ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.054.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 54

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
26 februarie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2013/93/UE

 

*

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2011 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene

1

 

 

2013/94/UE

 

*

Decizia Consiliului din 26 martie 2012 privind încheierea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene

3

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene

4

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

26.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 54/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 aprilie 2011

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene

(2013/93/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene, denumită în continuare „convenția”, urmărește să înlocuiască protocoalele privind regulile de origine în vigoare în țările din zona pan-euro-mediteraneeană.

(2)

Prin intermediul convenției, participanții la procesul de stabilizare și de asociere au fost incluși în sistemul de cumul de origine pan-euro-mediteraneean.

(3)

La 26 noiembrie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri privind convenția cu statele AELS, cu participanții la Procesul de la Barcelona, cu participanții la procesul de stabilizare și de asociere și cu Insulele Feroe.

(4)

Textul convenției a fost aprobat de miniștrii comerțului din zona euro-mediteraneeană la 9 decembrie 2009 în cadrul conferinței organizate la Bruxelles.

(5)

Convenția ar trebui semnată și declarația atașată ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene se aprobă în numele Uniunii Europene, sub rezerva încheierii respectivei convenții (1).

Articolul 2

Declarația cuprinsă în anexa la prezenta decizie se aprobă în numele Uniunii Europene.

Articolul 3

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze convenția, în numele Uniunii Europene, sub rezerva încheierii acesteia și să procedeze la declarația cuprinsă în anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 14 aprilie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

FAZEKAS S.


(1)  Textul convenției va fi publicat împreună cu decizia privind încheierea sa.


ANEXĂ

DECLARAȚIE

Uniunea Europeană declară că referirea la Kosovo nu aduce atingere nici poziției statelor membre ale Uniunii Europene, nici oricărei poziții a Uniunii Europene privind statutul Kosovo și nici dreptului statelor membre ale Uniunii Europene de a-și stabili relațiile cu Kosovo.


26.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 54/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 26 martie 2012

privind încheierea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene

(2013/94/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

La 26 noiembrie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocierile cu statele AELS, cu participanții la Procesul de la Barcelona, cu participanții la procesul de stabilizare și de asociere și cu Insulele Feroe privind Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene, denumită în continuare „convenția”.

(2)

Textul convenției a fost aprobat de miniștrii comerțului din zona euro-mediteraneeană la 9 decembrie 2009 în cadrul conferinței organizate la Bruxelles.

(3)

În conformitate cu Decizia 2013/93/UE a Consiliului (1) și sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, convenția a fost semnată în numele Uniunii Europene la 14 aprilie 2011.

(4)

Prin urmare, convenția ar trebui încheiată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene se aprobă în numele Uniunii Europene.

Textul convenției este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului numește persoana împuternicită să depună, în numele Uniunii Europene, instrumentul de acceptare prevăzut la articolul 10 al convenției.

Articolul 3

Comisia reprezintă Uniunea Europeană în cadrul comitetului mixt instituit prin articolul 3 din convenție. Reprezentanții statelor membre pot participa la reuniunile comitetului mixt.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 26 martie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

N. WAMMEN


(1)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.


TRADUCERE

CONVENȚIA REGIONALĂ

cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene

UNIUNEA EUROPEANĂ,

ISLANDA,

PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN,

REGATUL NORVEGIEI,

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ,

denumite în continuare „statele AELS”,

REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ ALGERIA,

REPUBLICA ARABĂ EGIPT,

STATUL ISRAEL,

REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI,

REPUBLICA LIBAN,

REGATUL MAROC,

ORGANIZAȚIA PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI (OLP) CARE ACȚIONEAZĂ ÎN NUMELE AUTORITĂȚII PALESTINIENE DIN CISIORDANIA ȘI FÂȘIA GAZA,

REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ,

REPUBLICA TUNISIANĂ,

REPUBLICA TURCIA,

denumite în continuare „participanții la Procesul de la Barcelona”,

REPUBLICA ALBANIA,

BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA,

REPUBLICA CROAȚIA,

FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI,

MUNTENEGRU,

REPUBLICA SERBIA,

PRECUM ȘI KOSOVO [ÎN TEMEIUL REZOLUȚIEI 1244(1999) A CONSILIULUI DE SECURITATE AL ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE],

denumite în continuare „participanții la Procesul Uniunii Europene de stabilizare și de asociere”,

REGATUL DANEMARCEI PENTRU INSULELE FEROE,

denumite în continuare „Insulele Feroe”,

denumite în continuare împreună „părțile contractante”,

AVÂND ÎN VEDERE sistemul pan-euro-mediteraneean de cumul de origine, care este format dintr-o rețea de acorduri de liber schimb care prevăd o serie de reguli de origine identice ce permit aplicarea cumulului diagonal,

AVÂND ÎN VEDERE posibila extindere pe viitor a ariei geografice a cumulului diagonal la țări și teritorii vecine,

AVÂND ÎN VEDERE dificultățile de gestionare a rețelei actuale de protocoale bilaterale privind regulile de origine între țările sau teritoriile din zona pan-euro-mediteraneeană, este oportună transpunerea sistemelor bilaterale existente cu privire la regulile de origine într-un cadru multilateral, fără a aduce atingere principiilor stabilite de acordurile relevante sau de orice alte acorduri bilaterale conexe,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ orice modificare adusă unui protocol privind regulile de origine aplicabil între două țări partenere din zona pan-euro-mediteraneeană implică efectuarea unor modificări identice în cazul fiecărui protocol aplicabil în zona respectivă,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ regulile de origine vor trebui modificate pentru a corespunde mai bine realității economice,

AVÂND ÎN VEDERE ideea ca la baza cumulului de origine să stea un instrument juridic unic sub forma unei convenții regionale cu privire la regulile de origine preferențiale, la care acordurile individuale de liber schimb aplicabile între țările din zona respectivă să facă trimitere,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ convenția regională de față nu conduce, în termeni globali, la o situație mai puțin favorabilă decât cea care exista anterior între partenerii de liber schimb ce utilizează cumulul pan-european sau pan-euro-mediteraneean,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ ideea unei convenții regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pentru zona pan-euro-mediteraneeană a fost sprijinită de miniștrii comerțului din zona euro-mediteraneeană cu ocazia reuniunii lor de la Lisabona din 21 octombrie 2007,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ unul dintre principalele obiective ale unei convenții regionale unice este evoluția spre aplicarea unor reguli de origine identice în vederea cumulului de origine pentru mărfurile comercializate între toate părțile contractante,

DECID încheierea următoarei convenții:

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

(1)   Prezenta convenție stabilește dispoziții cu privire la originea mărfurilor comercializate în temeiul acordurilor relevante încheiate între părțile contractante.

(2)   Noțiunea de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă aferente sunt prevăzute în apendicele la prezenta convenție.

Apendicele I prevede regulile generale referitoare la definiția noțiunii de „produse originare” și la metodele de cooperare administrativă.

Apendicele II cuprinde o serie de dispoziții speciale aplicabile între anumite părți contractante și care derogă de la dispozițiile prevăzute în apendicele I.

(3)   Următoarele sunt părți contractante la prezenta convenție:

Uniunea Europeană;

statele AELS enumerate în preambul;

Regatul Danemarcei pentru Insulele Feroe;

participanții la Procesul de la Barcelona enumerați în preambul;

participanții la Procesul Uniunii Europene de stabilizare și de asociere enumerați în preambul.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, prezenta convenție se aplică teritoriului în care este aplicabil Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum este definit la articolul 52 din respectivul tratat și la articolul 355 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Articolul 2

În sensul prezentei convenții:

1.

„parte contractantă” înseamnă părțile enumerate la articolul 1 alineatul (3);

2.

„parte terță” înseamnă orice țară sau teritoriu vecin care nu este parte contractantă;

3.

„acord relevant” înseamnă un acord de liber schimb între două sau mai multe părți contractante care face trimitere la prezenta convenție.

PARTEA II

COMITETUL MIXT

Articolul 3

(1)   Se înființează un comitet mixt în care sunt reprezentate toate părțile contractante.

(2)   Comitetul mixt hotărăște în unanimitate, fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (4).

(3)   Comitetul mixt se reunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an. Oricare dintre părțile contractante poate solicita convocarea unei reuniuni.

(4)   Comitetul mixt își stabilește regulamentul de procedură care conține, inter alia, dispoziții cu privire la convocarea reuniunilor, la desemnarea președintelui și la stabilirea mandatului acestuia.

(5)   Comitetul mixt poate decide să înființeze orice subcomitet sau grup de lucru care să îl asiste în îndeplinirea sarcinilor sale.

Articolul 4

(1)   Comitetul mixt răspunde de gestionarea și de punerea în aplicare adecvată a prezentei convenții. În acest scop, părțile contractante informează cu regularitate comitetul mixt cu privire la experiențele pe care le au în aplicarea prezentei convenții. Comitetul mixt formulează recomandări, iar în cazurile prevăzute la alineatul (3) ia decizii.

(2)   În special, comitetul mixt recomandă părților contractante:

(a)

note explicative și orientări în scopul aplicării uniforme a prezentei convenții;

(b)

orice alte măsuri necesare aplicării acesteia.

(3)   Comitetul mixt adoptă prin decizie:

(a)

modificări ale prezentei convenții, inclusiv modificări ale apendicelor;

(b)

invitații de aderare la prezenta convenție adresate părților terțe în conformitate cu articolul 5;

(c)

măsuri tranzitorii necesare în cazul aderării unor noi părți contractante.

Deciziile menționate în prezentul alineat sunt executate de părțile contractante în conformitate cu propria legislație.

(4)   În cazul în care un reprezentant al unei părți contractante în cadrul comitetului mixt a acceptat o decizie sub rezerva îndeplinirii unor cerințe juridice fundamentale, respectiva decizie intră în vigoare, dacă nu se prevede o dată anume, în prima zi a celei de-a doua luni după notificarea retragerii rezervei.

PARTEA III

ADERAREA UNOR PĂRȚI TERȚE

Articolul 5

(1)   O parte terță poate deveni parte contractantă la prezenta convenție, cu condiția ca țara sau teritoriul candidat să aibă un acord de liber schimb în vigoare cu cel puțin una dintre părțile contractante, acord care să prevadă reguli de origine preferențiale.

(2)   O parte terță depune o cerere scrisă de aderare la depozitar.

(3)   Depozitarul prezintă cererea comitetului mixt spre evaluare.

(4)   Decizia comitetului mixt prin care este invitată o parte terță să adere la prezenta convenție se trimite depozitarului, care o comunică părții terțe în cauză, împreună cu textul convenției în vigoare la momentul respectiv. O singură parte contractantă nu se poate opune respectivei decizii.

(5)   O parte terță invitată să devină parte contractantă la prezenta convenție depune, în acest scop, un instrument de aderare la depozitar. Respectivul instrument este însoțit de o traducere a convenției în limba sau limbile oficiale ale părții terțe aderente.

(6)   Aderarea intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depunerea instrumentului de aderare.

(7)   Depozitarul comunică tuturor părților contractante data la care a fost depus instrumentul de aderare și data la care aderarea va deveni efectivă.

(8)   Recomandările și deciziile comitetului mixt menționate la articolul 4 alineatele (2) și (3) adoptate între data depunerii cererii menționate la alineatul (2) din prezentul articol și data la care aderarea devine efectivă sunt de asemenea comunicate părții terțe aderente prin intermediul depozitarului.

O declarație de acceptare a respectivelor acte este inclusă fie în instrumentul de aderare, fie într-un instrument separat depus la depozitar în termen de șase luni de la data comunicării. În cazul în care declarația nu este depusă în acest termen, aderarea se consideră nulă.

(9)   De la data menționată la alineatul (4), partea terță în cauză poate fi reprezentată în cadrul comitetului mixt, al subcomitetelor și al grupurilor de lucru cu statut de observator.

PARTEA IV

DISPOZIȚII DIVERSE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 6

Fiecare parte contractantă ia măsurile adecvate pentru ca prezenta convenție să fie efectiv aplicată, ținând seama de necesitatea de a găsi soluții reciproc satisfăcătoare la orice probleme întâlnite în aplicarea sa.

Articolul 7

Părțile contractante se informează reciproc, prin intermediul depozitarului, cu privire la măsurile pe care le adoptă în vederea punerii în aplicare a prezentei convenții.

Articolul 8

Apendicii la prezenta convenție fac parte integrantă din aceasta.

Articolul 9

Oricare din părțile contractante poate denunța prezenta convenție cu un preaviz de 12 luni adresat în scris depozitarului, care înștiințează toate celelalte părți contractante.

Articolul 10

(1)   Prezenta convenție intră în vigoare la 1 ianuarie 2011 pentru părțile contractante care și-au depus până la această dată instrumentul de acceptare la depozitar, cu condiția ca cel puțin două părți contractante să își fi depus instrumentele de acceptare la depozitar până la data de 31.12.2010.

(2)   Dacă prezenta convenție nu intră în vigoare la 1 ianuarie 2011, aceasta intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depunerea ultimului instrument de acceptare de către cel puțin două părți contractante.

(3)   Pentru oricare alte părți contractante decât cele menționate la alineatele (1) și (2), prezenta convenție intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează depunerii instrumentelor lor de acceptare.

(4)   Depozitarul comunică părților contractante data depunerii instrumentului de acceptare al fiecărei părți contractante și data intrării în vigoare a prezentei convenții, publicând aceste informații în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C).

Articolul 11

Secretariatul general al Consiliului Uniunii Europene acționează ca depozitar al prezentei convenții.

Apendicele I

Definirea noțiunii de „produse originare” și metode de cooperare administrativă

CUPRINS

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

TITLUL II

DEFINIREA NOȚIUNII DE „PRODUSE ORIGINARE”

Articolul 2

Condiții generale

Articolul 3

Cumulul de origine

Articolul 4

Produse obținute integral

Articolul 5

Produse prelucrate sau transformate suficient

Articolul 6

Transformare sau prelucrare insuficientă

Articolul 7

Unitate de referință

Articolul 8

Accesorii, piese de schimb și unelte

Articolul 9

Seturi

Articolul 10

Elemente neutre

TITLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 11

Principiul teritorialității

Articolul 12

Transport direct

Articolul 13

Expoziții

TITLUL IV

DRAWBACK SAU SCUTIRE DE TAXE VAMALE

Articolul 14

Interzicerea draw-back-ului sau a scutirii de taxe vamale

TITLUL V

DOVADA DE ORIGINE

Articolul 15

Condiții generale

Articolul 16

Procedura de emitere a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED

Articolul 17

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED emise ulterior

Articolul 18

Emiterea unui duplicat al certificatului EUR.1 sau EUR-MED

Articolul 19

Emiterea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED pe baza unei dovezi de origine emise sau întocmite anterior

Articolul 20

Separarea contabilă

Articolul 21

Condițiile de întocmire a unei declarații de origine sau a unei declarații de origine EUR-MED

Articolul 22

Exportator autorizat

Articolul 23

Valabilitatea dovezii de origine

Articolul 24

Prezentarea dovezii de origine

Articolul 25

Importul eșalonat

Articolul 26

Scutiri de la dovada de origine

Articolul 27

Documente justificative

Articolul 28

Păstrarea dovezii de origine, a declarației furnizorului și a documentelor justificative

Articolul 29

Discordanțe și erori formale

Articolul 30

Sume exprimate în euro

TITLUL VI

METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 31

Cooperare administrativă

Articolul 32

Verificarea dovezilor de origine

Articolul 33

Soluționarea litigiilor

Articolul 34

Sancțiuni

Articolul 35

Zone libere

Lista anexelor

ANEXA I

Note introductive la lista din anexa II

ANEXA II

Lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie aplicate materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată obține caracterul originar

ANEXA III a:

Modele de certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 și de cerere de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

ANEXA III b:

Modele de certificat de circulație a mărfurilor EUR-MED și de cerere de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR-MED

ANEXA IV a:

Textul declarației de origine

ANEXA IV b:

Textul declarației de origine EUR-MED

ANEXA V

Lista părților contractante care nu aplică dispoziții privind drawback-ul parțial astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (7) din prezentul apendice

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei convenții, prin următoarele se înțelege:

(a)   „fabricare”: orice prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea sau operațiunile specifice;

(b)   „material”: orice ingredient, orice materie primă, orice componentă, orice parte etc. utilizată la fabricarea unui produs;

(c)   „produs”: un produs fabricat, chiar dacă este destinat să fie utilizat ulterior în cursul unei alte operațiuni de fabricație;

(d)   „mărfuri”: atât materialele, cât și produsele;

(e)   „valoare în vamă”: valoarea determinată în conformitate cu Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului General pentru Tarife și Comerț din 1994;

(f)   „preț franco fabrică”: prețul plătit pentru produs fabricantului din partea contractantă în a cărui întreprindere s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, inclusiv valoarea tuturor materialelor utilizate și deducerile tuturor taxelor interne care sunt sau care pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat;

(g)   „valoarea materialelor”: valoarea în vamă la momentul importului materialelor neoriginare utilizate sau, în cazul în care aceasta nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preț verificabil plătit pentru materiale în partea contractantă exportatoare;

(h)   „valoarea materialelor originare”: valoarea acestor materiale astfel cum este definită la litera (g) aplicată mutatis mutandis;

(i)   „valoare adăugată”: prețul franco fabrică minus valoarea în vamă a fiecărui material încorporat originar din celelalte părți contractante cu care se aplică cumulul sau, în cazul în care valoarea în vamă nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preț verificabil plătit pentru materiale în partea contractantă exportatoare;

(j)   „capitole” și „poziții”: capitolele și pozițiile (cu patru cifre) utilizate în nomenclatura care constituie Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, denumit în prezenta convenție „Sistem armonizat” sau „SA”;

(k)   „încadrat”: se referă la clasificarea unui produs sau a unui material la o anumită poziție;

(l)   „transport”: produsele trimise simultan de același exportator către același destinatar sau transportate cu un document de transport unic de la exportator la destinatar sau, în lipsa unui astfel de document, cu o factură unică;

(m)   „teritorii”: teritoriile, inclusiv apele teritoriale;

(n)   „autorități vamale ale părții contractante”: pentru Uniunea Europeană, oricare dintre autoritățile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

TITLUL II

DEFINIREA NOȚIUNII DE „PRODUSE ORIGINARE”

Articolul 2

Condiții generale

(1)   În scopul punerii în aplicare a acordului relevant, se consideră că următoarele produse sunt originare dintr-o parte contractantă atunci când sunt exportate către o altă parte contractantă:

(a)

produsele obținute integral în partea contractantă în sensul articolului 4;

(b)

produsele obținute în partea contractantă ce conțin materiale care nu au fost obținute integral acolo, cu condiția ca aceste materiale să facă obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în respectiva parte contractantă în sensul articolului 5;

(c)

mărfurile originare din Spațiul Economic European (SEE) în sensul protocolului 4 la Acordul privind Spațiul Economic European. Se consideră că aceste mărfuri sunt originare din Uniunea Europeană, din Islanda, din Liechtenstein (1) sau din Norvegia („părțile SEE”) atunci când sunt exportate din Uniunea Europeană, din Islanda, din Liechtenstein sau din Norvegia către o parte contractantă alta decât părțile la SEE.

(2)   Dispozițiile alineatului (1) litera (c) se aplică numai în cazul în care există acorduri de liber schimb între părțile contractante și părțile SEE.

Articolul 3

Cumulul de origine

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2 alineatul (1), atunci când sunt exportate către o altă parte contractantă, produsele sunt considerate originare din partea contractantă exportatoare dacă sunt obținute acolo și conțin materiale originare din Elveția (inclusiv Liechtenstein) (2), Islanda, Norvegia, Turcia sau Uniunea Europeană, cu condiția ca transformarea sau prelucrarea efectuată în partea contractantă exportatoare să fie mai amplă decât operațiunile menționate la articolul 6. Nu este necesar ca materialele în cauză să fi fost supuse la o transformare sau o prelucrare suficientă.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2 alineatul (1), atunci când sunt exportate către o altă parte contractantă, produsele sunt considerate originare din partea contractantă exportatoare dacă sunt obținute acolo și conțin materiale originare din Insulele Feroe, de la orice participant la Procesul de la Barcelona cu excepția Turciei, sau din orice parte contractantă alta decât cele menționate la alineatul (1) din prezentul articol, cu condiția ca transformarea sau prelucrarea efectuată în partea contractantă exportatoare să fie mai amplă decât operațiunile menționate la articolul 6. Nu este necesar ca materialele în cauză să fi fost supuse la o transformare sau o prelucrare suficientă.

(3)   În cazul în care transformarea sau prelucrarea efectuată în partea contractantă exportatoare nu este mai amplă decât operațiunile menționate la articolul 6, produsul obținut este considerat ca fiind originar din respectiva parte contractantă numai în cazul în care valoarea adăugată acolo este mai mare decât valoarea materialelor folosite originare din oricare dintre celelalte părți contractante menționate la alineatele (1) și (2). În caz contrar, produsul obținut se consideră ca fiind originar din partea contractantă care aduce cea mai mare valoare materialelor originare folosite la fabricarea sa în partea contractantă exportatoare.

(4)   Produsele originare din părțile contractante menționate la alineatele (1) și (2) care nu sunt supuse niciunei transformări sau prelucrări în partea contractantă exportatoare își mențin originea atunci când sunt exportate în una dintre celelalte părți contractante.

(5)   Cumulul prevăzut la prezentul articol se poate aplica numai în cazul în care:

(a)

există un acord comercial preferențial în conformitate cu articolul XXIV din Acordul General pentru Tarife și Comerț între părțile contractante care participă la obținerea caracterului originar și părțile contractante de destinație;

(b)

materialele și produsele au dobândit caracter originar prin aplicarea unor reguli de origine identice cu cele prevăzute de prezenta convenție; și

(c)

avizele prin care se indică îndeplinirea cerințelor necesare pentru aplicarea cumulului au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C) și în părțile contractante care sunt parte la acordurile relevante, conform propriilor proceduri.

Cumulul prevăzut la prezentul articol se aplică de la data indicată în avizul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C).

Părțile contractante furnizează celorlalte părți contractante care sunt parte la acordurile relevante, prin intermediul Comisiei Europene, detaliile acordurilor existente cu celelalte părți contractante menționate la alineatele (1) și (2), inclusiv datele de intrare în vigoare a acestora.

Articolul 4

Produse obținute integral

(1)   Următoarele sunt considerate ca fiind obținute integral într-o parte contractantă atunci când sunt exportate către o altă parte contractantă:

(a)

produsele minerale extrase din solul sau de pe fundul mărilor sau oceanelor părții contractante exportatoare;

(b)

produsele din regnul vegetal care sunt recoltate în partea contractantă exportatoare;

(c)

animalele vii care s-au născut și au crescut pe teritoriul părții contractante exportatoare;

(d)

produsele care provin de la animalele vii crescute pe teritoriul părții contractante exportatoare;

(e)

produsele obținute din activități de vânătoare sau pescuit practicate în partea contractantă exportatoare;

(f)

produsele de pescuit maritim și alte produse obținute din mare în afara apelor teritoriale ale părții contractante exportatoare de către navele sale;

(g)

produsele fabricate la bordul navelor sale fabrică, exclusiv din produse menționate la litera (f);

(h)

articolele uzate colectate în partea contractantă exportatoare care nu pot servi decât la recuperarea materiilor prime, inclusiv anvelopele uzate care nu pot servi decât pentru reșapare sau ca deșeuri;

(i)

deșeurile provenite din operațiuni de fabricare efectuate în partea contractantă exportatoare;

(j)

produsele extrase din solul sau subsolul marin situat în afara apelor teritoriale ale părții contractante exportatoare, cu condiția să aibă drepturi exclusive de exploatare a acestui sol sau subsol;

(k)

mărfurile fabricate în partea contractantă exportatoare exclusiv din produsele menționate la literele (a)-(j).

(2)   Expresiile „navele sale” și „navele sale fabrică” utilizate la alineatul (1) literele (f) și (g) se aplică numai navelor și navelor fabrică:

(a)

care sunt înmatriculate sau înregistrate în partea contractantă exportatoare;

(b)

care navighează sub pavilionul părții contractante exportatoare;

(c)

care aparțin în proporție de cel puțin 50 % unor resortisanți ai părții contractante exportatoare sau unei societăți al cărei sediu principal este situat în partea contractantă exportatoare, al cărei administrator sau administratori, președinte al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere și majoritatea membrilor acestor consilii sunt resortisanți ai părții contractante exportatoare și, în plus, în ceea ce privește societățile de persoane sau societățile cu răspundere limitată, cel puțin jumătate din capital aparține părții contractante exportatoare, unor organisme publice sau unor resortisanți ai respectivei părți contractante;

(d)

ale căror comandanți de navă și ofițeri sunt resortisanți ai părții contractante exportatoare; și

(e)

ale căror echipaje sunt constituite în proporție de cel puțin 75 % din resortisanți ai părții contractante exportatoare.

(3)   În sensul alineatului (2) literele (a) și (b), atunci când partea contractantă exportatoare este Uniunea Europeană, se înțelege un stat membru al Uniunii Europene.

Articolul 5

Produse prelucrate sau transformate suficient

(1)   În scopul aplicării articolului 2, produsele care nu sunt obținute integral sunt considerate ca fiind prelucrate sau transformate suficient atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite în lista din anexa II.

Condițiile menționate anterior indică prelucrarea sau transformarea la care trebuie supuse materialele neoriginare utilizate la fabricare și se aplică exclusiv acestor materiale. De aici rezultă că, dacă un produs care a dobândit caracter de produs originar îndeplinind condițiile stabilite în listă este utilizat la fabricarea unui alt produs, condițiile aplicabile produsului în care este încorporat nu i se aplică și nu se ține seama de materialele neoriginare care au putut fi utilizate la fabricarea lui.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), materialele neoriginare care, conform condițiilor prevăzute în lista din anexa II, nu ar trebui să fie utilizate la fabricarea unui produs pot fi totuși utilizate, cu condiția ca:

(a)

valoarea lor totală să nu depășească 10 % din prețul franco fabrică al produsului;

(b)

aplicarea prezentului alineat să nu conducă la depășirea procentelor prevăzute în listă pentru valoarea maximă a materialelor neoriginare.

Prezentul alineat nu se aplică produselor care intră sub incidența capitolelor 50-63 din Sistemul armonizat.

(3)   Alineatele (1) și (2) se aplică sub rezerva articolului 6.

Articolul 6

Transformare sau prelucrare insuficientă

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2), următoarele operațiuni sunt considerate transformare sau prelucrare insuficientă pentru a conferi caracterul de produs originar, indiferent dacă cerințele de la articolul 5 sunt îndeplinite sau nu:

(a)

operațiunile de conservare destinate să asigure păstrarea în stare bună a produselor în timpul transportului și depozitării;

(b)

divizarea și gruparea pachetelor;

(c)

spălarea, curățarea, îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselei sau a altor straturi acoperitoare;

(d)

călcarea sau presarea textilelor;

(e)

operațiunile simple de vopsire și șlefuire;

(f)

decorticarea, albirea parțială sau completă, netezirea și glasarea cerealelor și a orezului;

(g)

operațiunile de colorare a zahărului sau de formare a bucăților de zahăr;

(h)

decojirea, scoaterea sâmburilor și înlăturarea cojii fructelor, nucilor și legumelor;

(i)

ascuțirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;

(j)

cernerea, strecurarea, trierea, clasarea, aranjarea pe clase și pe sortimente (inclusiv alcătuirea de seturi de articole);

(k)

simpla îmbuteliere în sticle, doze, flacoane, ambalarea în saci, lăzi, cutii, fixarea pe cartoane sau planșete și orice alte operațiuni simple de ambalare;

(l)

aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor de mărci, etichete, sigle și alte semne distinctive similare;

(m)

simpla amestecare a produselor, chiar din categorii diferite;

(n)

amestecarea zahărului cu orice material;

(o)

simpla asamblare a părților de articole în vederea constituirii unui articol complet sau demontarea produselor în părți componente;

(p)

o combinare a două sau mai multe operațiuni prevăzute la literele (a)-(n);

(q)

sacrificarea animalelor.

(2)   Pentru a stabili dacă transformarea sau prelucrarea la care a fost supus un anumit produs trebuie considerată ca fiind insuficientă în sensul alineatului (1), toate operațiunile efectuate asupra respectivului produs în partea contractantă exportatoare sunt analizate împreună.

Articolul 7

Unitate de referință

(1)   Unitatea de referință pentru aplicarea dispozițiilor prezentei convenții este produsul specific reținut ca unitate de bază pentru determinarea clasificării pe baza nomenclaturii Sistemului armonizat.

În consecință:

(a)

în cazul în care un produs compus dintr-un grup sau dintr-un ansamblu de articole este încadrat pe baza Sistemului armonizat la o singură poziție, ansamblul constituie unitatea de referință;

(b)

în cazul în care un transport este compus dintr-un anumit număr de produse identice încadrate la aceeași poziție din Sistemul armonizat, dispozițiile prezentei convenții se aplică separat fiecăruia dintre aceste produse.

(2)   În cazul în care, prin aplicarea regulii generale nr. 5 din Sistemul armonizat, ambalajele sunt încadrate împreună cu produsul pe care îl conțin în scopul clasificării, acestea trebuie să fie considerate ca formând un tot cu produsul în scopul stabilirii originii.

Articolul 8

Accesorii, piese de schimb și unelte

Accesoriile, piesele de schimb și uneltele livrate cu un echipament, o mașină, un aparat sau un vehicul, care fac parte din echipamentul normal și sunt incluse în preț sau nu sunt facturate separat, sunt considerate ca formând un tot cu echipamentul, mașina, aparatul sau vehiculul în cauză.

Articolul 9

Seturi

Seturile, în sensul regulii generale nr. 3 din Sistemul armonizat, sunt considerate originare dacă toate articolele care intră în componența lor sunt originare. Totuși, un set alcătuit din articole originare și neoriginare este considerat originar în ansamblu, cu condiția ca valoarea articolelor neoriginare să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

Articolul 10

Elemente neutre

Pentru a stabili dacă un produs este originar, nu este necesar să se stabilească originea următoarelor elemente care ar putea fi utilizate la fabricarea lui:

(a)

energie și combustibili;

(b)

instalații și echipamente;

(c)

mașini și unelte;

(d)

mărfuri care nu intră și care nu sunt destinate să intre în compoziția finală a produsului.

TITLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 11

Principiul teritorialității

(1)   Cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (c), la articolul 3 și la alineatul (3) din prezentul articol, condițiile pentru dobândirea caracterului de produs originar prevăzute la titlul II trebuie să fie îndeplinite fără întrerupere în partea contractantă exportatoare.

(2)   Cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 3, în cazul în care mărfurile originare exportate dintr-o parte contractantă către o altă țară sunt returnate, ele trebuie considerate ca fiind neoriginare, cu excepția cazului în care autorităților vamale li se poate demonstra în mod satisfăcător că:

(a)

mărfurile returnate sunt aceleași mărfuri care au fost exportate; și

(b)

nu li s-au aplicat operațiuni mai ample decât cele necesare pentru a le păstra în stare bună cât timp au fost pe teritoriul țării respective sau în timpul exportării lor.

(3)   Obținerea caracterului de produs originar pe baza condițiilor prevăzute la titlul II nu este afectată de transformările sau prelucrările efectuate în afara părții contractante exportatoare asupra materialelor exportate și ulterior reimportate în respectiva parte contractantă, cu condiția ca:

(a)

materialele menționate să fie obținute integral în partea contractantă exportatoare sau să fi fost supuse unor transformări sau prelucrări mai ample decât operațiunile menționate la articolul 6 înainte de exportare; și

(b)

să se demonstreze în mod satisfăcător pentru autoritățile vamale că:

(i)

mărfurile reimportate au fost obținute prin transformarea sau prelucrarea materialelor exportate; și

(ii)

valoarea adăugată totală obținută în afara părții contractante exportatoare prin aplicarea dispozițiilor prezentului articol nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului final pentru care se pretinde caracterul de produs originar.

(4)   În scopul aplicării alineatului (3), condițiile de obținere a caracterului de produs originar prevăzute la titlul II nu se aplică transformărilor sau prelucrărilor efectuate în afara părții contractante exportatoare. Totuși, în cazul în care pentru lista din anexa II, la determinarea caracterului de produs originar al produsului final se aplică o regulă care stabilește o valoare maximă pentru toate materialele neoriginare utilizate, valoarea totală a materialelor neoriginare utilizate pe teritoriul părții contractante exportatoare împreună cu valoarea adăugată totală obținută în afara respectivei părți contractante exportatoare prin aplicarea dispozițiilor prezentului articol nu trebuie să depășească procentajul indicat.

(5)   În scopul aplicării dispozițiilor alineatelor (3) și (4), „valoare adăugată totală” înseamnă toate costurile acumulate în afara părții contractante exportatoare, inclusiv valoarea materialelor adăugate acolo.

(6)   Dispozițiile alineatelor (3) și (4) nu se aplică produselor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în lista din anexa II sau care pot fi considerate transformate sau prelucrate suficient numai dacă se aplică toleranța generală stabilită la articolul 5 alineatul (2).

(7)   Dispozițiile alineatelor (3) și (4) nu se aplică produselor de la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat.

(8)   Orice transformare sau prelucrare de tipul celor reglementate de dispozițiile prezentului articol și efectuate în afara părții contractante exportatoare se efectuează în conformitate cu regimul de perfecționare pasivă sau cu regimuri similare.

Articolul 12

Transport direct

(1)   Tratamentul preferențial prevăzut de acordul relevant se aplică numai produselor care îndeplinesc condițiile prezentei convenții și care sunt transportate direct dintr-o parte contractantă în alta sau prin teritoriile părților contractante cu care se aplică un cumul în conformitate cu articolul 3. Cu toate acestea, produsele care constituie o singură expediere pot fi transportate prin alte teritorii, dacă este necesar cu transbordarea sau depozitarea temporară pe aceste teritorii, cu condiția ca produsele să rămână sub supravegherea autorităților vamale din țara de tranzit sau de depozitare și să nu fie supuse altor operațiuni decât cele de descărcare, de reîncărcare sau orice altă operațiune destinată să asigure păstrarea lor în stare bună.

Produsele originare pot fi transportate prin conducte de-a lungul altor teritorii decât cele ale părților contractante care acționează ca părți exportatoare sau importatoare.

(2)   Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (1) se furnizează autorităților vamale din partea contractantă importatoare prin prezentarea:

(a)

fie a unui document de transport unic care atestă trecerea din partea contractantă exportatoare prin țara de tranzit;

(b)

fie a unui certificat emis de autoritățile vamale ale țării de tranzit:

(i)

care prezintă o descriere exactă a produselor;

(ii)

care indică data descărcării și data reîncărcării produselor și, după caz, denumirile navelor sau ale altor mijloace de transport utilizate; și

(iii)

care certifică condițiile în care au staționat produsele în țara de tranzit;

(c)

fie, în lipsa acestora, a oricăror alte documente justificative.

Articolul 13

Expoziții

(1)   Produsele originare trimise pentru a fi expuse în altă țară decât cele menționate la articolul 3 cu care se poate aplica un cumul și vândute, după expunere, pentru a fi importate într-o parte contractantă, beneficiază la import de dispozițiile acordului relevant, cu condiția să se demonstreze în mod satisfăcător autorităților vamale:

(a)

că un exportator a expediat aceste produse dintr-o parte contractantă în țara în care are loc expoziția și că le-a expus acolo;

(b)

că respectivul exportator a vândut produsele sau le-a înstrăinat în alt mod unui destinatar dintr-o altă parte contractantă;

(c)

că produsele au fost expediate în timpul expoziției sau imediat după aceasta în starea în care au fost expediate pentru expoziție; și

(d)

că, din momentul în care au fost expediate pentru a fi expuse, produsele nu au fost utilizate în alte scopuri decât prezentarea la expoziția respectivă.

(2)   O dovadă a originii este emisă sau întocmită în conformitate cu dispozițiile titlului V și prezentată autorităților vamale din partea contractantă importatoare după procedurile obișnuite. Pe această dovadă trebuie indicate denumirea și adresa expoziției. Dacă este necesar, se poate solicita un document suplimentar care să ateste condițiile în care au fost expuse produsele.

(3)   Alineatul (1) se aplică tuturor expozițiilor, târgurilor sau manifestărilor publice similare cu caracter comercial, industrial, agricol sau artizanal care nu sunt organizate în scopuri private în magazine sau în spații comerciale care au ca scop vânzarea de produse străine, și pe durata cărora produsele rămân sub control vamal.

TITLUL IV

DRAWBACK SAU SCUTIRE DE TAXE VAMALE

Articolul 14

Interzicerea drawback-ului sau a scutirii de taxe vamale

(1)   Materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor originare dintr-o parte contractantă pentru care se emite sau se întocmește o dovadă de origine în conformitate cu dispozițiile titlului V nu beneficiază, în partea contractantă exportatoare, de drawback sau de o scutire de taxe vamale, indiferent de natura acestora.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) se aplică oricărui regim de restituire, remitere sau neplată parțială sau totală a taxelor vamale sau a taxelor cu efect echivalent aplicabile în partea contractantă exportatoare materialelor utilizate la fabricare dacă această restituire, remitere sau neplată se aplică, în mod expres sau în fapt, atunci când produsele obținute din aceste materiale sunt exportate, și nu atunci când sunt destinate consumului național.

(3)   Exportatorul produselor care fac obiectul unei dovezi de origine trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale, toate documentele necesare care atestă că pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor respective nu s-a obținut nici un drawback și că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile respectivelor materiale au fost efectiv achitate.

(4)   Dispozițiile alineatelor (1), (2) și (3) din prezentul articol se aplică, de asemenea, ambalajelor în sensul articolului 7 alineatul (2), precum și accesoriilor, pieselor de schimb și uneltelor în sensul articolului 8 și produselor din seturi în sensul articolului 9 care nu sunt originare.

(5)   Dispozițiile alineatelor (1)-(4) se aplică numai materialelor care intră sub incidența acordului relevant.

(6)

(a)

Interdicția prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol nu se aplică schimburilor comerciale bilaterale dintre una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) și una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2), cu excepția Israelului, a Insulelor Feroe și a participanților la Procesul Uniunii Europene de stabilizare și de asociere, dacă produsele sunt considerate ca fiind originare din partea contractantă exportatoare sau importatoare fără aplicarea cumulului cu materiale originare din una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3.

(b)

Interdicția prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol nu se aplică schimburilor comerciale bilaterale dintre Egipt, Iordania, Maroc și Tunisia, dacă produsele sunt considerate ca fiind originare din una dintre aceste țări fără aplicarea cumulului cu materiale originare din una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3.

(7)   Fără a aduce atingere alineatului (1), partea contractantă exportatoare poate aplica, mai puțin pentru produsele încadrate la capitolele 1-24 din Sistemul armonizat, mecanisme de drawback sau scutiri de taxe vamale sau de taxe cu efect echivalent aplicabile materialelor neoriginare utilizate la fabricarea produselor originare, sub rezerva următoarelor dispoziții:

(a)

o cotă de 4 % din taxele vamale se reține pentru produsele încadrate la capitolele 25-49 și 64-97 din Sistemul armonizat, ori o cotă mai mică, în cazul în care aceasta este în vigoare în partea contractantă exportatoare;

(b)

o cotă de 8 % din taxele vamale se reține pentru produsele încadrate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, ori o cotă mai mică, în cazul în care aceasta este în vigoare în partea contractantă exportatoare.

Părțile contractante enumerate în anexa V nu aplică dispozițiile prezentului alineat.

(8)   Dispozițiile alineatului (7) se aplică până la 31 decembrie 2012 și pot fi reexaminate de comun acord.

TITLUL V

DOVADA DE ORIGINE

Articolul 15

Condiții generale

(1)   Atunci când sunt importate în alte părți contractante, produsele originare din una din părțile contractante beneficiază de dispozițiile acordurilor relevante prin prezentarea uneia dintre următoarele dovezi de origine:

(a)

un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, al cărui model este prezentat în anexa III a;

(b)

un certificat de circulație a mărfurilor EUR-MED, al cărui model este prezentat în anexa III b;

(c)

în cazurile menționate la articolul 21 alineatul (1), o declarație (denumită în continuare „declarație de origine” sau „declarația de origine EUR-MED”) întocmită de exportator pe o factură, un bon de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele în cauză suficient de detaliat pentru a putea fi identificate. Textele declarațiilor de origine sunt prezentate în anexele IV a și b.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), produsele originare în sensul prezentei convenții beneficiază, în cazurile prevăzute la articolul 26, de dispozițiile acordurilor relevante fără a fi necesară prezentarea vreuneia dintre dovezile de origine menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 16

Procedura de emitere a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED

(1)   Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED se eliberează de către autoritățile vamale ale părții contractante exportatoare la cererea scrisă a exportatorului sau, sub responsabilitatea acestuia, a reprezentantului său autorizat.

(2)   În acest scop, exportatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia completează atât certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED, cât și formularul de cerere, ale căror modele sunt prezentate în anexele III a și b. Aceste formulare se completează în una dintre limbile în care este redactat acordul relevant, conform dispozițiilor legislației naționale a țării exportatoare. Dacă formularele se completează de mână, ele trebuie completate cu cerneală și cu litere de tipar. Denumirea produselor trebuie indicată în rubrica rezervată în acest scop, fără spații între rânduri. În cazul în care rubrica nu se completează în întregime, se trasează o linie orizontală sub ultimul rând al denumirii, spațiul necompletat fiind barat.

(3)   Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale din partea contractantă exportatoare în care se eliberează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED, toate documentele necesare care fac dovada caracterului originar al produselor respective, precum și a îndeplinirii tuturor celorlalte condiții prevăzute de prezenta convenție.

(4)   Fără a aduce atingere alineatului (5), autoritățile vamale ale părții contractante exportatoare eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 în următoarele cazuri:

(a)

dacă produsele sunt exportate din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) și:

(i)

produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare, din partea contractantă importatoare sau din una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) cu care se aplică cumulul, fără aplicarea cumulului cu materiale originare din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2), și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții; sau

(ii)

produsele respective pot fi considerate produse originare din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) cu care se aplică cumulul, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3, și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții, cu condiția ca în țara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declarație de origine EUR-MED;

(b)

dacă produsele sunt exportate din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) sau din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) și:

(i)

produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare sau din partea contractantă importatoare, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre celelalte părți contractante, și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții; sau

(ii)

produsele respective pot fi considerate produse originare din una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3 cu care se aplică cumulul, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3, și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții, cu condiția ca în țara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declarație de origine EUR-MED;

(c)

dacă produsele sunt exportate din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) și:

(i)

produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare sau din partea contractantă importatoare, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre celelalte părți contractante, și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții; sau

(ii)

produsele respective pot fi considerate produse originare din una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3 cu care se aplică cumulul, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3, și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții, cu condiția ca în țara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declarație de origine EUR-MED.

(5)   Un certificat de circulație a mărfurilor EUR-MED este emis de autoritățile vamale ale părții contractante exportatoare, dacă produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare, din partea contractantă importatoare sau din una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3 cu care se aplică cumulul și dacă îndeplinesc condițiile prezentei convenții, în următoarele cazuri:

(a)

dacă produsele sunt exportate din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) și:

(i)

cumulul s-a aplicat cu materiale originare din una sau mai multe dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2), cu condiția ca în țara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declarație de origine EUR-MED; sau

(ii)

produsele pot fi utilizate în partea contractantă importatoare în cadrul cumulului ca materiale pentru fabricarea unor produse destinate exportului din partea contractantă importatoare către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2); sau

(iii)

produsele pot fi reexportate din partea contractantă importatoare către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2);

(b)

dacă produsele sunt exportate din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) sau din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) și:

(i)

cumulul s-a aplicat cu materiale originare din una sau mai multe dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3, cu condiția ca în țara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declarație de origine EUR-MED; sau

(ii)

produsele pot fi utilizate în partea contractantă importatoare în cadrul cumulului ca materiale pentru fabricarea unor produse destinate exportului din partea contractantă importatoare către una dintre celelalte părțile contractante menționate la articolul 3; sau

(iii)

produsele pot fi reexportate din partea contractantă importatoare către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3;

(c)

dacă produsele sunt exportate din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) și:

(i)

cumulul s-a aplicat cu materiale originare din una sau mai multe dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3, cu condiția ca în țara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declarație de origine EUR-MED; sau

(ii)

produsele pot fi utilizate în partea contractantă importatoare în cadrul cumulului ca materiale pentru fabricarea unor produse destinate exportului din partea contractantă importatoare către una dintre celelalte părțile contractante menționate la articolul 3; sau

(iii)

produsele pot fi reexportate din partea contractantă importatoare către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3.

(6)   Certificatul de circulație a mărfurilor EUR-MED trebuie să cuprindă una dintre următoarele declarații, în limba engleză, la rubrica 7:

(a)

dacă originea s-a dobândit prin aplicarea cumulului cu materiale originare din una sau mai multe părți contractante:

„CUMULATION APPLIED WITH … (numele țării/țărilor)”;

(b)

dacă originea s-a dobândit fără aplicarea cumulului cu materiale originare din una sau mai multe părți contractante:

„NO CUMULATION APPLIED”.

(7)   Autoritățile vamale care emit certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED iau toate măsurile necesare pentru a verifica caracterul originar al produselor și îndeplinirea celorlalte condiții ale prezentei convenții. În acest scop, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi și să efectueze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră necesar. Autoritățile vamale se asigură, de asemenea, că formularele menționate la alineatul (2) sunt completate corect. În special, acestea verifică dacă rubrica rezervată denumirii produselor a fost completată astfel încât să excludă orice posibilitate de adăugare frauduloasă.

(8)   Data emiterii certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED trebuie indicată în rubrica 11 a certificatului.

(9)   Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED este emis de autoritățile vamale și pus la dispoziția exportatorului imediat după efectuarea sau asigurarea exportului real.

Articolul 17

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED emise ulterior

(1)   Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (9), un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED poate fi emis, în mod excepțional, după exportul produselor la care se referă, dacă:

(a)

nu a fost emis în momentul exportului ca urmare a unor erori, a unor omisiuni involuntare sau a unor circumstanțe deosebite; sau

(b)

se demonstrează în mod satisfăcător pentru autoritățile vamale că un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED a fost emis, dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (9), un certificat de circulație EUR-MED poate fi emis după exportul produselor la care se referă și pentru care a fost eliberat, la data exportului, un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, cu condiția să se demonstreze în mod satisfăcător autorităților vamale că sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 16 alineatul (5).

(3)   În scopul punerii în aplicare a alineatelor (1) și (2), exportatorul indică în cererea sa locul și data exportului produselor la care se referă certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED, precum și motivele cererii sale.

(4)   Autoritățile vamale pot emite ulterior un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED numai după ce au verificat dacă informațiile furnizate în cererea exportatorului sunt conforme cu cele din dosarul corespunzător.

(5)   Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED emise ulterior cuprind următoarea mențiune în limba engleză:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”.

Certificatele de circulație a mărfurilor EUR-MED emise ulterior în temeiul alineatului (2) trebuie să cuprindă următoarea mențiune în limba engleză:

„ISSUED RETROSPECTIVELY [Original EUR.1 No … (data și locul eliberării)]”.

(6)   Mențiunea prevăzută la alineatul (5) se introduce în rubrica 7 a certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED.

Articolul 18

Emiterea unui duplicat al certificatului EUR.1 sau EUR-MED

(1)   În caz de furt, pierdere sau distrugere a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED, exportatorul le poate solicita autorităților vamale care l-au emis un duplicat, pe baza documentelor de export pe care le dețin.

(2)   Duplicatul astfel emis cuprinde următoarea mențiune în limba engleză:

„DUPLICATE”.

(3)   Mențiunea prevăzută la alineatul (2) se introduce în rubrica 7 a duplicatului certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED.

(4)   Duplicatul, pe care trebuie reprodusă data emiterii certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED original, produce efecte de la acea dată.

Articolul 19

Emiterea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED pe baza unei dovezi de origine emise sau întocmite anterior

Atunci când produsele originare sunt plasate sub controlul unui birou vamal dintr-o parte contractantă, este posibil să se înlocuiască dovada de origine inițială cu unul sau mai multe certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED în scopul trimiterii tuturor sau a unora dintre aceste produse în alt loc din respectiva parte contractantă. Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED de înlocuire sunt emise de biroul vamal sub controlul căruia sunt plasate produsele.

Articolul 20

Separare contabilă

(1)   În cazul în care păstrarea unor stocuri separate de materiale originare și neoriginare care sunt identice și interschimbabile creează costuri substanțiale sau dificultăți materiale considerabile, autoritățile vamale pot, la cererea scrisă a celor în cauză, să autorizeze utilizarea metodei „separării contabile” (denumită în continuare „metoda”) pentru gestionarea stocurilor respective.

(2)   Metoda garantează că, pentru o anumită perioadă de referință, numărul de produse obținute care ar putea fi considerate „originare” este același cu cel care ar fi fost obținut în cazul în care ar fi existat o separare fizică a stocurilor.

(3)   Autoritățile vamale pot acorda autorizația menționată la alineatul (1) sub rezerva oricăror condiții pe care le consideră adecvate.

(4)   Metoda se înregistrează și se aplică pe baza principiilor generale de contabilitate aplicabile în țara în care a fost fabricat produsul.

(5)   Beneficiarul acestei metode poate întocmi sau solicita dovezi de origine, după caz, pentru cantitatea de produse care pot fi considerate originare. La cererea autorităților vamale, beneficiarul furnizează o declarație privind modul în care au fost gestionate cantitățile.

(6)   Autoritățile vamale monitorizează utilizarea autorizației și o pot retrage în orice moment dacă beneficiarul o utilizează necorespunzător în orice mod sau dacă nu îndeplinește oricare din celelalte condiții prevăzute de prezenta convenție.

Articolul 21

Condițiile de întocmire a unei declarații de origine sau a unei declarații de origine EUR-MED

(1)   Declarația de origine sau declarația de origine EUR-MED prevăzută la articolul 15 alineatul (1) litera (c) poate fi întocmită:

(a)

de către un exportator autorizat în sensul articolului 22; sau

(b)

de orice exportator pentru orice transport constând în unul sau mai multe pachete care conțin produse originare a căror valoare totală nu depășește 6 000 EUR.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (3), o declarație de origine poate fi întocmită în următoarele cazuri:

(a)

dacă produsele sunt exportate din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) și:

(i)

produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare, din partea contractantă importatoare sau din una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) cu care se aplică cumulul, fără aplicarea cumulului cu materiale originare din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2), și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții; sau

(ii)

produsele respective pot fi considerate produse originare din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) cu care se aplică cumulul, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3, și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții, cu condiția ca în țara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declarație de origine EUR-MED;

(b)

dacă produsele sunt exportate din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) sau din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) și:

(i)

produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare sau din partea contractantă importatoare, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre celelalte părți contractante, și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții; sau

(ii)

produsele respective pot fi considerate produse originare din una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3 cu care se aplică cumulul, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3, și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții, cu condiția ca în țara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declarație de origine EUR-MED;

(c)

dacă produsele sunt exportate din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) și:

(i)

produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare sau din partea contractantă importatoare, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre celelalte părți contractante, și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții; sau

(ii)

produsele respective pot fi considerate produse originare din una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3 cu care se aplică cumulul, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3, și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții, cu condiția ca în țara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declarație de origine EUR-MED.

(3)   O declarație de origine EUR-MED poate fi întocmită, dacă produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare, din partea contractantă importatoare sau din una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3 cu care se aplică cumulul și dacă îndeplinesc condițiile prezentei convenții, în următoarele cazuri:

(a)

dacă produsele sunt exportate din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) și:

(i)

cumulul s-a aplicat cu materiale originare din una sau mai multe dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2), cu condiția ca în țara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declarație de origine EUR-MED; sau

(ii)

produsele pot fi utilizate în partea contractantă importatoare în cadrul cumulului ca materiale pentru fabricarea unor produse destinate exportului din partea contractantă importatoare către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2); sau

(iii)

produsele pot fi reexportate din partea contractantă importatoare către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2);

(b)

dacă produsele sunt exportate din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) sau din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (1) și:

(i)

cumulul s-a aplicat cu materiale originare din una sau mai multe dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3, cu condiția ca în țara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declarație de origine EUR-MED; sau

(ii)

produsele pot fi utilizate în partea contractantă importatoare în cadrul cumulului ca materiale pentru fabricarea unor produse destinate exportului din partea contractantă importatoare către una dintre celelalte părțile contractante menționate la articolul 3; sau

(iii)

produsele pot fi reexportate din partea contractantă importatoare către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3;

(c)

dacă produsele sunt exportate din una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3 alineatul (2) și:

(i)

cumulul s-a aplicat cu materiale originare din una sau mai multe dintre celelalte părți contractante menționate la articolul 3, cu condiția ca în țara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declarație de origine EUR-MED; sau

(ii)

produsele pot fi utilizate în partea contractantă importatoare în cadrul cumulului ca materiale pentru fabricarea unor produse destinate exportului din partea contractantă importatoare către una dintre celelalte părțile contractante menționate la articolul 3; sau

(iii)

produsele pot fi reexportate din partea contractantă importatoare către una dintre părțile contractante menționate la articolul 3.

(4)   O declarație de origine EUR-MED trebuie să cuprindă una dintre următoarele mențiuni în limba engleză:

(a)

dacă originea s-a dobândit prin aplicarea cumulului cu materiale originare din una sau mai multe părți contractante:

„CUMULATION APPLIED WITH … (numele țării/țărilor)”;

(b)

dacă originea s-a dobândit fără aplicarea cumulului cu materiale originare din una sau mai multe părți contractante:

„NO CUMULATION APPLIED”.

(5)   Exportatorul care întocmește o declarație de origine sau o declarație de origine EUR-MED trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale ale părții contractante exportatoare, toate documentele necesare care fac dovada caracterului originar al produselor respective, precum și a îndeplinirii celorlalte condiții prevăzute de prezenta convenție.

(6)   Exportatorul întocmește o declarație de origine sau o declarație de origine EUR-MED dactilografiind, ștampilând sau tipărind pe factură, pe bonul de livrare sau pe orice alt document comercial declarația al cărei text este prevăzut în anexele IV a și IV b, utilizând una din versiunile lingvistice din respectivele anexe, în conformitate cu dispozițiile de drept intern ale țării exportatoare. Dacă este întocmită de mână, declarația trebuie scrisă cu cerneală și cu litere de tipar.

(7)   Declarațiile de origine și declarațiile de origine EUR-MED poartă semnătura de mână originală a exportatorului. Cu toate acestea, un exportator autorizat în sensul articolului 22 nu este obligat să semneze astfel de declarații, cu condiția să prezinte autorităților vamale din partea contractantă exportatoare un angajament scris prin care acceptă responsabilitatea integrală pentru orice declarație de origine care îl identifică ca și cum ar fi fost semnată personal de el.

(8)   O declarație de origine sau o declarație de origine EUR-MED poate fi întocmită de exportator la exportul produselor la care se referă declarația sau după export, cu condiția ca prezentarea acesteia în țara importatoare să se facă în decurs de cel mult doi ani de la importul produselor la care se referă.

Articolul 22

Exportator autorizat

(1)   Autoritățile vamale din partea contractantă exportatoare pot autoriza orice exportator (denumit în continuare „exportator autorizat”) care efectuează frecvent exporturi de produse în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții să întocmească declarații de origine sau declarații de origine EUR-MED indiferent de valoarea produselor respective. Un exportator care dorește o astfel de autorizare trebuie să ofere, în mod satisfăcător pentru autoritățile vamale, toate garanțiile necesare pentru verificarea caracterului originar al produselor și a respectării celorlalte condiții ale prezentei convenții.

(2)   Autoritățile vamale pot condiționa acordarea statutului de exportator autorizat de orice condiții pe care le consideră adecvate.

(3)   Autoritățile vamale îi atribuie exportatorului autorizat un număr de autorizație vamală, care trebuie să figureze pe declarația de origine sau pe declarația de origine EUR-MED.

(4)   Autoritățile vamale monitorizează utilizarea acestei autorizații de către exportatorul autorizat.

(5)   Autoritățile vamale pot retrage autorizația în orice moment. Ele trebuie să facă acest lucru atunci când exportatorul autorizat nu mai oferă garanțiile menționate la alineatul (1), nu mai îndeplinește condițiile menționate la alineatul (2) sau abuzează în orice mod de autorizație.

Articolul 23

Valabilitatea dovezii de origine

(1)   O dovadă de origine este valabilă timp de patru luni de la data emiterii sale în partea contractantă exportatoare și trebuie prezentată autorităților vamale din partea contractantă importatoare în același termen.

(2)   Dovezile de origine care sunt prezentate autorităților vamale din partea contractantă importatoare după expirarea termenului de prezentare prevăzut la alineatul (1) pot fi acceptate în scopul aplicării tratamentului preferențial dacă nerespectarea termenului este cauzată de circumstanțe excepționale.

(3)   În alte cazuri de prezentare tardivă, autoritățile vamale din partea contractantă importatoare pot accepta dovezile de origine dacă produsele le-au fost prezentate înainte de expirarea respectivului termen.

Articolul 24

Prezentarea dovezii de origine

Dovezile de origine sunt prezentate autorităților vamale din partea contractantă importatoare în conformitate cu procedurile aplicabile în țara respectivă. Autoritățile menționate anterior pot solicita traducerea unei dovezi de origine și totodată pot solicita ca declarația de import să fie însoțită de o declarație prin care importatorul să ateste că produsele îndeplinesc condițiile necesare pentru punerea în aplicare a acordului relevant.

Articolul 25

Importul eșalonat

În cazul în care, la cererea importatorului și în condițiile stabilite de autoritățile vamale din partea contractantă importatoare, produsele demontate sau neasamblate în sensul regulii generale nr. 2 litera (a) din Sistemul armonizat încadrate la secțiunile XVI și XVII sau la pozițiile 7308 și 9406 din Sistemul armonizat sunt importate eșalonat, autorităților vamale li se prezintă o singură dovadă de origine pentru respectivele produse, la importul primului transport.

Articolul 26

Scutiri de la dovada de origine

(1)   Sunt admise ca produse originare, fără a fi necesară prezentarea unei dovezi de origine, produsele care sunt expediate de particulari către particulari sub formă de colete mici sau care sunt fac parte din bagajele personale ale călătorilor, cu condiția ca aceste produse să reprezinte importuri lipsite de caracter comercial și să fie declarate ca îndeplinind condițiile prezentei convenții, neexistând nicio îndoială cu privire la veridicitatea unei astfel de declarații. În caz de expediere prin poștă, această declarație se poate face pe declarația vamală CN22/CN23 sau pe o foaie anexată la respectiva declarație.

(2)   Sunt considerate lipsite de caracter comercial importurile ocazionale ce constau exclusiv din produse destinate uzului personal al destinatarilor, al călătorilor sau al familiilor lor, dacă este evident că aceste produse, prin natura și cantitatea lor, nu sunt destinate comercializării.

(3)   În plus, valoarea totală a acestor produse nu poate depăși 500 EUR în cazul coletelor mici și 1 200 EUR în cazul produselor care fac parte din bagajul personal al călătorilor.

Articolul 27

Documente justificative

Documentele menționate la articolul 16 alineatul (3) și la articolul 21 alineatul (5), menite să ateste faptul că produsele care fac obiectul unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED ori al unei declarații de origine sau al unei declarații de origine EUR-MED pot fi considerate produse originare dintr-o parte contractantă și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții, pot consta, inter alia, în:

1.

dovada directă a operațiunilor efectuate de exportator sau de furnizor pentru a obține mărfurile respective, conținută, de exemplu, în conturile sale sau în contabilitatea sa internă;

2.

documente care atestă caracterul originar al materialelor utilizate, emise sau întocmite în partea contractantă în cauză, atunci când aceste documente sunt utilizate în conformitate cu legislația națională;

3.

documente care dovedesc prelucrarea sau transformarea materialelor în partea contractantă în cauză, emise sau întocmite în respectiva parte contractantă, atunci când aceste documente sunt utilizate în conformitate cu legislația națională;

4.

certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED ori declarații de origine sau declarații de origine EUR-MED care atestă caracterul originar al materialelor utilizate, emise sau întocmite în părțile contractante conform prezentei convenții;

5.

dovezi corespunzătoare cu privire la transformarea sau prelucrarea suferită în afara părții contractante în cauză în conformitate cu articolul 11, care atestă respectarea condițiilor prevăzute la articolul respectiv.

Articolul 28

Păstrarea dovezii de origine, a declarației furnizorului și a documentelor justificative

(1)   Exportatorul care solicită emiterea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED trebuie să păstreze documentele menționate la articolul 16 alineatul (3) timp de cel puțin trei ani.

(2)   Exportatorul care întocmește o declarație de origine sau o declarație de origine EUR-MED trebuie să păstreze timp de cel puțin trei ani copia acestei declarații de origine, precum și documentele menționate la articolul 21 alineatul (5).

(3)   Autoritățile vamale din partea contractantă exportatoare care emit un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED trebuie să păstreze formularul de cerere menționat la articolul 16 alineatul (2) timp de cel puțin trei ani.

(4)   Autoritățile vamale din partea contractantă importatoare trebuie să păstreze timp de cel puțin trei ani certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 și EUR-MED, declarațiile de origine și declarațiile de origine EUR-MED care le sunt prezentate.

Articolul 29

Discordanțe și erori formale

(1)   Constatarea unor mici discordanțe între declarațiile făcute pe dovada de origine și cele făcute pe documentele prezentate biroului vamal în vederea îndeplinirii formalităților de import al produselor nu duce ipso facto la invalidarea dovezii de origine dacă se constată în mod satisfăcător că respectivul document corespunde produselor prezentate.

(2)   Erorile formale evidente, cum sunt greșelile de dactilografiere dintr-o dovadă de origine, nu duc la refuzarea documentului dacă aceste erori nu sunt de natură să pună la îndoială corectitudinea declarațiilor făcute pe respectivul document.

Articolul 30

Sume exprimate în euro

(1)   În scopul punerii în aplicare a dispozițiilor articolului 21 alineatul (1) litera (b) și ale articolului 26 alineatul (3), atunci când produsele sunt facturate în altă monedă decât euro, sumele exprimate în moneda națională a părților contractante echivalente cu sumele exprimate în euro se fixează anual de către fiecare dintre țările în cauză.

(2)   Un transport beneficiază de dispozițiile articolului 21 alineatul (1) litera (b) sau ale articolului 26 alineatul (3) în raport cu moneda în care este întocmită factura și potrivit sumei fixate de țara în cauză.

(3)   Sumele care trebuie folosite în orice monedă națională dată reprezintă contravaloarea, în respectiva monedă, a sumelor exprimate în euro din prima zi lucrătoare din luna octombrie. Sumele sunt comunicate Comisiei Europene până la 15 octombrie și se aplică de la 1 ianuarie anul următor. Comisia Europeană comunică sumele respective tuturor țărilor în cauză.

(4)   O țară poate rotunji în plus sau în minus suma rezultată din conversia în moneda sa națională a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjită nu poate să difere cu mai mult de 5 % față de suma rezultată din conversie. O țară poate menține neschimbată contravaloarea în moneda sa națională a unei sume exprimate în euro dacă, la momentul ajustării anuale prevăzute la alineatul (3), conversia sumei respective duce, înainte de orice rotunjire, la o creștere cu mai puțin de 15 % a contravalorii sale în moneda națională. Contravaloarea în moneda națională poate fi menținută neschimbată în cazul în care conversia ar duce la o scădere a respectivei contravalori.

(5)   Sumele exprimate în euro sunt revizuite de comitetul mixt la cererea oricărei părți contractante. La efectuarea acestei revizuiri, comitetul mixt analizează necesitatea de a menține efectele limitelor respective în termeni reali. Comitetul poate decide în acest scop modificarea sumelor exprimate în euro.

TITLUL VI

METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 31

Cooperare administrativă

(1)   Autoritățile vamale ale părților contractante își transmit reciproc, prin intermediul Comisiei Europene, specimene ale ștampilelor utilizate în birourile lor vamale pentru emiterea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 și EUR-MED, precum și adresele autorităților vamale responsabile pentru verificarea certificatelor, a declarațiilor de origine și a declarațiilor de origine EUR-MED.

(2)   Pentru a garanta o aplicare corectă a prezentei convenții, părțile contractante își acordă reciproc asistență, prin intermediul administrațiilor vamale competente, la verificarea autenticității certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 și EUR-MED, a declarațiilor de origine și a declarațiilor de origine EUR-MED, precum și a exactității informațiilor furnizate în aceste documente.

Articolul 32

Verificarea dovezilor de origine

(1)   Verificarea ulterioară a dovezilor de origine se efectuează prin sondaj sau de fiecare dată când autoritățile vamale ale părții contractante importatoare au îndoieli justificate cu privire la autenticitatea acestor documente, la caracterul originar al produselor respective sau la respectarea celorlalte condiții ale prezentei convenții.

(2)   În scopul punerii în aplicare a dispozițiilor alineatului (1), autoritățile vamale ale părții contractante importatoare înapoiază certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED și factura, dacă a fost prezentată, declarația de origine sau declarația de origine EUR-MED sau o copie a acestor documente autorităților vamale din partea contractantă exportatoare, indicând, după caz, motivele pentru care solicită verificarea. În sprijinul cererii de verificare trebuie furnizate orice documente și informații obținute care sugerează că declarațiile făcute pe dovada de origine sunt inexacte.

(3)   Verificarea este efectuată de autoritățile vamale ale părții contractante exportatoare. În acest sens, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi și să efectueze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră necesar.

(4)   În cazul în care decid să suspende acordarea tratamentului preferențial produselor în cauză până la obținerea rezultatelor verificării, autoritățile vamale din partea contractantă importatoare acordă importatorului liberul de vamă pentru produsele respective, sub rezerva oricăror măsuri de precauție considerate necesare.

(5)   Autoritățile vamale care solicită verificarea sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Rezultatele trebuie să indice clar dacă documentele sunt autentice și dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare din una dintre părțile contractante și îndeplinesc celelalte condiții ale prezentei convenții.

(6)   Dacă există îndoieli justificate și în lipsa unui răspuns în termen de zece luni de la data cererii de verificare sau dacă răspunsul nu conține informații suficiente pentru a determina autenticitatea documentului respectiv sau originea reală a produselor, autoritățile vamale solicitante refuză, cu excepția unor circumstanțe excepționale, acordarea tratamentului preferențial.

Articolul 33

Soluționarea litigiilor

În cazul în care litigiile survenite în urma procedurilor de verificare prevăzute la articolul 32 nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care solicită verificarea și autoritățile vamale responsabile cu efectuarea verificării, ele sunt înaintate organismului bilateral înființat în temeiul acordului relevant. În cazul în care survin alte litigii, decât cele legate de procedurile de verificare prevăzute la articolul 32, în privința interpretării prezentei convenții, este sesizat comitetul mixt.

În toate cazurile, soluționarea litigiilor dintre importator și autoritățile vamale ale părții contractante importatoare are loc în conformitate cu legislația țării respective.

Articolul 34

Sancțiuni

Se aplică sancțiuni oricărei persoane care întocmește sau dispune întocmirea unui document care conține date inexacte în scopul obținerii unui tratament preferențial pentru produse.

Articolul 35

Zone libere

(1)   Părțile contractante iau toate măsurile necesare pentru a garanta că produsele comercializate pe baza unei dovezi de origine și care, în cursul transportului, staționează într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor, nu sunt substituite cu alte mărfuri și nu fac obiectul unor alte manipulări decât operațiunile normale destinate să împiedice deteriorarea lor.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), atunci când produse originare dintr-o parte contractantă sunt importate într-o zonă liberă pe baza unei dovezi de origine și suferă tratamente sau transformări, autoritățile competente emit, la cererea exportatorului, un nou certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED dacă tratamentele sau transformările la care au fost supuse sunt în conformitate cu prezenta convenție.


(1)  Ca urmarea uniunii vamale între Liechtenstein și Elveția, produsele originare din Liechtenstein sunt considerate ca fiind originare din Elveția.

(2)  Principatul Liechtenstein formează o uniune vamală cu Elveția și este parte contractantă la Acordul privind Spațiul Economic European.

ANEXA I

Note introductive la lista din anexa II

Nota 1:

În listă sunt prevăzute condițiile pe care toate produsele trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerate prelucrate sau transformate suficient în sensul articolului 5 din prezentul apendice.

Nota 2:

2.1.

Primele două coloane din listă descriu produsul obținut. Prima coloană indică numărul poziției sau numărul capitolului din Sistemul armonizat, iar a doua coloană indică denumirea mărfurilor folosită în acest sistem pentru poziția sau capitolul respectiv. Pentru fiecare mențiune din primele două coloane este enunțată o regulă în coloana 3 sau 4. Acolo unde, în unele cazuri, numărul din prima coloană este precedat de un „ex”, acesta înseamnă că regula din coloana 3 sau 4 se aplică numai părții din poziția descrisă în coloana 2.

2.2.

Acolo unde, în coloana 1, sunt grupate mai multe numere de poziții sau acolo unde se indică un număr de capitol, iar denumirea produselor din coloana 2 este, prin urmare, dată în termeni generali, regulile corespunzătoare din coloana 3 sau 4 se aplică tuturor produselor care, în cadrul Sistemului armonizat, sunt încadrate la diferite poziții ale capitolului sau la oricare dintre pozițiile grupate în coloana 1.

2.3.

În cazul în care lista conține diferite reguli aplicabile diferitelor produse încadrate la aceeași poziție, fiecare liniuță poartă denumirea părții din poziție care face obiectul regulii corespunzătoare din coloana 3 sau 4.

2.4.

Acolo unde, în dreptul unei intrări din primele două coloane, este menționată câte o regulă atât în coloana 3, cât și în coloana 4, exportatorul poate alege să aplice fie regula din coloana 3, fie pe cea din coloana 4. Dacă în coloana 4 nu este indicată nicio regulă de origine, se aplică regula din coloana 3.

Nota 3:

3.1.

Dispozițiile articolului 5 din prezentul apendice, referitoare la produsele care au dobândit caracterul originar și care sunt folosite la fabricarea altor produse, se aplică indiferent dacă acest caracter a fost obținut în fabrica în care au fost folosite produsele sau într-o altă fabrică dintr-o parte contractantă.

Exemplu:

 

Un motor de la poziția 8407, pentru care regula prevede că valoarea materialelor neoriginare care pot fi utilizate nu poate depăși 40 % din prețul franco fabrică, este fabricat din „alte piese forjate din alte oțeluri aliate” de la poziția ex 7224.

 

Dacă semifabricatul a fost obținut în Uniunea Europeană prin forjarea unui lingou neoriginar, el a dobândit deja caracter originar prin aplicarea regulii prevăzute în listă pentru poziția ex 7224. Prin urmare, semifabricatul poate fi considerat produs originar la calcularea valorii motorului, indiferent dacă a fost fabricat în aceeași fabrică sau într-o altă fabrică din Uniunea Europeană. Valoarea lingoului neoriginar nu trebuie deci luată în considerare la calcularea valorii materialelor neoriginare utilizate.

3.2.

Regula indicată în listă stabilește nivelul minim de prelucrare sau de transformare necesar, iar prelucrările sau transformările suplimentare conferă, la rândul lor, caracterul de produs originar; dimpotrivă, prelucrările sau transformările sub nivelul minim necesar nu pot conferi caracterul de produs originar. Astfel, dacă o regulă prevede că anumite materiale neoriginare pot fi folosite într-un anumit stadiu de fabricație, folosirea respectivelor materiale într-un stadiu mai puțin avansat de fabricație este autorizată, însă folosirea lor într-un stadiu de fabricație avansat, nu.

3.3.

Fără a aduce atingere notei 3.2, atunci când o regulă utilizează expresia „Fabricare din materiale de la orice poziție”, pot fi utilizate materiale de la orice poziție(poziții) (chiar materiale cu aceeași denumire și de la aceeași poziție cu produsul), însă sub rezerva eventualelor restricții specifice care pot fi cuprinse, de asemenea, în regulă.

Cu toate acestea, expresia „Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția ...” sau „Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la aceeași poziție cu produsul” înseamnă că se pot utiliza materiale de la orice poziție (poziții), cu excepția materialelor care au aceeași denumire cu produsul, astfel cum este prevăzută în coloana 2 a listei.

3.4.

Atunci când o regulă din listă prevede că un produs poate fi fabricat din mai multe materiale, acest lucru înseamnă că se pot utiliza unul sau mai multe dintre aceste materiale. Regula nu prevede obligativitatea utilizării tuturor acestor materiale.

Exemplu:

Regula aplicabilă țesăturilor de la pozițiile 5208-5212 prevede că se pot utiliza fibre naturale și că, printre altele, se pot utiliza și materiale chimice. Aceasta nu înseamnă că ambele trebuie utilizate; este posibilă utilizarea fie a unora sau a celorlalte din aceste materiale, fie a ambelor.

3.5.

Atunci când o regulă din listă prevede că un produs trebuie fabricat dintr-un anumit material, această condiție nu împiedică utilizarea altor materiale care, prin natura lor, nu pot satisface regula (a se vedea și nota introductivă 6.2 de mai jos privind textilele).

Exemplu:

 

Regula privind produsele alimentare preparate de la poziția 1904, care exclude în mod explicit utilizarea cerealelor și a derivaților acestora, nu interzice utilizarea sărurilor minerale, a substanțelor chimice sau a altor aditivi care nu sunt obținuți din cereale.

 

Cu toate acestea, regula nu se aplică produselor care, deși nu pot fi fabricate din materialele specificate în listă, pot fi fabricate dintr-un material de aceeași natură într-un stadiu mai puțin avansat de fabricație.

Exemplu:

În cazul unui articol de îmbrăcăminte de la ex capitolul 62 fabricat din materiale nețesute, dacă se prevede că această categorie de articol poate fi fabricată numai din fire neoriginare, nu este permisă utilizarea materialelor textile nețesute, chiar dacă materialele nețesute nu pot fi obținute în mod normal din fire. În astfel de cazuri, materialul recomandat ar fi în mod normal cel aflat în stadiul de prelucrare anterior firelor, adică în stadiul de fibră.

3.6.

Atunci când o regulă din listă prevede două procentaje ale valorii maxime a materialelor neoriginare care pot fi folosite, aceste procentaje nu pot fi adunate. Cu alte cuvinte, valoarea maximă a tuturor materialelor neoriginare utilizate nu poate depăși niciodată cel mai mare procentaj dat. De asemenea, procentajele individuale care se aplică unor anumitor produse nu trebuie depășite.

Nota 4:

4.1.

Noțiunea de „fibre naturale” utilizat în listă se referă la alte fibre decât cele artificiale sau sintetice. Noțiunea se limitează la stadiile anterioare filării, inclusiv deșeurile, și, dacă nu se prevede altfel, include fibrele care au fost cardate, pieptănate sau prelucrate în alt mod, dar nefilate.

4.2.

Noțiunea „fibre naturale” include părul de cal de la poziția 0511, mătasea de la pozițiile 5002 și 5003, precum și lâna, părul fin și părul grosier de animale de la pozițiile 5101-5105, fibrele de bumbac de la pozițiile 5201-5203 și celelalte fibre de origine vegetală de la pozițiile 5301-5305.

4.3.

Noțiunile „pastă textilă”, „materiale chimice” și „materiale folosite la fabricarea hârtiei” utilizate în listă descriu materialele care nu sunt încadrate la capitolele 50-63 și care pot fi utilizate la fabricarea fibrelor sau a firelor sintetice sau artificiale ori a firelor sau a fibrelor de hârtie.

4.4.

Noțiunea „fibre sintetice sau artificiale discontinue” utilizată în listă cuprinde cablurile din filamente, fibrele discontinue și deșeurile de fibre sintetice sau artificiale discontinue de la pozițiile 5501-5507.

Nota 5:

5.1.

Atunci când, pentru un anumit produs din listă, se face trimitere la prezenta notă introductivă, condițiile prevăzute în coloana 3 nu se aplică niciunuia dintre materialele textile de bază utilizate la fabricarea respectivului produs dacă, luate împreună, acestea reprezintă 10 % sau mai puțin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de bază utilizate (a se vedea și notele 5.3 și 5.4).

5.2.

Cu toate acestea, toleranța menționată la nota 5.1 se aplică numai produselor care au fost obținute din două sau mai multe materiale textile de bază.

Materialele textile de bază sunt următoarele:

mătase;

lână;

păr grosier de animale;

păr fin de animale;

păr de cal;

bumbac;

materiale utilizate pentru fabricarea hârtiei și hârtie;

in;

cânepă;

iută și alte fibre textile liberiene;

sisal și alte fibre textile din genul „agave”;

cocos, abacă, ramie și alte fibre textile vegetale;

filamente sintetice;

filamente artificiale;

filamente conductoare electrice;

fibre sintetice discontinue de polipropilenă;

fibre sintetice discontinue de poliester;

fibre sintetice discontinue de poliamidă;

fibre sintetice discontinue de poliacrilonitril;

fibre sintetice discontinue de poliimidă;

fibre sintetice discontinue de politetrafluoretilenă;

fibrele sintetice discontinue de polisulfură de fenilen;

fibrele sintetice discontinue de policlorură de vinil;

alte fibre sintetice discontinue;

fibre artificiale discontinue de viscoză;

alte fibre artificiale discontinue;

fire de poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu;

fire de poliuretan segmentate cu segmente flexibile de poliester, izolate sau nu;

produsele de la poziția 5605 (fire metalice și fire metalizate) formate dintr-un miez care constă fie dintr-o bandă îngustă de aluminiu, fie dintr-o peliculă de material plastic acoperită sau nu cu praf de aluminiu, cu o lățime de cel mult 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două pelicule de material plastic cu un lipici transparent sau colorat;

celelalte produse de la poziția 5605.

Exemplu:

Un fir de la poziția 5205 obținut din fibre de bumbac de la poziția 5203 și din fibre sintetice discontinue de la poziția 5506 este un fir mixt. Din acest motiv, fibrele sintetice discontinue neoriginare care nu îndeplinesc regulile de origine (care impun fabricarea din materiale chimice sau pastă textilă) pot fi utilizate până la un nivel de 10 % din greutatea firului.

Exemplu:

O țesătură din lână de la poziția 5112 obținută din fire de lână de la poziția 5107 și fire din fibre sintetice discontinue de la poziția 5509 este o țesătură mixtă. De aceea, firele sintetice care nu îndeplinesc regulile de origine (care impun fabricarea din materiale chimice sau pastă textilă) sau firele de lână care nu îndeplinesc regulile de origine (care impun fabricarea din fibre naturale necardate și nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filare) sau o combinație a acestor două tipuri de fire pot fi utilizate, cu condiția ca greutatea lor totală să nu depășească 10 % din greutatea țesăturii.

Exemplu:

O țesătură cu smocuri de la poziția 5802, fabricată din fire de bumbac de la poziția 5205 și din țesătură din bumbac de la poziția 5210 se consideră produs în amestec numai dacă țesătura de bumbac este o țesătură în amestec fabricată din fire încadrate la două poziții diferite sau dacă firele de bumbac utilizate sunt la rândul lor în amestec.

Exemplu:

Dacă aceeași țesătură cu smocuri este fabricată din fire de bumbac de la poziția 5205 și dintr-o țesătură sintetică de la poziția 5407, este evident că cele două fire utilizate sunt două materiale textile diferite și țesătura cu smocuri este, în consecință, un produs în amestec.

5.3.

În cazul produselor care încorporează „fire de poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu”, toleranța este de 20 % în ceea ce privește firele.

5.4.

În cazul produselor formate dintr-un „miez care constă fie dintr-o bandă îngustă de aluminiu, fie dintr-o peliculă de material plastic acoperită sau nu cu praf de aluminiu, cu o lățime de cel mult 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două pelicule de material plastic cu un lipici transparent sau colorat”, toleranța este de 30 % pentru acest miez.

Nota 6:

6.1.

Atunci când în listă se face trimitere la prezenta notă, materialele textile (cu excepția dublurilor și a căptușelilor) care nu respectă regula stabilită în coloana 3 din listă în ceea ce privește produsul confecționat respectiv pot fi folosite, cu condiția să fie încadrate la o poziție diferită de cea la care este încadrat produsul, iar valoarea lor să nu depășească 8 % din prețul franco fabrică al produsului.

6.2.

Fără a aduce atingere notei 6.3, materialele care nu sunt încadrate la capitolele 50-63 pot fi utilizate fără restricții la fabricarea produselor textile, indiferent dacă acestea conțin sau nu materiale textile.

Exemplu:

Dacă o regulă din listă prevede, pentru un anumit articol din material textil (de exemplu un pantalon), că trebuie utilizate firele, acest lucru nu împiedică folosirea articolelor din metal, cum sunt nasturii, deoarece aceștia nu sunt încadrați la capitolele 50-63. Din același motiv, acest lucru nu împiedică utilizarea fermoarelor, chiar dacă acestea conțin în mod obișnuit materiale textile.

6.3.

Atunci când se aplică o regulă de procentaj, la calcularea valorii materialelor neoriginare încorporate trebuie luată în considerare valoarea materialelor care nu sunt încadrate la capitolele 50-63.

Nota 7:

7.1.

În sensul pozițiilor 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 și ex 3403, „tratamentele specifice” sunt următoarele:

(a)

distilarea în vid;

(b)

redistilarea printr-un procedeu de fracționare foarte intens;

(c)

cracarea;

(d)

reformarea;

(e)

extracția cu solvenți selectivi;

(f)

tratamentul care cuprinde toate operațiunile următoare: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică, neutralizare cu agenți alcalini, decolorare și epurare cu pământ activ natural, pământ activat, cărbune activ sau bauxită;

(g)

polimerizarea;

(h)

alchilarea;

(i)

izomerizarea.

7.2.

În sensul pozițiilor 2710, 2711 și 2712, „tratamentele specifice” sunt următoarele:

(a)

distilarea în vid;

(b)

redistilarea printr-un procedeu de fracționare foarte intens;

(c)

cracarea;

(d)

reformarea;

(e)

extracția cu solvenți selectivi;

(f)

tratamentul care cuprinde toate operațiunile următoare: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică, neutralizare cu agenți alcalini, decolorare și epurare cu pământ activ natural, pământ activat, cărbune activ sau bauxită;

(g)

polimerizarea;

(h)

alchilarea;

(i)

izomerizarea;

(j)

numai în ceea ce privește uleiurile grele de la poziția ex 2710, desulfurarea cu hidrogen, care produce o reducere cu cel puțin 85 % a conținutului de sulf al produselor tratate (metoda ASTM D 1266-59 T);

(k)

numai în ceea ce privește produsele de la poziția 2710, deparafinarea printr-un alt procedeu decât filtrarea simplă;

(l)

numai în ceea ce privește uleiurile grele de la poziția ex 2710, tratarea cu hidrogen, alta decât desulfurarea, în care hidrogenul participă activ la o reacție chimică realizată la o presiune mai mare de 20 bari și la o temperatură mai mare de 250 °C cu ajutorul unui catalizator. Tratamentele de finisare cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante de la poziția ex 2710 care au ca scop principal ameliorarea culorii sau a stabilității (de exemplu hidrofinisare sau decolorare) nu sunt însă considerate tratamente specifice;

(m)

numai în ceea ce privește păcura de la poziția ex 2710, distilarea atmosferică, cu condiția ca aceste produse să distileze ca volum, inclusiv pierderile, mai puțin de 30 % la o temperatură de 300 °C, prin metoda ASTM D 86;

(n)

numai în ceea ce privește uleiurile grele altele decât motorina și păcura de la poziția ex 2710, tratamentul prin descărcări electrice de înaltă frecvență;

(o)

numai în ceea ce privește produsele de la poziția ex 2712 (altele decât vaselina, ozocherita, ceara de lignit sau de turbă, ceara de parafină cu un conținut de ulei de maximum 0,75 % din greutate), dezuleierea prin cristalizare fracționată.

7.3.

În sensul pozițiilor 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 și ex 3403, operațiunile simple precum curățarea, decantarea, desalinizarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obținerea unui conținut de sulf prin amestec cu produse cu conținuturi diferite de sulf și toate combinațiile acestor operațiuni sau ale unor operațiuni similare nu conferă caracterul de produs originar.

ANEXA II

Lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie aplicate materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată obȚine caracterul de produs originar

Poziția în SA

Denumirea produselor

Prelucrare sau transformare aplicată materialelor neoriginare care îi conferă produsului caracterul originar

(1)

(2)

(3) sau (4)

capitolul 1

Animale vii

Toate animalele de la capitolul 1 trebuie obținute integral

 

capitolul 2

Carne și organe comestibile

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 1 și 2 utilizate sunt obținute integral

 

capitolul 3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3 utilizate sunt obținute integral

 

ex capitolul 4

Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte, cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 4 utilizate sunt obținute integral

 

0403

Zară, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acidifiate, chiar concentrate sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori ori aromatizate sau cu adaos de fructe sau de cacao

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele de la capitolul 4 utilizate sunt obținute integral

toate sucurile de fructe (cu excepția sucurilor de ananas, de lămâi mici „lime” sau de grepfrut) de la poziția 2009 utilizate sunt originare și

valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 5

Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte, cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 5 utilizate sunt obținute integral

 

ex ex0502

Păr de porc sau de mistreț, preparat

Curățare, dezinfectare, sortare și îndreptare a părului de porc sau de mistreț

 

capitolul 6

Arbori vii și alte plante; bulbi, rădăcini și plante similare; plante vii și produse de floricultură

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele de la capitolul 6 utilizate sunt obținute integral și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

capitolul 7

Legume, plante rădăcinoase și tuberculi comestibili

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 7 utilizate sunt obținute integral

 

capitolul 8

Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni galbeni

Fabricare în cadrul căreia:

toate fructele utilizate trebuie obținute integral și

valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 9

Cafea, ceai, maté și mirodenii; cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 9 utilizate sunt obținute integral

 

0901

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea care conțin cafea, indiferent de proporțiile amestecului

Fabricare din materiale de la orice poziție

 

0902

Ceai, aromatizat sau nu

Fabricare din materiale de la orice poziție

 

ex ex0910

Amestecuri de condimente

Fabricare din materiale de la orice poziție

 

capitolul 10

Cereale

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 10 utilizate sunt obținute integral

 

ex capitolul 11

Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu; cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate cerealele, legumele, tuberculii și rădăcinile comestibile de la poziția 0714 sau fructele utilizate sunt obținute integral

 

ex ex1106

Făină, griș și praf de legume cu păstăi uscate, curățate de păstăi, de la poziția

Uscare și măcinare a legumelor cu păstăi de la poziția 0708

 

capitolul 12

Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 12 utilizate sunt obținute integral

 

1301

Lac; gume, rășini, gume-rășini și oleorășini (de exemplu balsamuri), naturale

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la poziția 1301 utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1302

Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a viscozității derivate din produse vegetale, chiar modificate:

 

 

– Mucilagii și agenți de mărire a viscozității, modificați, derivați din produse vegetale

Fabricare din mucilagii și agenți de mărire a viscozității nemodificați

 

– Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

capitolul 14

Materiale pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 14 utilizate sunt obținute integral

 

ex capitolul 15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse rezultate din disocierea lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

1501

Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la pozițiile 0209 sau 1503:

 

 

– Grăsimi din oase sau deșeuri

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la pozițiile 0203, 0206 sau 0207 sau a oaselor de la poziția 0506

 

– Altele

Fabricare din carne sau organe comestibile de porc de la poziția 0203 sau 0206 sau din carne sau organe comestibile de pasăre de la poziția 0207

 

1502

Grăsimi de animale din speciile bovină, ovină sau caprină, altele decât cele de poziția 1503:

 

 

– Grăsimi din oase sau deșeuri

Fabricare din materialele de la orice poziție, cu excepția materialelor de la poziția 0201, 0202, 0204 sau 0206 sau a oaselor de la poziția 0506

 

– Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 2 utilizate sunt obținute integral

 

1504

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

 

 

– Fracțiuni solide

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 1504

 

– Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 2 și 3 utilizate sunt obținute integral

 

ex ex1505

Lanolină rafinată

Fabricare din usuc de la poziția 1505

 

1506

Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

 

 

– Fracțiuni solide

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 1506

 

– Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 2 utilizate sunt obținute integral

 

1507-1515

Uleiuri vegetale și fracțiunile acestora:

 

 

– Uleiuri de soia, de arahide, de palmier, de cocos (de copră), de sâmburi de palmier sau de babassu, de tung, de oleococa, de oiticica, ceară de myrica, ceară de Japonia, fracțiuni de uleiuri de jojoba și uleiuri destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât fabricarea de produse pentru consumul alimentar

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

– Fracțiuni solide, cu excepția celor de ulei de jojoba

Fabricare din alte materiale de la pozițiile 1507-1515

 

– Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele vegetale utilizate sunt obținute integral

 

1516

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele de la capitolul 2 utilizate sunt obținute integral și

toate materialele vegetale utilizate sunt obținute integral. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la pozițiile 1507, 1508, 1511 și 1513

 

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele de la capitolele 2 și 4 utilizate sunt obținute integral și

toate materialele vegetale utilizate sunt obținute integral. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la pozițiile 1507, 1508, 1511 și 1513

 

capitolul 16

Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice

Fabricare:

din animale de la capitolul 1 și/sau

în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3 utilizate sunt obținute integral

 

ex capitolul 17

Zaharuri și produse zaharoase; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă, cu adaos de substanțe aromatizante sau de coloranți

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr fără adaos de aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

 

 

– Maltoză sau fructoză chimic pure

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 1702

 

– Alte zaharuri în stare solidă, cu adaos de aromatizanți sau de coloranți

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt originare

 

ex ex1703

Melase rezultate din extracția sau rafinarea zahărului, cu adaos de substanțe aromatizante sau de coloranți

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

capitolul 18

Cacao și preparate din cacao

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul, și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao în proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao în proporție de sub 5 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

 

– Extracte de malț

Fabricare din cereale de la capitolul 10

 

– Altele

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul, și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1902

Paste făinoase, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte ingrediente) sau altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat:

 

 

– care conțin carne, organe comestibile, pește, crustacee sau moluște în proporție de cel mult 20 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia toate cerealele și derivații utilizați (cu excepția grâului dur și a derivaților acestuia) sunt obținuți integral

 

– care conțin carne, organe, pește, crustacee sau moluște în proporție de peste 20 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia:

toate cerealele și derivații utilizați (cu excepția grâului dur și a derivaților acestuia) sunt obținuți integral și

toate materialele de la capitolele 2 și 3 utilizate sunt obținute integral

 

1903

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

Fabricare din produse de la orice poziție, cu excepția feculei de cartofi de la poziția 1108

 

1904

Produse pe bază de cereale, obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul) sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori alte semințe preparate (cu excepția făinii, a crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la poziția 1806

în care toate cerealele și făina utilizate (cu excepția grâului dur și a porumbului Zea Indurata, precum și a derivaților acestora) sunt obținute integral și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și alte produse similare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la capitolul 11

 

ex capitolul 20

Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante; cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia fructele și legumele utilizate trebuie obținute integral

 

ex ex2001

Ignami, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon sau de fecule de minimum 5 % din greutate, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex2004 și ex ex2005

Cartofi sub formă de făină, griș sau fulgi, pregătiți sau conservați altfel decât cu oțet sau cu acid acetic

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

2006

Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2007

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, piureuri și paste de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex2008

– Fructe cu coajă lemnoasă, fără adaos de zahăr sau de alcool

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor fructelor cu coajă lemnoasă și a semințelor oleaginoase originare de la pozițiile 0801, 0802 și 1202-1207 utilizate depășește 60 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Unt de arahide; amestecuri pe bază de cereale; miez de palmier; porumb

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

– Altele, cu excepția fructelor (inclusiv a fructelor cu coajă lemnoasă), pregătite altfel decât prin fierbere în apă sau vapori, fără adaos de zahăr, congelate

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2009

Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 21

Preparate alimentare diverse; cu următoarele excepții

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

2101

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți ai cafelei și extractele, esențele și concentratele acestora

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia cicoarea utilizată trebuie obținută integral

 

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină de muștar și muștar preparat

 

 

– Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate făina de muștar sau muștarul preparat

 

– Făină de muștar și muștar preparat

Fabricare din materiale de la orice poziție

 

ex ex2104

Supe, ciorbe sau supe concentrate preparate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția legumelor preparate sau conservate de la pozițiile 2002-2005

 

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 22

Băuturi, băuturi alcoolice și oțet; cu următoarele excepții

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia toți strugurii sau produsele derivate din struguri utilizate trebuie obținute integral

 

2202

Ape, inclusiv apele minerale și ape gazoase, cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau aromatizate, și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau a sucurilor de legume de la poziția 2009

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului și

în cadrul căreia toate sucurile de fructe (cu excepția sucurilor de ananas, de lămâi mici „lime” sau de grepfrut) utilizate sunt originare

 

2207

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de cel puțin 80 % vol; alcool etilic și alte distilate denaturate, cu orice titru

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la poziția 2207 sau 2208 și

în cadrul căreia toți strugurii sau produsele derivate din struguri utilizate sunt obținute integral sau în cadrul căreia, în cazul în care toate celelalte materiale utilizate sunt deja originare, se poate utiliza arac în proporție de cel mult 5 % din volum

 

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de cel mult 80 % vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la poziția 2207 sau 2208 și

în cadrul căreia toți strugurii sau produsele derivate din struguri utilizate sunt obținute integral sau în cadrul căreia, în cazul în care toate celelalte materiale utilizate sunt deja originare, se poate utiliza arac în proporție de cel mult 5 % din volum

 

ex capitolul 23

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale; cu următoarele excepții

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex2301

Făină de carne de balenă; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din pește sau crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentației umane

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 2 și 3 utilizate sunt obținute integral

 

ex ex2303

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului din porumb (cu excepția apelor de înmuiere concentrate), cu un conținut de proteine calculat în substanța uscată de peste 40 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia tot porumbul utilizat trebuie obținut integral

 

ex ex2306

Șroturi și alte reziduuri solide rezultate din extracția uleiului de măsline, cu un conținut de ulei de măsline de peste 3 %

Fabricare în cadrul căreia toate măslinele utilizate sunt obținute integral

 

2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor

Fabricare în cadrul căreia:

cerealele, zahărul, melasele, carnea sau laptele utilizat trebuie să fie originar, și

toate materialele de la capitolul 3 utilizate sunt obținute integral

 

ex capitolul 24

Tutun și înlocuitori prelucrați ai tutunului; cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 24 utilizate sunt obținute integral

 

2402

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

Fabricare în cadrul căreia cel puțin 70 % din greutate din tutunurile nefabricate sau din deșeurile de tutun de la poziția 2401 utilizate sunt originare

 

ex ex2403

Tutun pentru fumat

Fabricare în cadrul căreia cel puțin 70 % din greutate din tutunurile nefabricate sau din deșeurile de tutun de la poziția 2401 utilizate sunt originare

 

ex capitolul 25

Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex2504

Grafit natural cristalin, îmbogățit cu carbon, purificat și măcinat

Îmbogățire a conținutului de carbon, purificare și măcinare a grafitului brut cristalin

 

ex ex2515

Marmură, numai debitată, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară, cu o grosime de cel mult 25 cm

Debitarea, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, a marmurei (chiar în cazul în care este deja tăiată cu ferăstrăul) cu o grosime de peste 25 cm

 

ex ex2516

Granit, porfir, bazalt, gresie și alte pietre pentru cioplit sau pentru construcții, numai debitate, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară, cu o grosime de cel mult 25 cm

Debitarea, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, a pietrei (chiar în cazul în care este deja tăiată cu ferăstrăul) cu o grosime de peste 25 cm

 

ex ex2518

Dolomită calcinată

Calcinarea dolomitei necalcinate

 

ex ex2519

Carbonat de magneziu natural (magnezită) măcinat și introdus în recipiente ermetice și oxid de magneziu, chiar pur, cu excepția magneziei electrotopite și a magneziei calcinate total (sinterizată)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, poate fi utilizat carbonatul de magneziu natural (magnezită)

 

ex ex2520

Ghipsuri special preparate pentru tehnica dentară

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex2524

Fibre de azbest

Fabricare din minereu de azbest (concentrat de azbest)

 

ex ex2525

Pudră de mică

Măcinarea micii sau a deșeurilor de mică

 

ex ex2530

Pământuri colorante, calcinate sau pulverizate

Calcinare sau mulaj de pământuri colorante

 

capitolul 26

Minereuri, zgură și cenușă

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex capitolul 27

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; cu următoarele excepții

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex2707

Uleiuri în care greutatea constituenților aromatici depășește greutatea constituenților nearomatici, similare uleiurilor minerale obținute prin distilarea gudronului de huilă la temperaturi înalte, care distilează mai mult de 65 % din volumul lor până la 250°C (inclusiv amestecurile de white spirit și benzol), destinate utilizării drept carburanți sau combustibili

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (1)

sau

Alte operațiuni în care toate materialele utilizate sunt încadrate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex2709

Uleiuri brute din minerale bituminoase

Distilare prin pirogenarea mineralelor bituminoase

 

2710

Uleiuri din petrol și uleiuri din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparate nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin cel puțin 70 % din greutate uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementul de bază; deșeuri de uleiuri

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (2)

sau

Alte operațiuni în care toate materialele utilizate sunt încadrate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2711

Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (2)

sau

Alte operațiuni în care toate materialele utilizate sunt încadrate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2712

Vaselină; ceară de parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (slack wax), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte tipuri de ceară minerală și produse similare obținute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (2)

sau

Alte operațiuni în care toate materialele utilizate sunt încadrate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2713

Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (1)

sau

Alte operațiuni în care toate materialele utilizate sunt încadrate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2714

Bitumuri și asfalturi, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltiți și roci asfaltice

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (1)

sau

Alte operațiuni în care toate materialele utilizate sunt încadrate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2715

Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu masticuri bituminoase, cut-backs)

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (1)

sau

Alte operațiuni în care toate materialele utilizate sunt încadrate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 28

Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai izotopilor; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex2805

Mischmetall

Fabricare prin tratament electrolitic sau termic în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex2811

Trioxid de sulf

Fabricare pe bază de dioxid de sulf

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex2833

Sulfat de aluminiu

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex2840

Perborat de sodiu

Fabricare pe bază de tetraborat de disodiu pentahidrat

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex2852

– Compuși ai mercurului constituiți din eteri interni și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la poziția 2909 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

– Compuși ai mercurului constituiți din acizi nucleici și sărurile lor, cu compoziție chimică definită sau nu; alți compuși heterociclici

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la pozițiile 2852, 2932, 2933 și 2934 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 29

Produse chimice organice; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex2901

Hidrocarburi aciclice utilizate drept carburant sau combustibil

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (1)

sau

Alte operațiuni în care toate materialele utilizate sunt încadrate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex2902

Hidrocarburi ciclanice și ciclenice (cu excepția azulenelor), benzen, toluen și xileni, utilizate drept carburant sau combustibil

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (1)

sau

Alte operațiuni în care toate materialele utilizate sunt încadrate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex2905

Alcoolați metalici ai alcoolilor de la această poziție și ai etanolului

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția 2905. Cu toate acestea, alcoolații metalici de la această poziție pot fi utilizați, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

2915

Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la pozițiile 2915 și 2916 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex2932

– Eteri interni și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la poziția 2909 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

– Acetali ciclici și semiacetali interni și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare din materiale de la orice poziție

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

2933

Compuși heterociclici care conțin exclusiv heteroatom(i) de azot

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la pozițiile 2932 și 2933 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

2934

Acizii nucleici și sărurile lor, cu compoziție chimică definită sau nu; alți compuși heterociclici

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la pozițiile 2932, 2933 și 2934 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex2939

Concentrate din tulpini de mac cu un conținut de alcaloizi de cel puțin 50 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 30

Produse farmaceutice; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3002

Sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, profilactice sau de diagnosticare; antiseruri, alte fracțiuni ale sângelui, produse imunologice modificate, chiar obținute pe cale biotehnologică; vaccinuri, toxine, culturi de microorganisme (cu excepția drojdiilor) și produse similare:

 

 

– Produse formate din doi sau mai mulți constituenți amestecați pentru utilizări terapeutice sau profilactice, ori produse neamestecate destinate acestor utilizări, prezentate sub formă de doze sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția 3002. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale având aceeași denumire cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Altele

 

 

– – Sânge uman

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția 3002. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale având aceeași denumire cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– – Sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice sau profilactice

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția 3002. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale având aceeași denumire cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– – Constituenți ai sângelui cu excepția antiserurilor, a hemoglobinei și a serum-globulinelor

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția 3002. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale având aceeași denumire cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– – Hemoglobină, globuline ale sângelui și serum-globuline

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția 3002. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale având aceeași denumire cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– – Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția 3002. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale având aceeași denumire cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3003 și 3004

Medicamente (cu excepția produselor de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006):

 

 

– Obținute pe bază de amicacin de la poziția 2941

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, alte materiale de la pozițiile 3003 și 3004 pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Altele

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, alte materiale de la pozițiile 3003 și 3004 pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex3006

– Deșeuri de produse farmaceutice menționate la nota 4 litera (k) la acest capitol

Se reține originea produsului din clasificarea sa inițială

 

– Bariere anti-aderență, sterile, pentru chirurgie sau stomatologie, resorbabile sau neresorbabile:

 

 

– – din material plastic

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului (5)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

– – din țesătură

Fabricare din (7):

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue necardate sau nepieptănate ori altfel prelucrate pentru filare

sau

materiale chimice sau pastă textilă

 

– Articole identificabile ca fiind pentru stomie

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 31

Îngrășăminte; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex3105

Îngrășăminte minerale sau chimice conținând două sau trei dintre elementele fertilizante: azot, fosfor și potasiu; alte îngrășăminte; produse de la acest capitol prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de cel mult 10 kg, cu următoarele excepții:

– nitrat de sodiu

– cinamidă calcică

– sulfat de potasiu

– sulfat de potasiu cu magneziu

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex3201

Tanini și sărurile, eterii, esterii și alți derivați ai acestor produse

Fabricare pe bază de extracte tanante de origine vegetală

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3205

Lacuri colorante; preparate menționate la nota 3 la acest capitol, pe bază de lacuri colorante (3)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 3203, 3204 și 3205. Cu toate acestea, pot fi utilizate alte materiale de la poziția 3205, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3301

Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele așa-zise „concrete” sau „absolute”; rezinoide; oleorășini de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanțe similare, obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esențiale; ape distilate aromatice și soluții apoase ale uleiurilor esențiale

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din materiale dintr-o altă „grupă” (4) de la această poziție. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale din aceeași grupă cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 34

Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelare, „ceară dentară” și preparate dentare pe bază de ipsos; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex3403

Preparate lubrifiante care conțin mai puțin de 70 % din greutate uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (1)

sau

Alte operațiuni, în cadrul cărora toate substanțele utilizate sunt clasificate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3404

Ceară artificială și ceară preparată:

 

 

– Pe bază de parafină, de ceară de petrol, ceară din minerale bituminoase, din reziduuri de parafină

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu următoarele excepții:

uleiuri hidrogenate care prezintă caracteristicile cerii de la poziția 1516

acizi grași cu compoziție chimică nedefinită sau alcooli grași industriali care prezintă caracteristicile cerii de la poziția 3823 și

materialele de la poziția 3404

Cu toate acestea, aceste materiale pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 35

Substanțe albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule modificate; cleiuri, enzime; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3505

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu amidonuri și fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate:

 

 

– Amidonuri și fecule eterificate sau esterificate

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 3505

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

– Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la poziția 1108

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex3507

Enzime preparate nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

capitolul 36

Pulberi și explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3701

Plăci și filme fotografice plane, sensibilizate, neimpresionate, din alte materiale decât hârtie, carton sau textile; filme fotografice plane cu developare și revelare instantanee, sensibilizate, neimpresionate, chiar în încărcătoare:

 

 

– Filme fotografice cu developare și revelare instantanee pentru fotografii în culori, în încărcătoare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 3701 și 3702. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la poziția 3702, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 30 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

– Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 3701 și 3702. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la pozițiile 3701 și 3702, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3702

Pelicule fotografice sensibilizate, neimpresionate, în role, din alte materiale decât hârtie, carton sau textile; pelicule fotografice cu developare sau revelare instantanee, în role, sensibilizate, neimpresionate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 3701 și 3702

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3704

Plăci, pelicule, filme, hârtii, cartoane și textile fotografice, impresionate, dar nedevelopate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 3701 și 3704

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 38

Produse diverse ale industriei chimice; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex3801

– Grafit coloidal sub formă de suspensie în ulei și grafit semicoloidal; paste carbonate pentru electrozi

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Pastă de grafit constând dintr-un amestec de grafit și de uleiuri minerale în proporție de peste 30 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la poziția 3403 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex3803

Ulei de tal rafinat

Rafinare a uleiului de tal brut

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex3805

Esență de terebentină sulfatată, epurată

Epurare prin distilarea sau rafinarea esenței de terebentină sulfatată, brută

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex3806

Gume esteri

Fabricare din acizi rezinici

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex3807

Gudron de lemn (smoală sau gudron vegetal)

Distilare a gudronului de lemn

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3808

Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare și regulatori de creștere pentru plante, dezinfectanți și produse similare, prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau ca preparate sau ca articole (de exemplu, panglici, meșe și lumânări cu sulf și hârtie specială contra muștelor)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3809

Agenți de apretare sau de finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3810

Preparate pentru decaparea suprafeței metalelor; flux de sudură sau de lipire și alte preparate auxiliare pentru sudarea sau lipirea metalelor; paste și pulberi din metale și din alte materiale pentru sudură sau lipire; preparate de tipul celor utilizate pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudură

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3811

Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanți, amelioratori de viscozitate, aditivi anticorozivi și alți aditivi preparați, pentru uleiurile minerale (inclusiv pentru benzină) sau pentru alte lichide utilizate în aceleași scopuri ca uleiurile minerale:

 

 

– Aditivi preparați pentru uleiuri lubrifiante care conțin uleiuri de petrol sau uleiuri de minerale bituminoase

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la poziția 3811 utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3812

Preparate numite „acceleratori de vulcanizare”; plastifianți compuși pentru cauciuc sau materiale plastice nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate antioxidante și alți stabilizatori compuși pentru cauciuc sau materiale plastice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3813

Preparate și încărcături pentru aparate extinctoare; grenade și bombe extinctoare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3814

Solvenți și diluanți organici compuși, nedenumiți și necuprinși în altă parte; preparate concepute pentru îndepărtarea lacurilor și a vopselelor

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3818

Elemente chimice dopate în vederea utilizării lor în electronică; sub formă de discuri, plachete sau forme similare; compuși chimici dopați în vederea utilizării lor în electronică

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3819

Lichide pentru frâne hidraulice și alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice, care nu conțin sau care conțin uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase de cel mult 70 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3820

Preparate antigel și lichide preparate pentru degivrare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex3821

Medii de cultură preparate pentru dezvoltarea sau păstrarea micro-organismelor (inclusiv viruși și microorganisme similare) sau a celulelor umane, de plante sau de animale

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3822

Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport și reactivi de diagnostic sau de laborator preparați, chiar prezentați pe un suport, alții decât cei de la pozițiile 3002 sau 3006; materiale de referință certificate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3823

Acizi grași monocarboxilici industriali, uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali:

 

 

– Acizi grași monocarboxilici industriali, uleiuri acide de rafinare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

– Alcooli grași industriali

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 3823

 

3824

Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele care constau în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

 

– Produsele următoare de la această poziție:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

– – Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie pe bază de produse rășinoase naturale

 

 

– – Acizi naftenici, sărurile lor insolubile în apă și esterii lor

 

 

– – Sorbitol, altul decât cel de la poziția 2905

 

 

– – Sulfonați de petrol, cu excepția sulfonaților de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanolaminelor; acizi sulfonici tiofenați din uleiuri de minerale bituminoase și sărurile lor

 

 

– – Schimbători de ioni

 

 

– – Compoziții absorbante pentru desăvârșirea vidului din tuburile sau valvele electrice

 

 

– – Oxizi de fier alcalinizați pentru epurarea gazelor

 

 

– – Ape amoniacale și amoniac brut provenind de la epurarea gazului de iluminat

 

 

– – Acizi sulfonaftenici, sărurile lor insolubile în apă și esterii lor

 

 

– – Uleiuri de fuzel și ulei Dippel

 

 

– – Amestecuri de săruri cu anioni diferiți

 

 

– – Paste pe bază de gelatină pentru reproduceri grafice, chiar pe suport de hârtie sau de materiale textile

 

 

– Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3901-3915

Materiale plastice sub forme primare; deșeuri, șpan, talaș și spărturi de material plastic; cu excepția produselor de la pozițiile 3907 și 3912, pentru care se aplică următoarele reguli:

 

 

– Produse de homopolimerizare de adiție în care un singur monomer reprezintă peste 99 % din greutate din conținutul total de polimeri

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului (5)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

– Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului (5)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex3907

– Copolimeri obținuți din copolimeri policarbonați și copolimeri acrilonitril-butadien-stiren (ABS)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate alte materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului (5)

 

– Poliester

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului și/sau fabricare din policarbonat de tetrabrom (bifenol A)

 

3912

Celuloză și derivații ei chimici, nedenumiți și necuprinși în altă parte, sub forme primare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la aceeași poziție cu produsul utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3916-3921

Produse semifabricate și articole din materiale plastice; cu excepția pozițiilor ex ex3916, ex ex3917, ex ex3920 și ex ex3921, pentru care se aplică următoarele reguli:

 

 

– Produse plate, prelucrate altfel decât la suprafață sau decupate sub altă formă decât pătrată sau dreptunghiulară; alte produse prelucrate mai mult decât la suprafață

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

– Altele:

 

 

– – Produse de homopolimerizare de adiție în care un singur monomer reprezintă peste 99 % din greutate din conținutul total de polimeri

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului (5)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

– – Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului (5)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex3916 și ex ex3917

Profile și tuburi

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la aceeași poziție cu produsul utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex3920

– Folii sau pelicule din ionomeri

Fabricare dintr-o sare parțial termoplastică, care este un copolimer al etilenei și al acidului metacrilic, parțial neutralizat cu ioni metalici, în principal de zinc și de sodiu

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

– Folii de celuloză regenerată, de poliamide sau de polietilenă

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la aceeași poziție cu produsul utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex3921

Benzi metalizate din materiale plastice

Fabricare din benzi de mare transparență din poliester, cu o grosime mai mică de 23 microni (6)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

3922-3926

Articole din material plastic

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 40

Cauciuc și articole din cauciuc; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex4001

Plăci din crep de cauciuc pentru tălpi de încălțăminte

Laminare din folii din crep de cauciuc natural

 

4005

Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare sau în plăci, foi sau benzi

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate, cu excepția cauciucului natural, nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

4012

Anvelope pneumatice reșapate sau uzate, din cauciuc; bandaje, benzi de rulare amovibile pentru pneuri și flapsuri, din cauciuc:

 

 

– Anvelope pneumatice și bandaje (pline sau goale), reșapate, din cauciuc

Reșaparea anvelopelor pneumatice sau a bandajelor (pline sau goale) uzate

 

– Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 4011 și 4012

 

ex ex4017

Articole din cauciuc durificat

Fabricare din cauciuc durificat

 

ex capitolul 41

Piei brute (altele decât blănurile) și piei finite; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex4102

Piei brute de ovine, epilate

Îndepărtarea lânii de pe pieile de ovine

 

4104-4106

Piei tăbăcite sau piei semifinite, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări

Retăbăcirea pieilor tăbăcite

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

4107, 4112 și 4113

Piei finite prelucrate după tăbăcire sau după uscare, inclusiv piei finite pergamentate, epilate, chiar șpăltuite, altele decât cele de la poziția 4114

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția pozițiilor 4104-4113

 

ex ex4114

Piei lăcuite sau lăcuite laminate; piei metalizate

Fabricare din materiale de la pozițiile 4104-4106, 4107, 4112 sau 4113, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

capitolul 42

Articole din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, poșete și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermi de mătase)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex capitolul 43

Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex4302

Blănuri tăbăcite sau apretate, asamblate:

 

 

– Acoperitoare, saci, pătrate, cruci sau prezentări similare

Albire sau colorare, pe lângă tăierea și asamblarea pieilor brute tăbăcite sau apretate, neasamblate

 

– Altele

Fabricare din piei brute tăbăcite sau apretate, neasamblate

 

4303

Îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte și alte articole din blană

Fabricare din piei brute tăbăcite sau apretate, neasamblate, de la poziția 4302

 

ex capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex4403

Lemn brut ecarisat

Fabricare din lemn brut, chiar curățat de coajă sau numai degroșat

 

ex ex4407

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, tranșat sau derulat, cu o grosime de peste 6 mm, șlefuit, geluit sau lipit prin îmbinare cap la cap

Șlefuire, geluire sau lipire prin îmbinare cap la cap

 

ex ex4408

Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat) și foi pentru placaj, cu o grosime de cel mult 6 mm, îmbinate, și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, cu o grosime de cel mult 6 mm, șlefuit, geluit sau lipit prin îmbinare cap la cap

Îmbinare, șlefuire, geluire sau lipire prin îmbinare cap la cap

 

ex ex4409

Lemn, profilat în lungul unuia sau al mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap:

 

 

– Șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap

Șlefuire sau lipire prin îmbinare cap la cap

 

– Baghete și muluri

Transformare în baghete sau muluri

 

ex ex4410-ex ex4413

Baghete și muluri pentru mobilă, rame, decorațiuni interioare, conductori electrici și alte articole similare

Transformare în baghete sau muluri

 

ex ex4415

Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare din lemn

Fabricare din scânduri netăiate pe dimensiune

 

ex ex4416

Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor din lemn

Fabricare din lemn de doage, tăiat pe cele două fețe principale, dar fără alte prelucrări

 

ex ex4418

– Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, din lemn

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza panouri celulare de lemn și șindrile („shingles” și „shakes”)

 

– Baghete și muluri

Transformare în baghete sau muluri

 

ex ex4421

Lemn prelucrat pentru chibrituri sau pene de lemn pentru încălțăminte

Fabricare din lemn de la orice poziție, cu excepția lemnului profilat de la poziția 4409

 

ex capitolul 45

Plută și articole din plută; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

4503

Articole din plută naturală

Fabricare din plută de la poziția 4501

 

capitolul 46

Articole din împletituri din fibre vegetale sau din nuiele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

capitolul 47

Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabil (deșeuri și maculatură)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex capitolul 48

Hârtie și carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex4811

Hârtii și cartoane, simplu liniate, (tip dictando sau matematică)

Fabricare din materiale folosite la fabricarea hârtiei de la capitolul 47

 

4816

Hârtie indigo, hârtie numită „autocopiantă” și alte hârtii pentru copiere sau transfer (altele decât cele de la poziția 4809), hârtii stencil și plăci offset, de hârtie, chiar ambalate în cutii

Fabricare din materiale folosite la fabricarea hârtiei de la capitolul 47

 

4817

Plicuri, hârtie în formă de plicuri, cărți poștale neilustrate și cărți poștale pentru corespondență, din hârtie sau carton; cutii, mape și articole similare, din hârtie sau carton, conținând un set de articole pentru corespondență

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex4818

Hârtie igienică

Fabricare din materiale folosite la fabricarea hârtiei de la capitolul 47

 

ex ex4819

Cutii, saci, pungi, cornete și alte ambalaje din hârtie, carton, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre de celuloză

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex4820

Blocuri de hârtie pentru scrisori

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex4823

Alte hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre de celuloză, decupate la dimensiune

Fabricare din materiale folosite la fabricarea hârtiei de la capitolul 47

 

ex capitolul 49

Cărți, ziare, imagini imprimate și alte produse ale industriei tipografice; manuscrise, texte dactilografiate și schițe; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

4909

Cărți poștale imprimate sau ilustrate; cărți poștale imprimate cu felicitări sau mesaje personale, chiar ilustrate, cu sau fără plicuri, garnituri sau aplicații

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 4909 și 4911

 

4910

Calendare de orice fel, imprimate, inclusiv calendare cu file detașabile:

 

 

– Calendare numite „perpetue” sau calendare al căror bloc interschimbabil este montat pe un suport care nu este de hârtie sau de carton

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 4909 și 4911

 

ex capitolul 50

Mătase; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex5003

Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși care nu se pot depăna, deșeuri de fire și destrămătură), cardate sau pieptănate

Cardarea sau pieptănarea deșeurilor de mătase

 

5004- ex ex5006

Fire de mătase și fire din deșeuri de mătase

Fabricare din (7):

mătase brută sau deșeuri de mătase, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

alte fibre naturale, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

materiale folosite la fabricarea hârtiei

 

5007

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase:

 

 

– Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre de nucă de cocos

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

hârtie

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (precum spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anti-contracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 51

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

5106-5110

Fire de lână, de păr fin sau grosier de animale sau de păr de cal

Fabricare din (7):

mătase brută sau deșeuri de mătase, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

fibre naturale, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

materiale folosite la fabricarea hârtiei

 

5111-5113

Țesături din lână, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal:

 

 

– Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre de nucă de cocos

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

hârtie

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (precum spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anti-contracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 52

Bumbac; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

5204-5207

Ață de cusut și fire din bumbac

Fabricare din (7):

mătase brută sau deșeuri de mătase, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

fibre naturale, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

materiale folosite la fabricarea hârtiei

 

5208-5212

Țesături de bumbac:

 

 

– Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre de nucă de cocos

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

hârtie

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (precum spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anti-contracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 53

Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie și țesături din fire de hârtie; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

5306-5308

Fire din alte fibre textile vegetale: fire de hârtie

Fabricare din (7):

mătase brută sau deșeuri de mătase, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

fibre naturale, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

materiale folosite la fabricarea hârtiei

 

5309-5311

Țesături din alte fibre textile vegetale; țesături din fire de hârtie:

 

 

– Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre de nucă de cocos

fibre de iută

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

hârtie

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (precum spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anti-contracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5401-5406

Ață, monofilamente și fire din filamente sintetice sau artificiale

Fabricare din (7):

mătase brută sau deșeuri de mătase, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

fibre naturale, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

materiale folosite la fabricarea hârtiei

 

5407 și 5408

Țesături din fire de filamente sintetice sau artificiale:

 

 

– Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre de nucă de cocos

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

hârtie

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (precum spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anti-contracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5501-5507

Fibre sintetice sau artificiale discontinue

Fabricare din materiale chimice sau din pastă textilă

 

5508-5511

Fire și ață de cusut din fibre sintetice sau artificiale discontinue

Fabricare din (7):

mătase brută sau deșeuri de mătase, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

fibre naturale, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

materiale folosite la fabricarea hârtiei

 

5512-5516

Țesături din fibre sintetice sau artificiale discontinue:

 

 

– Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre de nucă de cocos

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

hârtie

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (precum spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anti-contracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 56

Vată, pâslă și materiale nețesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii și articole din acestea; cu următoarele excepții:

Fabricare din (7):

fibre de nucă de cocos

fibre naturale

materiale chimice ori pastă textilă sau

materiale folosite la fabricarea hârtiei

 

5602

Pâslă, chiar impregnată, îmbrăcată, acoperită sau stratificată:

 

 

– Pâslă compactizată cu plăci de ace

Fabricare din (7):

fibre naturale sau

materiale chimice ori pastă textilă

Cu toate acestea:

firele din filamente de polipropilenă de la poziția 5402

fibrele de polipropilenă de la poziția 5503 sau 5506 sau

cablurile din filamente de polipropilenă de la poziția 5501

la care finețea fiecărei fibre sau a fiecărui filament constitutiv este, în toate cazurile, mai mică de 9 decitex, se pot utiliza cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue din cazeină sau

materiale chimice ori pastă textilă

 

5604

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu materiale textile; fire textile, benzi și forme similare de la poziția 5404 sau 5405, impregnate, îmbrăcate, acoperite sau învelite cu cauciuc sau cu material plastic:

 

 

– Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu textile

Fabricare din fire și corzi din cauciuc, neacoperite cu materiale textile

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre naturale, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

materiale folosite la fabricarea hârtiei

 

5605

Fire metalice și fire metalizate, chiar îmbrăcate, formate din fire textile, benzi sau forme similare de la poziția 5404 sau 5405, combinate cu metal sub formă de fire, benzi sau pulbere ori acoperite cu metal

Fabricare din (7):

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

materiale foloste la fabricarea hârtiei

 

5606

Fire îmbrăcate, benzi și forme similare de la poziția 5404 sau 5405 îmbrăcate, altele decât cele de la poziția 5605 și altele decât firele de păr de cal îmbrăcate; fire tip chenille („omidă”); fire cu bucleuri

Fabricare din (7):

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

materiale chimice ori pastă textilă sau

materiale folosite la fabricarea hârtiei

 

capitolul 57

Covoare și alte articole de acoperit podeaua din materiale textile:

 

 

– Din pâslă compactizată cu plăci cu ace

Fabricare din (7):

fibre naturale sau

materiale chimice ori pastă textilă

Cu toate acestea:

firele din filamente de polipropilenă de la poziția 5402

fibrele de polipropilenă de la poziția 5503 sau 5506 sau

cablurile din filamente de polipropilenă de la poziția 5501

la care finețea fiecărei fibre sau a fiecărui filament constitutiv este, în toate cazurile, mai mică de 9 decitex, se pot utiliza cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Pânza de iută se poate utiliza ca suport

 

– Din alte tipuri de pâslă

Fabricare din (7):

fibre naturale necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare sau

materiale chimice ori pastă textilă

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre de nucă de cocos sau de iută

fire din filamente sintetice sau artificiale

fibre naturale sau

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare

Pânza de iută se poate utiliza ca suport

 

ex capitolul 58

Țesături speciale; țesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii; cu următoarele excepții:

 

 

– Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare sau

materiale chimice ori pastă textilă

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (precum spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anti-contracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5805

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelin, Flandra, Aubusson, Beauvais și similare) și tapiserii cu acul (de exemplu, cu punct mic, cu cruciulițe), chiar confecționate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

5810

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5901

Țesături acoperite cu clei sau cu substanțe amilacee, de tipul celor utilizate în legătorie, cartonaj, ca materiale de acoperire sau pentru utilizări similare; pânze de calc sau transparente pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; vatir și țesături similare de tipul celor utilizate pentru confecționarea pălăriilor

Fabricare din fire

 

5902

Țesături cord pentru anvelope din fire de mare rezistență din nailon sau din alte poliamide, din poliesteri sau viscoză:

 

 

– Cu un conținut de materiale textile de cel mult 90 % din greutate

Fabricare din fire

 

– Altele

Fabricare din materiale chimice sau din pastă textilă

 

5903

Țesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate cu material plastic, altele decât cele de la poziția 5902

Fabricare din fire

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (precum spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, operațiunea anti-contracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5904

Linoleum, decupat sau nu; articole de acoperit podeaua constând dintr-un material de acoperire aplicat pe un suport textil, chiar decupate

Fabricare din fire (7)

 

5905

Acoperăminte murale din materiale textile:

 

 

– Impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu cauciuc, cu materiale plastice sau cu alte materiale, sau stratificate cu cauciuc, materiale plastice sau alte materiale

Fabricare din fire

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre de nucă de cocos

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare sau

materiale chimice ori pastă textilă

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (precum spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anti-contracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5906

Țesături cauciucate, altele decât cele de la poziția 5902:

 

 

– Țesături tricotate sau croșetate

Fabricare din (7):

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare sau

materiale chimice ori pastă textilă

 

– Alte țesături obținute din fire din filamente sintetice cu un conținut de materiale textile de cel puțin 90 % din greutate

Fabricare din materiale chimice

 

– Altele

Fabricare din fire

 

5907

Alte țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite; pânze pictate pentru decoruri de teatru, decoruri pentru studiouri sau pentru utilizări similare

Fabricare din fire

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (precum spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anti-contracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5908

Fitiluri textile țesute, împletite sau tricotate, pentru lămpi, reșouri, brichete, lumânări sau articole similare; manșoane pentru lămpi cu incandescență și tricoturi tubulare care servesc la fabricarea acestora, chiar impregnate:

 

 

– Manșoane pentru lămpi cu incandescență, impregnate

Fabricare din tricoturi tubulare

 

– Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

5909-5911

Produse și articole textile pentru utilizări tehnice:

 

 

– Discuri și coroane pentru polizare, altele decât cele din pâslă, de la poziția 5911

Fabricare din fire sau deșeuri de țesături sau de cârpe de la poziția 6310

 

– Țesături de tipul celor utilizate în mod obișnuit la fabricarea hârtiei sau pentru alte utilizări tehnice, dublate cu pâslă sau nu, chiar impregnate sau îmbrăcate, tubulare sau fără capăt, cu urzeală și/sau băteală simplă sau multiplă, sau țesute plat, cu urzeală și/sau băteală multiplă de la poziția 5911

Fabricare din (7):

fibre de nucă de cocos

următoarele materiale:

– –

fire de politetrafluoroetilenă (8)

– –

fire de poliamidă, răsucite și îmbrăcate, impregnate sau acoperite cu rășină fenolică

– –

fire de fibre textile sintetice de poliamidă aromatică, obținute prin policondensarea metafenilendiaminei și a acidului izoftalic

– –

monofire de politetrafluoroetilenă (8)

– –

fire din fibre textile sintetice din poli-(p-fenilentereftalamidă)

– –

fire din fibre de sticlă, îmbrăcate cu rășini fenolice și acoperite cu fire acrilice (8)

– –

monofilamente de copoliester dintr-un poliester și o rășină de acid tereftalic și 1,4-ciclohexandietanol și acid izoftalic

– –

fibre naturale

– –

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare sau

– –

materiale chimice ori pastă textilă

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre de nucă de cocos

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare sau

materiale chimice ori pastă textilă

 

capitolul 60

Materiale tricotate sau croșetate

Fabricare din (7):

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare sau

materiale chimice ori pastă textilă

 

capitolul 61

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate:

 

 

– Obținute prin coaserea sau prin asamblarea în orice mod a două sau mai multe articole tricotate sau croșetate care au fost croite în formă sau obținute direct în formă

Fabricare din fire (7)  (9)

 

– Altele

Fabricare din (7):

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare sau

materiale chimice ori pastă textilă

 

ex capitolul 62

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate; cu următoarele excepții:

Fabricare din fire (7)  (9)

 

ex ex6202, ex ex6204, ex ex6206, ex ex6209 și ex ex6211

Îmbrăcăminte pentru femei, fete și sugari; alte accesorii confecționate de îmbrăcăminte pentru sugari, brodate

Fabricare din fire (9)

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturilor nebrodate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (9)

 

ex ex6210 și ex ex6216

Echipamente ignifuge din țesături acoperite cu o folie de poliester aluminizat

Fabricare din fire (9)

sau

Fabricare din țesături neîmbrăcate, cu condiția ca valoarea țesăturilor neîmbrăcate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (9)

 

6213 și 6214

Batiste, șaluri, eșarfe, fulare, fulare-șal, mantile, voaluri, voalete și articole similare:

 

 

– Brodate

Fabricare din fire simple nealbite (7)  (9)

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturilor nebrodate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (9)

 

– Altele

Fabricare din fire simple nealbite (7)  (9)

sau

Confecționare, urmată de imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (precum spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anti-contracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea tuturor bunurilor neimprimate de la pozițiile 6213 și 6214 utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

6217

Alte accesorii de îmbrăcăminte confecționate; părți de îmbrăcăminte sau de accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele de la poziția 6212:

 

 

– Brodate

Fabricare din fire (9)

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturilor nebrodate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (9)

 

– Echipamente ignifuge din țesături acoperite cu o folie de poliester aluminizat

Fabricare din fire (9)

sau

Fabricare din țesături neîmbrăcate, cu condiția ca valoarea țesăturilor neîmbrăcate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (9)

 

– Inserții pentru gulere și manșete, decupate

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Altele

Fabricare din fire (9)

 

ex capitolul 63

Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată, articole textile purtate sau uzate; zdrențe; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

6301-6304

Pături, pleduri, lenjerie de pat etc.; transperante, perdele etc.; alte articole de mobilier:

 

 

– De pâslă, din materiale nețesute

Fabricare din (7):

fibre naturale sau

materiale chimice ori pastă textilă

 

– Altele:

 

 

– – Brodate

Fabricare din fire simple nealbite (9)  (10)

sau

Fabricare din țesături nebrodate (altele decât cele tricotate sau croșetate), cu condiția ca valoarea țesăturilor nebrodate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– – Altele

Fabricare din fire simple nealbite (9)  (10)

 

6305

Saci și săculeți de tipul celor utilizați pentru ambalarea mărfurilor

Fabricare din (7):

fibre naturale

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare sau

materiale chimice ori pastă textilă

 

6306

Prelate, storuri și umbrare pentru exterior; corturi; vele pentru ambarcațiuni, planșe cu velă sau cărucioare cu velă; articole de camping:

 

 

– Din materiale nețesute

Fabricare din (7)  (9):

fibre naturale sau

materiale chimice ori pastă textilă

 

– Altele

Fabricare din fire simple nealbite (7)  (9)

 

6307

Alte articole confecționate, inclusiv tipare de îmbrăcăminte

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

6308

Seturi compuse din bucăți de țesături și din fire, cu sau fără accesorii, pentru confecționarea carpetelor, a tapiseriilor, a fețelor de masă sau a prosoapelor brodate sau a articolelor textile similare, ambalate pentru vânzarea cu amănuntul

Fiecare articol din set trebuie să respecte norma care i s-ar aplica dacă nu ar face parte din setul respectiv. Cu toate acestea, pot fi încorporate articole neoriginare, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului

 

ex capitolul 64

Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția asamblărilor formate din fețe de încălțăminte fixate de tălpile interioare sau de alte părți inferioare de la poziția 6406

 

6406

Părți de încălțăminte (inclusiv fețele, chiar fixate pe tălpi, altele decât tălpile exterioare); tălpi interioare detașabile, branțuri și articole similare detașabile; ghetre, jambiere și articole similare și părți ale acestora

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex capitolul 65

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

6505

Pălării și alte articole pentru acoperit capul, tricotate sau croșetate, confecționate din dantelă, pâslă sau alte produse textile, sub formă de bucăți (dar nu de benzi), chiar căptușite sau împodobite; plase și fileuri pentru păr din orice material, chiar căptușite sau împodobite

Fabricare din fire sau fibre textile (9)

 

ex capitolul 66

Umbrele de ploaie, umbrele de soare, umbrele de grădină, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și părți ale acestora; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

6601

Umbrele de ploaie, umbrele de soare și parasolare (inclusiv umbrele-baston, umbrele de grădină și umbrele similare)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

capitolul 67

Pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex capitolul 68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex6803

Articole din ardezie naturală sau aglomerată

Fabricare din ardezie prelucrată

 

ex ex6812

Articole din azbest; articole din amestecuri pe bază de azbest sau pe bază de azbest și carbonat de magneziu

Fabricare din materiale de la orice poziție

 

ex ex6814

Articole din mică, inclusiv mică aglomerată sau reconstituită, pe suport de hârtie, de carton sau din alte materiale

Fabricare din mică prelucrată (inclusiv mică aglomerată sau reconstituită)

 

capitolul 69

Produse ceramice

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex capitolul 70

Sticlă și articole din sticlă; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex7003, ex ex7004 și ex ex7005

Sticlă cu strat nereflectorizant

Fabricare din materiale de la poziția 7001

 

7006

Sticlă de la poziția 7003, 7004 sau 7005, curbată, bizotată (tăiată oblic), gravată, perforată, emailată sau altfel prelucrată, dar neînrămată și necombinată cu alte materiale:

 

 

– Plăci de sticlă (substraturi) acoperite cu un strat subțire de dielectric, semiconductoare în conformitate cu standardele SEMII (11)

Fabricare din plăci de sticlă neacoperite (substraturi) de la poziția 7006

 

– Altele

Fabricare din materiale de la poziția 7001

 

7007

Sticlă securit, constând din sticlă călită sau formată din foi lipite (stratificată)

Fabricare din materiale de la poziția 7001

 

7008

Sticlă izolantă cu straturi multiple

Fabricare din materiale de la poziția 7001

 

7009

Oglinzi din sticlă, chiar înrămate, inclusiv oglinzi retrovizoare

Fabricare din materiale de la poziția 7001

 

7010

Damigene, sticle, flacoane, baloane, borcane, ambalaje tubulare, fiole și alte recipiente pentru transport sau ambalare, din sticlă; recipiente din sticlă pentru conserve; dopuri, capace și alte dispozitive de închidere, de sticlă

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Tăiere a obiectelor de sticlă, cu condiția ca valoarea sticlei netăiate utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7013

Obiecte din sticlă pentru servicii de masă, pentru bucătărie, toaletă, birou, pentru decorarea locuințelor sau pentru utilizări similare, altele decât cele de la poziția 7010 sau 7018

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Tăiere a obiectelor de sticlă, cu condiția ca valoarea sticlei netăiate utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Decorare manuală (cu excepția impregnării serigrafice) a obiectelor de sticlă suflate manual, cu condiția ca valoarea sticlei suflate manual utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex7019

Obiecte (cu excepția firelor) din fibre de sticlă

Fabricare din:

șuvițe, semitort („rovings”) sau fire, necolorate, chiar tăiate, sau

vată de sticlă

 

ex capitolul 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii, monede; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex7101

Perle naturale sau de cultură, înșirate temporar pentru facilitarea transportului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex7102, ex ex7103 și ex ex7104

Pietre prețioase sau semiprețioase, naturale, sintetice sau reconstituite, prelucrate

Fabricare din pietre prețioase sau semiprețioase neprelucrate

 

7106, 7108 și 7110

Metale prețioase:

 

 

– În formă brută

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 7106, 7108 și 7110

sau

Separare electrolitică, termică sau chimică a metalelor prețioase de la poziția 7106, 7108 sau 7110

sau

Aliere a metalelor prețioase de la poziția 7106, 7108 sau 7110, între ele sau cu metale comune

 

– Semiprelucrate sau sub formă de pulbere

Fabricare din metale prețioase în formă brută

 

ex ex7107, ex ex7109 și ex ex7111

Metale placate sau dublate cu metale prețioase, semiprelucrate

Fabricare din metale placate sau dublate cu metale prețioase în formă brută

 

7116

Articole din perle naturale sau de cultură, din pietre prețioase sau semiprețioase naturale, sintetice sau reconstituite

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7117

Imitații de bijuterii

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare din părți de metale comune, neaurite, neargintate și neplatinate, cu condiția ca valoarea tuturor materialelor utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 72

Fontă, fier și oțel; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

7207

Semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate

Fabricare din materiale de la poziția 7201, 7202, 7203, 7204 sau 7205

 

7208-7216

Produse laminate plate, bare și tije, profile din fier sau din oțeluri nealiate

Fabricare din materiale în lingouri sau în alte forme primare de la poziția 7206

 

7217

Sârmă din fier sau din oțeluri nealiate

Fabricare din materiale semifabricate de la poziția 7207

 

ex ex7218, 7219-7222

Semifabricate, produse laminate plate, sârmă, bare și profile din oțeluri inoxidabile

Fabricare din materiale în lingouri sau în alte forme primare de la poziția 7218

 

7223

Sârmă din oțeluri inoxidabile

Fabricare din materiale semifabricate de la poziția 7218

 

ex ex7224, 7225-7228

Semifabricate, produse laminate plate, bare și tije laminate la cald, rulate în spire nearanjate; profile din alte oțeluri aliate; bare și tije tubulare pentru foraj din oțeluri aliate sau nealiate

Fabricare din materiale în lingouri sau în alte forme primare de la poziția 7206, 7218 sau 7224

 

7229

Sârmă din alte oțeluri aliate

Fabricare din materiale semifabricate de la poziția 7224

 

ex capitolul 73

Articole din fontă, fier sau oțel; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex7301

Palplanșe

Fabricare din materiale de la poziția 7206

 

7302

Materiale de construcții pentru liniile ferate, din fontă, din fier sau din oțel; șine, contrașine și cremaliere, ace și inimi de macaz, macazuri și alte elemente de încrucișare sau de schimbare de cale, traverse, eclise de îmbinare, cuzineți, plăci de fixare (plăci de bază), plăci de așezare, plăci de strângere, plăci și bare de ecartament și alte piese special concepute pentru așezarea, îmbinarea sau fixarea șinelor

Fabricare din materiale de la poziția 7206

 

7304, 7305 și 7306

Tuburi, țevi și profile tubulare, din fier (cu excepția fontei) sau din oțel

Fabricare din materiale de la poziția 7206, 7207, 7218 sau 7224

 

ex ex7307

Accesorii de țevărie din oțeluri inoxidabile (ISO nr. X5CrNiMo 1712) formate din mai multe piese

Turnare, găurire, alezare, filetare, debavurare și sablare a semifabricatelor forjate cu condiția ca valoarea totală a semifabricatelor forjate să nu depășească 35 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7308

Construcții și părți de construcții (de exemplu poduri și elemente de poduri, porți de ecluze, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, șarpante, acoperișuri, uși și ferestre și tocurile lor, pervazuri și praguri, obloane, balustrade) din fontă, fier sau oțel, cu excepția construcțiilor prefabricate de la poziția 9406; tole, bare, profile, țevi și produse similare, din fontă, fier sau oțel, pregătite în vederea utilizării lor în construcții

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, profilele obținute prin sudare de la poziția 7301 nu pot fi utilizate

 

ex ex7315

Lanțuri antiderapante

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la poziția 7315 utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 74

Cupru și articole din cupru; cu următoarele excepții:

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7401

Mate de cupru; cupru de cementare (precipitat de cupru)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

7402

Cupru nerafinat; anozi din cupru pentru rafinare electrolitică

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

7403

Cupru rafinat și aliaje de cupru în formă brută:

 

 

– Cupru rafinat

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

– Aliaje de cupru și cupru rafinat conținând alte elemente

Fabricare din cupru rafinat, în formă, brută sau din deșeuri și resturi de cupru

 

7404

Deșeuri și resturi de cupru

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

7405

Aliaje de bază din cupru

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex capitolul 75

Nichel și articole din nichel; cu următoarele excepții:

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7501-7503

Mate de nichel, sinteri de oxizi de nichel și alte produse intermediare ale metalurgiei nichelului; nichel în formă brută; deșeuri și resturi de nichel

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex capitolul 76

Aluminiu și articole din aluminiu; cu următoarele excepții:

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7601

Aluminiu în formă brută

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare prin tratare termică sau electrolitică a aluminiului nealiat sau a deșeurilor și a resturilor de aluminiu

 

7602

Deșeuri și resturi de aluminiu

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex7616

Articole din aluminiu, altele decât pânze metalice (inclusiv pânze continue sau fără sfârșit), grilaje și plase din sârmă de aluminiu, tablă și benzi expandate din aluminiu

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza pânzele metalice (inclusiv pânzele continue sau fără capăt), grilajele și plasele din sârmă de aluminiu, tabla și benzile expandate din aluminiu și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

capitolul 77

Rezervat pentru eventuale utilizări viitoare în SA

 

 

ex capitolul 78

Plumb și articole din plumb; cu următoarele excepții:

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7801

Plumb în formă brută:

 

 

– Plumb rafinat

Fabricare din lingouri de plumb sau din plumb brut

 

– Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, nu pot fi utilizate deșeurile și resturile de la poziția 7802

 

7802

Deșeuri și resturi de plumb

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex capitolul 79

Zinc și articole din zinc; cu următoarele excepții:

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7901

Zinc în formă brută

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, nu pot fi utilizate deșeurile și resturile de la poziția 7902

 

7902

Deșeuri și resturi de zinc

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex capitolul 80

Staniu și articole din staniu; cu următoarele excepții:

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8001

Staniu în formă brută

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, nu pot fi utilizate deșeurile și resturile de la poziția 8002

 

8002 și 8007

Deșeuri și resturi de staniu; alte articole din staniu

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

capitolul 81

Alte metale comune; materiale metaloceramice; articole din aceste materiale:

 

 

– Alte metale comune, prelucrate; articole din aceste materiale

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la aceeași poziție cu produsul utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex capitolul 82

Unelte și scule, articole de cuțitărie și tacâmuri, din metale comune; părți ale acestor articole, din metale comune; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

8206

Unelte de la cel puțin două din pozițiile 8202-8205, ambalate în seturi pentru vânzarea cu amănuntul

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 8202-8205. Cu toate acestea, în set pot fi încorporate unelte de la pozițiile 8202-8205, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului

 

8207

Unelte interschimbabile pentru utilaje de mână, chiar mecanice, sau pentru mașini-unelte (de exemplu de ambutisat, de ștanțat, de poansonat, de tarodat, de filetat, de găurit, de alezat, de broșat, de frezat, de strunjit, de înșurubat), inclusiv filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor, precum și scule de forare sau de sondare

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8208

Cuțite și lame ascuțite, pentru mașini sau pentru aparate mecanice

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex8211

Cuțite, altele decât cele de la poziția 8208, cu lamă ascuțită sau zimțată (inclusiv cosoare care se închid)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza lame de cuțit și mânere din metale comune

 

8214

Alte articole de cuțitărie (de exemplu, mașini de tuns, cuțite de tranșat sau de tocat, satâre de măcelărie sau de bucătărie, cuțite de tăiat hârtie); instrumente și seturi de instrumente pentru manichiură sau pedichiură (inclusiv pile de unghii)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza mânere din metale comune

 

8215

Linguri, furculițe, polonice, spumiere, palete pentru prăjituri, cuțite speciale pentru pește sau pentru unt, clești pentru zahăr și tacâmuri și articole similare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza mânere din metale comune

 

ex capitolul 83

Articole diverse din metale comune; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex8302

Alte garnituri, articole de feronerie și articole similare pentru construcții, închizători automate pentru uși

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza alte materiale de la poziția 8302, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex8306

Statuete și alte obiecte de ornament, din metale comune

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza alte materiale de la poziția 8306, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 84

Reactoare nucleare, cazane, mașini, aparate și dispozitive mecanice; părți ale acestora; cu următoarele excepții:

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex8401

Elemente de combustibil nuclear

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul (12)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8402

Cazane generatoare de aburi sau de alți vapori, altele decât cazanele pentru încălzire centrală destinate să producă în același timp apă caldă și abur de joasă presiune; cazane denumite „cu apă supraîncălzită”

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8403 și ex ex8404

Cazane pentru încălzire centrală, altele decât cele de la poziția 8402, și instalații auxiliare pentru cazane pentru încălzire centrală

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 8403 și 8404

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

8406

Turbine cu vapori

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8407

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8408

Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semidiesel)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8409

Piese care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal motoarelor de la poziția 8407 sau 8408

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8411

Turboreactoare, turbopropulsoare și alte turbine cu gaz

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8412

Alte motoare și mașini motrice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex8413

Pompe volumice rotative

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex8414

Ventilatoare industriale și produse similare

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8415

Mașini și aparate pentru condiționarea aerului, care au un ventilator cu motor și dispozitive proprii de modificare a temperaturii și a umidității, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglată separat

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8418

Frigidere, congelatoare și alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de căldură, altele decât mașinile și aparatele pentru condiționarea aerului de la poziția 8415

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depășește valoarea tuturor materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex8419

Mașini pentru industria lemnului, a pastei de hârtie, a hârtiei și a cartonului

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la aceeași poziție cu produsul utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8420

Calandre și laminoare, altele decât cele pentru metale sau sticlă și cilindri pentru aceste mașini

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la aceeași poziție cu produsul utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8423

Aparate și instrumente de cântărit, inclusiv bascule și balanțe pentru verificarea pieselor industriale, excluzând balanțele sensibile la o greutate de 5 cg sau mai mică; greutăți de cântărit pentru orice balanțe

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8425-8428

Mașini și aparate de ridicat, de încărcat, de descărcat sau de manevrat

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la poziția 8431 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8429

Buldozere, buldozere cu lama orientabilă, nivelatoare, screpere, lopeți mecanice, excavatoare, încărcătoare și lopeți încărcătoare, compactoare și rulouri compresoare, autopropulsate:

 

 

– Rulouri compresoare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Altele

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la poziția 8431 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8430

Alte mașini și aparate pentru terasarea, nivelarea, decopertarea, excavarea, compactarea, extracția sau forarea pământului, a mineralelor sau a minereurilor; sonete pentru batere și mașini pentru extragerea pilonilor; pluguri de zăpadă și dispozitive de îndepărtat zăpada

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la poziția 8431 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex8431

Piese care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal rulourilor compresoare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8439

Mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea hârtiei sau a cartonului

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la aceeași poziție cu produsul utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8441

Alte mașini și aparate pentru prelucrarea pastei de hârtie, a hârtiei sau a cartonului, inclusiv mașinile de tăiat de orice tip

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la aceeași poziție cu produsul utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex8443

Mașini și aparate de imprimat de birou (de exemplu, mașini automate de prelucrare a datelor, mașini pentru prelucrarea textelor etc.)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8444-8447

Mașini de la aceste poziții, utilizate în industria textilă

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex8448

Mașini și aparate auxiliare pentru mașinile de la pozițiile 8444 și 8445

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8452

Mașini de cusut, altele decât mașinile de cusut foi de la poziția 8440; mobilă, suporți și acoperitoare special concepute pentru mașinile de cusut; ace pentru mașinile de cusut:

 

 

– Mașini de cusut, care înțeapă numai în punctul de suveică, al căror cap cântărește maximum 16 kg fără motor sau 17 kg cu motor

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate la asamblarea capului (fără motor) nu depășește valoarea tuturor materialelor originare utilizate și

mecanismele de întindere a firului, de croșetat și de coasere în zigzag utilizate sunt originare

 

– Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8456-8466

Mașini, mașini-unelte și părți și accesorii ale acestora de la pozițiile 8456-8466

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8469-8472

Mașini și aparate de birou (de exemplu mașini de scris, mașini de calculat, mașini automate de prelucrare a datelor, duplicatoare, aparate de capsat)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8480

Rame pentru forme de turnătorie; plăci de bază pentru forme; modele pentru forme; forme pentru metale (altele decât lingotierele), pentru carburi metalice, sticlă, materiale minerale, cauciuc sau materiale plastice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8482

Rulmenți cu bile, cu galeți, cu role sau cu ace

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8484

Garnituri de etanșare și articole similare din foi de metal combinate cu alte materiale sau din două sau mai multe straturi de metal; seturi sau sortimente de garnituri de etanșare și similare cu compoziții diferite, prezentate în pungi, plicuri sau ambalaje similare; garnituri pentru etanșări mecanice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex8486

– Mașini-unelte care prelucrează prin eliminare orice tip de material, acționând cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, prin electroeroziune, prin procedee electrochimice, cu fascicule de electroni, cu fascicule de ioni sau cu jet de plasmă, părți și accesorii ale acestora

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– mașini-unelte (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin curbare, pliere, îndreptare, aplatizare, părți și accesorii ale acestora

 

 

– mașini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a produselor ceramice, a betonului, a azbocimentului sau a materialelor minerale similare sau pentru prelucrarea la rece a sticlei, părți și accesorii ale acestora

 

 

– instrumente de marcare cu rol de aparat de generare de contururi de tipul celor utilizate pentru producerea măștilor sau a reticulelor din substraturile tratate cu material fotorezistiv; părți și accesorii ale acestora

 

 

– forme pentru turnare prin injecție sau prin comprimare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– mașini și aparate de ridicat, de manevrat, de încărcat sau de descărcat

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la poziția 8431 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8487

Părți de mașini sau de aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, fără conexiuni electrice, piese izolate electric, bobinaje, contacte sau alte elemente electrice caracteristice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 85

Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetelor; aparate de televiziune de înregistrare sau de reproducere a imaginilor și a sunetelor și părți și accesorii ale acestor aparate; cu următoarele excepții:

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8501

Motoare și generatoare electrice, cu excepția grupurilor electrogene

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la poziția 8503 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8502

Grupuri electrogene și convertizoare rotative electrice

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la pozițiile 8501 și 8503 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex8504

Unități de alimentare cu energie electrică de tipul celor utilizate la mașinile automate de prelucrare a datelor

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex8517

Alte aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață), altele decât aparatele de transmisie sau recepție de la pozițiile 8443, 8525, 8527 sau 8528

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depășește valoarea tuturor materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

ex ex8518

Microfoane și suporturile lor; difuzoare, montate sau nu în carcasele lor; amplificatoare electrice de audiofrecvență; aparate electrice de amplificare a sunetului

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depășește valoarea tuturor materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8519

Aparate de înregistrare și de reproducere a sunetului

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depășește valoarea tuturor materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8521

Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică, încorporând sau nu un receptor de semnale videofonice

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depășește valoarea tuturor materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8522

Părți și accesorii care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8519-8521

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8523

Discuri, benzi, dispozitive de stocare remanentă a datelor pe bază de semiconductori, „cartele inteligente” și alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate sau nu, inclusiv matrițele și formele galvanizate pentru fabricarea discurilor, cu excepția produselor de la capitolul 37:

 

 

– Discuri, benzi, dispozitive de stocare remanentă a datelor pe bază de semiconductori și alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, neînregistrate, cu excepția produselor de la capitolul 37;

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Discuri, benzi, dispozitive de stocare remanentă a datelor pe bază de semiconductori și alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate, cu excepția produselor de la capitolul 37

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la poziția 8523 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

– Matrițe și forme galvanizate pentru fabricarea discurilor, cu excepția produselor de la capitolul 37;

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la poziția 8523 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

– Carduri de proximitate și „cartele inteligente” cu două sau mai multe circuite integrate electronic

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

– „Cartele inteligente” cu un singur circuit integrat electronic

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la pozițiile 8541 și 8542 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Operațiunea de difuziune, în care circuitele integrate sunt formate pe un substrat semiconductor prin introducerea selectivă a unui dopant corespunzător, chiar asamblată și/sau testată într-o altă țară decât cele menționate la articolul 3

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8525

Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune, încorporând sau nu un aparat de recepție sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului; camere de televiziune; camere digitale și alte camere video cu înregistrare

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depășește valoarea tuturor materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8526

Aparate de radiodetecție și de radiosondaj (radar), aparate de radionavigație și aparate de radiotelecomandă

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depășește valoarea tuturor materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8527

Aparate de recepție pentru radiodifuziune, combinate sau nu, în același corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depășește valoarea tuturor materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8528

Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat de recepție de televiziune; aparate de recepție de televiziune, încorporând sau nu un aparat de recepție de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor:

 

 

– Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat de recepție de televiziune, de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal într-un sistem automat de prelucrare a datelor de la poziția 8471

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Alte monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat de recepție de televiziune; aparate de recepție de televiziune, încorporând sau nu un aparat de recepție de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor;

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depășește valoarea tuturor materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8529

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8525-8528:

 

 

– Recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de înregistrare sau de reproducere a imaginilor

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– Recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal monitoarelor și proiectoarelor, care nu încorporează un aparat de recepție de televiziune, de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal într-un sistem automat de prelucrare a datelor de la poziția 8471

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

– Altele

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depășește valoarea tuturor materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8535

Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice pentru o tensiune de peste 1 000 V

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la poziția 8538 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8536

Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice pentru o tensiune de cel mult 1 000 V; conectori pentru fibre optice, fascicule sau cabluri de fibre optice:

 

 

– Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice pentru o tensiune de cel mult 1 000 V

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea tuturor materialelor de la poziția 8538 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

– conectori pentru fibre optice, fascicule sau cabluri de fibre optice

 

 

– – din material plastic

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

– – din ceramică

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

 

– – din cupru