ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.079.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 79

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
21 martie 2013


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia nr. 252/2013/UE a Consiliului din 11 martie 2013 de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială

4

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 253/2013 al Comisiei din 15 ianuarie 2013 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește adaptările în urma revizuirii Clasificării Internaționale Standard a Educației ISCED în legătură cu variabilele și defalcările care trebuie comunicate ( 1 )

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 254/2013 al Comisiei din 20 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 340/2008 al Comisiei privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) ( 1 )

7

 

*

Regulamentul (UE) nr. 255/2013 al Comisiei din 20 martie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexelor IC, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri ( 1 )

19

 

*

Regulamentul (UE) nr. 256/2013 al Comisiei din 20 martie 2013 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea ascorbatului de sodiu (E 301) în preparatele de vitamina D destinate utilizării în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică ( 1 )

24

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 257/2013 al Comisiei din 20 martie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

27

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2013/142/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 12 martie 2013 privind consolidarea desfășurării democratice și eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European

29

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 839/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anexele II, III și IV privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe anumite produse (JO L 234, 30.8.2008)

33

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 524/2011 al Comisiei din 26 mai 2011 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru bifenil, deltametrin, etofumesat, izopirazam, propiconazol, pimetrozin, pirimetanil și tebuconazol din sau de pe anumite produse (JO L 142, 28.5.2011)

34

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DECIZII

21.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/1


DECIZIA NR. 252/2013/UE A CONSILIULUI

din 11 martie 2013

de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 352,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Ținând seama de obiectivele care au stat la baza instituirii Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „agenția”) și pentru ca agenția să își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile, trebuie stabilite cu precizie domeniile tematice ale activității acesteia într-un cadru multianual care să acopere o perioadă de cinci ani, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (1).

(2)

Primul cadru multianual a fost adoptat de Consiliu în Decizia 2008/203/CE din 28 februarie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 în ceea ce privește adoptarea unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012 (2).

(3)

Cadrul multianual ar trebui să prevadă doar domenii care intră în sfera de aplicare a dreptului Uniunii.

(4)

Cadrul multianual ar trebui să respecte prioritățile Uniunii, ținând seama în mod corespunzător de orientările care rezultă din rezoluțiile Parlamentului European și din concluziile Consiliului în domeniul drepturilor fundamentale.

(5)

Cadrul multianual ar trebui să țină seama în mod corespunzător de resursele financiare și umane ale agenției.

(6)

Cadrul multianual ar trebui să includă dispoziții care să asigure complementaritatea cu mandatul altor organe, oficii și agenții ale Uniunii, precum și cu cel al Consiliului Europei și al altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea în domeniul drepturilor fundamentale. Cele mai relevante agenții și organe ale Uniunii în raport cu acest cadru multianual sunt Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3), Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului (4), Rețeaua europeană de migrație, instituită prin Decizia 2008/381/CE a Consiliului (5), Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (6), Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (7), Eurojust, Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii, instituită prin Decizia 2002/187/JAI a Consiliului (8), Oficiul European de Poliție (Europol), instituit prin Decizia 2009/371/JAI a Consiliului (9), Colegiul European de Poliție (CEPOL), instituit prin Decizia 2005/681/JAI a Consiliului (10), Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (Agenția IT), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (11), și Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului (12).

(7)

Cadrul multianual ar trebui să includă, printre domeniile tematice ale activității agenției, lupta împotriva rasismului, a xenofobiei și a lipsei de toleranță asociate acestora.

(8)

Având în vedere importanța luptei împotriva sărăciei și a excluziunii sociale pentru Uniune, care a devenit, de altfel, unul dintre cele cinci obiective ale strategiei de promovare a creșterii Europa 2020, agenția ar trebui să ia în considerare condițiile economice și sociale prealabile care să le permită persoanelor să se bucure de drepturile lor fundamentale atunci când se colectează și se diseminează date în cadrul domeniilor tematice stabilite de prezenta decizie.

(9)

La cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, dacă resursele sale financiare și umane îi permit acest lucru, agenția ar putea desfășura activități care nu intră în domeniile tematice stabilite în cadrul multianual, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007. În conformitate cu Programul de la Stockholm – O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora (13), adoptat de Consiliul European, instituțiile ar trebui să valorifice pe deplin experiența acumulată la nivelul agenției și, după caz, să se consulte cu agenția, în conformitate cu mandatul acesteia, cu privire la elaborarea politicilor și a legislației cu implicații asupra drepturilor fundamentale.

(10)

În faza de pregătire a propunerii sale, Comisia a consultat Consiliul de administrație al agenției, care i-a transmis observații în scris la data de 18 octombrie 2011,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cadrul multianual

(1)   Se instituie un cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „agenția”) pentru perioada 2013-2017.

(2)   Agenția îndeplinește, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007, atribuțiile definite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 în cadrul domeniilor tematice prevăzute la articolul 2 din prezenta decizie.

Articolul 2

Domeniile tematice

Domeniile tematice sunt următoarele:

(a)

accesul la justiție;

(b)

victimele infracțiunilor, inclusiv despăgubirea victimelor infracționalității;

(c)

societatea informațională și, în special, respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal;

(d)

integrarea romilor;

(e)

cooperarea judiciară, exceptând în materie penală;

(f)

drepturile copilului;

(g)

discriminarea bazată pe sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristicile genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală;

(h)

imigrarea și integrarea migranților, controlul la frontiere și vizele și azilul;

(i)

rasismul, xenofobia și lipsa de toleranță asociată acestora.

Articolul 3

Complementaritatea și cooperarea cu alte organisme

(1)   La punerea în aplicare a prezentului cadru multianual, agenția asigură o cooperare și coordonare corespunzătoare cu organele, oficiile și agențiile pertinente ale Uniunii, cu statele membre, cu organizațiile internaționale și cu societatea civilă, în conformitate cu articolele 7, 8 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007.

(2)   Agenția abordează teme referitoare la discriminarea bazată pe sex doar ca parte a activității sale și în măsura relevantă pentru activitatea sa în contextul articolului 2 litera (g), ținând seama de faptul că strângerea de date privind egalitatea de gen și discriminarea pe bază de sex este o atribuție a Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE). Agenția și EIGE cooperează conform dispozițiilor acordului de cooperare din 22 noiembrie 2010.

(3)   Agenția cooperează cu Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) în conformitate cu acordul de cooperare din 8 octombrie 2009 și cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) în conformitate cu acordul de cooperare din 26 mai 2010. De asemenea, agenția cooperează cu Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), cu Rețeaua europeană de migrație, cu Eurojust, cu Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii, cu Oficiul European de Poliție (Europol), cu Colegiul European de Poliție (CEPOL) și cu Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (Agenția IT) în conformitate cu viitoarele acorduri de cooperare ce vor fi încheiate cu acestea. Cooperarea cu aceste organisme se limitează la activitățile care intră în sfera de aplicare a domeniilor tematice definite la articolul 2 din prezenta decizie.

(4)   Agenția își îndeplinește atribuțiile în domeniul societății informaționale și, în special, al respectării vieții private și al protecției datelor cu caracter personal fără a aduce atingere responsabilităților Autorității Europene pentru Protecția Datelor, pentru a se asigura că drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul acestora la viață privată, sunt respectate de instituțiile și organele Uniunii în conformitate cu competențele și îndatoririle acestora prevăzute la articolele 46 și 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(5)   Agenția își coordonează activitățile cu cele ale Consiliului Europei în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 și Acordul între Uniunea Europeană și Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei (14), menționat la articolul indicat.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Adoptată la Bruxelles, 11 martie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

E. GILMORE


(1)  JO L 53, 22.2.2007, p. 1.

(2)  JO L 63, 7.3.2008, p. 14.

(3)  JO L 132, 29.5.2010, p. 11.

(4)  JO L 349, 25.11.2004, p. 1.

(5)  JO L 131, 21.5.2008, p. 7.

(6)  JO L 403, 30.12.2006, p. 9.

(7)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

(9)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(10)  JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(11)  JO L 286, 1.11.2011, p. 1.

(12)  JO L 139, 30.5.1975, p. 1.

(13)  JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

(14)  JO L 186, 15.7.2008, p. 7.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

21.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/4


Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Acordul din 19 octombrie 2005 între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (1) (denumit în continuare „acordul”), încheiat prin Decizia 2006/325/CE a Consiliului (2), atunci când sunt adoptate modificări ale Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (3), Danemarca adresează o notificare Comisiei cu privire la decizia sa de a pune în aplicare sau nu conținutul unor astfel de modificări.

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (4) a fost adoptat la 12 decembrie 2012.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din acord, prin scrisoarea din 20 decembrie 2012, Danemarca a notificat Comisia cu privire la decizia sa de a pune în aplicare conținutul Regulamentului (UE) nr. 1215/2012. Aceasta înseamnă că dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 se vor aplica relațiilor dintre Uniune și Danemarca.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (6) din acord, notificarea daneză creează obligații reciproce între Danemarca și Comunitate. Astfel, Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 constituie o modificare a acordului și se consideră anexat la acesta.

Cu trimitere la articolul 3 alineatele (3) și (4) din acord, punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 în Danemarca poate avea loc prin modificarea legislației existente prin decizia Parlamentului danez. În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) litera (b) din acord, Danemarca adresează o notificare Comisiei cu privire la data la care intră în vigoare măsurile legislative de punere în aplicare.


(1)  JO L 299, 16.11.2005, p. 62.

(2)  JO L 120, 5.5.2006, p. 22.

(3)  JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 351, 20.12.2012, p. 1.


REGULAMENTE

21.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/5


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 253/2013 AL COMISIEI

din 15 ianuarie 2013

de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește adaptările în urma revizuirii Clasificării Internaționale Standard a Educației ISCED în legătură cu variabilele și defalcările care trebuie comunicate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism și de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului (1), în special, articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Introducerea unui sistem de clasificare actualizat este esențială pentru eforturile actuale ale Comisiei de menținere a relevanței statisticilor europene, prin luarea în considerare a evoluțiilor și modificărilor din sectorul educației.

(2)

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a revizuit versiunea Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED) utilizate până în prezent (ISCED 1997), cu obiectivul de a asigura că aceasta este conformă cu evoluțiile din cadrul politicilor și structurilor de educație și formare profesională.

(3)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 692/2011 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 692/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea 1 se modifică după cum urmează:

(a)

în coloana defalcărilor sociodemografice, partea A, „3. [facultativ] Nivelul de studii” se înlocuiește cu „3. [facultativ] Nivelul de studii promovat”;

(b)

în coloana defalcărilor sociodemografice, partea B, „3. [facultativ] Nivelul de studii” se înlocuiește cu „3. [facultativ] Nivelul de studii promovat”;

(c)

la punctul 3 din partea C, „Nivelul de studii: scăzut (ISCED 0, 1 sau 2), mediu (ISCED 3 sau 4), ridicat (ISCED 5 sau 6).” se înlocuiește cu „Nivelul de studii promovat: cel mult primul ciclu din învățământul secundar, învățământ liceal și învățământ postliceal (neuniversitar), învățământ universitar.”

2.

În secțiunea 2, partea A se modifică după cum urmează:

(a)

în coloana variabilelor, rândul 23, „[facultativ] Profilul vizitatorului: nivelul de studii” se înlocuiește cu „[facultativ] Profilul vizitatorului: nivelul de studii promovat”;

(b)

în coloana categoriilor de transmis, rândul 23, textul: „(a) Scăzut (ISCED 0, 1 sau 2)”, „(b) Mediu (ISCED 3 sau 4)” și „(c) Ridicat (ISCED 5 sau 6)” se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Cel mult primul ciclu din învățământul secundar

(b)

Învățământ liceal și învățământ postliceal (neuniversitar)

(c)

Învățământ universitar”.

3.

Secțiunea 3 se modifică după cum urmează:

(a)

în coloana defalcărilor sociodemografice, partea A, „3. Nivelul de studii” se înlocuiește cu „3. Nivelul de studii promovat”;

(b)

în coloana defalcărilor sociodemografice, partea B, „3. Nivelul de studii” se înlocuiește cu „3. Nivelul de studii promovat”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 ianuarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 192, 22.7.2011, p. 17.


21.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 254/2013 AL COMISIEI

din 20 martie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 340/2008 al Comisiei privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 74 alineatul (1) și articolul 132,

întrucât:

(1)

În urma revizuirii Regulamentului (CE) nr. 340/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (2), revizuire efectuată în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (2) din regulamentul menționat, a rezultat că regulamentul ar trebui modificat în mai multe aspecte.

(2)

Din motive de securitate juridică, este necesară clarificarea consecințelor plăților întârziate către agenție. Agenția nu ar trebui să ramburseze comisioanele sau taxele achitate înainte de respingerea cererii în cauză. Cu toate acestea, comisioanele sau taxele achitate după respingerea cererii ar trebui rambursate ca plăți necuvenite.

(3)

În ceea ce privește actualizările unei înregistrări referitoare la cereri de confidențialitate, este necesară aplicarea consecventă a comisioanelor, indiferent de data cererii. În ceea ce privește actualizările unei înregistrări altele decât cele privind intervalele cantitative, este necesar să se prevadă posibilitatea ca solicitantul înregistrării să ceară prelungirea celui de-al doilea termen pentru plata comisionului corespunzător, pentru a i se oferi mai mult timp pentru efectuarea plății.

(4)

Din motive de securitate juridică, este necesară clarificarea dispozițiilor actuale cu privire la comisioanele reduse pentru cererile de confidențialitate din cererile în comun sau ale solicitanților principali.

(5)

În ceea ce privește comisioanele pentru cererile depuse în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și taxele pentru revizuirea autorizațiilor conform articolului 61 din același regulament, un scenariu de expunere prezentat ar trebui să nu mai fie considerat drept o singură utilizare, întrucât numărul de utilizări suplimentare solicitate în cadrul unei cereri de autorizare sau al unui raport pentru revizuirea autorizației poate să nu fie neapărat identic cu numărul de scenarii de expunere cuprinse în cererile respective.

(6)

De asemenea, ar trebui să se clarifice faptul că Agenția ar trebui să emită o singură factură care să înglobeze comisionul sau taxa de bază, precum și toate comisioanele sau taxele suplimentare, inclusiv în cazurile de cereri de autorizare în comun sau de rapoarte de revizuire comune.

(7)

Agenția poate solicita dovada faptului că se îndeplinesc condițiile necesare pentru reducerea comisioanelor sau taxelor sau pentru scutire de la plata comisioanelor. Pentru a se putea verifica dacă sunt îndeplinite condițiile, este necesar să se solicite prezentarea dovezii într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii sau, dacă dovada este disponibilă numai într-o altă limbă, într-o traducere autorizată într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii.

(8)

Este necesar, de asemenea, în urma revizuirii comisioanelor și taxelor, conform dispozițiilor articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 340/2008, ținând seama de rata medie anuală a inflației de 3,1% aplicabilă pentru aprilie 2012, publicată de Eurostat, ca taxele și comisioanele standard să fie adaptate conform acestei rate.

(9)

Comisioanele și taxele actuale aplicabile microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) ar trebui reduse și mai mult, pentru a se minimiza povara de reglementare suportată de acestea și numeroasele probleme practice cu care se confruntă IMM-urile pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul Regulamentului REACH, în special obligația de înregistrare, astfel cum au fost identificate în Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor în conformitate cu articolul 117 alineatul (4) din REACH și cu articolul 46 alineatul (2) din CLP și cuprinzând o revizie a anumitor elemente ale REACH, în conformitate cu articolul 75 alineatul (2) și cu articolul 138 alineatele (2), (3) și (6) din REACH (3).

(10)

Pentru reechilibrarea distribuției comisioanelor și taxelor între întreprinderile de diferite categorii de mărime, comisioanele și taxele standard ar trebui majorate în continuare cu 4% în faza de înregistrare și cu 3,5% în faza de autorizare, ținând seama, pe de-o parte, de costurile Agenției și de costurile conexe ale serviciilor furnizate de autoritățile competente din statele membre, precum și, pe de altă parte, de reducerea în continuare a comisioanelor și taxelor pentru IMM-uri și de numărul de IMM-uri avute în vedere.

(11)

Ajustarea globală a comisioanelor și a taxelor este stabilită la un asemenea nivel încât veniturile provenite din acestea, combinate cu alte surse de venituri ale Agenției, conform articolului 96 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, să fie suficiente pentru a acoperi costurile serviciilor furnizate.

(12)

Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 340/2008.

(13)

Din motive de securitate juridică, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice cererilor valabile aflate în curs de tratare la data intrării sale în vigoare.

(14)

Dat fiind că substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 trebuie înregistrate până la 31 mai 2013, prezentul regulament ar trebui să intre urgent în vigoare.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului înființat în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 340/2008 se modifică după cum urmează:

(1)

La articolul 3, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.   Atunci când cererea de înregistrare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată a comisionului, comisioanele plătite pentru înregistrare anterior respingerii acesteia nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.”

(2)

La articolul 4, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.   Atunci când cererea de înregistrare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată a comisionului, comisioanele plătite pentru înregistrare anterior respingerii acesteia nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.”

(3)

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), după al doilea paragraf se adaugă următoarele paragrafe:

„Pentru schimbarea accesului la informații acordat la înregistrare, Agenția percepe un comision pentru fiecare intrare pentru care se face o actualizare, astfel cum se specifică în tabelele 3 și 4 din anexa III.

În cazul unei actualizări referitoare la rezumate ale studiilor sau rezumate detaliate ale studiilor, Agenția percepe un comision pentru fiecare rezumat al studiilor sau rezumat detaliat al studiilor pentru care s-a solicitat o actualizare.”

(b)

la alineatul (6), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, pentru alte cereri de actualizare, Agenția respinge cererea. Atunci când solicitantul cere acest lucru, Agenția prelungește cel de-al doilea termen, cu condiția ca cererea de prelungire să fie depusă înainte de expirarea celui de-al doilea termen. Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prelungit, Agenția respinge actualizarea.”

(c)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.   Atunci când cererea de actualizare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată a comisionului, comisioanele plătite pentru actualizare anterior respingerii acesteia nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.”

(4)

La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.   În cazul unei solicitări care se referă la o transmitere în comun, Agenția percepe un comision redus, astfel cum este specificat în anexa IV. În cazul unei solicitări depuse de un solicitant principal, Agenția percepe un comision redus numai de la solicitantul principal, astfel cum este specificat în anexa IV.”

(5)

La articolul 7, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5.   Atunci când cererea de notificare sau de prelungire este respinsă ca urmare a nerespectării de către fabricant, importator sau producător al articolelor a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată, comisioanele sau taxele plătite în legătură cu acea notificare sau prelungire înaintea respingerii sale nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sau notificatorului sub altă formă.”

(6)

La articolul 8, alineatul (2) al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Agenția emite o singură factură cuprinzând comisionul de bază și toate comisioanele suplimentare aplicabile, inclusiv în cazul unei cereri de autorizare comune.”

(7)

La articolul 9, alineatul (2) al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Agenția emite o singură factură cuprinzând taxele de bază și toate taxele suplimentare aplicabile, inclusiv în cazul unui raport de revizuire comun.”

(8)

La articolul 13 alineatul (3), se introduce următorul paragraf după primul paragraf:

„Atunci când dovada care urmează să fie furnizată Agenției nu este într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii, ea trebuie însoțită de o traducere autorizată în oricare dintre limbile oficiale.”

(9)

La articolul 22, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Comisia revizuiește, de asemenea, în mod continuu prezentul regulament, în funcție de informațiile semnificative care devin disponibile cu privire la ipotezele de bază referitoare la anticiparea veniturilor și cheltuielilor Agenției. Comisia va revizui, până la 31 ianuarie 2015, prezentul regulament cu scopul de a-l modifica, în cazul în care acest lucru va fi necesar, luând în considerare în special costurile Agenției și costurile conexe aferente serviciilor furnizate de autoritățile competente ale statelor membre.”

(10)

Anexele de la I la VIII la Regulamentul (CE) nr. 340/2008 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament nu se aplică cererilor valabile aflate în curs de examinare la 22 martie 2013.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 martie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 107, 17.4.2008, p. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


ANEXĂ

ANEXA I

Comisioane pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolele 6, 7 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane standard

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 1 la 10 tone

1 714 EUR

1 285 EUR

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 10 la 100 de tone

4 605 EUR

3 454 EUR

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 100 la 1 000 de tone

12 317 EUR

9 237 EUR

Comision pentru substanțe în cantități peste 1 000 de tone

33 201 EUR

24 901 EUR


Tabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri

 

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 1 la 10 tone

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 10 la 100 de tone

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 100 la 1 000 de tone

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Comision pentru substanțe în cantități peste 1 000 de tone

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

ANEXA II

Comisioane pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2) și (3) sau articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane standard

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Comision

1 714 EUR

1 285 EUR


Tabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri

 

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

Comision

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

ANEXA III

Comisioane pentru actualizările înregistrărilor prezentate în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane standard pentru actualizarea intervalului cantitativ

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 10-100 de tone

2 892 EUR

2 169 EUR

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 tone

10 603 EUR

7 952 EUR

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

31 487 EUR

23 616 EUR

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 tone

7 711 EUR

5 783 EUR

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

28 596 EUR

21 447 EUR

De la intervalul cantitativ 100-1 000 de tone la intervalul cantitativ peste 1 000 de tone

20 885 EUR

15 663 EUR


Tabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri pentru actualizarea intervalului cantitativ

 

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 10-100 de tone

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 de tone

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

De la intervalul cantitativ 1-10 de tone la intervalul cantitativ peste 1 000 de tone

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 de tone

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

De la intervalul cantitativ 10-100 de tone la intervalul cantitativ peste 1 000 de tone

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

De la intervalul cantitativ 100-1 000 de tone la intervalul cantitativ peste 1 000 de tone

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Tabelul 3

Comisioane pentru alte actualizări

Tipul actualizării

Modificare a identității solicitantului care implică o modificare a personalității juridice

1 607 EUR

Tipul actualizării

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Modificarea accesului la informații acordat în cadrul cererii

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

4 820 EUR

3 615 EUR

Intervalul cantitativ relevant

1 607 EUR

1 205 EUR

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

4 820 EUR

3 615 EUR

Informații din fișa cu date de securitate

3 213 EUR

2 410 EUR

Denumirea comercială a substanței

1 607 EUR

1 205 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 folosite ca intermediari, în activitățile științifice de cercetare și dezvoltare sau în cercetarea și dezvoltarea orientate spre produs sau proces

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabelul 4

Comisioane reduse pentru IMM-uri pentru alte actualizări

Tipul actualizării

Întreprindere mijlocie

Întreprindere mică

Microîntreprindere

Modificare a identității solicitantului care implică o modificare a personalității juridice

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Tipul actualizării

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

Modificarea accesului la informații acordat în cadrul cererii

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Intervalul cantitativ relevant

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informații din fișa cu date de securitate

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Denumirea comercială a substanței

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 folosite ca intermediari, în activitățile științifice de cercetare și dezvoltare sau în cercetarea și dezvoltarea orientate spre produs sau proces

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

ANEXA IV

Comisioane pentru cererile prezentate în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane standard

Element pentru care se solicită confidențialitatea

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

4 820 EUR

3 615 EUR

Intervalul cantitativ relevant

1 607 EUR

1 205 EUR

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

4 820 EUR

3 615 EUR

Informații din fișa cu date de securitate

3 213 EUR

2 410 EUR

Denumirea comercială a substanței

1 607 EUR

1 205 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 folosite ca intermediari, în activitățile științifice de cercetare și dezvoltare sau în cercetarea și dezvoltarea orientate spre produs sau proces

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri

Element pentru care se solicită confidențialitatea

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Intervalul cantitativ relevant

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informații din fișa cu date de securitate

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Denumirea comercială a substanței

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 folosite ca intermediari, în activitățile științifice de cercetare și dezvoltare sau în cercetarea și dezvoltarea orientate spre produs sau proces

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

ANEXA V

Comisioane și taxe pentru notificările PPORD prezentate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane pentru notificări PPORD

Comision standard

536 EUR

Comision redus pentru întreprinderi mijlocii

348 EUR

Comision redus pentru întreprinderi mici

187 EUR

Comision redus pentru microîntreprinderi

27 EUR


Tabelul 2

Taxe pentru prelungirea perioadei de scutire PPORD

Taxă standard

1 071 EUR

Taxă redusă pentru întreprinderi mijlocii

696 EUR

Taxă redusă pentru întreprinderi mici

375 EUR

Taxă redusă pentru microîntreprinderi

54 EUR

ANEXA VI

Comisioane pentru cererile de autorizare prezentate în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane standard

Comision de bază

53 300 EUR

Comision suplimentar pe substanță

10 660 EUR

Comision suplimentar pe utilizare

10 660 EUR

Comision suplimentar pe solicitant

Solicitantul suplimentar nu este IMM: 39 975 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie: 29 981 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică: 17 989 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR


Tabelul 2

Comisioane reduse pentru întreprinderi mijlocii

Comision de bază

39 975 EUR

Comision suplimentar pe substanță

7 995 EUR

Comision suplimentar pe utilizare

7 995 EUR

Comision suplimentar pe solicitant

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie: 29 981 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică: 17 989 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR


Tabelul 3

Comisioane reduse pentru întreprinderi mici

Comision de bază

23 985 EUR

Comision suplimentar pe substanță

4 797 EUR

Comision suplimentar pe utilizare

4 797 EUR

Comision suplimentar pe solicitant

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică: 17 989 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR


Tabelul 4

Comisioane reduse pentru microîntreprinderi

Comision de bază

5 330 EUR

Comision suplimentar pe substanță

1 066 EUR

Comision suplimentar pe utilizare

1 066 EUR

Comision suplimentar pe solicitant

Solicitant suplimentar: 3 998 EUR

ANEXA VII

Taxe pentru revizuirea unei autorizații prezentate în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Taxe standard

Taxă de bază

53 300 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

10 660 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

10 660 EUR

Taxă suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar nu este IMM: 39 975 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie: 29 981 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică: 17 989 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR


Tabelul 2

Taxe reduse pentru întreprinderi mijlocii

Taxă de bază

39 975 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

7 995 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

7 995 EUR

Taxă suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie: 29 981 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică: 17 989 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR


Tabelul 3

Taxe reduse pentru întreprinderi mici

Taxă de bază

23 985 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

4 797 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

4 797 EUR

Taxă suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică: 17 989 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR


Tabelul 4

Taxe reduse pentru microîntreprinderi

Taxă de bază

5 330 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

1 066 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

1 066 EUR

Taxă suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR

ANEXA VIII

Comisioane pentru acțiuni introduse în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane standard

Acțiune împotriva unei decizii adoptate în conformitate cu:

Comision

Articolul 9 sau 20 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

2 356 EUR

Articolul 27 sau 30 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

4 712 EUR

Articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

7 069 EUR


Tabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri

Acțiune împotriva unei decizii adoptate în conformitate cu:

Comision

Articolul 9 sau 20 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 767 EUR

Articolul 27 sau 30 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

3 534 EUR

Articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

5 301 EUR


21.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/19


REGULAMENTUL (UE) NR. 255/2013 AL COMISIEI

din 20 martie 2013

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexelor IC, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (1), în special articolul 58 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 precizează condițiile în care transferurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA sau IIIB la regulamentul respectiv fac obiectul procedurii de notificare și a acordului preliminar scris. Prezentarea unei notificări necesită finalizarea documentelor de notificare și de circulație prevăzute în anexele IA și IB la regulamentul respectiv. Deșeurile enumerate în anexa IIIA, IIIB sau IVA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 pot fi identificate în caseta 14 din anexa IA sau IB, la subpoziția (vi) „Diverse (specificați)”. Anexa IC la regulamentul respectiv, care furnizează instrucțiuni specifice pentru completarea anexei IA sau a anexei IB, trebuie să fie modificată pentru a clarifica modul în care deșeurile respective trebuie indicate în anexa IA sau IB.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 precizează de asemenea condițiile în care deșeurile enumerate în anexele IIIA și IIIB la regulamentul respectiv trebuie să fie însoțite de documentul prevăzut în anexa VII la respectivul regulament atunci când aceste deșeuri sunt destinate transferului. Deoarece caseta 10 din anexa VII nu oferă opțiunea de a identifica deșeurile enumerate în anexele IIIA și IIIB, aceste deșeuri nu pot fi corect identificate în anexa VII. Includerea de deșeuri în anexele IIIA și IIIB necesită extinderea opțiunile enumerate în caseta 10 din anexa VII.

(3)

În cadrul celei de-a zecea reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, desfășurată în perioada 17-21 octombrie 2011, au fost adoptate orientări tehnice și documente de orientare privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic. În urma adoptării acestora, anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 trebuie actualizată în consecință.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 trebuie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului înființat prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se modifică după cum urmează:

(1)

Anexa IC se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

(2)

Anexa VII se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

(3)

Anexa VIII se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 martie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.


ANEXA I

Anexa IC la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se modifică după cum urmează:

(a)

La punctul 25 litera (c) a doua teză se elimină

(b)

La punctul 25 litera (d) a doua teză se elimină.

(c)

La punctul 25 litera (e) se adaugă următorul paragraf:

„Aceste coduri pot fi incluse în anexa IIIA, IIIB sau IVA la prezentul regulament. În acest caz, numărul anexei trebuie precizat înaintea codurilor. În ceea ce privește anexa IIIA, codul (codurile) relevant(e), după cum se indică în anexa IIIa, trebuie utilizate, după caz, unul după altul. Anumite rubrici din Convenția de la Basel, precum B1100, B3010 și B3020, sunt limitate doar la fluxuri specifice de deșeuri, astfel cum se indică în anexa IIIa.”.


ANEXA II

„ANEXA VII

INFORMAȚII CARE ÎNSOȚESC TRANSFERURILE DE DEȘEURI, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATELE (2) ȘI (4)

Image


ANEXA III

„ANEXA VIII

LINII DIRECTOARE PRIVIND GESTIONAREA RAȚIONALĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECOLOGIC (ARTICOLUL 49)

I.

Orientări și documente de orientare adoptate în temeiul Convenției de la Basel:

1.

Orientări tehnice privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor biomedicale și a deșeurilor medicale (Y1; Y3) (1)

2.

Orientări tehnice privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor de baterii cu plumb acid (1)

3.

Orientări tehnice privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor din dezmembrarea integrală și parțială a navelor (1)

4.

Orientări tehnice privind reciclarea/recuperarea rațională din punct de vedere ecologic a metalelor și compușilor acestora (R4) (2)

5.

Orientări generale tehnice actualizate privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu poluanți organici persistenți (POP) (3)

6.

Orientări tehnice actualizate privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu bifenili policlorurați (PCB), terfenili policlorurați (TPC) sau bifenili polibromurați (PBB) (3)

7.

Orientări tehnice privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu pesticidele aldrin, clordan, dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen (HCB), mirex, toxafen sau cu HCB ca produs chimic industrial (3)

8.

Orientări tehnice privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etan (DDT) (3)

9.

Orientări tehnice privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu p-dioxine-dibenzo-policlorurate (PCDD), dibenzofurani policlorurați (PCDF), hexaclorbenzen (HCB) sau bifenili policlorurati (PCB) produși accidental (3)

10.

Orientări tehnice privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor de anvelope uzate (4)

11.

Orientări tehnice privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor constând în mercur elementar și a deșeurilor conținând sau contaminate cu mercur (4)

12.

Orientări tehnice privind co-tratarea rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor periculoase în cuptoare de ciment (4)

13.

Document de orientare privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a telefoanelor mobile uzate și scoase din uz (4)

14.

Document de orientare privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a echipamentelor informatice uzate și scoase din uz, secțiunile 1, 2, 4 și 5 (4)

II.

Linii directoare adoptate de OCDE:

Orientări tehnice privind gestionarea rațională din punct de vedere ecologic a anumitor deșeuri specifice:

Calculatoare personale uzate și casate (5)

III.

Orientări adoptate de Organizația Maritimă Internațională (OMI):

Orientări privind reciclarea navelor (6)

IV.

Orientări adoptate de Organizația Internațională a Muncii (OIM):

Siguranță și sănătate în dezmembrarea navelor: orientări pentru țările asiatice și Turcia (7)


(1)  Adoptate de cea de-a șasea reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, 9-13 decembrie 2002.

(2)  Adoptate de cea de-a șaptea reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, 25-29 octombrie 2004.

(3)  Adoptate de cea de-a opta reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, 27 noiembrie-1 decembrie 2006.

(4)  Adoptate de cea de-a zecea reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, 17-21 octombrie 2011.

(5)  Adoptate de Comitetul politicii de mediu a OCDE în februarie 2003 (document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(6)  Rezoluția A.962 adoptată de Adunarea OMI la a 23-a sesiune ordinară a acesteia, 24 noiembrie-5 decembrie 2003.

(7)  Aprobată spre publicare de organismul de conducere al OIM la a 289-a sesiune, 11-26 martie 2004.


21.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/24


REGULAMENTUL (UE) NR. 256/2013 AL COMISIEI

din 20 martie 2013

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea ascorbatului de sodiu (E 301) în preparatele de vitamina D destinate utilizării în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10 alineatul (3) și articolul 30 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 stabilește o listă a Uniunii cu aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în aditivii alimentari, enzimele alimentare, aromele alimentare, nutrienții și condițiile de utilizare a acestora.

(2)

Lista respectivă poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (2).

(3)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, lista de aditivi alimentari a Uniunii poate fi actualizată fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

(4)

O cerere de autorizare a utilizării ascorbatului de sodiu (E 301) ca antioxidant în preparatele de vitamina D destinate utilizării în preparatele pentru sugari (formulele de început) și preparatele pentru copii de vârstă mică (formulele de continuare), astfel cum sunt definite în Directiva 2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii de vârstă mică și de modificare a Directivei 1999/21/CE (3) a fost prezentată la 15 decembrie 2009 și a fost pusă la dispoziția statelor membre.

(5)

Ingredientele utilizate la producerea preparatelor pentru sugari și a preparatelor pentru copii de vârstă mică trebuie să respecte un standard microbiologic mult mai strict decât produsele alimentare în general, în special în ceea ce privește enterobacteriile și Cronobacter sakazakii. Pentru a realiza acest lucru, ingredientele precum preparatele de vitamina D sunt supuse unui tratament termic. Un astfel de tratament necesită, la rândul său, prezența unui antioxidant care este solubil în apă, cu pH neutru. Ascorbatul de sodiu (E 301) a fost identificat și s-a dovedit a fi antioxidantul adecvat care răspunde acestei necesități tehnologice.

(6)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, Comisia trebuie să solicite avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru a actualiza lista de aditivi alimentari a Uniunii prevăzută în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(7)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a evaluat utilizarea ascorbatului de sodiu (E 301) ca aditiv alimentar în preparatele de vitamina D destinate produselor alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică și a emis un aviz la 8 decembrie 2010 (4). Aceasta a concluzionat că extinderea propusă a utilizării aditivului alimentar ascorbat de sodiu (E 301) ca antioxidant pentru preparate de vitamina D destinate utilizării în preparatele pentru sugari și preparatele pentru copii de vârstă mică nu prezintă probleme legate de siguranță.

(8)

Prin urmare, este adecvat să se autorizeze utilizarea ascorbatului de sodiu (E 301) ca antioxidant în preparatele de vitamina D destinate utilizării în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică.

(9)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 martie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354, 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 401, 30.12.2006, p. 1.

(4)  Grupul pentru aditivi alimentari și surse nutritive adăugate în alimente al EFSA (ANS); Aviz științific privind utilizarea ascorbatului de sodiu ca aditiv alimentar în preparatele de vitamina D destinate a fi utilizate în preparatele și preparatele de înțărcare pentru sugari și copii de vârstă mică. EFSA Journal 2010;8(12):1942.


ANEXĂ

În secțiunea B din partea 5 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, rubrica pentru aditivul alimentar E 301 se înlocuiește cu următorul text:

„E 301

Ascorbat de sodiu

100 000 mg/kg în preparatul de vitamina D și

Cantitate maximă de 1 mg/l în produsul alimentar final

Preparate de vitamina D

Preparatele pentru sugari (formulele de început) și preparatele pentru copii de vârstă mică (formulele de continuare), astfel cum sunt definite în Directiva 2006/141/CE

Cantitate totală prin transfer 75 mg/l

Învelișurile de glazurare a preparatelor nutritive care conțin acizi grași polinesaturați

Alimente pentru sugari și copii de vârstă mică”


21.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 257/2013 AL COMISIEI

din 20 martie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 martie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


RECOMANDĂRI

21.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/29


RECOMANDAREA COMISIEI

din 12 martie 2013

privind consolidarea desfășurării democratice și eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European

(2013/142/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

Articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană stipulează că cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European. Acest lucru contribuie la garantarea faptului că se exercită controlul democratic și răspunderea la nivelul la care se iau deciziile.

(2)

Articolul 10 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii și că deciziile se iau în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean.

(3)

Tratatul de la Lisabona consolidează rolul cetățenilor Uniunii ca actori politici, prin stabilirea unei legături solide între cetățeni, exercitarea drepturilor lor politice și viața democratică a Uniunii.

(4)

Consolidarea legitimității democratice a procesului decizional al UE și apropierea sistemului de cetățenii Uniunii reprezintă aspecte deosebit de relevante, în special în contextul acțiunilor necesare la nivelul UE pentru combaterea crizei financiare și a crizei datoriei suverane.

(5)

Comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2012 intitulată „Proiect pentru o uniune economică și monetară profundă și veritabilă – Lansarea unei dezbateri la nivel european” (1) a subliniat necesitatea consolidării legitimității democratice și a responsabilității ca parte integrantă a oricărei reforme a Uniunii Europene.

(6)

Articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 12 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene conferă partidelor politice la nivel european un rol esențial, subliniind contribuția acestora la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii.

(7)

Pentru a permite partidelor politice europene să își îndeplinească pe deplin misiunea, Comisia a prezentat, la 12 septembrie 2012, o propunere de regulament privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (2). Obiectivul acestei propuneri este de a asigura faptul că partidele politice europene pot beneficia de un statut mai vizibil și de un cadru mai flexibil, mai transparent și mai eficient pentru propria finanțare. Comisia a propus, de asemenea, ca, în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, partidele politice europene să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a-i informa pe cetățenii Uniunii cu privire la legăturile de afiliere dintre partidele politice naționale și partidele politice europene. Atunci când va fi adoptat, noul regulament va abroga și va înlocui Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (3).

(8)

Crearea unei legături transparente între partidele naționale pentru care votează cetățenii Uniunii și partidele politice europene la care sunt afiliate partidele naționale ar trebui să permită partidelor politice europene să exprime într-un mod mai direct voința cetățenilor Uniunii și ar trebui să aibă un impact puternic asupra transparenței procesului decizional la nivelul Uniunii.

(9)

Sporirea în continuare a transparenței alegerilor pentru Parlamentul European va contribui la o mai bună reflectare a rolului și a competențelor Parlamentului European, astfel cum au fost consolidate în temeiul Tratatului de la Lisabona. Conectarea în mai mare măsură a cetățenilor Uniunii la procesul democratic al Uniunii este un corolar indispensabil al unei integrări instituționale mai strânse.

(10)

Măsurile suplimentare ar spori vizibilitatea partidelor politice europene pe toată durata procesului electoral, începând din campania electorală și până la exprimarea voturilor, și le-ar permite acestora să creeze în mod eficient o punte de legătură între politicile și cetățenii Uniunii, în completarea obligației de informare pe care Comisia o impune partidelor politice europene în temeiul propunerii sale de regulament privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene.

(11)

Indicarea pe buletinele de vot în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European a afilierii la un partid politic european reprezintă o practică deja consacrată în mai multe state membre, unde este aplicată de unele sau de toate partidele naționale. Pentru a se asigura vizibilitatea partidelor politice europene pe toată durata procesului electoral european, ar fi important ca toate statele membre să încurajeze și să faciliteze furnizarea de informații electoratului privind afilierea partidelor naționale la partidele politice europene. Pentru a se spori transparența alegerilor pentru Parlamentul European și a se consolida, în același timp, atât responsabilitatea partidelor politice care participă la procesul electoral european, cât și încrederea alegătorilor în acest proces, partidele naționale ar trebui să facă publică, înainte de alegeri, afilierea lor la un anumit partid politic european. Pe lângă diversele evenimente de partid, cum ar fi congresele partidelor, campaniile electorale ale partidelor naționale sunt, într-adevăr, cea mai adecvată și mai eficientă cale de a face cunoscută această afiliere și de a-i conferi o vizibilitate importantă.

(12)

Prin Decizia nr. 1093/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4), anul 2013 a fost declarat Anul european al cetățenilor. Consolidarea în continuare a puterii de care dispun cetățenii în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European este un pas important care urmează să aibă loc anul acesta.

(13)

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, președintele Comisiei este ales de Parlamentul European, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană și ținându-se seama de dispozițiile prevăzute în Declarația nr. 11 la Tratatul de la Lisabona. Conform acestor proceduri, pentru alegerea președintelui Comisiei trebuie să se țină cont de alegerile pentru Parlamentul European și trebuie să se desfășoare consultări corespunzătoare între Consiliul European și Parlamentul European. Prin urmare, aceste dispoziții reflectă rolul consolidat al Parlamentului European în desemnarea președintelui Comisiei și importanța rezultatului alegerilor pentru Parlamentul European în cadrul acestui proces.

(14)

În Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din 2014 (5), Parlamentul European a îndemnat partidele politice europene să propună candidați la funcția de președinte al Comisiei, precizând că se așteaptă ca aceștia să joace un rol important în campania electorală parlamentară, în special prin faptul că vor trebui să își prezinte personal programul în toate statele membre ale Uniunii. Această rezoluție subliniază și mai mult rolul consolidat pe care îl joacă alegerile pentru Parlamentul European în procesul de alegere a președintelui Comisiei.

(15)

În comunicarea sa din 28 noiembrie 2012 intitulată „Proiect pentru o uniune economică și monetară profundă și veritabilă – Lansarea unei dezbateri la nivel european”, Comisia a subliniat faptul că propunerea candidaților la funcția de președinte al Comisiei de către partidele politice în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European din 2014 este una din cele mai importante măsuri care contribuie la crearea unei sfere politice europene veritabile.

(16)

Prin urmare, se impune necesitatea de a crește gradul de sensibilizare a cetățenilor Uniunii cu privire la rolul central pe care îl joacă votul lor în desemnarea președintelui Comisiei, precum și cu privire la stabilirea candidaților pentru această funcție care sunt susținuți de partidele pentru care votează cetățenii în alegerile pentru Parlamentul European.

(17)

Anunțarea de către partidele politice europene și partidele naționale a candidatului la funcția de președinte al Comisiei pe care îl susțin și a programului candidatului respectiv, în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, ar face ca legătura dintre votul individual al unui cetățean al Uniunii Europene pentru un partid politic la alegerile europene și candidatul la funcția de președinte al Comisiei susținut de partidul respectiv să devină concretă și vizibilă. Acest lucru ar spori legitimitatea președintelui Comisiei și răspunderea Comisiei în fața Parlamentului European și a electoratului european, consolidând, totodată, la un nivel mai general, legitimitatea democratică a întregului proces decizional din Uniune. Scopul emisiunilor de promovare politică este de a permite electoratului să facă alegeri informate. Prin urmare, partidele politice naționale ar trebui să utilizeze aceste mijloace pentru a anunța candidatul la funcția de președinte al Comisiei pe care îl susțin, precum și programul candidatului respectiv.

(18)

În prezent, alegerile pentru Parlamentul European au loc pe o perioadă de câteva zile deoarece sunt organizate în zile diferite în diversele state membre. O zi de votare comună la nivel european, cu închiderea simultană a tuturor secțiilor de votare, ar reflecta mai bine participarea comună a cetățenilor din întreaga Uniune și face parte, prin urmare, din democrația reprezentativă pe care se întemeiază UE.

(19)

Cetățenii Uniunii au dreptul de a alege și de a fi aleși în alegerile pentru Parlamentul European în statul membru în care și-au ales reședința, în temeiul articolului 22 alineatul (2) din TFUE, pus în aplicare prin Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți (6).

(20)

Directiva 93/109/CE stabilește un mecanism pentru schimbul de informații menit să asigure că cetățenii nu își pot exercita dreptul de a alege sau de a fi aleși în mai multe state membre în cadrul acelorași alegeri.

(21)

O serie de rapoarte publicate de Comisie cu privire la punerea în aplicare a Directivei 93/109/CE în ultimii ani (7) și, mai recent, raportul din 2010 privind evaluarea alegerilor europene din 2009 (8) au identificat deficiențe în funcționarea mecanismului de prevenire a votului și a candidaturilor multiple. Aceste deficiențe sunt cauzate, în special, de datele cu caracter personal insuficiente pe care statele membre de reședință le notifică, în temeiul directivei, statelor membre de origine ale cetățenilor Uniunii. Deficiențele sunt generate și de diferențele în ceea ce privește calendarele electorale ale statelor membre. O consecință a acestor deficiențe a fost faptul că un număr mare de cetățeni ai Uniunii care s-au înscris pe listele electorale în statul lor membru de reședință nu au putut fi identificați de statul lor membru de origine.

(22)

Anumite măsuri bazate pe consultări ample cu experți din statele membre și pe bunele practici identificate în acest context ar putea soluționa eficient o parte dintre aceste deficiențe, astfel încât să se îmbunătățească funcționarea mecanismului în cursul alegerilor europene din 2014 și să se reducă sarcina administrativă asupra autorităților naționale.

(23)

În contextul Directivei 93/109/CE, majoritatea statelor membre au instituit deja o autoritate unică de contact pentru schimbul de date privind alegătorii și candidații. Eficiența globală a mecanismului ar fi mai mare dacă toate statele membre ar institui o astfel de autoritate.

(24)

Datele la care se închid listele electorale sunt foarte diferite de la un stat membru la altul, variind de la două luni la cinci zile înainte de ziua alegerilor. Eficiența mecanismului ar fi mai mare dacă statele membre, ținând seama de calendarul procesului electoral din celelalte state membre, ar trimite datele privind alegătorii într-un moment în care dispozițiile naționale din statele membre de origine respective încă mai permit luarea măsurilor necesare. Ar putea fi îmbunătățite mai multe alte aspecte tehnice pentru transmiterea datelor astfel încât să crească eficiența mecanismului. Printre acestea se numără utilizarea unui format electronic comun și a unui set comun de caractere, modul de transmitere și metoda de criptare aplicată pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

(25)

Furnizarea unor date cu caracter personal suplimentare privind alegătorii, care să fie notificate de către statele membre de reședință și care nu sunt prevăzute în mod expres de Directiva 93/109/CE, ar permite statelor membre de origine să își identifice mai eficient proprii resortisanți pe listele electorale. Datele cu caracter personal care ar putea fi necesare pentru a spori eficiența mecanismului sunt diferite de la un stat membru la altul.

(26)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în contextul mecanismului de schimb de informații trebuie să respecte legislația națională de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (9).

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

DESFĂȘURAREA DEMOCRATICĂ A ALEGERILOR

Încurajarea și facilitarea furnizării de informații către alegători cu privire la legăturile de afiliere dintre partidele naționale și partidele politice europene

1.

Statele membre ar trebui să încurajeze și să faciliteze furnizarea de informații către electorat cu privire la legăturile de afiliere dintre partidele naționale și partidele politice europene înainte și în timpul alegerilor pentru Parlamentul European, printre altele prin permiterea și prin încurajarea indicării acestei afilieri pe buletinele de vot utilizate în cadrul alegerilor.

Informarea alegătorilor cu privire la legăturile de afiliere dintre partidele naționale și partidele politice europene

2.

Partidele politice naționale care participă la alegerile pentru Parlamentul European ar trebui să facă publică, înainte de aceste alegeri, afilierea lor la partidele politice europene. Partidele politice naționale ar trebui să afișeze în mod vizibil afilierea lor la partidele politice europene în toate materiale, comunicările și emisiunile de promovare electorală.

Susținerea unui candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene

3.

Partidele politice europene și naționale ar trebui să anunțe public, înainte de alegerile pentru Parlamentul European, numele candidatului la funcția de președinte al Comisiei Europene pe care îl susțin, precum și programul candidatului respectiv.

Partidele politice naționale ar trebui să se asigure că emisiunile lor de promovare electorală în vederea alegerilor pentru Parlamentul European sunt utilizate, de asemenea, pentru a-i informa pe cetățeni în ceea ce privește candidatul la funcția de președinte al Comisiei Europene pe care îl susțin, precum și programul candidatului respectiv.

Ziua de votare comună

4.

Statele membre ar trebui să convină asupra unei zile comune de desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European, cu închiderea simultană a secțiilor de votare.

DESFĂȘURAREA EFICIENTĂ A ALEGERILOR

Autoritatea unică de contact

5.

Statele membre ar trebui să instituie o autoritate unică de contact, responsabilă cu schimbul de date privind alegătorii, în vederea punerii în aplicare a articolului 13 din Directiva 93/109/CE.

Transmiterea datelor

6.

În măsura posibilităților, statele membre ar trebui să țină seama de dispozițiile electorale din celelalte state membre, astfel încât statul membru de reședință să trimită datele privind alegătorii în timp util pentru ca statul membru de origine corespunzător să poată lua măsurile necesare

Date suplimentare care să permită o identificare mai eficientă

7.

Statele membre de reședință sunt încurajate să transmită, pe lângă datele cu caracter personal prevăzute la articolul 9 din Directiva 93/109/CE, toate datele cu caracter personal relevante care ar putea fi necesare pentru identificarea alegătorilor de către autoritățile din statele lor membre de origine.

Mijloace tehnice pentru transmiterea datelor în mod sigur și eficient

8.

Pentru efectuarea schimbului de date, astfel cum este prevăzut la articolul 13 din Directiva 93/109/CE, statele membre ar trebui să utilizeze un mijloc electronic uniform și sigur, conform prevederilor din anexă. Statele membre ar trebui să transmită datele într-un singur pachet pentru fiecare stat membru de origine, urmând ca actualizările să facă obiectul, dacă este cazul, al unei transmisii ulterioare.

Prezenta recomandare se adresează statelor membre și partidelor politice europene și naționale.

Adoptată la Bruxelles, 12 martie 2013.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Vicepreședinte


(1)  COM(2012) 777 final/2.

(2)  COM(2012) 499 final.

(3)  JO L 297, 15.11.2003, p. 1.

(4)  JO L 325, 23.11.2012, p. 1.

(5)  Rezoluția Parlamentului European din 22 noiembrie 2012 referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din 2014 [2012/2829 (RSP)].

(6)  JO L 329, 30.12.1993, p. 34.

(7)  COM(97) 731 final, COM(2000) 843 final, COM(2006) 790 final.

(8)  COM(2010) 605 final.

(9)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.


ANEXĂ

Mijloace tehnice detaliate pentru punerea în aplicare a articolului 13 din Directiva 93/109/CE

1.

Pentru efectuarea schimbului de date, astfel cum este prevăzut la articolul 13 din Directiva 93/109/CE, statele membre ar trebui să utilizeze fișiere în formatul XML (Extensible Markup Language – limbaj extensibil de marcare). Aceste fișiere XML trebuie să fie transmise exclusiv prin mijloace electronice în mod securizat.

2.

Statele membre ar trebui să utilizeze formatul de codare al setului universal de caractere pe 8 biți (UTF-8) pentru înregistrarea și transmiterea datelor privind alegătorii în cadrul mecanismului de schimb de informații.

3.

Statele membre ar trebui să utilizeze recomandarea W3C privind sintaxa și procesarea datelor criptate în XML, care implică schimbul unei chei publice și al unei chei private, pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transmise.


Rectificări

21.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/33


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 839/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anexele II, III și IV privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe anumite produse

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 234 din 30 august 2008 )

La pagina 46, în anexă, la punctul 1 litera (a), de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, în a cincea coloană, privind pimetrozin:

(a)

la rândul referitor la numărul de cod 0600000:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„”;

(b)

la rândul referitor la numărul de cod 0610000:

în loc de:

„”

se va citi:

„0,1 (*)”.


21.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/34


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 524/2011 al Comisiei din 26 mai 2011 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru bifenil, deltametrin, etofumesat, izopirazam, propiconazol, pimetrozin, pirimetanil și tebuconazol din sau de pe anumite produse

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 142 din 28 mai 2011 )

1.

La pagina 15 din anexă, punctul 1, de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, în coloana a șasea, referitoare la pimetrozin:

(a)

în rândul referitor la numărul de cod 0600000:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„”;

(b)

în rândul referitor la numărul de cod 0610000:

în loc de:

„”

se va citi:

„0,1 (*)”.

2.

La pagina 53, în anexă, la punctul 2 litera (b) subpunctul (i), de modificare a anexei III partea B la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, în coloana a șasea, referitoare la pimetrozin:

(a)

în rândul referitor la numărul de cod 0630000:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„”;

(b)

în rândul referitor la numărul de cod 0631000:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(c)

în rândul referitor la numărul de cod 0631010:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(d)

în rândul referitor la numărul de cod 0631020:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(e)

în rândul referitor la numărul de cod 0631030:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(f)

în rândul referitor la numărul de cod 0631040:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(g)

în rândul referitor la numărul de cod 0631050:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(h)

în rândul referitor la numărul de cod 0631990:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(i)

în rândul referitor la numărul de cod 0632000:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(j)

în rândul referitor la numărul de cod 0632010:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(k)

în rândul referitor la numărul de cod 0632020:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(l)

în rândul referitor la numărul de cod 0632030:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(m)

în rândul referitor la numărul de cod 0632990:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(n)

în rândul referitor la numărul de cod 0633000:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(o)

în rândul referitor la numărul de cod 0633010:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(p)

în rândul referitor la numărul de cod 0633020:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”;

(q)

în rândul referitor la numărul de cod 0633990:

în loc de:

„0,1 (*)”

se va citi:

„5”.