ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.193.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 193

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
16 iulie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Informare cu privire la data semnării Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat între Uniunea Europeană și Republica Côte d’Ivoire (2013-2018)

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 670/2013 al Comisiei din 9 iulie 2013 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

2

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 671/2013 al Comisiei din 9 iulie 2013 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 672/2013 al Comisiei din 15 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică activități de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate

6

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 673/2013 al Comisiei din 15 iulie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

12

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 674/2013 al Comisiei din 15 iulie 2013 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iulie 2013

14

 

 

DECIZII

 

 

2013/377/UE, Euratom

 

*

Decizia Parlamentului European din 3 iulie 2013 privind alegerea Ombudsmanului European

17

 

 

2013/378/UE

 

*

Decizia EUPOL COPPS/1/2013 a Comitetului politic și de securitate din 9 iulie 2013 de prelungire a mandatului șefului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

18

 

 

2013/379/UE

 

*

Decizia EU BAM Rafah/1/2013 a Comitetului politic și de securitate din 9 iulie 2013 privind numirea șefului Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

19

 

 

2013/380/UE

 

*

Decizia Consiliului din 9 iulie 2013 de numire a unui supleant român în cadrul Comitetului Regiunilor

20

 

 

2013/381/UE

 

*

Decizia Consiliului din 9 iulie 2013 de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Regiunilor

21

 

*

Decizia 2013/382/PESC a Consiliului din 15 iulie 2013 de modificare și de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan

22

 

*

Decizia 2013/383/PESC a Consiliului din 15 iulie 2013 de modificare și de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pe lângă Uniunea Africană

25

 

*

Decizia 2013/384/PESC a Consiliului din 15 iulie 2013 de modificare a Deciziei 2012/325/PESC de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudan și Sudanul de Sud

29

 

 

 

*

Aviz cititorilor – Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (A se vedea coperta a treia)

s3

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/1


Informare cu privire la data semnării Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat între Uniunea Europeană și Republica Côte d’Ivoire (2013-2018)

Uniunea Europeană și Republica Côte d’Ivoire au semnat la 27 iunie 2013 la Bruxelles Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului.

În consecință, protocolul se aplică cu titlu provizoriu începând din 1 iulie 2013, în temeiul articolului 13 din protocol.


REGULAMENTE

16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/2


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 670/2013 AL COMISIEI

din 9 iulie 2013

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă ar trebui clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel.

(4)

Sub rezerva măsurilor în vigoare în Uniunea Europeană cu privire la sistemele de control dublu și la supravegherea prealabilă și a posteriori a produselor textile la importul în Uniunea Europeană, este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o perioadă de 60 de zile, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), a informațiilor tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a aceluiași tabel.

Articolul 2

Sub rezerva măsurilor în vigoare în Uniunea Europeană cu privire la sistemele de control dublu și la supravegherea prealabilă și a posteriori a produselor textile la importul în Uniunea Europeană, informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de 60 de zile, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Articol compus din mai multe panouri textile cu țesătură deasă (pânză), cusute împreună pentru a forma o „formă” tridimensională, cu dimensiuni de aproximativ 2,70 × 2,70 × 1,60 m, având, pe fiecare latură, o bordură decorativă cu un tiv cusut de-a lungul marginii. Pe interiorul fiecărui colț există un mic buzunar pentru fixarea articolului pe un cadru. Articolul este prevăzut și cu legături textile de-a lungul cusăturilor pentru fixarea de un cadru.

Articolul este prezentat fără cadru, picioare sau accesorii.

6306 90 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 2 litera (a) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 6306 și 6306 90 00.

Poziția 6306 acoperă o serie de articole textile fabricate, în general, din pânză tare, cu țesătură deasă (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 6306, primul paragraf).

Având în vedere caracteristicile sale obiective (construcția tridimensională, materialul utilizat, dimensiunea, finisajele), acest articol este conceput să fie folosit în aer liber drept umbrar.

Articolul este prezentat fără cadru, picioare sau accesorii, însă are caracterul esențial al unui umbrar folosit în aer liber (de exemplu, este prevăzut cu un acoperiș din pânză care oferă protecție față de elementele naturii) în sensul regulii generale de interpretare 2 litera (a).

Clasificarea drept cort la subpoziția 6306 22 00 sau 6306 29 00 este exclusă, deoarece articolul nu are laturi sau pereți, care să permită formarea unei incinte (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 6306 punctul 4).

În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 6306 90 00 ca „alte articole de camping”.


16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 671/2013 AL COMISIEI

din 9 iulie 2013

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel.

(4)

Sub rezerva măsurilor în vigoare în Uniunea Europeană cu privire la sistemele de control dublu și la supravegherea prealabilă și a posteriori a produselor textile la importul în Uniunea Europeană, este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o perioadă de 60 de zile, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), a informațiilor tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a aceluiași tabel.

Articolul 2

Sub rezerva măsurilor în vigoare în Uniunea Europeană cu privire la sistemele de control dublu și la supravegherea prealabilă și a posteriori a produselor textile la importul în Uniunea Europeană, informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de 60 de zile, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Articol ce constă într-o țesătură plată, măsurând aproximativ 26 cm × 32 cm, compusă din diferite materiale textile, în formă de pasăre.

Partea principală a articolului este alcătuită dintr-un singur strat de material plușat, pe una din părți fiind cusută o aripă în formă de coroană. Pe cealaltă parte, materialul plușat are aplicată o bordură din material textil, ca o panglică. O bucată de material de formă triunghiulară este cusută de materialul plușat și reprezintă ciocul. Ochii sunt imprimați pe bucățele separate de material și două bucăți de material decupate sub formă de picioare sunt cusute de materialul plușat. O bucățică de material textil decupată decorativ reprezintă coada.

Pe partea superioară a materialului plușat sunt cusute mai multe bucățele de material, bucle și benzi din materiale textile numerotate și multicolore.

6307 90 10

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notelor 7 litera (f) și 8 litera (a) la secțiunea XI, a notei de la subpoziția 2 punctul A la secțiunea XI, a notei 1 la capitolul 63 și pe baza textului codurilor NC 6307, 6307 90 și 6307 90 10.

Articolul nu este conceput special pentru amuzamentul bebelușilor sau al copiilor mici, întrucât nici forma articolului, nici numerotarea ori etichetele nu sunt recunoscute ca atare de către aceștia; el servește mai degrabă la alinarea copilului. Prin urmare, articolul nu poate fi clasificat la poziția 9503 ca „alte jucării” (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9503 punctul D primul paragraf).

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 6307 90 10 ca „alte articole confecționate, tricotate sau croșetate”.

(a se vedea imaginile nr. 665 A și 665 B) (1)

 

 


Image

Image

665 A

665 B


(1)  Fotografiile au caracter pur informativ.


16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 672/2013 AL COMISIEI

din 15 iulie 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică activități de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (1), în special articolul 30,

întrucât:

(1)

Capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 stabilește procedurile de identificare a navelor de pescuit implicate în activități de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate (nave de pescuit INN), precum și procedurile de întocmire a listei navelor de pescuit INN a Uniunii. Articolul 37 din respectivul regulament prevede măsurile care trebuie luate împotriva navelor de pescuit incluse pe această listă.

(2)

Lista navelor de pescuit INN a Uniunii a fost stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 468/2010 al Comisiei (2) și a fost modificată ulterior prin Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 724/2011 (3) și (UE) nr. 1234/2012 (4) ale Comisiei.

(3)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, lista Uniunii trebuie să cuprindă navele de pescuit incluse pe listele navelor INN adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

(4)

Toate organizațiile regionale de gestionare a pescuitului au adoptat principiul publicării listei navelor INN și fiecare își actualizează lista în cadrul reuniunilor lor anuale (5).

(5)

În conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, la primirea din partea organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului a listelor cu navele de pescuit în legătură cu care s-a presupus sau s-a confirmat implicarea în activități de pescuit INN, Comisia actualizează lista Uniunii.

(6)

Comisia a primit listele actualizate în urma reuniunilor anuale ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului.

(7)

Având în vedere că aceeași navă poate figura cu denumiri și/sau sub pavilioane diferite, în funcție de momentul în care a fost introdusă pe lista organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, lista actualizată a Uniunii trebuie să cuprindă diferitele denumiri și/sau pavilioane menționate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

(8)

Regulamentul (UE) nr. 468/2010 trebuie modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea B a anexei la Regulamentul (UE) nr. 468/2010 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iulie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286, 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO L 131, 29.5.2010, p. 22.

(3)  JO L 194, 26.7.2011, p. 14.

(4)  JO L 350, 20.12.2012, p. 38.

(5)  Ultimele actualizări: CCAMLR: Lista INN pentru 2012, astfel cum a fost adoptată în cadrul reuniunii anuale CCAMLR-XXXI din 24 octombrie-1 noiembrie 2012 și actualizată la 3 aprilie 2013; SEAFO: SEAFO include în lista INN pe care o întocmește listele CCAMLR, NEAFC-B și NAFO; ICCAT: Lista INN pentru 2013, astfel cum a fost adoptată în cadrul reuniunii anuale din noiembrie 2012 (Recomandarea 11-18); CITT: Lista pentru 2012, astfel cum a fost adoptată în cadrul celei de a 83-a reuniuni a CITT din iunie 2012; NEAFC: Lista INN B AM 2012-8rev1, astfel cum a fost adoptată în cadrul celei de a 31-a reuniuni anuale din 12-16 noiembrie 2012; NAFO: În cadrul celei de a 34-a reuniuni anuale din 17-21 septembrie 2012, NAFO și-a revizuit lista de nave INN și a constatat faptul că nu sunt necesare modificări ale listei. Apoi, ca urmare a unei decizii a NEAFC de a elimina nava „RED” din lista sa INN, NAFO a eliminat la 21 decembrie 2012 această navă de pe lista sa INN; WCPFC: Lista navelor INN pentru 2013 a WCPFC, astfel cum a fost adoptată la 6 decembrie 2012 (cu efect de la 6 februarie 2013).


ANEXĂ

„PARTEA B

Nave incluse pe listă în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008

Numărul de identificare OMI (1) al navei/Referința ORGP

Denumirea navei (denumirea anterioară) (2)

Statul de pavilion sau teritoriul de pavilion (potrivit unei ORGP) (2)

ORGP pe lista căreia este inclusă nava (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE [NAFO/NEAFC]/WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR [SEAFO])

Panama (pavilionul anterior: Sfântul Kitts și Nevis [NAFO/NEAFC]/Sfântul Kitts și Nevis, Gibraltar [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA I)

Tanzania (pavilioanele anterioare: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, NOEMI, LOME)

Necunoscut (pavilioane anterioare: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No 10

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Indonezia)

CITT, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No 9

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Indonezia)

CITT, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Necunoscut

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Necunoscut

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Necunoscut

CITT, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA, PERSERVERANCE [CCAMLR]/MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE [SEAFO])

Panama (pavilioane anterioare: Guineea Ecuatorială, Regatul Unit)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Necunoscut (pavilionul anterior: Belize)

CITT, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Republica Guineea (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Necunoscut (pavilioane anterioare: Rusia, Georgia [NAFO]/Rusia [NEAFC, SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Necunoscut

CITT

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (pavilioane anterioare: Spania, Seychelles [SEAFO]/Seychelles [NAFO/NEAFC])

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No 1

Georgia

WCPFC

20080005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Libia)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Necunoscut (pavilionul anterior: Panama)

CITT

7020126

GOOD HOPE (TOTO, SEA RANGER V)

Nigeria (pavilionul anterior: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Sierra Leone, Panama [NAFO/NEAFC])

NEAFC, NAFO, SEAFO

20090003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Necunoscut

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(SHERPA UNO, DUERO, KETA)

Panama (pavilionul anterior: Uruguay)

CCAMLR, SEAFO

20100004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Necunoscut (pavilionul anterior: Malaysia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS)

Tanzania [CCAMLR]/necunoscut [SEAFO] (pavilioanele anterioare: Uruguay, Sfântul Vicențiu și Grenadine, Guineea Ecuatorială, Sierra Leone, Coreea de Nord (DPRK), Panama]

CCAMLR, SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V [SEAFO 1/CCAMLR])/WUTAISHAN ANHUI 44 (YANGZI HUA 44, PALOMA V, JIAN YUAN, TROSKY [SEAFO 2])

Tanzania (pavilioanele anterioare: Mongolia, Namibia, Uruguay [CCAMLR/SEAFO 2])

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS I (MOANA MAR, CANOS DE MECA [SEAFO])

Panama [NAFO, SEAFO]/Necunoscut [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

6803961

ITZIAR II (MARE, NOTRE DAME, GOLDEN SUN, SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON)

Mali (pavilioanele anterioare: Togo, Guineea Ecuatorială, Nigeria, Namibia, Bolivia [CCAMLR])

CCAMLR, SEAFO

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Necunoscut

CITT

7905039

KESHAN (BAIYANGDIAN, PACIFIC DUCHESS [CCAMLR])/BAIYANGDIAN (PACIFIC DUCHESS [SEAFO])

Tanzania [SEAFO]/Mongolia [CCAMLR] (pavilionul anterior: Tanzania [CCAMLR])

SEAFO, CCAMLR

7905443

KOOSHA 4 (EGUZKIA)

Iran (pavilionul anterior: Spania [CCAMLR])

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No. 18)

Necunoscut (pavilioane anterioare: Japonia, Sierra Leone, Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO [SEAFO]/LENA, ALOS, ROSS [CCAMLR])

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Togo, Ghana, Seychelles)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Necunoscut

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Necunoscut

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Republica Guineea (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20060002 (ICCAT)

MARIA

Necunoscut

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Columbia

CITT, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Togo [NAFO/NEAFC,]/Portugalia [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC)/20110003 (ICCAT)/C-00545 (WCPFC)

NEPTUNE

Georgia

CITT, ICCAT, WCPFC

20060003 (ICCAT)

No 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No 2 CHOYU

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No 3 CHOYU

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Necunoscut

ICCAT

7826233/20090001 (ICCAT)

OCEAN LION

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Guineea Ecuatorială)

IOTC, ICCAT

8713392

OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION)

Mongolia (pavilioanele anterioare: Uruguay, Guineea Ecuatorială, Coreea de Nord, Mongolia, Togo, Honduras [CCAMLR])

CCAMLR, SEAFO

11369 (IATTC)

ORCA

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Belize)

CITT

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON (CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA)

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Uruguay, Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY (KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA GRACIOSA)

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Belize, Mongolia, Guineea Ecuatorială, Africa de Sud) [CCAMLR]/Belize (pavilioanele anterioare: Africa de Sud, Guineea Ecuatorială, Mongolia) [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama [pavilioane anterioare: Portugalia, Republica Guineea (Conakry)]

SEAFO

95 (IATTC)

REYMAR 6

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Belize)

CITT

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1)

Tanzania [pavilioane anterioare: Uruguay, Togo, Coreea de Nord (DPRK), Panama]

CCAMLR, SEAFO

20080004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Libia)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Sfântul Vicențiu și Grenadine)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Necunoscut

CITT

6818930

TCHAW (CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX [CCAMLR]/CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX, PESCAMEX III, AROSA CUARTO [SEAFO])

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Belize, Seychelles, Togo)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No 6 (EL DIRIA I)

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Belize)

CITT

6905408

THUNDER (ARTIC RANGER, RUBIN, TYPHOON-1, KUKO)

Nigeria (pavilioanele anterioare: Regatul Unit, Seychelles, Mongolia, Togo [CCAMLR])

CCAMLR, SEAFO

7321374/7325930 (SEAFO)

TRINITY (YUCATAN BASIN, EXEMBRE, FONTENOVA, JAWHARA [NEAFC])/YUCATAN BASIN (ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA [SEAFO/NAFO])

Ghana (pavilioanele anterioare: Panama, Maroc) [NEAFC]/Panama (pavilioanele anterioare: Maroc [NAFO]/Gibraltar, Maroc [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

129 (IATTC)

WEN TENG No 688 (aparent schimbată în MAHKOIA ABADI No 196)

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Belize)

CITT

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

20090002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Georgia)

IOTC, ICCAT


(1)  Organizația Maritimă Internațională.

(2)  Pentru orice informații suplimentare, consultați site-urile web ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP).”


16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 673/2013 AL COMISIEI

din 15 iulie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iulie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

18,5

ZZ

18,5

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 93 10

MA

60,4

TR

129,5

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

80,2

CL

81,7

TR

70,0

UY

80,9

ZA

102,8

ZZ

83,1

0808 10 80

AR

139,0

BR

103,9

CL

129,3

CN

96,0

NZ

140,0

US

140,9

ZA

111,2

ZZ

122,9

0808 30 90

AR

116,6

CL

139,8

CN

74,5

ZA

123,0

ZZ

113,5

0809 10 00

TR

191,7

ZZ

191,7

0809 29 00

TR

341,4

US

793,8

ZZ

567,6

0809 30

TR

194,4

ZZ

194,4

0809 40 05

BA

195,8

ZZ

195,8


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 674/2013 AL COMISIEI

din 15 iulie 2013

de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iulie 2013

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei din 20 iulie 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 stipulează că, pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (grâu comun, destinat însămânțării), ex 1001 99 00 (grâu comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 și 1007 90 00, taxa de import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru astfel de produse la data importării, majorat cu 55 % și diminuat cu prețul de import CIF aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful vamal comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei de import menționate la alineatul (1) din articolul respectiv, se stabilesc periodic prețuri de import CIF reprezentative pentru produsele în cauză.

(3)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei de import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (grâu comun, destinat însămânțării), ex 1001 99 00 (grâu comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 și 1007 90 00 este prețul de import CIF reprezentativ zilnic, stabilit în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 5 din regulamentul menționat.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele de import pentru perioada începând cu 16 iulie 2013, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe.

(5)

Dat fiind că este necesar să se asigure aplicarea acestei măsuri cât mai curând posibil după ce au devenit disponibile datele actualizate, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 16 iulie 2013, taxele de import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iulie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187, 21.7.2010, p. 5.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 16 iulie 2013

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Taxa de import (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

ex 1001 91 20

GRÂU comun, destinat însămânțării

0,00

ex 1001 99 00

GRÂU comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB destinat însămânțării, cu excepția porumbului hibrid

0,00

1005 90 00

PORUMB, cu excepția porumbului destinat însămânțării (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORG boabe, cu excepția sorgului hibrid destinat însămânțării

0,00


(1)  Importatorul poate beneficia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, de o reducere a taxelor de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Marea Mediterană (dincolo de Strâmtoarea Gibraltar) sau în Marea Neagră, în cazul în care mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul Suez;

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, în Estonia, în Irlanda, în Letonia, în Lituania, în Polonia, în Finlanda, în Suedia, în Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice, în cazul în care mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR pe tonă atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 642/2010.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

28.6.2013-12.7.2013

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur, calitate superioară

Grâu dur, calitate medie (2)

Grâu dur, calitate inferioară (3)

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

231,88

164,51

Prețul FOB USA

259,10

249,10

229,10

Primă pentru Golf

54,37

Primă pentru Marile Lacuri

36,97

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

Costuri de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

17,17 EUR/t

Costuri de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

50,94 EUR/t


(1)  Primă pozitivă de 14 EUR/t încorporată [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].


DECIZII

16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/17


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 3 iulie 2013

privind alegerea Ombudsmanului European

(2013/377/UE, Euratom)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, în special, articolul 24 al treilea paragraf și articolul 228,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și, în special articolul 106a,

având în vedere Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994, privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (1),

având în vedere articolul 204 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere apelul la candidaturi (2),

având în vedere votul său din 3 iulie 2013,

DECIDE:

să aleagă pe Emily O’REILLY să exercite funcția de Ombudsman European de la 1 octombrie 2013 până la încheierea legislaturii.

Adoptată la Strasbourg, 3 iulie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ


(1)  JO L 113, 4.5.1994, p. 15.

(2)  JO C 96, 4.4.2013, p. 24.


16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/18


DECIZIA EUPOL COPPS/1/2013 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 9 iulie 2013

de prelungire a mandatului șefului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

(2013/378/UE)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Decizia 2013/354/PESC a Consiliului din 3 iulie 2013 privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) (1), în special articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul Deciziei 2013/354/PESC, Comitetul politic și de securitate este autorizat, în conformitate cu articolul 38 al treilea paragraf din tratat, să adopte deciziile corespunzătoare în scopul exercitării controlului politic și a conducerii strategice ale Misiunii de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS), inclusiv decizia de numire a șefului misiunii.

(2)

Decizia 2013/354/PESC a prelungit durata EUPOL COPPS până la 30 iunie 2014.

(3)

La 3 iulie 2012, Comitetul politic și de securitate a adoptat Decizia EUPOL COPPS/1/2012 (2) privind numirea dlui Kenneth DEANE în calitate de șef al Misiunii EUPOL COPPS pentru perioada 1 iulie 2012 - 30 iunie 2013.

(4)

La 14 iunie 2013, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus prelungirea mandatului dlui Kenneth DEANE în calitate de șef al Misiunii EUPOL COPPS pentru perioada 1 iulie 2013 - 30 iunie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Mandatul dlui Kenneth DEANE în calitate de șef al Misiunii de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) se prelungește până la 30 iunie 2014.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Prezenta decizie se aplică de la 1 iulie 2013.

Adoptată la Bruxelles, 9 iulie 2013.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(1)  JO L 185, 4.7.2013, p. 12.

(2)  JO L 186, 14.7.2012, p. 31.


16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/19


DECIZIA EU BAM RAFAH/1/2013 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 9 iulie 2013

privind numirea șefului Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

(2013/379/UE)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Acțiunea comună 2005/889/PESC a Consiliului din 25 noiembrie 2005 privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (1), în special articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul Acțiunii comune 2005/889/PESC, Comitetul politic și de securitate este autorizat, în conformitate cu articolul 38 din tratat, să adopte deciziile relevante în scopul exercitării controlului politic și a conducerii strategice a Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah), inclusiv decizia de numire a șefului misiunii.

(2)

La 23 mai 2013, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus numirea domnului Gerhard SCHLAUDRAFF în calitate de șef al EU BAM Rafah pentru perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014.

(3)

Prin Decizia 2013/355/PESC a Consiliului din 3 iulie 2013 de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (2) s-a prelungit durata EU BAM Rafah până la 30 iunie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Gerhard SCHLAUDRAFF este numit șeful Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) pentru perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 iulie 2013.

Adoptată la Bruxelles, 9 iulie 2013.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(1)  JO L 327, 14.12.2005, p. 28.

(2)  JO L 185, 4.7.2013, p. 16.


16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/20


DECIZIA CONSILIULUI

din 9 iulie 2013

de numire a unui supleant român în cadrul Comitetului Regiunilor

(2013/380/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului român,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Liviu Nicolae DRAGNEA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numește în calitate de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

domnul Cătălin Ioan NECHIFOR, președintele Consiliului Județean Suceava, județul Suceava.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/21


DECIZIA CONSILIULUI

din 9 iulie 2013

de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Regiunilor

(2013/381/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului german,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor va deveni vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Helmut Max JAHN la 22 iulie 2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numește în calitate de membru în cadrul Comitetului Regiunilor, cu începere de la 23 iulie 2013, pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

domnul Jörg DUPPRÉ, Landrat des Landkreises Südwestpfalz, Präsident des Deutschen Landkreistages.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/22


DECIZIA 2013/382/PESC A CONSILIULUI

din 15 iulie 2013

de modificare și de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 31 alineatul (2) și articolul 33,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 22 martie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/168/PESC (1) de numire a domnului Vygaudas UŠACKAS în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Afganistan. Mandatul RSUE expiră la 30 iunie 2013.

(2)

Mandatul RSUE ar trebui prelungit pentru o perioadă de încă 12 luni.

(3)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea împiedica realizarea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Vygaudas UŠACKAS în calitate de RSUE în Afganistan se prelungește până la 30 iunie 2014. Mandatul RSUE se poate încheia mai devreme, în cazul în care Consiliul decide aceasta, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

Articolul 2

Obiective de politică

RSUE reprezintă Uniunea și promovează obiectivele de politică ale Uniunii în Afganistan, în strânsă cooperare cu reprezentanții statelor membre în Afganistan. Mai precis, RSUE:

(a)

contribuie la punerea în aplicare a Declarației comune UE-Afganistan și conduce punerea în aplicare a Planului de acțiune al Uniunii privind Afganistan și Pakistan, în ceea ce privește Afganistan, colaborând în acest sens cu reprezentanții statelor membre în Afganistan;

(b)

sprijină dialogul politic dintre Uniune și Afganistan;

(c)

sprijină rolul central jucat de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în Afganistan, cu accent deosebit pe contribuția la o mai bună coordonare a asistenței internaționale, promovând astfel punerea în aplicare a comunicatelor Conferințelor de la Londra, Kabul, Bonn, Istanbul, Chicago și Tokyo, precum și a rezoluțiilor ONU relevante.

Articolul 3

Mandat

În executarea mandatului său, în strânsă cooperare cu reprezentanții statelor membre în Afganistan, RSUE:

(a)

promovează perspectiva Uniunii asupra procesului politic și a evoluțiilor din Afganistan;

(b)

menține o legătură strânsă cu instituțiile afgane relevante și sprijină dezvoltarea acestora, în special guvernul și parlamentul, precum și autoritățile locale. De asemenea, RSUE menține legătura cu alte grupuri politice afgane și cu alți actori relevanți din Afganistan;

(c)

menține o legătură strânsă cu părțile interesate relevante, internaționale și regionale, din Afganistan, în special cu Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU și cu reprezentantul civil superior al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, precum și cu alte organizații și parteneri-cheie;

(d)

oferă consiliere cu privire la progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Declarației comune UE-Afganistan, ale Planului de acțiune al Uniunii pentru Afganistan și Pakistan, în ceea ce privește Afganistan, precum și ale Conferințelor de la Kabul, Bonn, Istanbul, Chicago și Tokyo, în special în următoarele domenii:

consolidarea capacităților civile, în special la nivel subnațional;

buna guvernanță și crearea instituțiilor necesare existenței statului de drept, în special a unui sistem judiciar independent;

reformele electorale;

reformele sectorului de securitate, inclusiv consolidarea instituțiilor judiciare, a armatei naționale și a forțelor de poliție și, în special, dezvoltarea poliției civile;

promovarea creșterii economice, în special a agriculturii și a dezvoltării rurale;

respectarea obligațiilor internaționale ale Afganistanului cu privire la drepturile omului, inclusiv respectarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților și a drepturilor femeilor și ale copiilor;

respectarea principiilor democratice și a statului de drept;

promovarea participării femeilor în administrația publică, în societatea civilă și, în conformitate cu Rezoluția 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al ONU, în cadrul procesului de pace;

respectarea obligațiilor internaționale ale Afganistanului, inclusiv cooperarea în cadrul eforturilor internaționale de combatere a terorismului, a traficului ilicit de stupefiante și a traficului de ființe umane, a proliferării armelor de distrugere în masă și a materialelor aferente;

facilitarea asistenței umanitare și returnarea organizată a refugiaților și a persoanelor strămutate în interiorul țării; precum și

consolidarea eficienței prezenței și a activităților Uniunii în Afganistan și contribuția la elaborarea rapoartelor periodice anuale de punere în aplicare privind Planul de acțiune al Uniunii, solicitate de Consiliu;

(e)

participă activ la forumurile locale de coordonare, precum Consiliul mixt de coordonare și monitorizare, și informează permanent și pe deplin statele membre neparticipante cu privire la deciziile luate la aceste niveluri;

(f)

oferă consiliere cu privire la participarea și la pozițiile Uniunii în cadrul conferințelor internaționale privind Afganistanul;

(g)

joacă un rol activ în promovarea cooperării regionale prin intermediul inițiativelor relevante, inclusiv procesul de la Istanbul și Conferința economică regională privind Afganistanul (RECCA);

(h)

contribuie la punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul drepturilor omului și a orientărilor UE privind drepturile omului, în special în ceea ce privește femeile și copiii din zonele afectate de conflict, mai ales prin monitorizarea și abordarea evoluțiilor în acest domeniu;

(i)

furnizează, după caz, sprijin pentru un proces de pace favorabil incluziunii și condus de partenerii afgani, care să conducă la un acord politic conform cu „punctele esențiale” convenite la Conferința de la Bonn.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE răspunde de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului, fără a aduce atingere competențelor ÎR.

(3)   RSUE acționează în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu departamentele relevante ale acestuia.

Articolul 5

Finanțare

(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014 este de 6 585 000 EUR.

(2)   Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare aferente puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea unei echipe. Echipa dispune de competențele necesare în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt și regulat Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei.

(2)   Statele membre, instituțiile Uniunii și SEAE pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Remunerarea personalului detașat este asigurată de statul membru, de instituția Uniunii în cauză ori de SEAE, după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă instituțiile Uniunii sau SEAE pot, de asemenea, să fie detașați pe lângă RSUE. Membrii personalului internațional contractat trebuie să dețină naționalitatea unui stat membru.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției Uniunii care i-a detașat ori a SEAE, își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului RSUE

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii RSUE și a membrilor personalului RSUE se stabilesc împreună cu țara-gazdă, după caz. Statele membre și SEAE oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor UE clasificate

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2011/292/UE a Consiliului din 31 martie 2011 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (2).

Articolul 9

Accesul la informații și asistență logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Delegațiile Uniunii și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitate

În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea întregului personal aflat sub directa sa autoritate, în special prin:

(a)

elaborarea unui plan de securitate specific misiunii, pe baza îndrumărilor SEAE, care să prevadă măsuri de securitate fizice, organizaționale și procedurale specifice misiunii, prin care să se reglementeze gestionarea deplasării personalului în condiții de siguranță către zona de misiune și în interiorul acesteia și gestionarea incidentelor de securitate, precum și un plan de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurarea faptului că întreg personalul desfășurat în afara Uniunii beneficiază de asigurare pentru un grad înalt de risc, necesară în condițiile specifice zonei de misiune;

(c)

asigurarea faptului că toți membrii echipei RSUE care urmează să fie desfășurați în afara Uniunii, inclusiv personalul contractat la nivel local, au participat, înainte de sosire sau la sosirea în zona de misiune, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, pe baza clasificărilor de risc atribuite zonei de misiune de către SEAE;

(d)

asigurarea punerii în aplicare a tuturor recomandărilor formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și transmiterea către ÎR, Consiliu și Comisie de rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul rapoartelor privind progresele înregistrate și al celor de executare a mandatului.

Articolul 11

Raportare

RSUE prezintă ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea ÎR sau COPS, RSUE prezintă rapoarte Consiliului Afaceri Externe. În conformitate cu articolul 36 din tratat, RSUE poate fi implicat în activitatea de informare a Parlamentului European.

Articolul 12

Coordonare

(1)   RSUE contribuie la unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii Uniunii și la asigurarea faptului că toate instrumentele Uniunii și toate acțiunile statelor membre sunt angajate într-un mod coerent pentru a atinge obiectivele de politică ale Uniunii. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Comisiei, precum și cu cele ale RSUE pentru Asia Centrală și cu delegația Uniunii în Pakistan. RSUE informează periodic misiunile statelor membre și delegațiile Uniunii.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii delegațiilor Uniunii și cu șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l sprijini pe RSUE în executarea mandatului său. RSUE furnizează orientări politice locale șefului Misiunii de poliție a UE în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN). RSUE și comandantul operației civile se consultă reciproc în funcție de necesități. RSUE stabilește, de asemenea, contacte cu alți actori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Asistență în cazul sesizărilor

RSUE și personalul acestuia oferă asistență pentru furnizarea elementelor de răspuns la orice sesizări sau alte obligații născute din mandatul precedentului RSUE în Afganistan și oferă, în acest sens, asistență administrativă și acces la dosarele relevante.

Articolul 14

Reexaminare

Punerea în aplicare a prezentei decizii și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii în regiune se reexaminează în mod periodic. RSUE prezintă Consiliului, Comisiei și ÎR, până la sfârșitul lunii decembrie 2013, un raport privind progresele înregistrate și, la sfârșitul mandatului, un raport cuprinzător privind executarea mandatului.

Articolul 15

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 iulie 2013.

Adoptată la Bruxelles, 15 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. JUKNA


(1)  JO L 75, 23.3.2010, p. 22.

(2)  JO L 141, 27.5.2011, p. 17.


16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/25


DECIZIA 2013/383/PESC A CONSILIULUI

din 15 iulie 2013

de modificare și de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pe lângă Uniunea Africană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 31 alineatul (2) și articolul 33,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 20 octombrie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/697/PESC (1) de numire a domnului Gary QUINCE în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pe lângă Uniunea Africană (UA). Mandatul RSUE expiră la 30 iunie 2013.

(2)

Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit pentru o perioadă de 12 luni.

(3)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea împiedica realizarea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Gary QUINCE în calitate de RSUE pe lângă UA se prelungește până la 30 iunie 2014. Mandatul RSUE se poate încheia mai devreme, în cazul în care Consiliul decide aceasta, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

Articolul 2

Obiective de politică

Mandatul RSUE are la bază obiectivele strategice generale ale UE de sprijinire a eforturilor Africii de a-și construi un viitor în pace, democrație și prosperitate, astfel cum au fost definite în strategia comună UE-Africa. Aceste obiective includ:

(a)

intensificarea dialogului politic și extinderea relațiilor dintre UE și UA;

(b)

consolidarea parteneriatului UE-UA în toate domeniile definite în strategia comună UE-Africa, sprijinirea dezvoltării și a punerii în aplicare a strategiei comune UE-Africa în parteneriat cu UA, respectarea principiului autodeterminării Africii și cooperarea mai strânsă cu reprezentanții Africii în forurile multilaterale, în colaborare cu partenerii multilaterali;

(c)

colaborarea cu UA și sprijinirea acesteia prin susținerea dezvoltării instituționale și consolidarea relațiilor dintre instituțiile UE și UA, inclusiv prin asistență pentru dezvoltare, în scopul de a promova:

pacea și securitatea: anticiparea, prevenirea, gestionarea, medierea și soluționarea conflictelor, sprijinirea eforturilor de promovare a păcii și a stabilității, sprijinirea reconstrucției post-conflict;

drepturile omului și guvernanța: promovarea și protecția drepturilor omului; promovarea libertăților fundamentale și a respectării statului de drept; sprijinirea, prin intermediul dialogului politic și al asistenței financiare și tehnice, a eforturilor Africii de a-și monitoriza și îmbunătăți guvernanța; sprijinirea dezvoltării democrației participative și a responsabilității; sprijinirea luptei împotriva corupției și împotriva criminalității organizate și susținerea în continuare a eforturilor de a căuta soluții pentru problema copiilor în conflictele armate, sub toate aspectele sale;

creșterea durabilă, integrarea regională și comerțul: sprijinirea eforturilor de interconectare și de facilitare a accesului populației la apă și canalizare, la energie și la tehnologia informației; promovarea unui cadru juridic stabil, eficient și uniform pentru activitățile economice; oferirea de asistență în vederea integrării Africii în sistemul comercial mondial; sprijinul acordat țărilor africane pentru respectarea normelor și standardelor Uniunii; sprijinirea Africii în efortul de combatere a efectelor schimbărilor climatice;

investițiile în oameni: sprijinirea eforturilor din domeniile egalității dintre femei și bărbați, sănătății, securității alimentare și educației, promovarea programelor de schimb, a rețelelor de universități și a centrelor de excelență, combaterea cauzelor de bază ale migrației.

Mai mult decât atât, RSUE joacă un rol esențial în punerea în aplicare a strategiei comune UE-Africa, care vizează dezvoltarea și consolidarea parteneriatului strategic dintre Africa și UE.

Articolul 3

Mandat

În scopul realizării aspectelor de politică externă și de securitate comună (PESC)/politică de securitate și apărare comună (PSAC) din cadrul obiectivelor menționate la articolul 2, mandatul RSUE constă în:

(a)

consolidarea influenței globale a UE și a rolului său de coordonare în dialogul de la Addis Abeba cu UA și cu Comisia acesteia, cu privire la toate chestiunile din domeniul PESC/PSAC care intră în sfera parteneriatului UE-UA, în special parteneriatul pentru pace și securitate și sprijinul acordat pentru operaționalizarea arhitecturii africane pentru pace și securitate;

(b)

asigurarea unui nivel corespunzător de reprezentare politică, care să reflecte importanța UE ca partener politic, financiar și instituțional al UA, precum și a unei evoluții radicale a acestui parteneriat determinate de profilul politic din ce în ce mai pronunțat al UA pe plan mondial;

(c)

reprezentarea, în cazul unei decizii a Consiliului, a poziției și politicii UE atunci când UA joacă un rol important într-o situație de criză și pentru care nu a fost numit niciun RSUE;

(d)

contribuția la realizarea unei mai bune coerențe, consecvențe și coordonări a politicilor și acțiunilor UE față de UA și la realizarea unei mai bune coordonări în cadrul grupului mai larg de parteneri și al relației acestora cu UA;

(e)

contribuția la punerea în aplicare a politicii UE relevante pentru UA în domeniul drepturilor omului în colaborare cu RSUE pentru drepturile omului, inclusiv a orientărilor UE privind drepturile omului, în special a orientărilor UE privind copiii și conflictele armate, precum și orientările UE privind violența împotriva femeilor și a fetelor și combaterea tuturor formelor de discriminare a acestora, politica Uniunii privind femeile, pacea și securitatea și planul de acțiune al UE care urmărește hotărârile Curții Penale Internaționale;

(f)

observarea atentă și informarea asupra tuturor evoluțiilor semnificative din cadrul UA;

(g)

menținerea unor legături strânse cu Comisia UA, cu alte organisme ale UA, cu misiunile organizațiilor africane subregionale pe lângă UA și cu misiunile statelor membre ale UA pe lângă UA;

(h)

facilitarea relațiilor și a cooperării dintre UA și organizațiile africane subregionale, în special în domeniile în care UE oferă asistență;

(i)

oferirea de consultanță și sprijin către UA, la cererea acesteia, în domeniile definite în strategia comună UE-Africa;

(j)

oferirea de consultanță și sprijin către UA, la cererea acesteia, în crearea de capacități de gestionare a crizelor;

(k)

sprijinirea acțiunilor RSUE cu mandate în regiuni și state membre ale UA și coordonarea propriilor acțiuni cu acestea, în baza unei distribuții clare a atribuțiilor; precum și

(l)

menținerea unor legături strânse și încurajarea colaborării cu principalii parteneri internaționali ai UA prezenți în Addis Abeba, în special Organizația Națiunilor Unite, dar și cu actori nestatali, cu privire la toate chestiunile din domeniul PESC/PSAC acoperite de parteneriatul UE-UA.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului, fără a aduce atingere competențelor ÎR.

(3)   RSUE își desfășoară activitatea în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu departamentele relevante ale acestuia.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014 este de 585 000 EUR.

(2)   Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE este răspunzător în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare aferente puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei sale. Echipa dispune de competențele necesare în chestiuni specifice de politică, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei sale.

(2)   Statele membre, instituțiile Uniunii și SEAE pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Remunerarea personalului detașat este asigurată de statul membru, de instituția Uniunii în cauză ori de SEAE, după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă instituțiile Uniunii sau SEAE pot, de asemenea, să fie repartizați pe lângă RSUE. Membrii personalului internațional contractat trebuie să dețină naționalitatea unui stat membru.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției Uniunii care i-a detașat ori a SEAE, își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului RSUE

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare pentru executarea și buna desfășurare a misiunii RSUE și pentru membrii personalului RSUE se stabilesc de comun acord cu părțile-gazdă, după caz. Statele membre și SEAE oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor UE clasificate

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2011/292/UE a Consiliului din 31 martie 2011 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (2).

Articolul 9

Accesul la informații și asistență logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Delegațiile Uniunii și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitate

În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului desfășurat în afara Uniunii în cadrul unei unități operaționale, în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile care pot fi aplicate în mod rezonabil, conform mandatului său și în funcție de condițiile de securitate din teritoriul aflat în sfera sa de competență, pentru a asigura securitatea tuturor membrilor personalului aflați sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

elaborând un plan de securitate specific misiunii, pe baza orientărilor din partea SEAE, care include măsuri de securitate fizice, organizaționale și procedurale specifice misiunii, realizând gestionarea deplasării personalului în condiții de siguranță către zona de misiune și în interiorul acesteia, precum și gestionarea incidentelor de securitate și prevăzând un plan de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurându-se că întregul personal desfășurat în afara Uniunii beneficiază de asigurările necesare pentru un grad înalt de risc, conform condițiilor specifice zonei de misiune;

(c)

asigurând faptul că toți membrii echipei RSUE care urmează să fie desfășurați în afara Uniunii, inclusiv personalul contractat la nivel local, au participat, înainte de sosirea în zona de misiune sau după aceasta, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, pe baza clasificărilor de risc atribuite zonei de misiune de către SEAE;

(d)

asigurând faptul că toate recomandările convenite, formulate ca urmare a evaluărilor periodice de securitate, sunt puse în aplicare și punând la dispoziția Consiliului, a Comisiei și a ÎR rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul rapoartelor privind progresele înregistrate și al celor de executare a mandatului.

Articolul 11

Raportare

RSUE prezintă ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe. În conformitate cu articolul 36 din tratat, RSUE poate fi implicat în activitatea de informare a Parlamentului European.

Articolul 12

Coordonare

(1)   RSUE contribuie la unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii Uniunii și la asigurarea faptului că toate instrumentele Uniunii și acțiunile statelor membre sunt angajate într-un mod coerent pentru a atinge obiectivele politice ale Uniunii. Activitățile RSUE sunt coordonate cu cele ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, după caz. RSUE furnizează periodic scurte informări misiunilor statelor membre și delegațiilor Uniunii.

(2)   Pe teren, se menține o legătură strânsă cu șefii delegațiilor Uniunii și cu șefii misiunilor statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a asista RSUE în executarea mandatului său. RSUE stabilește, de asemenea, legături cu alți actori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Asistență în cazul sesizărilor

RSUE și personalul acestuia oferă asistență pentru furnizarea elementelor de răspuns la orice sesizări sau alte obligații născute din mandatul precedentului RSUE în Afganistan și oferă, în acest sens, asistență administrativă și acces la dosarele relevante.

Articolul 14

Reexaminare

Punerea în aplicare a prezentei decizii și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii în regiune sunt reexaminate în mod periodic. RSUE prezintă Consiliului, Comisiei și ÎR, până la sfârșitul lunii decembrie 2013, un raport privind progresele înregistrate și, la încheierea mandatului, un raport cuprinzător privind executarea mandatului.

Articolul 15

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 iulie 2013.

Adoptată la Bruxelles, 15 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. JUKNA


(1)  JO L 276, 21.10.2011, p. 46.

(2)  JO L 141, 27.5.2011, p. 17.


16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/29


DECIZIA 2013/384/PESC A CONSILIULUI

din 15 iulie 2013

de modificare a Deciziei 2012/325/PESC de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudan și Sudanul de Sud

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 31 alineatul (2) și articolul 33,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 11 august 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/450/PESC (1) de numire a doamnei Rosalind MARSDEN în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Sudan.

(2)

La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/499/PESC (2) de modificare a mandatului și a titlului RSUE având în vedere declarația de independență a Sudanului de Sud. Mandatul RSUE expiră la 30 iunie 2013.

(3)

Mandatul RSUE ar trebui prelungit pentru o nouă perioadă de patru luni.

(4)

RSUE își va îndeplini mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat

(5)

Prin urmare, Decizia 2012/325/PESC ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2012/325/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul doamnei Rosalind MARSDEN în calitate de RSUE pentru Sudan și Sudanul de Sud se prelungește până la 31 octombrie 2013. Mandatul RSUE poate înceta mai devreme, în cazul în care Consiliul decide în acest sens, pe baza unei propuneri din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).”

2.

La articolul 5 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Valoarea de referință financiară destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 iulie 2013-31 octombrie 2013 este de 690 000 EUR.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 12a

Asistența cu privire la pretenții

RSUE și echipa sa oferă Comisiei asistență administrativă și acces la dosarele relevante în legătură cu orice pretenție ridicată pe seama mandatului său, precum și a mandatelor RSUE anteriori pentru Sudan, și oferă asistență în oferirea de elemente pentru a răspunde unor astfel de pretenții.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 iulie 2013.

Adoptată la Bruxelles, 15 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. JUKNA


(1)  JO L 211, 12.8.2010, p. 42.

(2)  JO L 206, 11.8.2011, p. 50.


16.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/s3


AVIZ CITITORILOR

Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO L 69, 13.3.2013, p. 1), de la 1 iulie 2013 numai ediția electronică a Jurnalului Oficial este autentică și produce efecte juridice.

În cazul în care publicarea ediției electronice a Jurnalului Oficial nu este posibilă din cauza unor circumstanțe neprevăzute și excepționale, ediția tipărită este autentică și produce efecte juridice în conformitate cu termenii și condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 216/2013.