ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.320.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 320

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
30 noiembrie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2013/694/UE

 

*

Acord interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere

1

 

 

2013/695/UE

 

*

Decizia Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor

7

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1218/2013 al Comisiei din 27 noiembrie 2013 de interzicere a pescuitului de hering în zonele IV și VIId și în apele UE din zona IIa de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

8

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1219/2013 al Comisiei din 27 noiembrie 2013 de interzicere a pescuitului de hering în apele UE și în apele norvegiene din zona IV la nord de paralela 53° 30′ N de către navele care arborează pavilionul Franței

10

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1220/2013 al Comisiei din 27 noiembrie 2013 de interzicere a pescuitului de cod în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1221/2013 al Comisiei din 29 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 476/2013 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2013/2014, precum și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 968/2013

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1222/2013 al Comisiei din 29 noiembrie 2013 privind autorizarea acidului propionic, a propionatului de sodiu și a propionatului de amoniu ca aditivi în furajele destinate rumegătoarelor, porcinelor și păsărilor de curte ( 1 )

16

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1223/2013 al Comisiei din 29 noiembrie 2013 de prevedere a unor deduceri din cota de pescuit pentru somon în subdiviziunile ICES 22-31, alocată Poloniei pentru 2013 și anii următori, ca urmare a pescuitului excesiv din 2012

20

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1224/2013 al Comisiei din 29 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 800/2008 cu privire la perioada de aplicare a acestuia

22

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1225/2013 al Comisiei din 29 noiembrie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

24

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1226/2013 al Comisiei din 29 noiembrie 2013 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 decembrie 2013

26

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1227/2013 al Comisiei din 29 noiembrie 2013 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice cererilor de licențe de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

29

 

 

DECIZII

 

 

2013/696/PESC

 

*

Decizia EUTM Mali/2/2013 a Comitetului politic și de securitate din 12 noiembrie 2013 privind instituirea Comitetului contribuitorilor pentru misiunea militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali)

31

 

 

2013/697/PESC

 

*

Decizia EUTM Mali/3/2013 a Comitetului politic și de securitate din 12 noiembrie 2013 privind acceptarea contribuțiilor din partea țărilor terțe la misiunea militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali)

33

 

*

Decizia 2013/698/PESC a Consiliului din 25 noiembrie 2013 în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele de calibru mic și armamentul ușor și alte arme și muniții convenționale ilicite pentru a reduce riscul comerțului ilicit cu acestea

34

 

 

2013/699/UE

 

*

Decizia Consiliului din 25 noiembrie 2013 de numire a unui membru leton și a doi supleanți letoni în cadrul Comitetului Regiunilor

43

 

 

2013/700/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 22 noiembrie 2013 privind înființarea Anchetei sociale europene sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ESS ERIC)

44

 

 

2013/701/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 22 noiembrie 2013 de instituire a Consorțiului infrastructurii de cercetare pentru bănci biologice și resurse biomoleculare (BBMRI-ERIC) ca un Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare

63

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Decizia Consiliului ministerial al Comunității Energiei D/2013/03/MC-EnC privind prelungirea duratei Tratatului de instituire a Comunității Energiei

81

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/1


Acord interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere

(2013/694/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul de procedură al Parlamentului, în special articolul 127 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 20 alineatele (8) și (9),

având în vedere declarația comună a Președintelui Parlamentului European și a Președintelui Băncii Centrale Europene cu ocazia votului Parlamentului asupra adoptării Regulamentului (UE) nr. 1024/2013,

A.

întrucât Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 conferă Băncii Centrale Europene (BCE) atribuții specifice în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, cu scopul de a contribui la siguranța și soliditatea instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar din Uniunea Europeană și din fiecare stat membru care participă la mecanismul unic de supraveghere (MUS);

B.

întrucât articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că BCE este autoritatea competentă pentru îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere care îi sunt conferite în temeiul regulamentului în cauză;

C.

întrucât conferirea atribuțiilor de supraveghere implică o responsabilitate semnificativă pentru BCE de a contribui la stabilitatea financiară în Uniune, utilizându-și competențele de supraveghere în mod cât mai eficace și proporțional;

D.

întrucât conferirea oricăror competențe de supraveghere la nivelul Uniunii ar trebui să fie compensată de cerințe adecvate de răspundere; întrucât, în temeiul articolului 20 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE este, așadar, responsabilă pentru punerea în aplicare a regulamentului în cauză în fața Parlamentului și a Consiliului, ca instituții cu legitimitate democratică ce reprezintă cetățenii Uniunii și statele membre;

E.

întrucât articolul 20 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede obligația BCE de a coopera în mod deschis în cazul oricăror investigații efectuate de către Parlamentul European în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

F.

întrucât articolul 20 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că, la cerere, președintele Consiliului de supraveghere al BCE poartă discuții confidențiale neconsemnate în scris, în spatele ușilor închise, cu președintele și vicepreședinții comisiei competente a Parlamentului European în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere ale BCE, în măsura în care astfel de discuții sunt necesare pentru exercitarea competențelor Parlamentului European în temeiul TFUE; întrucât articolul în cauză impune ca măsurile de organizare a discuțiilor respective să asigure confidențialitatea deplină, în conformitate cu obligațiile de confidențialitate impuse BCE ca autoritate competentă conform dreptului Uniunii;

G.

întrucât articolul 15 alineatul (1) din TFUE prevede ca instituțiile Uniunii să își desfășoare activitatea cât mai deschis posibil; întrucât condițiile care reglementează confidențialitatea documentelor BCE sunt prevăzute în Decizia 2004/258/CE a BCE (BCE/2004/3) (2); întrucât decizia în cauză prevede că orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică rezidentă sau având sediul social într-un stat membru are drept de acces la documentele BCE, sub rezerva condițiilor și limitelor definite în decizia în cauză; întrucât, în conformitate cu decizia în cauză, BCE refuză divulgarea informațiilor în cazul în care aceasta ar aduce atingere unor interese publice sau private specificate;

H.

întrucât divulgarea informațiilor legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit nu este la latitudinea BCE, ci este supusă limitelor și condițiilor stabilite de dispozițiile relevante din dreptul Uniunii aplicabile atât Parlamentului, cât și BCE; întrucât, în conformitate cu articolul 37.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE („Statutul SEBC”), persoanele care au acces la date care intră sub incidența legislației Uniunii care impune obligația păstrării secretului se supun acestei legislații;

I.

întrucât considerentul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 menționează că orice obligații de raportare față de Parlamentul European ar trebui să se supună cerințelor relevante privind secretul profesional; întrucât considerentul 74 și articolul 27 alineatul (1) din regulamentul în cauză stipulează că membrii Consiliului de supraveghere, comitetul director, personalul BCE și personalul detașat de statele membre participante care îndeplinesc atribuții de supraveghere fac obiectul cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la articolul 37 din Statutul SEBC și în actele relevante din dreptul Uniunii; întrucât articolul 339 din TFUE și articolul 37 din Statutul SEBC prevăd că membrii organelor de conducere, precum și personalul BCE și cel al băncilor centrale naționale au obligația de a păstra secretul profesional;

J.

întrucât, în conformitate cu articolul 10.4 din Statutul SEBC, reuniunile Consiliului guvernatorilor BCE sunt confidențiale;

K.

întrucât articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că în scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi sunt conferite în temeiul regulamentului în cauză, BCE aplică integral dreptul relevant al Uniunii și, în cazul în care acesta cuprinde directive, legislația națională care transpune respectivele directive;

L.

întrucât, sub rezerva unor modificări ulterioare și a unor acte legislative viitoare relevante, dispozițiile relevante din dreptul Uniunii privind procesarea informațiilor care sunt considerate confidențiale, în special articolele 53-62 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), impun obligații stricte privind secretul profesional autorităților competente și personalului lor în ceea ce privește supravegherea instituțiilor de credit; întrucât toate persoanele care lucrează sau au lucrat pentru autoritățile competente sunt supuse obligației de a păstra secretul profesional; întrucât informațiile confidențiale pe care aceste persoane le primesc în cursul îndeplinirii atribuțiilor lor pot fi divulgate numai sub formă de rezumat sau în formă agregată, astfel încât să nu se poată identifica instituțiile de credit individuale, fără a aduce însă atingere situațiilor care fac obiectul dreptului penal;

M.

întrucât articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că, în scopul exercitării atribuțiilor ce îi sunt conferite prin regulamentul în cauză, BCE este autorizată, în limitele și în condițiile prevăzute de dreptul relevant al Uniunii, să facă schimb de informații cu autoritățile și organele naționale și ale Uniunii în cazurile în care dreptul relevant al Uniunii permite autorităților naționale competente să divulge informații entităților respective sau în cazurile în care statele membre pot prevedea o astfel de divulgare în temeiul dreptului relevant al Uniunii;

N.

întrucât încălcarea cerințelor privind secretul profesional în legătură cu informațiile privind supravegherea ar trebui să determine aplicarea unor sancțiuni adecvate; întrucât Parlamentul ar trebui să prevadă un cadru adecvat pentru luarea de măsuri în cazurile de încălcare a confidențialității de către deputați sau de către personalul său;

O.

întrucât separarea organizatorică dintre personalul BCE implicat în exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale BCE și personalul implicat în exercitarea atribuțiilor de politică monetară trebuie să fie de natură să asigure respectarea pe deplin a Regulamentului (UE) nr. 1024/2013;

P.

întrucât prezentul acord nu reglementează schimbul de informații confidențiale privind politica monetară sau orice alte atribuții ale BCE care nu se numără printre atribuțiile alocate BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

Q.

întrucât prezentul acord nu aduce atingere răspunderii autorităților naționale competente în fața parlamentelor naționale în conformitate cu dreptul intern;

R.

întrucât prezentul acord nu reglementează și nu afectează răspunderea și obligațiile de raportare ale MUS față de Consiliu, de Comisie și de parlamentele naționale,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

I.   RĂSPUNDEREA, ACCESUL LA INFORMAȚII, CONFIDENȚIALITATEA

1.   Rapoarte

§ BCE prezintă anual Parlamentului European un raport („raport anual”) privind exercitarea atribuțiilor care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Președintele Consiliului de supraveghere prezintă raportul anual Parlamentului în cadrul unei audieri publice. Proiectul de raport anual este pus la dispoziția Parlamentului, în condiții de confidențialitate, cu patru zile lucrătoare înainte de audiere, într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii. Traducerile în toate limbile oficiale ale Uniunii sunt puse la dispoziție ulterior. Raportul anual cuprinde, printre altele:

(i)

exercitarea atribuțiilor de supraveghere;

(ii)

repartizarea atribuțiilor între BCE și autoritățile naționale de supraveghere;

(iii)

cooperarea cu alte autorități relevante la nivel național sau la nivelul Uniunii;

(iv)

separarea atribuțiilor de politică monetară de atribuțiile de supraveghere;

(v)

evoluția structurii și a personalului de supraveghere, inclusiv numărul și defalcarea pe naționalități a experților naționali detașați;

(vi)

punerea în aplicare a Codului de conduită;

(vii)

metoda de calcul și valoarea taxelor de supraveghere;

(viii)

bugetul pentru exercitarea atribuțiilor de supraveghere;

(ix)

experiența cu raportările efectuate în baza articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (raportarea încălcărilor).

§ Pe perioada fazei de lansare menționată la articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE prezintă Parlamentului rapoarte trimestriale privind progresele înregistrate în punerea în aplicare din perspectiva operațională a regulamentului respectiv, ce vor cuprinde, printre altele:

(i)

pregătirea, organizarea și planificarea la nivel intern a activității;

(ii)

măsurile concrete pentru respectarea cerinței privind separarea funcțiilor de politică monetară de cele de supraveghere;

(iii)

cooperarea cu alte autorități competente de la nivel național sau de la nivelul Uniunii;

(iv)

orice dificultate întâmpinată de BCE pe parcursul pregătirii în vederea exercitării atribuțiilor sale de supraveghere;

(v)

orice situație problematică sau orice modificare adusă Codului de conduită.

§ BCE publică raportul anual pe website-ul MUS. Serviciul de informații prin e-mail al BCE va fi extins pentru a aborda în mod specific întrebări legate de MUS, iar BCE va utiliza răspunsurile oferite prin e-mail pentru a crea o secțiune FAQ pe website-ul MUS.

2.   Audieri și discuții confidențiale neconsemnate în scris

Președintele Consiliului de supraveghere participă, la solicitarea comisiei competente a Parlamentului, la audieri publice ordinare cu privire la executarea atribuțiilor de supraveghere. Comisia competentă a Parlamentului și BCE convin asupra unui calendar pentru două astfel de audieri care să se desfășoare în cursul anului următor. Solicitările de modificare a calendarului convenit se adresează în scris.

În plus, președintele Consiliului de supraveghere poate fi invitat la schimburi ad hoc suplimentare de opinii cu comisia competentă a Parlamentului, cu privire la chestiuni legate de supraveghere.

În cazul în care este necesar pentru exercitarea competențelor ce îi revin Parlamentului conform TFUE și dreptului Uniunii, președintele comisiei competente a Parlamentului poate solicita motivat, în scris, reuniuni confidențiale speciale cu președintele Consiliului de supraveghere. Astfel de reuniuni se desfășoară la o dată convenită de ambele părți.

Toți participanții la reuniunile confidențiale speciale sunt supuși unor cerințe privind confidențialitatea echivalente celor aplicabile membrilor Consiliului de supraveghere și personalului BCE cu atribuții de supraveghere.

La audierile ordinare, schimburile ad hoc de opinii și reuniunile confidențiale pot participa și reprezentanții BCE în Consiliul de supraveghere sau membrii personalului cu atribuții de supraveghere care ocupă posturi de conducere (directori generali sau adjuncții acestora), cu condiția ca președintele Consiliului de supraveghere sau președintele comisiei competente a Parlamentului să prezinte o cerere motivată și să fie cu acordul ambelor părți.

Principiul transparenței instituțiilor europene prevăzut în TFUE se aplică MUS. Discuțiile din cadrul reuniunilor confidențiale speciale respectă principiul transparenței și al elaborării în funcție de circumstanțele relevante. Acestea implică schimbul de informații confidențiale cu privire la exercitarea atribuțiilor de supraveghere în limitele impuse de dreptul Uniunii. Divulgarea acestor informații poate fi restricționată prin prevederi legale privind confidențialitatea.

Persoanelor angajate de Parlament sau de BCE nu le este permisă divulgarea informațiilor obținute în cadrul activităților lor, aferente atribuțiilor conferite BCE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013, chiar și după data la care au încetat aceste activități sau contractele acestor persoane de angajare la respectivele instituții.

Audierile ordinare, schimburile ad hoc de opinii și reuniunile confidențiale pot privi toate aspectele activității și funcționării MUS prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

În cadrul reuniunilor confidențiale nu se redactează procese-verbale și nu se efectuează alte tipuri de înregistrări. Nu se dă nici o declarație pentru presă sau pentru alte servicii de comunicare în masă. Fiecare participant la discuțiile confidențiale semnează de fiecare dată o declarație solemnă prin care se angajează să nu divulge conținutul respectivelor discuții niciunei terțe persoane.

Doar președintele Consiliului de supraveghere și președintele și vicepreședinții comisiei competente a Parlamentului pot participa la reuniunile confidențiale. Atât președintele Consiliului de supraveghere, cât și președintele și vicepreședinții comisiei competente a Parlamentului pot fi însoțiți de doi membri din personalul BCE sau, respectiv, de doi membri din secretariatul Parlamentului.

3.   Răspunsuri la întrebări

BCE răspunde în scris la întrebările care îi sunt adresate în scris de către Parlament. Respectivele întrebări se adresează președintelui Consiliului de supraveghere prin intermediul președintelui comisiei competente a Parlamentului. Răspunsurile la întrebări sunt formulate în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de cinci săptămâni de la transmiterea acestora către BCE.

Atât BCE, cât și Parlamentul dedică o secțiune specifică în cadrul website-ului lor pentru întrebările și răspunsurile menționate mai sus.

4.   Accesul la informații

BCE furnizează comisiei competente a Parlamentului cel puțin o înregistrare cuprinzătoare și pertinentă a dezbaterilor Consiliului de supraveghere care să permită înțelegerea discuțiilor, precum și o listă adnotată a deciziilor. În cazul unei obiecții a Consiliului guvernatorilor față de un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere conform articolului 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, președintele BCE îl informează pe președintele comisiei competente a Parlamentului cu privire la motivele care au dus la o astfel de obiecție, conform cerințelor de confidențialitate prevăzute în prezentul acord.

În cazul lichidării unei instituții de credit, informațiile cu caracter neconfidențial legate de respectiva instituție de credit sunt divulgate ex post, numai după ce restricțiile cu privire la furnizarea de informații relevante, aplicabile conform cerințelor de confidențialitate, au încetat să se aplice.

Taxele de supraveghere și o explicație cu privire la modul în care acestea sunt calculate sunt publicate pe website-ul BCE.

BCE publică pe website-ul său un ghid cu privire la practicile sale de supraveghere.

5.   Protejarea informațiilor și documentelor clasificate ale BCE

Parlamentul pune în aplicare garanții și măsuri care să corespundă nivelului de sensibilitate a informațiilor sau a documentelor BCE și informează BCE în consecință. În orice caz, informațiile sau documentele divulgate vor fi folosite doar în scopul pentru care au fost furnizate.

Parlamentul solicită aprobarea BCE cu privire la divulgarea acestora unor alte persoane sau instituții, iar cele două instituții cooperează în cadrul procedurilor judiciare, administrative sau de altă natură în cadrul cărora se solicită accesul la aceste documente sau informații. BCE poate solicita Parlamentului, cu privire la toate informațiile sau documentele divulgate sau la categorii din acestea, să țină o evidență a persoanelor care au acces la aceste informații și documente.

II.   PROCEDURI DE SELECȚIE

BCE stabilește și face publice criteriile pentru selectarea președintelui Consiliului de supraveghere, inclusiv echilibrul între competențe, buna cunoaștere a instituțiilor financiare și a piețelor și experiența în activitățile de supraveghere financiară și macro-prudențială. În stabilirea criteriilor, BCE vizează standardele profesionale cele mai înalte și are în vedere necesitatea protejării intereselor Uniunii în ansamblu și diversitatea în componența Consiliului de supraveghere.

Comisia competentă a Parlamentului este informată, cu două săptămâni înainte ca Consiliul guvernatorilor BCE să publice anunțul pentru ocuparea postului, cu privire la detaliile acestuia, inclusiv criteriile de selecție și profilul specific al postului, și procedura de selecție deschisă pe care intenționează să o aplice pentru selecționarea președintelui.

Comisia competentă a Parlamentului este informată de către Consiliul guvernatorilor BCE cu privire la componența grupului de candidați pentru postul de președinte (numărul de candidaturi, combinația de aptitudini profesionale, echilibrul între genuri și cetățenie etc.), precum și cu privire la metoda prin care lista de candidați este analizată în vederea întocmirii unei liste restrânse, cu cel puțin doi candidați, și a desemnării, în cele din urmă, a propunerii BCE.

BCE prezintă comisiei competente a Parlamentului lista restrânsă a candidaților pentru postul de președinte al Consiliului de supraveghere. BCE furnizează respectiva listă cu cel puțin trei săptămâni înainte de a prezenta propunerea sa de numire în funcția de președinte.

Comisia competentă a Parlamentului poate adresa BCE întrebări legate de criteriile de selecție și de lista restrânsă a candidaților în termen de o săptămână de la primirea acesteia. BCE răspunde în scris la aceste întrebări în termen de două săptămâni.

§ Procesul de aprobare constă din următoarele etape:

BCE transmite Parlamentului propunerile sale de numire în funcția de președinte și/sau a vicepreședinte, însoțite de explicații scrise cu privire la motivele care stau la baza acestor propuneri;

o audiere publică a persoanelor propuse pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte al Consiliului de supraveghere se va desfășura în cadrul comisiei competente a Parlamentului;

Parlamentul decide cu privire la aprobarea candidaților propuși de BCE pentru posturile de președinte și vicepreședinte printr-un vot în cadrul comisiei competente și în plen. În condiții normale, Parlamentul are în vedere luarea deciziei în termen de șase săptămâni de la prezentarea propunerii, cu respectarea calendarului său de lucru.

În cazul în care persoana propusă de BCE pentru numirea în funcția de președinte nu este aprobată, BCE poate decide fie să revină la grupul de persoane care și-au depus inițial candidatura pentru respectivul post, fie să relanseze procedura de selecție, cu elaborarea și publicarea unui nou anunț pentru ocuparea postului.

BCE prezintă Parlamentului orice propunere de demitere din funcție a președintelui sau a vicepreședintelui și furnizează explicații în acest sens.

§ Procesul de aprobare constă în:

votul în cadrul comisiei competente a Parlamentului cu privire la o propunere de rezoluție; precum și

votul în plen cu privire la respectiva rezoluție (adoptare sau respingere).

În cazul în care Parlamentul sau Consiliul informează BCE cu privire la faptul că, în opinia acestora, sunt îndeplinite condițiile pentru demiterea din funcție a președintelui sau a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere, în sensul articolului 26 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE își prezintă considerentele în scris în termen de patru săptămâni.

III.   ANCHETE

În cazul în care Parlamentul instituie o comisie de anchetă, în temeiul articolului 226 din TFUE și al Deciziei 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (4), BCE asistă comisia de anchetă în desfășurarea atribuțiilor sale în conformitate cu principiul cooperării loiale și cu dreptul Uniunii.

Orice activități ale comisiei de anchetă la care participă BCE intră sub incidența Deciziei 95/167/CE, Euratom, CECO.

BCE cooperează întru totul în cadrul oricărei investigații întreprinse de către Parlament în temeiul articolului 20 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, în același cadru de cooperare care se aplică comisiilor de anchetă și în condițiile de confidențialitate prevăzute în prezentul acord în cazul discuțiilor confidențiale neconsemnate în scris (I.2).

Toți destinatarii informațiilor furnizate Parlamentului în cadrul investigațiilor sunt supuși unor cerințe privind confidențialitatea echivalente cu cele aplicabile membrilor Consiliului de supraveghere și personalului cu atribuții de supraveghere din cadrul BCE, iar Parlamentul și BCE convin asupra măsurilor ce trebuie aplicate pentru a se asigura protecția acestor informații.

În cazul în care este necesară păstrarea confidențialității din motive de protecție a interesului public sau privat, așa cum se prevede în Decizia 2004/258/CE, Parlamentul se asigură că protecția este menținută și se abține de la divulgarea oricărei informații de acest tip.

Drepturile și obligațiile instituțiilor și organismelor Uniunii prevăzute în Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO se aplică și BCE, mutatis mutandis.

Înlocuirea Deciziei 95/167/CE, Euratom, CECO printr-un alt instrument juridic sau modificarea acestei decizii presupune renegocierea părții III din prezentul acord. Până la obținerea unui nou acord privind părțile respective, prezentul acord rămâne în vigoare, la fel ca și Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO în versiunea sa de la data semnării prezentului acord.

IV.   COD DE CONDUITĂ

Anterior adoptării Codului de conduită menționat la articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE informează comisia competentă a Parlamentului cu privire la principalele elemente ale Codului de conduită vizat.

La solicitarea scrisă a comisiei competente a Parlamentului, BCE informează Parlamentul în scris cu privire la punerea în aplicare a Codului de conduită. BCE informează, de asemenea, Parlamentul cu privire la necesitatea actualizării Codului de conduită.

Codul de conduită reglementează conflictele de interese și asigură respectarea normelor de separare a atribuțiilor de politică monetară de cele de supraveghere.

V.   ADOPTAREA DE ACTE DE CĂTRE BCE

BCE informează în mod corespunzător comisia competentă a Parlamentului cu privire la procedurile (și calendarul acestora) stabilite pentru adoptarea regulamentelor, deciziilor, orientărilor și recomandărilor BCE („acte”) care fac obiectul unor consultări publice conform Regulamentului (UE) nr. 1024/2013.

BCE informează comisia competentă a Parlamentului îndeosebi cu privire la principiile și tipurile de indicatori sau de informații pe care le utilizează în general în elaborarea actelor și a recomandărilor de politică, în vederea îmbunătățirii transparenței și a consecvenței politicilor.

BCE transmite comisiei competente a Parlamentului proiectele de acte înainte de începerea procedurii de consultare publică. În cazul în care Parlamentul face observații cu privire la aceste acte, pot avea loc schimburi informale de opinii cu BCE pe marginea acestora. Astfel de schimburi informale de opinii au loc în paralel cu consultările publice deschise organizate de BCE în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

După adoptarea de către BCE a unui act, aceasta îl transmite comisiei competente a Parlamentului. De asemenea, BCE informează periodic Parlamentul, în scris, cu privire la necesitatea actualizării actelor adoptate.

VI.   DISPOZIȚII FINALE

1.

Punerea în practică a prezentului acord este evaluată de către cele două instituții la fiecare trei ani.

2.

Prezentul acord intră în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 sau în ziua ulterioară semnării prezentului acord, în funcție de care se produce mai târziu.

3.

Obligațiile celor două instituții în materie de confidențialitate a informațiilor rămân în vigoare chiar și după încetarea valabilității prezentului acord.

4.

Prezentul acord se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Frankfurt pe Main și la Bruxelles, 6 noiembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Banca Centrală Europeană

Președintele

M. DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Decizia 2004/258/CE a Băncii Centrale Europene din 4 martie 2004 privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene (BCE/2004/3) (JO L 80, 18.3.2004, p. 42).

(3)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(4)  Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European (JO L 78, 6.4.1995, p. 1).


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/7


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2013

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor

(2013/695/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Declarația comună prezentată cu ocazia reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic de la Varșovia din 30 septembrie 2011 confirmă sprijinul politic față de consolidarea mobilității cetățenilor prin liberalizarea regimului vizelor și intenția de a efectua treptat și în timp util demersurile în vederea unui regim de călătorii fără vize pentru cetățenii statelor participante la reuniunea la nivel înalt.

(2)

La 19 decembrie 2011, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocierile cu Republica Azerbaidjan referitor la un acord între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor („acordul”). Negocierile au fost încheiate cu succes prin parafarea acordului la 29 iulie 2013.

(3)

Acordul ar trebui semnat în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale.

(4)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (1); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea acesteia, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(5)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (2); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea acesteia, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor, se autorizează sub rezerva încheierii acordului menționat (3).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 noiembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

D. PAVALKIS


(1)  Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

(2)  Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).

(3)  Textul acordului se publică împreună cu decizia privind încheierea acestuia.


REGULAMENTE

30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/8


REGULAMENTUL (UE) NR. 1218/2013 AL COMISIEI

din 27 noiembrie 2013

de interzicere a pescuitului de hering în zonele IV și VIId și în apele UE din zona IIa de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 40/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2), stabilește cotele pentru 2013.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2013.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acel stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2013 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru, se interzic începând de la data stabilită în anexa menționată. Se interzic în special păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză după această dată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23, 25.1.2013, p. 54.


ANEXĂ

Nr.

65/TQ40

Stat membru

Țările de Jos

Stoc

HER/2A47DX

Specie

Hering (Clupea harengus)

Zone

IV, VIId și apele UE din zona IIa

Data

29.10.2013


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 1219/2013 AL COMISIEI

din 27 noiembrie 2013

de interzicere a pescuitului de hering în apele UE și în apele norvegiene din zona IV la nord de paralela 53° 30′ N de către navele care arborează pavilionul Franței

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 40/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2), stabilește cotele pentru 2013.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul Regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2013.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2013 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. Mai precis, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui capturat din stocul respectiv de către navele în cauză după această dată.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23, 25.1.2013, p. 54.


ANEXĂ

Nr.

63/TQ40

Stat membru

Franța

Stoc

HER/4AB.

Specie

Hering (Clupea Harengus)

Zonă

Apele UE și apele norvegiene din zona IV la nord de paralela 53° 30′ N

Dată

24.10.2013


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/12


REGULAMENTUL (UE) NR. 1220/2013 AL COMISIEI

din 27 noiembrie 2013

de interzicere a pescuitului de cod în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 40/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2), stabilește cotele pentru 2013.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2013.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2013 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui capturat din stocul respectiv de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23, 25.1.2013, p. 54.


ANEXĂ

Nr.

66/TQ40

Stat membru

Uniunea Europeană (toate statele membre)

Stoc

COD/N3M

Specie

Cod (Gadus Morhua)

Zona

NAFO 3M

Data

15.11.2013


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1221/2013 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2013

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 476/2013 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2013/2014, precum și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 968/2013

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 61 primul paragraf litera (d), coroborat cu articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 7e coroborat cu articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 61 primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, zahărul și izoglucoza produse în cursul unui an de comercializare în surplus față de cota prevăzută la articolul 56 din regulamentul respectiv pot fi exportate numai în limitele cantităților care urmează să fie stabilite.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 951/2006 stabilește norme de aplicare detaliate pentru exporturile peste cotă, în special în ceea ce privește eliberarea licențelor de export.

(3)

Pentru anul de comercializare 2013/2014, s-a estimat inițial că fixarea la 650 000 de tone echivalent zahăr alb a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă ar corespunde cererii pieței. Această limită a fost stabilită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 476/2013 al Comisiei (3). Totuși, potrivit celor mai recente estimări, producția de zahăr peste cotă va atinge 3 600 000 de tone. Prin urmare, trebuie asigurate debușeuri comerciale suplimentare pentru zahărul în afara contingentului.

(4)

Având în vedere că plafonul pentru exporturi al OMC pentru anul de comercializare 2013/2014 nu a fost atins, este oportună creșterea cu 700 000 de tone a limitei cantitative pentru exportul de zahăr peste cotă, pentru a oferi noi posibilități de afaceri producătorilor de zahăr din Uniune. Pentru ca producătorii de zahăr peste cotă din Uniune să poată profita de oportunitățile comerciale de pe piețele lor de export, este adecvată punerea la dispoziție a cantităților sporite de la 2 decembrie 2013.

(5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 476/2013 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Pentru a permite depunerea de cereri de licențe de export pentru zahărul peste cotă, suspendarea depunerii cererilor prevăzută la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 968/2013 al Comisiei (4) ar trebui să fie eliminată. Deoarece Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 968/2013 a încetat să producă efecte, este oportună abrogarea acestuia.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 476/2013 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pentru anul de comercializare 2013/2014, limita cantitativă menționată la articolul 61 primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 este de 1 350 000 de tone pentru exporturile fără restituire de zahăr alb peste cotă, încadrat la codul NC 1701 99.”

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 968/2013 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 2 decembrie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 476/2013 al Comisiei din 23 mai 2013 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr și izoglucoză realizate în afara contingentului până la sfârșitul anului de comercializare 2013/2014 (JO L 138, 24.5.2013, p. 5).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 968/2013 al Comisiei din 9 octombrie 2013 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licențe de export, de respingere a cererilor de licențe de export și de suspendare a depunerii de cereri de licențe de export pentru zahăr peste cotă (JO L 268, 10.10.2013, p. 12).


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1222/2013 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2013

privind autorizarea acidului propionic, a propionatului de sodiu și a propionatului de amoniu ca aditivi în furajele destinate rumegătoarelor, porcinelor și păsărilor de curte

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare a acidului propionic, a propionatului de sodiu și a propionatului de amoniu. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea acidului propionic, a propionatului de sodiu și a propionatului de amoniu ca aditivi în furajele destinate tuturor speciilor de animale, urmând a fi clasificați în categoria „aditivi tehnologici”, grupa funcțională „aditivi pentru însilozare”. Cererea include, de asemenea, alte utilizări ale acelorași substanțe, pentru care nu s-a luat încă nicio decizie.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizul ei din 16 noiembrie 2011 (2) că, în condițiile de utilizare propuse, acidul propionic, propionatul de sodiu și propionatul de amoniu nu au efecte adverse asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului. S-a concluzionat, de asemenea, că substanțele ameliorează stabilitatea în condiții aerobe a materiilor ușor de însilozat. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metodele de analiză a aditivilor furajeri, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea substanțelor în cauză arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea respectivelor substanțe ar trebui să fie autorizată astfel cum se specifică în anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanțele specificate în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupei funcționale „aditivi pentru însilozare”, sunt autorizate ca aditivi pentru hrana animalelor în condițiile prezentate în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(12):2446.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de furaj complet cu umiditate de 12 %

Categorie: aditivi tehnologici. Grupă funcțională: aditivi pentru însilozare

1k280

Acid propionic

 

Compoziția aditivului

Acid propionic ≥ 99,5 %

 

Caracterizarea substanței active

 

Acid propionic ≥ 99,5 %

 

C3H6O2 Nr. CAS: 79-09-4

 

Reziduu nevolatil ≤ 0,01 % dacă este uscat la 140 °C la greutate constantă

 

Aldehide ≤ 0,1 % exprimate ca formaldehidă

 

Produs prin sinteză chimică

 

Metodă de analiză  (1)

Cuantificarea acidului propionic ca acid propionic total în aditivii furajeri, preamestecuri, furaje: cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu indice de refracție (HPLC-RI) și excludere de ioni

Rumegătoare

1.

Folosirea simultană a altor acizi organici în dozele maxime permise este contraindicată.

2.

Aditivul se utilizează în materii ușor de însilozat (2).

3.

Utilizarea simultană cu alte surse de substanță activă nu depășește conținutul maxim autorizat.

4.

Pentru siguranță: în timpul manipulării se utilizează echipamente de protecție respiratorie, echipamente de protecție a ochilor, mănuși și îmbrăcăminte de protecție.

20 decembrie 2023

Porcine

30 000

Păsări de curte

10 000

1k281

Propionat de sodiu

 

Compoziția aditivului

Propionat de sodiu ≥ 98,5 %

 

Caracterizarea substanței active

 

Propionat de sodiu ≥ 98,5 %

 

C3H5O2Na

 

Nr. CAS: 137-40-6

 

Pierdere prin uscare ≤ 4 %, determinată prin uscarea timp de două ore la 105 °C

 

Substanțe insolubile în apă ≤ 0,1 %

 

Produs prin sinteză chimică

 

Metodă de analiză  (1)

Cuantificarea propionatului de sodiu în aditivul furajer:

1.

cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu indice de refracție (HPLC-RI) și excludere de ioni – pentru determinarea propionatului total; și

2.

spectrometrie prin absorbție atomică, AAS (EN ISO 6869) – pentru determinarea sodiului total.

Cuantificarea propionatului de sodiu ca acid propionic total în preamestecuri, furaje: cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu indice de refracție (HPLC-RI) și excludere de ioni

Rumegătoare

1.

Folosirea simultană a altor acizi organici în dozele maxime permise este contraindicată.

2.

Aditivul se utilizează în materii ușor de însilozat (2).

3.

Utilizarea simultană cu alte surse de substanță activă nu depășește conținutul maxim autorizat.

4.

Pentru siguranță: în timpul manipulării se utilizează echipamente de protecție respiratorie, echipamente de protecție a ochilor, mănuși și îmbrăcăminte de protecție.

20 decembrie 2023

Porcine

30 000 (3)

Păsări de curte

10 000 (3)

1k284

Propionat de amoniu

 

Compoziția aditivului

Pregătirea propionatului de amoniu ≥ 19 %, acid propionic ≤ 80 % și apă ≤ 30 %

 

Caracterizarea substanței active

 

Propionat de amoniu: C3H9O2N

 

Nr. CAS: 17496-08-1

 

Produs prin sinteză chimică

 

Metodă de analiză  (1)

Cuantificarea propionatului de amoniu în aditivul furajer:

1.

cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu indice de refracție (HPLC-RI) și excludere de ioni – pentru determinarea propionatului total; și

2.

titrare cu acid sulfuric și hidroxid de sodiu pentru determinarea amoniului.

Cuantificarea propionatului de amoniu ca acid propionic total în preamestecuri, furaje:

cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu indice de refracție (HPLC-RI) și excludere de ioni

Rumegătoare

1.

Folosirea simultană a altor acizi organici în dozele maxime permise este contraindicată.

2.

Aditivul se utilizează în materii ușor de însilozat (2).

3.

Utilizarea simultană cu alte surse de substanță activă nu depășește conținutul maxim autorizat.

4.

Pentru siguranță: în timpul manipulării se utilizează echipamente de protecție respiratorie, echipamente de protecție a ochilor, mănuși și îmbrăcăminte de protecție.

20 decembrie 2023

Porcine

30 000 (3)

Păsări de curte

10 000 (3)


(1)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Furaj ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie nouă (de exemplu, porumb – întreaga plantă, raigras, Bromus sau pulpă de sfeclă de zahăr). Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei (JO L 133, 22.5.2008, p. 1).

(3)  Ca acid propionic.


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/20


REGULAMENTUL (UE) NR. 1223/2013 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2013

de prevedere a unor deduceri din cota de pescuit pentru somon în subdiviziunile ICES 22-31, alocată Poloniei pentru 2013 și anii următori, ca urmare a pescuitului excesiv din 2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (1), în special articolul 105 alineatele (1) și (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1256/2011 al Consiliului (2) a alocat Poloniei o cotă de pescuit pentru somonul de Atlantic în apele Uniunii din subdiviziunile ICES 22-31 pentru 2012.

(2)

Comisia a detectat neconcordanțe privind datele transmise de Polonia legate de pescuitul de somon în 2012, prin verificarea încrucișată a datelor înregistrate și raportate în cursul campaniilor de pescuit controlate și necontrolate. Aceste neconcordanțe în raportarea conținutului capturilor au fost ulterior coroborate prin efectuarea mai multor misiuni de verificare și de audit în Polonia, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului. Dovezile colectate îi permit Comisiei să stabilească că acest stat membru și-a depășit cota pentru somon în anul 2012 cu 1776 de bucăți de somon.

(3)

În conformitate cu articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, atunci când Comisia stabilește că un stat membru a depășit cotele de pescuit care i-au fost alocate, ea aplică deduceri din viitoarele cote de pescuit ale statului membru respectiv.

(4)

Articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 prevede că deducerile din cotele de pescuit se aplică în anul sau anii următori.

(5)

Pentru a compensa pescuitul excesiv, este necesar să se aplice deduceri din cota alocată Poloniei pentru somonul de Atlantic pentru 2013. Volumul pescuitului în exces, cuantificat de Comisie, este mai mic de 100 de tone. Prin urmare, în conformitate cu articolul 105 alineatul (2) ultima teză, nu trebuie să se aplice niciun factor de multiplicare în cazul deducerii.

(6)

Cu toate acestea, în cazul în care, din cauza utilizării cotei pentru 2013 la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, nu va fi posibil să se aplice în întregime deducerea cantității datorate, orice cantități rămase trebuie să fie deduse din cota pentru somonul de Atlantic care poate fi alocată acestui stat membru pentru 2014, în conformitate cu orientările Comisiei privind deducerea cotelor de la articolul 105 alineatele (1), (2) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 (3).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cota de pescuit pentru somonul de Atlantic (Salmo salar) în apele Uniunii din subdiviziunile ICES 22-31, alocată Poloniei pentru 2013 prin Regulamentul (UE) nr. 1256/2011 al Consiliului, se reduce în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Dacă deducerile care trebuie aplicate în conformitate cu articolul 1 sunt mai mari decât cota de pescuit încă disponibilă și nu pot fi aplicate în întregime în 2013, cantitățile rămase sunt deduse din cota de pescuit pentru somonul de Atlantic (Salmo salar) în apele Uniunii din subdiviziunile ICES 22-31 care pot fi alocate Poloniei pentru 2014.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 320, 3.12.2011, p. 3.

(3)  JO C 72, 10.3.2012, p. 27.


ANEXĂ

Stoc

2012

Deducere în 2013

Cota inițială

Cota adaptată

Capturi stabilite

Diferența cotă-capturi

(pescuit excesiv)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

7 704

7 704

9 493

–1 776

1 776


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 1224/2013 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 800/2008 cu privire la perioada de aplicare a acestuia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (1),

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 800/2008 (2) al Comisiei expiră la 31 decembrie 2013.

(2)

Prin comunicarea sa privind modernizarea ajutoarelor de stat în UE (3) din 8 mai 2012, Comisia a lansat o revizuire amplă a normelor privind ajutoarele de stat. În contextul acestei revizuiri, Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului a fost modificat deja prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013 (4). O serie de alte instrumente din domeniul ajutoarelor de stat, cum ar fi cele privind cercetarea și dezvoltarea și inovarea, ajutoarele pentru mediu, capitalul de risc, precum și ajutoarele pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, sunt încă în curs de revizuire. Adaptarea acestor instrumente nu se va putea finaliza înainte de expirarea Regulamentului (CE) nr. 800/2008. Prin urmare, pentru a se asigura o abordare coerentă la nivelul tuturor instrumentelor din domeniul ajutoarelor de stat, este necesar să se extindă până la 30 iunie 2014 perioada de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 800/2008.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 800/2008 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Având în vedere prelungirea perioadei de valabilitate a Regulamentului (CE) nr. 800/2008, unele state membre ar putea dori să prelungească măsurile pentru care s-au prezentat informații sintetice, în conformitate cu articolul 9 din regulamentul menționat. Pentru reducerea sarcinii administrative, este oportun ca informațiile sintetice privind măsurile pe care statele membre doresc să le prelungească să fie considerate ca fiind notificate Comisiei, cu condiția să nu se aducă modificări de fond măsurilor în cauză.

(5)

Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru a permite extinderea perioadei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 800/2008 înainte de expirarea acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică până la 30 iunie 2014.”

Articolul 2

În cazul în care, în urma modificării Regulamentului (CE) nr. 800/2008, un stat membru dorește să prelungească măsurile pentru care au fost prezentate Comisiei informații sintetice, în conformitate cu articolul 9 din regulamentul menționat, informațiile privind măsurile pe care statul membru dorește să le prelungească sunt considerate a fi fost comunicate Comisiei numai în cazul în care nu au fost aduse modificări de fond acestor măsuri.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 142, 14.5.1998, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (JO L 214, 9.8.2008, p. 3).

(3)  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Modernizarea ajutoarelor de stat în UE, 8.5.2012, COM (2012) 209 final.

(4)  JO L 204, 31.7.2013, p. 11.


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1225/2013 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

61,5

MA

45,9

TR

88,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

50,7

EG

200,0

TR

132,3

ZZ

127,7

0709 91 00

EG

200,0

ZZ

200,0

0709 93 10

MA

133,5

TR

110,1

ZZ

121,8

0805 20 10

AU

135,4

MA

64,3

PE

131,0

TR

100,8

ZA

150,1

ZZ

116,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

59,5

PE

74,3

SZ

43,6

TR

63,7

UY

92,4

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

71,5

ZZ

71,5

0808 10 80

AU

125,0

BA

45,7

MK

36,9

US

151,9

ZA

93,4

ZZ

90,6

0808 30 90

TR

118,4

ZZ

118,4


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1226/2013 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2013

de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 decembrie 2013

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei din 20 iulie 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 stipulează că, pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (grâu comun, destinat însămânțării), ex 1001 99 00 (grâu comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 și 1007 90 00, taxa de import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru astfel de produse la data importării, majorat cu 55 % și diminuat cu prețul de import CIF aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful vamal comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei de import menționate la alineatul (1) din articolul respectiv, se stabilesc periodic prețuri de import CIF reprezentative pentru produsele în cauză.

(3)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei de import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (grâu comun, destinat însămânțării), ex 1001 99 00 (grâu comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 și 1007 90 00 este prețul de import CIF reprezentativ zilnic, stabilit în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 5 din regulamentul menționat.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele de import pentru perioada începând cu 1 decembrie 2013, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe.

(5)

Dat fiind că este necesar să se asigure aplicarea acestei măsuri cât mai curând posibil după ce au devenit disponibile datele actualizate, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 1 decembrie 2013, taxele de import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187, 21.7.2010, p. 5.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 1 decembrie 2013

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Taxa de import (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

ex 1001 91 20

GRÂU comun, destinat însămânțării

0,00

ex 1001 99 00

GRÂU comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB destinat însămânțării, cu excepția porumbului hibrid

0,00

1005 90 00

PORUMB, cu excepția porumbului destinat însămânțării (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORG boabe, cu excepția sorgului hibrid destinat însămânțării

0,00


(1)  Importatorul poate beneficia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, de o reducere a taxelor de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Marea Mediterană (dincolo de Strâmtoarea Gibraltar) sau în Marea Neagră, în cazul în care mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul Suez;

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, în Estonia, în Irlanda, în Letonia, în Lituania, în Polonia, în Finlanda, în Suedia, în Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice, în cazul în care mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR pe tonă atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 642/2010.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

15.11.2013-28.11.2013

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur, calitate superioară

Grâu dur, calitate medie (2)

Grâu dur, calitate inferioară (3)

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

203,08

122,01

Prețul FOB USA

222,66

212,66

192,66

Primă pentru Golf

28,32

Primă pentru Marile Lacuri

37,83

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

Costuri de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

17,27 EUR/t

Costuri de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

51,31 EUR/t


(1)  Primă pozitivă de 14 EUR/t încorporată [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1227/2013 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2013

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice cererilor de licențe de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de stabilire a normelor speciale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește licențele de export și restituirile la export în sectorul laptelui și produselor lactate (2), în special articolul 31 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 stabilește procedura de alocare a licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul unui contingent deschis pentru țara respectivă.

(2)

Normele cuprinse în secțiunea respectivă, astfel cum au fost modificate prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2013 al Comisiei (3), prevăd posibilitatea ca agenții economici să depună cereri de licențe de export de la 1 la 10 noiembrie dacă rămâne vreo cantitate disponibilă în cadrul contingentului după perioada de depunere a cererilor de licență prevăzută la articolul 29 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009. Articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2013 menționează că, pentru anul contingentar 2013/2014, cantitatea totală rămasă este de 9 018 tone.

(3)

Cererile depuse între 1 și 10 noiembrie 2013 pentru perioada rămasă din anul contingentar în curs 2013/2014 au ca obiect cantități mai mici decât cele disponibile. Ca urmare, este necesar ca, în temeiul articolului 31 alineatul (3) al patrulea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009, să se prevadă alocarea cantității rămase. Licențele de export pentru aceste cantități rămase ar trebui eliberate numai dacă se comunică autorității competente cantitățile suplimentare acceptate de agentul economic respectiv și dacă agenții economici interesați constituie o garanție,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acceptă cererile de licențe de export depuse între 1 și 10 noiembrie 2013 pentru perioada rămasă din anul contingentar în curs 2013/2014.

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de export menționate la primul paragraf pentru produsele menționate la articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 se multiplică cu un coeficient de atribuire de 73,918032.

Licențele de export pentru cantitățile care depășesc cantitățile pentru care s-au depus cereri și care sunt alocate în conformitate cu coeficientul stabilit la al doilea paragraf se eliberează după primirea acordului din partea agentului economic în termen de o săptămână de la data publicării prezentului regulament și sub rezerva constituirii garanției corespunzătoare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318, 4.12.2009, p. 1.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2013 al Comisiei din 15 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1187/2009 în ceea ce privește exporturile de lapte și produse lactate către Statele Unite ale Americii și Republica Dominicană (JO L 275, 16.10.2013, p. 3).


DECIZII

30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/31


DECIZIA EUTM MALI/2/2013 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 12 noiembrie 2013

privind instituirea Comitetului contribuitorilor pentru misiunea militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali)

(2013/696/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Decizia 2013/34/PESC a Consiliului din 17 ianuarie 2013 privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) (1), în special articolul 8 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 8 alineatul (5) din Decizia 2013/34/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS) să adopte decizii relevante privind instituirea unui comitet al contribuitorilor (CoC) pentru misiunea militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali).

(2)

Concluziile Consiliului European de la Nisa din 7, 8 și 9 decembrie 2000 ale celui de la Bruxelles din 24 și 25 octombrie 2002 au stabilit mecanismele pentru participarea statelor terțe la operațiile de gestionare a crizelor și pentru instituirea unui CoC.

(3)

CoC ar trebui să reprezinte un for de dezbatere a tuturor problemelor, legate de gestionarea EUTM Mali, cu statele terțe participante. COPS, care exercită controlul politic și conducerea strategică a EUTM Mali, ar trebui să țină cont de punctele de vedere exprimate de CoC.

(4)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii care au implicații în domeniul apărării. În consecință, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu este obligată în temeiul acesteia și nici nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Instituire și mandat

Se instituie un Comitet al contribuitorilor (CoC) la misiunea militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la instruirea forțelor de securitate maliene (EUTM Mali). Mandatul său este stabilit prin concluziile Consiliului European de la Nisa din 7, 8 și 9 decembrie 2000 și prin ale celui de la Bruxelles din 24 și 25 octombrie 2002.

Articolul 2

Componență

(1)   CoC este format din următorii membri:

reprezentanți ai tuturor statelor membre,

reprezentanți ai statelor terțe care participă la EUTM Mali oferind contribuții semnificative.

(2)   La reuniunile CoC poate, de asemenea, să participe un reprezentant al Comisiei.

Articolul 3

Informații din partea comandantului misiunii UE

CoC primește informații din partea comandantului misiunii UE.

Articolul 4

Președinția

CoC este prezidat de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate sau de reprezentantul acestuia, în strânsă consultare cu președintele Comitetului militar al Uniunii Europene sau cu reprezentantul acestuia.

Articolul 5

Reuniuni

(1)   CoC este convocat periodic de către președinte. Atunci când circumstanțele o impun, se pot convoca reuniuni de urgență la inițiativa președintelui sau la cererea unui membru.

(2)   Președintele distribuie, în prealabil, o ordine de zi provizorie și documente referitoare la reuniune. Președintele este responsabil de comunicarea rezultatelor dezbaterilor din cadrul CoC către COPS.

Articolul 6

Confidențialitate

(1)   În conformitate cu Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 (2), regulamentul de securitate al Consiliului se aplică reuniunilor și procedurilor din cadrul CoC. În special, reprezentanții din cadrul CoC trebuie să dețină autorizații de securitate adecvate.

(2)   Deliberările CoC fac obiectul obligației de păstrare a secretului profesional, cu excepția cazurilor în care CoC decide în unanimitate contrariul.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 noiembrie 2013.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(1)  JO L 14, 18.1.2013, p. 19

(2)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1)


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/33


DECIZIA EUTM MALI/3/2013 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 12 noiembrie 2013

privind acceptarea contribuțiilor din partea țărilor terțe la misiunea militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali)

(2013/697/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Decizia 2013/34/PESC a Consiliului din 17 ianuarie 2013 privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât,

(1)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2013/34/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS) să adopte deciziile relevante privind acceptarea contribuțiilor propuse din partea statelor terțe.

(2)

În urma recomandărilor privind o contribuție a Confederației Elvețiene adresate de comandantul misiunii UE și a avizului Comitetului Militar al Uniunii Europene, contribuția Confederației Elvețiene ar trebui să fie acceptată.

(3)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii care au implicații în domeniul apărării. În consecință, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu este obligată în temeiul acesteia și nici nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuțiile statelor terțe

(1)   Contribuția Confederației Elvețiene la misiunea militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) este acceptată și este considerată semnificativă.

(2)   Confederația Elvețiană este scutită de contribuții financiare la bugetul EUTM Mali.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 noiembrie 2013.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(1)  JO 14, 18.1.2013, p. 19


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/34


DECIZIA 2013/698/PESC A CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2013

în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele de calibru mic și armamentul ușor și alte arme și muniții convenționale ilicite pentru a reduce riscul comerțului ilicit cu acestea

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 26 alineatul (2) și articolul 31 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 13 decembrie 2003, Consiliul European a adoptat o strategie europeană de securitate care identifică cinci provocări majore cu care se confruntă Uniunea: terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele regionale, eșecul statal și criminalitatea organizată. Consecințele fabricării, transferului și circulației ilicite ale armelor convenționale, inclusiv armele de calibru mic și armamentul ușor („SALW”), precum și acumularea excesivă și proliferarea necontrolată a acestora sunt esențiale pentru patru dintre aceste cinci provocări. Acestea alimentează insecuritatea în Africa Subsahariană, Orientul Mijlociu și multe alte regiuni din lume, exacerbând conflictele și subminând consolidarea păcii în urma conflictului, reprezentând astfel o amenințare gravă la adresa păcii și securității.

(2)

La 15 și 16 decembrie 2005, Consiliul a adoptat Strategia UE de combatere a acumulării ilicite și a traficului ilicit de arme de calibru mic și armament ușor, precum și de muniție aferentă („Strategia UE privind SALW”), care stabilește liniile directoare pentru acțiunea UE în domeniul SALW. Strategia menționată identifică Africa drept continentul cel mai afectat de acumularea și proliferarea ilicite de SALW. De asemenea, strategia recunoaște că problema transferurilor de SALW către Africa Subsahariană nu poate fi izolată de cea a surselor transferurilor și precizează că ar trebui acordată o atenție deosebită modalităților și mijloacelor prin care SALW sunt diseminate în Africa, inclusiv brokerajul și transportul ilegale.

(3)

Strategia UE privind SALW susține de asemenea că Uniunea ar trebui să consolideze și să sprijine mecanismele pentru monitorizarea sancțiunilor și să sprijine consolidarea controlului exporturilor, precum și promovarea Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (1), printre altele prin promovarea de măsuri pentru îmbunătățirea transparenței.

(4)

Odată cu Programul de acțiune al Organizației Națiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu SALW sub toate aspectele sale („Programul de acțiune al ONU”), adoptat la 20 iulie 2001, toate statele membre ale ONU s-au angajat să prevină traficul ilicit de SALW sau deturnarea acestora către beneficiari neautorizați și, în special, să țină seama de riscul deturnării de SALW către comerțul ilegal atunci când evaluează cereri de autorizații pentru export.

(5)

La 8 decembrie 2005, Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat un instrument internațional care permite statelor să identifice și să urmărească SALW, în mod rapid și fiabil.

(6)

Parteneriatul strategic comun Africa-UE din 2007 definește prevenirea comerțului ilicit cu SALW și a acumulării excesive a acestora ca pe un domeniu de acțiune prin consolidarea capacității, colaborarea în rețea, cooperare și schimbul de informații.

(7)

Cu ocazia celei de a doua Conferințe de revizuire din 2012 privind Programul de acțiune al ONU, toate statele membre ale ONU și-au reafirmat angajamentul de a preveni traficul ilicit de SALW, inclusiv deturnarea acestora către beneficiari neautorizați, precum și angajamentele cuprinse în Programul de acțiune al ONU referitor la evaluarea cererilor de autorizații pentru export.

(8)

La 2 aprilie 2013, Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat textul Tratatului privind comerțul cu arme (TCA). Obiectivul tratatului constă în instituirea de standarde internaționale comune la cel mai înalt nivel posibil pentru reglementarea sau pentru ameliorarea reglementării comerțului internațional cu arme convenționale, în prevenirea și eradicarea comerțului ilicit cu arme convenționale și în prevenirea deturnării acestora. Uniunea ar trebui să sprijine toate statele membre ale ONU să pună în aplicare controale eficace ale transferurilor de arme pentru a se asigura că, atunci când va intra în vigoare, TCA va fi cât mai eficace posibil, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 11 din TCA.

(9)

Prin urmare, Uniunea dorește să finanțeze un mecanism global de raportare privind SALW ilicite și alte arme și muniții convenționale ilicite pentru a reduce riscul comerțului ilicit cu acestea cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor menționate anterior,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind SALW și a promovării păcii și securității, activitățile de proiect care urmează a fi sprijinite de Uniune au următoarele obiective specifice:

crearea unui sistem global de gestionare a informațiilor accesibil și ușor de utilizat privind SALW deturnate sau traficate și alte arme și muniții deturnate sau traficate („iTrace”) pentru a furniza informații relevante factorilor de decizie, experților în materie de control al armelor convenționale și agenților cu atribuții de control al exporturilor de arme convenționale și pentru a le permite să dezvolte strategii și proiecte eficace bazate pe elemente concrete pentru a combate proliferarea ilicită a SALW și a altor arme și muniții convenționale;

desfășurarea de activități de cercetare pe teren privind SALW și alte arme și muniții convenționale care circulă în zonele afectate de conflict și încărcarea tuturor elementelor probante colectate în sistemul de gestionare a informațiilor;

centralizarea în sistemul global de gestionare a informațiilor a documentației existente relevante pentru politică privind transferurile de SALW și de alte arme și muniții convenționale, inclusiv: rapoarte naționale privind exportul de arme, rapoarte de țară către Registrul ONU al armelor convenționale și Programul de acțiune al ONU privind comerțul ilicit de SALW, textele instrumentelor naționale, regionale și internaționale și rapoartele transferurilor de SALW ilicite și de alte arme și muniții convenționale ilicite elaborate de grupuri ale ONU de monitorizare a sancțiunilor, organizații ale societății civile și mass-media internațională de știri;

sporirea sensibilizării prin acțiuni de informare privind rezultatele proiectului, promovarea obiectivului și funcțiilor disponibile ale iTrace pentru factorii de decizie de la nivel național și internațional, experții în materie de control al armelor convenționale și autoritățile de acordare a licențelor pentru exportul de arme și sporirea capacității internaționale de a monitoriza proliferarea ilicită a SALW și a altor arme și muniții convenționale, precum și de a oferi sprijin factorilor de decizie în identificarea domeniilor prioritare de asistență și cooperare internațională și de a reduce riscul deturnării de SALW și de alte arme și muniții convenționale. Inițiativele de informare vor fi de asemenea concepute pentru a coordona schimbul de informații și a construi parteneriate durabile cu persoanele și organizațiile capabile să genereze informații care pot fi încărcate în sistemul iTrace;

furnizarea de rapoarte axate pe probleme majore de politică, derivate din datele generate de investigații pe teren și prezentate în sistemul iTrace, cu privire la domenii specifice care merită o atenție internațională, inclusiv privind modele majore de trafic de SALW și de alte arme și muniții convenționale și distribuția regională a armelor și munițiilor traficate.

Uniunea finanțează acest proiect, a cărui descriere detaliată se regăsește în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („ÎR”) este responsabil de punerea în aplicare a prezentei decizii.

(2)   Punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a proiectului menționat la articolul 1 este efectuată de Conflict Armament Research Ltd. („CAR”).

(3)   CAR își îndeplinește atribuțiile sub responsabilitatea ÎR. În acest scop, ÎR încheie acordurile necesare cu CAR.

Articolul 3

(1)   Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a proiectului menționat la articolul 1 este de 2 320 000 EUR. Bugetul estimat total al proiectului global este de 2 416 667 EUR, sumă furnizată prin cofinanțare de către CAR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma prevăzută la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Comisia supraveghează gestionarea corespunzătoare a valorii de referință financiare menționate la alineatul (1). În acest sens, aceasta încheie acordul necesar cu CAR. Acordul stipulează că CAR trebuie să asigure vizibilitatea contribuției Uniunii în raport cu mărimea acestei contribuții.

(4)   Comisia depune eforturi în vederea încheierii acordului menționat la alineatul (3) în cel mai scurt timp posibil după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Aceasta informează Consiliul cu privire la eventualele dificultăți care intervin în cursul acestui proces și cu privire la data încheierii acordului respectiv.

Articolul 4

(1)   Cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii, ÎR înaintează Consiliului rapoarte pe baza rapoartelor periodice trimestriale pregătite de către CAR. Aceste rapoarte stau la baza evaluării efectuate de Consiliu.

(2)   Comisia raportează cu privire la aspectele financiare ale proiectului menționat la articolul 1.

Articolul 5

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2)   Prezenta decizie expiră după 24 de luni de la data încheierii acordului menționat la articolul 3 alineatul (3). Totuși, aceasta expiră după șase luni de la data intrării sale în vigoare în situația în care niciun acord nu a fost încheiat în acel interval.

Adoptată la Bruxelles, 25 noiembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

D. PAVALKIS


(1)  Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).


ANEXĂ

Sistemul global de raportare iTrace privind SALW și alte arme și muniții convenționale

1.   Context și justificare pentru sprijinul PESC

1.1.   Prezenta decizie se bazează pe decizii succesive ale Consiliului pentru a combate impactul destabilizator al deturnării și traficului de SALW și de alte arme convenționale. Proliferarea ilicită a SALW și a altor arme și muniții convenționale este un factor major de subminare a stabilității statale și de exacerbare a conflictelor, care reprezintă o amenințare gravă la adresa păcii și securității. Astfel cum se precizează în Strategia UE privind SALW, Africa rămâne continentul cel mai afectat de impactul conflictelor interne, care sunt agravate de afluxul destabilizator de arme de SALW. Numai numărul de operații de menținere a păcii în Africa și de embargouri asupra armelor ilustrează cu claritate scara amenințării la adresa statelor africane reprezentate de acumularea și proliferarea ilicite de SALW și alte arme convenționale. Alte regiuni din lume, inclusiv anumite părți din America Latină și Centrală, Asia Centrală și de Est, Balcani și Orientul Mijlociu sunt afectate în mod similar de proliferarea ilicită a SALW și a altor arme convenționale.

Comunitatea internațională nu dispune în prezent de o capacitate vitală de monitorizare și diagnostic în domeniul combaterii proliferării ilicite a SALW și a altor arme convenționale. Aceasta provine din trei factori conectați. În primul rând, cea mai mare parte a traficului de arme convenționale se desfășoară pe uscat și în regiunile afectate de conflict în care monitorizarea la fața locului este redusă. În al doilea rând, capacitatea de monitorizare existentă este slab conectată cu grupurile ONU de monitorizare a sancțiunilor, misiunile de menținere a păcii și organizațiile neguvernamentale care operează într-o relativă izolare unele față de altele, iar informațiile disponibile din partea lor sunt fragmentate. În al treilea rând, monitorizarea limitată și necoordonată nu furnizează factorilor de decizie informațiile necesare pentru formularea unor politici eficace de combatere a proliferării.

Prezenta decizie urmărește să furnizeze factorilor de decizie, experților în materie de control al armelor convenționale și agenților cu atribuții de control al exporturilor de arme informații relevante elaborate sistematic, care le vor permite să dezvolte strategii eficace de combatere a proliferării bazate pe elemente concrete împotriva proliferării ilicite a SALW și a altor arme convenționale și a munițiilor aferente, pentru a îmbunătăți securitatea la nivel internațional și în regiune. Astfel, aceasta îi va sprijini să combine o strategie de reacție reușită cu acțiuni adecvate de prevenire pentru a combate cererea și oferta ilegale și pentru a asigura un control eficace al armelor convenționale în țările terțe.

1.2.   Prezenta decizie prevede crearea unui sistem online cu acces public și care va urmări SALW și alte arme și muniții convenționale ilicite, vizând tipuri specifice de arme, furnizori, vectori de transfer și beneficiari ilegali („iTrace”). Axat pe regiunile afectate de conflict, iTrace va servi drept mecanism global de raportare care va permite guvernelor naționale să monitorizeze traficul de SALW și de arme și muniții convenționale și să diagnosticheze cazuri de deturnare. Va fi primul mecanism global pentru monitorizarea sistematică a traficului de SALW și de arme și muniții convenționale și astfel va oferi asistență în identificarea unor măsuri adecvate pentru a reduce riscul deturnării și traficului cu acestea. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului privind comerțul cu arme (TCA), acesta va contribui și la monitorizarea punerii în aplicare a TCA, va furniza informații cuprinzătoare în sprijinul revizuirilor în urma punerii în aplicare a TCA și va consolida capacitatea guvernelor naționale de a anticipa impactul deciziilor de acordare a licențelor pentru exportul de arme.

Prezenta decizie prevede adaptarea unui software sofisticat de gestionare a informațiilor, dezvoltarea unui portal online care poate fi consultat fără restricții pentru a urmări geospațial transferurile ilicite de arme și un program de investigații pe teren, care va alimenta iTrace cu elemente probante ale transferurilor ilicite de arme în timp real. De asemenea, decizia prevede revizuirea și verificarea elementelor probante existente privind traficul de arme, care vor fi încărcate în iTrace.

2.   Obiective globale

Acțiunea descrisă în cele ce urmează va sprijini comunitatea internațională în combaterea impactului destabilizator al deturnării și traficului de SALW și de alte arme și muniții convenționale. Aceasta va furniza factorilor de decizie, experților în materie de control al armelor și agenților cu atribuții de control al exporturilor de arme informații relevante, care le vor permite să dezvolte strategii eficace de combatere a proliferării bazate pe elemente concrete împotriva proliferării ilicite a SALW și a altor arme și muniții convenționale, pentru a îmbunătăți securitatea la nivel internațional și în regiune. În mod specific, acțiunea va furniza:

(a)

informații concrete privind traficul de SALW și de alte arme convenționale necesare pentru a monitoriza într-un mod mai eficace punerea în aplicare a Programului de acțiune al ONU privind comerțul ilicit cu SALW;

(b)

informații concrete pentru a consolida punerea în aplicare a Instrumentului internațional de urmărire;

(c)

informații concrete pentru a urmări rutele majore și entitățile implicate în furnizarea de SALW și de alte arme și muniții convenționale în regiunile afectate de conflict sau către organizații teroriste internaționale și pentru a furniza elemente probante privind grupurile și persoanele angajate în comerțul ilicit, în sprijinul procedurilor judiciare naționale;

(d)

posibilitatea intensificării cooperării dintre organele relevante ale ONU, misiuni și alte organizații internaționale, în domeniul urmăririi SALW și a altor arme convenționale și al furnizării de informații în mod direct în sprijinul mecanismelor de monitorizare existente, inclusiv iARMS al Interpol;

(e)

informații relevante pentru a identifica domenii prioritare de cooperare și asistență internațională pentru a combate în mod eficace deturnarea și traficul de SALW și de alte arme și muniții convenționale, cum ar fi finanțarea pentru proiecte cu privire la securitatea depozitelor și/sau gestionarea frontierelor;

(f)

un mecanism de asistență în monitorizarea punerii în aplicare a TCA la intrarea sa în vigoare, în mod specific pentru a detecta deturnarea armelor convenționale transferate, precum și pentru a oferi guvernelor asistență în evaluarea riscului de deturnare înaintea exportului de arme convenționale, în mod specific riscul deturnării în țara cumpărătorului sau reexportul în condiții nedezirabile.

3.   Sustenabilitatea și rezultatele proiectului pe termen lung

Acțiunea va institui un cadru durabil pentru monitorizarea susținută a proliferării ilicite a SALW și a altor arme și muniții convenționale. Se preconizează că aceasta va consolida în mod semnificativ informațiile existente referitoare la arme și va sprijini în mod considerabil dezvoltarea specifică de politici eficace în materie de control al armelor convenționale și de control al exporturilor de arme. În mod specific, proiectul:

(a)

va dezvolta un sistem de gestionare a informațiilor care va asigura colectarea pe termen lung (minimum 10 ani) și analiza datelor privind armele convenționale ilicite;

(b)

va furniza factorilor de decizie și experților în materie de control al armelor convenționale un instrument pentru a defini strategii mai eficace și domenii prioritare de asistență și cooperare (de exemplu, prin identificarea unor mecanisme regionale sau subregionale de cooperare, coordonare și schimb de informații care trebuie instituite sau consolidate; prin identificarea stocurilor naționale nesecurizate, a rutelor de transfer ilegal, a controalelor slabe la frontiere și a capacităților de aplicare a legii insuficiente);

(c)

va avea flexibilitatea intrinsecă de a genera informații relevante pentru politici, indiferent de cerințele în materie de politică aflate în schimbare rapidă;

(d)

va spori în mod semnificativ eficacitatea organizațiilor și a persoanelor care monitorizează armele la nivel internațional prin furnizarea unui mecanism de schimb al informațiilor cu o sferă în expansiune continuă.

4.   Descrierea acțiunii

4.1.   Proiectul nr. 1: Crearea sistemului global de gestionare a informațiilor privind urmărirea armelor și a portalului de cartografiere online iTrace

4.1.1.   Obiectivul proiectului

Proiectul va dezvolta software-ul necesar pentru a prelucra, a valida și a cartografia informațiile privind SALW și alte arme și muniții convenționale deturnate sau traficate. Sistemul de gestionare a informațiilor Dfuze, care este deja în uz în cadrul mai multor servicii polițienești și de informații la nivel național, va fi adaptat pentru a prelucra informații specifice pentru arme. Sistemul oferă de asemenea o analiză a rețelei organizaționale în scopul monitorizării activităților de trafic de arme ale grupărilor teroriste și ale organizațiilor infracționale, inclusiv legături financiare. Funcțiile de cartografiere geospațială ale sistemului Dfuze vor fi revizuite semnificativ pentru a furniza funcțiile de consultare, acces public, portal de cartografiere online și funcțiile de descărcare asociate ale sistemului iTrace.

4.1.2.   Activități din cadrul proiectului

În cadrul acestui proiect vor fi întreprinse următoarele activități:

(a)

achiziționarea serverului, a infrastructurii de computere și de rețea necesare pentru rularea sistemului global de gestionare a informațiilor privind urmărirea SALW și a altor arme și muniții convenționale și a portalului de cartografiere online iTrace;

(b)

achiziționarea și revizuirea sistemului Dfuze de gestionare a informațiilor, în special modificarea categoriilor câmpurilor de introducere a datelor și crearea portalului iTrace de cartografiere online.

4.1.3.   Rezultatele proiectului

Proiectul:

(a)

va permite oricărui utilizator online să consulte un amplasament, o țară, o regiune sau un continent anume din lume;

(b)

va identifica și va furniza elemente probante vizuale privind SALW și alte arme și muniții convenționale deturnate sau traficate din amplasamentul, țara, regiunea, sau continentul în cauză;

(c)

va reprezenta grafic, pe o hartă online a lumii, datele transferurilor, rutele de aprovizionare ilicită și traficanții implicați pentru orice articol (din mii) de SALW sau de alte arme și muniții convenționale traficate;

(d)

va regăsi automat cazurile similare (SALW sau alte arme sau muniții convenționale de același tip, țara de fabricație sau seria de fabricație) și va reprezenta grafic aceste articole și amplasarea lor pe o hartă online a lumii;

(e)

va identifica și va cartografia conexiunile dintre tipurile de SALW sau de alte arme și muniții convenționale deturnate sau traficate, sau organizațiile internaționale traficante;

(f)

va genera rapoarte globale (de exemplu, amploarea deturnării dintr-o anumită țară sau originea armelor convenționale deturnate), care vor fi produse în format PDF;

(g)

va găzdui, la nivel de țară și la nivel global, documentația existentă relevantă pentru politică privind transferurile de SALW și de alte arme și muniții convenționale, inclusiv: rapoarte naționale privind exportul de arme, rapoarte de țară către Registrul ONU al armelor convenționale și Programul de acțiune al ONU privind comerțul ilicit de SALW, textul instrumentelor naționale, regionale și internaționale și rapoartele transferurilor de SALW ilicite sau de alte de arme și muniții convenționale ilicite elaborate de grupuri ale ONU de monitorizare a sancțiunilor, organizații ale societății civile și mass-media internațională de știri;

(h)

va asigura o conexiune integrată la sistemul iARMS al Interpol, ceea ce va permite Interpol să realizeze o comparație încrucișată între armele crimelor din sistemul iARMS și informațiile generate de iTrace privind armele folosite în conflicte;

(i)

va elabora rapoarte de evaluare a riscurilor în format predefinit, pentru a sprijini experții în materie de control al armelor convenționale să identifice domeniile prioritare în vederea îmbunătățirii, asistenței și cooperării și pentru a sprijini autoritățile naționale de acordare a licențelor pentru exportul de arme în recunoașterea riscurilor concrete de deturnare.

4.1.4.   Indicatori de implementare a proiectului

Proiectul va institui un sistem de cartografiere online liber, permițând accesul public, fără restricții în privința potențialilor beneficiari.

4.1.5.   Beneficiarii proiectului

Odată alimentat (a se vedea secțiunile 4.2 și 4.3), iTrace va furniza informații generale destinate în mod explicit: factorilor naționali de decizie în materie de control al armelor, agențiilor de acordare a licențelor pentru exportul armelor, organizațiilor regionale și internaționale [inclusiv grupurile ONU de monitorizare a sancțiunilor, misiunile ONU de menținere a păcii, Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), Biroul Națiunilor Unite pentru probleme de dezarmare (UNODA) și Interpol], organizațiilor neguvernamentale de cercetare [inclusiv Centrul Internațional pentru Conversie de la Bonn (BICC), Grupul pentru cercetare și informare privind pacea (GRIP), Institutul Internațional pentru Cercetare în domeniul Păcii din Stockholm (SIPRI) și Small Arms Survey], organizațiilor militante (inclusiv Amnesty International și Human Rights Watch) și mass-mediei internaționale de știri, fără a se limita însă la acestea.

4.2.   Proiectul nr. 2: Investigații pe teren și cercetare retrospectivă necesare în vederea alimentării iTrace cu elemente documentare probante în timp real privind deturnarea și traficul de SALW și de alte arme și muniții convenționale și alte informații relevante

4.2.1.   Obiectivul proiectului

În cadrul proiectului se vor desfășura cercetări pe teren legate de SALW și de alte arme și muniții convenționale aflate în circulație în zonele afectate de conflicte. Proiectul este o inițiativă-pilot, care urmărește să confirme utilitatea iTrace prin generarea de informații actualizate privind deturnarea și traficul de SALW și de alte arme și muniții convenționale în țările din zona subsahariană. Acesta va include, în domeniul său de aplicare, câteva țări de interes deosebit pentru statele membre ale UE, de exemplu, Republica Centrafricană, Libia, Mali, Niger, Sudanul de Sud, Sudan și Somalia. În plus, în cadrul proiectului se va desfășura o cercetare retrospectivă vizând alimentarea iTrace cu informații existente verificate privind transferurile relevante, colectate de la organizații altele decât CAR.

4.2.2.   Activități din cadrul proiectului

În cadrul acestui proiect vor fi întreprinse următoarele activități:

(a)

desfășurarea experților în materie de arme calificați în vederea efectuării unei analize pe teren a SALW și a altor arme și muniții convenționale ilicite, precum și a materialelor aferente recuperate din conflictele armate din zona subsahariană;

(b)

analiza, revizuirea și verificarea elementelor probante documentate privind SALW și alte arme și muniții convenționale ilicite și utilizatorii acestora, inclusiv, printre altele: fotografii ale armelor, ale părților componente și ale marcajelor interioare și exterioare ale acestora, modul de ambalare, documentația de expediere asociată și rezultatele investigațiilor pe teren (utilizatori, stocuri și rute de transfer);

(c)

revizuirea și verificarea elementelor probante istorice recente privind transferurile relevante de SALW și de alte arme și muniții convenționale colectate de organizații altele decât CAR, inclusiv rapoarte din partea grupurilor ONU de monitorizare a sancțiunilor, organizațiilor societății civile și mass-mediei internaționale de știri;

(d)

încărcarea tuturor elementelor probante colectate și revizuite în sistemul de gestionare a informațiilor și portalul de cartografiere online iTrace;

(e)

identificarea și susținerea partenerilor locali pentru asigura colectarea durabilă a datelor în sprijinul iTrace pe toată durata acțiunii propuse și după încheierea acesteia;

(f)

legătura cu guvernele UE în vederea predefinirii punctelor de contact naționale și a unui mecanism de coordonare, pentru a clarifica domeniul de aplicare a investigațiilor CAR și a reduce potențialele conflicte de interese anterior derulării investigațiilor sale.

Proiectul va fi pus în aplicare treptat în cursul întregii perioade de doi ani a proiectului iTrace.

4.2.3.   Rezultatele proiectului

Proiectul:

(a)

va documenta, in situ, elementele probante fizice ale SALW și ale altor arme și muniții convenționale deturnate sau traficate în regiunile afectate de conflicte din zona subsahariană;

(b)

va verifica și va dezvolta cazurile de trafic ilicit pe baza elementelor probante colectate de CAR și de alte organizații, cu privire la SALW și la alte arme și muniții convenționale deturnate sau traficate de pe teritoriul tuturor regiunilor;

(c)

va furniza elemente probante vizuale concrete privind SALW și alte arme și muniții convenționale deturnate sau traficate, inclusiv fotografii ale articolelor, numere de serie, marcaje de fabricație, cutii, liste de colisaj, documente de expediere și certificarea utilizatorului final;

(d)

va genera relatări textuale ale activității licite, incluzând rutele de trafic, actorii implicați în deturnare sau în transferul ilicit și evaluări ale factorilor determinanți (inclusiv gestionarea și securitatea deficitare ale stocurilor și rețelele de aprovizionare ilicite deliberate, orchestrate de state);

(e)

va încărca elementele probante sus-menționate în sistemul de gestionare a informațiilor și portalul de cartografiere online iTrace, în vederea diseminării publice integrale.

4.2.4.   Indicatori de implementare a proiectului

Până la 30 de desfășurări pe teren (inclusiv desfășurări extinse, când este necesar) în timpul perioadei de doi ani, pentru a genera elemente probante care să fie încărcate în sistemul de gestionare a informațiilor și portalul de cartografiere online iTrace.

4.2.5.   Beneficiarii proiectului

Vă rugăm să consultați secțiunea 4.1.5 de mai sus pentru o listă completă a beneficiarilor, care este identică pentru toate proiectele enumerate în cadrul prezentei decizii.

4.3.   Proiectul nr. 3: Informarea și coordonarea internațională a părților interesate

4.3.1.   Obiectivul proiectului

Proiectul va evidenția beneficiile iTrace pentru factorii de decizie internaționali și naționali, experții în materie de control al armelor convenționale și autoritățile de acordare a licențelor pentru exportul de arme. Inițiativele de informare vor fi, de asemenea, concepute pentru a coordona schimbul de informații și a construi parteneriate durabile cu persoanele și organizațiile capabile să genereze informații care pot fi încărcate în sistemul iTrace.

4.3.2.   Activități din cadrul proiectului

În cadrul acestui proiect vor fi întreprinse următoarele activități:

(a)

prezentări din partea personalului CAR în cadrul a două conferințe desfășurate la Bruxelles. Prezentările din partea personalului vor fi concepute cu scopul de a pune în valoare iTrace, punând accentul pe: 1. beneficiile sale concrete pentru sprijinirea monitorizării implementării Programului de acțiune al ONU și a TCA; 2. utilitatea sa în desemnarea domeniilor prioritare de asistență și cooperare internațională; și 3. utilitatea sa ca mecanism de stabilire a profilurilor în evaluarea riscurilor, destinat autorităților de acordare a licențelor pentru exportul de arme;

(b)

prezentări din partea personalului CAR la o serie de conferințe internaționale [UE, ONU, OSCE și organizații regionale, inclusiv Uniunea Africană, Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) și Centrul regional pentru armele de calibru mic din regiunea Marilor Lacuri, Cornul Africii și statele învecinate (RECSA)]. Prezentările personalului vor avea rolul de a pune în valoare iTrace pentru factorii de decizie, de a încuraja și de a dezvolta parteneriate durabile cu persoane și organizații capabile să genereze informații care pot fi încărcate în sistemul iTrace, precum și de a asista factorii de decizie în identificarea domeniilor prioritare pentru asistență și cooperare internațională.

Proiectul va fi pus în aplicare în cursul întregii perioade de doi ani a proiectului iTrace.

4.3.3.   Rezultatele proiectului

Proiectul:

(a)

va promova utilitatea iTrace pentru factorii de decizie naționali și internaționali care acționează în direcția punerii în aplicare a acordurilor privind controlul SALW și al altor arme convenționale și controlul exportului de arme (Programul de acțiune al ONU și TCA) și va evalua punerea în aplicare a acestora;

(b)

va furniza informații relevante pentru a sprijini factorii de decizie și experții în materie de control al armelor convenționale în identificarea domeniilor prioritare pentru asistență și cooperare internațională și în elaborarea unor strategii eficace de combatere a proliferării;

(c)

va furniza autorităților de acordare a licențelor pentru exportul de arme informații aprofundate privind iTrace și utilitatea acestuia în evaluarea riscurilor, furnizând totodată o modalitate de feedback și de consolidare a sistemului;

(d)

va implica în rețea un grup tot mai mare de experți în materie de control al SALW și al altor arme convenționale implicați în desfășurarea unor investigații in situ privind deturnarea și traficul de arme și muniții convenționale;

(e)

va spori vizibilitatea pentru public a urmăririi SALW și a altor arme și muniții convenționale ca mod de a sprijini monitorizarea punerii în aplicare a Programului de acțiune al ONU, a TCA și a altor instrumente internaționale și regionale de control al armelor și de control al exporturilor de arme.

4.3.4.   Indicatori de implementare a proiectului

Până la 12 conferințe la care va participa personalul CAR, două dintre acestea având loc la Bruxelles. Toate conferințele vor include prezentări ale iTrace. Programele și rezumatele succinte ale conferințelor vor fi incluse în raportul final.

4.3.5.   Beneficiarii proiectului

Vă rugăm să consultați secțiunea 4.1.5 de mai sus pentru o listă completă a beneficiarilor, care este identică pentru toate proiectele enumerate în cadrul prezentei decizii.

4.4.   Proiectul nr. 4: Rapoarte iTrace privind politicile

4.4.1.   Obiectivul proiectului

Proiectul va pune la dispoziție rapoarte privind principalele probleme de politică, extrase din datele generate de investigațiile de pe teren și prezentate în sistemul iTrace. Rapoartele vor avea rolul de a evidenția anumite domenii de interes internațional, inclusiv principalele tipare de trafic de SALW și de alte arme și muniții convenționale, distribuția regională a armelor și munițiilor traficate și domeniile prioritare care necesită atenție internațională.

4.4.2.   Activități din cadrul proiectului

O analiză aprofundată, care să ducă la elaborarea, revizuirea, editarea și publicarea a patru rapoarte iTrace privind politicile.

4.4.3.   Rezultatele proiectului

Proiectul:

(a)

va genera patru rapoarte, fiecare prezentând profilul unei probleme distincte de interes internațional;

(b)

va asigura distribuția rapoartelor iTrace privind politicile către toate statele membre ale UE;

(c)

va desemna o strategie de informare cu scop precis, pentru a asigura acoperirea globală maximă;

(d)

va susține vizibilitatea acțiunii pe arena politică și în mass-media internațională de știri, printre altele prin prezentarea informațiilor de actualitate referitoare la armele ilicite, prin furnizarea unei analize de politică relevante în sprijinul proceselor în curs privind controlul armelor și prin adaptarea rapoartelor, pentru a suscita un interes maxim din partea mass-mediei internaționale de știri.

4.4.4.   Indicatori de implementare a proiectului

Patru rapoarte de politică online produse de iTrace pe durata acțiunii propuse și distribuite la nivel mondial.

4.4.5.   Beneficiarii proiectului

Vă rugăm să consultați secțiunea 4.1.5 de mai sus pentru o listă completă a beneficiarilor, care este identică pentru toate proiectele enumerate în cadrul prezentei decizii.

5.   Locuri de desfășurare

Locul de desfășurare a proiectului nr. 1 va fi Regatul Unit. În cadrul proiectului se admite faptul că rezultatele necesare ale investigațiilor de pe teren nu pot fi reproduse la distanță, iar proiectul nr. 2 va necesita desfășurarea masivă pe teren a experților în materie de arme convenționale în țările din regiunea subsahariană. Aceste desfășurări vor fi examinate individual, ținându-se seama de securitate, acces și disponibilitatea informațiilor. CAR a stabilit deja contacte sau are proiecte în curs în multe dintre statele din regiunea subsahariană vizate. Proiectul nr. 3 se va desfășura în cadrul unor conferințe internaționale din întreaga lume, pentru a asigura vizibilitatea sa maximă. Proiectul nr. 4 va fi elaborat în Regatul Unit.

6.   Durată

Durata totală estimată a proiectelor combinate va fi de 24 de luni.

7.   Entitatea de punere în aplicare și vizibilitatea UE

7.1.   Punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a prezentei decizii va fi încredințată CAR. CAR își va îndeplini atribuțiile sub responsabilitatea ÎR

CAR a apărut dintr-o rețea în expansiune, formată din investigatori în domeniul armelor, care a desfășurat o activitate de pionierat în domeniul identificării și urmăririi armelor și munițiilor convenționale începând din anul 2006. Este singura organizație din afara sistemului ONU dedicată exclusiv identificării și urmăririi armelor și munițiilor convenționale și a materialelor aferente, pe teren, în conflictele armate actuale, iar amploarea operațiilor sale depășește cu mult domeniile de activitate ale grupurilor de monitorizare ale ONU, axate numai asupra țărilor care fac obiectul unor sancțiuni.

De asemenea, operațiile sale sunt mult mai specializate decât cele ale organizațiilor neguvernamentale de control al armelor existente, cum ar fi BICC, GRIP, SIPRI și Small Arms Survey (SAS). Creată în consultare (1) cu organizațiile sus-menționate, CAR completează o lacună importantă în activitățile de cercetare și analiză ale acestora. Motivul este că respectivele organizații tind să se concentreze fie asupra colectării de rezultate ale cercetării la nivel macro (analiza statisticilor privind comerțul și generarea de informații privind traficul din partea terților), fie asupra activității „de nivel mediu” din anumite țări (implicând adesea studii privind violența armată, care nu se axează pe arme în sine).

Spre deosebire de aceste organizații, CAR se axează exclusiv pe identificarea și urmărirea armelor pe teren. Această abordare bazată pe studii de caz individuale, precum și capacitatea tehnică necesară punerii sale în aplicare sunt esențiale pentru cartografierea exhaustivă a deturnării armelor convenționale spre și dinspre țările aflate în conflict, insuficient monitorizată în prezent de comunitatea internațională. Pentru a realiza acest lucru, CAR trimite echipe mici de investigatori, cu minimum 10 ani de experiență legată de arme în zonele afectate de conflicte pentru a examina și documenta armele ilicite in situ. De asemenea, CAR acționează în vederea asistării, coordonării și verificării investigațiilor desfășurate de grupurile ONU de monitorizare a sancțiunilor, personalul misiunilor ONU, jurnaliști și cercetători independenți care își desfășoară activitatea pe teren.

Aceste competențe esențiale sunt singurul mod de a genera informațiile detaliate, specifice pentru arme, necesare pentru alimentarea unui sistem global de raportare a SALW ilicite și a altor arme convenționale ilicite, cum este iTrace.

7.2.   Vizibilitatea UE

CAR ia toate măsurile necesare pentru a aduce în atenția publicului faptul că Uniunea a finanțat acțiunea. Aceste măsuri respectă manualul privind comunicarea și vizibilitatea pentru acțiunile externe ale Uniunii elaborat și publicat de Comisie.

Prin urmare, CAR va asigura vizibilitatea contribuției Uniunii printr-o strategie de marcă (branding) și publicitate adecvate, evidențiind rolul Uniunii, asigurând transparența acțiunilor sale și sensibilizarea publicului cu privire la motivele deciziei, precum și cu privire la sprijinul acordat de Uniune pentru decizie și rezultatele acestui sprijin. Materialele produse de acest proiect vor afișa în mod clar drapelul Uniunii, în conformitate cu orientările Uniunii privind utilizarea și reproducerea corespunzătoare a drapelului.

8.   Raportare

Prin urmare, CAR va pregăti rapoarte periodice trimestriale.


(1)  CAR a consultat pe larg BICC, GRIP, SAS și SIPRI în timpul elaborării modelului conceptual al proiectului iTrace. Toate cele patru organizații afirmă că (a) nu dispun de capacitatea tehnică necesară derulării unui astfel de proiect; (b) derularea unui astfel de proiect le-ar impune o revizuire radicală a agendei de cercetare și angajarea de personal specializat; și (c) iTrace le-ar ajuta în mare măsură în cercetarea lor, oferind componenta „lipsă” de cartografiere bazată pe situația de pe teren în completarea abordărilor existente privind monitorizarea „la distanță” a comerțului cu arme.


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/43


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2013

de numire a unui membru leton și a doi supleanți letoni în cadrul Comitetului Regiunilor

(2013/699/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului leton,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Guntars KRIEVIŅŠ.

(3)

Un loc de supleant a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Viktors GLUHOVS. Un loc de supleant va deveni vacant ca urmare a numirii domnului Jānis VĪTOLIŅŠ în calitate de membru în cadrul Comitetului Regiunilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

(a)

în calitate de membru:

domnul Jānis VĪTOLIŅŠ, First Deputy Chairman of Ventspils City Council;

și

(b)

în calitate de supleanți:

domnul Gunārs ANSIŅŠ, Deputy Chairman of Liepāja City Council;

doamna Olga VEIDIŅA, Chairman of the Social Issues Committee of Rīga City Council.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 noiembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

D. PAVALKIS


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/44


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 22 noiembrie 2013

privind înființarea Anchetei sociale europene sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ESS ERIC)

(2013/700/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (1), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Lituania, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au solicitat Comisiei să înființeze Ancheta socială europeană sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ESS ERIC). Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană vor participa inițial la ESS ERIC în calitate de observatori.

(2)

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a fost ales de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Lituania, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia și Regatul Suediei în calitate de stat membru gazdă al ESS ERIC.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se înființează, pentru infrastructura de cercetare Ancheta socială europeană, un consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare denumit ESS ERIC.

(2)   Statutul ESS ERIC este prezentat în anexă. El este actualizat continuu și este pus la dispoziția publicului pe site-ul internet al ESS ERIC și la sediul său statutar.

(3)   Elementele esențiale ale statutului ESS ERIC, a căror modificare necesită aprobarea Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, sunt prezentate la articolele 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24 și 25.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 206, 8.8.2009, p. 1.


ANEXA I

STATUTUL CONSORȚIULUI PENTRU O INFRASTRUCTURĂ EUROPEANĂ DE CERCETARE CREAT PENTRU ANCHETA SOCIALĂ EUROPEANĂ („ESS ERIC”)

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Denumire, sediu, locație, sediu central, înființare și limbă de lucru

(1)   Se înființează o infrastructură europeană de cercetare cu denumirea „Ancheta socială europeană” (European Social Survey, denumită în continuare „ESS”).

(2)   Denumirea consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) creat pentru Ancheta socială europeană este „ESS ERIC”.

(3)   Sediul statutar al ESS ERIC se află în țara gazdă. În cadrul țării gazdă, sediul statutar este găzduit în mod normal de instituția gazdă desemnată, atunci când este necesar, de adunarea generală.

(4)   Primul sediu statutar al ESS ERIC este situat în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Prima țară gazdă este Regatul Unit. Prima instituție gazdă este City University London. Sediul statutar, țara gazdă și instituția gazdă sunt reexaminate de adunarea generală la fiecare patru ani.

(5)   ESS ERIC încheie cu fiecare instituție gazdă un acord care precizează condițiile în care instituția gazdă poate livra către ESS ERIC servicii sau produse sau poate pune la dispoziție personal la sediul central al acestuia (respectiv la locațiile în care directorul și un director adjunct al ESS ERIC își au birourile centrale) (denumit în continuare „sediul central”). ESS ERIC îi rambursează instituției gazdă toate cheltuielile efectuate, creanțele și alte datorii contractate în momentul în care își pierde statutul de instituție gazdă (cu excepția celor cauzate de insolvabilitatea instituției gazdă).

(6)   Sediul central este stabilit, în principiu, în cadrul instituției gazdă. Cu excepția unei decizii contrare a adunării generale, ESS ERIC încheie, în principiu, acorduri cu scopul de a dispune de un sediu central pentru o perioadă de patru ani. Cu douăsprezece luni înainte de data expirării acordului încheiat cu instituția gazdă în ceea ce privește sediul central, adunarea generală trebuie să reînnoiască acordul pentru o altă perioadă de patru ani sau să stabilească sediul central în altă parte, prin intermediul unui acord cu o terță parte.

(7)   Statul gazdă convoacă prima reuniune a adunării generale cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei Comisiei de înființare a ESS ERIC.

(8)   Statul gazdă informează membrii fondatori în privința acțiunilor juridice urgente care trebuie întreprinse în numele ESS ERIC înainte de desfășurarea reuniunii constitutive. Cu excepția cazului în care se primesc obiecții de la un membru fondator în termen de 5 zile de la notificare, acțiunea juridică este întreprinsă de o persoană autorizată în mod corespunzător de către statul gazdă.

(9)   Limba de lucru a ESS ERIC este limba engleză.

Articolul 2

Sarcini și activități

(1)   ESS ERIC are drept finalitate și obiectiv principal de activitate înființarea și operarea unei infrastructuri de cercetare, cu următoarele obiective principale:

(a)

regruparea, interpretarea și diseminarea, prin intermediul Anchetei sociale europene, a unor date riguroase privind condiția socială în Europa, inclusiv privind evoluția atitudinilor, a valorilor, a percepțiilor și a modelelor comportamentale ale cetățenilor din diferite țări;

(b)

furnizarea unui acces liber și în timp util la datele colectate în acest fel pentru utilizatorii profesioniști și publicul larg;

(c)

continuarea îmbunătățirii metodelor cantitative de măsurare și de analiză socială în Europa și în lume.

(2)   ESS ERIC își urmărește finalitatea și obiectivul principal de activitate fără scop lucrativ. Cu toate acestea, el poate desfășura un număr limitat de activități economice, cu condiția ca acestea să fie strâns legate de obiectul său principal de activitate și ca acestea să nu îl afecteze.

CAPITOLUL 2

MEMBRI

Articolul 3

Membri și entitate reprezentantă

(1)   Următoarele entități pot deveni membre ale ESS ERIC:

(a)

statele membre;

(b)

țările asociate;

(c)

țările terțe, altele decât țările asociate; și

(d)

organizațiile interguvernamentale.

(2)   ESS ERIC include printre membrii săi cel puțin trei state membre ale UE.

(3)   Statele membre (care acționează prin intermediul reprezentanților naționali) trebuie să dețină în orice moment în comun majoritatea drepturilor de vot în adunarea generală. În cazul în care mai puțin de jumătate dintre toți membrii (care acționează prin intermediul reprezentanților naționali) sunt state membre, statele membre trebuie să dețină împreună 51 % din voturi, iar fiecare stat membru (care acționează prin intermediul reprezentanților naționali) trebuie să dețină o parte egală a acestui procent de 51 % din voturi. Restul voturilor este distribuit în mod egal între toți ceilalți membri. În sensul prezentului statut, „un vot” se referă, după caz, la o parte a votului unui membru, ajustată astfel cum se prevede la prezentul alineat (3) al articolului 3, atunci când mai puțin de jumătate din membri sunt statele membre.

(4)   Orice membru sau observator poate fi reprezentat de o entitate publică sau de o entitate privată cu o misiune de serviciu public, aleasă de membrul sau de observatorul în cauză și numită în conformitate cu propriile sale reguli și proceduri.

Pentru a evita orice ambiguitate, fiecare membru are dreptul de a-și schimba reprezentantul și/sau de a avea până la doi reprezentanți, dar dispune de un singur vot în calitate de membru.

(5)   Fiecare membru desemnează [prin intermediul ministerului sau al serviciului guvernamental relevant, al organismului delegat de acestea sau al reprezentantului menționat la articolul 3 alineatul (4)], o persoană fizică identificată nominal („reprezentantul național”) pentru a-l reprezenta la reuniunile adunării generale și în cadrul oricărei alte activități a adunării generale sau cu ocazia oricărui contact al său cu ESS ERIC, informând în scris adunarea generală cu privire la o astfel de numire. Fiecare membru desemnează, de asemenea, o persoană fizică identificată nominal pentru a acționa în calitate de supleant al reprezentantului național în cazul în care acesta din urmă nu este disponibil sau nu își poate îndeplini îndatoririle, informând în scris adunarea generală cu privire la o astfel de numire.

(6)   Fiecare membru desemnează, în principiu, un reprezentant național pentru o perioadă care acoperă cel puțin ciclul de doi ani al fiecărei Anchete sociale europene („perioadă bienală”), prima dintre aceste perioade fiind stabilită, pentru ESS ERIC, de către director, cu aprobarea adunării generale. Fiecare membru desemnează, de asemenea, un supleant identificat nominal al reprezentantului național pentru aceeași perioadă bienală. Fiecare membru își poate înlocui reprezentantul național sau supleantul acestuia în orice moment, prin intermediul unei notificări scrise către adunarea generală.

(7)   Membrii, observatorii și entitățile reprezentante ale acestora din prezent sunt enumerați în anexa II. Membrii din momentul prezentării solicitării de înființare a ERIC sunt denumiți membri fondatori.

Articolul 4

Admiterea membrilor și a observatorilor

(1)   Noii membri trebuie să îndeplinească următoarele condiții de admitere:

(a)

admiterea de noi membri trebuie aprobată prin majoritatea simplă a voturilor exprimate de adunarea generală;

(b)

toate cererile de acordare a statutului de membru trebuie adresate, în scris, președintelui adunării generale, cu copie către director;

(c)

solicitarea trebuie să descrie modul în care solicitantul va contribui la obiectivele și la activitățile ESS ERIC descrise la articolul 2, precum și modul în care își va îndeplini obligațiile menționate în capitolul 3. În special, solicitantul trebuie să fi demonstrat, spre satisfacția adunării generale, că dispune de mijloacele și de motivația constantă pentru a îndeplini următoarele angajamente:

(i)

să se asigure, pe propria cheltuială, că anchetele și colectările de date pe care ESS ERIC le poate realiza, atunci când este necesar, în temeiul obiectului său principal de activitate (cel puțin o dată la doi ani), sunt efectuate în conformitate cu specificațiile întocmite de director și aprobate, atunci când este necesar, de adunarea generală;

(ii)

să efectueze, atunci când i se solicită, contribuții financiare la bugetele echilibrate ale ESS ERIC, contribuțiile inițiale fiind cele stabilite în anexă;

(iii)

să contribuie, prin intermediul contribuțiilor prevăzute la articolul 17 alineatul (5) sau în alt mod, la acoperirea costurilor centrale ale ESS ERIC, în conformitate cu formula de finanțare stabilită, atunci când este necesar, de adunarea generală în temeiul statutului;

(iv)

să respecte mecanismele de guvernanță ale ESS ERIC și să participe la acestea, în conformitate cu statutul.

(2)   Pentru a fi admiși ca membri, toți membrii trebuie să încheie un act de aderare care reia, în substanță, forma aprobată de adunarea generală, atunci când este necesar.

(3)   Entitățile enumerate la articolul 3 alineatul (1), care nu sunt încă în situația de a deveni membri, pot solicita statutul de observator. Sunt admiși în calitate de observatori (fiecare constituind, în mod individual, un „observator”):

(a)

orice entitate care poate fi un observator conform definiției din regulament și care poate fi admisă de adunarea generală în calitate de observator, cu condiția ca această admitere să fie considerată de adunarea generală ca fiind în interesul superior al ESS ERIC și în sprijinul misiunii și al activităților sale principale;

(b)

orice membru care și-a pierdut dreptul de vot, temporar sau nu, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4), primește, cu aprobarea adunării generale, statutul de observator până în momentul în care își recuperează dreptul de vot sau până când calitatea sa de membru ia sfârșit.

(4)   Condițiile pentru admiterea observatorilor sunt următoarele:

(a)

observatorii sunt admiși pentru o perioadă de patru ani, la încheierea căreia ei solicită adunării generale una sau mai multe prelungiri ale statutului lor de observator;

(b)

acceptarea sau reacceptarea observatorilor necesită aprobarea adunării generale;

(c)

solicitanții trimit o solicitare scrisă la sediul statutar al ESS ERIC;

(d)

orice membru care și-a pierdut dreptul de vot, temporar sau nu, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4), primește, cu aprobarea adunării generale, statutul de observator până în momentul în care își recuperează dreptul de vot sau până când calitatea sa de membru ia sfârșit.

(5)   Fiecare observator desemnează (prin intermediul ministerului sau al serviciului guvernamental relevant sau al organismului delegat de acestea), o persoană fizică identificată nominal („reprezentantul observator”) pentru a-l reprezenta la reuniunile adunării generale și în cadrul oricărei alte activități a adunării generale sau cu ocazia oricărui contact al său cu ESS ERIC, informând în scris adunarea generală cu privire la o astfel de numire.

Reprezentantul observator al unui observator admis în această calitate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) este reprezentantul național desemnat de entitatea în cauză în calitate de membru. Fiecare observator desemnează, de asemenea, o persoană fizică identificată nominal pentru a acționa în calitate de supleant al reprezentantului observator în cazul în care acesta din urmă nu este disponibil sau nu își poate îndeplini îndatoririle, informând în scris adunarea generală cu privire la o astfel de numire.

(6)   Următoarele persoane sunt invitate din oficiu să participe la acele părți ale reuniunilor adunării generale care nu abordează „aspecte rezervate”, ele având dreptul de a lua cuvântul, dar fără a putea participa la vot, precum și dreptul de a primi toate documentele relevante:

(a)

un reprezentant al Fundației Europene pentru Știință sau al oricărui organism succesor al acesteia;

(b)

președintele consiliului consultativ științific al adunării generale stabilit în baza prezentului statut („CCS”);

(c)

președintele consiliului consultativ pentru metodologie al adunării generale stabilit în baza prezentului statut („CCM”);

(d)

un reprezentant al forumului coordonatorilor naționali descris la articolul 13 („FCN”);

(e)

directorul și directorii adjuncți ai ESS ERIC;

(f)

un reprezentant al instituției gazdă; și

(g)

un reprezentant desemnat al oricărei alte țări care nu este membru și care și-a exprimat intenția de a participa la Ancheta socială europeană și a fost aprobată de adunarea generală.

Articolul 5

Retragerea unui membru sau a unui observator/Revocarea statutului de membru sau de observator

(1)   O entitate încetează automat de a mai fi membru dacă aceasta încetează să mai existe sau dacă nu se mai încadrează în niciuna dintre categoriile menționate la articolul 3 alineatul (1).

(2)   Un membru se poate retrage în orice moment, retragerea intrând în vigoare la sfârșitul unei perioade bienale (cu excepția primei perioade bienale), prin intermediul unui preaviz scris adresat adunării generale cu cel puțin 24 de luni în avans („perioada de preaviz privind retragerea”).

(3)   Statutul de membru este revocat, de asemenea, în cazul în care adunarea generală, cu o majoritate de două treimi, decide că este în interesul superior al ESS ERIC să revoce acest statut, atunci când:

(a)

membrul nu a respectat condițiile stabilite la:

(i)

articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (i), pe durata a două perioade bienale consecutive; sau

(ii)

articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (ii), pe durata a două exerciții financiare consecutive ale ESS ERIC; sau atunci când

(b)

membrul a încălcat grav orice altă dispoziție din statut.

Membrului sau observatorului în cauză i se acordă ocazia de a contesta decizia de revocare a statutului său de membru sau de observator și de a-și prezenta apărarea în fața adunării generale.

(4)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (3), adunarea generală poate decide, de asemenea, prin vot cu majoritate simplă, în condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (3), să nu îi revoce unui membru statutul de membru, ci să îi suspende sau să îi retragă acestuia dreptul de vot pentru perioada și în condițiile pe care adunarea generală le va considera rezonabile. Adunarea generală poate reinstitui, prin vot cu majoritate simplă, dreptul de vot al unui membru în orice moment, în cazul în care respectivul membru a remediat, spre satisfacția adunării generale, orice încălcare descrisă la articolul 5 alineatul (3).

(5)   Statutul de membru nu este transferabil.

CAPITOLUL 3

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ȘI ALE OBSERVATORILOR

Articolul 6

Membri

(1)   Sub rezerva dispozițiilor articolului 3 alineatul (5) și ale articolului 5 alineatul (4), fiecare membru dispune de un vot. În cazul în care un membru are mai mult de un reprezentant în temeiul articolului 3 alineatul (4), cu excepția unei decizii contrare a adunării generale (și sub rezerva prezentului articol), membrul respectiv dispune de un singur vot. În plus, membrul indică adunării generale procedura prin care reprezentanții săi își vor exprima votul (voturile) în numele său.

(2)   Fiecare membru:

(a)

efectuează o contribuție financiară, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctele (i), (ii) și (iii);

(b)

desemnează un reprezentant național, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (5); și

(c)

conferă reprezentantului său național autoritate deplină de vot în privința tuturor aspectelor ridicate în adunarea generală și incluse pe ordinea de zi.

(3)   Membrii, în mod individual sau în comun cu alți membri, observatori sau terțe părți, pot avea și alte contribuții la ESS ERIC, pe lângă contribuția anuală.

Articolul 7

Observatori

(1)   Drepturile observatorilor sunt următoarele: să fie convocați, să participe și (cu aprobarea președintelui) să ia cuvântul la reuniunile adunării generale, sub rezerva faptului că adunarea generală poate exclude observatorii de la părțile reuniunilor care abordează aspecte rezervate (conform deciziei președintelui sau votului adunării generale, dacă este necesar). Un observator are dreptul de a primi aceleași documente ca reprezentanții naționali, cu excepția documentelor referitoare la aspecte rezervate (astfel cum s-a menționat anterior). Observatorii nu dispun de niciun vot.

(2)   Fiecare observator desemnează un reprezentant observator, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (5).

CAPITOLUL 4

GUVERNANȚĂ ȘI EXECUTAREA ACTIVITĂȚILOR ERIC

Articolul 8

Adunarea generală

(1)   Adunarea generală este organismul care îi reprezintă pe toți membrii ESS ERIC. Fiecare membru este reprezentat de reprezentantul său național (sau de supleantul acestuia) în cadrul reuniunilor adunării generale.

(2)   Adunarea generală deține întreaga putere de decizie în ceea ce privește funcționarea și gestionarea ESS ERIC. Adunarea generală protejează și promovează în orice moment interesele ESS ERIC.

(3)   Adunarea generală este abilitată prin regulamentul interior să delege directorului, atunci când este necesar, chestiunile pe care le consideră adecvate.

(4)   Adunarea generală are responsabilitatea generală pentru asigurarea viabilității și a durabilității ESS ERIC. Responsabilitățile sale includ, de asemenea, următoarele acte, fără a se limita la acestea:

(a)

desemnarea, înlocuirea sau destituirea directorului, în urma consultării cu echipa științifică de bază menționată la articolul 13 („ESB”), precum și stabilirea termenilor și a condițiilor de angajare a directorului. Adunarea generală stabilește dacă modalitatea cea mai adecvată pentru recrutarea directorului este un concurs deschis sau o procedură restrânsă și dacă trebuie constituit un comitet de recrutare pentru a trata această chestiune în numele adunării generale;

(b)

desemnarea, înlocuirea sau înlăturarea instituției gazdă, în urma consultării cu ESB. Adunarea generală stabilește dacă modalitatea cea mai adecvată pentru selectarea instituției gazdă este un concurs deschis sau o procedură restrânsă și dacă trebuie constituit un comitet de recrutare pentru a trata această chestiune în numele adunării generale;

(c)

primirea rapoartelor periodice redactate de director cu privire la exercitarea funcțiilor sale;

(d)

revizuirea și aprobarea conturilor și a programelor de lucru continue;

(e)

desemnarea, înlocuirea sau destituirea membrilor CCS;

(f)

desemnarea, înlocuirea sau destituirea membrilor CCM;

(g)

desemnarea, înlocuirea sau destituirea membrilor comitetului de finanțe;

(h)

stabilirea, atunci când este necesar, a oricărui alt organism sau comitet consultativ considerat necesar sau adecvat de adunarea generală și determinarea componenței și a procedurilor sale; și

(i)

monitorizarea și garantarea faptului că membrii își îndeplinesc obligațiile față de ESS ERIC și, dacă este necesar, luarea de măsuri împotriva acestora pentru a le impune respectarea drepturilor ESS ERIC.

Adunarea generală poate solicita și primi reexaminări sau audituri periodice independente cu privire la totalitatea sau la o parte a operațiunilor ESS ERIC. Adunarea generală are responsabilitatea de a stabili derularea și calendarul acestor reexaminări sau audituri, precum și de a defini criteriile de reexaminare, în consultare cu directorul, cu ESB și cu orice organisme consultative pe care adunarea generală le poate constitui în caz de nevoie.

Articolul 9

Președintele și vicepreședintele adunării generale

(1)   Adunarea generală numește, prin vot cu majoritate simplă, un președinte independent („președintele”), care nu trebuie să fie un reprezentant național și care trebuie să îndeplinească criteriile aprobate de adunarea generală atunci când este necesar.

Președintele este numit pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit. Înainte de numirea președintelui, adunarea generală prezintă o listă scrisă a candidaturilor cu cel puțin trei săptămâni înainte de reuniunea în cursul căreia trebuie numit președintele. Președintele intră în funcție cât mai curând posibil după numirea sa.

(2)   Adunarea generală numește, prin vot cu majoritate simplă, un vicepreședinte („vicepreședintele”) din rândul reprezentanților naționali. Vicepreședintele este numit pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit. Înainte de numirea vicepreședintelui, adunarea generală prezintă o listă scrisă a candidaturilor cu cel puțin trei săptămâni înainte de reuniune. Vicepreședintele intră în funcție cât mai curând posibil după numirea sa. Vicepreședintele își asumă toate funcțiile președintelui în absența acestuia.

(3)   Adunarea generală adoptă măsurile necesare pentru ca președintele și vicepreședintele să poată fi numiți în cursul primei reuniuni a adunării generale.

Articolul 10

Reuniunile adunării generale

(1)   Adunarea generală se reunește de cel puțin două ori pe an. Alte reuniuni pot fi convocate la cererea președintelui, a directorului sau a cel puțin o treime dintre reprezentanții naționali. Sediul central al ESS ERIC asigură organizarea reuniunilor, inclusiv redactarea proceselor-verbale.

(2)   Toate deciziile adunării generale, cu excepția celor dedicate aspectelor rezervate, se adoptă prin majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți prin intermediul reprezentanților lor naționali, în conformitate cu articolul 3 alineatul (5).

(3)   Sub rezerva articolului 10 alineatul (15), o reuniune a adunării generale este convocată cu cel puțin 14 zile calendaristice în avans. Sub rezerva articolului 10 alineatul (15), convocarea precizează data și locul reuniunii, precum și natura generală a chestiunilor care urmează a fi abordate.

(4)   Sub rezerva dispozițiilor din statut, convocarea și alte comunicări referitoare la o reuniune a adunării generale sunt adresate tuturor membrilor, directorului, reprezentanților naționali, observatorilor, precum și oricărei alte persoane pe care președintele dorește să o invite la reuniune.

(5)   Omisiunea accidentală privind trimiterea unei convocări referitoare la o reuniune unei persoane îndreptățite să o primească sau neprimirea convocării de către persoana respectivă nu invalidează procedurile din cadrul reuniunii respective.

(6)   Toate convocările pentru reuniunile adunării generale sunt furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic (în sensul articolului 1168 din Legea britanică privind societățile din 2006) și prin intermediul unui site internet.

(7)   Nicio chestiune nu poate fi dezbătută în cursul unei reuniuni a adunării generale dacă nu este atins un cvorum al membrilor (prin intermediul reprezentanților lor naționali). Cvorumul este format din membrii care dețin cel puțin o treime din voturile care pot fi exprimate în adunarea generală și care au drept de vot în ceea ce privește chestiunile care urmează a fi dezbătute. Dacă cvorumul nu este atins în termen de o jumătate de oră de la ora fixată pentru reuniune, adunarea generală este amânată pentru aceeași zi și în același loc, cu zece minute mai târziu. În cazul în care cvorumul nu este atins nici la deschiderea reuniunii amânate a adunării generale, membrii reprezentați și cu drept de vot în ceea ce privește chestiunile care urmează a fi dezbătute constituie cvorumul și sunt împuterniciți să decidă cu privire la toate chestiunile care ar fi putut fi soluționate în cadrul reuniunii convocate inițial, dar toate deciziile adoptate în cursul reuniunii amânate nu intră în vigoare decât cu condiția transmiterii procesului-verbal al reuniunii tuturor membrilor și după transmiterea acestuia, precum și cu condiția aprobării acestui proces-verbal în scris sau prin e-mail, cu majoritatea simplă a membrilor sau cu o majoritate de două treimi dintre membri în cazul aspectelor rezervate. În sensul prezentului articol, aprobarea unui reprezentant național este tratată ca aprobarea unui membru.

(8)   Președintele prezidează fiecare reuniune a adunării generale. Dacă nu există un președinte sau dacă acesta nu este prezent la ora prevăzută pentru desfășurarea reuniunii sau nu dorește să acționeze, președinția reuniunii este asigurată de vicepreședinte. Dacă acesta din urmă nu este prezent sau nu dorește să acționeze, reprezentanții naționali își aleg dintre ei un președinte al reuniunii.

(9)   În cursul reuniunilor adunării generale, rezoluțiile supuse la vot sunt votate prin ridicarea mâinii sau, la cererea președintelui, prin tur de scrutin.

(10)   O declarație a președintelui conform căreia o rezoluție a fost adoptată, în unanimitate sau cu o anumită majoritate, respinsă sau neaprobată de o anumită majoritate și o mențiune corespunzătoare în procesul-verbal al reuniunii ESS ERIC sunt dovezi concludente ale acestui fapt, fără a fi necesară o justificare a numărului sau a procentajului de voturi înregistrate în favoarea sau împotriva rezoluției respective.

(11)   Președintele nu are drept de vot și nici vot decisiv. Vicepreședintele sau orice alt reprezentant național ales pentru a prezida o reuniune a adunării generale își păstrează dreptul de vot ca reprezentant național atunci când prezidează o reuniune a adunării generale, dar nu dispune de un vot suplimentar atunci când acționează în calitate de președinte.

(12)   Observatorii au dreptul de a lua cuvântul și de a fi ascultați în cadrul reuniunilor adunării generale cu acordul președintelui, dar nu au drept de vot. Președintele poate invita observatorii să părăsească sala pe durata întregii reuniuni a adunării generale sau pe durata unei părți a acesteia, în măsura în care consideră acest lucru util.

(13)   Următoarele aspecte („aspectele rezervate”) pot fi adoptate de adunarea generală doar cu o majoritate de două treimi din membrii reprezentați și cu drept de vot în cadrul reuniunii, cu condiția convocării reuniunii cu cel puțin șase săptămâni înainte și cu condiția specificării, în convocare, a datei și a locului reuniunii, precum și a naturii generale a aspectelor rezervate care urmează a fi abordate:

(a)

orice modificare adusă mecanismelor de guvernanță ale ESS ERIC;

(b)

orice propunere de creștere a bugetului ESS ERIC (astfel cum se menționează la articolul 17);

(c)

orice propunere de modificare a modelului de finanțare prevăzut la articolul 17;

(d)

o propunere privind revocarea statutului de membru al unui membru;

(e)

o propunere privind schimbarea instituției gazdă;

(f)

o propunere privind destituirea președintelui, a vicepreședintelui sau a directorului înainte de sfârșitul mandatului său;

(g)

orice modificare referitoare la componența sau la structura unuia dintre organismele menționate la articolul 11 alineatul (3) sau la articolul 13 alineatul (2); și

(h)

orice propunere de modificare a statutului (inclusiv modificările precizate la articolul 28).

(14)   O rezoluție scrisă adoptată de același număr de membri ca cel necesar în cazul în care aceasta ar fi fost propusă în cadrul unei reuniuni a adunării generale este la fel de valabilă ca în cazul în care ar fi fost adoptată în cursul unei reuniuni a adunării generale convocate și organizate în mod corespunzător și poate consta în mai multe instrumente de formă similară, semnat fiecare în numele unuia sau al mai multor membri. În sensul prezentului articol, aprobarea unui reprezentant național este tratată ca aprobarea unui membru.

(15)   Se consideră că membrii (prin intermediul reprezentanților lor naționali numiți în mod corespunzător) au participat la o reuniune sau la o parte a unei reuniuni a adunării generale atunci când:

(a)

reuniunea a fost convocată și s-a desfășurat în conformitate cu statutul; și când

(b)

membrii își pot transmite reciproc orice informații sau opinii referitoare la o anumită chestiune dezbătută în cadrul reuniunii.

Articolul 11

Comitetele adunării generale

(1)   Sub rezerva statutului, adunarea generală poate constitui orice comitet. Sub rezerva statutului, constituirea, componența și procedurile oricărui comitet sunt stabilite de adunarea generală. Comitetele adunării generale pot include persoane care nu sunt reprezentanți naționali. Adunarea generală numește membrii comitetelor sale în urma consultării cu directorul și cu orice grup special de selecție pe care adunarea generală consideră oportun să îl constituie atunci când este necesar.

(2)   Directorul (sau supleantul său desemnat) are dreptul de a asista la reuniunile tuturor comitetelor adunării generale și organizează gestionarea reuniunilor și redactarea proceselor-verbale. Adunarea generală determină modalitățile de reînnoire a comitetelor sale.

(3)   Următoarele comitete sunt permanente:

(a)

consiliul consultativ științific (sau CCS);

(b)

consiliul consultativ pentru metodologie (sau CCM); și

(c)

comitetul de finanțe (sau COFIN).

(4)   CCS este format, în principiu, din opt cercetători experimentați în științele sociale, proveniți din cadrul comunității internaționale de cercetare în științele sociale, numiți de adunarea generală pe baza listelor scrise de candidaturi prezentate de membri. Membrii CCS sunt numiți pentru un mandat reînnoibil de patru ani.

(5)   CCS oferă consiliere și orientări adunării generale, directorului și ESB privind domeniul de aplicare al ESS ERIC. Cu excepția cazului prevăzut la articolul 11 alineatul (6), avizul CCS nu este obligatoriu pentru adunarea generală, pentru director sau pentru ESB.

(6)   CCS dispune, de asemenea, de autoritatea delegată a adunării generale pentru a selecta, dintre candidaturile primite în urma unui concurs internațional, membrii echipei de concepere a chestionarelor pentru modulele alternante ale fiecărei perioade bienale.

(7)   CCS se reunește de cel puțin două ori în fiecare perioadă de 12 luni. CCS își alege propriul președinte și vicepreședinte, prin vot cu majoritate simplă, în urma unei proceduri de nominalizare corespunzătoare. Fiecare membru al CCS dispune de un vot. Președintele CCS dispune de votul decisiv în cazul egalității de voturi.

(8)   În măsura în care consideră acest lucru util, președintele CCS poate invita persoane pe care le consideră adecvate în calitate de observatori la reuniunile CCS, atunci când este necesar.

(9)   CCM este format din șase specialiști în metodologie, proveniți din cadrul comunității internaționale de cercetare în științele sociale, numiți de adunarea generală pe baza listelor scrise de candidaturi prezentate de membri. Membrii CCM sunt numiți pentru un mandat reînnoibil de patru ani.

(10)   CCM oferă consiliere și orientări referitoare la metodologie adunării generale, directorului și ESB. Avizul CCM nu este obligatoriu pentru adunarea generală, pentru director sau pentru ESB.

(11)   CCM se reunește cel puțin o dată în fiecare perioadă de 12 luni. CCM își alege propriul președinte și vicepreședinte, prin vot cu majoritate simplă, în urma unei proceduri de nominalizare corespunzătoare. Fiecare membru al CCM dispune de un vot. Președintele CCM dispune de votul decisiv în cazul egalității de voturi.

(12)   În măsura în care consideră acest lucru util, președintele CCM poate invita persoane pe care le consideră adecvate în calitate de observatori la reuniunile CCM, atunci când este necesar.

(13)   COFIN este format din patru specialiști în stabilirea bugetului și controlul financiar, numiți de adunarea generală pe baza listelor scrise de candidaturi prezentate de membri. Cel puțin doi membri ai COFIN nu sunt reprezentanți naționali. Membrii COFIN sunt numiți pentru un mandat reînnoibil de patru ani.

(14)   COFIN oferă orientări adunării generale și directorului cu privire la sănătatea financiară a ESS ERIC, inclusiv privind (dar fără a se limita la) resursele ESS ERIC și alte chestiuni financiare conexe.

(15)   COFIN se reunește cel puțin o dată în fiecare perioadă de 12 luni. Membrii COFIN își stabilesc propriile proceduri pentru desfășurarea reuniunilor și pentru lucrările dintre două reuniuni și numesc, din rândul lor, un membru care să reprezinte COFIN la reuniunile adunării generale, cu scopul de a prezenta evaluările și recomandările sale.

Articolul 12

Directorul și directorii adjuncți

(1)   Adunarea generală poate desemna sau înlocui, atunci când este necesar, directorul ESS ERIC („directorul”), care îndeplinește funcția de director executiv, de director științific și, în temeiul articolului 12 din regulament, de reprezentant legal al ESS ERIC. Cu excepția cazului în care se specifică altfel de către adunarea generală atunci când este necesar, directorul are autoritatea deplină de a acționa în numele ESS ERIC. Primul director al ESS ERIC este cercetătorul principal sau coordonatorul ESS ERIC aflat în funcție la momentul respectiv. Numirea directorului este supusă aprobării adunării generale, iar mandatul său este de patru ani cu posibilitate de reînnoire, cu excepția adoptării altor condiții de către adunarea generală.

(2)   Adunarea generală deleagă directorului autoritatea pe care o consideră adecvată, atunci când este necesar, pentru a-i permite acestuia să își asume responsabilitățile zilnice de director executiv, de director științific și de reprezentant legal al ESS ERIC.

(3)   Directorul este responsabil de urmărirea obiectivelor generale ale ESS ERIC, de execuția bugetului său anual, precum și de punerea în aplicare a planului de afaceri și a programului de lucru. Directorul raportează direct adunării generale sau, la solicitarea acesteia din urmă, unui comitet al adunării generale. Directorul este responsabil de selectarea instituțiilor care compun ESB [menționate la articolul 13 alineatul (2) litera (a)], sub rezerva ratificării lor de către adunarea generală. Directorul are responsabilitatea generală de a garanta aderarea ESS ERIC la angajamentele sale științifice, contractuale, juridice și bugetare. Directorul beneficiază de sprijinul și coordonează activitățile personalului de la sediul central, ale ESB și ale cercetătorilor săi asociați, precum și ale coordonatorilor naționali în toate țările participante, pentru a pune în aplicare programul de lucru al ESS ERIC la nivelul de calitate cerut.

(4)   Directorul numește un adjunct din cadrul instituției gazdă și cel puțin un alt adjunct din cadrul celorlalte instituții care compun ESB pentru a-l asista în sarcinile care îi revin. Directorul poate atribui funcții specifice fiecăruia dintre acești adjuncți.

Articolul 13

Comitetele directorului

(1)   Directorul poate constitui comitete care să-l asiste în punerea în aplicare a sarcinilor și a responsabilităților sale. Constituirea, componența și procedurile oricărui comitet sunt stabilite de director. Comitetele directorului pot include persoane care nu sunt reprezentanți naționali sau observatori.

(2)   Următoarele comitete ale directorului sunt permanente:

(a)

echipa științifică de bază (sau ESB); și

(b)

forumul coordonatorilor naționali (sau FCN).

ESB și FCN acordă asistență directorului pentru a se asigura că ESS ERIC își îndeplinește misiunea principală în mod constant, în conformitate cu standardele de calitate stabilite de adunarea generală în toate țările membre.

(3)   ESB este compusă din instituțiile (fiecare constituind un „membru instituțional”) alese de director și aprobate de adunarea generală atunci când este necesar. Fiecare membru instituțional își desemnează, la rândul său, propriul reprezentant la nivel înalt și un supleant, care trebuie să fie aprobați, în fiecare caz, de director pentru a participa la reuniunile ESB. Durata mandatului fiecărui membru instituțional este de patru ani, cu posibilitate de reînnoire. Alți membri ai personalului membrilor instituționali sunt invitați la reuniuni pentru a contribui la dezbateri cu cunoștințele lor de specialitate.

(4)   ESB oferă consultanță directorului și colaborează cu acesta cu privire la toate aspectele privind conceperea, orientarea științifică, metodologia, punerea în aplicare, controlul calității, livrarea și difuzarea lucrărilor efectuate de ESS ERIC.

(5)   ESB se reunește de cel puțin trei ori în fiecare perioadă de douăsprezece luni. Reuniunile ESB sunt prezidate de director și, în lipsa acestuia, de un director adjunct. Deși ESS ERIC poate contracta, atunci când este necesar, executarea unor sarcini specializate altor instituții decât membrii instituționali ai ESB, aceste instituții nu devin membre ale ESB.

(6)   Coordonatorii naționali (persoane desemnate în această calitate de către un membru, în conformitate cu prezentul statut) („coordonatorii naționali”) sunt selectați la începutul fiecărui ciclu de anchetă de autoritatea executivă competentă a fiecărui membru, pe baza unei descrieri a funcției respective elaborate de către director. Durata mandatului fiecărui coordonator național corespunde unei perioade bienale (sau unei perioade mai lungi, dacă membrul respectiv consideră acest lucru util).

(7)   Funcțiile principale ale coordonatorilor naționali constau în coordonarea activităților ESS ERIC la nivel național și în asigurarea conformității acestuia cu specificațiile elaborate de către director, atunci când este necesar.

(8)   FCN (forumul coordonatorilor naționali stabilit în temeiul prezentului statut) este compus din coordonatorii naționali ai fiecărui membru (cu excepția membrilor care sunt organizații interguvernamentale), din director și din directorii adjuncți. Reuniunile FCN sunt prezidate de director; la ele participă membrii relevanți ai ESB, în funcție de ordinea de zi. FCN se reunește de cel puțin trei ori în fiecare perioadă bienală și ordinea de zi pentru fiecare reuniune este stabilită de către director în consultare cu ESB și cu coordonatorii naționali. FCN desemnează un coordonator național dintre membrii săi pentru a participa la reuniunile adunării generale și un altul care să participe la reuniunile ESB.

(9)   FCN primește specificațiile pe care directorul le poate emite la nivel central, atunci când este necesar, cu privire la activitățile ESS ERIC la nivel național și își prezintă observațiile referitoare la acestea. FCN acordă, de asemenea, consultanță directorului și ESB cu privire la alte aspecte privind conceperea și funcționarea ESS ERIC.

(10)   Președintele FCN poate invita experți externi la o reuniune a FCN.

Articolul 14

Componența și reuniunile organismelor

(1)   Pentru a asigura o participare cât mai largă și pentru a evita conflictele de interese, niciun individ (cu excepția directorului și a directorilor adjuncți) nu poate fi membru al mai multor organisme sau comitete ale ESS ERIC, inclusiv al adunării generale, al comitetelor adunării generale și al comitetelor directorului, cu excepția COFIN, în cadrul căruia cel mult doi membri pot fi reprezentanți ai adunării generale [în temeiul articolului 11 alineatul (13)]. Această cerință poate fi suspendată, în circumstanțe excepționale, de către președintele comitetului sau al organismului în cauză, inclusiv de către președintele adunării generale. Nicio dispoziție a prezentului articol nu împiedică o persoană să fie observator în cadrul mai multor organisme ale ESS ERIC.

(2)   Cu excepția unei decizii contrare a adunării generale, pentru a determina dacă o persoană participă la o reuniune a oricărui organism sau comitet al ESS ERIC (inclusiv a adunării generale, a comitetelor adunării generale și a comitetelor consultative ale directorului), este irelevant locul în care se află persoana respectivă sau modul în care aceasta comunică cu alte persoane. În cazul în care toate persoanele care participă la o reuniune nu se află în același loc, ele pot hotărî să se considere că reuniunea se desfășoară în locul în care se află una dintre ele.

(3)   Componența oricărui organism sau comitet al ESS ERIC trebuie să reflecte un echilibru corespunzător între bărbați și femei și un echilibru general al competențelor.

CAPITOLUL 5

RAPORTAREA CĂTRE COMISIE

Articolul 15

Raportarea către Comisie

(1)   La sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, directorul redactează un raport anual de activitate care conține, în special, aspectele științifice, operaționale și financiare ale activităților sale menționate la articolul 2 alineatul (1). Acest raport este aprobat de adunarea generală prin majoritate simplă și este transmis Comisiei Europene, precum și autorităților publice relevante, în termen de șase luni de la sfârșitul exercițiului financiar respectiv. ESS ERIC pune acest raport la dispoziția publicului.

(2)   ESS ERIC și statele membre interesate informează Comisia Europeană cu privire la orice circumstanțe care pot să afecteze în mod negativ îndeplinirea obiectului de activitate al ESS ERIC sau să diminueze capacitatea acestuia de a respecta cerințele stabilite în statut sau în regulament.

(3)   În cazul în care Comisia Europeană are indicii cu privire la încălcarea gravă de către ESS ERIC a dispozițiilor regulamentului, a statutului, a deciziilor adoptate în temeiul acestor acte sau a altor norme juridice aplicabile, ea solicită explicații din partea ESS ERIC și/sau a membrilor acestuia.

CAPITOLUL 6

FINANȚE

Articolul 16

Exercițiul financiar

Cu excepția unei decizii contrare a adunării generale, exercițiul financiar al ESS EIC începe la 1 iunie și se încheie la 31 mai, dată la care bugetele sale principale și planurile de afaceri trebuie să fie pregătite, registrele contabile trebuie să fie completate și auditul trebuie să fie efectuat.

Articolul 17

Bugetul

(1)   Directorul pregătește și înaintează spre aprobare către COFIN un proiect de buget principal și un plan de afaceri pentru fiecare perioadă bienală, detaliind veniturile și costurile ESS ERIC pe o bază anuală („bugetul”).

(2)   Bugetul include următoarele costuri, cheltuieli și venituri principale:

(a)

activitățile centrale de concepere, de coordonare, de control al calității și de difuzare efectuate de sediul central și de instituțiile care compun ESB;

(b)

secretariatul ESS ERIC (inclusiv funcționarea adunării generale și a tuturor celorlalte comitete și organisme ale ERIC, atunci când este necesar);

(c)

sumele primite de la membri și/sau de la terți sau de la alte surse, sub formă de subvenții sau de alte plăți.

Pentru a evita orice ambiguitate, fiecare membru al Anchetei sociale europene își va acoperi propriile costuri referitoare la lucrările pe teren și la coordonarea națională, astfel încât aceste costuri să nu fie înscrise în buget.

(3)   Fiecare buget include, de asemenea, aspecte aprobate de adunarea generală, pe baza recomandărilor formulate, în caz de nevoie, de către COFIN sub formă de regulamente interioare.

(4)   După ce aprobă fiecare buget, COFIN îl transmite spre aprobare adunării generale. În cazul în care COFIN nu aprobă bugetul, acesta își prezintă motivele adunării generale, care adoptă decizia finală în acest sens.

(5)   După ce bugetul este aprobat, membrii (sau un agent plătitor în numele unui membru) efectuează contribuțiile anuale indicate în buget conform modalităților indicate în regulamentul interior, atunci când este necesar, iar aceste contribuții sunt calculate după cum urmează:

(a)

în primul rând, o contribuție de bază a fiecărui membru, a cărei valoare este aprobată de adunarea generală atunci când este necesar;

(b)

în al doilea rând, o contribuție a instituției gazdă, a cărei valoare este convenită atunci când este necesar; și

(c)

în al treilea rând, o contribuție a fiecărui membru pentru a acoperi soldul necesar, calculată în funcție de PIB-ul său relativ. Dacă, în urma acestui calcul, unii membri (dar nu toți) plătesc o sumă suplimentară egală sau mai mică decât valoarea de bază menționată la articolul 17 alineatul (5) litera (a), acești membri nu vor fi obligați să efectueze nicio contribuție suplimentară și suma care rămâne de acoperit va fi împărțită, pe baza PIB-ului relativ, între membrii care au obligația de a contribui în temeiul prezentului paragraf.

Contribuțiile în natură ale membrilor pot fi acceptate doar după aprobarea președintelui adunării generale, pe baza recomandărilor primite de la COFIN.

Articolul 18

Auditul financiar

ESS ERIC se asigură că registrele sale contabile sunt auditate anual de o societate de audit calificată în mod corespunzător și că ele sunt înregistrate conform procedurii și publicate. Registrele contabile auditate sunt aprobate de adunarea generală.

Articolul 19

Contabilitatea

ESS ERIC înregistrează separat cheltuielile și veniturile legate de activitățile sale economice; el facturează aceste activități pe baza prețului pieței sau, în cazul în care acesta nu poate fi precizat, pe baza costurilor totale plus o marjă rezonabilă.

CAPITOLUL 7

POLITICI

Articolul 20

Achizițiile publice și scutirile de taxe

(1)   ESS ERIC tratează candidații și ofertanții din cadrul unei proceduri de achiziții publice într-un mod echitabil și nediscriminatoriu, indiferent dacă sunt sau nu stabiliți în Uniunea Europeană. Politica în materie de achiziții publice a ESS ERIC respectă principiul transparenței, al nediscriminării și al concurenței. Adunarea generală stabilește normele detaliate privind procedurile și criteriile de achiziții publice.

(2)   Scutirile de taxe în temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (g) și al articolului 151 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (1) și în conformitate cu articolele 50 și 51 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului (2) se aplică achiziției de către ERIC de bunuri și servicii cu o valoare mai mare de 250 EUR, destinate utilizării oficiale de către ESS ERIC și care sunt plătite și achiziționate integral de acesta. Achizițiile realizate de membri în mod individual nu beneficiază de aceste scutiri.

Articolul 21

Responsabilitatea

(1)   ESS ERIC răspunde de datoriile sale.

(2)   Valoarea maximă a responsabilității financiare a membrilor pentru datoriile ESS ERIC este limitată la contribuțiile lor anuale, incluzând contribuțiile care acoperă perioada de preaviz.

(3)   Adunarea generală se asigură că ESS ERIC încheie o asigurare corespunzătoare pentru a acoperi riscurile specifice construirii și funcționării infrastructurii sale, incluzând dispozițiile referitoare la lichidarea ERIC, după caz. În plus, o astfel de asigurare ar putea include, fără limitare, responsabilitatea personală a directorului, a directorilor adjuncți sau a oricărei alte persoane fizice care își asumă funcții pentru ESS ERIC.

(4)   Reprezentanții naționali, directorul și directorii adjuncți, observatorii și alți membri ai comitetelor și ai organismelor ESS ERIC nu răspund de nicio datorie a ESS ERIC.

(5)   Toate activitățile ESS ERIC sunt coordonate și se derulează pe baza principiului conform căruia ESS ERIC nu răspunde de activitățile desfășurate pentru el, atunci când este necesar, de membri sau de alte persoane, conform dispozițiilor regulamentelor interioare.

Articolul 22

Evaluarea științifică și politica în materie de difuzare

(1)   ESS ERIC permite accesul liber la toate datele Anchetei sociale europene în scopul evaluării științifice. Această politică poate fi detaliată prin dispozițiile unui regulament interior.

(2)   ESS ERIC încearcă să garanteze că rezultatele Anchetei sociale europene se află la dispoziția tuturor. ESS ERIC își elaborează și își publică strategia în materie de difuzare. Această politică poate fi detaliată prin dispozițiile unui regulament interior.

Articolul 23

Politica privind drepturile de proprietate intelectuală și politica în materie de date

(1)   În măsura posibilului, ESS ERIC încearcă să dețină drepturile de proprietate intelectuală referitoare la activitățile sale. El acordă oricărei persoane o licență neexclusivă fără redevențe asupra drepturilor sale de proprietate intelectuală, în scopuri necomerciale. În ceea ce privește utilizarea proprietății intelectuale a ESS ERIC în scopuri comerciale, acest lucru este tratat de la caz la caz. Această politică poate fi detaliată prin dispozițiile unui regulament interior.

(2)   ESS ERIC permite accesul liber al comunității științifice la toate datele Anchetei sociale europene. Nu se acordă niciun drept de acces privilegiat la aceste date, cu excepția cazului în care ele sunt prelucrate și pregătite în vederea utilizării publice. Această politică poate fi detaliată prin dispozițiile unui regulament interior.

(3)   ESS ERIC subscrie la declarația privind etica profesională a Institutului Internațional de Statistică.

(4)   În măsura posibilului, ESS ERIC se asigură că toate datele sale au un caracter anonim. Dacă acest lucru nu este posibil, se aplică principiile prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (3).

(5)   Toate datele produse de ESS ERIC sunt tratate în fiecare țară în conformitate cu legislația privind protecția datelor din țara respectivă.

(6)   Această politică în materie de date poate fi detaliată prin dispozițiile unui regulament interior.

Articolul 24

Politica privind ocuparea forței de muncă

ESS ERIC respectă egalitatea de șanse și nu va trata în mod discriminatoriu nicio persoană pentru motive de rasă, de origine etnică, de sex, de credință, de handicap, de orientare sexuală sau pentru orice alt motiv considerat discriminatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene atunci când este necesar. Această politică poate fi detaliată prin dispozițiile unui regulament interior.

CAPITOLUL 8

DURATĂ ȘI LICHIDARE, LEGE APLICABILĂ, LITIGII

Articolul 25

Durata și lichidarea

(1)   ESS ERIC este stabilit de la data intrării în vigoare a deciziei Comisiei Europene de înființare a ERIC și își păstrează personalitatea juridică pe durată nelimitată, până când:

(a)

ESS ERIC este lichidat în conformitate cu dispozițiile din prezentul statut; și

(b)

Comisia Europeană adoptă o decizie de încetare a ESS ERIC.

(2)   Adunarea generală poate decide, cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii prezenți cu drept de vot, să lichideze ESS ERIC. Dacă adunarea generală decide să lichideze ESS ERIC, ea trebuie să specifice, prin vot cu majoritate simplă, procedura de lichidare.

(3)   ESS ERIC informează Comisia Europeană cu privire la decizia de lichidare a ESS ERIC, în conformitate cu regulamentul.

(4)   În cazul în care se aplică articolul 25 alineatul (1) sau articolul 25 alineatul (2), directorul se asigură, în măsura posibilului, că datele deținute de ESS ERIC sunt depuse în condiții de siguranță la unul sau la mai mulți terți corespunzători, astfel încât aceste date să rămână accesibile și utilizabile în conformitate cu prezentul statut.

Articolul 26

Legea aplicabilă

Constituirea și funcționarea internă a ERIC sunt reglementate:

(a)

de legislația Uniunii Europene și, în special, de regulamentul și de decizia Comisiei Europene privind înființarea ESS ERIC în conformitate cu prezentul statut;

(b)

de legislația statului în care se află sediul statutar al ESS ERIC în cazul chestiunilor nereglementate sau reglementate doar parțial de actele menționate la articolul 26 litera (a), respectiv de dreptul din Anglia și Țara Galilor la data constituirii ESS ERIC;

(c)

de prezentul statut și de normele sale de aplicare.

Articolul 27

Litigiile

(1)   Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe asupra litigiilor dintre membri cu privire la ESS ERIC sau dintre membri și ESS ERIC (inclusiv eventualul lichidator al ESS ERIC), precum și asupra oricăror alte litigii în care Uniunea Europeană este parte.

(2)   Legislația Uniunii Europene cu privire la jurisdicție se aplică litigiilor dintre ESS ERIC și terți. În cazurile care nu sunt reglementate de legislația Uniunii Europene, legislația statului în care se află sediul statutar al ESS ERIC (respectiv dreptul din Anglia și Țara Galilor la data constituirii ESS ERIC) determină jurisdicția competentă pentru soluționarea litigiilor respective.

(3)   În cazul unei modificări substanțiale a uneia dintre legislațiile aplicabile, membrii se asigură că prezentul statut este modificat în consecință.

(4)   În cazul în care o clauză din prezentul statut este declarată ilegală, ilicită, nulă sau neaplicabilă, în conformitate cu legislația oricărei jurisdicții, de către o instanță, un organism sau o autoritate cu jurisdicție competentă, clauza respectivă este considerată a fi eliminată din prezentul acord doar în ceea ce privește jurisdicția respectivă, fără ca acest lucru să aducă atingere:

(a)

legalității, caracterului licit sau aplicabilității clauzei respective în conformitate cu legislația oricărei alte jurisdicții; sau

(b)

celorlalte clauze din statut, care continuă să rămână în vigoare și să își producă efectele.

În acest caz, părțile încearcă să ajungă la un acord, în conformitate cu articolul 28 alineatul (2), cu privire la o clauză valabilă și aplicabilă care să înlocuiască clauza eliminată, spre satisfacția adunării generale.

CAPITOLUL 9

STATUT ȘI MODIFICĂRI

Articolul 28

Statut și modificări

(1)   Prezentul statut este actualizat periodic și pus la dispoziția publicului pe site-ul internet al ERIC și la sediul său statutar.

(2)   Sub rezerva articolului 28 alineatul (4), orice modificare a prezentului statut trebuie să fie aprobată de adunarea generală ca aspect rezervat. Orice modificare a prezentului statut nemenționată la articolul 28 alineatul (6) este transmisă Comisiei Europene de către ESS ERIC în termen de zece zile de la adoptarea sa de către adunarea generală.

(3)   Orice modificare a statutului trebuie să fie clar semnalată prin intermediul unei note care să precizeze dacă modificarea vizează un element esențial sau neesențial al statutului, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, și care să descrie procedura urmată pentru adoptarea sa.

(4)   În urma transmiterii către Comisia Europeană a unei modificări adoptate, în conformitate cu articolul 28 alineatul (2), Comisia Europeană poate formula obiecții față de respectiva modificare în termen de 60 de zile de la transmitere, cu precizarea motivelor pentru care modificarea respectivă nu îndeplinește cerințele prezentului regulament.

(5)   Modificarea adoptată în conformitate cu articolul 28 nu intră în vigoare înainte de expirarea perioadei de formulare a obiecțiilor prevăzute la articolul 28, înainte de anularea perioadei respective de către Comisia Europeană sau înainte de retragerea oricărei obiecții formulate de Comisia Europeană.

(6)   Orice modificare a statutului referitoare la aspectele menționate la articolul 1 alineatul (2) (denumire), la articolul 1 alineatul (4) (sediu statutar), la articolul 2 (sarcini și activități), la articolul 20 (politica de achiziții publice), la articolul 21 (responsabilitate), la articolul 22 (evaluarea științifică și politica în materie de difuzare), la articolul 23 (politica privind drepturile de proprietate intelectuală și politica în materie de date), la articolul 24 (politica privind ocuparea forței de muncă) și la articolul 25 (durata și lichidarea), care a fost aprobată de membri ca aspect rezervat, va intra în vigoare numai după ce Comisia Europeană a aprobat în mod expres această modificare și după ce decizia Comisiei Europene referitoare la aprobarea sa a intrat în vigoare.

(7)   Atunci când solicită aprobarea Comisiei Europene în temeiul articolului 28 alineatul (2) sau al articolului 28 alineatul (6), ESS ERIC îi prezintă acesteia textul modificării propuse și o versiune consolidată modificată a statutului.


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 77, 23.3.2011, p. 1.

(3)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.


ANEXA II

LISTA MEMBRILOR ȘI A OBSERVATORILOR

În prezenta anexă figurează membrii și observatorii, precum și entitățile care îi reprezintă.

Membri

Numele membrului

Numele reprezentantului național

Republica Austria

Ministerul Federal al Științei și Cercetării

Regatul Belgiei

Serviciul public de programare a politicii științifice federale

Republica Cehă

Ministerul Educației, Tineretului și Sportului (MEYS)

Republica Estonia

Ministerul Afacerilor Sociale

Republica Federală Germania

Ministerul Federal al Educației și Cercetării (Bundesministerium für Bildung und Forschung)

Irlanda

Consiliul Irlandez pentru Cercetare (HEA)

Republica Lituania

Ministerul Educației și Științelor

Regatul Țărilor de Jos

Organizația Olandeză pentru Cercetare Științifică (NWO)

Republica Polonă

Ministerul Științelor și Învățământului Superior

Republica Portugheză

Fundația pentru Știință și Tehnologie

Republica Slovenia

Ministerul Educației, Științei și Sporturilor

Regatul Suediei

Ministerul Educației, reprezentat de Consiliul suedez de cercetare

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Consiliul de Cercetare Economică și Socială


Observatori

Numele observatorului

Numele reprezentantului observator

Regatul Norvegiei

Consiliul de cercetare al Norvegiei

Confederația Elvețiană

FORS (Fundația elvețiană pentru cercetare în științe sociale)


ANEXA III

DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

1.

În prezentul statut, sub rezerva contextului, „ESS ERIC” înseamnă consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare stabilit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 723/2009 („regulamentul”) și reglementat de prezentul statut („statutul”), care poate fi modificat sau reformulat, atunci când este necesar, în conformitate cu regulamentul;

„ESS” sau „Ancheta socială europeană” înseamnă ancheta socială europeană care a început în 2001 și constituie o anchetă oficială pe termen lung, realizată prin intermediul unor anchete naționale simultane desfășurate în țările europene. Cu ajutorul ei sunt culese, interpretate și difuzate date riguroase privind schimbarea atitudinilor sociale și a valorilor în întreaga Europă;

„PIB” înseamnă valoarea monetară a tuturor bunurilor și serviciilor produse pe piața internă a unei țări, calculată pe baza cifrelor publicate de Banca Mondială pentru anul 2009 sau pentru orice an posterior aprobat de adunarea generală;

„membru” înseamnă orice persoană (acționând prin intermediul reprezentantului său național) care a fost admisă pentru a face parte din ESS ERIC, atunci când este necesar, în conformitate cu prezentul statut și cu regulamentul;

„stat membru” înseamnă o țară membră a Uniunii Europene;

„regulament interior” înseamnă regulamentul interior al ESS ERIC, astfel cum a fost aprobat de adunarea generală, atunci când este necesar.

2.

Cu excepția unei indicații contrare în prezentul statut, termenii definiți în regulament au aici același înțeles.

3.

Articolele la care se face referire sunt articolele din prezentul statut.

4.

Toate rubricile figurează doar cu titlu orientativ și nu trebuie să afecteze interpretarea statutului, cu excepția cazului în care contextul impune un sens diferit.

5.

Referirile la singular includ pluralul și viceversa, iar menționarea unui sex include ambele sexe.

6.

Referirile la orice tratat, regulament, directivă, statut sau dispoziție statutară includ orice act legislativ derivat încheiat în temeiul acestor acte și se interpretează ca referiri la aceste tratate, regulamente, directive, statute, dispoziții statutare și/sau acte legislative derivate, astfel cum au fost modificate, amendate, extinse, consolidate, readoptate și/sau înlocuite și aflate în vigoare la data adoptării statutului.

7.

Cuvintele care urmează mențiunii „includ”, „include”, „inclusiv”, „în special” sau oricărui alt tip de cuvinte sau de expresii similare se interpretează fără restricții și, în consecință, nu limitează sensul cuvintelor care le preced.

8.

Mențiunile „în scris” sau „scris (scrisă, scrise)” desemnează comunicările efectuate prin poștă, prin fax și prin e-mail sau prin orice alte mijloace de reproducere a unor cuvinte sub o formă lizibilă și neprovizorie.

9.

Orice referire la un termen juridic în limba engleză pentru a desemna o acțiune, o cale de recurs, un tip de procedură judiciară, un document juridic, un statut juridic, o instanță, un agent public sau orice alt concept sau obiect juridic este considerată a include, atunci când se aplică unei alte jurisdicții decât cea din Anglia și din Țara Galilor, echivalentul cel mai apropiat al acestui termen juridic în limba engleză în cadrul jurisdicției respective.


ANEXA IV

CONTRIBUȚIILE NAȚIONALE

CONTRIBUȚIILE NAȚIONALE LA ESS ERIC (EUR)

Exercițiul financiar al ESS ERIC

ANUL

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1.

Regatul Unit (țara gazdă)

1 000 000

1 000 000

742 630

764 909

2.

Austria

46 943

49 337

60 259

62 067

3.

Belgia

53 410

56 235

69 631

71 720

4.

Bulgaria

20 000

20 600

21 218

21 855

5.

Cipru

20 000

20 600

21 218

21 855

6.

Republica Cehă

33 845

35 367

41 280

42 518

7.

Estonia

20 000

20 600

21 218

21 855

8.

Finlanda

36 913

38 640

45 726

47 098

9.

Franța

204 877

217 787

289 111

297 785

10.

Germania

252 792

268 893

358 542

369 298

11.

Irlanda

35 745

37 393

44 033

45 354

12.

Lituania

20 000

20 600

21 218

21 855

13.

Țările de Jos

75 994

80 323

102 355

105 426

14.

Norvegia

46 448

48 809

59 541

61 328

15.

Polonia

50 408

53 033

65 280

67 239

16.

Portugalia

36 520

38 220

45 156

46 510

17.

Slovenia

20 000

20 600

21 218

21 855

18.

Spania

122 728

130 168

170 074

175 176

19.

Suedia

48 637

51 144

62 714

64 595

20.

Elveția

54 740

57 653

71 558

73 704

Total

2 200 000

2 266 000

2 333 980

2 403 999


Notă explicativă privind bugetul și contribuțiile anuale la ESS ERIC pentru exercițiile financiare 2013-2017

1.

Exercițiul financiar al ESS ERIC începe la 1 iunie și se încheie la 31 mai.

2.

Bugetul prezentat a fost elaborat pentru primii patru ani de funcționare a ESS ERIC. Comitetul director al ESS ERIC a avut scopul de a oferi un buget de 2,3 milioane EUR pe an pentru activitățile științifice de bază. Bugetul disponibil va fi mai mic dacă, între timp, toate țările care ți-au exprimat interesul puternic de a adera la ERIC nu pot face acest lucru în timp util pentru intrarea sa în activitate în iunie 2013. Creșterile anuale vor face posibilă o creștere de 3 % pe an a bugetului total.

3.

Pe baza numărului preconizat de semnatari, se prevede un buget în valoare de 2,2 milioane EUR în primul an (care va fi redus dacă toate țările enumerate nu confirmă aderarea lor la ERIC). În cazul aderării altor țări, bugetul va fi majorat până la 2,3 milioane EUR, contribuțiile membrilor rămânând fixe (contribuțiile noilor membri vor fi calculate în paralel cu cele ale membrilor existenți, una câte una, pentru a determina contribuția necesară. Suma solicitată membrilor fondatori va rămâne fixă). După atingerea obiectivului, orice nouă aderare a unei țări va determina o reducere a contribuțiilor pentru toți membrii și observatorii care plătesc o sumă superioară taxei de participare de bază (cu excepția unei decizii contrare a adunării generale).

4.

Contribuțiile anuale au fost calculate în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 17 din prezentul statut, cu următoarele specificații:

(a)

taxa de participare de bază a fost stabilită la 20 000 EUR în primul an și va fi actualizată în funcție de o inflație de 3 % pentru următorii trei ani;

(b)

în calitate de țară gazdă, Regatul Unit va plăti o contribuție majorată, fixată de comun acord la valoarea de 1 000 000 EUR pentru primii doi ani, urmând a fi apoi readusă la valoarea angajamentului inițial de 700 000 EUR, ajustată pentru a ține cont de inflație;

(c)

pentru a acoperi soldul, membrii vor plăti o contribuție calculată în funcție de PIB-ul lor relativ, pe baza datelor referitoare la PIB publicate de Banca Mondială pentru anul 2009. Această opțiune se aplică doar membrilor care ar trebui să plătească o contribuție de 20 000 EUR sau mai mult (rotunjită la cea mai apropiată sută de euro);

(d)

o rată a inflației de 3 % pe an (compusă) se aplică începând cu cel de al doilea an, cu excepția contribuției majorate a Regatului Unit pentru primii doi ani (ceea ce înseamnă că creșterile pentru alte țări decât Regatul Unit sunt ușor superioare procentului de 3 %);

(e)

la ora actuală, legislația elvețiană și norvegiană nu le permite acestor țări să adere la ERIC în calitate de membri. Aceste două țări vor participa în calitate de observatori și se vor achita de contribuția anuală cerută, conform indicațiilor din prezenta notă.


30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/63


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 22 noiembrie 2013

de instituire a Consorțiului infrastructurii de cercetare pentru bănci biologice și resurse biomoleculare (BBMRI-ERIC) ca un Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare

(2013/701/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (1), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Finlanda și Regatul Suediei au solicitat Comisiei să înființeze BBMRI sub forma unui Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (BBMRI-ERIC). Regatul Norvegiei, Republica Polonă, Confederația Elvețiană și Republica Turcia vor participa la BBMRI-ERIC ca observatori.

(2)

Republica Austria a fost aleasă de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Finlanda și Regatul Suediei ca stat membru gazdă al BBMRI-ERIC.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se înființează un consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare vizând infrastructura băncilor biologice și a resurselor biomoleculare, denumit BBMRI-ERIC.

(2)   Statutul BBMRI-ERIC este stabilit în anexă. Respectivul statut se actualizează continuu și se pune la dispoziția publicului pe site-ul de internet al BBMRI-ERIC și la sediul său statutar.

(3)   Elementele esențiale ale statutului BBMRI-ERIC, a căror modificare necesită aprobarea Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, sunt prezentate la articolele 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18, 19 și 24.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 206, 8.8.2009, p. 1.


ANEXA I

STATUTUL CONSORțIULUI INFRASTRUCTURII EUROPENE DE CERCETARE CREAT PENTRU INFRASTRUCTURA DE CERCETARE PENTRU BĂNCI BIOLOGICE șI RESURSE MOLECULARE („BBMRI-ERIC”)

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA CEHĂ,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

REPUBLICA ELENĂ,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

DENUMITE ÎN CONTINUARE „MEMBRII”

și:

REGATUL NORVEGIEI,

REPUBLICA POLONĂ,

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ,

REPUBLICA TURCIA,

DENUMITE ÎN CONTINUARE „OBSERVATORII”,

ÎNTRUCÂT membrii sunt convinși că eșantioanele biologice umane, inclusiv datele medicale asociate și instrumentele de cercetare biomoleculară, reprezintă o resursă esențială pentru deslușirea interacțiunilor dintre factorii genetici și cei de mediu care cauzează boli umane și a impactului asupra prognosticului acestora, pentru identificarea unor biomarkeri noi și a unor ținte terapeutice, precum și pentru a contribui la reducerea insucceselor în descoperirea și dezvoltarea unor noi medicamente;

ÎNTRUCÂT resursele biomoleculare includ colecții de anticorpi și de liganzi pe bază de afinitate, linii celulare, colecții de clone, biblioteci de siRNA și alte instrumente de cercetare necesare pentru analizarea eșantioanelor păstrate în bănci biologice. Arhivele de organisme-model sunt și ele considerate resurse biomoleculare în cazul în care sunt relevante pentru bolile umane;

ÎNTRUCÂT Infrastructura de cercetare paneuropeană pentru bănci biologice și resurse moleculare (BBMRI) își va baza activitatea pe colecțiile de eșantioane, resursele, tehnologiile și cunoștințele existente, care vor fi completate în mod specific cu componente inovatoare și integrate în mod corespunzător în cadrele științific, etic, juridic și societal europene;

LUÂND ÎN CONSIDERARE faptul că membrii caută să crească nivelul de excelență și de eficacitate științifică ale cercetării europene în domeniul științelor biomedicale, precum și să extindă și să asigure competitivitatea cercetării și industriei europene în context global și să atragă investiții în facilități de cercetare farmaceutică și biomedicală prin înființarea, pentru Infrastructura de cercetare pentru bănci biologice și resurse moleculare, a Consorțiului infrastructurii europene de cercetare – denumit în continuare „BBMRI-ERIC”;

EVIDENȚIIND angajamentul membrilor față de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, astfel cum a fost proclamată de Consiliu și de Comisia Europeană în decembrie 2000 la Nisa, și în particular față de legislația europeană și națională privind protecția datelor.

ÎNTRUCÂT membrii solicita Comisiei Europene înființarea BBMRI, în conformitate cu Regulamentul privind ERIC, ca o entitate juridică sub forma unui Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC),

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului statut:

1.

„bănci biologice (și centre de resurse biomoleculare)” înseamnă colecții, arhive și centre de distribuție a tuturor tipurilor de eșantioane biologice umane, cum ar fi sânge, țesuturi, celule sau ADN și/sau de date aferente, cum ar fi date clinice și provenite din cercetare asociate, precum și resurse biomoleculare, inclusiv organisme-model și microorganisme care ar putea contribui la înțelegerea fiziologiei și a bolilor umane;

2.

„membru” înseamnă o entitate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1);

3.

„observator” înseamnă o entitate în conformitate cu articolul 4 alineatul (7);

4.

„membru care nu și-a îndeplinit obligațiile” înseamnă un membru care

(a)

nu și-a plătit contribuția anuală, dacă suma neplătită este egală sau mai mare decât valoarea contribuțiilor corespunzătoare exercițiului financiar precedent;

(b)

nu își îndeplinește în mare măsură obligațiile; sau

(c)

cauzează sau riscă să cauzeze perturbări grave ale funcționării BBMRI-ERIC;

5.

„serviciu comun” înseamnă o facilitate a BBMRI-ERIC în conformitate cu articolul 15 alineatul (1);

6.

„nod național” înseamnă o entitate care nu are în mod necesar capacitate juridică, desemnată de către un stat membru, care coordonează băncile biologice și resursele biomoleculare naționale și corelează activitățile sale cu activitățile paneuropene ale BBMRI-ERIC;

7.

„coordonator național” înseamnă directorul unui nod național, desemnat de autoritatea competentă a unui stat membru;

8.

„nod organizațional” înseamnă o entitate care nu are în mod necesar capacitate juridică, desemnată de către o organizație interguvernamentală, care coordonează băncile biologice și resursele biomoleculare ale organizației respective și corelează activitățile sale cu cele ale infrastructurii paneuropene BBMRI-ERIC;

9.

„coordonator organizațional” înseamnă directorul unui nod organizațional, desemnat de o organizație interguvernamentală;

10.

„bănci biologice partenere” înseamnă bănci biologice care colaborează cu BBMRI-ERIC și care respectă Carta partenerilor BBMRI-ERIC (1);

11.

„program de lucru” înseamnă descrierea strategiei, a activităților planificate, a personalului și a surselor de finanțare ale BBMRI-ERIC;

12.

„contribuții obligatorii” înseamnă contribuțiile membrilor/observatorilor și contribuțiile țărilor gazdă la biroul executiv central de conducere, precum și la serviciile comune care sunt prevăzute în secțiunea bugetară a programului de lucru anual al BBMRI-ERIC.

Articolul 2

Înființare, durată și sediu statutar

(1)   Se înființează, pentru Infrastructura de cercetare consacrată băncilor biologice și resurselor moleculare, un Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (BBMRI-ERIC). El se înființează pentru o perioadă nedeterminată de timp de la data intrării în vigoare a deciziei Comisiei Europene de înființare a infrastructurii.

(2)   Sediul statutar al BBMRI-ERIC este situat în orașul Graz pe teritoriul Republicii Austria, denumită în continuare „statul membru gazdă”.

(3)   Statul membru gazdă asigură sediul, facilitățile și serviciile pentru biroul executiv central de conducere al BBMRI-ERIC, astfel cum sunt descrise într-o declarație scrisă care însoțește cererea de statut a ERIC.

Articolul 3

Sarcini și activități

(1)   BBMRI-ERIC înființează, operează și dezvoltă o infrastructură paneuropeană de cercetare distribuită consacrată băncilor biologice și resurselor biomoleculare, pentru a facilita accesul la resurse și la facilități și pentru a sprijini cercetarea biomoleculară și medicală de înaltă calitate. BBMRI-ERIC implementează programul său de lucru, astfel cum a fost adoptat de către adunarea membrilor.

(2)   BBMRI-ERIC operează infrastructura pe bază necomercială. BBMRI-ERIC poate desfășura activități economice limitate, cu condiția ca acestea:

(a)

să fie strâns legate de sarcinile sale principale;

(b)

să nu pericliteze realizarea lor.

(3)   Pentru a-și îndeplini sarcinile, BBMRI-ERIC:

(a)

acordă acces efectiv la resursele și la serviciile sale, în conformitate cu normele definite în prezentul statut, comunității științifice europene, formată din cercetători ai membrilor;

(b)

îmbunătățește interoperabilitatea dintre băncile biologice și centrele de resurse biologice ale membrilor;

(c)

implementează o conducere de calitate, inclusiv proceduri standardizate, cele mai bune practici și instrumente adecvate pentru a spori calitatea resurselor colectate și a datelor asociate acestora;

(d)

promovează îmbogățirea continuă a resurselor stocate în bănci biologice și date asociate pentru a menține o cantitate adecvată de eșantioane pentru a ține pasul cu cererea comunității științifice, precum și pentru a asigura îmbogățirea continuă a informațiilor asociate cu și generate prin analizarea eșantioanelor din băncile biologice. El contribuie la creșterea utilizării și a diseminării cunoștințelor, precum și la optimizarea rezultatelor activităților de cercetare care au la bază băncile biologice în întreaga Europă;

(e)

înființează și operează servicii comune pentru comunitatea europeană a băncilor biologice;

(f)

prestează servicii de cercetare pentru instituții publice și private;

(g)

stabilește și implementează evoluții tehnologice legate de resurse și servicii;

(h)

oferă cursuri de formare și facilitează mobilitatea cercetătorilor pentru a sprijini înființarea de noi bănci biologice și centre de resurse biomoleculare pentru a consolida și structura spațiul european de cercetare;

(i)

stabilesc relații internaționale și lansează activități comune cu alte organizații europene și non-europene interesate de activitățile sale și în domenii conexe și, atunci când este adecvat, devine membru al unor astfel de organizații;

(j)

desfășoară orice altă activitate necesară îndeplinirii sarcinilor sale.

(4)   Activitățile BBMRI-ERIC sunt neutre din punct de vedere politic și sunt ghidate de următoarele valori: caracter paneuropean, combinat cu excelență științifică, transparență, deschidere, reactivitate, etică, conformitate juridică și valori umane.

Articolul 4

Membri și observatori

(1)   În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, statele membre, țările asociate, țările terțe altele decât țările asociate și organizațiile interguvernamentale care au fost de acord cu prezentul statut sunt membre ale BBMRI-ERIC. Membrii fondatori sunt precizați în anexa II.

(2)   Statele membre, țările terțe, precum și organizațiile interguvernamentale pot deveni membre ale BBMRI-ERIC în orice moment, cu acordul adunării membrilor în conformitate cu principiile stabilite la articolul 11 alineatul (8) litera (b). Cerințele suplimentare privind membrii care aderă la BBMRI-ERIC după primii trei ani se decid de către adunarea membrilor.

(3)   Fiecare membru:

(a)

furnizează acces, în cadrul juridic și etic aplicabil, la băncile biologice partenere, la resursele biologice și biomoleculare și/sau la datele asociate ale BBMRI-ERIC, în conformitate cu un set comun de standarde și condiții, astfel cum sunt detaliate în Carta de parteneriat a BBMRI-ERIC și aprobate de către adunarea membrilor;

(b)

înființează un nod național/organizațional și numește un coordonator național/organizațional;

(c)

asigură coordonarea băncilor biologice partenere prin intermediul nodurilor naționale/organizaționale care vor facilita accesul la resursele biologice și biomoleculare și la datele asociate;

(d)

dacă este cazul, realizează investiții în infrastructură în sprijinul BBMRI-ERIC;

(e)

contribuie la dezvoltarea capacităților în domeniul băncilor biologice;

(f)

sprijină scopul principal al BBMRI-ERIC și implementarea programului de lucru a BBMRI-ERIC.

(4)   Orice membru poate, după primii cinci ani de la aderarea lui la BBMRI-ERIC, să se retragă din BBMRI-ERIC în urma unei notificări scrise adresate președintelui adunării membrilor și directorului general, cel mai târziu cu trei luni înainte de aprobarea bugetului pentru anul următor.

(5)   Directorul general poate să propună adunării membrilor excluderea unui membru care nu și-a îndeplinit obligațiile.

(6)   Lista inițială a membrilor este prezentată în anexa II și este actualizată periodic online de către biroul executiv central de conducere.

(7)   Observatorii BBMRI-ERIC sunt statele membre, țările asociate și țările terțe, astfel cum sunt definite la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul privind ERIC, precum și organizațiile interguvernamentale care au solicitat statutul de observatori.

(8)   Statutul de observator este acordat pentru o perioadă maximă de trei ani, sub rezerva unei aprobări din partea adunării membrilor, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (8) litera (c). După perioada de trei ani, observatorii fie solicită statutul de membru, fie se retrag din BBMRI-ERIC, cu excepția cazului în care adunarea membrilor decide altfel.

(9)   Observatorii au dreptul:

(a)

să participe, fără drept de vot, la dezbaterile adunării membrilor;

(b)

să participe la anumite activități ale BBMRI-ERIC identificate de adunarea membrilor.

(10)   Lista inițială a observatorilor este prezentată în anexa II și este actualizată periodic online de către biroul executiv central de conducere.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 5

Resursele BBMRI-ERIC

(1)   Bugetul BBMRI-ERIC finanțează operarea comună a BBMRI-ERIC, inclusiv costurile aferente directorului general, biroului executiv central de conducere și serviciilor comune. El este aprobat de către adunarea membrilor prin adoptarea programului de lucru.

(2)   Bugetul BBMRI-ERIC este format din:

(a)

contribuțiile financiare ale membrilor și ale observatorilor;

(b)

contribuțiile statului membru gazdă și ale țărilor gazdă ale serviciilor comune;

(c)

alte venituri.

(3)   Orice venituri generate în cursul activităților BBMRI-ERIC care revin bugetului său se utilizează pentru realizarea programului de lucru în conformitate cu decizia adunării membrilor.

(4)   Membrii și observatorii își suportă propriile cheltuieli de participare la reuniunile BBMRI-ERIC.

(5)   Fiecare membru și observator al BBMRI-ERIC contribuie la bugetul BBMRI-ERIC. Cu excepția cazului în care se convine altfel de către adunarea membrilor, contribuțiile se realizează în bani.

(6)   Contribuția fiecărui membru este în conformitate cu tabelul contribuțiilor membrilor, care figurează în anexa III.

(7)   Contribuția fiecărui observator este de 30 % din contribuția totală a membrilor, astfel cum este determinată în conformitate cu tabelul contribuțiilor membrilor care figurează în anexa III.

(8)   Grila contribuțiilor pe baza tabelului contribuțiilor membrilor prevăzut în anexa III poate fi modificată în cazul aderării unui nou membru sau observator sau în cazul retragerii sau excluderii unui membru sau observator. Noua grilă intră în vigoare de la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar următor.

(9)   Adunarea membrilor poate decide să ia în considerare toate circumstanțele speciale ale unui membru sau observator și să ajusteze contribuția lor în consecință.

(10)   Atunci când programul de lucru și normele relevante aprobate de adunarea membrilor o permit, membrii pot contribui parțial în natură la bugetul comun al BBMRI-ERIC.

(11)   BBMRI-ERIC are dreptul să accepte sume nerambursabile, contribuții speciale și plăți din partea oricărei persoane, organism public sau privat, în scopul îndeplinirii obiectivelor din prezentul statut. Ele sunt supuse aprobării de către adunarea membrilor.

(12)   Activele achiziționate în contul și pe cheltuiala BBMRI-ERIC constituie proprietatea acestuia. În cazul contribuțiilor în natură, problemele legate de dreptul de proprietate sunt convenite într-un acord specific, care urmează să fie încheiat între membrul sau observatorul în cauză și BBMRI-ERIC ca urmare a unei decizii luate de adunarea membrilor.

Articolul 6

Achiziții și scutiri de taxe

(1)   BBMRI-ERIC tratează candidații la achiziții și ofertanții în mod egal și nediscriminatoriu, indiferent dacă sunt sau nu stabiliți în Uniunea Europeană. Politica în materie de achiziții a BBMRI-ERIC respectă principiul transparenței, al nediscriminării și al concurenței. Normele interne privind procedurile și criteriile de achiziții se adoptă de către adunarea membrilor.

(2)   Scutirea de impozite pe baza articolul 143 alineatul (1) litera (g) și a articolului 151 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (2) și în conformitate cu articolele 50 și 51 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (3) este limitată la taxa pe valoarea adăugată pentru produsele și serviciile rezultate din cercetare și dezvoltare care:

(a)

sunt în relație directă cu conducerea și serviciile BBMRI-ERIC; și

(b)

sunt strâns legate de obiectivele și activitățile prevăzute la articolul 3; și

(c)

aduc beneficii întregii comunități științifice; și

(d)

depășesc valoarea de 250 EUR; și

(e)

sunt în întregime remunerate și achiziționate de BBMRI-ERIC.

(3)   Achizițiile realizate de membrii individuali nu beneficiază de aceste scutiri de impozite. Nu se aplică alte limite.

Articolul 7

Răspundere

(1)   Răspunderea financiară a membrilor este limitată la propriile lor contribuții în condițiile prevăzute în anexa III.

(2)   BBMRI-ERIC subscrie unei asigurări corespunzătoare pentru a acoperi riscurile specifice construirii și funcționării sale și care nu sunt vizate la alineatul (1).

Articolul 8

Principii bugetare, conturi și audituri

(1)   Toate elementele de venituri și cheltuieli ale BBMRI-ERIC se includ în estimările întocmite pentru fiecare exercițiu financiar și se indică în secțiunea bugetară a programului de lucru. Veniturile și cheltuielile indicate în buget au sold zero.

(2)   Membrii se asigură că creditele sunt utilizate în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare.

(3)   Bugetul se stabilește și se execută, iar conturile se prezintă în conformitate cu principiul transparenței.

(4)   BBMRI-ERIC introduce în contabilitate toate veniturile și cheltuielile. Conturile sunt însoțite de un raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar.

(5)   BBMRI-ERIC aplică standardele de contabilitate astfel cum sunt prevăzute în legislația aplicabilă în statul membru gazdă.

(6)   Exercițiul financiar al BBMRI-ERIC este anul calendaristic.

(7)   Adunarea membrilor numește auditori externi pentru a examina situația conturilor. Numirea auditorilor externi se reînnoiește periodic în conformitate cu dispoziția specifică precizată în normele financiare, astfel cum au fost aprobate de adunarea membrilor.

(8)   Auditorii externi prezintă adunării membrilor un raport privind conturile anuale prin intermediul comitetului financiar. Directorul General pune la dispoziția auditorilor informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

CAPITOLUL III

GUVERNANȚĂ ȘI CONDUCERE

Articolul 9

Structura de guvernanță

Structura de guvernanță a BBMRI-ERIC cuprinde următoarele organisme:

(a)

adunarea membrilor;

(b)

comitetul financiar;

(c)

directorul general sprijinit de comitetul de conducere;

(d)

comitetul de consiliere științifică și etică.

Articolul 10

Adunarea membrilor

(1)   Adunarea membrilor este organismul prin care membrii iau decizii colective privind aspectele de interes pentru BBMRI-ERIC. Aceste decizii sunt apoi implementate de către directorul general, împreună cu personalul biroului executiv central de conducere și al comitetului de conducere.

(2)   Adunarea membrilor este constituită la prima reuniune a membrilor după înființarea BBMRI ca ERIC.

(3)   Adunarea membrilor este compusă din toți membrii BBMRI-ERIC. Fiecare membru este reprezentat de maximum doi delegați numiți în mod oficial de către autoritatea competentă. Ei pot fi însoțiți de maximum trei consilieri, care pot acționa în calitate de supleanți ai delegaților. Membrii precizează în scrisoarea de numire numele delegatului cu drept de vot și ordinul de reprezentare.

(4)   La reuniunile adunării membrilor pot participa, în calitate de observatori, până la doi reprezentanți autorizați în mod oficial ai fiecărui observator.

(5)   Alți observatori pot participa la reuniunile adunării membrilor în conformitate cu regulamentul de procedură adoptat de adunarea membrilor.

(6)   Adunarea membrilor:

(a)

adoptă programul de lucru și bugetul anual, împreună cu un program de lucru și un buget preliminar pentru următorii doi ani;

(b)

adoptă regulamentul de procedură, normele financiare și normele interne în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) litera (a);

(c)

adoptă toate normele, reglementările și politicile necesare pentru buna gestionare a programului de lucru, în special procedura de acces la resursele biologice, la datele băncilor biologice și la serviciile dezvoltate de BBMRI;

(d)

definește atribuțiile comitetului financiar;

(e)

alege și demite președintele și vicepreședintele;

(f)

alege și demite președintele și vicepreședintele comitetului financiar;

(g)

numește și demite directorul general;

(h)

aprobă angajarea și concedierea altor membri ai personalului de rang superior în conformitate cu normele interne;

(i)

stabilește comitetul de consiliere științifică și etică și orice alt comitet, consiliu sau organism, de exemplu forumul părților interesate, și le definește atribuțiile și modalitățile de guvernare;

(j)

oferă orientări și îndrumări directorului general;

(k)

aprobă raportul anual, conturile anuale și rapoartele oricărui comitet consultativ al BBMRI-ERIC;

(l)

ia în considerare orice aspecte referitoare la BBMRI-ERIC sau la funcționarea acestuia, prezentate de către orice membru;

(m)

admite membri și reziliază calitatea de membru a oricărui membru în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) litera (b);

(n)

admite observatori și reziliază calitatea de partener a oricărui observator în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) litera (c);

(o)

ajustează grila contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 5 alineatul (8);

(p)

decide cu privire la modificările statutului în conformitate cu articolul 11 alineatul (7); și

(q)

îndeplinește orice alte funcții care îi sunt atribuite prin prezentul statut, inclusiv prin orice anexă sau modificare a acestora.

Articolul 11

Luarea deciziilor de către adunarea membrilor

(1)   În sensul prezentului articol, „prezent” înseamnă față în față, prin telefon, prin videoconferință sau prin intermediul altor mijloace practice, astfel cum sunt stabilite în regulamentul de procedură.

(2)   Cvorumul este întrunit dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

o majoritate de membri sunt prezenți și ei reprezintă 75 % din contribuțiile obligatorii anuale ale membrilor;

(b)

pentru deciziile luate în temeiul alineatului (8), sunt prezenți 75 % din membri, iar ei reprezintă 75 % din contribuțiile obligatorii anuale ale membrilor;

(c)

dintre membrii prezenți, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să dețină majoritatea voturilor (4).

(3)   Fiecare membru are drept la un singur vot. Membrii care nu își îndeplinesc obligațiile nu au dreptul la niciun vot.

(4)   În toate deciziile, adunarea membrilor depune toate eforturile pentru a se ajunge la un consens.

(5)   În lipsa consensului, o majoritate simplă a membrilor prezenți și votanți este suficientă pentru a adopta o decizie, cu excepția cazului în care se prevede în mod explicit altfel în prezentul statut sau în regulamentul de procedură.

(6)   În caz de balotaj, majoritatea contribuțiilor obligatorii are votul decisiv.

(7)   Deciziile de a prezenta Comisiei o propunere de modificare a statutului necesită aprobarea în unanimitate.

(8)   Următoarele decizii necesită acordul a cel puțin 75 % din toți membrii care reprezintă cel puțin 75 % din contribuțiile anuale obligatorii ale membrilor:

(a)

adoptarea și modificarea regulamentului de procedură, a normelor financiare și a normelor interne;

(b)

acceptarea de noi membri;

(c)

acceptarea de noi observatori;

(d)

voturile privind membrii care nu își îndeplinesc obligațiile, inclusiv, dar nu doar privind excluderea membrilor (membrii în cauză se exclud de la vot);

(e)

decizia de lichidare a BBMRI-ERIC.

(9)   Următoarele decizii necesită acordul a cel puțin 75 % din membrii prezenți și votanți care reprezintă cel puțin 75 % din contribuțiile anuale obligatorii ale membrilor:

(a)

deciziile privind programul de lucru și bugetul;

(b)

aprobarea raportului anual și a conturilor anuale;

(c)

ajutarea grilei contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 5 alineatul (8);

(d)

numirea sau demiterea directorului general;

(e)

deciziile de lichidare a BBMRI-ERIC în cazul lichidării infrastructurii.

(10)   Președintele și vicepreședintele adunării membrilor și ai comitetului financiar sunt aleși dintre delegații membrilor atunci când cel puțin 75 % din membrii sunt prezenți și votează, pentru un mandat de un an, cu posibilitatea de a fi realeși de două ori. Vicepreședintele reprezintă președintele în cazul absenței sau al incapacității acestuia.

(11)   Adunarea membrilor se întrunește cel puțin o dată pe an. Ea se poate întruni și în ședință extraordinară la cererea președintelui sau la cererea a cel puțin o pătrime dintre membrii ei.

Articolul 12

Comitetul financiar

(1)   Comitetul financiar este un comitet consultativ și pregătitor al adunării membrilor pentru a:

(a)

consilia adunarea membrilor și directorul general cu privire la aspecte legate de gestionarea și de pregătirea bugetului BBMRI-ERIC, a cheltuielilor și a conturilor acestuia, precum și de planificarea financiară viitoare;

(b)

consilia adunarea membrilor și directorul general cu privire la implicațiile financiare ale recomandărilor celorlalte organisme ale BBMRI-ERIC;

(c)

consilia, la cerere, cu privire la alte aspecte financiare referitoare la conducerea și la administrarea BBMRI-ERIC;

(d)

prezenta adunării membrilor o propunere privind numirea auditorilor externi.

(2)   Auditorii externi raportează direct și în persoană comitetului financiar după ce au trimis rapoartele lor directorului general.

(3)   Comitetul financiar funcționează în conformitate cu regulamentul de procedură și cu normele financiare adoptate de adunarea membrilor.

Articolul 13

Directorul general

(1)   Directorul general este numit de adunarea membrilor pentru o perioadă de cel puțin trei ani, cu posibilitatea de a fi renumit. Directorul general poate fi demis pe baza aceleiași proceduri. Directorul general este angajat de BBMRI-ERIC. Directorul general este sprijinit în îndeplinirea funcțiilor de conducere de personalul biroului executiv central de conducere și al serviciilor comune.

(2)   Directorul general răspunde în fața adunării membrilor de:

(a)

gestionarea eficientă a BBMRI-ERIC;

(b)

finanțele și de gestionarea personalului BBMRI-ERIC;

(c)

asigurarea executării deciziilor adunării membrilor.

(3)   Directorul general:

(a)

este responsabil de implementarea programului de lucru, inclusiv de stabilirea serviciilor comune, precum și de cheltuirea bugetului;

(b)

pregătește agenda reuniunilor adunării membrilor și dezbaterile adunării membrilor;

(c)

pregătește și transmite adunării membrilor, cu cel mult trei luni înainte de începutul fiecărui exercițiu financiar, un proiect de program anual de lucru, inclusiv un proiect de buget și un plan de asigurare a personalului necesar, împreună cu un proiect de program de lucru preliminar și un proiect de buget pentru următorii doi ani;

(d)

prezintă adunării membrilor un raport anual tehnic cu privire la programul de lucru, incluzând conturile financiare, sarcinile îndeplinite, sarcinile neîndeplinite și orice explicații necesare;

(e)

pregătește și transmite, după aprobarea de către adunarea membrilor, orice documentație solicitată de Comisia Europeană;

(f)

coordonează schimbul de informații și activitățile nodurilor naționale/organizaționale și ale serviciilor comune ale BBMRI-ERIC, prin intermediul comitetului de conducere și prin înființarea unor astfel de comitete în măsura în care sunt considerate necesare pentru gestionarea BBMRI- ERIC;

(g)

organizează procedura de selecție pentru stabilirea serviciilor comune și pentru orice altă problemă care necesită o astfel de procedură, în conformitate cu anexa IV;

(h)

numește directorii serviciilor comune după consultarea delegaților naționali din statul membru în care serviciile comune sunt situate;

(i)

organizează comitetul de consiliere științifică și etică pentru evaluarea propunerilor de cercetare primite de biroul executiv central de conducere;

(j)

propune adunării membrilor admiterea și excluderea membrilor și a observatorilor;

(4)   Directorul general este directorul executiv și reprezentantul juridic al BBMRI-ERIC și reprezintă BBMRI-ERIC în orice litigiu. Directorul general poate delega competențe personalului BBMRI-ERIC, în conformitate cu orientările și cu instrucțiunile furnizate de adunarea membrilor.

Articolul 14

Comitetul de conducere

(1)   Comitetul de conducere este stabilit de directorul general și este compus din coordonatorii nodurilor naționale/organizaționale și ai serviciilor comune.

(2)   Comitetul de conducere este prezidat de directorul general. Comitetul de conducere poate alege dintre membrii săi un vicepreședinte care să-l sprijine pe directorul general în îndeplinirea sarcinilor de conducere.

(3)   Comitetul de conducere este responsabil de:

(a)

sprijinirea directorului general în elaborarea unui proiect de program anual de lucru și a unui proiect de buget, împreună cu un proiect preliminar de program de lucru și un proiect de buget pentru următorii doi ani;

(b)

sprijinirea directorului general în executarea programului de lucru și în facilitarea interacțiunilor eficiente între BBMRI-ERIC și băncile biologice partenere ale membrilor.

Articolul 15

Serviciile comune

(1)   Serviciile comune constau din facilitățile BBMRI-ERIC care oferă expertiză, servicii și instrumente relevante pentru îndeplinirea sarcinilor și desfășurarea activităților BBMRI-ERIC stabilite în programul de lucru.

(2)   Serviciile comune sunt stabilite în cadrul BBMRI-ERIC și se află sub responsabilitatea directorului general.

(3)   Serviciile comune sunt situate în țări care sunt membre ale BBMRI-ERIC. Procedura de selecție pentru găzduirea serviciilor comune urmează principiile prevăzute în anexa IV.

(4)   Fiecare dintre serviciile comune este condus de un director, numit de către directorul general în urma unei consultări cu delegații naționali din statul membru gazdă.

Articolul 16

Comitetul de consiliere științifică și etică

(1)   Activitățile BBMRI-ERIC sunt evaluate periodic de către un comitet de consiliere științifică și etică (SEAB) independent. SEAB consiliază și adunarea membrilor cu privire la propunerile directorului general privind implementarea programului de lucru.

(2)   SEAB este compus din oameni de știință sau din experți renumiți, desemnați pe baza propriilor merite, și nu în calitate de reprezentanți ai organizațiilor din care provin sau ai membrilor.

(3)   Adunarea membrilor numește membrii SEAB și decide cu privire la rotația lor, precum și cu privire la mandatul SEAB.

Articolul 17

Personal

(1)   BBMRI-ERIC poate angaja personal, care este numit și concediat de directorul general. Numirea și concedierea personalului de rang superior, astfel cum este definit în normele interne, necesită aprobarea adunării membrilor.

(2)   Adunarea membrilor aprobă schema de personal elaborată de directorul general și, în același timp, aprobă programul de lucru.

(3)   Procedurile de alegere a candidaților pentru a activa în cadrul BBMRI-ERIC sunt transparente, nediscriminatorii și respectă principiul egalității oportunităților.

Articolul 18

Acces

(1)   BBMRI-ERIC pune eșantioanele și datele din bazele de date afiliate la sau dezvoltate de băncile biologice partenere ale BBMRI- ERIC la dispoziția cercetătorilor și a institutelor de cercetare, în conformitate cu procedurile și cu criteriile de acces aprobate de adunarea membrilor. Accesul respectă condițiile stabilite de furnizorii de eșantioane și de date care își afiliază bazele lor de date la BBMRI- ERIC. Nicio dispoziție din prezentul statut nu trebuie să fie înțeleasă ca urmărind să restrângă dreptul proprietarilor băncilor biologice sau ai resurselor biomoleculare afiliate la BBMRI- ERIC de a decide cu privire la acordarea accesului la orice eșantioane și date.

(2)   BBMRI- ERIC oferă acces la eșantioane și la datele clinice aferente pe baza excelenței științifice a proiectului propus, astfel cum se determină în urma unei analize inter pares independente și după evaluarea etică a propunerii de proiect de cercetare.

(3)   BBMRI- ERIC caută să asigure faptul că sursa de eșantioane și date este recunoscută în mod corespunzător și solicită ca o astfel de atribuire să fie menținută în utilizarea ulterioară a eșantioanelor și a datelor.

Articolul 19

Drepturi de proprietate intelectuală

(1)   Nicio dispoziție din prezentul statut nu ar trebui să fie înțeleasă ca o încercare de a modifica sfera de cuprindere și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală și a acordurilor de partajare a beneficiilor stabilite în conformitate cu actele cu putere de lege ale membrilor și cu acordurile internaționale la care aceștia sunt parte.

(2)   BBMRI-ERIC poate pretinde existența unor drepturi de proprietate intelectuală corespunzătoare, disponibile în cadrul jurisdicțiilor naționale și internaționale, aplicabile cu privire la instrumente, la date, la produse sau la orice alte rezultate dezvoltate sau generate de BBMRI-ERIC în cursul realizării programului de lucru.

Articolul 20

Raportare și control

BBMRI-ERIC întocmește un raport anual care conține, în particular, aspecte științifice, operaționale și financiare ale activităților sale. El este aprobat de către adunarea membrilor și este transmis Comisiei Europene și autorităților publice relevante în termen de șase luni de la încheierea exercițiului financiar respectiv. Raportul se pune la dispoziția publicului.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 21

Regim lingvistic și limbă de lucru

(1)   Toate versiunile prezentului statut în limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt considerate autentice. Nu prevalează nicio versiune lingvistică.

(2)   Atunci când versiunile lingvistice nu sunt puse la dispoziție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cazul unor modificări ale prezentului statut care nu necesită o decizie a Comisiei, BBMRI-ERIC pune la dispoziție traduceri în limbile oficiale ale membrilor săi care fac parte din UE.

(3)   Limba de lucru a BBMRI-ERIC este engleza.

Articolul 22

Regulament de procedură

Adunarea membrilor adoptă, în prima sa reuniune, regulamentul de procedură pentru BBMRI-ERIC, în conformitate cu procedura de votare prevăzută la articolul 11 alineatul (8) litera (a). Regulamentul de procedură poate fi modificat în conformitate cu aceeași procedură.

Articolul 23

Versiunea consolidată a statutului

(1)   Prezentul statut este actualizat și pus la dispoziția publicului pe site-ul de internet al ERIC și la sediul său statutar.

(2)   Orice modificare a statutului este indicată în mod clar cu o notă care precizează dacă modificarea vizează un element esențial sau neesențial al statutului, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 și cu procedura urmată pentru adoptarea lui.

Articolul 24

Lichidarea BBMRI-ERIC

(1)   Adunarea membrilor poate decide să lichideze BBMRI-ERIC, în urma unui vot în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) litera (e).

(2)   Sub rezerva oricărui acord care poate fi realizat între membri la data dizolvării, statul membru gazdă este responsabil de lichidare.

(3)   Membrii decid transferul oricărui credit sau al oricărei proprietăți a BBMRI-ERIC la una sau mai multe entități juridice publice sau fără scop lucrativ pe baza unui vot în conformitate cu articolul 11 alineatul (9) litera (e).

Articolul 25

Legislația aplicabilă – Soluționarea litigiilor

(1)   Înființarea și funcționarea internă a BBMRI-ERIC este guvernată de:

(a)

legislația Uniunii Europene, în particular Regulamentul privind ERIC și de deciziile menționate la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 12 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior;

(b)

legislația statului membru gazdă, în cazul unor aspecte care nu sunt reglementate sau care sunt reglementate doar parțial prin acte legislative menționate la litera (a);

(c)

statutul și normele de implementare (regulamentul de procedură, normele financiare și interne).

(2)   Membrii fac tot posibilul pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu care poate apărea din interpretarea sau aplicarea prezentului statut.

(3)   Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe asupra litigiilor dintre membrii BBMRI-ERIC, dintre membri și BBMRI-ERIC, precum și asupra oricăror alte litigii în care Uniunea Europeană este parte.

(4)   Legislația Uniunii cu privire la jurisdicție se aplică litigiilor dintre BBMRI-ERIC și terți. În cazurile care nu sunt cuprinse în legislația Uniunii Europene, legislația statului membru gazdă determină jurisdicția competentă pentru soluționarea unor astfel de litigii.


(1)  Urmează să fie adoptată de către adunarea membrilor.

(2)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 77, 23.3.2011, p. 1.

(4)  În cazul adoptării de către Consiliu a modificării articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, în legătură cu participarea țărilor asociate la ERIC pe aceleași baze ca și statele membre ale UE, de la data intrării în vigoare a modificării condiția (c) devine: „dintre membrii prezenți, statele membre ale Uniunii Europene și țările asociate trebuie să dețină majoritatea voturilor”.


ANEXA II

LISTA MEMBRILOR ȘI A OBSERVATORILOR ȘI A ENTITĂȚILOR CARE ÎI REPREZINTĂ

Membri

Entitatea reprezentantă (de exemplu, minister, consiliu de cercetare)

Regatul Belgiei

Serviciul public de planificare a politicii științifice federale (BELSPO)

Republica Cehă

Ministerul Educației (MŠMT)

Republica Federală Germania

Ministerul federal german al educației și cercetării (BMBF)

Republica Estonia

Ministerul educației și cercetării din Republica Estonia (MER EE)

Republica Elenă

Fundația de cercetare biomedicală a Academiei din Atena (BRFAA)

Republica Franceză

Institutul pentru sănătate și cercetare medicală (INSERM)

Republica Italiană

Institutul național de sănătate (ISS)

Republica Malta

Universitatea din Malta (UoM)

Regatul Țărilor de Jos

Organizația Țărilor de Jos pentru cercetare și dezvoltare în domeniul sănătății (ZonMw)

Republica Austria

Ministerul federal austriac al științei și cercetării (BMWF)

Republica Finlanda

Ministerul educației și culturii din Republica Finlanda (OKM)

Regatul Suediei

Consiliul suedez pentru cercetare (SRC)


Observatori

Entitatea reprezentantă (de exemplu, minister, consiliu de cercetare)

Norvegia

Consiliul pentru cercetare al Norvegiei

Republica Polonă

Ministerul științei și învățământului superior al Republicii Polone (MNiSW)

Elveția

Fundația națională elvețiană pentru știință (SNSF)

Turcia

Universitatea Dokuz Eylul din Izmir


ANEXA III

TABEL PRIVIND CONTRIBUȚIA MEMBRILOR

1.

Prezenta anexă prezintă mecanismul de calculare a contribuțiilor membrilor/observatorilor. Valoarea totală a contribuțiilor membrilor/observatorilor este definită în programul anual de lucru și în buget.

2.

Contribuția membrilor este alcătuită dintr-o contribuție fixă și o parte variabilă.

3.

Referitor la contribuția fixă, există două categorii:

(a)

membrii cu mai puțin de 3 milioane de locuitori sau care sunt organizații internaționale vor plăti o contribuție fixă conform categoriei inferioare; și

(b)

membrii care au cel puțin 3 milioane de locuitori vor plăti o contribuție fixă conform categoriei superioare.

4.

La momentul în care prezentul statut intră în vigoare, contribuția fixă este de:

(a)

20 000 EUR pentru membrii din categoria inferioară; și

(b)

25 000 EUR pentru membrii din categoria superioară.

5.

Contribuția fixă pentru observatori este de 30 % din cea corespunzătoare categoriei respective.

6.

Organizațiile internaționale plătesc o parte variabilă care va fi decisă de către adunarea membrilor de la caz la caz.

7.

Suma totală a proporției părții variabile pentru statele membre/observatoare este determinată prin scăderea sumei totale reprezentând contribuțiile fixe ale membrilor/observatorilor și a părții variabile a organizațiilor internaționale din suma totală reprezentând contribuțiile membrilor/observatorilor.

8.

Suma totală corespunzând părții variabile este împărțită între statele membre pe baza procentului lor din PIB-ul total al tuturor statelor membre.

9.

Calcularea părții variabile a statelor observatoare este bazată pe 30 % din PIB-ul lor respectiv.

10.

Niciunul dintre membri nu plătește mai mult de 25 % din suma totală a contribuțiilor membrilor/observatorilor. În cazul în care, conform modelului de mai sus al contribuțiilor membrilor, contribuția unui membru ar depăși acest nivel, diferența ar fi apoi distribuită celorlalte state membre/observatoare în funcție de nivelurile lor procentuale ale PIB-ului.


ANEXA IV

PROCEDURA DE SELECȚIE PENTRU GĂZDUIREA SERVICIILOR COMUNE

Următoarea procedură de selecție se aplică tuturor serviciilor comune ale căror beneficii revin întregii comunități științifice și care sunt remunerate de BBMRI-ERIC:

1.

statele care găzduiesc serviciile comune sunt selectate printr-o procedură de ofertare deschisă. Directorul general pregătește o descriere a serviciului care urmează să fie selectat, care este aprobată de adunarea membrilor. Ea va fi pusă la dispoziția publicului cu ocazia lansării procedurii de ofertare deschisă vizând un serviciu comun. Numai solicitanții provenind dintre membrii BBMRI-ERIC sunt eligibili să participe la procedură;

2.

adunarea membrilor definește componența unui comitet ad hoc pentru a evalua cererile, precum și un set de criterii de evaluare obiective și nediscriminatorii pe care comitetul le aplică;

3.

adunarea membrilor decide cu privire la selectarea unui serviciu comun pe baza concluziilor comitetului ad hoc și după primirea unei recomandări pozitive din partea comitetului financiar.


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/81


DECIZIA CONSILIULUI MINISTERIAL AL COMUNITĂȚII ENERGIEI

D/2013/03/MC-EnC

privind prelungirea duratei Tratatului de instituire a Comunității Energiei

CONSILIUL MINISTERIAL AL COMUNITĂȚII ENERGIEI,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare „tratatul”), în special articolul 97,

întrucât:

(1)

Tratatul a fost semnat la 25 octombrie 2005 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2006.

(2)

În conformitate cu articolul 97, tratatul se încheie pe o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare și pentru prelungirea acestuia este necesară o decizie a Consiliului ministerial.

(3)

Comunitatea Energiei s-a dovedit a fi un cadru eficient pentru cooperarea regională în domeniul energiei.

(4)

Comunitatea Energiei urmează îndeaproape evoluțiile de la nivelul politicii energetice a Uniunii Europene și și-a asumat angajamente care vor continua după 2016.

(5)

Prelungirea tratatului a fost sprijinită în mod deschis de către instituțiile Uniunii Europene (1), precum și de Grupul permanent la nivel înalt în cadrul reuniunilor sale din 19 iunie și 23 octombrie 2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prelungirea duratei Tratatului de instituire a Comunității Energiei

Durata tratatului se prelungește cu 10 ani.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Belgrad, 24 octombrie 2013.

Pentru Consiliul ministerial

Z. MIHAJLOVIĆ


(1)  Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu în temeiul articolului 7 din Decizia 2006/500/CE, 10.3.2011, COM(2011) 105 final; Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind securitatea aprovizionării cu energie și cooperarea internațională – „Politica energetică a UE: angajarea în relații cu parteneri din afara frontierelor noastre”, 7.9.2011, COM(2011) 539 final; Concluziile reuniunii din 24 noiembrie 2011 a Consiliului Uniunii Europene privind consolidarea dimensiunii externe a politicii energetice a UE.