ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2014.078.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 78

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
17 martie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2014/143/UE

 

*

Decizia Consiliului din 11 martie 2014 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, în ceea ce privește modificarea Deciziei nr. 2/2003 a comitetului menționat

1

 

 

2014/144/UE

 

*

Decizia Consiliului din 11 martie 2014 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, în ceea ce privește modificarea anexei la acordul adițional încheiat între Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein

4

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

6

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

16

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

17.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 78/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 11 martie 2014

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, în ceea ce privește modificarea Deciziei nr. 2/2003 a comitetului menționat

(2014/143/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (1) (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2002.

(2)

Articolul 6 din acord instituie un Comitet mixt pentru agricultură (denumit în continuare „comitetul”) care este responsabil de gestionarea acordului și asigură buna funcționare a acestuia.

(3)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din acord, comitetul a adoptat, prin Decizia nr. 1/2003, regulamentul său de procedură (2).

(4)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (7) din acord, au fost constituite mai multe grupuri de lucru care să administreze anexele la acord, printre care și un grup de lucru privind protecția denumirilor de origine „DOP” și un grup de lucru privind protecția indicațiilor geografice „IGP” (denumite în continuare „grupul de lucru DOP/IGP”), și s-au adoptat prin Decizia nr. 2/2003 a Comitetului (3) mandatele acestor grupuri. În conformitate cu anexa la decizia menționată, grupul de lucru DOP/IGP avea drept misiune principală să examineze posibilitatea protecției reciproce a DOP-urilor și a IGP-urilor.

(5)

În 2011, Uniunea și Elveția au încheiat un acord privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice (4), modificând astfel acordul prin adăugarea anexei 12 privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare.

(6)

Grupul de lucru DOP/IGP s-a reunit pentru a examina, în special, modificarea Deciziei nr. 2/2003 în ceea ce privește mandatul grupului de lucru în scopul de a lua în considerare modificarea acordului.

(7)

Se impune să fie precizată poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul comitetului mixt în ceea ce privește modificarea Deciziei nr. 2/2003.

(8)

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul comitetului ar trebuie să se întemeieze pe proiectul de decizie atașat la prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură se întemeiază pe proiectul de decizie a Comitetului atașat la prezenta decizie.

Modificările de natură tehnică aduse acestui proiect de decizie pot fi acceptate de reprezentanții Uniunii în cadrul Comitetului fără a fi necesară o altă decizie a Consiliului.

Articolul 2

Decizia comitetului se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 11 martie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

G. STOURNARAS


(1)  JO L 114, 30.4.2002, p. 132.

(2)  Decizia nr. 1/2003 a Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole din 21 octombrie 2003 privind adoptarea regulamentului de procedură (JO L 303, 21.11.2003, p. 24).

(3)  Decizia nr. 2/2003 a Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole din 21 octombrie 2003 în ceea ce privește constituirea grupurilor de lucru și adoptarea mandatelor acestor grupuri (JO L 303, 21.11.2003, p. 27).

(4)  Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (JO L 297, 16.11.2011 p. 3).


PROIECT

DECIZIA NR. …/2014 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ

din …

privind modificarea deciziei nr. 2/2003 a Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole din 21 octombrie 2003 în ceea ce privește constituirea grupurilor de lucru și adoptarea mandatelor acestor grupuri

COMITETUL MIXT PENTRU AGRICULTURĂ,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, în special articolul 6 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2002.

(2)

Anexa 12 la acord se referă la protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare.

(3)

În temeiul articolului 15 alineatul (6) din anexa 12 la acord, grupul de lucru DOP/IGP asistă Comitetul mixt pentru agricultură (denumit în continuare „comitetul”), la solicitarea acestuia din urmă.

(4)

Prin Decizia nr. 2/2003 a Comitetului s-au constituit grupurile de lucru și au fost adoptate mandatele acestor grupuri.

(5)

În urma adoptării acordului privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare din 1 decembrie 2011, care a adăugat anexa 12 la acord, ar trebui să se modifice Decizia nr. 2/2003 a Comitetului, în special în ceea ce privește baza din acord și mandatul grupului de lucru DOP/IGP,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa la Decizia nr. 2/2003 a Comitetului mixt pentru agricultură din 21 octombrie 2003 privind constituirea grupurilor de lucru și adoptarea mandatelor acestor grupuri, referitoare la grupul de lucru DOP/IGP, se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea referitoare la „Grupul de lucru DOP/IGP” se înlocuiește cu următorul text:

Grupul de lucru DOP/IGP

Baza din acord (anexa 12)

Articolul 15 alineatul (6) din anexa 12 privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

Mandatul grupului de lucru în conformitate cu articolul 15

(1)

Examinarea oricărei probleme referitoare la anexa 12 și la punerea în aplicare a acesteia.

(2)

Examinarea periodică a evoluției actelor cu putere de lege și a actelor administrative interne ale părților în domeniile reglementate de anexa 12.

(3)

Formularea de propuneri pe care le înaintează Comitetului mixt în vederea adaptării și actualizării apendicelor la anexa 12.”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la … 2014.

Adoptată la …,

Pentru Comitetul mixt pentru agricultură

Șeful delegației Uniunii Europene

Șeful delegației elvețiene

Secretarul Comitetului


17.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 78/4


DECIZIA CONSILIULUI

din 11 martie 2014

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, în ceea ce privește modificarea anexei la acordul adițional încheiat între Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein

(2014/144/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (1) (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2002.

(2)

Articolul 6 la acord instituie un Comitet mixt pentru agricultură (denumit în continuare „comitetul”) care este responsabil de gestionarea acordului și asigură buna funcționare a acestuia.

(3)

La 27 septembrie 2007, a intrat în vigoare un acordul adițional între Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein de extindere asupra Principatului Liechtenstein a aplicării Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (2) (denumit în continuare „acordul adițional”).

(4)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din acordul adițional, comitetul poate să modifice anexa la acordul adițional, în conformitate cu articolele 6 și 11 din acord.

(5)

Se impune să fie modificată anexa la acordul adițional în scopul actualizării datelor de contact ale organismului public competent al Liechtenstein, precum și pentru a lua în considerare modificarea anexelor 7 și 12 la acord.

(6)

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii, în cadrul comitetului ar trebuie să se întemeieze pe proiectul de decizie atașat la prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură se întemeiază pe proiectul de decizie a Comitetului atașat la prezenta decizie.

Modificările de natură tehnică aduse acestui proiect de decizie pot fi acceptate de reprezentanții Uniunii în cadrul Comitetului fără a fi necesară o altă decizie a Consiliului.

Articolul 2

Decizia Comitetului se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 11 martie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

G. STOURNARAS


(1)  JO L 114, 30.4.2002, p. 132.

(2)  JO L 270, 13.10.2007, p. 6.


PROIECT

DECIZIA NR. …/2014 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ

din …

privind modificarea acordului adițional încheiat între Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein de extindere a aplicării acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană asupra Principatului Liechtenstein privind comerțul cu produse agricole

COMITETUL MIXT PENTRU AGRICULTURĂ,

având în vedere acordul adițional încheiat între Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein de extindere a aplicării acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană asupra Principatului Liechtenstein privind comerțul cu produse agricole, în special articolul 2 alineatul (2),

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole, în special articolul 11,

întrucât:

(1)

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2002.

(2)

Acordul adițional dintre Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein de extindere asupra Principatului Liechtenstein a aplicării Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (denumit în continuare „acordul adițional”) a intrat în vigoare la 27 septembrie 2007.

(3)

Anexa la acordul adițional ar trebui să fie modificată pentru a actualiza adresa organismului public competent al Liechtenstein în ceea ce privește aspectele care sunt de resortul autorităților cantonale în materie de agricultură, în scopul de a lua în considerare Decizia nr. 1/2012 a Comitetului mixt pentru agricultură cu privire la modificarea anexei 7 (comerțul cu produse viticole) care a intrat în vigoare la 4 mai 2012 și pentru a completa lista denumirilor de origine și a indicațiilor geografice pentru produse agricole și alimentare originare din Liechtenstein,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa la acordul adițional se modifică după cum urmează:

1.

La titlul „Principiul”, al doilea alineat se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când autorităților cantonale elvețiene le sunt atribuite sarcini, responsabilități sau competențe, acestea revin și organismelor publice competente din Liechtenstein. Pentru aspectele care sunt de resortul autorităților cantonale din domeniul agriculturii este vorba despre Oficiul pentru mediu, departamentul pentru agricultură («Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft»), Dr. Grass-Straße 12, FL-9490 Vaduz, iar pentru aspectele care sunt de resortul autorităților cantonale din domeniul veterinar și al alimentației este vorba despre Oficiul pentru inspecția alimentară și probleme veterinare (OAV) («Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen»), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.”

2.

La rubrica „Anexa 7, Comerțul cu produse viticole”, subtitlul „Produse viticole protejate, originare din Liechtenstein (în sensul articolului 6 din anexa 7)” se înlocuiește cu următorul subtitlu:

„Produse viticole protejate, originare din Liechtenstein (în sensul articolului 5 din anexa 7)”.

3.

La lista de indicații geografice elvețiene protejate în temeiul apendicelui 1 din anexa 12 la acord, a căror arie geografică cuprinde, de asemenea, teritoriului Liechtenstein, se adaugă următoarea indicație geografică:

„Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (DOP)”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la … 2014.

Adoptată la …,

Pentru Comitetul mixt pentru agricultură

Șeful delegației Uniunii Europene

Șeful delegației elvețiene

Secretarul Comitetului


REGULAMENTE

17.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 78/6


REGULAMENTUL (UE) NR. 269/2014 AL CONSILIULUI

din 17 martie 2014

privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1),

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,

întrucât:

(1)

La 6 martie 2014, șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii au condamnat cu fermitate încălcarea neprovocată a suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei de către Federația Rusă și au făcut apel la Federația Rusă să își retragă de îndată forțele armate în zonele de staționare permanentă, în conformitate cu acordurile aplicabile. Aceștia au îndemnat Federația Rusă să permită accesul imediat al unor observatori internaționali. Șefii de stat sau de guvern au considerat că decizia Consiliului Suprem al Republicii Autonome Crimeea de a desfășura un referendum cu privire la viitorul statut al teritoriului este contrară constituției Ucrainei și, prin urmare, ilegală.

(2)

Șefii de stat sau de guvern au hotărât să ia măsuri, inclusiv cele preconizate de Consiliu la 3 martie 2014, în special suspendarea discuțiilor bilaterale cu Federația Rusă în materie de vize, precum și a discuțiilor cu Federația Rusă cu privire la un nou acord global, care să înlocuiască acordul de parteneriat și cooperare existent.

(3)

Șefii de stat sau de guvern au subliniat că ar trebui să se găsească o soluție pentru criză prin negocieri între guvernul Ucrainei și guvernul Federației Ruse, inclusiv prin eventuale mecanisme multilaterale, și că în absența unor astfel de rezultate într-un interval de timp limitat, Uniunea va decide asupra unor măsuri suplimentare, cum ar fi interdicții de călătorie, înghețări de active și anularea reuniunii la nivel înalt UE-Rusia.

(4)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC, în care se prevăd restricții de călătorie și înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane responsabile de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, inclusiv acțiuni referitoare la statutul viitor al oricărei părți a teritoriului care sunt contrare constituției Ucrainei, precum și ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor asociate acestora. Respectivele persoane fizice sau juridice, entități sau organisme sunt menționate în anexa la respectiva decizie.

(5)

O parte dintre aceste măsuri intră în domeniul de aplicare a tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(6)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate, în special, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și mai ales dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile și principiile menționate.

(7)

Competența de a modifica lista din anexa I la prezentul regulament ar trebui exercitată de Consiliu, având în vedere situația politică gravă din Ucraina, și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2014/145/PESC

(8)

Procedura de modificare a listei cuprinse în anexa I la prezentul regulament ar trebui să includă furnizarea către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(9)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice ar trebui înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să respecte dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și ale Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(10)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior 17 martie 2014, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții sau legată de acesta/aceasta, în special:

(i)

o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau legată de un contract sau de o tranzacție;

(ii)

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia;

(iii)

o cerere de despăgubire care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv)

o cerere reconvențională;

(v)

o cerere de recunoaștere sau executare, inclusiv prin exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(b)

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau contragaranție, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;

(c)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II;

(d)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(e)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(f)

„înghețarea fondurilor” înseamnă orice acțiune menită să împiedice circulația, transferul, modificarea, utilizarea, accesul sau tranzacțiile cu fonduri susceptibile să aibă ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a deținerii, a naturii sau a destinației acestora sau orice modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(g)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nelimitându-se la:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

valori mobiliare negociate la nivel public și privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și instrumente financiare derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generate de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi)

scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; și

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(h)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de orice persoane fizice, sau de persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate cu acestea, astfel cum sunt enumerate în lista din anexa I.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, către sau în beneficiul persoanelor fizice, sau persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau al organismelor asociate cu acestea incluse pe lista din anexa I, a unor fonduri sau resurse economice de orice fel.

Articolul 3

(1)   Anexa I cuprinde persoanele fizice care, în conformitate cu articolul 2 din Decizia 2014/145/PESC, au fost identificate de Consiliu ca fiind responsabile pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele asociate cu acestea.

(2)   Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate.

(3)   Anexa I include, atunci când sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce constată că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a)

sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor incluse pe lista din anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv a cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

(b)

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

sunt destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; sau

(d)

sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că trebuie să fie acordată o autorizație specifică.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 5

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică ori juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I, al unei hotărâri judiciare ori administrative pronunțate în Uniune sau al unei hotărâri judiciare care poate fi pusă în executare în statul membru în cauză, înainte sau după data respectivă;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o asemenea hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c)

hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism inclus pe lista din anexa I; și

(d)

recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina acestora, înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa I, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a)

fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I; și

(b)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 7

(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau organismului incluse pe listă, cu condiția ca toate aceste sume suplimentare transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

(2)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate care reprezintă:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus în anexa I; sau

(c)

plăți cuvenite în virtutea unor hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate într-un stat membru sau care sunt executorii în statul membru în cauză;

cu condiția ca aceste dobânzi, alte venituri și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

Articolul 8

(1)   Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sunt stabilite toate informațiile care pot facilita conformarea cu prezentul regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; și

(b)

cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2)   Orice informații suplimentare primite direct de Comisie sunt comunicate statelor membre.

(3)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 9

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.

Articolul 10

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Acțiunile persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 11

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu niciun contract sau nicio tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse de prezentul regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanții, mai ales unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a)

persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate, incluse pe lista din anexa I;

(b)

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2)   În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 12

(1)   Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații:

(a)

cu privire la fondurile înghețate în temeiul articolului 2 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 4, 5 și 6;

(b)

cu privire la încălcări și problemele de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)   Fără întârziere, statele membre se informează reciproc și informează Comisia cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare eficace a prezentului regulament.

Articolul 13

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 14

(1)   În cazul în care decide să aplice măsurile menționate la articolul 2 unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, Consiliul modifică anexa I în consecință.

(2)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționate la alineatul (1), fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4)   Lista din anexa I se revizuiește periodic și cel puțin o dată la 12 luni.

Articolul 15

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menționate la alineatul (1), precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 16

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le menționează pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II. Statele membre notifică Comisiei orice modificare a adreselor site-urilor internet incluse pe lista din anexa II.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei aceste autorități competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea unei astfel de comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 17

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, aflate în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, entități sau organism, aflat în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 martie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  A se vedea pagina 16 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(3)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).


ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 2

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Născut la data de 26.11. 1972

Aksyonov a fost ales „prim-ministru al Crimeii” în cadrul Verkhovna Rada a Crimeii la 27 februarie 2014 în prezența unor persoane înarmate proruse. „Alegerea” sa a fost decretată neconstiuțională de către Oleksandr Turchynov la 1 martie. A promovat activ „referendumul” din 16 martie 2014.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Născut la data de 19.3.1967

În calitate de purtător de cuvânt al Consiliului Suprem al Republicii Autonome Crimeea, Konstantinov a jucat un rol important în deciziile luate de către Verkhovna Rada privind „referendumul” împotriva integrității teritoriale a Ucrainei și a îndemnat alegătorii să voteze în favoarea independenței Crimeii.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Născut la data de 15.8.1976

În calitate de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Crimeii, Temirgaliev a jucat un rol important în deciziile luate de Verkhovna Rada privind „referendumul” împotriva integrității teritoriale a Ucrainei. A promovat activ integrarea Crimeii în cadrul Federației Ruse.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Născut la data de 15.7.1974

Berezovskiy a fost numit comandant al Marinei ucrainene la 1 martie 2014 și a depus un jurământ în fața forțelor armate din Crimeea, încălcându-și astfel jurământul. Parchetul General al Ucrainei a inițiat o anchetă împotriva sa pentru înaltă trădare.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Născut la data de 13.6.1961

Chaliy a devenit „primar al Sevastopolului” pe baza susținerii din partea mulțimilor la 23 februarie 2014 și a acceptat acest „vot”. A desfășurat o campanie activă pentru ca Sevastopol să devină o entitate separată a Federației Ruse în urma unui referendum din 16 martie 2014.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

Zima a fost numit noul șef al Serviciului de securitate din Crimeea, (SBU) la 3 martie 2014 de către „prim-ministrul” Aksyonov și a acceptat această numire. A furnizat informații relevante, inclusiv o bază de date, Servicului de informații rus (SBU). Aceastea includeau informații privind activiștii Euro-Maidan și apărătorii drepturilor omului din Crimeea. Zima a jucat un rol important în împiedicarea autorităților ucrainiene să controleze teritoriul Crimeii.

La 11 martie 2014, a fost proclamată înființarea unu serviciu de securitate independent al Crimeii de către foști ofițeri SBU din Crimeea.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Consilier al purtătorului de cuvânt al Verkhovna Rada din Crimeea, unul dintre organizatorii de frunte ai „referendumului” de la 16 martie 2014 împotriva integrității teritoriale a Ucrainei.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Născut la data de 28.3.1953

Purtător de cuvânt adjunct al Verkhovna Rada; Tsekov a inițiat, împreună cu Sergey Aksyonov, demiterea ilegală a guvernului Republicii Autonome Crimeea (RAC). L-a atras în această activitate pe Vladimir Konstantinov, amenințându-l cu demiterea. Tsekov a recunoscut public că membrii parlamentului din Crimeea au fost cei care au inițiat invitarea soldaților ruși în vederea ocupării Verkhovna Rada din Crimeea. A fost unul dintre primii lideri din Crimeea care au solicitat public anexarea la Rusia a Crimeii.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Născut la data de 5.1.1958, la Abakan, Khakassia

Președinte al Comitetului de securitate și apărare al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Ozerov, în numele Comitetului de securitate și apărare al Consiliului federativ, a susținut public în Consiliul federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Născut la data de 29.9.1952

Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru afaceri internaționale al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Dzhabarov, în numele Comitetului pentru afaceri internaționale al Consiliului federativ, a susținut public în Consiliul federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Născut la data de 9.11.1972, la Sverdlovsk

Președinte al Comitetului pentru drept constituțional al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Klishas a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. În cadrul unor declarații publice, Klishas a urmărit să justifice intervenția militară rusă în Ucraina, afirmând că „președintele ucrainian sprijină apelul autorităților din Crimeea către președintele Federației Ruse privind acordarea unei asistențe globale în apărarea cetățenilor Crimeii”.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Născut la data de 28.9.1929, la Duleevka, regiunea Donețk, RSS Ucraineană

Membru al Comitetului pentru chestiuni federale, politici regionale și Nord, din cadrul Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Ryzhkov a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Născut la data de 4.10.1958, la Lopatino, regiunea Sergachiisky, RSFSR

Purtător de cuvânt adjunct al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Bushmin a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Născut la data de 3.3.1957, la Ordzhonikidze, Osetia de Nord

Membru al Comitetului pentru cultură, știință și informație din cadrul Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Totoonov a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Născut la data de 21.7.1952 la Zhitnikovskoe, regiunea Kurgan

Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru chestiuni parlamentare.

La 1 martie 2014, Panteleev a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Născut la data de 14.2.1953, la Pushkin, regiunea Leningrad

Membru al Consiliului Dumei de Stat; lider al facțiunii „Rusia justă” (Fair Russia) din cadrul Dumei Federației Ruse.

Inițiator al legii care permite Federației Ruse să admită în componența sa, sub pretextul apărării cetățenilor ruși, a teritoriilor unei țări străine, în absența consimțământului țării respective sau a unui tratat internațional.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Născut la data de 30.7.1970, la St. Petersburg (fostul Leningrad)

Purtător de cuvânt adjunct al Dumei de Stat a Federației Ruse.

A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeii. A condus personal demonstrația în favoarea utilizării forțelor armate ruse în Ucraina.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Născut la data de 4.1.1968 la Moscova

Președinte al Comitetului Comunității Statelor Independente (CSI) din cadrul Dumei de Stat a Federației Ruse (membru al LDPR).

A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeii.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Născut la data de 13.9.1961 la Vitebsk (RSS Belarusă)

Comandant al Flotei Mării Negre, viceamiral.

Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Comandant, Districtul militar din vest al Rusiei ale cărui unități sunt desfășurate în Crimeea.

Comandant al Districtului militar din vest al Rusiei ale cărui unități sunt desfășurate în Crimeea. Este responsabil pentru o parte a prezenței militare ruse în Crimeea, care subminează suveranitatea Ucrainei; de asemenea, a sprijinit autoritățile din Crimeea în împiedicarea demonstrațiilor publice împotriva măsurilor în direcția unui referendum și a încorporării în Rusia.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Districtul militar din sud al Rusiei, ale cărui forțe se află în Crimeea; Flota Mării Negre intră sub comanda lui Galkin; o mare parte dintre mișcările forțelor înspre Crimeea s-au desfășurat prin Districtul militar din sud.

Comandant al Districtului militar din sud al Rusiei („DMS”). Forțele DMS sunt desfășurate în Crimeea. Este responsabil pentru o parte a prezenței militare ruse în Crimeea, care subminează suveranitatea Ucrainei; de asemenea, a sprijinit autoritățile din Crimeea în împiedicarea demonstrațiilor publice împotriva măsurilor în direcția unui referendum și a încorporării în Rusia. În plus, Flota Mării Negre se află sub controlul districtului.

17.3.2014


ANEXA II

Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


DECIZII

17.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 78/16


DECIZIA 2014/145/PESC A CONSILIULUI

din 17 martie 2014

privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 6 martie, șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii au condamnat cu fermitate încălcarea neprovocată a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei de către Federația Rusă și au îndemnat Federația Rusă să își retragă imediat forțele armate către zonele de staționare permanentă a acestora, în conformitate cu acordurile relevante. Aceștia au îndemnat Federația Rusă să permită accesul imediat al unor observatori internaționali. Șefii de stat sau de guvern au considerat că decizia Consiliului Suprem al Republicii Autonome Crimeea de a desfășura un referendum cu privire la viitorul statut al teritoriului este contrară constituției ucrainene și prin urmare ilegală.

(2)

Șefii de stat sau de guvern au decis să ia măsuri, inclusiv cele preconizate de Consiliu la 3 martie 2014, în special prin suspendarea convorbirilor bilaterale cu Federația Rusă în materie de vize, precum și a convorbirilor cu Federația Rusă cu privire la un nou acord global care ar înlocui acordul de parteneriat și de cooperare existent.

(3)

Șefii de stat sau de guvern au subliniat faptul că ar trebui să se găsească o soluție pentru criză prin negocieri între guvernul Ucrainei și guvernul Federației Ruse, inclusiv prin intermediul unor mecanisme multilaterale potențiale, și că în absența unor astfel de rezultate într-un interval de timp limitat, Uniunea va decide asupra unor măsuri suplimentare, cum ar fi interdicții de călătorie, înghețări de active și anularea reuniunii la nivel înalt UE-Rusia.

(4)

În contextul actual, ar trebui impuse restricții de călătorie și o înghețare a activelor în ceea ce privește persoanele responsabile pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, inclusiv acțiuni privind viitorul statut al oricărei părți a teritoriului care contravin constituției Ucrainei, și persoanele, entitățile sau organismele asociate acestora.

(5)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către persoanele fizice responsabile pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și de către persoanele fizice asociate acestora, astfel cum figurează în anexă.

(2)   Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze propriilor resortisanți accesul pe teritoriul său.

(3)   Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

(a)

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b)

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale organizate de Organizația Națiunilor Unite sau sub auspiciile acesteia;

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d)

în temeiul Tratatului de conciliere din 1929 (Pactul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)   Se consideră că alineatul (3) se aplică de asemenea în cazul în care un stat membru este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5)   Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau (4).

(6)   Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatului (1), atunci când deplasarea se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv sprijinirea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

(7)   Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (6) informează Consiliul în scris în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(8)   În cazul în care, în temeiul alineatelor (3), (4), (6) și (7), un stat membru autorizează intrarea pe teritoriul său sau tranzitul persoanelor enumerate în anexă, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele vizate de respectiva autorizație.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt deținute sau controlate de către persoane fizice responsabile pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și de către persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate acestora, astfel cum figurează în anexă.

(2)   Niciun fond sau resursă economică nu se pune, în mod direct sau indirect, la dispoziția sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau organismelor enumerate în anexă.

(3)   Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a stabilit că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a)

necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor enumerate în anexă și ale membrilor lor de familie aflați în întreținerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata facturilor la utilități;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu furnizarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate; sau

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație pe care o acordă în temeiul prezentului alineat.

(4)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul menționat(ă) la alineatul (1) a fost înscrisă pe lista din anexă, sau al unei hotărâri judecătorești sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care au astfel de creanțe;

(c)

hotărârea nu este în beneficiul niciunei persoane fizice sau juridice, entități sau organism menționat(e) în anexă; și

(d)

recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice a statului membru în cauză.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(5)   Alineatul (1) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerate în listă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul au fost înscrise pe lista din anexă, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat(ă ) la alineatul (1).

(6)   Alineatul (2) nu se aplică creditării conturilor înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b)

plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au făcut obiectul măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2); sau

(c)

plăți datorate în temeiul unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru vizat,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 3

(1)   Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, decide stabilirea și modificarea listei din anexă.

(2)   Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizate decizia menționată la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia menționată la alineatul (1) și informează în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

Articolul 4

(1)   Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (1).

(2)   De asemenea, anexa include informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot include numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa dacă este cunoscută și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 5

Pentru ca măsurile menționate la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (1) să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute în prezenta decizie.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică până la 17 septembrie 2014.

Prezenta decizie se reexaminează permanent. Prezenta decizie se reînnoiește sau se modifică, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

Adoptată la Bruxelles, 17 martie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


ANEXĂ

Lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolele 1 și 2

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Născut la data de 26.11. 1972

Aksyonov a fost ales „prim-ministru al Crimeii” în cadrul Verkhovna Rada a Crimeii la 27 februarie 2014 în prezența unor persoane înarmate proruse. „Alegerea” sa a fost decretată neconstiuțională de către Oleksandr Turchynov la 1 martie. A promovat activ „referendumul” din 16 martie 2014.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Născut la data de 19.3.1967

În calitate de purtător de cuvânt al Consiliului Suprem al Republicii Autonome Crimeea, Konstantinov a jucat un rol important în deciziile luate de către Verkhovna Rada privind „referendumul” împotriva integrității teritoriale a Ucrainei și a îndemnat alegătorii să voteze în favoarea independenței Crimeii.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Născut la data de 15.8.1976

În calitate de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Crimeii, Temirgaliev a jucat un rol important în deciziile luate de Verkhovna Rada privind „referendumul” împotriva integrității teritoriale a Ucrainei. A promovat activ integrarea Crimeii în cadrul Federației Ruse.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Născut la data de 15.7.1974

Berezovskiy a fost numit comandant al Marinei ucrainene la 1 martie 2014 și a depus un jurământ în fața forțelor armate din Crimeea, încălcându-și astfel jurământul. Parchetul General al Ucrainei a inițiat o anchetă împotriva sa pentru înaltă trădare.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Născut la data de 13.6.1961

Chaliy a devenit „primar al Sevastopolului” pe baza susținerii din partea mulțimilor la 23 februarie 2014 și a acceptat acest „vot”. A desfășurat o campanie activă pentru ca Sevastopol să devină o entitate separată a Federației Ruse în urma unui referendum din 16 martie 2014.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

Zima a fost numit noul șef al Serviciului de securitate din Crimeea, (SBU) la 3 martie 2014 de către „prim-ministrul” Aksyonov și a acceptat această numire. A furnizat informații relevante, inclusiv o bază de date, Servicului de informații rus (SBU). Aceastea includeau informații privind activiștii Euro-Maidan și apărătorii drepturilor omului din Crimeea. Zima a jucat un rol important în împiedicarea autorităților ucrainiene să controleze teritoriul Crimeii.

La 11 martie 2014, a fost proclamată înființarea unu serviciu de securitate independent al Crimeii de către foști ofițeri SBU din Crimeea.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Consilier al purtătorului de cuvânt al Verkhovna Rada din Crimeea, unul dintre organizatorii de frunte ai „referendumului” de la 16 martie 2014 împotriva integrității teritoriale a Ucrainei.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Născut la data de 28.3.1953

Purtător de cuvânt adjunct al Verkhovna Rada; Tsekov a inițiat, împreună cu Sergey Aksyonov, demiterea ilegală a guvernului Republicii Autonome Crimeea (RAC). L-a atras în această activitate pe Vladimir Konstantinov, amenințându-l cu demiterea. Tsekov a recunoscut public că membrii parlamentului din Crimeea au fost cei care au inițiat invitarea soldaților ruși în vederea ocupării Verkhovna Rada din Crimeea. A fost unul dintre primii lideri din Crimeea care au solicitat public anexarea la Rusia a Crimeii.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Născut la data de 5.1.1958, la Abakan, Khakassia

Președinte al Comitetului de securitate și apărare al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Ozerov, în numele Comitetului de securitate și apărare al Consiliului federativ, a susținut public în Consiliul federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Născut la data de 29.9.1952

Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru afaceri internaționale al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Dzhabarov, în numele Comitetului pentru afaceri internaționale al Consiliului federativ, a susținut public în Consiliul federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Născut la data de 9.11.1972, la Sverdlovsk

Președinte al Comitetului pentru drept constituțional al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Klishas a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. În cadrul unor declarații publice, Klishas a urmărit să justifice intervenția militară rusă în Ucraina, afirmând că „președintele ucrainian sprijină apelul autorităților din Crimeea către președintele Federației Ruse privind acordarea unei asistențe globale în apărarea cetățenilor Crimeii”.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Născut la data de 28.9.1929, la Duleevka, regiunea Donețk, RSS Ucraineană

Membru al Comitetului pentru chestiuni federale, politici regionale și Nord, din cadrul Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Ryzhkov a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Născut la data de 4.10.1958, la Lopatino, regiunea Sergachiisky, RSFSR

Purtător de cuvânt adjunct al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Bushmin a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Născut la data de 3.3.1957, la Ordzhonikidze, Osetia de Nord

Membru al Comitetului pentru cultură, știință și informație din cadrul Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Totoonov a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Născut la data de 21.7.1952 la Zhitnikovskoe, regiunea Kurgan

Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru chestiuni parlamentare.

La 1 martie 2014, Panteleev a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Născut la data de 14.2.1953, la Pushkin, regiunea Leningrad

Membru al Consiliului Dumei de Stat; lider al facțiunii „Rusia justă” (Fair Russia) din cadrul Dumei Federației Ruse.

Inițiator al legii care permite Federației Ruse să admită în componența sa, sub pretextul apărării cetățenilor ruși, a teritoriilor unei țări străine, în absența consimțământului țării respective sau a unui tratat internațional.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Născut la data de 30.7.1970, la St. Petersburg (fostul Leningrad)

Purtător de cuvânt adjunct al Dumei de Stat a Federației Ruse.

A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeii. A condus personal demonstrația în favoarea utilizării forțelor armate ruse în Ucraina.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Născut la data de 4.1.1968 la Moscova

Președinte al Comitetului Comunității Statelor Independente (CSI) din cadrul Dumei de Stat a Federației Ruse (membru al LDPR).

A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeii.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Născut la data de 13.9.1961 la Vitebsk (RSS Belarusă)

Comandant al Flotei Mării Negre, viceamiral.

Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Comandant, Districtul militar din vest al Rusiei ale cărui unități sunt desfășurate în Crimeea.

Comandant al Districtului militar din vest al Rusiei ale cărui unități sunt desfășurate în Crimeea. Este responsabil pentru o parte a prezenței militare ruse în Crimeea, care subminează suveranitatea Ucrainei; de asemenea, a sprijinit autoritățile din Crimeea în împiedicarea demonstrațiilor publice împotriva măsurilor în direcția unui referendum și a încorporării în Rusia.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Districtul militar din sud al Rusiei, ale cărui forțe se află în Crimeea; Flota Mării Negre intră sub comanda lui Galkin; o mare parte dintre mișcările forțelor înspre Crimeea s-au desfășurat prin Districtul militar din sud.

Comandant al Districtului militar din sud al Rusiei („DMS”). Forțele DMS sunt desfășurate în Crimeea. Este responsabil pentru o parte a prezenței militare ruse în Crimeea, care subminează suveranitatea Ucrainei; de asemenea, a sprijinit autoritățile din Crimeea în împiedicarea demonstrațiilor publice împotriva măsurilor în direcția unui referendum și a încorporării în Rusia. În plus, Flota Mării Negre se află sub controlul districtului.

17.3.2014