ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.195.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 195

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
18 iulie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 678/2013 al Consiliului din 9 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce privește introducerea monedei euro în Letonia

2

 

*

Regulamentul (UE) nr. 679/2013 al Consiliului din 15 iulie 2013 privind stabilirea coeficienților corectori aplicabili de la 1 iulie 2011 până la 30 iunie 2012 și a coeficienților corectori aplicabili de la 1 iulie 2012 remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii Europene repartizați în țări terțe

3

 

*

Regulamentul (UE) nr. 680/2013 al Consiliului din 15 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1259/2012 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de doi ani

15

 

*

Regulamentul (UE) nr. 681/2013 al Comisiei din 17 iulie 2013 de modificare a părții III din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor ( 1 )

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 682/2013 al Comisiei din 17 iulie 2013 de modificare pentru a 196-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

18

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 683/2013 al Comisiei din 17 iulie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

20

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 684/2013 al Comisiei din 17 iulie 2013 privind eliberarea licențelor de import de usturoi în subperioada 1 septembrie 2013-30 noiembrie 2013

22

 

 

DECIZII

 

 

2013/387/UE

 

*

Decizia Consiliului din 9 iulie 2013 privind adoptarea de către Letonia a monedei euro la 1 ianuarie 2014

24

 

 

2013/388/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 5 iulie 2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru (BCE/2013/22)

27

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 335/2013 al Comisiei din 12 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 105, 13.4.2013)

30

 

 

 

*

Aviz cititorilor – Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

18.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/1


Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială

În conformitate cu articolul 4 din Acordul din 19 octombrie 2005 între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (1) (denumit în continuare „acordul”), încheiat prin Decizia 2006/325/CE a Consiliului (2), ori de câte ori se adoptă măsuri de punere în aplicare în temeiul articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (3), decizia Danemarcei de a pune în aplicare sau nu conținutul unor astfel de măsuri trebuie notificată Comisiei.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1142/2011 al Comisiei de stabilire a anexelor X și XI la Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (4) a fost adoptat la 10 noiembrie 2011. În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din acord, Danemarca a notificat deja Comisia, prin scrisoarea din 14 ianuarie 2009, cu privire la decizia de a pune în aplicare dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului (5), în măsura în care acest regulament modifică Regulamentul (CE) 44/2001 (6).

În conformitate cu articolul 4 din acord, Danemarca, prin scrisoarea din 11 ianuarie 2012, a notificat Comisiei decizia de a pune în aplicare dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1142/2011. Aceasta înseamnă că dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1142/2011 se vor aplica relațiilor dintre Uniunea Europeană și Danemarca.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din acord, notificarea trimisă de Danemarca generează obligații reciproce între Danemarca și Uniunea Europeană. Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1142/2011 este un amendament la acord în măsura în care modifică Regulamentul (CE) nr. 44/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 4/2009, și este considerat ca fiind anexat la acesta.

În sensul articolului 4 alineatul (3) din acord, punerea în aplicare în Danemarca a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1142/2011 poate avea loc pe cale administrativă, în temeiul secțiunii 9 din Legea nr. 1563 emisă de Danemarca la 20 decembrie 2006 cu privire la Regulamentul Bruxelles I. Măsurile administrative necesare au intrat în vigoare la 11 ianuarie 2012.


(1)  JO L 299, 16.11.2005, p. 62.

(2)  JO L 120, 5.5.2006, p. 22.

(3)  JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 293, 11.11.2011, p. 24.

(5)  JO L 7, 10.1.2009, p. 1.

(6)  JO L 149, 12.6.2009, p. 80.


REGULAMENTE

18.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/2


REGULAMENTUL (UE) NR. 678/2013 AL CONSILIULUI

din 9 iulie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce privește introducerea monedei euro în Letonia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 140 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro (1) prevede înlocuirea cu moneda euro a monedelor statelor membre care au îndeplinit condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro la data la care Comunitatea a intrat în cea de a treia etapă a uniunii economice și monetare.

(2)

În conformitate cu articolul 4 din Actul de aderare din 2003, Letonia este un stat membru care beneficiază de o derogare în înțelesul articolului 139 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3)

Potrivit Deciziei 2013/387/UE a Consiliului din 9 iulie 2013 privind adoptarea de către Letonia a monedei euro la 1 ianuarie 2014 (2), Letonia îndeplinește condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro, iar derogarea în favoarea Letoniei se abrogă de la 1 ianuarie 2014.

(4)

Introducerea monedei euro în Letonia impune extinderea la Letonia a dispozițiilor existente privind introducerea monedei euro, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 974/98.

(5)

Planul național de trecere la moneda euro al Letoniei specifică faptul că bancnotele și monedele euro trebuie să aibă curs oficial în statul membru respectiv la data introducerii euro ca monedă națională. În consecință, data adoptării euro, precum și data schimbării monetare ar trebui să fie 1 ianuarie 2014. Nu se prevede aplicarea unei perioade de „retragere treptată”.

(6)

Prin urmare, anexa la Regulamentul (CE) nr. 974/98 ar trebui să se modifice în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 974/98 se modifică prin introducerea în cuprinsul tabelului, între rubrica referitoare la Cipru și rubrica referitoare la Luxemburg, a următorului rând:

„Letonia

1 ianuarie 2014

1 ianuarie 2014

Nu”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 139, 11.5.1998, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 24 din prezentul Jurnal Oficial.


18.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 679/2013 AL CONSILIULUI

din 15 iulie 2013

privind stabilirea coeficienților corectori aplicabili de la 1 iulie 2011 până la 30 iunie 2012 și a coeficienților corectori aplicabili de la 1 iulie 2012 remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii Europene repartizați în țări terțe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, prevăzute de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (1), în special anexa X articolul 13 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Este necesar să se țină seama de evoluția costului vieții în țările terțe și să se stabilească, în consecință, coeficienții corectori aplicabili de la 1 iulie 2011 până la 30 iunie 2012 și coeficienții corectori aplicabili de la 1 iulie 2012 remunerațiilor care se plătesc funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii repartizați în țările terțe, în moneda țării de repartiție.

(2)

Coeficienții corectori aplicați unor plăți în temeiul Regulamentului (UE) nr. 964/2011 al Consiliului (2) pot conduce la ajustări retroactive ale remunerațiilor, în sensul majorării sau reducerii acestora.

(3)

Ar trebui să se prevadă plata retroactivă a unor sume în cazul unei majorări a remunerațiilor ca urmare a aplicării noilor coeficienți corectori.

(4)

Ar trebui să se prevadă recuperarea sumelor plătite în plus în cazul unei reduceri a remunerațiilor ca urmare a aplicării noilor coeficienți corectori pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2011 și data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5)

Ar trebui să se prevadă ca orice astfel de recuperare să fie limitată la o perioadă de cel mult șase luni anterioară datei intrării în vigoare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Începând cu 1 iulie 2011 și până la 30 iunie 2012, coeficienții corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii repartizați în țările terțe, care se plătesc în moneda țării în care sunt repartizați, sunt cei prevăzuți în anexa I.

(2)   Începând cu 1 iulie 2012, coeficienții corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii repartizați în țările terțe, care se plătesc în moneda țării în care sunt repartizați, sunt cei prevăzuți în anexa II.

(3)   Cursurile de schimb utilizate pentru calcularea remunerațiilor respective se stabilesc în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (3) și corespund cursurilor de schimb aplicabile la data de 1 iulie 2011 și, respectiv, la data de 1 iulie 2012.

Articolul 2

(1)   Instituțiile efectuează plăți retroactive în cazul majorării remunerațiilor ca urmare a aplicării coeficienților corectori prevăzuți în anexele I și II.

(2)   Instituțiile efectuează ajustări retroactive ale remunerațiilor în sensul diminuării acestora în cazul reducerii remunerațiilor ca urmare a aplicării coeficienților corectori prevăzuți în anexele I și II pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2011 și data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Ajustările retroactive care presupun recuperarea unor sume plătite în plus se limitează la o perioadă de șase luni anterioară datei intrării în vigoare a prezentului regulament. Recuperarea se repartizează pe o perioadă de cel mult douăsprezece luni de la data respectivă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. JUKNA


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(2)  JO L 253, 29.9.2011, p. 1.

(3)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


ANEXA I

Coeficienții corectori aplicabili de la 1 iulie 2011 până la 30 iunie 2012

LOCUL DE REPARTIZARE

Paritate economică

iulie 2011

Curs de schimb

iulie 2011 (1)

Coeficienți corectori

iulie 2011 (2)

Afganistan (3)

0

0

0,0

Albania

85,81

141,370

60,7

Algeria

71,42

103,525

69,0

Angola

149,7

132,885

112,7

Argentina

3,545

5,91281

60,0

Armenia

407,4

533,510

76,4

Australia

1,533

1,35850

112,8

Azerbaidjan

1,154

1,13539

101,6

Bangladesh

52,20

106,189

49,2

Barbados

3,198

2,89943

110,3

Belarus

3 025

7 099,45

42,6

Belize

1,750

2,86408

61,1

Benin

588,4

655,957

89,7

Bolivia

5,973

9,99653

59,8

Bosnia și Herțegovina (Banja Luka)

1,254

1,95583

64,1

Bosnia și Herțegovina (Sarajevo)

1,461

1,95583

74,7

Botswana

5,693

9,37207

60,7

Brazilia

2,550

2,26870

112,4

Burkina Faso

624,0

655,957

95,1

Burundi (3)

0

0

0

Cambodgia

4 521

5 852,50

77,2

Camerun

610,9

655,957

93,1

Canada

1,202

1,40370

85,6

Capul Verde

82,37

110,265

74,7

Republica Centrafricană

672,4

655,957

102,5

Ciad

697,5

655,957

106,3

Chile

447,0

679,490

65,8

China

8,475

9,32350

90,9

Columbia

2 184

2 568,34

85,0

Congo (Brazzaville)

754,4

655,957

115,0

Costa Rica

605,6

726,890

83,3

Côte d’Ivoire

635,6

655,957

96,9

Croația

5,836

7,38330

79,0

Cuba

0,956 USD

1,44250 USD

66,3

Republica Democratică Congo (Kinshasa)

2,010 USD

1,44250 USD

139,3

Djibouti

235,7

256,363

91,9

Republica Dominicană

32,43

54,7816

59,2

Ecuador

0,9702 USD

1,44250 USD

67,3

Egipt

5,181

8,56810

60,5

El Salvador

0,9966 USD

1,44250 USD

69,1

Eritreea

24,26

21,5463

112,6

Etiopia

19,48

24,2877

80,2

Fiji

1,627

2,51572

64,7

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

37,13

61,6063

60,3

Gabon

681,7

655,957

103,9

Gambia

29,29

40,6400

72,1

Georgia

1,716

2,34730

73,1

Ghana

1,682

2,15435

78,1

Guatemala

7,911

11,2402

70,4

Guineea (Conakry)

5 871

9 678,22

60,7

Guineea-Bissau

634,1

655,957

96,7

Guyana

178,9

291,125

61,5

Haiti

45,56

57,9164

78,7

Honduras

19,69

27,2562

72,2

Hong Kong

10,44

11,2265

93,0

Islanda

149,7

165,150

90,6

India

40,61

64,7210

62,7

Indonezia (Banda Aceh)

8 778

12 413,0

70,7

Indonezia (Jakarta)

9 585

12 413,0

77,2

Irak (3)

0

0

0

Israel

5,251

4,94760

106,1

Jamaica

115,5

122,758

94,1

Japonia (Tokyo)

158,6

116,930

135,6

Iordania

0,8589

1,02273

84,0

Kazahstan (Astana)

182,4

208,440

87,5

Kenya

89,11

129,536

68,8

Kosovo (Pristina)

0,6806

1,00000

68,1

Kârgâzstan

44,87

65,3193

68,7

Laos

9 113

11 438,0

79,7

Liban

1 647

2 174,57

75,7

Lesotho

6,427

9,88460

65,0

Liberia

1,328 USD

1,44250 USD

92,1

Libia (3)

0

0

0

Madagascar

2 305

2 770,49

83,2

Malawi

180,9

216,503

83,6

Malaysia

3,179

4,37270

72,7

Mali

636,8

655,957

97,1

Mauritania

234,4

387,915

60,4

Mauritius

32,88

40,1709

81,9

Mexic

12,22

16,9954

71,9

Moldova

10,62

16,4444

64,6

Muntenegru

0,6462

1,00000

64,6

Maroc

8,437

11,2940

74,7

Mozambic

32,04

40,3800

79,3

Namibia

8,110

9,88460

82,0

Nepal

78,49

102,520

76,6

Noua Caledonie

134,8

119,332

113,0

Noua Zeelandă

1,790

1,75590

101,9

Nicaragua

17,76

32,3385

54,9

Niger

555,3

655,957

84,7

Nigeria (Abuja)

186,1

220,507

84,4

Norvegia

10,78

7,80550

138,1

Pakistan

60,24

122,565

49,1

Panama

0,8448 USD

1,44250 USD

58,6

Papua-Noua Guinee

3,694

3,29924

112,0

Paraguay

3 814

5 770,00

66,1

Peru

3,141

3,98058

78,9

Filipine

44,94

62,7700

71,6

Rusia

43,61

40,3780

108,0

Rwanda

709,4

855,942

82,9

Samoa

2,923

3,29714

88,7

Arabia Saudită

3,423

5,28110

64,8

Senegal

594,1

655,957

90,6

Serbia (Belgrad)

79,49

101,040

78,7

Sierra Leone

5 708

6 301,53

90,6

Singapore

2,076

1,77990

116,6

Insulele Solomon

11,08

10,3926

106,6

Africa de Sud

6,327

9,88460

64,0

Coreea de Sud

1 604

1 553,32

103,3

Sudanul de Sud (Juba) (3)

0

0

0

Sri Lanka

118,1

154,886

76,2

Sudan (Khartoum)

3,382

3,93024

86,1

Surinam

2,661

4,76025

55,9

Swaziland

6,880

9,88460

69,6

Elveția (Berna)

1,532

1,20360

127,3

Elveția (Geneva)

1,562

1,20360

129,8

Siria

51,84

67,0950

77,3

Taiwan

34,73

41,7050

83,3

Tadjikistan

4,194

6,72897

62,3

Tanzania

1 358

2 194,38

61,9

Thailanda

34,04

44,4290

76,6

Timorul de Est

1,424 USD

1,44250 USD

98,7

Togo

571,5

655,957

87,1

Trinidad și Tobago

7,042

9,10380

77,4

Tunisia

1,329

1,96490

67,6

Turcia

1,963

2,36040

83,2

Uganda

2 049

3 579,47

57,2

Ucraina

8,217

11,3372

72,5

Statele Unite ale Americii (New York)

1,287

1,44250

89,2

Statele Unite ale Americii (Washington)

1,214

1,44250

84,2

Uruguay

25,17

26,2220

96,0

Uzbekistan

1 235

2 468,20

50,0

Vanuatu

148,3

130,330

113,8

Venezuela

5,470

6,19503

88,3

Vietnam

15 446

29 758,8

51,9

Cisiordania – Fâșia Gaza

5,526

4,94760

111,7

Yemen

215,8

308,407

70,0

Zambia

6 109

6 906,98

88,4

Zimbabwe (3)

0

0

0

N.B.

Noțiunea de paritate economică sau de paritate a puterii de cumpărare (PPP) reprezintă:

numărul de unități monetare necesare pentru achiziționarea aceluiași produs ca la Bruxelles (pentru fiecare euro).

Cifra din prima coloană (PPP) constituie produsul înmulțirii cursului de schimb (TX) cu coeficientul corector (CC).

Prin urmare, formula aritmetică utilizată la calcularea CC este: PPP (comunicată de Eurostat) împărțită la TX = CC.

Calcularea sumelor datorate salariaților va trebui să se facă prin aplicarea valorii invariabile a PPP stabilite în prezentul tabel — și nu printr-o nouă înmulțire, de fiecare dată, a CC cu TX din ziua tranzacției, întrucât acest TX este variabil și s-ar obține astfel o PPP diferită (greșită).


(1)  1 EURO = x unități din moneda națională (USD pentru Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Republica Democratică Congo, Timorul de Est).

(2)  Bruxelles = 100 %.

(3)  Nedisponibil din cauza instabilității la nivel local sau a lipsei unor date fiabile.

N.B.

Noțiunea de paritate economică sau de paritate a puterii de cumpărare (PPP) reprezintă:

numărul de unități monetare necesare pentru achiziționarea aceluiași produs ca la Bruxelles (pentru fiecare euro).

Cifra din prima coloană (PPP) constituie produsul înmulțirii cursului de schimb (TX) cu coeficientul corector (CC).

Prin urmare, formula aritmetică utilizată la calcularea CC este: PPP (comunicată de Eurostat) împărțită la TX = CC.

Calcularea sumelor datorate salariaților va trebui să se facă prin aplicarea valorii invariabile a PPP stabilite în prezentul tabel — și nu printr-o nouă înmulțire, de fiecare dată, a CC cu TX din ziua tranzacției, întrucât acest TX este variabil și s-ar obține astfel o PPP diferită (greșită).


ANEXA II

Coeficienții corectori aplicabili de la 1 iulie 2012

LOCUL DE REPARTIZARE

Paritate economică

iulie 2012

Curs de schimb

iulie 2012 (1)

Coeficienți corectori

iulie 2012 (2)

Afganistan (3)

0

0

0

Albania

82,84

138,180

60,0

Algeria

75,86

100,187

75,7

Angola

160,0

119,596

133,8

Argentina

3,706

5,60300

66,1

Armenia

407,5

525,440

77,6

Australia

1,524

1,23570

123,3

Azerbaidjan

1,146

0,975682

117,5

Bangladesh

57,29

102,802

55,7

Barbados

3,228

2,49691

129,3

Belarus

6 304

10 440,0

60,4

Belize

1,761

2,36066

74,6

Benin

666,1

655,957

101,5

Bolivia

6,022

8,58084

70,2

Bosnia și Herțegovina (Banja Luka)

1,246

1,95583

63,7

Bosnia și Herțegovina (Sarajevo)

1,473

1,95583

75,3

Botswana

5,800

9,74659

59,5

Brazilia

2,500

2,58980

96,5

Burkina Faso

628,1

655,957

95,8

Burundi (3)

0

0

0

Cambodgia

4 428

5 096,50

86,9

Camerun

608,2

655,957

92,7

Canada

1,205

1,27640

94,4

Capul Verde

78,73

110,265

71,4

Republica Centrafricană

716,1

655,957

109,2

Ciad

731,0

655,957

111,4

Chile

448,6

625,731

71,7

China

8,357

7,89590

105,8

Columbia

2 142

2 219,68

96,5

Congo (Brazzaville)

736,5

655,957

112,3

Costa Rica

619,0

618,385

100,1

Côte d’Ivoire

626,2

655,957

95,5

Croația

5,785

7,51700

77,0

Cuba

1,007 USD

1,24180 USD

81,1

Republica Democratică Congo (Kinshasa)

2,169 USD

1,24180 USD

174,7

Djibouti

235,7

220,694

106,8

Republica Dominicană

32,01

49,0020

65,3

Ecuador

0,9882 USD

1,24180 USD

79,6

Egipt

5,400

7,61135

70,9

El Salvador

0,9701 USD

1,24180 USD

78,1

Eritreea

24,09

19,3848

124,3

Etiopia

20,80

22,4315

92,7

Fiji

1,685

2,28728

73,7

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

36,16

61,6269

58,7

Gabon

670,2

655,957

102,2

Gambia

29,61

41,0300

72,2

Georgia

1,577

2,06140

76,5

Ghana

1,917

2,37345

80,8

Guatemala

7,980

9,75743

81,8

Guineea (Conakry)

6 371

8 684,29

73,4

Guineea-Bissau

615,5

655,957

93,8

Guyana

181,6

257,135

70,6

Haiti

47,18

52,3771

90,1

Honduras

20,20

24,1879

83,5

Hong Kong

10,43

9,63490

108,3

Islanda

154,8

157,970

98,0

India

46,98

70,6030

66,5

Indonezia (Banda Aceh)

8 837

11 762,5

75,1

Indonezia (Jakarta)

9 639

11 762,5

81,9

Irak (3)

0

0

0

Israel

5,052

4,90000

103,1

Jamaica

118,8

110,466

107,5

Japonia (Tokyo)

158,7

98,6000

161,0

Iordania

0,8632

0,880436

98,0

Kazahstan (Astana)

188,0

187,240

100,4

Kenya

91,29

105,306

86,7

Kosovo (Pristina)

0,6882

1,00000

68,8

Kârgâzstan

46,34

58,5603

79,1

Laos

8 978

10 027,5

89,5

Liban

1 650

1 872,01

88,1

Lesotho

6,421

10,4610

61,4

Liberia

1,449 USD

1,24180 USD

116,7

Libia (3)

0

0

0

Madagascar

2 341

2 760,59

84,8

Malawi

204,2

339,388

60,2

Malaysia

3,090

3,96760

77,9

Mali

668,9

655,957

102,0

Mauritania

236,2

371,485

63,6

Mauritius

31,40

38,4557

81,7

Mexic

12,21

16,9208

72,2

Moldova

10,36

15,2783

67,8

Muntenegru

0,6372

1,00000

63,7

Maroc

7,859

11,0435

71,2

Mozambic

30,62

33,9600

90,2

Namibia

8,432

10,4610

80,6

Nepal

80,60

115,105

70,0

Noua Caledonie

134,1

119,332

112,4

Noua Zeelandă

1,771

1,57280

112,6

Nicaragua

17,49

29,2136

59,9

Niger

548,4

655,957

83,6

Nigeria (Abuja)

205,1

195,043

105,2

Norvegia

10,46

7,54650

138,6

Pakistan

63,76

117,995

54,0

Panama

0,8365 USD

1,24180 USD

67,4

Papua-Noua Guinee

3,774

2,59471

145,4

Paraguay

3 821

5 699,86

67,0

Peru

3,115

3,29263

94,6

Filipine

44,10

52,6300

83,8

Rusia

43,58

41,1430

105,9

Rwanda

702,6

766,389

91,7

Samoa

3,004

2,88925

104,0

Arabia Saudită

3,597

4,70810

76,4

Senegal

602,6

655,957

91,9

Serbia (Belgrad)

78,59

114,007

68,9

Sierra Leone

6 407

5 389,51

118,9

Singapore

2,039

1,58840

128,4

Insulele Solomon

11,34

8,76972

129,3

Africa de Sud

6,387

10,4610

61,1

Coreea de Sud

1 637

1 436,46

114,0

Sudanul de Sud (Juba) (3)

0

0

0

Sri Lanka

119,5

166,548

71,8

Sudan (Khartoum)

4,248

6,32792

67,1

Surinam

2,707

4,09794

66,1

Swaziland

6,916

10,4610

66,1

Elveția (Berna)

1,549

1,20100

129,0

Elveția (Geneva)

1,565

1,20100

130,3

Siria

59,26

80,2250

73,9

Taiwan

34,33

37,1755

92,3

Tadjikistan

4,099

5,91817

69,3

Tanzania

1 402

1 975,97

71,0

Thailanda

32,81

39,5890

82,9

Timorul de Est

1,487 USD

1,24180 USD

119,7

Togo

546,2

655,957

83,3

Trinidad și Tobago

6,886

7,83830

87,9

Tunisia

1,313

2,00650

65,4

Turcia

2,130

2,26910

93,9

Uganda

2 405

3 093,73

77,7

Ucraina

8,223

10,0218

82,1

Statele Unite ale Americii (New York)

1,253

1,24180

100,9

Statele Unite ale Americii (Washington)

1,213

1,24180

97,7

Uruguay

25,03

26,9856

92,8

Uzbekistan

1 280

2 340,48

54,7

Vanuatu

154,3

117,465

131,4

Venezuela

5,734

5,33310

107,5

Vietnam

14 902

25 966,0

57,4

Cisiordania – Fâșia Gaza

5,301

4,90000

108,2

Yemen

237,9

265,497

89,6

Zambia

6 486

6 453,46

100,5

Zimbabwe (3)

0

0

0

N.B.

Noțiunea de paritate economică sau de paritate a puterii de cumpărare (PPP) reprezintă:

numărul de unități monetare necesare pentru achiziționarea aceluiași produs ca la Bruxelles (pentru fiecare euro).

Cifra din prima coloană (PPP) constituie produsul înmulțirii cursului de schimb (TX) cu coeficientul corector (CC).

Prin urmare, formula aritmetică utilizată la calcularea CC este: PPP (comunicată de Eurostat) împărțită la TX = CC.

Calcularea sumelor datorate salariaților va trebui să se facă prin aplicarea valorii invariabile a PPP stabilite în prezentul tabel — și nu printr-o nouă înmulțire, de fiecare dată, a CC cu TX din ziua tranzacției, întrucât acest TX este variabil și s-ar obține astfel o PPP diferită (greșită).


(1)  1 EURO = x unități din moneda națională (USD pentru Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Republica Democratică Congo, Timorul de Est).

(2)  Bruxelles = 100 %.

(3)  Nedisponibil din cauza instabilității la nivel local sau a lipsei unor date fiabile.

N.B.

Noțiunea de paritate economică sau de paritate a puterii de cumpărare (PPP) reprezintă:

numărul de unități monetare necesare pentru achiziționarea aceluiași produs ca la Bruxelles (pentru fiecare euro).

Cifra din prima coloană (PPP) constituie produsul înmulțirii cursului de schimb (TX) cu coeficientul corector (CC).

Prin urmare, formula aritmetică utilizată la calcularea CC este: PPP (comunicată de Eurostat) împărțită la TX = CC.

Calcularea sumelor datorate salariaților va trebui să se facă prin aplicarea valorii invariabile a PPP stabilite în prezentul tabel — și nu printr-o nouă înmulțire, de fiecare dată, a CC cu TX din ziua tranzacției, întrucât acest TX este variabil și s-ar obține astfel o PPP diferită (greșită).


18.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/15


REGULAMENTUL (UE) NR. 680/2013 AL CONSILIULUI

din 15 iulie 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1259/2012 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de doi ani

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 30 noiembrie 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1801/2006 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania (1) (denumit în continuare „acordul de parteneriat”).

(2)

Un nou protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în acordul de parteneriat (denumit în continuare „noul protocol”) se aplică cu titlu provizoriu de la 16 decembrie 2012, data semnării sale, în conformitate cu Deciziei 2012/827/UE a Consiliului (2). Noul protocol acordă navelor din UE posibilități de pescuit în apele asupra cărora Mauritania își exercită suveranitatea sau jurisdicția în domeniul pescuitului. Alocarea posibilităților de pescuit acordate Uniunii în temeiul noului protocol a fost definită în Regulamentul (UE) nr. 1259/2012 (3).

(3)

La 20 februarie 2013, în conformitate cu articolul 4 din noul protocol, Comitetul mixt la care participă Uniunea Europeană și Mauritania (denumit în continuare „comitetul mixt”), prevăzut la articolul 10 din acordul de parteneriat, a adoptat măsuri care implică o revizuire a posibilităților de pescuit. Acestea includ redefinirea alocării posibilităților de pescuit între categoriile 5 (nave de pescuit oceanic de ton cu plasă-pungă) și 6 (nave de pescuit ton cu platformă și paragate și nave de pescuit cu paragate plutitoare).

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1259/2012 ar trebui modificat. Având în vedere faptul că decizia comitetului mixt se aplică de la 20 februarie 2013, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicare și ar trebui să se aplice începând de la 20 februarie 2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2012 literele (e) și (f) se înlocuiesc cu următorul text:

„(e)

Categoria 5 — nave de pescuit oceanic de ton cu plasă-pungă

Spania

17 licențe

Franța

8 licențe

(f)

Categoria 6 — nave de pescuit ton cu platformă și paragate și nave de pescuit cu paragate plutitoare

Spania

18 licențe

Franța

1 licență”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 20 februarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. JUKNA


(1)  JO L 343, 8.12.2006, p. 1.

(2)  Decizia 2012/827/UE a Consiliului din 18 decembrie 2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de doi ani (JO L 361, 31.12.2012, p. 43).

(3)  JO L 361, 31.12.2012, p. 87.


18.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/16


REGULAMENTUL (UE) NR. 681/2013 AL COMISIEI

din 17 iulie 2013

de modificare a părții III din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor (1), în special articolul 46 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1)

Directiva 2009/48/CE stabilește valori limită pentru bariu, bazate pe recomandările Institutului național neerlandez pentru sănătate publică și mediu (RIVM) din raportul din 2008 intitulat „Substanțe chimice în jucării. O metodologie generală pentru evaluarea siguranței chimice a jucăriilor cu accent pe elemente”. Recomandările RIVM se bazează pe concluzia că expunerea copiilor la produse chimice în jucării nu poate depăși un anumit nivel numit „doza zilnică tolerabilă”. Deoarece copiii sunt expuși la substanțe chimice și prin alte surse decât jucăriile, numai un procentaj din doza zilnică tolerabilă ar trebui să fie alocat pentru jucării. Comitetul științific pentru toxicitate, ecotoxicitate și mediu (CSTEM) a recomandat în raportul său din 2004 ca un maxim de 10 % din doza zilnică tolerabilă să fie alocat pentru jucării. Această alocare a fost aprobată de Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului (CSRSM) în cadrul avizului său intitulat „Evaluation of the migration limits for chemical elements in toys” („Evaluarea limitelor de migrare pentru elementele chimice în jucării”) și adoptat la data de 1 iulie 2010.

(2)

Conform recomandărilor RIVM, procentajul maxim din doza zilnică tolerabilă trebuie să fie multiplicat cu greutatea unui copil, estimată la 7,5 kg, și împărțit la cantitatea de material din jucărie ingerat, pentru a se obține valorile limită pentru substanțele chimice enumerate în Directiva 2009/48/CE.

(3)

Pentru bariu, RIVM a utilizat o doză zilnică tolerabilă de 0,6 mg/kg greutate corporală/zi, conform abordării Agenției SUA pentru substanțe toxice și registrul bolilor (ATSDR) în raportul său din 2005 asupra profilului toxicologic al bariului, bazate pe date privind experimentele pe animale. Alte analize ale bariului bariu, bazate pe date provenite din studii pe oameni, au fost luate în considerare de către RIVM, dar nu au fost utilizate pentru determinarea dozei zilnice tolerabile de bariu. Deși datele umane sunt considerate o bază mai adecvată care să permită estimarea unei doze zilnice tolerabile, RIVM a considerat că studiile din care provin aceste date conțin erori importante. Prin urmare, au fost utilizate date provenind din experimente pe animale, care sunt considerate a fi mai fiabile pentru estimarea unei doze zilnice tolerabile.

(4)

În vederea definirii unor posibile scenarii de expunere la substanțe chimice, cantitatea de material de jucărie ingerată a fost estimată de către RIVM la 8 mg pe zi pentru materialul răzuit al jucăriei, 100 mg pentru materialul friabil al jucăriei și 400 mg pentru materialul lichid sau lipicios al jucăriei. Aceste limite de ingerare au fost susținute de SCHER în avizul său intitulat „Risks from organic CMR substances in toys” („Riscuri ale prezenței substanțelor organice CMR în jucării”) adoptat la 18 mai 2010.

(5)

Prin aplicarea procentului de 10 % la doza zilnică tolerabilă, multiplicare cu greutatea copilului și împărțire la cantitatea de material de jucărie ingerată, s-au stabilit următoarele valori limită pentru bariu: 56 000 mg/kg pentru materialul răzuit, 4 500 mg/kg pentru materialul uscat și 1 125 mg/kg în materialul lichid.

(6)

Agenția SUA pentru substanțe toxice și registrul bolilor a publicat în 2007 o actualizare a raportului său asupra profilului toxicologic al bariului, în cazul în care este propusă o doză zilnică tolerabilă de 0,2 mg/kg greutate corporală/zi. Această actualizare a fost pusă la dispoziție după finalizarea raportului RIVM. În plus, în urma discuțiilor cu părțile interesate, s-a considerat că IPCS raportul din 2001 nu a fost luat în considerare în mod corespunzător de către RIVM.

(7)

Având în vedere acestea, Comisia a trimis o cerere de aviz către CSRSM, solicitând o evaluare suplimentară a limitelor de migrare pentru bariu, precum și recomandări cu privire la doza zilnică tolerabilă care să fie utilizată, în lumina documentelor IPCS și ATSDR (2007).

(8)

În avizul său adoptat la 22 martie 2012, CSRSM a ajuns la concluzia că datele disponibile referitoare la oameni nu sunt adecvate pentru a stabili o doză zilnică tolerabilă. Studiile de bună calitate pe animale sunt mai potrivite pentru obținerea unei doze zilnice tolerabile de bariu, care, în avizul CSRSM, ar trebui să fie de 0,2 mg/kg greutate corporală/zi.

(9)

Această valoare ia în considerare absorbția gastrointestinală de bariu. CSRSM estimează că copiii cu vârsta între 1 și 15 ani au o absorbție gastrointestinală de 30 %, în timp ce sugarii vor absorbi 60 %. Cu toate acestea, CSRSM își bazează doza zilnică tolerabilă de bariu pe „cazul cel mai nefavorabil”, ipoteză conform căreia copiii vor absorbi 100 % din bariul la care sunt expuși.

(10)

Prin aplicarea procentului de 10 % la noua doză zilnică tolerabilă, multiplicare cu greutatea copilului și împărțire la cantitatea de material de jucărie ingerată, rezultă următoarele limite pentru bariu: 18 750 mg/kg pentru material răzuit, 1 500 mg/kg pentru materialul uscat și 375 mg/kg pentru materialul lichid.

(11)

Pentru a asigura cea mai bună protecție a sănătății și a vieții umane, în special a copiilor, este necesar să se aplice cele mai mici limite de migrare pentru bariu în cel mai scurt timp posibil. Prin urmare, directiva ar trebui să fie modificată printr-un regulament, care să intre în vigoare la 20 iulie 2013, evitând astfel o perioadă mai lungă de transpunere a unei directive, perioadă în care s-ar aplica limite diferite de migrare.

(12)

Prin urmare, Directiva 2009/48/CE ar trebui modificată în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța jucăriilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea III din anexa II la Directiva 2009/48/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 iulie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 170, 30.6.2009, p. 1.


ANEXĂ

În partea III din anexa II la Directiva 2009/48/CE, rubrica pentru bariu de la punctul 13 se înlocuiește cu următorul text:

Elemente

mg/kg

în materialul uscat, friabil, sfărmicios sau flexibil al jucăriei

mg/kg

în materialul lichid sau lipicios al jucăriei

mg/kg

în materialul răzuit al jucăriei

„Bariu

1 500

375

18 750”


18.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 682/2013 AL COMISIEI

din 17 iulie 2013

de modificare pentru a 196-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 10 iulie 2013, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine numele unei persoane fizice de pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte,

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani (alias (a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, (b) Nayef Bin Muhammad al- Qahtani, (c) Nayif Muhammad al-Qahtani, (d) Nayf Mohammed al-Qahtani, (e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, (f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, (g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, (h) Mohammed Naif al-Khatani, (i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, (j) Al-Qahtani Abohemem, (k) Abi Hamam, (l) Abu-Hamam, (m) Abu-Humam, (n) Abu-Hammam, (o) Abu Hammam al-Qahtani). Adresa: Yemen. Data nașterii: 25.3.1988. Locul nașterii: Arabia Saudită. Cetățenie: Arabia Saudită. Pașaport nr.: G449745 (pașaport eliberat de Arabia Saudită la 30 mai 2006, valabil până la 6 aprilie 2011). Alte informații: Are legături cu rețeaua Al-Qaida în Peninsula Arabia, precum și cu liderul acesteia, Nasir ’abd-al-Karim ’Abdullah Al-Wahishi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2010.”


18.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 683/2013 AL COMISIEI

din 17 iulie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

18,5

ZZ

18,5

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 93 10

MA

60,4

TR

133,2

ZZ

96,8

0805 50 10

AR

80,6

CL

81,7

TR

70,0

UY

78,3

ZA

93,6

ZZ

80,8

0808 10 80

AR

148,8

BR

112,7

CL

128,9

CN

95,9

NZ

143,3

US

157,7

ZA

123,1

ZZ

130,1

0808 30 90

AR

127,0

CL

140,0

CN

70,6

NZ

159,4

TR

174,5

ZA

133,8

ZZ

134,2

0809 10 00

TR

191,0

ZZ

191,0

0809 29 00

TR

328,0

ZZ

328,0

0809 30

TR

184,5

ZZ

184,5

0809 40 05

BA

137,2

MK

99,6

XS

103,8

ZZ

113,5


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


18.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 684/2013 AL COMISIEI

din 17 iulie 2013

privind eliberarea licențelor de import de usturoi în subperioada 1 septembrie 2013-30 noiembrie 2013

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei (3) prevede deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și instituie un sistem de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și alte produse agricole importate din țări terțe.

(2)

Cantitățile pentru care importatorii tradiționali și noii importatori au depus cereri de licență „A” în primele șapte zile ale lunii iulie 2013, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 341/2007, depășesc cantitățile disponibile pentru produsele provenind din China.

(3)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, este necesar să se stabilească în ce măsură se pot accepta cererile de licență „A” transmise Comisiei până la data de 14 a lunii iulie 2013 cel târziu în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 341/2007.

(4)

Pentru a se asigura managementul eficace al procedurii de eliberare a licențelor de import, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile de licență de import „A” depuse în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 341/2007 în primele șapte zile ale lunii iulie 2013 și transmise Comisiei cel târziu până la data de 14 a lunii iulie 2013 se acceptă în conformitate cu procentele din cantitățile solicitate indicate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 90, 30.3.2007, p. 12.


ANEXĂ

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire

Argentina

Importatori tradiționali

09.4104

X

Noi importatori

09.4099

X

China

Importatori tradiționali

09.4105

39,706425 %

Noi importatori

09.4100

0,395689 %

Alte țări terțe

Importatori tradiționali

09.4106

100 %

Noi importatori

09.4102

„X”: Pentru această origine, nu există contingent pentru subperioada în cauză.

„—”: Nicio cerere de licență nu a fost trimisă Comisiei.


DECIZII

18.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/24


DECIZIA CONSILIULUI

din 9 iulie 2013

privind adoptarea de către Letonia a monedei euro la 1 ianuarie 2014

(2013/387/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 140 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere raportul Comisiei Europene (1),

având în vedere raportul Băncii Centrale Europene (2),

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere dezbaterile Consiliului European,

având în vedere recomandarea membrilor Consiliului care reprezintă statele membre a căror monedă este euro,

întrucât:

(1)

A treia etapă a Uniunii economice și monetare („UEM”) a început la 1 ianuarie 1999. Consiliul, reunit la Bruxelles la 3 mai 1998, la nivel de șefi de stat sau de guvern, a decis că Belgia, Germania, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Portugalia și Finlanda îndeplineau condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro la 1 ianuarie 1999 (3).

(2)

Prin Decizia 2000/427/CE (4), Consiliul a decis că Grecia îndeplinea condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro la 1 ianuarie 2001. Prin Decizia 2006/495/CE (5), Consiliul a decis că Slovenia îndeplinea condițiile necesare pentru monedei adoptarea euro la 1 ianuarie 2007. Prin Deciziile 2007/503/CE (6) și 2007/504/CE (7), Consiliul a decis că Cipru și Malta îndeplineau condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro la 1 ianuarie 2008. Prin Decizia 2008/608/CE (8), Consiliul a decis că Slovacia îndeplinea condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro. Prin Decizia 2010/416/UE (9), Consiliul a decis că Estonia îndeplinea condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro.

(3)

În conformitate cu alineatul (1) din Protocolul privind unele dispoziții referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene („Tratatul CE”), Regatul Unit a notificat Consiliului că nu intenționa să treacă la a treia etapă a UEM la 1 ianuarie 1999. Notificarea respectivă nu a fost modificată. În conformitate cu alineatul (1) din Protocolul privind anumite dispoziții cu privire la Danemarca anexat la Tratatul CE și cu decizia luată de șefii de stat sau de guvern reuniți la Edinburgh în decembrie 1992, Danemarca a notificat Consiliului că nu va participa la a treia etapă a UEM. Danemarca nu a solicitat inițierea procedurii menționate la articolul 140 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”).

(4)

În temeiul Deciziei 98/317/CE, Suedia beneficiază de o derogare în sensul articolului 139 alineatul (1) din TFUE. În conformitate cu articolul 4 din Actul de aderare din 2003 (10), Republica Cehă, Letonia, Lituania, Ungaria și Polonia beneficiază de o derogare în sensul articolului 139 alineatul (1) din TFUE. În conformitate cu articolul 5 din Actul de aderare din 2005 (11), Bulgaria și România beneficiază de o derogare în sensul articolului 139 alineatul (1) din TFUE. În conformitate cu articolul 5 din Actul de aderare al Croației (12), Croația beneficiază de o derogare în sensul articolului 139 alineatul (1) din TFUE.

(5)

Banca Centrală Europeană („BCE”) a fost înființată la 1 iulie 1998. Sistemul Monetar European a fost înlocuit cu un mecanism al cursului de schimb, a cărui instituire a fost convenită printr-o rezoluție a Consiliului European privind înființarea unui mecanism al cursului de schimb în a treia etapă a uniunii monetare și economice, din 16 iunie 1997 (13). Procedurile aferente mecanismului cursului de schimb din a treia etapă a uniunii economice și monetare (ERM II) au fost stabilite prin Acordul din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor de funcționare ale mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare (14).

(6)

Articolul 140 alineatul (2) din TFUE stabilește procedurile de abrogare a derogării de care beneficiază statele membre în cauză. Cel puțin o dată la fiecare doi ani sau la solicitarea unui stat membru care beneficiază de o derogare, Comisia și BCE prezintă un raport Consiliului, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 140 alineatul (1) din TFUE. La 5 martie 2013, Letonia a depus o cerere oficială pentru o evaluare a convergenței.

(7)

Legislația națională a statelor membre, inclusiv statutele băncilor centrale naționale, trebuie să fie adaptate în mod corespunzător pentru a asigura compatibilitatea cu articolele 130 și 131 din TFUE și cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene („Statutul SEBC și al BCE”). Rapoartele Comisiei și ale BCE prezintă o evaluare detaliată a compatibilității legislației din Letonia cu articolele 130 și 131 din TFUE și cu Statutul SEBC și al BCE.

(8)

În conformitate cu articolul 1 din Protocolul nr. 13 privind criteriile de convergență menționate la articolul 140 din TFUE, criteriul de stabilitate a prețurilor, menționat la articolul 140 alineatul (1) prima liniuță din TFUE, înseamnă că un stat membru dispune de o stabilitate durabilă a prețurilor și de o rată medie a inflației, măsurată în cursul unei perioade de un an înainte de examinare, care nu depășește cu mai mult de 1,5 puncte procentuale rata inflației a cel mult trei state membre cu cele mai bune rezultate în materie de stabilitate a prețurilor. În sensul criteriului de stabilitate a prețurilor, inflația se măsoară prin indici armonizați ai prețurilor de consum (IAPC), definiți în Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (15). Pentru a evalua criteriul de stabilitate a prețurilor, inflația dintr-un stat membru se măsoară prin intermediul variației procentuale a mediei aritmetice a 12 indici lunari în raport cu media aritmetică a 12 indici lunari înregistrați în perioada precedentă. În rapoartele Comisiei și ale BCE s-a luat ca valoare de referință media aritmetică simplă a ratelor inflației înregistrate în cele trei state membre cu cele mai bune rezultate în materie de stabilitate a prețurilor, plus 1,5 puncte procentuale. În perioada de un an care s-a încheiat în aprilie 2013, valoarea de referință a inflației a fost calculată ca reprezentând 2,7 procente, Suedia, Letonia și Irlanda fiind cele trei state membre cu cele mai bune rezultate în materie de stabilitate a prețurilor, cu rate ale inflației de 0,8 procente, 1,3 procente și, respectiv, 1,6 procente.

Este justificată excluderea dintre țările cu cele mai bune rezultate a țărilor ale căror rate ale inflației nu ar putea fi considerate o referință valabilă pentru alte state membre. Astfel de excepții au fost identificate în trecut în cadrul rapoartelor de convergență 2004 și 2010. În situația actuală, este justificat să se excludă Grecia dintre țările cu cele mai bune rezultate, deoarece rata și profilul inflației deviază cu o marjă largă de la media zonei euro, reflectând în special necesitatea unor ajustări substanțiale și situația excepțională a economiei Greciei, astfel încât includerea ei ar afecta în mod nejustificat valoarea de referință și, prin urmare, corectitudinea criteriului (16).

(9)

În conformitate cu articolul 2 din Protocolul nr. 13, criteriul situației finanțelor publice, menționat la articolul 140 alineatul (1) a doua liniuță din TFUE, înseamnă că, la momentul examinării, statul membru în cauză nu face obiectul unei decizii a Consiliului în temeiul articolului 126 alineatul (6) din TFUE privind existența unui deficit excesiv în respectivul stat membru.

(10)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul nr. 13, criteriul de participare la mecanismul cursului de schimb al Sistemului Monetar European, menționat la articolul 140 alineatul (1) a treia liniuță din TFUE, înseamnă că un stat membru a respectat marjele normale de fluctuație prevăzute pentru mecanismul cursului de schimb (ERM) al Sistemului Monetar European fără să cunoască tensiuni grave cel puțin pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea examinării. Mai concret, statul membru nu a depreciat, din proprie inițiativă, cursul central bilateral al propriei monede în raport cu euro în decursul aceleiași perioade. De la 1 ianuarie 1999, ERM II asigură cadrul de evaluare a îndeplinirii criteriului cursului de schimb. În evaluarea îndeplinirii acestui criteriu, inclusă în rapoartele lor, Comisia și BCE au examinat perioada de doi ani care s-a încheiat la 16 mai 2013.

(11)

În conformitate cu articolul 4 din Protocolul nr. 13, criteriul de convergență a ratelor dobânzilor menționat la articolul 140 alineatul (1) a patra liniuță din TFUE înseamnă că, în cursul unei perioade de un an înaintea examinării, un stat membru a avut o rată a dobânzii nominală medie pe termen lung care nu a depășit-o cu mai mult de două puncte procentuale pe cea a cel mult trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate în domeniul stabilității prețurilor. În sensul criteriilor de convergență a ratelor dobânzii, s-au utilizat rate ale dobânzilor comparabile pentru obligațiunile de stat de referință pe 10 ani. Pentru evaluarea îndeplinirii criteriului privind rata dobânzii, în rapoartele Comisiei și ale BCE s-a luat ca valoare de referință media aritmetică simplă a ratelor dobânzii nominale pe termen lung înregistrate în primele trei state membre cu cele mai bune rezultate în materie de stabilitate a prețurilor, plus două puncte procentuale. Valoarea de referință astfel calculată pentru anul încheiat în aprilie 2013 a fost de 5,5 procente.

(12)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 13, datele utilizate în prezenta evaluare a îndeplinirii criteriilor de convergență sunt furnizate de Comisie. Comisia a furnizat date pentru pregătirea prezentei decizii. Datele bugetare au fost comunicate de Comisie pe baza rapoartelor depuse de statele membre până la 1 aprilie 2013 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 (17) privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv.

(13)

Pe baza rapoartelor prezentate de Comisie și de BCE cu privire la progresele înregistrate de Letonia în îndeplinirea obligațiilor sale privind realizarea uniunii economice și monetare, Comisia a ajuns la următoarele concluzii:

(a)

legislația internă a Letoniei, inclusiv statutul băncii centrale naționale, este compatibilă cu articolele 130 și 131 din TFUE și cu Statutul SEBC și al BCE;

(b)

în ceea ce privește îndeplinirea de către Letonia a criteriilor de convergență menționate la cele patru liniuțe de la articolul 140 alineatul (1) din TFUE:

rata medie a inflației din Letonia în anul care s-a încheiat în aprilie 2013 a fost de 1,3 procente, valoare cu mult mai mică decât valoarea de referință, și care probabil va rămâne sub valoarea de referință în lunile următoare;

deficitul bugetar al Letoniei a înregistrat o reducere credibilă și durabilă, ajungând sub 3 procente din PIB la sfârșitul anului 2012. Prin Decizia 2013/317/UE din 21 iunie 2013 (18), Consiliul, hotărând la recomandarea Comisiei, a abrogat Decizia 2009/591/CE privind existența unui deficit excesiv în Letonia (19);

Letonia a participat la ERM II începând cu 2 mai 2005; la data intrării în ERM II, autoritățile s-au angajat unilateral să mențină latsul la o marjă de fluctuație de ± 1 % față de cursul de schimb central. În cei doi ani care au precedat prezenta evaluare, cursul de schimb al latsului nu a deviat de la cursul de schimb central cu mai mult de ± 1 % și nu s-a confruntat cu tensiuni;

în anul care s-a încheiat în aprilie 2013, rata dobânzii pe termen lung din Letonia a fost, în medie, de 3,8 procente, valoare mai mică decât valoarea de referință;

(c)

având în vedere evaluarea privind compatibilitatea legislației și îndeplinirea criteriilor de convergență, precum și a altor factori, Letonia îndeplinește condițiile pentru adoptarea monedei euro,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Letonia îndeplinește condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro. Derogarea de care beneficiază Letonia, menționată la articolul 4 din Actul de aderare din 2003, se abrogă de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 9 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

R. ŠADŽIUS


(1)  Raportul din 5 iunie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Raportul din 5 iunie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Decizia 1998/317/CE (JO L 139, 11.5.1998, p. 30).

(4)  JO L 167, 7.7.2000, p. 19.

(5)  JO L 195, 15.7.2006, p. 25.

(6)  JO L 186, 18.7.2007, p. 29.

(7)  JO L 186, 18.7.2007, p. 32.

(8)  JO L 195, 24.7.2008, p. 24.

(9)  JO L 196, 28.7.2010, p. 24.

(10)  JO L 236, 23.9.2003, p. 33.

(11)  JO L 157, 21.6.2005, p. 203.

(12)  JO L 112, 24.4.2012, p. 21.

(13)  JO C 236, 2.8.1997, p. 5.

(14)  JO C 73, 25.3.2006, p. 21.

(15)  JO L 257, 27.10.1995, p. 1.

(16)  În aprilie 2013, rata medie a inflației pe 12 luni din Grecia a fost de 0,4 %, iar cea a zonei euro de 2,2 %, estimându-se că această diferență va continua să crească în lunile următoare.

(17)  JO L 332, 31.12.1993, p. 7.

(18)  JO L 173, 26.6.2013, p. 48.

(19)  JO L 202, 4.8.2009, p. 50.


18.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/27


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 5 iulie 2013

privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru

(BCE/2013/22)

(2013/388/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 12.1 și 18, precum și articolul 34.1 a doua liniuță,

având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1), în special punctele 1.6, 6.3.1, 6.3.2 și 6.4.2 din anexa I la aceasta,

având în vedere Orientarea BCE/2013/4 din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (2), în special articolul 1 alineatul (3) și articolele 5 și 7,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN”) pot desfășura operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață pe baza unor garanții corespunzătoare. Criteriile standard în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea garanțiilor pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(2)

În temeiul punctului 1.6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Consiliul guvernatorilor poate schimba, în orice moment, instrumentele, condițiile, criteriile și procedurile de executare a operațiunilor de politică monetară din Eurosistem. În temeiul punctului 6.3.1 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Eurosistemul își rezervă dreptul de a stabili dacă o emisiune, un emitent, un debitor sau un garant îndeplinește cerințele privind standardele înalte, pe baza oricăror informații pe care le poate considera relevante.

(3)

Decizia BCE/2013/13 din 2 mai 2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru (3) a suspendat temporar, ca o măsură excepțională, aplicarea cerințelor minime din Eurosistem referitoare la pragurile de calitate a creditului aplicabile instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru. După lansarea de către Republica Cipru a acțiunii de administrare a datoriei publice pentru instrumentele de natura datoriei pe care le-a emis, Consiliul guvernatorilor a decis că a fost afectată negativ calitatea de garanții adecvate pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem a instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru și a decis abrogarea Deciziei BCE/2013/13 din 28 iunie 2013 (4).

(4)

După încheierea acțiunii de administrare a datoriei publice și confirmarea faptului că Republica Cipru îndeplinește condiționalitatea programului de ajustare economică și financiară care îi este aplicabil, Consiliul guvernatorilor a apreciat că instrumentele de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru au în prezent un standard de calitate suficient pentru a le garanta eligibilitatea drept garanții pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem.

(5)

Prin urmare, Consiliul guvernatorilor a decis că ar trebui din nou restabilită eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem, cu condiția aplicării în ceea ce privește aceste instrumente a anumitor marje specifice de ajustare a valorii, marje diferite de cele prevăzute la punctul 6.4.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(6)

În temeiul articolului 7 din Orientarea BCE/2013/4, pragul de calitate a creditului din Eurosistem nu se aplică instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de administrația centrală a statelor membre din zona euro în cadrul unui program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor decide că respectivul stat membru nu îndeplinește condiționalitatea programului de susținere financiară și/sau a programului macroeconomic. Cu toate acestea, în temeiul articolului 1 alineatul (3) din aceeași orientare, în sensul articolului 5 alineatul (1) și al articolului 7, doar Irlanda, Republica Elenă și Portugalia sunt considerate state membre din zona euro care respectă un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional. Prin urmare, este necesară o decizie suplimentară a Consiliului guvernatorilor pentru derogarea de la pragul de calitate a creditului din Eurosistem pentru instrumentele de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru.

(7)

Această măsură excepțională se aplică temporar până când Consiliul guvernatorilor va aprecia că aplicarea normală a criteriilor de eligibilitate și a mecanismului de control al riscurilor pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem pot fi reintroduse,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Suspendarea anumitor prevederi ale Orientării BCE/2011/14 și eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru

(1)   Cerințele minime din Eurosistem pentru calitatea creditelor, astfel cum sunt prevăzute de normele privind Mecanismul Eurosistemului de evaluare a creditelor pentru anumite active tranzacționabile de la punctul 6.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, se suspendă în ceea ce privește instrumentele de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru. Prin urmare, în sensul articolului 5 alineatul (1) și al articolului 7 din Orientarea BCE/2013/4, Republica Cipru este considerată stat membru din zona euro care respectă un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional.

(2)   Instrumentele de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru sunt supuse marjelor specifice de ajustare prevăzute în anexa la prezenta decizie.

(3)   În cazul oricărei neconcordanțe între prezenta decizie, Orientarea BCE/2011/14 și Orientarea BCE/2013/4, astfel cum fiecare dintre acestea a fost implementată la nivel național de către BCN, prezenta decizie are prioritate.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 5 iulie 2013.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 5 iulie 2013.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331, 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 95, 5.4.2013, p. 23.

(3)  JO L 133, 17.5.2013, p. 26.

(4)  Decizia BCE/2013/21 din 28 iunie 2013 de abrogare a Deciziei BCE/2013/13 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru (JO L 192, 13.7.2013, p. 75).


ANEXĂ

Programul marjelor de ajustare aplicabil instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru

Obligațiuni de stat

Tranșă de scadență

Marje de ajustare pentru instrumentele de natura datoriei tranzacționabile cu cupoane fixe și obligațiunile cu rata dobânzii variabilă

Marje de ajustare pentru instrumentele de natura datoriei tranzacționabile cu cupon zero

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Obligațiuni bancare garantate de stat și obligațiuni corporative nefinanciare garantate de stat

Tranșă de scadență

Marje de ajustare pentru instrumentele de natura datoriei tranzacționabile cu cupoane fixe și obligațiunile cu rata dobânzii variabilă

Marje de ajustare pentru instrumentele de natura datoriei tranzacționabile cu cupon zero

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


Rectificări

18.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/30


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 335/2013 al Comisiei din 12 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 105 din 13 aprilie 2013 )

La pagina 3, la articolul 1 punctul 9, în partea privind articolul 41b alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006:

în loc de:

„(4)   Alineatul (2) nu se aplică în cazul sprijinului pregătitor și asistenței tehnice LEADER.”,

se va citi:

„(4)   Alineatul (2) nu se aplică în cazul sprijinului pregătitor LEADER sau al asistenței tehnice.”


18.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/s3


AVIZ CITITORILOR

Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO L 69, 13.3.2013, p. 1), de la 1 iulie 2013 numai ediția electronică a Jurnalului Oficial este autentică și produce efecte juridice.

În cazul în care publicarea ediției electronice a Jurnalului Oficial nu este posibilă din cauza unor circumstanțe neprevăzute și excepționale, ediția tipărită este autentică și produce efecte juridice în conformitate cu termenii și condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 216/2013.