ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.278.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 278

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
18 octombrie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2013/489/UE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului și a Comisiei din 22 iulie 2013 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia privind o decizie a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia referitoare la adoptarea regulamentului de procedură al acestuia

1

 

 

2013/490/UE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului și a Comisiei din 22 iulie 2013 privind încheierea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte

14

Acord de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte

16

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

18.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 278/1


DECIZIA CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

din 22 iulie 2013

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia privind o decizie a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia referitoare la adoptarea regulamentului de procedură al acestuia

(2013/489/UE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatele (8) și (9),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Consiliului, acordată în temeiul articolului 101 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Decizia 2013/490/UE, Euratom a Consiliului și a Comisiei din 22 iulie 2013 privind încheierea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 119 din Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), se instituie un Consiliu de stabilizare și de asociere.

(2)

În conformitate cu articolul 120 din acord, Consiliul de stabilizare și de asociere își stabilește propriul regulament de procedură.

(3)

În conformitate cu articolul 122 din acord, Consiliul de stabilizare și de asociere este asistat de Comitetul de stabilizare și de asociere.

(4)

În conformitate cu articolul 122 din acord, Consiliul de stabilizare și de asociere stabilește, în cadrul regulamentului său de procedură, atribuțiile Comitetului de stabilizare și de asociere, precum și faptul că respectivul consiliu poate delega oricare dintre competențele sale Comitetului de stabilizare și de asociere.

(5)

În conformitate cu articolul 124 din acord, Consiliul de stabilizare și de asociere poate decide instituirea altor comitete sau organisme speciale care îl pot asista în exercitarea atribuțiilor sale. La acest articol se prevede, de asemenea, că, în cadrul regulamentului de procedură, Consiliul de stabilizare și de asociere stabilește alcătuirea și atribuțiile acestor comitete sau organisme și modalitatea lor de funcționare.

(6)

Dialogul și cooperarea dintre partenerii sociali și alte organizații ale societății civile, precum și autoritățile regionale și locale din Uniunea Europeană și cele din Serbia pot contribui decisiv la dezvoltarea relațiilor dintre acestea și la integrarea europeană.

(7)

Este oportun ca această cooperare să fie organizată prin înființarea a două comitete mixte consultative,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia privind decizia Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia privind adoptarea regulamentului său de procedură se bazează pe proiectul de decizie a Consiliului de stabilizare și de asociere, atașat la prezenta decizie.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON

Pentru Comisie, pentru președinte

C. MALMSTRÖM

Membru al Comisiei


(1)  A se vedea pagina 14 din prezentul Jurnal Oficial.


PROIECT

DECIZIA NR. 1

A CONSILIULUI DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-SERBIA

din …

de adoptare a regulamentului său de procedură

CONSILIUL DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE,

având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia (denumită în continuare „Serbia”), pe de altă parte (denumit în continuare „Acordul”), în special articolele 119,120, 122 și 124,

întrucât acest acord a intrat în vigoare la …,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Președinția

Președinția Consiliului de stabilizare și de asociere este exercitată, alternativ, pentru perioade de câte 12 luni, de către președintele Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, precum și al Comunității Europene a Energiei Atomice, și de către un reprezentant al guvernului din Serbia. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Consiliului de stabilizare și de asociere și se încheie la 31 decembrie 2013.

Articolul 2

Reuniuni

Consiliul de stabilizare și de asociere se reunește la nivel ministerial o dată pe an. În cazul în care părțile sunt de acord, sesiuni extraordinare ale Consiliului de stabilizare și de asociere se pot ține la cererea uneia dintre părți. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, fiecare sesiune a Consiliului de stabilizare și de asociere se desfășoară în locul obișnuit al sesiunilor Consiliului Uniunii Europene, la o dată convenită de părți. Reuniunile Consiliului de stabilizare și de asociere se convoacă, de comun acord, de către secretarii Consiliului de stabilizare și de asociere, în acord cu președintele.

Articolul 3

Reprezentarea

Membrii Consiliului de stabilizare și de asociere care nu pot participa la o ședință pot fi reprezentați. În cazul în care un membru dorește să fie reprezentat, acesta notifică președintelui numele reprezentantului înainte de reuniunea la care urmează să fie reprezentat. Reprezentantul unui membru al Consiliului de stabilizare și de asociere exercită toate drepturile membrului pe care îl reprezintă.

Articolul 4

Delegații

Membrii Consiliului de stabilizare și de asociere pot fi însoțiți de funcționari. Înaintea fiecărei reuniuni, președintele este informat despre componența prevăzută a delegației fiecărei părți. Un reprezentant al Băncii Europene de Investiții participă în calitate de observator la reuniunile Consiliului de stabilizare și de asociere, atunci când pe ordinea de zi figurează chestiuni care privesc această bancă. Consiliul de stabilizare și de asociere poate invita persoane care nu sunt membre să asiste la reuniunile sale pentru a furniza informații în legătură cu anumite subiecte.

Articolul 5

Secretariatul

Un funcționar al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și un funcționar al Misiunii Serbiei pe lângă Uniunea Europeană exercită în comun funcțiile de secretari ai Consiliului de stabilizare și de asociere.

Articolul 6

Corespondența

Corespondența destinată Consiliului de stabilizare și de asociere se trimite președintelui Consiliului de stabilizare și de asociere pe adresa Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene.

Cei doi secretari asigură transmiterea acestei corespondențe președintelui Consiliului de stabilizare și de asociere și, dacă este cazul, asigură și transmiterea acesteia către ceilalți membri ai Consiliului de stabilizare și de asociere. Corespondența distribuită astfel se transmite Secretariatului General al Comisiei, reprezentanțelor permanente ale statelor membre ale Uniunii Europene și Misiunii Serbiei pe lângă Uniunea Europeană.

Comunicatele provenind din partea președintelui Consiliului de stabilizare și de asociere se trimit destinatarilor prin cei doi secretari și sunt transmise, dacă este cazul, celorlalți membri ai Consiliului de stabilizare și de asociere astfel cum se menționează în al doilea paragraf.

Articolul 7

Publicitate

Cu excepția cazului în care se decide altfel, reuniunile Consiliului de stabilizare și de asociere nu sunt publice.

Articolul 8

Ordinea de zi a reuniunilor

(1)   Președintele stabilește ordinea de zi provizorie a fiecărei reuniuni. Aceasta se transmite, prin secretarii Consiliului de stabilizare și de asociere, destinatarilor menționați la articolul 6 cu cel puțin 15 zile înainte de începerea reuniunii. Ordinea de zi provizorie cuprinde punctele pentru care cererea de înscriere i-a parvenit președintelui cu cel târziu 21 de zile înainte de începerea reuniunii, ceea ce înseamnă că aceste puncte nu vor fi înscrise pe ordinea de zi provizorie decât dacă documentele aferente au fost transmise secretariatelor până la data de expediere a ordinii de zi. Ordinea de zi se adoptă de Consiliul de stabilizare și de asociere la începutul fiecărei reuniuni. Un punct care nu figurează pe ordinea de zi provizorie poate fi înscris pe ordinea de zi în cazul în care ambele părți convin astfel.

(2)   Președintele poate, cu acordul celor două părți, să reducă termenele indicate în primul paragraf, pentru a lua în considerare cerințele unui caz particular.

Articolul 9

Procese-verbale

Cei doi secretari întocmesc un proiect de proces-verbal pentru fiecare reuniune. Procesul-verbal cuprinde, ca regulă generală, pentru fiecare punct al ordinii de zi:

menționarea documentelor prezentate Consiliului de stabilizare și de asociere;

declarațiile prin care un membru al Consiliului de stabilizare și de asociere a cerut înscrierea;

deciziile și recomandările adoptate, declarațiile convenite și concluziile adoptate.

Proiectul de proces-verbal se supune spre aprobare Consiliului de stabilizare și de asociere. După aprobare, procesul-verbal se semnează de către președinte și de către cei doi secretari. Acesta este păstrat în arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, care are calitatea de depozitar al documentelor Consiliului de stabilizare și de asociere. O copie certificată se trimite fiecăruia dintre destinatarii menționați la articolul 6.

Articolul 10

Decizii și recomandări

(1)   Consiliul de stabilizare și de asociere adoptă deciziile și recomandările de comun acord între părți. Consiliul de stabilizare și de asociere poate să adopte deciziile sau recomandările prin procedură scrisă, în cazul în care cele două părți convin cu privire la aceasta.

(2)   Deciziile și recomandările Consiliului de stabilizare și de asociere, în sensul articolului 121 din Acordul de stabilizare și de asociere, poartă titlul de „decizie” și, respectiv, de „recomandare”, urmate de un număr de ordine, de data la care au fost adoptate și de precizarea obiectului acestora. Deciziile și recomandările Consiliului de stabilizare și de asociere sunt semnate de președinte și autentificate de cei doi secretari. Deciziile și recomandările se transmit fiecăruia dintre destinatarii menționați la articolul 6 de mai sus. Fiecare dintre părți poate hotărî în legătură cu publicarea, în propria sa publicație oficială, a deciziilor și a recomandărilor Consiliului de stabilizare și de asociere.

Articolul 11

Regimul lingvistic

Limbile oficiale ale Consiliului de stabilizare și de asociere sunt limbile oficiale ale celor două părți. Cu excepția cazului în care se decide altfel, Consiliul de stabilizare și de asociere deliberează pe baza documentelor redactate în aceste limbi.

Articolul 12

Cheltuieli

Uniunea Europeană și Serbia suportă, fiecare, cheltuielile aferente participării lor la reuniunile Consiliului de stabilizare și de asociere, atât cheltuielile cu personalul, transportul și diurna, cât și cheltuielile poștale și cu telecomunicațiile. Cheltuielile privind interpretarea la reuniuni, traducerea și multiplicarea documentelor sunt suportate de către Uniunea Europeană, cu excepția cheltuielilor privind interpretarea și traducerea în și din limba sârbă, care sunt suportate de către Serbia. Alte cheltuieli aferente organizării reuniunilor se suportă de partea care găzduiește reuniunile.

Articolul 13

Comitetul de stabilizare și de asociere

(1)   Se instituie un Comitet de stabilizare și de asociere care asistă Consiliul de stabilizare și de asociere în îndeplinirea sarcinilor sale. Acesta este format, pe de o parte, din reprezentanții Consiliului Uniunii Europene și din reprezentanții Comisiei Europene și, pe de altă parte, din reprezentanții guvernului din Serbia, de obicei, la nivel de înalți funcționari.

(2)   Comitetul de stabilizare și de asociere pregătește reuniunile și deliberările Consiliului de stabilizare și de asociere, pune în aplicare, dacă este nevoie, deciziile acestuia și asigură, în general, continuitatea relațiilor de asociere și buna derulare a Acordului de stabilizare și de asociere. Acesta examinează orice chestiune care îi este prezentată de către Consiliul de stabilizare și de asociere, precum și orice altă chestiune care ar putea apărea în cadrul aplicării cotidiene a Acordului de stabilizare și de asociere. Comitetul supune spre adoptare Consiliului de stabilizare și de asociere propuneri sau proiecte de decizii sau recomandări.

(3)   În cazul în care Acordul de stabilizare și de asociere prevede obligația sau posibilitatea de consultare, aceasta poate avea loc în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere. Ea poate fi continuată în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere în cazul în care cele două părți convin cu privire la aceasta.

(4)   Regulamentul de procedură al Comitetului de stabilizare și de asociere se anexează la prezenta decizie.

Articolul 14

Comitetul mixt consultativ compus din reprezentanți ai Comitetului Economic și Social European și din parteneri sociali și alte organizații ale societății civile din Serbia

(1)   Se instituie un Comitet mixt consultativ compus din reprezentanți ai Comitetului Economic și Social European și din parteneri sociali și alte organizații ale societății civile din Serbia, care are ca sarcină asistarea Consiliului de stabilizare și de asociere în vederea promovării dialogului și cooperării dintre partenerii sociali și alte organizații ale societății civile din Uniunea Europeană și Serbia Dialogul și cooperarea vor cuprinde toate aspectele relevante ale relațiilor dintre Uniunea Europeană și Serbia, care apar în contextul punerii în aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere. Dialogul și cooperarea vizează, în special:

(a)

pregătirea partenerilor sociali și a altor organizații ale societății civile din Serbia pentru activitățile din cadrul viitoarei aderări la Uniunea Europeană;

(b)

pregătirea partenerilor sociali și a altor organizații ale societății civile din Serbia pentru participarea acestora la lucrările Comitetului Economic și Social European după aderarea Serbiei;

(c)

schimbul de informații pe teme de interes reciproc, în special în ceea ce privește situația actualizată a procesului de aderare, precum și pregătirea partenerilor sociali și a altor organizații ale societății civile din Serbia pentru acest proces;

(d)

încurajarea schimburilor de experiență, a bunelor practici și a dialogului structurat dintre a) parteneri sociali și alte organizații ale societății civile din Serbia și b) parteneri sociali și alte organizații ale societății civile din statele membre, inclusiv prin crearea de rețele în domenii specifice, în care contactele directe și cooperarea se pot dovedi cele mai eficiente mijloace de soluționare a anumitor probleme;

(e)

discutarea oricăror alte aspecte relevante propuse de oricare dintre părți, care pot apărea în contextul punerii în aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere și în cadrul strategiei de preaderare.

(2)   Comitetul mixt consultativ menționat la alineatul (1) este compus din nouă reprezentanți ai Comitetului Economic și Social European și nouă reprezentanți ai partenerilor sociali și ai altor organizații ale societății civile din Serbia. De asemenea, Comitetul mixt consultativ poate invita persoane cu statut de observator.

(3)   Comitetul mixt consultativ menționat la alineatul (1) își îndeplinește sarcinile pe baza consultării de către Consiliul de stabilizare și de asociere sau, în ceea ce privește promovarea dialogului dintre sferele economice și sociale, din proprie inițiativă.

(4)   Membrii sunt aleși astfel încât în cadrul Comitetului mixt consultativ menționat la alineatul (1) să se asigure o reprezentare cât mai fidelă a diferiților parteneri sociali și a altor organizații ale societății civile, atât din Uniunea Europeană, cât și din Serbia. Numirile oficiale ale membrilor din Serbia sunt făcute de către guvernul din Serbia, pe baza propunerilor din partea partenerilor sociali și a altor organizații ale societății civile. Aceste propuneri se bazează pe proceduri de selecție care respectă principiul incluziunii și al transparenței, dintre partenerii sociali și alte organizații ale societății civile.

(5)   Comitetul mixt consultativ menționat la alineatul (1) este prezidat în comun de un membru al Comitetului Economic și Social European și de un reprezentant al partenerilor sociali și al altor organizații ale societății civile din Serbia.

(6)   Comitetul mixt consultativ menționat la alineatul (1) își stabilește regulamentul de procedură.

(7)   Comitetul Economic și Social European, pe de o parte, și guvernul din Serbia, pe de altă parte, suportă, fiecare, cheltuielile aferente participării delegaților lor la reuniunile Comitetului mixt consultativ și ale grupurilor de lucru ale acestuia, legate de personal, transport și diurnă.

(8)   Condițiile detaliate privind costurile serviciilor de traducere și de interpretariat sunt stabilite în regulamentul de procedură al Comitetul mixt consultativ menționat la alineatul (1). Alte cheltuieli privind organizarea reuniunilor sunt suportate de către partea care găzduiește reuniunile.

Articolul 15

Comitetul mixt consultativ compus din reprezentanți ai Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene și ai autorităților locale și regionale din Serbia

(1)   Se instituie un Comitet mixt consultativ compus din reprezentanți ai Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene și ai autorităților locale și regionale din Serbia, care are ca sarcină asistarea Consiliului de stabilizare și de asociere în vederea promovării dialogului și cooperării dintre autoritățile locale și regionale din Uniunea Europeană și Serbia. Dialogul și cooperarea vizează, în special:

(a)

pregătirea autorităților locale și regionale din Serbia pentru activitățile din cadrul viitoarei aderări la Uniunea Europeană;

(b)

pregătirea autorităților locale și regionale din Serbia pentru participarea acestora la lucrările Comitetului Regiunilor după aderarea Serbiei;

(c)

schimbul de informații pe teme de interes reciproc, în special în ceea ce privește situația actualizată a procesului de aderare și în ceea ce privește domeniile de politică pentru care tratatele prevăd că este necesară consultarea Comitetului Regiunilor, precum și pregătirea autorităților locale și regionale din Serbia pentru aceste politici;

(d)

încurajarea unui dialog multilateral și structurat între a) autoritățile locale și regionale din Serbia și b) autoritățile locale și regionale din statele membre, inclusiv prin crearea de rețele în domenii specifice în care contactele directe și cooperarea dintre aceste autorități se pot dovedi cele mai eficiente mijloace de soluționare a anumitor probleme de interes reciproc;

(e)

oferirea unui cadru pentru schimbul curent de informații privind cooperarea interregională dintre autoritățile locale și regionale din Serbia și autoritățile locale și regionale din statele membre;

(f)

încurajarea schimbului de experiență și de cunoștințe în domeniile de politică pentru care Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că este necesară consultarea Comitetului Regiunilor între i) autoritățile locale și regionale din Serbia și ii) autoritățile locale și regionale din statele membre, în special în ceea ce privește cunoștințele și practicile privind pregătirea planurilor sau strategiilor locale și regionale de dezvoltare și a celei mai eficiente utilizări a fondurilor de preaderare și a fondurilor structurale;

(g)

asistarea autorităților locale și regionale din Serbia, prin intermediul schimbului de informații, cu privire la aspectele practice ale punerii în aplicare a principiului subsidiarității în toate aspectele vieții la nivel local și regional;

(h)

discutarea oricăror alte aspecte relevante propuse de oricare dintre părți, care pot apărea în contextul punerii în aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere și în cadrul strategiei de preaderare.

(2)   Comitetul mixt consultativ menționat la alineatul (1) este compus din șapte reprezentanți ai Comitetului Regiunilor, pe de o parte, și șapte reprezentanți aleși ai autorităților locale și regionale din Serbia, pe de altă parte. Se desemnează un număr egal de membri supleanți.

(3)   Comitetul mixt consultativ menționat la alineatul (1) își îndeplinește sarcinile pe baza consultării de către Consiliul de stabilizare și de asociere sau, în ceea ce privește promovarea dialogului dintre sferele economice și sociale, din proprie inițiativă.

(4)   Comitetul mixt consultativ menționat la alineatul (1) poate face recomandări Consiliului de stabilizare și de asociere.

(5)   Membrii sunt aleși astfel încât, în cadrul Comitetului mixt consultativ menționat la alineatul (1), să se asigure o reprezentare fidelă a diferitelor niveluri ale autorităților locale și regionale, atât din Uniunea Europeană, cât și din Serbia. Numirile oficiale ale membrilor din Serbia sunt făcute de către guvernul din Serbia, pe baza propunerilor din partea organizațiilor care reprezintă autoritățile locale și regionale din această țară. Aceste propuneri se bazează pe proceduri de selecție care respectă principiul incluziunii și al transparenței, dintre reprezentanții care dețin mandate electorale la nivel local sau regional.

(6)   Comitetul mixt consultativ menționat la alineatul (1) își stabilește regulamentul de procedură.

(7)   Comitetul mixt consultativ menționat la alineatul (1) este prezidat în comun de un membru al Comitetului Regiunilor și de un reprezentant al autorităților locale și regionale din Serbia.

(8)   Comitetul Regiunilor, pe de o parte, și guvernul din Serbia, pe de altă parte, suportă, fiecare, cheltuielile aferente participării delegaților lor și a personalului auxiliar la reuniunile Comitetului mixt consultativ menționat la alineatul (1), legate în special de transport și diurnă.

(9)   Acordurile detaliate privind costurile serviciilor de traducere și de interpretariat sunt stabilite în regulamentul de procedură al Comitetul mixt consultativ menționat la alineatul (1). Alte cheltuieli privind organizarea reuniunilor sunt suportate de către partea care găzduiește reuniunile.

Adoptată la …,

Pentru Consiliul de stabilizare și de asociere

Președintele

ANEXA la DECIZIA NR. 1

A CONSILIULUI DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-SERBIA

din …

Regulament de procedură al Comitetului de stabilizare și de asociere

Articolul 1

Președinția

Președinția Comitetului de stabilizare și de asociere se exercită, alternativ, pentru perioade de câte 12 luni, de către un reprezentant al Comisiei Europene, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, precum și al Comunității Europene a Energiei Atomice, și de către un reprezentant al guvernului din Serbia. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Consiliului de stabilizare și de asociere și se încheie la 31 decembrie 2013.

Articolul 2

Reuniuni

Comitetul de stabilizare și de asociere se reunește atunci când circumstanțele impun acest lucru, cu acordul celor două părți. Fiecare reuniune a Comitetului de stabilizare și de asociere se desfășoară la o dată și într-un loc convenit între cele două părți. Reuniunile Comitetului de stabilizare și de asociere se convoacă de către președinte.

Articolul 3

Delegații

Înaintea fiecărei reuniuni, președintele este informat despre componența prevăzută a delegației fiecărei părți.

Articolul 4

Secretariatul

Un funcționar al Comisiei Europene și un funcționar al guvernului din Serbia exercită în comun funcțiile de secretari permanenți ai Comitetului de stabilizare și de asociere. Toate comunicările destinate președintelui Comitetului de stabilizare și de asociere sau care provin de la acesta, în temeiul prezentei decizii, se trimit secretarilor Comitetului de stabilizare și de asociere, precum și secretarilor și președintelui Consiliului de stabilizare și de asociere.

Articolul 5

Publicitate

Cu excepția cazului în care se decide altfel, reuniunile Comitetului de stabilizare și de asociere nu sunt publice.

Articolul 6

Ordinea de zi a reuniunilor

(1)   Președintele stabilește ordinea de zi provizorie a fiecărei reuniuni. Aceasta se transmite prin secretarii Comitetului de stabilizare și de asociere destinatarilor menționați la articolul 4 cu cel puțin 15 zile înainte de începerea reuniunii. Ordinea de zi provizorie cuprinde punctele pentru care cererea de înscriere a fost transmisă președintelui cu cel puțin 21 de zile înainte de începerea reuniunii, ceea ce înseamnă că aceste puncte nu vor fi înscrise pe ordinea de zi provizorie decât dacă documentația aferentă a fost transmisă secretariatelor până la data de expediere a acestei ordini de zi. Comitetul de stabilizare și de asociere poate invita experți să asiste la reuniunile sale pentru a furniza informații în legătură cu anumite subiecte. Ordinea de zi se adoptă de Comitetul de stabilizare și de asociere la începutul fiecărei reuniuni. Un punct care nu figurează pe ordinea de zi provizorie poate fi înscris pe ordinea de zi în cazul în care ambele părți convin astfel.

(2)   Președintele poate, cu acordul celor două părți, să reducă termenele indicate în primul paragraf, pentru a lua în considerare cerințele unui caz particular.

Articolul 7

Procese-verbale

Se redactează un proces-verbal pentru fiecare reuniune, bazat pe o sinteză întocmită de președinte și pe concluziile la care a ajuns Comitetul de stabilizare și de asociere. După ce este aprobat de Comitetul de stabilizare și de asociere, procesul-verbal este semnat de președinte și de cei doi secretari și un exemplar se păstrează de fiecare parte. O copie a procesului-verbal se transmite fiecăruia dintre destinatarii menționați la articolul 4.

Articolul 8

Decizii și recomandări

În anumite cazuri în care Comitetul de stabilizare și de asociere este, în temeiul articolului 122 din Acordul de stabilizare și de asociere, împuternicit de către Consiliul de stabilizare și de asociere să adopte decizii sau să facă recomandări, aceste acte poartă titlul de „decizie” și, respectiv, de „recomandare”, urmate de un număr de ordine, de data la care au fost adoptate și de precizarea obiectului acestora. Deciziile și recomandările se adoptă de comun acord între părți. Comitetul de stabilizare și de asociere poate să adopte deciziile sau recomandările prin procedură scrisă, în cazul în care cele două părți sunt de acord cu acest lucru. Deciziile și recomandările Comitetului de stabilizare și de asociere sunt semnate de președinte și autentificate de cei doi secretari și se trimit destinatarilor menționați la articolul 4. Fiecare dintre părți poate hotărî în legătură cu publicarea, în propria sa publicație oficială, a deciziilor și a recomandărilor Comitetului de stabilizare și de asociere.

Articolul 9

Cheltuieli

Uniunea Europeană și Serbia suportă, fiecare, cheltuielile aferente participării lor la reuniunile Comitetului de stabilizare și de asociere, atât cheltuielile cu personalul, transportul și diurna, cât și cheltuielile poștale și cu telecomunicațiile. Cheltuielile privind interpretarea la reuniuni, traducerea și multiplicarea documentelor sunt suportate de către Uniunea Europeană, cu excepția cheltuielilor privind interpretarea și traducerea în și din sârbă, care sunt suportate de către Serbia. Alte cheltuieli aferente organizării reuniunilor se suportă de partea care găzduiește reuniunile.

Articolul 10

Subcomitete și grupuri de lucru speciale

Comitetul de stabilizare și de asociere poate înființa subcomitete sau grupuri de lucru speciale care să funcționeze sub autoritatea Comitetului de stabilizare și de asociere, căruia îi prezintă un raport după fiecare reuniune. Comitetul de stabilizare și de asociere poate decide desființarea subcomitetelor sau a grupurilor existente, poate stabili sau modifica mandatul acestora, sau constitui alte subcomitete sau grupuri care să îl asiste în îndeplinirea sarcinilor sale. Aceste subcomitete și grupuri nu au putere de decizie.


ANEXĂ

doar pentru informarea Consiliului

PROIECT

DECIZIA NR. 1/2013

A COMITETULUI DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-SERBIA

din ziua luna 2013

de instituire a unor subcomitete și grupuri de lucru speciale

COMITETUL DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE,

având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere între Uniunea Europeană și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, în special articolul 123,

având în vedere regulamentul său de procedură, în special articolul 10,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic:

Se instituie, prin prezenta, subcomitetele și grupul special enumerate în anexa I. Mandatele acestora sunt prevăzute în anexa II.

Adoptată la …, ziua luna 2013.

Pentru Comitetul de stabilizare și de asociere

Președintele

ANEXA I

ACORD DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-SERBIA

Structura subcomitetelor multidisciplinare

Titlul

Domenii

Articol ASA

1.

Comerț, industrie, vamă și fiscalitate

Libera circulație a mărfurilor

Articolul 18

Produse industriale

Articolele 19-23

Aspecte comerciale

Articolele 34-48

Standardizare, metrologie, acreditare, certificare, evaluarea conformității și supravegherea pieței

Articolul 77

Cooperarea industrială

Articolul 94

IMM

Articolul 95

Turismul

Articolul 96

Domeniul vamal

Articolul 99

Impozitarea

Articolul 100

Regulile de origine

Protocolul 3

Asistență administrativă în domeniul vamal

Protocolul 6

2.

Agricultură și pescuit

Produse agricole lato sensu

Articolul 24, articolul 26 alineatele (1) și (4), articolul 27 alineatul (1), articolele 31, 32 și 35

Produsele agricole stricto sensu

Articolul 26 alineatele (2) și (3) și articolul 27 alineatul (2)

Produse pescărești

Articolele 29 și 30

Produse agricole transformate

Articolul 25, Protocolul nr. 1

 

Vinul

Articolul 28, Protocolul nr. 2

Protecția indicațiilor geografice pentru produse agricole și pescărești și pentru produse alimentare, altele decât vinurile și băuturile spirtoase

Articolul 33

Agricultura și sectorul agroindustrial, chestiuni veterinare și fitosanitare

Articolul 97

Cooperarea în domeniul pescuitului

Articolul 98

Siguranța alimentară

 

3.

Piața internă și concurență

Dreptul de stabilire

Articolele 52-58

Prestarea de servicii

Articolele 59-61

Alte aspecte referitoare la titlul V din ASA

Articolele 65-71

Armonizarea legislativă și asigurarea respectării legislației

Articolul 72

Concurența

Articolele 73-74, Protocolul 5

Drepturile de proprietate intelectuală, industrială și comercială

Articolul 75

Achiziții publice

Articolul 76

Domeniul bancar, al asigurărilor și alte servicii financiare

Articolul 91

Protecția consumatorului

Articolul 78

Sănătate publică

 

4.

Aspecte economice și financiare și statistică

Transferuri de capital și plăți

Articolele 62-64

Politica economică

Articolul 89

Cooperarea în domeniul statistic

Articolul 90

Promovarea și protecția investițiilor

Articolul 93

Cooperarea financiară

Articolele 115-118

Audit și control financiar

Articolul 92

5.

Justiție, libertate și securitate

Sistemul judiciar și drepturile fundamentale

 

Cooperare polițienească și judiciară

 

Statul de drept

Articolul 80

Protecția datelor

Articolul 81

Vize, control vamal, azil și migrație

Articolul 82

Imigrația ilegală și readmisia

Articolul 83

Spălare de bani

Articolul 84

Droguri

Articolul 85

Lupta împotriva terorismului

Articolul 87

Criminalitate și alte activități ilegale

Articolul 86

6.

Inovație, societatea informațională și politică socială

Circulația lucrătorilor

Articolele 49-51

Condițiile de muncă și egalitatea de șanse

Articolul 79

Cooperarea socială

Articolul 101

Educația și formarea

Articolul 102

Cooperarea culturală

Articolul 103

 

Activități de informare și de comunicare

Articolul 107

Cooperarea în domeniul audiovizual

Articolul 104

Rețelele și serviciile de comunicații electronice

Articolul 106

Societatea informațională

Articolul 105

Cercetarea și inovarea

Articolul 112

7.

Transport, energie, mediu și dezvoltare regională

 (1)

Transporturi

Articolele 52, 55, 61, 108 și Protocolul nr. 4

Energie

Articolul 109

Securitate nucleară

Articolul 110

Mediul

Articolul 111

Politici climatice

Articolele 109 și 111

Dezvoltarea la nivel regional și local

Articolul 113


Structura grupului de lucru special

Titlul

Domenii

Articol ASA

Grup special pentru reforma administrației publice

Reforma în administrația publică

Titlul VI Apropierea legislativă și aplicarea legii, articolul 72 și Titlul VII Justiție și afaceri interne, articolul 80, articolul 114

ANEXA II

MANDATUL SUBCOMITETELOR ȘI AL GRUPULUI SPECIAL UE-SERBIA

Componență și președinție

Subcomitetele și grupul special privind reforma administrației publice (grup special privind RAP) este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei Europene și din reprezentanți ai guvernului din Serbia. Acestea sunt prezidate de cele două părți. Statele membre vor fi informate și invitate la reuniunile subcomitetelor și ale grupului special privind RAP.

Secretariatul

Un funcționar al Comisiei Europene și un funcționar al guvernului din Serbia exercită în comun funcțiile de secretari ai fiecărui subcomitet și ai grupului special privind RAP.

Toate comunicările privind subcomitetele sunt înaintate secretarilor subcomitetelor relevante și ai grupului special privind RAP.

Reuniuni

Subcomitetele și grupul special privind RAP se reunesc ori de câte ori circumstanțele impun acest lucru, cu acordul ambelor părți. Fiecare reuniune a unui subcomitet are loc la data și locul convenite de către ambele părți.

În cazul în care ambele părți sunt de acord, subcomitetele pot invita experți la reuniunile lor pentru a furniza informațiile specifice solicitate.

Domenii relevante

Subcomitetele discută cu privire la competențele legate de domeniile din cadrul ASA enumerate în structura subcomitetelor multidisciplinare. Progresele privind alinierea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației Uniunii Europene, precum și aspectele-cheie legate de programarea și implementarea proiectelor IPA relevante sunt evaluate în toate domeniile relevante. Subcomitetele examinează toate problemele care pot să apară în domeniile lor de competență și sugerează măsuri posibile.

Subcomitetele servesc de asemenea drept cadru de discuție pentru noi clarificări ale acquis-ului comunitar și de evaluare a progreselor realizate de Serbia în alinierea la acquis, conform angajamentelor asumate în ASA.

Grupul special privind RAP discută aspecte referitoare la reforma administrației publice și sugerează posibile măsuri.

Procese-verbale

După fiecare reuniune se redactează și se aprobă un proces-verbal. O copie a procesului-verbal este transmisă secretarului Comitetului de stabilizare și de asociere de către secretarul subcomitetului.

Publicitate

Cu excepția cazului în care se decide altfel, reuniunile subcomitetelor și ale grupului special privind RAP nu sunt publice.


(1)  În vederea punerii în aplicare a Protocolului nr. 4 la ASA, acest subcomitet funcționează ca subcomitet special menționat la articolul 21 din prezentul protocol


18.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 278/14


DECIZIA CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

din 22 iulie 2013

privind încheierea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte

(2013/490/UE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) și alineatul (8),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101 paragraful al doilea,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

având în vedere aprobarea Consiliului, acordată în temeiul articolului 101 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1)

Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), a fost semnat în numele Comunității Europene la Luxemburg, la 29 aprilie 2008, sub rezerva încheierii acestuia la o dată ulterioară.

(2)

Dispozițiile comerciale cuprinse în acord au un caracter excepțional, determinat de politica pusă în aplicare în cadrul procesului de stabilizare și de asociere, și nu vor reprezenta, pentru Uniunea Europeană, un precedent în domeniul politicii comerciale a Uniunii față de țări terțe, altele decât cele din Balcanii de Vest.

(3)

Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia.

(4)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice, Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, anexele și protocoalele la acesta, precum și declarațiile comune și declarația Comunității anexată la Actul final.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la următoarea notificare:

„Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia, exercitând începând cu data respectivă toate drepturile Comunității Europene și asumându-și toate obligațiile acesteia. Prin urmare, referirile la «Comunitatea Europeană» în textul acordului se interpretează, după caz, ca referiri la «Uniunea Europeană».”

Articolul 3

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată de către Uniune sau de către Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere și în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere, atunci când acesta din urmă este împuternicit să acționeze de către Consiliul de stabilizare și de asociere, se stabilește de către Consiliu, la propunerea Comisiei sau, după caz, de către Comisie, fiecare în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din tratate.

(2)   În conformitate cu articolul 120 din acord, președintele Consiliului prezidează Consiliul de stabilizare și de asociere. Un reprezentant al Comisiei prezidează Comitetul de stabilizare și de asociere, în conformitate cu regulamentul de procedură al acestuia din urmă.

(3)   Decizia de a publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene deciziile Consiliului de stabilizare și de asociere și ale Comitetului de stabilizare și de asociere se ia, de la caz la caz, de către Consiliu sau de către Comisie, în ambele cazuri în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din tratate.

Articolul 4

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să depună, în numele Uniunii Europene, actul de aprobare prevăzut la articolul 138 din acord. Președintele Comisiei depune actul de aprobare menționat în numele Comunității Europene a Energiei Atomice.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON

Pentru Comisie, pentru președinte

C. MALMSTRÖM

Membru al Comisiei


ACORD DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE

între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

părți contractante la Tratatul de instituire a Comunității Europene, la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și la Tratatul privind Uniunea Europeană, denumite în continuare „statele membre”, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ și COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE,

denumite în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, și

REPUBLICA SERBIA, denumită în continuare „Serbia”,

pe de altă parte,

împreună denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE legăturile strânse dintre părți și valorile pe care acestea le au în comun, precum și dorința lor de a consolida aceste legături și de a institui o relație strânsă și durabilă, bazată pe reciprocitate și interese comune, relație care ar trebui să permită Serbiei să consolideze și să extindă relațiile sale cu Comunitatea și cu statele membre ale acesteia;

AVÂND ÎN VEDERE importanța prezentului acord în cadrul procesului de stabilizare și de asociere (pSA) inițiat cu țările din Europa de Sud-Est în vederea instituirii și consolidării unei ordini europene stabile bazate pe cooperare, pentru care Uniunea Europeană reprezintă un element de bază, precum și în contextul Pactului de stabilitate;

AVÂND ÎN VEDERE disponibilitatea Uniunii Europene de a integra cât de mult posibil Serbia în contextul politic și economic general european, precum și statutul Serbiei de candidat potențial la aderarea la Uniunea Europeană, pe baza Tratatului privind Uniunea Europeană (denumit în continuare „Tratatul UE”) și cu condiția îndeplinirii criteriilor definite de către Consiliul European în iunie 1993, precum și a condițiilor aferente pSA, sub rezerva punerii în aplicare cu succes a prezentului acord, în special în ceea ce privește cooperarea regională;

AVÂND ÎN VEDERE parteneriatul european, care identifică priorități de acțiune în vederea sprijinirii eforturilor țării de a se apropia de Uniunea Europeană;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților de a contribui, prin toate mijloacele, la stabilitatea politică, economică și instituțională în Serbia, precum și în regiune, prin dezvoltarea societății civile și prin democratizare, prin consolidarea instituțiilor și reforma administrației publice, prin integrare comercială regională și o cooperare economică sporită, precum și prin cooperarea într-o gamă variată de domenii, în special în domeniul justiției, libertății și securității, și prin întărirea securității naționale și regionale;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților față de extinderea libertăților politice și economice, angajament care reprezintă însuși fundamentul prezentului acord, precum și angajamentul acestora de a respecta drepturile omului și statul de drept, inclusiv drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale, precum și principiile democratice, prin alegeri libere și corecte și prin pluripartidism;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților de a pune în aplicare integral toate principiile și dispozițiile Cartei ONU, ale OSCE, în special cele ale Actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (denumit în continuare „Actul final de la Helsinki”), ale concluziilor Conferințelor de la Madrid și de la Viena, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă și ale Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, astfel încât să contribuie la stabilitatea regională și la cooperarea între țările din regiune;

REAFIRMÂND dreptul de întoarcere al tuturor refugiaților și persoanelor strămutate în interiorul țării și dreptul la protecția proprietății acestora, precum și alte drepturi ale omului conexe;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților față de principiile economiei de piață libere și față de dezvoltarea durabilă, precum și disponibilitatea Comunității de a contribui la reformele economice din Serbia;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților față de libertatea comerțului, în conformitate cu drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru al OMC;

AVÂND ÎN VEDERE dorința părților de a continua dezvoltarea dialogului politic periodic privind aspectele bilaterale și internaționale de interes comun, inclusiv aspectele regionale, luând în considerare politica externă și de securitate comună (PESC) a Uniunii Europene;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților de a combate criminalitatea organizată și de a-și consolida cooperarea în domeniul luptei împotriva terorismului pe baza declarației Conferinței europene din 20 octombrie 2001;

AVÂND CONVINGEREA CĂ acordul de stabilizare și de asociere (denumit în continuare „prezentul acord”) va crea un nou climat pentru relațiile economice dintre ele și, în primul rând, pentru dezvoltarea comerțului și a investițiilor, factori esențiali pentru restructurarea și modernizarea economiei;

LUÂND ÎN CONSIDERARE angajamentul Serbiei de a-și armoniza legislația cu cea a Comunității în domeniile relevante și de a o pune efectiv în aplicare;

ȚINÂND SEAMA de dorința Comunității de a acorda un sprijin decisiv pentru punerea în aplicare a reformei și de a utiliza în acest scop toate instrumentele disponibile în materie de cooperare și de asistență tehnică, financiară și economică, pe o bază indicativă multianuală globală;

CONFIRMÂND că dispozițiile prezentului acord care intră sub incidența părții a treia, titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare „Tratatul CE”) obligă Regatul Unit și Irlanda ca părți contractante distincte și nu în calitate de state membre ale Comunității, până când Regatul Unit sau Irlanda (după caz) notifică Serbia că și-a asumat obligații în calitate de stat membru al Comunității, în conformitate cu Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul UE și la Tratatul CE. Aceleași dispoziții se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la tratatele menționate anterior;

REAMINTIND Reuniunea la nivel înalt de la Zagreb, care a invitat la continuarea consolidării relațiilor dintre țările din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și Uniunea Europeană, precum și la o cooperare regională sporită;

REAMINTIND faptul că Reuniunea la nivel înalt de la Salonic a consolidat procesul de stabilizare și de asociere drept cadru politic pentru relațiile Uniunii Europene cu țările din Balcanii de Vest și a subliniat perspectiva integrării acestora în Uniunea Europeană pe baza progreselor individuale înregistrate în cadrul reformei și pe baza meritelor individuale, astfel cum s-a reiterat în cadrul concluziilor ulterioare ale Consiliului European reunit în decembrie 2005 și decembrie 2006;

REAMINTIND semnarea la București, la 19 decembrie 2006, a Acordului central european de liber schimb drept mijloc de sporire a capacității regiunii de a atrage investiții și a perspectivelor sale de integrare în economia mondială;

REAMINTIND intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2008 a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Serbia privind facilitarea eliberării vizelor (1) și a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Serbia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (2) (denumit în continuare „Acordul dintre Comunitate și Serbia privind readmisia”);

DORIND să instituie o cooperare culturală mai strânsă și să dezvolte schimburi de informații,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

(1)   Se instituie prin prezentul acord o asociere între Comunitate și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte.

(2)   Obiectivele acestei asocieri sunt:

(a)

sprijinirea eforturilor Serbiei de a consolida democrația și statul de drept;

(b)

contribuirea la stabilitatea politică, economică și instituțională în Serbia, precum și la stabilizarea regiunii;

(c)

punerea la dispoziție a unui cadru adecvat pentru dialogul politic, care să permită dezvoltarea unor relații politice strânse între părți;

(d)

sprijinirea eforturilor Serbiei de a-și dezvolta cooperarea economică și internațională, inclusiv prin armonizarea legislației sale cu cea a Comunității;

(e)

sprijinirea eforturilor Serbiei de a finaliza procesul de tranziție spre o economie de piață funcțională;

(f)

promovarea unor relații economice armonioase și dezvoltarea progresivă a unei zone de liber schimb între Comunitate și Serbia;

(g)

promovarea cooperării regionale în toate domeniile reglementate de prezentul acord.

TITLUL I

PRINCIPII GENERALE

Articolul 2

Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului astfel cum sunt proclamate în Declarația universală a drepturilor omului și astfel cum sunt definite în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Actul final de la Helsinki și în Carta de la Paris pentru o nouă Europă, respectarea principiilor de drept internațional, inclusiv cooperarea deplină cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII), și respectarea statului de drept, precum și a principiilor economiei de piață, astfel cum sunt reflectate în documentul Conferinței CSCE de la Bonn privind cooperarea economică, stau la baza politicilor interne și externe ale părților și constituie elemente esențiale ale prezentului acord.

Articolul 3

Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă (denumite în continuare și „ADM”) și a mijloacelor de transport la țintă al acestora, atât către state, cât și către actori nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa stabilității și securității internaționale. Părțile convin, prin urmare, să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de transport la țintă al acestora prin respectarea integrală și prin punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor lor existente în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și a altor obligații internaționale relevante. Părțile convin că această dispoziție constituie un element esențial al prezentului acord și va face parte din dialogul politic care va însoți și va consolida aceste elemente.

Părțile convin, de asemenea, să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de transport la țintă al acestora prin:

luarea de măsuri în vederea semnării sau ratificării tuturor celorlalte instrumente internaționale relevante ori aderării la acestea, după caz, și în vederea punerii în aplicare integrale a acestora;

instituirea unui sistem eficient de control al exporturilor naționale, care să controleze atât exporturile, cât și tranzitul mărfurilor legate de ADM, inclusiv controlul privind utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare în ceea ce privește ADM, și care să prevadă sancțiuni eficace în cazul încălcării controalelor la export.

Dialogul politic pe această temă poate avea loc la nivel regional.

Articolul 4

Părțile contractante reafirmă importanța pe care o acordă punerii în aplicare a obligațiilor internaționale, în special cooperării depline cu TPII.

Articolul 5

Pacea și stabilitatea la nivel internațional și regional, dezvoltarea unor relații de bună vecinătate, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților joacă un rol central în procesul de stabilizare și de asociere menționat în concluziile Consiliului Uniunii Europene din 21 iunie 1999. Încheierea și punerea în aplicare a prezentului acord se înscriu în cadrul concluziilor Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 1997 și se bazează pe meritele individuale ale Serbiei.

Articolul 6

Serbia se angajează să continue să promoveze cooperarea și relațiile de bună vecinătate cu celelalte țări din regiune, inclusiv un nivel adecvat de concesii reciproce în ceea ce privește circulația persoanelor, a mărfurilor, a capitalurilor și a serviciilor, precum și elaborarea de proiecte de interes comun, în special legate de gestionarea frontierelor și combaterea criminalității organizate, a corupției, a spălării banilor, a migrației ilegale și a traficului ilegal, în special de ființe umane, de arme ușoare sau de calibru mic, precum și de droguri. Acest angajament constituie un factor-cheie în dezvoltarea relațiilor și a cooperării între părți și contribuie, astfel, la stabilitatea regională.

Articolul 7

Părțile reafirmă importanța pe care o acordă combaterii terorismului și punerii în aplicare a obligațiilor internaționale în acest domeniu.

Articolul 8

Asocierea se realizează progresiv și integral pe parcursul unei perioade de tranziție de cel mult șase ani.

Consiliul de stabilizare și de asociere (denumit în continuare „CSA”), constituit în temeiul articolului 119, reexaminează periodic, în general anual, punerea în aplicare a prezentului acord și adoptarea și punerea în aplicare de către Serbia a reformelor juridice, administrative, instituționale și economice. Reexaminarea se efectuează din perspectiva preambulului și în conformitate cu principiile generale ale prezentului acord. Reexaminarea ține seama în mod corespunzător de prioritățile prevăzute de parteneriatul european care sunt relevante pentru prezentul acord și se efectuează în concordanță cu mecanismele instituite în cadrul procesului de stabilizare și de asociere, în special raportul privind progresele înregistrate în cadrul procesului de stabilizare și de asociere.

Pe baza reexaminării menționate, CSA emite recomandări și poate lua decizii. În cazul în care reexaminarea identifică dificultăți deosebite, acestea pot fi deferite mecanismelor de soluționare a litigiilor instituite în temeiul prezentului acord.

Asocierea deplină se va realiza progresiv. Cel târziu în al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, CSA efectuează o reexaminare amănunțită a aplicării prezentului acord. Pe baza acestei reexaminări, CSA evaluează progresul înregistrat de Serbia și poate lua decizii care să reglementeze următoarele etape ale asocierii.

Reexaminarea menționată anterior nu se aplică în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, cu privire la care este prevăzut un calendar specific în Titlul IV.

Articolul 9

Prezentul acord este integral compatibil cu dispozițiile relevante ale OMC, în special cu articolul XXIV din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT 1994) și cu articolul V din Acordul General privind Comerțul cu Servicii (GATS) și se pune în aplicare în conformitate cu acestea.

TITLUL II

DIALOGUL POLITIC

Articolul 10

(1)   În cadrul prezentului acord se continuă dezvoltarea dialogului politic între părți. Acest dialog însoțește și consolidează apropierea dintre Uniunea Europeană și Serbia și contribuie la crearea de legături strânse de solidaritate și de noi forme de cooperare între părți.

(2)   Dialogul politic urmărește să promoveze în special:

(a)

integrarea deplină a Serbiei în comunitatea națiunilor democratice și apropierea sa progresivă de Uniunea Europeană;

(b)

o convergență din ce în ce mai mare a pozițiilor părților cu privire la aspecte internaționale, inclusiv cu privire la aspecte legate de PESC, inclusiv prin schimb de informații, după caz, și, în special, cu privire la acele aspecte care pot avea efecte semnificative asupra părților;

(c)

cooperarea regională și dezvoltarea de relații de bună vecinătate;

(d)

o viziune comună în ceea ce privește securitatea și stabilitatea în Europa, inclusiv cooperarea în domeniile reglementate de PESC a Uniunii Europene.

Articolul 11

(1)   Dialogul politic se desfășoară în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere, care deține competența generală cu privire la orice chestiune pe care părțile ar dori să o supună atenției sale.

(2)   La cererea părților, dialogul politic poate să se desfășoare, de asemenea, sub următoarele forme:

(a)

reuniuni, în cazul în care este necesar, la care participă înalți funcționari reprezentând Serbia, pe de o parte, și Președinția Consiliului Uniunii Europene, Secretarul General/Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună și Comisia Comunităților Europene (denumită în continuare „Comisia Europeană”), pe de altă parte;

(b)

prin utilizarea deplină a tuturor canalelor diplomatice dintre părți, inclusiv prin contacte corespunzătoare în țări terțe și în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al OSCE, al Consiliului Europei și al altor foruri internaționale;

(c)

orice alte mijloace care ar aduce o contribuție utilă la consolidarea, dezvoltarea și accelerarea acestui dialog, inclusiv cele identificate în Agenda de la Salonic, adoptată în cadrul Concluziilor Consiliului European de la Salonic din 19 și 20 iunie 2003.

Articolul 12

Dialogul politic la nivel parlamentar se desfășoară în cadrul Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere, instituită în temeiul articolului 125.

Articolul 13

Dialogul politic se poate desfășura într-un cadru multilateral și sub forma unui dialog regional care să includă alte țări din regiune, inclusiv în cadrul forumului UE-Balcanii de Vest.

TITLUL III

COOPERAREA REGIONALĂ

Articolul 14

În conformitate cu angajamentul său față de pacea și a stabilitatea la nivel internațional și regional, precum și față de dezvoltarea unor relații de bună vecinătate, Serbia promovează activ cooperarea regională. Comunitatea poate sprijini, prin intermediul programelor sale de asistență tehnică, proiecte cu o dimensiune regională sau transfrontalieră.

Ori de câte ori Serbia intenționează să își consolideze cooperarea cu una dintre țările menționate la articolele 15, 16 și 17, acesta informează și consultă Comunitatea și statele membre ale acesteiaîn conformitate cu dispozițiile stabilite în titlul X.

Serbia pune integral în aplicare Acordul central european de liber schimb, semnat la București la 19 decembrie 2006.

Articolul 15

Cooperarea cu alte țări care au semnat un acord de stabilizare și de asociere

După semnarea prezentului acord, Serbia inițiază negocieri cu țările care au semnat deja un acord de stabilizare și de asociere, în vederea încheierii unor convenții bilaterale privind cooperarea regională, al căror obiectiv îl constituie extinderea domeniului de aplicare a cooperării dintre țările în cauză.

Principalele elemente ale convențiilor în cauză sunt:

(a)

dialogul politic;

(b)

instituirea de zone de liber schimb, în conformitate cu dispozițiile relevante ale OMC;

(c)

concesii reciproce privind circulația lucrătorilor, dreptul de stabilire, prestarea de servicii, plățile curente și circulația capitalurilor, precum și alte politici legate de circulația persoanelor la un nivel echivalent celui prevăzut de prezentul acord;

(d)

dispoziții privind cooperarea în alte domenii, reglementate sau nu de prezentul acord, în special în domeniul justiției, libertății și securității.

Convențiile respective cuprind dispoziții privind crearea mecanismelor instituționale necesare, după caz.

Convențiile în cauză se încheie în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Disponibilitatea Serbiei de a încheia astfel de convenții va reprezenta o condiție pentru dezvoltarea ulterioară a relațiilor dintre Serbia și Uniunea Europeană.

Serbia inițiază negocieri similare cu țările rămase din regiune după ce aceste țări vor fi semnat un acord de stabilizare și de asociere.

Articolul 16

Cooperarea cu alte țări implicate în procesul de stabilizare și de asociere

Serbia continuă cooperarea regională cu celelalte state implicate în procesul de stabilizare și de asociere în unele sau în toate domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord, în special în cele de interes comun. O astfel de cooperare ar trebui să fie întotdeauna compatibilă cu principiile și obiectivele prezentului acord.

Articolul 17

Cooperarea cu alte țări candidate la aderarea la UE care nu sunt implicate în pSA

(1)   Serbia ar trebui să încurajeze cooperarea și să încheie o convenție privind cooperarea regională cu orice țară candidată la aderarea la UE în oricare dintre domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord. Astfel de convenții ar trebui să aibă drept obiectiv alinierea treptată a relațiilor bilaterale dintre Serbia și țara în cauză la partea corespunzătoare a relațiilor dintre Comunitate și statele membre ale acesteia și țara în cauză.

(2)   Serbia inițiază negocieri cu Turcia, care a instituit o uniune vamală cu Comunitatea, în vederea încheierii, pe baze reciproc avantajoase, a unui acord de instituire a unei zone de liber schimb în conformitate cu articolul XXIV din GATT 1994, precum și în vederea liberalizării dreptului de stabilire și a prestării de servicii între acestea la un nivel echivalent cu cel prevăzut de prezentul acord, în conformitate cu articolul V din GATS.

Aceste negocieri ar trebui să fie inițiate cât mai curând posibil, în vederea încheierii acordului menționat anterior înainte de sfârșitul perioadei de tranziție menționate la articolul 18 alineatul (1).

TITLUL IV

LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

Articolul 18

(1)   Comunitatea și Serbia instituie progresiv o zonă de liber schimb bilaterală în termen de cel mult șase ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord și în conformitate cu dispozițiile GATT 1994 și OMC. În acest sens, părțile țin seama de cerințele specifice stabilite în continuare.

(2)   Nomenclatura combinată se aplică la clasificarea mărfurilor în schimburile comerciale dintre părți.

(3)   În sensul prezentului acord, taxele vamale și taxele cu efect echivalent taxelor vamale includ orice taxă sau impunere de orice tip aplicată în legătură cu importul sau exportul unei mărfi, inclusiv orice formă de suprataxă sau supraimpunere în legătură cu un astfel de import sau export, dar nu includ nici un fel de

(a)

taxe echivalente unor taxe interne, impuse în conformitate cu dispozițiile articolului III alineatul (2) din GATT 1994;

(b)

măsuri antidumping sau compensatorii;

(c)

redevențe sau taxe proporționale cu costurile serviciilor prestate.

(4)   Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază la care se aplică reducerile tarifare succesive prevăzute de prezentul acord este:

(a)

Tariful vamal comun al Comunității, instituit în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 (3) al Consiliului, aplicat efectiv erga omnes la data semnării prezentului acord;

(b)

tariful vamal aplicat în Serbia (4).

(5)   În cazul în care, după semnarea prezentului acord, se aplică erga omnes orice reducere tarifară, în special reduceri care rezultă:

(a)

din negocierile tarifare în cadrul OMC; sau

(b)

în cazul aderării Serbiei la OMC; sau

(c)

din reduceri ulterioare după aderarea Serbiei la OMC, astfel de taxe reduse înlocuiesc taxa de bază menționată la alineatul (4) începând cu data de la care se aplică reducerile respective.

(6)   Comunitatea și Serbia își comunică reciproc taxele lor de bază respective și orice modificări ale acestora.

CAPITOLUL I

Produsele industriale

Articolul 19

Definiție

(1)   Dispozițiile prezentului capitol se aplică produselor originare din Comunitate sau din Serbia enumerate în capitolele 25-97 din Nomenclatura combinată, cu excepția produselor enumerate în anexa I paragraful I punctul (ii) la Acordul OMC privind agricultura.

(2)   Comerțul dintre părți cu produse reglementate de Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice se desfășoară în conformitate cu dispozițiile tratatului respectiv.

Articolul 20

Concesiile acordate de Comunitate privind produsele industriale

(1)   La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină taxele vamale și taxele cu efect echivalent aplicate importurilor în Comunitate de produse industriale originare din Serbia.

(2)   La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent la importurile în Comunitate de produse industriale originare din Serbia.

Articolul 21

Concesiile tarifare acordate de Serbia privind produsele industriale

(1)   La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină taxele vamale la importul în Serbia de produse industriale originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa I.

(2)   La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină taxele cu efect echivalent taxelor vamale aplicate importurilor în Serbia de produse industriale originare din Comunitate.

(3)   Taxele vamale la importul în Serbia de produse industriale originare din Comunitate enumerate în anexa I se reduc treptat și se elimină, în conformitate cu calendarul indicat în anexa respectivă.

(4)   La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent la importurile în Serbia de produse industriale originare din Comunitate.

Articolul 22

Taxe vamale și restricții la export

(1)   La data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și Serbia elimină în schimburile comerciale dintre ele orice taxe vamale la export și orice taxe cu efect echivalent.

(2)   La data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și Serbia elimină între ele orice restricții cantitative la export și orice măsuri cu efect echivalent.

Articolul 23

Accelerarea reducerii taxelor vamale

Serbia își declară disponibilitatea de a reduce taxele sale vamale aplicate în schimburile comerciale cu Comunitatea într-un ritm mai rapid decât cel prevăzut la articolul 21, în cazul în care situația sa economică generală și situația sectorului economic în cauză permit acest lucru.

Consiliul de stabilizare și de asociere analizează situația în această privință și face recomandările corespunzătoare.

CAPITOLUL II

Agricultură și pescuit

Articolul 24

Definiții

(1)   Dispozițiile prezentului capitol se aplică schimburilor comerciale cu produse agricole și pescărești originare din Comunitate sau din Serbia.

(2)   Expresia „produse agricole și pescărești” desemnează produsele enumerate la capitolele 1-24 din Nomenclatura combinată și produsele enumerate în anexa I paragraful I punctul (ii) la Acordul OMC privind agricultura.

(3)   Definiția menționată include peștii și produsele pescărești reglementate de capitolul 3 pozițiile 1604 și 1605 și subpozițiile 0511 91, 2301 20 și ex 1902 20 („paste alimentare umplute care conțin pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, în proporție de peste 20 % din greutate”).

Articolul 25

Produse agricole transformate

Protocolul 1 stabilește regimul comercial care se aplică produselor agricole transformate enumerate în protocolul respectiv.

Articolul 26

Concesiile acordate de Comunitate privind importurile de produse agricole originare din Serbia

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent la importurile de produse agricole originare din Serbia.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină taxele vamale și taxele cu efect echivalent la importurile de produse agricole originare din Serbia, altele decât cele de la pozițiile 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 și 2204 din Nomenclatura combinată.

Pentru produsele care fac obiectul capitolelor 7 și 8 din Nomenclatura combinată, pentru care Tariful vamal comun prevede aplicarea unor taxe vamale ad valorem și a unei taxe vamale specifice, eliminarea privește numai partea ad valorem din taxa respectivă.

(3)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea stabilește taxele vamale aplicabile importurilor în Comunitate de produse din categoria „baby beef” definite în anexa II și originare din Serbia la 20 % din taxa ad valorem și 20 % din taxa specifică, astfel cum sunt stabilite în Tariful vamal comun, în limita unui contingent tarifar anual de 8 700 de tone exprimate în greutatea carcasei.

(4)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea aplică accesul fără taxe la importurile în Comunitate de produse originare din Serbia de la pozițiile 1701 și 1702 din Nomenclatura combinată, în limita unui contingent tarifar anual de 180 000 de tone (greutate netă).

Articolul 27

Concesiile acordate de Serbia pentru importurile de produse agricole

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Serbia elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent în ceea ce privește importurile de produse agricole originare din Comunitate.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Serbia:

(a)

elimină taxele vamale aplicabile la importul anumitor produse agricole originare din Comunitate, enumerate în anexa III(a);

(b)

elimină treptat taxele vamale aplicabile la importul anumitor produse agricole originare din Comunitate, enumerate în anexa III(b), în conformitate cu calendarul indicat pentru fiecare produs în anexa respectivă;

(c)

reduce treptat taxele vamale aplicabile la importul anumitor produse agricole originare din Comunitate, enumerate în anexele III(c) și III(d), în conformitate cu calendarul indicat pentru fiecare produs în respectivele anexe.

Articolul 28

Protocolul privind vinurile și băuturile spirtoase

Regimul aplicabil vinurilor și băuturilor spirtoase menționate în Protocolul 2 este stabilit prin protocolul respectiv.

Articolul 29

Concesiile acordate de Comunitate pentru importurile de pește și produse pescărești

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent în ceea ce privește importurile de pește și produse pescărești originare din Serbia.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate taxele vamale și măsurile cu efect echivalent în ceea ce privește importurile de pește și produse pescărești originare din Serbia, altele decât cele enumerate în anexa IV. Produsele enumerate în anexa IV fac obiectul dispozițiilor stabilite prin respectiva anexă.

Articolul 30

Concesiile acordate de Serbia pentru importurile de pește și produse pescărești

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Serbia elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent în ceea ce privește importurile de pește și produse pescărești originare din Comunitate

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Serbia elimină toate taxele vamale și măsurile cu efect echivalent în ceea ce privește importurile de pește și de produse pescărești originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa V. Produsele enumerate în anexa V fac obiectul dispozițiilor stabilite prin respectiva anexă.

Articolul 31

Clauza de revizuire

Luând în considerare volumul schimburilor comerciale cu produse agricole și pescărești între părți, sensibilitățile specifice ale acestora, normele politicilor comune ale Comunității și ale politicilor Serbiei în materie de agricultură și pescuit, rolul agriculturii și pescuitului în economia Serbiei, rezultatele negocierilor comerciale multilaterale din cadrul OMC, precum și eventuala aderare a Serbiei la OMC, Comunitatea și Serbia examinează în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere, în termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, posibilitatea de a-și acorda concesii suplimentare, pentru fiecare produs în parte, în mod sistematic, corespunzător și pe baze de reciprocitate, în vederea punerii în aplicare a unei liberalizări sporite a comerțului cu produse agricole și pescărești.

Articolul 32

Clauza de salvgardare privind agricultura și pescuitul

(1)   Fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentului acord, în special articolului 41, dată fiind sensibilitatea deosebită a piețelor produselor agricole și pescărești, în cazul în care importurile de produse originare din una dintre părți care fac obiectul unor concesii acordate în temeiul articolelor 25, 26, 27, 28, 29 și 30 provoacă o perturbare gravă a piețelor sau a mecanismelor interne de reglementare a acestora în cadrul celeilalte părți, cele două părți inițiază de îndată consultări pentru a identifica o soluție corespunzătoare. Până la găsirea unei astfel de soluții, partea în cauză poate lua măsurile corespunzătoare pe care le consideră necesare.

(2)   În cazul în care volumul cumulat al importurilor originare din Serbia de produse enumerate în anexa V la Protocolul 3 ajunge la 115 % din volumul mediu calculat pe perioada celor trei ani calendaristici precedenți, Serbia și Comunitatea inițiază consultări, în termen de cinci zile lucrătoare, pentru a analiza și evalua structura schimburilor comerciale de aceste produse în Comunitate și, dacă este necesar, pentru a găsi soluții adecvate de evitare a denaturării comerțului cauzate de importul acestor produse în Comunitate.

Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul în care volumul cumulat al importurilor originare din Serbia de produse enumerate în anexa V la Protocolul 3 crește cu peste 30 % în raport cu volumul mediu calculat pe perioada celor trei ani calendaristici precedenți, Comunitatea poate suspenda tratamentul preferențial aplicabil produselor care provoacă această creștere.

În cazul în care se decide suspendarea tratamentului preferențial, Comunitatea notifică măsura Comitetului de stabilizare și de asociere în termen de cinci zile lucrătoare și inițiază consultări cu Serbia pentru a conveni asupra măsurilor destinate să evite denaturarea comerțului de produse enumerate în anexa V la Protocolul 3.

Comunitatea restabilește tratamentul preferențial de îndată ce denaturarea schimburilor comerciale a fost eliminată prin punerea în aplicare eficace a măsurilor convenite sau ca urmare a oricăror alte măsuri adecvate adoptate de părți.

Dispozițiile articolului 41 alineatele (3)-(6) se aplică mutatis mutandis acțiunilor întreprinse în temeiul prezentului alineat.

(3)   Părțile reexaminează funcționarea mecanismului prevăzut la alineatul (2) în termen de cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Consiliul de stabilizare și de asociere poate decide cu privire la adaptări adecvate ale mecanismului prevăzut la alineatul (2).

Articolul 33

Protecția indicațiilor geografice pentru produse agricole și pescărești și pentru produse alimentare, altele decât vinurile și băuturile spirtoase

(1)   Serbia oferă protecție indicațiilor geografice ale Comunității înregistrate în Comunitate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (5), în conformitate cu dispozițiile prezentului articol. Indicațiile geografice ale Serbiei pot fi înregistrate în Comunitate în condițiile prevăzute de regulamentul menționat anterior.

(2)   Serbia interzice orice utilizare pe teritoriul său a denumirilor protejate în Comunitate pentru produse comparabile care nu respectă specificațiile indicației geografice. Această dispoziție se aplică și atunci când adevărata origine geografică a mărfii este indicată, indicația geografică în cauză este utilizată în traducere, denumirea este însoțită de termeni precum „gen”, „tip”, „stil”, „imitație”, „metodă” sau alte expresii de acest gen.

(3)   Serbia refuză înregistrarea unei mărci comerciale a cărei utilizare corespunde situațiilor menționate la alineatul (2).

(4)   Mărcile comerciale a căror utilizare corespunde situațiilor menționate la alineatul (2) care au fost înregistrate în Serbia sau au fost consacrate prin utilizare nu se mai utilizează după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Totuși, această dispoziție nu se aplică mărcilor înregistrate în Serbia și mărcilor consacrate prin utilizare deținute de resortisanți ai țărilor terțe, cu condiția să nu fie de natură să inducă publicul în eroare, în orice fel, în ceea ce privește calitatea, specificațiile și originea geografică a mărfurilor.

(5)   Orice utilizare în Serbia a indicațiilor geografice protejate în conformitate cu alineatul (1) ca termeni uzuali în limbajul comun folosiți ca denumiri comune ale unor astfel de mărfuri încetează la cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

(6)   Serbia se asigură că mărfurile exportate de pe teritoriul său după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord nu încalcă dispozițiile prezentului articol.

(7)   Serbia asigură protecția menționată la alineatele (1)-(6) din proprie inițiativă, precum și la cererea unei părți interesate.

CAPITOLUL III

Dispoziții comune

Articolul 34

Domeniul de aplicare

Dispozițiile prezentului capitol se aplică schimburilor comerciale cu toate produsele între părți, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul capitol sau în Protocolul 1.

Articolul 35

Concesii mai avantajoase

Dispozițiile prezentului titlu nu aduc atingere în niciun fel aplicării unilaterale a unor măsuri mai avantajoase de către oricare dintre părți.

Articolul 36

Statu-quo

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se introduc noi taxe vamale la import sau la export sau taxe cu efect echivalent în relațiile comerciale dintre Comunitate și Serbia, iar cele existente nu se majorează.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se introduc noi restricții cantitative la import sau la export sau măsuri cu efect echivalent în relațiile comerciale dintre Comunitate și Serbia, iar cele existente nu devin mai restrictive.

(3)   Fără a aduce atingere concesiilor acordate în temeiul articolelor 26, 27, 28, 29 și 30, dispozițiile alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol nu limitează în niciun fel aplicarea politicilor agricole și în domeniul pescuitului ale Serbiei și ale Comunității și nici adoptarea oricăror măsuri în cadrul politicilor respective, cu condiția ca regimul importurilor prevăzut în anexele II-V și în Protocolul 1 să nu fie afectat.

Articolul 37

Interdicția discriminării fiscale

(1)   Comunitatea și Serbia se abțin de la orice măsură sau practică internă cu caracter fiscal care cauzează direct sau indirect o discriminare între produsele uneia dintre părți și produsele similare originare de pe teritoriul celeilalte părți și elimină orice astfel de eventuale măsuri sau practici.

(2)   Produsele exportate către teritoriul uneia dintre părți nu pot beneficia de rambursări ale impozitelor indirecte interne mai mari decât cuantumul impozitelor indirecte percepute asupra lor.

Articolul 38

Taxe de natură fiscală

Dispozițiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică și taxelor vamale de natură fiscală.

Articolul 39

Uniuni vamale, zone de liber schimb, regimuri privind comerțul de frontieră

(1)   Prezentul acord nu împiedică menținerea sau instituirea unor uniuni vamale, a unor zone de liber schimb sau a unor regimuri privind comerțul de frontieră, în măsura în care acestea nu modifică regimul comercial prevăzut de prezentul acord.

(2)   În cursul perioadei de tranziție menționate la articolul 18, prezentul acord nu aduce atingere punerii în aplicare a regimurilor preferențiale specifice ce reglementează circulația mărfurilor, care fie au fost prevăzute de acordurile frontaliere încheiate anterior între unul sau mai multe state membre și Serbia, fie rezultă din acordurile bilaterale menționate în titlul III încheiate de Serbia în vederea promovării comerțului regional.

(3)   Consultările dintre părți cu privire la acordurile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol și, atunci când se solicită acest lucru, cu privire la alte aspecte importante care au legătură cu politicile comerciale ale fiecăreia dintre părți aplicate în relațiile cu țări terțe au loc în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere. Astfel de consultări se desfășoară în special în cazul aderării la Uniune a unei țări terțe, în vederea asigurării faptului că se ține seama de interesele reciproce ale Comunității și ale Serbiei prevăzute de prezentul acord.

Articolul 40

Dumping și subvenții

(1)   Niciuna dintre dispozițiile prezentului acord nu împiedică vreuna dintre părți să ia măsuri de apărare comercială în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol și cu articolul 41.

(2)   În cazul în care una dintre părți constată, în comerțul cu cealaltă parte, existența unor practici de dumping și/sau a unor practici de subvenționare care pot face obiectul unor măsuri compensatorii, partea în cauză poate lua măsuri corespunzătoare împotriva practicilor respective, în conformitate cu Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 sau cu Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii și cu legislația națională relevantă.

Articolul 41

Clauza de salvgardare

(1)   Dispozițiile articolului XIX din GATT 1994 și Acordul OMC privind măsurile de salvgardare sunt aplicabile între părți.

(2)   Sub rezerva dispozițiilor alineatului (1) al prezentului articol, atunci când un produs al uneia dintre părți este importat pe teritoriul celeilalte părți în cantități majorate într-atât și în astfel de condiții încât cauzează sau riscă să cauzeze:

(a)

un prejudiciu grav sectorului industriei naționale care fabrică produse similare sau produse direct concurente pe teritoriul părții importatoare; sau

(b)

perturbări grave în orice sector al economiei sau dificultăți care ar putea determina deteriorarea gravă a situației economice dintr-o regiune a părții importatoare, această parte poate lua măsuri de salvgardare bilaterale corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la prezentul articol.

(3)   Măsurile de salvgardare bilaterale luate în privința importurilor provenite de la cealaltă parte nu depășesc ceea ce este necesar pentru a remedia problemele definite la alineatul (2) care au apărut ca urmare a aplicării prezentului acord. Măsura de salvgardare adoptată ar putea consta în suspendarea majorării sau reducerii marjelor de preferință prevăzute de prezentul acord pentru produsul în cauză până la o limită maximă corespunzătoare taxei de bază menționate la articolul 18 alineatul (4) literele (a) și (b) și alineatul (5) pentru același produs. Astfel de măsuri conțin elemente clare care conduc la eliminarea lor treptată până cel târziu la sfârșitul perioadei stabilite, iar durata aplicării acestora nu depășește 2 ani.

În circumstanțe cu totul excepționale, durata aplicării măsurilor poate fi prelungită cu cel mult doi ani. Nu se aplică nicio măsură de salvgardare bilaterală importului unui produs care a făcut deja obiectul unei astfel de măsuri pentru o perioadă de timp egală cu perioada în care această măsură a fost aplicată anterior, cu condiția ca perioada de neaplicare să fie de cel puțin doi ani de la data expirării măsurii respective.

(4)   În cazurile menționate la prezentul articol, înainte de a lua măsurile prevăzute de acesta sau în cazurile în care se aplică alineatul (5) litera (b) al prezentului articol, Comunitatea, pe de o parte, sau Serbia, pe de altă parte, furnizează în cel mai scurt timp Consiliului de stabilizare și de asociere toate informațiile relevante necesare unei analize în profunzime a situației, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părțile în cauză.

(5)   La punerea în aplicare a alineatelor (1), (2), (3) și (4) se aplică următoarele dispoziții:

(a)

Problemele care rezultă din situația menționată la prezentul articol se înaintează de îndată spre examinare Consiliului de stabilizare și de asociere, care poate lua orice decizii necesare pentru a pune capăt unor astfel de probleme.

În cazul în care Consiliul de stabilizare și de asociere sau partea exportatoare nu a luat o decizie care să pună capăt problemelor sau în cazul în care nu s-a găsit nicio altă soluție satisfăcătoare în termen de 30 de zile de la înaintarea problemei Consiliului de stabilizare și de asociere, partea importatoare poate adopta măsurile adecvate pentru a remedia problema în conformitate cu prezentul articol. La alegerea măsurilor de salvgardare, trebuie acordată prioritate celor care perturbă cel mai puțin aplicarea mecanismelor instituite prin prezentul acord. Măsurile de salvgardare aplicate în conformitate cu articolul XIX din GATT 1994 și cu Acordul OMC privind măsurile de salvgardare mențin nivelul/marja de preferință acordat(ă) în temeiul prezentului acord.

(b)

Atunci când circumstanțe excepționale și critice care impun luarea unor măsuri imediate fac imposibilă informarea sau examinarea prealabilă, după caz, partea în cauză poate, în situațiile menționate în prezentul articol, aplica măsurile provizorii necesare pentru a face față situației și informează de îndată cealaltă parte cu privire la aceasta.

Măsurile de salvgardare se notifică de îndată Consiliului de stabilizare și de asociere și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea stabilirii unui calendar al eliminării acestora, de îndată ce circumstanțele o permit.

(6)   În cazul în care Comunitatea, pe de o parte, sau Serbia, pe de altă parte, supune importurile de produse care pot provoca problemele menționate în prezentul articol unei proceduri administrative care are drept scop furnizarea rapidă de informații privind evoluția fluxurilor comerciale, partea în cauză informează cealaltă parte cu privire la aceasta.

Articolul 42

Clauza de penurie

(1)   Atunci când respectarea dispozițiilor prezentului titlu duce la:

(a)

o penurie gravă sau un risc de penurie gravă de produse alimentare sau alte produse esențiale pentru partea exportatoare; sau

(b)

reexportarea către o țară terță a unui produs cu privire la care partea exportatoare menține restricții cantitative la export, taxe vamale de export sau măsuri ori taxe cu efect echivalent și atunci când situațiile menționate anterior provoacă sau pot provoca probleme importante părții exportatoare,

aceasta din urmă poate lua măsurile adecvate, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul articol.

(2)   La alegerea măsurilor, trebuie acordată prioritate celor care perturbă cel mai puțin mecanismele instituite prin prezentul acord. Astfel de măsuri nu se aplică într-o manieră care să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau care nu poate fi justificată, atunci când sunt menținute aceleași condiții, sau o restricționare mascată a comerțului și se elimină atunci când circumstanțele nu mai justifică menținerea lor.

(3)   Înainte de a lua măsurile prevăzute la alineatul (1) sau în cel mai scurt timp în cazurile în care se aplică alineatul (4), Comunitatea sau Serbia furnizează Consiliului de stabilizare și de asociere toate informațiile relevante, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părți. În cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere, părțile pot conveni asupra oricăror mijloace necesare pentru a pune capăt problemelor. În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de 30 de zile de la sesizarea Consiliul de stabilizare și de asociere, partea exportatoare poate aplica măsuri privind exportul produsului în cauză, în temeiul prezentului articol.

(4)   Atunci când circumstanțe excepționale și critice care impun luarea unor măsuri imediate fac imposibilă informarea sau examinarea prealabilă, după caz, Comunitatea sau Serbia poate aplica măsurile de precauție necesare pentru a face față situației și informează de îndată cealaltă parte în această privință.

(5)   Orice măsuri luate în temeiul prezentului articol se notifică de îndată Consiliului de stabilizare și de asociere și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea stabilirii unui calendar al eliminării acestora, de îndată ce circumstanțele o permit.

Articolul 43

Monopoluri de stat

Serbia adaptează progresiv orice monopoluri de stat cu caracter comercial, astfel încât să garanteze faptul că, la trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, nu mai există nicio discriminare în ceea ce privește condițiile de aprovizionare și de comercializare a mărfurilor între resortisanții statelor membre ai Uniunii Europene și cei ai Serbiei.

Articolul 44

Reguli de origine

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, Protocolul 3 stabilește regulile de origine pentru aplicarea dispozițiilor prezentului acord.

Articolul 45

Restricții permise

Prezentul acord nu împiedică aplicarea de interdicții sau restricții asupra importurilor, exporturilor sau asupra mărfurilor în tranzit, justificate din motive de moralitate publică, ordine publică sau securitate publică; de protecție a sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor; de protecție a patrimoniului artistic, istoric sau arheologic național, de protecție a proprietății intelectuale, industriale și comerciale sau justificate de reglementări privind aurul și argintul. Cu toate acestea, astfel de interdicții sau restricții nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție mascată a comerțului dintre părți.

Articolul 46

Lipsa cooperării administrative

(1)   Părțile convin asupra importanței cruciale a cooperării administrative pentru punerea în aplicare și controlul tratamentului preferențial acordat în temeiul prezentului titlu și subliniază angajamentul lor de a combate neregulile și frauda în domeniul vamal și în domeniile conexe.

(2)   Atunci când una dintre părți constată, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau cazuri de fraudă în legătură cu prezentul titlu, partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferențial aferent produsului (produselor) în cauză în conformitate cu prezentul articol.

(3)   În sensul prezentului articol, lipsa cooperării administrative înseamnă, prinre altele:

(a)

nerespectarea repetată a obligațiilor de a verifica originea produsului (produselor) în cauză;

(b)

refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce privește efectuarea verificărilor ulterioare ale dovezii originii și/sau comunicarea rezultatelor acestora;

(c)

refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce privește obținerea autorizației de a realiza misiuni de cooperare administrativă pentru a verifica autenticitatea documentelor sau acuratețea informațiilor necesare pentru acordarea tratamentului preferențial în cauză.

În sensul prezentului articol, pot fi constatate nereguli sau cazuri de fraudă, printre altele, atunci când are loc o creștere rapidă, fără o explicație satisfăcătoare, a importurilor de mărfuri care depășesc nivelul obișnuit al capacității de producție și export a celeilalte părți, creștere corelată cu informații obiective privind existența unor nereguli sau a unui caz de fraudă.

(4)   Aplicarea unei suspendări temporare face obiectul următoarelor condiții:

(a)

Partea care a constatat, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau a unui caz de fraudă comunică fără întârzieri nejustificate Comitetului de stabilizare și de asociere constatările sale, furnizând informații obiective, și lansează consultări în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere, pe baza tuturor informațiilor relevante și constatărilor obiective, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru ambele părți.

(b)

Atunci când părțile demarează consultări în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere menționat mai sus, astfel cum se prevede mai sus, și nu reușesc să ajungă la o soluție acceptabilă în termen de 3 luni de la efectuarea notificării, partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferențial acordat produsului (produselor) în cauză. Suspendările temporare se notifică fără întârzieri nejustificate Comitetului de stabilizare și de asociere.

(c)

Suspendările temporare efectuate în temeiul prezentul articol se limitează la ceea ce este necesar pentru a proteja interesele financiare ale părții în cauză. Acestea nu depășesc o perioadă de șase luni, care poate fi reînnoită. Suspendările temporare se notifică de îndată ce sunt adoptate Comitetului de stabilizare și de asociere. Acestea fac obiectul unor consultări periodice în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere, în special pentru a li se pune capăt de îndată ce condițiile de aplicare nu mai sunt întrunite.

(5)   Odată cu notificarea Comitetului de stabilizare și de asociere efectuată în temeiul alineatului (4) litera (a) al prezentului articol, partea în cauză ar trebui să publice în Jurnalul său oficial un anunț adresat importatorilor. În anunțul adresat importatorilor ar trebui să se indice că în cazul produsului respectiv s-a constatat, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau un caz de fraudă.

Articolul 47

În cazul unei erori a autorității competente în ceea ce privește gestionarea adecvată a sistemului preferențial la export, în special în aplicarea dispozițiilor Protocolului 3 la prezentul acord atunci când eroarea în cauză are consecințe asupra taxelor la import, partea contractantă care se confruntă cu astfel de consecințe poate solicita Consiliului de stabilizare și de asociere să examineze posibilitatea adoptării tuturor măsurilor adecvate în vederea rezolvării situației.

Articolul 48

Aplicarea prezentului acord nu aduce atingere aplicării dispozițiilor dreptului comunitar în Insulele Canare.

TITLUL V

CIRCULAȚIA LUCRĂTORILOR, DREPTUL DE STABILIRE, PRESTAREA DE SERVICII ȘI CIRCULAȚIA CAPITALURILOR

CAPITOLUL I

Circulația lucrătorilor

Articolul 49

(1)   Sub rezerva condițiilor și dispozițiilor aplicabile în fiecare stat membru:

(a)

tratamentul acordat lucrătorilor care sunt resortisanți ai Serbiei și care sunt angajați legal pe teritoriul unui stat membru nu trebuie să facă obiectul niciunei discriminări bazate pe naționalitate, în ceea ce privește condițiile de muncă, de remunerare sau de concediere, în comparație cu tratamentul aplicat resortisanților statului membru în cauză;

(b)

soțul/soția și copiii unui lucrător angajat legal pe teritoriul unui stat membru, rezidenți legal în statul membru respectiv, cu excepția soțului/soției și copiilor lucrătorilor sezonieri sau a celor care sunt angajați în temeiul acordurilor bilaterale în sensul articolului 50, cu excepția cazului în care acordurile respective prevăd altfel, au acces la piața muncii statului membru respectiv pe durata șederii profesionale autorizate a lucrătorului în cauză.

(2)   Sub rezerva condițiilor și modalităților aplicabile pe teritoriul său, Serbia acordă tratamentul menționat la alineatul (1) lucrătorilor care sunt resortisanți ai unui stat membru și care sunt angajați legal pe teritoriul său, precum și soțului/soției și copiilor lucrătorilor în cauză, care au, de asemenea, reședința legală în Serbia.

Articolul 50

(1)   Luând în considerare situația de pe piața muncii din statele membre, sub rezerva aplicării legislației acestora și cu respectarea normelor în vigoare în respectivele state membre în domeniul mobilității lucrătorilor:

(a)

facilitățile existente de acces la locuri de muncă acordate de către statele membre lucrătorilor sârbi în temeiul acordurilor bilaterale ar trebui păstrate și, în cazul în care este posibil, îmbunătățite;

(b)

celelalte state membre examinează posibilitatea încheierii de acorduri similare.

(2)   După trei ani, Consiliul de stabilizare și de asociere examinează acordarea altor avantaje, inclusiv facilitarea accesului la formare profesională, în conformitate cu normele și procedurile în vigoare în statele membre și ținând seama de situația de pe piața muncii din statele membre și din Comunitate.

Articolul 51

(1)   Se adoptă norme de coordonare a sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii care sunt resortisanți ai Serbiei și sunt angajați legal pe teritoriul unui stat membru, precum și membrilor familiilor acestora care sunt rezidenți legal în statul membru respectiv. În acest scop, dispozițiile enumerate în continuare sunt instituite printr-o decizie a Consiliului de stabilizare și de asociere, care nu aduce atingere niciunui drept sau obligații care decurge din acordurile bilaterale, atunci când aceste acorduri prevăd un tratament mai favorabil:

(a)

toate perioadele de asigurare, de angajare în muncă sau de rezidență încheiate de lucrătorii respectivi în diversele state membre sunt cumulate la calcularea pensiilor și anuităților pentru limită de vârstă, de invaliditate și de urmaș, precum și în scopul asigurării asistenței medicale pentru lucrătorii respectivi și pentru membrii familiilor lor;

(b)

orice pensii sau anuități pentru limită de vârstă, de urmaș, în caz de accidente de muncă sau de boală profesională ori de invaliditate cauzată de acestea, cu excepția prestațiilor necontributive, pot fi transferate în mod liber la rata aplicată în temeiul legislației statului sau statelor membre debitoare;

(c)

lucrătorii în cauză beneficiază de alocații familiale pentru membrii familiilor lor, astfel cum sunt definiți anterior.

(2)   Serbia acordă lucrătorilor care sunt resortisanți ai unui stat membru și sunt angajați legal pe teritoriul său, precum și membrilor familiilor acestora care sunt rezidenți legal pe teritoriul său, un tratament similar celui menționat la alineatul (1) literele (b) și (c).

CAPITOLUL II

Dreptul de stabilire

Articolul 52

Definiție

În sensul prezentului acord:

(a)

„societate din Comunitate” sau „societate din Serbia” înseamnă o societate constituită în conformitate cu legislația unui stat membru sau a Serbiei și care are sediul social, administrația centrală sau sediul principal pe teritoriul Comunității sau, respectiv, pe cel al Serbiei. Cu toate acestea, în cazul în care societatea, constituită în conformitate cu legislația unui stat membru sau a Serbiei, nu are decât sediul social pe teritoriul Comunității sau al Serbiei, ea este considerată o societate din Comunitate sau din Serbia în cazul în care activitățile sale au o legătură efectivă și continuă cu economia unuia dintre statele membre sau a Serbiei;

(b)

„filiala” unei întreprinderi înseamnă o societate controlată efectiv de o altă societate;

(c)

„sucursala” unei societăți înseamnă un punct de lucru fără personalitate juridică, care are un caracter aparent permanent, de exemplu reprezintă prelungirea unei societăți-mamă, are propria conducere și dotarea materială necesară pentru a purta negocieri de afaceri cu terții astfel încât aceștia din urmă, deși cunosc faptul că, dacă va fi necesar, va exista o legătură juridică între aceștia și societatea-mamă, al cărei sediu este în străinătate, nu sunt obligați să trateze direct cu aceasta, ci pot încheia operațiuni comerciale cu punctul de lucru care reprezintă extensia;

(d)

„drept de stabilire” înseamnă:

(i)

în ceea ce privește resortisanții, dreptul de a exercita activități economice în calitate de persoane care desfășoară activități independente și de a înființa întreprinderi, în special societăți, pe care le controlează efectiv. Calitatea resortisanților de lucrători care desfășoară o activitate independentă și activitățile economice desfășurate de către aceștia nu le conferă dreptul de a căuta sau de a accepta un loc de muncă pe piața muncii și nici dreptul de acces pe piața muncii unei alte părți. Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică persoanelor care nu desfășoară exclusiv activități independente;

(ii)

în ceea ce privește întreprinderile din Comunitate sau Serbia, dreptul de a exercita activități economice prin înființarea de filiale și de sucursale în Serbia sau, respectiv, în Comunitate;

(e)

„activități” înseamnă desfășurarea unor activități economice;

(f)

„activități economice” desemnează, în principiu, activitățile cu caracter industrial, comercial și profesional, precum și activitățile artizanale;

(g)

„resortisant al Comunității” și „resortisant al Serbiei” desemnează o persoană fizică care este resortisant al unui stat membru sau, respectiv, al Serbiei.

În ceea ce privește transportul maritim internațional, inclusiv operațiunile de transport intermodal care includ o zonă maritimă, resortisanții statelor membre sau ai Serbiei stabiliți în afara Comunității sau, respectiv, în afara Serbiei, precum și companiile maritime stabilite în afara Comunității sau în afara Serbiei și controlate de resortisanții unui stat membru sau ai Serbiei beneficiază, de asemenea, de dispozițiile prezentului capitol și de cele ale capitolului III în cazul în care navele lor sunt înmatriculate în statul membru respectiv sau în Serbia, în conformitate cu legislația statului respectiv;

(h)

„servicii financiare” desemnează activitățile descrise în anexa VI. Consiliul de stabilizare și de asociere poate extinde sau modifica domeniul de aplicare al anexei respective.

Articolul 53

(1)   Serbia facilitează desfășurarea pe teritoriul său a unor activități de către societăți din Comunitate și resortisanți ai Comunității. În acest scop, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Serbia acordă:

(a)

în ceea ce privește stabilirea societăților din Comunitate pe teritoriul Serbiei, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat propriilor societăți sau oricărei societăți dintr-o țară terță, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos;

(b)

în ceea ce privește activitatea filialelor și a sucursalelor societăților din Comunitate pe teritoriul Serbiei, odată stabilite pe teritoriul său, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat propriilor societăți și sucursale sau oricărei filiale și sucursale a unei societăți dintr-o țară terță, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos.

(2)   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și statele sale membre acordă:

(a)

în ceea ce privește stabilirea societăților din Serbia, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat de către statele membre propriilor societăți sau oricărei societăți dintr-o țară terță, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos;

(b)

în ceea ce privește activitatea filialelor și a sucursalelor societăților din Serbia stabilite pe teritoriul său, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat de către statele membre propriilor societăți și filialelor acestora sau oricărei filiale și sucursale a oricărei societăți dintr-o țară terță stabilite pe teritoriul lor, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos.

(3)   Părțile nu adoptă nicio reglementare sau măsură nouă care să introducă o discriminare în ceea ce privește stabilirea societăților oricăreia dintre părți pe teritoriul lor sau în ceea ce privește activitatea lor, odată stabilite, în comparație cu propriile societăți.

(4)   La patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Consiliul de stabilizare și de asociere stabilește modalitățile detaliate de extindere a dispozițiilor menționate anterior la dreptul de stabilire al resortisanților Comunității și celor ai Serbiei, conferindu-le acestora dreptul de a exercita activități economice în calitate de lucrători care desfășoară activități independente.

(5)   Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului articol:

(a)

de la intrarea în vigoare a prezentului acord, filialele și sucursalele societăților din Comunitate au dreptul de a utiliza și închiria bunuri imobile în Serbia;

(b)

de la intrarea în vigoare a prezentului acord, filialele societăților din Comunitate au dreptul de a dobândi și a se bucura de drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile la fel ca societățile din Serbia și, în ceea ce privește bunurile publice sau de interes comun, au aceleași drepturi de care se bucură societățile din Serbia, atunci când drepturile respective sunt necesare pentru exercitarea activităților economice pentru care au fost constituite societățile în cauză.

(c)

Consiliul de stabilizare și de asociere examinează, la patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, posibilitatea de a extinde drepturile prevăzute la litera (b) la sucursalele societăților din Comunitate.

Articolul 54

(1)   Sub rezerva dispozițiilor articolului 56, cu excepția serviciilor financiare descrise în anexa VI, părțile pot reglementa stabilirea și activitatea societăților și a resortisanților pe teritoriul lor, cu condiția ca respectivele reglementări să nu discrimineze societăți și resortisanți ai celeilalte părți în comparație cu propriile societăți și resortisanții proprii.

(2)   În ceea ce privește serviciile financiare, fără a aduce atingere oricărei alte dispoziții a prezentului acord, părțile nu sunt împiedicate să adopte măsuri prudențiale, inclusiv pentru a proteja investitorii, depunătorii, asigurații sau persoanele cărora li se datorează drepturi cu caracter fiduciar de către un furnizor de servicii financiare sau pentru a asigura integritatea și stabilitatea sistemului financiar. Nu se recurge la astfel de măsuri ca mijloc de a eluda obligațiile care incumbă uneia dintre părți în temeiul prezentului acord.

(3)   Nicio dispoziție a prezentului acord nu se interpretează ca impunând uneia dintre părți divulgarea de informații referitoare la afacerile și la conturile unor clienți individuali sau orice informații confidențiale sau protejate deținute de organismele publice.

Articolul 55

(1)   Fără a aduce atingere vreunei dispoziții contrare a Acordului multilateral privind stabilirea unui spațiu aerian comun european (6) (denumit în continuare „SACE”), dispozițiile prezentului capitol nu se aplică serviciilor de transport aerian, de navigație pe căi interne și de cabotaj maritim.

(2)   Consiliul de stabilizare și de asociere poate face recomandări de îmbunătățire a dreptului de stabilire și desfășurare de activități în domeniile reglementate de alineatul (1).

Articolul 56

(1)   Dispozițiile articolelor 53 și 54 nu împiedică aplicarea, de către oricare dintre părți, a unor norme specifice privind stabilirea și activitatea, pe teritoriul său, a sucursalelor societăților aparținând celeilalte părți, care nu au fost constituite pe teritoriul primei părți, norme justificate de diferențele juridice sau tehnice existente între aceste sucursale și sucursalele societăților constituite pe teritoriul său sau, în ceea ce privește serviciile financiare, justificate de rațiuni prudențiale.

(2)   Diferența de tratament nu depășește ceea ce este strict necesar ca urmare a acestor diferențe juridice sau tehnice sau, în ceea ce privește serviciile financiare, din rațiuni prudențiale.

Articolul 57

Pentru a facilita accesul resortisanților Comunității și ai Republicii Serbia la activitățile profesionale reglementate și exercitarea acestora în Serbia și, respectiv, în Comunitate, Consiliul de stabilizare și de asociere examinează măsurile necesare pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor. Acesta poate adopta toate măsurile care sunt necesare în acest scop.

Articolul 58

(1)   O societate din Comunitate stabilită pe teritoriul Republicii Serbia sau o societate din Serbia stabilită pe teritoriul Comunității are dreptul de a angaja sau de a dispune angajarea de către una dintre filialele sau sucursalele sale, în conformitate cu legislația în vigoare pe teritoriul gazdă, teritoriul Republicii Serbia sau, respectiv, teritoriul Comunității, de lucrători care sunt resortisanți ai statului membru sau, respectiv, resortisanți din Serbia, cu condiția ca persoanele în cauză să facă parte din personalul-cheie definit la alineatul (2) și să fie angajate exclusiv de către societățile respective, de către filialele sau sucursalele acestora. Permisele de ședere și de muncă pentru aceste persoane sunt valabile strict pe perioada angajării.

(2)   Personalul-cheie al societăților menționate anterior, denumite în continuare „organizații”, este format din „persoane transferate în cadrul aceleiași întreprinderi”, astfel cum sunt definite la litera (c), și care aparțin categoriilor descrise în continuare, cu condiția ca organizația să aibă personalitate juridică și ca persoanele în cauză să fi fost angajate de organizația în cauză sau să fi fost parteneri ai acesteia (în altă calitate decât cea de acționari majoritari) timp de cel puțin un an înaintea transferului respectiv:

(a)

cadre de conducere superioare ale unei organizații, responsabile în principal de gestionarea acesteia sub controlul sau conducerea generală a consiliului de administrație sau a acționarilor sau a echivalentului acestora, ale căror atribuții includ:

(i)

conducerea organizației, a unui serviciu sau a unui departament al acesteia;

(ii)

supravegherea și controlul activității desfășurate de către ceilalți membri ai personalului care exercită funcții de supraveghere, tehnice sau administrative;

(iii)

angajarea și concedierea sau recomandarea angajării sau concedierii personalului, ori dispunerea altor măsuri privind personalul în temeiul competențelor care le sunt conferite;

(b)

persoane care lucrează într-o organizație și posedă competențe excepționale, esențiale pentru activitatea, echipamentele de cercetare, tehnologiile sau gestionarea acesteia. Evaluarea acestor competențe poate reflecta, pe lângă cunoștințele specifice organizației, un nivel înalt de calificare pentru un anumit tip de muncă sau de activitate care necesită cunoștințe tehnice specifice, inclusiv practicarea unei profesii autorizate;

(c)

o „persoană transferată în cadrul aceleiași întreprinderi” se definește ca o persoană fizică care lucrează într-o organizație de pe teritoriul uneia dintre părți și care este transferată temporar, în vederea exercitării de activități economice, pe teritoriul celeilalte părți; organizația în cauză trebuie să aibă sediul principal pe teritoriul uneia dintre părți, iar transferul trebuie să se efectueze către o unitate a organizației respective (filială, sucursală), care desfășoară efectiv activități economice similare pe teritoriul celeilalte părți.

(3)   Intrarea și prezența temporară a resortisanților Serbiei și a resortisanților Comunității pe teritoriul Comunității, respectiv al Serbiei, sunt autorizate atunci când reprezentanții în cauză ai societăților sunt cadre de conducere superioare, astfel cum sunt definite la alineatul (2) litera (a), și când sunt însărcinați să înființeze o filială sau o sucursală comunitară a unei societăți din Serbia sau o filială sau o sucursală în Serbia a unei societăți din Comunitate, într-un stat membru sau, respectiv, în Republica Serbia, cu condiția ca:

(a)

acești reprezentanți să nu fie implicați în activități de vânzare directă sau de furnizare de servicii și să nu fie remunerați dintr-o sursă situată pe teritoriul gazdă al unității; și

(b)

societatea să aibă sediul principal în afara Comunității sau, respectiv, a Serbiei și să nu aibă alți reprezentanți, birouri, filiale sau sucursale în statul membru în cauză sau, respectiv, în Serbia.

CAPITOLUL III

Prestarea de servicii

Articolul 59

(1)   Comunitatea și Republica Serbia se angajează, în conformitate cu dispozițiile următoare, să adopte măsurile necesare pentru a permite, în mod progresiv, prestarea de servicii de către societățile comunitare, din Serbia sau de către resortisanții Comunității sau ai Serbiei care sunt stabiliți pe teritoriul celeilalte părți, alta decât cea în care se află destinatarul serviciilor.

(2)   În paralel cu procesul de liberalizare menționat la alineatul (1), părțile autorizează circulația temporară a persoanelor fizice care prestează servicii sau care sunt angajate de către un prestator de servicii ca personal-cheie în sensul articolului 58, inclusiv a persoanelor fizice care reprezintă o societate comunitară sau din Serbia sau un resortisant al Comunității sau al Serbiei și care doresc să intre temporar pe teritoriu pentru a negocia vânzarea de servicii sau pentru a încheia acorduri de vânzare de servicii pentru prestatorul respectiv, cu condiția ca respectivii reprezentanți să nu fie implicați ei înșiși în vânzări directe către publicul larg sau să furnizeze ei înșiși servicii.

(3)   După patru ani, Consiliul de stabilizare și de asociere adoptă măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare progresivă a dispozițiilor alineatului (1). Trebuie să se țină seama de progresele înregistrate de părți în procesul de apropiere a legislațiilor lor.

Articolul 60

(1)   Părțile nu adoptă nicio măsură și nu inițiază nicio acțiune care ar putea face semnificativ mai restrictive decât cele existente în ziua precedentă intrării în vigoare a prezentului acord condițiile în care pot fi prestate servicii de către resortisanții sau de către societățile din Comunitate sau din Serbia, stabilite pe teritoriul unei părți, alta decât cea în care se află destinatarul serviciilor,

(2)   În cazul în care una dintre părți consideră că măsurile adoptate de cealaltă parte după intrarea în vigoare a prezentului acord conduc la o situație semnificativ mai restrictivă în ceea ce privește prestarea de servicii decât cea existentă la data intrării în vigoare a prezentului acord, cea dintâi parte poate solicita celeilalte părți să inițieze consultări.

Articolul 61

În ceea ce privește prestarea de servicii de transport între Comunitate și Serbia, se aplică următoarele dispoziții:

(1)

În ceea ce privește transporturile terestre, Protocolul 4 stabilește normele aplicabile relațiilor dintre părți pentru a asigura, în special, libertatea traficului rutier de tranzit pe teritoriul Serbiei și al întregii Comunități, aplicarea efectivă a principiului nediscriminării și armonizarea progresivă a legislației Serbiei în domeniul transporturilor cu cea a Comunității.

(2)

În ceea ce privește transporturile maritime internaționale, părțile se angajează să aplice efectiv principiul accesului liber pe piețele maritime internaționale și la schimburile comerciale de pe aceste piețe și să respecte obligațiile internaționale și europene în domeniul normelor de siguranță, securitate și mediu.

Părțile își afirmă sprijinul pentru un mediu competitiv, ca trăsătură esențială a transporturilor maritime internaționale.

(3)

În aplicarea principiilor de la alineatul (2), părțile:

(a)

nu introduc clauze de partajare a încărcăturii în acordurile bilaterale viitoare cu țările terțe;

(b)

elimină, la intrarea în vigoare a prezentului acord, toate măsurile unilaterale și obstacolele administrative, tehnice și de altă natură care ar putea avea efecte restrictive sau discriminatorii asupra libertății de a presta servicii în domeniul transporturilor maritime internaționale;

(c)

acordă, inter alia, navelor exploatate de către resortisanții sau societățile celeilalte părți un tratament care nu este mai puțin favorabil decât cel acordat propriilor lor nave, în ceea ce privește accesul la porturile deschise comerțului internațional, utilizarea infrastructurilor și a serviciilor maritime auxiliare ale porturilor respective, precum și în ceea ce privește taxele și impunerile, facilitățile vamale, alocarea danelor de acostare și instalațiile de încărcare și descărcare;

(4)

Pentru a asigura o dezvoltare coordonată și o liberalizare progresivă a transporturilor între părți, adaptate la nevoile lor comerciale reciproce, condițiile de acces reciproc pe piața transporturilor aeriene sunt reglementate prin SACE.

(5)

Înainte de încheierea acordului menționat la alineatul (4), părțile nu iau nicio măsură și nu inițiază nicio acțiune mai restrictivă sau mai discriminatorie decât cele existente anterior intrării în vigoare a prezentului acord.

(6)

Serbia își adaptează legislația, inclusiv normele administrative, tehnice și de altă natură, la legislația comunitară existentă în orice moment în domeniul transporturilor aeriene, maritime, terestre și pe căile navigabile interioare, în măsura în care acest lucru contribuie la liberalizarea piețelor, facilitează accesul reciproc al părților pe piețele respective și circulația pasagerilor și a mărfurilor.

(7)

Pe măsură ce părțile înregistrează progrese în realizarea obiectivelor prezentului capitol, Consiliul de stabilizare și de asociere examinează mijloacele prin care pot fi create condițiile necesare pentru îmbunătățirea libertății de a presta servicii în domeniul transporturilor aeriene, terestre și pe căile navigabile interioare.

CAPITOLUL IV

Plățile curente și circulația capitalurilor

Articolul 62

Părțile se angajează să autorizeze, într-o monedă liber convertibilă, în conformitate cu articolul VIII din statutul Fondului Monetar Internațional, toate plățile și transferurile din contul curent al balanței de plăți între Comunitate și Serbia.

Articolul 63

(1)   În ceea ce privește tranzacțiile aferente contului de capital și contului financiar din balanța de plăți, părțile asigură, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulație a capitalurilor în ceea ce privește investițiile directe efectuate în societăți constituite în conformitate cu legislația țării gazdă și investițiilor efectuate în conformitate cu dispozițiile capitolului II din titlul V, precum și lichidarea sau repatrierea acestor investiții și a oricărui beneficiu care rezultă din ele.

(2)   În ceea ce privește tranzacțiile aferente contului de capital și contului financiar din balanța de plăți, părțile asigură, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulație a capitalurilor în ceea ce privește creditele legate de tranzacții comerciale sau în ceea ce privește prestarea de servicii la care participă un rezident al uneia dintre părți, precum și în ceea ce privește împrumuturile și creditele financiare cu scadența mai mare de un an.

(3)   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, Serbia autorizează, printr-o utilizare integrală și rapidă a procedurilor existente ale acesteia, achiziționarea unor bunuri imobile în Serbia de către resortisanți ai statelor membre ale Uniunii Europene. În termen de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Serbia își adaptează în mod progresiv legislația privind achiziționarea de bunuri imobile pe teritoriul său de către resortisanți ai statelor membre ale Uniunii Europene pentru a le asigura acestora același tratament ca cel acordat propriilor resortisanți.

(4)   Comunitatea și Serbia asigură, de asemenea, după patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulație a capitalurilor în ceea ce privește investițiile de portofoliu, împrumuturile și creditele financiare cu scadența mai mică de un an.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (1), părțile nu introduc noi restricții cu privire la circulația capitalurilor și la plățile curente între rezidenții Comunității și ai Serbiei și nu fac aranjamentele existente mai restrictive.

(6)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 62 și ale prezentului articol, atunci când, în circumstanțe excepționale, circulația capitalurilor între Comunitate și Serbia cauzează sau amenință să cauzeze dificultăți semnificative în ceea ce privește funcționarea politicii cursurilor de schimb sau a politicii monetare a Comunității sau a Serbiei, Comunitatea și, respectiv, Serbia pot adopta măsuri de salvgardare împotriva circulației capitalurilor între Comunitate și Serbia pentru o perioadă de cel mult șase luni, cu condiția ca măsurile în cauză să fie absolut necesare.

(7)   Niciuna dintre dispozițiile anterioare nu aduce atingere drepturilor operatorilor economici ai părților de a beneficia de un tratament mai favorabil care ar putea fi prevăzut în cadrul unui acord bilateral sau multilateral existent care implică părțile la prezentul acord.

(8)   Părțile se consultă în vederea facilitării circulației capitalurilor între Comunitate și Serbia, promovând în acest fel obiectivele prezentului acord.

Articolul 64

(1)   În cursul primilor patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și Serbia adoptă măsuri care permit crearea condițiilor necesare pentru aplicarea progresivă a normelor comunitare privind libera circulație a capitalurilor.

(2)   Până la sfârșitul celui de-al patrulea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Consiliul de stabilizare și de asociere stabilește modalități detaliate pentru aplicarea integrală a normelor comunitare privind circulația capitalurilor în Serbia.

CAPITOLUL V

Dispoziții generale

Articolul 65

(1)   Dispozițiile prezentului titlu se aplică sub rezerva restricțiilor justificate de motive de ordine publică, de siguranță publică sau de sănătate publică.

(2)   Acestea nu se aplică activităților care, pe teritoriul oricăreia dintre părți, sunt legate, chiar și ocazional, de exercițiul autorității publice.

Articolul 66

În sensul prezentului titlu, nicio dispoziție a prezentului acord nu împiedică aplicarea de către părți a actelor cu putere de lege și a actelor administrative naționale privind intrarea, șederea, angajarea, condițiile de muncă, stabilirea persoanelor fizice și prestarea de servicii, în special în măsura în care este vizată acordarea, reînnoirea sau refuzarea acordării unui permis de ședere, cu condiția ca aceste măsuri să nu fie aplicate astfel încât să anuleze sau să compromită avantajele care îi revin uneia dintre părți în temeiul unei dispoziții specifice a prezentului acord. Prezenta dispoziție nu aduce atingere aplicării articolului 65.

Articolul 67

Societățile controlate și deținute exclusiv în comun de societăți sau de resortisanți ai Serbiei și de societăți sau de resortisanți ai Comunității sunt, de asemenea, reglementate de dispozițiile prezentul titlu.

Articolul 68

(1)   Tratamentul în baza clauzei națiunii celei mai favorizate, acordat în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu, nu se aplică avantajelor fiscale pe care părțile le acordă sau le vor acorda în viitor pe baza acordurilor pentru evitarea dublei impuneri sau pe baza altor acorduri în domeniul fiscal.

(2)   Nicio dispoziție a prezentului titlu nu se interpretează ca împiedicând adoptarea sau aplicarea de către părți a oricărei măsuri care urmărește să împiedice evaziunea fiscală în temeiul dispozițiilor fiscale ale acordurilor pentru evitarea dublei impuneri, al altor dispoziții fiscale sau al legislației fiscale naționale.

(3)   Nicio dispoziție a prezentului titlu nu se interpretează ca împiedicând statele membre sau Serbia, în aplicarea dispozițiilor relevante ale legislației lor fiscale, să facă o distincție între contribuabilii care nu se află în situații identice, în special în ceea ce privește locul lor de reședință.

Articolul 69

(1)   Părțile fac eforturi pentru a evita, în măsura posibilului, impunerea unor măsuri restrictive, inclusiv a unor măsuri privind importurile, pentru a rezolva problemele balanței de plăți. În cazul adoptării unor astfel de măsuri, partea care a luat măsurile respective prezintă celeilalte părți, în cel mai scurt timp, un calendar de eliminare a acestora.

(2)   Atunci când unul sau mai multe state membre sau Serbia se confruntă sau există un risc iminent să se confrunte cu dificultăți grave în ceea ce privește balanța de plăți, Comunitatea și Serbia pot, în conformitate cu condițiile prevăzute de Acordul OMC, să adopte, pe o perioadă limitată, măsuri restrictive, inclusiv măsuri privind importurile, care nu pot depăși ceea ce este strict necesar pentru a remedia situația balanței de plăți. Comunitatea și Serbia informează de îndată cealaltă parte.

(3)   Nu pot fi aplicate măsuri restrictive transferurilor legate de investiții, în special de repatriere a sumelor investite sau reinvestite și nici veniturilor de orice tip generate de acestea.

Articolul 70

Dispozițiile prezentului titlu sunt adaptate progresiv, în special ținându-se seama de cerințele care decurg din articolul V din GATS.

Articolul 71

Dispozițiile prezentului acord nu aduc atingere aplicării, de către oricare dintre părți, a măsurilor necesare pentru a preveni eludarea, prin intermediul dispozițiilor prezentului acord, a măsurilor pe care le-a adoptat în ceea ce privește accesul țărilor terțe pe piața sa.

TITLUL VI

ARMONIZAREA LEGISLATIVĂ, APLICAREA LEGII ȘI REGULILE ÎN MATERIE DE CONCURENȚĂ

Articolul 72

(1)   Părțile recunosc importanța armonizării legislației în vigoare în Serbia cu cea comunitară, precum și a punerii sale efective în aplicare. Serbia veghează ca legislația sa, actuală și viitoare, să fie armonizată în mod progresiv cu acquis-ul comunitar. Serbia se asigura că legislația sa, actuală și viitoare, va fi pusă în aplicare și respectarea sa va fi asigurată în mod corespunzător.

(2)   Acest proces de armonizare începe la data semnării acordului și se extinde progresiv la toate elementele acquis-ului comunitar menționate în prezentul acord până la încheierea perioadei de tranziție definite la articolul 8 din prezentul acord.

(3)   Armonizarea se va concentra, într-o etapă inițială, asupra elementelor esențiale ale acquis-ului privind piața internă, asupra domeniului justiției, libertății și securității, precum și asupra altor aspecte legate de comerț. Într-o etapă ulterioară, Serbia se va concentra asupra celorlalte părți ale acquis-ului.

Armonizarea legislativă se realizează pe baza unui program care va fi convenit împreună de Comisia Europeană și Serbia.

(4)   Serbia urmează să definească, de asemenea, de comun acord cu Comisia Europeană, modalități detaliate de monitorizare a punerii în aplicare a armonizării legislative și acțiunile care trebuie întreprinse pentru a asigura respectarea legislației respective.

Articolul 73

Concurență și alte dispoziții din domeniul economic

(1)   Sunt incompatibile cu buna funcționare a prezentului acord, în măsura în care pot afecta schimburile comerciale dintre Comunitate și Serbia:

(i)

toate acordurile dintre întreprinderi, deciziile asociațiilor de întreprinderi și practicile concertate între întreprinderi care au ca obiect sau efect împiedicarea, restricționarea sau denaturarea concurenței;

(ii)

abuzul de poziție dominantă de către una sau mai multe întreprinderi pe teritoriul Comunității sau al Serbiei luat în întregime sau asupra unei părți importante a acestuia;

(iii)

orice ajutoare de stat care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a anumitor produse.

(2)   Orice practici contrare prezentului articol sunt evaluate pe baza criteriilor care decurg din aplicarea regulilor de concurență aplicabile în Comunitate, în special a celor prevăzute la articolele 81, 82, 86 și 87 din Tratatul CE, și a instrumentelor de interpretare adoptate de instituțiile comunitare.

(3)   Părțile se asigură că unei autorități independente din punct de vedere funcțional îi sunt încredințate competențele necesare pentru aplicarea integrală a alineatului (1) punctele (i) și (ii) al prezentului articol, în ceea ce privește întreprinderile private și publice și întreprinderile cărora li s-au acordat drepturi speciale.

(4)   În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Serbia instituie o autoritate independentă din punct de vedere funcțional căreia îi sunt încredințate competențele necesare pentru aplicarea integrală a alineatului (1) punctul (iii). Această autoritate are, printre altele, competența de a autoriza sisteme de ajutoare de stat și acordarea unor ajutoare individuale, în conformitate cu alineatul (2), precum și de a dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate ilegal.

(5)   Comunitatea, pe de o parte, și Serbia, pe de altă parte, asigură transparența în domeniul ajutoarelor de stat, inter alia, furnizând celorlalte părți un raport anual periodic sau un alt document echivalent, în conformitate cu metodologia și prezentarea sondajului comunitar privind ajutorul de stat. La cererea uneia dintre părți, cealaltă parte furnizează informații privind anumite cazuri concrete particulare de ajutoare de stat.

(6)   Serbia întocmește un inventar complet al sistemelor de ajutor instituite înainte de înființarea organismului menționat la alineatul (4) și aliniază aceste sisteme de ajutor la criteriile menționate la alineatul (2) al prezentului articol, în termen de cel mult patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(7)

(a)

În sensul aplicării dispozițiilor alineatului (1) punctul (iii), părțile convin ca, în primii cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, orice ajutoare de stat acordate de Serbia să fie evaluate luând în considerare faptul că Serbia este considerat o zonă identică cu zonele Comunității descrise la articolul 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE.

(b)

În termen de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Serbia transmite Comisiei Europene datele sale privind PIB-ul pe cap de locuitor, armonizate la nivelul NUTS II. Autoritatea menționată la alineatul (4) și Comisia Europeană evaluează apoi în comun eligibilitatea regiunilor Serbiei, precum și intensitățile maxime ale ajutorului pentru aceste regiuni, în vederea elaborării hărții ajutoarelor regionale pe baza orientărilor comunitare în domeniu.

(8)   După caz, Protocolul 5 stabilește regulile privind ajutorul de stat în industria siderurgică. Acest protocol stabilește regulile care se aplică în cazul acordării de ajutoare de restructurare industriei siderurgice. Protocolul subliniază, de asemenea, caracterul excepțional al acestor ajutoare și faptul că ajutoarele vor fi limitate în timp și vor fi legate de reduceri ale capacității în cadrul programelor de fezabilitate.

(9)   În ceea ce privește produsele menționate în capitolul II din titlul IV:

(a)

alineatul (1) punctul (iii) nu se aplică;

(b)

orice practici contrare alineatului (1) punctul (i) sunt evaluate în conformitate cu criteriile stabilite de către Comunitate în temeiul articolelor 36 și 37 din Tratatul CE și al instrumentelor comunitare specifice adoptate în temeiul acestora.

(10)   În cazul în care una dintre părți consideră că o anumită practică este incompatibilă cu dispozițiile alineatului (1), aceasta poate adopta măsurile necesare după consultări în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere sau după treizeci de zile lucrătoare de la data transmiterii către Consiliu a cererii de consultare. Nicio dispoziție a prezentului articol nu aduce atingere sau nu afectează în vreun fel adoptarea, de către Comunitate sau Serbia, a unor măsuri compensatorii în conformitate cu Acordul GATT 1994 și din Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii și cu legislația internă corespunzătoare.

Articolul 74

Întreprinderi publice

Până la încheierea celui de-al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Serbia aplică întreprinderilor publice și întreprinderilor cărora le-au fost acordate drepturi speciale și exclusive principiile prevăzute de Tratatul CE, în special cele prevăzute la articolul 86.

Drepturile speciale acordate întreprinderilor publice în timpul perioadei de tranziție nu includ posibilitatea de a impune limitări cantitative sau măsuri cu efect echivalent asupra importurilor din Comunitate în Serbia.

Articolul 75

Proprietatea intelectuală, industrială și comercială

(1)   În temeiul dispozițiilor prezentului articol și al anexei VII, părțile confirmă importanța pe care o acordă respectării drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială, precum și protejării adecvate și efective a acestora.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare parte acordă societăților și resortisanților celeilalte părți, în ceea ce privește recunoașterea și protecția proprietății intelectuale, industriale și comerciale, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat oricărei țări terțe în cadrul acordurilor bilaterale.

(3)   Serbia ia măsurile necesare pentru a garanta, în termen de cel mult cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, un nivel al protecției drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială comparabil cu cel existent în Comunitate, inclusiv prin mijloace efective de asigurare a respectării drepturilor respective.

(4)   Serbia se angajează să adere, în perioada menționată la alineatul (3), la convențiile multilaterale în materie de drepturi de proprietate intelectuală, industrială și comercială indicate în anexa VII. Consiliul de stabilizare și de asociere poate decide să oblige Serbia să adere la convențiile multilaterale specifice în acest domeniu.

(5)   În cazul în care, în domeniul proprietății intelectuale, industriale și comerciale, apar probleme care afectează condițiile în care se efectuează schimburile comerciale, este sesizat în acest sens, în cel mai scurt timp, Consiliul de stabilizare și de asociere, la cererea oricăreia dintre părți, în vederea găsirii unor soluții reciproc satisfăcătoare.

Articolul 76

Achizițiile publice

(1)   Comunitatea și Serbia consideră drept un obiectiv oportun liberalizarea atribuirii contractelor de achiziții publice în condiții nediscriminatorii și pe bază de reciprocitate, în conformitate în special cu regulile OMC.

(2)   Societăților din Serbia, indiferent dacă sunt sau nu stabilite în Comunitate, li se acordă acces la procedurile comunitare de atribuire a contractelor de achiziții publice, în conformitate cu normelor comunitare în materie de achiziții, beneficiind de un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat societăților din Comunitate, începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord.

Dispozițiile menționate anterior se aplică, de asemenea, contractelor de achiziții din sectorul serviciilor publice, de îndată ce Guvernul Serbiei adoptă legislația prin care sunt transpuse normele comunitare în acest domeniu. Comunitatea verifică periodic dacă Serbia a introdus efectiv legislația în cauză.

(3)   Societățile comunitare stabilite în Serbia în conformitate cu dispozițiile capitolului II din titlul V, li se acordă acces, de la data intrării în vigoare a prezentului acord, la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice din Serbia, beneficiind de un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat societăților din Serbia.

(4)   Societăților comunitare care nu sunt stabilite în Serbia li se acordă acces la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice din Serbia în temeiul legislației naționale în domeniul achizițiilor publice, beneficiind de un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat societăților din Serbia, în termen de cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

Din momentul intrării în vigoare a prezentului acord, Serbia transformă orice preferință existentă pentru entități economice naționale într-o preferință de preț și, în termen de cinci ani, reduce treptat preferințele de preț respective în conformitate cu calendarul următor:

preferințele nu depășesc 15 % la sfârșitul celui de-al doilea an după intrarea în vigoare a prezentului acord;

preferințele nu depășesc 10 % la sfârșitul celui de-al treilea an după intrarea în vigoare a prezentului acord;

preferințele nu depășesc 5 % la sfârșitul celui de-al patrulea an după intrarea în vigoare a prezentului acord; și

preferințele se elimină în totalitate cel târziu la sfârșitul celui de-al cincilea an după intrarea în vigoare a prezentului acord.

(5)   Consiliul de stabilizare și de asociere examinează periodic posibilitatea ca Serbia să introducă dispoziții privind accesul tuturor societăților din Comunitate accesul la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice din Serbia. Serbia prezintă anual Consiliului de stabilizare și de asociere un raport privind măsurile adoptate pentru consolidarea transparenței și pentru asigurarea unori căi de atac efective de natură judiciară în ceea ce privește deciziile adoptate în domeniul achizițiilor publice.

(6)   În ceea ce privește stabilirea, activitatea și prestarea de servicii între Comunitate și Serbia, precum și angajarea și circulația forței de muncă cu privire la executarea contractelor de achiziții publice, se aplică dispozițiile articolelor 49-64.

Articolul 77

Standardizare, metrologie, acreditare și evaluarea conformității

(1)   Serbia adoptă măsurile necesare pentru a se alinia în mod progresiv la reglementările tehnice comunitare și la procedurile europene de standardizare, metrologie, acreditare și evaluare a conformității.

(2)   În acest sens, părțile urmăresc:

(a)

să promoveze utilizarea reglementărilor tehnice comunitare, precum și a standardelor și procedurilor europene de evaluare a conformității;

(b)

să acorde asistență pentru încurajarea dezvoltării unei infrastructuri de calitate: standardizare, metrologie, acreditare și evaluarea conformității;

(c)

să promoveze participarea Serbiei la activitățile organizațiilor în domeniul standardizării, al evaluării conformității, al metrologiei și cu alte funcții similare (de exemplu CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (7).

(d)

după caz, să încheie un Acord privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale după ce cadrul legislativ și procedurile din Serbia au fost aliniate într-o măsură suficientă cu cele comunitare și cunoștințele corespunzătoare în domeniu sunt disponibile.

Articolul 78

Protecția consumatorului

Părțile cooperează pentru a alinia standardele de protecție a consumatorilor ale Serbiei la cele ale Comunității. O protecție eficientă a consumatorilor este necesară pentru a asigura buna funcționare a economiei de piață. Această protecție va depinde de dezvoltarea unei infrastructuri administrative care să asigure supravegherea pieței și aplicarea legislației în acest domeniu.

În acest scop și având în vedere interesele lor comune, părțile încurajează și asigură:

(a)

o politică de protecție activă a consumatorilor, în conformitate cu legislația comunitară, inclusiv printr-o mai bună informare și prin dezvoltarea unor organizații independente;

(b)

armonizarea legislației Serbiei în domeniul protecției consumatorilor cu legislația comunitară în vigoare;

(c)

o protecție juridică eficientă a consumatorilor, pentru a ameliora calitatea bunurilor de consum și pentru a asigura standarde de siguranță adecvate;

(d)

monitorizarea regulilor de către autoritățile competente și asigurarea accesului la justiție în cazul litigiilor;

(e)

schimbul de informații cu privire la produsele periculoase.

Articolul 79

Condițiile de muncă și egalitatea de șanse

Serbia își armonizează în mod progresiv legislația cu normele comunitare în ceea ce privește condițiile de muncă, în special cu privire la sănătatea și securitatea în muncă, precum și cu privire la egalitatea de șanse.

TITLUL VII

JUSTIȚIE, LIBERTATE ȘI SECURITATE

Articolul 80

Consolidarea instituțiilor și statul de drept

În cadrul cooperării lor în domeniul justiției, libertății și securității, părțile acordă o importanță deosebită consolidării statului de drept și instituțiilor, la toate nivelurile, în domeniul administrației în general și al aplicării legii și al administrării justiției în special. Cooperarea vizează în special consolidarea independenței sistemului judiciar și îmbunătățirea eficienței sale, realizarea unei mai bune funcționări a poliției și a altor organisme de aplicare a legii, prin asigurarea unei formări profesionale adecvate și prin combaterea corupției și a criminalității organizate.

Articolul 81

Protecția datelor cu caracter personal

Serbia își armonizează legislația privind protecția datelor cu caracter personal cu legislația comunitară și cu alte dispoziții europene și internaționale privind protecția vieții private o dată cu intrarea în vigoare a prezentului acord. Serbia înființează unul sau mai multe organisme independente de supraveghere, cu resurse financiare și umane suficiente pentru a monitoriza și garanta în mod eficient aplicarea legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal. Părțile cooperează în vederea atingerii acestui obiectiv.

Articolul 82

Vizele, controlul frontierelor, azilul și migrația

Părțile cooperează în domeniul vizelor, al controlului frontierelor, al azilului și migrației și instituie un cadru de cooperare în aceste domenii, inclusiv la nivel regional, luând în considerare și valorificând, după caz, alte inițiative existente în acest domeniu.

Cooperarea în domeniile menționate mai sus se bazează pe consultări reciproce și pe o coordonare strânsă între părți și va include furnizarea de asistență tehnică și administrativă pentru:

(a)

schimbul de statistici și informații privind legislația și practicile;

(b)

elaborarea legislației;

(c)

consolidarea capacității și eficienței instituționale;

(d)

formarea profesională a personalului;

(e)

securitatea documentelor de călătorie și detectarea documentelor false;

(f)

gestionarea frontierelor.

Această cooperare se axează în special pe următoarele elemente:

(a)

în domeniul azilului, pe punerea în aplicare a legislației naționale în vederea respectării standardelor stabilite prin Convenția privind statutul refugiaților semnată la Geneva la 28 iulie 1951 și prin Protocolul privind statutul refugiaților încheiat la New York la 31 ianuarie 1967, pentru a garanta, în acest fel, respectarea principiului nereturnării, precum și a altor drepturi ale solicitanților de azil și ale refugiaților;

(b)

în materie de migrație legală, pe regulile de admisie, precum și pe drepturile și statutul persoanelor admise. În ceea ce privește migrația, părțile convin să acorde un tratament echitabil resortisanților altor țări care își au reședința în mod legal pe teritoriile lor și să promoveze o politică de integrare care să urmărească garantarea unor drepturi și obligații comparabile cu cele ale propriilor cetățeni.

Articolul 83

Prevenirea și controlul imigrației ilegale; readmisia

(1)   Părțile cooperează pentru a preveni și controla imigrația ilegală. În acest scop, Serbia și statele membre convin să îi readmită pe oricare dintre resortisanții lor prezenți în mod ilegal pe teritoriul lor și să pună integral în aplicare Acordul dintre Comunitate și Serbia privind readmisia, precum și acordurile bilaterale dintre statele membre și Serbia, în măsura în care dispozițiile acordurilor bilaterale respective sunt compatibile cu cele prevăzute de Acordul dintre Comunitate și Serbia privind readmisia, care să includă obligația de readmisie a resortisanților altor țări și a apatrizilor.

Statele membre și Serbia pun la dispoziția resortisanților lor documentele de identitate adecvate și le acordă facilitățile administrative necesare în acest scop.

Proceduri specifice privind readmisia resortisanților proprii, a resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor sunt prevăzute în Acordul privind readmisia dintre Comunitatea Europeană și Serbia, precum și în acordurile bilaterale dintre statele membre și Serbia, în măsura în care dispozițiile acordurilor bilaterale respective sunt compatibile cu cele prevăzute în Acordul dintre Comunitate și Serbia privind readmisia.

(2)   Serbia este de acord să încheie acorduri de readmisie cu țările care participă la procesul de stabilizare și de asociere și se angajează să adopte toate măsurile necesare în vederea asigurării punerii în aplicare flexibile și rapide a tuturor acordurilor de readmisie menționate la acest articol.

(3)   Consiliul de stabilizare și de asociere stabilește ce alte eforturi comune pot fi depuse pentru a preveni și controla imigrația ilegală, inclusiv rețelele de trafic de persoane și de migrație ilegală.

Articolul 84

Spălarea banilor și finanțarea terorismului

(1)   Părțile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare și a sectoarelor nefinanciare relevante pentru spălarea banilor proveniți din activități infracționale în general și din infracțiuni legate de droguri în special, precum și pentru finanțarea terorismului.

(2)   Cooperarea în acest domeniu poate include acordarea de asistență administrativă și tehnică în vederea realizării de progrese în punerea în aplicare a reglementărilor și funcționarea eficientă a standardelor și a mecanismelor adecvate de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului echivalente cu cele adoptate în acest domeniu de către Comunitate și de către instanțele internaționale, în special de Grupul de acțiune financiară internațională (GAFI).

Articolul 85

Cooperarea în lupta împotriva drogurilor ilicite

(1)   În limitele competențelor și prerogativelor fiecăreia, părțile cooperează în vederea adoptării unei abordări echilibrate și integrate cu privire la lupta împotriva drogurilor. Politicile și acțiunile în acest domeniu au drept obiectiv să consolideze structurile de combatere a drogurilor ilicite, să reducă oferta, traficul și cererea de droguri ilicite și să controleze mai eficient substanțele precursoare.

(2)   Părțile convin asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective. Acțiunile se bazează pe principii convenite de comun acord care fac parte din strategia UE de control al drogurilor.

Articolul 86

Prevenirea și combaterea criminalității organizate și a altor activități ilegale

Părțile cooperează în ceea ce privește prevenirea și combaterea activităților infracționale și ilegale, organizate sau nu, precum:

(a)

traficul de migranți și traficul de persoane;

(b)

activitățile economice ilegale, în special falsificarea mijloacelor de plată în numerar și al altor valori, tranzacțiile ilegale cu produse precum deșeurile industriale, materialele radioactive și tranzacțiile cu produse ilegale, contrafăcute sau piratate;

(c)

corupția, atât în sectorul privat, cât și în cel public, legată în special de practici administrative netransparente;

(d)

frauda fiscală;

(e)

furtul de identitate;

(f)

traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope;

(g)

traficul ilicit de arme;

(h)

falsificarea de documente;

(i)

contrabanda și traficul ilicit de mărfuri, inclusiv de autovehicule;

(j)

criminalitatea informatică.

Va fi promovată cooperarea regională și respectarea standardelor internaționale recunoscute cu privire la combaterea criminalității organizate.

Articolul 87

Combaterea terorismului

În conformitate cu convențiile internaționale la care sunt părți și cu actele cu putere de lege și actele administrative, părțile convin să coopereze pentru a preveni și elimina actele de terorism și finanțarea acestora:

(a)

în contextul punerii în aplicare integrale a Rezoluției 1373 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (2001) și a altor rezoluții ONU în domeniu, a convențiilor și instrumentelor internaționale;

(b)

prin schimbul de informații privind grupările teroriste și rețelele lor de sprijin, în conformitate cu reglementările internaționale și naționale;

(c)

prin schimbul de experiență cu privire la mijloacele și metodele de combatere și prevenire a terorismului, precum și în domeniile tehnice și ale formării profesionale.

TITLUL VIII

POLITICI DE COOPERARE

Articolul 88

(1)   Comunitatea și Serbia instituie o cooperare strânsă care urmărește să promoveze dezvoltarea și să stimuleze potențialul de creștere al Serbiei. Această cooperare consolidează legăturile economice existente pe o bază cât mai largă posibil, în interesul ambelor părți.

(2)   Politicile și alte măsuri în acest sens sunt concepute astfel încât să favorizeze dezvoltarea economică și socială durabilă a Serbiei. Aceste politici ar trebui să includă, încă de la început, considerații privind mediul și să fie adaptate la nevoile unei dezvoltări sociale armonioase.

(3)   Politicile de cooperare se înscriu într-un cadru regional de cooperare. Va trebui acordată o atenție specială măsurilor care ar putea încuraja cooperarea între Serbia și țările vecine, dintre care unele sunt state membre ale Uniunii Europene, pentru a contribui astfel la stabilitatea regională. Consiliul de stabilizare și de asociere definește prioritățile între diferitele politici de cooperare descrise în continuare și în cadrul acestora, în conformitate cu parteneriatul european.

Articolul 89

Politica economică și comercială

Comunitatea și Serbia facilitează procesul de reformă economică printr-o cooperare care urmărește să îmbunătățească înțelegerea mecanismelor fundamentale ale economiei fiecăreia dintre ele și formularea și punerea în aplicare a politicii economice în economiile de piață.

În acest scop, Comunitatea și Serbia cooperează prin:

(a)

schimbul de informații privind rezultatele și perspectivele macroeconomice și privind strategiile de dezvoltare;

(b)

analiza în comun a aspectelor economice de interes reciproc, inclusiv elaborarea politicii economice și a instrumentelor necesare pentru punerea în aplicare a acesteia; și

(c)

promovarea unei cooperări mai ample pentru a accelera aportul de cunoștințe specializate și accesul la noile tehnologii.

Serbia depune eforturi în sensul instituirii unei economii de piață funcționale și al armonizării progresive a politicilor sale cu politicile orientate spre stabilitate ale uniunii economice și monetare europene. La cererea autorităților Serbiei, Comunitatea poate acorda asistență menită să sprijine eforturile depuse de Serbia în acest sens.

Cooperarea vizează, de asemenea, consolidarea supremației legii în domeniul comercial, printr-un cadru juridic stabil și nediscriminatoriu în acest domeniu.

Cooperarea în acest domeniu include schimbul de informații cu privire la principiile și funcționarea uniunii economice și monetare europene.

Articolul 90

Cooperarea în domeniul statistic

Cooperarea între părți vizează în primul rând domenii prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul statistic. Aceasta urmărește în special dezvoltarea unor sisteme statistice eficiente și viabile, capabile să furnizeze date fiabile, obiective și exacte, necesare pentru planificarea și monitorizarea procesului de tranziție și reformă din Serbia. De asemenea, ar trebui să pună la dispoziția Oficiului statistic din Serbia toate mijloacele necesare pentru a răspunde mai bine nevoilor clienților săi din țară (administrația publică, dar și sectorul privat). Sistemul statistic ar trebui să respecte principiile fundamentale în domeniul statistic formulate de ONU, Codul european de bune practici în domeniul statistic și dispozițiile legislației europene privind statisticile și să se dezvolte în sensul apropierii de acquis-ul comunitar. Părțile cooperează în special pentru a asigura confidențialitatea datelor individuale, pentru a spori progresiv culegerea și transmiterea datelor către sistemul statistic european și pentru a schimba informații privind metodele, transferul de cunoștințe specializate și formarea profesională.

Articolul 91

Domeniul bancar, al asigurărilor și alte servicii financiare

Cooperarea dintre Serbia și Comunitate se axează asupra unor domenii prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor bancare, al asigurărilor și al serviciilor financiare. Părțile cooperează în vederea instituirii și dezvoltării unui cadru corespunzător, în măsură să stimuleze dezvoltarea sectoarelor de servicii bancare, de asigurări și financiare din Serbia, bazat pe practici concurențiale echitabile, precum și în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile.

Articolul 92

Controlul financiar intern și auditul extern

Cooperarea dintre părți se axează asupra unor domenii prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul controlului financiar intern public (PIFC) și al auditului extern. Părțile cooperează, prin elaborarea și adoptarea de reglementări în domeniu, în special în vederea dezvoltării unui PIFC transparent, eficient și economic (cuprinzând gestiunea și controlul financiar și un audit intern independent din punct de vedere funcțional) și a unor sisteme de audit extern independente în Serbia, în conformitate cu standardele și metodologiile acceptate pe plan internațional și cu cele mai bune practici ale UE. Cooperarea se axează, de asemenea, pe dezvoltarea capacităților instituției supreme de audit din Serbia. Pentru a putea îndeplini responsabilitățile de coordonare și armonizare care decurg din cerințele menționate anterior, cooperarea ar trebui să se concentreze și asupra creării și consolidării unor unități centrale de armonizare pentru gestiunea și controlul financiar și pentru auditul intern.

Articolul 93

Promovarea și protecția investițiilor

Cooperarea dintre părți, în limitele competențelor lor respective, în domeniul promovării și protecției investițiilor vizează crearea unui climat favorabil investițiilor private, atât naționale, cât și străine, care este fundamental pentru revitalizarea economică și industrială a Serbiei. Obiectivele specifice ale cooperării constau, pentru Serbia, în îmbunătățirea cadrelor juridice astfel încât să promoveze și să protejeze investițiile.

Articolul 94

Cooperarea în domeniul industrial

Cooperarea urmărește promovarea modernizării și restructurării industriei și a sectoarelor individuale din Serbia. Aceasta vizează, de asemenea, cooperarea industrială între operatorii economici, având drept obiectiv consolidarea sectorului privat în condiții care să garanteze protecția mediului.

Inițiativele de cooperare industrială reflectă prioritățile stabilite de cele două părți. Acestea iau în considerare aspectele regionale ale dezvoltării industriale, promovând parteneriatele transnaționale, după caz. Aceste inițiative ar trebui, în special, să urmărească să creeze un cadru adecvat pentru întreprinderi și să amelioreze gestiunea, dobândirea de cunoștințe specializate și să promoveze piețele, transparența piețelor și mediul de afaceri. Este important să se acorde o atenție specială desfășurării unor acțiuni eficiente în materie de promovare a exporturilor în Serbia.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de acquis-ul comunitar în domeniul politicii industriale.

Articolul 95

Întreprinderile mici și mijlocii

Cooperarea dintre părți urmărește dezvoltarea și consolidarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din sectorul privat, crearea de noi întreprinderi în sectoare care oferă posibilități de dezvoltare, precum și cooperarea dintre IMM-urile din Comunitate și cele din Serbia.

Cooperarea va ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul IMM-urilor, precum și de cele zece orientări consacrate în Carta europeană a întreprinderilor mici.

Articolul 96

Turismul

Cooperarea între părți în domeniul turismului vizează, în principal, consolidarea fluxului de informații privind turismul (prin intermediul rețelelor internaționale, al băncilor de date etc.); încurajarea dezvoltării infrastructurilor în vederea stimulării investițiilor în sectorul turismului și a participării Serbiei în cadrul unor organizații importante de turism din Europa. Cooperarea urmărește, de asemenea, să analizeze posibilitatea desfășurării unor operațiuni comune și să consolideze cooperarea între organizații de turism, experți și guverne și agențiile competente în domeniul turismului, precum și să faciliteze transferul de cunoștințe specializate (prin formare profesională, schimburi, seminarii). Cooperarea ține seama în mod corespunzător de acquis-ul comunitar legat de acest sector.

Cooperarea poate fi integrată într-un cadru regional de cooperare.

Articolul 97

Agricultura și sectorul agro-industrial

Cooperarea între părți se dezvoltă în toate domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul agricol, veterinar și al protecției plantelor. Cooperarea vizează, în special, modernizarea și restructurarea agriculturii și a sectorului agroindustrial, în special în vederea respectării cerințelor comunitare în domeniul sanitar, a îmbunătățirii gestionării apei și dezvoltării rurale, precum și în vederea dezvoltării sectorului silviculturii în Serbia, dar va viza de asemenea armonizarea treptată a legislației și practicilor din Serbia cu normele și standardele comunitare.

Articolul 98

Domeniul pescuitului

Părțile analizează posibilitatea identificării, în sectorul pescuitului, a unor domenii de interes comun, care să prezinte avantaje pentru ambele părți. Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul pescuitului, inclusiv de respectarea obligațiilor internaționale care decurg din normele organizațiilor de pescuit internaționale și regionale privind gestionarea și conservarea resurselor halieutice.

Articolul 99

Domeniul vamal

Părțile stabilesc relații de cooperare în acest domeniu pentru a garanta respectarea dispozițiilor care trebuie adoptate în domeniul comercial și pentru a realiza apropierea sistemelor vamale din Serbia cu cele comunitare, contribuind astfel la pregătirea măsurilor de liberalizare prevăzute prin prezentul acord și la armonizarea legislativă progresivă în Serbia în domeniul vamal cu acquis-ul comunitar.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul vamal.

Regulile privind asistența administrativă reciprocă între părți în domeniul vamal sunt stabilite în Protocolul 6.

Articolul 100

Domeniul fiscal

Părțile cooperează în domeniul fiscal, inclusiv prin măsuri care urmăresc să continue reforma sistemului fiscal al Serbiei și să restructureze administrația fiscală, pentru a garanta o colectare eficientă a impozitelor și pentru a combate frauda fiscală.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul fiscal și în combaterea concurenței fiscale neloiale. Eliminarea concurenței fiscale neloiale ar trebui să se bazeze pe principiile din Codul de conduită pentru impozitarea afacerilor, adoptat de Consiliu la data de 1 decembrie 1997.

Cooperarea urmărește, de asemenea, îmbunătățirea transparenței și combaterea corupției, precum și includerea schimbului de informații cu statele membre ca instrument menit să faciliteze aplicarea măsurilor de prevenire a fraudei și a evaziunii fiscale. Serbia va completa, de asemenea, rețeaua de acorduri bilaterale cu statele membre, în conformitate cu ultima versiune actualizată a modelului de convenție fiscală a OCDE privind venitul și capitalul, precum și pe baza modelului de acord al OCDE privind schimbul de informații în materie fiscală, în măsura în care statul membru solicitant aderă la acestea.

Articolul 101

Cooperarea în domeniul social

În domeniul ocupării forței de muncă, cooperarea dintre părți se axează în special pe modernizarea serviciilor de plasare a forței de muncă și de orientare profesională, precum și pe prevederea unor măsuri de însoțire și pe promovarea dezvoltării locale astfel încât să contribuie la restructurarea industriei și a pieței forței de muncă. Cooperarea se realizează, de asemenea, prin acțiuni precum realizarea de studii, detașarea de experți și activități de informare și de formare profesională.

Părțile cooperează pentru a facilita reforma politicii de ocupare a forței de muncă în Serbia, în contextul unei reforme și integrări economice consolidate. Cooperarea urmărește, de asemenea, să sprijine adaptarea sistemului de protecție socială din Serbia la noile cerințe economice și sociale și presupune adaptarea legislației din Serbia cu privire la condițiile de muncă și la egalitatea de șanse între femei și bărbați, pentru persoanele cu handicap și persoanele care aparțin unor minorități și altor grupuri vulnerabile, precum și îmbunătățirea nivelului de protecție a sănătății și siguranței lucrătorilor, adoptând ca referință nivelul de protecție existent în Comunitate.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în acest domeniu.

Articolul 102

Educație și formare

Părțile cooperează în vederea creșterii nivelului educației generale și al formării profesionale în Serbia, precum și în ceea ce privește politica în materie de tineret și activitatea profesională a tinerilor, inclusiv educația informală. În ceea ce privește sistemele de învățământ superior, una dintre priorități este realizarea obiectivelor Declarației de la Bologna în cadrul procesului interguvernamental de la Bologna.

Părțile cooperează de asemenea pentru a asigura accesul liber la toate nivelurile de învățământ și formare profesională din Serbia, fără discriminări pe criterii de gen, culoare, origine etnică sau religie.

Programele și instrumentele comunitare în domeniu contribuie la modernizarea structurilor și activităților de învățământ și formare din Serbia.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în acest domeniu.

Articolul 103

Cooperarea în domeniul cultural

Părțile se angajează să promoveze cooperarea culturală. Această cooperare urmărește, inter alia, să promoveze înțelegerea și respectul reciproc între persoane, comunități și națiuni. Părțile se angajează, de asemenea, să coopereze pentru a promova diversitatea culturală, în special în cadrul Convenției UNESCO privind protecția și promovarea diversității formelor de expresie culturală.

Articolul 104

Cooperarea în domeniul audiovizualului

Părțile cooperează pentru a promova industria audiovizualului în Europa și pentru a încuraja coproducția în domeniile cinematografiei și televiziunii.

Cooperarea ar putea include, inter alia, programe și facilități pentru formarea jurnaliștilor și a altor profesioniști media, precum și acordarea de asistență tehnică mijloacelor de comunicare, sectorului public și privat, în vederea consolidării independenței, profesionalismului și legăturilor lor cu media europeană.

Serbia își aliniază politicile la cele ale Comunității în domeniul reglementării conținutului transmisiilor transfrontaliere și își armonizează legislația cu acquis-ul UE. Serbia acordă o atenție deosebită aspectelor legate de dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală pentru programele și emisiunile difuzate prin satelit, cablu și frecvențe terestre.

Articolul 105

Societatea informațională

Cooperarea se dezvoltă în toate domeniile acquis-ului comunitar care privesc societatea informațională. Cooperarea sprijină în primul rând alinierea progresivă a politicilor și legislației Serbiei în acest sector la cele comunitare.

Părțile cooperează, de asemenea, în vederea dezvoltării suplimentare a societății informaționale în Serbia. Obiectivele generale constau în pregătirea întregii societăți pentru era digitală, atragerea de investiții și asigurarea interoperabilității rețelelor și serviciilor.

Articolul 106

Rețelele și serviciile de comunicații electronice

Cooperarea se axează în primul rând asupra domeniilor prioritare ale acquis-ului comunitar în acest domeniu.

Părțile își consolidează, în special, cooperarea în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, având drept obiectiv final adoptarea de către Serbia a acquis-ului comunitar în acest sector la trei ani după intrarea în vigoare a prezentului acord.

Articolul 107

Informare și comunicare

Comunitatea și Serbia iau măsurile necesare pentru a stimula schimbul reciproc de informații. Se acordă prioritate programelor destinate să furnizeze publicului larg informații de bază despre Comunitate, iar mediilor profesionale din Serbia, informații mai specializate.

Articolul 108

Transporturi

Cooperarea între părți se axează asupra domeniilor prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul transporturilor.

Cooperarea poate viza în special restructurarea și modernizarea modurilor de transport din Serbia, îmbunătățirea liberei circulații a călătorilor și a mărfurilor, facilitarea accesului pe piața transporturilor și la infrastructurile de transport, inclusiv la porturi și aeroporturi. În plus, cooperarea poate sprijini dezvoltarea unor infrastructuri multimodale conectate la principalele rețele transeuropene, în special în vederea întăririi legăturilor regionale în Europa de Sud-Est în conformitate cu Memorandumul de înțelegere privind dezvoltarea rețelei de transport regional de bază. Obiectivul cooperării ar trebui să constea în elaborarea unor standarde operaționale comparabile cu cele comunitare, precum și dezvoltarea unui sistem de transport în Serbia compatibil cu sistemul comunitar și aliniat la acesta, dar și realizarea unei mai bune protecții a mediului în sectorul transporturilor.

Articolul 109

Energie

Cooperarea se axează asupra domeniilor prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul energetic. Aceasta se bazează pe Tratatul de instituire a Comunității Energiei și se dezvoltă în vederea integrării progresive a Serbiei pe piețele de energie ale Europei. Această cooperare poate include în special:

(a)

formularea și planificarea politicii energetice, inclusiv modernizarea infrastructurilor, îmbunătățirea și diversificarea aprovizionării și îmbunătățirea accesului pe piața energiei, inclusiv prin facilitarea tranzitului, a transmiterii și a distribuției și restabilirea interconexiunilor energetice de importanță regională cu țările vecine;

(b)

promovarea economiei de energie, a eficienței energetice, a energiei regenerabile și evaluarea impactului asupra mediului a producției și consumului de energie;

(c)

formularea de condiții-cadru pentru restructurarea întreprinderilor din domeniul energetic și cooperarea între întreprinderile din acest sector.

Articolul 110

Securitatea nucleară

Părțile cooperează în domeniul securității și garanțiilor nucleare. Cooperarea ar putea să reglementeze următoarele aspecte:

(a)

modernizarea legislației și reglementărilor părților cu privire la protecția împotriva radiațiilor, la securitatea nucleară și la evidența contabilă și controlul materialelor nucleare, precum și consolidarea autorităților de supraveghere și a resurselor acestora;

(b)

încurajarea încheierii de acorduri între statele membre și Serbia sau între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Serbia privind notificarea rapidă și schimbul de informații în caz de accidente nucleare, precum și privind capacitatea de a face față situațiilor de urgență și aspectele legate de securitatea nucleară în general, după caz;

(c)

răspunderea terților în domeniul nuclear.

Articolul 111

Mediul

Părțile își dezvoltă și consolidează cooperarea în domeniul protecției mediului, urmărind obiectivul esențial de a împiedica continuarea degradării și de a demara acțiuni de îmbunătățire a situației mediului în vederea asigurării unei dezvoltări durabile.

Părțile stabilesc relații de cooperare în special în scopul de a consolida structurile și procedurile administrative în vederea asigurării planificării strategice a aspectelor de mediu și a coordonării părților interesate și se concentrează asupra armonizării legislației Serbiei la acquis-ul comunitar. Cooperarea s-ar putea concentra, de asemenea, asupra dezvoltării unor strategii menite să reducă în mod semnificativ poluarea locală, regională și transfrontalieră a aerului și a apei, să instituie un cadru care să permită o producție și un consum curat, durabil și regenerabil de energie și să realizeze evaluări ale impactului asupra mediului și evaluări strategice asupra mediului. O atenție specială este acordată ratificării și punerii în aplicare a Protocolului de la Kyoto.

Articolul 112

Cooperarea în domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice

Părțile încurajează cooperarea în materie de cercetare științifică civilă și de dezvoltare tehnologică (CDT), spre beneficiul reciproc al părților și luând în considerare disponibilitatea resurselor, accesul adecvat la programele celeilalte părți, sub rezerva atingerii unor niveluri adecvate de protecție efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice.

Articolul 113

Dezvoltarea la nivel regional și local

Părțile urmăresc să consolideze cooperarea pentru dezvoltare regională și locală, pentru a contribui la dezvoltarea economică și la reducerea dezechilibrelor regionale. O atenție deosebită este acordată cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul dezvoltării regionale.

Articolul 114

Administrația publică

Cooperarea vizează să asigure dezvoltarea unei administrații publice eficiente și responsabile în Serbia, în special pentru a sprijini realizarea statului de drept, funcționarea corespunzătoare a instituțiilor statului în beneficiul întregii populații a Serbiei și dezvoltarea armonioasă a relațiilor dintre UE și Serbia.

Cooperarea în acest domeniu se concentrează, în principal, asupra consolidării instituționale, inclusiv asupra dezvoltării și punerii în aplicare a unor proceduri de recrutare transparente și imparțiale, asupra gestionării resurselor umane și a dezvoltării carierei în serviciul public, asupra formării continue și promovării eticii în cadrul administrației publice. Cooperarea vizează toate nivelurile administrației publice, inclusiv cel al administrației locale.

TITLUL IX

COOPERAREA FINANCIARĂ

Articolul 115

Pentru a realiza obiectivele prezentului acord și în conformitate cu articolele 5, 116 și 118, Serbia poate primi asistență financiară din partea Comunității sub forma unor subvenții și împrumuturi, inclusiv împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții. Ajutorul comunitar este condiționat de realizarea unor progrese suplimentare în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice de la Copenhaga și, în special, a unor progrese cu privire la realizarea priorităților specifice ale parteneriatului european. Se ține seama, de asemenea, de rezultatele rapoartelor anuale privind țările care participă la procesul de stabilizare și de asociere, în special în ceea ce privește angajamentul beneficiarilor de a realiza reforme democratice, economice și instituționale, precum și de alte concluzii ale Consiliului, legate în special de respectarea programelor de adaptare. Ajutoarele acordate Serbiei trebuie direcționate către necesitățile identificate, către prioritățile convenite, către capacitatea de absorbție și rambursare a fondurilor și către măsurile adoptate pentru reformarea și restructurarea economiei.

Articolul 116

Asistența financiară sub formă de subvenții este reglementată de măsurile privind funcționarea prevăzute în regulamentul pertinent al Consiliului, în cadrul unui document de planificare indicativ multianual care face obiectul unor revizuiri anuale și care este stabilit de către Comunitate în urma consultărilor cu Serbia.

Asistența financiară poate acoperi toate domeniile de cooperare, acordându-se o atenție deosebită domeniului justiției, libertății și securității, armonizării legislației, dezvoltării durabile, reducerii sărăciei și protecției mediului.

Articolul 117

La cererea Serbiei și în caz de necesități deosebite, Comunitatea poate examina, coordonându-se, în acest sens, cu instituțiile financiare internaționale, posibilitatea de a acorda, în mod excepțional, asistență financiară macroeconomică cu condiția respectării anumitor condiții și luând în considerare toate resursele financiare disponibile. Asistența este acordată cu condiția respectării unor condiții care urmează să fie stabilite în contextul unui program convenit de Serbia și de Fondul Monetar Internațional.

Articolul 118

Pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor disponibile, părțile urmăresc să existe o coordonare strânsă între contribuțiile Comunității și cele provenite din alte surse, de exemplu din partea statelor membre, a altor țări și a instituțiile financiare internaționale.

În acest scop, părțile fac periodic schimb de informații privind toate sursele de asistență.

TITLUL X

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE, GENERALE ȘI FINALE

Articolul 119

Se instituie un Consiliu de stabilizare și de asociere care supraveghează aplicarea și punerea în aplicare a prezentului acord. Acesta se întrunește periodic la nivelul corespunzător, precum și atunci când circumstanțele impun acest lucru. Consiliul examinează orice aspecte importante care decurg din prezentul acord, precum și orice alte aspecte bilaterale sau internaționale de interes comun.

Articolul 120

(1)   Consiliul de stabilizare și de asociere este compus, pe de o parte, din membri ai Consiliului Uniunii Europene și din membri ai Comisiei Europene și, pe de altă parte, din membri ai Guvernului Serbiei.

(2)   Consiliul de stabilizare și de asociere își adoptă propriul regulament de procedură.

(3)   Membrii Consiliului de stabilizare și de asociere pot dispune să fie reprezentați în conformitate cu condițiile care urmează să fie prevăzute în regulamentul de procedură.

(4)   Președinția Consiliului de stabilizare și de asociere este asigurată pe rând de către un reprezentant al Comunității și de către un reprezentant al Serbiei, în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie prevăzute în regulamentul de procedură.

(5)   În ceea ce privește chestiunile care țin de competența sa, Banca Europeană de Investiții participă, cu statut de observator, la lucrările Consiliului de stabilizare și de asociere.

Articolul 121

În vederea realizării obiectivelor prezentului acord, Consiliul de stabilizare și de asociere are competență de decizie în cadrul domeniului de aplicare al prezentului acord și în cazurile prevăzute de acesta. Deciziile adoptate sunt obligatorii pentru părți, care trebuie să ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziilor luate. Consiliul de stabilizare și de asociere poate, de asemenea, să formuleze recomandări adecvate. Consiliul de stabilizare și de asociere adoptă decizii și formulează recomandări prin acordul părților.

Articolul 122

(1)   Consiliul de stabilizare și de asociere este asistat în exercitarea atribuțiilor sale de un Comitet de stabilizare și de asociere alcătuit, pe de o parte, din reprezentanți ai Consiliului Uniunii Europene și reprezentanți ai Comisiei Europene și, pe de altă parte, din reprezentanți ai Guvernului Serbiei.

(2)   Consiliul de stabilizare și de asociere stabilește, în regulamentul său de procedură, atribuțiile Comitetului de stabilizare și de asociere, care includ pregătirea reuniunilor Consiliului de stabilizare și de asociere, și stabilește modul de funcționare al comitetului.

(3)   Consiliul de stabilizare și de asociere poate delega Comitetului de stabilizare și de asociere oricare dintre competențele sale. În acest caz, Comitetul de stabilizare și de asociere adoptă decizii în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 121.

Articolul 123

Comitetul de stabilizare și de asociere poate să înființeze subcomitete. Înainte de încheierea primului an de la data intrării în vigoare a prezentul acord, Comitetul de stabilizare și de asociere înființează subcomitetele necesare în vederea punerii în aplicare adecvate a prezentului acord.

Se înființează un subcomitet însărcinat cu soluționarea aspectelor legate de migrație.

Articolul 124

Consiliul de stabilizare și de asociere poate decide înființarea altor comitete sau organisme speciale care îl pot asista în exercitarea atribuțiilor sale. În regulamentul său de procedură, Consiliul de stabilizare și de asociere stabilește alcătuirea și atribuțiile acestor comitete sau organisme și modalitatea lor de funcționare.

Articolul 125

Se înființează o Comisie parlamentară de stabilizare și de asociere. Aceasta reprezintă un spațiu de întâlnire și dialog între membrii Parlamentului Serbiei și cei ai Parlamentului European. Comisia se reunește la intervale pe care le stabilește ea însăși.

Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere este compusă din membri ai Parlamentului European și din membri ai Parlamentului Serbiei.

Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere își adoptă propriul regulament de procedură.

Președinția Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere este asigurată pe rând de un membru al Parlamentului European și de un membru al Parlamentului Serbiei, în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie prevăzute de regulamentul de procedură.

Articolul 126

În cadrul domeniului de aplicare al prezentului acord, fiecare parte se angajează să garanteze că persoanele fizice și juridice ale celeilalte părți au acces liber, fără nici o discriminare în raport cu proprii resortisanți, la instanțele și organele administrative competente ale părților, în vederea apărării drepturilor lor individuale și reale.

Articolul 127

Nici o dispoziție a prezentului acord nu împiedică o parte să ia toate măsurile:

(a)

pe care le consideră necesare pentru a preveni divulgarea unor informații care sunt contrare intereselor sale esențiale în materie de securitate;

(b)

referitoare la producția sau comercializarea armelor, munițiilor sau a materialului militar sau la cercetarea, dezvoltarea sau producția indispensabilă pentru asigurarea apărării sale, cu condiția ca măsurile respective să nu denatureze condițiile de concurență pentru produsele care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;

(c)

pe care le consideră esențiale pentru asigurarea propriei securități în caz de conflicte interne grave care aduc atingere menținerii legii și ordinii publice, în caz de război sau de grave tensiuni internaționale care amenință să se transforme în conflict armat sau pentru îndeplinirea obligațiilor pe care și le-a asumat în vederea menținerii păcii și securității internaționale.

Articolul 128

(1)   În domeniile reglementate de prezentul acord și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale prevăzute de acesta:

(a)

regimul aplicat Comunității de către Serbia nu poate să dea naștere niciunei discriminări între statele membre, resortisanții sau societățile acestora;

(b)

regimul aplicat Serbiei de către Comunitate nu poate să dea naștere niciunei discriminări între resortisanții Serbiei sau între societățile și întreprinderile acestuia.

(2)   Dispozițiile alineatului (1) nu aduc atingere dreptului părților de a aplica dispozițiile relevante din legislația lor fiscală contribuabililor care nu se găsesc într-o situație identică în ceea ce privește locul de reședință.

Articolul 129

(1)   Părțile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord. Părțile veghează la îndeplinirea obiectivelor prevăzute de prezentul acord.

(2)   Părțile convin să se consulte rapid, la cererea uneia dintre ele, pe căile adecvate, pentru a examina aspectele legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord și alte aspecte relevante privind relațiile dintre ele.

(3)   Fiecare parte sesizează Consiliul de stabilizare și de asociere cu privire la orice litigiu legat de aplicarea sau interpretarea prezentului acord. În această situație se aplică articolul 130 și, după caz, Protocolul 7.

Consiliul de stabilizare și de asociere poate soluționa litigiul printr-o decizie obligatorie.

(4)   În cazul în care una dintre părți consideră că cealaltă parte nu și-a îndeplinit una din obligațiile impuse de prezentul acord, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare. Înainte însă de a lua vreo măsură, partea în cauză trebuie, cu excepția cazurilor de urgență deosebită, să furnizeze Consiliului de stabilizare și de asociere toate informațiile relevante necesare pentru o analiză aprofundată a situației, în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru ambele părți. La alegerea măsurilor, se acordă prioritate celor care afectează cel mai puțin aplicarea prezentului acord. Aceste măsuri sunt notificate imediat Consiliului de stabilizare și de asociere și fac obiectul consultărilor, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru, în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere, al Comitetului de stabilizare și de asociere sau al oricărui alt organism instituit în baza articolelor 123 sau 124.

(5)   Dispozițiile alineatelor (2), (3) și (4) nu afectează în niciun fel și nu aduc atingere articolelor 32, 40, 41, 42, 46 și Protocolului 3 (definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă).

Articolul 130

(1)   În cazul unui litigiu între părți cu privire la interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord, oricare dintre părți comunică celeilalte părți și Consiliului de stabilizare și de asociere o cerere formală de soluționare a litigiului.

Atunci când una dintre părți consideră că o măsură adoptată de cealaltă parte sau inacțiunea celeilalte părți constituie o încălcare a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord, cererea formală de soluționare a litigiului trebuie să specifice motivele care stau la baza acestei poziții și să indice, după caz, că partea în cauză poate adopta măsurile prevăzute la articolul 129 alineatul (4).

(2)   Părțile se străduiesc să soluționeze litigiul angajându-se cu bună credință în consultări în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere și al altor organisme prevăzute la alineatul (3), pentru a ajunge cât mai curând posibil la o soluție reciproc acceptabilă.

(3)   Părțile pun la dispoziția Consiliului de stabilizare și de asociere toate informațiile relevante necesare pentru o analiză aprofundată a situației.

Până la soluționarea litigiului, acesta face obiectul discuțiilor în cadrul tuturor reuniunilor Consiliului de stabilizare și de asociere, cu excepția cazului în care este inițiată procedura de arbitraj prevăzută în Protocolul 7. Un litigiu este considerat soluționat atunci când Consiliul de stabilizare și de asociere a adoptat o decizie cu caracter obligatoriu pentru a soluționa litigiul, astfel cum se menționează la articolul 129 alineatul (3), sau atunci când a constatat stingerea litigiului.

Consultările privind un litigiu pot fi purtate de asemenea în cadrul oricărei reuniuni a Comitetului de stabilizare și de asociere sau a oricărui alt comitet sau organism competent, instituit în baza articolelor 123 sau 124, conform celor convenite între părți sau la cererea oricăreia dintre părți. Consultările pot avea loc, de asemenea, în scris.

Orice informații divulgate în decursul consultărilor rămân confidențiale.

(4)   În ceea ce privește aspectele care țin de domeniul de aplicare al Protocolului 7, oricare dintre părți poate solicita soluționarea litigiului prin procedura de arbitraj în conformitate cu protocolul respectiv, atunci când părțile nu au reușit să soluționeze litigiul în termen de două luni de la inițierea procedurii de soluționare a litigiului, în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 131

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor persoanelor și ale operatorilor economici garantate prin acordurile existente, care prevăd obligații pentru unul sau mai multe state membre, pe de o parte, și pentru Serbia, pe de altă parte, înainte de a se fi pus în aplicare drepturi echivalente în temeiul prezentului acord.

Articolul 132

Anexele I-VII și Protocoalele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din prezentul acord.

Acordul-cadru între Comunitatea Europeană și Serbia și Muntenegru privind principiile generale ale participării Serbiei și Muntenegrului la programele comunitare, semnat la 21 noiembrie 2004, precum și anexa la acesta fac parte integrantă din prezentul acord. Revizuirea prevăzută la articolul 8 din acordul-cadru se realizează de către Consiliul de stabilizare și de asociere, care are competențele pentru a modifica, în cazul în care este necesar, acordul-cadru.

Articolul 133

Prezentul acord se încheie pe durată nelimitată.

Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord, printr-o notificare adresată celeilalte părți. Prezentul acord încetează să mai producă efecte după șase luni de la data unei asemenea notificări.

Oricare dintre părți poate suspenda, cu efect imediat, aplicarea prezentului acord, în cazul nerespectării de către cealaltă parte a unuia dintre elementele esențiale ale prezentului acord.

Articolul 134

În sensul prezentului acord, termenul „părți” desemnează, pe de o parte, Comunitatea sau statele membre ale acesteia ori Comunitatea și statele membre ale acesteia, în conformitate cu competențele lor respective, și Serbia, pe de altă parte.

Articolul 135

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, pe teritoriile în care se aplică Tratatele de instituire a Comunității Europene și a Comunității Europene a Energiei Atomice și în condițiile prevăzute de respectivele tratate și, pe de altă parte, pe teritoriul Serbiei.

Prezentul acord nu se aplică provinciei Kosovo, care este în prezent sub administrație internațională în temeiul Rezoluției nr. 1244 a Consiliului de Securitate al ONU din 10 iunie 1999. Această dispoziție nu aduce atingere statutului actual al Kosovo sau stabilirii statutului final al acestei provincii în conformitate cu rezoluția menționată.

Articolul 136

Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentului acord.

Articolul 137

Prezentul acord este redactat în dublu exemplar, în limbile bulgară, spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză, suedeză și sârbă, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentic.

Articolul 138

Părțile aprobă prezentul acord în conformitate cu propriile proceduri.

Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei la care părțile își notifică îndeplinirea procedurilor menționate la primul paragraf.

Articolul 139

Acordul interimar

În cazul în care, până la încheierea procedurilor necesare intrării în vigoare a prezentului acord, dispozițiile anumitor părți ale prezentului acord, în special cele privind libera circulație a mărfurilor și dispozițiile relevante privind transporturile, sunt puse în aplicare printr-un acord interimar între Comunitate și Serbia, părțile convin ca, în aceste condiții și în sensul dispozițiilor titlului IV articolele 73, 74 și 75 din prezentul acord, al Protocoalelor nr. 1, 2, 3, 5, 6 și 7 și al dispozițiilor relevante ale Protocolului 4, prin „data intrării în vigoare a prezentului acord” să se înțeleagă data intrării în vigoare a acordului interimar, în ceea ce privește obligațiile cuprinse în dispozițiile menționate anterior.

Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Gћal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunitatea Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

За Републику Србиjу

Image


(1)  JO L 334, 19.12.2007, p. 137.

(2)  JO L 334, 19.12.2007, p. 46.

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (JO L 256, 7.9.1987, p. 1): Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1352/2007 al Comisiei (JO L 303, 21.11.2007, p. 3).

(4)  Monitorul Oficial al Serbiei nr. 62/2005 și 61/2007

(5)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(6)  Acord multilateral între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea ONU de administrație interimară în Kosovo privind crearea unui spațiu aerian comun european (JO L 285, 16.10.2006, p. 3).

(7)  Comitetul European de Standardizare, Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică, Institutul European de Standardizare în Telecomunicații, Cooperarea Europeană pentru Acreditare, Organizația Europeană a Serviciilor Naționale de Metrologie Legală, Colaborarea Europeană privind Standardele de Măsurare.

LISTA ANEXELOR ȘI PROTOCOALELOR

ANEXE

Anexa I (articolul 21) – Concesii tarifare acordate de Serbia pentru produsele industriale din Comunitate

Anexa II (articolul 26) – Definiția produselor „baby beef”

Anexa III (articolul 27) – Concesii tarifare acordate de Serbia pentru produsele agricole din Comunitate

Anexa IV (articolul 29) – Concesii acordate de Comunitate pentru produsele pescărești din Serbia

Anexa V (articolul 30) – Concesii acordate de Serbia pentru produsele pescărești din Comunitate

Anexa VI (articolul 52) – Stabilire: servicii financiare

Anexa VII (articolul 75) – Drepturi de proprietate intelectuală, industrială și comercială

PROTOCOALE

Protocolul 1 (articolul 25) – privind comerțul cu produse agricole transformate între Comunitate și Serbia

Protocolul 2 (articolul 28) – vin și băuturi spirtoase

Protocolul 3 (articolul 44) – definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

Protocolul 4 (articolul 61) – privind transporturile terestre

Protocolul 5 (articolul 73) – privind ajutorul de stat acordat industriei siderurgice

Protocolul 6 (articolul 99) – asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

Protocolul 7 (articolul 129) – soluționarea litigiilor

ANEXA I

ANEXA I(a)

CONCESII TARIFARE ACORDATE DE SERBIA PENTRU PRODUSELE INDUSTRIALE DIN COMUNITATE

menționate la articolul 21

Nivelul taxelor vamale se reduce după cum urmează:

(a)

la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se reduc la 70 % din taxele vamale de bază;

(b)

la data de 1 ianuarie a primului an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se reduc la 40 % din taxele vamale de bază;

(c)

la data de 1 ianuarie a celui de-al doilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import rămase se elimină.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

2501 00

Sare (inclusiv sare de masă și sare denaturată) și clorură de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate; apă de mare:

Sare (inclusiv sare de masă și sare denaturată) și clorură de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate:

Altele:

Altele:

2501 00 91

Sare destinată alimentației umane:

ex 2501 00 91

Iodată

ex 2501 00 91

Neiodată, pentru finisare

2501 00 99

Altele

2515

Marmură, travertin, ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții cu o densitate aparentă de minimum 2,5 și alabastru, chiar degroșate sau simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară

2517

Prundiș, pietriș, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriș și silex, chiar tratate termic; macadam de zgură, de zgură metalurgică, de deșeuri industriale similare, care conține chiar materiale cuprinse în prima parte a poziției; macadam gudronat; granule, spărturi și praf din pietre de la pozițiile 2515 sau 2516, chiar tratate termic

2521 00 00

Piatră de var pentru furnale; piatră de var și alte roci calcaroase de tipul celor folosite pentru fabricarea varului sau a cimentului

2522

Var nestins, var stins și var hidraulic, cu excepția oxidului și a hidroxidului de calciu de la poziția 2825:

2522 20 00

Var stins

2522 30 00

Var hidraulic

2523

Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate numite „clinkers”), chiar colorate

2529

Feldspat; leucit; nefelin și nefelin sienit; fluorină:

2529 10 00

Feldspat

2702

Lignit, chiar aglomerat, cu excepția gagatului

2703 00 00

Turbă (inclusiv turba pentru așternut), chiar aglomerată

2711

Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase:

Lichefiate:

2711 12

Propan:

Propan cu o puritate de minimum 99 %:

2711 12 11

Destinat utilizării drept carburant sau combustibil

Altele:

Destinat altor utilizări:

2711 12 94

De o puritate peste 90 % dar sub 99 %

2711 12 97

Altele

2711 14 00

Etilenă, propilenă, butilenă și butadienă

2801

Fluor, clor, brom și iod:

2801 10 00

Clor

2802 00 00

Sulf sublimat sau precipitat; sulf coloidal

2804

Hidrogen, gaze rare și alte nemetale:

Gaze rare:

2804 21 00

Argon

2804 29

Altele

2804 30 00

Azot

2804 40 00

Oxigen

2806

Clorură de hidrogen (acid clorhidric); acid clorosulfuric:

2806 10 00

Clorură de hidrogen (acid clorhidric)

2807 00

Acid sulfuric; oleum

2808 00 00

Acid nitric (azotic); acizi sulfonitrici

2809

Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi polifosforici, cu compoziție chimică definită sau nu:

2809 10 00

Pentaoxid de difosfor

2811

Alți acizi anorganici și alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor:

Alți acizi anorganici:

2811 19

Altele:

2811 19 10

Bromură de hidrogen (acid bromhidric)

Alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor:

2811 21 00

Dioxid de carbon

2811 29

Altele

2812

Halogenuri și oxihalogenuri de nemetale:

2812 90 00

Altele

2814

Amoniac, anhidru sau în soluție apoasă

2816

Hidroxid și peroxid de magneziu; oxizi, hidroxizi și peroxizi de stronțiu sau de bariu:

2816 10 00

Hidroxid și peroxid de magneziu

2817 00 00

Oxid de zinc; peroxid de zinc

2818

Corindon artificial, definit sau nu chimic; oxid de aluminiu; hidroxid de aluminiu:

2818 30 00

Hidroxid de aluminiu

2820

Oxizi de mangan

2825

Hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice; alte baze anorganice; alți oxizi, hidroxizi și peroxizi metalici:

2825 50 00

Oxizi și hidroxizi de cupru

2825 80 00

Oxizi de antimoniu

2826

Fluoruri; fluorosilicați, fluoroaluminați și alte săruri complexe de fluor:

2826 90

Altele:

2826 90 80

Altele:

ex 2826 90 80

Fluorosilicați de sodiu sau de potasiu

2827

Cloruri, oxicloruri și hidroxicloruri; bromuri și oxibromuri; ioduri și oxiioduri:

2827 10 00

Clorură de amoniu

2827 20 00

Clorură de calciu

Alte cloruri:

2827 35 00

De nichel

2827 39

Altele:

2827 39 10

De staniu

2827 39 20

De fier

2827 39 30

De cobalt

2827 39 85

Altele:

ex 2827 39 85

De zinc

Oxicloruri și hidroxicloruri:

2827 41 00

De cupru

2827 49

Altele

2827 60 00

Ioduri și oxiioduri

2828

Hipocloriți; hipoclorit de calciu comercial; cloriți; hipobromiți:

2828 90 00

Altele

2829

Clorați și perclorați; bromați și perbromați; iodați și periodați:

Clorați:

2829 19 00

Altele

2829 90

Altele:

2829 90 10

Perclorați

2829 90 80

Altele

2830

Sulfuri; polisulfuri, cu compoziție chimică definită sau nu:

2830 90

Altele:

2830 90 11

Sulfuri de calciu, de antimoniu sau de fier

2830 90 85

Altele:

ex 2830 90 85

Altele decât sulfuri de zinc sau sulfuri de cadmiu

2831

Ditioniți și sulfoxilați:

2831 90 00

Altele

2832

Sulfiți; tiosulfați:

2832 10 00

Sulfiți de sodiu

2832 20 00

Alți sulfiți

2833

Sulfați; alauni; persulfați:

Sulfați de sodiu:

2833 19 00

Altele

Alți sulfați:

2833 21 00

De magneziu

2833 25 00

De cupru

2833 29

Altele:

 

De cadmiu; de crom; de zinc

2833 29 60

De plumb

2833 29 90

Altele

2833 30 00

Alauni

2833 40 00

Persulfați

2834

Nitriți; nitrați:

2834 10 00

Nitriți

Nitrați:

2834 29

Altele

2835

Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polifosfați, cu compoziție chimică definită sau nu:

Fosfați:

2835 22 00

De mono- sau de disodiu

2835 24 00

De potasiu

2835 25

Hidrogenoortofosfat de calciu (fosfat dicalcic):

2835 26

Alți fosfați de calciu

2835 29

Altele

Polifosfați:

2835 31 00

Trifosfat de sodiu (tripolifosfat de sodiu)

2835 39 00

Altele

2836

Carbonați; percarbonați; carbonat de amoniu comercial conținând carbamat de amoniu:

2836 40 00

Carbonați de potasiu

2836 50 00

Carbonat de calciu

Altele:

2836 99

Altele:

Carbonați:

2836 99 17

Altele:

ex 2836 99 17

Carbonat de amoniu comercial și alți carbonați de amoniu

ex 2836 99 17

Carbonați de plumb

2839

Silicați; silicați de metale alcaline comerciali:

De sodiu:

2839 11 00

Metasilicați de sodiu

2839 19 00

Altele

2841

Săruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici:

Manganiți, manganați și permanganați:

2841 61 00

Permanganat de potasiu

2841 69 00

Altele

2842

Alte săruri ale acizilor sau peracizilor anorganici (inclusiv aluminosilicați cu compoziție chimică definită sau nu), altele decât azidele:

2842 10 00

Silicați dubli sau complecși, inclusiv aluminosilicați cu compoziție chimică definită sau nu

2842 90

Altele:

2842 90 10

Săruri simple, duble sau complexe ale acizilor seleniului sau telurului

2843

Metale prețioase în stare coloidală; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, cu compoziție chimică definită sau nu; amalgame de metale prețioase

2849

Carburi cu compoziție chimică definită sau nu:

2849 90

Altele:

2849 90 30

De tungsten

2853 00

Alți compuși anorganici (inclusiv apa distilată, apa de conductibilitate sau de puritate similară); aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat; amalgame, altele decât amalgamele de metale prețioase:

2853 00 10

Apă distilată, apă de conductibilitate sau de puritate similară

2853 00 30

Aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat

2903

Derivați halogenați ai hidrocarburilor:

Derivați clorurați saturați ai hidrocarburilor aciclice:

2903 13 00

Cloroform (triclormetan)

2909

Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

2909 50

Eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

2909 50 90

Altele

2910

Epoxizi, epoxi-alcooli, epoxi-fenoli și epoxi-eteri cu trei atomi în ciclu și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

2910 40 00

Dieldrin (ISO, DCI)

2910 90 00

Altele

2912

Aldehide, chiar conținând alte funcții oxigenate; polimeri ciclici ai aldehidelor; paraformaldehidă:

Aldehide aciclice fără alte funcții oxigenate:

2912 11 00

Metanal (formaldehidă)

2915

Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

Acid acetic și sărurile lui; anhidridă acetică:

2915 29 00

Altele

2917

Acizi policarboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

2917 20 00

Acizi policarboxilici ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor

2918

Acizi carboxilici cu funcții oxigenate suplimentare și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

Acizi carboxilici cu funcție alcool, dar fără altă funcție oxigenată, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor:

2918 14 00

Acid citric

2930

Tiocompuși organici:

2930 30 00

Mono-, di-sau tetrasulfuri de tiouram

3004

Medicamente (cu excepția produselor de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006) constituite din produse amestecate sau neamestecate, preparate în scopuri terapeutice sau profilactice, prezentate sub formă de doze (inclusiv cele care se administrează cutanat) sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul:

3004 90

Altele:

Condiționate pentru vânzarea cu amănuntul:

3004 90 19

Altele

3102

Îngrășăminte minerale sau chimice azotate:

3102 10

Uree, chiar în soluție apoasă:

Sulfat de amoniu; săruri duble și amestecuri de sulfat de amoniu și de nitrat de amoniu:

3102 29 00

Altele

3102 30

Nitrat de amoniu, chiar in soluție apoasă:

3102 40

Amestecuri de nitrat de amoniu cu carbonat de calciu sau alte substanțe anorganice fără putere de fertilizare:

3102 90 00

Altele, inclusiv amestecurile nedenumite la subpozițiile precedente:

ex 3102 90 00

Altele decât cianamida de calciu

3105

Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin două sau trei dintre următoarele elemente fertilizante: azot, fosfor și potasiu; alte îngrășăminte; produse de la acest capitol prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg:

3105 20

Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin cele trei elemente fertilizante: azot, fosfor și potasiu

3202

Produse tanante organice sintetice; produse tanante anorganice; preparate tanante, chiar conținând produse tanante naturale; preparate enzimatice pentru pretăbăcire:

3202 90 00

Altele

3205 00 00

Lacuri colorante; preparate prevăzute în nota 3 din prezentul capitol, pe bază de lacuri colorante

3206

Alte substanțe colorante; preparate de felul celor menționate la nota 3 din prezentul capitol, altele decât cele de la pozițiile 3203, 3204 sau 3205; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori, chiar cu compoziție chimică definită:

Pigmenți și preparate pe bază de dioxid de titan:

3206 19 00

Altele

3206 20 00

Pigmenți și preparate pe baza compușilor cromului

Alte substanțe colorante și alte preparate:

3206 49

Altele:

3206 49 30

Pigmenți și preparate pe baza compușilor cadmiului

3208

Lacuri și vopsele (inclusiv emailuri) pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificați, dispersați sau dizolvați într-un mediu neapos; soluții definite în nota 4 din prezentul capitol:

3208 90

Altele:

Soluții definite în nota 4 din prezentul capitol:

3208 90 13

Copolimer de p-cresol și divinilbenzen, sub formă de soluție în N,N-dimetilacetamidă care conține polimer minimum 48 % în greutate

3210 00

Alte lacuri și vopsele (inclusiv emailuri); pigmenți de apă preparați de tipul celor utilizați pentru finisarea pieilor

3212

Pigmenți (inclusiv pulberi și fulgi metalici) dispersați în medii neapoase, sub formă de lichid sau de pastă, de tipul celor utilizate pentru fabricarea vopselelor (inclusiv a emailurilor); folii pentru marcare prin presare la cald; tincturi și alte substanțe colorante prezentate în forme sau ambalaje condiționate pentru vânzarea cu amănuntul:

3212 90

Altele:

Pigmenți (inclusiv pulberi și fulgi metalici), dispersați într-un mediu neapos, sub formă de lichid sau pastă, de tipul celor utilizați pentru fabricarea vopselelor:

3212 90 31

Pe bază de pulberi de aluminiu

3212 90 38

Altele

3212 90 90

Tincturi și alte substanțe colorante, prezentate în forme sau ambalaje destinate vânzării cu amănuntul

3214

Chit pentru geamuri, cimenturi de rășină și alte masticuri; glet pentru zugrăvit; gleturi nerefractare de tipul celor utilizate în construcții

3506

Cleiuri și alți adezivi preparați, nedenumiți și necuprinși în altă parte; produse de orice fel folosite ca adezivi sau cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul ca adezivi sau cleiuri, cu o greutate netă de maximum 1 kg:

Altele:

3506 91 00

Adezivi pe bază de polimeri de la pozițiile 3901-3913 sau pe bază de cauciuc

3601 00 00

Pulberi propulsive

3602 00 00

Explozivi preparați, alții decât pulberile propulsive

3603 00

Fitiluri de siguranță; fitiluri detonante; amorse sau capse explozive; aprinzătoare; detonatoare electrice

3605 00 00

Chibrituri, altele decât articolele pirotehnice de la poziția 3604

3606

Feroceriu și alte aliaje piroforice sub toate formele; articole din materiale inflamabile specificate la nota 2 din prezentul capitol:

3606 90

Altele:

3606 90 10

Feroceriu și alte aliaje piroforice sub toate formele

3802

Cărbune activ; materiale minerale naturale activate; negru de origine animală, inclusiv negru animal rezidual:

3802 10 00

Cărbune activ

3806

Colofoniu și acizi rezinici, derivații lor; esență de colofoniu și uleiuri de colofoniu; gume topite:

3806 20 00

Săruri de colofoniu, de acizi rezinici sau de derivați de colofoniu sau de acizi rezinici, alții decât sărurile de aducți de colofoniu

3807 00

Gudron de lemn; uleiuri din gudron de lemn; creozot de lemn; metanol brut (spirt de lemn); smoală vegetală; smoală pentru butoaie de bere și preparate similare pe bază de colofoniu, de acizi rezinici sau de smoală vegetală

3810

Preparate pentru decaparea metalelor; flux de sudură sau de lipire și alte preparate auxiliare pentru sudarea sau lipirea metalelor; paste și pulberi din metale și din alte materiale pentru sudură sau lipire; preparate de tipul celor utilizate pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudură:

3810 90

Altele:

3810 90 90

Altele

3817 00

Alchilbenzeni în amestec și alchil-naftaline în amestec, altele decât cele de la pozițiile 2707 sau 2902:

3817 00 50

Alchilbenzeni lineari

3819 00 00

Lichide pentru frâne hidraulice și alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice, care nu conțin sau care conțin sub 70 % din greutate uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase

3820 00 00

Preparate antigel și lichide preparate pentru degivrare

3824

Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte:

3824 30 00

Carburi metalice neaglomerate amestecate între ele sau cu lianți metalici

3824 40 00

Aditivi preparați pentru cimenturi, mortare sau betoane

3824 50

Mortare și betoane, nerefractare:

3824 90

Altele:

3824 90 40

Solvenți și diluanți compuși anorganici, pentru vopsele și produse similare

Altele:

Produse și preparate utilizate în scopuri farmaceutice sau chirurgicale:

3824 90 61

Produse intermediare din procesul de fabricare a antibioticelor obținute prin fermentarea Streptomyces tenebrarius, uscate sau nu, utilizate la fabricarea medicamentelor de uz uman de la poziția 3004

3824 90 64

Altele

3901

Polimeri de etilenă, în forme primare:

3901 10

Polietilenă cu densitate sub 0,94:

3901 10 90

Altele

3916

Monofilamente a căror dimensiune maximă în secțiunea transversală depășește 1 mm (monofire), inele, tije, bare și profile, chiar prelucrate la suprafață, dar neprelucrate altfel, din material plastic:

3916 20

Din polimeri de clorură de vinil:

3916 20 10

Din poli(clorură de vinil)

3916 90

Din alte materiale plastice:

3916 90 90

Altele

3917

Tuburi, țevi și accesorii ale acestora (de exemplu îmbinări, coturi, flanșe), din materiale plastice:

3917 10

Mațe artificiale din proteine întărite sau din materiale plastice celulozice:

3917 10 10

Din proteine întărite

Alte tuburi și țevi:

3917 31 00

Tuburi și țevi flexibile, care pot suporta o presiune minimă de 27,6 MPa:

ex 3917 31 00

Chiar cu accesorii adăugate, pentru alte utilizări decât cele pentru aeronavele civile

3917 32

Altele, neranforsate cu alte materiale, nici asociate în alt mod cu alte materiale, fără accesorii:

Altele:

3917 32 91

Mațe artificiale

3917 40 00

Accesorii:

ex 3917 40 00

Pentru alte utilizări decât cele pentru aeronavele civile

3919

Plăci, folii, benzi, panglici, pelicule și alte forme plate autoadezive, din materiale plastice, chiar în rulouri

3920

Alte plăci, folii, pelicule, benzi, panglici și lame, din materiale plastice nealveolare, neranforsate, nestratificate, neasociate cu alte materiale, neprevăzute cu un suport:

3920 10

Din polimeri de etilenă:

Cu o grosime de maximum 0,125 mm:

Din polietilenă cu o densitate:

Sub 0,94:

3920 10 23

Pelicule de polietilenă cu o grosime de minimum 20 microni, dar de maximum 40 microni, pentru fabricarea peliculelor fotorezistente utilizate la fabricarea semiconductorilor sau a circuitelor imprimate

Altele:

Neimprimate:

3920 10 24

Pelicule extensibile

3920 10 26

Altele:

3920 10 27

Imprimate

3920 10 28

De minimum 0,94

3920 10 40

Altele

Cu o grosime de peste 0,125 mm:

3920 10 89

Altele

3920 20

Din polimeri de propilenă:

3920 30 00

Din polimeri de stiren

Din polimeri de clorură de vinil:

3920 43

Care conțin în greutate minimum 6 % plastifianți

3920 49

Altele

Din polimeri acrilici:

3920 51 00

Din poli(metacrilat de metil)

3920 59

Altele

Din policarbonați, din rășini alchidice, din poliesteri alilici sau din alți poliesteri:

3920 61 00

Din policarbonați

3920 62

Din poli(etilen tereftalat)

3920 63 00

Din poliesteri nesaturați

3920 69 00

Din alți poliesteri

Din celuloză sau din derivații ei chimici:

3920 71

Din celuloză regenerată:

3920 71 10

Folii, pelicule, benzi sau lame, rulate sau nu, cu grosimea sub 0,75 mm:

ex 3920 71 10

Altele decât pentru dializori

3920 71 90

Altele

3920 73

Din acetat de celuloză:

3920 73 50

Folii, pelicule, benzi sau lame, rulate sau nu, cu grosimea sub 0,75 mm

3920 73 90

Altele

3920 79

Din alte derivate ale celulozei:

3920 79 90

Altele

Din alte materiale plastice:

3920 92 00

Din poliamide

3920 93 00

Din rășini aminice

3920 94 00

Din rășini fenolice

3920 99

Din alte materiale plastice:

Din produse de polimerizare de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic:

3920 99 21

Folii și benzi din poliamidă, neacoperite sau acoperite ori îmbrăcate numai cu materiale plastice

3920 99 28

Altele

Din produse de polimerizare de adiție:

3920 99 55

Pelicule din poli(alcool vinilic) orientat biaxial, de o grosime de maximum 1 mm, neacoperite, care conțin în greutate minimum 97 % poli(alcool vinilic)

3920 99 59

Altele

3920 99 90

Altele

3921

Alte plăci, folii, pelicule, benzi și lame din materiale plastice:

3921 90

Altele

4002

Cauciuc sintetic și factice derivat din uleiuri, sub forme primare sau în plăci, foi și benzi; amestecuri ale produselor de la poziția 4001 cu produse de la prezenta poziție, sub forme primare sau în plăci, foi sau benzi:

Cauciuc stiren-butadienic (SBR); cauciuc stiren-butadienic carboxilat (XSBR):

4002 19

Altele

4005

Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare sau în plăci, foi sau benzi:

Altele:

4005 99 00

Altele

4007 00 00

Fire și corzi din cauciuc vulcanizat

4008

Plăci, foi, benzi, baghete și profile, din cauciuc vulcanizat nedurificat:

Din cauciuc alveolar:

4008 11 00

Plăci, foi și benzi

4008 19 00

Altele

Din cauciuc nealveolar:

4008 29 00

Altele:

ex 4008 29 00

Altele decât profile tăiate pe dimensiune pentru utilizare în aeronavele civile

4010

Benzi transportoare sau curele de transmisie, din cauciuc vulcanizat:

Benzi transportoare:

4010 11 00

Ranforsate numai cu metal

4011

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc:

4011 20

De tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane:

4011 20 10

Cu un indice de sarcină de maximum 121:

ex 4011 20 10

Pentru jante cu diametrul de maximum 61 cm

Altele, cu crampoane, cu profile „os de pește” sau similare:

4011 61 00

De tipul celor utilizate pentru vehicule și mașini agricole și forestiere

4011 62 00

De tipul celor utilizate pentru vehicule și mașini pentru construcții civile și pentru manipularea materialelor în industrie, pentru jante cu diametrul de maximum 61 cm

4011 63 00

De tipul celor utilizate pentru vehicule și mașini pentru construcții civile și pentru manipularea materialelor în industrie, pentru jante cu diametrul de peste 61 cm

Altele:

4011 92 00

De tipul celor utilizate pentru vehicule și mașini agricole și forestiere

4011 93 00

De tipul celor utilizate pentru vehicule și mașini pentru construcții civile și pentru manipularea materialelor în industrie, pentru jante cu diametrul de maximum 61 cm

4011 94 00

De tipul celor utilizate pentru vehicule și mașini pentru construcții civile și pentru manipularea materialelor în industrie, pentru jante cu diametrul de peste 61 cm

4205 00

Alte articole din piele naturală sau reconstituită:

De tipul celor folosite la mașini sau aparate mecanice sau pentru alte utilizări tehnice:

4205 00 11

Curele de transmisie sau de transport

4205 00 19

Altele

4206 00 00

Articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase), din bășici, din vezici sau din tendoane:

ex 4206 00 00

Altele decât catguturi

4411

Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici:

Altele:

4411 94

Cu o densitate de maximum 0,5 g/cm3:

4411 94 10

Neprelucrate mecanic și nici acoperite la suprafață:

ex 4411 94 10

Cu o densitate de maximum 0,35 g/cm3:

4411 94 90

Altele:

ex 4411 94 90

Cu o densitate de maximum 0,35 g/cm3:

4412

Placaj, lemn furniruit și lemn stratificat similar:

Alt placaj constituit exclusiv din foi de lemn (altele decât bambus), cu grosimea maximă a fiecărei foi de 6 mm:

4412 31

Cu cel puțin o față exterioară din lemn tropical menționat la nota 1 de subpoziție din prezentul capitol:

4412 31 10

De Acaju de Africa, Dark Red. Meranti, Light Red. Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obeche, Okoumé, Palisandru de Para, Palisandru de Rio, și Palisandru de Rose, Sapelli, Sipo, Virola și White Lauan

Altele:

4412 94

Având la mijloc plăcuțe, șipci sau lamele:

4412 94 10

Având cel puțin o față exterioară din alt lemn decât de conifere

ex 4412 94 10

Altele decât cele care au cel puțin un strat de plăci aglomerate

4412 99

Altele:

4412 99 70

Altele

4413 00 00

Lemn „densificat”, în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile

4416 00 00

Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele

4419 00

Articole de masă sau de bucătărie din lemn

4420

Lemn marchetat și lemn încrustat; sipete, casete și cutii pentru bijuterii sau orfevrărie și articole similare, din lemn; statuete și alte obiecte de ornament, din lemn; articole de mobilier din lemn, necuprinse în capitolul 94

4602

Produse din împletituri, confecționate direct în formă finală din materiale de împletit sau din articole de la poziția 4601; articole din lufa:

Din materiale vegetale:

4602 11 00

Din bambus:

ex 4602 11 00

Altele decât împletituri de paie pentru sticle utilizate ca ambalaj de protecție sau produse din împletituri, confecționate direct în formă finală din materiale de împletit

4602 12 00

Din ratan:

ex 4602 12 00

Altele decât împletituri de paie pentru sticle utilizate ca ambalaj de protecție sau produse din împletituri, confecționate direct în formă finală din materiale de împletit

4602 19

Altele:

Altele:

4602 19 99

Altele

4602 90 00

Altele

4802

Hârtii și cartoane, necretate sau impregnate, de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau în alte scopuri grafice și hârtii și cartoane pentru cartele sau benzi de perforat, neperforate, în rulouri sau foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, de orice dimensiuni, altele decât hârtia de la poziția 4801 sau 4803; hârtii și cartoane fabricate manual:

Alte hârtii și cartoane, fără fibre obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic sau la care maximum 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie astfel de fibre:

4802 55

Cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar de maximum 150 g/m2, în rulouri:

Alte hârtii și cartoane, la care peste 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic:

4802 61

În rulouri

4802 61 15

Cu o greutate sub 72 g/m2 și la care mai mult de 50 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele obținute printr-un procedeu mecanic

ex 4802 61 15

Altele decât hârtia suport pentru hârtia carbon

4802 61 80

Altele

4802 62 00

În foi la care o latură are maximum 435 mm și cealaltă este de maximum 297 mm, nepliată

ex 4802 62 00

Altele decât hârtia suport pentru hârtia carbon

4802 69 00

Altele

ex 4802 69 00

Altele decât hârtia suport pentru hârtia carbon

4804

Hârtii și cartoane kraft, necretate sau impregnate, în rulouri sau foi, altele decât cele de la poziția 4802 sau 4803:

Alte hârtii și cartoane kraft a căror greutate este de minim 225 g/m2:

4804 59

Altele

4805

Alte hârtii și cartoane, necretate sau impregnate, în rulouri sau foi, care nu au fost supuse unei prelucrări suplimentare sau unor tratamente, altele decât cele stipulate la nota 3 din acest capitol:

Hârtie pentru caneluri:

4805 11 00

Hârtie semichimică pentru caneluri

4805 12 00

Hârtie din paie pentru caneluri

4805 19

Altele

Testliner (carton din fibre recuperate):

4805 24 00

Cu o greutate de maximum 150 g/m2

4805 25 00

Cu o greutate de peste 150 g/m2

4805 30

Hârtie sulfit pentru ambalaj

Altele:

4805 91 00

Cu o greutate de maximum 150 g/m2

4810

Hârtii și cartoane cretate cu caolin sau cu alte substanțe anorganice pe una sau pe ambele fețe, cu sau fără lianți, fără alte stratificări sau aplicări la suprafață, chiar colorate la suprafață, decorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, de orice dimensiuni:

Hârtii și cartoane de tipul celor utilizate pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice, fără fibre obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic, sau în care maximum 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie astfel de fibre:

4810 29

Altele

Hârtie și carton kraft, altele decât cele de tipul folosit pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice:

4810 31 00

Albite uniform în masă și la care peste 95 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de lemn obținute printr-un procedeu chimic, având o greutate de maximum 150 g/m2

4810 32

Albite uniform în masă și la care peste 95 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de lemn obținute printr-un procedeu chimic, având o greutate de peste 150 g/m2

4810 39 00

Altele

Alte hârtii și cartoane:

4810 92

Multistrat:

4810 99

Altele

4811

Hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice, cretate, impregnate, acoperite, colorate la suprafață, decorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, având orice dimensiuni, altele decât produsele de tipul celor descrise la pozițiile 4803, 4809 sau 4810:

4811 10 00

Hârtii și cartoane gudronate, bituminate sau asfaltate

Hârtii și cartoane impregnate sau acoperite cu materiale plastice (cu excepția adezivilor):

4811 51 00

Albite, cu o greutate de peste 150 g/m2

ex 4811 51 00

Învelitori pentru podele pe suport de hârtie sau carton, chiar decupate la dimensiune

4811 59 00

Altele

ex 4811 59 00

Învelitori pentru podele pe suport de hârtie sau carton, chiar decupate la dimensiune

4811 90 00

Alte hârtii și cartoane, vată de celuloză și rețele din fibre celulozice

4818

Hârtii de tipul celor utilizate pentru hârtie igienică și pentru hârtii similare, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice, de tipul celor de uz casnic sau sanitar, în rulouri cu o lățime de maximum 36 cm sau tăiate la dimensiune; batiste, șervețele demachiante, hârtie pentru șters mâinile, fețe de masă și șervete, scutece, șervețele și tampoane igienice, lenjerie de pat și articole similare pentru uz casnic, de toaletă, de uz igienic sau spitalicesc, îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice:

4818 10

Hârtie igienică:

4818 10 10

Cu greutatea de maximum 25 g/m2 pe strat

4818 10 90

Cu greutatea de peste 25 g/m2 pe strat

4818 40

Șervețele și tampoane igienice, scutece pentru copii și articole igienice similare:

Șervețele, tampoane igienice și articole similare:

4818 40 19

Altele

4818 50 00

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte

4823

Alte hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice, decupate la dimensiune; alte articole din pastă de hârtie, din hârtie, carton, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice:

4823 90

Altele:

4823 90 85

Altele

ex 4823 90 85

Învelitori pentru podele pe suport de hârtie sau carton, chiar decupate la dimensiune

4908

Decalcomanii (abțibilduri) de orice fel

6501 00 00

Calote neformate pe calapod și fără boruri, discuri și cilindri pentru pălării, din fetru, chiar tăiați în direcția înălțimii

6502 00 00

Calote sau forme pentru pălării, împletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material, neformate și fără boruri, necăptușite și neîmpodobite

6504 00 00

Pălării și alte articole pentru acoperit capul, împletite sau confecționate prin îmbinarea benzilor din orice material, chiar căptușite sau împodobite

6505

Pălării și alte articole pentru acoperit capul, tricotate sau croșetate, confecționate din dantelă, fetru sau alte produse textile, sub formă de bucăți (dar nu de benzi), chiar căptușite sau împodobite; plase și fileuri pentru păr din orice material, chiar căptușite sau împodobite

6506

Alte pălării sau articole pentru acoperit capul, chiar căptușite sau împodobite:

6506 10

articole pentru acoperirea capului, de protecție (căști de protecție):

6506 10 80

Din alte materiale

Altele:

6506 91 00

Din cauciuc sau din material plastic

6506 99

Din alte materiale

6507 00 00

Benzi pentru garnituri interioare, dubluri sau căptușeli, capace, huse, carcase, cozoroace și curelușe pentru obiectele de acoperit capul

6601

Umbrele de ploaie, umbrele de soare (inclusiv umbrele-baston, umbrele de grădină și articole similare)

6603

Părți, garnituri și accesorii pentru articolele de la pozițiile 6601 sau 6602:

6603 20 00

Cadre pentru umbrele, inclusiv cadre cu bețe sau mânere pentru umbrele de ploaie sau umbrele de soare

6603 90

Altele:

6603 90 10

Mânere și măciulii

6703 00 00

Păr uman pieptănat, subțiat, albit sau altfel prelucrat; lână, păr de animale și alte materiale textile, preparate pentru fabricarea perucilor și a articolelor similare

6704

Peruci, bărbi, sprâncene, gene, meșe și articole similare din păr uman, din păr de animale sau din materiale textile; articole din păr uman nedenumite și necuprinse în altă parte

6804

Pietre de moară, pietre abrazive și articole similare, fără batiuri, pentru măcinat, defibrat, concasat, ascuțit, polizat, rectificat, tăiat, pietre de ascuțit sau de polizat manual și părțile lor, din pietre naturale, din materiale abrazive naturale sau artificiale, aglomerate sau din ceramică, chiar având părți din alte materiale:

Alte pietre de moară, pietre abrazive și articole similare:

6804 22

Din alte materiale abrazive aglomerate sau din ceramică

6805

Pulberi sau granule abrazive naturale sau artificiale, aplicate pe suport din materiale textile, din hârtie, din carton sau din alte materiale, chiar decupate, cusute sau altfel asamblate

6807

Articole din asfalt sau din materiale similare (de exemplu, smoală, bitum de petrol)

6808 00 00

Panouri, planșe, dale, blocuri și articole similare, din fibre vegetale, din paie sau din talaș, așchii, rumeguș sau din alte deșeuri din lemn aglomerate cu ciment, ipsos sau alți lianți minerali

6809

Articole din ipsos sau din compoziții pe bază de ipsos

6811

Articole din azbociment, celulozociment sau similare

6812

Azbest prelucrat în fibre; amestecuri pe bază de azbest sau pe bază de azbest și carbonat de magneziu; articole din aceste amestecuri sau din azbest [de exemplu: fire, țesături, obiecte de îmbrăcăminte, acoperăminte de cap (pălării), încălțăminte, garnituri], chiar armate, altele decât cele de la pozițiile 6811 sau 6813:

6812 80

Din crocidolit:

6812 80 10

Prelucrat în fibre; amestecuri pe bază de crocidolit sau pe bază de crocidolit și carbonat de magneziu:

ex 6812 80 10

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

6812 80 90

Altele:

ex 6812 80 90

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

Altele:

6812 91 00

Îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte, încălțăminte și acoperăminte de cap (pălării)

6812 92 00

Hârtii, cartoane și pâsle

6812 93 00

Foi din azbest și elastomeri comprimați, pentru îmbinări, chiar prezentate în rulouri

6812 99

Altele:

6812 99 10

Azbest prelucrat în fibre; amestecuri pe bază de azbest sau pe bază de azbest și carbonat de magneziu:

ex 6812 99 10

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

6812 99 90

Altele:

ex 6812 99 90

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

6813

Materiale de fricțiune și articole din acestea (de exemplu, plăci, role, benzi, segmenți, discuri, șaibe, membrane), nemontate, pentru frâne, pentru ambreiaje sau pentru toate organele supuse frecării, din azbest, alte substanțe minerale sau celuloză, chiar combinate cu materiale textile sau cu alte materiale:

Care nu conțin azbest:

6813 89 00

Altele:

ex 6813 89 00

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

6814

Mică prelucrată și articole din mică, inclusiv mică aglomerată sau reconstituită, chiar pe suport de hârtie, de carton sau din alte materiale:

6814 90 00

Altele

6815

Articole din piatră sau din alte minerale (inclusiv din fibre de carbon și articole din acestea și articole din turbă), nedenumite și necuprinse în altă parte:

6815 20 00

articole din turbă

6902

Cărămizi, dale, plăci și produse similare din ceramică, refractare, pentru construcții, altele decât cele din pulberi silicioase fosile sau din pământuri silicioase similare:

6902 10 00

Cu un conținut în greutate de peste 50 % de Mg, Ca sau Cr, considerate izolat sau împreună, exprimate ca MgO, CaO sau Cr2O3:

ex 6902 10 00

Dale pentru cuptoare de sticlă

6902 20

Cu un conținut în greutate de peste 50 % de alumină (Al2O3), de silice (SiO2) sau de un amestec ori o combinație a acestor produse:

Altele:

6902 20 99

Altele:

ex 6902 20 99

Dale pentru cuptoare de sticlă

6903

Alte articole ceramice refractare (de exemplu, retorte, creuzete, mufle, ajutaje, tampoane, suporturi, cupe, tuburi, țevi, teci, baghete), altele decât cele din pulberi silicioase fosile sau din pământuri silicioase similare:

6903 10 00

Cu un conținut în greutate de peste 50 % de grafit sau alt cărbune sau de amestec din aceste produse

7002

Bile din sticlă (altele decât microsferele de la poziția 7018), bare, baghete sau tuburi, neprelucrate:

7002 20

Bare sau baghete

Tuburi:

7002 32 00

Din altă sticlă cu un coeficient de dilatare lineară de maximum 5 × 10–6 per grad Kelvin între 0 și 300 °C

7004

Sticlă trasă sau suflată, în foi, chiar cu strat absorbant, reflectorizant sau nereflectorizant, dar neprelucrată altfel:

7004 90

Altă sticlă:

7004 90 70

Sticlă numită „de horticultură”

7006 00

Sticlă de la pozițiile 7003, 7004 sau 7005, curbată, bizotată (tăiată oblic), gravată, perforată, emailată sau altfel prelucrată, dar neînrămată și necombinată cu alte materiale:

7006 00 90

Altele

7009

Oglinzi din sticlă, chiar înrămate, inclusiv oglinzile retrovizoare:

Altele:

7009 91 00

Neînrămate

7009 92 00

Înrămate

7010

Damigene, sticle, baloane, borcane, căni, ambalaje tubulare, fiole și alte recipiente, din sticlă, folosite pentru transport sau ambalare; recipiente din sticlă pentru conserve; dopuri, capace și alte dispozitive de închidere, din sticlă:

7010 20 00

Dopuri, capace și alte dispozitive de închidere

7016

Pavele, dale, cărămizi, plăci, țigle și alte articole, din sticlă presată sau turnată, chiar armată, pentru clădiri sau construcții; cuburi, blocuri și alte articole din sticlă, chiar pe suport, pentru mozaicuri sau decorațiuni similare; sticlă asamblată în vitralii; sticlă numită „multicelulară” sau sticlă „spumoasă” în blocuri, panouri, plăci, cochilii sau forme similare:

7016 90

Altele

7017

Sticlărie de laborator, de igienă sau de farmacie, chiar gradată sau calibrată

7018

Mărgele din sticlă, imitații de perle naturale sau de cultură, imitații de pietre prețioase sau semiprețioase, articole similare de sticlărie și articole din acestea, altele decât imitațiile de bijuterii; ochi de sticlă, alții decât protezele; statuete și alte articole de ornament, din sticlă prelucrată sau trasă (sticlă filată), altele decât imitațiile de bijuterii; microsfere din sticlă cu diametrul de maximum 1 mm:

7018 90

Altele:

7018 90 10

Ochi de sticlă; obiecte de sticlărie

7019

Fibre de sticlă (inclusiv vata de sticlă) și articole din aceste materiale (de exemplu, fire, țesături):

Șuvițe, semitort (rovings) și fire, tăiate sau nu:

7019 12 00

Semitort (rovings)

7019 19

Altele:

7019 19 90

Din fibre discontinue

Voaluri, covorașe, căptușeală, saltele, panouri și produse similare nețesute:

7019 32 00

Voal:

ex 7019 32 00

Cu lățimea de maximum 200 cm

Alte țesături:

7019 51 00

Cu lățimea de maximum 30 cm

7019 90

Altele

7101

Perle naturale sau de cultură, chiar prelucrate sau asortate, dar neînșirate, nemontate, neîncastrate; perle naturale sau de cultură, înșirate temporar pentru facilitarea transportului:

7102

Diamante, chiar prelucrate, dar nemontate și neîncastrate:

7102 10 00

Nesortate

Neindustriale:

7102 31 00

Neprelucrate sau simplu tăiate, despicate sau degroșate

7102 39 00

Altele

7103

Pietre prețioase, altele decât diamantele, și semiprețioase chiar prelucrate sau asortate, dar neînșirate, nemontate, neîncastrate; pietre prețioase și semiprețioase, altele decât diamantele, neasortate, înșirate temporar pentru facilitarea transportului

7104

Pietre artificiale sau reconstituite, chiar prelucrate sau asortate, dar neînșirate, nemontate, neîncastrate; pietre artificiale sau reconstituite, neasortate, înșirate temporar pentru facilitarea transportului:

7104 20 00

Altele, neprelucrate sau simplu tăiate sau degroșate

7104 90 00

Altele

7106

Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere:

7107 00 00

Metale comune placate sau dublate cu argint, sub formă brută sau semiprelucrate

7108

Aur (inclusiv aur platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere:

Care nu se utilizează în monetărie:

7108 11 00

Pulberi

7108 13

Sub alte forme semiprelucrate

7108 20 00

Utilizat în monetărie

7109 00 00

Metale comune sau argint, placate sau dublate cu aur, sub formă brută sau semiprelucrată

7110

Platină, sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7111 00 00

Metale comune, argint sau aur, placate sau dublate cu platină, sub formă brută sau semiprelucrată

7112

Deșeuri și resturi de metale prețioase sau de metale placate sau dublate cu metale prețioase; alte deșeuri și resturi care conțin metale prețioase sau compuși ai metalelor prețioase de tipul celor utilizate în principal pentru recuperarea metalelor prețioase

7115

Alte articole din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase:

7115 90

Altele

7116

Articole din perle naturale sau de cultură, din pietre prețioase sau semiprețioase naturale, artificiale sau reconstituite

7117

Imitații de bijuterii:

Din metale comune, chiar aurite, argintate sau platinate:

7117 11 00

Butoni pentru manșete și butoni similari

7117 19

Altele:

Care nu conțin părți din sticlă:

7117 19 91

Aurite, argintate sau platinate

7118

Monede

7213

Bare și tije laminate la cald, rulate în spire nearanjate („fil machine”), din fier sau din oțeluri nealiate:

Altele:

7213 91

Cu secțiunea circulară cu un diametru mai mic de 14 mm:

7213 91 10

De tipul celor utilizate la armarea betonului

7307

Accesorii de țevărie (de exemplu racorduri, coturi, manșoane) din fontă, din fier sau din oțel:

Turnate:

7307 11

Din fontă nemaleabilă:

7307 11 90

Altele

7307 19

Altele

Altele, din oțeluri inoxidabile:

7307 21 00

Flanșe și bride

7307 22

Coturi, curbe și manșoane, filetate:

7307 22 90

Coturi și curbe

7307 23

Accesorii pentru sudat cap la cap

7307 29

Altele

7307 29 10

Filetate

7307 29 90

Altele

Altele:

7307 91 00

Flanșe și bride

7307 92

Coturi, curbe și manșoane, filetate:

7307 92 90

Coturi și curbe

7307 93

Accesorii pentru sudat cap la cap:

Cu cel mai mare diametru exterior de maximum 609,6 mm:

7307 93 11

Coturi și curbe

7307 93 19

Altele

Cu cel mai mare diametru exterior de peste 609,6 mm:

7307 93 91

Coturi și curbe

7307 99

Altele

7308

Construcții și părți de construcții (de exemplu poduri și elemente de poduri, porți de ecluze, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, șarpante, acoperișuri, uși și ferestre și tocurile lor, pervazuri și praguri, obloane, balustrade) din fontă, din fier sau din oțel, cu excepția construcțiilor prefabricate de la poziția 9406; table, tole, tije, bare, profile, țevi și produse similare, din fontă, din fier sau din oțel, pregătite în vederea utilizării lor în construcții:

7308 30 00

Uși, ferestre și tocurile lor, pervazuri și praguri

7308 90

Altele:

7308 90 10

Baraje, vane, porți-ecluze, debarcadere, docuri fixe și alte construcții maritime sau fluviale

Altele:

Numai sau în principal din tablă:

7308 90 59

Altele

7309 00

Rezervoare, cisterne, cuve și recipiente similare pentru orice fel de substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate) din fontă, din fier sau din oțel, cu o capacitate de peste 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice, chiar căptușite sau izolate termic:

Pentru substanțe lichide:

7309 00 30

Cu căptușeală sau izolație termică

Altele, cu o capacitate:

7309 00 51

De peste 100 000 l

7309 00 59

De maximum 100 000 l

7309 00 90

Pentru substanțe solide

7314

Pânze metalice (inclusiv pânzele continue sau fără sfârșit), grilaje, plase și zăbrele din sârmă de fier sau de oțel: table și benzi expandate, din fier sau din oțel:

Alte pânze metalice, grilaje, plase și zăbrele:

7314 41

Zincate:

7314 41 90

Altele

7315

Lanțuri și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel:

Lanțuri cu zale articulate și părțile acestora:

7315 11

Lanțuri cu role:

7315 11 90

Altele

7315 12 00

Alte lanțuri

7315 19 00

Părți

7315 20 00

Lanțuri antiderapante

Alte lanțuri:

7315 82

Alte lanțuri, cu zale sudate:

7315 82 10

Cu dimensiunea maximă a secțiunii transversale a materialului constituent de maximum 16 mm

7315 89 00

Altele

7315 90 00

Alte părți

7403

Cupru rafinat și aliaje de cupru, sub formă brută:

Cupru rafinat:

7403 12 00

Bare pentru sârmă („wire-bars”)

7403 13 00

Țagle

7403 19 00

Altele

Aliaje de cupru:

7403 22 00

Pe bază de cupru-staniu (bronz)

7403 29 00

Alte aliaje de cupru (cu excepția aliajelor de bază de la poziția 7405)

7405 00 00

Aliaje de bază, din cupru

7408

Sârmă din cupru:

Din cupru rafinat:

7408 11 00

A cărei dimensiune maximă a secțiunii transversale este peste 6 mm

7410

Folii și benzi subțiri din cupru (chiar imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe material plastic sau pe suporturi similare) cu o grosime de maximum 0,15 mm (fără suport):

Fără suport:

7410 12 00

Din aliaje de cupru

7413 00

Toroane, cabluri, odgoane, benzi împletite și articole similare, din cupru, neizolate electric:

7413 00 20

Din cupru rafinat:

ex 7413 00 20

Chiar cu accesorii adăugate, pentru alte utilizări decât pentru aeronavele civile

7413 00 80

Din aliaje de cupru

ex 7413 00 80

Chiar cu accesorii adăugate, pentru alte utilizări decât pentru aeronavele civile

7415

Ținte, cuie, pioneze, agrafe (altele decât cele de la poziția 8305), crampoane cu vârf și articole similare, din cupru sau cu tijă din fier sau din oțel și cap din cupru; șuruburi, buloane, piulițe, cârlige filetate, nituri, cuie spintecate, știfturi, piroane, pene, șaibe, inele (inclusiv șaibele și inelele elastice de siguranță) și articole similare, din cupru

7418

Articole de uz casnic sau de uz gospodăresc, sanitare, de igienă sau de toaletă și părțile acestora, din cupru; bureți din sârmă, spălători de vase, mănuși și articole similare pentru curățat, pentru lustruit sau pentru utilizări similare, din cupru:

articole de uz casnic sau de uz gospodăresc și părțile lor; bureți din sârmă, spălători de vase, mănuși și articole similare pentru curățat, pentru lustruit sau pentru utilizări similare:

7418 11 00

Bureți din sârmă, spălători de vase, mănuși și articole similare pentru curățat, pentru polizat sau pentru utilizări similare

7418 19

Altele

7419

Alte articole din cupru:

7419 10 00

Lanțuri și părțile acestora

Altele:

7419 91 00

Turnate, formate, ștanțate sau forjate, dar neprelucrate altfel

7419 99

Altele:

7419 99 10

Pânze metalice (inclusiv pânze continue sau fără sfârșit), grilaje și plase, din sârmă de cupru a cărei dimensiune maximă a secțiunii transversale nu depșește 6 mm; table și benzi expandate

7419 99 30

Arcuri

7607

Folii și benzi subțiri din aluminiu (chiar imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe materiale plastice sau pe alte suporturi similare), cu o grosime de maximum 0,2 mm (fără suport):

Fără suport:

7607 11

Simplu laminate:

7607 19

Altele:

7607 19 10

Cu grosimea sub 0,021 mm

Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar maximum 0,2 mm:

7607 19 99

Altele

7607 20

Pe suport:

7607 20 10

Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusă) sub 0,021 mm

Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusă) de minimum 0,021mm, dar de maximum 0,2 mm:

7607 20 99

Altele

7610

Construcții și părți de construcții (de exemplu poduri și elemente de poduri, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, șarpante, acoperișuri, uși și ferestre și ramele acestora, pervazuri, praguri, balustrade) din aluminiu, cu excepția construcțiilor prefabricate de la poziția 9406; table, bare, profile, tuburi și similare, pregătite în vederea utilizării în construcții:

7610 90

Altele:

7610 90 90

Altele

8202

Ferăstraie manuale; pânze de ferăstrău de orice fel (inclusiv freze-ferăstrău și pânze nedanturate pentru tăiere):

8202 20 00

Pânze de ferăstrău-bandă (ferăstrău-panglică)

Pânze de ferăstrău-circular (inclusiv freză-ferăstrău):

8202 31 00

Cu partea activă din oțel

8202 39 00

Altele, inclusiv părți

Alte pânze de ferăstrău:

8202 91 00

Pânze drepte de ferăstrău pentru prelucrarea metalelor

8202 99

Altele:

Cu partea activă din oțel:

8202 99 19

Pentru prelucrarea altor materiale

8203

Pile, rașpele, clești (chiar pentru tăiat), patente, pensete, foarfece de tăiat metale, unelte de tăiat țevi, unelte de tăiat buloane, poansoane, preducele și unelte similare de mână:

8203 10 00

Pile, rașpele și unelte similare

8203 20

Clești (chiar pentru tăiat), patente, pensete și unelte similare:

8203 20 90

Altele

8203 30 00

Foarfece de tăiat metale și unelte similare

8203 40 00

Unelte de tăiat țevi, unelte de tăiat buloane, preducele și unelte similare

8204

Chei de strângere manuale (inclusiv chei dinamometrice); bucșe și manșoane de strângere interschimbabile, cu sau fără mâner

8207

Unelte interschimbabile pentru utilaje de mână, mecanice sau nu, sau pentru mașini-unelte (de exemplu: de ambutisat, de ștanțat, de poansonat, de tarodat, de filetat, de găurit, de alezat, de broșat, de frezat, de strunjit, de înșurubat), inclusiv filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor, precum și scule de forare sau de sondare:

8207 20

Filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor:

8207 20 90

Cu partea activă din alte materiale

8210 00 00

Aparate mecanice acționate manual, cu o greutate de maximum 10 kg, utilizate pentru prepararea, condiționarea sau servirea alimentelor sau băuturilor

8301

Lacăte, broaște și zăvoare (cu chei, cu cifru sau electrice), din metale comune; închizătoare și monturi-închizătoare prevăzute cu broaște, din metale comune; chei pentru aceste articole, din metale comune:

8301 20 00

Broaște de tipul celor utilizate pentru autovehicule

8302

Decorațiuni, articole de feronerie și articole similare, din metale comune, pentru mobilă, pentru uși, pentru scări, pentru ferestre, pentru jaluzele, pentru caroserii, pentru articole de șelărie, pentru valize, pentru cufere, pentru cofrete și pentru alte articole similare; cuiere pentru haine, cuiere pentru pălării, suporturi și articole similare, din metale comune; rotițe și rotile cu monturi din metale comune; închizători automate, din metale comune, pentru uși:

8302 10 00

Șarniere și articulații de orice fel (inclusiv balamale și similare):

ex 8302 10 00

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8302 20 00

Rotițe și rotile:

ex 8302 20 00

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

Alte decorațiuni, articole de feronerie și articole similare:

8302 42 00

Altele, pentru mobilă:

ex 8302 42 00

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8302 49 00

Altele:

ex 8302 49 00

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8302 50 00

Cuiere pentru haine, cuiere pentru pălării, suporturi și articole similare

8302 60 00

Închizători automate pentru uși

ex 8302 60 00

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8303 00

Case de bani, uși blindate și compartimente pentru camere blindate, cufere și casete de siguranță și articole similare, din metale comune:

8303 00 10

Case de bani

8303 00 90

Cufere și casete de siguranță și articole similare

8305

Mecanisme pentru legarea foilor volante sau pentru clasoare, cleme și agrafe pentru hârtii, colțuri pentru documente, călăreți și obiecte similare de birou din metale comune; agrafe prezentate în benzi (de exemplu de birou, pentru tapițerie, pentru ambalare), din metale comune:

8305 10 00

Mecanisme pentru legarea foilor volante sau pentru bibliorafturi

8306

Clopote, clopoței, gonguri și articole similare, neelectrice, din metale comune; statuete și alte obiecte de ornament, din metale comune; rame pentru fotografii, pentru gravuri sau pentru altele similare din metale comune; oglinzi din metale comune:

Statuete și alte obiecte de ornament:

8306 29

Altele

8306 30 00

Rame pentru fotografii, pentru gravuri sau pentru altele similare; oglinzi

8307

Tuburi flexibile din metale comune, cu sau fără accesoriile acestora:

8307 90 00

Din alte metale comune

8308

Închizătoare, monturi-închizătoare, catarame, catarame-încheietori, agrafe, copci, capse și articole similare, din metale comune, pentru îmbrăcăminte, pentru încălțăminte, pentru prelate, pentru marochinărie sau pentru orice confecții sau echipamente; nituri tubulare sau cu tijă bifurcată, din metale comune; mărgele și paiete din metale comune:

8309

Dopuri (inclusiv dopurile cu coroană, cu filet și de turnare în pahare), capace, capsule pentru sticle, cepuri filetate, acoperitoare de cepuri, sigilii și alte accesorii pentru ambalaje, din metale comune:

8309 90

Altele:

8309 90 10

Capsule din plumb; capsule din aluminiu cu un diametru de peste 21 mm

8309 90 90

Altele:

ex 8309 90 90

Altele decât capacele din aluminiu pentru conservele alimentare sau dozele de băutură

8310 00 00

Plăci indicatoare, plăci pentru firme, pentru adrese și alte plăci similare, cifre, litere și însemne diverse, din metale comune, cu excepția celor clasificate la poziția 9405

8311

Sârmă, baghete, tuburi, plăci, electrozi și articole similare din metale comune sau din carburi metalice, acoperite sau umplute cu decapanți sau cu fondanți, pentru lipire, pentru sudare sau depunere de metal sau de carburi metalice; sârmă și baghete, din pulberi de metale comune aglomerate, utilizate la metalizarea prin pulverizare:

8311 30 00

Baghete acoperite și sârmă umplută, pentru lipire sau sudură cu flacără, din metale comune

8415

Mașini și aparate pentru condiționarea aerului, care au ventilator cu motor și dispozitive proprii de modificare a temperaturii și umidității, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglată separat:

8415 10

De perete sau de fereastră, care formează un singur corp sau de tipul „split-system” (sisteme cu elemente separate):

8415 10 90

Sisteme cu elemente separate („split-system”)

Altele:

8415 82 00

Altele, cu dispozitiv de răcire:

ex 8415 82 00

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8415 83 00

Fără dispozitiv de răcire:

ex 8415 83 00

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8415 90 00

Părți:

ex 8415 90 00

Altele decât părțile mașinilor și aparatelor pentru condiționarea aerului de la subpozițiile 8415 81, 8415 82 sau 8415 83 utilizate pentru aeronavele civile

8418

Frigidere, congelatoare și alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de căldură, altele decât mașinile și aparatele pentru condiționarea aerului de la poziția 8415:

8418 10

Frigidere și congelatoare combinate, prevăzute cu uși exterioare separate:

8418 10 20

Cu capacitatea peste 340 l:

ex 8418 10 20

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8418 10 80

Altele:

ex 8418 10 80

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

Părți:

8418 99

Altele

8419

Aparate și dispozitive, chiar încălzite electric (cu excepția furnalelor, cuptoarelor și a altor aparate de la poziția 8514) pentru prelucrarea materialelor prin operațiuni ce implică o schimbare a temperaturii cum sunt încălzirea, coacerea, fierberea, prăjirea, distilarea, rectificarea, sterilizarea, pasteurizarea, etuvarea, uscarea, evaporarea, vaporizarea, condensarea sau răcirea, altele decât aparatele de uz casnic; încălzitoare de apă neelectrice, cu încălzire instantanee sau cu stocare:

Uscătoare:

8419 32 00

Pentru lemn, pastă de hârtie, hârtii sau cartoane

8419 40 00

Aparate de distilare sau de rectificare

8419 50 00

Schimbătoare de căldură:

ex 8419 50 00

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

Alte aparate și dispozitive:

8419 89

Altele:

8419 89 10

Turnuri de răcire și dispozitive similare pentru răcire directă (fără perete despărțitor), prin recircularea apei

8419 89 98

Altele

8421

Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifugale; mașini și aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor sau a gazelor:

Părți:

8421 91 00

De centrifuge, inclusiv de uscătoare centrifugale:

ex 8421 91 00

Altele decât aparatele de la subpoziția 8421 19 94 și altele decât de filiere pentru acoperirea cu emulsii de rășini fotosensibile a substraturilor pentru afișaj cu cristale lichide (LCD)de la subpoziția 8421 19 99

8421 99 00

Altele

8424

Aparate mecanice (inclusiv cele manevrate manual) pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide sau pulberi; extinctoare, chiar încărcate; aerografe și aparate similare; mașini și aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori și aparate similare cu jet:

8424 30

Mașini și aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori și aparate similare cu jet

Alte aparate:

8424 81

Pentru agricultură sau horticultură

8425

Palane, altele decât ascensoare basculante, trolii și cabestane; cricuri și vinciuri:

Palane, altele decât ascensoare basculante:

8425 19

Altele:

8425 19 20

Acționate manual, cu lanț:

ex 8425 19 20

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8425 19 80

Altele:

ex 8425 19 80

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8426

Macarale derrick (biga); macarale, inclusiv macarale suspendate; poduri rulante, macarale-portal de descărcare sau de manevrare, macarale pod, cărucioare-călăreț și cărucioare macara:

Poduri rulante și grinzi rulante, macarale portal, macarale pod și cărucioare călăreț:

8426 11 00

Poduri rulante și grinzi rulante pe suporți ficși

8426 20 00

Macarale turn

8427

Cărucioare-stivuitoare; alte cărucioare de manevrare echipate cu un dispozitiv de ridicat:

8428

Alte mașini și aparate de ridicat, de încărcat, de descărcat sau de manevrat (de exemplu ascensoare, scări rulante, transportatoare, teleferice):

8428 10

Ascensoare pentru persoane și ascensoare pentru mărfuri:

8428 10 20

Electrice:

ex 8428 10 20

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8428 10 80

Altele:

ex 8428 10 80

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8430

Alte mașini și aparate pentru terasarea, nivelarea, decopertarea, excavarea, compactarea, extracția sau forarea pământului, mineralelor sau minereurilor; sonete pentru baterea și mașini pentru extragerea pilonilor; pluguri de zăpadă și dispozitive de îndepărtat zăpadă:

Alte mașini de sondaj sau de foraj:

8430 49 00

Altele

8430 50 00

Alte mașini și aparate, autopropulsate

8450

Mașini de spălat rufe, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare:

8450 20 00

Mașini cu o capacitate unitară exprimată în greutatea rufelor uscate de maximum 10 kg

8450 90 00

Părți

8465

Mașini-unelte (inclusiv mașinile pentru bătut cuie, de prins cu scoabe, de lipit, de încleiat sau pentru alte asamblări) pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, materialelor plastice dure sau a altor materiale dure similare:

8465 10

Mașini care pot efectua diferite tipuri de operațiuni de prelucrare, fără schimbarea uneltelor între operațiuni:

Altele:

8465 91

Mașini de tăiat

8465 92 00

Mașini de îndreptat sau de rabotat; mașini de frezat sau de modelat-mulurat

8465 93 00

Mașini de șlefuit, de polizat sau de lustruit

8465 94 00

Mașini de curbat sau de asamblat

8465 95 00

Mașini de găurit sau de mortezat

8465 96 00

Mașini de spintecat, de retezat sau de derulat

8465 99

Altele:

8465 99 90

Altele

8470

Mașini de calculat și mașini de buzunar care permit înregistrarea, reproducerea și afișarea datelor, cu funcție de calcul; mașini de contabilizat, mașini de francat, mașini de emis bilete și mașini similare, cu dispozitiv de calcul; case de înregistrare:

8470 50 00

Case de înregistrare

8474

Mașini și aparate pentru sortat, cernut, separat, spălat, concasat, măcinat, amestecat sau malaxat pământ, pietre, minereuri și alte substanțe minerale solide (inclusiv praf și pastă); mașini pentru aglomerat, format sau modelat combustibili minerali solizi, paste ceramice, ciment, gips sau alte substanțe minerale sub formă de praf sau de pastă; mașini pentru fabricat forme de nisip pentru turnat:

8474 20

Mașini și aparate pentru concasat, măcinat sau pulverizat:

Mașini și aparate pentru amestecat sau de malaxat:

8474 31 00

Betoniere și aparate pentru amestecarea cimentului

8474 90

Părți

8476

Mașini automate pentru vânzarea produselor (de exemplu: timbre poștale, țigări, produse alimentare, băuturi), inclusiv mașini pentru schimbat monede:

Mașini automate pentru vânzarea băuturilor:

8476 21 00

Care conțin dispozitive de încălzire sau de refrigerare

8476 90 00

Părți

8479

Mașini și aparate mecanice cu funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol:

8479 50 00

Roboți industriali nedenumiți și necuprinși în altă parte

8480

Rame pentru forme de turnătorie; plăci de bază pentru forme; modele pentru forme; forme pentru metale (altele decât lingotierele), pentru carburi metalice, sticlă, materiale minerale, cauciuc sau materiale plastice:

8480 30

Modele pentru forme:

8480 30 90

Altele

8480 60

Forme pentru materiale minerale:

Forme pentru cauciuc sau materiale plastice:

8480 71 00

Pentru turnare prin injecție sau comprimare:

8480 79 00

Altele

8481

Articole de robinetărie și articole similare pentru țevi, cazane, rezervoare, cuve și recipiente similare, inclusiv reductoarele de presiune și vanele termostatice:

8481 10

Valve reductoare de presiune:

8481 20

Valve pentru transmisiile oleohidraulice sau pneumatice:

8481 30

Clapete și supape de reținere:

8481 40

Supape de preaplin sau de siguranță:

8481 80

Alte articole de robinetărie și articole similare:

Altele:

Vane de reglare:

8481 80 51

A temperaturii

Altele:

8481 80 81

Robinete cu turnant sferic, conic sau cilindric

8482

Rulmenți cu bile, cu galeți, cu role sau cu ace:

8482 30 00

Rulmenți cu role butoi

8482 50 00

Rulmenți cu role cilindrice

8483

Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came și vilbrochene) și manivele; lagăre și cuzineți; angrenaje și roți de fricțiune; tije filetate cu role sau cu bile; reductoare, multiplicatoare și variatoare de viteză, inclusiv convertizoare de cuplu; volanți și fulii, inclusiv fulii cu mufle; ambreiaje și organe de cuplare, inclusiv articulații:

8483 10

Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came și vilbrochene) și manivele;

8483 10 95

Altele:

ex 8483 10 95

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8483 20

Lagăre cu rulmenți încorporați:

8483 20 90

Altele

8483 30

Lagăre, altele decât cele cu rulmenți încorporați; cuzineți:

Lagăre:

8483 30 32

Pentru rulmenți de toate tipurile:

ex 8483 30 32

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8483 30 38

Altele:

ex 8483 30 38

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8483 40

Angrenaje și roți de fricțiune, altele decât roțile dințate și decât alte organe elementare de transmisie prezentate separat; tije filetate cu role sau cu bile; reductoare, multiplicatoare și variatoare de viteză, inclusiv convertizoare de cuplu:

Angrenaje:

8483 40 21

Cu roți cilindrice:

ex 8483 40 21

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8483 40 23

Cu roți conice și cilindro-conice:

ex 8483 40 23

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8483 40 25

Melcate:

ex 8483 40 25

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8483 40 29

Altele:

ex 8483 40 29

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

Cutii de viteză și alte tipuri de schimbătoare de viteză:

8483 40 51

Cutii de viteză:

ex 8483 40 51

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8483 40 59

Altele:

ex 8483 40 59

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8483 50

Volanți și fulii, inclusiv fulii cu mufle:

8483 50 20

Turnate, din fontă fier sau oțel:

ex 8483 50 20

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8483 50 80

Altele:

ex 8483 50 80

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8483 90

Roți dințate și alte organe elementare de transmisie prezentate separat; părți:

Altele:

8483 90 81

Turnate, din fontă fier sau oțel

ex 8483 90 81

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8483 90 89

Altele:

ex 8483 90 89

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8484

Garnituri de etanșare și articole similare din foi de metal combinate cu alte materiale sau din două sau mai multe straturi de metal; seturi sau sortimente de garnituri de etanșare de compoziții diferite, prezentate în pungi, plicuri sau ambalaje similare; garnituri pentru etanșări mecanice:

8484 90 00

Altele:

ex 8484 90 00

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8504

Transformatoare electrice, convertizoare electrostatice (de exemplu redresoare), bobine de reactanță și de inductanță:

8504 40

Convertizoare statice:

8504 40 30

De tipul celor folosite la aparate de telecomunicații, mașini de prelucrare automată a datelor și unități ale acestora:

ex 8504 40 30

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8505

Electromagneți; magneți permanenți și articole destinate să devină magneți permanenți după magnetizare; platouri, mandrine și dispozitive magnetice sau electromagnetice similare pentru fixare; cuplaje, ambreiaje, schimbătoare de viteză și frâne electromagnetice; capete de ridicare electromagnetice:

8505 90

Altele, inclusiv părți:

8505 90 10

Electromagneți

8510

Mașini de ras, de tuns și mașini de epilat, cu motor electric încorporat:

8510 10 00

Mașini de ras

8510 20 00

Mașini de tuns

8510 30 00

Mașini de epilat

8512

Aparate electrice de iluminat sau de semnalizare (cu excepția articolelor de la poziția 8539), ștergătoare de parbriz, dispozitive antigivraj și de dezaburire, electrice, de tipul celor utilizate pentru biciclete, motociclete sau automobil:

8512 20 00

Alte aparate de iluminat sau de semnalizare vizuală

8512 30

Aparate de semnalizare acustică:

8512 30 10

Avertizoare electrice antifurt de tipul utilizat pentru autovehicule

8512 90

Părți

8513

Lămpi electrice portabile, care funcționează cu ajutorul sursei proprii de energie (de exemplu, cu pile, cu acumulatoare, electromagnetice), altele decât aparatele de iluminat de la poziția 8512

8516

Încălzitoare de apă, instantanee sau cu stocare și termoplonjoare electrice; aparate electrice pentru încălzirea localurilor, a solului sau pentru utilizări similare; aparate electrotermice pentru coafură (de exemplu uscătoare de păr, căști pentru coafură, ondulatoare) sau pentru uscarea mâinilor; fiare electrice de călcat; alte aparate electrotermice pentru uz casnic; rezistențe încălzitoare, altele decât cele de la poziția 8545:

8516 29

Aparate electrice pentru încălzirea localurilor, a podelelor sau pentru utilizări similare:

8516 29 10

Altele:

8517

Aparate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoanele pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir; alte aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață), altele decât aparatele de transmisie sau recepție de la pozițiile 8443, 8525, 8527 sau 8528:

Aparate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoanele pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir:

8517 11 00

Aparate telefonice pentru beneficiari, pentru telefonie prin fir, cu receptor fără fir

8517 12 00

Telefoane pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir:

ex 8517 12 00

Pentru rețeaua de telefonie mobilă (telefoane mobile)

8517 18 00

Altele

Alte aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață):

8517 61

Stații de bază

8517 61 00

Altele

ex 8517 61 00

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8517 62 00

Aparate pentru recepția, conversia și transmisia sau regenerarea vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație și rutare

ex 8517 62 00

Altele decât aparatele de comutare telefonică sau grafică

8517 70

Părți:

Antene și reflectoare de antene de toate tipurile; părți care se utilizează împreună cu aceste articole:

8517 70 11

Antene destinate aparatelor de radiotelefonie sau de radiotelegrafie:

ex 8517 70 11

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8521

Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice:

8521 10

Cu bandă magnetică:

8521 10 95

Altele:

ex 8521 10 95

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8523

Discuri, benzi, dispozitive de stocare remanentă a datelor pe bază de semiconductori, „cartele inteligente” și alte suporturi pregătite pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, chiar înregistrate, inclusiv matrițele și formele galvanizate pentru fabricarea discurilor, altele decât produsele de la capitolul 37:

Suporturi magnetice:

8523 21 00

Cartele prevăzute cu o bandă magnetică

8523 29

Altele:

Benzi magnetice; discuri magnetice:

Altele:

8523 29 33

Pentru reproducerea reprezentărilor de instrucțiuni, date, sunet și imagine înregistrate într-un format binar și capabile de a fi manipulate sau accesate interactiv de utilizator prin intermediul unei mașini automate de prelucrare a datelor:

ex 8523 29 33

Cu lățimea de peste 6,5 mm

8523 29 39

Altele:

ex 8523 29 39

Cu lățimea de peste 6,5 mm

8523 40

Suporturi optice:

Altele:

Discuri pentru sisteme de citire prin fascicul laser:

8523 40 25

Pentru reproducerea fenomenelor, altele decât sunet sau imagine

Numai pentru reproducerea sunetului:

8523 40 39

Cu diametrul de peste 6,5 cm

Altele:

Altele:

8523 40 51

Discuri numerice versatile (DVD)

8523 40 59

Altele

8525

Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune, chiar încorporând un aparat de recepție sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului; camere de televiziune, aparate fotografice digitale și alte camere video cu înregistrare:

8525 80

Camere de televiziune, aparate fotografice numerice și alte camere video cu înregistrare:

Camere de televiziune:

8525 80 19

Altele

Camere video cu înregistrare:

8525 80 99

Altele

8529

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8525-8528:

8529 10

Antene și reflectoare de antene de toate tipurile; părți care se utilizează împreună cu aceste articole:

Antene:

Antene de exterior pentru receptoare de radiodifuziune și de televiziune:

8529 10 39

Altele

8531

Aparate electrice de semnalizare acustică sau vizuală (de exemplu, sonerii, sirene, tablouri de avertizare, sisteme antifurt sau de avertizare împotriva incendiilor) altele decât cele de la pozițiile 8512 sau 8530:

8531 10

Sisteme antifurt sau de avertizare împotriva incendiilor și aparatele similare:

8531 10 30

De tipul celor utilizate pentru clădiri

8531 10 95

Altele:

ex 8531 10 95

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8531 90

Părți:

8531 90 85

Altele

8536

Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu întrerupătoare, comutatoare, relee, siguranțe, regulatoare de undă, fișe, prize de curent, dulii pentru lămpi și alți conectori, cutii de joncțiune), pentru o tensiune de maximum 1 000 volți; conectori pentru fibre optice, fascicole sau cabluri de fibre optice:

8536 90

Alte aparate:

8536 90 10

Conexiuni și elemente de contact pentru fire și cabluri

8543

Mașini și aparate electrice care au o funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol:

8543 70

Alte mașini și aparate:

8543 70 30

Amplificatoare de antenă

Bănci și cupole solare și aparate similare pentru bronzat:

Cu tuburi fluorescente care emit radiații ultraviolete A:

8543 70 55

Altele

8543 70 90

Altele

ex 8543 70 90

Altele decât cele utilizate pentru aeronavele civile

8544

Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) și alte conductoare electrice izolate (chiar emailate sau oxidate anodic), cu sau fără conectori; cabluri din fibre optice, constituite din fibre izolate individual, chiar echipate cu conductoare electrice sau prevăzute cu conectori:

Alte conductoare electrice, pentru tensiuni de maximum 1 000 V:

8544 42

Prevăzute cu conectori:

8544 42 10

De tipul celor utilizate pentru telecomunicații:

ex 8544 42 10

Pentru o tensiune de maximum 80 V

8544 49

Altele:

8544 49 20

De tipul celor utilizate pentru telecomunicații, pentru o tensiune de maximum 80 V

8703

Autoturisme și alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziția 8702), inclusiv mașinile de tipul „break” și mașinile de curse:

8703 10

Vehiculele special proiectate pentru a se deplasa pe zăpadă; vehicule speciale pentru transportul persoanelor pe terenurile de golf și vehiculele similare

8703 90

Altele

8707

Caroserii, inclusiv cabinele, pentru autovehiculele de la pozițiile 8701-8705:

8707 10

Pentru autovehiculele de la poziția 8703:

8707 10 90

Altele

8709

Cărucioare autopropulsate, fără dispozitiv de ridicare, de tipul celor folosite în fabrici, depozite, porturi sau aeroporturi pentru transportul mărfurilor pe distanțe mici; autocărucioare de tipul celor utilizate în gări; părți ale acestora

8711

Motociclete (inclusiv mopede) și biciclete, triciclete sau similare, echipate cu pedale și cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe:

8711 20

Cu motor cu piston alternativ cu o capacitate cilindrică peste 50 cm3, dar de maximum 250 cm3

8711 30

Cu motor cu piston alternativ cu o capacitate cilindrică peste 250 cm3, dar de maximum 500 cm3

8711 40 00

Cu motor cu piston alternativ cu o capacitate cilindrică peste 500 cm3, dar de maximum 800 cm3

8716

Remorci și semi-remorci pentru toate vehiculele; alte vehicule nepropulsate mecanic; părți ale acestora:

Alte remorci și semiremorci pentru transportul mărfurilor:

8716 39

Altele:

Altele:

Noi:

Altele:

8716 39 59

Altele

8901

Pacheboturi, nave de croazieră, feriboturi, cargouri, șlepuri și nave similare pentru transportul persoanelor sau mărfurilor:

8901 90

Alte nave pentru transportul mărfurilor și alte nave proiectate atât pentru transportul persoanelor, cât și al mărfurilor:

Altele:

8901 90 91

Fără propulsie mecanică

8901 90 99

Cu propulsie mecanică

8903

Iahturi și alte nave și ambarcațiuni de agrement sau pentru sport; bărci cu rame și canoe:

Altele:

8903 99

Altele:

8903 99 10

Cu greutatea unitară de maximum 100 kg

Altele:

8903 99 99

Cu lungime de peste 7,5 m

9001

Fibre optice și fascicule de fibre optice; cabluri din fibre optice, altele decât cele de la poziția 8544; materiale polarizante sub formă de foi sau plăci; lentile (inclusiv lentile de contact), prisme, oglinzi și alte elemente optice din orice material, nemontate, altele decât cele din sticlă neprelucrată optic:

9001 10

Fibre optice, fascicule de fibre și cabluri din fibre optice:

9001 10 90

Altele

9003

Monturi și rame de ochelari sau de articole similare și părți ale acestora:

Monturi și rame:

9003 11 00

Din material plastic

9003 19

Din alte materiale:

9003 19 30

Din metale comune

9003 19 90

Din alte materiale

9028

Contoare de gaze, de lichide sau de electricitate, inclusiv contoare pentru etalonarea lor:

9028 90

Părți și accesorii:

9028 90 90

Altele

9107 00 00

Întrerupătoarele orare și alte aparate care permit declanșarea unui mecanism după un interval de timp prestabilit, prevăzute cu un mecanism de ceasornic sau cu un motor sincron

9401

Scaune (altele decât cele de la poziția 9402), chiar transformabile în paturi, și părțile lor:

9401 10 00

Scaune de tipul celor utilizate pentru vehicule aeriene

ex 9401 10 00

Altele decât cele acoperite cu piele, utilizate pentru aeronavele civile

9405

Aparate de iluminat (inclusiv proiectoarele) și părțile lor, nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare, care au o sursă de lumină permanentă, fixă, și alte părți ale acestora, nedenumite și necuprinse în altă parte:

9405 60

Lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare:

9405 60 80

Din alte materiale:

ex 9405 60 80

Altele decât cele din metale comune utilizate pentru aeronavele civile

Părți:

9405 99 00

Altele:

ex 9405 99 00

Altele decât părțile articolelor de la subpoziția 9405 10 sau 9405 60, din metale comune, utilizate pentru aeronavele civile

9406 00

Construcții prefabricate:

Altele:

Din fier sau oțel:

9406 00 31

Sere

9506

Articole și echipament pentru cultură fizică, gimnastică, atletism, alte sporturi (inclusiv tenis de masă) sau pentru jocuri în aer liber, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol; piscine și bazine:

Schiuri pentru zăpadă și alt echipament pentru practicarea schiului pe zăpadă:

9506 11

Schiuri

9506 12 00

Legături pentru schiuri

9506 19 00

Altele

Schiuri nautice, planșe pentru surfing, planșe cu vele și alte echipamente pentru practicarea sporturilor nautice:

9506 21 00

Planșe cu vele

9506 29 00

Altele

Crose de golf și alte echipamente pentru practicarea golfului:

9506 31 00

Crose complete

9506 32 00

Mingi

9506 39

Altele

9506 40

articole și echipamente pentru tenis de masă

Rachete de tenis, de badminton sau rachete similare, chiar fără coarde:

9506 51 00

Rachete de tenis, chiar fără coarde

9506 59 00

Altele

Baloane și mingi, altele decât mingile de golf sau tenis de masă:

9506 61 00

Mingi de tenis

9506 62

Gonflabile:

9506 62 10

Din piele

9506 69

Altele

9506 70

Patine pentru gheață și patine cu rotile, inclusiv încălțămintea la care se atașează patinele:

9506 70 10

Patine pentru gheață

9506 70 90

Părți și accesorii:

Altele:

9506 91

articole și echipamente pentru cultură fizică, gimnastică sau atletism

9506 99

Altele

9507

Undițe de pescuit, cârlige de pescuit și alte articole pentru pescuit cu undița; mincioguri pentru orice utilizări; capcane pentru păsări (altele decât cele de la pozițiile 9208 sau 9705) și articole de vânătoare similare:

9507 30 00

Mulinete pentru pescuit

9606

Nasturi, butoni și capse; forme pentru nasturi și alte părți ale acestora; eboșe de nasturi

9607

Fermoare și părțile lor:

9607 20

– Părți

ANEXA I(b)

CONCESII TARIFARE ACORDATE DE SERBIA PENTRU PRODUSELE INDUSTRIALE DIN COMUNITATE

menționate la articolul 21

Nivelul taxelor vamale se reduce după cum urmează:

(a)

la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se reduc la 80 % din taxele vamale de bază;

(b)

la data de 1 ianuarie a primului an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se reduc la 60 % din taxele vamale de bază;

(c)

la data de 1 ianuarie a celui de-al doilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se reduc la 40 % din taxele vamale de bază;

(d)

la data de 1 ianuarie a celui de-al treilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se reduc la 20 % din taxele vamale de bază;

(e)

la data de 1 ianuarie a celui de-al patrulea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import rămase se elimină.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

2915

Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

Acid acetic și sărurile lui; anhidridă acetică:

2915 21 00

Acid acetic

2930

Tiocompuși organici:

2930 90

Altele:

2930 90 85

Altele:

ex 2930 90 85

Ditiocarbonați (xantați)

3006

Preparate și articole farmaceutice menționate la nota 4 din prezentul capitol:

3006 10

Catguturi chirurgicale sterile, ligaturi sterile similare pentru suturi chirurgicale (inclusiv firele dentare sau chirurgicale sterile absorbabile) și adezivi sterili pentru țesuturi organice utilizate în chirurgie pentru închiderea plăgilor; laminarii sterile; hemostatice resorbabile sterile pentru chirurgie sau lucrări stomatologice; barierele anti-aderențe, sterile, pentru chirurgie sau stomatologie, resorbabile sau neresorbabile:

3006 10 30

Barierele anti-aderențe, sterile, pentru chirurgie sau stomatologie, resorbabile sau neresorbabile

ex 3006 10 30

Plăci, folii, pelicule, benzi și lame din materiale plastice alveolare, altele decât cele din polimeri de striren sau din polimeri de clorură de vinil

3208

Lacuri și vopsele (inclusiv emailuri) pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificați, dispersați sau dizolvați într-un mediu neapos; soluții definite în nota 4 din prezentul capitol:

3208 20

Pe bază de polimeri acrilici sau vinilici:

3208 90

Altele:

Soluții definite în nota 4 din prezentul capitol:

3208 90 11

Poliuretan obținut din 2,2′-(terț-butilimino) dietanol și 4,4′-metil-endiciclohexil diizocianat, sub formă de soluție în N,N-dimetil-acetamidă care conține polimer minimum 48 % în greutate

3208 90 19

Altele:

ex 3208 90 19

Altele decât:

vopsele pentru izolarea electrică, pe bază de poliuretan (PU): 2,2- (tetra-butilimino) dietanol I 4,4 metil-endiciclohexil diizociant dizolvat în N,N-dimetil-acetamidă care conține o masă de substanțe solide de 20 % sau mai mult (maximum 36 %);

vopsele pentru izolarea electrică, pe bază de poliestermide (PEI): copolimer de p-cresol și divinilbenzen, sub formă de soluție în N,N-dimetilacetamidă care conține o masă de substanțe solide de 20 % sau mai mult (maximum 40 %);

vopsele pentru izolarea electrică, pe bază de poliamidimide (PAI): anhidridă de acid trimetil-di-izocianat sub formă de soluție de N-metilpiralidonă care conține o masă de substanțe solide de 25 % sau mai mult (maximum 40 %)

Altele:

3208 90 91

Pe bază de polimeri sintetici

3208 90 99

Pe bază de polimeri naturali modificați

3209

Lacuri și vopsele (inclusiv emailuri) pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificați, dispersați sau dizolvați într-un mediu apos:

3304

Produse preparate de înfrumusețare sau de machiaj și preparate pentru întreținerea sau îngrijirea pielii (altele decât medicamentele), inclusiv preparate de protecție împotriva soarelui și preparate pentru bronzare; preparate pentru manichiură sau pedichiură:

Altele:

3304 99 00

Altele

3305

Preparate pentru îngrijirea părului:

3305 10 00

Șampoane

3306

Preparate pentru igiena bucală sau dentară, inclusiv pudrele și cremele pentru facilitarea aderenței protezelor dentare; fire utilizate pentru curățarea spațiilor interdentare (fire dentare), în ambalaje individuale pentru vânzarea cu amănuntul:

3306 10 00

Paste de dinți

3306 90 00

Altele

3307

Preparate pentru preras, ras sau după ras, deodorante corporale, preparate pentru baie, depilatoare, alte preparate de parfumerie sau de toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și necuprinse în altă parte; deodorante pentru încăperi, preparate chiar parfumate, care au sau nu proprietăți dezinfectante:

Preparate pentru parfumarea sau dezodorizarea încăperilor, inclusiv preparatele odoriferante pentru ceremonii religioase:

3307 41 00

„Agarbatti” și alte preparate odoriferante acționând prin ardere

3401

Săpunuri; produse și preparate organice tensioactive folosite ca săpun, în formă de bare, în calupuri, în bucăți, chiar modelate, chiar conținând săpun; produse și preparate organice tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, care conțin chiar săpun; hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent:

3401 20

Săpunuri sub alte forme

3401 30 00

Produse și preparate organice tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, care conțin chiar săpun

3402

Agenți organici de suprafață (alții decât săpunurile); preparate tensioactive, preparate pentru spălat (inclusiv preparatele auxiliare pentru spălat) și preparate de curățat, care conțin chiar săpun, altele decât cele de la poziția 3401:

3402 20

Preparate condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

3402 90

Altele:

3402 90 90

Preparate pentru spălat și preparate pentru curățat

3405

Ceară și creme pentru încălțăminte, ceară de parchet, materiale de lustruit pentru caroserii, sticlă sau metal, pastă și praf pentru curățat și preparate similare (chiar sub formă de hârtie, vată, fetru, materiale nețesute, materiale plastice sau cauciuc alveolar, impregnate, îmbibate sau acoperite cu astfel de preparate), fără a include ceara de la poziția 3404

3406 00

Lumânări și articole similare

3407 00 00

Paste pentru modelat, inclusiv cele prezentate pentru joacă; compoziții numite „ceară pentru stomatologie”, prezentate în seturi, în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau în plachete, potcoave, batoane sau forme similare; alte compoziții pentru stomatologie, pe bază de ipsos:

ex 3407 00 00

Altele decât compozițiile pentru stomatologie

3506

Cleiuri și alți adezivi preparați, nedenumiți și necuprinși în altă parte; produse de orice fel folosite ca adezivi sau cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul ca adezivi sau cleiuri, cu o greutate netă de maximum 1 kg:

3506 10 00

Produse de orice fel folosite ca adezivi sau cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul ca adezivi sau cleiuri, cu o greutate netă de maximum 1 kg

Altele:

3506 99 00

Altele

3604

Articole pentru focuri de artificii, rachete de semnalizare sau contra grindinei și similare, petarde și alte articole pirotehnice:

3604 90 00

Altele

3606

Feroceriu și alte aliaje piroforice sub toate formele; articole din materiale inflamabile specificate la nota 2 din prezentul capitol:

3606 10 00

Combustibili lichizi și gaze combustibile lichefiate în recipiente de tipul celor utilizate pentru alimentarea sau reîncărcarea brichetelor sau aprinzătoarelor care au o capacitate de maximum 300 cm3

3606 90

Altele:

3606 90 90

Altele

3808

Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare și regulatori de creștere pentru plante, dezinfectanți și produse similare, prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau ca preparate sau ca articole (de exemplu, panglici, meșe și lumânări cu sulf și hârtie specială contra muștelor)

3825

Produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte; deșeuri orășenești; nămol de epurare; alte deșeuri menționate la nota 6 din prezentul capitol:

3825 90

Altele:

3825 90 10

Oxizi de fier alcalinizați pentru purificarea gazelor

3915

Deșeuri, șpan, talaș, spărturi de materiale plastice

3916

Monofilamente a căror dimensiune maximă în secțiunea transversală depășește 1 mm (monofire), inele, tije, bare și profile, chiar prelucrate la suprafață, dar neprelucrate altfel, din material plastic:

3916 10 00

Din polimeri de etilenă

3916 20

Din polimeri de clorură de vinil:

3916 20 90

Altele

3916 90

Din alte materiale plastice:

Din produse de polimerizare de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic:

3916 90 11

Din poliesteri

3916 90 13

Din poliamide

3916 90 15

Din rășini epoxidice

3916 90 19

Altele

Din produse de polimerizare de adiție:

3916 90 51

Din polimeri de propilenă

3916 90 59

Altele

3917

Tuburi, țevi și accesorii ale acestora (de exemplu îmbinări, coturi, flanșe), din materiale plastice:

Tuburi și țevi rigide:

3917 21

Din polimeri de etilenă:

3917 21 10

Obținute fără sudură sau lipire și cu o lungime care depășește dimensiunea maximă a secțiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate

3917 21 90

Altele:

ex 3917 21 90

Altele decât cele prevăzute cu accesorii utilizate pentru aeronavele civile

3917 22

Din polimeri de propilenă:

3917 22 10

Obținute fără sudură sau lipire și cu o lungime care depășește dimensiunea maximă a secțiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate

3917 22 90

Altele:

ex 3917 22 90

Altele decât cele prevăzute cu accesorii utilizate pentru aeronavele civile

3917 23

Din polimeri de clorură de vinil:

3917 23 10

Obținute fără sudură sau lipire și cu o lungime care depășește dimensiunea maximă a secțiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate

3917 23 90

Altele:

ex 3917 23 90

Altele decât cele prevăzute cu accesorii utilizate pentru aeronavele civile

3917 29

Din alte materiale plastice:

Alte tuburi și țevi:

3917 32

Altele, neranforsate cu alte materiale, nici asociate în alt mod cu alte materiale, fără accesorii:

Obținute fără sudură sau lipire și cu o lungime care depășește dimensiunea maximă a secțiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate:

3917 32 10

Din produse de polimerizare de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic

Din produse de polimerizare de adiție:

3917 32 31

Din polimeri de etilenă

3917 32 35

Din polimeri de clorură de vinil:

ex 3917 32 35

Altele decât cele pentru dializori

3917 32 39

Altele

3917 32 51

Altele

Altele:

3917 32 99

Altele

3917 33 00

Altele, neranforsate cu alte materiale, nici asociate în alt mod cu alte materiale, cu accesorii:

ex 3917 33 00

Altele decât cele prevăzute cu accesorii utilizate pentru aeronavele civile

3917 39

Altele

3918

Învelitori din materiale plastice pentru podele, autoadezive sau nu, în rulouri sau în formă de plăci de pardoseală sau de dale; învelitori pentru pereți și tavane din materiale plastice definite la nota 9 din acest capitol

3921

Alte plăci, folii, pelicule, benzi și lame din materiale plastice:

Produse alveolare:

3921 13

Din poliuretan

3921 14 00

Din celuloză regenerată

3921 19 00

Din alte materiale plastice:

3923

Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; bușoane, dopuri, capace, capsule și alte dispozitive de închidere, din materiale plastice:

Saci, sacoșe, pungi și cornete:

3923 29

Din alte materiale plastice:

3923 30

Bidoane, sticle, flacoane și articole similare

3923 40

Mosoare, bobine, canete și suporturi similare

3923 50

Bușoane, dopuri, capace, capsule și alte dispozitive de închidere:

3923 50 10

Capsule și dopuri pentru astupare

3923 90

Altele

3924

Veselă, alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic și articole de igienă sau de toaletă, din materiale plastice:

3924 90

Altele

3925

Articole pentru echiparea construcțiilor, din materiale plastice, nedenumite și necuprinse în altă parte:

3925 10 00

Rezervoare, butoaie, cuve și recipienți similari, cu capacitatea de peste 300 l

3925 90

Altele

3926

Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901-3914:

3926 30 00

Garnituri pentru mobilă, caroserii sau similare

3926 40 00

Statuete și alte obiecte de ornament

3926 90

Altele:

3926 90 50

Grătare și articole similare pentru filtrarea apei la intrarea în canalul de scurgere

Altele:

3926 90 92

Fabricate din foi

3926 90 97

Altele:

ex 3926 90 97

Altele decât:

produse de igienă și farmaceutice (inclusiv tetinele pentru sugari);

discuri pentru lentile de contact

4003 00 00

Cauciuc regenerat sub forme primare sau în plăci, foi sau benzi

4004 00 00

Deșeuri, bavuri și resturi de cauciuc nedurificat, chiar în pulbere sau în granule

4009