ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.283.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 283

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
25 octombrie 2013


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia nr. 1025/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1026/2013 al Consiliului din 22 octombrie 2013 de încheiere a reexaminării intermediare parțiale referitoare la măsurile antidumping aplicabile importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel originare din Republica Populară Chineză, extinse la importurile expediate din Malaysia, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia

7

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1027/2013 al Comisiei din 23 octombrie 2013 de interzicere a pescuitului de cod în zona Skagerrak de către navele care arborează pavilionul Suediei

9

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1028/2013 al Comisiei din 23 octombrie 2013 de interzicere a pescuitului de sebastă în apele UE și internaționale din zona V și în apele internaționale din zonele XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

11

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1029/2013 al Comisiei din 23 octombrie 2013 de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele VI și VII, în apele UE și apele internaționale din zona Vb, în apele internaționale din zonele XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1030/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1031/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de autorizare a substanței active penflufen, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

17

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1032/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de aprobare a acidului bromacetic ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 4 ( 1 )

22

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1033/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de aprobare a sulfatului de cupru pentahidratat ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 2 ( 1 )

25

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de autorizare ca substanță activă a fosfurii de aluminiu care eliberează fosfină în vederea utilizării acesteia în produsele biocide pentru tipul de produs 20 ( 1 )

28

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de aprobare a acidului benzoic ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 3 și 4 ( 1 )

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1036/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de aprobare a etofenproxului ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 ( 1 )

35

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1037/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de aprobare a IPBC ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 6 ( 1 )

38

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1038/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de aprobare a tebuconazolului ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 7 și 10 ( 1 )

40

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1039/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de modificare a aprobării acidului nonanoic ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 2 ( 1 )

43

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1040/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 privind autorizarea unui preparat pe bază de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) ca aditiv furajer destinat porcilor pentru îngrășat și speciilor porcine minore pentru îngrășat altele decât Sus scrofa domesticus și curcanilor pentru îngrășat (titularul autorizației: Aveve NV) ( 1 )

46

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1041/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

50

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DECIZII

25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/1


DECIZIA NR. 1025/2013/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 22 octombrie 2013

privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 209,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Cooperarea dintre Uniune și Republica Kârgâzstan se bazează pe Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte (2) (APC), care a intrat în vigoare în 1999. Uniunea aplică Republicii Kârgâzstan sistemul generalizat de preferințe (SGP).

(2)

Economia Kârgâzstanului a fost afectată în 2009 de criza financiară internațională și în iunie 2010 de violențele etnice. Aceste evenimente au perturbat activitățile economice, creând un necesar semnificativ de cheltuieli publice pentru reconstrucție și asistență socială, și au condus la importante deficite de finanțare externă și bugetare.

(3)

În cadrul întâlnirii la nivel înalt a donatorilor care a avut loc la Bishkek la 27 iulie 2010, comunitatea internațională și-a luat angajamentul de a oferi 1,1 miliarde USD sub formă de sprijin de urgență pentru a ajuta la redresarea Republicii Kârgâzstan. La întâlnirea respectivă, Uniunea a anunțat că va acorda asistență financiară în valoare de până la 117,9 milioane EUR.

(4)

Consiliul, reunit în formațiunea sa de afaceri externe, a salutat, în concluziile sale din 26 iulie 2010 privind Republica Kârgâzstan, eforturile depuse de noul guvern al acestei țări în vederea stabilirii unui cadru instituțional democratic și a invitat Comisia să continue să ofere autorităților Republicii Kârgâzstan sprijin, inclusiv sub forma unor programe de asistență noi, în punerea în aplicare a programului lor de reformă și să contribuie la dezvoltarea economică și socială durabilă a țării.

(5)

Sprijinul politic și economic oferit de Uniune democrației parlamentare incipiente din Republica Kârgâzstan ar oferi un semnal politic cu privire la sprijinul ferm al Uniunii în favoarea reformelor democratice din Asia Centrală, conform politicii Uniunii în ceea ce privește această regiune, astfel cum se precizează în Strategia Uniunii pentru Asia Centrală 2007-2013 și în concluziile Consiliului privind Asia Centrală din 25 iunie 2012.

(6)

În conformitate cu declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), asistența macrofinanciară a Uniunii ar trebui să fie un instrument financiar excepțional, necondiționat și nedesemnat, de sprijinire a redresării balanței de plăți, care să urmărească restabilirea unei situații de finanțare externă durabile pentru beneficiar, și ar trebui să stea la baza punerii în aplicare a unui program de politică care să conțină măsuri solide de ajustare și reformă structurală menite să îmbunătățească poziția balanței de plăți, în special pe perioada programului, și să consolideze punerea în aplicare a acordurilor și programelor relevante cu ajutorul Uniunii.

(7)

Procesul de ajustare economică și de reformă din Republica Kârgâzstan este susținut prin asistența financiară din partea Fondului Monetar Internațional (FMI). În iunie 2011, autoritățile kârgâze și FMI au aprobat o facilitate extinsă de credit fără caracter prudențial în valoare de 66,6 milioane DST (drepturi speciale de tragere) oferită de FMI pe o perioadă de trei ani (denumit în continuare „programul FMI”) pentru a ajuta această țară. FMI a aprobat a patra revizuire a acestui program în iunie 2013. Obiectivele programului FMI sunt conforme cu scopul asistenței macrofinanciare a Uniunii, și anume atenuarea dificultăților pe termen scurt în ceea ce privește balanța de plăți, precum și punerea în aplicare a unor măsuri solide de ajustare conforme cu scopul asistenței macrofinanciare a Uniunii.

(8)

Uniunea acordă sprijin bugetar sectorial în Republica Kârgâzstan, în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, în valoare de 33 de milioane EUR pentru perioada 2011-2013, pentru a susține reformele în domeniile protecției sociale, educației și gestionării finanțelor publice.

(9)

În 2010, având în vedere înrăutățirea situației și a perspectivelor economice, Republica Kârgâzstan a solicitat asistență macrofinanciară din partea Uniunii.

(10)

Având în vedere importanța strategică a Republicii Kârgâzstan pentru Uniune, precum și rolul hotărâtor pe care aceasta îl joacă pentru stabilitatea regională, Republica Kârgâzstan ar trebui considerată a fi în mod excepțional eligibilă să primească asistență macrofinanciară din partea Uniunii.

(11)

Având în vedere faptul că mai există încă un deficit de finanțare rezidual semnificativ al balanței de plăți a Republicii Kârgâzstan dincolo de resursele furnizate de FMI și alte instituții multilaterale, și în ciuda punerii în aplicare de către Republica Kârgâzstan a unor programe solide de stabilizare și reformă economică, asistența macrofinanciară a Uniunii care urmează să fie acordată Republicii Kârgâzstan („asistența macrofinanciară a Uniunii”) este, în contextul actual excepțional, considerată a fi un răspuns adecvat la cererea înaintată de Republica Kârgâzstan de sprijinire a stabilizării economice, împreună cu programul FMI.

(12)

Asistența macrofinanciară a Uniunii ar trebui să aibă drept scop sprijinirea restabilirii unei situații de finanțare externă durabile pentru Republica Kârgâzstan, sprijinind astfel dezvoltarea sa economică și socială.

(13)

Stabilirea valorii asistenței macrofinanciare a Uniunii se bazează pe o evaluarea cantitativă completă a nevoilor de finanțare externă reziduale ale Republicii Kârgâzstan și ia în considerare capacitatea acesteia de autofinanțare, în special rezervele internaționale puse la dispoziția sa. Asistența macrofinanciară a Uniunii ar trebui să completeze programele și resursele furnizate de FMI și Banca Mondială. Stabilirea valorii asistenței ia în considerare, de asemenea, contribuțiile financiare preconizate din partea donatorilor multilaterali și necesitatea de a asigura o repartizare echitabilă a obligațiilor între Uniune și alți donatori, precum și aplicarea anterioară a celorlalte instrumente de finanțare externă ale Uniunii în Republica Kârgâzstan și valoarea adăugată a implicării Uniunii în general.

(14)

Luând în considerare nevoile de finanțare externă reziduale ale Republicii Kârgâzstan, nivelul dezvoltării sale economice, măsurat în funcție de venitul și de rata sărăciei pe cap de locuitor, capacitatea sa de autofinanțare, în special rezervele internaționale puse la dispoziția sa, și capacitatea sa de rambursare, stabilită pe baza unei analize de sustenabilitate a datoriei, o parte din asistență ar trebui furnizată sub formă de granturi.

(15)

Comisia trebuie să asigure faptul că asistența macrofinanciară a Uniunii este conformă, din punct de vedere juridic și al conținutului, cu principiile esențiale, obiectivele și măsurile adoptate în cadrul diferitelor domenii de acțiune externă și al altor politici pertinente ale Uniunii.

(16)

Asistența macrofinanciară a Uniunii ar trebui să sprijine politica externă a Uniunii față de Republica Kârgâzstan. Serviciile Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să lucreze în strânsă colaborare pe parcursul operațiunii de asistență macrofinanciară pentru a coordona și a asigura coerența acțiunilor de politică externă ale Uniunii.

(17)

Asistența macrofinanciară a Uniunii ar trebui să susțină angajamentul Republicii Kârgâzstan față de valorile pe care le împarte cu Uniunea, printre care democrația, statul de drept, buna guvernanță, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul său față de alte principii privind schimburile comerciale deschise, echitabile și bazate pe norme.

(18)

O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare a Uniunii ar trebui să fie ca Republica Kârgâzstan să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare a Uniunii ar trebuie să sporească eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice în Republica Kârgâzstan. Atât îndeplinirea condiției prealabile cât și îndeplinirea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie.

(19)

Pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii în legătură cu asistența macrofinanciară a Uniunii sunt protejate în mod eficient, Republica Kârgâzstan ar trebui să adopte măsuri corespunzătoare privind prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte abateri legate de această asistență. În plus, ar trebui să se adopte dispoziții pentru efectuarea de verificări de către Comisie și de audituri de către Curtea de Conturi.

(20)

Punerea la dispoziție a asistenței financiare a Uniunii nu aduce atingere competențelor Parlamentului European și Consiliului.

(21)

Sumele de asistență macrofinanciară acordate sub formă de granturi și sumele provizioanelor necesare pentru asistența macrofinanciară acordată sub formă de împrumuturi ar trebui să corespundă creditelor bugetare prevăzute în cadrul financiar multianual.

(22)

Asistența macrofinanciară a Uniunii ar trebui gestionată de către Comisie. Pentru a garanta că Parlamentul European și Consiliul pot să urmărească punerea în aplicare a prezentei decizii, Comisia ar trebui să le informeze periodic cu privire la evoluțiile legate de asistență și să le furnizeze documentele relevante.

(23)

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentei decizii, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(24)

Asistența macrofinanciară a Uniunii ar trebui să facă obiectul unor condiții de politică economică, ce urmează a fi consemnate într-un memorandum de înțelegere. Pentru a se asigura condiții de punere în aplicare uniforme și din motive de eficiență, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze astfel de condiții cu autoritățile kârgâze, sub supravegherea comitetului reprezentanților statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În conformitate cu regulamentul respectiv, procedura de consultare ar trebui să se aplice, ca regulă generală, tuturor cazurilor altele decât cele prevăzute în regulamentul respectiv. Având în vedere impactul ce poate fi important al asistenței de peste 90 de milioane EUR, se cuvine să se utilizeze procedura de examinare pentru aceste operațiuni. Luând în considerare suma asistenței macrofinanciare către Republica Kârgâzstan, procedura de consultare ar trebui să se aplice pentru adoptarea memorandumului de înțelegere și pentru orice prelungire, suspendare sau anulare a asistenței.

(25)

Conform FMI, Republica Kârgâzstan intră în categoria „economii emergente și în curs de dezvoltare”; potrivit Băncii Mondiale, Republica Kârgâzstan face parte din grupul economiilor cu venituri mici și al țărilor Asociației Internaționale pentru Dezvoltare (IDA); conform UN-OHRLLS (5), Republica Kârgâzstan intră în categoria „țărilor în curs de dezvoltare, fără ieșire la mare”; în conformitate cu OCDE/Comitetul de asistență pentru dezvoltare, aceasta face parte din categoria altor țări cu venituri reduse. Prin urmare, Republica Kârgâzstan ar trebuie să fie considerată a fi țară în curs de dezvoltare în sensul articolului 208 din tratat, ceea ce justifică alegerea articolului 209 din tratat drept temei juridic pentru prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Uniunea pune la dispoziția Republicii Kârgâzstan o asistență macrofinanciară („asistența macrofinanciară a Uniunii”) în valoare maximă de 30 de milioane EUR, destinată sprijinirii stabilizării economice a Republicii Kârgâzstan și acoperirii nevoilor balanței sale de plăți, astfel cum au fost identificate în programul actual al FMI. Din cuantumul maxim respectiv, cel mult 15 milioane EUR sunt furnizate sub formă de împrumuturi și cel mult 15 milioane EUR sub formă de granturi. Deblocarea asistenței macrofinanciare a Uniunii face obiectul aprobării de către Parlamentul European și de către Consiliu a bugetului Uniunii pentru anul relevant.

(2)   Pentru a finanța componenta de împrumut a asistenței macrofinanciare a Uniunii, Comisia are dreptul, în numele Uniunii, să împrumute fondurile necesare de pe piețele de capital sau de la instituții financiare și să le acorde mai departe ca împrumut Republicii Kârgâzstan. Împrumuturile au o scadență maximă de 15 ani.

(3)   Deblocarea asistenței macrofinanciare a Uniunii este gestionată de Comisie în conformitate cu acordurile sau înțelegerile încheiate între FMI și Republica Kârgâzstan și cu principiile și obiectivele esențiale ale reformelor economice prevăzute în APC și în strategia Uniunii pentru Asia Centrală (2007-2013). Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul în legătură cu evoluțiile legate de asistența macrofinanciară a Uniunii, inclusiv în legătură cu tragerile din aceasta, și pune la dispoziția instituțiilor respective documentele relevante în timp util.

(4)   Asistența macrofinanciară a Uniunii este pusă la dispoziție pentru o perioadă de doi ani începând cu prima zi de la intrarea în vigoare a memorandumului de înțelegere menționat la articolul 32 alineatul (1).

(5)   În cazul în care nevoile de finanțare ale Republicii Kârgâzstan se reduc în mod fundamental în cursul perioadei de tragere a asistenței macrofinanciare a Uniunii comparativ cu proiecțiile inițiale, Comisia, hotărând în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 7 alineatul (2), reduce valoarea asistenței sau o suspendă ori o anulează.

Articolul 2

O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare a Uniunii este ca Republica Kârgâzstan să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. Comisia monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macrofinanciare a Uniunii. Prezentul articol este aplicat în conformitate cu Decizia 2010/427/UE a Consiliului (6).

Articolul 3

(1)   Comisia, în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 7 alineatul (2), convine cu autoritățile kârgâze asupra unor condiții de politică economică și financiare clar definite, axate pe reforme structurale și pe finanțe publice solide, la care urmează să fie supusă asistența macrofinanciară a Uniunii, care urmează să fie expuse într-un memorandum de înțelegere („memorandumul de înțelegere”) care cuprinde un calendar pentru îndeplinirea condițiilor respective. Condițiile de politică economică și financiare prevăzute în memorandumul de înțelegere sunt coerente cu acordurile sau înțelegerile menționate la articolul 1 alineatul (3), incluzând programele de reformă structurală și ajustare macroeconomică puse în aplicare de Republica Kârgâzstan cu sprijinul FMI.

(2)   Condițiile respective vizează în special îmbunătățirea eficienței, transparenței și răspunderii asistenței macrofinanciare a Uniunii, inclusiv îmbunătățirea sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Republica Kârgâzstan. Progresele înregistrate în deschiderea reciprocă a piețelor, dezvoltarea schimburilor comerciale echitabile și bazate pe norme, precum și alte priorități în contextul politicii externe a Uniunii sunt, de asemenea, luate în considerare în mod corespunzător în momentul elaborării măsurilor de politică. Progresele înregistrate pentru realizarea obiectivelor respective sunt monitorizate periodic de Comisie.

(3)   Condițiile financiare detaliate ale asistenței macrofinanciare a Uniunii se stabilesc într-un acord de grant și un acord de împrumut care urmează să fie convenite între Comisie și autoritățile kârgâze.

(4)   Pe parcursul punerii în aplicare a asistenței macrofinanciare a Uniunii, Comisia monitorizează fiabilitatea circuitelor financiare, a procedurilor administrative și a mecanismelor de control intern și extern ale Republicii Kârgâzstan care sunt relevante pentru această asistență, precum și respectarea de către Republica Kârgâzstan a calendarului convenit.

(5)   Comisia verifică periodic îndeplinirea în continuare a condițiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3), inclusiv conformitatea politicilor economice ale Republicii Kârgâzstan cu obiectivele asistenței macrofinanciare a Uniunii. În cadrul acestor verificări, Comisia acționează în strânsă coordonare cu FMI și Banca Mondială și, dacă este necesar, cu Parlamentul European și Consiliul.

Articolul 4

(1)   Sub rezerva condițiilor menționate la alineatul (3), asistența macrofinanciară a Uniunii este pusă la dispoziție de către Comisie în două tranșe, fiecare conținând o componentă de împrumut și una de grant. Mărimea fiecărei tranșe este stabilită în memorandumul de înțelegere.

(2)   Sumele asistenței macrofinanciare a Uniunii oferite sub formă de împrumuturi sunt furnizate, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului (7).

(3)   Comisia decide punerea la dispoziție a tranșelor cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

(a)

condiția prealabilă prevăzută la articolul 2;

(b)

o punere în aplicare continuă și satisfăcătoare a unui program de politică care conține măsuri solide de ajustare și reformă structurală, sprijinite de un mecanism de creditare al FMI fără caracter prudențial; și

(c)

punerea în aplicare, într-o perioadă de timp specifică, a condițiilor de politică economică asupra cărora s-a convenit în memorandumul de înțelegere.

Plata celei de a doua tranșe nu are loc mai devreme de trei luni de la punerea la dispoziție a primei tranșe.

(4)   În cazul în care condițiile de la alineatul (3) nu sunt îndeplinite, Comisia suspendă temporar sau anulează plata asistenței macrofinanciare a Uniunii. În astfel de cazuri, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la motivele respectivei suspendări sau anulări.

(5)   Asistența macrofinanciară a Uniunii este plătită Băncii Naționale a Republicii Kârgâzstan. Sub rezerva dispozițiilor stabilite în memorandumul de înțelegere, inclusiv a confirmării nevoilor de finanțare bugetară reziduale, fondurile Uniunii pot fi transferate Trezoreriei Republicii Kârgâzstan în calitate de beneficiar final.

Articolul 5

(1)   Operațiunile de contractare și de acordare a împrumutului legate de componenta de împrumut a asistenței macrofinanciare a Uniunii se efectuează în euro utilizând aceeași dată a valutei și nu implică, pentru Uniune, transformarea scadenței și nici expunerea acesteia la vreun risc legat de cursul de schimb sau de rata dobânzii sau la vreun alt risc comercial.

(2)   În cazul în care condițiile permit și dacă Republica Kârgâzstan solicită acest lucru, Comisia poate lua măsurile necesare pentru a asigura includerea în termenii și condițiile de acordare a împrumutului a unei clauze de rambursare anticipată, precum și a unei clauze corespunzătoare în termenii și condițiile operațiunilor de contractare a împrumutului.

(3)   Dacă circumstanțele permit îmbunătățirea ratei dobânzii împrumutului și dacă Republica Kârgâzstan solicită acest lucru, Comisia poate decide refinanțarea integrală sau parțială a împrumuturilor sale contractate inițiale sau poate restructura condițiile financiare aferente. Operațiunile de refinanțare sau restructurare se efectuează în conformitate cu alineatele (1) și (4) și nu au ca efect prelungirea termenului de scadență al împrumuturilor contractate în cauză sau majorarea valorii capitalului restant la data refinanțării sau restructurării.

(4)   Toate costurile contractate de Uniune care au legătură cu operațiunile de contractare și de acordare a împrumutului prevăzute în prezenta decizie sunt suportate de Republica Kârgâzstan.

(5)   Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluțiile operațiunilor menționate la alineatele (2) și (3).

Articolul 6

(1)   Asistența macrofinanciară a Uniunii este pusă în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (8) și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (9).

(2)   Punerea în aplicare a asistenței macrofinanciare a Uniunii face obiectul unei gestiuni directe.

(3)   Memorandumul de înțelegere, acordul de împrumut și acordul de grant care urmează a fi convenite cu autoritățile kârgâze conțin dispoziții:

(a)

care asigură faptul că Republica Kârgâzstan verifică în mod periodic dacă finanțarea acordată din bugetul Uniunii a fost utilizată în mod corespunzător, adoptă măsurile corespunzătoare de prevenire a neregulilor și a fraudei și, după caz, întreprinde acțiuni juridice pentru recuperarea fondurilor furnizate în temeiul prezentului regulament care au fost deturnate;

(b)

care asigură protecția intereselor financiare ale Uniunii, prevăzând în mod special măsuri specifice pentru prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror altor nereguli în legătură cu asistența macrofinanciară a Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului (10), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (11) și Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (12);

(c)

care acordă în mod expres Comisiei, inclusiv Oficiului European de Luptă Antifraudă, sau reprezentanților acestora, competența de a efectua verificări și inspecții la fața locului;

(d)

care acordă în mod expres Comisiei și Curții de Conturi competența de a efectua audituri atât în timpul, cât și după perioada de disponibilitate a asistenței macrofinanciare a Uniunii, inclusiv de a verifica documentele de audit și de a efectua inspecții la fața locului, cum ar fi evaluările operaționale;

(e)

care să asigure faptul că Uniunea are dreptul la rambursarea integrală a grantului și/sau la rambursarea anticipată a împrumutului atunci când s-a stabilit că, în ceea ce privește gestionarea asistenței macrofinanciare a Uniunii, Republica Kârgâzstan s-a angajat într-un act de fraudă sau corupție sau într-o altă activitate ilegală care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii.

(4)   Pe parcursul perioadei de punere în aplicare a asistenței macrofinanciare a Uniunii, Comisia monitorizează, prin intermediul evaluărilor operaționale, soliditatea aranjamentelor financiare, procedurile administrative și mecanismele interne și externe de control ale Republicii Kârgâzstan care sunt relevante pentru respectiva asistență.

Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 8

(1)   Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii în anul anterior, inclusiv o evaluare a punerii în aplicare. Raportul:

(a)

examinează progresele înregistrate în punerea în aplicare a asistenței macrofinanciare a Uniunii;

(b)

evaluează situația și perspectivele economice ale Republicii Kârgâzstan, precum și progresele înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor de politică menționate la articolul 3 alineatul (1);

(c)

indică legătura dintre condițiile de politică prevăzute în memorandumul de înțelegere, performanțele economice și bugetare ale Republicii Kârgâzstan la acea dată și deciziile Comisiei de a pune la dispoziție tranșele asistenței macrofinanciare a Uniunii.

(2)   Cel târziu la doi ani de la expirarea perioadei de disponibilitate menționate la articolul 1 alineatul (4), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare ex post, evaluând rezultatele și eficiența operațiunilor din cadrul asistenței macrofinanciare a Uniunii încheiate și măsura în care acestea au contribuit la obiectivele asistenței.

Articolul 9

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 22 octombrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2012 și Poziția în primă lectură a Consiliului din 23 septembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 22 octombrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 196, 28.7.1999, p. 48.

(3)  Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (JO L 218, 14.8.2013, p. 15).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(5)  Biroul Înaltului Reprezentant al ONU pentru țările cel mai puțin dezvoltate, țările fără ieșire la mare și țările insulare mici în curs de dezvoltare.

(6)  Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).

(7)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (JO L 145, 10.6.2009, p. 10).

(8)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(9)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(10)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

(11)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

(12)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1026/2013 AL CONSILIULUI

din 22 octombrie 2013

de încheiere a reexaminării intermediare parțiale referitoare la măsurile antidumping aplicabile importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel originare din Republica Populară Chineză, extinse la importurile expediate din Malaysia, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) ( „regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (4),

având în vedere propunerea prezentată de Comisia Europeană, după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

1.   PROCEDURA

1.1.   Măsuri în vigoare

(1)

Consiliul a instituit, prin Regulamentul (CE) nr. 91/2009 (2), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 924/2012 al Consiliului (3), o taxă antidumping definitivă aplicată importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel, încadrate în prezent la codurile NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 și ex 7318 22 00 originare din Republica Populară Chineză („măsurile în vigoare”).

(2)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 723/2011 (4), Consiliul a extins aplicarea măsurilor în vigoare la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel expediate din Malaysia, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia („măsurile în vigoare extinse”).

1.2.   Cererea de reexaminare intermediară parțială

(3)

Malaysian Precision Manufacturing SDN BHD ( „solicitantul”), un producător-exportator din Malaysia, a depus o cerere de reexaminare intermediară parțială în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(4)

Cererea s-a limitat la acordarea unei exceptări de la măsurile în vigoare extinse în ceea ce îl privește pe solicitant.

(5)

În cerere, solicitantul a declarat că este într-adevăr producător de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel și că este capabil să producă întreaga cantitate de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel pe care a expediat-o către Uniune de la momentul începerii anchetei referitoare la eludarea măsurilor antidumping, care a condus la instituirea măsurilor în vigoare extinse.

(6)

Solicitantul a furnizat elemente de probă prima facie conform cărora acesta s-a constituit ca producător de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel în Malaysia cu mult timp înainte de instituirea măsurilor în vigoare. În plus, solicitantul a susținut că, deși are legătură cu anumiți producători de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel cu sediul în Republica Populară Chineză, relațiile sale cu respectivele societăți afiliate din Republica Populară Chineză au fost stabilite înainte de instituirea măsurilor în vigoare și că aceste relații nu au fost utilizate pentru a eluda măsurile în vigoare extinse.

1.3.   Deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale

(7)

La 14 mai 2013, după ce a stabilit, după consultarea comitetului consultativ, că cererea conținea suficiente dovezi prima facie pentru a justifica deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale, Comisia a deschis, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (5) („avizul de deschidere”), o reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) și al articolului 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, limitată la examinarea posibilității de a acorda solicitantului o exceptare de la măsurile în vigoare extinse.

1.4.   Părțile interesate

(8)

Comisia a informat oficial solicitantul, reprezentanții Malaysiei și ai Republicii Populare Chineze, precum și asociația producătorilor din Uniune cu privire la deschiderea reexaminării intermediare parțiale. Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscute în scris punctele de vedere și de a solicita o audiere în termenul stabilit în avizul de deschidere. Numai solicitantul s-a manifestat. Nu s-a solicitat nicio audiere.

(9)

Pentru a obține informațiile considerate necesare pentru ancheta sa, Comisia a trimis un chestionar solicitantului, care nu a trimis niciun răspuns în termenul stabilit în acest scop.

2.   RETRAGEREA CERERII ȘI ÎNCHEIEREA PROCEDURII

(10)

La 18 iunie 2013, solicitantul și-a retras cererea de reexaminare intermediară parțială a măsurilor în vigoare extinse. Solicitantul a susținut că nu a fost în măsură să furnizeze Comisiei datele solicitate în chestionar în ceea ce privește societățile sale afiliate. În plus, solicitantul a obiectat că termenul limită de transmitere a răspunsului la chestionar a fost prea scurt. Cu toate acestea, nu s-a depus nicio cerere justificată de prelungire a termenului de transmitere a răspunsului la chestionar.

(11)

Având în vedere retragerea cererii, s-a analizat dacă ar fi justificată continuarea din oficiu a anchetei de reexaminare. Comisia nu a găsit niciun motiv întemeiat conform căruia încheierea procedurii nu ar fi în interesul Uniunii. Având în vedere cele expuse anterior, ancheta ar trebui încheiată.

(12)

Părțile interesate au fost informate cu privire la intenția de a încheia ancheta de reexaminare și au avut posibilitatea de a prezenta observații. Nu s-a primit nicio observație.

(13)

Prin urmare, s-a concluzionat că reexaminarea intermediară parțială referitoare la măsurile antidumping aplicabile importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel originare din Republica Populară Chineză, extinse la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel expediate din Malaysia, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia, ar trebui încheiată fără modificarea măsurilor antidumping în vigoare extinse,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reexaminarea intermediară parțială referitoare la măsurile antidumping aplicabile importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel originare din Republica Populară Chineză, extinse la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel expediate din Malaysia, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia, deschisă în temeiul articolului 11 alineatul (3) și al articolului 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, se încheie fără modificarea măsurilor antidumping în vigoare extinse.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 22 octombrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 29, 31.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 275, 10.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 194, 26.7.2011, p. 6.

(5)  JO C 134, 14.5.2013, p. 34.


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 1027/2013 AL COMISIEI

din 23 octombrie 2013

de interzicere a pescuitului de cod în zona Skagerrak de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 40/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) stabilește cotele pentru 2013.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2013.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2013 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23, 25.1.2013, p. 54.


ANEXĂ

Nr.

60/TQ40

Stat membru

Suedia

Stoc

COD/03AN

Specie

Cod (Gadus Morhua)

Zonă

Skagerrak

Data

11.10.2013


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/11


REGULAMENTUL (UE) NR. 1028/2013 AL COMISIEI

din 23 octombrie 2013

de interzicere a pescuitului de sebastă în apele UE și internaționale din zona V și în apele internaționale din zonele XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 40/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) stabilește cotele pentru 2013.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2013.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2013 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23, 25.1.2013, p. 54.


ANEXĂ

Nr.

61/TQ40

Stat membru

Germania

Stoc

RED/51214D

Specie

Sebastă (Sebastes spp.)

Zonă

Apele UE și apele internaționale din zona V; apele internaționale din zonele XII și XIV

Data

9.10.2013


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/13


REGULAMENTUL (UE) NR. 1029/2013 AL COMISIEI

din 23 octombrie 2013

de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele VI și VII, în apele UE și apele internaționale din zona Vb, în apele internaționale din zonele XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 39/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) stabilește cotele pentru 2013.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2013.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2013 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23, 25.1.2013, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

59/TQ39

Stat membru

Țările de Jos

Stoc

HKE/571214

Specie

Merluciu (Merluccius merluccius)

Zonă

zonele VI și VII, apele UE și apele internaționale din zona Vb, apele internaționale din zonele XII și XIV

Dată

7.10.2013


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1030/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 13 alineatul (3), articolul 15 alineatul (2) și articolul 40,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 stabilește cerințele de bază pentru producția ecologică de alge marine și de animale de acvacultură. Norme detaliate privind punerea în aplicare a acestor cerințe sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei (2), astfel cum a fost modificat în special prin Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei (3).

(2)

În conformitate cu articolul 95 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, autoritățile naționale pot autoriza, pentru o perioadă care se încheie la 1 iulie 2013, unitățile de producție de animale de acvacultură și de alge marine care au fost înființate și produc în conformitate cu normele ecologice acceptate la nivel național înainte de 1 ianuarie 2009, să își păstreze statutul lor ecologic în anumite condiții.

(3)

Șapte state membre au depus recent cereri de revizuire a normelor privind produsele, substanțele și tehnicile care pot fi utilizate în producția ecologică de animale de acvacultură. Aceste cereri ar trebui evaluate de grupul de experți pentru consultanță tehnică în domeniul producției ecologice constituit prin Decizia 2009/427/CE a Comisiei (4).

(4)

Producția ecologică de alge marine și de animale de acvacultură reprezintă încă două domenii relativ noi, caracterizate de o mare diversitate și de un nivel ridicat de complexitate tehnică, astfel încât a devenit evident că este nevoie de o perioadă de tranziție mai îndelungată.

(5)

Pentru a permite continuitatea și pentru a dispune de timpul necesar evaluării cererilor înaintate de statele membre, precum și pentru a evita perturbarea unităților de producție care au fost înființate și care produc în conformitate cu normele acceptate la nivel național înainte de 1 ianuarie 2009, este oportun să se prelungească perioada de tranziție prevăzută la articolul 95 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

(6)

Pentru a se asigura că nu există perturbări ale statutului ecologic al acestor unități de producție, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 iulie 2013.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 95 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, „1 iulie 2013” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2015”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 250, 18.9.2008, p. 1.

(3)  JO L 204, 6.8.2009, p. 15.

(4)  JO L 139, 5.6.2009, p. 29.


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1031/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de autorizare a substanței active penflufen, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 80 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Directiva 91/414/CEE a Consiliului (2) se aplică, în ceea ce privește procedura și condițiile de autorizare, substanțelor active pentru care s-a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din directiva respectivă înainte de 14 iunie 2011. Pentru penflufen, condițiile prevăzute la articolul 80 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sunt îndeplinite prin Decizia 2010/672/UE a Comisiei (3).

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, Regatul Unit a primit, la 9 decembrie 2009, o cerere din partea societății Bayer CropScience AG pentru includerea substanței active penflufen în anexa I la directiva menționată. Decizia 2010/672/UE a confirmat că dosarul era „complet”, în sensul că se putea considera că îndeplinea, în principiu, cerințele privind datele și informațiile prevăzute în anexele II și III la Directiva 91/414/CEE.

(3)

Efectele acestei substanțe active asupra sănătății umane și animale și asupra mediului au fost evaluate, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatele (2) și (4) din Directiva 91/414/CEE, pentru utilizările propuse de solicitant. La 4 august 2011, statul membru raportor desemnat a prezentat un proiect de raport de evaluare.

(4)

Proiectul de raport de evaluare a fost supus unei reexaminări de către statele membre și de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”). La 30 iulie 2012, autoritatea a prezentat Comisiei concluzia sa cu privire la reexaminarea riscului utilizării ca pesticid a substanței active penflufen (4). Proiectul de raport de evaluare și concluzia autorității au fost reexaminate de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, iar proiectul de raport de evaluare a fost finalizat la 15 martie 2013, sub forma raportului de reexaminare întocmit de Comisie privind substanța penflufen.

(5)

Din diversele examinări efectuate reiese că este de așteptat ca produsele de protecție a plantelor care conțin penflufen să îndeplinească, în general, cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) și la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările examinate și detaliate în raportul de reexaminare al Comisiei. Prin urmare, este indicat să se autorizeze substanța penflufen.

(6)

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) coroborat cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și având în vedere datele științifice și tehnice actuale, este necesară includerea anumitor condiții și restricții. În special, este necesar să fie solicitate informații de confirmare suplimentare.

(7)

Ar trebui prevăzută o perioadă rezonabilă de timp înainte de autorizare pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească în scopul îndeplinirii noilor cerințe care decurg din autorizarea menționată.

(8)

Cu toate acestea, fără a se aduce atingere obligațiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ca urmare a autorizării, luând în considerare situația specifică creată de tranziția de la Directiva 91/414/CEE la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ar trebui să se aplice următoarele dispoziții. Statelor membre ar trebui să li se acorde o perioadă de șase luni după autorizare pentru a reexamina autorizațiile produselor de protecție a plantelor care conțin penflufen. După caz, statele membre ar trebui să modifice, să înlocuiască sau să retragă autorizațiile. Prin derogare de la termenul respectiv, ar trebui acordată o perioadă mai lungă pentru transmiterea și evaluarea dosarului complet actualizat menționat în anexa III la Directiva 91/414/CEE, pentru fiecare produs de protecție a plantelor și pentru fiecare utilizare preconizată, în conformitate cu principiile uniforme.

(9)

Experiența dobândită în urma includerii în anexa I la Directiva 91/414/CEE a substanțelor active evaluate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (5) a arătat că pot interveni dificultăți de interpretare a obligațiilor titularilor de autorizații existente în ceea ce privește accesul la informații. Prin urmare, pentru a se evita noi dificultăți, este necesar să se clarifice obligațiile statelor membre, în special aceea de a verifica că titularul unei autorizații poate dovedi că are acces la un dosar care respectă cerințele din anexa II la directiva respectivă. Totuși, această clarificare nu impune nicio obligație nouă statelor membre sau titularilor de autorizații în raport cu directivele adoptate până în prezent de modificare a anexei I la directiva menționată anterior sau cu regulamentele de autorizare a substanțelor active.

(10)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (6) ar trebui modificată în consecință.

(11)

Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu a formulat un aviz. S-a considerat necesar un act de punere în aplicare, iar președintele a prezentat proiectul actului de punere în aplicare comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizarea substanței active

Substanța activă penflufen, cu specificațiile din anexa I, este autorizată în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Reevaluarea produselor de protecție a plantelor

(1)   Până la 31 iulie 2014, statele membre modifică sau retrag, atunci când este necesar, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin penflufen ca substanță activă.

Până la acea dată, ele verifică, în special, dacă sunt respectate condițiile din anexa I la prezentul regulament, cu excepția celor identificate în partea B a coloanei privind dispozițiile specifice din anexa respectivă, precum și dacă titularul autorizației deține un dosar sau are acces la un dosar care îndeplinește cerințele din anexa II la Directiva 91/414/CEE în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 13 alineatele (1)-(4) din directiva respectivă și la articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru fiecare produs de protecție a plantelor autorizat care conține penflufen, fie ca substanță activă unică, fie ca una dintre mai multe substanțe active, toate fiind incluse în lista din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 până la 31 ianuarie 2014 cel târziu, statele membre reevaluează produsul în conformitate cu principiile uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la Directiva 91/414/CEE și luând în considerare partea B a coloanei privind dispozițiile specifice din anexa I la prezentul regulament. Pe baza respectivei evaluări, statele membre stabilesc dacă produsul îndeplinește condițiile menționate la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

După ce au stabilit îndeplinirea sau nu a condițiilor respective, statele membre:

(a)

în cazul unui produs care conține penflufen ca substanță activă unică, modifică sau retrag autorizația, după caz, până la 31 iulie 2015, cel târziu; sau

(b)

în cazul unui produs care conține penflufen ca una dintre mai multe substanțe active, modifică sau retrag autorizația, după caz, până la 31 iulie 2015 sau până la data stabilită pentru o astfel de modificare sau retragere în actul sau actele prin care s-a (s-au) adăugat substanța sau substanțele relevante în anexa I la Directiva 91/414/CEE sau prin care s-a (s-au) autorizat substanța sau substanțele respective, dacă această din urmă dată este ulterioară celei dintâi.

Articolul 3

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 4

Intrarea în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 februarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 290, 6.11.2010, p. 51.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(8):2860. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu

(5)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10.

(6)  JO L 153, 11.6.2011, p. 1.


ANEXA I

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data autorizării

Expirarea autorizării

Dispoziții specifice

Penflufen

Nr. CAS 494793-67-8

Nr. CIPAC 826

2’-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4-carboxanilidă

≥ 950 g/kg

Raportul enantiomerilor (R:S) 1:1

1 februarie 2014

31 ianuarie 2024

PARTEA A

Pot fi autorizate numai utilizările în scopul tratării tuberculilor de cartofi de sămânță înainte sau în timpul plantării, limitate la o aplicare o dată la trei ani pe același câmp.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de reexaminare privind substanța penflufen, în special apendicele I și II ale acestuia, în forma finalizată la 15 martie 2013 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

(a)

protejării operatorilor;

(b)

protejării apelor subterane, dacă substanța este utilizată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice.

Condițiile de utilizare includ, dacă este cazul, măsuri de reducere a riscurilor.

Solicitantul prezintă informații de confirmare privind:

1.

riscul pe termen lung pentru păsări;

2.

relevanța metabolitului M01 (penflufen-3-hidroxibutil) pentru apele subterane dacă penflufenul este clasificat, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2), ca „substanță cancerigenă categoria 2”.

Solicitantul transmite Comisiei, statelor membre și autorității informațiile menționate la punctul 1 până la 30 septembrie 2015, iar informațiile menționate la punctul 2 în termen de șase luni de la notificarea deciziei de clasificare a substanței respective.

Puritatea menționată în această rubrică se bazează pe o unitate de producție pilot. Statul membru care examinează cererea informează Comisia, în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, cu privire la specificațiile materialului tehnic produs în scop comercial.


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de reexaminare.

(2)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.


ANEXA II

În partea B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, se adaugă următoarea rubrică:

Numărul

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

„55

Penflufen

Nr. CAS 494793-67-8

Nr. CIPAC 826

2’-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4-carboxanilidă

≥ 950 g/kg

Raportul enantiomerilor (R:S) 1:1

1 februarie 2014

31 ianuarie 2024

PARTEA A

Pot fi autorizate numai utilizările în scopul tratării tuberculilor de cartofi de sămânță înainte sau în timpul plantării, limitate la o aplicare o dată la trei ani pe același câmp.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de reexaminare privind substanța penflufen, în special apendicele I și II ale acestuia, în forma finalizată la 15 martie 2013 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

(a)

protejării operatorilor;

(b)

protejării apelor subterane, dacă substanța este utilizată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice.

Condițiile de utilizare includ, dacă este cazul, măsuri de reducere a riscurilor.

Solicitantul prezintă informații de confirmare privind:

1.

riscul pe termen lung pentru păsări;

2.

relevanța metabolitului M01 (penflufen-3-hidroxibutil) pentru apele subterane dacă penflufenul este clasificat, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, ca «substanță cancerigenă categoria 2».

Solicitantul transmite Comisiei, statelor membre și autorității informațiile menționate la punctul 1 până la 30 septembrie 2015, iar informațiile menționate la punctul 2 în termen de șase luni de la notificarea deciziei de clasificare a substanței respective.

Puritatea menționată în această rubrică se bazează pe o unitate de producție pilot. Statul membru care examinează cererea informează Comisia, în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, cu privire la specificațiile materialului tehnic produs în scop comercial.”


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de reexaminare


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1032/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de aprobare a acidului bromacetic ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 4

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Lista respectivă include acidul bromacetic.

(2)

Acidul bromacetic a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 4, dezinfectanți pentru suprafețele aflate în contact cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale, definit în anexa V la directiva respectivă, care corespunde tipului de produs 4 definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Spania a fost desemnată stat membru raportor și la 22 ianuarie 2011 a prezentat Comisiei raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost analizat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile examinării au fost incluse într-un raport de evaluare, în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 27 septembrie 2013.

(5)

Din raportul respectiv reiese că se poate aștepta ca produsele biocide utilizate în tipul de produs 4, care conțin acid bromacetic, să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE.

(6)

Prin urmare, este oportun să se aprobe acidul bromacetic în vederea utilizării în produse biocide din tipul de produs 4.

(7)

Întrucât evaluarea nu a abordat nanomaterialele, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, aprobarea nu trebuie să includă astfel de materiale.

(8)

Evaluarea nu a abordat încorporarea produselor biocide care conțin acid bromacetic în materialele și obiectele destinate să vină în contact, direct sau indirect, cu produsele alimentare în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Pentru astfel de materiale poate fi necesară stabilirea unor limite specifice privind migrarea în produsele alimentare, după cum prevede articolul 5 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. Prin urmare, aprobarea nu trebuie să includă această utilizare, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit astfel de limite sau s-a stabilit în temeiul regulamentului respectiv că astfel de limite nu sunt necesare.

(9)

Trebuie să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite statelor membre, părților interesate și Comisiei, după caz, să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe impuse.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă acidul bromacetic ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 4, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice (2)

Acid bromacetic

Denumire IUPAC:

acid 2-brom-etanoic

Nr. CE: 201-175-8

Nr. CAS: 79-08-3

946 g/kg

1 iulie 2015

30 iunie 2025

4

În evaluarea produsului, se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii a riscurilor prezentate de substanța activă.

Autorizațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

pentru utilizatorii industriali sau profesionali vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace;

2.

pentru produsele care pot lăsa reziduuri în alimente sau furaje, se va verifica necesitatea de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3) sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (4), și se vor lua măsuri adecvate de atenuare a riscurilor pentru a se asigura că LMR aplicabile nu sunt depășite;

3.

produsele care conțin acid bromacetic nu vor fi încorporate în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit limite specifice privind migrarea acidului bromacetic în produsele alimentare sau, în temeiul regulamentului respectiv, s-a stabilit că astfel de limite nu sunt necesare.

Dacă un articol a fost tratat cu acid bromacetic sau conține în mod intenționat acid bromacetic și dacă este necesar din cauza posibilității contactului cu pielea și din cauza eliberării de acid bromacetic în condiții normale de utilizare, persoana responsabilă cu introducerea pe piață a articolului tratat se asigură că eticheta conține informații privind riscul de sensibilizare a pielii, precum și informațiile menționate la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluare în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1033/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de aprobare a sulfatului de cupru pentahidratat ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 2

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează să fie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Lista respectivă include sulfatul de cupru.

(2)

Sulfatul de cupru a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 2, dezinfectanți utilizați în domeniul privat și în domeniul sănătății publice și alte produse biocide, definit în anexa V la directiva respectivă, care corespunde tipului de produs 2 definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Pe baza datelor transmise pentru efectuarea evaluării s-au putut trage concluzii numai cu privire la o anumită formă de sulfat de cupru, și anume sulfatul de cupru pentahidratat, nr. CAS 7758-99-8. În urma evaluării nu s-au putut trage concluzii cu privire la nicio altă substanță care corespunde definiției sulfatului de cupru, nr. CAS 7758-99-7, și figurează în lista sus-menționată de substanțe active, stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1451/2007. Prin urmare, aprobarea trebuie să privească numai sulfatul de cupru pentahidratat.

(4)

Franța a fost desemnată stat membru raportor și, la 5 aprilie 2011, a prezentat Comisiei raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(5)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile examinării au fost incluse într-un raport de evaluare, în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 27 septembrie 2013.

(6)

Din raportul respectiv reiese că se poate aștepta ca produsele biocide utilizate în tipul de produs 2, care conțin sulfat de cupru pentahidratat, să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE.

(7)

Prin urmare, este oportun să se aprobe sulfatul de cupru în vederea utilizării în produsele biocide din tipul de produs 2.

(8)

Întrucât evaluarea nu a abordat nanomaterialele, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, aprobarea nu trebuie să includă astfel de materiale.

(9)

Trebuie să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite statelor membre, părților interesate și Comisiei, după caz, să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe impuse.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă sulfatul de cupru pentahidratat ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 2, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice (2)

Sulfat de cupru pentahidratat

Denumire IUPAC: Sulfat de cupru pentahidratat

Nr. CE: 231-847-6 (3)

Nr. CAS: 7758-99-8

999 g/kg

1 iulie 2015

30 iunie 2025

2

La evaluarea produsului, se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii a riscurilor prezentate de substanța activă.

Autorizațiile trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

pentru utilizatorii industriali sau profesionali vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate al substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  La acest număr CE trebuie să figureze numai sulfatul de cupru pentahidratat.


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1034/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de autorizare ca substanță activă a fosfurii de aluminiu care eliberează fosfină în vederea utilizării acesteia în produsele biocide pentru tipul de produs 20

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active care trebuie evaluate, în vederea posibilității de a fi introduse la anexa I, IA sau IB din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Această listă include fosfura de aluminiu.

(2)

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE, fosfura de aluminiu a fost evaluată în vederea utilizării acesteia în tipul de produs 23 – produs pentru controlul altor vertebrate –, definit în anexa V la directiva menționată, care corespunde tipului de produs 20 definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Germania a fost desemnată ca stat membru raportor și, în temeiul articolului 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, la 23 iulie 2010 a transmis Comisiei raportul autorității competente, însoțit de o recomandare.

(4)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, constatările examinării au fost incluse într-un raport de evaluare în cadrul reuniunii din 27 septembrie 2013 a Comitetului permanent pentru produse biocide.

(5)

Din raportul menționat rezultă că produsele biocide care sunt utilizate în tipul de produs 23 și care conțin fosfură de aluminiu sunt susceptibile să fie conforme cu cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE.

(6)

Prin urmare, este oportun să se autorizeze fosfura de aluminiu care eliberează fosfină în vederea utilizării acesteia în produse biocide pentru tipul de produs 20.

(7)

Evaluarea nu se referă la nanomateriale, prin urmare, în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, autorizarea nu trebuie să includă aceste materiale.

(8)

Ar trebui să se prevadă o perioadă de timp rezonabilă înainte de autorizarea unei substanțe active, astfel încât statele membre, părțile interesate și Comisia, după caz, să se poată pregăti pentru a se conforma noilor cerințe care decurg din autorizarea respectivă.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează fosfura de aluminiu care eliberează fosfină ca substanță activă pentru a fi utilizată în produse biocide pentru tipul de produs 20, sub rezerva specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).


ANEXĂ

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice (2)

Fosfură de aluminiu care eliberează fosfină

Denumire IUPAC: Fosfură de aluminiu

Nr. CE: 244-088-0

Nr. CAS: 20859-73-8

830 g/kg

1 iulie 2015

30 iunie 2025

20

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerilor, riscurilor și eficacității legate de toate utilizările vizate de o cerere de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea efectuată de Uniune cu privire la nivelul de risc al substanței active.

Autorizațiile sunt supuse următoarelor condiții:

1.

produsele se vând numai profesioniștilor care au beneficiat de o instruire specifică și se utilizează numai de către aceștia;

2.

având în vedere riscurile identificate pentru operatori, este obligatoriu să se aplice măsuri corespunzătoare de reducere a riscului. Acestea includ, printre altele, utilizarea unui echipament corespunzător de protecție individuală, folosirea de aplicatoare și prezentarea produsului într-o formă concepută în așa fel încât expunerea operatorului să fie redusă la un nivel acceptabil;

3.

având în vedere riscurile identificate pentru speciile de animale terestre care nu sunt vizate, este obligatoriu să se ia măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, netratarea zonelor în care sunt prezente mamifere de vizuină, altele decât speciile vizate.


(1)  Puritatea menționată în această coloană corespunde gradului minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul comercializat poate avea o puritate egală sau diferită, dacă s-a demonstrat echivalența acesteia din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea punerii în aplicare a principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1035/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de aprobare a acidului benzoic ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 3 și 4

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Lista respectivă include acidul benzoic.

(2)

Acidul benzoic a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 3, produse biocide pentru igiena veterinară, și în tipul de produs 4, dezinfectanți pentru suprafețele aflate în contact cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale, definite în anexa V la directiva respectivă, care corespund tipurilor de produs 3 și 4 definite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Germania a fost desemnată ca stat membru raportor și la 3 februarie 2011 a prezentat Comisiei raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost analizat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile examinării au fost incluse într-un raport de evaluare, în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 27 septembrie 2013.

(5)

Din rapoartele respective reiese că se poate aștepta ca produsele biocide utilizate în tipurile de produs 3 și 4, care conțin acid benzoic, să respecte cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE.

(6)

Prin urmare, este oportun să se aprobe acidul benzoic în vederea utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 3 și 4.

(7)

Având în vedere că evaluările nu au abordat nanomaterialele, aprobările nu trebuie să includă astfel de materiale, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(8)

În ceea ce privește utilizarea în tipul de produs 4, evaluarea nu a abordat încorporarea produselor biocide care conțin acid benzoic în materialele și obiectele destinate să vină în contact, direct sau indirect, cu produsele alimentare în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Pentru astfel de materiale poate fi necesară stabilirea unor limite specifice privind migrarea în produsele alimentare, după cum prevede articolul 5 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. Prin urmare, aprobarea nu trebuie să includă această utilizare, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit astfel de limite sau s-a stabilit în temeiul regulamentului respectiv că astfel de limite nu sunt necesare.

(9)

Trebuie să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite statelor membre, părților interesate și Comisiei, după caz, să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe impuse.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă acidul benzoic ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 3 și 4, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice (2)

Acid benzoic

Denumire IUPAC: acid benzoic

Nr. CE: 200-618-2

Nr. CAS: 65-85-0

990 g/kg

1 iulie 2015

30 iunie 2025

3

În evaluarea produsului, se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii a riscurilor prezentate de substanța activă.

Autorizațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

pentru utilizatorii industriali sau profesionali vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace;

2.

pentru produsele care pot lăsa reziduuri în alimente sau furaje, se va verifica necesitatea de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3) sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (4), și se vor lua măsuri adecvate de atenuare a riscurilor pentru a se asigura că LMR aplicabile nu sunt depășite.

4

În evaluarea produsului, se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii a riscurilor prezentate de substanța activă.

Autorizațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

pentru utilizatorii industriali sau profesionali vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace;

2.

pentru produsele care pot lăsa reziduuri în alimente sau furaje, se va verifica necesitatea de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, și se vor lua măsuri adecvate de atenuare a riscurilor pentru a se asigura că LMR aplicabile nu sunt depășite.

3.

Produsele care conțin acid benzoic nu vor fi încorporate în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit limite specifice privind migrarea acidului benzoic în produsele alimentare sau s-a stabilit, în temeiul regulamentul menționat, că astfel de limite nu sunt necesare.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluare în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1036/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de aprobare a etofenproxului ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează să fie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Lista respectivă include substanța etofenprox.

(2)

Etofenprox a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 18, insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode, definit în anexa V la directiva respectivă, care corespunde tipului de produs 18 definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Austria a fost desemnată stat membru raportor și, la 9 august 2011, a prezentat Comisiei raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile examinării au fost incluse într-un raport de evaluare, în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 27 septembrie 2013.

(5)

Din raportul respectiv reiese că se poate aștepta ca produsele biocide din tipul de produs 18, care conțin etofenprox, să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE.

(6)

De asemenea, din rapoarte reiese că, datorită caracteristicilor sale, etofenproxul este susceptibil de bioacumulare (B) și toxic (T) conform criteriilor stabilite în anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Perioada de aprobare trebuie să fie de 10 ani conform practicii curente aplicate în temeiul Directivei 98/8/CE, având în vedere că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 90 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Cu toate acestea, în vederea autorizării produselor în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, etofenproxul trebuie considerat susceptibil de înlocuire în temeiul articolului 10 alineatul (1) litera (d) din regulamentul respectiv.

(7)

Prin urmare, este oportun să se aprobe substanța etofenprox în vederea utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18.

(8)

Întrucât evaluarea nu a abordat nanomaterialele, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, aprobarea nu trebuie să includă astfel de materiale.

(9)

Trebuie să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite statelor membre, părților interesate și Comisiei, după caz, să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe impuse.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă etofenproxul ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate al substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice (2)

Etofenprox

Denumire IUPAC:

3-fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropileter

Nr. CE: 407-980-2

Nr. CAS: 80844-07-1

970 g/kg

1 iulie 2015

30 iunie 2025

18

Etofenprox se consideră susceptibil de înlocuire în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

La evaluarea produsului, se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii a riscurilor prezentate de substanța activă.

Autorizațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

pentru utilizatorii industriali sau profesionali vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace;

2.

pentru produsele care pot lăsa reziduuri în alimente sau în hrana pentru animale, se va verifica necesitatea de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3) sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (4), și se vor lua măsuri adecvate de atenuare a riscurilor pentru a se asigura că LMR aplicabile nu sunt depășite.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/38


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1037/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de aprobare a IPBC ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 6

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează să fie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Lista respectivă include IPBC.

(2)

IPBC a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 6, produse de protecție utilizate în interiorul containerelor, definit în anexa V la directiva respectivă, care corespunde tipului de produs 6 definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Danemarca a fost desemnată stat membru raportor și, la 27 iunie 2011, a prezentat Comisiei raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile examinării au fost incluse într-un raport de evaluare, în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 27 septembrie 2013.

(5)

Din raportul respectiv reiese că se poate aștepta ca produsele biocide utilizate în tipul de produs 6, care conțin IPBC, să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE.

(6)

Prin urmare, este oportun să se aprobe IPBC în vederea utilizării în produsele biocide din tipul de produs 6.

(7)

Întrucât evaluarea nu a abordat nanomaterialele, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, aprobarea nu trebuie să includă astfel de materiale.

(8)

Trebuie să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite statelor membre, părților interesate și Comisiei, după caz, să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe impuse.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă IPBC ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 6, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate al substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice (2)

IPBC

Denumire IUPAC:

3-iod-2-propinil-butil-carbamat

Nr. CE: 259-627-5

Nr. CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1 iulie 2015

30 iunie 2025

6

La evaluarea produsului, se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii a riscurilor prezentate de substanța activă.

Autorizațiile trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

Pentru utilizatorii industriali sau profesionali vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

Dacă un articol a fost tratat cu IPBC sau conține în mod intenționat IPBC și dacă este necesar din cauza posibilității contactului cu pielea și din cauza eliberării de IPBC în condiții normale de utilizare, persoana responsabilă cu introducerea pe piață a articolului tratat se asigură că eticheta conține informații privind riscul de sensibilizare a pielii, precum și informațiile menționate la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate al substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/40


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1038/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de aprobare a tebuconazolului ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 7 și 10

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Lista respectivă include tebuconazolul.

(2)

Tebuconazolul a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 7, produse de protecție pentru pelicule, și în tipul de produs 10, produse de protecție pentru lucrări de zidărie și materiale de construcții, definite în anexa V la directiva respectivă, care corespund tipurilor de produs 7 și 10 definite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Danemarca a fost desemnată stat membru raportor și la 16 aprilie 2012 a prezentat Comisiei raportul autorității competente, însoțit de recomandări, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost analizat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile examinării au fost incluse într-un raport de evaluare, în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 27 septembrie 2013.

(5)

Din rapoartele respective reiese că se poate aștepta ca produsele biocide din tipurile de produs 7 și 10 care conțin tebuconazol să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE.

(6)

De asemenea, din rapoarte reiese că, datorită caracteristicilor sale, tebuconazolul este foarte persistent (vP) și toxic (T) conform criteriilor stabilite în anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Perioada de aprobare trebuie să fie de 10 ani conform practicii curente aplicate în temeiul Directivei 98/8/CE, având în vedere că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 90 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Cu toate acestea, în vederea autorizării produselor în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, tebuconazolul trebuie considerat susceptibil de înlocuire în temeiul articolului 10 alineatul (1) litera (d) din regulamentul respectiv.

(7)

Prin urmare, este oportun să se aprobe tebuconazolul în vederea utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 7 și 10.

(8)

Având în vedere că evaluările nu au abordat nanomaterialele, aprobările nu trebuie să includă astfel de materiale, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(9)

Trebuie să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite statelor membre, părților interesate și Comisiei, după caz, să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe impuse.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă tebuconazolul ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 7 și 10, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice (2)

Tebuconazol

Denumire IUPAC:

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

Nr. CE: 403-640-2

Nr. CAS: 107534-96-3

950 g/kg

1 iulie 2015

30 iunie 2025

7

Tebuconazolul este considerat susceptibil de înlocuire în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

În evaluarea produsului, se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii a riscurilor prezentate de substanța activă.

Autorizațiile trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

pentru utilizatorii industriali vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

10

Tebuconazolul este considerat susceptibil de înlocuire în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

În evaluarea produsului, se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii a riscurilor prezentate de substanța activă.

Autorizațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

pentru utilizatorii industriali sau profesionali vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace;

2.

având în vedere riscul pentru compartimentul sol, tebuconazolul nu se folosește drept component al masticului utilizat pentru etanșarea rosturilor verticale de pe fațadele clădirilor rezidențiale (de exemplu, între două case), cu excepția cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pot fi reduse la un nivel acceptabil prin alte mijloace.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluare în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/43


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1039/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de modificare a aprobării acidului nonanoic ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 2

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează să fie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Lista respectivă include acidul nonanoic.

(2)

Acidul nonanoic a fost inclus, prin Directiva 2012/41/UE a Comisiei (4), în anexa I la Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 2 și, prin urmare, este considerat ca fiind aprobat pentru respectivul tip de produs, în temeiul articolului 86 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

De asemenea, acidul nonanoic a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 10, produse de protecție pentru lucrări de zidărie și materiale de construcții, definit în anexa V la directiva respectivă. Evaluarea s-a referit la utilizarea ca algicid pentru tratamentul curativ al materialelor de construcții. În prezent, utilizarea specifică respectivă este acoperită de tipul de produs 2, definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(4)

Austria a fost desemnată stat membru raportor și, la 3 aprilie 2012, a prezentat Comisiei raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(5)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile examinării au fost incluse într-un raport de evaluare, în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 27 septembrie 2013.

(6)

Din raportul respectiv reiese că se poate aștepta ca produsele biocide utilizate ca algicide pentru tratamentul curativ al materialelor de construcții, care conțin acid nonanoic, să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE.

(7)

Actuala aprobare a acidului nonanoic pentru tipul de produs 2 nu acoperă condițiile care decurg din evaluarea produselor utilizate ca algicide pentru tratamentul curativ al materialelor de construcții. Prin urmare, este oportun să se completeze actuala aprobare cu aceste condiții. Pentru a permite tuturor părților interesate să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe rezultate din recenta redefinire a tipurilor de produse biocide, este oportun, de asemenea, să se modifice data aprobării prevăzută inițial de Directiva 2012/41/UE.

(8)

Întrucât evaluarea nu a abordat nanomaterialele, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, aprobarea nu trebuie să includă astfel de materiale.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă acidul nonanoic ca substanță activă în vederea utilizării în produsele biocide din tipul de produs 2, sub rezerva respectării specificațiilor, a noilor condiții și a noii date de aprobare prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(4)  Directiva 2012/41/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanței active acid nonanoic la tipul de produs 2 (JO L 327, 27.11.2012, p. 28).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice (2)

Acid nonanoic, acid pelargonic

Denumire IUPAC: Acid nonanoic

Nr. CE: 203-931-2

Nr. CAS: 112-05-0

896 g/kg

1 octombrie 2015

30 septembrie 2025

2

La evaluarea produsului, se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii a riscurilor prezentate de substanța activă.

Autorizațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

cu excepția cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru sănătatea umană pot fi reduse la niveluri acceptabile prin alte mijloace, autorizarea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

instrucțiuni de utilizare care indică modul de reducere la minimum a expunerii la aerosoli;

(b)

autorizarea produselor pentru utilizatori neprofesionali se acordă numai dacă ambalajul este proiectat astfel încât să reducă la minimum expunerea utilizatorului;

2.

autorizarea produselor utilizate ca algicide pentru tratamentul curativ al materialelor de construcții aplicat în aer liber se acordă numai dacă sunt instituite proceduri operaționale sigure și măsuri de atenuare a riscurilor în vederea protecției mediului.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/46


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1040/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

privind autorizarea unui preparat pe bază de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) ca aditiv furajer destinat porcilor pentru îngrășat și speciilor porcine minore pentru îngrășat altele decât Sus scrofa domesticus și curcanilor pentru îngrășat (titularul autorizației: Aveve NV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere pentru o nouă utilizare a preparatului pe bază de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754). Cererea a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea în cauză se referă la autorizarea unei noi utilizări a unui preparat pe bază de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) ca aditiv furajer destinat porcilor pentru îngrășat și speciilor porcine minore pentru îngrășat altele decât Sus scrofa domesticus și curcanilor pentru îngrășat, care trebuie clasificat în categoria de aditivi denumiți „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea respectivului preparat a fost autorizată timp de 10 ani pentru puii pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 1091/2009 al Comisiei (2), pentru purceii înțărcați prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1088/2011 al Comisiei (3) și pentru găinile ouătoare și speciile de păsări de curte minore pentru îngrășat și pentru ouat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 989/2012 al Comisiei (4).

(5)

În avizele sale din 12 martie 2013 (5), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a confirmat concluziile sale precedente, conform cărora, în condițiile de utilizare propuse, preparatul pe bază de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, a sănătății oamenilor sau asupra mediului. Autoritatea a concluzionat că aditivul are potențialul de a îmbunătăți performanțele zootehnice ale porcilor pentru îngrășat și că această concluzie poate fi extrapolată la speciile porcine minore pentru îngrășat, altele decât Sus scrofa domesticus. De asemenea, autoritatea a concluzionat că aditivul are potențialul de a îmbunătăți greutatea corporală finală și indicele de conversie a hranei la curcanii pentru îngrășat. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului pe bază de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui să fie autorizată, conform specificațiilor din anexa la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „promotori de digestibilitate”, este autorizat ca aditiv în hrana animalelor în condițiile menționate în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1091/2009 al Comisiei din 13 noiembrie 2009 privind autorizarea unui preparat enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat (titularul autorizației: Aveve NV) (JO L 299, 14.11.2009, p. 6).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1088/2011 al Comisiei din 27 octombrie 2011 privind autorizarea unui preparat enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produs de Trichoderma reesei (MULC 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produs de Trichoderma reesei (MULC 49754) ca aditiv pentru hrana purceilor înțărcați (titularul autorizației: Aveve NV) (JO L 281, 28.10.2011, p. 14).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 989/2012 al Comisiei din 25 octombrie 2012 privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei produse de Trichoderma reesei (MULC 49755) și a endo-1,3(4)-beta-glucanazei produse de Trichoderma reesei (MULC 49754) ca aditiv furajer pentru găinile ouătoare și speciile de păsări de curte minore pentru îngrășat și pentru ouat (titularul autorizației: Aveve NV)

(JO L 297, 26.10.2012, p. 11).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(4):3171 și EFSA Journal 2013; 11 (4):3172.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grupa funcțională: promotori de digestibilitate

4a9

Aveve NV

Endo-1,4-beta-xilanază

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glucanază

EC 3.2.1.6

 

Compoziția aditivului

Preparat pe bază de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) având o activitate minimă de: 40 000 XU (1) și 9 000 BGU (2)/g formă solidă și lichidă

 

Caracterizarea substanței active

endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Metoda de analiză  (3)

Caracterizarea substanței active în aditiv:

metodă colorimetrică bazată pe reacția acidului dinitrosalicilic asupra zaharurilor reductoare produse prin acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei asupra unui substrat care conține xilan;

metodă colorimetrică bazată pe reacția acidului dinitrosalicilic asupra zaharurilor reductoare produse prin acțiunea endo-1,3(4)-beta-glucanazei asupra unui substrat care conține beta-glucan.

Caracterizarea substanțelor active în hrana pentru animale:

metodă colorimetrică măsurând colorantul hidrosolubil eliberat prin acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei din substratul de arabinoxilan din grâu încrucișat cu colorant;

metoda colorimetrică măsurând colorantul hidrosolubil eliberat prin acțiunea endo-1,3(4)-beta-glucanazei din substratul de beta-glucan din orz încrucișat cu colorant.

Porci pentru îngrășat

Specii porcine minore pentru îngrășat, altele decât Sus scrofa domesticus

Curcani pentru îngrășat

4 000 XU

900 BGU

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică condițiile de depozitare și stabilitatea la granulare.

2.

Pentru utilizarea în furaje bogate în polizaharide neamilacee (în principal beta-glucani și arabinoxilani).

3.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, trebuie utilizate măști de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

14 noiembrie 2023


(1)  1 XU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zaharuri reductoare (măsurate în echivalenți xiloză) pe minut, pornind de la xilan de tărâțe de ovăz, la pH 4,8 și la 50 °C.

(2)  1 BGU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zaharuri reductoare (măsurate în echivalenți celobioză) pe minut, pornind de la beta-glucan din orz, la pH 5 și la 50 °C.

(3)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/50


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1041/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

41,8

MK

56,9

ZZ

49,4

0707 00 05

MK

59,9

TR

147,7

ZZ

103,8

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

12,9

CL

77,5

IL

100,2

TR

78,4

ZA

82,0

ZZ

70,2

0806 10 10

BR

315,2

TR

173,3

ZZ

244,3

0808 10 80

CL

142,9

IL

85,8

NZ

189,4

US

167,9

ZA

109,9

ZZ

139,2

0808 30 90

CN

64,1

TR

122,6

US

165,9

ZZ

117,5


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.