ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.077.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 77

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
20 martie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2013/138/UE

 

*

Decizia Consiliului din 18 martie 2013 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului Internațional al Cerealelor, în ceea ce privește prelungirea Convenției privind comerțul cu cereale din 1995

1

 

 

2013/139/UE

 

*

Decizia Consiliului din 18 martie 2013 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Internațional al Zahărului în ceea ce privește prelungirea Acordului internațional privind zahărul din 1992

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 244/2013 al Comisiei din 19 martie 2013 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea fosfatului tricalcic [E 341 (iii)] în preparatele nutritive destinate utilizării în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (UE) nr. 245/2013 al Comisiei din 19 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 272/2009 în ceea ce privește controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor în aeroporturile din UE ( 1 )

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 246/2013 al Comisiei din 19 martie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce privește controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor în aeroporturile din UE ( 1 )

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 247/2013 al Comisiei din 19 martie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

12

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 248/2013 al Comisiei din 19 martie 2013 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2013 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

14

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 249/2013 al Comisiei din 19 martie 2013 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2013 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

16

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 250/2013 al Comisiei din 19 martie 2013 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2013 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

18

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2013/10/UE a Comisiei din 19 martie 2013 de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli în vederea adaptării dispozițiilor privind etichetarea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor ( 1 )

20

 

 

DECIZII

 

 

2013/140/UE

 

*

Decizia Consiliului din 18 martie 2013 de numire a unui supleant austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

23

 

 

2013/141/UE

 

*

Decizia Consiliului din 18 martie 2013 de numire a unui membru spaniol și a trei supleanți spanioli în cadrul Comitetului Regiunilor

24

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 martie 2013

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului Internațional al Cerealelor, în ceea ce privește prelungirea Convenției privind comerțul cu cereale din 1995

(2013/138/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

Convenția privind comerțul cu cereale din 1995 a fost încheiată prin Decizia 96/88/CE a Consiliului (1) și a fost prelungită în mod regulat pe perioade de câte doi ani. Convenția respectivă a fost prelungită ultima dată prin decizia Consiliului Internațional al Cerealelor în iunie 2011 și rămâne în vigoare până la 30 iunie 2013. O nouă prelungire este în interesul Uniunii. Prin urmare, Comisia, care reprezintă Uniunea în cadrul Consiliului Internațional al Cerealelor, ar trebui să fie autorizată să voteze în favoarea acestei prelungiri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului Internațional al Cerealelor este de a vota în favoarea prelungirii Convenției privind comerțul cu cereale din 1995 pentru o nouă perioadă de până la doi ani.

Comisia este autorizată să exprime această poziție în cadrul Consiliului Internațional al Cerealelor.

Articolul 2

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  JO L 21, 27.1.1996, p. 47.


20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/2


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 martie 2013

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Internațional al Zahărului în ceea ce privește prelungirea Acordului internațional privind zahărul din 1992

(2013/139/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

Acordul internațional privind zahărul din 1992 a fost încheiat prin Decizia 92/580/CEE a Consiliului (1) și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993 pentru o perioadă de trei ani, până la 31 decembrie 1995. Ulterior, acordul a fost prelungit în mod regulat pentru perioade de câte doi ani. Acesta a fost prelungit ultima dată prin decizia Consiliului Internațional al Zahărului din iunie 2011 și rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2013. O nouă prelungire este în interesul Uniunii. Prin urmare, Comisia, care reprezintă Uniunea în cadrul Consiliului Internațional al Zahărului, ar trebui să fie autorizată să voteze în favoarea acestei prelungiri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului Internațional al Zahărului este de a vota în favoarea prelungirii Acordului internațional privind zahărul din 1992, pentru o nouă perioadă de până la doi ani.

Comisia este autorizată să exprime această poziție în cadrul Consiliului Internațional al Zahărului.

Articolul 2

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  JO L 379, 23.12.1992, p. 15.


REGULAMENTE

20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 244/2013 AL COMISIEI

din 19 martie 2013

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea fosfatului tricalcic [E 341 (iii)] în preparatele nutritive destinate utilizării în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10 alineatul (3) și articolul 30 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 stabilește o listă a Uniunii cu aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în aditivii alimentari, enzimele alimentare, aromele alimentare, nutrienții și condițiile de utilizare a acestora.

(2)

Lista respectivă poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (2).

(3)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, lista de aditivi alimentari a Uniunii poate fi actualizată fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

(4)

O cerere de autorizare a utilizării fosfatului tricalcic [E 341 (iii)] ca agent antiaglomerant adăugat la preparatele nutritive destinate utilizării în preparatele pentru sugari (formulele de început) și preparatele pentru copii de vârstă mică (formulele de continuare), astfel cum sunt definite în Directiva 2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii de vârstă mică și de modificare a Directivei 1999/21/CE (3) a fost prezentată la 19 iunie 2009 și a fost pusă la dispoziția statelor membre.

(5)

Cererea se referă la o nouă rubrică în partea 5 secțiunea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008. Necesitatea tehnologică de fosfat tricalcic [E 341 (iii)] ca aditiv alimentar se datorează capacității acestuia de a furniza proprietăți unice ca agent antiaglutinant pentru amestecuri sub formă de pulbere. Produsul poate absorbi până la 10 % din propria greutate din umiditatea din mediu, împiedicând formarea de aglomerări într-un amestec și păstrând preparatele fluide, lucru care este considerat a fi un beneficiu pentru consumator.

(6)

În avizul său din 7 iunie 1996 (4), Comitetul științific pentru alimentație umană a informat în legătură cu siguranța fosfatului tricalcic [E 341 (iii)] ca aditiv alimentar în preparate nutritive destinate utilizării în preparatele pentru sugari și preparatele pentru copii de vârstă mică, concluzionând că utilizarea acestuia este acceptabilă, cu condiția ca totalul nivelurilor de calciu, fosfor și raportul dintre ele să nu fie depășite.

(7)

Sărurile de calciu ale acidului ortofosforic, inclusiv fosfatul tricalcic, sunt substanțe minerale care sunt autorizate în vederea utilizării în preparatele pentru sugari și în preparatele pentru copii de vârstă mică în conformitate cu anexa III la Directiva 2006/141/CE. Prin urmare, se consideră că autorizarea utilizării fosfatului tricalcic [E 341 (iii)] ca agent antiaglomerant în preparate nutritive destinate utilizării în preparatele pentru sugari și preparatele pentru copii de vârstă mică nu prezintă probleme legate de siguranță, cu condiția ca nivelurile totale de calciu și de fosfor să rămână în limitele stabilite pentru aceste două minerale și în limitele raportului calciu/fosfor stabilite în directiva respectivă.

(8)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, Comisia trebuie să solicite avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru a actualiza lista de aditivi alimentari a Uniunii prevăzută în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, cu excepția cazului în care actualizarea în cauză nu este susceptibilă de a avea un efect asupra sănătății oamenilor.

(9)

Întrucât autorizația de utilizare a fosfatului tricalcic [E 341 (iii)] ca agent antiaglomerant în preparate nutritive destinate utilizării în preparatele pentru sugari și în preparatele pentru copii de vârstă mică trebuie să respecte limitele pentru calciu, fosfor și raportul calciu/fosfor stabilite în Directiva 2006/141/CE, actualizarea acestei liste nu este susceptibilă de a avea un efect asupra sănătății umane. Din acest motiv, nu este necesar să se solicite avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

(10)

Prin urmare, este adecvat să se autorizeze utilizarea fosfatului tricalcic [E 341 (iii)] ca agent antiaglomerant în preparate nutritive destinate utilizării în preparatele pentru sugari și preparatele pentru copii de vârstă mică.

(11)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 ar trebui modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354, 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 401, 30.12.2006, p. 1.

(4)  Rapoartele Comitetului științific pentru alimentație, Seria patruzeci, 1997.


ANEXĂ

În partea 5 secțiunea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, rubrica pentru aditivul alimentar E 341 (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„E 341 (iii)

Fosfat tricalcic

Cantitate maximă de 150 mg/kg ca P2O5 și în limitele pentru calciu, fosfor și pentru raportul calciu/fosfor stabilite în Directiva 2006/141/CE

Toți nutrienții

Preparatele pentru sugari (formulele de început) și preparatele pentru copii de vârstă mică (formulele de continuare), astfel cum sunt definite în Directiva 2006/141/CE

Nivelul maxim de 1 000 mg/kg exprimat ca P2O5 din toate utilizările în produsul alimentar final menționate la punctul 13.1.3 din anexa II partea E trebuie să fie respectat

Toți nutrienții

Alimente pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/125/CE”


20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 245/2013 AL COMISIEI

din 19 martie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 272/2009 în ceea ce privește controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor în aeroporturile din UE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, Comisia trebuie să adopte măsuri generale destinate să modifice elemente neesențiale ale standardelor de bază comune stabilite în anexa I la regulamentul respectiv, prin completarea acestora.

(2)

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) sunt stabilite măsuri generale de completare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației civile. Mai exact, anexa la Regulamentul (CE) nr. 272/2009 prevede metode (inclusiv tehnologii) de detectare a explozibililor lichizi, pentru a permite introducerea lichidelor, a aerosolilor și a gelurilor în zonele de securitate cu acces restricționat și la bordul aeronavelor.

(3)

Pentru a permite introducerea progresivă a unui sistem de control de securitate al explozibililor lichizi, anexa la Regulamentul (UE) nr. 297/2010 al Comisiei din 9 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 272/2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile (3) a stabilit două termene: 29 aprilie 2011 pentru controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor obținute în aeroporturi din țări terțe sau la bordul aeronavelor transportatorilor aerieni necomunitari și 29 aprilie 2013 pentru controlul de securitate al tuturor lichidelor, aerosolilor și gelurilor.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 720/2011 al Comisiei din 22 iulie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 272/2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile în ceea ce privește introducerea progresivă a controlului de securitate pentru lichide, aerosoli și geluri în aeroporturile UE (4) a eliminat termenul din 29 aprilie 2011, deoarece evoluțiile înregistrate la nivel internațional și european cu puțin timp înainte de 29 aprilie 2011 au demonstrat că puține aeroporturi ar fi efectiv în măsură să ofere facilități de efectuare a controlului de securitate și că, în ceea ce-i privește pe pasageri, s-ar putea să nu fie clar dacă lichidele, aerosolii și gelurile obținute într-un aeroport dintr-o țară terță sau la bordul unei aeronave a unui operator de transport aerian necomunitar pot fi introduse în zonele de securitate cu acces restricționat și la bordul aeronavei.

(5)

Evoluțiile de natură tehnologică sau reglementară, atât la nivelul UE, cât și la nivel internațional, pot afecta termenele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 272/2009 și, după caz, Comisia poate prezenta propuneri de revizuire, ținând cont în mod particular de operabilitatea echipamentelor și de facilitarea accesului pasagerilor.

(6)

Comisia a colaborat îndeaproape cu toate părțile implicate pentru a evalua situația controlului de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor în aeroporturile din UE până în iulie 2012. Ca parte a acestor lucrări, au fost efectuate teste operaționale. În iulie 2012, Comisia a transmis Parlamentului European și Consiliului rezultatele propriei evaluări a situației, sub forma unui raport (5).

(7)

Pe baza acestei evaluări și ținând în mod particular cont de amploarea considerabilă a riscului operațional în cazul în care toate lichidele, aerosolii și gelurile ar trebui obligatoriu supuse controlului de securitate pentru explozibilii lichizi pe toate aeroporturile din Uniune începând cu 29 aprilie 2013, Comisia consideră că această dată trebuie înlocuită cu o eliminare progresivă a restricțiilor, care asigură menținerea unui nivel ridicat de securitate și facilitarea accesului pasagerilor în toate etapele, așa cum se precizează în normele de punere în aplicare.

(8)

Prin urmare, anexa la Regulamentul (CE) nr. 272/2009 trebuie modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru securitatea aviației civile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 272/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 91, 3.4.2009, p. 7.

(3)  JO L 90, 10.4.2010, p. 1.

(4)  JO L 193, 23.7.2011, p. 19.

(5)  COM(2012) 404 din 18.7.2012, nepublicat.


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 272/2009 se modifică după cum urmează:

(a)

în partea A, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Pentru controlul de securitate al bagajelor de mână, al obiectelor transportate de alte persoane decât pasagerii, al poștei transportatorului aerian și al materialelor transportatorului aerian, cu excepția cazurilor în care acestea sunt încărcate în cala aeronavei și cu excepția proviziilor de bord și a proviziilor de aeroport:

(a)

percheziție manuală;

(b)

control vizual;

(c)

aparate cu raze X;

(d)

sisteme de detectare a explozibililor (EDS);

(e)

câini dresați pentru detectarea explozibililor (EDD);

(f)

echipamente de detectare a urmelor de explozibili (EDT);

(g)

echipamentele dotate cu sistem de detectare a explozibililor lichizi.”;

(b)

partea B1 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA B1

Lichide, aerosoli și geluri

Este permisă introducerea în zonele de securitate cu acces restricționat a lichidelor, aerosolilor și gelurilor, cu condiția ca ele să fie supuse controlului de securitate sau să fie exceptate de la acest tip de control, în conformitate cu normele de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008.”


20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 246/2013 AL COMISIEI

din 19 martie 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce privește controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor în aeroporturile din UE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, Comisia trebuie să adopte măsuri detaliate pentru punerea în aplicare a standardelor de bază comune din domeniul securității aviației civile, stabilite în anexa I la regulamentul respectiv.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei (2) de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile, cu modificările aferente, prevede metode, inclusiv tehnologii de detectare a explozibililor lichizi, pentru a permite introducerea lichidelor, a aerosolilor și a gelurilor în zonele de securitate cu acces restricționat și la bordul aeronavelor.

(3)

Comisia poate formula propuneri de revizuire, în special ținând seama de operabilitatea echipamentelor și de facilitarea accesului pasagerilor și în lumina Raportului Comisiei către Parlamentul European și Consiliu (3) privind evaluarea situației controlului de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor în aeroporturile din UE. Comisia consideră oportună introducerea controlului obligatoriu de securitate pentru detectarea explozibililor lichizi în cazul lichidelor, aerosolilor și gelurilor vândute în aeroporturi și la bordul aeronavelor și ambalate în pungi prevăzute cu elemente de probare a integrității (security tamper-evident bag, STEB), precum și a lichidelor, aerosolilor și gelurilor care urmează a fi folosite pe durata călătoriei în scop medical sau pentru a răspunde unei necesități dietetice speciale, inclusiv a alimentelor pentru bebeluși.

(4)

Comisia este angajată în direcția ridicării tuturor restricțiilor privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor. Pe baza experienței dobândite în ceea ce privește punerea în aplicare a controlului de securitate până în ianuarie 2014, Comisia va reexamina situația până la sfârșitul anului 2014 și va stabili, în strânsă cooperare cu toate părțile interesate, una sau mai multe acțiuni suplimentare pentru a atinge acest obiectiv, într-un termen de doi ani după prima acțiune, în măsura posibilului.

(5)

Comisia ar trebui să urmărească îndeaproape dezvoltarea tehnologică a sistemelor de detectare a explozibililor lichizi, pentru a permite, după caz, aeroporturilor să instaleze, în viitor, sisteme de control de securitate capabile să abordeze în același timp și cu eficacitate o gamă mai largă de amenințări (de exemplu, explozibili solizi și lichizi) și pentru a simplifica procedurile de prezentare a articolelor din bagaje.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației (4) ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru securitatea aviației civile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Până la 30 iunie 2013, aeroporturile sau entitatea responsabilă cu controlul de securitate trebuie să raporteze autorităților competente cu privire la stadiul punerii în aplicare a normelor privind implementarea și utilizarea echipamentelor de control de securitate al lichidelor. Statele membre informează Comisia cu privire la aceste aspecte până la 1 septembrie 2013.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Punctul 2 din anexă se aplică începând cu 31 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 91, 3.4.2009, p. 7.

(3)  COM(2012) 404 din 18.7.2012, nepublicată.

(4)  JO L 55, 5.3.2010, p. 1.


ANEXĂ

1.

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se modifică după cum urmează:

(a)

la capitolul, 4 punctul 4.0.4 se adaugă litera (c), având următorul text:

„(c)

«echipamentele tip sistem de detectare a explozibililor lichizi» (liquid explosive detection systems, LEDS) sunt echipamente capabile să detecteze materialele periculoase definite la punctul 12.7 din anexa la Decizia Comisiei C (2010)774.”;

(b)

la capitolul 4, punctul 4.1.3.4 litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

dacă au fost obținute pe un aeroport situat într-o țară terță menționată în apendicele 4-D, cu condiția ca lichidul, aerosolul sau gelul să fie sigilat într-o pungă prevăzută cu elemente de probare a integrității (STEB), în interiorul căreia să existe o dovadă satisfăcătoare a achiziționării în zona de operațiuni aeriene a respectivului aeroport cu cel mult 36 de ore înainte. Exceptările prevăzute la prezentul punct pot fi aplicate cel mai târziu până la 30 ianuarie 2014.”;

(c)

la capitolul 4, punctele 4.1.3.1 și 4.1.3.2 se elimină;

(d)

la capitolul 12, punctul 12.7.1.1 se înlocuiește cu următorul text:

„12.7.1.1.

Echipamentele LEDS trebuie să poată detecta și să indice, prin intermediul unei alarme, prezența, în lichide, aerosoli și geluri, a unor cantități unitare minimale specificate sau superioare de materii periculoase.”;

(e)

la capitolul 12, punctul 12.7.2 se înlocuiește cu următorul text:

„12.7.2.   Standarde pentru echipamentele tip sistem de detectare a explozibililor lichizi (LEDS)

12.7.2.1.

Există trei standarde pentru echipamentele LEDS. Dispozițiile detaliate referitoare la aceste standarde sunt prevăzute într-o decizie separată a Comisiei.

12.7.2.2.

Toate echipamentele LEDS respectă standardul 1.

Echipamentele LEDS care respectă standardul 1 pot fi folosite cel târziu până la 30 ianuarie 2016.

12.7.2.3.

Standardul 2 se aplică tuturor echipamentelor LEDS instalate începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Toate echipamentele LEDS trebuie să se conformeze standardului 2 începând de la 31 ianuarie 2016.”

2.

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se modifică, cu intrare în vigoare de la 31 ianuarie 2014, după cum urmează:

(a)

la capitolul 4, punctul 4.1.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„4.1.2.2.

Entitatea responsabilă din toate aeroporturile trebuie să supună controlului de securitate, la intrarea în zona de securitate cu acces restricționat, cel puțin lichidele, aerosolii și gelurile obținute pe un aeroport sau la bordul unei aeronave, care sunt sigilate într-o pungă STEB, în interiorul căreia se află, poziționată în mod vizibil, dovada satisfăcătoare a achiziționării din zona de operațiuni aeriene a unui aeroport sau la bordul unei aeronave, precum și lichidele, aerosolii și gelurile care urmează să fie folosite pe durata călătoriei în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale, inclusiv alimentele pentru bebeluși.

Înainte de efectuarea controlului de securitate, lichidele, aerosolii și gelurile trebuie scoase din bagajele de mână și trebuie supuse controlului de securitate separat de celelalte articole din bagajele de mână, cu excepția cazului în care echipamentul utilizat pentru efectuarea controlului de securitate al bagajelor de mână permite și controlul de securitate al mai multor recipiente închise, conținând lichide, aerosoli și geluri, aflate în bagaje.

Atunci când lichidele, aerosolii și gelurile au fost scoase din bagajul de mână, pasagerul trebuie să prezinte:

(a)

toate lichidele, aerosolii și gelurile ambalate în recipiente individuale cu o capacitate de maximum 100 de mililitri sau echivalent, într-o pungă de plastic transparentă resigilabilă cu capacitatea de maximum 1 litru, în care articolele conținute încap confortabil și care este complet închisă; precum și

(b)

toate celelalte lichide, aerosoli și geluri, inclusiv pungile STEB conținând lichide, aerosoli și geluri.

Autoritățile competente, companiile aeriene și aeroporturile trebuie să furnizeze pasagerilor informații adecvate în ceea ce privește controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor practicat la aeroporturile lor.”;

(b)

la capitolul 4, punctul 4.1.3 se înlocuiește cu următorul text:

„4.1.3.   Controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor

4.1.3.1.

Lichidele, aerosolii și gelurile transportate de pasageri pot fi exceptate de la controlul de securitate cu echipamente LEDS la intrarea într-o zonă de securitate cu acces restricționat, în următoarele cazuri:

(a)

dacă lichidele, aerosolii și gelurile sunt ambalate în recipiente individuale cu capacitatea de maximum 100 de mililitri sau echivalent și se află într-o singură pungă de plastic transparentă resigilabilă cu capacitatea de maximum 1 litru, în care articolele conținute încap confortabil și care este complet închisă; sau

(b)

dacă lichidele, aerosolii și gelurile sunt sigilate într-o pungă STEB specială, ca urmare a achiziționării locale, în zona de operațiuni aeriene a aeroportului respectiv;

(c)

dacă lichidele, aerosolii și gelurile sigilate într-o pungă STEB au fost achiziționate într-un alt aeroport din UE sau la bordul unei aeronave aparținând unui transportator aerian din UE și sunt resigilate într-o pungă STEB specială înainte de a părăsi zona de securitate cu acces restricționat a aeroportului respectiv;

(d)

dacă lichidele, aerosolii și gelurile sunt supuse local controlului de securitate cu echipamente LEDS în zona de operațiuni aeriene și sunt apoi sigilate într-o pungă STEB specială.

Exceptările menționate la literele (c) și (d) expiră la 31 decembrie 2015.

4.1.3.2.

Pungile STEB speciale menționate la literele (b)-(d) de la punctul 4.1.3.1 trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a)

să fie clar identificabile ca pungi STEB provenind de pe aeroportul respectiv;

(b)

să conțină, în interior, o dovadă a achiziționării sau a resigilării pe aeroportul respectiv, în intervalul anterior de trei ore;

(c)

să fie supuse prevederilor suplimentare stipulate într-o decizie separată a Comisiei.

4.1.3.3.

Controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor trebuie de asemenea supus unor prevederi suplimentare stipulate într-o decizie separată a Comisiei.”;

(c)

apendicele 4-D se elimină.


20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 247/2013 AL COMISIEI

din 19 martie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

73,8

TN

97,8

TR

121,1

ZZ

97,6

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

139,5

ZZ

161,9

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

42,0

TR

90,4

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

61,2

IL

69,8

MA

62,8

TN

55,9

TR

70,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

78,4

ZZ

78,4

0808 10 80

AR

116,0

BR

97,9

CL

134,3

CN

76,4

MK

32,3

US

184,9

ZA

115,3

ZZ

108,2

0808 30 90

AR

113,5

CL

155,7

CN

84,8

TR

168,0

US

194,3

ZA

103,8

ZZ

136,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 248/2013 AL COMISIEI

din 19 martie 2013

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2013 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 533/2007 al Comisiei din 14 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 533/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2013, pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2013, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 533/2007 pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2013, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 martie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125, 15.5.2007, p. 9.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada 1.4.2013-30.6.2013

(%)

P1

09.4067

9,733479

P3

09.4069

0,329972


20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 249/2013 AL COMISIEI

din 19 martie 2013

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2013 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 539/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare în sectorul ouălor și al ovalbuminelor (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 539/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor.

(2)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2013, pentru subperioada de la 1 aprilie-30 iunie 2013, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2007 pentru subperioada de la 1 aprilie-30 iunie 2013 se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 martie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 128, 16.5.2007, p. 19.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada 1.4.2013-30.6.2013

(%)

E2

09.4401

35,679089


20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 250/2013 AL COMISIEI

din 19 martie 2013

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2013 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2013 pentru subperioada cuprinsă între 1 aprilie-30 iunie 2013 depășesc, pentru anumite contingente, cantitățile disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licență de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007, pentru subperioada cuprinsă între 1 aprilie-30 iunie 2013, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 martie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309, 27.11.2007, p. 47.


ANEXĂ

Nr. grupă

Număr de ordine

Coeficientul de atribuire pentru cererile de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.4.2013-30.6.2013

(%)

1

09.4410

0,275711

2

09.4411

0,282249

3

09.4412

0,303802

4

09.4420

0,415976

6

09.4422

0,418413


DIRECTIVE

20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/20


DIRECTIVA 2013/10/UE A COMISIEI

din 19 martie 2013

de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli în vederea adaptării dispozițiilor privind etichetarea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli (1), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Directiva 75/324/CEE stabilește o clasificare a generatoarelor de aerosoli în trei categorii („neinflamabile”, „inflamabile” sau „extrem de inflamabile”), în conformitate cu criteriile de clasificare prevăzute în anexa la aceasta. În cazul în care un generator de aerosoli este clasificat drept „inflamabil” sau „extrem de inflamabil”, acesta trebuie să includă simbolul unei flăcări, precum și frazele de prudență S2 și S16 prevăzute în Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (2).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (3) prevede armonizarea clasificării și a etichetării substanțelor și a amestecurilor în cadrul Uniunii. Acesta cuprinde, la nivelul Uniunii, criteriile de clasificare și etichetare a substanțelor și amestecurilor, prevăzute de Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a chimicalelor, care a fost adoptat la nivel internațional, în cadrul structurii Națiunilor Unite.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 va abroga și va înlocui Directiva 67/548/CEE și Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (4), de la 1 iunie 2015. Prin urmare, este necesar să se adapteze la respectivul regulament dispozițiile privind etichetarea din Directiva 75/324/CEE.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, ar trebui să se facă o distincție între data de aplicabilitate a dispozițiilor naționale de transpunere pentru generatoarele de aerosoli care conțin o singură substanță și data de aplicabilitate a dispozițiilor naționale de transpunere pentru generatoarele de aerosoli care conțin amestecuri. Cu toate acestea, ar trebui să li se permită producătorilor de generatoare de aerosoli care conțin amestecuri să aplice în mod anticipat și pe bază de voluntariat cerințele în materie de etichetare prevăzute în prezenta directivă.

(5)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, în scopul evitării impunerii unor sarcini inutile întreprinderilor, este prevăzută o perioadă de tranziție pentru generatoarele de aerosoli care conțin amestecuri, etichetate în conformitate cu dispozițiile aplicabile înainte de 1 iunie 2015 și introduse pe piață până la acea dată, care să permită comercializarea lor fără a face obiectul unei reetichetări.

(6)

Masurile prevăzute în această directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivei privind generatoarele de aerosoli,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 75/324/CEE

Directiva 75/324/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 8, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5), fiecare generator de aerosoli sau, în cazul în care indicațiile nu pot fi înscrise pe generatorul de aerosoli din cauza dimensiunilor mici ale acestuia (capacitate maximă de cel mult 150 ml), o etichetă atașată acestuia trebuie să conțină următoarele indicații, în mod vizibil, lizibil și de neșters:

(b)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

mențiunile enumerate la punctul 2.2 din anexă;”.

2.

Anexa se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 1, se introduc următoarele puncte 1.7a și 1.7b:

„1.7a.   Substanță

«substanță» înseamnă substanță, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

1.7b.   Amestec

«amestec» înseamnă amestec, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.”;

(b)

la punctul 2, punctele 2.2-2.4 se înlocuiesc cu următorul text:

„2.2.   Etichetarea

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, fiecare generator de aerosoli trebuie să poarte în mod vizibil următoarele indicații lizibile și de neșters:

(a)

indiferent de conținut:

(i)

fraza de pericol H229: «Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit»;

(ii)

frazele de precauție P210 și P251 prevăzute în partea 1 tabelul 6.2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(iii)

frazele de precauție P410 și P412 prevăzute în partea 1 tabelul 6.4 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(iv)

fraza de precauție P102 prevăzută în partea 1 tabelul 6.1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, în cazul în care generatorul de aerosoli este un produs de consum;

(v)

orice frază de precauție suplimentară în ceea ce privește utilizarea care să atenționeze consumatorii asupra pericolelor specifice prezentate de produs; dacă generatorul de aerosoli este însoțit de instrucțiuni de utilizare separate, acestea trebuie sa reflecte, de asemenea, respectivele măsuri de precauție în ceea ce privește utilizarea;

(b)

dacă aerosolul este clasificat drept «neinflamabil» conform criteriilor enunțate la punctul 1.9, mențiunea de avertizare «Avertisment»;

(c)

dacă aerosolul este clasificat drept «inflamabil» conform criteriilor de la punctul 1.9, mențiunea de avertizare «Avertisment» și celelalte elemente de etichetare pentru «aerosoli inflamabili de categoria 2» prevăzute în tabelul 2.3.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(d)

dacă aerosolul este clasificat drept «extrem de inflamabil» conform criteriilor de la punctul 1.9, mențiunea de avertizare «Pericol» și celelalte elemente de etichetare pentru «aerosoli inflamabili de categoria 1» prevăzute în tabelul 2.3.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.3.   Volumul fazei lichide

La 50 °C, volumul fazei lichide nu trebuie să depășească 90 % din capacitatea netă.”

Articolul 2

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prin derogare de la dispozițiile celui de al treilea paragraf al articolului 3 alineatul (1), generatoarele de aerosoli care conțin amestecuri pot fi etichetate în conformitate cu articolul 1, înainte de 1 iunie 2015.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile celui de al treilea paragraf al articolului 3 alineatul (1), pentru generatoarele de aerosoli care conțin amestecuri și care sunt introduse pe piață înainte de 1 iunie 2015 nu este necesară reetichetarea în conformitate cu articolul 1, până la 1 iunie 2017.

Articolul 3

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică până la 19 martie 2014 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Ele aplică aceste dispoziții de la 19 iunie 2013 în ceea ce privește generatoarele de aerosoli care conțin o substanță.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 iunie 2015 în ceea ce privește generatoarele de aerosoli care conțin amestecuri.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 147, 9.6.1975, p. 40.

(2)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(3)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO L 200, 30.7.1999, p. 1.

(5)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.”;


DECIZII

20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/23


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 martie 2013

de numire a unui supleant austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

(2013/140/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului austriac,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2009/1014/UE (1) și Decizia 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului doamnei Elisabeth GROSSMANN,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numește în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015, în calitate de supleant:

Domnul Michael SCHICKHOFER, Landesrat.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/24


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 martie 2013

de numire a unui membru spaniol și a trei supleanți spanioli în cadrul Comitetului Regiunilor

(2013/141/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului spaniol,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2009/1014/UE (1) și Decizia 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de membru a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ. Trei locuri de supleanți au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ, domnului Senén FLORENSA I PALAU și doamnei Elvira SAINT-GERONS HERRERA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor, pentru perioada rămasă a mandatului în curs, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

(a)

în calitate de membru:

domnul Iñigo URKULLU RENTERIA, Presidente del Gobierno Vasco

și

(b)

în calitate de supleanți:

doamna María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco;

domnul Roger ALBINYANA I SAIGÍ, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña;

doamna Maria Sol CALZADO GARCÍA, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.