ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.139.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 139

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
25 mai 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 479/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 privind derogarea de la obligativitatea prezentării declarațiilor sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile din Uniune care sunt transportate prin coridorul Neum

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 788/2012 în ceea ce privește perioada de analizare a anumitor pesticide pe bază voluntară ( 1 )

4

 

*

Regulamentul (UE) nr. 481/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de adaptare a Regulamentului (UE) nr. 788/2012 în ceea ce privește numărul de probe care trebuie prelevate și analizate de Croația pentru combinațiile de pesticide/produse ( 1 )

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 482/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară ( 1 )

6

 

*

Regulamentul (UE) nr. 483/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice ( 1 )

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 484/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanțelor active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid și de interzicere a utilizării și a vânzării semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active ( 1 )

12

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 486/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

27

 

 

DECIZII

 

 

2013/235/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 23 mai 2013 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește listele conținând punctele de control la frontieră și unitățile veterinare din Traces [notificat cu numărul C(2013) 2905]  ( 1 )

29

 

 

 

*

Aviz cititorilor – Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

25.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 479/2013 AL CONSILIULUI

din 13 mai 2013

privind derogarea de la obligativitatea prezentării declarațiilor sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile din Uniune care sunt transportate prin coridorul Neum

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere Actul privind condițiile de aderare a Croației, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 9 decembrie 2011, statele membre ale Uniunii și Croația au semnat Tratatul privind aderarea Croației la Uniunea Europeană („Tratatul de aderare”). În temeiul articolului 3 alineatul (3) din Tratatul de aderare, acesta urmează să intre în vigoare la 1 iulie 2013, cu condiția ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse până la acea dată.

(2)

În conformitate cu articolul 2 din Actul privind condițiile de aderare a Croației, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (denumit în continuare „actul privind condițiile de aderare”), începând de la data aderării, dispozițiile tratatelor și ale actelor adoptate de instituții înainte de aderare au caracter obligatoriu pentru Croația, în condițiile stabilite în tratatele respective, precum și în actul privind condițiile de aderare.

(3)

Teritoriul Neum („coridorul Neum”) este un loc prin care teritoriul Bosniei și Herțegovinei ajunge la coasta Mării Adriatice, separând astfel zona Dubrovnik de restul teritoriului Croației. Turismul este extrem de important pentru economia locală, reprezentată de întreprinderi mici și mijlocii dependente de livrările din restul teritoriului Croației. Valoarea acestor livrări nu depășește, în mod obișnuit, suma de 10 000 EUR pe fiecare lot, iar 89 % din aceste mărfuri au statutul de mărfuri aflate în liberă circulație pe teritoriul Croației.

(4)

Conform articolului 43 din actul privind condițiile de aderare, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, stabilește condițiile în care se poate deroga de la obligativitatea prezentării declarației sumare de intrare sau de ieșire în ceea ce privește mărfurile din Uniune care traversează coridorul Neum.

(5)

În conformitate cu articolele 36a, 36b, 182a și 182b din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1) (denumit în continuare „Codul vamal comunitar”), mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Uniunii sau care îl părăsesc trebuie să fie însoțite de o declarație sumară depusă în prealabil în format electronic care să conțină datele necesare pentru efectuarea analizei de risc.

(6)

Având în vedere caracteristicile specifice ale economiei locale, este necesar să se prevadă derogări de la obligația de a prezenta declarații sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile din Uniune care traversează coridorul Neum.

(7)

Autoritățile vamale trebuie să efectueze analize de risc și controale vamale de securitate eficiente pe baza datelor conținute de factură și de documentele de transport care însoțesc mărfurile.

(8)

Regimul curent derogă de la principiul prezentării datelor referitoare la siguranță și securitate înainte de plecare și înainte de sosire, în format electronic, instituit în temeiul Codului vamal comunitar. Pentru a garanta efectuarea unor analize de risc și a unor controale eficace și eficiente în scopul siguranței și securității, Croația trebuie să se asigure că punctele de trecere a frontierei din coridorul Neum dispun de resursele umane, echipamentele și dispozitivele de control necesare.

(9)

În cazul în care se constată că un lot nu îndeplinește cerințele prezentului regulament, reintrarea acestuia pe teritoriul Croației nu trebuie autorizată, cu excepția cazului în care a fost efectuată o evaluare a riscurilor implicate și s-au adoptat măsuri eficiente și specifice, bazate pe o analiză de risc.

(10)

Pe lângă schimburile de informații în scopul garantării siguranței și securității, conform prevederii de la articolul 4g alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (2), Croația ar trebui să informeze periodic Comisia, conform procedurilor din cadrul comun de gestionare a riscurilor, cu privire la neregulile constatate și, după caz, cu privire la măsurile care au fost adoptate ulterior referitoare la transportul mărfurilor prin coridorul Neum.

(11)

În termen de cel mult doi ani de la data aderării Croației, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare menită să verifice aplicarea corectă a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește normele în temeiul cărora:

(a)

mărfurile din Uniune care părăsesc teritoriul Croației pentru a traversa coridorul Neum sunt scutite de obligativitatea prezentării unei declarații sumare de ieșire;

(b)

mărfurile din Uniune care reintră pe teritoriul Croației după ce au traversat coridorul Neum sunt scutite de obligativitatea prezentării unei declarații sumare de intrare.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

„mărfuri din Uniune” înseamnă mărfurile definite la articolul 4 alineatul (7) din Codul vamal comunitar;

2.

„zona Dubrovnik” înseamnă Dubrovnik și zona înconjurătoare de pe teritoriul Croației, care este separată de coridorul Neum de teritoriul principal al Croației;

3.

„teritoriul principal al Croației” înseamnă teritoriul Croației, cu excepția zonei Dubrovnik;

4.

„coridorul Neum” înseamnă suprafața care face parte din teritoriul Bosniei și Herțegovinei și care separă zona Dubrovnik de teritoriul principal al Croației;

5.

„autorități vamale” înseamnă autoritățile vamale din Croația de la punctele de trecere a frontierei de ieșire și de reintrare aflate la capetele coridorului Neum;

6.

„ieșire” înseamnă ieșirea mărfurilor, fie dinspre zona Dubrovnik către teritoriul principal al Croației prin coridorul Neum, fie de pe teritoriul principal al Croației înspre zona Dubrovnik prin coridorul Neum;

7.

„reintrare” înseamnă intrarea mărfurilor în zona Dubrovnik dinspre teritoriul principal al Croației prin coridorul Neum sau în teritoriului principal al Croației dinspre zona Dubrovnik prin coridorul Neum.

Articolul 3

Derogare de la obligația de a depune o declarație sumară de intrare sau de ieșire

(1)   Nu este necesară depunerea unei declarații sumare de ieșire pentru mărfurile din Uniune la ieșirea acestora.

(2)   Nu este necesară depunerea unei declarații sumare de intrare pentru mărfurile din Uniune la reintrarea lor.

Articolul 4

Condițiile de aplicare a derogării

Articolul 3 se aplică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

valoarea totală a fiecărui lot de mărfuri din Uniune care traversează coridorul Neum nu depășește suma de 10 000 EUR sau suma echivalentă în moneda locală;

(b)

mărfurile menționate la litera (a) din prezentul articol sunt însoțite de facturi sau de documente de transport care:

(i)

conțin cel puțin informațiile menționate la articolul 317 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, precum și valoarea totală a mărfurilor;

(ii)

poartă marcajele oficiale aplicate de autoritățile vamale la ieșire;

(iii)

sunt prezentate autorităților vamale spre verificare în momentul reintrării.

Articolul 5

Controale vamale

(1)   Analiza de risc asociată controalelor vamale aplicate mărfurilor din Uniune care traversează coridorul Neum poate fi efectuată de către autoritățile vamale prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare automată a datelor.

(2)   Croația se asigură că punctele de trecere a frontierei la ieșirea de pe teritoriul său și la reintrarea pe teritoriul său a mărfurilor transportate prin coridorul Neum dispun de toate resursele, echipamentele, instalațiile de control și capacitățile necesare pentru a pune în aplicare prezentul regulament de la data aderării sale.

(3)   La ieșire, autoritățile vamale trebuie:

(a)

să stabilească o limită de timp pentru transportul mărfurilor din Uniune prin coridorul Neum;

(b)

să indice limita de timp împreună cu data avizării facturii sau a documentului de transport astfel cum se menționează la articolul 4 litera (b) punctul (ii);

(c)

în cazul în care consideră necesar acest lucru, să sigileze spațiul în care se găsesc mărfurile sau fiecare ambalaj individual cu mărfuri care urmează să fie transportate prin coridorul Neum.

(4)   În momentul reintrării, autoritățile vamale trebuie:

(a)

să efectueze analiza de risc în principal în scopuri de securitate și siguranță;

(b)

să verifice facturile sau documentele de transport care însoțesc mărfurile;

(c)

să verifice respectarea limitei de timp menționate la alineatul (3) litera (a) din prezentul articol;

(d)

să verifice integritatea sigiliilor, dacă au fost aplicate în conformitate cu alineatul (3) litera (c) din prezentul articol;

(e)

dacă este cazul, să verifice fizic mărfurile;

(f)

dacă este cazul, să înlăture sigiliile.

(5)   În cazul în care autoritățile vamale stabilesc că nu au fost respectate condițiile prevăzute la articolul 4, acestea permit reintrarea unui astfel de transport dacă:

(a)

a fost efectuată o analiză de risc eficace;

(b)

pe baza rezultatelor analizei de risc menționate la litera (a), autoritățile vamale au adoptat măsuri eficace care vizează în mod specific să prevină riscurile legate de siguranță și securitate.

Articolul 6

Informare

Croația informează Comisia cu privire la orice nereguli constatate în legătură cu aplicarea prezentului regulament și cu privire la măsurile concrete care au fost luate pentru a remedia neregulile respective, în orice moment dar nu mai târziu de 1 martie 2014.

Articolul 7

Raport

Comisia prezintă Consiliului un raport de evaluare a aplicării prezentului regulament, cel târziu în termen de doi ani de la aderarea Croației.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare sub rezerva și de la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


25.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 480/2013 AL COMISIEI

din 24 mai 2013

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 788/2012 în ceea ce privește perioada de analizare a anumitor pesticide pe bază voluntară

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (1), în special articolele 28 și 29,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 788/2012 al Comisiei din 31 august 2012 privind un program de control multianual și coordonat al Uniunii pentru 2013, 2014 și 2015 de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală (2) prevedea, printre altele, analizarea, în 2013, a anumitor pesticide pe bază voluntară, în special a celor nou-adăugate la program prin respectivul regulament de punere în aplicare sau a celor cu o definiție a reziduurilor foarte dificilă pentru a le lăsa laboratoarelor oficiale suficient timp în vederea validării metodelor necesare pentru analizarea pesticidelor respective. Întrucât laboratoarele oficiale mai au nevoie de un anumit timp pentru validarea metodelor necesare pentru analizarea pesticidelor respective, analizarea acestor pesticide ar trebui să continue pe bază voluntară în 2014.

(2)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 788/2012 ar trebui modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 788/2012, nota de subsol (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

Urmează să se analizeze pe bază voluntară în 2013 și 2014.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 235, 1.9.2012, p. 8.


25.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 481/2013 AL COMISIEI

din 24 mai 2013

de adaptare a Regulamentului (UE) nr. 788/2012 în ceea ce privește numărul de probe care trebuie prelevate și analizate de Croația pentru combinațiile de pesticide/produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 50,

întrucât:

(1)

Croația ar trebui să adere la Uniune la data de 1 iulie 2013.

(2)

În anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 788/2012 al Comisiei din 31 august 2012 privind un program de control multianual și coordonat al Uniunii pentru 2013, 2014 și 2015 de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală (1) este stabilit numărul de probe per stat membru care trebuie prelevate și analizate în conformitate cu articolul 1 din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece datele colectate pe parcursul a numai șase luni nu ar putea fi pe deplin comparabile cu cele ale altor state membre, colectate pe parcursul întregului an 2013, Croația ar trebui să participe la programele multianuale coordonate ale Uniunii începând din ianuarie 2014.

(4)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 788/2012 trebuie adaptat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La punctul 5 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 788/2012, după rândul referitor la Ungaria se inserează următorul rând:

„HR

12 (*)

15 (**)”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 235, 1.9.2012, p. 8.


25.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 482/2013 AL COMISIEI

din 24 mai 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 teza introductivă, articolul 8 alineatul (1) primul paragraf și articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (2) stabilește cerințele de certificare sanitar-veterinară pentru introducerea în Uniune a anumitor transporturi de animale vii sau de carne proaspătă. De asemenea, regulamentul stabilește lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a părților acestora din care pot fi introduse în Uniune transporturile respective.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 206/2010 prevede că transporturile de carne proaspătă destinată consumului uman pot fi importate în Uniune numai dacă provin din țări terțe, teritorii sau părți ale acestora enumerate în partea 1 a anexei II la regulamentul menționat anterior pentru care în partea respectivă se menționează un model de certificat sanitar-veterinar corespunzând transportului în cauză.

(3)

Patru părți ale teritoriului Republicii Botswana sunt menționate în partea 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 ca regiuni din care sunt autorizate importurile de anumite tipuri de carne proaspătă în Uniune. Regiunile respective cuprind mai multe zone sanitar-veterinare de combatere a bolilor.

(4)

În martie 2013, Comisia a realizat un audit în Botswana pentru a evalua sistemul de control al sănătății animale existent, în special în ceea ce privește controalele referitoare la febra aftoasă. Auditul a constatat că riscul de introducere a virusului febrei aftoase în zonele sanitar-veterinare de combatere a bolilor 6 și 4a de pe teritoriul țării terțe respective nu poate fi considerat neglijabil.

(5)

Controalele au identificat prezența virusului febrei aftoase la caprine și la vânatul sălbatic din zona de supraveghere intensivă din cadrul zonei sanitar-veterinare de combatere a bolilor 6. Zona de supraveghere intensivă respectivă nu este autorizată să exporte carne proaspătă în Uniune. Cu toate acestea, apropierea zonei respective de partea zonei sanitar-veterinare de combatere a bolilor 6 din care astfel de exporturi sunt autorizate reprezintă un risc.

(6)

Zona sanitar-veterinară de combatere a bolilor 4a este învecinată cu alte zone din Botswana din care importurile de carne proaspătă în Uniune nu sunt autorizate. Auditul realizat de Comisie a identificat deficiențe în ceea ce privește supravegherea stării de sănătate a animalelor în zona sanitar-veterinară de combatere a bolilor 4a. În plus, au fost identificate o serie de deficiențe în ceea ce privește delimitarea zonei respective față de zonele din care importurile de carne proaspătă în Uniune nu sunt autorizate. Aceste deficiențe constituie un risc care nu poate fi neglijat în ceea ce privește febra aftoasă.

(7)

De asemenea, auditul realizat de Comisie a constatat că sistemul de verificare a eficacității controalelor oficiale este bine organizat în restul teritoriului Republicii Botswana și că există ameliorări în raport cu situația raportată de auditul precedent, în 2011.

(8)

Cu toate acestea, având în vedere riscul de introducere a febrei aftoase prin importarea în Uniune a cărnii proaspete provenite de la speciile de animale receptive la boala respectivă din zonele sanitar-veterinare de combatere a bolilor 6 și 4a din Botswana, este necesar ca autorizarea exportării în Uniune a cărnii proaspete respective din acele zone sanitar-veterinare de combatere a bolilor să fie suspendată.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 206/2010 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În partea 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010, rubrica referitoare la Botswana se înlocuiește cu următorul text:

„BW — Botswana

BW-0

Întreaga țară

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Zonele sanitar-veterinare de combatere a bolilor 3c, 4b, 5, 8, 9 și 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11 mai 2011

26 iunie 2012

BW-2

Zonele sanitar-veterinare de combatere a bolilor 10, 11, 13 și 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 martie 2002

BW-3

Zona sanitar-veterinară de combatere a bolilor 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 octombrie 2008

20 ianuarie 2009

BW-4

Zona sanitar-veterinară de combatere a bolilor 4a, cu excepția zonei tampon de supraveghere intensivă de 10 km de-a lungul frontierei cu zona de vaccinare împotriva febrei aftoase și cu regiunile de gestionare a faunei sălbatice

BOV

F

1

28 mai 2013

18 februarie 2011

BW-5

Zona sanitar-veterinară de combatere a bolilor 6, cu excepția zonei de supraveghere intensivă din zona 6 între frontiera cu Zimbabwe și autostrada A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28 mai 2013

26 iunie 2012”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 73, 20.3.2010, p. 1.


25.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/8


REGULAMENTUL (UE) NR. 483/2013 AL COMISIEI

din 24 mai 2013

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (1), în special articolul 31 alineatul (1),

după consultarea Comitetului științific pentru siguranța consumatorilor,

întrucât:

(1)

Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor („CSPC”), înlocuit ulterior de Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor („CSSC”) în temeiul Deciziei 2008/721/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de instituire a unei structuri consultative compuse din comitete științifice și experți în domeniul siguranței consumatorilor, al sănătății publice și al mediului și de abrogare a Deciziei 2004/210/CE (2), a concluzionat în avizul său din 2 octombrie 2007 că informațiile incluse în dosar demonstrează că polidocanolul are toxicitate mică și că nu prezintă risc pentru sănătatea consumatorilor atunci când este utilizat în concentrație de până la 3 % în produsele cosmetice care nu se îndepărtează de la locul aplicării sau de până la 4 % în produsele cosmetice care se îndepărtează de la locul aplicării prin spălare. În plus, CSPC a menționat că dovezile științifice recente nu au confirmat presupusul efect anestezic local al polidocanolului. Prin urmare, prezența sa în produsele cosmetice și în produsele de îngrijire a pielii nu va afecta sensibilitatea cutanată. Prin urmare, el ar trebui să fie inclus în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.

(2)

CSSC, într-un addendum din 13-14 decembrie 2011 la avizul CSPC privind polidocanolul a confirmat concluziile formulate de CSPC.

(3)

Având în vedere că polidocanolul a fost constatat atât în medicamentele injectabile, cât și în cele topice, în concentrații chiar mai mici decât cele considerate sigure de către CSPC, Comisia a solicitat avizul Agenției Europene pentru Medicamente referitor la clasificarea produselor topice care conțin această substanță. Avizul, formulat de Comitetul pentru medicamente de uz uman la data de 25 octombrie 2011, a concluzionat că produsele care conțin polidocanol nu se califică în mod automat ca medicamente care se încadrează în definiția unui medicament prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (3). În plus, polidocanolul utilizat în produse topice în concentrațiile sugerate și pentru utilizarea topică sugerată (3 % pentru produsele care nu se îndepărtează de la locul aplicării și 4 % pentru produsele care se îndepărtează de la locul aplicării prin spălare) acționează ca detergent sau ca agent tensioactiv ionic, iar aceste produse nu prezintă caracteristicile medicamentelor.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Aplicarea restricțiilor menționate anterior ar trebui amânată cu douăsprezece luni, pentru a permite industriei să facă ajustările necesare la formulările produselor.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 342, 22.12.2009, p. 59.

(2)  JO L 241, 10.9.2008, p. 21.

(3)  JO L 311, 28.11.2001, p. 67.


ANEXĂ

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se introduce următoarea rubrică:

Număr de referință

Identificarea substanței

Restricții

Formularea condițiilor de utilizare și a avertismentelor

Denumirea chimică/INN

Denumirea comună din glosarul ingredientelor

Număr CAS

Număr CE

Tipul de produs, părțile corpului

Concentrația maximă în preparatul gata de utilizare

Altele

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„257

Polidocanol

Laureth-9

3055-99-0

221-284-4

(a)

Produse care nu se îndepărtează de la locul aplicării

(a)

3 %

 

 

(b)

Produse care se îndepărtează de la locul aplicării prin spălare

(b)

4 %”


25.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 484/2013 AL COMISIEI

din 24 mai 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (1), (denumit în continuare „Regulamentul IPA”), în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (2) prevede norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului IPA.

(2)

Pentru a îndeplini obiectivele stabilite în domeniul asistenței pentru tranziție și al consolidării instituțiilor, pentru anumite operațiuni, cum ar fi cele care contribuie la soluționarea problemei privind locuințele pentru refugiați și pentru persoanele strămutate în Balcanii de Vest, eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziționarea de terenuri și clădiri existente este indispensabilă și constituie un element crucial al acestei acțiuni. Ar trebui ca eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziționarea de terenuri și clădiri existente să fie prevăzută printr-o nouă derogare.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 718/2007 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Dispozițiile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului IPA,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 66 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007, se adaugă următoarea literă (d):

„(d)

achiziționarea de terenuri și clădiri existente atunci când acest lucru este justificat de natura operațiunii.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 210, 31.7.2006, p. 82.

(2)  JO L 170, 29.6.2007, p. 1.


25.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 485/2013 AL COMISIEI

din 24 mai 2013

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanțelor active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid și de interzicere a utilizării și a vânzării semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special primul caz prevăzut la articolul 21 alineatul (3), articolul 49 alineatul (2) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Substanțele active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid au fost incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (2) prin Directivele 2006/41/CE (3), 2007/6/CE (4) și 2008/116/CE (5) ale Comisiei.

(2)

Directiva 2010/21/UE a Comisiei (6) modifică anexa I la Directiva 91/414/CEE în ceea ce privește dispozițiile specifice referitoare la neonicotinoidele clotianidin, tiametoxam și imidacloprid.

(3)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE sunt considerate a fi aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt enumerate în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (7).

(4)

În primăvara anului 2012 au fost publicate noi informații științifice privind efectele subletale ale neonicotinoidelor asupra albinelor. În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Comisia a solicitat asistență științifică și tehnică din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) pentru a evalua aceste noi informații și pentru a revizui evaluarea riscului neonicotinoidelor în ceea ce privește impactul lor asupra albinelor.

(5)

Autoritatea și-a prezentat concluziile privind evaluarea riscului substanțelor clotianidin, tiametoxam și imidacloprid pentru albine la 16 ianuarie 2013 (8).

(6)

În cazul anumitor culturi, autoritatea a identificat existența unui risc acut ridicat pentru albine, reprezentat de produsele de protecție a plantelor care conțin substanțele active clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid. Autoritatea a identificat, în special, riscuri acute ridicate pentru albine cauzate de expunerea la praf în cazul mai multor culturi, de consumul de reziduuri prezente în polenul și în nectarul contaminat din anumite culturi, precum și de expunerea la gutația porumbului. În plus, în cazul mai multor culturi, nu au putut fi excluse riscurile inacceptabile cauzate de efectele acute sau cronice asupra supraviețuirii și a dezvoltării coloniilor. În plus, autoritatea a identificat o serie de lacune în ceea ce privește datele existente pentru fiecare dintre culturile evaluate, în special în ceea ce privește riscul pe termen lung pentru albinele melifere cauzat de expunerea la praf, de reziduurile prezente în polen și în nectar și de expunerea la gutație.

(7)

Având în vedere noile cunoștințe științifice și tehnice, Comisia a considerat că există indicii conform cărora utilizările aprobate ale substanțelor clotianidin, tiametoxam și imidacloprid nu mai îndeplinesc criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ținând cont de impactul lor asupra albinelor și de faptul că riscul ridicat pentru albine nu ar putea fi exclus decât prin impunerea unor restricții suplimentare. În special, în așteptarea evaluării autorității privind utilizările foliare, Comisia a considerat că riscul pentru albine cauzat de aplicările foliare este similar cu riscul identificat de autoritate în cazul tratării semințelor și a solului, ca urmare a translocării sistemice a substanțelor active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid în plantă.

(8)

Comisia a invitat autorii notificărilor să își prezinte observațiile.

(9)

Concluziile autorității au fost revizuite de către statele membre și Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și au fost finalizate la 15 martie 2013, sub forma unor acte adiționale la rapoartele de reexaminare pentru clotianidin, tiametoxam și imidacloprid.

(10)

Comisia a ajuns la concluzia că riscul ridicat pentru albine nu poate fi exclus decât prin impunerea unor restricții suplimentare.

(11)

Se confirmă faptul că substanțele active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid trebuie considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009. Totuși, pentru a reduce la minimum expunerea albinelor, este necesar să se limiteze utilizarea acestor substanțe active, să se prevadă măsuri specifice de reducere a riscurilor pentru a proteja albinele și să se limiteze utilizarea produselor de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active la utilizatorii profesioniști. În special, utilizarea produselor de protecție a plantelor care conțin clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid pentru tratarea semințelor și a solului ar trebui interzisă în cazul culturilor care atrag albinele și al cerealelor, cu excepția utilizărilor în sere și a cerealelor de iarnă. Ar trebui interzise tratamentele foliare cu produse de protecție a plantelor care conțin clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid în cazul culturilor care atrag albinele și al cerealelor, cu excepția utilizărilor în sere și după înflorire. Culturile recoltate înainte de înflorire nu sunt considerate a fi culturi care atrag albinele.

(12)

În ceea ce privește utilizările substanțelor clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid care pot fi autorizate în temeiul prezentului regulament, este necesar să se solicite informații de confirmare suplimentare.

(13)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificat în consecință.

(14)

S-a constatat că, pentru albine, riscurile provenite de la semințele tratate sunt cauzate în special de expunerea la praf în cazul mai multor culturi, de consumul de reziduuri prezente în polenul și în nectarul contaminat din anumite culturi, precum și de expunerea la gutația porumbului. Luând în considerare aceste riscuri legate de utilizarea semințelor tratate, utilizarea și introducerea pe piață a semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid ar trebui interzisă în cazul semințelor provenite de la culturi care atrag albinele și al semințelor de cereale, cu excepția cerealelor de iarnă și a semințelor utilizate în sere.

(15)

Statelor membre ar trebui să li se acorde timp pentru a retrage autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid.

(16)

În cazul produselor de protecție a plantelor care conțin clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid, dacă statele membre acordă o perioadă de grație în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, această perioadă ar trebui să expire cel târziu la 30 noiembrie 2013. În termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia va iniția, fără întârzieri nejustificate, o revizuire a noilor informații științifice pe care le-a primit.

(17)

Articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prevede că statele membre pot, în anumite condiții, să impună măsuri suplimentare de diminuare a riscurilor sau restricții la introducerea pe piață sau la utilizarea produselor de protecție a plantelor care conțin clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid. În ceea ce privește introducerea pe piață și utilizarea semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid, Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prevede posibilitatea ca statele membre să adopte măsuri de urgență în conformitate cu articolul 71 din regulamentul respectiv.

(18)

Interzicerea introducerii pe piață a semințelor tratate ar trebui să se aplice doar cu începere de la 1 decembrie 2013, pentru a acorda o perioadă de tranziție suficientă. Măsurile de protecție provizorii la nivel național deja adoptate în temeiul articolului 71 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 pot fi menținute până la data menționată mai sus, în conformitate cu articolul 71 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

(19)

Semințele tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid și care fac obiectul restricțiilor menționate la articolul 1 din prezentul regulament pot fi utilizate pentru experimente sau teste în scopuri legate de cercetare sau dezvoltare, în conformitate cu articolul 54 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(20)

Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu a emis un aviz. S-a considerat necesar un act de punere în aplicare, iar președintele a prezentat proiectul actului de punere în aplicare comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Interzicerea introducerii pe piață a semințelor tratate

Semințele culturilor enumerate în anexa II și care au fost tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid nu sunt utilizate sau introduse pe piață, cu excepția semințelor utilizate în sere.

Articolul 3

Măsuri tranzitorii

Până la 30 septembrie 2013, statele membre modifică sau retrag, atunci când este necesar, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid ca substanțe active.

Articolul 4

Perioada de grație

Eventualele perioade de grație acordate de statele membre în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sunt cât mai scurte posibil și expiră cel târziu la 30 noiembrie 2013.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare și se aplică începând din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 2 se aplică de la 1 decembrie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 187, 8.7.2006, p. 24.

(4)  JO L 43, 15.2.2007, p. 13.

(5)  JO L 337, 16.12.2008, p. 86.

(6)  JO L 65, 13.3.2010, p. 27.

(7)  JO L 153, 11.6.2011, p. 1.

(8)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin (Concluzia evaluării inter pares a riscului pentru albine al utilizării substanței active clotianidin ca pesticid). EFSA Journal 2013; 11(1):3066. [58 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3066.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid (Concluzia evaluării inter pares a riscului pentru albine al utilizării substanței active imidacloprid ca pesticid). EFSA Journal 2013; 11(1):3068. [55 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam (Concluzia evaluării inter pares a riscului pentru albine al utilizării substanței active tiametoxam ca pesticid). EFSA Journal 2013; 11(1):3067. [68 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


ANEXA I

Modificări ale anexei la Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

1.

Coloana „Dispoziții specifice” rândul 121, Clotianidin, din partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările profesionale ca insecticid.

Nu sunt autorizate utilizările pentru tratarea semințelor sau a solului în cazul următoarelor cereale, atunci când aceste cereale sunt semănate din ianuarie până în iunie:

orz, mei, ovăz, orez, secară, sorg, triticală, grâu.

Nu sunt autorizate tratamentele foliare în cazul următoarelor cereale:

orz, mei, ovăz, orez, secară, sorg, triticală, grâu.

Nu sunt autorizate utilizările pentru tratarea semințelor, tratarea solului sau pentru aplicarea foliară în cazul următoarelor culturi, cu excepția utilizărilor în sere și a tratamentelor foliare după înflorire:

 

lucernă (Medicago sativa)

 

migdale (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anason (Pimpinella anisum); badian sau anason stelat (Illicium verum); chimen (Carum Carvi); coriandru (Coriandrum sativum); chimion (Cuminum cyminum); fenicul (Foeniculum vulgare); boabe de ienupăr (Juniperus communis)

 

mere (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

caise (Prunus armeniaca)

 

avocado (Persea americana)

 

banane (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fasole (Phaseolus spp.)

 

mure (Rubus fruticosus)

 

afine (Vaccinium myrtillus); afine americane (V. corymbosum)

 

bob, măzăriche Vicia faba (Vicia faba var. major; var. equina; var. Minor)

 

hrișcă (Fagopyrum esculentum)

 

roșcove, roșcov, carub (Ceratonia siliqua)

 

semințe de ricin (Ricinus communis)

 

cireșe (Prunus avium)

 

castane (Castanea spp.)

 

năut (Cicer arietinum)

 

ardei iute (Capsicum frutescens; C. annuum); enibahar, piper de Jamaica (Pimenta officinalis)

 

trifoi (Trifolium spp.)

 

cafea (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bumbac (Gossypium spp.)

 

fasoliță (Vigna unguiculata)

 

merișoare (Vaccinium macrocarpon); Vaccinum oxycoccus

 

castraveți (Cucumis sativus)

 

coacăze negre (Ribes nigrum); coacăze roșii și albe (R. rubrum)

 

curmale (Phoenix dactylifera)

 

boabe de soc (Sambucus nigra)

 

agrișe (Ribes uva-crispa)

 

grepfrut (C. paradisi)

 

struguri (Vitis vinifera)

 

arahide (Arachis hypogea)

 

alune (Corylus avellana)

 

cânepă (Cannabis sativa)

 

trandafir japonez (Rosa rugosa)

 

kiwi (Actinidia chinensis)

 

leguminoase: ghizdei mărunt (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sparcetă (Onobrychis sativa); sparceta spaniolă (Hedysarum coronarium)

 

lămâi și lămâi verzi (Citrus limon); lămâie acră (C. aurantiifolia); lămâie dulce (C. limetta)

 

linte (Lens esculenta; Ervum lens)

 

semințe de in (Linum usitatissimum)

 

lupin (Lupinus spp.)

 

porumb (Zea mays)

 

semințe de pepene (Cucumis melo)

 

semințe de muștar: muștar alb (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); muștar negru (Brassica nigra; Sinapis nigra);

 

bame (Abelmoschus esculentus); gumbo (Hibiscus esculentus)

 

măsline (Olea europaea)

 

portocale, portocale dulci (Citrus sinensis); portocale amare (C. aurantium)

 

piersici și nectarine (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

pere (Pyrus communis)

 

mazăre, mazăre pentru consum (Pisum sativum); mazăre furajeră (P. arvense)

 

izmă (Mentha spp.: M. piperita)

 

kaki (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

fistic (Pistacia vera)

 

prune și porumbe, renglotă, corcodușă, goldan (Prunus domestica); porumbar (P. spinosa)

 

semințe de mac (Papaver somniferum)

 

dovleci, dovleci turcești, tărtăcuțe și dovlecei (Cucurbita spp.)

 

piretru (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

gutui (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

rapiță (Brassica napus var. oleifera)

 

zmeură (Rubus idaeus)

 

semințe de șofrănaș (Carthamus tinctorius)

 

seradelă (Ornithopus sativus)

 

semințe de susan (Sesamum indicum)

 

soia (Glycine soja)

 

mirodenii: frunze de dafin (Laurus nobilis); semințe de mărar (Anethum graveolens); semințe de schinduf (Trigonella foenumgraecum); șofran (Crocus sativus); cimbru (Thymus vulgaris); curcumă (Curcuma longa)

 

căpșuni (Fragaria spp.)

 

semințe de floarea-soarelui (Helianthus annuus)

 

tangerine (Citrus tangerina); mandarine (Citrus reticulata); clementine (C. unshiu)

 

napi și navetă (Brassica rapa var. rapifera și oleifera spp.)

 

măzăriche de primăvară/măzăriche comună (Vicia sativa)

 

luceafăr (Scorzonera hispanica)

 

nuci (Jugland spp.: J. regia)

 

pepeni verzi (Citrullus vulgaris)

 

plante ornamentale care înfloresc în anul tratării.

PARTEA B

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de reexaminare privind clotianidinul, în special de apendicele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 27 ianuarie 2006, precum și de concluziile actului adițional la raportul de reexaminare privind clotianidinul, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 martie 2013.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

protejării apelor subterane, atunci când substanța activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice;

riscurilor pentru păsări și mamifere granivore atunci când substanța se utilizează la tratarea semințelor.

Statele membre se asigură că:

învelirea semințelor se efectuează doar în unitățile profesioniste de tratare a semințelor. Unitățile respective trebuie să aplice cele mai bune tehnici disponibile, pentru a se asigura că emisia de praf în timpul aplicării asupra semințelor, depozitării și transportului poate fi redusă la minimum;

se utilizează un echipament de însămânțare adecvat, care să asigure un grad înalt de încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și a emisiilor de praf;

condițiile de autorizare includ, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor pentru a proteja albinele;

sunt inițiate programe de monitorizare pentru a verifica expunerea efectivă a albinelor la clotianidin în zone utilizate în mod intensiv de albinele culegătoare sau de apicultori, după caz.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

Autorul notificării prezintă informații de confirmare privind:

(a)

riscul pentru polenizatori, alții decât albinele melifere;

(b)

riscul pentru albinele melifere care culeg nectar sau polen în culturile succesive;

(c)

absorbția potențială prin rădăcini în buruienile înflorite;

(d)

riscul pentru albinele melifere care culeg nectarul produs de insecte;

(e)

expunerea potențială la gutație și riscul acut și pe termen lung pentru supraviețuirea și dezvoltarea coloniilor, precum și privind riscul pentru larvele de albine cauzat de o astfel de expunere;

(f)

expunerea potențială la dispersarea prafului în urma semănării și riscul acut și pe termen lung pentru supraviețuirea și dezvoltarea coloniilor, precum și privind riscul pentru larvele de albine cauzat de o astfel de expunere;

(g)

riscul acut și pe termen lung pentru supraviețuirea și dezvoltarea coloniilor și riscul pentru larvele de albine melifere cauzat de ingestia de polen și de nectar contaminat.

Autorul notificării prezintă aceste informații Comisiei, statelor membre și autorității până la 31 decembrie 2014.”

2.

Coloana „Dispoziții specifice” rândul 140, Tiametoxam, din partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările profesionale ca insecticid.

Nu sunt autorizate utilizările pentru tratarea semințelor sau a solului în cazul următoarelor cereale, atunci când aceste cereale sunt semănate din ianuarie până în iunie:

orz, mei, ovăz, orez, secară, sorg, triticală, grâu.

Nu sunt autorizate tratamentele foliare în cazul următoarelor cereale:

orz, mei, ovăz, orez, secară, sorg, triticală, grâu.

Nu sunt autorizate utilizările pentru tratarea semințelor, tratarea solului sau pentru aplicarea foliară în cazul următoarelor culturi, cu excepția utilizărilor în sere și a tratamentului foliar după înflorire:

 

lucernă (Medicago sativa)

 

migdale (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anason (Pimpinella anisum); badian sau anason stelat (Illicium verum); chimen (Carum Carvi); coriandru (Coriandrum sativum); chimion (Cuminum cyminum); fenicul (Foeniculum vulgare); boabe de ienupăr (Juniperus communis)

 

mere (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

caise (Prunus armeniaca)

 

avocado (Persea americana)

 

banane (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fasole (Phaseolus spp.)

 

mure (Rubus fruticosus)

 

afine (Vaccinium myrtillus); afine americane (V. corymbosum)

 

bob, măzăriche Vicia faba (Vicia faba var. major; var. equina; var. Minor)

 

hrișcă (Fagopyrum esculentum)

 

roșcove, roșcov, carub (Ceratonia siliqua)

 

semințe de ricin (Ricinus communis)

 

cireșe (Prunus avium)

 

castane (Castanea spp.)

 

năut (Cicer arietinum)

 

ardei iute (Capsicum frutescens; C. annuum); enibahar, piper de Jamaica (Pimenta officinalis)

 

trifoi (Trifolium spp.)

 

cafea (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bumbac (Gossypium spp.)

 

fasoliță (Vigna unguiculata)

 

merișoare (Vaccinium macrocarpon); Vaccinum oxycoccus

 

castraveți (Cucumis sativus)

 

coacăze negre (Ribes nigrum); coacăze roșii și albe (R. rubrum)

 

curmale (Phoenix dactylifera)

 

boabe de soc (Sambucus nigra)

 

agrișe (Ribes uva-crispa)

 

grepfrut (C. paradisi)

 

struguri (Vitis vinifera)

 

arahide (Arachis hypogea)

 

alune (Corylus avellana)

 

cânepă (Cannabis sativa)

 

trandafir japonez (Rosa rugosa)

 

kiwi (Actinidia chinensis)

 

leguminoase: ghizdei mărunt (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sparcetă (Onobrychis sativa); sparceta spaniolă (Hedysarum coronarium)

 

lămâi și lămâi verzi (Citrus limon); lămâie acră (C. aurantiifolia); lămâie dulce (C. limetta)

 

linte (Lens esculenta; Ervum lens)

 

semințe de in (Linum usitatissimum)

 

lupin (Lupinus spp.)

 

porumb (Zea mays)

 

semințe de pepene (Cucumis melo)

 

semințe de muștar: muștar alb (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); muștar negru (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

bame (Abelmoschus esculentus); gumbo (Hibiscus esculentus)

 

măsline (Olea europaea)

 

portocale, portocale dulci (Citrus sinensis); portocale amare (C. aurantium)

 

piersici și nectarine (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

pere (Pyrus communis)

 

mazăre, mazăre pentru consum (Pisum sativum); mazăre furajeră (P. arvense)

 

izmă (Mentha spp.: M. piperita)

 

kaki (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

fistic (Pistacia vera)

 

prune și porumbe, renglotă, corcodușă, goldan (Prunus domestica); porumbar (P. spinosa)

 

semințe de mac (Papaver somniferum)

 

dovleci, dovleci turcești, tărtăcuțe și dovlecei (Cucurbita spp.)

 

piretru (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

gutui (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

rapiță (Brassica napus var. oleifera)

 

zmeură (Rubus idaeus)

 

semințe de șofrănaș (Carthamus tinctorius)

 

seradelă (Ornithopus sativus)

 

semințe de susan (Sesamum indicum)

 

soia (Glycine soja)

 

mirodenii: frunze de dafin (Laurus nobilis); semințe de mărar (Anethum graveolens); semințe de schinduf (Trigonella foenumgraecum); șofran (Crocus sativus); cimbru (Thymus vulgaris); curcumă (Curcuma longa)

 

căpșuni (Fragaria spp.)

 

semințe de floarea-soarelui (Helianthus annuus)

 

tangerine (Citrus tangerina); mandarine (Citrus reticulata); clementine (C. unshiu)

 

napi și navetă (Brassica rapa var. rapifera și oleifera spp.)

 

măzăriche de primăvară/măzăriche comună (Vicia sativa)

 

luceafăr (Scorzonera hispanica)

 

nuci (Jugland spp.: J. regia)

 

pepeni verzi (Citrullus vulgaris)

 

plante ornamentale care înfloresc în anul tratării.

PARTEA B

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de reexaminare privind tiametoxamul, în special de apendicele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 14 iulie 2006, precum și de concluziile actului adițional la raportul de reexaminare privind tiametoxamul, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 martie 2013.

În cursul evaluării generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

potențialei contaminări a apei subterane, în special cu substanța activă și metaboliții săi NOA 459602, SYN 501406 și CGA 322704, atunci când substanța activă se aplică în regiunile cu sol și/sau condiții climatice vulnerabile;

protecției organismelor acvatice;

riscului pe termen lung pentru animalele erbivore în cazul în care substanța este utilizată pentru tratarea semințelor.

Statele membre se asigură că:

învelirea semințelor se efectuează doar în unitățile profesioniste de tratare a semințelor. Unitățile respective trebuie să aplice cele mai bune tehnici disponibile, pentru a se asigura că emisia de praf în timpul aplicării asupra semințelor, depozitării și transportului poate fi redusă la minimum;

se utilizează un echipament de însămânțare adecvat, care să asigure un grad înalt de încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și a emisiilor de praf;

condițiile de autorizare includ, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor pentru a proteja albinele;

sunt inițiate programe de monitorizare pentru a verifica expunerea efectivă a albinelor la tiametoxam în zone utilizate în mod intensiv de albinele culegătoare sau de apicultori, după caz.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

Autorul notificării prezintă informații de confirmare privind:

(a)

riscul pentru polenizatori, alții decât albinele melifere;

(b)

riscul pentru albinele melifere care culeg nectar sau polen în culturile succesive;

(c)

absorbția potențială prin rădăcini în buruienile înflorite;

(d)

riscul pentru albinele melifere care culeg nectarul produs de insecte;

(e)

expunerea potențială la gutație și riscul acut și pe termen lung pentru supraviețuirea și dezvoltarea coloniilor, precum și privind riscul pentru larvele de albine cauzat de o astfel de expunere;

(f)

expunerea potențială la dispersarea prafului în urma semănării și riscul acut și pe termen lung pentru supraviețuirea și dezvoltarea coloniilor, precum și privind riscul pentru larvele de albine cauzat de o astfel de expunere;

(g)

riscul acut și pe termen lung pentru supraviețuirea și dezvoltarea coloniilor și riscul pentru larvele de albine melifere cauzat de ingestia de polen și de nectar contaminat.

Autorul notificării prezintă aceste informații Comisiei, statelor membre și autorității până la 31 decembrie 2014.”

3.

Coloana „Dispoziții specifice” rândul 216, Imidacloprid, din partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările profesionale ca insecticid.

Nu sunt autorizate utilizările pentru tratarea semințelor sau a solului în cazul următoarelor cereale, atunci când aceste cereale sunt semănate din ianuarie până în iunie:

orz, mei, ovăz, orez, secară, sorg, triticală, grâu.

Nu sunt autorizate tratamentele foliare în cazul următoarelor cereale:

orz, mei, ovăz, orez, secară, sorg, triticală, grâu.

Nu sunt autorizate utilizările pentru tratarea semințelor, tratarea solului sau pentru aplicarea foliară în cazul următoarelor culturi, cu excepția utilizărilor în sere și a tratamentului foliar după înflorire:

 

lucernă (Medicago sativa)

 

migdale (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anason (Pimpinella anisum); badian sau anason stelat (Illicium verum); chimen (Carum Carvi); coriandru (Coriandrum sativum); chimion (Cuminum cyminum); fenicul (Foeniculum vulgare); boabe de ienupăr (Juniperus communis)

 

mere (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

caise (Prunus armeniaca)

 

avocado (Persea americana)

 

banane (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fasole (Phaseolus spp.)

 

mure (Rubus fruticosus)

 

afine (Vaccinium myrtillus); afine americane (V. corymbosum)

 

bob, măzăriche Vicia faba (Vicia faba var. major; var. equina; var. Minor)

 

hrișcă (Fagopyrum esculentum)

 

roșcove, roșcov, carub (Ceratonia siliqua)

 

semințe de ricin (Ricinus communis)

 

cireșe (Prunus avium)

 

castane (Castanea spp.)

 

năut (Cicer arietinum)

 

ardei iute (Capsicum frutescens; C. annuum); enibahar, piper de Jamaica (Pimenta officinalis)

 

trifoi (Trifolium spp.)

 

cafea (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bumbac (Gossypium spp.)

 

fasoliță (Vigna unguiculata)

 

merișoare (Vaccinium macrocarpon); Vaccinum oxycoccus

 

castraveți (Cucumis sativus)

 

coacăze negre (Ribes nigrum); coacăze roșii și albe (R. rubrum)

 

curmale (Phoenix dactylifera)

 

boabe de soc (Sambucus nigra)

 

agrișe (Ribes uva-crispa)

 

grepfrut (C. paradisi)

 

struguri (Vitis vinifera)

 

arahide (Arachis hypogea)

 

alune (Corylus avellana)

 

cânepă (Cannabis sativa)

 

trandafir japonez (Rosa rugosa)

 

kiwi (Actinidia chinensis)

 

leguminoase: ghizdei mărunt (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sparcetă (Onobrychis sativa); sparceta spaniolă (Hedysarum coronarium)

 

lămâi și lămâi verzi (Citrus limon); lămâie acră (C. aurantiifolia); lămâie dulce (C. limetta)

 

linte (Lens esculenta; Ervum lens)

 

semințe de in (Linum usitatissimum)

 

lupin (Lupinus spp.)

 

porumb (Zea mays)

 

semințe de pepene (Cucumis melo)

 

semințe de muștar: muștar alb (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); muștar negru (Brassica nigra; Sinapis nigra);

 

bame (Abelmoschus esculentus); gumbo (Hibiscus esculentus)

 

măsline (Olea europaea)

 

portocale, portocale dulci (Citrus sinensis); portocale amare (C. aurantium)

 

piersici și nectarine (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

pere (Pyrus communis)

 

mazăre, mazăre pentru consum (Pisum sativum); mazăre furajeră (P. arvense)

 

izmă (Mentha spp.: M. piperita)

 

kaki (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

fistic (Pistacia vera)

 

prune și porumbe, renglotă, corcodușă, goldan (Prunus domestica); porumbar (P. spinosa)

 

semințe de mac (Papaver somniferum)

 

dovleci, dovleci turcești, tărtăcuțe și dovlecei (Cucurbita spp.)

 

piretru (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

gutui (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

rapiță (Brassica napus var. oleifera)

 

zmeură (Rubus idaeus)

 

semințe de șofrănaș (Carthamus tinctorius)

 

seradelă (Ornithopus sativus)

 

semințe de susan (Sesamum indicum)

 

soia (Glycine soja)

 

mirodenii: frunze de dafin (Laurus nobilis); semințe de mărar (Anethum graveolens); semințe de schinduf (Trigonella foenumgraecum); șofran (Crocus sativus); cimbru (Thymus vulgaris); curcumă (Curcuma longa)

 

căpșuni (Fragaria spp.)

 

semințe de floarea-soarelui (Helianthus annuus)

 

tangerine (Citrus tangerina); mandarine (Citrus reticulata); clementine (C. unshiu)

 

napi și navetă (Brassica rapa var. rapifera și oleifera spp.)

 

măzăriche de primăvară/măzăriche comună (Vicia sativa)

 

luceafăr (Scorzonera hispanica)

 

nuci (Jugland spp.: J. regia)

 

pepeni verzi (Citrullus vulgaris)

 

plante ornamentale care înfloresc în anul tratării.

PARTEA B

Cu ocazia evaluării cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin imidacloprid, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se asigură că obțin toate datele și informațiile necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de reexaminare privind imidaclopridul, în special de apendicele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 26 septembrie 2008, precum și de concluziile actului adițional la raportul de reexaminare privind imidaclopridul, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 martie 2013.

În cursul evaluării generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorilor și a lucrătorilor și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

impactului asupra organismelor acvatice, a artropodelor nevizate, a râmelor și a altor macroorganisme din sol și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse măsuri de reducere a riscurilor, după caz.

Statele membre se asigură că:

învelirea semințelor se efectuează doar în unitățile profesioniste de tratare a semințelor. Unitățile respective trebuie să aplice cele mai bune tehnici disponibile, pentru a se asigura că emisia de praf în timpul aplicării asupra semințelor, depozitării și transportului poate fi redusă la minimum;

se utilizează un echipament de însămânțare adecvat, care să asigure un grad înalt de încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și a emisiilor de praf;

condițiile de autorizare includ, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor pentru a proteja albinele;

sunt inițiate programe de monitorizare pentru a verifica expunerea efectivă a albinelor la imidacloprid în zone utilizate în mod intensiv de albinele culegătoare sau de apicultori, după caz.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

Autorul notificării prezintă informații de confirmare privind:

(a)

riscul pentru polenizatori, alții decât albinele melifere;

(b)

riscul pentru albinele melifere care culeg nectar sau polen în culturile succesive;

(c)

absorbția potențială prin rădăcini în buruienile înflorite;

(d)

riscul pentru albinele melifere care culeg nectarul produs de insecte;

(e)

expunerea potențială la gutație și riscul acut și pe termen lung pentru supraviețuirea și dezvoltarea coloniilor, precum și privind riscul pentru larvele de albine cauzat de o astfel de expunere;

(f)

expunerea potențială la dispersarea prafului în urma semănării și riscul acut și pe termen lung pentru supraviețuirea și dezvoltarea coloniilor, precum și privind riscul pentru larvele de albine cauzat de o astfel de expunere;

(g)

riscul acut și pe termen lung pentru supraviețuirea și dezvoltarea coloniilor și riscul pentru larvele de albine melifere cauzat de ingestia de polen și de nectar contaminat.

Autorul notificării prezintă aceste informații Comisiei, statelor membre și autorității până la 31 decembrie 2014.”


ANEXA II

Lista semințelor menționate la articolul 2

Semințele tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin clotianidin, tiametoxam și imidacloprid, a căror utilizare și introducere pe piață este interzisă:

 

orz, mei, ovăz, orez, secară, sorg, triticală, grâu, atunci când aceste cereale sunt semănate din ianuarie până în iunie

 

lucernă (Medicago sativa)

 

anason (Pimpinella anisum); badian sau anason stelat (Illicium verum); chimen (Carum Carvi); coriandru (Coriandrum sativum); chimion (Cuminum cyminum); fenicul (Foeniculum vulgare); boabe de ienupăr (Juniperus communis)

 

fasole (Phaseolus spp.)

 

bob, măzăriche Vicia faba (Vicia faba var. major; var. equina; var. Minor)

 

hrișcă (Fagopyrum esculentum)

 

semințe de ricin (Ricinus communis)

 

năut (Cicer arietinum)

 

ardei iute (Capsicum frutescens; C. annuum); enibahar, piper de Jamaica (Pimenta officinalis)

 

trifoi (Trifolium spp.); cafea (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bumbac (Gossypium spp.)

 

fasoliță (Vigna unguiculata)

 

castraveți (Cucumis sativus)

 

arahide (Arachis hypogaea)

 

cânepă (Cannabis sativa)

 

leguminoase: ghizdei mărunt (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sparcetă (Onobrychis sativa); sparceta spaniolă (Hedysarum coronarium)

 

linte (Lens esculenta; Ervum lens)

 

semințe de in (Linum usitatissimum)

 

lupin (Lupinus spp.)

 

porumb (Zea mays)

 

semințe de pepene (Cucumis melo)

 

semințe de muștar: muștar alb (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); muștar negru (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

bame (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

mazăre, mazăre pentru consum (Pisum sativum); mazăre furajeră (P. arvense)

 

izmă (Mentha spp.: M. piperita)

 

semințe de mac (Papaver somniferum)

 

dovleci, dovleci turcești, tărtăcuțe și dovlecei (Cucurbita spp.)

 

piretru (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

rapiță (Brassica napus var. oleifera)

 

semințe de șofrănaș (Carthamus tinctorius)

 

semințe de susan (Sesamum indicum)

 

soia (Glycine soja)

 

mirodenii: frunze de dafin (Laurus nobilis); semințe de mărar (Anethum graveolens); semințe de schinduf (Trigonella foenumgraecum); șofran (Crocus sativus); cimbru (Thymus vulgaris); curcumă (Curcuma longa)

 

căpșuni (Fragaria spp.)

 

semințe de floarea-soarelui (Helianthus annuus)

 

napi și navetă (Brassica rapa var. rapifera și oleifera spp.)

 

măzăriche de primăvară/măzăriche comună (Vicia sativa)

 

pepeni verzi (Citrullus vulgaris)

 

plante ornamentale care înfloresc în anul tratării.


25.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 486/2013 AL COMISIEI

din 24 mai 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 mai 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

15,0

MA

61,6

TN

74,5

TR

54,4

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

27,7

MK

45,5

TR

132,0

ZZ

68,4

0709 93 10

MA

110,7

TR

128,2

ZZ

119,5

0805 10 20

EG

54,2

IL

71,7

MA

77,9

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

87,1

TR

71,0

ZA

109,7

ZZ

89,3

0808 10 80

AR

135,7

BR

109,6

CL

135,5

CN

80,7

MK

42,6

NZ

144,6

US

207,5

ZA

119,8

ZZ

122,0

0809 29 00

US

557,8

ZZ

557,8


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

25.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/29


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 23 mai 2013

de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește listele conținând punctele de control la frontieră și unitățile veterinare din Traces

[notificat cu numărul C(2013) 2905]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/235/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 20 alineatele (1) și (3),

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (2), în special articolul 6 alineatul (4) paragraful al doilea teza a doua,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (3), în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2009/821/CE a Comisiei din 28 septembrie 2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experții veterinari ai Comisiei și de determinare a unităților veterinare în cadrul sistemului TRACES (4) conține o listă cu punctele de control la frontieră autorizate în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE. Lista respectivă figurează în anexa I la decizia respectivă.

(2)

Danemarca a comunicat faptul că un nou centru de inspecție a fost adăugat punctului de control la frontieră din portul Esbjerg. Prin urmare, lista cu rubricile statului membru menționat prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE ar trebui modificată în consecință.

(3)

Ca urmare a comunicărilor din partea Germaniei, Spaniei, Franței, Italiei, Letoniei, Țărilor de Jos și Regatului Unit, rubricile pentru punctele de control la frontieră din statele membre respective ar trebui modificate în lista care figurează în anexa I la Decizia 2009/821/CE.

(4)

Serviciul de audit al Comisiei (denumit anterior serviciul de inspecție al Comisiei), Oficiul Alimentar și Veterinar, a efectuat un audit în Spania, în urma căruia a formulat o serie de recomandări pentru statul membru respectiv. Spania a comunicat că un port și mai multe puncte de control la frontieră din aeroporturi ar trebui să fie suspendate temporar. Prin urmare, rubricile corespunzătoare punctelor de control la frontieră respective menționate în anexa I la Decizia 2009/821/CE ar trebui să fie modificate în consecință.

(5)

Italia a comunicat faptul că punctul de control la frontieră din portul Brindisi ar trebui eliminat din lista pentru respectivul stat membru. Portugalia a comunicat faptul că punctul de control la frontieră din portul Viana do Castelo ar trebui eliminat din lista pentru respectivul stat membru. Prin urmare, listele cu rubricile statelor membre menționate prevăzute în anexa I la Decizia 2009/821/CE ar trebui modificate în consecință.

(6)

Regatul Unit a comunicat faptul că punctul de control la frontieră din Hull ar trebui să fie suspendat temporar. Prin urmare, lista cu rubricile statului membru menționat prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Ca urmare a unui audit satisfăcător efectuat de către Oficiul Alimentar și Veterinar în Lituania, aprobarea punctului de control la frontieră rutier din Kybartai, care se deschide oficial la 21 mai 2013, poate fi extinsă la animale vii pentru toate categoriile (U, E și O). Prin urmare, rubrica relevantă pentru statul membru menționat prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE ar trebui modificată în consecință.

(8)

Anexa II la Decizia 2009/821/CE conține lista cu unitățile centrale, regionale și locale din sistemul veterinar computerizat integrat (Traces).

(9)

Ca urmare a unor comunicări din partea Danemarcei, Germaniei, Irlandei, Țărilor de Jos, Austriei și Regatului Unit, ar trebui operate anumite modificări în lista conținând unitățile centrale, regionale și locale din Traces pentru statele membre respective din anexa II la Decizia 2009/821/CE.

(10)

Prin urmare, Decizia 2009/821/CE ar trebui modificată în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele I și II la Decizia 2009/821/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Modificarea prevăzută la punctul 1 litera (g) din anexă se va aplica de la 21 mai 2013.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(4)  JO L 296, 12.11.2009, p. 1.


ANEXĂ

Anexele I și II la Decizia 2009/821/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

în partea privind Danemarca, rubrica pentru portul Esbjerg se înlocuiește cu următorul text:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)”

 

(b)

partea privind Germania se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica pentru portul Cuxhaven se înlocuiește cu următorul text:

„Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)”

 

(ii)

rubrica pentru portul Hannover-Langenhagen se înlocuiește cu următorul text:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(10)”

(iii)

rubrica pentru portul Jade-Weser-Port Wilhelmshaven se înlocuiește cu următorul text:

„JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT”

 

(c)

partea privind Spania se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica pentru aeroportul din Almeria se înlocuiește cu următorul text:

„Almeria (*)

ES LEI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”

(ii)

rubrica pentru aeroportul din Bilbao se înlocuiește cu următorul text:

„Bilbao (*)

ES BIO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”

(iii)

rubrica pentru aeroportul din Gerona se înlocuiește cu următorul text:

„Gerona (*)

ES GRO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”

 

(iv)

rubrica pentru portul Las Palmas de Gran Canaria se înlocuiește cu următorul text:

„Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Produse

HC, NHC

 

Animale (*)

 

U (*), E (*), O (*)”

(v)

rubrica pentru aeroportul din Madrid se înlocuiește cu următorul text:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O”

(vi)

rubrica pentru portul Málaga se înlocuiește cu următorul text:

„Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC (*)

U (*), E (*), O”

(vii)

rubrica pentru aeroportul din Palma de Mallorca se înlocuiește cu următorul text:

„Palma de Mallorca (*)

ES PMI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”

(viii)

rubricile pentru aeroportul și portul din Santander se înlocuiesc cu următorul text:

„Santander (*)

ES SDR 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

 

Santander (*)

ES SDR 1

P

 

HC (*), NHC (*)”

 

(ix)

rubrica pentru aeroportul din Santiago de Compostela se înlocuiește cu următorul text:

„Santiago de Compostela

ES SCQ 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”

 

(x)

rubrica pentru aeroportul din Vigo se înlocuiește cu următorul text:

„Vigo (*)

ES VGO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”

 

(xi)

rubrica pentru aeroportul din Vitoria se înlocuiește cu următorul text:

„Vitoria (*)

ES VIT 4

A

 

HC(2) (*), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)

U (*), E (*), O (*)”

(d)

în partea privind Franța, rubrica pentru portul din Sète se înlocuiește cu următorul text:

„Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT”

 

(e)

partea privind Italia se modifică după cum urmează:

(i)

se șterge rubrica pentru portul Brindisi;

(ii)

rubrica pentru portul Livorno-Pisa se înlocuiește cu următorul text:

„Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Comerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar (*)

HC (*), NHC (*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC”

 

(iii)

rubrica pentru portul Taranto se înlocuiește cu următorul text:

„Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT”

 

(f)

în partea privind Letonia, rubrica pentru portul Riga (BFT) se înlocuiește cu următorul text:

„Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)”

 

(g)

în partea privind Lituania, rubrica pentru drumul din Kybartai se înlocuiește cu următorul text:

„Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O”

(h)

în partea privind Țările de Jos, rubrica pentru aeroportul din Amsterdam se înlocuiește cu următorul text:

„Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)”

(i)

partea privind Portugalia se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica pentru aeroportul din Porto se înlocuiește cu următorul text:

„Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)”

 

(ii)

rubrica pentru portul Viana do Castelo se elimină;

(j)

în partea privind Regatul Unit, rubrica pentru portul din Hull se înlocuiește cu următorul text:

„Hull (*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3) (*), HC-NT(1,3) (*)”

 

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

în partea privind Danemarca, rubrica pentru unitatea locală „DK00100 RØDOVRE” se înlocuiește cu următorul text:

„DK00100

GLOSTRUP”

(b)

în partea privind Germania, rubrica pentru unitatea locală „DE32403 Osnabrueck, Stadt” se elimină;

(c)

partea privind Italia se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica pentru unitatea locală „IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA” se înlocuiește cu următorul text:

„IT00410

TERNI”

(ii)

rubricile următoare pentru unitatea regională „IT00010 UMBRIA” se elimină:

„IT00110

CITTA’ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO”

(d)

partea privind Țările de Jos se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica pentru unitatea centrală „NL00000 VWA” se înlocuiește cu următorul text:

„NL00000

NVWA”

(ii)

rubricile pentru actualele cinci unități regionale VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID și VWA ZUIDWEST se înlocuiesc cu următorul text:

„NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST”

(e)

partea privind Austria se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica pentru unitatea locală „AT00602 BRUCK AN DER MUR” se înlocuiește cu următorul text:

„AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG”

(ii)

rubrica pentru unitatea locală „AT00604 FELDBACH” se înlocuiește cu următorul text:

„AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK”

(iii)

rubrica pentru unitatea locală „AT00608 HARTBERG” se înlocuiește cu următorul text:

„AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD”

(iv)

rubricile următoare pentru unitatea regională „IT00600 STEIERMARK” se elimină:

„AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG”

(f)

în partea privind Regatul Unit, rubrica pentru unitatea locală „GB07104 LARNE” se înlocuiește cu următorul text:

„GB07104

MALLUSK”


25.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/s3


AVIZ CITITORILOR

Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO L 69, 13.3.2013, p. 1), de la 1 iulie 2013 numai ediția electronică a Jurnalului Oficial este autentică și produce efecte juridice.

În cazul în care publicarea ediției electronice a Jurnalului Oficial nu este posibilă din cauza unor circumstanțe neprevăzute și excepționale, ediția tipărită este autentică și produce efecte juridice în conformitate cu termenii și condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 216/2013.