ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.118.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 118

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
30 aprilie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2013/206/UE

 

*

Decizia Consiliului din 22 aprilie 2013 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

1

 

 

2013/207/UE

 

*

Decizia Consiliului din 22 aprilie 2013 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013 al Comisiei din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 393/2013 al Comisiei din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1120/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1122/2009 în ceea ce privește criteriile de eligibilitate și obligațiile de notificare aplicabile soiurilor de cânepă, în scopul implementării schemelor de sprijin direct pentru fermieri

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2013 al Comisiei din 29 aprilie 2013 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța monepantel ( 1 )

17

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 395/2013 al Comisiei din 29 aprilie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

19

 

 

DECIZII

 

 

2013/208/UE

 

*

Decizia Consiliului din 22 aprilie 2013 privind orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

21

 

 

2013/209/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 aprilie 2013 privind închiderea conturilor agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2012 [notificat cu numărul C(2013) 2444]

23

 

 

2013/210/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 aprilie 2013 privind închiderea conturilor agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2012 [notificat cu numărul C(2013) 2454]

30

 

 

2013/211/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (BCE/2013/10)

37

 

 

ORIENTĂRI

 

 

2013/212/UE

 

*

Orientarea Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (BCE/2013/11)

43

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Recomandarea nr. 93/13/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 21 februarie 2013 privind un plan coordonat de control pentru stabilirea prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare

44

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 aprilie 2013

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

(2013/206/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind Spațiul Economic European (2) (denumit în continuare „Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2)

În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, între altele, anexa XXI la acesta.

(3)

Anexa XXI la Acordul privind SEE conține dispoziții și măsuri specifice privind statisticile.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 555/2012 al Comisiei din 22 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor (3) ar trebui încorporat în Acordul privind SEE, cu anumite adaptări pentru Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

(5)

Prin urmare, ar trebui ca anexa XXI la Acordul privind SEE să fie modificată în consecință.

(6)

Poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea propusă a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 22 aprilie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

E. GILMORE


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

(3)  JO L 166, 27.6.2012, p. 22.


PROIECT

DECIZIA NR. …/2013 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din …

de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

Având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 555/2012 al Comisiei din 22 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor (1) urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XXI la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Punctul 19s [Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului] din anexa XXI la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

Se adaugă următoarea liniuță:

„—

32012 R 0555: Regulamentul (UE) nr. 555/2012 al Comisiei din 22 iunie 2012 (JO L 166, 27.6.2012, p. 22)”.

2.

Textul adaptării se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Punctele 1 și 2 din tabelul 1 din anexa I nu se aplică Norvegiei.

(b)

Tabelul 1 din anexa I nu se aplică Islandei înainte de mai 2017.

(c)

Prezentul regulament nu se aplică Liechtensteinului.”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) nr. 555/2012 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la …, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii Comitetului mixt al SEE


(1)  JO L 166, 27.6.2012, p. 22.

(2)  [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]


30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 aprilie 2013

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

(2013/207/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 46 și 48, coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind Spațiul Economic European (2) (denumit în continuare „Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2)

În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, între altele, Protocolul 31 la acord.

(3)

Protocolul 31 la Acordul privind SEE conține dispoziții și măsuri specifice privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți.

(4)

Este oportun să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE în scopul includerii acțiunilor finanțate din liniile bugetare 04 01 04 08 și 04 03 05 pentru exercițiul financiar 2013.

(5)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat în mod corespunzător.

(6)

Poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea propusă a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 22 aprilie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

E. GILMORE


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.


PROIECT

DECIZIA NR. …/2013 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportun să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE pentru a include cooperarea în materie de liberă circulație a lucrătorilor, coordonare a sistemelor de securitate socială și măsuri în favoarea lucrătorilor migranți, inclusiv a lucrătorilor migranți din țări terțe.

(2)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE artrebui modificat pentru a permite realizarea cooperării extinse respecctive începând cu 1 ianuarie 2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 5 alineatele (5) și (12) din Protocolul 31 la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

Cuvintele „exercițiul financiar 2012” se înlocuiesc cu cuvintele „exercițiile financiare 2012 și 2013”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare în conformitate cu articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (1).

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii Comitetului mixt al SEE


(1)  [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]


REGULAMENTE

30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 392/2013 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 33 alineatele (2) și (3) și articolul 38 literele (c) și (d),

întrucât:

(1)

Conform dispozițiilor articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, operatorii care produc, prepară, depozitează, introduc pe piață, importă sau exportă produse obținute în conformitate cu normele de producție stabilite în cadrul regulamentului trebuie să își supună exploatația sistemului de control descris la articolul 27 din regulament. Normele detaliate privind aplicarea sistemului de control sunt descrise în titlul IV din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (2).

(2)

În cadrul sistemului de control menționat, operatorii trebuie să își comunice activitatea autorității competente, inclusiv informațiile privind organismele de control corespunzătoare, și să semneze o declarație conform căreia respectă, în cadrul producției, normele ecologice și acceptă aplicarea măsurilor corespunzătoare în cazul încălcării acestora sau în caz de nereguli.

(3)

Articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 prevede comunicarea informațiilor privind neregulile sau încălcările ce afectează statutul ecologic al unui produs. Pentru creșterea eficienței, operatorii ar trebui să informeze autoritățile sau organismele de control cu privire la orice neregulă sau încălcare ce afectează statutul ecologic al produselor lor sau al produselor ecologice primite de la alți operatori.

(4)

Având în vedere experiența dobândită la punerea în aplicare a sistemului de control și în interesul sectorului ecologic, este necesară stabilirea unui număr minim de eșantioane care să fie prelevate și analizate de autoritățile sau de organismele de control în fiecare an, pe baza unei evaluări generale a riscului de nerespectare a normelor de producție ecologică. În cazul în care autoritățile sau organismele de control suspectează că se folosesc produse care nu sunt autorizate pentru producția ecologică, ele ar trebui să preleveze și să analizeze eșantioane din produsele în cauză. În astfel de cazuri, nu ar trebui să se aplice numărul minim de eșantioane. De asemenea, autoritățile sau organismele de control pot preleva și analiza eșantioane în orice alte cazuri în vederea detectării nerespectării cerințelor ecologice ale Uniunii.

(5)

Având în vedere experiența dobândită la punerea în aplicare a sistemului de control și în interesul sectorului ecologic, este necesar să se prevadă transmiterea informațiilor relevante în cazurile în care operatorul sau subcontractanții operatorului sunt verificați de către autorități sau organisme de control diferite sau în care operatorii sau subcontractanții lor schimbă autoritatea sau organismul de control. Ar trebui să fie posibil un schimb adecvat de informații, precum și transmiterea dosarelor de control ale operatorilor în cauză în vederea gestionării sistemului de control, cu respectarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal stabilite prin Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (3). Operatorii ar trebui să accepte transmiterea datelor lor cu caracter personal și schimburile de astfel de date, precum și a tuturor informațiilor referitoare la activitățile lor care intră sub incidența sistemului de control.

(6)

Pentru asigurarea aplicării uniforme a sistemului de control și pentru evitarea ambiguităților, ar trebui inclusă o definiție a termenului „dosar de control” în Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

(7)

La articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 se menționează certificarea electronică în legătură cu forma documentelor justificative. Este oportun să se clarifice faptul că, în cazul certificării electronice, nu este necesară semnarea documentelor justificative, dacă autenticitatea acestora este garantată prin intermediul unei metode electronice inviolabile.

(8)

Experiența a dovedit că sunt necesare clarificări cu privire la schimburile de informații între statele membre în cazul în care un stat membru identifică nereguli sau încălcări în ceea ce privește respectarea normelor de către produsele importate în conformitate cu dispozițiile articolului 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau ale articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (4).

(9)

În plus, este necesară clarificarea procedurii privind schimburile de informații între statele membre în cazul apariției unor nereguli sau încălcări, ținând seama de bunele practici stabilite începând din 2009.

(10)

Pentru asigurarea coerenței cu articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală (5), este important să se știe cu claritate faptul că statele membre ar trebui să se asigure că agenția de plată primește suficiente informații referitoare la controalele efectuate, atunci când controalele nu se efectuează de către agenția de plată în cauză.

(11)

Conform dispozițiilor articolului 44 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (6), statele membre au obligația de a indica, în raportul anual, orice modificare adusă planului național de control multianual, ținând seama, inter alia, de legislația nou apărută. Comisia ar trebui să dispună de datele și de informațiile necesare cu privire la supravegherea efectuată de autoritățile competente ale statelor membre în legătură cu producția ecologică. Prin urmare, ar trebui să li se solicite statelor membre să își modifice planul național de control astfel încât să includă supravegherea menționată și să indice modificările aduse și datele ecologice relevante în raportul anual menționat la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta datele organice menționate într-un capitol separat din cadrul planului național de control și al raportului anual.

(12)

Pe lângă obligațiile privind controalele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004, titlul V din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și Regulamentul (CE) nr. 889/2008 cuprind dispoziții mai specifice referitoare la controalele din cadrul sectorului ecologic. În cazul în care autoritatea competentă deleagă sarcinile de control unor organisme de control, care sunt entități private, Regulamentul (CE) nr. 834/2007 stabilește cerințe și obligații mai detaliate pe care trebuie să le respecte organismul de control.

(13)

Experiența a dovedit că dispozițiile specifice referitoare la controlul producției ecologice trebuie să fie mai detaliate, în special pentru a întări supravegherea exercitată de autoritățile competente asupra organismelor de control cărora li s-au delegat sarcini de control. Aceste dispoziții ar trebui incluse în sistemul de control al statului membru, sistem instituit conform articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, drept cerințe uniforme minime.

(14)

Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să aibă proceduri documentate pentru delegarea sarcinilor către organismele de control și pentru supravegherea acestora, pentru a se garanta faptul că sunt respectate cerințele de reglementare.

(15)

Ar trebui îmbunătățit schimbul de informații în interiorul statelor membre, între statele membre, precum și între statele membre și Comisie cu privire la supravegherea exercitată de autoritățile competente și ar trebui adoptate cerințe uniforme minime.

(16)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ar trebui modificat în consecință.

(17)

Pentru a se asigura eficiența măsurilor de control, elementele suplimentare prevăzute de prezentul regulament, acoperite de angajamentul cuprins în declarația care trebuie semnată de operator, astfel cum se prevede la articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, ar trebui să li se aplice și operatorilor care au semnat declarația menționată înainte de data de aplicare a prezentului regulament.

(18)

Pentru asigurarea unei tranziții fără dificultăți de la sistemul de control actual la sistemul modificat, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2014.

(19)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 889/2008

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 se adaugă următoarea literă (s):

„(s)   «dosar de control»: toate informațiile și documentele transmise, în cadrul sistemului de control, către autoritățile competente ale statului membru sau către autoritățile ori organismele de control de către un operator care face obiectul sistemului de control menționat la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, inclusiv toate informațiile și documentele relevante referitoare la operatorul în cauză sau la activitățile sale pe care le dețin autoritățile competente sau autoritățile ori organismele de control, cu excepția informațiilor sau a documentelor care nu au nicio legătură cu funcționarea sistemului de control.”

2.

La articolul 63 alineatul (2) primul paragraf se adaugă următoarele litere de la (d) la (h):

„(d)

de a accepta, în cazurile în care operatorul și/sau subcontractanții acestuia sunt controlați de autorități sau organisme de control diferite, în conformitate cu sistemul de control instituit de statul membru în cauză, schimbul de informații între autoritățile sau organismele respective;

(e)

de a accepta, în cazurile în care operatorul și/sau subcontractanții acestuia își schimbă autoritatea sau organismul de control, transmiterea dosarelor sale de control către autoritatea sau organismul de control următor;

(f)

de a accepta, în cazurile în care operatorul se retrage din sistemul de control, să informeze în acest sens, fără întârziere, autoritatea competentă și autoritatea sau organismul de control corespunzătoare;

(g)

de a accepta, în cazurile în care operatorul se retrage din sistemul de control, ca dosarul său de control să fie păstrat o perioadă de cel puțin cinci ani;

(h)

de a accepta să informeze fără întârziere autoritatea sau autoritățile ori organismul sau organismele de control corespunzătoare cu privire la orice neregulă sau încălcare ce afectează statutul ecologic al produsului sau produselor lor ecologice primite de la alți operatori sau subcontractanți.”

3.

La articolul 65, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Autoritatea sau organismul de control prelevează și analizează eșantioane pentru detectarea produselor neautorizate pentru producția ecologică, pentru verificarea tehnicilor de producție care nu sunt în conformitate cu regulile de producție ecologică sau pentru detectarea posibilei contaminări cu produse neautorizate pentru producția ecologică. Numărul eșantioanelor care trebuie prelevate și analizate de către autoritatea sau organismul de control în fiecare an trebuie să corespundă unui procent de cel puțin 5 % din numărul de operatori pe care îi controlează. Selectarea operatorilor de la care se prelevează eșantioane se bazează pe evaluarea generală a riscului de nerespectare a normelor de producție ecologică. Evaluarea generală ține seama de toate etapele de producție, preparare și distribuție.

Autoritatea sau organismul de control prelevează și analizează eșantioane în toate cazurile în care există suspiciunea utilizării de produse sau tehnici neautorizate pentru producția ecologică. În astfel de cazuri, nu se mai aplică numărul minim de eșantioane care trebuie prelevate și analizate.

Autoritatea sau organismul de control poate preleva și analiza eșantioane în orice alte cazuri pentru detectarea produselor neautorizate pentru producția ecologică, pentru verificarea tehnicilor de producție care nu sunt în conformitate cu regulile de producție ecologică sau pentru detectarea posibilei contaminări cu produse neautorizate pentru producția ecologică.”

4.

La articolul 68 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„În cazul certificării electronice menționate la articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, semnătura din căsuța 8 a documentului justificativ nu este necesară dacă autenticitatea documentului justificativ este garantată prin intermediul unei metode electronice inviolabile.”

5.

Articolele 92 și 92a se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 92

Schimbul de informații între autoritățile de control, organismele de control și autoritățile competente

(1)   În cazul în care operatorul și/sau subcontractanții săi sunt verificați de autorități sau organisme de control diferite, autoritățile sau organismele de control fac schimb de informații corespunzătoare cu privire la operațiunile aflate sub controlul lor.

(2)   În cazul în care operatorul și/sau subcontractanții săi își schimbă autoritatea sau organismul de control, schimbarea trebuie notificată fără întârziere autorității competente de către autoritățile sau organismele de control în cauză.

Autoritatea sau organismul de control anterior transferă elementele relevante din dosarul de control al operatorului în cauză și rapoartele menționate la articolul 63 alineatul (2) al doilea paragraf către autoritatea sau organismul de control următor.

Noua autoritate sau noul organism de control se asigură că neconformitățile identificate în raportul autorității sau organismului de control anterior au fost sau sunt tratate de către operator.

(3)   În cazul în care operatorul se retrage din sistemul de control, autoritatea sau organismul de control al operatorului în cauză informează în acest sens, fără întârziere, autoritatea competentă.

(4)   În cazul în care o autoritate sau un organism de control găsește nereguli sau încălcări care afectează statutul ecologic al produselor, informează în acest sens, fără întârziere, autoritatea competentă a statului membru care a desemnat sau a aprobat autoritatea sau organismul respectiv în conformitate cu dispozițiile articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Autoritatea competentă poate solicita, de asemenea, din proprie inițiativă, orice alte informații cu privire la nereguli sau încălcări.

În cazul unor nereguli sau încălcări referitoare la produse aflate sub controlul altor autorități sau organisme de control, informează de asemenea autoritățile sau organismele respective.

(5)   Statele membre iau măsurile adecvate și stabilesc proceduri documentate care să permită schimbul de informații între toate autoritățile de control pe care le-au desemnat și/sau între toate organismele de control pe care le-au aprobat în conformitate cu dispozițiile articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, inclusiv procedurile privind schimbul de informații în vederea verificării documentelor justificative menționate la articolul 29 alineatul (1) din prezentul regulament.

(6)   Statele membre iau măsurile adecvate și instituie proceduri documentate pentru a se asigura că informațiile privind rezultatele inspecțiilor și vizitelor menționate la articolul 65 din prezentul regulament sunt comunicate agenției de plăți în conformitate cu necesitățile agenției respective, astfel cum se prevede la articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei (7).

Articolul 92a

Schimbul de informații între diferite state membre și Comisie

(1)   În cazul în care un stat membru găsește nereguli sau încălcări referitoare la aplicarea prezentului regulament în cazul unui produs provenit dintr-un alt stat membru și care poartă indicațiile menționate în titlul IV din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și în titlul III și/sau anexa XI la prezentul regulament, acesta informează în acest sens, fără întârziere, statul membru care a desemnat autoritatea de control sau a aprobat organismul de control, celelalte state membre și Comisia, prin sistemul menționat la articolul 94 alineatul (1) din prezentul regulament.

(2)   În cazul în care un stat membru găsește nereguli sau încălcări referitoare la respectarea de către produsele importate conform articolului 33 alineatele (2) sau (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 a cerințelor specificate în regulamentul respectiv sau în Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, acesta informează în acest sens, fără întârziere, celelalte state membre și Comisia, prin sistemul menționat la articolul 94 alineatul (1) din prezentul regulament.

(3)   În cazul în care un stat membru găsește nereguli sau încălcări referitoare la respectarea de către produsele importate conform articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 a cerințelor specificate în regulamentul respectiv și în Regulamentul (CE) nr. 834/2007, acesta informează în acest sens, fără întârziere, statul membru care a emis autorizația, celelalte state membre și Comisia, prin sistemul menționat la articolul 94 alineatul (1) din prezentul regulament. Notificarea se transmite celorlalte state membre și Comisiei în cazul în care neregula sau încălcarea se referă la produse pentru care statul membru însuși a emis autorizația menționată la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

(4)   Statul membru care primește notificarea referitoare la produse neconforme în conformitate cu alineatul (1) sau (3) sau statul membru care a emis autorizația menționată la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 pentru un produs pentru care s-a descoperit o neregulă sau o încălcare investighează originea neregulilor sau a încălcărilor. În continuare, întreprinde imediat acțiunile corespunzătoare.

El informează statul membru care a trimis notificarea, celelalte state membre și Comisia cu privire la rezultatul investigației și la acțiunile întreprinse, răspunzând informării inițiale prin sistemul menționat la articolul 94 alineatul (1). Răspunsul se transmite în termen de 30 de zile calendaristice de la data informării inițiale.

(5)   Statul membru care a transmis informarea inițială poate solicita, dacă este necesar, informații suplimentare statului membru care a furnizat răspunsul. În orice caz, după primirea unui răspuns sau a informațiilor suplimentare de la statul membru notificat, statul membru care a transmis informarea inițială introduce intrările și actualizările necesare în sistemul menționat la articolul 94 alineatul (1).

Articolul 92b

Publicarea informațiilor

Statele membre pun la dispoziția publicului, într-un mod corespunzător, inclusiv prin publicare pe internet, listele actualizate menționate la articolul 28 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, care conțin documentele justificative actualizate pentru fiecare operator prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din respectivul regulament și utilizând modelul stabilit în anexa XII la prezentul regulament. Statele membre respectă în mod corespunzător cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8).

6.

În titlul IV se introduce următorul capitol 9:

CAPITOLUL 9

Supravegherea de către autoritățile competente

Articolul 92c

Activitățile de supraveghere referitoare la organismele de control

(1)   Activitățile de supraveghere ale autorităților competente care deleagă sarcini de control organismelor de control în conformitate cu dispozițiile articolului 27 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 se concentrează asupra evaluării performanțelor operaționale ale organismelor de control în cauză, ținând seama de rezultatele lucrărilor organismului național de acreditare menționat la articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

Activitățile de supraveghere menționate includ evaluarea procedurilor interne de control ale organismelor de control, gestionarea și examinarea dosarelor de control din perspectiva obligațiilor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 834/2007, verificarea modului în care sunt tratate neconformitățile și gestionarea recursurilor și a plângerilor.

(2)   Autoritățile competente solicită organismelor de control să prezinte documentația privind procedura de analiză a riscului pe care o utilizează.

Procedura de analiză a riscului este concepută în așa fel încât:

(a)

rezultatul analizei riscului să furnizeze baza pentru determinarea intensității inspecțiilor și vizitelor anuale neanunțate sau anunțate;

(b)

să se efectueze vizite suplimentare de control prin sondaj, realizate conform dispozițiilor articolului 65 alineatul (4), pentru cel puțin 10 % dintre operatorii sub contract, conform categoriei de risc căreia îi aparțin;

(c)

cel puțin 10 % dintre toate inspecțiile și vizitele efectuate în conformitate cu dispozițiile articolului 65 alineatele (1) și (4) să fie neanunțate;

(d)

selectarea operatorilor supuși unor inspecții și vizite neanunțate să fie efectuată pe baza analizei riscurilor, iar inspecțiile și vizitele respective să fie planificate în funcție de nivelul de risc.

(3)   Autoritățile competente care deleagă sarcini de control organismelor de control verifică dacă personalul organismelor de control are cunoștințe suficiente, inclusiv referitoare la elementele de risc care pot afecta statutul ecologic al produselor, calificări, formarea și experiența necesare în ceea ce privește producția ecologică în general și normele corespunzătoare ale Uniunii în special și, de asemenea, dacă există reguli adecvate privind rotația inspectorilor.

(4)   Autoritățile competente dispun de proceduri documentate pentru delegarea sarcinilor către organismele de control conform dispozițiilor articolului 27 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și pentru supraveghere conform dispozițiilor prezentului articol, cu detalierea informațiilor care trebuie prezentate de către organismele de control.

Articolul 92d

Catalogul de măsuri în caz de nereguli și încălcări

Autoritățile competente adoptă și comunică organismelor de control cărora li s-au delegat sarcini de control un catalog cuprinzând cel puțin încălcările și neregulile care afectează statutul ecologic al produselor și măsurile corespunzătoare care trebuie aplicate de către organismele de control în cazul încălcărilor sau neregulilor comise de operatorii pe care îi controlează și care sunt implicați în producția ecologică.

Autoritățile competente pot include în catalogul menționat, din proprie inițiativă, și alte informații relevante.

Articolul 92e

Inspecția anuală a organismelor de control

Autoritățile competente organizează o inspecție anuală a organismelor de control cărora li s-au delegat sarcini de control conform dispozițiilor articolului 27 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. În vederea inspecției anuale, autoritatea competentă ține seama de rezultatele activității organismului național de acreditare menționat la articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În timpul inspecției anuale, autoritatea competentă verifică în special următoarele:

(a)

respectarea procedurii standard de control a organismului de control, astfel cum a fost transmisă de către organismul de control autorității competente în temeiul articolului 27 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(b)

dacă organismul de control dispune de suficient personal calificat și cu experiență corespunzătoare conform articolului 27 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și dacă formarea privind riscurile care pot afecta statutului ecologic al produselor a fost pusă în practică;

(c)

dacă organismul de control are și urmează proceduri și modele documentate pentru:

(i)

analiza anuală a riscului, conform dispozițiilor articolului 27 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(ii)

pregătirea unei strategii de eșantionare pe baza riscurilor, efectuarea prelevării de eșantioane și analiza de laborator;

(iii)

schimbul de informații cu alte organisme de control și cu autoritatea competentă;

(iv)

controalele inițiale și de urmărire a operatorilor pe care îi controlează;

(v)

aplicarea și urmărirea catalogului de măsuri care trebuie puse în practică în caz de încălcări sau nereguli;

(vi)

respectarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal ale operatorilor pe care îi controlează, conform celor stabilite de statele membre în care acționează autoritatea competentă și în conformitate cu dispozițiile Directivei 95/46/CE.

Articolul 92f

Datele de natură ecologică din cadrul planurilor naționale de control multianuale și al raportului anual

Statele membre se asigură că planurile lor de control naționale multianuale menționate la articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 includ supravegherea controalelor efectuate cu privire la producția ecologică în temeiul prezentului regulament și că raportul anual menționat la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 cuprinde date specifice referitoare la supraveghere, numite în continuare „datele de natură ecologică”. Datele de natură ecologică se referă la subiectele specificate în anexa XIIIb la prezentul regulament.

Datele de natură ecologică se bazează pe informații privind controalele efectuate de organismele și/sau autoritățile de control și pe auditurile efectuate de autoritatea competentă.

Datele se prezintă conform modelelor care figurează în anexa XIIIc la prezentul regulament, începând din 2015 pentru anul 2014.

Statele membre pot introduce datele de natură ecologică sub forma unui capitol ecologic în cadrul planului național de control sau al raportului anual.

7.

Se introduc anexele XIIIb și XIIIc, al căror text este prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Dispoziție tranzitorie

Literele de la (d) la (h) de la articolul 63 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, adăugate conform articolului 1 punctul 2 din prezentul regulament, se aplică și operatorilor care au semnat declarația menționată la articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 înainte de data aplicării prezentului regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 250, 18.9.2008, p. 1.

(3)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 334, 12.12.2008, p. 25.

(5)  JO L 25, 28.1.2011, p. 8.

(6)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 25, 28.1.2011, p. 8.

(8)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.”

(9)  JO L 218, 13.8.2008, p. 30.”


ANEXĂ

ANEXA XIIIb

Subiecte care trebuie tratate de către autoritatea națională competentă în cadrul datelor de natură ecologică menționate la articolul 92f

1.   Informații privind autoritatea competentă pentru producția ecologică:

organismul care este autoritatea competentă;

resursele aflate la dispoziția autorității competente;

descrierea auditurilor efectuate de autoritatea competentă (cum, de către cine);

procedura documentată utilizată de autoritatea competentă.

2.   Descrierea sistemului de control al producției ecologice:

sistemul de organisme și/sau autorități de control;

operatorii înregistrați în cadrul sistemului de control – inspecția anuală minimă;

cum se aplică abordarea bazată pe riscuri.

3.   Informații privind organismele/autoritățile de control:

lista organismelor/autorităților de control;

sarcinile delegate organismelor de control/conferite autorităților de control;

supravegherea organismelor de control delegate (de către cine și cum);

coordonarea activităților, în cazul în care există mai mult de un organism sau de o autoritate de control;

formarea personalului care efectuează controalele;

inspecțiile și vizitele anunțate/neanunțate.

ANEXA XIIIc

Modele pentru datele de natură ecologică menționate la articolul 92f

Raport privind controalele oficiale în sectorul ecologic

Țara:

Anul:

1.   Informații privind controlul operatorilor:

Numărul de cod al organismului sau autorității de control

Numărul de operatori înregistrați per organism sau autoritate de control

Numărul de operatori înregistrați

Numărul de inspecții anuale

Numărul de vizite suplimentare bazate pe evaluarea riscului

Numărul total de inspecții/vizite

Producători agricoli (1)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (2)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (3)

Producători agricoli (1)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (2)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (3)

Producători agricoli (1)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (2)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (3)

Producători agricoli (1)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (2)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numărul de cod al organismului sau autorității de control sau numele autorității competente

Numărul de operatori înregistrați

Număr de eșantioane analizate

Numărul de eșantioane care indică încălcarea Regulamentelor (CE) nr. 834/2007 și (CE) nr. 1235/2008

Producători agricoli (4)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (5)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (6)

Producători agricoli (4)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (5)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (6)

Producători agricoli (4)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (5)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numărul de cod al organismului sau autorității de control

Numărul de operatori înregistrați

Numărul de nereguli sau încălcări constatate (10)

Numărul de măsuri aplicate pe lot sau pe seria de producție (11)

Numărul de măsuri aplicate operatorului (12)

Producători agricoli (7)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (8)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (9)

Producători agricoli (7)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (8)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (9)

Producători agricoli (7)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (8)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (9)

Producători agricoli (7)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (8)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Informații privind supravegherea și auditul:

Numărul de cod al organismului sau autorității de control

Numărul de operatori înregistrați per organism sau autoritate de control

Numărul de operatori înregistrați

Examinarea documentelor și auditul administrativ (16)

(numărul de dosare ale operatorilor verificate)

Numărul de audituri de reexaminare (17)

Numărul de audituri prin observare directă (18)

Producători agricoli (13)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (14)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (15)

Producători agricoli (13)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (14)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (15)

Producători agricoli (13)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (14)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (15)

Producători agricoli (13)

Unități de producție animale de acvacultură

Prelucrători (14)

Importatori

Exportatori

Alți operatori (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Concluzii privind sistemul de control al producției ecologice:

Numărul de cod al organismului sau autorității de control

Retragerea autorizării

Măsuri luate pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemului de control al producției ecologice (aplicarea)

Da/Nu

De la

(data)

Până la

(data)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Declarație privind performanța generală a sistemului de control al producției ecologice:


(1)  În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-ziși, producătorii care sunt și prelucrători, producătorii care sunt și importatori, alți producători diverși care nu sunt clasificați în altă parte.

(2)  În categoria prelucrători intră prelucrătorii propriu-ziși, prelucrătorii care sunt și importatori și alți prelucrători diverși care nu sunt clasificați în altă parte.

(3)  Categoria alți operatori cuprinde comercianții (angrosiști și distribuitori) și alți operatori care nu sunt clasificați în altă parte.

(4)  În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-ziși, producătorii care sunt și prelucrători, producătorii care sunt și importatori, alți producători diverși care nu sunt clasificați în altă parte.

(5)  În categoria prelucrători intră prelucrătorii propriu-ziși, prelucrătorii care sunt și importatori și alți prelucrători diverși care nu sunt clasificați în altă parte.

(6)  Categoria alți operatori cuprinde comercianții (angrosiști și distribuitori) și alți operatori care nu sunt clasificați în altă parte.

(7)  În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-ziși, producătorii care sunt și prelucrători, producătorii care sunt și importatori, alți producători diverși care nu sunt clasificați în altă parte.

(8)  În categoria prelucrători intră prelucrătorii propriu-ziși, prelucrătorii care sunt și importatori și alți prelucrători diverși care nu sunt clasificați în altă parte.

(9)  Categoria alți operatori cuprinde comercianții (angrosiști și distribuitori) și alți operatori care nu sunt clasificați în altă parte.

(10)  Sunt incluse numai neregulile sau încălcările care afectează statutul ecologic al produselor și/sau au dus la aplicarea unei măsuri.

(11)  În cazul unei nereguli privind respectarea cerințelor cuprinse în prezentul regulament, autoritatea sau organismul de control se asigură că etichetarea și promovarea pentru întregul lot sau serie de producție afectate de neregula în cauză nu includ nicio indicație privind metoda de producție ecologică, iar o astfel de măsură este proporțională cu relevanța dispozițiilor ce au fost încălcate și cu natura și circumstanțele particulare ale activităților implicate în neregula în cauză [conform dispozițiilor articolului 30 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 834/2007].

(12)  La constatarea unei încălcări grave a dispozițiilor sau a unei încălcări care provoacă efecte îndelungate, autoritatea sau organismul de control interzic operatorului respectiv comercializarea produselor care menționează metoda de producție ecologică în etichetare sau promovare, pentru o perioadă ce urmează să fie stabilită împreună cu autoritatea competentă a statului membru [conform dispozițiilor articolului 30 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 834/2007].

(13)  În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-ziși, producătorii care sunt și prelucrători, producătorii care sunt și importatori, alți producători diverși care nu sunt clasificați în altă parte.

(14)  În categoria prelucrători intră prelucrătorii propriu-ziși, prelucrătorii care sunt și importatori și alți prelucrători diverși care nu sunt clasificați în altă parte.

(15)  Categoria alți operatori cuprinde comercianții (angrosiști și distribuitori) și alți operatori care nu sunt clasificați în altă parte.

(16)  Examinarea documentelor generale relevante care descriu structura, funcționarea și managementul calității în cadrul organismului de control. Auditul administrativ al organismului de control, inclusiv controlarea dosarelor operatorilor și verificarea modului în care sunt tratate neconformitățile și plângerile, frecvența minimă a controalelor, utilizarea abordării bazate de riscuri, vizitele neanunțate și de monitorizare, politica prelevării de eșantioane și schimbul de informații cu alte organisme și autorități de control.

(17)  Audit de reexaminare: inspectarea unui operator de către autoritatea competentă pentru a verifica respectarea procedurilor funcționale ale organismului de control și pentru a verifica eficiența acestuia.

(18)  Audit prin observare directă: observarea de către autoritatea competentă a unei inspecții efectuate de un inspector al organismului de control.


30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 393/2013 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1120/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1122/2009 în ceea ce privește criteriile de eligibilitate și obligațiile de notificare aplicabile soiurilor de cânepă, în scopul implementării schemelor de sprijin direct pentru fermieri

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (1), în special articolul 39 alineatul (2) și articolul 142 litera (h),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, suprafețele utilizate pentru producția de cânepă sunt eligibile pentru plăți directe doar în cazul în care conținutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depășește 0,2 %. În conformitate cu articolul 124 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, articolul 39 din același regulament se aplică, de asemenea, suprafețelor din cadrul schemei de plată unică din noile state membre.

(2)

Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (2) prevede că plata drepturilor pentru suprafețele cultivate cu cânepă este condiționată de utilizarea de semințe din soiurile enumerate în „Catalogul comun al soiurilor de plante agricole”, cu excepția soiurilor Finola și Tiborszállási, care în prezent sunt eligibile doar în Finlanda și, respectiv, în Ungaria.

(3)

Pe baza notificărilor transmise de unele state membre și având în vedere faptul că este deja prevăzută o procedură pentru excluderea unui soi dat la nivelul statelor membre, schema poate fi simplificată la nivelul Uniunii prin eliminarea dispoziției care limitează eligibilitatea suprafețelor care utilizează soiurile Finola și Tiborszállási la un anumit stat membru.

(4)

Articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol (3) stabilește procedura care trebuie urmată atunci când conținutul de tetrahidrocanabinol al probelor dintr-un soi dat depășește valoarea prevăzută la articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(5)

Având în vedere că statele membre au toate informațiile necesare pentru a solicita Comisiei autorizația de a interzice comercializarea unui soi de cânepă cu un conținut de tetrahidrocanabinol mai mare decât cel stabilit la articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și de a exclude acest soi de pe lista soiurilor eligibile pentru plățile directe, schema poate fi simplificată și mai mult prin eliminarea obligației de a notifica rapoartele privind constatarea cantității de tetrahidrocanabinol la probele din soiul respectiv.

(6)

Din aceste motive, Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 și Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 trebuie modificate în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare privind plățile directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Producția de cânepă

În sensul articolului 39 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, plata drepturilor pentru suprafețele cultivate cu cânepă este condiționată de utilizarea de semințe din soiurile enumerate în «Catalogul comun al soiurilor de plante agricole» la data de 15 martie a anului pentru care se acordă plata respectivă și publicate conform articolului 17 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului (4). Semințele se certifică în conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului (5).

Articolul 2

La articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, se elimină al doilea paragraf.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316, 2.12.2009, p. 1.

(3)  JO L 316, 2.12.2009, p. 65.

(4)  JO L 193, 20.7.2002, p. 1.

(5)  JO L 193, 20.7.2002, p. 74.”


30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 394/2013 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2013

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța monepantel

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din produsele alimentare de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

Ar trebui stabilită, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009, limita maximă a reziduurilor („LMR”) pentru substanțele farmacologic active destinate utilizării în Uniune în medicamente de uz veterinar pentru animalele de la care se obțin alimente sau în produse biocide folosite în zootehnie.

(2)

Substanțele farmacologic active și clasificarea acestora în funcție de LMR din produsele alimentare de origine animală sunt prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (2).

(3)

Substanța monepantel este în prezent inclusă în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ca substanță autorizată pentru ovine și caprine în ceea ce privește mușchii, țesutul adipos, ficatul și rinichii, cu excepția animalelor care produc lapte destinat consumului uman.

(4)

A fost transmisă Agenției Europene pentru Medicamente o cerere de extindere a rubricii rezervate substanței monepantel pentru a include laptele de ovine.

(5)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009, Agenția Europeană pentru Medicamente ia în considerare posibilitatea de a utiliza limitele maxime ale reziduurilor stabilite pentru o substanță activă din punct de vedere farmacologic dintr-un anumit produs alimentar la alte alimente derivate din aceeași specie sau limitele maxime ale reziduurilor stabilite pentru o substanță activă din punct de vedere farmacologic dintr-una sau mai multe specii la specii diferite. Comitetul pentru medicamente de uz veterinar a recomandat stabilirea unei LMR pentru monepantel în laptele de ovine și extrapolarea LMR de monepantel din laptele de ovine la laptele de caprine.

(6)

Rubrica pentru monepantel din tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui, așadar, modificată pentru a include LMR pentru speciile ovină și caprină în ceea ce privește laptele.

(7)

Este necesar să se stabilească un termen rezonabil care să permită părților interesate în cauză să adopte eventuale măsuri necesare pentru a se conforma limitelor maxime nou stabilite ale reziduurilor.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamentele de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 29 iunie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

În tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010, rubrica corespunzătoare substanței monepantel se înlocuiește cu următorul text:

Substanță farmacologic activă

Reziduu marker

Specie animală

LMR

Țesuturi țintă

Alte dispoziții [conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009]

Clasificare terapeutică

„Monepantel

Monepantel-sulfonă

Ovine, caprine

700 μg/kg

Mușchi

 

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților”

7 000 μg/kg

Țesut adipos

5 000 μg/kg

Ficat

2 000 μg/kg

Rinichi

170 μg/kg

Lapte


30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 395/2013 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

75,7

TN

97,0

TR

124,1

ZZ

98,9

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,8

ZZ

97,4

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

72,0

MA

53,1

TN

69,6

TR

68,0

ZZ

63,7

0805 50 10

TR

90,8

ZA

105,6

ZZ

98,2

0808 10 80

AR

116,6

BR

102,2

CL

120,3

CN

73,9

MK

30,8

NZ

137,7

US

237,3

ZA

107,9

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

139,1

CL

136,5

CN

69,8

NZ

199,4

ZA

135,6

ZZ

136,1


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/21


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 aprilie 2013

privind orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

(2013/208/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 148 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă,

întrucât:

(1)

Articolul 145 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că statele membre și Uniunea se angajează să elaboreze o strategie coordonată de ocupare a forței de muncă și, în special, să promoveze o forță de muncă calificată, formată și adaptabilă, precum și piețe ale muncii capabile să reacționeze rapid la evoluția economiei, în vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(2)

Strategia Europa 2020 propusă de Comisie permite Uniunii să-și direcționeze economia către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, însoțită de un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială. La 13 iulie 2010, Consiliul a adoptat Recomandarea sa privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii (3). În plus, la 21 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/707/UE privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (4) (denumită în continuare „orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă”). Seturile de orientări respective constituie orientările integrate pentru punerea în aplicare a strategiei Europa 2020. Cinci obiective principale, enumerate în cadrul orientărilor relevante, reprezintă obiective comune ce orientează acțiunea statelor membre, ținând seama de pozițiile lor inițiale și de circumstanțele naționale, precum și de pozițiile și de circumstanțele Uniunii. Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă are rolul principal în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor privind ocuparea forței de muncă și piața muncii ale strategiei Europa 2020.

(3)

Orientările integrate sunt în concordanță cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010. Ele oferă statelor membre îndrumări precise cu privire la definirea programelor lor naționale de reformă și la punerea în aplicare a reformelor. Orientările privind ocuparea forței de muncă ar trebui să stea la baza oricăror recomandări specifice unei țări pe care Consiliul le poate adresa statelor membre în temeiul articolului 148 alineatul (4) din TFUE, în paralel cu recomandările specifice unei țări adresate statelor membre în temeiul articolului 121 alineatul (2) din TFUE. Orientările privind ocuparea forței de muncă ar trebui, de asemenea, să constituie baza pentru redactarea raportului comun privind ocuparea forței de muncă, trimis anual de Consiliu și de Comisie Consiliului European.

(4)

Examinarea proiectelor de programe naționale de reformă ale statelor membre, cuprinsă în proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă adoptat de Consiliu la 28 februarie 2013, arată că statele membre ar trebui să continue să depună toate eforturile necesare pentru a aborda următoarele domenii prioritare: creșterea participării pe piața muncii și reducerea șomajului structural, dezvoltarea unei forțe de muncă calificate care să răspundă nevoilor pieței muncii și promovarea calității locurilor de muncă și a învățării pe tot parcursul vieții, îmbunătățirea performanței sistemelor de educație și de formare profesională la toate nivelurile și creșterea participării la învățământul terțiar, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei.

(5)

Orientările privind ocuparea forței de muncă adoptate în 2010 ar trebui să rămână stabile până în 2014, astfel încât eforturile să se concentreze asupra punerii lor în aplicare. Până la sfârșitul anului 2014, orice actualizare a orientărilor privind ocuparea forței de muncă ar trebui să fie strict limitată. În 2011 și 2012, orientările privind ocuparea forței de muncă au fost menținute. Acestea ar trebui să fie menținute pentru 2013.

(6)

La momentul punerii în aplicare a orientărilor privind ocuparea forței de muncă, statele membre ar trebui să ia în considerare utilizarea Fondului social european,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, astfel cum sunt conținute în anexa la Decizia 2010/707/UE, sunt menținute pentru anul 2013 și se iau în considerare de către statele membre în politicile lor de ocupare a forței de muncă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 22 aprilie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  Avizul din 6 februarie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 13 februarie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 191, 23.7.2010, p. 28.

(4)  JO L 308, 24.11.2010, p. 46.


30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/23


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 26 aprilie 2013

privind închiderea conturilor agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2012

[notificat cu numărul C(2013) 2444]

(2013/209/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 27, 30 și 33,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia, pe baza conturilor anuale prezentate de statele membre, însoțite de informațiile necesare pentru închiderea conturilor și de un certificat privind integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor, și pe baza rapoartelor întocmite de organismele de certificare, închide conturile agențiilor de plăți menționate la articolul 6 din regulamentul respectiv.

(2)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR (2), exercițiul financiar pentru conturile FEGA începe la data de 16 octombrie a anului N-1 și se sfârșește la data de 15 octombrie a anului N. În cadrul închiderii conturilor, pentru a alinia perioada de referință a cheltuielilor FEADR cu cea a cheltuielilor FEGA, pentru exercițiul financiar 2012 se iau în calcul cheltuielile suportate de statele membre între 16 octombrie 2011 și 15 octombrie 2012.

(3)

Articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (3) prevede că sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite acestuia, în conformitate cu decizia de închidere a conturilor menționată la articolul 10 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul respectiv, se calculează prin scăderea plăților intermediare pentru exercițiul financiar în cauză din cheltuielile recunoscute pentru exercițiul financiar respectiv în conformitate cu alineatul (1). Comisia scade această sumă din următoarea plată intermediară sau o adaugă la aceasta.

(4)

Comisia a verificat informațiile prezentate de statele membre și le-a comunicat acestora, înainte de 31 martie 2013, rezultatele verificărilor sale, însoțite de modificările necesare.

(5)

Conturile anuale și documentele însoțitoare permit Comisiei să ia, pentru anumite agenții de plăți, o decizie privind integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale prezentate. În anexa I sunt enumerate conturile închise per stat membru și sumele de recuperat de la statele membre sau de plătit acestora.

(6)

Informațiile prezentate de alte agenții de plăți necesită investigații suplimentare, conturile acestora neputând fi închise prin prezenta decizie. În anexa II sunt enumerate agențiile de plăți în cauză.

(7)

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia ar putea reduce sau suspenda temporar plățile intermediare către statele membre. Comisia va informa statele membre în acest sens. Pentru a evita orice rambursare prematură sau temporară a sumelor în cauză, acestea nu trebuie recunoscute prin prezenta decizie și trebuie examinate mai amănunțit, în cadrul procedurii de verificare a conformității prevăzută la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(8)

În conformitate cu articolul 33 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, 50 % din consecințele financiare ale nerecuperării sumelor corespunzătoare neregulilor sunt suportate de statul membru în cauză, dacă recuperarea nu s-a produs înainte de încheierea unui program de dezvoltare rurală în decurs de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară, sau în decurs de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională, sau la încheierea programului dacă termenele respective expiră înainte de data încheierii. Articolul 33 alineatul (4) din regulamentul menționat prevede că statele membre trebuie să înainteze Comisiei, împreună cu conturile anuale, un raport de sinteză privind procedurile de recuperare întreprinse în urma depistării neregulilor. Normele de aplicare privind obligația statelor membre de raportare a sumelor care trebuie recuperate sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 885/2006. Anexa III la regulamentul menționat conține tabelul pe care statele membre au avut obligația de a-l furniza în 2013. Pe baza tabelelor completate de statele membre, Comisia decide consecințele financiare ale nerecuperării sumelor corespunzătoare neregulilor mai vechi de patru ani sau, respectiv, de opt ani. Această decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare, luate în temeiul articolului 33 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(9)

În conformitate cu articolul 33 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, după încheierea unui program de dezvoltare rurală, statele membre pot decide să nu inițieze procedurile de recuperare. O asemenea decizie poate fi luată numai în cazul în care costurile deja suportate și cele estimate depășesc valoarea care trebuie recuperată sau dacă recuperarea se dovedește imposibilă din cauza insolvenței, înregistrată și recunoscută în conformitate cu legislația națională, a debitorului sau a persoanelor responsabile din punct de vedere juridic pentru nereguli. Dacă această decizie a fost luată în decurs de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară sau în decurs de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională în vederea recuperării, consecințele financiare ale nerecuperării trebuie să fie suportate în proporție de 100 % din bugetul UE. În raportul de sinteză menționat la articolul 33 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 sunt indicate sumele pentru care statul membru a decis să nu inițieze procedurile de recuperare și motivele acestei decizii. Aceste sume nu sunt suportate de statele membre în cauză și, în consecință, trebuie suportate din bugetul UE. Această decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare, luate în temeiul articolului 33 alineatul (5) din regulamentul menționat.

(10)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor luate ulterior de către Comisie privind excluderea de la finanțarea UE a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cu excepția agențiilor de plăți menționate la articolul 2, prin prezenta decizie se închid conturile agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), aferente exercițiului financiar 2012.

Sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite acestuia pentru fiecare program de dezvoltare rurală, în conformitate cu prezenta decizie, inclusiv sumele rezultate din aplicarea articolului 33 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, sunt stabilite în anexa I.

Articolul 2

Pentru exercițiul financiar 2012, sunt disociate de prezenta decizie conturile stabilite în anexa II ale agențiilor de plăți din statele membre, referitoare la cheltuielile finanțate de FEADR pentru fiecare program de dezvoltare rurală, acestea urmând să facă obiectul unei decizii ulterioare de închidere a conturilor.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171, 23.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 171, 23.6.2006, p. 90.


ANEXA I

CHELTUIELI FEADR ÎNCHISE PER PROGRAM DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2012

Sume de recuperat de la statul membru sau de plătit acestuia per program

Programe aprobate cu cheltuieli declarate din FEADR

(în EUR)

SM

CCI

Cheltuieli 2012

Corecții

Total

Sume nereutilizabile

Sumă acceptată și închisă pentru EF 2012

Plăți intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

Sumă care trebuie recuperată de la statul membru (–) sau plătită acestuia (+)

 

 

i

ii

Formula

iv

Formula

vi

Formula

AT

2007AT06RPO001

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

536 889 693,18

– 138 982,63

BE

2007BE06RPO001

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

38 717 490,21

35,70

BE

2007BE06RPO002

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

28 716 204,48

–1 464,51

BG

2007BG06RPO001

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

308 461 766,20

–26,84

CY

2007CY06RPO001

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

19 977 169,29

2 629,44

CZ

2007CZ06RPO001

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

420 404 919,20

143,31

DE

2007DE06RAT001

402 133,08

0,00

402 133,08

0,00

402 133,08

402 133,11

–0,03

DE

2007DE06RPO004

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

210 119 186,29

0,00

DE

2007DE06RPO007

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

185 163 861,88

–59,48

DE

2007DE06RPO009

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

3 069 987,85

–5,20

DE

2007DE06RPO011

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

122 658 529,49

–0,01

DE

2007DE06RPO012

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

124 722 136,25

1,18

DE

2007DE06RPO015

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

45 640 598,96

–0,06

DE

2007DE06RPO017

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

32 444 966,09

0,00

DE

2007DE06RPO018

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

5 642 155,04

0,02

DE

2007DE06RPO019

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

166 108 621,45

0,01

DE

2007DE06RPO020

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

144 647 436,41

0,04

DE

2007DE06RPO021

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

38 874 699,12

–25,37

EE

2007EE06RPO001

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

129 931 856,59

– 175,85

ES

2007ES06RAT001

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

12 605 523,29

0,01

ES

2007ES06RPO002

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

44 411 263,01

– 811,13

ES

2007ES06RPO003

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

46 565 977,49

10,13

ES

2007ES06RPO004

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

4 728 266,87

1,15

ES

2007ES06RPO005

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

6 355 287,82

–0,07

ES

2007ES06RPO006

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

11 509 387,33

0,00

ES

2007ES06RPO007

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

88 731 040,54

3,04

ES

2007ES06RPO008

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

94 769 380,73

–26,54

ES

2007ES06RPO009

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

30 099 338,76

51,98

ES

2007ES06RPO010

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

92 023 646,85

–76 485,52

ES

2007ES06RPO011

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

102 629 745,16

1,01

ES

2007ES06RPO012

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

7 282 917,38

0,39

ES

2007ES06RPO013

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

24 869 737,90

0,36

ES

2007ES06RPO014

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

20 959 062,52

–8,56

ES

2007ES06RPO015

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

13 568 195,86

–2 297,82

ES

2007ES06RPO016

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

6 657 514,28

4,26

ES

2007ES06RPO017

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

2 432 290,65

–15,72

FI

2007FI06RPO001

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

306 205 706,94

–10 967,26

FI

2007FI06RPO002

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

2 476 684,88

0,03

FR

2007FR06RPO002

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

13 474 771,64

– 411,74

GR

2007GR06RPO001

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

330 814 547,83

0,03

HU

2007HU06RPO001

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

443 956 972,20

128 606,53

IE

2007IE06RPO001

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

322 067 614,63

40,04

IT

2007IT06RAT001

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

6 506 208,56

0,00

IT

2007IT06RPO001

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

24 380 736,23

–1 600,51

IT

2007IT06RPO002

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

17 564 521,29

–0,36

IT

2007IT06RPO003

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

65 039 828,99

1,32

IT

2007IT06RPO004

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

15 664 080,33

–6 083,53

IT

2007IT06RPO005

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

47 339 294,23

–9 728,61

IT

2007IT06RPO006

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

14 786 581,96

–8 908,43

IT

2007IT06RPO007

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

90 362 024,63

–3,35

IT

2007IT06RPO008

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

17 328 986,74

– 392 309,43

IT

2007IT06RPO009

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

75 301 501,48

0,03

IT

2007IT06RPO010

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

55 292 452,33

0,46

IT

2007IT06RPO011

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

22 479 775,77

0,05

IT

2007IT06RPO012

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

58 718 426,04

–17 931,19

IT

2007IT06RPO013

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

7 077 988,21

–0,18

IT

2007IT06RPO014

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

83 205 960,22

2,39

IT

2007IT06RPO015

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

14 019 423,76

–18,25

IT

2007IT06RPO016

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

72 854 508,13

–28 580,11

IT

2007IT06RPO017

60 734 732,80

0,00

60 734 732,80

–5 006 487,10

55 728 245,70

55 719 550,02

8 695,68

IT

2007IT06RPO018

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

98 748 375,78

1 067,16

IT

2007IT06RPO019

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

124 120 192,75

–19 796,08

IT

2007IT06RPO020

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

124 510 471,21

– 173 134,77

IT

2007IT06RPO021

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

226 139 550,09

–86 311,38

LT

2007LT06RPO001

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

237 121 459,60

56 336,80

LU

2007LU06RPO001

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

9 378 940,94

–30 279,16

LV

2007LV06RPO001

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

214 813 938,09

528,71

MT

2007MT06RPO001

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

9 002 133,88

0,03

NL

2007NL06RPO001

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

98 217 487,71

–1 139 116,65

PL

2007PL06RPO001

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

2 041 821 110,52

3 766,82

PT

2007PT06RAT001

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

2 100 675,68

0,22

PT

2007PT06RPO001

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

48 442 855,88

9,92

PT

2007PT06RPO002

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

601 644 193,09

103,54

PT

2007PT06RPO003

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

26 722 055,59

20,00

SE

2007SE06RPO001

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

298 089 364,84

–3 825 133,99

SI

2007SI06RPO001

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

122 610 210,36

– 283,67

SK

2007SK06RPO001

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

274 899 689,64

– 478,75

UK

2007UK06RPO001

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

469 411 107,94

54 588,19

UK

2007UK06RPO002

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

51 445 684,02

–67,98

UK

2007UK06RPO003

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

166 904 508,81

– 670 199,18

UK

2007UK06RPO004

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

54 428 841,38

–19,87


ANEXA II

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLĂȚI

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2012 – FEADR

Lista agențiior de plăți și a programelor ale căror conturi au fost disociate și vor face obiectul unei decizii ulterioare de închidere a conturilor

Statul membru

Agenția de plăți

Program

Danemarca

DAFA

2007DK06RPO001

Germania

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Thüringen

2007DE06RPO023

Helaba

2007DE06RPO010

Franța

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

România

APDRP

2007RO6RPO001

Spania

Andalucia

2007ES06RPO001


30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/30


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 26 aprilie 2013

privind închiderea conturilor agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2012

[notificat cu numărul C(2013) 2454]

(2013/210/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 32,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia, pe baza conturilor anuale prezentate de statele membre, însoțite de informațiile necesare pentru închiderea conturilor și de un certificat privind integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor, și pe baza rapoartelor întocmite de organismele de certificare, închide conturile agențiilor de plăți menționate la articolul 6 din regulamentul respectiv.

(2)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR (2), se ține seama, pentru exercițiul financiar 2012, de cheltuielile efectuate de statele membre între 16 octombrie 2011 și 15 octombrie 2012.

(3)

Articolul 10 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (3) prevede că sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite acestuia, în conformitate cu decizia de închidere a conturilor menționată la articolul 10 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul respectiv, se calculează prin scăderea plăților lunare pentru exercițiul financiar în cauză, și anume 2012, din cheltuielile recunoscute pentru exercițiul financiar respectiv în conformitate cu alineatul (1). Comisia scade suma respectivă din plata lunară corespunzătoare cheltuielilor efectuate în a doua lună care urmează lunii în care s-a luat decizia de închidere a conturilor sau o adaugă la această plată.

(4)

Comisia a verificat informațiile prezentate de statele membre și le-a comunicat acestora, înainte de 31 martie 2013, rezultatele verificărilor sale, însoțite de modificările necesare.

(5)

Conturile anuale și documentele însoțitoare permit Comisiei să ia, pentru anumite agenții de plăți, o decizie privind integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale prezentate. În anexa I sunt enumerate conturile închise per stat membru și sumele de recuperat de la statele membre sau de plătit acestora.

(6)

Informațiile prezentate de alte agenții de plăți necesită investigații suplimentare, conturile acestora neputând fi închise prin prezenta decizie. În anexa II sunt enumerate agențiile de plăți în cauză.

(7)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006, decizia de închidere a conturilor ia în considerare eventualele depășiri de termene intervenite în lunile august, septembrie și octombrie. Unele cheltuieli declarate de anumite state membre în aceste trei luni ale anului 2012 au fost efectuate după termenele aplicabile. Prezenta decizie trebuie, așadar, să stabilească reducerile corespunzătoare.

(8)

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006, Comisia a redus sau a suspendat deja un număr de plăți lunare înscrise în conturile de cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012. Pentru a evita orice rambursare prematură sau temporară a sumelor în cauză, acestea nu trebuie recunoscute prin prezenta decizie și trebuie examinate mai amănunțit, în cadrul procedurii de verificare a conformității prevăzută la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(9)

În conformitate cu articolul 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, 50 % din consecințele financiare ale nerecuperării sumelor corespunzătoare neregulilor sunt suportate de statul membru în cauză, dacă recuperarea nu s-a produs în decurs de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară ori în decurs de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională. Articolul 32 alineatul (3) din regulamentul menționat prevede că statele membre trebuie să înainteze Comisiei, împreună cu conturile anuale, un raport de sinteză privind procedurile de recuperare întreprinse în urma depistării neregulilor. Normele de aplicare privind obligația statelor membre de raportare a sumelor care trebuie recuperate sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 885/2006. Anexa III la regulamentul menționat conține tabelul pe care statele membre au avut obligația de a-l furniza în 2013. Pe baza tabelelor completate de statele membre, Comisia decide consecințele financiare ale nerecuperării sumelor corespunzătoare neregulilor mai vechi de patru ani sau, respectiv, de opt ani. Această decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare, luate în temeiul articolului 32 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(10)

În conformitate cu articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre pot decide să nu inițieze procedurile de recuperare. O asemenea decizie poate fi luată numai în cazul în care costurile deja suportate și cele estimate depășesc valoarea care trebuie recuperată sau dacă recuperarea se dovedește imposibilă din cauza insolvenței, înregistrată și recunoscută în conformitate cu legislația națională, a debitorului sau a persoanelor responsabile din punct de vedere juridic pentru nereguli. Dacă această decizie a fost luată în decurs de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară sau în decurs de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională în vederea recuperării, consecințele financiare ale nerecuperării trebuie să fie suportate în proporție de 100 % din bugetul UE. În raportul de sinteză menționat la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 sunt indicate sumele pentru care statul membru a decis să nu inițieze procedurile de recuperare și motivele acestei decizii. Aceste sume nu sunt suportate de statele membre în cauză și, în consecință, trebuie suportate din bugetul UE. Această decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare, luate în temeiul articolului 32 alineatul (8) din regulamentul menționat.

(11)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor luate ulterior de către Comisie privind excluderea de la finanțarea UE a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cu excepția agențiilor de plăți menționate la articolul 2, prin prezenta decizie se închid conturile agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA), aferente exercițiului financiar 2012.

Sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite acestuia, în conformitate cu prezenta decizie, inclusiv sumele rezultate din aplicarea articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, sunt stabilite în anexa I.

Articolul 2

Pentru exercițiul financiar 2012, conturile agențiilor de plăți din statele membre stabilite în anexa II sunt disociate de prezenta decizie în ceea ce privește cheltuielile finanțate de FEGA, urmând să facă obiectul unei decizii ulterioare de închidere a conturilor.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171, 23.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 171, 23.6.2006, p. 90.


ANEXA I

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLĂȚI

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2012

Sume de recuperat de la statul membru sau de plătit acestuia

NB: Nomenclatura 2013 : 05 07 01 06, 6701, 6702

SM

 

2012 - Cheltuieli / venituri alocate agențiilor de plăți pentru care conturile sunt

Total a + b

Reduceri și suspendări pentru întreg exercițiul financiar (1)

Reduceri în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005

Total inclusiv reduceri și suspendări

Plăți efectuate către statul membru pentru exercițiul financiar

Sumă de recuperat (–) de la statul membru sau de plătit (+) acestuia (2)

închise

disociate

= cheltuieli / venituri alocate declarate în declarația anuală

= totalul cheltuielilor / veniturilor alocate în declarațiile lunare

 

 

a

b

Formula

d

e

Formula

g

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–44 310,44

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,30

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


SM

 

Cheltuieli (3)

Venituri alocate (3)

Articolul 32 (= e)

Total (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  Reducerile și suspendările sunt cele luate în considerare în sistemul de plăți, la care se adaugă în special corecțiile pentru nerespectarea termenelor de plată stabilite în august, septembrie și octombrie 2012 și corecții pentru stocuri excedentare.

(2)  Pentru calcularea sumei de recuperat de la statul membru sau de plătit acestuia, suma luată în considerare este totalul declarației anuale pentru cheltuielile închise (coloana a) sau totalul declarațiilor lunare pentru cheltuielile disociate (coloana b).

Cursul de schimb aplicabil: articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006.

(3)  Dacă partea corespunzătoare veniturilor alocate este în avantajul statului membru, aceasta trebuie declarată la 05 07 01 06.

NB: Nomenclatura 2013 : 05 07 01 06, 6701, 6702


ANEXA II

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLĂȚI

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2012 – FEGA

Lista agențiilor de plăți ale căror conturi au fost disociate și vor face obiectul unei decizii ulterioare de închidere a conturilor

Statul membru

Agenția de plăți

Germania

Hamburg-Jonas

Germania

Helaba

Belgia

BIRB


30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/37


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 19 aprilie 2013

privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro

(reformare)

(BCE/2013/10)

(2013/211/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere articolul 16 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

Domeniul de aplicare al Deciziei BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro (1) trebuie extins pentru a acoperi seriile viitoare de bancnote euro. În acest sens, sunt necesare mai multe modificări tehnice ale Deciziei BCE/2003/4. În plus, în baza experienței dobândite în aplicarea și interpretarea Deciziei BCE/2003/4, este necesar să se clarifice și să se îmbunătățească anumite norme și proceduri. Prin urmare, pentru a încorpora modificările menționate mai sus, Decizia BCE/2003/4 ar trebui reformată pentru claritate și transparență.

(2)

Articolul 128 alineatul (1) din Tratat și articolul 16 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote euro în Uniune. Aceste dispoziții prevăd, de asemenea, că BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN”) pot emite astfel de bancnote. În temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro (2), BCE și BCN pun în circulație bancnote euro.

(3)

Institutul Monetar European (IME) a efectuat lucrările pregătitoare pentru producerea și emisiunea bancnotelor euro, în special în ceea ce privește elementele grafice ale bancnotelor euro, și a facilitat recunoașterea și acceptarea cupiurilor și a specificațiilor noilor bancnote euro de către utilizatori, luând în considerare cerințele vizuale și tehnice specifice ale asociațiilor europene ale utilizatorilor de bancnote.

(4)

Ca succesor al IME, BCE deține dreptul de autor asupra elementelor grafice ale bancnotelor euro, deținut inițial de IME. BCE și BCN, care acționează în numele BCE, pot valorifica acest drept de autor în ceea ce privește reproducerile emise sau distribuite prin încălcarea acestui drept de autor, cum ar fi, inter alia, reproducerile care ar putea afecta negativ reputația bancnotelor euro.

(5)

BCE și BCN vor introduce periodic o serie nouă de bancnote euro cu elemente de siguranță optimizate, care să beneficieze de progresele înregistrate în tehnologia de producere a bancnotelor de la introducerea primei serii.

(6)

Dreptul BCE și al BCN de a emite bancnote euro include competența de a lua toate măsurile legale necesare pentru a proteja integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată. BCE ar trebui să ia măsuri pentru a oferi un nivel minim de protecție în toate statele membre a căror monedă este euro, astfel încât să se asigure că publicul poate distinge reproducerile de bancnotele euro, care sunt emise de BCE și BCN și care nu sunt bancnote contrafăcute în temeiul articolului 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (3) (denumite în continuare „bancnote euro autentice”). În acest sens, este necesară instituirea unor norme comune în temeiul cărora să fie permisă reproducerea bancnotelor euro.

(7)

Prezenta decizie nu aduce atingere aplicării dreptului penal, în special în materie de contrafacere.

(8)

Reproducerile bancnotelor euro în format electronic ar trebui considerate legale numai dacă producătorul acestora adoptă măsurile tehnice adecvate pentru a descuraja imprimarea lor în cazul în care publicul ar putea confunda astfel de materiale printate cu bancnote euro autentice.

(9)

Competența de a lua măsuri pentru protejarea integrității bancnotelor euro autentice ca mijloc de plată include competența de a adopta un regim comun în cadrul căruia BCN sunt pregătite să preschimbe bancnotele euro autentice deteriorate. În cadrul acestui regim sunt determinate anumite categorii de bancnote euro care ar trebui reținute de BCN atunci când le sunt prezentate în vederea preschimbării.

(10)

Partea din bancnota euro originală care trebuie prezentată pentru ca aceasta să fie acceptată în vederea preschimbării trebuie să îndeplinească anumite cerințe minime privind dimensiunile. Aceste dimensiuni trebuie exprimate ca procent din suprafața bancnotei euro originale înainte de a fi fost deteriorată, pentru a preveni distorsionarea dimensiunilor, de exemplu, în cazurile în care bancnotele euro sunt deteriorate din cauza micșorării.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 impune instituțiilor de credit și, în limitele activității de plăți a acestora, altor prestatori de servicii de plată și oricăror alte instituții angajate în procesarea și distribuirea către public a bancnotelor și monedelor să se asigure că bancnotele și monedele euro pe care le-au primit și pe care intenționează să le repună în circulație sunt verificate în privința autenticității, iar contrafacerile sunt detectate.

(12)

Întrucât deteriorarea bancnotelor euro autentice de către dispozitivele antifurt poate avea loc în contextul unei tentative de săvârșire a unei infracțiuni sau al unei infracțiuni efective, ar trebui să se asigure că în aceste cazuri bancnotele pot fi preschimbate numai de victima unei astfel de tentative sau infracțiuni.

(13)

Pentru a încuraja utilizarea corectă a dispozitivelor antifurt de către toate instituțiile și toți agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, este oportun ca BCN să perceapă de la agenții care operează cu bancnote o taxă destinată compensării analizei efectuate în vederea preschimbării bancnotelor euro autentice care au fost deteriorate de dispozitivele antifurt.

(14)

Această taxă nu ar trebui percepută dacă deteriorarea este rezultatul unei tentative sau al unui caz efectiv de jaf sau de furt și, pentru a evita taxele cu valoare neglijabilă, ar trebui percepută numai atunci când este prezentat în vederea preschimbării un număr minim de bancnote euro autentice deteriorate.

(15)

Bancnotele euro autentice care au fost deteriorate în cantități mari din cauza activării unor dispozitive antifurt ar trebui prezentate în vederea preschimbării, la o solicitare a BCN în acest sens, în seturi formate dintr-un număr minim de bancnote euro.

(16)

Pentru a sprijini eforturile de îmbunătățire a circuitului numerarului și pentru a evita penalizarea utilizării dispozitivelor antifurt, este oportun să se crediteze instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, care prezintă în vederea preschimbării bancnote euro autentice deteriorate în mod accidental de dispozitive antifurt, în ziua primirii acestor bancnote, într-un mod similar depunerilor periodice de numerar.

(17)

Pentru a sprijini prevenirea de către Uniunea Europeană a utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului, este oportun ca Eurosistemul să specifice modalitatea de tratare a cererilor oricăror solicitanți de preschimbare a unor bancnote euro autentice deteriorate în valoare de cel puțin 7 500 EUR. Aceste norme nu aduc atingere oricăror cerințe mai stricte de identificare și raportare adoptate de statele membre în transpunerea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (4).

(18)

Dreptul exclusiv al BCE de a autoriza emisiunea bancnotelor euro în Uniune include competența de a retrage bancnotele euro și de a institui un regim comun în baza căruia BCE și BCN să poată efectua această retragere,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cupiuri și specificații

(1)   Bancnotele euro includ șapte cupiuri, între cinci euro și 500 euro, ilustrând tema „Epocile și stilurile Europei”, cu următoarele specificații de bază.

Valoare nominală

(EUR)

Dimensiuni (prima serie)

Dimensiuni (a doua serie)

Culoare dominantă

Elemente grafice

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Gri

Clasic

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Roșu

Romanic

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Albastru

Gotic

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Portocaliu

Renascentist

100

147 × 82 mm

Urmează a fi stabilite

Verde

Baroc și rococo

200

153 × 82 mm

Urmează a fi stabilite

Galben-maroniu

Arhitectura în oțel și sticlă

500

160 × 82 mm

Urmează a fi stabilite

Violet

Arhitectura modernă a secolului al XX-lea

(2)   Cele șapte cupiuri din seria de bancnote euro conțin reprezentări ale unor porți și ferestre pe avers (recto) și ale unor poduri pe revers (verso). Toate cele șapte cupiuri vor ilustra diferitele perioade artistice europene menționate anterior. Alte elemente grafice includ:

(a)

simbolul Uniunii Europene;

(b)

denumirea monedei cu caractere din alfabetul latin și grec și, în plus, pentru a doua serie de bancnote euro, denumirea monedei în alfabetul chirilic;

(c)

inițialele BCE în diferitele versiuni lingvistice oficiale ale Uniunii Europene; pentru prima serie de bancnote euro, inițialele BCE se limitează la următoarele cinci versiuni lingvistice oficiale: BCE, ECB, EZB, EKT și EKP și, în plus, pentru a doua serie de bancnote euro, inițialele BCE se limitează la următoarele nouă versiuni lingvistice oficiale: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE și EBC;

(d)

simbolul © care indică faptul că dreptul de autor aparține BCE; și

(e)

semnătura președintelui BCE.

Articolul 2

Norme privind reproducerea bancnotelor euro

(1)   „Reproducere” înseamnă orice imagine tangibilă sau intangibilă care folosește integral sau parțial o bancnotă euro, astfel cum este specificată la articolul 1, sau părți din elementele grafice individuale ale acesteia, cum ar fi, printre altele, culoarea, dimensiunile și folosirea literelor sau a simbolurilor, imagine care poate fi asemănătoare sau poate da impresia generală a unei bancnote euro autentice, indiferent de:

(a)

dimensiunea imaginii; sau

(b)

materialul (materialele) sau tehnica (tehnicile) utilizate pentru producerea acesteia; sau

(c)

dacă elemente grafice ale bancnotelor euro, cum ar fi literele sau simbolurile, au fost modificate sau adăugate.

(2)   Reproducerile pe care publicul le-ar putea confunda cu bancnote euro autentice sunt considerate ilegale.

(3)   Reproducerile care îndeplinesc următoarele criterii sunt considerate legale, deoarece nu există riscul de a fi confundate de public cu bancnote euro autentice:

(a)

reproducerile unei singure fețe a unei bancnote euro, astfel cum este prevăzut la articolul 1, cu condiția ca dimensiunea reproducerii să fie egală cu sau mai mare de 125 % sau mai mică sau egală cu 75 % atât din lungimea, cât și din lățimea respectivei bancnote euro, astfel cum este specificată la articolul 1; sau

(b)

reproducerile ambelor fețe ale unei bancnote euro, astfel cum este specificată la articolul 1, cu condiția ca dimensiunea reproducerii să fie mai mare de sau egală cu 200 % sau mai mică de sau egală cu 50 % atât din lungimea, cât și din lățimea respectivei bancnote euro, astfel cum este specificată la articolul 1; sau

(c)

reproducerile unor elemente grafice individuale ale unei bancnote euro, astfel cum este specificată la articolul 1, cu condiția ca aceste elemente grafice să nu fie prezentate pe un fundal care să semene cu o bancnotă; sau

(d)

reproducerile unei singure fețe care ilustrează o porțiune din aversul sau din reversul unei bancnote euro, cu condiția ca porțiunea respectivă să fie mai mică de o treime din aversul sau reversul original al bancnotei euro, astfel cum este specificată la articolul 1; sau

(e)

reproducerile dintr-un material care este neîndoielnic diferit de hârtie și care are un aspect evident diferit de cel al materialului folosit pentru bancnote; sau

(f)

reproducerile intangibile puse la dispoziție în format electronic pe pagini de internet, prin mijloace de comunicații cu fir sau fără fir sau prin orice alte mijloace care permit publicului să acceseze aceste reproduceri intangibile dintr-un loc și într-un moment pe care îl aleg în mod individual, cu condiția ca:

cuvântul SPECIMEN (mostră) să fie incorporat în diagonală pe reproducere, în setul de caractere Arial sau în seturi de caractere asemănătoare acestuia; și

rezoluția reproducerii electronice la dimensiunea 100 % să nu depășească 72 dpi (dots per inch).

(4)   În cazul reproducerilor în conformitate cu alineatul (3) litera (f),

lungimea cuvântului SPECIMEN este de cel puțin 75 % din lungimea reproducerii; și

înălțimea cuvântului SPECIMEN este de cel puțin 15 % din lățimea reproducerii; și

cuvântul SPECIMEN este afișat într-o culoare netransparentă (opacă) contrastând cu culoarea dominantă a bancnotei euro respective, astfel cum se specifică la articolul 1.

(5)   Urmare a unei cereri scrise, BCE și BCN confirmă că reproducerile care nu îndeplinesc criteriile din alineatul (3) sunt la rândul lor legale, în măsura în care nu pot fi confundate de public cu bancnote euro autentice, astfel cum sunt specificate la articolul 1. Dacă o reproducere este realizată pe teritoriul unui singur stat membru a cărui monedă este euro, cererile menționate anterior se adresează BCN a statului membru respectiv. În toate celelalte cazuri, astfel de cereri se adresează BCE.

(6)   Normele privind reproducerea bancnotelor euro se aplică și bancnotelor euro care au fost retrase sau care și-au pierdut statutul de mijloace legale de plată în temeiul prezentei decizii.

Articolul 3

Preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate

(1)   La cerere, în condițiile prevăzute la alineatul (2) și în decizia relevantă a Consiliului guvernatorilor prevăzută la articolul 6, BCN preschimbă bancnote euro autentice deteriorate în următoarele cazuri:

(a)

la prezentarea a peste 50 % din bancnota euro; sau

(b)

la prezentarea a 50 % sau mai puțin din bancnota euro, dacă solicitantul dovedește că părțile lipsă au fost distruse.

(2)   Pe lângă condițiile prevăzute la alineatul (1), pentru preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate se aplică următoarele condiții suplimentare:

(a)

dacă există îndoieli privind titlul legal al solicitantului asupra bancnotelor euro: solicitantul trebuie să facă dovada identității sale, precum și dovada că solicitantul este deținătorul sau un solicitant autorizat în alt mod;

(b)

dacă există îndoieli privind autenticitatea bancnotelor euro: solicitantul trebuie să facă dovada identității sale;

(c)

dacă sunt prezentate bancnote euro autentice pătate cu cerneală, contaminate sau impregnate: solicitantul trebuie să depună o explicație scrisă privind tipul de pete, contaminare sau impregnare;

(d)

dacă bancnotele euro autentice au fost deteriorate de dispozitive antifurt: solicitantul trebuie să dea o declarație scrisă privind cauza neutralizării;

(e)

atunci când bancnotele euro autentice au fost deteriorate de dispozitive antifurt în legătură cu o tentativă sau un caz efectiv de jaf, furt sau altă activitate infracțională: bancnotele trebuie preschimbate numai la cererea deținătorului sau a solicitantului autorizat în alt mod, care a fost victima tentativei sau activității infracționale efective care a condus la deteriorarea bancnotelor;

(f)

dacă bancnotele euro autentice au fost deteriorate de dispozitive antifurt și sunt prezentate de instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001: instituțiile și agenții economici în cauză trebuie să dea o declarație scrisă privind cauza neutralizării, referința și caracteristicile dispozitivului antifurt, detalii privind entitatea care prezintă bancnotele deteriorate și data de prezentare a acestora;

(g)

dacă bancnotele euro autentice au fost deteriorate în cantități mari din cauza activării dispozitivelor antifurt: în măsura în care este posibil și la o solicitare a BCN în acest sens, acestea trebuie prezentate în seturi de 100 de bancnote euro, dacă există suficiente bancnote euro pentru a forma astfel de seturi;

(h)

dacă instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 prezintă în vederea preschimbării, într-una sau mai multe tranzacții, bancnote euro autentice deteriorate cu o valoare de cel puțin 7 500 EUR: instituțiile și agenții economici respectivi trebuie să depună documentația privind originea bancnotelor și identificarea clientului sau, după caz, a beneficiarului efectiv, astfel cum este definit în Directiva 2005/60/CE. Această obligație există și în caz de îndoială cu privire la atingerea valorii prag de 7 500 EUR. Regulile stabilite în prezentul alineat nu aduc atingere oricăror cerințe de identificare și raportare mai stricte adoptate de statele membre la transpunerea Directivei 2005/60/CE.

(3)   Fără a aduce atingere celor de mai sus:

(a)

dacă știu sau au motive suficiente să considere că bancnotele euro autentice au fost deteriorate în mod intenționat, BCN trebuie să refuze preschimbarea și să rețină bancnotele euro, pentru a evita reintrarea acestora în circulație sau prezentarea lor de către solicitant în vederea preschimbării la altă BCN. Totuși, acestea vor preschimba bancnotele euro autentice deteriorate dacă știu sau au motive suficiente să considere că solicitanții sunt de bună-credință sau dacă solicitanții pot dovedi că sunt de bună-credință. Bancnotele euro care au suferit deteriorări minore, de exemplu au fost adnotate, au fost inscripționate cu cifre sau scurte propoziții, nu vor fi considerate, în principiu, bancnote euro deteriorate în mod intenționat; și

(b)

dacă știu sau au motive suficiente să considere că a fost comisă o infracțiune, BCN trebuie să refuze preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate și să le rețină, pe bază de confirmare de primire, ca probă care urmează să fie prezentată autorităților competente în vederea începerii cercetării penale sau în sprijinul unei cercetări penale în curs de desfășurare. Cu excepția cazurilor în care autoritățile competente hotărăsc altfel, bancnotele euro autentice pot fi acceptate în vederea preschimbării la sfârșitul cercetării, în condițiile prevăzute la alineatele (1) și (2);

(c)

dacă știu sau au motive suficiente să considere că bancnotele euro autentice deteriorate sunt contaminate, reprezentând un risc pentru sănătate și securitate, BCN trebuie să preschimbe bancnotele euro autentice deteriorate, dacă solicitantul poate furniza o evaluare de sănătate și securitate din partea autorităților competente.

Articolul 4

Instituirea unei taxe pentru preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate de dispozitivele antifurt

(1)   BCN percep de la instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 o taxă atunci când aceștia solicită BCN, în conformitate cu articolul 3, preschimbarea unor bancnote euro autentice care au fost deteriorate de dispozitive antifurt.

(2)   Taxa se ridică la 10 euro cenți pentru fiecare bancnotă euro deteriorată.

(3)   Taxa este percepută numai dacă sunt preschimbate cel puțin 100 de bancnote euro deteriorate. Taxa se percepe pentru toate bancnotele euro preschimbate.

(4)   Nu se percepe nicio taxă atunci când bancnotele euro au fost deteriorate în legătură cu o tentativă sau un caz efectiv de jaf, furt sau altă activitate infracțională.

Articolul 5

Creditarea valorii bancnotelor euro autentice deteriorate în mod accidental de dispozitivele antifurt și prezentate în vederea preschimbării

(1)   BCN creditează instituțiilor și agenților economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, care au un cont deschis la BCN relevantă, valoarea bancnotelor euro autentice care au fost deteriorate în mod accidental de dispozitivele antifurt în ziua primirii acestor bancnote, cu următoarele condiții:

(a)

bancnotele euro nu au fost deteriorate în legătură cu o tentativă sau cu un caz efectiv de jaf, furt sau altă activitate infracțională;

(b)

BCN poate verifica imediat dacă suma solicitată corespunde cel puțin aproximativ valorii bancnotelor prezentate; și

(c)

sunt transmise toate celelalte informații solicitate de BCN.

(2)   Orice diferență care apare după procesare între valoarea bancnotelor euro autentice deteriorate în mod accidental prezentate în vederea preschimbării și suma creditată înainte de procesare este debitată sau creditată, după caz, instituției sau agentului economic care a prezentat bancnotele.

(3)   Taxele prevăzute la articolul 4 vor fi calculate în baza numărului efectiv de bancnote euro autentice deteriorate în mod accidental procesate de BCN.

Articolul 6

Retragerea bancnotelor euro

Retragerea unui tip sau a unei serii de bancnote euro se reglementează printr-o decizie a Consiliului guvernatorilor publicată în scopul informării publicului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte mijloace de informare. Această decizie reglementează cel puțin următoarele aspecte:

tipul sau seria bancnotelor euro care urmează să fie retrase din circulație; și

durata perioadei pe parcursul căreia se efectuează preschimbarea; și

data începând de la care tipul sau seria de bancnote euro în cauză își pierde statutul de mijloc legal de plată; și

tratamentul aplicat bancnotelor euro prezentate după expirarea perioadei de retragere și/sau după ce și-au pierdut statutul de mijloace legale de plată.

Articolul 7

Intrare în vigoare și abrogare

(1)   Decizia BCE/2003/4 se abrogă.

(2)   Trimiterile la Decizia BCE/2003/4 se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

(3)   Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 19 aprilie 2013.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 78, 25.3.2003, p. 16.

(2)  JO L 139, 11.5.1998, p. 1.

(3)  JO L 181, 4.7.2001, p. 6.

(4)  JO L 309, 25.11.2005, p. 15.


ANEXĂ

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia BCE/2003/4

Prezenta decizie

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7


ORIENTĂRI

30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/43


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 19 aprilie 2013

de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro

(BCE/2013/11)

(2013/212/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1, 14.3 și 16,

având în vedere Decizia BCE/2013/10 din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (1),

întrucât:

(1)

În baza experienței câștigate în aplicarea și interpretarea Orientării BCE/2003/5 din 20 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (2) și în scopul unei trimiteri consecvente la bancnotele euro autentice care au statutul de mijloace legale de plată, este oportun să se utilizeze doar termenul „deteriorat”.

(2)

Prin urmare, Orientarea BCE/2003/5 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificare

Articolul 4 din Orientarea BCE/2003/5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Schimbul bancnotelor euro deteriorate

(1)   BCN pun în aplicare în mod corespunzător Decizia BCE/2013/10 (3).

(2)   La punerea în aplicare a Deciziei BCE/2013/10 și sub rezerva oricărei constrângeri juridice, BCN pot distruge bancnotele euro deteriorate sau părți din acestea, cu excepția cazurilor în care există motive legale pentru care trebuie să le păstreze sau să le restituie solicitantului.

(3)   BCN desemnează un organism unic care adoptă deciziile privind preschimbarea bancnotelor euro deteriorate în cazurile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Decizia BCE/2013/10 și informează BCE cu privire la aceasta.

Articolul 2

Producerea de efecte

Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 19 aprilie 2013.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  A se vedea pagina 37 din prezentul Jurnalul Oficial.

(2)  JO L 78, 25.3.2003, p. 20.

(3)  JO L 118, 30.4.2013, p. 37.”


III Alte acte

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/44


RECOMANDAREA NR. 93/13/COL A AUTORITĂȚII AELS DE SUPRAVEGHERE

din 21 februarie 2013

privind un plan coordonat de control pentru stabilirea prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare

AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 109 și Protocolul 1 la acord,

având în vedere Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție, în special articolul 5 alineatul (2) litera (b) și Protocolul 1 la acord,

având în vedere actul menționat la capitolul XII punctul 54zzzi din Anexa II la Acordul privind SEE [Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor], astfel cum a fost corectat și modificat, și în special articolul 53,

având în vedere Decizia 75/13/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 19 februarie 2013 prin care membrul competent al Colegiului este autorizat să adopte recomandarea finală, astfel cum a fost aprobată de către Comitetul AELS pentru chestiuni veterinare și fitosanitare (evenimentul nr. 663341),

întrucât:

(1)

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 conferă Autorității AELS de Supraveghere (denumită în continuare „Autoritatea”) competența de a recomanda, atunci când consideră că este necesar, planuri coordonate, organizate în scopuri specifice, în special pentru a se stabili prevalența riscurilor asociate cu hrana pentru animale, cu produsele alimentare sau cu animalele.

(2)

Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (1) stabilește normele SEE privind etichetarea produselor alimentare aplicabile tuturor produselor alimentare.

(3)

Potrivit Directivei 2000/13/CE, etichetarea și metodele utilizate nu ar trebui să inducă în eroare consumatorul, mai ales în ceea ce privește caracteristicile produselor alimentare, inclusiv în privința adevăratei naturi și a identității acestora. Mai mult decât atât, în absența unor norme specifice la nivelul SEE sau la nivel național, denumirea sub care este vândut un produs alimentar trebuie să fie denumirea obișnuită în statul SEE în care este vândut produsul sau o descriere a produsului alimentar care să fie destul de clară pentru a permite cumpărătorului să cunoască adevărata natură a produsului.

(4)

Mai mult decât atât, toate ingredientele trebuie menționate pe eticheta produselor alimentare preambalate destinate consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă. În special, în cazul produselor alimentare care conțin carne ca ingredient, atunci când sunt destinate consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă, trebuie să se indice de asemenea, direct pe ambalaj sau pe eticheta aplicată pe acesta, specia de animal de la care provine carnea. Dacă în denumirea produsului alimentar este menționat un ingredient, atunci cantitatea ingredientului respectiv, exprimată ca procentaj, trebuie să fie indicată în lista ingredientelor, pentru a se evita inducerea în eroare a consumatorului în privința identității și a compoziției produsului alimentar.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2) prevede cerințe suplimentare de etichetare aplicabile anumitor produse alimentare. În special, regulamentul menționat prevede că ambalajele destinate consumatorului final care conțin, printre altele, carne tocată provenită de la solipede trebuie să poarte un aviz care să indice faptul că produsele respective trebuie să fie gătite înainte de a fi consumate, dacă și în măsura în care normele naționale ale statului membru pe teritoriul căruia este comercializat produsul impun acest lucru.

(6)

Secțiunea III din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 impune operatorilor din sectorul produselor alimentare care administrează abatoare să solicite, să primească și să verifice informațiile privind lanțul alimentar referitoare la toate animalele, cu excepția vânatului sălbatic, care sunt trimise sau destinate trimiterii la abator, și să acționeze în mod corespunzător. Informațiile relevante privind lanțul alimentar trebuie să cuprindă, în special, medicamentele de uz veterinar administrate animalelor într-o perioadă relevantă și cu o perioadă de așteptare mai mare de zero, precum și datele administrării și perioadele de așteptare. Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (3) impune, printre altele, ca veterinarul oficial să îndeplinească sarcini de auditare și inspecție. În special, veterinarul oficial trebuie să verifice și să analizeze informațiile relevante din registrele exploatației din care provin animalele destinate sacrificării, inclusiv informațiile privind lanțul alimentar, și să țină cont de rezultatele documentate ale acestor verificări și analize atunci când desfășoară inspecțiile ante și post-mortem.

(7)

În urma controalelor oficiale care se desfășoară din decembrie 2012 în mai multe state membre ale Uniunii Europene, s-a constatat că anumite produse preambalate conțineau carne de cal, fapt care nu era indicat în lista de ingrediente care apărea direct pe ambalaj sau pe o etichetă aplicată pe acesta. Denumirea anumitor produse alimentare de acest fel și/sau lista de ingrediente care însoțea produsul făceau referire însă, în mod înșelător, numai la prezența cărnii de vită.

(8)

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (4), operatorii din sectorul produselor alimentare trebuie să se asigure, în toate etapele producerii, prelucrării și distribuției din unitatea aflată sub controlul lor, că produsele alimentare îndeplinesc cerințele legislației alimentare care sunt relevante pentru activitățile pe care le desfășoară și trebuie să verifice dacă aceste cerințe sunt respectate.

(9)

Caii sunt o specie animală „de la care se obțin produse alimentare” sau „care nu este destinată producției de alimente”. Fenilbutazona este un medicament de uz veterinar care poate fi administrat doar animalelor care nu sunt destinate producției de alimente, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (5). Prin urmare, caii care nu sunt destinați producției de alimente, care au fost tratați cu fenilbutazonă la un anumit moment al vieții lor, nu pot intra în lanțul alimentar. Având în vedere practicile frauduloase legate de prezența neetichetată a cărnii de cal în anumite produse alimentare, este adecvat, din motive de prevenție, să se verifice dacă în lanțul alimentar au intrat cai care nu erau destinați producției de alimente și care au fost tratați cu fenilbutazonă.

(10)

Prin urmare, este necesar ca Autoritatea să recomande Norvegiei și Islandei să pună în aplicare, timp de o lună, un plan coordonat de control pentru a stabili prevalența unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare. Această perioadă poate fi extinsă cu încă două luni.

(11)

Planul de control recomandat ar trebui să fie alcătuit din două acțiuni.

(12)

Prima acțiune ar trebui să constea în controale adecvate desfășurate la nivelul distribuției cu amănuntul, asupra produselor alimentare destinate consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă, comercializate și/sau etichetate drept conținând carne de vită. Aceste controale ar putea fi extinse și la alte unități (de exemplu, la depozitele frigorifice). Obiectivul acestor controale ar fi de a se stabili dacă aceste produse conțin carne de cal, acest fapt nefiind indicat în mod adecvat pe ambalaj, sau, în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, dacă informația privind prezența acestui tip de carne nu este pusă la dispoziția consumatorului sau a unităților de restaurație colectivă. Aceste controale ar trebui efectuate pe baza unui eșantion reprezentativ.

(13)

Există metode fiabile care permit detectarea într-un eșantion, cu un grad suficient de precizie, a prezenței unor proteine provenite de la specii nedeclarate. Laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru detectarea proteinelor animale în hrana pentru animale poate oferi sfaturi utile referitoare la aceste metode și utilizarea lor. Autoritățile competente din Norvegia și Islanda ar trebui invitate să se bazeze pe sfaturile laboratorului menționat în ceea ce privește metodele care pot fi utilizate.

(14)

A doua acțiune ar trebui să constea în controale adecvate desfășurate în unitățile care manipulează carnea de cal destinată consumului uman, inclusiv produsele alimentare provenite din țări terțe, pentru detectarea reziduurilor de fenilbutazonă. Și aceste controale trebuie efectuate pe baza unui eșantion reprezentativ, ținându-se cont de cifrele referitoare la producție și la importuri. În acest caz, este oportun să se facă apel la metodele prevăzute în Decizia 2002/657/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 96/23/CE a Consiliului privind funcționarea metodelor de analiză și interpretarea rezultatelor (6).

(15)

Norvegia și Islanda ar trebui să comunice periodic Autorității rezultatele acestor controale, în vederea evaluării constatărilor și a luării unei decizii privind o serie de acțiuni corespunzătoare. Aceste rezultate vor fi transmise Comisiei Europene.

Măsurile prevăzute în prezenta recomandare sunt în conformitate cu avizul Comitetului AELS pentru chestiuni veterinare și fitosanitare, care oferă asistență Autorității,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Norvegia și Islanda ar trebui să aplice un plan coordonat de control, în conformitate cu anexa la prezenta recomandare, constând în următoarele acțiuni:

(a)

controale oficiale asupra produselor alimentare care sunt destinate consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă și care sunt comercializate și/sau etichetate drept conținând carne de vită; precum și

(b)

controale oficiale privind carnea de cal destinată consumului uman, care vizează detectarea reziduurilor de fenilbutazonă.

Adoptată la Bruxelles, 21 februarie 2013.

Pentru Autoritatea AELS de Supraveghere

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membru al Colegiului

Xavier LEWIS

Director


(1)  Act la care se face referire în capitolul XII punctul 18 din anexa II la Acordul privind SEE.

(2)  Act la care se face referire în capitolul I punctul 6.1.17 din anexa I la Acordul privind SEE.

(3)  Act la care se face referire în capitolul I punctul 1.1.12 din anexa I la Acordul privind SEE.

(4)  Act la care se face referire la capitolul XII punctul 54zzzc din anexa II la Acordul privind SEE.

(5)  Act la care se face referire la capitolul XIII punctul 13 din anexa II la Acordul privind SEE.

(6)  Act la care se face referire în capitolul I punctul 7.2.19 din anexa I la Acordul privind SEE.


ANEXĂ

Planul de control coordonat menit să stabilească prevalența practicilor frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare

I.   ACȚIUNI ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTROL COORDONAT

Planul coordonat de control ar trebui să constea în două acțiuni:

ACȚIUNEA 1:   Controale asupra produselor alimentare comercializate și/sau etichetate drept conținând carne de vită

A.   Definiția produsului:

1.

Produsele alimentare comercializate și/sau etichetate drept conținând carne de vită (de exemplu, carne tocată, produse din carne și preparate din carne) încadrate în următoarele categorii:

(a)

produse alimentare preambalate destinate consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă care sunt etichetate drept conținând carne de vită;

(b)

produse alimentare oferite spre vânzare consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă fără preambalare și produse alimentare ambalate în unitățile de vânzare la cererea consumatorului sau preambalate pentru vânzare directă, comercializate drept conținând carne de vită și/sau însoțite de această indicație.

2.

În scopul acestui plan coordonat de control, se aplică definiția „produsului alimentar preambalat” de la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2000/113/CE.

3.

În scopul acestui plan coordonat de control, se aplică definițiile „cărnii tocate”, „preparatelor din carne” și „produselor din carne” de la punctele 1.13, 1.15 și 7.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

B.   Obiectiv

Autoritățile competente din Norvegia și Islanda ar trebui să desfășoare controale oficiale pentru a stabili dacă produsele menționate la punctul A conțin carne de cal, acest fapt nefiind indicat în mod adecvat pe ambalaj, sau, în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, dacă informația privind prezența acestei cărni nu este pusă la dispoziția consumatorului sau a unităților de restaurație colectivă, în conformitate cu legislația SEE și, după caz, cu dispozițiile naționale.

C.   Punctele și procedura de eșantionare

1.

Eșantionul ar trebui să fie reprezentativ pentru produsele în cauză și să cuprindă o gamă variată de produse.

2.

Eșantionarea produselor ar trebui efectuată la nivelul distribuției cu amănuntul (de exemplu, în supermarketuri, în magazine mai mici, în măcelării), putând fi extinsă și la alte unități (de exemplu, la depozitele frigorifice).

D.   Numărul de eșantioane și modalitățile de eșantionare

Tabelul care urmează prezintă în mare numărul minim recomandat indicativ al eșantioanelor care ar trebui prelevate în perioada prevăzută în secțiunea II. Autoritățile competente din Norvegia și Islanda sunt invitate să preleve mai multe probe, atunci când este posibil. Distribuția eșantioanelor per țară se bazează pe cifrele demografice, cu un număr minim de 10 eșantioane din produsele în cauză per țară per lună calendaristică, astfel cum se indică în secțiunea II.

Produse alimentare comercializate și/sau etichetate drept conținând carne de vită

Țara de comercializare

Numărul indicativ lunar recomandat de eșantioane

Norvegia

50

Islanda

10

E.   Metode

Autoritățile competente din Norvegia și Islanda trebuie să utilizeze, de preferință, metoda (metodele) recomandată (recomandate) de Laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru detectarea proteinelor animale în hrana pentru animale.

ACȚIUNEA 2:   Controale asupra cărnii de cal destinate consumului uman

A.   Definiția produsului:

Carnea de cal, asin, măgar sau bardou, proaspătă sau congelată, clasificată la codul 0205 din Nomenclatura Combinată și destinată consumului uman.

B.   Obiectiv

Autoritățile competente din Norvegia și Islanda ar trebui să desfășoare controale oficiale pentru a detecta eventuala prezență a unor reziduuri de fenilbutazonă în produsele menționate la punctul A.

C.   Punctele și procedura de eșantionare

Eșantionarea produselor ar trebui efectuată în unitățile care manipulează produsele menționate la punctul A (de exemplu, în abatoare, la posturile de inspecție la frontieră).

D.   Numărul de eșantioane și modalitățile de eșantionare

Numărul minim recomandat de eșantioane care ar trebui prelevate în perioada prevăzută în secțiunea II ar trebui stabilit la 1 eșantion la fiecare 50 de tone din produsele menționate la punctul A, cu un minimum de 5 eșantioane per țară.

E.   Metode

Autoritățile competente din Norvegia și Islanda ar trebui să utilizeze metode validate în conformitate cu Decizia 2002/657/CE. Aceste metode sunt disponibile pe site-ul web al Laboratorului de referință al UE pentru reziduurile de medicamente de uz veterinar și de contaminanți din produsele alimentare de origine animală pentru reziduurile enumerate în grupa A la punctul (5) și în grupa B la punctul (2) literele (a), (b) și (e) din anexa I la Directiva 96/23/CE a Consiliului (1).

II.   DURATA PLANULUI COORDONAT DE CONTROL

Planul coordonat de control ar trebui aplicat timp de o lună începând de la data adoptării prezentei recomandări sau cel târziu începând cu 1 martie 2013.

III.   RAPORTAREA REZULTATELOR

1.

Autoritățile competente din Norvegia și Islanda ar trebui să prezinte un raport cu rezumatul următoarelor informații pentru fiecare dintre acțiunile menționate în secțiunea I din prezenta anexă:

(a)

numărul eșantioanelor prelevate, pentru fiecare categorie de produse;

(b)

metoda/metodele utilizată/utilizate pentru analiză și tipul analizei efectuate;

(c)

numărul de detectări;

(d)

controalele ulterioare efectuate în ceea ce privește detectările în produsele menționate la punctul A în cadrul acțiunii 1 în cazurile în care prezența detectată a cărnii de cal depășește 1 %;

(e)

controalele ulterioare efectuate în ceea ce privește detectările în produsele menționate la punctul A în cadrul acțiunii 2;

(f)

rezultatele controalelor ulterioare;

(g)

în ceea ce privește detectările în produsele menționate la punctul A în cadrul acțiunii 2, țara în care a fost certificat pentru sacrificare animalul în cauză.

Raportul ar trebui comunicat Autorității în termen de 15 zile de la expirarea perioadei de o lună menționate în secțiunea II.

Raportul ar trebui prezentat în formatul care urmează a fi furnizat de Autoritate.

2.

Autoritățile competente din Norvegia și Islanda ar trebui să raporteze imediat Autorității orice rezultat pozitiv al controalelor oficiale desfășurate în ceea ce privește acțiunile 1 și 2 menționate în secțiunea I, prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje.

3.

Autoritățile competente din Norvegia și Islanda ar trebui, de asemenea, să raporteze Autorității rezultatele oricăror controale efectuate la cererea lor de către operatorii din sectorul alimentar. Aceste informații ar trebui să fie însoțite de detaliile menționate la punctul 1 și să fie prezentate în formatul care urmează a fi furnizat de Autoritate.


(1)  Act la care se face referire la capitolul I partea 7.1 punctul 2 din anexa I la Acordul privind SEE.