ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.341.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 341

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
18 decembrie 2013


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2013/58/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2013 de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) în ceea ce privește data pentru transpunerea acesteia și data de aplicare a acesteia, precum și data de abrogare a anumitor directive (Solvabilitate I) ( 1 )

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia nr. 1351/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2013 privind acordarea de asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

4

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 4 decembrie 2013 de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1353/2013 al Comisiei din 9 decembrie 2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Liers vlaaike (IGP)]

32

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1354/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de excludere a subdiviziunilor ICES 27 și 28.2 de la anumite limitări ale efortului de pescuit pentru anul 2014, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective

34

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1355/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală ( 1 )

35

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1356/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului cu privire la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză, prin intermediul unor importuri de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă, ușor modificate, originare din Republica Populară Chineză, și de înregistrare a acestor importuri

43

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1357/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

47

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1358/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

50

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva de punere în aplicare 2013/63/UE a Comisiei din 17 decembrie 2013 de modificare a anexelor I și II la Directiva 2002/56/CE a Consiliului în ceea ce privește condițiile minime care trebuie îndeplinite de cartofii de sămânță și de loturile de cartofi de sămânță ( 1 )

52

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2013/768/PESC a Consiliului din 16 decembrie 2013 privind activitățile UE de susținere a punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate

56

 

 

2013/769/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 decembrie 2013 de refuzare a cererii prezentate de Ungaria de a introduce, în contextul mecanismului de reacție rapidă, o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată [notificată cu numărul C(2013) 9007]

68

 

 

2013/770/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2013 de instituire a Agenției executive pentru consumatori, sănătate și alimente și de abrogare a Deciziei 2004/858/CE

69

 

 

2013/771/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2013 de instituire a Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și de abrogare a Deciziilor 2004/20/CE și 2007/372/CE

73

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/1


DIRECTIVA 2013/58/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 decembrie 2013

de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) în ceea ce privește data pentru transpunerea acesteia și data de aplicare a acesteia, precum și data de abrogare a anumitor directive (Solvabilitate I)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) prevede un sistem modern, bazat pe riscuri, de reglementare și de supraveghere a întreprinderilor de asigurare și de reasigurare din Uniune. Respectivul sistem este esențial pentru a garanta siguranța și soliditatea sectorului asigurărilor, astfel încât să poată oferi produse de asigurare sustenabile și să sprijine economia reală prin încurajarea investițiilor pe termen lung și printr-un plus de stabilitate.

(2)

Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) aduce anumite modificări articolelor 212-262 din Directiva 2009/138/CE, care sunt aplicabile de la 10 iunie 2013.

(3)

Directiva 2012/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) modifică Directiva 2009/138/CE, amânând data de transpunere de la 31 octombrie 2012 la 30 iunie 2013, data de aplicare de la 1 noiembrie 2012 la 1 ianuarie 2014 și data de abrogare a directivelor existente în domeniul asigurărilor și reasigurărilor (5) (denumite în mod colectiv „Solvabilitate I”) de la 1 noiembrie 2012 la 1 ianuarie 2014.

(4)

La 19 ianuarie 2011, Comisia a adoptat o propunere („propunerea Omnibus II”) de modificare, printre altele, a Directivei 2009/138/CE, pentru a ține cont de noua arhitectură de supraveghere în domeniul asigurărilor, și anume de înființarea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) (EIOPA). Propunerea Omnibus II include, de asemenea, dispoziții referitoare la amânarea datei pentru transpunere și la amânarea datei de aplicare a Directivei 2009/138/CE, precum și la amânarea datei de abrogare a Solvabilitate I, și servește drept mijloc de adaptare a Directivei 2009/138/CE la intrarea în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene prin convertirea dispozițiilor care împuternicesc Comisia să adopte măsuri de punere în aplicare în dispoziții care împuternicesc Comisia să adopte acte delegate și acte de punere în aplicare.

(5)

Având în vedere complexitatea propunerii Omnibus II, există riscul ca aceasta să nu intre în vigoare înaintea datei pentru transpunere și a datei de aplicare ale Directivei 2009/138/CE. Dacă datele respective rămân neschimbate, acest lucru ar însemna că Directiva 2009/138/CE va fi pusă în aplicare înaintea intrării în vigoare a normelor tranzitorii și a adaptărilor relevante, inclusiv a clarificării împuternicirii referitoare la acte delegate și acte de punere în aplicare, prevăzute în propunerea Omnibus II.

(6)

Pentru a evita impunerea unor obligații legislative excesiv de împovărătoare pentru statele membre în temeiul Directivei 2009/138/CE și ulterior în cadrul noii arhitecturi de supraveghere prevăzute de propunerea Omnibus II, este prin urmare oportun să se amâne data pentru transpunere și data de aplicare a Directivei 2009/138/CE, acordând o perioadă de timp suficientă autorităților de supraveghere și întreprinderilor de asigurare și reasigurare pentru a se pregăti pentru aplicarea acelei noi arhitecturi.

(7)

Este evident, din cronologia evenimentelor, că data pentru transpunere și data de aplicare amânate a Directivei 2009/138/CE ar trebui să se aplice și modificărilor introduse de Directiva 2011/89/CE.

(8)

Din rațiuni de securitate juridică, data de abrogare a Solvabilitate I ar trebui să fie amânată în mod corespunzător.

(9)

Dată fiind perioada foarte scurtă până la datele relevante prevăzute de Directiva 2009/138/CE, prezenta directivă ar trebui să intre în vigoare fără întârziere.

(10)

În consecință, este justificat să se aplice în acest caz excepția pentru situațiile de urgență prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 1privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, în ceea ce privește transmiterea către parlamentele naționale a prezentei propuneri de directivă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2009/138/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 309 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, data de „30 iunie 2013” se înlocuiește cu „31 martie 2015”;

(b)

la al doilea paragraf, data de „1 ianuarie 2014” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2016”.

2.

La articolul 310 primul paragraf, data de „1 ianuarie 2014” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2016”.

3.

La articolul 311 al doilea paragraf, data de „1 ianuarie 2014” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2016”.

Articolul 2

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Poziția Parlamentului European din 21 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 5 decembrie 2013.

(2)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(3)  Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE și 2009/138/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar (JO L 326, 8.12.2011, p. 113).

(4)  Directiva 2012/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 septembrie 2012 de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitatea II) în ceea ce privește termenul de transpunere, data de aplicare a acesteia și data de abrogare a anumitor directive (JO L 249, 14.9.2012, p. 1).

(5)  Directiva 64/225/CEE a Consiliului din 25 februarie 1964 privind eliminarea restricțiilor privind libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii în domeniul reasigurărilor și al retrocesiunilor (JO 56, 4.4.1964, p. 878/64); Prima Directivă 73/239/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare generală directă (JO L 228, 16.8.1973, p. 3); Directiva 73/240/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de eliminare a restricțiilor la libertatea de stabilire în domeniul activității de asigurare generală directă (JO L 228, 16.8.1973, p. 20); Directiva 76/580/CEE a Consiliului din 29 iunie 1976 de modificare a Directivei 73/239/CEE (JO L 189, 13.7.1976, p. 13); Directiva 78/473/CEE a Consiliului din 30 mai 1978 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative în domeniul coasigurării comunitare (JO L 151, 7.6.1978, p. 25); Directiva 84/641/CEE a Consiliului din 10 decembrie 1984 de modificare, cu privire în special la asistența turistică, a primei Directive (73/239/CEE) (JO L 339, 27.12.1984, p. 21); Directiva 87/344/CEE Consiliului din 22 iunie 1987 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind asigurarea de protecție juridică (JO L 185, 4.7.1987, p. 77); A doua Directivă 88/357/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind asigurarea generală directă, de stabilire a dispozițiilor destinate să faciliteze exercitarea efectivă a libertății de a presta servicii (JO L 172, 4.7.1988, p. 1); Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă (a treia directivă privind „asigurarea generală”) (JO L 228, 11.8.1992, p. 1); Directiva 98/78/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind supravegherea suplimentară a întreprinderilor de asigurare parte a unui grup de asigurare (JO L 330, 5.12.1998, p. 1); Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind reorganizarea și lichidarea întreprinderilor de asigurare (JO L 110, 20.4.2001, p. 28); Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viață (JO L 345, 19.12.2002, p. 1); Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea (JO L 323, 9.12.2005, p. 1).


DECIZII

18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/4


DECIZIA NR. 1351/2013/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 decembrie 2013

privind acordarea de asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 212,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Relațiile dintre Uniune și Regatul Hașemit al Iordaniei (denumit în continuare „Iordania”) se dezvoltă în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV). Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Iordania, pe de altă parte (2) (denumit în continuare „Acordul de asociere UE-Iordania”), a intrat în vigoare la 1 mai 2002. Dialogul politic bilateral și cooperarea economică au fost dezvoltate și prin intermediul planurilor de acțiune din cadrul PEV, din care cel mai recent acoperă perioada 2010-2015. În 2010, Uniunea a acordat Iordaniei parteneriat cu „statut avansat”, care acoperă o arie extinsă de cooperare între cele două părți. În 2013, Acordul de asociere UE-Iordania a fost completat de un acord-cadru între Uniune și Iordania, privind principiile generale de participare a Iordaniei la programele Uniunii, consolidând cooperarea dintre Uniune și Iordania.

(2)

Economia Iordaniei a fost foarte afectată de evenimente interne legate de evoluțiile din sudul Mediteranei, începând cu finele anului 2010, cunoscute sub denumirea de „primăvara arabă”, precum și de tulburările regionale, în special din țările vecine Egipt și Siria. În special, afluxul semnificativ de refugiați din Siria care căutau refugiu în Iordania a avut repercusiuni grave asupra economiei Iordaniei. Într-un context economic mondial mult mai defavorabil, perturbările repetate ale fluxului de gaze naturale din Egipt, care au obligat Iordania să înlocuiască importurile de gaze din Egipt cu combustibili mai scumpi pentru a produce energie electrică, precum și resursele financiare considerabile necesare pentru acordarea de ajutor umanitar refugiaților din Siria aflați pe teritoriul Iordaniei, au condus la importante deficite financiare externe și bugetare.

(3)

De la declanșarea primăverii arabe, Uniunea și-a afirmat cu diferite ocazii angajamentul de a sprijini Iordania în procesul de reformă economică și politică. Respectivul angajament a fost reafirmat, în decembrie 2012, în concluziile celei de a 10-a reuniuni a Consiliului de asociere UE-Iordania.

(4)

Grație poziției sale geografice, Iordania este o țară de importanță strategică pentru stabilitatea și securitatea în Orientul Mijlociu, dar, în egală măsură, un stat extrem de vulnerabil la șocurile externe, atât politice, cât și economice. Prin urmare, este importantă acordarea unui sprijin corespunzător Iordaniei și promovarea dialogului politic și economic dintre Uniune și Iordania.

(5)

Iordania a lansat o serie de reforme politice, care au condus în special la adoptarea de către parlamentul iordanian, în septembrie 2011, a peste 40 de amendamente constituționale, care reprezintă un pas important către un sistem democratic veritabil. Sprijinul politic și economic din partea Uniunii pentru procesul de reformă al Iordaniei este compatibil cu politica adoptată de Uniune în relațiile cu țările din sudul Mediteranei, astfel cum este definită în cadrul politicii europene de vecinătate.

(6)

În conformitate cu declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să constituie un instrument financiar excepțional, necondiționat și nedesemnat, de sprijinire a redresării balanței de plăți, care să urmărească restabilirea unei situații de finanțare externă durabile pentru beneficiar, și ar trebui să stea la baza punerii în aplicare a unui program de politici care să cuprindă măsuri solide de ajustare și de reforme structurale menite să îmbunătățească poziția balanței de plăți, în special pe perioada programului, și să consolideze punerea în aplicare a acordurilor și programelor relevante cu ajutorul Uniunii.

(7)

În august 2012, autoritățile iordaniene și Fondul Monetar Internațional (FMI) au convenit cu privire la un acord stand-by fără caracter prudențial pe trei ani („Programul FMI”) în valoare de 1 364 de milioane DST (drepturi speciale de tragere) pentru susținerea programului de reformă și ajustare economică al Iordaniei. Obiectivele programului FMI sunt conforme cu scopul asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, și anume atenuarea dificultăților pe termen scurt în ceea ce privește balanța de plăți, iar punerea în aplicare a unor măsuri solide de ajustare este conformă cu scopul asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

(8)

Uniunea a acordat subvenții în valoare de 293 de milioane EUR pentru perioada 2011-2013, în cadrul programului său actual de cooperare, în sprijinul agendei de reforme politice și economice a Iordaniei. În plus, Iordaniei i s-au acordat, în 2012, 70 de milioane EUR în cadrul programului SPRING – Sprijin pentru parteneriat, reforme și creștere favorabilă incluziunii – și 10 milioane EUR ca ajutor umanitar din partea Uniunii pentru găzduirea refugiaților sirieni.

(9)

În decembrie 2012, ținând seama de înrăutățirea situației și a perspectivelor economice, Iordania a solicitat asistență macrofinanciară din partea Uniunii.

(10)

Iordania ar trebui considerată eligibilă pentru a primi asistență macrofinanciară din partea Uniunii, având în vedere că acest stat face parte din PEV.

(11)

Având în vedere faptul că balanța de plăți externe a Iordaniei este în continuare caracterizată de un deficit rezidual de finanțare semnificativ, care depășește resursele furnizate de FMI și de alte instituții multilaterale, deși au fost implementate programe solide de stabilizare economică și de reformă de către Iordania, și având în vedere vulnerabilitatea poziției financiare externe a Iordaniei în fața șocurilor din exterior, fapt care necesită menținerea unui nivel adecvat al rezervelor valutare, asistența macrofinanciară care urmează să fie acordată Iordaniei de către Uniune (denumită în continuare „asistența macrofinanciară din partea Uniunii”) este considerată, în împrejurările excepționale actuale, o reacție adecvată la solicitarea Iordaniei de sprijinire a stabilizării economice coroborată cu programul FMI. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar sprijini stabilizarea economică și agenda reformelor structurale din Iordania, completând resursele puse la dispoziție în cadrul acordului financiar cu FMI.

(12)

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop sprijinirea restabilirii unei situații de finanțare externă durabile pentru Iordania, sprijinind astfel dezvoltarea sa economică și socială.

(13)

Stabilirea valorii asistenței macrofinanciare din partea Uniunii se bazează pe o evaluare cantitativă completă a nevoilor de finanțare externă reziduale ale Iordaniei și ia în considerare capacitatea acesteia de autofinanțare, în special rezervele internaționale puse la dispoziția sa. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să completeze programele și resursele furnizate de FMI și Banca Mondială. Stabilirea valorii asistenței ia în considerare, de asemenea, contribuțiile financiare preconizate din partea donatorilor multilaterali și necesitatea de a asigura o repartizare echitabilă a obligațiilor între Uniune și alți donatori, precum și aplicarea anterioară a celorlalte instrumente de finanțare externă ale Uniunii în Iordania și valoarea adăugată a implicării Uniunii în general.

(14)

Comisia ar trebui să asigure faptul că asistența macrofinanciară din partea Uniunii este conformă, din punct de vedere juridic și al conținutului, cu principiile esențiale, obiectivele și măsurile adoptate în cadrul diferitelor domenii de acțiune externă și al altor politici pertinente ale Uniunii.

(15)

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să sprijine politica externă a Uniunii față de Iordania. Serviciile Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să lucreze în strânsă colaborare pe parcursul operațiunii de asistență macrofinanciară pentru a coordona și a asigura coerența acțiunilor de politică externă ale Uniunii.

(16)

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să susțină angajamentul Iordaniei față de valorile pe care le are în comun cu Uniunea, printre care democrația, statul de drept, buna guvernare, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul său față de alte principii privind schimburile comerciale deschise, echitabile și reglementate.

(17)

O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să fie ca Iordania să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Iordania și să promoveze reformele structurale având ca scop sprijinirea creșterii sustenabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea condiției prealabile, cât și îndeplinirea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie.

(18)

Pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii în legătură cu asistența macrofinanciară din partea Uniunii sunt protejate în mod eficient, Iordania ar trebui să adopte măsuri corespunzătoare privind prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte abateri legate de această asistență. În plus, ar trebui să se adopte dispoziții pentru efectuarea de verificări de către Comisie și de audituri de către Curtea Europeană de Conturi.

(19)

Deblocarea asistenței financiare din partea Uniunii nu aduce atingere competențelor Parlamentului European și Consiliului.

(20)

Sumele provizioanelor necesare pentru asistența macrofinanciară ar trebui să fie compatibile cu creditele bugetare prevăzute în cadrul financiar multianual.

(21)

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii trebuie gestionată de către Comisie. Pentru a garanta că Parlamentul European și Consiliul pot să urmărească punerea în aplicare a prezentei decizii, Comisia ar trebui să le informeze periodic cu privire la evoluțiile legate de asistență și să le transmită documentele relevante.

(22)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei decizii, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(23)

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să facă obiectul unor condiții de politică economică, ce urmează a fi stabilite într-un memorandum de înțelegere. Pentru a se asigura condiții de punere în aplicare uniforme și din motive de eficiență, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze astfel de condiții cu autoritățile iordaniene, sub supravegherea comitetului reprezentanților statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În conformitate cu regulamentul respectiv, procedura de consultare ar trebui să se aplice, ca regulă generală, tuturor cazurilor altele decât cele prevăzute în regulamentul respectiv. Având în vedere impactul, care poate fi important, al asistenței în cuantum de peste 90 de milioane EUR, se cuvine să se utilizeze procedura de examinare pentru operațiunile ce depășesc acea sumă. Luând în considerare cuantumul asistenței macrofinanciare din partea Uniunii acordate Iordaniei, pentru adoptarea memorandumului de înțelegere și pentru orice reducere, suspendare sau anulare a asistenței ar trebui să se aplice procedura de examinare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Uniunea pune la dispoziția Iordaniei asistență macrofinanciară („asistența macrofinanciară din partea Uniunii”) cu o valoare maximă de 180 de milioane EUR, destinată sprijinirii stabilizării economice și reformelor întreprinse de această țară. Asistența va contribui la acoperirea nevoilor Iordaniei legate de balanța de plăți, astfel cum au fost identificate în actualul program al FMI.

(2)   Asistența macrofinanciară din partea Uniunii este furnizată integral Iordaniei sub formă de împrumuturi. Comisia este împuternicită în numele Uniunii Europene să împrumute fondurile necesare de pe piețele de capital sau de la instituții financiare și să acorde împrumutul Iordaniei. Împrumuturile vor avea o scadență maximă de 15 ani.

(3)   Deblocarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este gestionată de Comisie în conformitate cu acordurile sau înțelegerile încheiate între FMI și Iordania și cu principiile și obiectivele esențiale ale reformelor economice prevăzute în Acordul de asociere UE-Iordania și în planul de acțiune UE-Iordania pentru perioada 2010-2015 convenit în cadrul politicii europene de vecinătate. Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluția asistenței macrofinanciare a Uniunii, inclusiv în legătură cu tragerile din aceasta, și furnizează acestor instituții documentele relevante în timp util.

(4)   Asistența macrofinanciară din partea Uniunii se acordă pentru o perioadă de doi ani începând cu prima zi de la intrarea în vigoare a memorandumului de înțelegere menționat la articolul 3 alineatul (1).

(5)   În cazul în care nevoile de finanțare ale Iordaniei se reduc în mod fundamental în cursul perioadei de tragere a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii comparativ cu proiecțiile inițiale, Comisia, hotărând în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2), reduce valoarea asistenței, o suspendă ori o anulează.

Articolul 2

O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii o constituie respectarea de către Iordania a mecanismelor democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. Comisia monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. Prezentul articol se aplică în conformitate cu Decizia 2010/427/UE a Consiliului (5).

Articolul 3

(1)   Comisia, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2), convine cu autoritățile iordaniene asupra unor condiții de politică economică și financiare clar definite, axate pe reforme structurale și pe finanțe publice solide, la care urmează să fie supusă asistența macrofinanciară din partea Uniunii, care urmează să fie expuse într-un memorandum de înțelegere (denumit în continuare „memorandumul de înțelegere”). Memorandumul de înțelegere cuprinde un calendar pentru îndeplinirea condițiilor respective. Condițiile de politică economică și financiare prevăzute în memorandumul de înțelegere sunt coerente cu acordurile sau înțelegerile menționate la articolul 1 alineatul (3), incluzând programele de reforme structurale și ajustare macroeconomică puse în aplicare de Iordania cu sprijinul FMI.

(2)   Respectivele condiții vizează, în special, sporirea eficienței, a transparenței și a responsabilității sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Iordania, inclusiv în ceea ce privește utilizarea asistenței macrofinanciare acordate de Uniune. Progresele înregistrate în deschiderea reciprocă a piețelor, dezvoltarea schimburilor comerciale echitabile și bazate pe norme, precum și alte priorități în contextul politicii externe a Uniunii se iau, de asemenea, în considerare în mod corespunzător în momentul elaborării măsurilor de politici. Progresele înregistrate pentru realizarea acestor obiective se monitorizează periodic de către Comisie.

(3)   Condițiile financiare detaliate ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii vor fi stabilite în acordul de împrumut care urmează a fi încheiat de Comisie și autoritățile iordaniene.

(4)   Comisia verifică periodic îndeplinirea în continuare a condițiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3), inclusiv conformitatea politicilor economice ale Iordaniei cu obiectivele asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. În cadrul acestor verificări, Comisia acționează în strânsă coordonare cu FMI și Banca Mondială și, dacă este necesar, cu Parlamentul European și Consiliul.

Articolul 4

(1)   Sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul (3), asistența macrofinanciară din partea Uniunii este pusă la dispoziție de către Comisie sub forma a două tranșe de împrumut. Valoarea fiecărei tranșe este stabilită în memorandumul de înțelegere.

(2)   Sumele asistenței macrofinanciare din partea Uniunii sunt furnizate, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului (6).

(3)   Comisia decide plata tranșelor cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

(a)

condiția prealabilă prevăzută la articolul 2;

(b)

o punere în aplicare continuă și satisfăcătoare a unui program de politică care conține măsuri solide de ajustare și reformă structurală, sprijinite de un mecanism de creditare al FMI fără caracter prudențial; și

(c)

punerea în aplicare, într-un termen determinat, a condițiilor de politică economică și financiare convenite în memorandumul de înțelegere.

Plata celei de a doua tranșe nu are loc mai devreme de trei luni de la punerea la dispoziție a primei tranșe.

(4)   În cazul în care condițiile de la alineatul (3) nu sunt îndeplinite, Comisia suspendă temporar sau anulează plata asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. În astfel de cazuri, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la motivele respectivei suspendări sau anulări.

(5)   Asistența macrofinanciară din partea Uniunii este plătită Băncii Centrale a Iordaniei. Sub rezerva dispozițiilor stabilite în memorandumul de înțelegere, care includ o confirmare a nevoilor reziduale de finanțare bugetară, fondurile din partea Uniunii pot fi transferate Ministerului de finanțe al Iordaniei în calitate de beneficiar final.

Articolul 5

(1)   Operațiunile de contractare și de acordare a împrumutului legate de asistența macrofinanciară din partea Uniunii se efectuează în euro, utilizând aceeași dată a valutei, și nu implică, pentru Uniune, transformarea scadenței și nici expunerea acesteia la riscuri legate de cursul de schimb sau rata dobânzii, sau la vreun alt tip de risc comercial.

(2)   În cazul în care condițiile permit și dacă Iordania solicită acest lucru, Comisia poate lua măsurile necesare pentru a garanta includerea în condițiile împrumutului a unei clauze de rambursare anticipată, precum și a unei clauze corespunzătoare în termenii și condițiile operațiunilor de contractare a împrumutului.

(3)   Dacă circumstanțele permit îmbunătățirea ratei dobânzii împrumutului și dacă Iordania solicită acest lucru, Comisia poate decide refinanțarea integrală sau parțială a împrumuturilor sale contractate inițiale sau poate restructura condițiile financiare aferente. Operațiunile de refinanțare sau restructurare se efectuează în conformitate cu alineatele (1) și (4) și nu au ca efect prelungirea termenului de scadență al împrumuturilor contractate în cauză sau majorarea valorii capitalului restant la data refinanțării sau restructurării.

(4)   Toate costurile care îi revin Uniunii în legătură cu operațiunile de contractare și de acordare a împrumutului prevăzute în prezenta decizie vor fi suportate de Iordania.

(5)   Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluțiile operațiunilor menționate la alineatele (2) și (3).

Articolul 6

(1)   Asistența macrofinanciară din partea Uniunii este implementată în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7) și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (8).

(2)   Implementarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii face obiectul unei gestiuni directe.

(3)   Memorandumul de înțelegere și acordul de împrumut care vor fi încheiate cu autoritățile din Iordania cuprind dispoziții:

(a)

care asigură faptul că Iordania verifică în mod periodic dacă finanțarea acordată din bugetul general al Uniunii a fost utilizată în mod corespunzător, adoptă măsurile corespunzătoare de prevenire a neregulilor și a fraudei și, după caz, întreprinde acțiuni juridice pentru recuperarea fondurilor furnizate în temeiul prezentului regulament care au fost deturnate;

(b)

care asigură protecția intereselor financiare ale Uniunii, prevăzând în mod special măsuri specifice în legătură cu prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror altor nereguli care afectează asistența macrofinanciară din partea Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului (9), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (10) și Regulamentul (CE) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (11);

(c)

care acordă în mod expres Comisiei, inclusiv Oficiului European de Luptă Antifraudă, sau reprezentanților acestora, competența de a efectua inclusiv verificări și inspecții la fața locului;

(d)

care acordă în mod expres Comisiei și Curții de Conturi competența de a efectua audituri atât în timpul, cât și după perioada de disponibilitate a asistenței macrofinanciare a Uniunii, inclusiv audituri ale documentelor și audituri la fața locului, cum ar fi evaluările operaționale;

(e)

care să asigure faptul că Uniunea are dreptul la rambursarea anticipată a împrumutului atunci când s-a stabilit că, în ceea ce privește gestionarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, Iordania s-a angajat într-un act de fraudă sau corupție sau într-o altă activitate ilegală care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii.

(4)   Pe parcursul implementării asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, prin intermediul unor evaluări operaționale, Comisia monitorizează fiabilitatea mecanismelor financiare ale Iordaniei, a procedurilor administrative și a mecanismelor de control intern și extern care sunt relevante pentru această asistență, precum și respectarea de către Iordania a calendarului convenit.

Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet instituit în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 8

(1)   Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii în anul anterior, inclusiv o evaluare a punerii în aplicare. Raportul:

(a)

examinează progresele înregistrate în punerea în aplicare a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii;

(b)

evaluează situația și perspectivele economice ale Iordaniei, precum și progresele înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor de politică menționate la articolul 3 alineatul (1);

(c)

trebuie să indice legătura dintre condițiile de politică prevăzute în memorandumul de înțelegere, performanțele economice și bugetare ale Iordaniei la acea dată și deciziile Comisiei de a pune la dispoziție tranșele asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

(2)   În cel mult doi ani de la expirarea perioadei de disponibilitate menționate la articolul 1 alineatul (4), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare ex post, evaluând rezultatele și eficiența operațiunilor din cadrul asistenței macrofinanciare din partea Uniunii încheiate și măsura în care acestea au contribuit la obiectivele asistenței.

Articolul 9

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 11 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Poziția Parlamentului European din 20 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 5 decembrie 2013.

(2)  Acordul euro-mediteraneean de constituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte (JO L 129, 15.5.2002, p. 3).

(3)  Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (JO L 218, 14.8.2013, p. 15).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(5)  Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).

(6)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (JO L 145, 10.6.2009, p. 10).

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(8)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

(10)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

(11)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1352/2013 AL COMISIEI

din 4 decembrie 2013

de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (1), în special articolul 6 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (7),

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 608/2013 stabilește condițiile și procedurile aferente intervenției autorităților vamale, în cazul în care mărfurile suspectate de a încălca un drept de proprietate intelectuală sunt sau ar fi trebuit să fie supuse supravegherii vamale sau controalelor vamale în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013, persoanele și entitățile abilitate în mod corespunzător pot depune o cerere către serviciul vamal competent prin care să solicite ca autoritățile vamale să intervină în cazul acestor mărfuri (cerere) și pot, de asemenea, solicita o prelungire a perioadei în decursul căreia autoritățile vamale urmează să intervină în conformitate cu o cerere acceptată anterior (cerere de prelungire).

(3)

Pentru a asigura condiții uniforme referitoare la cereri și la cererile de prelungire, ar trebui să fie stabilite formulare standard.

(4)

Aceste formulare standard ar trebui să le înlocuiască pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei (3) de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (4), care urmează să fie abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 608/2013.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 ar trebui abrogat.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 608/2013 se aplică de la 1 ianuarie 2014 și, prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal menționat la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 608/2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cererea prin care se solicită intervenția autorităților vamale în ceea ce privește mărfurile suspectate de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală (cererea), menționată la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, se întocmește folosindu-se formularul prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Cererea de prelungire a perioadei în decursul căreia autoritățile vamale trebuie să intervină (cererea de prelungire), menționată la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, se întocmește folosindu-se formularul prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

(3)   Formularele prevăzute în anexele I și II se completează în conformitate cu instrucțiunile de completare prevăzute în anexa III.

Articolul 2

Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, formularele prevăzute în anexele I și II la prezentul regulament pot fi completate, dacă este necesar, de mână, în mod lizibil.

Aceste formulare nu trebuie să conțină ștersături, adăugiri sau alte modificări și se compun din două exemplare.

Pentru formularele completate de mână se utilizează cerneală și majuscule.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 se abrogă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 181, 29.6.2013, p. 15.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală (JO L 328, 30.10.2004, p. 16).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală (JO L 196, 2.8.2003, p. 7).


ANEXA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

Image

Image

Image

Image


ANEXA III

INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETARE

I.   CARACTERISTICI ALE RUBRICILOR DIN FORMULARUL DE CERERE DE INTERVENȚIE PREVĂZUT ÎN ANEXA I, CARE TREBUIE COMPLETAT DE SOLICITANT

Câmpurile din formular marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii și trebuie completate.

În cazul în care într-o rubrică unul sau mai multe câmpuri sunt marcate cu semnul plus (+), trebuie completat cel puțin unul dintre aceste câmpuri.

În rubricile cu mențiunea „Spațiu rezervat administrației” nu trebuie să figureze nicio informație.

Rubrica 1:   Solicitant

În această rubrică trebuie introduse coordonatele solicitantului. Aceasta conține informații privind numele, adresa completă a solicitantului și numărul său de telefon, numărul său de telefon mobil sau de fax Atunci când este cazul, solicitantul poate introduce numărul său de identificare fiscală, orice alt număr național de înregistrare și numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI – Economic Operator Registration and Identification), care este un număr unic în întreaga Uniune, atribuit de o autoritate vamală dintr-un stat membru operatorilor economici implicați în activități vamale. De asemenea, solicitantul poate să indice, dacă este cazul, adresa sa electronică și adresa site-ului său internet.

Rubrica 2:   Cerere la nivelul Uniunii/națională

Se bifează căsuța corespunzătoare pentru a indica dacă este vorba despre o cerere la nivelul Uniunii sau națională, astfel cum sunt menționate la articolul 2 punctele 10 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013.

Rubrica 3:   Statutul solicitantului

Se bifează căsuța corespunzătoare pentru a indica statutul solicitantului în sensul articolului 3 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013. Cererea trebuie să includă documente doveditoare pentru a permite serviciului vamal competent să constate că solicitantul are dreptul să depună cererea.

Rubrica 4:   Reprezentant care depune cererea în numele solicitantului

În cazul în care cererea este înaintată de solicitant prin intermediul unui reprezentant, în această rubrică trebuie introduse coordonatele reprezentantului. Cererea trebuie să conțină dovada împuternicirii reprezentantului în conformitate cu legislația statului membru în care se depune cererea, iar căsuța corespunzătoare trebuie să fie bifată.

Rubrica 5:   Tipul de drepturi pentru care este depusă cererea

Tipul (tipurile) de drepturi de proprietate intelectuală (DPI) a căror respectare urmează să fie asigurată se indică prin bifarea căsuței corespunzătoare.

Rubrica 6:   Statul membru sau, în cazul unei cereri la nivelul Uniunii, statele membre în care se solicită intervenția autorităților vamale

Se va preciza statul membru sau, în cazul unei cereri la nivelul Uniunii, se vor preciza statele membre în care se solicită intervenția autorităților vamale, bifând căsuța corespunzătoare.

Rubrica 7:   Reprezentant responsabil cu aspectele juridice

În această căsuță se vor preciza coordonatele reprezentantului desemnat de solicitant drept responsabil cu aspectele juridice;

Rubrica 8:   Reprezentant responsabil cu aspectele tehnice

În cazul în care reprezentantul pentru aspectele tehnice este diferit de reprezentantul menționat la rubrica 7, în această rubrică se vor menționa coordonatele reprezentantului pentru aspectele tehnice.

Rubrica 9:   Coordonatele reprezentanților desemnați, responsabili cu aspectele juridice și tehnice în cazul unei cereri la nivelul Uniunii

În cazul unei cereri la nivelul Uniunii, coordonatele reprezentantului (reprezentanților) desemnat (desemnați) de solicitant să se ocupe de aspectele tehnice și juridice în statele membre menționate în rubrica 6 trebuie să fie furnizate într-o anexă separată, care va conține informațiile solicitate la rubricile 7 și 8. În cazul în care un reprezentant a fost desemnat pentru mai multe state membre, trebuie să se precizeze în mod clar statele membre pentru care a fost desemnat.

Rubrica 10:   Procedura privind transporturile mici

În cazul în care solicitantul dorește să solicite utilizarea procedurii pentru distrugerea mărfurilor care fac obiectul unor transporturi mici prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, această căsuță va fi bifată.

Rubrica 11:   Lista drepturilor pentru care este depusă cererea

În această rubrică trebuie introduse informații privind dreptul sau drepturile a căror respectare urmează să fie asigurată.

În coloana „Nr.” se vor preciza numere secvențiale pentru fiecare dintre drepturile de proprietate intelectuală la care se referă cererea.

În coloana „Tipul dreptului” trebuie să se precizeze tipul DPI, prin utilizarea adecvată a abrevierilor care figurează în rubrica 5, între paranteze.

În coloana „Lista mărfurilor la care se referă dreptul” se menționează tipul de mărfuri vizate de DPI relevante, cu privire la care solicitantul le solicită autorităților vamale să asigure respectarea drepturilor.

Subrubrică „Tratare restrânsă” din rubricile 12-28

Această subrubrică trebuie să fie bifată în cazul în care solicitantul dorește să solicite ca informațiile pe care le-a furnizat în rubricile 12-28 să facă obiectul tratării restrânse în sensul articolului 31 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 608/2013.

Pagina 2:   Informații cu privire la mărfurile originale, rubricile 12-19

Solicitantul trebuie să înscrie în rubricile 12-19, după caz, datele specifice și tehnice privind mărfurile originale, informațiile necesare pentru a le permite autorităților vamale să identifice ușor mărfurile suspectate de a încălca DPI și informații relevante pentru analiza și evaluarea de către autoritățile vamale a riscului de încălcare a DPI în cauză.

Rubrica 12:   Detalii privind mărfurile

Rubrica 12 conține o descriere a mărfurilor originale, inclusiv forme de prezentare și simboluri grafice, codul corespunzător din Nomenclatura combinată și valoarea acestora pe piața internă a UE. Dacă este cazul, solicitantul furnizează imagini ale acestor mărfuri. Informațiile trebuie să fie grupate pe diferite tipuri de mărfuri sau diferite game de produse.

Rubrica 13:   Caracteristicile distinctive ale mărfurilor

Rubrica 13 conține informații privind caracteristicile tipice ale mărfurilor originale, cum ar fi marcajele, etichetele, firele de siguranță, hologramele, nasturii, etichetele atașate și codurile de bare, indicând poziția exactă a acestor caracteristici pe mărfuri și aspectul lor.

Rubrica 14:   Locul de producție

Rubrica 14 conține informații privind locul de producție a mărfurilor originale.

Rubrica 15:   Societăți implicate

Rubrica 15 conține informații privind importatorii, furnizorii, producătorii, transportatorii, destinatarii sau exportatorii autorizați. Informațiile trebuie să fie grupate pe diferite tipuri de mărfuri.

Rubrica 16:   Comercianți

Rubrica 16 conține informații cu privire la persoanele sau entitățile autorizate pentru comerțul cu produse care implică folosirea DPI a căror respectare se solicită. Informațiile trebuie să se refere la numele, adresa și numerele de înregistrare, cum ar fi numărul EORI, ale respectivelor persoane sau entități. De asemenea, trebuie să cuprindă informații privind modul în care titularii licenței ar putea demonstra că sunt autorizați să folosească DPI în cauză.

Rubrica 17:   Detalii privind vămuirea mărfurilor și informații despre distribuție

Rubrica 17 conține informații privind canalele de distribuție ale mărfurilor originale, precum informații referitoare la depozitele centrale, serviciile responsabile de expediere, mijloacele de transport, rutele de transport, livrare, precum și informații referitoare la procedurile vamale și birourile vamale în care se efectuează vămuirea mărfurilor originale.

Rubrica 18:   Ambalaje

Această rubrică conține informații referitoare la ambalajul mărfurilor originale, cum ar fi informații cu privire la:

(a)

tipul ambalajelor, care se indică utilizând codurile relevante prevăzute în anexa 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (1);

(b)

caracteristicile tipice ale ambalajelor (de exemplu marcajele, etichetele, firele de siguranță, hologramele, nasturii, etichetele atașate și codurile de bare), indicând poziția exactă a acestor caracteristici pe ambalaj;

(c)

modele speciale de ambalaje (culoarea, forma);

(d)

după caz, imagini ale acestor mărfuri.

Rubrica 19:   Documente de însoțire

Rubrica 19 conține informații privind documentele care însoțesc mărfurile originale, de exemplu broșuri, instrucțiuni de utilizare, documentele de garanție sau alte elemente similare.

Pagina 3:   Informații cu privire la mărfurile care încalcă drepturi de proprietate intelectuală, rubricile 20-27

Solicitantul menționează în rubricile 20-27, după caz, informațiile relevante pentru analiza și evaluarea de către autoritățile vamale a riscului de încălcare a DPI în cauză.

Rubrica 20:   Detalii privind mărfurile

Rubrica 20 conține o descriere a mărfurilor suspectate de a încălca un drept de proprietate intelectuală (mărfurile care încalcă drepturi de proprietate intelectuală), inclusiv forme de prezentare și simboluri grafice. Dacă este cazul, solicitantul furnizează imagini ale acestor mărfuri. Informațiile trebuie să fie grupate pe diferite tipuri de mărfuri sau diferite game de produse.

Rubrica 21:   Caracteristicile distinctive ale mărfurilor

Rubrica 21 conține informații privind caracteristicile tipice ale mărfurilor suspectate de a încălca drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi marcajele, etichetele, firele de siguranță, hologramele, nasturii, etichetele atașate și codurile de bare, indicând poziția exactă a acestor caracteristici pe mărfuri și aspectul lor.

Rubrica 22:   Locul de producție

Rubrica 22 conține informații privind locul de origine, de proveniență și de livrare cunoscut sau suspectat al mărfurilor care încalcă drepturi de proprietate intelectuală.

Rubrica 23:   Societăți implicate

Rubrica 23 conține informații privind importatorii, furnizorii, producătorii, transportatorii, destinatarii sau exportatorii suspectați de a fi implicați în încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală în cauză.

Rubrica 24:   Comercianți

Rubrica 24 conține informații cu privire la persoanele sau entitățile care nu sunt autorizate pentru comerțul cu produse care implică folosirea DPI a căror respectare se solicită și care au comercializat produsele în Uniune în trecut.

Rubrica 25:   Informații despre distribuția produselor

Rubrica 25 conține informații privind canalele de distribuție ale mărfurilor care încalcă drepturi de proprietate intelectuală, precum informații referitoare la depozitele centrale, serviciile responsabile de expediere, mijloacele de transport, rutele de transport, locul de livrare, precum și informații referitoare la procedurile vamale și birourile vamale în care se efectuează vămuirea mărfurilor care încalcă drepturi de proprietate intelectuală.

Rubrica 26:   Ambalaje

Această rubrică conține informații referitoare la ambalajul mărfurilor suspectate de a încălca drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi informații cu privire la:

(a)

tipul ambalajelor, care se indică utilizând codurile relevante prevăzute în anexa 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93;

(b)

caracteristicile tipice ale ambalajelor (de exemplu marcajele, etichetele, hologramele, nasturii, etichetele atașate și codurile de bare), indicând poziția exactă a acestor caracteristici pe ambalaj;

(c)

modele speciale de ambalaje (culoarea, forma);

(d)

după caz, imagini ale acestor mărfuri.

Rubrica 27:   Documente de însoțire

Rubrica 27 conține informații privind documentele care însoțesc mărfurile suspectate de a încălca drepturi de proprietate intelectuală, de exemplu broșuri, instrucțiuni de utilizare, documentele de garanție sau alte elemente similare.

Rubrica 28:   Informații suplimentare

În rubrica 28 solicitantul poate furniza orice informații suplimentare relevante pentru analiza și evaluarea de către autoritățile vamale a riscului de încălcare a DPI în cauză, cum ar fi informații specifice cu privire la livrări planificate de mărfuri suspectate de a încălca drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv informații specifice și detaliate cu privire la mijloacele de transport, containere și persoanele implicate.

Rubrica 29:   Angajamente

A nu se modifica textul și a nu se introduce date în această rubrică.

Rubrica 30:   Semnătură

În rubrica 30, solicitantul sau reprezentantul solicitantului menționat în rubrica 4 trebuie să precizeze locul și data completării cererii și să semneze. Numele semnatarului se precizează în majuscule.

II.   CARACTERISTICI ALE RUBRICILOR DIN FORMULARUL DE CERERE DE PRELUNGIRE PREVĂZUT ÎN ANEXA II, CARE TREBUIE COMPLETAT DE TITULARUL DECIZIEI

Câmpurile din formular marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii și trebuie completate.

În rubricile în care există câmpuri marcate cu semnul plus (+), trebuie completat cel puțin unul dintre aceste câmpuri.

În rubricile cu mențiunea „Spațiu rezervat administrației” nu trebuie să figureze nicio informație.

Rubrica 1:   Coordonatele titularului deciziei

În această rubrică trebuie introduse coordonatele titularului deciziei.

Rubrica 2:   Cerere de prelungire

În această rubrică trebuie introdus numărul de înregistrare al cererii, inclusiv primele două poziții reprezentând codul ISO alfa-2 corespunzător statului membru care a acceptat cererea. Titularul deciziei trebuie să precizeze dacă solicită modificarea informațiilor din cerere, bifând căsuța corespunzătoare.

Rubrica 3:   Semnătură

În rubrica 3, titularului deciziei sau reprezentantul titularului deciziei trebuie să precizeze locul și data completării cererii și să semneze. Numele semnatarului se precizează în majuscule.


(1)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).


18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1353/2013 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2013

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Liers vlaaike (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Liers vlaaike” depusă de Belgia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Liers vlaaike” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 177, 22.6.2013, p. 8.


ANEXĂ

Produse agricole și alimentare enumerate la punctul I din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012:

Clasa 2.4.   Produse de panificație, produse de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți

BELGIA

Liers vlaaike (IGP)


18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1354/2013 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2013

de excludere a subdiviziunilor ICES 27 și 28.2 de la anumite limitări ale efortului de pescuit pentru anul 2014, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 779/97 (1), în special articolul 29 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 conține dispozițiile de stabilire a limitărilor efortului de pescuit pentru stocurile de cod în Marea Baltică.

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1098/2007, în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1180/2013 al Consiliului (2) s-au stabilit limitările efortului de pescuit pentru 2014 în Marea Baltică.

(3)

În conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007, Comisia poate exclude subdiviziunile ICES 27 și 28.2 din sfera de aplicare a anumitor limitări ale efortului de pescuit, în cazul în care capturile de cod s-au situat sub un anumit prag în cursul ultimei perioade de raportare.

(4)

Ținând seama de rapoartele prezentate de statele membre și de avizul Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit, subdiviziunile ICES 27 și 28.2 ar trebui excluse, în anul 2014, din sfera de aplicare a respectivelor limitări ale efortului de pescuit.

(5)

Regulamentul (UE) nr. 1180/2013 se aplică începând cu 1 ianuarie 2014. Pentru a se asigura coerența cu respectivul regulament, prezentul regulament trebuie să se aplice, de asemenea, de la 1 ianuarie 2014.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Dispozițiile articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatele (3), (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 nu se aplică subdiviziunilor ICES 27 și 28.2 în anul 2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 248, 22.9.2007, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1180/2013 al Consiliului din 19 noiembrie 2013 de stabilire, pentru 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică (JO L 313, 22.11.2013, p. 4).


18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1355/2013 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2013

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 15 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (2) stabilește norme privind controalele oficiale consolidate care trebuie efectuate asupra importurilor de hrană pentru animale și produse alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la regulamentul menționat anterior („lista”), la punctele de intrare pe teritoriile menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(2)

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 prevede că lista trebuie să facă obiectul unei reexaminări periodice, cel puțin trimestriale, luând în considerare cel puțin sursele de informare menționate la articolul respectiv.

(3)

Frecvența și relevanța incidentelor alimentare notificate prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje, constatările misiunilor efectuate în țări terțe de către Oficiul Alimentar și Veterinar, precum și rapoartele trimestriale privind transporturile de hrană pentru animale și produse alimentare de origine neanimală prezentate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 indică faptul că lista ar trebui modificată.

(4)

În special, lista ar trebui modificată prin eliminarea rubricilor referitoare la produsele pentru care informațiile disponibile indică un grad în general satisfăcător de conformitate cu cerințele de siguranță relevante din legislația Uniunii și pentru care efectuarea de controale oficiale consolidate nu mai este, în consecință, justificată. Prin urmare, ar trebui eliminate din listă rubricile referitoare la alunele originare din Azerbaidjan, la condimentul de nucșoară, ghimbirul și curcuma originare din India, la condimentul de nucșoară originar din Indonezia și la legumele din familia Brassicaceae originare din Thailanda.

(5)

Pentru a asigura consecvența și claritatea, este necesar să se înlocuiască anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 cu textul stabilit în anexa la prezentul regulament.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 669/2009 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, p. 11).


ANEXĂ

„ANEXA I

Produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale consolidate la punctul de intrare desemnat

Hrană pentru animale și produse alimentare

(utilizarea prevăzută)

Cod NC (1)

Subdiviziune TARIC

Țara de origine

Risc

Frecvența controalelor fizice și de identitate (%)

Struguri uscați (stafide)

0806 20

 

Afganistan (AF)

Ochratoxina A

50

(Produse alimentare)

 

 

 

 

 

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Brazilia (BR)

Aflatoxine

10

Arahide, decorticate

1202 42 00

 

Unt de arahide

2008 11 10

 

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

 

 

 

 

Căpșuni (congelate)

0811 10

 

China (CN)

Norovirus și hepatita A

5

(Produse alimentare)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea (alte legume din familia Brassicaceae comestibile, „broccoli chinezesc”) (2)

ex 0704 90 90

40

China (CN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (3)

20

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

 

 

 

 

 

Tăiței uscați

ex 1902 11 00;

ex 1902 19 10;

ex 1902 19 90;

ex 1902 20 10;

ex 1902 20 30;

ex 1902 20 91;

ex 1902 20 99;

ex 1902 30 10;

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

China (CN)

Aluminiu

10

(Produse alimentare)

 

 

 

 

 

Pomelo

ex 0805 40 00

31; 39

China (CN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (4)

20

(Produse alimentare – proaspete)

 

 

 

 

 

Ceai, chiar aromatizat

0902

 

China (CN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (5)

10

(Produse alimentare)

 

 

 

 

 

Vinete

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (6)

10

Pepene amar (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

 

 

 

Fasole verde lungă (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (6)

20

Ardei (dulce și altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Portocale (proaspete sau uscate)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (7)

10

Căpșuni

0810 10 00

 

(Produse alimentare – fructe proaspete)

 

 

 

 

 

Ardei (dulce și altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (8)

10

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Capsicum annuum, întreg

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatoxine

10

Capsicum annuum, măcinat sau pulverizat

ex 0904 22 00

10

Fructe uscate din genul Capsicum, întregi, altele decât ardeiul dulce (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (produse pe bază de ardei iute)

0910 91 05

 

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

 

 

 

 

 

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezia (ID)

Aflatoxine

20

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

 

 

 

 

 

Mazăre cu păstaie (necurățată)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (9)

10

Fasole cu păstaie (necurățată)

ex 0708 20 00

40

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

 

 

 

 

 

Mentă

ex 1211 90 86

30

Maroc (MA)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (10)

10

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

 

 

 

 

Fasole uscată

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (11)

50

(Produse alimentare)

 

 

 

 

 

Semințe de pepene verde (Egusi, Citrullus lanatus) și produse derivate

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxine

50

(Produse alimentare)

 

 

 

 

 

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (12)

10

(Produse alimentare – proaspete)

 

 

 

 

 

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Thailanda (TH)

Salmonella (13)

10

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

Mentă

ex 1211 90 86

30

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

 

 

 

 

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (14)

10

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

 

 

 

 

Fasole verde lungă

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (14)

20

Vinete

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

 

 

 

Ardei dulci (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (15)

10

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

 

 

 

Struguri uscați (stafide)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ochratoxina A

50

(Produse alimentare)

 

 

 

 

 

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (16)

20

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

Mentă

ex 1211 90 86

30

Pătrunjel

ex 0709 99 90

40

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

 

 

 

 

Bame

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (16)

20

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Produse alimentare – proaspete)

 

 

 

 

 


(1)  În cazul în care numai anumite produse de la orice cod NC trebuie să fie examinate și nu există nicio subdiviziune specifică a codului respectiv în nomenclatura mărfurilor, codul NC se marchează prin «ex».

(2)  Specii de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Cunoscute, de asemenea, sub denumirile de «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan», «Chinese bare Jielan».

(3)  În special, reziduuri de: clorfenapir, fipronil [sumă de fipronil și metabolitul sulfonă (MB46136), exprimată în fipronil], carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim, exprimată în carbendazim), acetamiprid, dimetomorf și propiconazol.

(4)  În special, reziduuri de: triazofos, triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol), paration-metil (sumă de paration-metil și paraoxon-metil, exprimată în paration-metil), fentoat, metidation.

(5)  În special, reziduuri de: buprofezin, imidacloprid, fenvalerat și esfenvalerat (sumă de izomeri RS și SR); profenofos; trifluralin; triazofos; triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol), cipermetrin [cipermetrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituenți (sumă de izomeri)].

(6)  În special, reziduuri de: amitraz (amitraz, inclusiv metaboliții care conțin fracțiunea 2,4-dimetilanilină, exprimați în amitraz), acefat, aldicarb (sumă de aldicarb, sulfoxidul și sulfona acestuia, exprimată în aldicarb), carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim, exprimată în carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbamați (ditiocarbamați exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol (sumă de izomeri p, p’ și o,p’), dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat, exprimată în dimetoat), endosulfan (sumă de izomeri alfa și beta și endosulfan sulfat, exprimată în endosulfan), fenamidon, imidacloprid, malation (sumă de malation și malaoxon, exprimată în malation), metamidofos, metiocarb (sumă de metiocarb și metiocarb-sulfoxid și sulfonă, exprimată în metiocarb), metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb, exprimată în metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazol, tiabendazol, tiacloprid.

(7)  În special, reziduuri de: carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim, exprimată în carbendazim), ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituenți (sumă de izomeri)], ciprodinil, diazinon, dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat, exprimată în dimetoat), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cihalotrin, metiocarb (sumă de metiocarb și metiocarb-sulfoxid și sulfonă, exprimată în metiocarb), metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb, exprimată în metomil), oxamil, fentoat, tiofanat-metil.

(8)  În special, reziduuri de: carbofuran (sumă de carbofuran și 3-hidroxi-carbofuran, exprimată în carbofuran), clorpirifos, cipermetrin [cipermetrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituenți (sumă de izomeri)], ciproconazol, dicofol (sumă de izomeri p, p’ și o,p’), difenoconazol, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz (sumă de procloraz și metaboliții acestuia care conțin fracțiunea 2,4,6-triclorofenol, exprimată în procloraz), profenofos, propiconazol, tiofanat-metil și triforin.

(9)  În special, reziduuri de: dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat, exprimată în dimetoat), clorpirifos, acefat, metamidofos, metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb, exprimată în metomil), diafentiuron, indoxacarb ca sumă a izomerilor S și R.

(10)  În special, reziduuri de: clorpirifos, cipermetrin [cipermetrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituenți (sumă de izomeri)], dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat, exprimată în dimetoat), endosulfan (sumă de izomeri alfa și beta și endosulfan sulfat, exprimată în endosulfan), hexaconazol, paration-metil (sumă de paration metil și paraoxon-metil, exprimată în paration-metil), metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb, exprimată în metomil), flutriafol, carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim, exprimată în carbendazim), flubendiamidă, miclobutanil, malation (sumă de malation și malaoxon, exprimată în malation).

(11)  În special, reziduuri de diclorvos.

(12)  În special, reziduuri de: carbofuran (sumă de carbofuran și 3-hidroxi-carbofuran, exprimată în carbofuran), metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb, exprimată în metomil), dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat, exprimată în dimetoat), triazofos, malation (sumă de malation și malaoxon, exprimată în malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim, exprimată în carbendazim), triforin, procimidon, formetanat (sumă de formetanat și sărurile sale, exprimată în formetanat hidroclorid).

(13)  Metoda de referință EN/ISO 6579 sau o metodă validată în raport cu aceasta, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei (JO L 338, 22.12.2005, p. 1).

(14)  În special, reziduuri de: acefat, carbaril, carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim, exprimată în carbendazim), carbofuran (sumă de carbofuran și 3-hidroxi-carbofuran, exprimată în carbofuran), clorpirifos, clorpirifos-metil, dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat, exprimată în dimetoat), etion, malation (sumă de malation și malaoxon, exprimată în malation), metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (sumă de izomeri)], metamidofos, metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb, exprimată în metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforin.

(15)  În special, reziduuri de: metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb, exprimată în metomil), oxamil, carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim, exprimată în carbendazim), clofentezin, diafentiuron, dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat, exprimată în dimetoat), formetanat (sumă de formetanat și sărurile sale, exprimată în formetanat hidroclorid), malation (sumă de malation și malaoxon, exprimată în malation), procimidon, tetradifon, tiofanat-metil.

(16)  În special, reziduuri de: carbofuran (sumă de carbofuran și 3-hidroxi-carbofuran, exprimată în carbofuran), carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim, exprimată în carbendazim), clorpirifos, profenofos, permetrin (sumă de izomeri), hexaconazol, difenoconazol, propiconazol, fipronil [sumă de fipronil și metabolitul sulfonă (MB46136), exprimată în fipronil], propargit, flusilazol, fentoat, cipermetrin [cipermetrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituenți (sumă de izomeri)], metomil și tiodicarb (sumă de metomil și tiodicarb, exprimată în metomil), quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat, exprimată în dimetoat), fenbuconazol.”


18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/43


REGULAMENTUL (UE) NR. 1356/2013 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2013

de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului cu privire la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză, prin intermediul unor importuri de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă, ușor modificate, originare din Republica Populară Chineză, și de înregistrare a acestor importuri

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5),

după consultarea Comitetului consultativ în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază,

întrucât:

A.   CEREREA

(1)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit, în temeiul articolului 13 alineatul (3) și al articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, o cerere de anchetă cu privire la o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite cu privire la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză, prin intermediul unor importuri de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă, ușor modificate, originare din Republica Populară Chineză, și de înregistrare a acestor importuri.

(2)

Cererea a fost depusă la 6 noiembrie 2013 de Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras „Stikla Skiedra” AS și Vitrulan Technical Textiles GmbH, patru producători din Uniune de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibre de sticlă.

B.   PRODUSUL

(3)

Produsul vizat de o eventuală eludare constă în anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă, cu dimensiunea ochiurilor de peste 1,8 mm, atât în lungime, cât și în lățime, și cu densitatea de peste 35 g/m2, excluzând discurile din fibră de sticlă, originare din Republica Populară Chineză, încadrate în prezent la codurile NC ex 7019 51 00 și ex 7019 59 00 (denumit în continuare „produsul în cauză”).

(4)

Produsul care face obiectul anchetei este același cu cel definit în considerentul precedent, dar încadrat în prezent la codul NC ex 7019 40 00 și originar din Republica Populară Chineză („produsul care face obiectul anchetei”).

C.   MĂSURILE EXISTENTE

(5)

Măsurile în vigoare în prezent și care au fost eventual eludate sunt măsurile antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului (2).

D.   MOTIVELE

(6)

Cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care arată că măsurile antidumping aplicate importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză sunt eludate prin intermediul unei ușoare modificări a produsului în cauză pentru a-l face să intre sub incidența anumitor coduri vamale care nu fac în mod normal obiectul măsurilor și că modificarea nu schimbă caracteristicile esențiale ale produsului în cauză. Ușoara modificare constă în creșterea proporției de semitort din fibră de sticlă în țesătura cu ochiuri deschise, așa încât acesta să predomine în greutate în produsul care face obiectul anchetei, care trebuie astfel clasificat la codul NC 7019 40 00 ca țesături din semitort din fibră de sticlă.

(7)

Elementele de probă prima facie prezentate sunt următoarele:

(8)

În cerere se arată că, după instituirea taxei antidumping asupra produsului în cauză prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011, a avut loc o modificare semnificativă a configurației schimburilor comerciale implicând exporturi din Republica Populară Chineză în Uniune, fără a exista o cauză determinantă sau o justificare economică suficientă a acestei modificări, în afară de instituirea taxei.

(9)

Această modificare pare să rezulte din importul de produs care face obiectul anchetei în Uniune. Cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că produsul care face obiectul anchetei are aceleași caracteristici esențiale și este destinat acelorași utilizări ca și produsul în cauză.

(10)

Mai mult, cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că efectele corective ale măsurilor antidumping existente referitoare la produsul în cauză sunt compromise, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și prețul. Un volum semnificativ de importuri de produs care face obiectul anchetei pare să fi înlocuit importurile de produs în cauză. În plus, există suficiente elemente de probă prima facie care atestă faptul că importurile de produs care face obiectul anchetei se realizează la prețuri inferioare prețului neprejudiciabil stabilit în cadrul anchetei care a condus la măsurile existente.

(11)

În sfârșit, cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că prețurile produsului care face obiectul anchetei reprezintă practici de dumping în comparație cu valoarea normală stabilită anterior pentru produsul în cauză.

(12)

În cazul în care, în cursul anchetei, se vor constata alte practici de eludare care intră sub incidența articolului 13 din regulamentul de bază decât cea menționată anterior, aceste practici pot fi, de asemenea, supuse anchetei.

E.   PROCEDURA

(13)

În lumina celor menționate mai sus, Comisia a ajuns la concluzia că există suficiente elemente de probă pentru a justifica deschiderea unei anchete în temeiul articolului 13 alineatul (3) din regulamentul de bază și pentru a înregistra importurile de produs care face obiectul anchetei, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(a)   Chestionare

(14)

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare în vederea anchetei, Comisia va trimite chestionare producătorilor-exportatori cunoscuți și asociațiilor de producători-exportatori cunoscute din Republica Populară Chineză, importatorilor cunoscuți și asociațiilor cunoscute de importatori din Uniune și autorităților Republicii Populare Chineze. Dacă este cazul, se pot solicita informații și industriei din Uniune.

(15)

În orice caz, toate părțile interesate ar trebui să contacteze Comisia în acest sens, dar nu mai târziu de termenul stabilit la articolul 3 din prezentul regulament, pentru a solicita un chestionar în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament, având în vedere că termenul stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică tuturor părților interesate.

(16)

Autoritățile Republicii Populare Chineze vor fi informate cu privire la deschiderea anchetei.

(b)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

(17)

Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte în scris punctele de vedere și să pună la dispoziție elemente de probă pentru susținerea acestora. În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o cerere scrisă din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(c)   Scutirea importurilor de la înregistrare sau de la aplicarea măsurilor

(18)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, importurile de produs supus anchetei pot fi scutite de la înregistrare sau de la aplicarea măsurilor dacă importul respectiv nu constituie o eludare.

(19)

Având în vedere faptul că o eventuală eludare a măsurilor survine în afara Uniunii, se pot acorda scutiri, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, producătorilor de produs supus anchetei din Republica Populară Chineză care pot să demonstreze că nu sunt afiliați (3) niciunui producător supus măsurilor existente (4) și despre care s-a constatat că nu sunt implicați în practicile de eludare definite la articolul 13 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază. Producătorii care doresc să beneficieze de o scutire trebuie să depună o cerere în acest sens, susținută în mod corespunzător de elemente de probă, în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament.

F.   ÎNREGISTRAREA

(20)

În temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile de produs care face obiectul anchetei se înregistrează pentru a se asigura că, în cazul în care ancheta ar stabili existența unei eludări, va fi posibil să se perceapă taxe antidumping de o valoare corespunzătoare, cu efect de la data la care a fost impusă înregistrarea unor astfel de importuri.

G.   TERMENE

(21)

În vederea unei bune administrări, ar trebuie stabilit un termen-limită până la care:

părțile interesate să se facă cunoscute Comisiei, să își prezinte în scris punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionar sau orice alte informații care trebuie să fie luate în considerare în cursul anchetei;

producătorii din Republica Populară Chineză să solicite o scutire de la înregistrarea importurilor sau de la aplicarea măsurilor;

părțile interesate să poată solicita în scris să fie audiate de către Comisie.

(22)

Trebuie remarcat faptul că părțile interesate nu își pot exercita majoritatea drepturilor procedurale enunțate în regulamentul de bază decât în cazul în care s-au făcut cunoscute în termenele indicate la articolul 3 din prezentul regulament.

H.   LIPSA COOPERĂRII

(23)

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informații ori nu furnizează informațiile necesare în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, concluziile, pozitive sau negative, pot fi stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(24)

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, acestea nu sunt luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

(25)

Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, concluziile sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă ar fi cooperat.

I.   CALENDARUL ANCHETEI

(26)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, ancheta se va încheia în termen de nouă luni de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

J.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(27)

Se menționează faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5).

K.   CONSILIERUL-AUDITOR

(28)

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și cererile terților de a fi audiați. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o anumită parte interesată și poate acționa drept mediator pentru a asigura exercitarea pe deplin a drepturilor la apărare ale părților interesate.

(29)

Orice solicitare de audiere de către consilierul-auditor trebuie să fie realizată în scris și să precizeze motivele pe care se bazează. Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea de audiere a părților implicate, pentru a permite prezentarea diferitelor puncte de vedere și a contraargumentelor.

(30)

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile de internet dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschide o anchetă în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, pentru a stabili dacă importurile în Uniune de țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă, cu dimensiunea ochiurilor de peste 1,8 mm, atât în lungime, cât și în lățime, și cu densitatea de peste 35 g/m2, excluzând discurile din fibră de sticlă, originare din Republica Populară Chineză, încadrate în prezent la codul NC ex 7019 40 00 (coduri TARIC 7019400011, 7019400021 și 7019400050), eludează măsurile instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011.

Articolul 2

În temeiul articolului 13 alineatul (3) și al articolului 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, autoritățile vamale iau măsurile corespunzătoare pentru a înregistra importurile în Uniune menționate la articolul 1 din prezentul regulament.

Înregistrarea expiră după nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia poate, printr-un regulament, să invite autoritățile vamale să înceteze înregistrarea importurilor în Uniune de produse fabricate de producătorii care au solicitat o scutire de la înregistrare și despre care s-a constatat că îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei scutiri.

Articolul 3

(1)   Chestionarele trebuie solicitate Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   În lipsa altor dispoziții, pentru ca demersurile părților interesate să fie luate în considerare în cursul anchetei, acestea trebuie să se facă cunoscute contactând Comisia, să își prezinte punctele de vedere în scris și să transmită răspunsurile la chestionare și orice alte informații în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Producătorii din Republica Populară Chineză care solicită o scutire de la înregistrarea importurilor sau de la aplicarea măsurilor trebuie să prezinte o cerere, susținută în mod corespunzător prin elemente de probă, în același termen de 37 de zile.

(4)   De asemenea, părțile interesate pot solicita să fie audiate de către Comisie în același termen de 37 de zile.

(5)   Părțile interesate trebuie să transmită toate informațiile și solicitările în format electronic (informațiile neconfidențiale prin e-mail, cele confidențiale pe CD-R/DVD), indicând numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon și de fax Cu toate acestea, toate împuternicirile și certificările semnate, precum și toate actualizările acestora, care însoțesc răspunsurile la chestionar trebuie să fie transmise pe suport de hârtie, și anume prin poștă sau prin înmânare directă, la adresa de mai jos. În cazul în care o parte interesată nu poate să transmită informațiile și cererile sale în format electronic, trebuie să informeze imediat Comisia, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul de bază. Pentru informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, părțile interesate pot consulta pagina de internet corespunzătoare de pe site-ul de internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

Toate datele prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate prin prezentul regulament, răspunsurile la chestionare și corespondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, trebuie să poarte mențiunea „Limited” (6) (acces limitat) și să fie însoțite, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, de o versiune neconfidențială care trebuie să poarte mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate).

Adresa Comisiei pentru corespondență este următoarea:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 222962219

E-mail: TRADE-OPEN-MESH-FABRICS-DUMPING@ec.europa.eu

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 204, 9.8.2011, p. 1.

(3)  În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1) referitor la punerea în aplicare a Codului vamal comunitar, se consideră că persoanele sunt afiliate numai dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte și invers; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatul celeilalte; (d) oricare dintre aceste persoane posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o a treia persoană; (g) împreună controlează, direct sau indirect, o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Se consideră că persoanele sunt membre ale aceleiași familii numai dacă sunt legate prin una dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate. În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(4)  Totuși, chiar dacă producătorii sunt afiliați în sensul de mai sus unor societăți supuse măsurilor în vigoare impuse cu privire la importurile originare din Republica Populară Chineză (măsurile antidumping inițiale), ar putea fi acordată o scutire în cazul în care nu există elemente de probă potrivit cărora relația cu societățile supuse măsurilor inițiale s-a stabilit sau s-a folosit pentru eludarea măsurilor inițiale.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  Un document purtând mențiunea „Limited” (acces limitat) este un document considerat confidențial în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). Acesta este protejat și în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/47


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1357/2013 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2013

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1), în special articolul 247,

întrucât:

(1)

Regulile de origine nepreferențiale se aplică tuturor măsurilor nepreferențiale de politică comercială, inclusiv taxelor antidumping și compensatorii.

(2)

La articolul 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului este stabilit principiul de bază conform căruia mărfurile în producerea cărora intervin două sau mai multe țări sunt considerate originare din țara în care au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, efectuate într-o întreprindere echipată în acest scop și din care a rezultat un produs nou sau care reprezintă un stadiu de fabricație important.

(3)

Declarația de punere în liberă circulație a modulelor sau panourilor fotovoltaice din siliciu cristalin și a componentelor lor cheie a fost supusă unor taxe antidumping provizorii prin Regulamentul (UE) nr. 513/2013 al Comisiei (2).

(4)

Pentru a garanta o punere în aplicare corectă și uniformă a taxelor antidumping provizorii, este necesar să se prevadă, în ceea ce privește modulele sau panourile fotovoltaice din siliciu cristalin și componentele lor cheie, celulele fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin, o normă detaliată de interpretare a principiului enunțat la articolul 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 pentru determinarea originii produselor vizate de măsurile respective.

(5)

Procesul de producție a modulelor sau panourilor fotovoltaice din siliciu cristalin poate fi împărțit în următoarele etape principale: producția de plachete din siliciu; prelucrarea plachetelor din siliciu pentru a obține celule fotovoltaice din siliciu cristalin; asamblarea mai multor celule fotovoltaice din siliciu cristalin într-un modul sau panou fotovoltaic din siliciu cristalin.

(6)

Cea mai importantă etapă a fabricării panourilor sau modulelor fotovoltaice din siliciu cristalin este prelucrarea plachetelor din siliciu în celulele fotovoltaice din siliciu cristalin. Aceasta este faza de producție decisivă în care se definitivează modul în care urmează să fie utilizate părțile componente ale panoului sau modulului și în care acestea dobândesc calitățile lor specifice.

(7)

Prin urmare, această transformare ar trebui considerată ca reprezentând ultima transformare substanțială din cadrul procesului de producție al modulelor sau panourilor fotovoltaice din siliciu cristalin în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului. Astfel, țara de fabricație a celulelor fotovoltaice din siliciu cristalin ar trebui să fie țara de origine nepreferențială a modulelor sau panourilor fotovoltaice din siliciu cristalin.

(8)

Prin Decizia 94/800/CE (3), Consiliul a aprobat, printre altele, Acordul privind regulile de origine (OMC-GATT 1994), anexat la actul final semnat în Marrakech la 15 aprilie 1994. În conformitate cu principiile stabilite în acordul respectiv în ceea ce privește programul de lucru pentru armonizare, determinarea țării în care mărfurile au fost supuse ultimei transformări substanțiale ar trebui înainte de toate să se bazeze pe țara în care procesul de producție a determinat o schimbare în clasificarea tarifară. Numai în cazul în care acest criteriu nu permite să se determine țara ultimei transformări substanțiale pot fi utilizate alte criterii, cum ar fi un criteriu de valoare adăugată sau stabilirea unei operațiuni specifice de prelucrare. Este oportun să se folosească aceleași principii în legislația vamală a UE.

(9)

Celulele fotovoltaice din siliciu cristalin sunt încadrate la poziția 8541 a Sistemului armonizat (SA). Modulele sau panourile fotovoltaice din siliciu cristalin sunt încadrate la aceeași poziție. Materialul de intrare, plachetele din siliciu, este încadrat la poziția 3818 în SA. Așadar, regula bazată pe o schimbare a poziției tarifare exprimă în mod adecvat ultima transformare substanțială a celulelor fotovoltaice din siliciu cristalin. În același timp, aceasta exclude asamblarea din celule a panourilor sau modulelor fotovoltaice din siliciu cristalin pentru a conferi originea produsului final, deoarece atât panourile, cât și celulele sunt încadrate la aceeași poziție.

(10)

O regulă de origine bazată pe valoarea adăugată, care este de obicei combinată cu schimbarea poziției tarifare pentru determinarea produselor pentru care ultima transformare este o operațiune de asamblare, nu este potrivită în cazul modulelor sau panourilor fotovoltaice din siliciu cristalin, deoarece previzibilitatea și securitatea juridică necesare ar fi mai ușor de atins pentru aceste produse specifice prin identificarea celei mai importante etape ale producției.

(11)

Pentru a determina originea panourilor sau modulelor fotovoltaice din siliciu cristalin atunci când nu se respectă regula schimbării poziției tarifare, este necesară o așa-zisă regulă „reziduală”. În acest caz, originea celulelor fotovoltaice din siliciu cristalin sau a celei mai mari părți, ca valoare, din celulele fotovoltaice din siliciu cristalin ar trebui să constituie originea panoului sau a modulului.

(12)

Modulele sau panourile fotovoltaice din siliciu cristalin se pot clasifica, în anumite condiții, și la poziția 8501 din SA. Și pentru respectivele module sau panouri fotovoltaice din siliciu cristalin ar trebui să se prevadă o regulă similară ca pentru poziția 8541 din SA.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (4) ar trebui modificat în consecință.

(14)

Comitetul Codului Vamal nu a emis un aviz. S-a considerat necesar un act de punere în aplicare, iar președintele a prezentat proiectul actului de punere în aplicare Comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa 11 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 513/2013 al Comisiei din 4 iunie 2013 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule și plachete) originare sau expediate din Republica Populară Chineză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2013 prin care se supun înregistrării importurile de acest tip originare sau expediate din Republica Populară Chineză (JO L 152, 5.6.2013, p. 5).

(3)  Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, p. 1).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).


ANEXĂ

Anexa 11 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se modifică după cum urmează:

1.

între rubricile referitoare la produsele care se încadrează la codurile NC ex 8482 și ex 8520 se inserează următorul text:

„Ex85 01

Module sau panouri fotovoltaice din siliciu cristalin

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și de la poziția 8541.

În cazul în care produsul este fabricat din materiale încadrate la poziția 8501 sau 8541, originea produsului este originea materialelor respective.

În cazul în care produsul este fabricat din materiale încadrate la poziția 8501 sau 8541, care provin din mai mult de o țară, originea produsului este originea celei mai mari părți, ca valoare, din materialele respective.”;

2.

între rubricile referitoare la produsele care se încadrează la codurile NC ex 8528 și ex 8542 se inserează următorul text:

„Ex85 41

Celule, module sau panouri fotovoltaice din siliciu cristalin

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul.

În cazul în care produsul este fabricat din materiale încadrate la poziția 8541, originea produsului este originea materialelor respective.

În cazul în care produsul este fabricat din materiale încadrate la poziția 8541, care provin din mai mult de o țară, originea produsului este originea celei mai mari părți, ca valoare, din materialele respective.”


18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/50


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1358/2013 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

74,1

TN

106,3

TR

89,0

ZZ

108,3

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

143,0

ZZ

135,9

0709 93 10

MA

136,8

TR

132,3

ZZ

134,6

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

64,1

UY

27,9

ZA

38,4

ZZ

42,8

0805 20 10

MA

54,6

ZZ

54,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

107,2

JM

139,0

TR

69,4

ZZ

105,2

0805 50 10

AR

102,8

TR

58,1

ZZ

80,5

0808 10 80

CN

77,6

MK

27,7

NZ

153,0

US

119,0

ZZ

94,3

0808 30 90

TR

121,5

US

158,4

ZZ

140,0


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DIRECTIVE

18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/52


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2013/63/UE A COMISIEI

din 17 decembrie 2013

de modificare a anexelor I și II la Directiva 2002/56/CE a Consiliului în ceea ce privește condițiile minime care trebuie îndeplinite de cartofii de sămânță și de loturile de cartofi de sămânță

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță (1), în special articolul 24,

întrucât:

(1)

De la adoptarea Directivei 2002/56/CE, s-au elaborat noi metode de selectare a cartofilor, iar instrumentele de diagnosticare pentru identificarea organismelor dăunătoare și practicile agronomice de combatere a răspândirii organismelor dăunătoare au fost îmbunătățite.

(2)

Aceste progrese tehnice permit producerea unor cartofi de sămânță care îndeplinesc cerințe mai stricte decât cele prevăzute în anexele I și II la Directiva 2002/56/CE. În același timp, sunt disponibile cunoștințe cu privire la noi agenți patogeni, iar cunoștințele referitoare la bolile existente au evoluat, demonstrând că unele boli necesită luarea unor măsuri mai stricte.

(3)

În acest context, standardul Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind comercializarea și controlul calității comerciale a cartofilor de sămânță a fost adaptat, avându-se în vedere respectivele progrese tehnice și științifice (2).

(4)

Luând în considerare aceste progrese, anumite condiții minime și toleranțe prevăzute în anexele I și II la Directiva 2002/56/CE ar trebui să fie actualizate, iar restricțiile referitoare la rizoctonioză, la râia făinoasă și la cartofii de sămânță deshidratați excesiv și zbârciți ar trebui adăugate în anexa II.

(5)

De la adoptarea Directivei 2002/56/CE, cunoștințele științifice referitoare la legătura dintre numărul de generații și gradul de prezență a dăunătorilor la cartofii de sămânță au evoluat. Limitarea numărului de generații este o modalitate necesară de diminuare a riscului fitosanitar prezentat de dăunătorii aflați în formă latentă. Această limitare este necesară pentru diminuarea acestui risc și nu există alte măsuri mai puțin stricte pentru a o înlocui. Un număr maxim de șapte generații pentru cartofii de sămânță de prebază și de bază permite atingerea unui echilibru între necesitatea de a înmulți suficienți cartofi de sămânță pentru producția de cartofi de sămânță certificați și protecția stării de sănătate a acestora.

(6)

Cerințele referitoare la organismul dăunător Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. ar trebui eliminate din anexa I, întrucât prezența sa în cartofii de sămânță este reglementată în Directiva 69/464/CEE a Consiliului (3). Cerințele referitoare la organismul dăunător Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. and Burkh., a cărui denumire a fost înlocuită cu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., ar trebui eliminate din anexele I și II, întrucât prezența sa în cartofii de sămânță este reglementată în Directiva 93/85/CEE a Consiliului (4). Cerințele referitoare la organismul dăunător Heterodera rostochiensis Woll., a cărui denumire a fost înlocuită cu Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, ar trebui eliminate din anexa II, întrucât prezența sa în cartofii de sămânță este reglementată în Directiva 2007/33/CE a Consiliului (5). Cerințele referitoare la organismul dăunător Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, a cărui denumire a fost înlocuită cu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ar trebui eliminate din anexa II, întrucât prezența sa în cartofii de sămânță este reglementată în Directiva 98/57/CE a Consiliului (6).

(7)

Prin urmare, anexele I și II la Directiva 2002/56/CE ar trebui modificate în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material săditor pentru agricultură, horticultură și silvicultură,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 2002/56/CE

Anexele I și II la Directiva 2002/56/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Transpunere

Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie 2015 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 ianuarie 2016.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 60.

(2)  Standardul S-1 al CEE-ONU privind comercializarea și controlul calității comerciale a cartofilor de sămânță, ediția 2011, New York.

(3)  Directiva 69/464/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1969 privind combaterea râiei negre a cartofului (JO L 323, 24.12.1969, p. 1).

(4)  Directiva 93/85/CEE a Consiliului din 4 octombrie 1993 privind combaterea veștejirii bacteriene a cartofului (JO L 259, 18.10.1993, p. 1).

(5)  Directiva 2007/33/CE a Consiliului din 11 iunie 2007 privind combaterea nematozilor cu chisturi ai cartofului și de abrogare a Directivei 69/465/CEE (JO L 156, 16.6.2007, p. 12).

(6)  Directiva 98/57/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind combaterea Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (JO L 235, 21.8.1998, p. 1).


ANEXĂ

Anexele I și II la Directiva 2002/56/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

punctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.

Cartofii de sămânță de bază trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

(a)

la inspecția oficială în câmp, procentul în număr de plante atinse de râia neagră a cartofului nu depășește 1,0 %;

(b)

procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,1 %, iar cel în descendență directă nu depășește, în total, 0,25 %;

(c)

în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu depășește 4,0 %;

(d)

la inspecțiile oficiale în câmp, procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic și procentul în număr de plante prezentând simptomele provocate de virusul ce provoacă răsucirea frunzelor nu depășesc, în total, 0,8 %.

2.

Cartofii de sămânță certificați trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

(a)

la inspecția oficială în câmp, procentul în număr de plante atinse de râia neagră a cartofului nu depășește 4,0 %;

(b)

procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,5 %, iar cel în descendență directă nu depășește, în total, 0,5 %;

(c)

în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu depășește 10,0 %;

(d)

la inspecțiile oficiale în câmp, procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic și procentul în număr de plante prezentând simptomele provocate de virusul ce provoacă răsucirea frunzelor nu depășesc, în total, 6,0 %.”;

(b)

punctul 3 se elimină;

(c)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Toleranțele prevăzute la punctul 1 literele (c) și (d) și la punctul 2 literele (c) și (d) se aplică numai virozelor cauzate de virusuri cu răspândire europeană.”;

(d)

punctele 5 și 6 se elimină;

(e)

se adaugă următorul punct:

„7.

Numărul maxim de generații de cartofi de bază este de patru, iar cel al generațiilor combinate de cartofi de prebază în câmp și de cartofi de bază este de șapte.

Numărul maxim de generații de cartofi de sămânță certificați este de două.

Dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținând generației maxime permise în categoria respectivă.”

2.

Anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

CONDIȚII MINIME PRIVIND CALITATEA LOTURILOR DE CARTOFI DE SĂMÂNȚĂ

Toleranțe referitoare la următoarele impurități, defecte sau boli ale cartofilor de sămânță:

1.

prezența pământului și a corpurilor străine: 1,0 % din greutate pentru cartofii de sămânță de bază și 2,0 % din greutate pentru cartofii de sămânță certificați;

2.

putregai uscat și putregai umed, cu condiția să nu fie cauzate de Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus sau Ralstonia solanacearum: 0,5 % din greutate, din care putregaiul umed reprezintă 0,2 % din greutate;

3.

defecte exterioare (de exemplu, tuberculi diformi sau loviți): 3,0 % din greutate;

4.

mana cartofului, care afectează tuberculii pe mai mult de o treime din suprafața lor: 5,0 % din greutate;

5.

rizoctonioza, care afectează tuberculii pe mai mult de 10,0 % din suprafața lor: 5,0 % din greutate;

6.

râia făinoasă, care afectează tuberculii pe mai mult de 10,0 % din suprafața lor: 3,0 % din greutate;

7.

tuberculi zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie: 1,0 % din greutate.

Toleranța totală pentru punctele 2-7: 6,0 % din greutate pentru cartofii de sămânță de bază și 8,0 % din greutate pentru cartofii de sămânță certificați.”


DECIZII

18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/56


DECIZIA 2013/768/PESC A CONSILIULUI

din 16 decembrie 2013

privind activitățile UE de susținere a punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 26 alineatul (2) și articolul 31 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 6 decembrie 2006, Adunarea generală a ONU a adoptat Rezoluția 61/89 intitulată „Către un tratat privind comerțul cu arme: stabilirea unor standarde internaționale comune pentru importul, exportul și transferul de arme convenționale”, inițiind astfel procesul ONU referitor la un tratat privind comerțul cu arme (procesul „TCA”). La 2 decembrie 2009, Adunarea generală a ONU a adoptat Rezoluția 64/48, intitulată „Tratatul privind comerțul cu arme”, care a decis convocarea în 2012 a Conferinței ONU referitoare la Tratatul privind comerțul cu arme, în vederea elaborării unui instrument juridic cu forță juridică obligatorie cu privire la cele mai înalte standarde internaționale comune posibile pentru transferurile de arme convenționale.

(2)

Deoarece Conferința ONU referitoare la Tratatul privind comerțul cu arme convocată pentru luna iulie 2012 nu a fost în măsură să convină asupra unui document final în intervalul stabilit în acest sens și ca urmare a Rezoluției 67/234 A adoptate la 24 decembrie 2012 de Adunarea generală a ONU, Conferința finală a ONU referitoare la Tratatul privind comerțul cu arme a fost convocată pentru luna martie 2013. Aceasta a elaborat un text echilibrat și cu sferă largă al tratatului, care nu a întrunit totuși consensul din cauza opoziției a trei state membre ale ONU. Chestiunea a fost prin urmare transmisă Adunării generale a ONU, care a adoptat la 2 aprilie 2013, cu o majoritate covârșitoare, Tratatul privind comerțul cu arme prin votarea Rezoluției A/RES/67/234 B. Tratatul a fost ulterior deschis spre semnare la 3 iunie 2013 și va intra în vigoare în momentul celei de a 50-a ratificări. Toate statele membre ale Uniunii au semnat tratatul.

(3)

În concluziile sale din 11 decembrie 2006, 10 decembrie 2007, 12 iulie 2010 și 25 iunie 2012, Consiliul și-a exprimat angajamentul cel mai ferm pentru un nou instrument internațional, cu forță juridică obligatorie, care ar trebui să instituie cele mai înalte standarde internaționale comune posibile pentru reglementarea comerțului legal cu arme convenționale, care ar trebui să fie relevant pentru toate statele și care ar putea fi, prin urmare, universal.

(4)

Pentru promovarea caracterului cuprinzător și a relevanței procesului TCA, Consiliul a adoptat Decizia 2009/42/PESC (1) și Decizia 2010/336/PESC (2), care au sprijinit, între altele, o serie de seminare regionale cu acoperire mondială. Ca urmare a conferinței ONU din iulie 2012 încheiate nedecis, activitățile continue ale Uniunii de susținere a Tratatului privind comerțul cu arme au fost completate prin Decizia 2013/43/PESC a Consiliului (3).

(5)

Prioritatea curentă este susținerea intrării rapide în vigoare și a punerii depline în aplicare a tratatului. În conformitate cu angajamentul său anticipat de sprijin pentru procesul TCA, Uniunea poate contribui semnificativ la obiectivul menționat, în special bazându-se pe experiența sa de lungă durată în finanțarea asistenței și a activităților de informare privind controlul exporturilor. Deoarece acordarea licențelor pentru arme și produsele cu dublă utilizare ține în continuare de responsabilitatea națională în cadrul UE, expertiza în materie de control al exporturilor utilizată în sprijinul programelor de asistență și de informare finanțate de Uniune depinde în mare măsură de statele membre. Prin urmare, pentru succesul asistenței și al activităților de informare ale Uniunii privind controlul exporturilor, este esențial ca statele membre să aloce experți care vor susține programele Uniunii.

(6)

În domeniul controlului exporturilor de arme, asistența și activitățile de informare ale Uniunii s-au realizat în temeiul Acțiunii comune 2008/230/PESC a Consiliului (4) și al Deciziilor 2009/1012/PESC (5) și 2012/711/PESC (6) ale Consiliului. Activitățile întreprinse până în prezent s-au referit la o serie de țări terțe aflate în imediata vecinătate a Uniunii în vederea consolidării sistemelor acestora de control al exporturilor de arme și instituirea unei mai bune responsabilități și al unei transparențe sporite.

(7)

Uniunea este și un furnizor de lungă durată de asistență privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare în temeiul Regulamentului (CE) No 1717/2006 (7), care a instituit Instrumentul de stabilitate care prevede asistență în dezvoltarea cadrului juridic și a capacităților instituționale pentru instituirea și aplicarea unor controale eficiente ale exporturilor impuse asupra produselor cu dublă utilizare, inclusiv măsuri de cooperare regională. La 28 aprilie 2004, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1540 (2004) [RCSONU 1540 (2004)], care prevede controale eficiente ale transferurilor mărfurilor în legătură cu armele de distrugere în masă. Uniunea a sprijinit punerea în aplicare a RCSONU 1540 (2004), în special prin Acțiunea comună 2006/419/PESC a Consiliului (8), Acțiunea comună 2008/368/PESC a Consiliului (9) și Decizia 2013/391/PESC a Consiliului (10) și, în ceea ce privește dimensiunea RCSONU 1540 (2004) referitoare la controlul exporturilor, prin programele sale de asistență privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare.

(8)

În plus față de asistența specifică privind controlul exporturilor de arme, controalele dezvoltate pentru punerea în aplicare a RCSONU 1540 (2004) și în temeiul programelor de asistență ale Uniunii privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare contribuie la capacitatea globală de a pune în aplicare eficient Tratatul privind comerțul cu arme, dat fiind că, în multe cazuri, actele legislative, procedurile administrative și agențiile însărcinate cu controlul produselor cu dublă utilizare se suprapun peste cele legate de controlul exporturilor de arme convenționale. Prin urmare, asistența acordată în domeniul produselor cu dublă utilizare sprijină capacitățile de control al exporturilor de arme. Astfel, este esențial să se asigure o strânsă coordonare între activitățile întreprinse în cadrul controalelor exporturilor de produse cu dublă utilizare și activitățile care sprijină punerea în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme.

(9)

În acest context de coordonare dezirabilă a asistenței privind controlul exporturilor furnizate în alte domenii relevante, activitățile sprijinite prin prezenta decizie urmăresc consolidarea capacităților de control al transferurilor de arme într-o serie de țări beneficiare, pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă și competentă a Tratatului privind comerțul cu arme. Deoarece impactul tratatului va depinde de gradul său de universalizare și de aderență la acesta, ar trebui să fie sprijinite de asemenea activități de informare și de sensibilizare în vederea consolidării sprijinului pentru tratat din partea părților interesate relevante și a altor țări terțe, precum și încurajarea interesului privind punerea în aplicare a acestuia.

(10)

Consiliul a încredințat Biroului federal german pentru economie și controlul exporturilor (BAFA) punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a Deciziilor 2009/1012/PESC și 2012/711/PESC. Acesta a încheiat cu succes organizarea tuturor activităților prevăzute în Decizia 2009/1012/PESC a Consiliului. BAFA este de asemenea agenția de punere în aplicare a proiectelor privind controalele exporturilor de produse cu dublă utilizare finanțate în temeiul Instrumentului de stabilitate. În acest context, selectarea BAFA drept agenție de punere în aplicare a activităților Uniunii de susținere a punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme în țări terțe este justificată de experiența sa dovedită, calificările și expertiza necesară referitoare la întreaga gamă de activități relevante ale Uniunii privind controlul exporturilor, în domeniile controlului exporturilor atât de produse cu dublă utilizare, cât și de arme. Selectarea BAFA va facilita identificarea de sinergii între activitățile de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare și al exporturilor legate de arme pentru a asigura faptul că asistența legată de Tratatul privind comerțul cu arme completează asistența furnizată deja în temeiul programelor de asistență existente privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare și de arme,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În scopul de a susține intrarea rapidă în vigoare și punerea în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme (TCA), Uniunea întreprinde activități cu următoarele obiective:

susținerea unei serii de state, la cererea acestora, privind consolidarea sistemelor acestora de control al transferurilor de arme pentru a fi în măsură să pună în aplicare TCA;

sporirea, la nivel național și regional, a sensibilizării și responsabilității autorităților naționale și regionale relevante și a părților interesate din societatea civilă cu privire la TCA astfel încât acestea să fie mai mult implicate în punerea în aplicare a TCA.

(2)   Pentru îndeplinirea obiectivelor menționate la alineatul (1), Uniunea întreprinde următoarele activități de proiect:

(a)

acordarea de asistență țărilor beneficiare în elaborarea, actualizarea și punerea în aplicare, după caz, a unor măsuri legislative și administrative relevante vizând crearea și dezvoltarea unui sistem eficient de control al transferurilor de arme în conformitate cu cerințele TCA;

(b)

consolidarea expertizei și a capacităților agenților însărcinați cu acordarea licențelor și cu aplicarea legii, în special prin partajarea celor mai bune practici, formare și accesul la surse de informații relevante, pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a controalelor transferurilor de arme;

(c)

promovarea transparenței în comerțul internațional cu arme pe baza cerințelor TCA în materie de transparență;

(d)

promovarea aderării susținute la TCA a țărilor beneficiare cu implicarea părților interesate relevante de la nivel național și regional, cum ar fi parlamentele naționale, organizațiile regionale competente și reprezentanții societății civile care au un interes pe termen lung în monitorizarea punerii în aplicare eficiente a TCA;

(e)

promovarea unui interes mai larg privind TCA prin implicarea țărilor care nu au luat măsuri în direcția TCA pentru a sprijini universalizarea acestuia.

În anexă figurează o descriere detaliată a activităților de proiect menționate în prezentul alineat.

Articolul 2

(1)   Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înaltul Reprezentant”) este responsabil de punerea în aplicare a prezentei decizii.

(2)   Punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a activităților de proiect menționate la articolul 1 alineatul (2) este asigurată de Biroului federal german pentru economie și controlul exporturilor (BAFA).

(3)   BAFA își îndeplinește sarcinile sub responsabilitatea Înaltului Reprezentant. În acest scop, Înaltul Reprezentant încheie acordurile necesare cu BAFA.

Articolul 3

(1)   Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a activităților de proiect menționate la articolul 1 alineatul (2) este de 5 200 000 EUR. Bugetul total estimat al proiectului în ansamblu este de 6 445 000 EUR. Partea din respectivul buget estimat care nu este acoperită de valoarea de referință este furnizată prin cofinanțare de către Guvernul Republicii Federale Germania.

(2)   Cheltuielile finanțate din valoarea de referință prevăzută la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Comisia supraveghează gestionarea corectă a cheltuielilor menționate la alineatul (1). În acest scop, aceasta încheie un acord de grant cu BAFA. Acordul stipulează că BAFA trebuie să asigure vizibilitatea contribuției Uniunii, corespunzător dimensiunii acesteia.

(4)   Comisia depune eforturi în vederea încheierii acordului de grant menționat la alineatul (3) în cel mai scurt timp posibil după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Comisia informează Consiliul cu privire la orice dificultăți întâmpinate în cadrul respectivului proces și cu privire la data încheierii acordului de grant.

Articolul 4

(1)   Înaltul Reprezentant raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii pe baza rapoartelor periodice pregătite de BAFA. Rapoartele stau la baza evaluării efectuate de Consiliu.

(2)   Comisia furnizează informații cu privire la aspectele financiare ale punerii în aplicare a activităților de proiect menționate la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Expiră la 36 de luni de la data încheierii acordului de grant menționat la articolul 3 alineatul (3). Cu toate acestea, expiră la 17 iunie 2014, în cazul în care până la data menționată nu se încheie niciun acord de grant.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  Decizia 2009/42/PESC a Consiliului din 19 ianuarie 2009 privind susținerea activităților UE în vederea promovării în rândul țărilor terțe a procesului de elaborare a unui tratat privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate (JO L 17, 22.1.2009, p. 39).

(2)  Decizia 2010/336/PESC a Consiliului din 14 iunie 2010 privind activitățile UE de susținere a Tratatului privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate (JO L 152, 18.6.2010, p. 14).

(3)  Decizia 2013/43/PESC a Consiliului din 22 ianuarie 2013 privind continuarea activităților Uniunii de susținere a negocierilor pentru Tratatul privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate (JO L 20, 23.1.2013, p. 53).

(4)  Acțiunea comună 2008/230/PESC a Consiliului din 17 martie 2008 privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme (JO L 75, 18.3.2008, p. 81)

(5)  Decizia 2009/1012/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2009 privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC (JO L 348, 29.12.2009, p. 16).

(6)  Decizia 2012/711/PESC a Consiliului din 19 noiembrie 2012 privind sprijinirea activităților Uniunii pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC (JO L 321, 20.11.2012, p. 62).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1717/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 de instituire a unui instrument de stabilitate (JO L 327, 24.11.2006, p. 1).

(8)  Acțiunea comună 2006/419/PESC a Consiliului din 12 iunie 2006 în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 165, 17.6.2006, p. 30).

(9)  Acțiunea comună 2008/368/PESC a Consiliului din 14 mai 2008 în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 127, 15.5.2008, p. 78).

(10)  Decizia 2013/391/PESC a Consiliului din 22 iulie 2013 în sprijinul punerii concrete în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora (JO L 198, 23.7.2013, p. 40).


ANEXĂ

ACTIVITĂȚILE DE PROIECT MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2)

1.   Context și justificare pentru sprijinul PESC

Prezenta decizie se bazează pe decizii anterioare ale Consiliului de susținere a procesului ONU în direcția Tratatului privind comerțul cu arme și de promovare a elaborării de către țările terțe a unor sisteme de control al exporturilor de arme mai responsabile și transparente (1). Tratatul a fost adoptat la 2 aprilie 2013 de Adunarea generală a ONU și a fost deschis spre semnare la 3 iunie 2013.

Obiectul declarat al tratatului constă în instituirea de standarde internaționale comune la cel mai înalt nivel posibil pentru reglementarea sau pentru ameliorarea reglementării comerțului internațional cu arme convenționale, în prevenirea și eradicarea comerțului ilicit cu arme convenționale și în prevenirea deturnării acestora. Scopul său declarat este contribuția la pacea, securitatea și stabilitatea la nivel internațional și regional, reducerea suferinței umane și promovarea cooperării, transparenței și acțiunilor responsabile de către statele părți în comerțul internațional cu arme convenționale, consolidând astfel încrederea în rândul statelor părți. Obiectul și scopul tratatului corespund prin urmare ambiției generale a Uniunii cu privire la politica externă și de securitate, astfel cum este consfințită la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și dezvoltată suplimentar în Strategia europeană de securitate.

În urma adoptării Tratatului privind comerțul cu arme de către Adunarea generală a ONU, Uniunea a identificat trei provocări majore cu privire la tratat: asigurarea intrării sale rapide în vigoare, asigurarea punerii sale în aplicare eficiente și, în final, depunerea de eforturi în direcția universalizării sale. Asistența și informarea privind controlul exporturilor sunt esențiale pentru abordarea provocărilor respective și, prin urmare, constituie elementele centrale ale prezentei decizii.

Referitor la asistența privind controlul exporturilor, prezenta decizie prevede dezvoltarea unei serii de programe de asistență dedicate prin care țările beneficiare vor fi asistate într-un mod specific și amplu în sensul îndeplinirii cerințelor TCA. Asistența se va desfășura potrivit unei foi de parcurs care urmează a fi convenită cu țările beneficiare și care va specifica acțiunile prioritare, va asigura responsabilitatea locală și va demonstra angajamentul în vederea ratificării tratatului.

Pe lângă programele de asistență dedicate, prezenta decizie prevede activități de asistență ad-hoc care vor completa programele de asistență dedicate prin abordarea altor țări beneficiare cu nevoi limitate și bine specificate. Respectivele activități de asistență ad-hoc vor permite Uniunii să abordeze într-un mod flexibil și reactiv cererile de asistență.

Pentru a contribui la sustenabilitatea pe termen lung a eforturilor țărilor beneficiare privind controlul transferului de arme, prezenta decizie urmărește implicarea părților interesate cum ar fi parlamentele naționale, organizațiile regionale competente și reprezentanții societății civile care au un interes pe termen lung în monitorizarea punerii eficiente în aplicare a TCA.

În final, făcând trimitere la provocarea universalizării TCA, prezenta decizie include o componentă de informare vizând implicarea tuturor țărilor relevante. Opțiunea aleasă este informarea țărilor respective prin intermediul organizațiilor regionale competente de care aparțin și care desfășoară activități legate de controale ale transferului de arme.

Prin urmare, prezenta decizie furnizează o serie cuprinzătoare de activități de asistență și informare, pentru abordarea adecvată a celor trei provocări identificate. Abordarea activă a provocărilor respective este conformă cu angajamentul de sprijin de lungă durată pentru Tratatul privind comerțul cu arme din partea Uniunii și a statelor sale membre.

2.   Obiective generale

Obiectivul central al prezentei decizii este susținerea unei serii de state, la cererea acestora, privind consolidarea sistemelor acestora de control al transferurilor de arme pentru a fi în măsură să pună în aplicare eficient TCA. Eforturile de asistență depuse în acest cadru ar fi ulterior abordate în contextul mai larg al implicării părților interesate relevante și al informării altor țări. În mod specific, acțiunea Uniunii va asigura:

(a)

consolidarea capacităților țărilor beneficiare de control al transferului de arme;

(b)

sporirea sensibilizării și responsabilității părților interesate relevante, cum ar fi organizațiile regionale competente, parlamentele naționale și reprezentanții societății civile care sunt interesați de eficiența punerii în aplicare a tratatului pe termen mai lung;

(c)

informarea altor țări pentru a susține universalizarea tratatului.

3.   Descrierea activităților de proiect

3.1.   Crearea unei echipe de experți

3.1.1.   Obiectivul proiectului

Obiectivul creării unei echipe de experți este de a oferi agenției de punere în aplicare o resursă bine identificată, competentă și fiabilă pentru a răspunde în mod adecvat cererilor de asistență și a susține activitățile de asistență aferente. Crearea unei astfel de echipe este de asemenea menită să încurajeze agențiile de control al exportului din statele membre ale Uniunii să numească experți relevanți dat fiind că disponibilitatea și implicarea acestora în activitățile de asistență vor fi esențiale pentru fezabilitatea activităților în cauză.

3.1.2.   Descrierea proiectului

Agenția de punere în aplicare va crea o echipă de experți. Experții respectivi vor desfășura activitățile de asistență concepute pentru țările beneficiare potrivit domeniilor lor de expertiză și nevoilor identificate de țările beneficiare și împreună cu acestea.

În selectarea experților, agenția de punere în aplicare ar trebui să asigure cea mai largă reprezentare geografică cu putință. Aceasta ar trebui să beneficieze de experți adecvați și disponibili din partea altor agenții de control al exportului din Uniune. De asemenea, aceasta ar trebui să încurajeze participarea experților din țări care au dezvoltat recent cu succes sisteme naționale de control al transferului de arme, inclusiv cele dezvoltate în legătură cu asistența internațională primită.

Expertiza generală reunită prin echipa de experți ar trebui să acopere întreaga sferă a unui sistem național de control al transferului de arme, în special aspecte juridice, legate de acordarea licențelor, vamă/aplicarea legii, sensibilizare, urmărire penală/sancțiuni, raportare/transparență.

3.2.   Programe naționale de asistență specifice desfășurate în temeiul unei foi de parcurs referitoare la asistență

3.2.1.   Obiectivul proiectului

Obiectivul programelor de asistență dedicate și al foilor de parcurs aferente este consolidarea capacităților țărilor beneficiare de a îndeplini cerințele TCA în mod global și susținut. Foaia de parcurs va oferi țării beneficiare predictibilitate privind ceea ce este planificat în materie de asistență și va identifica îmbunătățirile care pot fi preconizate cu privire la capacitățile sale de control al transferurilor.

3.2.2.   Descrierea proiectului

Se vor crea programe naționale de asistență pentru până la 12 țări beneficiare. În primii doi ani de punere în aplicare a deciziei, se lansează cel mult zece programe de asistență pentru punerea în aplicare, astfel încât Uniunea să aibă posibilitatea de a răspunde la cererile suplimentare de asistență adresate într-o etapă ulterioară.

Programele de asistență dedicate ar trebui să fie elaborate avându-se în vedere următoarele etape:

(a)

cererea de asistență pentru punerea în aplicare a TCA (adresată agenției de punere în aplicare de către țara terță). Această cerere ar trebui să fie cât mai bine justificată și să identifice deja, în mod ideal, domeniile specifice care sunt vizate pentru a primi asistență. După caz, țara solicitantă ar trebui de asemenea să facă trimitere la asistența acordată în trecut sau în curs de către alți furnizori de asistență și să informeze cu privire la strategia sa națională privind punerea în aplicare a TCA.

(b)

pe baza gradului de justificare a cererii și a criteriilor stabilite la punctul 5.1, Înaltul Reprezentant, în colaborare cu Grupul de lucru al Consiliului pentru exportul de arme convenționale (COARM) și cu agenția de punere în aplicare, va decide cu privire la eligibilitatea țării solicitante.

(c)

în cazul în care cererea de asistență primește un răspuns pozitiv, agenția de punere în aplicare va organiza o vizită de evaluare a experților. Vizita ar trebui să fie rezultatul contactelor strânse între agenția de punere în aplicare și țara terță care solicită asistență și să îi includă pe unii dintre cei mai relevanți experți selectați din cadrul echipei de experți menționate la punctul 3.1.

Vizita de evaluare a experților poate fi pregătită prin intermediul chestionarelor și al colectării informațiilor existente; aceasta va cuprinde o evaluare inițială a nevoilor și a priorităților țării care solicită asistență. În mod special, această vizită va permite clarificarea, împreună cu țara care solicită asistență, a cerințelor efective pentru punerea în aplicare a TCA și compararea acestor cerințe cu resursele existente ale țării în cauză privind controlul transferurilor de arme. Vizita de evaluare inițială a experților va reuni toate agențiile și părțile interesate relevante la nivel intern și va identifica parteneri locali motivați și fiabili.

(d)

pe baza rezultatelor vizitei de evaluare a experților, agenția de punere în aplicare va elabora o foaie de parcurs referitoare la asistență. În elaborarea acestei foi de parcurs referitoare la asistență, agenția de punere în aplicare va ține cont orice asistență legată de TCA pe care este posibil să o pună la dispoziție alte organizații. În cazul în care țara care solicită asistență a elaborat deja o strategie națională de punere în aplicare pentru TCA, agenția de punere în aplicare va asigura totodată că foaia de parcurs referitoare la asistența Uniunii este coerentă cu strategia națională respectivă de punere în aplicare.

(e)

rezultatele vizitei de evaluare a experților și proiectul aferent de foaie de parcurs referitoare la asistență vor fi în mod special prezentate Comisiei în cadrul raportării financiare și descriptive periodice prevăzute la articolul 3 din prezenta decizie.

(f)

proiectul de foaie de parcurs referitoare la asistență va fi partajat cu țara beneficiară în vederea aprobării acestuia. Foaia de parcurs va fi adaptată țării beneficiare și va identifica prioritățile de asistență.

(g)

foaia de parcurs va fi pusă în aplicare cu implicarea experților competenți selectați din cadrul echipei de experți și cu implicarea altor părți interesate, după caz.

În funcție de nevoile precise ale țării beneficiare în cauză, elaborarea foii de parcurs se va realiza pe baza abordării obișnuite a celor cinci piloni care se folosește în mod tradițional pentru asistența privind controlul comerțului strategic (aspecte juridice, acordarea licențelor, vamă/aplicarea legii, sensibilizare și sancțiuni/urmărire penală). Pe lângă aceste cinci domenii standard, se va acorda o atenție deosebită raportării și transparenței.

Gama de instrumente de asistență va cuprinde, în mod special, revizuiri juridice, seminare de formare, ateliere, vizite de studiu, utilizarea instrumentelor și a surselor de informații cu interfață pe internet. Aceste instrumente de asistență vor fi selectate de agenția de punere în aplicare în funcție de nevoile precise și prioritățile identificate în urma vizitei de evaluare a experților și conform foii de parcurs convenite. Instrumentele de asistență selectate pentru a rezolva în mod corespunzător cererea de asistență ar trebui să fie indicate și justificate în mod clar în foaia de parcurs referitoare la asistență.

3.3.   Ateliere de asistență individuală ad-hoc

3.3.1.   Obiectivul proiectului

Obiectivul atelierelor de asistență individuală ad-hoc este consolidarea capacităților de control al transferurilor de arme ale țărilor beneficiare în vederea îndeplinirii cerințelor TCA în mod punctual și relevant. Aceste activități de asistență ad-hoc vor permite Uniunii să răspundă în mod flexibil și reactiv la cererile de asistență care identifică o nevoie specială cu relevanță pentru punerea în aplicare efectivă a TCA.

3.3.2.   Descrierea proiectului

Se pun la dispoziție până la zece ateliere de două zile pentru țările beneficiare, în mod individual, pentru a răspunde cererilor punctuale de asistență și exprimării interesului în vederea promovării unuia sau mai multor domenii specifice din cadrul sistemului de control al transferurilor de arme.

Atelierele respective vor asigura asistență individuală și specifică cu caracter limitat și vor aborda chestiunile specifice semnalate de țara solicitantă, cum ar fi revizuirea legislației privind controlul transferurilor; cele mai bune practici privind raportarea; sursele de informații relevante pentru aplicarea criteriilor de evaluare a riscurilor din cadrul TCA, controalele la utilizatorul final și documentarea. Atelierele se vor desfășura în țările beneficiare, iar expertiza va fi asigurată de experții din cadrul echipei de experți menționate la punctul 3.1.

Agenția de punere în aplicare va răspunde de recepționarea cererilor de asistență și de transmiterea acestora către ÎR care, în consultare cu COARM, va decide cu privire la modalitatea de a răspunde la cereri. În evaluarea sa, ÎR se va baza, în special, pe criteriile prevăzute la punctul 5.1, precizia cererii, modul în care aceasta identifică chestiunile în cauză și echilibrul geografic.

3.4.   Posibilitatea de a transfera resurse de la programele de asistență dedicate la atelierele de asistență ad-hoc

În cazul în care nu se completează numărul maxim de programe de asistență dedicate cu drepturi depline prevăzut la punctul 3.2, ar putea crește până la 20 numărul atelierelor prevăzute la punctul 3.3.

ÎR și Comisia, în colaborare cu COARM, vor reexamina semestrial situația programelor de asistență dedicate din perspectiva evaluării posibilităților de creștere a numărului atelierelor de asistență individuală corespunzător cu gradul de necompletare a programelor de asistență dedicate.

3.5.   Conferința țărilor beneficiare ale activităților de asistență pentru punerea în aplicare a TCA

3.5.1.   Obiectivul proiectului

Obiectivul conferinței este promovarea sensibilizării și a responsabilității la nivelul părților interesate relevante, cum ar fi organizațiile regionale competente, parlamentele naționale și reprezentanții societății civile care sunt interesați de eficacitatea punerii în aplicare a tratatului pe termen mai lung.

3.5.2.   Descrierea proiectului

Proiectul va lua forma unei conferințe de două zile care urmează să fie organizată spre sfârșitul procesului de punere în aplicare a prezentei decizii. Conferința va reuni reprezentanți relevanți din țările care sunt beneficiare ale programelor de asistență dedicate menționate la punctul 3.2 și ale activităților de asistență ad-hoc menționate la punctul 3.3.

Conferința va facilita schimburile de experiență între țările beneficiare, va informa cu privire la pozițiile acestora cu privire la TCA și la statutul ratificării și punerii în aplicare a TCA și va permite partajarea informațiilor relevante cu reprezentanții parlamentelor naționale și ai societății civile.

Prin urmare, participanții la conferință ar trebui să includă:

personal diplomatic și din domeniul militar/al apărării din țările beneficiare, în special autoritățile responsabile cu politicile naționale referitoare la TCA;

personal tehnic și personal însărcinat cu aplicarea legii în țările beneficiare, în special autorități însărcinate cu eliberarea licențelor, autorități vamale și funcționari însărcinați cu aplicarea legii;

reprezentanți ai organizațiilor naționale, regionale și internaționale implicați în acordarea de asistență, precum și reprezentanți ai țărilor interesate de acordarea sau primirea de asistență pentru controlul comerțului strategic;

reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale (ONG-urilor) relevante, ai grupurilor de reflecție, ai parlamentelor naționale și ai industriei.

La conferință se așteaptă participarea a până la 80 de persoane. Locația acesteia și lista finală a țărilor și organizațiilor invitate vor fi stabilite de Înaltul Reprezentant, în consultare cu COARM, pe baza unei propuneri formulate de agenția de punere în aplicare.

3.6.   Seminare regionale

3.6.1.   Obiectivul proiectului

Seminarele regionale vor permite informarea altor țări în vederea sprijinirii universalizării tratatului. De asemenea, aceste seminare vor sprijini implicarea în continuare a organizațiilor regionale vizate în cadrul TCA și interesul lor pentru promovarea TCA în toate statele membre din care provin.

3.6.2.   Descrierea proiectului

Proiectul se va desfășura sub forma a cinci seminare de două zile care se vor axa pe stadiul procesului de intrare în vigoare a TCA și aspectele legate de punerea în aplicare.

Seminarele vor permite țărilor beneficiare ale activităților de asistență pentru controlul transferurilor de arme să facă schimb de opinii și experiență și să evalueze modul în care acest tip de asistență se leagă de activitățile întreprinse de organizația regională relevantă a acestora. De asemenea, seminarele vor acorda o atenție deosebită:

experiențelor și posibilităților cooperării sud-sud în privința creării și dezvoltării sistemelor de control al transferurilor de arme;

complementarității TCA cu alte instrumente relevante ale ONU, în special Programul de acțiune al ONU pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor sub toate aspectele sale.

Seminarele vor avea loc în primele 18 luni ale punerii în aplicare a deciziei Consiliului și se adresează următoarelor organizații regionale și statelor lor membre relevante:

Centrul Regional al Organizației Națiunilor Unite pentru Pace și Dezarmare în Asia și Pacific (UNRCPD);

Centrul Regional al Organizației Națiunilor Unite pentru Pace și Dezarmare în Africa (UNREC);

Centrul Regional al Organizației Națiunilor Unite pentru Pace, Dezarmare și Dezvoltare în America Latină și Caraibi (UNLIREC);

Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (CEDEAO);

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

Pe cât posibil, seminarele ar trebui să aibă loc, de preferință, într-o țară care este beneficiară a unui program de asistență dedicat. Dacă acest lucru se dovedește imposibil, locația ar trebui să fie stabilită de Înaltul Reprezentant, în consultare cu COARM.

Participanții la seminarele regionale ar trebui să includă:

(a)

personal diplomatic și din domeniul militar/al apărării din țările din regiune, în special autoritățile responsabile cu politicile naționale referitoare la TCA;

(b)

personal tehnic și personal însărcinat cu aplicarea legii din țările din regiune, în special autorități însărcinate cu eliberarea licențelor, autorități vamale și funcționari însărcinați cu aplicarea legii;

(c)

reprezentanți din partea organizațiilor internaționale și regionale, ONG-urilor regionale, grupurilor de reflecție, parlamentelor naționale și industriei locale/regionale;

(d)

experți tehnici naționali și internaționali specializați în chestiuni legate de controlul transferurilor de arme, incluzând experți ai Uniunii și reprezentanți ai industriei.

La fiecare seminar se așteaptă participarea a până la 70 de persoane.

4.   Legătura cu alte activități de asistență relevante pentru controlul exporturilor

4.1.   Coordonarea cu alte activități de asistență a Uniunii privind controlul exporturilor

Pe baza experienței dobândite din activități anterioare și a activităților în curs în domeniul asistenței privind controlul exporturilor, care acoperă atât produsele cu dublă utilizare, cât și armele convenționale, ar trebui să se urmărească atingerea unui nivel maxim de sinergie și de complementaritate în furnizarea asistenței legate de TCA către țări terțe, pentru a asigura că activitățile Uniunii sunt eficace și compatibile în cel mai înalt grad posibil, fără suprapuneri inutile.

4.2.   Coordonarea cu alte activități de asistență relevante

Agenția de punere în aplicare ar trebui să acorde o atenție deosebită și activităților legate de TCA desfășurate în temeiul Programului de acțiune al ONU pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor sub toate aspectele sale și al sistemului său de susținere a punerii în aplicare (PoA-ISS), al RCSONU 1540 (20049 și al Instrumentului fiduciar al ONU de sprijinire a cooperării referitoare la Regulamentul privind armele (UNSCAR). Agenția de punere în aplicare ar trebui să asigure legătura în mod corespunzător cu furnizorii de asistență menționați, pentru a se evita suprapunerea eforturilor și a se asigura coerență și complementaritate maxime.

4.3.   Promovarea cooperării sud-sud în cadrul controlului exporturilor cu ajutorul instrumentelor relevante ale Uniunii

Proiectul vizează, de asemenea, sporirea, în rândul țărilor beneficiare de asistență prevăzută în temeiul prezentei decizii, a sensibilizării față de instrumentele Uniunii care pot sprijini cooperarea sud-sud în cadrul controlului exporturilor. În această privință, activitățile de asistență prevăzute la punctele 3.2 și 3.3 ar trebui să promoveze instrumentele disponibile și să ofere informații cu privire la aceste instrumente, cum ar fi inițiativa privind centrele de excelență CBRN ale UE.

5.   Beneficiari

5.1.   Beneficiarii programelor de asistență dedicate și ai atelierelor de asistență ad-hoc privind TCA

Beneficiarii activităților de proiect menționate la punctele 3.2 și 3.3 pot fi state care solicită asistență în vederea punerii în aplicare a TCA și vor fi selectate, printre altele, în funcție de următoarele criterii:

semnarea TCA și stadiul punerii în aplicare a instrumentelor internaționale relevante pentru controlul comerțului cu arme și al transferurilor de arme aplicabile țării în cauză;

posibilitatea obținerii unui rezultat de succes al activităților de asistență în vederea ratificării TCA;

evaluarea oricărei forme posibile de asistență care a fost deja primită sau este preconizată în domeniul controlului produselor cu dublă utilizare și transferurilor de arme;

relevanța țării în comerțul mondial de arme;

relevanța țării pentru interesele de securitate ale Uniunii;

eligibilitatea pentru asistență oficială pentru dezvoltare (AOD).

5.2.   Beneficiarii seminarelor regionale

Beneficiarii seminarelor regionale pot fi state care sunt membre ale organizațiilor regionale menționate la punctul 3.6.2 sau sunt vizate de acestea.

Selectarea finală a țărilor care urmează să fie invitate la fiecare seminar și a participanților va fi făcută de către Înaltul Reprezentant, în consultare cu COARM, pe baza unei propuneri formulate de agenția de punere în aplicare.

6.   Entitatea de punere în aplicare

Punerea în aplicare a prezentei decizii a Consiliului va fi încredințată BAFA. BAFA se va asocia, după caz, cu agenții pentru controlul exporturilor ale statelor membre, organizații regionale și internaționale relevante, grupuri de reflecție, institute de cercetare și ONG-uri.

BAFA are experiență de lider în ceea ce privește furnizarea de asistență privind controlul transferurilor și activitățile de informare. A acumulat această experiență în toate domeniile relevante ale controlului transferurilor strategice, abordând domeniile produselor cu dublă utilizare și legate de CBRN, precum și domeniul armelor.

În ceea ce privește asistența și activitățile de informare privind controlul transferurilor de arme, BAFA a finalizat cu succes punerea în aplicare a Deciziei 2009/1012/PESC. În prezent, BAFA răspunde de punerea în aplicare a Deciziei 2012/711/PESC care se întemeiază pe Decizia 2009/1012/PESC și vizează consolidarea sistemelor de control al exporturilor de arme ale țărilor beneficiare în sensul unei mai mari transparențe și responsabilități, în conformitate cu cadrul Uniunii stabilit în temeiul Poziției comune 2008/944/PESC.

În ceea ce privește produsele cu dublă utilizare și cele legate de CBRN, BAFA este agenția de punere în aplicare a actualului program privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare referitor la asistența și activitățile de informare finanțat prin Instrumentul de stabilitate și, în această calitate, a ajuns la un grad de cunoaștere aprofundată a sistemelor de control al transferurilor ale țărilor vizate de programul respectiv. Această cunoaștere este consolidată permanent prin punerea în aplicare progresivă a proiectelor legate de controlul transferurilor în cadrul Instrumentului de stabilitate care implică BAFA, cum ar fi inițiativa privind centrele de excelență CBRN.

Efectul global este faptul că BAFA se află într-o poziție unică pentru a identifica punctele forte și punctele slabe ale sistemelor de control al transferurilor ale țărilor care ar putea fi beneficiare ale activităților de susținere a punerii în aplicare a TCA prevăzute prin prezenta decizie. Prin urmare, BAFA este indubitabil în măsură să faciliteze sinergiile dintre diferitele programe de asistență și să evite suprapuneri inutile.

Întrucât actele cu putere de lege, procedurile administrative, resursele de aplicare a legii și agențiile însărcinate cu controlul exporturilor produselor cu dublă utilizare se suprapun în mare măsură peste cele însărcinate cu controlul exporturilor de arme convenționale, o provocare fundamentală pentru activitățile de asistență legată de TCA va fi să se țină cont de asistența deja acordată în domeniile produselor cu dublă utilizare și diminuării riscurilor CBRN. Selectarea BAFA contribuie la garantarea faptului că asistența legată de TCA completează în mod corespunzător asistența deja acordată în cadrul programelor de asistență existente privind produsele cu dublă utilizare, diminuarea riscurilor CBRN și controlul exporturilor de arme.

7.   Vizibilitatea Uniunii și disponibilitatea materialului de asistență

Materialul produs în cadrul proiectului va asigura vizibilitatea Uniunii, în special pe baza siglei și a reprezentării grafice convenite pentru punerea în aplicare a Deciziei 2012/711/PESC.

Portalul web prevăzut în temeiul Deciziei 2012/711/PESC și aflat în prezent în curs de dezvoltare va fi promovat în scopul activităților de asistență legată de TCA în temeiul prezentei decizii.

Prin urmare, agenția de punere în aplicare ar trebui, în cadrul activităților de asistență relevante pe care le desfășoară, să includă informații cu privire la portalul web și să încurajeze consultarea și utilizarea resurselor tehnice ale portalului. În cadrul promovării portalului web, agenția de punere în aplicare ar trebui să asigure vizibilitatea Uniunii.

8.   Evaluarea impactului

Impactul activităților prevăzute prin prezenta decizie ar trebui să fie evaluat din punct de vedere tehnic la finalizarea acestora. Pe baza informațiilor și a rapoartelor puse la dispoziție de agenția de punere în aplicare, evaluarea impactului va fi efectuată de către Înaltul Reprezentant, în cooperare cu COARM și, după caz, cu delegațiile Uniunii în țările beneficiare, precum și cu alte părți interesate relevante.

În ceea ce privește țările care au beneficiat de un program de asistență dedicat, evaluarea impactului ar trebui să acorde o atenție specială numărului de țări care au ratificat TCA și dezvoltării capacităților de control al transferurilor de arme ale acestora. Această evaluare a capacităților de control al transferurilor de arme ale țărilor beneficiare ar trebui să acopere în special pregătirea și adoptarea unor reglementări naționale relevante, capacitatea de raportare a exporturilor și a importurilor de arme și abilitarea unei administrații relevante care răspunde de controlul transferurilor de arme.

9.   Raportare

Agenția de punere în aplicare va pregăti rapoarte periodice, inclusiv după finalizarea fiecăreia dintre activități. Rapoartele ar trebui transmise către Înaltul Reprezentant în termen de șase săptămâni de la finalizarea activităților respective.


(1)  A se vedea Decizia 2010/336/PESC, Decizia 2013/43/PESC; Decizia 2009/1012/PESC și Decizia 2012/711/PESC.


18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/68


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 11 decembrie 2013

de refuzare a cererii prezentate de Ungaria de a introduce, în contextul mecanismului de reacție rapidă, o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

[notificată cu numărul C(2013) 9007]

(Numai textul în limba maghiară este autentic)

(2013/769/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 199b,

întrucât:

(1)

Prin notificarea înregistrată de Comisie la 27 noiembrie 2013, Ungaria a solicitat autorizarea de a introduce, în contextul mecanismului de reacție rapidă, o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE.

(2)

Conform respectivei notificări, autoritățile naționale au luat cunoștință de faptul că un număr de comercianți au comis o evaziune fiscală, prin neplata TVA către autoritățile fiscale competente.

(3)

Măsura solicitată constă în desemnarea ca persoană obligată la plata TVA nu a furnizorului, ci a persoanei căreia i se livrează mărfuri, în acest caz zahăr.

(4)

La 4 decembrie 2013, Comisia a informat statele membre că deține toate informațiile necesare pentru a evalua cererea.

(5)

Pe baza datelor detaliate privind frauda în acest sector, oferite de Ungaria, s-a constatat că exista deja o fraudă masivă în acest sector în 2011 și 2012.

(6)

Prin urmare, s-a stabilit că frauda identificată nu are un caracter neașteptat în sensul articolului 199b din Directiva 2006/112/CE.

(7)

Prin urmare, nu ar trebui să se acorde derogarea solicitată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ungaria nu este autorizată să introducă, în contextul mecanismului de reacție rapidă, măsura specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Ungariei.

Adoptată la Bruxelles, 11 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.


18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/69


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 17 decembrie 2013

de instituire a Agenției executive pentru consumatori, sănătate și alimente și de abrogare a Deciziei 2004/858/CE

(2013/770/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 abilitează Comisia să delege competențe către agenții executive pentru a implementa programe sau proiecte ale Uniunii, integral sau parțial, în numele și pe răspunderea ei.

(2)

Scopul încredințării către agențiile executive a sarcinii de implementare a unor programe este acela de permite Comisiei să se concentreze asupra activităților și a funcțiilor sale prioritare care nu pot fi externalizate, fără a renunța la controlul și la responsabilitatea finală asupra activităților gestionate de agențiile executive respective.

(3)

Delegarea sarcinilor de implementare a unor programe către o agenție executivă necesită o separare clară între etapele de programare, care implică un nivel înalt de discreție în luarea unor decizii determinate de considerente de politică, aceasta fiind realizată de Comisie, și implementarea programului, care ar trebui încredințată agenției executive.

(4)

Prin Decizia 2004/858/CE (2), Comisia a instituit Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică (denumită în continuare „agenția”), căreia i-a încredințat gestionarea programului de acțiune comunitară în domeniul sănătății publice pentru perioada 1 ianuarie 2003-31 decembrie 2008, adoptat prin Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(5)

Ulterior, Comisia a modificat mandatul agenției de mai multe ori, adăugând gestionarea unor noi proiecte și programe. Decizia 2008/544/CE a Comisiei (4) a transformat „Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică” în „Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori”, extinzându-i mandatul până la 31 decembrie 2015 și incluzând în acesta implementarea Programului de Sănătate Publică 2008-2013 adoptat prin Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5), a Programului privind protecția consumatorilor 2007-2013 adoptat prin Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) și a măsurilor de formare profesională în domeniul siguranței alimentare vizate de Directiva 2000/29/CE a Consiliului (7) și de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (8). Decizia de punere în aplicare 2012/740/UE a Comisiei (9) a extins sfera de cuprindere a activităților agenției la măsurile de formare profesională în afara statelor membre, încredințând agenției gestionarea măsurilor de formare profesională în domeniul siguranței alimentare vizate de Decizia C(2012) 1548 a Comisiei (10) și de articolul 22 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (11). De asemenea, Comisia a încredințat agenției gestionarea acordului cu ANEC, vocea consumatorilor europeni în materie de standardizare, care este reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului. (12)

(6)

Agenția înființată prin Decizia 2004/858/CE și-a demonstrat eficacitatea și eficiența. O evaluare intermediară a Agenției Executive pentru Sănătatea Publică (cunoscută din iulie 2008 sub denumirea de Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori) a fost realizată de consultanți externi. Raportul final din decembrie 2010 a arătat că sarcinile de implementare a programului privind sănătatea publică ar putea fi efectuate mai eficient de către agenție, asigurând în același timp gestionarea globală de către Comisie a respectivelor programe și măsuri ale Uniunii.

(7)

În comunicarea sa din 29 iunie 2011 intitulată „Un buget pentru Europa 2020” (13), Comisia a propus utilizarea opțiunii de recurgere pe scară mai largă la agențiile executive existente pentru punerea în aplicare a programelor Uniunii în următorul cadru financiar multianual.

(8)

Analiza costuri-beneficii (14) realizată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că încredințarea către o agenție a sarcinilor de implementare a Programului privind protecția consumatorilor, a Programului privind sănătatea publică și a măsurilor de formare profesională în domeniul siguranței alimentare ar genera beneficii calitative și cantitative semnificative în comparație cu scenariul gestionării în intern, caz în care toate aspectele noilor programe ar fi gestionate în intern, de către Comisie. Cele trei programe succesoare sunt în conformitate cu mandatul și misiunea agenției și reprezintă o continuare a activităților agenției. Agenția a acumulat competență, experiență și capacitate în ceea ce privește gestionarea programelor respective de-a lungul mai multor ani. Prin urmare, Comisia, precum și beneficiarii programului, ar beneficia de expertiza și experiența acumulată de agenție și de câștigurile în productivitate rezultante, în particular de o gestionare de înaltă calitate a programelor, de o simplificare a procedurilor și de o mai bună prestare a serviciilor materializate în încheierea mai rapidă a contractelor și în plăți mai rapide. De-a lungul timpului, agenția a dezvoltat modalități eficiente pentru asigurarea proximității beneficiarilor și un nivel înalt de vizibilitate a Uniunii ca promotor al programelor în cauză. Delegarea către agenție a gestionării programelor ar asigura continuitatea activităților pentru beneficiarii și pentru toate părțile interesate de programele a căror gestionare a fost delegată în prezent. Prin urmare, trecerea la o gestionare în intern ar avea efect perturbativ. Delegarea către agenție a gestionării programelor este estimată să genereze economii în valoare de 14 milioane EUR în perioada 2014-2024 în comparație cu scenariul gestionării în intern.

(9)

Pentru a oferi agențiilor executive o identitate coerentă, în momentul în care le-a stabilit noile mandate, Comisia a grupat activitatea, în măsura posibilului, pe domenii tematice de politici.

(10)

Gestionarea Programului privind Sănătatea Publică pentru perioada 2008-2013 adoptat prin Decizia nr. 1350/2007/CE, a Programului privind protecția consumatorilor pentru perioada 2007-2013 adoptat prin Decizia 1926/2006/CE, a măsurilor de formare profesională în domeniul siguranței alimentare vizate de Directiva 2000/29/CE, de Regulamentul (CE) nr. 882/2004, de Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 și de Decizia C(2012) 1548 și gestionarea acordului cu ANEC reglementată prin Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, toate fiind în prezent implementate de către agenție, precum și gestionarea Programului privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (15), a Programului privind sănătatea publică pentru perioada 2014-2020 (16) și a măsurilor de formare profesională în domeniul siguranței alimentare vizate de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și de Directiva 2000/29/CE implică implementarea proiectelor tehnice care nu implică decizii politice și care necesită un nivel înalt de expertiză financiară și tehnică pe întreaga durată de desfășurare a proiectului.

(11)

Agenția ar trebui să fie responsabilă de furnizarea de servicii de sprijin administrativ și logistic, în special în situațiile în care centralizarea respectivelor servicii de sprijin ar genera câștiguri suplimentare în ceea ce privește rentabilitatea și economiile de scară.

(12)

Pentru a se asigura o implementare consecventă în timp a prezentei decizii și a programelor în cauză este necesar să se asigure faptul că agenția își îndeplinește sarcinile de implementare a programelor respective de la data intrării lor în vigoare, dacă acesta va fi cazul.

(13)

Ar trebui înființată Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente. Ea ar trebui să înlocuiască și să succeadă agenției executive înființate prin Decizia 2004/858/CE. Ea ar trebui să funcționeze în conformitate cu statutul general prezentat în Regulamentul (CE) nr. 58/2003.

(14)

Prin urmare, Decizia 2004/858/CE ar trebui abrogată și ar trebui prevăzute dispoziții tranzitorii.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru agenții executive,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Înființare

Se înființează Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (denumită în continuare „agenția”), care înlocuiește și succede agenției executive înființate prin Decizia 2004/858/CE, de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2024, statutul ei fiind reglementat în Regulamentul (CE) nr. 58/2003.

Articolul 2

Sediu

Sediul agenției este în Luxemburg.

Articolul 3

Obiective și sarcini

(1)   Agenției îi este încredințată implementarea unor părți ale următoarelor programe și acțiuni ale Uniunii:

(a)

Programul privind protecția consumatorilor, pentru perioada 2014-2020;

(b)

Programul privind sănătatea publică, pentru perioada 2014-2020;

(c)

măsurile de formare profesională în domeniul siguranței alimentare, care fac obiectul Directivei 2000/29/CE și al Regulamentului (CE) nr. 882/2004.

Primul paragraf se aplică de la data intrării în vigoare a acestor programe, dacă acesta va fi cazul.

(2)   Agenției îi este încredințată implementarea moștenirilor următoarelor programe și acțiuni:

(a)

Programul privind protecția consumatorilor, pentru perioada 2007-2013;

(b)

Programul privind sănătatea publică, pentru perioada 2008-2013;

(c)

măsurile de formare profesională în domeniul siguranței alimentare care fac obiectul Directivei 2000/29/CE, al Regulamentului (CE) nr. 882/2004, al Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 și al Deciziei C(2012) 1548;

(d)

gestionarea acordului cu ANEC, vocea consumatorului european în materie de standardizare, reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

(3)   Agenția este responsabilă de următoarele sarcini legate de implementarea unor părți ale programelor și ale acțiunilor Uniunii menționate la alineatele (1) și (2):

(a)

gestionarea tuturor sau doar a unor etape ale implementării programelor și a tuturor sau doar a unor faze din întreaga perioadă de desfășurare a unor proiecte specifice pe baza programelor de lucru relevante adoptate de Comisie, în situația în care Comisia a împuternicit-o în acest sens prin actul de delegare;

(b)

adoptarea instrumentelor de execuție bugetară pentru venituri și cheltuieli și efectuarea tuturor operațiunilor necesare pentru gestionarea programului, în situația în care Comisia a împuternicit-o în acest sens prin actul de delegare;

(c)

acordarea de sprijin în implementarea programului, în situația în care Comisia a împuternicit-o în acest sens prin actul de delegare.

(4)   Agenția poate fi responsabilă de prestarea de servicii de sprijin administrativ și logistic, dacă aceasta este prevăzută în actul de delegare, în beneficiul organismelor de implementare a programelor și în limitele obiectului programelor menționate în actul respectiv.

Articolul 4

Durata numirilor

(1)   Membrii comitetului executiv sunt numiți pentru doi ani.

(2)   Directorul este numit pentru patru ani.

Articolul 5

Cerință privind controlul și raportarea

Agenția face obiectul controlului de către Comisie și raportează cu regularitate cu privire la progresele realizate în implementarea programelor Uniunii sau ale unor părți ale acestora de care răspunde, în conformitate cu modalitățile și la intervalele menționate în actul de delegare.

Articolul 6

Execuția bugetului operațional

Agenția execută propriul buget operațional în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei (17).

Articolul 7

Abrogare și dispoziții tranzitorii

(1)   Decizia nr. 2004/858/CE este abrogată cu efect de la 1 ianuarie 2014. Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

(2)   Agenția este considerată succesorul legal al agenției executive stabilite prin Decizia 2004/858/CE.

(3)   Fără a aduce atingere revizuirii încadrării în grad a funcționarilor detașați prevăzută în instrumentul de delegare, prezenta decizie nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor personalului angajat de agenție, inclusiv ale directorului ei.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(2)  Decizia 2004/858/CE a Comisiei din 15 decembrie 2004 de înființare a unei agenții executive, denumită „Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică”, pentru gestionarea activității comunitare în domeniul sănătății publice – în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 369, 16.12.2004, p. 73).

(3)  Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 de adoptare a unui program de acțiune comunitară în domeniul sănătății publice (2003-2008) (JO L 271, 9.10.2002, p. 1).

(4)  Decizia 2008/544/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de modificare a Deciziei 2004/858/CE pentru a transforma Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică în Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori (JO L 173, 3.7.2008, p. 27).

(5)  Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 de instituire a unui Al doilea program de acțiune comunitară în domeniul sănătății (2008-2013) (JO L 301, 20.11.2007, p. 3).

(6)  Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui program de acțiune comunitară în domeniul politicii de protecție a consumatorilor (2007-2013) (JO L 404, 30.12.2006, p. 39).

(7)  Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).

(9)  Decizia de punere în aplicare 2012/740/UE a Comisiei din 29 noiembrie 2012 de modificare a Deciziei 2004/858/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2008/544/CE, de înființare a Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 331, 1.12.2012, p. 50).

(10)  Decizia C(2012) 1548 a Comisiei din 15 martie 2012 de adoptare a programului de lucru pentru 2012 având rolul de decizie de finanțare a proiectelor în domeniul relațiilor comerciale externe, incluzând accesul pe piețele țărilor din afara Uniunii Europene și inițiative în domeniul asistenței comerciale.

(11)  Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (JO L 378, 27.12.2006, p. 41).

(12)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(13)  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un buget pentru Europa 2020, COM(2011) 500 final.

(14)  Analiza costuri-beneficii a delegării către agenții executive a anumitor sarcini de implementare a programelor Uniunii în perioada 2014-2020 (Raport final, 19 august 2013).

(15)  Propunerea Comisiei COM(2011) 707 din 9 noiembrie 2011 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la un program privind protecția consumatorilor pentru periada 2014-2020.

(16)  Propunerea Comisiei COM(2011) 709 din 9 noiembrie 2011 de regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program „Sănătate pentru creștere economică”, al treilea program multianual de acțiune a UE în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020.

(17)  Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agențiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare (JO L 297, 22.9.2004, p. 6).


18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/73


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 17 decembrie 2013

de instituire a Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și de abrogare a Deciziilor 2004/20/CE și 2007/372/CE

(2013/771/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 împuternicește Comisia să delege competențe agențiilor executive, în vederea aplicării parțiale sau integrale a unui program sau proiect al Uniunii, în numele său și pe răspunderea sa.

(2)

Încredințarea sarcinilor de punere în aplicare ale programului agențiilor executive are scopul de a-i permite Comisiei să se concentreze asupra activităților și funcțiilor sale prioritare care nu pot fi externalizate, fără a renunța la controlul și la responsabilitatea finală pentru activitățile gestionate de agențiile executive.

(3)

Delegarea sarcinilor legate de punerea în aplicare a programului către o agenție executivă necesită o delimitare clară între etapele de programare, care implică o largă marjă de discreție în efectuarea unei alegeri motivată de considerente politice, aceasta fiind realizată de Comisie, și punerea în aplicare a programului, care ar trebui să fie încredințată agenției executive.

(4)

Prin Decizia 2004/20/CE (2), Comisia a instituit Agenția Executivă pentru Energia Inteligentă (denumită în continuare „agenția”) și i-a încredințat gestionarea acțiunilor comunitare în domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice.

(5)

Ulterior, Comisia a modificat mandatul agenției prin Decizia 2007/372/CE (3) extinzându-l la gestionarea de noi proiecte și programe în domeniul inovării, al spiritului antreprenorial și al mobilității și schimbându-i denumirea în Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare.

(6)

Agenția înființată prin Decizia 2004/20/CE a demonstrat că externalizarea gestionării anumitor programe operaționale specifice a permis direcțiilor generale de tutelă să se concentreze asupra aspectelor politice ale programelor. Având în vedere persistența constrângerilor bugetare ale UE, delegarea de sarcini către o agenție executivă se dovedește a fi mai eficientă din punctul de vedere al costurilor. Cele două evaluări intermediare ale agenției au demonstrat faptul că, în general, agenția funcționează bine și constituie un mecanism eficient și eficace de punere în aplicare a inițiativelor care țin de responsabilitatea sa operațională.

(7)

În comunicarea sa din 29 iunie 2011 intitulată „Un buget pentru Europa 2020” (4), Comisia a propus utilizarea opțiunii de a recurge pe scară mai largă la agențiile executive existente pentru punerea în aplicare a programelor Uniunii în următorul cadru financiar multianual.

(8)

Analiza costuri-beneficii (5) realizată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că costurile preconizate vor fi de 295 milioane EUR, față de 399 milioane EUR în cazul scenariului de gestionare în intern. În ceea ce privește beneficiile, sunt preconizate economii de 104 milioane EUR, prin punerea în aplicare a scenariului externalizării către agenție în comparație cu scenariul gestionării în intern. În plus, alinierea mai coerentă a portofoliilor de programe la competențele esențiale ale agenției și la identitatea sa consacrată va duce la importante beneficii calitative. Analiza a demonstrat că, prin îmbinarea gestionării Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) (6) (denumit în continuare „Orizont 2020”), a Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020) (7) (denumit în continuare „COSME”) și a Programului pentru mediu și politici climatice (8) (denumit în continuare „LIFE”), agenția va beneficia de sinergii, de o simplificare și de economii de scară. Punerea în comun a tuturor aspectelor „instrumentului pentru IMM-uri” din cadrul Orizont 2020 va oferi în plus un punct unic de acces la beneficiarii potențiali și va garanta o coerență a furnizării serviciilor. În cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (9) (denumit în continuare „FEPAM”), acțiunile preconizate în cadrul componentei politicii maritime integrate corespund bine profilului actual al agenției legat de inovare și competitivitate. Transferul gestionării moștenirii programului Marco Polo (2007-2013) către Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele va permite centralizarea și mai accentuată a gestionării programelor de infrastructură pentru transporturi în cadrul agenției menționate anterior și, prin urmare, va oferi beneficiarilor un punct de acces unic la finanțare.

(9)

Pentru a conferi agențiilor executive o identitate coerentă, cu ocazia stabilirii noilor lor mandate și în măsura posibilului, Comisia a regrupat lucrările pe domenii tematice politice.

(10)

Agenția ar trebui să fie însărcinată cu gestionarea programului LIFE, succesorul programului precedent LIFE+, care în baza cadrului financiar multianual (2007-2013) este gestionat la nivel intern de către Comisie. Gestionarea programului „LIFE” implică punerea în aplicare a unor proiecte cu caracter tehnic care nu implică decizii politice și necesită un nivel ridicat de expertiză tehnică și financiară pe întregul ciclu de viață al proiectului. LIFE este caracterizat prin proiecte care generează un număr mare de operațiuni omogene și standardizate.

(11)

Ar fi oportun să se încredințeze agenției gestionarea unor componente ale programului COSME care succedă părților din Programul pentru spirit antreprenorial și inovare din cadrul Programului-cadru pentru competitivitate și inovare 2007-2013 (10) (denumit în continuare CIP), care sunt actualmente gestionate în parte de către agenție și în parte la nivel intern de către Comisie. Gestionarea părților din programul COSME care urmează să fie delegate agenției implică executarea de proiecte cu caracter tehnic care nu implică decizii de natură politică și necesită un nivel ridicat de expertiză tehnică și financiară pe întregul ciclu de viață al proiectului. Unele părți din programul COSME sunt caracterizate prin proiecte care generează un număr mare de operațiuni omogene și standardizate.

(12)

Agenția ar trebui să fie însărcinată cu gestionarea unor componente din FEPAM în domeniul politicii maritime integrate (PMI), controlul și consultanța și cunoștințe științifice, care succedă unor activități similare gestionate la nivel intern de către Comisie în baza cadrului financiar multianual (2007-2013). Gestionarea FEPAM implică executarea unor proiecte cu caracter tehnic care nu implică decizii de natură politică și necesită un nivel ridicat de expertiză tehnică și financiară pe întregul ciclu de viață al proiectului.

(13)

Agenția ar trebui să fie însărcinată cu gestionarea următoarelor componente ale „Orizont 2020”:

(a)

părți din „Componenta II – Poziția de lider în sectorul industrial” care sunt caracterizate prin proiecte care generează un număr mare de operațiuni omogene și standardizate;

(b)

părți din „Componenta III – Provocări societale” care implică executarea unor proiecte cu caracter tehnic care nu implică decizii de natură politică și necesită un nivel ridicat de expertiză tehnică și financiară pe întregul ciclu de viață al proiectului.

(14)

Ar fi oportun să se încredințeze agenției gestionarea moștenirilor acțiunilor care i-au fost deja delegate ca parte din CIP în baza cadrului financiar multianual (2007-2013): Programul „Energie Inteligentă – Europa (IEE II)”, „Rețeaua întreprinderilor europene”, „Portalul Europa ta – Întreprinderi”, „Serviciul european de asistență pentru DPI”, „Inițiativa privind ecoinovarea” și „Proiectul IPorta”.

(15)

Agenția ar trebui să fie responsabilă de furnizarea de servicii de sprijin administrativ și logistic în special acolo unde centralizarea acestor servicii de sprijin ar duce la câștiguri suplimentare de rentabilitate și la economii de scară.

(16)

Ar trebui să fie înființată Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. Ea ar trebui să înlocuiască și să succeadă agenției instituite prin Decizia 2004/20/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/372/CE. Ea ar trebui să funcționeze în conformitate cu statutul general prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 58/2003.

(17)

Deciziile 2004/20/CE și 2007/372/CE ar trebui abrogate și ar trebui prevăzute dispoziții tranzitorii.

(18)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru agenții executive,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Înființare

Se înființează Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (denumită în continuare „agenția”) pentru o perioadă care începe la 1 ianuarie 2014 și până la 31 decembrie 2024, care înlocuiește și succedă agenției executive înființate prin Decizia 2004/20/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/372/CE, statutul său fiind stabilit în Regulamentul (CE) nr. 58/2003.

Articolul 2

Localizarea

Agenția are sediul la Bruxelles.

Articolul 3

Obiectivele și sarcinile

(1)   Agenția răspunde de implementarea anumitor componente ale următoarelor programe ale Uniunii:

(a)

Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) (11);

(b)

Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) 2014-2020 (12);

(c)

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) (13), inclusiv politica maritimă integrată (PMI), controlul și consultanța și cunoștințele științifice;

(d)

Programul-cadru pentru cercetare și inovare pentru perioada 2014-2020 (Orizont 2020) (14) – părți ale „Componentei II – Poziția de lider în sectorul industrial” și ale „Componentei III – Provocări societale”.

Primul paragraf se aplică de la data intrării în vigoare a fiecăruia dintre respectivele programe.

(2)   Agenția răspunde de punerea în aplicare a moștenirilor următoarelor acțiuni din cadrul CIP:

(a)

programul „Energie inteligentă – Europa” (IEE II);

(b)

„Inițiativa privind ecoinovarea”:

(c)

„Rețeaua întreprinderilor europene”;

(d)

„Portalul Europa ta – Întreprinderi”

(e)

„Serviciul european de asistenta pentru DPI”;

(f)

„Proiectul IPorta”.

(3)   Agenția este responsabilă pentru următoarele sarcini legate de punerea în aplicare a părților din programele Uniunii menționate la alineatele (1) și (2):

(a)

gestionarea unora sau a tuturor etapelor de punere în aplicare ale programului și a unora sau a tuturor etapelor ciclului de viață al anumitor proiecte specifice pe baza programelor de lucru relevante adoptate de Comisie, în cazul în care Comisia a împuternicit agenția în acest sens în actul de delegare;

(b)

adoptarea instrumentelor de execuție bugetară pentru venituri și cheltuieli și executarea tuturor operațiunilor necesare gestionării programului, în cazul în care Comisia a împuternicit agenția în acest sens în actul de delegare;

(c)

acordarea de sprijin în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor în cazul în care Comisia a împuternicit agenția în acest sens în actul de delegare.

(4)   Agenția poate fi responsabilă pentru furnizarea de servicii de sprijin administrativ și logistic în cazul în care această furnizare este cuprinsă în actul de delegare, în beneficiul organismelor de punere în aplicare a programelor și în limitele domeniului de aplicare a programelor menționate în acest act.

Articolul 4

Durata numirilor

(1)   Membrii comitetului executiv sunt numiți pentru doi ani.

(2)   Directorul este numit pentru o perioadă de cinci ani.

Articolul 5

Cerință privind controlul și raportarea

Agenția este supusă controlului Comisiei și raportează cu regularitate cu privire la stadiul punerii în aplicare a programelor sau a unor părți din programe de care răspunde, în conformitate cu modalitățile și la intervalele prevăzute în actul de delegare.

Articolul 6

Execuția bugetului de funcționare

Agenția execută propriul bugetul de funcționare în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei (15).

Articolul 7

Abrogare și dispoziții tranzitorii

(1)   Deciziile 2004/20/CE și 2007/372/CE se abrogă începând cu 1 ianuarie 2014. Trimiterile la deciziile abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

(2)   Agenția este considerată succesorul juridic al agenției executive instituite prin Decizia 2004/20/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/372/CE.

(3)   Fără a aduce atingere revizuirii încadrării în grad a funcționarilor detașați prevăzută în instrumentul de delegare, prezenta decizie nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor personalului angajat de agenție, inclusiv ale directorului acestuia.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 5, 9.1.2004, p. 85.

(3)  JO L 140, 1.6.2007, p. 52.

(4)  COM(2011) 500 final.

(5)  Analiza cost-beneficiu a delegării anumitor sarcini cu privire la punerea în aplicare a programelor Uniunii 2014-2020 către agenții executive (Raport final), 19 august 2013.

(6)  COM(2011) 809 final.

(7)  COM(2011) 834 final.

(8)  COM(2011) 874 final.

(9)  COM(2011) 804 final.

(10)  JO L 310, 9.11.2006, p. 15.

(11)  COM(2011) 834 final.

(12)  COM(2011) 874 final.

(13)  COM(2011) 804 final.

(14)  COM(2011) 809 final.

(15)  JO L 297, 22.9.2004, p. 6.