ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.346.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 346

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
20 decembrie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Bulgaria și Slovacia, și de abrogare a Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010

1

 

*

Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Lituania și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1990/2006

7

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 privind importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India și Indonezia

20

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1372/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1373/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul cărnii de porc

29

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1374/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 36 ( 2 )

38

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1375/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 39 ( 2 )

42

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1376/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

47

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1377/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2013 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2013 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

49

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1378/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2013 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2013 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

51

 

 

DECIZII

 

 

2013/777/PESC

 

*

Decizia EUTM Somalia/1/2013 a Comitetului politic și de securitate din 17 decembrie 2013 privind numirea unui comandant al misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 13 decembrie 2013 de înființare a Agenției Executive pentru Cercetare și de abrogare a Deciziei 2008/46/CE

54

 

 

2013/779/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2013 de înființare a Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare și de abrogare a Deciziei 2008/37/CE

58

 

 

2013/780/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 decembrie 2013 de prevedere a unei derogări de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2013) 9166]

61

 

 

2013/781/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 decembrie 2013 de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în privința Angliei, Scoției și Țării Galilor în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole [notificată cu numărul C(2013) 9167]

65

 

 

2013/782/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 decembrie 2013 de modificare a Deciziei 2002/757/CE în ceea ce privește cerința unui certificat fitosanitar cu privire la organismul dăunător Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. pentru cheresteaua decojită din speciile Acer macrophyllum Pursh și Quercus spp. L. originară din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2013) 9181]

69

 

 

2013/783/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 decembrie 2013 de stabilire a faptului că suspendarea temporară a taxelor vamale preferențiale instituite în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru din anul 2013

73

 

 

2013/784/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 decembrie 2013 de modificare a modelelor de certificate de sănătate I, II și III pentru schimburile în interiorul Uniunii de ovine și caprine pentru carne, pentru îngrășare și pentru reproducere prevăzute în anexa E la Directiva 91/68/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2013) 9208]  ( 2 )

75

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 1363/2013 al Comisiei din 12 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare în ceea ce privește definiția nanomaterialelor fabricate( JO L 343, 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE și Elveția

 

(2)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/1


REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1368/2013 AL CONSILIULUI

din 13 decembrie 2013

privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Bulgaria și Slovacia, și de abrogare a Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 203,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu din protocolul privind condițiile și aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria și României în Uniunea Europeană (2), Bulgaria s-a angajat să închidă unitățile 1 și 2 de la centrala nucleară Kozlodui până la 31 decembrie 2002 și, respectiv, unitățile 3 și 4 până la 31 decembrie 2006, precum și să dezafecteze unitățile respective în consecință. În conformitate cu obligațiile sale, Bulgaria a închis toate unitățile în cauză în termenele corespunzătoare.

(2)

În conformitate cu Protocolul nr. 9 privind unitățile 1 și 2 de la centrala nucleară Bohunice V1 din Slovacia (3), atașat la Actul de aderare din 2003, Slovacia s-a angajat să închidă unitatea 1 de la centrala nucleară Bohunice V1 până la 31 decembrie 2006 și, respectiv, unitatea 2 până la 31 decembrie 2008, precum și să dezafecteze unitățile respective în consecință. În conformitate cu obligațiile sale, Slovacia a închis toate unitățile în cauză în termenele corespunzătoare.

(3)

În conformitate cu obligațiile ce le revin în temeiul tratatelor de aderare și cu asistența Uniunii, Bulgaria și Slovacia au închis centralele nucleare Kozlodui și Bohunice V1 și au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezafectarea acestora. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a continua progresul operațiunilor de decontaminare, demontare și gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și pentru a implementa procesul constant vizând stadiul final al dezafectării, în conformitate cu planurile de dezafectare respective, asigurând, în același timp, aplicarea celor mai înalte standarde de securitate. Pe baza estimărilor disponibile, finalizarea lucrărilor de dezafectare va necesita resurse financiare suplimentare considerabile.

(4)

Închiderea prematură și dezafectarea în consecință a centralei Bohunice V1, care are două reactoare tip WWER 440 V 230 cu capacitatea totală de 880 MW au creat pentru Slovacia, pe lângă implicațiile sociale și energetice, o sarcină financiară semnificativă, reprezentată atât de costurile directe, cât și de cele indirecte.

(5)

Închiderea prematură și dezafectarea în consecință a patru unități de tip WWER 440 V 230 de la centrala nucleară Kozlodui, cu o capacitate totală de 1 760 MW, au creat o sarcină importantă și pe termen lung pentru cetățenii Bulgariei în ceea ce privește implicațiile de ordin energetic, economic, ecologic și social.

(6)

Uniunea s-a angajat să sprijine Bulgaria și Slovacia pentru a face față sarcinii financiare excepționale pe care o impune procesul de dezafectare. Încă din perioada de preaderare, Bulgaria și Slovacia au primit un sprijin financiar substanțial din partea Uniunii, în special prin intermediul programelor Kozlodui și Bohunice stabilite pentru perioada 2007 – 2013. Sprijinul financiar din partea Uniunii în temeiul acestor programe se încheie în 2013.

(7)

Ca urmare a solicitării de fonduri suplimentare de către Bulgaria, Lituania și Slovacia, în propunerea Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020: „Un buget pentru Europa 2020”, a fost prevăzut, un cuantum de 700 de milioane EUR de la bugetul general al Uniunii pentru securitate nucleară și dezafectare. Din această sumă, se prevede utilizarea a 500 de milioane EUR la prețurile din 2011, care reprezintă aproximativ 553 de milioane EUR la prețurile curente, pentru un nou program de sprijin suplimentar pentru dezafectarea unităților 1 și 2 de la centrala nucleară Bohunice V1 și a unităților 1 și2 de la centrala nucleară Ignalina în perioada și a unităților 1 – 4 de la centrala nucleară Kozlodui în perioada 2014 - 2020.

(8)

Valoarea creditelor alocate programelor Kozlodui și Bohunice, precum și perioada de programare și distribuire a fondurilor între programele Kozlodui, Bohunice și Ignalina pot fi revizuite pe baza rezultatelor raportului de la jumătatea perioadei și ale raportului final de evaluare.

(9)

Sprijinul reglementat prin prezentul regulament ar trebui să asigure continuarea fără întreruperi a dezafectării și să se concentreze asupra măsurilor necesare pentru implementarea procesului constant vizând stadiul final al dezafectării, asigurând în același timp aplicarea celor mai înalte standarde de securitate, deoarece astfel de măsuri aduc cea mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii, în vreme ce responsabilitatea finală din punctul de vedere al securității nucleare aparține statului membru în cauză. Prezentul regulament nu aduce atingere rezultatului vreunor viitoare proceduri privind ajutoarele de stat, care ar putea fi inițiate în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(10)

Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor statelor membre în cauză, care decurg din tratatele de aderare și, în special, din protocoalele menționate la considerentele (1) și (2).

(11)

Dezafectarea centralelor nucleare care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să se realizeze prin recurgerea la cele mai bune cunoștințe tehnice disponibile și cu respectarea naturii și a specificațiilor tehnologice ale unităților care urmează a fi închise, pentru a se asigura cea mai mare eficiență posibilă, ținând seama în acest fel de cele mai bune practici la nivel internațional.

(12)

Activitățile care fac obiectul prezentului regulament și operațiunile pentru care acestea asigură sprijin ar trebui să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabile. Dezafectarea centralelor nucleare care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să fie efectuată în conformitate cu legislația din domeniile securității nucleare, și anume Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului (4), gestionării deșeurilor, și anume Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului (5) și mediului, în special Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) și Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7).

(13)

Activitățile care fac obiectul prezentului regulament, precum și operațiunile pe care le sprijină ar trebui să se bazeze pe un plan de dezafectare actualizat, care să vizeze activitățile de dezafectare, calendarul aferent acestora, costurile și resursele umane necesare. Costurile ar trebui stabilite în funcție de standardele recunoscute la nivel internațional pentru estimarea costurilor de dezafectare, cum ar fi, de exemplu, Structura internațională pentru stabilirea costurilor de dezafectare publicată în comun de Agenția pentru Energie Nucleară, Agenția Internațională pentru Energie Atomică și Comisia Europeană.

(14)

Comisia ar trebui să asigure un control eficace al evoluției procesului de dezafectare, pentru a asigura la nivelul Uniunii cea mai mare valoare adăugată pentru finanțarea alocată în cadrul prezentului regulament, cu toate că responsabilitatea finală pentru dezafectare revine statelor membre în cauză. Acesta include măsurarea efectivă a performanțelor și evaluarea măsurilor corective pe parcursul programului.

(15)

Interesele financiare ale Uniunii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționale pe tot parcursul ciclului de cheltuieli, incluzând prevenirea, depistarea și investigarea neregulilor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, aplicarea de sancțiuni.

(16)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, în special în ceea ce privește dispozițiile referitoare la resursele financiare adecvate pentru continuarea dezafectării în condiții de securitate, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea sau efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate.

(17)

Este posibil ca anumite măsuri din cadrul programelor Kozlodui și Bohunice să necesite un nivel înalt de finanțare din partea Uniunii, care, în cazuri excepționale și bine fundamentate, poate ajunge să egaleze contravaloarea integrală a finanțării. Cu toate acesta, ar trebui făcute toate eforturile pentru a continua practica cofinanțării instituită în temeiul asistenței pentru preaderare și al asistenței furnizate în perioada 2007 - 2013 pentru eforturile de dezafectare depuse de Bulgaria și Slovacia, precum și pentru a atrage cofinanțarea din alte surse, după caz.

(18)

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește adoptarea programelor anuale de lucru și a procedurilor detaliate de punere în aplicare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(19)

Regulamentul (Euratom) nr. 549/2007 al Consiliului (9) și Regulamentul (Euratom) nr. 647/2010 al Consiliului (10) ar trebui abrogate.

(20)

A fost luat în considerare Raportul special nr. 16/2011 al Curții de Conturi privind asistența financiară pentru dezafectarea centralelor nucleare din Bulgaria, Lituania și Slovacia, recomandările acestuia și răspunsul Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie un program pentru implementarea sprijinului financiar din partea Uniunii pentru măsurile legate de dezafectarea unităților 1 – 4 ale centralei nucleare de la Kozlodui, din Bulgaria (denumit în continuare „programul”) și a unităților 1 și 2 ale centralei nucleare Bohunice V1 din Slovacia (denumit în continuare „programul Bohunice” și denumite împreună „programele Kozlodui și Bohunice”).

Articolul 2

Obiective

(1)   Obiectivul general al programelor Kozlodui și Bohunice este de a sprijini statele membre în cauză să implementeze procesul constant vizând stadiul final al dezafectării unităților 1 – 4 ale centralei nucleare de la Kozlodui și a unităților 1 și 2 ale centralei nucleare Bohunice V1, în conformitate cu planurile de dezafectare respective, menținând, în același timp, cel mai înalt nivel de securitate.

(2)   În cadrul perioadelor de finanțare, principalele obiective specifice pentru programele Kozlodui și Bohunice sunt:

(a)

în ceea ce privește programul Kozlodui:

(i)

efectuarea demontării în sălile turbinelor de la unitățile 1 – 4 și în clădirile auxiliare, care urmează să fie cuantificată în funcție de numărul și de tipul de sisteme demontate;

(ii)

demontarea componentelor și echipamentelor de mari dimensiuni din clădirile reactoarelor de la unitățile 1 – 4, care urmează să fie cuantificată în funcție de numărul și de tipul de sisteme și de echipamente demontate;

(iii)

gestionarea în condiții de securitate a deșeurilor rezultate în urma dezafectării, în conformitate cu un plan detaliat de gestionare a deșeurilor, care urmează să fie cuantificată în funcție de cantitatea și de tipul de deșeuri condiționate în condiții de securitate;

(b)

în ceea ce privește programul Bohunice:

(i)

efectuarea demontării în sala turbinelor și în clădirile auxiliare ale reactorului V1, care urmează să fie cuantificată în funcție de numărul și de tipul de sisteme demontate;

(ii)

demontarea componentelor și echipamentelor de mari dimensiuni din clădirile reactorului V1, care urmează să fie cuantificată în funcție de numărul și de tipul de sisteme și de echipamente demontate;

(iii)

gestionarea în condiții de securitate a deșeurilor rezultate în urma dezafectării, în conformitate cu un plan detaliat de gestionare a deșeurilor, care urmează să fie cuantificată în funcție de cantitatea și de tipul de deșeuri condiționate în condiții de securitate.

(3)   Programele Kozlodui și Bohunice pot include, de asemenea, măsuri de menținere a unui înalt nivel de securitate în unitățile aflate în proces de dezafectare, inclusiv sprijin în ceea ce privește personalul centralei nucleare.

Articolul 3

Buget

(1)   Pachetul financiar pentru implementarea programelor Kozlodui și Bohunice în perioada 2014 – 2020 este de 323 318 000 EUR la prețurile curente. Suma respectivă se distribuie între programele Kozlodui și Bohunice după cum urmează:

(a)

208 503 000 EUR programului Kozlodui pentru perioada 2014 – 2020;

(b)

114 815 000 EUR programului Bohunice pentru perioada 2014 – 2020.

Prezentul regulament nu aduce atingere sub nici o formă angajamentelor financiare în temeiul viitoarelor cadre financiare multianuale.

(2)   Comisia examinează performanța programelor Kozlodui și Bohunice și evaluează progresele înregistrate de acestea în ceea ce privește etapele și termenele-țintă menționate la articolul 7 până la sfârșitul anului 2017, în cadrul evaluării de al jumătatea perioadei prevăzute la articolul 9. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, valoarea creditelor alocate programelor Kozlodui și Bohunice, precum și perioada de programare și distribuția fondurilor între programele Kozlodui și Bohunice și programul Ignalina, astfel cum sunt stabilite de Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 (11) al Consiliului, pot fi revizuite pentru a ține seama de progresele înregistrate în implementarea programelor și pentru a asigura faptul că programarea și alocarea resurselor se bazează pe nevoile reale de plăți și pe capacitatea de absorbție.

(3)   Alocarea financiară pentru programele Kozlodui și Bohunice poate acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente activităților de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, necesare pentru gestionarea fiecărui program și pentru îndeplinirea obiectivelor acestora. Pot fi acoperite în special cheltuielile aferente studiilor, reuniunilor de experți, acțiunilor de informare și comunicare, inclusiv comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament, și cheltuielile referitoare la rețelele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de informații, alături de toate celelalte cheltuieli pentru asistența tehnică și administrativă efectuate de Comisie pentru gestionarea programelor Kozlodui și Bohunice.

Alocarea financiară pentru programele Kozlodui și Bohunice poate acoperi, de asemenea, cheltuielile pentru asistența tehnică și administrativă necesare în vederea asigurării tranziției între programele respective și măsurile adoptate în temeiul Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și nr. 647/2010 ale Consiliului.

Articolul 4

Condiționalități ex ante

(1)   Până la 1 ianuarie 2014, Bulgaria și Slovacia iau măsurile corespunzătoare pentru a îndeplini următoarele condiționalități ex ante:

(a)

respectarea acquis-ului Tratatului Euratom în domeniul securității nucleare, în special în ceea ce privește transpunerea în legislația națională a Directivelor 2009/71/Euratom și 2011/70/Euratom;

(b)

stabilirea, într-un cadru național, a unui plan de finanțare care să identifice costurile integrale și sursele de finanțare avute în vedere, necesare pentru finalizarea dezafectării reactoarelor nucleare în condiții de securitate, inclusiv gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în conformitate cu prezentul regulament;

(c)

transmiterea către Comisie a unui plan de dezafectare revizuit și detaliat, defalcat pe detalierea nivelului activităților de dezafectare, inclusiv a calendarului și structurii aferentă a costurilor, pe baza unui standard recunoscut la nivel internațional pentru estimarea costurilor de dezafectare.

(2)   Bulgaria și Slovacia furnizează Comisiei informațiile necesare cu privire la îndeplinirea condiționalităților ex ante menționate mai sus, cel târziu până la data angajamentului bugetar din 2014.

(3)   Comisia evaluează informațiile menționate la alineatul (2) cu ocazia pregătirii programului anual de lucru pentru 2014, menționat la articolul 6 alineatul (1). În cazul în care un aviz motivat al Comisiei constată în temeiul articolului 258 din TFUE că s-a produs o încălcare cu privire la condiționalitatea ex ante prevăzută la alineatul (1) litera (a) sau că condiționalitățile prevăzute la alineatul (1) litera (b) sau (c) nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător, decizia de suspendare integrală sau parțială a asistenței financiare din partea Uniunii se ia în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2). O astfel de decizie se repercutează asupra adoptării programului anual de lucru din 2014. Contravaloarea asistenței suspendate se definește conform criteriilor prevăzute în actele de punere în aplicare menționate la articolul 7.

Articolul 5

Modalități de implementare

(1)   Programele Kozlodui și Bohunice se implementează printr-una sau mai multe dintre modalitățile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (12), în special prin granturi și achiziții publice.

(2)   Comisia poate încredința implementarea asistenței financiare din partea Uniunii în cadrul acestui programelor Kozlodui și Bohunice organismelor prevăzute la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 966/2012.

Articolul 6

Programele anuale de lucru

(1)   La începutul fiecărui an, Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, un program anual de lucru comun pentru programele Kozlodui și Bohunice, precizând, pentru fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță aferenți și calendarul pentru utilizarea fondurilor în cadrul fiecărui angajament financiar anual, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

(2)   La sfârșitul fiecărui an, Comisia întocmește un raport privind progresele înregistrate în activitatea desfășurată în anii precedenți. Acest raport privind progresele înregistrate se transmite Parlamentului European și Consiliului și reprezintă baza pe care se adoptă următorul program anual de lucru comun.

Articolul 7

Proceduri detaliate de implementare

Până la 31 decembrie 2014, Comisia adoptă prin intermediul actelor de punere în aplicare procedurile detaliate de implementare pentru programele Kozlodui și Bohunice pe întreaga durată a acestora, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2). Actele de punere în aplicare respective definesc în detaliu, obiectivele, rezultatele preconizate, etapele, termenele-țintă, precum și indicatorii de performanță aferenți pentru programele respective. Acestea conțin de asemenea planurile de dezafectare revizuite și detaliate, menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (c), care servesc ca bază pentru monitorizarea progreselor și a obținerii la timp a rezultatelor preconizate.

Articolul 8

Protecția intereselor financiare ale Uniunii

(1)   Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura, la punerea în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este cazul, prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive.

(2)   Comisia sau reprezentanții acesteia și Curtea de Conturi au competența de a audita, pe baza documentelor și la fața locului, toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri din partea Uniunii.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate desfășura verificări și inspecții la fața locului în cazul operatorilor economici vizați direct sau indirect de finanțări din partea Uniunii, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul (UE, Euratom) nr.883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (13) și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (14), pentru a determina dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în legătură cu un acord sau cu o decizie de grant, sau cu un contract privind o finanțare din partea Uniunii.

(3)   Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, acordurile și deciziile de grant și contractele rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze auditurile, controalele și inspecțiile la fața locului menționate în alineatele respective, în conformitate cu competențele specifice.

Articolul 9

Evaluarea de la jumătatea perioadei

(1)   Până la 31 decembrie 2017, Comisia elaborează în strânsă cooperare cu statele membre un raport de evaluare la jumătatea perioadei privind realizarea obiectivelor tuturor măsurilor referitoare la programele Kozlodui și Bohunice, cu privire la rezultate și la impact, precum și la eficiența utilizării resurselor și la valoarea adăugată la nivelul Uniunii, în vederea adoptării unei decizii de modificare sau de suspendare a măsurilor respective. Evaluarea abordează, de asemenea, domeniile în care se pot aduce modificări obiectivelor specifice și procedurilor de implementare detaliate, descrise la articolul 2 alineatul (2) și, respectiv, la articolul 7.

(2)   Evaluarea intermediară ține seama de progresele realizate în ceea ce privește indicatorii de performanță menționați la articolul 2 alineatul (2).

(3)   Comisia comunică concluziile evaluării menționate la alineatul (1) către Parlamentul European și Consiliu.

Articolul 10

Evaluarea finală

(1)   În strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează o evaluare ex-post a eficacității și a eficienței programelor Kozlodui și Bohunice, precum și a eficacității măsurilor finanțate în ceea ce privește impactul, utilizarea resurselor și valoarea adăugată pentru Uniune.

(2)   Evaluarea finală ține seama de progresele realizate în ceea ce privește indicatorii de performanță menționați la articolul 2 alineatul (2).

(3)   Comisia comunică concluziile evaluării menționate la alineatul (1) către Parlamentul European și Consiliu.

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, procedura respectivă se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide astfel sau o majoritate simplă de membri ai comitetului solicită acest lucru.

Articolul 12

Dispoziții tranzitorii

Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totală sau parțială, a proiectelor în cauză până la încheierea acestora, sau a ajutorului financiar acordat de Comisie în temeiul Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010 sau al oricărei alte legislații aplicabile asistenței respective la 31 decembrie 2013, care continuă să se aplice acțiunilor în cauză până la încheierea acestora.

Articolul 13

Abrogare

Regulamentele (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010 se abrogă de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 14

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. MAZURONIS


(1)  Avizul din 19 noiembrie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 157, 21.5.2005, p. 29.

(3)  JO L 236, 23.9.2003, p. 954.

(4)  Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).

(5)  Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO L 199, 2.8.2011, p. 48).

(6)  Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum și a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 140, 5.6.2009, p. 114).

(7)  Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(9)  Regulamentul (Euratom) nr. 549/2007 al Consiliului din 14 mai 2007 privind punerea în aplicare a Protocolului nr. 9 cu privire la unitatea 1 și unitatea 2 ale centralei nucleare Bohunice V1 din Slovacia, anexat la Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană (JO L 131, 23.5.2007, p.1).

(10)  Regulamentul (Euratom) nr. 647/2010 al Consiliului din 13 iulie 2010 privind asistența financiară a Uniunii pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui din Bulgaria (programul Kozlodui) (JO L 189, 22.7.2010, p. 9).

(11)  Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Lituania și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1990/2006 (A se vedea pagina 7 din prezentul Jurnal Oficial).

(12)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(13)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(14)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/7


REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1369/2013 AL CONSILIULUI

din 13 decembrie 2013

privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Lituania și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1990/2006

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul de aderare din 2003, în special articolul 56, și Protocolul nr. 4,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Protocolul nr. 4 privind centrala nucleară de la Ignalina din Lituania (1), atașat la Actul de aderare din 2003, (denumit în continuare „Protocolul nr. 4”), care a confirmat în 2004 disponibilitatea Uniunii de a furniza asistență suplimentară adecvată din partea Uniunii pentru susținerea eforturilor Lituaniei de a dezafecta centrala nucleară de la Ignalina și a subliniat această expresie a solidarității, Lituania s-a angajat să închidă unitatea 1 de la centrala nucleară de la Ignalina înainte de 2005 și unitatea 2 a centralei respective până la 31 decembrie 2009 cel târziu și să dezafecteze ulterior aceste unități. În conformitate cu obligațiile sale, Lituania a închis ambele unități în cauză în termenele corespunzătoare.

(2)

În conformitate cu obligațiile ce îi revin în temeiul tratatului de aderare și cu sprijinul asistenței din partea Uniunii, Lituania a închis centrala nucleară de la Ignalina și a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezafectarea acesteia. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a continua progresul operațiunilor de decontaminare, demontare și gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor active și pentru a implementa procesul constant vizând stadiul final al dezafectării, în conformitate cu planul de dezafectare, asigurând, în același timp, aplicarea celor mai înalte standarde de securitate. Pe baza estimărilor disponibile, finalizarea lucrărilor de dezafectare va necesita resurse financiare suplimentare considerabile.

(3)

Recunoscând că închiderea prematură și dezafectarea în consecință a centralei nucleare de la Ignalina, care are două reactoare RBMK de 1 500 MW, moștenite de la Uniunea Sovietică, este una fără precedent, reprezentând pentru Lituania o sarcină financiară excepțională, disproporționată în raport cu dimensiunea și cu forța economică a țării, Protocolul nr. 4 prevede că asistența Uniunii, în cadrul programului Ignalina, va continua fără întrerupere, fiind prelungită dincolo de anul 2006, pe perioada următoarelor perspective financiare.

(4)

Uniunea s-a angajat să sprijine Lituania pentru a face față sarcinii financiare excepționale pe care o impune procesul de dezafectare. Încă din perioada de preaderare, Lituania a primit un sprijin financiar substanțial din partea Uniunii, în special prin intermediul programului Ignalina stabilit pentru perioada 2007 – 2013. Sprijinul financiar din partea Uniunii în temeiul acestui program se încheie în 2013.

(5)

Recunoscând angajamentul Uniunii în conformitate cu Protocolul nr. 4 și ca urmare a solicitării de fonduri suplimentare de către Bulgaria, Lituania și Slovacia, în propunerea Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020: „Un buget pentru Europa 2020”, a fost prevăzut, un cuantum de 700 de milioane EUR de la bugetul general al Uniunii pentru securitate nucleară și dezafectare. Din această sumă, se prevede utilizarea a 500 de milioane EUR la prețurile din 2011, care reprezintă aproximativ 553 de milioane EUR la prețurile curente, pentru un nou program de sprijin suplimentar pentru dezafectarea unităților 1 și 2 de la centrala nucleară Bohunice V1,a unităților 1 și 2 de la centrala nucleară Ignalina și a unităților 1 – 4 de la centrala nucleară Kozlodui în perioada 2014 – 2020.

(6)

Valoarea creditelor alocate programelor Kozlodui, Ignalina și Bohunice, precum și perioada de programare și distribuirea fondurilor între programele respective pot fi revizuite pe baza rezultatelor raportului de la jumătatea perioadei și ale raportului final de evaluare.

(7)

Sprijinul reglementat prin prezentul regulament ar trebui să asigure continuarea fără întreruperi a dezafectării și să se concentreze asupra măsurilor necesare pentru implementarea procesului constant destinat vizând stadiul final al dezafectării, asigurând în același timp aplicarea celor mai înalte standarde de securitate, deoarece astfel de măsuri aduc cea mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii, în vreme ce responsabilitatea finală din punctul de vedere al securității nucleare aparține statului membru în cauză. Prezentul regulament nu aduce atingere rezultatului vreunor viitoare proceduri privind ajutoarele de stat, care ar putea fi inițiate în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(8)

Prezentul regulament nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor statului membru în cauză care decurg din tratatul de aderare și, în special, din Protocolul nr. 4.

(9)

Dezafectarea centralei nucleare care face obiectul prezentului regulament ar trebui să se realizeze prin recurgerea la cele mai bune cunoștințe tehnice disponibile și cu respectarea naturii și a specificațiilor tehnologice ale unităților care urmează a fi închise, pentru a se asigura cea mai mare eficiență posibilă, ținând seama în acest fel de cele mai bune practici la nivel internațional.

(10)

Activitățile care fac obiectul prezentului regulament și operațiunile pentru care acestea asigură sprijin ar trebui să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabile. Dezafectarea centralei nucleare care face obiectul prezentului regulament ar trebui să fie efectuată în conformitate cu legislația din domeniile securității nucleare, și anume Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului (2), gestionării deșeurilor, și anume Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului (3) și mediului, în special Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) și Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5).

(11)

Activitățile care fac obiectul prezentului regulament, precum și operațiunile pe care le sprijină ar trebui să se bazeze pe un plan de dezafectare actualizat, care să vizeze activitățile de dezafectare, calendarul aferent acestora, costurile și resursele umane necesare. Costurile ar trebui stabilite în funcție de standardele recunoscute la nivel internațional pentru estimarea costurilor de dezafectare, cum ar fi, de exemplu, Structura internațională pentru stabilirea costurilor de dezafectare, publicată în comun de Agenția pentru Energie Nucleară, Agenția Internațională pentru Energie Atomică și Comisia Europeană.

(12)

Comisia ar trebui să asigure un control eficace al evoluției procesului de dezafectare, pentru a asigura la nivelul Uniunii cea mai mare valoare adăugată pentru finanțarea alocată în cadrul prezentului regulament, cu toate că responsabilitatea finală pentru dezafectare revine statului membru în cauză. Acesta include măsurarea efectivă a performanțelor și evaluarea măsurilor corective pe parcursul programului Ignalina.

(13)

Interesele financiare ale Uniunii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționate pe tot parcursul ciclului de cheltuieli, incluzând prevenirea, depistarea și investigarea neregulilor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, aplicarea de sancțiuni.

(14)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, în special în ceea ce privește dispozițiile referitoare la resursele financiare adecvate pentru continuarea dezafectării în condiții de securitate, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea sau efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate.

(15)

Este posibil ca anumite măsuri din cadrul programului Ignalina să necesite un nivel înalt de finanțare din partea Uniunii, care, în cazuri excepționale și bine fundamentate, poate ajunge să egaleze contravaloarea integrală a finanțării. Cu toate acesta, ar trebui făcute toate eforturile pentru a continua practica cofinanțării, instituită în temeiul asistenței pentru preaderare și al asistenței furnizate în perioada 2007 – 2013 pentru eforturile de dezafectare depuse de Lituania, precum și pentru a atrage cofinanțarea din alte surse, după caz.

(16)

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește adoptarea programelor anuale de lucru și a procedurilor detaliate de punere în aplicare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(17)

Regulamentul (CE) nr. 1990/2006 al Consiliului (7) ar trebui să fie abrogat.

(18)

A fost luat în considerare Raportul special nr. 16/2011 al Curții de Conturi privind asistența financiară pentru dezafectarea centralelor nucleare din Bulgaria, Lituania și Slovacia, recomandările acestuia și răspunsul Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie un program care stabilește normele de implementare a sprijinului financiar din partea Uniunii pentru măsurile legate de dezafectarea unităților 1 și 2 ale centralei nucleare de la Ignalina, din Lituania (denumit în continuare „programul Ignalina”).

Articolul 2

Obiective

(1)   Obiectivul general al programului Ignalina este de a sprijini statul membru în cauză în implementarea procesului constant vizând stadiul final al dezafectării unităților 1 și 2 ale centralei nucleare de la Ignalina, în conformitate cu planul de dezafectare a acesteia, menținând, în același timp, cel mai înalt nivel de securitate.

(2)   În cadrul perioadei de finanțare, principalele obiective specifice pentru programul Ignalina sunt:

(a)

descărcarea combustibilului din miezul reactorului unității 2 și din bazinele de combustibil ale reactoarelor unităților 1 și 2 în instalația de depozitare uscată a combustibilului uzat, cuantificată prin numărul ansamblurilor de combustibil descărcate;

(b)

menținerea în condiții de securitate a reactoarelor, cuantificată prin numărul de incidente înregistrate;

(c)

efectuarea operațiunilor de demontare în sala turbinelor și în celelalte clădiri auxiliare și gestionarea în condiții de securitate a deșeurilor rezultate în urma dezafectării, în conformitate cu un plan detaliat de gestionare a deșeurilor, cuantificate prin tipul și numărul sistemelor auxiliare demontate și, respectiv, prin cantitatea și tipul deșeurilor condiționate în condiții de securitate.

(3)   Programul Ignalina poate include, de asemenea, măsuri de păstrare a unui înalt nivel de securitate în unitățile aflate în proces de dezafectare, inclusiv sprijin în ceea ce privește personalul al centralei nucleare.

Articolul 3

Buget

(1)   Pachetul financiar pentru implementarea Programului Ignalina în perioada 2014 - 2020 se este de 229 629 000 EUR la prețurile curente. Prezentul regulament nu aduce atingere sub nici o formă angajamentelor financiare în temeiul viitoarelor cadre financiare multianuale.

(2)   Comisia examinează performanța programului Ignalina și evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește etapele și termenele-țintă menționate la articolul 7 până la sfârșitul anului 2017, în cadrul evaluării de la jumătatea perioadei prevăzute la articolul 9. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, valoarea creditelor alocate programului Ignalina, precum și perioada de programare și distribuția fondurilor între programul Ignalina și programele Kozlodui și Bohunice, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (Euratom) nr. 1368/2013 (8) al Consiliului, pot fi revizuite pentru a ține seama de progresele înregistrate în implementarea programelor și pentru a asigura faptul că programarea și alocarea resurselor se bazează pe nevoile reale de plăți și pe capacitatea de absorbție.

(3)   Alocarea financiară pentru programul Ignalina poate acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente activităților de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, necesare pentru gestionarea programului și îndeplinirea obiectivelor acestuia. Pot fi acoperite în special cheltuielile aferente studiilor, reuniunilor de experți, acțiunilor de informare și comunicare, inclusiv comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament, cheltuielile referitoare la rețelele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de informații, alături de toate celelalte cheltuieli pentru asistența tehnică și administrativă efectuate de Comisie pentru gestionarea programului Ignalina.

Alocarea financiară pentru programul Ignalina poate acoperi, de asemenea, cheltuielile pentru asistența tehnică și administrativă necesare în vederea asigurării tranziției dintre acest program și măsurile adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1990/2006 al Consiliului.

Articolul 4

Condiționalități ex ante

(1)   Până la 1 ianuarie 2014, Lituania ia măsurile corespunzătoare pentru a îndeplini următoarele condiționalități ex ante:

(a)

respectarea acquis-ului Tratatului Euratom în domeniul securității nucleare; în special în ceea ce privește transpunerea în legislația națională a Directivei 2009/71/Euratom și a Directivei 2011/70/Euratom;

(b)

stabilirea, într-un cadru național, a unui plan de finanțare care să identifice costurile integrale și sursele de finanțare avute în vedere, necesare pentru finalizarea dezafectării reactoarelor nucleare în condiții de securitate, inclusiv gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în conformitate cu prezentul regulament;

(c)

transmiterea către Comisie a unui plan de dezafectare revizuit și detaliat, defalcat pe detalierea nivelului activităților de dezafectare, inclusiv a calendarului și structurii aferente a costurilor, pe baza unui standard recunoscut la nivel internațional pentru estimarea costurilor de dezafectare.

(2)   Lituania furnizează Comisiei informațiile necesare cu privire la îndeplinirea condiționalităților ex ante menționate la alineatul (1), cel târziu până la data angajamentului bugetar din 2014.

(3)   Comisia evaluează informațiile menționate la alineatul (2) cu ocazia pregătirii programului anual de lucru pentru 2014, menționat la articolul 6 alineatul (1). În cazul în care un aviz motivat al Comisiei constată în temeiul articolului 258 din TFUE că s-a produs o încălcare cu privire la condiționalitatea ex ante prevăzută la alineatul (1) litera (a) sau că condiționalitățile prevăzute la alineatul (1) litera (b) sau (c) nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător, decizia de suspendare integrală sau parțială a asistenței financiare din partea Uniunii se ia în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2). O astfel de decizie se repercutează asupra adoptării programului anual de lucru din 2014. Contravaloarea asistenței suspendate se definește conform criteriilor prevăzute în actul menționat la articolul 7.

Articolul 5

Modalități de implementare

(1)   Programul Ignalina se implementează printr-una sau mai multe dintre modalitățile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (9), în special prin granturi și achiziții publice.

(2)   Comisia poate încredința implementarea asistenței financiare din partea Uniunii în cadrul programului Ignalina organismelor prevăzute la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 966/2012.

Articolul 6

Programele anuale de lucru

(1)   La începutul fiecărui an, Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, un program anual de lucru pentru programul Ignalina, precizând obiectivele, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță aferenți și calendarul pentru utilizarea fondurilor în cadrul fiecărui angajament financiar anual, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

(2)   La sfârșitul fiecărui an, Comisia întocmește un raport privind progresele înregistrate în activitatea desfășurată în anii precedenți. Acest raport privind progresele înregistrate se transmite Parlamentului European și Consiliului și reprezintă baza pe care se adoptă următorul program anual de lucru comun.

Articolul 7

Proceduri detaliate de implementare

Până la 31 decembrie 2014, Comisia adoptă prin intermediul actelor de punere în aplicare procedurile detaliate de implementare pe durata programului Ignalina, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2). Actele de punere în aplicare respective definesc în detaliu obiectivele, rezultatele preconizate, etapele principale, termenele-țintă, precum și indicatorii de performanță aferenți pentru programul Ignalina. Acestea conțin de asemenea planul de dezafectare revizuit și detaliat, menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (c), care servește ca bază pentru monitorizarea progreselor și a obținerii la timp a rezultatelor preconizate.

Articolul 8

Protecția intereselor financiare ale Uniunii

(1)   Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura, la punerea în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este cazul, prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive.

(2)   Comisia sau reprezentanții acesteia și Curtea de Conturi au competența de a audita, pe baza documentelor și la fața locului, toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri din partea Uniunii.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate desfășura verificări și inspecții la fața locului în cazul operatorilor economici vizați direct sau indirect finanțări din partea Uniunii, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (10) și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (11), pentru a determina dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în legătură cu un acord sau cu o decizie de grant, sau cu un contract privind o finanțare din partea Uniunii.

(3)   Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, acordurile și deciziile de grant și contractele rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze auditurile, controalele și inspecțiile la fața locului menționate în alineatele respective, în conformitate cu competențele specifice.

Articolul 9

Evaluarea la jumătatea perioadei

(1)   Până la 31 decembrie 2017, Comisia elaborează în strânsă cooperare cu statele membre un raport de evaluare la jumătatea perioadei privind realizarea obiectivelor din cadrul tuturor măsurilor referitoare la programul Ignalina, cu privire la rezultate și la impact, precum și la eficiența utilizării resurselor și la valoarea adăugată la nivelul Uniunii, în vederea adoptării unei decizii de modificare sau de suspendare a măsurilor respective. Evaluarea abordează, de asemenea, domeniile în care se pot aduce modificări obiectivelor specifice și procedurilor de implementare detaliate, descrise la articolul 2 alineatul (2) și, respectiv, la articolul 7.

(2)   Evaluarea intermediară ține seama de progresele realizate în ceea ce privește indicatorii de performanță menționați la articolul 2 alineatul (2).

(3)   Comisia comunică concluziile acestei evaluării menționate la alineatul (1) către Parlamentul European și Consiliu.

Articolul 10

Evaluarea finală

(1)   În strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează o evaluare ex-post a eficacității și a eficienței programului Ignalina, precum și a eficacității măsurilor finanțate în ceea ce privește impactul, utilizarea resurselor și valoarea adăugată pentru Uniune.

(2)   Evaluarea finală ține seama de progresele realizate în ceea ce privește indicatorii de performanță menționați la articolul 2 alineatul (2).

(3)   Comisia comunică concluziile evaluării menționate la alineatul (1) către Parlamentul European și Consiliu.

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, procedura respectivă se încheie fără rezultat, atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide astfel sau o majoritate simplă de membri ai comitetului solicită acest lucru.

Articolul 12

Dispoziții tranzitorii

Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totală sau parțială, a proiectelor în cauză până la încheierea acestora, sau a ajutorului financiar acordat de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1990/2006 sau al oricărei alte legislații aplicabile acestei asistențe la 31 decembrie 2013, care continuă să se aplice acțiunilor în cauză până la încheierea lor.

Articolul 13

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1990/2006 se abrogă de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. MAZURONIS


(1)  JO L 236, 23.9.2003, p. 944.

(2)  Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).

(3)  Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO L 199, 2.8.2011, p. 48).

(4)  Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum și a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 140, 5.6.2009, p. 114).

(5)  Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1990/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind punerea în aplicare a Protocolului nr. 4 la Actul de aderare a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei, privind centrala nucleară de la Ignalina din Lituania (Programul Ignalina) (JO L 411, 30.12.2006, p. 10).

(8)  Regulamentul (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Bulgaria și Slovacia, și de abrogare a Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010 (A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(9)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(11)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/12


REGULAMENTUL (UE) NR. 1370/2013 AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 2013

privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” a prezentat posibilele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună („PAC”) ulterior anului 2013. Din perspectiva dezbaterilor privind comunicarea menționată, PAC ar trebui să fie reformată cu efect de la 1 ianuarie 2014. Respectiva reformă ar trebui să includă toate instrumentele principale ale PAC, printre care Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (1). În contextul cadrului de reglementare revizuit, ar trebui să fie adoptate măsuri de stabilire a prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor.

(2)

Din motive de claritate și transparență, ar trebui să se prevadă o structură comună pentru dispozițiile referitoare la intervenția publică, menținându-se în același timp politica urmată în fiecare sector. În acest scop, este important să se facă distincția între pragurile de referință prevăzute în Regulamentul(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), pe de o parte, și prețurile de intervenție, pe de altă parte, și să fie definite acestea din urmă. Numai prețurile de intervenție pentru intervenția publică corespund prețurilor administrate aplicate, menționate la punctul 8 prima teză din anexa 3 la Acordul OMC privind agricultura (și anume sprijinirea prețului pieței). În acest context, ar trebui să se înțeleagă faptul că intervenția pe piață poate lua forma unei intervenții publice, precum și a altor forme de intervenție care nu utilizează indicații de prețuri stabilite ex ante.

(3)

Ar trebui să fie prevăzut nivelul prețului de intervenție publică la care se fac achizițiile la preț fix sau în cadrul unei proceduri de licitație, inclusiv cazurile în care poate fi necesară o ajustare a prețurilor de intervenție publică. În egală măsură, este necesar să fie luate măsuri privind contingentele în vederea desfășurării achizițiilor la preț fix. În ambele cazuri, prețurile și contingentele ar trebui să reflecte practica și experiența dobândită îin cadrul organizărilor comune ale piețelor agricole anterioare.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede acordarea de ajutor pentru depozitarea privată ca o măsură de intervenție pe piață. Este necesar să se prevadă măsuri privind stabilirea cuantumului ajutorului. Având în vedere practica și experiența dobândită în cadrul organizărilor comune ale piețelor agricole anterioare, ar trebui să se stabilească cuantumurile ajutorului atât în prealabil cât și printr-o licitație și să se ia în considerare anumite elemente atunci când ajutorul este stabilit în prealabil.

(5)

Pentru a asigura o gestiune bugetară corectă a programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli, ar trebui să se prevadă un plafon fix al ajutorului Uniunii și rate maxime de cofinanțare. Pentru a permite tuturor statelor membre să pună în aplicare un program de încurajare a consumului de fructe și legume în școli rentabil din punctul de vedere al costurilor, ar trebui să se stabilească un cuantum minim determinat al ajutorului Uniunii.

(6)

Pentru a asigura buna funcționare a ajutoarelor pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate destinate copiilor în instituțiile de învățământ și pentru a asigura flexibilitatea în administrarea programului respectiv, ar trebui să se stabilească cantitatea maximă de lapte eligibilă pentru ajutor, precum și cuantumul ajutorului Uniunii.

(7)

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013, o serie de măsuri din sectorul zahărului expiră la sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr atunci când se elimină regimul cotelor.

(8)

Prezentul regulament ar trebui să prevadă măsuri de stabilire a taxei pe producție care se percepe pentru zahărul, izoglucoza și siropul de inulină cărora li se aplică cotele prevăzute în sectorul zahărului, în conformitate cu prelungirea regimului cotelor până la 30 septembrie 2017.

(9)

Pentru a garanta eficiența regimului de restituții la producție în cazul anumitor produse din sectorul zahărului, ar trebui să se stabilească condițiile adecvate de fixare a valorii restituțiilor la producție.

(10)

Ar trebui să se stabilească prețul minim aplicabil sfeclei căreia i se aplică o cotă, corespunzător unei calități standard care ar trebui definită, în scopul asigurării unui nivel de trai echitabil producătorilor de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune.

(11)

Pentru a evita o situație de amenințare a pieței zahărului cauzată de acumularea cantităților de zahăr, izoglucoză și sirop de inulină pentru care nu sunt întrunite condițiile aplicabile, ar trebui să se prevadă o taxă pe excedent.

(12)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește unui mecanism de asigurare a unei furnizări suficiente și echilibrate a zahărului pe piețele Uniunii, mecanism care autorizează Comisia să ia măsurile adecvate în acest sens. Dat fiind că instrumentele de gestionare a piețelor destinate punerii în practică a respectivului mecanism constă în ajustări temporare ale taxei pe import care se percepe pentru zahărul brut importat, precum și în aplicarea temporară a unei taxe pentru producția realizată în afara cotelor, introdusă pe piața internă în scopul corelării aprovizionării cu cererea, prezentul regulament ar trebui să includă o dispoziție specifică care să permită Comisiei să aplice o astfel de taxă și să stabilească cuantumul acesteia.

(13)

Pentru a se asigura buna funcționare a sistemului de restituții la export, ar trebui să se stabilească măsurile adecvate pentru fixarea cuantumului restituțiilor. De asemenea, în sectoarele cerealelor și orezului, ar trebui să se stabilească măsurile adecvate de stabilire a sumelor corective și ar trebui să se prevadă ajustarea valorii restituției în funcție de modificările survenite în ceea ce privește nivelul prețului de intervenție.

(14)

Pentru a se asigura o gestionare zilnică eficientă a PAC, măsurile de fixare a ajutoarelor, a restituțiilor și a prețurilor prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se limiteze la condițiile generale pentru stabilirea unor sume concrete în fiecare caz în parte. Pentru a asigura condiții uniforme pentru implementarea prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se delege competențe de executare în vederea stabilirii sumelor respective. Competențele de executare respective ar trebui să se exercite cu asistența Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (3). De asemenea, pentru a garanta o reacție promptă la circumstanțele extrem de schimbătoare de pe piață, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a stabili noi niveluri pentru restituții și, în sectoarele cerealelor și orezului, de a adapta suma corectivă fără aplicarea Regulamentului (UE) nr. 182/2011,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament prevede măsuri de stabilire a prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor legate de organizarea comună unică a piețelor agricole instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Articolul 2

Prețurile de intervenție publică

(1)   Nivelul prețului de intervenție publică:

(a)

pentru grâul comun, grâul dur, orz, porumb, orez nedecorticat și lapte praf degresat este egal cu prețul de referință respectiv stabilit la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 în cazul achiziționării la preț fix și nu depășește pragul de referință respectiv în cazul achiziționării prin procedură de licitație;

(b)

pentru unt este egal cu un procent de 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 în cazul achiziționării la preț fix și nu depășește 90 % din pragul de referință respectiv în cazul achiziționării prin licitație;

(c)

pentru carnea de vită și mânzat nu depășește nivelul menționat la articolul 13 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)   Prețurile de intervenție publică pentru grâul comun, grâul dur, orz, porumb și orez nedecorticat menționate la alineatul (1) se ajustează prin aplicarea de majorări sau reduceri prețurilor respective, pe baza principalelor criteriile de calitate pentru produse.

(3)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc majorările sau reducerile prețurilor de intervenție publică ale produselor menționate la alineatul (2) din prezentul articol, în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul respectiv. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 3

Prețuri de achiziție și contingente aplicabile

(1)   Pentru intervenția publică deschisă în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, achizițiile se fac la prețul fix menționat la articolul 2 din prezentul regulament și nu depășesc, pentru fiecare perioadă menționată la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, următoarele contingente:

(a)

pentru grâul comun, 3 milioane de tone;

(b)

pentru unt, 50 000 de tone;

(c)

pentru lapte praf degresat, 109 000 de tone.

(2)   În cazul în care intervenția publică este deschisă în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:

(a)

pentru grâul comun, unt și laptele praf degresat, peste contingentele menționate la alineatul (1) din prezentul articol; și

(b)

pentru grâul dur, orz, porumb, orez nedecorticat și carne de vită și de mânzat,

achizițiile se fac prin intermediul unei proceduri de licitație pentru a se stabili prețul maxim de achiziție.

Prețul maxim de achiziție nu depășește nivelul relevant menționat la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament și se stabilește prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

(3)   În condiții speciale și justificate corespunzător, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare:

(a)

care limitează procedurile de licitație pentru fiecare stat membru sau fiecare regiune a unui stat membru; sau

(b)

care stabilesc prețurile de achiziție pentru intervenția publică, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1), pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate.

(4)   Prețurile de intervenție publică menționate la alineatele (2) și (3) pentru grâul comun, grâul dur, orz, porumb și orez nedecorticat sunt ajustate prin aplicarea de majorări sau de reduceri la prețurile respective, pe baza principalelor criteriile de calitate pentru produsele respective.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc respectivele majorări sau reduceri.

(5)   Actele de punere în aplicare menționate la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 15 alineatul (2).

(6)   Comisia adoptă, fără aplicarea procedurii menționate la articolul 15 alineatul (2), actele de punere în aplicare necesare pentru:

(a)

respectarea limitărilor de intervenție prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol; și

(b)

aplicarea procedurii de licitație menționate la alineatul (2) din prezentul articol pentru grâul comun, unt și lapte praf degresat peste contingentele stabilite la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 4

Ajutoarele pentru depozitare privată

(1)   În vederea stabilirii cuantumului ajutorului pentru depozitare privată prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în situația în care ajutoarele sunt acordate în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul respectiv, se deschide o procedură de licitație pentru o perioadă limitată sau se stabilește în prealabil un ajutor. Ajutorul poate fi stabilit pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru în parte.

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare:

(a)

care stabilesc cuantumului maxim al ajutorului pentru depozitare privată, atunci când se aplică o procedură de licitație;

(b)

care stabilesc cuantumului ajutorului în funcție de costurile de depozitare și/sau de alte elemente relevante de piață, atunci când ajutorul este stabilit în avans.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 5

Ajutoare pentru furnizarea fructelor și legumelor destinate copiilor

(1)   Ajutorul Uniunii pentru aprovizionarea cu fructe și legume, fructe și legume procesate și produse pe bază de banane destinate copiilor menționat la articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:

(a)

nu depășește niciuna dintre următoarele limite:

(i)

150 de milioane EUR pe an școlar;

(ii)

75 % din costurile de aprovizionare și din costurile conexe menționate la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sau 90 % din aceste costuri în regiunile mai puțin dezvoltate și în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat; și nici

(b)

nu acoperă alte costuri decât costurile de aprovizionare și costurile conexe menționate la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

În sensul primului paragraf litera (a) punctul (ii), „regiuni mai puțin dezvoltate” înseamnă regiunile definite ca atare la articolul 90 alineatul (2) primul paragraf litera (a din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4)

(2)   Statele membre care participă la programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli fiecare din partea Uniunii un ajutor de cel puțin 290 000 EUR.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, repartizarea orientativă a ajutoarelor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol pentru fiecare stat membru.

Comisia evaluează cel puțin la fiecare trei ani dacă repartizarea orientativă rămâne coerentă cu criteriile prevăzute la articolul 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Dacă este necesar, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc o nouă repartizare orientativă.

În urma solicitărilor statelor membre, în conformitate cu articolul 23 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia adoptă anual acte de punere în aplicare care stabilesc repartizarea definitivă a ajutoarelor menționate la alineatul (1) din prezentul articol, între statele membre participante, în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul respectiv.

Acte de punere în aplicare menționate la prezentul alineat sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 6

Ajutoare pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate destinate copiilor

(1)   Ajutorul din partea Uniunii pentru furnizarea de lapte și produse lactate destinate copiilor prevăzut la articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se acordă într-o cantitate maximă de 0,25 litri echivalent lapte pe copil și pe zi de școală.

(2)   Valoarea ajutorului din partea Uniunii este de 18,15 EUR/100 kg pentru întreaga cantitate de lapte.

(3)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc cuantumurile ajutoarelor pentru produsele lactate eligibile, altele decât laptele, în funcție, în special, de componentele lactate ale produsului respectiv. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 7

Taxa pe producție în sectorul zahărului

(1)   Taxa pe producție pentru zahărul, izoglucoza și siropul de inulină cărora li se aplică o cotă, în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, este de 12,00 EUR/tonă pentru zahărul și siropul de inulină cărora li se aplică o cotă. Taxa pe producție aplicabilă izoglucozei se stabilește la 50 % din taxa aplicabilă zahărului.

(2)   Totalul taxei pe producție achitat în conformitate cu alineatului (1) se percepe de către statele membre de la întreprinderile aflate pe teritoriul lor în funcție de cota alocată pentru respectivul an de comercializare.

Întreprinderile efectuează plățile până cel târziu la sfârșitul lunii februarie a anului de comercializare corespunzător.

(3)   Întreprinderile producătoare de zahăr și de sirop de inulină din Uniune pot solicita producătorilor de sfeclă de zahăr, de trestie de zahăr sau de cicoare să își asume până la 50 % din respectiva taxă pe producție.

Articolul 8

Restituțiile la producție în sectorul zahărului

Restituțiile la producție pentru produsele din sectorul zahărului menționate la articolul 129 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se stabilesc de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în funcție de:

(a)

costurile care sunt generate de utilizarea zahărului importat și care ar trebui suportate de industria de profil în eventualitatea unei aprovizionări de pe piața mondială; și

(b)

prețul zahărului excedentar disponibil pe piața Uniunii sau, dacă pe această piață nu există zahăr excedentar, prețul de referință al zahărului, stabilit la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 9

Prețul minim la sfeclă

(1)   Prețul minim pentru sfecla căreia i se aplică o cotă menționat la articolul 135 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este de 26,29 EUR/tonă până la 30 septembrie 2017 reprezentând sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr.

(2)   Prețul minim menționat la alineatul (1) se aplică sfeclei de zahăr de calitatea standard definită în anexa III partea B din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(3)   Întreprinderile producătoare de zahăr care achiziționează sfeclă căreia i se aplică o cotă, adecvată pentru a fi procesată în zahăr și destinată fabricării de zahăr căruia i se aplică o cotă, au obligația de a achita cel puțin prețul minim, ajustat prin aplicarea de majorări sau de reduceri care corespund diferențelor de calitate față de calitatea standard. Aceste majorări sau reduceri de preț sunt stabilite de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

(4)   Pentru cantitățile de sfeclă de zahăr care corespund cantităților de zahăr industrial sau de zahăr excedentar supuse taxei pe excedent prevăzute la articolul 11, întreprinderea producătoare de zahăr în cauză ajustează prețul de achiziție astfel încât să fie cel puțin egal cu prețul minim al sfeclei căreia i se aplică o cotă.

Articolul 10

Ajustarea cotelor naționale de zahăr

În conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat, la propunerea Comisiei, Consiliul poate ajusta cotele prevăzute în anexa XII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, ca urmare a deciziilor luate de statele membre în conformitate cu articolul 138 din regulamentul menționat.

Articolul 11

Taxa pe excedent în sectorul zahărului

(1)   Inclusiv în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, se stabilește o taxă pe excedent la un nivel suficient de ridicat pentru a evita acumularea cantităților menționate la articolul respectiv. Taxa respectivă este stabilită de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

(2)   Taxa pe excedent menționată la alineatul (1) se percepe de către statele membre de la întreprinderile aflate pe teritoriul lor în funcție de cantitățile produse, prevăzute la alineatul respectiv, care s-au stabilit pentru respectivele întreprinderi pentru anul de comercializare în cauză.

Articolul 12

Mecanismul temporar de gestionare a pieței în sectorul zahărului

În vederea asigurării unei oferte de zahăr suficiente și echilibrate pe piața Uniunii până la 30 septembrie 2017 reprezentând sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr și fără a aduce atingere articolului 142 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia poate aplica temporar, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru cantitatea și perioada de timp necesare, o taxă pe excedent pentru producția peste cotă menționată la articolul 139 alineatul (1) litera (e) din respectivul regulament.

Comisia stabilește cuantumul acestei taxe prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

Actele de punere în aplicare menționate la prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 13

Stabilirea restituțiilor la export

(1)   În condițiile prevăzute la articolul 196 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și în temeiul articolului 198 din respectivul regulament, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a restituțiilor la export:

(a)

periodic, pentru produsele prevăzute în lista de la articolul 196 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(b)

prin proceduri de ofertare pentru cereale, orez, zahăr, lapte și produse lactate.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

(2)   La stabilirea restituțiilor la export pentru un produs, se ține cont de unul sau de mai multe dintre următoarele:

(a)

situația existentă și tendințele viitoare cu privire la:

(i)

prețul produsului respectiv și disponibilitatea sa pe piața Uniunii;

(ii)

prețul produsului respectiv pe piața internațională;

(b)

obiectivele organizării comune a piețelor, și anume de a asigura echilibrul și evoluția naturală a prețurilor și a schimburilor comerciale pe piață;

(c)

nevoia de a evita perturbările care pot cauza un dezechilibru prelungit între cerere și ofertă pe piața Uniunii;

(d)

aspectul economic al exporturilor propuse;

(e)

limitele care decurg din acordurile internaționale încheiate în conformitate cu tratatul;

(f)

necesitatea de a stabili un echilibru între utilizarea de produse de bază din Uniune la fabricarea de produse procesate destinate exportului către țări terțe și utilizarea de produse originare din țări terțe admise în temeiul regimului de procesare;

(g)

cele mai favorabile costuri de comercializare și costuri pentru transportul de pe piețele Uniunii către porturile Uniunii sau către alte locuri de export, precum și costurile de expediere până în țările de destinație;

(h)

cererea de pe piața Uniunii;

(i)

în sectoarele cărnii de porc, ouălor și cărnii de pasăre, diferența dintre prețurile din Uniune și prețurile de pe piața internațională pentru cantitatea de cereale furajere necesare producerii în Uniune a produselor din aceste sectoare.

(3)   Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate ajusta, dacă este necesar, cuantumul restituției, la solicitarea unui stat membru sau din proprie inițiativă, pentru a se garanta o reacție promptă la circumstanțele extrem de schimbătoare de pe piață. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă fără a se aplica procedura menționată la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 14

Măsuri specifice privind restituțiile la export pentru cereale și orez

(1)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor sume corective aplicabile restituțiilor la export stabilite în sectoarele cerealelor și orezului. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

Dacă este necesar și pentru a se garanta o reacție promptă la circumstanțele extrem de schimbătoare de pe piață, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, fără a se aplica procedura menționată la articolul 15 alineatul (2), pentru modificarea respectivelor sume corective.

Comisia poate aplica dispozițiile prezentului alineat produselor din sectoarele cerealelor și orezului care sunt exportate sub formă de mărfuri prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului (5).

(2)   În cursul primelor trei luni ale anului de comercializare, în cazul exportului de malț aflat în depozit la sfârșitul anului de comercializare precedent sau produs din orzul aflat stoc la data respectivă, se aplică restituția care s-ar fi aplicat, pentru licența de export respectivă, exporturilor efectuate în ultima lună a anului de comercializare precedent.

(3)   Restituțiile la produsele enumerate la literele (a) și (b) din partea I a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, stabilite în conformitate cu articolul 199 alineatul (2) din respectivul regulament, pot fi ajustate de către Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, în funcție de modificările survenite în ceea ce privește nivelul prețului de intervenție.

Primul paragraf se poate aplica, integral sau parțial, produselor enumerate la literele (c) și (d) din partea I a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum și produselor enumerate în partea I a aceleiași anexe și exportate sub formă de mărfuri prelucrate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1216/2009. În acest caz, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate rectifica ajustarea menționată la primul paragraf din prezentul alineat, aplicând un coeficient care exprimă raportul dintre cantitatea de produs de bază și cantitatea din produsul de bază conținută de produsul prelucrat exportat sau utilizată în mărfurile exportate.

Actele de punere în aplicare menționate în prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 15

Procedura comitetelor

(1)   Comisia este asistată de Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole, instituit la articolul 229 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 16

Tabel de corespondență

Trimiterile la dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în urma abrogării sale prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa la prezentul regulament.

Articolul 17

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolele 7-12 se aplică până la 30 septembrie 2017 reprezentând sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. JUKNA


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/01 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671)

(3)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (JO L 328, 15.12.2009, p. 10).


ANEXĂ

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

menționat la articolul 16

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Prezentul regulament

Articolul 18 alineatele (1) și (3)

Articolul 2

Articolul 18 alineatul (2) litera (a)

Articolul 13 alineatul (1) litera (c)

Articolul 13 alineatul (1) litera (d)

Articolul 18 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 18 alineatul (4)

Articolul 43 litera (aa)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2a)

Articolul 3 alineatul (2b)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 31 alineatul (2)

Articolul 4

Articolul 103ga alineatul (4)

Articolul 103ga alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 102 alineatul (4)

Articolul 102 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatele (2) și (3)

Articolul 51 alineatul (2)

Articolul 51 alineatul (3)

Articolul 51 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 97

Articolul 8

Articolul 49

Articolul 9

Articolul 64 alineatul (2)

Articolul 64 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 164 alineatul (2)

Articolul 164 alineatul (3)

Articolul 164 alineatul (4)

Articolul 165

Articolul 166

Articolul 13 alineatele (1) și (3)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (3)


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1371/2013 AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 2013

de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 privind importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India și Indonezia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

1.   PROCEDURA

1.1.   Măsuri existente

(1)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 (2) („regulamentul inițial”), Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă de 62,9 % la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză („RPC”) pentru toate celelalte societăți, cu excepția celor menționate la articolul 1 alineatul (2) și în Anexa I la regulamentul respectiv. Măsurile respective reprezintă măsurile în vigoare, iar ancheta care a condus la respectivele măsuri reprezintă ancheta inițială.

(2)

Măsurile în vigoare au fost extinse anterior la Malaysia, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 672/2012 al Consiliului (3), și la Taiwan și Thailanda, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 21/2013 al Consiliului (4).

1.2.   Cererea

(3)

La 25 februarie 2013, Comisia Europeană („Comisia”) a primit o cerere de anchetă, în temeiul articolului 13 alineatul (3) și articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, cu privire la o eventuală eludare a măsurilor antidumping care se aplică la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză și pentru a aplica o procedură de înregistrare importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din India și Indonezia.

(4)

Cererea a fost prezentată de Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras „Stikla Skiedra” AS și Vitrulan Technical Textiles GmbH, patru producători din Uniune de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă.

(5)

Cererea conținea suficiente elemente de probă prima facie conform cărora, în urma instituirii măsurilor antidumping în vigoare a avut loc o schimbare semnificativă a configurației schimburilor comerciale, implicând exporturi din RPC, din India și din Indonezia către Uniune, pentru această modificare neexistând altă motivație sau justificare economică suficientă în afară de instituirea măsurilor în vigoare. S-a susținut că această modificare în configurația schimburilor comerciale provine din transbordarea anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din RPC prin India și Indonezia și/sau din declarații de origine false în cazul produselor chinezești.

(6)

Mai mult, elementele de probă au indicat faptul că efectele corective ale măsurilor în vigoare erau compromise atât în ceea ce privește cantitatea, cât și prețul. Dovezile au arătat că aceste importuri în creștere din India și Indonezia erau efectuate la prețuri inferioare prețului neprejudiciabil stabilit în ancheta inițială.

(7)

În fine, au existat dovezi care au arătat că prețurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia au făcut obiectul unor practici de dumping, în raport cu valoarea normală stabilită în cadrul anchetei inițiale pentru produsul similar.

1.3.   Deschiderea

(8)

După ce a constatat, în urma consultării Comitetului consultativ, că există suficiente elemente de probă prima facie pentru deschiderea unei anchete în temeiul articolului 13 alineatul (3) și articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, Comisia a deschis o anchetă prin intermediul Regulamentului (UE) nr. 322/2013 al Comisiei (5) („regulamentul de deschidere”). În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, Comisia, prin regulamentul de deschidere, a solicitat, de asemenea, autorităților vamale să înregistreze importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia.

1.4.   Ancheta

(9)

Comisia a informat oficial autoritățile din RPC, India și Indonezia, producătorii/exportatorii din aceste țări și importatorii din Uniune cunoscuți ca fiind interesați și industria Uniunii cu privire la deschiderea anchetei. Au fost trimise chestionare producătorilor/exportatorilor din RPC, India și Indonezia cunoscuți de către Comisie sau care și-au manifestat interesul în termenele stabilite în considerentul 15 din regulamentul de deschidere. De asemenea, au fost trimise chestionare și importatorilor din Uniune. Părțile interesate au avut posibilitatea să își facă cunoscute punctele de vedere în scris și să solicite să fie audiate în termenul fixat în regulamentul de deschidere. Toate părțile au fost informate asupra faptului că lipsa de cooperare ar putea duce la aplicarea dispozițiilor articolului 18 din regulamentul de bază și la stabilirea constatărilor pe baza faptelor disponibile.

(10)

Doi producători-exportatori din India și un importator neafiliat din Uniune s-au făcut cunoscuți și au transmis răspunsuri la chestionar. Ulterior, importatorul din Uniune a informat Comisia că el importă alte produse și că nu a importat în trecut niciun produs care face obiectul anchetei. Niciun producător-exportator din Indonezia nu a transmis un răspuns. Următorii producători-exportatori din India au prezentat un formular de cerere de scutire:

Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (denumit în continuare „Montex”), și

Urja Products Pvt.Ltd.

(11)

Ulterior, Urja Products Pvt.Ltd. a informat Comisia că nu produce produsul care face obiectul anchetei și că produsele sale au caracteristici tehnice diferite și o utilizare diferită (încadrându-se la alte coduri NC). Prin urmare, o vizită de verificare a fost efectuată numai la sediul Montex.

1.5.   Perioada de anchetă

(12)

Ancheta a acoperit perioada cuprinsă între 1 aprilie 2009 și 31 martie 2013 (denumită în continuare „PA”). În cursul PA au fost colectate date pentru a studia, între altele, modificarea configurației schimburilor comerciale. Pentru perioada de raportare (denumită în continuare „PR”), cuprinsă între 1 aprilie 2012 și 31 martie 2013, au fost colectate date mai detaliate, pentru a se examina posibila compromitere a efectului corectiv al măsurilor în vigoare, precum și existența dumpingului.

2.   REZULTATELE ANCHETEI

2.1.   Considerații generale

(13)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din regulamentul de bază, existența eludării a fost stabilită analizând, în mod succesiv, dacă configurația schimburilor comerciale dintre RPC, India și Indonezia și Uniune s-a modificat; dacă această modificare este rezultatul unei practici, al unui proces sau al unei activități pentru care nu există un motiv întemeiat sau o justificare economică suficientă în afară de instituirea taxei; dacă existau elemente de probă pentru a dovedi existența unui prejudiciu sau compromiterea efectelor corective ale taxei, în ceea ce privește prețurile și/sau cantitățile din produsul care face obiectul anchetei; și dacă existau elemente de probă, după caz, care să ateste existența dumpingului în raport cu valorile normale ale produsului vizat, stabilite anterior, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 din regulamentul de bază.

2.2.   Produsul în cauză și produsul care face obiectul anchetei

(14)

Produsul în cauză este cel definit în ancheta inițială: țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă, cu o dimensiune a ochiurilor de peste 1,8 mm atât în lungime, cât și în lățime și o greutate de peste 35 g/m2, excluzând discurile din fibră de sticlă, originare din RPC, încadrate în prezent la codurile NC ex 7019 51 00 și ex 7019 59 00.

(15)

Produsul care face obiectul anchetei este identic cu cel definit în considerentul anterior, dar este expediat din India și Indonezia, indiferent dacă a fost sau nu declarat ca provenind din India și Indonezia.

(16)

Ancheta a arătat că țesăturile cu ochiuri deschise din fibră de sticlă, astfel cum sunt definite mai sus, exportate în Uniune din RPC și cele expediate către Uniune din India și Indonezia prezintă aceleași caracteristici fizice și tehnice de bază, sunt destinate acelorași utilizări și, prin urmare, ar trebui considerate produse similare în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

2.3   Nivel de cooperare

2.3.1   India

(17)

Astfel cum s-a menționat în considerentul (10) de mai sus, numai două societăți din India au transmis un formular de cerere de scutire. Întrucât, cu privire la una dintre acestea, Urja Products Pvt.Ltd., s-a constat că nu este un producător de produse care fac obiectul anchetei, a existat doar o singură societate care a cooperat, Montex. Societatea a reprezentat doar 1 % din exporturile din India către Uniune în cursul perioadei de PR, în raport cu totalul exporturilor din India. Acest fapt a dus la aplicarea articolului 18 din regulamentul de bază, iar concluziile cu privire la India s-au bazat pe datele disponibile.

2.3.2   Indonezia

(18)

Așa cum s-a menționat la considerentul (10), nicio societate din Indonezia nu a trimis răspunsuri la chestionar. Nu a existat cooperare din partea societăților din Indonezia. Acest fapt a dus la aplicarea articolului 18 din regulamentul de bază, iar concluziile cu privire la Indonezia s-au bazat pe datele disponibile.

2.3.3   RPC

(19)

Nu a existat cooperare din partea producătorilor-exportatori chinezi. Acest fapt a dus la aplicarea articolului 18 din regulamentul de bază, iar concluziile cu privire la RPC s-au bazat pe datele disponibile.

2.4.   Modificarea configurației schimburilor comerciale

(20)

Pentru a stabili dacă a avut loc o modificare a configurației schimburilor comerciale, au fost evaluate importurile produsului care face obiectul anchetei din India și Indonezia în Uniune, precum și exporturile produsului care face obiectul anchetei din RPC în India și Indonezia. Aceste importuri au fost stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din regulamentul de bază, având în vedere nivelul relativ scăzut de cooperare sau lipsa cooperării din partea societăților din India, Indonezia și China (a se vedea secțiunea 2.3).

(21)

În acest sens, au fost utilizate pentru analiză statisticile COMEXT (6), statistici comerciale din India și Indonezia primite de la autoritățile naționale respective și statisticile de la Global Trade Information Services (7). Pentru a stabili perioade de 12 luni, s-au utilizat anii fiscali începând la 1 aprilie și terminându-se la 31 martie.

(22)

Volumul importurilor înregistrate în statisticile COMEXT acoperă un grup de produse mai mare decât produsul în cauză și produsul care face obiectul anchetei. Cu toate acestea, conform estimărilor furnizate de industria din Uniune, s-a putut stabili că o parte semnificativă a volumului acestor importuri era reprezentată de produsul în cauză și de produsul care face obiectul anchetei. În consecință, aceste date au putut fi utilizate în vederea stabilirii unei modificări a configurației schimburilor comerciale.

2.4.1   Importurile în Uniune

(23)

Statisticile COMEXT arată o modificare semnificativă în configurația schimburilor comerciale în decursul PA (a se vedea tabelul 1).

Tabelul 1

Volumele importurilor (milioane de m2) (8)

Aprilie 2009/martie 2010

Aprilie 2010/martie 2011

Aprilie 2011/martie 2012

Aprilie 2012/martie 2013

RPC

288,40

385,85

110,30

85,93

India

0,35

0,28

0,89

13,13

Indonezia

0,004

0,16

3,22

33,31

Sursă: statisticile COMEXT

Importurile din RPC

(24)

Conform statisticilor COMEXT, importurile produsului în cauză din RPC către Uniune au scăzut considerabil după instituirea măsurilor provizorii în februarie 2011 (9) și a măsurilor definitive în august 2011 (10). Tabelul 1 de mai sus arată că, în perioadele 2010/2011 și 2011/2012, importurile în Uniune din RPC au scăzut de la 385,85 milioane de m2 la 110,30 milioane de m2 (cu aproximativ 70 %) și în perioadele 2010/2011 și 2012/2013 (cu aproximativ 80 %) scăzând în continuare la 85,9 milioane de m2.

Importurile din India

(25)

În conformitate cu statisticile COMEXT, în anul fiscal 2009/2010, cantitățile importate din India către Uniune au fost de 0,35 milioane de m2, în anul fiscal 2010/2011 au fost de 0,28 milioane de m2, crescând în mod semnificativ între 2011/2012 și 2012/2013, ajungând la 13,13 milioane de m2 în anul fiscal 2012/2013.

(26)

Astfel cum se precizează la considerentul (17) de mai sus, societatea Montex exportat către Uniune o cantitate foarte mică de produs care face obiectul anchetei în cursul PA – în raport cu totalul exporturilor din India, acestea reprezintă 1 % din exporturile din India către Uniune în perioada 2012/2013. Mai mult, s-a constatat că Montex exportă produsul care face obiectul anchetei sub un cod NC incorect – 7019 52. Exporturile sale, prin urmare, au trebuit adăugate la statisticile COMEXT, după cum se arată în tabelul 1 de mai sus.

Importurile din Indonezia

(27)

În conformitate cu statisticile COMEXT, în anul fiscal 2009/2010, cantitățile importate din Indonezia pe piața din Uniune au fost de 0,004 milioane de m2, în 2010/2011 au fost de 0,16 milioane de m2, crescând în mod semnificativ între 2011/2012 și 2012/2013, de la 3,22 milioane de m2 la 33,31 milioane de m2.

2.4.2   Exporturile din RPC către India și Indonezia

(28)

În aceeași perioadă, se observă o creștere dramatică a exporturilor din RPC către India și Indonezia.

Tabelul 2

Volumele importurilor (milioane de m2)

Aprilie 2009/martie 2010

Aprilie 2010/martie 2011

Aprilie 2011/martie 2012

Aprilie 2012/martie 2013

India

4,80

16,35

18,38

29,28

Indonezia

5,78

4,01

8,94

11,54

Sursă: Statisticile vamale chineze

Exporturile din RPC către India

(29)

În conformitate cu statisticile vamale chineze, importurile din RPC în India ale produsului care face obiectul anchetei au crescut de la 4,8 milioane de m2 în anul fiscal 2009/2010 la 29,3 milioane de m2 în cursul anului fiscal 2012/2013.

Exporturile din RPC către Indonezia

(30)

În conformitate cu statisticile vamale chineze, importurile din RPC în Indonezia ale produsului care face obiectul anchetei au crescut de la 5,78 milioane de m2 în anul fiscal 2009/2010 la 11,54 milioane de m2 în cursul anului fiscal 2012/2013.

2.4.3   Concluzie cu privire la modificarea configurației schimburilor comerciale

(31)

Scăderea generală a exporturilor din RPC spre Uniune și creșterea în paralel atât a exporturilor din India și Indonezia către Uniune, cât și a exporturilor din RPC către India și Indonezia după instituirea măsurilor provizorii în februarie 2011 și a măsurilor definitive în august 2011 constituie o modificare a configurației schimburilor comerciale între țările menționate anterior, pe de o parte, și a exporturilor acestor țări către Uniune, pe de altă parte.

2.5.   Natura practicii de eludare

(32)

Articolul 13 alineatul (1) din regulamentul de bază prevede că modificarea configurației schimburilor comerciale trebuie să rezulte din practici, operațiuni sau activități pentru care nu există altă motivație suficientă sau justificare economică decât instituirea taxei. Practicile, operațiunile și activitățile includ, printre altele, transportul produsului care face obiectul măsurilor în vigoare prin țări terțe în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(33)

În timpul anchetei, s-au găsit dovezi ale practicilor de transbordare prin Indonezia și India și/sau ale certificatelor de origine incorecte. De exemplu, unele dintre importurile produsului în cauză în Uniune au fost transbordate prin Dubai sau Singapore cu certificate de origine din Indonezia/India, iar o parte dintre importurile către Uniune a fost transbordată prin intermediul unei societăți indiene care nu a cooperat la anchetă. Lipsa cooperării din partea oricăruia dintre fabricanții produsului care face obiectul anchetei, cu excepția Montex, este, de asemenea, un indiciu că nu există nicio producție reală în Indonezia și India, care ar putea justifica nivelurile de export din Indonezia și India către Uniune. Este rezonabil să se considere că, în cazul în care există, producătorii veritabili ar încerca să demonstreze neimplicarea lor în practici de eludare prin participarea la prezenta anchetă, în primul rând. În plus, ancheta nu a arătat dovezi privind o producție reală în cele două țări în cauză, în afară de cea a Montex. Mai mult, creșterea bruscă a importurilor din aceste două țări arată că produsele chinezești sunt transbordate către Uniune prin India și Indonezia și/sau sunt însoțite de certificate de origine incorecte.

(34)

Existența transbordării produselor originare din China prin India și Indonezia este, prin urmare, confirmată.

2.6.   Lipsa unei motivații suficiente sau justificări economice, alta decât instituirea taxei antidumping

(35)

Ancheta nu a relevat niciun alt motiv întemeiat sau nicio altă justificare economică pentru transbordare în afară de evitarea măsurilor în vigoare privind produsul în cauză. Nu a fost identificat niciun alt element, cu excepția taxei, care ar putea fi considerat că servește drept compensare pentru costul transbordării anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din RPC prin India și Indonezia, în special în ceea ce privește transportul și reîncărcarea.

2.7.   Neutralizarea efectului corectiv al taxei antidumping

(36)

În continuare, s-a evaluat dacă importurile în Uniune de produs care face obiectul anchetei au subminat efectele corective ale măsurilor în vigoare în ceea ce privește cantitatea și prețul. S-au utilizat date COMEXT, fiind considerate cele mai bune date disponibile, în ceea ce privește cantitățile și prețurile exporturilor efectuate de societățile care nu au cooperat din India și din Indonezia. Prețurile astfel determinate au fost comparate cu nivelul de eliminare a prejudiciului stabilit pentru industria din Uniune la considerentul 74 din regulamentul inițial.

(37)

Creșterea importurilor din India către Uniune de la 0,35 milioane de m2 în 2009/2010 la 13,10 milioane de m2 în PR a fost semnificativă din punct de vedere al cantităților, în comparație cu volumele (foarte scăzute) ale importurilor din India înainte de instituirea măsurilor provizorii în 2009/2010. Creșterea importurilor din Indonezia către Uniune de la 0,04 m2 în 2009/2010 la 33,31 milioane de m2 în PR a fost considerată semnificativă din punct de vedere al cantităților, în comparație cu volumele (foarte scăzute) ale importurilor din Indonezia înainte de instituirea măsurilor provizorii în 2009/2010.

(38)

Pentru a evalua dacă efectele corective ale măsurilor în vigoare sunt compromise în ceea ce privește prețurile, s-au comparat prețurile importurilor din Indonezia și India cu nivelul de eliminare a prejudiciului, astfel cum a fost stabilit în regulamentul inițial. Nivelul de eliminare a prejudiciului, astfel cum a fost stabilit în regulamentul inițial, a fost ajustat pentru a ține seama de inflație. Prețul de export mediu ponderat al exporturilor din India și Indonezia a fost ajustat pentru a ține seama de costurile post import și ajustările de calitate stabilite în cadrul anchetei inițiale pentru importurile din RPC. Comparația a arătat prețuri de export semnificativ mai scăzute pentru exporturile din țările în cauză în Uniune. Prin urmare, s-a concluzionat că efectele corective ale măsurilor în vigoare au fost, de asemenea, compromise atât în materie de cantitate, cât și de preț.

2.8.   Dovada existenței dumpingului

(39)

În cele din urmă, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din regulamentul de bază, s-a verificat dacă există elemente de probă pentru dumping.

(40)

În regulamentul inițial, valoarea normală a fost stabilită pe baza prețurilor din Canada, care, în cadrul anchetei respective, s-a dovedit a fi o țară analoagă cu economie de piață considerată adecvată pentru RPC. S-a utilizat valoarea normală stabilită în ancheta originală, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din regulamentul de bază.

(41)

Prețurile de export din India și Indonezia au fost stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază. Prețul de export a fost prețul mediu de export al anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă provenind din fiecare dintre cele două țări în cauză pe parcursul PR, astfel cum a fost raportat în COMEXT. Exporturile societății indiene Montex nu s-au reflectat în statistici din cauza erorii de clasificare a produselor lor (a se vedea considerentul 25 de mai sus) și nu au fost utilizate pentru calcularea marjei de dumping.

(42)

În scopul asigurării unei comparații juste între valoarea normală și prețul de export, s-a ținut seama în mod corespunzător, sub forma ajustărilor, de diferențele care afectează prețurile și comparabilitatea acestora, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază. În consecință, s-au făcut ajustări pentru a ține seama de diferențele de transport, asigurare și costuri de ambalare. Având în vedere că datele disponibile nu permit stabilirea nivelului de ajustări care trebuie făcute, ajustările au trebuit să fie stabilite pe baza celor mai bune date disponibile. Astfel, ajustarea pentru aceste diferențe s-a bazat pe un procentaj calculat ca parte din totalul cheltuielilor cu transportul, asigurarea și costurile de ambalare din valoarea vânzărilor realizate către Uniune, în condiții de livrare CIF, furnizate de producătorii-exportatori chinezi care au cooperat în cadrul anchetei inițiale.

(43)

În conformitate cu articolul 2 alineatele (11) și (12) din regulamentul de bază, dumpingul a fost calculat comparând media ponderată a valorii normale stabilite în cadrul regulamentului inițial cu media ponderată corespunzătoare a prețurilor de export ale celor două țări în cauză pe parcursul perioadei de raportare a prezentei anchete, exprimată ca procentaj din prețul de import CIF la frontiera Uniunii, înainte de vămuire.

(44)

Comparația între media ponderată a valorii normale și media ponderată a prețurilor de export stabilite în acest fel a arătat existența dumpingului.

3.   MĂSURI

(45)

Ținând cont de cele de mai sus, se concluzionează că taxa antidumping definitivă instituită pentru importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din RPC a fost eludată prin operațiuni de transbordare prin India și Indonezia, în sensul articolului 13 alineatul (1) din regulamentul de bază.

(46)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) prima teză din regulamentul de bază, măsurile în vigoare privind importurile produsului în cauză ar trebui să fie extinse și asupra importurilor de același produs expediate din India și Indonezia, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca provenind din India și Indonezia.

(47)

Ar trebui extinse măsurile prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 791/2011 pentru „toate celelalte societăți”, care reprezintă o taxă antidumping definitivă de 62,9 % aplicabilă prețului net, franco frontiera Uniunii, înainte de vămuire.

(48)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, care prevede ca orice măsură extinsă să se aplice importurilor care au fost înregistrate la intrarea în Uniune în conformitate cu regulamentul de deschidere, ar trebui să se perceapă taxe la importurile înregistrate de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia.

4.   CERERI DE SCUTIRE

4.1   India

(49)

Astfel cum s-a menționat la considerentul (10), doi producători-exportatori s-au manifestat după deschidere, au răspuns la chestionar și au solicitat scutiri în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază – Montex și Urja Products.

(50)

Astfel cum s-a menționat la considerentul (11), s-a constatat că una dintre cele două societăți, Urja Products, nu produce produsul care face obiectul anchetei. Scutirea în temeiul articolului 13 alineatul (4) din regulamentul de bază nu se aplică în cazul acestei societăți.

(51)

S-a stabilit că Montex nu era implicată în practicile de eludare care fac obiectul prezentei anchete. Societatea a demonstrat că este un producător real, a cărui capacitate de producție depășește volumul de exporturi către Uniune ale produsului care face obiectul anchetei. Societatea a prezentat un set complet de date și a fost verificată la fața locului. Datele verificate referitor la înființarea societății comerciale, achiziționarea de utilaje, procesul de producție, capacitate, stocuri, achizițiile de materii prime, costurile de producție au stat la baza concluziilor. În plus, acest producător a putut demonstra că nu are legătură cu niciunul dintre producătorii/exportatorii din China cărora li se aplică măsurile existente sau cu societățile implicate în practici de eludare. Prin urmare, acestei societăți i s-a putut acorda o scutire de la taxele vamale extinse.

4.2   Indonezia

(52)

Astfel cum se menționează la considerentul (10), niciun producător-exportator din Indonezia nu a prezentat o cerere de scutire în temeiul articolului 13 alineatul (4) din regulamentul de bază. Ancheta nu a evidențiat niciun producător real de produse în cauză în Indonezia.

4.3   Nou-veniți

(53)

Producătorii din India și Indonezia, care nu au participat la această anchetă și/sau nu au exportat produsul în cauză către Uniune în cursul PR, pot solicita o scutire de la taxa antidumping extinsă, în conformitate cu articolul 11 alineatele (3) și (4) și cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază. Acestora li se va cere să completeze un chestionar pentru a permite Comisiei să stabilească dacă se poate acorda o scutire. Scutirea poate fi acordată după o evaluare a situației pe piață a produsului în cauză, a capacității de producție și a ratei de utilizare a capacităților, a achizițiilor și a vânzărilor, a probabilității de continuare a unor practici pentru care nu există un motiv întemeiat sau o justificare economică suficientă și a dovezilor dumpingului. Comisia efectuează, în mod normal, și o vizită de verificare la fața locului. Cererea ar trebui adresată Comisiei și ar trebui să cuprindă toate informațiile relevante, în special orice modificare a activităților societății legate de producție și vânzări.

(54)

În cazul în care scutirea se justifică, Comisia, în urma consultării Comitetului consultativ, propune modificarea în consecință a măsurilor extinse în vigoare. În continuare, orice derogare acordată va fi monitorizată, pentru a asigura respectarea condițiilor.

5.   INFORMAREA PĂRȚILOR

(55)

Faptele și considerațiile esențiale care au condus la concluziile de mai sus au fost aduse la cunoștința tuturor părților interesate, acestea fiind invitate să prezinte observații. Observațiile prezentate oral sau în scris de către părțile interesate au fost analizate. Niciunul dintre argumentele prezentate nu a determinat o modificare a concluziilor finale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Taxa antidumping definitivă aplicabilă „tuturor celorlalte societăți” instituită prin articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 791/2011 la importurile de țesături din fibre de sticlă cu ochiuri deschise, cu o dimensiune a ochiurilor de peste 1,8 mm atât în lungime, cât și în lățime și având o greutate de peste 35 g/m2, excluzând discurile din fibră de sticlă, originare din Republica Populară Chineză, se extinde la importurile din țesături din fibre de sticlă cu ochiuri deschise, cu o dimensiune a ochiurilor de peste 1,8 mm atât în lungime, cât și în lățime și având o greutate de peste 35 g/m2, excluzând discurile din fibră de sticlă, expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din India și Indonezia, care se încadrează în prezent la codurile NC ex 7019 51 00 și ex 7019 59 00 (coduri TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 și 7019590015), cu excepția celor produse de Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (cod TARIC adițional B942).

(2)   Aplicarea scutirii acordate Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. este condiționată de prezentarea în fața autorităților vamale ale statelor membre a unei facturi comerciale valide, în conformitate cu cerințele stabilite în anexa la prezentul regulament. În cazul în care nu se prezintă o astfel de factură, se aplică taxa antidumping instituită de alineatul (1) din prezentul articol.

(3)   Taxa extinsă în temeiul alineatului (1) din prezentul articol se percepe la importurile expediate din India și Indonezia, declarate sau nu ca fiind originare din India și Indonezia, înregistrate în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 322/2013 al Comisiei și cu articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009.

(4)   În absența unor dispoziții contrare, se aplică dispozițiile în vigoare cu privire la taxele vamale.

Articolul 2

(1)   Cererile de scutire de la taxa extinsă prin articolul 1 se formulează în scris în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și trebuie semnate de către o persoană autorizată să reprezinte entitatea care solicită scutirea. Cererea trebuie trimisă la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 8/20

1049 Bruxelles

Belgia

Fax (32 2) 295 65 05

(2)   Importurile provenind de la societățile care nu eludează măsurile antidumping instituite prin Regulamentul (UE) nr. 791/2011 pot fi scutite de taxa extinsă prevăzută la articolul 1, în temeiul dispozițiilor relevante din regulamentul de bază.

Articolul 3

Autoritățile vamale sunt invitate să suspende înregistrarea importurilor prevăzută la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 322/2013.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. JUKNA


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 204, 9.8.2011, p. 1.

(3)  JO L 196, 24.7.2012, p. 1.

(4)  JO L 11, 16.1.2013, p. 1.

(5)  JO L 101, 10.4.2013, p. 1.

(6)  Comext este o bază de date privind statisticile din comerțul exterior gestionată de Eurostat.

(7)  Global Trade Information Services sunt statistici comerciale provenind de la un furnizor de baze de date comerciale.

(8)  Volumul în Comext se raportează în tone metrice și se convertește în metri pătrați pe baza factorilor de conversie UI; și anume pentru CN 70 195 100: 1 m2 = 0,05 kg, pentru CN 70 195 900: 1 m2 = 0,14 kg.

(9)  JO L 43, 17.2.2011, p. 9.

(10)  JO L 204, 9.8.2011, p. 1.


ANEXĂ

Pe factura comercială validă menționată la articolul 1 alineatul (2) trebuie să figureze o declarație semnată de un reprezentant al entității care emite factura comercială, după următorul model:

1.

Numele și funcția reprezentantului oficial al entității care emite factura comercială;

2.

Următoarea declarație: „Subsemnatul, certific că (volumul) de (produsul în cauză) vândut pentru export în Uniunea Europeană vizat de prezenta factură, a fost produs de către (numele și adresa societății) (codul adițional TARIC) în (țara în cauză). Declar că informațiile furnizate în prezenta factură sunt complete și corecte”;

3.

Data și semnătura


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/27


REGULAMENTUL (UE) NR. 1372/2013 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2), în special articolul 92,

întrucât:

(1)

Statele membre au înaintat solicitări către Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială în vederea modificării anexelor VIII și XI la Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și a anexelor 1 și 5 la Regulamentul (CE) nr. 987/2009 pentru a armoniza anexele în cauză cu evoluțiile din legislația țărilor respective sau pentru a simplifica punerea în aplicare a regulamentelor menționate.

(2)

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 883/2004 urmăresc prezentarea unei imagini de ansamblu a statelor membre care nu aplică metoda calculului pro-rata al pensiilor pentru limită de vârstă și al pensiilor de urmaș, precum și prezentarea unor dispoziții speciale cu privire la aplicarea legislației statelor membre.

(3)

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 987/2009 urmăresc prezentarea unei imagini de ansamblu a dispozițiilor de punere în aplicare a acordurilor bilaterale care rămân sau intră în vigoare, precum și a statelor membre care stabilesc suma maximă de rambursare a prestațiilor de șomaj, pe baza cuantumului mediu al prestațiilor de șomaj acordate în anul calendaristic precedent în temeiul legislațiilor lor respective.

(4)

Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială a fost de acord cu modificările solicitate și a făcut propuneri relevante Comisiei pentru adaptările tehnice ale anexelor la Regulamentul (CE) nr. 987/2009 și la Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

(5)

Comisia poate fi de acord să includă propunerile pentru adaptările tehnice ale anexelor menționate la considerentul 4.

(6)

Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa VIII, partea 2 se modifică după cum urmează:

(a)

în secțiunea „AUSTRIA”, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Pensiile pentru limită de vârstă și pensiile de urmaș derivate din acestea, pe baza unui cont de pensie în temeiul Legii generale a pensiilor (APG) din 18 noiembrie 2004;”;

(b)

după secțiunea „BULGARIA”, se introduce următoarea secțiune nouă:

„REPUBLICA CEHĂ

Pensiile plătite din schema celui de al doilea pilon, stabilită prin Legea nr. 426/2011 col. cu privire la economiile din pensii.”

2.

În anexa XI, în secțiunea „ȚĂRILE DE JOS”, după litera (a) se introduce punctul (fa) după cum urmează:

„(fa)

După cum se face referire la articolul 69 alineatul (1) din Zorgverzekeringswet (Legea privind asigurările de sănătate), orice persoană care, în ultima zi a lunii precedente lunii în care împlinește vârsta de 65 de ani, primește o pensie sau un beneficiu care, în temeiul alineatului (1) litera (f) din prezenta secțiune, este tratată drept pensie datorată în temeiul legislației neerlandeze, va fi considerată drept un solicitant de pensie în temeiul articolului 22 din prezentul regulament până când persoana respectivă atinge vârsta de pensionare după cum se face referire în articolul 7a din Algemene Ouderdomswet (Legea generală privind pensiile pentru limită de vârstă).”

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 987/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa 1 se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea „DANEMARCA-FRANȚA” se elimină;

(b)

secțiunea „DANEMARCA-ȚĂRILE DE JOS” se elimină;

(c)

secțiunea „GRECIA-ȚĂRILE DE JOS” se elimină;

(d)

secțiunea „SPANIA-ȚĂRILE DE JOS” se elimină;

(e)

în secțiunea „FRANȚA-LUXEMBURG”:

(i)

literele (a) și (b) se elimină;

(ii)

literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

Acordul din 2 iulie 1976 privind renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale, prevăzută la articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972.

(b)

Schimburile de scrisori din 17 iulie și 20 septembrie 1995 privind modalitățile de stingere a creanțelor reciproce în temeiul articolelor 93, 95 și 96 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.”;

(f)

în secțiunea „FRANȚA-ȚĂRILE DE JOS”:

(i)

literele (b) și (c) se elimină;

(ii)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„Acordul din 28 aprilie 1997 privind renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72”;

(g)

secțiunea „ITALIA-ȚĂRILE DE JOS” se elimină;

(h)

în secțiunea „ȚĂRILE DE JOS-REGATUL UNIT”:

(i)

litera (b) se elimină;

(ii)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„Teza a doua de la articolul 3 din Acordul administrativ din 12 iunie 1956 privind punerea în aplicare a Convenției din 11 august 1954.”

2.

În anexa 5 se adaugă o nouă secțiune, „ȚĂRILE DE JOS”, după secțiunea „GERMANIA”.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284, 30.10.2009, p. 1.


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1373/2013 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2013

de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul cărnii de porc

(text codificat)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 161 alineatul (3), articolul 170 primul paragraf și articolul 192 alineatul (2), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1518/2003 al Comisiei din 28 august 2003 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul cărnii de porc (2) a fost modificat în mod substanțial și de mai multe ori (3). Din motive de claritate și raționalitate, regulamentul menționat ar trebui codificat.

(2)

Trebuie stabilite norme de aplicare specifice pentru licențele de export în sectorul cărnii de porc, care să includă în special prevederi privitoare la depunerea cererilor și la informațiile pe care este necesar să le conțină cererile și licențele, în plus față de cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4).

(3)

Pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a sistemului licențelor de export, ar trebui stabilită rata garanției pentru licențele de export, în baza sistem. Având în vedere riscul apariției speculațiilor, inerente sectorului cărnii de porc, ar trebui ca licențele de export să nu fie transferabile și ar trebui prevăzute condiții precise pentru accesul operatorilor la acest sistem.

(4)

Potrivit articolului 169 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, respectarea obligațiilor ce decurg din acordurile încheiate în temeiul articolului 218 din tratat privind volumul de export se asigură pe baza licențelor de export. Prin urmare, ar trebui stabilit un program detaliat pentru prezentarea cererilor și emiterea licențelor.

(5)

În plus, decizia privind cererile pentru licențe de export ar trebui notificată numai după examinarea lor. Această perioadă de examinare ar trebui să permită Comisiei să evalueze cantitățile pentru care au fost depuse solicitări, precum și cheltuielile aferente și, dacă este necesar, să ia măsurile speciale cu privire, în special, la cererile nerezolvate încă. Este în interesul operatorilor ca cererile pentru licențe să poată fi retrase după ce a fost stabilit coeficientul de acceptare.

(6)

Comisia trebuie să dispună de informații precise referitoare la cererile de licențe și la utilizarea licențelor emise pentru a se putea administra sistemul de licențe. În vederea gestionării eficiente, statele membre ar trebui să folosească sistemele de informare în conformitate cu. Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee (5).

(7)

În cazul cererilor pentru cantități mai mici sau egale cu 25 tone, licența de export ar trebui emisă imediat, în cazul în care acest lucru este solicitat de către operatori. În acest caz, licența nu trebuie să facă obiectul unei măsuri speciale adoptate de Comisie.

(8)

Pentru a se asigura urmărirea precisă a cantităților pentru export ar trebui prevăzută o derogare de la normele privind toleranțele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 376/2008.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Toate exporturile de produse din sectorul cărnii de porc pentru care se solicită restituiri la export fac obiectul prezentării unei licențe de export, cu stabilirea în avans a restituirii.

Articolul 2

(1)   Licențele de export sunt valabile 90 de zile de la data emiterii în sensul articolului 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008.

(2)   Cererile pentru licențele de export și licențele includ, la secțiunea 15, descrierea produsului, iar la secțiunea 16, codul de 12 cifre al produsului din nomenclatorul produselor agricole pentru restituiri la export.

(3)   În anexa I la prezentul regulament sunt descrise categoriile de produse menționate în al doilea paragraf din articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008, precum și rata garanției pentru licențele de export.

(4)   Solicitările de licențe, precum și licențele includ, în secțiunea 20, cel puțin una dintre mențiunile din anexa II.

Articolul 3

(1)   Cererile pentru licențe de export pot fi înaintate autorităților competente de luni până vineri în fiecare săptămână.

(2)   Solicitanții de licențe de export sunt persoane fizice sau juridice care, la data depunerii cererii, pot dovedi în mod satisfăcător autorităților competente din statele membre că sunt active în comerț în sectorul cărnii de porc de cel puțin 12 luni. Cu toate acestea, unitățile de vânzare cu amănuntul sau restaurantele care își vând produsele consumatorilor finali nu pot depune astfel de cereri.

(3)   Licențele de export se eliberează în ziua de miercuri imediat următoare perioadei menționate la alineatul (1), cu condiția de a nu fi fost adoptate între timp de către Comisie nici una dintre măsurile speciale menționate în paragraful 4.

(4)   În cazul în care eliberarea licențelor de export ar genera sau ar risca să genereze depășirea sumelor bugetare disponibile sau epuizarea cantităților maxime care pot fi exportate cu restituire în timpul perioadei respective, ținând seama de limitele prevăzute la articolul 169 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sau în cazul în care problema licențelor de export nu ar permite asigurarea continuității exporturilor pe durata rămasă din perioada în cauză, Comisia poate:

(a)

să stabilească un procent unic de acceptare pentru cantitățile solicitate;

(b)

să respingă cererile pentru care nu au fost încă acordate licențele de export;

(c)

să suspende depunerea cererilor pentru licențe de export pentru o perioadă de cel mult cinci zile lucrătoare sub rezerva posibilității unei suspendări pentru o perioadă mai lungă stabilită în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

În cazul prevăzut la primul paragraf litera (c), cererile de eliberare a licențelor de export depuse în timpul perioadei de suspendare nu sunt valabile.

Măsurile prevăzute la primul paragraf se pot lua sau modifica pentru fiecare categorie de produs și pentru fiecare destinație.

(5)   Măsurile prevăzute la alineatul (4) pot fi adoptate, de asemenea, în cazul în care cererile de eliberare a licențelor de export se referă la cantități care depășesc sau ar putea depăși cantitățile lichidate în condiții normale pentru o destinație și atunci când eliberarea licențelor solicitate prezintă riscul speculei, denaturării concurenței între operatori sau perturbării schimburilor comerciale respective sau a pieței interne.

(6)   În cazurile în care cantitățile solicitate sunt respinse sau reduse, garanția se eliberează imediat pentru toată cantitatea pentru care cererea nu a fost satisfăcută.

(7)   Fără a aduce atingere alineatului (3), în cazul în care se stabilește un procent unic de acceptare mai mic de 80 %, licența se eliberează cel târziu până în cea de a unsprezecea zi lucrătoare de la publicarea acestui procent în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Timp de zece zile lucrătoare de la publicare, operatorul poate:

(a)

fie să retragă cererea, caz în care garanția se eliberează imediat; fie

(b)

să solicite emiterea imediată a licenței, caz în care autoritatea competentă îl va emite fără întârziere, dar nu mai devreme de data prevăzută în mod normal pentru săptămâna în cauză.

(8)   Prin derogare de la alineatul (3), Comisia poate stabili o altă zi decât miercurea pentru emiterea licențelor de export atunci când această zi nu poate fi respectată.

Articolul 4

(1)   La cererea operatorului, solicitările de licențe pentru cantități de până la 25 tone de produse nu fac obiectul măsurilor speciale menționate în articolul 3 alineatul (4), iar licențele pentru care s-au făcut cereri se emit imediat.

În acest caz, prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), termenul de valabilitate a certificatelor este limitat la cinci zile lucrătoare de la data eliberării lor efective în sensul articolului 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008, iar secțiunea 20 din cererile de certificat și certificatele conțin una dintre mențiunile din anexa III.

(2)   Dacă este necesar, Comisia poate suspenda aplicarea prezentului articol.

Articolul 5

Licențele de export nu sunt transferabile.

Articolul 6

(1)   Cantitatea exportată în limitele toleranței menționate în articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 nu dă dreptul la plata restituirii.

(2)   În secțiunea 22 a licenței, se face cel puțin una dintre mențiunile din anexa IV.

Articolul 7

(1)   În fiecare săptămână până vineri cel târziu, statele membre comunică Comisiei următoarele informații:

(a)

cererile pentru licențe de export prevăzute la articolul 1 depuse de luni până vineri în aceeași săptămână, menționând dacă se încadrează în prevederile articolului 4 sau nu;

(b)

cantitățile acoperite de licențele de export emise în miercurea anterioară, fără a le include pe cele emise imediat în temeiul articolului 4;

(c)

cantitățile care fac obiectul cererilor pentru licențe de export retrase conform articolului 3 alineatul (7) în săptămâna anterioară.

(2)   Notificarea cererilor menționate în alineatul (1) litera (a) precizează:

(a)

cantitatea exprimată în greutatea produsului pentru fiecare categorie din articolul 2 alineatul (3);

(b)

defalcarea pe destinații pentru cantitățile respective pe categorii, în cazul în care rata restituirii variază în funcție de destinație;

(c)

rata de restituire aplicabilă;

(d)

suma totală a restituirii, stabilită în avans în euro pentru fiecare categorie.

(3)   Statele membre notifică lunar Comisiei cantitatea de licențe de export neutilizate după expirarea perioadei de valabilitate a licențelor de export.

(4)   Notificările prevăzute în prezentul regulament, inclusiv notificările „zero”, se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009.

Articolul 8

Regulamentul (CE) nr. 1518/2003 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 217, 29.8.2003, p. 35.

(3)  A se vedea anexa V.

(4)  JO L 114, 26.4.2008, p. 3.

(5)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.


ANEXA I

Codul produsului din nomenclatorul produselor agricole pentru restituiri la export (1)

Categoria

Valoarea garanției (EUR/100 kg) Greutate netă

0203 11 10 9000

0203 21 10 9000

1

10

0203 12 11 9100

0203 12 19 9100

0203 19 11 9100

0203 19 13 9100

0203 19 55 9110

0203 22 11 9100

0203 22 19 9100

0203 29 11 9100

0203 29 13 9100

0203 29 55 9110

2

10

0203 19 15 9100

0203 19 55 9310

0203 29 15 9100

3

6

0210 11 31 9110

0210 11 31 9910

4

14

0210 12 19 9100

5

0

0210 19 81 9100

6

14

0210 19 81 9300

7

14

1601 00 91 9120

8

5

1601 00 99 9110

9

4

1602 41 10 9110

10

8

1602 42 10 9110

11

6

1602 41 10 9130

1602 42 10 9130

1602 49 19 9130

12

5


(1)  Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), secțiunea 6.


ANEXA II

Mențiunile prevăzute la articolul 2 alineatul (4)

:

în bulgară

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № […]

:

în spaniolă

:

Reglamento de Ejecución (UE) no […]

:

în cehă

:

Prováděcí nařízení (EU) č. […]

:

în daneză

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. […]

:

în germană

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. […]

:

în estonă

:

Rakendusmäärus (EL) nr. […]

:

în greacă

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]

:

în engleză

:

Implementing Regulation (EU) No […]

:

în franceză

:

Règlement d’exécution (UE) no […]

:

în croată

:

Provedbena uredba (EU) br. […]

:

în italiană

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. […]

:

în letonă

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. […]

:

în lituaniană

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. […]

:

în maghiară

:

…/…/EU végrehajtási rendelet

:

în malteză

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru […]

:

în neerlandeză

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. […]

:

în polonă

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr. […]

:

în portugheză

:

Regulamento de Execuçăo (UE) n.o […]

:

în română

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. […]

:

în slovacă

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. […]

:

în slovenă

:

Izvedbena uredba (EU) št. […]

:

în finlandeză

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o […]

:

în suedeză

:

Genomförandeförordning (EU) nr. […]


ANEXA III

Mențiunile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) paragraful al doilea

:

în bulgară

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

în spaniolă

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

în cehă

:

Licence platná pět pracovních dní

:

în daneză

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

în germană

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

în estonă

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

în greacă

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

în engleză

:

Licence valid for five working days

:

în franceză

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

în croată

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana

:

în italiană

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

în letonă

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darbdienas

:

în lituaniană

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

în maghiară

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

în malteză

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

în neerlandeză

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

în polonă

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

în portugheză

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

în română

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

în slovacă

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

în slovenă

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

în finlandeză

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

în suedeză

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


ANEXA IV

Mențiunile prevăzute la articolul 6 alineatul (2)

:

în bulgară

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

:

în spaniolă

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

:

în cehă:

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

:

în daneză

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

:

în germană

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

:

în estonă

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

:

în greacă

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

:

în engleză

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

:

în franceză

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

:

în croată:

:

Subvencija vrijedi za […] tona (količina za koju je izdana dozvola).

:

în italiană

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

:

în letonă

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

:

în lituaniană

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

:

în maghiară

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

:

în malteză

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

:

în neerlandeză

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

:

în polonă

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

:

în portugheză

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

:

în română

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

:

în slovacă

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bola vydané licencia).

:

în slovenă

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

:

în finlandeză

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

:

în suedeză

:

Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


ANEXA V

Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 1518/2003 al Comisiei

(JO L 217, 29.8.2003, p. 35).

 

Regulamentul (CE) nr. 130/2004 al Comisiei

(JO L 19, 27.1.2004, p. 14).

 

Regulamentul (CE) nr. 1361/2004 al Comisiei

(JO L 253, 29.7.2004, p. 9).

 

Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 al Comisiei

(JO L 321, 21.11.2006, p. 11).

Numai articolul 12

Regulamentul (UE) nr. 557/2010 al Comisiei

(JO L 159, 25.6.2010, p. 13).

Numai articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 519/2013 al Comisiei

(JO L 158, 10.6.2013, p. 74).

Doar punctul 6G.(2) din anexă


ANEXA VI

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1518/2003

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatele (2) și (3)

Articolul 2 alineatele (2) și (3)

Articolul 2 alineatul (4) cuvintele introductive

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (4) liniuțele 1-11

Anexa II

Articolul 3 alineatele (1)-(4)

Articolul 3 alineatele (1)-(4)

Articolul 3 alineatul (4a)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (7)

Articolul 3 alineatul (7)

Articolul 3 alineatul (8)

Articolele 4 și 5

Articolele 4 și 5

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2) cuvintele introductive

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (2) liniuțele 1-11

Anexa IV

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Anexa I

Anexa I

Anexa Ia

Anexa III

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/38


REGULAMENTUL (UE) NR. 1374/2013 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 36

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 29 mai 2013, Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate a publicat amendamente la Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 36 Deprecierea activelor. Obiectivul amendamentelor este de a clarifica faptul că domeniul de aplicare al prezentărilor informațiilor privind sumele recuperabile pentru active, în cazul în care suma respectivă este bazată pe valoarea justă minus costurile asociate cedărilor, se limitează la activele depreciate.

(3)

Consultarea Grupului de experți tehnici din cadrul Grupului consultativ european pentru raportarea financiară confirmă faptul că amendamentele la IAS 36 îndeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare stabilite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat în mod corespunzător.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008, Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 36 Deprecierea activelor se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Fiecare societate aplică amendamentele menționate la articolul 1 cel mai târziu de la data începerii primului său exercițiu financiar care debutează la 1 ianuarie 2014 sau după această dată.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320, 29.11.2008, p. 1.


ANEXĂ

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE

IAS 36

IAS 36

Deprecierea activelor

Reproducerea este permisă în Spațiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate în afara SEE, cu excepția dreptului de reproducere în scopul uzului personal sau în alte scopuri legitime. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul IASB www.iasb.org

Amendamente la IAS 36 Deprecierea activelor

Prezentarea informațiilor privind sumele recuperabile pentru activele nefinanciare

Se modifică punctele 130 și 134 și titlul anterior punctului 138 și se adaugă punctul 140J.

PREZENTAREA INFORMAȚIILOR

130.

O entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru un activ individual (inclusiv pentru fondul comercial) sau pentru o unitate generatoare de numerar, pentru care a fost recunoscută sau reluată o pierdere din depreciere în cursul perioadei:

(a)

...

(e)

valoarea recuperabilă a activului (a unității generatoare de numerar) și dacă valoarea recuperabilă a activului (a unității generatoare de numerar) este valoarea sa justă minus costurile asociate cedării sau valoarea sa de utilizare;

(f)

dacă valoarea recuperabilă este valoarea justă minus costurile asociate cedării, entitatea trebuie să prezinte următoarele informații:

(i)

nivelul din ierarhia valorii juste (a se vedea IFRS 13) în cadrul căreia evaluarea valorii juste a activului (a unității generatoare de numerar) este clasificată în totalitate (fără a se lua în considerare dacă „costurile asociate cedării” sunt observabile);

(ii)

pentru evaluările valorii juste clasificate la nivelul 2 și la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, o descriere a tehnicii (tehnicilor) de evaluare utilizate în evaluarea valorii juste minus costurile asociate cedării. Dacă a existat o schimbare a tehnicii de evaluare, entitatea trebuie să prezinte respectiva schimbare și motivul (motivele) realizării acesteia; precum și

(iii)

pentru evaluările valorii juste clasificate la nivelul 2 și la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, fiecare ipoteză principală pe care conducerea entității a utilizat-o pentru stabilirea valorii juste minus costurile asociate cedării. Ipotezele principale sunt acelea la care valoarea recuperabilă a activului (a unității generatoare de numerar) este cea mai sensibilă. De asemenea, entitatea trebuie să prezinte rata (ratele) de actualizare utilizată (utilizate) în evaluările actuale și anterioare dacă valoarea justă minus costurile asociate cedării se evaluează prin tehnica valorii actualizate.

(g)

Estimările utilizate pentru a evalua valorile recuperabile ale unităților generatoare de numerar care conțin fond comercial sau imobilizări necorporale cu o durată de viață utilă nedeterminată

134.

O entitate trebuie să prezinte informațiile prevăzute la literele (a)-(f) pentru fiecare unitate (grup de unități) generatoare de numerar pentru care valoarea contabilă a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată alocată acelei unități (acelui grup de unități) este semnificativă comparativ cu valoarea contabilă totală a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată ale entității:

(a)

...

(c)

modul în care valoarea recuperabilă a unității (grupului de unități) a fost determinată (adică valoarea de utilizare sau valoarea justă minus costurile asociate cedării).

(d)

PREVEDERI TRANZITORII ȘI DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

138.

...

140J

În mai 2013 au fost modificate punctele 130 și 134 și titlul anterior punctului 138. O entitate trebuie să aplice aceste modificări retrospectiv pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2014 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. O entitate nu trebuie să aplice aceste amendamente în perioade (inclusiv perioade comparative) în care nici IFRS 13 nu se aplică.


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/42


REGULAMENTUL (UE) NR. 1375/2013 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 39

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 27 iunie 2013, Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate a publicat amendamente la Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS) 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare, intitulate Novația instrumentelor derivate și continuarea contabilității de acoperire împotriva riscurilor. Obiectivul amendamentelor este de a oferi ajutor în situațiile în care un instrument financiar derivat, care a fost desemnat ca instrument de acoperire împotriva riscurilor, este novat de la o contraparte la o contraparte centrală, ca o consecință a unor acte cu putere de lege sau a unor norme administrative. Un astfel de ajutor înseamnă că, indiferent de novație, contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor poate continua, fapt care nu ar fi permis în absența unui amendament.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede obligația de compensare centrală pentru anumite clase de instrumente financiare derivate extrabursiere. În consecință, contrapărțile la anumite instrumente de acoperire împotriva riscurilor ar trebui să fie de acord să își înlocuiască contrapartea inițială la tranzacția de acoperire împotriva riscului cu o contraparte centrală care respectă cerințele acestui regulament.

(4)

În scopul de a evita ca novația instrumentelor financiare derivate extrabursiere către o contraparte centrală, ca o consecință a unor acte cu putere de lege sau a unor norme administrative sau a introducerii unor acte cu putere de lege sau a unor norme administrative să dea naștere unei sarcini de raportare financiară, este necesar să se prevadă o scutire de la cerințele existente din cadrul IAS 39, care prevăd întreruperea contabilității de acoperire împotriva riscurilor.

(5)

Consultarea Grupului de experți tehnici din cadrul Grupului consultativ european pentru raportarea financiară confirmă faptul că amendamentele la IAS 39 îndeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare stabilite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei ar trebui modificat în mod corespunzător.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008, Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Fiecare societate aplică amendamentele menționate la articolul 1 cel mai târziu de la data începerii primului său exercițiu financiar care debutează la 1 ianuarie 2014 sau după această dată.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320, 29.11.2008, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).


ANEXĂ

IAS 39

IAS 39

Instrumente financiare: Recunoaștere și evaluare

Amendamente la IAS 39 Instrumente financiare: Recunoaștere și evaluare

Novația instrumentelor derivate și continuarea contabilității de acoperire a riscurilor

Se modifică punctele 91 și 101.

Operațiuni de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

91

O entitate trebuie să întrerupă prospectiv contabilitatea de acoperire specificată la punctul 89 dacă:

(a)

instrumentul de acoperire împotriva riscurilor expiră sau este vândut, reziliat sau exercitat. În acest scop, înlocuirea sau convertirea unui instrument de acoperire împotriva riscurilor într-un alt instrument de acoperire împotriva riscurilor nu reprezintă o expirare sau o reziliere dacă această înlocuire sau convertire face parte din strategia documentată de acoperire împotriva riscurilor a entității. În plus, în acest scop, nu se consideră că este vorba de o expirare sau o reziliere a instrumentului de acoperire împotriva riscurilor în cazul în care:

(i)

ca o consecință a unor acte cu putere de lege sau a unor norme administrative sau a introducerii unor acte cu putere de lege sau a unor norme administrative, părțile la instrumentul de acoperire împotriva riscurilor sunt de acord ca una sau mai multe contrapărți compensatoare să înlocuiască contrapartea lor inițială pentru a deveni noua contraparte a fiecărei părți. În acest scop, o contraparte compensatoare este o contraparte centrală (denumită uneori „organizație compensatoare” sau „agenție compensatoare”) sau una sau mau multe entități, de exemplu, un membru compensator al unei organizații compensatoare sau un client al unui membru compensator al unei organizații compensatoare, care acționează în calitate de contraparte pentru a se efectua compensarea de către o contraparte centrală. Cu toate acestea, atunci când părțile la instrumentul de acoperire împotriva riscurilor își înlocuiesc contrapărțile inițiale cu alte contrapărți, prezentul punct se aplică numai în cazul în care fiecare dintre părțile respective realizează compensarea prin intermediul aceleiași contrapărți centrale;

(ii)

alte modificări, dacă este cazul, ale instrumentului de acoperire împotriva riscurilor sunt limitate la ceea ce este necesar pentru a realiza această înlocuire a contrapărții. Astfel de modificări sunt limitate la ceea ce este conform cu condițiile care ar fi preconizate dacă s-ar fi realizat inițial compensarea pentru instrumentul de acoperire împotriva riscurilor prin intermediul unei contrapărți compensatoare. Printre aceste modificări se numără modificările privind cerințele în materie de garanții, drepturile de compensare a soldurilor creanțelor și datoriilor, precum și în ceea ce privește taxele percepute.

(b)

Operațiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor

101

În oricare dintre următoarele circumstanțe o entitate trebuie să întrerupă prospectiv contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor specificată la punctele 95-100:

(a)

instrumentul de acoperire împotriva riscurilor expiră sau este vândut, reziliat sau exercitat. În acest caz, câștigul sau pierderea cumulat(ă) de pe urma instrumentului de acoperire împotriva riscurilor care a fost recunoscut(ă) în alte elemente ale rezultatului global din perioada în care acoperirea era în vigoare [a se vedea punctul 95 litera (a)] trebuie să rămână separat în capitalurile proprii până în momentul în care are loc tranzacția prognozată. Atunci când aceasta are loc, se vor aplica punctele 97, 98 sau 100. În scopul prezentei litere, înlocuirea sau convertirea unui instrument de acoperire împotriva riscurilor într-un alt instrument de acoperire împotriva riscurilor nu reprezintă o expirare sau o reziliere dacă această înlocuire sau convertire face parte din strategia documentată de acoperire împotriva riscurilor a entității. În plus, în scopul prezentei litere, nu se consideră că este vorba de o expirare sau o reziliere a instrumentului de acoperire împotriva riscurilor în cazul în care:

(i)

ca o consecință a unor acte cu putere de lege sau a unor norme administrative sau a introducerii unor acte cu putere de lege sau a unor norme administrative, părțile la instrumentul de acoperire împotriva riscurilor sunt de acord ca una sau mai multe contrapărți compensatoare să înlocuiască contrapartea lor inițială pentru a deveni noua contraparte a fiecărei părți. În acest scop, o contraparte compensatoare este o contraparte centrală (denumită uneori „organizație compensatoare” sau „agenție compensatoare”) sau una sau mau multe entități, de exemplu, un membru compensator al unei organizații compensatoare sau un client al unui membru compensator al unei organizații compensatoare, care acționează în calitate de contraparte pentru a se efectua compensarea de către o contraparte centrală. Cu toate acestea, atunci când părțile la instrumentul de acoperire împotriva riscurilor își înlocuiesc contrapărțile inițiale cu alte contrapărți, prezentul punct se aplică numai în cazul în care fiecare dintre părțile respective realizează compensarea prin intermediul aceleiași contrapărți centrale;

(ii)

alte modificări, dacă este cazul, ale instrumentului de acoperire împotriva riscurilor sunt limitate la ceea ce este necesar pentru a realiza această înlocuire a contrapărții. Astfel de modificări sunt limitate la ceea ce este conform cu condițiile care ar fi preconizate dacă s-ar fi realizat inițial compensarea pentru instrumentul de acoperire împotriva riscurilor prin intermediul unei contrapărți compensatoare. Printre aceste modificări se numără modificările privind cerințele în materie de garanții, drepturile de compensare a soldurilor creanțelor și datoriilor, precum și în ceea ce privește taxele percepute.

(b)

Se adaugă punctul 108D și, în apendicele A, punctul AG113A.

Data intrării în vigoare și tranziția

108D

Novația instrumentelor derivate și continuarea contabilității de acoperire împotriva riscurilor (Amendamente la IAS 39), publicat în iunie 2013, a modificat punctele 91 și 101 și a adăugat punctul AG113A. O entitate trebuie să aplice aceste puncte pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2014 sau ulterior acestei date. O entitate trebuie să aplice aceste amendamente retrospectiv, în conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică aceste amendamente pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să comunice acest fapt.

Evaluarea eficacității acoperirii împotriva riscurilor

AG113A

Pentru a se evita orice îndoială, efectele înlocuirii contrapărții inițiale cu o contraparte compensatoare și efectuarea modificărilor care decurg din aceasta, astfel cum sunt descrise la punctul 91 litera (a) punctul (ii) și punctul 101 litera (a) punctul (ii) se reflectă în cuantificarea instrumentului de acoperire împotriva riscurilor și, prin urmare, în evaluarea și cuantificarea eficacității acoperirii împotriva riscurilor.


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/47


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1376/2013 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

72,6

TN

99,8

TR

107,5

ZZ

110,4

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

139,1

ZZ

134,6

0709 93 10

MA

98,4

TR

171,8

ZZ

135,1

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

57,5

ZA

44,9

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

57,5

ZZ

57,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

35,9

IL

96,3

JM

133,9

MA

69,9

TR

73,1

ZZ

81,8

0805 50 10

AR

102,8

TR

70,7

ZZ

86,8

0808 10 80

CN

77,6

MK

34,4

NZ

153,0

US

124,5

ZZ

97,4

0808 30 90

TR

120,5

US

155,6

ZZ

138,1


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/49


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1377/2013 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2013

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2013 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2013 pentru subperioada cuprinsă între 1 ianuarie-31 martie 2014 depășesc, pentru anumite contingente, cantitățile disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licență de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007, pentru subperioada cuprinsă între 1 ianuarie-31 martie 2014, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 decembrie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309, 27.11.2007, p. 47.


ANEXĂ

Nr. grupă

Număr de ordine

Coeficientul de atribuire pentru cererile de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.1.2014-31.3.2014

(%)

1

09.4410

0,250375

2

09.4411

0,253228

3

09.4412

0,267952

4

09.4420

0,26178

6

09.4422

0,262743


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/51


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1378/2013 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2013

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2013 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 533/2007 al Comisiei din 14 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 533/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2013, pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2014, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 533/2007 pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2014, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 decembrie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125, 15.5.2007, p. 9.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada 1.1.2014-31.3.2014

(%)

P1

09.4067

1,302094

P3

09.4069

0,270933


DECIZII

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/53


DECIZIA EUTM SOMALIA/1/2013 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 17 decembrie 2013

privind numirea unui comandant al misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia)

(2013/777/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38,

având în vedere Decizia 2010/96/PESC a Consiliului din 15 februarie 2010 privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (1), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 5 alineatul (1) din Decizia 2010/96/PESC a Consiliului, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS) să adopte decizii privind numirea unui comandant al misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia).

(2)

La 22 ianuarie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/44/PESC (2) care a modificat și a prelungit Decizia 2010/96/PESC și l-a numit pe generalul de brigadă Gerald AHERNE în calitate de comandant al misiunii UE.

(3)

Republica Italiană a propus numirea generalului de brigadă Massimo MINGIARDI în calitate de nou comandant al misiunii UE pentru a-i succeda generalului de brigadă Gerald AHERNE.

(4)

Comitetul militar al UE sprijină această propunere.

(5)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii care au implicații în materie de apărare. În consecință, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu este obligată în temeiul acesteia și nici nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Generalul de brigadă Massimo MINGIARDI este numit comandat al misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia) începând cu 15 februarie 2014.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 15 februarie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(1)  JO L 44, 19.2.2010, p. 16.

(2)  Decizia 2013/44/PESC a Consiliului din 22 ianuarie 2013 de modificare și prelungire a Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (JO L 20, 23.1.2013, p. 57).


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/54


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 13 decembrie 2013

de înființare a Agenției Executive pentru Cercetare și de abrogare a Deciziei 2008/46/CE

(2013/778/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 abilitează Comisia să delege competențe agențiilor executive în vederea implementării parțiale sau integrale a unui program sau proiect al Uniunii, în numele ei și pe răspunderea sa.

(2)

Scopul încredințării către agențiile executive a sarcinilor de implementare a programelor este acela de a permite Comisiei să se concentreze asupra activităților și funcțiilor sale esențiale care nu pot fi externalizate, fără a renunța la controlul și la responsabilitatea finală asupra activităților gestionate de respectivele agenții executive.

(3)

Delegarea sarcinilor legate de implementarea programelor către o agenție executivă necesită o separare clară între etapele de programare care implică un nivel mare de discreție în luarea unor decizii determinate de considerente politice, aceasta fiind efectuată de Comisie, și implementarea programelor, care ar trebui să fie încredințată agenției executive.

(4)

Prin Decizia 2008/46/CE a Comisiei (2), aceasta a înființat Agenția Executivă pentru Cercetare (denumită în continuare „agenția”) și i-a încredințat gestionarea acțiunilor comunitare în domeniul cercetării, în vederea îndeplinirii sarcinilor de implementare a Programului specific „Persoane” de implementare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (3), a Programului specific „Capacități” de implementare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (4) și a Programului specific „Cooperare” de implementare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (5) din cel de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (6) (denumit în continuare „Al șaptelea program-cadru”).

(5)

Agenția a demonstrat că delegarea sarcinilor către o agenție executivă este o soluție pe deplin relevantă pentru a îmbunătăți rentabilitatea, permițând astfel Comisiei să gestioneze un buget tot mai mare în condițiile unei creșteri mai mici, neproporționale, a numărului total de personal. Separarea sarcinilor de elaborare a politicilor îndeplinite de Comisie de sarcinile de implementare a programelor îndeplinite de agenție a permis ambelor părți să-și realizeze mai bine îndatoririle lor esențiale. Evaluarea externă a agenției efectuată în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că aceasta a fost eficientă și eficace în ceea ce privește gestionarea acțiunilor legate de IMM-uri în cadrul Programului specific „Capacități”, a acțiunilor Marie Curie în cadrul Programului specific „Persoane”, a acțiunilor de cercetare în domeniul spațiului și al securității în cadrul Programului specific „Cooperare” și în ceea ce privește furnizarea de servicii de sprijin administrativ și logistic pentru toate domeniile programelor specifice „Persoane”, „Capacități” și „Cooperare”. Economiile care rezultă din delegarea sarcinilor către agenție au fost estimate la aproximativ 106 milioane EUR în perioada 2009-2013.

(6)

În comunicarea sa din 29 iunie 2011 intitulată „Un buget pentru Europa 2020” (7), Comisia a propus utilizarea opțiunii de a se recurge pe scară mai largă la agențiile executive existente pentru implementarea programelor Uniunii în cadrul financiar multianual pentru 2014-2020 (denumit în continuare „CFM”).

(7)

Analiza costuri-beneficii realizată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că eficiența operațiunilor agenției este mai mare în comparație cu cea a Comisiei. Noile programe delegate sunt, din punct de vedere tematic, în conformitate cu mandatul și misiunea actuale ale agenției și reprezintă continuarea activităților existente ale agenției. Agenția a acumulat deja competență, pricepere și capacități, care sunt direct relevante pentru aceste programe. Agenția are resursele necesare pentru a continua gestionarea programelor de cercetare în temeiul CFM 2014-2020. Delegarea către agenție a gestionării programelor ar asigura continuitatea activităților pentru beneficiarii programelor, având în vedere faptul că agenția a acumulat competență și capacități relevante, concentrându-se asupra comunității de cercetare. Se estimează că prin delegarea gestionării programelor către agenție se vor economisi 158 de milioane EUR în perioada 2014-2024, în comparație cu gestionarea de către serviciile Comisiei.

(8)

Pentru a oferi agențiilor executive o identitate coerentă, atunci când le-a stabilit noile mandate, Comisia, în măsura posibilului, a grupat activitățile în funcție de domeniile tematice de politică.

(9)

Agenției ar trebui să-i fie încredințată gestionarea următoarelor părți ale Programului specific de implementare a programului Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) (8)

Partea I „Excelență științifică”, succedând unor activități similare care, în temeiul CFM 2007-2013, sunt gestionate de Comisie și care se caracterizează prin proiecte care generează un număr mare de operațiuni omogene și standardizate;

Partea II „Poziția de lider în sectorul industrial”, succedând unor activități similare care, în temeiul CFM 2007-2013, sunt deja parțial gestionate de agenție și care implică implementarea unor proiecte tehnice care nu presupun luarea unor decizii politice, necesitând un nivel înalt de expertiză tehnică și financiară pe întreaga durată de desfășurare a proiectului;

Partea III „Provocări societale”, succedând unor activități similare care, în temeiul CFM 2007-2013, sunt gestionate de Comisie și care implică implementarea unor proiecte tehnice care nu presupun luarea unor decizii politice, necesitând un nivel înalt de expertiză tehnică și financiară pe întreaga durată de desfășurare a proiectului;

Partea IIIa „Răspândirea excelenței și extinderea participării”, succedând unor activități similare care, în temeiul CFM 2007-2013, sunt gestionate de Comisie și care implică implementarea unor proiecte tehnice care nu presupun luarea unor decizii politice, necesitând un nivel înalt de expertiză tehnică și financiară pe întreaga durată de desfășurare a proiectului;

Partea IIIb „Știință cu și pentru societate”, succedând unor activități similare care, în temeiul CFM 2007-2013, sunt gestionate de Comisie și care implică implementarea unor proiecte tehnice care nu presupun luarea unor decizii politice, necesitând un nivel înalt de expertiză tehnică și financiară pe întreaga durată de desfășurare a proiectului.

(10)

Agenția ar trebui să continue implementarea părților celui de Al șaptelea program-cadru care îi sunt deja delegate în temeiul CFM 2007-2013.

(11)

Agenția ar trebui să fie responsabilă de furnizarea de servicii de sprijin administrativ și logistic, în particular în situația în care centralizarea respectivelor servicii de sprijin ar duce la economii suplimentare și la economii de scară.

(12)

Pentru a asigura o implementare coerentă în timp a prezentei decizii și a programelor în cauză, este necesar să se asigure faptul că agenția își realizează sarcinile legate de implementarea respectivelor programe de la data intrării lor în vigoare, dacă acesta va fi cazul.

(13)

Agenția executivă pentru cercetare ar trebui să fie înființată. Ea ar trebui să înlocuiască agenția executivă înființată prin Decizia 2008/46/CE și să o succeadă. Ea ar trebui să funcționeze în conformitate cu statutul general prezentat în Regulamentul (CE) nr. 58/2003.

(14)

Prin urmare, ar trebui ca Decizia 2008/46/CE să fie abrogată și ar trebui să fie prevăzute dispoziții tranzitorii.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru agenții executive,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Înființare

Se înființează Agenția Executivă pentru Cercetare (denumită în continuare „agenția”), ea înlocuind agenția executivă înființată prin Decizia 2008/46/CE și succedând-o, de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2024, statutul ei fiind reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 58/2003.

Articolul 2

Sediu

Agenția are sediul în Bruxelles.

Articolul 3

Obiective și sarcini

(1)   Agenției îi este încredințată, în cadrul Programului specific de implementare a programului Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020), implementarea unor părți din:

(a)

Partea I „Excelență științifică”;

(b)

Partea II „Poziția de lider în sectorul industrial”;

(c)

Partea III „Provocări societale”;

(d)

Partea IIIa „Răspândirea excelenței și extinderea participării”;

(e)

Partea IIIb „Știință cu și pentru societate”.

Prezentul alineat se aplică de la data intrării în vigoare a Programului specific de implementare a programului Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020), dacă acesta va fi cazul.

(2)   Agenției îi este încredințată, în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru, implementarea moștenirii unor părți din următoarele programe:

(a)

Activitățile „Cercetarea pentru IMM-uri” și „Cercetarea pentru asociațiile de IMM-uri” din cadrul Programului specific „Capacități”;

(b)

Temele „Spațiu” și „Securitate” din cadrul Programului specific „Cooperare”;

(c)

Programul specific „Persoane”.

(3)   Agenția este responsabilă de următoarele sarcini de implementare a unor părți din programele Uniunii menționate la alineatele (1) și (2):

(a)

gestionarea unor etape ale implementării programelor și a unor etape ale unor proiecte specifice pe baza programelor de lucru relevante adoptate de Comisie, în cazul în care Comisia a împuternicit-o în acest sens prin actul de delegare;

(b)

adoptarea instrumentelor de execuție bugetară pentru venituri și cheltuieli și efectuarea tuturor operațiunilor necesare pentru gestionarea programelor, în cazul în care Comisia a împuternicit-o în acest sens prin actul de delegare;

(c)

furnizarea de sprijin în implementarea programelor, în cazul în care Comisia a împuternicit-o în acest sens prin actul de delegare.

(4)   Agenția este responsabilă de furnizarea de servicii de sprijin administrativ și logistic, astfel cum sunt definite în actul de delegare. Aceste servicii sunt prestate în beneficiul organismelor de implementare a programelor și în limitele sferei de cuprindere a programelor menționate în actul de delegare.

Articolul 4

Durata numirilor

(1)   Membrii comitetului de conducere sunt numiți pentru doi ani.

(2)   Directorul este numit pentru o perioadă de patru ani.

Articolul 5

Cerință privind controlul și raportarea

Agenția este supusă controlului din partea Comisiei și raportează cu regularitate cu privire la progresele implementării programelor Uniunii sau a unor părți ale acestora, precum și cu privire la serviciile de sprijin administrativ și logistic de care este responsabilă în conformitate cu modalitățile prevăzute în actul de delegare.

Articolul 6

Execuția bugetului operațional

Agenția execută bugetul ei operațional în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei (9).

Articolul 7

Abrogare și dispoziții tranzitorii

(1)   Decizia 2008/46/CE se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2014. Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

(2)   Agenția este considerată succesorul juridic al agenției executive înființate prin Decizia 2008/46/CE.

(3)   Fără a aduce atingere revizuirii încadrării în grad a funcționarilor detașați prevăzută în instrumentul de delegare, prezenta decizie nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor personalului angajat de agenție, inclusiv ale directorului acesteia.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 13 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 11, 15.1.2008, p. 9.

(3)  JO L 54, 22.2.2007, p. 91.

(4)  JO L 54, 22.2.2007, p. 101.

(5)  JO L 54, 22.2.2007, p. 30.

(6)  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(7)  COM(2011) 500 final.

(8)  JO L 347, 20.12.2013, p. 965.

(9)  JO L 297, 22.9.2004, p. 6.


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/58


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 17 decembrie 2013

de înființare a Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare și de abrogare a Deciziei 2008/37/CE

(2013/779/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 abilitează Comisia să delege competențe agențiilor executive în vederea implementării parțiale sau integrale a unui program sau proiect al Uniunii, în numele ei și pe răspunderea sa.

(2)

Scopul încredințării către agențiile executive a sarcinilor de implementare a programelor este acela de a permite Comisiei să se concentreze asupra activităților și funcțiilor sale esențiale care nu pot fi externalizate, fără a renunța la controlul sau la responsabilitatea finală asupra activităților gestionate de respectivele agenții executive.

(3)

În conformitate cu articolul 6 din Programul specific de implementare a programului Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) (2) (denumit în continuare Programul specific de implementare a programului Orizont 2020), Comisia trebuie să înființeze Consiliul European pentru Cercetare (denumit în continuare CEC). CEC îi succedă Consiliului European pentru Cercetare înființat prin Decizia 2007/134/CE a Comisiei (3) pentru a pune în aplicare Decizia 2006/972/CE a Consiliului (4) (denumit în continuare Programul specific „Idei”). CEC va fi format dintr-un consiliu științific independent (denumit în continuare Consiliul științific al CEC) și dintr-o structură dedicată de implementare sub forma unei agenții executive.

(4)

Delegarea sarcinilor legate de implementarea programelor către o agenție executivă necesită o separare clară între etapele de programare, definite de Consiliul științific al CEC și adoptate de Comisie, pe de o parte, și implementarea programelor în conformitate cu principiile și cu metodologia stabilită de Consiliul științific al CEC, care ar trebui să fie încredințată agenției executive, pe de altă parte.

(5)

Prin Decizia 2008/37/CE a Comisiei (5), aceasta a înființat Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (denumită în continuare „agenția”), căreia i-a încredințat gestionarea acțiunilor comunitare în domeniul cercetării de frontieră, cu scopul de a îndeplini sarcinile de implementare a Programului specific „Idei”.

(6)

Agenția înființată prin Decizia 2008/37/CE a demonstrat că se bucură de o reputație semnificativă în cadrul comunității științifice din Europa și din întreaga lume. Ea s-a impus ca o componentă esențială a finanțărilor cercetărilor din Uniune, bucurându-se de o bună vizibilitate și fiind bine apreciată de către părțile interesate. Evaluarea externă a agenției efectuată în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că înființarea agenției a fost benefică datorită specializării sale științifice și capacității sale de a furniza servicii mai bune în ceea ce privește apropierea de beneficiari, îmbunătățirea comunicării și a vizibilității programelor și asigurarea unor plăți mai rapide către beneficiari. Economiile care rezultă din delegarea sarcinilor către agenție au fost estimate la aproximativ 45 de milioane EUR în perioada 2009-2012.

(7)

În comunicarea sa din 29 iunie 2011 intitulată „Un buget pentru Europa 2020” (6), Comisia a propus utilizarea opțiunii de a se recurge pe scară mai largă la agențiile executive existente pentru implementarea programelor Uniunii în cadrul financiar multianual pentru 2014-2020.

(8)

Analiza costuri-beneficii realizată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că Comisia ar trebui să încredințeze agenției implementarea obiectivului specific „consolidarea cercetării de frontieră prin activități ale Consiliului European pentru Cercetare” din partea I „Excelență științifică” a Programului specific de implementare a programului Orizont 2020. Gestionarea programelor și prestarea serviciilor de către agenție sunt de foarte bună calitate, ea dispunând de o foarte bună vizibilitate și de canale de comunicare care s-au dovedit eficiente. Obiectivul specific „consolidarea cercetării de frontieră prin activități ale Consiliului European pentru Cercetare” este în conformitate cu actualele obiective și sarcini ale agenției. Utilizarea experienței și expertizei acumulate de agenție ar duce la câștiguri în materie de eficiență. În plus, Comisia nu a gestionat niciodată în intern acest program și, prin urmare, ar exista o întrerupere în continuitatea activităților și o lipsă de pricepere. În plus, prin implementarea scenariului delegării către agenție a gestionării, în loc de a se recurge la scenariul gestionării în intern, caz în care programul ar fi gestionat de Comisie, pentru perioada 2014-2024 se preconizează economii în valoare de 79 de milioane EUR.

(9)

Agenției ar trebui să-i fie încredințată gestionarea obiectivului specific „consolidarea cercetării de frontieră prin activități ale Consiliului European pentru Cercetare” din partea I „Excelență științifică” a Programului specific de implementare a programului Orizont 2020, desfășurând activități similare celor care, în cadrul financiar multianual 2007-2013, sunt deja gestionate de agenție și care se caracterizează prin proiecte care nu implică luarea unor decizii politice și necesită un nivel ridicat de expertiză științifică și financiară pe parcursul duratei de desfășurare a proiectului.

(10)

Agenția ar trebui să continue implementarea Programului specific „Idei”, care i-a fost delegată în cadrul financiar multianual 2007-2013.

(11)

Pentru a asigura o implementare coerentă în timp a prezentei decizii și a programelor în cauză, este necesar să se asigure faptul că agenția își realizează sarcinile legate de implementarea respectivelor programe de la data intrării lor în vigoare, dacă acesta va fi cazul.

(12)

Agenția ar trebui să fie înființată. Ea ar trebui să înlocuiască agenția executivă înființată prin Decizia 2008/37/CE și să o succeadă. Ea ar trebui să funcționeze în conformitate cu statutul general prezentat în Regulamentul (CE) nr. 58/2003.

(13)

Prin urmare, ar trebui ca Decizia 2008/37/CE să fie abrogată și ar trebui să fie prevăzute dispoziții tranzitorii.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru agenții executive,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Înființare

Se înființează Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (denumită în continuare „agenția”), ea înlocuind agenția executivă înființată prin Decizia 2008/37/CE și succedând-o, de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2024, statutul ei fiind reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 58/2003.

Articolul 2

Sediu

Agenția are sediul în Bruxelles.

Articolul 3

Obiective și sarcini

(1)   Agenția este structura specifică de implementare a Consiliului European pentru Cercetare, fiind responsabilă de implementarea administrativă și de executarea programelor.

(2)   Agenției îi este încredințată, în cadrul Programului specific de implementare a programului Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020), implementarea obiectivului specific „consolidarea cercetării de frontieră prin activități ale Consiliului European pentru Cercetare” din partea I „Excelență științifică”. Prezentul alineat se aplică de la data intrării în vigoare a Programului specific de implementare a programului Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020), dacă acesta va fi cazul.

(3)   Agenției îi este încredințată, în cadrul celui de Al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (7), implementarea moștenirii Programului specific „Idei”.

(4)   Agenția este responsabilă de următoarele sarcini de implementare a unor părți din programele Uniunii menționate la alineatele (2) și (3):

(a)

gestionarea implementării programelor și a unor proiecte specifice pe baza programelor de lucru relevante stabilite de Consiliul științific al Consiliului European pentru Cercetare (denumit în continuare „Consiliul științific al CEC”) și adoptate de Comisie, în cazul în care Comisia a împuternicit-o în acest sens prin actul de delegare;

(b)

adoptarea instrumentelor de execuție bugetară pentru venituri și cheltuieli și efectuarea tuturor operațiunilor necesare pentru gestionarea programelor, în cazul în care Comisia a împuternicit-o în acest sens prin actul de delegare;

(c)

furnizarea de sprijin în implementarea programelor, în cazul în care Comisia a împuternicit-o în acest sens prin actul de delegare;

(d)

furnizarea de sprijin Consiliului științific al CEC în îndeplinirea tuturor sarcinilor sale.

Articolul 4

Durata numirilor

(1)   Membrii comitetului de conducere sunt numiți pentru doi ani.

(2)   Directorul este numit pentru patru ani, luând în considerare opiniile Consiliului științific al CEC.

(3)   Numirea personalului de rang superior al agenției ia în considerare opiniile Consiliului științific al CEC.

Articolul 5

Cerință privind controlul și raportarea

Agenția este supusă controlului din partea Comisiei și raportează cu regularitate cu privire la progresele implementării programelor Uniunii sau a unor părți ale acestora de care răspunde, în conformitate cu modalitățile și la intervalele prevăzute în actul de delegare.

Articolul 6

Execuția bugetului operațional

Agenția execută bugetul ei operațional în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei (8).

Articolul 7

Abrogare și dispoziții tranzitorii

(1)   Decizia 2008/37/CE se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2014. Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

(2)   Agenția este considerată succesorul juridic al agenției executive înființate prin Decizia 2008/37/CE.

(3)   Fără a aduce atingere revizuirii încadrării în grad a funcționarilor detașați prevăzută în instrumentul de delegare, prezenta decizie nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor personalului angajat de agenție, inclusiv ale directorului acesteia.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 965.

(3)  Decizia 2007/134/CE a Comisiei din 2 februarie 2007 de înfiinâare a Consiliului European pentru Cercetare (JO L 57, 24.2.2007, p. 14).

(4)  Decizia 2006/972/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Idei” de punere în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2007, p. 243).

(5)  Decizia 2008/37/CE a Comisiei din 14 decembrie 2007 de instituire a Agenției executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru gestionarea programului comunitar specific „Idei” în domeniul cercetării de frontieră, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 9, 12.1.2008, p. 15).

(6)  COM(2011) 500 final.

(7)  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agențiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare (JO L 297, 22.9.2004, p. 6).


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/61


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 18 decembrie 2013

de prevedere a unei derogări de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii

[notificată cu numărul C(2013) 9166]

(2013/780/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 15 alineatul (1) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

Directiva 2000/29/CE prevede măsuri de protecție împotriva introducerii în Uniune din țări terțe a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale.

(2)

Lemnul tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. care provine din Statele Unite ale Americii și care se încadrează la unul dintre codurile și una dintre descrierile din Nomenclatura combinată stabilite în partea B secțiunea I punctul 6 din anexa V la Directiva 2000/29/CE nu poate fi introdus în Uniune decât dacă este însoțit de un certificat fitosanitar astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din directiva în cauză.

(3)

Directiva 2000/29/CE permite derogări de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) în cazul lemnului dacă sunt asigurate garanții echivalente prin intermediul unor documente sau marcaje alternative.

(4)

Comisia a luat notă, pe baza unor informații furnizate de Statele Unite ale Americii, de faptul că Serviciul de inspecție a sănătății plantelor și animalelor din cadrul Departamentului de Agricultură al Statelor Unite ale Americii a aprobat un program oficial denumit Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (Programul de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții), program ce va fi gestionat de National Hardwood Lumber Association (NHLA) din Statele Unite ale Americii.

(5)

Programul de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții garantează că instalațiile pentru lemnul de esență tare aprobate din Statele Unite ale Americii funcționează în cadrul standardului referitor la uscarea în cuptor a lemnului tăiat de esență tare (Kiln Drying Sawn Hardwood Standard). Prin standardul respectiv se asigură că toate părțile lemnului tăiat de esență tare pentru construcții exportate în cadrul programului respectiv sunt uscate în cuptor până ce se atinge un conținut de umiditate mai mic de 20 % din greutate conform programelor de uscare în cuptor și că sunt decojite.

(6)

|Prin standardul respectiv se asigură de asemenea că toți baloții de lemn de esență tare uscat în cuptor sunt prinși cu o clemă NHLA de oțel cu un număr de identificare marcată cu cuvintele „NHLA – KD”, împreună cu un număr unic atribuit fiecărui balot. Fiecare număr este menționat în certificatul corespunzător de uscare în cuptor a lemnului de esență tare pentru construcții („certificat de uscare în cuptor”).

(7)

Prin urmare, statele membre trebuie autorizate să permită introducerea pe teritoriul lor a lemnului tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii atunci când acesta este însoțit de un certificat de uscare în cuptor ca alternativă la certificatul fitosanitar, numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

(8)

Comisia trebuie să se asigure că Statele Unite ale Americii pun la dispoziție toate informațiile tehnice necesare pentru evaluarea funcționării programului. În plus, statele membre trebuie să evalueze în permanență utilizarea clemelor NHLA cu numere de identificare și a certificatului asociat de uscare în cuptor.

(9)

Derogarea prevăzută în prezenta decizie trebuie să se încheie dacă se stabilește că condițiile specifice prevăzute în prezenta decizie sunt insuficiente pentru a împiedica introducerea de organisme dăunătoare în Uniune sau nu au fost îndeplinite ori dacă există dovezi care ar putea indica faptul că programul nu funcționează în mod eficace.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE, statele membre sunt autorizate să permită introducerea pe teritoriul lor a lemnului tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii, care se încadrează la unul dintre codurile și una dintre descrierile din Nomenclatura combinată stabilite în partea B secțiunea I punctul 6 din anexa V la directiva menționată, fără a fi însoțit de un certificat fitosanitar, cu condiția ca lemnul respectiv să îndeplinească condițiile stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Statele membre informează Comisia și celelalte state membre în scris în cazul în care au făcut uz de derogarea prevăzută la articolul 1.

Statele membre care au făcut uz de derogare furnizează Comisiei și celorlalte state membre, înainte de data de 15 iulie a fiecărui an, informații referitoare la numărul de transporturi importate în anul anterior în temeiul articolului 1 din prezenta decizie, precum și un raport detaliat al tuturor cazurilor de interceptare după cum se menționează la alineatul (2) din prezentul articol.

(2)   Statele membre informează Comisia și celelalte state membre în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data interceptării fiecărui transport care este introdus pe teritoriul lor în temeiul articolului 1 și care nu este în conformitate cu condițiile stabilite în anexă.

(3)   Comisia solicită Statelor Unite ale Americii să îi furnizeze informațiile tehnice necesare care să ii permită Comisiei să evalueze funcționarea Programului de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții.

Articolul 3

Prezenta decizie expiră la 30 noiembrie 2016.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.


ANEXĂ

PARTEA I

Condiții menționate la articolul 1

Condițiile menționate la articolul 1 în care statele membre sunt autorizate să permită introducerea pe teritoriul lor a lemnului tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii, care se încadrează la unul dintre codurile și una dintre descrierile din Nomenclatura combinată stabilite în partea B secțiunea I punctul 6 din anexa V la Directiva 2000/29/CE fără a fi însoțit de un certificat fitosanitar, sunt următoarele:

1.

pentru a putea participa la Programul de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții („programul”), lemnul trebuie să fie produs în fabrici de cherestea sau să fie tratat în localuri adecvate, aprobate și auditate de US Hardwood Lumber Association (NHLA);

2.

lemnul trebuie să fie supus procesului de uscare în cuptor până la atingerea unui conținut de umiditate mai mic de 20 %, exprimat ca procent de substanță uscată, obținut conform unui program corespunzător în ceea ce privește durata și temperatura;

3.

odată îndeplinită condiția prevăzută la punctul 2, fiecărui balot îi este atașată o clemă standard de oțel cu număr de identificare de către funcționarul desemnat al fabricii menționate la punctul 1 sau sub supravegherea acestuia. Fiecare clemă cu număr de identificare este marcată cu cuvintele „NHLA – KD” împreună cu un număr unic atribuit fiecărui balot;

4.

pentru a se asigura că sunt îndeplinite condițiile stabilite la punctele 2 și 3, lemnul face obiectul unui sistem de verificare instituit în cadrul programului care include o inspecție înainte de expediere și monitorizarea la fabricile de cherestea aprobate, realizate de auditori terți independenți calificați și autorizați în acest scop. Serviciul de inspecție a sănătății plantelor și animalelor din cadrul Departamentului de Agricultură al Statelor Unite ale Americii efectuează inspecții ocazionale înainte de expediere și audituri din șase în șase luni ale evidențelor NHLA și ale procedurilor referitoare la program, ale auditorilor terți independenți, ale fabricilor de cherestea și alte altor localuri adecvate care participă la program;

5.

lemnul trebuie să fie însoțit de un „certificat de uscare în cuptor” standard conform modelului prevăzut în partea II din prezenta anexă, care este eliberat de către o persoană sau de către persoane autorizată (autorizate) să participe la program și este validat de un inspector al NHLA. Certificatul de uscare în cuptor trebuie completat și trebuie să includă informații referitoare la cantitatea de lemn tăiat decojit în picioare cubice și metri cubi. Pe certificat se menționează de asemenea numărul total de baloți și fiecare dintre numele de pe clemele cu număr de identificare atribuite baloților respectivi.

PARTEA II

Model de certificat de uscare în cuptor

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/65


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 18 decembrie 2013

de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în privința Angliei, Scoției și Țării Galilor în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

[notificată cu numărul C(2013) 9167]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2013/781/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (1), în special anexa III punctul 2 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În cazul în care cantitatea de dejecții pe care un stat membru intenționează să o împrăștie anual pe hectar este diferită de cea prevăzută la punctul 2 al doilea paragraf prima teză din anexa III la Directiva 91/676/CEE și la litera (a) a aceluiași paragraf, cantitatea respectivă trebuie stabilită astfel încât să nu împiedice îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 1 din directiva menționată și trebuie justificată pe baza unor criterii obiective, precum perioadele lungi de vegetație și culturile cu o puternică absorbție de azot.

(2)

La 29 mai 2009, Comisia a adoptat Decizia 2009/431/CE de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în privința Angliei, Scoției și Țării Galilor în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (2), care permite aplicarea dejecțiilor animale în limita a 250 kg de azot pe hectar pe an, în anumite condiții, în cadrul programelor de acțiune din Anglia (Regulamentul 2008 nr. 2349), Scoția (Regulamentul 2008 nr. 298, astfel cum a fost modificat) și Țara Galilor (Regulamentul 2008 nr. 3143) și care expiră la 31 decembrie 2012.

(3)

Derogarea acordată prin Decizia 2009/431/CE a vizat 433 de exploatații în 2010 (425 în Anglia, 6 în Scoția și 2 în Țara Galilor), 404 exploatații în 2011 (396 în Anglia, 7 în Scoția și 1 în Țara Galilor) și 390 de exploatații în 2012 (385 în Anglia, 4 în Scoția și 1 în Țara Galilor). Derogarea acordată prin Decizia 2009/431/CE a vizat, în perioada 2009-2012, în Regatul Unit, aproximativ 110 000 de unități vită mare (ceea ce corespunde unui procent de 0,9 % din total), 45 000 de hectare de pășune (ceea ce corespunde unui procent de 0,4 % din total) și 5 000 de hectare de teren arabil (ceea ce corespunde unui procent de 0,1 % din total).

(4)

La 20 decembrie 2012, Regatul Unit a transmis Comisiei o cerere de reînnoire a derogării în temeiul anexei III punctul 2 al treilea paragraf din Directiva 91/676/CEE, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de Decizia 2009/431/CE.

(5)

Regatul Unit a stabilit programe de acțiune pentru perioada 2013-2016, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 91/676/CEE, cu ajutorul următoarelor regulamente: regulamentele din 2008 privind prevenirea poluării cu nitrați (Nitrate Pollution Prevention Regulations, SI 2008/2349) și regulamentele de modificare SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 și SI 2013/2619 în Anglia; regulamentele din 2008 privind programul de acțiune pentru zonele vulnerabile la nitrați (Action Programme for Nitrate Vulnerable Zones Regulations 2008, Scottish SI 2008/298) și regulamentele de modificare Scottish SI 2013/123 în Scoția; regulamentele din 2013 privind prevenirea poluării cu nitrați [Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations 2013, SI 2013/2506 (W. 245)] în Țara Galilor.

(6)

Zonele vulnerabile desemnate cărora li se aplică programele de acțiune, în conformitate cu Regulamentul SI 2013/2619 în cazul Angliei, cu Scottish SI 2002 nr. 276 și Scottish SI 2002 nr. 546 în cazul Scoției și cu Regulamentul SI 2013/2506 (W. 245) în cazul Țării Galilor, acoperă 58 % din suprafața totală a Angliei, 14 % din suprafața totală a Scoției și 2,3 % din suprafața totală a Țării Galilor.

(7)

Datele privind calitatea apei demonstrează că, în cazul apei subterane din Anglia, 85 % din corpurile de apă au concentrații medii de nitrați mai mici de 50 mg/l și 60 % au concentrații mai mici de 25 mg/l. În cazul Țării Galilor, 95 % dintre corpurile de apă subterană prezintă concentrații medii de nitrați mai mici de 50 mg/l, iar 87 % au concentrații mai mici de 25 mg/l. În cazul Scoției, 87 % dintre corpurile de apă subterană prezintă concentrații medii de nitrați mai mici de 50 mg/l, iar 62 % au concentrații mai mici de 25mg/l. În ceea ce privește apele de suprafață din Anglia, 59 % dintre siturile de monitorizare prezintă concentrații medii de nitrați mai mici de 25 mg/l, iar 8 % au concentrații de nitrați mai mari de 50 mg/l. În cazul Scoției și al Țării Galilor, peste 95 % dintre siturile de monitorizare prezintă concentrații medii de nitrați mai mici de 25 mg/l. În cazul Scoției, niciun sit de monitorizare nu prezintă concentrații medii de nitrați mai mari de 50 mg/l, iar în cazul Țării Galilor, 1 % dintre siturile de monitorizare prezintă concentrații de nitrați mai mari de 50 mg/l.

(8)

În opinia Comisiei, după examinarea cererii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și având în vedere experiența dobândită ca urmare a derogării acordate prin Decizia 2009/431/CE, cantitatea de dejecții propusă de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 250 kg de azot pe hectar pe an, nu va aduce atingere realizării obiectivelor Directivei 91/676/CEE, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții stricte.

(9)

Documentele justificative prezentate de Regatul Unit demonstrează că cele 250 kg de azot propuse anual pe hectar, din dejecții de la animalele erbivore din exploatațiile de la câmpie, sunt justificate pe baza unor criterii obiective, cum ar fi volumul mare de precipitații nete, perioadele lungi de vegetație și culturile cu o puternică absorbție de azot.

(10)

Decizia 2009/431/CE expiră la 31 decembrie 2012. Pentru a se asigura că agricultorii respectivi pot beneficia în continuare de derogare, este oportun să se prelungească termenul de valabilitate al Deciziei 2009/431/CE.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru nitrați, instituit prin articolul 9 din Directiva 91/676/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acordă derogarea solicitată de Regatul Unit în privința Angliei, Scoției și Țării Galilor prin scrisoarea din 20 decembrie 2012, în scopul de a permite folosirea unei cantități mai mari de dejecții decât cea prevăzută de Directiva 91/676/CEE, în anexa III punctul 2 al doilea paragraf prima teză și la litera (a) a aceluiași paragraf, în condițiile prevăzute de prezenta decizie.

Articolul 2

Definiții

În scopul aplicării prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„exploatații cu pășuni” înseamnă exploatații în care cel puțin 80 % din terenul agricol disponibil pentru împrăștierea efluenților este acoperit de iarbă;

(b)

„animale erbivore” înseamnă bovine (cu excepția vițeilor de lapte), ovine, cervide, caprine și cabaline;

(c)

„pășune” înseamnă terenul cultivat permanent sau temporar (temporar înseamnă mai puțin de patru ani);

(d)

„parcelă” înseamnă un teren individual sau un grup de terenuri, omogene din punct de vedere al culturii, al tipului de sol și al practicilor de fertilizare.

Articolul 3

Domeniu de aplicare

Prezenta decizie se aplică exploatațiilor cu pășuni, de la caz la caz și în condițiile stabilite la articolele 4, 5 și 6.

Articolul 4

Aplicarea și angajamentele anuale

(1)   Agricultorii care doresc să beneficieze de o derogare în temeiul prezentei decizii înaintează anual o cerere autorităților competente.

(2)   Pe lângă cererea anuală menționată la alineatul (1), aceștia se angajează, în scris, să respecte condițiile prevăzute la articolele 5 și 6.

Articolul 5

Aplicarea dejecțiilor și a altor îngrășăminte

(1)   La exploatațiile cu pășuni, cantitatea de efluenți provenită de la complexe zootehnice cu erbivore împrăștiată anual, inclusiv de către animale, nu depășește cantitatea de dejecții care conține 250 kg de azot pe hectar, în condițiile prevăzute la alineatele (2)-(7).

(2)   Aportul total de azot nu trebuie să depășească cererea previzibilă de nutrienți a culturii în cauză, trebuie să țină seama de rezerva din sol și nu trebuie să depășească standardul de aplicare maxim aplicabil exploatației, stabilit în programul de acțiune privind nitrații.

(3)   Fiecare exploatație stabilește un plan de fertilizare în care se descrie rotația culturilor pe exploatație și aplicarea dejecțiilor și a altor îngrășăminte. Acest plan trebuie să fie disponibil la exploatație în fiecare an calendaristic înainte de 1 martie. Planul de fertilizare cuprinde cel puțin următoarele:

(a)

planul privind rotația culturilor, în care trebuie să se specifice suprafața parcelelor cu pășune și a parcelelor cu alte culturi, inclusiv o schiță de hartă care să indice amplasarea fiecărei parcele;

(b)

numărul de animale, o descriere a sistemului de adăpostire și depozitare, incluzând volumul disponibil pentru depozitarea dejecțiilor;

(c)

un calcul al cantității de azot și fosfor din dejecțiile produse în exploatație;

(d)

cantitatea, tipul și caracteristicile dejecțiilor distribuite în interiorul sau în exteriorul exploatației;

(e)

necesarul prognozat de azot și de fosfor al culturilor, prevăzut pentru fiecare parcelă;

(f)

rezultatele analizei solului în ceea ce privește conținutul de azot și fosfor;

(g)

natura îngrășământului care urmează să fie utilizat;

(h)

calculul cantității de azot și fosfor provenind din dejecțiile aplicate pe fiecare parcelă;

(i)

calculul cantității de azot și de fosfor provenind din îngrășăminte chimice și alte tipuri de îngrășăminte aplicate pe fiecare parcelă.

Planurile se revizuiesc în termen de șapte zile de la orice modificare survenită în practicile agricole, pentru a se asigura conformitatea acestora cu practicile agricole reale;

(4)   Fiecare agricultor întocmește un registru de fertilizare, care cuprinde informații privind gestionarea aportului de azot și fosfor. Aceste registre trebuie prezentate autorității competente pentru fiecare an calendaristic.

(5)   Pentru fiecare exploatație cu pășuni care beneficiază de o derogare individuală, agricultorul acceptă să i se controleze cererea prevăzută la articolul 4 alineatul (1), planul de fertilizare și registrul de fertilizare.

(6)   Fiecare agricultor căruia i se acordă derogare pentru o fertilizare corespunzătoare efectuează analize periodice ale conținutului de azot și de fosfor din sol.

Analiza și prelevarea de probe se efectuează cel puțin o dată la patru ani pentru fiecare zonă omogenă a exploatației, în funcție de rotația culturilor și de caracteristicile solului.

Este obligatorie cel puțin o analiză la fiecare 5 hectare de teren agricol.

Rezultatele analizei solului trebuie să fie disponibile în exploatația care beneficiază de derogare.

(7)   Dejecțiile animale nu se aplică toamna, înainte de cultivarea ierbii.

Articolul 6

Gestionarea terenurilor

(1)   Cel puțin 80 % din terenul disponibil pentru aplicarea dejecțiilor în cadrul exploatațiilor se cultivă cu iarbă.

(2)   Agricultorii care beneficiază de o derogare individuală întreprind următoarele măsuri:

(a)

pășunile temporare de pe terenuri nisipoase sunt arate primăvara;

(b)

pajiștile arate sunt înlocuite imediat de o cultură cu un necesar ridicat de azot;

(c)

rotația culturilor nu include plante leguminoase sau alte plante care fixează azotul atmosferic.

(3)   Cu toate acestea, alineatul (2) litera (c) nu se aplică în cazul trifoiului cultivat pe pășunile unde acesta reprezintă mai puțin de 50 % din cultură și nici în cazul altor plante legumicole intercalate cu iarbă.

Articolul 7

Monitorizare

(1)   Autoritatea competentă se asigură că în fiecare an se elaborează și se actualizează hărți din care să reiasă procentul de exploatații cu pășuni, procentul de animale și procentul de teren agricol la care se referă fiecare derogare individuală, pentru fiecare district, precum și hărți privind exploatarea terenurilor la nivel local.

(2)   Se monitorizează solul, apele de suprafață și apele subterane pentru a se obține informații cu privire la concentrația de azot și de fosfor din apa din sol, la azotul mineral din profilul solului și la concentrațiile de nitrați din apele subterane și de suprafață, atât în condiții de derogare, cât și în absența acesteia. Monitorizarea se efectuează la nivelul exploatațiilor și la nivelul zonelor agricole de monitorizare. Punctele de monitorizare trebuie să includă principalele tipuri de sol, practici de fertilizare și culturi.

(3)   Se va realiza o monitorizare intensificată a apei în zonele agricole aflate în apropierea celor mai vulnerabile corpuri de apă.

(4)   În exploatațiile care beneficiază de derogări individuale se efectuează anchete cu privire la exploatarea terenurilor la nivel local, la rotația culturilor și la practicile agricole. Informațiile și datele colectate în urma analizei nutrienților menționate la articolul 5 alineatul (6) și a monitorizării menționate la alineatul (2) din prezentul articol se utilizează pentru a calcula, conform unui model, amploarea pierderilor de azot și de fosfor de la exploatațiile care beneficiază de o derogare individuală.

Articolul 8

Controale

(1)   Autoritățile competente se asigură că toate cererile de derogare sunt supuse controlului administrativ. În cazul în care, în urma controlului, se demonstrează că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolele 5 și 6, solicitantul este informat în acest sens. În acest caz, cererea se consideră refuzată.

(2)   Pe baza analizei de risc, a rezultatelor controalelor efectuate în anii precedenți și a rezultatelor controalelor generale aleatorii privind aplicarea legislației de punere în aplicare a Directivei 91/676/CEE, se stabilește un program de inspecții pe teren. Inspecțiile pe teren trebuie să acopere cel puțin 5 % din exploatațiile care beneficiază de o derogare individuală în legătură cu condițiile prevăzute la articolele 5 și 6 din prezenta decizie. În cazurile în care verificarea constată o situație de neconformitate, agricultorul trebuie informat de acest lucru. În acest caz, cererea de acordare a derogării pentru anul următor se consideră refuzată.

(3)   Autoritățile competente primesc competențele și mijloacele necesare pentru verificarea respectării derogărilor acordate în conformitate cu prezenta decizie.

Articolul 9

Raportare

Autoritățile competente prezintă în fiecare an până în luna iunie un raport conținând următoarele informații:

(a)

hărți care arată procentajul de exploatații, procentajul de animale, procentajul de terenuri agricole la care se referă fiecare derogare individuală, pentru fiecare district, precum și hărți privind exploatarea terenurilor la nivel local, menționate la articolul 7 alineatul (1);

(b)

rezultatele monitorizării apelor subterane și de suprafață în ceea ce privește concentrațiile de nitrați și de fosfor, inclusiv informații privind tendințele calității apei, atât în condiții de derogare, cât și în absența acesteia, precum și impactul derogării asupra calității apei, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (2);

(c)

rezultatele monitorizării solului în ceea ce privește concentrațiile de azot și de fosfor din apa din sol și azotul mineral din profilul solului, atât în condiții de derogare, cât și în absența acesteia, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (2);

(d)

rezumatul și evaluarea datelor obținute în urma monitorizării intensificate a apei, menționate la articolul 7 alineatul (3);

(e)

rezultatele anchetelor privind exploatarea terenurilor la nivel local, rotațiile culturilor și practicile agricole, menționate la articolul 7 alineatul (4);

(f)

rezultatele calculelor pe bază de model ale amplorii pierderilor de azot și de fosfor de la exploatațiile care beneficiază de o derogare individuală, menționate la articolul 7 alineatul (4);

(g)

evaluarea implementării condițiilor de derogare pe baza unor controale efectuate la nivel de exploatație și a informațiilor privind exploatațiile neconforme, pe baza rezultatelor controalelor administrative și ale inspecțiilor pe teren, menționate la articolul 8 alineatele (1) și (2).

Articolul 10

Aplicare

Prezenta decizie se aplică în contextul regulamentelor de desemnare a zonelor vulnerabile din Anglia (SI 2013/2619), Scoția (Scottish SI 2002 nr. 276 și Scottish SI 2002 nr. 546) și Țara Galilor [SI 2013/2506 (W. 245)] și în contextul regulamentelor de punere în aplicare a programului de acțiune din Anglia (SI 2008/2349 și regulamentele de modificare SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 și SI 2013/2619), Scoția (Scottish SI 2008/298 și regulamentele de modificare Scottish SI 2013/123) și Țara Galilor [SI 2013/2506 (W. 245)].

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2016.

Articolul 11

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

(2)  JO L 141, 6.6.2009, p. 48.


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/69


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 18 decembrie 2013

de modificare a Deciziei 2002/757/CE în ceea ce privește cerința unui certificat fitosanitar cu privire la organismul dăunător Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. pentru cheresteaua decojită din speciile Acer macrophyllum Pursh și Quercus spp. L. originară din Statele Unite ale Americii

[notificată cu numărul C(2013) 9181]

(2013/782/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) teza a patra,

întrucât:

(1)

Decizia 2002/757/CE a Comisiei (2) impune statelor membre să adopte măsuri pentru a se proteja împotriva introducerii și răspândirii în Uniune a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., un organism dăunător care nu figurează în anexa I sau în anexa II la Directiva 2000/29/CE.

(2)

Cheresteaua decojită din speciile Acer macrophyllum Pursh și Quercus spp. L. originară din Statele Unite ale Americii nu poate fi introdusă în Uniune decât dacă este însoțită de certificatul fitosanitar menționat la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE și la punctul 2 din anexa la Decizia 2002/757/CE.

(3)

Pe baza informațiilor furnizate de către Statele Unite ale Americii, Comisia a luat notă de faptul că Serviciul de inspecție a sănătății animalelor și plantelor (Animal and Plant Health Inspection Service) din cadrul Departamentului pentru agricultură al SUA a aprobat un program oficial, Programul de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program), care va fi operat de Asociația națională din SUA a lemnului de esență tare pentru construcții (US National Hardwood Lumber Association – NHLA).

(4)

Programul de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții asigură operarea instalațiilor autorizate pentru lemn de esență tare din SUA în conformitate cu standardul privind uscarea în cuptor a lemnului tăiat de esență tare. Prin standardul respectiv se asigură că toate părțile lemnului tăiat de esență tare pentru construcții exportate în cadrul programului în cauză sunt uscate în cuptor până la atingerea unui conținut de umiditate mai mic de 20 % din greutate conform programelor de uscare în cuptor și că sunt decojite.

(5)

Prin standardul respectiv se asigură de asemenea că toți baloții de lemn de esență tare uscat în cuptor sunt prinși cu o bandă de fixare NHLA de oțel cu un număr de identificare marcată cu mențiunea „NHLA – KD”, împreună cu un număr unic atribuit fiecărui balot. Fiecare număr este menționat în certificatul corespunzător de uscare în cuptor a lemnului de esență tare pentru construcții („certificat de uscare în cuptor”).

(6)

Prin urmare, ar trebui să se prevadă o derogare care să permită introducerea în Uniune a lemnului tăiat decojit al speciilor Acer macrophyllum Pursh și Quercus spp. L. provenind din Statele Unite ale Americii atunci când acesta este însoțit de un certificat de uscare în cuptor ca alternativă la certificatul fitosanitar, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

(7)

Comisia trebuie să se asigure că Statele Unite ale Americii pun la dispoziție toate informațiile tehnice necesare evaluării funcționării programului. În plus, statele membre trebuie să evalueze în permanență utilizarea benzilor de fixare NHLA cu numere de identificare și a certificatului asociat de uscare în cuptor.

(8)

Derogarea prevăzută la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Decizia 2002/757/CE, astfel cum este modificată prin prezenta decizie, ar trebui să se aplice până la 30 noiembrie 2016 pentru a alinia decizia respectivă cu cerințele Deciziei de punere în aplicare 2013/780/UE a Comisiei (3).

Prin urmare, Decizia 2002/757/CE ar trebui modificată în consecință.

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2002/757/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Plantele sensibile și lemnul sensibil pot fi introduse pe teritoriul Uniunii numai dacă se respectă măsurile de urgență din domeniul fitosanitar, menționate la punctele 1a și 2 din anexa I la prezenta decizie, dacă formalitățile menționate la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2000/29/CE sunt finalizate și dacă, în urma acestor formalități cu privire la prezența izolatelor neeuropene ale organismului dăunător, plantele sensibile și lemnul sensibil sunt recunoscute libere de prezența organismului dăunător.

Prin derogare de la primul paragraf, până la 30 noiembrie 2016, cheresteaua decojită din speciile Acer macrophyllum Pursh și Quercus spp. L., originară din Statele Unite ale Americii, poate fi introdusă în Uniune fără respectarea punctului 2 din anexa I la prezenta decizie, cu condiția să respecte condițiile stabilite în anexa II la prezenta decizie.”

2.

La articolul 3 alineatele (2) și (3) și la articolul 5 alineatul (1), cuvintele „din anexa la prezenta decizie” se înlocuiesc cu „din anexa I la prezenta decizie”, și se efectuează toate modificările necesare din punct de vedere gramatical ca urmare a respectivei modificări.

3.

Se introduce următorul articol 6a:

„Articolul 6a

(1)   Statele membre informează Comisia și celelalte state membre în scris în cazul în care au făcut uz de derogarea prevăzută la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf.

Statele membre care au făcut uz de derogare transmit Comisiei și celorlalte state membre înainte de data de 15 iulie a fiecărui an informații cu privire la numărul de transporturi importate în cursul anului precedent, în temeiul articolului 3 alineatul (1) al doilea paragraf din prezenta decizie, precum și un raport detaliat referitor la toate cazurile de interceptare menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

(2)   Statele membre notifică Comisia și celelalte state membre în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data interceptării fiecărui transport introdus pe teritoriul lor în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf care nu respectă condițiile stabilite în anexa II.

(3)   Comisia solicită Statelor Unite ale Americii să îi furnizeze informațiile tehnice necesare care să îi permită să evalueze funcționarea Programului de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții.”

4.

Anexa devine anexa I.

5.

Se adaugă o anexă II, al cărei text figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Decizia 2002/757/CE a Comisiei din 19 septembrie 2002 privind măsurile provizorii de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în Comunitate a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (JO L 252, 20.9.2002, p. 37).

(3)  Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/780/UE din 18 decembrie 2013 de prevedere a unei derogări de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE în ceea ce privește lemnul tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii (A se vedea pagina 61 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

„ANEXA II

PARTEA I

Condiții prevăzute la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf

Condițiile de la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf în care cheresteaua decojită din speciile Acer macrophyllum Pursh și Quercus spp. L. originară din Statele Unite ale Americii poate fi introdusă în Uniune fără respectarea punctului 2 din anexa I sunt următoarele:

1.

lemnul se produce în fabrici de cherestea sau se tratează în localuri adecvate, aprobate și auditate de Asociația națională din SUA a lemnului de esență tare pentru construcții (US National Hardwood Lumber Association – NHLA), în vederea participării la Programul de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program – denumit în continuare «programul»);

2.

lemnul este uscat în cuptor până la atingerea unui conținut de umiditate mai mic de 20 % exprimat în procente de substanță uscată, obținut conform unui program corespunzător durată/temperatură;

3.

odată îndeplinită condiția prevăzută la punctul 2, o bandă standard de fixare din oțel cu un număr de identificare este atașată fiecărui balot de către sau sub supravegherea reprezentantului oficial al fabricii de cherestea menționate la punctul 1. Fiecare bandă de fixare cu număr de identificare este marcată cu mențiunea «NHLA – KD», împreună cu un număr unic atribuit fiecărui balot;

4.

pentru a se asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la punctele 2 și 3, lemnul va face obiectul unei sistem de verificare care este instituit în cadrul programului și care include controlul înainte de expediere și monitorizarea în fabrici de cherestea aprobate, efectuate de auditori terți independenți, calificați și autorizați în acest scop. Serviciul de inspecție a sănătății animalelor și plantelor din cadrul Departamentului pentru agricultură al SUA efectuează inspecții ocazionale înainte de expediere și audituri din șase în șase luni ale evidențelor NHLA și ale procedurilor referitoare la program, ale auditorilor terți independenți, ale fabricilor de cherestea și ale altor localuri adecvate care participă la program;

5.

lemnul trebuie să fie însoțit de un «certificat de uscare în cuptor» standard conform modelului prevăzut în partea II din prezenta anexă, care este eliberat de o persoană autorizată sau de persoane autorizate să participe la program și este validat de un inspector al NHLA. Certificatul de uscare în cuptor trebuie completat și trebuie să includă informații referitoare la cantitatea de cherestea decojită în picioare cubice și metri cubi. Pe certificat se menționează de asemenea numărul total de baloți și fiecare dintre numerele de pe benzile de fixare cu număr de identificare atribuite baloților respectivi.

PARTEA II

Model of Certificate of Kiln-drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518, Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/73


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 18 decembrie 2013

de stabilire a faptului că suspendarea temporară a taxelor vamale preferențiale instituite în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru din anul 2013

(2013/783/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (1), în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Un mecanism de stabilizare pentru banane a fost introdus prin Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, care a intrat în vigoare în mod provizoriu în ceea ce privește Columbia și Peru la 1 august 2013, respectiv 1 martie 2013.

(2)

Conform acestui mecanism și în temeiul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 19/2013, în cazul în care se depășește un anumit volum de declanșare stabilit pentru importurile de banane proaspete (rubrica 0803 90 10 din Nomenclatura combinată a Uniunii Europene) originare din Columbia sau Peru, Comisia adoptă un act de punere în aplicare, prin care poate suspenda temporar taxele vamale preferențiale aplicate importurilor de banane originare din Columbia sau Peru sau poate decide că o astfel de suspendare nu este adecvată.

(3)

Decizia Comisiei se ia în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (2), coroborat cu articolul 4 din același regulament.

(4)

S-a constatat că, în noiembrie 2013, importurile în Uniunea Europeană de banane proaspete originare din Peru au depășit pragul stabilit în Acordul comercial menționat anterior.

(5)

În acest context, în temeiul articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 19/2013, Comisia a analizat impactul importurilor în cauză asupra situației de pe piața bananelor din Uniunea Europeană, luând în considerare, printre altele, efectul importurilor respective asupra nivelului prețurilor din Uniune, evoluția importurilor din alte țări, precum și stabilitatea generală a pieței Uniunii.

(6)

În perioada octombrie 2012-septembrie 2013, importurile de banane proaspete originare din Peru au reprezentat doar 1,8 % din totalul importurilor de banane proaspete în Uniunea Europeană (conform Eurostat).

(7)

Importurile de banane proaspete din alte țări importatoare tradiționale, în special din Columbia, Costa Rica și Panama, au rămas în mare parte sub pragurile stabilite prin alte mecanisme de stabilizare comparabile și urmează aceleași tendințe și valori unitare din ultimii trei ani.

(8)

În noiembrie 2013, prețul mediu en gros pentru banane pe piața Uniunii (0,99 EUR/kg) nu a înregistrat modificări semnificative în comparație cu prețurile medii pentru banane din lunile anterioare.

(9)

Mai mult, nu există niciun indiciu că stabilitatea pieței Uniunii a fost perturbată de importurile de banane proaspete originare din Peru în plus față de volumul anual de declanșare stabilit și nici că acestea au avut un impact semnificativ asupra situației producătorilor din UE.

(10)

Pe baza examinării menționate mai sus, Comisia a ajuns la concluzia că suspendarea taxelor vamale preferențiale la importurile de banane originare din Peru nu este adecvată. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape importurile de banane din Peru,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Suspendarea temporară a taxelor vamale preferențiale la importurile de banane proaspete de la rubrica 0803 90 10 din Nomenclatura combinată a Uniunii Europene, originare din Peru nu este adecvată în cursul anului 2013.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17, 19.1.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/75


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 18 decembrie 2013

de modificare a modelelor de certificate de sănătate I, II și III pentru schimburile în interiorul Uniunii de ovine și caprine pentru carne, pentru îngrășare și pentru reproducere prevăzute în anexa E la Directiva 91/68/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2013) 9208]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/784/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/68/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare de ovine și caprine (1), în special articolul 14 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 91/68/CEE stabilește condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile în interiorul Uniunii de ovine și caprine. Directiva menționată stabilește, printre altele, că ovinele și caprinele trebuie să fie însoțite pe durata transportului către locul de destinație de un certificat de sănătate care respectă modelul I, II sau III din anexa E.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST) la bovine, ovine și caprine. Anexa VII la regulamentul respectiv stabilește măsurile de control și eradicare a EST. În plus, capitolul A din anexa VIII la regulamentul menționat anterior stabilește condițiile care se aplică schimburilor în interiorul Uniunii de animale vii, de material seminal și de embrioni. Capitolul A al anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 a fost modificat recent prin Regulamentul (UE) nr. 630/2013 al Comisiei (3).

(3)

Pentru a reflecta cerințele referitoare la schimburile în interiorul Uniunii de ovine și caprine pentru îngrășare și pentru reproducere prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 999/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 630/2013, modelele de certificate de sănătate II și III prevăzute în anexa E la Directiva 91/68/CEE au fost modificate recent prin Decizia de punere în aplicare 2013/445/UE a Comisiei (4).

(4)

În cursul efectuării acestei modificări, a fost omisă, în mod eronat, posibilitatea de a transfera, în anumite condiții, ovine și caprine pentru reproducere către state membre care dispun de un program de control aprobat în ceea ce privește scrapia clasică. Prin urmare, ar trebui modificat punctul II.9 din partea II a modelului de certificat de sănătate III pentru schimburile în interiorul Uniunii de ovine și caprine pentru reproducere, care figurează în anexa E la Directiva 91/68/CEE.

(5)

În plus, pentru a elimina orice ambiguitate, ar trebui revizuite anumite trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 din modelul de certificat de sănătate II pentru schimburile în interiorul Uniunii de ovine și caprine pentru îngrășare și din modelul de certificat de sănătate III pentru schimburile în interiorul Uniunii de ovine și caprine pentru reproducere, care figurează în anexa E la Directiva 91/68/CEE.

(6)

Prin urmare, ar trebui modificate modelele de certificate de sănătate II și III prevăzute în anexa E la Directiva 91/68/CEE, pentru a reflecta corect cerințele referitoare la schimburile în interiorul Uniunii de ovine și caprine pentru îngrășare și pentru reproducere prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 999/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 630/2013.

(7)

În plus, pentru a asigura coerența terminologică în toate modelele de certificate de sănătate pentru schimburile în interiorul Uniunii de ovine și caprine care figurează în anexa E la Directiva 91/68/CEE, aceste modele de certificate de sănătate ar trebui modificate și înlocuite cu modelele de certificate de sănătate I, II și III prevăzute în anexa la prezenta decizie.

(8)

Prin urmare, Directiva 91/68/CEE ar trebui modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa E la Directiva 91/68/CEE se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 46, 19.2.1991, p. 19.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 630/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 179, 29.6.2013, p. 60).

(4)  Decizia de punere în aplicare 2013/445/UE a Comisiei din 29 august 2013 de modificare a anexei E la Directiva 91/68/CEE a Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate pentru schimburile în interiorul Uniunii de ovine și caprine și cerințele în materie de sănătate cu privire la scrapie (JO L 233, 31.8.2013, p. 48).


ANEXĂ

„ANEXA E

MODELUL I

Image

Image

Image

MODELUL II

Image

Image

Image

Image

MODELUL III

Image

Image

Image

Image

Image


Rectificări

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/89


Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 1363/2013 al Comisiei din 12 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare în ceea ce privește definiția „nanomaterialelor fabricate”

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 19 decembrie 2013 )

Publicarea Regulamentului delegat (UE) nr. 1363/2013 al Comisiei se consideră nulă și neavenită.