ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2014.052.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 52

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
21 februarie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 157/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2013 privind condițiile publicării pe un site internet a unei declarații de performanță referitoare la produse pentru construcții

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 158/2014 al Comisiei din 13 februarie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Daujėnų naminė duona (IGP)]

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 159/2014 al Comisiei din 13 februarie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Patata dell’Alto Viterbese (IGP)]

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 160/2014 al Comisiei din 13 februarie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Szentesi paprika (IGP)]

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 161/2014 al Comisiei din 18 februarie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (IGP)]

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 162/2014 al Comisiei din 19 februarie 2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Carota dell’Altopiano del Fucino (IGP)]

11

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 163/2014 al Comisiei din 20 februarie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

13

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 164/2014 al Comisiei din 20 februarie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor

15

 

 

DECIZII

 

 

2014/101/UE

 

*

Decizia Consiliului din 18 februarie 2014 de numire a unui membru ceh în cadrul Comitetului Regiunilor

17

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (JO L 350, 30.12.2008)

18

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

21.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 52/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 157/2014 AL COMISIEI

din 30 octombrie 2013

privind condițiile publicării pe un site internet a unei declarații de performanță referitoare la produse pentru construcții

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (1), în special articolul 7 alineatul (3), coroborat cu articolul 60 litera (b),

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 obligă fabricanții de produse pentru construcții să întocmească o declarație de performanță atunci când un produs pentru construcții care face obiectul unui standard armonizat sau este conform cu o evaluare tehnică europeană care a fost eliberată pentru acesta este introdus pe piață. O copie a respectivei declarații ar trebui să fie furnizată fie pe format tipărit, fie prin mijloace electronice.

(2)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) și cu articolul 60 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, Comisiei îi este delegată sarcina de a stabili condițiile care reglementează prelucrarea electronică a declarațiilor de performanță, pentru ca acestea să poată fi puse la dispoziție pe un site internet. Aceste condiții pentru publicarea online a declarațiilor de performanță permit utilizarea noilor tehnologii ale informației și reduc costurile suportate de fabricanții de produse pentru construcții și de sectorul construcțiilor în ansamblul său.

(3)

Ținând cont de nevoile specifice potențiale ale destinatarilor produselor pentru construcții, în special ale microîntreprinderilor și, mai ales, ale celor care își desfășoară activitatea pe șantiere de construcții care nu au acces la internet, în prezentul act delegat nu ar trebui inclusă nicio derogare de la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(4)

Pentru a se asigura o identificare ușoară a versiunii electronice a unei declarații de performanță corespunzătoare unui anumit produs, fabricanții ar trebui să coreleze fiecare produs sau lot al unui același produs pe care îl introduc pe piață cu o declarație de performanță specifică, cu ajutorul unui cod unic de identificare al produsului-tip, care ar trebui să fie menționat în declarația de performanță în conformitate cu anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(5)

Pentru a reduce sarcina administrativă pe care o implică furnizarea declarațiilor de performanță, garantând totodată fiabilitatea continuă a informațiilor oferite în aceste declarații, versiunea electronică a unei declarații de performanță nu ar trebui să fie modificată după ce această declarație a fost pusă la dispoziție online și ar trebui să rămână accesibilă pentru o perioadă de cel puțin zece ani după ce produsul pentru construcții a fost introdus pe piață sau pentru o altă perioadă stabilită în temeiul articolului 11 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(6)

Site-ul internet pe care declarația de performanță este pusă la dispoziție ar trebui să facă obiectul unei monitorizări și al unei întrețineri pentru a se garanta, în măsura posibilului, că acesta rămâne accesibil în permanență și că nu devine indisponibil în urma unei defecțiuni tehnice.

(7)

Site-ul internet pe care declarația de performanță este pusă la dispoziție ar trebui să fie accesibil gratuit pentru destinatarii produselor pentru construcții. Acești destinatari ar trebui să primească instrucțiuni privind modalitatea de acces la site și la versiunea electronică a declarației de performanță.

(8)

Pentru a consolida eficiența și competitivitatea sectorului european al construcțiilor în ansamblu, ar trebui să li se permită operatorilor economici care furnizează declarații de performanță și care doresc să beneficieze de noile tehnologii ale informației, cu scopul de a facilita furnizarea acestor declarații, să poată beneficia de aceste tehnologii cât mai curând posibil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prin derogare de la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, operatorii economici pot pune la dispoziție pe un site internet o declarație de performanță în sensul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, cu condiția să respecte toate condițiile următoare:

(a)

să se asigure că conținutul unei declarații de performanță nu este modificat după ce aceasta a fost pusă la dispoziție pe site-ul internet;

(b)

să se asigure că site-ul internet pe care au fost puse la dispoziție declarațiile de performanță întocmite pentru produsele pentru construcții este monitorizat și întreținut astfel încât acest site și declarațiile de performanță să fie accesibile în permanență pentru destinatarii produselor pentru construcții;

(c)

să se asigure că declarația de performanță poate fi accesată de către destinatarii produselor pentru construcții în mod gratuit pentru o perioadă de zece ani după ce produsul pentru construcții a fost introdus pe piață sau pentru o altă perioadă stabilită în temeiul articolului 11 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 305/2011;

(d)

să ofere destinatarilor produselor pentru construcții instrucțiuni referitoare la modalitatea de acces la site-ul internet și la declarațiile de performanță întocmite pentru aceste produse și puse la dispoziție pe site-ul internet respectiv.

(2)   Fabricanții se asigură că fiecare produs sau lot al unui același produs pe care îl introduc pe piață este corelat cu o declarație de performanță specifică, cu ajutorul unui cod unic de identificare al produsului-tip.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 88, 4.4.2011, p. 5.


21.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 52/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 158/2014 AL COMISIEI

din 13 februarie 2014

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Daujėnų naminė duona (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Daujėnų naminė duona” depusă de Lituania a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Daujėnų naminė duona” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 februarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Janusz LEWANDOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 251, 31.8.2013, p. 8.


ANEXĂ

Produse agricole și alimentare enumerate la punctul I din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012:

Clasa 2.4.   Produse de panificație, produse de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți

LITUANIA

Daujėnų naminė duona (IGP)


21.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 52/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 159/2014 AL COMISIEI

din 13 februarie 2014

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Patata dell’Alto Viterbese (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Patata dell’Alto Viterbese” depusă de Italia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Patata dell’Alto Viterbese” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 februarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Janusz LEWANDOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 239, 20.8.2013, p. 2.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

ITALIA

Patata dell’Alto Viterbese (IGP)


21.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 52/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 160/2014 AL COMISIEI

din 13 februarie 2014

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Szentesi paprika (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Szentesi paprika” depusă de Ungaria a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Întrucât nicio declarație de opoziție nu a fost notificată Comisiei în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Szentesi paprika” trebuie, prin urmare, să fie înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 februarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Janusz LEWANDOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 237, 15.8.2013, p. 31.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

UNGARIA

Szentesi paprika (IGP)


21.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 52/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 161/2014 AL COMISIEI

din 18 februarie 2014

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Bayerische Breze”/„Bayerische Brezn”/„Bayerische Brez’n”/„Bayerische Brezel” depusă de Germania a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Întrucât nicio declarație de opoziție nu a fost notificată Comisiei în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Bayerische Breze”/„Bayerische Brezn”/„Bayerische Brez’n”/„Bayerische Brezel” ar trebui, prin urmare, să fie înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 februarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 262, 11.9.2013, p. 13.


ANEXĂ

Produse agricole și alimentare prevăzute la punctul I din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012:

Clasa 2.4.   Produse de panificație, produse de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți

GERMANIA

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (IGP)


21.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 52/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 162/2014 AL COMISIEI

din 19 februarie 2014

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Carota dell’Altopiano del Fucino (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Carota dell’Altopiano del Fucino”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 148/2007 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 februarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 46, 16.2.2007, p. 14.

(3)  JO C 272, 20.9.2013, p. 11.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

ITALIA

Carota dell’Altopiano del Fucino (IGP)


21.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 52/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 163/2014 AL COMISIEI

din 20 februarie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 februarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

57,7

TN

73,8

TR

94,6

ZZ

75,4

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

159,2

ZZ

174,6

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

33,6

TR

91,1

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

64,0

MA

51,7

TN

50,9

TR

73,1

ZA

63,5

ZZ

58,3

0805 20 10

IL

117,8

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

109,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

126,7

JM

106,9

MA

124,3

TR

89,9

US

134,1

ZZ

101,9

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

61,2

ZZ

57,3

0808 10 80

CN

123,5

MK

32,3

US

139,8

ZZ

98,5

0808 30 90

AR

141,8

CL

186,0

CN

68,5

TR

125,1

US

126,7

ZA

107,3

ZZ

125,9


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


21.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 52/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 164/2014 AL COMISIEI

din 20 februarie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183 litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (2) a stabilit normele de aplicare a sistemului de taxe de import suplimentare, precum și prețurile reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și pentru ovalbumină rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse, ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 trebuie modificat în consecință.

(4)

Deoarece este necesar să se asigure aplicarea măsurii respective cât mai rapid posibil după ce devin disponibile datele actualizate, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 februarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANEXĂ

„ANEXA I

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Preț reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția vizată la articolul 3 alineatul (3)

(în EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

120

0

AR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

133,5

0

AR

134,3

0

BR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate, de cocoși și de găini

298,1

1

AR

225,1

23

BR

327,2

0

CL

259,8

12

TH

0207 27 10

Bucăți dezosate, congelate, de curcani și de curci

303,0

0

BR

317,6

0

CL

0408 91 80

Gălbenușuri de ou

458,0

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși și găini

253,1

10

BR

315,1

0

CL


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”


DECIZII

21.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 52/17


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 februarie 2014

de numire a unui membru ceh în cadrul Comitetului Regiunilor

(2014/101/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului ceh,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor va deveni vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Bohuslav SVOBODA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numește în calitate de membru în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

domnul Tomáš HUDEČEK, Primátor hl. města Prahy.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 februarie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

G. STOURNARAS


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


Rectificări

21.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 52/18


Rectificare la Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 350 din 30 decembrie 2008 )

La pagina 70, articolul 25 alineatul (2) litera (c):

în loc de:

„(c)

competența de a acționa în justiție, în cazul încălcării dispozițiilor legislației naționale adoptate în temeiul prezentei decizii-cadru sau de a sesiza autoritățile judecătorești cu privire la această încălcare. Deciziile autorităților de supraveghere care fac obiectul unor plângeri pot fi atacate în justiție.”,

se va citi:

„(c)

competența de a acționa în justiție, în cazul încălcării dispozițiilor legislației naționale adoptate în temeiul prezentei decizii-cadru sau de a sesiza autoritățile judiciare cu privire la această încălcare. Deciziile autorităților de supraveghere care fac obiectul unor plângeri pot fi atacate în justiție.”