ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2014.095.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 95

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
29 martie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014 al Comisiei din 28 martie 2014 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 323/2014 al Comisiei din 28 martie 2014 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală ( 1 )

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 324/2014 al Comisiei din 28 martie 2014 de adoptare a unor măsuri excepționale de sprijin pentru piața cărnii de porc din Polonia

24

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 325/2014 al Comisiei din 28 martie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

27

 

 

DECIZII

 

 

2014/173/PESC

 

*

Decizia BiH/21/2014 a Comitetului politic și de securitate din 18 martie 2014 privind numirea comandantului de operație UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și de abrogare a Deciziei BiH/17/2011

29

 

 

2014/174/PESC

 

*

Decizia EUTM Mali/1/2014 a Comitetului politic și de securitate din 18 martie 2014 privind numirea comandantului de misiune UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) și de abrogare a Deciziei EUTM Mali/1/2013

30

 

 

2014/175/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 27 martie 2014 de modificare a Deciziei 2007/777/CE în ceea ce privește importul de produse din carne și de stomacuri, vezici și intestine tratate, preparate din carne proaspătă de păsări de curte, inclusiv din carne de vânat de crescătorie și de vânat sălbatic cu pene [notificată cu numărul C(2014) 1904]  ( 1 )

31

 

 

2014/176/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 27 martie 2014 privind contribuția financiară din partea Uniunii pentru un plan de controale coordonate în vederea stabilirii prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare [notificată cu numărul C(2014) 1912]

39

 

 

2014/177/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 27 martie 2014 de modificare a anexei II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce privește declararea Lituaniei ca oficial indemnă de bruceloză [notificată cu numărul C(2014) 1940]  ( 1 )

45

 

 

2014/178/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 27 martie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2014) 1979]  ( 1 )

47

 

 

2014/179/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/1)

56

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2014/180/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 27 martie 2014 privind un al doilea plan de controale coordonate pentru stabilirea prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare ( 1 )

64

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia de punere în aplicare 2014/148/UE a Comisiei din 17 martie 2014 de modificare a Deciziei 2011/130/UE de stabilire a unor cerințe minime pentru tratamentul transfrontalier al documentelor semnate electronic de autoritățile competente în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne ( JO L 80, 19.3.2014 )

69

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 322/2014 AL COMISIEI

din 28 martie 2014

de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede posibilitatea adoptării de măsuri de urgență adecvate la nivelul Uniunii pentru alimentele și hrana pentru animale importate dintr-o țară terță, în scopul de a proteja sănătatea publică, sănătatea animală sau mediul, în cazul în care riscul nu poate fi limitat în mod satisfăcător prin măsurile luate individual de către statele membre.

(2)

În urma accidentului de la centrala nucleară de la Fukushima produs la 11 martie 2011, Comisia a fost informată că nivelurile de radionuclizi în anumite produse alimentare originare din Japonia depășesc nivelurile de acțiune pentru alimente aplicabile în Japonia. O astfel de contaminare poate constitui o amenințare la adresa sănătății publice și animale din interiorul Uniunii și, în consecință, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 297/2011 al Comisiei (2). Regulamentul respectiv a fost înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011 al Comisiei (3), care a fost ulterior înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 al Comisiei (4). Regulamentul respectiv a fost înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012 al Comisiei (5).

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012 a fost modificat pentru a ține seama de evoluția situației. Având în vedere faptul că Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012 se aplică numai până la 31 martie 2014 și pentru a ține seama de evoluția ulterioară a situației, este oportun să fie adoptat un nou regulament.

(4)

Măsurile existente au fost examinate luând în considerare date privind peste 85 000 de incidente referitoare la prezența radioactivității în hrana pentru animale și în alimente, altele decât carnea de vită, și date privind peste 232 000 de incidente referitoare la prezența radioactivității în carnea de vită furnizate de autoritățile japoneze în ceea ce privește a treia perioadă de vegetație după accident.

(5)

Deoarece niveluri de radioactivitate neconforme sau semnificative se găsesc în continuare în hrana pentru animale și alimentele originare din prefectura Fukushima, este adecvat să se mențină cerința actuală privind prelevarea de probe și analiza înainte de exportul către Uniune pentru întreaga hrană pentru animale și pentru toate alimentele originare din prefectura respectivă. Cu toate acestea, derogările generale, cum ar fi derogările pentru băuturi alcoolice și pentru transporturi personale, ar trebui să continue să se aplice în ceea ce privește această hrană pentru animale și aceste alimente.

(6)

Datele prezentate de autoritățile japoneze furnizează dovezi conform cărora nu mai este necesar să se solicite prelevarea de probe și analiza hranei pentru animale și a alimentelor originare din prefecturile Tokyo și Kanagawa în ceea ce privește prezența radioactivității înainte de a fi exportate în Uniune. Pe de altă parte, ca o consecință a constatării de cazuri de neconformitate în ceea ce privește anumite plante spontane comestibile originare din prefecturile Akita, Yamagata și Nagano, este oportun să se solicite prelevarea de probe și analiza plantelor spontane comestibile respective originare din prefecturile respective.

(7)

În ceea ce privește prefecturile Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Iwate și Chiba, acestora li se solicită în prezent prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul în Uniune, pentru ciuperci, ceai, produse pescărești, anumite plante spontane comestibile, anumite legume, anumite fructe, orez și soia, precum și pentru produse prelucrate și derivate din acestea. Aceleași cerințe se aplică produselor alimentare compuse care au în compoziție o proporție mai mare de 50 % din aceste produse. Datele privind prezența radioactivității pentru cea de a treia perioadă de vegetație prezintă dovada faptului că pentru un număr semnificativ de produse de bază pentru hrana pentru animale și alimente este oportun să nu se mai solicite prelevarea de probe și analiza înainte de exportul în Uniune.

(8)

Datele privind prezența radioactivității pentru cea de a treia perioadă de vegetație prezintă dovada faptului că este oportun să se mențină cerința privind prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul în Uniune, pentru ciupercile originare din Shizuoka, Yamanashi, Nagano, Niigata și Aomori.

(9)

Este oportun ca dispozițiile prezentului regulament să fie prezentate astfel încât prefecturile pentru care se impune prelevarea de probe și analiza hranei pentru animale și a alimentelor identice înainte de exportul în Uniune să fie reunite în același grup, pentru a facilita aplicarea prezentului regulament.

(10)

În ceea ce privește ceaiul din cea de a treia perioadă de vegetație, nu au fost constatate contaminări prin radioactivitate. Prin urmare, este oportun să nu se mai solicite prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul în Uniune, pentru ceaiul originar din alte prefecturi decât Fukushima. În prefectura Fukushima, ceaiul se produce doar în cantități mici și este destinat consumului local și nu exportului. În cazul foarte puțin probabil în care ceaiul produs în Fukushima ar fi exportat în Uniune, autoritățile japoneze au oferit garanții că transporturile respective vor fi supuse prelevării de probe și analizei și că vor fi însoțite de o declarație care să furnizeze dovada faptului că transportul a fost supus prelevării de probe și analizei și că s-a constatat a fi în conformitate cu limitele maxime aplicabile. În mod normal, transporturile de ceai originar din alte prefecturi decât Fukushima ar trebui să fie însoțite de o declarație care să ateste faptul că ceaiul este originar dintr-o altă prefectură decât Fukushima. Având în vedere faptul că ceaiul din respectivele prefecturi este exportat în Uniune în mod constant, aceasta constituie o sarcină administrativă semnificativă. Luând în considerare faptul că respectivul ceai nu a fost găsit contaminat pe parcursul celei de a treia perioade de vegetație după accident, cazul puțin probabil ca ceaiul să fie exportat din Fukushima, precum și garanțiile oferite de autoritățile japoneze, în vederea reducerii sarcinii administrative, este oportun să nu se mai solicite o declarație de origine pentru ceaiul originar din alte prefecturi decât Fukushima.

(11)

Controalele efectuate la import arată că condițiile speciale prevăzute de dreptul Uniunii sunt puse în aplicare în mod corect de către autoritățile japoneze și nu a fost constatat niciun caz de neconformitate de mai mult de doi ani. Prin urmare, este oportun să se reducă în continuare frecvența controalelor la import.

(12)

Este oportun să se prevadă o revizuire a dispozițiilor atunci când vor fi disponibile rezultatele prelevării de probe și ale analizei privind prezența radioactivității în hrana pentru animale și în produsele alimentare aferente celei de-a patra perioade de vegetație după accident, și anume până la 31 martie 2015.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică hranei pentru animale și produselor alimentare în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului (6) (denumite în continuare „produsele”) originare sau expediate din Japonia, cu excepția:

(a)

produselor care au părăsit Japonia înainte de 28 martie 2011;

(b)

produselor care au fost recoltate și/sau prelucrate înainte de 11 martie 2011;

(c)

băuturilor alcoolice care se încadrează la codurile NC 2203 până la 2208;

(d)

transporturilor personale de hrană pentru animale și produse alimentare de origine animală care sunt reglementate de articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei (7);

(e)

transporturilor personale de hrană pentru animale și de produse alimentare, altele decât cele de origine animală, care au caracter necomercial și care sunt destinate unei persoane particulare, numai pentru consumul personal și uzul personal. În cazul în care există vreo îndoială, sarcina de a aduce dovezi îi revine destinatarului transportului.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„măsuri tranzitorii prevăzute în cadrul legislației japoneze” înseamnă măsurile tranzitorii adoptate de autoritățile japoneze la 24 februarie 2012 în ceea ce privește limitele maxime pentru suma de cesiu-134 și cesiu-137, astfel cum sunt prevăzute în anexa III;

(b)

„transport” înseamnă o cantitate din orice hrană pentru animale sau din orice produs alimentar care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, care face parte din aceeași clasă sau care are aceeași descriere, care fac obiectul aceluiași document (acelorași documente), expediat cu același mijloc de transport și care provine din aceeași prefectură (aceleași prefecturi) din Japonia, în limitele prevăzute în declarația menționată la articolul 5.

Articolul 3

Importurile în Uniune

Produsele pot fi importate în Uniune numai dacă sunt în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 4

Limitele maxime de cesiu-134 și cesiu-137

(1)   Produsele, cu excepția celor care figurează în anexa III, respectă limita maximă stabilită pentru suma de cesiu-134 și cesiu-137 în anexa II.

(2)   Produsele care figurează în anexa III respectă nivelul maxim pentru cesiul radioactiv stabilit în respectiva anexă.

Articolul 5

Declarație

(1)   Fiecare transport de produse, cu excepția ceaiului care se încadrează la codurile NC 0902, 2101 20 și 2202 90 10 originar din alte prefecturi decât Fukushima, este însoțit de o declarație valabilă întocmită și semnată în conformitate cu articolul 6.

(2)   Declarația menționată la alineatul (1):

(a)

atestă că produsele respectă legislația în vigoare în Japonia; și

(b)

specifică dacă produsele intră sau nu sub incidența măsurilor tranzitorii prevăzute în legislația japoneză.

(3)   Declarația menționată la alineatul (1) certifică, de asemenea, că:

(a)

produsul a fost recoltat și/sau prelucrat înainte de 11 martie 2011; sau

(b)

produsul, altul decât ciuperci, koshiabura, muguri de bambus, părți comestibile de Aralia și ferigi originare din prefecturile Akita, Yamagata și Nagano și altul decât ciuperci originare din prefecturile Yamanashi, Shizuoka, Niigata și Aomori, este originar și a fost expediat dintr-o altă prefectură decât Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba și Iwate; sau

(c)

produsul este originar și a fost expediat din prefecturile Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba și Iwate, dar nu este menționat în anexa IV la prezentul regulament; sau

(d)

produsul a fost expediat din prefecturile Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba, Iwate, Akita, Yamagata, Nagano, Yamanashi, Shizuoka, Niigata și Aomori, dar nu este originar dintr-una dintre aceste prefecturi și nu a fost expus radioactivității în cursul tranzitării; sau

(e)

în cazul în care produsul este ciuperci, koshiabura, muguri de bambus, părți comestibile de Aralia și ferigi originare din prefecturile Akita, Yamagata și Nagano sau ciuperci originare din prefecturile Yamanashi, Shizuoka, Niigata și Aomori sau un produs derivat din acestea sau atunci când este vorba de hrană combinată pentru animale sau de produse alimentare compuse care au în compoziție aceste produse în proporție mai mare de 50 %, produsul este însoțit de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizelor; sau

(f)

în cazul în care produsul, menționat în anexa IV la prezentul regulament, este originar din prefecturile Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba și Iwate sau atunci când este vorba de hrană combinată pentru animale sau de produse alimentare compuse care au în compoziție aceste produse în proporție mai mare de 50 %, produsul este însoțit de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizei. Lista produselor enumerate în anexa IV nu aduce atingere cerințelor Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (8); sau

(g)

în cazul în care originea produsului sau a ingredientelor prezente în proporție mai mare de 50 % este necunoscută, produsul este însoțit de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizei.

(4)   Produsele capturate sau culese în apele costiere ale prefecturilor menționate la alineatul (3) litera (f) fac obiectul declarației menționate la litera respectivă, indiferent de locul în care aceste produse sunt debarcate.

Articolul 6

Întocmirea și semnarea declarației

(1)   Declarația menționată la articolul 5 se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în anexa I.

(2)   Pentru produsele menționate la articolul 5 alineatul (3) literele (a)-(d), declarația este semnată de către un reprezentant autorizat al autorității japoneze competente sau de către un reprezentant autorizat al unei instanțe autorizate de către autoritatea competentă din Japonia, aflate sub autoritatea și supravegherea autorității competente japoneze.

(3)   În cazul produselor menționate la articolul 5 alineatul (3) literele (e)-(g), declarația este semnată de către un reprezentant autorizat al autorității competente din Japonia și este însoțită de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizelor efectuate.

Articolul 7

Identificarea

Fiecare transport de produse este identificat prin intermediul unui cod care figurează în declarația menționată la articolul 5 alineatul (1), în raportul de analiză menționat la articolul 6 alineatul (3), în certificatul sanitar și în oricare dintre documentele comerciale care însoțesc transportul.

Articolul 8

Punctele de control la frontieră și punctul de intrare desemnat

Transporturile de produse, cu excepția celor care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 97/78/CE a Consiliului (9), care trebuie să fie introduse în Uniune printr-un punct de control la frontieră, sunt introduse în Uniune printr-un punct de intrare desemnat în sensul articolului 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (10) (denumit în continuare „punctul de intrare desemnat”).

Articolul 9

Notificarea prealabilă

(1)   Operatorii din sectorul hranei pentru animale și al alimentelor sau reprezentanții acestora notifică în prealabil sosirea fiecărui transport de produse, cu excepția ceaiului originar din alte prefecturi decât Fukushima, autorităților competente de la punctul de control la frontieră sau de la punctul de intrare desemnat, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de sosirea fizică a transportului.

(2)   În scopul notificării prealabile, aceștia completează partea I din documentul comun de intrare (DCI), menționat la articolul 3 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 669/2009, și transmit acest document autorității competente de la punctul de intrare desemnat sau de la punctul de control la frontieră, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de sosirea fizică a transportului.

În ceea ce privește completarea documentului comun de intrare, în aplicarea prezentului regulament, operatorii din sectorul alimentar iau în considerare notele explicative privind documentul comun de intrare stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 669/2009.

Articolul 10

Controalele oficiale

(1)   Autoritățile competente de la punctul de control la frontieră sau de la punctul de intrare desemnat efectuează:

(a)

controale ale documentelor pentru toate transporturile de produse care trebuie să fie însoțite de declarația menționată la articolul 5;

(b)

controale aleatorii ale identității și controale fizice aleatorii, inclusiv analize de laborator pentru detectarea prezenței cesiului-134 și cesiului-137. Rezultatul analizei trebuie să fie disponibil în termen de maximum cinci zile lucrătoare.

(2)   În cazul în care rezultatul analizei de laborator face dovada că garanțiile furnizate în declarație sunt false, se consideră că declarația nu este valabilă și transportul de hrană pentru animale și alimente nu este conform cu dispozițiile prezentului regulament.

Articolul 11

Costurile

Toate costurile care decurg din controalele oficiale menționate la articolul 10 și din orice măsură adoptată ca urmare a lipsei de conformitate sunt suportate de către operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar.

Articolul 12

Punerea în liberă circulație

Transporturile pot fi puse în liberă circulație numai în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau reprezentantul acestuia prezintă (fizic sau electronic) autorităților vamale DCI completat în mod corespunzător de către autoritatea competentă după efectuarea tuturor controalelor oficiale. Autoritățile vamale pun în liberă circulație transportul numai dacă autoritatea competentă indică o decizie favorabilă în caseta II.14 și semnează în caseta II.21 din DCI.

Articolul 13

Produsele care nu sunt conforme

Produsele care nu sunt în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament nu se introduc pe piață. Aceste produse sunt eliminate în condiții de siguranță sau sunt reexpediate în Japonia.

Articolul 14

Rapoarte

Statele membre informează Comisia o dată la trei luni prin intermediul Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) cu privire la toate rezultatele analizelor obținute. Raportul respectiv se prezintă în prima lună după sfârșitul fiecărui trimestru.

Articolul 15

Revizuire

Prezentul regulament se revizuiește înainte de 31 martie 2015.

Articolul 16

Dispoziție tranzitorie

Prin derogare de la articolul 3, produsele pot fi importate în Uniune în următoarele condiții:

(a)

produsele sunt în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012; și

(b)

produsele au părăsit Japonia înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament sau produsele au părăsit Japonia după intrarea în vigoare a prezentului regulament dar înainte de 1 mai 2014 și sunt însoțite de o declarație în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012 care a fost eliberată înainte de 1 aprilie 2014.

Articolul 17

Intrarea în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 297/2011 al Comisiei din 25 martie 2011 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima (JO L 80, 26.3.2011, p. 5).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 297/2011 (JO L 252, 28.9.2011, p. 10).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 al Comisiei din 29 martie 2012 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima, și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011 (JO L 92, 30.3.2012, p. 16).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 (JO L 299, 27.10.2012, p. 31).

(6)  Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică (JO L 371, 30.12.1987, p. 11).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004 (JO L 77, 24.3.2009, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, p. 1).

(9)  Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (JO L 24, 30.1.1998, p. 9).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, p. 11).


ANEXA I

Declarație de import în Uniune al

Image

Image


ANEXA II

Limitele maxime pentru alimente  (1) (Bq/kg) prevăzute în legislația japoneză

 

Alimente pentru sugari și copii de vârstă mică

Lapte și băuturi pe bază de lapte

Alte alimente, cu excepția apei minerale și a băuturilor similare ceaiului obținut din infuzia frunzelor nefermentate

Apă minerală și băuturi similare și ceai obținut din infuzia frunzelor nefermentate

Sumă de cesiu-134 și cesiu-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Limitele maxime pentru hrana pentru animale  (3) (Bq/kg) prevăzute în legislația japoneză

 

Hrană pentru bovine și cabaline

Hrană pentru porcine

Hrană pentru păsări de curte

Hrană pentru pești (4)

Sumă de cesiu-134 și cesiu-137

100 (5)

80 (5)

160 (5)

40 (5)


(1)  Pentru produsele uscate care sunt destinate a fi consumate sub formă reconstituită, limita maximă se aplică produsului reconstituit gata de consum.

Pentru ciupercile uscate se aplică un factor de reconstituire de 5.

Pentru ceai, limita maximă se aplică infuziei obținute din frunzele de ceai. Factorul de prelucrare pentru ceaiul uscat este de 50 și, prin urmare, o limită maximă de 500 Bq/kg aplicabilă frunzelor de ceai uscate garantează faptul că nivelul de radioactivitate al infuziei nu depășește limita maximă de 10 Bq/kg.

(2)  Pentru a se asigura coerența cu limitele maxime aplicate în prezent în Japonia, aceste valori înlocuiesc provizoriu valorile stabilite în Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului.

(3)  Limita maximă se referă la o hrană pentru animale cu un conținut de apă de 12 %.

(4)  Cu excepția hranei pentru peștii ornamentali.

(5)  Pentru a se asigura coerența cu limitele maxime aplicate în prezent în Japonia, această valoare înlocuiește provizoriu valoarea stabilită în Regulamentul (Euratom) nr. 770/90 al Comisiei din 29 martie 1990 de stabilire a nivelurilor maxime admisibile de contaminare radioactivă pentru hrana destinată animalelor după un accident nuclear sau în orice altă situație de urgență radiologică (JO L 83, 30.3.1990, p. 78).


ANEXA III

Măsurile tranzitorii prevăzute în legislația japoneză aplicabile în sensul prezentului regulament

(a)

Laptele și produsele lactate, apa minerală și băuturile similare care sunt fabricate și/sau prelucrate din acestea înainte de 31 martie 2012 nu conțin mai mult de 200 Bq/kg de cesiu radioactiv.

Alte alimente care sunt fabricate și/sau prelucrate înainte de 31 martie 2012 nu conțin mai mult de 500 Bq/kg de cesiu radioactiv, cu excepția:

produselor pe bază de orez;

soiei și a produselor prelucrate din soia.

(b)

Produsele pe bază de orez care sunt fabricate și/sau prelucrate înainte de 30 septembrie 2012 nu conțin mai mult de 500 Bq/kg de cesiu radioactiv.

(c)

Soia recoltată și introdusă pe piață înainte de 31 decembrie 2012 nu conține mai mult de 500 Bq/kg de cesiu radioactiv.

(d)

Produsele pe bază de soia care sunt fabricate și/sau prelucrate înainte de 31 decembrie 2012 nu conțin mai mult de 500 Bq/kg de cesiu radioactiv.


ANEXA IV

Hrană pentru animale și produse alimentare pentru care sunt necesare prelevarea de probe și analiza privind prezența de cesiu-134 și cesiu-137 înainte de a fi exportate în Uniune

(a)

Produse originare din prefectura Fukushima:

toate produsele, ținând seama de derogările prevăzute la articolul 1 din prezentul regulament.

(b)

Produse originare din prefecturile Akita, Yamagata și Nagano:

ciuperci și produse prelucrate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 și 2005 99 80;

părți comestibile de Aralia sp. și produse prelucrate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

muguri de bambus (Phyllostacys pubescens) și produse prelucrate din aceștia, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 și 2005 91;

ferigi (Pteridium aquilinum) și produse prelucrate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

koshiabura (muguri de Eleuterococcus sciadophylloides) și produse prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90.

(c)

Produse originare din prefecturile Yamanashi, Shizuoka, Niigata sau Aomori:

ciuperci și produse prelucrate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 și 2005 99 80.

(d)

Produse originare din prefecturile Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba sau Iwate:

ciuperci și produse prelucrate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 și 2005 99 80;

pește și produse pescărești, care se încadrează la codurile NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 și 1605, cu excepția scoicilor St. Jacques care se încadrează la codurile NC 0307 21, 0307 29 și 1605 52 00;

orez și produse prelucrate din acesta, care se încadrează la codurile NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 și 1905 90;

soia și produse prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 1201 90, 1208 10, 1507;

părți comestibile de Aralia sp. și produse prelucrate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

muguri de bambus (Phyllostacys pubescens) și produse prelucrate din aceștia, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 și 2005 91;

ferigi (Pteridium aquilinum) și produse prelucrate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

feriga regală japoneză (Osmunda japonica) și produse prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

koshiabura (muguri de Eleuterococcus sciadophylloides) și produse prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

spata dracului (Matteuccia struthioptheris) și produse prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) și produse prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

hrișcă și produse prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 și 1905 90.

(e)

Produse alimentare compuse care au în compoziție, în proporție mai mare de 50 %, produsele menționate la literele (a), (b), (c) și (d) din prezenta anexă


29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 323/2014 AL COMISIEI

din 28 martie 2014

de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 15 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (2) stabilește norme privind controalele oficiale consolidate care trebuie efectuate asupra importurilor de hrană pentru animale și produse alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la regulamentul menționat anterior (denumită în continuare „lista”), la punctele de intrare pe teritoriile menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(2)

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 prevede că lista trebuie să fie revizuită periodic, cel puțin trimestrial, luând în considerare cel puțin sursele de informare menționate la articolul respectiv.

(3)

Apariția și relevanța incidentelor alimentare notificate prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje, constatările misiunilor efectuate în țări terțe de către Oficiul Alimentar și Veterinar, precum și rapoartele trimestriale privind transporturile de hrană pentru animale și de produse alimentare de origine neanimală, transmise Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009, indică faptul că lista ar trebui modificată.

(4)

În special, pentru transporturile de frunze de betel originare din India și Thailanda, de enzime originare din India, de arahide și produse derivate originare din Sudan și de frunze de viță-de-vie originare din Turcia, sursele relevante de informații indică apariția unor riscuri noi care justifică introducerea unor controale oficiale consolidate. Prin urmare, ar trebui să se includă în listă rubrici referitoare la aceste transporturi.

(5)

În plus, lista ar trebui modificată prin eliminarea rubricilor referitoare la produsele pentru care informațiile disponibile indică un grad în general satisfăcător de conformitate cu cerințele de siguranță relevante din legislația Uniunii și pentru care efectuarea de controale oficiale consolidate nu mai este, în consecință, justificată. Prin urmare, rubrica din listă referitoare la tăiței uscați provenind din China ar trebui să fie eliminată.

(6)

De asemenea, Comisia a fost informată de către statele membre în legătură cu necesitatea de a specifica faptul că rubricile privind importurile de plante aromatice din Maroc, Thailanda și Vietnam, de bame din Vietnam și de ardei din Thailanda și Vietnam acoperă, de asemenea, și produsele refrigerate. Din motive de claritate a legislației Uniunii, este, de asemenea, necesar să se includă în listă o precizare privind rubricile referitoare la importurile de portocale și căpșuni din Egipt și de mazăre și fasole din Kenya.

(7)

În plus, sunt necesare modificări în ceea ce privește anexa II la Regulamentul (CE) nr. 669/2009, în special în vederea reflectării în documentul comun de intrare a dispozițiilor privind continuarea transportului prevăzute la articolul 8 din regulamentul în cauză. Alte modificări tehnice sunt necesare, de asemenea, în ceea ce privește notele orientative pentru documentul comun de intrare.

(8)

Pentru a se asigura consecvența și claritatea, este adecvat să se înlocuiască anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 669/2009.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 669/2009 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2014

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, p. 11).


ANEXĂ

ANEXA I

Hrană pentru animale și produse alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale intensificate la punctul de intrare desemnat

Hrană pentru animale și produse alimentare

(utilizare prevăzută)

cod CN (1)

Subdiviziune TARIC

Țara de origine

Pericol

Frecvența controalelor fizice și ale identității (%)

Struguri uscați (stafide)

(Produse alimentare)

0806 20

 

Afganistan (AF)

Ochratoxina A

50

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Brazilia (BR)

Aflatoxine

10

Arahide, decojite

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Căpșuni (congelate)

(Produse alimentare)

0811 10

 

China (CN)

Norovirus și hepatita A

5

Brassica oleracea

(alte legume comestibile din familia Brassicaceae, «broccoli chinezesc») (2)

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

ex 0704 90 90

40

China (CN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (3)

20

Pomelo

(Produse alimentare – proaspete)

ex 0805 40 00

31; 39

China (CN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (4)

20

Ceai, chiar aromatizat

(Produse alimentare)

0902

 

China (CN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (5)

10

Vinete

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (6)

10

Pepene amar (Momordica charantia)

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

Fasole verde lungă

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (6)

20

Ardei (dulce și altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Portocale (proaspete sau uscate)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (7)

10

Căpșuni (proaspete)

(Produse alimentare)

0810 10 00

Ardei (dulce și altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (8)

10

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Frunze de betel (Piper betle L.)

(Produse alimentare)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella (9)

10

Capsicum annuum, întreg

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatoxine

10

Capsicum annuum, măcinat sau pulverizat

ex 0904 22 00

10

Fructe uscate din genul Capsicum, întregi, altele decât ardeiul dulce (Capsicum annuum)

0904 21 90

Curry (produse pe bază de ardei iute)

0910 91 05

Nucșoară

(Myristica fragrans)

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

0908 11 00;

0908 12 00

Enzime, enzime preparate

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

3507

 

India (IN)

Cloramfenicol

50

Nucșoară

(Myristica fragrans)

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezia (ID)

Aflatoxine

20

Mazăre cu păstaie (necurățată)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (10)

10

Fasole cu păstaie (necurățată)

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

ex 0708 20 00

40

Mentă

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

ex 1211 90 86

30

Maroc (MA)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (11)

10

Fasole uscată

(Produse alimentare)

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (12)

50

Semințe de pepene verde (Egusi, Citrullus lanatus) și produse derivate

(Produse alimentare)

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxine

50

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoxine

50

Arahide, decojite

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

(Produse alimentare–proaspete sau refrigerate)

ex 0709 60 99

20

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (13)

10

Frunze de betel (Piper betle L.)

(Produse alimentare)

ex 1404 90 00

10

Thailanda (TH)

Salmonella (9)

10

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Thailanda (TH)

Salmonella (9)

10

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

Mentă

(Produse alimentare – plante aromatice în stare proaspătă sau refrigerată)

ex 1211 90 86

30

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (14)

10

Busuioc (sfânt, dulce)

(Produse alimentare – plante aromatice în stare proaspătă sau refrigerată)

ex 1211 90 86

20

Fasole verde lungă

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (14)

20

Vinete

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Ardei dulci (Capsicum annuum)

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (15)

10

Frunze de viță-de-vie

(Produse alimentare)

ex 2008 99 99

11; 19

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (16)

10

Struguri uscați (stafide)

(Produse alimentare)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ochratoxina A

50

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (17)

20

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

Mentă

ex 1211 90 86

30

Pătrunjel

(Produse alimentare – plante aromatice în stare proaspătă sau refrigerată)

ex 0709 99 90

40

Bame

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (17)

20

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

ex 0709 60 99

20

ANEXA II

DOCUMENT COMUN DE INTRARE (DCI)

Image

Image

Image

Note orientative pentru DCI

Generalități:

Completați documentul comun de intrare în majuscule. Notele sunt prezentate cu trimitere la numărul casetei corespunzătoare.

Partea I   Prezenta parte se completează de operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar sau de reprezentantul acestuia, cu excepția cazului în care se prevede în alt fel.

Caseta I.1.

Expeditor: numele și adresa completă a persoanei fizice sau juridice (operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar) care expediază transportul. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.2.

Autoritatea competentă de la punctul de intrare desemnat (PID) furnizează informații privind numărul de referință al DCI. Operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar indică punctul de intrare desemnat la care sosește transportul.

Caseta I.3.

Destinatar: numele și adresa completă a persoanei fizice sau juridice (operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar) căreia îi este destinat transportul. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.4.

Persoana responsabilă cu transportul: persoana (operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar sau reprezentantul acestuia sau persoana care face declarația în numele acestuia) responsabilă pentru transport atunci când acesta se prezintă la PID și care face declarațiile necesare la autoritatea competentă la PID în numele importatorului. Se înscrie numele și adresa completă. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.5.

Țara de origine: această rubrică se referă la țara terță de unde provin mărfurile, unde au fost crescute, cultivate sau produse.

Caseta I.6.

Țara de expediere: această rubrică se referă la țara terță în care transportul a fost plasat la bordul mijlocului de transport final pentru călătoria către Uniune.

Caseta I.7.

Importator: nume și adresă completă. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.8.

Locul de destinație: adresa de livrare în Uniune. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.9.

Sosirea la PID: se înscrie data estimativă la care se prevede că transportul va ajunge la PID.

Caseta I.10.

Documente: se înscrie data emiterii și numărul de documente oficiale care însoțesc transportul, după caz.

Caseta I.11.

Caseta I.11 Se prezintă informații complete privind mijlocul de transport la sosire: pe cale aeriană, numărul de zbor, pe cale maritimă, numele navei, pe cale rutieră, placa cu numărul de înmatriculare și numărul remorcii, dacă este cazul, iar pe cale feroviară, numărul trenului și al vagonului.

Referințe documentare: numărul scrisorii de transport aerian, al conosamentului sau numărul comercial feroviar sau rutier.

Caseta I.12.

Descrierea mărfurilor: se prezintă o descriere detaliată a mărfurilor (inclusiv tipul, pentru hrana pentru animale).

Caseta I.13.

Codul mărfurilor: se utilizează codul de identificare a mărfurilor, astfel cum este menționat în anexa I (inclusiv subdiviziunea TARIC, după caz).

Caseta I.14.

Greutatea brută: greutatea totală exprimată în kg. Aceasta este definită ca masa totală a produselor și a containerelor imediate, precum și a întregului lor ambalaj, însă fără containerele de transport și alte echipamente de transport.

Greutatea netă: greutatea reală a produsului exprimată în kg, fără ambalaj. Aceasta este definită ca masa produselor în sine fără containerele imediate sau orice ambalaj.

Caseta I.15.

Numărul de ambalaje.

Caseta I.16.

Temperatura: bifați temperatura adecvată de transport/depozitare.

Caseta I.17.

Tipul de ambalaje: identificați tipul de ambalaj al produselor.

Caseta I.18.

Utilizarea mărfurilor: bifați caseta adecvată în funcție de caz: «pentru consum uman» dacă mărfurile sunt destinate consumului uman fără o sortare sau un tratament fizic în prealabil, «procesare ulterioară» dacă mărfurile sunt destinate consumului uman în urma unui astfel de tratament; sau «hrană pentru animale»dacă sunt destinate utilizării ca hrană pentru animale.

Caseta I.19.

Indicați toate numerele de identificare ale sigiliului și ale containerului, dacă este cazul.

Caseta I.20.

Transfer către un punct de control: Pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), PID bifează această casetă pentru a permite continuarea transportului către un alt punct de control.

Caseta I.21.

Nu se aplică.

Caseta I.22.

Pentru import: se bifează această casetă în cazul în care transportul este destinat importului în Uniune (articolul 8).

Caseta I.23.

Nu se aplică.

Caseta I.24.

Bifați mijlocul de transport adecvat.

Partea II   Această parte se completează de autoritatea competentă.

Caseta II.1.

A se utiliza același număr de referință ca în caseta I.2.

Caseta II.2.

A se utiliza de serviciile vamale, dacă este cazul.

Caseta II.3.

Controlul documentelor: a se completa pentru toate transporturile.

Caseta II.4.

Autoritatea competentă la PID menționează dacă transportul este selectat pentru controale fizice care se pot realiza la un alt punct de control pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1).

Caseta II.5.

Autoritatea competentă la PID indică, în decursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), după un control satisfăcător al documentelor, la care punct de control se poate prezenta transportul pentru efectuarea controalelor de identitate și a celor fizice.

Autoritatea competentă la PID indică, de asemenea, dacă transportul este autorizat pentru continuarea transportului prevăzută la articolul 8. Continuarea transportului poate fi autorizată doar în cazul în care controalele de identitate au fost efectuate, iar rezultatul acestora a fost satisfăcător. Prin urmare, Caseta II.11 se completează în același timp cu autorizația pentru continuarea transportului, în timp ce Caseta II.12 se completează odată ce rezultatele testelor de laborator sunt disponibile.

Caseta II.6.

A se indica clar acțiunea care urmează a fi întreprinsă în cazul respingerii transportului din cauza rezultatului nesatisfăcător al controlului documentelor. Adresa unității de destinație în cazul «reexpedierii», «distrugerii», «transformării» și «utilizării în alte scopuri» trebuie menționată în Caseta II.7.

Caseta II.7.

A se indica, după caz, numărul de aprobare și adresa (sau numele navei și portul) pentru toate destinațiile cu privire la care se cere un control ulterior al transportului, de exemplu pentru caseta II.6, «reexpediere», «distrugere», «transformare» sau «utilizare în alte scopuri».

Caseta II.8.

Se aplică aici ștampila oficială a autorității competente de la PID.

Caseta II.9.

Semnătura funcționarului responsabil al autorității competente de la PID.

Caseta II.10.

Nu se aplică.

Caseta II.11.

Autoritatea competentă de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), autoritatea competentă de la punctul de control indică aici rezultatele controalelor de identitate.

Caseta II.12.

Autoritatea competentă de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), autoritatea competentă de la punctul de control indică aici rezultatele controalelor fizice.

Caseta II.13.

Autoritatea competentă de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), autoritatea competentă de la punctul de control indică aici rezultatele testului de laborator. Completați această casetă cu categoria substanței sau a agentului patogen pentru care s-a efectuat un test de laborator.

Caseta II.14.

Această casetă se utilizează pentru toate transporturile care se pun în liberă circulație în interiorul Uniunii.

Caseta II.15.

Nu se aplică.

Caseta II.16.

A se indica clar acțiunea care urmează a fi întreprinsă în cazul respingerii transportului din cauza rezultatului nesatisfăcător al controalelor de identitate sau fizice. Adresa unității de destinație în cazul «reexpedierii», «distrugerii», «transformării» și «utilizării în alte scopuri» trebuie menționată în Caseta II.18.

Caseta II.17.

Motivele refuzului: a se utiliza, după caz, pentru adăugarea de informații relevante. Bifați caseta corespunzătoare.

Caseta II.18.

A se indica, după caz, numărul de aprobare și adresa (sau numele navei și portul) pentru toate destinațiile cu privire la care se cere un control ulterior al transportului de exemplu, pentru Caseta II.16, «reexpediere», «distrugere», «transformare» și «utilizare în alte scopuri».

Caseta II.19.

A se utiliza această casetă în cazul în care sigiliul original înregistrat pe un transport este distrus la deschiderea containerului. Trebuie să se țină o listă consolidată a tuturor sigiliilor care au fost folosite în acest scop.

Caseta II.20.

Se aplică aici ștampila oficială a autorității competente de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), a autorității competente de la punctul de control.

Caseta II.21.

Semnătura funcționarului responsabil al autorității competente de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), al autorității competente de la punctul de control.

Partea III   Această parte se completează de autoritatea competentă.

Caseta III.1.

Detalii privind reexpedierea: autoritatea competentă de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), autoritatea competentă de la punctul de control indică mijlocul de transport utilizat, detaliile de identificare ale acestuia, țara de destinație și data reexpedierii, de îndată ce aceste informații sunt cunoscute.

Caseta III.2.

Monitorizarea: a se indica unitatea autorității competente la nivel local responsabilă, după caz, cu supravegherea în caz de «distrugere», «transformare» și «utilizare în alte scopuri». În această casetă, autoritatea respectivă raportează rezultatul sosirii transportului și corespondența transportului.

Caseta III.3.

Semnătura funcționarului responsabil al autorității competente de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), a funcționarului responsabil pentru punctul de control, în caz de «reexpediere». Semnătura funcționarului responsabil al autorității competente la nivel local în caz de «distrugere», «transformare» sau «utilizare în alte scopuri».


(1)  În cazul în care numai anumite produse de la orice cod NC trebuie să fie examinate și nu există nicio subdiviziune specifică a codului respectiv în nomenclatura mărfurilor, codul NC este marcat cu «ex».

(2)  Specii de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Cunoscute, de asemenea, sub denumirile de «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan», «Chinese bare Jielan».

(3)  În particular, reziduuri de: Clorfenapir, fipronil [sumă de fipronil și metabolitul sulfonă (MB46136) exprimată în fipronil], carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim exprimată în carbendazim), acetamiprid, dimetomorf și propiconazol.

(4)  În particular, reziduuri de: Triazofos, triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol), paration-metil (sumă de paration-metil și paraoxon-metil exprimată în paration-metil), fentoat, metidation.

(5)  În particular, reziduuri de: buprofezin, imidacloprid, fenvalerat și esfenvalerat (sumă de izomeri RS și SR), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol), cipermetrin [cipermetrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituenți (sumă de izomeri)].

(6)  În particular, reziduuri de: Amitraz (amitraz, inclusiv metaboliții care conțin fracțiunea 2,4-dimetilanilină exprimați în amitraz), acefat, aldicarb (sumă de aldicarb, sulfoxidul și sulfona acestuia exprimată în aldicarb), carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim exprimată în carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbamați (ditiocarbamați exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol (sumă de izomeri p, p' și o,p'), dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat), endosulfan (sumă de izomeri alfa și beta și endosulfan sulfat exprimată în endosulfan), fenamidon, imidacloprid, malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation), metamidofos, metiocarb (sumă de metiocarb și metiocarb-sulfoxid și sulfonă exprimată în metiocarb), metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb exprimată în metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazol, tiabendazol, tiacloprid.

(7)  În particular, reziduuri de: Carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim exprimată în carbendazim), ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituenți (sumă de izomeri)], ciprodinil, diazinon, dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cihalotrin, metiocarb (sumă de metiocarb și metiocarb-sulfoxid și sulfonă exprimată în metiocarb), metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb exprimată în metomil), oxamil, fentoat, tiofanat-metil.

(8)  În particular, reziduuri de: Carbofuran (sumă de carbofuran și 3-hidroxi-carbofuran exprimată în carbofuran), clorpirifos, cipermetrin [cipermetrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituenți (sumă de izomeri)], ciproconazol, dicofol (sumă de izomeri p, p' și o,p'), difenoconazol, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz (sumă de procloraz și metaboliții acestuia care conțin radicalul 2,4,6-triclorofenol exprimată în procloraz), profenofos, propiconazol, tiofanat-metil și triforin.

(9)  Metoda de referință EN/ISO 6579 sau o metodă validată în raport cu aceasta, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei (JO L 338, 22.12.2005, p. 1).

(10)  În particular, reziduuri de: Dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat), clorpirifos, acefat, metamidofos, metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb exprimată în metomil), diafentiuron, indoxacarb ca sumă a izomerilor S și R.

(11)  În particular, reziduuri de: Clorpirifos, cipermetrin [cipermetrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituenți (sumă de izomeri)], dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat), endosulfan (sumă de izomeri alfa și beta și endosulfan sulfat exprimată în endosulfan), hexaconazol, paration-metil (sumă de paration-metil și paraoxon-metil exprimată în paration-metil), metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb exprimată în metomil), flutriafol, carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim exprimată în carbendazim), flubendiamidă, miclobutanil, malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation).

(12)  În particular, reziduuri de diclorvos.

(13)  În particular, reziduuri de: Carbofuran (sumă de carbofuran și 3-hidroxi-carbofuran exprimată în carbofuran), metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb exprimată în metomil), dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat), triazofos, malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim exprimată în carbendazim), triforin, procimidon, formetanat: Sumă de formetanat și sărurile sale exprimată în formetanat (hidroclorid).

(14)  În particular, reziduuri de: Acefat, carbaril, carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim exprimată în carbendazim), carbofuran (sumă de carbofuran și 3-hidroxi-carbofuran exprimată în carbofuran), clorpirifos, clorpirifos-metil, dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat), etion, malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation), metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)], metamidofos, metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb exprimată în metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforin.

(15)  În particular, reziduuri de: Metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb exprimată în metomil), oxamil, carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim exprimată în carbendazim), clofentezin, diafentiuron, dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat), formetanat: sumă de formetanat și sărurile sale exprimată în formetanat (hidroclorid), malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation), procimidon, tetradifon, tiofanat-metil.

(16)  În particular, reziduuri de: Azoxistrobin, boscalid, clorpirifos, ditiocarbamați (ditiocarbamați exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram), endosulfan (sumă de izomeri alfa și beta și endosulfan sulfat exprimată în endosulfan), kresoxim-metil, lambda-cihalotrin, metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)), metoxifenozid, metrafenonă, miclobutanil, penconazol, piraclostrobin, pirimetanil, triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol, trifloxistrobin.

(17)  În particular, reziduuri de: Carbofuran (sumă de carbofuran și 3-hidroxi-carbofuran exprimată în carbofuran), carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim exprimată în carbendazim), clorpirifos, profenofos, permetrin (sumă de izomeri), hexaconazol, difenoconazol, propiconazol, fipronil [sumă de fipronil și metabolitul sulfonă (MB46136) exprimată în fipronil], propargit, flusilazol, fentoat, cipermetrin [cipermetrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituenți (sumă de izomeri)], metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb exprimată în metomil), quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat), fenbuconazol.


29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 324/2014 AL COMISIEI

din 28 martie 2014

de adoptare a unor măsuri excepționale de sprijin pentru piața cărnii de porc din Polonia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 220 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2002/60/CE a Consiliului (2) stabilește măsurile minime aplicabile în Uniune pentru controlul pestei porcine africane. Prin urmare, în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2014/100/UE a Comisiei (3), astfel cum a fost confirmată prin Decizia de punere în aplicare 2014/134/UE a Comisiei (4), și al Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE a Comisiei (5), Polonia trebuie să se asigure că zona de pe teritoriul său în care există cazuri de pestă porcină africană cuprinde cel puțin teritoriile contaminate enumerate în anexele la deciziile menționate. În scopul prevenirii răspândirii pestei porcine africane și pentru a evita orice perturbări suplimentare ale comerțului din Polonia și din străinătate, la 26 februarie 2014 (6), Polonia a adoptat măsuri preventive suplimentare în zona contaminată respectivă. În consecință, comercializarea cărnii proaspete de porc și a produselor din carne de porc provenite din această zonă contaminată face obiectul unor măsuri de supraveghere speciale, al unei etichetări obligatorii cu o marcă de sănătate specială și al aplicării unor restricții de comercializare în cadrul pieței unice.

(2)

Restricțiile privind comercializarea de carne proaspătă de porc și de produse din carne de porc care rezultă din aplicarea măsurilor veterinare respective determină o importantă reducere de preț în zonele afectate și cauzează perturbarea pieței cărnii de porc în zonele în cauză. Prin urmare, la data de 5 martie 2014, Polonia a solicitat Comisiei să introducă măsuri excepționale de sprijinire a pieței, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Aceste măsuri, aplicabile numai cărnii proaspete de porc și produselor din carne de porc provenită de la porcii crescuți în zonele direct afectate de restricții, ar trebui adoptate pentru o perioadă de timp strict necesară.

(3)

Valoarea ajutorului ar trebui să fie exprimată ca sumă per 100 de kilograme de greutate de carcasă de animale eligibile, pentru o cantitate limitată și cu o greutate maximă de carcasă compensabilă per animal. Valoarea ajutorului ar trebui să fie stabilită luându-se în considerare informațiile recente referitoare la piață.

(4)

Pentru porcii crescuți în zonele în cauză, acest sprijin ar trebui să fie condiționat de livrarea animalelor la abatoare, de sacrificarea lor și de marcarea și comercializarea produselor derivate din carne sau a produselor din carne, în conformitate cu cele mai stricte norme veterinare aplicabile în zonele în cauză în ziua livrării porcilor respectivi.

(5)

Ar trebui să se prevadă adoptarea de către autoritățile competente din Polonia a tuturor măsurilor de control și de supraveghere necesare și informarea Comisiei în acest sens. Transportul și sacrificarea animalelor eligibile și eventualul tratament, dacă este necesar, precum și punerea pe piață a cărnii proaspete de porc și a produselor din carne de porc provenite de la aceste animale ar trebui să fie realizate sub controlul autorităților competente.

(6)

În teritoriile în cauză au fost aplicate, timp de mai multe săptămâni, restricții privind comercializarea cărnii proaspete de porc și a produselor din carne de porc, această situație conducând la perturbarea pieței și la pierderi de venit pentru producători, precum și la o creștere substanțială a greutății animalelor care a creat, în consecință, o situație intolerabilă privind bunăstarea animalelor. Prin urmare, măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să vizeze animalele livrate începând cu 26 februarie 2014, data adoptării măsurilor preventive în Polonia. Situația pieței și impactul acestei măsuri ar trebui să fie reexaminate în lumina evoluțiilor viitoare și, prin urmare, măsura ar trebui să se aplice doar pentru o perioadă de trei luni.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Polonia este autorizată să acorde ajutoare în ceea ce privește sacrificarea următoarelor animale și punerea pe piață a cărnii proaspete de porc și a produselor din carne de porc provenite de la aceste animale, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul veterinar:

(a)

porci incluși la codul NC 0103 92 19;

(b)

scroafe incluse la codul NC 0103 92 11.

(2)   Ajutoarele prevăzute la alineatul (1) se acordă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

animalele au fost crescute în zonele enumerate în anexele la Deciziile de punere în aplicare 2014/100/UE sau 2014/134/UE sau în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/178/UE pentru perioadele relevante sau în orice altă decizie de punere în aplicare a Comisiei adoptată în această privință, iar carnea de porc provenită de la animalele crescute în zonele respective este supusă anumitor restricții de comercializare din cauza pestei porcine africane;

(b)

animalele erau prezente în zonele menționate la litera (a) la data de 26 februarie 2014 sau s-au născut și au crescut după acea dată în zonele respective;

(c)

măsurile preventive suplimentare stabilite prin Regulamentul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale din Polonia la 26 februarie 2014 privind măsurile care trebuie adoptate în legătură cu prezența pestei porcine africane la porcii sălbatici sau orice alte norme naționale adoptate în această privință și supunerea cărnii de porc la restricții de comercializare din cauza pestei porcine africane se aplică în zona în care aceste animale au fost crescute la data la care sunt livrate către un abator.

Articolul 2

Ajutoarele prevăzute la articolul 1 sunt considerate a fi măsuri excepționale de sprijinire a pieței, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

Articolul 3

(1)   Producătorii de carne de porc pot solicita ajutoarele prevăzute la articolul 1 (denumite în continuare „ajutorul”) pentru animalele sacrificate în perioada 26 februarie 2014-25 mai 2014.

(2)   Ajutorul este exprimat ca suma de 35,7 EUR per 100 de kilograme de greutate de carcasă înregistrată pentru animalele livrate. Comisia poate adapta această sumă pentru a ține seama de evoluția pieței.

(3)   Ajutorul pentru carcasele de animale cu o greutate mai mică de 100 de kilograme nu trebuie să depășească suma ajutorului stabilită la alineatul (2) pentru carcasele de porci cu o greutate de 100 de kilograme.

(4)   50 % din cheltuielile pentru ajutor, care acoperă o cantitate totală maximă de 20 000 de tone de carcase de porc, sunt finanțate de la bugetul Uniunii.

(5)   Cheltuielile sunt eligibile pentru finanțare din partea Uniunii numai în cazul în care au fost plătite de Polonia beneficiarului până la data de 31 august 2014.

(6)   Ajutorul este plătit de către Polonia după sacrificarea porcilor și punerea pe piață a cărnii proaspete de porc și a produselor din carne de porc provenite de la animalele respective în conformitate cu normele veterinare aplicabile și după finalizarea controalelor în conformitate cu articolul 4.

Articolul 4

(1)   Polonia ia toate măsurile necesare, inclusiv efectuarea de controale administrative și fizice exhaustive, pentru a asigura conformitatea cu condițiile prevăzute în prezentul regulament. În plus, autoritățile poloneze:

(a)

supervizează transportul animalelor între exploatație și abator, utilizând liste de verificare standardizate care cuprind fișe cu informații rezultate din cântărire și numărare, precum și privind originea și destinația animalelor;

(b)

se asigură că toate produsele pentru care se acordă ajutor respectă restricțiile aplicabile teritoriilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a);

(c)

realizează, cel puțin o dată pe lună calendaristică, controale administrative și contabile în fiecare abator participant pentru a se asigura că toate animalele livrate și carnea provenită de la acestea pentru care poate fi depusă o cerere de ajutor, începând cu 26 februarie 2014 sau de la data la care a avut loc un astfel de control, au fost manipulate în conformitate cu prezentul regulament;

(d)

asigură controale la fața locului și rapoarte detaliate asupra controalelor respective, care să indice, în special:

(i)

greutatea și numărul total de animale eligibile, per lot, transportate de la fermă, data și ora transportului către abator, precum și data și ora sosirii la abator;

(ii)

numărul de porci și de scroafe sacrificate la abator, greutatea fiecărei carcase și permisul de transport al animalelor, precum și, pentru animalele sacrificate după intrarea în vigoare a prezentului regulament, numerele sigiliilor mijloacelor de transport pentru animalele respective.

(2)   Controalele și verificările menționate la alineatul (1) se efectuează înainte de plata ajutorului. Polonia informează Comisia cu privire la măsurile și controalele introduse în conformitate cu prezentul articol, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 5

(1)   Polonia comunică următoarele informații Comisiei, în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni, cu privire la săptămâna precedentă:

(a)

numărul de scroafe și numărul de alte porcine livrate pentru sacrificare, în conformitate cu prezentul regulament, precum și greutatea totală a carcaselor acestora;

(b)

costurile financiare estimate pentru fiecare categorie de animale menționată la articolul 1 alineatul (1).

Prima comunicare se referă la animalele livrate în vederea sacrificării începând de la 26 februarie 2014 în conformitate cu prezentul regulament. Obligația prevăzută la primul paragraf se aplică până la 4 iunie 2014.

(2)   Nu mai târziu de 30 iunie 2014, Polonia transmite Comisiei un raport detaliat privind punerea în aplicare a prezentului regulament, cuprinzând informații detaliate cu privire la executarea controalelor, a verificărilor și a supravegherii efectuate în conformitate cu articolul 4.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane (JO L 192, 20.7.2002, p. 27).

(3)  Decizia de punere în aplicare 2014/100/UE a Comisiei din 18 februarie 2014 privind anumite măsuri de protecție provizorii cu privire la pesta porcină africană în Polonia (JO L 50, 20.2.2014, p. 35).

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/134/UE a Comisiei din 12 martie 2014 privind anumite măsuri de protecție provizorii cu privire la pesta porcină africană în Polonia (JO L 74, 14.3.2014, p. 63).

(5)  Decizia de punere în aplicare 2014/178/UE a Comisiei din 27 martie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (a se vedea pagina 47 din prezentul Jurnal Oficial).

(6)  Regulamentul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale din 26 februarie 2014 privind măsurile care trebuie adoptate în legătură cu prezența pestei porcine africane la porcii sălbatici (Dz.U. poz. 247).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).


29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 325/2014 AL COMISIEI

din 28 martie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

219,4

MA

57,0

TN

82,0

TR

86,4

ZZ

111,2

0707 00 05

MA

39,8

TR

139,3

ZZ

89,6

0709 93 10

MA

31,1

TR

74,3

ZZ

52,7

0805 10 20

EG

48,9

IL

62,6

MA

58,1

TN

47,6

TR

50,7

ZA

60,4

ZZ

54,7

0805 50 10

MA

35,6

TR

76,2

ZZ

55,9

0808 10 80

AR

89,5

BR

91,6

CL

83,7

CN

113,3

MK

23,6

US

181,8

ZZ

97,3

0808 30 90

AR

91,6

CL

131,1

CN

52,7

TR

127,0

ZA

83,8

ZZ

97,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/29


DECIZIA BiH/21/2014 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 18 martie 2014

privind numirea comandantului de operație UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și de abrogare a Deciziei BiH/17/2011

(2014/173/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 paragraful al treilea,

având în vedere Acțiunea comună 2004/570/PESC a Consiliului din 12 iulie 2004 privind operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 6 alineatul (1) din Acțiunea comună 2004/570/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS) să adopte decizii relevante privind numirea comandantului operației UE.

(2)

La 14 ianuarie 2011, Comitetul politic și de securitate a adoptat Decizia BiH/17/2011 (2) privind numirea Comandantului Suprem Adjunct al Forțelor Aliate în Europa (DSACEUR), generalul Sir Richard SHIRREFF, în calitate de comandant de operație UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina.

(3)

NATO a decis numirea generalului Sir Adrian BRADSHAW în calitate de DSACEUR în locul generalului Sir Richard SHIRREFF. Mandatul generalului Sir Adrian BRADSHAW va începe la data de 28 martie 2014. Generalul Sir Adrian BRADSHAW ar trebui să-l înlocuiască de la acea dată pe generalul Sir Richard SHIRREFF și în calitatea sa de comandant de operație UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina.

(4)

Prin urmare, Decizia BiH/17/2011 ar trebui să fie abrogată.

(5)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii care au implicații în domeniul apărării.

(6)

Consiliul European de la Copenhaga a adoptat la 12 și 13 decembrie 2002 o declarație în care se afirmă că acordurile „Berlin plus” și punerea în aplicare a acestora se aplică numai acelor state membre ale Uniunii care sunt, de asemenea, fie membre NATO, fie părți la „Parteneriatul pentru pace” și care au încheiat, în consecință, acorduri de securitate bilaterale cu NATO,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, generalul Sir Adrian BRADSHAW este numit comandant de operație UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina începând de la 28 martie 2014.

Articolul 2

Decizia BiH/17/2011 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 28 martie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2014.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(1)  JO L 252, 28.7.2004, p. 10.

(2)  Decizia BiH/17/2011 a Comitetului politic și de securitate din 14 ianuarie 2011 privind numirea unui comandant de operație UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (JO L 18, 21.1.2011, p. 41).


29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/30


DECIZIA EUTM MALI/1/2014 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 18 martie 2014

privind numirea comandantului de misiune UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) și de abrogare a Deciziei EUTM Mali/1/2013

(2014/174/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Decizia 2013/34/PESC a Consiliului din 17 ianuarie 2013 privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) (1), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 5 alineatul (1) din Decizia 2013/34/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS), în conformitate cu articolul 38 din Tratatul privind Uniunea Europeană, să adopte deciziile relevante referitoare la controlul politic și la conducerea strategică a misiunii EUTM Mali, inclusiv deciziile de numire a următorilor comandanți de misiuni UE.

(2)

La 19 iulie 2013, COPS a adoptat Decizia EUTM Mali/1/2013 (2) de numire a generalului de brigadă Bruno GUIBERT în calitate de comandant al misiunii UE pentru EUTM Mali.

(3)

La 15 februarie 2014, Franța a propus numirea generalului de brigadă Marc RUDKIEWICZ în calitate de nou comandant al misiunii UE pentru EUTM Mali, pentru a-i succeda generalului de brigadă Bruno GUIBERT.

(4)

La 21 februarie 2014, Comitetul militar al UE a recomandat COPS să îl numească pe generalul de brigadă Marc RUDKIEWICZ în calitate de comandant al misiunii UE pentru EUTM Mali pentru a-i succeda generalului de brigadă Bruno GUIBERT.

(5)

Decizia EUTM Mali/1/2013 ar trebui abrogată.

(6)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii care au implicații în materie de apărare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Generalul de brigadă Marc RUDKIEWICZ este numit în calitate de comandant al misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) începând cu 1 aprilie 2014.

Articolul 2

Decizia EUTM Mali/1/2013 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 aprilie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2014.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(1)  JO L 14, 18.1.2013, p. 19.

(2)  Decizia EUTM Mali/1/2013 a Comitetului politic și de securitate din 19 iulie 2013 privind numirea unui comandant al misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) (JO L 202, 27.7.2013, p. 22).


29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/31


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 27 martie 2014

de modificare a Deciziei 2007/777/CE în ceea ce privește importul de produse din carne și de stomacuri, vezici și intestine tratate, preparate din carne proaspătă de păsări de curte, inclusiv din carne de vânat de crescătorie și de vânat sălbatic cu pene

[notificată cu numărul C(2014) 1904]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/175/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de reglementările comunitare specifice prevăzute de anexa A capitolul I la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, la Directiva 90/425/CEE (1), în special articolul 10 alineatul (2) litera (c),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (2), în special articolul 8 teza introductivă, articolul 8 punctul 1 primul paragraf, articolul 8 punctul 4, articolul 9 alineatul (2) litera (b) și articolul 9 alineatul (4) literele (b) și (c),

întrucât:

(1)

Decizia 2007/777/CE a Comisiei (3) stabilește norme referitoare la importurile în Uniune de loturi de anumite produse din carne destinate consumului uman, precum și de stomacuri, vezici și intestine tratate. Decizia respectivă cuprinde listele cu țările terțe și cu regiunile acestora din care aceste importuri sunt autorizate și anexa III la aceasta stabilește modelul de certificat de sănătate animală și publică pentru produsele respective, destinate expedierii în Uniune din țări terțe.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei (4) stabilește cerințele de certificare sanitar-veterinară pentru importurile în Uniune de păsări de curte și de produse de pasăre și pentru tranzitul acestora prin Uniune. Regulamentul respectiv prevede că produsele din păsări de curte care fac obiectul acestuia sunt importate în Uniune și tranzitează prin Uniune doar din țările terțe, teritoriile, zonele sau compartimentele care sunt enumerate în tabelul din partea 1 a anexei I la regulamentul respectiv. El prevede, de asemenea, că aceste importuri trebuie să fie însoțite de un certificat sanitar-veterinar, astfel cum se menționează în tabelul respectiv, pentru produsul din păsări de curte în cauză, completat conform notelor și modelelor de certificate sanitar-veterinare care figurează în partea 2 a anexei respective.

(3)

De asemenea, conform modelelor de certificate sanitar-veterinare pentru carnea de pasăre (POU), pentru carnea de ratite de crescătorie destinată consumului uman (RAT) și pentru carnea de vânat sălbatic cu pene (WGM) stabilite în partea 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, carnea proaspătă trebuie să fi fost obținută de la păsări de curte sau de la ratite care provin din unități ce nu au făcut obiectul unor restricții sanitar-veterinare în legătură cu orice boală de care păsările de curte sau ratitele sunt susceptibile sau de la vânat sălbatic cu pene ucis în zone în care, pe o rază de 10 km în jurul acestora, incluzând, după caz, teritoriul unei țări limitrofe, nu a apărut niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de boală de Newcastle cel puțin pe parcursul celor 30 de zile anterioare.

(4)

Condițiile de sănătate animală pentru prepararea produselor din carne și a stomacurilor, a vezicilor și a intestinelor tratate din carne proaspătă de păsări de curte, inclusiv din carne de vânat de crescătorie și de vânat sălbatic cu pene, stabilite în partea II.1.3 a modelului de certificat de sănătate animală și publică care figurează în anexa III la Decizia 2007/777/CE, se referă la gripa aviară și la boala de Newcastle. Cu toate acestea, modelele de certificate sanitar-veterinare (POU), (RAT) și (WGM) stabilite în partea 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se referă numai la gripa aviară înalt patogenă. Prin urmare, este necesară modificarea modelului de certificat de sănătate animală și publică stabilit în anexa III la Decizia 2007/777/CE, în vederea alinierii acestuia cu cerințele prevăzute pentru carnea proaspătă în modelele de certificate sanitar-veterinare (POU), (RAT) și (WGM) stabilite în partea 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.

(5)

În plus, modelul de certificat de sănătate animală și publică stabilit în anexa III la Decizia 2007/777/CE se referă la Directiva 90/539/CEE a Consiliului (5), care a fost înlocuită prin Directiva 2009/158/CE a Consiliului (6), și la Decizia 2006/696/CE a Comisiei (7), care a fost înlocuită prin Regulamentul (CE) nr. 798/2008. Prin urmare, este necesar să se actualizeze aceste trimiteri.

(6)

Prin urmare, anexa III la Decizia 2007/777/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Pentru a se evita orice perturbare a schimburilor comerciale, utilizarea certificatelor de sănătate animală și publică pentru anumite produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate, destinate expedierii în Uniune din țări terțe, completate în conformitate cu modelul de certificat de sănătate animală și publică stabilit în anexa III la Decizia 2007/777/CE, înainte de modificarea introdusă prin prezenta decizie, ar trebui să fie în continuare autorizată pentru o perioadă tranzitorie.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificarea Deciziei 2007/777/CE

Anexa III la Decizia 2007/777/CE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Dispoziții tranzitorii

Pentru o perioadă tranzitorie care expiră la 30 septembrie 2014, introducerea în Uniune de loturi de produse din carne și de stomacuri, vezici și intestine tratate, însoțite de un certificat de sănătate animală și publică completat în conformitate cu modelul stabilit în anexa III la Decizia 2007/777/CE, în versiunea sa anterioară modificării introduse prin articolul 1 din prezenta decizie, continuă să fie autorizată, cu condiția ca certificatul de sănătate animală și publică să fie semnat înainte de 30 iulie 2014.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 62, 15.3.1993, p. 49.

(2)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(3)  Decizia 2007/777/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică, precum și a modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman, provenind din țări terțe și de abrogare a Deciziei 2005/432/CE (JO L 312, 30.11.2007, p. 49).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1).

(5)  Directiva 90/539/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (JO L 303, 31.10.1990, p. 6).

(6)  Directiva 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (JO L 343, 22.12.2009, p. 74).

(7)  Decizia 2006/696/CE a Comisiei din 28 august 2006 de stabilire a unei liste a țărilor terțe din care pot fi importate și din care pot tranzita în cadrul Comunității păsările de curte, ouăle destinate incubației, puii de o zi, carnea de pasăre, de ratită și de vânat sălbatic cu pene, ouăle și produsele din ouă și ouăle fără microorganisme patogene specificate, cât și a condițiilor aplicabile în materie de certificare sanitar-veterinară (JO L 295, 25.10.2006, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA III

Model de certificat de sănătate animală și publică pentru anumite produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate, destinate expedierii în Uniunea Europeană din țări terțe

Image

Image

Image

Image

Image

Image


29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/39


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 27 martie 2014

privind contribuția financiară din partea Uniunii pentru un plan de controale coordonate în vederea stabilirii prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare

[notificată cu numărul C(2014) 1912]

(2014/176/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 66,

întrucât:

(1)

Recomandarea 2014/180/UE a Comisiei (2) prevede ca statele membre să efectueze o a doua serie de controale coordonate pentru a stabili dacă au loc în continuare practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare.

(2)

Pentru a facilita aplicarea rapidă și fără dificultăți a acestui plan, Uniunea ar trebui să sprijine financiar statele membre care efectuează controalele oficiale prevăzute în recomandarea Comisiei.

(3)

Pe baza calculelor rezultate din prima serie de teste, costul pentru efectuarea de teste ADN pentru a stabili dacă produsele alimentare comercializate și/sau etichetate drept produse care conțin carne de vită conțin carne de cal este estimat la 120 EUR per test. Rata de cofinanțare standard a Uniunii pentru planurile de controale coordonate este stabilită la 50 %.

(4)

Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgia are în prezent statutul de laborator de referință al UE pentru testele cele mai relevante pentru acest plan de controale coordonate. Comisia a solicitat sprijinul acestui centru pentru a armoniza metoda de testare în cadrul planului de controale coordonate în cauză. Este vorba despre o sarcină suplimentară, care nu este inclusă în programul de lucru existent pe care centrul îl efectuează în calitate de laborator de referință al UE. Costul acestei sarcini suplimentare este estimat la maximum 20 000 EUR și ar trebui să fie compensat de Comisie în proporție de 100 %.

(5)

În conformitate cu articolul 84 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) („regulamentul financiar”) și cu articolul 94 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (4), angajarea cheltuielilor din bugetul Uniunii este precedată de o decizie de finanțare care precizează elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuieli din buget și care este adoptată de instituție sau de autoritățile delegate de către aceasta. Ar trebui să fie stabilite criteriile de eligibilitate.

(6)

Contribuția financiară din partea Uniunii ar trebui acordată cu condiția ca testele și analizele să fi fost efectuate și ca autoritățile competente să furnizeze toate informațiile necesare în termenele stabilite în prezenta decizie. Din motive de eficiență administrativă, toate cheltuielile prezentate pentru a solicita o contribuție financiară din partea Uniunii ar trebui exprimate în euro. Ar trebui să fie stabilit cursul de schimb pentru cheltuielile efectuate în altă monedă decât euro,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

(1)   Uniunea contribuie la costurile suportate de statele membre pentru aplicarea planului de controale coordonate menționat în Recomandarea 2014/180/UE (denumită în continuare „recomandarea Comisiei”) cu o sumă totală maximă de 145 440 EUR.

(2)   Uniunea contribuie la costurile suportate de Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgia, pentru calibrarea și coordonarea metodei de testare pentru depistarea prezenței cărnii provenite de la specii de animale nedeclarate în carne și în produsele din carne, cu o sumă totală maximă de 20 000 EUR.

(3)   Costurile menționate la alineatele (1) și (2) sunt finanțate din linia bugetară 17.0403.

Articolul 2

Costuri eligibile pentru statele membre

(1)   Contribuția Uniunii menționată la articolul 1 alineatul (1) ia forma unei rambursări a 50 % din costurile testelor efectuate de autoritățile competente pentru aplicarea planului de control menționat la punctul 1 din recomandarea Comisiei.

(2)   Contribuția Uniunii nu depășește:

(a)

60 EUR în medie pe test;

(b)

sumele indicate în anexa I.

(3)   Numai costurile indicate în anexa II sunt eligibile pentru contribuție.

Articolul 3

Costuri eligibile pentru Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgia

(1)   Contribuția Uniunii menționată la articolul 1 alineatul (2) ia forma unei rambursări a 100 % din costurile sarcinilor legate de calibrarea și coordonarea metodei de testare utilizate în planul de controale coordonate menționat în recomandarea Comisiei.

(2)   Costurile eligibile sunt următoarele:

(a)

costul cu personalul afectat în mod specific, în întregime sau parțial, efectuării sarcinilor la sediul laboratorului; costurile se limitează la salariile efective plus contribuțiile la securitatea socială și alte costuri prevăzute prin lege, incluse în remunerație;

(b)

costul consumabilelor necesare pentru pregătirea eșantioanelor standard;

(c)

cheltuielile de expediere;

(d)

cheltuieli de regie reprezentând 7 % din suma costurilor menționate la literele (a), (b) și (c).

(3)   Costurile se raportează până la 31 august 2014, în conformitate cu formatul din anexa IV la prezenta decizie.

Articolul 4

Norme de eligibilitate

(1)   Contribuția Uniunii menționată la articolul 1 alineatul (1) este acordată numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

testele au fost efectuate conform recomandării Comisiei;

(b)

statele membre au furnizat Comisiei raportul menționat în recomandarea Comisiei, în termenul stabilit în aceasta;

(c)

până la 31 august 2014, statele membre au furnizat Comisiei un raport financiar în formă electronică, în formatul stabilit în anexa III la prezenta decizie.

(2)   Comisia poate reduce valoarea contribuției menționate la articolul 1 în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile precizate la alineatul (1), ținând seama de natura și de gravitatea încălcării acestora, precum și de pierderea financiară potențială pentru Uniune.

(3)   La cererea Comisiei, statele membre furnizează documente justificative privind costurile suportate pentru care se solicită rambursarea în conformitate cu articolul 2.

Articolul 5

Moneda și cursul de schimb

(1)   Cheltuielile prezentate de statele membre în vederea obținerii unei contribuții financiare din partea Uniunii se exprimă în euro și exclud taxa pe valoarea adăugată și orice alte taxe.

(2)   În cazul în care cheltuielile efectuate de un stat membru sunt într-o altă monedă decât euro, statul membru în cauză le convertește în euro prin aplicarea celui mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte de prima zi a lunii în care statul membru transmite cererea.

Articolul 6

Prezenta decizie este o decizie de finanțare în sensul articolului 84 din Regulamentul financiar.

Articolul 7

Prezenta decizie se aplică de la data publicării recomandării Comisiei.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Recomandarea 2014/180/UE a Comisiei din 27 martie 2014 privind un al doilea plan de controale coordonate pentru stabilirea prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare (A se vedea pagina 64 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).


ANEXA I

CUANTUMUL MAXIM AL CONTRIBUȚIEI UE MENȚIONAT LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2) LITERA (B)

Statul membru

Număr recomandat de eșantioane

Număr extrapolat de eșantioane în a doua serie de teste (5 %)

Contribuția maximă a UE per test

Contribuția maximă a UE per stat membru

Contribuția totală a UE

Franța, Germania, Italia, Regatul Unit, Spania, Polonia

150

8

60

9 480

56 880

România, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Portugalia, Republica Cehă, Ungaria, Suedia, Austria, Bulgaria

100

5

60

6 300

63 000

Lituania, Slovacia, Danemarca, Irlanda, Finlanda, Letonia, Croația

50

3

60

3 180

22 260

Slovenia, Estonia, Cipru, Luxemburg, Malta

10

1

60

660

3 300

TOTAL

 

 

 

 

145 440


ANEXA II

CHELTUIELILE ELIGIBILE MENțIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3)

Cheltuielile eligibile pentru o contribuție financiară din partea Uniunii în vederea efectuării testelor menționate în prezenta decizie de punere în aplicare se limitează la costurile suportate de statele membre pentru:

(a)

cumpărarea kiturilor de testare, a reactivilor și a tuturor consumabilelor identificabile și utilizate special pentru efectuarea testelor;

(b)

personalul, indiferent de statutul său, alocat, în întregime sau parțial, efectuării testelor la sediul laboratorului; costurile se limitează la salariile efective plus contribuțiile la securitatea socială și alte costuri prevăzute prin lege incluse în remunerație; precum și

(c)

cheltuieli de regie egale cu 7 % din suma costurilor menționate la literele (a) și (b), cu excepția cazului în care statul membru face apel la un laborator privat.


ANEXA III

Raportul financiar menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (c)

ADN

Personal

Ore

Cost/oră

Costuri de personal

(1)

(2)

(3)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal personal

(5)

Kituri de testare, reactivi, consumabile

Cantitate

Cost unitar

Costuri totale

(6)

(7)

(8)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal consumabile

(10)

TOTAL

Formula

Total, inclusiv cheltuieli de regie

(11) × (1,07)


Raportul financiar alternativ, menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (c), în cazul în care se face apel la un laborator privat

Denumirea laboratorului privat

 

Numărul eșantioanelor trimise la laborator

 

Suma totală a facturii emise de laboratorul privat

 

 

 

 

 


ANEXA IV

RAPORTUL FINANCIAR MENțIONAT LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3)

PERSONAL

Categoria

Ore

Cost/oră

Costuri de personal

(1)

(2)

(3)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumabile

Categoria

Cantitate

Cost/unitate

Costuri pentru consumabile

(5)

(6)

(7)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Costurile de expediere

A se indica

Cantitatea

Cost/unitate

Costul expedierii

(9)

(10)

(11)

Formula

 

 

 

 

 

 

TOTAL

Formula

 

 

TOTAL + costuri de regie

Formula


29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/45


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 27 martie 2014

de modificare a anexei II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce privește declararea Lituaniei ca oficial indemnă de bruceloză

[notificată cu numărul C(2014) 1940]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/177/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special punctul II.7 din anexa A,

întrucât:

(1)

Directiva 64/432/CEE se aplică schimburilor comerciale cu bovine și porcine în interiorul Uniunii. Aceasta enumeră condițiile în care un stat membru sau o regiune dintr-un stat membru poate fi declarat(ă), în ceea ce privește efectivele de bovine, oficial indemn(ă) de bruceloză.

(2)

Anexa II la Decizia 2003/467/CE a Comisiei (2) enumeră statele membre și regiunile acestora declarate oficial indemne de bruceloză.

(3)

Lituania a prezentat Comisiei documentație care demonstrează, pentru întregul său teritoriu, respectarea condițiilor pentru statutul oficial indemn de bruceloză, prevăzute în Directiva 64/432/CEE.

(4)

În urma evaluării documentației prezentate de Lituania, acest stat membru ar trebui declarat oficial indemn de bruceloză.

(5)

Prin urmare, anexa II la Decizia 2003/467/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2003/467/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Decizia 2003/467/CE a Comisiei din 23 iunie 2003 de stabilire a statutului oficial de indemne de tuberculoză, bruceloză și leucoză enzootică bovină pentru efectivele de bovine din anumite state membre și regiuni din state membre (JO L 156, 25.6.2003, p. 74).


ANEXĂ

În anexa II la Decizia 2003/467/CE, capitolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

CAPITOLUL 1

State membre oficial indemne de bruceloză

Codul ISO

Stat membru

BE

Belgia

CZ

Republica Cehă

DK

Danemarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

FR

Franța

LV

Letonia

LT

Lituania

LU

Luxemburg

NL

Țările de Jos

AT

Austria

PL

Polonia

RO

România

SI

Slovenia

SK

Slovacia

FI

Finlanda

SE

Suedia”


29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/47


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 27 martie 2014

privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2014) 1979]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/178/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2002/60/CE a Consiliului (4) stabilește măsurile minime care trebuie aplicate în Uniune pentru combaterea pestei porcine africane, inclusiv măsurile care trebuie luate în cazul apariției unui focar de pestă porcină africană și în cazurile în care pesta porcină africană este suspectată sau confirmată la porcii sălbatici. Măsurile menționate includ planuri de eradicare a pestei porcine africane într-o populație de porci sălbatici, care urmează să fie elaborate și puse în aplicare de către statele membre și aprobate de Comisie.

(2)

Decizia 2005/363/CE a Comisiei (5) a fost adoptată ca răspuns la apariția pestei porcine africane în Sardinia, Italia. Decizia stabilește normele de sănătate animală privind circulația, expedierea și marcarea porcilor și a anumitor produse derivate din Sardinia, în scopul de a preveni răspândirea bolii respective în alte zone ale Uniunii.

(3)

În plus, prin Decizia 2005/362/CE a Comisiei (6) a fost aprobat un plan de eradicare a pestei porcine africane la porcii sălbatici din Sardinia, prezentat Comisiei de către Italia.

(4)

În 2014, au apărut cazuri de pestă porcină africană la porcii sălbatici, mai precis la porcii mistreți, în Lituania și Polonia ca urmare a introducerii virusului pestei porcine africane din țări terțe învecinate în care boala respectivă este prezentă. Pentru a focaliza măsurile de control și pentru a preveni răspândirea bolii, precum și pentru a preveni perturbarea inutilă a comerțului în interiorul Uniunii și pentru a evita barierele nejustificate în calea comerțului instituite de țări terțe, a fost stabilită de urgență o listă a Uniunii cu zonele infectate din țările respective, în colaborare cu statul membru în cauză, prin Decizile de punere în aplicare 2014/93/UE (7) și 2014/134/UE (8) ale Comisiei, ambele aplicându-se până la 30 aprilie 2014.

(5)

Pesta porcină africană poate fi considerată o boală endemică în populațiile de porci domestici și sălbatici din anumite țări terțe învecinate cu Uniunea Europeană și reprezintă o permanentă amenințare pentru Uniune.

(6)

Situația bolii poate pune în pericol efectivele de porcine din alte regiuni din Lituania, Italia și Polonia și din alte state membre, în special în ceea ce privește comerțul cu produse derivate de la porcine.

(7)

Lituania și Polonia au luat măsuri de combatere a pestei porcine africane în cadrul Directivei 2002/60/CE și urmează să prezinte Comisiei spre aprobare planul lor de eradicare a pestei porcine africane la porcii sălbatici, în conformitate cu articolul 16 din respectiva directivă.

(8)

Este necesar ca statele membre și zonele în cauză să fie enumerate într-o anexă, diferențiate în funcție de nivelul de risc, având în vedere situația epidemiologică a pestei porcine africane și dacă aceasta afectează atât exploatațiile de porci, cât și populația de porci sălbatici (partea III), numai populația de porci sălbatici (partea II) sau riscul se datorează unei anumite proximități față de populația de porci sălbatici infectată (partea I).

(9)

În ceea ce privește riscul de răspândire a pestei porcine africane, circulația diferitelor produse derivate de la porcine prezintă diferite niveluri de risc. Ca regulă generală, deplasarea porcilor vii, a materialului seminal, a ovulelor și embrionilor și a subproduselor de origine animală provenite de la porcine din zonele infectate implică riscuri mai mari în ceea ce privește expunerea și consecințele decât deplasarea cărnii, a preparatelor și a produselor din carne, așa cum se indică în avizul științific din 2010 al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (9). Prin urmare, ar trebui să fie interzisă expedierea de porci vii, precum și a materialului lor seminal, a ovulelor și a embrionilor acestora, a subproduselor de origine animală provenite de la porcine, precum și expedierea de anumite tipuri de carne, preparate din carne și produse din carne din zonele desemnate din statele membre enumerate în anexa la prezenta decizie. Această interdicție include toate suidele, astfel cum sunt menționate în Directiva 92/65/CEE a Consiliului (10).

(10)

Pentru a ține seama de diferitele niveluri de risc în funcție de tipul de produse derivate de la porcine și situația epidemiologică din statele membre în cauză, este necesar să se prevadă anumite derogări pentru fiecare tip de produse derivate de la porcine din teritoriile enumerate în diferite părți din anexa la prezenta decizie. Aceste derogări sunt, de asemenea, în conformitate cu măsurile de reducere a riscurilor la import în ceea ce privește pesta porcină africană indicate în Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor. De asemenea, în prezenta decizie ar trebui să fie prevăzute măsuri de salvgardare și cerințe sanitare sau tratamente suplimentare aplicabile acestor derogări.

(11)

Directiva 64/432/CEE a Consiliului (11) și Decizia 93/444/CEE a Comisiei (12) prevăd că deplasările de animale trebuie să fie însoțite de certificate de sănătate. În cazul în care derogările de la interdicția de expediere a porcilor vii din zonele enumerate în anexa la prezenta decizie se aplică la porcii vii destinați comerțului în interiorul Uniunii sau exportului către o țară terță, certificatele de sănătate respective ar trebui să includă o trimitere la prezenta decizie, astfel încât să se asigure faptul că certificatele relevante conțin informații adecvate și exacte privind sănătatea.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 599/2004 al Comisiei (13) prevede că certificatele de sănătate trebuie să însoțească circulația anumitor produse de origine animală. În scopul de a preveni propagarea pestei porcine africane în alte zone ale Uniunii, în cazul în care un stat membru face obiectul unei interdicții asupra expedierii de carne proaspătă de porc, precum și de preparate și produse din carne care constau în sau conțin carne de porc din anumite zone ale teritoriului său, ar trebui stabilite anumite cerințe, în special în ceea ce privește certificarea, pentru expedierea acestor tipuri de carne, de preparate și de produse din carne din alte zone ale teritoriului acelui stat membru care nu fac obiectul interdicției respective, iar certificatele respective ar trebui să includă o trimitere la prezenta decizie.

(13)

În plus, în scopul de a preveni răspândirea pestei porcine africane în alte zone ale Uniunii și în țări terțe, este necesar să se prevadă că expedierea de carne proaspătă de porc, precum și de preparate și produse din carne care constau în sau conțin carne provenind de la porci din statele membre cu zone enumerate în anexă este supusă anumitor condiții mai stricte. În special, astfel de tipuri de carne proaspătă de porc, preparate și produse din carne de porc ar trebui să fie marcate cu mărci speciale care să nu poată fi confundate cu marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (14) și cu mărcile de sănătate pentru carnea de porc prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (15).

(14)

Perioada de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta decizie ar trebui să țină seama de epidemiologia pestei porcine africane și de condițiile pentru restabilirea statutului de indemn de pestă porcină africană în conformitate cu Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației mondiale pentru sănătatea animală și, prin urmare, această perioadă ar trebui să dureze cel puțin până la 31 decembrie 2017.

(15)

Deciziile de punere în aplicare 2014/93/UE și 2014/134/UE ar trebui abrogate și înlocuite cu prezenta decizie. Decizia 2005/363/CE a fost modificată de mai multe ori. Prin urmare, este adecvat ca decizia respectivă să fie abrogată și înlocuită cu prezenta decizie.

(16)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezenta decizie stabilește anumite măsuri zoosanitare referitoare la pesta porcină africană în statele membre sau în zone ale acestora, astfel cum sunt stabilite în anexă (denumite în continuare „statele membre în cauză”).

Prezenta decizie se aplică fără a aduce atingere planurilor de eradicare a pestei porcine africane în populațiile de porci sălbatici din statele membre în cauză aprobate de Comisie în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2002/60/CE.

Articolul 2

Interdicția privind expedierea de porci vii, material seminal, ovule și embrioni provenite de la porcine, de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne de porc și orice alte produse care conțin carne de porc, precum și transporturile de subproduse de origine animală provenite de la porcine din anumite zone enumerate în anexă

Statele membre în cauză interzic:

(a)

expedierea de porci vii din zonele enumerate în partea II sau partea III din anexă;

(b)

expedierea de transporturi de material seminal, ovule și embrioni provenite de la porcine, din zonele enumerate în partea III din anexă;

(c)

expedierea transporturilor de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne de porc și a orice alte produse care conțin carne de porc din zonele enumerate în partea III din anexă;

(d)

expedierea de transporturi de subproduse de origine animală provenite de la porcine din zonele enumerate în partea III din anexă.

Articolul 3

Derogare de la interdicția de expediere a porcilor vii din zonele enumerate în partea II din anexă

Prin derogare de la interdicția menționată la articolul 2 litera (a), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de porci vii dintr-o exploatație situată în zonele enumerate în partea II din anexă către alte zone din teritoriul aceluiași stat membru, cu condiția ca porcii să fi fost prezenți în exploatație timp de cel puțin 30 de zile sau de la naștere și să nu fi fost introduși porci vii în exploatația respectivă o perioadă de cel puțin 30 de zile înainte de data transportului și:

1.

porcii să fi făcut obiectul unui test de laborator pentru depistarea pestei porcine africane, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate în conformitate cu procedurile de prelevare a probelor prevăzute în planul de eradicare a pestei porcine africane la care se face referire în articolul 1 al doilea paragraf din prezenta decizie, în termen de 15 de zile înainte de data transportului, și un examen clinic pentru pesta porcină africană să fi fost efectuat de către un medic veterinar oficial, în conformitate cu procedurile de control și de prelevare de probe stabilite în partea A a capitolului IV din anexa la Decizia 2003/422/CE a Comisiei (16) la data expedierii; sau

2.

porcii să provină dintr-o exploatație:

(a)

care a făcut obiectul, cel puțin de două ori pe an, la un interval de cel puțin 4 luni, unor inspecții efectuate de către autoritatea veterinară competentă, care:

(i)

a urmat orientările și procedurile stabilite în capitolul IV din anexa la Decizia 2003/422/CE;

(ii)

au inclus un examen clinic și o prelevare de probe în conformitate cu procedurile de control și de prelevare de probe stabilite în partea A a capitolului IV din anexa la Decizia 2003/422/CE;

(iii)

a verificat aplicarea efectivă a măsurilor stabilite la articolul 15 alineatul (2) litera (b) a doua liniuță și liniuțele 4-7 din Directiva 2002/60/CE;

(b)

care implementează cerințe de biosecuritate pentru pesta porcină africană, astfel cum sunt stabilite de către autoritatea competentă;

(c)

în care porcii în vârstă de peste 60 de zile au făcut obiectul unor teste de laborator pentru depistarea pestei porcine africane la care se face referire în alineatul (1).

Articolul 4

Derogare de la interdicția de expediere a transporturilor de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne de porc și orice alte produse care constau în sau conțin carne de porc din zonele enumerate în partea III din anexă

Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 2 litera (c), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne de porc și orice alte produse care constau în sau conțin carne de porc din zonele enumerate în partea III din anexă, dacă acestea:

(a)

provin de la porci care au fost prezenți încă de la naștere în exploatații situate în afara zonelor enumerate în anexă, iar carnea de porc, preparatele din carne de porc și produsele din carne de porc care constau în sau conțin astfel de carne au fost produse, depozitate și prelucrate în unități autorizate în conformitate cu articolul 10; sau

(b)

au fost produse și prelucrate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2002/99/CE.

Articolul 5

Derogare de la interdicția de expediere a transporturilor de subproduse de origine animală provenite de la porcine din zonele enumerate în partea III din anexă.

Prin derogare de la interdicția menționată la articolul 2 litera (d), statele membre în cauză pot autoriza expedierea produselor derivate, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (17), obținute din subproduse de origine animală provenite de la porcine din zonele enumerate în partea III din anexă, cu condiția ca aceste subproduse să fi fost supuse unui tratament care să garanteze că produsele derivate nu prezintă riscuri în ceea ce privește pesta porcină africană.

Articolul 6

Interdicție privind expedierea către alte state membre și țări terțe a porcilor vii din zonele enumerate în anexă

(1)   Statele membre în cauză se asigură că porcii vii nu sunt expediați din teritoriile lor către alte state membre și țări terțe, cu excepția porcilor vii care provin din:

(a)

zone din afara celor enumerate în anexă;

(b)

o exploatație în care nu au fost introduși porci vii care provin din zonele enumerate în anexă o perioadă de cel puțin 30 de zile imediat anterioare datei expedierii.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de porci vii care provin de la o exploatație situată în zonele cuprinse în partea I din anexă, cu condiția ca acești porci vii să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

să fi fost prezenți timp de cel puțin 40 de zile sau de la naștere în exploatație și să nu fi fost introduși porci vii în exploatație în cursul unei perioade de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii;

(b)

să provină dintr-o exploatație care implementează cerințe de biosecuritate pentru pesta porcină africană, astfel cum sunt stabilite de către autoritatea competentă.

(c)

să fi făcut obiectul unui test de laborator pentru depistarea pestei porcine africane, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate în conformitate cu procedurile de prelevare a probelor prevăzute în planul de eradicare a pestei porcine africane la care se face referire în articolul 1 al doilea paragraf din prezenta decizie, în termen de 15 de zile înainte de data transportului, și un examen clinic pentru pesta porcină africană să fi fost efectuat de către un medic veterinar oficial, în conformitate cu procedurile de control și de prelevare de probe stabilite în partea A a capitolului IV din anexa la Decizia 2003/422/CE la data expedierii; sau

(d)

să provină dintr-o exploatație care a făcut obiectul, cel puțin de două ori pe an, la un interval de cel puțin 4 luni, unor inspecții efectuate de către autoritatea veterinară competentă, care:

(i)

a urmat orientările și procedurile stabilite în capitolul IV din anexa la Decizia 2003/422/CE;

(ii)

a inclus un examen clinic și o prelevare de probe în conformitate cu procedurile de control și de prelevare de probe stabilite în partea A a capitolului IV din anexa la Decizia 2003/422/CE;

(iii)

a verificat aplicarea efectivă a măsurilor stabilite la articolul 15 alineatul (2) litera (b) a doua liniuță și liniuțele 4-7 din Directiva 2002/60/CE.

(3)   În cazul transporturilor de porci vii menționate în prezentul articol, se adaugă următoarea mențiune suplimentară la certificatele de sănătate corespunzătoare prevăzute la:

(a)

articolul 5 alineatul (1) din Directiva 64/432/CEE; sau

(b)

articolul 3 alineatul (1) din Decizia 93/444/CEE:

„Porci în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia de punere în aplicare 2014/178/UE a Comisiei (18).

Articolul 7

Interdicție privind expedierea către alte state membre și țări terțe a transporturilor de material seminal, ovule și embrioni provenite de la porcine din zonele enumerate în anexă

Statele membre în cauză se asigură că niciun transport cu următoarele produse nu este expediat din teritoriul lor către alte state membre sau țări terțe:

(a)

material seminal de porcine, în afara cazului în care materialul seminal provine de la vieri ținuți într-un centru de colectare autorizat, astfel cum este menționat la articolul 3 litera (a) din Directiva 90/429/CEE a Consiliului (19) și situat în afara zonelor enumerate în partea II și partea III din anexa la prezenta decizie;

(b)

ovule și embrioni de porcine, cu excepția cazului în care ovulele și embrionii provin de la scroafe donatoare ținute în exploatații care sunt în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) și sunt situate în afara zonelor enumerate în partea II și partea III din anexă și embrionii sunt concepuți cu material seminal care este în conformitate cu litera (a).

Articolul 8

Interdicție privind expedierea către alte state membre și țări terțe a transporturilor de subproduse de origine animală provenite de la porcine din zonele enumerate în anexă

(1)   Statele membre în cauză se asigură că niciun lot de subproduse de origine animală provenite de la porcine nu este expediat din teritoriul său către alte state membre și țări terțe, cu excepția cazului în care respectivele subproduse de origine animală provin de la porcine originare din exploatații situate în zone din afara celor enumerate în partea II și partea III din anexă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de produse derivate obținute din subproduse de origine animală provenite de la porcine din zonele enumerate în partea II și partea III din anexă către alte state membre și țări terțe cu condiția ca:

(a)

aceste subproduse să fi fost supuse unui tratament care să garanteze că produsele derivate obținute din porcine nu prezintă niciun risc în ceea ce privește pesta porcină africană;

(b)

transporturile să fie însoțite de un document comercial eliberat în conformitate cu capitolul III din anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (20).

Articolul 9

Interdicție privind expedierea către alte state membre și țări terțe a cărnii proaspete de porc și a anumitor preparate din carne de porc și produse din carne de porc din zonele enumerate în anexă

(1)   Statele membre în cauză se asigură că transporturile de carne proaspătă de porc provenită de la porcine originare din exploatațiile situate în zonele enumerate în anexă, precum și de preparate din carne de porc și produse din carne de porc care constau în sau conțin carne de la astfel de porci, nu sunt expediate către alte state membre și țări terțe, cu excepția cazului în care carnea de porc a fost obținută de la porcine care provin din exploatații care nu sunt situate în zonele enumerate în partea II sau partea III din anexă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre în cauză cu zone enumerate în partea III din anexă pot autoriza expedierea de carne proaspătă de porc menționată la alineatul (1) și de preparate din carne de porc și de produse din carne de porc care constau în sau conțin astfel de carne de porc către alte state membre, cu condiția ca acele preparate din carne de porc și produse din carne de porc să fie obținute de la porci care au fost prezenți încă de la naștere în exploatații situate în afara zonelor enumerate în partea III din anexă, iar carnea proaspătă de porc, preparatele din carne de porc și produsele din carne de porc să fie produse, depozitate și prelucrate în unități autorizate în conformitate cu articolul 10.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre în cauză cu zone enumerate în partea II din anexă pot autoriza expedierea de carne proaspătă de porc menționată la alineatul (1) și de preparate din carne de porc și de produse din carne de porc care constau în sau conțin astfel de carne de porc către alte state membre, cu condiția ca acele preparate din carne de porc și produse din carne de porc să fie obținute de la porci care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) sau alineatul (2).

Articolul 10

Autorizarea abatoarelor, a unităților de tranșare și a unităților de prelucrare a cărnii în sensul articolului 4 și al articolului 9 alineatul (2)

Autoritatea competentă din statele membre în cauză autorizează numai abatoarele, unitățile de tranșare și unitățile de prelucrare a cărnii în sensul articolului 4 și al articolul 9 alineatul (2) în care producția, depozitarea și prelucrarea cărnii proaspete de porc și a preparatelor din carne de porc și a produselor din carne de porc care constau în sau conțin astfel de carne de porc eligibilă pentru a fi expediată în alte state membre și țări terțe, în conformitate cu derogările prevăzute la articolul 4 și la articolul 9 alineatul (2), se efectuează separat de producția, depozitarea și prelucrarea altor produse care constau în sau care conțin carne proaspătă de porc și a preparatelor din carne de porc și produselor din carne de porc care constau în sau conțin carne provenind de la porci originari sau care provin din exploatațiile situate în zonele enumerate în anexă, altele decât cele autorizate în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 11

Derogare de la interdicția privind expedierea cărnii proaspete de porc și a anumitor preparate din carne de porc și produse din carne de porc din zonele enumerate în anexă

Prin derogare de la articolul 9, statele membre în cauză pot autoriza expedierea de carne proaspătă de porc, preparate din carne de porc și produse din carne de porc care constau în sau conțin astfel de carne din zonele enumerate în partea II și partea III din anexă către alte state membre și țări terțe cu condiția ca produsele respective:

(a)

să fi fost produse și prelucrate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2002/99/CE;

(b)

să facă obiectul certificării veterinare în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2002/99/CE;

(c)

să fie însoțite de certificatul de sănătate pentru comerț în interiorul Uniunii corespunzător, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 599/2004, a cărui parte II se completează cu următorul text:

„Produse în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/178/UE a Comisiei din 27 martie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (21).

Articolul 12

Informații privind articolele 9-11

Statele membre comunică Comisiei și celorlalte state membre, o dată la șase luni, de la data prezentei decizii, lista actualizată a unităților autorizate menționate la articolul 10 și orice informație relevantă cu privire la aplicarea articolelor 9, 10 și 11.

Articolul 13

Măsuri privind porcii sălbatici vii, carnea proaspătă, preparatele și produsele din carne care constau în sau conțin carne de porc sălbatic

(1)   Statele membre în cauză se asigură că:

(a)

niciun porc sălbatic viu din zonele enumerate în anexă nu este expediat în alte state membre sau către alte zone de pe teritoriul aceluiași stat membru;

(b)

niciun transport de carne proaspătă de porc sălbatic, preparate și produse din carne care constau în sau conțin astfel de carne din zonele enumerate în anexă nu este expediat către alte state membre sau către alte zone din teritoriul aceluiași stat membru.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de transporturi de carne proaspătă de porc sălbatic, preparate și produse din carne care constau în sau conțin astfel de carne din zonele enumerate în partea I din anexă către alte zone din teritoriul aceluiași stat membru care nu sunt enumerate în anexă, cu condiția ca porcii sălbatici să fi fost supuși unor teste cu rezultate negative de depistare a pestei porcine africane în conformitate cu procedurile de diagnosticare stabilite în părțile C și D din capitolul VI din anexa la Decizia 2003/422/CE.

Articolul 14

Mărci de sănătate speciale și cerințe de certificare pentru carnea proaspătă, preparatele și produsele din carne care fac obiectul interdicției menționate la articolele 2, 9 și 13

Statele membre în cauză se asigură că atât carnea proaspătă, cât și preparatele și produsele din carne, care fac obiectul interdicției menționate la articolele 2, 9 și 13, sunt marcate cu o marcă de sănătate specială care nu este ovală și care nu poate fi confundată cu:

(a)

marca de identificare pentru preparatele din carne și produsele din carne care constau în sau conțin carne de porc, prevăzută în secțiunea I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(b)

marca de sănătate pentru carnea proaspătă de porc prevăzută în capitolul III din secțiunea I a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Articolul 15

Cerințe privind exploatațiile și vehiculele de transport din zonele enumerate în anexă

Statele membre în cauză se asigură că:

(a)

condițiile stabilite la articolul 15 alineatul (2) litera (b) a doua liniuță și liniuțele 4-7 din Directiva 2002/60/CE se aplică în exploatațiile de porci situate în interiorul zonelor enumerate în anexa la prezenta decizie;

(b)

vehiculele care au fost utilizate pentru a transporta porci sau subproduse de origine animală de la porcine provenind din exploatațiile situate în interiorul zonelor enumerate în anexa la prezenta decizie sunt curățate și dezinfectate imediat după fiecare operație, iar transportatorul furnizează dovada unei astfel de curățări și dezinfecții.

Articolul 16

Cerințe de informare din partea statelor membre în cauză

Statele membre în cauză informează Comisia și celelalte state membre, în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, cu privire la rezultatele supravegherii epidemiologice a pestei porcine africane efectuate în zonele enumerate în anexă, astfel cum se prevede în planurile de eradicare a pestei porcine africane la populațiile de porci sălbatici aprobate de Comisie în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2002/60/CE și menționate la articolul 1 paragraful al doilea din prezenta decizie.

Articolul 17

Asigurarea conformității

Statele membre modifică măsurile pe care le aplică comerțului astfel încât acestea să devină conforme cu prezenta decizie și asigură de îndată difuzarea corespunzătoare a măsurilor adoptate. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 18

Abrogare

Decizia 2005/363/CE și Deciziile de punere în aplicare 2014/93/UE și 2014/134/UE se abrogă.

Articolul 19

Aplicabilitate

Prezenta decizie se aplică până la 31 decembrie 2017.

Articolul 20

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană (JO L 192, 20.7.2002, p. 27).

(5)  Decizia 2005/363/CE a Comisiei din 2 mai 2005 privind anumite măsuri de protecție a sănătății animale împotriva pestei porcine africane în Sardinia, Italia (JO L 118, 5.5.2005, p. 39).

(6)  Decizia 2005/362/CE a Comisiei din 2 mai 2005 de aprobare a planului de eradicare a pestei porcine africane la porcii sălbatici din Sardinia, Italia (JO L 118, 5.5.2005, p. 37).

(7)  Decizia de punere în aplicare 2014/93/UE a Comisiei din 14 februarie 2014 privind anumite măsuri de protecție cu privire la pesta porcină africană în Lituania (JO L 46, 18.2.2014, p. 20).

(8)  Decizia de punere în aplicare 2014/134/UE a Comisiei din 12 martie 2014 privind anumite măsuri de protecție cu privire la pesta porcină africană în Polonia (JO L 74, 14.3.2014, p. 63).

(9)  The EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(10)  Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (JO L 268, 14.9.1992, p. 54).

(11)  Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64).

(12)  Decizia 93/444/CEE a Comisiei din 2 iulie 1993 privind normele detaliate care se aplică schimburilor intracomunitare de anumite animale vii și produse destinate exportului către țările terțe (JO L 208, 19.8.1993, p. 34).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 599/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de adoptare a unui model armonizat de certificat și de proces-verbal al inspecției, referitoare la schimburile intracomunitare cu animale și cu produse de origine animală (JO L 94, 31.3.2004, p. 44).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 139, 30.4.2004, p. 206).

(16)  Decizia 2003/422/CE a Comisiei din 26 mai 2003 de aprobare a manualului de diagnostic al pestei porcine africane (JO L 143, 11.6.2003, p. 35).

(17)  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

(18)  JO L 95, 29.3.2014, p. 48.”

(19)  Directiva 90/429/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a cerințelor de sănătate animală care se aplică schimburilor intracomunitare și importurilor de material seminal de animale domestice din specia porcină (JO L 224, 18.8.1990, p. 62).

(20)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(21)  JO L 95, 29.3.2014, p. 48.”


ANEXĂ

PARTEA I

1.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

(a)

în județul Vilnius (apskritis):

parte din municipalitatea districtului Vilnius [partea de la sud de drumurile nr. A2 (E272) și nr. 103];

 

Municipalitatea districtului Trakai și municipalitatea Elektrėnai;

(b)

în județul Marijampolė (apskritis):

Municipalitatea Marijampolė, municipalitatea Kalvarija și municipalitatea Kazlų Rūda;

(c)

în județul Kaunas (apskritis):

Municipalitatea districtului Prienai și municipalitatea Birštonas.

2.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

În voievodatul Podlaskie:

orașul Suwałki;

orașul Białystok;

municipalitățile Suwałki, Szypliszki și Raczki din districtul Suwalski;

municipalitățile Augustów cu orașul Augustów, Nowinka, Sztabin și Bargłów Kościelny din districtul Augustowski;

municipalitățile Krasnopol și Puńsk din districtul Sejneński;

municipalitățile Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno și Mońki din districtul Moniecki;

municipalitățile Suchowola și Korycin din districtul Sokólski;

municipalitățile Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów și Dobrzyniewo Duże din districtul Białostocki;

municipalitățile Bielsk Podlaski cu orașul Bielsk Podlaski, Orla și Wyszki din districtul Bielski;

municipalitățile Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne și Hajnówka cu orașul Hajnówka din districtul Hajnowski.

PARTEA II

1.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

(a)

în județul Vilnius (apskritis):

municipalitatea districtului Šalčininkai;

(b)

în județul Alytus (apskritis):

municipalitatea districtului Lazdijai, municipalitatea districtului Varėna, municipalitatea districtului Alytus, municipalitatea orașului Alytus și municipalitatea Druskininkai.

2.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

În voievodatul Podlaskie:

municipalitățile Giby și Sejny cu orașul Sejny din districtul Sejneński;

municipalitățile Lipsk și Płaska din districtul Augustowski;

municipalitățile Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków și Michałowo din districtul Białostocki;

municipalitățile Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka și Szudziałowo din districtul Sokólski.

PARTEA III

Italia

Următoarele zone din Italia:

Toate zonele din Sardinia.


29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/56


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 ianuarie 2014

de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene

(BCE/2014/1)

(2014/179/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 25 alineatul (2) și articolul 26 alineatul (12),

întrucât:

(1)

Este necesar să se adapteze organizarea internă a BCE și a organelor de decizie ale acesteia la noile cerințe care decurg din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, pentru a clarifica interacțiunile dintre organismele implicate în procesul de pregătire și adoptare a deciziilor în materie de supraveghere.

(2)

Este necesar să se instituie un cod de conduită care să stabilească standarde etice conținând orientări pentru membrii Consiliului guvernatorilor și supleanții desemnați de aceștia în exercitarea funcțiilor lor.

(3)

Este necesar să se instituie un comitet de audit la nivel înalt pentru a întări nivelurile de control intern și extern și pentru a contribui la îmbunătățirea în continuare a guvernanței corporative a BCE și a Eurosistemului.

(4)

În conformitate cu articolul 21 din regulamentul de procedură, condițiile de angajare și Statutul personalului reglementează relațiile de muncă dintre BCE și personalul propriu. Condițiile de angajare și Statutul personalului au fost modificate pentru a include normele care reglementează selectarea și desemnarea candidaților. Articolul 20 din regulamentul de procedură privind selectarea, desemnarea și promovarea personalului a rămas fără obiect și, prin urmare, ar trebui abrogat.

(5)

De asemenea, este necesar să fie reflectate anumite modificări tehnice și de natură editorială minore, precum noua numerotare a articolelor din tratat și din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

(6)

Procedura privind nonobiecțiile în conformitate cu articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 nu ar trebui să se aplice deciziilor referitoare la cadrul general în care vor fi luate deciziile în materie de supraveghere, precum cadrul de organizare prevăzut la articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(7)

Decizia BCE/2004/2 (2) ar trebui modificată pentru a lua în considerare aceste evoluții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene

Decizia BCE/2004/2 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 1

Definiții

1.1.

Prezentul regulament de procedură completează Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Fără a aduce atingere dispozițiilor din articolul 1.2, termenii utilizați în prezentul regulament de procedură au același sens ca în tratat și în statut.

1.2.

Termenii «stat membru participant», «autoritate națională competentă» și «autoritate națională desemnată» au sensul definit în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (3).

2.

Se introduce următorul nou articol 5a:

Articolul 5a

Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor

5a.1.

Consiliul guvernatorilor adoptă și actualizează un cod de conduită conținând orientări pentru membrii săi, care este publicat pe website-ul BCE.

5a.2.

Fiecare guvernator se asigură că însoțitorii acestuia în sensul articolului 3.2 și supleanții acestuia în sensul articolului 3.3 semnează o declarație de conformitate cu codul de conduită înainte de orice participare la reuniunile Consiliului guvernatorilor.”

3.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 9

Comitetele Eurosistemului/SEBC

9.1.

Consiliul guvernatorilor înființează și desființează comitete. Acestea asistă organele de decizie ale BCE în îndeplinirea sarcinilor lor și prezintă rapoarte Consiliului guvernatorilor prin intermediul Comitetului executiv.

9.2.

În ceea ce privește chestiunile de politică referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, comitetele care asistă BCE cu privire la îndeplinirea atribuțiilor conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 raportează Consiliului de supraveghere și, după caz, Consiliului guvernatorilor. În conformitate cu procedurile proprii, Consiliul de supraveghere îl mandatează pe vicepreședinte să raporteze prin Comitetul executiv către Consiliul guvernatorilor cu privire la toate aceste activități.

9.3.

Comitetele sunt compuse din cel mult doi membri de la fiecare BCN din Eurosistem și de la BCE, desemnați de fiecare guvernator și, respectiv, de Comitetul executiv.

9.4.

Atunci când asistă organele de decizie ale BCE cu atribuțiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, comitetele includ un membru de la banca centrală și un membru de la autoritatea națională competentă din fiecare stat membru participant, desemnați de fiecare guvernator în urma consultării cu autoritatea națională competentă respectivă, atunci când autoritatea națională competentă nu este o bancă centrală.

9.5.

Consiliul guvernatorilor stabilește mandatele comitetelor și îi desemnează pe președinții acestora. În principiu, președintele este un membru al personalului BCE. Atât Consiliul guvernatorilor, cât și Comitetul executiv au dreptul de a solicita comitetelor să pregătească studii pe teme specifice. Secretariatul comitetelor este asigurat de BCE.

9.6.

Fiecare bancă centrală națională din afara Eurosistemului poate desemna, de asemenea, cel mult doi membri ai personalului său pentru a participa la reuniunile unui comitet, atunci când acesta examinează probleme care țin de competența Consiliului general, precum și atunci când președintele unui comitet și Comitetul executiv consideră că această participare este necesară.

9.7.

De asemenea, reprezentanții altor instituții și organisme ale Uniunii și orice alți terți pot fi invitați să participe la reuniunile unui comitet atunci când președintele unui comitet și Comitetul executiv consideră că acest lucru este necesar.”

4.

Se introduce următorul nou articol 9b:

Articolul 9b

Comitetul de audit

Pentru a întări nivelurile de control intern și extern deja existente și pentru a îmbunătăți în continuare guvernanța corporativă a BCE și a Eurosistemului, Consiliul guvernatorilor instituie un comitet de audit și stabilește mandatul și componența acestuia.”

5.

Articolul 11.3 se înlocuiește cu următorul text:

„11.3.

Comitetul executiv adoptă și actualizează un cod de conduită conținând orientări pentru membrii săi și pentru membrii personalului BCE, care se publică pe website-ul BCE.”

6.

Se introduc următoarele articole:

„CAPITOLUL IVa

ATRIBUȚII DE SUPRAVEGHERE

Articolul 13a

Consiliul de supraveghere

În conformitate cu articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, un Consiliu de supraveghere instituit ca organism intern al BCE realizează integral planificarea și executarea atribuțiilor conferite BCE în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (denumite în continuare «atribuții de supraveghere»). Atribuțiile Consiliului de supraveghere nu aduc atingere competențelor organelor de decizie ale BCE.

Articolul 13b

Componența Consiliului de supraveghere

13b.1.

Consiliul de supraveghere este compus din președinte, vicepreședinte, patru reprezentanți ai BCE și un reprezentant al autorității naționale competente din fiecare stat membru participant. Toți membrii Consiliului de supraveghere acționează în interesul Uniunii în ansamblul ei.

13b.2.

Atunci când autoritatea națională competentă dintr-un stat membru participant nu este o bancă centrală, respectivul membru al Consiliului de supraveghere poate aduce un reprezentant al băncii centrale din statul membru al acestuia. În scopul exercitării dreptului de vot, reprezentanții unui stat membru sunt considerați un singur membru.

13b.3.

După ascultarea Consiliului de supraveghere, Consiliul guvernatorilor adoptă propunerea de numire a președintelui și a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere, care urmează a fi prezentată spre aprobare Parlamentului European.

13b.4.

Termenii și condițiile de angajare a președintelui Consiliului de supraveghere, în special salariul acestuia, pensia și alte prestații de asigurări sociale, fac obiectul unui contract cu BCE și se stabilesc de către Consiliul guvernatorilor.

13b.5.

Mandatul vicepreședintelui Consiliului de supraveghere este de cinci ani și nu poate fi reînnoit. Acesta nu se prelungește dincolo de sfârșitul mandatului său ca membru al Comitetului executiv.

13b.6.

Consiliul guvernatorilor îi desemnează pe cei patru reprezentanți ai BCE în Consiliul supraveghetorilor, care nu îndeplinesc atribuții legate direct de funcția de politică monetară, la propunerea Comitetului executiv.

Articolul 13c

Votul în conformitate cu articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

În scopul adoptării proiectelor de decizie în conformitate cu articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, precum și în temeiul articolului 16 din Tratatul privind Uniunea Europeană, al articolului 238 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al Protocolului (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii, se aplică următoarele reguli:

(i)

Până la 31 octombrie 2014, deciziile se consideră adoptate atunci când votează favorabil cel puțin 50 % dintre membrii Consiliului de supraveghere, reprezentând cel puțin 74 % din numărul total de voturi ponderate și 62 % din populația totală.

(ii)

De la 1 noiembrie 2014, deciziile se consideră adoptate atunci când votează favorabil cel puțin 55 % dintre membrii Consiliului de supraveghere, reprezentând cel puțin 65 % din populația totală. Minoritatea de blocare trebuie să includă cel puțin numărul minim de membri ai Consiliului de supraveghere, care reprezintă 35 % din populația totală, plus un membru, în caz contrar majoritatea calificată se consideră a fi întrunită.

(iii)

Între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017, la cererea unui reprezentant al unei autorități naționale competente sau la cererea unui reprezentant al BCE din Consiliul de supraveghere, deciziile se consideră adoptate atunci când votează favorabil cel puțin 50 % dintre membrii Consiliului de supraveghere, reprezentând cel puțin 74 % din numărul total de voturi ponderate și 62 % din populația totală.

(iv)

Fiecare dintre cei patru reprezentanți ai BCE desemnați de Consiliul guvernatorilor are o pondere egală cu ponderea mediană a reprezentanților autorităților naționale competente din statele membre participante, calculată în baza metodei stabilite în anexă.

(v)

Voturile președintelui și ale vicepreședintelui au pondere zero și sunt luate în considerare numai pentru definirea majorității în raport cu numărul de membri ai Consiliului de supraveghere.

Articolul 13d

Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere

Consiliul de supraveghere adoptă propriul regulament de procedură după consultarea Consiliului guvernatorilor. Regulamentul de procedură asigură tratamentul egal al tuturor statelor membre participante.

Articolul 13e

Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere

13e.1.

Consiliul de supraveghere adoptă și actualizează un cod de conduită conținând orientări pentru membrii săi, care este publicat pe website-ul BCE.

13e.2.

Fiecare membru se asigură că orice însoțitori, supleanți și reprezentanți ai băncii centrale naționale a acestuia, în cazul în care autoritatea națională competentă nu este banca centrală, semnează o declarație de conformitate cu codul de conduită înainte de orice participare la reuniunile Consiliului de supraveghere.

Articolul 13f

Reuniunile Consiliului de supraveghere

De regulă, reuniunile Consiliului de supraveghere au loc la sediul BCE. Procesele-verbale ale lucrărilor Consiliului de supraveghere sunt transmise spre informare Consiliului guvernatorilor, imediat după adoptare.

Articolul 13g

Adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

13g.1.

Consiliul de supraveghere propune Consiliului guvernatorilor proiecte complete de decizii în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, împreună cu note explicative care descriu contextul și principalele motive care stau la baza proiectului de decizie. Aceste proiecte de decizie sunt transmise simultan autorităților naționale competente ale statelor membre participante în cauză, împreună cu informații privind termenul acordat Consiliului guvernatorilor în conformitate cu articolul 13g.2.

13g.2.

Un proiect de decizie în sensul articolului 13g.1 este considerat adoptat, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor ridică obiecții față de acesta în termen de zece zile lucrătoare. În situații de urgență, Consiliul de supraveghere stabilește o perioadă de timp rezonabilă, care nu depășește 48 de ore. Consiliul guvernatorilor prezintă în scris motivele care stau la baza oricăror obiecții. Decizia este transmisă Consiliului de supraveghere și autorităților naționale competente ale statelor membre în cauză.

13g.3.

Un stat membru participant din afara zonei euro notifică BCE orice dezacord motivat privind un proiect de decizie al Consiliului de supraveghere în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea proiectului de decizie în conformitate cu articolul 13g.1. Președintele BCE transmite fără întârziere dezacordul motivat Consiliului guvernatorilor și Consiliului de supraveghere. Consiliul guvernatorilor ține seama pe deplin de motivele cuprinse într-o evaluare pregătită de Consiliul de supraveghere atunci când decide asupra chestiunii, în termen de cinci zile lucrătoare de la informarea cu privire la dezacordul motivat. Această decizie, împreună cu o explicație scrisă, este transmisă Consiliului de supraveghere și autorității naționale competente a statului membru în cauză.

13g.4.

Un stat membru participant din afara zonei euro notifică BCE orice dezacord motivat privind o obiecție a Consiliului guvernatorilor la adresa unui proiect de decizie al Consiliului de supraveghere în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea acestei obiecții în conformitate cu articolul 13g.2. Președintele BCE transmite fără întârziere dezacordul motivat Consiliului guvernatorilor și Consiliului de supraveghere. Consiliul guvernatorilor își dă avizul, în termen de 30 de zile, cu privire la dezacordul motivat exprimat de statul membru și își confirmă sau își retrage obiecția, prezentându-și motivele. Această decizie privind confirmarea sau retragerea obiecției sale este transmisă autorității naționale competente a statului membru în cauză. În cazul în care Consiliul guvernatorilor își retrage obiecția, proiectul de decizie al Consiliului de supraveghere se consideră adoptat la data retragerii obiecției.

Articolul 13h

Adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

13h.1.

În cazul în care o autoritate națională competentă sau o autoritate națională desemnată notifică BCE intenția sa de a aplica cerințe privind amortizoarele de capital sau orice alte măsuri care vizează contracararea riscurilor sistemice sau macroprudențiale, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, notificarea, la primirea acesteia de către secretarul Consiliului de supraveghere, este transmisă fără întârziere Consiliului guvernatorilor și Consiliului de supraveghere. În urma unei propuneri a Consiliului de supraveghere pe baza inițiativei și ținând seama de contribuția comitetului relevant și a structurii interne relevante, Consiliul guvernatorilor decide în această privință în termen de trei zile lucrătoare. Atunci când Consiliul guvernatorilor obiectează cu privire la măsura notificată, acesta își va explica motivele în scris autorității naționale competente sau autorității naționale desemnate în cauză în termen de cinci zile lucrătoare de la notificarea BCE.

13h.2.

În cazul în care Consiliul guvernatorilor, la o propunere întocmită de Consiliul de supraveghere în baza inițiativei și ținând seama de contribuția comitetului relevant și a structurii interne relevante, intenționează să aplice cerințe mai stricte pentru amortizoarele de capital sau să aplice măsuri mai stringente care vizează contracararea riscurilor sistemice sau macroprudențiale în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, această intenție se notifică autorității naționale competente sau autorității naționale desemnate cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de luarea unei astfel de decizii. În cazul în care autoritatea națională competentă sau autoritatea națională desemnată notifică BCE în scris cu privire la obiecția sa motivată în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării, această obiecție, la primirea ei de către secretarul Consiliului de supraveghere, este transmisă fără întârziere Consiliului guvernatorilor și Consiliului de supraveghere. Consiliul guvernatorilor decide în această privință pe baza unei propuneri întocmite de Consiliul de supraveghere pe baza inițiativei și ținând seama de contribuția comitetului relevant și a structurii interne relevante. Această decizie este transmisă autorității naționale competente sau autorității naționale desemnate.

13h.3.

Consiliul guvernatorilor are dreptul de a aproba, formula obiecții sau modifica propunerile Consiliului de supraveghere în sensul articolelor 13h.1 și 13h.2. De asemenea, Consiliul guvernatorilor are dreptul de a solicita Consiliului de supraveghere să prezinte o propunere în sensul articolelor 13h.1 și 13h.2 sau să efectueze o analiză specifică. În cazul în care Consiliul de supraveghere nu prezintă propuneri care să trateze aceste cereri, Consiliul guvernatorilor, ținând seama de contribuția comitetului relevant și a structurii interne relevante, poate lua o decizie în absența unei propuneri a Consiliului de supraveghere.

Articolul 13i

Adoptarea deciziilor în conformitate cu articolul 14 alineatele (2)-(4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

În cazul în care o autoritate națională competentă notifică BCE proiectul său de decizie în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, Consiliul de supraveghere transmite Consiliului guvernatorilor proiectul de decizie, împreună cu evaluarea pe care a pregătit-o cu privire la acesta, în termen de cinci zile lucrătoare. Proiectul de decizie este considerat ca fiind adoptat, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor ridică obiecții în termen de zece zile lucrătoare de la notificarea către BCE, termen care, în cazuri pe deplin justificate, se poate prelungi o singură dată, pentru aceeași perioadă.

Articolul 13j

Cadrul general prevăzut la articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

Consiliul guvernatorilor adoptă decizii de stabilire a cadrului general de organizare a modalităților practice de punere în aplicare a articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, în consultare cu autoritățile naționale competente și pe baza unei propuneri a Consiliului de supraveghere în afara sferei procedurii privind nonobiecțiile.

Articolul 13k

Separarea atribuțiilor de politică monetară de cele de supraveghere

13k.1.

BCE îndeplinește atribuțiile care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora.

13k.2.

BCE ia toate măsurile necesare pentru a asigura separarea între funcțiile de politică monetară și cele de supraveghere.

13k.3.

Separarea funcțiilor de politică monetară și de supraveghere nu exclude schimburi de informații între aceste două domenii funcționale, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor BCE și SEBC.

Articolul 13l

Organizarea reuniunilor Consiliului guvernatorilor referitoare la atribuțiile de supraveghere

13l.1.

Reuniunile Consiliului de supraveghere referitoare la atribuțiile de supraveghere se desfășoară separat de reuniunile obișnuite ale Consiliului guvernatorilor și au ordini de zi separate.

13l.2.

La propunerea Consiliului de supraveghere, Comitetul executiv pregătește o ordine de zi provizorie și o transmite, împreună cu documentele relevante pregătite de Consiliul de supraveghere, membrilor Consiliului guvernatorilor și altor participanți autorizați cu cel puțin opt zile înainte de reuniunea relevantă. Acest lucru nu se aplică urgențelor, caz în care Comitetul executiv acționează în mod corespunzător, ținând seama de circumstanțe.

13l.3.

Consiliul guvernatorilor BCE se consultă cu guvernatorii BCN din statele membre participante din afara Eurosistemului înainte de a obiecta cu privire la orice proiect de decizie pregătit de Consiliul de supraveghere care este adresat autorităților naționale competente cu privire la instituțiile de credit cu sediul în state membre participante din afara zonei euro. Același lucru este valabil atunci când autoritățile naționale competente respective informează Consiliul guvernatorilor cu privire la dezacordul lor motivat referitor la un astfel de proiect de decizie al Consiliului de supraveghere.

13l.4.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul capitol, dispozițiile generale privind reuniunile Consiliului guvernatorilor stabilite în capitolul I se aplică și reuniunilor Consiliului guvernatorilor referitoare la atribuțiile de supraveghere.

Articolul 13m

Structura internă în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere

13m.1.

Competența Comitetului executiv în ceea ce privește structura internă a BCE și personalul BCE include atribuțiile de supraveghere. Comitetul executiv consultă președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere cu privire la această structură internă. Articolele 10 și 11 se aplică în consecință.

13m.2.

Consiliul de supraveghere, de comun acord cu Comitetul executiv, poate înființa și dizolva substructuri de natură temporară, precum grupuri de lucru sau grupuri operative. Acestea furnizează asistență în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere și raportează Consiliului de supraveghere.

13m.3.

Președintele BCE, după consultarea președintelui Consiliului de supraveghere, desemnează un membru al personalului BCE ca secretar al Consiliului de supraveghere și al comitetului director. Secretarul îl asistă pe președinte sau, în absența acestuia, pe vicepreședinte în pregătirea reuniunilor Consiliului de supraveghere și este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale acestor reuniuni.

13m.4.

Secretarul ține legătura cu secretarul Consiliului guvernatorilor pentru pregătirea reuniunilor Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere și este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale acestor reuniuni.

Articolul 13n

Raportarea în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

La propunerea Consiliului de supraveghere prezentată de Comitetul executiv, Consiliul guvernatorilor adoptă rapoartele anuale adresate Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Eurogrupului, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

Articolul 13o

Reprezentanții BCE la Autoritatea bancară europeană

13o.1.

La propunerea Consiliului de supraveghere, președintele BCE desemnează sau revocă reprezentantul BCE în Consiliul supraveghetorilor Autorității bancare europene, astfel cum se prevede la articolul 40 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (4).

13o.2.

Președintele desemnează al doilea reprezentant însoțitor care are experiență în ceea ce privește atribuțiile băncilor centrale în Consiliul supraveghetorilor Autorității bancare europene.

7.

Articolul 15.1 se înlocuiește cu următorul text:

„15.1.

Înainte de sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, Consiliul guvernatorilor, hotărând la propunerea Comitetului executiv în conformitate cu principiile prevăzute de acest Consiliu, adoptă bugetul BCE pentru exercițiul financiar următor. Cheltuielile pentru atribuțiile de supraveghere se evidențiază în mod separat în cadrul bugetului și sunt efectuate în consultare cu președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere.”

8.

Articolul 17.5 se înlocuiește cu următorul text:

„17.5.

Fără a aduce atingere articolului 43 al doilea paragraf și articolului 46.1 prima liniuță din statut, avizele BCE sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor. Cu toate acestea, în circumstanțe excepționale și cu excepția cazului în care cel puțin trei guvernatori își declară dorința de a păstra competența Consiliului guvernatorilor pentru adoptarea de avize specifice, avizele BCE pot fi adoptate de Comitetul executiv, în conformitate cu observațiile Consiliului guvernatorilor și ținând seama de contribuția Consiliului general. Comitetul executiv este competent să finalizeze avizele BCE în chestiuni foarte tehnice și să încorporeze modificări cu privire la fapte sau corecturi. Avizele BCE sunt semnate de președinte. Pentru avizele BCE care urmează să fie adoptate în legătură cu supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, Consiliul guvernatorilor se poate consulta cu Consiliul de supraveghere.”

9.

Articolul 17.8 se înlocuiește cu următorul text:

„17.8.

Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (5) se aplică actelor juridice menționate la articolul 34 din statut.

10.

Se introduce următorul articol:

Articolul 17a

Instrumente juridice ale BCE legate de atribuțiile de supraveghere

17a.1.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în reglementările adoptate de BCE în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și în prezentul articol, articolul 17 se aplică instrumentelor juridice ale BCE legate de atribuțiile de supraveghere.

17a.2.

Consiliul guvernatorilor adoptă orientările BCE referitoare la atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și articolul 6 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, iar acestea sunt ulterior notificate și semnate în numele Consiliului guvernatorilor de către președinte. Notificarea autorităților naționale competente se poate efectua prin fax, poștă electronică, telex sau pe suport de hârtie.

17a.3.

Consiliul guvernatorilor adoptă instrucțiunile BCE referitoare la atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), articolul 6 alineatul (5) litera (a), articolul 7 alineatele (1) și (4), articolul 9 alineatul (1) și articolul 30 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, iar acestea sunt ulterior notificate și semnate în numele Consiliului guvernatorilor de către președinte. Instrucțiunile precizează motivele pe care se întemeiază. Notificarea autorităților naționale competente pentru supravegherea instituțiilor de credit se poate efectua prin fax, poștă electronică, telex sau pe suport de hârtie.

17a.4.

Deciziile BCE referitoare la entitățile supravegheate și entitățile care au depus o cerere de autorizare privind inițierea activității unei instituții de credit sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor și semnate în numele acestuia de către președinte. Acestea sunt notificate ulterior persoanelor cărora le sunt adresate.”

11.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 18

Procedură în temeiul articolului 128 alineatul (2) din tratat

Aprobarea prevăzută la articolul 128 alineatul (2) din tratat se adoptă în ultimul trimestru al fiecărui an, pentru anul următor, printr-o decizie unică a Consiliului guvernatorilor adresată tuturor statelor membre a căror monedă este euro.”

12.

Articolul 20 se elimină.

13.

Articolul 23.1 se înlocuiește cu următorul text:

„23.1.

Lucrările organelor de decizie ale BCE sau ale oricărui comitet sau grup înființat de acestea, ale Consiliului de supraveghere, ale comitetului director al acestuia și ale oricăror substructuri ale acestuia de natură temporară sunt confidențiale, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor autorizează președintele să facă public rezultatul deliberărilor. Președintele îl consultă pe președintele Consiliului de supraveghere înainte de a lua orice decizie cu privire la lucrările Consiliului de supraveghere, ale comitetului director al acestuia și ale oricărei substructuri de natură temporară a acestuia.”

14.

La articolul 23.3, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Documentele elaborate sau deținute de BCE sunt clasificate și tratate în conformitate cu normele organizatorice privind secretul profesional și gestionarea și confidențialitatea informațiilor.”

15.

Se introduce următorul articol:

Articolul 23a

Confidențialitatea și secretul profesional în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere

23a.1.

Membrii Consiliului de supraveghere, ai comitetului director și ai oricăror substructuri înființate de Consiliul de supraveghere fac obiectul cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la articolul 37 din statut, chiar și după încetarea atribuțiilor lor.

23a.2.

Observatorii nu au acces la informații confidențiale privind instituțiile individuale.

23a.3.

Documentele elaborate de Consiliul de supraveghere, comitetul director și orice substructuri de natură temporară înființate de Consiliul de supraveghere sunt documente BCE și, prin urmare, sunt clasificate și tratate în conformitate cu articolul 23.3.”

16.

Textul din anexă se adaugă ca anexă.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 24 ianuarie 2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 22 ianuarie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (JO L 80, 18.3.2004, p. 33).

(3)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.”

(4)  JO L 331, 15.12.2010, p. 12.”

(5)  JO 17, 6.10.1958, p. 385/58.”


ANEXĂ

„ANEXĂ

[prevăzută la articolul 13c punctul (iv)]

1.

În scopul votului în conformitate cu articolul 13c, celor patru reprezentanți ai BCE trebuie să li se aloce, astfel cum se definește la punctele următoare, voturile mediane ponderate ale statelor membre participante în temeiul criteriului voturilor ponderate, populația mediană a statelor membre participante în temeiul criteriului populației și, în temeiul calității acestora de membru al Consiliului de supraveghere, un vot în temeiul criteriului numărului de membri.

2.

Ordonând crescător voturile ponderate alocate statelor membre participante prin articolul 3 din Protocolul (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii pentru membrii care reprezintă statele membre participante, votul median ponderat este definit ca votul mijlociu ponderat în cazul în care există un număr impar de state membre participante și ca medie a celor două valori mijlocii, rotunjite în plus până la următorul număr întreg, dacă numărul acestora este par. La numărul total de voturi ponderate ale statelor membre participante trebuie adăugat de patru ori votul median ponderat. Numărul rezultant de voturi ponderate constituie «numărul total de voturi ponderate».

3.

Populația mediană este definită în conformitate cu același principiu. În acest scop, se vor utiliza cifrele publicate de Consiliul Uniunii Europene, în conformitate cu anexa III articolele 1 și 2 din Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (1). La populația combinată a tuturor statelor membre participante trebuie adăugată de patru ori populația mediană a statelor membre participante. Nivelul rezultant al populației constituie «populația totală».


(1)  JO L 325, 11.12.2009, p. 35.”


RECOMANDĂRI

29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/64


RECOMANDAREA COMISIEI

din 27 martie 2014

privind un al doilea plan de controale coordonate pentru stabilirea prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/180/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 53,

întrucât:

(1)

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 abilitează Comisia să recomande, în situațiile în care consideră că este necesar, planuri de controale coordonate organizate ad hoc, în particular pentru a stabili prevalența riscurilor asociate hranei pentru animale, produselor alimentare sau animalelor.

(2)

Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) stabilește norme ale Uniunii privind etichetarea produselor alimentare, aplicabile tuturor acestor produse.

(3)

În conformitate cu Directiva 2000/13/CE, etichetarea și metodele utilizate nu ar trebui să inducă în eroare consumatorul, mai ales în ceea ce privește caracteristicile produselor alimentare, inclusiv în ceea ce privește natura reală și identitatea acestora. În plus, în absența unor norme specifice la nivelul Uniunii sau la nivel național, ar trebui ca denumirea comercială a unui produs alimentar să fie denumirea obișnuită în statul membru în care este vândut sau să fie o descriere a produsului alimentar, care să fie destul de clară pentru a permite cumpărătorului să cunoască natura reală a produsului.

(4)

Toate ingredientele trebuie să fie menționate pe eticheta produselor alimentare preambalate destinate consumatorului final sau unităților de alimentație colectivă. În particular, în cazul produselor alimentare care conțin carne ca ingredient, atunci când sunt destinate consumatorului final sau unităților de alimentație colectivă, trebuie să se indice, direct pe ambalaj sau pe eticheta aplicată pe acesta, și specia de animal de la care provine carnea. Dacă în denumirea produsului alimentar este menționat un ingredient, în lista ingredientelor trebuie să fie indicată și cantitatea acestuia, exprimată ca procentaj, pentru a se evita inducerea în eroare a consumatorului în privința identității și a compoziției produsului alimentar.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede cerințe suplimentare de etichetare aplicabile unor produse alimentare specifice de origine animală. În particular, regulamentul prevede că ambalajele produselor destinate consumatorului final care conțin carne tocată provenită, printre altele, de la solipede, trebuie să poarte o mențiune care să indice faptul că produsele respective ar trebui să fie gătite înainte de a fi consumate, dacă și în măsura în care aceasta este impusă prin normele naționale ale statului membru pe teritoriul căruia este comercializat produsul.

(6)

În urma controalelor oficiale efectuate începând cu luna decembrie 2012 în mai multe state membre, Comisia a fost informată că anumite produse preambalate conțineau carne de cal, fapt care nu era indicat în lista de ingrediente care figura direct pe ambalaj sau pe o etichetă aplicată pe acesta. În schimb, denumirea anumitor astfel de produse alimentare și/sau lista de ingrediente aferentă se refereau într-o manieră înșelătoare doar la prezența cărnii de vită.

(7)

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (4), operatorii din sectorul produselor alimentare, în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție aflate sub controlul lor, trebuie să asigure faptul că produsele alimentare îndeplinesc cerințele legislației în domeniul alimentelor, care sunt relevante pentru activitățile lor și trebuie să verifice faptul că astfel de cerințe sunt îndeplinite.

(8)

În Recomandarea Comisiei 2013/99/UE (5) se recomandă statelor membre să pună în aplicare, timp de o lună, un plan de controale coordonate pentru a stabili prevalența practicilor frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare. Planul de controale coordonate recomandat a constat din două acțiuni. Prima acțiune a constat în controale corespunzătoare efectuate la nivelul comercianților cu amănuntul și al altor unități, pentru a se stabili dacă produsele alimentare preambalate și produsele alimentare care nu erau preambalate conțineau carne de cal care nu era menționată în mod corespunzător pe eticheta ambalajului sau, în cazul produselor alimentare care nu erau preambalate, dacă informațiile referitoare la prezența acestui tip de carne nu au fost puse la dispoziția consumatorului sau a unităților de alimentație colectivă. A doua acțiune a constat în controale corespunzătoare efectuate în unități care manipulează carne de cal destinată consumului uman, incluzând produsele alimentare provenite din țări terțe, pentru a se depista reziduuri de fenilbutazonă.

(9)

Rezultatele planului de controale coordonate au confirmat existența unor cazuri recurente de nerespectare, de către majoritatea statelor membre, a legislației aplicabile etichetării produselor din carne. Prin urmare, este necesar ca planul de controale coordonate să fie urmat de o a doua rundă de controale la nivelul comercianților cu amănuntul și al altor unități, pentru a se determina dacă practicile identificate în timpul aplicării primului plan de controale coordonate continuă să fie prezente.

(10)

Pe de altă parte, controalele oficiale efectuate pentru a verifica prezența reziduurilor de fenilbutazonă nu au relevat existența unui număr mare de cazuri recurente de nerespectare a legislației; prin urmare, se pare că nu este necesar, în acest stadiu, să se recomande un al doilea set de controale coordonate în acest domeniu.

(11)

În cursul aplicării primului plan de controale coordonate, laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru proteinele animale din furaje a pus la dispoziție recomandări referitoare la utilizarea metodelor de depistare a prezenței în eșantioane a proteinelor provenite de la specii nedeclarate. În prezent nu există încă o metodă validată pentru această analiză, dar, în urma consultării experților, recomandarea de a utiliza un protocol armonizat a fost actualizată de laboratorul menționat anterior și este pusă la dispoziție pe site-ul său de internet.

(12)

Statele membre ar trebui să comunice Comisiei metodele utilizate, rezultatele controalelor și măsurile luate în cazul unor rezultate pozitive, într-un termen stabilit și folosind un format armonizat.

(13)

După consultarea Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.

Statele membre ar trebui să pună în aplicare un plan de controale coordonate, timp de patru săptămâni consecutive, în intervalul 21 aprilie-16 iunie 2014, în conformitate cu anexa I la prezenta recomandare.

2.

Statele membre ar trebui să raporteze rezultatele controalelor oficiale efectuate în conformitate cu punctul 1, precum și orice măsuri relevante luate în vederea asigurării respectării legislației, până la data de 22 iulie 2014, în formatul redat în anexa II la prezenta recomandare.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (JO L 109, 6.5.2000, p. 29).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(5)  Recomandarea Comisiei 2013/99/UE din 19 februarie 2013 privind un plan coordonat de control pentru stabilirea prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare (JO L 48, 21.2.2013, p. 28).


ANEXA I

Al doilea plan de controale coordonate pentru stabilirea prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare

ACȚIUNI ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTROALE COORDONATE

A.   Produsele vizate

1.

Produsele alimentare comercializate și/sau etichetate drept conținând carne de vită (de exemplu, carne tocată, preparate din carne și produse din carne) ca ingredient dominant în componenta carne, încadrate în următoarele categorii:

(a)

produse alimentare preambalate destinate consumatorului final sau unităților de alimentație colectivă, care sunt etichetate drept conținând carne de vită ca ingredient dominant;

(b)

produse alimentare oferite spre vânzare consumatorului final sau unităților de alimentație colectivă fără să fie preambalate și produse alimentare ambalate în unitățile de vânzare la cererea consumatorului sau preambalate pentru vânzare directă, care sunt comercializate și/sau altfel marcate drept conținând carne de vită ca ingredient dominant în componenta carne din produs.

2.

În scopul aplicării prezentului plan de controale coordonate, se aplică definiția „produsului alimentar preambalat” de la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2000/13/CE.

3.

În scopul aplicării prezentului plan de controale coordonate, se aplică definiția „cărnii tocate”, a „preparatelor din carne” și a „produselor din carne” de la punctele 1.13, 1.15 și 7.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

B.   Obiectivul

Autoritățile competente ar trebui să efectueze controale oficiale pentru a stabili dacă produsele menționate la litera A conțin carne de cal care nu este menționată în mod corespunzător pe ambalaj sau, în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, dacă informația privind prezența acestui tip de carne nu este pusă la dispoziția consumatorului sau a unităților de alimentație colectivă, în conformitate cu dispozițiile Uniunii și, dacă este cazul, cu cele naționale.

C.   Punctele și procedura de eșantionare

1.

Eșantionul ar trebui să fie reprezentativ pentru produsele în cauză din statul membru și să provină dintr-o varietate de produse.

2.

Eșantionarea produselor ar trebui efectuată la nivelul comercianților cu amănuntul (de exemplu, în supermarketuri, în magazine mici de vânzare cu amănuntul și în măcelării locale) și ar putea fi extinsă, de asemenea, la alte unități (de exemplu, depozite frigorifice).

D.   Numărul de eșantioane și modalitățile de eșantionare

Tabelul de mai jos oferă o privire generală asupra numărului orientativ recomandat de eșantioane de prelevat în perioada precizată în punctul 1 din recomandare. Distribuția eșantioanelor per stat membru este bazată pe datele demografice, cu un număr minim de 10 eșantioane din produsele în cauză per stat membru și per 30 de zile.

Produsele alimentare comercializate drept conținând carne de vită

Țara de comercializare

Numărul recomandat de eșantioane

Franța, Germania, Italia, Regatul Unit, Spania, Polonia

150

România, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Portugalia, Republica Cehă, Ungaria, Suedia, Austria, Bulgaria

100

Lituania, Slovacia, Danemarca, Irlanda, Finlanda, Letonia, Croația

50

Slovenia, Estonia, Cipru, Luxemburg, Malta

10

E.   Metodă

Se utilizează următorul protocol:

1.

Toate eșantioanele se supun unui prim test de screening menit să depisteze prezența cărnii de cal (ca fracție masică g/g) la nivelul de 0,5 % sau mai mare. Alegerea metodei de screening este la latitudinea statului membru.

2.

Numai eșantioanele cu rezultate pozitive la testul de screening efectuat în conformitate cu punctul 1 se supun unui test de confirmare, utilizând RT-PCR care vizează ADN mitocondrial, menit să depisteze prezența cărnii de cal (ca fracție masică g/g) la nivelul de 1 % sau mai mare. Metoda utilizată pentru confirmare trebuie să fie calibrată în funcție de un eșantion de control standardizat de carne proaspătă furnizată de laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru proteinele animale din furaje.

3.

Toate testele de confirmare efectuate în conformitate cu punctul 2 într-un stat membru se efectuează într-un laborator desemnat în acest scop de autoritatea competentă. Laboratorul desemnat poate fi într-un alt stat membru, în urma unui acord cu autoritatea competentă din statul membru respectiv. Laboratorul desemnat trebuie să fie certificat cel puțin ISO 17025 pentru teste comparabile. Laboratorul desemnat poate să fi luat parte și la prima rundă de teste de screening.

Numele și adresa laboratoarelor desemnate care participă la testele de confirmare se transmit laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru proteinele animale din furaje, care va publica aceste informații pe site-ul său.

Orientări mai detaliate cu privire la metoda de confirmare sunt disponibile pe site-ul de internet al laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru proteinele animale din furaje, la adresa http://eurl.craw.eu/en/164/legal-sources-and-sops


ANEXA II

Model de raport pentru rezultatele menționate la punctul 2

Categoria de produs

Numărul de eșantioane

Metoda de testare utilizată (tipul de test și denumirea comercială) în prima rundă de teste de screening

Numărul de rezultate pozitive după prima rundă de teste de screening (=/> 0,5 %)

Metoda de testare folosită în testele de confirmare

Numărul de rezultate pozitive după a doua rundă de teste efectuate în laboratorul desemnat (=/> 1 %)

Observații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numărul total de eșantioane

 

Numărul total de eșantioane pozitive după prima rundă de teste de screening

 

Numărul total de eșantioane pozitive după a doua rundă de teste de confirmare efectuate în laboratorul desemnat

 


Model de raport pentru măsurile de asigurare a respectării legislației menționate la punctul 2

Numărul de rezultate pozitive în cazul în care până în prezent au fost impuse măsuri de asigurare a respectării legislației

 

Dacă este posibil, se oferă detalii cu privire la cele mai frecvente măsuri de asigurare a respectării legislației utilizate (maximum trei puncte)

 

Numărul de rezultate pozitive în cazul în care până în prezent nu au fost impuse măsuri de asigurare a respectării legislației

 

Dacă este posibil, se oferă detalii cu privire la cele mai frecvente motive pentru care nu s-au impus măsuri de asigurare a respectării legislației

 


Rectificări

29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/69


Rectificare la Decizia de punere în aplicare 2014/148/UE a Comisiei din 17 martie 2014 de modificare a Deciziei 2011/130/UE de stabilire a unor cerințe minime pentru tratamentul transfrontalier al documentelor semnate electronic de autoritățile competente în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 80 din 19 martie 2014 )

În cuprins și la pagina 7, Decizia de punere în aplicare 2014/148/UE a Comisiei din 17 martie 2014 de modificare a Deciziei 2011/130/UE de stabilire a unor cerințe minime pentru tratamentul transfrontalier al documentelor semnate electronic de autoritățile competente în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne a fost publicată sub un subtitlu greșit:

în loc de:

„Acte adoptate de organisme create prin acorduri internaționale”,

se va citi:

„Decizii”.