ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.235.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 235

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
4 septembrie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 850/2013 al Comisiei din 23 august 2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pastel de Tentúgal (IGP)]

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 851/2013 al Comisiei din 3 septembrie 2013 de autorizare a unor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 852/2013 al Comisiei din 3 septembrie 2013 de modificare pentru a 200-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 853/2013 al Comisiei din 3 septembrie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

10

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 200/2013 al Comisiei din 8 martie 2013 de autorizare a substanței active ametoctradin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 67, 9.3.2013)

12

 

 

 

*

Aviz cititorilor – Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (A se vedea coperta a treia)

s3

 

*

Aviz cititorilor – Modalitatea de citare a actelor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

4.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 850/2013 AL COMISIEI

din 23 august 2013

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pastel de Tentúgal (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (2).

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Pastel de Tentúgal” depusă de Portugalia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3).

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, denumirea „Pastel de Tentúgal” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 august 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Connie HEDEGAARD

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO C 302, 6.10.2012, p. 31.


ANEXĂ

Produse alimentare prevăzute în anexa I la regulamentul (UE) nr. 1151/2012:

Clasa 2.4.   Produse de panificație, produse de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți

PORTUGALIA

Pastel de Tentúgal (IGP)


4.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 851/2013 AL COMISIEI

din 3 septembrie 2013

de autorizare a unor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și incluse într-o listă de mențiuni permise.

(2)

În temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a adoptat Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei (2) de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, obligația operatorilor din sectorul alimentar de a depune cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate la autoritatea națională competentă a unui stat membru. Autoritatea națională competentă transmite cererile valabile către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare „autoritatea”, în vederea efectuării unei evaluări științifice, precum și către Comisie și statele membre în scop informativ.

(4)

Comisia decide cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând seama de avizul emis de autoritate.

(5)

Pentru a stimula inovarea, mențiunile de sănătate care se bazează pe dovezi științifice stabilite recent și/sau care includ o cerere de protecție a datelor care fac obiectul unor drepturi de proprietate sunt supuse unei proceduri accelerate de autorizare.

(6)

Ca urmare a unei cereri din partea GlaxoSmithKline Services Unlimited, transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autoritatea a fost invitată să formuleze un aviz cu privire la o mențiune de sănătate legată de efectele unei băuturi nealcoolice acide reformulate asupra reducerii demineralizării dinților (întrebarea nr. EFSA-Q-2010-00784) (3). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Băuturile de tip «toothkind» ajută la menținerea sănătății dinților”.

(7)

La 16 decembrie 2010, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, s-a stabilit o relație cauză-efect între consumul de sucuri convenționale tipice la o frecvență de expunere de patru ori pe zi, respectiv consumul de băuturi tipice cu conținut de zahăr (8-12 g zaharuri/100 ml) la o frecvență de expunere de șapte ori pe zi, și demineralizarea dinților. În plus, avizul a concluzionat că înlocuirea acestor băuturi cu băuturi de tip „toothkind” poate contribui la reducerea demineralizării dinților.

(8)

În urma consultării cu statele membre, Comisia a solicitat o opinie suplimentară din partea autorității, printre altele, cu privire la prezența sau posibila prezență a unui efect benefic pentru persoanele care consumă cu frecvență mai redusă sucuri convenționale și băuturi nealcoolice tipice cu conținut de zahăr. În avizul său din 8 iulie 2011 (întrebarea nr. EFSA-Q-2011-00781) (4), autoritatea a concluzionat că se poate preconiza un efect benefic asupra menținerii mineralizării dinților în cazul persoanelor care consumă sucuri convenționale sau băuturi nealcoolice cu conținut de zahăr și care, de asemenea, consumă frecvent zaharuri și/sau acizi provenind din alte băuturi sau alimente care pot contribui la demineralizarea dinților, în cazul în care aceștia înlocuiesc una sau mai multe porții de sucuri convenționale sau băuturi nealcoolice cu conținut de zahăr cu un număr echivalent de porții de suc de tip „toothkind”. În plus, s-a clarificat faptul că sintagma „reducerea demineralizării dinților” are un sens similar sintagmei „menținerea mineralizării dinților”. În consecință, o mențiune de sănătate care reflectă această concluzie și care este însoțită de condiții specifice de utilizare ar trebui considerată conformă cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui inclusă în lista mențiunilor permise a Uniunii, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 432/2012.

(9)

Autoritatea a indicat în avizul său că nu ar fi putut ajunge la aceste concluzii fără a examina un număr de 15 studii despre care solicitantul pretinde că fac obiectul unor drepturi de proprietate. Aceste studii sunt următoarele:

Adams G., North M., De’Ath J. Cercetător principal: West N. X., 2004. An investigation into the Erosive Effect of Hot Drinks. Raport GlaxoSmithKline NHCMA0303, Regatul Unit;

Adams G., North M. Cercetător principal: Duggal M. S., 2003. Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #3. Raport GlaxoSmithKline NHCMA0301, Regatul Unit;

Adnitt C., Adams G., North M. Cercetător principal: Toumba K. J., 2005. Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #4. Raport GlaxoSmithKline NHCMA0302, Regatul Unit;

Broughton J., North M., Roman L. Cercetător principal: Toumba K. J., 2006. Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #5. Raport GlaxoSmithKline NHCMA0401, Regatul Unit;

De’Ath J., North M., Smith S. Cercetător principal: Ong T. J., 2002a. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. Raport GlaxoSmithKline N1760182, Regatul Unit;

De’Ath J., North M., Smith S. Cercetător principal: Jackson R., 2002b. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. Raport GlaxoSmithKline N1760183, Regatul Unit;

De’Ath J., North M., Smith S. Cercetător principal: Preston A., 2002c. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. Raport GlaxoSmithKline N1760184, Regatul Unit;

De’Ath J., Moohan M., Smith S. Cercetător principal: Toumba K. J., 2003. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. Raport GlaxoSmithKline N1010201, Regatul Unit;

Gard’ner K., Moohan M., Smith S. Cercetător principal: Ong T. J., 2003a. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. Raport GlaxoSmithKline N1010199, Regatul Unit;

Gard’ner K., Moohan M., Smith S. Cercetător principal: Jackson R., 2003b. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. Raport GlaxoSmithKline N1010200, Regatul Unit;

Hollas M., McAuliffe T., Finke M. Cercetător principal: West N. X., 2005. An investigation into the effect of a modified blackcurrant drink on tooth enamel with and without additional tooth brushing. Raport GlaxoSmithKline NMA0501, Regatul Unit;

May R. și Hughes J. M. Cercetător principal: Toumba K. J., 1998c. A single blind, five-way crossover study to investigate the effect of three new formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. Raport GlaxoSmithKline N1010068, Regatul Unit;

May R. și Moohan M. Cercetător principal: Duggal M. S., 1999. A single blind, three-way crossover study to investigate the effect of a new formulation of fruit drink in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque in children. Raport GlaxoSmithKline N1010104, Regatul Unit;

May R., Darby-Dowan A., Smith S. Cercetător principal: Curzon M., 1998a. A single blind, five-way crossover healthy volunteer study to investigate the effect of a new orange and a new strawberry formulation of fruit drink in comparison to a blackcurrant fruit drink and two control treatments on the pH of dental plaque. Raport GlaxoSmithKline N1010021, Regatul Unit;

May R., Hughes J.M. Cercetător principal: Duggal M. S., 1998b. A single blind, five-way crossover study to investigate the effect of three new formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. Raport GlaxoSmithKline N1010067, Regatul Unit.

(10)

Toate informațiile justificabile furnizate de solicitant au fost evaluate de către Comisie și se consideră că toate cele 15 studii despre care se pretinde că fac obiectul unor drepturi de proprietate îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006. Prin scrisoarea din 12 iunie 2013, solicitantul a informat Comisia cu privire la existența unor modificări ale structurii și ale locului de desfășurare a activității sale. Prin urmare, acesta a solicitat în mod oficial ca protecția datelor care fac obiectul unor drepturi de proprietate să fie acordată societății GlaxoSmithKline Services Unlimited și filialelor sale, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Regatul Unit. În consecință, datele științifice și celelalte informații cuprinse în aceste studii nu pot fi folosite în beneficiul unui solicitant ulterior pe o perioadă de cinci ani de la data autorizării, în condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(11)

Ca urmare a unei cereri din partea Kraft Foods Europe – Biscuits R&D, transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autoritatea a fost invitată să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate legată de efectele amidonului lent digerabil (SDS) din alimentele care conțin amidon și reducerea răspunsurilor glicemice postprandiale (întrebarea nr. EFSA-Q-2010-00966) (5). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Amidonul lent digerabil conține carbohidrați care sunt absorbiți și eliberați continuu și cu regularitate. Aceștia contribuie la obținerea unui răspuns glicemic postprandial moderat”.

(12)

La 21 iulie 2011, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona, pe baza datelor prezentate, că s-a stabilit o relație cauză-efect între consumul de SDS din produse pe bază de cereale, comparat cu consumul de amidon rapid digerabil (RDS), și reducerea răspunsurilor glicemice postprandiale. În consecință, o mențiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerată conformă cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui inclusă în lista mențiunilor permise a Uniunii, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 432/2012.

(13)

Autoritatea a indicat în avizul său că, pentru a stabili condițiile de utilizare ale acestei mențiuni specifice, au fost necesare patru studii despre care solicitantul pretinde că fac obiectul unor drepturi de proprietate. Aceste studii sunt următoarele:

Brand-Miller J.C., Holt S., Atkinson F., Fuzellier G. și Agnetti V., 2006. Determination of the postprandial responses to two cereal foods eaten alone or as part of a mixed meal;

Laville M., Rabasa-Lhoret R., Normand S. și Braesco V., 2005. Measurement of metabolic outcome of carbohydrates of two types of cereal products;

Rabasa-Lhoret R., Peronnet F., Jannot C., Fuzellier G. și Gausseres N., 2007. Metabolic fate of four cereal products consumed as part of a breakfast by healthy female subjects;

Vinoy S., Aubert R. și Chapelot D., 2000. A cereal product high in slowly available glucose increases subsequent satiety feelings and decreases glucose and insulin responses.

(14)

Toate informațiile justificabile furnizate de solicitant au fost evaluate de către Comisie și se consideră că studiile despre care se pretinde că fac obiectul unor drepturi de proprietate îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006. Prin scrisoarea din 1 octombrie 2012, solicitantul a informat Comisia cu privire la procesul de restructurare prin care grupul Kraft Foods s-a divizat, creându-se astfel două grupuri complet independente, unul dintre acestea fiind grupul Mondelēz International. Începând cu 1 octombrie 2012, Kraft Foods Europe – Biscuits R&D face parte din grupul Mondelēz International; solicitantul a cerut în mod oficial ca protecția datelor care fac obiectul unor drepturi de proprietate să fie acordată grupului Mondelēz International. În consecință, datele științifice și celelalte informații cuprinse în aceste studii nu pot fi folosite în beneficiul unui solicitant ulterior timp de cinci ani de la data autorizării, în condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(15)

Ca urmare a unei cereri din partea Barry Callebaut Belgium nv, transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autoritatea a fost invitată să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate referitoare la efectele flavanolilor din cacao asupra vasodilatației dependente de endoteliu (întrebarea nr. EFSA-Q-2012-00002) (6). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Flavanolii din cacao ajută la menținerea vasodilatației dependente de endoteliu, contribuind la menținerea unui flux sanguin sănătos”.

(16)

La 17 iulie 2012, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, s-a stabilit o relație cauză-efect între consumul de flavanoli din cacao și efectul menționat. În consecință, o mențiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerată conformă cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui inclusă în lista mențiunilor permise a Uniunii, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 432/2012.

(17)

Autoritatea a indicat în avizul său că nu ar fi putut ajunge la aceste concluzii fără a examina un studiu de intervenție pe subiecți umani, despre care solicitantul pretinde că face obiectul unor drepturi de proprietate. Acest studiu a fost realizat de Grassi D., Desideri G., Necozione S., Di Giosia P., Cheli P., Barnabei R., Allegaert L., Bernaert H. și Ferri C. în 2011. În funcție de doză, consumul de cacao îmbunătățește vasodilatația mediată de flux, reduce rigiditatea arterială și ajută la scăderea tensiunii arteriale la subiecții sănătoși.

(18)

Toate informațiile justificabile furnizate de solicitant au fost evaluate de către Comisie și se consideră că studiul despre care se pretinde că face obiectul unor drepturi de proprietate îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006. În consecință, datele științifice și celelalte informații cuprinse în acest studiu nu pot fi folosite în beneficiul unui solicitant ulterior timp de cinci ani de la data autorizării, în condițiile prevăzute la articolul respectiv.

(19)

Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 este acela de a asigura veridicitatea, claritatea, fiabilitatea și utilitatea mențiunilor de sănătate pentru consumatori și faptul că formularea și prezentarea sunt luate în considerare în acest sens. Prin urmare, în situația în care formularea mențiunilor utilizate de solicitant are același înțeles pentru consumatori ca cea a unei mențiuni de sănătate autorizate, deoarece demonstrează că există aceeași relație între o categorie de alimente, un aliment sau unul dintre constituenții săi și sănătate, acestea ar trebui să facă obiectul acelorași condiții de utilizare ca cele indicate în anexa la prezentul regulament.

(20)

În conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, registrul privind mențiunile nutriționale și de sănătate, care conține toate mențiunile de sănătate autorizate, ar trebui să fie actualizat pentru a lua în considerare prezentul regulament.

(21)

Întrucât solicitanții solicită protecția datelor care fac obiectul unor drepturi de proprietate, se consideră oportun ca aceste mențiuni să nu poată fi utilizate decât în beneficiul solicitanților pe o perioadă de cinci ani. Cu toate acestea, autorizarea mențiunilor în condițiile utilizării de către un operator individual nu împiedică alți solicitanți să solicite autorizarea utilizării acelorași mențiuni în cazul în care solicitarea se bazează pe date și studii diferite de cele protejate în temeiul articolului 21 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(22)

Observațiile solicitanților și ale membrilor publicului, primite de Comisie în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, au fost luate în considerare în momentul stabilirii măsurilor prevăzute în prezentul regulament.

(23)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 432/2012 ar trebui modificat în consecință.

(24)

Statele membre au fost consultate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Mențiunile de sănătate prezentate în anexa la prezentul regulament se includ în lista mențiunilor permise a Uniunii, prevăzută la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(2)   Mențiunile de sănătate prevăzute la alineatul (1) pot fi utilizate exclusiv de către solicitanți pe o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. După expirarea acestei perioade, mențiunile de sănătate pot fi utilizate, în conformitate cu condițiile aplicabile acestora, de către orice operator din sectorul alimentar.

Articolul 2

Solicitanții beneficiază de utilizarea exclusivă a datelor științifice și a altor informații cuprinse în solicitări, despre care solicitanții pretind că fac obiectul unor drepturi de proprietate și fără prezentarea cărora mențiunile de sănătate nu ar fi putut fi autorizate, pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Articolul 3

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 432/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 septembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (JO L 136, 25.5.2012, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2010; 8(12):1884.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(7):2293.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(7):2292.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(7):2809.


ANEXĂ

În anexa la Regulamentul (UE) nr. 432/2012 se introduc în ordine alfabetică următoarele mențiuni:

Nutrient, substanță, aliment sau categorie de alimente

Mențiune

Condiții de utilizare a mențiunii

Condiții și/sau restricții de utilizare a alimentului și/sau indicații sau avertizări suplimentare

Număr în Jurnalul EFSA

Numărul corespunzător înregistrării din lista consolidată prezentată spre a fi evaluată de către EFSA

„Băutură nealcoolică acidă reformulată care conține:

mai puțin de 1 g de carbohidrați fermentabili per 100 ml (zaharuri și alți carbohidrați, cu excepția poliolilor);

calciu în intervalul 0,3-0,8 mol per mol de acidifiant;

pH în intervalul 3,7-4,0.

Înlocuirea băuturilor acide cu conținut de zahăr precum băuturile răcoritoare (de obicei 8-12 g zaharuri/100 ml) cu băuturi reformulate contribuie la menținerea mineralizării dinților (1).

Pentru ca mențiunea să poată fi utilizată, băuturile acide reformulate trebuie să fie conforme cu descrierea produsului alimentar care face obiectul mențiunii.

2010;8(12):1884

Amidon lent digerabil

Consumul de produse bogate în amidon lent digerabil (SDS) determină o creștere mai redusă a concentrației de glucoză din sânge după mese decât consumul de produse cu conținut redus de SDS (2).

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru alimentele în cazul cărora carbohidrații digerabili asigură cel puțin 60 % din aportul energetic total, iar cel puțin 55 % din acești carbohidrați reprezintă amidon digerabil, din care cel puțin 40 % reprezintă SDS.

2011;9(7):2292

Flavanoli din cacao

Flavanolii din cacao ajută la menținerea elasticității vaselor de sânge, contribuind la menținerea unui flux sanguin normal (3).

Consumatorul este informat cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 200 mg de flavanoli din cacao.

Mențiunea poate fi utilizată numai pentru băuturile care conțin cacao (pudră de cacao) sau pentru ciocolata neagră care presupun un aport zilnic de minimum 200 mg de flavanoli din cacao cu un grad de polimerizare în intervalul 1-10.

2012;10(7):2809


(1)  Autorizare acordată la 24 septembrie 2013, limitată la utilizarea de către GlaxoSmithKline Services Unlimited și filialele sale, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Regatul Unit, pentru o perioadă de cinci ani.

(2)  Autorizare acordată la 24 septembrie 2013, limitată la utilizarea de către grupul Mondelēz International, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, Statele Unite ale Americii, pentru o perioadă de cinci ani.

(3)  Autorizare acordată la 24 septembrie 2013, limitată la utilizarea de către Barry Callebaut Belgium nv., Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgia, pentru o perioadă de cinci ani.”


4.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 852/2013 AL COMISIEI

din 3 septembrie 2013

de modificare pentru a 200-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 26 august 2013, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine numele unei persoane fizice de pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 septembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Said Youssef Ali Abu Aziza [alias (a) Abdul Hamid, (b) Abu Therab]. Data nașterii: 1958. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: (a) 87/437555 (pașaport libian), (b) 274381 (pașaport libian). Număr național libian de identificare: 145126. Alte informații: (a) numele mamei este Fatima Isa, (b) membru al Grupului Islamic Libian de Luptă și al Al-Qaida. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 8.6.2007.”


4.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 853/2013 AL COMISIEI

din 3 septembrie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 septembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

118,0

ZZ

118,0

0805 50 10

AR

122,1

CL

133,6

TR

74,0

UY

144,7

ZA

121,1

ZZ

119,1

0806 10 10

EG

168,1

TR

139,5

ZA

168,3

ZZ

158,6

0808 10 80

AR

159,8

BR

87,0

CL

141,4

CN

67,2

NZ

126,2

US

238,7

ZA

110,8

ZZ

133,0

0808 30 90

AR

160,7

CN

86,2

TR

141,9

ZA

153,1

ZZ

135,5

0809 30

BA

45,1

TR

138,8

ZZ

92,0

0809 40 05

BA

52,6

MK

52,4

XS

56,0

ZZ

53,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


Rectificări

4.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/12


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 200/2013 al Comisiei din 8 martie 2013 de autorizare a substanței active ametoctradin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 67 din 9 martie 2013 )

La pagina 4, în coloana a treia din anexa I:

în loc de:

„Impuritățile amitrol și o-xilen prezintă implicații de ordin toxicologic și nu depășesc 50 g/kg, respectiv 2 g/kg din materialul tehnic.”,

se va citi:

„Impuritățile amitrol și o-xilen prezintă implicații de ordin toxicologic și nu depășesc 50 mg/kg, respectiv 2 g/kg din materialul tehnic.”

La pagina 5, în coloana a patra din anexa II:

în loc de:

„Impuritățile amitrol și o-xilen prezintă implicații de ordin toxicologic și nu depășesc 50 g/kg, respectiv 2 g/kg din materialul tehnic.”,

se va citi:

„Impuritățile amitrol și o-xilen prezintă implicații de ordin toxicologic și nu depășesc 50 mg/kg, respectiv 2 g/kg din materialul tehnic.”


4.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/s3


AVIZ CITITORILOR

Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO L 69, 13.3.2013, p. 1), de la 1 iulie 2013 numai ediția electronică a Jurnalului Oficial este autentică și produce efecte juridice.

În cazul în care publicarea ediției electronice a Jurnalului Oficial nu este posibilă din cauza unor circumstanțe neprevăzute și excepționale, ediția tipărită este autentică și produce efecte juridice în conformitate cu termenii și condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 216/2013.


4.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/s3


AVIZ CITITORILOR – MODALITATEA DE CITARE A ACTELOR

Începând cu 1 iulie 2013 modalitatea de citare a actelor s-a modificat.

Pentru o perioadă de tranziție, noua modalitate de citare va coexista cu cea veche.