ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.090.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 90

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
28 martie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 295/2013 al Consiliului din 21 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 192/2007 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de polietilen tereftalat originar, printre alte țări, din Taiwan, în urma efectuării unei reexaminări în ceea ce privește un nou exportator, în temeiul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 296/2013 al Consiliului din 26 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

4

 

*

Regulamentul (UE) nr. 297/2013 al Consiliului din 27 martie 2013 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 44/2012, (UE) nr. 39/2013 și (UE) nr. 40/2013 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit

10

 

*

Regulamentul (UE) nr. 298/2013 al Consiliului din 27 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

48

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 299/2013 al Comisiei din 26 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora

52

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 300/2013 al Comisiei din 27 martie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 605/2010 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud și a produselor lactate destinate consumului uman ( 1 )

71

 

*

Regulamentul (UE) nr. 301/2013 al Comisiei din 27 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește îmbunătățirile anuale aduse Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, ciclul 2009-2011 ( 1 )

78

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 302/2013 al Comisiei din 27 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 616/2007 privind deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre originare din Brazilia, Thailanda și din alte țări terțe

86

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 303/2013 al Comisiei din 27 martie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

90

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 304/2013 al Comisiei din 27 martie 2013 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 aprilie 2013

92

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2013/160/PESC a Consiliului din 27 martie 2013 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

95

 

 

2013/161/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 martie 2013 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificat cu numărul C(2013) 1279]  ( 1 )

99

 

 

2013/162/UE

 

*

Decizia Comisiei din 26 martie 2013 privind determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificat cu numărul C(2013) 1708]

106

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

28.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 295/2013 AL CONSILIULUI

din 21 martie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 192/2007 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de polietilen tereftalat originar, printre alte țări, din Taiwan, în urma efectuării unei reexaminări în ceea ce privește un „nou exportator”, în temeiul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (4),

având în vedere propunerea prezentată de Comisia Europeană după consultarea Comitetului consultativ,

întrucât:

A.   MĂSURI ÎN VIGOARE

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 2604/2000 (2), a fost instituită o taxă antidumping definitivă la importurile de anumite tipuri de polietilen tereftalat originare din India, Indonezia, Malaysia, Republica Coreea, Taiwan și Thailanda, în temeiul articolului 5 din regulamentul de bază.

(2)

După o reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, Consiliul a decis, prin Regulamentul (CE) nr. 192/2007 (3), că măsurile menționate ar trebui să fie menținute.

(3)

Printr-un aviz publicat la 24 februarie 2012 (4) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a deschis, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, o altă reexaminare în perspectiva expirării măsurilor în cauză. Respectiva anchetă se desfășoară în paralel și va fi încheiată printr-un act juridic separat.

B.   PROCEDURA CURENTĂ

1.   Cererea de reexaminare

(4)

Comisia a primit o cerere de deschidere a unei reexaminări în ceea ce privește un „nou exportator”, în temeiul articolului 11 alineatul (4) din regulamentul de bază. Cererea a fost depusă de Lealea Enterprise Co., Ltd. (denumit în continuare „solicitantul”), un producător-exportator din Taiwan („țara în cauză”).

(5)

Solicitantul a susținut că nu a exportat produsul în cauză în Uniune în perioada anchetei, respectiv în perioada cuprinsă între 1 octombrie 1998 și 30 septembrie 1999 (denumită în continuare „perioada anchetei inițiale”).

(6)

În plus, solicitantul a susținut că nu a fost afiliat cu niciunul dintre producătorii-exportatori ai produsului în cauză, care fac obiectul măsurilor antidumping menționate.

(7)

Solicitantul a susținut, de asemenea, că a început să exporte produsul în cauză în Uniune după încheierea perioadei anchetei inițiale.

2.   Deschiderea reexaminării în ceea ce priveȘte un exportator nou

(8)

Comisia a examinat dovezile prima facie prezentate de solicitant și a considerat că acestea sunt suficiente pentru a justifica deschiderea unei reexaminări în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul de bază. După consultarea Comitetului consultativ și după ce a oferit industriei respective din Uniune posibilitatea de a-și prezenta observațiile, Comisia a deschis, prin Regulamentul (UE) nr. 653/2012 (5), o reexaminare a Regulamentului (CE) nr. 192/2007 în ceea ce privește solicitantul.

(9)

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 653/2012, taxa antidumping pentru anumite tipuri de polietilen tereftalat instituită prin Regulamentul (CE) nr. 192/2007 a fost abrogată în ceea ce privește importurile produsului în cauză produs și vândut pentru export în Uniune de către solicitant. În același timp, în temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, autoritățile vamale au primit instrucțiuni să ia măsurile adecvate pentru înregistrarea acestor importuri.

3.   Produsul în cauză

(10)

Produsul în cauză este polietilen tereftalat (PET) cu un indice de viscozitate de minimum 78 ml/g în conformitate cu standardul 1628-5 al Organizației Internaționale de Standardizare, produs originar din Taiwan, încadrat în prezent la codul NC 3907 60 20 (denumit în continuare „produsul în cauză”).

4.   Părțile în cauză

(11)

Comisia a informat în mod oficial industria din Uniune, solicitantul și reprezentanții țării exportatoare cu privire la deschiderea reexaminării. Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere în scris și de a fi audiate.

(12)

Comisia a transmis un chestionar antidumping solicitantului și societăților sale afiliate și a primit un răspuns în termenul stabilit.

(13)

Comisia a depus eforturi pentru a verifica toate informațiile pe care le-a considerat necesare pentru stabilirea statutului de nou exportator și a dumpingului și a efectuat vizite de verificare la unitățile de producție ale solicitantului din Taiwan.

5.   Perioada anchetei de reexaminare

(14)

Ancheta de reexaminare referitoare la dumping a acoperit perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 30 iunie 2012 (denumită în continuare „perioada anchetei de reexaminare” sau „PAR”).

C.   REZULTATELE ANCHETEI

1.   Statutul de „nou exportator”

(15)

Ancheta a confirmat faptul că societatea nu a exportat produsul în cauză în cursul perioadei anchetei inițiale și că a început să exporte produsul în Uniune ulterior respectivei perioade.

(16)

Deși au fost limitate, cantitățile exportate au fost totuși considerate suficiente pentru a stabili o marjă de dumping fiabilă. În ceea ce privește volumul livrărilor și cifra de afaceri per client, acestea au avut o evoluție comparabilă cu comportamentul solicitantului pe piețele din țări terțe.

(17)

În ceea ce privește celelalte condiții necesare pentru recunoașterea statutului de nou exportator, societatea a fost în măsură să demonstreze că nu a avut nicio legătură, directă sau indirectă, cu niciunul dintre producătorii-exportatori din Taiwan care fac obiectul măsurilor antidumping în vigoare pentru produsul în cauză.

(18)

În consecință, se confirmă faptul că societatea trebuie considerată, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază, ca „nou exportator”, pentru care trebuie determinată, prin urmare, o marjă individuală.

2.   Dumping

(19)

Solicitantul produce produsul în cauză și îl vinde pe piața internă și pe piețele de export. Solicitantul vinde direct pe toate piețele.

(20)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază, vânzările pe piața internă au fost considerate reprezentative dacă volumul total al acestora a reprezentat cel puțin 5 % din volumul total al vânzărilor la export în Uniune. Comisia a stabilit că solicitantul a exportat în Uniune un singur tip de produs și că a vândut pe piața internă același tip de produs în volume al căror total a fost reprezentativ.

(21)

Comisia a analizat, de asemenea, dacă vânzările produsului în cauză pe piața internă în cantități reprezentative pot fi considerate ca având loc în cadrul operațiunilor comerciale normale, în temeiul articolului 2 alineatul (4) din regulamentul de bază. În acest scop, s-a determinat proporția de vânzări profitabile pe piața internă către clienți independenți. Întrucât s-a constatat că au fost efectuate suficiente vânzări în cadrul operațiunilor comerciale normale, valoarea normală a fost stabilită pe baza prețului real de pe piața internă.

(22)

Produsul în cauză a fost exportat direct unor clienți independenți din Uniune. Prin urmare, prețul de export a fost stabilit în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază, și anume pe baza prețurilor de export plătite efectiv sau care urmează să fie plătite.

(23)

Valoarea normală și prețurile de export au fost comparate pe baza prețurilor franco fabrică.

(24)

Pentru a se asigura o comparație echitabilă între valoarea normală și prețul de export, diferențele care afectează comparabilitatea prețurilor au fost luate în considerare în mod corespunzător, sub formă de ajustări, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază. S-au efectuat ajustări pentru cheltuielile de asigurare, de manipulare, de încărcare și pentru costurile auxiliare și costurile de credit, în toate cazurile în care s-a considerat că acestea sunt rezonabile, exacte și susținute de dovezi verificate.

(25)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (11) din regulamentul de bază, marja de dumping a fost determinată pe baza unei comparații dintre valoarea normală medie ponderată și media ponderată a prețurilor tuturor operațiunilor de export către Uniune. Deoarece a fost efectuat un număr limitat de exporturi către Uniune, prețurile individuale de export către Uniune au fost comparate și cu valoarea normală medie ponderată din lunile în care a avut loc fiecare export.

(26)

În ambele cazuri, aceste comparații au arătat existența unui dumping de minimis pentru solicitantul care a exportat în Uniune în cursul PAR.

D.   MODIFICAREA MĂSURILOR REEXAMINATE

(27)

Marja de dumping stabilită în cazul solicitantului pentru PAR s-a situat la nivelul de minimis. Prin urmare, se propune instituirea unei taxe de 0 EUR/tonă, pe baza marjei de dumping de minimis, precum și modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 192/2007.

E.   ÎNREGISTRAREA

(28)

Având în vedere constatările, înregistrarea importurilor instituită prin Regulamentul (UE) nr. 653/2012 ar trebui să înceteze, fără perceperea retroactivă a taxelor antidumping.

F.   NOTIFICAREA ȘI DURATA APLICĂRII MĂSURILOR

(29)

Părțile în cauză au fost informate cu privire la faptele și considerațiile esențiale pe baza cărora s-a decis instituirea unei taxe antidumping de 0 EUR/tonă la importurile de produs în cauză provenind de la solicitant și modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 192/2007. Observațiile acestora au fost examinate și luate în considerare, după caz.

(30)

Prezenta reexaminare nu afectează data la care expiră, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, măsurile instituite prin Regulamentul (CE) nr. 192/2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   La articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 192/2007, se introduce următoarea rubrică în tabel, în cadrul producătorilor din Taiwan:

Țară

Companie

Taxă antidumping (EUR/tonă)

Cod adițional TARIC

„Taiwan

Lealea Enterprise Co., Ltd.

0

A996”

(2)   Autoritățile vamale sunt invitate să înceteze înregistrarea importurilor produsului în cauză originar din Taiwan, produs de Lealea Enterprise Co., Ltd.

(3)   În absența unor dispoziții contrare, se aplică dispozițiile în vigoare privind taxele vamale.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 martie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

P. HOGAN


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 301, 30.11.2000, p. 21.

(3)  JO L 59, 27.2.2007, p. 59.

(4)  JO C 55, 24.2.2012, p. 4.

(5)  JO L 188, 18.7.2012, p. 8.


28.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/4


REGULAMENTUL (UE) NR. 296/2013 AL CONSILIULUI

din 26 martie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului (1) pune în aplicare măsurile prevăzute în Decizia 2010/800/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (2).

(2)

La 18 februarie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/88/PESC (3) de modificare a Deciziei 2010/800/PESC, care a prevăzut măsuri restrictive suplimentare împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (denumită în continuare „Coreea de Nord”) prin punerea în aplicare a măsurilor suplimentare prevăzute de Rezoluția 2087 (2013) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și măsuri autonome suplimentare ale Uniunii.

(3)

Decizia 2013/88/PESC include un nou criteriu pentru desemnarea autonomă de către Uniune a persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, și anume a persoanelor implicate, inclusiv prin furnizarea de servicii financiare, în livrarea către sau dinspre Coreea de Nord de arme și de materiale conexe de toate tipurile sau de articole, materiale, echipamente, bunuri și tehnologii care ar putea să contribuie la programele Coreei de Nord privind activitățile nucleare, alte arme de distrugere în masă sau rachetele balistice.

(4)

Mai mult, Decizia 2013/88/PESC interzice vânzarea, furnizarea, transferul către Coreea de Nord a anumitor alte bunuri, în special a anumitor tipuri de aluminiu, care sunt relevante pentru programele Coreei de Nord privind armele de distrugere în masă, în special pentru sectorul rachetelor balistice.

(5)

Decizia 2013/88/PESC interzice, de asemenea, vânzarea, achiziționarea, transportul sau intermedierea aurului, a metalelor prețioase și a diamantelor către, de la sau pentru Guvernul Coreei de Nord, livrarea de bancnote și monede ale Coreei de Nord nou tipărite sau bătute sau neemise către sau în beneficiul Băncii Centrale a Coreei de Nord, precum și vânzarea sau achiziționarea de obligațiuni publice sau garantate de stat emise de Coreea de Nord. În plus, Decizia 2013/88/PESC clarifică faptul că, în cazul în care Consiliul a prevăzut o interdicție privind serviciile financiare, aceasta include furnizarea de servicii de asigurare și reasigurare. Acest lucru necesită efectuarea unei modificări tehnice la Regulamentul (CE) nr. 329/2007.

(6)

Decizia 2013/88/PESC interzice deschiderea de noi sucursale, filiale sau birouri de reprezentanță ale băncilor din Coreea de Nord pe teritoriul statelor membre, precum și crearea unor noi asocieri în participație sau achiziționarea de participații de către bănci din Coreea de Nord, inclusiv Banca Centrală a Coreei de Nord, în bănci aflate sub jurisdicția statelor membre.

(7)

În plus, în concordanță cu punctul 13 din Rezoluția 2087 (2013) a Consiliului de Securitate al ONU, este necesar să se stabilească faptul că nu se poate da curs niciunei cereri depuse de persoane sau entități desemnate sau de oricare alte persoane sau entități din Coreea de Nord, legate de executarea oricărui contract sau oricărei tranzacții afectate de măsurile respective.

(8)

Regulamentul (UE) nr. 329/2007 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

(1)   Se interzic:

(a)

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, de bunuri și tehnologie, inclusiv programe de calculator, enumerate în anexele I, Ia și Ib, originare sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism localizat în Coreea de Nord sau destinate utilizării în Coreea de Nord;

(b)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect încălcarea interdicției menționate la litera (a).

(2)   Anexa I include toate articolele, materialele, echipamentele, bunurile și tehnologiile, inclusiv programele de calculator, care au dublă utilizare în sensul definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (4).

Anexa Ia include alte articole, materiale, echipamente, produse și tehnologii care ar putea contribui la programele nord-coreene privind activitățile nucleare, alte arme de distrugere în masă sau rachetele balistice.

Anexa Ib include anumite componente-cheie pentru sectorul rachetelor balistice.

(3)   Se interzic achiziționarea, importul sau transportul de echipamente și tehnologii, enumerate în anexele I, Ia și Ib, din Coreea de Nord, indiferent dacă articolele respective sunt sau nu originare din Coreea de Nord.

2.

Articolul 3 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

acordarea, direct sau indirect, de asistență tehnică și de servicii de intermediere privind produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în anexele I, Ia și Ib, precum și privind furnizarea, producerea, întreținerea și utilizarea produselor enumerate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în anexele I, Ia și Ib către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Coreea de Nord sau destinate utilizării în Coreea de Nord;

(b)

acordarea, direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară privind echipamentele și tehnologia enumerate în Lista comună de echipamente militare a Uniunii Europene sau în anexele I, Ia și Ib, incluzând în special subvenții, împrumuturi și asigurare a creditelor la export, precum și asigurare și reasigurare, pentru orice vânzare, livrare, transfer sau export al unor astfel de produse sau pentru acordarea oricărui tip de asistență tehnică conexă oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism din Coreea de Nord sau destinate utilizării în Coreea de Nord;”;

(b)

la literele (c) și (d), cuvintele „anexele I și Ia” se înlocuiesc cu cuvintele „anexele I, Ia și Ib”.

3.

La articolul 3a alineatul (1) primul paragraf, cuvintele „anexele I și Ia” se înlocuiesc cu cuvintele „anexele I, Ia și Ib”.

4.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 4a

(1)   Se interzic:

(a)

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, de aur, metale prețioase și diamante, astfel cum sunt enumerate în anexa VII, originare sau nu din Uniune, către sau pentru Guvernul Coreei de Nord, către organismele, societățile și agențiile sale publice, către Banca Centrală a Coreei de Nord și către orice persoană, entitate sau organism care acționează în numele acestora sau la instrucțiunile acestora sau către orice entitate sau organism deținut sau controlat de acestea;

(b)

achiziționarea, importul sau transportul, direct sau indirect, de aur, metale prețioase și diamante, astfel cum sunt enumerate în anexa VII, originare sau nu din Coreea de Nord, de la Guvernul Coreei de Nord, organismele, societățile și agențiile sale publice, de la Banca Centrală a Coreei de Nord și de la orice persoană, entitate sau organism care acționează în numele acestora sau la instrucțiunile acestora sau de la orice entitate sau organism deținut sau controlat de acestea; și

(c)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, de finanțare sau de asistență financiară cu privire la bunurile menționate la literele (a) și (b) către Guvernul Coreei de Nord, organismele, societățile și agențiile sale publice, către Banca Centrală a Coreei de Nord, precum și către orice persoană, entitate sau organism care acționează în numele sau la instrucțiunile acestora ori către orice entitate sau organism deținut sau controlat de acestea.

(2)   Anexa VII include aurul, metalele prețioase și diamantele care fac obiectul interdicțiilor menționate la alineatul (1).

Articolul 4b

Se interzice vânzarea, livrarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, de bancnote și monede ale Coreei de Nord nou tipărite sau bătute sau neemise, către Banca Centrală a Coreei de Nord sau în beneficiul acesteia.”

„Articolul 5a

(1)   Se interzice instituțiilor de credit și financiare care intră sub incidența articolului 16:

(a)

deschiderea unui nou birou de reprezentanță în Coreea de Nord sau înființarea unei noi sucursale sau filiale în Coreea de Nord; sau

(b)

constituirea unei noi asocieri în participație cu o instituție de credit sau financiară cu sediul în Coreea de Nord sau cu orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 11a alineatul (2).

(2)   Se interzic:

(a)

autorizarea deschiderii unui birou de reprezentanță sau a înființării unei sucursale sau a unei filiale în Uniune de către o instituție de credit sau financiară cu sediul în Coreea de Nord sau de către orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 11a alineatul (2);

(b)

încheierea unor acorduri pentru sau în numele unei instituții de credit sau al unei instituții financiare cu sediul în Coreea de Nord sau pentru ori în numele oricărei instituții de credit sau financiare menționate la articolul 11a alineatul (2), cu privire la deschiderea unui birou de reprezentanță sau la înființarea unei sucursale sau filiale în Uniune;

(c)

acordarea unei autorizații pentru preluarea și exercitarea activităților unei instituții de credit sau pentru orice alte activități care necesită autorizarea prealabilă, de către un birou de reprezentanță, o sucursală sau o filială a unei instituții de credit sau financiare cu sediul în Coreea de Nord sau a unei instituții de credit sau financiare menționate la articolul 11a alineatul (2), în cazul în care biroul de reprezentanță, sucursala sau filiala nu a fost operațională înainte de 19 februarie 2013;

(d)

dobândirea sau extinderea unei participații ori dobândirea oricărei alte participații în capitalurile proprii ale unei instituții de credit sau financiare care intră sub incidența articolului 16 de către orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 11a alineatul (2).”

5.

Articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice aparținând, aflate în proprietatea sau controlate de persoanele, entitățile și organismele enumerate în anexa V. Anexa V cuprinde persoanele, entitățile și organismele care nu sunt incluse în anexa IV și care, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Decizia 2010/800/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (5), au fost identificate de către Consiliu ca:

(a)

fiind responsabile de programele Coreei de Nord privind activitățile nucleare, alte arme de distrugere în masă sau rachetele balistice, precum și persoanele sau organismele acționând în numele lor sau în conformitate cu instrucțiunile lor și entitățile aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea; sau

(b)

furnizând servicii financiare sau asigurând transferul către, dinspre sau cu tranzitarea teritoriului Uniunii ori cu implicarea cetățenilor statelor membre sau a entităților organizate conform legislației lor, sau a persoanelor ori instituțiilor financiare de pe teritoriul Uniunii, al oricăror active sau resurse care ar putea să contribuie la programele Coreei de Nord privind activitățile nucleare, alte arme de distrugere în masă sau rachetele balistice, ca și persoanele sau entitățile care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile acestora ori entități care sunt deținute sau controlate de acestea; sau

(c)

fiind implicate, inclusiv prin furnizarea de servicii financiare, în livrarea către sau dinspre Coreea de Nord de arme și de materiale conexe de toate tipurile sau de articole, materiale, echipamente, bunuri și tehnologii care ar putea să contribuie la programele Coreei de Nord privind activitățile nucleare, alte arme de distrugere în masă sau rachetele balistice.

Anexa V se reexaminează periodic și cel puțin o dată la douăsprezece luni.

6.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 9a

Se interzic:

(a)

vânzarea sau cumpărarea de obligațiuni publice sau garantate de stat, emise ulterior datei de 19 februarie 2013, în mod direct sau indirect, către sau de la următoarele entități:

(i)

Coreea de Nord sau Guvernul Coreei de Nord, precum și organismele, societățile și agențiile sale publice;

(ii)

Banca Centrală a Coreei de Nord;

(iii)

o instituție de credit sau financiară cu sediul în Coreea de Nord sau orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 11a alineatul (2);

(iv)

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la punctul (i) sau (ii) sau la instrucțiunile acestuia;

(v)

o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat(ă) în proprietatea sau sub controlul unei persoane, al unei entități sau al unui organism menționat la punctul (i), (ii) sau (iii);

(b)

furnizarea de servicii de brokeraj cu privire la obligațiuni publice sau garantate de stat, emise ulterior datei de 19 februarie 2013, unei persoane, unei entități sau unui organism menționat la litera (a);

(c)

oferirea de asistență unei persoane, unei entități sau unui organism menționat(ă) la litera (a) în vederea emisiunii de obligațiuni publice sau garantate de stat, prin furnizarea de servicii de brokeraj, de publicitate sau a oricăror altor servicii cu privire la obligațiunile respective.

Articolul 9b

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse de prezentul regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanții, mai ales unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei despăgubiri, în special a unei garanții financiare sau a unei despăgubiri financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a)

persoanele, entitățile sau organismele desemnate, enumerate în anexele IV și V;

(b)

orice altă persoană, entitate sau organism nord-coreean, inclusiv Guvernul Coreei de Nord, organismele, societățile și agențiile sale publice;

(c)

orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b).

(2)   Executarea unui contract sau a unei tranzacții trebuie considerată ca fiind afectată de măsurile impuse prin prezentul regulament în cazul în care existența sau conținutul cererii rezultă în mod direct sau indirect din respectivele măsuri.

(3)   În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul dispozițiilor alineatului (1) incumbă persoanei care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

(4)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, entităților și organismelor menționate la alineatul (1) la revizuirea judiciară a legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.”

7.

Rubricile din anexa I la prezentul regulament se introduc în anexa Ia existentă la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 după rubrica I.A1.020.

8.

Anexa II la prezentul regulament se introduce ca anexa Ib la Regulamentul (CE) nr. 329/2007.

9.

Anexa III la prezentul regulament se adaugă ca anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 329/2007.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 martie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

E. GILMORE


(1)  JO L 88, 29.3.2007, p. 1.

(2)  JO L 341, 23.12.2010, p. 32.

(3)  JO L 46, 19.2.2013, p. 28.

(4)  JO L 134, 29.5.2009, p. 1.”

(5)  JO L 341, 23.12.2010, p. 32.”


ANEXA I

„I.A1.021

Aliaje de oțel sub formă de tablă sau de platbandă, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

(a)

aliaje de oțel ’capabile de’ o rezistență limită de rupere de minimum 1 200 MPa la 293 K (20 °C); sau

(b)

oțel inoxidabil duplex stabilizat cu azot.

Notă: Mențiunea aliaje ’capabile de’ vizează aliajele atât înainte, cât și după tratamentul termic.

Notă tehnică: ’Oțelul inoxidabil duplex stabilizat prin nitrurare’ are o microstructură bifazică, constând în grăunți de oțel feritic și austenitic, la care s-a adăugat azot pentru stabilizarea microstructurii.

1C116

1C216

I.A1.022

Material compozit carbon-carbon.

1A002.b.1

I.A1.023

Aliaje de nichel în stare brută sau semifabricată, care conțin nichel într-o proporție de cel puțin 60 % din greutate.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Aliaje de titan sub formă de tablă sau de platbandă, ’capabile de’ o rezistență limită de rupere de minimum 900 MPa la 293 K (20 °C).

Notă: Mențiunea aliaje ’capabile de’ vizează aliajele atât înainte, cât și după tratamentul termic.

1C002.b.3”


ANEXA II

„ANEXA Ib

Bunurile menționate la articolul 2 alineatul (2) al treilea paragraf

7601

Aluminiu sub formă brută

7602

Deșeuri și resturi din aluminiu

7603

Pulberi și paiete din aluminiu

7604

Bare, tije și profile din aluminiu

7605

Sârmă din aluminiu

7606

Table și benzi de aluminiu, cu o grosime peste 0,2 mm

7608

Tuburi și țevi din aluminiu

7609

Accesorii de țevărie (de exemplu, racorduri, coturi, manșoane) din aluminiu

7614

Toroane, cabluri, benzi împletite și articole similare, din aluminiu, neizolate electric”


ANEXA III

„ANEXA VII

Lista cu aurul, metalele prețioase și diamantele menționate la articolul 4a

Codul SA

Descriere

7102

Diamante, chiar prelucrate, dar nemontate și neîncastrate

7106

Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7108

Aur (inclusiv aur platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7109

Metale comune sau argint, placate sau dublate cu aur, sub formă brută sau semiprelucrată

7110

Platină, sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7111

Metale comune, argint sau aur, placate sau dublate cu platină, sub formă brută sau semiprelucrată

7112

Deșeuri și resturi de metale prețioase sau de metale placate sau dublate cu metale prețioase; alte deșeuri și resturi care conțin metale prețioase sau compuși ai metalelor prețioase de tipul celor utilizate în principal pentru recuperarea metalelor prețioase”


28.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 297/2013 AL CONSILIULUI

din 27 martie 2013

de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 44/2012, (UE) nr. 39/2013 și (UE) nr. 40/2013 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1) impune stabilirea de măsuri ale Uniunii care să reglementeze accesul la ape și la resurse și exercitarea durabilă a activităților de pescuit, ținând seama de recomandările științifice, tehnice și economice disponibile și în special de rapoartele întocmite de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), precum și de recomandările consiliilor consultative regionale.

(2)

Consiliului îi revine obligația să adopte măsuri privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit, inclusiv anumite condiții legate funcțional de acestea, după caz. Posibilitățile de pescuit ar trebui distribuite între statele membre într-un mod care să asigure fiecărui stat membru o anumită stabilitate în activitățile de pescuit pentru fiecare stoc de pește sau pescuit și ținându-se cont în mod adecvat de obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(3)

Prin Regulamentul (UE) nr. 44/2012 (2), Consiliul a stabilit pentru 2012 posibilitățile de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE. Prin Regulamentele (UE) nr. 39/2013 (3) și (UE) nr. 40/2013 (4), Consiliul a stabilit, pentru 2013, posibilitățile de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE.

(4)

Este oportun să se clarifice, în Regulamentul (UE) nr. 39/2013, condiția specială pentru fixarea posibilităților de pescuit pentru stavridul negru în zonele VIIIc și IX.

(5)

În urma transferurilor de cote dintre Uniune și alte părți contractante la Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (North West Atlantic Fisheries Organisation, NAFO) în 2012 au devenit disponibile posibilități suplimentare de pescuit pentru Uniune în ceea ce privește halibutul negru din zona NAFO 3LMNO. Prin urmare, pentru anul 2012, anexa IC la Regulamentul (UE) nr. 44/2012 ar trebui modificată cu efect de la 1 ianuarie 2012, astfel încât să reflecte aceste noi posibilități de pescuit. Aceste modificări privesc doar anul 2012 și nu aduc atingere principiului stabilității relative.

(6)

Posibilitățile de pescuit pentru navele UE și cele norvegiene și condițiile de acces reciproc la resursele piscicole în apele celor două părți sunt stabilite în fiecare an în baza unor consultări privind drepturile de pescuit deținute în conformitate cu acordul bilateral încheiat cu Norvegia în domeniul pescuitului (5). În așteptarea încheierii respectivelor consultări privind acordurile pentru 2013, Regulamentul (UE) nr. 40/2013 a stabilit posibilități de pescuit provizorii pentru stocurile în cauză. La 18 ianuarie 2013, consultările cu Norvegia s-au încheiat. Este oportun ca dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) nr. 40/2013 să fie modificate în consecință.

(7)

Limitele de captură pentru țipar în zona ICES (International Council for the Exploration of the Sea - Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime) IIIa și în apele UE din zonele ICES IIa și IV sunt stabilite în mod provizoriu în anexa IA la Regulamentul (UE) nr. 40/2013. În februarie 2013, ICES a publicat avizul științific pentru stocurile de țipar din apele UE - diviziunile ICES IIa și IIIa și subzona ICES IV. În conformitate cu avizul respectiv, limitele de captură pentru zonele de gestionare 1 și 2 ar trebui să fie stabilite la 224 544 de tone și, respectiv, 17 544 de tone. Pentru zona de gestionare 3, ICES avizează o limită totală de captură de 78 331 de tone. Având în vedere că zona de gestionare 3 acoperă atât capturile UE, cât și cele norvegiene, limita Uniunii în această zonă ar trebui să fie stabilită la maxim 40 000 de tone. Pentru zonele de gestionare 4 și 6, datele privind capturile și cele din studii au fost insuficiente pentru ca ICES să realizeze o evaluare pe bază de vârstă. Prin urmare, în conformitate cu abordarea adoptată pentru alte stocuri în circumstanțe similare, este adecvat să se stabilească limitele de captură în zonele 4 și 6 la 4 000, respectiv 336 de tone, ceea ce înseamnă reduceri de 20 % față de limitele de captură din aceste zone în 2012. În conformitate cu avizul ICES, este adecvat să se stabilească limite de captură zero pentru zonele de gestionare 5 și 7. Ținând cont de faptul că țiparul este un stoc exploatat în comun cu Norvegia și dată fiind disponibilitatea țiparului în apele UE în 2013, este oportun să se prevadă un schimb de cote cu Norvegia. Prin urmare, cantitatea alocată Norvegiei din partea Uniunii din captura totală admisibilă (TAC) ar trebui fixată la nivelul de 22 450 de tone de țipar din zona de gestionare 1 în schimbul a 1 769 de tone de cod din nordul Norvegiei, 131 de tone de sebastă de mare arctică, 250 de tone de cambulă de Baltica din Marea Nordului și 95 de tone de mihalț de mare din Marea Nordului. Prin urmare, anexa IA la Regulamentul (UE) nr. 40/2013 ar trebui să fie modificată în consecință.

(8)

Cea de-a 9-a reuniune anuală a Comisiei pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central (Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC), care a avut loc la Manila în perioada 2-9 decembrie 2012 a adoptat noi măsuri de conservare și gestionare pentru tonul obez, tonul cu aripioare galbene și tonul dungat, vizând limitări ale efortului de pescuit, precum și măsuri privind zona închisă pentru pescuitul cu dispozitive de concentrare a peștilor (fish aggregating devices, FAD). WCPFC a convenit, de asemenea, asupra unor măsuri de gestionare a zonei de suprapunere dintre WCPFC și Comisia interamericană pentru tonul tropical (CITT). În conformitate cu aceste măsuri, atunci când pescuiesc în zona de suprapunere, navele UE înscrise în registrul ambelor organizații trebuie să respecte doar măsurile de conservare și gestionare ale CITT stabilite de Regulamentul (UE) nr. 40/2013. Măsurile respective ale WCPFC ar trebui implementate în legislația Uniunii.

(9)

În temeiul dispozițiilor Comisiei internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) privind conservarea peștelui-spadă din Oceanul Atlantic, Uniunea poate deduce până la 200 de tone din capturile sale de pește-spadă efectuate în zona de gestionare din Atlanticul de Nord din cota sa de pește-spadă neepuizată din Atlanticul de Sud. De asemenea, Uniunea poate deduce până la 200 de tone din capturile sale de pește-spadă efectuate în zona de gestionare din Atlanticul de Sud din cota sa de pește-spadă neepuizată din Atlanticul de Nord. Prevederile respective ar trebui implementate în legislația Uniunii.

(10)

Cu ocazia primei sale reuniuni anuale, care a avut loc în 2013, Organizația regională pentru gestionarea pescuitului în sudul Pacificului (SPRFMO) a fixat posibilitățile de pescuit constând dintr-o TAC pentru anumite specii de stavrizi, inclusiv o modificare a raportării asociate acestui tip de activități de pescuit și limitări ale efortului de pescuit în ceea ce privește pescuitul de fund și pelagic. Prevederile respective ar trebui implementate în legislația Uniunii.

(11)

Regulamentele (UE) nr. 39/2013 și (UE) nr. 40/2013 se aplică, în general, de la 1 ianuarie 2013. Prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2013 în ceea ce privește modificările aduse respectivelor regulamente. Această aplicare retroactivă nu aduce atingere principiului securității juridice și protecției încrederii legitime, deoarece posibilitățile de pescuit vizate nu au fost încă epuizate. Modificarea Regulamentului (UE) nr. 44/2012 ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2012. Deoarece modificarea unor limite de captură influențează activitățile economice și planificarea sezonului de pescuit ale navelor din UE, este necesar să se modifice de urgență Regulamentele (UE) nr. 44/2012, (UE) nr. 39/2013 și (UE) nr. 40/2013. Din același motiv, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 44/2012

Anexa IC la Regulamentul (UE) nr. 44/2012 se modifică în conformitate cu textul din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 39/2013

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 39/2013 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 40/2013

Regulamentul (UE) nr. 40/2013 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, se adaugă următoarea literă:

„(n)

„zona de suprapunere dintre CITT și WCPFC” înseamnă zona geografică definită prin următoarele limite:

longitudine 150 ° V;

longitudine 130 ° V;

latitudine 4 ° S;

latitudine 50 ° S.”.

2.

Articolul 24 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 24

Activități de pescuit pelagic – limită de capacitate

Statele membre care au desfășurat, în mod activ, activități de pescuit pelagic în zona Convenției SPRFMO în 2007, 2008 sau 2009 limitează nivelul total al tonajului brut al navelor aflate sub pavilionul lor, care pescuiesc stocuri pelagice în 2013, la nivelul total al Uniunii, de 78 600 tonaj brut în zona respectivă.”.

3.

Articolul 25 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 25

Activități de pescuit pelagic – TAC-uri

(1)   Numai statele membre care au desfășurat, în mod activ, activități de pescuit pelagic în zona Convenției SPRFMO în 2007, 2008 sau 2009, în conformitate cu articolul 24, pot pescui stocuri pelagice în această zonă în conformitate cu TAC-urile stabilite în anexa IJ.

(2)   Posibilitățile de pescuit prevăzute în anexa IJ pot fi utilizate numai cu condiția ca statele membre să transmită Comisiei, în scopul comunicării către secretariatul SPRFMO, lista navelor care pescuiesc în mod activ sau sunt angajate în operațiuni de transbordare în zona convenției SPRFMO, înregistrări ale sistemelor de monitorizare a navelor (VMS), rapoarte lunare privind capturile și date privind escalele, dacă acestea sunt disponibile, cel târziu până în a cincea zi a lunii următoare.”.

4.

Articolul 29 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 29

Limitări ale efortului de pescuit pentru tonul obez, tonul cu aripioare galbene și tonul dungat

Statele membre se asigură că nu are loc o creștere a numărului de zile de pescuit alocat navelor de pescuit cu plasă-pungă care pescuiesc ton obez (Thunnus obesus), ton cu aripioare galbene (Thunnus albacares) și ton dungat (Katsuwonus pelamis) în partea din zona Convenției WCPFC situată în marea liberă, între 20 ° N și 20 ° S.”.

5.

La articolul 30, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În partea din zona Convenției WCPFC situată între 20 ° N și 20 ° S, activitățile de pescuit ale navelor cu plasă-pungă care utilizează dispozitive de concentrare a peștilor (fish aggregating device – FAD) sunt interzise între 1 iulie 2013 ora 00:00 și 31 octombrie 2013 ora 24:00. În cursul acestei perioade, navele cu plasă-pungă pot desfășura operațiuni de pescuit în acea parte a zonei Convenției WCPFC doar dacă la bordul acestora este prezent un observator care verifică faptul că, în niciun moment, nava:

(a)

nu lansează sau nu utilizează FAD-uri sau dispozitive electronice asociate;

(b)

nu pescuiește bancuri de pești cu ajutorul FAD-urilor.”.

6.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 30a

Zonă de suprapunere între CITT și WCPFC

(1)   Navele înscrise exclusiv în registrul WCPFC aplică măsurile prevăzute la articolele 29 și 31 atunci când pescuiesc în zona de suprapunere dintre CITT și WCPFC definită la articolul 4 litera (n).

(2)   Navele înscrise deopotrivă în registrul WCPFC și în cel al CITT, precum și navele înscrise exclusiv în registrul CITT aplică măsurile stabilite la articolul 27 alineatul (1) litera (a) și la articolul 27 alineatele (2)-(6) atunci când pescuiesc în zona de suprapunere dintre WCPFC și CITT definită la articolul 4 litera (n).”.

7.

Anexele IA, IB, ID, IJ, III și VIII se modifică în conformitate cu textul anexei III la prezentul regulament.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Cu toate acestea, articolul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

E. GILMORE


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 44/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (JO L 25, 27.1.2012, p. 55).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 39/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (JO L 23, 25.1.2013, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 40/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (JO L 23, 25.1.2013, p. 54).

(5)  Acord privind pescuitul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (JO L 226, 29.8.1980, p. 48).


ANEXA I

În anexa IC la Regulamentul (UE) nr. 44/2012, rubrica privitoare la halibut negru din zona NAFO 3LMNO se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Halibut negru

Reinhardtius hippoglossoides

Zonă

:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

328

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

335

Letonia

46

Lituania

23 (1)

Spania

4 486

Portugalia

1 875 (2)

Uniune

7 093 (3)

TAC

12 098


(1)  La această cotă se adaugă o cantitate suplimentară de 19,6 tone ca urmare a transferului de posibilități de pescuit dintr-o țară terță.

(2)  La această cotă se adaugă o cantitate suplimentară de 10 tone ca urmare a transferului de posibilități de pescuit dintr-o țară terță.

(3)  La această cotă se adaugă o cantitate suplimentară de 29,6 tone ca urmare a transferului de posibilități de pescuit din țări terțe.”


ANEXA II

1.

În partea B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 39/2013, rubrica privitoare la stavridul negru din zona VIIIc se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Stavrid negru

Trachurus spp.

Zonă

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spania

22 409 (1)  (3)

TAC analitică

Franța

388 (1)

Portugalia

2 214 (1)  (3)

Uniune

25 011

TAC

25 011

2.

În partea B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 39/2013, rubrica privitoare la stavridul negru din zona IX se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Stavrid negru

Trachurus spp.

Zonă

:

IX

(JAX/09.)

Spania

7 762 (4)  (5)

TAC analitică

Portugalia

22 238 (4)  (5)

Uniune

30 000

TAC

30 000

3.

În partea B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 39/2013, rubrica privitoare la stavridul negru din zona X; apele UE din zona CECAF se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Stavrid negru

Trachurus spp.

Zonă

:

X; apele UE din zona CECAF (6)

(JAX/X34PRT)

Portugalia

Urmează să se stabilească (7)  (8)

TAC de precauție

Uniune

Urmează să se stabilească (9)

TAC

Urmează să se stabilească (9)

4.

În partea B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 39/2013, rubrica privitoare la stavridul negru din apele UE din zona CECAF se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Stavrid negru

Trachurus spp.

Zonă

:

Apele UE din zona CECAF (10)

(JAX/341PRT)

Portugalia

Urmează să se stabilească (11)  (12)

TAC de precauție

Uniune

Urmează să se stabilească (13)

TAC

Urmează să se stabilească (13)


(1)  Din care, în pofida articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 850/98 (), cel mult 5 % poate consta în stavrid negru cu o lungime cuprinsă între 12 și 14 cm. În scopul controlării cantității respective, factorul de conversie care se aplică la greutatea debarcărilor este de 1,20.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 125, 27.4.1998, p. 1).

(3)  Condiție specială: până la 5 % din această cotă se poate pescui în zona IX (JAX/*09.)”

(4)  Din care, în pofida articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 850/98, cel mult 5 % poate consta în stavrid negru cu o lungime cuprinsă între 12 și 14 cm. În scopul controlării cantității respective, factorul de conversie care se aplică la greutatea debarcărilor este de 1,20.

(5)  Condiție specială: până la 5 % din această cotă se poate pescui în zona VIIIc (JAX/*08C).”

(6)  Apele adiacente Insulelor Azore.

(7)  Din care, fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 850/98, maximum 5 % poate consta în stavrid negru cu o lungime cuprinsă între 12 și 14 cm. În scopul controlării acestei cantități, factorul de conversie care se aplică la greutatea debarcărilor este de 1,20.

(8)  Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

(9)  Stabilită la o cantitate identică cu cea determinată în conformitate cu nota (3).”

(10)  Apele adiacente Insulei Madeira.

(11)  Din care, fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 850/98, maximum 5 % poate consta în stavrid negru cu o lungime cuprinsă între 12 și 14 cm. În scopul controlării acestei cantități, factorul de conversie care se aplică la greutatea debarcărilor este de 1,20.

(12)  Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

(13)  Stabilită la o cantitate identică cu cea determinată în conformitate cu nota (3).”


ANEXA III

1.

Anexa IA la Regulamentul (UE) nr. 40/2013 se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica privitoare la țipar și capturi accidentale asociate în apele UE aparținând zonelor IIa, IIIa și IV se înlocuiește cu următorul text

„Specia

:

Țipar și capturi accidentale asociate

Ammodytes spp.

Zona

:

Apele UE din zonele IIa, IIIa și IV (1)

Danemarca

249 006 (2))

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 847/96 nu se aplică.

Regatul Unit

5 443 (2)

Germania

381 (2)

Suedia

9 144 (2)

Uniune

263 974

Norvegia

22 450

TAC

286 424

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone de gestionare a speciilor de țipar, definite în anexa IIB, nu pot fi capturate cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Zona

:

Apele UE din zonele de gestionare a speciilor de țipar

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemarca

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Regatul Unit

4 167

362

825

82

0

7

0

Germania

292

25

58

6

0

0

0

Suedia

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Uniune

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norvegia

22 450

0

0

0

0

0

0

Total

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0”

(b)

rubrica privitoare la pește-pescar din apele norvegiene aparținând zonei IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Pește-pescar

Lophiidae

Zona

:

Apele norvegiene din zona IV

(ANF/04-N.)

Belgia

45

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Danemarca

1 152

Germania

18

Țările de Jos

16

Regatul Unit

269

Uniune

1 500

TAC

Nu se aplică”

(c)

rubrica privitoare la brosme din apele UE și internaționale aparținând zonelor V, VI și VII se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Brosme

Brosme brosme

Zonă

:

Apele UE și internaționale din V, VI și VII

(USK/567EI.)

Germania

13

TAC analitică

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Spania

46

Franța

548

Irlanda

53

Regatul Unit

264

Alții

13 (3)

Uniune

937

Norvegia

2 923 (4)  (5)  (6)

TAC

3 860

(d)

rubrica privitoare la heringul nordic din zona IIIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Hering nordic (7)

Clupea harengus

Zonă

:

IIIa

(HER/03A.)

Danemarca

23 115 (8)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

370 (8)

Suedia

24 180 (8)

Uniune

47 665 (8)

TAC

55 000

(e)

rubrica privitoare la heringul nordic din apele UE și norvegiene aparținând zonei IV, la nord de 53° 30′ N se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Hering nordic (9)

Clupea harengus

Zonă

:

Apele UE și norvegiene din zona IV, la nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemarca

81 945

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

50 632

Franța

23 464

Țările de Jos

59 995

Suedia

4 863

Regatul Unit

65 901

Uniune

286 800

Norvegia

138 620 (10)

TAC

478 000

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene la sud

de 62° N (HER/*04N-) ()

Uniune

50 000

()  Debarcări de hering capturat cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare. Statele membre trebuie să raporteze debarcările de hering separat pentru zonele IVa (HER/*4AN.) și IVb (HER/*4BN.).”

(f)

rubrica privitoare la heringul nordic din apele norvegiene la sud de 62° N se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Hering nordic (12)

Clupea harengus

Zonă

:

Apele norvegiene la sud de 62° N

(HER/04-N.)

Suedia

922 (12)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Uniune

922

TAC

478 000

(g)

rubrica privitoare la heringul nordic din zona IIIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Hering nordic (13)

Clupea harengus

Zonă

:

IIIa

(HER/03A-BC)

Danemarca

5 692

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

51

Suedia

916

Uniune

6 659

TAC

6 659

(h)

rubrica privitoare la heringul nordic din zonele IV, VIId și din apele UE din zona IIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Hering nordic (14)

Clupea harengus

Zonă

:

IV, VIId și apele UE din zona IIa

(HER/2A47DX)

Belgia

71

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Danemarca

13 787

Germania

71

Franța

71

Țările de Jos

71

Suedia

67

Regatul Unit

262

Uniune

14 400

TAC

14 400

(i)

rubrica privitoare la heringul nordic din zonele IVc și VIId se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Hering nordic (15)

Clupea harengus

Zonă

:

IVc, VIId (16)

(HER/4CXB7D)

Belgia

9 285 (17)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Danemarca

1 187 (17)

Germania

733 (17)

Franța

13 035 (17)

Țările de Jos

23 276 (17)

Regatul Unit

5 064 (17)

Uniune

52 580

TAC

478 000

(j)

rubrica privitoare la codul de Atlantic din zona Skagerrak se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zonă

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgia

9 (18)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Danemarca

3 026 (18)

Germania

76 (18)

Țările de Jos

19 (18)

Suedia

530 (18)

Uniune

3 660

TAC

3 783

(k)

rubrica privitoare la codul de Atlantic din zona IV, apele UE din zona IIa și din acea parte a zonei IIIa neinclusă în zonele Skagerrak și Kattegat se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zonă

:

IV; apele UE din zona IIa; partea din zona IIIa neinclusă în zonele Skagerrak și Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgia

782 (19)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Danemarca

4 495 (19)

Germania

2 850 (19)

Franța

966 (19)

Țările de Jos

2 540 (19)

Suedia

30 (19)

Regatul Unit

10 311 (19)

Uniune

21 974

Norvegia

4 501 (20)

TAC

26 475

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene din zona IV

(COD/*04N-)

Uniune

19 099”

(l)

rubrica privitoare la codul de Atlantic din apele norvegiene la sud de 62° N se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zonă

:

Apele norvegiene la sud de 62° N

(COD/04-N.)

Suedia

382 (21)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Uniune

382

TAC

Nu se aplică

(m)

rubrica privitoare la codul de Atlantic din zona VIId se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zonă

:

Zona VIId

(COD/07D.)

Belgia

66 (22)

TAC analitică

Franța

1 295 (22)

Țările de Jos

39 (22)

Regatul Unit

143 (22)

Uniune

1 543

TAC

1 543

(n)

rubrica privitoare la eglefinul din zona IIIa și apele UE din subdiviziunile 22-32 se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zonă

:

IIIa și apele UE din subdiviziunile 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belgia

13

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Danemarca

2 231

Germania

142

Țările de Jos

3

Suedia

264

Uniune

2 653

TAC

2 770”

(o)

rubrica privitoare la eglefinul din zona IV, și din apele UE aparținând zonei IIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zonă

:

IV; apele UE din zona IIa

(HAD/2AC4.)

Belgia

257

TAC analitică

Danemarca

1 770

Germania

1 126

Franța

1 963

Țările de Jos

193

Suedia

178

Regatul Unit

29 194

Uniune

34 681

Norvegia

10 359

TAC

45 040

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene din zona IV

(HAD/*04N-)

Uniune

25 798”

(p)

rubrica privitoare la eglefinul din apele norvegiene la sud de 62° N se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zonă

:

Apele norvegiene la sud de 62° N

(HAD/04-N.)

Suedia

707 (23)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Uniune

707

TAC

Nu se aplică

(q)

rubrica privitoare la merlanul din zona IIIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zonă

:

IIIa

(WHG/03A.)

Danemarca

929

TAC de precauție

Țările de Jos

3

Suedia

99

Uniune

1 031

TAC

1 050”

(r)

rubrica privitoare la merlanul din zona IV și din apele UE aparținând zonei IIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zonă

:

IV; apele UE din zona IIa

(WHG/2AC4.)

Belgia

365

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Danemarca

1 577

Germania

410

Franța

2 370

Țările de Jos

912

Suedia

3

Regatul Unit

11 402

Uniune

17 039

Norvegia

1 893 (24)

TAC

18 932

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene din zona IV

(WHG/*04N-)

Uniune

11 544”

(s)

rubrica privitoare la merlanul și polacul din apele norvegiene la sud de 62° N se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Merlan și polac

Merlangius merlangus și Pollachius pollachius

Zonă

:

Apele norvegiene la sud de 62° N

(WHG/04-N.) pentru merlan;

(POL/04-N.) pentru polac

Suedia

190 (25)

TAC de precauție.

Uniune

190

TAC

Nu se aplică

(t)

rubrica privitoare la putasul din apele norvegiene aparținând zonelor II și IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zonă

:

Apele norvegiene din zonele II și IV

(WHB/24-N.)

Danemarca

0

TAC analitică

Regatul Unit

0

Uniune

0

TAC

643 000”

(u)

rubrica referitoare la putasu din apele UE și internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona

:

Apele UE și internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

(WHB/1X14)

Danemarca

17 715 (26)

TAC analitică

Germania

6 888 (26)

Spania

15 018 (26)  (27)

Franța

12 328 (26)

Irlanda

13 718 (26)

Țările de Jos

21 601 (26)

Portugalia

1 395 (26)  (27)

Suedia

4 382 (26)

Regatul Unit

22 987 (26)

Uniune

116 032 (26)

Norvegia

45 000

TAC

643 000

(v)

rubrica referitoare la putasu din zonele VIIIc, IX și X și din apele UE aparținând zonei CECAF 34.1.1. se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zonă

:

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spania

13 213

TAC analitică

Portugalia

3 303

Uniune

16 516 (28)

TAC

643 000

(w)

rubrica referitoare la putasu din apele UE din zonele II, IVa, V, VI la nord de 56° 30’N și VII la vest de 12° W se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona

:

Apele UE din zonele II, IVa, V, VI la nord de 56° 30’N și VII la vest de 12° W

(WHB/24A567)

Norvegia

113 630 (29)  (30)

TAC analitică

TAC

643 000

(x)

rubrica referitoare la mihalțul-de-mare albastru din apele UE și internaționale aparținând zonelor Vb, VI și VII se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterygia

Zonă

:

Apele UE și internaționale din zonele Vb, VI, VII

(BLI/5B67-)

Germania

25

TAC analitică

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Estonia

4

Spania

79

Franța

1 806

Irlanda

7

Lituania

2

Polonia

1

Regatul Unit

459

Alții

7 (31)

Uniune

2 390

Norvegia

150 (32)

TAC

2 540

(y)

rubrica referitoare la mihalțul-de-mare din apele UE și internaționale aparținând zonelor VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Mihalț de mare

Molva molva

Zonă

:

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

(LIN/6X14.)

Belgia

30

TAC analitică

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Danemarca

5

Germania

109

Spania

2 211

Franța

2 357

Irlanda

591

Portugalia

5

Regatul Unit

2 716

Uniune

8 024

Norvegia

6 140 (33)  (34)

TAC

14 164

(z)

rubrica referitoare la mihalț de mare din apele norvegiene din zona IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Mihalț de mare

Molva molva

Zona

:

Apele norvegiene din zona IV

(LIN/04-N.)

Belgia

7

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 847/96 nu se aplică.

Danemarca

831

Germania

23

Franța

9

Țările de Jos

1

Regatul Unit

74

Uniune

945

TAC

Nu se aplică”

(aa)

intrarea pentru langustina din apele norvegiene aparținând zonei IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zonă

:

Apele norvegiene din zona IV

(NEP/04-N.)

Danemarca

947

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

0

Regatul Unit

53

Uniune

1 000

TAC

Nu se aplică”

(bb)

rubrica privitoare la crevetele nordic din zona IIIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Crevete nordic

Pandalus borealis

Zonă

:

IIIa

(PRA/03A.)

Danemarca

2 308

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Suedia

1 243

Uniune

3 551

TAC

6 650”

(cc)

rubrica privitoare la crevetele nordic din apele norvegiene la sud de 62° N se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Crevete nordic

Pandalus borealis

Zonă

:

Apele norvegiene la sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemarca

357

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Suedia

123 (35)

Uniune

480

TAC

Nu se aplică

(dd)

rubrica privitoare la cambula de Baltica din zona Skagerrak se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zonă

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgia

55

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Danemarca

7 117

Germania

37

Țările de Jos

1 369

Suedia

381

Uniune

8 959

TAC

9 142”

(ee)

rubrica referitoare la cambula de Baltica în zona IV; apele UE din zona IIa; partea din zona IIIa care nu este cuprinsă în Skagerrak și Kattegat se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona

:

IV; apele UE din zona IIa; partea din zona IIIa care nu este cuprinsă în Skagerrak și Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgia

5 614

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 847/96 nu se aplică.

Danemarca

18 245

Germania

5 263

Franța

1 053

Țările de Jos

35 086

Regatul Unit

25 964

Uniune

91 225

Norvegia

5 845

TAC

97 070

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarea zonă nu pot fi capturate cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene din zona IV

(PLE/*04N-)

Uniune

37 331”

(ff)

rubrica privitoare la codul saithe din zonele IIIa și IV, din apele UE aparținând zonelor IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunilor 22-32 se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Cod saithe

Pollachius virens

Zonă

:

IIIa și IV; apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32

(POK/2A34.)

Belgia

32

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Danemarca

3 757

Germania

9 487

Franța

22 326

Țările de Jos

95

Suedia

516

Regatul Unit

7 273

Uniune

43 486

Norvegia

47 734 (36)

TAC

91 220

(gg)

rubrica privitoare la codul saithe din zona VI și din apele UE și internaționale aparținând zonelor Vb, XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Cod saithe

Pollachius virens

Zonă

:

VI; apele UE și internaționale din zonele Vb, XII și XIV

(POK/56-14)

Germania

484

TAC analitică

Franța

4 805

Irlanda

421

Regatul Unit

3 254

Uniune

8 964

Norvegia

500 (37)

TAC

9 464

(hh)

rubrica privitoare la codul saithe din apele norvegiene la sud de 62° N se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Cod saithe

Pollachius virens

Zonă

:

Apele norvegiene la sud de 62° N

(POK/04-N.)

Suedia

880 (38)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Uniune

880

TAC

Nu se aplică

(ii)

rubrica privitoare la halibutul negru din apele UE aparținând zonelor IIa și IV și din apele UE și internaționale aparținând zonelor VB și VI se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Halibut negru

Reinhardtius hippoglossoides

Zonă

:

Apele UE din zonele IIa și IV; apele UE și internaționale din zonele Vb și VI

(GHL/2A-C46)

Danemarca

13

TAC analitică

Germania

23

Estonia

13

Spania

13

Franța

218

Irlanda

13

Lituania

13

Polonia

13

Regatul Unit

857

Uniune

1 176

Norvegia

824 (39)

TAC

2 000

(jj)

rubrica privitoare la macroul din zonele IIIa și IV și din apele UE aparținând zonelor IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunilor 22-32 se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Macrou

Scomber scombrus

Zonă

:

IIIa și IV; apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32

(MAC/2A34.)

Belgia

440 (42)

TAC analitică

Danemarca

15 072 (42)

Germania

459 (42)

Franța

1 387 (42)

Țările de Jos

1 396 (42)

Suedia

4 174 (40)  (41)  (42)

Regatul Unit

1 293 (42)

Uniune

24 221 (40)  (42)

Norvegia

141 809 (43)

TAC

Nu se aplică

Condiție specială:

În cadrul limitelor cotelor menționate anterior, în zonele specificate pot fi capturate cel mult cantitățile de mai jos:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa și IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, apele internaționale din zona IIa, de la 1 ianuarie la 31 martie 2013 și în decembrie 2013

(MAC/*2A6.)

Danemarca

0

4 130

0

0

8 107

Franța

0

490

0

0

0

Țările de Jos

0

490

0

0

0

Suedia

0

0

390

10

1 573

Regatul Unit

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0”

(kk)

rubrica privitoare lamacroul din zonele VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe, din apele UE și internaționale aparținând zonei Vb și din apele internaționale aparținând zonelor IIA, XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Macrou

Scomber scombrus

Zonă

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele IIa, XII și XIV

(MAC/2CX14-)

Germania

17 326

TAC analitică

Spania

18

Estonia

144

Franța

11 552

Irlanda

57 753

Letonia

106

Lituania

106

Țările de Jos

25 267

Polonia

1 220

Regatul Unit

158 825

Uniune

272 317

Norvegia

11 788 (44)  (45)

TAC

Nu se aplică

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în zonele și în perioadele precizate în continuare nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele UE și norvegiene din zona IVa

(MAC/*4A-EN)

În perioadele 1 ianuarie-15 februarie 2013 și 1 septembrie-31 decembrie 2013

Apele norvegiene din zona IIa

(MAC/*2AN-)

Germania

6 971

710

Franța

4 648

473

Irlanda

23 237

2 366

Țările de Jos

10 166

1 035

Regatul Unit

63 905

6 507

Uniune

108 927

11 091”

(ll)

rubrica privitoare la macroul din zonele VIIIc, IX și X și din apele UE aparținând zonei CECAF 34.1.1. se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Macrou

Scomber scombrus

Zonă

:

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spania

25 682 (46)

TAC analitică

Franța

170 (46)

Portugalia

5 308 (46)

Uniune

31 160

TAC

Nu se aplică

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spania

2 157

Franța

14

Portugalia

446”

(mm)

rubrica privitoare la macroul din apele norvegiene aparținând zonelor IIa și IVa se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Macrou

Scomber scombrus

Zonă

:

Apele norvegiene din zonele IIa și IVa

(MAC/2A4A-N)

Danemarca

10 694 (47)

TAC analitică

Uniune

10 694 (47)

TAC

Nu se aplică

(nn)

rubrica privitoare la limba-de-mare comună din apele UE aparținând zonelor II și IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

Zonă

:

Apele UE din zonele II și IV

(SOL/24-C.)

Belgia

1 164

TAC analitică

Danemarca

532

Germania

931

Franța

233

Țările de Jos

10 511

Regatul Unit

599

Uniune

13 970

Norvegia

30 (48)

TAC

14 000

(oo)

rubrica privitoare la șprot și capturile accidentale asociate din zona IIIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Șprot și capturi accidentale asociate

Sprattus sprattus

Zonă

:

IIIa

(SPR/03A.)

Danemarca

27 875 (49)

TAC de precauție

Germania

58 (49)

Suedia

10 547 (49)

Uniune

38 480

TAC

41 600

(pp)

rubrica privitoare la șprot și capturile accidentale asociate din apele UE aparținând zonelor IIa și IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Șprot și capturi accidentale asociate

Sprattus sprattus

Zonă

:

Apele UE din zonele IIa și IV

(SPR/2AC4-C)

Belgia

1 737 (51)

TAC de precauția

Danemarca

137 489 (51)

Germania

1 737 (51)

Franța

1 737 (51)

Țările de Jos

1 737 (51)

Suedia

1 330 (50)  (51)

Regatul Unit

5 733 (51)

Uniune

151 500

Norvegia

10 000

TAC

161 500

(qq)

rubrica privitoare la stavridul negru și capturile accidentale asociate din apele UE aparținând zonelor IVb, IVc și VIId se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Stavrid negru și capturi accidentale asociate

Trachurus spp.

Zonă

:

Apele UE din zonele IVb, IVc și VIId

(JAX/4BC7D)

Belgia

38 (54)

TAC de precauție

Danemarca

16 367 (54)

Germania

1 445 (52)  (54)

Spania

304 (54)

Franța

1 358 (52)  (54)

Irlanda

1 029 (54)

Țările de Jos

9 854 (52)  (54)

Portugalia

35 (54)

Suedia

75 (54)

Regatul Unit

3 895 (52)  (54)

Uniune

34 400

Norvegia

3 550 (53)

TAC

37 950

(rr)

rubrica privitoare la stavridul negru și capturile accidentale în apele UE aparținând zonelor IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apelor UE și internaționale din zona Vb; apelor internaționale din zonele XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Stavrid negru și capturi accidentale asociate

Trachurus spp.

Zonă

:

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și internaționale din Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

(JAX/2A-14)

Danemarca

15 702 (55)  (57)

TAC analitică

Germania

12 251 (55)  (56)  (57)

Spania

16 711 (57)

Franța

6 306 (55)  (56)  (57)

Irlanda

40 803 (55)  (57)

Țările de Jos

49 156 (55)  (56)  (57)

Portugalia

1 610 (57)

Suedia

675 (55)  (57)

Regatul Unit

14 775 (55)  (56)  (57)

Uniune

157 989

TAC

157 989

(ss)

rubrica privitoare la merluciu norvegian și capturile accidentale asociate din zona IIIa și din apele UE aparținând zonelor IIa și IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Merluciu norvegian și capturi accidentale asociate

Trisopterus esmarki

Zonă

:

Zona IIIa; apele UE din zonele IIa și IV

(NOP/2A3A4.)

Danemarca

167 345 (58)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

32 (58)  (59)

Țările de Jos

123 (58)  (59)

Uniune

167 500 (58)

Norvegia

20 000

TAC

187 500

(tt)

rubrica privitoare la peștele industrial din apele norvegiene aparținând zonei IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Pește industrial

Zonă

:

Apele norvegiene din zona IV

(I/F/04-N.)

Suedia

800 (60)  (61)

TAC de precauție

Uniune

800

TAC

Nu se aplică

(uu)

rubrica privitoare la alte specii din apele UE aparținând zonelor Vb, VI și VII se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Alte specii

Zonă

:

Apele UE din zonele Vb, VI și VII

(OTH/5B67-C)

Uniune

Nu se aplică

TAC de precauție

Norvegia

140 (62)

TAC

Nu se aplică

(vv)

rubrica privitoare la alte specii din apele norvegiene aparținând zonei IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Alte specii

Zonă

:

Apele norvegiene din zona IV

(OTH/04-N.)

Belgia

35

TAC de precauție

Danemarca

3 250

Germania

366

Franța

151

Țările de Jos

260

Suedia

Nu se aplică (63)

Regatul Unit

2 438

Uniune

6 500 (64)

TAC

Nu se aplică

(ww)

rubrica privitoare la alte specii din apele UE aparținând zonelor IIa, IV și VIa la nord de 56° 30′ N se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Alte specii

Zonă

:

Apele UE din zonele IIa, IV și VIa la nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Uniune

Nu se aplică

TAC de precauție

Norvegia

3 250 (65)  (66)

TAC

Nu se aplică

2.

Anexa IB la Regulamentul (UE) nr. 40/2013 se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica privitoare la heringul nordic din apele UE, norvegiene și internaționale aparținând zonelor I și II se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Hering nordic

Clupea harengus

Zonă

:

Apele UE, norvegiene și internaționale din zonele I și II

(HER/1/2-)

Belgia

14 (67)

TAC analitică

Danemarca

13 806 (67)

Germania

2 418 (67)

Spania

46 (67)

Franța

596 (67)

Irlanda

3 574 (67)

Țările de Jos

4 941 (67)

Polonia

699 (67)

Portugalia

46 (67)

Finlanda

214 (67)

Suedia

5 116 (67)

Regatul Unit

8 827 (67)

Uniune

40 297 (67)

Norvegia

34 695 (68)

TAC

619 000

Condiție specială:

În limitele părții menționate anterior alocate Uniunii din TAC, în următoarea zonă pot fi capturate maximum 34 695 de tone:

Apele norvegiene la nord de 62° N și zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen

(HER/*2AJMN)”

(b)

rubrica privitoare la cod din apele norvegiene din zonele I și II se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Cod

Gadus morhua

Zona

:

Apele norvegiene din zonele I și II

(COD/1N2AB.)

Germania

2 413

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 847/96 nu se aplică.

Grecia

299

Spania

2 691

Irlanda

299

Franța

2 215

Portugalia

2 691

Regatul Unit

9 363

Uniune

19 971

TAC

Nu se aplică”

(c)

rubrica privitoare la codul de Atlantic din apele groenlandeze aparținând zonei NAFO 1 și zonei XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zonă

:

Apele groenlandeze din zona NAFO 1 și din zona XIV

(COD/N1GL14)

Germania

1 391 (69)  (70)  (71)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Regatul Unit

309 (69)  (70)  (71)

Uniune

1 700 (69)  (70)  (71)

Norvegia

500

TAC

Nu se aplică

(d)

rubrica privitoare la codul de Atlantic din zonele I și IIb se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zonă

:

I și IIb

(COD/1/2B.)

Germania

7 739 (74)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Spania

14 329 (74)

Franța

3 758 (74)

Polonia

3 057 (74)

Portugalia

2 816 (74)

Regatul Unit

5 223 (74)

Alte state membre

250 (72)  (74)

Uniune

37 172 (73)

TAC

986 000

(e)

rubrica privitoare la halibutul de Atlantic din apele groenlandeze aparținând zonelor V și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Halibut de Atlantic

Hippoglossus hippoglossus

Zonă

:

Apele groenlandeze din zonele V și XIV

(HAL/514GRN)

Portugalia

125

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Uniune

125

Norvegia

75 (75)

TAC

Nu se aplică

(f)

rubrica privitoare la halibutul de Atlantic din apele groenlandeze aparținând zonei NAFO 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Halibut de Atlantic

Hippoglossus hippoglossus

Zonă

:

Apele groenlandeze din zona NAFO 1

(HAL/N1GRN.)

Uniune

125

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Norvegia

75 (76)

TAC

Nu se aplică

(g)

rubrica privitoare la grenadierul din apele groenlandeze aparținând zonelor V și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Grenadier

Macrourus spp.

Zonă

:

Apele groenlandeze din zonele V și XIV

(GRV/514GRN)

Uniune

140 (77)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

TAC

Nu se aplică (78)

(h)

rubrica privitoare la grenadierul din apele norvegiene aparținând zonei NAFO 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Grenadier

Macrourus spp.

Zonă

:

Apele groenlandeze din zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Uniune

140 (79)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

TAC

Nu se aplică (80)

(i)

rubrica privitoare la capelinul din apele groenlandeze aparținând zonelor V și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Capelin

Mallotus villosus

Zonă

:

Apele groenlandeze din zonele V și XIV

(CAP/514GRN)

Danemarca

4 909

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Regatul Unit

46

Suedia

352

Germania

214

Toate statele membre

254 (81)  (82)

Uniune

5 775 (83)

TAC

Nu se aplică

(j)

rubrica privitoare la sebasta de mare din apele norvegiene din zonele I și II se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Sebastă de mare

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Apele norvegiene din zonele I și II

(HAD/1N2AB.)

Germania

317

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 847/96 nu se aplică.

Franța

191

Regatul Unit

973

Uniune

1 481

TAC

Nu se aplică”

(k)

rubrica privitoare la crevetele nordic din apele Groenlandei aparținând zonelor V și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Crevete nordic

Pandalus borealis

Zonă

:

Apele groenlandeze din zonele V și XIV

(PRA/514GRN)

Danemarca

2 400

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Franța

2 400

Uniune

4 800

Norvegia

2 700

TAC

Nu se aplică”

(l)

rubrica privitoare la cod saithe din apele norvegiene aparținând zonelor I și II se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Cod saithe

Pollachius virens

Zonă

:

Apele norvegiene din zonele I și II

(POK/1N2AB.)

Germania

2 040

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Franța

328

Regatul Unit

182

Uniune

2 550

TAC

Nu se aplică”

(m)

rubrica privitoare la halibutul negru din apele norvegiene aparținând zonelor I și II se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Halibut negru

Reinhardtius hippoglossoides

Zonă

:

Apele norvegiene din zonele I și II

(GHL/1N2AB.)

Germania

25 (84)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Regatul Unit

25 (84)

Uniune

50 (84)

TAC

Nu se aplică

(n)

rubrica privitoare la halibutul negru din apele groenlandeze aparținând zonei NAFO 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Halibut negru

Reinhardtius hippoglossoides

Zonă

:

Apele groenlandeze din zona NAFO 1

(GHL/N1GRN.)

Germania

2 075

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Uniune

2 075 (85)

Norvegia

575

TAC

Nu se aplică

(o)

rubrica privitoare la halibutul negru din apele groenlandeze aparținând zonelor V și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Halibut negru

Reinhardtius hippoglossoides

Zonă

:

Apele groenlandeze din zonele V și XIV

(GHL/514GRN)

Germania

3 695

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Regatul Unit

195

Uniune

3 890 (86)

Norvegia

575

TAC

Nu se aplică

(p)

rubrica privitoare la sebasta din apele norvegiene aparținând zonelor I și II se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Sebasată

Sebastes spp.

Zonă

:

Apele norvegiene din zonele I și II

(RED/1N2AB.)

Germania

766 (87)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Spania

95 (87)

Franța

84 (87)

Portugalia

405 (87)

Regatul Unit

150 (87)

Uniune

1 500 (87)

TAC

Nu se aplică

(q)

rubrica privitoare la sebasta (pelagică) din apele groenlandeze aparținând zonelor NAFO 1F și din apele groenlandeze aparținând zonelor V și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Sebastă (pelagică)

Sebastes spp.

Zonă

:

Apele groenlandeze din zona NAFO 1F și apele groenlandeze din zonele V și XIV

(RED/N1G14P)

Germania

2 173 (88)  (89)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Franța

11 (88)  (89)

Regatul Unit

16 (88)  (89)

Uniune

2 200 (88)  (89)

Norvegia

800 (90)

TAC

Nu se aplică

(r)

rubrica privitoare la „alte specii” din apele norvegiene aparținând zonelor I și II se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Alte specii

Zonă

:

Apele norvegiene din zonele I și II

(OTH/1N2AB.)

Germania

117 (91)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Franța

47 (91)

Regatul Unit

186 (91)

Uniune

350 (91)

TAC

Nu se aplică

3.

Anexa ID la Regulamentul (UE) nr. 40/2013 se modifică după cum urmează:

(a)

intrarea pentru peștele-spadă din Oceanul Atlantic, la nord de 5° N, se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Pește-spadă

Xiphias gladius

Zonă

:

Oceanul Atlantic, la nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Spania

6 949 (92)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Portugalia

1 263 (92)

Alte state membre

135,5 (92)  (93)

Uniune

8 347,5

TAC

13 700

(b)

intrarea pentru peștele-spadă din Oceanul Atlantic, la sud de 5° N, se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Pește-spadă

Xiphias gladius

Zonă

:

Oceanul Atlantic, la sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Spania

4 818,18 (94)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Portugalia

361,82 (94)

Uniune

5 180

TAC

15 000

4.

Anexa IJ la Regulamentul (UE) nr. 40/2013 se înlocuiește cu următorul text:

"ANEXA IJ

ZONA CONVENȚIEI SPRFMO

Specie

:

Specie de stavrid

Trachurus murphyi

Zonă

:

Zona convenției SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

7 808,07

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Țările de Jos

8 463,14

Lituania

5 433,05

Polonia

9 341,74

Uniune

31 046"

5.

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 40/2013 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Numărul maxim de autorizații de pescuit pentru navele din ue care pescuiesc în ape ale unor țări terțe

Zonă de pescuit

Activități de pescuit

Număr de autorizații de pescuit

Alocarea autorizațiilor de pescuit între statele membre

Număr maxim de nave prezente în orice moment

Apele norvegiene și zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen

Hering nordic, la nord de 62° 00′ N

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

Specii demersale, la nord de 62° 00′ N

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

Nealocate: 2

50

Macrou

Nu se aplică

Nu se aplică

70 (95)

Specii industriale, la sud de 62° 00′ N

480

DK: 450

UK: 30

150

6.

Anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 40/2013 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VIII

LIMITĂRI CANTITATIVE ALE AUTORIZAȚIILOR DE PESCUIT PENTRU NAVELE DIN ȚĂRI TERȚE CARE PESCUIESC ÎN APELE UE

Stat de pavilion

Activități de pescuit

Număr de autorizații de pescuit

Număr maxim de nave prezente în orice moment

Norvegia

Hering nordic, la nord de 62° 00' N

20

20

Venezuela (96)

Specii de lutianide (apele Guyanei Franceze)

45

45


(1)  Cu excepția apelor situate în limita a șase mile marine de la liniile de bază ale Regatului Unit la Shetland, Fair Isle și Foula.

(2)  Cel puțin 98 % dintre debarcările calculate în raport cu această cotă trebuie să fie specii de țipar. Capturile accidentale de limandă, macrou și merlan se calculează în raport cu procentul rămas de 2 % din cotă (OT1/*2A3A4).

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone de gestionare a speciilor de țipar, definite în anexa IIB, nu pot fi capturate cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Zona

:

Apele UE din zonele de gestionare a speciilor de țipar

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemarca

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Regatul Unit

4 167

362

825

82

0

7

0

Germania

292

25

58

6

0

0

0

Suedia

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Uniune

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norvegia

22 450

0

0

0

0

0

0

Total

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0”

(3)  Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(4)  Această cotă se aplică pescuitului în apele UE din zonele IIa, IV, Vb, VI și VII (USK/*24X7C).

(5)  Condiție specială: din care, în zonele Vb, VI și VII, sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii în proporție de 25 % per navă. Acest procent poate fi însă depășit în cursul primelor 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un anumit perimetru. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele Vb, VI și VII nu trebuie să depășească 3 000 de tone (OTH/*5B67-).

(6)  Inclusiv mihalț-de-mare. Cotele alocate Norvegiei sunt: 6 140 de tone de mihalț-de-mare (LIN/*5B67-) și 2 923 de tone de brosme (USK/*5B67-), care sunt interschimbabile până la maximum 2 000 de tone și pot fi pescuite exclusiv cu paragate în zonele Vb, VI și VII.”

(7)  Debarcări de hering nordic capturat cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare.

(8)  Condiție specială: până la 50 % din această cantitate poate fi pescuită în apele UE din zona IV (HER/*04-C.).”

(9)  Debarcări de hering nordic capturat cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare. Statele membre trebuie să raporteze debarcările de hering separat pentru zonele IVa (HER/04A.) și IVb (HER/04B.).

(10)  Din care până la 50 000 de tone pot fi capturate în apele UE din zonele IVa și IVb (HER/*4AB-C). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din procentul din TAC al Norvegiei.

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene la sud

de 62° N (HER/*04N-) ()

Uniune

50 000

()  Debarcări de hering capturat cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare. Statele membre trebuie să raporteze debarcările de hering separat pentru zonele IVa (HER/*4AN.) și IVb (HER/*4BN.).”

(11)  Debarcări de hering capturat cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare. Statele membre trebuie să raporteze debarcările de hering separat pentru zonele IVa (HER/*4AN.) și IVb (HER/*4BN.).”

(12)  Capturile accidentale de cod de Atlantic, eglefin, polac, merlan și cod saithe se scad din cota alocată acestor specii.”

(13)  Exclusiv pentru debarcări de hering nordic capturat accidental cu plase având dimensiunea ochiului mai mică de 32 mm.”

(14)  Exclusiv pentru debarcări de hering nordic capturat accidental cu plase având dimensiunea ochiului mai mică de 32 mm.”

(15)  Exclusiv pentru debarcări de hering nordic capturat cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare.

(16)  Cu excepția stocului Blackwater: se face trimitere la stocul de hering nordic din regiunea maritimă a estuarului Tamisei dintr-o zonă delimitată de o loxodromă trasată spre sud de la Capul Landguard (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) până la latitudinea 51° 33′ N și de acolo spre vest, către un punct pe coasta Regatului Unit.

(17)  Condiție specială: până la 50 % din această cotă poate fi capturată în zona IVb (HER/*04B.).”

(18)  Pe lângă această cotă, statele membre pot acorda navelor care navighează sub pavilioanele lor și care participă la studii privind pescuitul documentat integral alocări suplimentare până la o limită globală de 12 % din cota care le-a fost alocată, în condițiile stabilite la articolul 6 din prezentul regulament.”

(19)  Pe lângă această cotă, statele membre pot acorda navelor care navighează sub pavilionul lor și care participă la studii privind pescuitul documentat integral alocări suplimentare până la o limită globală de 12 % din cota care le-a fost alocată, în condițiile stabilite la articolul 6 din prezentul regulament.

(20)  Se poate captura în apele UE. Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din procentul din TAC al Norvegiei.

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene din zona IV

(COD/*04N-)

Uniune

19 099”

(21)  Capturile accidentale de eglefin, polac, merlan și cod saithe se scad din cota alocată acestor specii.”

(22)  Pe lângă această cotă, statele membre pot acorda navelor care navighează sub pavilioanele lor și care participă la studii privind pescuitul documentat integral alocări suplimentare până la o limită globală de 12 % din cota care le-a fost alocată, în condițiile stabilite la articolul 6 din prezentul regulament.”

(23)  Capturile accidentale de cod de Atlantic, polac, merlan și cod saithe se scad din cota alocată acestor specii.”

(24)  Se poate captura în apele UE. Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din procentul din TAC al Norvegiei.

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene din zona IV

(WHG/*04N-)

Uniune

11 544”

(25)  Capturile accidentale de cod de Atlantic, eglefin și cod saithe se scad din cota alocată acestor specii”.

(26)  Condiție specială: din care până la 64 % se poate pescui în zona economică norvegiană sau în zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(27)  Se pot realiza transferuri din această cotă către VIIIc, IX și X; Apele UE din CECAF 34.1.1. Totuși, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei.”

(28)  Condiție specială: din care până la 64 % se poate pescui în ZEE norvegiană sau în zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen (WHB/*NZJM2).”

(29)  Se calculează în raport cu limitele de captură alocate Norvegiei stabilite prin acordul statelor de coastă.

(30)  Condiție specială: captura din zona IV nu poate depăși 28 408 tone, adică 25 % din cota de acces a Norvegiei.”

(31)  Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(32)  Această cotă se aplică pescuitului în apele UE din zonele IIa, IV, Vb, VI și VII (BLI/*24X7C).”

(33)  Condiție specială: din care în zonele Vb, VI și VII sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii, în proporție de 25 % per navă. Acest procent poate fi însă depășit în cursul primelor 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un anumit perimetru. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele VI și VII nu pot depăși 3 000 de tone (OTH/*6X14.).

(34)  Inclusiv brosme. Cotele alocate Norvegiei sunt: 6 140 de tone de mihalț-de-mare și 2 923 de tone de brosme, interschimbabile până la un maximum de 2 000 de tone. Aceste cote pot fi pescuite exclusiv cu paragate în zonele Vb, VI și VII.”

(35)  Capturile accidentale de cod de Atlantic, eglefin, polac, merlan și cod saithe se scad din cotele alocate acestor specii.”

(36)  Se poate captura numai în apele UE din zonele IV și în IIIa (POK/*3A4-C). Capturile din cadrul acestei cote se scad din cota din TAC a Norvegiei.”

(37)  Trebuie pescuit la nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).”

(38)  Capturile accidentale de cod de Atlantic, eglefin, polac și merlan se scad din cota alocată acestor specii.”

(39)  Trebuie pescuit în apele UE din zonele IIa și VI. În zona VI această cantitate poate fi pescuită numai cu paragate (GHL/*2A6-C).”

(40)  Condiție specială: inclusiv 242 de tone care trebuie capturate în apele norvegiene la sud de 62° N (MAC/*04N-).

(41)  În cazul pescuitului în apele norvegiene, capturile accidentale de cod de Atlantic, eglefin, polac, merlan și cod saithe se scad din cotele alocate acestor specii.

(42)  Se poate captura și în apele norvegiene din zona IVa (MAC/*4AN.).

(43)  Se deduce din partea din TAC alocată Norvegiei (cota de acces). Această cantitate include cota Norvegiei din TAC pentru Marea Nordului, care se ridică la 39 599 de tone. Cota respectivă poate fi pescuită numai în zona IVa (MAC/*04A.), cu excepția a 3 000 de tone care pot fi pescuite în zona IIIa (MAC/*03A.).

Condiție specială:

În cadrul limitelor cotelor menționate anterior, în zonele specificate pot fi capturate cel mult cantitățile de mai jos:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa și IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, apele internaționale din zona IIa, de la 1 ianuarie la 31 martie 2013 și în decembrie 2013

(MAC/*2A6.)

Danemarca

0

4 130

0

0

8 107

Franța

0

490

0

0

0

Țările de Jos

0

490

0

0

0

Suedia

0

0

390

10

1 573

Regatul Unit

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0”

(44)  Se poate pescui în zonele IIa și VIa la nord de 56° 30′ N, în zonele IVa, VIId, VIIe, VIIf și VIIh (MAC/*AX7H).

(45)  Norvegia poate pescui o cantitate suplimentară de 28 362 de tone din cota de acces la nord de 56°30’ N, care se scad din limita sa de captură (MAC/*N6530).

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în zonele și în perioadele precizate în continuare nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele UE și norvegiene din zona IVa

(MAC/*4A-EN)

În perioadele 1 ianuarie-15 februarie 2013 și 1 septembrie-31 decembrie 2013

Apele norvegiene din zona IIa

(MAC/*2AN-)

Germania

6 971

710

Franța

4 648

473

Irlanda

23 237

2 366

Țările de Jos

10 166

1 035

Regatul Unit

63 905

6 507

Uniune

108 927

11 091”

(46)  Condiție specială: cantitățile care fac obiectul unor schimburi cu alte state membre pot fi capturate în zonele VIIIa, VIIIb și VIIId (MAC/*8ABD.). Cu toate acestea, cantitățile oferite la schimb de Spania, Portugalia sau Franța pentru a fi capturate în zonele VIIIa, VIIIb și VIIId nu trebuie să depășească 25 % din cota statului membru donator.

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spania

2 157

Franța

14

Portugalia

446”

(47)  Capturile pescuite în zonele IIa (MAC/*02A.) și IVa (MAC/*4A.) trebuie raportate separat.”

(48)  Se poate pescui numai în apele UE din zona IV (SOL/*04-C.).”

(49)  Cel puțin 95 % din debarcările calculate în raport cu această cotă trebuie să fie de șprot. Capturile accidentale de limandă, merlan și eglefin se scad din procentul rămas de 5 % din cotă (OTH/*03A.).”

(50)  Inclusiv țipar.

(51)  Cel puțin 98 % din debarcările calculate în raport cu această cotă trebuie să fie de șprot. Capturile accidentale de limandă și merlan se calculează în raport cu procentul rămas de 2 % din cotă (OTH/*2AC4C).”

(52)  Condiție specială: până la 5 % din această cotă pescuită în diviziunea VIId se poate considera ca fiind pescuită în cadrul cotei aferente zonei: apele UE din zonele IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV (JAX/*2A-14).

(53)  Se poate pescui numai în apele UE din zona IV (JAX/*04-C.).

(54)  Cel puțin 95 % din debarcările calculate în raport cu această cotă trebuie să fie de stavrid negru. Capturile accidentale de caproide, eglefin, merlan și macrou se scad din procentul rămas de 5 % din cotă (OTH/*4BC7D).”

(55)  Condiție specială: până la 5 % din această cotă pescuită în apele UE din zonele IIa sau IVa înainte de 30 iunie 2013 se poate considera ca fiind pescuită în cadrul cotei aferente apelor UE din zonele IVb, IVc și VIId (JAX/*4BC7D).

(56)  Condiție specială: până la 5 % din această cotă poate fi pescuită în zona VIId (JAX/*07D.).

(57)  Cel puțin 95 % din debarcările calculate în raport cu această cotă trebuie să fie de stavrid negru. Capturile accidentale de caproide, eglefin, merlan și macrou se scad din procentul rămas de 5 % din cotă (OTH/*2A-14).”

(58)  Cel puțin 95 % din debarcările calculate în raport cu această cotă trebuie să fie de merluciu norvegian. Capturile accidentale de eglefin și merlan se scad din procentul rămas de 5 % din cotă (OT2/*2A3A4).

(59)  Cota poate fi pescuită doar în apele UE din zonele ICES IIa, IIIa și IV.”

(60)  Capturile accidentale de cod de Atlantic, eglefin, polac, merlan și cod saithe se scad din cota alocată acestor specii.

(61)  Condiție specială: din care maximum 400 de tone de stavrid negru (JAX/*04-N.).”

(62)  Capturat numai cu paragate.”

(63)  Cotă de „alte specii” pe care Norvegia o alocă tradițional Suediei.

(64)  Inclusiv activități de pescuit nemenționate în mod specific. În urma unor consultări pot fi introduse excepții, după caz.”

(65)  Limitat la IIa și IV (OTH/*2A4-C).

(66)  Inclusiv activități de pescuit nemenționate în mod specific. În urma unor consultări pot fi introduse excepții, după caz.”

(67)  Odată cu raportarea capturilor către Comisie, se vor raporta și cantitățile pescuite în fiecare din următoarele zone: zona de reglementare NEAFC, apele UE, apele feroeze, apele norvegiene, zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen, zona de pescuit protejată din jurul insulelor Svalbard.

(68)  Capturile din această cotă se scad din partea din TAC alocată Norvegiei (cota de acces). Această cotă poate fi pescuită în apele UE la nord de 62° N.

Condiție specială:

În limitele părții menționate anterior alocate Uniunii din TAC, în următoarea zonă pot fi capturate maximum 34 695 de tone:

Apele norvegiene la nord de 62° N și zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen

(HER/*2AJMN)”

(69)  Pescuitul este interzis în zona din estul Groenlandei denumită „Kleine Banke”. Zona este delimitată de următoarele coordonate:

 

64°40' N 37°30' V

 

64°40' N 37°30' V

 

64°15' N 36°30' V și

 

64°15' N 37°30' V

(70)  Poate fi pescuit în Groenlanda de Est sau de Vest. Cu toate acestea, în Groenlanda de Est pescuitul este permis doar:

cu traulere, de la 1iulie până la 31 decembrie 2013.

cu nave cu paragate, de la 1aprilie până la 31 decembrie 2013.

(71)  Pescuitul se efectuează în procent de 100 % în prezența unui observator și cu sisteme de monitorizare a navelor de pescuit (VMS). În ceea ce privește zonele enumerate mai jos, se poate captura un maximum de 80 % din cotă. În plus, în fiecare zonă trebuie depus un efort minim de 10 lansări per navă:

Zona

Limită

1.

Groenlanda de Est (COD/N65E44)

la nord de 65° N și la est de 44° V

2.

Groenlanda de Est (COD/645E44)

între 64° N și 65° N și la est de 44° V

3.

Groenlanda de Est (COD/624E44)

între 62° N și 64° N și la est de 44° V

4.

Groenlanda de Est (COD/S62E44)

la sud de 62° N și la est de 44° V

5.

Groenlanda de Vest (COD/S62W44)

la sud de 62° N și la vest de 44° V

6.

Groenlanda de Vest (COD/N62W44)

la nord de 62° N și la vest de 44° V”

(72)  Cu excepția Germaniei, a Spaniei, a Franței, a Poloniei, a Portugaliei și a Regatului Unit.

(73)  Alocarea către Uniune a părții din stocul de cod de Atlantic disponibil în zonele Spitzbergen și Insula Urșilor și a capturilor accidentale asociate de eglefin nu prejudiciază în niciun fel drepturile și obligațiile care decurg din Tratatul de la Paris din 1920.

(74)  Capturile accidentale de eglefin pot reprezenta până la 15 % per lansare. Cantitățile de capturi accidentale de eglefin se adaugă cotei de cod de Atlantic.”

(75)  Se pescuiește cu paragate (HAL/*514GRN).”

(76)  Se pescuiește cu paragate (HAL/*N1GRN).”

(77)  Condiție specială: speciile grenadier de stâncă (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) și grenadier Macrourus berglax (RHG/514GRN) nu trebuie vizate. Aceste specii pot fi capturate doar accidental și se raportează separat.

(78)  Norvegiei i se alocă un total de 120 de tone, care poate fi pescuit fie în această zonă TAC, fie în apele groenlandeze din zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condiție specială: speciile grenadier de stâncă (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) și grenadier Macrourus berglax (RHG/514N1G) nu trebuie vizate. Aceste specii pot fi capturate doar accidental și se raportează separat.”

(79)  Condiție specială: speciile grenadier de stâncă (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) și grenadier Macrourus berglax (RHG/N1GRN.) nu trebuie vizate. Aceste specii pot fi capturate doar accidental și se raportează separat.

(80)  Norvegiei i se alocă un total de 120 de tone, care poate fi pescuit fie în această zonă TAC, fie în apele groenlandeze din zonele V și XIV (GRV/514N1G). Condiție specială: speciile grenadier de stâncă (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G.) și grenadier Macrourus berglax (RHG/514N1G.) nu trebuie vizate. Aceste specii pot fi capturate doar accidental și se raportează separat.”

(81)  Cu excepția statelor membre ce dețin peste 10 % din cota Uniunii.

(82)  Statele membre cărora le-a fost alocată o cotă pot accesa cota alocată pentru „Toate statele membre” doar după epuizarea propriei cote.

(83)  Se poate pescui în perioada 1 ianuarie 2013 – 30 aprilie 2013. Dacă până la 15 aprilie 2013 se atinge un nivel de captură de 70 % din această cotă inițială a Uniunii, ea se majorează în mod automat cu o cantitate suplimentară de 5 775 de tone, care urmează să fie pescuită în aceeași perioadă. Cota suplimentară a Uniunii se consideră alocată conform aceleiași metode de distribuire.”

(84)  Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei cote.”

(85)  De pescuit la sud de 68° N.”

(86)  De pescuit de către maximum 6 nave în același timp.”

(87)  Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei cote.”

(88)  Poate fi pescuită numai cu traul pelagic.

(89)  Condiție specială: cotele pot fi pescuite în zona de reglementare NEAFC cu condiția ca părțile din cotele pescuite în zona respectivă să fie raportate separat (RED/*5-14P). Atunci când este pescuită în zona de reglementare NEAFC, cota pot fi capturată numai începând cu 10 mai 2013 ca sebastă pelagică de adâncime și doar în zona delimitată de liniile care unesc următoarele coordonate („zona NEAFC”):

Punct nr.

Latitudine N

Longitudine V

1

64° 45'

28° 30'

2

62° 50'

25° 45'

3

61° 55'

26° 45'

4

61° 00'

26° 30'

5

59° 00'

30° 00'

6

59° 00'

34° 00'

7

61° 30'

34° 00'

8

62° 50'

36° 00'

9

64° 45'

28° 30'

(90)  Se poate pescui exclusiv în zona NEAFC definită la nota de subsol 2 (RED/*5-14N).”

(91)  Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei cote.”

(92)  Condiție specială: până la 2,39 % din această cantitate poate fi pescuită în Oceanul Atlantic, la sud de 5° N (SWO/AS05N).

(93)  Cu excepția Spaniei și Portugaliei și exclusiv cu titlul de capturi accidentale.”

(94)  Condiție specială: până la 3,86 % din această cantitate poate fi pescuită în Oceanul Atlantic, la nord de 5° N (SWO/AN05N).”

(95)  Fără a se aduce atingere autorizațiilor suplimentare acordate Suediei de Norvegia în conformitate cu practica consacrată.”

(96)  Pentru a emite autorizațiile de pescuit respective, trebuie probată existența unui contract valabil între armatorul care solicită autorizația de pescuit și o întreprindere de prelucrare situată în departamentul Guyanei Franceze și faptul că acest contract include obligația de a debarca cel puțin 75 % din toate capturile de lutianide de pe nava în cauză în departamentul respectiv, astfel încât acestea să poată fi prelucrate în instalațiile acelei întreprinderi. Acest contract trebuie să fie avizat de autoritățile franceze, care se asigură că el corespunde atât capacității efective a întreprinderii de prelucrare contractante, cât și obiectivelor de dezvoltare ale economiei Guyanei. La cererea de autorizație de pescuit trebuie anexată o copie a contractului, avizat în mod corespunzător. În cazul în care avizarea este refuzată, autoritățile franceze notifică acest refuz părții în cauză și Comisiei, precizând motivele care au stat la baza sa.”.


28.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/48


REGULAMENTUL (UE) NR. 298/2013 AL CONSILIULUI

din 27 martie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 314/2004 al Consiliului (1) pune în aplicare mai multe măsuri restrictive prevăzute de Decizia 2011/101/PESC a Consiliului (2), inclusiv înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane fizice sau juridice, entități și organisme.

(2)

La 23 iulie 2012 și la 18 februarie 2013, Consiliul a conchis că un referendum constituțional pașnic și credibil în Zimbabwe ar reprezenta un reper important în procesul de pregătire a unor alegeri democratice, care ar justifica suspendarea imediată a majorității măsurilor restrictive ale UE existente, îndreptate împotriva unor persoane fizice și a unor entități.

(3)

În perspectiva rezultatului referendumului constituțional din Zimbabwe din data de 16 martie 2013, Consiliul a decis să suspende interdicția de călătorie și măsurile de înghețare a activelor care se aplică majorității persoanelor și entităților enumerate în anexa I la Decizia 2011/101/PESC. Suspendarea ar trebui să facă obiectul unei revizuiri de către Consiliu la fiecare trei luni, în lumina situației de pe teren.

(4)

Unele dintre aceste măsuri intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special în scopul de a se asigura aplicarea uniformă a acestor măsuri de către operatorii economici din toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 314/2004 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Aplicarea articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 314/2004 se suspendă până la 20 februarie 2014 în măsura în care acesta se aplică persoanelor și entităților enumerate în anexa la prezentul regulament. Suspendarea este revizuită la fiecare trei luni.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

E. GILMORE


(1)  JO L 55, 24.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 42, 16.2.2011, p. 6.


ANEXĂ

I.   Persoane

 

Nume (și eventualele pseudonime)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Buka (alias Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen (alias Steven)

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (alias Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile (alias Sithokozile)

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton (alias Bright)

39.

Mhandu, Cairo (alias Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan Nathaniel

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (alias Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

58.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester Robert

62.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

67.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana (alias Sikhosana), Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai Willings


II.   Entități

 

Denumire

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (alias Jongwe Printing and Publishing Co., alias Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (alias Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings [alias Zidco Holdings (PVT) Ltd]


28.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/52


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 299/2013 AL COMISIEI

din 26 martie 2013

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 113 alineatul (1) litera (a) și articolul 121 primul paragraf litera (a), coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei din 11 iulie 1991 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora (2) definește caracteristicile chimice și organoleptice ale uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline și prevede metode de analiză a acestor caracteristici. Aceste metode trebuie actualizate pe baza avizului experților chimiști și în conformitate cu activitatea desfășurată în cadrul Consiliului oleicol internațional (denumit în continuare „IOC”).

(2)

În temeiul articolului 113 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, statele membre trebuie să verifice dacă uleiurile de măsline și uleiurile din resturi de măsline sunt conforme cu standardele de comercializare prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 și, după caz, trebuie să aplice sancțiuni. Articolele 2 și 2a din Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 prevăd norme detaliate pentru aceste verificări ale conformității. Normele menționate trebuie să garanteze că uleiul de măsline pentru care s-a prevăzut un standard de calitate este efectiv conform cu respectivul standard. Normele trebuie să fie detaliate mai mult și să includă o analiză a riscurilor. În scopul acestor verificări ale conformității, trebuie definit termenul „ulei de măsline comercializat”.

(3)

Experiența a demonstrat că există anumite riscuri de fraudă care subminează efectul deplin al protecției consumatorilor oferite prin Regulamentul (CEE) nr. 2568/91. Prin urmare, deținătorii de ulei de măsline trebuie să păstreze într-un registru evidența intrărilor și ieșirilor pentru fiecare categorie de uleiuri. Pentru a evita o sarcină administrativă excesivă fără a aduce atingere obiectivelor registrului uleiurilor de măsline, colectarea de informații trebuie limitată până la etapa de îmbuteliere a uleiului de măsline.

(4)

În scopul de a asigura monitorizarea și evaluarea măsurilor din Regulamentul (CEE) nr. 2568/91, statele membre trebuie nu numai să notifice Comisiei măsurile naționale de punere în aplicare, ci și să raporteze rezultatele verificărilor conformității.

(5)

Pentru a continua armonizarea cu standardele internaționale stabilite de IOC, anumite metode de analiză prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 trebuie actualizate. În consecință, metoda de analiză prevăzută în anexa XVIII la regulamentul respectiv trebuie înlocuită cu o metodă mai eficientă. De asemenea, este oportun să se remedieze unele neconcordanțe și imperfecțiuni ale metodelor de analiză prevăzute în anexa IX la regulamentul menționat.

(6)

Statele membre au nevoie de o perioadă de tranziție pentru a aplica noile norme stabilite de prezentul regulament.

(7)

Comisia a elaborat un sistem de informare care permite gestionarea electronică a documentelor și a procedurilor în cadrul procedurilor sale interne de lucru și al relațiilor sale cu autoritățile implicate în politica agricolă comună. Se consideră că obligațiile de notificare prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 pot fi îndeplinite prin intermediul acestui sistem, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee (3).

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 trebuie modificat în consecință.

(9)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2a

(1)   În sensul prezentului articol, «ulei de măsline comercializat» înseamnă cantitatea totală de ulei de măsline și ulei din resturi de măsline a unui stat membru care este consumată în respectivul stat membru sau exportată din respectivul stat membru.

(2)   Statele membre se asigură că verificările conformității sunt efectuate în mod selectiv, pe baza unei analize a riscurilor, și cu o frecvență corespunzătoare, astfel încât să se asigure conformitatea uleiului de măsline comercializat cu categoria declarată.

(3)   Criteriile de evaluare a riscurilor pot include:

(a)

categoria de ulei, perioada de producție, prețul uleiurilor în raport cu alte uleiuri vegetale, operațiunile de amestecare și ambalare, instalațiile și condițiile de depozitare, țara de origine, țara de destinație, mijloacele de transport sau volumul lotului;

(b)

poziția operatorilor în lanțul de comercializare, volumul și/sau valoarea produselor comercializate de aceștia, gama de categorii de ulei pe care le comercializează, ti