ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 118

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
22 aprilie 2014


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) NR. 374/2014 al parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

22.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 374/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 16 aprilie 2014

privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)

Ucraina este un stat partener prioritar în cadrul politicii europene de vecinătate și al Parteneriatului estic. Uniunea urmărește dezvoltarea unei relații din ce în ce mai strânse cu Ucraina, dincolo de o simplă cooperare bilaterală, care presupune progresul treptat către asocierea politică și integrarea economică. În acest sens, a fost negociat între 2007-2011 un Acord de asociere între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte („Acordul de asociere”), incluzând o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA), și a fost parafat de către ambele părți la 30 martie 2012. În temeiul dispozițiilor DCFTA, Uniunea și Ucraina au prevăzut să creeze o zonă de liber schimb pe parcursul unei perioade de tranziție de maximum10 ani, începând cu data intrării în vigoare a Acordului de asociere, în conformitate cu articolul XXIV din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994.

(2)

Având în vedere provocările politice, economice și în materie de securitate fără precedent cu care se confruntă Ucraina, precum și pentru a sprijini economia acesteia, este oportun să nu se aștepte până la intrarea în vigoare a dispozițiilor Acordului de asociere referitoare la DCFTA, ci să se anticipeze punerea sa în aplicare prin intermediul unor preferințe comerciale autonome și să se înceapă reducerea sau eliminarea unilaterală a taxelor vamale ale Uniunii aplicabile mărfurilor originare din Ucraina, în conformitate cu lista de concesii prevăzută în Anexa I-A la Acordul de asociere.

(3)

În scopul prevenirii oricărui risc de fraudă, dreptul de a beneficia de preferințele comerciale autonome ar trebui să fie condiționat de respectarea de către Ucraina a regulilor relevante privind originea produselor și a procedurilor aferente, precum și de implicarea sa în cooperarea administrativă eficientă cu Uniunea. În plus, Ucraina ar trebui să se abțină de la introducerea unor noi taxe vamale sau taxe cu efect echivalent sau a unor noi restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent pentru importurile originare din Uniune, sau de la mărirea nivelurilor taxelor în vigoare sau de la introducerea oricăror alte restricții.

(4)

Este necesar să se prevadă reintroducerea taxelor aplicabile în mod normal din Tariful Vamal Comun , în privința produselor care cauzează sau riscă să cauzeze dificultăți grave producătorilor din Uniune de produse similare sau direct concurente, sub rezerva unei anchete întreprinse de Comisie.

(5)

În cazul în care condițiile prevăzute de prezentul regulament nu sunt respectate, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în vederea suspendării temporare, totale sau parțiale, a regimurilor preferențiale. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

(6)

Prezentul regulament se aplică până la intrarea în vigoare a Titlului IV (privind comerțul și alte aspecte legate de comerț) din Acordul de asociere sau, după caz, se aplică cu titlu provizoriu, până cel târziu la 1 noiembrie 2014.

(7)

Având în vedere caracterul urgent al acestei chestiuni, este important să se aplice o derogare de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regimuri preferențiale

Taxele vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina se reduc sau se elimină în conformitate cu anexa I.

Articolul 2

Condiții de acordare a regimurilor preferențiale

Acordarea beneficiului regimurilor preferențiale introdus prin articolul 1 este supusă:

(a)

respectării regulilor de origine a produselor și a procedurilor aferente, în conformitate cu titlul IV capitolul 2 secțiunea 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (2);

(b)

respectării metodelor de cooperare administrativă prevăzute la articolele 121 și 122 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93;

(c)

participării Ucrainei la o cooperare administrativă eficientă cu Uniunea în scopul prevenirii oricărui risc de fraudă;

(d)

angajamentului Ucrainei de a nu introduce noi taxe vamale sau taxe cu efect echivalent și noi restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent asupra importurilor originare din Uniune, sau de a nu mări nivelul taxelor în vigoare sau de a nu introduce nicio altă restricție începând cu 23 aprilie 2014.

Articolul 3

Accesul la contingentele tarifare

(1)   Produsele enumerate în anexele II și III pot fi importate în Uniune în limitele contingentelor tarifare din Uniune stabilite în anexele respective.

(2)   Contingentele tarifare menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt gestionate de Comisie în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, cu excepția contingentelor tarifare pentru anumite produse agricole menționate în anexa III la prezentul regulament.

(3)   Contingentele tarifare pentru anumite produse agricole menționate în anexa III la prezentul regulament sunt gestionate de Comisie în temeiul normelor stabilite în conformitate cu articolul 184 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. (3)

Articolul 4

Suspendarea temporară

Atunci când constată că există suficiente dovezi care indică nerespectarea condițiilor stabilite la articolul 2, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în vederea suspendării temporare, totale sau parțiale, a regimurilor preferențiale prevăzute în prezentul regulament. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 6 alineatul (2).

Articolul 5

Clauza de salvgardare

În cazul în care importurile unui produs originar din Ucraina și inclus în anexa I la prezentul regulament cauzează sau riscă să cauzeze dificultăți grave producătorilor din Uniune de produse similare sau direct concurente, Comisia poate reintroduce taxele aplicabile în mod normal din Tariful Vamal Comun, în privința acestor importuri, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 11 și 11a din Regulamentul (CE) nr. 55/2008 al Consiliului (4), care se aplică mutatis mutandis.

Articolul 6

Procedura comitetului

(1)   În scopul punerii în aplicare a articolului 3 alineatul (2) și a articolului 4 din prezentul regulament, Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal, instituit prin articolul 248a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (5). Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 7

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică până la intrarea în vigoare a Titlului IV din Acordul de asocieresau, după caz, se aplică cu titlu provizoriu, până cel târziu la 1 noiembrie 2014.

Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz în cazul în care prezentul regulament încetează să se aplice înainte de această dată.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

Martin SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 980/2005 și a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei (JO L 20, 24.1.2008, p. 1).

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXA I

Nomenclatura tarifară a UE

NC 2008

Denumirea mărfurilor

Rata de bază

Categoria în faza eliminării

I

SECȚIUNEA I – ANIMALE VII; PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

 

 

01

CAPITOLUL 1 – ANIMALE VII

 

 

0101

Cai, măgari, catâri și bardoi, vii

 

 

0101 10

– Reproducători de rasă pură

 

 

0101 10 10

– – Cai

scutire

0

0101 10 90

– – Altele

7,7

0

0101 90

– Altele

 

 

 

– – Cai

 

 

0101 90 11

– – – Destinați sacrificării

scutire

0

0101 90 19

– – – Altele

11,5

0

0101 90 30

– – Măgari

7,7

0

0101 90 90

– – Catâri și bardoi

10,9

0

0102

Animale vii din specia bovine

 

 

0102 10

– Reproducători de rasă pură

 

 

0102 10 10

– – Juninci (care nu au fătat niciodată)

scutire

0

0102 10 30

– – Vaci

scutire

0

0102 10 90

– – Altele

scutire

0

0102 90

– Altele

 

 

 

– – De specie domestică

 

 

0102 90 05

– – – Cu o greutate de maximum 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Cu o greutate peste 80 kg, dar de maximum 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – Altele

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Cu o greutate peste 160 kg, dar de maximum 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – Altele

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Cu o greutate peste 300 kg

 

 

 

– – – – Juninci (care nu au fătat niciodată)

 

 

0102 90 51

– – – – – Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – Altele

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Vaci

 

 

0102 90 61

– – – – – Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – Altele

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Altele

 

 

0102 90 71

– – – – – Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – Altele

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 90

– – Altele

scutire

0

0103

Animale vii din specia porcine

 

 

0103 10 00

– Reproducători de rasă pură

scutire

0

 

– Altele

 

 

0103 91

– – Cu o greutate sub 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – Animale domestice din specia porcină

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – Altele

scutire

0

0103 92

– – Cu o greutate de minimum 50 kg

 

 

 

– – – Animale domestice din specia porcină

 

 

0103 92 11

– – – – Scroafe cu o greutate minimă de 160 kg, care au fătat cel puțin o dată

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – Altele

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – Altele

scutire

0

0104

Animale vii din specia ovine sau caprine

 

 

0104 10

– Din specia ovine

 

 

0104 10 10

– – Reproducători de rasă pură

scutire

0

 

– – Altele

 

 

0104 10 30

– – – Miei (până la 1 an)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – Altele

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– Din specia caprine

 

 

0104 20 10

– – Reproducători de rasă pură

3,2

0

0104 20 90

– – Altele

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice

 

 

 

– Cu o greutate de maximum 185 g

 

 

0105 11

– – Cocoși și găini

 

 

 

– – – Găini de selecție și de reproducție

 

 

0105 11 11

– – – – De rase ouătoare

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – Altele

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – Altele

 

 

0105 11 91

– – – – De rase ouătoare

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – Altele

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – Curcani și curci

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – Altele

 

 

0105 19 20

– – – Gâște

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – Rațe și bibilici

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– Altele

 

 

0105 94 00

– – Cocoși și găini

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – Altele

 

 

0105 99 10

– – – Rațe

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – Gâște

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – Curcani și curci

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – Bibilici

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Alte animale vii

 

 

 

– Mamifere

 

 

0106 11 00

– – Primate

scutire

0

0106 12 00

– – Balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia)

scutire

0

0106 19

– – Altele

 

 

0106 19 10

– – – Iepuri de casă

3,8

0

0106 19 90

– – – Altele

scutire

0

0106 20 00

– Reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

scutire

0

 

– Păsări

 

 

0106 31 00

– – Păsări de pradă

scutire

0

0106 32 00

– – Psittaciforme (inclusiv papagali, peruși, arakanga și cacaduu)

scutire

0

0106 39

– – Altele

 

 

0106 39 10

– – – Porumbei

6,4

0

0106 39 90

– – – Altele

scutire

0

0106 90 00

– Altele

scutire

0

02

CAPITOLUL 2 – CARNE ȘI ORGANE COMESTIBILE

 

 

0201

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

 

 

0201 10 00

– În carcase sau semicarcase

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0201 20

– Alte bucăți nedezosate

 

 

0201 20 20

– – Sferturi numite „compensate”

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0201 20 30

– – Sferturi anterioare neseparate sau separate

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0201 20 50

– – Sferturi posterioare neseparate sau separate

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0201 20 90

– – Altele

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0201 30 00

– Dezosată

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0202

Carne de animale din specia bovine, congelată

 

 

0202 10 00

– În carcase sau semicarcase

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0202 20

– Alte bucăți nedezosate

 

 

0202 20 10

– – Sferturi numite „compensate”

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0202 20 30

– – Sferturi anterioare neseparate sau separate

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0202 20 50

– – Sferturi posterioare neseparate sau separate

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0202 20 90

– – Altele

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0202 30

– Dezosată

 

 

0202 30 10

– – Sferturi anterioare, întregi sau tăiate în maximum cinci bucăți, fiecare sfert anterior fiind prezentat într-un singur bloc congelat; sferturi numite „compensate” prezentate în două blocuri congelate, unul dintre ele conținând partea anterioară a carcasei, întreagă sau tranșată în maximum cinci bucăți, iar celălalt conținând sfertul posterior, într-o singură bucată, fără mușchiul file

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0202 30 50

– – Bucăți rezultate din sferturi anterioare și din piept numite „australiene”

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0202 30 90

– – Altele

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Vită (12 000 t exprimate în greutate netă)

0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

 

 

 

– Proaspătă sau refrigerată

 

 

0203 11

– – În carcase sau semicarcase

 

 

0203 11 10

– – – De animale domestice din specia porcine

53,6 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă) + CONTINGENTE TARIFARE Porc suplimentare (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 11 90

– – – Altele

scutire

0

0203 12

– – Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate

 

 

 

– – – De animale domestice din specia porcine

 

 

0203 12 11

– – – – Jamboane și părți din acestea

77,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 12 19

– – – – Spete și părți din acestea

60,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă) + CONTINGENTE TARIFARE Porc suplimentare (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 12 90

– – – Altele

scutire

0

0203 19

– – Altele

 

 

 

– – – De animale domestice din specia porcine

 

 

0203 19 11

– – – – Părți anterioare-și părți din acestea

60,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă) + CONTINGENTE TARIFARE Porc suplimentare (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 19 13

– – – – Spinări și părți din acestea, nedezosate

86,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 19 15

– – – – Piept (împănat) și bucăți de piept

46,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă) + CONTINGENTE TARIFARE Porc suplimentare (20 000 t exprimate în greutate netă)

 

– – – – Altele

 

 

0203 19 55

– – – – – Dezosate

86,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 19 59

– – – – – Altele

86,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă) + CONTINGENTE TARIFARE Porc suplimentare (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 19 90

– – – Altele

scutire

0

 

– Congelată

 

 

0203 21

– – În carcase sau semicarcase

 

 

0203 21 10

– – – De la animale domestice din specia porcine

53,6 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă) + CONTINGENTE TARIFARE Porc suplimentare (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 21 90

– – – Altele

scutire

0

0203 22

– – Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate

 

 

 

– – – De la animale domestice din specia porcine

 

 

0203 22 11

– – – – Jamboane și părți din acestea

77,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 22 19

– – – – Spete și părți din acestea

60,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă) + CONTINGENTE TARIFARE Porc suplimentare (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 22 90

– – – Altele

scutire

0

0203 29

– – Altele

 

 

 

– – – De la animale domestice din specia porcine

 

 

0203 29 11

– – – – Părți anterioare-și părți din acestea

60,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă) + CONTINGENTE TARIFARE Porc suplimentare (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 29 13

– – – – Spinări și părți din acestea, nedezosate

86,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 29 15

– – – – Piept (împănat) și părți de piept

46,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă) + CONTINGENTE TARIFARE Porc suplimentare (20 000 t exprimate în greutate netă)

 

– – – – Altele

 

 

0203 29 55

– – – – – Dezosate

86,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 29 59

– – – – – Altele

86,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porc (20 000 t exprimate în greutate netă) + CONTINGENTE TARIFARE Porc suplimentare (20 000 t exprimate în greutate netă)

0203 29 90

– – – Altele

scutire

0

0204

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

 

 

0204 10 00

– Carcase și semicarcase de miel, proaspete sau refrigerate

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

 

– Altă carne de animale din specia ovine, proaspătă sau refrigerată

 

 

0204 21 00

– – În carcase sau semicarcase

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 22

– – Alte părți nedezosate

 

 

0204 22 10

– – – Cască sau semicască

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – Chiulotă sau semichiulotă

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Oaie (1 500 - 2 250 t exprimate în greutate netă) (1)

0204 22 90

– – – Altele

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Oaie (1 500 - 2 250 t exprimate în greutate netă) (1)

0204 23 00

– – Dezosată

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Oaie (1 500 - 2 250 t exprimate în greutate netă) (1)

0204 30 00

– Carcase și semicarcase de miel, congelate

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

 

– Altă carne de animale din specia ovine, congelată

 

 

0204 41 00

– – În carcase sau semicarcase

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 42

– – Alte părți nedezosate

 

 

0204 42 10

– – – Cască sau semicască

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Oaie (1 500 - 2 250 t exprimate în greutate netă) (1)

0204 42 50

– – – Chiulotă sau semichiulotă

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Oaie (1 500 - 2 250 t exprimate în greutate netă) (1)

0204 42 90

– – – Altele

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Oaie (1 500 - 2 250 t exprimate în greutate netă) (1)

0204 43

– – Dezosată

 

 

0204 43 10

– – – De miel

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Oaie (1 500 - 2 250 t exprimate în greutate netă) (1)

0204 43 90

– – – Altele

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Oaie (1 500 - 2 250 t exprimate în greutate netă) (1)

0204 50

– Carne de animale din specia caprine

 

 

 

– – Proaspătă sau refrigerată

 

 

0204 50 11

– – – Carcase sau semicarcase

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – Cască sau semicască

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – Chiulotă sau semichiulotă

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Altele

 

 

0204 50 31

– – – – Bucăți nedezosate

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – Bucăți dezosate

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – Congelată

 

 

0204 50 51

– – – Carcase sau semicarcase

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – Cască sau semicască

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – Chiulotă sau semichiulotă

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Altele

 

 

0204 50 71

– – – – Bucăți nedezosate

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – Bucăți dezosate

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

0

0205 00

Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată

 

 

0205 00 20

– Proaspătă sau refrigerată

5,1

0

0205 00 80

– Congelată

5,1

0

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate

 

 

0206 10

– De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate

 

 

0206 10 10

– – Destinate fabricării de produse farmaceutice

scutire

0

 

– – Altele

 

 

0206 10 95

– – – Mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – Altele

scutire

0

 

– Din specia bovine, congelate

 

 

0206 21 00

– – Limbă

scutire

0

0206 22 00

– – Ficat

scutire

0

0206 29

– – Altele

 

 

0206 29 10

– – – Destinate fabricării produselor farmaceutice

scutire

0

 

– – – Altele

 

 

0206 29 91

– – – – Mușchiul gros și mușchiul subțire al diafragmei

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – Altele

scutire

0

0206 30 00

– Din specia porcine, proaspete sau refrigerate

scutire

0

 

– Din specia porcine, congelate

 

 

0206 41 00

– – Ficat

scutire

0

0206 49 00

– – Altele

scutire

0

0206 80

– Altele, proaspete sau refrigerate

 

 

0206 80 10

– – Destinate fabricării de produse farmaceutice

scutire

0

 

– – Altele

 

 

0206 80 91

– – – De cai, măgari sau catâri

6,4

0

0206 80 99

– – – Din speciile ovine sau caprine

scutire

0

0206 90

– Altele, congelate

 

 

0206 90 10

– – Destinate fabricării de produse farmaceutice

scutire

0

 

– – Altele

 

 

0206 90 91

– – – De cai, măgari sau catâri

6,4

0

0206 90 99

– – – Din speciile ovine sau caprine

scutire

0

0207

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105

 

 

 

– De cocoși și de găini din specia Gallus domesticus

 

 

0207 11

– – Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate

 

 

0207 11 10

– – – Fără pene, eviscerate, cu cap și picioare, denumite „pui 83 %”

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 70 %”

29,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 11 90

– – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 65 %”, sau altfel prezentate

32,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 12

– – Netranșate în bucăți, congelate

 

 

0207 12 10

– – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 70 %”

29,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1) + CONTINGENTE TARIFARE Păsări de curte suplimentare (20 000 t exprimate în greutate netă)

0207 12 90

– – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 65 %”, sau altfel prezentate

32,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1) + CONTINGENTE TARIFARE Păsări de curte suplimentare (20 000 t exprimate în greutate netă)

0207 13

– – Bucăți și organe, proaspete sau refrigerate

 

 

 

– – – Bucăți

 

 

0207 13 10

– – – – Dezosate

102,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – Nedezosate

 

 

0207 13 20

– – – – – Jumătăți sau sferturi

35,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 13 30

– – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 13 40

– – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – Piept și bucăți de piept

60,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 13 60

– – – – – Pulpe și bucăți de pulpe

46,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 13 70

– – – – – Altele

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Organe

 

 

0207 13 91

– – – – Ficat

6,4

0

0207 13 99

– – – – Altele

18,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 14

– – Bucăți și organe, congelate

 

 

 

– – – Bucăți

 

 

0207 14 10

– – – – Dezosate

102,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – Nedezosate

 

 

0207 14 20

– – – – – Jumătăți sau sferturi

35,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 14 30

– – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 14 40

– – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – Piept și bucăți de piept

60,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 14 60

– – – – – Pulpe și bucăți de pulpe

46,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 14 70

– – – – – Altele

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Organe

 

 

0207 14 91

– – – – Ficat

6,4

0

0207 14 99

– – – – Altele

18,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– De curcani și de curci

 

 

0207 24

– – Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate

 

 

0207 24 10

– – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 80 %”

34 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 24 90

– – – Fără pene, eviscerate, fără cap și gât, fără picioare, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 73 %”, sau altfel prezentate

37,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 25

– – Netranșate în bucăți, congelate

 

 

0207 25 10

– – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 80 %”

34 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 25 90

– – – Fără pene, eviscerate, fără cap și gât, fără picioare, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 73 %”, sau altfel prezentate

37,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 26

– – Bucăți și organe, proaspete sau refrigerate

 

 

 

– – – Bucăți

 

 

0207 26 10

– – – – Dezosate

85,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – Nedezosate

 

 

0207 26 20

– – – – – Jumătăți sau sferturi

41 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 26 30

– – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 26 40

– – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – Piept și bucăți de piept

67,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – – Pulpe și bucăți de pulpe

 

 

0207 26 60

– – – – – – Copane și bucăți de copane

25,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 26 70

– – – – – – Altele

46 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 26 80

– – – – – Altele

83 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Organe

 

 

0207 26 91

– – – – Ficat

6,4

0

0207 26 99

– – – – Altele

18,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 27

– – Bucăți și organe, congelate

 

 

 

– – – Bucăți

 

 

0207 27 10

– – – – Dezosate

85,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – Nedezosate

 

 

0207 27 20

– – – – – Jumătăți sau sferturi

41 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 27 30

– – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 27 40

– – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – Piept și bucăți de piept

67,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – – Pulpe și bucăți de pulpe

 

 

0207 27 60

– – – – – – Copane și bucăți de copane

25,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 27 70

– – – – – – Altele

46 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 27 80

– – – – – Altele

83 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Organe

 

 

0207 27 91

– – – – Ficat

6,4

0

0207 27 99

– – – – Altele

18,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– De rață, de gâscă sau de bibilică

 

 

0207 32

– – Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate

 

 

 

– – – De rață

 

 

0207 32 11

– – – – Fără pene și sânge, neeviscerate sau eviscerate, cu cap și picioare, denumite „rațe 85 %”

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 70 %”

46,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 32 19

– – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 63 %”, sau altfel prezentate

51,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – De gâscă

 

 

0207 32 51

– – – – Fără pene și sânge, neeviscerate, cu cap și picioare, denumite „gâște 82 %”

45,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 32 59

– – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu sau fără inimă și pipotă, denumite „gâște 75 %”, sau altfel prezentate

48,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 32 90

– – – De bibilică

49,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 33

– – Netranșate în bucăți, congelate

 

 

 

– – – De rață

 

 

0207 33 11

– – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 70 %”

46,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 33 19

– – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 63 %”, sau altfel prezentate

51,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – De gâscă

 

 

0207 33 51

– – – – Fără pene și sânge, neeviscerate, cu cap și picioare, denumite „gâște 82 %”

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu sau fără inimă și pipotă, denumite „gâște 75 %”, sau altfel prezentate

48,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 33 90

– – – De bibilică

49,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 34

– – Ficat gras, proaspăt sau refrigerat

 

 

0207 34 10

– – – De gâscă

scutire

0

0207 34 90

– – – De rață

scutire

0

0207 35

– – Altele, proaspete sau refrigerate

 

 

 

– – – Bucăți

 

 

 

– – – – Dezosate

 

 

0207 35 11

– – – – – De gâște

110,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 35 15

– – – – – De rațe sau de bibilici

128,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – Nedezosate

 

 

 

– – – – – Jumătăți sau sferturi

 

 

0207 35 21

– – – – – – De rațe

56,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 35 23

– – – – – – De gâște

52,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 35 25

– – – – – – De bibilici

54,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 35 31

– – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 35 41

– – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – – Piept și bucăți de piept

 

 

0207 35 51

– – – – – – De gâște

86,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 35 53

– – – – – – De rațe sau de bibilici

115,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – – Pulpe și bucăți de pulpe

 

 

0207 35 61

– – – – – – De gâște

69,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 35 63

– – – – – – De rațe sau de bibilici

46,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 35 71

– – – – – Părți numite „trunchi de gâște sau de rațe”

66 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 35 79

– – – – – Altele

123,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Organe

 

 

0207 35 91

– – – – Ficat, altul decât ficatul gras

6,4

0

0207 35 99

– – – – Altele

18,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 36

– – Altele, congelate

 

 

 

– – – Bucăți

 

 

 

– – – – Dezosate

 

 

0207 36 11

– – – – – De gâște

110,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 36 15

– – – – – De rațe sau de bibilici

128,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – Nedezosate

 

 

 

– – – – – Jumătăți sau sferturi

 

 

0207 36 21

– – – – – – De rațe

56,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 36 23

– – – – – – De gâște

52,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 36 25

– – – – – – De bibilici

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 36 41

– – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – – Piept și bucăți de piept

 

 

0207 36 51

– – – – – – De gâște

86,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 36 53

– – – – – – De rațe sau de bibilici

115,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – – Pulpe și bucăți de pulpe

 

 

0207 36 61

– – – – – – De gâște

69,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 36 63

– – – – – – De rațe sau de bibilici

46,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0207 36 71

– – – – – Părți numite „trunchi de gâște sau de rațe”

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – Altele

123,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Organe

 

 

 

– – – – Ficat

 

 

0207 36 81

– – – – – Ficat gras de gâscă

scutire

0

0207 36 85

– – – – – Ficat gras de rață

scutire

0

0207 36 89

– – – – – Altele

6,4

0

0207 36 90

– – – – Altele

18,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0208

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

 

 

0208 10

– De iepure domestic sau de iepure de câmp

 

 

0208 10 10

– – De iepure domestic

6,4

0

0208 10 90

– – Altele

scutire

0

0208 30 00

– De primate

9

0

0208 40

– De balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia)

 

 

0208 40 10

– – Carne de balenă

6,4

0

0208 40 90

– – Altele

9

0

0208 50 00

– De reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

9

0

0208 90

– Altele

 

 

0208 90 10

– – De porumbei domestici

6,4

0

0208 90 30

– – De vânat, altul decât iepurii domestici sau iepurii de câmp

scutire

0

0208 90 55

– – Carne de focă

6,4

0

0208 90 60

– – De reni

9

0

0208 90 70

– – Pulpe de broască

6,4

0

0208 90 95

– – Altele

9

0

0209 00

Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

 

 

 

– Slănină

 

 

0209 00 11

– – Proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – Uscată sau afumată

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– Grăsime de porc, alta decât cea de la subpozițiile 0209 00 11 și 0209 00 19

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– Grăsime de pasăre

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

 

 

 

– Carne din specia porcine

 

 

0210 11

– – Jamboane, spete și bucăți din acestea, nedezosate

 

 

 

– – – De animale domestice din specia porcine

 

 

 

– – – – Sărate sau în saramură

 

 

0210 11 11

– – – – – Jamboane și bucăți de jamboane

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – Spete și bucăți din acestea

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Uscate sau afumate

 

 

0210 11 31

– – – – – Jamboane și bucăți de jamboane

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – Spete și bucăți din acestea

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – Altele

15,4

0

0210 12

– – Piept (împănat) și părți din acesta

 

 

 

– – – De animale domestice din specia porcine

 

 

0210 12 11

– – – – Sărate sau în saramură

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – Uscate sau afumate

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – Altele

15,4

0

0210 19

– – Altele

 

 

 

– – – De animale domestice din specia porcine

 

 

 

– – – – Sărate sau în saramură

 

 

0210 19 10

– – – – – Semicarcase de bacon sau trei sferturi anterior

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – Trei sferturi posterior sau mijloc

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – Părți anterioare și bucăți din acestea

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – Spinări și bucăți din acestea

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – Altele

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Uscate sau afumate

 

 

0210 19 60

– – – – – Părți anterioare și bucăți din acestea

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – Spinări și bucăți din acestea

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – Altele

 

 

0210 19 81

– – – – – – Dezosate

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – Altele

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – Altele

15,4

0

0210 20

– Carne din specia bovine

 

 

0210 20 10

– – Nedezosată

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

0

0210 20 90

– – Dezosată

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

 

– Altele, inclusiv făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

 

 

0210 91 00

– – De primate

15,4

0

0210 92 00

– – De balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia)

15,4

0

0210 93 00

– – De reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

15,4

0

0210 99

– – Altele

 

 

 

– – – Carne

 

 

0210 99 10

– – – – De cal, sărată sau în saramură sau uscată

6,4

0

 

– – – – Din specia ovine sau caprine

 

 

0210 99 21

– – – – – Nedezosată

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – Dezosată

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – De ren

15,4

0

0210 99 39

– – – – Altele

130 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Păsări de curte (16 000 - 20 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Organe

 

 

 

– – – – De animale domestice din specia porcine

 

 

0210 99 41

– – – – – Ficat

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – Altele

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – De animale din specia bovine

 

 

0210 99 51

– – – – – Mușchiul gros și mușchiul subțire al diafragmei

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – Altele

12,8

0

0210 99 60

– – – – Din speciile ovine și caprine

15,4

0

 

– – – – Altele

 

 

 

– – – – – Ficat de pasăre

 

 

0210 99 71

– – – – – – Ficat gras de gâscă sau de rață, sărat sau în saramură

scutire

0

0210 99 79

– – – – – – Altele

6,4

0

0210 99 80

– – – – – Altele

15,4

0

0210 99 90

– – – Făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe comestibile

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

03

CAPITOLUL 3 – PEȘTI ȘI CRUSTACEE, MOLUȘTE ȘI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

 

 

0301

Pești vii

 

 

0301 10

– Pești ornamentali

 

 

0301 10 10

– – De apă dulce

scutire

0

0301 10 90

– – De apă sărată

7,5

0

 

– Alte specii de pești vii

 

 

0301 91

– – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – Din speciile Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0301 91 90

– – – Altele

12

0

0301 92 00

– – Anghile (Anguilla spp.)

scutire

0

0301 93 00

– – Crapi

8

0

0301 94 00

– – Toni roșii (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – Toni roșii din sud (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – Altele

 

 

 

– – – De apă dulce

 

 

0301 99 11

– – – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – Altele

8

0

0301 99 80

– – – De apă sărată

16

0

0302

Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

 

 

 

– Salmonide, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0302 11

– – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – Din specia Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0302 11 20

– – – Din specia Oncorhynchus mykiss, cu cap și branhii, eviscerați, cântărind peste 1,2 kg fiecare sau fără cap și fără branhii, eviscerați, cântărind peste 1 kg fiecare

12

0

0302 11 80

– – – Altele

12

0

0302 12 00

– – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – Altele

8

0

 

– Pești plați (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae și Citharidae), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0302 21

– – Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – Cambula (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – Calcan (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – Altele

 

 

0302 29 10

– – – Calcani mici (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – Altele

15

0

 

– Toni (de genul Thunnus), pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0302 31

– – Toni albi sau „germon” (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

scutire

0

0302 31 90

– – – Altele

22

0

0302 32

– – Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

scutire

0

0302 32 90

– – – Altele

22

0

0302 33

– – Pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat

 

 

0302 33 10

– – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

scutire

0

0302 33 90

– – – Altele

22

0

0302 34

– – Toni grași (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

scutire

0

0302 34 90

– – – Altele

22

0

0302 35

– – Toni roșii (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

scutire

0

0302 35 90

– – – Altele

22

0

0302 36

– – Toni roșii din sud (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

scutire

0

0302 36 90

– – – Altele

22

0

0302 39

– – Altele

 

 

0302 39 10

– – – Destinate fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

scutire

0

0302 39 90

– – – Altele

22

0

0302 40 00

– Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

15

0

0302 50

– Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0302 50 10

– – Din specia Gadus morhua

12

0

0302 50 90

– – Altele

12

0

 

– Alte specii de pește, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0302 61

– – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), șproturi (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Sardine din specia Sardina pilchardus

23

0

0302 61 30

– – – Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – Șproturi (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – Eglefin (haddock) (Melanogramnus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – Pești marini din specia Pollachius virens

7,5

0

0302 64 00

– – Specii de macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – Câini de mare și alte specii de rechini

 

 

0302 65 20

– – – Câini de mare (Squalus acanthias)

6

0

0302 65 50

– – – Rechini pisică (Scyliorhinus spp.)

6

0

0302 65 90

– – – Altele

8

0

0302 66 00

– – Anghile (Anguilla spp.)

scutire

0

0302 67 00

– – Pești-spadă (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – „Toothfish” (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – Altele

 

 

 

– – – De apă dulce

 

 

0302 69 11

– – – – Crapi

8

0

0302 69 19

– – – – Altele

8

0

 

– – – De apă sărată

 

 

 

– – – – Pești de genul Euthynnus, alții decât peștii săritori sau bonitele cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] menționați la subpoziția 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

scutire

0

0302 69 25

– – – – – Altele

22

0

 

– – – – Sebaste (pești roșii) (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – Din specia Sebastes marinus

7,5

0

0302 69 33

– – – – – Altele

7,5

0

0302 69 35

– – – – Pești din specia Boreogadus saida

12

0

0302 69 41

– – – – Merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – Mihalți-de-mare (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – Pești marini de Alaska (Theragra chalcogramma) și pești marini din specia Pollachius pollachius

7,5

0

0302 69 55

– – – – Hamsii (anșoa) (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – Dorada de mare din specia Dentex dentex și Pagellus spp.

15

0

 

– – – – Pești marini din specia Merlucius și specia Urophycis

 

 

 

– – – – – Pești marini din specia Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Pești marini din genul Merluccius capensis și Merluccius paradoxus

15

0

0302 69 67

– – – – – – Pești marini din specia Merluccius australis

15

0

0302 69 68

– – – – – – Altele

15

0

0302 69 69

– – – – – Pești marini din genul Urophycis

15

0

0302 69 75

– – – – Pești din specia Brama

15

0

0302 69 81

– – – – Pești pediculați (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – Merlani albaștri (Micromesistius poutassou sau Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – Merlani albaștri sudici (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – Stavrizi (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – Țipari roz (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

– – – – Pești din specia Dicentrarchus labrax

15

0

0302 69 95

– – – – Dorade regale (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – Altele

15

0

0302 70 00

– Ficat, icre și lapți

10

0

0303

Pești congelați, cu excepția fileurilor de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

 

 

 

– Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 11 00

– – Somon roșu (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – Altele

2

0

 

– Alte salmonide, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 21

– – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – Din speciile Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster

9

0

0303 21 20

– – – Din specia Oncorhynchus mykiss, cu cap și branhii, eviscerați, cântărind peste 1,2 kg fiecare sau fără cap și fără branhii, eviscerați, cântărind peste 1 kg fiecare

12

0

0303 21 80

– – – Altele

12

0

0303 22 00

– – Somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – Altele

9

0

 

– Pești plați (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae și Citharidae), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 31

– – Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – Cambula (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – Limbă de mare (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – Altele

 

 

0303 39 10

– – – Pești din specia Platichthys flesus

7,5

0

0303 39 30

– – – Pești din genul Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

– – – Altele

15

0

 

– Toni (de genul Thunnus), pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 41

– – Toni albi sau „germon” (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

 

 

0303 41 11

– – – – Întregi

scutire

0

0303 41 13

– – – – Eviscerați și fără branhii

scutire

0

0303 41 19

– – – – Altele (de exemplu, fără cap)

scutire

0

0303 41 90

– – – Altele

22

0

0303 42

– – Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604

 

 

 

– – – – Întregi

 

 

0303 42 12

– – – – – Care cântăresc peste 10 kg fiecare

scutire

0

0303 42 18

– – – – – Altele

scutire

0

 

– – – – Eviscerați și fără branhii

 

 

0303 42 32

– – – – – Care cântăresc peste 10 kg fiecare

scutire

0

0303 42 38

– – – – – Altele

scutire

0

 

– – – – Altele (de exemplu, fără cap)

 

 

0303 42 52

– – – – – Care cântăresc peste 10 kg fiecare

scutire

0

0303 42 58

– – – – – Altele

scutire

0

0303 42 90

– – – Altele

22

0

0303 43

– – Pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat

 

 

 

– – – Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604

 

 

0303 43 11

– – – – Întregi

scutire

0

0303 43 13

– – – – Eviscerați și fără branhii

scutire

0

0303 43 19

– – – – Altele (de exemplu, fără cap)

scutire

0

0303 43 90

– – – Altele

22

0

0303 44

– – Toni grași (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

 

 

0303 44 11

– – – – Întregi

scutire

0

0303 44 13

– – – – Eviscerați și fără branhii

scutire

0

0303 44 19

– – – – Altele (de exemplu, fără cap)

scutire

0

0303 44 90

– – – Altele

22

0

0303 45

– – Toni roșii (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

 

 

0303 45 11

– – – – Întregi

scutire

0

0303 45 13

– – – – Eviscerați și fără branhii

scutire

0

0303 45 19

– – – – Altele (de exemplu, fără cap)

scutire

0

0303 45 90

– – – Altele

22

0

0303 46

– – Toni roșii din sud (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

 

 

0303 46 11

– – – – Întregi

scutire

0

0303 46 13

– – – – Eviscerați și fără branhii

scutire

0

0303 46 19

– – – – Altele (de exemplu, fără cap)

scutire

0

0303 46 90

– – – Altele

22

0

0303 49

– – Altele

 

 

 

– – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

 

 

0303 49 31

– – – – Întregi

scutire

0

0303 49 33

– – – – Eviscerați și fără branhii

scutire

0

0303 49 39

– – – – Altele (de exemplu, fără cap)

scutire

0

0303 49 80

– – – Altele

22

0

 

– Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) și cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților:

 

 

0303 51 00

– – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – Din specia Gadus morhua

12

0

0303 52 30

– – – Din specia Gadus ogac

12

0

0303 52 90

– – – Din specia Gadus macrocephalus

12

0

 

– Pești-spadă (Xiphias gladius) și „Toothfish” (Dissostichus spp.), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 61 00

– – Pești-spadă (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – „Toothfish” (Dissostichus spp.)

15

0

 

– Alți pești, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 71

– – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), șproturi (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Sardine din specia Sardina pilchardus

23

0

0303 71 30

– – – Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – Șproturi (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – Eglefini (haddock) (Melanogramnus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – Pești marini din specia Pollachius virens

7,5

0

0303 74

– – Specii de macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – Din specia Scomber scombrus sau Scomber japonicus

20

0

0303 74 90

– – – Din specia Scomber australasicus

15

0

0303 75

– – Câini de mare și alte specii de rechini

 

 

0303 75 20

– – – Câini de mare (Squalus acanthias)

6

0

0303 75 50

– – – Rechini pisică (Scyliorhinus spp.)

6

0

0303 75 90

– – – Altele

8

0

0303 76 00

– – Anghile (Anguilla spp.)

scutire

0

0303 77 00

– – Lupi de mare (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – Pești marini din speciile Merluccius și Urophycis

 

 

 

– – – Pești marini din specia Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – – Pești marini din genul Merluccius capensis și Merluccius paradoxus

15

0

0303 78 12

– – – – Pești marini din genul Merluccius hubbsi

15

0

0303 78 13

– – – – Pești marini din genul Merluccius australis

15

0

0303 78 19

– – – – Altele

15

0

0303 78 90

– – – Pești marini din genul Urophycis

15

0

0303 79

– – Altele

 

 

 

– – – De apă dulce

 

 

0303 79 11

– – – – Crapi

8

0

0303 79 19

– – – – Altele

8

0

 

– – – De apă sărată

 

 

 

– – – – Pești din genul Euthynnus, alții decât peștii săritori și bonitele cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] menționați la subpoziția 0303 43

 

 

 

– – – – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604

 

 

0303 79 21

– – – – – – Întregi

scutire

0

0303 79 23

– – – – – – Eviscerați și fără branhii

scutire

0

0303 79 29

– – – – – – Altele (de exemplu, fără cap)

scutire

0

0303 79 31

– – – – – Altele

22

0

 

– – – – Sebaste (pești roșii) (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – Din specia Sebastes marinus

7,5

0

0303 79 37

– – – – – Altele

7,5

0

0303 79 41

– – – – Pești din specia Boreogadus saida

12

0

0303 79 45

– – – – Merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – Mihalți-de-mare (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – Pești marini de Alaska (Theragra chalcogramma) și pești marini din specia Pollachius pollachius

15

0

0303 79 58

– – – – Pești din specia Orcynopsis unicolor

10

0

0303 79 65

– – – – Anșoa (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – Dorade de mare din speciile Dentex dentex și Pagellus spp.

15

0

0303 79 75

– – – – Pești din specia Brama

15

0

0303 79 81

– – – – Pești pediculați (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – Merlani albaștri (Micromesistius poutassou sau Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – Merlani albaștri sudici (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – Stavrizi (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – Grenadieri albaștri (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – Țipari roz (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

– – – – Pești din specia Pelotreis flavilatus sau Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

– – – – Altele

15

0

0303 80

– Ficat, icre și lapți

 

 

0303 80 10

– – Icre și lapți folosiți pentru obținerea acidului dezoxiribonucleic sau a sulfatului de protamina

scutire

0

0303 80 90

– – Altele

10

0

0304

Fileuri de pește și carne de pește (chiar tocată), proaspete, refrigerate sau congelate

 

 

 

– Proaspete sau refrigerate

 

 

0304 11

– – De pești-spadă (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – File

18

0

0304 11 90

– – – Altă carne de pește (chiar tocată)

15

0

0304 12

– – De „Toothfish” (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – File

18

0

0304 12 90

– – – Altă carne de pește (chiar tocată)

15

0

0304 19

– – Altele

 

 

 

– – – File

 

 

 

– – – – De pești de apă dulce

 

 

0304 19 13

– – – – – De somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), de somoni de Atlantic (Salmo salar) și de somoni de Dunăre (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – De păstrăvi din speciile Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita și Oncorhynchus gilae:

 

 

0304 19 15

– – – – – – Din specia Oncorhynchus mykiss cântărind peste 400 g fiecare

12

0

0304 19 17

– – – – – – Altele

12

0

0304 19 19

– – – – – De alți pești de apă dulce

9

3

 

– – – – Altele

 

 

0304 19 31

– – – – – De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) și de pești din specia Boreogadus saida

18

0

0304 19 33

– – – – – De pești marini din specia Pollachius virens

18

0

0304 19 35

– – – – – De sebaste (pești roșii) (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – Altele

18

3

 

– – – Altă carne de pește (chiar tocată)

 

 

0304 19 91

– – – – De pești de apă dulce

8

0

 

– – – – Altele

 

 

0304 19 97

– – – – – Flanc de heringi

15

0

0304 19 99

– – – – – Altele

15

0

 

– Fileuri congelate

 

 

0304 21 00

– – De pești-spadă (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – De „Toothfish” (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – Altele

 

 

 

– – – De alți pești de apă dulce

 

 

0304 29 13

– – – – De somon de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), de somoni de Atlantic (Salmo salar) și de somoni de Dunăre (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – De păstrăvi din speciile Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita și Oncorhynchus gilae:

 

 

0304 29 15

– – – – – Din specia Oncorhynchus mykiss cântărind peste 400 g fiecare

12

0

0304 29 17

– – – – – Altele

12

0

0304 29 19

– – – – De alți pești de apă dulce

9

3

 

– – – Altele

 

 

 

– – – – De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) și de pești din specia Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – – De cod din specia Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 29 29

– – – – – Altele

7,5

0

0304 29 31

– – – – De pești marini din specia Pollachius virens

7,5

0

0304 29 33

– – – – De eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – De sebaste (pești roșii) (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – Din specia Sebastes marinus

7,5

0

0304 29 39

– – – – – Altele

7,5

0

0304 29 41

– – – – De merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – De mihalți-de-mare (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – De toni (din genul Thunnus) și de pești din genul Euthynnus

18

0

 

– – – – De specii de macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) și de pești din specia Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – – Din specia Scomber australasicus

15

0

0304 29 53

– – – – – Altele

15

0

 

– – – – Din pești marini din speciile Merluccius și Urophycis

 

 

 

– – – – – Din pești marini din specia Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – – Din pești marini din genul Merluccius capensis și Merluccius paradoxus

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – Din pești marini din genul Merluccius hubbsi

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – Altele

6,1

0

0304 29 59

– – – – – Din pești marini din specia Urophycis

7,5

0

 

– – – – De câini de mare și de alte specii de rechini

 

 

0304 29 61

– – – – – De câini de mare și de rechini pisică (Squalus acanthias și Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – De alte specii de rechini

7,5

0

0304 29 71

– – – – De cambula Pleuronectes platessa

7,5

0

0304 29 73

– – – – De pești din specia Platichthys flesus

7,5

0

0304 29 75

– – – – De heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – De calcani mici (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

– – – – De pești pediculați (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – De pești marini de Alaska (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – De grenadieri albaștri (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – Altele

15

3

 

– Altele

 

 

0304 91 00

– – Pești-spadă (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – „Toothfish” (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – Altele

 

 

0304 99 10

– – – Surimi

14,2

0

 

– – – Altele

 

 

0304 99 21

– – – – De pești de apă dulce

8

0

 

– – – – Altele

 

 

0304 99 23

– – – – – De heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – De sebaste (pești roșii) (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) și de pești din specia Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – – De cod din specia Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – De cod din specia Gadus morhua

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – Altele

7,5

0

0304 99 41

– – – – – De pești marini din specia Pollachius virens

7,5

0

0304 99 45

– – – – – De eglefin (haddock) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – De pești marini din specia Merluccius sau Urophycis

7,5

0

0304 99 55

– – – – – De calcani mici (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – De pești din specia Brama

15

0

0304 99 65

– – – – – De pești pediculați (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – De merlani albaștri (Micromesistius poutassou sau Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – De pești marini de Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – Altele

7,5

0

0305

Pește uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, chiar fiert, înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

 

 

0305 10 00

– Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

13

0

0305 20 00

– Ficat de pește, icre și lapți , uscați, afumați, sărați sau în saramură

11

0

0305 30

– Fileuri de pește uscate, sărate sau în saramură, dar neafumate

 

 

 

– – De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) și de pești din specia Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – – De cod din specia Gadus macrocephalus

16

0

0305 30 19

– – – Altele

20

0

0305 30 30

– – De somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), de somoni de Atlantic (Salmo salar) și de somoni de Dunăre (Hucho hucho), sărați sau în saramură

15

0

0305 30 50

– – De halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides), sărat sau în saramură

15

0

0305 30 90

– – Altele

16

0

 

– Pește afumat, inclusiv fileuri afumate

 

 

0305 41 00

– – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – Altele

 

 

0305 49 10

– – – Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – Specii de macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – Anghile (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – Altele

14

0

 

– Pești uscați, chiar sărați, dar neafumați

 

 

0305 51

– – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – Uscați, nesărați

13

0

0305 51 90

– – – Uscați și sărați

13

0

0305 59

– – Altele

 

 

 

– – – Pești din specia Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – – Uscați, nesărați

13

0

0305 59 19

– – – – Uscați și sărați

13

0

0305 59 30

– – – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – Anșoa (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – Altele

12

0

 

– Pești sărați, neuscați, neafumați și pești în saramură

 

 

0305 61 00

– – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – Anșoa (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – Altele

 

 

0305 69 10

– – – Pești din specia Boreogadus saida

13

0

0305 69 30

– – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – Altele

12

0

0306

Crustacee, chiar decorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, proprii alimentației umane

 

 

 

– Congelate

 

 

0306 11

– – Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – Cozi de languste

12,5

0

0306 11 90

– – – Altele

12,5

0

0306 12

– – Homari (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – Întregi

6

0

0306 12 90

– – – Altele

16

0

0306 13

– – Creveți

 

 

0306 13 10

– – – Creveți din familia Pandalidae

12

0

0306 13 30

– – – Creveți din genul Crangon

18

0

0306 13 40

– – – Creveți din genul Parapenaeus longirostris

12

0

0306 13 50

– – – Creveți din genul Penaeus

12

0

0306 13 80

– – – Altele

12

0

0306 14

– – Crabi

 

 

0306 14 10

– – – Crabi din specia Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. și Callinectes sapidus

7,5

0

0306 14 30

– – – Crabi din specia Cancer pagurus

7,5

0

0306 14 90

– – – Altele

7,5

0

0306 19

– – Altele, inclusiv făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, proprii alimentației umane

 

 

0306 19 10

– – – Raci de apă dulce

7,5

0

0306 19 30

– – – Homari norvegieni (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – Altele

12

0

 

– Necongelate

 

 

0306 21 00

– – Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – Homari (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – Vii

8

0

 

– – – Altele

 

 

0306 22 91

– – – – Întregi

8

0

0306 22 99

– – – – Altele

10

0

0306 23

– – Creveți

 

 

0306 23 10

– – – Creveți din familia Pandalidae

12

0

 

– – – Creveți din genul Crangon

 

 

0306 23 31

– – – – Proaspeți, refrigerați sau fierți în apă sau în vapori

18

0

0306 23 39

– – – – Altele

18

0

0306 23 90

– – – Altele

12

0

0306 24

– – Crabi

 

 

0306 24 30

– – – Crabi din specia Cancer pagurus

7,5

0

0306 24 80

– – – Altele

7,5

0

0306 29

– – Altele, inclusiv făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, proprii alimentației umane

 

 

0306 29 10

– – – Raci de apă dulce

7,5

0

0306 29 30

– – – Homari norvegieni (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – Altele

12

0

0307

Moluște, chiar separate de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele, proprii alimentației umane

 

 

0307 10

– Stridii

 

 

0307 10 10

– – Stridii plate (Ostrea spp.), vii, de maximum 40 g fiecare, inclusiv cochiliile

scutire

0

0307 10 90

– – Altele

9

0

 

– Scoici St. Jacques sau scoici-pieptăne, pecteni și alte scoici din genul Pecten, Chlamys sau Placopecten

 

 

0307 21 00

– – Vii, proaspete sau refrigerate

8

0

0307 29

– – Altele

 

 

0307 29 10

– – – Scoici St. Jacques (Pecten maximus), congelate

8

0

0307 29 90

– – – Altele

8

0

 

– Midii (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– – Vii, proaspete sau refrigerate

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – Altele

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) și sepiole (Sepiola spp.); calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – Vii, proaspete sau refrigerate

 

 

0307 41 10

– – – Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) și sepiole (Sepiola spp.)

8

0

 

– – – Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 41 99

– – – – Altele

8

0

0307 49

– – Altele

 

 

 

– – – Congelate

 

 

 

– – – – Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) și sepiole (Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – Din genul Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – – Sepiola rondeleti

6

0

0307 49 11

– – – – – – Altele

8

0

0307 49 18

– – – – – Altele

8

0

 

– – – – Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – Altele

6

0

0307 49 51

– – – – – Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – Altele

8

0

 

– – – Altele

 

 

0307 49 71

– – – – Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) și sepiole (Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – Altele

8

0

 

– Caracatițe (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – Vii, proaspete sau refrigerate

8

0

0307 59

– – Altele

 

 

0307 59 10

– – – Congelate

8

0

0307 59 90

– – – Altele

8

0

0307 60 00

– Melci, alții decât melcii de mare

scutire

0

 

– Altele, inclusiv făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, de nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele, proprii alimentației umane

 

 

0307 91 00

– – Vii, proaspete sau refrigerate

11

0

0307 99

– – Altele

 

 

 

– – – Congelate

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – Pești vărgați și alte specii din familia Veneridae

8

0

0307 99 15

– – – – Meduze (Rhopilema spp.)

scutire

0

0307 99 18

– – – – Altele

11

0

0307 99 90

– – – Altele

11

0

04

CAPITOLUL 4 – LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI; MIERE NATURALĂ; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

 

 

0401

Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

 

 

0401 10

– Cu un conținut de grăsimi de maximum 1 % din greutate

 

 

0401 10 10

– – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

13,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0401 10 90

– – Altele

12,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0401 20

– Cu un conținut de grăsimi peste 1 %, dar maximum 6 % din greutate

 

 

 

– – De maximum 3 %

 

 

0401 20 11

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

18,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0401 20 19

– – – Altele

17,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – Peste 3 %

 

 

0401 20 91

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

22,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0401 20 99

– – – Altele

21,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0401 30

– Cu un conținut de grăsimi de peste 6 %

 

 

 

– – De maximum 21 %

 

 

0401 30 11

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

57,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0401 30 19

– – – Altele

56,6 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – Peste 21 %, dar maximum 45 %

 

 

0401 30 31

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

110 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0401 30 39

– – – Altele

109,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – Peste 45 %

 

 

0401 30 91

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

183,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0401 30 99

– – – Altele

182,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402

Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

 

 

0402 10

– Sub formă de praf, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate

 

 

 

– – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

 

 

0402 10 11

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 10 19

– – – Altele

118,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – Altele

 

 

0402 10 91

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 10 99

– – – Altele

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– Sub formă de praf, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi de peste 1,5 % din greutate

 

 

0402 21

– – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

 

 

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 27 % din greutate

 

 

0402 21 11

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – Altele

 

 

0402 21 17

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 11 % din greutate

130,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 21 19

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de peste 11 % din greutate, dar maximum 27 %

130,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 27 % din greutate

 

 

0402 21 91

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 21 99

– – – – Altele

161,9 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 29

– – Altele

 

 

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 27 % din greutate

 

 

0402 29 11

– – – – Lapte special numit „pentru sugari”, în recipiente închise ermetic, cu un conținut net de maximum 500 g și cu un conținut de grăsimi de peste 10 % din greutate

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – Altele

 

 

0402 29 15

– – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 29 19

– – – – – Altele

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 27 % din greutate

 

 

0402 29 91

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 29 99

– – – – Altele

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– Altele

 

 

0402 91

– – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

 

 

0402 91 10

– – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 8 % din greutate

34,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 91 30

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 8 %, dar de maximum 10 % din greutate

43,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 10 %, dar de maximum 45 % din greutate

 

 

0402 91 51

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 91 59

– – – – Altele

109,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 45 % din greutate

 

 

0402 91 91

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 91 99

– – – – Altele

182,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 99

– – Altele

 

 

0402 99 10

– – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 9,5 % din greutate

57,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 9,5 %, dar de maximum 45 % din greutate

 

 

0402 99 31

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 99 39

– – – – Altele

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 45 % din greutate

 

 

0402 99 91

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0402 99 99

– – – – Altele

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao

 

 

0403 10

– Iaurt

 

 

 

– – Nearomatizat, fără adaos de fructe sau cacao

 

 

 

– – – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și care are un conținut de grăsimi

 

 

0403 10 11

– – – – De maximum 3 % din greutate

20,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403 10 13

– – – – Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

24,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403 10 19

– – – – Peste 6 % din greutate

59,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Altele, cu un conținut de grăsimi

 

 

0403 10 31

– – – – De maximum 3 % din greutate

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403 10 33

– – – – Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403 10 39

– – – – Peste 6 % din greutate

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao

 

 

 

– – – Sub formă de praf, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi din lapte

 

 

0403 10 51

– – – – De maximum 1,5 % din greutate

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Produse pe bază de lapte fermentat (2 000 t)

0403 10 53

– – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Produse pe bază de lapte fermentat (2 000 t)

0403 10 59

– – – – Peste 27 % din greutate

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Produse pe bază de lapte fermentat (2 000 t)

 

– – – Altele, cu un conținut de grăsimi din lapte

 

 

0403 10 91

– – – – De maximum 3 % din greutate

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Produse pe bază de lapte fermentat (2 000 t)

0403 10 93

– – – – Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Produse pe bază de lapte fermentat (2 000 t)

0403 10 99

– – – – Peste 6 % din greutate

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Produse pe bază de lapte fermentat (2 000 t)

0403 90

– Altele

 

 

 

– – Nearomatizate, fără adaos de fructe sau cacao

 

 

 

– – – Sub formă de praf, granule sau alte forme solide

 

 

 

– – – – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de grăsimi

 

 

0403 90 11

– – – – – De maximum 1,5 % din greutate

100,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403 90 13

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

135,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403 90 19

– – – – – Peste 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – Altele, cu un conținut de grăsimi

 

 

0403 90 31

– – – – – De maximum 1,5 % din greutate

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403 90 33

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403 90 39

– – – – – Peste 27 %

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – Altele

 

 

 

– – – – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de grăsimi

 

 

0403 90 51

– – – – – De maximum 3 % din greutate

20,5 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403 90 53

– – – – – Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

24,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403 90 59

– – – – – Peste 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – – – Altele, cu un conținut de grăsimi

 

 

0403 90 61

– – – – – De maximum 3 % din greutate

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403 90 63

– – – – – Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0403 90 69

– – – – – Peste 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte și smântână din lapte, lapte condensat și iaurturi (8 000 - 10 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao

 

 

 

– – – Sub formă de praf, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi din lapte

 

 

0403 90 71

– – – – De maximum 1,5 % din greutate

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Produse pe bază de lapte fermentat (2 000 t)

0403 90 73

– – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Produse pe bază de lapte fermentat (2 000 t)

0403 90 79

– – – – Peste 27 % din greutate

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Produse pe bază de lapte fermentat (2 000 t)

 

– – – Altele, cu un conținut de grăsimi din lapte

 

 

0403 90 91

– – – – De maximum 3 % din greutate

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Produse pe bază de lapte fermentat (2 000 t)

0403 90 93

– – – – Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Produse pe bază de lapte fermentat (2 000 t)

0403 90 99

– – – – Peste 6 % din greutate

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Produse pe bază de lapte fermentat (2 000 t)

0404

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse în altă parte

 

 

0404 10

– Zer, modificat sau nu, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

 

 

 

– – Sub formă de praf, granule sau alte forme solide

 

 

 

– – – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de proteine (conținut de azot × 6,38)

 

 

 

– – – – De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 02

– – – – – De maximum 1,5 % din greutate

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – Peste 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – De peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 12

– – – – – De maximum 1,5 % din greutate

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – Peste 27 % din greutate

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Altele, cu un conținut de proteine (conținut de azot × 6,38)

 

 

 

– – – – De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 26

– – – – – De maximum 1,5 % din greutate

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – Peste 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 34

– – – – – De maximum 1,5 % din greutate

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – Peste 27 % din greutate

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – Altele

 

 

 

– – – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de proteine (conținut de azot × 6,38)

 

 

 

– – – – De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 48

– – – – – De maximum 1,5 % din greutate

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – Peste 27 % din greutate

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 56

– – – – – De maximum 1,5 % din greutate

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – Peste 27 % din greutate

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Altele, cu un conținut de proteine (conținut de azot × 6,38)

 

 

 

– – – – De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 72

– – – – – De maximum 1,5 % din greutate

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – Peste 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 78

– – – – – De maximum 1,5 % din greutate

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – Peste 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– Altele

 

 

 

– – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 90 21

– – – De maximum 1,5 % din greutate

100,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0404 90 23

– – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

135,7 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0404 90 29

– – – Peste 27 % din greutate

167,2 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

 

– – Altele, cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 90 81

– – – De maximum 1,5 % din greutate

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0404 90 83

– – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0404 90 89

– – – Peste 27 % din greutate

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Lapte praf (1 500 - 5 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0405

Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine

 

 

0405 10

– Unt

 

 

 

– – Cu un conținut de grăsimi de maximum 85 % din greutate

 

 

 

– – – Unt natural

 

 

0405 10 11

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Unt (1 500 - 3 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0405 10 19

– – – – Altele

189,6 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Unt (1 500 - 3 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0405 10 30

– – – Unt recombinat

189,6 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Unt (1 500 - 3 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0405 10 50

– – – Unt din zer

189,6 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Unt (1 500 - 3 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0405 10 90

– – Altele

231,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Unt (1 500 - 3 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0405 20

– Pastă din lapte pentru tartine

 

 

0405 20 10

– – Cu un conținut de grăsimi egal cu sau mai mare de 39 %, dar mai mic de 60 % din greutate

9 + EA

CONTINGENTE TARIFARE_Unt prelucrat (250 t)

0405 20 30

– – Cu un conținut de grăsimi egal cu sau mai mare de 60 %, dar de maximum 75 % din greutate

9 + EA

CONTINGENTE TARIFARE_Unt prelucrat (250 t)

0405 20 90

– – Cu un conținut de grăsimi de peste 75 %, dar mai mic de 80 % din greutate

189,6 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Unt (1 500 - 3 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0405 90

– Altele

 

 

0405 90 10

– – Cu un conținut de grăsimi egal cu sau mai mare de 99,3 % și cu un conținut de apă de maximum 0,5 % din greutate

231,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Unt (1 500 - 3 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0405 90 90

– – Altele

231,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Unt (1 500 - 3 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0406

Brânză și caș

 

 

0406 10

– Brânză proaspătă (nefermentată), inclusiv brânza din zer, și caș

 

 

0406 10 20

– – Cu un conținut de grăsimi de maximum 40 % din greutate

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – Altele

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– Brânzeturi rase sau praf, de orice tip

 

 

0406 20 10

– – Brânză Glarus cu ierburi (zisă și „Schabziger”), fabricată din lapte degresat cu adaos de ierburi fin măcinate

7,7

0

0406 20 90

– – Altele

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– Brânză topită, alta decât cea rasă sau praf

 

 

0406 30 10

– – La fabricarea cărora nu s-au folosit alte brânzeturi decât Emmental, Gruyère și Appenzell și care pot avea adăugată brânză Glarus cu ierburi (zisă și „Schabziger”), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, cu un conținut de grăsimi în substanța uscată mai mic de sau egal cu 56 % din greutate

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – Altele

 

 

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 36 % și cu un conținut de grăsimi în substanță uscată

 

 

0406 30 31

– – – – De maximum 48 % din greutate

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – Peste 48 % din greutate

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 36 % din greutate

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– Brânză-cu mucegai și alte brânzeturi care conțin mucegai produs de Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – Altele

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– Alte brânzeturi

 

 

0406 90 01

– – Destinate prelucrării

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – Altele

 

 

0406 90 13

– – – Emmental

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Brânză Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or și Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – Brânză Glarus cu ierburi (zisă și „Schabziger”), fabricată din lapte degresat cu adaos de ierburi fin măcinate

7,7

0

0406 90 21

– – – Cheddar

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Edam

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Tilsit

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Feta

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Altele

 

 

0406 90 50

– – – – Brânză din lapte de oaie sau de bivoliță, în recipiente conținând saramură, sau în burduf din piele de oaie sau de capră

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Altele

 

 

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 40 % din greutate și cu un conținut de apă, în substanța fără grăsimi

 

 

 

– – – – – – De maximum 47 % din greutate

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – Altele

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – Peste 47 %, dar de maximum 72 %

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – Alte brânzeturi, cu un conținut de apă în substanța fără grăsimi

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – Peste 47 %, dar de maximum 52 % din greutate

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – Peste 52 %, dar de maximum 62 % din greutate

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – Peste 62 %, dar de maximum 72 % din greutate

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – Peste 72 % din greutate

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – Altele

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte

 

 

 

– De păsări de curte

 

 

 

– – Destinate incubației

 

 

0407 00 11

– – – De curci sau de gâște

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – Altele

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – Altele

30,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Ouă (1 500 - 3 000 t exprimate în echivalent ouă cu coajă) (1) + CONTINGENTE TARIFARE_Ouă suplimentare (3 000 t exprimate în greutate netă)

0407 00 90

– Altele

7,7

0

0408

Ouă de păsări, fără coajă, și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori:

 

 

 

– Gălbenușuri de ou

 

 

0408 11

– – Uscate

 

 

0408 11 20

– – – Improprii consumului alimentar

scutire

0

0408 11 80

– – – Altele

142,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Ouă (1 500 - 3 000 t exprimate în echivalent ouă cu coajă) (1)

0408 19

– – Altele

 

 

0408 19 20

– – – Improprii consumului alimentar

scutire

0

 

– – – Altele

 

 

0408 19 81

– – – – Lichide

62 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Ouă (1 500 - 3 000 t exprimate în echivalent ouă cu coajă) (1)

0408 19 89

– – – – Altele, inclusiv congelate

66,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Ouă (1 500 - 3 000 t exprimate în echivalent ouă cu coajă) (1)

 

– Altele

 

 

0408 91

– – Uscate

 

 

0408 91 20

– – – Improprii consumului alimentar

scutire

0

0408 91 80

– – – Altele

137,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Ouă (1 500 - 3 000 t exprimate în echivalent ouă cu coajă) (1)

0408 99

– – Altele

 

 

0408 99 20

– – – Improprii consumului alimentar

scutire

0

0408 99 80

– – – Altele

35,3 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Ouă (1 500 - 3 000 t exprimate în echivalent ouă cu coajă) (1)

0409 00 00

Miere naturală

17,3

CONTINGENTE TARIFARE_Miere (5 000 - 6 000 t exprimate în greutate netă) (1)

0410 00 00

Produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

7,7

0

05

CAPITOLUL 5 – ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

 

 

0501 00 00

Păr uman, brut, chiar spălat sau degresat; deșeuri de păr uman

scutire

0

0502

Păr de porc sau de mistreț; păr de bursuc și alte tipuri de păr pentru perii și articole similare; deșeuri din aceste tipuri de păr

 

 

0502 10 00

– Păr de porc sau de mistreț și deșeuri din păr de porc sau de mistreț

scutire

0

0502 90 00

– Altele

scutire

0

0504 00 00

Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți, altele decât cele de pește, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

scutire

0

0505

Piei de păsări și alte părți de păsări, acoperite cu penele lor sau cu fulgii ori cu puful lor, pene și părți de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, brute sau simplu curățate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării lor; pulbere și deșeuri de pene sau de părți de pene

 

 

0505 10

– Pene de tipul celor utilizate pentru umplut; puf

 

 

0505 10 10

– – În stare brută

scutire

0

0505 10 90

– – Altele

scutire

0

0505 90 00

– Altele

scutire

0

0506

Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere și deșeuri din acestea

 

 

0506 10 00

– Oseină și oase tratate cu acid

scutire

0

0506 90 00

– Altele

scutire

0

0507

Fildeș, carapace de broască țestoasă, fanoane (inclusiv filamentele de fanoane) de balenă sau de alte mamifere marine, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare și ciocuri, brute sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pulbere și deșeuri din aceste materiale

 

 

0507 10 00

– Fildeș; pulbere și deșeuri de fildeș

scutire

0

0507 90 00

– Altele

scutire

0

0508 00 00

Corali și similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii și carapace de moluște, de crustacee sau de echinoderme și oase de sepii brute sau preparate sumar, dar nedecupate în forme, pulbere și deșeuri din acestea

scutire

0

0510 00 00

Chihlimbar cenușiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, chiar uscată; glande și alte substanțe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu

scutire

0

0511

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane

 

 

0511 10 00

– Spermă de bovine

scutire

0

 

– Altele

 

 

0511 91

– – Produse din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice; animale moarte de la capitolul 3

 

 

0511 91 10

– – – Deșeuri de pește

scutire

0

0511 91 90

– – – Altele

scutire

0

0511 99

– – Altele

 

 

0511 99 10

– – – Tendoane și vene; unghii și deșeuri similare de piei brute

scutire

0

 

– – – Bureți naturali de origine animală

 

 

0511 99 31

– – – – În stare brută

scutire

0

0511 99 39

– – – – Altele

5,1

0

0511 99 85

– – – Altele

scutire

0

II

SECȚIUNEA II – PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

 

 

06

CAPITOLUL 6 – PLANTE VII ȘI PRODUSE DE FLORICULTURĂ

 

 

0601

Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare, altele decât rădăcinile de la poziția 1212

 

 

0601 10

– Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ

 

 

0601 10 10

– – Zambile

5,1

0

0601 10 20

– – Narcise

5,1

0

0601 10 30

– – Lalele

5,1

0

0601 10 40

– – Gladiole

5,1

0

0601 10 90

– – Altele

5,1

0

0601 20

– Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare

 

 

0601 20 10

– – Puieți, plante și rădăcini de cicoare

scutire

0

0601 20 30

– – Orhidee, zambile, narcise și lalele

9,6

0

0601 20 90

– – Altele

6,4

0

0602

Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; spori de ciuperci

 

 

0602 10

– Butași nerădăcinoși și altoi

 

 

0602 10 10

– – De viță de vie

scutire

0

0602 10 90

– – Altele

4

0

0602 20

– Arbori, arbuști, copăcei și tufișuri, cu fructe comestibile, altoiți sau nealtoiți

 

 

0602 20 10

– – Butași de viță de vie altoiți sau rădăcinoși

scutire

0

0602 20 90

– – Altele

8,3

0

0602 30 00

– Rododendroni și azalee, altoiți sau nealtoiți

8,3

0

0602 40 00

– Trandafiri, altoiți sau nealtoiți

8,3

0

0602 90

– Altele

 

 

0602 90 10

– – Spori de ciuperci

8,3

0

0602 90 20

– – Puieți de ananas

scutire

0

0602 90 30

– – Răsaduri de legume și răsaduri de căpșuni

8,3

0

 

– – Altele

 

 

 

– – – Plante care cresc în aer liber

 

 

 

– – – – Arbori, arbuști și tufișuri

 

 

0602 90 41

– – – – – De pădure

8,3

0

 

– – – – – Altele

 

 

0602 90 45

– – – – – – Butași rădăcinoși și plante tinere

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – Altele

8,3

0

0602 90 50

– – – – Alte plante care cresc în aer liber

8,3

0

 

– – – Plante de interior

 

 

0602 90 70

– – – – Butași rădăcinoși și plante tinere, cu excepția cactușilor

6,5

0

 

– – – – Altele

 

 

0602 90 91

– – – – – Plante cu flori, îmbobocite sau în floare, cu excepția cactușilor

6,5

0

0602 90 99

– – – – – Altele

6,5

0

0603

Flori și boboci de flori, tăiate pentru buchete sau ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite

 

 

 

– Proaspete

 

 

0603 11 00

– – Trandafiri

8,5

0

0603 12 00

– – Garoafe

8,5

0

0603 13 00

– – Orhidee

8,5

0

0603 14 00

– – Crizanteme

8,5

0

0603 19

– – Altele

 

 

0603 19 10

– – – Gladiole

8,5

0

0603 19 90

– – – Altele

8,5

0

0603 90 00

– Altele

10

0

0604

Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite

 

 

0604 10

– Mușchi și licheni

 

 

0604 10 10

– – Mușchiul renului

scutire

0

0604 10 90

– – Altele

5

0

 

– Altele

 

 

0604 91

– – Proaspete

 

 

0604 91 20

– – – Pomi de Crăciun

2,5

0

0604 91 40

– – – Ramuri de conifere

2,5

0

0604 91 90

– – – Altele

2

0

0604 99

– – Altele

 

 

0604 99 10

– – – Neprelucrate altfel decât prin uscare

scutire

0

0604 99 90

– – – Altele

10,9

0

07

CAPITOLUL 7 – LEGUME, PLANTE, RĂDĂCINI ȘI TUBERCULI, ALIMENTARE

 

 

0701

Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată

 

 

0701 10 00

– Destinați însămânțării

4,5

0

0701 90

– Altele

 

 

0701 90 10

– – Destinați fabricării amidonului

5,8

0

 

– – Altele

 

 

0701 90 50

– – – Cartofi noi, de la 1 ianuarie la 30 iunie

9,6

0

0701 90 90

– – – Altele

11,5

0

0702 00 00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

A se vedea anexa 2

Scutire ad valorem (preț de intrare)

0703

Ceapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată

 

 

0703 10

– Ceapă și ceapă eșalotă

 

 

 

– – Ceapă

 

 

0703 10 11

– – – Destinată însămânțării

9,6

0

0703 10 19

– – – Altele

9,6

0

0703 10 90

– – Ceapă eșalotă

9,6

0

0703 20 00

– Usturoi

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Usturoi (500 t exprimate în greutate netă)

0703 90 00

– Praz și alte legume aliacee

10,4

0

0704

Varză, conopidă, varză creață, gulii și produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată

 

 

0704 10 00

– Conopidă și conopidă broccoli

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net

0

0704 20 00

– Varză de Bruxelles

12

0

0704 90

– Altele

 

 

0704 90 10

– – Varză albă și varză roșie

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

0

0704 90 90

– – Altele

12

0

0705

Salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

 

 

 

– Salată verde

 

 

0705 11 00

– – Salată verde varietatea cu căpățână

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – Altele

10,4

0

 

– Cicoare

 

 

0705 21 00

– – Cicoare Witloof (Cichorium intybus var. Foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – Altele

10,4

0

0706

Morcovi, napi, sfeclă roșie, barba-caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată

 

 

0706 10 00

– Morcovi și napi

13,6

0

0706 90

– Altele

 

 

0706 90 10

– – Țelină de rădăcină

13,6

0

0706 90 30

– – Hrean (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – Altele

13,6

0

0707 00

Castraveți și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată

 

 

0707 00 05

– Castraveți

A se vedea anexa 2

Scutire ad valorem (preț de intrare)

0707 00 90

– Cornișon

12,8

0

0708

Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată

 

 

0708 10 00

– Mazăre (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

0

0708 90 00

– Alte legume păstăi

11,2

0

0709

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată

 

 

0709 20 00

– Sparanghel

10,2

0

0709 30 00

– Vinete

12,8

0

0709 40 00

– Țelină, alta decât țelina de rădăcină

12,8

0

 

– Ciuperci și trufe

 

 

0709 51 00

– – Ciuperci din genul Agaricus

12,8

0

0709 59

– – Altele

 

 

0709 59 10

– – – Bureți galbeni Chantarellus cibarius

3,2

0

0709 59 30

– – – Mânătărci

5,6

0

0709 59 50

– – – Trufe

6,4

0

0709 59 90

– – – Altele

6,4

0

0709 60

– Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta

 

 

0709 60 10

– – Ardei dulci sau ardei grași

7,2

0

 

– – Altele

 

 

0709 60 91

– – – Din genul Capsicum destinate fabricării capsicinei sau a extractelor de oleorășini de Capsicum

scutire

0

0709 60 95

– – – Destinate fabricării industriale a uleiurilor esențiale sau a rezinoidelor

scutire

0

0709 60 99

– – – Altele

6,4

0

0709 70 00

– Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) și lobodă

10,4

0

0709 90

– Altele

 

 

0709 90 10

– – Salată, altele decât salata verde (Lactuca sativa) și cicoarea (Cichorium spp.)

10,4

0

0709 90 20

– – Cardon (anghinară americană) și frunze comestibile ale acesteia

10,4

0

 

– – Măsline

 

 

0709 90 31

– – – Destinate altor utilizări decât pentru producția de ulei

4,5

0

0709 90 39

– – – Altele

13,1 EUR/100 kg/net

0

0709 90 40

– – Capere

5,6

0

0709 90 50

– – Fenicul

8

0

0709 90 60

– – Porumb dulce

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

– – Dovlecei

A se vedea anexa 2

Scutire ad valorem (preț de intrare)

0709 90 80

– – Anghinare

A se vedea anexa 2

Scutire ad valorem (preț de intrare)

0709 90 90

– – Altele

12,8

0

0710

Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate

 

 

0710 10 00

– Cartofi

14,4

0

 

– Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi

 

 

0710 21 00

– – Mazăre (Pisum sativum)

14,4

0

0710 22 00

– – Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0

0710 29 00

– – Altele

14,4

0

0710 30 00

– Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) și lobodă

14,4

0

0710 40 00

– Porumb dulce

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porumb dulce (1 500 t)

0710 80

– Alte legume

 

 

0710 80 10

– – Măsline

15,2

0

 

– – Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta

 

 

0710 80 51

– – – Ardei dulci sau ardei grași

14,4

0

0710 80 59

– – – Altele

6,4

0

 

– – Ciuperci

 

 

0710 80 61

– – – Din genul Agaricus

14,4

0

0710 80 69

– – – Altele

14,4

0

0710 80 70

– – Tomate

14,4

0

0710 80 80

– – Anghinare

14,4

0

0710 80 85

– – Sparanghel

14,4

0

0710 80 95

– – Altele

14,4

0

0710 90 00

– Amestecuri de legume

14,4

0

0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare

 

 

0711 20

– Măsline

 

 

0711 20 10

– – Destinate altor utilizări decât pentru producția de ulei

6,4

0

0711 20 90

– – Altele

13,1 EUR/100 kg/net

0

0711 40 00

– Castraveți și cornișon

12

0

 

– Ciuperci și trufe

 

 

0711 51 00

– – Ciuperci din genul Agaricus

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

CONTINGENTE TARIFARE_Ciuperci (500 t exprimate în greutate netă) + CONTINGENTE TARIFARE Ciuperci suplimentare (500 t exprimate în greutate netă)

0711 59 00

– – Altele

9,6

0

0711 90

– Alte legume; amestec de legume

 

 

 

– – Legume

 

 

0711 90 10

– – – Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, cu excepția ardeilor dulci sau grași

6,4

0

0711 90 30

– – – Porumb dulce

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

CONTINGENTE TARIFARE_Porumb dulce (1 500 t)

0711 90 50

– – – Ceapă

7,2

0

0711 90 70

– – – Capere

4,8

0

0711 90 80

– – – Altele

9,6

0

0711 90 90

– – Amestecuri de legume

12

0

0712

Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel

 

 

0712 20 00

– Ceapă

12,8

0

 

– Ciuperci, inclusiv din speciile Auricularia, Tremella și trufe

 

 

0712 31 00

– – Ciuperci din genul Agaricus

12,8

0

0712 32 00

– – Ciuperci din specia Auricularia

12,8

0

0712 33 00

– – Ciuperci din specia Tremella

12,8

0

0712 39 00

– – Altele

12,8

0

0712 90

– Alte legume; amestecuri de legume

 

 

0712 90 05

– – Cartofi, chiar tăiați în bucăți sau în felii, dar nepreparați în alt mod

10,2

0

 

– – Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – – Hibrizi destinați însămânțărilor

scutire

0

0712 90 19

– – – Altele

9,4 EUR/100 kg/net

0

0712 90 30

– – Tomate

12,8

0

0712 90 50

– – Morcovi

12,8

0

0712 90 90

– – Altele

12,8

0

0713

Legume păst