ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 128

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
30 aprilie 2014


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară ( 1 )

1

 

*

Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor ( 1 )

8

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/239/UE

 

*

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

15

 

 

Acord între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

17

 

 

2014/240/UE

 

*

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014 privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

43

 

 

2014/241/UE

 

*

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014 privind ratificarea Convenției internaționale de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor (2009) de către statele membre, sau aderarea la aceasta, în interesul Uniunii Europene

45

 

 

2014/242/UE

 

*

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor

47

 

 

ACORD între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor

49

 

 

2014/243/UE

 

*

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat

61

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 436/2014 al Comisiei din 23 aprilie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Piranska sol (DOP)]

62

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 437/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 de aprobare a substanței 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 21 ( 1 )

64

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 438/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 de aprobare a ciproconazolului ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 8 ( 1 )

68

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 439/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 250/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere, în ceea ce privește definițiile caracteristicilor și formatul tehnic pentru transmiterea datelor ( 1 )

72

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 440/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

79

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicareaarticolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea UniuniiEuropene ajutoarelor de minimis în sectorulagricol ( JO L 352, 24.12.2013 )

81

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/1


DIRECTIVA 2014/50/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 aprilie 2014

privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 46,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Libera circulație a persoanelor este una dintre libertățile fundamentale ale Uniunii. Articolul 46 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social European, adoptă prin directive măsurile necesare în vederea realizării liberei circulații a lucrătorilor, astfel cum este aceasta prevăzută la articolul 45 din TFUE. Articolul 45 din TFUE prevede că libera circulație a lucrătorilor implică, printre altele, dreptul de a accepta oferte de încadrare în muncă și de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre. Prezenta directivă urmărește promovarea mobilității lucrătorilor prin reducerea obstacolelor în calea mobilității respective create de anumite norme referitoare la regimurile de pensie suplimentară legate de existența unui raport de muncă.

(2)

Protecția socială a lucrătorilor în ceea ce privește pensiile este garantată de regimurile legale de securitate socială, împreună cu regimurile de pensie suplimentară legate de existența contractului de muncă, care devin din ce în ce mai răspândite în statele membre.

(3)

Parlamentul European și Consiliul au puteri discreționare largi în ceea ce privește alegerea celor mai potrivite măsuri în vederea realizării obiectivului de la articolul 46 din TFUE. Sistemul de coordonare menționat în Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului (3) și în Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și, în special, normele care se aplică cumulării nu se referă la regimurile de pensie suplimentară, cu excepția regimurilor definite ca legislație în regulamentele respective, sau care au făcut subiectul unei declarații în acest sens de către un stat membru în temeiul regulamentelor respective.

(4)

Directiva 98/49/CE a Consiliului (5) reprezintă o măsură inițială specifică menită să îmbunătățească exercitarea dreptului la libera circulație a lucrătorilor în ceea ce privește regimurile de pensie suplimentară.

(5)

Obiectivul prezentei directive este facilitarea mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară ale membrilor regimurilor de pensie suplimentară respective.

(6)

Prezenta directivă nu se aplică dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară ale lucrătorilor care se deplasează în interiorul unui singur stat membru. Statele membre pot lua în considerare folosirea competențelor lor naționale în vederea extinderii normelor aplicabile în temeiul prezentei directive membrilor regimului care își schimbă locul de muncă în interiorul unui singur stat membru.

(7)

Un stat membru poate solicita lucrătorilor care își încetează activitatea și se deplasează într-un alt stat membru să informeze în mod corespunzător regimurile de pensie suplimentară la care sunt afiliați.

(8)

Ar trebui să se țină seama de caracteristicile și de natura particulară a regimurilor de pensie suplimentară, precum și de diferențele dintre acestea, atât în cadrul statelor membre, cât și de la un stat membru la altul. Introducerea unor noi regimuri, viabilitatea regimurilor existente, precum și așteptările și drepturile actualilor membri ai regimurilor de pensie ar trebui să fie protejate în mod corespunzător. Prezenta directivă ar trebui să acorde o importanță deosebită rolului partenerilor sociali în procesul de elaborare și punere în aplicare a regimurilor de pensie suplimentară.

(9)

Prezenta directivă nu pune în discuție dreptul statelor membre de a își organiza propriile sisteme de pensii. Statelor membre le revine întreaga responsabilitate de organizare a acestor sisteme și nu sunt obligate să adopte legislație referitoare la constituirea unor regimuri de pensie suplimentară în cadrul transpunerii prezentei directive în dreptul intern.

(10)

Prezenta directivă nu limitează autonomia partenerilor sociali în cazurile în care aceștia sunt responsabili de înființarea și gestionarea regimurilor de pensii, cu condiția ca aceștia să poată asigura rezultatele prevăzute de prezenta directivă.

(11)

Prezenta directivă ar trebui să se aplice tuturor regimurilor de pensie suplimentară constituite în conformitate cu dreptul intern și practica națională, care asigură pensii suplimentare lucrătorilor, cum ar fi contractele de asigurare de grup sau regimurile de tip redistributiv convenite de către una sau mai multe ramuri sau sectoare, regimuri finanțate prin capitalizare sau promisiuni de pensii sprijinite prin înscrierea unor provizioane, sau orice alt aranjament colectiv sau similar.

(12)

Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice regimurilor de pensie suplimentară sau, după caz, subsecțiunilor acestor regimuri, care au fost închise având drept consecință imposibilitatea acceptării de noi membri, deoarece introducerea unor noi norme ar putea reprezenta o sarcină nejustificată pentru regimurile respective.

(13)

Prezenta directivă ar trebui să nu aducă atingere acordurilor de garanție în caz de insolvabilitate sau celor de compensare care nu fac parte din regimurile de pensie suplimentară legate de existența unui raport de muncă și al căror obiectiv este protejarea drepturilor la pensie ale lucrătorilor în caz de insolvabilitate a întreprinderii sau a regimului de pensie. De asemenea, prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere fondurilor naționale de rezervă de pensii.

(14)

Prezenta directivă ar trebui să se aplice numai în cazul regimurilor de pensie suplimentară în cadrul cărora dreptul la pensie există în virtutea unui raport de muncă și este legat de atingerea vârstei de pensionare sau de îndeplinirea altor cerințe, în conformitate cu prevederile regimului respectiv sau ale legislației naționale. Prezenta directivă nu se aplică sistemelor de pensie individuală, altele decât cele încheiate în baza unui raport de muncă. În cazul în care există indemnizații de invaliditate sau de urmaș atașate unor regimuri de pensie suplimentară, dreptul la aceste indemnizații poate fi reglementat de norme speciale. Prezenta directivă nu afectează dreptul intern existent și normele privind regimurile de pensie suplimentară care privesc asemenea norme speciale.

(15)

Plățile unice care nu au legătură cu contribuțiile vărsate pentru constituirea pensiei suplimentare, care sunt făcute direct sau indirect la încetarea unui raport de muncă și care sunt finanțate exclusiv de angajator, nu ar trebui să fie considerate drept pensie suplimentară în sensul prezentei directive.

(16)

Întrucât constituirea de pensie suplimentară devine din ce în ce mai importantă în numeroase state membre ca un mijloc de asigurare a condițiilor de trai pentru persoanele în vârstă, condițiile de dobândire și păstrare a drepturilor la pensie ar trebui îmbunătățite pentru a reduce obstacolele în calea liberei circulații a lucrătorilor între statele membre.

(17)

Faptul că în unele regimuri de pensie suplimentară drepturile la pensie pot fi pierdute dacă raportul de muncă al unui lucrător ia sfârșit înainte ca acesta din urmă să încheie o perioadă minimă în calitate de membru (denumită în continuare „perioadă de dobândire a drepturilor la pensie”) sau înainte ca acesta să împlinească vârsta minimă (denumită în continuare „vârsta pentru dobândirea drepturilor la pensie”) poate împiedica lucrătorii care se deplasează între state membre să dobândească drepturi la pensie adecvate. Condiția unei perioade de așteptare îndelungate înainte ca un lucrător să poată deveni membru al unui regim de pensii poate avea un efect similar. Prin urmare, aceste condiții reprezintă obstacole în calea liberei circulații a lucrătorilor. Din contră, cerințele de vârstă minimă pentru calitatea de membru nu constituie un obstacol în calea liberei circulații și, prin urmare, nu sunt abordate de prezenta directivă.

(18)

Condițiile pentru intrare în drepturi nu ar trebui să fie asimilate altor condiții prevăzute pentru dobândirea unui drept la o rentă viageră stabilit în ceea ce privește faza de plată în temeiul dreptului intern sau al normelor anumitor regimuri de pensie suplimentară, în special în regimurile de contribuții definite. De exemplu, o perioadă în calitate de membru activ pe care un membru trebuie să o încheie după ce a dobândit dreptul la o pensie suplimentară pentru a solicita pensia sub forma unei rente viagere sau a unui capital nu constituie o perioadă de dobândire a drepturilor la pensie.

(19)

În cazul în care un raport de muncă încetează înainte ca lucrătorul care își încetează activitatea să fi acumulat drepturi la pensie dobândite, iar regimul de pensie sau angajatorul suportă riscul de investiție, în special în cazul regimurilor de contribuții definite, regimul ar trebui să ramburseze întotdeauna contribuțiile la pensie plătite lucrătorului care își încetează activitatea. În cazul în care raportul de muncă încetează înainte ca lucrătorul care își încetează activitatea să fi acumulat drepturi la pensie dobândite, iar lucrătorul este cel care suportă riscul de investiție, în special în cazul regimurilor de contribuții definite, regimul poate să îi ramburseze lucrătorului care își încetează activitatea valoarea investițiilor rezultate din contribuțiile plătite. Această valoare poate fi inferioară sau superioară contribuțiilor plătite de lucrătorul care își încetează activitatea. În mod alternativ, regimul poate rambursa suma contribuțiilor.

(20)

Lucrătorii care își încetează activitatea ar trebui să aibă dreptul de a își păstra drepturile la pensie dobândite ca drepturi la pensie latente în cadrul regimului de pensie suplimentară în care le-au dobândit. În privința păstrării drepturilor la pensie latente, nivelul protecției poate fi considerat echivalent, în special în contextul unui regim de contribuții definite, atunci când lucrătorii care își încetează activitatea au posibilitatea de a obține transferul valorii drepturilor la pensie dobândite către un regim de pensie suplimentară care îndeplinește dispozițiile prevăzute de prezenta directivă.

(21)

Ar trebui să se ia măsuri în conformitate cu dreptul intern și practica națională, pentru a se asigura păstrarea drepturilor la pensie latente sau a valorii acestora. Valoarea drepturilor respective la momentul în care membrul părăsește regimul ar trebui stabilită în conformitate cu dreptul intern și practica națională. În cazul ajustării valorii drepturilor respective, ar trebui să se aibă în vedere particularitățile regimului, interesele beneficiarilor latenți, interesele celorlalți membri ai regimului care continuă să fie activi și interesele beneficiarilor pensionați.

(22)

Prezenta directivă nu creează obligația de a institui condiții mai avantajoase pentru drepturile la pensie latente decât pentru drepturile membrilor activi ai regimului.

(23)

În cazul în care drepturile la pensie dobândite sau valoarea drepturilor la pensie dobândite de un lucrător care își încetează activitatea nu depășesc un prag aplicabil stabilit de statul membru în cauză, și pentru a se evita o serie de costuri administrative disproporționate rezultate din gestionarea unui număr mare de drepturi la pensie latente cu valoare scăzută, regimurilor de pensii li se poate acorda posibilitatea de a nu păstra drepturile dobândite respective, ci de a plăti lucrătorului care își încetează activitatea o sumă în capital echivalentă cu valoarea drepturilor la pensie dobândite. După caz, valoarea transferului sau plata capitalului ar trebui stabilită în conformitate cu dreptul intern și practica națională. După caz, statele membre ar trebui să stabilească un prag pentru aceste plăți, luând în considerare caracterul adecvat al viitorului venit din pensii al lucrătorilor.

(24)

Prezenta directivă nu prevede transferul drepturilor la pensie dobândite. Totuși, pentru a facilita mobilitatea lucrătorilor între statele membre, acestea ar trebui să se angajeze, în măsura posibilităților și în special la introducerea unor noi regimuri de pensie suplimentară, să îmbunătățească transferabilitatea drepturilor la pensie dobândite.

(25)

Fără a aduce atingere Directivei 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), membrii activi ai regimului și beneficiarii latenți care își exercită sau intenționează să își exercite dreptul la libera circulație ar trebui să fie informați în mod corespunzător, la cerere, cu privire la drepturile lor la pensie suplimentară. În cazul în care indemnizațiile de urmaș sunt atașate regimurilor, urmașii beneficiari ar trebui să aibă același drept la informare ca beneficiarii latenți. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a stipula ca aceste informații să nu fie furnizate mai des de o dată pe an.

(26)

Având în vedere diversitatea regimurilor de pensie suplimentară, Uniunea ar trebui să se limiteze la stabilirea obiectivelor care urmează să fie atinse în termeni generali, ceea ce înseamnă că o directivă este instrumentul juridic potrivit.

(27)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume facilitarea exercitării dreptului lucrătorilor la libera circulație între statele membre, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acestuia, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(28)

Prezenta directivă stabilește cerințele minime, permițând astfel statelor membre să adopte sau să mențină dispoziții mai favorabile. Punerea în aplicare a prezentei directive nu poate fi folosită pentru a justifica un regres față de situația existentă în fiecare stat membru.

(29)

Comisia ar trebui să întocmească un raport privind aplicarea prezentei directive în termen de șase ani de la intrarea sa în vigoare.

(30)

În conformitate cu dispozițiile naționale de reglementare a organizării regimurilor de pensie suplimentară, statele membre pot acorda partenerilor sociali, la cererea comună a acestora, responsabilitatea de a pune în aplicare prezenta directivă în ceea ce privește prevederile legate de acordurile colective, cu condiția ca statele membre să ia măsurile necesare pentru a se asigura că pot garanta, în orice moment, rezultatele prevăzute de prezenta directivă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect

Prezenta directivă stabilește norme care vizează facilitarea exercitării dreptului lucrătorilor la libera circulație între statele membre prin reducerea obstacolelor create de anumite norme care reglementează regimurile de pensie suplimentară legate de existența unui raport de muncă.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă se aplică regimurilor de pensie suplimentară, cu excepția regimurilor reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică următoarelor:

(a)

regimurilor de pensie suplimentară care, la data intrării în vigoare a prezentei directive, nu mai acceptă noi membri activi și rămân închise acestora;

(b)

regimurilor de pensie suplimentară care fac obiectul unor măsuri care prevăd intervenția unui organ administrativ instituit prin legislația națională sau de către o autoritate judiciară, în scopul păstrării sau a restabilirii situației financiare a regimurilor respective, inclusiv procedurilor de lichidare. Această excludere nu se aplică după încheierea intervenției respective;

(c)

regimurilor de garanție în caz de insolvabilitate, regimurilor de compensare și fondurilor naționale de rezervă pentru pensii; și

(d)

plăților unice făcute de un angajator către un angajat la încetarea raportului său de muncă care nu au legătură cu furnizarea de pensii.

(3)   Prezenta directivă nu se aplică indemnizațiilor de invaliditate și/sau indemnizațiilor de urmaș atașate regimurilor de pensie suplimentară, cu excepția dispozițiilor specifice prevăzute la articolele 5 și 6 referitoare la indemnizațiile de urmaș.

(4)   Prezenta directivă se aplică numai perioadelor de angajare ulterioare transpunerii sale în conformitate cu articolul 8.

(5)   Prezenta directivă nu se aplică dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară ale lucrătorilor care se deplasează în interiorul unui singur stat membru.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiții:

(a)

„pensie suplimentară” înseamnă o pensie pentru limită de vârstă prevăzută de regulile regimurilor de pensie suplimentară stabilite în conformitate cu dreptul intern și practica națională;

(b)

„regim de pensie suplimentară” înseamnă orice regim de pensie ocupațională stabilit în conformitate cu dreptul intern și practica națională și legat de existența unui raport de muncă, care are ca scop asigurarea unei pensii suplimentare pentru persoanele angajate;

(c)

„membri activi ai regimului” înseamnă lucrători al căror raport de muncă actual îi îndreptățește sau îi poate îndreptăți, după îndeplinirea condițiilor de dobândire, la o pensie suplimentară în conformitate cu dispozițiile unui regim de pensie suplimentară;

(d)

„perioadă de așteptare” înseamnă perioada de angajare, impusă de dreptul intern, de normele unui regim de pensie suplimentară sau de angajator, înainte ca un lucrător să devină eligibil pentru calitatea de membru al unui regim;

(e)

„perioadă de dobândire a drepturilor la pensie” înseamnă perioada de afiliere activă la un regim, impusă fie de dreptul intern, fie de normele unui regim de pensie suplimentară, pentru a da naștere pretenției la drepturile la pensie suplimentară acumulate;

(f)

„drepturi la pensie dobândite” înseamnă orice pretenție la drepturile la pensie suplimentară acumulate, obținute în urma îndeplinirii cerințelor de dobândire impuse de normele unui regim de pensie suplimentară și, dacă este cazul, în conformitate cu dreptul intern;

(g)

„lucrător care își încetează activitatea” înseamnă un membru activ al regimului al cărui raport de muncă actual încetează din alt motiv decât acela de a deveni eligibil pentru o pensie suplimentară și care se deplasează dintr-un stat membru în altul;

(h)

„beneficiar latent” înseamnă un fost membru activ al regimului, care deține drepturi la pensie dobândite în cadrul unui regim de pensie suplimentară și care nu primește încă pensie suplimentară în cadrul regimului respectiv;

(i)

„drepturi la pensie latente” înseamnă drepturi la pensie dobândite, deținute în cadrul regimului unde au fost dobândite de un beneficiar latent;

(j)

„valoarea drepturilor la pensie latente” înseamnă valoarea de capital a drepturilor la pensie, calculată în conformitate cu dreptul intern și practica națională.

Articolul 4

Condițiile de dobândire a drepturilor în cadrul regimurilor de pensie suplimentară

(1)   Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că:

(a)

în cazul în care se aplică o perioadă de dobândire a drepturilor la pensie sau o perioadă de așteptare, sau ambele, perioada combinată totală nu depășește în niciun caz trei ani pentru lucrătorii care își încetează activitatea;

(b)

în cazul în care se stipulează o vârstă minimă pentru dobândirea drepturilor la pensie, această vârstă nu depășește 21 de ani pentru lucrătorii care își încetează activitatea;

(c)

în cazul în care un lucrător care își încetează activitatea nu a obținut încă drepturi la pensie dobândite în momentul încetării contractului de muncă, regimul de pensie suplimentară rambursează contribuțiile vărsate de lucrătorul respectiv sau vărsate în numele acestuia, în conformitate cu dreptul intern sau cu acorduri ori contracte colective, sau, în cazul în care lucrătorul respectiv suportă riscul de investiție, fie suma contribuțiilor vărsate, fie valoarea investițiilor rezultate din aceste contribuții.

(2)   Statele membre au posibilitatea de a permite partenerilor sociali să stabilească alte dispoziții în acorduri colective, în măsura în care dispozițiile respective oferă o protecție la fel de favorabilă și nu creează obstacole în calea liberei circulații pentru lucrători.

Articolul 5

Păstrarea drepturilor la pensie latente

(1)   Sub rezerva alineatelor (3) și (4), statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că drepturile la pensie dobândite ale lucrătorilor care își încetează activitatea pot rămâne în cadrul regimului de pensie suplimentară în care au fost dobândite. Valoarea inițială a acestor drepturi în sensul alineatului (2) este calculată în momentul încetării raportului de muncă actual al lucrătorului care își încetează activitatea.

(2)   Statele membre adoptă măsurile necesare, ținând seama de natura regulilor și a practicii regimului de pensie, pentru a garanta faptul că drepturile la pensie latente ale lucrătorilor care își încetează activitatea și ale urmașilor lor sau valoarea acestora sunt tratate proporțional cu valoarea drepturilor membrilor activi ai regimului sau cu evoluția indemnizațiilor de pensie plătite în prezent, sau sunt tratate în orice altă modalitate considerată echitabilă, cum ar fi:

(a)

în cazul în care drepturile la pensie în cadrul regimului de pensie suplimentară sunt dobândite ca drept la o sumă nominală, prin asigurarea valorii nominale a drepturilor la pensie latente;

(b)

în cazul în care valoarea drepturilor la pensie acumulate se modifică în timp, prin ajustarea valorii drepturilor la pensie latente prin aplicarea:

(i)

unei dobânzi integrate în regimul de pensie; sau

(ii)

randamentului investițiilor obținut de către furnizorul de pensie suplimentară;

sau

(c)

în cazul în care valoarea drepturilor la pensie acumulate este ajustată, de exemplu, în funcție de rata inflației ori nivelul de salarizare, prin ajustarea în consecință a valorii drepturilor la pensie latente, sub rezerva limitei proporționale impuse de dreptul intern sau convenite de partenerii sociali.

(3)   Statele membre pot permite regimurilor de pensie suplimentară să nu rețină drepturile dobândite ale unui lucrător care își încetează activitatea, ci să plătească lucrătorului respectiv, cu consimțământul în cunoștință de cauză al lucrătorului, inclusiv în ceea ce privește costurile aplicabile, un capital echivalent cu valoarea drepturilor la pensie dobândite, în măsura în care valoarea drepturilor la pensie dobândite nu depășește un prag stabilit de statul membru în cauză. Statele membre informează Comisia cu privire la pragul aplicat.

(4)   Statele membre au posibilitatea de a permite partenerilor sociali să stabilească alte dispoziții în acordurile colective, în măsura în care dispozițiile respective oferă o protecție la fel de favorabilă și nu creează obstacole în calea liberei circulații pentru lucrători.

Articolul 6

Informare

(1)   Statele membre se asigură că membrii activi ai regimului pot obține la cerere informații cu privire la felul în care încetarea raportului de muncă le-ar afecta drepturile la pensie suplimentară.

În special, se furnizează informații cu privire la următoarele aspecte:

(a)

condițiile care reglementează dobândirea de drepturi la pensie suplimentară și urmările aplicării acestor condiții în cazul încetării raportului de muncă;

(b)

valoarea drepturilor la pensie dobândite sau o evaluare a drepturilor la pensie dobândite care a fost efectuată cu maximum 12 luni înainte de data solicitării; și

(c)

condițiile care reglementează viitorul tratament al drepturilor la pensie latente.

În cazul în care regimul permite accesul mai rapid, prin plata unui capital, la drepturile la pensie dobândite, informațiile furnizate includ și o declarație scrisă prin care membrul să ia în considerare posibilitatea de a primi consiliere cu privire la investiția capitalului respectiv pentru furnizarea pensiei.

(2)   Statele membre se asigură că beneficiarii latenți obțin la cerere informații cu privire la următoarele:

(a)

valoarea propriilor drepturi la pensie latente sau o evaluare a drepturilor la pensie latente care a fost efectuată cu maximum 12 luni înainte de data solicitării; și

(b)

condițiile care reglementează tratamentul drepturilor la pensie latente.

(3)   În cazul indemnizațiilor de urmaș atașate regimurilor de pensie suplimentară, alineatul (2) se aplică urmașilor beneficiari în ceea ce privește plata indemnizațiilor de urmaș.

(4)   Informațiile se transmit clar, în scris și într-un termen rezonabil. Statele membre pot prevedea ca aceste informații să nu fie furnizate mai des de o dată pe an.

(5)   Obligațiile în temeiul prezentului articol completează și nu aduc atingere obligațiilor instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale în temeiul articolului 11 din Directiva 2003/41/CE.

Articolul 7

Cerințe minime și menținerea nivelului de protecție

(1)   Statele membre pot adopta sau menține dispoziții mai favorabile decât cele prevăzute în prezenta directivă, cu privire la dobândirea de drepturi la pensie suplimentară pentru lucrători, la păstrarea drepturilor la pensie suplimentară ale lucrătorilor care își încetează activitatea și la dreptul la informare al membrilor activi ai regimului și al beneficiarilor latenți.

(2)   Transpunerea prezentei directive nu poate fi în niciun caz folosită ca motiv pentru a reduce drepturile existente pentru dobândirea și păstrarea pensiilor suplimentare sau dreptul la informare al membrilor regimului sau al beneficiarilor în statele membre.

Articolul 8

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 21 mai 2018 sau asigură faptul că partenerii sociali introduc până la acea dată dispozițiile necesare prin intermediul unui acord. Statele membre sunt obligate să ia toate măsurile necesare care le permit să garanteze rezultatele impuse de prezenta directivă. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Atunci când statele membre adoptă măsurile menționate la alineatul (1), acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

Articolul 9

Raportare

(1)   Statele membre transmit Comisiei toate informațiile disponibile privind aplicarea prezentei directive până la 21 mai 2019.

(2)   Până la 21 mai 2020, Comisia elaborează un raport privind aplicarea prezentei directive și îl prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 16 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 185, 8.8.2006, p. 37.

(2)  Poziția Parlamentului European din 20 iunie 2007 (JO C 146 E, 12.6.2008, p. 216) și poziția în primă lectură a Consiliului din 17 februarie 2014 (JO C 77 E, 15.3.2014, p. 1). Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, 5.7.1971, p. 2).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p. 1).

(5)  Directiva 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecția dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care desfășoară activități independente care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 209, 25.7.1998, p. 46).

(6)  Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (JO L 235, 23.9.2003, p. 10).


30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/8


DIRECTIVA 2014/54/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 aprilie 2014

privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 46,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Libera circulație a lucrătorilor este una dintre libertățile fundamentale ale cetățenilor Uniunii și unul dintre pilonii pieței interne în Uniune consacrat în articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Punerea sa în aplicare este aprofundată în dreptul Uniunii destinat să garanteze exercitarea deplină a drepturilor conferite cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. Prin „membrii familiei lor” ar trebui să se înțeleagă termenul definit la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), care se aplică și membrilor familiilor lucrătorilor frontalieri.

(2)

Libera circulație a lucrătorilor este, de asemenea, un element esențial pentru dezvoltarea unei veritabile piețe a muncii a Uniunii, care să permită lucrătorilor să se deplaseze în zone în care există un deficit al forței de muncă sau mai multe șanse de angajare, să sprijine mai multe persoane să își găsească locuri de muncă mai bine adaptate competențelor lor și să elimine blocajele apărute pe piața muncii.

(3)

Libera circulație a lucrătorilor oferă fiecărui cetățean al Uniunii, indiferent de reședința sa, dreptul de a circula liber în alt stat membru pentru a lucra și/sau a locui acolo în interes profesional. Aceasta îi protejează împotriva discriminării pe motiv de cetățenie în ceea ce privește accesul la muncă, condițiile de muncă și de încadrare în muncă, în special cu privire la remunerare, concediere, impozitare și avantaje sociale, asigurându-le un tratament egal în raport cu resortisanții statului membru respectiv, în temeiul dreptului intern, al practicii naționale și al contractelor colective de muncă de la nivel național. De astfel de drepturi ar trebui să beneficieze, fără discriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate, toți cetățenii Uniunii care își exercită dreptul la libera circulație, inclusiv lucrătorii permanenți, sezonieri și frontalieri. Libera circulație a lucrătorilor nu trebuie confundată cu libera prestare a serviciilor, care include dreptul întreprinderilor de a presta servicii în alt stat membru, pentru care pot detașa temporar propriii lucrători în alt stat membru pentru ca aceștia să desfășoare activitățile necesare pentru prestarea serviciilor în statul membru respectiv.

(4)

În ceea ce privește lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor care își exercită dreptul la libera circulație, articolul 45 din TFUE conferă drepturi substanțiale pentru exercitarea acestei libertăți fundamentale, care sunt detaliate în Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(5)

Cu toate acestea, exercitarea efectivă a libertății de circulație a lucrătorilor este încă o provocare majoră și, de foarte multe ori, lucrătorii din Uniune nu își cunosc drepturile la liberă circulație. Din cauza, printre altele, a poziției lor potențial mai vulnerabile, lucrătorii din Uniune se pot confrunta încă cu restricții sau obstacole nejustificate în calea exercitării dreptului lor la liberă circulație, precum nerecunoașterea calificărilor, discriminare pe motiv de cetățenie și exploatare atunci când se deplasează într-un alt stat membru. Așadar, există o discrepanță între drept și aplicarea sa în practică, discrepanță care ar trebui abordată.

(6)

În iulie 2010, în comunicarea sa intitulată „Reafirmarea liberei circulații a lucrătorilor: drepturi și evoluții majore”, Comisia a subliniat că ar studia modalitățile de abordare a noilor nevoi și provocări, în special având în vedere noile modele de mobilitate cu care se confruntă lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor. De asemenea, Comisia a afirmat că, în contextul noii strategii pentru piața internă, va examina modalitățile de promovare și de îmbunătățire a mecanismelor de punere în aplicare efectivă a principiului egalității de tratament pentru lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor care își exercită dreptul la liberă circulație. Comisia a sintetizat totodată evoluțiile legislației și jurisprudenței în special cu privire la domeniul de aplicare personal al dreptului Uniunii privind libera circulație a lucrătorilor și substanța drepturilor de care beneficiază lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor.

(7)

În Raportul 2010 privind cetățenia UE intitulat „Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE” din 27 octombrie 2010, Comisia a identificat aplicarea divergentă și incorectă a dreptului Uniunii privind dreptul la libera circulație ca fiind unul dintre principalele obstacole cu care se confruntă cetățenii Uniunii în exercitarea efectivă a drepturilor lor în temeiul dreptului Uniunii. În consecință, Comisia și-a anunțat intenția de a lua măsuri pentru a facilita libera circulație a cetățenilor UE și a membrilor de familie resortisanți ai unei țări terțe prin aplicarea cu strictețe a normelor UE, inclusiv privind nediscriminarea, prin promovarea bunelor practici și a unei mai bune cunoașteri a normelor UE pe teren și prin impulsionarea difuzării informațiilor în rândul cetățenilor UE cu privire la drepturile lor în materie de liberă circulație (acțiunea 15 din Raportul 2010 privind cetățenia UE). În plus, în Raportul 2013 privind cetățenia UE intitulat „Cetățenii UE: drepturile voastre, viitorul vostru”, Comisia Europeană a abordat necesitatea de a elimina obstacolele administrative și de a simplifica procedurile pentru cetățenii Uniunii care locuiesc, lucrează și se deplasează în alte state membre.

(8)

În Comunicarea Comisiei intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” din 18 aprilie 2012 (pachetul privind ocuparea forței de muncă), Comisia și-a anunțat intenția: să prezinte o propunere legislativă pentru a susține lucrătorii mobili (oferind informații și consiliere) în ceea ce privește exercitarea drepturilor conferite de TFUE și de Regulamentul (UE) nr. 492/2011 și a îndemnat statele membre: să amelioreze cunoașterea drepturilor conferite prin dreptul Uniunii în ceea ce privește lupta împotriva discriminării, egalitatea dintre bărbați și femei și libera circulație a lucrătorilor și să deschidă și să faciliteze accesul cetățenilor Uniunii la posturile din sectorul public, în conformitate cu legislația UE, astfel cum a fost interpretată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În acest context, Curtea a susținut în mod constant că limitarea accesului la anumite posturi din administrația publică la resortisanții unui stat membru trebuie interpretată într-o manieră restrictivă și este valabilă numai pentru posturile care presupun participarea directă sau indirectă la exercitarea autorității conferite de dreptul public și la sarcinile care au ca scop protejarea intereselor generale ale statului sau ale altor autorități publice.

(9)

Aplicarea și asigurarea respectării, în mod adecvat și eficient, ale articolului 45 din TFUE și ale Regulamentului (UE) nr. 492/2011, precum și cunoașterea drepturilor constituie elemente esențiale pentru protecția drepturilor și a egalității de tratament ale lucrătorilor din Uniune și ale membrilor familiilor lor, în timp ce o aplicare deficientă a normelor menționate diminuează eficacitatea normelor Uniunii aplicabile în acest domeniu și pune în pericol drepturile și protecția lucrătorilor din Uniune și ale membrilor familiilor lor.

(10)

De asemenea, pentru buna funcționare a pieței interne, este necesară o aplicare mai eficientă și mai uniformă a drepturilor conferite de normele Uniunii privind libera circulație a lucrătorilor.

(11)

Aplicarea și monitorizarea normelor Uniunii privind libera circulație a lucrătorilor ar trebui să fie îmbunătățite pentru a garanta că lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor, precum și angajatorii, autoritățile publice și alte persoane în cauză sunt mai bine informați în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile legate de libera circulație, pentru a sprijini și a proteja lucrătorii și membrii familiilor lor în exercitarea drepturilor menționate și pentru a combate eludarea normelor respective de către autoritățile publice și angajatorii publici sau privați. În acest context, statele membre pot lua în considerare și efectele unei mobilități mai sporite, cum ar fi exodul de creiere și exodul tinerilor.

(12)

Pentru a asigura aplicarea corectă a normelor materiale ale Uniunii privind libera circulație a lucrătorilor și pentru a urmări respectarea acestor norme, statele membre ar trebui să ia măsuri adecvate în vederea protejării lucrătorilor din Uniune și a membrilor familiilor lor care își exercită dreptul la liberă circulație împotriva discriminării pe motiv de cetățenie și a restricțiilor sau obstacolelor nejustificate în exercitarea acestui drept.

(13)

În acest scop, este necesar să se prevadă norme specifice pentru asigurarea respectării și pentru facilitarea unei aplicări mai corecte și mai uniforme a normelor materiale care reglementează libertatea de circulație a lucrătorilor în conformitate cu articolul 45 din TFUE și cu Regulamentul (UE) nr. 492/2011. În asigurarea respectării acestei libertăți fundamentale ar trebui să se țină seama de principiul egalității dintre femei și bărbați și de interzicerea discriminării sub orice formă a lucrătorilor din Uniune și a membrilor familiilor lor, astfel cum este prevăzut la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”).

(14)

În acest context, lucrătorilor din Uniune și membrilor familiilor lor care au făcut obiectul unei discriminări pe motiv de cetățenie sau al unor restricții sau obstacole nejustificate în exercitarea dreptului lor la liberă circulație ar trebui să li se garanteze o protecție judiciară reală și eficace. În cazul în care statele membre prevăd proceduri administrative ca mijloace de introducere a unor căi de atac, ele ar trebui să se asigure că orice decizie administrativă poate fi contestată în fața unei instanțe judecătorești, în sensul articolului 47 din Cartă. Luând în considerare dreptul la protecție juridică efectivă, lucrătorii din Uniune ar trebui să fie protejați împotriva oricărui tratament sau consecință defavorabilă determinată de o plângere sau procedură destinată să asigure respectarea drepturilor garantate în temeiul prezentei directive.

(15)

În vederea asigurării unui nivel de protecție mai eficient, asociațiile și persoanele juridice, inclusiv partenerii sociali, ar trebui să aibă dreptul, de asemenea, în urma hotărârii statelor membre, să întreprindă demersuri fie în numele, fie în sprijinul oricărei victime prezumate, cu aprobarea acesteia. Aceste demersuri ar trebui întreprinse fără a aduce atingere normelor de procedură de drept intern privind reprezentarea și apărarea în instanță și altor competențe și drepturi colective ale partenerilor sociali, ale angajaților și ale reprezentanților angajatorilor, cum ar fi cele legate de aplicarea contractelor colective de muncă, după caz, inclusiv acțiuni în numele unui interes colectiv, în temeiul dreptului intern sau al practicii naționale. În vederea asigurării unei protecții juridice efective și fără a aduce atingere mecanismelor de apărare colective existente de care beneficiază partenerii sociali și dreptului intern sau practicii naționale, statele membre sunt invitate să examineze punerea în aplicare a principiilor comune aplicabile acțiunilor colective în încetare și în despăgubire.

(16)

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, normele naționale privind termenele acordate pentru asigurarea respectării drepturilor în temeiul prezentei directive ar trebui să fie stabilite astfel încât să nu poată fi considerate ca fiind capabile să facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor respective.

(17)

Protecția împotriva discriminării pe motiv de cetățenie ar fi consolidată prin existența în fiecare stat membru a unor organisme eficace, cu competențe tehnice adecvate, care să aibă competența de a promova egalitatea de tratament, de a analiza problemele cu care se confruntă lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor, de a examina soluțiile posibile și de a acorda asistență specifică acestora. Competențele organismelor respective ar trebui să includă, printre altele, furnizarea către lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor de asistență juridică independentă și/sau alte tipuri de asistență, cum ar fi furnizarea de consultanță juridică referitoare la aplicarea față de aceștia a normelor Uniunii și a normelor naționale privind libera circulație a lucrătorilor, de informații privind procedurile de reclamații și de sprijin pentru a proteja drepturile lucrătorilor și ale membrilor familiilor lor. De asemenea, pot include asistență în cadrul procedurilor juridice.

(18)

Ar trebui să fie la latitudinea fiecărui stat membru să decidă dacă atribuie sarcinile care trebuie îndeplinite în temeiul prezentei directive către organismele menționate anterior sau dacă le atribuie unor organisme deja existente cu obiective similare la nivel național, cum ar fi promovarea liberei circulații a persoanelor, punerea în aplicare a principiului egalității de tratament sau protecția drepturilor persoanelor. În cazul în care un stat membru hotărăște să extindă mandatul unui organism existent, acesta ar trebui să asigure alocarea unor resurse suficiente organismului existent în vederea îndeplinirii eficace și adecvate a sarcinilor sale existente și a celor suplimentare. În cazul în care sarcinile sunt alocate mai multor organisme, statele membre ar trebui să se asigure că acestea sunt coordonate în mod corespunzător.

(19)

Statele membre ar trebui să se asigure că unul sau mai multe dintre organismele respective funcționează ca punct de contact și că acestea cooperează și efectuează schimburi de informații, cum ar fi datele de contact ale tuturor organismelor, căile de atac și datele de contact ale asociaților, organizațiilor sau ale altor entități juridice care oferă informații și servicii lucrătorilor din Uniune și membrilor familiilor lor, cu puncte de contact echivalente în alte state membre. Lista punctelor de contact ar trebui să fie publică.

(20)

Statele membre ar trebui să promoveze cooperarea dintre organismele desemnate de acestea în temeiul prezentei directive și serviciile de asistență și de informare furnizate de partenerii sociali, de asociații, organizații sau de alte entități juridice relevante, precum organizațiile care sunt responsabile de măsurile de coordonare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (5) și, după caz, inspectoratele de muncă.

(21)

Statele membre ar trebui să asigure promovarea la nivelul Uniunii a sinergiilor cu instrumentele existente de informare și de sprijin și, în acest scop, ar trebui să se asigure că organismele existente sau nou-create cooperează îndeaproape cu serviciile de asistență și de informare existente, precum Europa ta, SOLVIT, Rețeaua întreprinderilor europene, ghișeele unice și EURES, inclusiv, după caz, parteneriatele transfrontaliere ale EURES.

(22)

Statele membre ar trebui să promoveze dialogul cu partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale corespunzătoare pentru a aborda și a combate restricțiile și obstacolele nejustificate în calea dreptului la liberă circulație sau diferite forme de discriminare pe motiv de cetățenie.

(23)

Statele membre ar trebui să stabilească modalitățile în care se poate asigura accesul ușor al cetățenilor Uniunii, cum ar fi lucrătorii, studenții, noii absolvenți, precum și angajatorii, partenerii sociali și alte părți interesate la informații relevante privind dispozițiile prezentei directive și ale Regulamentului (UE) nr. 492/2011, inclusiv informații despre organismele prevăzute în temeiul prezentei directive și despre protecția și căile de atac disponibile. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a pune la dispoziție aceste informații în mai multe limbi oficiale ale Uniunii, ținând seama de cererile de pe piața muncii. Această dispoziție nu ar trebui să aducă atingere legislației statelor membre cu privire la utilizarea limbilor. Informațiile respective ar putea fi furnizate prin consiliere individuală și ar trebui să fie ușor accesibile și prin intermediul portalurilor Europa ta și EURES.

(24)

Pentru a facilita aplicarea drepturilor conferite în temeiul dreptului Uniunii, Directiva 91/533/CEE a Consiliului (6) ar trebui să fie pusă în aplicare și monitorizată în mod constant.

(25)

Prezenta directivă stabilește cerințe minime, ceea ce oferă statelor membre posibilitatea adoptării sau a menținerii unor dispoziții mai favorabile. De asemenea, statele membre au posibilitatea de a extinde competențele organizațiilor care se ocupă de sarcini legate de protecția lucrătorilor din Uniune împotriva discriminării pe motiv de cetățenie, astfel încât să acopere dreptul la tratament egal fără discriminare pe motiv de cetățenie al tuturor cetățenilor din Uniune care își exercită dreptul la liberă circulație și al membrilor familiilor lor, consacrat la articolul 21 din TFUE și în Directiva 2004/38/CE. Punerea în aplicare a prezentei directive nu ar trebui să justifice un regres în raport cu situația existentă în fiecare stat membru.

(26)

Punerea în aplicare efectivă a prezentei directive implică faptul că măsurile pe care le adoptă statele membre pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive ar trebui să conțină o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o asemenea trimitere la momentul publicării oficiale a măsurilor de punere în aplicare.

(27)

În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative, statele membre și-au luat angajamentul de a adăuga la notificarea măsurilor lor de transpunere, în cazuri justificate, unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare ale instrumentelor naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că transmiterea unor astfel de documente este justificată.

(28)

După expirarea unui termen suficient pentru punerea în aplicare a prezentei directivei, Comisia ar trebui să elaboreze un raport privind punerea sa în aplicare, în care să analizeze în special necesitatea de a prezenta o propunere destinată să asigure o mai bună respectare a dreptului Uniunii privind libera circulație. În raportul respectiv, Comisia ar trebui să abordeze posibilele dificultăți cu care se confruntă tinerii absolvenți care își caută un loc pe muncă pe teritoriul Uniunii și soții lucrătorilor resortisanți ai unei țări terțe.

(29)

Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Cartă, îndeosebi libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, dreptul la nediscriminare, în special pe motiv de cetățenie, dreptul de negociere și de acțiune colectivă, dreptul la condiții de muncă echitabile și corecte, dreptul la libertatea de circulație și de ședere și dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil. Ea trebuie să fie pusă în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(30)

Prezenta directivă respectă diferitele modele de piață a forței de muncă din statele membre, inclusiv modelele de piață a forței de muncă reglementate de contracte colective de muncă.

(31)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume acela de a stabili un cadru general comun de dispoziții, măsuri și mecanisme corespunzătoare, necesare pentru punerea în aplicare, aplicarea și asigurarea respectării în mod mai corect și mai uniform a drepturilor la libera circulație a lucrătorilor conferite prin TFUE și prin Regulamentul (UE) nr. 492/2011, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect

Prezenta directivă stabilește dispoziții care facilitează aplicarea și asigurarea respectării, în mod uniform, a drepturilor conferite prin articolul 45 din TFUE și prin articolele 1-10 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011. Prezenta directivă se aplică cetățenilor Uniunii care își exercită drepturile respective și membrilor familiilor lor (denumiți în continuare „lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor”).

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă se aplică următoarelor aspecte care țin de libera circulație a lucrătorilor, menționate la articolele 1-10 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011:

(a)

accesul la locuri de muncă;

(b)

condițiile de muncă și de încadrare în muncă, în special în ceea ce privește remunerarea, concedierea, securitatea și sănătatea în muncă și, în cazul în care lucrătorii din Uniune rămân fără un loc de muncă, reintegrarea profesională și reangajarea;

(c)

accesul la avantajele sociale și fiscale;

(d)

afilierea la organizații sindicale și dreptul de a fi ales în organele reprezentative ale lucrătorilor;

(e)

accesul la formare;

(f)

accesul la locuințe;

(g)

accesul la educație, la cursurile de ucenici și de formare profesională pentru copiii lucrătorilor din Uniune;

(h)

asistența acordată de oficiile forțelor de muncă.

(2)   Domeniul de aplicare al prezentei directive este identic cu cel al Regulamentului (UE) nr. 492/2011.

Articolul 3

Apărarea drepturilor

(1)   Statele membre se asigură că după un posibil recurs la alte autorități competente, inclusiv, dacă se consideră adecvat, proceduri de conciliere, sunt disponibile proceduri judiciare, în vederea îndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 45 din TFUE și al articolelor 1-10 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011, pentru toți lucrătorii din Uniune și pentru membrii familiilor lor care consideră că au suferit sau suferă de pe urma unor restricții și obstacole nejustificate în calea dreptului lor la liberă circulație sau care se consideră nedreptățiți prin neaplicarea principiului egalității de tratament, chiar și după încetarea relației în care se presupune că au existat restricția și obstacolul sau discriminarea.

(2)   Statele membre se asigură că asociațiile, organizațiile, inclusiv partenerii sociali, sau alte entități juridice, care au, în conformitate cu criteriile prevăzute în dreptul intern sau practica națională sau în contractele colective de muncă naționale, un interes legitim în a se asigura de respectarea dispozițiilor prezentei directive, pot întreprinde, în numele sau în sprijinul lucrătorilor din Uniune și al membrilor familiilor acestora, cu consimțământul lor, demersurile judiciare și/sau administrative prevăzute pentru respectarea drepturilor menționate la articolul 1.

(3)   Alineatul (2) se aplică fără a aduce atingere altor competențe și drepturi colective ale partenerilor sociali, ale angajaților și ale reprezentanților angajaților, după caz, inclusiv dreptului de a acționa în numele unui interes colectiv, în temeiul dreptului intern sau al practicii naționale.

(4)   Alineatul (2) se aplică fără a aduce atingere normelor de procedură naționale cu privire la reprezentarea și apărarea în instanța judecătorească.

(5)   Alineatele (1) și (2) de la prezentul articol se aplică fără a aduce atingere normelor naționale privind termenele acordate pentru asigurarea respectării drepturilor menționate la articolul 1. Cu toate acestea, termenele respective se stabilesc astfel încât să nu facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor respective.

(6)   Statele membre introduc în sistemul lor juridic intern măsurile necesare pentru protecția lucrătorilor din Uniune față de orice tratament sau consecință defavorabilă ca reacție la o plângere sau la o procedură care are ca scop asigurarea respectării drepturilor menționate la articolul 1.

Articolul 4

Organisme care promovează egalitatea de tratament și care acordă sprijin pentru lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor

(1)   Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe structuri sau organisme (denumite în continuare „organisme”) pentru promovarea, analiza, monitorizarea și susținerea egalității de tratament pentru toți lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor fără discriminare pe motiv de cetățenie, fără restricții sau obstacole nejustificate în calea dreptului lor la liberă circulație și adoptă dispozițiile necesare pentru buna funcționare a unor astfel de organisme. Respectivele organisme pot să facă parte din organismele existente la nivel național care au obiective similare.

(2)   Statele membre se asigură că în sfera de competență a acestor organisme intră:

(a)

furnizarea sau asigurarea furnizării de asistență juridică independentă și/sau alte tipuri de asistență pentru lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor, fără a aduce atingere drepturilor acestora, precum și drepturilor asociațiilor, organizațiilor și ale altor persoane juridice menționate la articolul 3.

(b)

activitatea de punct de contact față de punctele de contact echivalente din alte state membre în vederea cooperării și schimbului de informații;

(c)

desfășurarea sau comandarea unor studii și analize independente privind restricțiile și obstacolele nejustificate în calea dreptului la liberă circulație sau discriminarea pe motiv de cetățenie cu care se confruntă lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor;

(d)

asigurarea publicării de rapoarte independente și elaborarea de recomandări privind orice problemă legată de astfel de restricții și obstacole sau discriminări;

(e)

publicarea informațiilor relevante referitoare la aplicarea la nivel național a normelor Uniunii privind libera circulație a lucrătorilor.

În ceea ce privește litera (a) de la primul paragraf, în cazul în care organismele furnizează asistență în cadrul procedurilor juridice, o astfel de asistență este gratuită pentru persoanele care nu dispun de resurse suficiente, în conformitate cu dreptul intern sau practica națională.

(3)   Statele membre comunică Comisiei numele și informațiile de contact ale punctelor de contact, precum și toate informațiile actualizate sau modificările referitoare la acestea. Comisia întocmește o listă a punctelor de contact și o pune la dispoziția statelor membre.

(4)   Statele membre se asigură că organismele existente sau nou-create cunosc și sunt capabile să utilizeze informațiile existente și să colaboreze cu serviciile de asistență și informare existente la nivelul Uniunii, precum Europa ta, SOLVIT, EURES, Rețeaua întreprinderilor europene și ghișeele unice.

(5)   În cazul în care sarcinile menționate la alineatul (2) sunt atribuite mai multor organisme, statele membre se asigură că sarcinile respective sunt coordonate în mod corespunzător.

Articolul 5

Dialog

Statele membre promovează dialogul cu partenerii sociali și cu organizațiile neguvernamentale relevante, care are au, în conformitate cu dreptul intern sau practica națională, un interes legitim să contribuie la lupta împotriva restricțiilor și obstacolelor nejustificate în calea dreptului la liberă circulație și împotriva discriminării lucrătorilor din Uniune și membrilor familiilor lor pe motiv de cetățenie, în vederea promovării principiului egalității de tratament.

Articolul 6

Accesul la informații și difuzarea acestora

(1)   Statele membre se asigură că dispozițiile adoptate în temeiul prezentei directive și în temeiul articolelor 1-10 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 sunt aduse la cunoștința persoanelor în cauză pe întregul lor teritoriu, în special a lucrătorilor din Uniune și a membrilor familiilor lor, prin toate mijloacele adecvate.

(2)   Statele membre furnizează, în mai multe limbi oficiale ale instituțiilor Uniunii, informații referitoare la drepturile conferite de dreptul Uniunii privind libera circulație a lucrătorilor, care sunt clare, gratuite, accesibile, exhaustive și actualizate. Aceste informații ar trebui să fie ușor accesibile și prin intermediul portalurilor Europa ta și EURES.

Articolul 7

Cerințe minime

(1)   Statele membre pot să adopte sau să mențină dispoziții mai favorabile protecției principiului egalității de tratament decât cele care sunt prevăzute în prezenta directivă.

(2)   Statele membre pot să prevadă ca competențele organismelor menționate la articolul 4 din prezenta directivă privind promovarea, analiza, monitorizarea și susținerea egalității de tratament pentru lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor, fără discriminare pe motiv de cetățenie, să acopere, de asemenea, dreptul la tratament egal fără discriminare pe motiv de cetățenie pentru toți cetățenii din Uniune care își exercită dreptul la libera circulație și membrii familiilor lor, în conformitate cu articolul 21 din TFUE și în Directiva 2004/38/CE.

(3)   Punerea în aplicare a prezentei directive nu constituie în niciun caz un motiv suficient pentru a justifica o reducere a nivelului de protecție a lucrătorilor din Uniune și a membrilor familiilor lor în domeniile reglementate de aceasta, fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta, ca răspuns la evoluția situației, acte cu putere de lege și acte administrative diferite de cele existente la 20 mai 2014, cu condiția ca prezenta directivă să fie respectată.

Articolul 8

Transpunere

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 21 mai 2016. Ele comunică de îndată Comisiei textul respectivelor măsuri.

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 9

Raportare

Până la 21 noiembrie 2018, Comisia prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive, în vederea formulării, după caz, a propunerilor de modificare necesare.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 16 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 341, 21.11.2013, p. 54.

(2)  Poziția Parlamentului European din 12 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

(3)  Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO L 141, 27.5.2011, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p. 1).

(6)  Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligația angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă (JO L 288, 18.10.1991, p. 32).


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/15


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 aprilie 2014

privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

(2014/239/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 79 alineatul (3), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2014/242/UE a Consiliului (1), Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală („acordul”) a fost semnat, în numele Uniunii Europene, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(2)

Acordul ar trebui să fie aprobat.

(3)

Acordul instituie un comitet mixt privind readmisia care urmează să își adopte propriul regulament de procedură. Este oportun să se prevadă o procedură simplificată pentru stabilirea poziției Uniunii în acest caz.

(4)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și cea a Irlandei în ceea ce privește spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul menționat, respectivele state membre nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu le revin obligații în temeiul acesteia, iar decizia nu li se aplică.

(5)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia, iar decizia nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana sau persoanele împuternicite să efectueze, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 23 alineatul (2) din acord, prin care se exprimă acordul Uniunii de a-și asuma obligații în temeiul acordului (2).

Articolul 3

Comisia, asistată de experți din statele membre, reprezintă Uniunea în cadrul Comitetului mixt privind readmisia instituit prin articolul 19 din acord.

Articolul 4

Poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt privind readmisia în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului în temeiul articolului 19 alineatul (5) din acord se adoptă de către Comisie după consultarea unui comitet special desemnat de Consiliu.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 14 aprilie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

A. TSAFTARIS


(1)  A se vedea pagina 47 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/17


ACORD

între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,

și

REPUBLICA Azerbaidjan, denumită în continuare „Azerbaidjan”,

HOTĂRÂTE să își consolideze cooperarea pentru a combate mai eficient imigrația ilegală;

DORIND să instituie, prin intermediul prezentului acord și pe bază de reciprocitate, proceduri rapide și eficiente de identificare și de returnare în siguranță și în bună ordine a persoanelor care nu îndeplinesc sau care nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, de prezență sau de ședere pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau al unui stat membru al Uniunii Europene și să faciliteze tranzitul acestor persoane, în spirit de cooperare;

SUBLINIIND faptul că prezentul acord nu afectează drepturile, obligațiile și responsabilitățile Uniunii, ale statelor membre ale acesteia și ale Republicii Azerbaidjan care decurg din dreptul internațional și, în special, din Convenția din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul la aceasta din 31 ianuarie 1967;

AVÂND ÎN VEDERE că, în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și poziția Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Irlanda nu vor participa la prezentul acord, decât dacă notifică dorința lor în acest sens, în conformitate cu respectivul protocol;

AVÂND ÎN VEDERE că dispozițiile prezentului acord, care intră în domeniul de aplicare al părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nu se aplică Regatului Danemarcei, în conformitate cu Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului acord:

(a)

„readmisie” înseamnă transferul efectuat de către statul solicitant și admisia de către statul solicitat a persoanelor (proprii resortisanți ai statului solicitat, resortisanți ai unor țări terțe sau apatrizi) cu privire la care s-a constatat că au intrat ilegal, sunt prezenți ilegal sau își au reședința în mod ilegal în statul solicitant, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord;

(b)

„părți contractante” înseamnă Azerbaidjan și Uniunea;

(c)

„stat membru” înseamnă orice stat membru al Uniunii, căruia îi revin obligații în temeiul prezentului acord;

(d)

„resortisant al Republicii Azerbaidjan” înseamnă orice persoană care deține cetățenia azeră în conformitate cu legislația Republicii Azerbaidjan;

(e)

„resortisant al unui stat membru” înseamnă orice persoană care deține cetățenia unui stat membru, în sensul definiției Uniunii;

(f)

„resortisant al unei țări terțe” înseamnă orice persoană care deține o altă cetățenie decât cetățenia azeră sau cea a unuia dintre statele membre;

(g)

„apatrid” înseamnă orice persoană fără cetățenie;

(h)

„permis de ședere” înseamnă un permis, de orice tip, eliberat de Azerbaidjan sau de unul dintre statele membre, care dă drept de ședere unei persoane pe teritoriul său.Prezenta definiție nu include permisiunea de a rămâne pe teritoriul său, care se acordă în cadrul prelucrării unei cereri de azil sau a unei cereri de permis de ședere;

(i)

„viză” înseamnă o autorizație eliberată sau o decizie luată de Azerbaidjan sau de unul dintre statele membre, care este necesară pentru a intra pe teritoriul său, ori pentru a tranzita respectivul teritoriu. Prezenta definiție nu include viza de tranzit aeroportuar;

(j)

„stat solicitant” înseamnă statul (Azerbaidjan sau unul dintre statele membre) care prezintă o cerere de readmisie în temeiul articolului 8 sau o cerere de tranzit în temeiul articolului 15 din prezentul acord;

(k)

„stat solicitat” înseamnă statul (Azerbaidjan sau unul dintre statele membre) căruia îi este adresată o cerere de readmisie în conformitate cu articolul 8 sau o cerere de tranzit în conformitate cu articolul 15 din prezentul acord;

(l)

„autoritate competentă” înseamnă orice autoritate națională din Azerbaidjan sau dintrun stat membru însărcinată cu punerea în aplicare a prezentului acord în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (a);

(m)

„tranzit” înseamnă trecerea unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid pe teritoriul statului solicitat în timpul deplasării acestuia din statul solicitant către țara de destinație.

Articolul 2

Principii fundamentale

În consolidarea cooperării privind prevenirea și combaterea migrației neregulamentare, statul solicitat și statul solicitant respectă, în aplicarea prezentului acord în cazul persoanelor care intră în sfera de aplicare a acestuia, drepturile omului și obligațiile și responsabilitățile care decurg din instrumentele internaționale relevante care le sunt aplicabile, în special:

Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948;

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 1950 și protocoalele la aceasta;

Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966;

Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii din 1984;

Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților din 1951 și Protocolul la aceasta din 1967.

În special, statul solicitat asigură, în conformitate cu obligațiile care îi revin în temeiul instrumentelor internaționale enumerate mai sus, protecția drepturilor persoanelor readmise pe teritoriul său.

Statul solicitant ar trebui să acorde întâietate returnării voluntare și nu returnării forțate, în cazul în care nu există motive să se creadă că aceasta ar submina returnarea unei persoane în statul solicitat.

SECȚIUNEA I

OBLIGAȚIILE PRIVIND READMISIA CARE REVIN REPUBLICII AZERBAIDJAN

Articolul 3

Readmisia resortisanților proprii

(1)   La cererea unui stat membru și fără alte formalități decât cele prevăzute de prezentul acord, Azerbaidjan readmite toate persoanele care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul statului membru solicitant, cu condiția să se dovedească sau să se poată prezuma în mod întemeiat, pe baza prezentării unor dovezi prima facie, că sunt resortisanți ai Republicii Azerbaidjan.

(2)   Azerbaidjan readmite, de asemenea:

(a)

copiii minori necăsătoriți ai persoanelor menționate la alineatul (1), indiferent de locul de naștere sau de cetățenia acestora, cu excepția cazului în care au drept de ședere autonom în statul membru solicitant sau dețin un permis de ședere valabil eliberat de un alt stat membru;

(b)

soțul/soția, care are altă cetățenie sau care este apatrid(ă), al/a persoanelor menționate la alineatul (1), cu condiția să aibă dreptul de intrare și ședere sau să dobândească dreptul de intrare și de ședere pe teritoriul Republicii Azerbaidjan, cu excepția cazului în care are drept de ședere autonom în statul membru solicitant sau deține un permis de ședere valabil eliberat de un alt stat membru.

(3)   De asemenea, Azerbaidjan readmite persoanele care sunt prezente ilegal sau își au reședința în mod ilegal în statul membru solicitant și care au renunțat la cetățenia Republicii Azerbaidjan în conformitate cu legislația națională a acesteia din urmă, după intrarea pe teritoriul unui stat membru, cu excepția cazului în care persoanele respective au primit cel puțin promisiunea privind naturalizarea de către orice stat membru.

(4)   După ce Azerbaidjan a aprobat cererea de readmisie, reprezentanța diplomatică sau consulară competentă a Republicii Azerbaidjan eliberează în mod gratuit și în cel mult cinci zile lucrătoare și indiferent de voința persoanei care urmează a fi readmisă, documentul de călătorie necesar pentru returnarea persoanei care urmează să fie readmisă, valabil pentru o perioadă de 150 de zile. În cazul în care Azerbaidjan nu eliberează documentul de călătorie în termen de cinci zile lucrătoare, se consideră că a acceptat utilizarea documentului de călătorie standard al UE în vederea expulzării (anexa 7) (1).

(5)   În cazul în care, din motive de drept sau de fapt, persoana în cauză nu poate fi transferată în cursul perioadei de valabilitate a documentului de călătorie eliberat inițial, reprezentanța diplomatică sau consulară competentă a Republicii Azerbaidjan eliberează, în termen de cinci zile lucrătoare, cu titlu gratuit, un nou document de călătorie cu aceeași durată de valabilitate. În cazul în care Azerbaidjan nu eliberează noul document de călătorie în termen de cinci zile lucrătoare, se consideră că a acceptat utilizarea documentului de călătorie standard al UE în vederea expulzării (anexa 7) (2).

Articolul 4

Readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor

(1)   La cererea unui stat membru și fără alte formalități decât cele prevăzute de prezentul acord, Azerbaidjan readmite pe teritoriul său pe toți resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care nu îndeplinesc sau care nu mai îndeplinesc condițiile în vigoare cu privire la intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul statului membru solicitant, cu condiția să se dovedească sau să se poată prezuma în mod întemeiat, pe baza prezentării unor dovezi prima facie, că persoanele în cauză:

(a)

dețin, la data depunerii cererii de readmisie, o viză valabilă sau un permis de ședere valabil eliberat de Azerbaidjan; sau

(b)

au intrat ilegal și direct pe teritoriul statelor membre după o perioadă de ședere pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau după tranzitarea acestui teritoriu.

(2)   Obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care:

(a)

resortisantul țării terțe sau apatridul se afla numai în tranzit aeroportuar într-un aeroport internațional din Azerbaidjan;

(b)

resortisantul țării terțe sau apatridul beneficia de un acces fără viză pe teritoriul statului membru solicitant.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (2), după aprobarea cererii de readmisie de către Azerbaidjan, statul membru solicitant eliberează persoanei a cărei readmisie a fost acceptată documentul de călătorie standard al UE în vederea expulzării (anexa 7) (3).

SECȚIUNEA II

OBLIGAȚIILE PRIVIND READMISIA CARE REVIN UNIUNII

Articolul 5

Readmisia resortisanților proprii

(1)   La cererea Republicii Azerbaidjan și fără alte formalități decât cele prevăzute de prezentul acord, un stat membru readmite toate persoanele care nu îndeplinesc sau care nu mai îndeplinesc condițiile în vigoare cu privire la intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul Republicii Azerbaidjan, cu condiția să se dovedească sau să se poată prezuma în mod întemeiat, pe baza unor dovezi prima facie, că sunt resortisanți ai statului membru respectiv.

(2)   Un stat membru readmite, de asemenea:

(a)

copiii minori necăsătoriți ai persoanelor menționate la alineatul (1), indiferent de locul de naștere sau de cetățenia acestora, cu excepția cazului în care au drept de ședere autonom în Azerbaidjan;

(b)

soțul/soția, care are altă cetățenie sau care este apatrid(ă), al/a persoanelor menționate la alineatul (1), cu condiția să aibă dreptul de intrare și de ședere sau să dobândească dreptul de intrare și de ședere pe teritoriul statului membru solicitat, cu excepția cazului în care are drept de ședere autonom în Azerbaidjan.

(3)   De asemenea, un stat membru readmite persoanele care sunt prezente ilegal sau își au reședința în mod ilegal în Azerbaidjan și care au renunțat la cetățenia unui stat membru în conformitate cu legislația națională a acestuia din urmă, după intrarea pe teritoriul Republicii Azerbaidjan, cu excepția cazului în care persoanele respective au primit cel puțin promisiunea privind naturalizarea de către Azerbaidjan.

(4)   După ce statul membru solicitat a aprobat cererea de readmisie, reprezentanța diplomatică sau consulară competentă a statului membru respectiv eliberează în mod gratuit și în cel mult cinci zile lucrătoare și indiferent de voința persoanei care urmează a fi readmisă, documentul de călătorie necesar pentru returnarea persoanei care urmează să fie readmisă, valabil pentru o durată de 150 de zile. În cazul în care statul membru solicitat nu eliberează documentul de călătorie în termen de cinci zile lucrătoare, se consideră că a acceptat utilizarea documentului de călătorie standard al Republicii Azerbaidjan în vederea expulzării (anexa 8).

(5)   În cazul în care, din motive de drept sau de fapt, persoana în cauză nu poate fi transferată în cursul perioadei de valabilitate a documentului de călătorie eliberat inițial, reprezentanța diplomatică sau consulară competentă a statului membru respectiv eliberează, în termen de cinci zile lucrătoare, cu titlu gratuit, un nou document de călătorie cu aceeași durată de valabilitate. În cazul în care statul membru respectiv nu eliberează documentul de călătorie în termen de cinci zile lucrătoare, se consideră că a acceptat utilizarea documentului de călătorie standard al Republicii Azerbaidjan în vederea expulzării (anexa 8).

Articolul 6

Readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor

(1)   La cererea Republicii Azerbaidjan și fără alte formalități decât cele prevăzute de prezentul acord, un stat membru readmite toți resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care nu îndeplinesc sau care nu mai îndeplinesc condițiile în vigoare cu privire la intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul Republicii Azerbaidjan, cu condiția să se dovedească sau să se poată prezuma în mod întemeiat, pe baza prezentării unor dovezi prima facie, că persoanele în cauză:

(a)

dețin, la data depunerii cererii de readmisie, o viză valabilă sau un permis de ședere valabil eliberat de statul membru solicitat sau

(b)

au intrat ilegal și direct pe teritoriul Republicii Azerbaidjan după o perioadă de ședere pe teritoriul statului membru solicitat sau după tranzitarea acestui teritoriu.

(2)   Obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care:

(a)

resortisantul țării terțe sau apatridul se afla numai în tranzit aeroportuar într-un aeroport internațional al statului membru solicitat sau

(b)

resortisantul țării terțe sau apatridul beneficia de un acces fără viză pe teritoriul Republicii Azerbaidjan.

(3)   Obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) revine statului membru care a eliberat viza sau permisul de ședere. În cazul în care două sau mai multe state membre au eliberat o viză sau un permis de ședere, obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) revine statului membru care a eliberat documentul a cărui durată de valabilitate este mai mare sau, în cazul în care durata de valabilitate a unuia sau a mai multor documente a expirat deja, statului membru care a eliberat documentul care este încă valabil. În cazul în care toate documentele au expirat, obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) revine statului membru care a eliberat documentul a cărui dată de expirare este cea mai recentă. În cazul în care nu se poate prezenta niciun astfel de document, obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) revine statului membru al cărui teritoriu a fost părăsit ultimul.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (2), după aprobarea cererii de readmisie de către statul membru, Azerbaidjan eliberează persoanei a cărei readmisie a fost acceptată documentul de călătorie necesar pentru returnarea acelei persoane (anexa 8).

SECȚIUNEA III

PROCEDURA DE READMISIE

Articolul 7

Principii

(1)   Sub rezerva alineatului (2), pentru orice transfer al unei persoane care urmează să fie readmisă pe baza uneia dintre obligațiile prevăzute la articolele 3-6 este necesară prezentarea unei cereri de readmisie autorității competente a statului solicitat.

(2)   În cazul în care persoana care urmează să fie readmisă deține un document de călătorie valabil și, în cazul resortisanților țărilor terțe sau al apatrizilor, pe lângă acest document, o viză valabilă sau un permis de ședere valabil eliberate de statul solicitat, transferul acestei persoane poate avea loc fără ca statul solicitant să trebuiască să depună o cerere de readmisie și, în cazul unui resortisant al statului solicitat, fără ca statul solicitant să trebuiască să depună o notificare scrisă în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), în atenția autorității competente a statului solicitat.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (2), în cazul în care o persoană a fost reținută în zona care se întinde până la 15 kilometri de la teritoriile porturilor maritime și ale aeroporturilor internaționale ale statului solicitant, inclusiv teritoriile acestor porturi și aeroporturi, precum și zonele vamale ale statului respectiv, după ce a trecut ilegal frontiera venind direct de pe teritoriul statului solicitat, statul solicitant poate prezenta o cerere de readmisie în termen de două zile lucrătoare de la data reținerii persoanei respective (procedură accelerată).

Articolul 8

Cererea de readmisie

(1)   În măsura posibilului, cererea de readmisie trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

datele persoanei care urmează să fie readmisă (de exemplu, nume, prenume, data nașterii și, atunci când este posibil, locul nașterii și ultima adresă) și, după caz, datele copiilor minori necăsătoriți și/sau ale soțului/soției;

(b)

în cazul propriilor resortisanți, indicarea mijloacelor de probă sau a dovezilor prima facie privind cetățenia, în conformitate cu anexele 1 și, respectiv, 2;

(c)

în cazul resortisanților țărilor terțe și al apatrizilor, indicarea mijloacelor de probă sau a dovezilor prima facie privind condițiile de readmisie a resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor, în conformitate cu anexele 3 și, respectiv, 4;

(d)

fotografia persoanei care urmează să fie readmisă.

(2)   În măsura posibilului, cererea de readmisie conține, de asemenea, următoarele informații:

(a)

o declarație în care se indică faptul că persoana care urmează să fie transferată poate avea nevoie de asistență sau de îngrijire, cu condiția ca persoana vizată să fi consimțit în mod explicit la prezentarea unei astfel de declarații;

(b)

orice altă măsură de protecție sau de securitate ori informație privind starea de sănătate a persoanei în cauză, care poate fi necesară în cazul unui transfer individual.

(3)   Un formular comun care trebuie utilizat pentru cererile de readmisie este prevăzut în anexa 5 la prezentul acord.

(4)   O cerere de readmisie poate fi prezentată prin orice mijloace de comunicare, inclusiv cele electronice, de exemplu, fax, e-mail etc.

Articolul 9

Mijloace de probă privind cetățenia

(1)   Dovada cetățeniei, în temeiul articolului 3 alineatul (1) și al articolului 5 alineatul (1), se poate face, în special, prin intermediul documentelor enumerate în anexa 1, chiar dacă durata lor de valabilitate a expirat de maximum 6 luni. În cazul în care se prezintă astfel de documente, statele membre și Azerbaidjan recunosc reciproc cetățenia, fără să fie necesară efectuarea unei investigații suplimentare. Dovada cetățeniei nu se poate face prin intermediul unor documente false.

(2)   Dovada prima facie a cetățeniei, în temeiul articolului 3 alineatul (1) și al articolului 5 alineatul (1), se poate face, în special, prin intermediul documentelor enumerate în anexa 2, chiar dacă durata lor de valabilitate a expirat. În cazul în care se prezintă astfel de documente, statele membre și Azerbaidjan consideră că cetățenia ca fiind determinată, cu excepția cazului în care pot dovedi contrariul. Dovada prima facie a cetățeniei nu se poate face prin intermediul unor documente false.

(3)   În cazul în care nu se poate prezenta niciunul dintre documentele enumerate în anexele 1 sau 2, sau dacă acestea sunt insuficiente din motive justificate în mod corespunzător, reprezentanța diplomatică sau consulară competentă a statului solicitat în cauză audiază, la solicitarea statului solicitant care trebuie inclusă în cererea de readmisie, persoana care urmează să fie readmisă, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data primirii cererii pentru a stabili cetățenia acestei persoane.

(4)   Procedura aplicabilă acestor audieri poate fi stabilită în protocoalele de punere în aplicare prevăzute la articolul 20.

Articolul 10

Mijloace de probă privind resortisanții țărilor terțe și apatrizii

(1)   Dovada îndeplinirii condițiilor de readmisie a resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 6 alineatul (1), se face, în special, prin intermediul mijloacelor de probă enumerate în anexa 3 la prezentul acord; această dovadă nu se poate face prin intermediul unor documente false. Statele membre și Azerbaidjan recunosc reciproc o astfel de dovadă, fără a fi necesară efectuarea unei investigații suplimentare.

(2)   Dovada prima facie a îndeplinirii condițiilor de readmisie a resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor prevăzută la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 6 alineatul (1) se poate face, în special, prin intermediul mijloacelor de probă enumerate în anexa 4; această dovadă nu se poate face prin intermediul unor documente false. În cazul în care se prezintă o astfel de dovadă prima facie, statele membre și Azerbaidjan consideră ca fiind îndeplinite condițiile, cu excepția cazului în care pot dovedi contrariul.

(3)   Ilegalitatea intrării, a prezenței sau a șederii se stabilește pe baza documentelor de călătorie ale persoanei în cauză, din care lipsesc viza necesară sau permisul de ședere necesar pentru teritoriul statului solicitant. O declarație a statului solicitant conform căreia s-a constatat că persoana în cauză nu deținea documentele de călătorie, viza sau permisul de ședere necesare reprezintă, de asemenea, dovadă prima facie a intrării, a prezenței sau a șederii ilegale.

Articolul 11

Termene

(1)   Cererea de readmisie trebuie prezentată autorității competente a statului solicitat în termen de cel mult 6 luni de la data la care autoritatea competentă a statului solicitant a luat cunoștință de faptul că un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile în vigoare cu privire la intrare, prezență sau ședere. În cazul în care există obstacole de drept sau de fapt care împiedică prezentarea cererii la timp, la solicitarea statului solicitant, termenul se prelungește, dar numai până la data la care obstacolele nu mai există.

(2)   La cererea de readmisie se răspunde în scris:

(a)

în termen de 2 zile lucrătoare, în cazul în care cererea a fost prezentată în cadrul procedurii accelerate [articolul 7 alineatul (3)];

(b)

în termen de 15 zile calendaristice în toate celelalte cazuri.

Acest termen începe să curgă de la data confirmării de primire a cererii de readmisie. În cazul în care nu se primește un răspuns în termenul menționat anterior, se consideră că transferul a fost acceptat.

Răspunsul la o cerere de readmisie poate fi prezentat prin orice mijloace de comunicare, inclusiv cele electronice, de exemplu, fax, e-mail etc.

(3)   Atunci când o cerere de readmisie este refuzată, se prezintă motivele refuzului în scris.

(4)   După exprimarea acordului sau, dacă este cazul, după expirarea termenelor prevăzute la alineatul (2), persoana în cauză este transferată în termen de trei luni. La cererea statului solicitant, acest termen poate fi prelungit cu perioada necesară pentru a soluționa impedimentele juridice sau practice.

Articolul 12

Modalități de transfer și moduri de transport

(1)   Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (2), înaintea returnării unei persoane, autoritățile competente ale statului solicitant notifică în scris, cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte, autoritățile competente ale statului solicitat cu privire la data transferului, punctul de intrare, eventualele escorte și alte informații relevante cu privire la transfer.

(2)   Transportul poate avea loc prin orice mijloace, inclusiv pe cale aeriană sau maritimă. Returnarea pe cale aeriană nu este limitată la utilizarea transportatorilor naționali ai Republicii Azerbaidjan sau ai statelor membre și se poate efectua prin curse regulate sau zboruri charter. În cazul unei returnări sub escortă, componența escortei nu este limitată la persoane autorizate din statul solicitant, cu condiția să fie persoane autorizate de Azerbaidjan sau de orice stat membru.

(3)   În cazul în care transferul se realizează pe cale aeriană, eventualele escorte sunt scutite de obligația de a obține vizele necesare.

Articolul 13

Readmisia din greșeală

Statul solicitant reprimește orice persoană readmisă de statul solicitat în cazul în care se stabilește, în termen de șase luni, iar în cazul resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor, în termen de 12 luni de la data transferului persoanei în cauză, că cerințele prevăzute la articolele 3-6 din prezentul acord nu sunt respectate.

În astfel de cazuri, dispozițiile procedurale ale prezentului acord se aplică mutatis mutandis și se comunică toate informațiile disponibile privind identitatea și cetățenia reale ale persoanei care urmează să fie reprimită.

SECȚIUNEA IV

OPERAȚIUNI DE TRANZIT

Articolul 14

Principii

(1)   Statele membre și Azerbaidjan ar trebui să limiteze tranzitul resortisanților țărilor terțe sau al apatrizilor la cazurile în care aceste persoane nu pot fi returnate direct în statul de destinație.

(2)   Azerbaidjan permite tranzitul resortisanților țărilor terțe sau al apatrizilor la cererea unui stat membru în acest sens, iar un stat membru autorizează tranzitul resortisanților țărilor terțe sau al apatrizilor la cererea Republicii Azerbaidjan în acest sens, în cazul în care se asigură continuarea călătoriei în alte eventuale state de tranzit și readmisia de către statul de destinație.

(3)   Tranzitul poate fi refuzat de Azerbaidjan sau de un stat membru:

(a)

în cazul în care resortisantul țării terțe sau apatridul este expus unui risc real de a fi supus torturii sau unui tratament sau pedepse inumane sau degradante ori pedepsei cu moartea ori persecutării pe motiv de rasă, religie, cetățenie, apartenență la un anumit grup social sau convingeri politice în statul de destinație sau în alt stat de tranzit; sau

(b)

în cazul în care resortisantul țării terțe sau apatridul face obiectul unor sancțiuni penale în statul solicitat sau în alt stat de tranzit; sau

(c)

din motive de sănătate publică, de securitate națională, de ordine publică sau din cauza altor interese naționale ale statului solicitat.

(4)   Azerbaidjan sau un stat membru poate revoca orice autorizație eliberată în cazul în care împrejurările menționate la alineatul (3), care sunt de natură să împiedice operațiunea de tranzit, apar sau devin cunoscute ulterior sau dacă nu mai este garantată continuarea călătoriei în alte eventuale state de tranzit sau readmisia de către statul de destinație. În acest caz, statul solicitant reprimește resortisantul țării terțe sau apatridul, după caz și fără întârziere.

Articolul 15

Procedura de tranzit

1.   Cererea privind operațiunile de tranzit trebuie să se prezinte în scris autorității competente a statului solicitat și cuprinde următoarele informații:

(a)

tipul tranzitului (pe cale aeriană, maritimă sau terestră), eventualele alte state de tranzit și destinația finală prevăzută;

(b)

datele persoanei în cauză (de exemplu, nume, prenume, numele dinaintea căsătoriei, alte nume folosite/sub care respectiva persoană este cunoscută sau pseudonime, data nașterii, sexul și, dacă este posibil, locul nașterii, cetățenia, limba, tipul și numărul documentului de călătorie);

(c)

punctul de intrare prevăzut, data transferului și folosirea eventuală a unor escorte;

(d)

o declarație care să precizeze că, din punctul de vedere al statului solicitant, condițiile prevăzute la articolul 14 alineatul (2) sunt îndeplinite și că nu se cunoaște niciun motiv care să justifice un refuz, în temeiul articolului 14 alineatul (3).

În anexa 6 la prezentul acord este prevăzut un formular comun care va fi folosit pentru cererile de tranzit.

O cerere de tranzit poate fi prezentată prin orice mijloace de comunicare, inclusiv cele electronice, de exemplu, fax, e-mail etc.

(2)   În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii, statul solicitat informează în scris statul solicitant cu privire la admisie, confirmând punctul de intrare și data prevăzută pentru admisie sau îl informează cu privire la refuzul admisiei și motivele acestui de refuz. În cazul în care nu se primește un răspuns în termen de cinci zile lucrătoare, se consideră că tranzitul a fost acceptat.

Răspunsul la o cerere de tranzit poate fi prezentat prin orice mijloace de comunicare, inclusiv cele electronice, de exemplu, fax, e-mail etc.

(3)   În cazul în care operațiunea de tranzit se efectuează pe cale aeriană, persoana care urmează să fie readmisă și eventualele escorte sunt scutite de obligația de a obține o viză de tranzit aeroportuar.

(4)   Sub rezerva consultărilor reciproce, autoritățile competente ale statului solicitat acordă asistență în cadrul operațiunilor de tranzit, în special prin supravegherea persoanelor respective și prin punerea la dispoziție a unor echipamente corespunzătoare în acest scop.

(5)   Tranzitul persoanelor respective are loc în termen de 30 de zile de la data primirii confirmării de acceptare a cererii, cu excepția cazului în care se convine altfel.

SECȚIUNEA V

COSTURI

Articolul 16

Costuri de transport și de tranzit

Fără a aduce atingere dreptului autorităților competente de a recupera costurile aferente asociate readmisiei de la persoana care urmează să fie readmisă sau de la terți, toate costurile ocazionate de transportul în legătură cu readmisia și operațiunile de tranzit până la frontiera statului de destinație finală efectuate în temeiul prezentului acord sunt suportate de către statul solicitant.

SECȚIUNEA VI

PROTECȚIA DATELOR ȘI RELAȚIA CU ALTE OBLIGAȚII INTERNAȚIONALE

Articolul 17

Protecția datelor

Comunicarea datelor cu caracter personal are loc numai dacă este necesară pentru a pune în aplicare prezentul acord de către autoritățile competente ale Republicii Azerbaidjan sau ale unui stat membru, după caz. Prelucrarea și tratarea datelor cu caracter personal într-un caz anume fac obiectul legislației interne a Republicii Azerbaidjan și, atunci când autoritatea de supraveghere a protecției datelor este o autoritate competentă a unui stat membru, fac obiectul prevederilor Directivei 95/46/CE și ale legislației naționale a statului membru în cauză adoptate în temeiul directivei respective. De asemenea, se aplică următoarele principii:

(a)

datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod corect și în conformitate cu dispozițiile legale;

(b)

datele cu caracter personal trebuie colectate în scopul specificat, explicit și legitim al punerii în aplicare a prezentului acord și nu trebuie prelucrate ulterior de către autoritatea care le comunică sau de către cea care le primește, într-un mod incompatibil cu acest scop;

(c)

datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, pertinente și neexcesive în raport cu scopul în care acestea sunt colectate și/sau prelucrate ulterior; în special, datele cu caracter personal comunicate nu pot să se refere decât la următoarele informații:

datele persoanei care urmează să fie transferată (de exemplu, nume, prenume, eventuale nume anterioare, alte nume utilizate/sub care această persoană este cunoscută sau pseudonime, sex, stare civilă, data și locul nașterii, cetățenie actuală și orice cetățenie anterioară);

pașaportul, cartea de identitate sau permisul de conducere (numărul, durata de valabilitate, data eliberării, autoritatea emitentă și locul eliberării);

escalele și itinerariile;

alte informații necesare pentru identificarea persoanei care urmează să fie transferată sau pentru examinarea cerințelor în materie de readmisie în temeiul prezentului acord;

(d)

datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, după caz, actualizate;

(e)

datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă care să nu o depășească pe cea necesară scopului în care au fost colectate datele sau în care acestea sunt prelucrate ulterior;

(f)

atât autoritatea care comunică datele, cât și autoritatea care le primește iau toate măsurile rezonabile pentru a asigura, după caz, rectificarea, ștergerea sau blocarea datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea nu este conformă cu dispozițiile prezentului articol, în special din cauză că datele respective nu sunt adecvate, pertinente, exacte sau din cauză că sunt excesive în raport cu scopul prelucrării. Aceasta include notificarea celeilalte părți cu privire la orice rectificare, ștergere sau blocare;

(g)

la cerere, autoritatea care primește datele informează autoritatea care comunică datele cu privire la utilizarea datelor comunicate, precum și cu privire la rezultatele obținute pe baza acestora;

(h)

datele cu caracter personal nu pot fi comunicate decât autorităților competente. Transmiterea lor ulterioară altor organisme necesită acordul prealabil al autorității care le-a comunicat;

(i)

autoritatea care comunică datele și autoritatea care primește datele au obligația de a înregistra în scris transmiterea și primirea datelor cu caracter personal.

Articolul 18

Relația cu alte obligații internaționale

(1)   Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor, obligațiilor și responsabilităților Uniunii, ale statelor sale membre și ale Republicii Azerbaidjan care decurg din dreptul internațional, inclusiv din convențiile internaționale la care sunt părți, în special, din instrumentele internaționale enumerate la articolul 2 și din:

convențiile internaționale care stabilesc statul responsabil de examinarea cererilor de azil depuse;

convențiile internaționale privind extrădarea și tranzitul;

convențiile și acordurile internaționale multilaterale privind readmisia resortisanților străini, cum ar fi Convenția privind aviația civilă internațională.

(2)   Niciun element din prezentul acord nu împiedică returnarea unei persoane în temeiul altor dispoziții oficiale sau neoficiale.

SECȚIUNEA VII

PUNEREA ÎN APLICARE ȘI APLICAREA

Articolul 19

Comitetul mixt privind readmisia

(1)   Părțile contractante își acordă reciproc asistență în aplicarea și interpretarea prezentului acord. În acest scop, părțile contractante instituie un comitet mixt privind readmisia (denumit în continuare „comitetul”) care va avea, în special, sarcina de a:

(a)

monitoriza aplicarea prezentului acord;

(b)

aborda problemele care decurg din interpretarea sau aplicarea prezentului acord;

(c)

lua decizii cu privire la modalitățile de implementare necesare pentru aplicarea uniformă a prezentului acord;

(d)

efectua periodic schimb de informații privind protocoalele de punere în aplicare elaborate de diferitele state membre și de Azerbaidjan în temeiul articolului 20;

(e)

formula recomandări cu privire la modificarea prezentului acord și a anexelor la acesta.

(2)   Deciziile comitetului sunt obligatorii pentru părțile contractante.

(3)   Comitetul este compus din reprezentanți ai Uniunii și ai Republicii Azerbaidjan.

(4)   Comitetul se reunește atunci când este necesar, la solicitarea uneia dintre părțile contractante.

(5)   Comitetul își stabilește propriul regulament de procedură.

Articolul 20

Protocoale de punere în aplicare

(1)   Fără a aduce atingere aplicabilității directe a prezentului acord, la cererea unui stat membru sau a Republicii Azerbaidjan, Azerbaidjan și un stat membru încheie un protocol de punere în aplicare care cuprinde, inter alia,:

(a)

desemnarea autorităților competente, punctele de trecere a frontierei și schimbul de puncte de contact;

(b)

condițiile aplicabile returnării sub escortă, inclusiv tranzitului sub escortă al resortisanților țărilor terțe și al apatrizilor;

(c)

mijloacele și documentele care se adaugă celor enumerate în anexele 1-4 la prezentul acord;

(d)

modalitățile de readmisie în cadrul procedurii accelerate;

(e)

procedura privind audierea.

(2)   Protocoalele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) intră în vigoare numai după notificarea comitetului de readmisie menționat la articolul 19.

(3)   Azerbaidjan acceptă să aplice orice dispoziție a unui protocol de punere în aplicare încheiat cu un stat membru și în relațiile sale cu un alt stat membru, la solicitarea acestuia din urmă. Statele membre acceptă să aplice orice dispoziție a unui protocol de punere în aplicare elaborat de un stat membru împreună cu Republica Azerbaidjan și în relațiile lor cu Azerbaidjan, la cererea acesteia din urmă și în condițiile în care, în practică, este posibil ca protocolul să se aplice în alte state membre.

Articolul 21

Relația cu acordurile sau înțelegerile bilaterale privind readmisia ale statelor membre

Dispozițiile prezentului acord prevalează asupra dispozițiilor oricărui acord sau ale oricărei înțelegeri bilaterale privind readmisia persoanelor care se află în situația de ședere ilegală care au fost sau pot fi încheiate între state membre individuale și Azerbaidjan, în temeiul articolului 20, în cazul în care dispozițiile acestora din urmă sunt incompatibile cu cele ale prezentului acord.

SECȚIUNEA VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 22

Aplicare teritorială

(1)   Sub rezerva alineatului (2), prezentul acord se aplică teritoriului în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și pe teritoriul Republicii Azerbaidjan.

(2)   Prezentul acord se aplică teritoriului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Irlandei numai în temeiul unei notificări adresate în acest sens Republicii Azerbaidjan de Uniunea Europeană.

(3)   Prezentul acord nu se aplică teritoriului Regatului Danemarcei.

Articolul 23

Intrare în vigoare, durată și denunțare

(1)   Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de părțile contractante în conformitate cu procedurile lor respective.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni următoare datei la care ultima parte contractantă a notificat cealaltă parte contractantă cu privire la îndeplinirea procedurilor menționate la alineatul (1).

(3)   Prezentul acord se aplică Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Irlandei în prima zi a celei de a doua luni următoare datei notificării prevăzute la articolul 22 alineatul (2).

(4)   Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată.

(5)   Fiecare parte contractantă poate suspenda temporar, prin notificarea oficială a celeilalte părți contractante și după consultarea prealabilă a comitetului menționat la articolul 19, aplicarea completă sau parțială a prezentului acord. Suspendarea intră în vigoare în a doua zi de la data efectuării unei astfel de notificări.

(6)   Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul acord prin notificarea oficială a celeilalte părți contractante. Prezentul acord încetează să producă efecte la șase luni după data efectuării unei astfel de notificări.

Articolul 24

Modificarea acordului

Prezentul acord poate fi modificat și completat de comun acord între părțile contractante. Modificările și completările se elaborează sub forma unor protocoale distincte, care constituie parte integrantă din prezentul acord și care intră în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23.

Articolul 25

Anexe

Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezentul acord.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt februarie două mii paisprezece, în două exemplare, în limbile bulgară, croată, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și azeră, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  În conformitate cu formularul prevăzut de Recomandarea Consiliului din 30 noiembrie 1994, JO C 274, 19.9.1996, p. 18.

(2)  Ibid.

(3)  Ibid.


ANEXA 1

Lista comună a documentelor a căror prezentare este considerată dovadă a cetățeniei [articolul 3 alineatul (1), articolul 5 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (1)]

pașapoartele de orice tip (pașapoarte naționale, pașapoarte simple, pașapoarte diplomatice, pașapoarte de serviciu, pașapoarte colective și pașapoarte provizorii, inclusiv pașapoarte pentru copii);

permise de liberă trecere eliberate de statul solicitat;

cărți de identitate de orice tip (inclusiv cele temporare și cele provizorii), cu excepția cărților de identitate de marinar.


ANEXA 2

Lista comună a documentelor a căror prezentare este considerată dovadă prima facie a cetățeniei [articolul 3 alineatul (1), articolul 5 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (2)]

documentele enumerate în anexa 1 al căror termen de valabilitate a expirat de peste 6 luni;

fotocopii ale oricărora dintre documentele enumerate în anexa 1;

certificate de cetățenie și alte documente oficiale care menționează sau indică în mod clar cetățenia;

permise de conducere sau fotocopii ale acestora;

certificate de naștere sau fotocopii ale acestora;

legitimații de serviciu eliberate de o societate sau fotocopii ale acestora;

livrete militare și legitimații militare;

carnete de marinar și carnete de serviciu ale căpitanilor de navă, precum și cărți de identitate de marinar;

declarații ale martorilor;

declarații ale persoanei în cauză și limba pe care o vorbește, atestată, inclusiv, prin rezultatele unui test oficial;

orice alt document care poate contribui la stabilirea cetățeniei persoanei în cauză;

amprente digitale;

confirmarea identității în urma unei căutări efectuate în Sistemul de informații privind vizele;

în cazul statelor membre care nu folosesc Sistemul de informații privind vizele, o identificare pozitivă pe baza evidențelor acestora privind cererile de viză.

o confirmare a identității în urma unei căutări efectuate în IAMAS (sistemul automat al Republicii Azerbaidjan de căutare a informațiilor privind intrările și ieșirile din țară și înregistrarea).


ANEXA 3

Lista comună a documentelor care sunt considerate dovadă a îndeplinirii condițiilor de readmisie a resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor [articolul 4 alineatul (1), articolul 6 alineatul (1) și articolul 10 alineatul (1)]

viză și/sau permis de ședere, eliberate de statul solicitat;

ștampila de intrare/ieșire sau un însemn similar în documentul de călătorie al persoanei respective sau o altă dovadă a intrării/ieșirii (de exemplu, fotografică);

cărți de identitate eliberate apatrizilor cu domiciliul permanent în statul solicitat;

permise de liberă trecere eliberate apatrizilor cu domiciliul permanent în statul solicitat.


ANEXA 4

Lista comună a documentelor care sunt considerate dovadă prima facie a îndeplinirii condițiilor de readmisie a resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor [articolul 4 alineatul (1), articolul 6 alineatul (1) și articolul 10 alineatul (2)]

descriere a locului și împrejurărilor în care a fost interceptată persoana în cauză după ce a intrat pe teritoriul statului în cauză, descriere furnizată de către autoritățile relevante ale statului solicitant;

informații privind identitatea și/sau șederea unei persoane, furnizate de o organizație internațională (de exemplu, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați — UNHCR);

rapoarte/confirmarea informațiilor de către membri de familie, tovarăși de călătorie etc.;

documente, certificate și facturi diverse (de exemplu, facturi de hotel, fișe de programare pentru tratamente medicale sau stomatologice, carduri de acces în instituții publice/private, contracte de închiriere de mașini, chitanțe de cărți de credit etc.) care demonstrează în mod clar că persoana în cauză a stat pe teritoriul statului solicitat;

bilete nominale și/sau liste cu pasageri ale companiilor aeriene, feroviare, navale sau ale societăților de transport rutier care dovedesc prezența și itinerariul persoanei în cauză pe teritoriul statului solicitat;

informații din care să reiasă că persoana în cauză a recurs la serviciile unui ghid sau ale unei agenții de turism;

declarații oficiale făcute, în special, de autoritățile de frontieră și de alți martori care să ateste că persoana în cauză a trecut frontiera;

declarație oficială făcută de persoana în cauză în cadrul unor proceduri judiciare sau administrative;

declarația persoanei în cauză;

amprente digitale.


ANEXA 5

Image

Image

Image


ANEXA 6

Image

Image

Image


ANEXA 7

Document de călătorie standard al UE în vederea expulzării

(în conformitate cu formularul prevăzut de Recomandarea Consiliului UE din 30 noiembrie 1994) (1)


(1)  JO C 247, 19.9.1996, p. 18.


ANEXA 8

Image

Image


DECLARAȚIE COMUNĂ

Privind articolul 3 alineatul (3)

Părțile contractante iau notă de faptul că, în conformitate cu legile privind cetățenia din Republica Azerbaidjan, nu este posibil ca unui cetățean al Republicii Azerbaidjan să i se retragă cetățenia.

Părțile convin să se consulte reciproc în timp util în cazul în care această situație juridică se modifică.


DECLARAȚIE COMUNĂ

Privind articolele 4 și 6

Părțile vor depune eforturi să repatrieze în țara de origine orice resortisant al unei țări terțe care nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile legale în vigoare privind intrarea, prezența sau șederea pe teritoriile respective ale acestora.


DECLARAȚIE COMUNĂ

Privind Regatul Danemarcei

Părțile contractante iau act de faptul că prezentul acord nu se aplică teritoriului Regatului Danemarcei și nici resortisanților Regatului Danemarcei. În aceste condiții, este oportun ca Azerbaidjan și Regatul Danemarcei să încheie un acord de readmisie în aceleași condiții ca cele prevăzute de prezentul acord.


DECLARAȚIE COMUNĂ

Privind Republica Islanda și Regatul Norvegiei

Părțile contractante iau act de relațiile strânse care există între Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei, în special în temeiul Acordului din 18 mai 1999 privind asocierea acestor țări la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen. În aceste condiții, este oportun ca Azerbaidjan să încheie un acord de readmisie cu Republica Islanda și Regatul Norvegiei în aceleași condiții ca cele prevăzute de prezentul acord.


DECLARAȚIE COMUNĂ

Privind Confederația Elvețiană

Părțile contractante iau act de relațiile strânse care există între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană, în special în temeiul Acordului privind asocierea acestei țări la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care a intrat în vigoare la 1 martie 2008. În aceste condiții, este oportun ca Azerbaidjan să încheie un acord de readmisie cu Confederația Elvețiană în aceleași condiții ca cele prevăzute de prezentul acord.


DECLARAȚIE COMUNĂ

Privind Principatul Liechtenstein

Părțile contractante iau act de relațiile strânse care există între Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein, în special în temeiul Acordului privind asocierea Principatului Liechtenstein la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care a intrat în vigoare la 19 decembrie 2011. În aceste condiții, este oportun ca Azerbaidjan să încheie un acord de readmisie cu Principatul Liechtenstein în aceleași condiții ca cele prevăzute de prezentul acord.


30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/43


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 aprilie 2014

privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

(2014/240/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 98/591/CE (1), Consiliul a aprobat încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii („acordul”).

(2)

Conform articolului 12 litera (b) din acord, acesta este încheiat pentru o durată inițială de cinci ani, iar durata acestuia poate fi prelungită, cu eventuale modificări, pentru perioade suplimentare de cinci ani prin acordul comun în formă scrisă al părților.

(3)

Prin Decizia 2009/306/CE a Consiliului (2), acordul a fost prelungit pentru o perioadă suplimentară de cinci ani.

(4)

Părțile la acord consideră că prelungirea rapidă a acestui acord ar fi în interesul lor reciproc.

(5)

Conținutul acordului prelungit este identic cu conținutul acordului care expiră la 14 octombrie 2013.

(6)

Prelungirea acordului ar trebui să fie aprobată în numele Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o perioadă suplimentară de cinci ani.

Articolul 2

Președintele Consiliului notifică, în numele Uniunii, Guvernul Statelor Unite ale Americii în legătură cu încheierea, de către Uniune, a procedurilor interne necesare pentru prelungirea acordului în conformitate cu articolul 12 litera (b) din acesta.

Articolul 3

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la următoarea notificare:

„Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și a succedat acesteia și, începând cu data respectivă, exercită toate drepturile și preia toate obligațiile Comunității Europene. Prin urmare, trimiterile la «Comunitatea Europeană» în textul acordului se interpretează, după caz, ca trimiteri la «Uniunea Europeană».”

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 14 aprilie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

A. TSAFTARIS


(1)  Decizia 98/591/CE a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii (JO L 284, 22.10.1998, p. 35).

(2)  Decizia 2009/306/CE a Consiliului din 30 martie 2009 privind extinderea și modificarea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și guvernul Statelor Unite ale Americii (JO L 90, 2.4.2009, p. 20).


30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/45


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 aprilie 2014

privind ratificarea Convenției internaționale de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor (2009) de către statele membre, sau aderarea la aceasta, în interesul Uniunii Europene

(2014/241/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (8) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Convenția internațională de la Hong Kong pentru reciclarea sigură și ecologică a navelor (2009) (denumită în continuare „convenția”) a fost adoptată la 15 mai 2009 sub auspiciile Organizației Maritime Internaționale (OMI), ca urmare a deliberărilor din cadrul Conferinței internaționale privind reciclarea sigură și ecologică a navelor. Convenția vizează proiectarea, construirea, exploatarea și pregătirea navelor astfel încât să se faciliteze reciclarea sigură și rațională din punct de vedere ecologic, fără a pune însă în pericol siguranța și eficiența operațională a navelor. Totodată, ea vizează exploatarea instalațiilor de reciclare a navelor într-un mod sigur și rațional din punct de vedere ecologic, precum și stabilirea unui mecanism corespunzător de asigurare a respectării legislației pentru reciclarea navelor.

(2)

Convenția intră în vigoare la 24 de luni de la ratificarea sa de către cel puțin 15 state ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puțin 40 % din tonajul brut al flotei comerciale mondiale și al căror volum maxim anual de reciclare a navelor din ultimii 10 ani reprezintă în total nu mai puțin de trei la sută din tonajul brut al ansamblului flotelor comerciale aparținând acelorași state.

(3)

În cadrul concluziilor sale din 21 octombrie 2009, Consiliul a încurajat ferm statele membre să ratifice cu prioritate convenția pentru a facilita intrarea în vigoare a acesteia cât mai curând posibil și pentru a genera o schimbare reală și tangibilă în domeniu.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) urmărește, printre altele, reducerea și, în măsura în care este fezabil, eliminarea efectelor negative asupra sănătății umane și mediului provocate de reciclarea navelor și facilitarea ratificării convenției. Articolul 5 alineatul (9), articolul 7 alineatul (2), articolul 10 alineatele (1) și (2), articolul 12 alineatele (1) și (3) din regulamentul menționat prevăd alinierea dreptului Uniunii la convenție. Articolul 32 alineatul (4) face referire la situația statelor membre care nu au nave care să le arboreze pavilionul sau care să fie înregistrate sub pavilionul acestora sau care și-au închis registrul național al navelor. Statele membre respective pot deroga de la anumite dispoziții ale regulamentului atât timp cât nicio navă nu este înregistrată sub pavilionul lor.

(5)

Uniunea nu poate să adere la convenție, întrucât doar statele membre pot fi părți la aceasta.

(6)

Astfel, Consiliul ar trebui să autorizeze statele membre care au nave care le arborează pavilionul sau care sunt înregistrate sub pavilionul lor și care intră sub incidența convenției să ratifice convenția sau să adere la ea,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre sunt autorizate să ratifice, pentru părțile care intră în competența exclusivă a Uniunii, Convenția Internațională de la Hong Kong pentru reciclarea sigură și ecologică a navelor (2009) sau să adere la aceasta.

Articolul 2

Statele membre care au ratificat convenția sau care au aderat la aceasta notifică Comisia în termen de șase luni de la data depunerii instrumentelor de ratificare sau a instrumentelor de aderare la secretarul general al OMI.

Consiliul va analiza, până la 31 decembrie 2018, progresele înregistrate în cadrul procesului de ratificare.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 14 aprilie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

A. TSAFTARIS


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE (JO L 330, 10.12.2013, p. 1).


30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/47


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 aprilie 2014

privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor

(2014/242/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a) coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vederea aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2013/695/UE a Consiliului (1), Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 29 noiembrie 2013, sub rezerva încheierii sale.

(2)

Acordul ar trebui aprobat.

(3)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (2), prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea sa, nu are obligații în temeiul său și nu face obiectul aplicării sale.

(4)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (3), prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea sa, nu are obligații în temeiul său și nu face obiectul aplicării sale.

(5)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea sa, nu are obligații în temeiul său și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului, în numele Uniunii, efectuează notificarea prevăzută la articolul 14 alineatul (1) din acord (4).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării

Adoptată la Luxemburg, 14 aprilie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

A. TSAFTARIS


(1)  Decizia 2013/695/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor (JO L 320, 30.11.2013, p. 7).

(2)  Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

(3)  Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).

(4)  Data intrării în vigoare a Acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/49


ACORD

între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,

și

REPUBLICA AZERBAIDJAN,

denumite în continuare „părțile”,

DORIND să faciliteze contactele între persoane ca o condiție importantă pentru dezvoltarea constantă a relațiilor economice, umanitare, culturale, științifice și de altă natură, prin facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii Uniunii și ai Republicii Azerbaidjan pe bază de reciprocitate;

AVÂND ÎN VEDERE Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, precum și negocierile privind un acord de asociere între UE și Azerbaidjan, lansate în 2010;

AVÂND ÎN VEDERE declarația comună prezentată cu ocazia reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic de la Praga din 7 mai 2009, în care se exprima sprijinul politic în vederea liberalizării regimului vizelor într-un mediu sigur;

RECUNOSCÂND că facilitarea eliberării vizelor nu ar trebui să conducă la migrație neregulamentară și acordând o atenție specială securității și readmisiei;

ȚINÂND SEAMA de Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție și de Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și confirmând că dispozițiile prezentului acord nu se aplică Regatului Unit și Irlandei;

LUÂND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și confirmând că dispozițiile prezentului acord nu se aplică Regatului Danemarcei,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Scopul și domeniul de aplicare

Scopul prezentului acord este de a facilita, pe bază de reciprocitate, eliberarea vizelor pentru cetățenii Uniunii și ai Republicii Azerbaidjan, în cazul unei șederi planificate cu o durată de cel mult 90 de zile, într-un interval de 180 de zile.

Articolul 2

Clauză generală

(1)   Facilitarea eliberării vizelor prevăzută în prezentul acord se aplică cetățenilor Uniunii și ai Republicii Azerbaidjan numai în măsura în care aceștia nu sunt exonerați de obligația de a deține viză în baza legilor și a regulamentelor Republicii Azerbaidjan, ale Uniunii sau ale statelor membre ori în baza prezentului acord sau a altor acorduri internaționale.

(2)   Dreptul intern al Republicii Azerbaidjan sau al statelor membre sau dreptul Uniunii se aplică în cazul aspectelor care nu fac obiectul dispozițiilor prezentului acord, cum ar fi refuzul de eliberare a unei vize, recunoașterea documentelor de călătorie, dovada mijloacelor suficiente de subzistență, refuzul intrării și măsurile de expulzare.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului acord:

(a)

„stat membru” înseamnă orice stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Regatului Danemarcei, a Republicii Irlanda și a Regatului Unit;

(b)

„cetățean al Uniunii” înseamnă un resortisant al unui stat membru, astfel cum este definit la litera (a);

(c)

„cetățean al Republicii Azerbaidjan” înseamnă orice persoană care deține cetățenia Republicii Azerbaidjan în conformitate cu legislația sa în vigoare;

(d)

„viză” înseamnă o autorizație emisă de un stat membru sau de Republica Azerbaidjan în vederea tranzitării sau șederii planificate pe teritoriul statelor membre sau al Republicii Azerbaidjan, cu o durată de cel mult 90 de zile, într-un interval de 180 de zile;

(e)

„persoană aflată în situație de ședere legală” înseamnă:

pentru Republica Azerbaidjan, un cetățean al Uniunii care a dobândit un permis de ședere temporară sau permanentă pentru o perioadă de mai mult de 90 de zile pe teritoriul Republicii Azerbaidjan;

pentru Uniune, un cetățean al Republicii Azerbaidjan autorizat sau îndreptățit să stea mai mult de 90 de zile pe teritoriul unui stat membru, în baza dreptului Uniunii sau a legislației naționale.

Articolul 4

Documente justificative privind scopul călătoriei

(1)   În ceea ce privește următoarele categorii de cetățeni ai Uniunii și ai Republicii Azerbaidjan, documentele enumerate mai jos sunt suficiente pentru a justifica scopul călătoriei pe teritoriul celeilalte părți:

(a)

pentru rudele apropiate — soți (soții), copii (inclusiv copii adoptați), părinți (inclusiv tutori), bunici și nepoți — care vizitează cetățeni ai Uniunii Europene aflați în situație de ședere legală pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau cetățeni ai Republicii Azerbaidjan aflați în situație de ședere legală pe teritoriul statelor membre sau cetățeni ai Uniunii Europene cu reședința pe teritoriul statului membru ai cărui resortisanți sunt sau cetățeni ai Republicii Azerbaidjan care își au reședința pe teritoriul acesteia:

o cerere scrisă din partea gazdei;

(b)

fără a aduce atingere articolului 10, pentru membrii delegațiilor oficiale, inclusiv membrii permanenți ai acestor delegații care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate statelor membre, Uniunii Europene sau Republicii Azerbaidjan, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb oficiale, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau al unuia dintre statele membre:

o scrisoare din partea unei autorități competente a unuia dintre statele membre sau a Republicii Azerbaidjan sau din partea unei instituții a Uniunii Europene, care să confirme că solicitantul este un membru al delegației sale sau, respectiv, un membru permanent al delegației sale, care călătorește pe teritoriul celeilalte părți cu scopul de a participa la evenimentele menționate anterior, însoțită de o copie a invitației oficiale;

(c)

pentru oamenii de afaceri și reprezentanții organizațiilor de afaceri:

o cerere scrisă din partea persoanei juridice-gazdă, a societății-gazdă, a organizației-gazdă, a biroului sau a filialei unei astfel de persoane juridice sau societăți, din partea autorităților naționale sau locale ale Republicii Azerbaidjan sau ale statelor membre sau a comitetelor de organizare a târgurilor și a expozițiilor industriale, a conferințelor și simpozioanelor desfășurate pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau al unuia dintre statele membre, aprobată de autoritățile competente în conformitate cu legislația națională;

(d)

pentru conducătorii auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și de pasageri între teritoriile Republicii Azerbaidjan și cele ale statelor membre, cu vehicule înmatriculate în statele membre sau în Republica Azerbaidjan:

o cerere scrisă din partea societății sau a asociației (uniunii) naționale a transportatorilor din Republica Azerbaidjan sau din partea asociațiilor naționale ale transportatorilor din statele membre care prestează servicii de transport rutier internațional, în care să se precizeze scopul, itinerariul, durata și frecvența călătoriilor;

(e)

pentru elevii, studenții instituțiilor universitare și postuniversitare și profesorii însoțitori care efectuează călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum și al altor activități educaționale conexe:

o cerere scrisă sau o adeverință de înscriere din partea universității, academiei, institutului, colegiului sau școlii-gazdă sau legitimații de student sau certificate pentru cursurile care vor fi urmate;

(f)

pentru persoanele care participă la activități științifice, academice, culturale sau artistice, inclusiv la programe de schimb între universități și la alte programe de schimb:

o cerere scrisă din partea organizației-gazdă privind participarea la aceste activități;

(g)

pentru jurnaliști și personalul tehnic care îi însoțește în scop profesional:

un certificat sau un alt document eliberat de o organizație profesională sau de angajatorul solicitantului, din care să reiasă faptul că persoana în cauză este un jurnalist calificat și în care să se indice că scopul călătoriei este desfășurarea unei activități de natură jurnalistică sau din care să reiasă faptul că persoana în cauză este membru al personalului tehnic care îl însoțește pe jurnalist în scop profesional;

(h)

pentru participanții la evenimente sportive internaționale și persoanele care îi însoțesc în scop profesional:

o cerere scrisă din partea organizației-gazdă, a autorităților competente, a federațiilor sportive naționale ale statelor membre sau ale Republicii Azerbaidjan sau a comitetului olimpic național al Republicii Azerbaidjan sau a comitetelor olimpice naționale ale statelor membre;

(i)

pentru participanții la programe oficiale de schimb organizate de orașe înfrățite:

o cerere scrisă din partea șefilor administrației/primarilor acestor orașe;

(j)

pentru persoanele care călătoresc în scopuri medicale și persoanele care trebuie să le însoțească:

un document oficial din partea instituției medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această instituție, necesitatea de a fi însoțite și dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical;

(k)

pentru membrii profesiilor liberale care participă la expoziții, conferințe, simpozioane, seminare internaționale sau la alte evenimente similare organizate pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau al statelor membre:

o cerere scrisă din partea organizației-gazdă care să confirme că persoana în cauză participă la eveniment;

(l)

pentru reprezentanții organizațiilor societății civile atunci când efectuează călătorii în scopul formării educaționale sau în scopul participării la seminare și conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb:

o cerere scrisă din partea organizației-gazdă, o confirmare că persoana respectivă reprezintă organizația societății civile și certificatul privind constituirea unei astfel de organizații de la registrul competent, eliberat de o autoritate de stat, în conformitate cu legislația națională;

(m)

pentru rudele care participă la ceremonii funerare:

un document oficial care să confirme decesul, precum și legătura de rudenie sau de alt tip dintre solicitant și decedat;

(n)

pentru vizitarea cimitirelor civile și militare:

un document oficial care să confirme existența și conservarea mormântului, precum și legătura de rudenie sau de alt tip dintre solicitant și decedat.

(2)   Cererea scrisă menționată la alineatul (1) din prezentul articol cuprinde următoarele elemente:

(a)

pentru persoana invitată: numele și prenumele, data nașterii, sexul, cetățenia, numărul pașaportului, data și scopul călătoriei, numărul intrărilor și, dacă este cazul, numele soțului (soției) și al copiilor care însoțesc persoana invitată;

(b)

pentru persoana care face invitația: numele, prenumele și adresa;

(c)

pentru persoana juridică, societatea sau organizația care face invitația: denumirea completă, adresa și

în cazul în care cererea este depusă de o organizație sau de o autoritate, numele și funcția persoanei care semnează cererea;

în cazul în care persoana care face invitația este o persoană juridică sau o societate, sau un birou ori o filială a unei astfel de persoane juridice sau societăți cu sediul pe teritoriul unui stat membru sau al Republicii Azerbaidjan, numărul de înregistrare, astfel cum este prevăzut de dreptul intern al statului membru în cauză sau al Republicii Azerbaidjan.

(3)   Pentru categoriile de persoane menționate la alineatul (1) din prezentul articol, toate categoriile de vize sunt eliberate în conformitate cu procedura simplificată, fără a se mai cere altă justificare, invitație sau validare referitoare la scopul călătoriei, prevăzută de legislația părților.

Articolul 5

Eliberarea vizelor cu intrări multiple

(1)   Misiunile diplomatice și posturile consulare ale statelor membre și ale Republicii Azerbaidjan eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de 5 ani pentru următoarele categorii de cetățeni:

(a)

soții/soțiile, copiii (inclusiv copiii adoptați), care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care sunt în îngrijire, și părinții (inclusiv tutorii) care vizitează cetățeni ai Uniunii Europene aflați în situație de ședere legală pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau cetățeni ai Republicii Azerbaidjan aflați în situație de ședere legală pe teritoriul statelor membre sau cetățeni ai Uniunii Europene cu reședința pe teritoriul statului membru ai cărui resortisanți sunt sau cetățeni ai Republicii Azerbaidjan care își au reședința pe teritoriul acesteia;

(b)

membrii permanenți ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate statelor membre, Uniunii Europene sau Republicii Azerbaidjan, vor participa în mod periodic la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau al unuia dintre statele membre.

Prin derogare de la prima teză, atunci când necesitatea sau intenția de a călători în mod frecvent sau regulat este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă, în special atunci când:

în cazul persoanelor menționate la litera (a), perioada de valabilitate a autorizației de ședere legală a cetățenilor Republicii Azerbaidjan aflați în situație de ședere legală pe teritoriul unuia dintre statele membre sau a cetățenilor Uniunii aflați în situație de ședere legală în Republica Azerbaidjan; și

în cazul persoanelor menționate la litera (b), durata statutului de membru permanent al unei delegații oficiale

nu depășește cinci ani.

(2)   Misiunile diplomatice și posturile consulare ale statelor membre și ale Republicii Azerbaidjan eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de un an pentru următoarele categorii de cetățeni, cu condiția ca pe parcursul anului precedent aceștia să fi obținut cel puțin o viză și să o fi utilizat în conformitate cu legislația statului vizitat privind intrarea și șederea:

(a)

studenții instituțiilor universitare și postuniversitare care efectuează în mod regulat călătorii de studii sau de formare educațională, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

(b)

jurnaliștii și personalul tehnic care îi însoțește în scop profesional;

(c)

participanții la programe oficiale de schimb organizate de orașe înfrățite;

(d)

conducătorii auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și de pasageri între teritoriile Republicii Azerbaidjan și cele ale statelor membre, cu vehicule înmatriculate în statele membre sau în Republica Azerbaidjan;

(e)

persoanele care trebuie să călătorească în mod periodic în scopuri medicale și persoanele care trebuie să le însoțească;

(f)

membrii profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale, conferințe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare, care călătoresc în mod periodic în Republica Azerbaidjan sau în statele membre;

(g)

reprezentanții organizațiilor societății civile care călătoresc în mod periodic în Republica Azerbaidjan sau în statele membre în scopul formării educaționale, al participării la seminarii, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

(h)

persoanele care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv la programe de schimb între universități și la alte tipuri de programe de schimb, care călătoresc în mod periodic în Republica Azerbaidjan sau în statele membre;

(i)

participanții la evenimente sportive internaționale și persoane care îi însoțesc în scop profesional;

(j)

membrii delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate statelor membre, Uniunii Europene sau Republicii Azerbaidjan, participă în mod periodic la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau al statelor membre;

(k)

oamenii de afaceri și reprezentanții organizațiilor de afaceri care călătoresc în mod periodic în Republica Azerbaidjan sau în statele membre.

Prin derogare de la prima teză, atunci când necesitatea sau intenția de a călători în mod frecvent sau periodic este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă.

(3)   Misiunile diplomatice și posturile consulare ale statelor membre și ale Republicii Azerbaidjan eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de cel puțin 2 ani și de cel mult 5 ani pentru categoriile de persoane menționate la alineatul (2) din prezentul articol, cu condiția ca în ultimii 2 ani acestea să fi utilizat vizele cu intrări multiple de un an în conformitate cu legislația statului vizitat privind intrarea și șederea, cu excepția cazului în care necesitatea sau intenția de a călători în mod frecvent sau periodic este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, situație în care termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă.

(4)   Perioada totală de ședere pe teritoriul statelor membre sau al Republicii Azerbaidjan a persoanelor menționate la alineatele (1)-(3) din prezentul articol nu depășește 90 de zile, într-un interval de 180 de zile.

Articolul 6

Taxe pentru prelucrarea cererilor de viză

(1)   Taxa pentru prelucrarea cererilor de viză este de 35 EUR.

Suma menționată anterior poate fi revizuită în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (4).

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (3), următoarele categorii de persoane sunt scutite de plata taxelor pentru prelucrarea cererilor de viză:

(a)

rudele apropiate — soți (soții), copii (inclusiv copii adoptați), părinți (inclusiv tutori), bunici și nepoți — ale cetățenilor Uniunii Europene aflați în situație de ședere legală pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau ale cetățenilor Republicii Azerbaidjan aflați în situație de ședere legală pe teritoriul statelor membre sau ale cetățenilor Uniunii Europene cu reședința pe teritoriul statului membru ai cărui resortisanți sunt sau ale cetățenilor Republicii Azerbaidjan care își au reședința pe teritoriul acesteia;

(b)

membrii delegațiilor oficiale, inclusiv membrii permanenți ai acestor delegații care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate statelor membre, Uniunii Europene sau Republicii Azerbaidjan, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb oficiale, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau al unuia dintre statele membre;

(c)

elevii, studenții instituțiilor universitare și postuniversitare și profesorii însoțitori care efectuează călătorii de studii sau de formare educațională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum și al altor activități educaționale conexe;

(d)

persoanele cu handicap și persoanele care le însoțesc, dacă este cazul;

(e)

participanții la evenimente sportive internaționale și persoanele care îi însoțesc în scop profesional;

(f)

persoanele care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv la programe de schimb între universități și la alte tipuri de programe de schimb;

(g)

persoanele care au prezentat documente ce atestă necesitatea călătoriei lor în scopuri umanitare, inclusiv pentru a primi tratament medical de urgență, precum și persoanele care îi însoțesc sau persoanele care participă la funeraliile unei rude apropiate sau care vizitează o rudă apropiată grav bolnavă;

(h)

reprezentanții organizațiilor societății civile care efectuează călătorii în scopul formării educaționale, al participării la seminarii, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

(i)

pensionarii;

(j)

copiii sub 12 ani;

(k)

jurnaliștii și personalul tehnic care îi însoțește în scop profesional.

(3)   Dacă un stat membru sau Republica Azerbaidjan cooperează cu un prestator extern de servicii în vederea eliberării vizelor, prestatorul extern de servicii poate percepe o taxă pentru servicii. Această taxă este proporțională cu costurile suportate de prestatorul extern de servicii în îndeplinirea sarcinilor sale și nu depășește 30 EUR. Statele membre și Republica Azerbaidjan mențin posibilitatea, pentru toți solicitanții, de a-și depune cererile direct la consulatele lor.

În cazul Uniunii, prestatorul extern de servicii își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Codului de vize și cu respectarea deplină a legislației Republicii Azerbaidjan.

În cazul Republicii Azerbaidjan, prestatorul extern de servicii își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile prevăzute de legislația Republicii Azerbaidjan și a statelor membre ale UE.

Articolul 7

Durata procedurilor pentru prelucrarea cererilor de viză

(1)   Misiunile diplomatice și posturile consulare ale statelor membre și ale Republicii Azerbaidjan iau o decizie privind cererea de eliberare a unei vize în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii și a documentelor necesare pentru eliberarea vizei.

(2)   Perioada de timp pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate prelungi până la 30 de zile calendaristice în cazuri individuale, mai ales atunci când este necesară o verificare suplimentară a cererii.

(3)   Perioada de timp pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate reduce la 2 zile lucrătoare sau mai puțin, în situații urgente.

În cazul în care solicitanții au obligația de a obține o programare pentru depunerea unei cereri, programarea se face, de regulă, în termen de două săptămâni de la data solicitării acesteia. Fără a aduce atingere tezei precedente, prestatorii externi de servicii se asigură că, de regulă, o cerere de viză poate fi depusă fără întârzieri nejustificate.

În cazuri de urgență justificate, consulatul poate permite solicitanților să își depună cererile fără programare prealabilă sau cu acordarea unei programări pe loc.

Articolul 8

Călătoriile în cazul documentelor pierdute sau furate

Cetățenii Uniunii Europene și ai Republicii Azerbaidjan, care și-au pierdut sau cărora le-au fost furate documentele de identitate pe perioada șederii pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau al statelor membre, pot părăsi teritoriul Republicii Azerbaidjan sau al statelor membre în baza unor acte de identitate valabile, care le conferă dreptul să traverseze frontiera, eliberate de misiuni diplomatice sau de posturi consulare ale statelor membre sau ale Republicii Azerbaidjan, fără viză sau altă autorizație.

Articolul 9

Prelungirea vizelor în situații excepționale

Cetățenii Uniunii Europene și ai Republicii Azerbaidjan, care nu sunt în măsură să părăsească teritoriul Republicii Azerbaidjan sau al statelor membre până la data menționată pe viză din motive de forță majoră beneficiază gratuit de prelungirea perioadei de valabilitate și/sau a duratei de ședere acordate prin viza eliberată, în conformitate cu legislația aplicată de Republica Azerbaidjan sau de statul membru de destinație, pentru perioada necesară întoarcerii acestora în statul în care își au reședința.

Articolul 10

Pașapoarte diplomatice

(1)   Cetățenii Uniunii Europene și ai Republicii Azerbaidjan care sunt titulari de pașapoarte diplomatice valabile pot intra, ieși și tranzita teritoriile Republicii Azerbaidjan sau ale statelor membre fără viză.

(2)   Persoanele menționate la alineatul (1) au drept de ședere pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau pe teritoriile statelor membre pentru o perioadă de cel mult 90 de zile, într-un interval de 180 de zile.

Articolul 11

Valabilitatea teritorială a vizelor

În baza normelor și a regulamentelor naționale privind securitatea națională a Republicii Azerbaidjan și a statelor membre și în conformitate cu normele UE privind vizele cu valabilitate teritorială limitată, cetățenii Uniunii și cetățenii azeri au dreptul de a călători pe teritoriul statelor membre sau al Republicii Azerbaidjan în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Azerbaidjan sau, respectiv, ai Uniunii Europene.

Articolul 12

Comitetul mixt de gestionare a acordului

(1)   Părțile instituie un comitet mixt de experți (denumit în continuare „Comitetul”), alcătuit din reprezentanți ai Uniunii și ai Republicii Azerbaidjan. Uniunea este reprezentată de către Comisia Europeană, asistată de experți din statele membre.

(2)   Comitetul are, în special, următoarele atribuții:

(a)

monitorizarea punerii în aplicare a prezentului acord;

(b)

propunerea de modificări sau completări la prezentul acord;

(c)

soluționarea litigiilor care decurg din interpretarea sau aplicarea dispozițiilor prezentului acord.

(3)   Comitetul se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea uneia dintre părți și cel puțin o dată pe an.

(4)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 13

Relația dintre prezentul acord și acordurile bilaterale dintre statele membre și Republica Azerbaidjan

De la intrarea sa în vigoare, prezentul acord prevalează în fața dispozițiilor oricăror acorduri sau regimuri bilaterale sau multilaterale încheiate între un stat membru și Republica Azerbaidjan, în măsura în care dispozițiile acestor acorduri sau regimuri se referă la aceleași aspecte ca și prezentul acord.

Articolul 14

Clauze finale

(1)   Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile acestora și intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei la care părțile își comunică reciproc faptul că procedurile menționate mai sus au fost încheiate.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, prezentul acord intră în vigoare doar la data la care intră în vigoare Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind readmisia, în cazul în care această dată este ulterioară datei prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

(3)   Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care este denunțat în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol.

(4)   Prezentul acord poate fi modificat cu acordul scris al părților. Modificările intră în vigoare după ce părțile și-au notificat reciproc încheierea procedurilor interne necesare în acest scop.

(5)   Fiecare parte poate suspenda integral sau parțial prezentul acord din motive de ordine publică, de protecție a securității naționale sau de protecție a sănătății publice. Decizia de suspendare este notificată celeilalte părți cu cel puțin 48 de ore înainte de intrarea sa în vigoare. Partea care a suspendat aplicarea prezentului acord informează imediat cealaltă parte, în momentul în care motivele suspendării nu se mai aplică.

(6)   Fiecare parte poate denunța prezentul acord, prin notificarea scrisă a celeilalte părți. Prezentul acord încetează după 90 de zile de la data unei astfel de notificări.

Întocmit la Vilnius, la douăzeci și nouă noiembrie două mii treisprezece, în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și azeră, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


PROTOCOL

la Acordul privind statele membre care nu aplică integral acquis-ul Schengen

Statele membre care au obligații în temeiul acquis-ului Schengen, dar care nu eliberează încă vize Schengen până la decizia Consiliului în acest sens, eliberează vize naționale a căror valabilitate este limitată la propriul lor teritoriu.

În conformitate cu Decizia nr. 582/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora în scopul tranzitului pe teritoriile lor (1), s-au luat măsuri armonizate pentru a simplifica tranzitul titularilor de vize Schengen și de permise de ședere Schengen pe teritoriul statelor membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen.


(1)  JO L 161, 20.6.2008, p. 30.


DECLARAȚIE COMUNĂ

referitoare la articolul 10 din acordul privind pașapoartele diplomatice

Uniunea sau Republica Azerbaidjan ar putea invoca suspendarea parțială a acordului și, în special, a articolului 10, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (5), în cazul în care punerea în aplicare a articolului 10 face obiectul unui abuz al celeilalte părți sau duce la o amenințare la adresa securității publice.

În cazul suspendării punerii în aplicare a articolului 10, ambele părți inițiază consultări în cadrul Comitetului mixt instituit prin acord, în vederea rezolvării problemelor care au condus la suspendare.

Ca o prioritate, ambele părți își declară angajamentul de a asigura un nivel ridicat de securitate pentru pașapoartele diplomatice, în special prin integrarea elementelor de identificare biometrică. În ceea ce privește Uniunea, această securitate va fi asigurată în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (1).


(1)  JO L 385, 29.12.2004, p. 1.


DECLARAȚIE COMUNĂ

privind Danemarca

Părțile iau cunoștință de faptul că prezentul acord nu se aplică procedurilor de eliberare a vizelor de către misiunile diplomatice și serviciile consulare ale Danemarcei.

În astfel de circumstanțe, este de dorit ca autoritățile Danemarcei și ale Republicii Azerbaidjan să încheie, fără întârziere, un acord bilateral privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere în condiții similare cu cele prevăzute în Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan.


DECLARAȚIE COMUNĂ

privind Regatul Unit și Irlanda

Părțile iau cunoștință de faptul că prezentul acord nu se aplică teritoriului Regatului Unit și nici Irlandei.

În astfel de circumstanțe, este de dorit ca autoritățile Regatului Unit, ale Irlandei și ale Republicii Azerbaidjan să încheie acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării vizelor.


DECLARAȚIE COMUNĂ

privind Islanda, Norvegia, Elveția și Principatul Liechtenstein

Părțile iau cunoștință de relațiile strânse dintre Uniunea Europeană și Elveția, Islanda, Principatul Liechtenstein și Norvegia, în special în temeiul acordurilor din 18 mai 1999 și 26 octombrie 2004 privind asocierea acestor țări la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen.

În astfel de circumstanțe, este de dorit ca autoritățile Elveției, ale Islandei, ale Principatului Liechtenstein, ale Norvegiei și ale Republicii Azerbaidjan să încheie, fără întârziere, acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere în condiții similare cu cele prevăzute în Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan.


DECLARAȚIE COMUNĂ

privind cooperarea în materie de documente de călătorie

Părțile convin că, atunci când monitorizează punerea în aplicare a acordului, Comitetul mixt instituit în temeiul articolului 12 din acord ar trebui să evalueze impactul nivelului de securitate al documentelor de călătorie respective asupra funcționării acordului. În acest scop, părțile convin să se informeze reciproc în mod periodic cu privire la măsurile luate pentru a se evita proliferarea documentelor de călătorie, dezvoltând aspectele tehnice ale securității documentelor de călătorie, precum și cele referitoare la procesul de personalizare a eliberării documentelor de călătorie.


DECLARAȚIE COMUNĂ

privind pașapoartele de serviciu

Părțile, luând în considerare cadrul acestor negocieri, reafirmă că prezentul acord nu afectează posibilitatea pentru fiecare stat membru și pentru Republica Azerbaidjan de a încheia acorduri bilaterale privind exonerarea de obligația de a deține viză pentru titularii de pașapoarte de serviciu.


30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/61


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 aprilie 2014

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat

(2014/243/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 16 iulie 1999, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze în cadrul Consiliului Europei, în numele Comunității Europene, o convenție referitoare la protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat.

(2)

Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (denumită în continuare „convenția”) a fost adoptată de Consiliul Europei la 24 ianuarie 2001.

(3)

Convenția stabilește un cadru de reglementare care este aproape identic cu cel stabilit prin Directiva 98/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

(4)

Convenția a intrat în vigoare la 1 iulie 2003 și este deschisă spre semnare de către Uniune.

(5)

Semnarea convenției ar contribui la extinderea aplicării unor dispoziții similare cu cele prevăzute în Directiva 98/84/CE în afara granițelor Uniunii și la stabilirea unor norme privind serviciile bazate pe acces condiționat care ar fi aplicabile pe întregul continent european.

(6)

Convenția ar trebui semnată în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea în numele Uniunii a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (2) se autorizează sub rezerva încheierii convenției.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze convenția în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 14 aprilie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

A. TSAFTARIS


(1)  Directiva 98/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau întemeiate pe aceste servicii (JO L 320, 28.11.1998, p. 54).

(2)  Textul convenției a fost publicat în JO L 336, 20.12.2011, p. 2.


REGULAMENTE

30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/62


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 436/2014 AL COMISIEI

din 23 aprilie 2014

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Piranska sol (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Piranska sol” depusă de Slovenia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Piranska sol” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 353, 3.12.2013, p. 15.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.8. Alte produse din anexa I la tratat (condimente etc.)

SLOVENIA

Piranska sol (DOP)


30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/64


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 437/2014 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2014

de aprobare a substanței 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 21

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active care trebuie evaluate în vederea unei eventuale includeri a acestora în anexele I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Substanța 4,5Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă este inclusă în lista respectivă.

(2)

Substanța 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă a fost evaluată în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 21, produse antivegetative, astfel cum a fost definit în anexa V la directiva menționată, care corespunde tipului de produs 21, astfel cum a fost definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Norvegia a fost desemnată ca raportor și, la data de 21 decembrie 2010, a prezentat Comisiei raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile examinării au fost incluse într-un raport de evaluare care a făcut obiectul unei analize în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din data de 13 martie 2014.

(5)

Conform respectivului raport de evaluare, este posibil ca produsele biocide utilizate pentru tipul de produs 21 care conțin substanța 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE, sub rezerva îndeplinirii anumitor specificații și condiții referitoare la utilizarea acesteia.

(6)

Prin urmare, este oportun să se aprobe utilizarea substanței 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă în produsele biocide pentru tipul de produs 21, sub rezerva conformității cu respectivele specificații și condiții.

(7)

Întrucât evaluarea nu s-a referit la nanomateriale, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, aprobarea nu ar trebui să includă astfel de materiale.

(8)

Ar trebui să se prevadă un termen rezonabil până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite părților interesate să ia măsurile pregătitoare necesare în vederea îndeplinirii noilor cerințe stabilite.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă substanța 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 21, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active  (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice   (2)

4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă

Denumire IUPAC:

4,5-Dicloro-2-octilizotiazol-3(2H)-onă

Nr. CE: 264-843-8

Nr. CAS: 64359-81-5

950 g/kg

1 ianuarie 2016

31 decembrie 2025

21

În evaluarea produsului, se va acorda o atenție deosebită expunerilor, riscurilor și eficacității aferente oricăror utilizări care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii a riscurilor prezentate de substanța activă.

Persoanele care pun la dispoziție pe piață produse care conțin substanța 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă pentru utilizatorii neprofesioniști se asigură că acestea sunt furnizate împreună cu mănuși adecvate.

Autorizațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

Pentru utilizatorii industriali sau profesionali se instituie proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele se utilizează cu echipament individual de protecție adecvat, în cazul în care expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2.

Etichetele și, dacă este cazul, instrucțiunile de utilizare precizează că, până la uscare, suprafețele tratate nu trebuie să se afle la îndemâna copiilor.

3.

Etichetele și, dacă există, fișele cu date de securitate ale produselor autorizate indică faptul că activitățile de aplicare, întreținere și reparare se efectuează într-un spațiu izolat, pe o suprafață dură impermeabilă prevăzută cu pereți de protecție sau pe sol acoperit cu un material impermeabil, pentru a se preveni pierderile și a se reduce la minimum emisiile în mediu, și că eventualele pierderi sau deșeuri care conțin substanța 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă se recuperează în vederea reutilizării sau a eliminării.

4.

Pentru produsele care pot lăsa reziduuri în alimente sau în furaje, se verifică necesitatea de a se stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului  (3) sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului  (4), și se ia orice măsură adecvată de atenuare a riscurilor pentru a se asigura faptul că LMR aplicabile nu sunt depășite.

În cazul în care un articol a fost tratat cu substanța 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă sau încorporează în mod intenționat unul sau mai multe produse biocide care conțin substanța 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă și dacă este necesar din cauza posibilității contactului cu pielea și din cauza eliberării substanței 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă în condiții normale de utilizare, persoana care răspunde de introducerea pe piață a articolului se asigură că eticheta conține informații privind riscul de sensibilizare a pielii, precum și informațiile prevăzute la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  Pentru punerea în aplicare a principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe siteul internet al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).


30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/68


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 438/2014 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2014

de aprobare a ciproconazolului ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 8

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active care trebuie evaluate, în vederea unei eventuale includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Această listă include ciproconazolul.

(2)

Ciproconazolul a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 8, produse de întreținere a lemnului, astfel cum este definit în anexa V la directiva respectivă, care corespunde tipului de produs 8 definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Irlanda a fost desemnată stat membru raportor și a prezentat Comisiei, la 30 mai 2012, raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile examinării au fost incluse într-un raport de evaluare revizuit în cadrul Comitetului permanent pentru produse biocide din 13 martie 2014.

(5)

Conform raportului de evaluare respectiv, produsele biocide utilizate pentru tipul de produs 8 și care conțin ciproconazol pot îndeplini cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE, dacă sunt respectate anumite condiții și specificații legate de folosirea lor.

(6)

Prin urmare, este oportun să se aprobe utilizarea ciproconazolului în produsele biocide pentru tipul de produs 8, sub rezerva respectării acestor specificații și condiții.

(7)

Întrucât evaluarea nu a abordat nanomaterialele, în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, aprobarea nu ar trebui să includă astfel de materiale.

(8)

Raportul concluzionează că ciproconazolul îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (4), și ca substanță foarte persistentă (vP) și toxică (T) în conformitate cu anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Deși actuala clasificare armonizată a ciproconazolului ar trebui revizuită în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, aceste proprietăți intrinseci ar trebui să fie luate în considerare pentru stabilirea perioadei de valabilitate a aprobării.

(9)

Întrucât condițiile de la articolul 90 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 nu sunt îndeplinite, ar trebui să se recurgă la practica curentă prevăzută de Directiva 98/8/CE. Prin urmare, perioada de valabilitate a aprobării ar trebui să fie de cinci ani.

(10)

Cu toate acestea, în perspectiva autorizării produselor în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, ciproconazolul trebuie considerat susceptibil de înlocuire în temeiul articolului 10 alineatul (1) literele (a) și (d) din regulamentul respectiv.

(11)

Trebuie să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite părților interesate să adopte măsurile preparatorii necesare în vederea îndeplinirii noilor cerințe stabilite.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă ciproconazolul ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 8, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active  (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice  (2)

Ciproconazol

Denumire IUPAC:

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorfenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

Nr. CE: nu se aplică

Nr. CAS: 94361-06-5

Ciproconazolul are doi diastereomeri.

Diastereomerul A: pereche enantiomerică, în care grupul 2-hidroxi și 3-hidrogenul sunt localizați pe aceeași parte (2S, 3S și 2R, 3R)

Diastereomerul B: pereche enantiomerică, în care grupul 2-hidroxi și 3-hidrogenul sunt localizați pe părți opuse (2R, 3S și 2S, 3R)

Ciproconazolul tehnic este un amestec de aproximativ 1:1 al celor doi diastereomeri, care sunt, fiecare, un amestec de exact 1:1 al enantiomerilor.

940 g/kg

Ciproconazolul are doi diastereomeri.

(Diastereoizomerul A: 430-500 g/kg

Diastereoizomerul B: 470-550 g/kg).

1 noiembrie 2015

31 octombrie 2020

8

Ciproconazolul este considerat susceptibil de înlocuire în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) literele (a) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

În evaluarea produsului, se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizațiile se acordă în următoarele condiții:

1.

Pentru utilizatorii industriali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2.

Produsele nu se autorizează pentru uz industrial, și anume pentru impregnarea dublă în vid, cu excepția cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsul nu prezintă riscuri inacceptabile, dacă este necesar, ca urmare a aplicării unor măsuri corespunzătoare de atenuare.

3.

Trebuie să se ia măsuri adecvate de reducere a riscurilor pentru protejarea compartimentelor sol și apă. În special:

(a)

etichetele și, dacă se furnizează, fișele cu date de securitate ale produselor autorizate trebuie să precizeze că aplicarea industrială trebuie să se desfășoare într-un spațiu închis sau pe o suprafață dură impermeabilă prevăzută cu pereți de protecție, că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă sau în ambele, pentru a preveni pierderile directe în sol sau în apă, și că orice pierderi rezultate în urma aplicării produsului trebuie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

(b)

Produsele nu se autorizează pentru tratarea industrială a lemnului care va fi expus intemperiilor sau pentru tratarea lemnului care va fi folosit pentru construcții exterioare, cu excepția cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsul nu prezintă riscuri inacceptabile, dacă este necesar, ca urmare a aplicării unor măsuri corespunzătoare de atenuare.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea punerii în aplicare a principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/72


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 439/2014 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 250/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere, în ceea ce privește definițiile caracteristicilor și formatul tehnic pentru transmiterea datelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere (1), în special articolul 11 alineatul (1) literele (a) și (c),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 295/2008 a stabilit un cadru comun pentru colectarea, transmiterea și evaluarea statisticilor europene referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor din Uniune.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei (2) a stabilit definițiile caracteristicilor și formatul tehnic pentru transmiterea datelor.

(3)

Este necesar să se specifice definiții pentru caracteristicile demografiei întreprinderilor cu cel puțin un salariat, pentru a răspunde necesității creșterii gradului de comparabilitate a rezultatelor la nivel internațional, în special în ceea ce privește statisticile referitoare la spiritul antreprenorial. Aceste definiții ar trebui adăugate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 250/2009. Formatul tehnic pentru transmiterea datelor prevăzut în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 250/2009, inclusiv lista identificatorilor seturilor de date, seriile și lista variabilelor ar trebui, prin urmare, să fie actualizate în mod corespunzător.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 250/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 13.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definițiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerințele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 și NACE Rev.2 și derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere (JO L 86, 31.3.2009, p. 1).


ANEXĂ

Anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 250/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

înainte de codul 11 11 0 se introduc următoarele coduri:

„Cod

:

11 01 0

Denumire

:

Populația întreprinderilor active care au cel puțin un salariat în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de întreprinderi de pe piață care are au avut cel puțin un salariat în orice moment al unei perioadei de referință t.

Cod

:

11 02 0

Denumire

:

Numărul întreprinderilor active care au primul salariat în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de întreprinderi de pe piață care au avut primul salariat în orice moment al unei anumite perioade de referință t. Aceasta poate viza aparițiile de întreprinderi definite la 11 92 0, dar și întreprinderile definite la 11 91 0, dacă acestea au fost deja active în perioade de referință anterioare, dar nu aveau niciun salariat în două perioade de referință anterioare.

Cod

:

11 03 0

Denumire

:

Număr de întreprinderi care nu mai au niciun salariat începând din orice moment din t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de întreprinderi de pe piață care nu mai au niciun salariat începând din orice moment al unei anumite perioade de referință t și care aveau cel puțin un salariat într-un moment anterior dintr-o anumită perioadă de referință t.

Aceasta poate viza desființările de întreprinderi care au cel puțin un salariat definite la 11 93 0, dar și întreprinderile definite la 11 01 0, dacă acestea sunt încă active, dar nu mai au niciun salariat începând din orice moment al unei anumite perioade de referință t și al celor două perioade de referință următoare: t + 1 și t + 2.

Același lucru este valabil și în cazul în care contractul de muncă al ultimului salariat se încheie la 31 decembrie.

Cod

:

11 04 1

Denumire

:

Număr de întreprinderi care au avut primul salariat în orice moment din t – 1 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Cod

:

11 04 2

Denumire

:

Număr de întreprinderi care au avut primul salariat în orice moment din t – 2 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Cod

:

11 04 3

Denumire

:

Număr de întreprinderi care au avut primul salariat în orice moment din t – 3 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Cod

:

11 04 4

Denumire

:

Număr de întreprinderi care au avut primul salariat în orice moment din t – 4 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Cod

:

11 04 5

Denumire

:

Număr de întreprinderi care au avut primul salariat în orice moment din t – 5 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de întreprinderi de pe piață care au avut cel puțin un angajat în orice moment din fiecare an începând cu anul în care au avut primul salariat (t – 1 până la t – 5) până la o anumită perioadă de referință t.

Definiția populației întreprinderilor care au primul angajat în t este identică celei de la caracteristica 11 02 0.

De asemenea, se consideră că o întreprindere a supraviețuit dacă unitatea (unitățile) juridică (juridice) aferentă (aferente) nu mai este (sunt) activă (active), însă activitatea acesteia (acestora) a fost preluată de către o unitate juridică nouă, înființată în mod special pentru a prelua factorii de producție a întreprinderii respective (= supraviețuire prin preluare).”;

(b)

înainte de codu l12 11 0 se introduce următorul cod:

„Cod

:

11 96 0

Denumire

:

Număr de întreprinderi cu o creștere puternică, măsurată din punct de vedere al ocupării forței de muncă în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de întreprinderi de pe piață care au cel puțin 10 salariați în t – 3, cu o rată medie anuală de creștere a numărului de salariați mai mare de 10 % pe an, pe o perioadă de trei ani (t – 3 până la t). Aceasta nu include întreprinderile definite la 11 92 0, în t – 3.”;

(c)

înainte de codul 16 11 0 se introduc următoarele coduri:

„Cod

:

16 01 0

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor active care au cel puțin un salariat în orice moment din t

Anexa

:

IX

Definiție:

Definiția numărului de persoane angajate este identică celei de la caracteristica 16 91 0. Definiția populației întreprinderilor active care au cel puțin un angajat în orice moment din t este identică celei de la caracteristica 11 01 0.

Cod

:

16 01 1

Denumire

:

Număr de salariați în t din populația întreprinderilor active care au cel puțin un salariat în orice moment din t

Anexa

:

IX

Definiție:

Definiția numărului de salariați este identică celei de la caracteristica 16 91 1. Definiția populației întreprinderilor active care au cel puțin un angajat în orice moment din t este identică celei de la caracteristica 11 01 0.

Cod

:

16 02 0

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care au primul salariat în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Definiția numărului de persoane angajate este identică celei de la caracteristica 16 91 0. Definiția populației întreprinderilor care au primul angajat în t este identică celei de la caracteristica 11 02 0.

Cod

:

16 02 1

Denumire

:

Număr de salariați în t din populația întreprinderilor care au primul salariat în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Definiția numărului de salariați este identică celei de la caracteristica 16 91 1. Definiția populației întreprinderilor care au primul angajat în t este identică celei de la caracteristica 11 02 0.

Cod

:

16 03 0

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care nu mai au niciun salariat începând din orice moment din t

Anexa

:

IX

Definiție:

Definiția numărului de persoane angajate este identică celei de la caracteristica 16 91 0. Definiția populației întreprinderilor active care nu mai au niciun angajat începând din orice moment din t este identică celei de la caracteristica 11 03 0.

Cod

:

16 03 1

Denumire

:

Număr de salariați în t din populația întreprinderilor care nu mai au niciun salariat începând din orice moment din t

Anexa

:

IX

Definiție:

Definiția numărului de salariați este identică celei de la caracteristica 16 91 1. Definiția populației întreprinderilor care nu mai au niciun angajat începând din orice moment din t este identică celei de la caracteristica 11 03 0.

Cod

:

16 04 1

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în orice moment din t – 1 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Cod

:

16 04 2

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în orice moment din t – 2 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Cod

:

16 04 3

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în orice moment din t – 3 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Cod

:

16 04 4

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în orice moment din t – 4 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Cod

:

16 04 5

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în orice moment din t – 5 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Anexa

:

IX

Definiție:

Definiția numărului de persoane angajate este identică celei de la caracteristica 16 91 0. Definiția populației întreprinderilor care au avut primul salariat în orice moment din t – 1 până la t – 5 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t este identică celei de la caracteristicile 11 04 1-11 04 5.

Cod

:

16 05 1

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t – 1 din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în orice moment din t – 1 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Cod

:

16 05 2

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t – 2 din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în orice moment din t – 2 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Cod

:

16 05 3

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t – 3 din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în orice moment din t – 3 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Cod

:

16 05 4

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t –4 din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în orice moment din t – 4 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Cod

:

16 05 5

Denumire

:

Număr de persoane angajate în t – 5 din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în orice moment din t – 5 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în orice moment din t

Anexa

:

IX

Definiție:

Definiția numărului de persoane angajate este identică celei de la caracteristica 16 91 0. Definiția populației întreprinderilor care au avut primul salariat în orice moment din t – 1 până la t – 5 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în t este identică celei de la caracteristicile 11 04 1-11 04 5.”;

(d)

înainte de codul 17 32 0 se introduce următorul cod:

„Cod

:

16 96 1

Denumire

:

Număr de salariați în întreprinderi cu creștere puternică, măsurată din punct de vedere al ocupării forței de muncă în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Definiția numărului de salariați este identică celei de la caracteristica 16 91 1. Definiția populației întreprinderilor cu creștere puternică măsurată din punct de vedere al ocupării forței de muncă este identică celei de la caracteristica 11 96 0.”

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2, următorii identificatori ai seturilor de date se adaugă la listă:

Tipul seriei

Denumire

Identificatorul setului de date

„Statistici anuale de întreprinderi pentru servicii de asigurări și fonduri de pensii

1G

RSBSSERV_1G1_A

Statistici demografice anuale privind întreprinderile cu cel puțin un salariat, defalcate în funcție de statutul juridic

9E

RSBSBD_9E1_A

Statistici demografice anuale privind întreprinderile cu cel puțin un salariat, detaliate pe clase de mărime a numărului de salariați

9F

RSBSBD_9F1_A

Rezultate preliminare anuale privind desființarea întreprinderilor cu cel puțin un salariat, defalcate în funcție de statutul juridic

9G

RSBSBD_9G1_A

Rezultate preliminare anuale privind desființarea întreprinderilor cu cel puțin un salariat, detaliate pe clase de mărime a numărului de salariați

9H

RSBSBD_9H1_A

Statistici anuale privind întreprinderile cu creștere puternică, măsurată din punct de vedere al ocupării forței de muncă

9M

RSBSBD_9 M1_A

Statistici anuale preliminare privind întreprinderile cu creștere puternică, măsurată din punct de vedere al ocupării forței de muncă

9P

RSBSBD_9P1_A”

(b)

la punctul 2, titlul tipului de serie și identificatorul setului de date referitore la 1D se înlocuiesc cu următorul text:

Tipul seriei

Denumire

Identificatorul setului de date

„Statistici anuale de întreprinderi privind activitățile băncii centrale și ale instituțiilor de credit clasificate în NACE Rev.2 64.19

1D

RSBSSERV_1D2_A”

(c)

la punctul 4.1, următoarele serii se adaugă la listă:

Tipul seriei

Cod

„Statistici anuale de întreprinderi pentru servicii de asigurări și fonduri de pensii

1G

Statistici demografice anuale privind întreprinderile cu cel puțin un salariat, defalcate în funcție de statutul juridic

9E

Statistici demografice anuale privind întreprinderile cu cel puțin un salariat, detaliate pe clase de mărime a numărului de salariați

9F

Rezultate preliminare anuale privind desființarea întreprinderilor cu cel puțin un salariat, defalcate în funcție de statutul juridic

9G

Rezultate preliminare anuale privind desființarea întreprinderilor cu cel puțin un salariat, detaliate pe clase de mărime a numărului de salariați

9H

Statistici anuale privind întreprinderile cu creștere puternică, măsurată din punct de vedere al ocupării forței de muncă

9M

Statistici anuale preliminare privind întreprinderile cu creștere puternică, măsurată din punct de vedere al ocupării forței de muncă

9P”

(d)

la punctul 4.1, titlul tipului de serie referitor la 1D se înlocuiește cu următorul text:

„Statistici anuale de întreprinderi privind activitățile băncii centrale și ale instituțiilor de credit clasificate în NACE Rev.2 64.19”

(e)

la punctul 4.5, următoarele variabile se adaugă la listă, în ordine numerică:

Titlul variabilei

Cod

Anexa

„Populația întreprinderilor active care au cel puțin un salariat în t

11 01 0

IX

Număr de întreprinderi active care au primul salariat în t

11 02 0

IX

Număr de întreprinderi care nu mai au niciun salariat în t

11 03 0

IX

Număr de întreprinderi care au avut primul salariat în t – 1 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în t

11 04 1

IX

Număr de întreprinderi care au avut primul salariat în t – 2 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în t

11 04 2

IX

Număr de întreprinderi care au avut primul salariat în t – 3 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în t

11 04 3

IX

Număr de întreprinderi care au avut primul salariat în t – 4 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în t

11 04 4

IX

Număr de întreprinderi care au avut primul salariat în t – 5 și care aveau, de asemenea, cel puțin un salariat în t

11 04 5

IX

Număr de întreprinderi cu o creștere puternică, măsurată din punct de vedere al ocupării forței de muncă în t

11 96 0

IX

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor active care au cel puțin un salariat în t

16 01 0

IX

Număr de salariați în t din populația întreprinderilor active care au cel puțin un salariat în t

16 01 1

IX

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care au primul salariat în t

16 02 0

IX

Număr de salariați în t din populația întreprinderilor care au primul salariat în t

16 02 1

IX

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care nu mai au niciun salariat în t

16 03 0

IX

Număr de salariați în t din populația întreprinderilor care nu mai au niciun salariat în t

16 03 1

IX

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în t – 1 și care au, de asemenea, cel puțin un salariat în t

16 04 1

IX

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în t – 2 și care au, de asemenea, cel puțin un salariat în t

16 04 2

IX

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în t – 3 și care au, de asemenea, cel puțin un salariat în t

16 04 3

IX

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în t – 4 și care au, de asemenea, cel puțin un salariat în t

16 04 4

IX

Număr de persoane angajate în t din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în t – 5 și care au, de asemenea, cel puțin un salariat în t

16 04 5

IX

Număr de persoane angajate în t – 1 din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în t – 1 și care au, de asemenea, cel puțin un salariat în t

16 05 1

IX

Număr de persoane angajate în t – 2 din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în t – 2 și care au, de asemenea, cel puțin un salariat în t

16 05 2

IX

Număr de persoane angajate în t – 3 din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în t – 3 și care au, de asemenea, cel puțin un salariat în t

16 05 3

IX

Număr de persoane angajate în t – 4 din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în t – 4 și care au, de asemenea, cel puțin un salariat în t

16 05 4

IX

Număr de persoane angajate în t – 5 din populația întreprinderilor care au avut primul salariat în t – 5 și care au, de asemenea, cel puțin un salariat în t

16 05 5

IX

Număr de salariați în întreprinderi cu creștere puternică, măsurată din punct de vedere al ocupării forței de muncă în t

16 96 1

IX”


30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/79


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 440/2014 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

CL

173,8

MA

42,9

MK

105,0

TN

89,9

TR

83,5

ZZ

99,0

0707 00 05

AL

41,5

MA

39,8

TR

133,0

ZZ

71,4

0709 93 10

MA

70,8

TR

88,1

ZZ

79,5

0805 10 20

EG

45,5

IL

73,9

MA

51,2

TN

64,4

TR

57,0

ZZ

58,4

0805 50 10

MA

35,6

TR

85,1

ZZ

60,4

0808 10 80

AR

108,6

BR

84,5

CL

105,2

CN

98,7

MK

26,2

NZ

130,5

US

170,5

ZA

123,3

ZZ

105,9

0808 30 90

AR

90,6

CL

146,3

CN

83,2

TR

97,0

ZA

109,4

ZZ

105,3


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


Rectificări

30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/81


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352 din 24 decembrie 2013 )

La pagina 14, la articolul 4 alineatul (6), litera (b):

în loc de:

„(b)

împrumutul este garantat cu garanții reale care acoperă cel puțin 80 % din împrumut, iar suma garantată este de 112 500 EUR și durata garanției este de cinci ani, fie suma garantată este de 56 250 EUR și durata garanției este de zece ani; dacă un suma garantată este mai mică decât aceste valori și/sau garanția se acordă pentru o perioadă de mai puțin de cinci, respectiv zece ani, echivalentul subvenție brută al împrumutului se calculează ca procentaj corespunzător din plafonul prevăzut la articolul 3 alineatul (2); sau”,

se va citi:

„(b)

garanția nu depășește 80 % din împrumutul aferent și fie suma garantată este de 112 500 EUR, iar durata garanției este de cinci ani, fie suma garantată este de 56 250 EUR, iar durata garanției este de zece ani; dacă suma garantată este mai mică decât aceste valori și/sau dacă garanția se acordă pentru o perioadă de mai puțin de cinci, respectiv zece ani, echivalentul subvenție brută al garanției se calculează ca procentaj corespunzător din plafonul prevăzut la articolul 3 alineatul (2); sau”.