ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.045.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 45

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
16 februarie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 131/2013 al Comisiei din 15 februarie 2013 de stabilire a unor măsuri excepționale privind plasarea pe piața Uniunii în anul de comercializare 2012/2013 a zahărului și a izoglucozei peste cotă cu taxă pe excedent redusă

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 132/2013 al Comisiei din 15 februarie 2013 de modificare pentru a 187-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

6

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 133/2013 al Comisiei din 15 februarie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 134/2013 al Comisiei din 15 februarie 2013 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 februarie 2013

10

 

 

DECIZII

 

 

2013/84/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 februarie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru tăbăcirea pieilor [notificată cu numărul C(2013) 618]  ( 1 )

13

 

 

2013/85/UE

 

*

Decizia Comisiei din 14 februarie 2013 privind neincluderea anumitor substanțe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide [notificată cu numărul C(2013) 670]  ( 1 )

30

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

16.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 45/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 131/2013 AL COMISIEI

din 15 februarie 2013

de stabilire a unor măsuri excepționale privind plasarea pe piața Uniunii în anul de comercializare 2012/2013 a zahărului și a izoglucozei peste cotă cu taxă pe excedent redusă

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 64 alineatul (2) și articolul 186, coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În anul de comercializare a zahărului 2011/2012, prețul franco fabrică mediu pentru zahărul alb vândut în vrac în Uniune a atins un nivel de 175 % față de prețul de referință de 404 EUR/tonă și a fost cu aproximativ 275 EUR/tonă mai ridicat decât prețul de pe piața mondială. În prezent, prețul în Uniune s-a stabilizat la un nivel de circa 700 EUR/tonă, cel mai ridicat de la reforma organizării pieței zahărului, nivel care perturbă fluiditatea alimentării cu zahăr a pieței Uniunii. Creșterea preconizată a acestui preț, deja ridicat, pentru anul de comercializare 2012/2013 suscită riscul de perturbare gravă a pieței, lucru care trebuie prevenit prin adoptarea măsurilor necesare.

(2)

Pe baza estimărilor privind cererea și oferta pentru 2012/2013, se preconizează că stocurile finale pentru piața zahărului vor fi cu cel puțin 0,5 milioane de tone mai reduse decât cele din 2011/2012. Această cifră ia în considerare deja importurile din țări terțe care beneficiază de anumite acorduri preferențiale.

(3)

Pe de altă parte, previziunile care anunță o recoltă bună permit estimarea unei producții cu aproximativ 5 400 000 de tone peste cota de zahăr prevăzută la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Ținând seama de angajamentele contractuale previzibile ale producătorilor de zahăr în ceea ce privește anumite utilizări industriale prevăzute la articolul 62 din regulamentul respectiv și de angajamentele de export al zahărului peste cotă pentru 2012/2013, vor rămâne disponibile cantități substanțiale de zahăr peste cotă, de cel puțin 2 000 000 de tone. O parte din acest zahăr ar putea fi pusă la dispoziție pentru a compensa oferta slabă de pe piața zahărului din Uniune și pentru a evita creșterea excesivă a prețurilor.

(4)

Pentru a asigura fluiditatea pieței, este necesar să se plaseze pe piață zahăr peste cotă. Această măsură trebuie să poată fi luată ori de câte ori este necesar în cursul anului de comercializare 2012/2013.

(5)

În conformitate cu articolele 186 și 188 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se pot lua măsuri, atunci când este necesar, pentru a remedia situațiile de perturbare sau de risc de perturbare a pieței, în special atunci când acestea sunt rezultatul unei creșteri semnificative a prețurilor la nivelul Uniunii, cu condiția ca acest obiectiv să nu poată fi atins prin alte măsuri disponibile în temeiul regulamentului respectiv. Având în vedere circumstanțele actuale ale pieței, Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu prevede măsuri specifice care să vizeze limitarea tendinței prețurilor ridicate la zahăr și să permită aprovizionarea cu zahăr la prețuri rezonabile pe piața Uniunii, altele decât cele bazate pe articolul 186 din regulamentul respectiv.

(6)

În conformitate cu articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, în ceea ce privește zahărul și izoglucoza produse în surplus față de cotă, Comisia poate fixa taxa pe excedent la un nivel suficient de ridicat pentru a evita acumularea de cantități excedentare. Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului privind producția peste cotă în sectorul zahărului (2) stabilește această taxă la 500 EUR/tonă.

(7)

Pentru o cantitate limitată de zahăr produs în surplus față de cotă, este necesar să se fixeze o taxă pe excedent redusă, la un nivel pe tonă care să permită tratamentul echitabil al producătorilor de zahăr din Uniune, să asigure buna funcționare a pieței zahărului din Uniune și să contribuie la reducerea diferenței de preț dintre piața zahărului din Uniune și piața mondială, fără a crea riscuri de acumulare a unor surplusuri pe piața Uniunii.

(8)

Având în vedere că Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 stabilește atât cotele pentru zahăr, cât și pe cele pentru izoglucoză, este necesar ca o măsură similară să se aplice pentru o cantitate adecvată de izoglucoză produsă în surplus față de cotă, acest produs fiind, într-o anumită măsură, un înlocuitor comercial al zahărului.

(9)

În vederea creșterii ofertei, producătorii de zahăr și izoglucoză trebuie să solicite autorităților competente ale statelor membre eliberarea de certificate care să îi autorizeze să vândă pe piața Uniunii, cu o taxă pe excedent redusă, anumite cantități produse peste limita cotei.

(10)

Taxa pe excedent redusă trebuie plătită după acceptarea cererii și înainte de eliberarea certificatului.

(11)

Pentru a încuraja o îmbunătățire rapidă a situației aprovizionării, valabilitatea certificatelor trebuie limitată în timp.

(12)

Este necesar să se fixeze limite ale cantităților pentru care un producător poate depune cereri în cursul unei perioade, iar certificatele să fie limitate la producția proprie a solicitantului, pentru a împiedica acțiunile speculative în cadrul sistemului creat prin prezentul regulament.

(13)

La depunerea cererii, producătorii de zahăr trebuie să se angajeze să plătească prețul minim pentru sfecla de zahăr utilizată la producerea cantității de zahăr la care se referă cererea. Trebuie specificate cerințele minime de eligibilitate pentru cereri.

(14)

Autoritățile competente ale statelor membre trebuie să notifice Comisiei cererile primite. Pentru simplificarea și standardizarea notificărilor respective, trebuie puse la dispoziție modele.

(15)

Comisia trebuie să se asigure că certificatele sunt acordate doar în limitele cantitative stabilite în prezentul regulament. Prin urmare, dacă este necesar, Comisia trebuie să poată stabili un coeficient de atribuire aplicabil cererilor primite.

(16)

Statele membre trebuie să informeze imediat solicitanții cu privire la aprobarea totală sau parțială a cantității pentru care au depus cereri.

(17)

Autoritățile competente trebuie să notifice Comisiei cantitățile pentru care au fost eliberate certificate cu o reducere a taxei pe excedent. În acest scop, Comisia trebuie să le pună la dispoziție modele.

(18)

Cantitățile de zahăr plasate pe piața Uniunii în surplus față de cantitățile pentru care s-au eliberat certificate în temeiul prezentului regulament trebuie să facă obiectul taxei pe excedent prevăzute la articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Prin urmare, este necesar să se prevadă că solicitantul care nu își îndeplinește angajamentul de a plasa pe piața Uniunii cantitatea care face obiectul certificatului ce i-a fost eliberat trebuie să plătească și o sumă de 500 EUR/tonă. Scopul acestui demers coerent este de a împiedica utilizarea abuzivă a mecanismului introdus prin prezentul regulament.

(19)

În vederea stabilirii prețurilor medii pentru zahărul din cotă și zahărul peste cotă de pe piața Uniunii, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește gestionarea pieței interne a zahărului și regimul cotelor (3), zahărul care face obiectul unui certificat eliberat în conformitate cu prezentul regulament trebuie considerat ca fiind zahăr din cotă.

(20)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (4), contribuțiile și alte taxe prevăzute în cadrul organizării comune a piețelor din sectorul zahărului constituie resurse proprii. Prin urmare, este necesar să se fixeze data constatării sumelor în cauză în sensul articolului 2 alineatul (2) și al articolului 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (5).

(21)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reducerea temporară a taxei pe excedent

(1)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 967/2006, taxa pe excedent se fixează la 224 EUR pe tonă pentru o cantitate maximă de 150 000 de tone de echivalent zahăr alb pentru zahăr și de 8 000 de tone de substanță uscată pentru izoglucoză, ambele produse în surplus față de cota fixată în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și plasate pe piața Uniunii în anul de comercializare 2012/2013.

(2)   Taxa pe excedent redusă prevăzută la alineatul (1) se plătește după acceptarea cererii menționate la articolul 2 și înainte de eliberarea certificatului menționat la articolul 6.

Articolul 2

Cererile de certificate

(1)   Pentru a beneficia de condițiile specificate la articolul 1, producătorii de zahăr și izoglucoză trebuie să depună o cerere de certificat.

(2)   Solicitanții pot fi doar întreprinderi producătoare de zahăr din sfeclă și trestie de zahăr sau de izoglucoză care sunt desemnate în conformitate cu articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și cărora li s-a atribuit o cotă de producție pentru anul de comercializare 2012/2013, în conformitate cu articolul 56 din regulamentul respectiv.

(3)   Într-o perioadă de depunere a cererilor, fiecare solicitant poate depune numai o cerere pentru zahăr și una pentru izoglucoză.

(4)   Cererile de certificate se transmit prin fax sau prin poștă electronică autorității competente a statului membru în care a fost desemnată întreprinderea. Autoritățile competente din statele membre pot solicita ca cererile electronice să fie însoțite de o semnătură electronică avansată, așa cum este definită în Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6).

(5)   Cererile sunt admisibile dacă îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

cererile indică:

(i)

denumirea, adresa și numărul de TVA al solicitantului; și

(ii)

cantitățile pentru care se depune cererea, exprimate în tone de echivalent zahăr alb pentru zahăr și în tone de substanță uscată pentru izoglucoză, rotunjite fără zecimale;

(b)

cantitățile pentru care se depune cerere în perioada respectivă de depunere a cererilor, exprimate în tone de echivalent zahăr alb pentru zahăr și în tone de substanță uscată pentru izoglucoză, nu depășesc 50 000 de tone în cazul zahărului și 2 500 de tone în cazul izoglucozei;

(c)

dacă cererea se referă la zahăr, solicitantul se angajează să plătească prețul minim pentru sfecla de zahăr, stabilit la articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, pentru cantitatea de zahăr care face obiectul certificatelor eliberate în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament;

(d)

cererea este redactată în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este depusă;

(e)

cererea conține o trimitere la prezentul regulament și data limită de depunere a cererilor;

(f)

solicitantul nu introduce condiții suplimentare față de cele prevăzute în prezentul regulament.

(6)   O cerere care nu este depusă în conformitate cu alineatele (1)-(5) nu este admisibilă.

(7)   Cererea nu poate fi retrasă sau modificată după depunere, chiar dacă cantitatea solicitată se acordă numai parțial.

Articolul 3

Depunerea cererilor

Perioada de depunere a cererilor se încheie la 26 februarie 2013 ora 12:00, ora Bruxelles-ului.

Articolul 4

Transmiterea cererilor de către statele membre

(1)   Autoritățile competente ale statelor membre decid în privința admisibilității cererilor pe baza condițiilor prevăzute la articolul 2. În cazul în care autoritățile competente decid că o cerere nu este admisibilă, acestea informează imediat solicitantul.

(2)   Autoritatea competentă notifică Comisiei cel târziu vineri, prin fax sau prin poștă electronică, cererile admisibile depuse în perioada precedentă de depunere a cererilor. Notificarea respectivă nu trebuie să conțină informațiile menționate la articolul 2 alineatul (5) litera (a) punctul (i). Statele membre care nu au primit nicio cerere, dar cărora li s-au atribuit cote de zahăr sau de izoglucoză în anul de comercializare 2012/2013 trimit de asemenea Comisiei notificări cu mențiunea „niciuna” în același termen limită.

(3)   Forma și conținutul notificărilor se stabilesc pe baza modelelor puse la dispoziția statelor membre de către Comisie.

Articolul 5

Depășirea limitelor

În cazul în care, potrivit informațiilor notificate de autoritățile competente ale statelor membre în temeiul articolului 4 alineatul (2), cantitățile pentru care s-au depus cereri depășesc limitele stabilite la articolul 1, Comisia:

(a)

stabilește un coeficient de atribuire pe care statele membre îl aplică în cazul cantităților la care se referă fiecare cerere de certificat notificată;

(b)

respinge cererile care nu au fost încă notificate.

Articolul 6

Eliberarea certificatelor

(1)   Fără a aduce atingere articolului 5, în a zecea zi lucrătoare următoare săptămânii în care s-a încheiat perioada de depunere a cererilor, autoritatea competentă eliberează certificate pentru cererile notificate Comisiei, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

(2)   În fiecare zi de luni, statele membre notifică Comisiei cantitățile de zahăr și/sau izoglucoză pentru care au emis certificate în cursul săptămânii precedente.

(3)   În anexă figurează un model de certificat.

Articolul 7

Valabilitatea certificatelor

Certificatele sunt valabile până la sfârșitul celei de a doua luni care urmează lunii în care au fost eliberate.

Articolul 8

Transferabilitatea certificatelor

Drepturile și obligațiile care decurg din certificate nu sunt transferabile.

Articolul 9

Raportarea prețurilor

În scopul articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 952/2006, cantitatea de zahăr vândută care face obiectul unui certificat eliberat în temeiul prezentului regulament se consideră zahăr din cotă.

Articolul 10

Monitorizare

(1)   Solicitanții adaugă la notificările lunare prevăzute de articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 cantitățile pentru care au primit certificate în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament.

(2)   Înainte de 31 octombrie 2013, fiecare titular al unui certificat eliberat în temeiul prezentului regulament transmite autorităților competente ale statelor membre dovada plasării pe piața Uniunii a tuturor cantităților care fac obiectul certificatului deținut. Pentru fiecare tonă care face obiectul unui certificat, dar care nu a fost plasată pe piața Uniunii din alte motive decât forța majoră, se plătește o sumă de 276 EUR/tonă.

(3)   Statele membre comunică Comisiei cantitățile neplasate pe piața Uniunii.

(4)   Statele membre calculează și notifică Comisiei diferența dintre cantitatea totală de zahăr și izoglucoză produsă de fiecare producător în surplus față de cotă și cantitățile de care producătorii au dispus în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 967/2006. În cazul în care cantitățile rămase de zahăr sau izoglucoză peste cotă ale unui producător sunt mai mici decât cantitățile pentru care producătorului i s-a eliberat un certificat în temeiul prezentului regulament, producătorul plătește pentru această diferență suma de 500 EUR/tonă.

(5)   Notificările prevăzute la alineatele (3) și (4) se efectuează cel târziu la 30 iunie 2014.

Articolul 11

Data constatării

În sensul articolului 2 alineatul (2) și al articolului 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000, data constatării drepturilor Uniunii este data la care taxa pe excedent este plătită de solicitanți, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament expiră la 30 iunie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 februarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 176, 30.6.2006, p. 22.

(3)  JO L 178, 1.7.2006, p. 39.

(4)  JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

(5)  JO L 130, 31.5.2000, p. 1.

(6)  JO L 13, 19.1.2000, p. 12.


ANEXĂ

Modelul de certificat menționat la articolul 6 alineatul (3)

CERTIFICAT

pentru reducerea, pentru anul de comercializare 2012/2013, a taxei prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 967/2006

Statul membru:

Deținătorul cotei:

 

Produsul:

 

Cantitățile pentru care s-a depus cererea:

 

Cantitățile pentru care se eliberează certificatul:

 

Taxa plătită (EUR/tonă):

224

Pentru anul de comercializare 2012/2013, taxa prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 967/2006 nu se aplică în cazul cantităților pentru care s-a eliberat prezentul certificat, cu condiția de a se respecta prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 131/2013, în special articolul 2 alineatul (5) litera (c)

Semnătura autorității competente a statului membru

Data eliberării

Prezentul certificat este valabil până la sfârșitul celei de a doua luni care urmează datei la care a fost eliberat.


16.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 45/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 132/2013 AL COMISIEI

din 15 februarie 2013

de modificare pentru a 187-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 11 februarie 2013, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a hotărât să elimine o persoană fizică de pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice, după analizarea cererii de eliminare de pe listă prezentate de această persoană și a raportului cuprinzător al Ombudsmanului întocmit în temeiul Rezoluției 1904 (2009) a CSONU.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 februarie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe [alias (a) Soliman H.S. Al Buthi, (b) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha]. Adresa: Riyadh, Arabia Saudită. Data nașterii: 8.12.1961. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Naționalitate: saudită. Pașaport nr.: (a) B049614 (Arabia Saudită), (b) C 536660 (pașaport saudit eliberat la 5.5.2001, expirat la 11.5.2006). Alte informații: Director al Departamentului pentru sănătatea mediului al municipalității orașului Riyadh din Arabia Saudită (din februarie 2010). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.”


16.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 45/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 133/2013 AL COMISIEI

din 15 februarie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 februarie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

78,2

MA

53,2

TN

57,5

TR

102,0

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

158,2

MA

176,1

TR

174,5

ZZ

169,6

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

50,8

TR

133,6

ZZ

92,2

0805 10 20

EG

52,2

IL

71,3

MA

59,9

TN

51,5

TR

60,1

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

182,8

MA

98,8

ZZ

140,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

120,1

KR

135,8

MA

121,4

TR

76,5

ZA

148,7

ZZ

120,5

0805 50 10

EG

83,9

MA

60,5

TR

70,4

ZZ

71,6

0808 10 80

CN

87,7

MK

34,9

US

176,5

ZZ

99,7

0808 30 90

AR

144,3

CL

181,3

CN

36,6

TR

177,8

US

173,1

ZA

114,7

ZZ

138,0


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


16.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 45/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 134/2013 AL COMISIEI

din 15 februarie 2013

de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 februarie 2013

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei din 20 iulie 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 stipulează că, pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (grâu comun, destinat însămânțării), ex 1001 99 00 (grâu comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 și 1007 90 00, taxa de import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru astfel de produse la data importării, majorat cu 55 % și diminuat cu prețul de import CIF aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful vamal comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei de import menționate la alineatul (1) din articolul respectiv, se stabilesc periodic prețuri de import CIF reprezentative pentru produsele în cauză.

(3)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei de import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (grâu comun, destinat însămânțării), ex 1001 99 00 (grâu comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 și 1007 90 00 este prețul de import CIF reprezentativ zilnic, stabilit în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 5 din regulamentul menționat.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele de import pentru perioada începând cu 16 februarie 2013, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe.

(5)

Dat fiind că este necesar să se asigure aplicarea acestei măsuri cât mai curând posibil după ce au devenit disponibile datele actualizate, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 16 februarie 2013, taxele de import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 februarie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187, 21.7.2010, p. 5.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 16 februarie 2013

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Taxa de import (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

ex 1001 91 20

GRÂU comun, destinat însămânțării

0,00

ex 1001 99 00

GRÂU comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB destinat însămânțării, cu excepția porumbului hibrid

0,00

1005 90 00

PORUMB, cu excepția porumbului destinat însămânțării (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORG boabe, cu excepția sorgului hibrid destinat însămânțării

0,00


(1)  Importatorul poate beneficia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, de o reducere a taxelor de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Marea Mediterană (dincolo de Strâmtoarea Gibraltar) sau în Marea Neagră, în cazul în care mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul Suez;

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, în Estonia, în Irlanda, în Letonia, în Lituania, în Polonia, în Finlanda, în Suedia, în Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice, în cazul în care mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR pe tonă atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 642/2010.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

1.2.2013-14.2.2013

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur, calitate superioară

Grâu dur, calitate medie (2)

Grâu dur, calitate inferioară (3)

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

241,45

208,21

Prețul FOB USA

295,74

285,74

265,74

Primă pentru Golf

78,15

17,92

Primă pentru Marile Lacuri

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

Costuri de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

14,32 EUR/t

Costuri de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Primă pozitivă de 14 EUR/t încorporată [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].


DECIZII

16.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 45/13


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 11 februarie 2013

de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru tăbăcirea pieilor

[notificată cu numărul C(2013) 618]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/84/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (1), în special articolul 13 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE prevede obligația Comisiei de a organiza un schimb de informații privind emisiile industriale între aceasta și statele membre, industriile implicate și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului, în scopul facilitării întocmirii documentelor de referință pentru cele mai bune tehnici disponibile (BAT – best available techniques) definite la articolul 3 alineatul (11) din directiva respectivă.

(2)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE, schimbul de informații trebuie să vizeze performanțele instalațiilor și ale tehnicilor utilizate în ceea ce privește emisiile exprimate, după caz, ca valori medii pe termen scurt și lung, împreună cu condițiile de referință asociate, consumul și tipul materiilor prime, consumul de apă, utilizarea energiei sau generarea de deșeuri și tehnicile utilizate, monitorizarea aferentă, efectele intersectoriale, viabilitatea economică și tehnică și evoluția acestora, precum și cele mai bune tehnici disponibile și tehnicile emergente la care s-a ajuns după luarea în considerare a aspectelor menționate la articolul 13 alineatul (2) literele (a) și (b) din directiva respectivă.

(3)

„Concluziile BAT”, definite la articolul 3 alineatul (12) din Directiva 2010/75/UE constituie un element-cheie al documentelor de referință BAT și stabilesc concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora, informațiile pentru evaluarea aplicabilității lor, nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociată, nivelurile de consum asociate și, după caz, măsurile relevante de remediere la fața locului.

(4)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE, concluziile BAT trebuie să servească drept referință pentru stabilirea condițiilor de autorizare a instalațiilor care fac obiectul capitolului II din directiva respectivă.

(5)

Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE prevede obligația autorității competente de a stabili valori limită de emisie care să asigure că, în condiții normale de funcționare, emisiile nu depășesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt prevăzute în deciziile privind concluziile BAT menționate la articolul 13 alineatul (5) din Directiva 2010/75/UE.

(6)

Articolul 15 alineatul (4) din Directiva 2010/75/UE prevede derogări de la cerințele stabilite la articolul 15 alineatul (3), aplicabile numai în cazurile în care atingerea nivelurilor de emisie aferente BAT ar conduce la costuri disproporționat de mari în comparație cu beneficiile pentru mediu din cauza amplasării geografice, a condițiilor locale de mediu sau a caracteristicilor tehnice ale instalației în cauză.

(7)

Articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE prevede că cerințele de monitorizare din autorizația menționată la articolul 14 alineatul (1) litera (c) din directiva respectivă trebuie să se bazeze pe concluziile privind monitorizarea descrise în concluziile BAT.

(8)

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE, în termen de patru ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT, autoritatea competentă trebuie să reexamineze și, în cazul în care este necesar, să actualizeze toate condițiile din autorizație și să se asigure că instalația este conformă cu acestea.

(9)

Decizia Comisiei din 16 mai 2011 privind instituirea unui forum pentru schimbul de informații conform articolului 13 din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (2) a stabilit crearea unui grup format din reprezentanți ai statelor membre, industriile implicate și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului.

(10)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2010/75/UE, Comisia a obținut, la 13 septembrie 2012, avizul (3) grupului respectiv cu privire la conținutul propus al documentelor de referință BAT pentru tăbăcirea pieilor și l-a pus la dispoziția publicului.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 75 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Concluziile BAT pentru tăbăcirea pieilor sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 februarie 2013.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

(2)  JO C 146, 17.5.2011, p. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article.


ANEXĂ

CONCLUZIILE BAT PENTRU TĂBĂCIREA PIEILOR BRUTE ȘI PRELUCRATE

DOMENIUL DE APLICARE

DEFINIȚII

1.1.

Concluzii generale BAT pentru tăbăcirea pieilor

1.1.1.

Sistemele de management de mediu

1.1.2.

Buna gospodărire

1.2.

Monitorizarea

1.3.

Reducerea la minimum a consumului de apă

1.4.

Reducerea emisiilor în apele uzate

1.4.1.

Reducerea emisiilor în apele uzate evacuate ca urmare a etapelor de proces desfășurate în atelierul de înmuiere

1.4.2.

Reducerea emisiilor în apele uzate evacuate ca urmare a etapelor de proces desfășurate în atelierul de tanare

1.4.3.

Reducerea emisiilor în apele uzate evacuate ca urmare a etapelor de proces specifice post-tanării

1.4.4.

Alte reduceri ale emisiilor în apele uzate

1.5.

Tratarea emisiilor în apă

1.6.

Emisiile atmosferice

1.6.1.

Miros

1.6.2.

Compuși organici volatili

1.6.3.

Pulberi în suspensie

1.7.

Gestionarea deșeurilor

1.8.

Energie

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentele concluzii BAT se referă la următoarele activități prevăzute în anexa I la Directiva 2010/75/UE, și anume:

6.3.

Tăbăcirea pieilor în cazurile în care capacitatea de tratare depășește 12 tone de produse finite pe zi;

6.11.

Tratarea independentă a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE a Consiliului  (1) și care sunt evacuate de o instalație care practică activități reglementate în conformitate cu punctul 6.3 de mai sus.

Dacă nu se specifică altfel, concluziile BAT prezentate pot fi aplicate tuturor instalațiilor supuse prezentelor concluzii referitoare la BAT.

Alte documente de referință relevante pentru activitățile reglementate de prezentele concluzii BAT sunt următoarele:

Document de referință

Subiect

Eficiență energetică (ENE)

Eficiență energetică generală

Aspecte economice și intersectoriale (ECM)

Aspecte economice și efecte intersectoriale ale tehnicilor

Principii generale de monitorizare (MON)

Monitorizarea emisiilor și a consumului

Emisii rezultate din depozitare (EFS)

Emisii din rezervoare, țevi și depozite de substanțe chimice

Incinerarea deșeurilor (WI)

Incinerarea deșeurilor

Industriile de tratare a deșeurilor (WT)

Tratarea deșeurilor

Tehnicile enumerate și descrise în prezentele concluzii BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza alte tehnici care asigură cel puțin un nivel echivalent de protecție a mediului.

DEFINIȚII

În sensul prezentelor concluzii BAT, se aplică următoarele definiții:

Atelier de înmuiere și cenușărire

Partea tăbăcăriei unde se pieile se înmoaie, se cenușăresc, se șeruiesc și se depărează înainte de procesul de tanare.

Produse secundare

Obiect sau substanță care îndeplinește cerințele de la articolul 5 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2)

Instalație existentă

O instalație care nu este o instalație nouă.

Bazin de prelucrare existent

Un bazin de prelucrare care nu este un bazin nou de prelucrare.

Instalație nouă

O instalație exploatată inițial la instalare, după publicarea prezentelor concluzii BAT, sau înlocuirea integrală a unei instalații pe fundația existentă a instalației, după publicarea prezentelor concluzii BAT.

Bazin nou de prelucrare

Un bazin de prelucrare exploatat inițial în instalație, după publicarea prezentelor concluzii BAT, sau o reconstrucție completă a unui bazin de prelucrare, după publicarea prezentelor concluzii BAT,.

Tăbăcărie

O instalație care efectuează activitatea „tăbăcirea pieilor și blănurilor cu capacitatea de tratare de peste 12 tone de produse finite pe zi” (activitatea 6.3 din anexa I la Directiva 2010/75/UE).

Atelier de tanare

Partea tăbăcăriei unde au loc procesele de piclare și de tanare.

Instalații de tratare a apelor uzate urbane

O instalație care intră sub incidența Directivei 91/271/CEE

1.1.   Concluzii generale BAT pentru tăbăcirea pieilor

1.1.1.   Sistemele de management de mediu

1.   În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a unei tăbăcării, BAT înseamnă implementarea și aderarea la un sistem de management de mediu (SMM) care să includă toate caracteristicile următoarele:

i.

angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii de vârf;

ii.

definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a instalației;

iii.

planificarea și stabilirea procedurilor, a obiectivelor și a țintelor necesare, corelate cu planificarea financiară și investițiile;

iv.

implementarea procedurilor, acordând o atenție deosebită:

(a)

structurii și responsabilității;

(b)

formării, sensibilizării și competenței;

(c)

comunicării;

(d)

implicării angajaților;

(e)

documentației;

(f)

controlului eficient al proceselor;

(g)

programelor de întreținere;

(h)

pregătirii și răspunsului în caz de urgență;

(i)

garantării respectării legislației de mediu;

v.

verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție deosebită:

(a)

monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, documentul de referință privind principiile generale de monitorizare);

(b)

acțiunii corective și preventive;

(c)

păstrarea evidențelor;

(d)

independenței (dacă este posibil) a auditului intern și extern pentru a stabili dacă sistemul de management de mediu respectă sau nu procedeele prevăzute și dacă a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

vi.

revizuirea de către conducere a sistemului de management de mediu și a caracterului corespunzător, adecvat și eficient al acestuia;

vii.

urmărirea dezvoltării de tehnologii ecologice;

viii.

luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației în etapa de proiectare a unei noi fabrici și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare;

ix.

aplicarea de evaluări comparative sectoriale în mod regulat.

În speță, la tăbăcirea pieilor, este de asemenea important să se ia în considerare următoarele caracteristici potențiale ale managementului de mediu:

x.

pentru a facilita dezafectarea, păstrarea unor evidențe cu privire la compartimentele din cadrul instalației unde sunt efectuate anumite etape de proces;

xi.

alte elemente enumerate în concluzia 2 privind BAT.

Aplicabilitate

Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de detalii) și natura EMS (de exemplu, standardizat sau nestandardizat) vor fi, în general, corelate cu natura, amploarea și complexitatea instalației, precum și cu gama de impacturi de mediu pe care le-ar putea avea aceasta.

1.1.2.   Buna gospodărire

2.   În scopul de a reduce la minimum impactul asupra mediului al procesului de producție, BAT presupune aplicarea principiilor de bună gospodărire, prin aplicarea combinată a următoarelor tehnici:

i.

selecția și controlul atent al substanțelor și materiilor prime (de exemplu, calitatea pielii și a substanțelor chimice);

ii.

analiza intrare-ieșire cu un inventar al substanțelor chimice, care să includă cantitățile și proprietățile toxicologice;

iii.

reducerea utilizării substanțelor chimice la nivelul minim cerut de specificațiile privind calitatea produsului finit;

iv.

manipularea și stocarea atentă a materiilor prime și a produselor finite în vederea reducerii scurgerilor de substanțe și a accidentelor, precum și pentru evitarea risipei de apă;

v.

segregarea fluxurilor de deșeuri, în cazul în care este posibil, pentru a permite reciclarea anumitor fluxuri de deșeuri;

vi.

monitorizarea parametrilor critici ai procesului pentru a asigura stabilitatea procesului de producție;

vii.

întreținerea periodică a sistemelor de tratare a efluenților;

viii.

analizarea opțiunilor pentru reutilizarea apelor de proces/de spălat;

ix.

analizarea opțiunilor de eliminare a deșeurilor.

1.2.   Monitorizarea

3.   BAT presupune monitorizarea emisiilor și a altor parametri relevanți ai procesului, inclusiv cei indicați mai jos, cu o anumită frecvență asociată dată, și monitorizarea emisiilor conform standardelor EN. În cazul în care nu sunt disponibile standarde EN, BAT constau în utilizarea standardelor ISO, naționale sau internaționale care garantează furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

Parametru

Periodicitate

Aplicabilitate

a

Măsurarea consumului de apă în cele două etape ale procesului: de dinainte și de după tanare, și înregistrarea producției din cursul aceleiași perioade.

Cel puțin lunar.

Aplicabil instalațiilor în care se efectuează prelucrarea în stare umedă.

b

Înregistrarea cantităților de substanțe chimice folosite în fiecare etapă a procesului și înregistrarea producției din cursul aceleiași perioade.

Cel puțin anual.

General aplicabil.

c

Monitorizarea concentrației de sulfură și a concentrației totale de crom în efluentul final după tratare care urmează a fi evacuat direct în corpul de apă receptor, prin utilizarea unor probe compozite, proporționale cu debitul pe 24 de ore.

Monitorizarea concentrației de sulfură și a concentrației totale de crom după precipitarea cromului care urmează a fi evacuat indirect, prin utilizarea unor probe compozite, proporționale cu debitul pe 24 de ore.

Săptămânal sau lunar.

Monitorizarea concentrației de crom se aplică în unitățile din interiorul sau din exteriorul instalației, în care are loc precipitarea cromului.

Dacă este viabilă din punct de vedere economic, monitorizarea concentrației de sulfură se aplică la unitățile care efectuează o parte a tratării efluenților în interiorul sau în exteriorul instalației pentru tratarea apelor reziduale din tăbăcării.

d

Monitorizarea oxigenului chimic necesar (OCN), a oxigenului biochimic necesar (OBN) și a azotului amoniacal după tratarea efluenților în interiorul sau în exteriorul instalației pentru evacuările directe în corpul de apă receptor, prin utilizarea unor probe compozite, proporționale cu debitul pe 24 de ore.

Monitorizarea totalității particulelor solide în suspensie după tratarea efluenților în interiorul sau în exteriorul instalației pentru evacuările directe în corpul de apă receptor.

Săptămânal sau lunar.

Măsurători mai frecvente dacă sunt necesare modificări ale procesului.

Aplicabil în unitățile care efectuează o parte a tratării efluenților în interiorul sau în exteriorul instalației pentru tratarea apelor reziduale din tăbăcării.

e

Monitorizarea compușilor organici halogenați după tratarea efluenților în interiorul sau în exteriorul instalației pentru evacuările directe în corpul de apă receptor.

Regulat.

Aplicabil instalațiilor în care compușii organici halogenați sunt utilizați în procesul de producție și pot fi evacuați în corpul de apă receptor.

f

Măsurarea pH-ului sau a potențialului redox la ieșirea lichidului din spălătorul de gaze.

Permanent.

Aplicabil instalațiilor care folosesc spălătoare de gaze pentru reducerea emisiilor de hidrogen sulfurat sau amoniac în aer.

g

Păstrarea unui inventar anual al solvenților și înregistrarea producției din cursul aceleiași perioade.

Anual.

Aplicabil instalațiilor care efectuează finisaje cu ajutorul solvenților și al aplicării de straturi de acoperire pe bază de apă sau materiale similare pentru a limita cantitatea de solvenți.

h

Monitorizarea emisiilor de compuși organici volatili la ieșirea din echipamentele de reducere a emisiilor și înregistrarea producției.

Permanent sau periodic.

Aplicabil instalațiilor care efectuează finisaje cu ajutorul solvenților și care utilizează echipamente de reducere a emisiilor.

i

Monitorizarea orientativă a scăderii presiunii la filtrele cu saci.

Regulat.

Aplicabil instalațiilor care utilizează filtre cu saci pentru reducerea emisiilor de pulberi în suspensie, când se produce o evacuare directă în atmosferă.

j

Testarea eficacității de captare a spălătoarelor de gaze.

Anual.

Aplicabil instalațiilor care utilizează spălătoare de gaze pentru reducerea emisiilor de pulberi în suspensie, când se produce o evacuare directă în atmosferă.

k

Înregistrarea cantităților de reziduuri de proces trimise la recuperare, refolosire, reciclare și eliminare.

Regulat.

General aplicabil.

l

Înregistrarea tuturor formelor de utilizare a energiei și a producției din cursul aceleiași perioade.

Regulat.

General aplicabil.

1.3.   Reducerea la minimum a consumului de apă

4.   În scopul de a reduce la minimum consumul de apă, constituie BAT utilizarea uneia sau ambelor tehnici de mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a

Optimizarea utilizării apei în toate etapele de prelucrare umedă, inclusiv a spălării prin imersie în loc de spălarea sub jet de apă curentă

Optimizarea consumului de apă se obține prin determinarea cantității optime necesare pentru fiecare etapă de proces și prin introducerea cantității corecte utilizând echipamentele de măsurare. Spălarea prin imersie înseamnă spălarea pieilor în timpul prelucrării prin introducerea cantității necesare de apă curată în bazin și utilizarea acțiunii bazinului pentru realizarea agitării necesare, spre deosebire de spălarea sub jet de apă curentă care utilizează cantități mari de apă.

Se aplică în toate instalațiile care efectuează prelucrarea umedă.

b

Utilizarea băilor scurte

Băile scurte sunt cantități mici de apă industrială raportat la cantitatea de piei prelucrate, în comparație cu practicile tradiționale. Există o limită inferioară a acestei practici, deoarece apa funcționează de asemenea ca lubrifiant și agent de răcire pentru piei în cursul prelucrării. Rotația bazinelor de prelucrare care conțin o cantitate limitată de apă necesită angrenaje mai solide, deoarece masa supusă rotației este inegală.

Această tehnică nu pot fi aplicată în procesul de vopsire și nici la prelucrarea pieilor de vițel.

Aplicabilitate este, de asemenea, limitată la:

bazinele de prelucrare noi;

bazinele de prelucrare existente care permit utilizarea băilor scurte sau care pot fi modificate pentru a utiliza băile scurte.

Revizuirea opțiunilor pentru reutilizarea apelor de proces/de spălare este parte a unui sistem de management de mediu (a se vedea BAT 1) și a principiilor de bună gospodărire (a se vedea BAT 2).

Nivelurile de consum de apă aferente BAT

A se vedea tabelul 1 (pentru pieile de bovine) și tabelul 2 (pentru pieile de ovine)

Tabelul 1

Nivelurile de consum de apă aferente BAT pentru prelucrarea pieilor de bovine

Etapele procesului

Consumul de apă pe tonă de piele brută (3)

(m3/t)

Piei nesărate

Piei sărate

De la brut la albastru umed/alb

10-15

13-18

Procesele post-tanare și finisarea

6-10

6-10

Total

16-25

19-28


Tabelul 2

Nivelurile de consum asociate BAT pentru apă la prelucrarea pieilor de ovine

Etapele procesului

Consumul de apă specific (4)

litri per piele

De la brut la piclat

65-80

De la piclat la albastru umed

30-55

Procesele post-tanare și finisarea

15-45

Total

110-180

1.4.   Reducerea emisiilor în apele uzate

1.4.1.   Reducerea emisiilor în apele uzate evacuate ca urmare a etapelor de proces desfășurate în atelierul de înmuiere

5.   În vederea reducerii încărcăturii poluante în apele reziduale, înainte de tratarea efluenților evacuați ca urmare a etapelor de proces desfășurate în atelierul de înmuiere, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor de mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a

Utilizarea băilor scurte

Băile scurte reprezintă cantități reduse de apă de proces. Atunci când este prezentă mai puțină apă, se reduce cantitatea de substanțe chimice aruncată înainte de reacție.

Tehnica nu poate fi aplicată la prelucrarea pieilor de vițel.

Aplicabilitate este, de asemenea, limitată la:

bazinele de prelucrare noi;

bazinele de prelucrare existente care permit utilizarea băilor scurte sau care pot fi modificate pentru a utiliza băile scurte.

b

Utilizarea pieilor curate

Utilizarea pieilor cu mai puțină murdărie care aderă la exterior, eventual prin instituirea unui sistem care să promoveze utilizarea pieilor curate.

Aplicabilă sub rezerva disponibilității pieilor.

c

Prelucrarea pieilor proaspete

Sunt folosite piei nesărate.

Pentru a împiedica deteriorarea, se recurge la răcirea post-mortem rapidă, combinată fie cu termene de livrare scurte, fie cu transportul și depozitarea la temperaturi controlate.

Aplicabilitatea este limitată de disponibilitatea pieilor proaspete.

Nu poate fi aplicată în cazul unui lanț de aprovizionare mai mare de două zile.

d

Scuturarea granulelor de sare prin mijloace mecanice

Pieile sărate sunt deschise în vederea prelucrării prin scuturare sau centrifugare, astfel încât cristalele de sare să cadă, evitându-se introducerea lor în procesul de înmuiere.

Aplicabilitatea este limitată la tăbăcăriile care prelucrează piei sărate.

e

Depărarea cu recuperarea părului

Depărarea se efectuează prin dizolvarea rădăcinii părului și nu a întregului fir de păr. Restul de păr este recuperat prin filtrarea efluentului. Concentrația produșilor de descompunere a părului din efluent este redusă.

Tehnica nu se aplică în cazul în care instalațiile de prelucrare a părului pentru utilizare nu sunt disponibile la o distanță rezonabilă pentru transport sau în cazul în care utilizarea părului nu este posibilă.

Aplicabilitate este, de asemenea, limitată la:

bazinele de prelucrare noi;

bazinele de prelucrare existente care permit utilizarea băilor scurte sau pot fi modificate pentru a utiliza băile scurte.

f

Utilizarea compușilor organici ai sulfului sau folosirea enzimelor la depărarea pieilor de bovine

Cantitatea de sulfură anorganică folosită la depărare este redusă prin înlocuirea parțială a acesteia cu compuși organici ai sulfului sau prin folosirea suplimentară a unor enzime.

Folosirea suplimentară de enzime nu se practică în tăbăcăriile care produc piele cu granulație vizibilă (de exemplu piele anilină).

g

Utilizarea redusă a amoniului în timpul decalcificării

Utilizarea compușilor de amoniu la decalcificare este parțial sau total înlocuită de injectarea de dioxid de carbon și/sau utilizarea altor agenți de decalcificare înlocuitori.

Înlocuirea integrală a compușilor de amoniu cu totale a compușilor de amoniu cu CO2 în procesul de decalcificare nu poate fi aplicată la prelucrarea materiilor prime a căror grosime este mai mare de 1,5 mm.

Aplicabilitatea înlocuirii parțiale sau totale a compușilor de amoniu cu CO2 în timpul decalcificării este, de asemenea, limitată la:

bazinele de prelucrare noi;

bazinele de prelucrare existente care permit utilizarea, sau pot fi modificate pentru a permite utilizarea CO2 în timpul decalcificării.

1.4.2.   Reducerea emisiilor în apele uzate evacuate ca urmare a etapelor de proces desfășurate în atelierul de tanare

6.   În vederea reducerii încărcăturii poluante în apele uzate înainte de tratarea efluenților evacuați ca urmare a etapelor de proces desfășurate în atelierul de tanare, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor de mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a

Utilizarea băilor scurte

Băile scurte reprezintă cantități reduse de apă de proces. Atunci când este prezentă mai puțină apă, se reduce cantitatea de substanțe chimice care sunt aruncate înainte de reacție.

Tehnica nu pot fi aplicată la prelucrarea pieilor de vițel.

Aplicabilitate este, de asemenea, limitată la:

bazinele de prelucrare noi;

bazinele de prelucrare existente care permit utilizarea băilor scurte sau pot fi modificate pentru a utiliza băile scurte.

b

Maximizarea absorbției de tananți pe bază de crom

Optimizarea parametrilor de operare (de exemplu, pH, flux, temperatură, durată, și viteza de rotație a tamburului) și utilizarea de substanțe chimice pentru a crește proporția tananților pe bază de crom absorbiți de piei.

General aplicabilă.

c

Optimizarea metodelor de tanare vegetală

Utilizarea tanării în tambur pentru o parte a procesului.

Utilizarea agenților de pretanare pentru a facilita penetrarea taninurilor vegetale.

Nu poate fi aplicată în producția de piele pentru tălpi cu tanare vegetală.

1.4.3.   Reducerea emisiilor în apele uzate evacuate ca urmare a etapelor de proces specifice post-tanării

7.   În vederea reducerii încărcăturii poluante în apele reziduale înainte de tratarea efluenților evacuați ca urmare a etapelor de proces specifice post-tanării, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor de mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a

Utilizarea băilor scurte

Băile scurte reprezintă cantități reduse de apă de proces. Atunci când este prezentă mai puțină apă, se reduce cantitatea de substanțe chimice care sunt aruncate înainte de reacție.

Această tehnică nu poate fi aplicată în procesul de vopsire și nici la prelucrarea pieilor de vițel.

Aplicabilitate este, de asemenea, limitată la:

bazinele de prelucrare noi;

bazinele de prelucrare existente care permit utilizarea băilor scurte sau pot fi modificate pentru a utiliza băile scurte.

b

Optimizarea retanării, a vopsirii și ungerii

Optimizarea parametrilor procesului pentru a asigura cea mai mare absorbție a substanțelor chimice.

General aplicabilă.

1.4.4.   Alte reduceri ale emisiilor în apele uzate

8.   Pentru a preveni emisiile de anumite pesticide în apele uzate, constituie BAT doar prelucrarea pieilor care nu au fost tratate cu aceste substanțe.

Descriere

Tehnica constă în includerea în caietul de sarcini pentru furnizor a condiției de a se folosi materiale fără pesticide care sunt:

enumerate în Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei (5);

enumerate în Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți (6);

clasificate ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (7).

Printre exemple se numără DDT, pesticidele ciclodiene (aldrin, dieldrin, endrin și izodrin) și HCH, inclusiv lindan.

Aplicabilitate

General aplicabilă în tăbăcării, cu respectarea constrângerilor impuse de controlul specificațiilor destinate furnizorilor de piei din țări terțe.

9.   În scopul de a reduce la minimum emisiile de substanțe biocide prezente în apele uzate, constituie BAT prelucrarea numai cu produse biocide autorizate a pieilor în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 în ceea ce privește punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (8).

1.5.   Tratarea emisiilor în apă

10.   În vederea reducerii emisiilor în corpurile de apă receptoare, constituie BAT tratarea apelor reziduale care presupune combinarea adecvată a următoarelor tehnici, aplicate în instalație sau în afara ei:

i.

tratarea mecanică

ii.

tratarea fizico-chimică;

iii.

tratarea biologică;

iv.

eliminarea azotului biologic.

Descriere

Aplicarea unei combinații adecvate de tehnici descrise mai jos. Combinația de tehnici poate fi aplicată în interiorul sau în exteriorul instalației, în două sau trei etape.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a

Tratare mecanică

Filtrarea solidelor brute, eliminarea grăsimilor, uleiurilor și unsorilor și îndepărtarea solidelor prin sedimentare.

General aplicabilă în interiorul sau în exteriorul instalației.

b

Tratarea fizico-chimică

Oxidarea și/sau precipitarea sulfurilor, eliminarea OCN și a solidelor în suspensie, de exemplu prin coagulare sau floculare. Precipitarea cromului prin creșterea pH-ului la cel puțin 8, folosind alcalini (de exemplu, hidroxid de calciu, oxid de magneziu, carbonat de sodiu, hidroxid de sodiu, aluminat de sodiu).

General aplicabilă în interiorul sau în exteriorul instalației.

c

Tratare biologică

Tratarea aerobă biologică a apelor uzate prin aerare, inclusiv îndepărtarea solidelor în suspensie, de exemplu prin sedimentare sau decantare secundară prin flotație.

General aplicabilă în interiorul sau în exteriorul instalației.

d

Eliminarea azotului biologic

Nitrificarea compușilor de azot amoniacal, urmată de reducerea nitraților la azot gazos.

Aplicabilă instalațiilor cu evacuare directă în corpul de apă receptor.

Aplicare dificilă în instalațiile existente care au un spațiu limitat.

Nivelurile de emisii aferente celor mai bune tehnici disponibile

A se vedea tabelul 3. BAT-AEL se aplică la:

i.

evacuarea directă a apelor uzate din instalațiile de tratare a apelor reziduale din cadrul tăbăcăriilor;

ii.

deversarea directă a apelor uzate din instalațiile autonome de tratare a apelor uzate vizate la punctul 6.11 din anexa I la Directiva 2010/75/UE, care tratează apele reziduale provenind în principal din tăbăcării.

Tabelul 3

BAT-AEL pentru evacuări directe de apel uzate după tratare

Parametru

BAT-AEL

mg/l

(valorile medii lunare pe baza unei medii a probelor compozite reprezentative pe 24 de ore prelevate în decursul unei luni)

OCN

200-500 (9)

OBN5

15-25

Solide în suspensie

< 35

Azot amoniacal NH4-N (ca N)

< 10

Crom total (ca Cr)

< 0,3-1

Sulfură (ca S)

< 1

11.   În scopul reducerii conținutului de crom al evacuărilor de ape uzate, BAT presupune aplicarea precipitării cromului în interiorul sau în exteriorul instalației.

Descriere

A se vedea BAT 10, tehnica b.

Eficiența precipitării cromului este mai mare în cazul fluxurilor separate și concentrate cu conținut de crom.

Aplicabilitate

General aplicabilă pentru tratarea, în interiorul sau în exteriorul instalației, a efluenților de ape uzate provenind din tăbăcăriile care practică tăbăcirea și/sau retăbăcirea cu crom a pieilor.

Nivelurile de emisii aferente celor mai bune tehnici disponibile

A se vedea tabelul 3 pentru BAT-AEL aplicabile cromului la evacuările directe în corpurile de apă receptoare și tabelul 4 pentru BAT-AEL aplicabile cromului la evacuările indirecte în stațiile de tratare a apelor uzate urbane.

12.   Pentru a reduce totalul emisiilor de sulfură și de crom prin evacuările indirecte ale apelor uzate urbane din tăbăcării în stațiile de tratare a apelor urbane uzate, BAT constau în aplicarea precipitării cromului și a oxidării sulfurii.

Descriere

A se vedea BAT 10, tehnica b.

Eficiența eliminării este mai mare în cazul fluxurilor separate și concentrate cu conținut de crom/sulfuri.

Oxidarea sulfurii constă în oxidarea catalitică (aerare în prezența sărurilor de mangan).

Aplicabilitate

Precipitarea cromului este, în general, aplicabilă în interiorul sau în exteriorul instalației, la tratarea efluenților de ape uzate din tăbăcăriile care practică tăbăcirea și/sau retăbăcirea cu crom a pieilor.

Nivelurile de emisii aferente celor mai bune tehnici disponibile

A se vedea tabelul 4 pentru BAT-AELS aplicabile cromului și sulfurii la evacuările indirecte în stațiile de tratare a apelor uzate urbane.

Tabelul 4

BAT-AELS pentru emisiile totale de crom și sulfură prin evacuările indirecte de ape uzate provenind din tăbăcării în stațiile de tratare a apelor uzate urbane

Parametru

BAT-AEL

mg/l

(valorile medii lunare pe baza unei medii a probelor compozite reprezentative pe 24 de ore prelevate în decursul unei luni)

Crom total (ca Cr)

< 0,3-1

Sulfură (ca S)

< 1

1.6.   Emisiile atmosferice

1.6.1.   Miros

13.   Pentru a reduce generarea de mirosuri de amoniac în urma prelucrării, BAT constau în înlocuirea parțială sau integrală a compușilor de amoniu din procesul de decalcificare.

Aplicabilitate

Înlocuirea integrală a compușilor de amoniu cu CO2 din procesul de decalcificare nu poate fi aplicată la prelucrarea materiilor prime a căror grosime este mai mare de 1,5 mm.

Aplicabilitatea înlocuirii parțiale sau totale a compușilor de amoniu cu CO2 în procesul de decalcificare este, de asemenea, limitată la bazinele de prelucrare noi și la bazinele existente care permit utilizarea, sau pot fi modificate pentru a utiliza CO2 în timpul decalcificării.

14.   Pentru a reduce emisiile de mirosuri din etapele de proces și din tratarea efluenților, BAT constau în reducerea cantității de amoniac și de hidrogen sulfurat prin epurarea și/sau biofiltrarea aerului extras în care mirosul acestor gaze este perceptibil.

15.   Pentru a preveni producerea de mirosuri în urma descompunerii pieilor brute, BAT constau în utilizarea unor metode de conservare și depozitare concepute pentru a preveni descompunerea, precum și rotația riguroasă a stocurilor de piei.

Descriere

Conservarea corectă prin sărare și controlul adecvat al temperaturii, combinate cu rotația riguroasă a stocurilor pentru eliminarea mirosurilor de descompunere.

16.   Pentru a reduce emisiile de mirosuri provenite din deșeuri, BAT constau în utilizarea de proceduri de manevrare și depozitare concepute pentru a reduce descompunerea deșeurilor.

Descriere

Controlul unităților de depozitare a deșeurilor și eliminarea metodică a deșeurilor putrescibile din instalație înainte ca descompunerea acestora să provoace probleme olfactive.

Aplicabilitate

Se aplică numai la instalațiile care produc deșeuri putrescibile.

17.   Pentru a reduce emisiile de mirosuri din efluenții proveniți din atelierul de înmuiere, BAT constau în controlarea pH-ului, urmată de procese de tratare menite să elimine conținutul de sulfură.

Descriere

Menținerea pH-ului efluenților proveniți din atelierul de înmuiere la mai mult de 9,5 până la tratarea sulfurii (în interiorul sau în exteriorul instalației) prin una dintre următoarele tehnici:

i.

oxidarea catalitică (utilizând săruri de mangan ca element catalizator);

ii.

oxidarea biologică;

iii.

precipitarea; sau

iv.

amestecarea într-un sistem de recipiente închise prevăzut cu epurator sau cu filtru de carbon.

Aplicabilitate

Se aplică numai instalațiilor în care se efectuează depărarea cu sulfură.

1.6.2.   Compuși organici volatili

18.   În vederea reducerii emisiilor atmosferice de compuși organici volatili halogenați, BAT constau în înlocuirea compușilor organici volatili halogenați utilizați în procesul tehnologic cu substanțe care nu sunt derivați halogenați.

Descriere

Înlocuirea solvenților halogenați cu solvenți nehalogenați.

Aplicabilitate

Nu se aplică la degresarea uscată a pieilor de ovine efectuate în mașini cu ciclu închis.

19.   În scopul reducerii emisiilor atmosferice de compuși organici volatili (COV) provenite din finisare, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile de mai jos sau a unei combinații de tehnici, prima fiind prioritară.

Tehnică

Descriere

a

Utilizarea unor substanțe de acoperire pe bază de apă în combinație cu un sistem eficient de aplicare

Limitarea emisiilor de compuși organici volatili prin utilizarea unor substanțe de acoperire pe bază de apă, fiecare strat fiind aplicat astfel: în stil perdea, cu ruloul sau cu ajutorul unor tehnici de pulverizare avansate.

b

Utilizarea ventilației cu extracție și a unui sistem de reducere a emisiilor

Tratarea aerului evacuat prin utilizarea unui sistem de extracție prevăzut cu una sau mai multe dintre următoarele metode: epurare umedă, adsorbție, biofiltrare sau incinerare.

Nivelurile de utilizare asociate BAT pentru solvenți și nivelurile de emisii asociate BAT pentru COV

În tabelul 5 sunt prezentate atât nivelurile de solvenți asociate cu utilizarea straturilor de acoperire pe bază de apă în combinație cu un sistem de aplicare eficient, cât și intervalul BAT-AEL pentru emisiile de COV specifice asociat cu utilizarea unui sistem de ventilație cu extracție și a unui sistem de reducere a emisiilor ca alternativă la utilizarea materialelor de finisare pe bază de apă.

Tabelul 5

Niveluri de utilizare a solvenților asociate BAT și BAT-AEL pentru emisiile de COV

Parametru

Tipul de producție

Niveluri asociate BAT

g/m2

(valori medii anuale per unitate de piei prelucrate)

Nivelurile de utilizare a solvenților

Atunci când se utilizează straturi de acoperire pe bază de apă în combinație cu un sistem de aplicare eficient

Tapițerie și piele pentru automobile

10-25

Îmbrăcăminte și încălțăminte, articole din piele

40-85

Piei tratate cu straturi de finisare (grosimea stratului > 0,15 mm)

115-150

Emisii de VOC

În cazul în care este utilizat un sistem de ventilație și reducere a emisiilor ca alternativă la utilizarea materialelor de finisare pe bază de apă

9-23 (10)

1.6.3.   Pulberi în suspensie

20.   În scopul reducerii emisiilor de particule în suspensie provenite din etapele de producție cu finisare uscată, BAT constau în utilizarea unui sistem de ventilație cu extracție prevăzut cu filtre cu saci sau cu epuratoarele de gaze umede.

Nivelurile de emisii aferente celor mai bune tehnici disponibile

BAT-AEL pentru pulberile în suspensie se situează între 3 și 6 mg per m3 normal de aer evacuat, valoare exprimată ca media pe 30 de minute.

1.7.   Gestionarea deșeurilor

21.   În scopul de a limita cantitatea de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constau în organizarea unor operațiuni la fața locului, astfel încât să se maximizeze proporția de reziduuri de proces generate ca produse secundare, inclusiv următoarele:

Reziduuri de proces

Utilizări ca produs secundar

Lână și păr

Material de umplutură

Textile din lână

Deșeuri de tăiere, cenușărite

Producția de colagen

Șpalturi netanate

Transformare în piele

Producția de membrane pentru mezeluri

Producția de colagen

Produse de ros pentru câini

Ștuțuri și șpalturi tanate

Finisate pentru utilizare în mozaic, mici obiecte din piele etc.

Producția de colagen

22.   În scopul de a limita cantitatea de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constau în organizarea unor operațiuni la fața locului, astfel încât să se faciliteze reutilizarea deșeurilor sau, în lipsa acesteia, reciclarea deșeurilor, sau, în lipsa acesteia, „alte operațiuni de valorificare”, inclusiv următoarele:

Deșeuri

Reutilizarea după preparare

Reciclare

Alte operațiuni de valorificare

Păr și lână

Fabricarea de hidrolizați de proteine

Îngrășământ

Recuperarea energiei

Ștuțuri tanate

 

Cleiuri

Recuperarea energiei

Ștuțuri tanate

Seu

Fabricarea de gelatină tehnică

Cleiuri

 

Deșeuri de la șeruit

Fabricarea de hidrolizați de proteine

Seu

Cleiuri

Producția de combustibil de substituție

Recuperarea energiei

Șpalturi netanate

Fabricarea de gelatină tehnică

Fabricarea de hidrolizați de proteine

Cleiuri

Recuperarea energiei

Deșeuri de fălțuire și șpalturi tanate

Producția de panouri din fibre de piele din ștuțuri nefinisate

Fabricarea de hidrolizați de proteine

 

Recuperarea energiei

Deșeuri de fălțuire tanate

Producția de panouri din fibre de piele

Fabricarea de hidrolizați de proteine

 

Recuperarea energiei

Nămoluri de la tratarea apelor uzate

 

 

Recuperarea energiei

23.   În scopul de a reduce consumul de substanțe chimice și cantitatea de deșeuri de piele cu conținut de crom trimise spre eliminare, constituie BAT utilizarea șpăltuirii cu oxid de calciu.

Descriere

Efectuarea operațiunii de șpăltuire într-un stadiu de prelucrare incipient, astfel încât să rezulte un produs secundar netanat.

Aplicabilitate

Se aplică numai instalațiilor care utilizează tanarea cu crom.

Nu se aplică:

atunci când pieile sunt prelucrate la grosimea integrală (de exemplu, piele neșpăltuită);

atunci când trebuie produsă o piele mai fermă (de exemplu, pentru pantofi);

atunci când produsul final trebuie să aibă o grosime mai uniformă;

atunci când șpăltuirile tanate sunt fabricate ca produs sau coprodus.

24.   Pentru a reduce cantitatea de crom din nămolul trimis spre evacuare, BAT constau în utilizarea uneia sau mai multor tehnici enumerate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a

Recuperarea cromului în vederea reutilizării în tăbăcărie

Repunerea în soluție a cromului precipitat din baia de tanare, folosind acid sulfuric ca substitut parțial al sărurilor de crom noi.

Aplicabilitatea este limitată de necesitatea de a produce proprietăți ale pielii care corespund specificațiilor clienților, în special legate de vopsire (soliditatea și luminozitatea culorilor reduse) și voalare.

b

Recuperarea cromului în vederea reutilizării în alt sector industrial

Utilizarea nămolurilor de crom ca materie primă de către un alt sector.

Se aplică numai în cazul în care poate fi găsit un utilizator industrial pentru deșeurile recuperate.

25.   Pentru a reduce consumul de energie, consumul de substanțe chimice și capacitatea de manevrare a nămolului pentru tratarea ulterioară, BAT constau în reducerea conținutului de apă din nămoluri prin deshidratarea nămolurilor.

Aplicabilitate

Se aplică tuturor instalațiilor care efectuează prelucrarea umedă.

1.8.   Energie

26.   În scopul de a reduce consumul de energie la uscare, BAT înseamnă optimizarea pregătirii pentru uscarea prin stoarcere sau prin orice alt proces de deshidratare mecanică.

27.   În scopul de a reduce consumul de energie necesar proceselor umede, BAT constau în utilizarea băilor scurte.

Descriere

Reducerea energiei folosite la încălzirea apei prin reducerea utilizării apei calde.

Aplicabilitate

Tehnica nu pot fi aplicată în etapa de vopsire și nici la prelucrarea pieilor de vițel.

Aplicabilitate este, de asemenea, limitată la:

bazinele de prelucrare noi;

bazinele de prelucrare existente care permit utilizarea băilor scurte sau pot fi modificate pentru a utiliza băile scurte.

Niveluri de consum de energie aferente celor mai bune tehnici disponibile

A se vedea tabelul 6.

Tabelul 6

Consumul specific de energie asociate BAT

Etapele de activitate

Consumul specific de energie per unitate de materii prime (11)

GJ/t

Prelucrarea pieilor de bovine din stare brută în albastru umed sau alb umed

< 3

Prelucrarea pieilor de bovine din stare brută în stare finită

< 14

Prelucrarea pieilor de ovine din piei brute în piei finite

< 6


(1)  JO L 135, 30.5.1991, p. 40.

(2)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

(3)  Valori medii lunare Prelucrarea pieilor de vițel și tanarea vegetală pot necesita o cantitate mai mare de apă

(4)  Valori medii lunare. Pieile ovine cu blană pot necesita un consum mai mare de apă

(5)  JO L 348, 24.12.2008, p. 84.

(6)  JO L 158, 30.4.2004, p. 7.

(7)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(8)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(9)  Nivelul superior este asociat unor concentrații la punctul de intrare a COD de ≥ 8 000 de mg/l.

(10)  Interval BAT-AEL exprimat în cantitate totală de carbon.

(11)  Valorile consumului de energie (exprimate ca medie anuală neajustată la energia primară) acoperă consumul de energie în procesul de producție, inclusiv energia electrică și încălzirea totală a spațiilor interioare, dar excluzând consumul de energie pentru stațiile de epurare a apelor uzate.


16.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 45/30


DECIZIA COMISIEI

din 14 februarie 2013

privind neincluderea anumitor substanțe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide

[notificată cu numărul C(2013) 670]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/85/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide (2) stabilește o listă de substanțe active care urmează a fi evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(2)

Pentru o serie de substanțe/combinații de tipuri de produse incluse în această listă, fie toți participanții și-au întrerupt participarea la programul de reexaminare, fie statul membru desemnat în calitate de raportor pentru evaluare nu a primit niciun dosar complet în decursul perioadei specificate la articolul 9 și la articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(3)

În consecință, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), articolul 12 alineatul (1) și articolul 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, Comisia a informat statele membre cu privire la aceasta. De asemenea, aceste informații au fost făcute publice prin mijloace electronice.

(4)

În intervalul de trei luni de la publicarea acestor informații, un anumit număr de societăți s-au declarat interesate de asumarea rolului de participant pentru unele din substanțele și tipurile de produse în cauză. Societățile respective nu au prezentat însă un dosar complet.

(5)

Prin urmare, în temeiul articolului 12 alineatul (4) și al articolului 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, se impune ca substanțele și tipurile de produse în cauză să nu fie incluse în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(6)

Din motive de certitudine juridică, trebuie precizată data de la care nu mai trebuie introduse pe piață produsele biocide aparținând tipurilor de produse enumerate în anexa la prezenta decizie care conțin substanțele active enumerate în anexa respectivă.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Substanțele specificate în anexa la prezenta decizie nu se includ în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE pentru tipurile de produse în cauză.

Articolul 2

În scopul aplicării articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, produsele biocide aparținând tipurilor de produse enumerate în anexa la prezenta decizie care conțin substanțele active enumerate în respectiva anexă nu se mai introduc pe piață de la 1 februarie 2014.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 februarie 2013.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANEXĂ

Substanțe și tipuri de produse care nu se includ în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE

Denumire

Număr CE

Număr CAS

Tip de produs

Statul membru raportor

Glutaral

203-856-5

111-30-8

5

FI

4-(2-nitrobutil)morfolină

218-748-3

2224-44-4

6

UK

4-(2-nitrobutil)morfolină

218-748-3

2224-44-4

13

UK

Diclorură de N,N’-(decan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(octilamoniu)

274-861-8

70775-75-6

1

HU

Acid salicilic

200-712-3

69-72-7

1

NL