ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 163

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
29 mai 2014


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 542/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 în ceea ce privește normele aplicabile cu privire la Curtea unică în materie de brevete și Curtea de Justiție din Benelux

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 543/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)

5

 

*

Regulamentul (UE) nr. 544/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

7

 

*

Regulamentul (UE) nr. 545/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate ( 1 )

10

 

*

Regulamentul (UE) nr. 546/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare

15

 

*

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 547/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

18

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

29.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 542/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 mai 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 în ceea ce privește normele aplicabile cu privire la Curtea unică în materie de brevete și Curtea de Justiție din Benelux

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (2) literele (a), (c) și (e),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

La 19 februarie 2013, Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au semnat Acordul privind Curtea unică în materie de brevete (3) (denumit în continuare „Acordul UPC”). Acordul UPC prevede intrarea sa în vigoare nu înainte de prima zi a celei de a patra luni de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4) în ceea ce privește relația regulamentului respectiv cu acordul UPC.

(2)

La 15 octombrie 2012, Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului și Regatul Țărilor de Jos, părți la Tratatul din 31 martie 1965 privind instituirea și statutul Curții de Justiție din Benelux (denumit în continuare „Tratatul Curții de Justiție din Benelux”), au semnat un protocol de modificare a respectivului tratat. Protocolul respectiv a introdus posibilitatea transferării către Curtea de Justiție din Benelux a competenței în anumite chestiuni care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1215/2012.

(3)

Este necesar să se reglementeze relația Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 cu Acordul UPC și cu Tratatul Curții de Justiție din Benelux prin modificarea regulamentului respectiv.

(4)

Curtea unică în materie de brevete și Curtea de Justiție din Benelux ar trebui considerate instanțe în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 pentru a asigura securitate juridică și previzibilitate pentru pârâții care ar putea fi acționați în justiție în fața acestor două instanțe într-un loc situat într-un stat membru diferit față de cel desemnat pe baza normelor din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.

(5)

Modificările aduse Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 care sunt prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește Curtea unică în materie de brevete au menirea de a stabili competența internațională a Curții respective și nu aduc atingere repartizării interne a acțiunilor între diviziile Curții respective și nici mecanismelor prevăzute în Acordul UPC în ceea ce privește exercitarea competenței, inclusiv a competenței exclusive, pe parcursul perioadei de tranziție prevăzute în acordul respectiv.

(6)

În calitate de instanțe comune pentru mai multe state membre, Curtea unică în materie de brevete și Curtea de Justiție din Benelux nu sunt în măsură, spre deosebire de o instanță a unui stat membru, să își exercite competența în temeiul dreptului intern cu privire la pârâții care nu își au domiciliul pe teritoriul unui stat membru. Pentru a permite celor două instanțe să exercite competența cu privire la acești pârâți, normele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 ar trebui, prin urmare, în ceea ce privește chestiunile care intră în competența Curții unice în materie de brevete și, respectiv, a Curții de Justiție din Benelux, să se aplice și pârâților cu domiciliul în state terțe. Normele existente privind competența din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 asigură o legătură strânsă între acțiunile cărora li se aplică respectivul regulament și teritoriul statelor membre. Prin urmare, este oportună extinderea acestor norme la acțiunile împotriva tuturor pârâților, indiferent de domiciliul acestora. Când aplică normele privind competența din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, Curtea unică în materie de brevete și Curtea de Justiție din Benelux (denumite în mod individual în continuare „instanță comună”) ar trebui să aplice numai acele norme care corespund chestiunilor care fac obiectul competenței care le-a fost conferită.

(7)

O instanță comună ar trebui să poată fi sesizată cu privire la litigii care implică pârâți din state terțe, în temeiul unei norme de competență subsidiară, în proceduri referitoare la o încălcare a unui brevet european care dă dreptul la despăgubiri atât în interiorul, cât și în afara Uniunii. O astfel de competență subsidiară ar trebui exercitată în cazul în care bunurile care aparțin pârâtului sunt situate într-un stat membru parte la instrumentul de instituire a instanței comune și litigiul în cauză prezintă suficiente legături cu un astfel de stat membru, de exemplu, deoarece reclamantul este domiciliat pe teritoriul acestuia sau probele referitoare la litigiu se află acolo. La stabilirea competenței sale, instanța comună ar trebui să țină cont de valoarea proprietății în cauză, care nu ar trebui să fie nesemnificativă și care ar trebui să facă posibilă executarea hotărârii, cel puțin în parte, în statele membre părți la instrumentul de instituire a instanței comune.

(8)

Normele din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 cu privire la litispendență și conexitate, care urmăresc evitarea procedurilor paralele și a hotărârilor ireconciliabile, ar trebui să se aplice în cazul în care acțiunile sunt introduse în fața unei instanțe comune, și în fața unei instanțe dintr-un stat membru în care Acordul UPC sau, după caz, Tratatul Curții de Justiție din Benelux nu se aplică.

(9)

Normele din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 cu privire la litispendență și conexitate ar trebui să se aplice, de asemenea, și în cazul în care, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute în Acordul UPC, procedurile privind anumite tipuri de litigii sunt introduse în fața Curții unice în materie de brevete, pe de o parte, și în fața unei instanțe naționale a unui stat membru care este parte la Acordul UPC, pe de altă parte.

(10)

Hotărârile Curții unice în materie de brevete sau ale Curții de Justiție din Benelux ar trebui să fie recunoscute și aplicate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 în statele membre care nu sunt părți, după caz, la Acordul UPC sau la Tratatul Curții de Justiție din Benelux.

(11)

Hotărârile pronunțate de instanțele dintr-un stat membru care nu este parte, după caz, la Acordul UPC sau la Tratatul Curții de Justiție din Benelux, ar trebui să fie recunoscute și executate în alt stat membru în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.

(12)

În consecință, Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 ar trebui modificat în consecință.

(13)

Deoarece obiectivul prezentului regulament nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(14)

În conformitate cu articolul 3 și articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), aceste state membre au notificat intenția lor de a participa la adoptarea și aplicarea prezentului regulament.

(15)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nici nu face obiectul aplicării sale, fără a aduce atingere posibilității ca Danemarca să aplice modificările aduse Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 din Acordul din 19 octombrie 2005 între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În capitolul VII din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, se introduc următoarele articole:

„Articolul 71a

(1)   În sensul prezentului regulament, o instanță comună mai multor state membre, astfel cum se specifică la alineatul (2), (o „instanță comună”) este considerată a fi o instanță a unui stat membru atunci când, în temeiul instrumentului prin care este instituită, o astfel de instanță comună își exercită competența în chestiuni care intră în sfera de aplicare a prezentului regulament.

(2)   În sensul prezentului regulament, fiecare dintre următoarele instanțe sunt considerate drept instanță comună:

(a)

Curtea unică în materie de brevete, instituită prin Acordul privind Curtea unică în materie de brevete, semnat la 19 februarie 2013 („Acordul UPC”); și

(b)

Curtea de Justiție din Benelux, instituită prin Tratatul din 31 martie 1965 privind instituirea și statutul Curții de Justiție din Benelux („Tratatul Curții de Justiție din Benelux”).

Articolul 71b

Competența unei instanțe comune se stabilește după cum urmează:

1.

instanța comună este competentă în cazul în care, în temeiul prezentului regulament, instanțele unui stat membru care este parte la instrumentul de instituire a instanței comune ar fi competente într-o chestiune reglementată de acordul respectiv;

2.

în cazul în care pârâtul nu este domiciliat pe teritoriul unui stat membru și prezentul regulament nu conferă în alt mod competența cu privire la acesta, capitolul II se aplică, după caz, indiferent de domiciliul pârâtului.

O instanță comună poate fi sesizată în vederea instituirii de măsuri provizorii, inclusiv măsuri de conservare, chiar dacă instanțele unui stat terț sunt competente pe fond;

3.

în cazul în care o instanță comună este competentă în cazul unui pârât în temeiul punctului 2 într-un litigiu legat de o încălcare a unui brevet european care cauzează un prejudiciu în cadrul Uniunii, instanța respectivă își poate exercita competența și în legătură cu prejudiciul care rezultă din această încălcare în afara Uniunii.

Această competență se poate stabili numai dacă pârâtul deține proprietăți în orice stat membru parte la instrumentul de instituire a instanței comune și dacă litigiul are suficiente legături cu acest stat membru.

Articolul 71c

(1)   Articolele 29-32 se aplică în cazul în care acțiunile sunt introduse în fața unei instanțe comune și a unei instanțe dintr-un stat membru care nu este parte la instrumentul de instituire a instanței comune.

(2)   Articolele 29-32 se aplică în cazul în care, în timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 83 din Acordul UPC, se introduc acțiuni în fața Curții unice în materie de brevete și în fața unei instanțe dintr-un stat membru care este parte la Acordul UPC.

Articolul 71d

Prezentul regulament se aplică recunoașterii și executării:

(a)

hotărârilor pronunțate de o instanță comună care urmează să fie recunoscute și executate într-un stat membru care nu este parte la instrumentul de instituire a instanței comune; și

(b)

hotărârilor pronunțate de instanțele unui stat membru care nu este parte la instrumentul de instituire a instanței comune care urmează să fie recunoscute și executate într-un stat membru parte la instrumentul respectiv.

Cu toate acestea, în cazul în care recunoașterea și executarea unei hotărâri pronunțate de o instanță comună este solicitată într-un stat membru care este parte la instrumentul de instituire a instanței comune, toate normele referitoare la recunoaștere și executare din instrumentul respectiv se aplică în locul normelor prezentului regulament.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 10 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  Avizul din 26 februarie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 6 mai 2014.

(3)  JO C 175, 20.6.2013, p. 1.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

(5)  JO L 299, 16.11.2005, p. 62.


29.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 543/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 mai 2014

de modificare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 87 alineatul (2) litera (b),

având în vedere inițiativa Belgiei, Bulgariei, Republicii Cehe, Germaniei, Estoniei, Greciei, Spaniei, Franței, Croației, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Ungariei, Maltei, Țărilor de Jos, Austriei, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei, Slovaciei, Finlandei și Suediei,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 4 din Decizia 2005/681/JAI a Consiliului (2), CEPOL are sediul in Bramshill, Regatul Unit.

(2)

Fără a aduce atingere articolului 4 din Decizia 2005/681/JAI, prin scrisorile datate 12 decembrie 2012 și 8 februarie 2013, Regatul Unit a informat CEPOL că a decis în mod unilateral că nu mai dorește să îi găzduiască sediul pe teritoriul său. Pe lângă găzduirea CEPOL, Bramshill găzduiește și un sediu de formare a poliției naționale care aparține National Policing Improvement Agency, pe care Regatul Unit a decis să îl înlocuiască cu un nou colegiu de poliție care ar urma să funcționeze într-un alt amplasament. Prin urmare, Regatul Unit a decis să închidă sediul național de formare a cadrelor de poliție din Bramshill și să vândă sediul, precizând faptul că s-au înregistrat costuri aferente mari și că nu a apărut un model economic alternativ pentru a exploata sediul. Având în vedere obligațiile de cooperare loială din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și, în special, obligațiile care decurg din articolul 4 din TUE, Uniunea și statele sale membre ar trebui să își acorde asistență reciprocă pentru menținerea activităților operaționale ale CEPOL. În acest scop, i se solicită în mod special Regatului Unit să asigure o tranziție fără dificultăți a CEPOL la noul amplasament, fără a periclita bugetul obișnuit al CEPOL.

(3)

Având în vedere acordul comun încheiat la 8 octombrie 2013 de către reprezentanții guvernelor statelor membre, precum și necesitatea menținerii statutului CEPOL ca agenție separată a Uniunii, ar trebui luate măsuri pentru ca CEPOL să fie găzduit de Budapesta de îndată ce părăsește Bramshill. Aceste măsuri ar trebui incluse în Decizia 2005/681/JAI.

(4)

Având în vedere cadrul juridic introdus prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este necesar să se revizuiască Decizia 2005/681/JAI, asigurând în același timp statutul CEPOL ca agenție separată a Uniunii.

(5)

Prin urmare, Decizia 2005/681/JAI ar trebui modificată în consecință.

(6)

Înainte ca CEPOL să își înceapă etapa operațională la noul sediu, ar trebui încheiat un acord privind sediul, în conformitate cu procedurile stabilite.

(7)

În conformitate cu articolul 3 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), aceste state membre au notificat intenția lor de a participa la adoptarea și aplicarea prezentului regulament.

(8)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(9)

Având în vedere nevoia urgentă de a stabili noul sediu al CEPOL, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Decizia 2005/681/JAI se modifică după cum urmează:

1.

articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Sediul

Sediul CEPOL este în Budapesta, Ungaria.”;

2.

se introduce următorul articol:

„Articolul 21a

Revizuire

Până la 30 noiembrie 2015, Comisia prezintă un raport asupra eficacității prezentei decizii, ținând seama de necesitatea de a asigura statutul CEPOL ca agenție separată a Uniunii. Acest raport este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a prezentei decizii în urma unei analize cost-beneficiu detaliate și a unei evaluări a impactului.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 septembrie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 6 mai 2014.

(2)  Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) și de abrogare a Deciziei 2000/820/JAI (JO L 256, 1.10.2005, p. 63).


29.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/7


REGULAMENTUL (UE) NR. 544/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 mai 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Uniunea este parte la Convenția internațională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic (3) („convenția”).

(2)

În cadrul celei de-a 16-a reuniuni speciale din 2008, Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), înființată prin convenție, a adoptat Recomandarea 08-05 în vederea întocmirii unui nou plan de refacere a stocurilor de ton roșu din Atlanticul de Est și din Marea Mediterană și înlocuirii planului de refacere anterior adoptat în 2006. Regulamentul (CE) nr. 302/2009 al Consiliului (4) a fost adoptat pentru a pune în aplicare aceste măsuri internaționale de conservare la nivelul Uniunii.

(3)

În cadrul celei de-a 17-a reuniuni speciale din 2010, ICCAT a adoptat Recomandarea 10-04 de modificare a planului multianual de refacere a stocurilor de ton roșu. Regulamentul (CE) nr. 302/2009 a fost apoi modificat prin Regulamentul (UE) nr. 500/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (5) pentru a pune în aplicare la nivelul Uniunii aceste măsuri de conservare internaționale revizuite.

(4)

În cadrul celei de-a 18-a reuniuni speciale din 2012, ICCAT a adoptat Recomandarea 12-03 de modificare suplimentară a planului multianual de refacere a stocurilor de ton roșu. Pentru a adapta mai bine sezoanele de pescuit la activitatea flotelor, Recomandarea 12-03 prevede o modificare a sezoanelor de pescuit, care sunt acum definite ca sezoane deschise, spre deosebire de sezoanele închise din recomandările anterioare ale ICCAT. În plus, au fost modificate datele reale între care este permis pescuitul navelor de pescuit cu plase-pungă, navelor de pescuit cu platformă și paragate și navelor de pescuit cu undițe tractate. În cele din urmă, pentru a evita orice incertitudine legată de uneltele care nu fac obiectul niciunei norme specifice privind sezoanele de pescuit, a fost necesar să se includă o dispoziție care să prevadă în mod explicit posibilitatea ca toate celelalte unelte să fie admise la pescuit pe tot parcursul anului, cu excepția setcilor în derivă de orice tip. Perioadele și datele referitoare la sezoanele de pescuit în Oceanul Atlantic pot fi reexaminate de către ICCAT în 2015, în urma avizului Comitetului permanent pentru cercetare și statistică (SCRS) al ICCAT.

(5)

În cadrul celei de a 23-a reuniuni ordinare din noiembrie 2013, ICCAT a adoptat Recomandarea 13-08 de completare a Recomandării 12-03, în scopul introducerii de modificări privind sezoanelor de pescuit în Oceanul Atlantic de Est pentru navele de pescuit cu platformă și paragate și pentru navele de pescuit cu undițe tractate, care nu afectează protejarea zonelor din Marea Mediterană în care tonul roșu își depune icrele. Această recomandare a ICCAT prevede că părțile contractante și părțile, entitățile sau entitățile de pescuit necontractante colaboratoare pot specifica o dată diferită de începere a sezonului de pescuit pentru navele lor de pescuit cu platformă și paragate și pentru navele lor de pescuit cu undițe tractate care își desfășoară activitatea în Atlanticul de Est, dar mențin durata totală a sezonului deschis pentru aceste activități de pescuit. Totodată, respectiva recomandare a ICCAT stabilește norme privind utilizarea camerelor stereoscopice în contextul operațiunilor de plasare în cuști. Se intenționează ca toate specificațiile tehnice, inclusiv intensitatea eșantionării, modalitatea eșantionării, distanța față de cameră, dimensiunile porții de transfer, algoritmii (raportul lungime-greutate), să fie revizuite de SCRS în reuniunea sa din 2014 și, dacă este necesar, să fie modificate de ICCAT în cadrul reuniunii sale din 2014, în baza recomandărilor SCRS.

(6)

În vederea punerii în aplicare a Recomandării ICCAT 12-03 în dreptul Uniunii pentru a garanta conservarea eficace a stocului de ton roșu, pentru a asigura securitatea juridică în ceea ce privește sezoanele de pescuit în cauză și, în cele din urmă, pentru a permite statelor membre să își definească în mod corespunzător planurile în materie de pescuit, de capacitate și de inspecție și să își îndeplinească obligațiile de raportare, precum și în vederea punerii în aplicare în dreptul Uniunii a Recomandării ICCAT 13-08 privind folosirea sistemelor de camere stereoscopice în contextul operațiunilor de plasare în cuști și privind posibila stabilire a unei date diferite de începere a sezonului de pescuit pentru navele de pescuit cu platformă și paragate și pentru navele de pescuit cu undițe tractate în Oceanul Atlantic de Est, este necesar să se modifice dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 302/2009 cât mai curând posibil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 302/2009 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Sezoane de pescuit

(1)   În perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 mai, se autorizează pescuitul de ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană de către nave de capturare pelagice de mari dimensiuni, cu paragate, de peste 24 m, cu excepția zonei delimitate la vest de meridianul 10° V și la nord de paralela 42° N, în care pescuitul menționat este autorizat în perioada cuprinsă între 1 august și 31 ianuarie.

(2)   În perioada cuprinsă între 26 mai și 24 iunie, se autorizează pescuitul de ton roșu cu plasă pungă în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană.

(3)   În perioada cuprinsă între 1 iulie și 31 octombrie, se autorizează pescuitul de ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană de către nave de pescuit cu platformă și paragate și nave de pescuit cu undițe tractate.

Fără a aduce atingere primului paragraf, pentru anii 2014 și 2015 și întrucât protejarea zonelor de depunere a icrelor nu este afectată, statele membre pot specifica, în planurilor lor anuale naționale de pescuit, o dată diferită de începere a sezonului de pescuit pentru navele de pescuit cu platformă și paragate și navele de pescuit cu undițe tractate care arborează pavilionul lor și își desfășoară activitatea în Atlanticul de Est, cu condiția ca durata totală a sezonului deschis pentru aceste activități de pescuit să fie în continuare în conformitate cu primul paragraf.

Planul de pescuit al Uniunii care se transmite către ICCAT până la data de 15 februarie a fiecărui an precizează dacă datele de începere pentru aceste activități de pescuit au fost modificate și furnizează coordonatele zonelor vizate.

(4)   În perioada cuprinsă între 16 iunie și 14 octombrie, se autorizează pescuitul de ton roșu cu traule pelagice în Oceanul Atlantic de Est.

(5)   În perioada cuprinsă între 16 iunie și 14 octombrie, se autorizează pescuitul sportiv și de agrement al tonului roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană.

(6)   Pescuitul de ton roșu cu unelte de pescuit, altele decât cele menționate la alineatele (1)-(5), este autorizat pe parcursul întregului an. Fără a aduce atingere acestui lucru, pescuitul de ton roșu cu orice tip de setci în derivă este interzis.”;

2.

se introduce următorul articol:

„Articolul 24a

Folosirea camerelor stereoscopice în timpul operațiunilor de plasare în cuști

Folosirea camerelor stereoscopice în timpul operațiunilor de plasare în cuști respectă următoarele condiții:

(a)

intensitatea eșantionării peștelui viu nu coboară sub 20 % din cantitatea peștelui plasat în cuști; atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, se efectuează eșantionarea secvențială a peștelui viu, măsurându-se unul din cinci exemplare; un astfel de eșantion este format din exemplare măsurate la o distanță între 2 metri și 8 m față de cameră;

(b)

dimensiunile porții de transfer care face legătura între cușca donatoare și cușca receptoare se stabilesc la maximum 10 m lățime și maximum 10 m înălțime;

(c)

atunci când lungimea măsurătorilor peștelui prezintă o distribuție multimodală (două sau mai multe grupuri de dimensiuni diferite), este posibilă folosirea a mai mult de un algoritm de transformare pentru aceeași operațiune de plasare în cușcă; sunt folosiți cei mai actuali algoritmi stabiliți de Comitetul permanent pentru cercetare și statistică al ICCAT pentru a transforma lungimile la furcă în greutăți totale, conform categoriei de greutate a peștelui măsurat în timpul operațiunii de plasare în cușcă;

(d)

validarea lungimilor prin măsurare stereoscopică este realizată înainte de fiecare operațiune de plasare în cușcă folosind o scară grafică la o distanță între 2 și 8 m;

(e)

atunci când sunt comunicate rezultatele programului stereoscopic, informațiile indică marja de eroare inerentă specificațiilor tehnice ale sistemului camerei stereoscopice, care nu depășește +/– 5 %.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 67, 6.3.2014, p. 157.

(2)  Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 mai 2014.

(3)  Decizia 86/238/CEE a Consiliului din 9 iunie 1986 privind aderarea Comunității la Convenția internațională pentru conservarea tonului de Atlantic, modificată prin protocolul anexat la Actul Final al Conferinței miniștrilor plenipotențiari ai statelor participante la Convenție, semnat la Paris la 10 iulie 1984 (JO L 162, 18.6.1986, p. 33).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 302/2009 al Consiliului din 6 aprilie 2009 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 43/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1559/2007 (JO L 96, 15.4.2009, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 500/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (JO L 157, 16.6.2012, p. 1).


29.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 545/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 mai 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Pentru a combate în mod eficient discriminarea în conformitate cu articolul 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), pentru a contribui la asigurarea conformității cu articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și pentru a urmări obiectivul ocupării depline a forței de muncă și al progresului social în conformitate cu articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), precum și pentru a monitoriza progresele în direcția îndeplinirii obiectivelor politicii Uniunii, cum ar fi obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020, este necesar să existe statistici comparabile, fiabile și obiective privind situația lucrătorilor, a șomerilor și a persoanelor din afara pieței muncii, respectând totodată confidențialitatea statistică, viața privată și protecția datelor cu caracter personal.

(2)

În urma intrării în vigoare a TFUE, este necesară alinierea competențelor conferite Comisiei la articolul 290 din TFUE și la noul cadru legislativ care rezultă din intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(3)

Comisia și-a luat angajamentul, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 182/2011, să revizuiască actele legislative care conțin în prezent trimiteri la procedura de reglementare cu control, ținând cont de criteriile stabilite în TFUE.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (3) conține trimiteri la procedura de reglementare cu control și, prin urmare, ar trebui revizuit din perspectiva criteriilor stabilite în TFUE.

(5)

Pentru a ține seama în special de progresele economice, sociale și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea listei de variabile ale anchetei, specificate în lista celor 14 grupuri de caracteristici ale anchetei menționate în Regulamentul (CE) nr. 577/98, în vederea stabilirii unui program de module ad hoc pentru o perioadă de trei ani care să specifice, pentru fiecare modul ad hoc, subiectul, lista și descrierea domeniului de informare specializată (denumit în continuare „submodulul ad hoc”), precum și perioada de referință. În plus, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate pentru a adopta lista variabilelor structurale și periodicitatea colectării informațiilor. Comisia ar trebui să se asigure că aceste acte delegate nu impun o sarcină suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru respondenți.

(6)

Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(7)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(8)

Având în vedere importanța pe care modulele ad hoc ale anchetei asupra forței de muncă o au pentru politicile Uniunii, urmează să fie acordată o contribuție a Uniunii la finanțarea punerii în aplicare a modulelor respective în conformitate cu principiul unei repartiții rezonabile a sarcinii financiare între bugetele Uniunii și bugetele statelor membre. Granturile ar trebui acordate fără cereri de propuneri, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Granturile ar trebui acordate, sub rezerva punerii în aplicare efective a modulelor ad hoc, institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (5). Granturile prevăzute în scopul efectuării anchetelor asupra forței de muncă pot lua forma unor sume forfetare. În acest context, utilizarea unor sume forfetare ar trebui să fie una dintre principalele modalități de simplificare a gestionării granturilor.

(9)

Prin derogare de la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și având în vedere sarcina administrativă crescută legată de informațiile suplimentare care trebuie culese pentru modulele ad hoc ale anchetei asupra forței de muncă, care va contribui la asigurarea indicatorilor pentru obiectivele de politică ale Uniunii, este necesară cofinanțarea costurilor legate de salariile personalului administrațiilor naționale, chiar și în cazul în care autoritatea publică în cauză ar fi realizat acțiunea susținută fără grantul din partea Uniunii, precum și cofinanțarea altor costuri eligibile relevante.

(10)

În ceea ce privește atribuirea de competențe Comisiei, prezentul regulament se limitează la alinierea competențelor atribuite în prezent Comisiei, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 577/98, la articolul 290 din TFUE și la noul cadru legislativ care rezultă din intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011, precum și, dacă este cazul, la revizuirea domeniului de aplicare a competențelor respective. Deoarece este valabil în continuare faptul că obiectivele Regulamentului (CE) nr. 577/98 nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii obiectivelor menționate.

(11)

În scopul asigurării securității juridice, este necesar ca procedurile pentru adoptarea măsurilor care au fost inițiate, însă nu au fost finalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, să nu fie afectate de prezentul regulament.

(12)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 577/98 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 577/98 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7c în ceea ce privește adaptarea listei de variabile ale anchetei, specificate în lista celor 14 grupuri de caracteristici ale anchetei menționate la alineatul (1) din prezentul articol și necesară ca urmare a evoluției tehnicilor și conceptelor. Un act delegat adoptat în conformitate cu prezentul alineat nu poate transforma variabilele opționale în variabile obligatorii. Variabilele obligatorii care trebuie incluse în mod continuu fac parte din caracteristicile anchetei prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(j) și literele (l), (m) și (n) din prezentul articol. Aceste variabile se numără printre cele 94 de caracteristici ale anchetei. Actele delegate respective se adoptă cel târziu cu 15 luni înainte de începutul perioadei de referință a anchetei.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7c în ceea ce privește o listă de variabile (denumite în continuare „variabile structurale”) selectate dintre caracteristicile anchetei specificate la alineatul (1) din prezentul articol, folosind un subeșantion de observații independente care trebuie colectate doar ca medii anuale raportate la 52 de săptămâni, și nu ca medii trimestriale.

(2a)   Variabilele structurale îndeplinesc condiția conform căreia eroarea tip relativă (făcând abstracție de efectul de sondaj) a oricărei estimări anuale, care reprezintă 1 % sau mai mult din populația aptă de muncă, nu depășește următoarele procente:

(a)

9 % pentru statele membre a căror populație este între 1 milion și 20 de milioane de locuitori; și

(b)

5 % pentru statele membre a căror populație depășește 20 de milioane de locuitori.

Statele membre a căror populație este mai mică de 1 milion de locuitori sunt scutite de cerințele referitoare la eroarea tip relativă iar variabilele structurale se culeg pentru eșantionul total, cu excepția cazului în care eșantionul îndeplinește criteriul stabilit la litera (a).

În cazul statelor membre care utilizează un subeșantion pentru culegerea de date referitoare la variabilele structurale, dacă se utilizează mai multe perioade, subeșantionul total este constituit din observații independente.

(2b)   Se asigură coerența între totalurile anuale ale subeșantioanelor și mediile anuale ale eșantioanelor complete pentru ocuparea forței de muncă, șomaj și inactivitate pe sexe și pe următoarele grupe de vârstă: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, și 55 și peste.

(3)   Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptarea normelor privind regulile de control, codificarea variabilelor și lista principiilor pentru formularea de întrebări privind situația ocupării locurilor de muncă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (2).”;

(b)

alineatul (4) se elimină;

2.

se introduc următoarele articole:

„Articolul 7a

Module ad hoc

(1)   Un alt set de caracteristici pentru a completa informațiile descrise la articolul 4 alineatul (1) poate fi adăugat (denumit în continuare „modul ad hoc”).

(2)   Eșantionul utilizat pentru culegerea de informații despre modulele ad hoc furnizează și informații despre variabilele structurale.

(3)   Eșantionul utilizat pentru culegerea de informații despre modulele ad hoc îndeplinește una dintre următoarele condiții:

(a)

culege informații despre modulele ad hoc în cursul celor 52 de săptămâni de referință și face obiectul acelorași cerințe ca cerințele de la articolul 4 alineatul (2a); sau

(b)

culege informații despre modulele ad hoc într-un eșantion complet de cel puțin un sfert.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7c prin care stabilește un program de module ad hoc pentru o perioadă de trei ani. Pentru fiecare modul ad hoc, acest program definește subiectul, lista și descrierea domeniului de informare specializată (denumit în continuare „submodulul ad hoc”) care formează cadrul în care sunt stabilite caracteristicile tehnice ale modulului ad hoc menționate la alineatul (5) de la prezentul articol și este definită perioada de referință. Programul se adoptă cel târziu cu 24 luni înainte de începutul perioadei de referință a programului.

(5)   Pentru a asigura aplicarea uniformă a programului prevăzut la alineatul (4) din prezentul articol, Comisia, prin intermediul actelor de punere în aplicare, specifică caracteristicile tehnice ale modulului ad hoc în cadrul fiecărui submodul ad hoc în conformitate cu domeniul de informare specializată menționat la alineatul respectiv, precum și filtrele și codurile care trebuie să fie utilizate pentru transmiterea datelor și termenul de transmitere a rezultatelor, care poate fi diferit de termenul stabilit la articolul 6. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (2).

(6)   Lista detaliată a informațiilor care trebuie colectate în cadrul unui modul ad hoc se stabilește cu cel puțin 12 luni înainte de începerea perioadei de referință pentru modulul respectiv. Mărimea unui modul ad hoc este limitată la 11 caracteristici tehnice.

Articolul 7b

Acordarea de finanțare

Uniunea acordă sprijin financiar institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale, menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6), pentru punerea în aplicare a modulelor ad hoc menționate la articolul 7a din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (7). În conformitate cu articolul 128 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (8), Uniunea poate acorda granturi institutelor naționale de statistică respective și altor autorități naționale în lipsa unei cereri de propuneri. Granturile pot lua forma unor sume forfetare și sunt condiționate de participarea efectivă a statelor membre la punerea în aplicare a modulelor ad hoc.

Articolul 7c

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Atunci când exercită competențele delegate în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și articolul 7a, Comisia se asigură că actele delegate nu creează o sarcină suplimentară semnificativă pentru statele membre și pentru respondenți.

Actele delegate respective sunt adoptate doar atunci când sunt necesare pentru a ține seama de evoluțiile sociale și economice. Actele delegate respective nu schimbă caracterul facultativ al informațiilor solicitate.

Comisia justifică în mod corespunzător acțiunile statistice prevăzute în actele delegate respective, folosind, după caz, informații de la experți relevanți bazate pe o analiză a rentabilității, inclusiv o evaluare a sarcinii suportate de respondenți și a costurilor de elaborare a statisticilor, astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(3)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 7a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 18 iunie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(4)   Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 7a poate fi oricând revocată de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 7a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164)."

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, p. 238)."

(8)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).”;"

3.

articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(9)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).”"

Articolul 2

Prezentul regulament nu afectează procedurile pentru adoptarea măsurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 577/98 care au fost inițiate, însă nu a fost finalizate înainte de 18 iunie 2014.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  Poziția Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 8 mai 2014.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (JO L 77, 14.3.1998, p. 3).

(4)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).


29.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/15


REGULAMENTUL (UE) NR. 546/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 mai 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 718/1999 al Consiliului (4) stabilește politica referitoare la capacitatea flotei Uniunii în ceea ce privește navele utilizate pentru transportarea mărfurilor pe căile navigabile interioare din statele membre.

(2)

În legătură cu modernizarea și reorganizarea flotelor, ar trebui prevăzute măsuri sociale, de preferat într-o fază inițială, care să îi ajute pe toți membrii echipajului, inclusiv pe lucrători și pe operatorii-proprietari, să părăsească sectorul căilor navigabile interioare sau să se recalifice pentru locuri de muncă în alt sector, dacă doresc acest lucru, împreună cu măsuri pentru încurajarea înființării de grupuri de întreprinderi, pentru îmbunătățirea abilităților în domeniul navigației pe căile navigabile interioare și pentru promovarea adaptării navelor la progresul tehnic, inclusiv în ceea ce privește navele ecologice. Fondul de rezervă instituit în fiecare stat membru, ale cărui căi navigabile interioare sunt legate de cele ale unui alt stat membru și a cărui flotă are un tonaj de peste 100 000 tone, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 718/1999, ar trebui folosite pentru măsuri care îi afectează pe operatorii-proprietari. Alte fonduri specifice care există deja la nivelul Uniunii ar putea fi folosite pentru sprijinirea activităților întreprinse în comun de partenerii sociali.

(3)

În acest scop, fondurile de rezervă ar putea fi utilizate dacă acest lucru este solicitat în mod unanim de organizațiile care reprezintă sectorul transportului pe căi navigabile interioare.

(4)

Fondurile de rezervă, constituite numai din contribuții financiare ale sectorului, nu au fost utilizate până atunci.

(5)

Măsurile legate de modernizarea flotelor Uniunii menționate la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 718/1999 vizează doar aspecte sociale și siguranța mediului de lucru. Nu sunt prevăzute alte tipuri de măsuri de sprijin pentru crearea unui context favorabil inovării și mediului.

(6)

Măsurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 718/1999 în ceea ce privește programele de calificare și recalificare profesională sunt relevante pentru toți membrii echipajului care părăsesc sectorul, inclusiv pentru operatori-proprietari, nu doar pentru cei care sunt calificați ca lucrători.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 718/1999 prevede măsuri care încurajează operatorii-proprietari să se înscrie în asociații comerciale, dar nu și măsuri care să consolideze organizațiile care reprezintă la nivelul Uniunii sectorul transporturilor pe căi navigabile interioare, în ciuda faptului că organizațiile puternice la nivelul Uniunii pot contribui la atenuarea fragmentării sectorului.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 718/1999 ar trebui completat cu măsuri care să vizeze instituirea unor programe de formare sau reconversie profesională pentru membrii echipajului, alții decât cei considerați „lucrători” care părăsesc sectorul, încurajarea înscrierii operatorilor-proprietari în asociații comerciale, consolidarea asociațiilor profesionale și încurajarea inovării pentru nave și a adaptării navelor la progresele tehnice legate de mediu.

(9)

Comisia și statele membre ar trebui să consolideze cercetarea și inovarea în sectorul transportului pe căi navigabile interioare și în infrastructura portuară multimodală, cu ajutorul instrumentelor financiare disponibile, inclusiv, după caz, în cadrul Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare 2014-2020 („Orizont 2020”) (5) și al Mecanismului pentru interconectarea Europei (6), asigurând astfel integrarea acestui sector în transportul multimodal.

(10)

Comisia ar trebui să sprijine măsurile pentru inovarea și adaptarea flotelor la progresele tehnice legate de mediu, prin promovarea folosirii instrumentelor financiare din fondurile existente ale Uniunii, cum ar fi Mecanismul pentru interconectarea Europei și Orizont 2020, și ar trebui să propună modalități de mobilizare a fondurilor de rezervă, prin intermediul fondurilor existente, precum și al instrumentelor financiare ale Băncii Europene de Investiții.

(11)

Întrucât fondurile de rezervă au fost create din contribuțiile sectorului, ar trebui să poată fi folosite pentru adaptarea navelor la cerințele tehnice și de mediu adoptate după intrarea în vigoare a prezentului regulament, inclusiv adaptarea acestora la evoluția ulterioară a standardelor europene privind emisiile motoarelor, precum și pentru încurajarea eficienței motoarelor în privința consumului de carburanți, a folosirii carburanților alternativi și a oricăror alte măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului și pentru promovarea navelor ecologice, inclusiv a navelor adaptate la circulația pe râuri.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 718/1999 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 718/1999 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Fără a se aduce atingere articolului 3 alineatul (5), orice stat membru poate lua măsuri în special pentru:

facilitarea obținerii unei pensii anticipate sau a transferului spre o altă activitate economică pentru transportatorii pe căi navigabile interioare care părăsesc sectorul, printre altele, printr-o informare completă;

organizarea de programe de formare și reconversie profesională pentru membrii echipajelor care părăsesc sectorul, inclusiv pentru operatorii-proprietari, și informarea corespunzătoare cu privire la aceste programe;

îmbunătățirea abilităților în sectorul navigației pe căi interioare și a cunoștințelor de logistică, pentru a proteja dezvoltarea și viitorul profesiei;

încurajarea operatorilor-proprietari să se înscrie în asociații comerciale și consolidarea organizațiilor care reprezintă la nivelul Uniunii sectorul transporturilor pe căi navigabile interioare;

încurajarea adaptării navelor la progresul tehnic, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă, inclusiv protecția sănătății, și a promova siguranța;

încurajarea inovării cu privire la nave și adaptarea navelor la progresul tehnic în ceea ce privește mediul, inclusiv navele ecologice;

încurajarea modalităților de mobilizare a folosirii fondurilor de rezervă, corelate cu instrumentele financiare disponibile, inclusiv, după caz, în cadrul programului Orizont 2020 și al Mecanismului pentru interconectarea Europei, și cu instrumentele financiare ale Băncii Europene de Investiții.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  Avizul din 21 ianuarie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 31 ianuarie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Poziția Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 mai 2014.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 718/1999 al Consiliului din 29 martie 1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare (JO L 90, 2.4.1999, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348,.20.12.2013, p. 129).


29.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/18


REGULAMENTUL (UE, Euratom) NR. 547/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 mai 2014

de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 322,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Curții de Conturi (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) a fost adoptat la 25 octombrie 2012 și a fost însoțit de o declarație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei în care se convenea asupra revizuirii regulamentului respectiv pentru a se lua în considerare rezultatul negocierilor privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020.

(2)

În urma adoptării Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (4) și a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5) și în conformitate cu declarația comună, este necesar să se modifice Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 pentru a include normele de reportare privind rezerva pentru ajutoare de urgență și privind proiectele finanțate în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei.

(3)

În ceea ce privește rezerva pentru ajutoare de urgență, creditele corespunzătoare sunt înscrise în titlul „Rezerve” din bugetul general al Uniunii. Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 să fie modificat astfel încât să prevadă reportarea către exercițiul n+1 a creditelor plasate în rezervă și neutilizate în exercițiul n.

(4)

Din cauza naturii lor, proiectele finanțate în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei vor necesita în multe cazuri proceduri complexe de contractare. Prin urmare, chiar și întârzierile limitate în finalizarea unor astfel de proiecte pot duce la o pierdere a creditelor de angajament anuale și pot periclita viabilitatea respectivelor proiecte, precum și voința politică a Uniunii de a-și moderniza rețelele și infrastructurile de transport, energie și telecomunicații. Pentru a preveni acest lucru, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 ar trebui să permită reportarea către exercițiul financiar următor a creditelor de angajament neutilizate până la sfârșitul fiecăruia dintre exercițiile financiare 2014, 2015 și 2016, în favoarea proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei. Reportarea ar trebui să fie prezentată spre aprobare Parlamentului European și Consiliului.

(5)

În urma adoptării Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6), este necesar să se modifice Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 astfel încât creditele dezangajate să poată fi din nou puse la dispoziție pentru punerea în aplicare a rezervei de performanță și a instrumentelor financiare de garantare și titlurizare neplafonate în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

se adaugă următoarea literă:

„(c)

sumele corespunzătoare creditelor de angajament referitoare la rezerva pentru ajutoare de urgență;”;

(ii)

se adaugă următorul paragraf:

„Sumele menționate la primul paragraf litera (c) pot fi reportate numai către exercițiul financiar următor.”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Fără a aduce atingere alineatului (2) primul paragraf litera (c) de la prezentul articol și articolului 14, creditele plasate în rezervă, precum și creditele pentru cheltuieli cu personalul nu se reportează. În sensul prezentului articol, cheltuielile cu personalul includ remunerațiile și indemnizațiile destinate membrilor și personalului instituțiilor cărora li se aplică Statutul funcționarilor.”;

2.

la partea II titlul II, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„TITLUL II

FONDURI STRUCTURALE, FONDUL DE COEZIUNE, FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT, FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI FONDURI AFERENTE SPAȚIULUI DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE CARE FAC OBIECTUL GESTIUNII PARTAJATE ȘI MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI”;

3.

la articolul 178, se adaugă următorul alineat:

„(3)   Creditele dezangajate sunt din nou puse la dispoziție în următoarele cazuri:

(a)

dezangajarea creditelor din cadrul unui program în cadrul aranjamentelor pentru punerea în aplicare a rezervei de performanță prevăzute la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (7);

(b)

dezangajarea creditelor din cadrul unui program destinat unui instrument financiar specific pentru IMM-uri ca urmare a întreruperii participării unui stat membru la instrumentul financiar, în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).”;"

4.

se introduce următorul articol:

„Articolul 178a

Reportarea creditelor de angajament destinate Mecanismului pentru interconectarea Europei

(1)   Pentru exercițiile financiare 2014, 2015 și 2016, creditele de angajament pentru proiectele finanțate în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8) care nu au fost încă angajate până la sfârșitul unui exercițiu financiar pot fi reportate doar către următorul exercițiu financiar.

(2)   Comisia prezintă propunerile de reportare referitoare la exercițiul financiar anterior Parlamentului European și Consiliului până la data de 15 februarie a exercițiului financiar în curs.

(3)   Parlamentul European și Consiliul, cel din urmă hotărând cu majoritate calificată, deliberează cu privire la fiecare propunere de raportare până la data de 31 martie a exercițiului financiar în curs.

(4)   Propunerea de reportare se aprobă dacă, până la termenul stabilit la alineatul (3), survine oricare dintre următoarele situații:

(a)

Parlamentul European și Consiliul aprobă propunerea de reportare;

(b)

fie Parlamentul European, fie Consiliul aprobă propunerea de reportare și cealaltă instituție se abține de la luarea unei decizii;

(c)

Parlamentul European și Consiliul se abțin de la luarea unei decizii sau nu iau decizia de a refuza propunerea de reportare.

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și a Regulamentului (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).”"

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 4, 8.1.2014, p. 1.

(2)  Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 6 mai 2014.

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și a Regulamentului (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).


Declarație comună privind descărcarea de gestiune separată pentru întreprinderile comune în temeiul articolului 209 din Regulamentul financiar

1.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt de acord că, pentru ca întreprinderile comune să poată beneficia de norme financiare simplificate mai bine adaptate la organizarea lor de tip public-privat, aceste întreprinderi ar trebui să fie instituite utilizând ca temei articolul 209 din Regulamentul financiar.

Pe de altă parte, Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt de acord că:

Având în vedere natura specifică și statutul actual al întreprinderilor comune și pentru a asigura continuitate cu cel de Al șaptelea program-cadru, întreprinderile comune ar trebui să facă în continuare obiectul unei descărcări de gestiune separate, acordate de Parlamentul European la recomandarea Consiliului. Din acest motiv, în actele constitutive ale întreprinderilor comune care vor fi create în cadrul programului Orizont 2020, se vor introduce derogări specifice de la dispozițiile articolului 209 din Regulamentul financiar. Respectivele derogări vor viza descărcarea de gestiune separată și vor include orice alte adaptări necesare suplimentare.

Pentru a permite întreprinderilor comune să beneficieze fără întârziere de simplificările introduse în noul cadru financiar, este necesar ca Regulamentul delegat al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat, întemeiat pe articolul 209 din Regulamentul financiar, să intre în vigoare.

2.

Parlamentul European și Consiliul iau act de faptul că Comisia:

se va asigura că normele financiare ale întreprinderilor comune includ derogări de la regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat, care să reflecte introducerea în actele lor constitutive a descărcării de gestiune separate;

intenționează să propună modificări relevante ale articolului 209 și, respectiv, ale articolului 60 alineatul (7) din Regulamentul financiar, în contextul revizuirii viitoare a Regulamentului financiar.