ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 149

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
20 mai 2014


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 509/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

67

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

20.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 149/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 mai 2014

privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2), articolul 195 alineatul (2) și articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 13 iulie 2011 intitulată „Reforma politicii comune în domeniul pescuitului” a prezentat potențialele provocări, obiective și orientări ale politicii comune în domeniul pescuitului (denumită în continuare „PCP”) ulterior anului 2013. În perspectiva dezbaterii care a urmat publicării comunicării menționate, PCP a fost reformată prin Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Reforma PCP cuprinde toate elementele principale ale PCP, inclusiv aspectele sale financiare. În vederea îndeplinirii obiectivelor acestei reforme, este oportun să se abroge Regulamentul (CE) nr. 2328/2003 al Consiliului (5), Regulamentul (CE) nr. 861/2006 al Consiliului (6), Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului (7) și Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al Consiliului (8), precum și să se înlocuiască toate aceste dispoziții cu prezentul regulament.

Fiind recunoscut faptul că toate aspectele legate de oceanele și mările Europei sunt legate între ele, prezentul regulament ar trebui să sprijine, de asemenea, dezvoltarea în continuare a politicii maritime integrate (PMI) menționată în Regulamentul (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

(2)

Domeniul de aplicare al Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) ar trebui să includă sprijin pentru PCP pentru conservarea resurselor biologice marine, pentru gestionarea pescuitului și a flotelor care exploatează respectivele resurse, pentru resursele biologice de apă dulce și acvacultura, precum și pentru prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care astfel de activități au loc pe teritoriul statelor membre, sunt desfășurate de navele de pescuit ale Uniunii sau de resortisanți ai statelor membre, fără se a aduce atingere responsabilității primare a statului de pavilion, ținând cont de dispozițiile articolului 117 din Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 (10) (CNUDM).

(3)

Succesul PCP depinde de un sistem eficace de control, inspecție și aplicare, precum și de disponibilitatea unor date complete și fiabile, atât în vederea consultanței științifice, cât și în scop de punere în aplicare și control. Prin urmare, FEPAM ar trebui să sprijine politicile respective.

(4)

Domeniul de aplicare al FEPAM ar trebui să includă sprijinul pentru PMI, inclusiv pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor operațiuni și a unui proces decizional coordonate în legătură cu oceanele, mările, regiunile costiere și sectoarele maritime, în completarea diferitelor politici ale Uniunii legate de acestea, în special a PCP și a politicilor privind transportul, industria, coeziunea teritorială, mediul, energia și turismul. Ar trebui să se asigure coerența și integrarea în ceea ce privește gestionarea diferitelor politici sectoriale în Marea Baltică, Marea Nordului, Mările Celtice, Golful Biscaya și Coasta Iberică, bazinul maritim al Mării Mediterane și bazinul maritim al Mării Negre.

(5)

Beneficiarii FEPAM, în sensul articolului 2 punctul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (11), pot fi operatori în sensul articolului 4 punctul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pescari sau organizații de pescari, dacă nu se specifică altfel în prezentul regulament.

(6)

În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, prin care a fost adoptată noua strategie a Uniunii pentru creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în temeiul Comunicării Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020 - O strategie pentru creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” („Strategia Europa 2020”), Uniunea și statele membre ar trebui să pună în aplicare măsuri pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, promovând în același timp dezvoltarea armonioasă în Uniune. Ar trebui ca resursele să fie concentrate în vederea atingerii obiectivelor și țintelor Strategiei Europa 2020, îndeosebi a celor legate de ocuparea forței de muncă, de schimbările climatice, de durabilitatea energetică, de combaterea sărăciei și de incluziunea socială, precum și în vederea îmbunătățirii eficacității prin punerea unui accent mai puternic pe rezultate. Includerea PMI în FEPAM contribuie, de asemenea, la îndeplinirea principalelor obiective de politică stabilite în Strategia Europa 2020 și corespunde obiectivelor generale privind creșterea coeziunii economice, sociale și teritoriale prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(7)

Pentru a se garanta faptul că FEPAM contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP, PMI și ale Strategiei Europa 2020, este necesar să se pună accentul pe un număr limitat de priorități esențiale referitoare la încurajarea pescuitului și a acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere, stimulând punerea în aplicare a PCP, sporind ocuparea forței de muncă și coeziunea teritorială, încurajând comercializarea și prelucrarea, precum și punerea în aplicare a PMI.

(8)

În toate etapele punerii în aplicare a FEPAM, Uniunea ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților și promovarea egalității între bărbați și femei, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

(9)

Obiectivul general al PCP constă în a garanta că activitățile din domeniul pescuitului și acvaculturii contribuie la crearea unor condiții de mediu în măsură să fie sustenabile pe termen lung, care sunt necesare pentru dezvoltarea economică și socială. De asemenea, politica comună în domeniul pescuitului ar trebui să contribuie la creșterea productivității, la un nivel de trai echitabil pentru sectorul pescuitului și la piețe stabile și ar trebui să asigure disponibilitatea resurselor și prețuri rezonabile pentru produsele livrate consumatorilor.

(10)

Este extrem de important ca aspectele de mediu să fie mai bine integrate în PCP, ceea ce ar conduce la atingerea obiectivelor și țintelor politicii de mediu a Uniunii și ale Strategiei Europa 2020. PCP vizează o exploatare a resurselor biologice marine vii prin care să se refacă și să se mențină stocurile de pește la niveluri care să permită obținerea producției maxime durabile, până în 2015, dacă este posibil, și cel târziu până în 2020. PCP ar trebui să pună în aplicare abordări preventive și ecosistemice în ceea ce privește gestionarea pescuitului. În consecință, FEPAM ar trebui să contribuie la protecția mediului marin, astfel cum se prevede în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (12).

(11)

Finanțarea prin intermediul unui fond unic, FEPAM, a cheltuielilor aferente PCP și PMI ar trebui să abordeze necesitatea unei simplificări și să consolideze integrarea ambelor politici. Extinderea gestiunii partajate la prelucrare și comercializare, inclusiv la compensațiile pentru regiunile ultraperiferice, la activitățile de control, de colectare de date și de gestionare, precum și la PMI, ar trebui să contribuie în continuare la simplificarea și la reducerea sarcinii administrative atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre și, de asemenea, să ducă la sporirea coerenței și eficienței sprijinului acordat.

(12)

Bugetul Uniunii ar trebui să finanțeze cheltuielile aferente PCP și PMI prin intermediul unui fond unic, FEPAM, fie în mod direct, fie în cadrul gestiunii partajate cu statele membre. Gestiunea partajată cu statele membre ar trebui să se aplice nu doar măsurilor de sprijinire a pescuitului, a acvaculturii și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității, ci și prelucrării și comercializării, compensațiilor pentru regiunile ultraperiferice și activităților de control și de colectare de date, precum și PMI. Gestiunea directă ar trebui să se aplice consultanței științifice, măsurilor specifice de control și de executare, contribuțiilor voluntare la organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, cunoașterii pieței, consiliilor consultative și operațiunilor de punere în aplicare a PMI și activităților de comunicare. Ar trebui să fie precizate tipurile de operațiuni care se califică pentru a fi finanțate prin FEPAM.

(13)

Este necesar să se facă distincția între categoriile de măsuri de control și de punere în aplicare care sunt cofinanțate în cadrul gestiunii partajate și cele cofinanțate în cadrul gestiunii directe. Este esențială rezervarea resurselor care urmează a fi alocate activităților de control și de colectare de date în cadrul gestiunii partajate, permițând o anumită flexibilitate între cele două categorii de măsuri.

(14)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, sprijinul financiar din partea Uniunii în cadrul FEPAM urmează a fi condiționată de respectarea normelor PCP de către statele membre și de către operatori. Această cerință este menită a reflecta responsabilitatea Uniunii de a garanta, în interes public, conservarea resurselor biologice marine în temeiul PCP, în temeiul articolului 3 din TFUE.

(15)

Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi subminată dacă sprijinul financiar din partea Uniunii în cadrul FEPAM ar fi acordată operatorilor care, ex-ante, nu au îndeplinit cerințele legate de interesul public de a se conserva resursele biologice marine. Prin urmare, cererile prezentate de operatori ar trebui să fie eligibile pentru finanțare în cadrul FEPAM numai cu condiția ca, într-o anumită perioadă înaintea depunerii unei cereri de sprijin, operatorii respectivi să nu fi să nu fi săvârșit nicio încălcare, infracțiune sau fraudă gravă și să nu fi fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista Uniunii privind navele angajate în activități de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate (INN) sau al navelor sub pavilionul unor țări identificate ca țări terțe necooperante astfel cum se prevede în prezentul regulament.

(16)

De asemenea, beneficiarii ar trebui să îndeplinească în continuare cerințele de admisibilitate și după transmiterea cererii pentru sprijin, atât pe întreaga perioadă de punere în aplicare a operațiunii, cât și timp de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiarul în cauză.

(17)

Ar trebui să se aplice consecințe financiare și corecții în cazul în care beneficiarul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate și de durabilitate. Pentru a determina cuantumul unei astfel de corecții financiare, ar trebui să se țină cont de natura, gravitatea, durata și caracterul repetitiv al comiterii încălcărilor, infracțiunilor sau fraudelor de către beneficiar, precum și de importanța contribuției FEPAM la activitatea economică a beneficiarului.

(18)

Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi, de asemenea, subminată dacă sprijinul financiar din partea Uniunii în cadrul FEPAM ar fi furnizată statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de normele PCP legate de interesul public de a se conserva resursele marine, de exemplu obligațiile referitoare la colectarea de date și la aplicarea controalelor. Mai mult decât atât, în cazul neîndeplinirii obligațiilor respective, există riscul ca statele membre să nu detecteze cererile inadmisibile sau operațiunile neeligibile.

(19)

Ca măsură preventivă, pentru a împiedica efectuarea unor plăți neeligibile, precum și pentru a stimula statele membre să se conformeze normelor PCP, ar trebui să se prevadă dispoziții pentru întreruperea termenului de plată și suspendarea plăților, ca măsuri cu durată și domeniu de aplicare limitate. Corecțiile financiare care au consecințe definitive și irevocabile ar trebui să se aplice numai cheltuielilor afectate de cazurile de neconformare.

(20)

În vederea îmbunătățirii coordonării și a punerii în aplicare armonizate a fondurilor care oferă sprijin în temeiul politicii de coeziune, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune (FC), a fondurilor pentru dezvoltare rurală și pentru sectorul maritim și al pescuitului, și anume Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și, respectiv, FEPAM, au fost stabilite dispoziții comune pentru toate aceste fonduri („fondurile ESI”) prin Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. În completarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, prezentul regulament conține dispoziții specifice și complementare, datorate particularităților sectoarelor PCP și PMI.

(21)

Principiul proporționalității ar trebui aplicat programului operațional și pe întreg parcursul ciclului de program, ținând cont de dimensiunea administrațiilor respective statelor membre și de cuantumul total al cheltuielilor publice alocat programului operațional.

(22)

Comisia ar trebui să realizeze o defalcare anuală pe stat membru a creditelor de angajament disponibile, aplicând criterii obiective și transparente. Aceste criterii ar trebui să includă indicatori de măsurare a dimensiunii sectorului pescuitului și acvaculturii, a amplorii responsabilităților privind controlul și colectarea de date, a alocărilor istorice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 și a consumului anterior în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 861/2006.

(23)

Îndeplinirea anumitor condiționalități specifice ex ante este extrem de importantă în contextul PCP, în special în ceea ce privește prezentarea unui raport privind capacitatea de pescuit și a unui plan strategic național multianual pentru acvacultură și capacitatea administrativă dovedită în vederea respectării cerințelor privind datele necesare pentru gestionarea pescuitului, precum și în vederea punerii în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii.

(24)

În conformitate cu obiectivul de simplificare, toate activitățile în temeiul FEPAM care intră sub incidența gestiunii partajate, inclusiv controlul și colectarea de date, ar trebui să ia forma unui program operațional unic pentru fiecare stat membru, în conformitate cu structura națională a respectivului stat membru. Exercițiul de programare ar trebui să vizeze perioada cu prinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020. Atunci când întocmesc programul operațional unic, statele membre ar trebui să se asigure că volumul și conținutul programelor lor operaționale reflectă obiectivul de simplificare. Fiecare program ar trebui să stabilească o strategie pentru atingerea țintelor legate de prioritățile Uniunii în cadrul FEPAM și o serie de măsuri. Programarea ar trebui să respecte aceste priorități ale Uniunii, adaptându-se în același timp la contextele naționale, și ar trebui să completeze alte politici ale Uniunii, în special politica de dezvoltare rurală și politica de coeziune.

(25)

În vederea promovării pescuitului costier la scară mică, statele membre care au pescuitul costier la scară semnificativ mică ar trebui să anexeze la programul lor operațional planuri de acțiune pentru dezvoltarea și asigurarea competitivității și a durabilității pescuitului costier la scară mică.

(26)

Pentru a contribui la realizarea obiectivului de simplificare în cadrul punerii în aplicare a FEPAM și pentru a reduce atât costurile cu controalele, cât și rata de eroare, statele membre ar trebui să folosească la maximum posibilitatea de a folosi forme de granturi simplificate, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(27)

În vederea punerii în aplicare a obligațiilor în materie de control în temeiul PCP, statele membre ar trebui să elaboreze secțiunea privind controlul din cadrul programului operațional în conformitate cu prioritățile Uniunii adoptate de Comisie în acest domeniu de politică. În vederea ajustării programului operațional la nevoile în continuă schimbare în materie de control și executare, secțiunea privind controlul din cadrul programului operațional ar trebui revizuită regulat, în funcție de schimbările priorităților Uniunii în ceea ce privește politica de control și executare din cadrul PCP. Aceste modificări ar trebui să fie aprobate de Comisie. În vederea asigurării unei flexibilități continue în ceea ce privește programarea activităților în domeniul controlului, revizuirea secțiunii privind controlul din cadrul programului operațional ar trebui să facă obiectul unei proceduri simplificate.

(28)

Statele membre ar trebui să elaboreze secțiunea privind colectarea de date din cadrul programului în conformitate cu programul multianual al Uniunii, astfel cum este menționat în Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (13). Pentru a se adapta la nevoile specifice legate de activitățile de colectare de date, statele membre, în conformitate cu regulamentul menționat, ar trebui să elaboreze un program de activitate care ar trebui să fie aprobat de Comisie.

(29)

Fondurile care intră sub incidența gestiunii directe, cu excepția asistenței tehnice din partea Comisiei, ar trebui să fie predefinite prin obiective cu un grad de flexibilitate de 5 % și să fie reglementate de programe de activitate anuale.

(30)

În vederea îmbunătățirii competitivității și a performanței economice a activităților de pescuit, este esențial să se stimuleze și să se ofere sprijin pentru investiția în inovare. Pentru a încuraja un nivel mai ridicat al participării, procedura de solicitare de sprijin pentru inovare ar trebui să fie simplificată.

(31)

De asemenea, investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru îmbunătățirea competitivității și a performanței economice a activităților maritime și de pescuit. Prin urmare, FEPAM ar trebui să susțină serviciile de consultanță, cooperarea dintre oamenii de știință și pescari, formarea profesională, învățarea pe tot parcursul vieții, și ar trebui să stimuleze diseminarea cunoștințelor, să contribuie la îmbunătățirea performanței și a competitivității generale a operatorilor și să promoveze dialogul social. Recunoscând rolul pe care îl joacă în comunitățile de pescuit, soții, soțiile și partenerii de viață ai pescarilor independenți ar trebui, de asemenea, să primească, în anumite condiții, sprijin pentru formarea profesională, învățarea pe tot parcursul vieții, diseminarea cunoștințelor și participarea la rețele, care să contribuie la dezvoltarea lor profesională.

(32)

Pentru a ajuta tinerii care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește accesul pe piața muncii în sectorul pescuitului pe durata unei crize financiare persistente, FEPAM ar trebui să sprijine programele de stagiu și cursurile privind practicile de pescuit durabile și conservarea resurselor biologice marine.

(33)

Fiind cunoscut potențialul oferit de diversificare celor care practică pescuitul costier la scară mică, precum și rolul esențial al acestora în cadrul comunităților costiere, FEPAM ar trebui să ofere sprijin investițiilor care contribuie la diversificarea veniturilor pescarilor prin dezvoltarea unor activități complementare, incluzând investiții la bord, turismul pentru pescuitul cu undița, restaurante, servicii de mediu aferente pescuitului și activități educaționale referitoare la pescuit.

(34)

Crearea și dezvoltarea unor noi activități economice în sectorul pescuitului de către tinerii pescari reprezintă o provocare din punct de vedere financiar și constituie un element care ar trebui luat în considerare în procesul de alocare și de identificare a fondurilor din cadrul FEPAM. Dezvoltarea respectivă este esențială pentru competitivitatea sectorului pescuitului din Uniune. Prin urmare, ar trebui instituit un sprijin pentru tinerii pescari care demarează activități de pescuit, pentru a facilita inițierea unor astfel de activități de către aceștia. Pentru a asigura viabilitatea noilor activități economice sprijinite în cadrul FEPAM, sprijinul ar trebui să fie condiționat de dobândirea aptitudinilor și competențelor necesare. Sprijinul pentru demararea unei afaceri ar trebui să contribuie doar la achiziționarea primului vas de pescuit.

(35)

În vederea abordării nevoilor în materie de sănătate și securitate la bordul navelor, FEPAM ar trebui să susțină investițiile care vizează garantarea siguranței, a condițiilor de lucru, a sănătății și a igienei la bord, cu condiția ca investiția sprijinită să depășească cerințele prevăzute de dreptul Uniunii sau de cel intern.

(36)

Ar trebui să fie stabilite norme pentru acordarea indemnizațiilor și compensațiilor financiare pescarilor și armatorilor navelor de pescuit în cazul încetării temporare a activităților de pescuit, dacă încetarea temporară a activității este consecința directă a anumitor măsuri de conservare, excluzând stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit, este prevăzută în anumite planuri de gestionare a activităților de pescuit la nivel național sau la nivelul Uniunii sau rezultă din nereînnoirea acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului durabil sau a protocoalelor la acestea. Astfel de norme ar trebui să fie stabilite, de asemenea, în cazurile de încetare definitivă a activităților de pescuit.

(37)

Ar trebui ca, în anumite condiții, să fie posibilă contribuția FEPAM la fonduri mutuale care acordă compensații financiare pescarilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, incidente de mediu sau pentru costuri de salvare.

(38)

Pentru a adapta activitățile de pescuit la posibilitățile de pescuit, FEPAM ar trebui să poată sprijini proiectarea, dezvoltarea, monitorizarea, evaluarea și gestionarea sistemelor de alocare a posibilităților de pescuit.

(39)

Sunt extrem de importante integrarea în FEPAM a preocupărilor legate de mediu și sprijinirea aplicării măsurilor de conservare din cadrul PCP, ținând totuși cont de condițiile diferite din diversele ape ale Uniunii. În acest scop, este esențială elaborarea unei abordări pe regiuni a măsurilor de conservare.

(40)

În mod similar, FEPAM ar trebui să poată sprijini reducerea impactului pescuitului asupra mediului marin, mai ales prin promovarea ecoinovării și a folosirii unor unelte și echipamente de pescuit mai selective, precum și prin măsuri care să vizeze protejarea și refacerea biodiversității și ecosistemelor marine și a serviciilor pe care le furnizează acestea, în conformitate cu Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020.

(41)

În conformitate cu obiectivul principal al Strategiei Europa 2020 în ceea ce privește schimbările climatice și eficiența energetică, FEPAM ar trebui să poată sprijini investițiile la bord și auditurile energetice.

(42)

În vederea minimizării efectelor schimbărilor climatice și a ameliorării eficienței energetice a navelor de pescuit, ar trebui să fie posibilă acordarea de sprijin pentru modernizarea și înlocuirea motoarelor principale și secundare, cu condiția ca operatorilor activi în pescuitul costier la scară mică să li se acorde prioritate în procesul de selecție pentru a îmbunătăți accesul acestora la finanțare și cu condiția ca navele de dimensiuni mai mari să contribuie la reducerea puterii motorului.

(43)

Pentru a nu pune în pericol obiectivul referitor la durabilitate al reformei PCP, cuantumul sprijinului financiar care poate fi alocat măsurilor care vizează flota, cum ar fi încetarea temporară și definitivă a activităților, precum și înlocuirea motorului ar trebui să fie plafonat, iar durata pentru care poate fi acordat sprijin financiar pentru încetarea definitivă a activităților ar trebui să fie limitată.

(44)

În conformitate cu interdicția de aruncare înapoi în mare a capturilor, introdusă de PCP, FEPAM ar trebui să susțină investițiile la bord care urmăresc utilizarea optimă a capturilor de pește nedorite și valorificarea componentelor prea puțin utilizate ale capturilor de pește. Având în vedere resursele reduse, pentru a se maximiza valoarea capturilor de pește, FEPAM ar trebui să sprijine, de asemenea, investițiile la bord care urmăresc sporirea valorii adăugate a capturilor de pește.

(45)

Fiind recunoscută importanța porturilor de pescuit, a locurilor de debarcare și a adăposturilor, FEPAM ar trebui să susțină investițiile relevante menite în special să sporească eficiența energetică, protecția mediului, calitatea produselor debarcate, precum și să îmbunătățească condițiile de siguranță și de muncă.

(46)

Este esențial pentru Uniune să se atingă un echilibru sustenabil între resursele de apă dulce și exploatarea acestora. Prin urmare, având în vedere impactul asupra mediului și păstrându-se, totodată, viabilitatea economică a acestor sectoare, ar trebui prevăzute măsuri corespunzătoare care să susțină pescuitul în apele interioare.

(47)

În conformitate cu Comunicarea Comisiei din 19 septembrie 2002, adresată Consiliului și Parlamentului European, intitulată „Strategia pentru dezvoltarea durabilă a acvaculturii europene”, și cu Comunicarea Comisiei din 29 aprilie 2013, adresată Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului regiunilor, intitulată „Orientările strategice pentru dezvoltarea durabilă a acvaculturii UE,” cu obiectivele PCP și cu Strategia Europa 2020, FEPAM ar trebui să sprijine dezvoltarea durabilă a sectorului acvaculturii din punct de vedere economic, social și de mediu.

(48)

Datorită impactului pe care l-ar putea avea animalele de crescătorie evadate din cadrul siturilor de acvacultură asupra populațiilor marine sălbatice, FEPAM nu ar trebui să ofere stimulente pentru creșterea de organisme modificate genetic.

(49)

Acvacultura contribuie la creșterea economică și la crearea locurilor de muncă în regiunile costiere și rurale. Prin urmare, este esențial ca FEPAM să fie accesibil întreprinderilor din sectorul acvaculturii, în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), și să contribuie la implicarea unor noi producători în afaceri în sectorul acvaculturii. În vederea îmbunătățirii competitivității și a performanței economice a activităților din sectorul acvaculturii, este esențial să se stimuleze inovarea și antreprenoriatul. Prin urmare, FEPAM ar trebui să poată susține operațiunile inovatoare, dezvoltarea afacerilor întreprinderilor din domeniul acvaculturii în general, inclusiv a acvaculturii în scopuri nealimentare și de larg, precum și activități complementare cum ar fi turismul pentru pescuitul cu undița, serviciile de mediu aferente acvaculturii sau activitățile educaționale.

(50)

De asemenea, investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru creșterea competitivității și a performanței economice ale activităților din sectorul acvaculturii. Prin urmare, FEPAM ar trebui să poată sprijini învățarea pe tot parcursul vieții și participarea la rețele, care stimulează diseminarea cunoștințelor, precum și serviciile de consiliere care contribuie la îmbunătățirea performanței și a competitivității generale a operatorilor.

(51)

În vederea aducerii unei contribuții la dezvoltarea siturilor și infrastructurilor de acvacultură, FEPAM ar trebui să poată sprijini autoritățile naționale și regionale în alegerile lor strategice, în special în ceea ce privește definirea și cartografierea zonelor care pot fi considerate cele mai potrivite pentru dezvoltarea acvaculturii.

(52)

În vederea promovării unei acvaculturi durabile din punct de vedere social și economic și din punctul de vedere al mediului, FEPAM ar trebui să poată susține activitățile din sectorul acvaculturii care respectă foarte mult mediul, conversia la managementul de mediu a întreprinderilor din sector, utilizarea sistemelor de audit, precum și conversia la acvacultura ecologică. În mod similar, FEPAM ar trebui, de asemenea, să poată susține acvacultura care furnizează servicii de mediu speciale.

(53)

Fiind cunoscută importanța protecției consumatorilor, FEPAM ar trebui să poată asigura sprijinul corespunzător pentru fermieri în vederea prevenirii și atenuării riscurilor la adresa sănătății publice și a animalelor care pot fi cauzate de creșterea animalelor de acvacultură.

(54)

Fiind recunoscut riscul investițiilor în activitățile din sectorul acvaculturii, FEPAM ar trebui să poată promova securitatea afacerilor prin contribuția la asigurarea stocurilor, garantând, prin urmare, veniturile producătorilor în cazul unor pierderi neobișnuite de producție provocate în special de dezastrele naturale, evenimentele climatice adverse, schimbările bruște în ceea ce privește calitatea apei, bolile sau infestările parazitare și distrugerea instalațiilor de producție.

(55)

Dat fiind că abordarea bazată pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității s-a dovedit a fi, de-a lungul anilor, utilă în promovarea dezvoltării zonelor de pescuit și de acvacultură, precum și a zonelor rurale prin luarea în considerare în totalitate a nevoilor multisectoriale pentru dezvoltarea endogenă, pe viitor este necesar să se continue și să se consolideze sprijinul acordat.

(56)

În sectoarele pescuitului și acvaculturii, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității ar trebui să încurajeze abordările inovatoare pentru stimularea creșterii economice și crearea locurilor de muncă, în special prin creșterea valorii adăugate a produselor pescărești și prin diversificarea economiei locale către noi activități economice, inclusiv către cele oferite de „creșterea albastră” și sectoarele maritime mai mari.

(57)

Dezvoltarea durabilă a sectoarelor pescuitului și acvaculturii ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind promovarea incluziunii sociale și reducerea sărăciei, la crearea de locuri de muncă și la încurajarea inovării la nivel local. De asemenea, as trebui să contribuie la realizarea obiectivului coeziunii teritoriale, care este una dintre principalele priorități ale TFUE.

(58)

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității ar trebui pusă în aplicare prin intermediul unei abordări ascendente de către parteneriatele locale care sunt compuse din reprezentanți ai sectorului public, ai sectorului privat și ai sectorului societății civile și să reflecte în mod corect societatea locală. Acești actori locali se află în poziția ideală pentru a elabora și a pune în aplicare strategii multisectoriale de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, menite să satisfacă nevoile zonei de pescuit locale din care fac parte. Este important să se garanteze că niciun grup cu un anumit interes nu deține mai mult de 49 % din drepturile de vot în cadrul organismelor de luare a deciziilor ale grupurilor locale de acțiune (FLAG-uri) în sectorul pescuitului.

(59)

Interconectarea diferitelor parteneriate locale este o caracteristică esențială a acestei abordări. Cooperarea dintre parteneriatele locale constituie, prin urmare, un instrument important de dezvoltare care ar trebui să fie sprijinit de FEPAM.

(60)

Sprijinul acordat zonelor de pescuit prin intermediul FEPAM ar trebui coordonat cu sprijinul pentru dezvoltare locală oferit de alte fonduri ale Uniunii și ar trebui să vizeze toate aspectele care țin de elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor FLAG-urilor, precum și costurile de revigorare a zonelor locale și de desfășurare a parteneriatelor locale.

(61)

În vederea asigurării viabilității pescuitului și a acvaculturii pe o piață extrem de competitivă, este necesar să se prevadă dispoziții care să ofere sprijin pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (14), precum și pentru activitățile de comercializare și prelucrare efectuate de operatori cu scopul de a maximiza valoarea produselor pescărești și de acvacultură. Ar trebui să se acorde o atenție specială promovării operațiunilor care integrează activitățile de producție, prelucrare și comercializare din cadrul lanțului de aprovizionare sau care constau în procese sau metode inovatoare. La acordarea sprijinului, ar trebui să se acorde prioritate organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători. În ceea ce privește planurile de producție și comercializare, ar trebui să fie eligibile pentru sprijin numai organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători. Pentru a se putea adapta la noua politică privind interdicția de aruncare înapoi în mare a capturilor, FEPAM ar trebui să susțină, de asemenea, prelucrarea capturilor nedorite.

(62)

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 prevede un mecanism de stocare pentru produsele pescărești destinate consumului uman, în vederea stimulării stabilizării piețelor. Pentru a asigura tranziția de la mecanismele de intervenție pe piață către o nouă abordare axată pe planificarea și gestionarea activităților de producție și de comercializare, sprijinul acordat de FEPAM ar trebui eliminat treptat până la 31 decembrie 2018.

(63)

Fiind recunoscută concurența din ce în ce mai acerbă cu care se confruntă cei care practică pescuitul costier la scară mică, FEPAM ar trebui să poată susține inițiativele antreprenoriale ale acestor pescari, inițiative care conferă o valoare adăugată capturilor de pește ale acestora, în special prin prelucrarea sau comercializarea directă a respectivelor capturi de pește.

(64)

Dat fiind faptul că activitățile de pescuit din regiunile ultraperiferice ale Uniunii întâmpină dificultăți legate, în special, de îndepărtarea acestora și de condițiile climatice deosebite, FEPAM ar trebui să poată lua în considerare dezavantajele specifice ale acestor regiuni, recunoscute la articolul 349 din TFUE.

(65)

În vederea menținerii competitivității anumitor produse pescărești și de acvacultură provenite din regiunile ultraperiferice ale Uniunii în raport cu produsele similare din alte regiuni ale Uniunii, Uniunea a introdus, în 1992, măsuri pentru compensarea costurilor suplimentare conexe din sectorul pescuitului. Măsurile aplicate pentru perioada 2007-2013 sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 791/2007. Este necesar să se acorde în continuare sprijin pentru compensarea costurilor suplimentare generate de pescuitul, creșterea, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură din regiunile ultraperiferice ale Uniunii, începând cu 1 ianuarie 2014, astfel încât compensația să contribuie la menținerea viabilității economice a operatorilor din respectivele regiuni.

(66)

Având în vedere condițiile de comercializare diferite din regiunile ultraperiferice, fluctuațiile capturilor și ale stocurilor, precum și ținând cont de cererile pieței, deciziile cu privire la produsele pescărești eligibile pentru compensații, cantitățile maxime ale acestora și cuantumurile compensărilor în cadrul alocării totale acordate fiecărui stat membru ar trebui lăsate la latitudinea statelor membre implicate.

(67)

Statele membre ar trebui să fie autorizate să diferențieze lista și cantitățile de produse pescărești în cauză, precum și cuantumurile compensațiilor din alocarea totală pe stat membru. De asemenea, statele membre ar trebui să fie autorizate să își ajusteze planurile de compensare, dacă acest lucru este justificat de schimbarea situației.

(68)

Statele membre ar trebui să stabilească cuantumul compensațiilor la un nivel care să permită o compensare corespunzătoare a costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice regiunilor ultraperiferice. Pentru a se evita supracompensarea, această sumă ar trebui să fie proporțională cu costurile suplimentare pe care ajutoarele sunt menite să le compenseze. În acest scop, ar trebui de asemenea, luate în considerare alte tipuri de intervenții publice care au un impact asupra nivelului costurilor suplimentare.

(69)

Este extrem de important ca statele membre și operatorii să dețină mijloacele necesare pentru a efectua controale la un standard ridicat, prin urmare asigurându-se respectarea normelor PCP și, în același timp, exploatarea sustenabilă a resurselor acvatice vii. Ar trebui să fie posibil, prin urmare, ca FEPAM să sprijine statele membre și operatorii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (15). Prin crearea unei culturi a respectării normelor, sprijinul respectiv contribuie la creșterea durabilă.

(70)

Sprijinul acordat statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 cu privire la cheltuielile generate de punerea în aplicare a sistemului de control al Uniunii ar trebui să fie sporit în cadrul FEPAM, urmărindu-se logica care stă la baza unui fond unic.

(71)

În conformitate cu obiectivele politicii Uniunii în materie de control și executare, este oportună alocarea unei durate minime pentru controlul activităților de pescuit în ceea ce privește utilizarea navelor, aeronavelor și elicopterelor de patrulare, durată care trebuie stabilită exact pentru a oferi o bază pentru sprijinul din cadrul FEPAM.

(72)

Având în vedere importanța cooperării dintre statele membre în domeniul controlului, FEPAM ar trebui să poată oferi sprijin în acest sens.

(73)

Ar trebui să se adopte măsuri care sprijină colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului, astfel cum se specifică în programul multianual al Uniunii, în special pentru sprijinirea programelor naționale și a gestionării și utilizării datelor pentru analiza științifică și punerea în aplicare a PCP. Sprijinul acordat statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 pentru cheltuielile suportate în legătură cu colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului ar trebui continuat în temeiul FEPAM, urmărindu-se logica care stă la baza unui fond unic.

(74)

Deciziile bune și eficiente cu privire la gestionarea pescuitului în cadrul PCP ar trebui să fie sprijinite de activități de cercetare și de cooperare, de furnizarea de avize științifice și socioeconomice și de consilierea necesară pentru punerea în aplicare și dezvoltarea PCP, inclusiv în zonele sensibile din punct de vedere biogeografic.

(75)

De asemenea, este necesară sprijinirea cooperării între statele membre și, după caz, cu țările terțe, cu privire la colectarea datelor în cadrul aceluiași bazin maritim, precum și cu organismele științifice internaționale relevante.

(76)

Obiectivul PMI este de a sprijini utilizarea durabilă a mărilor și oceanelor și de a dezvolta un proces decizional coordonat, coerent și transparent cu privire la politicile care privesc oceanele, mările, insulele, regiunile costiere și ultraperiferice și sectoarele maritime, astfel cum se reflectă în Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2007, adresată Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor, intitulată „O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană”.

(77)

Este necesară o finanțare susținută pentru punerea în aplicare și dezvoltarea ulterioară a PMI pentru Uniune, necesitate reflectată în Regulamentul (UE) nr. 1255/2011, în declarațiile Consiliului, în rezoluțiile Parlamentului European și în avizele Comitetului Regiunilor. Se preconizează că dezvoltarea sectorului maritim prin acordarea de sprijin financiar pentru acțiunile legate de PMI să aibă un impact semnificativ în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială.

(78)

FEPAM ar trebui să susțină promovarea guvernanței maritime integrate la toate nivelurile, în special prin schimburi de bune practici, precum și prin dezvoltarea ulterioară și punerea în aplicare a strategiilor privind bazinele maritime. Aceste strategii urmăresc să stabilească un cadru integrat pentru abordarea provocărilor comune în bazinele maritime europene, să consolideze cooperarea între părțile interesate pentru a maximiza utilizarea instrumentelor financiare și a fondurilor Uniunii, precum și să contribuie la coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii. Din perspectiva experienței CISE, acțiunile și mecanismele care vizează îmbunătățirea cooperării între statele membre pot include cooperarea transfrontalieră și trans-sectorială între sectoare maritime, de exemplu activități în cadrul forumului european al serviciilor de pază de coastă, în vederea promovării schimbului de experiență și de bune practici pentru a asigura eficacitatea și coerența în cadrul legislației relevante existente a Uniunii.

(79)

FEPAM ar trebui să susțină dezvoltarea ulterioară a unor instrumente destinate creării de sinergii între inițiativele adoptate în diferite sectoare și care privesc mările, oceanele și coastele. Acesta este cazul supravegherii maritime integrate, care are drept obiectiv o mai bună cunoaștere a situației maritime, prin schimburi de informații consolidate și securizate între sectoare. Totuși, operațiunile legate de supravegherea maritimă care fac obiectul domeniului de aplicare al titlului V din partea a treia din TFUE nu ar trebui finanțate prin FEPAM.

(80)

Interconectarea sistemelor de informații operate de sectoarele respective poate necesita mobilizarea mecanismelor de finanțare proprii ale acestor sisteme într-o manieră coerentă și în conformitate cu TFUE. Pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și a regiunilor costiere sunt esențiale amenajarea spațială maritimă și gestionarea integrată a zonelor costiere, ambele contribuind la îndeplinirea obiectivelor legate de gestionarea bazată pe ecosisteme și la dezvoltarea legăturilor dintre uscat și mare. De asemenea, aceste unelte sunt importante pentru gestionarea diverselor utilizări ale coastelor, mărilor și oceanelor noastre, pentru a permite dezvoltarea economică durabilă a acestora și pentru a stimula investițiile transfrontaliere, iar prin punerea în aplicare a Directivei 2008/56/CE vor fi definite mai exact limitele durabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin. În plus, este necesar să se îmbunătățească cunoștințele despre lumea marină și să se stimuleze inovarea prin facilitarea colectării, partajarea gratuită, reutilizarea și diseminarea datelor referitoare la starea oceanelor și mărilor.

(81)

FEPAM ar trebui să sprijine creșterea economică durabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și competitivitatea în cadrul sectoarelor maritime și în regiunile costiere. Este deosebit de important să se identifice atât obstacolele legate de reglementare și deficiențele în materie de competență care împiedică creșterea în sectoarele maritime emergente și viitoare, cât și operațiunile menite să încurajeze investițiile în inovarea tehnologică, necesare pentru a spori potențialul de afaceri al aplicațiilor marine și maritime.

(82)

FEPAM ar trebui să fie complementar și coerent cu instrumentele financiare existente și viitoare puse la dispoziție de Uniune și de statele membre, la nivel național și subnațional, în vederea promovării dezvoltării economice, sociale și teritoriale durabile, a protecției și utilizării durabile a oceanelor, mărilor și coastelor, contribuind la încurajarea unei cooperări mai eficace între statele membre și regiunile costiere, insulare și ultraperiferice ale acestora, luându-se în considerare ordinea priorităților și progresul proiectelor naționale și locale. FEPAM ar trebui să fie armonizat cu alte politici ale Uniunii care pot avea o dimensiune maritimă, în special cu FEDR, cu Fondul de coeziune și cu FSE, precum și cu Programul-cadru pentru cercetare „Orizont 2020” instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (16).

(83)

În vederea realizării obiectivelor PCP la nivel global, Uniunea joacă un rol activ în activitățile organizațiilor internaționale. Prin urmare, este esențial ca Uniunea să contribuie la activitățile unor astfel de organizații care contribuie la asigurarea conservării și exploatării sustenabile a resurselor piscicole în marea liberă și în apele țărilor terțe. Sprijinul acordat organizațiilor internaționale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 ar trebui continuat în cadrul FEPAM, urmărindu-se astfel logica care stă la baza unui fond unic.

(84)

În vederea îmbunătățirii guvernanței în cadrul PCP și pentru a se asigura funcționarea eficace a consiliilor consultative, este esențial ca acestea să primească fonduri suficiente și permanente pentru a-și putea îndeplini cu eficacitate rolul consultativ în cadrul PCP. Urmărind logica care stă la baza unui fond unic, sprijinul acordat consiliilor consultative în cadrul FEPAM ar trebui să înlocuiască sprijinul acordat consiliilor consultative regionale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006.

(85)

Prin intermediul asistenței tehnice, FEPAM ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a programelor operaționale, prin promovarea, printre altele, a abordărilor și practicilor inovatoare în măsură să asigure o punere în aplicare simplă și transparentă. De asemenea, asistența tehnică ar trebui să includă înființarea unei rețele europene a FLAG-urilor, care să vizeze consolidarea capacităților, diseminarea informațiilor, schimburile de experiență și susținerea cooperării între parteneriatele locale.

(86)

În interesul unui bun parteneriat de muncă și al promovării corespunzătoare a asistenței acordate de Uniune, ar trebui prevăzute acțiuni de informare și publicitate cât mai ample referitor la sprijinul acordat de Uniune. Autoritățile responsabile cu gestionarea asistenței ar trebui să răspundă și de aceste aspecte de informare și publicitate și de informarea Comisiei cu privire la măsurile adoptate în acest scop.

(87)

În ceea ce privește toate operațiunile finanțate în temeiul prezentului regulament, atât în cadrul gestiunii partajate, cât și în cadrul gestiunii directe, este necesar să se asigure protecția intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea corespunzătoare a legislației relevante referitoare la protecția intereselor respective și să se garanteze efectuarea controalelor corespunzătoare de către statele membre și Comisie.

(88)

Pentru a aborda condițiile specifice ale PCP menționate în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pentru a contribui la respectarea normelor PCP, ar trebui prevăzute dispoziții suplimentare față de normele privind întreruperea termenului de plată, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. În cazul în care un stat membru sau un operator nu își îndeplinește obligațiile în temeiul PCP sau în cazul în care Comisia are dovezi care sugerează o astfel de neîndeplinire a obligațiilor, Comisia ar trebui să poată, ca măsură preventivă, să întrerupă termenele de plată.

(89)

De asemenea, pe lângă posibilitatea de întrerupere a termenelor de plată, și pentru a evita un risc evident de a ajunge să ramburseze cheltuieli neeligibile, Comisia ar trebui să poată suspenda plățile în cazul unei încălcări grave a normelor PCP de către un stat membru.

(90)

Programele operaționale ar trebui să facă obiectul monitorizării și evaluării în vederea îmbunătățirii calității lor și pentru a demonstra realizările acestora. Comisia ar trebui să stabilească cadrul unui sistem comun de monitorizare și evaluare, asigurând, printre altele, disponibilitatea datelor relevante în timp util. În acest context, ar trebui stabilită o listă de indicatori și impactul politicii FEPAM ar trebui să fie evaluat de către Comisie în raport cu obiectivele specifice.

(91)

Responsabilitatea pentru monitorizarea punerii în aplicare a unui program operațional ar trebui partajată între autoritatea de gestionare și un comitet de monitorizare înființat în acest scop. În acest sens, ar trebui să fie precizate responsabilitățile care revin autorității de gestionare și comitetului de monitorizare. Monitorizarea programului operațional ar trebui să implice redactarea unui raport anual de punere în aplicare care trebuie înaintat Comisiei.

(92)

În vederea îmbunătățirii accesibilității și transparenței informațiilor privind oportunitățile de finanțare și beneficiarii proiectelor, în fiecare stat membru ar trebui să fie disponibil un site sau portal internet unic conținând informații privind programele operaționale, inclusiv listele de operațiuni sprijinite în cadrul fiecărui program operațional. Site-urile internet specifice ale tuturor statelor membre ar trebui să fie accesibile, de asemenea, prin intermediul unui site internet oficial al Uniunii unic, pentru a facilita accesul cetățenilor din diferite state membre la informațiile publicate de toate statele membre. Aceste informații ar trebui să fie rezonabile, clare și concrete, astfel încât să ofere publicului larg și mai ales contribuabililor europeni o înțelegere a modului în care este cheltuită finanțarea din partea Uniunii în cadrul FEPAM. Pe lângă acest obiectiv, publicarea datelor relevante ar trebui să servească informării publicului în legătură cu posibilitatea solicitării de finanțare din partea Uniunii. Fără a aduce atingere punerii în aplicare a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (17), respectiva publicare poate include numele persoanelor fizice în conformitate cu dreptul intern al statelor membre.

(93)

Pentru a completa și a modifica anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește identificarea perioadei de timp și a datelor de începere sau de încheiere relevante ale perioadei cu privire la criteriile de admisibilitate a cererilor, ajustarea procentelor referitoare la alocarea orientativă a fondurilor pentru fiecare obiectiv din cadrul gestionării directe, definirea operațiunilor și costurilor eligibile pentru investițiile privind igiena, sănătatea și siguranța și a investițiilor privind condițiile de muncă la bord sau în echipamente individuale, definirea costurilor eligibile ale operațiilor de protecție și de refacere a biodiversității și ecosistemelor marine în cadrul activităților de pescuit durabile, definirea costurilor eligibile pentru investițiile la bord sau în echipamente care vizează reducerea emisiilor de poluanți sau de gaze cu efect de seră și sporirea eficienței energetice a navelor de pescuit, definirea criteriilor pentru calcularea costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor ultraperiferice, definirea cazurilor de neconformare de către statele membre care pot declanșa întreruperea termenului de plată sau suspendarea plăților, definirea criteriilor pentru fixarea nivelului corecției financiare care trebuie aplicată și de criterii pentru aplicarea corecțiilor financiare forfetare sau extrapolate și definirea conținutului și construcției sistemului comun de monitorizare și evaluare.

(94)

Pentru a se realiza o tranziție fără dificultăți de la regimul prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 la regimul prevăzut de prezentul regulament, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește stabilirea unor dispoziții tranzitorii.

(95)

Atunci când adoptă acte delegate în temeiul prezentului regulament, este deosebit de importantă desfășurarea de către Comisie a unor consultări adecvate în timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(96)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește stabilirea defalcării pe stat membru a resurselor globale disponibile pentru angajamente în cadrul gestiunii partajate, aprobarea programelor operaționale și a modificărilor acestora, aprobarea planurilor de activitate pentru colectarea de date, adoptarea programelor de activitate anuale referitoare la asistența tehnică la inițiativa Comisiei, recunoașterea existenței unor elemente care justifică o constatare de nerespectare gravă a obligațiilor existente în temeiul PCP, constatarea neîndeplinirii de către un stat membru a obligațiilor care îi revin în temeiul PCP, suspendarea tuturor plăților intermediare aferente programului operațional sau a unei părți a acestora, și efectuarea corecțiilor financiare prin anularea totală sau parțială a sprijinului din partea Uniunii la un program operațional. Comisia ar trebui să adopte aceste acte de punere în aplicare fără a aplica Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (18).

(97)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare și în ceea ce privește prezentarea elementelor programului operațional, normele privind procedurile, formatul și calendarele privind aprobarea, precum și prezentarea și aprobarea modificărilor referitoare la programele operaționale, programul de activitate anual în temeiul titlului VI capitolele I și II, structura planului de compensare pentru regiunile ultraperiferice, aplicarea unor puncte procentuale diferite pentru intensitatea ajutorului de stat, modelul de utilizat de către statele membre pentru prezentarea către Comisie a datelor financiare, stabilirea indicatorilor specifici pentru prioritățile Uniunii, normele privind informațiile care se comunică de către statele membre, precum și datele necesare și sinergiile între posibilele surse de date, formatul și prezentarea rapoartelor anuale de punere în aplicare și elementele care trebuie incluse în evaluările ex-ante. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 și să se recurgă la procedura de examinare.

(98)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare și în ceea ce privește adoptarea și precizarea oricăror modificări ale priorităților curente ale Uniunii în ceea ce privește executarea și controlul, de stabilire a unor norme pentru prezentarea datelor furnizate de autoritățile de gestionare, a caracteristicilor tehnice ale măsurilor de informare și publicitate referitoare la operațiune și a instrucțiunilor pentru crearea logoului și definirea culorilor standard. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Pentru a garanta o procedură mai rapidă și mai simplă, ar trebui să se recurgă la procedura de consultare.

(99)

Deoarece obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, date fiind problemele structurale întâmpinate în dezvoltarea sectorului pescuitului, a sectorului acvaculturii și a sectorului maritim, precum și resursele financiare limitate ale statelor membre, dar, având în vedere amploarea și efectele operațiunilor care trebuie finanțate în cadrul programelor operaționale, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, prin furnizarea unui sprijin financiar multianual axat pe prioritățile relevante, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate.

(100)

Schema de sprijin prevăzută de prezentul regulament înlocuiește schema de sprijin instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2328/2003, Regulamentul (CE) nr. 861/2006, Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, Regulamentul (CE) nr. 791/2007, Regulamentul (UE) nr. 1255/2011 și articolul 103 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Prin urmare, regulamentele și dispozițiile menționate ar trebui să fie abrogate cu începere de la 1 ianuarie 2014. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui să afecteze continuarea sau modificarea asistenței aprobate de către Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 sau a oricăror alte dispoziții legislative aplicabile asistenței respective la 31 decembrie 2013.

(101)

Este oportun să fie aliniată durata de aplicare a prezentului regulament cu cea a regulamentului (UE) nr. 1303/2013. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament definește măsurile financiare ale Uniunii necesare pentru punerea în aplicare:

(a)

a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP);

(b)

a măsurilor relevante legate de dreptul mării;

(c)

a dezvoltării durabile a domeniilor pescuitului și acvaculturii și a pescuitului în apele interioare; și

(d)

a politicii maritime integrate (PMI).

Articolul 2

Domeniul de aplicare geografic

Prezentul regulament se aplică operațiunilor desfășurate pe teritoriul Uniunii, în absența unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 3

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament și fără a se aduce atingere alineatului (2) din prezentul articol, se aplică definițiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„mediul comun pentru schimbul de informații” („CISE”) înseamnă o rețea de sisteme cu structură descentralizată, dezvoltată pentru schimbul de informații între utilizatori în vederea îmbunătățirii gradului lor de cunoaștere a activităților pe mare;

2.

„operațiuni trans-sectoriale” înseamnă acele inițiative reciproc avantajoase pentru diferite sectoare și/sau politici sectoriale, menționate în TFUE, și care nu pot fi realizate în totalitate prin măsurile cuprinse în domeniile de politică respective;

3.

„sistemul electronic de înregistrare și raportare” („ERS”) înseamnă un sistem pentru înregistrarea și raportarea electronică a datelor, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

4.

„Rețeaua europeană de observare și date privind mediul marin” înseamnă o rețea care integrează într-o resursă europeană comună și accesibilă programele naționale relevante de observare și de date privind mediul marin;

5.

„zonă de pescuit și de acvacultură” înseamnă o zonă cu un țărm marin, fluvial sau lacustru ori incluzând iazuri, un râu sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a forței de muncă în domeniul pescuitului sau al acvaculturii, care este coerentă din punct de vedere funcțional în privința aspectelor geografice, economice și sociale și care este desemnată ca atare de statul membru în cauză;

6.

„pescar” înseamnă orice persoană care practică activități de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru în cauză;

7.

„pescuit în apele interioare” înseamnă activități de pescuit desfășurate în scop comercial în apele interioare fie de nave, fie cu alte dispozitive, inclusiv cele utilizate pentru pescuitul la copcă;

8.

„managementul integrat al zonelor costiere” înseamnă strategiile și măsurile astfel cum sunt definite în Recomandarea 2002/413/CE a Parlamentului European și a Consiliului (19);

9.

„guvernanță maritimă integrată” înseamnă gestionarea coordonată a tuturor politicilor sectoriale la nivelul Uniunii care privesc oceanele, mările și regiunile costiere;

10.

„politica maritimă integrată” („PMI”) înseamnă o politică a Uniunii al cărei scop este să încurajeze un proces decizional coordonat și coerent pentru a maximiza dezvoltarea durabilă, creșterea economică și coeziunea socială a statelor membre și mai ales a regiunilor costiere, insulare și ultraperiferice ale Uniunii, precum și a sectoarelor maritime, prin politici coerente legate de domeniul maritim și printr-o cooperare internațională relevantă;

11.

„supravegherea maritimă integrată” („SMI”) este o inițiativă a Uniunii menită să sporească eficacitatea și eficiența activităților de supraveghere pe mările Europei prin intermediul schimbului de informații și al colaborării trans-sectoriale și transfrontaliere;

12.

„amenajarea spațială maritimă” înseamnă un proces prin care autoritățile relevante ale statului membru analizează și organizează activitățile umane în zonele marine, cu scopul de a îndeplini obiective ecologice, economice și sociale;

13.

„măsură” înseamnă un set de operațiuni;

14.

„pescuitul costier la scară mică” înseamnă activitatea de pescuit desfășurată de nave de pescuit cu o lungime totală mai mică de 12 metri care nu utilizează uneltele de pescuit tractate enumerate în tabelul 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei (20);

15.

„nave care operează exclusiv în apele interioare” înseamnă nave care sunt angajate în pescuitul în scopuri comerciale în apele interioare și care nu sunt incluse în registrul flotei de pescuit a Uniunii.

TITLUL II

CADRU GENERAL

CAPITOLUL I

Instituirea și obiectivele Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime

Articolul 4

Instituire

Se instituie Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Articolul 5

Obiective

FEPAM contribuie la realizarea următoarelor obiective:

(a)

promovarea pescuitului și acvaculturii competitive, durabile din punctul de vedere al mediului, viabile din punct de vedere economic și responsabile din punct de vedere social;

(b)

încurajarea punerii în aplicare a PCP;

(c)

promovarea unei dezvoltări teritoriale favorabile incluziunii și echilibrate a zonelor de pescuit și de acvacultură;

(d)

încurajarea dezvoltării și punerii în aplicare a PMI a Uniunii într-o manieră complementară față de politica de coeziune și de PCP;

Urmărirea obiectivelor respective nu determină creșterea capacității de pescuit.

Articolul 6

Prioritățile Uniunii

FEPAM contribuie la Strategia Europa 2020 și la punerea în aplicare a PCP. FEPAM vizează următoarele priorități ale Uniunii pentru dezvoltarea durabilă a pescuitului și a acvaculturii, precum și a activităților conexe, care reflectă obiectivele tematice relevante menționate de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013:

1.

promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere, prin intermediul următoarelor obiective specifice:

(a)

reducerea impactului pescuitului asupra mediului marin, inclusiv evitarea și reducerea, în măsura posibilului, a capturilor nedorite;

(b)

protejarea și refacerea biodiversității acvatice și a ecosistemelor;

(c)

asigurarea unui echilibru între capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit disponibile;

(d)

sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică, și îmbunătățirea condițiilor de siguranță sau de lucru;

(e)

sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării, inclusiv a creșterii eficienței energetice, și a transferului de cunoștințe;

(f)

dezvoltarea formării profesionale, de noi competențe profesionale și învățarea pe tot parcursul vieții.

2.

stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere, prin intermediul următoarelor obiective specifice:

(a)

sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe;

(b)

sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor;

(c)

protejarea și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor;

(d)

promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului, promovarea sănătății și bunăstării animalelor, precum și a sănătății și siguranței publice;

(e)

dezvoltarea formării profesionale, de noi competențe profesionale și învățarea pe tot parcursul vieții.

3.

încurajarea punerii în aplicare a PCP prin intermediul următoarelor obiective specifice:

(a)

îmbunătățirea și furnizarea de cunoștințe științifice și îmbunătățirea colectării și gestionării datelor;

(b)

sprijinirea monitorizării, controlului și executării, consolidării capacității instituționale și administrației publice eficiente, fără a crea sarcini administrative suplimentare.

4.

creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale prin intermediul următorului obiectiv specific: promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei maritime.

5.

stimularea comercializării și prelucrării prin intermediul următoarelor obiective specifice:

(a)

îmbunătățirea organizării piețelor produselor pescărești și de acvacultură;

(b)

încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării.

6.

stimularea punerii în aplicare a PMI.

CAPITOLUL II

Gestiune partajată și gestiune directă

Articolul 7

Gestiune partajată și gestiune directă

(1)   Măsurile care intră sub incidența titlului V se finanțează din FEPAM în conformitate cu principiul gestiunii partajate între statele membre și Uniune și în temeiul normelor comune prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)   Măsurile care intră sub incidența titlului VI se finanțează din FEPAM în conformitate cu principiul gestiunii directe.

CAPITOLUL III

Principiile generale ale asistenței în cadrul gestiunii partajate

Articolul 8

Ajutoare de stat

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2) din prezentul articol, articolele 107, 108 și 109 din TFUE se aplică ajutorului acordat de statele membre întreprinderilor din sectorul pescuitului și al acvaculturii.

(2)   Cu toate acestea, articolele 107, 108 și 109 din TFUE nu se aplică plăților efectuate de statele membre în temeiul și în conformitate cu prezentul regulament, care intră sub incidența articolului 42 din TFUE.

(3)   Dispozițiile naționale care stabilesc finanțarea publică care depășesc dispozițiile prezentului regulament în ceea ce privește plățile menționate la alineatul (2) sunt tratate în ansamblu, în temeiul alineatului (1).

(4)   Pentru produsele pescărești și de acvacultură prevăzute în lista din anexa I la TFUE, cărora li se aplică articolele 107, 108 și 109 din TFUE, Comisia poate autoriza, în conformitate cu articolul 108 din TFUE, ajutoare pentru funcționare în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE, în sectorul producției, prelucrării și comercializării produselor pescărești și de acvacultură din regiunile ultraperiferice, în vederea diminuării constrângerilor specifice din regiunile respective ca urmare a izolării, a insularității și a caracterului lor îndepărtat extrem.

Articolul 9

Condiții specifice ex-ante

Condițiile ex-ante specifice menționate în anexa IV se aplică în cazul FEPAM.

CAPITOLUL IV

Admisibilitatea cererilor și operațiunile neeligibile

Articolul 10

Admisibilitatea cererilor

(1)   O cerere prezentată de către un operator pentru obținerea de sprijin din partea FEPAM nu este admisibilă pentru o perioadă determinată stabilită în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol, dacă autoritatea competentă a stabilit că operatorul în cauză:

(a)

a săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (21) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(b)

a fost implicat în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul țărilor identificate ca țări terțe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;

(c)

a săvârșit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European și de Consiliu; sau

(d)

a comis oricare dintre infracțiunile stabilite la articolele 3 și 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului (22), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din prezentul regulament.

(2)   După depunerea cererii, beneficiarul îndeplinește în continuare cerințele menționate la alineatul (1) literele (a)-(d), pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți către beneficiarul respectiv.

(3)   În cadrul Fondului european pentru pescuit (FEP) sau a FEPAM, nu este admisibilă pentru o perioadă determinată în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol,cererea prezentată de un operator referitor la care autoritatea competentă a statului membru a constatat că a săvârșit o fraudă, astfel cum este definită la articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (23).

(4)   Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 126 în ceea ce privește:

(a)

identificarea perioadei menționate la alineatele (1) și (3) din prezentul articol, care trebuie să fie proporțională cu natura, gravitatea, durata și caracterul repetitiv ale încălcării grave. ale infracțiunii în cauză sau ale fraudei, și care trebuie să fie de cel puțin un an;

(b)

datele de începere sau de încheiere relevante ale perioadei menționate la alineatele (1) și (3) din prezentul articol.

(5)   Statele membre solicită operatorilor care înaintează o cerere în cadrul FEPAM să furnizeze autorității de gestionare o declarație semnată care să confirme că aceștia respectă criteriile enumerate la alineatul (1) din prezentul articol și să declare că nu au comis nicio fraudă în cadrul FEP sau FEPAM, astfel cum se prevede la alineatul (3) din prezentul articol. Statele membre verifică veridicitatea declarației înainte de aprobarea operațiunii, pe baza informațiilor disponibile în registrul național de evidență a încălcărilor, menționat la articolul 93 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, sau cu orice alte date disponibile.

În sensul primului paragraf, la solicitarea unui stat membru, un alt stat membru poate pune la dispoziție informații din registrul său național de evidență a încălcărilor, astfel cum sunt menționate în articolul 93 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 11

Operațiuni neeligibile

Următoarele operațiuni nu sunt eligibile în cadrul FEPAM:

(a)

operațiunile care determină creșterea capacității de pescuit a unei nave sau unui echipament care sporește capacitatea navei de a găsi pește;

(b)

construcția de noi nave de pescuit sau importul de nave de pescuit;

(c)

încetarea temporară sau definitivă a activităților de pescuit, în absența unei dispoziții contrare în prezentul regulament;

(d)

pescuitul de explorare;

(e)

transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi;

(f)

repopularea directă, cu excepția cazului în care această operațiune este prevăzută în mod explicit de un act juridic al Uniunii ca măsură de conservare sau în cazul repopulării experimentale.

TITLUL III

CADRUL FINANCIAR

Articolul 12

Execuția bugetară

(1)   Bugetul Uniunii alocat pentru FEPAM în temeiul titlului V din prezentul regulament se execută în cadrul gestiunii partajate, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)   Bugetul Uniunii alocat pentru FEPAM în temeiul titlului VI din prezentul regulament se execută direct de către Comisie în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (24).

(3)   Orice anularea, totală sau parțială, a angajamentului bugetar în cadrul gestiunii directe de către Comisiei respectă Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și, după caz, articolul 123 din prezentul regulament.

(4)   Principiul bunei gestiuni financiare se aplică în conformitate cu articolele 30 și 53 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Articolul 13

Resursele bugetare în cadrul gestiunii partajate

(1)   Resursele disponibile pentru angajamentele din FEPAM pentru perioada 2014–2020 în cadrul gestiunii partajate se ridică la 5 749 331 600 EUR în prețuri curente în conformitate cu defalcarea anuală prevăzută în anexa II.

(2)   Suma de 4 340 800 000 EUR din resursele bugetare menționate la alineatul (1) se alocă dezvoltării durabile a pescuitului, a acvaculturii și a zonelor de pescuit, măsurilor legate de comercializare și prelucrare și asistenței tehnice la inițiativa statelor membre, în temeiul titlului V capitolele I, II, III, IV și VII, cu excepția articolului 67.

(3)   Suma de 580 000 000 EUR din resursele bugetare menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor de control și de executare menționate la articolul 78.

(4)   Suma de 520 000 000 EUR din resursele bugetare menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor privind colectarea de date menționate la articolul 79.

(5)   Suma de 192 500 000 EUR din resursele bugetare menționate la alineatul (1) se alocă drept compensație zonelor ultraperiferice în temeiul titlului V capitolul V. Această compensație nu poate depăși anual:

(a)

6 450 000 EUR pentru Insulele Azore și Madeira;

(b)

8 700 000 EUR pentru Insulele Canare;

(c)

12 350 000 EUR pentru regiunile ultraperiferice franceze menționate la articolul 349 din TFUE.

(6)   Suma de 44 976 000 EUR din resursele bugetare menționate la alineatul (1) se alocă ajutorului pentru depozitare menționat la articolul 70.

(7)   Suma de 71 055 600 EUR din resursele bugetare menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor privind PMI menționate la titlul V capitolul VIII.

(8)   Statele membre au posibilitatea de a utiliza alternativ resursele disponibile la temeiul alineatelor (3) și (4).

Articolul 14

Resursele bugetare în cadrul gestiunii directe

(1)   Resursele disponibile pentru angajamentele din FEPAM pentru perioada 2014–2020, privind măsurile din cadrul gestiunii directe, conform titlului VI capitolele I și II, este de 647 275 400 EUR în prețurile curente.

(2)   În sensul titlului VI capitolele I și II, repartizarea orientativă a fondurilor între obiectivele prevăzute la articolele 82 și 85 este stabilită în anexa III.

(3)   Comisia poate adapta procente orientative menționate la alineatul (2) cu cel mult 5 % din valoarea pachetului financiar din fiecare caz în parte.

(4)   Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 126 în vederea adaptării procentelor prevăzute în anexa III.

Articolul 15

Evaluarea intermediară

Comisia evaluează punerea în aplicare a titlului VI capitolele I și II, inclusiv nevoia de a adapta procentele orientative de repartizare a fondurilor, astfel cum sunt stabilite în anexa III, și prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 30 iunie 2017, un raport de evaluare intermediară cu privire la rezultatele obținute și la aspectele calitative și cantitative ale FEPAM.

Articolul 16

Distribuția fondurilor pentru gestiunea partajată

(1)   Resursele disponibile pentru angajamentele statelor membre, menționate la articolul 13 alineatele (2)-(7) pentru perioada 2014-2020 și enumerate în tabelul din anexa II, sunt stabilite pe baza următoarelor criterii obiective:

(a)

în ceea ce privește titlul V, cu excepția articolelor 76 și 77:

(i)

nivelul ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului și al acvaculturii marine și de apă dulce, inclusiv ocuparea forței de muncă în domeniul prelucrării conexe,

(ii)

nivelul producției în sectorul pescuitului și al acvaculturii marine și de apă dulce, inclusiv în domeniul prelucrării conexe; și

(iii)

ponderea flotei de pescuit costier la scară mică în cadrul întregii flote de pescuit;

(b)

În ceea ce privește articolele 76 și 77:

(i)

amploarea sarcinilor de control ale statului membru în cauză, în funcție de dimensiunea flotei de pescuit naționale și de dimensiunea zonei maritime care urmează să fie controlată, de volumul debarcărilor și de valoarea importurilor din țările terțe;

(ii)

resursele de control disponibile în raport cu amploarea sarcinilor de control ale statului membru, mijloacele disponibile fiind în funcție de numărul controalelor desfășurate pe mare și al inspecțiilor la debarcare;

(iii)

amploarea sarcinilor statului membru în cauză referitoare la colectarea de date, în funcție de dimensiunea flotei de pescuit naționale, de volumul debarcărilor și de producția obținută din acvacultură, de intensitatea activităților de monitorizare științifică pe mare și de numărul de studii la care ia parte statul membru: și

(iv)

resursele disponibile pentru colectarea de date în raport cu amploarea sarcinilor statului membru referitoare la colectarea de date, mijloacele disponibile fiind în funcție de numărul resurselor umane și al mijloacelor tehnice necesare pentru punerea în aplicare a programului național de eșantionare în vederea colectării de date.

(c)

În ceea ce privește toate măsurile, alocările anterioare de fonduri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului și consumul anterior în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 861/2006.

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a defalcării anuale a resurselor totale pentru fiecare stat membru

TITLUL IV

PROGRAMARE

CAPITOLUL I

Programarea în cazul măsurilor finanțate în cadrul gestiunii partajate

Articolul 17

Elaborarea programelor operaționale

(1)   Fiecare stat membru elaborează un program operațional unic pentru a pune în aplicare prioritățile Uniunii prevăzute la articolul 6, care urmează a fi cofinanțate de FEPAM.

(2)   Statul membru elaborează programul operațional în urma cooperării strânse cu partenerii menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)   În ceea ce privește secțiunea programului operațional menționată la articolul 18 alineatul (1) litera (n), Comisia adoptă până la 31 mai 2014, acte de punere în aplicare de stabilire a priorităților reale ale Uniunii privind politica de executare și control. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 127 alineatul (2).

Articolul 18

Conținutul programului operațional

(1)   Pe lângă elementele menționate la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, programul operațional include:

(a)

analiza situației în funcție de punctele forte, de punctele slabe, de oportunități și de amenințări și identificarea nevoilor care trebuie abordate în zona geografică, inclusiv în bazinele maritime, după caz, cuprinse de program.

Analiza este structurată în jurul priorităților relevante ale Uniunii prevăzute la articolul 6 din prezentul regulament, și, după caz, este consecventă cu planul strategic național multianual pentru acvacultură menționat la articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, precum și în jurul progreselor înregistrate în atingerea stării ecologice bune prin dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiei maritime menționate la articolul 5 din Directiva 2008/56/CE. Nevoile specifice legate de locurile de muncă, de mediu, de atenuarea și de adaptarea la schimbările climatice și de promovarea inovării se evaluează în raport cu prioritățile Uniunii, în vederea identificării răspunsurilor celor mai relevante la nivelul fiecărei priorități asociate cu domeniile respective;

(b)

o descriere a strategiei în sensul articolului 27 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care demonstrează că:

(i)

pentru fiecare prioritate a Uniunii inclusă în program sunt prevăzute obiective corespunzătoare pe baza indicatorilor comuni de rezultat menționați la articolul 109 din prezentul regulament;

(ii)

selectarea măsurilor principale relevante decurge în mod logic din fiecare prioritate a Uniunii selectată în cadrul programului, având în vedere concluziile evaluării ex-ante și ale analizei menționate la litera (a) din prezentul alineat. În ceea ce privește măsurile de încetare definitivă a activităților de pescuit în temeiul articolului 34 din prezentul regulament, descrierea strategiei include obiectivele și măsurile care trebuie luate în vederea reducerii capacității de pescuit în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. De asemenea, trebuie inclusă o descriere a metodei de calculare a compensației care urmează a fi acordată în conformitate cu articolele 33 și 34 din prezentul regulament;

(iii)

alocarea de resurse financiare pentru prioritățile Uniunii incluse în program este justificabilă și adecvată în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite;

(c)

după caz, nevoile specifice ale zonelor Natura 2000, astfel cum sunt stabilite prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului (25), și contribuția programului la crearea unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește, astfel cum se prevede la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(d)

evaluarea condițiilor specifice ex-ante menționate la articolul 9 și în anexa IV la prezentul regulament și, atunci când este necesar, a acțiunilor menționate la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(e)

o descriere a cadrului de performanță în sensul articolului 22 și al anexei II din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(f)

o listă cu măsurile selectate, în funcție de prioritățile Uniunii;

(g)

o listă a criteriilor aplicate în vederea selectării zonelor de pescuit și de acvacultură în temeiul titlului V capitolul III;

(h)

o listă a criteriilor de selecție pentru strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității prevăzute la titlul V capitolul III;

(i)

în statele membre în care peste 1 000 de nave pot fi considerate nave de pescuit costiere la scară mică, un plan de acțiune pentru dezvoltarea, competitivitatea și sustenabilitatea pescuitului costier la scară mică;

(j)

cerințele de evaluare și planul de evaluare menționat la articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum și măsurile care trebuie luate în vederea abordării nevoilor identificate;

(k)

un plan de finanțare care trebuie proiectat având în vedere articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și în conformitate cu actul de punere în aplicare al Comisiei menționat la articolul 16 alineatul (2) din prezentul regulament, plan care cuprinde:

(i)

un tabel care prezintă contribuția totală din FEPAM planificată pentru fiecare an;

(ii)

un tabel care prezintă resursele FEPAM aplicabile și rata cofinanțării din cadrul priorităților Uniunii prevăzute la articolul 6 din prezentul regulament și asistența tehnică. Prin derogare de la dispoziția generală prevăzută la articolul 94 alineatul (2) din prezentul regulament, tabelul respectiv indică, după caz, în mod separat, resursele FEPAM și ratele de cofinanțare care se aplică pentru sprijinul menționat la articolul 33, articolul 34, articolul 41 alineatul (2), articolul 67, articolul 70, articolul 76 alineatul (2) și articolul 77 din prezentul regulament.

(l)

informații privind complementaritatea și coordonarea cu fondurile FSE și cu alte instrumente de finanțare relevante la nivelul Uniunii și la nivel național;

(m)

măsuri de punere în aplicare a programului operațional, inclusiv:

(i)

identificarea autorităților menționate la articolul 123 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și, în scop informativ, o scurtă descriere a sistemului de management și control;

(ii)

o descriere clară a rolurilor respective ale FLAG-ului, al autorității de gestionare sau al organismului desemnat cu privire la toate sarcinile de punere în aplicare legate de strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității;

(iii)

o descriere a procedurilor de monitorizare și evaluare, precum și componența generală a comitetului de monitorizare menționate la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(iv)

dispozițiile adoptate pentru a asigura publicitatea programului în conformitate cu articolul 119 din prezentul regulament;

(n)

o listă a partenerilor menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și rezultatele consultării cu partenerii respectivi;

(o)

în ceea ce privește obiectivul de a asigura creșterea gradului de respectare a normelor prin intermediul controlului menționat la articolul 6 alineatul (3) litera (b) și în conformitate cu prioritățile reale adoptate de către Comisie în temeiul articolului 17 alineatul (3):

(i)

o listă a organismelor care pun în aplicare sistemul de control, inspecție și executare și o scurtă descriere a resurselor umane și financiare ale acestora disponibile pentru control, inspecție și executare în domeniul pescuitului, a echipamentelor principale disponibile ale acestora pentru control, inspecție și executare în domeniul pescăresc, în special numărul de nave, aeronave și elicoptere;

(ii)

obiectivele generale ale măsurilor de control care trebuie puse în aplicare cu ajutorul unor indicatori comuni care urmează a fi stabiliți în conformitate cu articolul 109;

(iii)

obiectivele specifice care trebuie îndeplinite în conformitate cu prioritățile Uniunii prevăzute la articolul 6 și o descriere detaliată pe tip de operații, pentru întreaga durată a perioadei de programare;

(p)

în vederea îndeplinirii obiectivului privind colectarea de date pentru gestionarea durabilă a pescuitului, menționat la articolul 6 alineatul (3) litera (a) și în conformitate cu programul multianual al Uniunii menționat la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 199/2008:

(i)

o descriere a activităților de colectare de date, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(ii)

o descriere a metodelor de stocare a datelor, a gestionării datelor și a utilizării datelor;

(iii)

o descriere a capacității de a realiza o bună gestiune financiară și administrativă a datelor colectate;

Secțiunea programului operațional menționat la litera (p) este completată în conformitate cu articolul 21 din prezentul regulament.

(2)   Programul operațional include metodele de calculare a costurilor simplificate menționate la articolul 67 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și a costurilor suplimentare sau a veniturilor neîncasate în conformitate cu articolul 96 din prezentul regulament, sau metoda de calculare a compensațiilor în conformitate cu criteriile relevante identificate pentru fiecare dintre activitățile prevăzute la articolul 40 alineatul (1), articolul 53, articolul 54, articolul 55, articolul 56 alineatul (1) litera (f) și la articolul 67 din prezentul regulament. După caz, ar trebui incluse totodată informații privind plățile în avans către FLAG-uri, în temeiul articolului 62 din prezentul regulament.

(3)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a normelor privind prezentarea elementelor descrise la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 127 alineatul (3).

Articolul 19

Aprobarea programului operațional

(1)   Sub rezerva articolului 29 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Comisia aprobă programul operațional prin intermediul unui act de punere în aplicare.

(2)   În sensul adoptării actelor de punere în aplicare menționate la alineatul (1) din prezentul articol, Comisia analizează dacă măsurile menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) sunt susceptibile a înlătura în mod eficace supracapacitatea identificată.

Articolul 20

Modificarea programului operațional

(1)   Comisia aprobă modificarea unui program operațional prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

(2)   Pentru a se adapta necesităților de control în evoluție, Comisia poate adopta la fiecare doi ani, acte de punere în aplicare care detaliază orice modificare a priorităților Uniunii în ceea ce privește politica de executare și control menționată la articolul 17 alineatul (3) și operațiunile eligibile corespunzătoare care trebuie să devină prioritare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 127 alineatul (2).

(3)   Statele membre pot prezenta o modificare a programului lor operațional, ținând cont de noile priorități stabilite în actele de punere în aplicare ale Comisiei menționate la alineatul (2) din prezentul articol. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel de modificările programelor operaționale fac obiectul unei proceduri simplificate care trebui adoptată în conformitate cu articolul 22 alineatul (2).

Articolul 21

Programe de activitate pentru colectarea de date

(1)   În vederea punerii în aplicare a articolului 18 alineatul (1) litera (p) din prezentul regulament, statele membre transmit Comisiei, prin mijloace electronice, programe de activitate pentru colectarea de date în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 199/2008 până la data de 31 octombrie a anului precedent anului în care programul de activitate urmează să se aplice, cu excepția cazului în care continuă să se aplice programul existent, caz în care Comisia este notificată în acest sens. Conținutul respectivelor programe este conform articolului 4 alineatul (2) din respectivul regulament.

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de aprobare a programelor de activitate menționate la alineatul (1) până la data de 31 decembrie a anului precedent anului în care programul de activitate urmează să se aplice.

Articolul 22

Norme privind procedurile și calendarele

(1)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a normelor și procedurilor, a formatului și a calendarelor pentru:

(a)

aprobarea programelor operaționale;

(b)

depunerea și adoptarea modificărilor programelor operaționale, inclusiv intrarea în vigoare a acestora și frecvența transmiterii pe parcursul perioadei de programare;

(c)

transmiterea și aprobarea modificărilor menționate la articolul 20 alineatul (3);

(d)

transmiterea programelor de activitate pentru colectarea de date.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 127 alineatul (3).

(2)   Procedurile și calendarele sunt simplificate în cazul:

(a)

modificărilor programelor operaționale care privesc un transfer de fonduri între prioritățile Uniunii, cu condiția ca fondurile transferate să nu depășească 10 % din suma alocată priorității Uniunii;

(b)

modificărilor programelor operaționale care privesc introducerea sau retragerea unor măsuri sau a unor tipuri de operațiuni relevante și a indicatorilor și informațiilor conexe;

(c)

modificărilor programelor operaționale care privesc schimbări aduse descrierilor măsurilor, inclusiv modificările aduse condițiilor de eligibilitate;

(d)

modificărilor menționate la articolul 20 alineatul (3), precum și în cazul modificărilor ulterioare ale secțiunii din programul operațional menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (n).

(3)   Alineatul (2) nu se aplică măsurilor menționate la articolul 33, la articolul 34 și la articolul 41 alineatul (2).

CAPITOLUL II

Programarea în cazul măsurilor finanțate în cadrul gestiunii directe

Articolul 23

Programul de activitate anual

(1)   Pentru a pune în aplicare titlul VI, Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a programelor de activitate anuale în conformitate cu obiectivele prevăzute în capitolele respective. În ceea ce privește titlul VI capitolele I și II, respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 127 alineatul (3).

(2)   Programul de activitate anual conține:

(a)

o descriere a activităților care urmează să fie finanțate și a obiectivelor care urmează a fi urmărite pentru fiecare activitate care respectă obiectivele stabilite la articolele 82 și 85. De asemenea, programul conține o indicare a cuantumului alocat pentru fiecare activitate, un calendar de punere în aplicare orientativ, precum și informații privind punerea în aplicare a activităților;

(b)

în ceea ce privește subvențiile și măsurile conexe, criteriile esențiale de evaluare, care se stabilesc în așa fel încât să asigure cât mai bine realizarea obiectivelor programului operațional, precum și rata maximă de cofinanțare.

TITLUL V

MĂSURI FINANȚATE ÎN CADRUL GESTIUNII PARTAJATE

CAPITOLUL I

Dezvoltarea durabilă a pescuitului

Articolul 24

Obiective specifice

Sprijinul prevăzut la prezentul capitol contribuie la realizarea obiectivelor specifice în cadrul priorității Uniunii prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

Articolul 25

Condiții generale

(1)   Proprietarul unei nave de pescuit care a primit sprijinul prevăzut la prezentul capitol nu transferă nava respectivă în afara Uniunii pentru cel puțin cinci ani de la data plății efective a respectivului sprijin către beneficiar. În cazul în care o navă este transferată în această perioadă, sumele plătite în mod necuvenit în legătură cu operațiunea sunt recuperate de statul membru proporțional cu perioada pentru care nu a fost îndeplinită cerința stabilită în prima teză din prezentul alineat.

(2)   În absența unor dispoziții contrare prevăzute în prezentul capitol, cheltuielile de operare nu sunt eligibile.

(3)   Contribuția financiară totală din partea FEPAM la măsurile menționate la articolele 33 și 34, precum și la înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare menționate la articolul 41 nu depășește cel mai mare din următoarele două praguri:

(a)

6 000 000 EUR; sau

(b)

15 % din sprijinul financiar din partea Uniunii alocat de statul membru priorităților Uniunii prevăzute la articolul 6 alineatele (1), (2) și (5).

(4)   Contribuția financiară totală din partea FEPAM la măsurile menționate la articolul 29 alineatul (4) nu depășește 5 % din sprijinul financiar din partea Uniunii alocat fiecărui stat membru.

(5)   Sprijinul pentru proprietarii de nave acordat în temeiul articolului 33 se deduce din sprijinul acordat proprietarilor de nave în temeiul articolului 34 pentru aceeași navă.

Articolul 26

Inovarea

(1)   În vederea stimulării inovării în domeniul pescuitului, FEPAM poate sprijini proiecte care vizează dezvoltarea sau introducerea unor produse și echipamente noi sau substanțial îmbunătățite, a unor procese și tehnici noi sau îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite, inclusiv la nivelul prelucrării și al comercializării.

(2)   Operațiunile finanțate în temeiul prezentului articol sunt desfășurate de sau în colaborare cu un organism științific sau tehnic recunoscut de un stat membru sau de Uniune. Organismul științific sau tehnic respectiv validează rezultatele operațiunilor respective.

(3)   Rezultatele operațiunilor finanțate în temeiul prezentului articol fac obiectul unei publicități adecvate din partea statului membru, în conformitate cu articolul 119.

Articolul 27

Servicii de consiliere

(1)   În vederea îmbunătățirii performanței și a competitivității generale a operatorilor și în scopul promovării pescuitului durabil, FEPAM poate sprijini:

(a)

studiile de fezabilitate și serviciile de consiliere care evaluează viabilitatea proiectelor potențial eligibile pentru sprijin în temeiul prezentului capitol;

(b)

furnizarea de consiliere profesională cu privire la sustenabilitatea mediului, având ca obiectiv limitarea și, acolo unde este posibil, eliminarea impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemelor marin, terestru și de apă dulce;

(c)

furnizarea de consiliere profesională cu privire la strategiile de afaceri și de marketing.

(2)   Studiile de fezabilitate, serviciile de consiliere și consilierea menționate la alineatul (1) sunt furnizate de organisme sau entități științifice, academice, profesionale sau tehnice care asigură consiliere economică și care dețin competențele necesare.

(3)   Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă operatorilor, organizațiilor de pescari, inclusiv organizațiilor de producători sau organismelor de drept public.

(4)   Atunci când sprijinul menționat la alineatul (1) nu depășește valoarea de 4 000 EUR, beneficiarul poate fi selectat prin procedură accelerată.

Articolul 28

Parteneriatele dintre oamenii de știință și pescari

(1)   În vederea încurajării transferului de cunoștințe între oamenii de știință și pescari, FEPAM poate sprijini:

(a)

crearea de rețele, acorduri de parteneriat sau asociații între unul sau mai multe organisme științifice independente și pescari ori una sau mai multe organizații de pescari, la care organismele tehnice pot participa;

(b)

activitățile desfășurate în cadrul rețelelor, al acordurilor de parteneriat sau al asociațiilor astfel cum sunt menționate la litera (a).

(2)   Activitățile menționate la alineatul (1) litera (b) pot include activități de colectare și gestionare de date, studii, proiecte-pilot, diseminarea de cunoștințe și de rezultate ale cercetării, seminare și bune practici.

(3)   Sprijinul menționat la alineatul (1) poate fi acordat organismelor de drept public, pescarilor, organizațiilor de pescari, FLAG-urilor și organizațiilor neguvernamentale.

Articolul 29

Promovarea capitalului uman, a creării de locuri de muncă și a dialogului social

(1)   În vederea sprijinirii capitalului uman, a creării de locuri de muncă și a dialogului social, FEPAM poate sprijini:

(a)

formarea profesională, învățarea pe tot parcursul vieții, proiectele comune, diseminarea cunoștințelor de natură economică, tehnică, de reglementare sau științifică și a practicilor inovatoare, precum și achiziția de noi competențe profesionale legate, în special, de gestionarea durabilă a ecosistemelor marine, igienă, sănătate, siguranță, activitățile din sectorul maritim, inovare și antreprenoriat;

(b)

participarea la rețele și schimbul de experiență și bune practici între părțile interesate, inclusiv între organizațiile care promovează egalitatea de șanse între bărbați și femei, rolul femeilor în cadrul comunităților de pescari și grupurile subreprezentate implicate în pescuit costier la scară mică sau în pescuit „în picioare”;

(c)

dialogul social la nivelul Uniunii sau la nivel național, regional sau local, cu implicarea pescarilor, a partenerilor sociali și a altor părți interesate relevante.

(2)   De asemenea, sprijinul menționat la alineatul (1) poate fi acordat soțiilor/soților pescarilor independenți sau, atunci când și în măsura în care sunt recunoscute/recunoscuți de dreptul național, partenerele/partenerii de viață ale/ai pescarilor independenți în condițiile prevăzute la articolul 2 litera (b) din Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului (26).

(3)   Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (a) poate fi acordat pentru formarea persoanelor cu vârsta sub 30 de ani, care sunt recunoscute ca șomeri de către statul membru respectiv („stagiari”), pentru o perioadă de cel mult doi ani. Acest sprijin este limitat la formarea la bordul unui vas de pescuit costier la scară mică deținut de un pescar profesionist cu vârsta de cel puțin 50 de ani, oficializată printr-un contract între stagiar și proprietarul vasului care este recunoscut de statul membru în cauză, incluzând cursuri privind practici de pescuit durabile și conservarea resurselor biologice marine, astfel cum sunt definite de Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Stagiarul este însoțit la bord de un pescar profesionist cu vârsta de cel puțin 50 de ani.

(4)   Sprijinul în temeiul alineatului (3) este acordat pescarilor profesioniști pentru a acoperi salariul stagiarului și taxele aferente și este calculat în conformitate cu articolul 67 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ținând cont de situația economică și de nivelul de trai din statul membru respectiv. Sprijinul respectiv nu depășește un cuantum maxim de 40 000 EUR pentru fiecare beneficiar pe parcursul perioadei de programare.

Articolul 30

Diversificarea veniturilor și noi forme de venituri

(1)   FEPAM poate sprijini investiții care contribuie la diversificarea veniturilor pescarilor prin dezvoltarea unor activități complementare, incluzând investiții la bord, turismul pentru pescuitul cu undița, restaurante, servicii de mediu aferente pescuitului și activități educaționale care privesc pescuitul.

(2)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) se acordă pescarilor care:

(a)

înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activități;

(b)

dețin competențe profesionale corespunzătoare care pot fi dobândite prin operațiuni finanțate în temeiul articolului 29 alineatul (1) litera (a).

(3)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) se acordă numai cu condiția ca activitățile complementare să fie legate de activitatea de pescuit de bază.

(4)   Cuantumul sprijinului acordat în temeiul alineatului (1) nu depășește 50 % din bugetul prevăzut în planul de afaceri pentru fiecare operațiune și nu depășește suma maximă de 75 000 EUR pentru fiecare beneficiar.

Articolul 31

Sprijin inițial pentru tinerii pescari

(1)   FEPAM poate acorda tinerilor pescari sprijin pentru demararea afacerii.

(2)   Sprijinul în temeiul prezentului articol poate fi acordat doar în legătură cu prima achiziție a unei nave de pescuit:

(a)

a cărei lungime totală nu depășește 24 de metri;

(b)

care este echipată pentru pescuitul maritim;

(c)

cu o vechime cuprinsă între 5 și 30 de ani; și

(d)

care aparține unui segment de flotă pentru care raportul privind capacitatea de pescuit menționat la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 indică un echilibru cu posibilitățile de pescuit disponibile pentru segmentul respectiv.

(3)   În sensul prezentului articol, termenul „tânăr pescar” înseamnă o persoană fizică care dorește să achiziționeze pentru prima oară o navă de pescuit și care, la momentul depunerii cererii, nu a împlinit 40 de ani și care a lucrat cel puțin cinci ani ca pescar sau a obținut o formare profesională echivalentă. Statele membre pot defini criterii obiective suplimentare pentru ca tinerii pescari să fie considerați eligibili pentru sprijinul acordat în temeiul prezentului articol.

(4)   Sprijinul acordat în temeiul prezentului articol nu depășește 25 % din costul de achiziție al navei de pescuit și, în orice caz, nu depășește 75 000 EUR pentru fiecare tânăr pescar.

Articolul 32

Sănătate și siguranță

(1)   În vederea îmbunătățirii condițiilor de igienă, sănătate, siguranță și lucru pentru pescari, FEPAM poate sprijini investițiile la bord sau în echipamente individuale, cu condiția ca aceste investiții să depășească cerințele prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul intern.

(2)   Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pescarilor sau proprietarilor de nave de pescuit.

(3)   În cazul în care operațiunea constă într-o investiție la bord, sprijinul se acordă o singură dată pentru același tip de investiție pe parcursul perioadei de programare pentru aceeași navă de pescuit. În cazul în care operațiunea constă într-o investiție în echipamente individuale, sprijinul se acordă o singură dată pentru același tip de echipamente pe parcursul perioadei de programare pentru același beneficiar.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 126, pentru a identifica tipurile de operațiuni eligibile în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.

Articolul 33

Încetarea temporară a activităților de pescuit

(1)   FEPAM poate sprijini măsuri de încetare temporară a activităților de pescuit în următoarele situații:

(a)

în cazul punerii în aplicare a măsurilor de urgență ale Comisiei sau ale statelor membre, menționate la articolele 12 și 13 din Regulamentul nr. 1380/2013, sau a măsurilor de conservare menționate la articolul 7 din regulamentul menționat, inclusiv a perioadelor de repaus biologic;

(b)

în cazul în care acordurile de parteneriat din domeniul pescuitului durabil sau protocoalele la acestea nu sunt reînnoite;

(c)

în cazul în care încetarea temporară a activităților este prevăzută într-un plan de gestionare adoptat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului (27) sau într-un plan multianual adoptat în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dacă, pe baza avizului științific, sunt necesare reduceri ale efortului de pescuit pentru a realiza obiectivele menționate la articolul 2 alineatul (2) și la articolul 2 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(2)   Sprijinul menționat la alineatul (1) poate fi acordat pe o durată maximă de șase luni pentru fiecare navă în perioada 2014–2020.

(3)   Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă numai:

(a)

proprietarilor de nave de pescuit ale Uniunii care sunt înregistrate ca nave active și care au desfășurat activități de pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de zile pe parcursul ultimilor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin; sau

(b)

pescarilor care au lucrat pe mare timp de cel puțin 120 de zile pe parcursul ultimilor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin la bordul unei nave de pescuit a Uniunii vizate de încetarea temporară a activităților.

(4)   Toate activitățile de pescuit desfășurate de nava de pescuit sau de pescarii în cauză se suspendă efectiv. Autoritatea competentă se asigură că nava de pescuit în cauză a încetat orice activități de pescuit în perioada vizată de încetarea temporară a activităților.

Articolul 34

Încetarea definitivă a activităților de pescuit

(1)   FEPAM poate să sprijine măsuri de încetare definitivă a activităților de pescuit, numai atunci când aceasta se realizează prin dezmembrarea navelor de pescuit pentru fier vechi și cu condiția ca:

(a)

această dezmembrare să fie inclusă în programul operațional menționat la articolul 18; și

(b)

încetarea definitivă a activităților să fie prevăzută ca instrument al planului de acțiune menționat la articolul 22 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, care indică și faptul că segmentul de flotă nu este efectiv echilibrat de posibilitățile de pescuit disponibile pentru segmentul respectiv.

(2)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) se acordă:

(a)

proprietarilor de nave de pescuit ale Uniunii înregistrate ca nave active și care au desfășurat activități de pescuit pe mare timp de cel puțin 90 de zile pe an pe parcursul celor doi ani anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin; sau

(b)

pescarilor care au lucrat pe mare timp de cel puțin 90 de zile pe parcursul ultimilor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin la bordul unei nave de pescuit a Uniunii vizate de încetarea definitivă a activităților.

(3)   Pescarii în cauză încetează efectiv toate activitățile de pescuit. Beneficiarul furnizează dovada încetării efective a activităților de pescuit autorității competente. Indemnizația se rambursează pro rata temporis în cazul în care un pescar reia activitatea de pescuit într-o perioadă mai scurtă de doi ani de la data depunerii cererii pentru sprijin.

(4)   Sprijinul în conformitate cu prezentul articol poate fi acordat până la 31 decembrie 2017.

(5)   Sprijinul în conformitate cu prezentul articol se varsă numai după eliminarea definitivă a capacității echivalente din registrul navelor de pescuit al Uniunii și după eliminarea definitivă a licențelor și autorizațiilor de pescuit. Beneficiarului îi este interzis să înregistreze un nou vas de pescuit în următorii cinci ani de la data primirii sprijinului respectiv. Reducerea capacității ca urmare a încetării definitive a activităților de pescuit care beneficiază de ajutor public are ca rezultat reducerea echivalentă definitivă a plafoanelor capacității de pescuit care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(6)   Prin derogare de la alineatul (1), sprijinul poate fi acordat pentru încetarea definitivă a activităților de pescuit fără dezmembrare cu condiția ca navele să se modernizeze în vederea desfășurării altor activități decât pescuitul comercial.

De asemenea, și în vederea conservării patrimoniului maritim, sprijinul poate fi acordat pentru încetarea definitivă a activităților de pescuit fără dezmembrare a navelor din lemn tradiționale cu condiția ca navele respective să păstreze o funcție de patrimoniu pe uscat.

Articolul 35

Fonduri mutuale pentru fenomene climatice nefavorabile și incidente de mediu

(1)   FEPAM poate contribui la fonduri mutuale care acordă pescarilor compensații financiare pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile sau de incidente de mediu, sau pentru costurile pentru salvarea pescarilor sau a navelor de pescuit care au suferit accidente pe mare pe durata desfășurării activităților de pescuit.

(2)   În sensul alineatului (1), termenul „fond mutual” înseamnă un sistem acreditat de statul membru în conformitate cu dreptul său intern, destinat asigurării pescarilor afiliați, în temeiul căruia acestora li se efectuează plăți compensatorii pentru pierderile economice cauzate de evenimentele prevăzute la alineatul (1).

(3)   Statele membre garantează evitarea supracompensării ca urmare a combinării sprijinului acordat în temeiul prezentului articol cu alte instrumente ale Uniunii sau naționale sau cu sisteme private de asigurări.

(4)   Pentru a fi eligibil pentru sprijin în temeiul prezentului articol, fondul mutual respectiv trebuie:

(a)

să fie acreditat de autoritatea competentă a statului membru, în conformitate cu dreptul intern;

(b)

să urmeze o politică transparentă în ceea ce privește sumele vărsate în fond și retrase din acesta; și

(c)

să prevadă norme clare privind atribuirea răspunderii pentru eventualele datorii realizate.

(5)   Statele membre definesc normele privind instituirea și gestionarea fondurilor mutuale, în special normele privind acordarea plăților compensatorii și eligibilitatea pescarilor de a accesa aceste plăți compensatorii în eventualitatea fenomenelor climatice nefavorabile, al incidentelor de mediu sau al accidentelor pe mare menționate la alineatul (1), precum și cele privind administrarea și monitorizarea respectării normelor respective. Statele membre se asigură că normele sistemului de alocare a fondurilor prevede sancțiuni în caz de neglijență din partea pescarului.

(6)   Fenomenele climatice nefavorabile, incidentele de mediu sau accidentele pe mare menționate la alineatul (1) sunt cele a căror producere este recunoscută formal de către autoritatea competentă a statului membru în cauză.

(7)   Contribuțiile menționate la alineatul (1) sunt acordate numai în raport cu sumele plătite pescarilor de fondul mutual cu titlu de compensație financiară. Cheltuielile administrative pentru înființarea fondurilor mutuale nu sunt eligibile pentru sprijin. Statele membre pot limita costurile care sunt eligibile pentru sprijin aplicând plafoane pentru fiecare fond mutual.

(8)   Contribuțiile menționate la alineatul (1) se acordă doar pentru a acoperi pierderile cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de incidente de mediu sau de accidente pe mare care reprezintă peste 30 % din cifra de afaceri anuală a întreprinderii în cauză, calculată pe baza cifrei de afaceri medii a întreprinderii în perioada celor trei ani calendaristici anteriori.

(9)   Nu se efectuează nicio contribuție financiară din FEPAM la capitalul subscris inițial.

(10)   Atunci când intenționează să limiteze costurile eligibile pentru sprijin prin aplicarea unor plafoane pentru fiecare fond mutual, statele membre furnizează detalii și justificări în programele lor operaționale privind respectivele plafoane.

Articolul 36

Sprijin pentru sistemele de alocare a posibilităților de pescuit

(1)   Pentru a adapta activitățile de pescuit la posibilitățile de pescuit, FEPAM poate sprijini proiectarea, dezvoltarea, monitorizarea, evaluarea și gestionarea sistemelor de alocare a posibilităților de pescuit.

(2)   Sprijinul prevăzut la prezentul articol se acordă autorităților publice, persoanelor juridice sau fizice sau organizațiilor de pescari recunoscute de statul membru, inclusiv organizațiilor de producători recunoscute implicate în gestionarea colectivă a sistemelor menționate la alineatul (1).

Articolul 37

Sprijin pentru proiectarea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare și a cooperării regionale

(1)   În vederea asigurării proiectării și a punerii în aplicare eficiente a măsurilor de conservare prevăzute la articolele 7, 8 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013și a cooperării regionale prevăzute la articolul 18 din regulamentul respectiv, FEPAM poate sprijini:

(a)

proiectarea, dezvoltarea și monitorizarea mijloacelor tehnice și administrative necesare pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare și a regionalizării;

(b)

participarea părților interesate și cooperarea între statele membre în materie de proiectare și punere în aplicare a măsurilor de conservare și a regionalizării.

(2)   FEPAM poate sprijini repopularea directă în temeiul alineatului (1) numai în cazul în care este prevăzută ca măsură de conservare într-un act juridic al Uniunii.

Articolul 38

Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor

(1)   În scopul reducerii impactului pescuitului asupra mediului marin, al stimulării eliminării treptate a practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor și al facilitării tranziției către o exploatare durabilă a resurselor biologice marine vii în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, FEPAM poate sprijini investiții:

(a)

în echipamente care îmbunătățesc selectivitatea uneltelor de pescuit în funcție de dimensiuni sau specii;

(b)

la bord sau în echipamente care elimină practica de aruncare înapoi în mare a capturilor, prin evitarea și reducerea capturilor nedorite de stocuri comerciale, sau care manipulează capturi nedorite care urmează să fie debarcate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(c)

în echipamente care limitează și, acolo unde este posibil, elimină impactul fizic și biologic al pescuitului asupra ecosistemului sau asupra fundului mării;

(d)

în echipamente care protejează uneltele și capturile împotriva mamiferelor și a păsărilor protejate prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului sau prin Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (28), cu condiția să nu fie subminată selectivitatea uneltelor de pescuit și să fie introduse toate măsurile corespunzătoare în vederea evitării provocării de daune fizice animalelor de pradă.

(2)   Prin derogare de la articolul 11 litera (a), în regiunile ultraperiferice sprijinul menționat la alineatul (1) poate fi acordat dispozitivelor ancorate de concentrare a peștelui doar dacă acestea contribuie la pescuitul durabil și selectiv.

(3)   Sprijinul se acordă o singură dată pe parcursul perioadei de programare pentru același tip de echipamente, pe aceeași navă de pescuit a Uniunii.

(4)   Sprijinul se acordă numai dacă uneltele sau celelalte echipamente menționate la alineatul (1) prezintă o selectivitate mai bună demonstrabilă în ceea ce privește dimensiunile sau un impact mai redus asupra ecosistemului și a speciilor nevizate în raport cu uneltele sau celelalte echipamente standard autorizate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern relevant adoptat în contextul regionalizării, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(5)   Se acordă sprijin:

(a)

proprietarilor de nave de pescuit ale Uniunii care sunt înregistrate ca nave active și care au desfășurat o activitate de pescuit pe mare timp de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin;

(b)

pescarilor care dețin uneltele care urmează a fi înlocuite și care au lucrat la bordul unei nave de pescuit a Uniunii timp de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin;

(c)

organizațiilor de pescari recunoscute de statul membru.

Articolul 39

Inovarea legată de conservarea resurselor biologice marine

(1)   În vederea aducerii unei contribuții la eliminarea treptată a capturilor accidentale și a practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor, precum și în vederea facilitării tranziției spre exploatarea resurselor biologice marine vii în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și a reducerii impactului pescuitului asupra mediului marin și a impactului animalelor de pradă protejate, FEPAM poate sprijini operațiuni care vizează dezvoltarea sau introducerea de noi cunoștințe tehnice sau organizaționale care reduc impactul activităților de pescuit asupra mediului, inclusiv tehnici de pescuit îmbunătățite și selectivitatea uneltelor de pescuit, sau realizează o utilizare mai durabilă a resurselor biologice marine și coexistența cu animalele de pradă protejate.

(2)   Operațiunile finanțate în temeiul prezentului articol sunt desfășurate de către sau în colaborare cu un organism științific sau tehnic recunoscut de statul membru, organism care validează rezultatele operațiunilor respective.

(3)   Rezultatele operațiunilor finanțate în temeiul prezentului articol fac obiectul unei publicități adecvate din partea statului membru, în conformitate cu articolul 119.

(4)   Navele de pescuit implicate în proiectele finanțate în temeiul prezentului articol nu pot depăși 5 % din numărul navelor flotei naționale sau 5 % din tonajul flotei naționale în tonaj brut, calculat la momentul depunerii cererii. La cererea unui stat membru, în circumstanțe justificate în mod corespunzător și pe baza unei recomandări a Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) instituit prin Decizia 2005/629/CE a Comisiei (29), Comisia poate aproba proiecte care depășesc limita stabilită la prezentul alineat.

(5)   Operațiunile care nu sunt considerate ca fiind pescuit în scopuri științifice, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și care constau în testarea noilor unelte sau tehnici de pescuit se desfășoară în limitele posibilităților de pescuit alocate statului membru respectiv.

(6)   Venitul net generat de participarea la operațiune a navei de pescuit se deduce din cheltuielile eligibile ale operațiunii în conformitate cu articolul 65 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(7)   În sensul alineatului (6), termenul „venit net” înseamnă venitul pescarilor obținut din prima vânzare a peștelui sau a fructelor de mare capturate în timpul introducerii și testării noilor cunoștințe tehnice sau organizaționale minus costurile de vânzare, cum ar fi taxele aferente halele de licitații.

Articolul 40

Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor marine și regimurile de compensații în cadrul activităților de pescuit durabile

(1)   În vederea protejării și refacerii biodiversității și ecosistemelor marine în cadrul activităților de pescuit durabile și, acolo unde este cazul, cu participarea pescarilor, FEPAM poate sprijini următoarele operațiuni:

(a)

colectarea de către pescari a deșeurilor din mare, de exemplu îndepărtarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine;

(b)

construirea, instalarea sau modernizarea unor instalații statice sau mobile destinate să protejeze și să sporească fauna și flora marină, inclusiv pregătirea și evaluarea științifică a acestora;

(c)

contribuția la o mai bună gestionare sau conservare a resurselor biologice marine;

(d)

pregătirea, inclusiv studiile, conceperea, monitorizarea și actualizarea protecției și a planurilor de gestiune pentru activitățile legate de pescuit referitoare la siturile Natura 2000 și zonele de protecție speciale menționate în Directiva 2008/56/CE și referitoare la alte habitate speciale;

(e)

gestionarea, refacerea și monitorizarea siturilor Natura 2000 în conformitate cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE, în conformitate cu cadrele de acțiune prioritară instituite în temeiul Directivei 92/43/CEE;

(f)

gestionarea, refacerea și monitorizarea zonelor marine protejate în vederea punerii în aplicare a măsurilor speciale de protecție menționate la articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE;

(g)

creșterea sensibilizării față de mediu cu implicarea pescarilor în ceea ce privește protejarea și refacerea biodiversității marine;

(h)

scheme pentru compensarea daunelor aduse capturilor de către mamifere și păsări protejate prin Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE;

(i)

participarea la alte acțiuni menite să mențină și să îmbunătățească serviciile furnizate de biodiversitate și de ecosisteme, acțiuni precum refacerea habitatelor marine și costiere specifice în vederea sprijinirii unor stocuri de pește durabile, inclusiv pregătirea lor științifică și evaluarea.

(2)   Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (h) face obiectul recunoașterii formale a acestor scheme de către autoritățile competente ale statelor membre. Statele membre garantează, de asemenea, că nu are loc o supracompensare a daunelor rezultată din combinarea schemelor de compensații ale Uniunii, naționale și private.

(3)   Operațiunile prevăzute la prezentul articol pot fi puse în aplicare de organisme de drept public științifice sau tehnice, consilii consultative, pescari sau organizații de pescari care sunt recunoscute de statul membru sau de organizații neguvernamentale în parteneriat cu organizații de pescari sau cu FLAG-uri.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 126 pentru a specifica costurile eligibile pentru sprijin în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.

Articolul 41

Eficiență energetică și atenuarea schimbărilor climatice

(1)   În vederea atenuării efectelor schimbărilor climatice și a îmbunătățirii eficienței energetice a navelor de pescuit, FEPAM poate sprijini:

(a)

investițiile în echipamente sau la bord menite să reducă emisiile de poluanți sau de gaze cu efect de seră și să sporească eficiența energetică a navelor de pescuit. Investițiile în unelte de pescuit sunt de asemenea eligibile cu condiția să nu submineze selectivitatea acestor unelte;

(b)

auditurile și schemele privind eficiența energetică;

(c)

studiile de evaluare a contribuției sistemelor de propulsie alternative și a proiectelor de cocă alternative la eficiența energetică a navelor de pescuit.

(2)   Sprijinul pentru înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare poate fi acordat numai:

(a)

navelor cu o lungime totală de până la 12 metri, cu condiția ca motorul nou sau modernizat să nu aibă o putere în kW mai mare decât cel vechi; sau

(b)

navelor cu lungimea totală între 12 și 18 metri, cu condiția ca motorul nou sau modernizat să aibă o putere în kW cu cel puțin 20 % mai mică decât cea a motorului actual;

(c)

navelor cu lungimea totală între 18 și 24 metri, cu condiția ca motorul nou sau modernizat să aibă o putere în kW cu cel puțin 30 % mai mică decât cea a motorului actual.

(3)   Sprijinul în temeiul alineatului (2) pentru înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare poate fi acordat numai navelor care aparțin unui segment de flotă pentru care raportul privind capacitatea, menționat la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, demonstrează un echilibru în raport cu posibilitățile de pescuit disponibile pentru segmentul respectiv.

(4)   Sprijinul prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol se acordă numai pentru înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare care au fost certificate oficial în conformitate cu articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Acesta se plătește doar după ce reducerea necesară a capacității în kW a fost eliminată permanent din registrul navelor de pescuit al Uniunii.

(5)   Pentru navele de pescuit care nu fac obiectul unei certificări a puterii motorului, sprijinul prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol se acordă numai pentru înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare pentru care a fost verificată consecvența puterii motorului în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și pentru care s-a efectuat o inspecție fizică pentru a se asigura că puterea motorului nu o depășește pe cea stabilită în licențele de pescuit.

(6)   Reducerea puterii motorului menționată la alineatul (2) literele (b) și (c) poate fi realizată de un grup de nave pentru fiecare categorie de nave menționată la dispozițiile respective.

(7)   Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (3), sprijinul din partea FEPAM în temeiul alineatului (2) din prezentul articol nu poate depăși cel mai ridicat prag dintre următoarele două:

(a)

1 500 000 EUR; sau

(b)

3 % din sprijinul financiar din partea Uniunii alocat de statul membru priorităților Uniunii prevăzute la articolul 6 alineatele (1), (2) și (5).

(8)   Cererile înaintate de operatori din sectorul pescuitului costier la scară mică sunt tratate ca prioritate în proporție de până la 60 % din sprijinul total alocat pentru înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare, menționată la alineatul (2), pentru întreaga perioadă de programare.

(9)   Se acordă sprijinul prevăzut la alineatele (1) și (2) numai proprietarilor de nave de pescuit și numai o singură dată pentru același tip de investiție pe parcursul perioadei de programare pentru aceeași navă de pescuit.

(10)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 126, pentru a preciza costurile eligibile pentru sprijin în temeiul alineatului (1) litera (a) din prezentul articol.

Articolul 42

Valoarea adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite

(1)   În vederea îmbunătățirii valorii adăugate sau a calității capturilor de pește, FEPAM poate sprijini:

(a)

investițiile care adaugă valoare produselor pescărești, în special prin autorizarea pescarilor de a-și desfășura activitățile de prelucrare, comercializare și vânzare directă a propriilor capturi;

(b)

investițiile inovatoare la bord care îmbunătățesc calitatea produselor pescărești.

(2)   Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (b) este condiționat de utilizarea unor unelte selective pentru a reduce la minimum capturile nedorite și se acordă exclusiv proprietarilor de nave de pescuit din Uniune și celor ale căror nave au desfășurat o activitate de pescuit timp de cel puțin 60 de zile pe mare pe parcursul celor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin.

Articolule 43

Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și adăposturile

(1)   În scopul îmbunătățirii calității, a controlului și a trasabilității produselor debarcate, al sporirii eficienței energetice, al aducerii unei contribuții la protecția mediului și al îmbunătățirii condițiilor de siguranță și de muncă, FEPAM poate sprijini investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine.

(2)   În vederea facilitării respectării obligației de a debarca toate capturile în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cu articolul 8 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, precum și pentru a adăuga valoare pentru componentele prea puțin utilizate ale capturilor, FEPAM poate sprijini investițiile în porturile de pescuit, halele de licitații, locurile de debarcare și adăposturi.

(3)   În vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor, FEPAM poate susține investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor.

(4)   Nu se acordă sprijin pentru construcția de noi porturi, noi locuri de debarcare sau noi hale de licitații.

Articolul 44

Pescuitul în apele interioare și fauna și flora acvatică din apele interioare

(1)   În scopul reducerii impactului pescuitului în apele interioare asupra mediului, al sporirii eficienței energetice, al creșterii valorii sau calității capturilor debarcate sau al îmbunătățirii sănătății, a siguranței, a condițiilor de muncă, a capitalului uman și a formării, FEPAM poate sprijini investiții în următoarele:

(a)

în promovarea capitalului uman, a creării de locuri de muncă și a dialogului social, astfel cum se menționează la articolul 29, în condițiile prevăzute la articolul respectiv;

(b)

în echipamentele de la bord sau individuale menționate la articolul 32, în condițiile prevăzute la articolul respectiv;

(c)

în echipamentele și tipurile de operațiuni menționate la articolele 38 și 39, în condițiile prevăzute la articolele respective;

(d)

ameliorarea eficienței energetice și diminuarea efectelor schimbărilor climatice, menționate la articolul 41, în condițiile prevăzute la articolul respectiv;

(e)

în îmbunătățirea valorii sau a calității capturilor de pește menționate la articolul 42, în condițiile prevăzute la articolul respectiv;

(f)

în porturile de pescuit, adăposturile și locurile de debarcare menționate la articolul 43, în condițiile prevăzute la articolul respectiv.

(2)   FEPAM poate acorda sprijin pentru investițiile legate de înființarea de noi întreprinderi pentru tinerii pescari, astfel cum se prevede la articolul 31, în aceleași condiții ca cele stabilite în articolul respectiv, cu excepția cerinței prevăzute la alineatul (2) litera (b) de la articolul menționat.

(3)   FEPAM poate acorda sprijin pentru dezvoltarea și facilitarea inovării în conformitate cu articolul 26, pentru serviciile de consiliere în conformitate cu articolul 27 și pentru parteneriatele dintre oamenii de știință și pescari în conformitate cu articolul 28.

(4)   În vederea promovării diversificării de către pescarii din apele interioare, FEPAM poate sprijini diversificarea activităților de pescuit în apele interioare spre activități complementare, în condițiile prevăzute la articolul 30.

(5)   În sensul alineatului (1):

(a)

trimiterile de la articolele 30, 32, 38, 39, 41 și 42 la navele de pescuit se interpretează ca fiind trimiteri la navele care operează exclusiv în apele interioare;

(b)

trimiterile de la articolul 38 la mediul marin se interpretează ca fiind trimiteri la mediul în care operează nava de pescuit din apele interioare.

(6)   În vederea protejării și a dezvoltării faunei și florei acvatice, FEPAM poate sprijini:

(a)

gestionarea, refacerea și monitorizarea siturilor Natura 2000 care sunt afectate de activitățile de pescuit și reabilitarea apelor interioare în conformitate cu Directiva 60/2000/UE a Parlamentului European și a Consiliului (30), inclusiv a zonelor de reproducere și a rutelor de migrație ale speciilor migratoare, fără a aduce atingere articolului 40 alineatul (1) litera (e) din prezentul regulament, cu participarea, acolo unde este cazul, a pescarilor care pescuiesc în apele interioare;

(b)

construirea, modernizarea sau instalarea unor instalații statice sau mobile destinate să protejeze și să sporească fauna și flora acvatică, inclusiv pregătirea, monitorizarea și evaluarea lor științifică.

(7)   Statele membre se asigură că navele care primesc sprijinul prevăzut la prezentul articol operează în continuare exclusiv în apele interioare.

CAPITOLUL II

Dezvoltarea durabilă a acvaculturii

Articolul 45

Obiective specifice

Sprijinul acordat în temeiul prezentului capitol contribuie la realizarea obiectivelor specifice în cadrul priorității Uniunii prevăzute la articolul 6 alineatul (2).

Articolul 46

Condiții generale

(1)   În absența unor dispoziții explicite contrare în prezentul regulament, sprijinul prevăzut la prezentul capitol se limitează la întreprinderile din domeniul acvaculturii.

(2)   În sensul prezentului articol, întreprinzătorii care își încep activitatea în domeniul acvaculturii prezintă un plan de afaceri și, în cazul în care valoarea investițiilor depășește 50 000 EUR, un studiu de fezabilitate care include o evaluare a impactului operațiunilor asupra mediului. Sprijinul prevăzut la prezentul capitol se acordă doar atunci când s-a demonstrat în mod clar, printr-un raport de marketing independent, existența unor perspective de piață favorabile și durabile pentru produsul respectiv.

(3)   În cazul în care operațiunile constau în investiții în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerințelor viitoare privind mediul, sănătatea umană sau animală, igiena sau bunăstarea animalelor prevăzute de dreptul Uniunii, se poate acorda sprijin până la data la aceste cerințe devin obligatorii pentru întreprinderile în cauză.

(4)   Sprijinul nu se acordă creșterii de organisme modificate genetic.

(5)   Sprijinul nu se acordă operațiunilor de acvacultură din zonele marine protejate dacă autoritatea competentă recunoscută de statul membru a stabilit, pe baza unei evaluări a impactului asupra mediului, că operațiunea va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului care nu poate fi atenuat în mod adecvat.

Articolul 47

Inovarea

(1)   În vederea stimulării inovării în domeniul acvaculturii, FEPAM poate sprijini operațiuni care au ca scop:

(a)

dezvoltarea de cunoștințe tehnice, științifice sau organizaționale în cadrul fermelor de acvacultură care reduc, în special, impactul asupra mediului, reduc dependența de făina și uleiul de pește, promovează o utilizare durabilă a resurselor în acvacultură, îmbunătățesc bunăstarea animalelor sau facilitează metode de producție durabile noi;

(b)

dezvoltarea sau introducerea pe piață a unor specii de acvacultură noi cu un bun potențial de piață, a unor produse noi sau substanțial îmbunătățite, a unor procese noi sau îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite;

(c)

examinarea fezabilității din punct de vedere tehnic sau economic a produselor sau proceselor inovatoare.

(2)   Operațiunile prevăzute la prezentul articol se desfășoară de către sau în colaborare cu organisme științifice sau tehnice publice sau private recunoscute de statul membru, organisme care validează rezultatele operațiunilor respective.

(3)   Rezultatele operațiunilor pentru care se primește sprijin fac obiectul unei publicități adecvate din partea statului membru, în conformitate cu articolul 119.

Articolul 48

Investiții productive în acvacultură

(1)   FEPAM poate sprijini:

(a)

investițiile productive în acvacultură;

(b)

diversificarea producției de acvacultură și a speciilor de cultură;

(c)

modernizarea unităților de acvacultură, inclusiv îmbunătățirea condițiilor de lucru și de siguranță a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;

(d)

îmbunătățirea și modernizarea referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, inclusiv achiziționarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;

(e)

investițiile care vizează reducerea impactului negativ sau sporirea efectelor pozitive asupra mediului și creșterea utilizării eficiente a resurselor;

(f)

investițiile care vizează sporirea calității sau a valorii produselor de acvacultură;

(g)

refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investițiile menite să prevină depunerea mâlului;

(h)

diversificarea veniturilor obținute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activități complementare;

(i)

investiții care au ca rezultat o reducere considerabilă a impactului întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra utilizării și a calității apei, în special prin reducerea cantității de apă sau de substanțe chimice, antibiotice și alte medicamente utilizate sau prin îmbunătățirea calității apei rezultate, inclusiv prin utilizarea sistemelor de acvacultură multitrofice;

(j)

promovarea sistemelor de acvacultură închise în care produsele de acvacultură sunt crescute în sisteme închise cu recircularea apei, reducându-se la minimum cantitatea de apă utilizată;

(k)

investiții care sporesc eficiența energetică și promovează conversia întreprinderilor din domeniul acvaculturii la sursele de energie regenerabile.

(2)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (h) se acordă numai întreprinderilor din domeniul acvaculturii, cu condiția ca activitățile complementare să fie legate de activitatea de afaceri de bază a întreprinderilor în cauză, inclusiv turismul pentru pescuitul cu undița, serviciile de mediu aferente acvaculturii sau activitățile educaționale referitoare la acvacultură.

(3)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) poate fi acordat pentru creșterea producției și/sau modernizarea întreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de întreprinderi, cu condiția ca acest lucru să fie în conformitate cu planul strategic național multianual pentru dezvoltarea acvaculturii menționat la articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Articolul 49

Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

(1)   În vederea îmbunătățirii performanței și a competitivității generale a fermelor de acvacultură și în vederea reducerii impactului negativ asupra mediului a operațiunilor acestora, FEPAM poate sprijini:

(a)

crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură;

(b)

achiziționarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme.

(2)   Serviciile de consiliere menționate la alineatul (1) litera (b) cuprind:

(a)

necesitățile în materie de gestionare pentru a permite fermelor de acvacultură să respecte legislația Uniunii și a celei naționale privind protecția mediului, precum și cerințele privind amenajarea spațială maritimă;

(b)

evaluarea impactului asupra mediului, astfel cum este menționată în Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (31) și în Directiva 92/43/CEE;

(c)

necesitățile în materie de gestionare pentru a permite fermelor de acvacultură să respecte legislația Uniunii și cea națională privind sănătatea și bunăstarea animalelor acvatice sau legislația privind sănătatea publică;

(d)

standardele de sănătate și siguranță bazate pe legislația Uniunii și pe cea națională;

(e)

strategiile de marketing și de afaceri.

(3)   Serviciile de consiliere menționate la alineatul (1) litera (b) se acordă de către organisme științifice sau tehnice, precum și de către entități care acordă consiliere juridică sau economică recunoscute de statul membru ca deținând competențele necesare.

(4)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) se acordă doar organismelor de drept public sau altor entități, selectate de statul membru pentru crearea de servicii de consiliere în cadrul fermelor de acvacultură. Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă numai IMM-urilor sau organizațiilor din domeniul acvaculturii, inclusiv organizațiilor de producători din domeniul acvaculturii și asociațiilor de organizații de producători din domeniul acvaculturii.

(5)   Dacă sprijinul nu depășește suma de 4 000 EUR, beneficiarul poate fi selectat printr-o procedură accelerată.

(6)   Beneficiarii nu primesc sprijin decât o dată pe an pentru fiecare dintre categoriile de servicii de consiliere prevăzute la alineatul (2).

Articolul 50

Promovarea capitalului uman și a participării la rețele

(1)   În vederea sprijinirii capitalului uman și a participării la rețele din domeniul acvaculturii, FEPAM poate sprijini:

(a)

formarea profesională, învățarea pe tot parcursul vieții, diseminarea cunoștințelor științifice și tehnice și a practicilor inovatoare, dobândirea de noi competențe profesionale în domeniul acvaculturii și cu privire la reducerea impactului asupra mediului al operațiunilor din domeniul acvaculturii;

(b)

îmbunătățirea condițiilor de muncă și promovarea securității în muncă;

(c)

participarea la rețele și schimbul de experiență și de bune practici între întreprinderile din domeniul acvaculturii sau organizațiile profesionale și alte părți interesate, inclusiv organismele științifice și tehnice sau cele care promovează egalitatea de șanse între femei și bărbați.

(2)   Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (a) nu se acordă întreprinderilor mari din domeniul acvaculturii, cu excepția cazului în care acestea participă la schimburi de cunoștințe cu IMM-urile.

(3)   Prin derogare de la articolul 46, se acordă sprijin în temeiul prezentului articol și organizațiilor publice sau semi-publice, precum și altor organizații recunoscute de statul membru.

(4)   De asemenea, se acordă sprijin în temeiul prezentului articol soțiilor/soților fermierilor independenți din domeniul acvaculturii sau, atunci când și în măsura în care sunt recunoscute/recunoscuți de dreptul intern, partenerele/partenerii de viață ale/ai fermierilor independenți din domeniul acvaculturii, în condițiile prevăzute la articolul 2 litera (b) din Directiva 2010/41/UE.

Articolul 51

Sporirea potențialului siturilor în care se practică acvacultura

(1)   În vederea unei contribuții la dezvoltarea siturilor și infrastructurilor de acvacultură și a reducerii impactului negativ al operațiunilor asupra mediului, FEPAM poate sprijini:

(a)

identificarea și cartografierea celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea acvaculturii și, după caz, luarea în considerare a proceselor de amenajare spațială, precum și identificarea și cartografierea zonelor în care acvacultura ar trebui exclusă în vederea menținerii rolului acestor zone în funcționarea ecosistemului;

(b)

îmbunătățirea și dezvoltarea facilităților și infrastructurilor de sprijin necesare în vederea creșterii potențialului siturilor de acvacultură și a reducerii impactului negativ al acvaculturii asupra mediului, inclusiv investițiile în consolidarea terenurilor, aprovizionarea cu energie sau gestionarea apei;

(c)

acțiunile întreprinse și puse în aplicare de autoritățile competente în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2009/147/CE sau în temeiul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 92/43/CEE în vederea preîntâmpinării unor daune grave cauzate acvaculturii;

(d)

acțiunile întreprinse și puse în aplicare de autoritățile competente în urma detectării creșterii mortalității sau a bolilor, astfel cum se prevede la articolul 10 din Directiva 2006/88/CE a Consiliului (32). Respectivele acțiuni pot acoperi adoptarea de planuri de acțiune pentru moluște care vizează protejarea, refacerea și gestionarea, inclusiv sprijinul pentru producătorii de moluște în vederea menținerii bancurilor naturale de moluște și a bazinelor hidrografice naturale.

(2)   Numai organismele de drept public sau organismele private cărora statul membru le încredințează sarcinile menționate la alineatul (1) pot beneficia de sprijin în temeiul prezentului articol.

Articolul 52

Încurajarea noilor fermieri din domeniul acvaculturii să practice acvacultura durabilă

(1)   În vederea încurajării antreprenoriatului în domeniul acvaculturii, FEPAM poate sprijini înființarea de întreprinderi în domeniul acvaculturii durabile de către fermieri noi în domeniul acvaculturii.

(2)   Se acordă sprijin în temeiul alineatului (1) fermierilor care își încep activitatea în domeniul acvaculturii, cu condiția ca aceștia:

(a)

să dețină competențele profesionale corespunzătoare;

(b)

să înființeze pentru prima dată o microîntreprindere sau o întreprindere mică în domeniul acvaculturii în calitate de persoană aflată la conducerea întreprinderii respective; și

(c)

să prezinte un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților lor în domeniul acvaculturii.

(3)   Pentru a dobândi competențele profesionale corespunzătoare, fermierii care își încep activitatea în domeniul acvaculturii pot beneficia de sprijin în temeiul articolului 50 alineatul (1) litera (a).

Articolul 53

Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică

(1)   În vederea promovării dezvoltării acvaculturii ecologice sau eficiente din punct de vedere energetic, FEPAM poate sprijini:

(a)

conversia metodelor de producție ale acvaculturii convenționale la acvacultura ecologică în sensul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (33) și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei (34);

(b)

participarea la sistemele de management de mediu și audit ale Uniunii (EMAS) instituite de Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (35).

(2)   Se acordă sprijin numai beneficiarilor care se angajează să participe la EMAS timp de cel puțin trei ani sau să îndeplinească cerințele privind producția ecologică timp de cel puțin cinci ani.

(3)   Sprijinul ia forma compensațiilor, pentru o perioadă de maximum trei ani pe parcursul perioadei de conversie a întreprinderii la producția ecologică sau pe parcursul pregătirii pentru participarea la EMAS. Statele membre calculează compensațiile pe baza:

(a)

pierderilor de venituri sau a costurilor suplimentare suportate pe parcursul perioadei de tranziție de la producția convențională la cea ecologică, în cazul operațiunilor eligibile în temeiul alineatului (1) litera (a); sau

(b)

costurilor suplimentare generate de depunerea cererii și de pregătirea participării la EMAS, pentru operațiunile eligibile în temeiul alineatului (1) litera (b).

Articolul 54

Acvacultura care furnizează servicii de mediu

(1)   În vederea încurajării dezvoltării acvaculturii care furnizează servicii de mediu, FEPAM poate sprijini:

(a)

metodele de acvacultură compatibile cu necesitățile specifice de mediu și care fac obiectul cerințelor specifice de management rezultate în urma desemnării zonelor Natura 2000 în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE;

(b)

participarea, în ceea ce privește costurile direct legate de aceasta, la conservarea și reproducerea ex situ a animalelor acvatice, în cadrul programelor de conservare și refacere a biodiversității elaborate de autoritățile publice sau sub supravegherea acestora;

(c)

operațiunile de acvacultură care includ conservarea și îmbunătățirea mediului și a biodiversității și gestionarea peisajelor și a caracteristicilor tradiționale ale zonelor de acvacultură.

(2)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) ia forma compensațiilor anuale pentru costurile suplimentare suportate și/sau pierderile de venituri cauzate de cerințele de management aferente zonelor în cauză, referitoare la punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE sau a Directivei 2009/147/CE.

(3)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) se acordă doar beneficiarilor care se angajează să îndeplinească, timp de cel puțin cinci ani, cerințe referitoare la mediul acvatic care depășesc simpla aplicare a dreptului Uniunii și a dreptului național. Beneficiile de mediu ale operațiunii se demonstrează printr-o evaluare prealabilă efectuată de organismele competente desemnate de statul membru, cu excepția cazului în care beneficiile de mediu ale operațiunii respective sunt deja recunoscute.

(4)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) ia forma unei compensații anuale pentru costurile suplimentare suportate și/sau pierderile de venituri.

(5)   Rezultatele operațiunilor pentru care se primește sprijin în temeiul prezentului articol fac obiectul unei publicități adecvate din partea statului membru, în conformitate cu articolul 119.

Articolul 55

Măsuri de sănătate publică

(1)   FEPAM poate sprijini compensațiile acordate cultivatorilor de moluște pentru suspendarea temporară a recoltării moluștelor, atunci când această suspendare se produce exclusiv din motive de protejare a sănătății publice.

(2)   Sprijinul poate fi acordat doar dacă suspendarea recoltării din cauza contaminării moluștelor este determinată de proliferarea planctonului producător de toxine sau de prezența unui plancton care conține biotoxine și dacă:

(a)

contaminarea durează mai mult de patru luni consecutive; sau

(b)

pierderea generată de suspendarea capturării depășește 25 % din cifra de afaceri anuală a întreprinderii în cauză, calculată pe baza cifrei medii de afaceri a întreprinderii din ultimii trei ani anteriori celui în care capturarea a fost suspendată.

În sensul primului paragraf litera (b), statele membre pot stabili reguli speciale de calcul care să fie utilizate pentru întreprinderile care au mai puțin de trei ani de activitate.

(3)   Durata maximă pentru care se poate acorda compensația este de 12 luni, pe parcursul întregii perioade de programare. În cazuri justificate în mod corespunzător, durata poate fi prelungită o dată cu încă maxim 12 luni, până la un total de cel mult 24 de luni.

Articolul 56

Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor

(1)   În vederea promovării sănătății și bunăstării animalelor în întreprinderile din domeniul acvaculturii, printre altele în ceea ce privește prevenția și biosecuritatea, FEPAM poate sprijini:

(a)

costurile legate de controlul și eradicarea bolilor din sectorul acvaculturii în conformitate cu Decizia 2009/470/CE a Consiliului (36), inclusiv costurile operaționale necesare pentru a îndeplini obligațiile unui plan de eradicare;

(b)

dezvoltarea de bune practici atât generale, cât și specifice pentru anumite specii sau a unor coduri de conduită referitoare la biosecuritate sau la necesitățile în materie de sănătate și bunăstare a animalelor în acvacultură;

(c)

inițiative care vizează reducerea dependenței acvaculturii de medicamentele veterinare;

(d)

studii în domeniul veterinar sau farmaceutic și diseminarea și schimbul de informații și bune practici privind bolile veterinare din domeniul acvaculturii, în scopul promovării unei utilizări adecvate a medicamentelor veterinare;

(e)

înființarea și operarea unor grupuri pentru protecția sănătății în sectorul acvaculturii, recunoscute de statele membre;

(f)

compensații pentru crescătorii de moluște pentru suspendarea temporară a activităților lor din cauza unei mortalități excepționale în masă, dacă rata mortalității este mai mare de 20 % sau dacă pierderile generate de suspendarea activității depășesc 35 % din cifra de afaceri anuală a întreprinderii în cauză, calculată pe baza cifrei medii de afaceri a întreprinderii din ultimii trei ani anteriori celui în care activitățile au fost suspendate.

(2)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (d) nu vizează achiziționarea medicamentelor de uz veterinar.

(3)   Rezultatele studiilor finanțate în temeiul alineatului (1) litera (d) fac obiectul unei raportări și al unei publicități corespunzătoare din partea statului membru, în conformitate cu articolul 119.

(4)   De asemenea, sprijinul poate fi acordat unor organisme de drept public.

Articolul 57

Asigurarea stocurilor din acvacultură

(1)   În vederea garantării veniturilor producătorilor din domeniul acvaculturii, FEPAM poate contribui la o asigurare a stocurilor din acvacultură care să acopere pierderile economice generate de cel puțin una din următoarele cauze:

(a)

dezastre naturale;

(b)

fenomene climatice nefavorabile;

(c)

schimbări bruște ale calității și cantității apei de care nu este responsabil operatorul;

(d)

boli în sectorul acvaculturii, defectarea sau distrugerea instalațiilor de producție de care nu este responsabil operatorul.

(2)   Apariția circumstanțelor menționate la alineatul (1) în domeniul acvaculturii se recunoaște formal ca atare de către statul membru în cauză.

(3)   După caz, statele membre pot stabili în prealabil criterii pe baza cărora se consideră acordată recunoașterea formală menționată la alineatul (2).

(4)   Se acordă sprijin doar pentru contractele de asigurare a stocurilor din acvacultură care acoperă pierderile economice menționate la alineatul (1) ce depășesc 30 % din cifra de afaceri medie anuală a fermierului în domeniul acvaculturii, calculată pe baza cifrei de afaceri medii a fermierului în cursul celor trei ani calendaristici anteriori celui în care au intervenit pierderile economice.

CAPITOLUL III

Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și acvacultură

Secțiunea 1

Domeniu de aplicare și obiective

Articolul 58

Domeniu de aplicare

FEPAM sprijină dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și de acvacultură realizată printr-o abordare bazată pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, prevăzută la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 59

Obiective specifice

Sprijinul acordat în temeiul prezentului capitol contribuie la realizarea obiectivelor specifice în cadrul priorității Uniunii prevăzute la articolul 6 alineatul (4).

Secțiunea 2

Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și grupuri de acțiune locale în sectorul pescuitului

Articolul 60

Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

(1)   Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 59, strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității:

(a)

maximizează participarea sectorului pescuitului și a sectorului acvaculturii la dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și acvacultură costiere și interioare;

(b)

garantează că comunitățile locale exploatează și beneficiază la maximum de oportunitățile oferite de dezvoltarea maritimă și costieră și a apelor interioare și, în special, ajută porturile de pescuit mici și aflate în declin să își maximizeze potențialul marin prin dezvoltarea unei infrastructuri diversificate.

(2)   Strategiile trebuie să fie coerente cu oportunitățile și nevoile identificate în zona relevantă și cu prioritățile Uniunii prevăzute la articolul 6. Strategiile pot varia de la cele axate pe pescuit la strategiile mai ample, menite să diversifice zonele de pescuit. Strategiile depășesc simpla colectare a operațiunilor sau juxtapunerea măsurilor sectoriale.

Articolul 61

Grupurile de acțiune locală în domeniul pescuitului

(1)   În sensul FEPAM, grupurile de acțiune locală menționate la articolul 32 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt desemnate ca grupuri de acțiune locală în domeniul pescuitului („FLAG-uri”).

(2)   FLAG-urile propun o strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității bazată cel puțin pe elementele prevăzute la articolul 60 din prezentul regulament și răspund de punerea în aplicare a acesteia.

(3)   FLAG-urile:

(a)

reflectă, în mare măsură, obiectivul principal al propriei strategii și structura socioeconomică a zonei printr-o reprezentare echilibrată a principalelor părți interesate, inclusiv a sectorului privat, a sectorului public și a societății civile;

(b)

asigură reprezentarea semnificativă a sectorului pescuitului și/sau a sectorului acvaculturii.

(4)   Dacă strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității este sprijinită de alte fonduri, pe lângă FEPAM, organismul de selecție al FLAG-urilor pentru proiectele sprijinite de FEPAM îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (3).

(5)   De asemenea, FLAG-urile pot îndeplini atribuții suplimentare care depășesc atribuțiile minime prevăzute la articolul 34 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 atunci când astfel de atribuții le sunt delegate de către autoritatea de gestionare.

Secțiunea 3

Operațiuni eligibile

Articolul 62

Sprijin din partea FEPAM pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

(1)   Următoarele operațiuni sunt eligibile pentru sprijin în temeiul prezentei secțiuni în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013:

(a)

sprijinul pregătitor;

(b)

punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității;

(c)

activitățile de cooperare;

(d)

costurile de funcționare și revigorarea.

(2)   FLAG-urile pot solicita plata unui avans din partea autorității de gestionare dacă această posibilitate este prevăzută în programul operațional. Cuantumul avansurilor nu depășește 50 % din sprijinul public legat de costurile de funcționare și de animare.

Articolul 63

Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

(1)   Sprijinul pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității poate fi acordat pentru următoarele obiective:

(a)

valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor și promovarea inovării în toate etapele lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și din acvacultură;

(b)

sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învățării pe tot parcursul vieții și a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit și acvacultură;

(c)

sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și de acvacultură, inclusiv operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice;

(d)

promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural în zonele de pescuit și de acvacultură, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii și a patrimoniului cultural maritim;

(e)

consolidarea rolului comunităților pescărești în ceea ce privește dezvoltarea locală și guvernanța resurselor locale de pescuit și a activităților maritime.

(2)   Sprijinul menționat la alineatul (1) poate include măsurile prevăzute în capitolele I, II și IV din prezentul titlu, cu excepția articolelor 66 și 67, cu condiția să existe o logică clară privind gestionarea acestora la nivel local. La acordarea sprijinului pentru operațiunile corespunzătoare acestor măsuri, se aplică condițiile relevante și nivelul contribuțiilor pentru fiecare operațiune menționate în capitolele I, II și IV din prezentul titlu.

Articolul 64

Activități de cooperare

(1)   Sprijinul menționat la articolul 35 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 poate fi acordat:

(a)

proiectelor de cooperare interteritorială sau transnațională;

(b)

sprijinului tehnic pentru pregătirea proiectelor de cooperare interteritorială și transnațională, cu condiția ca FLAG-urile să poată demonstra că pregătesc punerea în aplicare a unui proiect.

În sensul prezentului articol, termenul „cooperare interteritorială” înseamnă cooperarea în cadrul unui stat membru, iar termenul „cooperare transnațională” înseamnă cooperarea între teritorii ale mai multor state membre sau cooperarea între cel puțin un teritoriu al unui stat membru și unul sau mai multe teritorii din țări terțe.

(2)   În sensul prezentului articol, în afară de alte FLAG-uri, partenerii unui FLAG în temeiul FEPAM pot fi un parteneriat public-privat la nivel local care pune în aplicare o strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității în cadrul sau în afara Uniunii.

(3)   În cazurile în care proiectele de cooperare nu sunt selectate de FLAG-uri, statele membre stabilesc un sistem adecvat în scopul facilitării proiectelor de cooperare. Statele membre publică procedurile administrative naționale sau regionale referitoare la selecția proiectelor de cooperare transnațională și o listă a costurilor eligibile, în cel mult doi ani de la data aprobării programului lor operațional.

(4)   Deciziile administrative privind proiectele de cooperare au loc în cel mult patru luni de la data depunerii proiectului.

(5)   Statele membre comunică Comisiei proiectele de cooperare transnațională aprobate în conformitate cu articolul 110.

CAPITOLUL IV

Măsuri legate de comercializare și prelucrare

Articolul 65

Obiective specifice

Sprijinul acordat în temeiul prezentului capitol contribuie la realizarea obiectivelor specifice în cadrul priorității Uniunii prevăzute la articolul 6 alineatul (5).

Articolul 66

Planuri de producție și de comercializare

(1)   FEPAM sprijină elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

(2)   Cheltuielile legate de planurile de producție și de comercializare sunt eligibile pentru sprijin din FEPAM doar după ce autoritățile competente din fiecare stat membru aprobă raportul anual menționat la articolul 28 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

(3)   Sprijinul acordat pe organizație de producători anual în temeiul prezentului articol nu depășește 3 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață de această organizație de producători pe parcursul celor trei ani calendaristici precedenți. În ceea ce privește organizațiile de producători nou recunoscute, acest sprijin nu depășește 3 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață de membrii acestei organizații pe parcursul celor trei ani calendaristici precedenți.

(4)   Statul membru în cauză poate acorda un avans de 50 % din sprijinul financiar după aprobarea planului de producție și de comercializare, în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

(5)   Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă numai organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători.

Articolul 67

Ajutorul pentru depozitare

(1)   FEPAM poate sprijini compensațiile pentru organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători recunoscute care depozitează produsele pescărești enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, cu condiția ca produsele respective să fie depozitate în conformitate cu articolele 30 și 31 din regulamentul respectiv și cu respectarea următoarelor condiții:

(a)

cuantumul ajutorului pentru depozitare nu depășește suma costurilor tehnice și financiare ale acțiunilor necesare pentru stabilizarea și depozitarea produselor în cauză;

(b)

cantitățile eligibile pentru ajutorul pentru depozitare nu depășesc 15 % din cantitățile anuale ale produselor în cauză scoase la vânzare de organizația de producători;

(c)

sprijinul financiar anual nu depășește 2 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață a membrilor organizației de producători în perioada 2009–2011.

În sensul primul paragraf litera (c), în cazul în care un membru al organizației de producători nu au comercializat nicio producție introdusă pe piață în perioada 2009–2011, se ia în considerare valoarea medie anuală a producției introduse pe piață în primii trei ani de producție ai membrului respectiv.

(2)   Sprijinul menționat la alineatul (1) se elimină până la 31 decembrie 2018.

(3)   Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă numai după ce produsele sunt eliberate pentru consum uman.

(4)   Statele membre fixează suma costurilor tehnice și financiare aplicabile pe teritoriile lor, după cum urmează:

(a)

costurile tehnice se calculează anual pe baza costurilor directe legate de acțiunile necesare pentru stabilizarea și depozitarea produselor în cauză;

(b)

costurile financiare se calculează anual pe baza ratei dobânzii stabilite anual în fiecare stat membru;

Aceste costuri tehnice și financiare sunt puse la dispoziția publicului.

(5)   Statele membre efectuează controale pentru a se asigura că produsele care beneficiază de ajutorul pentru depozitare îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul articol. În scopul acestor controale, beneficiarii ajutorului pentru depozitare țin o contabilitate a stocurilor pentru fiecare categorie de produse care sunt depozitate și care urmează să fie reintroduse ulterior pe piață pentru consumul uman.

Articolul 68

Măsuri de marketing

(1)   FEPAM poate sprijini măsurile de marketing pentru produsele pescărești și de acvacultură care vizează:

(a)

înființarea de organizații de producători, de asociații de organizații de producători sau de organizații interprofesionale care sunt recunoscute în conformitate cu capitolul II secțiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

(b)

găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pescărești și de acvacultură, inclusiv a:

(i)

speciilor cu potențial de comercializare;

(ii)

capturilor nedorite debarcate din stocuri comerciale în conformitate cu măsurile tehnice, articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și articolul 8 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

(iii)

produselor pescărești și de acvacultură obținute prin metode cu impact scăzut asupra mediului sau a produselor obținute din acvacultura ecologică, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(c)

promovarea calității și a valorii adăugate prin facilitarea:

(i)

procesului de solicitare a înregistrării unui anumit produs și a adaptării operatorilor în cauză la cerințele relevante în materie de conformitate și certificare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (37).

(ii)

certificării și promovării produselor pescărești și de acvacultură durabile, inclusiv produsele obținute din activități de pescuit costier la scară mică, și metodele de prelucrare benefice pentru mediu;

(iii)

comercializării directe a produselor pescărești de către pescarii care practică pescuitul costier la scară mică sau de către pescarii care pescuiesc „în picioare”;

(iv)

prezentării și ambalării produselor;

(d)

contribuția la transparența producției și a piețelor și la desfășurarea de studii de piață și de studii privind dependența de importuri a Uniunii;

(e)

contribuția la trasabilitatea produselor pescărești sau de acvacultură și, după caz, elaborarea unei etichete ecologice la nivelul Uniunii pentru produsele pescărești și de acvacultură, menționată în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

(f)

redactarea unor contracte standard pentru IMM-uri care să fie compatibile cu dreptul Uniunii;

(g)

desfășurarea unor campanii regionale, naționale sau transnaționale de promovare și comunicare, în vederea sensibilizării publicului față de produsele pescărești și de acvacultură durabile.

(2)   Operațiunile menționate la alineatul (1) pot include activitățile de producție, prelucrare și comercializare din cadrul lanțului de aprovizionare.

Operațiunile menționate la alineatul (1) litera (g) nu trebuie să vizeze mărci comerciale.

Articolul 69

Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

(1)   FEPAM poate sprijini investițiile în prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură care:

(a)

contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor;

(b)

îmbunătățesc siguranța, igiena, sănătatea și condițiile de muncă;

(c)

sprijină prelucrarea capturilor de pește comercial care nu poate fi destinat consumului uman;

(d)

privesc prelucrarea subproduselor care rezultă din activitățile de prelucrare principale;

(e)

privesc prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică, în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(f)

au ca rezultat produse noi sau îmbunătățite, procese noi sau îmbunătățite sau o gestiune și sisteme de organizare noi sau îmbunătățite.

(2)   În ceea ce privește alte întreprinderi decât IMM-urile, sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă doar prin intermediul instrumentelor financiare prevăzute în partea a doua titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

CAPITOLUL V

Compensații pentru costurile suplimentare în regiunile ultraperiferice pentru produsele pescărești și de acvacultură

Articolul 70

Sistemul de compensații

(1)   FEPAM poate sprijini sistemul de compensare a costurilor suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuitul, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE.

(2)   Fiecare stat membru vizat stabilește, pentru regiunile menționate la alineatul (1), lista produselor pescărești și de acvacultură, precum și cantitatea din produsele respective eligibilă pentru compensații.

(3)   La momentul stabilirii listei și a cantităților menționate la alineatul (2), statele membre iau în calcul toți factorii relevanți, în special necesitatea de a asigura deplina compatibilitate a compensațiilor cu normele PCP.

(4)   Nu se acordă compensații pentru produsele pescărești și de acvacultură:

(a)

capturate de nave ale unor țări terțe, cu excepția navelor de pescuit care arborează pavilionul Venezuelei și operează în apele Uniunii;

(b)

capturate de nave de pescuit ale Uniunii care nu sunt înregistrate într-un port din una dintre regiunile menționate la alineatul (1);

(c)

importate din țările terțe.

(5)   Alineatul (4) litera (b) nu se aplică dacă capacitatea existentă a industriei de prelucrare din regiunea ultraperiferică în cauză depășește cantitatea materialului brut furnizat în conformitate cu planul de compensare pentru regiunea respectivă.

(6)   Următorii operatori sunt eligibili pentru compensație:

(a)

persoanele fizice sau juridice care folosesc mijloace de producție în vederea obținerii de produse pescărești sau de acvacultură în scopul introducerii lor pe piață;

(b)

proprietarii sau operatorii de nave înregistrate în porturile din regiunile menționate la alineatul (1) și care operează în aceste regiuni sau asociațiile de astfel de proprietari sau operatori;

(c)

operatorii din sectorul prelucrării și comercializării sau asociațiile de astfel de operatori.

Articolul 71

Calcularea compensației

Compensația se achită operatorilor menționați la articolul 70 alineatul (6) care desfășoară activități în regiunile menționate la articolul 70 alineatul (1) și ține seama de următoarele elemente:

(a)

costurile suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză, pentru fiecare produs sau categorie de produse pescărești sau de acvacultură; și

(b)

orice alt tip de intervenție publică ce afectează nivelul costurilor suplimentare.

Articolul 72

Planul de compensare

(1)   Statele membre în cauză transmit Comisiei, în vederea aprobării prin intermediul unui act de punere în aplicare, un plan de compensare pentru fiecare regiune menționată la articolul 70 alineatul (1). Acest plan include lista și cantitățile de produse pescărești și de acvacultură, precum și tipurile de operatori menționați la articolul 70 și nivelul compensațiilor menționat la articolul 71 și specifică autoritatea de gestionare, în conformitate cu articolul 97. Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind decizia sa de a aproba sau nu astfel de planuri de compensare.

(2)   Conținutul planului de compensare menționat la alineatul (1) poate fi modificat de statele membre. Statele membre transmit aceste modificări Comisiei. Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind decizia sa de a aproba sau nu astfel de modificări.

(3)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se definește structura planului de compensare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 127 alineatul (3).

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 126 prin care se stabilesc criteriile pentru calcularea costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză.

Articolul 73

Ajutoare de stat pentru punerea în aplicare a planurilor de compensare

Statele membre pot acorda finanțări suplimentare pentru punerea în aplicare a planurilor de compensare menționate la articolul 72. În acest caz, statele membre notifică ajutorul de stat Comisiei, care îl poate aproba, în conformitate cu prezentul regulament, în cadrul planurilor menționate. Ajutorul de stat notificat este considerat a fi notificat în înțelesul articolului 108 alineatul (3) prima teză din TFUE.

CAPITOLUL VI

Măsuri de însoțire pentru PCP în cadrul gestiunii partajate

Articolul 74

Domeniu de aplicare geografic

Prin derogare de la articolul 2, prezentul capitol se aplică și operațiunilor desfășurate în afara teritoriului Uniunii.

Articolul 75

Obiective specifice

Sprijinul acordat în temeiul prezentului capitol contribuie la realizarea obiectivelor specifice în cadrul priorității Uniunii prevăzute la articolul 6 alineatul (3).

Articolul 76

Control și executare

(1)   FEPAM poate sprijini punerea în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii, prevăzut la articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și precizat în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)   În special, sunt eligibile următoarele tipuri de operațiuni:

(a)

achiziționarea, instalarea și/sau dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware și software informatic, sisteme de detectare a navelor (VDS), sisteme de televiziune cu circuit închis (CCTV) și rețele informatice care să facă posibilă colectarea, gestionarea, validarea, analizarea, gestionarea riscurilor, prezentarea (prin intermediul site-uri internet referitoare la control) și schimbul de date în domeniul pescuitului, dezvoltarea unor metode de eșantionare a acestor date, precum și interconectarea la sistemele trans-sectoriale de schimburi de date;

(b)

dezvoltarea, achiziționarea și instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului și a software-ului, necesare pentru a se asigura transmiterea de date dinspre actorii implicați în activitățile de pescuit și de comercializare a produselor pescărești spre autoritățile relevante ale statelor membre și ale Uniunii, inclusiv achiziționarea și instalarea componentelor necesare pentru sistemele electronice de înregistrare și raportare (ERS), sistemele de monitorizare a navelor (VMS) și sistemele de identificare automată (AIS) utilizate pentru control;

(c)

dezvoltarea, achiziționarea și instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului și a software-ului, necesare pentru a se asigura trasabilitatea produselor pescărești și de acvacultură, astfel cum este menționată la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(d)

punerea în aplicare a unor programe pentru schimbul de date între statele membre și pentru și analiza acestora;

(e)

modernizarea și achiziționarea de nave, de aeronave și de elicoptere de patrulă, cu condiția ca acestea să fie utilizate pentru controlul activităților de pescuit cel puțin 60 % din perioada lor totală de utilizare pe durata unui an;

(f)

achiziționarea altor mijloace de control, inclusiv a unor dispozitive care permit măsurarea puterii motorului și a echipamentelor de cântărit;

(g)

dezvoltarea de sisteme inovatoare de control și monitorizare și punerea în aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la controlul activităților de pescuit, inclusiv analiza ADN la pești sau dezvoltarea de site-uri internet referitoare la control;

(h)

programele de formare și de schimb, inclusiv între statele membre, pentru personalul responsabil cu monitorizarea, controlul și supravegherea activităților din domeniul pescuitului;

(i)

analiza cost-beneficiu, precum și evaluarea auditurilor efectuate și a cheltuielilor suportate de autoritățile competente pe parcursul monitorizării, controlului și supravegherii;

(j)

inițiativele, inclusiv organizarea de seminare și elaborarea de suporturi informaționale, care vizează sporirea gradului de sensibilizare atât în rândul pescarilor și al altor părți interesate, precum inspectori, procurori și judecători, cât și în rândul publicului, privind necesitatea de a combate pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și de a pune în aplicare normele PCP;

(k)

costurile operaționale suportate în cursul desfășurării unui control mai strict pentru stocurile care fac obiectul unor programe specifice de inspecție și control instituite în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și obiectul coordonării controlului în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului (38);

(l)

programele asociate cu punerea în aplicare a unui plan de acțiune stabilit în conformitate cu articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, inclusiv eventualele costuri operaționale implicate.

(3)   Măsurile enumerate la alineatul (2) literele (h) - (l) sunt eligibile pentru sprijin doar dacă sunt legate de activitățile de control desfășurate de o autoritate publică.

(4)   În cazul măsurilor enumerate la alineatul (2) literele (d) și (h), statele membre implicate desemnează autoritatea de gestionare responsabilă de proiect.

Articolul 77

Colectarea datelor

(1)   FEPAM sprijină colectarea, gestionarea și utilizarea datelor în conformitate cu articolul 25 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cu Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului.

(2)   În special, sunt eligibile următoarele tipuri de operațiuni:

(a)

colectarea, gestionarea și utilizarea datelor pentru analize științifice și punerea în aplicare a PCP;

(b)

programele naționale, transnaționale și subnaționale multianuale de eșantionare, cu condiția să vizeze stocuri care fac obiectul PCP;

(c)

monitorizarea pe mare a pescuitului comercial și recreativ, inclusiv monitorizarea capturilor accidentale de organisme marine precum mamiferele și păsările marine;

(d)

studiile de cercetare pe mare;

(e)

participarea unor reprezentanți ai statelor membre și ai autorităților regionale, la reuniunile regionale de coordonare, la reuniunile organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea este parte contractantă sau observator sau la reuniunile organismelor internaționale responsabile cu furnizarea de consultanță științifică;

(f)

îmbunătățirea sistemelor de colectare și gestionare a datelor și realizarea unor studii-pilot în vederea îmbunătățirii sistemelor existente de colectare și gestionare a datelor.

CAPITOLUL VII

Asistența tehnică la inițiativa statelor membre

Articolul 78

Asistența tehnică la inițiativa statelor membre

(1)   La inițiativa unui stat membru, FEPAM poate sprijini, în limita unui plafon de 6 % din cuantumul total al programului operațional:

(a)

măsurile de asistență tehnică menționate la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b)

instituirea unor rețele naționale care vizează diseminarea de informații, consolidarea capacităților, schimbul de bune practici și sprijinirea cooperării între FLAG-uri pe teritoriul statului membru.

(2)   În circumstanțe justificate în mod corespunzător, pragul menționat la alineatul (1) poate fi depășit în mod excepțional.

CAPITOLUL VIII

Măsuri privind PMI finanțată în cadrul gestiunii partajate

Articolul 79

Obiective specifice

(1)   Sprijinul acordat în temeiul prezentului capitol contribuie la realizarea obiectivelor specifice în cadrul priorității Uniunii prevăzute la articolul 6 alineatul (6), inclusiv:

(a)

supravegherea maritimă integrată și, în special, mediul comun pentru schimbul de informații (CISE) pentru supravegherea domeniului maritim al Uniunii;

(b)

promovarea protecției mediului marin, mai ales biodiversitatea acestuia și zonele marine protejate, de exemplu siturile Natura 2000, sub rezerva articolului 37 din prezentul regulament, precum și utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere, urmărind definirea mai în detaliu a limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin, în special în cadrul Directivei 2008/56/CE.

(2)   Modificările programului operațional cu privire la măsurile menționate la alineatul (1) nu au ca rezultat creșterea alocării financiare totale menționate la articolul 13 alineatul (7).

Articolul 80

Operațiuni eligibile

(1)   FEPAM poate sprijini operațiuni în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 79, printre care operațiuni:

(a)

care contribuie la îndeplinirea obiectivelor supravegherii maritime integrate și, în special, a obiectivelor CISE;

(b)

pentru protecția mediului marin, mai ales biodiversitatea acestuia și zonele marine protejate, de exemplu siturile Natura 2000, în conformitate cu obligațiile prevăzute de Directivele 92/43/CEE și 2009/14/CE;

(c)

pentru îmbunătățirea cunoștințelor privind stadiul mediului marin, în vederea stabilirii programelor de monitorizare și a programelor de măsuri prevăzute în Directiva 2008/56/CE, în conformitate cu obligațiile prevăzute în directiva respectivă.

(2)   Costurile salariale cu personalul administrațiilor naționale nu sunt considerate drept cheltuieli de funcționare eligibile.

TITLUL VI

MĂSURI FINANȚATE ÎN CADRUL GESTIUNII DIRECTE

CAPITOLUL I

Politica maritimă integrată

Articolul 81

Domeniul de aplicare geografic

Prin derogare de la articolul 2, prezentul capitol se aplică și operațiunilor desfășurate în afara teritoriului Uniunii.

Articolul 82

Domeniu de aplicare și obiective

Sprijinul prevăzut în prezentul capitol contribuie la consolidarea dezvoltării și a punerii în aplicare a PMI a Uniunii. Acest sprijin:

(a)

promovează dezvoltarea și punerea în aplicare a guvernanței integrate a afacerilor maritime și costiere, în special prin:

(i)

promovarea acțiunilor care încurajează statele membre și regiunile acestora să dezvolte, să introducă sau să pună în aplicare guvernanța maritimă integrată;

(ii)

promovarea dialogului și a cooperării cu și între autoritățile competente din statele membre și părțile interesate cu privire la problemele marine și maritime, inclusiv prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii integrate la nivel de bazin maritim ținând seama de o abordare echilibrată în toate bazinele maritime, precum și de caracteristicile bazinelor maritime și submaritime și ale strategiilor macroregionale relevante, după caz;

(iii)

promovarea unor platforme și a unor rețele de cooperare trans-sectorială, care să includă reprezentanți ai autorităților publice la nivel național, regional și local, ai industriei, inclusiv turismul, părți interesate din domeniul cercetării, cetățeni, organizații ale societății civile și partenerii sociali;

(iv)

îmbunătățește cooperarea dintre statele membre prin schimbul de informații și de bune practici între autoritățile competente;

(v)

promovarea schimbului de bune practici și a dialogului la nivel internațional, inclusiv a dialogului bilateral cu țări terțe, ținând seama de UNCLOS și de convențiile internaționale relevante care se întemeiază pe UNCLOS, fără a se aduce atingere altor acorduri sau aranjamente care ar putea exista între Uniune și țările terțe în cauză. Un astfel de dialog include, după caz, dezbateri efective cu privire la ratificarea și punerea în aplicare a UNCLOS;

(vi)

sensibilizarea autorităților publice, a sectorului privat și a publicului larg privind abordarea integrată a afacerilor maritime și sporirea vizibilității acestei abordări;

(b)

contribuie la dezvoltarea inițiativelor trans-sectoriale reciproc avantajoase pentru sectoare maritime și/sau politici sectoriale diferite, ținând cont de instrumentele și inițiativele existente și dezvoltându-le, de exemplu:

(i)

supravegherea maritimă integrată astfel încât să se consolideze utilizarea spațiului maritim în condiții de siguranță, securitate și durabilitate în special prin sporirea eficacității și eficienței prin schimbul de informații trans-sectorial și transfrontalier, ținând cont de sistemele și mecanismele de cooperare existente și viitoare;

(ii)

amenajarea spațială maritimă și procese de gestionare integrată a zonelor costiere;

(iii)

dezvoltarea progresivă a unei baze de date și de cunoștințe privind mediul marin care să fie de foarte bună calitate, cuprinzătoare și accesibilă publicului și care să faciliteze schimbul, reutilizarea și diseminarea acestor date și cunoștințe între diverse grupuri de utilizatori, evitându-se astfel dublarea eforturilor; în acest sens, se valorifică la maximum programele existente ale Uniunii și ale statelor membre;

(c)

sprijină creșterea economică durabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și noile tehnologii în cadrul sectoarelor maritime emergente și viitoare, precum și în regiunile costiere, insulare și ultraperiferice din Uniune, în mod complementar față de activitățile sectoriale și naționale existente;

(d)

promovează protecția mediului marin, mai ales biodiversitatea acestuia și zonele marine protejate, de exemplu siturile Natura 2000, precum și utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere, urmărind definirea mai în detaliu a limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin, în conformitate cu obiectivele de atingere și menținere a unei stări ecologice bune conform cerințelor din Directiva 2008/56/CE.

Articolul 83

Operațiuni eligibile

(1)   FEPAM poate sprijini operațiuni în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 82, de exemplu:

(a)

studii;

(b)

proiecte, inclusiv proiectele-pilot și proiectele de cooperare;

(c)

informarea publicului și împărtășirea de bune practici, campanii de sensibilizare și activități de comunicare și diseminare conexe, precum campaniile de publicitate, evenimentele, dezvoltarea și întreținerea site-urilor internet, precum și platforme pentru părțile interesate;

(d)

conferințe, seminare, forumuri și ateliere;

(e)

activități de coordonare, inclusiv rețele de schimb de informații și sprijin pentru dezvoltarea strategiilor din bazinele maritime;

(f)

dezvoltarea, operarea și întreținerea de sisteme și rețele informatice care să facă posibilă colectarea, gestionarea, validarea, analizarea și schimbul de date, dezvoltarea unor metode de eșantionare a acestor date, precum și interconectarea la sistemele trans-sectoriale de schimburi de date;

(g)

proiecte de formare pentru dezvoltarea cunoștințelor, a calificărilor profesionale și a măsurilor menite să promoveze dezvoltarea profesională în sectorul maritim.

(2)   În vederea îndeplinirii obiectivului specific de dezvoltare a operațiunilor transfrontaliere și trans-sectoriale menționate la articolul 82 litera (b), FEPAM poate sprijini:

(a)

dezvoltarea și punerea în aplicare a unor instrumente tehnice pentru supravegherea maritimă integrată, în special pentru sprijinirea utilizării, operării și întreținerii CISE, în vederea promovării schimbului de informații privind supravegherea trans-sectorială și transfrontalieră prin care se creează legături între toate comunitățile de utilizatori, ținând seama de evoluțiile relevante ale politicilor sectoriale în ceea ce privește supravegherea și contribuind, după caz, la evoluția necesară a acestora;

(b)

activitățile multilaterale și bilaterale de coordonare și cooperare între statele membre sau regiuni, cu obiectivul de a dezvolta amenajarea spațială maritimă și supravegherea maritimă integrată, inclusiv cheltuielile legate de sistemele și practicile de partajare și monitorizare a datelor, activitățile de evaluare, instituirea și funcționarea rețelelor de experți și instituirea unui program ce vizează consolidarea capacităților statelor membre de a pune în aplicare amenajarea spațiului maritim;

(c)

inițiativele vizând cofinanțarea, achiziția și întreținerea unui sistem de observare a mediului marin și a unor instrumente tehnice, pentru conceperea, înființarea și operarea unei rețele europene de observare și date privind mediul marin operaționale, ce vizează facilitarea colectării, achiziției, asamblării, prelucrării, controlului calității, reutilizării și distribuției datelor și cunoștințelor privind mediul marin, prin cooperarea între instituțiile statelor membre și/sau instituțiile internaționale implicate.

CAPITOLUL II

Măsuri de însoțire pentru PCP și PMI în cadrul gestiunii directe

Articolul 84

Domeniul de aplicare geografic

Prin derogare de la articolul 2, prezentul capitol se aplică și operațiunilor desfășurate în afara teritoriului Uniunii.

Articolul 85

Obiective specifice

Măsurile prevăzute în prezentul capitol facilitează punerea în aplicare a PCP și a PMI în special în ceea ce privește:

(a)

colectarea, gestionarea și diseminarea de consultanță științifică în cadrul PCP;

(b)

măsurile specifice de control și executare în cadrul PCP;

(c)

contribuțiile voluntare la organizațiile internaționale;

(d)

consiliile consultative;

(e)

cunoașterea pieței;

(f)

activitățile de comunicare privind PCP și PMI.

Articolul 86

Consultanță și cunoștințe științifice

(1)   FEPAM poate sprijini furnizarea de rezultate științifice, în special proiecte de cercetare aplicată legate direct de furnizarea de avize și consultanță științifice și socioeconomice, în vederea luării de decizii bune și eficiente cu privire la gestionarea pescuitului în cadrul PCP.

(2)   În special, sunt eligibile următoarele tipuri de operațiuni:

(a)

studiile și proiectele-pilot necesare pentru punerea în aplicare și dezvoltarea PCP, inclusiv privind tipurile alternative de tehnici de gestionare durabilă a pescuitului și a acvaculturii, inclusiv în cadrul consiliilor consultative;

(b)

elaborarea și furnizarea de avize și de consultanță științifică de către organismele științifice, inclusiv organismele consultative internaționale responsabile cu evaluarea stocurilor, de către experții independenți și de către institutele de cercetare;

(c)

participarea experților la reuniunile grupurilor de lucru privind aspectele științifice și tehnice legate de pescuit, cum ar fi CSTEP, precum și în cadrul organismelor consultative internaționale și la reuniunile la care va fi necesară contribuția unor experți în domeniul pescuitului și acvaculturii;

(d)

studiile de cercetare pe mare, menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 199/2008, în zonele în care navele din Uniune operează în conformitate cu acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului durabil, conform articolului 31 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(e)

cheltuielile suportate de Comisie pentru servicii legate de colectarea, gestionarea și utilizarea datelor, de organizarea și gestionarea reuniunilor experților în domeniul pescuitului și de gestionarea programelor de lucru anuale legate de expertiza științifică și tehnică în domeniul pescuitului, de prelucrarea solicitărilor de date și a seturilor de date, de lucrările pregătitoare care vizează furnizarea de avize și consultanță științifice;

(f)

activitățile de cooperare dintre statele membre în domeniul colectării de date, inclusiv cele între diversele părți interesate de la nivel regional, și inclusiv crearea și funcționarea bazelor de date regionalizate pentru stocarea, gestionarea și utilizarea datelor care vor aduce beneficii pentru cooperarea regională și vor îmbunătăți activitățile de colectare și gestionare a datelor, precum și îmbunătățirea cunoștințelor științifice în sprijinul gestionării pescuitului.

Articolul 87

Control și executare

(1)   FEPAM poate sprijini punerea în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii, prevăzut la articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și precizat în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)   În special, sunt eligibile următoarele tipuri de operațiuni:

(a)

achiziționarea și/sau navlosirea în comun de către mai multe state membre din aceeași zonă geografică a unor nave, aeronave și elicoptere de patrulă, cu condiția ca acestea să fie utilizate pentru controlul pescuitului cel puțin 60 % din durata totală de utilizare în decursul unui an;

(b)

cheltuielile legate de evaluarea și dezvoltarea unor noi tehnologii de control, precum și de procesele de schimburi de date;

(c)

toate cheltuielile operaționale legate de controlul și de evaluarea de către Comisie a punerii în aplicare a PCP, în special cele vizând misiunile de verificare, inspecție și audit, echipamentele și formarea pentru funcționarii Comisiei, organizarea de reuniuni sau participarea la acestea, inclusiv schimbul de informații și bune practici între statele membre, studiile, serviciile și furnizorii IT, precum și închirierea sau achiziționarea de către Comisie a mijloacelor de inspecție, în conformitate cu titlurile IX și X din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(3)   În scopul consolidării și uniformizării controalelor, FEPAM poate sprijini punerea în aplicare a proiectelor transnaționale care vizează dezvoltarea și testarea sistemelor interstatale de control, inspecție și executare prevăzute la articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(4)   Sunt eligibile în special următoarele tipuri de operațiuni:

(a)

programele internaționale de formare pentru personalul responsabil cu monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit;

(b)

inițiativele, inclusiv seminare și instrumente mediatice, care vizează uniformizarea interpretării reglementărilor și a controalelor aferente în Uniune.

(5)   În cazul operațiunilor menționate la alineatul (2) litera (a), doar unul dintre statele membre implicate este desemnat ca beneficiar.

Articolul 88

Contribuții financiare voluntare la organizațiile internaționale

FEPAM poate sprijini următoarele tipuri de operațiuni în domeniul relațiilor internaționale:

(a)

contribuțiile financiare oferită organizațiilor din cadrul Organizației Națiunilor Unite, precum și finanțarea voluntară oferită oricărei organizații internaționale active în domeniul dreptului mării;

(b)

contribuțiile financiare la pregătirile pentru înființarea unor noi organizații internaționale sau la elaborarea de noi tratate internaționale de interes pentru Uniune;

(c)

contribuțiile financiare la lucrări sau programe desfășurate de organizații internaționale și care prezintă un interes special pentru Uniune;

(d)

contribuțiile financiare la orice activitate (inclusiv reuniunile de lucru, neoficiale sau extraordinare ale părților contractante) care susține interesele Uniunii în cadrul organizațiilor internaționale și care consolidează cooperarea cu partenerii Uniunii Europene în cadrul acestor organizații. În acest sens, atunci când prezența reprezentanților unor țări terțe la negocierile și reuniunile din cadrul forumurilor și organizațiilor internaționale este necesară pentru interesele Uniunii, FEPAM poate să suporte costurile de participare ale acestor reprezentanți.

Articolul 89

Consilii consultative

(1)   FEPAM suportă cheltuielile de funcționare ale consiliilor consultative constituite în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul nr. 1380/2013.

(2)   Un consiliu consultativ cu personalitate juridică poate solicita sprijin din partea Uniunii în calitate de organism care urmărește un obiectiv de interes european general.

Articolul 90

Cunoașterea pieței

FEPAM poate sprijini dezvoltarea și diseminarea de către Comisie a informațiilor legate de piața produselor pescărești și de acvacultură, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

Articolul 91

Activități de comunicare în cadrul PCP și al PMI

FEPAM poate sprijini:

(a)

costurile generate de activitățile de informare și comunicare legate de PCP și de PMI, inclusiv:

(i)

costurile generate de producția, traducerea și diseminarea de materiale ajustate la necesitățile specifice ale diferitelor grupuri țintă, în format scris, audiovizual și electronic;

(ii)

costurile generate de pregătirea și organizarea evenimentelor și a reuniunilor de informare și colectare a opiniilor diferitelor părți vizate de PCP și de PMI;

(b)

cheltuielile de călătorie și de cazare ale experților și reprezentanților părților interesate invitați de Comisie la reuniuni;

(c)

costurile generate de comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

CAPITOLUL III

Asistență tehnică

Articolul 92

Asistență tehnică la inițiativa Comisiei

La inițiativa Comisiei, FEPAM poate sprijini, în limita unui plafon de 1,1 % din FEPAM:

(a)

măsurile de asistență tehnică specificate la articolul 58 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b)

pregătirea, monitorizarea și evaluarea acordurilor pentru pescuit durabil și participarea Uniunii la organizațiile regionale de gestionare a pescuitului. Măsurile în cauză constă în studii, reuniuni, intervenții ale experților, costuri cu angajații temporari, activități de informare și orice alte cheltuieli administrative sau legate de asistența științifică sau tehnică efectuate de Comisie.

(c)

instituirea unei rețele europene de FLAG-uri, cu scopul consolidării capacităților, al diseminării de informații, al schimbului de experiență și bune practici și al susținerii cooperării între FLAG-uri. Această rețea cooperează cu organismele care răspund de participarea la rețele și de sprijinul tehnic pentru dezvoltarea locală înființate de FEDR, FSE și FEADR cu privire la activitățile de dezvoltare locală ale acestora și la cooperarea transnațională.

TITLUL VII

PUNEREA ÎN APLICARE ÎN CADRUL GESTIUNII PARTAJATE

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 93

Domeniu de aplicare

Prezentul titlu se aplică măsurilor finanțate în cadrul gestiunii partajate prevăzute în titlul V.

CAPITOLUL II

Mecanismul de punere în aplicare

Secțiunea 1

Sprijin din FEPAM

Articolul 94

Stabilirea ratelor de cofinanțare

(1)   La adoptarea actelor de punere în aplicare în temeiul articolului 19 de aprobare a unui program operațional, Comisia stabilește contribuția maximă din FEPAM la programul respectiv.

(2)   Contribuția din FEPAM se calculează pe baza cuantumului cheltuielilor publice eligibile.

Programul operațional stabilește rata contribuției din FEPAM aplicabilă priorităților Uniunii prevăzute la articolul 6. Rata maximă a contribuției din FEPAM este de 75 % și rata minimă a contribuției FEPAM este de 20 % din cheltuielile publice eligibile.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), contribuția din FEPAM este de:

(a)

100 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijin în temeiul ajutorului pentru depozitare menționat la articolul 67;

(b)

100 % din cheltuielile publice eligibile pentru sistemul de compensații menționat la articolul 70;

(c)

50 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijinul menționat la articolele 33 și 34 și la articolul 41 alineatul (2);

(d)

70 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 76 alineatul (2) litera (e);

(e)

90 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 76 alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(ja);

(f)

80 % din cheltuielile eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 77.

(4)   Prin derogare de la alineatul (2), rata maximă a contribuției din FEPAM aplicabilă obiectivelor specifice din cadrul unei priorități a Uniunii se majorează cu zece puncte procentuale, dacă prioritatea Uniunii prevăzută la articolul 6 alineatul (4) este pusă în aplicare integral prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Articolul 95

Intensitatea ajutorului public

(1)   Statele membre aplică o intensitate maximă a ajutorului public de 50 % din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot aplica o intensitate a ajutorului public de 100 % din cheltuielile eligibile ale operațiunii, în cazul în care:

(a)

beneficiarul este un organism de drept public sau o întreprindere însărcinată cu gestionarea unor servicii de interes economic general, menționată la articolul 106 alineatul (2) din TFUE, în cazul în care ajutorul este acordat pentru gestionarea acestor servicii;

(b)

operațiunea este legată de ajutorul pentru depozitare menționat la articolul 67;

(c)

operațiunea este legată de sistemul de compensații menționat la articolul 70;

(d)

operațiunea este legată de colectarea de date menționată la articolul 77;

(e)

operațiunea este legată de sprijinul prevăzut la articolul 33 sau 34 sau de compensația prevăzută la articolul 54, 55 sau 56;

(f)

operațiunea este legată de măsurile de PMI prevăzute la articolul 80.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot aplica o intensitate a ajutorului public între 50 % și 100 % din cheltuielile eligibile totale:

(a)

atunci când operațiunea este pusă în aplicare în temeiul titlului V capitolele I, II sau IV și îndeplinește toate criteriile următoare:

(i)

este în interesul colectiv;

(ii)

are un beneficiar colectiv;

(iii)

are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local;

(b)

atunci când operațiunea este pusă în aplicare în temeiul titlului V capitolul III, îndeplinește unul dintre criteriile de la litera (a) punctul (i), (ii) sau (iii) din prezentul alineat și se asigură accesul publicului la rezultatele sale.

(4)   Prin derogare de la alineatul (1), se aplică procente suplimentare la intensitatea ajutorului public pentru tipuri specifice de operațiuni în conformitate cu anexa I.

(5)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a modului în care se aplică diferitele procente ale intensității ajutorului public în cazul în care sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute în anexa I. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 127 alineatul (3),

Articolul 96

Calcularea costurilor suplimentare sau a pierderilor de venituri

În cazul în care ajutorul se acordă pe baza costurilor suplimentare sau a pierderilor de venituri, statele membre se asigură că toate calculele relevante sunt adecvate, exacte și stabilite în prealabil, pe baza unui calcul just, echitabil și verificabil.

CAPITOLUL III

Sisteme de gestiune și control

Articolul 97

Autoritatea de gestionare

(1)   În plus față de normele generale stabilite la articolul 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, autoritatea de gestionare

(a)

pune la dispoziția Comisiei, anual, până la 31 martie, datele relevante cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare, până la sfârșitul anului calendaristic anterior, inclusiv caracteristicile-cheie ale beneficiarului și ale operațiuni;

(b)

asigură publicitatea programului operațional prin informarea potențialilor beneficiari, a organizațiilor profesionale, a partenerilor economici și sociali, a organismelor implicate în promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și a organismelor neguvernamentale în cauză, inclusiv a organizațiilor de mediu, cu privire la posibilitățile oferite de program și la normele pentru obținerea accesului la finanțare în cadrul programului;

(c)

asigură publicitatea programului operațional prin informarea beneficiarilor cu privire la contribuția din partea Uniunii și a publicului larg cu privire la rolul pe care îl are Uniunea în cadrul programului.

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a normelor privind prezentarea datelor menționate la alineatul (1) litera (a). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 127 alineatul (2).

Articolul 98

Transmiterea datelor financiare

(1)   Statul membru transmite electronic Comisiei, până la data de 31 ianuarie și, respectiv, până la data de 31 iulie, o previziune a cuantumului pentru care acestea se așteaptă să depună cereri de plată pentru exercițiul financiar în curs și următor.

(2)   Comisia adoptă un act de punere în aplicare de stabilire a modelului care trebuie utilizat pentru prezentarea către Comisie a datelor financiare. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 127 alineatul (3).

CAPITOLUL IV

Controale efectuate de statele membre

Articolul 99

Corecții financiare efectuate de statele membre

(1)   Pe lângă corecțiile financiare menționate la articolul 143 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statele membre efectuează corecții financiare în cazul în care beneficiarul nu respectă obligațiile menționate la articolul 10 alineatul (2) din prezentul regulament.

(2)   În cazul corecțiilor financiare menționate la alineatul (1), statele membre stabilesc cuantumul corecției care trebuie să fie proporțional în raport cu natura, gravitatea, durata și repetarea încălcării sau a infracțiunii de către beneficiar și cu importanța contribuției FEPAM la activitatea economică a beneficiarului.

CAPITOLUL V

Controale efectuate de către Comisie

Secțiunea 1

Întrerupere și suspendare

Articolul 100

Întreruperea termenului de plată

(1)   În plus față de criteriile care permit întreruperea, enumerate la articolul 83 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ordonatorul de credite delegat, în înțelesul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, poate întrerupe termenul de plată pentru o cerere de plată intermediară în cazul nerespectării de către un stat membru a obligațiilor care îi revin în temeiul PCP, în cazul în care nerespectarea riscă să afecteze cheltuielile cuprinse într-o declarație de cheltuieli certificată pentru care se solicită plata intermediară.

(2)   Anterior întreruperii unui termen de plată pentru o plată intermediară astfel cum se specifică la alineatul (1), Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se recunoaște că există elemente care justifică o constatare de nerespectare gravă a obligațiilor existente în temeiul PCP. Înainte de a adopta astfel de acte de punere în aplicare, Comisia informează imediat statul membru în cauză cu privire la aceste dovezi sau informații credibile, iar statului membru i se acordă ocazia de a-și prezenta observațiile într-un termen rezonabil.

(3)   Întreruperea integrală sau parțială a plăților intermediare cu privire la cheltuielile menționate la alineatul (1) și acoperite de cererea de plată este proporțională, ținând seama de natura, gravitatea, durata și caracterul repetitiv al nerespectării.

Articolul 101

Suspendarea plăților

(1)   În completarea articolului 142 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Comisia poate suspenda, printr-un act de punere în aplicare, toate plățile intermediare aferente programului operațional sau o parte a acestora în cazul nerespectării grave de către un stat membru a obligațiilor care îi revin în temeiul PCP, în cazul în care încălcarea riscă să afecteze cheltuielile cuprinse în declarația de cheltuieli certificată pentru care se solicită plata intermediară.

(2)   Anterior suspendării unei plăți intermediare astfel cum se specifică la alineatul (1), Comisia adoptă un act de punere în aplicare de recunoaștere a faptului că statul membru nu și-a respectat obligațiile care îi revin în temeiul PCP. Înainte de a adopta un astfel de act de punere în aplicare, Comisia informează imediat statul membru în cauză cu privire la aceste constatări sau informații credibile, iar statului membru i se acordă ocazia de a-și prezenta observațiile cu privire la chestiunea aflată în discuție.

(3)   Suspendarea integrală sau parțială a plăților intermediare cu privire la cheltuielile menționate la alineatul (1) și acoperite de cererea de plată este proporțională, ținând seama de natura, gravitatea, durata și caracterul repetitiv al nerespectării grave.

Articolul 102

Competențele Comisiei

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 126 pentru a defini cazurile de nerespectare menționate la articolul 100 și cazurile de nerespectare gravă menționate la articolul 101 alineatul (1), care decurg din dispozițiile relevante din PCP care sunt esențiale pentru conservarea resurselor biologice marine.

Secțiunea 2

Schimbul de informații și corecțiile financiare

Articolul 103

Accesul la informații

La cererea Comisiei, statele membre comunică Comisiei legile, reglementările și dispozițiile administrative pe care le-au adoptat în vederea punerii în aplicare a actelor Uniunii referitoare la PCP, în cazul în care actele respective au un impact financiar asupra FEPAM.

Articolul 104

Confidențialitatea

(1)   Statele membre și Comisia iau toate măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității informațiilor comunicate sau obținute în timpul controalelor la fața locului sau în contextul verificării și închiderii conturilor puse în aplicare în temeiul prezentului regulament.

(2)   Principiile menționate la articolul 8 din Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (39) se aplică informațiilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 105

Corecțiile financiare efectuate de Comisie

(1)   Pe lângă cazurile menționate la articolul 22 alineatul (7), la articolul 85 și la articolul 144 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind efectuarea corecțiilor financiare prin anularea totală sau parțială a contribuției Uniunii la un program operațional, dacă, după efectuarea cercetării necesare, concluzionează că:

(a)

cheltuielile cuprinse într-o declarație de cheltuieli certificată sunt afectate de cazuri în care beneficiarul nu respectă obligațiile menționate la articolul 10 alineatul (2) din prezentul regulament și nu au fost corectate de statul membru înaintea începerii procedurii de corecție în temeiul prezentului alineat;

(b)

cheltuielile cuprinse într-o declarație de cheltuieli certificată sunt afectate de cazuri de nerespectare gravă de către statul membru a unor norme din PCP care au avut ca rezultat suspendarea plății în temeiul articolului 101 din prezentul regulament și în cazul în care statul membru în cauză în continuare nu demonstrează că a adoptat măsurile corectoare necesare pentru a asigura respectarea și aplicarea în viitor a normelor relevante.

(2)   Comisia decide cuantumul unei corecții ținând cont de natura, gravitatea, durata și repetarea nerespectării grave a normelor din PCP de către statul membru sau beneficiar și de importanța contribuției FEPAM la activitatea economică a beneficiarului respectiv.

(3)   În cazul în care nu este posibil să se cuantifice cu exactitate cuantumul cheltuielilor legat de nerespectarea normelor din PCP de către statul membru, Comisia aplică o corecție financiară forfetară sau extrapolată, în conformitate cu alineatul (4).

(4)   Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 126 care să determine criteriile pentru fixarea nivelului corecției financiare care trebuie aplicată și criteriile de aplicare a corecțiilor financiare forfetare sau extrapolate.

Articolul 106

Procedură

Articolul 145 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se aplică mutatis mutandis în cazul în care Comisia propune o corecție financiară menționată la articolul 105 din prezentul regulament.

CAPITOLUL VI

Monitorizarea, evaluarea, informarea și comunicarea

Secțiunea 1

Instituirea și obiectivele unui sistem comun de monitorizare și evaluare

Articolul 107

Sistemul de monitorizare și evaluare

(1)   În vederea măsurării performanțelor FEPAM, se instituie un sistem de monitorizare și evaluare comun pentru operațiunile FEPAM în cadrul gestiunii partajate. Pentru a se asigura o măsurare eficace a performanțelor, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 126 care definesc conținutul și construcția sistemului menționat.

(2)   Impactul general al FEPAM este apreciat în raport cu prioritățile Uniunii prevăzute la articolul 6.

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru stabilirea setului de indicatori specifici pentru aceste priorități ale Uniunii. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 127 alineatul (3).

(3)   Statele membre furnizează Comisiei toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea măsurilor în cauză. Comisia ține cont de nevoile de date și de sinergiile dintre potențialele surse de date, mai ales de utilizarea datelor în scopuri statistice, atunci când este cazul. Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și privind nevoile de date și sinergiile dintre potențialele surse de date. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 127 alineatul (3).

(4)   La fiecare patru ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la aplicarea prezentului articol. Primul raport este prezentat până la 31 decembrie 2017.

Articolul 108

Obiective

Obiectivele sistemului comun de monitorizare și evaluare sunt:

(a)

să demonstreze progresul și realizările PCP și ale PMI, să examineze impactul general și să evalueze eficacitatea, eficiența și relevanța operațiunilor FEPAM;

(b)

să contribuie la un sprijin mai bine orientat pentru PCP și PMI;

(c)

să sprijine un proces comun de învățare legat de monitorizare și evaluare;

(d)

să ofere evaluări solide, bazate pe dovezi, ale operațiunilor FEPAM, evaluări care să contribuie la procesul decizional.

Secțiunea 2

Dispoziții tehnice

Articolul 109

Indicatorii comuni

(1)   Pentru a permite agregarea datelor la nivelul Uniunii, în cadrul sistemului de monitorizare și evaluare prevăzut la articolul 107 se specifică o listă de indicatori comuni privind situația inițială, precum și execuția financiară, realizările și rezultatele programului operațional, aplicabili fiecărui program operațional.

(2)   Indicatorii comuni sunt legați de obiectivele de etapă și de țintele stabilite în programele operaționale, în conformitate cu prioritățile Uniunii prevăzute la articolul 6. Acești indicatori comuni sunt utilizați pentru examinarea performanțelor menționată la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și permit evaluarea progresului, eficienței și eficacității punerii în aplicare a politicii în raport cu obiectivele și țintele la nivelul Uniunii și la nivelul programului.

Articolul 110

Sistemul electronic de informare

(1)   Informațiile esențiale privind punerea în aplicare a programului operațional, privind fiecare operațiune selectată pentru finanțare, precum și privind operațiunile completate, necesare pentru monitorizare și evaluare, inclusiv caracteristicile cheie ale beneficiarului și ale proiectului, se înregistrează și se păstrează în format electronic.

(2)   Comisia se asigură că există un sistem electronic securizat corespunzător capabil să înregistreze, să păstreze și să gestioneze informațiile esențiale și să raporteze privind monitorizarea și evaluarea.

Articolul 111

Furnizarea de informații

Beneficiarii sprijinului acordat în cadrul FEPAM, inclusiv FLAG-urile, se obligă să furnizeze autorității de gestionare și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme cărora le este delegată exercitarea funcțiilor în numele ei, toate datele și informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului operațional, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și a priorităților specifice.

Secțiunea 3

Monitorizare

Articolul 112

Proceduri de monitorizare

(1)   Autoritatea de gestionare menționată la articolul 97 din prezentul regulament și comitetul de monitorizare menționat la articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 supraveghează calitatea punerii în aplicare a programului.

(2)   Autoritatea de gestionare și comitetul de monitorizare monitorizează programul operațional cu ajutorul indicatorilor financiari, al indicatorilor de realizare și al indicatorilor de rezultat.

Articolul 113

Funcțiile comitetului de monitorizare

Pe lângă funcțiile prevăzute la articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, comitetul de monitorizare verifică performanța programului operațional și eficacitatea punerii în aplicare a acestuia. În acest scop, comitetul de monitorizare:

(a)

este consultat și aprobă, în termen de șase luni de la decizia de aprobare a programului, criteriile de selecție a operațiunilor finanțate; criteriile de selecție se revizuiesc în funcție de nevoile în materie de programare;

(b)

examinează activitățile și realizările legate de planul de evaluare al programului;

(c)

examinează acțiunile din cadrul programului referitoare la îndeplinirea condiționalităților ex-ante specifice;

(d)

examinează și aprobă rapoartele anuale de punere în aplicare înainte ca acestea să fie trimise Comisiei;

(e)

examinează acțiunile de promovare a egalității între femei și bărbați, a șanselor egale și a nediscriminării, inclusiv a accesibilității pentru persoanele cu handicap.

Comitetul de monitorizare nu este consultat cu privire la programele de activitate pentru colectarea de date menționate la articolul 21.

Articolul 114

Raportul anual de punere în aplicare

(1)   Până la 31 mai 2016 și, ulterior, până la data de 31 mai a fiecăruia din următorii ani până în 2023 inclusiv, statul membru prezintă Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a programului operațional în anul calendaristic precedent. Raportul prezentat în 2016 se referă la anii calendaristici 2014 și 2015.

(2)   În completarea dispozițiilor de la articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, rapoartele anuale privind punerea în aplicare includ:

(a)

informații privind angajamentele financiare și cheltuielile pentru fiecare măsură;

(b)

un rezumat al activităților desfășurate în legătură cu planul de evaluare;

(c)

informații privind acțiuni întreprinse referitor la cazurile de încălcări grave menționate la articolul 10 alineatul (1) din prezentul regulament și la cele de nerespectare a condițiilor prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din prezentul regulament, precum și privind măsurile de remediere;

(d)

informații privind acțiunile întreprinse în vederea respectării dispozițiilor articolului 41 alineatul (10) din prezentul regulament;

(e)

informații privind acțiunile întreprinse pentru a asigura publicarea beneficiarilor în conformitate cu anexa V la prezentul regulament, pentru persoanele fizice în conformitate cu dreptul național, inclusiv eventualele praguri aplicabile.

(3)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a normelor privind formatul și prezentarea rapoartelor anuale de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 127 alineatul (3).

Secțiunea 4

Evaluare

Articolul 115

Dispoziții generale

(1)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a elementelor care trebuie să fie cuprinse în rapoartele de evaluare ex-ante menționate la articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și a cerințelor minime privind planul de evaluare menționat la articolul 56 din regulamentul respectiv. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 127 alineatul (3) din prezentul regulament.

(2)   Statele membre se asigură că evaluările sunt în conformitate cu sistemul comun de monitorizare și evaluare stabilit de comun acord în conformitate cu articolul 107, organizează elaborarea și colectarea datelor necesare și furnizează evaluatorilor diversele informații prevăzute de sistemul de monitorizare.

(3)   Rapoartele de evaluare sunt puse la dispoziție de statele membre pe internet și de Comisie pe site-ul internet al Uniunii.

Articolul 116

Evaluarea ex-ante

Statele membre se asigură că evaluatorul ex-ante este implicat dintr-un stadiu incipient în procesul de elaborare a programului operațional, inclusiv în elaborarea analizei menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (a), în stabilirea logicii de intervenție a programului și în stabilirea țintelor acestuia.

Articolul 117

Evaluarea ex-post

În conformitate cu articolul 57 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Comisia, în strânsă colaborare cu statele membre, elaborează un raport de evaluare ex-post.

Articolul 118

Sinteza evaluărilor

Sub responsabilitatea Comisiei, se elaborează o sinteză la nivelul Uniunii a rapoartelor de evaluare ex-ante. Sinteza rapoartelor de evaluare se finalizează până cel târziu la data de 31 decembrie a anului care urmează depunerii evaluărilor relevante.

Secțiunea 5

Informare și comunicare

Articolul 119

Informare și publicitate

(1)   În conformitate cu articolul 97 alineatul (1) litera (b), autoritatea de gestionare este responsabilă cu:

(a)

asigurarea creării unui site internet unic sau a unui portal unic de internet care să ofere informații și acces la programele operaționale din statul membru;

(b)

informarea potențialilor beneficiari despre oportunitățile de finanțare din cadrul programului operațional;

(c)

informarea cetățenilor Uniunii cu privire la rolul și realizările FEPAM, prin acțiuni de informare și comunicare cu privire la rezultatele și impactul acordurilor de parteneriat, ale programelor operaționale și ale operațiunilor.

(d)

asigurarea faptului că se pune la dispoziția publicului un rezumat al măsurilor preconizate să asigure respectarea normelor PCP, inclusiv cazurile de nerespectare a normelor de statele membre sau de beneficiari, precum și măsurile de remediere luate, cum ar fi corecțiile financiare.

(2)   În vederea asigurării transparenței în ceea ce privește sprijinul acordat din FEPAM, statele membre mențin o listă a operațiunilor, redactată în format CSV sau XML, care este accesibilă prin intermediul site-ului internet unic sau al portalului internet unic și care trebuie să includă o listă de operațiuni și o scurtă descriere a programului operațional.

Lista de operațiuni este actualizată cel puțin o dată la șase luni.

Informațiile minime care trebuie prezentate în lista de operațiuni, inclusiv informațiile specifice referitoare la operațiunile prevăzute la articolele 26, 39, 47, 54 și 56, sunt stabilite în anexa V.

(3)   Normele detaliate privind măsurile de informare și publicitate adresate publicului și privind măsurile de informare adresate solicitanților și beneficiarilor sunt stabilite în anexa V.

(4)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a caracteristicilor tehnice ale măsurilor de informare și publicitate referitoare la operațiune, a instrucțiunilor pentru crearea logoului și pentru definirea culorilor standard. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 127 alineatul (2).

TITLUL VIII

PUNEREA ÎN APLICARE ÎN CADRUL GESTIUNII DIRECTE

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 120

Domeniu de aplicare

Prezentul titlu se aplică măsurilor finanțate în cadrul gestiunii directe prevăzute în titlul VI.

CAPITOLUL II

Control

Articolul 121

Protecția intereselor financiare ale Uniunii

(1)   Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, atunci când sunt puse în aplicare operațiunile finanțate în temeiul prezentului regulament, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea unor măsuri preventive de combatere a fraudelor, a corupției și a altor activități ilegale, prin controale eficace și, în cazul în care sunt detectate nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, după caz, prin aplicarea unor penalități proporționale și disuasive.

(2)   Comisia sau reprezentanții săi și Curtea de Conturi au competența de a efectua audituri pe baza documentelor și a controalelor la fața locului, în ceea ce privește toți beneficiarii, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri din partea Uniunii.

În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (40) și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua controale la fața locului și inspecții privind operatorii economici care au avut direct sau indirect legătură cu finanțarea din partea Uniunii, pentru a constata existența fraudei, corupției sau oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în legătură cu un acord de grant sau o decizie de grant sau cu un contract privind finanțarea din partea Uniunii.

(3)   Fără a se aduce atingere alineatelor (1) și (2), acordurile de cooperare cu țările terțe și organizațiile internaționale și acordurile de grant, deciziile de grant și contractele care rezultă din punerea în aplicare a prezentului regulament conțin prevederi care împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze auditurile, controalele la fața locului și inspecțiile menționate la alineatele respective, în conformitate cu competențele care le revin.

Articolul 122

Audituri

(1)   Funcționarii Comisiei și ai Curții de Conturi sau reprezentanții acestora pot realiza audituri la fața locului cu privire la operațiunile finanțate de prezentul regulament în orice moment, cu un preaviz de minimum zece zile lucrătoare, cu excepția cazurilor urgente, pe parcursul unei perioade de până la trei ani după ultima plată efectuată de către Comisie.

(2)   Funcționarii Comisiei și ai Curții de Conturi sau reprezentanții acestora, împuterniciți în mod corespunzător să efectueze audituri la fața locului, au acces la registre și la toate celelalte documente, inclusiv la documentele și metadatele elaborate sau primite și înregistrate în format electronic, privind cheltuielile finanțate în temeiul prezentului regulament.

(3)   Competențele de audit menționate la alineatul (2) nu afectează punerea în aplicare a dispozițiilor naționale care rezervă anumite acte pentru agenții desemnați în mod expres în acest scop de dreptul intern. Funcționarii Comisiei și ai Curții de Conturi sau reprezentanții acestora nu iau parte, inter alia, la vizitele la domiciliu sau la interogarea formală a persoanelor în temeiul dreptului intern al statului membru în cauză. Totuși, persoanele delegate de Comisie au acces la informațiile obținute în acest mod.

(4)   Dacă sprijinul financiar din partea Uniunii acordat în temeiul prezentului regulament este alocată ulterior unui terț în calitate de beneficiar final, beneficiarul inițial, fiind destinatarul sprijinului financiar din partea Uniunii, furnizează Comisiei toate informațiile relevante cu privire la identitatea respectivului beneficiar final.

Articolul 123

Suspendarea plăților, reducerea și anularea contribuției financiare

(1)   În cazul în care consideră că fondurile Uniunii nu au fost utilizate în conformitate cu condițiile prevăzute de prezentul regulament sau de orice alt act juridic aplicabil al Uniunii, Comisia notifică beneficiarii, care au la dispoziție o lună de la data acestei notificări pentru a transmite Comisiei propriile observații.

(2)   Dacă beneficiarii nu răspund în termenul menționat la alineatul (1) din prezentul articol sau dacă observațiile acestora nu sunt considerate satisfăcătoare, Comisia reduce sau anulează contribuția financiară acordată sau suspendă plățile. Orice sumă plătită necuvenit este rambursată bugetului general al Uniunii. La sumele nerestituite la timp în condițiile stabilite de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 se adaugă dobânzi.

CAPITOLUL III

Evaluare și raportare

Articolul 124

Evaluare

(1)   Operațiunile finanțate în temeiul prezentului regulament sunt monitorizate periodic pentru a se verifica punerea lor în aplicare.

(2)   Comisia asigură evaluarea periodică, independentă și externă a operațiunilor finanțate.

Articolul 125

Raportare

Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului:

(a)

un raport de evaluare intermediar privind rezultatele obținute și aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a operațiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, până la 31 martie 2017;

(b)

o comunicare privind continuarea operațiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, până la 31 august 2018.

TITLUL IX

DISPOZIȚII PROCEDURALE

Articolul 126

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 și 129 se acordă până la 31 decembrie 2020.

(3)   Delegarea competențelor menționate la articolele 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 și 129 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia de revocare intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)   Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 și 129 intră în vigoare numai dacă nu a fost exprimată nicio obiecție de către Parlamentul European sau de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea perioadei respective, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor prezenta obiecții. Perioada menționată se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 127

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet pentru Fondul pentru afaceri maritime și pescuit. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz cu privire la un act de punere în aplicare care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 95 alineatul (5) din prezentul regulament, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

TITLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 128

Abrogare

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 129 alineatul (2), Regulamentele (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006, (CE) nr. 791/2007, (UE) nr. 1255/2011 și articolul 103 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 se abrogă cu începere de la 1 ianuarie 2014.

(2)   Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 129

Dispoziții tranzitorii

(1)   În vederea facilitării tranziției de la schemele de sprijin instituite prin Regulamentele (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006, (CE) nr. 791/2007 și (UE) nr. 1255/2011 la schema instituită prin prezentul regulament, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 126 în ceea ce privește stabilirea condițiilor în care sprijinul aprobat de Comisie în temeiul regulamentelor menționate poate fi integrat în sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește asistența tehnică și evaluările ex post.

(2)   Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totală sau parțială, a proiectelor în cauză, până la momentul încheierii lor, sau a asistenței aprobate de Comisie pe baza Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006, (CE) nr. 791/2007 și (UE) nr. 1255/2011 și pe baza articolului 103 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 sau pe baza oricărei alte legislații aplicabile asistenței respective la data de 31 decembrie 2013, dispoziții care continuă să se aplice proiectelor sau asistenței în cauză.

(3)   Cererile prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 rămân valabile.

Articolul 130

Intrare în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 299, 4.10.2012, p. 133 și JO C 271, 19.9.2013, p. 154.

(2)  JO C 391, 18.12.2012, p. 84.

(3)  Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 6 mai 2014.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 2328/2003 al Consiliului din 22 decembrie 2003 de instituire a unui regim de compensare a costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare și departamentele Guyana Franceză și Réunion, din cauza ultraperifericității acestor regiuni (JO L 345, 31.12.2003, p. 34).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării (JO L 160, 14.6.2006, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit (JO L 223, 15.8.2006, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al Consiliului din 21 mai 2007 de instituire a unui regim de compensare a costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din regiunile ultraperiferice Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare, Guyana Franceză și Réunion (JO L 176, 6.7.2007, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2011 de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate (JO L 321, 5.12.2011, p. 1).

(10)  Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării și a acordului de punere în aplicare a părții XI din aceasta (JO L 179, 23.6.1998, p. 3).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(12)  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (JO L 60, 5.3.2008, p. 1).

(14)  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(16)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

(17)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(18)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(19)  Recomandarea 2002/413/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2002 privind punerea în aplicare a managementului integrat al zonelor costiere din Europa (JO L 148, 6.6.2002, p. 24).

(20)  Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare (JO L 5, 9.1.2004, p. 25).

(21)  Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).

(22)  Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, p. 28).

(23)  Convenție întocmită în baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 316, 27.11.1995, p. 49).

(24)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(25)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

(26)  Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1).

(27)  Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(28)  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

(29)  Decizia 2005/629/CE a Comisiei din 26 august 2005 de instituire a unui Comitet științific, tehnic și economic pentru pescuit (JO L 225, 31.8.2005, p. 18).

(30)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(31)  Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).

(32)  Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură (JO L 328, 24.11.2006, p. 14).

(33)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(34)  Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea de norme detaliate privind producția ecologică de animale de acvacultură și de alge marine (JO L 204, 6.8.2009, p. 15).

(35)  Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (JO L 114, 24.4.2001, p. 1).

(36)  Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (JO L 155, 18.6.2009, p. 30).

(37)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

(38)  Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 128, 21.5.2005, p. 1).

(39)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

(40)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).


ANEXA I

INTENSITATEA AJUTOARELOR SPECIFICE

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Operațiuni referitoare la pescuitul costier la scară mică - pot beneficia de o creștere cu

30

Operațiuni localizate în insulele grecești periferice și în insulele croate Dugi Otok, Vis, Mljet și Lastovo - pot beneficia de o creștere cu

35

Operațiuni localizate în regiunile ultraperiferice - pot beneficia de o creștere cu

35

Operațiuni puse în aplicare de organizații de pescari sau de alți beneficiari colectivi în afara domeniului de aplicare al titlului V capitolul III – pot beneficia de o creștere cu

10

Operațiuni puse în aplicare de organizații de producători, de asociații de organizații de producători sau de organizații interprofesionale - pot beneficia de o creștere cu

25

Operațiuni în temeiul articolului 76 privind controlul și executarea - pot beneficia de o creștere cu

30

Operațiuni în temeiul articolului 76 privind controlul și executarea, referitoare la pescuitul costier la scară mică - pot beneficia de o creștere cu

40

Operațiuni în temeiul articolului 41 alineatul (2) privind înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare se reduce cu

20

Operațiuni puse în aplicare de întreprinderi care nu se încadrează în definiția IMM-urilor - se reduc cu

20


ANEXA II

DEFALCARE ANUALĂ A CREDITELOR DE ANGAJAMENT PENTRU PERIOADA 2014–2020

Descriere

Perioada

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

FEPAM gestiune partajată

(2014–2020)

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600


ANNEX III

INDICATIVE DISTRIBUTION OF FUNDS UNDER CHAPTERS I AND II OF TITLE VI AMONG THE OBJECTIVES SET OUT IN ARTICLES 82 AND 85  (1)

Objectives set out in Article 82:

1.

Development and implementation of an integrated governance of maritime and coastal affairs – 5 %

2.

Development of cross-sectorial initiatives – 33 %

3.

Support for sustainable economic growth, employment, innovation and new technologies – 2 %

4.

Promotion of the protection of the marine environment – 5 %

Objectives set out in Article 85:

1.

Collection, management and dissemination of scientific advice under the CFP – 11 %

2.

Specific control and enforcement measures under the CFP – 19 %

3.

Voluntary contributions to international organisations – 10 %

4.

Advisory Councils and communication activities under the CFP and the IMP – 9 %

5.

Market intelligence, including the establishment of electronic markets – 6 %


(1)  The percentages apply to the amount set out in Article 14 excluding the allocation under Article 92.


ANEXA IV

CONDIȚII EX-ANTE SPECIFICE

Obiectiv specific în cadrul priorității Uniunii pentru FEPAM/obiectivul tematic (OT)

Condiție ex-ante

Criterii de îndeplinire

Prioritatea FEPAM:

1.

Promovarea pescuitului durabil, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere.

Obiectiv specific: (a)-(f)

OT3: îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (în cazul FEPAM);

OT 6: conservarea protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;

OT8: promovarea ocupării durabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă;

Raportul privind capacitatea a fost prezentat în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Raportul este întocmit în conformitate cu orientările comune elaborate de către Comisie

Capacitatea de pescuit nu depășește plafonul stabilit pentru capacitatea de pescuit în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1380/2013

Prioritatea FEPAM:

2.

Promovarea acvaculturii durabile, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Obiective specifice: (a), (b) și (c).

OT3: îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (în cazul FEPAM);

OT 6: conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;

OT8: promovarea ocupării durabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă;

Elaborarea, până în 2014, a planului strategic național multianual privind acvacultura, prevăzut la articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

Planul strategic național multianual privind acvacultura se transmite Comisiei cel târziu la data transmiterii programului operațional

Programul operațional include informații privind complementaritatea cu planul strategic național multianual privind acvacultura

Prioritatea FEPAM:

3.

Stimularea punerii în aplicare a PCP

Obiectiv specific (a)

OT 6: conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

Capacitatea administrativă: este disponibilă capacitatea administrativă de respectare a cerințelor privind datele necesare pentru gestionarea pescuitului, prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 199/2008.

O descriere a capacității administrative de elaborare și aplicare a unui program multianual de colectare de date, care urmează a fi revizuit de CSTEP și acceptat de către Comisie

O descriere a capacității administrative de elaborare și punere în aplicare a programelor de activitate pentru colectare de date, care urmează a fi revizuit de CSTEP și acceptat de către Comisie

O descriere a capacității de alocare a resurselor umane, de aplicare a unor acorduri bilaterale sau multilaterale cu alte state membre, dacă este partajat efortul de îndeplinire a obligațiilor privind colectarea de date

Prioritatea FEPAM:

3.

Stimularea punerii în aplicare a PCP

Obiectiv specific (b)

OT 6: conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

Capacitatea administrativă: este disponibilă capacitatea administrativă de punere în aplicare a sistemului de control, inspecție și executare al Uniunii, prevăzut la articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și precizat ulterior în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului.

Acțiunile specifice includ:

O descriere a capacității administrative de elaborare și punere în aplicare a secțiunii din programul operațional aferentă programului național de finanțare a controlului pentru perioada 2014–2020 menționat la articolul 18 alineatul (1) litera (o)

O descriere a capacității administrative de elaborare și punere în aplicare a programului național de acțiuni de control pentru planurile multianuale, prevăzut la(articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

O descriere a capacității administrative de elaborare și punere în aplicare a unui program comun de control care ar putea fi elaborat împreună cu alte state membre, prevăzut la articolul 94 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

 

 

O descriere a capacității administrative de elaborare și punere în aplicare a programelor specifice de control și inspecție, prevăzut la articolul 95 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

O descriere a capacității administrative de aplicare a unui sistem de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive pentru încălcări grave, prevăzut la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

O descriere a capacității administrative de aplicare a sistemului de puncte pentru încălcările grave, prevăzut la articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009


ANEXA V

INFORMAREA ȘI COMUNICAREA PRIVIND SPRIJINUL DIN FEPAM

1.   Lista operațiunilor

Lista de operațiuni menționată la articolul 119 conține, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru, următoarele câmpuri de date:

denumirea beneficiarului (numai persoane juridice - și persoane fizice în conformitate cu dreptul intern)

numărul de identificare din registrul comunitar al flotei (CFR) menționat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 26/2004 (a se completa doar când operațiunea este legată de o navă de pescuit);

denumirea operațiunii;

rezumatul operațiunii;

data de începere a operațiunii;

data de finalizare a operațiunii (data prevăzută pentru încheierea fizică sau punerea în aplicare integrală a operațiunii);

cheltuielile eligibile totale;

cuantumul contribuției din partea Uniunii;

codul poștal al operațiunii;

țara;

denumirea priorității Uniunii;

data ultimei actualizări a listei de operațiuni.

2.   Acțiuni de informare și de publicitate destinate publicului

1.

Statul membru se asigură că acțiunile de informare și de publicitate vizează cea mai amplă acoperire mediatică posibilă, utilizând diferite forme și metode de comunicare la nivelul corespunzător.

2.

Statul membru este responsabil cu organizarea cel puțin a acțiunilor de informare și publicitate următoare:

(a)

o activitate majoră de informare prin aducerea la cunoștința publicului a lansării programului operațional;

(b)

cel puțin de două ori pe parcursul perioadei de programare, o activitate majoră de informare care să promoveze oportunitățile de finanțare și strategiile urmărite și să prezinte realizările programului operațional;

(c)

afișarea steagului sau, după caz, a logo-ului Uniunii în fața sediului fiecărei autorități de gestionare sau într-un loc din sediul respectiv care să fie vizibil publicului;

(d)

publicarea, pe cale electronică, a listei de operațiuni în conformitate cu secțiunea 1;

(e)

oferirea de exemple de operațiuni, pentru fiecare program operațional, pe site-ul internet unic sau pe site-ul internet al programului operațional care poate fi accesat prin intermediul portalului internet unic; exemplele ar trebui să fie într-una din limbile oficiale de largă circulație ale Uniunii, alta decât limba oficială (limbile oficiale) a(le) statului membru în cauză;

(f)

asigurarea faptului că o secțiune specifică a site-ului internet unic este dedicată prezentării unui rezumat al operațiunilor care vizează inovarea și ecoinovarea;

(g)

actualizarea informațiilor referitoare la punerea în aplicare a programului operațional, inclusiv la principalele sale realizări, pe site-ul internet unic sau pe site-ul internet al programului operațional care poate fi accesat prin intermediul portalului internet unic;

(h)

asigurarea faptului că se pune la dispoziția publicului un rezumat al măsurilor preconizate să asigure respectarea normelor din PCP, inclusiv cazurile de nerespectare a normelor de statele membre sau de beneficiari, precum și măsurile de remediere luate, cum ar fi corecțiile financiare.

3.

Autoritatea de gestionare implică în acțiunile de informare și publicitate, în conformitate cu legile și practicile naționale, următoarele organisme:

(a)

partenerii menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b)

centrele de informare privind Europa și reprezentanțele Comisiei din statele membre;

(c)

instituțiile de învățământ și cercetare.

Aceste organisme diseminează la scară largă informațiile menționate la articolul 119 alineatul (1) literele (a) și (b).

3.   Acțiuni de informare a beneficiarilor potențiali și a beneficiarilor

3.1.   Acțiuni de informare a beneficiarilor potențiali

1.

Autoritatea de gestionare se asigură că obiectivele programului operațional și oportunitățile de finanțare oferite de FEPAM sunt diseminate la scară largă în rândul beneficiarilor potențiali și al părților interesate.

2.

Autoritatea de gestionare se asigură că beneficiarii potențiali sunt informați cel puțin cu privire la următoarele:

(a)

condițiile de eligibilitate a cheltuielilor care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de sprijin în cadrul unui program operațional;

(b)

o descriere a condițiilor de admisibilitate a cererilor, o descriere a procedurilor de examinare a cererilor de finanțare și o prezentare a termenelor aferente;

(c)

criteriile de selecție a operațiunilor care urmează a beneficia de sprijin;

(d)

persoanele de contact de la nivel național, regional sau local care pot furniza informații privind programele operaționale;

(e)

faptul că cererile ar trebui să propună activități de comunicare, proporționale cu dimensiunea operațiunii, în vederea informării publicului cu privire la scopurile operațiunii și la contribuția din partea Uniunii pentru operațiune.

3.2.   Acțiuni de informare a beneficiarilor

Autoritatea de gestionare informează beneficiarii cu privire la faptul că acceptarea finanțării constituie o acceptare a includerii lor pe lista de operațiuni publicată în conformitate cu articolul 119 alineatul (2).


20.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 149/67


REGULAMENTUL (UE) NR. 509/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 mai 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Din 2001, stabilirea țărilor terțe ai căror resortisanți fac obiectul obligației de a deține viză, sau sunt exonerați de această obligație, s-a făcut pe baza criteriilor prevăzute în considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului (2). Natura evolutivă a politicii în materie de vize a Uniunii și necesitatea crescândă de a asigura o coerență sporită între politica în materie de vize și alte politici ale Uniunii justifică luarea în considerare a unor criterii suplimentare atunci când se examinează listele țărilor terțe care figurează în anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001.

(2)

Stabilirea țărilor terțe ai căror resortisanți fac obiectul obligației de a deține viză, sau sunt exonerați de această obligație ar trebui să fie făcută pe baza unei evaluări atente, de la caz la caz. Această evaluare ar trebui să fie efectuată periodic și ar trebui să ducă la propuneri legislative de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 539/2001, fără a aduce atingere posibilității de a avea, în anumite circumstanțe, amendamente specifice la anexele respective, în funcție de țară, de exemplu ca rezultat al procesului de liberalizare a vizelor sau ca o consecință finală a suspendării temporare a exonerării de obligația de a deține viză.

(3)

Conținutul listelor țărilor terțe care figurează în anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 ar trebui să fie și să rămână conform cu criteriile stabilite în prezentul regulament. Mențiunile referitoare la țările terțe în privința cărora situația s-a modificat în ceea ce privește criteriile respective, ar trebui să fie transferate dintr-o anexă în cealaltă.

(4)

Impunerea obligativității vizelor pentru resortisanții din Dominica, Grenada, Kiribati, Insulele Marshall, Micronezia, Nauru, Palau, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Samoa, Insulele Solomon, Timorul de Est, Tonga, Trinidad și Tobago, Tuvalu, Emiratele Arabe Unite și Vanuatu nu se mai justifică. Aceste țări nu prezintă niciun risc de imigrație ilegală și nicio amenințare pentru ordinea publică și securitatea Uniunii în conformitate cu criteriile stabilite în prezentul regulament. În consecință, resortisanții țărilor respective ar trebui să fie exonerați de obligația de a deține viză în cazul șederilor a căror durată totală nu depășește 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile, iar mențiunile referitoare la țările respective ar trebui să fie transferate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001.

(5)

Comisia ar trebui să evalueze, de asemenea, situația din Columbia și Peru în ceea ce privește criteriile stabilite în prezentul regulament înainte de începerea negocierilor în vederea încheierii unor acorduri bilaterale privind exonerarea de obligația de a deține viză între Uniune și aceste țări.

(6)

Exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții din Columbia, Dominica, Grenada, Kiribati, Insulele Marshall, Micronezia, Nauru, Palau, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Samoa, Insulele Solomon, Timorul de Est, Tonga, Trinidad și Tobago, Tuvalu, Emiratele Arabe Unite și Vanuatu nu ar trebui să intre în vigoare înainte de încheierea unor acorduri bilaterale privind exonerarea de obligația de a deține viză între Uniunea Europeană și țările respective, în scopul de se a asigura deplina reciprocitate.

(7)

Din informațiile statistice reiese că grupurile de cetățeni britanici menționați în prezent în partea 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 nu reprezintă niciun risc în ceea ce privește migrația ilegală către spațiul Schengen și că majoritatea acestora locuiesc în zona Caraibilor, o zonă cu puternice legături și asemănări cu țări învecinate ai căror resortisanți sunt exceptați de la obligativitatea vizelor. Aceste grupuri de cetățeni britanici ar trebui, prin urmare, să fie exonerate de obligația de a deține viză în cazul șederilor a căror durată totală nu depășește 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile și ar trebui să fie transferate în anexa II la respectivul regulament.

(8)

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 ar trebui să reflecte evoluția dreptului internațional, care are drept consecință o schimbare a statutului sau a denumirii anumitor state sau entități. Sudanul de Sud ar trebui să fie menționat în anexa I la respectivul regulament, ca urmare a declarării independenței la 9 iulie 2011 și a aderării la Organizația Națiunilor Unite la 14 iulie 2011.

(9)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (3) care se află sub incidența articolului 1 punctul B din Decizia Consiliului 1999/437/CE (4).

(10)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în înțelesul Acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (5), care se află sub incidența articolului 1 punctele (B) și (C) din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (6).

(11)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Protocolului semnat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (7), care se află sub incidența articolului 1 punctele B și C din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (8).

(12)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (9); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea acestuia, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(13)

Prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (10); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea acestuia, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(14)

În ceea ce privește Cipru, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta în înțelesul articolului 3 alineatul (1) din Actul de aderare din 2003.

(15)

În ceea ce privește Bulgaria și România, prezentul regulament constituie un act care se bazează pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta în sensul articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2005.

(16)

În ceea ce privește Croația, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta în sensul articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2011.

(17)

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 se modifică după cum urmează:

1.

Înainte de articolul 1 se introduce următorul articol:

„Articolul -1

Scopul prezentului regulament este să stabilească țările terțe ai căror resortisanți fac obiectul obligației de a deține viză sau sunt exonerați de această obligație, pe baza unei evaluări de la caz la caz a unei serii de criterii legate, printre altele, de imigrația ilegală, de politicile publice și securitate, de avantajele economice, îndeosebi în ceea ce privește turismul și comerțul exterior și relațiile externe ale Uniunii cu țările terțe relevante, incluzând, în special, considerații referitoare la drepturile omului și la libertățile fundamentale, precum și implicațiile pentru coerența regională și reciprocitate.”;

2.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1 se elimină mențiunile referitoare la Columbia, Dominica, Emiratele Arabe Unite, Grenada, Insulele Marshall, Insulele Solomon, Kiribati, Micronezia, Nauru, Palau, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Samoa, Timorul de Est, Tonga, Trinidad și Tobago, Tuvalu și Vanuatu și se adaugă pe listă o mențiune referitoare la Sudanul de Sud;

(b)

partea 3 se elimină;

3.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1 se introduc următoarele mențiuni:

 

„Columbia (*)”,

 

„Dominica (*)”,

 

„Grenada (*)”,

 

„Kiribati (*)”,

 

„Insulele Marshall (*)”,

 

„Micronezia (*)”,

 

„Nauru (*)”,

 

„Palau (*)”,

 

„Peru (*)”,

 

„Saint Lucia (*)”,

 

„Saint Vincent și Grenadine (*)”,

 

„Samoa (*)”,

 

„Insulele Solomon (*)”,

 

„Timorul de Est (*)”,

 

„Tonga (*)”,

 

„Trinidad și Tobago (*)”,

 

„Tuvalu (*)”,

 

„Emiratele Arabe Unite (*)” și

 

„Vanuatu (*)”;

„(*)

Exceptarea de la obligativitatea vizelor se aplică de la data intrării în vigoare a unui acord privind exceptarea de la obligativitatea vizelor, care urmează să fie încheiat cu Uniunea Europeană.”

(b)

partea 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.   CETĂȚENII BRITANICI CARE NU SUNT RESORTISANȚI AI REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD ÎN SENSUL DREPTULUI UNIUNII:

resortisanți britanici (de peste mări)

cetățeni ai teritoriilor britanice de peste mări (CTBM)

cetățeni britanici de peste mări (CBM)

persoane britanice protejate (PBP)

supuși britanici (SB).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  Poziția Parlamentului European din 27 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 6 mai 2014.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

(3)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(4)  Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).

(5)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(6)  Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).

(7)  JO L 160, 18.6.2011, p. 21.

(8)  Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).

(9)  Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000, privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

(10)  Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).