ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.299.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 299

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
9 noiembrie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1116/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviației ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1117/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Arancia Rossa di Sicilia (IGP)]

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1118/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Miel de Corse – Mele di Corsica (DOP)]

20

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Melva de Andalucía (IGP)]

22

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1120/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (DOP)]

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1121/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)]

26

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1122/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (DOP)]

28

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei din 8 noiembrie 2013 privind determinarea dreptului la credite internaționale în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

32

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1124/2013 al Comisiei din 8 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active bifenox ( 1 )

34

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1125/2013 al Comisiei din 8 noiembrie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

36

 

 

DECIZII

 

 

2013/641/UE

 

*

Decizia Comisiei din 7 noiembrie 2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru toalete cu apă și pisoare [notificată cu numărul C(2013) 7317]  ( 1 )

38

 

 

2013/642/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8 noiembrie 2013 de stabilire a datei de începere a operațiunilor Sistemului de informații privind vizele (VIS) în a noua, a zecea și a unsprezecea regiune

52

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1116/2013 AL COMISIEI

din 6 noiembrie 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviației

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Experiența dobândită în punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației (2) a demonstrat că este necesar să se aducă modificări minore modalităților de punere în aplicare a anumitor standarde comune de bază.

(2)

Pentru îmbunătățirea clarității juridice, a standardizării interpretării comune a legislației și a asigurării implementării optime a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, ar trebui clarificate, armonizate sau simplificate anumite măsuri specifice de securitate a aviației.

(3)

Modificările se referă la aplicarea unui număr limitat de măsuri legate de controlul accesului, securitatea aeronavelor, controlul de securitate al bagajelor de cabină și al celor de cală, controalele de securitate pentru mărfuri, poștă, provizii de bord și de aeroport, formarea personalului și echipamentele de securitate.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 185/2010 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru securitatea aviației civile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 55, 5.3.2010, p. 1.


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Capitolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă punctul 1.0.4, cu următorul conținut:

„1.0.4.

«Articole transportate de alte persoane decât pasagerii» sunt bunuri destinate uzului personal al persoanei care le transportă.”;

(b)

la sfârșitul punctului 1.2.1.1, se adaugă următoarea teză:

„Tururile de aeroport cu ghid, efectuate sub escorta unor persoane autorizate, sunt considerate a avea un motiv întemeiat.”;

(c)

la sfârșitul punctului 1.2.2.1, se adaugă următoarea teză:

„Tururile de aeroport cu ghid, efectuate sub escorta unor persoane autorizate, sunt considerate a avea un motiv întemeiat.”;

(d)

la sfârșitul punctului 1.2.7.2, se adaugă următoarea teză:

„O persoană poate fi exceptată de la cerința de a fi escortată dacă deține o autorizație și este titulară a unei legitimații de aeroport valabile.”;

(e)

se adaugă următorul punct 1.2.7.5:

„1.2.7.5.

În cazul în care un pasager nu călătorește în cadrul unui contract de transport aerian care are drept rezultat emiterea unui permis de îmbarcare sau a unui permis echivalent, un membru al echipajului care însoțește acest pasager poate fi exceptat de la cerințele menționate la punctul 1.2.7.3 litera (a).”;

(f)

punctul 1.3.1.5 se înlocuiește cu următorul text:

„1.3.1.5.

În ceea ce privește controlul de securitate al articolelor transportate de alte persoane decât pasagerii, se aplică punctele 4.1.2.4-4.1.2.7 și 4.1.2.11.”

2.

Capitolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 3.1.1.3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.1.1.3.

O aeronavă care sosește într-o parte critică dinspre o țară terță neinclusă în apendicele 3-B trebuie supusă unei examinări de securitate în orice moment după debarcarea pasagerilor din zona ce urmează a fi examinată și/sau după descărcarea calei.”;

(b)

punctul 3.1.3 se modifică astfel:

(i)

a doua și a patra liniuță sunt eliminate;

(ii)

a treia liniuță se înlocuiește cu textul următor:

„—

originea zborului precedent.”;

(c)

punctul 3.2.1.1 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

păstrarea ușilor externe închise. În cazul în care aeronava se află într-o parte critică, ușile externe care nu sunt accesibile persoanelor de la sol se consideră a fi închise dacă mijloacele de acces au fost îndepărtate și plasate suficient de departe de aeronavă, astfel încât să se împiedice în mod rezonabil accesul persoanelor la aceasta; sau”;

(d)

a doua teză de la punctul 3.2.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„Litera (a) nu se aplică în cazul unei uși accesibile persoanelor de la sol.”;

(e)

punctul 3.2.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„3.2.2.2

În cazul în care mijloacele de acces se îndepărtează de la ușile care nu sunt accesibile persoanelor de la sol, acestea trebuie plasate suficient de departe de aeronavă, astfel încât să se prevină în mod rezonabil accesul.”

3.

Apendicele 3-B se înlocuiește cu următorul text:

APENDICELE 3-B

SECURITATEA AERONAVELOR

ȚĂRI TERȚE, PRECUM ȘI ȚĂRI ȘI TERITORII DE PESTE MĂRI CARE AU RELAȚII SPECIALE CU UNIUNEA ÎN CONFORMITATE CU TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE ȘI CĂRORA NU LI SE APLICĂ TITLUL REFERITOR LA TRANSPORTURI DIN TRATAT, RECUNOSCUTE CĂ APLICĂ STANDARDE DE SECURITATE ECHIVALENTE CU STANDARDELE DE BAZĂ COMUNE

În ceea ce privește securitatea aeronavelor, următoarele țări terțe, precum și țările și teritoriile de peste mări care au relații speciale cu Uniunea în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cărora nu li se aplică titlul referitor la transporturi din tratat, sunt recunoscute că aplică standarde de securitate echivalente cu standardele de bază comune:

Statele Unite ale Americii

Comisia informează fără întârziere autoritățile competente din statele membre în cazul în care deține informații conform cărora standardele de securitate aplicate de țara terță, cu impact semnificativ asupra nivelurilor generale de securitate a aviației în Uniune, nu mai sunt echivalente cu standardele de bază comune ale Uniunii.

Autoritățile competente ale statelor membre trebuie notificate fără întârziere atunci când Comisia deține informații cu privire la acțiuni, inclusiv măsuri compensatorii, care confirmă restabilirea echivalenței standardelor de securitate relevante aplicate de țara terță.”

4.

La capitolul 4, punctul 4.1.2.11 se înlocuiește cu următorul text:

„4.1.2.11.

Persoanele care efectuează controlul de securitate al bagajelor de mână cu echipamente cu raze X sau echipamente EDS nu trebuie, în mod normal, să petreacă mai mult de 20 de minute examinând continuu imagini. După fiecare astfel de perioade, operatorul care efectuează controlul de securitate nu trebuie să examineze imagini timp de cel puțin 10 minute. Această cerință se aplică numai atunci când există un flux neîntrerupt de imagini de examinat.

Trebuie să existe un supraveghetor responsabil de operatorii care efectuează controlul de securitate al bagajelor de mână, pentru a se asigura o componență optimă a echipei, calitatea muncii, pregătirea, asistența și evaluarea.”

5.

Apendicele 4-B se înlocuiește cu următorul text:

APENDICELE 4-B

PASAGERII ȘI BAGAJELE DE MÂNĂ

ȚĂRI TERȚE, PRECUM ȘI ȚĂRI ȘI TERITORII DE PESTE MĂRI CARE AU RELAȚII SPECIALE CU UNIUNEA ÎN CONFORMITATE CU TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE ȘI CĂRORA NU LI SE APLICĂ TITLUL REFERITOR LA TRANSPORTURI DIN TRATAT, RECUNOSCUTE A APLICA STANDARDE DE SECURITATE ECHIVALENTE CU STANDARDELE DE BAZĂ COMUNE

În ceea ce privește pasagerii și bagajele de mână, următoarele țări terțe, precum și țările și teritoriile de peste mări care au relații speciale cu Uniunea în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cărora nu li se aplică titlul referitor la transporturi din tratat, sunt recunoscute că aplică standarde de securitate echivalente cu standardele de bază comune.

Statele Unite ale Americii

Comisia informează fără întârziere autoritățile competente din statele membre în cazul în care deține informații conform cărora standardele de securitate aplicate de țara terță, cu impact semnificativ asupra nivelurilor generale de securitate a aviației în Uniune, nu mai sunt echivalente cu standardele de bază comune ale Uniunii.

Autoritățile competente ale statelor membre trebuie notificate fără întârziere atunci când Comisia deține informații cu privire la acțiuni, inclusiv măsuri compensatorii, care confirmă restabilirea echivalenței standardelor de securitate relevante aplicate de țara terță.”

6.

La capitolul 5, se adaugă următorul punct 5.1.7:

„5.1.7.

Persoanele care efectuează controlul de securitate al bagajelor de cală cu echipamente cu raze X sau echipamente EDS nu trebuie, în mod normal, să petreacă mai mult de 20 de minute examinând continuu imagini. După fiecare astfel de perioade, operatorul care efectuează controlul de securitate nu trebuie să examineze imagini timp de cel puțin 10 minute. Această cerință se aplică numai atunci când există un flux neîntrerupt de imagini de examinat.

Trebuie să existe un supraveghetor responsabil de operatorii care efectuează controlul de securitate al bagajelor de mână, pentru a se asigura o componență optimă a echipei, calitatea muncii, pregătirea, asistența și evaluarea.”

7.

Apendicele 5-A se înlocuiește cu următorul text:

APENDICELE 5-A

BAGAJELE DE CALĂ

ȚĂRI TERȚE, PRECUM ȘI ȚĂRI ȘI TERITORII DE PESTE MĂRI CARE AU RELAȚII SPECIALE CU UNIUNEA ÎN CONFORMITATE CU TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE ȘI CĂRORA NU LI SE APLICĂ TITLUL REFERITOR LA TRANSPORTURI DIN TRATAT, RECUNOSCUTE CĂ APLICĂ STANDARDE DE SECURITATE ECHIVALENTE CU STANDARDELE DE BAZĂ COMUNE

În ceea ce privește bagajele de cală, următoarele țări terțe, precum și țările și teritoriile de peste mări care au relații speciale cu Uniunea în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cărora nu li se aplică titlul referitor la transporturi din tratat, sunt recunoscute că aplică standarde de securitate echivalente cu standardele de bază comune

Statele Unite ale Americii

Comisia informează fără întârziere autoritățile competente din statele membre în cazul în care deține informații conform cărora standardele de securitate aplicate de țara terță, cu impact semnificativ asupra nivelurilor generale de securitate a aviației în Uniune, nu mai sunt echivalente cu standardele de bază comune ale Uniunii.

Autoritățile competente ale statelor membre trebuie notificate fără întârziere atunci când Comisia deține informații cu privire la acțiuni, inclusiv măsuri compensatorii, care confirmă restabilirea echivalenței standardelor de securitate relevante aplicate de țara terță.”

8.

Capitolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctele 6.3.1.2 litera (c), 6.3.1.2 litera (d), 6.3.1.5, 6.4.1.2 litera (c), 6.4.1.2 litera (e), 6.4.1.5, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.4.1, 6.8.5.1.2, 6.8.5.1.3, 6.8.5.2, apendicele 6-A, apendicele 6-H1, la punctele 11.6.4.1 și 11.6.4.3, trimiterea la „Baza de date CE a agenților abilitați și a expeditorilor cunoscuți” sau la „Baza de date a Uniunii privind agenții abilitați și expeditorii cunoscuți” se înlocuiește cu o trimitere la „Baza de date a Uniunii privind securitatea lanțului de aprovizionare”;

(b)

se adaugă următorul punct 6.2.1.4:

„6.2.1.4.

Persoanele care efectuează controlul de securitate al mărfurilor cu echipamente cu raze X sau echipamente EDS nu trebuie, în mod normal, să petreacă mai mult de 20 de minute examinând continuu imagini. După fiecare astfel de perioade, operatorul care efectuează controlul de securitate nu trebuie să examineze imagini timp de cel puțin 10 minute. Această cerință se aplică numai atunci când există un flux neîntrerupt de imagini de examinat.”;

(c)

punctul 6.3.2.4 se înlocuiește cu următorul text:

„6.3.2.4.

După aplicarea măsurilor de securitate menționate la punctele 6.3.2.1-6.3.2.3 din prezentul regulament și la punctul 6.3 din Decizia 2010/774/UE a Comisiei, agentul abilitat se asigură că:

(a)

accesul neînsoțit la aceste expedieri este limitat la persoanele autorizate; și

(b)

aceste expedieri sunt protejate împotriva intervențiilor neautorizate până în momentul predării către un alt agent abilitat sau transportator aerian. Expedierile de mărfuri și poștă care se află într-o parte critică a unei zone de securitate cu acces restricționat sunt considerate protejate împotriva intervențiilor neautorizate. Expedierile de mărfuri și poștă care se află în alte părți decât într-o parte critică a unei zone de securitate cu acces restricționat trebuie să fie plasate în acele părți ale spațiului de lucru al agentului abilitat care sunt supuse unui control al accesului sau, dacă sunt plasate în afara unor astfel de părți:

ele trebuie protejate fizic astfel încât să se prevină introducerea oricărui articol interzis; sau

ele nu trebuie lăsate nesupravegheate, iar accesul trebuie limitat la persoanele implicate în protecția și manipularea mărfurilor.”;

(d)

la sfârșitul punctului 6.3.2.6 se adaugă următoarea teză:

„Un agent abilitat care încredințează expedieri unui alt agent abilitat sau transportator aerian poate decide, de asemenea, să transmită doar informațiile necesare în conformitate cu literele (a)-(e) și (g) și să păstreze informațiile necesare în conformitate cu litera (f) pe durata zborului sau a zborurilor, ori timp de 24 de ore, dacă această perioadă este mai mare.”;

(e)

se adaugă următorul punct 6.3.2.9:

„6.3.2.9

Un agent abilitat trebuie să se asigure că toți membrii personalului care aplică măsuri de securitate sunt recrutați și pregătiți în conformitate cu cerințele capitolului 11 și că toți membrii personalului care au acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri aeriene/poștă aeriană cărora le-au fost aplicate măsurile de securitate necesare au fost recrutați și au urmat o pregătire de conștientizare în materie de securitate în conformitate cu cerințele capitolului 11.”;

(f)

punctul 6.4.2.1 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

toți membrii personalului care aplică măsuri de securitate sunt recrutați și pregătiți în conformitate cu cerințele capitolului 11 și că toți membrii personalului care au acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri aeriene/poștă aeriană, cărora le-au fost aplicate măsurile de securitate necesare, a fost recrutat și a urmat o pregătire de conștientizare în materie de securitate în conformitate cu cerințele capitolului 11; și”;

(g)

titlul punctului 6.6.2 se înlocuiește cu următorul text:

„6.6.2.   Protecția mărfurilor și a poștei la aeroporturi în vederea încărcării acestora într-o aeronavă”;

(h)

punctul 6.6.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„6.6.2.2.

Expedierile de mărfuri și poștă care se află în alte părți decât într-o parte critică a unei zone de securitate cu acces restricționat trebuie să fie plasate în acele părți ale spațiului de lucru al agentului abilitat care sunt supuse unui control al accesului sau, dacă sunt plasate în afara unor astfel de părți, trebuie să fie considerate ca fiind protejate împotriva intervențiilor neautorizate dacă:

(a)

sunt protejate fizic, astfel încât să se prevină introducerea unui articol interzis; sau

(b)

nu sunt lăsate nesupravegheate, iar accesul este limitat la persoanele implicate în protecția și încărcarea mărfurilor și a poștei în aeronave.”;

(i)

la sfârșitul punctului 6.8.2.2 se adaugă următoarea teză:

„Autoritatea competentă poate accepta raportul UE de validare a securității aviației al unei entități dintr-o țară terță, depus pentru desemnarea ca ACC3 sau în vederea desemnării ca ACC3, în cazurile în care acea entitate efectuează întreaga operațiune de expediere de marfă, inclusiv încărcarea în cala aeronavei, în numele ACC3, iar raportul UE de validare a securității aviației acoperă toate aceste activități.”;

(j)

punctul 6.8.3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„6.8.3.2.

Până la 30 iunie 2014, cerințele privind controlul de securitate trebuie să îndeplinească cel puțin standardele OACI. După această dată, mărfurile și poșta transportate către Uniune trebuie supuse controlului de securitate utilizând unul dintre mijloacele sau una dintre metodele menționate la punctul 6.2.1 din Decizia 2010/774/UE, la un standard suficient pentru a se asigura, în mod rezonabil, faptul că acestea nu conțin articole interzise.”

9.

Apendicele 6-B se înlocuiește cu următorul text:

APENDICELE 6-B

GHID PENTRU EXPEDITORII CUNOSCUȚI

Prezentul ghid vă va ajuta să vă evaluați măsurile de securitate existente în societatea dumneavoastră în raport cu criteriile obligatorii pentru expeditorii cunoscuți, descrise în Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind norme comune în domeniul securității aviației civile și în actele de punere în aplicare a acestuia. Acesta ar trebui să vă permită să vă asigurați că îndepliniți cerințele, înainte de organizarea unei vizite oficiale de validare la fața locului.

Este important ca validatorul să poată discuta cu persoanele potrivite în timpul vizitei de validare (de exemplu, cu persoana responsabilă cu securitatea și cu persoana responsabilă cu recrutarea personalului). Pentru consemnarea evaluării validatorului, se va utiliza o listă de verificare UE. Odată ce lista de verificare pentru validare este completată, informațiile conținute în aceasta vor fi tratate ca informații clasificate.

Vă rugăm să țineți cont că întrebările de pe lista de verificare UE sunt de două tipuri: 1. întrebări la care un răspuns negativ înseamnă în mod automat că nu veți putea fi acceptat ca expeditor cunoscut; și 2. întrebări care vor fi folosite pentru alcătuirea unei imagini de ansamblu a prevederilor de securitate de care dispuneți, astfel încât validatorul să poată trage o concluzie generală. Domeniile în care se va înregistra automat un „eșec” sunt indicate în cerințele prezentate în continuare cu caractere aldine. În cazul în care se înregistrează un „eșec” în raport cu cerințele indicate cu caractere aldine, vi se vor comunica motivele și recomandările cu privire la ajustările necesare pentru a vă califica.

Introducere

Mărfurile trebuie să provină de la societatea dumneavoastră din punctul de lucru care urmează să fie inspectat. Această cerință include producția la punctul de lucru și operațiunile de ridicare și împachetare unde articolele nu sunt identificabile ca mărfuri destinate transportului aerian până în momentul în care sunt selectate ca urmare a unei comenzi (a se vedea, de asemenea, rubrica Observații).

Va trebui să determinați momentul în care o expediere de mărfuri/poștă devine identificabilă ca expediere de mărfuri/poștă destinată transportului aerian și să demonstrați existența, în cadrul societății dumneavoastră, a unor măsuri corespunzătoare de protecție împotriva intervențiilor neautorizate sau a manipulărilor frauduloase. Se vor furniza, de asemenea, detalii cu privire la producție, împachetare, depozitare și/sau expediere.

Organizare și responsabilități

Vi se va cere să furnizați informații despre organizația dumneavoastră [denumire, numărul CUI (cod unic de înregistrare) sau numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului ori, dacă este cazul, numărul de înregistrare al societății], adresa punctului de lucru supus validării și adresa principală a organizației (în cazul în care este diferită de cea a punctului de lucru supus validării). Sunt necesare data precedentei vizite de validare și ultimul identificator alfanumeric unic (dacă este cazul), precum și natura activității, numărul aproximativ de angajați de la punctul de lucru, numele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile cu securitatea mărfurilor/poștei destinate transportului aerian.

Procedura de recrutare a personalului

Vi se va cere să furnizați informații despre procedurile de recrutare pe care le utilizați pentru întregul personal (permanent, temporar sau angajat prin intermediul agențiilor de plasament, șoferi) care are acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian. Procedurile de recrutare trebuie să includă o verificare înainte de angajare sau o verificare a antecedentelor în conformitate cu punctul 11.1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010. Vizita de validare la fața locului trebuie să includă un interviu cu persoana responsabilă cu recrutarea personalului. Aceasta va trebui să prezinte dovezi (de exemplu, formulare necompletate) pentru a confirma procedurile societății. Această procedură de recrutare se aplică personalului recrutat după 29 aprilie 2010.

Procedura de pregătire a personalului în domeniul securității

Va trebui să demonstrați că întregul personal (permanent, temporar sau angajați prin intermediul agențiilor de plasament, șoferi) care are acces la mărfurile/poșta destinate transportului aerian a beneficiat de o pregătire corespunzătoare de conștientizare în materie de securitate. Această pregătire trebuie să se facă în conformitate cu punctul 11.2.7 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010. Trebuie păstrate dosare individuale de pregătire. În plus, vi se va cere să demonstrați că întregul personal relevant care aplică măsuri de securitate a beneficiat de pregătire sau de pregătire periodică, în conformitate cu capitolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 185/2010.

Securitate fizică

Vi se va cere să demonstrați modul în care este protejat punctul dumneavoastră de lucru (de exemplu, un gard sau o barieră fizică) și că există proceduri relevante de control al accesului. Dacă este cazul, vi se va cere să furnizați detalii despre un eventual sistem de alarmă și/sau de supraveghere video cu circuit închis (CCTV). Este esențial ca accesul la zona în care sunt procesate sau depozitate mărfurile/poșta destinate transportului aerian să fie controlat. Toate ușile, ferestrele și celelalte puncte de acces la mărfurile/poșta destinate transportului aerian trebuie să fie securizate sau să facă obiectul unui controlul al accesului.

Producția (dacă este cazul)

Va trebui să demonstrați că accesul la zona de producție este controlat și că procesul de producție este supravegheat. Dacă produsul poate fi identificat drept marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul procesului de producție, va trebui să demonstrați că, din această etapă, se iau măsuri de protecție a mărfurilor/poștei destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

Ambalarea (dacă este cazul)

Va trebui să demonstrați că accesul la zona de ambalare este controlat și că procesul de ambalare este supravegheat. Dacă produsul poate fi identificat drept marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul ambalării, va trebui să demonstrați că, din această etapă, se iau măsuri de protecție a mărfurilor/poștei destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau a manipulărilor frauduloase.

Vi se va cere să furnizați informații despre procesul de ambalare utilizat și să demonstrați că toate produsele finite sunt verificate înainte de ambalare.

Va trebui să descrieți ambalajul exterior finit și să demonstrați că acesta este robust. De asemenea, va trebui să prezentați dovezi despre modul în care ambalajul exterior finit este prevăzut cu elemente de probare a inviolabilității, de exemplu, prin utilizarea sigiliilor numerotate, a benzii de securitate sau a timbrelor speciale. Totodată, va trebui să arătați că toate aceste elemente sunt păstrate în condiții de securitate atunci când nu sunt utilizate și că distribuția lor este controlată.

Depozitarea (dacă este cazul)

Va trebui să demonstrați că accesul la zona de depozitare este controlat. Dacă produsul poate fi identificat drept marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul depozitării, va trebui să demonstrați că, din această etapă, se iau măsuri de protecție a mărfurilor/poștei destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

În sfârșit, va trebui să demonstrați că mărfurile/poșta destinate transportului aerian, finite și ambalate, sunt verificate înainte de expediere.

Expedierea (dacă este cazul)

Va trebui să demonstrați că accesul la zona de expediere este controlat. Dacă produsul poate fi identificat drept marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul expedierii, va trebui să demonstrați că, din această etapă, se iau măsuri de protecție a mărfurilor/poștei destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

Transportul

Va trebui să furnizați informații despre metoda de transport a mărfurilor/poștei la agentul abilitat.

În cazul în care transportul se face prin mijloace proprii, va trebui să demonstrați că șoferii dumneavoastră au dobândit nivelul de pregătire necesar. Dacă societatea dumneavoastră recurge la un contractor, va trebui să vă asigurați că: (a) mărfurile/poșta destinate transportului aerian sunt sigilate de către societatea dumneavoastră; și că (b) declarația transportatorului rutier de mărfuri, prevăzută în apendicele 6-E din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010, a fost semnată de respectivul transportator rutier de mărfuri.

În cazul în care societatea dumneavoastră este responsabilă de transportul mărfurilor/poștei destinate transportului aerian, va trebui să demonstrați că mijloacele de transport pot fi securizate, fie prin utilizarea de sigilii, dacă este posibil, fie prin orice altă metodă. Dacă se utilizează sigilii numerotate, va trebui să demonstrați că accesul la acestea este controlat și că numerele se înregistrează; dacă se utilizează alte metode, va trebui să prezentați modul în care mărfurile/poșta sunt prevăzute cu elemente de probare a inviolabilității și/sau sunt păstrate în condiții de securitate. În plus, va trebui să arătați că există măsuri de verificare a identității șoferilor care conduc vehiculele folosite pentru colectarea mărfurilor/poștei dumneavoastră destinate transportului aerian. De asemenea, va fi necesar să demonstrați că asigurați faptul că mărfurile/poșta sunt securizate la părăsirea spațiilor de lucru. Va trebui să demonstrați că mărfurile/poșta destinate transportului aerian sunt protejate împotriva intervențiilor neautorizate în timpul transportului.

Nu va trebui să prezentați dovezi cu privire la pregătirea urmată de șofer sau o copie a declarației transportatorului rutier de mărfuri în cazul în care un agent abilitat a făcut aranjamentele de transport pentru colectarea mărfurilor/poștei destinate transportului aerian de la spațiile de lucru.

Responsabilitățile expeditorului

Va trebui să declarați că sunteți de acord cu inspecțiile neanunțate efectuate de inspectorii autorității competente în scopul monitorizării prezentelor standarde.

De asemenea, va trebui să declarați că veți pune la dispoziția [numele autorității competente] informațiile relevante cu promptitudine, dar cel târziu în termen de zece zile lucrătoare dacă:

(a)

responsabilitatea pentru securitate în general este atribuită oricărei alte persoane decât celei desemnate;

(b)

există orice alte modificări în legătură cu spațiile de lucru sau procedurile, care după toate probabilitățile au un impact semnificativ asupra securității;

(c)

societatea dumneavoastră își încetează activitatea, nu se mai ocupă de mărfurile/poșta destinate transportului aerian sau nu mai poate îndeplini cerințele legislației UE relevante.

În final, va trebui să declarați că veți menține standardele de securitate până la următoarea vizită de validare la fața locului și/sau inspecție.

Apoi vi se va cere să vă asumați deplina responsabilitate pentru declarația făcută și să semnați documentul de validare.

OBSERVAȚII

Dispozitive explozibile și incendiare

Dispozitivele explozibile și incendiare asamblate pot fi transportate ca expedieri de marfă dacă se respectă în totalitate toate regulile de siguranță.

Expedierile din alte surse

Un expeditor cunoscut poate remite unui agent abilitat expedieri care nu provin de la el, cu condiția ca:

(a)

acestea să fie separate de expedierile care provin de la el; și

(b)

originea lor să fie indicată clar pe expediere sau în documentele de însoțire.

Toate expedierile de acest fel trebuie supuse controlului de securitate înainte de încărcarea într-o aeronavă.”

10.

Apendicele 6-C se înlocuiește cu următorul text:

APENDICELE 6-C

LISTA DE VERIFICARE PENTRU VALIDAREA EXPEDITORILOR CUNOSCUȚI

Observații privind completarea:

La completarea prezentului formular, vă rugăm să țineți cont de următoarele:

rubricile marcate cu * sunt obligatorii și TREBUIE completate;

în cazul în care răspunsul la orice întrebare scrisă cu caractere aldine este NU, validarea TREBUIE evaluată drept EȘEC. Această cerință nu se aplică în cazul în care întrebările se referă la aspecte neaplicabile;

evaluarea generală poate fi considerată drept SUCCES numai după ce expeditorul a semnat declarația - angajament de pe ultima pagină;

declarația-angajament în original trebuie păstrată de autoritatea competentă sau pusă la dispoziția acesteia până la expirarea validării. O copie a acestei declarații trebuie, de asemenea, înmânată expeditorului.

PARTEA 1

Organizația și responsabilități

1.1.   

Data validării*

Vă rugam să utilizați formatul exact pentru dată, de exemplu 01.10.2010

zz/ll/aaaa

 

1.2.   

Data precedentei validări și identificatorul (alfanumeric) unic, acolo unde este cazul

zz/ll/aaaa

 

IU

 

1.3.   

Denumirea organizației supuse validării*

Denumire

Codul unic de identificare (CUI)/numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului/numărul de înregistrare al societății (dacă este cazul)

1.4.   

Adresa punctului de lucru supus validării*

Numărul/Unitatea/Clădirea

 

Strada

 

Localitatea

 

Codul poștal

 

Țara

 

1.5.   

Adresa principală a organizației (în cazul în care este diferită de cea a punctului de lucru supus validării, cu condiția să se afle în aceeași țară)

Numărul/Unitatea/Clădirea

 

Strada

 

Localitatea

 

Codul poștal

 

Țara

 

1.6.

Natura activității (activităților) – tipuri de mărfuri procesate

1.7.   

Este solicitantul responsabil de…?

(a)

Producție

(b)

Ambalare

(c)

Depozitare

(d)

Expediere

(e)

Altele, vă rugăm să precizați

 

1.8.

Numărul aproximativ de angajați la punctul de lucru

1.9.   

Numele și funcția persoanei responsabile cu securitatea mărfurilor/poștei destinate transportului aerian

Numele

 

Funcția

 

1.10.   

Numărul de telefon de contact

Nr. tel.

 

1.11.   

Adresa de e-mail*

E-mail

 

PARTEA 2

Mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian («Posibilitate de identificare»)

Scop: stabilirea momentului (sau a locului) în care mărfurile/poșta devin identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian. Posibilitatea de identificare se definește ca fiind capacitatea de a evalua când/unde mărfurile/poșta sunt identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian.

2.1.

Prin inspectarea zonelor de producție, ambalare, depozitare, selectare, expediere și a oricăror alte zone care prezintă interes, stabiliți unde și cum o expediere de mărfuri/poștă destinate transportului aerian devine identificabilă ca atare.

Descrieți:

NB: În părțile 5-8, trebuie furnizate informații detaliate cu privire la protecția mărfurilor/poștei identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

PARTEA 3

Recrutarea și pregătirea personalului

Scop: asigurarea faptului că întregul personal (permanent, temporar, angajat prin intermediul agențiilor de plasament, șoferi) care are acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian a fost supus unei verificări a antecedentelor și/sau unei verificări înainte de angajare și că a beneficiat, totodată, de o pregătire în conformitate cu punctul 11.2.7 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010. În plus, asigurarea faptului că întregul personal care aplică măsuri de securitate în ceea ce privește proviziile a beneficiat de pregătire în conformitate cu capitolul 11 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010.

Scrierea sau nu a întrebărilor 3.1 și 3.2 cu caractere aldine (și, prin urmare, cazurile în care un răspuns negativ trebuie considerat drept eșec) depinde de normele naționale aplicabile ale statului în care se află punctul de lucru. Totuși, cel puțin una dintre aceste două întrebări trebuie să fie scrisă cu caractere aldine, ceea ce înseamnă că trebuie să se permită ca, în cazul în care s-a efectuat o verificare a antecedentelor, să nu mai fie necesară o verificare înainte de angajare. Persoana responsabilă de aplicarea măsurilor de securitate trebuie întotdeauna supusă unei verificări a antecedentelor.

3.1.   

Există o procedură de recrutare pentru întregul personal care are acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian care să includă o verificare înainte de angajare în conformitate cu punctul 11.1.4 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010? Această cerință se aplică personalului recrutat după [data aplicării Regulamentului (CE) nr. 300/2008].

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, indicați tipul

 

3.2.   Include această procedură de recrutare și o verificare a antecedentelor, inclusiv o verificare a cazierului judiciar, în conformitate cu punctul 11.1.3 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, indicați tipul

 

3.3.   Include procesul de desemnare a persoanei responsabile cu aplicarea și supravegherea aplicării măsurilor de securitate la punctul de lucru o cerință privind efectuarea unei verificări a antecedentelor, inclusiv a unei verificări a cazierului judiciar, în conformitate cu punctul 11.1.3 din Regulamentul (UE) nr. 185/2010?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, descrieți

 

3.4.   Beneficiază personalul care are acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian de pregătire de conștientizare în materie de securitate în conformitate cu punctul 11.2.7 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 înainte de a i se acorda acces la aceste mărfuri/această poștă? Beneficiază personalul care aplică măsuri de securitate în ceea ce privește proviziile de o pregătire în conformitate cu capitolul 11 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, descrieți

 

3.5.   Beneficiază personalul (menționat mai sus) de o pregătire periodică cu frecvența stabilită pentru acest tip de pregătire?

DA sau NU

 

3.6.   Evaluare: sunt măsurile luate suficiente pentru a asigura că tot personalul care are acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian și personalul care aplică măsuri de securitate a fost recrutat și pregătit în mod corespunzător în conformitate cu capitolul 11 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

 

PARTEA 4

Securitatea fizică

Scop: stabilirea existenței, la punctul de lucru sau în spațiile de lucru, a unui nivel de securitate (fizică) suficient pentru a proteja mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate.

4.1.   

Este protejat punctul de lucru printr-un gard sau o barieră fizică?

DA sau NU

 

4.2.   

Sunt toate punctele de acces la punctul de lucru supuse unui control al accesului?

DA sau NU

 

4.3.   

Dacă răspunsul este DA, sunt punctele de acces …?

Deservite de personal

 

Manuale

 

Automate

 

Electronice

Altele, precizați

4.4.   

Este clădirea o construcție solidă?

DA sau NU

 

4.5.   

Este dotată clădirea cu un sistem de alarmă eficace?

DA sau NU

 

4.6.   

Este dotată clădirea cu un sistem de supraveghere video cu circuit închis (CCTV)?

DA sau NU

 

4.7.   

Dacă răspunsul este afirmativ, sunt imaginile sistemului CCTV înregistrate?

DA sau NU

 

4.8.   

Sunt toate ușile, ferestrele și celelalte puncte de acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian securizate sau supuse unui control al accesului?

DA sau NU

 

4.9.

Dacă răspunsul este negativ, precizați motivele

4.10.   Evaluare: sunt măsurile luate de organizație suficiente pentru a preveni accesul neautorizat la părțile punctului de lucru și ale spațiilor de lucru în care se procesează sau se depozitează mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

 

PARTEA 5

Producția

Scop: protejarea mărfurilor/poștei identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

Răspundeți la întrebările următoare referitoare la locul/momentul în care produsul poate fi identificat drept marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul procesului de producție.

5.1.   

Este controlat accesul la zona de producție?

DA sau NU

 

5.2.

Dacă răspunsul este DA, în ce mod?

5.3.   

Este supravegheat procesul de producție?

DA sau NU

 

5.4.

Dacă răspunsul este DA, în ce mod?

5.5.   

Există măsuri de prevenire a manipulărilor frauduloase în etapa de producție?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, descrieți

5.6.   Evaluare: sunt măsurile luate de organizație suficiente pentru a proteja mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase în timpul procesului de producție?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

 

PARTEA 6

Ambalarea

Scop: protejarea mărfurilor/poștei identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

Răspundeți la întrebările următoare referitoare la locul/momentul în care produsul poate fi identificat drept marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul procesului de ambalare.

6.1.   

Este supravegheat procesul de ambalare?

DA sau NU

 

6.2.

Dacă răspunsul este DA, în ce mod?

6.3.   

Vă rugăm să descrieți ambalajul exterior finit:

(a)   

Este ambalajul exterior finit robust?

DA sau NU

 

Descrieți:

 

(b)   

Este ambalajul exterior finit prevăzut cu elemente de probare a inviolabilității?

DA sau NU

 

Descrieți:

 

6.4. (a)   

Se utilizează sigilii numerotate, bandă de securitate, timbre speciale sau cutii de carton sigilate cu bandă adezivă, astfel încât mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian să fie prevăzute cu elemente de probare a inviolabilității?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA:

 

6.4. (b)   

Se păstrează sigiliile numerotate, banda de securitate sau timbrele speciale în condiții de securitate atunci când nu sunt utilizate?

DA sau NU

 

Descrieți:

 

6.4. (c)   

Este controlată distribuția sigiliilor numerotate, a benzii de securitate și/sau a timbrelor speciale?

DA sau NU

 

Descrieți:

 

6.5.

Dacă răspunsul la întrebarea 6.4 litera (a) este DA, cum se controlează acest lucru?

6.6.   Evaluare: sunt procedurile de ambalare suficiente pentru a proteja mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate și/sau manipulărilor frauduloase?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

 

PARTEA 7

Depozitarea

Scop: protejarea mărfurilor/poștei identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

Răspundeți la întrebările următoare în cazul în care produsul a fost identificat ca marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul procesului de depozitare.

7.1.   

Sunt mărfurile/poșta destinate transportului aerian, finalizate și ambalate, depozitate în condiții de securitate și verificate pentru depistarea manipulării frauduloase?

DA sau NU

 

7.2.   Evaluare: sunt procedurile de depozitare suficiente pentru a proteja mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate și/sau manipulărilor frauduloase?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

PARTEA 8

Expedierea

Scop: protejarea mărfurilor/poștei identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

Răspundeți la întrebările următoare în cazul în care produsul a fost identificat ca marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul procesului de expediere.

8.1.   

Este controlat accesul la zona de expediere?

DA sau NU

 

8.2.

Dacă răspunsul este DA, în ce mod?

8.3.   

Cine are acces la zona de expediere?

Angajații?

DA sau NU

 

Șoferii?

DA sau NU

 

Vizitatorii?

DA sau NU

 

Contractorii?

DA sau NU

 

8.4.   Evaluare: sunt măsurile luate suficiente pentru a proteja mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase în zona de expediere?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

PARTEA 8A

Expedierile din alte surse

Scop: determinarea procedurilor de tratare a expedierilor nesecurizate.

Răspundeți la întrebările următoare numai în cazul în care se acceptă expedieri aeriene de la alte societăți.

8.A.1.   Acceptă societatea expedieri de mărfuri destinate transportului aerian de la alte societăți?

DA sau NU

 

8.A.2.

Dacă răspunsul este DA, cum sunt separate acestea de mărfurile proprii ale societății și cum sunt ele identificate pentru agentul abilitat/transportatorul rutier de mărfuri?

PARTEA 9

Transportul

Scop: protejarea mărfurilor/poștei identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

9.1.   

Cum se transportă mărfurile/poșta destinate transportului aerian către agentul abilitat?

(a)   

Prin intermediul sau în numele agentului abilitat?

DA sau NU

 

(b)   

transport efectuat de expeditor?

DA sau NU

 

(c)   

contractor utilizat de expeditor?

DA sau NU

 

9.2.   În cazul în care expeditorul utilizează un contractor:

DA sau NU

 

Răspundeți la întrebările următoare numai în cazul în care se aplică punctele 9.1 litera (b) sau 9.1 litera (c)

9.3.   

Este compartimentul de mărfuri al vehiculului de transport securizabil?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, precizați cum…

9.4 (a)   

În cazul în care compartimentul de mărfuri al vehiculului de transport este securizabil, se utilizează sigilii numerotate?

DA sau NU

 

9.4 (b)   

În cazul în care se utilizează sigilii numerotate, este accesul la sigilii controlat și numerele înregistrate în momentul în care sunt distribuite?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, precizați cum …

 

9.5.   

În cazul în care compartimentul de mărfuri al vehiculului de transport nu este securizabil, sunt mărfurile/poșta destinate transportului aerian prevăzute cu elemente de probare a inviolabilității?

DA sau NU

9.6.

Dacă răspunsul este DA, descrieți elementele de probare a inviolabilității utilizate.

9.7.

Dacă răspunsul este NU, cum este ținută marfa/poșta destinată transportului aerian în condiții de securitate?

9.8.   Evaluare: sunt măsurile luate suficiente pentru a proteja mărfurile/poșta destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate în timpul transportului?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

 

Declarație-angajament

Subsemnatul, declar că:

voi accepta inspecțiile neanunțate efectuate de inspectorii autorității competente în scopul monitorizării prezentelor standarde. În cazul în care inspectorul constată lacune grave de securitate, acest lucru ar putea conduce la retragerea statutul meu de expeditor cunoscut;

voi pune informațiile relevante la dispoziția [denumirea autorității competente] cu promptitudine, dar cel târziu în termen de zece zile lucrătoare, în cazul în care:

responsabilitatea per ansamblu în materie de securitate este atribuită oricărei alte persoane decât celei desemnate la punctul 1.9;

apar orice alte modificări ale spațiilor de lucru sau ale procedurilor, care după toate probabilitățile, au un impact semnificativ asupra securității; și

societatea își încetează activitatea, nu se mai ocupă de mărfurile/poșta destinate transportului aerian sau nu mai poate îndeplini cerințele legislației relevante a UE;

voi menține standardele de securitate până la următoarea vizită de validare și/sau inspecție la fața locului;

îmi asum întreaga responsabilitate pentru cele declarate în prezenta.

Semnat

Funcția în cadrul societății

 

Evaluare (și notificare)

Succes/Eșec

 

În cazul în care evaluarea per ansamblu înregistrează un eșec, enumerați în continuare domeniile în care expeditorul nu respectă standardele impuse sau prezintă o vulnerabilitate specifică. De asemenea, faceți recomandări cu privire la ajustările necesare pentru a atinge standardele impuse și, deci, pentru a trece cu succes de evaluare.

Semnat

(Numele validatorului)

11.

Apendicele 6-C3 se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „Referință: punctul 6.8.3.1” de la al cincilea paragraf al părții 4 se elimină;

(b)

în partea 5, al șaptelea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Referință: punctul 6.8.3”;

(c)

în partea 7, al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Referință: punctele 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3, precum și punctele 6.2.1 și 6.7”;

(d)

în partea 11, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Obiectiv: După evaluarea precedentelor zece părți ale acestei liste de verificare, validatorul UE de securitate a aviației trebuie să concluzioneze dacă verificarea sa la fața locului corespunde cu conținutul părții din programul de securitate al transportatorului aerian care descrie măsurile referitoare la mărfurile/poșta destinate transportului aerian către UE/SEE și dacă măsurile de securitate implementează în mod suficient obiectivele enumerate în această listă de verificare.”

12.

Punctul 6-Fiii din apendicele 6-F se înlocuiește cu următorul text:

„6-Fiii

ACTIVITĂȚI DE VALIDARE ALE ȚĂRILOR TERȚE, PRECUM ȘI ALE ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI CARE AU RELAȚII SPECIALE CU UNIUNEA ÎN CONFORMITATE CU TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE ȘI CĂRORA NU LI SE APLICĂ TITLUL REFERITOR LA TRANSPORTURI DIN TRATAT, RECUNOSCUTE CA FIIND ECHIVALENTE CU VALIDAREA UE DE SECURITATE A AVIAȚIEI

13.

În Apendicele 8-B prima liniuță, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

se asigură că persoanele care au acces la proviziile de bord beneficiază de pregătire generală de conștientizare în materie de securitate în conformitate cu punctul 11.2.7 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 înainte de a li se permite accesul la aceste provizii. În plus, se asigură că persoanele care efectuează controlul de securitate al proviziilor de bord beneficiază de pregătire conform punctului 11.2.3.3 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010, iar persoanele care aplică alte măsuri de securitate în ceea ce privește proviziile de bord beneficiază de pregătire în conformitate cu punctul 11.2.3.10 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010; și”.

14.

Capitolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 9.0.2 litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

«provizii de aeroport» înseamnă toate articolele care urmează să fie vândute, folosite sau puse la dispoziție în orice scop sau pentru orice activitate în zonele de securitate cu acces restricționat ale aeroporturilor, altele decât «articolele transportate de alte persoane decât pasagerii»;”;

(b)

punctul 9.1.1.1 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

proviziilor le-au fost aplicate măsurile de securitate necesare de către un furnizor cunoscut sau un furnizor abilitat și proviziile au fost protejate de orice intervenție neautorizată din momentul aplicării acestor măsuri și până la livrarea în zona de securitate cu acces restricționat.”

15.

În apendicele 9-A prima liniuță, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

să se asigure că persoanele care au acces la proviziile de aeroport beneficiază de pregătire generală de conștientizare în materie de securitate în conformitate cu punctul 11.2.7 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 înainte de a li se permite accesul la aceste provizii. În plus, să se asigure că persoanele care aplică controlul de securitate al proviziilor de aeroport beneficiază de pregătire în conformitate cu punctul 11.2.3.3 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010, iar persoanele care aplică alte măsuri de securitate în ceea ce privește proviziile de aeroport beneficiază de pregătire în conformitate cu punctul 11.2.3.10 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010; și”

16.

Capitolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 11.1.5 se înlocuiește cu următorul text:

„11.1.5.

Verificarea antecedentelor sau verificarea înainte de angajare trebuie să fie încheiată înainte ca persoana în cauză să participe la orice curs de pregătire în domeniul securității care presupune accesul la informații care nu sunt disponibile publicului. Verificarea antecedentelor trebuie repetată la intervale regulate care nu depășesc cinci ani.”;

(b)

punctul 11.2.3.7 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

cunoașterea procedurilor de sigilare a aeronavelor, dacă acest lucru este aplicabil persoanei care urmează să fie pregătită;”;

(c)

prima teză de la punctul 11.2.3.9 se înlocuiește cu următorul text:

„Pregătirea persoanelor care aplică măsuri de securitate pentru mărfuri și poștă, altele decât controlul de securitate, trebuie să aibă ca rezultat dobândirea următoarele competențe:”;

(d)

la sfârșitul punctului 11.2.6.1 se adaugă următoarea teză:

„Din motive obiective, autoritatea competentă poate excepta persoanele de la această cerință de pregătire, în cazul în care accesul acestora este limitat la acele zone din terminal care sunt accesibile pasagerilor.”;

(e)

la sfârșitul punctului 11.3.1 se adaugă următoarea teză:

„Persoanele care execută sarcinile enumerate la punctul 11.2.3.3 pot fi exceptate de la aceste cerințe, în cazul în care acestea sunt autorizate să efectueze doar controale vizuale și/sau controalele manuale.”;

(f)

punctul 11.5.3 litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

dețin cunoștințele și competențele indicate la punctul 11.5.4; și”;

(g)

prima teză de la punctul 11.5.4 se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru a obține certificarea de instructor calificat să predea cursurile de pregătire definite la punctele 11.2.3.1-11.2.3.5 și la punctele 11.2.4 (cu excepția cazului în care este vorba despre pregătirea supraveghetorilor care supraveghează exclusiv persoanele menționate la punctele 11.2.3.6-11.2.3.10) și 11.2.5, o persoană trebuie să aibă cunoștințe despre mediul de lucru din domeniul relevant al securității aviației, precum și calificări și competențe în următoarele domenii:”.

17.

Capitolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 12.1.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„12.1.2.2.

Toate WTMD utilizate exclusiv pentru controlul de securitate al persoanelor, altele decât pasagerii, trebuie să corespundă cel puțin standardului 1.”;

(b)

se adaugă următoarele puncte 12.5.1.4 și. 12.5.1.5:

„12.5.1.4.

Trebuie să existe un administrator TIP responsabil de managementul configurației sistemului TIP.

12.5.1.5.

Autoritatea competentă trebuie să monitorizeze cu regularitate implementarea corectă a sistemelor TIP și să se asigure că acestea sunt configurate corect, inclusiv în ceea ce privește proiectarea realistă și relevantă de obiecte, sunt în conformitate cu cerințele și dispun de biblioteci de imagini actualizate.”;

(c)

punctul 12.8.2 se înlocuiește cu următorul text:

„12.8.2.

Înainte de introducerea planificată a acesteia, statul membru în cauză trebuie să informeze în scris Comisia și celelalte state membre cu privire la metoda propusă de efectuare a controlului de securitate pe care intenționează să o permită, anexând o evaluare care să indice modul în care garantează că aplicarea noii metode va satisface cerința de la punctul 12.8.1 litera (b). Această notificare trebuie să conțină, de asemenea, informații detaliate privind locul (locurile) unde se intenționează utilizarea respectivei metode de efectuare a controlului de securitate, precum și durata estimată a perioadei de evaluare.”;

(d)

se adaugă următorul punct 12.10:

„12.10.   ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A METALELOR (MDE)

O decizie separată a Comisiei prevede dispoziții detaliate privind utilizarea MDE.”


9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1117/2013 AL COMISIEI

din 6 noiembrie 2013

de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Arancia Rossa di Sicilia (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (2).

(2)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Arancia Rossa di Sicilia”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (3).

(3)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (4), în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006. Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din regulamentul respectiv, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12 2012, p. 1.

(2)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1.

(4)  JO C 369, 29.11.2012, p. 16.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

ITALIA

Arancia Rossa di Sicilia (IGP)


9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1118/2013 AL COMISIEI

din 6 noiembrie 2013

de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Miel de Corse – Mele di Corsica (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Franței de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Miel de Corse – Mele di Corsica”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1187/2000 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificările respective nu sunt minore în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1151/2012, modificarea trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12 2012, p. 1.

(2)  JO L 133, 6.6.2000, p. 19.

(3)  JO C 134, 14.5.2013, p. 39.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.4.   Alte produse de origine animală (ouă, miere, produse lactate cu excepția untului etc.)

FRANȚA

Miel de Corse – Mele di Corsica (DOP)


9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1119/2013 AL COMISIEI

din 6 noiembrie 2013

de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Melva de Andalucía (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Spaniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Melva de Andalucía”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 289/2009 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 94, 8.4.2009, p. 15.

(3)  JO C 60, 1.3.2013, p. 15.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.7.   Pești, moluște, crustacee proaspete și produse derivate

SPANIA

Melva de Andalucía (IGP)


9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1120/2013 AL COMISIEI

din 6 noiembrie 2013

de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Franței de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Piment d’Espelette”/„Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1495/2002 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificările respective nu sunt minore în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv (3).

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 225, 22.8.2002, p. 11.

(3)  JO C 57, 27.2.2013, p. 11.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.8.   Alte produse din anexa I la tratat (condimente etc.)

FRANȚA

Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (DOP)


9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1121/2013 AL COMISIEI

din 6 noiembrie 2013

de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Franței de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Volaille de Bresse”/„Poulet de Bresse”/„Poularde de Bresse”/„Chapon de Bresse”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1509/2000 (3).

(2)

Scopul cererii este modificarea caietului de sarcini pentru a aduce precizări privind denumirea produsului, descrierea acestuia, dovada originii, metoda de obținere, etichetarea, cerințele naționale și datele de contact ale grupului de producători și ale structurilor însărcinate cu controlul denumirii.

(3)

Deoarece modificările respective nu sunt minore în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv (4).

(4)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 174, 13.7.2000, p. 7.

(4)  JO C 102, 9.4.2013, p. 12.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.1.   Carne și organe comestibile proaspete

FRANȚA

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)


9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1122/2013 AL COMISIEI

din 6 noiembrie 2013

de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Greciei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1263/96 al Comisiei (2).

(2)

Cererea se referă la modificarea caietului de sarcini la rubrica Descrierea și metoda de producție, în special pentru a adăuga un tip comercial suplimentar, măsline fără sâmburi.

(3)

Comisia a examinat modificarea în cauză și a hotărât că este justificată. Întrucât, în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, este vorba de o modificare minoră, Comisia o poate aproba fără a recurge la procedura prevăzută la articolele 50-52 din regulamentul menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caietul de sarcini al denumirii de origine protejate „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)” se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Versiunea consolidată a documentului unic, care prezintă principalele elemente ale caietului de sarcini, figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 163, 2.7.1996, p. 19.


ANEXA I

Se aprobă următoarea modificare a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)”:

1.

Descrierea produsului

Descrierea a fost modificată pentru a include măslinele întregi fără sâmburi în seria de produse „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)”. Cerințele pieței și dinamica obiceiurilor de consum au condus la necesitatea de a diversifica tipurile comerciale disponibile pe piață.

Caracteristicile măslinelor fără sâmburi (gust, culoare, miros) nu diferă în niciun fel de cele ale măslinelor întregi „Konservolia Stylidas”, deoarece scoaterea sâmburilor are loc după ce măslina a dobândit caracteristicile sale organoleptice finale și, prin urmare, legătura cu aria geografică a produsului nu se modifică. În plus, compoziția saramurii, care poate schimba, în general, gustul produsului, este exact aceeași pentru măslinele întregi și pentru cele fără sâmburi.

2.

Metodă de obținere

Prezenta secțiune a fost modificată pentru a include scoaterea sâmburilor măslinelor. Măslinele întregi fără sâmburi sunt măsline „Konservolia Stylidas”, în principal verzi, care au fost fermentate, astfel încât produsul deține deja caracteristicile sale fizice, chimice și organoleptice finale. Sâmburele se scoate prin utilizarea unor mașini speciale de scos sâmburii, întotdeauna prin axa principală a fructului (prin axa scurtă nu se poate scoate un sâmbure de măslină). Măslinele sunt apoi puse într-o soluție de saramură 7-9 %, exact ca în cazul măslinelor întregi „Konservolia Stylidas”. Această procedură nu modifică caracteristicile fizice, chimice sau organoleptice ale „Konservolia Stylidas”.


ANEXA II

Document unic consolidat

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1)

„ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ” (KONSERVOLIA STYLIDAS)

Nr. CE: EL-PDO-0117-0345-01.01.2012

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denumire

„Κονσερβολιά Στυλίδας” (Konservolia Stylidas)

2.   Statul membru sau țara terță

Grecia

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tip de produs

Clasa 1.6.

Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

Este vorba de măsline de masă obținute din soiul Konservolia, întregi sau întregi fără sâmburi. Produsul are un gust fructat și pulpa tare, care se desprinde cu ușurință de sâmbure și se conservă bine. Măslinele negre au o culoare de la negru la negru-închis, în timp ce măslinele verzi au o culoare de la verde la galben pai. Greutatea medie a fructului este de 7 g. Raportul între sâmbure și fruct este de 6 la 1. Măslinele trebuie să nu fie atacate de musca măslinului (Dacus oleae), să nu prezinte urme de vătămări sau să conțină impurități. Măslinele sunt clasificate în funcție de mărime după cum urmează, în conformitate cu standardul internațional:

Denumirea comercială

Număr de măsline pe kilogram

Super Super Mamouth

70-90

Super Mamouth

91-100

Mamouth

101-110

Super Colossal

111-120

Colossal

121-140

Giants

141-160

Extra Jumbo

161-180

Jumbο

181-200

Εxtra Large

201-230

Large

231-260

Superior

261-290

Brilliants

291-320

Fine

321-350

Bullets

351-380

3.3.   Materii prime (numai pentru produsele prelucrate)

3.4.   Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală)

3.5.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

Măslinele „Konservolia Stylidas” trebuie să fie cultivate și prelucrate în aria geografică delimitată.

3.6.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.

3.7.   Norme specifice privind etichetarea

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

Aria de producție este aria cuprinsă de granițele administrative ale comunităților Glifa, Vathikilo, Pelasgia, Mili, Spartia, Achladi, Raches, Paleokerasia, Achinos, Karavomilos, Anidro, Neraida, Stylida, Avlaki, Agia Marina, Limogardi și Longitsi din provincia Fthiotida din prefectura Fthiotida.

5.   Legătura cu aria geografică

5.1.   Specificitatea ariei geografice

Clima în prefectura Fthiotida este mediteraneeană blândă. Datele meteorologice pentru ultimii cinci ani sunt următoarele:

 

Temperatură medie: 16,5 °C

 

Umiditate relativă: 65-70 %

 

Precipitații: 589 mm/an

 

Ore de soare: 210 ore/lună

Solul este predominant constituit din argilă nisipoasă, pe suprafețe întinse sau în pantă.

5.2.   Specificitatea produsului

Produsul are un gust fructat și pulpa tare, care se desprinde cu ușurință de sâmbure și se conservă bine. Măslinele negre au o culoare de la negru la negru-închis, în timp ce măslinele verzi au o culoare de la verde la galben pai. Caracteristicile fizice, chimice și organoleptice excelente au făcut cunoscute măslinele de masă Stylida pe piața din Grecia și pe piața internațională. Acestea au câștigat o serie de premii la târgurile naționale și internaționale.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP)

Soiul de măsline produs în această arie geografică este „Konservolia”, care este cultivat în mod tradițional în zonă încă din vechi timpuri și permite obținerea măslinelor de masă caracteristice cunoscute pentru calitățile fizice, chimice și organoleptice excelente. Măslinele „Konservolia Stylidas” se cultivă în zone din prefectura Fthiotida care sunt caracterizate de ierni blânde și veri răcoroase. Acest soi specific de măsline s-a adaptat perfect la condițiile climatice și de sol care, în combinație cu metodele tradiționale de cultivare, recoltare și prelucrare utilizate, conferă caracteristicile distinctive ale produsului final.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

[Articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Înlocuit de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).


9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/32


REGULAMENTUL (UE) NR. 1123/2013 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2013

privind determinarea dreptului la credite internaționale în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 11a alineatul (8),

întrucât:

(1)

Protocolul la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (Protocolul de la Kyoto) instituie două mecanisme pentru crearea creditelor internaționale pe care părțile le pot utiliza în scopul reducerii emisiilor. Implementarea în comun (Joint Implementation – JI) prevede crearea unor unități de reducere a emisiilor (emission reduction units – ERU), în timp ce mecanismul de dezvoltare nepoluantă (Clean Development Mechanism – CDM) prevede crearea de reduceri certificate ale emisiilor (certified emission reductions – CER).

(2)

Planurile naționale de alocare ale statelor membre, adoptate în temeiul articolului 9 din Directiva 2003/87/CE, prevăd că operatorii pot folosi anumite cantități de CER și ERU pentru a se conforma obligațiilor de restituire a certificatelor aferente perioadei 2008-2012, după cum se prevede la articolul 12 din aceeași directivă.

(3)

Articolul 11a din Directiva 2003/87/CE prevede folosirea în continuare, în perioada 2013-2020, a CER și ERU emise în temeiul Protocolului de la Kyoto în cadrul schemei de comercializare a certificatelor instituite de Directiva 2003/87/CE și cuprinde dispoziții referitoare la nivelurile permise fiecărei categorii de operatori și operatori de aeronave pentru a se conforma obligațiilor de restituire a certificatelor care le revin în temeiul articolului 12 din Directiva 2003/87/CE. La articolul 11a alineatul (8) se prevăd anumite drepturi minime de utilizare a creditelor, exprimate în valori procentuale, de utilizare a creditelor internaționale de către operatori și operatorii de aeronave în perioada 2008-2020 și măsuri pentru determinarea limitelor exacte ale acestor valori procentuale.

(4)

Directiva 2003/87/CE prevede punerea în legătură a mecanismelor bazate pe proiecte ale Protocolului de la Kyoto cu schema de comercializare a certificatelor de emisii, pentru a crește rentabilitatea realizării de reduceri ale emisiilor globale de gaze cu efect de seră. Ținând cont de numărul de certificate valabile pentru perioada 2013-2020 emise în temeiul articolului 13 alineatul (2) al doilea paragraf, drepturile de utilizare a creditelor internaționale ar trebui stabilite la nivelurile minime prevăzute la articolul 11a alineatul (8) primul și al treilea paragraf. Prin urmare, limita totală de utilizare a creditelor internaționale prevăzute la articolul 11a alineatul (8) al cincilea paragraf din Directiva 2003/87/CE va fi respectată și nu se vor aplica dispozițiile de la articolul 11a alineatul (8) al doilea paragraf și de la articolul 11a alineatul (8) al patrulea paragraf a doua teză din Directiva 2003/87/CE. Drepturile reziduale aferente anului 2012 de la operatorii de aeronave se mențin în conformitate cu articolul 11a alineatele (2), (3) și (4) din Directiva 2003/87/CE.

(5)

Operatorii de instalații staționare cu extinderi semnificative ale capacității în temeiul articolului 20 din Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) ar trebui să aibă dreptul de a fi tratați fie ca operatori existenți, fie ca nou-intrați.

(6)

Articolele 58-61 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei (3) prevăd detalii pentru implementarea limitelor dreptului de utilizare prevăzute în prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Fiecare operator de instalații staționare care a primit o alocare gratuită sau un drept de utilizare a creditelor internaționale în perioada 2008-2012 are dreptul să utilizeze creditele internaționale în perioada 2008-2020 până la cantitatea prevăzută pentru perioada 2008-2012 sau până la o cantitate care să corespundă unui procent maxim de 11 % din alocarea sa în perioada 2008-2012, dacă aceasta este mai mare.

(2)   Fiecare operator de instalații staționare care nu a primit o alocare gratuită sau un drept de utilizare a creditelor internaționale în perioada 2008-2012 și, prin derogare de la alineatul (1), fiecare operator de instalații staționare în sensul primelor două liniuțe de la articolul 3 litera (h) din Directiva 2003/87/CE are dreptul să utilizeze creditele internaționale în perioada 2008-2020 până la o cantitate care să corespundă unui procent maxim de 4,5 % din emisiile sale verificate în perioada 2013-2020.

(3)   Fiecare operator de instalații staționare cu extindere semnificativă a capacității în temeiul articolului 20 din Decizia 2011/278/UE are dreptul să utilizeze creditele internaționale în perioada 2008-2020 până la cantitatea permisă în perioada 2008-2012 sau până la o cantitate care să corespundă unui procent maxim de 11 % din alocarea sa în perioada 2008-2012 sau până la o cantitate care să corespundă unui procent maxim de 4,5 % din emisiile sale verificate în perioada 2013-2020, dacă aceasta este mai mare.

(4)   Fiecare operator de instalații staționare care a primit o alocare gratuită pentru perioada 2008-2012 și care desfășoară activități ce nu figurează în anexa I la Directiva 2003/87/CE astfel cum a fost modificată de Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4), dar care figurează în anexa I la Directiva 2003/87/CE astfel cum a fost modificată de Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) are dreptul de a utiliza creditele internaționale în perioada 2008-2020 până la cantitatea maximă care i-a fost alocată pentru perioada 2008-2012 sau până la o cantitate care să corespundă unui procent maxim de 11 % din alocarea sa în perioada 2008-2012 sau până la o cantitate care să corespundă unui procent maxim de 4,5 % din emisiile sale verificate în perioada 2013-2020, dacă aceasta este mai mare.

(5)   Fiecare operator de aeronave are dreptul să folosească creditele internaționale până la o cantitate maximă de 1,5 % din emisiile sale verificate în perioada 2013-2020, fără a aduce atingere drepturilor reziduale din 2012.

Articolul 2

(1)   Statele membre calculează și publică drepturile la credite internaționale pentru fiecare dintre operatorii lor în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) și notifică Comisia în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2)   Pentru fiecare dintre operatorii menționați la articolul 1 alineatul (2) și pentru fiecare dintre operatorii de aeronave menționați la articolul 1 alineatul (5), dreptul la credite internaționale se calculează pe baza emisiilor verificate și se actualizează anual. Pentru operatorii menționați la articolul 1 alineatele (3) și (4), se va calcula un drept la credite internaționale actualizat în funcție de dreptul mai mare calculat la articolul 1 alineatul (1) sau 4,5 % din emisiile verificate aferente perioadei 2013-2020. Odată aprobate emisiile verificate, statele membre transmit Comisiei modificările dreptului la credite internaționale în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 130, 17.5.2011, p. 1.

(3)  JO L 122, 3.5.2013, p. 1.

(4)  JO L 87, 31.3.2009, p. 109.

(5)  JO L 140, 5.6.2009, p. 63.


9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1124/2013 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2013

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active bifenox

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special primul caz prevăzut la articolul 21 alineatul (3) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2008/66/CE a Comisiei (2) a inclus bifenoxul ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3).

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE sunt considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt incluse în partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4).

(3)

În conformitate cu articolul 21 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Belgia a prezentat Comisiei o cerere de reexaminare a aprobării bifenoxului, în lumina noilor cunoștințe științifice și tehnice care rezultă din informațiile prezentate acestui stat membru de către notificator în conformitate cu articolul 56 alineatul (1) din regulamentul respectiv. Informațiile în cauză se referă la formarea de nitrofen ca urmare a utilizării bifenoxului.

(4)

Belgia a evaluat informațiile prezentate de notificator. La 21 martie 2013, ea și-a prezentat evaluarea celorlalte state membre, Comisiei și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) sub forma unui addendum la proiectul de raport de evaluare.

(5)

În lumina acestor informații, Comisia a considerat că există indicii pentru a considera că bifenoxul nu mai îndeplinește criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(6)

Comisia a invitat notificatorul să își prezinte observațiile.

(7)

Comisia a ajuns la concluzia că, având în vedere faptul că, în anumite condiții de mediu, utilizarea bifenoxului poate duce la formarea de nitrofen, riscul apariției unui pericol pentru mediu nu poate fi exclus decât prin impunerea unor restricții suplimentare.

(8)

Se confirmă faptul că substanța activă bifenox este considerată a fi fost autorizată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009. Atunci când evaluează cererile de autorizare a produselor de protecție a plantelor, statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită capacității bifenoxului de a duce la formarea de nitrofen și, dacă este cazul, ar trebui să impună restricții în ceea ce privește condițiile de utilizare.

(9)

Prin urmare, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directiva 2008/66/CE a Comisiei din 30 iunie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și chinoclamină ca substanțe active (JO L 171, 1.7.2008, p. 9).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).


ANEXĂ

În partea A rândul 180 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, coloana „Dispoziții specifice” se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a bifenoxului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 14 martie 2008.

În cadrul acestei evaluări generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită:

(a)

siguranței operatorilor și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea unor echipamente adecvate de protecție individuală, dacă este cazul;

(b)

expunerii consumatorilor prin alimentație la reziduurile de bifenox din produsele de origine animală și la cele provenite din rotația culturilor;

(c)

condițiilor de mediu care pot duce la formarea de nitrofen.

Statele membre impun restricții în ceea ce privește condițiile de utilizare, atunci când este cazul, în conformitate cu litera (c).”


9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1125/2013 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

36,9

MA

42,5

MK

33,9

ZZ

37,8

0707 00 05

AL

45,1

EG

177,3

MK

59,9

TR

144,2

ZZ

106,6

0709 93 10

AL

48,7

MA

88,1

TR

154,7

ZZ

97,2

0805 20 10

AU

136,9

MA

63,3

ZA

148,2

ZZ

116,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

80,2

UY

92,8

ZA

154,1

ZZ

101,6

0805 50 10

TR

73,0

ZA

74,0

ZZ

73,5

0806 10 10

BR

247,5

LB

239,8

PE

271,8

TR

165,1

US

324,1

ZZ

249,7

0808 10 80

BA

64,2

CL

210,3

NZ

138,3

US

133,2

ZA

174,4

ZZ

144,1

0808 30 90

CN

65,8

TR

113,5

ZZ

89,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/38


DECIZIA COMISIEI

din 7 noiembrie 2013

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru toalete cu apă și pisoare

[notificată cu numărul C(2013) 7317]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/641/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pe categorii de produse.

(3)

Întrucât consumul de apă contribuie semnificativ la impactul global al clădirilor rezidențiale și nerezidențiale asupra mediului, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE grupului de produse „toalete cu apă și pisoare”. Criteriile trebuie să promoveze, în special, produse eficiente din punctul de vedere al consumului de apă, care contribuie la reducerea consumului de apă și la obținerea de beneficii conexe, precum reducerea consumului de energie.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Grupul de produse „toalete cu apă și pisoare” include: echipamente de toaletă cu apă și echipamente de pisoar, astfel cum sunt definite la articolul 2. Grupul de produse cuprinde produse de uz casnic și necasnic.

(2)   Următoarele produse sunt excluse din grupul de produse „toalete cu apă și pisoare”:

(a)

colacele și capacele de toaletă, numai când sunt introduse pe piață sau comercializate separat de un echipament de toaletă cu apă sau de pisoar;

(b)

instalațiile sanitare care nu utilizează apă, care utilizează pentru evacuare substanțe chimice și apă și toaletele al căror sistem de tragere a apei necesită utilizarea energiei.

Articolul 2

În scopul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„echipamente de toaletă cu apă” înseamnă fie un set de toaletă, fie un vas de toaletă, fie un sistem de tragere a apei pentru toaletă;

2.

„set de toaletă” înseamnă o instalație sanitară care combină, într-o unitate funcțională, un sistem de tragere a apei și un vas de toaletă destinate colectării și evacuării urinei și a materiilor fecale umane și direcționării acestora într-un sistem de canalizare;

3.

„vas de toaletă” înseamnă o instalație sanitară destinată colectării și evacuării urinei și a materiilor fecale umane și direcționării acestora într-un sistem de canalizare;

4.

„echipamente de pisoar” înseamnă fie un set de pisoar, fie un pisoar, fie un pisoar fără apă, fie un sistem de tragere a apei pentru pisoar;

5.

„echipamente de pisoar cu apă” înseamnă fie un set de pisoar, fie un pisoar, fie un sistem de tragere a apei pentru pisoar;

6.

„set de pisoar” înseamnă o instalație sanitară care combină, într-o unitate funcțională, un sistem de tragere a apei și un pisoar destinate colectării și evacuării urinei și direcționării acesteia într-un sistem de canalizare;

7.

„pisoar” înseamnă o instalație sanitară destinată colectării și evacuării urinei și a apei utilizate pentru evacuare și direcționării acestora într-un sistem de canalizare;

8.

„pisoar colectiv” înseamnă o instalație sanitară cu sau fără sistem de tragere a apei care cuprinde o rigolă și o dală sau o placă fixată pe un perete, destinată colectării urinei și a apei utilizate pentru evacuare și direcționării acestora într-un sistem de canalizare;

9.

„pisoar fără apă” înseamnă o instalație sanitară pentru colectarea urinei și direcționarea acesteia într-un sistem de canalizare, care funcționează fără apă;

10.

„sistem de tragere a apei” înseamnă, în cazul echipamentelor de toaletă cu apă și de pisoar cu apă, un rezervor de tragere a apei echipat cu un preaplin, sau un dispozitiv considerat la fel de eficace, dispozitive de intrare/ieșire, sau un robinet de tragere a apei;

11.

„dispozitiv de economisire a apei” înseamnă un dispozitiv de tragere a apei care permite utilizarea unei părți din debitul total al jetului de apă fie sub formă de mecanisme cu dublă acțiune (care pot fi oprite), fie sub formă de mecanisme cu dublă comandă (jet dublu);

12.

„debitul total al jetului de apă” înseamnă debitul total al apei eliberate de sistemul de tragere a apei pe durata unui ciclu de tragere a apei;

13.

„debit redus al jetului de apă” înseamnă partea din debitul total al jetului de apă eliberată de un dispozitiv de economisire a apei pe durata unui ciclu de tragere a apei, care nu depășește două treimi din debitul total al jetului de apă;

14.

„debitul mediu al jetului de apă” înseamnă media aritmetică între un debit total al jetului de apă și trei debite reduse ale jetului de apă, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în apendicele 1 la anexă;

15.

„dispozitiv de control la cerere al jetului de apă” înseamnă un dispozitiv de tragere a apei care face parte dintr-o instalație sanitară și care poate fi operat fie manual, cu ajutorul unei manete, al unui levier, al unui buton, al unei pedale sau al oricărui alt element echivalent de acționare a jetului de apă, fie printr-un senzor care detectează utilizarea instalației sanitare;

16.

„dispozitiv de reglare” înseamnă un dispozitiv care permite reglarea debitului total al jetului de apă și, dacă este cazul, a debitului redus al jetului de apă din cadrul unui sistem de tragere a apei.

Articolul 3

Criteriile de atribuire a etichetei ecologice a UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 pentru un produs care se încadrează în grupul de produse „toalete cu apă și pisoare” definit la articolul 1 din prezenta decizie, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Criteriile și cerințele de evaluare și de verificare aferente stabilite în anexă sunt valabile pentru o perioadă de patru ani începând cu 7 noiembrie 2013.

Articolul 5

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse „toatele cu apă și pisoare” este 41.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

CRITERIILE DE ATRIBUIRE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE ȘI CERINȚE DE EVALUARE

Criterii de atribuire a etichetei ecologice a UE pentru echipamentele de toaletă cu apă și de pisoar:

1.

utilizarea eficientă a apei;

2.

performanța produsului;

3.

substanțe și amestecuri excluse sau limitate;

4.

utilizarea lemnului gestionat în mod sustenabil ca materie primă;

5.

longevitatea produsului;

6.

impacturi reduse la sfârșitul ciclului de viață;

7.

instrucțiuni de instalare și manual de utilizare;

8.

informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE.

Tabelul 1 indică aplicabilitatea diferitelor criterii la fiecare categorie de echipamente de toaletă cu apă și de pisoar.

Pentru fiecare criteriu sunt indicate cerințe specifice de evaluare și de verificare.

În cazul în care solicitantul trebuie să furnizeze declarații, documentație, analize, rapoarte de încercare sau alte dovezi care să ateste respectarea criteriilor, acestea pot proveni de la solicitant sau de la furnizor sau de la ambii.

Dacă este posibil, încercările trebuie efectuate de laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale standardului european EN ISO 17025 sau ale unui standard echivalent.

Acolo unde este cazul, pot fi folosite și alte metode de încercare decât cele indicate pentru fiecare criteriu, dacă echivalența lor este acceptată de organismul competent care evaluează cererea.

Dacă este cazul, organismele competente pot solicita documente justificative și pot efectua verificări independente.

Solicitantul declară conformitatea produsului cu cerințele juridice ale țării (țărilor) în care se intenționează introducerea sa pe piață.

În standardele de încercare, seturile de toaletă, vasele de toaletă, pisoarele și sistemele de tragere a apei sunt distinse în funcție de clasă, de tip sau de ambele. Clasa (clasele) sau tipul (tipurile) relevant(ă)/relevante ale produsului se declară organismului competent care evaluează cererea și toate testele trebuie efectuate se realizează pentru fiecare clasă și/sau tip declarat(ă) de solicitant în conformitate cu standardul relevant.

Tabelul 1

Aplicabilitatea diferitelor criterii la fiecare categorie de echipamente de toaletă cu apă și de pisoar

Echipament de toaletă cu apă și de pisoar

Criterii

Seturi de toaletă

Vase de toaletă

Sisteme de tragere a apei pentru toalete

Seturi de pisoar

Pisoare

Pisoare fără apă

Sisteme de tragere a apei pentru pisoare

1(a)

– Debitul total al jetului de apă

x

x

x

x

x

 

x

1(b)

– Economisirea apei

x

x

x

x

x

 

x

1(c)

– Debitul mediu al jetului de apă

x

x

x

 

 

 

 

1(d)

– Reglarea debitului jetului de apă

x

 

x

x

 

 

x

2(a)

– Cerințe privind sistemele de tragere a apei

x

 

x

x

 

 

x

2(b)

– Performanța jetului de apă

x

x

 

x

x

 

 

2(c)

– Cerințe privind pisoarele fără apă

 

 

 

 

 

x

 

3(a)

– Substanțe și amestecuri periculoase

x

x

x

x

x

x

x

3(b)

– Substanțe enumerate în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

– Utilizarea lemnului gestionat în mod sustenabil ca materie primă

x

x

x

x

x

x

x

5(a)

– Posibilitatea de reparare și disponibilitatea pieselor de schimb

x

x

x

x

x

x

x

5(b)

– Garanție

x

x

x

x

x

x

x

6

– Impacturi reduse la sfârșitul ciclului de viață

x

x

x

x

x

x

x

7

– Instrucțiuni de instalare și manual de utilizare

x

x

x

x

x

x

x

8

– Informații care figurează pe eticheta ecologică a UE

x

x

x

x

x

x

x

Criteriul 1   Utilizarea eficientă a apei

(a)   Debitul total al jetului de apă

La introducerea pe piață a unui echipament de toaletă cu apă sau de pisoar cu apă, debitul total al jetului de apă al acestuia, separat de presiunea apei, nu trebuie să depășească valoarea indicată în tabelul 2.

Tabelul 2

Limita maximă a debitului total al jetului de apă pentru un echipament de toaletă cu apă sau de pisoar cu apă

Produsul

Debitul total al jetului de apă [l/jet de apă]

Echipament de toaletă cu apă

6,0

Echipament de pisoar cu apă

1,0

Evaluare și verificare: solicitantul trebuie să declare conformitatea produsului cu aceste cerințe și să specifice debitul total nominal al jetului de apă (în l/jet de apă) al produsului, împreună cu rezultatele testelor efectuate în conformitate cu procedura de încercare indicată în standardele EN corespunzătoare pentru respectivul tip de produs (a se vedea tabelul 3). Pentru pisoarele colective, debitul maxim al jetului de apă se referă la cantitatea de apă necesară pentru a spăla suprafață neîntreruptă cu o lățime de 60 cm.

Tabelul 3

Standardele EN pentru măsurarea debitului total al jetului de apă al echipamentelor de toaletă cu apă și de pisoar

Produsul

Standardul

Titlul standardului

Seturi de toaletă și vase de toaletă

EN 997

Vase WC și vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

Seturi de pisoar și pisoare

EN 13407

Pisoare de perete. Cerințe de funcționare și metode de încercări

Sisteme de tragere a apei formate dintr-un rezervor de tragere a apei

EN 14055

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și pisoare

Sisteme de tragere a apei formate dintr-un robinet cu închidere hidraulică

EN 12541

Robinetărie sanitară. Robinete de spălare cu apă și robinete pentru pisoare cu închidere hidraulică automată la PN 10

Sisteme de tragere a apei formate dintr-un robinet cu închidere hidraulică fără contact

EN 15091

Robinetărie sanitară. Robinet sanitar cu deschidere și închidere electronică

(b)   Economisirea apei

Seturile de toaletă care produc un jet de apă cu un debit total de peste 4,0 litri și sistemele de tragere a apei pentru toalete trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de economisire a apei. Atunci când sunt introduse pe piață, debitul redus al jetului de apă, independent de presiunea apei, produs atunci când este acționat dispozitivul de economisire a apei nu trebuie să depășească 3,0 l/jet de apă.

Vasele de toaletă trebuie să permită utilizarea unui dispozitiv de economisire a apei, iar debitul redus al jetului de apă al acestora, independent de presiunea apei, produs atunci când este acționat dispozitivul de economisire a apei, nu trebuie să depășească 3,0 l/jet de apă.

Seturile de pisoar și sistemele de tragere a apei pentru pisoare trebuie să fie echipate cu un dispozitiv individual de control la cerere al jetului de apă. Pentru seturile de pisoar cu sistem de tragere a apei trebuie să existe un dispozitiv individual de control la cerere al jetului de apă pentru o suprafață de perete continuu cu o lățime de maximum 60 cm.

Pisoarele trebuie să permită utilizarea unui dispozitiv individual de control la cerere al jetului de apă. Pisoarele colective fără sistem de tragere a apei trebuie să permită instalarea unor dispozitive individuale de control la cerere al jetului de apă pe o suprafață de perete continuu cu o lățime de maximum 60 cm.

Orice dispozitiv de control al jetului de apă bazat pe senzori trebuie să împiedice tragerea accidentală a apei și să asigure faptul că jetul de apă este produs numai după utilizarea efectivă a produsului.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează documentație care descrie tehnologia sau dispozitivul utilizat în produs. Pentru echipamentele de toaletă cu apă, solicitantul specifică debitul redus al jetului de apă (în l/jet de apă) al produsului, împreună cu rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedura de încercare indicată în standardele EN corespunzătoare pentru tipul de produs în cauză (a se vedea tabelul 4). Pentru produsele echipate cu dispozitiv de control al jetului de apă bazat pe senzori, solicitantul furnizează o scurtă descriere a măsurilor luate în etapa proiectării produsului pentru a preveni tragerea accidentală a apei și pentru a asigura acționarea jetului de apă numai după utilizarea efectivă a produsului.

Tabelul 4

Standardele EN pentru măsurarea debitului redus al jetului de apă al echipamentelor de toaletă cu apă

Produsul

Standardul

Titlul standardului

Seturi de toaletă și vase de toaletă

EN 997

Vase WC și vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

Sisteme de tragere a apei pentru toalete formate dintr-un rezervor de tragere a apei

EN 14055

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și pisoare

(c)   Debitul mediu al jetului de apă

La introducerea pe piață a echipamentelor de toaletă cu apă, debitul mediu al jetului de apă al acestora, calculat conform metodologiei stabilite în apendicele 1, nu trebuie să depășească 3,5 l/jet de apă. Seturile de toaletă care produc un jet de apă cu un debit total de 4,0 litri sau mai mic sunt scutite de această cerință.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și specifică debitul mediu al jetului de apă calculat (în l/jet de apă) al produsului, împreună cu rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu metodologia stabilită în apendicele 1.

(d)   Reglarea debitului jetului de apă

Sistemele de tragere a apei trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de reglare astfel încât debitele jeturilor de apă să poată fi reglate de către instalator pentru a ține seama de condițiile locale ale sistemului de canalizare. Debitul total al jetului de apă, după reglarea sa conform instrucțiunilor de instalare, nu trebuie să depășească 6 l/jet de apă în cazul echipamentelor de toaletă cu apă sau 4 l/jet de apă, dacă setul de toaletă nu este echipat cu un dispozitiv de economisire a apei, și 1 l/jet de apă în cazul echipamentelor de pisoar cu apă. Debitul redus al jetului de apă, după reglarea sa conform instrucțiunilor de instalare, nu trebuie să depășească 3 l/jet de apă în cazul echipamentelor de toaletă cu apă.

În cazul sistemelor de tragere a apei formate dintr-un rezervor de tragere a apei, debitul total maxim al jetului de apă, după reglare, trebuie indicat pe rezervorul respectiv printr-o linie sau un semn care să indice nivelul apei.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează documentație care descrie tehnologia sau dispozitivul utilizat în produs.

Criteriul 2.   Performanța produsului

(a)   Cerințe privind sistemele de tragere a apei

Sistemele de tragere a apei trebuie să respecte cerințele standardelor EN corespunzătoare, enumerate în tabelul 5. Acest criteriu nu se aplică secțiunilor standardelor EN relevante din tabelul 5 de mai jos referitoare la debitul total și la cel redus ale jetului de apă.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedurile de încercare indicate în respectivele standarde EN pentru tipul de produs în cauză (a se vedea tabelul 5).

Tabelul 5

Conformitatea cu standardele EN a sistemului de tragere a apei

Sistemul de tragere a apei

Standardul

Titlul standardului

Rezervoare de tragere a apei pentru toalete și pisoare

EN 14055

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și pisoare

Robinete manuale de tragere a apei pentru toalete și pisoare

EN 12541

Robinetărie sanitară. Robinete de spălare cu apă și robinete pentru pisoare cu închidere hidraulică automată la PN 10

Robinete de tragere a apei fără contact pentru toalete și pisoare

EN 15091

Robinetărie sanitară. Robinet sanitar cu deschidere și închidere electronică

(b)   Performanța jetului de apă

Performanța jetului de apă al seturilor de toaletă și de pisoar, al vaselor de toaletă și al pisoarelor trebuie să respecte cerințele standardelor EN corespunzătoare, enumerate în tabelul 6.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedurile de încercare indicate în respectivele standarde EN pentru tipul de produs în cauză (a se vedea tabelul 6). Seturile de toaletă și vasele de toaletă nereglementate de niciun standard EN trebuie să demonstreze niveluri de performanță a jetului de apă similare cu cele ale unei clase și ale unui tip echivalente reglementate de standardul EN 997. În acest caz, solicitantul furnizează rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedura de încercare indicată în standardul EN 997 pentru produse de tip și dintr-o clasă echivalente. Seturile de pisoar și pisoarele nereglementate de niciun standard EN trebuie să demonstreze niveluri de performanță a jetului de apă similare cu cele ale unei clase și ale unui tip echivalente reglementate de standardul EN 13407. În acest caz, solicitantul furnizează rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedura de încercare indicată în standardul EN 13407 pentru produse de tip și dintr-o clasă echivalente.

Tabelul 6

Conformitatea cu standardele EN a performanței jetului de apă al produsului

Produsul

Standardul

Titlul standardului

Seturi de toaletă și vase de toaletă

EN 997

Vase WC și vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

Seturi de pisoar și pisoare

EN 13407

Pisoare de perete. Cerințe de funcționare și metode de încercări

(c)   Cerințe privind pisoarele fără apă

Pisoarele fără apă trebuie să îndeplinească cerințele definite în apendicele 2.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedura de încercare stabilită în apendicele 2. Se acceptă, de asemenea, orice metodologie echivalentă care demonstrează respectarea cerințelor stabilite în apendicele 2.

Criteriul 3.   Substanțe și amestecuri excluse sau limitate

(a)   Substanțe și amestecuri periculoase

În conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE nu poate fi acordată niciunui produs sau niciunui articol al unui produs definit la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau niciunei părți omogene a acestuia care conține substanțe ce îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate în funcție de frazele de pericol sau de risc indicate în tabelul 7 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) sau cu Directiva 67/548/CE a Consiliului (3), sau substanțele menționate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În cazul în care pragul pentru clasificarea unei substanțe sau a unui amestec într-o clasă de pericol diferă de cel aplicat în cazul unei fraze de risc, primul prag are întâietate. Frazele de risc din tabelul 7 se referă, în general, la substanțe. Cu toate acestea, în cazul în care nu pot fi obținute informații despre substanțe, se aplică regulile de clasificare pentru amestecuri. Criteriul 3 litera (a) nu se aplică în cazul substanțelor sau al amestecurilor care își schimbă proprietățile în urma prelucrării, nemaifiind astfel biodisponibile, sau care suferă modificări chimice astfel încât pericolul identificat în prealabil dispare.

Tabelul 7

Fraze de pericol și de risc

Frază de pericol

Frază de risc

H300 Mortal în caz de înghițire

R28

H301 Toxic în caz de înghițire

R25

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

R65

H310 Mortal în contact cu pielea

R27

H311 Toxic în contact cu pielea

R24

H330 Mortal în caz de inhalare

R23/26

H331 Toxic în caz de inhalare

R23

H340 Poate provoca anomalii genetice

R46

H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice

R68

H350 Poate provoca cancer

R45

H350i Poate provoca cancer în cazul inhalării

R49

H351 Susceptibil de a provoca cancer

R40

H360F Poate afecta fertilitatea

R60

H360D Poate dăuna fătului

R61

H360FD Poate afecta fertilitatea. Poate dăuna fătului

R60/61/60-61

H360Fd Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului

R60/63

H360Df Poate dăuna fătului. Susceptibil de a afecta fertilitatea

R61/62

H361f Susceptibil de a afecta fertilitatea

R62

H361d Susceptibil de a dăuna fătului

R63

H361fd Susceptibil de a afecta fertilitatea. Susceptibil de a dăuna fătului

R62-63

H362 Poate dăuna copiilor alăptați la sân

R64

H370 Provoacă leziuni ale organelor

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Poate provoca leziuni ale organelor

R68/20/21/22

H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

R48/25/24/23

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

R48/20/21/22

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

R50

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

R50-53

H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

R51-53

H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

R52-53

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic

R53

EUH059 Periculos pentru stratul de ozon

R59

EUH029 În contact cu apa degajă un gaz toxic

R29

EUH031 În contact cu acizi degajă un gaz toxic

R31

EUH032 În contact cu acizi degajă un gaz foarte toxic

R32

EUH070 Toxic în caz de contact cu ochii

R39-41

Limitele de concentrație pentru substanțele sau amestecurile cărora le-ar putea fi atribuite sau le-au fost atribuite frazele de pericol sau de risc enumerate în tabelul 7 și care îndeplinesc criteriile de clasificare în clasele sau categoriile de pericol, precum și pentru substanțele care îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 57 litera (a), (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu trebuie să depășească limitele de concentrație generice sau specifice determinate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Acolo unde se determină limite de concentrație specifice, acestea prevalează asupra celor generice.

Limitele de concentrație pentru substanțele care îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 57 litera (d), (e) sau (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu trebuie să depășească 0,1 % greutate/greutate.

Produsul final nu trebuie să fie etichetat cu o frază de pericol.

În cazul echipamentelor de toaletă cu apă și al echipamentelor de pisoar, substanțele/componentele din tabelul 8 sunt scutite de obligația prevăzută la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010 ca urmare a aplicării articolului 6 alineatul (7) din respectivul regulament.

Tabelul 8

Substanțe/componente care fac obiectul derogării

Substanța/componenta

Fraze de pericol și de risc

Articole cu greutatea mai mică de 25 g

Toate frazele de pericol și de risc

Părți omogene de articole complexe cu greutatea mai mică de 25 g

Toate frazele de pericol și de risc

Nichel în toate tipurile de oțel inoxidabil

H351, H372 și R40/48/23

Componente electronice ale echipamentelor de toaletă cu apă și de pisoar, care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 4 din Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4)

Toate frazele de pericol și de risc

Evaluare și verificare: în cazul produsului, al oricărui articol sau al oricărei părți omogene a acestuia, solicitantul furnizează o declarație de conformitate cu criteriul 3 litera (a), împreună cu documentația aferentă, precum declarații de conformitate semnate de furnizori, privind neclasificarea substanțelor sau materialelor în niciuna dintre clasele de pericol asociate frazelor de pericol indicate în tabelul 7 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, în măsura în care acest lucru poate fi determinat cel puțin din informațiile care îndeplinesc cerințele enumerate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Această declarație trebuie să fie sprijinită de informații sintetizate referitoare la caracteristicile relevante asociate cu frazele de pericol menționate în tabelul 7, la nivelul de detaliere indicat în secțiunile 10, 11 și 12 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Informațiile privind proprietățile intrinseci ale substanțelor pot fi generate cu ajutorul altor metode decât încercările, de exemplu prin folosirea unor metode alternative, cum ar fi metodele in vitro, prin modele cantitative ale relației structură-activitate sau prin utilizarea grupării sau a trimiterilor încrucișate în conformitate cu anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Schimbul de date relevante în cadrul întregului lanț de aprovizionare este puternic încurajat.

Informațiile furnizate trebuie să se refere la formele sau la stările fizice ale substanței sau ale amestecurilor, astfel cum sunt utilizate în produsul final.

În ceea ce privește substanțele enumerate în anexele IV și V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 care sunt scutite de obligațiile de înregistrare prevăzute la articolul 2 alineatul (7) literele (a) și (b) din regulamentul respectiv, o declarație din partea solicitantului este suficientă pentru a se conforma criteriului 3 litera (a).

(b)   Substanțe enumerate în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Nu se acordă nicio derogare de la excluderea prevăzută la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010 pentru substanțele identificate ca fiind substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită și incluse în lista prevăzută la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (5), prezente în amestecuri, într-un articol sau în orice parte omogenă a unui articol complex, în concentrații > 0,1 %. În cazul în care concentrația este mai mică de 0,1 %, se aplică limitele de concentrație specifice determinate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Evaluare și verificare: trimiterea la lista de substanțe identificate ca fiind substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită se face la data depunerii cererii. Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu criteriul 3 litera (b), împreună cu documentele aferente, precum declarații de conformitate semnate de furnizorii materialelor și copii ale fișelor relevante cu date de securitate privind substanțele sau amestecurile, în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru substanțe sau amestecuri. Limitele de concentrație trebuie specificate în fișele cu date de securitate conform articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru substanțe și amestecuri.

Criteriul 4.   Utilizarea lemnului gestionat în mod sustenabil

Lemnul sau părțile pe bază de lemn utilizate la fabricarea toaletelor cu apă și a pisoarelor pot fi materiale reciclate sau neprelucrate.

Lemnul neprelucrat trebuie trebuie să facă obiectul unor certificate valabile privind gestionarea sustenabilă a pădurilor și lanțul de custodie eliberate de un sistem terț de certificare independent, precum FSC, PEFC sau echivalente.

Cu toate acestea, acolo unde schemele de certificare permit amestecul de materiale certificate și necertificate într-un produs sau într-o gamă de produse, proporția materialelor necertificate nu trebuie să depășească 50 %. Aceste materiale necertificate trebuie să facă obiectul unui sistem de verificare care să garanteze că acestea provin din surse legale și îndeplinesc orice alte cerințe ale schemei de certificare referitoare la materialele necertificate.

Organismele de certificare care eliberează certificate privind gestionarea pădurilor și/sau lanțul de custodie trebuie să fie acreditate/recunoscute de respectiva schemă de certificare.

Evaluare și verificare: solicitantul trebuie să furnizeze documentația corespunzătoare care indică tipurile, cantitățile și originea lemnului sau a părților pe bază de lemn utilizate la fabricarea toaletelor cu apă și a pisoarelor.

În cazul în care se utilizează lemn neprelucrat, produsul trebuie să facă obiectul unor certificate valabile privind gestionarea pădurilor și lanțul de custodie eliberate de un sistem terț de certificare independent, precum FSC, PEFC sau echivalente. Dacă produsul sau gama de produse includ materiale necertificate, trebuie furnizată dovada faptului că materialele necertificate reprezintă mai puțin de 50 % și fac obiectul unui sistem de verificare care garantează că acestea provin din surse legale și îndeplinesc orice alte cerințe ale schemei de certificare referitoare la materialele necertificate.

Criteriul 5.   Longevitatea produsului

(a)   Posibilitatea de reparare și disponibilitatea pieselor de schimb

Produsul trebuie să fie conceput astfel încât componentele care pot fi înlocuite să poată fi înlocuite cu ușurință de către utilizatorul final sau de către o persoană calificată, după caz. Informațiile privind componentele care pot fi înlocuite se indică în mod clar în fișa informativă furnizată în format tipărit sau electronic sau în ambele formate. De asemenea, solicitantul furnizează instrucțiuni clare pentru a permite utilizatorului final sau personalului calificat, după caz, să efectueze reparații simple.

În plus, solicitantul se asigură că piesele de schimb originale sau echivalentul acestora sunt disponibile pentru o perioadă de cel puțin zece ani de la data achiziționării.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează un eșantion sau eșantioane ale fișei informative a produsului, în format tipărit sau electronic sau în ambele formate.

(b)   Garanție

Produsul trebuie să fie acoperit de o garanție pentru reparații sau înlocuire de minimum cinci ani.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează un eșantion al termenilor de garanție.

Criteriul 6.   Impacturi reduse la sfârșitul ciclului de viață

Componentele din plastic cu o greutate mai mare sau egală cu 25 g se marchează în conformitate cu cerințele standardului EN ISO 11469, astfel încât materialele să poată fi identificate pentru reciclare, recuperare sau eliminare în etapa de sfârșit al ciclului de viață.

Pisoarele fără apă trebuie fie să utilizeze un lichid ușor biodegradabil, fie să funcționeze fără niciun lichid.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective. În plus, în cazul pisoarelor fără apă, solicitantul furnizează documentație care descrie tehnologia utilizată și, în cazul utilizării unui lichid, un raport de încercare care să demonstreze biodegradabilitatea facilă a lichidului, în conformitate cu definiția și cu metodele de încercare prevăzute în documentul „Orientări privind aplicarea criteriilor CLP” (6) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Criteriul 7.   Instrucțiunile de instalare și manualul de utilizare

Produsul trebuie să fie însoțit de informațiiile relevante privind instalarea și utilizarea, care oferă toate detaliile tehnice necesare pentru o instalare corectă, sfaturi cu privire la utilizarea corectă și respectuoasă față de mediu a produsului, precum și la întreținerea acestuia. Instrucțiunile de instalare și manualul de utilizare trebuie să conțină cel puțin instrucțiuni și informații cu privire la următoarele elemente de pe pachet sau din documentația care însoțește produsul, în format tipărit sau electronic:

(a)

instrucțiuni pentru o instalare corectă, inclusiv:

în cazul vaselor de toaletă, al pisoarelor și al sistemelor de tragere a apei introduse pe piață separat, informații privind produsele cu care trebuie combinate pentru a se obține o unitate pe deplin funcțională care utilizează apa în mod eficient;

informații privind clasa (clasele) și/sau tipul (tipurile) pentru care a fost testat produsul;

informații privind presiunile de funcționare specifice compatibile cu produsul;

informații privind tipurile de sisteme de canalizare, în conformitate cu standardul EN 12056, compatibile cu produsul;

informații care să prezinte modul de reglare a debitelor jeturilor de apă, precum și consecințele în termeni de nivel al apei reziduale și de nivel de umplere;

o mențiune privind necesitatea de a consulta reglementările naționale și locale relevante înainte de instalarea produselor;

(b)

informații care indică faptul că principalul impact asupra mediului este legat de consumul de apă, precum și sfaturi cu privire la modul în care utilizarea rațională poate reduce la minimum impactul asupra mediului, în special informații privind utilizarea corectă a produsului în vederea reducerii la minimum a consumului de apă;

(c)

informații care indică faptul că produsului i s-a acordat eticheta ecologică a UE, cu o explicație specifică scurtă despre ce înseamnă aceasta și care completează informațiile generale ce figurează alături de logo-ul etichetei ecologice a UE;

(d)

debitul total al jetului de apă în l/jet de apă [testat în conformitate cu criteriul 1 litera (a)];

(e)

În cazul echipamentelor de toaletă cu apă dotate cu un dispozitiv de economisire a apei sau care permit utilizarea unui astfel de dispozitiv, debitul redus și cel mediu al jetului de apă în l/jet de apă [testat în conformitate cu criteriul 1 literele (b) și, respectiv, (c)];

(f)

în cazul vaselor de toaletă și al pisoarelor introduse pe piață separat, informații care să indice faptul că, pentru a se obține o unitate pe deplin funcțională care utilizează apa în mod eficient, produsul trebuie combinat cu un sistem de tragere a apei adecvat, care are o etichetă ecologică; în special, se indică debitul total al jetului de apă și, dacă este cazul, debitul redus și cel mediu ale jetului de apă din cadrul sistemului de tragere a apei cu care trebuie combinat produsul;

(g)

în cazul sistemelor de tragere a apei introduse pe piață separat, informații care să indice faptul că, pentru a se obține o unitate pe deplin funcțională care utilizează apa în mod eficient, produsul trebuie combinat cu un vas de toaletă și/sau un pisoar adecvat (adecvate), care are o etichetă ecologică; în special, se indică debitul total al jetului de apă și, dacă este cazul, debitul redus și cel mediu ale jetului de apă specific vasului de toaletă și/sau pisoarului cu care trebuie combinat produsul;

(h)

recomandări privind utilizarea și întreținerea corectă a produsului, cu menționarea tuturor instrucțiunilor relevante, în special:

sfaturi cu privire la întreținerea și utilizarea produselor;

informații cu privire la piesele de schimb care pot fi înlocuite;

instrucțiuni privind înlocuirea garniturilor sau a altor accesorii în caz de scurgeri;

sfaturi privind curățarea produsului cu instrumente și agenți de curățare adecvați pentru a preveni distrugerea suprafeței produsului;

(i)

pentru pisoarele fără apă, instrucțiuni privind regimul de întreținere, inclusiv, dacă este cazul, informații despre modul de conservare și de întreținere a cartușului și despre cum și când trebuie schimbat acesta, precum și o listă de furnizori de servicii pentru întreținerea periodică;

(j)

pentru pisoarele fără apă, se furnizează recomandări adecvate privind eliminarea cartușelor care pot fi înlocuite, detaliind în special eventualul (eventualele) sistem(e) de retur instituit(e);

(k)

recomandări privind eliminarea corespunzătoare la sfârșitul ciclului de viață al produsului.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează un eșantion sau eșantioane ale manualului de utilizare și/sau un link la site-ul internet al producătorului care conține aceste informații.

Criteriul 8.   Informații care figurează pe eticheta ecologică a UE

Eticheta facultativă prevăzută cu spațiu pentru text trebuie să conțină următoarele mențiuni:

foarte eficient din punctul de vedere al consumului de apă și reduce apa reziduală;

acest produs cu etichetă ecologică vă permite să economisiți apă și bani;

impacturi reduse la sfârșitul ciclului de viață.

Orientările privind utilizarea etichetei opționale prevăzute cu spațiu pentru text sunt disponibile în „Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo” (Orientări privind utilizarea logo-ului etichetei ecologice a UE) la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează un eșantion al etichetei.


(1)  OJ L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(4)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

Apendicele 1

Metodologia de măsurare și calculare a debitului mediu al jetului de apă

1.   Metode de testare

Asamblați toaleta cu apă sau echipamentul de toaletă cu apă conform instrucțiunilor furnizate de producător. În cazul vaselor de toaletă, echipamentul se asamblează cu un sistem de tragere a apei de testare, conform standardelor EN aplicabile.

Instalați echipamentul asamblat pe o suprafață orizontală sau verticală, după caz.

Conectați robinetul de intrare la o sursă de alimentare cu apă cu o presiune statică a apei de (0,2 ± 0,01) MPa [(2 ± 0,1 bari)] și deschideți robinetul de alimentare cu apă. Lăsați alimentarea cu apă deschisă pe durata tuturor testelor.

Acționați dispozitivul de control al întregului sistem de tragere a apei, colectați apa rezultată și apoi evacuați-o.

1.1.   Evaluarea debitului total al jetului de apă

Acționați dispozitivul de control al întregului sistem de tragere a apei și colectați apa rezultată.

Măsurați debitul cu ajutorul unui recipient calibrat.

Înregistrați debitul măsurat.

Efectuați testul de trei ori.

Dacă apar diferențe între debitele obținute, calculați debitul total al jetului de apă (Vf) ca media aritmetică a celor trei debite înregistrate.

1.2.   Evaluarea debitului redus al jetului de apă

Acționați dispozitivul de control al sistemului de tragere a apei redus și colectați apa rezultată.

Măsurați debitul cu ajutorul unui recipient calibrat.

Înregistrați debitul măsurat.

Efectuați testul de trei ori.

Dacă apar diferențe între debitele obținute, calculați debitul redus al jetului de apă (Vr) ca media aritmetică a celor trei debite înregistrate.

2.   Calcularea debitului mediu al jetului de apă

Calculați debitul mediu al jetului de apă conform formulei:

Formula

Apendicele 2

Cerințe care trebuie respectate de pisoarele fără apă și metode de testare

1.   Cerințe privind pisoarele fără apă

Pisoarele fără apă trebuie să treacă toate testele de mai jos:

testul de rezistență la sarcină;

testul de evacuare;

testul de etanșeitate;

testul privind prevenirea refluxului de aer și apă viciate.

2.   Metode de testare a pisoarelor fără apă

2.1.   Testul rezistenței la sarcină

Se consideră că pisoarele fără apă sunt conforme cu testul de rezistență la sarcină dacă îndeplinesc cerințele privind rezistența la sarcină ca urmare a trecerii unui test de sarcină statică similar celor definite în standardul EN 13407. Se acceptă orice metodă echivalentă.

2.2.   Testul de evacuare

Se consideră că pisoarele fără apă sunt conforme cu testul de evacuare dacă îndeplinesc cerințele privind evacuarea apei ca urmare a trecerii unui test de evacuare a apei similar celor definite în standardul EN 14688. Dat fiind că testul definit de standardul EN 14688 se referă la lavoare, se acceptă orice modificare a testului în scopul adaptării sale la pisoarele fără apă. Se acceptă orice metodă echivalentă.

2.3.   Testul de etanșeitate

Se consideră că pisoarele fără apă sunt conforme cu testul de etanșeitate dacă garantează că orice lichid turnat în ele este evacuat numai prin racordul de ieșire. Pentru acest test se utilizează apă colorată, care ajută la detectarea eventualelor scurgeri. Se acceptă orice metodă echivalentă.

Alternativ, se consideră că pisoarele fără apă sunt conforme cu testul de etanșeitate dacă îndeplinesc cerințele privind absorbția apei ca urmare a trecerii unui test de absorbție a apei similar celor definite în standardul EN 13407. Se acceptă orice metodă echivalentă.

2.4.   Testul privind prevenirea refluxului de aer și apă viciate

Se consideră că pisoarele fără apă sunt conforme cu testul privind prevenirea refluxului de aer și apă viciate dacă îndeplinesc cerințele privind etanșeitatea la mirosuri și rezistența închizătorului hidraulic la presiuni similare cu cele definite de standardul EN 1253-1 ca urmare a trecerii unui test de etanșeitate la mirosuri și, respectiv, a unui test de rezistență a închizătorului hidraulic la presiuni, similare cu cele definite în standardul EN 1253-2. Se acceptă orice metodă echivalentă.


9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/52


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 8 noiembrie 2013

de stabilire a datei de începere a operațiunilor Sistemului de informații privind vizele (VIS) în a noua, a zecea și a unsprezecea regiune

(2013/642/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (1), în special articolul 48 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2012/274/UE a Comisiei din 24 aprilie 2012 de stabilire a celei de a doua serii de regiuni pentru începerea operațiunilor Sistemului de informații privind vizele (VIS) (2), a noua regiune în care ar trebui să înceapă colectarea și transmiterea datelor către VIS în cazul tuturor cererilor cuprinde Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan; a zecea regiune cuprinde Brunei, Birmania/Myanmar, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaysia, Filipine, Singapore, Thailanda și Vietnam și a unsprezecea regiune cuprinde teritoriile palestiniene ocupate.

(2)

Statele membre au notificat Comisiei că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru colectarea și transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul VIS în cazul tuturor cererilor din aceste regiuni, inclusiv măsurile privind colectarea și/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru.

(3)

Condiția prevăzută la articolul 48 alineatul (3) prima teză din Regulamentul VIS fiind astfel îndeplinită, este necesar, prin urmare, să se stabilească data de începere a operațiunilor VIS în a noua, a zecea și a unsprezecea regiune.

(4)

Având în vedere necesitatea stabilirii datei de începere a activității VIS în viitorul foarte apropiat, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Având în vedere că Regulamentul VIS se bazează pe acquis-ul Schengen, Danemarca a notificat transpunerea Regulamentului VIS în legislația sa internă, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene. Prin urmare, Danemarca are obligația, în temeiul dreptului internațional, de a pune în aplicare prezenta decizie.

(6)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (3). Prin urmare, Regatul Unit nu are obligații în temeiul prezentei decizii și nu face obiectul aplicării acesteia.

(7)

Prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (4). Prin urmare, Irlanda nu are obligații în temeiul prezentei decizii și nu face obiectul aplicării acesteia.

(8)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (5), care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (6) privind anumite modalități de aplicare a acordului respectiv.

(9)

În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (7), care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (8).

(10)

În ceea ce privește Principatul Liechtenstein, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (9), care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (10).

(11)

În ceea ce privește Ciprul, prezenta decizie constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care are legătură în alt mod cu acesta în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003.

(12)

În ceea ce privește Bulgaria și România, prezenta decizie constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care are legătură cu acesta, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005.

(13)

În ceea ce privește Croația, prezenta decizie constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care are legătură cu acesta, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Operațiunile Sistemului de informații privind vizele în a noua, a zecea și a unsprezecea regiune stabilite prin Decizia de punere în aplicare 2012/274/UE încep la data de 14 noiembrie 2013.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles, 8 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 218, 13.8.2008, p. 60.

(2)  JO L 134, 24.5.2012, p. 20.

(3)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(4)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(5)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(7)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(8)  JO L 53, 27.2.2008, p. 1.

(9)  JO L 160, 18.6.2011, p. 21.

(10)  JO L 160, 18.6.2011, p. 19.