ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2014.008.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 8

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
11 ianuarie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2014/7/UE

 

*

Decizia Consiliului din 5 decembrie 2013 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii

1

 

 

Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii

3

 

*

Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Republicii San Marino cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a măsurilor echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 și a Croației la 1 iulie 2013

7

 

*

Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Principatului Liechtenstein cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Principatul Liechtenstein prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 și a Croației la 1 iulie 2013

8

 

*

Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Principatului Monaco cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 și a Croației la 1 iulie 2013

9

 

*

Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Principatului Andorra cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 și a Croației la 1 iulie 2013

10

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 16/2014 al Comisiei din 9 ianuarie 2014 de modificare pentru a 209-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 17/2014 al Comisiei din 10 ianuarie 2014 de stabilire a formularului standardizat pentru notificarea unei măsuri speciale în cadrul mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 18/2014 al Comisiei din 10 ianuarie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [Žemaitiškas kastinys (STG)]

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 19/2014 al Comisiei din 10 ianuarie 2014 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța cloroform ( 1 )

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 20/2014 al Comisiei din 10 ianuarie 2014 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța butafosfan ( 1 )

20

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 21/2014 al Comisiei din 10 ianuarie 2014 de modificare pentru a 210-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

22

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 22/2014 al Comisiei din 10 ianuarie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

24

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 23/2014 al Comisiei din 10 ianuarie 2014 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licențe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 6 și 7 ianuarie 2014 în cadrul contingentului tarifar tunisian și de suspendare a eliberării licențelor de import pentru luna ianuarie 2014

26

 

 

DECIZII

 

 

2014/8/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 10 octombrie 2013 de modificare a Deciziei 2010/372/UE privind utilizarea substanțelor reglementate ca agenți de proces în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2013) 6517]

27

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Lituania și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1990/2006 ( JO L 346, 20.12.2013 )

30

 

*

Rectificare la Regulamentul (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Bulgaria și Slovacia, și de abrogare a Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010 ( JO L 346, 20.12.2013 )

31

 

*

Rectificare la Decizia 2013/114/UE a Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a orientărilor pentru statele membre privind calcularea energiei regenerabile furnizate de pompele de căldură în cazul diferitelor tehnologii de pompe de căldură în temeiul articolului 5 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( JO L 62, 6.3.2013 )

32

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 5 decembrie 2013

privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii

(2014/7/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 212 coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 18 iunie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (1), referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii („protocolul”).

(2)

Negocierile s-au încheiat.

(3)

Obiectivul protocolului îl constituie stabilirea normelor financiare și tehnice care să permită Georgiei să participe la anumite programe ale Uniunii. Cadrul orizontal instituit de protocol constituie o măsură de cooperare economică, financiară și tehnică, care permite accesul la asistență, în special la asistență financiară, care urmează a fi furnizată de către Uniune în temeiul programelor Uniunii. Acest cadru se aplică numai programelor Uniunii pentru care actele juridice constitutive relevante prevăd posibilitatea participării Georgiei. Prin urmare, semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului nu presupune exercitarea de competențe în cadrul diferitelor politici sectoriale urmărite de programe, care sunt exercitate la stabilirea programelor.

(4)

Protocolul ar trebui semnat în numele Uniunii și ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu până la încheierea procedurilor aferente încheierii sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii („protocolul”), sub rezerva încheierii acestuia.

Textul protocolului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prin prezenta decizie, președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze protocolul în numele Uniunii.

Articolul 3

Protocolul se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării sale (2) până la încheierea procedurilor aferente încheierii sale.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

D. A. BARAKAUSKAS


(1)  JO L 205, 4.8.1999, p. 3.

(2)  Data semnării protocolului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/3


PROTOCOL

la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,

pe de o parte,

și

GEORGIA, denumită în continuare „Georgia”,

pe de altă parte,

denumite colectiv în continuare „părțile”,

întrucât:

(1)

Georgia a încheiat un acord de parteneriat și cooperare cu Comunitățile Europene și statele membre ale acestora („acordul”) (1), care a intrat în vigoare la 1 iulie 1999.

(2)

Consiliul European de la Bruxelles din 17-18 iunie 2004 a salutat propunerile Comisiei Europene referitoare la o politică europeană de vecinătate (PEV) și a aprobat concluziile Consiliului din 14 iunie 2004.

(3)

Cu numeroase alte ocazii, Consiliul a confirmat acea politică în concluziile sale.

(4)

La 5 martie 2007, Consiliul și-a exprimat sprijinul în privința abordării generale și globale, definite în comunicarea din 4 decembrie 2006 a Comisiei Europene, de a permite țărilor partenere la PEV să participe la activitățile agențiilor comunitare și la programele comunitare în funcție de meritul lor și atunci când temeiurile juridice permit acest lucru.

(5)

Georgia și-a exprimat dorința de a participa la o serie de programe ale Uniunii.

(6)

Clauzele și condițiile privind participarea Georgiei la fiecare program în parte al Uniunii, în special contribuția financiară care urmează să fie făcută de Georgia, precum și procedurile de raportare și de evaluare, ar trebui stabilite printr-un acord între Comisia Europeană și autoritățile competente din Georgia,

CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

Se permite participarea Georgiei la toate programele actuale și viitoare ale Uniunii deschise participării Georgiei în conformitate cu dispozițiile relevante de adoptare a acelor programe.

Articolul 2

Georgia face contribuții financiare la bugetul general al Uniunii Europene corespunzătoare programelor specifice ale Uniunii la care participă Georgia.

Articolul 3

Reprezentanții Georgiei pot face parte, ca observatori și în ceea ce privește aspectele de interes pentru Georgia, din comitetele de gestionare responsabile de monitorizarea programelor Uniunii la care Georgia face contribuții financiare.

Articolul 4

Pe cât posibil, proiectele și inițiativele prezentate de participanții din Georgia fac obiectul acelorași condiții, norme și proceduri cu privire la programele în cauză ale Uniunii ca cele aplicate statelor membre.

Articolul 5

(1)   Clauzele și condițiile specifice privind participarea Georgiei la fiecare program în parte al Uniunii, în special contribuția financiară care urmează să fie făcută de Georgia, precum și procedurile de raportare și de evaluare, sunt stabilite printr-un acord între Comisia Europeană și autoritățile competente din Georgia, pe baza criteriilor stabilite de programele în cauză ale Uniunii.

(2)   În cazul în care Georgia solicită asistența externă a Uniunii în vederea participării la un anumit program al Uniunii în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2) sau în temeiul oricărui regulament similar care prevede o asistență externă a Uniunii în favoarea Georgiei și care poate fi adoptat în viitor, condițiile care reglementează utilizarea de către Georgia a asistenței externe a Uniunii se stabilesc într-un acord de finanțare, în conformitate în special cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1638/2006.

Articolul 6

(1)   Fiecare acord încheiat în temeiul articolului 5 stipulează că, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3), auditurile sau controlul financiar ori alte verificări, inclusiv anchetele administrative, vor fi efectuate de către Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi sau sub autoritatea acestora.

(2)   Se stabilesc dispoziții detaliate privind controlul financiar și auditul, măsurile administrative, sancțiunile și recuperarea, acordând Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă și Curții de Conturi competențe echivalente cu competențele pe care le dețin în raport cu beneficiarii sau contractanții stabiliți în Uniune.

Articolul 7

(1)   Prezentul protocol se aplică pe perioada în care este în vigoare acordul.

(2)   Prezentul protocol se semnează și se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile lor respective.

(3)   Fiecare parte poate denunța prezentul protocol printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți. Prezentul protocol își încetează valabilitatea după șase luni de la data respectivei notificări. Încetarea protocolului, ca urmare a denunțării lui de către oricare dintre părți, nu afectează verificările și controalele care urmează a fi efectuate, atunci când este necesar, în conformitate cu articolele 5 și 6.

Articolul 8

În cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol și, ulterior, la fiecare trei ani, cele două părți pot reexamina punerea în aplicare a prezentului protocol în funcție de participarea reală a Georgiei la programele Uniunii.

Articolul 9

Prezentul protocol se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în condițiile prevăzute de respectivul tratat și, pe de altă parte, teritoriului Georgiei.

Articolul 10

(1)   Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile își notifică reciproc, pe cale diplomatică, încheierea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

(2)   Până la intrarea în vigoare a acestuia, părțile convin să aplice cu titlu provizoriu dispozițiile prezentului protocol începând cu data semnării acestuia, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

Articolul 11

Prezentul protocol face parte integrantă din acord.

Articolul 12

Prezentul protocol este întocmit în două exemplare în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și georgiană, fiecare text fiind în egală măsură autentic.

Съставено в Брюксел на дванадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el doce de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am zwölften Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the twelfth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le douze décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio dvyliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizenkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de twaalfde december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em doze de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la doisprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne dvanajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den tolfte december tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Za Gruziju

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Ġeorġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (JO L 205, 4.8.1999, p. 3).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat (JO L 310, 9.11.2006, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/7


Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Republicii San Marino cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a măsurilor echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 și a Croației la 1 iulie 2013

Stimate domn,

Am onoarea să fac referire la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a măsurilor echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi.

Ca urmare a aderării Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 și a Croației la 1 iulie 2013, este necesar să se aducă o modificare tehnică anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a măsurilor echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) primul paragraf din acord.

Articolul 20 alineatul (2) primul paragraf din acord prevede că lista autorităților competente din anexa I poate fi modificată prin simpla notificare a celeilalte părți de către San Marino, pentru autoritatea prevăzută la litera (a) din anexă, și de către Comunitate, pentru celelalte autorități.

Prin prezenta vă înștiințez, în numele Uniunii, că autoritățile competente pentru Bulgaria, România și Croația sunt:

în Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите sau un reprezentant autorizat;

în România: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau un reprezentant autorizat;

în Croația: Ministar financija sau un reprezentant autorizat

și că autoritățile menționate trebuie adăugate în anexa I la acord, la literele (aa), (ab), respectiv (ac), după autoritățile competente indicate la litera (z).

Cu deosebită considerație,

Pentru Uniunea Europeană,

Heinz ZOUREK

Director general al Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/8


Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Principatului Liechtenstein cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Principatul Liechtenstein prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 și a Croației la 1 iulie 2013

Stimate domn,

Am onoarea să fac referire la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Principatul Liechtenstein prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi.

Ca urmare a aderării Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 și a Croației la 1 iulie 2013, este necesar să se aducă o modificare tehnică anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Principatul Liechtenstein prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) primul paragraf din acord.

Articolul 20 alineatul (2) primul paragraf din acord prevede că lista autorităților competente din anexa I poate fi modificată prin simpla notificare a celeilalte părți de către Liechtenstein, pentru autoritatea prevăzută la litera (a) din anexă, și de către Comunitate, pentru celelalte autorități.

Prin prezenta vă înștiințez, în numele Uniunii, că autoritățile competente pentru Bulgaria, România și Croația sunt:

în Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите sau un reprezentant autorizat;

în România: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau un reprezentant autorizat;

în Croația: Ministar financija sau un reprezentant autorizat

și că autoritățile menționate trebuie adăugate în anexa I la acord, la literele (aa), (ab), respectiv (ac), după autoritățile competente indicate la litera (z).

Cu deosebită considerație,

Pentru Uniunea Europeană,

Heinz ZOUREK

Director general al Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/9


Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Principatului Monaco cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 și a Croației la 1 iulie 2013

Stimate domn,

Am onoarea să fac referire la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi.

Ca urmare a aderării Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 și a Croației la 1 iulie 2013, este necesar să se aducă o modificare tehnică anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) primul paragraf din acord.

Articolul 20 alineatul (2) primul paragraf din acord prevede că lista autorităților competente din anexa I poate fi modificată prin simpla notificare a celeilalte părți de către Principatul Monaco, în ceea ce privește autoritatea menționată la litera (a) din anexa respectivă, și de către Comunitatea Europeană, în ceea ce privește celelalte autorități.

Prin prezenta vă înștiințez, în numele Uniunii, că autoritățile competente pentru Bulgaria, România și Croația sunt:

în Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите sau un reprezentant autorizat;

în România: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau un reprezentant autorizat;

în Croația: Ministar financija sau un reprezentant autorizat

și că autoritățile menționate trebuie adăugate în anexa I la acord, la literele (aa), (ab), respectiv (ac), după autoritățile competente indicate la litera (z).

Cu deosebită considerație,

Pentru Uniunea Europeană,

Heinz ZOUREK

Director general al Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/10


Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Principatului Andorra cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 și a Croației la 1 iulie 2013

Stimate domn,

Am onoarea să fac referire la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi.

Ca urmare a aderării Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 și a Croației la 1 iulie 2013, este necesar să se aducă o modificare tehnică anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) primul paragraf din acord.

Articolul 18 alineatul (2) primul paragraf din acord prevede că lista autorităților competente din anexa I poate fi modificată printr-o simplă notificare a celeilalte părți de către Principatul Andorra, în măsura în care privește autoritatea menționată la litera (a) din anexa respectivă, și de către Comunitatea Europeană, în măsura în care privește celelalte autorități.

Prin prezenta vă înștiințez, în numele Uniunii, că autoritățile competente pentru Bulgaria, România și Croația sunt:

în Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите sau un reprezentant autorizat;

în România: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau un reprezentant autorizat;

în Croația: Ministar financija sau un reprezentant autorizat

și că autoritățile menționate trebuie adăugate în anexa I la acord, la literele (aa), (ab), respectiv (ac), după autoritățile competente indicate la litera (z).

Cu deosebită considerație,

Pentru Uniunea Europeană,

Heinz ZOUREK

Director general al Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală


REGULAMENTE

11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 16/2014 AL COMISIEI

din 9 ianuarie 2014

de modificare pentru a 209-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 19 decembrie 2013, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a hotărât să elimine numele unei persoane din lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 ianuarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Abdelhadi Ben Debka [alias (a) L’Hadi Bendebka, (b) El Hadj ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi]. Adresa: Algeria. Data nașterii: 17.11.1963. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: deportat din Italia în Algeria la data de 13.9.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.”


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 17/2014 AL COMISIEI

din 10 ianuarie 2014

de stabilire a formularului standardizat pentru notificarea unei măsuri speciale în cadrul mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 199b alineatul (4),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/112/CE, astfel cum a fost modificată de Directiva 2013/42/UE a Consiliului (2), introduce un mecanism de reacție rapidă pentru combaterea fraudelor în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată (TVA).

(2)

Mecanismul de reacție rapidă permite statelor membre să notifice adoptarea unei măsuri speciale ca derogare de la regula generală prevăzută de Directiva 2006/112/CE în ceea ce privește persoana obligată la plata TVA. Măsura respectivă constă în aplicarea taxării inverse în scopul combaterii formelor neprevăzute și masive de fraudă care ar putea duce la pierderi financiare considerabile și ireparabile.

(3)

Pentru a se facilita prelucrarea notificării măsurilor speciale bazate pe mecanismul de reacție rapidă, ar trebui adoptat un formular de notificare standardizat, care să descrie și să structureze informațiile pe care trebuie să le furnizeze statul membru care emite notificarea.

(4)

În vederea scurtării și raționalizării procedurii de notificare, aceste formulare ar trebui transmise electronic Comisiei.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru cooperare administrativă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Statele membre utilizează formularul standardizat din anexa la prezentul regulament pentru a notifica Comisiei adoptarea unei măsuri speciale bazate pe mecanismul de reacție rapidă prevăzute la articolul 199b din Directiva 2006/112/CE.

(2)   Notificarea menționată la alineatul (1) se transmite prin mijloace electronice la o adresă de e-mail creată în acest scop și comunicată de Comisie Comitetului permanent pentru cooperare administrativă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Directiva 2013/42/UE a Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA (JO L 201, 26.7.2013, p. 1).


ANEXĂ

Image

Image


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 18/2014 AL COMISIEI

din 10 ianuarie 2014

de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [Žemaitiškas kastinys (STG)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Žemaitiškas kastinys”, depusă de Lituania, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Žemaitiškas kastinys” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 237, 15.8.2013, p. 40.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.4.   Alte produse de origine animală (ouă, miere, produse lactate cu excepția untului, etc.)

LITUANIA

Žemaitiškas kastinys (STG)


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 19/2014 AL COMISIEI

din 10 ianuarie 2014

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța cloroform

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

Limitele maxime ale reziduurilor („LMR”) de substanțe farmacologic active utilizabile în Uniune în medicamente de uz veterinar destinate animalelor de la care se obțin alimente sau în produsele biocide folosite în zootehnie sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009.

(2)

Substanțele farmacologic active și clasificarea acestora în ceea ce privește LMR-urile în produsele alimentare de origine animală sunt stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei (2).

(3)

Substanța cloroform este în prezent inclusă în tabelul 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ca substanță interzisă.

(4)

A fost înaintată Agenției Europene pentru Medicamente o cerere de stabilire a limitelor maxime ale reziduurilor de cloroform pentru toate speciile de rumegătoare și porcine.

(5)

Opinia Comitetului pentru medicamente de uz veterinar (denumit în continuare „CMUV”) a fost că nu este nevoie să se stabilească o LMR pentru cloroform pentru toate speciile de rumegătoare și porcine.

(6)

Pentru protecția sănătății umane trebuie să se asigure faptul că expunerea consumatorilor la reziduuri va rămâne sub aportul zilnic acceptabil, astfel cum se prevede la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009. Prin urmare, este necesar să se limiteze utilizarea cloroformului la excipienții din vaccinuri și să se limiteze cantitatea de substanță care poate fi administrată.

(7)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009, Agenția Europeană pentru Medicamente trebuie să ia în considerare posibilitatea de a utiliza LMR-urile stabilite pentru o anumită substanță farmacologic activă dintr-un anumit produs alimentar la alt produs alimentar derivat din aceeași specie sau LMR-urile stabilite pentru o anumită substanță farmacologic activă pentru una sau mai multe specii, la alte specii. CMUV a recomandat extrapolarea absenței necesității de a stabili o LMR pentru cloroform pentru toate speciile de rumegătoare și pentru porcine la toate mamiferele de la care se obțin alimente.

(8)

Tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui modificat pentru a include substanța cloroform pentru toate speciile de mamifere de la care se obțin alimente, stabilind, în același timp, absența necesității de a stabili o LMR, iar rubrica pentru cloroform din tabelul 2 din anexa respectivă ar trebui eliminată.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamentele de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (JO L 15, 20.1.2010, p. 1).


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se modifică după cum urmează:

1.

În tabelul 1, se introduce substanța cloroform după cum urmează:

Substanță farmacologic activă

Reziduu marker

Specie animală

LMR

Țesuturi țintă

Alte dispoziții [conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009]

Clasificare terapeutică

„Cloroform

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu este necesară nicio LMR

NU SE APLICĂ

A se utiliza numai ca excipient, în vaccinuri și doar în concentrații de maximum 1 % g/v și în doze totale de maximum 20 mg per animal

NICIO MENȚIUNE”

2.

În tabelul 2, substanța cloroform se elimină.


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 20/2014 AL COMISIEI

din 10 ianuarie 2014

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța butafosfan

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din produsele alimentare de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

Limitele maxime de reziduuri (denumite în continuare „LMR”) pentru substanțele farmacologic active destinate utilizării în Uniune în medicamentele de uz veterinar pentru animalele de la care se obțin alimente sau în produse biocide folosite în zootehnie se stabilesc în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 470/2009.

(2)

Substanțele farmacologic active și clasificarea acestora în ceea ce privește LMR în produsele alimentare de origine animală sunt stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei (2).

(3)

Substanța butafosfan este inclusă în prezent în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ca substanță permisă pentru specia bovine, unde se precizează, în același timp, că nu este necesar să se stabilească o LMR.

(4)

Agenția Europeană pentru Medicamente a primit o cerere de extindere a rubricii existente dedicate substanței butafosfan pentru a include specia porcine.

(5)

Opinia Comitetului pentru medicamente de uz veterinar a fost că nu este necesar să se stabilească o LMR pentru butafosfan pentru specia porcine.

(6)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009, Agenția Europeană pentru Medicamente ia în considerare utilizarea limitelor maxime de reziduuri stabilite pentru substanțele farmacologic active într-un produs alimentar anume pentru alte alimente derivate din aceeași specie sau limitele maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă într-una sau mai multe specii, pentru specii diferite.

(7)

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar a recomandat extrapolarea rezultatelor evaluării butafosfanului pentru speciile de bovine și porcine la toate speciile de mamifere de la care se obțin alimente.

(8)

Prin urmare, rubrica alocată butafosfanului în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui modificată pentru a include substanța butafosfan pentru toate speciile de mamifere de la care se obțin alimente, menționându-se, în același timp, că nu este necesar să se stabilească o LMR.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamentele de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

În tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010, rubrica corespunzătoare substanței butafosfan se înlocuiește cu următorul text:

Substanță farmacologic activă

Reziduu marker

Specie animală

LMR

Țesuturi țintă

Alte dispoziții [conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009]

Clasificare terapeutică

„Butafosfan

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu este necesară nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

Tract digestiv și metabolism/suplimente minerale”


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 21/2014 AL COMISIEI

din 10 ianuarie 2014

de modificare pentru a 210-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 2 ianuarie 2014, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a hotărât să elimine numele a două persoane de pe lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. În plus, la 6 ianuarie 2014, Comitetul pentru sancțiuni al CSONU a decis să elimine două entități aflate pe listă.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

(1)

Se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”:

(a)

„International Islamic Relief Organization, Filipine, filiale [alias (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO]. Adresă: (a) International Islamic Relief Organisation, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipine, (b) Zamboanga City, Filipine, (c) Tawi Tawi, Filipine, (d) Marawi City, Filipine, (e) Basilan, Filipine, (e) Cotabato City, Filipine. Alte informații: (a) organizație asociată cu Grupul Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) și cu Jemaah Islamiyah; (b) toate birourile s-au închis în 2006, dar de la începutul anului 2009, biroul IIRO din Manila, Filipine, s-a redeschis. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.8.2006.”

(b)

„International Islamic Relief Organization, Indonezia, sucursala [alias (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO]. Adresă: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonezia; (b) P.O. Box 3654; Jakarta, 54021, Indonezia; (c) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Indonezia. Alte informații: organizație asociată cu Jemaah Islamiyah și cu filialele organizației International Islamic Relief, Filipine. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2006.”

(2)

Se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:

(a)

„Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia (alias Abu Salim). Adresă: Via Val Bavona 1, Milano, Italia. Data nașterii: 11.5.1966. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: L 289032 (pașaport tunisian eliberat la 22.8.2001, expirat la 21.8.2006). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”

(b)

„Atilla Selek (alias Muaz). Data nașterii: 28.2.1985. Locul nașterii: Ulm, Germania. Număr național de identificare: L 1562682 (document de identitate eliberat de Autoritatea pentru Străini în Freiburg, Germania). Adresă: Kurwaldweg 1, 75365 Calw, Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.6.2009.”


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 22/2014 AL COMISIEI

din 10 ianuarie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

67,1

MA

76,4

TN

88,3

TR

114,1

ZZ

86,5

0707 00 05

MA

158,2

TR

131,4

ZZ

144,8

0709 93 10

MA

61,8

TR

124,6

ZZ

93,2

0805 10 20

EG

41,4

MA

84,0

TR

83,5

ZA

59,6

ZZ

67,1

0805 20 10

IL

186,9

MA

66,6

ZZ

126,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,9

JM

93,8

MA

117,9

TR

82,4

ZZ

93,3

0805 50 10

EG

66,2

TR

72,7

ZZ

69,5

0808 10 80

CA

147,4

CN

110,7

MK

28,7

US

158,4

ZZ

111,3

0808 30 90

CN

53,4

TR

165,9

US

189,3

ZZ

136,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 23/2014 AL COMISIEI

din 10 ianuarie 2014

de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licențe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 6 și 7 ianuarie 2014 în cadrul contingentului tarifar tunisian și de suspendare a eliberării licențelor de import pentru luna ianuarie 2014

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatele (1) și (2) din Protocolul nr. 1 (3) la Acordul euro-mediteranean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte (4), deschide un contingent tarifar, cu taxe vamale zero, pentru importul de ulei de măsline netratat care se încadrează la codurile NC 1509 10 10 și 1509 10 90, obținut în întregime în Tunisia și transportat din această țară direct în Uniunea Europeană, într-o limită prevăzută pentru fiecare an.

(2)

Articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru uleiul de măsline originar din Tunisia (5) prevede anumite limite cantitative lunare pentru eliberarea licențelor de import.

(3)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006, autoritățile competente au primit cereri de acordare a licențelor de import pentru o cantitate totală care depășește limita prevăzută pentru luna ianuarie la articolul 2 alineatul (2) din regulamentul menționat.

(4)

În aceste condiții, Comisia trebuie să stabilească un coeficient de atribuire care să permită eliberarea licențelor proporțional cu cantitatea disponibilă.

(5)

Limita corespunzătoare lunii ianuarie fiind deja atinsă, nu se mai poate elibera nicio licență de import pentru luna în cauză,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile de licențe de import depuse în perioada cuprinsă între 6 și 7 ianuarie 2014, în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006, fac obiectul unui coeficient de atribuire de 25,008646 %.

Eliberarea licențelor de import pentru cantitățile solicitate începând cu 8 ianuarie 2014 se suspendă pentru ianuarie 2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97, 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97, 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365, 21.12.2006, p. 84.


DECIZII

11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/27


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 10 octombrie 2013

de modificare a Deciziei 2010/372/UE privind utilizarea substanțelor reglementate ca agenți de proces în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2013) 6517]

(Numai textele în limbile franceză, germană, italiană, neerlandeză, polonă și portugheză sunt autentice)

(2014/8/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1), în special articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Date fiind responsabilitățile Uniunii în temeiul Deciziei X/14 și al deciziilor ulterioare ale părților semnatare ale Protocolului de la Montreal privind substanțele care diminuează stratul de ozon, articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 limitează utilizarea substanțelor reglementate ca agenți de proces la 1 083 de tone metrice pe an și limitează emisiile rezultate în urma utilizării agenților de proces la 17 tone metrice pe an.

(2)

În Decizia 2010/372/UE a Comisiei (2) este prevăzută o listă a întreprinderilor autorizate să utilizeze substanțele reglementate ca agenți de proces și sunt stabilite cantitățile maxime care pot fi utilizate pentru a forma agenți de proces și care pot fi emise pentru fiecare dintre întreprinderile în cauză.

(3)

Începând din 2010, două întreprinderi (Anwil SA și CUF Químicos Industriais SA) au încetat să utilizeze substanțe reglementate ca agenți de proces. O altă întreprindere (Arkema France SA) a informat autoritățile franceze competente că au existat erori majore și evidente în datele referitoare la emisii pe care le-a comunicat Comisiei pentru anii 2007, 2008, 2009, 2010 și 2011, rezultatul fiind acela că emisiile sale anuale au fost subestimate în mod considerabil. Aceste date au fost utilizate de Comisie ca bază pentru calcularea limitei întreprinderii în cauză, astfel cum se prevede în anexa la Decizia 2010/372/UE, în care sunt enumerate întreprinderile și cantitățile maxime care pot fi emise anual de fiecare întreprindere. Autoritățile franceze competente au investigat această afirmație și au constatat că datele comunicate prezentau într-adevăr erori evidente. Aceste erori aparent neintenționate în datele comunicate au avut drept rezultat faptul că pentru întreprinderea respectivă s-a stabilit o limită considerabil mai joasă decât limita care ar fi fost stabilită dacă s-ar fi comunicat datele corecte referitoare la emisiile anuale. Prin urmare, limita stabilită pentru întreprinderea în cauză, astfel cum este prevăzută în anexa la Decizia 2010/372/UE, nu reflectă în mod corect emisiile anuale istorice ale întreprinderii și ar trebui corectată.

(4)

Prin urmare, anexa la Decizia 2010/372/UE ar trebui modificată.

(5)

Ar trebui, de asemenea, să se precizeze clar că transferurile de cote de substanțe utilizate pentru a forma agenți de proces între diferite substanțe și diferite utilizări sunt posibile și în cadrul aceleiași întreprinderi.

(6)

Prin urmare, Decizia 2010/372/UE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Decizia 2010/372/UE nu este limitată în timp și ar putea fi indicată revizuirea acesteia, în special a anexei sale, prin prisma evoluțiilor tehnice viitoare.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/372/UE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„O întreprindere poate transfera, total sau parțial, cota de substanțe utilizate pentru a forma agenți de proces alocată pentru o instalație existentă care figurează în anexă, indiferent de substanță sau de utilizarea pentru care a fost alocată, unei alte întreprinderi enumerate în anexă sau, în cadrul aceleiași întreprinderi, unei alte substanțe sau utilizări enumerate în anexă pentru întreprinderea respectivă.”

2.

Anexa la Decizia 2010/372/UE se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează următoarelor întreprinderi:

Anwil SA

Ul. Toruńska 222

87-805 Włocławek

POLONIA

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

FRANȚA

Bayer Material Science AG

CAS-PR-CKD, Gebäude B669

41538 Dormhagen

GERMANIA

CUF Químicos Industriais SA

Quinta da Indústria Beduido

3860-680 Estarreja

PORTUGALIA

Potasse et Produits Chimiques SA

95 rue du General de Gaulle

68802 Thann Cedex

FRANȚA

Vencorex France

Etablissement du Pont-de-Claix

Plate-forme chimique

Rue Lavoisier

BP16

38801 Le Pont-de-Claix Cedex

FRANȚA

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

ITALIA

Teijin Aramid BV

Oosterhorn 6

9930 AD Delfzijl

ȚĂRILE DE JOS

Adoptată la Bruxelles, 10 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Connie HEDEGAARD

Membru al Comisiei


(1)  JO L 286, 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO L 169, 3.7.2010, p. 17.


ANEXĂ

(Prezenta anexă nu este publicată deoarece conține informații comerciale confidențiale.)


Rectificări

11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/30


Rectificare la Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Lituania și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1990/2006

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 346 din 20 decembrie 2013 )

1.

La pagina 3, considerentul 5, a doua frază:

în loc de:

„Din această sumă, se prevede utilizarea a 500 de milioane EUR la prețurile din 2011, care reprezintă aproximativ 553 de milioane EUR la prețurile curente, […]”,

se va citi:

„Din această sumă, se prevede utilizarea a 860 de milioane EUR la prețurile din 2011, care reprezintă aproximativ 969 de milioane EUR la prețurile curente, […]”.

2.

La pagina 9, articolul 3 alineatul (1), prima teză:

în loc de:

„(1)   Pachetul financiar pentru implementarea Programului Ignalina în perioada 2014 - 2020 se este de 229 629 000 EUR la prețurile curente.”,

se va citi:

„(1)   Pachetul financiar pentru implementarea Programului Ignalina în perioada 2014-2020 este de 450 818 000 EUR la prețurile curente.”


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/31


Rectificare la Regulamentul (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Bulgaria și Slovacia, și de abrogare a Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 346 din 20 decembrie 2013 )

Regulamentul (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului (1) se modifică după cum urmează:

1.

la pagina 2, considerentul (7) a doua frază:

în loc de:

„Din această sumă, se prevede utilizarea a 500 de milioane EUR la prețurile din 2011, care reprezintă aproximativ 553 de milioane EUR la prețurile curente, …”,

se va citi:

„Din această sumă, se prevede utilizarea a 860 de milioane EUR la prețurile din 2011, care reprezintă aproximativ 969 de milioane EUR la prețurile curente, …”;

2.

la pagina 3, articolul 3 alineatul (1) primul paragraf:

în loc de:

„(1)   Pachetul financiar pentru implementarea programelor Kozlodui și Bohunice în perioada 2014 – 2020 este de 323 318 000 EUR la prețurile curente. Suma respectivă se distribuie între programele Kozlodui și Bohunice după cum urmează:

(a)

208 503 000 EUR programului Kozlodui pentru perioada 2014 – 2020;

(b)

114 815 000 EUR programului Bohunice pentru perioada 2014 – 2020.”,

se va citi:

„(1)   Pachetul financiar pentru implementarea programelor Kozlodui și Bohunice în perioada 2014-2020 este de 518 442 000 EUR la prețurile curente. Suma respectivă se distribuie între programele Kozlodui și Bohunice după cum urmează:

(a)

293 032 000 EUR programului Kozlodui pentru perioada 2014-2020;

(b)

225 410 000 EUR programului Bohunice pentru perioada 2014-2020.”


(1)  Regulamentul (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Bulgaria și Slovacia, și de abrogare a Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010 (JO L 346, 20.12.2013, p. 1).


11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/32


Rectificare la Decizia 2013/114/UE a Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a orientărilor pentru statele membre privind calcularea energiei regenerabile furnizate de pompele de căldură în cazul diferitelor tehnologii de pompe de căldură în temeiul articolului 5 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 62 din 6 martie 2013 )

La paginile 32 și 33, la punctul 3.6 („Valori implicite pentru SPF și Qutilizabilă pentru pompele de căldură”), în tabelele 1 și 2, în coloana 3 la rândurile 3 și, respectiv, 4, referitoare la valorile pentru HHP (numărul anual echivalent de ore de funcționare a pompelor de căldură) pentru pompele de căldură reversibile (care utilizează energie aerotermală) aer/aer și aer/apă care operează în zone cu climă „mai caldă”:

în loc de:

„480” și „470”,

se va citi:

„120” și „120”.

La pagina 35, la punctul 4 („Exemplu de calcul”), rândul 3, penultima coloană, referitoare la exemplul privind „numărul anual echivalent de ore de funcționare la sarcina totală” (HHP) privind pompele de căldură apă/apă:

în loc de:

„2 010”,

se va citi:

„2 070”.