ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.155.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 155

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
7 iunie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2013/267/UE

 

*

Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a 65-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin cu privire la modificarea sistemului de evaluare a stării navei și în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă în ceea ce privește modificarea Codului internațional de management al siguranței, precum și modificarea capitolului III din Convenția SOLAS și a Codului internațional pentru siguranța navelor de mare viteză din 1994 și 2000 referitor la accesul în spațiile închise și exercițiile de salvare

1

 

 

2013/268/UE

 

*

Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind poziția care urmează să fie luată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) în ceea ce privește adoptarea anumitor coduri și a modificărilor aferente aduse anumitor convenții și protocoale

3

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 520/2013 al Comisiei din 6 iunie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

7

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2013/269/PESC a Consiliului din 27 mai 2013 de autorizare a statelor membre să semneze, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme

9

 

 

 

*

Aviz cititorilor – Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (A se vedea coperta a treia)

s3

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

7.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 155/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 13 mai 2013

privind poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a 65-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin cu privire la modificarea sistemului de evaluare a stării navei și în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă în ceea ce privește modificarea Codului internațional de management al siguranței, precum și modificarea capitolului III din Convenția SOLAS și a Codului internațional pentru siguranța navelor de mare viteză din 1994 și 2000 referitor la accesul în spațiile închise și exercițiile de salvare

(2013/267/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Măsurile luate de Uniune în sectorul transportului maritim ar trebui să urmărească îmbunătățirea siguranței maritime.

(2)

Comitetul pentru protecția mediului marin (MEPC) al Organizației Maritime Internaționale (OMI) a aprobat, în cadrul celei de a 64-a sesiuni, în octombrie 2012, modificarea sistemului de evaluare a stării tehnice [Rezoluția MEPC.94 (46)], care decurg din adoptarea Programului intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere 2011. Respectiva modificare urmează să fie adoptată în cadrul celei de a 65-a sesiuni a MEPC, planificată în 13-17 mai 2013.

(3)

Comitetul pentru siguranță maritimă al OMI (MSC) a aprobat, în cadrul celei de a 91-a sesiuni, modificarea Codului internațional de management al siguranței (Codul ISM), precum și modificarea capitolului III din Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare din 1974 (SOLAS), a Codului internațional pentru siguranța navelor de mare viteză din 1994 și 2000 și a Codului pentru siguranța ambarcațiunilor cu portanță dinamică. Respectivele modificări urmează să fie adoptate în cadrul celei de a 92-a sesiuni a MSC al OMI, planificată în iunie 2013.

(4)

Modificarea sistemului de evaluare a stării navei (CAS) pentru petrolierele cu cocă simplă va modifica CAS în sensul că acesta va face trimitere la cel mai recent (2011) program intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petrolierelor sau la Programul de inspecții intensificate (ESP). Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (1) prevede aplicarea CAS.

(5)

Modificarea codului ISM va introduce precizări în ceea ce privește prezența unui echipaj corespunzător și responsabilitatea sarcinilor delegate cu privire la ISM, precum și introducerea unor note de subsol relevante. Codul ISM, deși stabilit într-o anexă la Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului internațional de management al siguranței pe teritoriul Comunității (2), este definit în regulamentul menționat ca reprezentând „versiunea actualizată”. Regulamentul (CE) nr. 336/2006 prevede ca navele care intră sub incidența sa să respecte cerințele din Codul ISM partea A. Prin urmare, modificările care urmează să fie adoptate în cadrul celei de a 92-a sesiuni a MSC vor avea un efect juridic direct asupra regulamentului menționat.

(6)

Modificarea capitolului III din Convenția SOLAS referitor la Codul internațional pentru siguranța navelor de mare viteză din 1994 și 2000 (Codul HSC) și la Codul pentru siguranța ambarcațiunilor cu portanță dinamică (Codul DSC) va introduce în Reglementarea 19 din capitolul III din Convenția SOLAS 1974, în capitolul 18 din Codul internațional pentru siguranța navelor de mare viteză din 1994 și 2000 și în capitolul 17 din Codul de siguranță pentru bărcile cu forță portantă dinamică obligația de formare în domeniul salvării pentru membrii echipajului cu responsabilități de muncă în spații închise. Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (3) aplică în mod expres Codul internațional pentru siguranța navelor de mare viteză din 1994 și 2000 la ambarcațiunile de mare viteză pentru pasageri. Pentru ambarcațiunile mai vechi, care nu intră sub incidența Codului internațional pentru siguranța navelor de mare viteză, directiva menționată aplică versiunea anterioară a Codului pentru siguranța ambarcațiunilor cu portanță dinamică.

(7)

Modificărilor care urmează să fie adoptate în cadrul celei de a 65-a sesiuni a MEPC și în cadrul celei de a 92-a sesiuni a MSC, pot fi considerate evoluții pozitive și, prin urmare, ar trebui să beneficieze de sprijinul Uniunii.

(8)

Uniunea nu este nici membră a OMI, nici parte contractantă la convențiile și codurile menționate. Prin urmare, Consiliul trebuie să autorizeze statele membre să exprime poziția Uniunii în cadrul MEPC și a MSC și să își exprime acordul față de obligațiile generate de aceste modificări,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Poziția Uniunii în cadrul celei de a 65-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin al OMI este favorabilă adoptării modificării sistemului de evaluare a stării navei [Rezoluția MEPC 94 (46)], astfel cum a fost aprobată de comitetul menționat în cadrul celei de a 64-a reuniuni și este prevăzută în anexele 13 și 16 la documentul OMI MEPC 64/23/Add.1.

(2)   Poziția Uniunii în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă al OMI este favorabilă adoptării modificării Codului ISM și a orientărilor aferente și introducerii unei noi obligații privind formarea pentru salvare în spații închise în cuprinsul Reglementării 19 din capitolul III din Convenția SOLAS 1974, a capitolului 18 din Codul internațional pentru siguranța navelor de mare viteză din 1994 și 2000 și a capitolului 17 din Codul pentru siguranța ambarcațiunilor cu portanță dinamică, astfel cum a fost aprobată de comitetul menționat în cadrul celei de a 91-a sesiuni și este prevăzută în anexele 22, 30 și 31 la documentul OMI MSC 91/22/Add. 2 și, respectiv, în anexa 4 la documentul OMI MSC 92/3/1.

(3)   Poziția Uniunii, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2), se exprimă de către statele membre care sunt membre ale OMI, acționând împreună în interesul Uniunii.

(4)   Modificările formale și minore la această poziție pot fi consimțite fără a fi necesară modificarea poziției.

Articolul 2

Prin prezenta decizie statele membre sunt autorizate să își exprime acordul, în interesul Uniunii, față de obligațiile generate de modificările menționate la articolul 1 alineatele (1) și (2).

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  JO L 172, 30.6.2012, p. 3.

(2)  JO L 64, 4.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 163, 25.6.2009, p. 1.


7.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 155/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 13 mai 2013

privind poziția care urmează să fie luată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) în ceea ce privește adoptarea anumitor coduri și a modificărilor aferente aduse anumitor convenții și protocoale

(2013/268/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Codul de aplicare a instrumentelor OMI („Codul III”) a fost aprobat de Comitetul pentru protecția mediului marin al OMI (MEPC) în cadrul celei de a 64-a sesiuni din octombrie 2012 și de Comitetul pentru siguranța maritimă al OMI (MSC) în cadrul celei de a 91-a sesiuni din noiembrie 2012. Cea de a 28-a Adunare a OMI urmează să adopte codul respectiv în decembrie 2013.

(2)

Codul OMI privind organizațiile recunoscute (Codul RO) a fost aprobat de MEPC în cadrul celei de a 64-a sesiuni și de MSC în cadrul celei de a 91-a sesiuni. Respectivul cod urmează să fie adoptat de MEPC în cadrul celei de a 65-a sesiuni din mai 2013 și, respectiv, de MSC în cadrul celei de a 92-a sesiuni din iunie 2013.

(3)

MSC a aprobat, în cadrul celei de a 91-a sesiuni, modificarea Convenției internaționale privind liniile de încărcare din 1966 („Convenția privind liniile de încărcare”), a Convenției privind Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare din 1972 și a Convenției internaționale privind măsurarea tonajului din 1969, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului III, precum și unui sistem asociat de audit al statelor de pavilion, modificări care urmează să fie examinate în vederea adoptării în cadrul celei de a 28-a Adunări a OMI.

(4)

MEPC a aprobat, în cadrul celei de a 64-a sesiuni, modificarea Protocoalelor din 1978 și din 1997 referitoare la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave din 1973 („Convenția MARPOL”), în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului III, precum și unui sistem asociat de audit al statelor de pavilion. MEPC urmează să adopte modificările respective în cadrul celei de a 66-a sesiuni din 2014.

(5)

MSC a aprobat, în cadrul celei de a 91-a sesiuni, modificarea Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare din 1974 („Convenția SOLAS”) și a Protocolului din 1988 la Convenția SOLAS, precum și a Protocolului din 1988 referitor la Convenția privind liniile de încărcare din 1966, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului III, precum și unui sistem asociat de audit al statelor de pavilion. În cadrul celei de a 92-a sesiuni, care urmează să aibă loc în iunie 2013, MSC urmează să aprobe, în același sens, modificarea Convenției internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart din 1978 („Convenția STCW”). MSC urmează să adopte modificarea Convenției SOLAS și a Convenției STCW în cadrul celei de a 93-a sesiuni din 2014.

(6)

MEPC a aprobat, în cadrul celei de a 64-a sesiuni, modificarea Protocolului din 1978 referitor la Convenția MARPOL, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului RO. MEPC urmează să adopte modificarea respectivă în cadrul celei de a 65-a sesiuni.

(7)

MSC a aprobat, în cadrul celei de a 91-a sesiuni, modificarea Convenției SOLAS și a Protocolului din 1988 referitor la Convenția privind liniile de încărcare, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului RO. MSC urmează să adopte modificările respective în cadrul celei de a 92-a sesiuni.

(8)

După adoptare, modificările aduse convențiilor și protocoalelor menționate vor fi transmise de către Secretarul general al OMI părților contractante, pentru ca acestea să-și exprime acordul de a-și asuma obligații în temeiul modificărilor respective, fie în mod tacit, fie în mod expres, în conformitate cu dispozițiile relevante din fiecare convenție sau protocol.

(9)

Niciuna dintre convențiile și protocoalele menționate nu conține clauze care să excludă formularea de rezerve în privința modificărilor.

(10)

Proiectul de Cod III este destinat să înlocuiască Rezoluția A.1054(27) a Adunării OMI, care conține codul existent de aplicare a instrumentelor obligatorii ale OMI și care, la rândul său, a înlocuit Rezoluția A.847(20) a Adunării OMI după repetate modificări ale respectivei rezoluții, pe care statele membre, având în vedere responsabilitățile lor în calitate de state de pavilion, sunt obligate să o aplice în temeiul Directivei 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (1).

(11)

Conținutul Codului RO este reglementat în mod exhaustiv de Directiva 2009/15/CE și de Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (2), fie în mod direct, fie prin trimitere la o serie de rezoluții ale OMI.

(12)

De asemenea, Directiva 2009/15/CE prevede că, după adoptarea de noi instrumente sau protocoale la convențiile internaționale menționate în cuprinsul ei, Consiliul stabilește, la propunerea Comisiei și luând în considerare procedurile parlamentare ale statelor membre și procedurile relevante din cadrul OMI, procedura detaliată de ratificare a acestor noi instrumente sau protocoale, asigurând, în același timp, aplicarea lor unitară și simultană în statele membre. Termenul „convenții internaționale”, astfel cum este definit atât în Directiva 2009/15/CE, cât și în Regulamentul (CE) nr. 391/2009, include Convențiile SOLAS, MARPOL și Convenția privind liniile de încărcare, împreună cu protocoalele și modificările aduse acestora, precum și codurile asociate cu aplicare obligatorie, în versiunea lor actualizată.

(13)

Obligațiile care revin statelor de pavilion în temeiul Convenției STCW sunt reglementate de Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor (3).

(14)

În anumite domenii au fost identificate posibile inadvertențe între Codul III și Codul RO pe de o parte și, respectiv, acte juridice ale Uniunii pe de altă parte. Se impune să se asigure consecvența cu dreptul Uniunii a obligațiilor care revin statelor membre din aplicarea Codului III și a Codului RO în temeiul convențiilor STCW, SOLAS, MARPOL și al Convenției privind liniile de încărcare, al protocoalelor la aceste convenții, precum și în temeiul altor convenții și protocoale prin care Codul III și Codul RO au caracter obligatoriu pentru părțile contractante.

(15)

Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion (4) stabilește o serie de obligații pentru statele membre în calitate de state de pavilion. Acestea includ, în special, obligația statelor membre de a lua măsurile necesare pentru realizarea unui audit al OMI asupra administrației lor cel puțin o dată la șapte ani. Dispoziția respectivă urmează să expire însă cel târziu la 17 iunie 2017 sau la o dată anterioară, astfel cum a fost stabilit de Comisie, în cazul în care a intrat în vigoare un sistem OMI obligatoriu de audit al statelor membre.

(16)

Cu excepția domeniilor în care au fost identificate inadvertențe cu dreptul Uniunii, cele două proiecte de coduri trebuie considerate, în ansamblu, ca o evoluție pozitivă, în măsura în care acestea vor institui standarde înalte la nivel mondial pentru activitățile statelor de pavilion și ale organizațiilor recunoscute deopotrivă. Pentru motivele arătate, elaborarea unui Cod RO al OMI a fost preconizată în mod explicit la considerentul 4 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009. Prin urmare, Uniunea ar trebui să susțină adoptarea celor două coduri ca instrumentele obligatorii ale OMI.

(17)

Uniunea nu este nici membră a OMI, nici parte contractantă la convențiile și protocoalele menționate. Prin urmare, Consiliul trebuie să autorizeze statele membre să își exprime, în interesul Uniunii, acordul față de obligațiile generate de modificarea respectivelor convenții și protocoale, care conferă caracter obligatoriu Codului III și Codului RO, precum și unui sistem asociat de audit al statelor de pavilion,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Poziția Uniunii în cadrul celei de a 28-a Adunări a OMI este favorabilă proiectului de Cod de aplicare a instrumentelor OMI, astfel cum a fost aprobat de Comitetul pentru siguranța maritimă al OMI în cadrul celei de a 91-a sesiuni și este prevăzut în anexa 16 la documentul MSC 91/22 al OMI.

(2)   Poziția Uniunii în cadrul celei de a 28-a Adunări a OMI este favorabilă următoarelor:

(a)

modificarea reglementării 3 din capitolul 1 din anexa I și includerea unei noi anexe IV la Convenția internațională privind liniile de încărcare din 1966, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului de aplicare a instrumentelor OMI, precum și unui sistem asociat de audit al statelor de pavilion, astfel cum a fost aprobată de Comitetul pentru siguranța maritimă al OMI în cadrul celei de a 91-a sesiuni și este prevăzută în anexa 10 la documentul MSC 91/22 al OMI;

(b)

modificarea reglementării 2 din anexa I și includerea unei noi anexe III la Convenția internațională privind măsurarea tonajului din 1969, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului de aplicare a instrumentelor OMI, precum și unui sistem asociat de audit al statelor de pavilion, astfel cum a fost aprobată de Comitetul pentru siguranța maritimă al OMI în cadrul celei de a 91-a sesiuni și este prevăzută în anexa 12 la documentul MSC 91/22 al OMI;

(c)

modificarea Convenției privind Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare din 1972, prin includerea unei noi părți F, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului de aplicare a instrumentelor OMI, precum și unui sistem asociat de audit al statelor de pavilion, astfel cum au fost aprobată de Comitetul pentru siguranța maritimă al OMI în cadrul celei de a 91-a sesiuni și este prevăzută în anexa 11 la documentul MSC 91/22 al OMI.

Articolul 2

(1)   Poziția Uniunii în cadrul celei de a 65-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin al OMI este favorabilă proiectului de Cod privind organizațiile recunoscute al OMI, astfel cum a fost aprobat de comitetul respectiv în cadrul celei de a 64-a sesiuni, precum și de Comitetul pentru siguranța maritimă al OMI în cadrul celei de a 91-a sesiuni, astfel cum este prevăzut în anexa 19 la documentul MSC 91/22 al OMI.

(2)   Poziția Uniunii în cadrul celei de a 65-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin al OMI este în favoarea adoptării modificărilor referitoare la reglementarea 6 din anexa I și la reglementarea 8 din anexa II la Protocolul din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului privind organizațiile recunoscute al OMI, astfel cum a fost aprobată de Comitetul privind protecția mediului marin al OMI în cadrul celei de a 64-a sesiuni și este prevăzută în anexa 23 la documentul MEPC 64/23 al OMI.

(3)   Poziția Uniunii în cadrul celei de a 66-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin al OMI este în favoarea adoptării modificării referitoare la reglementarea 1 din anexa I, la includerea unui nou capitol 10 în anexa I, la modificarea reglementării 1 din anexa II, la includerea unui nou capitol 9 în anexa II, la includerea a două noi capitole 1 și 2 în anexa III, la modificarea reglementării 1 din anexa IV, la includerea unui nou capitol 6 în anexa IV, la includerea a două noi capitole 1 și 2 în anexa V, la modificarea reglementării 2 din anexa VI și, respectiv, la includerea unui nou capitol 5 în anexa VI la Protocoalele din 1978 și din 1997 referitoare la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului de aplicare a instrumentelor OMI, precum și unui sistem asociat de audit al statelor de pavilion, astfel cum au fost aprobate de Comitetul privind protecția mediului marin al OMI în cadrul celei de a 64-a sesiuni și sunt prevăzute în anexa 20 la documentul MEPC 64/23 al OMI.

Articolul 3

(1)   Poziția Uniunii în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Comitetului pentru siguranța maritimă al OMI este favorabilă proiectului de Cod privind organizațiile recunoscute al OMI, astfel cum a fost aprobat de comitetul respectiv în cadrul celei de a 91-a sesiuni și de Comitetul privind protecția mediului marin al OMI în cadrul celei de a 64-a sesiuni și este prevăzut în anexa 19 la documentul MSC 91/22 al OMI.

(2)   Poziția Uniunii în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Comitetului pentru siguranța maritimă al OMI este în favoarea următoarelor:

(a)

modificarea reglementării 1 din capitolul XI-1 al Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare din 1974, cu modificările ulterioare (SOLAS 1974), în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului privind organizațiile recunoscute al OMI, astfel cum a fost aprobată de Comitetul pentru siguranța maritimă al OMI în cadrul celei de a 91-a sesiuni și este prevăzută în anexa 20 la documentul MSC 91/22 al OMI;

(b)

modificarea reglementării 2-1 din capitolul I al anexei I la Protocolul din 1988 la Convenția internațională privind liniile de încărcare din 1966, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului privind organizațiile recunoscute al OMI, astfel cum a fost aprobată de Comitetul pentru siguranța maritimă al OMI în cadrul celei de a 91-a sesiuni și este prevăzută în anexa 21 la documentul MSC 91/22 al OMI.

(3)   Poziția Uniunii în cadrul celei de a 93-a sesiuni a Comitetului pentru siguranța maritimă al OMI este în favoarea următoarelor:

(a)

modificarea Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare din 1974, cu modificările ulterioare (SOLAS 1974), prin includerea unui nou capitol XIII, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului de aplicare a instrumentelor OMI, precum și unui sistem asociat de audit al statelor de pavilion, astfel cum a fost aprobată de Comitetul pentru siguranța maritimă al OMI în cadrul celei de a 91-a sesiuni și este prevăzută în anexa 17 la documentul MSC 91/22 al OMI;

(b)

modificarea reglementării 3 din capitolul 1 din anexa I și includerea unei noi anexe IV la anexa B la Protocolul din 1988 la Convenția internațională privind liniile de încărcare din 1966, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului de aplicare a instrumentelor OMI, precum și unui sistem asociat de audit al statelor de pavilion, astfel cum a fost aprobată de Comitetul pentru siguranța maritimă al OMI în cadrul celei de a 91-a sesiuni și este prevăzută în anexa 18 la documentul MSC 91/22 al OMI.

(4)   Poziția Uniunii în cadrul celor de a 92-a și 93-a sesiuni ale Comitetului pentru siguranța maritimă al OMI este în favoarea aprobării și adoptării ulterioare a modificărilor corespunzătoare la Convenția privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart din 1978, în scopul de a conferi caracter obligatoriu Codului privind aplicarea instrumentelor OMI, precum și unui sistem asociat de audit al statelor de pavilion.

Articolul 4

(1)   Poziția Uniunii, astfel cum este prevăzută la articolele 1, 2 și 3, se exprimă de către statele membre care sunt membre ale OMI, acționând împreună în interesul Uniunii, sub rezerva declarației care figurează în anexă.

(2)   Modificările formale și minore la poziția Uniunii, astfel cum este prevăzută la articolele 1, 2 și 3, pot fi consimțite fără a fi necesară modificarea poziției.

Articolul 5

Prin prezenta decizie statele membre sunt autorizate să își exprime acordul, în interesul Uniunii și sub rezerva declarației care figurează în anexă, față de obligațiile generate de modificările menționate la articolul 1 alineatul (2), articolul 2 alineatele (2) și (3) și la articolul 3 alineatele (2), (3) și (4).

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  JO L 131, 28.5.2009, p. 47.

(2)  JO L 131, 28.5.2009, p. 11.

(3)  JO L 323, 3.12.2008, p. 33.

(4)  JO L 131, 28.5.2009, p. 132.


ANEXĂ

Declarație din partea [a se introduce denumirea statului membru contractant]

[a se introduce numele statului membru contractant] consideră că [a se introduce numele codului relevant] conține un set de cerințe minime pe care statele pot să le dezvolte și să le îmbunătățească în mod adecvat, pentru ameliorarea siguranței maritime și pentru protecția mediului.

În mod special, în ceea ce privește [a se introduce numele codului relevant], [a se insera numele statului membru contractant] dorește să precizeze că niciun element din codul menționat nu se interpretează astfel încât să restrângă sau să limiteze în vreun fel îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul dreptului Uniunii Europene în legătură cu:

definiția „certificatelor statutare” și a „certificatelor de clasă”;

domeniul de aplicare a obligațiilor și criteriilor stabilite pentru organizațiile recunoscute;

atribuțiile care revin Comisiei Europene în legătură cu recunoașterea și evaluarea organizațiilor recunoscute și, dacă este cazul, impunerea de măsuri corective sau sancțiuni în ceea ce le privește.

În cazul unui audit al OMI, [a se introduce numele statului membru contractant] va declara că se verifică numai conformitatea cu acele dispoziții din convențiile internaționale relevante pe care [a se introduce numele statului membru contractant] le-a acceptat, inclusiv în conformitate cu condițiile din prezenta declarație.


REGULAMENTE

7.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 155/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 520/2013 AL COMISIEI

din 6 iunie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iunie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

41,5

MA

51,3

MK

65,0

TN

27,9

TR

62,1

ZZ

49,6

0707 00 05

AL

36,9

MK

34,4

TR

163,2

ZZ

78,2

0709 93 10

TR

145,6

ZZ

145,6

0805 50 10

AR

100,7

TR

95,7

ZA

109,5

ZZ

102,0

0808 10 80

AR

166,8

BR

108,4

CL

125,9

CN

71,8

NZ

134,1

US

209,8

ZA

120,3

ZZ

133,9

0809 10 00

IL

325,6

TR

183,3

ZZ

254,5

0809 29 00

IL

750,0

TR

459,9

US

811,3

ZZ

673,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

7.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 155/9


DECIZIA 2013/269/PESC A CONSILIULUI

din 27 mai 2013

de autorizare a statelor membre să semneze, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 și articolul 207 alineatul (3), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 11 martie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze Tratatul privind comerțul cu arme, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, în ceea ce privește acele aspecte care intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii.

(2)

La 2 aprilie 2013, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat textul Tratatului privind comerțul cu arme. Adunarea generală a solicitat de asemenea Secretariatului General, în calitate de depozitar al tratatului, să îl deschidă spre semnare la 3 iunie 2013 și a îndemnat toate statele membre să ia în considerare semnarea și, ulterior, în conformitate cu procedurile lor constituționale respective, să devină părți la tratat cât mai devreme cu putință.

(3)

Obiectul tratatului constă în instituirea de standarde internaționale comune la cel mai înalt nivel posibil pentru reglementarea sau pentru ameliorarea reglementării comerțului internațional cu arme convenționale, în vederea prevenirii și eradicării comerțului ilicit cu arme convenționale și în vederea prevenirii deturnării acestora. Statele membre și-au exprimat satisfacția cu privire la rezultatele negocierilor și dorința de a trece de urgență la semnarea tratatului.

(4)

O serie din dispozițiile tratatului privesc aspecte care intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii, deoarece fac parte din domeniul de aplicare al politicii comerciale comune sau afectează normele pieței interne referitoare la transferul de arme convenționale și de explozivi.

(5)

Uniunea Europeană nu poate semna tratatul, întrucât doar statele pot fi părți la acesta.

(6)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește aspectele care intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii, Consiliul ar trebui să autorizeze statele membre să semneze tratatul în interesul Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În ceea ce privește aspectele care intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii, statele membre sunt autorizate prin prezenta să semneze Tratatul privind comerțul cu arme în interesul Uniunii.

Articolul 2

Statele membre sunt încurajate să semneze Tratatul privind comerțul cu arme la ceremonia solemnă de la New York, din 3 iunie 2013, sau cât mai curând posibil.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 mai 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


7.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 155/s3


AVIZ CITITORILOR

Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO L 69, 13.3.2013, p. 1), de la 1 iulie 2013 numai ediția electronică a Jurnalului Oficial este autentică și produce efecte juridice.

În cazul în care publicarea ediției electronice a Jurnalului Oficial nu este posibilă din cauza unor circumstanțe neprevăzute și excepționale, ediția tipărită este autentică și produce efecte juridice în conformitate cu termenii și condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 216/2013.