ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2014.028.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 28

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
31 ianuarie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2014/48/UE

 

*

Decizia Consiliului din 28 ianuarie 2014 privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 81/2014 al Consiliului din 30 ianuarie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

2

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2014 al Comisiei din 28 ianuarie 2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Montes de Granada (DOP)]

15

 

*

Regulamentul (UE) nr. 83/2014 al Comisiei din 29 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

17

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 84/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014 privind autorizarea preparatelor pe bază de Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 sau Pediococcus pentosaceus DSM 23689 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

30

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 85/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadei de autorizare a substanței active compuși de cupru ( 1 )

34

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 86/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

36

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2014/49/PESC a Consiliului din 30 ianuarie 2014 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

38

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

31.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 ianuarie 2014

privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

(2014/48/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

La 28 iunie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 753/2007 (1) privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte (2) („acordul”). La acordul respectiv a fost atașat un protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în acord (3) („protocolul actual”). Protocolul actual va expira la 31 decembrie 2012.

(2)

Uniunea a negociat cu Guvernul Danemarcei și Guvernul Groenlandei un nou protocol la acord de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare („protocolul”).

(3)

Protocolul a fost semnat în conformitate cu Decizia 2012/653/UE a Consiliului (4), sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, și se aplică cu titlu provizoriu începând de la 1 ianuarie 2013.

(4)

Protocolul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte (5).

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 13 din protocol.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 ianuarie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

G. STOURNARAS


(1)  JO L 172, 30.6.2007, p. 1.

(2)  JO L 172, 30.6.2007, p. 4.

(3)  JO L 172, 30.6.2007, p. 9.

(4)  JO L 293, 23.10.2012, p. 4.

(5)  Textul protocolului a fost publicat în JO L 293, 23.10.2012, p. 5 împreună cu decizia privind semnarea sa.


REGULAMENTE

31.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/2


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 81/2014 AL CONSILIULUI

din 30 ianuarie 2014

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului din 4 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia (1), în special articolul 12,

întrucât:

(1)

La 4 februarie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 101/2011.

(2)

Pe baza unei revizuiri a listei din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011, ar trebui înlocuite informațiile pentru un număr de 45 de persoane și ar trebui furnizate justificări noi cu privire la desemnarea lor.

(3)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO L 31, 5.2.2011, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 2 alineatul (1)

 

Nume

Date de identificare

Motive

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Fost președinte al Tunisiei, născut la Hamman-Sousse la data de 3 septembrie 1936, fiul lui Selma HASSEN, căsătorit cu Leïla TRABELSI, titular al cărții naționale de identitate (CNI) nr. 00354671.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 24 octombrie 1956, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Zine El Abidine BEN ALI, titulară a CNI nr. 00683530.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 4 martie 1944, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 11 rue de France- Radès Ben Arous, titular al CNI nr. 05000799.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Sabha-Lybie la 7 ianuarie 1980, fiul lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, căsătorit cu Inès LEJRI, domiciliat la adresa Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- etajul 7- apt. No25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, titular al CNI nr. 04524472.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul director general al Société Tunisienne de Banque și fostul director general al Banque Nationale Agricole) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisian, născut la Tunis la 2 decembrie 1981, fiul lui Naïma BOUTIBA, căsătorit cu Nesrine BEN ALI, titular al CNI nr. 04682068.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru abuz de influență asupra unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, precum și complicitate la deturnarea de fonduri publice tunisiene de către un funcționar public (fostul președinte Ben Ali).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 16 ianuarie 1987, fiica lui Leïla TRABELSI, căsătorită cu Fahd Mohamed Sakher MATERI, titulară a CNI nr. 00299177.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 17 iulie 1992, fiica lui Leïla TRABELSI, cu reședința în Palatul prezidențial, titulară a CNI nr. 09006300.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 5 noiembrie 1962, fiul lui Saida DHERIF, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, titular al CNI nr. 00777029.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 24 iunie 1948, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI, administrator adjunct al unei societăți agricole, domiciliat la adresa 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, titular al CNI nr. 00104253.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la Radès la data de 19 februarie 1953, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed MAHJOUB, administrator al unei societăți, domiciliată la adresa 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, titulară a CNI nr. 00403106.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 26 august 1974, fiul lui Najia JERIDI, om de afaceri, domiciliat la adresa 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titular al CNI nr. 05417770.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 26 aprilie 1950, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, titular al CNI nr. 00178522.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 25 septembrie 1955, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ, director general al unei societăți, domiciliat la adresa 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, titular al CNI nr. 05150331.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 27 decembrie 1958, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed Montassar MEHERZI, director comercial, domiciliată la adresa 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titulară a CNI nr. 00166569.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisian, născut la La Marsa la data de 5 mai 1959, fiul lui Fatma SFAR, căsătorit cu Samira TRABELSI, director general al unei societăți, domiciliat la adresa 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, titular al CNI nr. 00046988.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 1 februarie 1960, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Habib ZAKIR, domiciliată la adresa 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, titulară a CNI nr. 00235016.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisian, născut la data de 5 martie 1957, fiul lui Saida BEN ABDALLAH, căsătorit cu Nefissa TRABELSI, dezvoltator imobiliar, domiciliat la adresa rue Ennawras nr. 4 -Gammarth Supérieur, titular al CNI nr. 00547946.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 3 iulie 1973, fiul lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, dezvoltator imobiliar, domiciliat la adresa immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, titular al CNI nr. 05411511.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisiană, născută la Tunis la data de 25 iunie 1975, fiica lui Mounira TRABELSI (sora lui Leila TRABELSI), administrator al unei societăți, căsătorită cu Mourad MEHDOUI, domiciliată la adresa 41 rue Garibaldi -Tunis, titulară a CNI nr. 05417907.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisian, născut la Tunis la data de 3 mai 1962, fiul lui Neila BARTAJI, căsătorit cu Lilia NACEF, director general al unei societăți, domiciliat la adresa 41 rue Garibaldi - Tunis, titular al CNI nr. 05189459.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la data de 18 septembrie 1976, fiul lui Najia JERIDI, director general al unei societăți, domiciliat la adresa lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, titular al CNI nr. 05412560.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 4 decembrie 1971, fiica lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, domiciliată la adresa 2 rue El Farrouj - La Marsa, titulară a CNI nr. 05418095.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la data de 20 decembrie 1965, fiul lui Radhia MATHLOUTHI, căsătorit cu Linda CHERNI, funcționar de birou la Tunisair, domiciliat la adresa 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, titular al CNI nr. 00300638.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisian, născut la data de 29 ianuarie 1988, fiul lui Kaouther Feriel HAMZA, director general al societății Stafiem - Peugeot, domiciliat la adresa 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisian, născut la data de 13 ianuarie 1959, fiul lui Leïla CHAIBI, căsătorit cu Dorsaf BEN ALI, director general al unei societăți, domiciliat la adresa rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, titular al CNI nr. 00400688.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru abuz de influență asupra unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană și complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Le Bardo la data de 5 iulie 1965, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Slim CHIBOUB, domiciliată la adresa 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, titulară a CNI nr. 00589759.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută him himla Le Bardo la data de 21 august 1971, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Marouene MABROUK, consilier la Ministerul Afacerilor Externe, titulară a CNI nr. 05409131.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisian, născut la Tunis la data de 11 martie 1972, fiul lui Jaouida El BEJI, căsătorit cu Sirine BEN ALI, director general al unei societăți, domiciliat la adresa 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, titular al CNI nr. 04766495.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Le Bardo la data de 8 martie 1963, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Slim ZARROUK, medic, domiciliată la adresa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulară a CNI nr. 00589758.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisian, născut la Tunis la data de 13 august 1960, fiul lui Maherzia GUEDIRA, căsătorit cu Ghazoua BEN ALI, director general al unei societăți, domiciliat la adresa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titular al CNI nr. 00642271.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Hammam-Sousse la data de 22 noiembrie 1949, fiul lui Selma HASSEN, fotograf-jurnalist în Germania, domiciliat la adresa 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 02951793.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Hammam-Sousse la data de 13 martie 1947, căsătorit cu Zohra BEN AMMAR, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa rue El Moez - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 02800443.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisiană, născută la Hammam-Sousse la data de 16 mai 1952, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Fathi REFAT, reprezentant al Tunisair, domiciliată la adresa 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titulară a CNI nr. 02914657.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisiană, născută la Sousse la data de 18 septembrie 1956, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Sadok Habib MHIRI, director de întreprindere, domiciliată la adresa avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, titulară a CNI nr. 02804872.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la data de 28 octombrie1938, fiul lui Selma HASSEN, pensionar, soț al decedatei Selma MANSOUR, domiciliat la adresa 255 cité El Bassatine - Monastir, titular al CNI nr. 028106l4.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisian, născut la Tunis la data de 21 octombrie 1969, fiul lui Selma MANSOUR, căsătorit cu Monia CHEDLI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa avenue Hédi Nouira - Monastir, titular al CNI nr. 04180053.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Monastir la data de 29 aprilie 1974, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar, director de întreprindere, domiciliat la adresa 83 Cap Marina - Monastir, titular al CNI nr. 04186963.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Monastir la data de 12 octombrie 1972, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar, exportator și importator comercial, domiciliat la adresa avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titular al CNI nr. 04192479.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Monastir la data de 8 martie 1980, fiica lui Selma MANSOUR, căsătorită cu Zied JAZIRI, secretară a unei societăți, domiciliată la adresa rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titulară a CNI nr. 06810509.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 8 octombrie 1978, fiul lui Hayet BEN ALI, director al unei societăți, domiciliat la adresa 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titular al CNI nr. 05590835.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 9 august 1977, fiul lui Hayet BEN ALI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 05590836.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisiană, născută la Monastir la data de 30 august 1982, fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR, domiciliată la adresa rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titulară a CNI nr. 08434380.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Sousse la data de 13 ianuarie 1970, fiul lui Naïma BEN ALI, șef de serviciu la Tunisair, domiciliat la adresa Résidence les Jardins, apt. 8C, bloc. b - El Menzah 8 - l'Ariana, titular al CNI nr. 05514395.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 22 octombrie1967, fiul lui Naïma BEN ALI, responsabil de misiune la Ministerul Transporturilor, domiciliat la adresa 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, titular al CNI nr. 05504161.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Sousse la data de 3 ianuarie 1973, fiul lui Naïma BEN ALI, căsătorit cu Lamia JEGHAM, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 05539378.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Paris la data de 27 octombrie 1966, fiul lui Paulette HAZAT, director al unei societăți, domiciliat la adresa Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titular al CNI nr. 05515496 (dublă cetățenie).

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Zine El Abidine Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Cetățenie tunisiană și franceză; născut la Le Petit Quevilly (76) la data de 6 aprilie 1971 (sau la data de 16 aprilie, conform cărții de identitate tunisiene); fiul lui Tijani BEN ALI, născut la 9 februarie 1932, și al lui Paulette HAZET (sau HAZAT), născută la 23 februarie 1936; căsătorit cu Amel SAIED (sau SAID); administrator al unei societăți; domiciliat la adresa Chouket El Arressa, Hammam - Sousse, conform CNI tunisiene nr. 00297112; domiciliat la adresa 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), conform CNI franceze nr. 111277501841.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Tunis la data de 28 august 1974, fiul lui Leila DEROUICHE, director comercial, domiciliat la adresa 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, titular al CNI nr. 04622472.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.”


31.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 82/2014 AL COMISIEI

din 28 ianuarie 2014

de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Montes de Granada (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Spaniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Montes de Granada”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 417/2006 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 ianuarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 72, 11.3.2006, p. 8.

(3)  JO C 177, 22.6.2013, p. 24.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.5.   Uleiuri și grăsimi (unt, margarină, uleiuri etc.)

SPANIA

Montes de Granada (DOP)


31.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 83/2014 AL COMISIEI

din 29 ianuarie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 8 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei (2) stabilește cerințele tehnice și procedurile administrative referitoare la operațiunile aeriene care au înlocuit anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (3), cu excepția subpărții Q privind limitările timpului de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă.

(2)

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, normele de aplicare referitoare la timpul de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă ar trebui să includă, inițial, toate dispozițiile de fond cuprinse în subpartea Q din anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91, luând în considerare cele mai recente progrese științifice și tehnice.

(3)

Prezentul regulament reprezintă o măsură de punere în aplicare menționată la articolul 8 alineatul (5) și la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, prin urmare subpartea Q din anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 ar trebui să fie eliminată în conformitate cu articolul 69 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Cu toate acestea, subpartea Q din anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 ar trebui să se aplice în continuare până la expirarea perioadelor de tranziție prevăzute în prezentul regulament și pentru tipurile de operațiuni pentru care nu s-au stabilit măsuri de punere în aplicare.

(4)

Prezentul regulament nu aduce atingere limitelor și standardelor minime deja stabilite prin Directiva 2000/79/CE a Consiliului (4), în special dispozițiile privind timpul de lucru și zilele fără sarcini de serviciu, care ar trebui să fie întotdeauna respectate în cazul personalului mobil din aviația civilă. Dispozițiile din prezentul regulament, precum și alte dispoziții aprobate în temeiul prezentului regulament nu sunt menite să justifice reducerile în ceea ce privește nivelurile existente de protecție pentru personalul mobil respectiv. Dispozițiile din prezentul regulament nu împiedică adoptarea de dispoziții mai protective în materie de condiții de muncă și de sănătate și securitate la locul de muncă prevăzute în legislația socială națională și în contractele colective de muncă și nu ar trebui să aducă atingere acestor dispoziții.

(5)

Statele membre pot deroga de la dispozițiile din prezentul regulament sau, respectiv, se pot abate de la specificațiile de certificare asociate, prin aplicarea unor dispoziții implicând un nivel de siguranță care este cel puțin echivalent cu dispozițiile prezentului regulament, în scopul de a aborda mai eficient anumite considerente naționale sau practici operaționale. Orice derogări sau abateri de la prezentul regulament ar trebui notificate și tratate în conformitate cu articolele 14 și 22 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, care asigură decizii transparente și nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective.

(6)

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) a pregătit un proiect de norme de aplicare, pe care le-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz (5) în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(7)

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 ar trebui, prin urmare, modificat pentru a include limitările timpului de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 se adaugă următorul punct 6:

„6.

«operațiune de taxi aerian» înseamnă, în sensul limitărilor timpului de zbor și de serviciu, o operațiune de transport aerian comercial neprogramată, efectuată la cerere, cu un avion cu o configurație maximă operațională a locurilor pentru pasageri (MOPSC) de cel mult 19 locuri.”

2.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Limitări ale timpului de zbor

(1)   Operațiunile CAT cu avioane sunt supuse dispozițiilor subpărții FTL din anexa III.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), operațiunile de taxi aerian, de servicii medicale de urgență și operațiunile CAT cu un singur pilot efectuate de avioane fac obiectul dispozițiilor articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 și ale subpărții Q din anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91, precum și al derogărilor naționale conexe bazate pe evaluările riscurilor în materie de siguranță efectuate de autoritățile competente.

(3)   Operațiunile CAT cu elicoptere respectă cerințele naționale.”

3.

Se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

Agenția efectuează o examinare continuă a eficacității dispozițiilor privind limitările timpului de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă prevăzute în anexele II și III. Nu mai târziu de 18 februarie 2019, agenția elaborează un prim raport privind rezultatele acestei examinări.

Această examinare implică expertiza științifică și se bazează pe datele operaționale colectate pe termen lung, cu sprijinul statelor membre, începând cu data aplicării prezentului regulament.

Examinarea menționată la primul paragraf evaluează impactul asupra vigilenței personalului navigant, exercitat de cel puțin următorii factori:

sarcini de serviciu de peste 13 ore desfășurate la momentul cel mai favorabil al zilei;

sarcini de serviciu de peste 10 ore desfășurate la momentul cel mai puțin favorabil al zilei;

sarcini de serviciu de peste 11 ore desfășurate de membrii echipajului, într-o stare de aclimatizare necunoscută;

sarcini de serviciu care includ un număr ridicat de sectoare (peste 6);

servicii de permanență, precum perioada de rezervă sau rezerva urmată de sarcini de zbor; precum și

orare perturbatoare.”

4.

Anexa II se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

5.

Anexa III se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 18 februarie 2016.

Prin derogare de la paragraful al doilea, statele membre pot alege să nu aplice dispozițiile de la punctul ORO.FTL.205 litera (e) din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 și să aplice în continuare dispozițiile naționale existente privind odihna în timpul zborului până la 17 februarie 2017.

Atunci când un stat membru aplică dispozițiile paragrafului al treilea, el informează Comisia și agenția și descrie motivele acestei derogări, durata acesteia, precum și programul de implementare care cuprinde acțiunile prevăzute și calendarul aferent.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 296, 25.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 373, 31.12.1991, p. 4.

(4)  JO L 302, 1.12.2000, p. 57.

(5)  Avizul nr. 04/2012 al Agenției Europene de Siguranță a Aviației din 28 septembrie 2012 referitor la un regulament de stabilire a normelor de aplicare privind limitările timpului de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă (FTL) pentru transportul aerian comercial (CAT) cu avioane (http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf).


ANEXA I

În anexa II la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se adaugă următoarele puncte ARO.OPS.230 și ARO.OPS.235:

ARO.OPS.230 Determinarea orarelor perturbatoare

În sensul limitărilor timpului de zbor, autoritatea competentă decide, în conformitate cu definițiile orarelor perturbatoare de «tip matinal» și de «tip prelungit» stabilite la punctul ORO.FTL.105 din anexa III, care dintre aceste două tipuri de orare perturbatoare se aplică tuturor operatorilor CAT aflați sub supravegherea sa.

ARO.OPS.235 Aprobarea regimurilor individuale de specificare a timpului de zbor

(a)

Autoritatea competentă aprobă regimurile de specificare a timpului de zbor propuse de operatorii CAT, în cazul în care operatorul demonstrează conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu subpartea FTL din anexa III la prezentul regulament.

(b)

Atunci când un regim de specificare a timpului de zbor propus de un operator se abate de la specificațiile de certificare aplicabile emise de agenție, autoritatea competentă aplică procedura descrisă la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(c)

Atunci când un regim de specificare a timpului de zbor propus de un operator derogă de la normele de punere în aplicare aplicabile, autoritatea competentă aplică procedura descrisă la articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(d)

Abaterile sau derogările aprobate fac obiectul unei evaluări, efectuate după ce acestea au fost aplicate, pentru a determina dacă abaterile sau derogările respective ar trebui confirmate sau modificate. Autoritatea competentă și agenția efectuează o evaluare independentă pe baza informațiilor furnizate de operator. Evaluarea este proporțională, transparentă și bazată pe principii și cunoștințe de ordin științific.”


ANEXA II

În anexa III la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se adaugă următoarea subparte FTL:

„SUBPARTEA FTL

LIMITĂRI PRIVIND TIMPUL DE ZBOR ȘI DE SERVICIU ȘI CERINȚE PRIVIND PERIOADA DE ODIHNĂ

SECȚIUNEA 1

Generalități

ORO.FTL.100 Domeniul de aplicare

Prezenta subparte stabilește cerințele care trebuie îndeplinite de un operator și de membrii echipajului său în ceea ce privește limitările timpului de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă pentru membrii echipajului.

ORO.FTL.105 Definiții

În sensul prezentei subpărți, se aplică următoarele definiții:

1.

«aclimatizat» înseamnă o stare în care bioritmul circadian al unui membru al echipajului este sincronizat cu zona de fus orar în care se află membrul echipajului. Se consideră că un membru al echipajului este aclimatizat la o zonă de fus orar care cuprinde 2 ore în jurul zonei orei locale de la punctul de plecare. În cazul în care decalajul orar dintre ora locală la locul în care începe o sarcină de serviciu și ora locală de la locul unde începe următoarea sarcină de serviciu este de peste 2 ore, membrul echipajului este considerat ca fiind aclimatizat în conformitate cu valorile din tabelul 1, în vederea calculării perioadei zilnice maxime de zbor.

Tabelul 1

Decalajul orar (h) dintre timpul de referință și ora locală de la locul unde acesta își începe următoarea sarcină de serviciu

Timpul scurs de la prezentarea la timpul de referință

 

< 48

48–71:59

72–95:59

96–119:59

≥ 120

< 4

B

D

D

D

D

≤ 6

B

X

D

D

D

≤ 9

B

X

X

D

D

≤ 12

B

X

X

X

D

«B»

înseamnă aclimatizat la ora locală a fusului orar de plecare;

«D»

înseamnă aclimatizat la ora locală a locului în care membrul echipajului își începe următoarea sarcină de serviciu; și

«X»

înseamnă că un membru al echipajului se află într-o stare de aclimatizare necunoscută;

2.

«timp de referință» înseamnă ora locală la locul de prezentare, situat într-o bandă de fus orar de 2 ore în jurul orei locale la care membrul echipajului este aclimatizat;

3.

«spațiu de cazare» înseamnă, în sensul perioadei de rezervă și al unui serviciu fracționat, un loc liniștit și confortabil, inaccesibil publicului, cu dotat cu dispozitive de control al luminii și temperaturii și cu un mobilier adecvat, care oferă unui membru al echipajului posibilitatea de a dormi, și cu o capacitate suficientă pentru găzduirea tuturor membrilor echipajului prezenți în același timp. De asemenea, acest spațiu trebuie să fie prevăzut cu acces la alimente și lichide;

4.

«spațiu de cazare adecvat» înseamnă, în sensul perioadei de rezervă, al serviciului fracționat și al timpului de odihnă, o încăpere individuală pentru fiecare membru al echipajului, aflată într-un mediu liniștit, echipată cu un pat, ventilată suficient, care este prevăzută cu un dispozitiv de reglare a temperaturii și a intensității luminii și cu acces la alimente și lichide;

5.

«echipaj de zbor majorat» înseamnă un echipaj de zbor alcătuit din mai mulți membri decât minimul necesar pentru operarea aeronavei, care permite fiecărui membru al echipajului de zbor să părăsească postul care i-a fost desemnat și să fie înlocuit de un alt membru al echipajului de zbor calificat corespunzător, în scopul petrecerii unei perioade de odihnă în timpul zborului;

6.

«pauză» înseamnă un interval de timp în cadrul unei perioade de serviciu pentru zbor, mai mic decât o perioadă de odihnă, considerat ca sarcină de serviciu și în timpul căruia un membru al echipajului este eliberat de toate sarcinile;

7.

«prezentare amânată» înseamnă amânarea de către un operator a unei perioade de serviciu pentru zbor (FDP) programate, înainte ca un membru al echipajului să fi părăsit locul de odihnă;

8.

«orar perturbator» înseamnă un program de lucru al unui membru al echipajului care afectează programul de somn al acestuia în timpul timpului optim de somn prin includerea unei FDP sau a unei combinații de FDP-uri care se suprapune, începe sau se încheie în orice moment al zilei sau al nopții de la locul în care un membru al echipajului este aclimatizat; un program de lucru poate avea caracter perturbator dacă începe devreme, se încheie târziu sau se derulează pe timp de noapte:

(a)

orar perturbator «de tip matinal» înseamnă:

(i)

dacă «începe devreme», o perioadă de serviciu care începe în intervalul cuprins între orele 05:00 și 05:59, în zona cu fusul orar la care un membru al echipajului este aclimatizat; și

(ii)

dacă «se încheie târziu», o perioadă de serviciu care se încheie în intervalul cuprins între orele 23:00 și 01:59, în zona cu fusul orar la care un membru al echipajului este aclimatizat;

(b)

orar perturbator «de tip prelungit» înseamnă:

(i)

dacă «începe devreme», o perioadă de serviciu care începe în intervalul cuprins între orele 05:00 și 06:59, în zona cu fusul orar la care un membru al echipajului este aclimatizat; și

(ii)

dacă «se încheie târziu», o perioadă de serviciu care se încheie în intervalul cuprins între orele 00:00 și 01:59, în zona cu fusul orar la care un membru al echipajului este aclimatizat;

9.

«serviciu pe timp de noapte» înseamnă o perioadă de serviciu care încalcă orice interval cuprins între orele 02:00 și 04:59, în zona cu fusul orar la care un membru al echipajului este aclimatizat;

10.

«sarcină de serviciu» înseamnă orice sarcină pe care un membru al echipajului o efectuează pentru operator, inclusiv perioada de serviciu pentru zbor, atribuțiile administrative, participarea la cursuri de formare și verificări, poziționarea și anumite perioade de rezervă;

11.

«perioadă de serviciu» înseamnă o perioadă care începe în momentul în care un operator îi solicită unui membru al echipajului să se prezinte în vederea începerii unei sarcini de serviciu sau să înceapă o sarcină de serviciu și se încheie în momentul în care persoana respectivă este liberă de toate sarcinile, inclusiv de sarcinile de serviciu de după zbor;

12.

«perioadă de serviciu pentru zbor» (FDP) înseamnă o perioadă de timp care începe în momentul în care un membru al echipajului este solicitat să se prezinte pentru începerea sarcinii de serviciu, care include un sector sau o serie de sectoare, și se încheie în momentul în care aeronava este imobilizată și motoarele sunt oprite, la capătul ultimului sector pentru care el are rolul unui membru al echipajului aflat de serviciu;

13.

«timp de zbor» înseamnă, pentru avioane și motoplanoare de agrement, intervalul de timp scurs de la prima mișcare pe care aeronava o execută în locul de parcare în scopul decolării până când aceasta se oprește la sfârșitul zborului în poziția de parcare desemnată și toate motoarele sau elicele sunt oprite;

14.

«bază de reședință» înseamnă locul repartizat membrului echipajului de un operator, unde membrul echipajului își începe și își încheie în mod normal perioada de serviciu sau o serie de perioade de serviciu și unde, în condiții normale, operatorul nu este responsabil cu asigurarea cazării membrilor echipajului în cauză;

15.

«zi locală» înseamnă o perioadă de timp de 24 de ore care începe la ora locală 00:00;

16.

«noapte locală» înseamnă o perioadă de timp de 8 ore din intervalul cuprins între 22:00 și 08:00 ora locală;

17.

«membru al echipajului aflat de serviciu» înseamnă un membru al echipajului care își îndeplinește sarcinile pe o aeronavă în timpul unui sector;

18.

«poziționare» înseamnă transferul, dintr-un loc în altul și la indicația operatorului, al unui membru al echipajului care nu este de serviciu, cu excepția:

timpului de călătorie de la locul de odihnă privat la locul de prezentare pentru începerea serviciului desemnat la baza de reședință și invers; și

a timpului necesar pentru transferul local de la locul de odihnă la locul de începere a serviciului și invers;

19.

«loc de odihnă» înseamnă o cușetă sau un scaun cu suport pentru picioare și labele picioarelor, care să le permită membrilor echipajului să doarmă la bordul unei aeronave;

20.

«rezervă» înseamnă o perioadă de timp în care un membru al echipajului trebuie să răspundă la solicitarea operatorului de a fi disponibil pentru a primi o misiune de serviciu pentru o FDP, pentru poziționare sau pentru o altă sarcină de serviciu, notificată cu cel puțin 10 ore înainte;

21.

«perioadă de odihnă» înseamnă o perioadă de timp continuă, neîntreruptă și definită, ulterioară și/sau anterioară perioadei de serviciu, în decursul căreia un membru al echipajului este eliberat de orice sarcină de serviciu și de rezervă;

22.

«rotație» înseamnă o perioadă de serviciu sau o serie de perioade de serviciu, care cuprinde cel puțin o perioadă de serviciu de zbor și perioade de odihnă în afara bazei de reședință, care începe la baza de reședință și se încheie la întoarcerea la baza de reședință pentru o perioadă de odihnă în care operatorul nu mai este responsabil de cazarea membrului echipajului;

23.

«zi izolată fără perioadă de serviciu» înseamnă, în scopul respectării dispozițiilor Directivei 2000/79/CE a Consiliului (1), o perioadă fără sarcini de serviciu și de rezervă, constând într-o zi și două nopți locale, care este notificată în avans. O perioadă de odihnă poate fi inclusă în ziua izolată fără perioadă de serviciu;

24.

«sector» înseamnă un segment al unei FDP cuprins între prima mișcare a unei aeronave în scopul decolării și imobilizarea acesteia după aterizare la locul de parcare repartizat;

25.

«perioadă de rezervă» înseamnă o perioadă de timp anunțată în prealabil și definită, în care un membru al echipajului trebuie să răspundă la solicitarea operatorului de a fi disponibil pentru a primi o misiune de zbor, de poziționare sau o altă sarcină de serviciu, fără a fi întreruptă de o perioadă de odihnă;

26.

«perioadă de rezervă la aeroport» înseamnă o perioadă de rezervă petrecută în aeroport;

27.

«alte forme ale perioadei de rezervă» înseamnă o perioadă de rezervă petrecută fie la domiciliu, fie într-un spațiu de cazare adecvat;

28.

«fereastra de reducere circadiană (WOCL)» înseamnă perioada cuprinsă între orele 02:00 și 05:59, în zona cu fusul orar la care un membru al echipajului este aclimatizat.

ORO.FTL.110 Responsabilitățile operatorului

Operatorul:

(a)

publică orare de lucru cu suficient timp înainte pentru a oferi ocazia membrilor echipajului să își planifice odihna corespunzătoare;

(b)

se asigură că perioadele de serviciu pentru zbor sunt planificate într-un mod care să permită membrilor echipajului să rămână suficient de odihniți, astfel încât aceștia să poată opera la un nivel de siguranță satisfăcător în orice circumstanțe;

(c)

specifică ore de prezentare pentru începerea serviciului care să acorde suficient timp pentru sarcinile de la sol;

(d)

ia în considerare relația dintre frecvența și modelul perioadelor de serviciu pentru zbor și al perioadelor de odihnă, precum și efectele cumulate ale perioadelor lungi de serviciu, combinate cu perioade minime de odihnă;

(e)

alocă modele de programe de lucru care să evite practicile ce cauzează o perturbare gravă a unui program de somn/serviciu stabilit, cum ar fi alternanța serviciu pe timp de zi/serviciu pe timp de noapte;

(f)

respectă dispozițiile privind orarele perturbatoare în conformitate cu ARO.OPS.230;

(g)

asigură perioade de odihnă suficient de lungi pentru a permite membrilor echipajului să depășească efectele sarcinilor de serviciu anterioare și să fie odihniți la începutul următoarei perioade de serviciu pentru zbor;

(h)

planifică perioade recurente de recuperare și de odihnă prelungite și notifică membrii echipajului cu suficient timp înainte;

(i)

planifică sarcini de zbor astfel încât acestea să se încheie în perioada de serviciu pentru zbor admisibilă, luând în considerare timpul necesar pentru sarcinile anterioare zborului, sectorul și timpii de escală;

(j)

modifică un program și/sau componența echipajelor dacă operațiunea efectivă depășește perioada maximă de serviciu pentru zbor în cazul a mai mult de 33 % dintre sarcinile de zbor din cadrul acelui program pe parcursul unei perioade sezoniere programate.

ORO.FTL.115 Responsabilitățile membrilor echipajului

Membrii echipajului:

(a)

respectă punctul CAT.GEN.MPA.100 litera (b) din anexa IV (partea-CAT); și

(b)

utilizează în mod optim posibilitățile și facilitățile de odihnă puse la dispoziție și își planifică și utilizează în mod corespunzător perioadele de odihnă.

ORO.FTL.120 Managementul riscului de oboseală (FRM)

(a)

Dacă pentru prezenta subparte este nevoie de un FRM sau de o specificație de certificare aplicabilă, operatorul stabilește, pune în aplicare și actualizează un FRM ca parte integrantă a sistemului său de management. Managementul riscului de oboseală asigură conformitatea cu cerințele esențiale de la punctele 7.f, 7.g și 8.f din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Managementul riscului de oboseală este descris în manualul de operațiuni.

(b)

Un FRM stabilit, pus în aplicare și actualizat asigură îmbunătățirea continuă a performanțelor sale globale și include:

1.

o descriere a filozofiei și principiilor generale ale operatorului în ceea ce privește FRM, denumite generic politica FRM;

2.

documentația pentru procesele FRM, inclusiv un proces de conștientizare a personalului cu privire la responsabilitățile sale și procedura pentru modificarea acestei documentații;

3.

principii și cunoștințe științifice;

4.

o identificare a pericolelor și un proces de evaluare a riscurilor care permite managementul riscului (riscurilor) operațional (operaționale) al (ale) operatorului care rezultă din oboseala continuă a unui membru al echipajului;

5.

un proces de atenuare a riscurilor, care prevede acțiuni de remediere ce urmează să fie puse în aplicare cu promptitudine, necesare pentru a atenua în mod eficient riscul (riscurile) operatorului care rezultă din oboseala unui membru al echipajului și pentru monitorizarea continuă și evaluarea periodică a atenuării riscurilor de oboseală obținute prin astfel de acțiuni;

6.

procesele de asigurare a securității FRM;

7.

procesele de promovare a FRM.

(c)

Managementul riscului de oboseală corespunde regimului de specificare a timpului de zbor, anvergurii operatorului, precum și naturii și complexității activităților sale, ținând seama de pericolele și riscurile inerente asociate acestor activități și de regimul aplicabil de specificare a timpului de zbor.

(d)

Operatorul ia măsuri de atenuare atunci când procesul de asigurare a securității FRM demonstrează că performanța necesară în materie de siguranță nu este asigurată.

ORO.FTL.125 Regimurile de specificare a timpului de zbor

(a)

Operatorii stabilesc, pun în aplicare și actualizează regimuri de specificare a timpului de zbor care sunt adecvate pentru tipul (tipurile) de operațiuni efectuate și care sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008, cu prezenta subparte și cu alte dispoziții legislative aplicabile, inclusiv cu Directiva 2000/79/CE.

(b)

Înainte de a fi puse în aplicare, regimurile de specificare a timpului de zbor, inclusiv orice FRM aferent, în cazul în care este necesar, sunt aprobate de autoritatea competentă.

(c)

Pentru a demonstra conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu prezenta subparte, operatorul aplică specificațiile de certificare aplicabile adoptate de agenție. Ca o alternativă, în cazul în care operatorul dorește să se abată de la aceste specificații de certificare în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, el furnizează autorității competente o descriere completă a abaterii preconizate înainte de punerea sa în aplicare. Descrierea include toate revizuirile manualelor sau procedurilor care ar putea fi relevante, precum și o evaluare care demonstrează că cerințele din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cele din prezenta subparte sunt respectate.

(d)

În sensul punctului ARO.OPS.235 litera (d), în termen de 2 ani de la punerea în aplicare a unei abateri sau derogări, operatorul colectează date privind abaterea sau derogarea autorizată și analizează aceste date utilizând principii științifice în vederea evaluării efectelor abaterii sau derogării asupra oboselii personalului navigant. O astfel de analiză este furnizată sub forma unui raport adresat autorității competente.

SECȚIUNEA 2

Operatori care efectuează operațiuni de transport aerian comercial

ORO.FTL.200 Baza de reședință

Un operator repartizează o bază de reședință pentru fiecare membru al echipajului.

ORO.FTL.205 Perioada de serviciu pentru zbor (FDP)

(a)

Operatorul:

1.

definește orele de prezentare pentru începerea serviciului pentru fiecare operațiune în parte, luând în considerare ORO.FTL.110 litera (c);

2.

instituie proceduri care specifică modul în care comandantul de bord, în cazul unor circumstanțe speciale care ar putea duce la oboseală severă și după consultarea cu membrii echipajului afectați, reduce FDP efectivă și/sau prelungește perioada de odihnă, pentru a elimina orice efect negativ asupra siguranței zborului.

(b)

FDP zilnică maximă de bază

1.

FDP zilnică maximă, fără utilizarea prelungirilor pentru membrii aclimatizați ai echipajului, respectă valorile din următorul tabel:

Tabelul 2

FDP zilnic maxim – Membrii aclimatizați ai echipajului

Începutul FDP la timpul de referință

1-2 sectoare

3 sectoare

4 sectoare

5 sectoare

6 sectoare

7 sectoare

8 sectoare

9 sectoare

10 sectoare

06:00-13:29

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

13:30-13:59

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

14:00-14:29

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

14:30-14:59

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

15:00-15:29

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

15:30-15:59

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

16:00-16:29

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

16:30-16:59

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

17:00-04:59

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

05:00-05:14

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

05:15-05:29

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

05:30-05:44

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

05:45-05:59

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

2.

FDP zilnică maximă, atunci când membrii echipajului se află într-o stare de aclimatizare necunoscută, respectă valorile din următorul tabel:

Tabelul 3

Membrii echipajului aflați într-o stare de aclimatizare necunoscută

FDP zilnică maximă în funcție de sectoare

1-2

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

3.

FDP zilnică maximă, atunci când membrii echipajului se află într-o stare de aclimatizare necunoscută și operatorul a pus în aplicare un sistem de management al riscului de oboseală, respectă valorile din următorul tabel:

Tabelul 4

Membrii echipajului aflați într-o stare de aclimatizare necunoscută în cazul FRM

Valorile din tabelul de mai jos se pot aplica cu condiția ca FRM al operatorului să monitorizeze continuu menținerea performanțelor necesare în materie de siguranță.


FDP zilnică maximă în funcție de sectoare

1-2

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

(c)

FDP cu prezentări diferite pentru începerea serviciului pentru echipajul de zbor și echipajul de cabină

Ori de câte ori echipajul de cabină necesită mai mult timp decât echipajul de zbor pentru informarea înainte de zbor pentru același sector sau aceleași serii de sectoare, FDP a echipajului de cabină poate fi prelungită cu diferența de timp dintre momentul prezentării pentru începerea serviciului a echipajului de cabină și a echipajului de zbor. Diferența nu trebuie să depășească 1 oră. FDP zilnică maximă pentru echipajul de cabină are la bază momentul prezentării pentru începerea serviciului al echipajului de zbor pentru perioada sa de serviciu pentru zbor, însă perioada de serviciu pentru zbor începe la momentul prezentării echipajului de cabină pentru începerea serviciului.

(d)

FDP zilnică maximă pentru membrii aclimatizați ai echipajului, cu utilizarea prelungirilor, fără odihnă în timpul zborului

1.

FDP zilnică maximă poate fi prelungită cu până la 1 oră de maximum două ori în oricare 7 zile consecutive. În acest caz:

(i)

perioadele minime de odihnă de dinainte și de după zbor se prelungesc cu 2 ore; sau

(ii)

perioada de odihnă de după zbor se prelungește cu 4 ore.

2.

Atunci când prelungirile se utilizează pentru FDP consecutive, perioadele suplimentare de odihnă de dinainte și de după zbor dintre cele două FDP prelungite necesare conform punctului 1 se acordă consecutiv.

3.

Utilizarea prelungirii se planifică în avans și se limitează la un maximum de:

(i)

5 sectoare, dacă fereastra de reducere circadiană nu este încălcată; sau

(ii)

4 sectoare, dacă fereastra de reducere circadiană este încălcată cu 2 ore sau mai puțin; sau

(iii)

2 sectoare, dacă fereastra de reducere circadiană este încălcată cu mai mult de 2 ore.

4.

Prelungirea FDP zilnică maximă de bază, fără perioade de odihnă în timpul zborului, nu se combină cu prelungiri determinate de perioade de odihnă în timpul zborului sau de perioade de serviciu fracționat în cadrul aceleiași perioade de serviciu.

5.

Regimurile de specificare a timpului de zbor precizează limitele pentru prelungirile FDP zilnice maxime de bază, în conformitate cu specificațiile de certificare aplicabile tipului de operațiune, luând în considerare:

(i)

numărul de sectoare parcurse; și

(ii)

încălcarea ferestrei de reducere circadiană.

(e)

FDP maximă zilnică cu utilizarea de prelungiri determinate de perioade de odihnă în timpul zborului

Regimurile de specificare a timpului de zbor precizează condițiile de prelungire a FDP maxime zilnice de bază cu perioade de odihnă în timpul zborului, în conformitate cu specificațiile de certificare aplicabile tipului de operațiune, luând în considerare:

(i)

numărul de sectoare parcurse;

(ii)

perioada minimă de odihnă în timpul zborului alocată fiecărui membru al echipajului;

(iii)

tipul facilităților pentru odihnă în timpul zborului; și

(iv)

majorarea echipajului de zbor de bază.

(f)

Circumstanțe neprevăzute în cadrul operațiunilor de zbor – putere discreționară a comandantului de bord

1.

Condițiile de modificare a limitelor perioadelor de zbor, de serviciu și de odihnă de către comandantul de bord în cazul unor circumstanțe neprevăzute în operațiunile de zbor, care încep la momentul raportării pentru începerea serviciului sau ulterior acestuia, respectă următoarele condiții:

(i)

FDP maximă zilnică, care rezultă după aplicarea literelor (b) și (e) de la punctul ORO.FTL.205 sau de la punctul ORO.FTL.220 nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ore, cu excepția cazului în care echipajul de zbor a fost majorat, caz în care perioada maximă de serviciu pentru zbor poate fi prelungită, dar nu cu mai mult de 3 ore;

(ii)

dacă, pe parcursul sectorului final al unei FDP, majorarea permisă este depășită din cauza unor situații neprevăzute survenite după decolare, zborul poate continua către destinația planificată sau către un alt aerodrom; și

(iii)

perioada de odihnă de după o FDP poate fi redusă, dar niciodată sub 10 ore.

2.

În cazul unor circumstanțe neprevăzute care ar putea duce la oboseală severă, comandantul de bord reduce perioada efectivă de serviciu pentru zbor și/sau prelungește perioada de odihnă, pentru a elimina orice efect negativ asupra siguranței zborului.

3.

Comandantul de bord consultă toți membrii echipajului cu privire la nivelurile lor de vigilență înainte de a decide modificările prevăzute la punctele 1 și 2.

4.

Comandantul de bord transmite operatorului un raport atunci când o FDP este prelungită sau o perioadă de odihnă este redusă la decizia sa.

5.

În cazul în care prelungirea unei FDP sau reducerea unei perioade de odihnă depășește 1 oră, o copie a raportului, la care operatorul adaugă observațiile sale, este trimisă de către acesta autorității competente în termen de cel mult 28 de zile de la eveniment.

6.

Operatorul pune în aplicare un proces nepunitiv pentru utilizarea puterii discreționare descrise în această dispoziție și îl descrie în manualul de operațiuni.

(g)

Circumstanțe neprevăzute în cadrul operațiunilor de zbor – prezentarea întârziată pentru începerea serviciului

Operatorul include, în manualul de operațiuni, o serie de proceduri pentru prezentarea întârziată pentru începerea serviciului în cazul unor circumstanțe neprevăzute, în conformitate cu specificațiile de certificare aplicabile tipului de operațiune.

ORO.FTL.210 Perioadele de zbor și perioadele de serviciu

(a)

Perioadele totale de serviciu care i se pot repartiza unui membru al echipajului nu depășesc:

1.

60 de ore de serviciu în oricare 7 zile consecutive;

2.

110 ore de serviciu în oricare 14 zile consecutive; și

3.

190 de ore de serviciu pe durata oricăror 28 de zile consecutive, repartizate cât mai egal posibil pe întreaga durată a perioadei respective.

(b)

Timpul total de zbor al sectoarelor în cadrul cărora un membru al echipajului este desemnat ca membru al echipajului aflat de serviciu nu depășesc:

1.

100 de ore de timp de zbor pe durata oricăror 28 de zile consecutive;

2.

900 de ore de timp de zbor pe durata oricărui an calendaristic; și

3.

1 000 de ore de timp de zbor pe durata oricăror 12 luni calendaristice consecutive.

(c)

Sarcina de serviciu de după zbor este considerată perioadă de serviciu. Operatorul specifică în manualul său de operațiuni durata minimă a perioadei pentru sarcinile de serviciu de după zbor.

ORO.FTL.215 Poziționarea

Dacă un operator poziționează un membru al echipajului, se aplică următoarele cerințe:

(a)

poziționarea după prezentarea pentru începerea serviciului, dar înainte de operare, este considerată a fi o FDP, dar nu este considerată a fi un sector;

(b)

tot timpul petrecut pentru poziționare se consideră perioadă de serviciu.

ORO.FTL.220 Perioada de serviciu fracționat

Condițiile pentru prelungirea FDP zilnică maximă de bază ca urmare a unei pauze la sol este în conformitate cu următorii factori:

(a)

regimurile de specificare a timpului de zbor precizează următoarele elemente pentru perioada de serviciu fracționat, în conformitate cu specificațiile de certificare aplicabile tipului de operațiune:

1.

durata minimă a unei pauze la sol; și

2.

posibilitatea de a prelungi FDP, prevăzută la punctul ORO.FTL.205 litera (b), luând în considerare durata pauzei la sol, facilitățile oferite membrilor echipajului pentru odihnă și alți factori relevanți;

(b)

pauza la sol se contabilizează integral ca FDP;

(c)

perioada de serviciu fracționat nu urmează după o perioadă redusă de odihnă.

ORO.FTL.225 Perioada de rezervă și perioadele de serviciu la aeroport

Dacă un operator desemnează membri ai echipajului pentru perioada de rezervă sau pentru orice perioadă de serviciu la aeroport, se aplică următoarele cerințe, în conformitate cu specificațiile de certificare aplicabile tipului de operațiune:

(a)

perioada de rezervă și orice perioada de serviciu la aeroport se programează, iar începutul și sfârșitul perioadei de rezervă se definesc și se anunță în avans membrilor echipajului în cauză pentru a le oferi posibilitatea de a planifica o perioadă de odihnă corespunzătoare;

(b)

un membru al echipajului este de rezervă la aeroport de la momentul prezentării pentru începerea serviciului la locul de prezentare până la încheierea perioadei de rezervă la aeroport notificate;

(c)

perioada de rezervă la aeroport se contabilizează integral ca perioadă de serviciu în sensul punctelor ORO.FTL.210 și ORO.FTL.235;

(d)

orice perioadă de serviciu la aeroport se contabilizează integral ca perioadă de serviciu, iar FDP se contabilizează integral începând din momentul prezentării pentru începerea serviciului la aeroport;

(e)

operatorul asigură cazarea membrului echipajului aflat în perioadă de rezervă la aeroport;

(f)

regimurile de specificare a timpului de zbor indică următoarele elemente:

1.

durata maximă a oricărui serviciu de rezervă;

2.

impactul timpului petrecut în serviciu de rezervă asupra FDP maximă ce poate fi atribuită, luând în considerare facilitățile de odihnă puse la dispoziția membrului echipajului, precum și alți factori relevanți, cum ar fi:

necesitatea disponibilității imediate a membrului echipajului;

interferența perioadei de rezervă cu somnul; și

notificarea adecvată pentru a asigura posibilitatea unei perioade de somn între solicitarea de serviciu și FDP atribuită;

3.

perioada de odihnă minimă de după o perioadă de rezervă care nu duce la alocarea unei FDP;

4.

modul în care timpul petrecut în perioada de rezervă, alta decât perioada de rezervă la aeroport, se contabilizează în scopul cumulării orelor de serviciu.

ORO.FTL.230 Rezerva

Dacă operatorii desemnează membri ai echipajului să efectueze un serviciu de rezervă, se aplică următoarele cerințe, în conformitate cu specificațiile de certificare aplicabile tipului de operațiune:

(a)

rezerva figurează în programul de lucru;

(b)

regimurile de specificare a timpului de zbor indică următoarele elemente:

1.

durata maximă a oricărei perioade de rezervă individuale;

2.

numărul de zile consecutive de rezervă care pot fi repartizate unui membru al echipajului.

ORO.FTL.235 Perioadele de odihnă

(a)

Perioada minimă de odihnă la baza de reședință

1.

Perioada minimă de odihnă prevăzută înainte de desfășurarea unei FDP care începe la baza de reședință este cel puțin la fel de lungă ca perioada de serviciu precedentă sau este de 12 ore, oricare dintre acestea este mai mare.

2.

Prin derogare de la punctul 1, perioada minimă de odihnă prevăzută la litera (b) se aplică în cazul în care operatorul oferă o cazare adecvată membrului echipajului la reședința de bază.

(b)

Perioada minimă de odihnă în alt loc decât la baza de reședință

Perioada minimă de odihnă prevăzută înainte de o FDP care începe în alt loc decât baza de reședință este cel puțin la fel de lungă ca perioada de serviciu precedentă sau este de 10 ore, oricare dintre acestea este mai mare. Această perioadă cuprinde 8 ore de somn în plus față de timpul alocat călătoriei și nevoilor fiziologice.

(c)

Perioada redusă de odihnă

Prin derogare de la literele (a) și (b), regimurile de specificare a timpului de zbor pot reduce perioadele minime de odihnă în conformitate cu specificațiile de certificare aplicabile pentru tipul de operațiune și luând în considerare următoarele elemente:

1.

perioada minimă redusă de odihnă;

2.

prelungirea perioadei de odihnă ulterioare; și

3.

reducerea FDP după o perioadă redusă de odihnă.

(d)

Perioade recurente de recuperare și de odihnă prelungite

Regimurile de specificare a timpului de zbor precizează perioadele recurente de recuperare și de odihnă prelungite care să compenseze oboseala acumulată. Perioada minimă de recuperare și de odihnă prelungită este de 36 de ore, incluzând 2 nopți locale, și, în orice caz, timpul scurs între sfârșitul unei perioade recurente de recuperare și de odihnă prelungite și începutul următoarei astfel de perioade nu depășește 168 de ore. Perioada recurentă de recuperare și de odihnă prelungită se extinde până la 2 zile locale de două ori pe lună.

(e)

Regimurile de specificare a timpului de zbor precizează perioadele de odihnă suplimentare, în conformitate cu specificațiile de certificare aplicabile, pentru a compensa:

1.

efectele diferențelor de fus orar și ale prelungirilor FDP;

2.

oboseala suplimentară acumulată din cauza orarelor perturbatoare; și

3.

o schimbare a bazei de reședință.

ORO.FTL.240 Alimentația

(a)

În timpul FDP, trebuie să existe posibilitatea pentru consumul de alimente și lichide, astfel încât să se evite diminuarea performanței unui membru al echipajului, în special atunci când FDP depășește 6 ore.

(b)

Operatorul indică în manualul său de operațiuni modul în care asigură alimentația membrilor echipajului în timpul unei FDP.

ORO.FTL.245 Înregistrări privind baza de reședință, timpii de zbor, perioadele de serviciu și de odihnă

(a)

Operatorul păstrează, pentru o perioadă de 24 de luni:

1.

evidența individuală pentru fiecare membru al echipajului, care cuprinde:

(i)

timpii de zbor;

(ii)

începutul, durata și sfârșitul fiecărei perioade de serviciu și ale fiecărui FDP;

(iii)

perioadele de odihnă și zilele libere fără niciun fel de activități; și

(iv)

baza de reședință repartizată;

2.

rapoarte privind perioadele prelungite de serviciu pentru zbor și perioadele reduse de odihnă.

(b)

La cerere, operatorul pune la dispoziție copii ale evidențelor individuale ale timpilor de zbor, ale perioadelor de serviciu și ale perioadelor de odihnă pentru:

1.

membrul echipajului în cauză; și

2.

un alt operator, în ceea ce privește un membru al echipajului care este sau devine membru al echipajului operatorului în cauză.

(c)

Evidențele menționate la CAT.GEN.MPA.100 litera (b) punctul 5 referitoare la membrii echipajului care îndeplinesc sarcini de serviciu pentru mai mult de un operator se păstrează pentru o perioadă de 24 de luni.

ORO.FTL.250 Formarea pentru managementul oboselii

(a)

Operatorul pune la dispoziție, inițial și periodic, cursuri de formare în domeniul managementului oboselii pentru membrii echipajului, personalul responsabil cu pregătirea și menținerea programelor de lucru ale echipajului și pentru personalul de conducere în cauză.

(b)

Aceste cursuri de formare respectă un program de formare stabilit de operator și descris în manualul de operațiuni. Programa pentru cursurile de formare acoperă posibilele cauze și efecte ale oboselii și măsurile împotriva oboselii.”


(1)  JO L 302, 1.12.2000, p. 57.


31.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 84/2014 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2014

privind autorizarea preparatelor pe bază de Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 sau Pediococcus pentosaceus DSM 23689 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, coroborat cu articolul 10 alineatele (1)-(4), stabilește dispozițiile specifice pentru evaluarea produselor utilizate în Uniune ca aditivi pentru însilozare la data la care regulamentul a devenit aplicabil.

(2)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, preparatele de Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688, Pediococcus pentosaceus DSM 23689 au fost înregistrate în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produse existente aparținând grupei funcționale „aditivi pentru însilozare”, destinate tuturor speciilor de animale.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, coroborat cu articolul 7, s-au depus cereri de autorizare a preparatelor respective ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale, solicitându-se ca aditivii în cauză să fie clasificați în categoria „aditivi tehnologici” și în grupul funcțional „aditivi pentru însilozare”. Cererile respective au fost însoțite de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

În avizul său din 18 iunie 2013 (2), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, se presupune că folosirea acestor tulpini la producția de furaje însilozate prezintă siguranță pentru speciile de animale de interes zootehnic, pentru consumatorii de produse provenite de la animalele hrănite cu furajul însilozat tratat și pentru mediu. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că toate cele trei preparate au potențialul de a îmbunătăți producția de furaje însilozate prin reducerea pH-ului și prin creșterea concentrației de acid lactic, ceea ce duce la o mai bună conservare a substanței uscate la furajele care sunt ușor sau relativ dificil de însilozat. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metodele de analiză a aditivilor furajeri în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatelor în cauză arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestor preparate ar trebui să fie autorizată, conform dispozițiilor din anexa la prezentul regulament.

(6)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Se autorizează preparatele menționate în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupului funcțional „aditivi pentru însilozare”, ca aditivi pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

Preparatele menționate în anexă și furajele care le conțin, produse și etichetate înainte de 20 august 2014 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 20 februarie 2014, pot continua să fie introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(7):3284.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică.

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

CFU/kg de materie nouă

Categoria: aditivi tehnologici. Grupă funcțională: aditivi pentru însilozare

1k1009

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Compoziția aditivului

Preparat pe bază de Pediococcus pentosaceus DSM 14021 cu un conținut minim de 1 × 1011 CFU/g de aditiv

 

Caracterizarea substanței active

Celule viabile de Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Metoda analitică  (1)

Numărare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15786)

Identificare: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE).

Toate speciile de animale

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, se precizează condițiile de depozitare.

2.

Conținutul minim de aditiv, atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1 × 108 CFU/kg de materie nouă în materii ușor sau relativ dificil de însilozat (2);

3.

Pentru siguranță: se recomandă ca în timpul manipulării să se utilizeze dispozitive de protecție respiratorie și a ochilor, precum și mănuși.

20 februarie 2024

1k1010

 

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Compoziția aditivului

Preparat pe bază de Pediococcus pentosaceus DSM 23688 cu un conținut minim de 1 × 1011 CFU/g de aditiv

 

Caracterizarea substanței active

Celule viabile de Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Metoda analitică  (1)

Numărare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15786)

Identificare: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE).

Toate speciile de animale

 

 

 

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, se precizează condițiile de depozitare.

2.

Conținutul minim de aditiv, atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1 × 108 CFU/kg de materie nouă în materii ușor sau relativ dificil de însilozat (2);

3.

Pentru siguranță: se recomandă ca în timpul manipulării să se utilizeze dispozitive de protecție respiratorie și a ochilor, precum și mănuși.

 

1k1011

Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Compoziția aditivului

Preparat pe bază de Pediococcus pentosaceus DSM 23689 cu un conținut minim de 1 × 1011 CFU/g de aditiv

 

Caracterizarea substanței active

Celule viabile de Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Metoda analitică  (1)

Numărare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15786)

Identificare: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE).

Toate speciile de animale

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, se precizează condițiile de depozitare.

2.

Conținutul minim de aditiv, atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1 × 108 CFU/kg de materie nouă în materii ușor sau relativ dificil de însilozat (2);

3.

Pentru siguranță: se recomandă ca în timpul manipulării să se utilizeze dispozitive de protecție respiratorie și a ochilor, precum și mănuși.

20 februarie 2024


(1)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Furaj ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie nouă. Furaj relativ dificil de însilozat: 1,5-3,0 % carbohidrați solubili în materie nouă. Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei (JO L 133, 22.5.2008, p. 1).


31.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 85/2014 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2014

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadei de autorizare a substanței active compuși de cupru

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 17 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (2) stabilește substanțele active considerate a fi fost autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

(2)

Autorizația substanței active compuși de cupru va expira la 30 noiembrie 2016. A fost depusă o cerere pentru reînnoirea autorizației acestei substanțe active. Dat fiind că acestei substanțe active i se aplică cerințele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (3), este necesar să se acorde solicitanților suficient timp pentru a încheia procedura de reînnoire în conformitate cu regulamentul respectiv. În consecință, este probabil ca autorizația acestei substanțe active să expire înainte de adoptarea unei decizii privind reînnoirea sa. Prin urmare, este necesar să se prelungească perioada de autorizare a autorizației.

(3)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 trebuie modificat în consecință.

(4)

Având în vedere scopul articolului 17 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în cazul în care nu se depune niciun dosar suplimentar pentru o anumită substanță activă, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012, cel târziu cu 30 de luni înainte de data de expirare stabilită în anexa la prezentul regulament, Comisia va stabili data de expirare ca fiind data prevăzută înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament sau cea mai apropiată dată ulterioară acesteia.

(5)

Având în vedere scopul articolului 17 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în cazul în care Comisia va adopta un regulament care prevede că autorizarea unei substanțe active menționate în anexa la prezentul regulament nu este reînnoită deoarece nu sunt îndeplinite criteriile de aprobare, Comisia va stabili data de expirare ca fiind data prevăzută înainte de prezentul regulament sau data intrării în vigoare a regulamentului care prevede că autorizarea substanței active nu este reînnoită, în cazul în care această dată este ulterioară.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).


ANEXĂ

În partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, în coloana a șasea (expirarea autorizației), din rândul 277 (compuși de cupru), data de 30 noiembrie 2016 se înlocuiește cu data de 31 ianuarie 2018.


31.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 86/2014 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

50,7

IL

62,3

MA

49,3

SN

151,7

TN

76,0

TR

85,7

ZZ

79,3

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

108,8

ZZ

180,8

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,3

TR

137,6

ZZ

96,0

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,0

MA

57,6

TN

54,8

TR

78,7

ZZ

61,2

0805 20 10

CN

72,7

IL

139,6

MA

72,2

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

90,7

IL

120,6

JM

118,0

KR

142,8

MA

114,6

PK

34,5

TR

77,4

ZZ

94,8

0805 50 10

TR

71,7

ZZ

71,7

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

193,6

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

136,4

ZZ

105,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

31.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/38


DECIZIA 2014/49/PESC A CONSILIULUI

din 30 ianuarie 2014

de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 31 ianuarie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/72/PESC (1).

(2)

Măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/72/PESC se aplică până la 31 ianuarie 2014. Pe baza unei revizuiri a deciziei respective, măsurile restrictive ar trebui prelungite până la 31 ianuarie 2015.

(3)

Ar trebui înlocuite informațiile referitoare la un număr de 45 de persoane, astfel cum figurează în anexa la Decizia 2011/72/PESC, și ar trebui furnizate justificări noi cu privire la desemnarea lor.

(4)

Prin urmare, Decizia 2011/72/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2011/72/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Prezenta decizie se aplică până la 31 ianuarie 2015. Aceasta se reexaminează permanent. Decizia poate fi reînnoită sau modificată, după caz, în situația în care Consiliul consideră că obiectivele acesteia nu au fost îndeplinite.”

2.

Anexa se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 ianuarie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  Decizia 2011/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (JO L 28, 2.2.2011, p. 62).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Lista persoanelor și a entităților menționate la articolul 1

 

Nume

Date de identificare

Motive

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Fost președinte al Tunisiei, născut la Hamman-Sousse la data de 3 septembrie 1936, fiul lui Selma HASSEN, căsătorit cu Leïla TRABELSI, titular al cărții naționale de identitate (CNI) nr. 00354671.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 24 octombrie 1956, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Zine El Abidine BEN ALI, titulară a CNI nr. 00683530.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 4 martie 1944, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 11 rue de France- Radès Ben Arous, titular al CNI nr. 05000799.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Sabha-Lybie la 7 ianuarie 1980, fiul lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, căsătorit cu Inès LEJRI, domiciliat la adresa Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- etajul 7- apt. No25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, titular al CNI nr. 04524472.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul director general al Société Tunisienne de Banque și fostul director general al Banque Nationale Agricole) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisian, născut la Tunis la 2 decembrie 1981, fiul lui Naïma BOUTIBA, căsătorit cu Nesrine BEN ALI, titular al CNI nr. 04682068.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru abuz de influență asupra unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, precum și complicitate la deturnarea de fonduri publice tunisiene de către un funcționar public (fostul președinte Ben Ali).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 16 ianuarie 1987, fiica lui Leïla TRABELSI, căsătorită cu Fahd Mohamed Sakher MATERI, titulară a CNI nr. 00299177.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 17 iulie 1992, fiica lui Leïla TRABELSI, cu reședința în Palatul prezidențial, titulară a CNI nr. 09006300.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 5 noiembrie 1962, fiul lui Saida DHERIF, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, titular al CNI nr. 00777029.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 24 iunie 1948, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI, administrator adjunct al unei societăți agricole, domiciliat la adresa 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, titular al CNI nr. 00104253.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la Radès la data de 19 februarie 1953, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed MAHJOUB, administrator al unei societăți, domiciliată la adresa 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, titulară a CNI nr. 00403106.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 26 august 1974, fiul lui Najia JERIDI, om de afaceri, domiciliat la adresa 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titular al CNI nr. 05417770.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 26 aprilie 1950, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, titular al CNI nr. 00178522.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 25 septembrie 1955, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ, director general al unei societăți, domiciliat la adresa 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, titular al CNI nr. 05150331.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 27 decembrie 1958, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed Montassar MEHERZI, director comercial, domiciliată la adresa 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titulară a CNI nr. 00166569.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisian, născut la La Marsa la data de 5 mai 1959, fiul lui Fatma SFAR, căsătorit cu Samira TRABELSI, director general al unei societăți, domiciliat la adresa 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, titular al CNI nr. 00046988.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 1 februarie 1960, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Habib ZAKIR, domiciliată la adresa 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, titulară a CNI nr. 00235016.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisian, născut la data de 5 martie 1957, fiul lui Saida BEN ABDALLAH, căsătorit cu Nefissa TRABELSI, dezvoltator imobiliar, domiciliat la adresa rue Ennawras nr. 4 -Gammarth Supérieur, titular al CNI nr. 00547946.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 3 iulie 1973, fiul lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, dezvoltator imobiliar, domiciliat la adresa immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, titular al CNI nr. 05411511.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisiană, născută la Tunis la data de 25 iunie 1975, fiica lui Mounira TRABELSI (sora lui Leila TRABELSI), administrator al unei societăți, căsătorită cu Mourad MEHDOUI, domiciliată la adresa 41 rue Garibaldi -Tunis, titulară a CNI nr. 05417907.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisian, născut la Tunis la data de 3 mai 1962, fiul lui Neila BARTAJI, căsătorit cu Lilia NACEF, director general al unei societăți, domiciliat la adresa 41 rue Garibaldi - Tunis, titular al CNI nr. 05189459.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la data de 18 septembrie 1976, fiul lui Najia JERIDI, director general al unei societăți, domiciliat la adresa lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, titular al CNI nr. 05412560.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 4 decembrie 1971, fiica lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, domiciliată la adresa 2 rue El Farrouj - La Marsa, titulară a CNI nr. 05418095.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la data de 20 decembrie 1965, fiul lui Radhia MATHLOUTHI, căsătorit cu Linda CHERNI, funcționar de birou la Tunisair, domiciliat la adresa 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, titular al CNI nr. 00300638.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisian, născut la data de 29 ianuarie 1988, fiul lui Kaouther Feriel HAMZA, director general al societății Stafiem - Peugeot, domiciliat la adresa 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisian, născut la data de 13 ianuarie 1959, fiul lui Leïla CHAIBI, căsătorit cu Dorsaf BEN ALI, director general al unei societăți, domiciliat la adresa rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, titular al CNI nr. 00400688.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru abuz de influență asupra unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană și complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Le Bardo la data de 5 iulie 1965, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Slim CHIBOUB, domiciliată la adresa 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, titulară a CNI nr. 00589759.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută him himla Le Bardo la data de 21 august 1971, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Marouene MABROUK, consilier la Ministerul Afacerilor Externe, titulară a CNI nr. 05409131.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisian, născut la Tunis la data de 11 martie 1972, fiul lui Jaouida El BEJI, căsătorit cu Sirine BEN ALI, director general al unei societăți, domiciliat la adresa 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, titular al CNI nr. 04766495.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Le Bardo la data de 8 martie 1963, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Slim ZARROUK, medic, domiciliată la adresa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulară a CNI nr. 00589758.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisian, născut la Tunis la data de 13 august 1960, fiul lui Maherzia GUEDIRA, căsătorit cu Ghazoua BEN ALI, director general al unei societăți, domiciliat la adresa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titular al CNI nr. 00642271.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Hammam-Sousse la data de 22 noiembrie 1949, fiul lui Selma HASSEN, fotograf-jurnalist în Germania, domiciliat la adresa 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 02951793.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Hammam-Sousse la data de 13 martie 1947, căsătorit cu Zohra BEN AMMAR, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa rue El Moez - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 02800443.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisiană, născută la Hammam-Sousse la data de 16 mai 1952, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Fathi REFAT, reprezentant al Tunisair, domiciliată la adresa 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titulară a CNI nr. 02914657.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisiană, născută la Sousse la data de 18 septembrie 1956, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Sadok Habib MHIRI, director de întreprindere, domiciliată la adresa avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, titulară a CNI nr. 02804872.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la data de 28 octombrie1938, fiul lui Selma HASSEN, pensionar, soț al decedatei Selma MANSOUR, domiciliat la adresa 255 cité El Bassatine - Monastir, titular al CNI nr. 028106l4.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisian, născut la Tunis la data de 21 octombrie 1969, fiul lui Selma MANSOUR, căsătorit cu Monia CHEDLI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa avenue Hédi Nouira - Monastir, titular al CNI nr. 04180053.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Monastir la data de 29 aprilie 1974, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar, director de întreprindere, domiciliat la adresa 83 Cap Marina - Monastir, titular al CNI nr. 04186963.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Monastir la data de 12 octombrie 1972, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar, exportator și importator comercial, domiciliat la adresa avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titular al CNI nr. 04192479.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Monastir la data de 8 martie 1980, fiica lui Selma MANSOUR, căsătorită cu Zied JAZIRI, secretară a unei societăți, domiciliată la adresa rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titulară a CNI nr. 06810509.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 8 octombrie 1978, fiul lui Hayet BEN ALI, director al unei societăți, domiciliat la adresa 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titular al CNI nr. 05590835.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 9 august 1977, fiul lui Hayet BEN ALI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 05590836.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisiană, născută la Monastir la data de 30 august 1982, fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR, domiciliată la adresa rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titulară a CNI nr. 08434380.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Sousse la data de 13 ianuarie 1970, fiul lui Naïma BEN ALI, șef de serviciu la Tunisair, domiciliat la adresa Résidence les Jardins, apt. 8C, bloc. b - El Menzah 8 - l'Ariana, titular al CNI nr. 05514395.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 22 octombrie1967, fiul lui Naïma BEN ALI, responsabil de misiune la Ministerul Transporturilor, domiciliat la adresa 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, titular al CNI nr. 05504161.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Sousse la data de 3 ianuarie 1973, fiul lui Naïma BEN ALI, căsătorit cu Lamia JEGHAM, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 05539378.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Paris la data de 27 octombrie 1966, fiul lui Paulette HAZAT, director al unei societăți, domiciliat la adresa Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titular al CNI nr. 05515496 (dublă cetățenie).

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Zine El Abidine Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Cetățenie tunisiană și franceză; născut la Le Petit Quevilly (76) la data de 6 aprilie 1971 (sau la data de 16 aprilie, conform cărții de identitate tunisiene); fiul lui Tijani BEN ALI, născut la 9 februarie 1932, și al lui Paulette HAZET (sau HAZAT), născută la 23 februarie 1936; căsătorit cu Amel SAIED (sau SAID); administrator al unei societăți; domiciliat la adresa Chouket El Arressa, Hammam - Sousse, conform CNI tunisiene nr. 00297112; domiciliat la adresa 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), conform CNI franceze nr. 111277501841.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Tunis la data de 28 august 1974, fiul lui Leila DEROUICHE, director comercial, domiciliat la adresa 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, titular al CNI nr. 04622472.

Persoana face obiectul unor anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și complicitate la abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.”