aplică astfel încât riscul de credit reținut să fie întotdeauna subordonat riscului de credit care a fost securitizat cu privire la aceleași expuneri.

(2)   Reținerea menționată la alineatul (1) poate fi obținută prin vânzarea la valoarea actualizată a expunerilor-suport de către inițiator sau creditorul inițial, în cazul în care valoarea actualizării nu este mai mică de 5 % din valoarea nominală a fiecărei expuneri și în cazul în care valoarea actualizată a vânzării nu poate fi rambursată inițiatorului sau creditorului inițial decât atunci când nu este absorbită de pierderile legate de riscul de credit asociat expunerilor securitizate.

Articolul 10

Măsurarea nivelului de reținere

(1)   Pentru măsurarea nivelului de reținere a interesului economic net, se aplică următoarele criterii:

(a)

inițierea este considerată momentul în care expunerile au fost securitizate pentru prima dată;

(b)

calcularea nivelului de reținere se bazează pe valorile nominale, iar prețul de achiziție al activelor nu se ia în considerare;

(c)

„marja în exces” (excess spread), astfel cum este definită la articolul 242 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, nu se ia în considerare la măsurarea interesului economic net al reținătorului;

(d)

aceeași opțiune și metodologie de reținere se folosesc pentru a calcula interesul economic net pe durata de viață a unei tranzacții de securitizare, cu excepția cazului în care circumstanțe excepționale impun necesitatea unei schimbări, iar schimbarea respectivă nu este utilizată ca mijloc de a reduce valoarea interesului reținut.

(2)   În plus față de criteriile prevăzute la alineatul (1), cu condiția să nu existe niciun mecanism integrat prin care interesul reținut la inițierea tranzacției de securitizare ar scădea mai rapid decât interesul transferat, se consideră că îndeplinirea cerinței de reținere nu este afectată de amortizarea reținerii prin alocarea fluxurilor de numerar sau prin repartizarea pierderilor, care, de fapt, reduc în timp nivelul de reținere. Un reținător nu are obligația să își reînnoiască sau să își reajusteze în mod constant interesul reținut pentru a menține nivelul acestuia la cel puțin 5 % atunci când pierderile sunt realizate pe expunerile sale sau sunt alocate poziției sale reținute.

Articolul 11

Măsurarea reținerii pentru sumele neutilizate în expuneri sub formă de facilități de credit

Calcularea interesul economic net care trebuie reținut pentru facilitățile de credit, inclusiv cărțile de credit, se bazează exclusiv pe sumele deja trase, realizate sau primite și se ajustează în conformitate cu modificările aduse acestor sume.

Articolul 12

Interzicerea acoperirii sau a vânzării interesului reținut

(1)   Obligația de la articolul 405 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și anume obligația ca interesul economic net reținut să nu facă obiectul diminuării riscului de credit, al pozițiilor scurte, al altei acoperiri și să nu fie vândut, se aplică ținând cont de scopul cerinței de reținere și de substanța economică a tranzacției. Acoperirile interesului economic net nu sunt considerate a fi acoperiri în sensul articolului 405 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și, prin urmare, pot fi autorizate, în măsura în care acestea nu acoperă reținătorul împotriva riscului de credit al pozițiilor de securitizare reținute sau al expunerilor reținute.

(2)   Reținătorul poate utiliza cu titlu de garanție, în vederea finanțării garantate, orice expuneri sau poziții din securitizare reținute, cu condiția ca o astfel de utilizare să nu transfere riscul de credit al acestor expuneri sau poziții din securitizare reținute asupra unui terț.

Articolul 13

Derogări de la articolul 405 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Tranzacțiile menționate la articolul 405 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 includ pozițiile din securitizare din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație, care sunt instrumente de referință ce îndeplinesc criteriul de la articolul 338 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau sunt eligibile pentru a fi incluse în portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație.

Articolul 14

Reținerea pe bază consolidată

În cazul în care reținătorul nu mai este inclus în sfera supravegherii pe bază consolidată, o instituție care îndeplinește cerința de reținere pe baza situației consolidate a instituției de credit mamă din UE, a societății financiare holding din UE sau a societății financiare holding mixte din UE, în conformitate cu articolul 405 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se asigură că una sau mai multe dintre celelalte entități incluse în sfera supravegherii pe bază consolidată își asumă expunerea la securitizare, astfel încât să asigure îndeplinirea continuă a acestei cerințe.

CAPITOLUL IV

CERINȚE AFERENTE OBLIGAȚIEI DE DILIGENȚĂ ÎN CAZUL INSTITUȚIILOR CARE DEVIN EXPUSE LA O POZIȚIE DIN SECURITIZARE

Articolul 15

Externalizare și alte considerații generale

(1)   În cazul în care nu există informații disponibile cu privire la expunerile specifice care trebuie securitizate, inclusiv în cazul în care expunerile se acumulează înainte de securitizare sau dacă pot fi înlocuite în cadrul unei securitizări existente reînnoibile, se consideră că o instituție și-a îndeplinit obligațiile de diligență menționate la articolul 406 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru fiecare dintre pozițiile sale din securitizare, pe baza criteriilor de eligibilitate relevante pentru expunerile de acest fel.

(2)   În momentul externalizării anumitor sarcini ale procesului, inclusiv ținerea evidențelor, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la articolul 406 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile care devin expuse la riscurile unei securitizări își mențin pe deplin controlul asupra acestui proces.

Articolul 16

Specificarea caracteristicilor de risc și a caracteristicilor structurale

(1)   Caracteristicile de risc ale fiecărei poziții din securitizare menționate la articolul 406 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 cuprind următoarele caracteristici, selectate dintre cele mai adecvate și mai importante caracteristici:

(a)

rangul tranșei;

(b)

profilul fluxurilor de numerar;

(c)

orice rating existent;

(d)

performanța istorică a tranșelor similare;

(e)

obligațiile legate de tranșe incluse în documentația referitoare la securitizare;

(f)

îmbunătățirea calității creditului.

(2)   Caracteristicile de risc ale expunerilor suport ale poziției din securitizare menționate la articolul 406 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 includ caracteristicile cele mai adecvate și mai importante, inclusiv informații privind performanța menționate la articolul 406 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative. Instituțiile identifică parametri adecvați și comparabili pentru analizarea caracteristicilor de risc ale altor clase de active.

(3)   Caracteristicile structurale suplimentare menționate la articolul 406 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 includ instrumente derivate, garanții, acreditive și alte forme similare de suport de credit.

Articolul 17

Frecvența verificărilor

După ce au devenit expuse la poziții din securitizare, instituțiile trebuie să verifice conformitatea cu articolul 406 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 cel puțin anual și mai des, de îndată ce au luat cunoștință de o încălcare a obligațiilor incluse în documentația referitoare la securitizare sau de o modificare semnificativă a oricăreia dintre următoarele caracteristici:

(a)

caracteristicile structurale care pot avea un impact semnificativ asupra performanței poziției din securitizare;

(b)

caracteristicile de risc ale pozițiilor din securitizare și ale expunerilor suport.

Articolul 18

Simulări de criză

(1)   Simulările de criză menționate la articolul 406 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 includ toate pozițiile din securitizare relevante și sunt încorporate în strategiile și procedurile de simulare de criză pe care le efectuează instituțiile în conformitate cu procesul de evaluare a adecvării capitalului intern menționat la articolul 73 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

(2)   Pentru a îndeplini cerințele de simulare de criză menționate la articolul 406 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile pot utiliza modelele financiare comparabile elaborate de terți, în plus față de cele elaborate de instituțiile externe de evaluare a creditului (ECAI), cu condiția să poată demonstra, la cerere, că au avut grijă ca, înainte de a investi, să valideze ipotezele relevante ale modelelor și structurarea acestora și să înțeleagă metodologia, ipotezele și rezultatele acestor modele.

(3)   Atunci când efectuează simulările de criză menționate la articolul 406 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active (program ABCP), menționat la articolul 242 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care este sprijinit de o facilitate de lichiditate care acoperă în întregime riscul de credit al expunerilor securitizate, instituțiile pot efectua o simulare de criză privind bonitatea furnizorului facilității de lichiditate mai degrabă decât privind expunerile securitizate.

Articolul 19

Expunerile din portofoliul de tranzacționare și din afara portofoliului de tranzacționare

(1)   Deținerea unei poziții din securitizare în portofoliul de tranzacționare sau în afara portofoliului de tranzacționare nu reprezintă în sine o justificare suficientă pentru aplicarea unor politici și proceduri diferite sau a unei intensități diferite de verificare în vederea îndeplinirii obligațiilor de diligență menționate la articolul 406 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Pentru a stabili dacă trebuie aplicate politici și proceduri diferite de verificare sau o intensitate de verificare diferită, sunt avuți în vedere toți factorii relevanți care au un impact semnificativ asupra profilului de risc al fiecărui portofoliu și al pozițiilor din securitizare relevante, inclusiv dimensiunea pozițiilor, impactul asupra bazei de capital a instituției în timpul unei perioade de criză, precum și concentrarea riscurilor într-o anumită tranzacție, un anumit emitent sau o anumită clasă de active.

(2)   Instituțiile se asigură că orice modificare semnificativă care accentuează profilul de risc al pozițiilor din securitizare din portofoliul lor de tranzacționare și din afara portofoliului lor de tranzacționare se reflectă într-o modificare corespunzătoare a procedurilor lor în materie de diligență cu privire la pozițiile din securitizare respective. În această privință, instituțiile identifică în politicile și procedurile lor formale privind portofoliul de tranzacționare și din afara portofoliului de tranzacționare situațiile care ar determina o revizuire a obligațiilor de diligență.

Articolul 20

Pozițiile din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație

Se consideră că au fost respectate dispozițiile articolului 406 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

pozițiile din securitizare fie sunt deținute în portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație și constituie instrumente de referință, astfel cum sunt menționate la articolul 338 alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv, fie sunt eligibile pentru a fi incluse în portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație;

(b)

instituția respectă dispozițiile articolului 377 din respectivul regulament cu privire la calcularea cerințelor de fonduri proprii în ceea ce privește portofoliul său de tranzacționare pe bază de corelație;

(c)

abordarea instituției cu privire la calcularea fondurilor proprii în ceea ce privește portofoliul său de tranzacționare conduce la o înțelegere completă și detaliată a profilului de risc al investiției sale în pozițiile din securitizare;

(d)

instituția a pus în aplicare politici și proceduri formale adaptate portofoliului său de tranzacționare pe bază de corelație și proporționale cu profilul de risc al investițiilor sale în pozițiile din securitizare corespunzătoare, în vederea analizării și înregistrării informațiilor relevante menționate la articolul 406 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

CAPITOLUL V

CERINȚE APLICABILE INIȚIATORILOR, SPONSORILOR ȘI CREDITORILOR INIȚIALI

Articolul 21

Politici privind acordarea creditelor

(1)   Îndeplinirea obligației menționate la articolul 408 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 de către instituțiile inițiatoare sau sponsor nu înseamnă că tipurile de împrumutător și produsele de credit trebuie să fie identice în cazul expunerilor securitizate și al celor nesecuritizate.

(2)   În cazul în care instituțiile inițiatoare și sponsor nu au fost implicate în acordarea inițială de credit pentru expunerile care trebuie securitizate sau nu sunt active în ceea ce privește acordarea de credit pentru tipurile specifice de expuneri care trebuie securitizate, aceste instituții trebuie să obțină toate informațiile necesare pentru a putea evalua în ce măsură criteriile aplicate pentru acordarea creditelor pentru aceste expuneri sunt la fel de solide și de bine definite ca și criteriile aplicate în cazul expunerilor nesecuritizate.

Articolul 22

Furnizarea de informații privind nivelul angajamentului pentru reținerea unui interes economic net

(1)   În temeiul articolului 409 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, reținătorul comunică investitorilor cel puțin următoarele informații privind nivelul angajamentului său de a menține un interes economic net în securitizare:

(a)

confirmarea identității reținătorului și dacă acesta reține interesul economic în calitate de inițiator, sponsor sau creditor inițial;

(b)

dacă au fost aplicate modalitățile prevăzute la articolul 405 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a), (b), (c), (d) sau (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru a reține un interes economic net;

(c)

orice schimbare în ceea ce privește modalitatea de a reține un interes economic net, astfel cum este menționată la litera (b), în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (d);

(d)

confirmarea nivelului de reținere la inițierea tranzacției de securitizare și a angajamentului de reținere pe o bază permanentă, care trebuie să se refere doar la continuarea îndeplinirii obligației inițiale și nu poate cere date cu privire la valoarea nominală sau de piață actuală sau cu privire la orice depreciere sau reducere a valorii interesului reținut.

(2)   Atunci când derogările prevăzute la articolul 405 alineatele (3) sau (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se aplică în cazul unei tranzacții de securitizare, instituțiile care acționează în calitate de inițiator, sponsor sau creditor inițial trebuie să comunice investitorilor informații privind derogarea aplicabilă.

(3)   Comunicarea de informații menționată la alineatele (1) și (2) trebuie să fie sprijinită de documente justificative corespunzătoare și pusă la dispoziția publicului, mai puțin în cazul tranzacțiilor bilaterale sau private în care comunicarea privată de informații este considerată suficientă de către părți. Includerea unei declarații privind angajamentul de reținere în prospectul pentru titlurile emise în cadrul programului de securitizare este considerată a fi un mijloc adecvat de îndeplinire a acestei cerințe.

(4)   Comunicarea de informații este, de asemenea, confirmată după inițiere cu aceeași regularitate ca și frecvența rapoartelor privind tranzacția de securitizare, cel puțin o dată pe an și în oricare dintre următoarele situații:

(a)

atunci când are loc o încălcare a angajamentului de reținere menționat la articolul 405 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

atunci când performanța poziției din securitizare sau caracteristicile de risc ale securitizării sau ale expunerilor suport se modifică semnificativ;

(c)

în urma unei încălcări a obligațiilor incluse în documentația referitoare la securitizare.

Articolul 23

Comunicarea datelor relevante semnificative

(1)   Inițiatorii, sponsorii și creditorii inițiali se asigură că datele relevante semnificative menționate la articolul 409 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt ușor accesibile pentru investitori, fără a presupune o sarcină administrativă excesivă.

(2)   Comunicarea corespunzătoare de date menționată la articolul 409 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se face cel puțin o dată pe an și în următoarele condiții:

(a)

atunci când performanța poziției din securitizare sau caracteristicile de risc ale securitizării sau ale expunerilor suport se modifică semnificativ;

(b)

în urma unei încălcări a obligațiilor incluse în documentația referitoare la securitizare;

(c)

pentru ca datele respective să fie considerate relevante și semnificative pentru diferitele expuneri suport, acestea trebuie, în general, să fie furnizate pentru fiecare împrumut în parte, putând exista totuși situații în care datele respective sunt furnizate agregat. Atunci când se evaluează dacă informațiile furnizate în mod agregat sunt suficiente, printre factorii care trebuie luați în considerare se numără granularitatea portofoliului suport și dacă gestionarea expunerilor din portofoliul respectiv se bazează pe portofoliul în sine sau pe fiecare împrumut în parte.

(3)   Cerința de comunicare a informațiilor trebuie să respecte orice alte dispoziții legale sau de reglementare aplicabile reținătorului.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 24

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).

(4)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).


13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 626/2014 AL COMISIEI

din 10 iunie 2014

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit o nomenclatură a mărfurilor, denumită în continuare „Nomenclatura combinată” sau „NC”, care figurează în anexa I la regulamentul menționat.

(2)

Există opinii divergente în ceea ce privește clasificarea la pozițiile NC 2207 și 3824 a amestecurilor care conțin alcool etilic, utilizate ca materii prime la producerea de carburant pentru autovehicule.

(3)

Din rațiuni de certitudine juridică este deci necesar să se clarifice domeniul de aplicare al subpoziției NC 2207 20 în ceea ce privește alcoolul etilic denaturat.

(4)

Subpoziția NC 2207 20 ar trebui să acopere alcoolul etilic cu o tărie alcoolică în volum de minimum 50 %, în particular amestecurile pe bază de alcool etilic utilizate la producerea de carburant pentru autovehicule, denaturate prin adăugarea anumitor substanțe la alcoolul etilic pentru a-l face impropriu consumului uman, în mod ireversibil.

(5)

Standardul european EN 15376, intitulat „Carburanți pentru autovehicule. Etanol — component de amestec pentru benzină. Cerințe și metode de încercare”, aprobat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) la 24 decembrie 2010, contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii Europene prin standarde tehnice voluntare care promovează comerțul liber și optimizează funcționarea pieței unice. Punctul 4.3 din standardul sus-menționat prevede o listă a denaturanților recomandați care nu sunt dăunători pentru sistemele vehiculelor. Substanțele menționate pe această listă sunt: benzina pentru autovehicule conformă cu standardul EN 228, etil-terț-butil-eterul (ETBE), metil-terț-butil-eterul (MTBE), alcoolul butilic terțiar (ABT), 2-metil-1-propanolul (izobutanolul) și 2-propanolul (izopropanolul). În amestec se pot utiliza unul sau mai mulți dintre acești denaturanți, cu excepția izobutanolului și a izopropanolului, care se separă cu ușurință de amestec. Prin urmare, ei trebuie întotdeauna utilizați în combinație cu un alt denaturant.

(6)

Este așadar necesară adăugarea unei note complementare noi la capitolul 22 din partea a doua a NC, pentru a asigura interpretarea uniformă a acesteia în întreaga Uniune.

(7)

Comitetul Codului vamal nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În capitolul 22 din partea a doua a Nomenclaturii combinate stabilite în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se adaugă următoarea notă complementară 12:

„12.

La subpoziția 2207 20 se clasifică amestecuri de alcool etilic utilizate ca materii prime la producerea de carburanți pentru autovehicule cu o tărie alcoolică în volum de minimum 50 % și denaturați cu una sau mai multe dintre următoarele substanțe:

(a)

benzină pentru autovehicule (conformă cu EN 228);

(b)

terț-butil etil eter (etil-terț-butil-eter) (ETBE);

(c)

metil-terț-butil-eter (MTBE);

(d)

2-metilpropan-2-ol (alcool terț-butilic) (ATB);

(e)

2-metilpropan-1-ol (2-metil-1-propanol, izobutanol);

(f)

propan-2-ol (isopropil alcool, 2-propanol, isopropanol).

Denaturanții menționați la literele (e) și (f) de la primul paragraf trebuie utilizați în combinație cu cel puțin unul dintre denaturanții enumerați la literele (a)-(d) de la primul paragraf.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iunie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.


13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/28


REGULAMENTUL (UE) NR. 627/2014 AL COMISIEI

din 12 iunie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 pentru adaptarea acestuia la progresul tehnic în ceea ce privește monitorizarea particulelor în suspensie de către sistemul de diagnosticare la bord

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE (1), în special articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 582/2011 al Comisiei (2) stabilește obligația Comisiei de a evalua fezabilitatea tehnică a monitorizării, pentru vehiculele cu aprindere prin compresie, a performanței filtrelor de particule diesel (diesel particulate filter, DPF) în raport cu valorile-limită ale sistemelor de diagnosticare la bord (OBD threshold limit, OTL) stabilite în tabelul 1 din anexa X la regulamentul menționat.

(2)

Comisia a efectuat această evaluare și a ajuns la concluzia că tehnologia în măsură să monitorizeze funcționarea DPF în raport cu OTL este disponibilă. Evaluarea a arătat însă, în același timp, că este oportun să se amâne data de punere în aplicare a respectivelor cerințe de performanță ale DPF, pentru a oferi industriei un interval de pregătire adecvat, astfel încât aceasta să poată asigura atât disponibilitatea echipamentului, din perspectiva producției de serie, cât și adaptarea acestuia la vehicule. Prin urmare, este necesară adaptarea tabelului 1 din apendicele 9 la anexa I la Regulamentul (UE) nr. 582/2011, pentru a include noua dată de punere în aplicare.

(3)

În ceea ce privește motoarelor cu aprindere prin scânteie, în plus, tabelul 1 din apendicele 9 la anexa I la Regulamentul (UE) nr. 582/2011 ar trebui de asemenea adaptat prin introducerea unei coloane corespunzând cerinței de monitorizare a nivelurilor de monoxid de carbon în raport cu OTL-urile menționate în tabelul 2 din anexa X la Regulamentul (UE) nr. 582/2011, precum și a unei coloane corespunzând cerințelor de performanță în funcționare stabilite la punctele 6-6.5.5.1 din anexa X la regulamentul menționat.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 582/2011 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic pentru autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 582/2011 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   Până la 31 decembrie 2015, în cazul unor noi tipuri de vehicule sau motoare, respectiv până la 31 decembrie 2016, în cazul tuturor vehiculelor noi vândute, înmatriculate sau puse în circulație pe teritoriul Uniunii, producătorul poate opta, la cerere, pentru aplicarea dispozițiilor alternative privind monitorizarea DPF specificate la punctul 2.3.3.3 din anexa X.”

2.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Omologările de tip acordate motoarelor și vehiculelor cu aprindere prin compresie în conformitate cu anexa I apendicele 9 tabelul 1 litera B, înainte de data aplicării prezentului regulament, rămân valabile după data respectivă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 188, 18.7.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 582/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și de modificare a anexelor I și III la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 167, 25.6.2011, p. 1).


ANEXĂ

Tabelul 1 din apendicele 9 la anexa I la Regulamentul (UE) nr. 582/2011 se înlocuiește cu următorul tabel:

„Tabelul 1

Litera

OTL (1) NOx

OTL (2) PM

OTL (6) CO

IUPR

Calitatea reactivului și consumul de reactiv

Date de punere în aplicare: tipuri noi

Date de punere în aplicare: toate vehiculele

Ultima dată a înmatriculării

A

Rubrica «Perioada de tranziție» din tabelul 1 sau 2

Monitorizarea performanței (3)

 

Perioada de tranziție (7)

Perioada de tranziție (4)

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015 (9)

30.12.2016 (10)

B (11)

Rubrica «Perioada de tranziție» din tabelul 2

 

Rubrica «Perioada de tranziție» din tabelul 2

Perioada de tranziție (7)

Perioada de tranziție (4)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Rubrica «Cerințe generale» din tabelul 1 sau 2

Rubrica «Cerințe generale» din tabelul 1

Rubrica «Cerințe generale» din tabelul 2

Cerințe generale (8)

Cerințe generale (5)

31.12.2015

31.12.2016

 


(1)  Cerințele de monitorizare a «OTL NOx», specificate în tabelele 1 și 2 din anexa X.

(2)  Cerințele de monitorizare a «OTL PM», specificate în tabelul 1 din anexa X.

(3)  Cerințele privind «monitorizarea performanței», specificate la punctul 2.1.1 din anexa X.

(4)  Cerințele «tranzitorii» privind calitatea și consumul de reactiv, specificate la punctele 7.1.1.1 și 8.4.1.1 din anexa XIII.

(5)  Cerințele «generale» privind calitatea și consumul de reactiv, specificate la punctele 7.1.1 și 8.4.1 din anexa XIII.

(6)  Cerințele de monitorizare a «OTL CO», specificate în tabelul 2 din anexa X.

(7)  Cerințele «tranzitorii» privind IUPR, specificate la punctele 6.4.4, 6.5.5 și 6.5.5.1 din anexa X.

(8)  Cerințele «generale» privind IUPR, specificate în secțiunea 6 din anexa X.

(9)  Pentru motoarele cu aprindere prin scânteie și vehiculele echipate cu astfel de motoare.

(10)  Pentru motoarele cu aprindere prin compresie și vehiculele echipate cu astfel de motoare.

(11)  Se aplică doar motoarelor cu aprindere prin scânteie și vehiculelor echipate cu astfel de motoare.”


13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 628/2014 AL COMISIEI

din 12 iunie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 341/2007 în ceea ce privește contingentul tarifar de import pentru usturoiul originar din China

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 187 litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei (2) prevede deschiderea contingentelor tarifare și modul de gestionare a acestora pentru usturoi și pentru anumite alte produse agricole importate din țări terțe.

(2)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană (3), aprobat prin Decizia 2014/116/UE a Consiliului (4), prevede majorarea cu 12 375 de tone a cantității alocate Republicii Populare Chineze în cadrul contingentului tarifar UE pentru usturoi.

(3)

Majorarea contingentului tarifar ar trebui să se reflecte în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 341/2007. Deoarece Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză a fost aprobat de Consiliu la 28 ianuarie 2014, importatorii ar trebui să aibă acces la cantitățile majorate începând din a doua subperioadă a perioadei de aplicare a contingentului tarifar de import 2014/2015.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 341/2007 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare a Regulamentului (CE) nr. 341/2007

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 341/2007 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și de instituire a unui regim de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și anumite alte produse agricole importate din țări terțe (JO L 90, 30.3.2007, p. 12).

(3)  JO L 64, 4.3.2014, p. 2.

(4)  Decizia 2014/116/UE a Consiliului din 28 ianuarie 2014 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (JO L 64, 4.3.2014, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA I

Contingente tarifare deschise în temeiul Deciziilor 2001/404/CE, 2006/398/CE și 2014/116/UE pentru importurile de usturoi încadrat la codul NC 0703 20 00

Origine

Număr de ordine

Contingent (tone)

Prima subperioadă (iunie-august)

A doua subperioadă (septembrie-noiembrie)

A treia subperioadă (decembrie-februarie)

A patra subperioadă (martie-mai)

Total

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Importatori tradiționali

09.4104

9 590

3 813

 

Noi importatori

09.4099

4 110

1 634

 

Total

 

13 700

5 447

 

China

 

 

 

 

 

46 075

Importatori tradiționali

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Noi importatori

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Total

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Alte țări terțe

 

 

 

 

 

6 023

Importatori tradiționali

09.4106

941

1 960

929

386

 

Noi importatori

09.4102

403

840

398

166

 

Total

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Total

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245”


13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/33


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 629/2014 AL COMISIEI

din 12 iunie 2014

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active metil-nonil-cetonă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special al doilea caz prevăzut la articolul 21 alineatul (3) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 608/2012 al Comisiei (2) a modificat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (3) în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active metil-nonil-cetonă, stabilind condiția ca notificatorul să prezinte informații de confirmare suplimentare sub formă de studii privind specificația cu date justificatoare privind lotul și cu metode de analiză validate.

(2)

În intervalul de timp prevăzut pentru prezentarea acestora, notificatorul a prezentat statului membru raportor, Belgia, informații suplimentare sub forma unor studii privind specificația cu date justificatoare privind lotul și cu metode de analiză validate.

(3)

Belgia a evaluat informațiile suplimentare transmise de notificator. La 25 noiembrie 2013, ea și-a prezentat evaluarea celorlalte state membre, Comisiei și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) sub forma unui proiect revizuit de raport de evaluare.

(4)

Proiectul revizuit de raport de evaluare a fost revizuit de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 16 mai 2014 sub forma unui raport de reexaminare al Comisiei pentru metil-nonil-cetonă.

(5)

Comisia a invitat notificatorul să își prezinte observațiile pe marginea proiectului de examinare pentru metil-nonil-cetonă.

(6)

Comisia a ajuns la concluzia că informațiile suplimentare de confirmare au arătat că puritatea minimă a substanței active ar trebui stabilită la 985 g/kg.

(7)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificat în consecință. Statelor membre ar trebui să li se acorde timp pentru a modifica sau a retrage autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin metil-nonil-cetonă, dacă este cazul.

(8)

În ceea ce privește produsele de protecție a plantelor care conțin metil-nonil-cetonă, în cazul în care statele membre acordă o perioadă de grație în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, această perioadă ar trebui să expire cel târziu la optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

În coloana „Puritate”, rândul 238, metil-nonil-cetonă, din partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, puritatea se înlocuiește cu „≥ 985 g/kg”.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

Atunci când este necesar, statele membre modifică sau retrag, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin metil-nonil-cetonă ca substanță activă până la 3 ianuarie 2015.

Articolul 3

Perioada de grație

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 este cât mai scurtă posibil și expiră la 3 ianuarie 2016 cel târziu.

Articolul 4

Intrarea in vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 608/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanțelor active benzoat de denatoniu, metil-nonil-cetonă și uleiuri vegetale/ulei de mentă verde (JO L 177, 7.7.2012, p. 19).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).


13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 630/2014 AL COMISIEI

din 12 iunie 2014

de modificare pentru a 215-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida, (1) în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatele (1) și (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 2 iunie 2014, Comitetul pentru sancțiuni din cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a hotărât să adauge trei persoane pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. La aceeași dată, CSONU a decis să elimine două persoane de pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice și să modifice trei mențiuni din această listă.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de politică externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Următoarele mențiuni se adaugă la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”:

(a)

„Al Mouakaoune Biddam [alias (a) Les Signataires par le Sang; (b) Ceux Qui Signent avec le Sang; (c) Those Who Sign in Blood]. Adresa: Mali. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.”

(b)

„Al Moulathamoun [alias (a) Les Enturbannés; (b) The Veiled]. Adresa: (a) Algeria; (b) Mali; (c) Niger]. Alte informații: își desfășoară activitatea în regiunea Sahel/Sahara. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.”

(c)

„Al Mourabitoun [alias (a) Les Sentinelles; (b) The Sentinels]. Adresa: Mali. Alte informații: își desfășoară activitatea în regiunea Sahel/Sahara. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.”

2.

Se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:

(a)

„Jainal Antel Sali (jr.) [alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung]. Data nașterii: 1.6.1965. Locul nașterii: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenia: filipineză. Alte informații: se presupune că a decedat în 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”

(b)

„Mohammad Ilyas Kashmiri [alias (a) Muhammad Ilyas Kashmiri, (b) Elias alKashmiri, (c) Ilyas Naib Amir]. Titlu: Muftiu. Adresa: Satul Thathi, Samahni, Districtul Bhimber, partea din Kashmir administrată de Pakistan. Data nașterii: (a) 2.1.1964, (b) 10.2.1964. Locul nașterii: Bhimber, Valea Samahani, partea din Kashmir administrată de Pakistan. Alte informații: (a) titlul anterior: Maulana; (b) se presupune că a decedat în Pakistan, la 11 iunie 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2010.”

3.

Mențiunea „Abu Mohammed Al-Jawlani [alias (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i) Al Fatih]. Data nașterii: între 1975 și 1979. Locul nașterii: Siria. Cetățenia: siriană. Adresa: în Siria, în iunie 2013. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.7.2013.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu:

„Abu Mohammed Al-Jawlani [alias (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed alGolani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i) Al Fatih]. Data nașterii: între 1975 și 1979. Locul nașterii: Siria. Cetățenia: siriană. Adresa: în Siria, în iunie 2013. Alte informații: din ianuarie 2012, este liderul Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.7.2013.”

4.

Mențiunea „Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Data nașterii: 12.5.1964. Locul nașterii: Satul Kharsenoy, raionul Shatoyskiy (Sovetskiy), Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenia: (a) rusă, (b) URSS (până în 1991). Alte informații: (a) locuia în Federația Rusă în noiembrie 2010; (b) mandat internațional de arestare emis în anul 2000. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.3.2011.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu:

„Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Data nașterii: 12.5.1964. Locul nașterii: Satul Kharsenoy, raionul Shatoyskiy (Sovetskiy), Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenia: (a) rusă, (b) URSS (până în 1991). Alte informații: (a) locuia în Federația Rusă în noiembrie 2010; (b) mandat internațional de arestare emis în anul 2000; (c) se presupune că a decedat în aprilie 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.3.2011.”

5.

Mențiunea „Al-Qaida in Iraq [alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network, (p) Jabhat al Nusrah, (q) Jabhet al-Nusra, (r) Al-Nusrah Front, (s) The Victory Front, (t) Islamic State in Iraq and the Levant]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2004.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu:

„Al-Qaida in Iraq [alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network, (p) Islamic State in Iraq and the Levant)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2004.”


13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/38


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 631/2014 AL COMISIEI

din 12 iunie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

62,3

TR

71,7

ZZ

67,0

0707 00 05

MK

50,6

TR

105,0

ZZ

77,8

0709 93 10

MA

68,1

TR

109,3

ZA

27,3

ZZ

68,2

0805 50 10

AR

103,3

TR

120,8

ZA

121,5

ZZ

115,2

0808 10 80

AR

135,5

BR

76,6

CL

96,5

CN

99,1

NZ

133,4

US

183,9

UY

168,2

ZA

99,1

ZZ

124,0

0809 10 00

TR

248,2

ZZ

248,2

0809 29 00

TR

456,1

ZZ

456,1

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/40


DECIZIA CONSILIULUI

din 5 iunie 2014

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

(2014/348/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 46 litera (d), articolul 149, articolul 153 alineatul (2) litera (a), articolul 175 al treilea paragraf și articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”) conține dispoziții și măsuri specifice în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți.

(2)

Este oportun să se extindă cooperarea părților contractante la Acordul privind SEE pentru includerea Regulamentului (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(3)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat în mod corespunzător pentru ca această cooperare extinsă să poată fi realizată începând cu data de 1 ianuarie 2014.

(4)

Prin urmare, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE privind modificarea propusă a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți, se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 5 iunie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

N. DENDIAS


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, p. 238).


PROIECT

DECIZIA NR. .../2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportun să se extindă cooperarea părților contractante la Acordul privind SEE pentru includerea Regulamentului (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (1).

(2)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat pentru ca această cooperare extinsă să poată fi realizată de la 1 ianuarie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 15 din Protocolul 31 la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează.

1.

La alineatul (2), după cuvintele „alineatul (1)” se adaugă cuvintele „și care sunt efectuate înainte de 1 ianuarie 2014”.

2.

La alineatul (8) se adaugă următorul text:

„—

32013 R 1296: Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială («EaSI») și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, p. 238).

Principatul Liechtenstein este exceptat de la participarea și contribuția financiară la acest program. Norvegia va participa și va contribui financiar numai la axa EURES a programului.”

3.

Textul de la alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„Statele AELS participă la activitățile Comunității menționate la prima liniuță de alineatul (8) începând cu data de 1 ianuarie 1999, la activitățile menționate la a doua liniuță începând cu data de 1 ianuarie 2003 și la activitățile menționate la a treia liniuță începând cu data de 1 ianuarie 2014.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare în temeiul articolului 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii

Comitetului mixt al SEE


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 238.

(2)  [Nu au fost semnalate cerințe constituționale.] [Au fost semnalate cerințe constituționale.]


13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/42


DECIZIA 2014/349/PESC A CONSILIULUI

din 12 iunie 2014

de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (1), EULEX KOSOVO

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 4 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/124/PESC (2).

(2)

La 8 iunie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/322/PESC (3), care modifică Acțiunea comună 2008/124/PESC și prelungește durata misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX KOSOVO) pentru o perioadă de doi ani până la 14 iunie 2012.

(3)

La 6 iunie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/291/PESC (4), care modifică Acțiunea comună 2008/124/PESC și prelungește durata EULEX KOSOVO pentru o perioadă de doi ani până la 14 iunie 2014.

(4)

În urma recomandărilor formulate în revizuirea strategică adoptată în 2014, este necesară prelungirea duratei EULEX KOSOVO pentru o perioadă suplimentară de doi ani.

(5)

La 27 mai 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/241/PESC (5) care a modificat Acțiunea comună 2008/124/PESC pentru a stabili o nouă valoare de referință financiară destinată să acopere perioada cuprinsă între 15 iunie 2013 și 14 iunie 2014. Acțiunea comună 2008/124/PESC ar trebui să fie modificată pentru a stabili o nouă valoare de referință financiară destinată acoperirii perioadei de tranziție cuprinse între 15 iunie 2014 și 14 octombrie 2014.

(6)

EULEX KOSOVO se va derula în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea împiedica realizarea obiectivelor acțiunii externe a Uniuni prevăzute la articolul 21 din tratat.

(7)

Acțiunea comună 2008/124/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acțiunea comună 2008/124/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(1a)   Șeful misiunii este reprezentantul misiunii. Șeful misiunii poate delega atribuții de administrare în materie de personal și privind chestiuni financiare unor membri ai personalului misiunii, sub responsabilitatea sa globală.”;

(b)

alineatul (5) se elimină;

(c)

alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9)   Șeful misiunii asigură o cooperare și o coordonare strânse ale EULEX KOSOVO cu autoritățile competente din Kosovo și cu actorii internaționali relevanți, după cum este necesar, inclusiv cu NATO/KFOR, UNMIK, OSCE și cu statele terțe implicate în sprijinirea supremației legii în Kosovo.”

2.

Articolul 9 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Toți membrii personalului își îndeplinesc sarcinile și acționează în interesul misiunii. Toți membrii personalului respectă principiile de securitate și normele minime instituite prin Decizia 2013/488/UE a Consiliului (6).

(6)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1).”"

3.

Articolul 10 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Condițiile de angajare, precum și drepturile și obligațiile personalului internațional și local se stabilesc prin contracte încheiate între EULEX KOSOVO și membrii personalului vizați.”

4.

Articolul 14 alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Șeful misiunii asigură protecția informațiilor UE clasificate în conformitate cu Decizia 2013/488/UE.”

5.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 15a

Dispoziții legale

EULEX KOSOVO are capacitatea de a achiziționa servicii și bunuri, de a încheia contracte și acorduri administrative, de a angaja personal, de a deține conturi bancare, de a dobândi și a înstrăina active și de a se achita de obligații, precum și de a fi parte la procedurile juridice, după cum este necesar pentru punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune.”

6.

Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO până la 14 octombrie 2010 este de 265 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 octombrie 2010 și 14 decembrie 2011 este de 165 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 decembrie 2011 și 14 iunie 2012 este de 72 800 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 iunie 2012 și 14 iunie 2013 este de 111 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 iunie 2013 și 14 iunie 2014 este de 110 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 iunie 2014 și 14 octombrie 2014 este de 34 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată EULEX KOSOVO pentru perioada următoare se decide de către Consiliu.”;

(b)

alineatele (4)-(6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(4)   EULEX KOSOVO răspunde de execuția bugetului misiunii. În acest scop, EULEX KOSOVO semnează un acord cu Comisia.

(5)   EULEX KOSOVO răspunde de orice plângere și obligație care decurge din executarea mandatului începând cu 15 iunie 2014, cu excepția plângerilor legate de abateri grave ale șefului misiunii, pentru care șeful misiunii este responsabil.

(6)   Punerea în aplicare a dispozițiilor financiare nu aduce atingere lanțului de comandă, astfel cum se prevede la articolele 7, 8 și 11, și nici cerințelor operaționale ale misiunii EULEX KOSOVO, inclusiv celor privind compatibilitatea echipamentelor și interoperabilitatea echipelor sale.

(7)   Cheltuielile sunt eligibile de la data intrării în vigoare a prezentei acțiuni comune.”

7.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 16a

Celula de proiect

(1)   EULEX KOSOVO dispune de o celulă de proiect pentru identificarea și punerea în aplicare a proiectelor. EULEX KOSOVO coordonează, facilitează și furnizează consultanță, după caz, pentru proiectele puse în aplicare de statele membre și statele terțe, sub responsabilitatea acestora, în domenii legate de mandatul EULEX KOSOVO și în sprijinul obiectivelor acesteia.

(2)   EULEX KOSOVO este autorizată să recurgă la contribuții financiare din partea statelor membre sau a unor state terțe pentru punerea în aplicare a proiectelor identificate care completează în mod coerent celelalte acțiuni ale misiunii EULEX KOSOVO în următoarele două cazuri:

(a)

proiectul este prevăzut în situația financiară aferentă prezentei acțiuni comune; sau

(b)

proiectul este integrat în cursul mandatului prin intermediul unei modificări a respectivei situații financiare la solicitarea șefului misiunii. EULEX KOSOVO încheie un acord cu statele vizate, care acoperă în special procedurile specifice pentru soluționarea oricăror plângeri formulate de părți terțe cu privire la prejudiciile suferite în urma acțiunilor sau omisiunilor EULEX KOSOVO în utilizarea fondurilor furnizate de statele vizate. În niciun caz, statele participante nu pot angaja răspunderea Uniunii sau a ÎR pentru acțiunile sau omisiunile EULEX KOSOVO în utilizarea fondurilor din partea statelor respective.

(3)   COPS își dă acordul cu privire la acceptarea unei contribuții financiare din partea statelor terțe la celula de proiect.”

8.

La articolul 18, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   ÎR este autorizat să comunice Organizației Națiunilor Unite, NATO/KFOR și altor părți terțe asociate la prezenta acțiune comună informații și documente clasificate ale UE întocmite în scopul EULEX KOSOVO, până la nivelul de clasificare corespunzător pentru fiecare dintre acestea, în conformitate cu Decizia 2013/488/UE. În acest scop se încheie acorduri tehnice la nivel local.

(2)   În eventualitatea unei necesități operaționale precise și imediate, ÎR este, de asemenea, autorizat să comunice autorităților locale competente informații și documente UE clasificate până la nivelul «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», întocmite în scopul EULEX KOSOVO, în conformitate cu Decizia 2013/488/UE. În toate celelalte cazuri, asemenea informații și documente se comunică autorităților locale competente în conformitate cu procedurile corespunzătoare nivelului de cooperare dintre autoritățile menționate și UE.”

9.

La articolul 20, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta acțiune comună expiră la 14 iunie 2016.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 12 iunie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

Y. MANIATIS


(1)  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244(1999) și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

(2)  Acțiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 42, 16.2.2008, p. 92).

(3)  Decizia 2010/322/PESC a Consiliului din 8 iunie 2010 de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 145, 11.6.2010, p. 13).

(4)  Decizia 2012/291/PESC a Consiliului din 5 iunie 2012 de modificare și prelungire a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 146, 6.6.2012, p. 46).

(5)  Decizia 2013/241/PESC a Consiliului din 27 mai 2013 de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 141, 28.5.2013, p. 47).


13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/45


DECIZIA COMISIEI

din 5 iunie 2014

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse textile

[notificată cu numărul C(2014) 3677]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/350/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcție de grupele de produse.

(3)

Decizia 2009/567/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru produsele textile, care sunt valabile până la 30 iunie 2014.

(4)

Pentru a reflecta mai bine stadiul actual al tehnologiei de pe piață pentru această grupă de produse și pentru a ține seama de inovațiile apărute după adoptarea deciziei menționate anterior, se consideră oportun să se modifice sfera grupei de produse și să se stabilească un set revizuit de criterii ecologice.

(5)

Criteriile au în special obiectivul de a identifica produsele care au un impact mai scăzut asupra mediului pe durata ciclului lor de viață, cu ameliorări specifice pentru ca acestea: să provină din forme mai durabile de agricultură și silvicultură, să fie fabricate utilizând mai eficient resursele și energia, prin procese mai curate și mai puțin poluante și utilizând mai puține substanțe periculoase, și să fie concepute și specificate pentru a fi de înaltă calitate și durabile. Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE produselor textile sunt stabilite pentru aspectele menționate anterior, iar produsele cu performanțe îmbunătățite în ceea ce privește aspectele respective ar trebui promovate. Prin urmare, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru grupa de produse „textile”.

(6)

Criteriile revizuite, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru această grupă de produse.

(7)

Prin urmare, Decizia 2009/567/CE ar trebui înlocuită prin prezenta decizie.

(8)

Este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru produse textile pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2009/567/CE, astfel încât aceștia să aibă timp suficient să își adapteze produsele în vederea îndeplinirii criteriilor și cerințelor revizuite.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Grupa de produse „produse textile” cuprinde:

(a)

îmbrăcăminte și accesorii din material textil: îmbrăcăminte și accesorii cu un conținut de fibre textile de cel puțin 80 % din greutate, țesute, nețesute sau tricotate;

(b)

textile de interior: produse textile utilizate în spații interioare, cu un conținut de fibre textile de cel puțin 80 % din greutate, țesute, nețesute sau tricotate;

(c)

fibre, fire, țesături și fâșii tricotate: destinate utilizării în îmbrăcăminte și accesorii din materiale textile și în textile de interior, inclusiv țesături pentru tapițerii și pânză de saltele, înainte de aplicarea unei dubluri sau a unor tratamente asociate cu produsul final;

(d)

elemente netextile: fermoare, nasturi și alte accesorii care sunt încorporate în produs; membrane, straturi de acoperire și laminate;

(e)

produse pentru curățat: produse textile țesute sau nețesute pentru curățarea umedă sau uscată a suprafețelor și uscarea articolelor de bucătărie.

(2)   Următoarele produse nu sunt incluse în grupa de produse „produse textile”:

(a)

produsele destinate să fie aruncate după o singură utilizare;

(b)

acoperitoarele de podea, care intră în domeniul de aplicare al Deciziei 2009/967/CE (3);

(c)

țesăturile care fac parte din structuri destinate utilizării în exterior.

(3)   Sunt excluse din grupa de produse îmbrăcămintea, țesăturile și fibrele care conțin următoarele articole:

(a)

dispozitive electrice sau care fac parte integrantă din circuite electrice;

(b)

dispozitive sau substanțe impregnate destinate să detecteze sau să reacționeze la variațiile condițiilor ambiante.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„fibre textile” înseamnă fibre naturale, fibre sintetice și fibre celulozice artificiale;

(b)

„fibre naturale” înseamnă bumbac și alte fibre celulozice naturale din semințe, in și alte fibre liberiene, lână și alte fibre cheratinice;

(c)

„fibre sintetice” înseamnă acrilic, elastan, poliamidă, poliester și polipropilenă;

(d)

„fibre celulozice artificiale” înseamnă Lyocell, modal și viscoză.

Articolul 3

Pentru „îmbrăcămintea și accesoriile din material textil” și pentru „textilele de interior”, materialele de umplere, dublurile, căptușelile, membranele și straturile de acoperire din fibre care sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentei decizii nu se includ în calculul procentajului de fibre textile.

Articolul 4

Materialele de umplere care nu sunt din fibre textile trebuie să respecte restricțiile enumerate la criteriul 10 din anexă, referitoare la substanțele chimice auxiliare, agenții tensioactivi, biocide și formaldehidă.

Articolul 5

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 pentru un produs care se încadrează în grupa de produse „produse textile”, definită la articolul 1 din prezenta decizie, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt stabilite în anexă.

Articolul 6

Criteriile și cerințele de evaluare aferente stabilite în anexă sunt valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 7

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit grupei de produse „produse textile” este „016”.

Articolul 8

Decizia 2009/567/CE se abrogă.

Articolul 9

(1)   Cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează în grupa de produse „produse textile” depuse în termen de două luni de la data adoptării prezentei decizii se pot baza fie pe criteriile prevăzute în Decizia 2009/567/CE, fie pe criteriile prevăzute în prezenta decizie. Cererile sunt evaluate în funcție de criteriile pe care se bazează.

(2)   Licențele pentru eticheta ecologică a UE acordate în conformitate cu criteriile stabilite în Decizia 2009/567/CE pot fi utilizate timp de 12 luni de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 10

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 iunie 2014.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Decizia 2009/567/CE a Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru produse textile (JO L 197, 29.7.2009, p. 70).

(3)  Decizia 2009/967/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru acoperitoare de podea din materiale textile (JO L 332, 17.12.2009, p. 1).


ANEXĂ

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele textile, precum și subcategoriile în care acestea sunt grupate, se stabilesc după cum urmează:

Fibre textile

1.

Bumbac și alte fibre celulozice naturale din semințe

2.

In și alte fibre liberiene

3.

Lână și alte fibre cheratinice

4.

Acrilic

5.

Elastan

6.

Poliamidă

7.

Poliester

8.

Polipropilenă

9.

Fibre celulozice artificiale (lyocell, modal și viscoză)

Componente și accesorii

10.

Materiale de umplere

11.

Straturi de acoperire, laminate și membrane

12.

Accesorii

Substanțe chimice și procese

13.

Lista substanțelor restricționate (LSR)

14.

Înlocuirea substanțelor periculoase utilizate pentru vopsire, imprimare și apretură

15.

Eficiența energetică a proceselor de spălare, uscare și tratare prin reticulare

16.

Tratarea emisiilor în aer și în apă

Adecvarea pentru utilizare

17.

Schimbarea dimensiunii în timpul spălării și uscării

18.

Rezistența culorii la spălare

19.

Rezistența culorii la transpirație (acidă, alcalină)

20.

Rezistența culorii la frecare umedă

21.

Rezistența culorii la frecare uscată

22.

Rezistența culorii la lumină

23.

Rezistența la spălare a produselor pentru curățat

24.

Rezistența țesăturilor la piling și abraziune

25.

Durabilitatea funcției

Responsabilitatea socială a întreprinderilor

26.

Principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă

27.

Restricție privind sablarea țesăturilor denim

Informații justificative

28.

Informațiile care figurează pe eticheta ecologică

Apendicele 1 conține, de asemenea, LSR menționată la criteriul 13. Lista indică restricțiile aplicabile substanțelor periculoase care pot fi utilizate pentru fabricarea produselor textile și pe care le poate conține produsul finit.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice corespund produselor de pe piața textilelor având cele mai bune performanțe de mediu. Deși utilizarea produselor chimice și eliberarea de poluanți fac parte din procesul de producție, un produs care poartă eticheta ecologică a UE garantează consumatorului că utilizarea unor astfel de substanțe a fost limitată atât cât este posibil din punct de vedere tehnic fără a prejudicia adecvarea pentru utilizare.

Criteriile exclud ori de câte ori este posibil sau limitează la minimum concentrația (necesară pentru a asigura funcții și proprietăți specifice) anumitor substanțe identificate ca fiind periculoase sau potențial periculoase pentru sănătatea umană și mediu care pot fi utilizate pentru fabricarea textilelor. Derogările pentru utilizarea unei astfel de substanțe într-un produs cu eticheta ecologică se acordă numai în cazul în care o substanță este necesară pentru a îndeplini așteptările în materie de performanță ale consumatorilor sau cerințele legale prevăzute pentru un produs (de exemplu rezistența la foc) și nu sunt disponibile alternative aplicate și testate.

Derogările sunt evaluate pe baza principiului precauției și a informațiilor științifice și tehnice, în special atunci când există produse mai sigure disponibile pe piață.

Încercarea produselor în privința substanțelor periculoase restricționate este obligatorie, pentru a oferi garanții solide consumatorilor. De asemenea, sunt impuse condiții stricte în ceea ce privește procesele de producție a textilelor, în scopul de a limita poluarea apei și a aerului și de a reduce la minimum expunerea lucrătorilor. Verificarea respectării criteriilor este concepută astfel încât să se ofere garanții solide consumatorilor; ea reflectă posibilitatea practică a solicitanților de a obține informații din lanțul de aprovizionare și exclude posibilitățile de „parazitism” din partea solicitanților.

Evaluare și verificare Pentru a demonstra conformitatea cu criteriile, solicitantul trebuie să declare următoarele informații privind produsul (produsele) și lanțul de aprovizionare al acestora:

Fiecare criteriu conține cerințe de verificare detaliate care impun solicitantului să transmită declarații, documente, analize, rapoarte de încercare și alte dovezi referitoare la produs sau produse și la lanțul lor de aprovizionare.

Valabilitatea licenței se bazează pe verificarea în momentul depunerii cererii și, atunci când criteriul 13 prevede acest lucru, pe încercarea produsului, care trebuie să fie transmisă organismelor competente în vederea verificării. Schimbarea furnizorilor sau a unităților de producție relevante pentru produsele care fac obiectul licenței trebuie notificată organismelor competente, împreună cu informații justificative, pentru verificarea continuării respectării condițiilor licenței.

Organismele competente recunosc în mod preferențial încercările efectuate de laboratoare acreditate conform ISO 17025 și verificările efectuate de organisme acreditate conform EN 45011 sau conform unui standard internațional echivalent.

Unitatea funcțională, în funcție de care se definesc intrările și ieșirile, este de 1 kg de produs textil în condiții normale (65 % RH ± 4 % și 20 °C ± 2 °C; aceste condiții standard sunt specificate în ISO 139 Textile — atmosfere standard pentru condiționare și încercare).

În cazul în care solicitantul utilizează un sistem de certificare pentru a furniza verificări independente, sistemul ales și sistemele asociate pentru acreditarea verificatorilor trebuie să îndeplinească cerințele generale prevăzute de EN 45011 și ISO 17065. Dacă este cazul, organismele competente pot solicita documente justificative și pot efectua verificări independente și vizite la fața locului.

Organismelor competente li se recomandă să ia în considerare, în procesul de evaluare a cererilor și de monitorizare a respectării criteriilor, aplicarea sistemelor recunoscute de management de mediu, precum EMAS, ISO 14001 și ISO 50001 (notă: aplicarea unor astfel de sisteme de management nu este obligatorie).

CRITERII DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE

Pentru produsele pentru care solicită eticheta ecologică, solicitanții trebuie să demonstreze conformitatea cu criteriile referitoare la compoziția materialului, formulele chimice, unitățile de producție și adecvarea pentru utilizare.

1.   CRITERII PRIVIND FIBRELE TEXTILE

Prezenta secțiune stabilește criterii specifice fibrelor pentru următoarele tipuri de fibre:

(a)

fibre naturale: bumbac și alte fibre celulozice naturale din semințe, in și alte fibre liberiene, lână și alte fibre cheratinice;

(b)

fibre sintetice: acrilic, elastan, poliamidă, poliester și polipropilenă;

(c)

fibre celulozice artificiale: lyocell, modal și viscoză.

Criteriile specifice unui anumit tip de fibre nu trebuie să fie îndeplinite dacă fibrele respective constituie mai puțin de 5 % din greutatea totală a produsului sau dacă acestea constituie căptușeala sau dublura. Cu excepția poliamidei și a poliesterului, aceste criterii nu trebuie să fie îndeplinite:

(a)

de întregul produs, dacă acesta conține fibre al căror conținut de material reciclat reprezintă cel puțin 70 % din greutatea totală a fibrelor produsului;

(b)

de fibrele individuale care fac parte din produsul cu etichetă ecologică și au un conținut de material reciclat de cel puțin 70 % din greutate.

În acest context, fibrele care au un conținut de material reciclat sunt definite ca fibre provenind din deșeuri preconsum (inclusiv deșeurile generate de producția polimerilor și a fibrelor, resturile provenite de la producătorii de textile și îmbrăcăminte) și fibre provenind din deșeuri postconsum (textile și toate tipurile de fibre și produse textile, precum și deșeuri netextile, inclusiv recipiente PET de băut și plase de pescuit).

Conținutul de material reciclat, cu excepția recipientelor PET utilizate pentru fabricarea poliesterului, trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la criteriul 13 privind LSR. Acestea includ realizarea anuală a unor teste analitice pe bază aleatorie pentru grupe de substanțe specificate.

Evaluarea și verificarea conținutului de material reciclat : pentru conținutul de material reciclat trebuie să se asigure trasabilitatea până în etapa de reprelucrare a materiilor prime. Trasabilitatea este verificată prin intermediul certificării de către o parte terță independentă a lanțului de custodie sau prin intermediul documentației puse la dispoziție de operatorii care furnizează și reprelucrează materiile prime. Atunci când criteriul 13 prevede acest lucru, producătorii fibrelor și furnizorii materiilor prime trebuie să pună la dispoziție declarații și rezultatele încercărilor de laborator.

Criteriul 1. Bumbac și alte fibre celulozice naturale din semințe (inclusiv capoc)

Bumbacul și celelalte fibre celulozice naturale din semințe (denumite în continuare „bumbac”) trebuie să aibă un conținut minim fie de bumbac ecologic [a se vedea criteriul 1(a)], fie de bumbac obținut în conformitate cu principiile de combatere integrată a dăunătorilor (integrated pest management — IPM) [a se vedea criteriul 1(b)]. De asemenea:

tot bumbacul convențional și bumbacul IPM utilizat trebuie să respecte restricțiile referitoare la pesticide prevăzute de criteriul 1(c);

pentru standardul de producție 1(a) referitor la bumbacul ecologic, tot bumbacul convențional și bumbacul IPM utilizat trebuie să provină din soiuri nemodificate genetic;

tot bumbacul ecologic și bumbacul IPM trebuie să fie pe deplin trasabil în conformitate cu criteriul 1(d);

îmbrăcămintea pentru copii sub 3 ani trebuie să conțină bumbac ecologic într-o proporție minimă de 95 %.

Produsele care respectă praguri specifice privind compoziția pentru bumbacul ecologic sau bumbacul IPM pot include un text suplimentar împreună cu eticheta ecologică, în care să se indice compoziția. Criteriul 28 oferă îndrumări în această privință.

1(a)   Standardul privind producția ecologică

Cu excepția produselor enumerate mai jos, cel puțin 10 % din bumbac trebuie să fi fost cultivat conform cerințelor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (1), de Programul național privind agricultura ecologică al SUA sau conform unor obligații legale echivalente stabilite de parteneri comerciali ai UE. Conținutul de bumbac ecologic poate include bumbac provenind din culturi ecologice și bumbac provenind din culturi ecologice de tranziție.

Conținutul de bumbac al următoarelor produse trebuie să includă bumbac ecologic într-o proporție minimă de 95 %: tricouri, bluze de damă, cămăși sport, blugi, pijamale și îmbrăcăminte de noapte, lenjerie de corp și șosete.

Evaluare și verificare : materialele ecologice care intră în compoziția produselor ar trebui certificate de un organism de control independent ca fiind produse în conformitate cu cerințele de producție și inspectare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007, de Programul național privind agricultura ecologică al SUA sau cu cele stabilite de alți parteneri comerciali. Verificarea trebuie efectuată o dată pe an pentru fiecare țară de origine.

Soiurile de bumbac nemodificat genetic trebuie verificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

1(b)   Producția de bumbac conform principiilor IPM

Cel puțin 20 % din bumbac trebuie să fi fost cultivat conform principiilor IPM, astfel cum sunt definite de programul pentru IPM al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), sau conform principiilor privind sistemele de gestionare integrată a culturilor (integrated crop management — ICM) integrând principiile IPM, precum și să respecte restricțiile privind pesticidele prevăzute la criteriul 1(c).

Pentru următoarele produse, conținutul minim de bumbac cultivat în conformitate cu principiile IPM astfel cum se indică mai sus trebuie să fie de 60 %: tricouri, bluze de damă, cămăși sport, blugi, pijamale și îmbrăcăminte de noapte, lenjerie de corp și șosete.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte elemente care să demonstreze că bumbacul a fost cultivat de fermieri care au participat la programele oficiale de formare ale FAO sau la programe guvernamentale privind IPM sau ICM și/sau că a făcut obiectul unui audit în cadrul unor sisteme IPM certificate de părți terțe. Verificarea trebuie să fie furnizată fie o dată pe an pentru fiecare țară de origine, fie pe baza unor certificări pentru toate baloturile de bumbac IPM achiziționate pentru a fabrica produsul.

Respectarea restricțiilor referitoare la pesticide nu se aplică în cazul sistemelor care interzic utilizarea substanțelor enumerate la criteriul 1(c) și dacă fie se efectuează încercări, fie se obțin declarații de neutilizare din partea fermierilor și/sau a grupurilor de fermieri producători, verificate prin vizite la fața locului de către organisme de control acreditate de autoritățile naționale sau de sisteme de certificare ecologică sau IPM recunoscute.

Bumbacul IPM nemodificat genetic utilizat în combinație cu bumbacul ecologic trebuie verificat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului. Sistemele IPM care interzic utilizarea bumbacului modificat genetic sunt acceptate ca dovezi de conformitate pentru conținutul IPM.

1(c)   Restricții referitoare la pesticide aplicabile bumbacului convențional și bumbacului IPM

Tot bumbacul utilizat în produsele textile cu etichetă ecologică, exceptând bumbacul ecologic și bumbacul provenind din sistemele IPM exceptate la criteriul 1(b), trebuie să fi fost cultivat fără utilizarea niciuneia dintre următoarele substanțe:

alaclor, aldicarb, aldrin, camfeclor (toxafen), captafol, clordan, 2,4,5-T, clordimeform, clorbenzilat, cipermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb și sărurile sale, endosulfan, endrin, glifosulfat, heptaclor, hexaclorbenzen, hexaclorciclohexan (izomeri totali), metamidofos, metil-o-dematon, metilparation, monocrotofos, neonicotinoide (clotianidin, imidacloprid, tiametoxam), paration, fosfamidon, pentaclorfenol, tiofanex, triafanex, triazofos

Bumbacul nu trebuie să conțină mai mult de 0,5 ppm în total de substanțe enumerate mai sus.

Evaluare și verificare : bumbacul trebuie să facă obiectul unor încercări pentru detectarea substanțelor enumerate. Se furnizează un raport de încercare pe baza următoarelor metode de încercare, după caz:

US EPA 8081 B [pesticide organoclorate, prin extracție ultrasonică sau extracție Soxhlet și solvenți apolari (izooctan sau hexan)];

US EPA 8151 A (erbicide clorurate, metoda cu metanol);

US EPA 8141 B (compuși organofosforici);

US EPA 8270 D (compuși organici semivolatili).

Încercările se efectuează pe eșantioane de bumbac brut din fiecare țară de origine și înainte de aplicarea oricărui tratament umed. Pentru fiecare țară de origine, încercarea se efectuează pe baza celor de mai jos:

(i)

în cazul în care se utilizează un singur lot de bumbac pe an, se prelevează un eșantion dintr-un balot selectat în mod aleatoriu;

(ii)

în cazul în care se utilizează două sau mai multe loturi de bumbac pe an, se prelevează eșantioane compozite din 5 % din baloturi.

Încercarea nu este obligatorie pentru bumbacul care a fost certificat de un sistem IPM care interzice utilizarea substanțelor enumerate.

1(d)   Cerințe de trasabilitate aplicabile bumbacului ecologic și bumbacului IPM

Pentru tot bumbacul cultivat în conformitate cu standardele de producție ecologică sau standardele de producție IPM și care este utilizat pentru fabricarea unui produs textil cu eticheta ecologică trebuie să se asigure trasabilitatea de la punctul de verificare a standardului de producție și minimum până în etapa de producție a materialului crud.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să demonstreze respectarea cerinței privind conținutul minim de bumbac fie pentru volumul anual de bumbac achiziționat, fie pentru amestecul de bumbac utilizat pentru fabricarea produsului (produselor) finit(e) și în conformitate cu fiecare linie de produse:

(i)

pe bază anuală: se furnizează evidențe ale tranzacțiilor și/sau facturi care să documenteze cantitatea de bumbac cumpărată anual de la fermieri sau grupuri de producători și/sau greutatea totală a baloturilor certificate, până în etapa de producție a materialului crud;

(ii)

pe baza produsului finit: se furnizează documentație pentru etapele de filare și/sau producție a țesăturilor. Toată documentația trebuie să indice organismul de control sau entitatea care certifică diferitele tipuri de bumbac.

Criteriul 2. In și alte fibre liberiene (inclusiv cânepă, iută și ramie)

2(a)   Inul și celelalte fibre liberiene trebuie topite în condiții ambiante și fără un aport de energie termică.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să furnizeze o declarație privind metoda de topire utilizată din partea fermierilor și/sau a unităților de melițare care furnizează fibrele.

2(b)   Dacă s-a utilizat topirea în apă, apa reziduală din bazinele de topire trebuie tratată pentru a reduce consumul chimic de oxigen (CCO) sau conținutul de carbon organic total (COT) cu cel puțin 75 % pentru fibrele de cânepă și cu cel puțin 95 % pentru in și celelalte fibre liberiene.

Evaluare și verificare : în cazul în care se folosește topirea în apă, solicitantul trebuie să prezinte un raport de încercare demonstrând conformitatea, folosind următoarea metodă de încercare: ISO 6060 (CCO).

Criteriul 3. Lână și alte fibre cheratinice (inclusiv lâna de oaie și de miel, precum și părul de cămilă, lâna de alpaca și lâna de capră)

3(a)   Valorile totale indicate în tabelul 2 nu trebuie depășite pentru concentrațiile de ectoparaziticide de pe lâna brută înainte de spălare.

Aceste cerințe nu se aplică dacă pot fi prezentate probe documentare privind identitatea fermierilor care produc cel puțin 75 % din lâna sau fibrele cheratinice respective, împreună cu o verificare independentă bazată pe vizite la fața locului care să ateste că substanțele enumerate mai sus nu au fost aplicate pe terenurile sau pe animalele respective.

Tabelul 2

Valori-limită totale privind concentrațiile de ectoparaziticide din lână

Grupe de ectoparaziticide

Valoare-limită totală

γ-hexaclorciclohexan (lindan), α-hexaclorciclohexan, β-hexaclorciclohexan, δ-hexaclorciclohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,'-DDT, p,p'-DDD

0,5 ppm

Cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, cihalotrin, flumetrin

0,5 ppm

Diazinon, propetamfos, clorfenvinfos, diclofention, clorpirifos, fenclorfos

2 ppm

Diflubenzuron, triflumuron, diciclanil

2 ppm

Unitățile de spălare a lânii care utilizează sisteme de alimentare cu apă cu circuit închis fără deversarea efluenților din apele reziduale și care elimină prin incinerare ectoparaziticidele menționate mai sus ce pot fi prezente în reziduurile și nămolurile rezultate în urma spălării sunt exceptate de la cerința privind încercările pentru lână, dar trebuie să respecte cel puțin două dintre măsurile prevăzute la criteriul 3(c).

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să furnizeze fie documentația indicată anterior, fie rapoarte de încercare, folosind următoarea metodă de încercare: IWTO draft test method 59. Încercarea ar trebui efectuată asupra loturilor de vânzare de lână brută, în funcție de țara de origine (în cazul loturilor mixte) și înainte de orice prelucrare umedă. Pentru fiecare lot de prelucrare se supune încercării cel puțin un eșantion compozit provenind din loturi multiple din fiecare țară de origine. Un eșantion compozit ar trebui să cuprindă:

(i)

fibre de lână prelevate din cel puțin 10 loturi ale fermierilor selectate aleatoriu din cadrul lotului de vânzare sau

(ii)

un eșantion compozit pentru fiecare fermier care a furnizat lână pentru loturi, în cazul în care lotul de prelucrare cuprinde mai puțin de 10 loturi de vânzare.

Ca alternativă, se pot prezenta certificate de încercare pentru detectarea reziduurilor pentru toate loturile de vânzare cuprinse într-un lot de prelucrare.

În cazul în care se aplică o derogare, solicitantul trebuie să furnizeze dovezi care să confirme configurația instalației de spălare, precum și rapoarte de încercare în laborator care să demonstreze eliminarea ectoparaziticidelor care pot fi prezente în reziduurile și nămolurile rezultate în urma spălării.

3(b)   Operațiunile de spălare a lânii trebuie să reducă la minimum valorile CCO ale efluenților, prin maximizarea îndepărtării murdăriei și a recuperării grăsimilor, urmate de un tratament conform valorii specificate în tabelul 3, fie in situ, fie ex situ. Următoarele valori-limită pentru CCO se aplică pentru spălarea lânii brute groase sau fine. Lâna fină este definită ca lână merinos cu fibre cu un diametru ≤ 23,5 microni.

Tabelul 3

Valorile CCO pentru deversarea finală a efluentului rezultat din spălarea lânii

Tip de lână

Deversarea finală în mediu (g CCO/kg lână brută)

Lână groasă

25 g/kg

Lână fină

45 g/kg

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte date pertinente și rapoarte de încercare privind acest criteriu, folosind următoarea metodă de încercare: ISO 6060. Datele trebuie să demonstreze respectarea cerințelor de către unitatea de spălare a lânii sau, dacă efluentul este tratat ex situ, de către operatorul instalației de tratare a apelor reziduale. Respectarea acestui criteriu se asigură pe baza mediilor lunare pentru cele șase luni care precedă cererea.

3(c)   Unitățile de spălare a lânii trebuie să aplice cel puțin una dintre următoarele măsuri de valorificare a grăsimii oxidate, a fibrelor, a suintului sau a nămolului care provin din unitatea de spălare utilizată pentru produsele din lână cu etichetă ecologică:

(i)

recuperare pentru vânzarea ca materie primă în industria chimică;

(ii)

producția de compost sau de îngrășăminte lichide;

(iii)

fabricarea de produse precum materialele de construcție;

(iv)

tratarea și valorificarea energetică prin digestie anaerobă sau prin incinerare.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte un raport și documentație privind transferul deșeurilor care să confirme tipul și proporția de deșeuri recuperate, precum și metoda utilizată.

Criteriul 4. Acrilic

4(a)   Emisiile de acrilonitril în aer (în timpul polimerizării și până la obținerea soluției gata de filare), exprimate ca medie anuală, trebuie să fie sub 1,0 g/kg de fibră produsă.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte documentația detaliată și/sau rapoarte de încercare demonstrând îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate din partea producătorului (producătorilor) fibrelor.

4(b)   Emisiile în aer la locul de muncă de N,N-dimetilacetamidă (127-19-5) în timpul polimerizării și al filării nu trebuie să depășească o valoare-limită orientativă de expunere profesională (VLOEP) de 10,0 ppm.

Evaluare și verificare : valorile emisiilor trebuie măsurate în acele etape ale prelucrării în care sunt utilizate substanțele, exprimate ca valoare medie pentru 8 ore (valoare medie pentru o tură). Solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare și date de monitorizare din partea producătorului (producătorilor) fibrelor, care să demonstreze respectarea acestui criteriu.

Criteriul 5. Elastan

5(a)   Nu trebuie utilizați compuși organostanici pentru fabricarea fibrelor.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare din partea producătorului (producătorilor) fibrelor.

5(b)   Emisiile în aer la locul de muncă ale substanțelor enumerate mai jos în timpul polimerizării și al filării nu trebuie să depășească următoarele valori-limită orientative de expunere profesională (VLOEP):

(i)

difenilmetan-4,4'-diizocianat (101-68-8) 0,005 ppm;

(ii)

toluen-2,4-diizocianat (584-84-9) 0,005 ppm;

(iii)

N,N-dimetilacetamidă (127-19-5) 10,0 ppm.

Evaluare și verificare : valorile emisiilor trebuie măsurate în acele etape ale prelucrării în care sunt utilizate substanțele, exprimate ca valoare medie pentru 8 ore (valoare medie pentru o tură). Solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare și date de monitorizare din partea producătorului (producătorilor) fibrelor, care să demonstreze respectarea acestui criteriu.

Criteriul 6. Poliamidă (sau nailon)

Produsele din poliamidă trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre standardele de producție prevăzute de subcriteriile 6(a) și 6(b).

Orice produs care respectă pragul privind conținutul minim reciclat poate include un text suplimentar împreună cu eticheta ecologică, în care să se indice compoziția. Criteriul 28 oferă îndrumări în această privință.

6(a)   Standardul de producție 1: conținutul minim reciclat.

Fibrele trebuie să fie fabricate utilizând un conținut minim de 20 % de nailon reciclat din deșeuri preconsum sau postconsum.

Evaluare și verificare : pentru conținutul de material reciclat trebuie să se asigure trasabilitatea până în etapa de reprelucrare a materiilor prime. Trasabilitatea este verificată prin intermediul certificării independente a lanțului de custodie sau prin intermediul documentației puse la dispoziție de furnizori și prelucrători.

6(b)   Standardul de producție 2: Emisiile de N2O generate de producția de monomeri.

Emisiile în aer de N2O generate de producția de monomeri de nailon, exprimate ca medie anuală, nu trebuie să depășească 9,0 g N2O/kg de caprolactam (pentru nailon 6) sau de acid adipic (pentru nailon 6,6).

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte documentație sau rapoarte de încercare demonstrând îndeplinirea acestui criteriu pe baza datelor de monitorizare, împreună cu o declarație de conformitate din partea producătorului sau a producătorilor de fibre și a furnizorilor lor de materii prime.

Criteriul 7. Poliester

Produsele textile destinate în primul rând vânzării către consumatori trebuie să îndeplinească subcriteriile (a) și (b). Produsele textile destinate în primul rând vânzării către clienți din sectorul comercial sau public trebuie să îndeplinească subcriteriul (a) și fie subcriteriul (b), fie subcriteriul (c).

Orice produs care respectă pragul privind conținutul minim reciclat poate include un text suplimentar împreună cu eticheta ecologică, în care să se indice compoziția. Criteriul 28 oferă îndrumări în această privință.

7(a)   Nivelul de antimoniu din fibrele de poliester nu trebuie să depășească 260 ppm. Fibrele de poliester fabricate din recipiente PET reciclate sunt exceptate de la această cerință.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să furnizeze fie o declarație de neutilizare, fie un raport de încercare folosind următoarele metode de încercare: determinare directă prin spectrometrie de adsorbție atomică sau detectarea prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP). Încercarea se efectuează asupra unui eșantion compozit de fibre brute înainte de orice prelucrare umedă. Pentru fibrele fabricate din recipiente PET reciclate se furnizează o declarație.

7(b)   Fibrele trebuie să fie fabricate utilizând un conținut minim de PET reciclat din deșeuri preconsum și/sau postconsum. Fibrele discontinue trebuie să aibă un conținut minim de 50 %, iar fibrele filamentare un conținut minim de 20 %. Microfibrele sunt exceptate de la această cerință, însă trebuie să îndeplinească cerința prevăzută la litera (c).

Evaluare și verificare : pentru conținutul de material reciclat trebuie să se asigure trasabilitatea până în etapa de reprelucrare a materiilor prime. Trasabilitatea este verificată prin intermediul certificării independente a lanțului de custodie sau prin intermediul documentației puse la dispoziție de furnizori și prelucrători.

7(c)   Emisiile de COV rezultate din producția poliesterului, exprimate ca medie anuală, incluzând atât sursele punctuale, cât și emisiile fugitive, nu trebuie să depășească 1,2 g/kg pentru granulele de PET și 10,3 g/kg pentru fibrele filamentare.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte date de monitorizare și/sau rapoarte de încercare demonstrând conformitatea cu EN 12619 sau cu standarde care prevăd o metodă de încercare echivalentă. Mediile lunare pentru emisiile totale de compuși organici provenind din unitățile de fabricare a produselor cu etichetă ecologică trebuie furnizate cel puțin pentru perioada de șase luni care precedă cererea.

Criteriul 8. Polipropilenă

Nu trebuie să se utilizeze pigmenți pe bază de plumb.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare.

Criteriul 9. Fibre celulozice artificiale (inclusiv viscoză, modal și lyocell)

Subcriterii pentru producția pastei de celuloză

9(a)   Cel puțin 25 % din fibrele conținute de pastă trebuie să fie fabricate din lemn care a fost cultivat în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor, astfel cum sunt definite de FAO. Proporția rămasă de fibre trebuie să provină din pastă obținută din silvicultură și plantații legale.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să obțină din partea producătorului (producătorilor) de fibre certificate valabile, emise de entități independente, privind lanțul de custodie, care să demonstreze că fibrele provin din lemn cultivat în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor și/sau provin din surse legale. Sistemele FSC, PEFC sau sisteme echivalente sunt acceptate ca certificare independentă.

Producătorul de fibre trebuie să demonstreze că au fost utilizate procese de diligență, astfel cum se specifică în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3), pentru a se garanta că lemnul a fost recoltat în mod legal. Licențe valabile FLEGT UE (aplicarea legislației, guvernanța și schimburile comerciale în domeniul forestier) sau CITES ONU (Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție) și/sau certificarea de către părți terțe sunt acceptate ca dovezi ale obținerii din surse legale.

9(b)   Pasta produsă din linters de bumbac trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele prevăzute fie de criteriul 1(a), fie de criteriul 1(b) privind bumbacul.

Evaluare și verificare : astfel cum se indică în cadrul criteriilor corespunzătoare

9(c)   Pasta folosită pentru fabricarea fibrelor trebuie să fie albită fără a se utiliza clor elementar. Cantitatea totală rezultată de clor și de clor legat organic din fibrele finite (OX) nu trebuie să depășească 150 ppm sau cantitatea din apa reziduală rezultată din fabricarea pastei (AOX) nu trebuie să depășească 0,170 kg/TUA de pastă.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte un raport de încercare demonstrând respectarea fie a cerinței privind OX, fie a cerinței privind AOX, utilizând metoda de încercare adecvată: OX: ISO 11480 (combustie controlată și microculometrie).

AOX: ISO 9562

9(d)   Minimum 50 % din pasta utilizată pentru producerea fibrelor trebuie să fi fost cumpărată din unități de dizolvare a pastei care valorifică leșia reziduală prin:

(i)

generarea in situ de energie electrică și abur, sau

(ii)

fabricarea de produse auxiliare chimice.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte lista furnizorilor de pastă care au furnizat materia primă utilizată pentru a fabrica fibrele și proporția de pastă furnizată de aceștia. Trebuie furnizate documentație și dovezi care să ateste îndeplinirea procentului obligatoriu privind furnizorii care dețin echipamentele adecvate de generare a energiei și/sau sistemele de recuperare și producere a produselor auxiliare în unitățile lor de producție relevante.

Subcriterii privind producția fibrelor

9(e)   Pentru fibrele de viscoză și modal, conținutul de sulf al emisiilor în aer de compuși de sulf provenind din procesele de producție a fibrelor, exprimat ca medie anuală, nu trebuie să depășească valorile de performanță indicate în tabelul 4 de mai jos.

Tabelul 4

Valorile emisiilor de sulf pentru fibrele de viscoză și modal

Tipul fibrei

Valoare de performanță (g S/kg)

Fibre discontinue

30 g/kg

Fibre filamentare

 

spălare pe loturi

spălare integrată

40 g/kg

170 g/kg

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte documentație detaliată și/sau rapoarte de încercare demonstrând îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate.

2.   CRITERII PRIVIND COMPONENTELE ȘI ACCESORIILE

Criteriile din prezenta secțiune se aplică în cazul componentelor și accesoriilor care fac parte dintr-un produs finit.

Criteriul 10. Materiale de umplere

10(a)   Materialele de umplere din fibre textile trebuie să respecte criteriile privind fibrele textile (1-9), după caz.

10(b)   Materialele de umplere trebuie să îndeplinească cerințele referitoare la biocide și formaldehidă prevăzute de lista substanțelor restricționate (a se vedea apendicele 1).

10(c)   Detergenții și celelalte substanțe chimice utilizate pentru spălarea materialelor de umplere (puf, pene, fibre naturale sau sintetice) trebuie să îndeplinească cerințele referitoare la substanțe chimice auxiliare și detergenți, emolienți și agenți de complexare prevăzute de lista substanțelor restricționate (a se vedea apendicele 1).

Evaluare și verificare : astfel cum se indică în cadrul criteriilor corespunzătoare

Criteriul 11. Straturi de acoperire, laminate și membrane

11(a)   Componentele din poliuretan trebuie să respecte criteriile privind fibrele textile 5(a) — compuși organostanici și 5(b) — expunerea la diizocianați aromatici și DMAc la locul de muncă.

11(b)   Componentele din poliester trebuie să respecte criteriile privind fibrele textile 7(a) — conținutul de antimoniu și 7(c) — emisiile de COV în timpul polimerizării.

11(c)   Polimerii trebuie să respecte restricția g(v) din lista substanțelor restricționate inclusă în apendicele 1 la prezenta decizie.

Evaluare și verificare : astfel cum se indică în cadrul criteriilor corespunzătoare și/sau în apendicele 1 la prezenta decizie.

Criteriul 12. Accesorii

Componentele din metal și din plastic, precum fermoarele, nasturii și copcile, trebuie să îndeplinească cerințele referitoare la accesorii prevăzute de lista substanțelor restricționate (a se vedea apendicele 1).

Evaluare și verificare : astfel cum se indică în cadrul criteriilor corespunzătoare.

3.   CRITERII PRIVIND SUBSTANȚELE CHIMICE ȘI PROCESELE

Criteriile din prezenta secțiune se aplică, acolo unde se specifică, următoarelor etape de producție:

(i)

filarea;

(ii)

fabricarea țesăturilor;

(iii)

pretratarea;

(iv)

vopsirea;

(v)

imprimarea;

(vi)

apretura;

(vii)

croirea/asamblarea/finisarea.

Cu excepția cazului în care există dispoziții diferite, aceste criterii, inclusiv cerințele privind încercarea pe baza eșantionării aleatorii, se aplică și fibrelor care conțin material reciclat.

Criteriul 13. Lista substanțelor restricționate (LSR)

13(a)   Cerințe generale

Produsul finit și rețetele de producție utilizate pentru fabricarea produsului finit nu trebuie să conțină substanțe periculoase incluse în LSR în concentrații egale sau mai mari decât limitele de concentrație specificate, sau în conformitate cu restricțiile specificate. LSR este inclusă în apendicele 1. Restricțiile prevăzute în LSR au prioritate în raport cu derogările prevăzute la criteriul 14 tabelul 6.

LSR trebuie comunicată furnizorilor și agenților responsabili pentru etapele de filare, vopsire, imprimare și apretură din cadrul procesului de producție. LSR prevede cerințe privind verificarea și încercarea pentru fiecare etapă a producției și pentru produsul finit.

Încercările de laborator, atunci când sunt prevăzute, trebuie efectuate pentru fiecare linie de produse pe baza eșantionării aleatorii. În timpul perioadei de valabilitate a licenței încercările se efectuează anual, pentru a demonstra continuarea respectării cerințelor din LSR.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu LSR, însoțită de elementele de probă aplicabile substanțelor și rețetelor de producție utilizate pentru a fabrica produsul finit. Cerințele sunt indicate în LSR și includ declarații din partea operatorilor responsabili pentru etapele de producție aferente, declarații din partea furnizorilor de substanțe chimice și rezultatele analizelor de laborator ale eșantioanelor prelevate din produsul finit. Declarațiile referitoare la etapele de producție trebuie să fie însoțite de fișe cu date de securitate (FDS) pentru rețetele de producție și, dacă este necesar, declarații din partea furnizorilor de substanțe chimice. FDS se completează conform îndrumărilor din secțiunile 2, 3, 9, 10, 11 și 12 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4) (Ghid pentru întocmirea fișelor cu date de securitate). FDS incomplete vor trebui să fie însoțite de declarații ale furnizorilor de substanțe chimice.

Analiza de laborator a produsului finit trebuie efectuată astfel încât să se garanteze reprezentativitatea pentru liniile de produse care fac obiectul licenței, atunci când acest lucru este specificat în LSR și în conformitate cu metodele de încercare enumerate. Dacă sunt prevăzute, încercările trebuie efectuate în momentul depunerii cererii și ulterior o dată pe an, pentru fiecare linie de produse, pe baza unui eșantion selectat în mod aleatoriu, iar rezultatele trebuie comunicate organismului competent. Datele obținute prin încercări în scopul verificării conformității cu LSR din domeniu și cu alte sisteme sunt acceptate cu condiția ca metodele de încercare să fie echivalente și ca încercările să fi fost efectuate asupra unui eșantion reprezentativ din produsul finit.

În cazul în care rezultatul unei încercări efectuate în perioada de valabilitate a licenței este neconform, încercarea trebuie efectuată din nou pentru linia de produse respectivă. Dacă și rezultatul celei de-a doua încercări este neconform, licența se suspendă pentru linia de produse respectivă. Pentru ca licența să redevină valabilă, va fi necesar să se ia măsuri de remediere.

13(b)   Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (substances of very high concern — SVHC)

Cu excepția cazului în care există o derogare specifică, produsul finit, inclusiv orice componente sau accesorii ale acestuia, nu trebuie să conțină substanțe care:

(i)

îndeplinesc criteriile de la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(ii)

au fost identificate în conformitate cu procedura descrisă la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care stabilește lista substanțelor candidate spre a fi considerate substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

Această cerință se aplică substanțelor utilizate pentru a conferi anumite funcții produsului finit, precum și substanțelor care au fost utilizate în mod intenționat în formule de producție.

Nu se acordă derogări privind substanțele care îndeplinesc cel puțin una dintre aceste două condiții și care sunt prezente într-un articol textil sau în orice parte omogenă a unui articol textil complex în concentrații mai mari de 0,10 % (greutate/greutate).

Evaluare și verificare : substanțele și rețetele utilizate în fiecare etapă de producție trebuie verificate în raport cu cea mai recentă versiune a listei substanțelor candidate publicată de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA). Solicitantul întocmește declarații de conformitate pentru fiecare etapă de producție, însoțite de documentație referitoare la verificarea efectuată.

În cazul în care a fost acordată o derogare, solicitantul trebuie să demonstreze că utilizarea substanței respectă limitele de concentrație și condițiile de derogare prevăzute în LSR.

Criteriul 14. Înlocuirea substanțelor periculoase utilizate pentru vopsire, imprimare și apretură

Substanțele aplicate pe țesături și fâșii tricotate în cursul proceselor de vopsire, imprimare și apretură care rămân pe produsul finit și care, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5) sau cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului (6), îndeplinesc criteriile pentru includerea în clasele de pericol sau atribuirea frazelor de risc indicate în tabelul 5 nu trebuie utilizate decât în cazul în care fac obiectul unei derogări specifice. Aceste restricții se aplică, de asemenea, substanțelor funcționale încorporate în fibre artificiale în cursul producției acestora.

14(a)   Restricții privind clasele de pericol

Tabelul 5 cuprinde clasele de pericol restricționate. Cele mai recente norme de clasificare adoptate de Uniunea Europeană au prioritate față de clasele de pericol și frazele de risc indicate mai jos. Prin urmare, solicitanții trebuie să se asigure că toate clasificările se bazează pe cele mai recente norme de clasificare.

Utilizarea substanțelor sau a amestecurilor ale căror proprietăți se schimbă în urma prelucrării (de exemplu, nu mai sunt biodisponibile sau suferă modificări chimice), astfel încât pericolul identificat dispare, este exceptată de la cerințele de mai sus. Acest lucru este valabil și pentru polimerii care au fost modificați pentru încorporarea unei funcții, precum și pentru monomerii sau aditivii care se leagă covalent cu polimeri.

Tabelul 5

Clase de pericol și fraze de risc restricționate și clasificarea lor CLP

Toxicitate acută

Categoriile 1 și 2

Categoria 3

H300 Mortal în caz de înghițire (R28)

H301 Toxic în caz de înghițire (R25)

H310 Mortal în contact cu pielea (R27)

H311 Toxic în contact cu pielea (R24)

H330 Mortal în caz de inhalare (R23/26)

H331 Toxic în caz de inhalare (R23)

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii (R65)

EUH070 Toxic în caz de contact cu ochii (R39/41)

Toxicitate asupra unui organ țintă specific

Categoria 1

Categoria 2

H370 Provoacă leziuni ale organelor (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Poate provoca leziuni ale organelor (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (R48/20, R48/21, R48/22)

Sensibilizarea căilor respiratorii și a pielii

Categoria 1A

Categoria 1B

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii (R43)

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii (R43)

H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare (R42)

H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare (R42)

Cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere

Categoriile 1A și 1B

Categoria 2

H340 Poate provoca anomalii genetice (R46)

H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice (R68)

H350 Poate provoca cancer (R45)

H351 Susceptibil de a provoca cancer (R40)

H350i Poate provoca cancer prin inhalare (R49)

 

H360F Poate dăuna fertilității (R60)

H361f Susceptibil de a dăuna fertilității (R62)

H360D Poate dăuna fătului (R61)

H361d Susceptibil de a dăuna fătului (R63)

H360FD Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului (R60, R60/61)

H361fd Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului (R62/63)

H360Fd Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului (R60/63)

H362 Poate dăuna copiilor alăptați la sân (R64)

H360Df Poate dăuna fertilității sau fătului. Susceptibil de a dăuna fertilității (R61/62)

 

Periculos pentru mediul acvatic

Categoriile 1 și 2

Categoriile 3 și 4

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic (R50)

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung (R52/53)

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung (R50/53)

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic (R53)

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung (R51/53)

 

Periculos pentru stratul de ozon

EUH059 Periculos pentru stratul de ozon (R59)

 

14(b)   Derogări care se aplică grupelor de substanțe utilizate în textile

În conformitate cu articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010, grupele de substanțe din tabelul 6 fac obiectul unor derogări specifice de la cerințele prevăzute la criteriul 14(a), în conformitate cu condițiile de derogare descrise în tabelul 6. Pentru fiecare grupă de substanțe toate condițiile de derogare sunt prevăzute pentru clasele de pericol specificate. Aceste derogări se aplică și substanțelor adăugate la fibrele sintetice și celulozice artificiale în cursul fabricării acestora.

Tabelul 6

Clase de pericol care fac obiectul unor derogări, în funcție de grupa de substanțe

Substanțe care conferă o anumită funcție produsului finit

Grupă de substanțe

Clase de pericol care fac obiectul unor derogări

Condiții de derogare

(i)

Coloranți pentru vopsire și imprimare fără pigmenți

H301, H311, H331, H317, H334

Vopsitoriile și atelierele de imprimare trebuie să utilizeze vopsele fără praf sau dozarea și dispersarea automată a coloranților, pentru a reduce la minimum expunerea lucrătorilor.

H411, H412, H413

Procesele de vopsire care utilizează coloranți reactivi, direcți, de cadă și coloranți de sulf încadrați în aceste clase trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:

utilizarea de coloranți cu afinitate ridicată;

o rată de respingere mai mică de 3,0 %;

utilizarea de instrumente de potrivire a culorilor;

aplicarea de proceduri standard de operare pentru procesul de vopsire;

utilizarea eliminării culorii pentru tratarea apelor uzate, în conformitate cu criteriul 16(a).

Utilizarea vopsirii în masă și/sau a imprimării digitale sunt scutite de îndeplinirea acestor condiții.

(ii)

Agenți de ignifugare

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Produsul trebuie să fie conceput pentru a fi utilizat în aplicații pentru care este obligatorie îndeplinirea cerințelor privind protecția împotriva incendiilor prevăzute de standardele ISO sau EN, de standardele și reglementările statelor membre sau de standardele referitoare la achizițiile publice.

Produsul trebuie să îndeplinească cerințele de durabilitate a funcției (a se vedea criteriul 25).

H351 face obiectul unei derogări pentru aplicarea agentului sinergic trioxid de antimoniu pe reversul textilelor de interior.

Produsul trebuie să fie conceput pentru a fi utilizat în aplicații pentru care este obligatorie îndeplinirea cerințelor privind protecția împotriva incendiilor prevăzute de standardele ISO sau EN, de standardele și reglementările statelor membre sau de standardele referitoare la achizițiile publice.

Emisiile în aer la locul de muncă unde se realizează aplicarea agentului de ignifugare pe materialul textil trebuie să respecte o valoare limită a expunerii profesionale pentru un interval de opt ore de 0,50 mg/m3.

(iii)

Înălbitori optici

H411, H412, H413

Înălbitorii optici pot fi aplicați numai în următoarele cazuri:

pentru imprimările de culoare albă;

pentru obținerea unui alb mai intens pentru uniforme și îmbrăcămintea de lucru;

ca aditivi în producția de poliamidă și poliester cu conținut de material reciclat.

(iv)

Produse hidrofuge și de protecție împotriva murdăriei și a petelor

H413

Agentul de protecție și produșii săi de degradare trebuie să fie ușor sau inerent biodegradabili și să nu fie bioacumulativi în mediul acvatic, inclusiv în sedimentele acvatice.

Produsul trebuie să îndeplinească cerințele de durabilitate a funcției (a se vedea criteriul 25).

Alte substanțe reziduale care pot fi prezente pe produsul finit

(v)

Auxiliari care cuprind:

acceleratori,

agenți de egalizare,

dispersanți,

agenți tensioactivi,

agenți de îngroșare,

lianți

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,

Rețetele trebuie formulate utilizând sisteme de dozare automată, iar procesele trebuie să respecte procedurile standard de operare.

Substanțele incluse în clasele H311, H331, H317 (1B) nu trebuie să fie prezente pe produsul finit în concentrații mai mari de 1,0 % g/g.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să obțină declarații de conformitate din partea fiecărei unități de vopsire, imprimare și apretură și, dacă este necesar, din partea furnizorilor lor de substanțe chimice. Declarațiile trebuie să ateste că, atunci când sunt utilizate în rețete de producție, substanțele de mai jos, împreună cu orice substanțe funcționale suplimentare utilizate care pot rămâne pe produsul finit, nu îndeplinesc criteriile pentru clasificarea în cadrul uneia sau mai multor clase de pericol și fraze de risc prevăzute în tabelul 5:

biocide;

vopsele și pigmenți;

agenți auxiliari de accelerare, de egalizare și de dispersare;

înălbitori optici;

agenți de îngroșare folosiți în imprimare, lianți și plastifianți;

agenți de reticulare (proveniți din apreturile pentru întreținere ușoară și imprimare);

substanțe ignifuge și agenți sinergici;

produse hidrofuge și de protecție împotriva murdăriei și a petelor;

emolienți pentru textile.

În cazul în care substanțele fac obiectul unor derogări prevăzute în tabelul 6, declarația trebuie să specifice substanțele care fac obiectul derogărilor și să ofere elemente justificative privind modul în care sunt îndeplinite condițiile de derogare.

Auxiliarii (v) care fac obiectul unei derogări trebuie supuși unei verificări pe baza încercării de laborator a produsului finit, în cazul în care formulele de producție includ substanțe clasificate în clasele de pericol specificate.

Următoarele informații tehnice trebuie să însoțească declarația privind clasificarea sau neclasificarea fiecărei substanțe:

(i)

pentru substanțele care nu au fost înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 sau pentru care nu există încă o clasificare CLP armonizată: informații în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa VII la regulamentul menționat anterior;

(ii)

pentru substanțele care au fost înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și care nu îndeplinesc cerințele pentru clasificarea CLP: informații pe baza dosarului de înregistrare REACH, confirmând statutul de substanță neclasificată;

(iii)

pentru substanțele pentru care există o clasificare armonizată sau care sunt clasificate în regim propriu: FDS dacă sunt disponibile. În cazul în care acestea nu sunt disponibile sau substanța este clasificată în regim propriu, se furnizează informații referitoare la clasificarea substanțelor în funcție de pericol în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(iv)

în cazul amestecurilor: FDS, dacă sunt disponibile. În cazul în care acestea nu sunt disponibile, se furnizează calculul clasificării amestecului conform normelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, împreună cu informațiile relevante pentru clasificarea gradului de pericol al amestecurilor conform anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

FDS se completează conform îndrumărilor din secțiunile 2, 3, 9, 10, 11 și 12 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (cerințele pentru completarea FDS). FDS incomplete vor trebui să fie însoțite de declarații ale furnizorilor de substanțe chimice.

Criteriul 15. Eficiența energetică a proceselor de spălare, uscare și tratare prin reticulare

Solicitantul trebuie să demonstreze că energia folosită pentru etapele de spălare, uscare și tratare prin reticulare asociate cu etapele de vopsire, imprimare și apretură ale produselor cu etichetă ecologică este măsurată și etalonată în cadrul sistemului de gestionare a energiei sau a emisiilor de dioxid de carbon.

În plus, solicitantul trebuie să demonstreze că unitățile de producție aplică un număr minim de tehnici clasificate ca cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în domeniul eficienței energetice în conformitate cu tabelul 7 și cu apendicele 3 la prezenta decizie.

Tabelul 7

Tehnici de eficiență energetică pentru spălare, clătire și uscare

Teme BAT

Volum de producție

< 10 tone/zi

> 10 tone/zi

1.

Gestionarea generală a energiei

Două tehnici

Trei tehnici

2.

Procese de spălare și clătire

O tehnică

Două tehnici

3.

Uscare și tratare prin reticulare utilizând rame

O tehnică

Două tehnici

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să întocmească rapoarte privind sistemele de gestionare a energiei pentru fiecare unitate de producție care realizează vopsirea, imprimarea și apretura. Standardul ISO 50001 sau standarde echivalente privind gestionarea energiei sau a emisiilor de dioxid de carbon se acceptă ca dovezi privind sistemul de gestionare a energiei.

Dovezile cerute privind utilizarea BAT trebuie să includă cel puțin fotografii ale unităților de producție, descrieri tehnice ale fiecărei tehnici și evaluări ale economiilor de energie realizate.

Criteriul 16. Tratarea emisiilor în aer și în apă

16(a)   Deversări de ape reziduale rezultate din prelucrarea umedă

Deversările de ape reziduale în mediu nu trebuie să depășească 20 g CCO/kg de textile prelucrate. Această cerință se aplică proceselor de țesere, vopsire, imprimare și apretură utilizate pentru a fabrica produsul (produsele). Măsurarea se efectuează în aval de instalația de tratare a apelor reziduale in situ și/sau de instalația de tratare a apelor reziduale ex situ care primește apele reziduale provenind din unitățile de producție.

Dacă efluentul este tratat in situ și este deversat direct în apele de suprafață, trebuie să fie îndeplinite, de asemenea, următoarele cerințe:

(i)

pH între 6,0 și 9,0 (cu excepția cazului în care pH-ul apei în care are loc deversarea nu se încadrează în acest interval);

(ii)

temperatură sub 35 °C (cu excepția cazului în care temperatura apei în care are loc deversarea depășește această valoare).

Dacă eliminarea culorii este impusă de o condiție de derogare din cadrul criteriului 14, trebuie să se respecte următorii coeficienți de absorbție spectrală:

(i)

436 nm (sector galben) 7 m-1;

(ii)

525 nm (sector roșu) 5 m-1;

(iii)

620 nm (sector albastru) 3 m-1.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte documente și rapoarte de încercare detaliate, utilizând ISO 6060 și ISO 7887, după caz, care să demonstreze îndeplinirea acestui criteriu pe baza unor medii lunare pentru cele șase luni care precedă cererea, împreună cu o declarație de conformitate. Datele trebuie să demonstreze respectarea cerințelor de către unitatea de producție sau, dacă efluentul este tratat ex situ, de către operatorul instalației de tratare a apelor reziduale.

16(b)   Emisiile în aer rezultate din procesele de imprimare și apretură

Emisiile totale de compuși organici, astfel cum sunt definite de Directiva 1999/13/CE a Consiliului (7), provenind din unitățile de producție care realizează imprimarea și apretura textilelor utilizate pentru fabricarea produsului (produselor) cu etichetă ecologică nu trebuie să depășească 100,0 mg C/Nm3.

În cazul în care procesele de acoperire și de uscare a textilelor permit recuperarea și reutilizarea solvenților, se aplică o limită de emisii de 150,0 mg C/Nm3.

Procesele de apretură includ termofixarea, termosolarea, acoperirea și impregnarea textilelor, inclusiv instalațiile aferente (ramele) de uscare.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să demonstreze conformitatea utilizând standardul EN 12619 sau alte standarde echivalente. Mediile lunare pentru emisiile totale de compuși organici provenind din unitățile de producție trebuie furnizate pentru perioada de șase luni care precedă cererea. Dacă se realizează recuperarea și reutilizarea solvenților, trebuie furnizate date de monitorizare pentru a pune în evidență funcționarea acestor sisteme.

4.   CRITERII PRIVIND ADECVAREA PENTRU UTILIZARE

Criteriile din prezenta secțiune se aplică țesăturilor și materialelor tricotate intermediare, precum și produsului finit.

Criteriul 17. Schimbarea dimensiunii în timpul spălării și uscării

Schimbarea dimensiunii după spălare și uscare la temperaturi și în condiții de spălare casnică sau industrială nu trebuie să depășească valorile indicate în tabelul 8.

Tabelul 8

Valori tolerate privind schimbarea dimensiunii în timpul spălării și uscării

Produse textile sau tip de material

Schimbarea dimensiunii în timpul spălării și uscării

Materiale tricotate

± 4,0 %

Tricot gros

± 6,0 %

Tricot interlock

± 5,0 %

Țesături:

 

Bumbac și amestec de bumbac

Amestec de lână

Fibre sintetice

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Șosete și ciorapi

±8,0 %

Lenjerie de baie, inclusiv prosoape plușate și țesături cu striații fine

± 8,0 %

Țesături pentru tapițerie lavabile și detașabile — țesături pentru perdele și mobilier

± 2,0 %

Pânză de saltea

± 3,0 %

Materiale nețesute

 

Pânză de saltea

Toate celelalte materiale

± 5,0 %

± 6,0 %

Acest criteriu nu se aplică:

(a)

fibrelor sau firelor;

(b)

produselor etichetate în mod vizibil „exclusiv curățare uscată” sau cu un text echivalent;

(c)

țesăturilor pentru mobilier care nu sunt detașabile și lavabile.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare pe baza standardelor adecvate pentru produs.

Pentru spălarea casnică se utilizează EN ISO 6330 în combinație cu EN ISO 5077 după cum urmează: trei cicluri de spălare la temperaturile indicate pe produs, cu uscare în tambur după fiecare ciclu de spălare.

Pentru spălarea comercială în spălătorii industriale, se utilizează ISO 15797 în combinație cu EN ISO 5077 la o temperatură minimă de 75 °C sau conform standardului relevant pentru combinația de fibre și soluție de înălbire. Uscarea se realizează conform indicațiilor de pe eticheta produsului.

Alternativ, pentru pânza de saltea detașabilă și lavabilă se utilizează EN ISO 6330 în combinație cu EN 25077. Condițiile implicite sunt spălarea 3A (60 °C) și uscarea C (uscare pe o suprafață plată), cu excepția cazului în care eticheta produsului conține indicații diferite.

Criteriul 18. Rezistența culorii la spălare

Rezistența culorii la spălare trebuie să se fie cel puțin de nivelul 3-4 pentru modificarea culorii și cel puțin de nivelul 3-4 pentru pete.

Acest criteriu nu se aplică produselor etichetate în mod vizibil „exclusiv curățare uscată” sau cu un text echivalent (în măsura în care o astfel de etichetare este o practică obișnuită pentru produsele respective), produselor albe sau celor nevopsite și neimprimate, nici țesăturilor pentru mobilier nelavabile.

Evaluare și verificare : pentru spălarea casnică, solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare folosind următoarea metodă: ISO 105 C06 (o singură spălare, la temperatura marcată pe produs, cu pulbere de perborat).

Pentru spălarea comercială în spălătorii industriale, se utilizează ISO 15797 în combinație cu ISO 105 C06 la o temperatură minimă de 75 °C sau conform standardului relevant pentru combinația de fibre și soluție de înălbire.

Criteriul 19. Rezistența culorii la transpirație (acidă, alcalină)

Rezistența culorii la transpirație (acidă și alcalină) trebuie să fie cel puțin de nivelul 3-4 (pentru modificarea culorii și pete). Cu toate acestea, nivelul 3 este admis în cazul țesăturilor care sunt atât de culoare închisă (intensitatea standard a culorii > 1/1), cât și fabricate din lână regenerată. Acest criteriu nu se aplică produselor albe și celor care nu sunt nici vopsite nici imprimate, țesăturilor pentru mobilier, perdelelor și textilelor similare destinate decorațiunilor interioare.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare folosind următoarea metodă: ISO 105 E04 (acidă și alcalină, comparație cu țesăturile multifibră).

Criteriul 20. Rezistența culorii la frecare umedă

Rezistența culorii la frecare umedă trebuie să fie cel puțin de nivelul 2-3. Cu toate acestea, nivelul 2 este admis pentru țesăturile denim vopsite cu indigo.

Acest criteriu nu se aplică produselor albe sau celor care nu sunt nici vopsite nici imprimate.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare folosind următoarea metodă: ISO 105 X12.

Criteriul 21. Rezistența culorii la frecare uscată

Rezistența culorii la frecare uscată trebuie să fie cel puțin de nivelul 4. Cu toate acestea, nivelul 3-4 este admis pentru țesăturile denim vopsite cu indigo.

Acest criteriu nu se aplică produselor albe și celor care nu sunt nici vopsite nici imprimate, nici perdelelor și textilelor similare destinate decorațiunilor interioare.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare folosind următoarea metodă: ISO 105 X12.

Criteriul 22. Rezistența culorii la lumină

Pentru țesăturile pentru mobilier, perdele și draperii, rezistența culorii la lumină trebuie să fie cel puțin de nivelul 5. Pentru toate celelalte produse, rezistența culorii la lumină trebuie să fie cel puțin de nivelul 4.

Cu toate acestea, nivelul 4 este admis pentru țesăturile pentru mobilier, perdele și draperii care sunt atât de culoare deschisă (intensitatea standard a culorii < 1/12), cât și fabricate în proporție de peste 20 % din lână sau alte fibre cheratinice, sau în proporție de peste 20 % din in sau alte fibre liberiene.

Această cerință nu se aplică pânzei pentru saltele, huselor de protecție pentru saltele și lenjeriei de corp.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare folosind următoarea metodă: ISO 105 B02.

Criteriul 23. Rezistența la spălare și capacitatea de absorbție a produselor pentru curățat

Produsele pentru curățat trebuie să fie rezistente la spălat și absorbante în conformitate cu parametrii de încercare relevanți indicați în tabelele 9 și 10. Încercările specificate pentru capacitatea de absorbție nu se aplică produselor din fire torsionate.

Tabelul 9

Valori și parametri pentru rezistența la spălare a produselor pentru curățat

Produse textile pentru curățat sau tip de material

Număr de spălări

Temperatură

Încercare de referință EN ISO 6630

Produse țesute și nețesute pentru curățare umedă

80

40 °C

Procedura 4N

Produse din microfibre pentru ștergerea prafului

200

40 °C

Procedura 4N

Produse derivate din fibre textile reciclate

20

30 °C

Procedura 3G

Mopuri

200

60 °C

Procedura 6 N

Cârpe pentru spălarea pardoselilor

5

30 °C

Procedura 3G


Tabelul 10

Valori și parametri pentru capacitatea de absorbție a produselor pentru curățat

Produse textile pentru curățat sau tipuri de material

Timp de absorbție a lichidelor

Produse derivate din fibre textile reciclate

≤ 10 secunde

Produse din microfibre pentru curățarea suprafețelor și a pardoselilor

≤ 10 secunde

Produse țesute și nețesute pentru curățarea umedă

≤ 10 secunde

Produse pentru spălarea pardoselilor

≤ 10 secunde

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare folosind următoarele metode, după caz: EN ISO 6330 și EN ISO 9073-6. Încercarea conform EN ISO 6330 trebuie să se efectueze folosind o mașină de spălat de tip A pentru toate produsele și materialele.

Criteriul 24. Rezistența țesăturilor la piling și abraziune

Materialele nețesute și îmbrăcămintea tricotată, accesoriile și păturile din lână, din amestecuri de lână și din poliester (inclusiv țesăturile „polar”) trebuie să aibă o rezistență la piling cel puțin de nivelul 3.

Țesăturile din bumbac utilizate pentru îmbrăcăminte trebuie să prezinte o rezistență la piling cel puțin de nivelul 3. Dresurile și pantalonii colanți din poliamidă trebuie să prezinte o rezistență cel puțin de nivelul 2.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte rapoarte privind încercările efectuate în funcție de substrat:

produse tricotate și nețesute: ISO 12945-1 Metoda cu cutie („pilling box”);

țesături: ISO 12945-2 Metoda Martindale.

Criteriul 25. Durabilitatea funcției

Agenții de apretare, tratamentele și aditivii care conferă produsului textil funcții de hidrofobizare, oleofobizare, protecție împotriva petelor, ignifugare și întreținere ușoară (denumită și antișifonare sau călcare permanentă) în cursul utilizării acestuia trebuie să prezinte o durabilitate în conformitate cu valorile și parametrii din cadrul subcriteriilor 25(a), (b) și (c).

Pentru funcțiile de hidrofobizare, oleofobizare și protecție împotriva petelor trebuie să se ofere consumatorilor indicații privind modul de menținere a funcționalității agenților de apretare aplicați pe produs.

Fibrele textile, țesăturile și membranele care conferă produsului finit proprietăți funcționale intrinsece sunt exceptate de la aceste cerințe.

Evaluare și verificare : pentru produsele cu proprietăți intrinsece, solicitanții trebuie să prezinte rapoarte de încercare demonstrând performanțe comparabile sau îmbunătățite în comparație cu agenții de apretare alternativi.

25(a)   Funcții de hidrofobizare, oleofobizare și protecție împotriva petelor

Agenții de hidrofobizare trebuie să își păstreze o funcționalitate de 80 din 90 după fie 20 de cicluri de spălare și uscare în tambur casnică la 40 °C, fie 10 cicluri de spălare și uscare industrială la minimum 75 °C.

Agenții de oleofobizare trebuie să își păstreze o funcționalitate de 3,5 din 4,0 după fie 20 de cicluri de spălare și uscare în tambur casnică la 40 °C, fie 10 cicluri de spălare și uscare industrială la minimum 75 °C.

Agenții de protecție împotriva petelor trebuie să își păstreze o funcționalitate de 3,0 din 5,0 după fie 20 de cicluri de spălare și uscare în tambur casnică la 40 °C, fie 10 cicluri de spălare și uscare industrială la minimum 75 °C.

Temperaturile de spălare industrială pot fi reduse la 60 °C pentru îmbrăcămintea cu cusături impermeabilizate.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte rapoarte privind încercările efectuate conform următoarelor standarde, în funcție de produs:

Pentru toate produsele, ciclurile de spălare casnică ISO 6330 sau de spălare industrială ISO 15797, în combinație cu:

agenți de hidrofobizare: ISO 4920;

agenți de oleofobizare: ISO 14419;

agenți de protejare împotriva petelor: ISO 22958.

25(b)   Funcții de ignifugare

Produsele lavabile trebuie să își păstreze funcționalitatea după 50 de cicluri de spălare și uscare în tambur industrială la minimum 75 °C. Produsele nelavabile trebuie să își păstreze funcționalitatea după o încercare de impregnare.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte rapoarte privind încercările efectuate conform următoarelor standarde, în funcție de produs:

Pentru ciclurile de spălare casnică ISO 6330, iar pentru ciclurile de spălare industrială EN ISO 10528, ambele în combinație cu EN ISO 12138. În cazul în care materialul textil nu este detașabil, BS 5651 sau un standard echivalent.

25(c)   Întreținere ușoară (denumită și antișifonare sau călcare permanentă)

Produsele din fibre naturale trebuie să prezinte o netezime a țesăturii de gradul SA-3, iar produsele din amestecuri de fibre naturale și sintetice trebuie să prezinte o netezime a țesăturii de gradul SA-4, după 10 cicluri de spălare și uscare în tambur casnică la 40 °C.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte rapoarte privind încercările efectuate conform metodei ISO 7768 pentru evaluarea aspectului neted al țesăturilor după spălare.

5.   CRITERII PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERILOR

Criteriile din prezenta secțiune se aplică etapelor de croire/asamblare/finisare aferente produselor textile.

Criteriul 26. Principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă

Solicitanții trebuie să se asigure că principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, astfel cum sunt stabilite de standardele fundamentale de muncă ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), de inițiativa „Global Compact” a ONU și de Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale sunt respectate de toate unitățile care realizează etapele de croire/asamblare/finisare din cadrul fabricării produsului sau produselor care fac obiectul licenței. În scopul verificării, se face trimitere la următoarele standarde fundamentale ale OIM:

029

Munca forțată

087

Libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare

098

Dreptul de organizare și negociere colectivă

100

Egalitatea de remunerare

105

Abolirea muncii forțate

111

Discriminarea (ocuparea forței de muncă și exercitarea profesiei)

155

Sănătatea și securitatea la locul de muncă

138

Convenția privind vârsta minimă de încadrare în muncă

182

Eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor

Standardele de mai sus trebuie comunicate unităților de producție care realizează croirea/asamblarea/finisarea în vederea fabricării produsului finit.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să demonstreze verificarea conformității efectuată de părți terțe, prin intermediul verificării independente sau al probelor documentare, inclusiv al vizitelor la fața locului efectuate auditori ca parte a procesului de verificare pentru acordarea etichetei ecologice referitor la unitățile de producție care realizează croirea/asamblarea/finisarea din cadrul lanțului de aprovizionare pentru produsele care fac obiectul licenței. Verificarea se realizează în momentul depunerii cererii și ulterior în cursul perioadei de valabilitate a licenței dacă sunt introduse noi unități.

Criteriul 27. Restricție privind sablarea țesăturilor denim

Utilizarea sablării manuale și mecanice pentru obținerea aspectului uzat al țesăturilor denim nu este permisă.

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să ofere informații privind toate unitățile de producție utilizate pentru fabricarea produselor din denim cu etichetă ecologică, împreună cu dovezi documentare și fotografice privind procesele alternative utilizate pentru obținerea aspectului uzat al țesăturilor denim.

Criteriul 28. Informațiile care figurează pe eticheta ecologică

Eticheta opțională cu spațiu pentru text poate conține formulări selectate dintre următoarele:

procese mai durabile de producție a fibrelor (sau o mențiune selectată din tabelul 11 de mai jos);

procese de producție mai puțin poluante;

restricții privind substanțele periculoase;

durabilitate testată.

Tabelul 11

Mențiuni care pot fi incluse alături de eticheta ecologică în funcție de compoziția produsului

Fibre utilizate

Specificație de producție

Mențiunea care poate fi inclusă

Fibre de bumbac

Conținut de material ecologic de peste 50 %

Fabricat din bumbac ecologic xx %

Conținut de material ecologic de peste 95 %

Fabricat din bumbac ecologic

Peste 70 % conținut în conformitate cu principiile IPM

Bumbac cultivat cu mai puține pesticide

Fibre celulozice artificiale

Pastă durabilă certificată în proporție de peste 25 %

Fabricat utilizând xx % lemn din păduri gestionate în mod durabil

Pastă durabilă certificată în proporție de peste 95 %

Fabricat utilizând lemn din păduri gestionate în mod durabil

Poliamidă

Conținut de material reciclat de peste 20 %

Fabricat din nailon reciclat xx %

Conținut de material reciclat de peste 95 %

Fabricat din nailon reciclat

Poliester

Conținut de material reciclat de peste 50 %

Fabricat din poliester reciclat xx %

Conținut de material reciclat de peste 95 %

Fabricat din poliester reciclat

Evaluare și verificare : solicitantul trebuie să prezinte o mostră de ambalaj al produsului pe care să figureze eticheta, însoțită de o declarație de îndeplinire a acestui criteriu.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (JO L 295, 12/11/2010, p. 23).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(6)  Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (JO 196, 16.8.1967, p. 1).

(7)  Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (JO L 85, 29.3.1999, p. 1).

Apendicele 1

LISTA SUBSTANȘELOR RESTRICȘIONATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UTILIZAREA ÎN PRODUSELE TEXTILE CU ETICHETA ECOLOGICĂ A UE

Lista substanțelor restricționate (LSR) aplicabilă produselor cu eticheta ecologică a UE cuprinde restricții care se aplică următoarelor etape de producție din cadrul lanțului de aprovizionare din industria textilă:

(a)

filarea fibrelor și a firelor;

(b)

albire și pretratare;

(c)

vopsitorii;

(d)

procesele de imprimare;

(e)

procesele de apretură;

(f)

toate etapele de producție;

(g)

produsul finit.

O serie de restricții de la litera (g) se aplică și produsului finit, pentru care poate fi prevăzută obligația de testare analitică.

(a)   Restricții aplicabile filării firelor și fibrelor, precum și țeserii

Grupă de substanțe

Sfera de aplicare a restricției

Valori-limită

Cerințe de verificare

(i)

Preparate pentru ancolare aplicate fibrelor și firelor

Aplicabilitate:

Procese de filare

Cel puțin 95 % (greutate uscată) din substanțele componente trebuie să fie ușor biodegradabile.

În toate cazurile, trebuie luată în calcul suma fiecărei componente.

Substanță ușor biodegradabilă:

O degradare de 70 % a carbonului organic dizolvat în termen de 28 de zile

sau

o pierdere maximă teoretică de oxigen sau producere de dioxid de carbon de 60 % în termen de 28 de zile.

Verificare:

Declarație din partea furnizorului de substanțe chimice, însoțită de rezultatele încercărilor OCDE sau ISO

Metodă de încercare:

OCDE 301 A, ISO 7827

OCDE 301 B, ISO 9439

OCDE 301 C,

(2) OCDE 301 D,

ISO 10708

OCDE 301 E,

OCDE 301 F, ISO 9408

(ii)

Aditivi pentru soluții de filare, aditivi de filare și agenți de preparare (inclusiv uleiuri pentru cardare, finisaje pentru filare și lubrifianți)

Aplicabilitate:

Procese de filare primară

Cel puțin 90 % (greutate uscată) din substanțele componente trebuie să fie ușor biodegradabile, inerent biodegradabile sau eliminabile în stațiile de epurare a apelor reziduale.

În toate cazurile, trebuie luată în calcul suma fiecărei componente.

Substanță ușor biodegradabilă:

A se vedea definiția de la litera (a) punctul (ii)

Substanță inerent biodegradabilă:

O degradare de 70 % a carbonului organic dizolvat în termen de 28 de zile

sau

o pierdere maximă teoretică de oxigen sau producere de dioxid de carbon de 60 % în termen de 28 de zile.

Capacitate de eliminare:

O degradare de 80 % a carbonului organic dizolvat în termen de 28 de zile

Verificare:

Declarație din partea furnizorului de substanțe chimice, însoțită de rezultatele încercărilor OCDE sau ISO

Metodă de încercare:

A se vedea litera (a) punctul (ii) pentru încercările privind biodegradabilitatea ușoară. Teste privind biodegradabilitatea inerentă acceptate:

ISO 14593

OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE  02 B, ISO 9888

OCDE 302 C,

Teste privind capacitatea de eliminare: OCDE 303A/B ISO 11733

(b)   Restricții aplicabile albirii

Grupă de substanțe

Sfera de aplicare a restricției

Valori-limită

Cerințe de verificare

Albirea firelor, a țesăturilor și a produselor finite

Aplicabilitate:

Toate tipurile de fibre

Agenții care conțin clor nu trebuie utilizați pentru albirea firelor, a țesăturilor, a fâșiilor tricotate sau a produselor finite, cu excepția fibrelor celulozice artificiale.

n/a

Verificare:

Declarație de neutilizare pentru fiecare etapă de producție

(c)   Restricții aplicabile vopsitoriilor

Grupă de substanțe

Sfera de aplicare a restricției

Valori-limită

Cerințe de verificare

(i)

Acceleratori halogenați

Aplicabilitate:

Poliester, amestecuri lână-poliester, acrilic și poliamidă, dacă sunt folosiți coloranți de dispersie.

Acceleratorii de vopsire halogenați nu trebuie utilizați pentru vopsirea fibrelor și a țesăturilor sintetice și a amestecurilor poliester-lână.

Exemple de acceleratori: 1,2-diclorbenzen, 1,2,4triclorbenzen, clorfenoxietanol.

n/a

Verificare:

Declarație de neutilizare din partea furnizorului de substanțe chimice, însoțită de FDS.

(ii)

Coloranți azoici

Aplicabilitate:

Aplicarea coloranților din apendicele 2 pe fibrele, materialele tricotate și țesăturile din acrilic, bumbac, poliamidă și lână.

Nu trebuie folosiți coloranți azoici care pot produce prin scindare amine aromatice cunoscute a fi cancerigene.

Apendicele 2 conține o listă a arilaminelor restricționate și o listă indicativă a coloranților azoici care pot produce prin scindare arilaminele respective. Lista indicativă ar trebui să fie folosită ca ghid privind coloranții care nu trebuie utilizați. Valoarea-limită pentru arilamine se aplică produsului finit.

30 mg/kg pentru fiecare amină (1)

Verificare:

Încercarea produsului finit conform modalităților specificate.

Metodă de încercare:

EN 14362-1 și 3.

(iii)

Coloranți CMR (cancerigeni, mutageni sau toxici pentru reproducere)

Aplicabilitate:

Toate produsele.

Nu trebuie utilizați coloranți cancerigeni, mutageni sau toxici pentru reproducere.

Apendicele 2 conține o listă de coloranți CMR care nu trebuie utilizați.

n/a

Verificare:

Declarație de neutilizare din partea furnizorului de substanțe chimice, însoțită de FDS.

(iv)

Coloranți potențial sensibilizanți

Aplicabilitate:

poliester; acrilic; poliamidă.

Îmbrăcăminte care intră în contact cu pielea și lenjerie de corp elastice sau extensibile

Nu trebuie utilizați coloranți potențial sensibilizanți.

Apendicele 2 conține o listă de coloranți sensibilizanți care nu trebuie utilizați.

Verificare:

Declarație de neutilizare din partea furnizorului de substanțe chimice, însoțită de FDS.

(v)

Coloranți de mordansare cu crom

Aplicabilitate:

Lână, poliamidă

Nu trebuie folosiți coloranți de mordansare cu crom.

n/a

Verificare:

Declarație de neutilizare din partea furnizorului de substanțe chimice, însoțită de FDS.

(vi)

Coloranți metal-complecși

Aplicabilitate:

Poliamidă, lână, fibre celulozice

Coloranții metal-complecși pe bază de cupru, crom și nichel sunt permiși numai pentru a vopsi:

fibre de lână;

fibre de poliamidă;

amestecuri din lână și/sau poliamidă cu fibre celulozice artificiale.

n/a

Verificare:

Declarație de neutilizare din partea furnizorului de substanțe chimice, însoțită de FDS.

(d)   Restricții aplicabile proceselor de imprimare

Imprimare

(i)

Coloranți și pigmenți

Coloranții și pigmenții utilizați pentru a imprima textile având eticheta ecologică trebuie să respecte restricțiile aplicabile vopsitoriilor [secțiunea (c) din prezentul apendice].

A se consulta restricțiile aplicabile vopsitoriilor [secțiunea (c)]

Verificare:

Conform modalităților specificate pentru vopsitorii

(ii)

Paste de imprimare

Aplicabilitate:

Dacă se aplică imprimarea

Pastele de imprimare utilizate nu trebuie să conțină mai mult de 5 % compuși organici volatili (COV), printre care:

hidrocarburi alifatice (C10-C20);

monomeri precum acrilați, acetați de vinil, stiren;

monomeri precum acrilonitril, acrilamidă, butadienă;

alcooli, esteri, polioli;

formaldehidă;

esteri ai acidului fosforic;

benzen ca impuritate din hidrocarburi superioare;

amoniac (ex. descompunerea ureei, reacția biuretului).

< 5,0 % g/g conținut de COV

Verificare:

Declarație din partea solicitantului privind faptul că nu s-a aplicat imprimarea

sau

declarație din partea unității de imprimare însoțită de FDS și/sau calcule pentru pasta de imprimare.

(iii)

Lianți pe bază de plastisol

Aplicabilitate:

Dacă se aplică imprimarea

Aditivii „plastisol” pentru lianții folosiți în imprimare, inclusiv PVC și ftalații restricționați, nu trebuie utilizați.

n/a

Verificare:

Declarație din partea solicitantului privind faptul că nu s-a aplicat imprimarea

sau

declarație de neutilizare din partea furnizorilor de substanțe chimice, însoțită de FDS pentru aditivi.

(e)   Restricții aplicabile proceselor de apretură

Apreturi, tratamente și aditivi funcționali

(i)

Apreturi biocide folosite pentru a conferi produselor finite proprietăți biocide.

Aplicabilitate:

Toate produsele

Biocidele nu trebuie încorporate în fibre, în țesături sau în produsul finit pentru a conferi proprietăți biocide.

Exemple des întâlnite de substanțe biocide: triclosan, nanoargint, compuși organici ai zincului, compuși organostanici, compuși de diclorfenil(ester), derivați ai benzimidazolului și izotiazolinone.

n/a

Verificare:

Declarație de neutilizare din partea solicitantului

(ii)

Rezistență la împâslire și la contracție

Aplicabilitate:

Dacă se utilizează.

Substanțele sau preparatele halogenate se aplică numai pe benzile de lână și pe lâna spălată desfăcută.

n/a

Verificare:

Declarație de neutilizare din partea operatorilor care prelucrează lâna.

(iii)

Tratamente de hidrofobizare, oleofobizare și protejare împotriva petelor

Aplicabilitate:

Atunci când se utilizează pentru conferirea funcției în cauză.

Nu trebuie utilizate tratamente pe bază de fluoruri pentru hidrofobizare, oleofobizare și protecția împotriva petelor. Acest lucru este valabil inclusiv pentru tratamentele perfluorurate și polifluorurate.

Tratamentele fără fluoruri trebuie să fie ușor biodegradabile și să nu fie bioacumulative în mediul acvatic, inclusiv în sedimentele acvatice. În plus, acestea trebuie să îndeplinească criteriul 25(a) privind adecvarea pentru utilizare.

n/a

Verificare:

Declarație de neutilizare însoțită de FDS pentru agenții care conferă funcția de protecție utilizați, din partea unităților care efectuează apretura.

Metodă de încercare:

n/a

(iv)

Agenți de ignifugare

Aplicabilitate:

Atunci când se utilizează și conform modalităților specificate pentru agenții sinergici.

Nu trebuie folosiți următorii agenți de ignifugare:

HBCDD — Hexabromciclododecan

PeBDE — Pentabromdifenil eter

OcBDE — Octabromdifenil eter

DecaBDE — Decabromdifenil eter

PBBs — Bifenili polibromurați

TEPA — Tris-(aziridinil) fosfinoxid

TRIS — Tris (2,3 dibrompropil) fosfat

TCEP — Tris (2,cloretil)fosfat

Parafină, C10-C13, clorurată (SCCP)

n/a

Verificare:

Declarație de neutilizare însoțită de FDS.

Agentul sinergic trioxid de antimoniu (H351) face obiectul unei derogări pentru utilizarea pe reversul textilelor de interior, numai pentru produsele care trebuie să fie ignifuge și cu condiția ca valorile-limită de expunere profesională să fie respectate.

Valoare-limită medie de expunere de 0,50 mg/m3 pentru o tură cu o durată de opt ore.

Verificare:

Date de monitorizare prezentate de unitatea care efectuează apretura în care se aplică trioxidul de antimoniu.

(f)   Restricții aplicabile tuturor etapelor de producție

Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC)

(i)

Substanțe incluse pe lista substanțelor candidate a ECHA.

Aplicabilitate

Toate produsele.

SVHC identificate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) întrucât îndeplinesc criteriile de la articolul 57 din regulamentul respectiv și care sunt menționate pe lista substanțelor candidate în vederea includerii eventuale în anexa XIV la REACH („lista substanțelor candidate”), conform versiunii actualizate din momentul depunerii cererii, nu trebuie să fie prezente în produsul finit, nici pentru a conferi o funcție produsului finit, nici utilizate intenționat în etapele de producție, cu excepția cazului în care există o derogare aprobată.

Versiunea actualizată a listei substanțelor candidate poate fi consultată la adresa:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Nu poate fi acordată nicio derogare de la excluderea prevăzută de acest criteriu în ceea ce privește substanțele identificate ca SVHC și înscrise pe lista prevăzută la articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, și care sunt prezente într-un articol sau în orice componentă omogenă a acestuia în concentrații de peste 0,10 %.

n/a

Verificare:

Declarație de conformitate pentru fiecare etapă de producție și pentru fiecare furnizor de substanțe chimice.

Agenți tensioactivi, emolienți și agenți de complexare

(ii)

Toți agenții tensioactivi, emolienții pentru textile și agenții de complexare

Aplicabilitate:

Toate procesele umede

Cel puțin 95 % în greutate din emolienții pentru textile, agenții de complexare și agenții tensioactivi trebuie să fie:

ușor biodegradabili în condiții aerobe; sau

inerent biodegradabili; și/sau

eliminabili în stațiile de epurare a apelor reziduale.

Se utilizează ca referință în ceea ce privește biodegradabilitatea cea mai recentă revizuire a bazei de date a ingredientelor detergenților:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_ro.pdf

n/a

Verificare:

Declarație din partea furnizorului de substanțe chimice, însoțită de FDS și/sau de rezultatele încercărilor OCDE sau ISO.

Metodă de încercare:

A se vedea agenții de ancolare și agenții de filare [apendicele 1 litera (a) punctele (i) și (ii)]

(iii)

Agenți tensioactivi anionici și cationici

Aplicabilitate:

Toate procesele umede

Toți agenții tensioactivi anionici și cationici trebuie să fie, de asemenea, ușor biodegradabili în condiții anaerobe.

Baza de date a ingredientelor detergenților se utilizează ca referință în ceea ce privește biodegradabilitatea:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_ro.pdf

n/a

Verificare:

FDS și/sau declarație din partea furnizorului de substanțe chimice, însoțită de rezultatele încercărilor OCDE sau ISO

Metodă de încercare:

EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 OCDE 311

Auxiliari

(iv)

Auxiliari utilizați în preparate și formule

Aplicabilitate:

Toate produsele.

Substanțele de mai jos nu trebuie folosite în preparatele și formulele utilizate pentru textile și fac obiectul unor valori-limită privind prezența substanțelor în produsul finit:

 

Nonilfenol, amestec de izomeri 25154-52-3

 

4-Nonilfenol 104-40-5

 

4-Nonilfenol, ramificat 84852-15-3

 

Octilfenol 27193-28-8

 

4-Octilfenol 1806-26-4

 

4-terț-Octilfenol 140-66-9

 

Alchilfenoletoxilați (APEO) și derivații lor:

 

Octil fenol polioxietilic 9002-93-1

 

Nonil fenol polioxietilic 9016-45-9

 

P-nonil fenol polioxietilic 26027-38-3

Sumă totală 25 mg/kg

Verificare:

Încercarea produsului finit trebuie realizată conform modalităților specificate pentru alchilfenoli.

Metodă de încercare:

Extracție cu solvenți urmată de cromatografie lichidă cuplată cu spectrometrie de masă (LCMS)

 

Următoarele substanțe nu trebuie folosite în preparatele și formulele pentru textile:

 

Clorură de bis(alchilstearină hidrogenată) dimetilamoniu (DTDMAC)

 

Clorură de dimetil distearil amoniu (DSDMAC)

 

Clorură de di(stearină solidificată) dimetilamoniu (DHTDMAC)

 

Acid etilendiaminotetraacetic (EDTA)

 

Acid dietilentriaminopentaacetic (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol

 

1-Metil-2-pirolidonă

Acid nitrilotriacetic (NTA)

n/a

Verificare:

Declarație de neutilizare din partea furnizorilor de substanțe chimice, însoțită de FDS pentru toate etapele producției.

(g)   Restricții aplicabile produsului finit

(i)

Lista substanțelor SVHC candidate care fac obiectul unor derogări.

Aplicabilitate:

Elastan, acrilic

N,N-Dimetilacetamidă (127-19-5)

Următoarele valori-limită se aplică produselor finite care conțin elastan și acrilic:

 

Verificare:

Încercarea produsului finit

Metodă de încercare:

Extracție cu solvenți, gazcromatografie cuplată cu spectrometrie de masă (GCMS) sau cromatografie lichidă cuplată cu spectrometrie de masă (LCMS)

produse pentru sugari și copii sub 3 ani;

0,001 % g/g

produse care intră în contact direct cu pielea;

0,005 % g/g

îmbrăcăminte în contact redus cu pielea și textile de interior.

0,005 % g/g

(ii)

Reziduuri de formaldehidă

Aplicabilitate:

Toate produsele. Îmbrăcămintea cu apreturi pentru întreținere ușoară (denumită și antișifonare sau călcare permanentă) face obiectul unor condiții specifice

Următoarele valori-limită se aplică în privința reziduurilor de formaldehidă generate de apreturile pentru întreținere ușoară:

 

Verificare:

Încercarea produsului finit pentru produsele cărora li s-a aplicat o apretură pentru întreținere ușoară.

Pentru toate celelalte produse trebuie prezentată o declarație de neutilizare.

Metodă de încercare:

EN ISO 14184-1

produse pentru sugari și copii sub 3 ani;

16 ppm

toate produsele care intră în contact direct cu pielea;

16 ppm

îmbrăcăminte în contact redus cu pielea și textile de interior.

75 ppm

(iii)

Biocide folosite pentru a proteja textilele în timpul transportului și al depozitării.

Aplicabilitate:

Toate produsele

Numai biocidele autorizate în temeiul Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) și al Regulamentului (CE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) pot fi utilizate. Solicitanții trebuie să consulte versiunea cea mai recentă a listei substanțelor autorizate:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Următoarele substanțe biocide specifice sunt restricționate:

clorfenolii (sărurile și esterii acestora);

bifenilii policlorurați (PCB);

compușii organostanici, inclusiv TBT, TPhT, DBT și DOT;

dimetil fumaratul (DMFu).

n/a

Verificare:

Declarație de neutilizare înainte de expediere și depozitare, însoțită de FDS.

(iv)

Metale extractibile

Aplicabilitate:

Toate produsele pentru care valori-limită diferite se aplică sugarilor și copiilor sub 3 ani.

Următoarele valori-limită se aplică produselor destinate sugarilor și copiilor sub 3 ani:

mg/kg

Verificare:

Încercarea produsului finit

Metodă de încercare:

Extracție — EN ISO 105-E04-2013 (soluție de transpirație acidă)

Detectare — spectometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) sau spectroscopie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES)

Antimoniu (Sb)

30,0

Arsenic (As)

0,2

Cadmiu (Cd)

0,1

Crom (Cr)

 

Textile vopsite cu coloranți metal-complecși

1,0

Toate celelalte textile

0,5

Cobalt (Co)

1,0

Cupru (Cu)

25,0

Plumb (Pb)

0,2

Nichel (Ni)

 

Textile vopsite cu coloranți metal-complecși

1,0

Toate celelalte textile

0,5

Mercur (Hg)

0,02

Următoarele valori-limită se aplică tuturor celorlalte produse, inclusiv textilelor de interior:

mg/kg

Verificare:

Încercarea produsului finit

Metodă de încercare:

Extracție — DIN EN ISO 105-E04-2013 (soluție de transpirație acidă)

Detectare — spectometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) sau spectroscopie cu emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES)

Antimoniu (Sb)

30,0

Arsenic (As)

1,0

Cadmiu (Cd)

0,1

Crom (Cr)

 

Textile vopsite cu coloranți metal-complecși

2,0

Toate celelalte textile

1,0

Cobalt (Co)

 

Textile vopsite cu coloranți metal-complecși

4,0

Toate celelalte textile

1,0

Cupru (Cu)

 

Plumb (Pb)

50,0

Nichel (Ni)

1,0

Mercur (Hg)

1,0

0,02

(v)

Straturi de acoperire, laminate și membrane

Aplicabilitate:

Dacă sunt încorporate în structura textilă

Polimerii nu trebuie să conțină următorii ftalați:

DEHP [ftalat de bis-(2-etilhexil)]

BBP (ftalat de benzil și de butil)

DBP (ftalat de dibutil)

DMEP ftalat de (bis2-metoxietil)

DIBP (ftalat de diizobutil)

DIHP (alchilftalați di-C6-8 ramificați)

DHNUP (alchilftalați di-C7-11 ramificați)

DHP (Di-n-hexilftalat)

Sumă totală 0,10 % g/g

Verificare:

Declarație de neutilizare din partea producătorului polimerilor, însoțită de FDS pentru plastifianții utilizați în formulă. În cazul în care informațiile nu sunt disponibile, se poate solicita efectuarea de încercări.

Metodă de încercare:

EN ISO 14389

Membranele și laminatele din fluoropolimeri pot fi folosite pentru îmbrăcămintea de exterior și îmbrăcămintea tehnică de exterior. Acestea nu trebuie fabricate folosind PFOA sau oricare dintre substanțele sale omoloage superioare, astfel cum sunt definite de OCDE.

 

Verificare:

Declarație de conformitate din partea producătorului membranei sau laminatului, referitoare la producția de polimeri.

(vi)

Accesorii precum nasturii, copcile și fermoarele

Aplicabilitate:

Dacă sunt încorporate în structura articolului de îmbrăcăminte

Pentru accesoriile din metal:

 

Verificare:

Încercări pentru a determina compoziția componentelor metalice.

Metode de încercare:

Pentru migrarea nichelului

EN 12472-2005

EN 1811-1998+A1-2008

Pentru alte metale

Detectare — GC-ICP-MS

O valoare-limită de migrare se aplică aliajelor de metal care conțin nichel și care intră în contact direct și prelungit cu pielea.

Nichel 0,5 μg/cm2/săptămână

În plus, se vor efectua încercări pentru detectarea prezenței următoarelor metale, cărora li se aplică valorile-limită de mai jos:

 

Plumb (Pb)

90 mg/kg

Cadmiu (Cd)

 

produse destinate sugarilor și copiilor sub 3 ani

50 mg/kg

toate celelalte produse, inclusiv textilele de interior

100 mg/kg

Crom (Cr) în cazul placării cu crom

60 mg/kg

Mercur (Hg)

60 mg/kg

Următorii ftalați nu trebuie folosiți în accesoriile din material plastic:

DEHP [ftalat de bis-(2-etilhexil)]

BBP (ftalat de benzil și de butil)

DBP (ftalat de dibutil)

DMEP ftalat de (bis2-metoxietil)

DIBP (ftalat de diizobutil)

DIHP (alchilftalați di-C6-8 ramificați)

DHNUP (alchilftalați di-C7-11 ramificați)

DHP (Di-n-hexilftalat)

Următorii ftalați nu trebuie utilizați în îmbrăcămintea pentru copii atunci când există riscul ca accesoriile să fie băgate în gură (de exemplu pentru cursoarele fermoarelor):

DINP (ftalat de diizononil)

DIDP (ftalat de di-izodecil)

DNOP (ftalat de di-n-octil)

n/a

Verificare:

Se transmit FDS pentru formula materialului plastic.


(1)  Trebuie luate măsuri pentru a evita rezultate fals pozitive legate de prezența 4-aminoazobenzenului.

(2)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).

Apendicele 2

RESTRICȘII PRIVIND COLORANȘII

(a)   Amine aromatice cancerigene

Arilamină

Număr CAS

4-aminodifenil

92-67-1

Benzidină

92-87-5

4-clor-o-toluidină

95-69-2

2-naftilamină

91-59-8

o-amino-azotoluen

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluen

99-55-8

4-cloranilină

106-47-8

2,4-diaminoanisol

615-05-4

4,4′-diaminodifenilmetan

101-77-9

3,3′-diclorbenzidină

91-94-1

3,3′-dimetoxibenzidină

119-90-4

3,3′-dimetilbenzidină

119-93-7

3,3′-dimetil-4,4′-diaminodifenilmetan

838-88-0

p-cresidină

120-71-8

4,4'-metilen-bis-(2-clor-anilină)

101-14-4

4,4′-oxidianilină

101-80-4

4,4′-tiodianilină

139-65-1

o-toluidină

95-53-4

2,4-diaminotoluen

95-80-7

2,4,5-trimetilanilină

137-17-7

4-aminoazobenzen

60-09-3

o-anisidină

90-04-0

2,4-Xilidină

95-68-1

2,6-Xilidină

87-62-7

(b)   Listă indicativă a coloranților care pot produce prin scindare amine aromatice cancerigene

Coloranți de dispersie

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Coloranți bazici

Basic Brown 4

Basic Red 114

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Basic Red 111

 

Coloranți acizi

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

Coloranți direcți

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

Direct Blue 116

Direct Green 8.1

Direct Violet 1

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

(c)   Coloranți CMR sau potențial sensibilizanți

Coloranți cancerigeni, mutageni sau toxici pentru reproducere

C.I. Acid Red 26

C. I. Direct Black 38

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Basic Red 9

C. I. Direct Blue 6

C.I. Disperse Orange 11

C.I. Basic Violet 14

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3

Coloranți de dispersie potențial sensibilizanți

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Red 11

C.I. Disperse Blue 3

C.I. Disperse Brown 1

C.I. Disperse Red 17

C.I. Disperse Blue 7

C.I. Disperse Orange 1

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. Disperse Blue 26

C.I. Disperse Orange 3

C.I. Disperse Yellow 3

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Orange 37

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. Disperse Blue 102

C.I. Disperse Orange 76

C.I. Disperse Yellow 39

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Red 1

C.I. Disperse Yellow 49

Apendicele 3

CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT) ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE A PROCESELOR DE SPĂLARE, USCARE ȘI TRATARE PRIN RETICULARE

Domeniu

Tehnici BAT

1.

Gestionarea generală a energiei

1.1

Contoare separate

1.2

Monitorizarea proceselor și sisteme de control automat privind fluxurile, volumul de umplere, temperaturile și timpii;

1.3

Izolarea conductelor, a valvelor și a bridelor

1.4

Motoare și pompe electrice cu frecvență controlată

1.5

Instalații cu circuit închis pentru a reduce pierderea de vapori

1.6

Reutilizarea/reciclarea apei și a leșiei în procesele discontinue

1.7

Recuperarea căldurii, de exemplu, apele de clătire, condensul, aerul evacuat de instalații, gazele de ardere

2.

Procesul de spălare și clătire

2.1

Utilizarea apei de răcire ca apă de prelucrare

2.2

Înlocuirea spălării prin imersie cu spălarea prin drenare și umplere

2.3

Utilizarea tehnologiilor de clătire „inteligentă”, cu sisteme de control al fluxului de apă și sisteme contracurent

2.4

Instalarea de schimbătoare de căldură

3.

Uscare și tratare prin reticulare utilizând rame

3.1

Optimizarea fluxului de aer

3.2

Izolarea incintelor

3.3

Instalarea unor sisteme de ardere eficientă

3.4

Instalarea unor sisteme de recuperare a căldurii

Notă:

Noile tehnici BAT specificate și recomandate de autoritățile statelor membre ulterior publicării de către Comisia Europeană a Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile în domeniul textilelor (2003) sunt considerate complementare cu tehnicile menționate mai sus.