ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.039.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 39

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
9 februarie 2013


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 ( 2 )

12

 

*

Regulamentul (UE) nr. 100/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă ( 1 )

30

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

 

(2)   Text cu relevanță pentru SEE și Elveția

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

9.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 98/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 ianuarie 2013

privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Anumite substanțe și amestecuri sunt precursori de explozivi și pot fi utilizate impropriu la fabricarea ilicită de explozivi. Planul de acțiune al Uniunii Europene privind îmbunătățirea securității explozivilor, adoptat de Consiliu la 18 aprilie 2008, a invitat Comisia să instituie un Comitet permanent pentru precursori care să analizeze măsuri și să pregătească recomandări privind reglementarea precursorilor de explozivi disponibili pe piață, luând în considerare costurile și beneficiile acestora.

(2)

Comitetul permanent pentru precursori, instituit de Comisie în 2008, a identificat diferiți precursori de explozivi susceptibili de a fi folosiți pentru a comite atacuri teroriste și a recomandat acțiuni corespunzătoare la nivelul Uniunii.

(3)

Unele state membre au adoptat deja acte cu putere de lege și acte administrative privind introducerea pe piață, punerea la dispoziție și deținerea anumitor precursori de explozivi.

(4)

Respectivele acte cu putere de lege și acte administrative, care sunt divergente și pot constitui bariere în calea comerțului în interiorul Uniunii, ar trebui armonizate cu scopul de a îmbunătăți libera circulație a substanțelor chimice și a amestecurilor pe piața internă și, în măsura posibilului, de a elimina denaturarea concurenței, asigurând în același timp un înalt nivel de protecție a siguranței publicului larg. De asemenea, la nivel național și la nivelul Uniunii au fost instituite alte norme privind anumite substanțe care fac obiectul prezentului regulament referitoare la siguranța lucrătorilor și protecția mediului. Prezentul regulament nu aduce atingere respectivelor norme.

(5)

Pentru a asigura cel mai înalt grad de uniformitate pentru operatorii economici, un regulament este cel mai adecvat instrument juridic de reglementare a comercializării și utilizării de precursori de explozivi.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (3) prevede că substanțele și amestecurile clasificate drept periculoase trebuie să fie corect etichetate înainte de a fi introduse pe piață. De asemenea, acesta prevede că operatorii economici, inclusiv comercianții cu amănuntul, fie clasifică și etichetează aceste substanțe, fie se bazează pe clasificarea întocmită de un actor din amonte în lanțul de aprovizionare. Prin urmare, este oportun să se prevadă în prezentul regulament că toți operatorii economici, inclusiv comercianții cu amănuntul, care pun la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg substanțe restricționate în temeiul prezentului regulament, se asigură că ambalajul indică faptul că achiziționarea, deținerea sau utilizarea substanței sau a amestecului în cauză de către persoane din rândul publicului larg face obiectul unei restricții.

(7)

Pentru a atinge, la nivel național, un nivel de protecție împotriva utilizării ilicite a precursorilor de explozivi care să fie similar sau mai mare decât cel avut în vedere de prezentul regulament la nivelul Uniunii, unele state membre au deja acte cu putere de lege și acte administrative în vigoare pentru unele substanțe susceptibile de o utilizare ilicită. Unele dintre aceste substanțe sunt enumerate deja în prezentul regulament, iar altele ar putea fi restricționate la nivelul Uniunii în viitor. Întrucât ar fi împotriva scopurilor prezentului regulament să se diminueze protecția prin măsuri la nivelul Uniunii, este oportun să se prevadă un mecanism prin care astfel de măsuri naționale ar putea rămâne în vigoare (o clauză de salvgardare).

(8)

Fabricarea ilicită a explozivilor ar trebui să fie făcută mai dificilă prin fixarea unor valori limită de concentrație pentru anumiți precursori de explozivi. Sub aceste valori limită de concentrație libera circulație a respectivilor precursori de explozivi este asigurată și supusă unui mecanism de salvgardare; peste respectivele valori limită de concentrație accesul publicului larg la respectivii precursori de explozivi ar trebui restricționat.

(9)

Persoanele din rândul publicului larg ar trebui, prin urmare, să nu poată achiziționa, introduce, deține sau utiliza precursorii de explozivi menționați peste valorile limită de concentrație respective. Este, totuși, oportun să se permită persoanelor din rândul publicului larg să achiziționeze, să introducă,să dețină sau să utilizeze astfel de precursori de explozivi în scopuri legitime, dacă dețin o licență pentru asta.

(10)

Mai mult, ținând seama de faptul că unele state membre au deja sisteme de înregistrare bine stabilite, care sunt utilizate pentru a controla punerea la dispoziție pe piață a unora sau a tuturor substanțelor restricționate în temeiul prezentului regulament care nu pot fi puse la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg, este oportun să se prevadă în prezentul regulament un sistem de înregistrare aplicabil unora sau tuturor acelor substanțe.

(11)

Peroxidul de hidrogen, nitrometanul și acidul nitric sunt utilizate la scară largă în scopuri legitime de către persoane din rândul publicului larg. Prin urmare ar trebui să fie posibil ca statele membre să permită accesul la acele substanțe în anumite limite de concentrație prin aplicarea mai degrabă a unui sistem de înregistrare prevăzut în conformitate cu prezentul regulament decât a unui sistem de acordare de licențe.

(12)

Având în vedere obiectul extrem de specific al prezentului regulament, obiectivul prezentului regulament poate fi realizat lăsând totodată statelor membre, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, flexibilitatea de a alege dacă să interzică accesul publicului larg la substanțele restricționate de prezentul regulament sau să acorde un acces limitat în conformitate cu prezentul regulament.

(13)

Pentru a urmări obiectivele legitime ale securității publice, asigurând în același timp un nivel cât mai mic de perturbare a bunei funcționări a pieței interne, este oportun să se prevadă un sistem de acordare de licențe în conformitate cu care o persoană care a achiziționat o substanță restricționată de prezentul regulament care nu poate fi pusă la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg sau un amestec ori o substanță care conține substanța respectivă, într-o concentrație de peste valoarea limită, ar putea să o introducă dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță într-un stat membru care permite accesul la substanța respectivă în conformitate cu oricare dintre sistemele prevăzute în prezentul regulament.

(14)

Pentru a pune în aplicare în mod eficient dispozițiile privind introducerea de precursori de explozivi, statele membre sunt încurajate să se asigure că condițiile aplicabile pentru introducerea substanțelor restricționate de prezentul regulament care nu pot fi puse la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg sunt aduse în atenția călătorilor internaționali. Din același motiv, statele membre sunt de asemenea încurajate să se asigure că publicul larg este sensibilizat cu privire la restricțiile aplicabile loturilor mici de bunuri livrate persoanelor private sau comandate la distanță de către consumatori finali.

(15)

Informațiile furnizate de către statele membre sectorului industrial, în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ar putea constitui un mijloc important de facilitare a conformității cu prezentul regulament, având în vedere importanța minimizării sarcinii administrative pentru IMM-uri.

(16)

Având în vedere că ar fi disproporționat să se interzică utilizarea precursorilor de explozivi în activitățile profesionale, restricțiile privind punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea acestor precursori de explozivi ar trebui să se aplice numai publicului larg. Totuși, având în vedere scopurile generale ale prezentului regulament, este oportun să se prevadă un mecanism de raportare care să acopere atât utilizatorii profesioniști din lanțul de aprovizionare, cât și persoanele din rândul publicului larg implicate în tranzacții care, prin natura sau amploarea lor, sunt considerate suspecte. În acest scop, statele membre ar trebui să instituie puncte de contact naționale pentru raportarea tranzacțiilor suspecte.

(17)

O serie de tranzacții privind precursori de explozivi ar putea fi considerate suspecte și, prin urmare, ar trebui raportate, antrenând astfel un refuz legitim de furnizare din partea operatorilor economici. De exemplu, în cazul în care cumpărătorul potențial (profesionist sau neprofesionist) pare confuz în ceea ce privește utilizarea preconizată, pare nefamiliarizat cu utilizarea preconizată sau nu poate să o explice în mod plauzibil, intenționează să achiziționeze cantități, concentrații sau combinații neobișnuite de substanțe, nu dorește să ofere o dovadă a identității sau a reședinței sale sau insistă să utilizeze metode neobișnuite de plată, inclusiv sume mari de bani lichizi. Operatorii economici are trebui să își poată rezerva dreptul de a refuza o astfel de tranzacție.

(18)

Având în vedere scopurile generale ale prezentului regulament, autoritățile competente responsabile cu acordarea de licențe sunt încurajate să informeze punctul de contact național relevant despre orice refuz al unei cereri de acordare de licență, în cazul în care refuzul s-a bazat pe motive întemeiate de a suspecta legitimitatea utilizării preconizate sau intențiile utilizatorului. De asemenea, autoritățile competente responsabile cu acordarea de licențe sunt încurajate să informeze punctul de contact național în legătură cu orice suspendare sau revocare a unei licențe.

(19)

În scopul de a preveni și detecta eventuale utilizări ilicite ale precursorilor de explozivi, este de dorit ca punctele de contact naționale să păstreze evidențe ale tranzacțiilor suspecte raportate și ca autoritățile competente să ia măsurile necesare pentru a examina circumstanțele concrete, inclusiv autenticitatea activității economice relevante exercitate de un utilizator profesionist implicat într-o tranzacție suspectă.

(20)

Acolo unde este fezabil, ar trebui stabilite valori limită de concentrație peste care accesul la anumiți precursori de explozivi să fie restricționat, în timp ce pentru anumiți alți precursori ar trebui prevăzută numai raportarea tranzacțiilor suspecte. Criteriile pentru a stabili care măsuri se aplică căror substanțe includ nivelul de amenințare asociat precursorului de exploziv în cauză, volumul comerțului cu precursorul de exploziv în cauză și posibilitatea stabilirii unui nivel de concentrație sub care precursorul ar putea fi totuși utilizat în scopurile legitime pentru care este introdus pe piață. Aceste criterii ar trebui să dea în continuare o orientare noilor acțiuni care pot fi întreprinse cu privire la precursorii care nu intră în prezent în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(21)

Nu este posibil, din punct de vedere tehnic, să se stabilească valori limită de concentrație pentru combustibilii solizi din hexamină sub formă de pastile. În plus, există multe utilizări legitime ale acidului sulfuric, acetonei, nitratului de potasiu, nitratului de sodiu, nitratului de calciu și nitratului de calciu amoniu. O reglementare la nivelul Uniunii privind limitarea vânzărilor către publicul larg a acestor substanțe ar avea drept rezultat costuri administrative și legate de respectarea legislației disproporționat de mari pentru consumatori, autoritățile publice și întreprinderi. Totuși, având în vedere scopurile prezentului regulament, ar trebui adoptate măsuri pentru a facilita raportarea tranzacțiilor suspecte privind combustibili solizi din hexamină sub formă de pastile și privind acei alți precursori de explozivi pentru care nu există alternative sigure și potrivite.

(22)

Furtul de precursori de explozivi reprezintă un mijloc de a obține materii prime pentru fabricarea ilicită de explozivi. Prin urmare, este oportun să se prevadă raportarea furturilor și disparițiilor semnificative ale substanțelor care fac obiectul măsurilor prevăzute de prezentul regulament și ale altor substanțe cu privire la care se raportează tranzacțiile suspecte. Pentru a facilita urmărirea făptuitorilor și pentru a alerta autoritățile competente din alte state membre cu privire la posibilele amenințări, punctele de contact naționale sunt încurajate, atunci când e cazul, să recurgă la sistemul de alertă timpurie al Europol.

(23)

Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament. Aceste sancțiuni ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive.

(24)

În temeiul anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (4) este interzisă furnizarea către persoane din rândul publicului larg a nitratului de amoniu care ar putea fi ușor utilizat în mod impropriu drept precursor de explozivi. Totuși, furnizarea de nitrat de amoniu către anumiți utilizatori profesioniști, în principal fermieri, este permisă. Prin urmare, furnizarea respectivă ar trebui să facă obiectul mecanismului de raportare pentru tranzacții suspecte instituit prin prezentul regulament, având în vedere că nu există nicio cerință echivalentă în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(25)

Prezentul regulament prevede prelucrarea datelor cu caracter personal și transmiterea acestora către terți în cazul tranzacțiilor suspecte. Această prelucrare și transmitere implică o imixtiune gravă în drepturile fundamentale la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal. Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (5) reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentului regulament. Prin urmare, ar trebui garantat că este protejat în mod corespunzător dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal al persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în aplicarea prezentului regulament. În special prelucrarea datelor cu caracter personal pe care o implică acordarea unei licențe, înregistrarea tranzacțiilor și raportarea tranzacțiilor suspecte ar trebui efectuată în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inclusiv cu principiile generale în materie de protecție a datelor, și anume limitarea la minimum a datelor, limitarea scopului, proporționalitatea și necesitatea, precum și cerința de a respecta în mod corespunzător dreptul persoanelor vizate de a avea acces la date și de a obține rectificarea sau ștergerea acestora.

(26)

Substanțele utilizate de teroriști și de alți infractori pentru fabricarea ilicită de explozivi artizanali se pot schimba rapid cu altele. Prin urmare ar trebui prevăzută posibilitatea de a include și alte substanțe în sistemul prevăzut de prezentul regulament, atunci când e necesar în regim de urgență.

(27)

În scopul de a ține seama de evoluțiile constatate în utilizarea improprie a substanțelor ca precursori de explozivi și cu condiția ca, pentru a ține seama de impactul potențial semnificativ asupra operatorilor economici, să se desfășoare consultări corespunzătoare cu părțile interesate relevante, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a modifica valorile limită de concentrație peste care anumite substanțe nu pot fi puse la dispoziția publicului larg și pentru a întocmi o listă a substanțelor suplimentare cu privire la care tranzacțiile suspecte trebuie raportate. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. În cursul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să se asigure că documentele relevante se transmit simultan Parlamentului European și Consiliului în timp util și în mod corespunzător.

(28)

Comisia ar trebui să revizuiască în permanență lista substanțelor care nu pot fi puse la dispoziția publicului larg peste anumite valori limită de concentrație și lista substanțelor cu privire la care tranzacțiile suspecte trebuie raportate. Comisia ar trebui, atunci când se justifică acest lucru, să pregătească propuneri legislative în conformitate cu procedura legislativă ordinară în vederea adăugării sau eliminării de mențiuni în prima listă menționată sau în vederea eliminării de mențiuni din a doua listă menționată pentru a ține seama de evoluțiile utilizării improprii a substanțelor ca precursori de explozivi.

(29)

În ceea ce privește substanțele care nu sunt deja restricționate de prezentul regulament, însă în privința cărora un stat membru descoperă că are motive rezonabile pentru a crede că ar putea fi utilizate pentru fabricarea ilicită de explozivi, ar trebui introdusă o clauză de salvgardare care să prevadă o procedură a Uniunii adecvată.

(30)

În plus, având în vedere riscurile specifice care trebuie abordate de prezentul regulament, este oportun să se permită statelor membre, în anumite circumstanțe, să adopte măsuri de salvgardare și în privința substanțelor care fac deja obiectul măsurilor prevăzute de prezentul regulament.

(31)

Având în vedere cerințele în temeiul prezentului regulament în ceea ce privește informarea Comisiei și a statelor membre, ar fi inoportun ca aceste noi măsuri de salvgardare să facă obiectul regimului prevăzut de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (6), indiferent dacă se referă la substanțe care fac deja obiectul măsurilor prevăzute de prezentul regulament sau la alte substanțe.

(32)

Având în vedere scopul prezentului regulament și impactul pe care îl poate avea acesta asupra securității cetățenilor și asupra pieței interne, Comisia ar trebui să prezinte, bazându-se pe discuțiile permanente din cadrul Comitetului permanent pentru precursori, un raport către Parlamentul European și Consiliu care să analizeze problemele care pot apărea din punerea în aplicare a prezentului regulament, oportunitatea și fezabilitatea extinderii domeniului de aplicare al acestuia, atât în ceea ce privește acoperirea utilizatorilor profesioniști, cât și includerea în cadrul dispozițiilor privind raportarea tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor și a furturilor de substanțe care deși nu fac obiectul măsurilor prevăzute de prezentul regulament, sunt identificate ca fiind utilizate pentru fabricarea ilicită de explozivi (precursori de explozivi neclasificați). Mai mult, Comisia ar trebui, ținând în acest sens seama de experiența relevantă dobândită de statele membre și luând în considerare costurile și beneficiile, să prezinte un raport în care să se analizeze oportunitatea și fezabilitatea consolidării și armonizării în continuare a sistemului, având în vedere amenințările la adresa securității publice. În cadrul revizuirii, Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului în care să fie examinate posibilități de a transfera dispoziții privind nitratul de amoniu din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 în prezentul regulament.

(33)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume limitarea accesului publicului larg la substanțele care pot fi utilizate pentru fabricarea ilicită de explozivi neîmpiedicând însă libera circulație a mărfurilor pe piața internă, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre și, în consecință, având în vedere amploarea limitării, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(34)

În temeiul articolului 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (7) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a emis un aviz (8).

(35)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales protecția datelor cu caracter personal, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la proprietate și principiul nediscriminării. Prezentul regulament ar trebui aplicat de către statele membre cu respectarea acestor drepturi și principii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie norme armonizate privind punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea substanțelor sau a amestecurilor care ar putea fi utilizate impropriu la fabricarea ilicită de explozivi, în scopul limitării accesului publicului larg la acestea și al asigurării unei raportări adecvate a tranzacțiilor suspecte de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Prezentul regulament nu aduce atingere altor dispoziții mai stricte din dreptul Uniunii privind substanțele enumerate în anexe.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică substanțelor enumerate în anexe și amestecurilor sau substanțelor care conțin astfel de substanțe.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

articolelor definite la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(b)

articolelor pirotehnice definite în articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2007/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 privind introducerea pe piață a articolelor pirotehnice (9), articolelor pirotehnice destinate, în conformitate cu dreptul intern, utilizării în regim necomercial de către forțele armate, autoritățile de asigurarea a aplicării legii sau pompieri, echipamentului pirotehnic care intră în domeniul de aplicare al Directivei 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime (10), articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospațială sau capselor de percuție destinate jucăriilor;

(c)

medicamentelor care sunt puse, în mod legitim, la dispoziția unei persoane din rândul publicului larg, pe baza unei rețete, în conformitate cu dreptul intern aplicabil.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„substanță” înseamnă o substanță în sensul articolului 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

2.

„amestec” înseamnă un amestec în sensul articolului 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

3.

„articol” înseamnă un articol în sensul articolului 3 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

4.

„punere la dispoziție” înseamnă orice furnizare, cu titlu oneros sau gratuit;

5.

„introducere” înseamnă actul de a aduce o substanță pe teritoriul unui stat membru dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță;

6.

„utilizare” înseamnă orice prelucrare, preparare, stocare, tratare sau amestecare, inclusiv în cadrul fabricării unui articol, sau orice altă utilizare;

7.

„persoană din rândul publicului larg” înseamnă orice persoană fizică care acționează în scopuri care nu sunt legate de activitățile sale comerciale sau profesionale;

8.

„tranzacție suspectă” înseamnă orice tranzacție privind substanțele enumerate în anexe sau amestecurile ori substanțele care conțin astfel de substanțe, inclusiv cele în care sunt implicați utilizatori profesioniști, atunci când există motive rezonabile de a suspecta că substanța sau amestecul sunt destinate fabricării ilicite de explozivi;

9.

„operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau entitate publică sau grup de astfel de persoane și/sau organisme care furnizează produse sau servicii pe piață;

10.

„precursor de exploziv restricționat” înseamnă o substanță enumerată în anexa I într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare prevăzută pentru aceasta și include un amestec sau altă substanță în care o astfel de substanță listată este prezentă într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare.

Articolul 4

Punere la dispoziție, introducere, deținere și utilizare

(1)   Precursorii de explozivi restricționați nu sunt puși la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg sau nu sunt introduși, deținuți sau utilizați de acestea.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), un stat membru poate menține sau stabili un sistem de acordare de licențe care să permită ca precursorii de explozivi restricționați să fie puși la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg, sau să fie deținuți sau utilizați de acestea cu condiția ca persoanele din rândul publicului larg să obțină și, la cerere, să prezinte o licență pentru achiziționarea, deținerea sau utilizarea acestora emisă în conformitate cu articolul 7 de o autoritate competentă din statul membru în care precursorul de exploziv restricționat urmează să fie achiziționat, deținut sau utilizat.

(3)   Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), un stat membru poate menține sau institui un sistem de înregistrare care să permită următorilor precursori de explozivi restricționați să fie puși la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg, sau să fie deținuți sau utilizați de acestea dacă operatorul economic care îi pune la dispoziție înregistrează fiecare tranzacție în conformitate cu sistemul prevăzut la articolul 8:

(a)

peroxid de hidrogen (CAS RN 7722-84-1) în concentrații superioare valorii limită prevăzute în anexa I, dar nu mai mari de 35 % g/g;

(b)

nitrometan (CAS RN 75-52-5) în concentrații superioare valorii limită prevăzute în anexa I, dar nu mai mari de 40 % g/g;

(c)

acid nitric (CAS RN 7697-37-2) în concentrații superioare valorii limită prevăzute în anexa I, dar nu mai mari de 10 % g/g;

(4)   Statele membre notifică Comisiei toate măsurile pe care le iau pentru a pune în aplicare oricare dintre sistemele menționate la alineatele (2) și (3). Notificarea prevede precursorii de explozivi restricționați cu privire la care statul membru prevede o excepție.

(5)   Comisia publică o listă a măsurilor notificate de statele membre în conformitate cu alineatul (4).

(6)   Atunci când o persoană din rândul publicului larg intenționează să introducă un precursor de exploziv restricționat pe teritoriul unui stat membru care a optat pentru o derogare de la alineatul (1) prin aplicarea unui sistem de acordare de licențe în conformitate cu alineatul (2) și/sau a unui sistem de înregistrare în conformitate cu alineatul (3) sau cu articolul 17, persoana respectivă obține și, la cerere, prezintă autorității competente o licență emisă în conformitate cu normele prevăzute la articolul 7 și care este valabilă în statul membru respectiv.

(7)   Un operator economic care pune la dispoziția unei persoane din rândul publicului larg un precursor de exploziv restricționat, în conformitate cu alineatul (2), solicită prezentarea unei licențe pentru fiecare tranzacție, sau, dacă precursorul este pus la dispoziție în conformitate cu alineatul (3), înregistrează tranzacția, cu respectarea sistemului instituit de statul membru în care precursorul de exploziv restricționat a fost pus la dispoziție.

Articolul 5

Etichetare

Un operator economic care intenționează să pună la dispoziția unei persoane din rândul publicului larg precursori de explozivi restricționați se asigură, fie atașând o etichetă adecvată, fie verificând că este atașată o etichetă adecvată, că ambalajul indică în mod clar că achiziționarea, deținerea sau utilizarea precursorului de exploziv restricționat de către persoane din rândul publicului larg face obiectul unei restricții, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatele (1), (2) și (3).

Articolul 6

Libera circulație

Fără a aduce atingere articolului 1 al doilea paragraf și articolului 13 și cu excepția cazului în care prezentul regulament sau alte acte juridice ale Uniunii prevăd altfel, statele membre nu interzic, nu restricționează și nu împiedică, din motive legate de prevenirea fabricării ilicite de explozivi, punerea la dispoziție pe piață:

(a)

a substanțelor enumerate în anexa I în concentrații care nu sunt superioare valorilor limită prevăzute în aceasta; sau

(b)

a substanțelor enumerate în anexa II.

Articolul 7

Licențe

(1)   Fiecare stat membru care emite licențe pentru persoanele din rândul publicului larg cu un interes legitim de a achiziționa, introduce, deține sau utiliza precursori de explozivi restricționați stabilește norme de acordare a licenței prevăzute la articolul 4 alineatele (2) și (6). Atunci când examinează acordarea unei licențe, autoritățile competente din statul membru în cauză iau în considerare toate circumstanțele relevante și în special legitimitatea utilizării preconizate a substanței. Se refuză acordarea licenței dacă există motive rezonabile de îndoială privind legitimitatea utilizării preconizate sau privind intențiile utilizatorului de a o utiliza într-un scop legitim.

(2)   Autoritatea competentă poate alege modalitatea de limitare a valabilității licenței, permițând fie utilizarea unică, fie utilizarea multiplă și pe o perioadă de cel mult trei ani. Autoritatea competentă poate obliga persoana care deține licența să demonstreze până la expirarea licenței că îndeplinește în continuare condițiile pe baza cărora a fost acordată licența. Licența menționează precursorii de explozivi restricționați pentru care a fost acordată.

(3)   Autoritățile competente pot impune solicitanților plata unei taxe pentru cererea de acordare a licenței. Această taxă nu poate depăși costurile de prelucrare a cererii.

(4)   Autoritatea competentă poate suspenda sau revoca licența atunci când există motive rezonabile de a crede că nu mai sunt îndeplinite condițiile pe baza cărora a fost acordată licența.

(5)   Căile de atac împotriva oricărei decizii a autorității competente, precum și litigiile privind respectarea condițiilor licenței sunt aduse în fața unui organism competent în conformitate cu legislația internă.

(6)   Licențele acordate de autoritățile competente ale unui stat membru pot fi recunoscute în alte state membre. Până la 2 septembrie 2014, Comisia elaborează, în urma consultării Comitetului permanent pentru precursori, orientări privind detaliile tehnice ale licențelor pentru a facilita recunoașterea reciprocă a acestora. Aceste orientări conțin, de asemenea, informații privind datele care trebuie să fie incluse în licențele valabile pentru introducerea de precursori de explozivi restricționați, inclusiv un proiect de model pentru astfel de licențe.

Articolul 8

Înregistrarea tranzacțiilor

(1)   În scopul înregistrării în temeiul articolului 4 alineatul (3), persoanele din rândul publicului larg se identifică cu ajutorul unui document oficial de identitate.

(2)   Înregistrarea conține cel puțin următoarele informații:

(a)

numele, adresa și, după caz, fie numărul de identificare al persoanei din rândul publicului larg, fie tipul și numărul documentului oficial de identitate;

(b)

denumirea substanței sau a amestecului, inclusiv concentrația sa;

(c)

cantitatea substanței sau a amestecului;

(d)

utilizarea preconizată a substanței sau a amestecului, în conformitate cu declarația persoanei din rândul publicului larg;

(e)

data și locul tranzacției;

(f)

semnătura persoanei din rândul publicului larg.

(3)   Înregistrarea se păstrează timp de cinci ani de la data la care a avut loc tranzacția. În această perioadă, înregistrarea este pusă la dispoziție în vederea unui eventual control la cererea autorităților competente.

(4)   Înregistrarea se păstrează pe hârtie sau pe alt suport durabil și este pusă la dispoziție în vederea unui eventual control în orice moment pe întreaga perioadă stabilită la alineatul (3). Toate datele stocate electronic trebuie:

(a)

să corespundă formatului și conținutului documentelor corespunzătoare pe hârtie și

(b)

să fie disponibile imediat în orice moment pe întreaga perioadă stabilită la alineatul (3).

Articolul 9

Raportarea tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor și a furturilor

(1)   Tranzacțiile suspecte cu substanțele enumerate în anexe sau cu amestecuri ori substanțe care conțin astfel de substanțe sunt raportate în conformitate cu prezentul articol.

(2)   Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte naționale de contact, cu un număr de telefon și o adresă de e-mail clar identificate, pentru raportarea tranzacțiilor suspecte.

(3)   Operatorii economici își pot rezerva dreptul de a refuza tranzacția suspectă și raportează acest lucru fără întârzieri nejustificate punctului național de contact din statul membru în care a avut loc tranzacția sau s-a intenționat efectuarea tranzacției în cazul în care au motive rezonabile să creadă că o tranzacție propusă care implică una sau mai multe substanțe enumerate în anexe sau care implică amestecuri ori substanțe care conțin astfel de substanțe este o tranzacție suspectă, având în vedere toate împrejurările și în special atunci când cumpărătorul potențial:

(a)

pare confuz în ceea ce privește utilizarea preconizată a substanței sau amestecului;

(b)

pare nefamiliarizat cu utilizarea preconizată a substanței sau amestecului sau nu poate să o explice în mod plauzibil;

(c)

intenționează să achiziționeze substanțe în cantități, combinații sau concentrații neobișnuite pentru uz domestic;

(d)

nu dorește să ofere o dovadă a identității sau a reședinței; sau

(e)

insistă să utilizeze metode neobișnuite de plată, inclusiv sume mari de bani lichizi.

(4)   Operatorii economici raportează, de asemenea, disparițiile și furturile semnificative de substanțe enumerate în anexe și de amestecuri ori substanțe care conțin astfel de substanțe către punctul național de contact din statul membru în care au avut loc disparițiile sau furturile.

(5)   Pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile competente și operatorii economici, Comisia, în urma consultării Comitetului permanent pentru precursori, elaborează până la 2 septembrie 2014 orientări pentru a oferi asistență lanțului de aprovizionare pentru substanțele chimice și, după caz, autorităților competente. Orientările furnizează în special:

(a)

informații privind mijloacele de recunoaștere și de raportare a tranzacțiilor suspecte, în special în ceea ce privește concentrațiile și/sau cantitățile de substanțe enumerate în anexa II sub nivelul cărora nu este nevoie, în mod normal, de nicio acțiune;

(b)

informații privind mijloacele de recunoaștere și de raportare a disparițiilor și furturilor semnificative;

(c)

alte informații considerate utile.

Comisia actualizează regulat orientările.

(6)   Autoritățile competente din statele membre se asigură că orientările prevăzute la alineatul (5) sunt difuzate periodic în modul considerat adecvat de autoritățile competente în conformitate cu obiectivele orientărilor.

Articolul 10

Protecția datelor

Statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în aplicarea prezentului regulament este în conformitate cu Directiva 95/46/CE. În special, statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal legată de acordarea unei licențe în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (6) și articolului 7 din prezentul regulament sau de înregistrarea tranzacțiilor în temeiul articolului 4 alineatul (3) și articolelor 8 și 17 din prezentul regulament și raportarea tranzacțiilor suspecte în temeiul articolului 9 din prezentul regulament este în conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Articolul 11

Sancțiuni

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

Articolul 12

Modificarea anexelor

(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 în ceea ce privește modificarea valorilor limită din anexa I, în măsura necesară pentru a ține seama de evoluțiile utilizării improprii a substanțelor ca precursori de explozivi sau pe baza cercetărilor și a testelor, precum și în ceea ce privește adăugarea de substanțe în anexa II, după caz, pentru a ține seama de evoluțiile utilizării improprii a substanțelor ca precursori de explozivi. În cadrul pregătirii actelor delegate, Comisia depune eforturi pentru a consulta părțile interesate relevante în special din industria chimică și din sectorul comerțului cu amănuntul.

Procedura prevăzută la articolul 15 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol atunci când sunt motive imperioase de urgență și când are loc o schimbare subită în evaluarea riscului în ceea ce privește utilizarea improprie a substanțelor pentru fabricarea ilicită de explozivi.

(2)   Comisia adoptă un act delegat separat pentru fiecare modificare a valorilor limită din anexa I și pentru fiecare substanță nouă adăugată în anexa II. Fiecare act delegat se bazează pe o analiză care demonstrează că este puțin probabil ca modificarea să cauzeze sarcini disproporționate pentru operatorii economici sau pentru consumatori, acordând atenția cuvenită obiectivelor urmărite.

Articolul 13

Clauza de salvgardare

(1)   În cazul în care un stat membru are motive rezonabile să creadă că o substanță specifică ce nu este enumerată în anexe ar putea fi utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi, acesta poate restricționa sau interzice punerea la dispoziție, deținerea și utilizarea substanței respective sau a oricărui amestec sau a oricăror substanțe care conțin respectiva substanță sau poate prevedea că respectiva substanță face obiectul raportării tranzacțiilor suspecte, în conformitate cu articolul 9.

(2)   În cazul în care un stat membru are motive rezonabile să creadă că o substanță specifică enumerată în anexa I ar putea fi utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi, la un nivel de concentrație mai scăzut decât valoarea limită prevăzută în anexa I, acesta poate restricționa suplimentar sau interzice punerea la dispoziție, deținerea și utilizarea substanței respective prin impunerea unei valori limită de concentrație mai scăzute.

(3)   În cazul în care un stat membru are motive rezonabile să stabilească o valoare limită de concentrație peste care o substanță enumerată în anexa II ar trebui să facă obiectul restricțiilor care se aplică altfel precursorilor de explozivi restricționați, acesta poate să restricționeze sau să interzică punerea la dispoziție, deținerea și utilizarea respectivei substanțe prin impunerea unei concentrații maxime permise.

(4)   Un stat membru care restricționează sau interzice anumite substanțe în conformitate cu alineatele (1), (2) sau (3) informează imediat Comisia și celelalte state membre în acest sens, motivându-și decizia.

(5)   Ținând seama de informațiile comunicate în temeiul alineatului (4), Comisia analizează imediat oportunitatea pregătirii unor modificări ale anexelor, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), sau a pregătirii unei propuneri legislative de modificare a anexelor. Statul membru vizat modifică sau abrogă, după caz, măsurile sale naționale pentru a lua în considerare orice astfel de modificare a anexelor.

(6)   Până la 2 iunie 2013, statele membre notifică Comisiei orice măsuri naționale existente care restricționează sau interzic punerea la dispoziție, deținerea și utilizarea unei substanțe sau a oricărui amestec sau a oricărei substanțe care conține respectiva substanță pe motiv că ar putea fi folosită pentru fabricarea ilicită de explozivi.

Articolul 14

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 1 martie 2013. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competență cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competență se reînnoiește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 12 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 15

Procedura de urgență

(1)   Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea actului transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)   Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.

Articolul 16

Dispoziție tranzitorie

Deținerea și utilizarea de către persoane din rândul publicului larg de precursori de explozivi restricționați este permisă până la 2 martie 2016.

Articolul 17

Sisteme de înregistrare existente

Statele membre care la 1 martie 2013 dispun de un sistem care cere operatorilor economici să înregistreze tranzacțiile prin care pun la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg precursori de explozivi restricționați pot deroga de la articolul 4 alineatele (1) și (2) prin aplicarea sistemului de înregistrare respectiv în conformitate cu articolul 8, unora sau mai multor substanțe enumerate în anexa I. Normele prevăzute la articolul 4 alineatele (4)-(7) se aplică mutatis mutandis.

Articolul 18

Revizuire

(1)   Până la 2 septembrie 2017, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care analizează:

(a)

orice problemă apărută ca urmare a aplicării prezentului regulament;

(b)

oportunitatea și fezabilitatea consolidării și armonizării în continuare a sistemului, având în vedere amenințarea pentru securitatea publică pe care o constituie terorismul și alte activități infracționale grave, ținând seama de experiența dobândită de statele membre în contextul aplicării prezentului regulament, inclusiv orice deficiențe identificate în materie de securitate și luând în considerare costurile și beneficiile pentru statele membre, operatorii economici și alte părți interesate relevante;

(c)

oportunitatea și fezabilitatea extinderii domeniului de aplicare al prezentului regulament la utilizatorii profesioniști, ținând seama de sarcinile impuse operatorilor economici și având în vedere obiectivul prezentului regulament;

(d)

oportunitatea și fezabilitatea includerii unor precursori de explozivi neclasificați în cadrul dispozițiilor privind raportarea tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor și a furturilor.

(2)   Până la 2 martie 2015, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care analizează posibilitățile de a transfera dispozițiile relevante privind nitratul de amoniu din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 în prezentul regulament.

(3)   Dacă este cazul, ținând seama de rapoartele menționate la alineatele (1) și (2), Comisia prezintă o propunere legislativă Parlamentului European și Consiliului în vederea modificării prezentului regulament în consecință.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 2 septembrie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 15 ianuarie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

L. CREIGHTON


(1)  JO C 84, 17.3.2011, p. 25.

(2)  Poziția Parlamentului European din 20 noiembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 decembrie 2012.

(3)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(7)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO C 101, 1.4.2011, p. 1.

(9)  JO L 154, 14.6.2007, p. 1.

(10)  JO L 46, 17.2.1997, p. 25.


ANEXA I

Substanțe care nu se pun la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg, izolate sau în amestecuri ori substanțe care le conțin, cu excepția cazului în care concentrația este egală sau mai mică decât valorile limită stabilite mai jos

Denumirea substanței și numărul de înregistrare al Chemical Abstracts Service

(CAS RN)

Valoarea limită

Codul din Nomenclatura combinată (NC) pentru un compus separat, definit chimic, care îndeplinește condițiile din nota 1 la capitolul 28, respectiv 29 din NC (1)

Codul din Nomenclatura combinată (NC) pentru un amestec fără constituenți (de ex. mercur, metale prețioase sau metale de pământuri rare sau substanțe radioactive) care ar duce la clasificarea sub un alt cod NC (1)

Peroxid de hidrogen

(CAS RN 7722 – 84-1)

12 % g/g

2847 00 00

3824 90 97

Nitrometan

(CAS RN 75 – 52-5)

30 % g/g

2904 20 00

3824 90 97

Acid nitric

(CAS RN 7697 – 37-2)

3 % g/g

2808 00 00

3824 90 97

Clorat de potasiu

(CAS RN 3811 – 04-9)

40 % g/g

2829 19 00

3824 90 97

Perclorat de potasiu

(CAS RN 7778 – 74-7)

40 % g/g

2829 90 10

3824 90 97

Clorat de sodiu

(CAS RN 7775 – 09-9)

40 % g/g

2829 11 00

3824 90 97

Perclorat de sodiu

(CAS RN 7601 – 89-0)

40 % g/g

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Regulamentul (CE) nr. 948/2009 al Comisiei (JO L 287, 31.10.2009, p. 1).


ANEXA II

Substanțe izolate sau în amestecuri ori în substanțe pentru care se raportează tranzacțiile suspecte

Denumirea substanței și numărul de înregistrare al Chemical Abstracts Service

(CAS RN)

Codul din Nomenclatura combinată (NC) pentru un compus separat, definit chimic, care îndeplinește condițiile din nota 1 la capitolul 28, nota 1 la capitolul 29, respectiv nota 1 (b) la capitolul 31 din NC (1)

Codul din Nomenclatura combinată (NC) pentru amestecuri fără constituenți (de ex. mercur, metale prețioase sau metale de pământuri rare sau substanțe radioactive) care ar duce la clasificarea sub un alt cod NC (1)

Hexamină

(CAS RN 100 – 97-0)

2921 29 00

3824 90 97

Acid sulfuric

(CAS RN 7664 – 93-9)

2807 00 10

3824 90 97

Acetonă

(CAS RN 67 – 64-1)

2914 11 00

3824 90 97

Nitrat de potasiu

(CAS RN 7757 – 79-1)

2834 21 00

3824 90 97

Nitrat de sodiu

(CAS RN 7631 – 99-4)

3102 50 10 (natural)

3824 90 97

3102 50 90 (altele)

3824 90 97

Nitrat de calciu

(CAS RN 10124 – 37-5)

2834 29 80

3824 90 97

Nitrat de calciu amoniu

(CAS RN 15245 – 12-2)

3102 60 00

3824 90 97

Nitrat de amoniu

(CAS RN 6484 – 52-2) [în concentrație de 16 % în greutate azot având drept proveniență nitratul de amoniu sau mai mare]

3102 30 10 (în soluție apoasă)

3824 90 97

3102 30 90 (altele)


(1)  Regulamentul (CE) nr. 948/2009.


9.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/12


REGULAMENTUL (UE) NR. 99/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 ianuarie 2013

privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Existența unor date și statistici empirice solide este absolut esențială pentru a măsura progresele și a evalua eficiența politicilor și programelor Uniunii, în special în cadrul Strategiei Europa 2020 prezentate în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (Strategia Europa 2020).

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (2), ar trebui instituit un program statistic european multianual (denumit în continuare „program multianual”) care să asigure un cadru pentru finanțarea acțiunilor Uniunii.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009, programul multianual ar trebui să asigure cadrul necesar pentru elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene, principalele domenii și obiectivele acțiunilor prevăzute pentru o perioadă de maximum cinci ani. Acesta ar trebui să stabilească prioritățile cu privire la necesitățile în materie de informare pentru realizarea activităților Uniunii. Necesitățile respective ar trebui să fie comparate cu resursele necesare la nivelul Uniunii și la nivel național pentru elaborarea statisticilor cerute, precum și cu sarcina de răspuns și costurile asociate ale respondenților, acordându-se o atenție deosebită rentabilității.

(4)

Elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene în cadrul legislativ al programului multianual ar trebui să se realizeze prin intermediul cooperării strânse și coordonate în cadrul Sistemului statistic european (SSE) dintre autoritatea statistică a Uniunii Europene, care este Comisia (Eurostat), pe de o parte, și institutele naționale de statistică și alte autorități naționale, astfel cum sunt desemnate de statele membre (3) (denumite împreună în continuare „autoritățile naționale de statistică”), pe de altă parte. Independența profesională a institutelor naționale de statistică și a Comisiei (Eurostat) este esențială pentru furnizarea de date statistice credibile și de înaltă calitate.

(5)

Pentru îmbunătățirea calității statisticilor europene este esențială o cooperare mai strânsă între Comisie (Eurostat) și institutele statistice naționale. O astfel de cooperare mai strânsă ar trebui să se concentreze în principal asupra furnizării de servicii suplimentare de formare metodologică în domeniul statisticii și în domeniile conexe, asupra dezvoltării și diseminării bunelor practici existente în cadrul SSE, precum și asupra schimbului de personal între statele membre și Comisie (Eurostat), în ambele direcții.

(6)

Punerea în aplicare a programului multianual reprezintă o oportunitate pentru a elabora statistici europene armonizate cu scopul de a contribui la elaborarea, producerea și difuzarea de informații statistice comune, comparabile și fiabile la nivelul Uniunii.

(7)

Statisticile de înaltă calitate elaborate, produse și difuzate în cadrul programului multianual sunt vitale pentru luarea de decizii bazate pe dovezi și ar trebui să fie disponibile la timp și să contribuie la punerea în aplicare a politicilor Uniunii astfel cum se reflectă în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și a Strategiei Europa 2020 și a altor politici abordate în cadrul priorităților strategice ale Comisiei pentru perioada 2010-2014, și anume guvernanța economică consolidată și integrată, schimbările climatice, reforma politicii agricole, creșterea economică și coeziunea socială, egalitatea de gen, o Europă a cetățenilor și globalizarea. Acestea ar trebui să fie sprijinite prin acțiuni care sunt finanțate în cadrul programului multianual atunci când Uniunea poate oferi o valoare adăugată clară și care vizează aplicarea unui tratament egal pentru toți indicatorii economici, sociali și de mediu.

(8)

La definirea domeniilor statistice ce trebuie dezvoltate ar trebui să fie luate în considerare obiectivele Regulamentului (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene (4), care se referă la dezvoltarea de noi module pentru conturile economice de mediu.

(9)

În plus, în studiile statistice ar trebui să se acorde o atenție deosebită impactului pe care programele de consolidare fiscală îl au asupra lucrătorilor și a altor cetățeni. Datele statistice ar trebui colectate astfel încât să evidențieze evoluțiile din fiecare stat membru, de exemplu în ceea ce privește șomajul, nivelul și evoluția transferurilor plăților sociale, numărul și calitatea locurilor de muncă, mobilitatea de pe piața muncii în cadrul statelor membre, în cadrul Uniunii și între Uniune și țările terțe, precum și evoluțiile socio-geografice conexe în ceea ce privește structura remunerațiilor și măsurile de formare profesională.

(10)

În ultimii ani, SSE s-a confruntat cu o serie de provocări. În primul rând, lipsa unor statistici naționale de înaltă calitate poate avea efecte negative asupra statelor membre și asupra Uniunii în general. Prin urmare, statisticile de înaltă calitate și precise în mod consecvent, produse de institute de statistică naționale independente din punct de vedere profesional sunt absolut esențiale pentru elaborarea de politici atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii, în special în contextul mecanismelor de supraveghere a zonei euro.

(11)

În al doilea rând, nevoia de statistici europene a fost în continuă creștere și este puțin probabil ca această tendință să se schimbe în viitor. Globalizarea economică reprezintă o provocare specifică care necesită dezvoltarea de noi sisteme pentru a măsura, în mod coordonat la nivel internațional, lanțurile valorice mondiale, oferind astfel o imagine mai fidelă a creșterii economice și a creării de locuri de muncă.

(12)

În al treilea rând, natura nevoilor este în constantă schimbare, necesitând o mai mare sinergie între domeniile statistice.

(13)

În al patrulea rând, defalcări adecvate ale datelor existente pot facilita monitorizarea efectelor crizei economice și financiare și a impactului politicilor puse în aplicare asupra cetățenilor, inclusiv asupra celor mai vulnerabili dintre aceștia.

(14)

În al cincilea rând, natura statisticilor s-a schimbat. Acestea nu mai sunt o simplă sursă de informații în scopul elaborării de politici, ci sunt în prezent elemente esențiale ale procesului decizional. Deciziile bazate pe dovezi necesită statistici care răspund unor criterii exigente în materie de calitate legate de scopurile specifice pe care acestea le îndeplinesc și este nevoie, din ce în ce mai mult, de statistici multidimensionale complexe care susțin domenii de politică eterogene. Pentru a răspunde în mod corect cerințelor de elaborare a politicilor, este necesar să existe date defalcate pe sexe ori de câte ori este cazul.

(15)

În al șaselea rând, ca urmare a apariției unor noi actori pe piața informațională, inclusiv a celor care furnizează informații aproape în timp real, prioritatea viitoare pentru SSE este calitatea ridicată, inclusiv actualitatea.

(16)

În al șaptelea rând, constrângerile bugetare, atât de la nivel național, cât și de la nivelul Uniunii, precum și necesitatea de a reduce și mai mult sarcina statistică a întreprinderilor și a cetățenilor fac situația și mai dificilă.

(17)

Comunicarea Comisiei din 10 august 2009 privind metoda de producere a statisticilor UE: o viziune pentru decada următoare și strategia SSE pentru punerea în aplicare a acesteia abordează toate cele șapte provocări, vizând revizuirea modalităților de lucru din cadrul SSE, în scopul de a-i spori eficiența și flexibilitatea. Punerea în aplicare a comunicării respective constituie elementul central al programului multianual în cadrul strategiei comune a SSE.

(18)

Pentru a asigura integritatea și managementul calității la elaborarea, producerea și difuzarea de statistici europene în temeiul prezentului regulament, institutele naționale de statistică și Comisia (Eurostat) ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru ca publicul să nu-și piardă încrederea în statistici și pentru a permite o aplicare mai riguroasă a Codului de bune practici al statisticilor europene, aflat în vigoare, și a Comunicării Comisiei din 15 aprilie 2011 intitulate „Către un management fiabil al calității pentru statisticile europene”, respectând principiile stabilite în cadrul acestora.

(19)

Pentru a corela mai bine resursele disponibile limitate ale producătorilor naționali și europeni pentru producerea de statistici europene cu creșterea necesităților în materie de statistici, pregătirea programelor anuale de lucru ale Comisiei în domeniul statisticii, care descriu în detaliu acest program multianual, ar trebui să includă o revizuire sistematică și aprofundată a priorităților statistice care va reduce cerințele mai puțin importante și va simplifica procesele existente și, în același timp, va îmbunătăți fiabilitatea și va menține standardele de înaltă calitate ale statisticilor oficiale. Ar trebui să fie luată în considerare, de asemenea, sarcina respondenților, indiferent dacă aceștia sunt întreprinderi, instituții guvernamentale centrale, regionale sau locale, gospodării ale populației sau persoane fizice. Procesul ar trebui continuat în strânsă cooperare atât cu utilizatorii, cât și cu producătorii de statistici europene.

(20)

În acest context, ar trebui să se realizeze o partajare rezonabilă a sarcinii financiare între bugetul Uniunii și bugetele statelor membre. În plus față de alocarea financiară stabilită prin prezentul regulament, autoritățile naționale de statistică ar trebui, prin urmare, să beneficieze de finanțare adecvată la nivel național pentru punerea în aplicare a acțiunilor statistice individuale stabilite pentru punerea în aplicare a acestui program multianual.

(21)

Având în vedere eforturile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor statistice, în special în cazul statelor membre mai mici, Comisia (Eurostat) ar trebui să fie în măsură să furnizeze asistență și expertiză tehnică statelor membre pentru a le ajuta să depășească constrângerile legate de activitatea de cercetare și obstacolele metodologice majore, pentru a garanta conformitatea și a asigura furnizarea de date de înaltă calitate.

(22)

Pachetul financiar al programului multianual ar trebui să fie, de asemenea, alocat astfel încât să acopere cheltuielile necesare pentru îmbunătățirea procesului și a capacității de elaborare a unor statistici de înaltă calitate la nivel european, precum și pentru formarea profesională a statisticienilor naționali.

(23)

Contribuțiile financiare ale Uniunii ar trebui să sprijine acțiunile de elaborare, producere și difuzare a statisticilor europene prevăzute de prezentul regulament. Acestea ar trebui să ia forma unor granturi, contracte de achiziții publice sau orice alte intervenții necesare pentru realizarea obiectivelor programului multianual. În acest context, utilizarea unor sume forfetare ar trebui să fie principala modalitate de simplificare a gestionării granturilor.

(24)

În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, ar trebui să se creeze o structură financiară corespunzătoare pentru a sprijini rețelele de colaborare.

(25)

Ar trebui să se prevadă deschiderea programului multianual și pentru țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb care participă la Spațiul Economic European (denumite în continuare „țările SEE/AELS”) și Elveția. De asemenea, ar trebui să se prevadă deschiderea programului multianual și pentru alte țări, în special țările învecinate cu Uniunea, țările care au depus cereri de aderare și țările candidate și care sunt în curs de aderare la Uniune.

(26)

În contextul punerii în aplicare a programului multianual, ar trebui încurajată, după caz, cooperarea cu țările terțe care nu participă la programul multianual, ținând cont de acordurile relevante sau de acordurile preconizate dintre țările respective și Uniune.

(27)

Pentru a putea fi considerate decizii de finanțare în conformitate cu articolul 84 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (5) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), este necesar ca programele anuale de lucru adoptate de Comisie pentru punerea în aplicare a programului multianual să stabilească obiectivele urmărite, rezultatele preconizate, metodele de punere în aplicare și suma totală aferentă acestora. Acestea trebuie, de asemenea, să conțină o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o indicație privind suma alocată fiecărei acțiuni, precum și un calendar orientativ al punerii în aplicare. Este de dorit ca programele anuale de lucru să stabilească și relevanța obiectivelor pentru nevoile utilizatorilor și un plan de proiect. În ceea ce privește granturile, aceste programe ar trebui să includă prioritățile, criteriile esențiale de evaluare și rata maximă de cofinanțare. În plus, programele anuale de lucru ar trebui să includă indicatori adecvați pentru monitorizarea rezultatelor.

(28)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv instituirea programului multianual, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum se prevede în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(29)

S-a efectuat o evaluare ex ante, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, pentru a axa programul multianual pe nevoia de eficacitate și eficiență în atingerea obiectivelor sale și pentru a integra constrângerile bugetare încă din etapa de concepere a programului multianual. Valoarea și impactul măsurilor luate în temeiul programului multianual ar trebui să fie monitorizate și evaluate periodic, în special de evaluatori externi independenți. În scopul evaluării programului multianual au fost formulate obiective cuantificabile și au fost elaborați indicatori.

(30)

Pentru 2013, prezentul regulament stabilește pentru programul multianual o alocație financiară, în cadrul procedurii bugetare anuale, care constituie referința principală pentru autoritatea bugetară, în sensul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (6).

(31)

În plus față de pachetul financiar stabilit de prezentul regulament, acțiunile statistice independente destinate punerii în aplicare a programului multianual, inclusiv acțiunile care iau forma unui acord între autoritățile naționale de statistică și Comisie (Eurostat), ar trebui să beneficieze, în măsura în care acest lucru este posibil, de finanțare adecvată la nivel național.

(32)

Evaluarea de impact pentru acest regulament, care precizează economiile de costuri pentru Uniune și pentru statele membre, constituie baza pentru alocarea fondurilor aferente programului multianual. Economiile de costuri se vor obține în special prin utilizarea de noi metode de producere a statisticilor europene ca urmare a evoluțiilor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

(33)

Interesele financiare ale Uniunii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționale pe parcursul întregului ciclu de cheltuieli, inclusiv prevenirea, detectarea și cercetarea neregulilor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, penalitățile.

(34)

Pentru a asigura continuitatea pentru întregul an calendaristic 2013 al operațiunilor statistice prevăzute în cadrul programului multianual și în scopul securității juridice, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării și ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2013. Data de aplicare a prezentului regulament ar trebui să servească în special la remunerarea personalului contractual precum și la desfășurarea tuturor activităților din programul multianual.

(35)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009, proiectul de program multianual a fost transmis spre examinare prealabilă Comitetului Sistemului statistic european, Comitetului consultativ european pentru statistică, instituit prin Decizia nr. 234/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7) și Comitetului pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți, instituit prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului (8),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Instituirea programului statistic european

Se instituie programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (denumit în continuare „programul”).

Articolul 2

Valoarea adăugată

Programul reprezintă valoarea adăugată a garantării că statisticile europene sunt axate pe informațiile necesare în vederea elaborării, punerii în aplicare, monitorizării și evaluării politicilor Uniunii. În plus, acesta contribuie la utilizarea eficace a resurselor prin sprijinirea acțiunilor care asigură o contribuție esențială la elaborarea, producerea și difuzarea de informații statistice armonizate, comparabile, fiabile, ușor de utilizat și accesibile pe baza unor standarde uniforme și a unor principii comune prevăzute în Codul de bune practici al statisticilor europene aflat în vigoare (denumit în continuare „Codul de bune practici”), adoptat de Comitetul Sistemului statistic european (denumit în continuare „Comitetul SSE”), în special criteriile calitative referitoare la relevanță, acuratețe și fiabilitate, actualitate și punctualitate, accesibilitate, claritate, coerență și compatibilitate.

Articolul 3

Sfera de aplicare

(1)   Prezentul regulament prevede cadrul de programare pentru elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene, principalele domenii și obiectivele acțiunilor prevăzute în perioada 2013-2017, în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(2)   Programul nu cuprinde măsurile prevăzute de programul pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi și comerț (denumit în continuare „programul MEETS”), instituit prin Decizia nr. 1297/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9), până la sfârșitul programului MEETS la 31 decembrie 2013, dar include obiective în domeniul statisticilor referitoare la întreprinderi și comerț care urmează să fie puse în aplicare între 2014 și 2017.

Articolul 4

Obiective

(1)   Obiectivul general al programului este ca Sistemul statistic european (SSE) să rămână cel mai important furnizor de statistici de înaltă calitate din Europa.

(2)   Ținând cont de resursele disponibile atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii, precum și de sarcina de răspuns, acțiunile statistice efectuate în scopul punerii în aplicare a programului urmăresc următoarele obiective specifice:

—   obiectivul 1: furnizarea de informații statistice de actualitate în sprijinul elaborării, monitorizării și evaluării politicilor Uniunii, care să reflecte în mod corespunzător prioritățile și să asigure, în același timp, un echilibru între domeniile economic, social și de mediu și să acopere nevoile unei game largi de utilizatori de statistici europene, inclusiv ale altor factori de decizie, cercetători, întreprinderi și cetățeni europeni în general, de o manieră eficace din punctul de vedere al costurilor, fără suprapuneri inutile ale eforturilor;

—   obiectivul 2: punerea în aplicare de noi metode de producere a statisticilor europene care vizează creșterea eficienței și îmbunătățirea calității;

—   obiectivul 3: consolidarea parteneriatului în cadrul SSE, precum și în afara acestuia, pentru a spori productivitatea și rolul său conducător la nivel mondial în domeniul statisticilor oficiale; și

—   obiectivul 4: asigurarea furnizării consecvente a acestor statistici pe întreaga durată a programului, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze mecanismele SSE de stabilire a priorităților.

(3)   Obiectivele generale și specifice menționate la alineatele (1) și (2) sunt detaliate în anexă, împreună cu indicatorii utilizați pentru monitorizarea punerii în aplicare a programului. În conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, programul face obiectul unor planificări anuale detaliate, care vor include un mecanism de stabilire a priorităților ca parte integrantă a procesului. Obiectivele programului vor fi realizate printr-o cooperare strânsă și coordonată în cadrul SSE. Programul include elaborarea unor instrumente adecvate care să conducă la îmbunătățirea calității, creșterea flexibilității SSE și sporirea abilității de a satisface nevoile utilizatorilor la timp. Acesta deschide, de asemenea, calea pentru elaborarea de indicatori fiabili care să poată face față provocărilor din secolul XXI, și anume măsurarea sustenabilității mediului, a calității vieții și a coeziunii sociale, și înregistrarea activității economice din sectorul terțiar și din economia socială.

Articolul 5

Guvernanța statistică, independența, transparența și calitatea

(1)   Statisticile europene se produc în mod profesionist, independent și transparent.

(2)   Programul este pus în aplicare în conformitate cu principiile Codului de bune practici, în vederea producerii și a difuzării de statistici europene de înaltă calitate, armonizate și comparabile, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, și în scopul asigurării unei funcționări adecvate a SSE în ansamblu. Institutele naționale de statistică și autoritatea statistică a Uniunii [Comisia (Eurostat)] se asigură, prin independența lor profesională, că statisticile europene sunt în conformitate cu Codul de bune practici.

(3)   Institutele naționale de statistică și alte autorități naționale desemnate de statele membre (denumite împreună în continuare „autoritățile naționale de statistică”) și Comisia (Eurostat), care sunt responsabile pentru elaborarea, producerea și difuzarea de statistici europene:

urmăresc să consolideze un mediu instituțional și organizațional care să promoveze coordonarea, eficacitatea și credibilitatea autorităților naționale de statistică și a Comisiei (Eurostat) în ceea ce privește producerea și difuzarea statisticilor europene;

acordă o atenție deosebită principiilor statistice menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și necesităților utilizatorilor;

satisfac nevoile utilizatorilor instituționali din Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și urmăresc elaborarea de statistici care să deservească o gamă largă de utilizatori de statistici europene, inclusiv alți factori de decizie, cercetători, întreprinderi și cetățeni europeni în general; și

cooperează cu organismele statistice de la nivel internațional pentru a promova utilizarea de concepte, clasificări, metode și alte standarde internaționale, în special pentru a asigura un nivel mai ridicat de coerență și comparabilitate la nivel mondial.

(4)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că procesele sale de producere a statisticilor sunt concepute într-un mod standardizat și sunt consolidate, în măsura în care acest lucru este posibil, de mecanisme de audit.

(5)   În interesul transparenței, Comisia (Eurostat) face publică, după caz, evaluarea sa privind calitatea contribuțiilor naționale la statisticile europene realizată în contextul exercițiului de raportare a calității și de monitorizare a conformității.

(6)   Comisia (Eurostat) analizează posibilitățile prin care publicațiile sale, în special cele de pe site-ul său internet, pot fi utilizate mai ușor de către publicul larg, permite un acces simplu la serii de date complete și include grafice comparative intuitive pentru a oferi o valoare adăugată mai mare cetățenilor. Actualizările periodice ale Comisiei (Eurostat) prezintă, dacă este posibil, informații cu privire la fiecare stat membru și furnizează serii de date anuale, lunare și pe termen lung, atunci când este cazul și când beneficiile sunt mai mari decât costurile de colectare.

Articolul 6

Stabilirea priorităților statistice

(1)   Programul asigură inițiative statistice care susțin elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor curente ale Uniunii și oferă sprijin statistic pentru cerințele importante ce decurg din noi inițiative politice la nivelul Uniunii.

(2)   Atunci când pregătește programele anuale de lucru menționate la articolul 9, Comisia asigură stabilirea eficace a priorităților, precum și o revizuire anuală a priorităților statistice și un sistem de raportare cu privire la acestea. Astfel, programele anuale de lucru urmăresc să garanteze că statisticile europene pot fi produse cu resursele disponibile la nivel național și la nivelul Uniunii. Acțiunea de stabilire a priorităților contribuie la reducerea costurilor și a sarcinilor pentru noile cerințe statistice prin diminuarea cerințelor statistice în domeniile existente ale statisticii europene și se desfășoară în strânsă cooperare cu statele membre.

(3)   Comisia asigură elaborarea și punerea în aplicare a unor instrumente pentru revizuirea anuală a priorităților activităților statistice, pentru a contribui la reducerea costurilor și a sarcinilor impuse furnizorilor de date și producătorilor de statistici.

(4)   Atunci când propune noi acțiuni sau introduce modificări majore ale statisticilor existente, Comisia justifică în mod adecvat aceste acțiuni sau modificări și furnizează, cu contribuția statelor membre, informații privind sarcina de răspuns și costurile de producție în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Articolul 7

Finanțarea

(1)   Pachetul financiar al Uniunii pentru punerea în aplicare a programului pentru 2013 este fixat la 57,3 milioane EUR și este inclus în perioada de programare 2007-2013.

(2)   În termen de trei luni de la adoptarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (denumit în continuare „CFM 2014-2020”), Comisia este invitată să prezinte Parlamentului European și Consiliului o propunere legislativă pentru stabilirea pachetului financiar pentru perioada 2014-2017.

(3)   Comisia pune în aplicare sprijinul financiar din partea Uniunii în conformitate cu Regulamentul financiar.

(4)   Comisia adoptă decizia privind creditele anuale respectând prerogativele autorității bugetare.

Articolul 8

Asistența administrativă și tehnică

Resursele financiare alocate programului pot acoperi și cheltuieli legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare care sunt necesare pentru gestionarea programului și îndeplinirea obiectivelor acestuia; în special studii, reuniuni ale experților, cheltuieli legate de rambursările acordate experților în statistică, acțiunile de informare și comunicare, cheltuieli legate de rețelele informatice axate pe schimbul de informații și prelucrarea acestora, împreună cu toate celelalte cheltuieli de asistență tehnică și administrativă efectuate de Comisie pentru gestionarea programului. Sumele alocate pot să acopere, de asemenea, asistența tehnică și expertiza oferită statelor membre care, din cauza unor circumstanțe specifice, nu sunt în măsură să producă anumite statistici europene sau să producă statistici la nivelul de calitate solicitat.

Articolul 9

Programul anual de lucru

Pentru a pune în aplicare programul, Comisia adoptă programe anuale de lucru care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și care stabilesc obiectivele urmărite și rezultatele preconizate, în conformitate cu obiectivele generale și specifice prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament. Fiecare program anual de lucru este prezentat Parlamentului European spre informare.

Articolul 10

Forme de intervenție

Contribuțiile financiare din partea Uniunii pot lua forma unor granturi, a unor contracte de achiziții publice sau a oricăror alte intervenții necesare pentru realizarea obiectivelor generale și specifice menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2).

Articolul 11

Acțiuni eligibile

(1)   Contribuția financiară din partea Uniunii susține acțiuni pentru elaborarea, producerea și difuzarea de statistici europene necesare pentru realizarea obiectivelor generale și specifice menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2). Se acordă prioritate acțiunilor cu valoare adăugată ridicată pentru Uniune, în conformitate cu articolul 2.

(2)   Contribuția financiară necesară pentru a sprijini rețelele de cooperare menționate la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 poate fi acordată sub formă de granturi pentru o acțiune și poate acoperi până la 95 % din costurile eligibile.

(3)   După caz, pot fi acordate granturi de funcționare pentru activitatea organizațiilor menționate la articolul 12 alineatul (3), fără a depăși 50 % din costurile eligibile.

(4)   Ca o contribuție la cheltuielile suportate de statele membre în punerea în aplicare a acțiunilor bazate pe colectarea de date, se poate plăti o sumă forfetară pentru fiecare set de date pentru care rezultatele complete urmează să se transmită Comisiei, până la un prag maxim definit pentru fiecare colectare de date. Cuantumul sumei forfetare este definit de Comisie în funcție de complexitatea colectării de date.

Articolul 12

Beneficiarii eligibili pentru granturi

(1)   În conformitate cu articolul 128 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul financiar, granturile acordate autorităților naționale de statistică identificate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 pot fi atribuite fără o cerere de propuneri.

(2)   Rețelele de cooperare pot implica beneficiarii menționați la alineatul (1) și alte organisme, fără cereri de propuneri, în conformitate cu articolul 128 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(3)   Granturile de funcționare menționate la articolul 11 alineatul (3) pot fi acordate organizațiilor care îndeplinesc cumulativ următoarele două criterii:

(a)

sunt organizații nonprofit, fără conflicte de interese de natură industrială, comercială, de afaceri sau de altă natură și au drept obiective și activități principale promovarea și sprijinirea punerii în aplicare a Codului de bune practici și punerea în aplicare a noilor metode de producere a statisticilor europene care au drept scop îmbunătățirea eficienței și sporirea calității la nivelul Uniunii; și

(b)

au furnizat Comisiei date satisfăcătoare privind componența, regulamentul intern și sursele lor de finanțare.

Articolul 13

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

(1)   La punerea în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale consecvente și eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive.

(2)   Comisia sau reprezentanții acesteia și Curtea de Conturi au competențe de audit, pe baza documentelor și controalelor la fața locului, asupra tuturor beneficiarilor de granturi, al contractanților și subcontractanților care au beneficiat de finanțare în temeiul prezentului regulament.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) efectuează, dacă este cazul, controale și inspecții la fața locului asupra operatorilor economici care beneficiază direct sau indirect de o astfel de finanțare în conformitate cu procedurile stabilite în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (10), pentru a stabili dacă au avut loc fraude, acte de corupție sau alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau o decizie de acordare a unui grant sau un contract finanțat în temeiul prezentului regulament.

Fără a se aduce atingere primelor două paragrafe, acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, precum și acordurile de grant, deciziile de acordare a granturilor și contractele rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri, controale și inspecții la fața locului.

Articolul 14

Participarea țărilor terțe la program

Participarea la program este deschisă pentru:

(a)

țările SEE/AELS, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind Spațiul Economic European;

(b)

Elveția, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul din 26 octombrie 2004 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind cooperarea în domeniul statisticii (11); și

(c)

țările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, țările care au depus o cerere de aderare la Uniune, care sunt candidate sau în curs de aderare și țările din Balcanii de Vest incluse în procesul de stabilizare și de asociere, în conformitate cu condițiile prevăzute în acordurile bilaterale sau multilaterale în cauză încheiate cu aceste țări, prin care se stabilesc principiile generale pentru participarea lor la programele Uniunii.

Articolul 15

Evaluarea și revizuirea programului

(1)   După consultarea Comitetului SSE, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport intermediar de activitate privind punerea în aplicare a programului până la 30 iunie 2015.

(2)   Pe baza raportului intermediar de activitate menționat la alineatul (1) și după consultarea Comitetului SEE, Comisia poate prezenta Parlamentului European și Consiliului, cel târziu la 31 decembrie 2016, o propunere de prelungire a programului pentru perioada 2018-2020, cu respectarea CFM 2014-2020.

(3)   Până la 31 decembrie 2018 și după consultarea Comitetului SSE și a Comitetului Consultativ European pentru Statistică, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport final de evaluare privind punerea în aplicare a programului.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 15 ianuarie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

L. CREIGHTON


(1)  Poziția Parlamentului European din 12 decembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 20 decembrie 2012.

(2)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(3)  Fără a aduce atingere articolului 5 din Protocolul nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

(4)  JO L 192, 22.7.2011, p. 1.

(5)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(6)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 73, 15.3.2008, p. 13.

(8)  JO L 332, 30.11.2006, p. 21.

(9)  JO L 340, 19.12.2008, p. 76.

(10)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(11)  JO L 90, 28.3.2006, p. 2.


ANEXĂ

Infrastructura statistică și obiectivele programului statistic european pentru perioada 2013-2017

Introducere

Punerea în aplicare a politicilor Uniunii necesită informații statistice de înaltă calitate, comparabile și fiabile cu privire la situația socială, economică și de mediu din Uniune, precum și componentele sale de la nivel național și regional. Statisticile europene sunt, de asemenea, indispensabile pentru Europa, permițând publicului larg și cetățenilor europeni să înțeleagă și să participe la procesul democratic și la dezbaterile despre prezentul și viitorul Uniunii.

Programul statistic european asigură cadrul legislativ în vederea elaborării, producerii și difuzării statisticilor europene în perioada 2013-2017.

Statisticile europene sunt elaborate, produse și difuzate în conformitate cu cadrul legislativ respectiv, prin intermediul cooperării strânse și coordonate din cadrul Sistemului statistic european (SSE).

Statisticile elaborate, produse și difuzate în cadrul programului statistic european pentru 2013-2017 (denumit în continuare „programul”) contribuie la punerea în aplicare a politicilor Uniunii astfel cum sunt reflectate în TFUE, în Strategia Europa 2020 și în inițiativele sale emblematice, precum și a altor politici abordate în cadrul priorităților strategice ale Comisiei.

Dat fiind faptul că programul este un program multianual care acoperă o perioadă de cinci ani și că SSE urmărește menținerea rolului său cheie în domeniul statistic, programul este ambițios în ceea ce privește sfera de aplicare și obiectivele sale, dar punerea sa în aplicare va urma o abordare bazată pe etape. Elaborarea unui mecanism eficace de stabilire a priorităților și de simplificare va fi un obiectiv al programului.

Infrastructura statistică

Programul va viza stabilirea unei infrastructuri a informațiilor statistice. Această infrastructură trebuie să fie pregătită pentru utilizarea intensivă și la scară largă a unor diverse aplicații.

Elaborarea politicilor conduce deciziile privind producerea de statistici europene. Cu toate acestea, respectivele statistici ar trebui să fie, de asemenea, disponibile și ușor accesibile altor factori de decizie, cercetători, întreprinderi și cetățeni europeni în general, întrucât acestea constituie un bun public și sunt plătite de către cetățenii și întreprinderile din Europa, care ar trebui să beneficieze, de asemenea, de serviciile furnizate. Pentru a îndeplini acest rol, infrastructura trebuie să fie proiectată în conformitate cu un cadru conceptual solid, care, pe de o parte, să garanteze adecvarea pentru o varietate de scopuri și, pe de altă parte, să permită adaptarea flexibilă la evoluția nevoilor utilizatorilor în anii următori.

Infrastructura informațiilor statistice este prezentată mai jos:

INFRASTRUCTURA INFORMAȚIILOR STATISTICE

Image

În cadrul acestui sistem global, programul va continua să facă distincție între trei piloni de informații statistice: întreprinderi, Europa cetățenilor și statisticile geospațiale, de mediu, agricole și alte statistici sectoriale.

Politicile Uniunii și politicile globale relevante sunt instrumentele care specifică cerințele statistice la care programul va răspunde prin revizuirea structurii și a proceselor de producție corespunzătoare. Prin urmare, fiecare politică a Uniunii și fiecare politică mondială se reflectă în diferite componente ale infrastructurii statistice și beneficiază de activități specifice în cadrul programului. Necesitățile noilor politici identificate în anii următori vor fi acoperite prin stabilirea unor noi modalități de obținere a indicatorilor/conturilor pe baza datelor statistice produse în cei trei piloni.

INFORMAȚII STATISTICE – STRUCTURA ȘI DINAMICA

Image

Obiectivele

Obiectivul general al programului este ca SSE să fie în continuare cel mai important furnizor de statistici de înaltă calitate din Europa.

Ținând cont de resursele disponibile atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii, precum și de sarcina de răspuns, în toate acțiunile statistice efectuate în scopul punerii în aplicare a programului vor fi urmărite următoarele obiective specifice:

obiectivul 1: furnizarea de informații statistice de actualitate în sprijinul elaborării, monitorizării și evaluării politicilor Uniunii, care să reflecte în mod corespunzător prioritățile și să asigure, în același timp, un echilibru între domeniile economic, social și de mediu și să acopere nevoile unei game largi de utilizatori de statistici europene, inclusiv ale altor factori de decizie, cercetători, întreprinderi și cetățeni europeni în general, de o manieră eficace din punctul de vedere al costurilor, fără suprapuneri inutile ale eforturilor;

obiectivul 2: punerea în aplicare a unor noi metode de producere a statisticilor europene care vizează creșterea eficienței și îmbunătățirea calității;

obiectivul 3: consolidarea parteneriatului în cadrul SSE, precum și în afara acestuia, pentru a spori productivitatea și rolul său conducător la nivel mondial în domeniul statisticilor oficiale; și

obiectivul 4: asigurarea furnizării consecvente a acestor statistici pe întreaga durată a programului, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze mecanismele SSE de stabilire a priorităților.

Respectivele obiective specifice sunt împărțite în diferite domenii prioritare, care sunt descrise mai jos. Obiectivele 1 și 4 sunt cuprinse în „I. Rezultate statistice”, obiectivul 2 în „II. Metode de producere a statisticilor UE” și obiectivul 3 în „III. Parteneriat”.

I.   REZULTATE STATISTICE

1.   Indicatori

1.1.   Europa 2020

Aprobarea strategiei Europa 2020 de către Consiliul European din iunie 2010 a contribuit în mare măsură la modelarea agendei strategice pentru Uniune și a politicilor naționale din anii următori. Agenda respectivă stabilește o serie de obiective principale și inițiative emblematice pentru care SSE trebuie să furnizeze indicatori statistici în mai multe domenii (de exemplu, îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, cercetare și dezvoltare, promovarea ocupării forței de muncă, realizarea obiectivelor Uniunii privind energia și schimbările climatice, utilizarea eficientă a resurselor, îmbunătățirea nivelului de educație, inclusiv mobilitatea în scop educațional, îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, precum și promovarea incluziunii sociale prin reducerea sărăciei).

Obiectivul 1.1.1

Furnizarea de informații statistice de calitate, care ar trebui puse la dispoziție prompt, pentru a monitoriza punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020. Noii indicatori se bazează, pe cât posibil, pe datele statistice disponibile.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin furnizarea de:

indicatori de obiectiv principali actualizați pentru Strategia Europa 2020 (în domeniile ocupării forței de muncă, cercetării și dezvoltării, inovării, energiei/schimbărilor climatice, educației, mediului, protecției sociale, incluziunii sociale și sărăciei) disponibili pe site-ul internet al Comisiei (Eurostat);

statistici pentru a sprijini monitorizarea punerii în aplicare a inițiativelor emblematice din cadrul Strategiei Europa 2020;

indicatori suplimentari ca o contribuție la evaluările ex ante și ex post ale politicilor economice, sociale și de mediu ale Uniunii; și

indicatori privind ocuparea forței de muncă care fac distincție între angajarea cu fracțiune de normă și angajarea cu normă întreagă, precum și indicatori privind șomajul care iau în calcul persoanele implicate în politicile de activare precum formarea profesională.

1.2.   Guvernanță economică

Criza și tensiunile de pe piețele financiare au subliniat necesitatea consolidării guvernanței economice a Uniunii. Uniunea a luat deja măsuri decisive necesare în guvernanța și coordonarea economică, dintre care unele vor avea implicații statistice majore în plus față de activitățile statistice în curs.

Obiectivul 1.2.1

Elaborarea de noi informații statistice și consolidarea informațiilor statistice existente relevante pentru factorii de decizie ai Uniunii și publicul larg în ceea ce privește guvernanța economică consolidată și integrată a Uniunii și ciclul de supraveghere care integrează Pactul de stabilitate și de creștere și politica economică.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

furnizarea de date statistice privind dezechilibrele macroeconomice și analizele care stau la baza acestor date;

furnizarea de date statistice pentru consolidarea Pactului de stabilitate și de creștere, vizând în mod specific producerea și furnizarea unor statistici de înaltă calitate referitoare la datoria publică;

dezvoltarea și producerea unui set de indicatori pentru măsurarea competitivității; și

punerea în aplicare a unui management solid al calității în cadrul lanțului de producție, care să includă și datele privind finanțele publice din amonte și fluxurile de lucru subiacente din statele membre.

Obiectivul 1.2.2

Furnizarea către factorii de decizie din Uniune a unor statistici și indicatori fiabili pentru scopuri administrative și de reglementare și pentru monitorizarea angajamentelor de politică specifice ale Uniunii.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

definirea și convenirea de comun acord cu utilizatorii a domeniului de aplicare al statisticilor pentru scopuri administrative și de reglementare; și

definirea, după caz, punerea în aplicare și explicarea unui cadru solid de management al calității pentru respectivii indicatori.

1.3.   Globalizarea economică

Efectele sociale, economice și de altă natură ale crizei financiare, creșterea fluxurilor transfrontaliere și fragmentarea proceselor de producție au subliniat necesitatea unui cadru mai coerent și a unei mai bune măsurări a producției globalizate.

Obiectivul 1.3.1

Îmbunătățirea indicatorilor și informațiilor statistice disponibile privind globalizarea economică și lanțurile valorice mondiale pentru factorii de decizie din Uniune și publicul larg.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

actualizarea indicatorilor existenți privind globalizarea economică disponibili pe site-ul internet al Comisiei (Eurostat);

elaborarea de noi indicatori privind lanțurile valorice mondiale, inclusiv fluxurile de resurse naturale și dependența de acestea;

analizarea lanțurilor valorice mondiale, eventual prin intermediul unor tabele corespunzătoare de intrări/ieșiri și al statisticilor privind comerțul exterior și privind întreprinderile, inclusiv al legăturilor dintre microdate; și

analizarea necesității de a reforma calcularea și alocarea serviciilor de intermediere financiară.

2.   Cadrele contabile

Comunicarea Comisiei din 20 august 2009 intitulată „Dincolo de PIB: Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare” și publicarea Raportului Stiglitz-Sen-Fitoussi privind măsurarea performanței economice și a progresului social au dat un nou avânt provocării principale pentru SSE, și anume modul de a obține statistici mai bune în materie de probleme transversale și statistici mai bine integrate pentru a descrie fenomene sociale, economice și de mediu complexe dincolo de măsurările tradiționale ale producției economice. Sistemul european de conturi naționale și regionale (SEC) oferă un cadru integrat și coerent pentru toate statisticile economice, care ar trebui să fie completat cu alți indicatori pentru a oferi informații mai cuprinzătoare pentru elaborarea de politici și pentru luarea deciziilor.

2.1.   Performanța în domeniul economic și în domeniul social

Criza economică a accentuat nevoia de a dispune de un set de indicatori macroeconomici de înaltă calitate pentru a înțelege și a analiza mai bine fluctuațiile economice și efectele lor asupra societății și, prin urmare, a facilita procesul decizional. Producția din ce în ce mai globalizată determină necesitatea de a elabora un cadru coerent care să faciliteze interpretarea și integrarea statisticilor din diferite domenii.

Obiectivul 2.1.1

Suplimentarea măsurării performanțelor economice prin dimensiuni diferite ale globalizării, calității vieții, accesului la bunuri și servicii, sustenabilității mediului, sănătății, bunăstării, coeziunii sociale și incluziunii sociale. Elaborarea unui cadru pentru analiza producției globalizate.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

punerea în aplicare și compilarea de conturi naționale anuale și trimestriale și de conturi regionale anuale în conformitate cu SEC;

producerea de indicatori privind distribuția veniturilor și a consumului în cadrul gospodăriilor populației (prin concilierea agregatelor din conturile naționale cu datele provenite din anchetele privind gospodăriile populației sau cu datele administrative);

elaborarea de statistici prompte și de calitate privind prețurile, în special a indicilor armonizați ai prețurilor de consum;

elaborarea de conturi satelit pentru noi domenii;

crearea unei baze de date pentru măsurarea creșterii și productivității, ținând cont de schimbările legate de productivitate din sectorul public, precum și din sectorul privat;

elaborarea unui cadru conceptual pentru analiza producției globalizate;

elaborarea unui cadru conceptual pentru măsurarea calității vieții și a nivelului de bunăstare; și

alinierea, în măsura posibilului, a conceptelor corespunzătoare utilizate în contabilitate și statistică.

Obiectivul 2.1.2

Furnizarea unor indicatori macroeconomici și sociali esențiali și a principalilor indicatori economici europeni (PIEE) sub forma unui set coerent de indicatori care să răspundă cerințelor în materie de date statistice de la nivelul Uniunii și de la nivel mondial și ajustarea PIEE pentru a face față evoluției nevoilor utilizatorilor.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

dezvoltarea coordonată de tablouri de bord pentru indicatorii esențiali macroeconomici, sociali și privind dezvoltarea durabilă;

punerea la dispoziție a unei metodologii armonizate pentru indicatorii macroeconomici și sociali esențiali și pentru PIEE;

sporirea gradului de comparabilitate internațională a indicatorilor;

furnizarea de instrumente îmbunătățite pentru a facilita interpretarea și comunicarea indicatorilor; și

punerea la dispoziție a unor statistici armonizate privind locuințele și a statisticilor aferente pentru toate statele membre.

2.2.   Sustenabilitatea mediului

Protejarea, conservarea și ameliorarea mediului înconjurător pentru generațiile actuale și viitoare, precum și combaterea efectelor schimbărilor climatice se află printre primele priorități de pe agenda europeană și constituie obiective ale tratatelor. Politici eficace în respectivele domenii necesită informații statistice din diferite domenii.

Obiectivul 2.2.1

Furnizarea de conturi de mediu și de statistici legate de schimbările climatice, ținând seama de evoluțiile internaționale din acest domeniu.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

elaborarea unui sistem coerent de conturi de mediu sub forma unor „conturi satelit” ale principalelor conturi naționale, furnizând informații cu privire la emisiile atmosferice, consumul de energie, fluxurile și rezervele de resurse naturale materiale și de apă, comerțul cu materii prime de bază și materii prime pe cale de epuizare, taxele de mediu și cheltuielile cu protecția mediului, incluzând, eventual, creșterea economică durabilă/achizițiile publice în acest domeniu;

actualizarea, elaborarea, producerea și diseminarea de indicatori care să evidențieze presiunile secundare, impactul schimbărilor climatice, inclusiv în ceea ce privește sănătatea, punctele slabe și adaptarea la progrese; și

elaborarea unui indicator principal care să măsoare presiunea globală asupra mediului.

3.   Date

3.1.   Întreprinderi

Întreprinderile europene sunt vizate de multe dintre politicile Uniunii. În plus, acestea sunt responsabile pentru furnizarea de date de bază. În consecință, există o cerere foarte puternică de statistici privind întreprinderile, în general, pentru a sprijini procesul decizional, dar și pentru a ajuta cetățenii europeni și întreprinderile să înțeleagă impactul respectivelor politici, făcând diferență între întreprinderile mari, întreprinderile de dimensiune intermediară și întreprinderile mici și mijlocii, pentru care există o nevoie din ce în ce mai mare de statistici detaliate și armonizate. În același timp, este nevoie să se reducă sarcina administrativă și de raportare.

Obiectivul 3.1.1

Sporirea eficienței și eficacității proceselor de producție a statisticilor. Furnizarea de statistici de înaltă calitate referitoare la domeniile-cheie în care întreprinderile sunt centrul de interes, precum statisticile privind întreprinderile, indicatorii pe termen scurt, investițiile întreprinderilor în capital uman și competențe, tranzacțiile internaționale, globalizare, monitorizarea pieței interne, cercetarea, dezvoltarea, inovarea și turismul. Ar trebui acordată o atenție specială disponibilității datelor în sectoarele industriale sau de servicii care prezintă o valoare adăugată ridicată, în special în sectoarele economiei ecologice, digitale sau sociale (precum sănătatea și educația).

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

reutilizarea datelor disponibile în sistemul statistic sau în societate și producerea de infrastructuri și instrumente comune;

furnizarea anuală și infra-anuală de informații statistice și indicatori statistici privind întreprinderile;

furnizarea de informații statistice care să descrie poziția Europei în lume și relațiile Uniunii cu restul lumii;

furnizarea de informații statistice pentru analiza lanțurilor valorice mondiale și dezvoltarea registrului Eurogrup drept bază pentru colectarea informațiilor transsectoriale privind globalizarea;

reechilibrarea colectărilor de informații statistice pentru comerțul cu mărfuri și comerțul cu servicii, îmbunătățind gradul de disponibilitate a datelor privind serviciile, precum și acțiuni menite să reechilibreze informațiile statistice privind serviciile și mărfurile;

crearea de instrumente de monitorizare a pieței interne, cum ar fi instrumentul de monitorizare a prețurilor alimentelor și indicatorii aferenți;

furnizarea de statistici în domenii-cheie privind performanța în materie de inovare și cercetare-dezvoltare prin utilizarea extinsă a registrelor de brevete și prin extinderea cercetării și a utilizării statistice de microdate individuale;

furnizarea de statistici privind cererea și oferta în domeniul turismului prin optimizarea colectării datelor și printr-o mai bună integrare a datelor din domeniul turismului cu date din alte domenii; și

furnizarea de statistici privind utilizarea resurselor și eficiența utilizării resurselor bazate, cât mai mult posibil, pe datele deja colectate.

3.2.   Europa cetățenilor

Cetățenii europeni se află în centrul politicilor Uniunii. În consecință, există o cerere foarte puternică de statistici sociale, în general, pentru a sprijini procesul decizional și a monitoriza rezultatele politicilor sociale, dar și pentru a ajuta cetățenii europeni să înțeleagă impactul acestor politici asupra vieții și bunăstării lor.

Obiectivul 3.2.1

Furnizarea de statistici de calitate privind domeniile-cheie ale politicii sociale în cadrul cărora cetățenii reprezintă centrul de interes, cum ar fi bunăstarea, sustenabilitatea, coeziunea socială, sărăcia, inegalitățile, provocările demografice (în special îmbătrânirea populației și migrația), piața muncii, educația și formarea, inclusiv educația copiilor, educația în rândul adulților, formarea profesională și mobilitatea în scop educațional a tinerilor, cultura, activitatea fizică, calitatea vieții, sănătatea, dizabilitățile, consumul, libera circulație și piața internă, mobilitatea tinerilor, inovarea tehnologică și stilurile de viață noi. Statisticile respective se defalchează pe sexe, după caz, în cazul grupurilor care prezintă un interes deosebit pentru factorii de decizie din domeniul social. Prioritățile se stabilesc în conformitate cu articolul 6.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

instituirea unei infrastructuri de bază consolidate pentru statisticile sociale europene, inclusiv a unor colecții de date din anchete și din baze de date administrative și a unui set comun de variabile de bază;

elaborarea unor anchete sociale de bază care să furnizeze date (inclusiv microdate) privind persoanele și gospodăriile populației, raționalizate și completate de colectări de microdate suplimentare, mai puțin frecvente;

dezvoltarea statisticilor furnizate în materie de educație și formare profesională, inclusiv raționalizarea și modernizarea anchetei privind educația adulților;

furnizarea de statistici privind inegalitățile în materie de venituri, oferind un indicator principal național comparabil, precum și date privind inegalitățile în materie de acces la bunurile și serviciile de bază;

activitate metodologică referitoare la statisticile cu privire la activitatea fizică și la cultură;

furnizarea de statistici privind siguranța față de criminalitate; sănătatea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă (1); și dizabilitățile;

punerea în aplicare a acțiunilor programului de lucru privind integrarea statisticilor privind migrația;

furnizarea de indicatori privind calitatea vieții pentru măsurarea progresului societăților; și

începerea pregătirilor pentru următorul recensământ (programat pentru 2021).

3.3.   Statisticile geo-spațiale, de mediu, agricole și alte statistici sectoriale

Combinația dintre statistici, date georeferențiate și analize geospațiale va oferi oportunități noi, pe care SSE va continua să le exploreze. Va trebui să se acorde o atenție deosebită anumitor aspecte precum confidențialitatea și valabilitatea statistică a estimărilor referitoare la zonele mici.

Producerea de statistici în domeniul energiei și al transportului menite să sprijine Strategia Europa 2020 și politica privind schimbările climatice va fi deosebit de importantă în viitor.

Importanța agriculturii în cadrul politicilor Uniunii va rămâne semnificativă în perioada 2013-2017. Activitatea statistică va fi puternic influențată de rezultatul procesului de reflecție privind politica agricolă comună după 2013. Se va pune accent pe dimensiunile legate de mediul înconjurător, biodiversitate/ecosistem, economie, sănătatea și siguranța oamenilor și pe dimensiunea socială.

Obiectivul 3.3.1

Sprijinirea elaborării de politici bazate pe dovezi prin utilizarea mai flexibilă și sporită a informațiilor spațiale combinate cu informații statistice sociale, economice și de mediu.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

dezvoltarea în continuare, întreținerea și funcționarea infrastructurii pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), instituită prin Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), în special prin geoportalul Uniunii;

punerea la dispoziție a unei serii de informații geografice prin cooperarea cu programele Uniunii referitoare la anchetele privind utilizarea terenurilor și la teledetecție; și

integrarea datelor statistice după caz, creând astfel o infrastructură flexibilă cu surse multiple pentru furnizarea de analize spațio-temporale specifice.

Obiectivul 3.3.2

Furnizarea de statistici de mediu care să sprijine procesul de elaborare a politicilor Uniunii.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

un set de statistici de mediu principale privind resursele, cum ar fi, de exemplu, privind deșeurile și reciclarea, apa, rezervele de materii prime, serviciile ecosistemice și biodiversitatea la nivel național și, acolo unde este posibil, la nivel regional, precum și un set de statistici esențiale privind schimbările climatice pentru sprijinirea acțiunilor și politicilor de adaptare și a măsurilor de atenuare, la toate nivelurile pertinente, de la cel local până la nivelul Uniunii.

Obiectivul 3.3.3

Furnizarea de statistici în domeniul energiei și al transporturilor, pentru a sprijini politicile Uniunii.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin producerea și difuzarea de statistici privind:

energia din surse regenerabile;

economiile de energie/eficiența energetică; și

siguranța transporturilor, mobilitatea pasagerilor, măsurarea traficului rutier și transportul intermodal de marfă.

Obiectivul 3.3.4

Furnizarea de statistici în domeniul agriculturii, pescuitului și silviculturii pentru dezvoltarea și monitorizarea politicii agricole comune și a politicii comune în domeniul pescuitului, care reflectă principalele obiective strategice europene privind sustenabilitatea, precum și dezvoltarea rurală, prin activități periodice legate de elaborarea, producerea și difuzarea de statistici.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

revizuirea și simplificarea colectării de date în domeniul agriculturii în conformitate cu politica agricolă comună revizuită după anul 2013;

revizuirea proceselor de colectare a datelor în domeniul agriculturii, în special cu scopul de a îmbunătăți calitatea și actualitatea datelor furnizate;

revizuirea în detaliu a sistemului de gestionare a datelor privind gradul de utilizare/acoperire a terenurilor și, pe baza acestuia, elaborarea și punerea în aplicare a unui nou sistem;

punerea în aplicare a sistemului de colectare a datelor pentru indicatorii agri-mediu coerenți, atunci când este posibil pe baza datelor existente;

furnizarea unor defalcări adecvate pe regiuni; și

punerea în aplicare și difuzarea unui set de date esențiale în domeniul forestier provenite din conturile economice și de mediu integrate pentru domeniul forestier, cum ar fi zonele acoperite de păduri, volumul și valoarea masei lemnoase pe picior și conturile economice pentru silvicultură și exploatare forestieră.

II.   METODELE DE PRODUCERE A STATISTICILOR EUROPENE

SSE se confruntă în prezent cu o serie de provocări: creșterea cererii de statistici de înaltă calitate, nevoia din ce în ce mai mare de statistici multidimensionale complexe, apariția unor noi actori pe piața informației, constrângerile în materie de resurse, necesitatea de a reduce în continuare sarcina statistică a respondenților, precum și diversificarea instrumentelor de comunicare. Aceasta presupune adaptarea progresivă a metodelor de producere și difuzare a statisticilor oficiale europene.

1.   Gestionarea calității SSE

Obiectivul 1.1

Punerea în aplicare a unui sistem de management al calității în SSE bazat pe Codul de bune practici.

Consolidarea schimbului de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a Codului de bune practici și garantarea faptului că raportarea calității vizează diferite nevoi ale utilizatorilor.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

introducerea unor noi mecanisme de monitorizare și a unei a doua runde de evaluări inter pares pentru a evalua conformitatea cu Codul de bune practici;

alinierea cadrelor de asigurare a calității ale SSE și Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC);

satisfacerea nevoilor utilizatorilor în ceea ce privește raportarea calității; și

standardizarea rapoartelor privind calitatea în diverse domenii statistice la nivelul Uniunii.

2.   Stabilirea priorităților și simplificarea

SSE se confruntă cu o provocare importantă: furnizarea de statistici europene de înaltă calitate pentru a satisface nevoile din ce în ce mai mari de statistici în contextul reducerii substanțiale a bugetelor statelor membre și al politicii de întrerupere a creșterii în materie de resurse umane în cadrul Comisiei și în statele membre, care, în cazul anumitor organisme, va avea drept rezultat o reducere efectivă a resurselor umane. Având în vedere respectivele constrângeri bugetare la nivel european și național, este important să se consolideze stabilirea priorităților și măsurile de simplificare, care necesită angajamentul tuturor partenerilor SSE. Ca parte integrantă din procesul de pregătire a programelor anuale de lucru, a fost introdus un mecanism de stabilire a priorităților, care va fi pus în aplicare pe toată durata programului. Aceasta implică, printre altele, o reexaminare anuală a cerințelor statistice existente, plecând de la inițiativele propuse de Comisie pentru a reduce cerințele statistice, ținând seama de interesele utilizatorilor, producătorilor și respondenților. Procesul ar trebui să se desfășoare în strânsă cooperare cu utilizatorii și producătorii de statistici europene.

Obiectivul 2.1

Punerea în aplicare a unui mecanism de stabilire a priorităților pentru SSE în scopul de a simplifica cerințele privind raportarea și a permite ajustarea la noile necesități în materie de statistici, ținând seama, în același timp, de constrângerile cu care se confruntă producătorii, de sarcina de răspuns și de nevoile utilizatorilor.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

definirea de priorități și alocarea resurselor corespunzătoare priorităților respective;

definirea de priorități pentru SSE în cadrul programului anual de lucru menționat la articolul 9;

reflectarea în programul anual de lucru a rezultatelor consultărilor cu utilizatorii și producătorii; și

informarea utilizatorilor cu privire la domeniile statistice care urmează să fie simplificate și la colectarea de date care urmează să fie redusă/întreruptă.

3.   Statisticile multifuncționale și creșterea eficienței producției

Obiectivul 3.1

Punerea în aplicare treptată, ținând cont de costurile generate în SSE de această măsură, a unei arhitecturi de funcționare a SSE care să permită producerea mai bine integrată a statisticilor europene; armonizarea și standardizarea metodelor de producere a statisticilor și a metadatelor; sporirea pe plan orizontal (între domeniile statistice) și vertical (între partenerii SSE) a gradului de integrare a proceselor de producere a statisticilor de către SSE în ceea ce privește principiul subsidiarității; utilizarea de surse de date multiple și integrarea acestora; producerea de statistici multifuncționale. Se va acorda o atenție deosebită aspectelor legate de confidențialitate care vor apărea odată cu utilizarea sporită, reutilizarea și schimbul de microdate și înregistrări administrative.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

utilizarea sporită a datelor administrative adecvate în toate domeniile statistice;

identificarea și utilizarea de noi surse de date pentru statisticile europene;

creșterea gradului de implicare a Comisiei (Eurostat) și a autorităților naționale de statistică în conceperea înregistrărilor administrative;

utilizarea la scară mai largă a tehnicilor statistice de potrivire și de conectare a datelor, cu scopul de a crește oferta de statistici europene;

utilizarea abordării europene a statisticilor pentru un răspuns rapid în materie de politici în cazuri specifice și justificate în mod corespunzător;

o mai bună integrare a proceselor de producție a statisticilor europene prin intermediul unor acțiuni coordonate la nivelul SSE;

o mai bună armonizare a conceptelor statistice între diferite domenii statistice;

elaborarea și punerea în aplicare a unei infrastructuri informatice de referință flexibile și a unor standarde tehnice pentru îmbunătățirea interoperabilității, schimbului de date și metadate, precum și a modelării comune a datelor;

utilizarea de instrumente informatice standard pentru toate procesele statistice;

dezvoltarea de standarde metodologice cu scopul de a crește gradul de utilizare și disponibilitatea metodologiilor armonizate (inclusiv a abordărilor bazate pe modalități mixte de colectare a datelor), precum și a metadatelor armonizate;

consolidarea rolului registrelor statistice ale întreprinderilor drept locul în care sunt menținute unitățile statistice pentru toate statisticile legate de activitățile întreprinderilor și utilizarea acestor registre drept sursă pentru conturile naționale; și

îmbunătățirea furnizării metadatelor, și anume a informațiilor de bază privind modul de colectare a datelor, calitatea lor și modalitățile prin care datele pot deveni mai ușor de înțeles de către utilizatori.

Obiectivul 3.2

Asigurarea bunei funcționări și a compatibilității SSE prin colaborare efectivă și comunicare.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

sprijinirea eficace și eficientă a parteneriatului în cadrul SSE;

definirea și punerea în aplicare a proceselor de partajare a sarcinilor și a activităților din cadrul SSE; și

dezvoltarea în continuare și punerea în funcțiune a rețelelor de cooperare.

4.   Difuzare și comunicare

Obiectivul 4.1

SSE să devină prima sursă de date pentru statisticile europene pentru toți utilizatorii, în special pentru factorii de decizie publici și privați, oferind un serviciu de informații statistice de înaltă calitate bazat pe principiile accesului liber și ușor la statisticile europene.

Intensificarea și extinderea dialogului dintre utilizatorii și producătorii de statistici pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor în materie de statistici de înaltă calitate. Implicarea din timp a utilizatorilor în ceea ce privește noile evoluții este esențială pentru îmbunătățirea eficienței și eficacității SSE.

Extinderea și raționalizarea gamei de produse difuzate pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor prin utilizarea de tehnologii noi.

Instituirea unei infrastructuri rentabile, integrate și sigure în cadrul SSE pentru accesul în scopuri științifice la date confidențiale.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

recunoașterea SSE drept primul punct de referință pentru utilizatorii statisticilor europene;

instituirea unei infrastructuri integrate sigure pentru accesul la microdatele Uniunii;

instituirea unui sistem pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor privind accesul imediat și consilierea în interpretarea informațiilor statistice;

difuzarea de produse adaptate la nevoile utilizatorilor prin utilizarea de tehnologii noi;

un număr mai mare de produse statistice privind probleme transversale;

utilizarea sporită a noilor tehnologii de comunicare și de difuzare (de exemplu, bazate pe schimbul electronic de date și de metadate – SDMX);

creșterea ofertei de seturi de microdate destinate cercetării statistice în conformitate cu legislația națională și legislația Uniunii privind confidențialitatea datelor; și

pregătirea unor seturi de date care să faciliteze utilizarea datelor statistice în scopuri educaționale și de cercetare.

5.   Formarea, inovarea și cercetarea

Obiectivul 5.1

Satisfacerea necesităților în materie de învățare și dezvoltare din cadrul SSE cu ajutorul unei combinații de cursuri de formare și oportunități de formare și dezvoltare.

Îmbunătățirea colaborării dintre membrii SSE pentru transferul de cunoștințe și partajarea și punerea în aplicare a celor mai bune practici și a unor abordări inovatoare comune privind producția statisticilor.

Organizarea de activități, participarea și contribuția comunităților de cercetare la îmbunătățirea lanțului de producție a statisticilor și a calității informațiilor statistice oficiale.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

crearea unei diplome post-universitare (de exemplu, un masterat în statistici oficiale);

oferirea de programe de formare care să abordeze nevoile utilizatorilor și ale altor cetățeni;

aplicarea mai extinsă a rezultatelor proiectelor de cercetare în producerea și difuzarea statisticilor;

recunoașterea SSE drept punct de referință pentru comunitățile din domeniul cercetării statistice;

implicarea sporită a comunităților de cercetare în activitățile de cercetare din domeniul statisticilor oficiale; și

instituirea unor instrumente adecvate pentru schimbul de bune practici și punerea în aplicare a unor soluții comune în cadrul SSE.

III.   PARTENERIAT

1.   Parteneriatul în cadrul SSE și în afara acestuia

Din spirit de parteneriat, autoritățile naționale de statistică și Comisia (Eurostat) sunt responsabile pentru dezvoltarea, elaborarea și diseminarea de statistici europene.

Obiectivul 1.1

Punerea în aplicare a cadrului de guvernanță SSE consolidat.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin aplicarea versiunii revizuite a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 și a Deciziei 2012/504/UE a Comisiei din 17 septembrie 2012 privind Eurostat (3).

Obiectivul 1.2

Consolidarea rolului coordonator al Comisiei (Eurostat) în calitatea sa de oficiu de statistică al Uniunii Europene.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

asocierea Comisiei (Eurostat) în toate inițiativele Comisiei legate de aspectele statistice, încă dintr-un stadiu incipient; și

organizarea în mod regulat a unor dialoguri cu părțile interesate, la cel mai înalt nivel de conducere.

Obiectivul 1.3

Consolidarea cooperării cu SEBC și cu organizațiile europene și internaționale implicate în producerea datelor pentru scopuri statistice sau administrative prin crearea de proiecte comune și coordonate. Asigurarea coerenței dintre standardele Uniunii și cele internaționale.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

punerea în aplicare a unui cadru de calitate comun pentru SSE și SEBC;

implicarea din ce în ce mai mare a Comisiei (Eurostat) în grupuri consultative internaționale;

definirea și punerea în aplicare a unor noi moduri de cooperare pentru a garanta că evoluțiile statistice sunt bine coordonate la nivelul organizațiilor internaționale și că sarcinile sunt alocate eficient; și

punerea în aplicare a noilor manuale privind Sistemul conturilor naționale al ONU, SEC, Sistemul ONU de conturi economice de mediu integrate, Conturile economice de mediu europene și balanța de plăți.

Obiectivul 1.4

Promovarea și punerea în aplicare a unor activități de asistență și de consiliere statistică în țările din afara Uniunii, în conformitate cu prioritățile politicii externe a Uniunii, punând accent în mod deosebit pe politica de extindere și pe politica europeană de vecinătate.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

exercitarea rolului conducător al SSE pe scena internațională;

difuzarea de date destinate politicii externe a Uniunii;

sprijinirea serviciilor Comisiei în scopul punerii în aplicare a politicilor de dezvoltare și de cooperare internațională, în relațiile lor cu organizații internaționale și în privința aspectelor de interes statistic comun cu regiuni din țări terțe sau cu țări terțe;

difuzarea de date statistice relevante, pentru a sprijini procesul de extindere și negocierile;

reducerea la minimum a cererilor din partea noilor state membre de derogări care determină lipsa datelor;

semnarea de acorduri sau memorandumuri de înțelegere cu țări terțe;

elaborarea și punerea în aplicare de programe de cooperare tehnică;

axarea asistenței tehnice pe armonizarea datelor și transmiterea acestora; și

îmbunătățirea activităților de cooperare și coordonare între membrii SSE.


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 70.

(2)  JO L 108, 25.4.2007, p. 1.

(3)  JO L 251, 18.9.2012, p. 49.


9.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/30


REGULAMENTUL (UE) NR. 100/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 ianuarie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3), care a fost adoptat ca reacție la accidentul petrolierului „Erika”, s-a instituit o Agenție Europeană pentru Siguranță Maritimă („agenția”) cu scopul asigurării unui nivel ridicat, unitar și eficient de siguranță maritimă și de prevenire a poluării cauzate de către navele maritime.

(2)

În urma accidentului petrolierului „Prestige” din 2002, Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 a fost modificat, conferindu-se agenției competențe sporite în materie de intervenție în situații de poluare.

(3)

Este necesar să se clarifice care sunt tipurile de poluare marină care ar trebui să fie incluse în obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1406/2002. Astfel, poluarea marină provocată de instalațiile de petrol și gaze ar trebui să aibă sensul de poluare provocată de petrol sau de orice substanță, în afara petrolului, care, în cazul în care este introdusă în mediul maritim, poate crea pericole pentru sănătatea umană, poate dăuna resurselor vii și florei și faunei marine, poate aduce daune zonelor de agrement sau poate afecta alte utilizări legitime ale mării, astfel cum s-a stabilit în Protocolul privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în domeniul accidentelor de poluare prin substanțe periculoase și nocive, 2000.

(4)

Acționând în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1406/2002, consiliul de administrație al agenției („consiliul de administrație”) a comandat, în 2007, o evaluare externă independentă cu privire la punerea în aplicare a respectivului regulament. Pe baza acelei evaluări, în iunie 2008, consiliul de administrație a formulat recomandări privind unele modificări referitoare la funcționarea agenției, la domeniile sale de competență și la practicile sale de lucru.

(5)

Pe baza constatărilor evaluării externe și a recomandărilor și a strategiei multianuale adoptate de consiliul de administrație în martie 2010, anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 ar trebui clarificate și actualizate. Dacă, pe de o parte, ar trebui să se pună accentul pe sarcinile prioritare ale agenției în domeniul siguranței maritime, pe de altă parte acesteia ar trebui să i se încredințeze o serie de noi atribuții principale și auxiliare care să reflecte dezvoltarea politicii privind siguranța maritimă la nivelul Uniunii și la nivel internațional. Având în vedere constrângerile bugetare cu care se confruntă Uniunea, sunt necesare eforturi considerabile de analiză detaliată și redistribuire pentru a garanta eficiența costurilor și a bugetului și pentru a evita suprapunerile. Necesitățile de personal aferente noilor atribuții principale și auxiliare ar trebui, în principiu, acoperite prin redistribuire internă de către agenție. În același timp, agenția ar trebui să primească, după caz, finanțare din alte părți ale bugetului Uniunii, în special prin Instrumentul pentru politica europeană de vecinătate. Îndeplinirea eventualelor noi atribuții principale și auxiliare de către agenție se va înscrie în limitele impuse de perspectiva financiară curentă și de bugetul agenției, fără a aduce atingere negocierilor și deciziilor privind viitorul cadru financiar multianual. Având în vedere că prezentul regulament nu reprezintă o decizie de finanțare, autoritatea bugetară ar trebui să decidă cu privire la resursele alocate agenției în cadrul procedurii bugetare anuale.

(6)

Atribuțiile agenției ar trebui descrise în mod clar și exact, iar suprapunerea de atribuții ar trebui evitată.

(7)

Agenția a arătat că anumite atribuții pot fi îndeplinite mai eficient la nivel european, ceea ce, în anumite cazuri, ar putea permite statelor membre să realizeze economii la bugetul național și, în cazul în care se dovedește adevărat acest lucru, ar putea reprezenta o valoare adăugată europeană reală.

(8)

Ar trebui clarificate anumite dispoziții privind guvernanța specifică a agenției. Având în vedere responsabilitatea specială a Comisiei în punerea în aplicare a politicilor Uniunii, prevăzută în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia ar trebui să furnizeze agenției orientări politice în vederea îndeplinirii sarcinilor acesteia din urmă, respectând totodată pe deplin statutul juridic al agenției și independența directorului său executiv prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1406/2002.

(9)

Cu ocazia desemnării membrilor consiliului de administrație, a alegerii președintelui și a vicepreședintelui consiliului de administrație și a desemnării șefilor de departament, ar trebui să se țină seama pe deplin de importanța asigurării unei reprezentări echilibrate a genurilor.

(10)

Trimiterile la acte juridice relevante ale Uniunii ar trebui să se înțeleagă ca trimiteri la acte în materie de siguranță maritimă, de securitate maritimă, de prevenire a poluării cauzate de nave și de intervenție în astfel de cazuri, precum și de intervenție în caz de poluare marină cauzată de instalațiile de petrol și gaze.

(11)

În sensul prezentului regulament, prin „securitate maritimă” se înțelege, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare (4), o serie de măsuri preventive coroborate, destinate să asigure protecția instalațiilor de transport maritim și a instalațiilor portuare în fața amenințării pe care o reprezintă actele ilegale intenționate. Obiectivul de securitate ar trebui realizat prin adoptarea unor măsuri corespunzătoare în domeniul politicii de transport maritim, fără a aduce atingere normelor statelor membre în materie de securitate națională, apărare și securitate publică, și prin combaterea infracțiunilor financiare împotriva statului.

(12)

Agenția ar trebui să acționeze în interesul Uniunii. Acest lucru ar trebui să fie valabil și în situația în care agenția este însărcinată să acționeze în afara teritoriului statelor membre în domeniile sale de competență și să ofere asistență tehnică țărilor terțe relevante, promovând politica Uniunii în domeniul siguranței maritime.

(13)

Agenția ar trebui să acorde asistență tehnică statelor membre, care ar trebui să faciliteze instituirea capacității naționale necesare pentru a pune în aplicare acquis-ul Uniunii.

(14)

Agenția ar trebui să acorde asistență operațională statelor membre și Comisiei. Aceasta ar trebui să includă servicii precum Sistemul Uniunii de informații maritime și de schimb (SafeSeaNet), Serviciul european de monitorizare prin satelit a deversărilor de petrol (CleanSeaNet), Centrul european de date pentru identificarea și urmărirea navelor la mare distanță (centrul UE de date LRIT) și Baza de date UE privind inspecțiile aferente controlului statului portului (Thetis).

(15)

Expertiza agenției în domeniul transmiterii electronice a datelor și al sistemelor de schimb de informații maritime ar trebui utilizată pentru a simplifica formalitățile de raportare aplicabile navelor cu scopul de a elimina barierele din domeniul transportului maritim și de a institui un spațiu european al transportului maritim fără frontiere. În special, agenția ar trebui să sprijine statele membre în punerea în aplicare a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre (5).

(16)

Agenția ar trebui să intensifice asistența pe care o acordă Comisiei în ceea ce privește activitățile de cercetare în domeniile sale de competență. Cu toate acestea, ar trebui evitată dublarea activităților desfășurate în cadrul existent de cercetare al Uniunii. În special, agenția nu ar trebui să se ocupe de gestionarea proiectelor de cercetare.

(17)

Ținând seama de aplicațiile și serviciile inovatoare noi care au fost create și de îmbunătățirea aplicațiilor și a serviciilor existente, precum și în vederea punerii în aplicare a unui spațiu european al transportului maritim fără frontiere, agenția ar trebui să exploateze pe deplin potențialul pe care îl au programele europene de navigație prin satelit (EGNOS și Galileo) și programul Monitorizare globală pentru mediu și securitate (GMES).

(18)

După expirarea cadrului Uniunii pentru cooperare în domeniul poluării marine accidentale sau deliberate stabilit prin Decizia nr. 2850/2000/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), agenția ar trebui să continue unele dintre activitățile desfășurate anterior în respectivul cadru, axându-se în special pe expertiza din cadrul Grupului tehnic consultativ privind pregătirea și capacitatea de intervenție în situații de poluare marină. Activitățile agenției în acest domeniu nu ar trebui să scutească statele de coastă de responsabilitatea lor de a dispune de mecanisme adecvate de intervenție în situații de poluare și ar trebui să respecte acordurile de cooperare existente, încheiate între state membre sau grupuri de state membre.

(19)

La cerere, agenția pune la dispoziția statelor membre informații detaliate cu privire la situațiile posibile de poluare cauzată de nave, prin intermediul CleanSeaNet, pentru a le permite acestora să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (7). Eficiența asigurării respectării variază însă mult, cu toate că acest tip de poluare poate să afecteze în cele din urmă și alte ape naționale. Prin urmare, în următorul său raport elaborat în temeiul articolului 12 din directiva respectivă, Comisia ar trebui să furnizeze informații Parlamentului European și Consiliului cu privire la eficacitatea și consecvența cu care este asigurată respectarea respectivei directive, precum și alte informații relevante privind aplicarea acesteia.

(20)

Solicitările din partea statelor afectate privind adoptarea de către agenție a unor măsuri de combatere a poluării ar trebui adresate prin intermediul mecanismului UE de protecție civilă instituit prin Decizia 2007/779/CE, Euratom a Consiliului (8). Cu toate acestea, Comisia poate considera că, în alte situații decât solicitările de mobilizare a navelor și echipamentelor antipoluare de rezervă, mijloacele alternative de comunicare care utilizează tehnologii avansate ale informațiilor pot fi mai adecvate și, prin urmare, poate furniza informații statului membru solicitant.

(21)

Unele evenimente recente au scos în evidență riscurile pe care activitățile offshore de explorare și producție a petrolului și gazelor le reprezintă pentru transportul maritim și mediul marin. Capacitățile de intervenție ale agenției în situații de poluare cu petrol și expertiza acesteia în domeniul poluării provocate de substanțe periculoase și nocive ar trebui utilizate pentru a include intervenția în situații de poluare cauzată de astfel de activități, la solicitarea unui stat afectat.

(22)

Ar trebui menționat în special faptul că CleanSeaNet, folosit în prezent pentru a furniza probe privind deversările de petrol provenite de la nave, ar trebui utilizat de agenție și pentru identificarea și semnalarea deversărilor de petrol provocate de activitățile offshore de explorare și de producție a petrolului și a gazelor, fără să afecteze negativ serviciul furnizat pentru transportul maritim.

(23)

Agenția dispune de expertiză și de instrumente de valoare probate și recunoscute în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii și al intervenției în situații de poluare cauzată de nave. Expertiza și instrumentele în cauză pot fi relevante pentru alte activități ale Uniunii privind politica de transport maritim a Uniunii. Prin urmare, agenția ar trebui să asiste Comisia și statele membre, la solicitarea acestora, în dezvoltarea și punerea în aplicare a unor astfel de activități ale Uniunii, cu condiția aprobării acestui lucru de către consiliul de administrație, în contextul programului de lucru anual al agenției. Această asistență ar trebui să facă obiectul unei analize detaliate cost-beneficiu și nu ar trebui să fie în detrimentul atribuțiilor principale ale agenției.

(24)

Prin asistența tehnică oferită, agenția contribuie, de asemenea, la dezvoltarea unui transport maritim mai ecologic.

(25)

În ceea ce privește societățile de clasificare, cele mai multe dintre acestea au în vedere atât navele maritime, cât și cele de navigație interioară. Pe baza experienței agenției în domeniul societăților de clasificare care au în vedere navele maritime, agenția ar putea furniza Comisiei informații relevante cu privire la societățile de clasificare care au în vedere navele de navigație interioară, permițând astfel sporirea eficienței.

(26)

În ceea ce privește interfața dintre sistemele de informații în domeniul transportului, agenția ar trebui să sprijine Comisia și statele membre prin explorarea, împreună cu autoritățile competente în ceea ce privește sistemul serviciilor de informații fluviale, a posibilității de a efectua schimburi de informații între aceste sisteme.

(27)

Fără a aduce atingere responsabilității autorităților competente, agenția ar trebui să sprijine Comisia și statele membre în dezvoltarea și punerea în aplicare a viitoarei inițiative „e-Maritime”, care urmărește îmbunătățirea eficienței sectorului transportului maritim european prin facilitarea utilizării tehnologiilor avansate ale informațiilor.

(28)

În vederea realizării pieței interne a Uniunii și a creării unui spațiu european al transportului maritim fără frontiere, ar trebui redusă sarcina administrativă în cazul transportului maritim, încurajându-se astfel, inter alia, transportul maritim pe distanțe scurte. În acest context, conceptul „centura albastră” și sistemul „e-Maritime” ar putea fi utilizate ca o modalitate de a reduce formalitățile de raportare pe care navele maritime comerciale trebuie să le respecte la sosirea în sau la plecarea din porturile statelor membre.

(29)

Se reamintește faptul că, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și pentru a respecta principiul echilibrului instituțional, competența de adoptare a unor decizii de aplicare generală nu poate fi conferită unei agenții.

(30)

Fără a aduce atingere obiectivelor și atribuțiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1406/2002, Comisia ar trebui să pregătească și să transmită în decurs de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în strânsă cooperare cu părțile interesate relevante, un studiu de fezabilitate în vederea evaluării și a identificării posibilităților de intensificare a coordonării și a cooperării între diferitele funcții de pază de coastă. Studiul respectiv ar trebui să ia în considerare cadrul juridic existent și recomandările relevante din partea forurilor corespunzătoare ale Uniunii, precum și elaborarea în curs a Mediului comun în vederea schimbului de informații (CISE), și ar trebui să respecte pe deplin principiile subsidiarității și proporționalității, transmițând informații clare Parlamentului European și Consiliului în ceea ce privește costurile și beneficiile.

(31)

Atragerea unor navigatori europeni bine instruiți este importantă pentru competitivitatea sectorului maritim al Uniunii. Prin urmare, având în vedere cererea actuală și viitoare de navigatori cu înaltă calificare în Uniune, agenția ar trebui, dacă este cazul, să sprijine statele membre și Comisia în legătură cu promovarea formării profesionale în domeniul maritim prin facilitarea schimbului voluntar de bune practici și prin furnizarea de informații privind programele de schimb ale Uniunii în domeniul formării profesionale maritime. Aceasta ar putea să includă acordarea de asistență părților interesate europene competente în căutarea excelenței în domeniul educației și formării profesionale maritime bazate pe voluntariat, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre privind conținutul și organizarea formării în domeniul maritim.

(32)

În vederea combaterii riscului din ce în ce mai crescut de piraterie, agenția ar trebui să continue, dacă este cazul, să transmită autorităților naționale competente și altor organisme relevante, inclusiv operațiilor precum operația Atalanta a forțelor navale ale UE, informații detaliate cu privire la poziția navelor aflate sub pavilionul statelor membre și care trec prin zone incluse în categoria zonelor foarte periculoase. În plus, agenția are la dispoziție mijloace care ar putea fi utile, în special în contextul creării CISE. Prin urmare, este oportun ca agenția să transmită, la cerere, date relevante privind poziționarea navelor și observarea pământului către autoritățile naționale competente și organismele competente ale Uniunii, precum Frontex și Europol, pentru a facilita adoptarea de măsuri preventive împotriva actelor ilegale intenționate, astfel cum sunt definite în legislația relevantă a Uniunii, fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor statelor membre și în conformitate cu legislația aplicabilă a statelor membre și a Uniunii, în special în ceea ce privește organismele care solicită datele. Furnizarea de date pentru identificarea și urmărirea navelor la mare distanță (LRIT) ar trebui să fie supusă aprobării statului de pavilion în cauză, în conformitate cu procedurile care urmează să fie stabilite de consiliul de administrație.

(33)

Cu ocazia publicării informațiilor în conformitate cu Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (9), Comisia și agenția ar trebui să se bazeze, în vederea asigurării coerenței, pe expertiza și experiența acumulate în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului.

(34)

Asistența acordată de agenție statelor membre și Comisiei în ceea ce privește activitatea relevantă a organizațiilor internaționale și regionale nu ar trebui să aducă atingere relațiilor dintre aceste organizații și statele membre care decurg din calitatea de membru al statelor membre în cadrul acestora.

(35)

Uniunea a aderat la următoarele instrumente, înființând organizații regionale, ale căror activități intră de asemenea sub incidența obiectivelor agenției: Convenția privind protecția mediului marin din zona Mării Baltice (Convenția de la Helsinki, revizuită în 1992) (10); Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării (Convenția de la Barcelona) (11) și revizuirea acesteia din 1995 (12) și la o serie de protocoale la aceasta; Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) (13); Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est (Convenția OSPAR) (14); Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării, semnat la 17 octombrie 1990 (Acordul de la Lisabona) (15), cu protocolul adițional la acesta, semnat la 20 mai 2008, care nu au intrat încă în vigoare (16). Uniunea negociază de asemenea aderarea la Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnată în aprilie 1992 (Convenția de la București). Prin urmare, agenția ar trebui să acorde asistență tehnică statelor membre și Comisiei pentru a participa la activitatea relevantă a respectivelor organizații regionale.

(36)

În plus față de respectivele organizații regionale, există o serie de alte acorduri de coordonare și cooperare regionale, subregionale și bilaterale referitoare la intervenția în situații de poluare. În cazul în care acordă asistență în legătură cu intervenția în situații de poluare țărilor terțe care au un bazin maritim regional comun cu Uniunea, agenția ar trebui să acționeze luând în considerare respectivele acorduri.

(37)

Uniunea are următoarele bazine maritime regionale comune cu țările învecinate: Marea Mediterană, Marea Neagră și Marea Baltică. Agenția ar trebui să acorde asistență acestor țări în legătură cu intervenția în situații de poluare, la solicitarea Comisiei.

(38)

În vederea maximizării eficienței, agenția ar trebui să colaboreze cât se poate de strâns în contextul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului. Comisia și statele membre ar trebui să analizeze în continuare orice posibilitate de îmbunătățire a creșterii eficienței, care ar putea fi propusă spre examinare în cadrul respectivului memorandum.

(39)

Pentru a asigura corecta punere în aplicare a actelor juridice obligatorii ale Uniunii în domeniul siguranței maritime și al prevenirii poluării cauzate de nave, agenția ar trebui să sprijine Comisia prin desfășurarea de vizite în statele membre. Aceste vizite făcute administrațiilor naționale ar trebui să permită agenției să colecteze toate informațiile necesare pentru a prezenta Comisiei un raport cuprinzător în vederea viitoarei sale evaluări. Vizitele ar trebui să se desfășoare în spiritul principiilor menționate la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și în așa fel încât să se reducă la minimum sarcina administrativă asupra administrațiilor maritime naționale. Mai mult, respectivele vizite ar trebui să se desfășoare în conformitate cu o procedură stabilită, inclusiv cu metodologia standard adoptată de consiliul de administrație.

(40)

Agenția ar trebui să sprijine Comisia prin desfășurarea de inspecții ale organizațiilor recunoscute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (17). Aceste inspecții pot avea loc de asemenea în țări terțe. Comisia și agenția ar trebui să garanteze că statele membre vizate sunt informate în mod adecvat. În plus, agenția ar trebui să îndeplinească atribuțiile de inspecție cu privire la formarea și certificarea navigatorilor în țările terțe, pe care Comisia le-a delegat acesteia, în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor (18). Detaliile privind asistența tehnică acordată de agenție în cazul inspecțiilor privind securitatea maritimă desfășurate de Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 324/2008 al Comisiei din 9 aprilie 2008 de stabilire a procedurilor revizuite de desfășurare a inspecțiilor efectuate de către Comisie în domeniul securității maritime (19) nu ar trebui să intre sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1406/2002.

(41)

În vederea asigurării coerenței cu obiectivele de politică și cu cadrul instituțional al Uniunii, precum și cu procedurile administrative și financiare aplicabile, Comisia ar trebui să emită recomandări oficiale sub forma unui aviz scris privind proiectul de strategie multianuală și proiectele de programe anuale de lucru ale agenției, pe care consiliul de administrație ar trebui să le ia în considerare înainte de adoptarea documentelor respective.

(42)

Pentru a asigura o procedură de numire a directorului executiv echitabilă și transparentă, procedura de selecție de urmat ar trebui să respecte orientările Comisiei pentru selecția și numirea directorilor agențiilor Uniunii. Respectivele orientări prevăd că orice resortisant al statelor membre își poate prezenta candidatura. Din același motiv, consiliul de administrație ar trebui reprezentat de un observator în cadrul comitetului de preselecție. Observatorul ar trebui informat periodic pe parcursul următoarelor etape ale procedurii de selecție. Cu ocazia adoptării deciziei consiliului de administrație privind numirea, membrii săi ar trebui să poată adresa Comisiei întrebări privind procedura de selecție. Mai mult, consiliul de administrație ar trebui să aibă ocazia de a desfășura interviuri cu candidații preselectați, în conformitate cu practica standard. În toate etapele procedurii de selecție și de numire pentru postul de director executiv al agenției, toate părțile implicate ar trebui să se asigure că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (20).

(43)

Deși agenția este finanțată în principal prin contribuția Uniunii, agenția dispune de asemenea de venituri provenite din onorariile și taxele aferente serviciilor sale. Aceste onorarii și taxe privesc în special funcționarea centrului de date LRIT al UE și se aplică în conformitate cu Rezoluția Consiliului adoptată la 1 și 2 octombrie 2007 și la 9 decembrie 2008 privind înființarea centrului de date LRIT al UE și în special în conformitate cu punctele privind finanțarea rapoartelor LRIT.

(44)

În cadrul raportului privind progresele înregistrate prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1406/2002, Comisia ar trebui, de asemenea, să analizeze posibila contribuție a agenției la punerea în aplicare a unui viitor act legislativ privind siguranța activităților offshore de prospectare, explorare și producție a petrolului și gazelor, care se află în curs de examinare în cadrul Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește prevenirea poluării provocate de instalațiile offshore de petrol și gaze, ținând seama de expertiza și de instrumentele probate și recunoscute ale agenției.

(45)

De asemenea, activitățile agenției ar trebui, dacă este cazul, să contribuie la instituirea unui veritabil spațiu european al transportului maritim fără frontiere.

(46)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (21), în special articolul 208, ar trebui luat în considerare.

(47)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 1-3 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 1

Obiective

(1)   Prezentul regulament instituie o Agenție Europeană pentru Siguranță Maritimă («agenția») în vederea asigurării unui nivel ridicat, unitar și eficient de siguranță maritimă, de securitate maritimă, de prevenire a și de intervenție în caz de poluare cauzată de nave, precum și de intervenție în caz de poluare marină cauzată de instalațiile de petrol și gaze.

(2)   În acest scop, agenția cooperează cu statele membre și cu Comisia, acordându-le asistență tehnică, operațională și științifică în domeniile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, cu respectarea limitelor atribuțiilor principale prevăzute la articolul 2 și, după caz, a atribuțiilor auxiliare prevăzute la articolul 2a, în special pentru a susține statele membre și Comisia în aplicarea adecvată a actelor juridice relevante ale Uniunii. În ceea ce privește domeniul intervenției în situații de poluare, agenția acordă asistență operațională numai la solicitarea statului (statelor) afectat(e).

(3)   Prin furnizarea asistenței menționate la alineatul (2), agenția contribuie, dacă este cazul, la eficiența generală a traficului și a transportului maritim, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, pentru a facilita instituirea unui spațiu european al transportului maritim fără frontiere.

Articolul 2

Atribuțiile principale ale agenției

(1)   Pentru a asigura atingerea corespunzătoare a obiectivelor prevăzute la articolul 1, agenției îi revin atribuțiile de bază enumerate în prezentul articol.

(2)   Agenția acordă Comisiei asistență:

(a)

în desfășurarea lucrărilor pregătitoare pentru actualizarea și elaborarea actelor juridice relevante ale Uniunii, în special ținând cont de evoluția legislației internaționale;

(b)

în punerea în aplicare a actelor juridice obligatorii relevante ale Uniunii în mod eficace, în special prin efectuarea de vizite și inspecții astfel cum este prevăzut la articolul 3 din prezentul regulament și prin acordarea de asistență tehnică Comisiei în îndeplinirea sarcinilor de inspecție care îi sunt atribuite în temeiul articolului 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare (22). În acest sens, agenția poate propune Comisiei eventuale îmbunătățiri ale respectivelor acte juridice obligatorii;

(c)

în analiza proiectelor de cercetare, în curs de derulare sau finalizate, relevante pentru obiectivele agenției; această atribuție poate include identificarea măsurilor ulterioare posibile care rezultă din proiectele de cercetare specifice;

(d)

în îndeplinirea oricăror alte atribuții aflate în sarcina Comisiei în temeiul unor acte legislative ale Uniunii privind obiectivele agenției.

(3)   Agenția colaborează cu statele membre pentru:

(a)

organizarea, dacă este cazul, de activități relevante de formare profesională în domeniile care sunt de competența statelor membre;

(b)

elaborarea de soluții tehnice, inclusiv furnizarea de servicii operaționale relevante, și acordarea de asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității naționale necesare în vederea punerii în aplicare a actelor juridice relevante ale Uniunii;

(c)

furnizarea, la solicitarea unui stat membru, de informații adecvate rezultate din inspecțiile menționate la articolul 3, cu scopul de a susține monitorizarea organizațiilor recunoscute care au atribuții de certificare în numele statelor membre în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (23), fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor statului de pavilion;

(d)

sprijină cu mijloace suplimentare și în mod rentabil din punctul de vedere al costurilor acțiunile de intervenție în situații de poluare cauzată de nave, precum și de poluare marină cauzată de instalațiile de petrol și gaze, în situația în care o cerere a fost făcută de statul membru afectat sub autoritatea căruia se desfășoară operațiile de curățare, fără a se aduce atingere responsabilității statelor de coastă de a dispune de mecanisme corespunzătoare de intervenție în situații de poluare, respectând totodată cooperarea existentă între statele membre în acest domeniu. După caz, solicitările privind mobilizarea unor acțiuni de combatere a poluării se adresează prin intermediul mecanismului UE de protecție civilă instituit prin Decizia 2007/779/CE, Euratom a Consiliului (24).

(4)   Agenția facilitează cooperarea dintre statele membre și Comisie:

(a)

în domeniul monitorizării traficului reglementat de Directiva 2002/59/CE, agenția promovează în special cooperarea între statele riverane în zonele de transport maritim vizate și creează și operează Centrul Uniunii Europene de date pentru identificarea și urmărirea navelor la mare distanță (centrul european de date LRIT) și Sistemul Uniunii de schimb de informații maritime (SafeSeaNet), astfel cum se prevede la articolele 6b și 22a din respectiva directivă, precum și sistemul de schimb de date și informații privind identificarea și urmărirea internațională a navelor la mare distanță în conformitate cu angajamentul asumat în cadrul Organizației Maritime Internaționale («OMI»);

(b)

prin furnizarea, la cerere și fără a aduce atingere legislației naționale și a Uniunii, de date relevante privind poziționarea navelor și observarea pământului către autoritățile naționale competente și organismele relevante ale Uniunii aflate sub mandatul acestora, pentru a facilita adoptarea de măsuri împotriva amenințărilor legate de piraterie și de actele ilegale intenționate, astfel cum se prevede în legislația aplicabilă a Uniunii sau în cadrul instrumentelor juridice convenite la nivel internațional în domeniul transportului maritim, cu respectarea normelor aplicabile privind protecția datelor și în concordanță cu procedurile administrative care urmează să fie stabilite de consiliul de administrație sau de grupul de coordonare la nivel înalt instituit în conformitate cu Directiva 2002/59/CE, după caz. Furnizarea de date pentru identificarea și urmărirea navelor la mare distanță este supusă aprobării statului de pavilion în cauză;

(c)

în domeniul investigării accidentelor și incidentelor maritime în conformitate cu Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim (25); agenția acordă sprijin operațional, dacă statele membre relevante solicită acest lucru și presupunând că nu există niciun conflict de interese, acestor state membre cu privire la derularea investigațiilor privind accidentele grave sau foarte grave și efectuează analiza rapoartelor de investigație privind siguranța în vederea identificării valorii adăugate la nivelul Uniunii din punctul de vedere al lecțiilor care pot fi desprinse din experiențele respective. Pe baza datelor furnizate de statele membre, în conformitate cu articolul 17 din directiva respectivă, agenția elaborează o sinteză anuală a accidentelor și incidentelor maritime;

(d)

în furnizarea de statistici, informații și date obiective, fiabile și comparabile, pentru a da Comisiei și statelor membre posibilitatea de a întreprinde acțiunile necesare pentru îmbunătățirea măsurilor pe care le iau și de a evalua eficacitatea și rentabilitatea măsurilor existente. Aceste atribuții includ colectarea, înregistrarea și evaluarea datelor tehnice, exploatarea sistematică a bazelor de date existente, inclusiv îmbogățirea lor reciprocă, și, dacă este cazul, dezvoltarea unor baze de date suplimentare. Pe baza datelor colectate, agenția acordă Comisiei asistență în publicarea de informații referitoare la nave în conformitate cu Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (26);

(e)

în colectarea și analizarea datelor referitoare la navigatori, furnizate și utilizate în conformitate cu Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor (27);

(f)

în îmbunătățirea identificării și a urmăririi navelor care efectuează deversări ilegale în conformitate cu Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (28);

(g)

prin utilizarea Serviciului european de monitorizare prin satelit a deversărilor de petrol (CleanSeaNet) pentru a monitoriza amplitudinea și impactul asupra mediului ale poluării marine cu petrol cauzate de instalațiile de petrol și gaze;

(h)

în acordarea de asistență tehnică necesară statelor membre și Comisiei pentru a contribui la activitatea relevantă a organelor tehnice ale OMI și Organizației Internaționale a Muncii în ceea ce privește navigația, ale Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului și ale organizațiilor regionale relevante la care Uniunea a aderat, în ceea ce privește chestiunile care sunt de competența Uniunii;

(i)

în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre (29), în special prin facilitarea transmiterii electronice a datelor prin intermediul sistemului SafeSeaNet și prin sprijinirea creării interfeței unice.

(5)   La solicitarea Comisiei, agenția poate acorda asistență tehnică, inclusiv prin organizarea unor activități de formare relevante, cu privire la actele juridice relevante ale Uniunii, în statele candidate la aderarea la Uniune și, după caz, în toate țările partenere la politica europeană de vecinătate și în statele care sunt parte la Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului.

Agenția poate acorda, de asemenea, asistență în situații de poluare cauzată de nave, precum și în situații de poluare marină cauzată de instalațiile de petrol și gaze care afectează acele state terțe care au un bazin regional maritim comun cu Uniunea, în conformitate cu mecanismul de protecție civilă al UE instituit prin Decizia 2007/779/CE, Euratom și prin analogie cu condițiile aplicabile statelor membre, prevăzute la alineatul (3) litera (d) din prezentul articol. Aceste atribuții se coordonează cu acordurile regionale de cooperare existente referitoare la poluarea marină.

Articolul 2a

Atribuții auxiliare ale agenției

(1)   Fără a aduce atingere atribuțiilor principale menționate la articolul 2, agenția sprijină Comisia și statele membre, după caz, în elaborarea și punerea în aplicare a activităților Uniunii, astfel cum sunt stabilite la alineatele (2) și (3) din prezentul articol referitoare la obiectivele agenției, în măsura în care agenția dispune de expertiză și de instrumente probate și recunoscute. Atribuțiile auxiliare stabilite în prezentul articol:

(a)

creează valoare adăugată demonstrată;

(b)

evită duplicarea eforturilor;

(c)

sunt în interesul politicii de transport maritim a Uniunii;

(d)

nu dăunează atribuțiilor principale ale agenției; și

(e)

nu încalcă drepturile și obligațiile statelor membre, în special în ceea ce privește calitatea acestora de state de pavilion, de port și de coastă.

(2)   Agenția acordă Comisiei asistență:

(a)

în contextul punerii în aplicare a Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin) (30), prin contribuirea la atingerea obiectivului privind starea ecologică bună a apelor marine, cu elementele referitoare la transportul maritim, și prin exploatarea rezultatelor furnizate de instrumentele existente, cum ar fi SafeSeaNet și CleanSeaNet;

(b)

în furnizarea de asistență tehnică cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră produse de către nave, în special în ceea ce privește urmărirea evoluțiilor survenite la nivel internațional;

(c)

în ceea ce privește programul «Monitorizarea globală pentru mediu și securitate» (GMES), în promovarea utilizării datelor și serviciilor GMES în scopuri maritime, în cadrul de guvernanță GMES;

(d)

în dezvoltarea unui Mediu comun în vederea schimbului de informații pentru domeniul maritim al UE;

(e)

în ceea ce privește instalațiile offshore mobile de petrol și gaze, în examinarea cerințelor OMI și în colectarea de informații de bază cu privire la potențiale amenințări la adresa transportului maritim și a mediului marin;

(f)

prin furnizarea de informații relevante privind societățile de clasificare pentru navele de navigație interioară, în conformitate cu Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară (31). Aceste informații vor fi cuprinse și în rapoartele la care se face referire la articolul 3 alineatele (4) și (5) din prezentul regulament.

(3)   Agenția sprijină Comisia și statele membre:

(a)

în examinarea fezabilității și a punerii în aplicare a politicilor și proiectelor de sprijinire a instituirii spațiului european al transportului maritim fără frontiere, cum ar fi conceptul de «centură albastră» și sistemul «e-Maritime», precum și «autostrăzile mării». Acest lucru se realizează în special prin explorarea unor eventuale funcții suplimentare ale SafeSeaNet, fără a aduce atingere rolului grupului de coordonare la nivel înalt creat în conformitate cu Directiva 2002/59/CE;

(b)

prin explorarea, împreună cu autoritățile competente în ceea ce privește sistemul serviciilor de informații fluviale, a posibilității de a efectua schimburi de informații între acest sistem și sistemele de informații privind transporturile maritime pe baza raportului prevăzut la articolul 15 din Directiva 2010/65/UE.

(c)

prin facilitarea schimbului voluntar de bune practici în materie de formare profesională și educație în domeniul maritim în Uniune și prin furnizarea de informații privind programele de schimb ale Uniunii, relevante pentru formarea profesională în domeniul maritim, cu respectarea deplină a articolului 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Articolul 3

Vizite în statele membre și inspecții

(1)   În vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi sunt încredințate și pentru a sprijini Comisia în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în temeiul TFUE, în special a evaluării punerii în aplicare în mod eficace a legislației relevante a Uniunii, agenția efectuează vizite în statele membre în conformitate cu metodologia stabilită de consiliul de administrație.

(2)   Agenția informează la timp statul membru vizat cu privire la vizita programată, numele funcționarilor autorizați și data la care începe vizita, precum și la durata preconizată a acesteia. Funcționarii delegați de către agenție să efectueze astfel de vizite fac acest lucru în urma prezentării unei decizii în scris a directorului executiv al agenției, care specifică scopul și obiectivele misiunii acestora.

(3)   Agenția desfășoară inspecții în numele Comisiei în conformitate cu actele juridice obligatorii ale Uniunii cu privire la organizațiile recunoscute de Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (32), precum și cu privire la formarea și certificarea navigatorilor în țări terțe în conformitate cu Directiva 2008/106/CE.

(4)   La sfârșitul fiecărei vizite sau inspecții, agenția întocmește un raport pe care îl înaintează Comisiei și statului membru respectiv.

(5)   Atunci când este oportun și întotdeauna când se încheie un ciclu de vizite sau inspecții, agenția analizează rapoartele ciclului respectiv în vederea identificării constatărilor orizontale și a concluziilor generale privind eficacitatea și rentabilitatea măsurilor aplicate. Agenția prezintă analiza respectivă Comisiei pentru a fi discutată în continuare cu statele membre, în vederea desprinderii de lecții relevante și a facilitării diseminării bunelor metode de lucru.

2.

La articolul 4, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Consiliul de administrație adoptă modalități practice de aplicare a alineatelor (1) și (2), inclusiv, acolo unde este cazul, modalități privind consultarea cu statele membre înainte de publicarea informațiilor.

(4)   Informațiile colectate și prelucrate în conformitate cu prezentul regulament de către Comisie și agenție intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (33), iar agenția ia măsurile care se impun pentru a asigura tratarea și prelucrarea în siguranță a informațiilor confidențiale.

3.

La articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   La solicitarea Comisiei, consiliul de administrație poate decide, cu acordul și cooperarea statelor membre vizate și ținând seama în mod corespunzător de implicațiile bugetare, inclusiv de posibilitățile de contribuție ale statelor membre vizate, crearea centrelor regionale necesare pentru a exercita, în modul cel mai eficient și eficace, unele dintre atribuțiile agenției. Prin luarea unei astfel de decizii, consiliul de administrație definește domeniul exact de activitate al centrului regional, evitând, în același timp, costurile financiare inutile și sporind cooperarea cu rețelele regionale și naționale existente.”

4.

La articolul 10, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

adoptă raportul anual privind activitățile agenției și îl înaintează în fiecare an până la 15 iunie Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și statelor membre.

Agenția înaintează anual autorității bugetare toate informațiile privind rezultatul procedurilor de evaluare;”;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

examinează și aprobă, în cadrul pregătirii programului de lucru, cererile de asistență adresate Comisiei menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (d), cererile de asistență tehnică din partea statelor membre menționate la articolul 2 alineatul (3), cererile de asistență tehnică menționate la articolul 2 alineatul (5), precum și cererile de asistență menționate la articolul 2a;

(ca)

examinează și adoptă o strategie multianuală a agenției, pe o perioadă de cinci ani, luând în considerare avizul scris al Comisiei;

(cb)

examinează și adoptă planul multianual al agenției privind politica de personal;

(cc)

examinează proiectele de acorduri administrative menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (ba);”;

(c)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

stabilește metodologia în ceea ce privește vizitele care urmează să fie efectuate în conformitate cu articolul 3. În cazul în care, în termen de 15 zile de la data adoptării metodologiei, Comisia își exprimă dezacordul cu acesta, consiliul de administrație reexaminează metodologia și o adoptă, eventual modificată, în a doua lectură, fie cu o majoritate de două treimi, care cuprinde și reprezentanții Comisiei, fie cu votul unanim al reprezentanților statelor membre;”;

(d)

litera (h) se înlocuiește cu textul următor:

„(h)

își îndeplinește atribuțiile legate de bugetul agenției, în conformitate cu articolele 18, 19 și 21 și monitorizează și dă curs în mod corespunzător constatărilor și recomandărilor provenite din diferite rapoarte de audit și evaluări interne sau externe;”;

(e)

litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

exercită autoritate disciplinară asupra directorului executiv și asupra șefilor de departament menționați la articolul 16;”;

(f)

litera (l) se înlocuiește cu următorul text:

„(l)

analizează execuția financiară a planului detaliat menționat la litera (k) din prezentul paragraf și angajamentele bugetare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2038/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind finanțarea multianuală pentru activitatea Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă în domeniul răspunsului la poluarea cauzată de nave (34).

(g)

se adaugă o nouă literă:

„(m)

desemnează un observator dintre membrii săi pentru a urmări procedura de selecție desfășurată de Comisie în vederea numirii directorului executiv.”

5.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe baza experienței și a competenței corespunzătoare în domeniile menționate la articolul 1. Statele membre și Comisia urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților în cadrul consiliului de administrație.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Durata mandatului este de patru ani. Mandatul poate fi reînnoit.”

6.

La articolul 13, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Dacă anumite puncte specifice de pe ordinea de zi sunt confidențiale sau implică un conflict de interese, consiliul de administrație poate hotărî să le examineze fără participarea membrilor în cauză. Normele detaliate pentru aplicarea acestei dispoziții se stabilesc în regulamentul de ordine internă.”

7.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

întocmește strategia multianuală a agenției și, după consultarea Comisiei, o înaintează consiliului de administrație cu cel puțin opt săptămâni înainte de reuniunea relevantă a acestuia, ținând seama de opiniile și sugestiile formulate de membrii consiliului de administrație;

(aa)

întocmește planul multianual al agenției privind politica de personal și, după consultarea Comisiei, îl înaintează consiliului de administrație cu cel puțin patru săptămâni înainte de reuniunea relevantă a acestuia;

(ab)

întocmește programul de lucru anual, indicând resursele umane și financiare preconizate pentru fiecare activitate, și planul detaliat privind activitățile de pregătire și intervenție în situații de poluare ale agenției și, după consultarea Comisiei, le înaintează consiliului de administrație cu cel puțin opt săptămâni înainte de reuniunea relevantă a acestuia, ținând seama de opiniile și sugestiile formulate de membrii consiliului de administrație. Întreprinde măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestora. Răspunde tuturor cererilor de asistență din partea statelor membre în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (c);

(b)

decide cu privire la efectuarea vizitelor și inspecțiilor prevăzute la articolul 3, după consultarea Comisiei și respectând metodologia privind vizitele stabilită de consiliul de administrație în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (g);

(ba)

poate încheia acorduri administrative cu alte organe care desfășoară activități în aceleași domenii ca și agenția, cu condiția ca proiectul de acord să fie înaintat spre consultare consiliului de administrație și cu condiția ca acesta să nu formuleze obiecții într-un termen de patru săptămâni.”;

(b)

la alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

organizează un sistem eficace de monitorizare pentru a putea compara rezultatele obținute de agenție cu obiectivele și atribuțiile acesteia prevăzute în prezentul regulament. În acest scop, stabilește, de comun acord cu Comisia și cu consiliul de administrație, indicatori de performanță adaptați, care să permită evaluarea eficientă a rezultatelor obținute. Asigură adaptarea periodică a structurii organizatorice a agenției la necesitățile mereu în schimbare, încadrându-se în resursele umane și financiare disponibile. Pe această bază, directorul executiv întocmește anual un proiect de raport general pe care îl înaintează spre examinare consiliului de administrație. Raportul trebuie să cuprindă o secțiune specială privind execuția financiară a planului detaliat privind activitățile de pregătire și intervenție în situații de poluare ale agenției și să furnizeze informații actualizate privind stadiul tuturor acțiunilor finanțate în temeiul planului respectiv. Directorul executiv stabilește proceduri de evaluare periodice care să respecte standardele profesionale recunoscute;”;

(c)

la alineatul (2), litera (g) se elimină;

(d)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Directorul executiv raportează, după caz, Parlamentului European și Consiliului asupra îndeplinirii atribuțiilor sale.

Acesta prezintă, în special, stadiul pregătirilor privind strategia multianuală și programul de lucru anual.”

8.

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Numirea și demiterea directorului executiv și a șefilor de departament

(1)   Directorul executiv este numit și demis de consiliul de administrație. Numirea se face pe o perioadă de cinci ani pe criterii de merit și de competență administrativă și managerială demonstrată, precum și pe criteriul experienței demonstrate în domeniile menționate la articolul 1, după luarea la cunoștință a opiniei observatorului, astfel cum se menționează la articolul 10. Directorul executiv este numit pe baza unei liste de cel puțin trei candidați propuși de Comisie în urma unui concurs deschis, după publicarea postului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații a unei invitații de manifestare a interesului. Candidatul selecționat de către consiliul de administrație poate primi invitația de a se adresa comisiei competente a Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor adresate de membrii acesteia. Consiliul de administrație deliberează cu privire la demitere la solicitarea Comisiei sau a unei treimi dintre membrii săi. Consiliul de administrație adoptă deciziile de numire sau demitere cu o majoritate de patru cincimi din totalul membrilor cu drept de vot.

(2)   La propunerea Comisiei și ținând seama de raportul de evaluare, consiliul de administrație poate prelungi o singură dată mandatul directorului executiv, cu o perioadă de cel mult patru ani. Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de patru cincimi din totalul membrilor cu drept de vot. Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi mandatul directorului executiv. Cu cel mult o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul executiv poate primi invitația de a se adresa comisiei competente a Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor adresate de membrii acesteia. Dacă durata mandatului nu este prelungită, directorul executiv rămâne în funcție până la numirea succesorului său.

(3)   Directorul executiv poate fi asistat de unul sau mai mulți șefi de departament. În caz de absență sau boală, directorul executiv este înlocuit de unul dintre șefii de departament.

(4)   Șefii de departament sunt numiți pe criterii de merit și de aptitudine administrativă și managerială demonstrată, precum și pe criterii de competență și experiență profesională în domeniile menționate la articolul 1. Șefii de departament sunt numiți sau demiși de către directorul executiv după primirea avizului favorabil din partea consiliului de administrație.”

9.

Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

onorarii și taxe percepute pentru publicații, formare și/sau oricare alte servicii prestate de agenție.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Directorul executiv întocmește un proiect de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției pentru anul următor, pe baza principiului de întocmire a bugetului pe activități, și îl înaintează consiliului de administrație, însoțit de un proiect de schemă de personal.”;

(c)

alineatele (7) și (8) se înlocuiesc cu următorul text:

„(7)   Bugetul estimativ este înaintat de către Comisie Parlamentului European și Consiliului («autoritatea bugetară»), împreună cu proiectul de buget general al Uniunii Europene.

(8)   Pe baza bugetului estimativ, Comisia introduce în proiectul de buget general al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare pentru schema de personal și valoarea subvențiilor care sunt alocate din bugetul general, pe care le înaintează autorității bugetare în conformitate cu articolul 314 din TFUE, împreună cu descrierea și justificarea eventualelor diferențe dintre estimările agenției și subvenția care urmează să fie alocată din bugetul general.”;

(d)

alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

„(10)   Bugetul se adoptă de către consiliul de administrație. Acesta devine buget final după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii Europene. După caz, bugetul este ajustat în mod corespunzător, împreună cu programul de lucru anual.”

10.

Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

Evaluarea

(1)   La intervale regulate și cel puțin o dată la fiecare cinci ani, consiliul de administrație comandă o evaluare externă independentă privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Comisia pune la dispoziția agenției toate informațiile pe care aceasta din urmă le consideră pertinente pentru evaluare.

(2)   Evaluarea analizează impactul exercitat de prezentul regulament, precum și utilitatea, relevanța, valoarea adăugată obținută și eficacitatea agenției și a metodelor de lucru ale acesteia. Evaluarea ia în considerare opiniile părților interesate, atât la nivel european, cât și național. Aceasta vizează, în special, necesitatea eventuală de a modifica atribuțiile agenției. Consiliul de administrație elaborează în acest sens un caiet de sarcini, de comun acord cu Comisia, în urma consultării părților implicate.

(3)   Consiliul de administrație primește evaluarea și face recomandări, pe care le transmite Comisiei, cu privire la modificări ale prezentului regulament, modificări privind agenția și modificări privind metodele sale de lucru. Atât constatările evaluării, cât și recomandările se transmit de către Comisie Parlamentului European și Consiliului și se fac publice. Se include, după caz, și un plan de acțiune însoțit de un calendar.”

11.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 22a

Raport privind progresele înregistrate

Până la 2 martie 2018 și ținând seama de raportul de evaluare menționat la articolul 22, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind modul în care agenția și-a îndeplinit responsabilitățile suplimentare conferite prin prezentul regulament în vederea identificării posibilităților de continuare a creșterii eficienței sale și, dacă este cazul, oportunitatea unei modificări a obiectivelor și a atribuțiilor sale.”

12.

Articolul 23 se elimină.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 15 ianuarie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

L. CREIGHTON


(1)  JO C 107, 6.4.2011, p. 68.

(2)  Poziția Parlamentului European din 15 decembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția Consiliului în primă lectură din 4 octombrie 2012 (JO C 352 E, 16.11.2012, p. 1). Poziția Parlamentului European din 13 decembrie 2012.

(3)  JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(4)  JO L 129, 29.4.2004, p. 6.

(5)  JO L 283, 29.10.2010, p. 1.

(6)  JO L 332, 28.12.2000, p. 1.

(7)  JO L 255, 30.9.2005, p. 11.

(8)  JO L 314, 1.12.2007, p. 9.

(9)  JO L 131, 28.5.2009, p. 57.

(10)  Decizia 94/157/CE a Consiliului (JO L 73, 16.3.1994, p. 19).

(11)  Decizia 77/585/CEE a Consiliului (JO L 240, 19.9.1977, p. 1).

(12)  Decizia 1999/802/CE a Consiliului (JO L 322, 14.12.1999, p. 32).

(13)  Decizia 84/358/CEE a Consiliului (JO L 188, 16.7.1984, p. 7).

(14)  Decizia 98/249/CE a Consiliului (JO L 104, 3.4.1998, p. 1).

(15)  Decizia 93/550/CEE a Consiliului (JO L 267, 28.10.1993, p. 20).

(16)  Decizia 2010/655/UE a Consiliului (JO L 285, 30.10.2010, p. 1).

(17)  JO L 131, 28.5.2009, p. 11.

(18)  JO L 323, 3.12.2008, p. 33.

(19)  JO L 98, 10.4.2008, p. 5.

(20)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(21)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(22)  JO L 129, 29.4.2004, p. 6.

(23)  JO L 131, 28.5.2009, p. 47.

(24)  JO L 314, 1.12.2007, p. 9.

(25)  JO L 131, 28.5.2009, p. 114.

(26)  JO L 131, 28.5.2009, p. 57.

(27)  JO L 323, 3.12.2008, p. 33.

(28)  JO L 255, 30.9.2005, p. 11.

(29)  JO L 283, 29.10.2010, p. 1.

(30)  JO L 164, 25.6.2008, p. 19.

(31)  JO L 389, 30.12.2006, p. 1.

(32)  JO L 131, 28.5.2009, p. 11.”

(33)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.”

(34)  JO L 394, 30.12.2006, p. 1.”;