ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.105.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 105

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
13 aprilie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 335/2013 al Comisiei din 12 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 336/2013 al Comisiei din 12 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1010/2009 în ceea ce privește acordurile administrative cu țările terțe referitoare la certificatele de captură pentru produsele obținute din pescuitul marin

4

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 337/2013 al Comisiei din 12 aprilie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

7

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

13.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 335/2013 AL COMISIEI

din 12 aprilie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (1), în special articolul 91,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

(2)

La 12 octombrie 2011, Comisia a adoptat o propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (3). Propunerea respectivă introduce o nouă strategie de dezvoltare rurală, bazată pe opțiunile de politică prezentate în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Politica agricolă comună (PAC) în perspectiva anului 2020 – Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” (4), precum și pe dezbaterile ample care au urmat publicării acesteia. Atunci când va fi adoptată, propunerea va modifica substanțial politica de dezvoltare rurală, în special în ceea ce privește conținutul mai multor măsuri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și incluse în programele de dezvoltare rurală ale statelor membre.

(3)

Este important să se asigure că resursele FEADR din perioada de programare ce urmează perioadei de programare 2007-2013 sunt destinate, pe cât posibil, implementării acestei noi strategii de dezvoltare rurală. Este inevitabilă suprapunerea, pentru o anumită perioadă, a aplicării programelor de dezvoltare rurală și a dispozițiilor juridice corespunzătoare din perioada de programare 2007-2013 și din perioada de programare următoare. În consecință, este necesar să se asigure că măsurile instituite în cadrul perioadei de programare 2007-2013 se aplică astfel încât să nu consume o cotă disproporționată din resursele financiare ale perioadei de programare următoare.

(4)

Prin urmare, ar trebui să se prevadă ca statele membre să nu își asume angajamente juridice noi față de beneficiari pentru măsurile multianuale care se pot întinde destul de mult și pe perioada de programare următoare și care, ca urmare a noii strategii de dezvoltare rurală, ar putea fi stopate sau modificate în mod substanțial.

(5)

Articolul 27 alineatul (12) și articolul 32a din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 limitează prelungirea duratei angajamentelor în curs în favoarea agromediului, a bunăstării animalelor sau a silvomediului la finalul perioadei de referință a primelor la care se referă cererea de plată din 2013. Pentru a se asigura că orice întârziere apărută în procesul de depunere și de aprobare a noilor programe de dezvoltare rurală nu are un efect negativ asupra continuității implementării politicii, posibilitatea de a prelungi aceste angajamente ar trebui extinsă până la sfârșitul perioadei de referință a primelor la care se referă cererea de plată din 2014.

(6)

Având în vedere că se apropie sfârșitul perioadei de programare 2007-2013, este necesar să se reducă sarcina procedurală în cazul statelor membre care își modifică programele de dezvoltare rurală, păstrându-se, în același timp, un nivel adecvat de evaluare de către Comisie. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă posibilități sporite pentru a transfera, în timp util și printr-o procedură de notificare, sume de la anumite măsuri pentru care aceste resurse nu vor mai fi necesare la alte măsuri. Prin urmare, pragul de flexibilitate pentru transferurile între axe ar trebui crescut.

(7)

Este important să se asigure continuitatea implementării politicii de dezvoltare rurală și o trecere ușoară de la o perioadă de programare la următoarea perioadă de programare. În consecință, ar trebui să se precizeze că cheltuielile legate de evaluările ex ante ale noilor programe și costurile de pregătire legate de elaborarea strategiilor de dezvoltare locală pentru perioada de programare ce urmează perioadei de programare 2007-2013 fac parte din activitățile de pregătire finanțate prin asistență tehnică. În plus, ar trebui să fie posibil să se finanțeze alte activități de pregătire în cazul în care sunt direct legate de activitățile programelor actuale de dezvoltare rurală și sunt necesare pentru a asigura continuitatea și trecerea ușoară de la o perioadă de programare la următoarea perioadă de programare.

(8)

Atunci când și-au folosit deja resursele pentru perioada de programare 2007-2013 pentru un anumit program și/sau măsură, statele membre nu ar trebui să își asume noi angajamente juridice față de beneficiarii programului și/sau măsurii respective. În plus, ar trebui prevăzute date limită clare pentru asumarea de angajamente juridice față de beneficiari în cadrul perioadei de programare 2007-2013 și al următoarei perioade de programare.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 9 alineatele (2) și (4), „1 %” se înlocuiește cu „3 %”;

2.

la articolul 14 se adaugă următorul alineat (5):

„(5)   După 31 decembrie 2013, nu se mai asumă niciun angajament juridic nou față de beneficiari în temeiul articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.”;

3.

la articolul 21 se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   După 31 decembrie 2013, nu se mai asumă niciun angajament juridic nou față de beneficiari în temeiul articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.”;

4.

la articolul 27 alineatul (12) al doilea paragraf, „2013” se înlocuiește cu „2014”;

5.

la articolul 31 se adaugă următorul alineat (5):

„(5)   După 31 decembrie 2013, nu se mai asumă niciun angajament juridic nou față de beneficiari în temeiul articolului 43 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, și nici în cazurile în care măsurile respective sunt puse în aplicare de grupuri de acțiune locală în conformitate cu articolul 63 litera (a) din regulamentul menționat.”;

6.

la articolul 32 se adaugă un al doilea paragraf, după cum urmează:

„După 31 decembrie 2013, nu se mai asumă niciun angajament juridic nou față de beneficiari în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, și nici în cazurile în care măsurile respective sunt puse în aplicare de grupuri de acțiune locală în conformitate cu articolul 63 litera (a) din regulamentul menționat.”;

7.

la articolul 32a, „2013” se înlocuiește cu „2014”;

8.

se inserează următorul articol 41a:

„Articolul 41a

(1)   În scopul aplicării articolului 66 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, pentru perioada de programare următoare perioadei de programare 2007-2013, activitățile de pregătire a intervențiilor programelor includ următoarele:

(a)

cheltuielile legate de evaluarea ex ante a programelor;

(b)

costurile de pregătire legate de elaborarea strategiilor de dezvoltare locală;

(c)

cheltuielile legate de alte activități de pregătire, cu condiția să fie:

(i)

direct legate de activitățile programelor actuale de dezvoltare rurală; și

(ii)

necesare pentru a asigura continuitatea implementării politicii de dezvoltare rurală și o trecere ușoară de la o perioadă de programare la perioada de programare următoare.

(2)   Aplicarea alineatului (1) este subordonată includerii unei dispoziții pertinente în programele de dezvoltare rurală.”;

9.

la capitolul III secțiunea 2 se inserează următorul articol 41b:

„Articolul 41b

(1)   În cazul în care suma alocată programului și/sau măsurii este utilizată complet până la o dată anterioară datei finale de eligibilitate prevăzute la articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre nu își asumă noi angajamente juridice față de beneficiari.

(2)   Statele membre nu își mai asumă angajamente juridice noi față de beneficiari în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 de la data de la care încep să își asume angajamente juridice față de beneficiari în conformitate cu cadrul juridic pentru perioada de programare 2014-2020.

Statele membre pot aplica dispozițiile de la primul paragraf la nivel de program sau de măsură.

(3)   În cazul LEADER, statele membre pot aplica alineatul (2) la nivelul grupului de acțiune locală menționat la articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

(4)   Alineatul (2) nu se aplică în cazul sprijinului pregătitor și asistenței tehnice LEADER.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 368, 23.12.2006, p. 15.

(3)  COM(2011) 627 final/3, 12.10.2011.

(4)  COM(2010) 672 final, 18.11.2010.


13.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 336/2013 AL COMISIEI

din 12 aprilie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1010/2009 în ceea ce privește acordurile administrative cu țările terțe referitoare la certificatele de captură pentru produsele obținute din pescuitul marin

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (1), în special articolul 12 alineatul (4), articolul 14 alineatul (3), articolul 20 alineatul (4) și articolul 52,

întrucât:

(1)

Acordurile administrative cu țări terțe privind certificatele de captură pentru produsele pescărești sunt enumerate în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (2). Acordurile respective includ specimene ale certificatelor de captură validate de autoritățile competente ale țărilor terțe vizate.

(2)

Numele autorității din Noua Zeelandă care apare pe certificatele de captură validate de țara respectivă se va modifica de la 1 martie 2013.

(3)

Anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1010/2009 trebuie modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1010/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 martie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286, 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO L 280, 27.10.2009, p. 5.


ANEXĂ

În Secțiunea 3 (Noua Zeelandă) din anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1010/2009, apendicele 1 se înlocuiește cu următorul text:

Image

Image


13.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 337/2013 AL COMISIEI

din 12 aprilie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 aprilie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

59,7

TN

99,9

TR

127,0

ZZ

95,5

0707 00 05

JO

158,2

MA

116,3

TR

136,2

ZZ

136,9

0709 93 10

MA

91,2

TR

116,6

ZZ

103,9

0805 10 20

EG

50,3

IL

62,5

MA

68,5

TN

72,8

TR

61,4

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

84,7

ZA

99,1

ZZ

91,9

0808 10 80

AR

101,4

BR

85,7

CL

110,7

CN

76,0

MK

31,8

NZ

151,6

US

184,2

ZA

98,4

ZZ

105,0

0808 30 90

AR

119,4

CL

136,8

CN

99,8

TR

204,5

US

182,0

ZA

115,5

ZZ

143,0


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.