ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2014.093.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 93

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
28 martie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2014/172/UE

 

*

Decizia Consiliului din 22 octombrie 2013 privind semnarea în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

1

 

 

Protocol la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de Aderarea republicii Croația la Uniunea Europeană

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 315/2014 al Consiliului din 24 martie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 în ceea ce privește anumite limite de captură

12

 

*

Regulamentul (UE) nr. 316/2014 al Comisiei din 21 martie 2014 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri de transfer de tehnologie ( 1 )

17

 

*

Regulamentul (UE) nr. 317/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (substanțe CMR) ( 1 )

24

 

*

Regulamentul (UE) nr. 318/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de fenarimol, metaflumizonă și teflubenzuron din sau de pe anumite produse ( 1 )

28

 

*

Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007 ( 1 )

58

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 320/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 de modificare a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune

81

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 321/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

83

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 ( JO L 88, 24.3.2012 )

85

 

*

Rectificare la Regulamentul nr. 72 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea farurilor de motocicletă care emit o lumină de întâlnire asimetrică și o lumină de drum și sunt echipate cu lămpi cu halogen (lămpi HS1) ( JO L 75, 14.3.2014 )

85

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 al Comisiei din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale ( JO L 324, 22.11.2012 )

86

 

*

Rectificare la Decizia 2013/638/UE a Comisiei din 12 august 2013 privind cerințele esențiale pentru echipamentele de radiocomunicații maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidența Convenției SOLAS și participării la Sistemul mondial pentru caz de sinistru și pentru siguranța navigației pe mare (GMDSS) ( JO L 296, 7.11.2013 )

110

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

28.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 93/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 octombrie 2013

privind semnarea în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(2014/172/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217, coroborat cu articolul 218 alineatul (5) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf,

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 24 septembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri, în numele Uniunii, al statelor sale membre și al Republicii Croația, cu Muntenegru, în vederea încheierii unui protocol la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană („protocolul”).

(2)

Negocierile au fost încheiate cu succes prin parafarea protocolului la 16 mai 2013.

(3)

Protocolul ar trebui semnat în numele Uniunii și al statelor sale membre, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(4)

Încheierea protocolului face obiectul unei proceduri separate în ceea ce privește chestiunile care țin de competența Comunității Europene a Energiei Atomice.

(5)

Având în vedere aderarea Croației la Uniune la 1 iulie 2013, protocolul ar trebui să se aplice, cu titlu provizoriu, de la acea dată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană se autorizează în numele Uniunii și al statelor sale membre, sub rezerva încheierii respectivului protocol.

Textul protocolului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze protocolul în numele Uniunii și al statelor sale membre.

Articolul 3

Protocolul se aplică, cu titlu provizoriu, în conformitate cu articolul 12, de la 1 iulie 2013, până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea acestuia.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 22 octombrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

L. LINKEVIČIUS


28.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 93/2


PROTOCOL

la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de Aderarea republicii Croația la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA CROAȚIA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

UNGARIA,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD

părți contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

denumite în continuare „statele membre”, și

UNIUNEA EUROPEANĂ și COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE,

denumite în continuare „Uniunea Europeană”,

pe de o parte, și

MUNTENEGRU

pe de altă parte,

având în vedere aderarea Republicii Croația, (denumită în continuare „Croația”) la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013,

ÎNTRUCÂT:

(1)

Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, (denumit în continuare „ASA”), a fost semnat la Luxemburg la 15 octombrie 2007 și a intrat în vigoare la 1 mai 2010.

(2)

Tratatul privind aderarea Croației la Uniunea Europeană (denumit în continuare „Tratatul de aderare”) a fost semnat la Bruxelles la 9 decembrie 2011.

(3)

Croația a aderat la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013.

(4)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare a Croației, aderarea Croației la ASA urmează să fie convenită prin încheierea unui protocol la ASA.

(5)

Au avut loc consultări în temeiul articolului 39 alineatul (3) din ASA, pentru a garanta că se ține seama de interesele reciproce ale Uniunii Europene și ale Muntenegrului, menționate în acordul respectiv,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

SECȚIUNEA I

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Articolul 1

Croația este parte la ASA și adoptă, în același mod ca și celelalte state membre la Uniunii Europene, textele ASA, precum și declarațiile comune și declarațiile unilaterale anexate actului final semnat la aceeași dată, și respectiv, ia act de acestea.

ADAPTĂRI ALE TEXTULUI ASA, INCLUSIV ALE ANEXELOR ȘI ALE PROTOCOALELOR ACESTUIA

SECȚIUNEA II

PRODUSE AGRICOLE

Articolul 2

Concesiile muntenegrene pentru importurile de produse agricole

(1)   La articolul 27 din ASA, se introduce un nou alineat:

„(3)   De la data intrării în vigoare a protocolului la prezentul acord, ținând cont de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, Muntenegru aplică drepturile vamale aplicabile importurilor anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană în cantitățile indicate, enumerate în anexa III litera (d).”

(2)   Textul prevăzut la anexa I la prezentul protocol se adaugă ca anexa III litera (d) la ASA.

Articolul 3

Produse pescărești

(1)   La articolul 30 din ASA, se introduce un nou alineat:

„(3)   De la data intrării în vigoare a protocolului la prezentul acord, ținând cont de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, Muntenegru elimină toate taxele vamale și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și produse pescărești originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa V. Produsele enumerate în anexa V fac obiectul dispozițiilor acesteia.”

(2)   Textul prevăzut la anexa II la prezentul protocol se adaugă ca anexa Va la ASA.

Articolul 4

Concesiile muntenegrene pentru importurile de produse agricole transformate

Textul prevăzut la anexa III la prezentul protocol se adaugă ca anexa IIa la Protocolul 1 la ASA.

SECȚIUNEA III

REGULI DE ORIGINE

Articolul 5

Anexa IV la protocolul 3 la ASA se înlocuiește cu textul din anexa IV la prezentul protocol.

DISPOZIȚII TRANZITORII

SECȚIUNEA IV

Articolul 6

OMC

Muntenegru se angajează să nu prezinte nicio revendicare, solicitare sau sesizare și nici să modifice sau să retragă vreo concesie în temeiul articolelor XXIV.6 și XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994, în legătură cu extinderea Uniunii Europene.

Articolul 7

Dovada de origine și cooperarea administrativă

(1)   Dovezile de origine eliberate corespunzător, fie de Muntenegru, fie de Croația, în temeiul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome aplicate între acestea, se acceptă în țările în cauză, cu condiția ca:

(a)

dobândirea unei astfel de origini să confere un tratament tarifar preferențial pe baza măsurilor tarifare preferențiale cuprinse în ASA;

(b)

dovada originii și documentele de transport să fi fost eliberate cel târziu în ziua anterioară datei aderării;

(c)

dovada de origine să fie înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

În cazul în care mărfurile au fost declarate la import, fie în Muntenegru, fie în Croația, înainte de data aderării, în cadrul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome aplicate între Muntenegru și Croația la momentul respectiv, dovada de origine eliberată retroactiv în temeiul acestor acorduri sau al regimurilor în cauză, poate fi de asemenea acceptată, cu condiția ca aceasta să fie înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

(2)   Muntenegru și Croația sunt autorizate să mențină autorizațiile prin care a fost acordat statutul de „exportator autorizat” în temeiul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome aplicate între acestea, cu condiția ca:

(a)

să se prevadă astfel și în acordul încheiat între Muntenegru și Uniunea Europeană înainte de data aderării Croației și

(b)

exportatorii autorizați să aplice regulile de origine în vigoare în temeiul acordului respectiv.

Autorizațiile în cauză se înlocuiesc, în termen de cel mult un an de la data aderării Croației, cu noi autorizații eliberate în conformitate cu condițiile prevăzute în ASA.

(3)   Cererile de verificare ulterioară a dovezii de origine eliberate în temeiul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome menționate la alineatele (1) și (2) se acceptă de către autoritățile vamale competente ale Muntenegrului sau ale Croației pe o perioadă de trei ani de la data emiterii dovezii de origine în cauză și pot fi formulate de către autoritățile respective timp de trei ani de la data acceptării dovezii de origine înaintate autorităților respective în sprijinul unei declarații de import.

Articolul 8

Mărfuri în tranzit

(1)   Dispozițiile ASA pot fi aplicate mărfurilor exportate fie din Muntenegru în Croația, fie din Croația în Muntenegru, care respectă dispozițiile protocolului nr. 3 la ASA și care, la data aderării Croației fie se află în tranzit, fie sunt depozitate temporar într-un antrepozit vamal sau într-o zonă liberă din Muntenegru sau din Croația.

(2)   Tratamentul preferențial poate fi acordat în cazurile menționate anterior cu condiția înaintării către autoritățile vamale din țara importatoare, în termen de patru luni de la data aderării Croației, a dovezii de origine eliberate retroactiv de autoritățile vamale din țara exportatoare.

Articolul 9

Contingente în 2013

Pentru anul 2013, volumele noilor contingente tarifare și creșterile volumelor contingentelor tarifare existente se calculează proporțional cu volumele de bază, luând în considerare perioada scursă înainte de data de 1 iulie 2013.

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

SECȚIUNEA V

Articolul 10

Prezentul protocol și anexele la acesta constituie parte integrantă a ASA.

Articolul 11

(1)   Prezentul protocol se aprobă de Uniunea Europeană, de statele sale membre și de Muntenegru în conformitate cu procedurile proprii.

(2)   Părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor corespunzătoare menționate la alineatul (1). Instrumentele de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 12

(1)   Protocolul intră în vigoare în prima zi a primei luni următoare datei depunerii ultimului instrument de aprobare.

(2)   În cazul în care nu au fost depuse toate instrumentele de aprobare a prezentului protocol până la 1 iulie 2013, prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu începând cu 1 iulie 2013.

Articolul 13

Prezentul protocol este redactat în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și în limbile oficiale utilizate în Muntenegru, fiecare dintre aceste texte fiind autentic în egală măsură.

Articolul 14

Textul ASA, inclusiv anexele și protocoalele care formează parte integrantă din acord, Actul final și declarațiile anexate la acesta se redactează în limba croată, iar textele respective sunt autentice în aceeași măsură ca și textele originale. Consiliul de stabilizare și asociere aprobă textele respective.

Съставено в Брюксел на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde december tjugohundratretton.

Sačinjeno u Briselu osamnaestog decembra dvije hiljade trinaeste.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Za države članice

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Za Evropsku uniju

Image

Image

Image

За Черна гора

Por Montenegro

Za Černou Horu

For Montenegro

Für Montenegro

Montenegro nimel

Για το Μαυροβουνίου

For Montenegro

Pour le Monténégro

Za Crnu Goru

Per il Montenegro

Melnkalnes vārdā –

Juodkalnijos vardu

Montenegró részéről

Għall-Montenegro

Voor Montenegro

W imieniu Czarnogóry

Pelo Montenegro

Pentru Muntenegru

Za Čiernu Horu

Za Črno goro

Montenegron puolesta

För Montenegro

Za Crnu Goru

Image


ANEXA I

„ANEXA III (d)

Concesiile tarifare muntenegrene pentru produsele agricole primare originare din Uniunea Europeană

[menționate la articolul 27 alineatul (3)]

[Conform specificației, taxele vamale (ad valorem și/sau taxele specifice) se vor aplica pentru produsele enumerate în prezenta anexă, în cantitățile indicate pentru fiecare produs în parte, începând cu data intrării în vigoare a prezentului protocol]

Codul NC

2013

Descriere

Cantitate anuală

(în tone)

Nivelul taxei vamale aplicabile în cadrul contingentului tarifar

(% CNF)

0207 11 90

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 30

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

Păsări de curte

500

20 %

0406 10 20

0406 10 80

0406 30 31

0406 40 50

0406 90 78

0406 90 88

0406 90 99

Brânzeturi

65

30 %

1602 20 90

1602 32 11

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 41 10

1602 49 15

1602 49 30

1602 50 31

1602 50 95

Preparate din carne

130

30 %”


ANEXA II

„ANEXA Va

Concesiile muntenegrene pentru produsele pescărești originare din Uniunea Europeană, menționate la articolul 30 alineatul (3) din prezentul acord

Importurile în Muntenegru ale produselor următoare, originare din Comunitate, fac obiectul următoarelor contingente:

Codul NC

2013

Descriere

Cantitate anuală

(în tone)

Nivelul taxei vamale aplicate în cadrul contingentului tarifar

1604 13 11

1604 13 19

1604 13 90

Preparate și conserve de sardine

200

0 % (scutire de la plata taxelor vamale)

1604 14 11

1604 14 16

1604 14 18

Preparate și conserve de ton și ton dungat; fileuri de ton denumite «spate»

75

0 % (scutire de la plata taxelor vamale)

1604 15 11

1604 15 19

Preparate și conserve de macrou

30

0 % (scutire de la plata taxelor vamale)”


ANEXA III

(Produse menționate la articolul 25 din ASA)

„ANEXA IIa LA PROTOCOLUL 1

Contingente tarifare aplicabile mărfurilor originare din Uniunea Europeană la importul în Muntenegru

Codul NC

2013

Descriere

Cantitate anuală

(în litri)

Nivelul taxei vamale aplicate în cadrul contingentului tarifar

2201

Ape, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale

și ape gazeificate care nu conțin zahăr sau alți îndulcitori și nici aromatizanți

 

0 %

2201 10

Ape minerale și ape gazeificate

240 000

Ex22 01 90

Altele

 

2201900010

Apă naturală obișnuită îmbuteliată

430 000

2202

Ape, inclusiv ape minerale și

ape gazeificate, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizanți, și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume menționate la poziția 2009

810 000

0 %”


ANEXA IV

„ANEXA IV

TEXTUL DECLARAȚIEI PE FACTURĂ

Declarația pe factură, al cărei text este prezentat în continuare, trebuie să fie întocmită în conformitate cu notele de subsol. Cu toate acestea, nu este necesară reproducerea notelor de subsol.

Versiunea în limba bulgară

Износителят на продуктите, обхванати от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. преференциален произход (2).

Versiunea în limba spaniolă

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versiunea în limba cehă

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu [číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versiunea în limba daneză

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versiunea în limba germană

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versiunea în limba estonă

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija [tolli kinnitus nr. … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versiunea în limba greacă

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versiunea în limba engleză

The exporter of the products covered by this document [customs authorization No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versiunea în limba franceză

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Versiunea în limba croată

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Versiunea în limba italiană

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versiunea în limba letonă

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas atļauja Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Versiunea în limba lituaniană

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas [muitinės liudijimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Versiunea în limba maghiară

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versiunea în limba malteză

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument [awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Versiunea în limba neerlandeză

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versiunea în limba polonă

Eksporter produktów objętych tym dokumentem [upoważnienie władz celnych nr. … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versiunea în limba portugheză

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorizaçăo aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicaçăo expressa em contrário, estes produtos săo de origem preferencial … (2).

Versiunea în limba română

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versiunea în limba slovacă

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versiunea în limba slovenă

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom [pooblastilo carinskih organov štr. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versiunea în limba finlandeză

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versiunea în limba suedeză

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versiunea în limba muntenegreană

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom [carinsko odoborenje br. (1)] izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.

 (3)

(Locul și data)

 (4)

(Semnătura exportatorului. În plus, trebuie indicat cu scris lizibil numele persoanei care semnează declarația.)”


(1)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de către un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie completat în acest spațiu. În cazul în care declarația pe factură nu este întocmită de către un exportator autorizat, se omit cuvintele din paranteză sau nu se completează spațiul.

(2)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația pe factură se referă, în întregime sau parțial, la produse originare din Ceuta și Mellila, exportatorul trebuie să indice în mod clar această informație în documentul pe baza căruia este redactată declarația, cu ajutorul simbolului «CM».

(3)  Aceste indicații se pot omite dacă informațiile există în documentul propriu-zis.

(4)  În cazurile în care exportatorul nu este obligat să semneze, această excepție se referă și la obligația de a indica numele semnatarului.


REGULAMENTE

28.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 93/12


REGULAMENTUL (UE) NR. 315/2014 AL CONSILIULUI

din 24 martie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 în ceea ce privește anumite limite de captură

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Limitele de captură pentru stocurile de uvă în apele Uniunii din zonele ICES IIa, IIIa și IV au fost stabilite la zero în anexa IA la Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului (1), până la primirea unui aviz din partea Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES).

(2)

Avizul ICES privind acest stoc a fost primit în data de 21 februarie 2014, iar în prezent este posibil să se stabilească o TAC pentru uvă în acest perimetru, distribuită în șapte zone de gestionare pentru a se evita epuizarea stocului.

(3)

Posibilitățile de pescuit pentru navele din Uniune în apele Norvegiei și ale Insulelor Feroe și pentru navele din Norvegia și din Insulele Feroe în apele Uniunii, precum și condițiile de acces reciproc la resursele piscicole în apele acestora se stabilescanual în baza unor consultări privind drepturile de pescuit deținute în conformitate cu acordurile bilaterale în domeniul pescuitului încheiate cu Norvegia (2) și, respectiv, cu Insulele Feroe (3). Până la finalizarea respectivelor consultări privind acordurile pentru 2014, Regulamentul (UE) nr. 43/2014 a stabilit posibilități de pescuit provizorii pentru anumite stocuri de putasu. Consultările cu Norvegia și Insulele Feroe, inclusiv cele referitoare la putasu, s-au încheiat la 12 martie 2014.

(4)

Prin urmare, anexa IA la Regulamentul (UE) nr. 43/2014 ar trebui să fie modificată în consecință.

(5)

Limitele de captură prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 43/2014 se aplică de la 1 ianuarie 2014. Dispozițiile prezentului regulament privind limitele de captură ar trebui, prin urmare, să se aplice de la aceeași dată. Această aplicare retroactivă nu aduce atingere principiului securității juridice și protecției încrederii legitime, deoarece posibilitățile de pescuit vizate au fost stabilite la zero prin Regulamentul (UE) nr. 43/2014. Deoarece modificarea acestor limite de captură influențează activitățile economice și planificarea sezonului de pescuit pentru navele din Uniune, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 43/2014

Anexa IA la Regulamentul (UE) nr. 43/2014 se modifică în conformitate cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

A.. TSAFTARIS


(1)  Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii (JO L 24, 28.1.2014, p. 1).

(2)  Acord privind pescuitul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (JO L 226, 29.8.1980, p. 48).

(3)  Acord privind pescuitul dintre Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul Național al Insulelor Feroe, pe de altă parte (JO L 226, 29.8.1980, p. 12).


ANEXĂ

Anexa IA la Regulamentul (UE) nr. 43/2014 se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica pentru stocurile de uvă din apele Uniunii din zonele ICES IIa, IIIa și IV se înlocuiește cu următorul text:

Specie

:

Uvă

Ammodytes spp.

Zona

:

Apele Uniunii din zonele IIa, IIIa și IV (1)

Danemarca

195 471 (2)

TAC analitică

Articolul 3din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Regatul Unit

4 273 (2)

Germania

298 (2)

Suedia

7 177 (2)

Uniune

207 219

TAC

207 219

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos în următoarele zone de gestionare a uvei, astfel cum sunt definite în anexa IID:

Zona: Apele Uniunii în care se află zone de gestionare a uvei

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemarca

53 769

4 717

132 062

4 717

0

206

0

Regatul Unit

1 175

103

2 887

103

0

5

0

Germania

82

7

202

7

0

0

0

Suedia

1 974

173

4 849

173

0

8

0

Uniune

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0”

(b)

rubrica pentru stocurile de putasu din apele norvegiene din zonele II și IV se înlocuiește cu următorul text:

Specie

:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona

:

Apele norvegiene din zonele II și IV

(WHB/24-N.)

Danemarca

0

TAC analitică

Regatul Unit

0

Uniune

0

TAC

1 200 000”

(c)

rubrica pentru stocurile de putasu din apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

Specie

:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona

:

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

(WHB/1X14)

Danemarca

28 325 (3)

TAC analitică

Germania

11 013 (3)

Spania

24 013 (3)  (4)

Franța

19 712 (3)

Irlanda

21 934 (3)

Țările de Jos

34 539 (3)

Portugalia

2 231 (3)  (4)

Suedia

7 007 (3)

Regatul Unit

36 751 (3)

Uniune

185 525 (3)  (5)

Norvegia

100 000

Insulele Feroe

15 000

TAC

1 200 000

(d)

rubrica pentru stocurile de putasu din VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 se înlocuiește cu următorul text:

Specie

:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona

:

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spania

24 658

TAC analitică

Portugalia

6 165

Uniune

30 823 (6)

TAC

1 200 000

(e)

rubrica pentru stocurile de putasu din apele Uniunii din II, IVa, V, VI la nord de 56° 30′ N și VII la vest de 12°V se înlocuiește cu următorul text:

Specie

:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona

:

Apele Uniunii din II, IVa, V, VI la nord de 56° 30′ N și VII la vest de 12°V

(WHB/24A567)

Norvegia

0 (7)  (8)

TAC analitică

Insulele Feroe

25 000 (9)  (10)

TAC

1 200 000


(1)  Cu excepția apelor situate în limita a șase mile marine de la liniile de bază ale Regatului Unit la Shetland, Fair Isle și Foula.

(2)  Cel puțin 98 % dintre debarcările calculate în raport cu această cotă trebuie să fie specii de uvă. Capturile accidentale de limandă, macrou și merlan se calculează în raport cu procentul rămas de 2 % din cotă (OT1/*2A3A4).

(3)  Condiție specială: din care până la următorul procentaj se poate pescui în zona economică norvegiană sau în zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %.

(4)  Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către zonele VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei.

(5)  Condiție specială: din care până la următoarea cantitate se poate pescui în apele aflate sub jurisdicția Feroe (WHB/*05-F.): 25 000.”

(6)  Condiție specială: din care până la următorul procentaj se poate pescui în ZEE norvegiană sau în zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen (WHB/*NZJM2): 0 %.”

(7)  Se calculează în raport cu limitele de captură alocate Norvegiei stabilite prin acordul statelor de coastă

(8)  Condiție specială: capturile din zona IV nu pot depăși cantitatea următoare (WHB/*04A-C): 0.

Această limită de captură în IV se ridică la următorul procentaj din cota de acces a Norvegiei: 0 %.

(9)  Se calculează în raport cu limitele de captură alocate Insulelor Feroe

(10)  Condiție specială: se poate pescui de asemenea în VIb (WHB/*06B-C). Capturile din zona IVa nu pot depăși 6 250 tone (WHB/*04A-C).”


28.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 93/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 316/2014 AL COMISIEI

din 21 martie 2014

privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri de transfer de tehnologie

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 19/65/CEE al Consiliului din 2 martie 1965 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri și practici concertate (1), în special articolul 1,

după publicarea unui proiect al prezentului regulament,

după consultarea Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante,

întrucât:

(1)

Regulamentul nr. 19/65/CEE împuternicește Comisia să aplice articolul 101 alineatul (3) din tratat, prin regulament, anumitor categorii de acorduri de transfer de tehnologie și practici concertate corespunzătoare la care nu participă decât două întreprinderi și care intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat.

(2)

În temeiul Regulamentului nr. 19/65/CEE, Comisia a adoptat în special Regulamentul (CE) nr. 772/2004 (2). Regulamentul (CE) nr. 772/2004 definește categoriile de acorduri de transfer de tehnologie cu privire la care Comisia a considerat că îndeplinesc în mod normal condițiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratat. Având în vedere experiența generală pozitivă dobândită în aplicarea acelui regulament, care va expira la 30 aprilie 2014, și ținând seama de experiența suplimentară dobândită de la adoptarea acestuia, este necesar să se adopte un nou regulament de exceptare pe categorii.

(3)

Prezentul regulament ar trebui să satisfacă cele două cerințe de a asigura protecția concurenței în mod eficace și de a oferi întreprinderilor securitatea juridică adecvată. Urmărirea acestor obiective ar trebui să ia în considerare necesitatea simplificării controlului administrativ și a cadrului legislativ într-o măsură cât mai mare.

(4)

Acordurile de transfer de tehnologie se referă la acordarea de licențe privind drepturile asupra unei tehnologii. Astfel de acorduri îmbunătățesc, în general, eficiența economică și favorizează concurența, întrucât pot reduce dublarea activităților de cercetare și dezvoltare, pot stimula mai bine întreprinderile să inițieze noi activități de cercetare și dezvoltare, pot încuraja inovația incrementală, pot facilita difuzarea tehnologiilor și pot genera concurență pe piața produsului.

(5)

Probabilitatea ca astfel de efecte de creștere a eficienței și de favorizare a concurenței să prevaleze asupra oricăror efecte anticoncurențiale care ar putea rezulta din restricționările conținute în acordurile de transfer de tehnologie depinde de puterea de piață a întreprinderilor în cauză și, prin urmare, de măsura în care întreprinderile în cauză se confruntă cu concurența din partea întreprinderilor care dețin tehnologii substituibile sau care fabrică produse substituibile.

(6)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai acordurilor de transfer de tehnologie între un licențiator și un licențiat. Acesta ar trebui să se aplice unor astfel de acorduri chiar și în cazul în care acordul conține condiții privind mai multe niveluri comerciale, de exemplu impunând licențiatului obligația de a crea un sistem de distribuție special și când se definesc obligațiile pe care licențiatul trebuie sau poate să le impună distribuitorilor produselor fabricate sub licența respectivă. Cu toate acestea, astfel de condiții și obligații trebuie să fie conforme regulilor de concurență aplicabile acordurilor de furnizare și distribuție stabilite în Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei (3). Acordurile de furnizare și distribuție încheiate între un licențiat și cumpărătorii produselor sale contractuale nu ar trebui să fie exceptate în temeiul prezentului regulament.

(7)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai acordurilor în care licențiatorul permite licențiatului și/sau unuia sau mai multora dintre subcontractanții acestuia să folosească drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței, eventual după desfășurarea unor activități suplimentare de cercetare și dezvoltare de către licențiat și/sau de către subcontractantul (subcontractanții) său (săi), în scopul producerii de bunuri sau al prestării de servicii. Acesta nu ar trebui să se aplice acordării de licențe în contextul acordurilor de cercetare și dezvoltare care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1217/2010 al Comisiei (4) sau acordării de licențe în contextul acordurilor de specializare care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1218/2010 al Comisiei (5). De asemenea, acesta nu ar trebui să se aplice acordurilor care au ca scop simpla reproducere și distribuire a produselor informatice protejate prin drepturi de autor, deoarece astfel de acorduri nu au ca obiect acordarea unei licențe pentru o tehnologie destinată fabricării de produse, ci sunt mai apropiate de acordurile de distribuție. Ar trebui ca prezentul regulament să nu se aplice nici acordurilor care urmăresc regruparea tehnologiilor, cu alte cuvinte acordurilor de regrupare a tehnologiilor cu scopul acordării de licențe pentru aceste tehnologii unor terți, nici acordurilor prin care tehnologia regrupată face obiectul unei licențe acordate acestor terți.

(8)

Pentru aplicarea articolului 101 alineatul (3) din tratat printr-un regulament, nu este necesar să se definească acordurile de transfer de tehnologie care sunt susceptibile să intre sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat. La evaluarea individuală a acordurilor în temeiul articolului 101 alineatul (1) din tratat, trebuie să se țină seama de mai mulți factori, în special de structura și de dinamica piețelor relevante ale tehnologiei și ale produsului.

(9)

Beneficiul exceptării pe categorii stabilit prin prezentul regulament ar trebui limitat la acordurile despre care se poate estima cu suficientă certitudine că respectă condițiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratat. Pentru a obține avantajele transferului de tehnologie și a atinge obiectivele acestuia, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice numai transferului de tehnologie ca atare, ci și altor dispoziții conținute în acordurile de transfer de tehnologie, în cazul și în măsura în care aceste dispoziții sunt direct legate de fabricarea sau vânzarea produselor contractuale.

(10)

În ceea ce privește acordurile de transfer de tehnologie dintre concurenți, se poate presupune că, în cazul în care cota de piață cumulată de pe piețele relevante deținută de părți nu depășește 20 %, iar acordurile nu conțin anumite restricții cu efecte anticoncurențiale grave, respectivele acorduri conduc, în general, la o îmbunătățire a producției sau a distribuției și asigură consumatorilor o parte echitabilă din beneficiile obținute.

(11)

În ceea ce privește acordurile de transfer de tehnologie dintre neconcurenți, se poate presupune că, atunci când cota de piață individuală deținută de fiecare dintre părți pe piața relevantă nu depășește 30 %, iar acordurile nu conțin anumite restricții cu efecte anticoncurențiale grave, respectivele acorduri conduc, în general, la o îmbunătățire a producției sau a distribuției și asigură consumatorilor o parte echitabilă din beneficiile obținute.

(12)

În cazul în care cota de piață deținută este mai mare decât pragul aplicabil pe una sau mai multe piețe ale produsului sau ale tehnologiei, acordul nu ar trebui să beneficieze de exceptarea pe categorii pe piețele relevante în cauză.

(13)

Nu se poate presupune că, peste pragurile cotelor de piață respective, acordurile de transfer de tehnologie intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat. De exemplu, acordurile de licență exclusivă între întreprinderi neconcurente nu intră, de multe ori, sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat. De asemenea, nu se poate presupune că, peste pragurile cotelor de piață respective, acordurile de transfer de tehnologie care intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat nu îndeplinesc condițiile de exceptare. Cu toate acestea, nu se poate presupune nici că vor genera, în general, avantaje obiective de o asemenea natură și dimensiune încât să compenseze dezavantajele pe care le creează pentru concurență.

(14)

Prin prezentul regulament nu ar trebui să fie exceptate acordurile de transfer de tehnologie care prevăd restricții care nu sunt indispensabile pentru îmbunătățirea producției sau a distribuției. În special, acordurile de transfer de tehnologie care conțin anumite restricții cu efecte anticoncurențiale grave, precum fixarea prețurilor facturate terților, ar trebui să fie excluse de la beneficiul exceptării pe categorii prevăzute în prezentul regulament, indiferent de cotele de piață ale întreprinderilor în cauză. În cazul unor astfel de restricții cu efecte anticoncurențiale grave, întregul acord ar trebui exclus de la beneficiul exceptării pe categorii.

(15)

Pentru a proteja stimulentele pentru inovare și pentru aplicarea adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală, anumite restricții ar trebui excluse de la beneficiul exceptării pe categorii. Ar trebui excluse în special anumite obligații de retrocesiune și clauze de necontestare. Atunci când o astfel de restricție este inclusă într-un acord de licență, doar restricția în cauză ar trebui exclusă de la beneficiul exceptării pe categorii.

(16)

Pragurile cotelor de piață și excluderea de la exceptare a acordurilor de transfer de tehnologie care conțin restricțiile cu efecte anticoncurențiale grave și restricțiile excluse prevăzute în prezentul regulament vor garanta, în mod normal, faptul că acordurile cărora li se aplică exceptarea pe categorii nu permit întreprinderilor participante să elimine concurența pentru o parte substanțială a produselor în cauză.

(17)

Comisia poate retrage beneficiul prezentului regulament, în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (6), în cazul în care constată, într-o anumită situație, că un acord căruia i se aplică exceptarea prevăzută în prezentul regulament are totuși efecte care sunt incompatibile cu articolul 101 alineatul (3) din tratat. Această situație poate apărea în special atunci când stimulentele pentru inovare sunt reduse sau accesul pe piețe este îngreunat.

(18)

Autoritatea în domeniul concurenței dintr-un stat membru poate retrage beneficiul aplicării prezentului regulament, în temeiul articolului 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, în ceea ce privește teritoriul respectivului stat membru sau o parte a acestuia în cazul în care, într-o anumită situație, un acord căruia i se aplică exceptarea prevăzută în prezentul regulament are totuși efecte care sunt incompatibile cu articolul 101 alineatul (3) din tratat pe teritoriul respectivului stat membru sau pe o parte a acestuia și în cazul în care un astfel de teritoriu are toate caracteristicile unei piețe geografice distincte.

(19)

Pentru a consolida controlul rețelelor paralele de acorduri de transfer de tehnologie care au efecte restrictive similare și care acoperă peste 50 % dintr-o piață dată, Comisia, prin intermediul unui regulament, poate declara prezentul regulament inaplicabil acordurilor de transfer de tehnologie care conțin restricții specifice privind piața respectivă, restabilind, în acest fel, aplicarea deplină a articolului 101 din tratat în cazul acestui tip de acorduri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„acord” înseamnă un acord, o decizie a unei asociații de întreprinderi sau o practică concertată;

(b)

„drepturi asupra unei tehnologii” înseamnă know-how și drepturile menționate în continuare sau o combinație a acestora, inclusiv cererile pentru aceste drepturi sau cererile de înregistrare a acestor drepturi:

(i)

brevete;

(ii)

modele de utilitate;

(iii)

drepturi asupra desenelor și modelelor;

(iv)

topografia produselor semiconductoare;

(v)

certificate de protecție suplimentară pentru medicamente sau alte produse pentru care pot fi obținute astfel de certificate de protecție suplimentară;

(vi)

certificate de ameliorator de plante; și

(vii)

drepturi de autor pentru programe informatice;

(c)

„acord de transfer de tehnologie” înseamnă:

(i)

un acord de licență privind drepturi asupra unei tehnologii încheiat între două întreprinderi în scopul fabricării de produse contractuale de către licențiat și/sau de către subcontractantul (subcontractanții) său (săi),

(ii)

cesiunea de drepturi asupra unei tehnologii între două întreprinderi în vederea producerii produselor contractuale în cazul cărora o parte din riscul asociat exploatării tehnologiei este suportat de cedent;

(d)

„acord reciproc” înseamnă un acord de transfer de tehnologie prin care două întreprinderi își acordă reciproc o licență privind drepturi asupra unei tehnologii, în același contract sau în contracte distincte, în cazul în care licențele respective au ca obiect tehnologii concurente sau pot fi utilizate pentru fabricarea de produse concurente;

(e)

„acord nereciproc” înseamnă un acord de transfer de tehnologie prin care o întreprindere acordă altei întreprinderi o licență privind drepturi asupra unei tehnologii sau prin care două întreprinderi își acordă reciproc o astfel de licență, dar în acest caz licențele nu au ca obiect tehnologii concurente și nu pot fi utilizate pentru fabricarea de produse concurente;

(f)

„produs” înseamnă un bun sau un serviciu, incluzând atât bunurile și serviciile intermediare, cât și bunurile și serviciile finale;

(g)

„produs contractual” înseamnă un produs fabricat, în mod direct sau indirect, pe baza drepturilor asupra unei tehnologii care fac obiectul unei licențe;

(h)

„drepturi de proprietate intelectuală” includ drepturile de proprietate industrială, în special brevetele și mărcile, drepturile de autor și drepturile conexe;

(i)

„know-how” înseamnă un ansamblu de informații practice care rezultă din experiență și testare și care este:

(i)

secret, adică în general nu este cunoscut sau ușor accesibil;

(ii)

substanțial, adică important și util pentru fabricarea produselor contractuale; și

(iii)

identificat, adică descris într-o manieră suficient de cuprinzătoare pentru a permite să se verifice dacă îndeplinește criteriile de „secret” și „substanțial”;

(j)

„piața relevantă a produsului” înseamnă piața pentru produsele contractuale și substituenții acestora, și anume toate produsele care sunt considerate de cumpărători ca interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor și prețurilor produselor, precum și utilizării căreia acestea îi sunt destinate;

(k)

„piața relevantă a tehnologiei” înseamnă piața pentru drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul unei licențe și substituenții săi, adică toate drepturile asupra unei tehnologii care sunt considerate de licențiați ca interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor drepturilor asupra tehnologiei, a redevențelor și a utilizării căreia îi sunt destinate;

(l)

„piața geografică relevantă” înseamnă zona în care întreprinderile interesate sunt implicate în oferta și în cererea de produse sau în acordarea de licențe pentru drepturi asupra unei tehnologii, în care condițiile concurențiale sunt suficient de omogene și care poate fi distinsă de zonele învecinate deoarece condițiile concurențiale diferă într-o măsură apreciabilă în acele zone;

(m)

„piața relevantă” înseamnă combinația dintre piața relevantă a produsului sau a tehnologiei și piața geografică relevantă;

(n)

„întreprinderi concurente” înseamnă întreprinderile care concurează pe piața relevantă, adică:

(i)

întreprinderile concurente pe piața relevantă în care se acordă licențe pentru drepturile asupra unei tehnologii, mai precis întreprinderi care acordă licențe pentru drepturi asupra unei tehnologii concurente (concurenți reali pe piața relevantă);

(ii)

întreprinderile concurente pe piața relevantă pe care sunt comercializate produsele contractuale, mai precis întreprinderi care, în absența unui acord de transfer de tehnologie, ar desfășura activități pe piața (piețele) relevantă(e) pe care sunt comercializate produsele contractuale (concurenți reali pe piața relevantă) sau care, în absența unui acord de transfer de tehnologie, ar fi dispuse, în mod real și nu doar ca o simplă posibilitate teoretică, ca răspuns la o creștere mică și permanentă a prețurilor relative, să întreprindă, în termen scurt, investițiile suplimentare necesare sau să suporte alte costuri de transformare necesare pentru a intra pe piața (piețele) relevantă(e) (concurenți potențiali pe piața relevantă);

(o)

„sistem de distribuție selectivă” înseamnă un sistem de distribuție în care licențiatorul se angajează să acorde licențe pentru fabricarea produselor contractuale, în mod direct sau indirect, doar licențiaților selectați pe baza unor criterii stabilite și în care licențiații în cauză se angajează să nu vândă produsele contractuale unor distribuitori neautorizați pe teritoriul rezervat de către licențiator pentru aplicarea sistemului;

(p)

„licență exclusivă” înseamnă o licență în temeiul căreia licențiatorul nu este autorizat să producă pe baza drepturilor asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței și nu i se permite să acorde licență pentru drepturile asupra unei tehnologii unor terțe părți, în general sau pentru o utilizare specifică sau pe un teritoriu determinat;

(q)

„teritoriu exclusiv” înseamnă un anumit teritoriu pe care doar o singură întreprindere este autorizată să fabrice produsele contractuale, însă pe care este totuși posibil să se permită unui alt licențiat să fabrice produsele contractuale pe teritoriul respectiv doar pentru un client determinat, atunci când această a doua licență a fost acordată în vederea creării unei surse alternative de aprovizionare pentru clientul în cauză;

(r)

„grup de clienți exclusiv” înseamnă un grup de clienți pentru care doar o singură parte la acordul de transfer de tehnologie este autorizată să vândă în mod activ produsele contractuale fabricate utilizând tehnologia care face obiectul licenței.

(2)   În sensul prezentului regulament, termenii „întreprindere”, „licențiator” și „licențiat” includ întreprinderile asociate respective.

„Întreprinderi asociate” înseamnă:

(a)

întreprinderi în care o parte la acordul de transfer de tehnologie are, în mod direct sau indirect:

(i)

mai mult de jumătate din drepturile de vot; sau

(ii)

competența de a numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de supraveghere, ai consiliului de administrație ori ai organismelor care asigură reprezentarea din punct de vedere juridic a întreprinderii; sau

(iii)

dreptul de a gestiona activitățile întreprinderii;

(b)

întreprinderi care au, în mod direct sau indirect, într-o întreprindere parte la acordul de transfer de tehnologie, drepturile sau competențele enumerate la litera (a);

(c)

întreprinderi în care o întreprindere menționată la litera (b) are, direct sau indirect, drepturile sau competențele enumerate la litera (a);

(d)

întreprinderi în care o parte la acordul de transfer de tehnologie, împreună cu una sau mai multe dintre întreprinderile menționate la literele (a), (b) sau (c), ori în care două sau mai multe dintre acestea din urmă dețin în comun drepturile sau competențele enumerate la litera (a);

(e)

întreprinderi în care drepturile sau competențele enumerate la litera (a) sunt deținute în comun:

(i)

de părțile la acordul de transfer de tehnologie sau de întreprinderile asociate respective ale acestora menționate la literele (a)-(d); sau

(ii)

de una sau mai multe dintre părțile la acordul de transfer de tehnologie sau de una sau mai multe dintre întreprinderile asociate ale acestora menționate la literele (a)-(d) și una sau mai multe părți terțe.

Articolul 2

Exceptare

(1)   În temeiul articolului 101 alineatul (3) din tratat și sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor de transfer de tehnologie.

(2)   Exceptarea prevăzută la alineatul (1) se aplică în măsura în care acordurile de transfer de tehnologie conțin restricții ale concurenței care intră sub incidența domeniului de aplicare al articolului 101 alineatul (1) din tratat. Exceptarea se aplică atât timp cât drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței nu au expirat, nu au devenit caduce sau nu au fost declarate nule sau, în cazul know-how-ului, atât timp cât know-how-ul rămâne secret. Cu toate acestea, în cazul în care know-how-ul devine public în urma unei acțiuni a licențiatului, exceptarea se aplică pe durata acordului.

(3)   Exceptarea prevăzută la alineatul (1) se aplică, de asemenea, dispozițiilor din acordurile de transfer de tehnologie care se referă la achiziționarea de produse de către licențiat sau care se referă la acordarea de licențe pentru alte drepturi de proprietate intelectuală sau know-how sau la atribuirea acestora licențiatului, în cazul și în măsura în care aceste dispoziții sunt direct legate de fabricarea sau vânzarea produselor contractuale.

Articolul 3

Praguri ale cotei de piață

(1)   Atunci când întreprinderile părți la acord sunt întreprinderi concurente, exceptarea prevăzută la articolul 2 se aplică doar în cazul în care cota de piață cumulată deținută de părți nu depășește 20 % pe piața (piețele) relevantă(e).

(2)   Atunci când întreprinderile părți la acord nu sunt întreprinderi concurente, exceptarea prevăzută la articolul 2 se aplică doar în cazul în care cota de piață deținută de fiecare parte nu depășește 30 % pe piața (piețele) relevantă(e).

Articolul 4

Restricții grave

(1)   Atunci când întreprinderile părți la acord sunt întreprinderi concurente, exceptarea prevăzută la articolul 2 nu se aplică acordurilor care, în mod direct sau indirect, izolat sau în combinație cu alți factori aflați sub controlul părților, au ca obiect oricare dintre următoarele:

(a)

restrângerea capacității unei părți de a-și stabili prețurile de vânzare către terți;

(b)

limitarea producției, cu excepția limitării producției de produse contractuale impuse licențiatului într-un acord nereciproc sau impuse doar unuia dintre licențiați în cadrul unui acord reciproc;

(c)

alocarea piețelor sau a clienților, cu excepția:

(i)

obligației impuse licențiatorului și/sau licențiatului, în cadrul unui acord nereciproc, de a nu produce utilizând drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței pe teritoriul exclusiv rezervat celeilalte părți și/sau de a nu vinde activ și/sau pasiv pe teritoriul exclusiv sau către grupul de clienți exclusiv rezervat celeilalte părți;

(ii)

restrângerii, în cadrul unui acord nereciproc, a vânzărilor active de către licențiat pe teritoriul exclusiv sau către grupul de clienți exclusiv alocat de licențiator unui alt licențiat, cu condiția ca acesta din urmă să nu fi fost o întreprindere concurentă a licențiatorului în momentul încheierii propriului său acord de licență;

(iii)

obligației impuse licențiatului de a fabrica produsele contractuale exclusiv pentru uzul său, cu condiția ca licențiatul să nu fie restricționat la vânzarea activă și pasivă a produselor contractuale ca piese de schimb pentru propriile sale produse;

(iv)

obligației impuse licențiatului, în cadrul unui acord nereciproc, de a fabrica produsele contractuale exclusiv pentru un anumit client, atunci când licența a fost acordată pentru a crea o sursă alternativă de aprovizionare pentru acel client;

(d)

restrângerea capacității licențiatului de a-și exploata drepturile asupra propriei sale tehnologii sau restrângerea capacității oricăreia dintre părțile la acord de a desfășura activități de cercetare și dezvoltare, cu excepția cazului în care acest din urmă tip de restrângere este indispensabil pentru a preveni divulgarea know-how-ului care face obiectul licenței către terți.

(2)   Atunci când întreprinderile părți la acord nu sunt întreprinderi concurente, exceptarea prevăzută la articolul 2 nu se aplică acordurilor care, în mod direct sau indirect, izolat sau în combinație cu alți factori aflați sub controlul părților, au ca obiect:

(a)

restrângerea capacității unei părți de a-și stabili prețurile la vânzarea de produse către terți, fără să se aducă atingere posibilității de a impune un preț de vânzare maximal sau de a recomanda un preț de vânzare, cu condiția ca acest fapt să nu ducă la un preț de vânzare fix sau minimal în urma unor presiuni exercitate sau măsuri de stimulare oferite de oricare dintre părți;

(b)

restrângerea referitoare la teritoriul pe care sau la clienții cărora licențiatul le poate vinde în mod pasiv produsele contractuale, cu excepția:

(i)

restrângerii vânzărilor pasive pe un teritoriu exclusiv sau către un grup de clienți exclusiv rezervat licențiatorului;

(ii)

obligației de a fabrica produsele contractuale exclusiv pentru uzul propriu, cu condiția ca licențiatul să nu fie restricționat în ceea ce privește vânzarea activă și pasivă a produselor contractuale ca piese de schimb pentru propriile sale produse;

(iii)

obligației de a fabrica produsele contractuale exclusiv pentru un anumit client, atunci când licența a fost acordată pentru a crea o sursă alternativă de aprovizionare pentru acel client;

(iv)

restrângerii vânzărilor către utilizatorii finali de către un licențiat care desfășoară activități de comerț angro;

(v)

restrângerii vânzărilor către distribuitori neautorizați de către membrii unui sistem de distribuție selectivă;

(c)

restrângerea vânzărilor active sau pasive către utilizatorii finali de către un licențiat care este membru al unui sistem de distribuție selectivă și care desfășoară activități de comerț cu amănuntul, fără să se aducă atingere posibilității de a interzice unui membru al sistemului să își desfășoare activitățile dintr-un sediu neautorizat.

(3)   Atunci când întreprinderile care sunt părți la acord nu sunt întreprinderi concurente în momentul încheierii acordului, dar devin ulterior concurente, se aplică alineatul (2), nu alineatul (1), pe toată durata acordului, cu excepția cazului în care acordul este modificat ulterior cu privire la orice aspect de fond. O asemenea modificare include încheierea unui nou acord de transfer de tehnologie între părți cu privire la drepturi asupra unor tehnologii concurente.

Articolul 5

Restricții excluse

(1)   Exceptarea prevăzută la articolul 2 nu se aplică nici uneia dintre următoarele obligații cuprinse în acordurile de transfer de tehnologie:

(a)

orice obligație directă sau indirectă impusă licențiatului de a acorda o licență exclusivă sau de a ceda drepturi, integral sau parțial, licențiatorului sau unui terț desemnat de licențiator în ceea ce privește îmbunătățirile aduse de licențiat tehnologiei care face obiectul licenței sau noile aplicații ale tehnologiei în cauză dezvoltate de licențiat;

(b)

orice obligație directă sau indirectă impusă unei părți de a nu contesta valabilitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de cealaltă parte în Uniune, fără să se aducă atingere posibilității, în cazul unei licențe exclusive, de a prevedea rezilierea acordului de transfer de tehnologie în eventualitatea în care licențiatul contestă valabilitatea unuia sau mai multora dintre drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței.

(2)   Atunci când întreprinderile care sunt părți la acord nu sunt concurente, exceptarea prevăzută la articolul 2 nu se aplică obligațiilor directe sau indirecte care limitează capacitatea licențiatului de a-și exploata propriile drepturi asupra unei tehnologii sau care limitează capacitatea oricăreia dintre părțile la acord de a desfășura activități de cercetare și dezvoltare, cu excepția cazului în care această ultimă restricție este indispensabilă pentru prevenirea divulgării know-how-ului care face obiectul licenței către terți.

Articolul 6

Retragerea exceptării în cazuri individuale

(1)   Comisia poate retrage beneficiul prezentului regulament, în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în cazul în care constată, într-o anumită situație, că un acord de transfer de tehnologie căruia i se aplică exceptarea prevăzută la articolul 2 din prezentul regulament are totuși efecte care sunt incompatibile cu articolul 101 alineatul (3) din tratat, în special atunci când:

(a)

accesul pe piață al tehnologiilor părților terțe este restricționat, de exemplu ca urmare a efectului cumulativ al rețelelor paralele de acorduri restrictive similare care interzic licențiaților să utilizeze tehnologiile părților terțe;

(b)

accesul pe piață al potențialilor licențiați este restricționat, de exemplu, ca urmare a efectului cumulativ al rețelelor paralele de acorduri restrictive similare care interzic licențiatorilor să acorde licențe altor licențiați sau pentru că singurul deținător al unei tehnologii care acordă licențe pentru drepturile asupra tehnologiei relevante încheie un acord de licență exclusivă cu un licențiat care este deja activ pe piața produsului în baza unor drepturi asupra unei tehnologii substituibile.

(2)   Atunci când, într-o anumită situație, un acord de transfer de tehnologie căruia i se aplică exceptarea prevăzută la articolul 2 din prezentul regulament produce efecte care sunt incompatibile cu articolul 101 alineatul (3) din tratat pe teritoriul unui stat membru sau pe o parte a acestui teritoriu care prezintă toate caracteristicile unei piețe geografice distincte, autoritatea în domeniul concurenței din acest stat membru, în temeiul articolului 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, poate retrage beneficiul prezentului regulament pe acest teritoriu, în condițiile prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol.

Articolul 7

Neaplicarea prezentului regulament

(1)   În temeiul articolului 1a din Regulamentul nr. 19/65/CEE, Comisia poate declara, printr-un regulament, că, atunci când rețele paralele de acorduri de transfer de tehnologie similare acoperă mai mult de 50 % dintr-o piață relevantă, prezentul regulament nu se aplică acordurilor de transfer de tehnologie care prevăd restricții specifice referitoare la piața respectivă.

(2)   Orice regulament adoptat în temeiul alineatului (1) se aplică numai după șase luni de la data adoptării sale.

Articolul 8

Aplicarea pragurilor cotei de piață

În scopul aplicării pragurilor cotei de piață prevăzute la articolul 3, se aplică următoarele reguli:

(a)

cota de piață se calculează pe baza datelor privind valoarea vânzărilor realizate pe piață; în cazul în care nu sunt disponibile informații privind valoarea vânzărilor realizate pe piață, se pot utiliza estimări bazate pe alte informații fiabile privind piața, inclusiv volumul vânzărilor pe piață, pentru a stabili cota de piață a întreprinderii în cauză;

(b)

cota de piață se calculează pe baza datelor corespunzătoare anului calendaristic precedent;

(c)

cota de piață deținută de întreprinderile menționate la articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf litera (e) se atribuie în mod egal fiecărei întreprinderi care are drepturile sau competențele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf litera (a);

(d)

cota de piață a unui licențiator pe o piață relevantă pentru drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței se calculează pe baza prezenței drepturilor asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței pe piața (piețele) relevantă(e) [adică piața (piețele) produsului și piața (piețele) geografică (geografice)] pe care sunt comercializate produsele contractuale, adică pe baza datelor cumulate referitoare la vânzările de produse contractuale fabricate de licențiator și de licențiații acestuia;

(e)

în cazul în care cota de piață prevăzută la articolul 3 alineatul (1) sau (2) nu depășește inițial 20 % și, respectiv, 30 %, dar ulterior se ridică peste aceste niveluri, exceptarea prevăzută la articolul 2 se aplică în continuare pe o perioadă de doi ani calendaristici consecutivi, ulteriori anului în care pragul de 20 % sau, respectiv, 30 % a fost depășit pentru prima dată.

Articolul 9

Relația cu alte regulamente de exceptare pe categorii

Prezentul regulament nu se aplică înțelegerilor de licență din acordurile de cercetare și dezvoltare care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1217/2010 sau din acordurile de specializare care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1218/2010.

Articolul 10

Perioada tranzitorie

Interdicția prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se aplică în perioada 1 mai 2014-30 aprilie 2015 acordurilor deja în vigoare la 30 aprilie 2014 care nu îndeplinesc condițiile de exceptare prevăzute în prezentul regulament, dar care, la 30 aprilie 2014, îndeplineau condițiile de exceptare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 772/2004.

Articolul 11

Perioada de valabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 mai 2014.

Prezentul regulament expiră la 30 aprilie 2026.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 martie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Joaquín ALMUNIA

Vicepreședinte


(1)  JO 36, 6.3.1965, p. 533/65.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 772/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri de transfer de tehnologie (JO L 123, 27.4.2004, p. 11).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 102, 23.4.2010, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1217/2010 al Comisiei din 14 decembrie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de cercetare și dezvoltare (JO L 335, 18.12.2010, p. 36).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1218/2010 al Comisiei din 14 decembrie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de specializare (JO L 335, 18.12.2010, p. 43).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).


28.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 93/24


REGULAMENTUL (UE) NR. 317/2014 AL COMISIEI

din 27 martie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (substanțe CMR)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 68 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la intrările 28-30, interzice vânzarea către publicul larg a substanțelor care sunt clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), categoriile 1A sau 1B, sau a amestecurilor care le conțin într-o concentrație ce depășește concentrațiile limită. Substanțele vizate sunt menționate în apendicele 1-6 la anexa XVII.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) a fost modificat prin Regulamentele (UE) nr. 618/2012 (3) și (UE) nr. 944/2013 (4) ale Comisiei, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, în vederea actualizării sau includerii unei serii de noi clasificări armonizate a substanțelor CMR.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 618/2012 stabilește o nouă clasificare armonizată pentru următoarele substanțe: fosfura de indiu a fost clasificată drept cancerigenă de categoria 1B, fosfatul de trixilil și acidul 4-tert-butilbenzoic au fost clasificate drept toxice pentru reproducere (categoria 1B).

(4)

Regulamentul (UE) nr. 944/2013 stabilește o nouă clasificare armonizată pentru următoarele substanțe: [smoala de gudron de cărbune la temperatură înaltă] a fost clasificată drept cancerigenă de categoria 1A; arseniura de galiu a fost clasificată drept cancerigenă de categoria 1B; [smoala de gudron de cărbune la temperatură înaltă] a fost clasificată drept mutagenă de categoria 1B; [smoala de gudron de cărbune la temperatură înaltă], epoxiconazolul (ISO), nitrobenzenul, ftalatul de dihexil, N-etil-2-pirolidona, pentadecafluoro-octanoatul de amoniu, acidul perfluorooctanoic și 10-etil-4,4-dioctil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradecanoatul de 2-etilhexil au fost clasificate drept toxice pentru reproducere 1B.

(5)

Dat fiind faptul că operatorii pot aplica clasificările armonizate stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 la o dată anterioară, aceștia ar trebui să aibă posibilitatea, în mod voluntar, de a aplica mai devreme dispozițiile prezentului regulament.

(6)

Apendicele 1-6 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificate în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexele I, II și III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Anexa I la prezentul regulament se aplică de la 1 aprilie 2014.

Anexa II la prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Anexa III la prezentul regulament se aplică de la 1 aprilie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 618/2012 al Comisiei din 10 iulie 2012 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 179, 11.7.2012, p. 3).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 944/2013 al Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 261, 3.10.2013, p. 5).


ANEXA I

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:

1.

În apendicele 2 se adaugă următoarea rubrică în tabel, în conformitate cu ordinea rubricilor stabilită în acesta:

„fosfura de indiu

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7”

 

2.

În apendicele 6 se adaugă următoarele rubrici în tabel, în conformitate cu ordinea rubricilor stabilită în acesta:

„fosfat de trixilil

015-201-00-9

246-677-8

25155-23-1

 

acid 4-tert-butilbenzoic

607-698-00-1

202-696-3

98-73-7”

 


ANEXA II

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:

1.

În apendicele 2 se adaugă următoarea rubrică în tabel, în conformitate cu ordinea rubricilor stabilită în acesta:

„arseniură de galiu

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0”

 

2.

În apendicele 6 se adaugă următoarele rubrici în tabel, în conformitate cu ordinea rubricilor stabilită în acesta:

„epoxiconazolul (ISO);

(2RS,3RS)-3-(2-clorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil]oxiran

613-175-00-9

406-850-2

133855-98-8

 

nitrobenzen

609-003-00-7

202-716-0

98-95-3

 

ftalat de dihexil

607-702-00-1

201-559-5

84-75-3

 

N-etil-2-pirolidonă; 1-etilpirolidonă-2-one

616-208-00-5

220-250-6

2687-91-4

 

pentadecafluoro-octanoat de amoniu

607-703-00-7

223-320-4

3825-26-1

 

acid perfluorooctanoic

607-704-00-2

206-397-9

335-67-1

 

10-etil-4,4-dioctil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradecanoat de 2-etilhexil

050-027-00-7

239-622-4

15571-58-1”

 


ANEXA III

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:

1.

În apendicele 1 se adaugă următoarea rubrică în tabel, în conformitate cu ordinea rubricilor stabilită în acesta:

„smoală de gudron de cărbune la temperatură înaltă

[Reziduul rezultat în urma distilării gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Solid de culoare neagră cu punct de înmuiere situat, aproximativ, între 30 și 180 °C (86 °F-356 °F). Se compune, în principal, dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 3 sau mai multe cicluri.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2”

 

2.

În apendicele 2 se elimină următoarea rubrică:

„smoală de gudron de cărbune la temperatură înaltă

[Reziduul rezultat în urma distilării gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Solid de culoare neagră cu punct de înmuiere situat, aproximativ, între 30 și 180 °C (86 °F-356 °F). Se compune, în principal, dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 3 sau mai multe cicluri.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2”

 

3.

În apendicele 4, se adaugă următoarea rubrică în tabel, în conformitate cu ordinea rubricilor stabilită în acesta:

„smoală de gudron de cărbune la temperatură înaltă

[Reziduul rezultat în urma distilării gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Solid de culoare neagră cu punct de înmuiere situat, aproximativ, între 30 și 180 °C (86 °F-356 °F). Se compune, în principal, dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 3 sau mai multe cicluri.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2”

 

4.

În apendicele 6 se adaugă următoarea rubrică în tabel, în conformitate cu ordinea rubricilor stabilită în acesta:

„smoală de gudron de cărbune la temperatură înaltă

[Reziduul rezultat în urma distilării gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Solid de culoare neagră cu punct de înmuiere situat, aproximativ, între 30 și 180 °C (86 °F-356 °F). Se compune, în principal, dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 3 sau mai multe cicluri.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2”

 


28.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 93/28


REGULAMENTUL (UE) NR. 318/2014 AL COMISIEI

din 27 martie 2014

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de fenarimol, metaflumizonă și teflubenzuron din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a) și articolul 49 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Limitele maxime pentru reziduurile (LMR) de fenarimol au fost stabilite în anexa II și partea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. LMR-urile pentru metaflumizonă și teflubenzuron au fost stabilite în partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(2)

În contextul unei proceduri de autorizare a utilizării unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă metaflumizonă pe cucurbitacee (cu coajă comestibilă), pepeni galbeni, pepeni verzi, broccoli, conopidă, varză chinezească, salată verde și alte plante utilizate în salate, ierburi, fasole (cu păstaie), mazăre (cu păstaie), anghinare și semințe de bumbac a fost întocmită o cerere, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, de modificare a LMR-urilor existente.

(3)

În ceea ce privește substanța teflubenzuron, o astfel de cerere a fost întocmită pentru plante de cultură din grupul solanaceelor și cucurbitaceelor (cu coaja comestibilă).

(4)

În conformitate cu articolul 6 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 a fost transmisă o cerere pentru utilizarea substanței fenarimol pe mere, cireșe, piersici, struguri, căpșuni, banane, tomate, castraveți, pepeni galbeni, dovleci și pepeni verzi. Solicitantul susține că utilizarea autorizată a substanței fenarimol pe aceste plante de cultură în câteva țări terțe conduce la reziduuri care depășesc LMR-urile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 și că sunt necesare LMR-uri mai mari pentru a se evita barierele comerciale în cazul importării acestor plante de cultură.

(5)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, aceste cereri au fost evaluate de statele membre în cauză, iar rapoartele de evaluare au fost transmise Comisiei.

(6)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, denumită în continuare „autoritatea”, a evaluat cererile și rapoartele de evaluare, analizând în special riscurile pentru consumator și, după caz, pentru animale și a emis avize motivate cu privire la LMR-urile propuse (2). Autoritatea a transmis aceste avize Comisiei și statelor membre și le-a pus la dispoziția publicului.

(7)

Autoritatea a concluzionat în avizele sale motivate că, în ceea ce privește utilizarea substanței fenarimol pe piersici, struguri, căpșuni, banane, tomate și pepeni verzi și utilizarea metaflumizonei pe pepeni galbeni, pepeni verzi, ierburi și plante utilizate în salate (cu excepția salatei verzi), datele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili noi LMR-uri. În ceea ce privește utilizarea metaflumizonei pe scarolă, autoritatea nu recomandă stabilirea LMR-ului propuse deoarece nu poate fi exclusă existența unui risc pentru consumatori. Prin urmare, LMR-urile existente ar trebui să rămână nemodificate.

(8)

În ceea ce privește utilizarea metaflumizonei pe broccoli și salată verde, autoritatea recomandă stabilirea unor LMR-uri mai mici decât cele propuse de către solicitant.

(9)

În ceea ce privește utilizarea substanței teflubenzuron pe solanacee și cucurbitacee (cu coaja comestibilă), autoritatea a identificat probleme cronice ale consumatorilor ca urmare a ingestiei. Cu toate acestea, merele contribuie cel mai mult la expunerea totală. Autoritatea recomandă reducerea LMR-urilor stabilite pentru mere atunci când se cresc LMR-urile pentru plantele de cultură de mai sus. Deoarece astfel de LMR-uri au fost stabilite pentru a răspunde unei cereri de instituire a unei toleranțe la import pe baza utilizărilor autorizate în Brazilia, solicitantul a fost contactat pentru a se evita crearea unor bariere comerciale. Solicitantul a propus o reducere a LMR-ului cu 0,5 mg/kg, suficientă pentru a include utilizările autorizate în Brazilia. Întrucât se menține un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, stabilirea respectivei LMR la 0,5 mg/kg este adecvată.

(10)

Referitor la toate celelalte cereri, autoritatea a concluzionat că toate cerințele privind datele au fost îndeplinite și că modificările LMR-urilor solicitate de către solicitanți sunt acceptabile din punctul de vedere al siguranței consumatorilor, pe baza unei evaluări a expunerii consumatorilor în cazul a 27 de grupuri specifice de consumatori din Europa. Ea a ținut cont de cele mai recente informații privind proprietățile toxicologice ale substanțelor. Nici expunerea pe toată durata vieții la respectivele substanțe prin consumarea tuturor produselor alimentare care le-ar putea conține, nici expunerea pe termen scurt ca urmare a unui consum mare de plante de cultură și de produse relevante nu au indicat existența unui risc de depășire a dozei zilnice acceptabile (DZA) sau a dozei acute de referință (DAR).

(11)

Pe baza avizelor motivate emise de autoritate și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul în cauză, modificările adecvate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele de la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(12)

Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultați cu privire la noile LMR-uri prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(14)

Pentru a permite comercializarea, prelucrarea și consumul produselor în condiții normale, prezentul regulament ar trebui să prevadă o măsură tranzitorie pentru produsele care au fost produse în mod legal înainte de modificarea LMR-urilor și pentru care informațiile arată că se menține un nivel înalt al protecției consumatorilor.

(15)

Înainte ca LMR-urile modificate să devină aplicabile, ar trebui acordat un termen rezonabil pentru a permite statelor membre, țărilor terțe și operatorilor din sectorul alimentar să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care vor rezulta din modificarea LMR-urilor.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de modificările aduse prin prezentul regulament, continuă să se aplice produselor care au fost produse în mod legal înainte de 17 octombrie 2014.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 17 octombrie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Rapoarte științifice ale EFSA disponibile online: http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion of EFSA on the modification of the existing MRLs for fenarimol in various crops (Aviz motivat al EFSA privind modificarea LMR-urilor existente pentru fenarimol pentru diverse plante de cultură). EFSA Journal 2011; 9(9):2350 [32 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2350.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaflumizone in various commodities (Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru metaflumizonă pentru diverse produse). EFSA Journal 2013; 11(7):3316 [50 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for teflubenzuron in various fruiting vegetables (Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru teflubenzuron pentru diverse plante fructifere). EFSA Journal 2012; 10(3):2633 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2633.


ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

(1)

În anexa II, coloana pentru fenarimol se înlocuiește cu următorul text:

Reziduuri de pesticide și limite maxime pentru reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (1)

Fenarimol

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE, NUCI

 

0110000

(i)

Fructe citrice

0,02 (2)

0110010

Grepfrut [Pomelo (inclusiv „citricul gigant”), sweeties, tangelo (cu excepția mineolei), ugli și alți hibrizi]

 

0110020

Portocale (Bergamotă, portocală amară, chinote și alți hibrizi)

 

0110030

Lămâi [Chitră, lămâie, mâna lui Buddha (Citrus medica var. sarcodactylis)]

 

0110040

Lămâi verzi „lime”

 

0110050

Mandarine [Clementină, tangerină, mineolă și alți hibrizi tangor (Citrus reticulata x sinensis)]

 

0110990

Altele

 

0120000

(ii)

Fructe nucifere

0,02 (2)

0120010

Migdale

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

0120030

Anacard

 

0120040

Castane

 

0120050

Nuci de cocos

 

0120060

Alune (Alună turcească)

 

0120070

Nuci macadamia

 

0120080

Nuci de Pecan

 

0120090

Semințe de pin

 

0120100

Fistic

 

0120110

Nuci comune

 

0120990

Altele

 

0130000

(iii)

Fructe sămânțoase

0,1

0130010

Mere (Merișor)

 

0130020

Pere (Pară nashi)

 

0130030

Gutui

 

0130040

Moșmoni

 (3)

0130050

Moșmoni japonezi

 (3)

0130990

Altele

 

0140000

(iv)

Fructe sâmburoase

 

0140010

Caise

0,5

0140020

Cireșe (Cireșe dulci, vișine)

1,5

0140030

Piersici (Nectarine și hibrizi similari)

0,5

0140040

Prune [Goldan, renglotă, corcodușă, porumbar, curmale roșii/curmale chinezești/jujube chinezești (Ziziphus zizyphus)]

0,02 (2)

0140990

Altele

0,02 (2)

0150000

(v)

Bace și fructe mici

 

0151000

(a)

Struguri de masă și de vin

0,3

0151010

Struguri de masă

 

0151020

Struguri de vin

 

0152000

(b)

Căpșuni

0,3

0153000

(c)

Fructe de rug

 

0153010

Mure

0,02 (2)

0153020

Mure de câmp (Zmeură varietatea Logan, bace de Tay, mure galbene și alte specii hibride de Rubus)

0,02 (2)

0153030

Zmeură [Fructe de Rubus phoenicolasius, mure arctice/zmeură (Rubus arcticus), zmeură hibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (Rubus arcticus x Rubus idaeus)]

0,1

0153990

Altele

0,02 (2)

0154000

(d)

Alte bace și fructe mici

 

0154010

Afine (Afine)

0,02 (2)

0154020

Merișoare [Afine roșii (V. vitis-idaea)]

0,02 (2)

0154030

Coacăze (roșii, negre și albe)

1

0154040

Agrișe (Inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de Ribes)

1

0154050

Măceșe

 (3)

0154060

Dude (Arbatus)

 (3)

0154070

Păducel spaniol (Fructe de Actinidia arguta)

 (3)

0154080

Boabe de soc (Scoruș negru, sorbus, crușin, păducel, scoruș de munte și alte bace ale arborilor)

 (3)

0154990

Altele

0,02 (2)

0160000

(vi)

Fructe diverse

 

0161000

(a)

Cu coajă comestibilă

0,02 (2)

0161010

Curmale

 

0161020

Smochine

 

0161030

Măsline de masă

 

0161040

Kumquat [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)]

 

0161050

Carambola (Bilimbi)

 (3)

0161060

Kaki

 (3)

0161070

Prună de Java (Fruct de Eugenia javanica, fruct de Syzygium malaccensis, fruct de Syzygium jambos, cireașă de Brazilia, fruct de Eugenia uniflora/grumichama)

 (3)

0161990

Altele

 

0162000

(b)

Cu coajă necomestibilă, mici

0,02 (2)

0162010

Kiwi

 

0162020

Litchi (Pulasan, rambutan, Dimocarpus longan, mangustan, Lansium domesticum, salak)

 

0162030

Fructele pasiunii

 

0162040

Smochine indiene (limba soacrei)

 (3)

0162050

Chrysophyllum cainito

 (3)

0162060

Plaqueminier (kaki de Virginia) (Sapote negre, sapote albe, sapote verzi, sapote galbene, sapote)

 (3)

0162990

Altele

 

0163000

(c)

Cu coajă necomestibilă, mari

 

0163010

Avocado

0,02 (2)

0163020

Banane (Banană pitică, banană pentru gătit, banană măr)

0,2

0163030

Mango

0,02 (2)

0163040

Papaia

0,02 (2)

0163050

Rodii

0,02 (2)

0163060

Cherimoya [Custard apple, sugar apple, lama (Annona diversifolia) și alte fructe de anonacee de talie medie]

 (3)

0163070

Guave [Pitaya roșie/fructul dragonului (Hylocereus undatus)]

 (3)

0163080

Ananas

0,02 (2)

0163090

Fructul arborelui de pâine (Fructul arborelui Jack)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

0163110

Soursop

 (3)

0163990

Altele

0,02 (2)

0200000

2.

LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE

 

0210000

(i)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

0,02 (2)

0211000

(a)

Cartofi

 

0212000

(b)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi, tropicale

 

0212010

Manioc (Tuberculi de Colocasia esculenta, taro, tannia)

 

0212020

Cartofi dulci

 

0212030

Igname (Yam, jicama)

 

0212040

Arorut

 (3)

0212990

Altele

 

0213000

(c)

Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

0213010

Sfecle

 

0213020

Morcovi

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

0213040

Hrean (Rădăcini de angelică, rădăcini de leuștean, rădăcini de gențiană)

 

0213050

Topinamburi (Stachys affinis)

 

0213060

Păstârnac

 

0213070

Pătrunjel pentru rădăcină

 

0213080

Ridichi [Ridiche neagră, ridiche japoneză, ridiche și varietăți similare, ciufa (Cyperus esculentus)]

 

0213090

Barba-caprei [Scorționeră, salsifi, brusture (Arctium lappa)]

 

0213100

Gulie furajeră

 

0213110

Napi

 

0213990

Altele

 

0220000

(ii)

Legume bulboase

0,02 (2)

0220010

Usturoi

 

0220020

Ceapă (Alți bulbi de ceapă, ceapă argintie)

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

0220040

Ceapă de primăvară și ceapă de tuns (Allium fistulosum) (Alte tipuri de ceapă verde și soiuri similare)

 

0220990

Altele

 

0230000

(iii)

Legume fructoase

 

0231000

(a)

Solanacee

0,02 (2)

0231010

Tomate [Roșii cireșe, păpălău (Physalis spp.), goji tibetan, goji chinezesc (Lycium barbarum și L. chinense), tamarillo]

 

0231020

Ardei (Ardei iuți)

 

0231030

Vinete [Pepino, vânătă africană (S. macrocarpon)]

 

0231040

Bame

 

0231990

Altele

 

0232000

(b)

Cucurbitacee cu coaja comestibilă

0,2

0232010

Castraveți

 

0232020

Cornișon

 

0232030

Dovlecei [Dovlecel (Cucurbita pepo var. melopepo f. clypeiformis), tigvă (Lagenaria siceraria), chayote, castravete țepos (Momordica charantia), dovleac șarpe, lufă cu muchii/teroi]

 

0232990

Altele

 

0233000

(c)

Cucurbitacee cu coaja necomestibilă

 

0233010

Pepeni galbeni (Kiwano)

0,2

0233020

Dovleci [Dovleac alb turcesc, bostan decorativ (soi târziu)]

0,2

0233030

Pepeni verzi

0,05

0233990

Altele

0,05

0234000

(d)

Porumb zaharat (Porumb mic)

0,02 (2)

0239000

(e)

Alte legume fructoase

0,02 (2)

0240000

(iv)

Legume din familia Brassicaceae

0,02 (2)

0241000

(a)

Varză cu inflorescență

 

0241010

Broccoli (Broccoli calabrese, frunze de nap, broccoli chinezesc)

 

0241020

Conopidă

 

0241990

Altele

 

0242000

(b)

Varză cu căpățână

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

0242020

Varză cu căpățână (Varză cu căpățână, varză roșie, varză creață de Milano, varză albă)

 

0242990

Altele

 

0243000

(c)

Brasicacee cu frunze

 

0243010

Varză chinezească [Muștar indian sau muștar chinezesc cu frunze de varză, pakchoï, pakchoï sub formă de rozetă/tai goo choi, choi sum (Brassica parachinensis), varză chinezească/petsai]

 

0243020

Kale [Varză creață fără căpățână, varză de iarnă, varză portugheză fără căpățână (Brassica olerácea var. acephala), varză portugheză (Brassica olerácea var. tronchuda), Brassica alba vulgaris]

 

0243990

Altele

 

0244000

(d)

Gulii

 

0250000

(v)

Legume cu frunze și plante aromatice

0,02 (2)

0251000

(a)

Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee

 

0251010

Fetică (Fetică italiană)

 

0251020

Salată (Salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă)

 

0251030

Scarolă (cicoare cu frunze întregi) [Cicoare sălbatică, cicoare cu frunze roșii, radicchio, cicoare creață de grădină, cicoare pentru păpuși (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), frunze de păpădie]

 

0251040

Creson (Germeni de fasole, germeni de lucernă)

 

0251050

Barbarea verna

 (3)

0251060

Rucolă [Rucolă sălbatică (Diplotaxis spp.)]

 

0251070

Muștar vânăt

 (3)

0251080

Frunze și tulpini de brasicacee, inclusiv frunze de nap [Mizuna, frunze de mazăre și ridiche și alți lăstari tineri, inclusiv de brasicacee (produse recoltate până în stadiul de 8 frunze adevărate), frunze de gulie]

 

0251990

Altele

 

0252000

(b)

Spanac și similare (frunze)

 

0252010

Spanac [Spanac de Noua Zeelandă, spanac amaranthus (pak-khom, tampara), frunze de taro, iasomie sălbatică (Cestrum latifolium)/bitawiri]

 

0252020

Iarbă-grasă [Montia perfoliata, iarbă-grasă de grădină, iarbă-grasă comună, măcriș, salicornie, săricica (Salsola soda)]

 (3)

0252030

Sfeclă pentru pețiol și frunze (Frunze de sfeclă)

 

0252990

Altele

 

0253000

(c)

Frunze de viță-de-vie [Spanac de Malabar, frunze de banan, mimoză cățărătoare (Acacia pennata)]

 (3)

0254000

(d)

Năsturel [Volbură (Convolvulaceae), volbură chinezească/volbură de apă (spanac chinezesc)/kangkung (Ipomea aquatica), trifoi de apă (Marsilea), mimoză de apă]

 

0255000

(e)

Cicoare witloof

 

0256000

(f)

Plante aromatice

 

0256010

Asmățui

 

0256020

Arpagic

 

0256030

Frunze de țelină [Frunze de fenicul, frunze de coriandru, frunze de mărar, frunze de chimen, leuștean, angelică, asmățui și alte apiacee, cilantro/romaniță puturoasă/coriandru lung/buruiană urât mirositoare (Eryngium foetidum)]

 

0256040

Pătrunjel (Frunze de pătrunjel pentru rădăcină)

 

0256050

Salvie (Cimbru sălbatic, cimbru de grădină, frunze de Borago officinalis)

 (3)

0256060

Rozmarin

 (3)

0256070

Cimbru (Măghiran, oregano)

 (3)

0256080

Busuioc [Frunze de roiniță, mentă, mentă piperată, busuioc sfânt, busuioc dulce, busuioc păros, flori comestibile (floare de gălbenele și altele), buricul apei, frunze de betel sălbatic, frunze de curry]

 (3)

0256090

Frunze de dafin (Iarbă lămâioasă)

 (3)

0256100

Tarhon (Isop)

 (3)

0256990

Altele

 

0260000

(vi)

Leguminoase (proaspete)

0,02 (2)

0260010

Fasole (păstăi) (Fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță, boabe de guar, boabe de soia)

 

0260020

Fasole (boabe) [Bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță]

 

0260030

Mazăre (păstăi) (Mazăre dulce)

 

0260040

Mazăre (boabe) (Mazăre pentru consum, mazăre proaspătă, năut)

 

0260050

Linte

 

0260990

Altele

 

0270000

(vii)

Legume cu tulpină (proaspete)

0,02 (2)

0270010

Sparanghel

 

0270020

Cardon (Pedunculi de Borago officinalis)

 

0270030

Țelină

 

0270040

Fenicul

 

0270050

Anghinare (Floare de banană)

 

0270060

Praz

 

0270070

Rubarbă

 

0270080

Lăstari de bambus

 (3)

0270090

Miez de palmier

 (3)

0270990

Altele

 

0280000

(viii)

Ciuperci

0,02 (2)

0280010

Ciuperci de cultură [Ciupercă de gunoi/șampinion, burete negru de fag, shii-take, micelii de ciuperci (părți vegetative)]

 

0280020

Ciuperci sălbatice (Gălbiori, trufe, zbârciogi, mânătarcă)

 

0280990

Altele

 

0290000

(ix)

Alge

 (3)

0300000

3.

LEGUME PĂSTĂI

0,02 (2)

0300010

Fasole (Bob mare, fasole comună, fasole oloagă, mazăre-sabie, fasole de Lima, boabe, fasoliță)

 

0300020

Linte

 

0300030

Mazăre (Năut, mazăre de câmp, latir)

 

0300040

Lupin

 

0300990

Altele

 

0400000

4.

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,02 (2)

0401000

(i)

Semințe oleaginoase

 

0401010

Semințe de in

 

0401020

Arahide

 

0401030

Semințe de mac

 

0401040

Semințe de susan

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

0401060

Semințe de rapiță (Rapiță sălbatică, navetă)

 

0401070

Soia

 

0401080

Semințe de muștar

 

0401090

Semințe de bumbac

 

0401100

Semințe de dovleac (Alte semințe de curcubitacee)

 

0401110

Șofrănel

 (3)

0401120

Limba mielului [Iarba șarpelui purpurie/floarea canarilor (Echium plantagineum), Mărgeluș de câmp (Buglossoides arvensis)]

 (3)

0401130

Camelină

 (3)

0401140

Cânepă

 

0401150

Ricin

 (3)

0401990

Altele

 

0402000

(ii)

Fructe oleaginoase

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

0402020

Nuci de palmier

 (3)

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 (3)

0402040

Capoc

 (3)

0402990

Altele

 

0500000

5.

CEREALE

0,02 (2)

0500010

Orz

 

0500020

Hrișcă (Amarant, quinoa)

 

0500030

Porumb

 

0500040

Mei (Mei comun, teff, mei eleusin, meișor perlă)

 

0500050

Ovăz

 

0500060

Orez [Orez indian/sălbatic (Zizania aquatica)]

 

0500070

Secară

 

0500080

Sorg

 

0500090

Grâu (Alac, triticale)

 

0500990

Altele [Semințe de iarba canarilor (Phalaris canariensis)]

 

0600000

6.

CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO

0,05 (2)

0610000

(i)

Ceai

 

0620000

(ii)

Boabe de cafea

 (2)

0630000

(iii)

Infuzii (uscate)

 (2)

0631000

(a)

Flori

 (2)

0631010

Flori de mușețel

 (2)

0631020

Flori de hibiscus

 (2)

0631030

Petale de trandafir

 (2)

0631040

Flori de iasomie [Flori de soc (Sambucus nigra)]

 (2)

0631050

Tei pucios

 (2)

0631990

Altele

 (2)

0632000

(b)

Frunze

 (2)

0632010

Frunze de căpșun

 (2)

0632020

Frunze de rooibos (Frunze de ginkgo)

 (2)

0632030

Maté

 (2)

0632990

Altele

 (2)

0633000

(c)

Rădăcini

 (2)

0633010

Rădăcină de valeriană

 (2)

0633020

Rădăcină de ginseng

 (2)

0633990

Altele

 (2)

0639000

(d)

Alte infuzii

 (2)

0640000

(iv)

Boabe de cacao (fermentate sau uscate)

 (2)

0650000

(v)

Roșcove

 (2)

0700000

7.

HAMEI (uscat)

5

0800000

8.

CONDIMENTE

 (3)

0810000

(i)

Semințe

 (3)

0810010

Anason

 (3)

0810020

Chimen negru

 (3)

0810030

Semințe de țelină (Semințe de leuștean)

 (3)

0810040

Semințe de coriandru

 (3)

0810050

Semințe de chimen

 (3)

0810060

Semințe de mărar

 (3)

0810070

Semințe de fenicul

 (3)

0810080

Schinduf

 (3)

0810090

Nucșoară

 (3)

0810990

Altele

 (3)

0820000

(ii)

Fructe și bace

 (3)

0820010

Piper de Jamaica

 (3)

0820020

Piper Sichuan (piper de anason, piper japonez)

 (3)

0820030

Chimen

 (3)

0820040

Cardamom

 (3)

0820050

Fructe de ienupăr

 (3)

0820060

Piper, negru, verde și alb (Piper lung, piper roz)

 (3)

0820070

Păstăi de vanilie

 (3)

0820080

Tamarin

 (3)

0820990

Altele

 (3)

0830000

(iii)

Scoarță

 (3)

0830010

Scorțișoară (Scorțișoară cassia)

 (3)

0830990

Altele

 (3)

0840000

(iv)

Rădăcini sau rizomi

 (3)

0840010

Lemn-dulce

 (3)

0840020

Ghimbir

 (3)

0840030

Curcuma (șofran de India)

 (3)

0840040

Hrean

 (3)

0840990

Altele

 (3)

0850000

(v)

Muguri

 (3)

0850010

Cuișoare

 (3)

0850020

Capere

 (3)

0850990

Altele

 (3)

0860000

(vi)

Stigmate de flori

 (3)

0860010

Șofran

 (3)

0860990

Altele

 (3)

0870000

(vii)

Tegumente accesorii

 (3)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 (3)

0870990

Altele

 (3)

0900000

9.

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

 (3)

0900010

Sfeclă de zahăr

 (3)

0900020

Trestie de zahăr

 (3)

0900030

Rădăcini de cicoare

 (3)

0900990

Altele

 (3)

1000000

10.

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

 

1010000

(i)

Țesut

0,02 (2)

1011000

(a)

Porcine

 

1011010

Mușchi

 

1011020

Grăsime

 

1011030

Ficat

 

1011040

Rinichi

 

1011050

Organe comestibile

 

1011990

Altele

 

1012000

(b)

Bovine

 

1012010

Mușchi

 

1012020

Grăsime

 

1012030

Ficat

 

1012040

Rinichi

 

1012050

Organe comestibile

 

1012990

Altele

 

1013000

(c)

Ovine

 

1013010

Mușchi

 

1013020

Grăsime

 

1013030

Ficat

 

1013040

Rinichi

 

1013050

Organe comestibile

 

1013990

Altele

 

1014000

(d)

Caprine

 

1014010

Mușchi

 

1014020

Grăsime

 

1014030

Ficat

 

1014040

Rinichi

 

1014050

Organe comestibile

 

1014990

Altele

 

1015000

(e)

Animale din specia cabaline, asini sau catâri

 (3)

1015010

Mușchi

 (3)

1015020

Grăsime

 (3)

1015030

Ficat

 (3)

1015040

Rinichi

 (3)

1015050

Organe comestibile

 (3)

1015990

Altele

 (3)

1016000

(f)

Păsări de curte – pui, gâște, rațe, curci și bibilici –, struți, porumbei

 

1016010

Mușchi

 

1016020

Grăsime

 

1016030

Ficat

 

1016040

Rinichi

 

1016050

Organe comestibile

 

1016990

Altele

 

1017000

(g)

Alte animale de crescătorie (Iepure de casă, cangur, cervide)

 (3)

1017010

Mușchi

 (3)

1017020

Grăsime

 (3)

1017030

Ficat

 (3)

1017040

Rinichi

 (3)

1017050

Organe comestibile

 (3)

1017990

Altele

 (3)

1020000

(ii)

Lapte

0,02 (2)

1020010

Bovine

 

1020020

Ovine

 

1020030

Caprine

 

1020040

Cai

 

1020990

Altele

 

1030000

(iii)

Ouă de păsări

0,02 (2)

1030010

Găină

 

1030020

Rață

 (3)

1030030

Gâscă

 (3)

1030040

Prepeliță

 (3)

1030990

Altele

 (3)

1040000

(iv)

Miere (Lăptișor de matcă, polen, miere cu fagure)

 (3)

1050000

(v)

Amfibieni și reptile (Pulpe de broască, crocodili)

 (3)

1060000

(vi)

Melci

 (3)

1070000

(vii)

Alte produse derivate din animale terestre (Vânat sălbatic)

 (3)

(2)

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

În partea A, coloanele referitoare la metaflumizonă și teflubenzuron se înlocuiesc cu următorul text:

Reziduuri de pesticide și limite maxime pentru reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (4)

Metaflumizonă (sumă de izomeri E și Z)

Teflubenzuron

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE, NUCI

0,05 (5)

 

0110000

(i)

Fructe citrice

 

0,05 (5)

0110010

Grepfrut [Pomelo (inclusiv „citricul gigant”), sweeties, tangelo (cu excepția mineolei), ugli și alți hibrizi]

 

 

0110020

Portocale (Bergamotă, portocală amară, chinote și alți hibrizi)

 

 

0110030

Lămâi [Chitră, lămâie, mâna lui Buddha (Citrus medica var. sarcodactylis)]

 

 

0110040

Lămâi verzi „lime”

 

 

0110050

Mandarine [Clementină, tangerină, mineolă și alți hibrizi tangor (Citrus reticulata x sinensis)]

 

 

0110990

Altele

 

 

0120000

(ii)

Fructe nucifere

 

0,05 (5)

0120010

Migdale

 

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

 

0120030

Anacard

 

 

0120040

Castane

 

 

0120050

Nuci de cocos

 

 

0120060

Alune (Alună turcească)

 

 

0120070

Nuci macadamia

 

 

0120080

Nuci de Pecan

 

 

0120090

Semințe de pin

 

 

0120100

Fistic

 

 

0120110

Nuci comune

 

 

0120990

Altele

 

 

0130000

(iii)

Fructe sămânțoase

 

0,5

0130010

Mere (Merișor)

 

 

0130020

Pere (Pară nashi)

 

 

0130030

Gutui

 

 

0130040

Moșmoni

 

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

 

0130990

Altele

 

 

0140000

(iv)

Fructe sâmburoase

 

1

0140010

Caise

 

 

0140020

Cireșe (Cireșe dulci, vișine)

 

 

0140030

Piersici (Nectarine și hibrizi similari)

 

 

0140040

Prune [Goldan, renglotă, corcodușă, porumbar, curmale roșii/curmale chinezești/jujube chinezești (Ziziphus zizyphus)]

 

 

0140990

Altele

 

 

0150000

(v)

Bace și fructe mici

 

 

0151000

(a)

Struguri de masă și de vin

 

1

0151010

Struguri de masă

 

 

0151020

Struguri de vin

 

 

0152000

(b)

Căpșuni

 

0,2

0153000

(c)

Fructe de rug

 

0,2

0153010

Mure

 

 

0153020

Mure de câmp (Zmeură varietatea Logan, bace de Tay, mure galbene și alte specii hibride de Rubus)

 

 

0153030

Zmeură [Fructe de Rubus phoenicolasius, mure arctice/zmeură (Rubus arcticus), zmeură hibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (Rubus arcticus x Rubus idaeus)]

 

 

0153990

Altele

 

 

0154000

(d)

Alte bace și fructe mici

 

0,2

0154010

Afine (Afine)

 

 

0154020

Merișoare [Afine roșii (V. vitis-idaea)]

 

 

0154030

Coacăze (roșii, negre și albe)

 

 

0154040

Agrișe (Inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de Ribes)

 

 

0154050

Măceșe

 

 

0154060

Dude (Arbatus)

 

 

0154070

Păducel spaniol (Fructe de Actinidia arguta)

 

 

0154080

Boabe de soc (Scoruș negru, sorbus, crușin, păducel, scoruș de munte și alte bace ale arborilor)

 

 

0154990

Altele

 

 

0160000

(vi)

Fructe diverse

 

 

0161000

(a)

Cu coajă comestibilă

 

 

0161010

Curmale

 

2

0161020

Smochine

 

0,05 (5)

0161030

Măsline de masă

 

0,05 (5)

0161040

Kumquat [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)]

 

0,05 (5)

0161050

Carambola (Bilimbi)

 

0,05 (5)

0161060

Kaki

 

0,05 (5)

0161070

Prună de Java (Fruct de Eugenia javanica, fruct de Syzygium malaccensis, fruct de Syzygium jambos, cireașă de Brazilia, fruct de Eugenia uniflora/grumichama)

 

0,05 (5)

0161990

Altele

 

0,05 (5)

0162000

(b)

Cu coajă necomestibilă, mici

 

0,05 (5)

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Litchi (Pulasan, rambutan, Dimocarpus longan, mangustan, Lansium domesticum, salak)

 

 

0162030

Fructele pasiunii

 

 

0162040

Smochine indiene (limba soacrei)

 

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

Plaqueminier (kaki de Virginia) (Sapote negre, sapote albe, sapote verzi, sapote galbene, sapote)

 

 

0162990

Altele

 

 

0163000

(c)

Cu coajă necomestibilă, mari

 

0,05 (5)

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane (Banană pitică, banană pentru gătit, banană măr)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaia

 

 

0163050

Rodii

 

 

0163060

Cherimoya [Custard apple, sugar apple, lama (Annona diversifolia) și alte fructe de anonacee de talie medie]

 

 

0163070

Guave [Pitaya roșie/fructul dragonului (Hylocereus undatus)]

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Fructul arborelui de pâine (Fructul arborelui Jack)

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Soursop

 

 

0163990

Altele

 

 

0200000

2.

LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE

 

 

0210000

(i)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

0,05 (5)

 

0211000

(a)

Cartofi

 

0,1

0212000

(b)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi, tropicale

 

 

0212010

Manioc (Tuberculi de Colocasia esculenta, taro, tannia)

 

0,05 (5)

0212020

Cartofi dulci

 

0,1

0212030

Igname (Yam, jicama)

 

0,05 (5)

0212040

Arorut

 

0,05 (5)

0212990

Altele

 

0,05 (5)

0213000

(c)

Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

0,05 (5)

0213010

Sfecle

 

 

0213020

Morcovi

 

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

 

0213040

Hrean (Rădăcini de angelică, rădăcini de leuștean, rădăcini de gențiană)

 

 

0213050

Topinamburi (Stachys affinis)

 

 

0213060

Păstârnac

 

 

0213070

Pătrunjel pentru rădăcină

 

 

0213080

Ridichi [Ridiche neagră, ridiche japoneză, ridiche și varietăți similare, ciufa (Cyperus esculentus)]

 

 

0213090

Barba-caprei [Scorționeră, salsifi, brusture (Arctium lappa)]

 

 

0213100

Gulie furajeră

 

 

0213110

Napi

 

 

0213990

Altele

 

 

0220000

(ii)

Legume bulboase

0,05 (5)

0,05 (5)

0220010

Usturoi

 

 

0220020

Ceapă (Alți bulbi de ceapă, ceapă argintie)

 

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

 

0220040

Ceapă de primăvară și ceapă de tuns (Allium fistulosum) (Alte tipuri de ceapă verde și soiuri similare)

 

 

0220990

Altele

 

 

0230000

(iii)

Legume fructoase

 

 

0231000

(a)

Solanacee

 

1,5

0231010

Tomate [Roșii cireșe, păpălău (Physalis spp.), goji tibetan, goji chinezesc (Lycium barbarum și L. chinense), tamarillo]

0,6

 

0231020

Ardei (Ardei iuți)

1

 

0231030

Vinete [Pepino, vânătă africană (S. macrocarpon)]

0,6

 

0231040

Bame

0,05 (5)

 

0231990

Altele

0,05 (5)

 

0232000

(b)

Cucurbitacee cu coaja comestibilă

0,4

 

0232010

Castraveți

 

0,5

0232020

Cornișon

 

1,5

0232030

Dovlecei [Dovlecel (Cucurbita pepo var. melopepo f. clypeiformis), tigvă (Lagenaria siceraria), chayote, castravete țepos (Momordica charantia), dovleac șarpe, lufă cu muchii/teroi]

 

0,5

0232990

Altele

 

0,5

0233000

(c)

Cucurbitacee cu coaja necomestibilă

0,05 (5)

 

0233010

Pepeni galbeni (Kiwano)

 

0,2

0233020

Dovleci [Dovleac alb turcesc, bostan decorativ (soi târziu)]

 

0,05 (5)

0233030

Pepeni verzi

 

0,05 (5)

0233990

Altele

 

0,05 (5)

0234000

(d)

Porumb zaharat (Porumb mic)

0,05 (5)

0,2

0239000

(e)

Alte legume fructoase

0,05 (5)

0,05 (5)

0240000

(iv)

Legume din familia Brassicaceae

 

0,5

0241000

(a)

Varză cu inflorescență

 

 

0241010

Broccoli (Broccoli calabrese, frunze de nap, broccoli chinezesc)

3

 

0241020

Conopidă

1,5

 

0241990

Altele

0,05 (5)

 

0242000

(b)

Varză cu căpățână

 

 

0242010

Varză de Bruxelles

1

 

0242020

Varză cu căpățână (Varză cu căpățână, varză roșie, varză creață de Milano, varză albă)

1

 

0242990

Altele

0,05 (5)

 

0243000

(c)

Brasicacee cu frunze

 

 

0243010

Varză chinezească [Muștar indian sau muștar chinezesc cu frunze de varză, pakchoï, pakchoï sub formă de rozetă/tai goo choi, choi sum (Brassica parachinensis), varză chinezească/petsai]

7

 

0243020

Kale [Varză creață fără căpățână, varză de iarnă, varză portugheză fără căpățână (Brassica olerácea var. acephala), varză portugheză (Brassica olerácea var. tronchuda), Brassica alba vulgaris]

0,05 (5)

 

0243990

Altele

0,05 (5)

 

0244000

(d)

Gulii

0,05 (5)

 

0250000

(v)

Legume cu frunze și plante aromatice

 

 

0251000

(a)

Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee

 

0,05 (5)

0251010

Fetică (Fetică italiană)

10

 

0251020

Salată (Salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă)

5

 

0251030

Scarolă (cicoare cu frunze întregi) [Cicoare sălbatică, cicoare cu frunze roșii, radicchio, cicoare creață de grădină, cicoare pentru păpuși (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), frunze de păpădie]

0,05 (5)

 

0251040

Creson (Germeni de fasole, germeni de lucernă)

10

 

0251050

Barbarea verna

10

 

0251060

Rucolă [Rucolă sălbatică (Diplotaxis spp.)]

10

 

0251070

Muștar vânăt

10

 

0251080

Frunze și tulpini de brasicacee, inclusiv frunze de nap [Mizuna, frunze de mazăre și ridiche și alți lăstari tineri, inclusiv de brasicacee (produse recoltate până în stadiul de 8 frunze adevărate), frunze de gulie]

10

 

0251990

Altele

10

 

0252000

(b)

Spanac și similare (frunze)

0,05 (5)

0,05 (5)

0252010

Spanac [Spanac de Noua Zeelandă, spanac amaranthus (pak-khom, tampara), frunze de taro, iasomie sălbatică (Cestrum latifolium)/bitawiri]

 

 

0252020

Iarbă-grasă [Montia perfoliata, iarbă-grasă de grădină, iarbă-grasă comună, măcriș, salicornie, săricica (Salsola soda)]

 

 

0252030

Sfeclă pentru pețiol și frunze (Frunze de sfeclă)

 

 

0252990

Altele

 

 

0253000

(c)

Frunze de viță-de-vie [Spanac de Malabar, frunze de banan, mimoză cățărătoare (Acacia pennata)]

0,05 (5)

0,05 (5)

0254000

(d)

Năsturel [Volbură (Convolvulaceae), volbură chinezească/volbură de apă (spanac chinezesc)/kangkung (Ipomea aquatica), trifoi de apă (Marsilea), mimoză de apă]

0,05 (5)

0,05 (5)

0255000

(e)

Cicoare witloof

0,05 (5)

0,05 (5)

0256000

(f)

Plante aromatice

0,05 (5)

2

0256010

Asmățui

 

 

0256020

Arpagic

 

 

0256030

Frunze de țelină [Frunze de fenicul, frunze de coriandru, frunze de mărar, frunze de chimen, leuștean, angelică, asmățui și alte apiacee, cilantro/romaniță puturoasă/coriandru lung/buruiană urât mirositoare (Eryngium foetidum)]

 

 

0256040

Pătrunjel (Frunze de pătrunjel pentru rădăcină)

 

 

0256050

Salvie (Cimbru sălbatic, cimbru de grădină, frunze de Borago officinalis)

 

 

0256060

Rozmarin

 

 

0256070

Cimbru (Măghiran, oregano)

 

 

0256080

Busuioc [Frunze de roiniță, mentă, mentă piperată, busuioc sfânt, busuioc dulce, busuioc păros, flori comestibile (floare de gălbenele și altele), buricul apei, frunze de betel sălbatic, frunze de curry]

 

 

0256090

Frunze de dafin (Iarbă lămâioasă)

 

 

0256100

Tarhon (Isop)

 

 

0256990

Altele

 

 

0260000

(vi)

Leguminoase (proaspete)

 

0,05 (5)

0260010

Fasole (păstăi) (Fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță, boabe de guar, boabe de soia)

0,9

 

0260020

Fasole (boabe) [Bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță]

0,05 (5)

 

0260030

Mazăre (păstăi) (Mazăre dulce)

1,5

 

0260040

Mazăre (boabe) (Mazăre pentru consum, mazăre proaspătă, năut)

0,05 (5)

 

0260050

Linte

0,05 (5)

 

0260990

Altele

0,05 (5)

 

0270000

(vii)

Legume cu tulpină (proaspete)

 

 

0270010

Sparanghel

0,05 (5)

0,05 (5)

0270020

Cardon (Pedunculi de Borago officinalis)

0,05 (5)

0,05 (5)

0270030

Țelină

0,05 (5)

0,5

0270040

Fenicul

0,05 (5)

0,05 (5)

0270050

Anghinare (Floare de banană)

0,9

0,05 (5)

0270060

Praz

0,05 (5)

0,05 (5)

0270070

Rubarbă

0,05 (5)

0,05 (5)

0270080

Lăstari de bambus

0,05 (5)

0,05 (5)

0270090

Miez de palmier

0,05 (5)

0,05 (5)

0270990

Altele

0,05 (5)

0,05 (5)

0280000

(viii)

Ciuperci

0,05 (5)

 

0280010

Ciuperci de cultură [Ciupercă de gunoi/șampinion, burete negru de fag, shii-take, micelii de ciuperci (părți vegetative)]

 

0,05 (5)

0280020

Ciuperci sălbatice (Gălbiori, trufe, zbârciogi, mânătarcă)

 

0,2

0280990

Altele

 

0,05 (5)

0290000

(ix)

Alge

0,05 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

LEGUME PĂSTĂI

0,05 (5)

0,05 (5)

0300010

Fasole (Bob mare, fasole comună, fasole oloagă, mazăre-sabie, fasole de Lima, boabe, fasoliță)

 

 

0300020

Linte

 

 

0300030

Mazăre (Năut, mazăre de câmp, latir)

 

 

0300040

Lupin

 

 

0300990

Altele

 

 

0400000

4.

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

0,05 (5)

0401000

(i)

Semințe oleaginoase

 

 

0401010

Semințe de in

0,05 (5)

 

0401020

Arahide

0,05 (5)

 

0401030

Semințe de mac

0,05 (5)

 

0401040

Semințe de susan

0,05 (5)

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

0,05 (5)

 

0401060

Semințe de rapiță (Rapiță sălbatică, navetă)

0,05 (5)

 

0401070

Soia

0,05 (5)

 

0401080

Semințe de muștar

0,05 (5)

 

0401090

Semințe de bumbac

0,07

 

0401100

Semințe de dovleac (Alte semințe de curcubitacee)

0,05 (5)

 

0401110

Șofrănel

0,05 (5)

 

0401120

Limba mielului [Iarba șarpelui purpurie/floarea canarilor (Echium plantagineum), Mărgeluș de câmp (Buglossoides arvensis)]

0,05 (5)

 

0401130

Camelină

0,05 (5)

 

0401140

Cânepă

0,05 (5)

 

0401150

Ricin

0,05 (5)

 

0401990

Altele

0,05 (5)

 

0402000

(ii)

Fructe oleaginoase

0,05 (5)

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

 

0402020

Nuci de palmier

 

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altele

 

 

0500000

5.

CEREALE

0,05 (5)

 

0500010

Orz

 

0,1

0500020

Hrișcă (Amarant, quinoa)

 

0,05 (5)

0500030

Porumb

 

0,1

0500040

Mei (Mei comun, teff, mei eleusin, meișor perlă)

 

0,05 (5)

0500050

Ovăz

 

0,1

0500060

Orez [Orez indian/sălbatic (Zizania aquatica)]

 

0,05 (5)

0500070

Secară

 

0,1

0500080

Sorg

 

0,05 (5)

0500090

Grâu (Alac, triticale)

 

0,1

0500990

Altele [Semințe de iarba canarilor (Phalaris canariensis)]

 

0,05 (5)

0600000

6.

CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO

0,1 (5)

0,05 (5)

0610000

(i)

Ceai

 

 

0620000

(ii)

Boabe de cafea

 

 

0630000

(iii)

Infuzii (uscate)

 

 

0631000

(a)

Flori

 

 

0631010

Flori de mușețel

 

 

0631020

Flori de hibiscus

 

 

0631030

Petale de trandafir

 

 

0631040

Flori de iasomie [Flori de soc (Sambucus nigra)]

 

 

0631050

Tei pucios

 

 

0631990

Altele

 

 

0632000

(b)

Frunze

 

 

0632010

Frunze de căpșun

 

 

0632020

Frunze de rooibos (Frunze de ginkgo)

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Altele

 

 

0633000

(c)

Rădăcini

 

 

0633010

Rădăcină de valeriană

 

 

0633020

Rădăcină de ginseng

 

 

0633990

Altele

 

 

0639000

(d)

Alte infuzii

 

 

0640000

(iv)

Boabe de cacao (fermentate sau uscate)

 

 

0650000

(v)

Roșcove

 

 

0700000

7.

HAMEI (uscat)

0,1 (5)

0,05 (5)

0800000

8.

CONDIMENTE

 

 

0810000

(i)

Semințe

0,05 (5)

0,05 (5)

0810010

Anason

 

 

0810020

Chimen negru

 

 

0810030

Semințe de țelină (Semințe de leuștean)

 

 

0810040

Semințe de coriandru

 

 

0810050

Semințe de chimen

 

 

0810060

Semințe de mărar

 

 

0810070

Semințe de fenicul

 

 

0810080

Schinduf

 

 

0810090

Nucșoară

 

 

0810990

Altele

 

 

0820000

(ii)

Fructe și bace

0,05 (5)

0,05 (5)

0820010

Piper de Jamaica

 

 

0820020

Piper Sichuan (piper de anason, piper japonez)

 

 

0820030

Chimen

 

 

0820040

Cardamom

 

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

 

0820060

Piper, negru, verde și alb (Piper lung, piper roz)

 

 

0820070

Păstăi de vanilie

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0820990

Altele

 

 

0830000

(iii)

Scoarță

0,05 (5)

0,05 (5)

0830010

Scorțișoară (Scorțișoară cassia)

 

 

0830990

Altele

 

 

0840000

(iv)

Rădăcini sau rizomi

 

 

0840010

Lemn-dulce

0,05 (5)

0,05 (5)

0840020

Ghimbir

0,05 (5)

0,05 (5)

0840030

Curcuma (șofran de India)

0,05 (5)

0,05 (5)

0840040

Hrean

(+)

(+)

0840990

Altele

0,05 (5)

0,05 (5)

0850000

(v)

Muguri

0,05 (5)

0,05 (5)

0850010

Cuișoare

 

 

0850020

Capere

 

 

0850990

Altele

 

 

0860000

(vi)

Stigmate de flori

0,05 (5)

0,05 (5)

0860010

Șofran

 

 

0860990

Altele

 

 

0870000

(vii)

Tegumente accesorii

0,05 (5)

0,05 (5)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

 

0870990

Altele

 

 

0900000

9.

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,05 (5)

0,05 (5)

0900010

Sfeclă de zahăr

 

 

0900020

Trestie de zahăr

 

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

 

0900990

Altele

 

 

1000000

10.

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

 

0,05 (5)

1010000

(i)

Țesut

 

 

1011000

(a)

Porcine

0,02

 

1011010